Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00076
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: August 26, 1911
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00076
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 1 MBs ) ( PDF )


Full Text

Dit Blad verechijnt elken Zaterdag. BIDE AllY VAN RIT RI AR Es C~ourant aki ta sali toer dia Sabra.
Abonnementsprris voor Curagno, Bonaire, Aruba I .u n ..wn Su prija di abonnemenlt ta fl. 2,- pa tr~eR luna
en de Bovenwindsche eilanden per drie melandeI pag padilanti.
ft. 2.-- met vooruithetalinrg. 1ROCIRLc tleel 011~ A(Illillidistrati Ptr ugaproan foi CuraCao, Bonaire. Aruba, St. Mar-
Voor bet Buitenland per jaar fl. 10 -- tin (P. H.), St. Eustatius i Saba fl. 10.-- pa anja
Afzonderlijke nummers fl. 0.15. Oud No. 228. Nieuw No. 4*C Co numero sol f1. 0.15.
Prija der Advertentilin van 1--7 regels f. 0.50; voor el- Anuncio di 1 te 7 regel f 0.50 cada regel mae
ken regel meer 7% ete. T;7~~Ler rIERlt, O vermijde. iX ets.


on~~~~~ doKiieSe


Het vi ftigjarig feest van Itali ~'s
,,eenlheid" roept ooze sandacht op
den schijobaar geringen, doch dad'
daren en beldhaftigfen tegenetana,
dien het kleine le er des Pausen bood
san de overwel igen e meer erei
van de roovers der Pauselijke Staten.
E~ukele historische gegevens mogen
in herinnering: gebracht.P IXd
In 1848 be wfongf Paus lius I;de
revolutie in Rome! doror tl dvan a .
ministratieve conecesies te doen, d ie
echter de revolutionairen niet vo de-
den. Reeds in 1852 waren de aarts.
in trigan ten, Cavour en ~azzini,
bezig hun verachillende schema' van
een politieken rooftocht telverwfezen-
lijke. Als het eerete result~aa0 dvan
hua po ingfen, werden inN l6 dor
de krac t van wapenen Napel Sil
cihei en bet g~rootste deel der Pausle
lijke Staten bij het Piemonteesce e
out krd lk6 geli fl'arl m notpte T -
ri' Rome de hoofdstad van bet Yer,
eenigde ItaliB Een stap verder werd
er~daa i 1864, toen de hoofd.
zere ean Trile naar F renciewerd

der Hertogen van Toscane. In weer,
wilder verklaring der konings, dat
Piemont zich niet verder zou inlaten
met bet bestuar van bet~geen van
het Kierkelijk gebied was over eble.
ven, wekte 't terugroepen der Fran.
eche troe en in 1866 uit de Pause.
like Stat n het Katholiek geroel op
in heel Euro a en bracht het tot
kookhitte
Toen verklaarde Frankrijk dat men
den Italianen nooit zou toestaan
Rome te nemen, en het tond vijf dui.
zeud soldaten om de stad to be.
schermen .
Deaniettegenataaude kreeg Garibal.
di in 1867 verlof zijui roof- en plunk
dertoceb to begiunen in de overbli .
selen der Pauselij ke bezittingen. ij
stiet echter op verechillende punten
leelijk het hoo~fd en werd volkomen
veralogen in den slag bij Meintana,
3 November 1867. Eindelijk, in 1870,
toen de opening van den Franech-
r~isce oorlog sanNah leon TlI en
garnzoenuit me terug to roepen,

nardliju werden een drietal firma's
met de uitvoering der verschillende
betimmeringen belast. Aan bun
hoofd stood een architect, die met
den ernet, ann een dergelijk work
verechuldigd, de saken tot in de
kleinste bijzonderheden regelde. Zoo
besloot hij, alleen ter will van
effectbejag, de panoeelen over dwars
met verneer (d.i. een seer dunne
houtlasg) to bedekken, opdat de rij-
ke en gepolijete goudbruine buid
des te better zichtbaar zou worden. Hij
deed ook gebeel Engeland en Frankrijk
als het were afreizen, om maar de
vereiscbte en goodglekeurde verneer
to bemachti~gen. Wel een bewjeV~an
de ontzaglijke accuratesse, deer
gevorderd en betracht wfordt, om
een hedendaagech zeepaleis naar de
nieuwete eischen in to richten. .
Het is ook haset ondoenlijk de
Dracht weer te geven, die aan boord
~eeracht in goud on zilverwerk, in
koper, staal en gipswverk, mn vlecht,
borduur. of stikwerk, in schilder,
beeldhouw- en boeteeerwerk. Al wat
er ten toon wordt gespreld is 40
meesterstuk van kunst en arbeid in
al hun verechaidenheid en grootheid.
Ongetwijfeld zijo tot voortetowing
van een z66 machtig schip kraci-
tige machines noodig. En het is
werkelijk de moeite waard zulke
machines eene in working te sien.
Een middelmatiae passagiersetoomer
ale de ,,Orotins" beeft een machine
van 4000 peardekrachten, een groot
chip ale de,,Igaiserin Auguste Vitor~ia"),
dat 1J% maal soo lang is ale eeret.


begon een nieuwe sanval, dit maal
door een Piemonteeschliegervan over
de 20 duizend m8D, die, Onder Ge-
nersal Cadorna, de Stad der Pausen
binuentrokken door de bres der Por-
ta-P'ia, op 20 September van hetself-
de jaar.
Om noodelooe bloedvergieten to
voorkomen, verbood Paus Pius IX
elken actieven tegenetand, en wijkrend
voor booger kracht, trok hij zich
binnen de muren van het Vatikaan
terug.
Toen Garibaldi in 1867 op 't punt
stood zi n rooftocht op bet P'aueiijkt
grondge ied to beginnen, wrendden
honderden Katholieke jongrelingen
uit allow laudenl van Europa zich via
Marseille naar Civitai Vecchia en Ro-
me, om sichl to laten ineebrijven h~ij
bet leger des Paueen, en de wepenea
ote valtten ter verdedigin van den
HpVader en de rechten der kerk. Die
leidde tot de vorming van een vreem-
delingen-legioen, bekend ale Pauselij-
ke Zuaven, wonder commando van den
Franschen general, Baron de Cha-
rette. Bij dat keors sloten sich een
groot aantal Hlollandsche jou elia-
gen san. Inderdaad, ann het ~leine
Bolland, van welks bevolking twee
derde oiet Kaatholiek is, komt de be-
nijdenewaaerdige eer toe, het grootate
atnotal mannen hgegeven to hebboo,
di dee his rach freyny omdon.
er zich bijoa vier duisend in hunnre
gel ed eren.,
Zij waren voor het meerendeel van(
peringe afkomat, mear sij toonden
In zich te besitten die eigenschap-
pen, die, wonder to letten op g~eo a-
~sche grenzen en national onaer-
scheid, tot de edelste trekken van
one rae behooren. Zi) waren wonder
hun kameraden bekend om an onI-
versaagden moed, en sulk een vroom-
beid en opreebtheid Van bedoeling,
dat s~ij de bew~ondering wekten van
al hun makkers. Buo compagnoiei~n
en bataljon estonden altijd vooraan,
zooals men kan opmaken sit de lije-
ten der gevallenen in de verechillendle
veldelagen en schermuteelingen,
wearaan cij de aee i s
iedere gelegenheid, soowel wonder de
gedooden als gewonden, een overwre-
gend percentage H~ollandeche namen
toonen.
Castelfidardo, Bagnorea, Montee
Rotno, Mbe tel ibrett en enta-
hun heldendaden.

genoemd schi en 18 mijlen vaart,
terwiji de nerop14 miji is ge
contracteerd, bezit worktaigende
17. 200 P. K. ontwikkelen, dat is
due 4W mlaal zooveel, niettegenstaan.
de afmetingen bs] lange miet sooveel
verechil toonen. M~aar wanneer men
oven de 14 mijl vaart gaat, dan
wordt er van Pbo miji meer, dikwijls
duizenden paardekrachte~n grootere
sterkte vereischt. Dit bewtiet vooral
de ,,Maurelania", die ongeveer gell kr
is in afmetingen aan de ,,Kaiserin,
maar zeven mijlen per unr meer
vaart. 1)aarvoor heeft het chip
machines die 75.000 P. K. per unr
ontwikkelen. Welks een verechil due.
De nienwere echegen krijgen meet
alle turbines. Dit syn groote hori-
zontaal geplaetete mrntele, ivaar-
bmnnen anch de as bevindt. Zoowel
opde as ale binnen tegen den man-
tlzijo tgn. schoepen aenn~ebracht.
D~e stoomn nu blaast mid en tue.
schen de schoepen van den mantel
op die der as, waardoor dese in
draalende beweging wordt gebracht.
Hoewel die turbines peperduar
kosten, besitten dij toch oomaskten-
bare voordeelen, n.1. grootere bezai-
nigmog in stoomgebruik (bij hooge
enelbeden), dan bij de gewone ver-
ticale triple-of quadrup ~e expanate-
machines het geval is. Nog een an*
der voordeel is de mindere plants
die as] linemen, en de kleinere opper-
vlakte der schroeven, weardoor de.
ze bij houge zeelin niet boven water
elaan wat heel nadeelig; ise voor de
m achines,


dan...... hij die sich vetmest san
de Stantamrif. -
Ter typeering van die ontevreden-
beid halen wil hier een citaat san
uit een nummer van hot socia-
listiech anarchistisch orgaan ,,De
Vrijbeidevasn." Hlet schrijft naar
aanleiding van de laatete spoorweg-
staking in Frankrijk:
,,Frankrijk heeft nu een republiek.
roor veertig jaar terug gaf bet
Fransche volk er siju leven voor.
Veertig jaar t zijn waarachtig
geen dagen heeft die republiek
gewerkt ann de ,,rechtvaardigheid ",
man het socialal welzijo," san de
uithouwing van ,.vrijbeid," ,,$elijk-:
heid" en ,,broederschap" Ze Is da-
delijk in,,zuivere" richt~ing gestuurd,
dese republiek. De frankstukken, die
het randschrift ,,Dieu protege l'Etat"
droegen, moeeten dadelijk overge-
emolten worded en vervan en door
sulke die bet Libert6, Ega it&, Fra.
ternit4 droegen......
Eelfa de koninge- tijger in den Pa.
rijechen dierentuin most verdoopt
w~orden ID Republiektijger I
En toch....
WA&gr worden de urrbeiders meer
bemoeililkt on te vorderen naar
betere tijden dan in Frankrijk ? EU
nu is de republiek nog al in handen
pan radico-socialisten Enr de toon.
aDo 8ie De teuR nOS nden movolu
tronnair ulthing, het geweld aanprees
on de harten der workers in lasion
gloed sette voor de revolutie; de man
die weende om de ellende der arbeidlers
en achuimbek kend van woede zijo ver,
wijten en verwenschingen elingerde in
bet aangezicht der bourgeoisie" 1
,,Lea rois e'en vont." Moge dit
woord voor one dierbaar Nederland
nooit waarbeid worden.
Wij bezitten nog een monarchale re.
geeriug; over one regeert een san elk
recht-geaard Nederlander dierbaar
Voratenhuie. Maar men zij op z'n
boede.
Wee de politieke partij, die met
het socialistisch gevaar heult, zelfs
dat. gevaar durft koesteren, hierme-
de 'een verbond sluiten. Zij mo e
dan nog zoo dikwijls en nog zoo lui e
baar sympathie en verknochtheid
hetuigen sau one k~oningshuis; zij
ondergraaft dat buis, sij zal dat
buis ineen doen storten.
be or ntleman dd c be end .
mocratie van de daken verkondigd,

zen zal men in geen hotel der wereld
better ingericht en frasier af~gewerkt
santreffen. De indruk, bet vaste land
te hebben verlaten, gaat workelijk
geheel te loor. Er is san boord van
allee. Hutten, badkamers, closets,
een drukkerij, die u 's morgens de
krant brengt, vol mlet berichten per
Mlarconitelegraaf van wal verzon-
den. Verder een lift voor personen-
vervoer en twee liften voor goede-
rentransport; ook bars, waar ver-
snaperingen verkrij baar sijn; voorts
bloemenwinkel, boe kbandel etc. Men
hioort zang en muziek. voordrachten
in proza en polisie. Nru moge wear
sijo, dat op het eene achip meer
weelde heeracht dan op bet andere,
het is een feit. dat san boord van
een groot schip, het leven even ge-
s~ellia is ale in een wereldstad. Ale
gij 6ij avood door de verlichte gan-
gen wandelt, die lange alle soor-
ten van butten en ook winkels voe-
rend, vol zijn van bet leven, dat
van de verschillende compartimenten
uitgant, dan is de indruk dien gij
krilgt geen andere ale die van een
der drukete hoofdstratetn eener groo-
to stad.
En dan de verachillende salons.
Deze vormen 44n onafgebtoken reeks
van schitterende salen, opgetrokken
in allerhande stijlen, waaronder stijl
Lodewijk XVI, (wit met goud), stiil
St. GeorgEe (met en zon er gebogen
hoclFrnsoken), em PIre stijl (donker b rule),
stif Fraa ,Itabiaansche en Fran-
sche renaissance stiji, stijl Marrie
batoinette, oud- en nieuw Vlsam-


dat haar leuze is niet elechbs het
bas la calotte," maar ook het
,,A bUs les rois."
in Mliinchen is hret op een verga.
dering ter eere van den anarchist
Ferrer, door vrijdenkers, liberalen
sociaal-demnocraten,. anarchisten, enz.
belegd, nog eens voor wie het hoo-
reu wfil gezeg~d. Een zekere Southeine~r
heeft~ a die vergadering het woord
eevoerd O. m. sprak hij:
B et sal ook in andere landen
zoover komen als nu in Portugal
waar men dat gebr~oedsel eenvoudig
heeft weggejaagd.l Braganza, B~our-
bon, enzoovoorts, bet is alles, bet-
zelfde tuig, dezelfde bender, die het
volk onderdrukt en uitzuigt. Maar
dat volk sal opstaan en in audere
landon zich spiegelen aan groote
voorbeeldea. Vraagt men mij in
welke landen, zoo zeg ik in Rualand
en...... audere.
Voor mij staat een keizer niet
hooger dan een fatsoenlli k h aisk necht
ofdag~looner, be~iden stel ik op 448 lijn
behalve Nikolaasje enden Serviir.,,
Aan doidelijkheid laten deze woor-
den, welke met stornelachtig applause
ook door de liberalen werden be.
groet, niete te wenachen over. Gok
bet Nederlandsch vorstenbuis is on-
der die ,,anodere" landen begrepen.
De revolutionaire! staategreep in
btedlieb.katholiekem aort ,ddwonr
sausprank; doen gelden op billijkbeid
en recht. Maar wat zullen zij straks
ze~ggen, ale dezelfde dissolvente ela-
menten, die in P~ortugal de revolutie
teweegl hebben gebracht, hun eigen -
naar hun zeggen dierbaar vorsten"
buis in ballingachap zeoden ?
,,Lee rois s'en vont" ,,1' autoriti
s'en va:" het is wellswaar een droe
vimaar een niet te loochenen feit.
Enbreidt zich de macht der anar'
chie ult, dan k-an een wereld-catus.
trophe niet citblijven.
Bet is dearom te wenschen dat
de goddelijke leer over het gezag'
door den apostel der volken ons
verkondig~d, meer wortel schiete in
de harten van alien: ,,Alle menach
zij aan de boogere machten onder:
danag, want er is geen macht tenzi)
van G~od komend on de beetaande
machten zijo van God geordend.
Derbalve, wre zich tegen de macht
verzet, die verzet zich tegenl Gods
vrre ezag# 6en die zeich dar otreden


sche stijl en nog meer andere.
Sommige betimmeringen zijo van
eikenhout, andere van Fransch
walnut; dese zijo van mahoniehout,
gene van ebbenhout. Sommige de.
coraties ciju in goud, andere in zil-
ver, weer andere in heraldische kleu-
ren uit evoerd. En natuarlijk out-
breekt bet dearbij niet aan pracht
van tapi'ten, wonder we1ke, naast de
Smyrnase e, ook de Brusseleche een
eereplaate bekleeden.
Bovenal prachtig is de lichtdom,
het schijnlicht waardoorbhetlichtin
de salons valt en dat een kunstwerk
op zich zelf is. Hieraan wlordt angst-
vallige zorg besteed, er van gemaakt
wat er van te maken is. De buiten.
kant is prachtig bruin geschilderd on
is vier, zse, some achtkantig van
vorm. Eerst is er een glasraam;
dearvoor staat een hou en raam
waarin koperen roeden tot bescher-
ming van het glas. De binnenkaut
is van prachtig houtanijwerk voor.
zien, wapene van steden voorstel-
lead, die prooken in prachtige kleu-
ren. Tusechen en on or de ramen
zijo verschillende kunsten door alle-
gorische afbeeldingen voorgesteld,
en de ramen self siju van geslepen
glaE, WaarOp Sierlijke gravures, met
sann den onderkant uitatekende elec-
trische gloeilampen. Deze ziet men
ook boven in het gebemelte, waar
bet eenvoudig wemelt van lichtjes.,
die aangebracht teen een gebo en,
verguide schijf, een zachten gloed ale
v~an soulicht over de salons a relden.
81) de nieurrete schepen der Cu.


H~et Koningfschap.


,,Les roia s'en vent" (de koningen
aas~sn been) werd in de eerste belft
er19e eenw gezegd, en de tijd be-
vestigt hoe langer hoe meer dit I
woord. Nauwelijke een jaar geleden!
is weer een wettige kourag op
onwettage waize van sy~in troon ge-
stooten, vervallen verklaard. Eu
wellicht bionen een Diet to langen
tijd sullen Spanje en Italie volgen.
,,Les rois s'en vent" dit woord
behoeft eebter seen anvulling. Mlen
zou thane kunnen zeggen: ,,L an'
torit4 s'en va" (het gezag verdwijut~).
Toen bet eerste woord ges roken
werd, scheen het alsof de revo ution-
naire opatanden hoofdzakelijk :e-
richt waren tegen den monarchaen
re eermngavorm; thans is het doide-
h] k, dat miet de koning, het koning-
echap, maar bet begineel van gezag
sangerallen wordt.
Het sublieme woord van den groo'
ten apostel Paulue, dat rotsvastheid
geeft aan het gesag: ,,E~r is geen ge.
ag leif ea rfde hren,' rs a
wrpe g woden I 0 eld- r es d
andere in vae phaata gsoel :,ee/woo
Rag kon a1 htv~," 1e wo
"aervanrd~dreir wan en we enlo
te doemieuDeomeshouhedel van d
derde Frausebhe Republiek bewijet dit
d ~helder '
Hebben sij, die bet koningaschap
omvergestooten, bet goddelijk ka.
rakter van het gezag ont~kend heb-
ben, bet volk gelukkiger g~emaskt*
de op soo boogen toon uit~gezongen,
,,Gelij kbhed, Vrij held en roederachap '
aangebracht ?
Wenden wij onzen blik naar het
buidig Frankrijk, naar bet P'ortugal
van heden. IDe geechiedemis van
dese landed sullen ons het antwoord
op de vrsag geven. Waoneer men
de bladen van welke kleur ook leest'
over wat in Frankrijk en P'ortugal
geechiedt, dan is er geen land
wear rooter tyrannhe heerse t'
wear grooter ougeree tigheid ge-
peegd wordt, waar mmnder broedder-
shae"P is, dan, juiet in deze lan en
die n n blazoench, ibert& Ega i-


te zoeken. Tevreden is er niemand

De seesbu van vE orhe 60 Iha,
V. (BlSo.)


De bouwtijd, die afbankeli k is
van de grootte en bewerkelijk heid
van het chip, kan due van korten
en leogen dour sijo. In ho!t alge-
meen is met den bouw van een klein
type seeechip ongeveer vijf maan-
den gemoeid; met een middelmat~i-
ae vrachtetoomer acht meandea.
Daarna komt een dito passaglers.
chip ann de bent, dat van 10 tot
15 maanden voor gereedmaking
vordert. Zeer groote passagierseche.
0o vragnenee bonwtijd van 21 tot
Maar tc~h kan men wel eens ver.
rassingen beleven. De Engeleche
,Dreadnoughtl" b.v. is gebouwd in den
tijd van 4 meanden (alleen de romp
natuarll k). Dit is eenvoudig onbe-
rijpelik wi3 l een oorlogsecuhip~ in
wer rljkbheid wel drie passaglers.
achepen van gelijke aimetingen stant.
Zlulke gevallen blijven echter ult.
sonderingen, en eeschieden alleen om
een concurrent to loet at te eteken.
Van do weelde die in eommige
echepen~ heereobt, kan men zich baast
adenkbeeld vormen. De salons,
kenstr, laze button ea tra~ppenhu*


1L448


Zaterdag SOAugustus IB I .


28ste Jaar~gang


AMIGOE


01


CURACAO


WIC EK ~ LA1D


UOOR


I~E CURAFAOSCKE XILANDIN


Katholiek KollancII
BIADVUIIJNG
Sjlecht zij die nooit iets aandurren,
be~gasu nooit fouten, tenzij men hun
gansche leven 4Go groote fout zou
willen noemen,


Weer nieuwer zijo de motored, die
een gebeele omwenteling dreigen to
brengpn in de stoomsebeepvaart~,
en dit is waarlijk geen wonder i
Hier is de machine zipn eigen ke-
t~el, en wordt dus reeds zeer veelto
ruimte grewomnen. Zij zijn veel zin-
delijker, wij1 geen kolen, malar ben-
eime of petroleum als brandstof
wordt gebruikt, en ten derde vorde-
ren zij een minimal klein aant~al
personeel voor de bedienia Zoo
heeft bet pas afgelevrer e schiP
,, YulanBus een vaartuigf van ouge-
veer 70 M1;. lengte, een aardig scheepje
dus! een machinekaimerpe~rsoneel van
2 menschen! Terwijl een stoommra-
chine VOOr een d ergelij k vaartaig
zekrer 10 menschen voor bediening r
noodig beeft.
De kosteD van een bedendaagach
root zeeschips zijuD ecovoudig entirm.
Een schip al de ,,Grotius", die 420
voeten IBag is, koet 1,5 mill. gulden.
De ,,Pr~imes Juliana", die iete groo-
ter is, reed s 2,25 million. De
,,Guaduloupe", een FEransche transat-
lantische stoomer, kost reeds 53 mil-
lioen. De ,,Amnericac" der Hamburg-
Aimerikelijo koet 15 mill. en de
,,Mausretania" der G~unardliju 17i mill.
guiden! Dit enorme verechil spruit
voort uit de omstandigheid, dat '0
schip dat 2 maal zoo groot is in
afmetingen ale een ander schip,
door de 2 maal grootere lengte,


Het gebeele plein leek een see v'an
wapperende vlaggen en wuivende
zakdocken, bet~ wFas een allesover-
stemmend welkomgeroep, dlat Aaan-
hield tot de stoet uit het gezicht
was. ,,Vive la Reine, Vive la Reine"
hoorde mnen al maar roepen; en zeer
hartelijk klonk de wenach, terstood
door duizendeo overgenomen, ,,Vive


groote schepen, 0. a. de Nieuw Amete-
dam," de ,,Statendam"', ,,de ,,Riyndamz",
de ,,Potadam" de ,,NoordamL" en voor-
al de ,,Rottendam", die echteer, nitgae-
zouderd de betimmering, in het bui-
tenland zijn vervaardigd.
O~p de vrangf, of Nederland niet
capable genoeg is, dergfelijke groote
schepen te bouwen,, moet beslist ont-
kennend geantwoord worllen.. Onze
scheepabouw is geheel op d~e hooette
van zijn tijd, daar k~an men zeker van
zija. TrouwenP is hij dataltrid geweest,
maar veelal h~ad men to kampen met
eene zekere geringachatting van den
kant van het Nederlandsche publiek
voor al wat op ouzen eigen bodem
wordt vervaardigd. Maar tenslot-
te heeft de national greest toch ge"
zege vierd en kirachtig beinavioed
door de reeders en do induistriiaelen
zelven, kwam omatreeks 1895 een
kentering in de ideei~n, die ncg steeds,
beeft sangehouden.
Dat er echlter nog veel kran ver-
beterd wordsn, zal viemand ontken-
nen. Maar toch zou men verkeerd
doen, dit ann onwril van deo ka~nt
der reeders toe to schrijven. Dikwils
krijgt diegene het schip besteld, die
in staat is het in den korteteu tijd
at to levereo. Eo in dit opzicht is
een land ale Engeland, met~ siju ont-
zaglijk grootscheepsch ingeerichte wer.
ven, en de onmiddellijke nabijheid
van de ijsermijaen, one wel eens


de Koningian Moeder, den Prins der
Nederlandeu en P'rinses Julianra,het
voorwerp van zooveel teedere hoop.
,,Ik bef mijo glas op,, ter eere van
de K~ouing~in de~r Ned~erlauden en
baar doorluchtige families en drink
op den voorspoed der Nederlanden."
De musiek viel hierna met het
,,WCilhelmus" in,
H.M. de Koningin autwoordde
hierop, eivenoens in het Fransch:
,,Ik ben seer gevoelig* vocor de
vriendelijke woorden, die Uwe Ma
jesteit tot mij heeft gericht, en seer
erkentelijk voor de ontvangst, die
Ous bereid is door Uwe Majesteiten
en bet Belgfische volk. Eco bijzcon-
der geluk acht ik bet, dat de ge.
zondheidstoestand van de Konia in
van dien aard is, dat Uwe 1Ma 8.
teiten one hebbeu kunnen ontvan-
gen, en den Prins en MIij in staat
stellen, het vriendelijk bezoek to
beantwoordent, dat Gij One het vo.
rigf jaar hebt gebr~acht,en waaraan
wif zulkie sangename herinneringen
hebben behrouden.
,,Dte uitatekende betrekkingen, die
gelukkig best~aan tussebe~n onze bei-
de landen, de glevoeleus van vriend.
scharp e n wederzijdsch vertrouwmen
liggen mij te nia naan et bart, dan
dat iki niet met groote weardeering
alle middelen zou begroeten welke
kiunnen leiden tot veraterking deer
gevoelens.
,,De schoone eige~nschappen van
hiet Belgiache volk, sijn ijver, zijo
intelligentie en ziju beachaving: vin.
den bij mij en mijo landelieden de
grootate bewondlering en gaarne be-
groeten wij onze Zuiderburen ale
goede vrienden.
,Wjachten het due een groot
genoegen, one beden to bevinden in
de schoone en bloeiende! stad Brue.
sel, en Uw ho~ofdst~ad on zijo prach
tige omrstreken to kunneo bewonde-
ren. Ter~wijl iki mijn groote da~nk.
baarheid uitspreek voor de Triende-
lijkie outvangst door Uwe Mlajestei-
ten, kan ik u de versekering geven,
dat zij den Prius en M~ij ouverge-
telijk zral blijven.
,,kneem mijn glass op ter eere
van den Koning enr de Koningin der
Belgen, en hun doorluchtige famnilie,
en ik drink o~p de welvaart van
BelgiU.
Alan het Hlot van de rede van
H, M.~ hief de mnuziek de ,Braban-
conine" san,
Na bet diner onderhielden devorate-
li ke personen zich in de ,Salle des
Itarbres" met velen der aansitten.
den.


Met den bouw en het in de vaart
brengen van bet nieuwe stoomachip
Oranje n~assau is de Ki. W. L. M. een
aienw tijdperk ingeetreden. Laten we
er aanatonids bijvoegen : moge het
een tijdlperk zijn van gfestagen bloel
en krachtige outwikkeling.
Want dit nieuwe stoomachip over-
treft zoozeer in elk opsicht al de an.
dere schepen deer lijo, dat bet moei
lijk valt een vergehljking te maken.
Alles is anders, royaler, ruimer, com-
fortabeler; geheel het ecbip getuigt
van den echt royalen geest die soo-
wel de maatschappij ,,de Behelde"
die 't gebouwd heeft, als de K.WV.I.,M.
die 't bouwen liet, bezielt. En dearom
is het voor beide een glorie. Met dit
chip heeft de K(.W.I.M. een geheel
type in de vaart g~ebracht. Zonden
de eenige overdrijving is het een der
mooiste schepen die onze haven ano-
d~oen.
Het, is wonder dat de oude Oranje


De aanoval op, Monte Libretti, 131~ [ET INELJ B yZr pygg T BUYSL ()DlgIJuiana," welke onze geliefdle ktonink-
O~ctober 1867, is voor altijd gedenk;- 1101 RU1ItlULURIUUOL like Mloeder zichtbaar verraste en
weardig door den heldendood van aaugrep.~~f o ms ef a cpti
een HoTllandsch jongeling, Pieter deDeiduwaelsvnescpc
Jong, een man van reuzengest~alte en wonder de journalisten, bizonder goed.
herculische kracht. De stad was be- Was ten vorigen j;are het hlezoek M ben had wel heel veel hartelijkheid
zet door twaalf honderd vijauden, die en evenzoo de ontrangst van het verwacht, maar niet durveni h open
zich veilig achter de muren verschaust B elgrische Koningspea r ten oozent dat het werkelijk zoo oprecht on
hadden. Een aideeling van 841 Zuaven veel meer dani een daad van offi- gemoedelijk zou zijn toegfegnan.
werd tegen deze uitgezonden, en in 't cieele hoffelijkheid, thans kan bet- Na aankomat ten Paleize werden
verwfoede g~evecht dat volgde werd de s elfde gezegd worden van het tegen- Ide ministers door deo Koning der
Jong van ziju makers afgescheiden. Ibezoek, dat aan Brussel wordt ge- Belgfen aan H.Ml. de Koningin en
Hij zag zich omringd door een zwerm bracht door H. M. ooze Koning1in .K.~H. den Prius voorgesteld, be-
van vijanden; ziju amunitie was ver- len Z. K. H. prnas Hendrik, en van nevens die voorzittere van Kamer
schoten, en de kolf van zijo gewreer de begroeting, welke den vorstelij- en Sena-at en andere hoogwaardig-
als een knuppel gebruikende, zwfaaide ken peroonen daarbij ten deel valt.l heidsbekileeders.
hij ze met zulk een kracht en zulk een D Ie uitmruntende hbtrekkingen tus- Kouingin Wilhelmina beeft K~oning
gevolg, dat veertien van zijn aan- schen de beide Hoven is als de weer- Albert als gescheoke aangreboden een
vallers san ziju roeten sneuvelden, spiegreiling van de uitstek~ende ver- zeer schooner! origineel oude, Hol-
vdt6r dat hij eindielijk zelf, doodelijk houdingf, welke B~elgen eni Nederlan- landsche arreslede in Lodewijk XV
gewond neerviel. Toen men zijo oudle ders als vrienden aaneenbindt. IEen stijl met lichtgroene bebloemde pa-
moeder in Holland den edelen dood groot deel van koningr Alberts' on- neelen, afgezet door v-erguld orna-
van baar eenig~en zoon verhaalde, was derdanen is door ziju landaard en men t met donker groene vullingfen.
de eenige spirit die zi] ultte, dat zl) zijn taal nauw aan ons verw~ant. Het is een buitengewoon fraai type
nieteendozlja zoneumeerhadam ziju En wat de goede buurtschap nog van onze nationatle sleden nit dien
plaate in de gelederen in te nemen. versterkt is de omatandigheid, dat tijd.
10 den slag bij Mlentana voebt bet wij als twee kleine volken, ounringd Aan hare Kon~inkijke Cfastvrouwe
Prauselijk leger in het front der Fran- door g~roote mogendheden, onwille- veroerde onze Koningiln een sierlij-
sche troepen, en de Zuaven overlaad- keurig tot elkander worden gebracht ken, door W'illem Steelink beschilder-
den zich met roem door de verplette- door de gevoelene van een weder- den, en in Parijs gemo nteerd en
rende nederlasg die de vsiand leed. zijdsch vertrouwen, wa~arop geen en- waaier,
Een Fransch general, die erbij togen- kele schaduwf valf. Zoodra Hare Majesteit zich wat
woor'dig was geeft den volgenden in- Nederland en H~elgfiU heb~ben van van de vermoeienissenr der reis her.
druk van de Hollaudach~e dapperho~id elkander geen enkel gevaar, wel steld had, liet zij om de koninklij
eo hun hoedauigheden In den strijd : steun to wachten. Zij doen hun belan- ke kinderen vragen. Toen kwamen
,,O)nder het runr zlln de Hollauders gen en onnfhank~elijkbeid herusten op beide prinsjes, Leopold en K~arel, ~n
echlte lecuwfen. H~un k~oude natuur) het recht, dat de kiracht is dler k~lei- bet prinsesje, Malria Jose, haar bloe.
barest niet ineens uit, maar ziju zij ne Staten. Bij een vrij~ en zelfstandiR men brengren. Mtoederlijk; kuste en
eeumaal begonneu, dan evenaart Nederland beeft~ BelgiG bela-ng, en bi3 streelde onze K~oningin de k~leinen.
miets hun onweerstaanbaren~ moed een vrij en zelistandigf Belgi; Ne- ensrak hun over de kleine prio.
en hun onvermoeidc! standvalstigheid. derland. Zoo reiken beide volke eJuin.i)chkden Belg.
NIken e betere soldaten." elk~ander de hand als buren, als schen koningfskinderen speelgoed en
ook mn het oppassen der zieken ver- verg~etend, wat in bet verleden ons Te? half 6, ontvino- H.MI. in bizon-
kregen de H~oliandshe Zuaven een beeft kunnen scheiden, slechts let-dr eordnvrierdrIol
roem, van christelijke heldenmoed die tend op het beden en de toekomst. landschBegichden commisite, denheer -
verleden en heden uitdaago. H13 de Wi] zullen ons hier mlet verdiepen Beernaert met ds e secetaissoed n. be
verachr~ikkingen vandenoorlog woed- in de beschouwingen der hooge po- Eug~ne! Baie, Lodewijk de Raet, mlr.
de in d~ien tijd de cholera in de dis- litiek; maar hiever wilzen! op den lvir rHeebqeeToms
tricten rondom Rome. Voor~al t~e buitengewoon bartelijken toon, wel- Braunie, beevnsd Helgischr!e leden. s
Albano eiechte deze geesel een ver- ke in de ten Hove gewisselde toe- Prios, Henrik ns de N(edfcerlandsce,
scrikeij sntl lahtffrs Enspraken klonk. gezan~t waren hierbij tegenwoordig.
afdeeling Zuaven werd opgeroepen' ONuTVANG'CsT TE E3RUSSEL. De boogbejaarde, maar nogr altijd
domdeseen te verlerplegn er dezn krasse Heer B3eernaert hield daarbij
doodn t beravn. nde deenOmtreot nankomat en ontvangrst de vol ende toespraak .
ki icIen drie longepi oil~landers als elacht- sel, worden de volgende aardlige bi- ,,Mevrouw,
offer van bun plicht en de christelijke zonderbeden gemeld: ad
liefde. Hun namen zijn gagrift op Dnar wreerklinkt plotselingr een ka. Dwe Mlajesteit beeft kuniuen goe -
marmeren tatels; wonder twijfel zijn nonschot, men boort het luide com viuden, dat wi) tot de eerstendbe-
zij ook geschrev~en, aere perenniuds lu mando: Pr~sentez armes. D)e trein boorden, die op Belgischen 0 dem
het Book des Levens. is binnengekomen, een starre ver- aan U.Ml. ouze bulde en gelukwen-
Dat de geest der Paeuselijke Zuaven, wachtingD en daar verschijut op den schen muoobten aanb~ieden WI)j H'C
nu er reeds een veertig jaar zijn drempel van bet stationag~ebouw on haar daarvoor zeer dan ~aar.1 d
voorbij gegaan, beden nog levendjR ze MLajesteit aan den arm van ba. schitterend on bartelijk onthas dat
is in Bolland, kran men zien ult de ren Gasthee~r. E1ven kijkt Zij rond onze jouge so~uveremnen vereen jRar
jaarvergadering van de veteranen eu stijgt, hoffelijk door den Koning in Amsterdam to beurt viel, en de
van dit regiment, die altijd, sinds geholpen, in de maet champagnle- eenstemmi~ge toejuichingen, waarme-
1871, vereenigd zijn geweest in een k~leurige zijde oevoerde caltsche, het de Uw Majesteit tbans inl onze hoofd-
bond. Zij eD hun kin eren schijnen escortede maakt rechtsom, eD VOOTaf- stad is beg~roet zijn de bovestiging
nog even gewillig en bereid te zijo (gegasu door de helft van bet regi. van ons streven. D~e Komaogin weet
ale van ouds, om, zoo het noo- ment gidseo, zet bet. rijtuig zich bet g~oed: D~e Hollandsch-Belg~ische
dig mocht zijn, de wapeneo op te stapvoets in bewfeging, gevolgd door Commissie beeft ten doel, de banden
nemen en te sterven ter verdediging dat met Kolninginl Elizab~eth, die en sym"pathiern nauwer toe te halen
van den B. Stoel. Hun gevoelens blij- aan de rechterzijde van Prins Ren. bij twee nation, wier geschiedenis
ven inderdaad soo, dat zij het drik heeft plate genomen. Soel vul. lang~e tijden vermeogd was, welke
motto op de officisele insigne's, die len zich ou de overige rijtuigen met de natuur tot zueters b~eeft getnaakt'
zij van Pius IX outvingen, niet tot de leden der beidle hothoudingen en, wrelKe thans nog gemneenechappelijke
een ijdele pocherij maken, mnaar als gealoten door het twetede gedeelte roepinlgen hebben, en welke van jaar
de trouwe weergave van hun geloof van het escorted, beginlt de schitte. tot jaar ten eigen baat hare ec~ono'
enl moed : Fidei et Virtati. rende stoet in seer matigen draf den mrische en commerciee-le betrekkingen
E~en indrukwfekkend monument, ge- zegfetocht naar het paleis. zien ontwikkelen.
wijd aan de gedachtenia der Hol1- Want een zegetocht w~erd het reeds, Wij wenachien, dast de reeds enor.
landsche Zuaven, gevallen in den toen Hare: Majesteit buiten het sta- me getallen, die deze betrekkingen
strijd gedureade 1867T-70, sal in tion kwfam; er w-eerklook een jubel, uitdlruk~ken, nog mogen toenemen.
September met plechtigheid onth~uld die aanlzwol en to kennen gaf, boe- W'ij wrenachen, dat de solidariteit
worden te 's Hertogenbosch, de ,eer K~oningin Wilhelmina en baar van onze belangenu al better eIn be
hoofdetad van Noord-Brabant. Gemaal hicer walkome g~asten ziju. ter zal begrepen worden, en dat de


hetl herhaal: onze pogingen en onze
verlatngens kunneu niet vollediger
bevestigd worden dan door de san-
wezigheid in Brussel van Uwe Ma-
jesteit en haar Gemaal. Van hoo-
gerhand moet het voorbeeld komen,
en de vriendschap van beide dynas-
tie~n sal bet symbol worden van
de Unie, die voor twee volkeren een
schat, een krarcht en een zokerheid
muoet zijo, en voor de anafbanike-
lijkheid van elk land een waarborg,
de ooafh~ankelijkheid, die ons boven
ales aan het hart ligt."
De heer Beernaert bood op dat
oogeablik de tuil orchidee~n aan H.
M. en besloot als volgft zijae rede-
voering :
,,Ml~evrouw! U~we MCajesteit beerscht
over een land van bloemen, last het
haar behatgen nochta~ns deze orchi-
dieei~n sau te nemen, die een beschei-
den blij k zij r van onze gevoelens
voor Ulwe Mlajesteit".
Hare Mlajesteit dankte den heer
Beernaert voor de uitgedrukte ge-
voelens, en uitte hare erkeotelijkbeid
voor de hartelijke outvangfst door
de bevolking.
Te half 8 had het gala-diner
plaats Iin de schitterende groote bal-
saal, waarb-ij 180 gasten aanzaten.
Na bet vierde gerecht stoodl de Bel-
gische Koning op e~n bracht in het
F~ransch den volg~eoden toost ult:
,,1k acht het een groott geluk, Uwe
MIajestei t een ha~rtelijkI en w alge-
meeod welkom toe te roepen, en de
gevoe~leus van vreng~de ult te spre-
ken, die de K~oningin en mij bease-
len, nu wij in onze hoordstad de
zoo zeer heminde voraitin van onze
Noorderburen knocen begroeten.
,,Wij betuig~en onizen diepgevoelden
dank aan U~we Mlajesteit; en den
Prius der Nederlanden, voor de
vriendelijke visit, die gij ous he-
den wel wilt brengen,
,,D~e zeer gewaardeerde tegenwoor-
digfheld van Uwe! M~ajesteit to B~rus-
sel is een nieuw en kostbaar ouder-
pand voor lie gevoelens van vriend-
achap en wed~erzijdsch vertrouwen,
die onze bet~rekkingen met de bevol-
king van Nederland kenmerken.
,,D~e Belg~en, die U~we M~ajesteit to~-
juichen, achteni bet een bijzouder ge-
luk, thans de gelegenbeid te hebben
U~we Majest lit hunneu eerb~ied to be-
tuigen en buu diepgevoelde sy~mpai-
thie te kennen be even voor 't Ne-
derlandsch volk-
,,Ik wensch van ganscher barte,
dat onze twee dapp er ,n~ae'n wrk za-
me volkeren zich o agrbe
meer bewust zullen worden van hun
gemeenschappelijke aspiraties en van
solidariteit, in het leven geroepen
door de tailrijke belangren. die hen
als vanizelf nader tot elikanider br~En-
gen.
,,Een jaar geleden ongeveetr had-
den de K~oningiin on ik het genoe-
gen Uwe Ma~jeste~it het eerst te ont-
moeten in haar school landl. Wi)
herinnereni cos met danrkbaa rheid
de vriend-elijk~e outvangst, diie cos
bij die gelegen heid te beurt viel van
de zijde van H.MJ. en vanl die der
bevolking van A~msterdamr, geduren
de de interessante an~gen. die wij in
die oude en bloeiende hoo~fdstad
doorbrachten.
,,Thaus valt canir Blrlsel die eer
ten deel, bet bezoek van UwJne Majes-
teit en P'rins He ndrik te outran-
gren. Wij durvenr hopen, dat het
kort verblijf in .ons midden voor
onze doorluchtige gacsten een schioo-
ne herinnuering zal blijven.
,,Als getr~ouwe tolk van al mnijn
lalndslieden spreek ik diepgevoelde
wenschen uit voo~r bet geluk van
UwRe Majesteit en de groothieid van
U~w volk.
,,U~we Majesteit veroorlove mi) dien
zeliden weuech uit te spoken voor


a~Eewederkeerigewet sympathiei~ n, hiror
aangkweet, et wFetgevend werk
van beide landed zullen inspireeren.
Van beide kauten is veel te nivel-
leeren en te vereenvoudigen, en men
zal zooveel mogrelijk die hinderpa-
len, die aan de grenzen ri zen, moe-
ten cit den weg` ruimen.
En, sta mij toe, Mlerrouwf! dat ik


breedte, een viervoud; door zija veel een chip te bouwen van de aime-
grootere hoogte, een vijfvoud, en tingen van den tegenwoordigen
e~indelijk door zijo veel dlikker matte- ,,Manuretania".
riaal wFel tot een 10- of 12-voud in aro o e emgn van
priis van een ander chip kan stijgen. de~ machines te besiuiten, het aan-
Nimmer was men tot bet bouwen tle deeencae van de
van zoo groote zeemonsters in staat schroefuakokers en de plaatsing der
geweest, wonder de resultaten door batemnzich een
etnemoen met sleepproeven ver- creem a areedf
kremren. g te I de i ell paroeineminen
~3et doel, dearmede beoogSd, is ni iedve, aeng urir p~elker itkaen
den wreerstand to meten, die door m,,, et wrkelijke sichip over.
het schip moet overwounen worden, b ahe 9
om daaruit tot het vermogenn van rac Not. ered-dok a d
de machines, en de best lijoen voor He owubran r dE wase n
het schip te besluiten. anangwezen plaate,ward eie
Deze weerstand vloeit cit vier oor ,,M~auretania" denl roem van denbgrood
zakeni voort, nl. de wrijving van het there voorspelde. Hij wnas de ouw
jndetrgedompelde deel van bet schip, van geel grenenhoiut. d uim tot;
deo golfweerstand, de~n weerstand Hij had 4 electrische mo loren to
dler lucht en den weerstand, veroor- machine, met regelba.re sne heid van
zRakt door de uitstekende shes 150--950 omwcntelingen per mi
deelen.i nuut. E~lke motor bad zijn eigten he,
Bij de .,Mlauretania" hadden proof- wier toeren door counters en ac eo-
nemiogen op groote schaal plaats, meters werden opgienomen.
die niet minder dan 2 jaar duar. Gelijk reeds gezegd, werden godu-
den. Biet model had een eigen ma. rende 2 jaren een reeks van proven
chine, e~n was 47%~ voet lang. Alvo- genomen, die alle gegrevens verschaf-
rene tot de sanschaffing van een ten, welke voor bet scbip van belang
dergelijk model werd bealoten, wva. waren. EU de uitkomaten met bet
ren reedsn met eenvoudige modellen, werkelijke schip verkregen, zagen de
voorloopigfe proven genomen. Elki langdurige voorbereidingi met een
dier scheepjee had een eigen archi. greluk-kig succes bekroond.
tect, en deele door de opgeleverde Hoewel niet z66 groot als de
nitk~omaten, deels door verdere wij- ,,Miauretania"(Cof ,, K~onprincessin Cecilie"
sigingen in het plan, bseloot men besit ook one oaderland eenig~e seer


voor, onverwachte tegenalagen dear-
gelaten.
Het lijdt echter geen twijfel, of
op den dunr sal ook hrier verbete-
ring niet ultblijven. Veel sal dear-
na athanxgen van de houding van
het buitenland, dat over meer stoom-
vaartlijnen beschikt dan Hiolland.
G~elukkigS is in bet buitenland bet
Nederlandiseh fa~brikaatl seer gesien.
Nog kort geleden, outving ook een
der toonaangevende inrichtiugen hier
to laude! een opdracht van twee
frroote motorpchepen voor Belg~ieche
rekenin Over de wijze van a fteve-
ring boetmen zich nliet ongerust
to make. Bet Nederlandsche fa-
brikaat kan den toete der scherpete
crritiek doorstaan, ale bet selfez in
de finesses niet better is dan het bui.
tealandsche! En dit is wat one be-
moedigt. Spreken wij dearom ten.
lotte de hoop ldtvnds
beid scepe devictorie een asn-
vang mogfe nemen, die beyoebten
zal i' op den dag, waarop Hol-
land de" opdracht sal outvangen een
schip, to bouwen, liefet echter een
Hollandsch, dat in afmetingen de
zoo benijdenewaardige ,,Mauzretania",
,,Titantie"~ of ,,Olympic" nog overtreft.


Amsterdam


Jos. Famas.


Schreepaboutomeeoser.
'Enic oedsa

Dice: "El Aceite de Higado
de Bacalao es uno cle los agen-
OS terapeutlCOS IR&8 VR 10808

lOS beneficlos que con 41 se ob-

tieneH eR RaS Onferledade8 que

causan perdida de carnes no

pueden Ser SuperadOS. Se da
OR &a TH TrCH OSIS, Raquatismo,

Anemia, Bronquatis, Debilidad

SGener al y Affecciones de los
SNerVIOS."

LA EMHULBION DE BCOOT

~COntene el mejor y mas1
puro Aceite de Higado
i de BaCalaO (le Nortlega,
I. y l0 admiRIIStra en la
t e~r M for ma mI~s digerible y
~asimdlable para todos
I ~los estbmagros. No con-
tierse alcohol o substan-


i '1/ >* EXYIJASE
IA LEGITIMA


durend nieuwe toevoer van verscho
lucht gbracht wordt in de gaug~en
van deverachillende dekken.
Ofachoon or nogr geen instalatie
voor drandlooza telegraphie aan
boord is, is de boot er toch reeds
voor ing~ericlt,? on blijft het slechts
een kwfestie von tijd, missehien, als
de omat arNdigherllen guust~igr zijn,
eleebtsr een k west ie van enkele man ,-
den. A4llenr dtiehet schip gez~ien he~-
ben zijii het rr ovrer eens en~ getaigen
eensternmig dat he~t inderduaad een
sieraadl voor de Wlest-Indische echeep-
vaart is.
Tot slot van onzen wandeltocht
werden we door kApt NIEMAN oV een
gaia cha~mpagne onthaald, terws31 bi]
aille sanwczigen bedsakte vcor hun
belaugfstelling on tevens de beteeke-
nis valn het inl de vaart brengen van
dit schip voor den handel ini de
West IndiF~n uiteenzette. Tevens druk-
to hij den wench uit, dlie door allen
zeer Ireker beaamd werd, dat de i.
W.T.I.M het niet b~ij deze econe boot
zou laten, manrs dat de opening van
het Panama-kanaal meer booten
als deze of grooter~e nog zoui nood-
zakelijk maken.
\Vij wenschen de Kouink~lijke I~est-
indische Mailildienst en zijo kloeken,
volijverig~en agent alhier, den
Bleer Hl. P'. mE Vaults va harbe geluk
met deze nieuwe boot eo hlopen dat
Iliermlede een tijdlperk geopend~ is van
steeds mneer epans ie en on twi kkol i ng.


Belicltell lit de KOlll8.

Mgr. M. G. Vuijsteke op Aruba

Nar een voorepoed~ige reisr arriveer-
den Mglr. Ml. G. VU~IJLS'`1TEKE On ZijH
secre~taris de? Eerw. Pat~er A. E~Uw~ENs
Vrijdagmnorgcn 18 Aug;. op Aruba,
waar ziJ door plechtig klokgebrom
on jubelendl welkomnstlied ult kindler-
keh~ih on greestdriftigi gejuich van beel
Iiet volk begroet werden. D~oor een
koor rAni bruidjes vooraigoga~an en
begeleid door de geestelijkheid en de
comissieleden begaf Mlonseigneur zich
lange de versterde st~raten naair de
Kerk, die door de goede zorg en ijveri-
ge hianden van de dames N. EcoruY,
iM. LIACLEE, L. VAN DER nIJST en E.
ARENDS! zeer smaakvol versierd was.
Nadat Mgr. de H. Mis had opgedra-
gen, sprak Hij enkele hartelijke woor,
den van dankbroor de piechtige ont-
vangst, Hiem bereid.
1)es avonds wverd Z~. D). H. een see-
renade grebracht, met being; salach
vuur oni yourwerk. Alle katholieke
notabelen van Oranjestad wareni er
bij togenwoordig. Door de drie Ho~e-
reni P. EconY. I. JUTTINiG en 11. A-
RENIs word Mgr. met hartelijke en
w~els ruekendedw orden t e ero en
sieleden atan Mgr. het algemeen ver-
langren van het Katholleke volk van
Oranjestad on geheel Aruba kenhaar
gemaakt, om op de Playa een bijpon
dere school voor jongens ouder de
leiding der F'ratere van bet St. Tho.
mars C'olleg~e on to richten. Ree~Ids tion
jaar lang liet men geen gelegenbeid
voorbijgaan om bij Mgr. hiertoe
aan te dringfen. Maar heleas Tot iu
toe outbraken de middelen on de
krachiten, die voor dfeze oprichting
noodzakelijk ziju.
Miet bartelijke woorden dlankte Mgr.
voor deze schoone buldle on voor
de weleprekende woorden tot hem
gericht. Na een genoeglijk samenzijn
in de Pastorie keerden allen buis.
waerts, hoogeSt voldoen enr tevreden.
de overtuiginig met zich dragend dat
hunne zaak in goede handen is, en
dpastreun bieschl ngeen moeitelazn
8 koesterdel ud igaen wensch van het
Zocndag 20 Ai ustus a Mgr
unar Stta.Cruz om aldaar 1 insda@
bet H. Vormsel toe te dlienen. Woes
dog vertrok men naar Savoueta, al-
waar Vrijdag de kinderen gevormd
werden. Zondag 27 Augustus zal
MCgr. er de groote jacrlijksche pro-
ceasie rrao d de kk doo Z.. e
ooa eto emon e herd olo' t spe:
TV enaRdg w0rAug utue zala elr.
hee B. Vormsel op de P'la a en Vrj-
dag 1 September op de Noord toe.
diene.


+E Soeur Mlaria Praneissa*

Vrijdagf morgfen omstreek~s see
uur overleed in het Pensionaat ,,W~el.
geleg~en" na een pijo~lijken doodetrijd,
doch in volkomen onderwerping aan
den H. Wil van haar God, d~e Earw.
Muster Mamla Fun~rciscA (in de we-
reld, MARIA YERN ETT) gebo ren
to Cartagena (Columbia) den 31
October 19922. Den 25 D~ecember
1864 ontving eij bet religiemze kleed
in de Congregatie van de Zusters
va dRoosendaal, en 6 Januari 1887
wijd e Zij zich door de religiouse
profesene voor geheel haar leven asnn
haar God toe.
Na enkele jaren werkzalam te ziin
geweest in bet St. Martious-gesticht,
bracht zij de verdere jaren van haar
religiouss leven door Io bet Pensio-
nott ,,Welselegen". In stille node.


__ ~


20. dat er g~edurende den loop van
den dag, soowel van Br. Ms.
Utrecht als van bet Waterfort
een salunt sal worden godean van
bonderd en een kanoneehoten,
welk salunt op de volgende wij-
ce sal ziju verdeeild:
's voormiddages omt acht our 38
dchoten;
,s middage 35 slchoten, en
's namiddage on vier unr 83
echoten.liedictel ilit 1101 POededall.,


ouraqae.

In een Rntwoord op bet ver~slag
over een rman vulli ngsbegrootiug: Cu.
requLo dienet 1907, deelt de Minister
van K~oloni~n mede, dat de p(,rt.
schuld van Venezuela aan de kolonie
Curaqao na de jongste afbetaling
nog 22.544.87 (U. S. A.)bedrangt.


Buitenland,


MnA ROKKHO.

Volgens de laatste tel trammen
is de toestand tusseben Dultcchland
en Frankrijkr zeer ges annen. D~e
overdreven eischen van nuit~echland,
daot zich oiet alleen be erkt tot bet
grootst~e gedeelte van Fransch Con-
go, maar tevens het reebt wenscht
to hebben om to Breet; een plaata
to vestiges, welke de Duitche trane-
atlantische schopen kunnen aandoen
staan de oplossing der crisis in den
weg;.
Veel is er geconfereerd in de last.
ste weken, maar wonder success.
,,Duitschland tracht one te ergeren
of ongeduldig to maken, zeide~ de
Selves, Minister v. Buiteolandeche
Zraken, maar wij sullen niet toege-
ven."'
Fransche schepen zijo met troe.
en it Algiere en Marseille near
98seablanca vert~rokken,- en Deleasee
beeft g~elast haast~ te maken met
de ultrusting: der torpedobooten on
onderzeeeche sche~&~ en. e mg
Een regeing so jntale oe
lijk te ziju, als lo. Duitschland ~de
rechten van Frankrijk in Marokko
ten volle erkount, en 2o si'n esechen
ten opzichte van Franeh C~ongo
wij zigt.
Op de beurs brachten de ougun-
stige berichten een eterke dealing In
de koersen en effecten teweeg.
De stammen varn Taroudant wor-
den oproerig on dreigen tot plun-
deren over to slaan, zoo de Pasha
de Duitechere niet sit hun land ef.


N~assau niet ontuimelde? van schaamte
en in de golven ver'dween toen zij
haar nieuwe naaugenoot zoo static
zag voorbij stoomien. Dinasdag mor-
gen stoomde zij onze haven biunen,
en reeds aanstonds bij den uanblik
wekte zij aller aandacht en bewonde
ring. Maar deze zou nog hooker atij-
gen door een bezook aan boor~d van
bet nieuwe schip.
D~inedagmorgen bracht de Heer Gou-
verneur, verg~ezeld van den Heer Pro-
cureur-generaaleen bezoek aan boord,
en gaf telkens op krachtige wvijze ui-
ting san zijn booge bewondering en
goodkeuring.
W'oeneda~morg~en liet het Agent-
schap een list enrculeeren met myi-
tarties om de boat tegaen half tweaalf
to komen besichtigen, welke veree-
rende en gewaardeerde uitnoodiging
door zeer velen met genoegfen werd
a~n naard. Het was eco gezellige druk-
to sann boordl en de kapitein G. ).
NuEMAN, en de hoofdagenit Hi. P. DE
VMIER apaarden zich geten mioeite en
waren een en al vriendelijkheid om al-
len het mooie schip tot in de kleinste
bizouderheden te laten zien.
1 October 1910 word bij de Ko-
uinklijke mantachappij ,,de S~chelde"
to lsignd kiel gelegJl voor
dit mooie mieuwe achip, en 15 April
1911 liep bet van stapel.
D~e lengte is 350 % voet, dre breed.
to 44 en de diepte 26 voet. HeFt
is gehouwdl volgens de bloogestre klasse
van TLloyde. H-et meet bruto 3.721
ton en netto 2.345J too, terwfiji het,
zoo bet g~eladen is, 7i000 ton water
verlatst a e lakrit In 41 0
ton. H-et beeft vier landluiken, zcoo.
d~ah, wanneek hto met teeel aerig
ee~n der sja luiken buiten den stei.
Ker zal uitatekten. Ilovenrdican heeft
het drie stoomketels, die 2 50'0 pnar.
dekrachrten qutwikkeleu en 85 om.
wentelin fn in de minuet makeo.
Geladen kan het schip 13 mijl per
uur, zoo bet licht is 14 miiji per
uur loopen. Verder zijni er naa boord
twee dynamo's van 160 amipires on
110 Volts
Laten we thans de infendife con.
structic een oogen bl ik i noogenfsch ounw
nemen. W~anoeer we de hooge trap
langazij bestijgen, kromen we op bet
prach tige ruime promenadedek Voor-
elege~ iseg Op geen der hier komen.
ebooten hebbJen we nog zulk een
heerlijke wandelruimte gezien. Een
root voordeel is bet, dat men op
rit dek gebeel vrij is van al de ma-
noeuvers met touwen en kabels, dio
op 't achterdek steeds plaate grijpen.
Op dit dek bevindt zich de ruime, eier,
like rooksalon metgezellige leunstoe-
len en tafeltjes, geflankeerd door een
buffet. Alles is stemming en stijlvol,
geen overdreven weelde, maar flink
ea degelijk. uitgevoerd in dof ge-
beltat eikenbout.
Hierbo~e verbeft zch bet brugmee

een heerlijk uitzle t gemiet~. e diep-
te vTan de commando brug tot don
kiel is 56 voett. en van het ee~rste
dek tot de kiel 26 voet. Op dit brug-
dek bevindt stch de rijk ingerichte'
mleet pdrachtigbruin mahomiehout be-
kede but vanl den kapitein, een
iuweel van een but. Gaanr we nu
bet ruime, prachtig met gek ieu rd
glas overkoepelde trappenihuis bin.
non, en dalen we een dek lHaer, dan
komen in de twee overlangesloopende
gangen waar de eerste-klashutten
g~elee zi a, 2L3 in getal'
Alnziju zersak oligerichtb.
In elke but zijo twee slastpp aatmen
en een ruime sofa, die ook voor


paespa rs rui 69 re
Ook vindt men in elke but haing-
kasten. Enkele butten zio atls fa-
miliebutten in ericht, door dat eij
onderling met e kander in verbinding
kunnen gebra~cht worden. Verder
vindt meni op dit dek badkamers
en toilet, waar automattisch steeds
voor versch water gezorgd wordt.
Maar behalve dit alles, vindt men
er iets nienws, wat men op geen der
anaderiegeM e~ekaantreftm een moo e
en bi tiotheek, met bureau 8,waar
men still kan sit~ten schriiven.
Dalen we nu weer een dek lager,


dan kromen eeret bij de eetsalon
der eerste klas, afgeschoten van de
overage ruimte, door prachtige
s~wear geselepen kristatllen ruities.
De overage ruimte van dlit dek
midachee~ps wordt ingenomeln door
asn stuarboordaijde een dienetgang
met hutten van de of~ficieren, en
ann bakboordsijde de eetealon der
tweede klae, en mneer naar achter
de tweede klas butten, vier in getarl,
elk met vier elaspgelegenheden.
Ook dese hutten eij a eer eierlijk,
en komen in inrichting veel overeen
met die der eerat~e klae op de aude-
re booten.
Verder is er een hadkamer voor de
twteede klas passagiers, en op bet
achterdek een gezellige rooksalon.
lete heel nieuwe besit dese boot
bovendies in sijn luchtg~angen, die
vanal het bovendek tot beneden
doorloopen, on weasrdoor voort-


righnid~ on lirfie hocoft rij hear Godr
gSediendl, een voor~beetld voor allen
van nauwgezette gehoorzaambeid~ en
pretend tie1ooze liefderij kh idci. Ain I
ren to helpeni was haar een wellust.
Zij wa~s vol kleine en tijue attenties
voor ieileveen. uog in de dagoncr zelf;
(lat d~e auderdlomn de krac~htcen va. r
haa1r lichaaml~ sloopen kwam. Gehleel
hla1 Ivc levn wasl soHn stil gSebed.
Mag~e zij reedsy do! goude~n, onive-
w~elkbaire kro~on der eeuwigre gSlorice
outvanrgen he~bbu, y-our haar nede-
riga en verborgeu gieheel :an Gfod
gewijd leven.
T raijdag middFg a lunr wo~rd d]oor
dlen H(oos~eerw. P-aterA.. u
Mlailr in de k-apel to Welgelegen de
plechrtig! liespons gezonren, en ver-
g~ereld door vele Paters, en paritsi-
culierer, waarrontder de ('onsul van
Columbia~t, Je Hear ,.1 LIUxA OseIINA,
werd h~et stoffelij k oversclhot van
Mr. MFs RNcilwAl naar Na~r
laatstr rulStplattS gebracht.


Santa Barbara.

De he~er G. Duv~1'En mijningeniieur
en Procf. A; GeoI'" LIrriclSx, die <1.:
p'hOsp-1h aatmrij oen v n rFloridaH he.
zocht hiebbLen, zijrr Iroonderdaig mit
de ,,('arneas"' ahier aaugekomen.
Z~oonls bekend is, stant drze reis
inl veirba~ nd me tl d urm;rr:nwchc St.
Iar bart,\ prltesti e.

~I~uitenant A. E;. Rambaldo.
Inr de Ntederl. bladen~l Irzeni we due
dle luit. I. z. 2e kl. A. EI' us-
no( op Cten ballontcacht~ SOerabaja-~H .
mairang velronigelukt is. c)ok; hij ons
is Iinit. 1~ItsAl, O green onhbekende.
Ileez Wak;ke fe ZPPecftei0P Ire\Oud
zich hier ruimit t wee jaar ge~leden en
miaakte zich toen verdlieustelijk met
biet doeni van nlieteorolog~ipche waar-
rineingenr met vbiegers eni bijhbeoo-
r~ende i nstrum~ln ente, door d Ned. Reg.
ini bruikleen nanr hem af~gestunn.
TLuit. It.smAxtIn, die! lid vanr het
hrouldbestuur vain die Nedl. Vereenii
ging vr l'C uchttVaar~t wals, beef~t gL-
tracht eeni (urat;uorche ide~eb~l ugdier
vreeniging~ ol to richtpn, welke of
deeling meer in het bijzondler haar
~aadacht zon scheuken aan de be-
studeering der hoogecre luchtlagen,
vooral in verband met r~egenval en
met de belangen vanl de landbouw
Our. CorI.

Brand van een boot*
Ret SS. Zulia der ,,Red D)" lijn
brachlt Douderdag~ bet bericht mode'
dat op de rede van Maracaibo de
stoomboot ,,Fenix" der C~onlpa Ria
flucvial Costaneran VenLezo~lalna geheel
verbrand is.
Garnisoen.

D~inasda 22 Augustu s arriveerde
bier per stoomsebsp Oranje 1Vassau een
detachement aanvullingstroepen, 23
soldaten st~erk. Tot Paramaribo
stood deze aideeling ouder bet com.
mando van den 2de Luitenant der
Infanterie van het Ned. Ind. leger
V'AN D)UINEN. VaD PAramaribo tot
hier was met het commando belast de
sergeant ZWIBBLEa, die per eerstkxo-
mende g~elegfenheid naar Suriname
sal terugkeeren.
D~e tusilier GTRMum van het detache-
ment dat 31 Juli II. naar Nederland
ve~rtrok, is san buikivliesoutate~ing
overleden en to Paramaribo begra.
ven.
Gezondheid van 2;.H. Pans Pius K.

doe flo u -~ d~elge1n~esebeh en, ver~
klarard dat Z. H. in veel beteren
toestand verkeert.
U~it Rome wordt op 18D. gemeld
dat de Paus langzamerhand herstelt.
1)en 20 wordt mit Ro~me bericht dat
dien ocht~end de H. Mis beeft 13
wood iade biizondere kapel vauZ n.
De toestand van den Paus is goed.
Op den 22n. beeft Z. H. in de tuinen
va Int Vaticasea eene wan elingd g
onervin en.
Bal.


D~onderdag, 31 deer, doe avonds
ocn acht uur, bal ten G~ouverne-
mentabuize.
Irandmac t.
Bij de kol. reserve is aangekomen
de van gedetacheerd uit C~uragao te.
ruggekeerde kapt. der int. W5. F. N.
voN BoMBRA~CBT, 8ann ien verlof is
verleend, in afwachting zijoer indee-
ling bij het leger hier te lande.
1)e kapiteinr der inf. L. ScHUTTE in
Nederland sit Curagao teruggekeerd,
ut ineee to bejht 2e. regiment in

M~arktbericht.

De prijeopgaven der verachillen-
de artikelen en stroohioeden door
den 1Curagnosche B~andelebond, ziju
volkomen gelijk sea die der vori-
go wPeek.


Benoeming.
Bij Koninklijk Beeluit is de Heer
PH. F. DE BAEbsTH UlLLEa becoeud
too lid van den Kolonialen R~and in
deze kolonie *
Verlofs~verleaging.
Blijkeus een hier ontvan en tele-
g~ram ust Kem Baag is dor dn eMeiris-
STaTIvrs MULLER, Admiolet~rateur van"
Financi(;n in deze kolonie, een verde-
re verlofsverlenging van zes maan-
dlen verleeod.
Vergadering-openbaar onlderwija.
Maanda~gavoud had de aangekon-
digde vergadering van ouders en
belaugstellenden in bet opepbaar on,
derwije plants, wonder voorzitterschap
van den b~eer E. S. LJANSBERG, daar
de Heer F. WV. P. WYINKEL wegens
zie'ite zijuer echtgenoote verhinderd
was to verschijuen. Deze vergade.
ring word slechts door een dertif.
tal ouders etc. bijgewoond.
Nadat de Heer LANUBBERG in bet
kort het outstaan der actie ter ver-
betering: van bet ouderwijs had uit
een gezet, wferd door den Heer H.
P. DE VRIES, lid der redactie-com.
missie, bet verzoekschrift met Me.
more van Toelichtingf, samen een
drti leolio eladda, t oor~l z n.mNea

wed Hb lot~en ht requet e8 Rkn.
nasneming en ouderteekening wonder
belaugatellenden to doen roud.
g'aan, terwfijl bet tot Mlaandag a.e. bij
den Heer W. F. P-. WNKtEL ter Inzage
zal liggen. Vermondelijk zal bet
M~aandagi san den Gouverneur en den
Kolonialen Iaadw~orden aaugeboden.
Officieele Berichten*


D~e G~ouverneur beeft~, voor den
jaardag van Hare M~ajeteit de
ningin op den 31sten deer, het
gende bepaald. '


ver-
Ko-
v~ol


lo. dat bij zonsopgangf,op bet val.
len van een kanonschot van bet
fort Nassau, de viaggen op de
forte van dit eilan~d, op de op.
bare gebouwfen, en op de Gouver.
nements-vaartuigen, zullen wor.
deo geheschen, terwiji zij met zone.
ondergang op een ge ijk schot
sullen worden nedergehaald;
2o. dart de Gouverneur des voor.
middage ten 10 ure audientie zrl
verleaene ten Gouvernements.
huise*
30. De tenue van den dag voor de
politie de groote zal zio.
Voorts wordt bekend gemaakt:
lo. dat er parade sal worden ge-
houden des morgens orn 7 unr,
dertig minutes, op bet Beudrik.
plein door de Mlarine en de Com-
pagnie Infanterie, leder k~orps
met eigen musieks


A. Niland-Aladeo

(Twenthe) Nederland~.
Febriek vanl WiftteGoodgp
Lievering direct ~aan Paertik~allas
(fegsen deselfde prijsen, als in Nedser
land) van
T lejassn ed ole, THe
Bedlakeos, Blolopen, Brodestee ,seas
~LINGEBEbRI~EFARE
met electriache drijfkraebt.


D NR lifodi BED

EPLEN van Il onse fabrllikSlr ea
worden gearnre op siaht jgesondea a
beaetelling~es sangenomen3 door
Mevrouwf M. Mdaxess-CaLuaessS(ItLg .~~~ 11
BEKROOND MET MEER DAN
50 (oudeq bhiegalles
ExN Axan~ar Pwauam.
GCEDEBTILEERD DOOR


Jo118. DeOWaf bSo~ Lt$' hL~tt,
Adver~teert steed s Lev......... v.an Be.......
Hof, (van wijlen Koningia vactople,.
IN DEvan wijlen Koning Eduard VII en
van Koning G~eorge V.)
Amlig08 (11 011ra 80. Agef. ooel cTm


brrmlrt- o de lsr aafdt


~aarkr 1 ongve Ila
men seer, dat slij twdy~ vlzmmon
o l8rlajs sli~n. Org~eragr~ 50O voor.
a e k aars et k eren,
worden vernst veml Elf
rSAj io ewor~pn on
isVoo de eslaoffer al @delmb 8 n
DE CBelip teeknds oor 2 pond,
Obi ORttbmaanseM6 Bank ~oof 2000
o ltd. B regeearp a dPle d0d00

Imoifcisel words steeds volgeheadeD,
datm re~rn eed tigf geo
en jis deardoor vre~ men sich
igedr~ntt. Watt tan r k:~t nogmeer
be as erad .Drti of
van .de Jo arkTyes met smile mid-
dee uftsagf gast geV~ti ?
Niet 449,, soddle lar aesrs e meld
we~r@i, d~ishii t ee .hie~Ye bAnden
sia~ or dd het edrate gredt vur nog
I ilno de 8nae ~bvof ing brecI

kelijkre opwftiths \ .Vaa~lle gauton
word de abd ooor de 'bpw qtiende
m9a'en veres.
,$el9 's diethij blffired

'd a'lgem ~ elpae an derd ~rr n
die Qoof~ ~j~ brdth ontatont( door
'db sude ;~rkasic h partii aeruik
sal wordeO jetassaks om bet n. -~
ofrd in Qfid ra oh~eige"i a

h ae~ nooth~t taet2 de iienwte
Agrr~arers 6~pgSehd 'en aiker $, dat
obi~elanebe d tel thal hbet rTI GOEVEN DOOR HETP BESTPUBB VAN
Cnaagbo
op den 3xates Anrgsasta spz,
TER VIERING VAN DEN VERBJAARDAGIPREOG~RAMMA. ~~h
1. Des vddslmiddays, van 910 unr.
OP DE fDE RUITERKAIDE.
Wedren to peard, van of de Markt-
straat tot san hiet Ker kplein.

le. prie.......,.....een hoofdartel
Se. pts e.....,.......een ripzweep met
adlveren knop.


'VAN 1 9 A~U GUSrlTUS- 2 S EPTEi~MIBERF.


:eibt Raipitsis Awakoaset van j Yortrek near

afria 8. M~olrtl 19 Au~gust.( New-York 10 Augus~t. M~caralbo
Cicas- ,ns a) e-zel Ia ; t orq*
M~arca~ibo G. W. G~oodmanl 2 8ept;. NewP-York 2Sp. aaab
Markfs A. Johaneso 20 Aug. Mbacfb Aug. Il bn~ra
~crids 0 ,,Maracalbo C SJept La Gaayra
brsi Nassan G. D. 16mnan SS ,, Admsterdamn Sa Aug. New-York
Pr. P~~m IV P. O. rd OraaiW 97 ,, N~ew-York 28 msterdam
Pr. Prd.Head.l J.P.vd.Bordenl 2 Sept Admsterdam a S Eept. N Lew-Yorkr


DIF]NST-W~ESTI'-INDIE s

It ...Lljo I. Den So. ven ledere merand, ae
s 7 Harnbur any t. ~hmas, .i
niclad, onsnt Catacra be-
Y' ~vi~e vgrea ;
Asakielpt tel~Orp usages paltea.
aertrtek an C sor~B; den Pden,


Svan l edere meland;
WjrIAN IV.P 'DenS. vain ledere merand, van
: ~HamburgA twe~r pel iar 86.l


C...w Aankomt to Cttrapse; dea 00
~van iedere massid.
]Jin Vr Dach wors san genome s r4, voo
alleuro-gtpeepse Bavens sooo
-- a olor Colmbia, Colon eas.
-- "' P~aen deareveoe m iaarall


plasteen, welke door bovengenoemde linen worden eangedaan.
Behalve de stoombooten vsan, bovengenoeamge lifteo,~ does evmadedi
ook andere Passagierachepen der Mastooihappij, dese hlaven asea, die
over St. Thomas direct near Europa varen, en de rels in longer
Ic5 dagen volbrengen.
,De PassagF~iere-echepen der Bamburg-Ameriika L~P ip ag alle roore
sien van de noodige toepassionenvogr de sekerbel@ .e eoncoilort der
opvarendon.
Prijla der Passage naar B~arre of Hamburg:
I Klas: $ 110; III RKla: $ rd-A. G.
Retour4 Bi~slette: 10fp ablag op do heen- sn terugrets,
Voor vrerdere inlichtingen vervoege men sich tott

Enwnas~, HENR8IQUE Bt 09.,

Agestea.70011 DE HUISMBLOEDERS

Wilt g~ij in uw huis ongelukkren voorkome~n, .rsoo reden wrij U~iaan
SEBa~~rRUIK AlEIJJD


i


.'; ~ 1....p


?b,;3sshke a~ ~L


23. Dee v8drmidda~gs, van 10-11 unr.

OrAHET PLEIN V66R HET GOUVERNE.

B. 85 lo open (Gteldprijzen)
Opgeluieterd door de musiek van
de weesjongene van 8~ta. Rosa*
8. Des vddrmiddags, van 11-11%6 unr.
OP HET LMOLEINPLEIN
A Surprise voor jongene.
pB. I~lol eepen (Geldprijsen)

de weis ongendeooande udta Rvan
4. Des middags*
Uitdeeling van srpeelg~oed en sver-
anaperingen san de kinderen van de
openbare en bijson ere scolen voor
5. Des namiddags, van ~2-4 unr.
OP VER80HLILENDE PUNTEN DER6 STAD
D~raaiorgelemusiek .
6* DeoB nmiddags~, vaI 4-6 uur.
IN DE RAVE;N.
A. F'lesechentrekken in kanoo' bi,
noorden de brug ,,Koningin Emma"
B. Wedstrijd in kano's .

C. Hardroeien mt' Glps)
riem eloepen e p ae in e ( l r .
Dese wedstrijden worden gehouden,
en at dlu srd dbrde mnm t8e gma

pel op de ,,Baetterij" van 4W--6 unr.
7. Des avonds, VanI 6%6-8 unr.
IN HET PAVIWdOEN WILHELMINA.
Musiekuitvoering door de kapeli
van de weesjongene van 8ta. Rosa&.
8. ~Des* avonds, van 8-9 un~.
OP HET RIFFORT.
Behitterend vuarwerki, opgeluieterd
door eene mussekmwtoeria te geven
doror de militaire Kape op bet
plein v66r bet G~ouvernementabase.l


G)Eool TD vronC ,F~oKEELON HTI.


H. M. de Kioningin der Nederland~en
BEKROO~ND


to Amsterdam
,, Antwerpen
19 hica o


18b3,
1885,
1898, en


,, OurageBo, Eerste Prija
medallle, 1904.
,,Brussel, 1910
01178980, Wa~terkant
handa.


Eare


Otri-


gebonwoin ,IFdW wasl bertei~d
nies teljo ersaen.
2000 rape houten bulsen sly
in in ~rea bpaen

wordf dolor g~ebrek see
water. S

doO~orh Be Mk.p l :
De eare van aD liatdniral nable

word fela r de
in eeon tiesPI~~ioed, Bat de kanet.

geboawen volkomen in hiet talef viol*
Doleeaden, liepen helpelooe en wnee.
kl~agnal oand.
reBand br n ide &lei8

agge nrdyl~e yoorname wijker en
trok seLsnarI de Akera~lwijk.
Cerbranc1 aa~~~tl~

st~oaf k "eo aI den cnralen
~ ti~a.rgt ad: :crt. van b er

pen to beachrijven. Bij dBio a
a rne "w mide "
,pden are hn ~-d eo

boog, in helle uniform~en
sag men he buaisrand w~egdragend
o~p veildfskarrea.;~ :;
Er w~ordt see tifdelijkr tentenkamp
og~rgeelg achter de mcoakee, wear
vsouger de drakate boort van Stae-
boat weer. Yele mrenachen wier be.
sittlagea la vianumen aggl o, say
sees exla~nlrr .roadrwalen ween RM
sgnPIges.- 2) woreden door de mdh-
taken:~ va et kreete ear d~en mour


Bonderden moneeken bebbeo alleen
gered.%Crta ": an ;bei rine 100 & n.
o~eJtCeelep stin heb er minatena

is en die het voornameliilk be-
grape bedden op hbeb marsfeteie
dd rrrai andt. rni shed o
dr L t~er~ 'eroordeeld on weoar.
s~P6~0 ~ in :'eb -openbaar opgehan.

'De 8tistO I dten 5458 500 OVerstaor,
dB&at 8r.sm rprake is van een
ieter tbduled inizen
kaSh v ,v r ee"** Drcbig
rdle era'~t twen~s~ in de lan-
aei4 op.
;Oolgeb8 eeB later ~tBeler son
den rtokl.P A~ne." ait Do~netantti-
Iffs aropd, j mn w dedn .bra4
He~ Anr ran hand veansneandtt
ashade- w~e~oadp 11 miinen golda
.rab Men spgrseek vae oagoveer
Orulden as iddag bralk een
rret w brand .n at ~ez vereleadedo
isrnautieehe wfja. De JieJrsaitbe
school is~rab~d De brand broklb


r~rgehadia~, die br c mte
hals in do wijk Yoesoet Paohn bl)
Asseatri rsan be eteken.
"B~anl fe ender den indrok
orVan gs~fia frand die de hood-
"~i~Y 'ab ri~rftkelJIfe Wfjae beef
IP~lt~~ dat den nbcht deare
t rlawo pe emtroroaek* 100 o


Gere~gelde YrPacht,
lende-Tlijoen, met 850


volg~en w g: ;qgo 444 Water-
langes de 'Breede stra~at, ron.
bet WTIlbe iapark, naar bet
bi re hey r or aterag


Te
rort,
idom
plain


CuraGno, den 10n. Augustus 1911
Narqeoe de Commnissie,
Ue Voort;Tster,
r' M. B. Mdaar.
1De Secret ri
J. ELLIJ.

N. B. Eventneeele deelsemers san de
wedstrijdeh~ met sloepen en kano's ge
ilieven Mich v66i den 850o. Aag. d.
sann to melden' bij het Commissrie*
lid, den beer C, H JONCglE;ER Wz.


tedaebarn
.Musician
Bar edian
OCfts di Trardwo


ICuba
Galveston
,Gartagena
Coldn
~irrteon


WH Mandell
Neilson
Man~nia
a Po g
e. r J~~


August. I
,,
,, *
,,
,t.


New Port Eews
Llverpool
Lverpool
Glenova
Co r b~


28 Agg.
20 ,,
88,,
S,,

so so t.


,,ll;tT~Zi


scheo~s.


I~Vertrek (


Dit. is de eenige petrolie, welkre gedpr~e~ad de lag!i~tstttt~Se~ 3
jaar geen enkele ramp veroorzaakt heeft. Geen.gexaar vsaer
ontploffing, geen rook, geen stanmk Volktomen vethg.
1 'Ee kesep13~. flpSIggI O. W EN 50110$(,*,


'b nodners.


'Cn i


ainar


As~ilaPc


Vela de Coro
Maracaibo

Isla, Barlor


a b
Bonire

MaraLcaibo
Matraenibo
sltomDa~nigo
Baesehnar


Victoria V
Victori a H

Dina V
Visni a

Maria a
Htagrie asu
Jrrad Bti R L


Miracabo

YetweCoro
Prt. Cabelo


afariina v
are~ia V
Ikrs Lai I
.iibrd a
Aaa J~conor V


~agustne
,,
i
,,
1,,


Aungust.
,,
,,

,,
,, .
,,
,,
,,


r VIa Ports Cabe~llo.


Ph010graphisch8 18tkhting.

Souab~leOt OGe~t Fi'
HOFPBO n B~LBI


,(iGq~ brand to Gensasit~a~inp

De I ~and in de~ Takeb hooft;
stard e bijat een ontsrettejnd schiouw-
spe~ l n atreebrilkking to sijn ge-
weest.

wi k~adj v rwot Pele stoa
e~~"n k e de~d ofilpers bureelen
vante a rp zq Mat art se

a bm d. en~t le en

ema hg blu 1. namen ~ r~el
Aa ln miBerZ oLoal BAzeiger


see MP i~ dusdid lijk, dat
de bmahi is saasetrgsoe,,
ale egdar hie$

Jon~g-
H~ebt or de~i sk~h swl ID
Two ade vy s

legde 4t gebonw van der, groocten
gene staf in de aiech.
Het ten opgeartakte r~a~
VI 7 *


:.Amerika~iIame.


en Passagler-Dienst ooderhoodep 4por 58 oerachthl
K~avens in alle Werald'dpelen.


.~)~[~ALEMl~~~~i~Y~'~~")
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs