Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00074
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: August 5, 1911
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00074
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 1 MBs ) ( PDF )


Full Text__ __ ___
-- 1~ ---r-


Ott ladverchijt ekenZatedag RR Y UM RT D ADEs Clourant aki ta sali toer dia Sabra.
A bo nne1men tsprige voor Curagno, Hon~i re, Aruba nawa ..ueuR rj iaonmn af.2-p rsln
en de Rovenwmndche eilauden per drie maauden ag padilanti.
ft. 2.- met vooruithetaling. RE edgctie elli (Jgazilllstypggp ppaglugaprnan foi Curaqao, Bonaire. Aru~ba, St. Mlar-
Voor het Buitealand per jaar fl. 10.-- tin (P. H.), St. Euesttius i Saba fl. 10 --- pa anja
Afzooderlijkre nummers fl. 0.15. Oud No. c228. Nieuw No, 4* Un numero sol t. 0.15.
Prija: der Advertenti n vsa 1--7 regels i. 0.50; voor el- Anuncio di 1 te 7i regfel f 0.50 cada reel mas
kenl regel meer 7% cts. AT RiaerIERI~t. (Jverr mi, (X 7% ets.


1 _ __
~I


nis, toch beeft hij, zooals met geen
m~ogelijkhaid vermoffeld wordenkokn,
een noodzakelijk ernstigen interna-
tionalen terugslag......
De bedoeling van de Duiteche re-
beering ligh er to dik op en komt
to duidelijk onder bet gegeven voor-
wendsel ultgluren, dan aist zij zon
hunnen wordeo outkend of worden
genegeerd. Duitechland w~il F'rank-
rijk en Spanje niet alleen meer den
baas laten spelen in M~arokko maar
meakt van de gelegenheid ebSruik
zich ook een go eelte van dat be-
teekenievo~lle land toe to eigenien. En
deartoe beeft bet de haven van
Agadir herzet, een van dle,,gesloten
havens" v tu Marokko, die in de
acte van Alg~ectras uitdrukkelijk
voor Ivreemrde krijgeachepenl gSello-
ten verklaard was en uittgezonlderd
van de invloedssfeer der Spagsnach-
Fransche hraveupolitie. De haven is
feritelijk de teutesl van het vrucht-
bare gebied Sue, het eenigfe ge.bied,
dat nog miet onmziddellijk of middo'
lijk door de Fransche of Spaarnscie
tr~o j2i; dibet iaven bezet D~uitech-
land nu om de belaugen der IDuit-
schere to besehermen, zooals het
heet.
Gieen won er, t at het bericht dier
seetting een alrgemeene opgewaondel-
valt niet aan te twi fe en, dat die
Icn Ii~ hi i a e e nuw
pe oorl sin den inen tio en ptlwe ,
Volgde men tot dusver nOer a~ltf
den weg in de Al ernso a te atge
teekecnd ondanks asl moeill khed n
die data ole ide n sta t me
opeens vpoo elee lel b oanbebasrn
nenuw pa det nlere sta rerrussin-
kan en Vi~ ee~t or rn
I bitschlando zegt door ziju gredaneu
stap, dat hot geen ver~trouwfen meer
beeft in Span"Dje enr in Frankrijk en
dat het -- uu die landen feitelijk be-
gonone zijnl zich voor goed in ,Ma
rkko in to werken, ook zijo deel
heben wil van den buit.
Tot wa~t complicaties en ernstige
v~erwiikkelinEgen dat sanleiding ge-
ven moet, is natuurlijk gCemakkelijk
genroeg te begrijpen..,....
.1)e Duitsche paes beg~roet, aooals
wUj reeds neiden, de besetting van
Agadir met stille voldoening of al
naar bet temperament der verschil-
lende bladen, met uitgelaten vreugde.
10 Fransche politieke kringen beeft
dese mededeeling van het zenden van
,, Panther" naar Agadir, reeds ter-
etond een diepen indr~uk g~emaakt.
De Fransche pere leg~de er den naa

b~lijkt o~a. nit de beachouwing van
bet middeleenwach type. Hlier light,
gebeel in tegenstelling met het he-
;den dangac h regime, bet voorechip
zeer lasg op b5et water en verhef~t
zich het achterechip tot eeni san.
zienlijke bou~gte daarboven. D~estijds
was de voorateven in den vorm van
een S ~gezaagd, welke vorm tegen.
woordig elechts selden meer wordt
aaugetroffeu. Ook 14ad de; tuigage
der oude sellepen een geheel ander
aenuaen dau die der nienlwere ieil-
sc~hepen.
Maar selfe de schepen uit betzelf.
de tijdperk vertoonen, naar gelang
de dienet dit vordert, veel puoten
van verechil. Ten tijde van de aude
seilvaart, had men, evenals ou, le.
het fregat, dat wel het grootdte was
van de toenmalige schepen on san
de drie masten yan ra's was voor-
sien; 1 e. de bark, ooks een driemast-
schip, waarvan elechts de beide voor-
ste m~asten ran's voerden; 9e. den
echoeuer, die een kleiner type was,
en elechts sau den vooraten mast
ran's best; d~e. den affPelehoeuer,
of schoener wonder ra e; Se: de brik
een tweemastachip, met ra's san bei-
de masten; 6e. de korvet, die ge-
beel aan de bark gelijk is, maar la-
ger~' op~ bet water ligt, tengevolge
vn inder lagen geschut. D~e kor.
vet, die alleen ale oorlogeschip voor-


sucht mear kan streelen, lag nog
in een var verachiet. Hun geheele
etreven was veeleer geconcentreerd
op bet vestigen van neders~ettingen
in den vreemde en het voeren van
oorlogen. Handelabelangen gingen
voor alles, en wiji dese geeet de
overheerechende was, deed hij sich
op, elki gebied, ook op dat van den
scheepebouw gevoelen. Als de sche-
penn maar hasrd zeilden, veel lading
koden bergen, en weinig diepgang
bezaaten, dan bekommerde men er
sich niet om, al geschiedde dit ten
koete van buisvesting.
Wijl men er nimmer in was ge-
elasgd, al deze eigenachappen in het.
zelide echip geheel tot recht to la-
ten komen, was het welelagen van
het nieuwe ,,klippersyrsteem" een
groot success. In dit chip waren
de genoemde voorwearden ordelijk
vereenigd. Waar vroeger de verhou-
ding van- de lengte tot de breedte
was als die van 4: 1, de holte on
de klel =2 3 der breedte, terwijl
bet breedete godeelte van het schip
S(het agod. .,grootepant") sich be-
vond op 1|3 der lengte van voren
at grerekend, werd, met oehoud van
dezelfde verhouding in holte, de long-
te opgevoerd tot een seven- of acht-
voud voor de breedte, en krwam bet
grootspant even v66r bet midden
ro liggou,


BEr DUITc~lllrr l 8 IN MARO~H0


De moded~eeling van de D~uiteche
regeering san de mogendheden over
bet eerate optreden van D~uitsebland
in iMarokko door bet sooden van bet
oorlogaechip .,Panther" naar Agadir
luidt als volgt :
Dle D~uitsche firma's, die in bet
Zuiden van M~arokko, vooral to Aga.
dir, en ometreken wo~rkmaam si'n
sijn door een zekere listing on or
de naburige stammon, die door do
lastate gebeurteniesen in de anrdere
deelen van hot land schijut ont
staan to sijo, ougrerust geworden
lIeze firma's wondden zich t de
de Duiteche regeering met het ver-
z.oek om beachermingf voor hun le.
ven en hun eigendom. O)p hun ver-
zopk besloot de regeering eep oor.
lo eebi naar de haven van Agadir
te sen eni, omr, ale de noodmakelijk-
beid het moebt elechen, den Diuit*
eeben ooderdanen en beechiermeliu.
gen, alemede de D~ui techen belan-
g~en in dese streken bulp en bescher-
miog te breuagen. Zoodra rust son
orde in Maerokko rullen sijo terug
gekeerd, sal genoemd schip de haven
van Agadir verlaten.',
IDit iseen dead vau verstrekkonde
en diep-ingfrijpende beteekenis, waar.
vau op hiet oogenblik nowr niert alle
mear die ge wjjed dic n in yn
stigS in de iaterniationale ~olligek wal
doeu gevoolen, welkie Duitschlanld in
Marrokko beeft gestelhl,
No IlaBnge 8 mauden vau ouzek er
dreigenn en een spannlend wachlten,-
een broelende stilte, elechts eeni en-
k~ele manl door Pee offinitietle ver.
glaring onderbroken, die toen reeds
meer verontrusting~ dea gerustatel.
li p. is uu eindelijk een d;uad ge-
vogd .
FCen C1and, die cloir Jingo b hiden
asi de ,.Ithein--Westt."' er seke~r van
is, met 'n schetterend ,,Huirrah, etine
Tat, eine Tat!" en door andere bla-
den met minder uiterlijke vreugde-
betuiging, maar toch met innerlijke
voidoening_ begroet wordt.
Hier willen wlj slechts op de ingrij-
pende b~eteekenie wijzen,die dere deaad
der Iuitecho regeering inhetatlgemeen
heeft.
ount de Daiteche ofticiiiele bla-
den, de officiouse correspondent
van de ,,K6ln. Ztg. vooraan, -
mog~en nog al zoo hun best doen
omu de beteek en is van dien stap
wReg to doezelen en te vervagfen, en
to verkleinen tot een feit van eigen-
lijk alleen mear national beteeke.


druk o~p, dat deze tijding kwam op
een voor de Fransche regeering zeer
ongelegen oogenblik, daar de nieu.
we MIinister van B~uitenlandsche Za.
ken slechts enkele dagien anon het
behind was en dareas reeds wedcerom
hlet land wilde verlaiten met het oog
op het bezoek van president Fallii
res aan Nederland. G~ok maakte de
Franische pers de opmerking, dat de
tija voor de D~uitsebe inmengfing niet
geheel onwillekourig gekozen schijat.
E~nkele bladen ziju zelfs van oordeel,
dat Duitechland hierdoor den Fran-
schen Minister van B~uitenlandsche
Zaken wfilde noodrakien te Parija to
blijveni,om bem zoodoende te belet-
ten, in Nederland to confereeren over
de Vliasfinger-kwestie, waarin Duitsch*
land veel DetSng Seitrl
1)e .,Figaro" is van oordeel, dat
hot op een oorlog uitloopt, just
an te Parija cen onhekwame minie-
ter van buitenlandschie zaken zetelt.
,,P'aris-Journ~al" ziet in hiet optre.
den van Duitschlanld een gevolgf van
de swakte door Frankrijk tegenover

tieke Spann d \) Aen wij en ~ange
ar ienlaok Ra e tni sole interven-
tie in .nok.
De meerder~beil keurt de hanndel.
wijze van Imui'sel:land goodl en vasgt
er an toe. dlat I et o~ptrad~en v in
I)ui tschlan hoiIIt .gijjsCh gErolgf is
,,e) na)\ICifl) t ",lhj r rings l
als Spanje, such ver~pliclt ble~f t ge
zien zlin aurdetrdanolc n to beachiermen
en ook vuororlooig zounder vijanrdiSe
bedoebuogen trpgenover .11arokkio be-
zield to zijn, de stroilken van .11arok-
ko te bezetten, waar de veiligheid
von ziju ouderdanen en die helangen
van het land op bet spel sta;n.
Het a rtikel besluit: ,,O~nder dexe
omawtandighl~edeu, die kritiek begin.
nien to wforden, richt de geheele w1e-
reld haar oogen op Eng~reland, om
de eenige reden dat het sterk is. Wlij
moges echlter hopen dat E~ngeland,
g~edachtig aan zijn macht, die zal
gebruiken ten grunate van de recht.
vaardigbeid en in het belanga van
den vrede."
Veel scharper on bewliuter laten over
het algemeen de Eng~elsehe bladen
eich over de kweetie ult. Zij zijo
uiet geneigd zoo gauw~ maar geloof
to bech ten aan de voorwendsel3,
waarmede I~uitechland zijo opereden
ombult. Onnomwonden spreekt men
van de planuen van Duitschland of
om Marokko te verdeelen of om
tenminate een haven te krijgen.
Een Engelech dipliomaat verklaarde:
,,D~e redecen, die door Duitschland zijo


---;1-I --C--* ------


anngrloe\ratri, eijll in 't geheel geenl re- anderingeen in het ministerie van
deneu. Hat isiu voor heteerst'dat buitenlandsche zaken.
we gehournll heb~ben, dat er onlusteni Toen Pichon de portefenille over-
heersche~n in dalt gedeelte van Mla. nam, zegt Calmette, sette hii de
rokkoc, betwelki Duitechland deukt verstandige politiek voort van ttou-
to bezetten. (;ren enkel telegram, vier, die or op uit was, de betrek-
Eng~e~lsehl, Francit h, Spaana~h en ook kingen tusechen Frankrijk en
geen 1)uitech, mieldt, dat in genoem. Duitechland vriendschappelijker te
do s re11ek onlusten bebben plaast maken. Zoodoende werd den 8en
geh ad. February 1909 een overeenkomet
.,H~et mlinisterie van buitealand- door beide laden geteekend, ter
sche saken is niet de dupe van behartiging hunner wederzijdsche be.
Lhitechland. Ilet beeft zich nu te lang~en in Marokko. IHe Duiteche re-
creden ge~steld met eenvoudig ken- geering leg~de san de Fransche ver.
nienemen derr feiten. schillende planned voor, tot het
ILater sal 't, ministerie een meer op'richten van een gemneenechappe-
uirdrukkelijk autwoordlzenden, geheel like industrieele en floaneseele on-
in overeenstemmning met dat van derneming in Marokko, die alien
Frankrijki. Die Fransche regeering dadelijk wnerden aangenomen, maar
kan in deze zaak geheel op den steun waarvan er geen enkele werd ultge.
van Engjelsnd rekenen." voerd.
Deo ,..Dily (;ra bic"no tee Later onderteekende Pichon met
vereein va 1arkko ovriBaron von Schoen, wonder voorbe-
delik. Ditselan beet ndatland houd van de gocedkeuring der beide
vasten voet v~r~kregen op dezelfde parlemuenteu, een definitteve overeen-
grouden als Frankrijk en Spanje en komat, betreffende de vormicg van
het is niet denkbaar, dat bet nu een ,,Soci~te~ FranCaise du Gro on ,
weer terug trekken sal.raau evrrdendeh
Dre,,DailyF News" vras ~t waar doorFranschen zoudea worden vol-
bijgeeanvedeen a aok gestort, met bet doel on incidenten
Engeandblijven sal, dat nog wel op de Congo-K~ameroensche grenzen
het grootete handeleverkeer met te voorkomen. Onder dese ometan-
Marokko onderhoudt. dgeewrdhtKabinet -Mocis
,,~e ,,Mlorning Post" is 0. m. Ver. gevormd en CruFppi kwam Piebon
rast erover, dat men in Maldrid de vervangen. Crupps, die het gewicht
houdling van Dnuittebland goodk~ourt. van dese ooderhandelingen nriet in-
He eest w r is dnu we ua zag en b lvoed w o dlo iMees ay~
land's holding onaannemelijk is de rich niet verder met de overeen-
voor Frankrijk dan rooet Engeland komet.
de actie van Frankrijk steunen...... Crippi zag echter ziju foot ver-
Malar ook de keizer sal wel nooit scheidene maanden later in en ver-
de ,,Panther" hebben ultlaten gaan, zocht den Franechen gesant be Ber-
zon~der dat hij een bevestigend ant- lijn de onderbandelingen to herope-
wnoord k~reeg op de vraag: zijo wvij nen. Hij beijverde zich hoe langer
gereed? hoe meer on de overeenkomet tot
Dre ,, Wes tminster Gazette", een Istand te brengen, daar hij vernomen
min o~f meer officieus blad ~eeft op had welke slee~bte uitwferking te
opmerklelijk~e manier de schu d van Berliju was teweeg gebracht door
het gebeurde aan Frankrijk alleen. het geheime verdrag, door DeleassG
Dat bad beloofd zija troopen terug met Spanje gesloten on dat bet Ka-
to zullen trekken, soodra de orde in binet to Madrid soo onvooreichtig
Fez hersteld sou zijo. Nu moet bet was geweest ann den Duitechen ge-
dus aiju troopen maar terugtrekken zant in Spanje bekend te make.
on dan zijn alle moeilijkheden in een Jules Cambon slasgde er in om
oogenblik geregeld. Zoolang Frank- de onderhandelingen met v. Kinder-
rijk de acte van Algeeiras overtreedt, len-Waechter to openen (in Juni te
kan Engeland bet niet steunen. Kissingen) en het onderhoud maakte
In een art~ikel over de Morok. op beide partijen een g~unetigen in-
ki aa sebe crisis in de ,,Fig~aro" druk. Cambon was zoo voldman dat
besprak Gast~on Clalmette het op- hij zelf maar Parija kwam om woor-
treden van Duitchland in Masrokkoen delijk bet resultant van ziju onder-
bet zenden vanbat oorlogeschip ,,Ber- Ihoud aan Cruppi mede to deelen.
lin" naar Agadir, op do eerete pleats Juiet op den dagk, dat Cambon in
in verband met de veelvuldige pwise.- Parija sankwam, was het Kabloet-
lingfen, die in den laatsten tild in het Monise gevallen. Cruppi was ver-
Fransche Kabinet hebben pleats ge. vangen door Deselves, terwijl Mleesi.
had en meer bijzonder met de ver- my minister van oorlog was ge-


kwam, is thaus geheel uit de vaart ring in het feit, dat de productive
verdwenen. Zi) verschilden behalve gering was en bet vervoer van hear
in wijze van toetulching, ook in af- artikelen, door de gebrekklge mid.
metingen, en zulks naar de benoo- delen van verkeer, slechts langzaam
digide hoeveelheid laadruimt-e en ge. kon geschieden. Een langdurig ver.
legfenheid tot het vervoeren van pas. blijf in de havens, wearaan ook
sagiers. In wijze v~an indeeling ver, windstlte het hare kon bijdragen,
toonden zij echter veel overetenkomat. was daarvan het noodzakelijk re.
In het voorsebjp vertoefde de equi. volg. Inderdaad moet zulk een hda.
page, as beyonden zich verschiillende ven, met haar p~rachtig getuigde,
bergplaatsen; in het acohtersebip de op de golven pronksende schepen,
hoogere ecouipage, de 4tat major, wel een buitengewoon schilderach.
Wiji sich dear eveneena het hospi. tigen aanblik opgeleverd hebben. En
taal on de kerk beyondea, word dit sij schook dearbij een grooten in,
echeepedeel ult artistiek oogpunt tot druk van! handelegrootheid, grooter
zoo'n sanzienlijke hoogte opgetrok. selfe dan eenige mnailechepen ult den
ken. Mleer naar voren beyond zich tegenwoordigen tijd one bieden, al
de agfo. markett" de plaate wear mogen sij dan over meer laadver.
de 4quipage zijn vrife urea kron mogen beechikken dan een honderd.
doorb~rqngen, en wcaar de,,grarppige tal middelecuwsche schepen te sa.
Vertelleru,' omringd door al bet men1
scheepevolk, zifo aoontqren ver- De inrichting was evenwel tenge.
baalde. volge van bet groot getal koppen
De lading werd in het onderechip en de weinige ruinte zeer klein en
opgehorgen, dat bij alwezigheid van daarom ongeriefelijkr. In rele hut-
waterdiebte schotten, 440 g~roote, Iten was reebt opwaarts staan een
doorloopende ruimte vormde. onmogelijkbeid. Dit moge ons vreemd
Echter was dese landruimte, in toeechijnen, maar de begrappen on-
vergelijking; met de beschikhare ruim- zer voorouders iozake b~ygiiinieche
te die de bedendangache 'seeschepen voorechriften en sanit~aire! maatrege.
bieden, betrekkelijk gering te noe- len voor bui~evastingS warea klen.
men. Een schip ult de ou hoid, van steedech. De ,,eeuw der uitvindingen",
250 register ton (1 Reg. ton is wearing de nasporiagen der weten-
2.88 kubj. M.) was in wearheid een chap alch bijua hoofdzakelijk zou.
glroot achip. Dit pond sijar verlkla. den richten op al wat de gemak.


No. 1440


Zaterdarg 5 A ugustus 19I I.


28ste Jaargang


A MICOE


DI


CUR AC AO


WlsE LAD 13008 DEE CURAqAOSCus IILANDIN


Gedurende den tijd waarin de ma-
terlaalfabricage soozeer in aaneien
pa omyangS toeoasp, kadlen op ket
gebied van scheepebouw eo scheeps.
werktuigbouw, nog andere, bedui-
dende pgebeurtenieseen plaats gevon-
den, dse thane het onderwerp van
besprekring gaan vormen. Eerst ech.
ter sullen wij man dese bespreking
eenige saken ter inleiding laten voor-
Wiji bet eebip een lichaam le, dat
evnl do yiech, giety door ket wa-
ter moet kunnon voorthewegen, werd
de visobvorm algemeen ale de most
gleechikte scheeperporm ultgekosen.
Bji) alle verscebedenheld van typen,
weaarmede de oprolgende eeuwen ous
doen kenals maken, beatant er toob
eeabeid in de langream, eteeds spit-
eer toeloopende waterlijoen v46r, en
de sich oneller krommende, bolvor.
miger lijnen achter. Maar overigeos
kuaneP de schepen ten opsichte van
elkear homrelabreed vorachillen. DIt

hij san zija meest vertrouwden vriend
den Hieer HaNJTzson, officier-machinist
van de ,,U~treebt", sq~iu laatste wils-
beachik kinge~n, en regelde zelf' al-
les omtrent tijn bregrfenis. Hij
woenachte alles in den grootaten een.
voud, geen krausen, geen bloe.
men, geen militaire eerbewyzingen.
Alleen met moeite liet hij zich ein-
delijk overbAlen die militaire eer
tot 't strikt eenvoudige te beperken.
En voor een enkele bloerokranns op
z130 g~raf maakte hij een uitzonderlog
ter w lie van zijn mo~eder en van tijn
verloorde, de twee perso~nen in her
Mloederland, die betn het naast asn
het bart lagen, opdat sij in de ve~r.
dorde blaadjes van dien krans een
laatste herionering souden bezitten
van zijn graf in liet verre WTesten.
Nogf duicht hij inl dien laatsten
nacht ann aiju d~ierbare V'ereeniging
van de Utr~echt, ga~f daarov-er nog
eenige wooken en raadgievingen en
beval ze dringrend in de sorgfen van
zijn vriend H ANazsca, die t~ot het
laatste moment ann zijo zijde bleef.
Als een chiristen en vroom katho.
liek bereidde hij zichou verder voor
op den overg~ang naar de eeuwig-
heild.voortdurend biddend en bijher-
haling bret kruistbeeldje kussend, dat
hij io de hand hield, zich sannbve
lend in de barmbartagheld van zlin
God, die hij inl ziju leven met eere
eu n mt~rouwe g~ediend hadt. I)e G~ods-
dienet die zijn kracht was geweest
tijdens zgin leven, bleef zijn troost
in het tsangezicht des doods.
Omnstreeksi 3 unr in den nacht
van Zalterdag~ 15 .Juli gaf Or. (;E-
RAR.' V.AN DNe HEUVEL den geest.
13ij zin graf herdacht sijo supe.
rieur de commandatut v~an de Utrech'

DE I800Y den outslapene ale deo
man, die door hoogere~o ~n lage~ren
in rang gei~erd w~erd als een I~recht-
schiapen, degcelijk en edel mensch, op
wien niemnand lets had aan to merkeu,
die sleebts gewerkt had ten welzijo
vanr andereo, wiener voortdurendl stre'
ven het geweest was voor allen het
leven aan boord tevreden en nauge.
Daam to maken.
De priesterlijke gebeden bij de lijk-
baar ten voorspreak zijner stel, de
weemoedige treuirtonen d~er marine-

da'e t ashi s e rnd

voor de denneinaa den over-
ledone between, a le tme
tot heiligen ernst, totwReemioed, tot
een onverg~etelijke herillnering m~an
dezen betrear~den dloode.8000011e 110 de 01018e.

K~antonrechter.

Ten gevolgee valn de benoessing 1
van den Hee-r H JI. IoCuo~ICAART tot
k an ton rec h ter, heeft de fl1eer J.
SUTHERLAND, WVegen8 tIrtiVePWcrUt-
schap, als plantsvervangend kanton-
rechter outselg mooten wragcen en
verkregen.
Koloniale Rand.
D~on derda avnon d wa re n bij de
zittino- van den Kol. Road alwezie
l~ehalve de twee leden de Hleere
MY. 8 L. ~AUUno, voorzitter en de
1)r. F. P. I~EVETsZ HZN. die in het
buiteoland vertoeven, ook de Heeren
Dr. R H. IIE CASSERE8s OO (J Af
PENHo met kennisgeving.

op, paste de stoomachutr toe, en
bracht de op en nee-rgasude bewfe.
g~ing van den suiger met een ver.
bin ingestang op een roodfdrasiande
.kruk over. Zoo word het mogelijk,
dat in 1775 op de Sac~ne in Fran-
Ikrijk een verbeterde stoomboot voer.
Zij was ,rebouwd door Perrior.
Door de betrekkelijk weinige
krachtsontwakkeling, waartoo de ma-
chine in staa~t was, wasi ktroomop-
waarts vareni niet doen ) k. Dit zag
men eerst later inoAhme~ritka eschiey
den, aldaar had Jon Ft in 17


de ee~rste stoomboot gpeconsutrueerdd.
D~aarna bonwrde in 10 uton de
bekende ,,Clairm,,ont ~, de eerste stoom-
boot die over see stevende. Het was
een raderboot, sterk zestien paarde-
kracht, die den afetanld va ONeo-
York near Albaniia p m. 1 zee-
mijien in 32 uren aftegde. Stroom-
opwaarts echter va~er zij uiet mieer
dan 1.8 kilometer per unr. D~eze
Fulton riep ook den eersten bliigen.
den stoombootdienst op d~e udson.
river in het levendu Inelschi t
strueerde hij een 'dbeshp, I ~
o b~etn m ddo van been rd wa
stuwkracht werd g~eechooken. De ursa.
chinesterkte was toen tot 120 P.K.
g~eklommen. En bet schip voldeed
z66 goed, dat dra Engeland, Fran.
krijk on Duitachland in bet besit
war~en van m~eerdere dergelijke sobe-
pen.


Tot de ingekomen st~ijkken be.
hoorde bet gewspagilde wetavou~rstel
betreffende het gebruik van stoom-
ketels in onee kolomie, dat wonder
boofdelijke stemming word goedgfe--
keurd.
DaarIna volgde de mededeeling,
dat wegens de benoeming van denr
Heer C. A. F. HELLMUND tOt grif-
fier van het Hof van Justitie, nu
de He~er P. F. Goa~sIxa was a~nn
gesteld, om bij ontstentenie van den
griffier van den Hauad dezen to ver-
vangen.
Na afdoening~ deer stukken lae de
w~aaremende Vroorzitter de Hoer A.
G. STATUIS IMULLER een CrOUVPD0n-
ments-M~isslive vtoor, waerbij den Kol.
Raad wordt medegedeeld, dat de
Gouverneur het seer op prays son
stelleu, indien de Han~d voortaan, ge-
lijk ook in Nederland gebruikdlijkls,
den regel tou willen volgen, on bij
openbare behandeling van ontwo~rpen
geen argumenten tegen bet ontwerp
san to voeren, die niet reeds bij de be-
hanodeling van het onltwerp in de af.
deeilngen zijo besproken enr in het ver-
Plag opgenomen, ens. ens.
Na vooriezmgg deer Missive going
de K~ol. Read op vooratelvan den
Voorzitter over so besloten Vergade-
ring ter bespreking van dit schrjjven.
W3ij hopen later in de gelegen-
heid te zijn, deze Misjsive, too moge-
lijk met het eventueel antwoord er
an van den Read in extenso in one
b ad op to nemen.
Sanitair~e commrissie*
DE GOUVERNEURK heeft good ge.
vooden
Eene commissie to bencemen, be-
staande ult de volgende in alphabeti-
sche volgorde g~enoemde beeren, t. w:
.I. H. M1. EILus, wPaarnemend chef
van den miilitairen geneeskundigen
dienst-
H. FI RG USON, stadgenfoeesheer;
IMr. J. ii. GOzsIREA, -Pocllrreur-Ri 5
neraal;
A. JEsURUN, voorzitter van de Ka.
mer van Koophandelen Nijverheid op
Curagno; an
W. A. J. T. ZELLrE.tijdelijk direc.
teur der Openbare WTerken;
ten einde na to gaan, of bet vooral
ook met 't doel on den goeden naam

van e Iablo va dhra e e es

nitaire maatregelen worden genomnen;
en in 't bijzonder om to on erzoeken
wit er gedaan tou kunnen worden te-
gen de verspreadiug van venerische
slekten.
Openlbaar Onder wijs*
O)nlnage vormde zich alhier eene
Commissie met het doel, om midde-
len te beramen ter verbetering vBo
het openbaar onderwije in de kolo
nie. D~e commissie, beataande ult de
hh. F. W. P. WINKEL, 818 vooreitter,
~MAURITB RRANDAO, DA~VID A. CORREA,
J. P. G. ECKER en E. S. LANSBERO,
die allen Croot belong blijken te
stellen in ~Eet g~ewichtige tsak van
het o eurbaar onderwsles schreven
voor inaandagavond, 24 Juli II., een
vergadering ult, die in een der be-
nedenzalen der Loge .De Yergenoe9459
gehouden en, op hare ultnoodiging,
lijgewoond werd door de Hioorden
der Wilbel mina-eander Hendrikechool,
mejuff. KilUcum en den beer KESLER,
door hkt ouderwijzero VTERMEULEN,
STEL,, VOORENl en VEEurs, alsmede
do~or de hh. DE IIEAo LAGUNA, QUE
moIo, H. P'. DE VRIES, C. G. DE RA*
SETH Cz. en C. S. GoneRAx JPEz.
Meot een bartelijken welkomatgroet,
s weicht~ tot de aanwezigeo, opende
8Vooziter e ijeenkomat, waar-
na hij den beer VOOREN Versocht

SVan zeer veel belang voor de out-
wikkeling der stoomrvaart was, dat
Fulton in het jaar 1819 met het
stoomeebip ,,Savacnnah", van Savan-
;nah naar Liverpool stevende. Hij
.volbracht dlien tocht in 26 dagen,
waarvan hij gedureude acht dagen
van de zeilen had gebruik gemaakt.
hn~ar, eil het dan niet op de meest
volkomen wijze, de toebt was vol-
bracht. Dit gelukte pas in 1833
szan de stoomboot ,.Royal W~iliam",
!die in deni tijd van 23 dagen van
| merika naar Grav~esed stevende.
SEen jaar later volpden de Briteche


lam orseP: ,,Sirina" en ,,Gr~eat Westetw",
New-York in twintig dagen vol.
brachten, VanD at dit tijdstie dag.
teekent de eigeolijke outwikpkeling
der groote stoomvaart.
In Iaer bae wa e de
fle ninvaote e arn dwasebreoef or d
outwi keing der stoommac ino e f,
ddie de stoomvaart soozqeer tn goe
eGreat Bmia in", al hot eerete Rchroet-
stoomachip sljo ecarat reis volbracht,
w drtre bet la ttet belet Il
vor are vedere outawikkeling; der
ato uscheephy rt mt edn werk as

wearing men zich op roofsebe ver
wac aige ao voor jerei en.


daarbij te wijzen op natuurschoon,
o p geschied kundige bijzonderheden.
Te NewYork en Buenos Aires ge-
beurde bet, dat, hij met hen rond-
reed in reueachtige auto-ommibussen,
waarin vo~or 32 personen p~laats was.
De Dokter zar er tuescheni den chauf-
feur on den grids in, of liever meesten
tijds stood hij, soms met een scheeps.
roeper man den mond, omn 't we~tens
waardige, wat bij in het Engelach ult
den mond van den g~ids opring ju
verstaranbaar H~ollandsch aan tin u
maunetjes over to brengjen.
W'erkelijk Dr. v. d. Heuvel had een
goed hart voor zijo J;autjes, h~ij had
alles voor hen over. Zij op hun beurt
hadden graag met hemn te doen. Zij
waardeerds hem. ,Meer dan ooit is dat
g~ebleken in de dagen van zijn z~iekt~e,
toen hij nauwfelijks uit Surinamate te-
ruggekeerd van een vermioeieude g?-
neeskundige expeditie niuar P'ost-
Gronringenn ter bePhandeling~ deFr ylws-
lijders met salvarsan, door een hard.
nekkigfe dysenterie word aangetast.
VTooral in de laatste dagen, toen de
ziekte plots een heel ougunstige wen.
ding nam, toeu alle hoop verylogen
was, bleek hioe hij naa boord be-
mind wer~d.
Een mat~roos maskte de wanldeling
naar bet MCilitair-hospituala op Plan.
tersrust1 waar bij verpleegd werd, om
voor het laatst den goeden D~okter
nog eens te zien en to bedanken.
Hij liet zich nietafechepen,dat er aie.
mand bli den zieke mocht worden
toegelaten. Hij stelde zich tevreden
door de jaloezies van het venter
nasr dat bleeke gelant langf, zeer lang
to blijven staren met traneo in de
oogren. Dat bleek eveneens, toen het
bericht van zijn overlijden aan boord
kiwa m, hoe een ieder wonder den indru k
was, in sombere stilte 't verlies over,
dacht, dat niemannd gelooven kon.
D~at kwfam tot uiting bij zijo teraarde-
beatelline, toen iemannd, die vrij was
van dienst aani boord wFilde achter,
blijven, maar deel nemeunaan de laat.
ste holde aan den overledene. Wan.
neer men zoo dlikwijls koude onver.
schilligbeid~ te annschouwFen beeft bij
eeni lijkbaar, dan getuigen die san.
doeninig eu die manneutranen aan
het graf van D)r. v. d. Heuvel des te
meer, hoezeer hij gowaardeerd, hoe
levendlig ziju verlies revroeld w~erd,


,,EenvZoutd is hel~ kenmrerk van het, war~e".
1)at was bet karakteristieke van zijn
leven, dat beef hem kenmerken in zijn
stekte.
IDe! opofferends toewfijding door
zijn college Una. Ecus~I en de liefde-
rolle vrlmg op Planter~srust
scheen eindelijk d ikettsan
gebracht en het gevaar bezworen to
hebben. Toen alles too'n gunstig ver.
loop nam~, sprak hij metzooveel op e-
waktheid van hiet mooie reisplan der
.,U~trecht tnaar Colon in Au ustus'
wanrnan hij vurig verlang e vol.
doendle hersteld weer te kunnen deel.
nemo~n. 1)ikwfijls gingen zijn geduch-
ten n;aar zign Moeder, die hij in 't na-
in~ar, als de .,U~trecht" syn thmasreas
zou mnaken, hoopte weer to zien.
.11aar Irtoen opens Vrijdag~ 14 Ju-
li ounrustb~rende verschainselen zich
voordledeni, wist Lij als man der we-
tenschap, anit alle hoop verylogeu
was. En al ie illusies, die schitte
rellde toekomet als medicus ver-
d-een in eeni oogw'enk.
Mlet een bewondereneFaa rd ige chris-
tolijke berusting hadd 13j alerekend
met de w~ereld, en stood een F~e eel an-
dere toekomet hem n u voor den gFeest.
Hlij yroeg on detu pdie eve om cok
zl]o rekening met to vrfenen,
en ontvingr met migubegot avrucht de
laatste H.H. Sacramenten.t i d
.Kalm on helper van geest eiteer e

gegoten ijzeren cylind r, waarmn een
schijfzulgver. De cy in der zel was vln
ouderen gealoteo, maar dvan oven
open. De stoomd or n % chsootr een
krano van on ere omh o tNada
druktte < en suiger esloten erd er
des oom was af~rsoe! gdr t
water in dlen cylio or gespo ~en, zoo-
dat de stoom vergingg en door den
druk der lucht op den muiger, dese
weder Dmar ombrag werd gedrukt.
Niet eerder dan in 1T70 voer een
zekere Papin met eeni stoomnbootje
or de rivie~r de Fulda in Amnerika.


Xiaar de inrichting~ der machine was
ook hoogst gebrekkig. Daarbij wek-
to de verachijoingf van een stoom-
boot in hoog~e mat~e den toorn op
van de talrijke rivierseluppers, die
uit nijd haar het varea onmog~elijk
maakten.
In 17~36 nam Jonath~a Hiull pa-
tent op een stoombooit, maar kon
ten slotte elechts eene mislukking
boekstaven. Intusschen had de ge.
brekkige working van de machine,
den vernuftigen geest vn hames
Watt son het pelozen g eract, die
uten lotte ingr peedee ve bete ige
den stoomketel los van bet stoom-
werk tuig, eloot deo cylinder van
hoven, zoodat niet enkel van onde-.
ren, maar ook vau boven de stoom
door middel van een krsan koo
worden t~oegelaten. In plante van een
watserpuit, e telde bl) een condensor i


D~at aldus aan laadruimte veel
wcerd gewonnen, spreekt van zelf. ~e
grootere lengte veroorloofde een vol-
ler grootspantvorm, wiji de lijoen
v-olop g~elegenheld hadden naar de
eihnk~de~n spits toe to loopen,. Tevens
schonk de rootere lengte een root
vlbk voor laadruimte. In de oude
schepen zocht men de hardzeileode
eigensebappen in bet achterschip,
dat scherp wo~rd gremaakt. Ma~ar ~ij
het klippersyvsteem w~as het mage-
lijk, weder tengevolg~e van de groo.
to leno-te, ook de lijoen van bet
vooradhip scherTp, zelfe eenigazins hol
te mak~en, zodthet schip~ beter
tot wFaterkliever in staat w~as.
G~ok kon de derde voorwaarde,
weinig diepgang, thans verruld w~or.
den, w~iji tengoevolge vau de vlak.
beid van het mid~denschip, het schip
slechts langfzaam zonk hij het laden,
on dus niet diep in het water stak.
Inbu sechen had de vraag naar
grootere schepea, gesteund door de
zucht niaar mieuwigheden, reeds eer-
der baar indloed doen gelden. Ten-
gevolge van de meerdere ruimte
bo oddeaaeztienlijhke ogpteotoe eort
den opgetrokken, en w~aren de scher-
pe tegrenstellingen in boogte tus-
schen roor- en achterschip alleogs-
kene vervallen. De bovenstrook werd
nu in i4n lijn doorgetrokkeu, (som-
mige schepen behielden nog een ver-
hloogde kampague, maar veel lager


sang~eboren vriendelijkbeid, eijun on-
v~ermoeide bulpvaardigheid, zijn ge-
waatrdeerde raad~gevingen vond bij
hoe lAn~ger zoo meer steun eu won
hij het vertrouwen ooke van degenen,
die v-an hem door stand en opvoe-
ding, door karakter en kenois bet
verst verwijderd standei.
I~r. van den Heuvel wals de be-
schermbeer van de Zang- Toonltel- en
Grymnlastiek vereeniging san boo:dcan ts
de ,.Utrecht". WVel was hij er niet de
oprichter van, maar hij heeft er nieuw
leven ingeblazen. Die vereenigingr had
greheel ziju symrrpathie, zij was ziju
beachertuelingpe, omrdat zij zij groo.
te kracht most zij n in ziju edel
streven.
Die vereeniging leidde hij, daarvao
w-as hij over alle boegen de raads-
man. Van die vereenigin~~,~~ moestd onb-
der ziju Jantjes een oproeed nb-
schavende invioed uitgaao, most
hen door bespreking~en tn vergaderin
gen,, door planneni maken en repeti-
ties enz. enz. aangenaam bezigf hou-
den, most de verborgen talenten out.
wikkelen, hun kunstain aankweeken,
hun emaskveredelen, eea geesl Van za.
meunerkincg en onderling vertrouwen
leeren, hen opwekken naar booger
en edleler gienot en naar meer menech-
waar~dige outspa~nning.
Nartuurlijki, Diet altijd zag~ hij suc-
chs van zijo pogen, heel veel t~eleur-
stellingr most hij ondervinden, ge-
noeg, die handerd a2n deren zou
hebben afg~enchrikt en den moed be
Domen. Miaar hij beda~cht, dat de
mensch niet op e~ens to veranderen
is, en t~roostte zichi, dat alleen g~eduld
en tanie volbardino- en nog meer
toewijding grooter succcas zou bren-
gen.
Vooral in de dageo, als die Veree-
nigingr een openbare uitvoering gaf
in Paramaribo of op Curagao in het
T theater Na ar ". dan kende bij geen
rust, dan verdubbelde hij zijn tal-
rijke relatives, on nog meer sympathie
te winnon voor zijo Vereeniging.
M~en bielp hem gaarne. Hij wist met
zoo'n warmth en zachteni dra-ng en
innemendheid zijn zaak te bepleiteo,
datt men niet kon wseerstaan een aunn-
tall entri~e-kaarten voor zijo rekeninS
to nemen. Ziju Jantjes koudeo er vast
staat op maken, dat ze steeds speel-

baefn RAen o lij 1817 i3a 1f a
alhier op, Paiaschmsandag kwam nog
ons W'ilbemina-park ten goede.


Velen van boord zullen zirth de san-
gename excursies herioneren te Nesw.
Y'orkc en to B~uenes-Aires, toen de
,,Utrecht" daar NJederland verteg~eo.
woordigde bij de national feeston van
Amerikai en Argentini8. 1)e outwor,
per, de leider van die tochten was al.
weer D~r. v. d. Heuvel.
Het passagieren voor onze Janltjes
in zulke w~ereldsteden heeft dikwijlk
kwiade newee~n.
Hloe menigmeal liep bet~ niet uiit op
brooddronkenheid en vechtpir~tijen.
Met bezorgheld zageome de commann,
dant van 't schip hot unr van vertrek
naderen, omdat gewroonlijk zoco ve
len der Jaut~jes eleven passag~irere
en op het app41 outbraken.
Dr. v. d. Heuvel wist voor d~e sche. e
pelingen dat verblijf in vretemde zee.
havens tot een gSenoegelijke, Duttige
en leerzrame outspanning to maken,
Waar de matrozen anders door de
vreemde taal e. a. tot dwfalen en
alenteren door de straten, tot zitten
en plakken in de kroegeu g~edwrogen
waren, organisreede Dr. v. d. Heuvel
nu voor ziju 300gens wandeltochten
on rijtoeren van 50 tot 80 man om
bet meest interessante dier steden in
oog~enschouw to nemen. Hij wist hen


dan voorbeen) hetgeen aanu het schiip
een gansch auder uaamien schonk.
Mlaar ook in types en wijze van in.
deeling zouden de schepen een belang.
rij ke wijziaing ond ergaan, en wel
door de invoering van de stoom-
machine.
En evenwfel bestood bet idee on
schepen door middlel van stoom.
kiracht voort to bewvegen, reeds lang,
zeer lang voordat san de fabricatie
van de scheepsmachine kon gedacht
worden. De eer van dat idee komt
toe ano Blasco de G~arsyI (15~3).
MCaar tusschen het idee eo zija ver.
werkeling bestaat nogr etn root
onderacheid. D~it zou slechts lang.
zaam kunnoen geschieden, boofdza.
kelijk tengevolge van d o og niet
genoegzaam verk regen oodervinding
in sake kenois en keuze van de ma.
terialen voor de bewFerking, en de
constructie van de sicheepasmachine
zelf
De eerste machine was ook trou-
woens geen echeeps-, maar een land-
machine, die voor het eerst in En-
geland werd toege ~ast,en genoemd is
nea )Sovery en New Comon (17e
Bet was een zgond. atmospherische
machine, bestaande uit een gemet-
selden vuurhaard, waarboven een
ketcl was geplaatst, en wearin
stoom werd opgewfekt van een balf
atmoofeer overdruk,
Op dezen ketel beyond sich een


Amsterdam.


Jos. FmINQs.
Boahecrpaounsmeeeter.


wcorden en Deleassi4 de man, die
met alle kracht de secheiding' vau
Daitsebland en Frankrijk voorston,
minister van Mlarine,
Twee dagen lat er kondigfde U~nitsch-
landi bet vertrek van een oorlog-
scbip naar Agradir aan. Het w~as
de brutale sanmaning vani een to-
genstander die gebelgd was over de
voortdurende wisseine van bet re-
ogeeringrsprorramma en de regeer~ings.
personen in Frankrijk...... besluit Cal-
mette
[II) (1 (!. I \[3 (1S \' [ 4 7 (Dochi hoe rijk cok aan verdiensten
al dit menachlievend werk~en wonder
de lijdende, arme bevolking onzer el-
landen was,vFoor lu. VAXD IEsHEUVEL
was dfit alles feitelijk (verwferk, ge-
daan buiten zijn eigenli k~e dagtuak,
liggend buiten zijn v-erp icht arbeids-
veld.
Heeft ziju work nu wonder de sobe
p7elingen aan boord van onrs oorlog-
schijp daarbij ingieboet ? Ik geloof niet
clat 64n der bemanning" van Hr. MB.
,,ltrecht" dit zal willen berestige'n.

D~e miedische werk aambeid vaba eed

vno en orl 7 ship indtijd ano 0re-
deis wel zker eigenaardi. 13)e h l
terspraktijk omvat ruim kJO schepe-
hiugeu. Zio patii~n en zijo krac ti re'
goed doorvoede Jantjee, wier lue it-
hartigheid spreekwoordeliljk, wien etn
roiwe onverschilligheid als anogre 0-
ren is, die hun verzet en odntspanj
ning noodgedkwongen aan den wba
plegren te zoe en en heaas ~aar ij
zoo lichtelijk losepringen van den
band en oversiaan tot ultiekpatt) b eb
en nge oo en eid Boe diwijle h
ben sommigten miet hun kfnatehetaaltaak voor een marine-dokter. Het
is een hopeloos werksen. Het is gene-
ren en; de verloren krachten en ge.
zondheid teruggev~en, die den patilint
weer opnieuw in staat stelt, de meet
buitensporige eischen te gaan stellen
san zijo lichaam.
D~r. van den Heuvel verzorgde niet
alleen als medicus wonden en kneu-
zingen, in- en uitw~endigee ziekten, hij
ging verder. Als zielkundige zocht hij
met ernst en volharrding naar de op-
lossing van dat problem, woaarom
velen tot een leven van uitepat-
tingen en inmoraliteit gedreven wor.
den, on ben van het terugvallen in
buu verkeerde neigingen en voor he
aidwalingen te vrijwaren.
Hij zag bet gevaar voor den ma-
troos hierio, dat deze na den dienst
zooveel mogelijk bet schip ontvlucht
en ziju outspanmong en afleiding gaat
zoeken aan den wal in een omgfe.
ving, waar hij niet most komen. D~r.
van den Heuvel zocht bet gevaar te
keeren, door bij ben een sucht naar
kennis en outwikkeling aan to kwee-
ken. door hun zooveel mogelijk ge-
paste afleiding te bezorgen an hun , er-
maksen te verheffen en te beschave~.
Aan boord trachtte bij hun verma-
maken eenige uitbreidling t~e even, en
aan den wal in een betere richting
te leiden.
Door zijo altijd good humeur, zijo


respondenten is een Amerikaan.
Heden outvangen t~elegrammen:

Pharija 2. Vollgenekdke laatste he-
ric ten met bet rek m g tot de
franseb-duitsche onderhandelingeu,
lis de toestand nog geepannen.
De duitsche kolomesten eischen voor

houka, adah inu keped Affadi re
daaraaur grenzende streek.
Ook wordt gremeld dat, mochten
de Duitschers g~een maritiem Station
san de Afrikaansche kust verkrij-
gen, zij trachten zulleo ergens an.
ders zoodanag Station te erlangeu.
en bet gerucht doet de ronde dat
zi3 den afstanld van het eiland Tu-
bite in de Stille Zuidsee zullen ei-
schen.


B0ficilli8 Iit 1101 lOedefiB(1.

Proefschritt.
Voor belan hebbenden veest en
wij de aandacht of! bet volgfende aca-
demisch proefechrift: Onteigenin9 in
de N'ederandsc~he Kiolomein, van den
Beer MENZO DE MUINCK, waarmede
deze nann de Universiteit be L~eaden
in het begin der vorige maand tot
dokter in rechtewfetenechap word be-
vorderd.


Uit de nabuitre Repuidleken,Een telegram nlt Port-au-Prince
van den 2 Aug. meldt, dat de re-
volutionairen tot v66r de poorten
deter stad genaderd woareD, en dat
er groote opgewondenheid beerschte.
Men was van oordeel, dat de Pre-
sident nog dien eigen dag bet be.
stuar zou neerleggen en de stad
verla ten.
Een later bericht meldde inder.
daad, dat in den avond van dien
dag President SIMrOh sichr san boord
van sijo chip de ,,18 Decembre" be.
gaf, naar men meende, een schee e-
gelegenheid abfachtend, aim naar aB-
maica of naar St. Thomas over te
steken.
D~aar zijo twfee genersals belust
Op hot Presidenteceap G~eneraal Fla.
MrS on G~en. LrECONTE.
De matrozen van de kruisers.
Chester, Melpomnloe en Bremlen hand
baven de orde in Port-au-Prinee:


ale secretaries der vergadering te
fung~eeren, betgeon door dezen ann-
genomen werd. Het woord werd
alstoen door bem verleend san me.
juffrouw KuUI.Pr, die breedvoerig een
l eerplan ontvouwde, dat tot verbe-
tering van het openbaar onderwijs
zou moeten leiden. .
Over betzelfde onderwerp wferd
vervolgens het woord geroerd door
den beer KE8LER. DieDBvolgen8 Ont-
spon eich een langdurige en belan -
rs~ke geduchtenwisseling tueschen de
hh. QZUERIDO, LAGUNA, CrORBIRAZ. DE
VRIES 08 VERMEULEN.
In verband met bet doeleinde der
Ramenkomat werd besloten, zicth bij
adres tot den G~ouverneur te wcenden.
Eene commipsie van redactie voor
het adres word henoemd.
Mlet 8 stemmnen tegen 7i werd be-
eloten, dat mn bedoeld adres op ver-
betering van het ouderwijs in bet
al emeen zal worden sangedrongen.
Iiadat de beer DE LAG:UNA den
voorzitter voor diens leiding der
vTergadering, de Hoolden dler school.
len en de coverage sanwfezige~n voor
buone gewfaardeerde opkomet be-
dankt had, werd de bijeenkomst
geeloten. (De Viijrioedige. )
Verjaardag der Kontaginr- Hoeder
Dinedag avoud word het feest reeds
ingezet door een musiekuitvoering
der Marinekapel in de kiosk ann de
Oversijde.
Wegens hoet ongewone unr was er
bij den sanvangf nog weinig belang-
atelling van de zijde van het publiek.
D~e 53ate verjaardag van HI.M. de Ko-
ningin Moeder Emma werd overigens
g~eheel volgfene het program, dloor
one de vrirgewmeek gepubliceerd, ge-
vierd. DSes avon a vereenagf de de
G;ouverneur een 16 tal militaire en
burgferlijke! autoriteiten aan een di-
ner ten gou ver nemc!n tsh ni ze. A an
db O)versijde trok terzelfdertijd de
mruziekkagll van het garmsxoen een
grooteni toevioed van wandelaars
en muxieklielbobbers door een rijk
versierde on met veel distine iet ni 1-
gevoerd program.
Bonaire'
De horingen naar goed drink water
op Bonaire wordenr met ijver voortgfe.
tet, doch helaas tot nu too nog
met weinig gunetigen uitelag. Op
Marnudag 24 Juli werd bij de derde
boring op een die te van 25 voet
weer water aange oord, doch dit
water was nog brakker dan 't vorige.
Bij de bormg in D~enters, beoos-
ten ,,,Vlijt" werd op Vrijdag 28 MIei
op 12 voet diepte r'eeds water ge.
vonden doch alweer brak-.
Noordaijde van de plantage Gucate.
mala heef~t men op 14 voet diepte
hak avoe ll at n v 2e. bor ebo

gat gaf op 13 voet diepte vrij good
water. D~aar in dese buur~t zeer v~eel
menacheni hun coenucoe's bebben, zal
dese put voor velen boogat welkom
siooor de bourtechap Deutera blijft
de afetand to root. Nu wordt in
de vallei tussccen Sesroe grandi en
het heuveltje in 1)euterar een boring
verrich t.

Bet Stoomachip Prina Willem Jr
kapitein NIJBOElr dat den 19 JUli
uit onze haven vertrok met beatem-
ming near Amsterdam, is blijkens
een telegram uit P'aramaribo van
den 2 Augustus, bij het ultvaren
van daar op de hoo~gte van Braamns-
punt, d. i. de uiterate punt byi de
mending der Surinam~e-rivier, aan
den groud gerankt. D~e Prina Willem, V
dio! aselstentie verleende, slaagde er
niog niet in, hem weer vIot to krijgen.
Examen.
Met genotugen vernemen wij, dat
ous~e l~adgenoot de heer G~. A. l.
STa~ilv MULLER, soon van den than
met verlof in Nederland zijudeo ad-
-ministrateur van dnancii~u, den beer
C. P'TATIUs MULLER, met gulletig
ge Igl b enP t nedeui xeam n
due Tech jieche Boogeschoo~l to Delft
b eft afgel gd
Goka dee eer G. J. F. STATIJS
M~ULLER heeft, unaar Het Vaderaland
bericht, san de Kon. Mil. Academie
aan het examen voor Genie Oost-
Indiar voidean. De Vrymoedige.


last brengen, welk eten door den
Hleer J. AP-PEL aan behoeftige m~en-
schen wordt uitegedeeld.
Heden mnorgen is men daarmede
begonuen en werden reeds + 50, mel-
schen van lekkere warme gort voor-
zien. Bravo, I
Gedecoreerd,

DOOr dell P'resinentl vanr rtezue.
la is de! Heer MI. E. ComHEL mlet dF
3e. klasse in de order! vba het Borst.
beeld van den Bevri'der begiftigd.
ne HGOTO0 0. \INKELI OD H.
P. VAN IIOENEN OVeneans met de Je.
klasse.
Alg. Nederl. Verbond.
Zaterdagfavood 29 Juli hield de
Groep ;Antillen van het A. N. V.
een al emeen vergadering in de bo-
vejz~as der Club ,,dle G~ezelligheid~.
De Voorzitter de Heer H. P. ,E
VRIEs deelde vrede, dat het jaatr
versiag reeds in hlet April-num~mes,
van Neerlanidia verschenen was en
due voorlezing er van overbodif.
D~aarna word een commissie van
3 loden benoead, on de rekening
en verantwooording~ van den Pen.
ningmeester na te zien eni eventueel
hoed te keuren. D~e Vooreitter ver,
leende als nu het woord san deo
spreker van dezen avoud den Heer
KAR1EL IULLER, Adelborst ilae kl.
alb van Hr. Mls. U~trecht.
Op bet program stonden : 1. De
Suikertante van Speenhof. 2. Het kind
van Heyermans. 3. De Banjir van
M~ultatuli. 4.Hel Haanife canL d~n
Toren van Dos1. de Genestet. 5i Hroe
Jeftje gezoendc loerdE, van rJustus van 1
M~attr~ik en 6 Absd-el-Ka~der van DoR.

Alle deze litteraire stukkeni, Feommi-
gen algiemeenl, andereo minder bekend,
van ver uiteenloopend karakter en
toon, werdenr door den Hleer K;. Mm,-
rusH, met zeer veel t-alent voorgedra-

\Vi) hebben tot heFt laatste 000
den spre *er met alle aandacht san-
gehoord. Want hij wist eijn gehoor
to boctien dloor zijo meesterlijke !
voordracht. 1)e Hcer MUL~lRrsi iB OPrII
waardig en hoog~at talentvrol navol.
ger van AnneRI:1 VOGEL eB IIOYAAlDS.
Het meest beeft one 'bekoord Het
Kind van Hleijermans. Hier was de
spreker in sqn volle kracht. Met
een fiju geveoel wist bij de verechil-
leadle karakters deer dramatische
schete weer to geven. Toch zouden
wij niet durven beslissen in welk
gen re de Heer MULrLEri nog liet '
meest uitmunt. In bet komnische,
zoowel ale in bet dramatische gaf
hij rachtige momenten to greoleten.
ocde vergelijking kan miet g5e-

ltld, o tetdebilj r Mrr nEEn diee
avood veel te veel van zija orgaan l
gevergad beeft. Hoe verdlienatelijk ook
bv. de Banjir en het slot~stuk A4bl-
El-Kader werdleo vertolkt, toch kre.
aore e adeno aderuk ua tder 8p ek r
seer vermoeid was, on~ de gewveldige
bartstochtelijke gevoelens, waarmee
Abd-E1l-Kader ziju gemoed lucit
geeft, nog tot ziju volle recht tola.
ten komen.
D~e Beer MULILEu heeft san de le.
den van het A. Nj. V. een genot-
vollen aroudl geschooken. Wij ho-
pen dat v66r het vertrek van de
Utrcht naar het M~oederland dezelfde
spreker ouls in de geleg~enheid zal
stellen nogS eenige stukxken ten af-
scheid tenr gehioore te brengen.
Marine.
De officier-mauchinist 2e kI. J. ZJEIlr-
SITRA zal deer dagen p~er Pafthica-
liere elfegenheid na etIdP
vertrekken, omu bij aankomst aldear
gepleatat to wordenj op H.M.
,,Utrecht", ter verveaning van den
offieier-tmachinist J. VAN I)N BANI,
die wegens ziekte niaar Nederland te-
rugk eert *
Officieele Berichten.
Aanl den beer J. A. P'. THIELEN,
Gezaghebber van Bonaire, is 010 ge.
wichtige redenen, veertfien dagen ver.
l0# Verleend.
Aan den beer M. J. Bosca,
P'redikaut bij de P'rotestantache Go-
meente alhier, is tot herstel van
gezondheid, veertien dagen verlof


/in dlie betrekking bewezen dienstrn,,
nde: heer H. J. TH. ROOMGAART
benoemd tot kantonrechter op Co.-

De Rcheer H. M~1ANUEL, Conduceur.--
magazijumeester der artillerie, is
t~ijdelijk belast met het geven van
gymnastiekouderwijs in de drie hooK-
ste klrrssen der Hendrikschool alhier.
Ie ij de brigade marhchauss~es
geletacheardee fuselier E. CONTENT en
H. 0~CHUI'OEKHUS Zijn DBAT1 ht e~
gairnizoeu teruggezondea.
D~e Heer PA. F. GO)RSIRA, 2de com.
Bicm ter~ G00 vefuernlents-Secretarie, is
aangewezen omr den G;riffier van den
K'olonialeni Rand (p uragan,, bij
ongresteldbeid, of ontatenteois to ver-
lIe fuselier A. H EMPENIUS B istljde-
lijk alsa marilchaurlss~c 2da klasfe h~ij
de brigade gedeta~cheerd.
A4nn den heer C). risHASETH, klerk
ti (1. bel860 mOO (le fuugetion var Onit-
vauger en amhtennaar van het open.
bea r m in itenie bl]j bet k ~n to u gr echlt
op Irtruba, is wlgrens famihieAnauele-
genhedlen, veertieu du~gen verlof ver.
leend
Ratten en M Whiel.
G~edurende de laatete 8 dagfen
worden in het fiscalaat aangebracht
en door middel van petroleum ver.
delga l
113 ratten
49 muizen.
Markthericht
vain C:nucraoschen Handelsbondl. .
Van, ee Augcusltus 1921
ZoUT~1 per rat van 130 k'.(.........r0.so
1)IVIDIVI per K,(................ 0, .069
O)RAN.I E1SCHTILLEN per i(;. Itkw '., 0.70
idl. per KG~.2e kw-. ,, (.00
HUIDEN p r K.G...................... ., .0
GEITENVELLEN per K.Gf............ ,, 1.20
8CAl lNrVE C1EN p rE nu.... ,,04
HEEND)EltEN per k'.G........ .........,, 0.02
REII@--fADAD per K.(f............... ,, 0.05
STROOnEDE N(hipliapa)
Kwaliteit No, 1............per doxfju ,, 3.-
,, ,. 1 (geb~leekt-) ,, ,, .2
,, ,, n............... , -
,, ,, la [gebaleekt] ,, ,, ,
" p ,, ,, ......... 4.50
,, 4 ,, ........ ,, 5.50
nr ,, 5 ,, ,, (OLA.) ,, 6.50
7, .. .. n........ 7.. -

,,,, 10 ., ,, (O)LA) ,, 9.-
n n~1 .. ......... ,12.-
,, 14 ,, ,, 5 _
n 15 .. ... ., ~ 1 --


El quimico que la analiza, el
medico que la rec~eta y el enfermo

que la toma,-todos distmnguen y
han comprobado que la


EMULSION DE SCOTT

eS la mejor en pureza, en perfec-
CIOR y eR rOSultados.

NO se conoce preparacabn

a gun& que gOce! de la popula-
radad de la Emulsion de Scott,

que haya resitshdo tantos expe~ri-
mentOs y que sea la favorite de

lOs meclicos y de los enfermos.

La Emulsion de Scott purifaca

y OrTIQUeCe &Sangre. ]En su com-
posicion no entra el alcohol na
substancia arritante alguna.

"'Acercar de la Emulsidn de Scott, can argrado
con armo I~opinida que antes di, y heoy declareo que
la consider come an excelente medicarmento contrary
todas las afecciones bronco-pulmonares de marchra
crdnica, y comno t6nico reconstituyente para las per-
sonas dd'biles y propensas a' esa clase de enforme-
dades. Dr. Avrelardo Rueda, Buenos Aitre, R. A.
EXIJABE SIEMIPRK
.4 EMULSONU DK SOOTT LEITIMA'~'~

uitzenden naar Agadir van twee oor-
logsschepen van elk der beide natien, tiebrieven meebracht~en. Mlen veron-
welke schepen van dezelfde groot- deratelt dat de Duitechers hunne te-
te mnoeten zijo als bet D~uitsche genw9oordigheid to Agadir als niet
schi ,,erb at ichte ierovereenkomeade met hunne verban-
plante behind ning hebben uitgelokt. Een dier cor-


,, Sxx ,,


f 1.6o-


Parija 20. ,Men gelooft meer en
(merP dat in het rreschil over Me-
brok e n vreklzame a nosindts-
reikt zal worden
Ook wreet men dat v-oor bet oogen-
blik de onderhandelingfen zich tot
bet volgende punt bepalen : dat

Fnuis bilnd a teiftaata en mtaker ge
dealte van Fransch-Congo, in ruil
voor den afetand van D~uitschland
van zijne bezittingen in MCorokko.
Ook zegft men dat het mogelijk
is dat 1)uitechland aan Frankrijk
een gedeelte afstaat~ van Togfoland
een koloniale D~uitsche bezitting san
de golf van G3uinea, gelegen tusschen
de Britsche Kiolonie van die G~oud-
Kust on Fransch-D~ahomey.
London 29. Het schijnt dat de tij-
dingenn over den M~arokkaansche"
toestand beer worden. M~en schrijft
dese wijzigingi toe saa de redevoe-
ring door den Heer Asqluith op jl.
Donderdag in bet Huis der gemeen-
ten gehoudea.
London 30. Al is de toestand eenigs.
zinR verbeterd, toeb be~staat er neg
waarsebijnlijk een ander oorlogage.
vaar, zoolang de keizer zijn meening
niet duidelijk to kenuen geeft.
St. Petersburg 30. Men had ge-
meend dat Rusland een politiek van
onsi dighbeid in ce t1a okksasudchi

dit is niet zoo, maar initegenrdeel heeft
het op besliste w~ijze partij voor
Frankrijk gekozen.
1)e eerste minister, die van zijo
verblijf, waarheen hij zich sedert Don-
derdag bad begeven, heeft beden een
daarin gewfaagd van de verplichtin-
g~en van Rusland tegenover Frank-
rijk, en van de volle beteekiems van
het bondgenootechap met betrek king
tot de quaestire van M~arokko.
Wanggy 1. Volg~enst de laatete be-
richten nit ~Aadir is de streek in
de nabijheid dier stad kalm, maar
in het bianenland zijo de stammen
van de Sous ourustig; de hoofden
van die stammen bebben, in een
bijeenkomet deer dagen gehoudea,
besloten geen terreinen aan 1)uit-
echers te verkoopen en zich to~gen
hunne lauding to verzetten. I)e lo-
landers beechuldigen den Caid l
Glaoui zich doo~r de Duitsebers to
liebben laten omkoopen.
London1 2. Uit Aqgadir wordt be.
richt dat de kalief de correspondeu.
ten van de bladen verbanuen beef t,
voorgevende dat sij geen introduce.


inK usert ve~ekoleltt nieth I~1 0o.I
van ongo~veer 25 e.11. vani kruin at tot rand ~
per doz~. f 2.;50
De Duitschers in Marokko.

Ult de gLroote menigte telegram mmen
in den loop' de~zer week door 't Boletin
Commercial gepubliceerd, nemen wij de
volg~endo o~ver, om onze levers eeig
idee te g~even omtrent de kansen op
vrede of oorlog.
Parijal 27 Juli. D~e critische toe-
stand, welke met betrekking tot de
11arokkaaneche quaestie tusschien
Frankrijk en D~uitsebland best~aat'
is geenazins veranderd, doch F~ralk-
rijk rekeut er op dat een vreedza-
me oplossingf verkregen sal wordeu-
Op dezen wegf is Frankrijk genegen
te guan tot de uiterate grenzen van
een verzoenende regeing; maar bet
kan noch de ontruiming van Mla-
rokko, noch den afetand van een
Sgroot ged eel te van het fransch
grondgebied in Midden-Afrika san-
nemeni, al mocht D~uitschland dear-
bij beloven Frankrijk in de toekomet
geheel vrij te laten in Marokko.
Parija 28(. De stand van zaken tus.
echen Frank ri' k en Du itechland
wordt meer geepannen, de diploma
tieke krimgen toonen stch pessimis-

Di I Brariculiere corr~esponlderl te
ui Brjo zegt dat de Duitsche pers
bevel heeft ontvangena aude vreemde
bladen het boofd te bieden en on
te verklaren dat Kelter Wilhelm
den handschoen zal opnemuen, too
Engeland zijoe dreigende houding
voortzet.
Lonldon 28. De eerate divisie van
het eskander, to Portland gesta-
tloneerd, heeft bevel ontvangeu haar
koleavoorraad to te nemen, en dien
m86 p rtrOleum BaD te VUlleD.
Ber "ja 28. In de ok pieele kringen
deot eng dat Fasnh"jk en Iniitee
de Afrikaansche guaestie wel zullen
doorbakken, zon er dat san zoo-
dan ~ reio Eo eland boc a
dangMre mo~n den doel zulooc hla
be te nw,
Danleke /28. De Vice-Admiraal
Philibert is beden hier aangekomen
om de mobile verdedigingem iddolen
te inspecteeren
New York 29. De correspondent to
Londen van de Noe2 York Times deelt
muede ult rertrouwbare bron verno.
men to hebben dat Frankrijk en En-
geland van godachten wisselen over


verleend .
Gok de Jongeheer JaN APPEL, 80OOD I)e bij de brigade margchausebe
van ousen Brigade-Commandant gedetach~eerde fuselier H. GROENESN.
selagden voor de laestate las HI. H~. G. BERGC is onar het garnizoeno teru~g-
als voorbereiding voor deo cursus gezonden en de fuselier H.J. FRAN
Heandelschool. OKEN tijdelijk als mar~chausedo 2de
Brievenbna. klasse bij de brigade gedetacheerd.
Bij Kon. besluit, dd. 29 Juni 1911
D~e Redacteur van La Oru# ver- N~o. 53 is ann den heer H. J. Th.
zoekt de iozeoders der Sentimiento de BooMCGAARTI op zijn verzoe;, eervol
Graitiad op Bonaire wonder verzekering ontseag verleend uit den ambt van
vanl geheimhoudcing hlun namen op te Griffler bij het Hof van Justitie in
gev~eD. Plaatsing; van stukkxen zonder de kolonile Curagao en de beer C. l.
to weten, wie er de eebrijver van is, F. HELLIMUND, hoofdcommies ter
kan niet worden toegestaan* Gouvernements-Secretar~ie, in dies
V d ; pleats benoemd.
oor aren.Aan den beetr J. SUTHERLAND,, is
D~e Commandanlt van Bir. Ms. Utlrecht op zijo versoek, eervol outelagf ver-
leat twoeemaalper daghetwarmeeten, lend uit het ambt van katonrechter
dat in do ketels der keuken van het plantevervanger op Curaqao, onder
oorlogeschip overbllijit, san 't flaka. dankbetaiging voor de door hem 1

y. de los haeesos-;yelvilode sets ta
clonal de adtmaistirasdo seigatyl6 hr
probado la experienceia A mr ias~~
alloe y e an la opinion aHe~b~
de Iles ma boe, es la ERP~~H~~ITSIO
SCOTT, que eat& compnes~ta del'ant4s
tO 8148 puro y dor otths in Ma.in
te las aumentan cots~id .
to que fleseelt nutritfra del ad~elte.

Met het doel, in een gepeaten verm
h~ulde to beengen asan do ee
d~cht~enis vatn de8- 6traeagasa
ph~ilatroop, d~en atom genebtean
on betrearden Hearsheef aich op Chraqao een COMETA'~
gerormnd, be~s~tande uit do sarvol.

p edeHLeao Lgens, Poormide~r.
.7. Jesuran, Penningmeester.

Ptr e. o~~ er Mat wa yseer
A. D. Caprles on .J. REt PaMr~ GAp
til, ledeo.
I'bt lo. October sa. s. sull a VOr
gereem a~e~ ddtp~vi~o8


milloen beatead tot violtoolog van
dit gebonw. Enh weet ge welke titel
dit wetsontwerp droeg9 ? Kedieten
voor de Pugfliel IWasrechanlijk sija
die drie millioenen bestead omn de
schadeloosatellin en te betalen, wear-
toe de regeering hischei~dereebterlijke
utteprank veroo eeld is.
Bet parlementair ondersoek sal,
soo het ernetag word gdaan, heel
wat echone ean btd d cbaegn n

(portefenalle) blijven slapen ?
Dat is boogat waearachiaplijk.


ADVE RTENMTIES.

----- U


INGlE OlflkI$N It(EDEDElliL41NGB ~~
in aete ede Higac ~ deIacalisomes

sagre de Ious tjdo dde lo ne ~io


IE; E BsTE ]EN AND)ERE PRIJEEN.


H~amburg-Amerill-Lne


GVestilg(I IB 1 '"1

dferegelde Vrsabt- en Passalgler-Dlenet onderhanyden door 98 versalfl.
lende Li aen, met 850 Havens in 411* Werelddeelen,


}011$. De6YST a S085 11(1; P0fth
Lzeveranciere van het Engelscebe
Hof, (van wr len oningin Victoris,
van wijlen~ oning Eduard VII en
~van Koning George V )
Adnten voor Ouragao,
der LANNOY. &o Co.Ad~Vtrteert ste8us

Is n

/Amigoe di Cureagoo


Een rseer opasel bene~bb koms
er nlt dese cdbliekt Alle dagbla-
den aildaar k~~seen de teleg~rard-
men alt, het aliden des lands, die
gemeld hidden, dat, de veraterkin-
g van Calao, van de Floot on
v de buitengewone bews ening
van Agurirre so Peru gesc ieden

is ald r~ een etat on van proviandee,
ring roor komende militacire opera-
ties vB~vestigen, gericht tegen de
V e Sta~ten Men vers~ekert,
dat sBtreeksa eeno 4000 tal japan-
ac dlceieen op Pe nanaochdgraj
ge~edtjn ener mi htin moderie
In rlu p dieptb~otges workzsam
i .De pre van Argentinill, Bra-
si5 itsd ili heeft sign alat~mkreet
laten hoo en to Quito.. on eriteeren door aile Mines r
door ;der Moeernou van het Fe-
den Benil J.-Vg coOZ bimso
desen met hnu porteleuillee hun ont.
elq M~ard~ g de Preal.
dent,,s r dita oatralag aanneems,
en d h ap daonk eet or h


stapdih edon sullen sljo, die de toe-
kro s~al brengen en wllelke ook de
lan, no, dies~ ieder van hen by '

de i.:@ b 8e, i enj n8l pa t
ett.dekeeett van den President
van ~BJultie het nienwen- Minis-
terle d o
Bin usdd ken: F. L. A0-
cxaN ~; BittenL. aboen: ag n s
Gen. Asid~ Prumrr~~~aaaa~~~aaaat* Oortog:
Gen. M. V. CAerno Zlhvies; Ni ver-
held: Dr. Aetirt~ms 19ttan Pta e e
Worken: Dr. BoxaN CARDE~NAs; O en-
bar O derwfije r. 08BE ~IL FOB-Buwitenl~land.


= -- 1. --,----------------- --


I -; r .. iY


Asisurm Steenatra 80 Jull Araba 0 Jul Lionden
a f~tnia M6. Makhow 5 August. Ramburg 6 Aug 8anmburg
e D. Casella 4 ,,Coldn 4 Qbov
~ePiu aning 10 .,~po~ birYa

sonenersld Anakoe.at lo ye schonrs. Oete nt jlbea

~BUIL(*UOIII L eYIC.LIV IR


Er~ sal --aldue words sit Rome
sano bet ,Bandelablad van Ant wer-
.psyn geechreves dus een parlemen'
tear onde ook ebeareaq over
dwasre. gedesplen gpodann he
den boow~ ran one n eunw Palee van ~
insotitie, vo noe de eerre de trols v'n
Elet deride '1m~e, volpens de annere.
de krartkstarnr vee he grorJtkrbe.

s blebk as ook teeteamd. AP de_ afge-
yeard rdn heb in met gtroote san-
daih`ebt veritaal der schandalen
ghoord, 'die gepleegd sljn bij den
awne van dit wronder els~, dat g*
Iv~rtpOS za koat ~~~oen en r ad

made rspasi, verselde Mi. Ami-
ei de gue e~iadsp rpse de Qele scheids.


dier deae 12 mIllioea ann honorariim
08#*s bebn Or* gecieei pe
l subsiegeperecatebn is een der sellea*
deligate, dear de scheldrechfers sich
sneer dean 100.000 live eereloon heb.
En indPerdaad, elkeuiteprank koatte
't minimum twee dnisend lire tot een I

amanuar vamn t e debgaend ij

wearo~ver ik de Kgtgner -last oordee.
len. Dese sce~chaiddit''ters hebben al-
tikI den Btast, veroordeeld om be d
Bealen; maar anagesrinsti j wieteio, P
des de Stast steaed seer Is~ogsm 18 ~
Abehdr bet bdtalia vdot verachulig~de
abstrmen, hebbon slj knaeetoerlaebt
,Wutr "." dch '." W'ldlt "nit- I
betlSfi van hras ho~noram to er.
sakeen. El veroordeelden wel de..
tantob on to betalen, maar in haln-
as BLICLJ verpiehtten ss] de wlD*
needBe graise' anesoade Bet, hono- c
rariesa to bi s~an de echeide- M
reehtere, doet s;66 dasti Later do som a
van den Steet kaeden te~ragelches. ~
lh~op die mganler wed de 83telrt, atijd
bedrogen. Ult die sueklegerechten
d~ eot~eo~ ae de
CheeblesY as et paeie '8800 lire
sonem ~br tash knette. D~e ojeri9e,
die &L de Kamewr mesedeal, selde

gea pok alb die reatisp aneal Ik


''L '---" '- ~ i;r-i LL.I1I~ I .i
Ib~~ (
a. ~'lbiua~YI, r


de +olgende eigers. De bouw ran
het palete heekt 15 jaar gedtrurd en
in dies tijd betaalde de St~ant 07.000
I~re voor ounr van localen voor de
veraechillende reebterlijke bureelen in
Rome. Verder blijkt nog dat men
141.000 lire heeft sitgegeven aan
etalen van mraterialon, die men ntoelt
beetellen. D~e staleh werden niet be-
steld en de 141.000 ~lire. waren ver-
'ko 8 No wadno 050 (ve -
ter waren d8;n noodig wpas en due
niet~konden dienan. En 189S.C000 lire
warden ve~rspld yustr nutlteloose
wa llzugen san het nan der derken.
VOOr dT PBer 5 8.gf in de sioeit 1
der wfeiken. En dat alles oakdatde
burgerlijke genie geen gevolg gaf
nan het ontwferp van dar~nbothwmeea-
ter Caldertes, die de plannen had op.
pmeakt. jWen hoeft mear to weten,
;at de burg. Genie vlier jaren long de
ontwrerpen van Caldernor op hear
bureel had laten liggen.
Men son csjfere zotider einde ksnonen
de bqwtel M0.0 lie ut
lnd rbouw van het kpaleis in seu,
te wijl d tseHf aek eldater weer diig
200.000 hir not~teloos sitgegeven.
Er warden ookr 289.000 Il re ver-
eild met wrijwillig o geven van een
anle CailderinI en 2800vo it
geb ik marmer enm~og rbrach 17l-r 11 t

ml idul e ken do derecherm, (1i~k
icostten. Er words than 1000 lire per
jaar mitgepgeven, voor 't onderhoud
van dit vergoldsel, terwij van nu

nat mou ghe rdenu on
der inksthaten, waasrover mn de Kla-
mer ed vroeger gesproken werd.
Er was kweette van artistleke iaokt-
potten voor do hoorden van de ma-
8istaratnor. Mden ~e eerst, dat de-
wrmas rre en, mea tekho bd a
st) vereheledene 4tzsad~en gekost.
En het schoonate is dat as] nu
ten a adotn, dasr mieng da-
kunetwer~ken beatemd waren, het nu
meeten does mob basrear--inkdepotren
van 40 centiemen.
En soo sooden er neg; veel voor,
beelden zijn son to halen, beelo~t
M. Amid, als dear nijn de liften,
die schrikkleiijk veel geld hebbeo ge.
koet, en aiet wirkeo, wear 't ergete
voor bet oogenblik legeide hif dat
het nog5 niet gedaso is met de ult. )
gave voor bet, paleia l' Onlanlgs
nog beeft bet Parlement weer drie


10. M. ne Koningin der Nederlanrdes
BE~RaOOND


voor een ma and of langer to Amsterdam


18t8,
1885,
181)8, en
Prija Eare


,, Antwerpen
,, Ohicago
,, OCuradao, Earsts

,,Brussel, 1910,


het prachtig gelegen
SCHERPENHEUVEL.

to bevragen bij
PA G EUWENS


ouragao,
hand'


Wj~aterka nt,


Otra"


Otrabanda,


Waterkaut 4.


(IEDESTILEERD


DOOR


8 "** ifeI.Den Sht. v1as leB)te @raspld ten
nidad, Venesse~ula, onttlt
flee verph ;
oan ladeite assaad,
"~ ~ prbrok van Ca (de) 2048.b sa
*, Lja Il. Ien 7on. an ie~dere meanid, te
Rambur over fftiti Odaar Cars.
5o, ~V M~esselsV 'Pint 15)
TLhomas, ER~ ot lta
~rt rel ra -Cofn~ a de .

LljtsIV. Fle 20:. van tfedger sensd, vdan
H ambu rg-Ant~erpsts hat~ St.
Thomas, CtarCro, Coluable,
Colon-Panatm nl en Centraal-t fe.9

.' Anakerne~mt to tlLChfacat dir len.
. ttin ied fib Maded
y .acht word~t ebs aiQhlp(ssag Tnoa
z*l 'wreebs n goo ai~~ e ddbokt
**** *Parssa lo:ra-,veryer ansar alle
p~leatsen, welke' door bovengenoemude lijuen warde a a~eug e.
Behalve de stoombooten van bovlengenoeade li n'eoe, ioes
ook audere Passagiersehoepe rdel blaasteehppij, aere hB*8. asr 1~
over St. T~homas direct us~ Europa areae, en de rei In on ~veer
De ars:'ie"estbepen der Hambarg-Amertika _~i- sija ll oe v
mien van de noodige toeppaolsigen yoor cle sphkyerb! en comfort dr
oprarenden.
Prija der Passage naar Bavre of (olaztrrg:
1ar ~Istlas : I0 aflg aeheen- en tearagrels

Voor verdere inticht~ingen vervoege men sich tot.

D~wARDB, BENBIQUES &; CO.,

Agentee, ,4


vai ~Vertrafr(


&e~p I~spif~irr


IA~~komsfl


n~L8a'


I


I


.


G.W.Goodman
I HI~ghborn
A. Johanson
H~. J. v. & Goo
GC. D. Nfeman
J. C. Metus .
P. Koningetein


1 Anugut.
10 ,
10 ,
9 ,,
80 Juli

12t o,, j


La uasyra
New-York
Maracaibo
New-York
Maracabo
La Guaywa
New-York
Amsterdam
New.York
Rotterdam


Car~acas
Marseaibo
Matracabo
Philadelphia
Meride
Meraidla
Prias Mmarts
-tri Nlassa*
Pr. der Nederl.
Pr .1Vilkcm V


NYew-York
Mareatabo
New-York
La Guayra
Lar Gasy~ra~
Jlp acaibo
Amsterdam
New-York
A materdam
New-Tork


S Augustg10 ,,


V00R DE' HUISMOEDEEMI -

Wilt gij in aw huis ongelukken voorkemen, -too raden tvi} U saln
GE~BRU~IRT ALT.IDVANV


OR RAara MRJPlLem


Dit is ~de eenig 'e ~Ptrolie, welkre gesur~e se de leatate 47~
jaar geen enlkele ramp veroorzankthe~eft. Geen'~~a voor
oritploffing, geen rook, geen stank. V~olkomen ,vi~~


Araba
Maracalbo
Maeitcaitbo '
yMarealabo .
aera on


SH
aermeanorite
isas V
ct &&ir a


B~arbados
Adraba
Bonaire
Araba,
Maraealbo
Ris et


29 -JuH
80 ,

1 ADnap~e ~
Irr. ,,


HathiE I
Refbgio B
BagtrgariB H
D~iage V
-anbr R


Jull
,, 1Pt
Auget
,,


C., WINKEr SK ZONE.N.


're kaoop-bg


r:


.


t~ b okt kom res tlen dagen later will ht) 21 Julli [ plate van 7 Jnll


Phofographische larichti~ng.

Souablette et Fils s
R~OFPPROTOGRAPEBN
VAN


D~EIENS:T WEST- INDIE s


ITILlE.


HAVEN-~NIEUWNS.-

~VAN 29 JULI -- 12 AUGUSTUS.
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs