Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00059
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: October 1, 1910
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00059
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 1 MBs ) ( PDF )


Full TextWlIE & LA3 U 008 DE CU RA CAoa I R ILANDIN


am I


Ot Blad verschijut elken Zaterdag. BUEUXVN I BA E~s Courant aki ta sali toer dia Rabra.
Abonnementeprije voor Curnago, Bonaire, ArubaTBLE Sui prijs di abonnemenit ta fl. 2,-- pa tr ee tuna
en de Bovenwindsche eilanden per drie maanden pag -R n ci l tn iiitte upadilantfi .r~o nFie rbY.~lr
(1. 2.- met vooruitbetaling. E B 1 II1 t~ i algra o uaaBnie rbS.Mr
VoorhetBuienlnd er jar l. 0.-. .tin (P. H.), St. Eustatius i Saba fl. 10.-- p:4 anja
Afzouderlijke nummere fl. 0.15. 88 1 V P IJO8 nnmr o l .5
Prije der Advertentieo van 1--7 regels f. 0.50; voor el- Aniuncio di 1 te 7 regel f 0.50 cada regel maFI
ken regel meer 7% ete. Otid No. C223. Nieuw NVo. 4. 7% cts.


Curagao, 30 September.

,AD MULTOS ANNOS "

-r x--o --s....- -.

Wi .hebben weder een Bisschiop Z. D. H. MGR MG
VUYLSTEKE werd verleden Donderdag in de Cathedraal v~an
San Juan op Puerto-Rico gewijdl tot Bisschop van Charadrus.
In dezen Doorluchtigen Kerkvoogd begroeten wij met vreug-
de den nieuwen Apostohisch Vicanis van Curagao.
Met vreugde, omdat wij weten, dat deze Gezalfde des
Heeren ons door God is toegezonden, en mn den naam des
Heeren tot ons komt.
Met vre gde, omdat wij weten, dat Hij zich aan de Ka-
tholieke Missie zal wijden geheel en al, wonder eenig voor-
behoud
Zijn eerste Herderlijk Schriljven reeds deed ons den stem
vernemen van den zorgzamen Vader, die zijn kinderen o -
recht, hartelijk liciheeft, v~an dea~l goedlen Herder, bereid zijn
leven te geven voor zijne schapen.
Zulk een liefdevollen Vader, zulk een g-oeden.Herder be-
groeten wij met vreugde.
MGR. VUYLSTEKE is de zevende in de rij der Apostoli-
sche Vicarii van Curaqao.
Moge het Ziljner Doorluchtige Hoogwaardigheid gegeven
zijn dit deel van Gods Kerk langntog en voorspoedig te be-
sturen.
Hioe dit bestuur wezen zal?
Int pace et cequitate, Inz vrede en in rechtmatigheid zegt
het devices van Monseigneur.
Deze woorden zijn ontleend aan het twreede hoofdstuk
van Malachias en zija voor ons van hooge beteekenis. De
geheele passage luidt namelijk als volgt:
,,En gij zult weten, dat Ik u deze verordening heb ge-
,,zonden, opdat miljn verbond met Levi zij, zegt de Heer der
,,heerscharen. Mijn verbond met hem was ten leven en ten
,,vrede; en Ik gaf hem vr~eeze, en hij yreesde Mij, en hij sid-
,,derde voor het aanschijn van mijnen naam.
,,De wet der waarheid was in zijnen mond, en ongerech-
,,tigheid werd niet: gevonden op zijne lippen; in vrede en in
,,rechtmatigheid wandelde hij met Mij, en velen wendde hij
,,af van ongerechtheld.
,,Want de lippen der priester~s zullen de wetenschap be.
,,waren, en de wet zal men vragen uit zijnen mond, omdat
,,hij een eng~el van den Heer der heerscharen is."
Een engel, dat is, een gezant, een Hoogepriester Gods
wil de nieuwe Bisschop voor ons zijn, gevormd naar het mo,
del, dat God zelf teekende mn het Boek Malachias.
Een Bisschop naar Gods hart.
En is het ook miet veel beteekenend, dat de H. Kerk die-
ze zelfde woorden toepast op den H. Dominicus, Vader en
Stichter der Domimikanerorde, waaruit Mgr. VUYLSTEKE 'er-
heven werd tot de bisschoppelijke waard~i heid ?
De geest van den H. Dominicus moge Hem dan bezielen
om nog vele lange jaren te zijn een vroom en heilig Bisschop
een voorZlchtige en verstandige Leider van zijn Geestelijkheid
en zijn Volk.

,,,,,, ,,,,,, ,,,,nn,,,,,,,,,,, ,,,, .

*~ * * * *8 ********

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 0


gelaten ; neen, geischt worilt een
ee~rbledip rolgen vanl de mo le, en
wi ien dien eisch voorbeeldig 10.
gewvilligd in een latchwekkend~ stre
ven naa~r gelijkyorm~igheid vain deo
bioogSsten tot den laagsten st~and;
caricatuur van democratie! Op ty-
rannieke wijze schrijftl de modtl voor
wateemeho lchaoornimee talioodenagm
baar wreg te werpen, wijl 't de hoo
ge souvereine dus behaagt. En nu
de belooning voor dieu trouwfea sla.
vendienet? Gezien, bewronderd, geiaerd
to worden als gek~leed naar de laat-
ste mode,,1e d~air de paraitre."
En 't zelfde beeft plaats op> ge-
bled van outspanning, van muziek,
van theaters, van reizen en van
zooveel meer: niet wat vreuga~, wat
outspanning brent~ wordt gevrsagd,
in de eerste pleats; neen, voor al-
les wenscht m~en ,,mee to doen" ,,er
bij" to wezen, to doen, wat men te-
genlwoordig behoort te doen; gazien
te wordon, teschittere zienaar
't ideaal!
E~n wvaar zoo de world zich heeft
a fiege ven nan ougferege de zue t
naar eer, naar aanzien en grenot,
staat daar door de meesten verla-
ten die christelijke versterving, de
christelijke zelfrerlocochening, de
christelijke nederigheid.
Onze chriet~elij ke mlaatsebappij heeft
Vergeten het wo~ord van den G;odde
lijken Mleester: ,,Wie mijn leerling
rrl wezen, erlorocheme~ zich relf.
Wat zoude de antithese better be-
Srepen wforden, indies ook in deze
de christelij ke beginselen door al-
len, die ze belijden, ook: werdeo ini
p ractijk gebrachlt! WTat zoude ook
de maastchappyj er wel bij varen t
Of is het ons niet duidelijk, wel-
ke rampzalige gevolgen het overda-
di~r weeldlegenot, de ougeregelde
sucht naar eer en sanzien met zich
brt ntgodedieustig leven moet op
den duur verfauwen, waar steeds
oog en hart op do wereld ziju ge-
richt: steeds levend voor genot,
voor eer, en aanzien, voor positie
in de were d, zu len we geon navo -
gere kunnen wezen van Dengene,
L)ie, G~od zijude, menech is gewor.
den, g~estorven aan een kruis, en
tot op den dag van beden schull gaat
achter den schiju van brood.
Enindividu, Bn huisgezin, 40
maatschappij ondlervinden den droe-
v~igen terugslagr va~n die groo te
kwaal van onzen tijd.
D~e lichamelijke voeding moet vaak
onvoldvoende wezen, omdat voor out-
telooze doeleinden 't Reld opgei~ischt
wcord t; ounrechtvaardig eid is er maar
al te vaak 't gevolg van; verelap-
pinig naar lichaam en ziel treedt in,
ale weeldezucht~ ook genotzucht is.
In hoe menigf buisgjezio --- de voor-
beelde~n liggen voor 'tripn s
rrede en geluk verstoor I~jegeworden,--i
omdat de weelde haar intrede or
Iteeft gedHaan; ja, selfs de reinheid
vain zeden bleet ook uiet ongedeerd.
De wilakracht, de toch in onze
Idagen reeds zoo zwfaar beproefde
w~ilukracht, lIjdt gewreldig schade
door de weelde, en het toekometig
gealacht zal over weinig energie,
over weinig wilskracht meer te be-
schikken hebben, wanueer onze kin-
d~eren in w~eelde w~orden grootge-
bracht.
G~een vrede, Reen rust sal r we.
zen, zoolang a len in angstige ge-
jaagdheid unar boven streven, vol
bezo rgd heid s teedsy naar beneden
blikkend, of zij, die sil achter sich
lieteo, niet to onel volgen gaan.
Het streven naar lotsverbetering,
waarneembaar in alle range en
standen, zal simmer bevredigd kno-
neu worden, wanueer niet wfederom
de matigheid wordt betracht, afge-
zieo wrordt- en dit geldt voor arlle
rangen en standeno, van den hoog-
sten too, den laasgten vau do over-
dadige weelde-eischen.
Maar vergeten wij het niet -
ook elkander mnooten we helped bij
't volbrengen deer teak, bij de be-
stri jding der weeld e, waar ] uist to


stapJ terag~ ;llrminatt gevanr ople-
veprt il ilndeCr uite~rste to vervallen.
I: i ZUlks mace! wordefi toegPogreven
dcoor eneu iedetr, d~ie d~e matatachap-
pij, wernhii ]eeft., en zich zelf
cerhfj te brschtruweni dur~ft, door
e~en leader. die onbey~r~rouroordee ld den
blik slannt up) de! gevolgeo, die de
w eede op h d~en rta lziil hleep lis?
Zuch~t owar overdeevenl zi ngen ot ?
Ze k er colk dat. 11aa~r oven atlles
dn als ourzanrk lieir er~keuid to
nurorde det prIkI(TI~- en p~raallrucht,
de zIucht orn te schittereu, de zucht
om3 i,!ven andeirn nit te steken,,,1e
dAsir de~ par:aitre", gelijk de Fransch.
mnlr hiet kort en just t~e zeggen
EoPnmallH als juist orkiend~ ziende
de: vals:he, oIb4olunt valsche stel-
lino- dlat rijkdlorn zouder meer van
anderenr eerb~ied ei~clien moo*; een- .
tinual als~ juist erkend ziente, dat
het beczit van Cgeld en good zonder
mpcar, ranganien. positie eeft,
vond1 de hnrtstoebtt voo~r den hoog.
inu~ed ecen vrulChibaa~r arbeidsveld
Wie rijk; was, wrillie da~t hlet blijkel,
wije 't niet~ was, dat het schijNen zou,
en Znllks vAnl den hoogarten tot, den
langste~n stand,
Zijn stanud ophouden zoude voort-
aan b~eteek enen : juist niet blijven
in eig~en standrl Goldl bet vroeger
voor een school id~esal zich jarea.
eenwefnlano' to handhovren in dezelf
tie mastach appelijhee positin, waairbij [
inen satn fam~ilietrad~ities hechten
gring, voortaan zou de zoon niet
meer mogen w~ezen, w-at de vader
\Fas; ,,hoo~ger op") most hij, unar
't heaten gin~.
SteFals 1ludr, ste~erl s krHch tiger
klinkt de stema der verleiding;: Schit-
teren moet gi, 66r alles zorgen
laij niiemanud achtelr to strain!
14'0 waar biet geld aleebts 640maal
kain worden uitg~Fegoven bliv~en re-
delijke! airga~veni achterPege, on de
ou ~redlikbu i nu ee d ekr bl~ijekneo ean
rijkdom1, die er is, of die~ er miet is.
Iteziet sleebhts de bod~lendangscche
w~eelde in vaedine, woning, kleedrin ,
ouitdpanning onI zooveel mneer.
Is hiet douvl danarbij meer levens'
blijhoid, rneer Irrenevreugd ? Neen;
gaczion, besPlroken, bewonder ~r, g~eier
te worden, dat is het docl.
Mepn werf, dat hiet titPPns booger
oproeren in alle rangen~I Cn standen
onizer mannlicilen allerminsiit geeiicht
w~ord0r door doe hakende H~ollandsche
gasNter~ijheid~, ;ller~minst ocok gelijken
tried ho~udt met, ga~zelligheid, rroolijkbet-id, w~ederkee-
rige hartelijkbleid_ E~n toch, ondra-
gelijk were! het deni hourman mii-
cler duue te ontrangen dan men bij
hem genoten beeft~; en de~rhalve.
tenreindfe veilhg te gaan, het liever
waut dourder g~emalkt, en zoo zelf
rneegewferkt aan de geleldelijke ver-
hooging vnn deni levnstan;lrldaard.
Zijn de uitganven v-oor de meubi-
leering onzer woningen redeliik to
noemien siteeds ? Of de de~gelijkber~d,
de deftige, ouderwfetsche degelijkheid
niet veeleer verdwenen is;zijo tail Van
m~ooie orfetukken niet vervangen
cdoor tallooze voorwcerpen en voor-
sverpjes, die r~ijkdom ve~lrrden, mnaar
daarmede ook hun dienest hebben
gedlaan ?
En de kleedinrg dani? aar ook
vroegrer wras die duar zoo hoor sk
mij toevoegen. Volkomen toegege-
ven. Zij wasl douurder zelife dan thians.
Beziet slech t de fam llilie-pljrt~r~e t ten
ran vroeger eeuwen, en bewondert
de kostbare, smaakvolle, degelijie
kleeding, broikhapar voor een goed
deel van bet leven vaak, some rei-
kend over 't leven heen. En thban? r
Geldt in de eerste plaate de vraag,
dat men goed, degelijk practisch
gekleed z~ij, naar regelen van kunst
en goeden smaak ? Immers neen. In
onzen tijd van vrijheid en onafban-
kelijkheid, van vrouw~en-emancipatie,
heeft just de vronw vooral tot sl~-
vin der mode zich verlasgd. Geen
z el fstandig oord eel I ordt hthur meer


BARON VAN WIJNBERGEN


,,s Je Tee)(fe ]ss


dae leveudoe Iocian gcatholi~ek ~l
tholieken op 4 Septtember te 's Her-
togenbosch gehouden!, werd c-p ui!-
d ru kkelij k vterlangen van Mgr. v.
DE VEN 12itsluitenrl b~eteed sani dli
besprekingf der ,,Werldi." D~it grroo~t
maatschappelijk euve~l werd behain-.
deld, iAn in 't algemsrei, 3in in verband
maet den werkenden stand, den mnid-
denAtannd, clen boerronetial, deni gods-
d ienFt.
W ij unnon~r ones .ict ouithocu len
de~ eerste schiitterencih- rede vant ~A
HrON VAN \YIJNBE;HC :,, eeli gszi ns
verko~rt, hier of to cirukken:
.1Waonnee w~ij den! s;r~ijal anorbind~en
tageu ovr, vtr g~ie wv~el~te, wenachen~l
ws]j alleriumsnct dl, guinsche we~ret l
tot kluizronnar to zicen g~emaakHt.
Neen, eenr zrle we, ;Ilx. reen xekcr
levo~usco mf ort b-lijft st~eeds toegela-
ten; mIaar,. n~t wi. nneereveni, iP,
dat daarbij de juiste m~at, weder
worde betraicht.
Eu die auinte m~aa zal wvedetr be-
tracht wren, Ianovr e nrd
sche go'edelren wacdel: gebruil t woln
del to~t rederlijk rinel: wwanura~r o~k
d8Ar HA ls devifr. L dsva hl"
her ,,au ajre ltei lran,
,,tot mueerd~ere euer Gocds'' wnover ~l
ook byj de gelnwcilmgen deer werekl
men zich weder eerlijk en oprecht
de vrtaag sal dlurvreo stelllen van l
den H~. Aloysius: ,,Quld~ hoc ad ae-
ternitatem": ,,Wat baat het, too de
de eeuwigheid ?"
B~lijken zal1 dan, dat in bepadlde
orrrstandligheden het gebruik vn
bue n sl,,zre zutken alliermin ver-
leven naar raing en stand zeer geoor-
loofd, zelfs ge~boden is.
't s geenl overtollige w~eeldle, wAn-
neer gestreefd wordt naatr b~ehourl
van raing on Stan L, waarir me"
door Godl werd drnarbij veilig to gaano laie men
zich leidena door de ,,besten" int elk~en
stand, door die eenvoudigrcn, At-
ook steeds den gulden rege~l zullen
toonen te bearijpen, dat, wil men
bij bet ophoudlen van~ rang enl stand
bet doel niet voorb~ijstroven, r~eke
ningf moet gtehouden wo rd e I met
eigren beurp.
Een leder moet zijo rangr en: sland
opholudleo een iedler he~eft rreebt. op
de eer, die hem toekomt. Zulk s relIt
VOOr den bekwamnen workmani, your
den dege~tlijken patroon, your len
gooden wickelier, voor cen g~leade t!
voor den wveldadigeu rijkre, voocr der'
staatemnan ens.; zulks geld a voor
allen zonder ultzoudering~. H-et ligi,
nu eenmaal in 's menach~en zoudige
natuur, dat eeu zekere proalH en
praebht vereisicht wordlt oru c~er en
satnzien o~f to dwingen. Techl ov>\er
drijve men hier nie~t. Gdak
dwingat nog b~ijua~ overal we'rje een.
youd grooten eerbied af, G~oddank,
wret~en nogS de! iueest~eo waren! roem
en were groothe~id be herkenniei,
ocok al bult zij zich in eenvoudig
kleed. Dit ter I)uidelijk echter zal het no w~eren,
dat de strijd allerminst golvleord
wo rd t tegen bet redelijk C~eb~uik
der goedereu, die door God rien
mensch ten gebruike gegeven~ zijo.
Toegfegeven dlerbalv~e, dat~ de mla.
tigheid niet elecht, dat men ini 't
gebruik der aardache goederen zich
bepale tot bet strikt nocodige, inanr
dat een zek~ere luxe, een zeker soort
levenscomufort overeenkomstig rang,
stand, fortuin, volkomen geoorloof is, toegegeven, d~at. de grens tus-
schen geoorloofd en ongfeoorloofd in
deze nimmer medt mathemathischo !
juistheid to trekken is, maar dau
ook toegfegereu, dat Op heden in
alle rangen en standen die grens
door velen naar de eene zijda zoo.
ver is overechrede 0, dat een flin k e


No. 888


Zaterdag I October ID O.


a7ste Jaargong


IGOE


DI


CURACAOte plaats van nederdaling to on-
den, zijo op bet oogeablik de groot-
ste beswaren voor den aviateur. In
verband hiermede geloof ik in de he-
perkte bruikbaarheid van vniegma-
chinee in den ooriog, doch voor-
eerst nog miet in eenigen anderen
waarlijk practischen sn."KATIOLIEKIE LIEFDEZUiSTEIS*

In Amerca, bet seer saubevelens-
waardig wteekorgaan, dst gelijk
men weet door patere J~esuiiten
wordt g~eredigeerd en een uitnemend
overzicht bledt van al wat er belang-
rijks in de wereld gebeurt, vinden we
een merkwaalrdig getuigenis a ge-
drukt omtrent de waarde der katho-
lieke ziekenverpleging. Heb is af*
komnstig van een Joodschen arts, dr.
E~mil G. Hirfich, die eena artikel schreef
in bet quarterl~y Bulelein of the Illinois
Bord of Charities en dearin klaagt over
de moeilijkheden, die er beataan om
gteschikte verplegers en verp~leegeters
te vinden, over de ,,onkunde en de
daaruit volgende onbeachaamdheid
van hen aan wie de worg voor onge-
lukkig~en is toevertrouwd."
Daarbij nu vindt hij gelegenheid een
vergelijking to make tusschen de too.
standen in wereldlijke instelling~en en
die door katholieke religieusen wor-
den geleid, een verg3elijking, die vororal
gelezen moet worden door ben, die
zich laten wijamaken dat de laastae
toch eigenlijk minderwaardig sijo.
1)r. Hirsch dan schrijft *
,,Katolieke hospitalen hebben nim-
mer moeilijkbeid met de aanvnlling
van de rigen manner en vronwen
die geroepen zijo om de zieken to
dienen of zwakzinuigen te bewaken,
G~odsdienetige wijdling, de zelfboldoo-
ning (gratification) die voortkomb
uit het ooete beef dat men ,,des
MCeesters werk" doet, geeft, on den
last op te namen van deze taak,
een kracht, als geldelijke ver oeding
nooit kan verwekken. Het bewuet-
zijo dat zij geroepen sijo, dat hun
roeping een bellige is, dt de door-
nen kroon, die than hun deel is,
zal worden vervangen door een

ddn a rk an c~rhrih end a 2
staalt haar om poet en verschrikking
zooder vrees to gemoet te treden.
,,Het verheft haar boven de klei-
no moeilij kheden der dtlgelijkache
routine. Het ddoet elnur ve etlendde

ompn~eving3. Het brengs een glimlneb
urp haiar lippen, selfe wanneer krank.
zimmigen rodom baar rzen en haar

tergen tot beswijkens toe. Zi) sul.
len hatar post niet verlaten, hoe
onaangenaamn en weersiniwekkend
haar taak ook is. Elke Zueter heeft
zichaelven aan dit leven gewfijd en
zoolang zij leeft volgt zij haar roe-
ping."

Het was daarom, dat dr. Vaughan
de operatie van dag tot dap uit-
stelde, totdat op 't laatet de deke
man Albrecht op sterven lag;. Nan-
welijks had Albrecht st'o ltaattenr
adem uitgeblazen of bij werd in de
operatiezaalg~ebracht, weldra gevolgd
door Kelly die gee~theriseerd en voor
de operate geprepareerd werd. Bet
kmnegewricht van den pas overle-
done werd nu netjes er uitgenomen,
terwijl een gelijksoortig~e operate
pluate vond cbij Kelly.
Daarna werd na vooraf beraamd
plan de nieuwe (geborgde) knie in.
ge~zet. Een V-vormigre sectie der ti-
bia, ,5 c.M. langC en een V-vormig -:
deleder fibula,otet4..
lang, werden van Albrecht's kmie ge-
nomen en in KCelly's been gelase t,
de been deren met zilverdrand be-
vestigd en alle wveefsel, epier en zenuw
in positive gebracht.
Nu Wa8 de hoop dat de beende-
ren souden samen roeien, de edie-
ren en vezels sterl z ouden wor en
tn aema i easat ton aijn ial ware
toch altijd better dan een houten
been, door 't leven to ejouwen.


Van 't begin at begon de nature
haar work van heeling on 't ziet
er naar uit alsof de man eeret,-
dange in staat sal ziju op z'u ge-
borlgde knie to kunnen steuneo.
Zoo echijot bet dat de wetenschap
selfa het~ ,,dood hout", de onoutte
stijlen van 't lichaam, nog han be-
zigen, nadat de machine heeft opge.
bouden to werken en leven en e-B
zond~ejed deaarme ete brengen in
hfaar waarom nu een ge kht-
zaak ? Ja, dear moet men voor in
Amteri ka zijo. Ale de doode man
geen toestemmingr beeft gregeven, dan
k~unnen de erfgenamen schadevergoe.
ding on hour eischen. De advocate
heeft dat geeischt, en ingeval
de rechtbanlk oordeelt, dat culks
niet kan toegestaan worden, wil hi
de knie terug hebben.


caplt. T. S. Baldwin die, tusschen
twee helakjes, bezig is in zijn land
stemming te marken voor een vlucht
van New-York naar Londen in twee
etmalen, en met mede nemen van
passagiers en,mails deze optimist
ziet in de toekomet de onmogelijk.
beid niet in, geregelde postdienaten
to opened, die vbiegende met een
Raelbeid van 160 kilometer per uur
de international brievenmalls zou-
den overbrengen. Hoe grooter en
zwaarder een vliegmachine, des to
veiliger sal het gaan. Op een kleinen
meroplane met Beni motor is men af-
bankelijk van zijn machine; op een
rooter vliegtoestel kan men een on-
beperkt aautal tootoren meenemen,
zoodat men niet meer a ban kelijl k
is van de weigering van &&n."
Een andere bekende Amerikaansche
aviateur Orville WVright is wat min-
der optimist. ... -
,,Er zullen slechts wveinig jaren noo-
dig zijo of men zal in staat zlin,
mails at te leveren op anders blina
onberei kbare plaatsen. Ook mneen
ik, dat de aeroplane in sommige
gevallen exitra-treinen zal kunnen
vervangen, omdati hij dit voordeel
heeft~, alttsd over een vrijeu weg to
ktunneo beschikkenl, terwij br] steeds
voor het gebruik gereed staat :.
Doch hi3 gaat miet zoover als zijo
vorige landgenoot, waar hij op-
merkt:
,,Ike geloof echter niet, dat de
aeroplane ooit do spoortreinen of
stoombooten sal vervangen voor
vrachtdiensten.
Emille Dubboneet, de Franachman,
die onlangs den prijca won voor de
beate vlucht over Parijs, greloof tzeer
sttellig in de gSroote toekomet van
ZipD luchtvoerturf.
,.1k b~en er van overtuigfd, dat de
dag sr anetaande is, dateen aeropla-
nie door de lucbt sal vliegreu gedu-
rende een nanotal ononderbroken uren
met een suelheid van 150 kilometer
per uur, met medeneming van een
passagier. Welk een toekomst dan
voor menschen, die haast hebben,
en lange afstaoden wvilleo aIfleggfen
inl een korten tijd! '
hlinder optimist ziin twee audere
Fruancheu. D~e een is Hubert Latham,
die het vliegen uiteluitend wlbe-
sjchouwven als sport.

,,o al hae ar p ne b den te

het vliegen louter ale sport, en dan
is bet mind~er gevaarlijk dan auto-
rennon, en g~een andere sport best~aat
er voor usij die het vliegeU Dabij
kolmtlander is Ernest Archdeacon, de
hekeudle nchenker van royale prijzen
on darardoor een vw n de grootste
pro~motort ga be vlegberij.11u k
den aeroplane nog niet ails een
practische uitvinding, in weer~wil van
de buitengewvone proven van vlieg-
kunet van zoovele vliegmenschen.
178 moeilijkbeden on een gSeschikte
platate van vertrek, en na bet vol.
brengen van de vlucht, een geschik-

deelte van het kniegw~richt van Hars
A\lbrecht (die juist to een iaagren-
zende kamer gestorven was) wordt
in het been gezet, een operate nooit
in Amerika vertoond.
30. En nu vervolgt de famille
van Albrecht den herstelden Kelly
en wil dat stuk been terug hebben,
of zoo de rechtbank beslist dat
Kiell3: bet mag houdeo, zoo wenseb-
te say een jaarlijkesche ren te dear-
voor betaald to zien.
Het boogfgerechtshot van Washing.
ton beeft weldra uitaspreak to doen
in bovenstaand geval. Eeu doode
(oatuurlijk vertegenwoordigd door
ziju wettige erven) stelt eenl vervol
g~ingS in tot teru bekorming van '0
giedeelte van z'n been. Beide! beenen
zulleni in de gerechtezaal als corp~ora
delicti present ziju, het eenie been
opgfegravenr en van des dooden heup
-geschroefd; het Rnder~e been aan
b et lichaamn van een der aBoge-
k~laagden: G~eorg~e Kelly NogS is aan-
gekleagd de dokter, de r to ge-
81 aa wasp teen ednee e van e
mensch on dat met success.


SGeor e Kelly, een werkman van
Wrashington, werd gebracht~ in bet
Georgetnow Universiteite Hospitaal
met een bijzondere en ongeneeslijke
aalndoening der knie, D~e m~an was
een volmaakt exemplaar van ge-
sondheid in moerg en been, except
het linker kniegewriebt. Het wa-s
een dier gevallen, die den arts doen
morren tegen de nature.
Dr GIeo~ Tully Vaughan wist.
datr de co' Ikunde absolute leerde:
dat been moet afgezett wor on, mear
de patient was sulk een voorbeeld
van g~ezondheid overigene, dat de
do~kter er toene rebelleerde. In bet.
zellde hospital lag een man op
sterven met volmaakt goede knie~o.
Ale die man sterft, zoo redenearde
dr. Vaughan, beeft bs] z'n knicise
niet meer noodig, eD als ik on de
knie van dien man mn Kelly's been
kon brengen, dan wRaren we klaar.


om strijd te prijzen wenschen, Haar,
die haar kind neast diep godedien.
stige, tevens --getrouw aan de tra.
ditie van bet voorgeslacht wist to
geven degelijk eenvoudige opvoeding,
maar het op die wijze ook wist
voor to bereiden tot 't richtig vol.
voeren der zware taakr, die ecoma~al
k~omen zou, enr zoo heeft bewerkt,
met Gods bulp, dat op bieden ous
goede vaderland genieten mag: de
zegenrijke regeering eener geliefde
Konuigin, die in onze dagen het
vele en goedle nogf steeds weet to
vermeerderen, dat gedurende een zoo
lange reeks van jaren aan Or1auje
Nederland te danken heeft.
Ik mogse derhalve vragen aan de
moeders, hier annwaezig : Spnart uw
lieve kmnderen voor de rampen en el-
lende, die de overdadige weelde op
heden te aanschouwen geeft. Ont-
houdt, dat het spreekwoord: ,,Een
kiniderhand is g:auw gevuld", tveve
een wear w~oord is. Ma1Ulr drin~t
hen dau niat op kosthtare, dure
wereldsche vermaken, waatrbij het
kinde~rlijke ver te zoeken is. Niet,
alsof we onze jougd souden willen
onlthouden die tal van geschenkjes,
waarrop ze vast meent te mogen
rekenen, en zouder welke een bezoek
van oom of tante voor haar niet
de minute waasrde beeft: allerminst;
niet alsof we iets zouden willen ont-
nomen zien aan de blijde vreugde
onzer lieve jeugd; o neen. ~Jaar men
geve baar de kindergenoegrens, die
door de kindernatuur gevraagd, en
voor haar passed sijo, en dan: hoe
:neer blijdschap, boe meer vreugd,
boe better. Mien make echter de kin-
detren niet tot mnodepopjess, de kin
derkamer niet tot kinderboudoir.
D.oor aan uwre kinderen te even
godtedienetige, gapaard aan eenvou-
wilge opvo'eding, door het ruiet leeren
zich allerlei behoeften te scheppen'
mranr wvel zich ook als kind reeds
iets to kunnen ontzeggen, wat wol dt
b~egeerd, door bet kind to leeren
sparen, vervult gij op heerlijke wij-
ze ufe schoone moedertaak, dwin~t
gij af den dankc der maatschappl]
voor de onschatbare dienaten, haar
bewezeni, berordert giJ tevena het
wararachtig geluk van uw kind v~oor
tijd en eeuwigheid.
Zoomoer~ da a11n di bet wel

or ouons us e a~ znc ge bordno
voe~lt door den ongeregelf en drift
naasr eer, unar aanzien, naar genot,
weder tedbevrijden, enahbet opt te v

C:hristen-volk behoo~rt te staan; en
allen magen doin wederom bewar. tr
heid vindea, d~at de ware vrijheir

dIttevens dden waHrel vre therede ~v ~

ver ooc eene God te dieuen weet.____


kend. Ma;1r met dit vormeni kan men
dan ook een o~nboperkt anntal buizen
inaken: een buis meot een g5roite
zitkamer, twee Kroote enr twee klei-
ne Plaapkamers. keuken, ruimen kel-
der en badkamer, zal met inbegrip
van de rented van den ground niet
meer dan 1~200 dollars behoeven
te kousten.
Leer om Leer.

In een coup ,rooken" zait een hear
geweldio- te dampen. Zoodra er nu
eon dame binnenk w~am, maakte deze
de o merkin Ilndieo u een ,heer"' '
w~as, zou u uw sigaatar weg:leg;en."
,J;; maar indien u een ,dame"' was
zon u hier n~iet komen zitten." '
Ean cogenblik later viel de vrou.
welijke reizigaster ult: ,,lsumiju
lch tgenoo t was, zou ik u gaarne
ve gif willen in even.' We me-
Fr wm antwoordde de beer bij de
hand, terwijl hij nog een flinke trek
aan ziin sigaar deed, indien a mijn
vonffwes one nkmaar at~i e greag


Logisch


Mama.- ,,Wlillem, Willem, wat sit
je brock vol modder!"
W~illem --,,Ja ma, if ben gevallen
en hadf geon tija1 om de brock v66r
dien tiid nit; te trekken."

Een advertentie *

,,Miijn zoon Gerrit", aldus adver-
teerde een leidekker in de degbladen
,vond bij een val van den kerktoren
den dood. Wie de hoogfte van den to-
ren kent, kan de diepte mijuer smart
bgrij pe.

De beste Oogendokter.

De liefde is blind, zegt men.-- Nu,
de beete cogeendokter is het buwelijk.


I) Vli t ek mt


Clement van Massdijk on al zijul me-
de-vliegSers, die hun sport met rien
dood hebben moeten betalen, ze ziju
telkens gebuldigd als baanbrekende
kampioenen, in plnats van roemzuch-
tige waaghalzen.
hlen beeft ze als pioniers te beschou-
wen, want in de vbiegeport Ingt een
ogonberekenbare tookomst.
Inr~ de TCit Bits lazen wij onlange een
enqu~te over deze vraag naar de
toekomet der vhiegmachine. En het
meerendeel der vakmannen meent,
dat in de komcinde jaren het practisch
out daarran op onidubbelzinnige wij-
ze sal blijken.
Want ook in Engeland heeft men
na den dood van den v iegier R8,
dezelfde vrraag gesteld als n:- het zoo
aangrijp~end ougeluk van ornzen land-
genoot Van Mlanedijk: Is het Thiegen
al deze kostbare offers wel waard
L)e eerste, die de vrsag in toestem-
menden zin beantwoordt, is een mi-
litaire specialiteit, de Engelche ge-
neraal Sir Ian Hamilton E
,,De tijd is aanstaande, dtat~ nge-
land naast zijo opperbeerse a pij ter
zee, nag; naar iets anders za li hen
omn te kijken. Het sal o gen ge je
boogte moeteni staan as myj na di
ren in zake de oorlogvoe ig in d
lucht, wa~nt er is geen twijfe dan, o
re ilaOInd sal een m ~ijeoene w i zi

ooe ileest andere antwoorden be-
schonw~en het vliegtuig eveneens van
dit stand unt zl'u not in een aan-
staanden poorlog. Zoo beantwoordt
Curties, de winner van den G~ordon
Hennet Cup, deze vraag als volgt:
,Een dozijn aeroplanes, vriJwel ge-
lijk Ran de tegenwoordige machines,
zouden ini sttaat zijn een vioot van
Hlagschepen te vernietigeni. die dui-
zendmaall buu waarde vertegenwoor
di de, om niet te spreken van de
sct1iade die men een vesting of zee_
haven zou kunnen herokke~nen, door
een chip, dat in staat wa;-s de~ze vlieg-
machines op to late. M\;aritiemne spe
cialiteiten geven toe, dat bet onmo-
crelijk is met eeni projectiel cen wro
plane te treffen, die met een suelbeid
vlif~~~jit van npcti kioetr U

stoffen de zwvakkae deelen van een oor.
I rshi kune treff n "
a se ncnipa vneu deu bekendlen vlie-
ger Paulhan komnt hierop neer:
.,TI de rmeest pralctilche betceekenbs
eil de v iP~eguilac hne -t > Itt ei

ens ellapp ebteranet w~ tzii I,o de
i1 e cuome miele bet Ro ~~ee
concurrentie hebben aangedaan. In
verband met a'j o oorlogs-u tili teit i
beeft nu reeds de aeropla~ne do~r- sijo.
lanrge vlucbten bewezen, van onbere.
kenbaar out te zijn voor verkennin.1
g~en "
I)e bekende Aimerikaansche vbieger -

Roosevelt en St. Petrus.

Omn de arrogantie van Theodoor
Roosievelt to teekenen, verhalen ziju
lanrdgenouten het volgende, iromasch
vertelseltie.
St. Petrus beyon? zich eene san
de poort van het Paradije, toen hij
hoorde kloppen.
-WCie is er ?
-GCeorge Wtashingtonn.
--Welke zijn uwfe verdiensten ? -
yroeg de hemel-portier, die in de
geschiedemis miet erg sterke is.
--Ik ben de vader van uinjoland'
schudde bet Engfelsche juk at en
gro nd vesttet de A meri kaanache re-
publieken. Ik ben de eergate gewfeest
in den vrede de eerste in den oor-
log en de eerste in de hart mijoer
lau dgenooten .
--Voorust dan mear '
WVeer woerd er geklopt. Heb, was
Abraham Lincoln, die mec aldus
uitdru kte :
t---1k ben Presideenbt deer Veireneir de
de slaven vrijgemaakt on ben Sge-
storve n al martelaar der vrijheid.
Goed, goea, vooruit !
Daau klonk op de poort een


krachtige vulatalaf.
R- ie zij t ge ?
-- Theod~oor Roosevelt.
Ena wat heeft mijnheer gedaan?
Ga been man, schiet op en zeg
den Almachtige dat Theodoor Roose. i
velt er is.

Amerikaansch.

,,Vox Mtedicoruml" schrijft :
l~o. George Kelly, wonder bebande-
ling in een hospituaal in Washin-
too, werd medegedeeld datl er een
kans bestood am bem in 't leven to
houden, door in de plHate van z,'n
zieke knie, de knie te plaatsee van
een overledene.
So. Kelly et~ems toe en een ge-


menschelijk opzicht ook in deze een
soo groote rol speelt, en zoo meni-
geen,~~ di am et goede zou wil-
len, terug oudt olnhialen
stant, het goede te doen.
Eco eerezuil zoude daarom hij
verdienen, die, te midden der vele
bonden onzer dag~en, tot stand en
in bloei wist te been~gen den Bond
tot vereenvoudiging der levenswijze.
Maar in afwachtingdaarvan, eteunen
we elkander, zooveel dat mogelijk is.
Laat men den weeldebartstocht
met eigen wapenen bekampe~n door
't voor deftig, voor ,,mode" te ver-
klarea, eenvoudig te ziju.
Mlogen de geneesheeren hun stem
bereffeno te vk adi en, dat
een w-ee derigeh uk9 ieijzeom me de
gezon heik scaedaj i, om md
dus bet kwasd te keeren, waa'dr? o
heden zoovelen zich eerder odr
werpen rann de wetten der hygia-ne,
dan aan die der moraal.
En waar nu met de bestrijding
der w~eelde iemand sal moeten be-
gmnnen, opdat niet de een op clen
ander wachten blijft;, daar mag ook
in deze wederom een beroep g~edaan
wvorden op de hoogere standea, ten*
Seinde op den weg, die leidt tot
vereenvoudiging van levenswijze
voorop te gaan. Niet, omdat ik zou
willen beweren, dat in die standen de
weelde de grootste afmetingen sangae-
nomen beeft, of de grootste ver-
woestingen san te richten dreigt.
maar omdat nu eenmeasl cok; vog
in onze dagen van hen nitgaat een
zoo groote invloet, doorwerkend
tot in de laagste rangien toe, maar
daarom dan ook op hen de plicht rust
te zorgeo, dat die my oed o eere
Gods, tot beil van den evenmenech-
tot zegen der gansche maat~sebap-
pl] worde sangaewend. En te ge- .
makkelijker zal dit kunnen, werar
nog steeds in de hoogere en boogpte
kringen veracheidecen gevonden wour-
den, die, der traditle gretrouw, den
waren levenseenvoud te beware
wisten, maar zich vaak, helaas 't
z'J met, 't zij wonder schuld niet
alB tooonaugevend wisten te hand -
haven, met 't g-evolg, dAt in ',f
zoogenaamde ,,mitgasude wrereld
de chrietelijke eenvoud zich mindtr
,,tshuis" gevoelen going. A~an hen nu
a3J in hermnnering gfebracht, d2tvoor 1 enht is, vooral in onze dq en
weder de leiding to nemen in het
mastachappdelijkk oziju anderen i
Waar nochtans het steeds een mneet.
like zaak s~l blijven bet togenrwoor-
dig gerslacht van gedr;-gelijo te duer
verander ch daa worde oil a;

Iome ag .
En daarom moge ik ten lotte
een beroep doen op de moeders, hier
aanswezig, die zooveel in deze kun-
nen bijdragen door de oproeding,
die ze hun kinderen even. Aau
haar mage ten voorbeeldi gSesteld
de Hooge Vrouwe, die allets steeds


ONDERHOUDEND ALLERLEI


Andersom.

Kapitein tot sijo oppasser: ,, Wat
sie j'er noeP sl aperig ult Jansen ......
Zwaar geroomd?"
Jansen : ,Dat raai a net kapi-
tein .
KCapiein: ,,WTaarover......?"
Cansen: ,,Hibi...... kaptein...... 'k
ben morgen jarig, en nou b4 'k ge-
droomd, dat 'k van u een kistje si-
garen en van mevrouw een pond
tabak kreeg......"
Kapitein: ,,Och Jansen, dat zeg
'k je, droomen moet je altijd so-
dersom uitleg~gen......"
Jansen : ,,D~at 's mij krek eender
ka tein, dan krij'k van u 't pond ta-
bal en van mevrouw 't kistje si-
garen.. ..**

Gegoten huizen.

Zooals men weet aldus lezen we


in de October- afievering Tijdschr.
Mij. v. Nijverheid berust het nieu-
we systeem op bet maken van een
grietvorm van een buis en bet vol'
grieten met een soort vloeibaar ce-
ment. D~e wljzie, waarnp die v10ei -
baarbeid wFord\ verkregenr, is het
gebeim van Edieon.
In vier dagen kunoen de gietvor-
men van giegoten ijzer w~orden ee.
manal-. Bet gieten zelf duurt6slleag
blijven staan om to verharde~n en
bet afoemen der gietvormen duurt
dan andermaal 4 dageo, zoodat een
compleet stel glet~vormen dus ouge
veer 20 maalerarkawodn
gebrikt Me 40stel kunnen dus
per jaar 20 huizen gebouwd wForden.
Goedkoop siju de gietv~ormen di-
rect niet: 25000 dollalre terwiji
voor bijkomende machinerie~n nog
15000 dollars mooten w~ordctn gere-

sleutel ingestel~de crypItograaf er-
roor, dat niet B, doch gelijktijdig
de juiste letter AL in tyTpeCdruk wTordt
weergfegeven. Stations, die onbeyoegd
bet telegram oprsagen,, krijgen nu
slechts de uitg~ezouden onisam~enhan-
gende teekens. D~e toestellen k~unnen
ook in verbinding met een draad.
geleiding gebruikit w-orden.

Een eiland verdwfenen.

Uit Kingston op Jamai'ca wo~rdt
semeld, datl het grootste eilandl van
de groep .110ranto Ca'ys, gelegen op
ongrereer dertigf mijlen ten oosten
can Jamaica, verdwenen is wonder
de oppervilakte der zee tot op een
diepte van vier vadem. Het eiland
\rerd bewfooud door eenige gezmnnen,
die zich daar g~erestigd rhadden on
vogeleieren inl te zamelen, maar ge-
lukkig waren allen atfwezig op het
oogrenblik dat het zeldzame natuur-
verschijusel pleats greep. Mlen ver-
moedt dat deze verdwijoing veroor-
zaakt is gewcorden door een onder-
zeesche storing van seismischenu of
vulkanisichen aard. 1)eze meaning
wordt nog versterkt door bet feit
dat de opvarenden van een der boo-
t~en van de Wfard-Company, tus-
sichen New-YTork en Havana, een reus-
achtige school van doode vischen
hebben waargenomen, die een opper-
clakte bedekten van 500 M4. lengte
en 150 M\. breedte.


Blt~itelllR~d.

CANrA DA.Het Eucharistisch C'ongres werd
Zondag 11 September Resloten met de
zrootdte eni schittevenldste go~ds.ien-
.stige demoustra~tie. die men ooit in
Amrer~ika gezien herft. Ongereer een
~I hlf miilioeni menschen bogen eerble-
dlig de krnie, toen Kardinaal Van-
nutelli het Allerhe~iligste Sacrament
door de straten van Mlontreal droeg.


rDienselfden dag vicobr wor t
het St. MartinueFgesticht, namelij k
het silveren professiefeest van de
Eerw. Soeur MaRIA GETULIA.
Soeur GETULIA, JOHANYNA MARIA
VERREYBEN (van Tilburg) was werk-
shamm in verachillende scholen der
Mlissie, mnaar is vooral bekend op
Kralendijk van Bonaire.
Oaze harteijke gelukwenschen aan
beide feestvierende Zoesters.

Hr. Ms. Utrecht.

is Donderdagmiddag in onze haven
teruggekreerd.
Koloniale tand.

Zonder discussie, noch hoofdelijke
stemming werden Woenedagavond de
outwerp-verordemogo houd~ende her-
zineag der be alin~gen ountrent de
kiieogerechti gheld voor -de Kamers
van Koophandel en N~ijverheid, en de
ontwferp-verordeningf ter uitvoering
der CuraCaosche Mijawet aangeno-
men.

orkaan .

De wsarnemler van bet Metereolo-
gisch Observattie-insti tuat. de Heer
J. J. JONcKHEER wras zoo beleefd one
Zoudagavo~nd ometreeks 7 uur to la-
ten waarechuwen, dat er telegrafisch
bericht was ontvangen van het op
handen zija van een orkaan in de
buurt van Barbadoe met richting
W~est. Gelukkigf bleef betl hier, om-
streeks half elf, bij een plotselmngen
slagregen. Gok de Caracas heeft, God-
daink, miet van den orkaan te lijdeo
gehad. Eeo drandloose verbindiq~f
liet weten: Alles wvel aan boord.

Officisele Berichten*

Op yriendelijk verzoek van velen
onzer trouwe lezers zullen wij voort-
Han oak de officisele bterichten ult
De Cu~ragaosche Courant publiceerel.
Blijkena outrangenr kenningeving
van Zijue Excellentie den ~Minister
vau Ko~loial, is sAnden beer B. Boa.
DEH, ko~mmies eerate klasse der belas.
tingpen op I uFRago, thaus met verlot
in Neder'land, tot verder heretel van
gezondheid, zes meanden verlofever.
lenging verleend.
Aan den morechaussee! 2de klasse
C., P. HROUWER, is tot herstel van ge-
z(,ddheid, veertien dagen verlof ver-

Het door den Gezaghebber vanl A.
ruba ann den mareehaussee 2de k as-
sel. A. HOLLANDER tot hers tel van ge-
zondheid, vericend verlof, is met eene
maand ver ngd.
De beeren K(. TOL, 011 A. G. DE YITT'
zi n met ingang van den dag van hun
vertrek ust de kolomie, vermoedelijk
den 9den October a. e., eervol authe-
ven van de verdere wearneming der
betrekkingen van respectievelijkr Ve-
ri~cateur der twvoerrechten en acclyn-
zen en ko22mies-verificateurder belas.
tsingen op Curagao; en de beeren C, B
JONOKHEER CVZ., geplaatet ter Admi-
uistratite van fluancies op Curagao,
en N. VAN 1MEETEREN JR,, Griffler 983.
op Bonaire, tijd. kommies late klasse
der belastingen op Curagao, sijo be-
noemd in de plaats van d~e beeren Too
en DE tYITT-
Benoemd ziju.

de kommies der 2de klasse hij de
belastingen op Curagao F. E. DE
Jongh, tot kommies der Iste klasse
bij de belastingen op Bonaire; H. VAN
Nooan tot deurweaarder bij bet kan.
tongerecht, cipier en deurwaarder der
brelastingen op Honaire, tevens belast
met het rondbronen Ydder .b~elastng
rekeningen; en N. V A ETRN
tot kommies der 2de klasse bij de be.
lastingen op C~uragao.
Aan den assisten t-torenwa~chter op
Klein-Curagao J. L. JACOBs is wegen8
familicaa ugelegeu bedeu, met ingang
van 18 October a. e., vijftion dagen
verlof verleend.

B3russelsche Tentoonstellins*


Met genoegen vernemnen wij, dat
nan do mnzendingen der Kolonie C~ura-
gao vele bekroningen ziju toegekend.
De volledige lijet hopen wij spoedig
bekend te kuunen maken.

Ret Kanaal van Panama.

Aan de kant van den Atlanti-
schen O esase is Zaterdag 20 Au-
ustus een etok van bijota 10 K
%. anhet nienwe Panamia-kansaj
voor de scheepvaart geopend.

Ratten en Muizen.

Ged urende de laatete 83 dagen
werden in het flecalast aangebracht
en door midrdel van petroleum ver-
delgd
124 ratten
146 muisen.


Musemhen anok e Ouraqao


(Aan de Nederlandsiche Blsdeni in-
~ezonden door de Nederlandsche
Kamer van Koophandel in Amne-
rika te New-York).

De sandacht de~r Kamer word ge-
vestig~d op de vele zendingen lijf-
goederen en andere persoon~lijke effec.
ten, buishoudgoederen en dergelijke,
welke jaarlijks in New-York van
uit Nederland ontvarngen worden, en
wFelke, w-egens nonbetaing de~r daatr-
op verechuldigde Techteni, door de
douane later op publieke veiling
verkocht worden ter dekking der
daarop gevallen onkoeten.
1)it g~eeft ons aa;nleiding onze land.
genooten in bet moederlatnd, die fa-
milieleden of vrienden in de Vereenig.
de Staten hebben, eeniigazine nader
bekend te ma en met de bepa in-
gen die geldende ziju omtreut bet
toelaten van dergelijke goederen en
vestigen wij de aandacht op bet
volgende:
Lijfgoederen en audere persoonlij.
ke besittin en, die gSewoonlijk als
bag~age me egenomen worded>, kun-
nn nba eAmerikat drtrokkken persog
6 meanden na sankomet alhier na-
gezouden en alsdan t~oegelaten wor.
den zonder betaling van inkomende
rechten. Goederen na zulk tijdperk
verzouden, worden echter behandeld
als koopmansgfoederen en betalen
bet volle tarief, ouverachillig of de
kleederen gedragen zijo of niet en
worden doorgaans getaxeerd op de
volle waarde die sij zouden bezitten
wanneer zij nieuw zijo. Het sal in
Nederlanid ongetwiffeld algfemeen be-
keud sijn dat het tarief van inko-
mende rechten in de Vereenigde
Staten seer hoog5 is on dat eourechten-
heffing van 50 & 60, peh~t. genzed
zaurmbeidi.Idenbjdebla
ting nog gevoegd worden de bij-
komende koeteu, alP $ 3 per zen-
ding voor de inklaring, opslag en
trausportkoeten, dan zal bet duide-
lijk zijo dat outvangers hier dikwiile
or de voorkeur aan greven de goe.
deren maar in het `bezit te laten
van de douane, dan dAarVOOr een
som uit to leggen die in hunne mee
uing de workelijke wearde sanzien-
lijk overeebrijdt;.
In ver~band met het boveentaan-
de geeft onze Kamer derhalve nan
familieleden en vrienden van nair
Amerika vertrokken personen in over-
w ein geijen judin~ nm hder
in A~merikar vertoevenideo persoon
daeromtrent g~co rres pondeerd is.
In ieder g~eval wvordt aanbevolen eeD
com leete lijet op te maken v~an de
zich pin den koffer of kist bevinden-
de artikelen, miet opgave van de
waarde van elk artikel afzonderlijk,
en dergelijke lijet met 'de verache-
pinge.Sdocumenten san den geadree-
seerds in to zeuden. Ook verdienit
bet aaubeveling dergelijke lijet v66r
verzending aan den Amerikaanschen
Consul te Amsterdam of Rotterdam
voor to legged en sal deze den aF.
gender alsdan kunnen mededeelen
welk~e inkomende rechiten daarvoor
gebeven zullen worden.
Wij maken voorts van deze gele.
genheid gebruik den handel in Ne.
derland opmerkzasm te maken op
de noodzakelijkheid van prompted
aftending van verschepingedocumen-
ten van zendingen van koopmane
goederen met New-York ale bestem-
ming. Het is opmerkelijk daLt het
juist de zendingen van N~ederland
zi30 waarbij het vaakste voorkomt,
dat de documenten Diet op tijd ar-
riveeren, en meeoen wij di te to oe-
ten wvijten aan bet feit dat de han-
del niet genoegf in nanmuerking n~eent
dat de dienst der Holland-Ameri-
ka-lij u tegenwoordig aanzieo lijk suel-
ler is dan vroeger wel het geval
was, en moet de grootste oplettenid-
beid betracht wforden, indien gcazorgd
zal worden dat de documenton tij-
dig arriveeren*
De aangifte tot inklaring moet
geschieden bionen 48~ uren na afno-
komat van but stoomechip en indien
de aatugifte aledan nog itbet
plaate gehad, worde eo ede P:ogotledren
door het Gouvefernement in ,.Gene-


ral Order" opgeslagen, betwfelk enor.
me onkosten voor opelag en pak-
huishuur met zich brengt.
Er dient daarom goed gelet to
worden op de ve~rtrekdagfen en da.
tum van sankomet der enelvarende
Engeleche en Duitsche mailstoomers,
in verband met den datum van
aankomet der Hollandsche booted,
welk~e de goederen aan boord heb.
beo, en verdient bet overweging de
enveloppen der brieven welke docu-
menten mbhouden, te merken voor
versending per mailstoomer die men
berekent dat deze documenten tij-
dig in Newf-York kan brengen, voor
aankomet van den stoomer die de
goederen brengt.
In verband hiermede wordt ook
aan de Hoofdaidministratie der Pos.
terijen in overweging gegeven meer.
dere publicatie te g~even san de ver-
sending der mails voor Noord-Ame.


+ L Aceite de Higado de Barcalao no contiene
principios activos como pretenden al~gunos
Sfabricantes de medicines secrets.
O ~Es an alimento como la leche, y los huevos, 9
Spor ejemplo; y de la misma manera que 6 nadie
Sque tenga que alimentarse con leche y con huevos
& se le ocurriria sustituir estos alimentos can cosas
que se dijesen contener sus princip~ios activos, adi
0 aquellas personas que para nutrirse y engordar
tienen por necesidad que tomar el Aceite de
Higado de B~acalao, deben de tomar el mismo
~k) aceite y no esos preparados secretos que se dicen
s estar corapuestos de sus orincipios a1ctivo=.
6 ~La parte nutritivA .fel ac~eite de higado de
bacalao, es decir, lo que hay en el aceite que
~orta ece y engor a, es la grasa especia que e
acente contiene en su combmnacron natural.

Q Es, por tanto, un error de los enfermos tomar
Sbotellas y mis botellas de e~sos preparados que se
anuncian coimo preparaciones sin sabor, com-
puestas de los rtincipios activos del Aceite de ~
Higado de Bacia~ao,las9 que no contienen ni una
so a gota d acente .y no son otr~a cosa que
mezclas de substancias extranias a el, en las cualesr
Spredommna el alcohol y que carecen en absolu~to
i de todas las propiedades que han hecho, del
'4i' Aceite de Higado de Bacalao el alimento m~as
pderoso que existe.
Los enfermos atacados de Tisis, de Anemia,
de Escr6fula, Raquitismo y otras afecciones que C
exigen el uso contmnua o del cete de iga o
de bacalao, como ahimento, deben siempre tomar
que estA compuesta del aceite mis puro y que ha
sido recomendada por mis de 3(5 alios por todos


los mb:dicos del mundo come la 6nica `
forma en que debe tomarse el Aceite de
Higad oe Bac sgo, por ser asi mejor to e-
rado por el est6mago, mis digerible y
mis asimilable, yque permit el uso libre
del Aceite de Hi'gado de Bacalao tanto
en las estaciones frescas del a~io como en
las de riguroso calor, sin perjuicio para
las funciones diigestivas del enfermo. ~~
scorr & BOWNE, Quinnicoe
Nuev~a York
99~999e~~as~o93M


r7' /


***


rika, met vermelding van den naam
van den mailstroomner waarmede de-
ze verzonden worden.

T. GREIDANUS '
Secretaris.

Nienwf voedingsmiddel.

Joseph Allison van bet plaatsje
1)allas in Texa7s had Aedert eenigen
tijd proeven genomnen met de be-
reiding van meel uit kiatoenzaad.
Volgens verklaring van deskundigfen,
in dienistvau den staat Texis, moet
het katoenzand-mueel veel voedza-
mer en cok lichter verteerbaar zijn
danr tarwfemeel.
In het district Dallas wordt gfeen
zu river ta rwe-meel meer gebrtiikt,
maar een oieuweP vo~edingstof, be-
staande uit drie deeleni katoenzaad
en. een deel tatrwe-meel. 1)eze laatste
bijvoegilng geschiedt, wregeos de to
weinig samen hangen de eigenschap-
penl van het kat~oenzaad-meel.
Allison verklaart, dat het nieuve
voedingsmiddel voor de helft van
den prije van tarwfemeel kanwo-
den geproduceerd.

Geheim Drandloos Seinen*

De Noorche kapitein-ter-zee Hov-
land beeft in de Ingenieurs-- en
Architemtenvereen iging te Ch rist iau ia
een voordracht gebouden over een
door hem uitgevaniden stelsel van
draadlooze geheimtelegralle. In den
zeud en in den ontvang-stroomluoop
worden zoogennamde cryptografen r
i n esch akeld, die op betzelfde ge-
heimachrift zijn ingesteld. Hun taAk~
beataat daario, de letters van her
oorepr~ookelijke schrift van het te-
legrAm in andere te veranderen, die
door den luchtdraad worden uit-
eezooden en eerst, op de pleate van
beatemming in de juiste letters w~or-
den teruggebera~ct. Bev-at b v. het
oorsprookelijke schrift de letter A.
dan verande'rt de cryptogradr deze
in B; 't onwvangstation vang~t B; op.
doch dan sorgt do op denselfd;en


dDe Joodeche dd t~e gaat zeelf e r -
ring aldus verkregen opweegt tegen
eemg~ gems a~n theoretieche kennie,
want ,,ervaring is niet enkel de
toetessteen, maar ook de moeder der
theorie..."
Men ziet: het woord van den
joodechen geneesheer is ook nog
wel voor commigen wonder one de
overdenking waard.
Het Gentrue.
Brief~ ~~~~, ui ePr idWs"

(Van onzen vasten medewerker.)
Ko~ninginnefeest in den ?,,Far West. '

San Francisco, 1 Sept. '10.
lIe verjaardag van de zoo geliede
voretinne van one zoo verwijderd
Patria going nosteren voor de over-
talrijke in efzen pas herbouwfden
Metropolis van den ,,Golden West"
wonende landgenooten geenazine on-
beo rkbe toorbijv dmmera81b t vlj

elechts korten tijd beetaande doch
bereids zoo bijzonder bloeiende, (in
mijo vorig artikel in dit veelg~elezen
blad besproken,) ,,Hiolland 8ciety
of Califorola" had voor dese gele.
genbeid een feestavond georgfani.
seerd in haar frasi vereeniginage. -
bouw.
Zeer rele lo~den warea opgekomen
en ongetwijfeld sal hua deze viering
van den geboortedag va~n de door
ben allen zoo beminde Kouinginne
nog langfen tijd in de sangena~amete
herinnering bijblijven.
Nadfat de zoo boogetbekwamne, zeer
sympathieke Nederlandsche Consul,
de beer Geo J. Gt. Marsily, de feest
vergadering met eene korte doch
kernachtige, echt vaderlandsche toe-
eprank geopend had, volgden der
gelijke toeapraken van de zoo popu'
al~reo voorzitter der jeugdige veree-
niging, den beer E. J. F. van Hans.
wilk I'enuink, lid der firma I)e Fre
mery & Co., importeure alhier, en
van eemige audere Hollandere, wier
hart nog immer warm voor bet zcoo
geliefde Oranjebuis kloypen blijft,
selfe nu sij zich heroide tal van jaren
in den verren, verren vreemde, en
namelijk wfel in dezen ,,Far, Wild
West", bevinden.
d es luid to aejru hte spdahe w re
Volkslied en van vele audere echt vu*
derltande~he liederen, begeleid op de
piano, weaarua alle feestge nootel
sansaten aan een schitteren~den feet.
manitijd, welk~en alle eer werd aanuge.
daen en gedurende welken vele toos.
ten op K~oningmn en Valderland ge-
Voorzeker is het wel gansch over-
bodig; te vermelden, dat zoowel
gedurende dezen maaltsid ale den
gebeelen avond de aaugenaam.
ste, echt Hollandsch-jort~iale, toon
beerechte en dat de geestdrift ten
top steel5, toen tegeu het einde van
het festiju aan de koninklijke jubi.
lareese een telegram van gelukwen.
sching verzonden wFerd.
Alvorens te beeluiten, past het ons
ouget~wijfeld, een woord van bulde to
brengen aan het soo kranige bestuar
van de ,,Hiolland Society of Califor-
nia beataandeuit de beeren: E. J. F.
van Banswl k Pennink, voorzitter;
Jbr. A. van feigereberg Verelays, se.
cedta is; GeoCrane, Jenningmeee~ter,
J eong en P .J van der Eun'
commissaniesen, Aan has initial tief
toch, is het te danken, dat deni Hol-
landers alhier op den verjaardag hun
ner beminde Komogan een zoer ge-
noeglijk feest konden vieren. Voor-
zeker worken dergelijke vieringen er
veel toe bij om miet alleen de vader-
landeliefde en de sanhankelijkbeid
van one soogReliefd vorat~enhmis steeds
nan te wakkeren, doch ook om den
onderhiugen band tusechen de ,,nati-
ves" van bet kleine, doch wakkere
land san het zoo verre Noordzee-
strand, ons zoo dierbaar Nederland,
meer en meer te versterken.
K. A. ,Miiblenfeld.


N ieuwsberichten.

K~erkel~ke Berichten.

De Eerw. Soeur MAnre MIcHAaELA,
BlaaonA ANToNIA CABRAL zal D~ins-
dag~ a. e. het seldzame voorrecht ge.
nieten haar gouden professiefeest te
vierea.
7 Juli 1887 oJp Sto. Domingo ge.
boren is de EerwK MADRE 53ICHAELA
reed mear dan 50 jaatr op Curagato,
eeret verbooden aan het Pensionaat
,,Welgelegen" en later son het St.
Martinua~gesticht, waar zij thous een
welverdiende rest geniet.

_r


v~an d4 stoomlSchepen der ,,Red D Line" tussonen

NE W~ T- YOR~L K,

PUTERTO RICO, VENEZUELA en CURAQ1AO.


Careas. Maereb.
Oct. 8 Oct. 15
18

17 22
18 SA

19


sat


r vestihd op een rbinocero's me~ar
d ook dat was een teleuratelling.
n (Langdurige vroolijkbeid).
,,Gij kent de eerste artikelen van
p mijo geloofebelijdenis een behoor.
.lijk bestaan voor iedereen en ge.
, rechtigheid voor allen, onverschil.
e lig of zij arm of rijk ziju.
,,1k ben sterk tegen onbetrouw.
n bare stairtslieden vooral wanneer
r zij toevallig tot miju eigen partij
-behooren, onbetrouwbare corpora.
!- ties en open bare ambtenaren, dia
Sann de! overheeraching van het ge.
,peupel geen einde weten to maken.
n,,Ik ben voor absolute e:!rlijkheid.
s Ik zou niemand, onverschilligi of hij
Sarm dan wel rijk is, willenr steunen,
Iwauneer hij oiet eerlijk is.
S,,Wanneer de rijkaard tracht zijo
-rijkdom te gebruiken om anderen
Inaar den kelder te belpen, dan zal
-ik hem, soo ik k~an, den lust daar-
e toe wel doen vetrgaan."
De veldtocht van Roosevelt be-
-gint ook vo~or tegenstarnders inte.
ressant to worden. Hij gaat~ weer
Smet krachtige woorden te keer te-
gen de rijke roovers, wier veldheer
CaHnnon tijdens Roosevelt's afwezig-
heid onder Taft een voor ben zoo
voordeeligen tariefslag levrrde.
iMaar Rroosevelt gaat hen weder
afetraffen waaruit niog~marls blijkt
dat blij in 1912 weer president
hcoopt to worden. Te South Bend,
iodn etaat Indiana, verklaarde
hij in een redevoering, dat bij .,bet
trustgepeupel tot rekenschap afteg.
gen zou dwingen en de eerlijkbeid
zou handbaven, al most daardoor
de moointe xsak van bet land ge-
ru'ineerd worden.,,
Zi'n redevoerin en sullen wel niet
Overall met vreugde! outvanglen wor-
deni, vo~oral niet aan de heaurs van
New-York. W~ant de crisis die het
anod in 1907 doormnaak to wHA voor
een deel to wijten san de oobecsuid.
de wijze waaro~p hij teen de trusts
optaden waardoor zijn trustpo.
litiek ten lotte toch mnislukte.
Er is inderdaad veel te verbete-
ren in deo economischen to~estand
vanI Amerika. Maar die ve~rbetering
usioet niiet met ruwe hand en door
k~rdcht~mittregelen geschieden, wan
darn is bet ruiddel erger dan de
kweal.

Roosvelt zet zijo triomftoebt~door
liet west-eo der Vereecigde Staten
v-oort. Ondor andere sprak hij in
Cheyennea(Wyoming) waa~r juiet een
feest van cowboys werrd ~evierd.
Hoosevelt wase de held van den dag
en bet middelpunt der feestelijkhe
den. E~r woCrd eem groote revue ge
houden en 5000 soldaten trokken
ann Roosev~elt voorbij. Toen kwam
er een boost schilderachtige ver-
tooning: 1500 cowboys en meisjes
render in wilden galop Tedldy voor-
bij, met bun hoedeo z waniend en
woeste kreten uitatootend. Nauwfe-
lijks warea zij verd~wouen of 209
Sioux- en Shoshore-Indianen deft-
leerden, gekileed in hun roode en
zwarte oorlogadrarcht, en eveneens
hun oorlogeskreten slakend. Ten
slotte was er een Japaneche delega.
t~ie, die geestdriftige ,,banzai'e" san.
hief voor Roosevelt. Deze zag dat
allleE o-limlachenld aan en biold daar-
na eeo speech, waarin hij h~ierionerde
nan de dagen dat hij zelf muet de
pioniers in het vere western sarmen-
work te, om daar de beechaving bin-
nen te brengen.


A d V61tentlen.


Bekendmakang.
De verioo~p van ZILVEREN
GOUDE~N en JUWJEELEN
VOO RWE RPE N, b~eleend ter
Spear en Beleenbank van 1
7Maar~t 1909 tim- 31 Augustus
1909, wonder No. 3543 A~ tim N.
1939 B, zal p aa s he en op
D~onde~rda g, dlen 6en October
a. s. enz volgende D~onderda-
gen.
Belaughebbenden worden ver-
zocht der verkoop te voorh omen


door die aalnzuivering der ver-
so u digde mnteresten.

Curaga~o, 26 Septem er 1910.
De Voorzitter
A. JESURUN


JOHN~ ~DEWAPR'SBEKROOND MET

50( .oudea Medailles
A~genten voor ouragto,
R. S. de LANNOY.


-I


I~~A 3eie lrb. Meridal Zulia Merida 'Mareb.
Verret su v~~a ........ IsepbC as ept.al7 oes. a oes. 11 oct. 17 Ioc. so
Koer resvn~l tc hatsco ..... - 9o as 4 12l 18 so

_m __ma--n-.-. toasaa......... 24 2 8 8 as s

LONGMAN & MAR TIN EZ


NYEW~ YORKI.


(OPGERICHT IN HET JAAR 1852.)

Fa ri'kanten en exporteurs van verfwaren in allerlei soorten,
in po der en in olie- Vernissen, niet inbijtende verf voor hout
en ijzer; Verf voor vloeren, die in den nac t droog zijn, Wt-
te lak voor badkuipen; Verf in vernis om de mooie viammen
der kostbare houtsoorten na te matken; Verf in vernis voor
Jijtuigen,. Olien om te glansen, etc.
plonsters worden op aanvrage gratis verzonden.


Drak~ker :
B. L. BOGrALERS.


Vier en half uur v66r de groot
klokken der Notre--Dame verkond
den dat bet Allerheiligate veracheen
was de weg der processie, die me
allegorische bogen overspannen e
van rijkie decorative voorzien war
waerin het Roomache goudi enl wi
domineerde, gevuld met ee
processie, beataande uit vijf e
twintig duisend religieuze ve reem
gingen uit alle oorden der wereld
doch vooral uit de Vereenigde StF
ten en Canada. Bij de hail miljoe
inwoners van Miontreal waren no
twee bonderd duizend bezoekers ui
andere plaataen eaamgestoomdc.
De Hi. Miie, gecelebreerd door de
beminden Kiardinaal G~ibbonse in d
St. Jacobe-Kiathedraal, was een in
drukwekkend preludium tot de pro
cessie van 's middage. Half 640 stel
de de stoet zich mn bewegaing va
ult de Notre Dame naar de Moun
Royal, waar dangs te voren dl
groote openlucht H. is gecele
breerd was.
Voorop gingen de w~ereldlijke-orfa
mizaties. Toen er enkele bonderdei
gepasseerd waren met haar zijde~
baaieren, terwiji de officieren me
goud bestikte fluweelen kragen ove
de schouders droegen, bego n met
naar de meer schitterende prachi
der kerkelijkie te verlangen: 1el
mnoeite kon het eskiadron bereden
politie en de brigade der brandweei
de menigte die langfs den weg stand
opgepropt, tegen houden-
De companie der pauselijke zoua~
ven, in hun grija-roode uniform, ga~
bet eerste stukje zwierige kleuren
meageling aan et oog.,,La Jeunesse
catholique" zeideo de gouden let-
ters op de eerate eatijnen banter.
Daarna was 't een opeevolFOging
van banieren, zoover ale he t Oog
reiken kon, een eindelooze rij van
mannen van elken leefti~jd, looped
see aan zee. Haier en dear stap~te
een priester, in witte superplu, zijo
lippen bewogen tot gebed, en op ver-
achillende afstanden man nenko ren.
Een vurige priester zette het ,,Magni- j
ficat" io, eogebarend met zij nbreviier,
outlokte hij sann de saamgedrongjen
menigts de bezielende toonen van
bet ,,,Magnificat anima mea D~om~i
mum", terwijl hij zelf vetrvolgde:
,,Et exultavit spiritue mous in Deo
Salutarri meo."
Het eerste enthousiasme, dat door
de menechenmassas lange denr weg
getoond werd, was, toen bet rood,
wit en blauw der viag veracheen,
san 't boofd der H Nuaam-broe-
derechap van Newf-York. Achter bet
vaandel lie en seven honderd helder
gekleede, k aar oogige manuen van
verschillende leeftijden ult New-York.
die door de C'anadeezen sann beide
sijden met handgeklap en gejuich
ontvangen werden. In hun midden
waren verschillende negers, die v~oor^
al een hartelijke ontvangst hadden.
Het g~ejuich nam nog toe, toen en-
kele trouwe zonen van Ermu hun
groene viag verbieven en met kracht
swealden.
Met gelijk enthousiasmle word de
Vereemiging van St. Vincent~ius van
Paulo van Brooklijo begroet. De
riddere van Columbus haddeo een
echitterende ovatie.
Toen er een achttion duizend bur-
esvan de Vereenigde Staten voor"
ijgetrokrken waren, werd he~t in
ternationaal karakter der procesale
duidelijk.
Van verre reeds begroette de me-
n tne een groep, van Caugbnauga-
Iiaen, allen in krijpgskostuum en
sangevoerd door den CaInad ee?
Big~ Joho, die de ouderacheiding
gSeniet de eerate loodla geweest te ziin
die met een etoomboot de St. Lau-
renarivier is opge nan tot nn
de Lachine Rapids. Z3 swtaniden hun
tomahawks (strijdbijlen) ten ant-
woord op de luide toejuichingen van I
vele Trienden; want as] wonen zeer
dicht bij M~ontreal.
Onmiddelijk daarop volgde de
dreak-vlag van China, wonder wier
ploolen drie priesters liepen nit het
verre Ooeten, en een dozij o Chineeache
K~atholieken, die te M~ontreal wFouen.
De g~roote Italisausche koloniet van
Montreal, met haar rood-wit-groeue
vlag, toonde niet alleen haar geloof,
dch ok heas tosadat de Yause j

deeling voor buitenlandsche deleg~-


ties wren vertegenwRoordigersc vtan
alle Europeesche naties en ooki een
d"e utatie uit Jerusalemn.
)ebijua bonderd vaijtig bisechop-
pen, loopend in een enkele rij, ver*
toonden een gouden schouwepel, uiet
apoedig te vergeten. 't WVas reeds lart
in den namiddea, de stralen der ouder-
gaande zon schoten lang~s die achit-
terende rij, die dear westwaarts been-
stapte. ledere bisechop en eartsbis-
schop droeg op zijo hoofd een gou-
den mijter, on siju schoudere een
ksoorkap met gouden stool.
leder wRas geflan keerd door een
priester in superplu of door een
monnik. D~ese waren de kapelaaus
bi) de bisechoppen en hieldlen even
een boek der koorkap omhoog. D~eze
rijzende en darlenlde mijters en de
startige gang van man nea, wier invioed
is te~~lset~deese seemeeksigt t, to


:6 midden van het stilzwijgen de:
l- toeachouwere, vormden een passent
i, voorspel tot de aankomet van dei
,t Pauselijken Le~aat.
ni Het j65ste regiment, bijuA tot ol
s, 640 man katholiek, going bet Aller
it heiligst~e als een eerewacht vooraf
n terwi31 de scherpachutters aan beidi
n zijden de straat afzetten.
i- Een rijk geborduurd baldakijn vai
1, goudlaken w~erd door veteranen de~
a- pa8uselijke zouaven boven bet gebo
n gen hoofd van den P;auselijken Le
,r gaab gedragen, die zich met kal
it men tred voortbewoog, dra~genad
in zijne handen het Allerheiligste i
n een met juweelea versierde monstranr
e vant Canadeesch zilver, een gesobe~nk
1- der Engvelseh sprekende trouwven van
,- \Iontreal. Het lippeni van deu Kiar
l dinaal bewogen zich in gebed, ter
n wciji hij zich voortbewroog. Zijr
t boofd was ont~bloot, zijo groote rij
e zige gestaIlte in het volste enl rijkst~
!- plechtgewaad. Antn beide zijden vielen
bij het voorbijgaan van bet, Aller.
heiligste de Ka~tholiekten devotelijk
n ~op de kniiei4, terwiji de Pro~testau
n ten eerbiedigS hun boofd outblootten
t eo relen made knieldeu.
r Het baldakijo werd gevolgrd do>or
o Aartabisschop Bruchesi van o-
t treal, achter wien Kardianal Gib-
t bon's ranke figuur. Zijn deken liep
Inaast hemn en hij werd gevolgd Joor
r de ie~twat gebogeo ge~stalte van Kaur-
dinaal Logue, primiaat van lerlaud,
verde~r door BSr. Wilfried LFaurier,
-Premier van Canada, vergezeld van
lden Se~cretaris van1 Staat, Mlr. Ch.
Murphy, den M~inister van Marine,
Mr L Brodeur, den Premier
van Quebec, Sr. LJomer Gouiu en
den Giouverneur van Rhode Islanud,
Pothier.
Het Fletcher's Yeld op de bellirg
van den M-ont Royal was o~mringJ
door epn menigte van vijftig dui-
zend persones, toe~n de processje
nasr bet boogverheven altar trok.
Toen de Pauselijke Legaat de trap-
pen beateegr on het A~llerbeiligateup
het AltauHr te plaataee, weerklonk
de heldere steux van Aartsbissehop
Bruchesi in de woorden~ van eeD
n Fransch g~ebed : ,,LoPve Jezuc
Ilhristus, leave bet Allerheiligate Si-
cramnent der Euch ariH tie. leve de
Paus, love Canada, leven de Ver-
eenigde Staten," en zoo verder de
lijet l~ane van alle naties die verte.
genwoordigd waren, onm to sluiten
miet leave e Frankrijk."' Bij e~lke few
ze hield hij op en de vijftig duizend
dear v66r hem donderden de fraze
na. Toen zetten de reuzeakoren het
,,Tanitum ergro" in, dat al8 een ge'
luid van machtige donde~rslagen over
de bergen rolde. D~aarna hief de Le-
gaat bet Allerhelligste omhoog on
zegende de eerbiedig neergekmielde
menigate,
Het 21ste international Eucha~rid-
tische! Congfree was gesloten-
Een terugtili kerop elaaud, verklaard
de Kardinaal Vannutelli dat bet
Congree van Mlontreal een der groot-
ste geb~eurtenissen is der moderne
tijden, niet alleen voor de Katholie-
ke Kerk in Amerikia, doch over de
geheele wereld. Niet alleen de Pause-
lijke Legaat, maar alle vergaderde
prelaten beschouwreo de devotie on
eerbied door 500,000 Katholieken
en P'rotestantenu voor bet Allerhei-
ligate betoond als vani de grootste
waarde voor de Kerk.
A~lgemeen goeft men toe, dat geen
andiere stad ~dan Mo3ntreal zoo een-
atemmig zou hebben kuunen bij-
d ragetn tot, het success der demnon-
Htratie. W~ant green groote sta~d va.
bet vasteland is zoo overwegend
Katholiek. D~e tradities van de ou.
de Villa Marie, door de Franscheu
in deo schladow van den Mtont R~o-
yal ges~lticht, ziju zoo boogS verhe.
ven, dat het verzoek voor Mlont~real,
twee jaar g~eleden door Mg~r. Brn.
chesi te Londen yourgedrigen, gre
reedelijk erken werd.
Er is besloten bet Eucharriatisch
Congress van 1911 to houde~n in Se-
villa, Spauje; dat van 1913 te Wee'
neu, 1913 to ILyon. terwiji in 1914
iwaarachijnlijkr de Vereenigde Staten
aan de beurt zullen komen.


AM)ERIKLA*


Roosevelt's reis door de Vereenig-
de Staten wordt inderdaad een
triomftocht. Volgens de meenling van
ziln asihangers is zlgn success op
deze reis rooter dan ooit. Overal
wordt hij door g~roote meoschen
massa's begroet, 'die hemn met lui-
de t<.ejuichtingeni en nirtroepen ~nt-
vaingerJ:,,Teddy ma~et je inllY12 weer
naatr bet Witte Huis t Teddy wij
belpen je!"
Roosevelt zelf schijot dus wel in
1912 weer president te willed wor-
den. En hij maakt het den kiezers .
naar hun sn.
Voor een gehoor van outrent
70;00 personen to Chicago, bield bij
b. v. volgende toespruak: ,,Jongene'
ik ben bler, wijl de Afrikaansche
lecuwen hun plicht niet hebben wil.
len doen. (Luid gelach.) Ik vermoed,
dat Wallatreet syjn boop had ge*


INGEZONDEN M)EDEDEELICNGEN

COCKTAILS TERAPEUTICOS
Como se! ha pretendido por algu-
nos industriales recomendar~el aceite
de petroleo co~mo un suetituto de-
aceite de higado de bacalso, debe
mos advertir por el bien de los mis-
BOB OnfermOe, que el aceite de pe-
troleo es una subestncia mineral,
que at se usa internamente ee ext
pelida integra por las evacusconies
Intestinales, causando & la larga
nflamacidn de lae vlas digestivas.
Las propiedades alimenticias y nu-
tritwaes del1 aceite de higado de ba.
calao dependent en absolute de las
grasas que entran en la compost.
ci6n natural del aceite. Estae gra-
sea son digeridas yv asimiladas con
much m~s facilidaid que las otras,
debido A la presencia en el a~ceite do
bacalsao de clertoo compuestoo deri-
vados del hig~ado, que permiten la
pronta emulsificaci6n del aceite por
los fluidos del estbmago- y hacen
que su absorcibn poirla membrrana
mucosa se Ilieve & electo con mwe fa
cilidad y con m&Es rapid~e que lade
manguna otra gruea.
efaced pepetrades no conti nen ain
y reconstituyentesl del aceite de hT-
gado de bacalalo, por ue earecen de
lagrasa, que en la pare del aceite
que outre y alimenta-aeu compool.
cisbn tiee m~u~cha semejanza con la
de los CO~T~-yr au uso p-ue
de en ocnsiones causer perjuicios
considerable A, los entermos per la
gran cantidad de alcohol que inva-
riablemente contienen -y otras sub.


Las granas que el neceite de higado
de bacalso contiene, aparrte do an
poderosa fac~ultad de outrir, no po-
Lseen nmngun valor terapbutico-- y los
otros elements naturales que son
parte de on composicibn org~aica,
existent en cantidades tan in~nit~a-
mente pequefias, qee moil
que ninguno de el~lo:s puedae Imoilejercer
on elesistemna cualquier electo tera-
p~utico.


H. n. de Ecouingin der Nederlaniiess

BE KROOND

de Amsterdam 18t3,
,, Antwerpen 1885,
,Chicago 1893, en
,, uragao, Eerste Prijs Ee~e
tredazille, 1904.
Curagao, Katerkant. Otra
handa.


19)10. IjArcea. March. Philad. Zula.
vertleks van N$w--YORK................ Sept. 10 jSept. 17 Sept. 24 Oct. 1
Komt san to SAN Joalx................... 15 29
Vertrekt van ,, ...... 30
Do" ""*,^eCa o on ..........:::': .. 19 2 a
Vertrekit van ........... 20 26 4 10
K~omt satn to Pero. CABELLO........ i) *
Vertrekt van ,, ..... j 1 27I t
Ve oremkt vanut CUa~........ Oct. 2 91 16
Dioet La (iusans aen'i..................-. ( 17
Doet 8aN J.aN ae............... .... a7 oes. 1
Vertrekt vanl ,,............... 3 0 7
IComl sanut aS nwYons............ oa


fil010graphiscile Infkilting *


Soublette et ~Fils,

ROPPHOT\OGRAPEN i


Aidverteert steeds

IN DIC%84 igoe S CuritZER d

h~ollaRAsche bladenl ill

de kolonie.


1)ienst tasschen Curaqao en laracailbo.
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs