Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00058
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: September 17, 1910
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00058
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 1 MBs ) ( PDF )


Full Text


--


Dit Blad verachijnt elken Zaterdag. D DUEAU V AM RIT DIAR Es Courant aki ta sali toer di. S~abra.
Abounementeprije voor Curagao, Bovaire, Aruba L nwa ..ue Su prijs di abonnement ta fl. 2,- pa tres lunal
en de Bovenwindsche eilanden pe: drie meanuden p 1~ crci ll i~iiisrteLag padilrantfi.Cr~o oar.Aua ~ ir
fi. 2 -- met vooruitbetaling. :e~ te01A lllit ai algra o uaaBnie rbS.Mr
Voor~7Vaekat hetButelad er aa f. 0. tin (P. H.), St. Eustatius i Saba fl. 10.-- pa anja
Afzonderlijke nummers fl. 0.15. IYi f 81 V Pa .*U numero sol i. 0.15.
Prija der Advertentibao van 1--7 regels f. 0.50; voor el- Anuncio di 1 t ee .0cd ee a
ken regel meer 7% cts. j Ou NO* 223, MieuW NO. 4, 7JI cts.


openbaring; op biet tooneel to bren-
geo? Vervult one de vrijmoedigbeid
van deni man, die het wFaagt deo
Cristus voor to stellen in zijn vlook-
het streven on bet kiruis-mysterie
dienstbaar te maiken uan het kuustt
gSenot, niet de scherpste afkeurin,?
In i4n woord: lijdt het C~hristelijk
geloof te Oberammergau geene scha-
de?
Ik weet, dat zeer vele Christenetn
deze vragen bevestigend beantwoor.
den, en ik vind dit selfs zeer begrij-
pelijk, wanneer men ze namelijk
stelt, zonals ik ze d&&r stelde en
ze gewoonlijk gest~eld worden. Mlaar
dearini schullt just de fout. Want
bij het stellen dier vragen gaan wli]
van eene opvattinug van bet too-
neel ult, die den O~e ramm ergfauers
gebee~l en al vreemd is en poneeren
Ri)l eene tegenstelling tusschen gods-
dienst en kunst, als aarvan zi]
miet het minste begrip hebben.
Niemand is dan ook tot eene ver-
oordeeling gerechtigfd, vooraleer het
he~m duidelijk is, wat bet Passiespel
voor een Oberammergauer is; voor-
aleer hij zich den oorsprong en de
bedoeling er van goed beeft ingre-
dacht en zich in de geestessfear heeft
iugeleefd, waarmu de~ deelnemers ver.
keeren. Eu naarmate dit ernstiger
geschiedt, naar die mate sal men
omzichtigfer worden in zifoe uit-
srpraalf en veeleer gaan twojfelen of
deze zichtbare en m ach tige F pred i-
kin~ van den Christus, wel een on-
ge-oi~loomu mmluel re Loo ULovem~Ingb
van het Goderijk op aarde.
De Oberammergauer volgt in het
Pasd ies pel Uened oudeel k erk elijukre
tra lte. Ut de ker lje liu-
gi'e is eeuwen geleden bet kerkelijk;
drama outstaau. Tot eerstgenoem-
de behoordtetde pladstische oradtel-
ling van be von maa doo e
11eer Itl anewild. e aarom uzouden

lij unshitori ge egeme nte te eman-

mdestd menoluertoe kmeananmain
kij die z oeeh bad Hetn behoeft
ke ceremomien e~c te. de eof

sda i rood pietde vierd e~euu eee
Passiespel~, getiteld: ,,De lijdende
Christus outmoeten.
Bepaald edel was bet doel, waar.
mede het was opgesteld. Tegenover
Juhiaan den Afralhige, die tot pro
paganda van het heidendom weder
bet oud-Grieksche drama o den
voorgrand bracht, plaiatste d~e kerk
haar Chriatelijk drama, aan een on-
derwferpE vani de boogaete ords out-
leend. En blermede ging ziJ, ook

we ver~keeren, zich niet uitatrekt tot
de working der hersenen. Wat ons
wakende beeft vervuld, blijft ons
vaak slapende nog bezighouden. Een
onntmotn oinerddag,ceenlo I ood
in oozen slap te werken op onse
hersen~en, we bhijven lu onzen slaap
voortpeinzen, omen in de slaap tot
de conclude, waartoe wre wakende
niet konden komen, en zoo is het
nog~ zoo'n kwead dingf niet om, in
plsaat van altijd dadelijk~ een besluit
to nemen, somns or eerst eene een
nachtie over te slapen.
D~at we slapende blijv-ende denken,
val~t ook op to maken uit de om-
stanadigfheid, dat wie zich 's avonds
vast yo~urneemt om den anderen
dag op een bepaald unr wakker to
worden, dit ook doet, en nu moge~n
er zenuwachtige menschen zijo, die
met zoo'n voornemen verruld, elecht
en licht sluimeren, we kennen er toch
die rustic en vast slapen, tot de
herseas hen op den bepaalden tijd
doen outwakeD.
Tot dezelfde verschijuselen rekenen
we ook bet bekende feit, dat een
moeder oomiddellijk wakker is als
zi) ongewoon geritsel in het wiegje
hoort, dat een pleegfzust~er dadelijk
bij de band is, als een harer patien-
ten een verdachte bewfeging maakt.
Het ougeweone doet 't hem en zoo


Het zoude zelfs niet hindered, zoo
hoordea wvij ook itman~rd zegg~en, al
was9 nu de Paus jUjst geon brJischop
van Rome meer.
Nu, oak dit ter :'oerlerI tro)uwT nit-
gesprokene wo~ord i~s een slalkje,
waarop rinalnstnrd zoout dient gr-
logd, omdnt, de 30site! stel~lng vain
den bekendlen Syllabus bclpeald de-
genen veroordea~llt die zouden %eg-
Fen : ,,Niets verbied~t diOor besuit
,,van een algemneen ClonciliP, of door
.,een feit aller volk~eren, het boy
,,ate Pontifik ,,den hisscho~p van Rome, en van
.,die stal nanir eeren anderon his-
,,achop of andere stad over to been-

I)e AIpostel Petr,!s namelijk, die
:I1g eerste Pause In verse~hillencde oor.
den, bepauld echtel ooki in de stad
AntiochiiiL hct Pau~sseba uitootfende. .
heeft, omndat hij, ten laatste na een
kwart, eenw, to Rome, als PaRUs of
eerate aller bisschoopen de geheele
Kerk to hebben Pregeerd, daarna
rt1 al isachop van Rtome, den mar
*teldood aldnar op den JTaniculus is
gestorven, het P'rimaat of Pauselijk
O)ppergeZagr onafacheidelifk assY hetbiu-
schopeambt ovler Rome~ verleeniSd, ac~h
tergeslaten. H~ij du. die u~nder alle
bissehoppen der wrereld3. later de Ris.
schop van Rome werd, hij alleen
verwierf evens het Primnaat. Men
noemt dit het ILamutabile ~fctcfon Pe
tri. bat: onlveranbdertutl ~felt (lrev Petru1S.
be~t feit, dat in zii,- hood staat be.

ofs a 8 noit home wr verdwoes 1
do ase d issc op van Iome, d is.
den tec o a oozede opfoolgr ou,
Petrus vo~ort rexet worden, omdat
zij (al werden zij in hun wonen to
Rome belet) toch reebtens en oor-
spronkelijk, de bisechoppen waren
en bleven van dat Rome, dat Pe-
trus wrel bewust als erfze'tel nallet
1orte Pansn hui

tu oh en bdt jru oolCF ewees1ton
eenige Paus n achter elkaar, te
Avignon in Frankrijk hlebben ge-
\voond, Die Pausen van Avignon
waren en bleven bisechoppeni van
Rome en hun Pausschap kwamn niet
van Avignon, maar nog altoos van
Rome a leen.11


E~indelijk nog een beleefd, maar
kort woord Haa de goede oud~e da-
me, die one de toekornst profeteert,
omdat een boek haar heeft ge~leerd.
Geleerd: dat er nog' negen P'ausen
komen voor het einde der w~ereld

Art. 4. leder gebouwt, lichit of
massief, olf iedere hlndernis, die zich
op meer dan 50 M. boveo den grand
verheft, moet, van zonsondirgrang
tot zonsoppang, op iedere ,50 M.,
voormien ziin van wit licht, zooda-
nigf, dat de hongte en de top. 088,
all richtingen aaugegocven ziju.
Art. 5. Alle electrische dradlen eni
kabels, op meer dan 30 Mt. bove"
den grand gespannen moeton ter
hoogte van hun spanning, op zijn
mint op iedere 120 M. voo~rzien
sijn overdag van kleine witte vIag-
aetjes, aB nacht van wit lirht. dat
naar alle richtingen zichtbaar is.
Art. 6. De spoo~rwegmeat schapIpijen
muoeten op het dak van iedere station,
in witlte letters minstens ter hoogte
van 0.80 .M. en ter breed te van 0.101,
den neam der plaatet vermelden.
Art. 7. D~e luchtvervoermidlelen
mrogen zich niet wonder toestemming
van het gemsente-beetuur boven de
steden bewegfen. Zi) moeten er ombeen
trekked.
Art. 8. De luchtschepen magen als
ballast elechts vloeibare of poeder-
achtige stoffen werpen. Het is verbo-
den gevaarlijke of afgevende stoffen
ult te werpen, zooals benzine, olie,
wagenameer, enz.
Art. 9. De bestuarbare luchtschepen
moeten uit den weg gsas voor vrije


en datt de leatste zal beeten Pe.
trus~ de? Tweede.
Geleerd)t: da-t die Pau~enn bijoamen
hthkbben vul dicepen zi n: PaHu ILeo
hee~tte: het L~icht cant denl hemel, maar
undreren dro~ege vrij ordinaire Da.
men Zo~o heette h~ijv. Paus Grego.
rius XVI. Triat de badnen van Etrurie.
E~nkele he~bben flormeele schelduamen.
Geleerd, dit, elk dier Pausen, door
elk:1:r genomen, twaalf en een half
jun:r zoude rgreen de wvereld
vrij zeker in hbe jaar 2017 zoude
e~rgulan.
AQn onze groede dam~e moet opge.
meflkt (zooals onze zeer geiberde
vriendl kapel;aan v. d. Loos ook
reerls ini dit bla-d beef uaauetood) :
P~rilo : D~at hiaar profetiin-boek
vallseh is. 1)at boek wanidelt door
de wrereld, o~p naam van een heilig
bisshop Mal~achiasr die to Armagh
in lerland- regoerde, en in het jaar
1148 over~leed, mearH1 het; boek is
valsech rn een prod~ukt' van vijf eeu.
wo~n later, ult 1590, alzoo na de
Hervairmini.
Secindo: D~at boek stelt Paiusen en
valsche pausen (zoogenaaude togen-
pausen) naas~t elkiander in dezelfde
eere onr erkeoningr.
Ter~tio: Dant boeki berek~ent den dag
des oordeels a~l te preeies. Want al
keonen wfij eenige voorteekenen van
het toekomet~ig oordeel, van dien
Ildag echlter 200- zegrt ('hristus zelf
in het Ev\angfelie ..weet niema~nd,
noch d~e E~ngelen, enr allee~n de Hemel.
unhe Yader".
'(Eva~ngelievans 1s. tt haeus SI V .
Vers 36).
Laat dus cok onze goede dane
haar dwalingboek ter zijde legg~en
en van goeder bart~e zeggen: Het
Paussehap is z66 heerlijk groot, dat
wi et vooral niet met valache
,,mooihedeu" moeten opsmukken.HOC pa~ssie~p81
Dr. J. Th. de Visser, die het Pas.
siespel dit jaar bijwo~onde, schrijft
da~arover in de K'eder~lander 0. a. het
volgendo:
Vooraf fechter moet mij eene con.
fessie vain bet hart. .11eermalen,
als ik het P~assiespel verlangde te
zien, rees bij mnij de vrang naar bet
al of niet g~eoorloofde van dit ver.
langen op. Is bet geen heiligache~n.
ois, de feiten der bizondere Gods.

(oubestuurbare) ballonen. Zij moeten
hii weg rege~len naar de impels
die de P~rije ballon voert.

Valhoeden voor vlie gers.

De b~ekende Engelseb~e schrijver
Rudyaird Kiiplino oppert in The Car
v;an 27 Juli een denkbeeld voor een
met luchtl opgFeblazeni lichaamsbe-
schermingf voor aviateurs. Voorna-
inelij k hood en nek worden er
do~or bevreiligd bi) een val. D~e lucht-
kussens deer boofdbekleeding die-
oen als schokbrekers. Hij geeft ee-
nige ruwce schetsuen van deboofd-
en schouderstukken, zooals hij zich
die voorstelt.
Juiet nu in den laatsten tijd de
atviatiek zoovele offers beeft gei~ischt,
is het van belaiing over Kipling's
idee na to denken. Mlen wapent zich
tegen koude, tegen warmte; men
beeft zwemgordels om het verdrink-
gevaar kleiner te maken; waarom
dan niet valhoeden enz. om den
val te broken voor aviators?
De Autto

De slaap.

SEen der wonderen van den slaap
Sis, dat de bewueteloosheid, wear


Pausl hot g~rootst omldat hij g~een
t~roon meer beeft als aArdeeh ke-
ning, dan konde men evengo ges fooggffier~de, beihige Vader!
Gil hebt veeltijds g~edweiald.
W~ant geducht, zelfs wonder ultspre
ken vae den ban, heeft Pius de N~-
gende ineermatlen verklHard,' ( dt
het koningachap des Pansen hem
unodig is tot algeheele vrije en pas-
senrde positie in de Kerk, en tot
bet bekwnam besturen der gSeheele
C),ietenwfereld Gok de opvolgers van
Pius IX hebben allen zijoe verkcla-
ring herhaiald.
Ifet valsehe omdat moet dus ve-
rucild mlet ofsehoon. Zek;er, magi men
dus het volgentde zegg~en: Zie, of-
schoon de Paus nu ziju wereldlijke
heerschappij zag weggecroofd, is hij
trate dat weprooven vin ziju koning-
schap nogf hoosrheerlijk root; hiij
b~liift der eeuwe~n Vorst voor allen,
die erkennen dat heldhaftigfe deugrd
en g~oddelijke wijaheid in het rijk
der geesten altoos een Troonsto~l
h~oudt~,een Troonstoel, blanker dan
ivoor, en schitterendl oven paarlen
en robijnen.
Dian, dit neemit toch niet weg, dat
het velen onzer gaat als den te-
ruggfek eerden Joden uit Baibylon,
bij het aanschouwen van deni twee-
den tempelbouw. Zij alleen juichten
bij den tweeden tempel, die het eer-
ste wondlre heiligdom, den Tempel
vanl Salomon, nooit hadden grezien
D~e ouden van dlagen evenw~el, zij

en"schap nog Salor'nons temp~el had-
den gekend, wat deden alj.7
Ziij schreiden bij den tweeden tem.
pel, zegt de H. Schriftour, even lui-
de ten hemel, als de jongeren heb-
bea gejuicht.
Zoo ook thaus. Juiche vrij het
opkomende geslacht; bij 's Prausen
audientiiin eni jubelfeesten; neen'
die Paus presideert toch niet meer I
de algemeene K~erkv gfadeerin, t T1
le werelddeelen here kierkvorsten, ha
re theologen, en hare voornasimste
edelen naar P'etrus, da-t is, nanr
Piua' voeten had gezouden; hij stual
miet meer owtuauwd door militaire
beroeudbeden, als in de dagten van
Lamoricibre, Kanzler, enz., bij kan
niet meer van zija trooni opataan,
zich naar Rome's gerangeues~en
spoeden, en io eigen persoon saan
alien de vrijheid weerg~even,, zooals
P'ius de Negende een keer geda~an
heeft. Helaas, zelf is de Vorst aller
Voraten nu een gevangene gewor.
den.


qualesties van volkeorechrt, ui~ge.
werkt vinden. De opdracht, dlie de
Adro C~iub aan onze commissie go.
geven had, was: ,,een out werp to
scheppen, dat zou beautwoorden
aan de met het oogf opd a.
staaude uitbreidingf der lucht~v~d aart
reeds thaus gebleL en noodzakelijk.
heid am politieregeleo vast te stel-
len, die op bet national gron ge-
bled aan iedereen opge egd mooten
w~orden, in het belang van de lucht-
vaarders in ballon en op vlieffti-
gen en n bet beang van der en.
Het ontworpen reglement bevat
42 artikelen, 1)e voornaamste bepa-
lingen vindt men in de artikelen 8
tot on met 2.5. Bij artikel 7, son
zeide mij nog de beer Imibrecq, heb-
ben m]j lang bera~adslaagd. .Mochten
wsr] al of miet den luchtvaarders toe-
staan zich vrij boven de steden to
between? WVij hebben sangenomen-
dat het niet zou mogen zouder toe-
stemming van de gemeentelijke au-
toritei t.
Hier volgen de artikelen 3-9.
Art, 3 Boven niet afgealoten ter-
reiven is het luchtverkeer vrij.
Boven af esloten terreinen is het
verkeer ver oden op een boogte van
minder dan 50O M. en is het verbo.
den to stationneeren op een boogte
van minder dan 500M.


Curaqao, 16 Feptember.

FOUTIEVE IDEEEN
VAN

Katholiliekn over den Paus *


Near aaoleiding van bet feit, dat
't Wo0enedag, 20 September a. s.,
reeds veertig jaren geleden zal zijn.
dat de Paus van Rome onrechtma.
tig beroofd werd van zijoe Staten,
meenen wij den even geestigen ale
geleerden Priester P. M~. Bors eenge
oogeablikken aan het word to mo.
gen laten om de meet eangbare,
verkeerde ideei~n omntrent de tijdelij.
ke macht van den Pauste weerleggen,
Het is een ingezonden stuk, als
hoofdartikel geplantat in De Residelb
tiebode.
,,Telkene wanneer er een Pausteest
is gevierd, stant de wereld ails ver-
stomd. Want die Koning, welke gseen
eigen volk meer beit~ am to w~orden
toegejuicht, staat evenwcel z66 hoog
en z66 machtvol tusschen de aarde
en het hemrelrijkr, welks slcautelen hij
draagt, silju woord beeft in millioe-
nen geesten sulk een krachtigen
weerklank, dat hij heel de wereld als
met eene universeele tegenwoorlia-
heid vervult. Hij is z66 groot, 266
standvastig, 266 onbezweken 10 mijn
leerend rege~eren, dat me(n ,oear een
veseuso wout~uu vurl ten rdInuauncLU( 1
Eet bijkans niet eens bemerkt, hoe
er sedertl 1870 atchter 's Pausen man-
tel geen koningstroo~n meer staat~.
il es waar, alles school
Maar de opgetogenheid van enke-
le geloovigen hleeft geen nadenken
genoeg. Euo zoo boort men, in die
opgetogenheid, w~el zeggen: ,,De Paus
is nu juiet het grootste, omdat hij
geen troon meer heeft. ,Ja, zolv
Vmosn br: Ja dete zooudet~ befu e
hinderen al was de Paus nu just
geen biaschop van Rome." Eo een
goede buurvrouw komnt met een book
in de hand en zij zegt: ,,Er komen
miet veel P'ausen meer; ge ktunt het
getarl etn vooral hun toenamen hier-
in lezen."
Nu is het een harder mask, goed-
willigfe lieden inl den baard to vlie.
gen on een abuis.
En toch mos8t mulks hier coodig
eeschieden. W~eest absjeblieft saaw
aschtig.
Ale men, vervoerd door de groot-
beid van den Paus in onze dagen,
gant seggen: Ja, nu juiet is de


0 NDERHOUDN ALEL In g


Een wetboek voor lucht-
scheepvaart.

D~e Parijache corr. der N. R. Ot.
deelt o.m. het volgende maee: -
Kort geleden hebben de heeren
Arman aud en Desouches, onder-
voorzitters, en Imbrecq, secretaries
van de commisie van ac~chillen en
juridische studi260 van ;ie A~co Club
de France, aan den beer Mlilleranld,
minister van openbare werken, het
outwerp van een reglement op de
luchtvaart aangeboden. Dit is, voor-
soover ik Reet, het eerate regflemnent
op de luchtvbart, dat tot nog toe is
opgesteld. Ik beb den heer Imrbrecq
advocate bij het Parijeche hof, vez.
socht mij imaege van dat reglement
to willen geven, en hij beeft one
met groote bereidwilligheid een exem-
plaar afgestaatn.
,,Dit ontwerp," zoo heeft mr. Im-
brecq mij nog_ gezegd, ,,heeft voor.
al een onmiddelijkii practisch de.
Men sal er niet de -*ware, soms
wel eene spitsvondige quaesties van
abstract recht, noch de seer dispe
en breeder, international to reg~elen


No. 1884


Zaterdag IT September I9IO.


27ste Jaargalng


A MICO E


DI


CUR AC AO


WIRKE LAD U 008 DE CU RA CA OS CHKE ECI LA N D NIk stel de vraag opnteuw : le de op.
richtiug van een vuurtoren aidaar ge.e
wet~tigd, nuttig en noodzakelijk?
In ho!t p~a veracheneri Koloniaal
Progralm van die Vereenag~ing ,,Moe~-
derland en Kolonian" trof mij wonder
IX, 1~2 het vulgende: ,,Er worded ge.
zorgd voor een behoorlijke kustve~r.
lichting~." En de t~oelich~ting adl93:
,,Verbetering van de knetverlichtingl
is voor Curagao m~6r noodig dani
voor Suriname." Zou de bedoeling:
van de outwerpers van dit Programl
niet geweest zijn, een vingeriryinl:
te hebben willeni geven, dat de Ooet-
eo Wlestpunt van Curagaio reeds al to,
lang van een vuurt~oreo siju versto-
ken gebleven ? Ik kan althane pgeen~
p laatsen in onze Kolonie san wip en,
die daar m44~r voor in aanmerking:
k~omen. Voor de WSestpunt heb ik
reeds in 't vorig artikel de motieven
aanugegeven. Al die argumenten, soo.
wel die van den Hieer Statius Muller,
als die verband houden met de spoe.
dige opening van bet Panam&-Ka.
naal en de ounauwkeurigheid onzer
seekaarten, pleiten evenzeer, ja nog
veel sterker ook voor de O~oatkuet.
Maakit men een vergelijking tussehenr
deze twee punten, dan spring ter-
stood in het oog, dat de noodsake
lijk heid van een lichttoren ten Oostenl
van Curagao ongeveer bij Punt Canoni
veel drmg~ender on de gevaren poor
de scheepraart daar veel ernatiger
agjo. Bijna het geheele jaar door staat
eensaterkIre s troo menIlde etevige Noord -
GostPassaat daar met volle kracht
op den kop van het eiland en eischt
van den staurman ook bij dag veel
omziebtigheid en masrkthet geradeni
daar op een eerbiedigen afetand tol
blijven. Maar bij nacht 18 die eerbie
dige afatand in het geheel niet te be
nader~en. K~ort het chip dear inr
de branding, dan wordt bet bijua ze.
ker door den stroom en wind op den
kop of ano den Noordkant of op do
Zuidlkust op het strand of teen do,
rotsen g5edreven. Gok on dese reden
nog is het> gevaar hier rooter dan
tlan de Westpunt, omdat ten Westen
het eiland uitioopt in hoog beuvel--
lanrd, aan het Oosten deaarentegen
over een zeer groote opperylakte vrt]
laag en vlak land is, dat bij duiete-
ren nacht zich voor bet oogS van den
schipper verraderlijk schullhoudt.
Nu wij son den vooravood staan
van de openstelling: van hat Pana-
mA-kanaal, waarvan velen met ground
beweren en iedereen hoopt, dat het
echee vaartverkeer in onze ougeving
deardoor sal toenemen, mogen wr]
on die vaart blijven belemmeren en
alaechrikken door de gerachten en de
vrees, dat de Curacuosebe kuet on-
veilig en gevaarlijk is ? Mag ons
Bestuur zorgeloos en onbekom.
inerd gogf langer talmen daarin
verbeteringf te bren~en? Te midden
van de vooreduren e oorloglen en
met bet oogS op de bloeiende kasp.
vaart in de XVIIIe eenw was er al-
thamRna og eeno schijo van reden om
de verbetering oozer knetverlichting:
tegen to workeo, omdat men stch
door de voetangels en klemmen onzer
klippen venlger waaude tegen een
overval vau den vijand. Dat motief
heefran on utgedriend. -tar ed gk drn

gerue ten verspreideo zich in wijder
kfrsug, dat onze kueten onveihig squn.
Of souden wij het zoover willenr laten
komen, dat wij eerst door de schan-
de van nog mcler echipbreuken g~e-
prest~, tot de verbeteringf onzer kuet-
verichiokondten beeluiten ? Wlant
berlgeen ier feitelijkt den doorelag
geo~ft, is de treurige vermaatrdbeld
van die Oostpunt, die al heel was
sobepen,-- wij epreken niet eene van

coccup) outwikkelt, die tot de seer
gevea rlij ke, niet andere dan door
eene~ ingrijpende operaitie to gene*
zen ziekte leidt.
Uit het eanigeroerde blijkt, m. i.
duidelijk, dat de omgang en bet ver-
keer met huisdieren niet vrij van
bedenking, ja, somwijlen levden~e
vaanrlijk ziju kan, terwiji tegen het
outstaasn en verspraiden van som-
mige gevaarlijke ziekten, door het
inrdividu weinie kan worden godaan,
en due de overbeid hierin be hal
most komen (o. a. toezichtl op ver
koop van vee, vleeech en melk,
maat~regehin tegen hondedolheid eni.)


gelden toch ten aanz~ien van om-
gang met buisdieren, voorechriften
en maatregelen, die iedereen gemak-
kelijk kan toepassen.
flet houden van honden en katten
moet worden beperkt: doch weaar
dierenliefde boven vrees voor slek-
worden g~ant, dear wordt toch ten
zeerste sangeraden, niet; al to infem
to zijo in den omgaug met dese die-
ren en b.v. likken nooit toe to laten.
VoortsJ neme men nooit buisdie-
ren mede in het bed, waarin men
alaapt of op rustbanken, canap's,
fauteuile enz., wa~arop men gernimen
tijd sit; vooral met kinderen sij men
to dies opzichte voorzichtig. Zorg-
vuldige ziodeli kheid na aanrakmn
van gezonde doch vooral van zieke
dieren, is dringend nan te bevelen-
behoorlijke outsmetting is in laatef
bedoelde gevallen onmiesbar.
(Mdoleschott),


innlparming bij dat work. I)at was
nog: wel green lichttrenr, mar;Z altihals
bij dAg wvas het een batken, die tut op
1%o 29il mi ill zeezichtoaiar wasL. Reeds
in 1 837 vertooude dit bouwwerk tee-
kenen van verva-l en kwam mien met
een vooratel er een pijler of nauald
tot 50 voet booglte to metselen. Bij
gebrek asude noodlige foudsen kwaim
deze toren eerst vele jaren later tot
stand. Douor den orkaan vaD 1877
wotrd de lantaarn en cook vooretar deel
het mulurwerk vernield, maar spoedig
anarna in deo tegenwoordiganu t~e-
stand hiersteld. .
Een zoo trearige vertuaardh~eld had
d-e vlakke voomuitapringende land-
tong a~an den Zuid-(oasthoek van Bo-
naire reedsu in 17310 bij de reede~rijeo
verworven, dat b'et b~estuar tooeie-
lijk langer aan den dringuenden eisch
tot verbetering krou weerstatnd bie-
w-ilde geven van guede~n wd~idoor voor-
at het advies to vragen van een com.
missie van drie kapiteine der koop-
vaardij. M~iet ext bondig rapport kon
het Destuur voorloopig voor langen
tijd alle la2Stigert aanVrage~n Imet een
gerust gewfeten van de hand wijzen,
want die deskundigtou keurden een-
parig dat verzoek af: ,,zoo'n vaur-
toren zou voornanmelijk dienen als
een baken voor den vijand."- Mien
kan zich ten hoogate! verwondereo
over dat; autwoord, mear als men
denkt san het spreekwoord: ,,Van
twee kwaden moet men het minste
kiezeu" en men verplaatst zich met
deo geest in die troebele tijden van
voortd~ure~nde oorlogen, werarmn voor-
al in deze strekten het k aperbed rijf
Xoo weligf t~ierd~e, wourlt dat antwoord
dier ctommnisie wel Penignzius begrij-
plelijk. H-et toeval wvilde echter, dat
Icort duiarop een deer kapiteins self
op dlienzFeliden Zuid-Oosthock vtan Bo-
oairFe met zijn ship straurdde en erhbet
leven bij inschoot.
Inl 17409 koos de F'iscaal van C:ura-
gao, Jau van SchageIJ, een au~deren
weg~ om betzelfde doel te hereiken en
richtte steh tot den Stadhouder in
fles MIoed-erla~nd.
H-ij vergfat daarbij niet, hiet geval
van dien eigenilwijzen scheepskapitein
aan to halen en er piechtig-ernatig
bij t e voegfen :,.dlat degod delijkIe Voor.
zienigrheid deze straf hem had beacho-
ren, ten einde and~eren voortichtiger
te doen ziju ini het afkeuren van out.
tige voorratellen."'- i~och ook die be.
dreiging mafakte nog geen indruk, en
allea bleef in statu quo tot den 28
April 1829 daa-r aan den Zuid-Oost.
hoek van Bonaire bet Engfeleche fr~e.
g'ab van oorlog 77e'e Barhcam" [net 37
stakksn steachuatetrandde. He~rtke.
lijk liep het ongeluk nog al goet af.
Nadat alle kanoonen over boord
waren gegooid, kon 't schip door de
Nederlandsche oorlogSebarken ,,Cou.
rier" en,,Pallas"eenige dagen later
worden vlot gemaakt. D~ecen keer
had dit ougeluk het verblijdend re.
Rultaat, dat het Bestuur werd wakker
resebrikt. Vermoedelijk ook ten ge-,
vol~ge van den drangr der Eugelsche
regeering kwam toon ten langae leste
die tegenwoordigP yourt~oren dlaar tot
stand, die den 22 Mei 1887 werd in
gebruik genomen.
De lichttoren aan de Oost~kuet van
Bonaire bij de ,,Boen-Ppelook" dagF-
li tstne enoornziedelij -e Hn eitun
dHartoe was;I de noodlottige achip-
breuk van de brik ,,0. B. Lockhart,,
in den nacht van den 29 Mei' 1906.
waalrbij twee mnenschienlevens verlo-
ren gingien'
Na deze historische excursie ko~men
wij weer terug bij onrs punt van nit-
gang atan de Gosthoek van CurCago.

hoe de beet van do le hondle en
katten. bij den mensch dese gevrees-
de ziekte overbrengt en dat verder
het miltruar tal van slachtoffers
eiecht, bewijzen one do arbeiders in
heroepen of bedrijven, waarmri haar of
huiden worden verwerkt van zieke die-
ren, nit bet buitenland afkometig.
Talrijk ziju de gevallen van huid-
ziekten, die iedere medicue jaar in
jaar ult, wonder de oo~gen komaen en
die br] ala afkometig van onze
huiedieren moet beechouweni. Allerlei
vieze, z.g. parasitaire ziekten, zoo
wel van plantaardigEn als van dier-
lijken aard, komen hierbij in san-


m~erking. Behalve bet gewone .,on-
g~edierte" dat op handen, katten,
enz. buist, en dat in den omgang
met deze op den mensch en vodara
op bet kind kasn overgtaan en da
dikwerf allerlei aandoeningen van t
buid, van den lichtsten uittlag to
de swaarate vormnen van ontete 1 g
to voorsehiju roepen, kan mend be
halve de sc~himmelplantjes, die roor
aaaraking onderacheadene zzg. dbe-
emettelijke huidziekten b~ den
mensch kunnen teweegbren fea, de-
halve deze voor de hand lgg-ende
naideeleu, op een of an ere wlyzed
microscopisch kleine eitjes, afkomed g
van een inlgewatndswormetvan dse
bond, inet name mlet he voedsi
of door bet likken van bet dery
naar bionen krqgend laardoor zie
bij den menach In de lever of d
hereene o en blaasworm (de echino-


Yolkomuen ga ik d-us a enorA me
de zieiswrijze van den deer A. W.
SiTATIUS M~ULLTER. Maar dIt 18 geben
beleteel, on op een leetnte in ziln be-
too~g te w~ijzen, waanrvool k geen
verklaring kan vinden.-- >kegrijp
namelijk niet, welke redeni er kau
zijo, om voor een yourtoren atanbt e
Westpunt de voorkeur t~e gSeven bo
ven de Gostpunrt vandelinrHaga. O
liever, last sk het dui el] er zeg en,
om geheel den schijo to vermij e,
Hlsof sk tegen het plaatteen val's r'
vuurtoren op Wrestpuut W tnt en r
omn eeni licht allids op ~es pustz de
niet tevens een oloa aan re(oot bjelao
van het eiland? 11t ro bet oudr"'
der ziask verdient a leszu( 0 Vooraf
werp wat; nader to b~espre ed. Vdere
een kleine uitweiding ae deer aender ~
vuurtoreos op onze eil htin Mis d
aanleiding bunner opric btetng klijk
schien geeft dit nog een bpeeikj
op onze kwvestie. d fekl
Een vuurtorenkanhtienerrndber el
als wegwijz"er ilj nale ,- diekenreu d
kan men in onet ko oudeie bekne den-
havealichteni van deI di teveens als
ivindsche eilauden,- w ~fnelghevrid der
wvaarachuwer voor de veilgovaa drlke
schepen op nuu ehor en er gcslikebtn
punteli. Ber oe lhornaire dacte ~
vanlKlein-C~urac;-o en Poph iet pusop
op de Zuid-O>ostpurosenus bij BocaJ O
g~erichte aan ded (laatsteb1 Hcateo
Spelouk. Ond er deze natuellter c~~ok
rie mooten anr evedtubel mater ook
de Westpunt on in lbeshikte ordn.
de Oastpuntdgeran giedit ordnisndn
G~aat men de gesiedci atkache gere
blijkt dat er heel wFn lukkchen l eboekt
zen en tal van ongptkeo s eindelk to
zijn, v66r die tore"s enhk o
Stand kwamea. liteldte-
Hot gevaarlijkstee lS eeb d~ts einig
landee Kblvexu- deagoyerylarkte der zre
vatseten ove e eid-lten van een peil.
los itaeken inter juist in de rou.
losdid vaabre nc~ee

tue vnd e o p~8CO In de XVIlle
eeuw woa de veiligheid er so heepd
vaart, daar ter plantse toevertrouw
Haan de zeevog~els. ~Mri kan zijo oogen
I~ijUa miet gelooven, als men 3epu-
blicatie le~est van de~n 29 Mtaart 1;',
Weatrbij de toenma:-lige Gouverneur
G~u-tn Ped ro van, Cocllen verboo l, e
seemeeuwven, die destijds nog in gro -
d ode en hur eieren to roocven, om.
dat zo redeneerd? 't hezorgde? boofJ
de vredrchap die vlucht van vogels
der vrbi'var ode schiepen er op at.
te t anaktie dat daalr lan~d wais en
oeok ommda-t clie vogels en de eieren
I)1 strandn o-rrry op daP(t olbew-ooude ei
aij d aae de achiphrzukelingeni tot
an edsel korndeo verst rek ken. 1)och
rj~,die plo~at byj nocht roo verl go
va rliiker wais en dau de vowels den
zea .pders in deLn steek lieten, schieen
zueev ZrOIIU iet to nemen,
ru nazoelm rchte~looze vertoogenu in
de 01l~nt d iren nomi eindelijk ka.
pitein- uitenn ~i~~tna Eo KmP n
rlant van de o~rlo10b i ik ,,Lt)ief Ouer I

lej Iid ng sverden toenop dateiland
ls k ralateerinen weartoe het
I edic oras numnent in 1805 daer
cipgerich moor den Enigelschen ad.
unrael1 Lord Miurray, de bounsto on e
leverde,-- tot een heuv-el van 25 voet
hoogrte opeen gesto-peld. 1)ing~emans
o~verleed kort daarop teng~evolge van u

de meeste moeite, tfuar moet niog
31.128.845 kub. yards rots wforden
weggrebroken; mear :Il lijkt dat nog
heel wat, zoo beel l~on behoeft dat
niet mee~r to duren. D.en laatsten
tijd~ wordt~ in de C:ulebra D~oorsteek
g~emiddeld 1240.000 ~ub. yards per
meanrd gebroken.
Ook aan den grooten pUatoen dijk
en aan de talriJke sluizen wo ro t
met koorsachtigenr Hloed gewferkt.
Onze huisdieren en onze
gezsondheid.
Ouider buisdieren verstaat tuen in
den regoel niet alleenr den hond en
kat, doch aok het riind, het paard,
het konijo, de zangvogels enz. en
daarom laat het zich aanzien, dat,
spreekt men van ziekt~en door buis-
dieren bezorgd, men den kring de-
zer ziekten of ong~esteldheden niet
to nauw most trekk3len. doch daarin


moet openemen niet alleen, waLt de
mensch door anoraking (uitwendigf),
doch ook was inweodig door dieren
kan bezorgd worden.
Voor zoover de mensch on tran-
kelijk is voor beamettelijken veeziek-
ten, kunnen deze bij hem overg;asu
doordien de em~etstof in een woodje
g~eraakt,, betzij dit bewust of onbe-
wust geschiedt. Il~et tijn voorail de
zoo gevaarlijke ziekten, bekend1 on-
der den nAam van miltruar, hoods-
dolheid, en rotziekte, welke hie~r in
aanmerking komen. Bekend is bet,


awakke bloedsouloop vereterkt. Dit
a-lles draugt er toe bij, de ophoo-
ping van bloed in de hersenien te
verminderen en de tranenvioed oi-
derateunt nog verder de herseniwer-
king,
Zelfs de bewegingren, door bet snik-
ken veroorzantkt hebben een go~ede
woerkingf op den blooudsoulodop.
Eindelifk heft de uitputtingS, die
op bet schreien volgn, slapte ten~ ge-
volge, die het beste mniddel is om
het geschokte zeuuw~gestel tot rust
te breng~en.
Dr. Clampbell zeide duarom: ,,WJan-
neer gij dus een vrouw niet to~t bt-
daren kunlt rengen, laat haar dan
vooral zichaelf in slaa~p schreien; dat
is veel better dan kalmeerende
dran kjee."
Het Panarna-Kanaal "
Deu 8en eiverstreek het 6e
jaur, sinds de Amerikanonl de tot.
standbro~u ing van het Panamai-ka-
naal ter `and namen. Blijkeosa de
amblelijke mededeelinges over den
tot geno~emden datum verrichten ar-
beid beeft in die zes jaar het grond-
verzet (zoowel rots ala zand)
10t,888,072~ kub. yards bedragen.
Er moeten nu nog ~29,232,052 kub.
yards worden wveggebagrgerd ult de
w~aterwegen, die t~oega~ng geven tot
het Kanaal; en bnvendien moeten
voor het Kanaal self nog 38,827,617
kub. yards zand on rots worden
verset. De G~ulebra D~oorateek g~eek


kan men begrij pen, datt jeleaad
's nachts van een onw~eersbui niets
benerkt, maar recht overeind zit
als een dief op zijo kouserivoeten
zijn slaapkamer bin eosluipt. Nog
sterker; een slapende wordt wakker
als eenigf geluid, waaronder hij ge.
wend is in Ce slapen, ophoudet, de
molenaar ale het molenrad stilet~aat,
de reiziger als zija t rei n tot stil.
stand wvordt gebracht v66r een sta-
t~ion is bereikt.
Al die verschijnselen bewijzeni wel,
dat de slap, al is hij een bewusteloos-
beid der ziunen, waarin de metnsch
door de eischen der natuur g6braHcht
wordt en waarin bij gearne ged~uren-
de geregeld wederkeerendle periodes e
verkeert, toch nogf niet zoo, voilstreks
bewusteloos doet zijo, als men c~ogen-
schijolijk zou vermoeden.
Tevens eebter sal men toeg~even.
dat dit feit de oplossing va:i het
raadeel van den slap niet verge-
mak kelij kt.
Het schrelen als geneesmididel.

D~r. Hasrry Campbell zeide, d:t been
flinke builbui, workelijk gezoind is,
en hij verklaarde waaromn due' zoo
is.
Hiet is niet alleen het storlt van
tranen; maar daurbij komt cayn al-
gemeene werkino- der spiereu: van
het weheele lichaam. Tenp.-volge
van die eplerwerking wordt de .:deu-
haling seer bef ordered on de vask


ouder gewijzigde ometandighetden, Het Passiespel drAaat om al bet
voort. ooral de Benedictijuen, die genoemnde het karak~ter van een ge.
zooveel voor bet oudlerwije dfeden, tuigenia en wMl van een k rachtig
steunden bet orn het opvoedend ele- getuigenie van de geheel eenige
ment, dat or in lag opgesloteu. wmaarde v an d eoffera nde v anIIChristus.
Broswfitha van Gandersheim diichtte Natuarlijk kleven nian zulk eene
hare geestelijke dramaa, die in haar wijze van getuigen groote gevare~,
klooster gestadig wuerden opgevtrerd. zonwel voor hem die dit getuigems
Sitraks worden inlI)uitechlald, Franu- geeft als voor wie het ziet en hoort~.
krijk, Engeland en de Nederlanden Ibe ziel kan uit de vormen vliceden
op groote schaal P'assiespelenl in de ten bet heilig kruismysterie katn dier
kerken voor outelbare ,Jcharen ver- baar worden aau mo men ten vaD
toond, totdat ook de verbastering louter kuostgenot. Maar deze geva.
op dit gebiied zoo root wordt, dat ren brengt alle kunst, gesteld inr den
paus lonocenties Ill ze ini de kerk diensit van het Christenidom, met
verbiedt. En d88r vonden zij tot zich mede. Trouwrens unar bet
dusverre alleen eene p~laats. Zij sche- misbruik, dat sommigen van iets
nen dus ten doode gedo~emd. maken, veroordeelt geetn rechevaar.
Het tegenjovergaestelde had echter dig mensch bet gebruiki op zich zelf.
plaats. En nu wensch ik just ten aan-
De historic vau het Passiespel trad zien van dit gebruik toch de vraag
hierme~de een geheel nieuwfe fuze mn. te stellen, waarom bet Criatendor>
De verbanning uit de liturgie en aian alle kunst, beeldhouwkunst,
zijn komen tot zelfstandighteid. O)p toonkuust, schilderkunst zijuieu hei-
kerkhoven en mn kloostertuinen, oP~ lighten inboud mao- leenen, maar
mark ten en in straten word t bet alleen sau de drammatische kunst
ran nu san opgrevoerd. H~eroemde niet. Rubene en Mturillo mogen op
stukken als bet W'eener- en Franrk- het dock hunne visie op denr Hei-
forter-Passiespel onutstaan. Eene be- land der wvereld ver'eeuwigen; Sliche-
paalde refo rm a ie op dit terrein le Angelo magf zijo prachtigf stand-
doet zich in verachillende plantseo beeld van den v-errezen Christus
gevoelen. doen verrijzen en Thorwaldsen zijo
Vooral Beijeren kenmerkt zich in heerlijk bas-relief ,,de tocht van
dit opticht~. O~p bet einde der acht- Jezus naar Golgotba"~ in het leven
tiende eeuwf bezit bijua elk dorp al- roepen: Hlavdn's ,,Sieben Worte des
daar zijo Passies pel. O)nde r deze Erlasers am Kreuse"en Bach's Miat.
staat, wat het gebalte betref t, O.be- Itheus-Passion mogen door sorlisten
rammergfau bovenaan. Voorwaar, en koren vrijelijk worden gezoingen.
geen wFonder! Want de dra~matische 1)it alles itr ge~oorloord. Doch al-
zin zit den dorpelingen aldaar ails leen de brave en artistieke Oberam-
in het bloed. Bovendien musten zij mergauers mogen het Christon-dra-
uit door een diep-religieusen geest.. ma nist uitbeelden, zoods o-eheel
En daarbij komt nu, dat in 1623, buo zieleleveni het~ verlangt. Wij mee-
toen de pest zwaar in B~eijeren woedl- nen, dat dit ourdeLal op wfillekeur,
de en ook Oberammergau aautast- rust en allerminst g~errchtmar~digdl
te, de gemeente, biddend omu bewan wordt door bet mixcrediet, wna~rin
ring, de gelofte beeft gedaan, alle in vele Christenlanideu dr dlrimati-
tion jaar het Passiesjpel op to vae- Hche kunst gebracht is. Yeeleer vpr-
ren, en zooals eem oude Kroniek dienren de~ Obersn~uar~gaue~rs lof vor
verhaalt ,,van dat oogenblik at hun ernatig pogen on haar peil in
niemand~ ineer san de oest is get- die mate hoog to houden~, dat zij
storren, hoewel nog en'kelen daur~~- zich wagen kan alnn een re~iele voocr.
aan :eden." stelline van het hougsyte IdleHal Zc66
D~ie gelofte is den Oberamimergauers helped zij het school wo;rd~ van l
heilig gebleven. En dat in dubbelen Krumnmacher in vervullingy breng~Lo:
sin. Ten eerste wat betreft de trouf, ,,De kunst is de dartieude! nlpostel
waarmnede elke tien jaar het P'assie- des Heer~en.,,
apel wordt opgeroerd. Maar tenl an- I iu ito in zeide ik
dere wat aangaat het hooge peil dl b k Wtikut "
van ernst, wearop dle dreeiemend~e jao ede -- or ,,~a 1) ku it ?
personen staan. In het jaar van bet zeg~t Leo Il'olatoy ,,l~ >es emirnin.
spel wordt geen carnleval gehiouden van de kunst in onzen tijd his, uik
en is alle dansen verboden. het rijk des verstan~ds naar het rij
Voordat de deelnemers worden ge- ~e~s gevoels de wearheidi over te
kozen, heeft er, wonder aareigdrag~eo, dat het geluk van de men-
van de voorlichting van den E ce eta nsn o e
Geest eene godedienrstoefening platnts. bee nsgesinhede, riak ned p sa .s vn
Eene were keurbende w7ordt. aauge- het kniukri bestaan eldat wil ze ~es
Fo rs.. in sch re v u -i ail 'r..wp -q iit @ i a cide liefdl op toe bou wfeu,
vooeratlln schaen zach allser oeel dat wij alleo erkennonur als het boog-
Demer om dn buremeeser, Rnte doel van het menschelijk leven."
gezameolijk den zegen des hemels o~f sdtui -eikg ofdtht
te emeeken. Als alle vooratelling~ren 1 dit jis t dan wk~korke del Ober-
siju geiiindigd, gaat de geheele ge-ameaur rrebite nd,
meene o, onGodto lvenen st de kunst dlie bestemmingu voor
to danken. En wat de geldelijke win- nentj bereikt. Want ale wij
steu aa~ngaat~, wo~rdt aan de deeine- delefezihzen t enofe wjdn
mere miet veel meer dan 't verlies~ van nzgveedopd unnvn
hunewoen rbidaijdvegoe, tr-den haac dea tempel der b~roedler-
wil1 de groote bate voor de getneente sca ien bouwnen, doni fluistert
als zoodn ig, ben etd bet mines ~t voor e bidd~end eemoid : ,,Heer. ool<
narmn b Fhe steade. Wit ae sqe mij eeni youk van dat vuur !,,
nemers ziet en hoort, g~evoelt dan I
Gok onmiddelijk dlat zij huune bel.
ligste zielevervoeringren uiten in uasd Voor verstanid eni hart.
en woord; myJ keeren hun biunenrst Bidepoinvorlgltht
naar buiten. En omdlat daa-r~rbloene gr pooe beinsel vo~al hebd ikale wj
een Hooger Geeslt werkt, wordt het h~~oeid maarie ik heb dliefk nies, dan
geheele auditorium gewrijd. (leduren- bend ma ik to oets in staa~t. Iie
de de acht ureo, dat het epel duar. r
de, was er ouder de vier duizentd **
toeechouwfere een boo~rbare stilte. 1)e wil on 't goede te doen ligt vlak
Soms had ik het gevoel: de H-eer bij de krachtl om het to volbrengeu.
is man deze plants. .


~ee,


OEe schi gsrn


$en baken fn

(ear ailamistar da CreO*a

SOta &OST en en'B&OC*

6~&0 ]Ea milSe ms. No quema
a pala s>Gdrrinsa Oa cRY rD -

PaO d Cau s Nq~sann ditrd::!!
-a e-~ -- a agat-


SEstin compulestas de Crea sotsa de Haya
qupimicamzente pura, cub asd n
O capa ge atinosa eP sa~~ o~r ce, agra-
Sdable qe enmasciara eI l or y sabor
Sacred de la Creasota y evit. Su1s electos
Sirritantes sobre las vias dfestivas.
O Son un aunxiliar nauy eficiz cle la
I* F
(0)SIO E ys n e SCOt


SLegitima, en el tratamien~to de la
STuberculosis Pulmonar. Al clasor que
la EMULSION DE SCOTTf ~ lmen!;ta y
nutre al enfermro y aumente~. ~grest-
Vamente sus carnes y susS fuer asB, las
STABLETAS DE CREOSO' ii'A de ienen
Sla tos, cestruyen los microbiros tu~bercu-
O ossqu on causa cle la enfermeclad,
Sy CIcatrizan las lesiones hemias por los
IRICTrObios en los pulmones.
De esta manera los enfermos tubercul
Slosos reciben los grandes beneficios del
Aceite de Higado de Bacalao y cle la
Creaota no se Ven acometitios cle
Crauset dle Diairreas, y de otros tras-

tornos gastricos que resulta~n a menuclo
tiel uso cle las emnulsiones con Creosota
6 Guayacol, 6 cuando se torna la Creo-
Ssota en cualgiler Otra forma.
SDov......sa. scor aC1 s ow~r. onimice
be L* B~e..e. New York
~5~~a999~e~~a~~s~~~.?~a


aenQ vevio en t jden -- jtonr hi d
blj wel fu het oog, dalt de schepen,
die ook daar san de Zuidzijde, tus-
schen Pieterm~ai en op dlen hop van
het eiland, op bet strand liepen, mie-
leid waren, omdat zij door geen licht.
eeinen aan de Oostpunt gewaar-
achuwd, geen besef hadden, dat zij
zoo dicht ouder den wal warea. Het
laatete ongeluk met de paket ,,van
Heerdt" was, menschelijkerwijze ge-
sproken, tender twijfel voorkomen,
wanner e een vuu tor na gwet

eche barkjee dear in groot gevaa1r
verkeert, mear als door een wonder
outenapt, moet in deze kweetie ook
dat gevaar op de debetzijde gehoekt
worden. En sulke gevallen komen
seer dikwijls voor. En niet alle der,
gelijke gevallen worden bekend. Ter
will van de passagiers, of den goe-
den naam van den chipper, beeft men
er groot belang bij, er peen rucht-
boarheid aan te geven. Bet is nog
zoo heel laug niet geleden, dat ik
ult den mood van een dier kapiteine
vernam, was hem kort te voren dear
overkomen was. Door de duisternis
misleid, ve laste hij zich in den af-
stand van de Oost~puit en werd bij
tot zijn Ontel eide dho e ste on

ha Til ekr chtAn uluskt etbi v
ro~tsee of to blijven, maa~r er zat toen
niete auders op dan lange den sehee.
len Noordkant van bet eiland met
den stroom mee te driven enbij West.
punt on to varen.
In een volgend artikel beantwfoord
iki de opwerpingen van ,,de beate
fularluj aan weal",tedi oatreedsi alle on-
Ik heb getracht zoo onpartijdig,
soo objectief mogelijk de noodzake-
lijkheid van een betere kustuerlich.
ting ann de W~est- en vooral ann de
Oostpunt van Curagao te betoogen.
Ik boop, dat bet aangebrachte feiter-
materianl daarvoor voldoende is.-
Bet is natunrlijk mogelijk, dat ik
die g~evaren to donker inzie, dat ik
door de schipbreuk van de paket
,,Van Heerdt" to veel onder den in_
druk ben, omdat voor mij daarean
pereoonlijke treurige heranneringen
zijn valstgeknoopt. Ike drang geen
schuld noch vera~ntwoordelijkbeid in.
dit opzicht, toch stemut het mi ewee-
moedig5, telkenmale ale degoche
emaan zich opnienw san mijo geest
opdringt.
Twe ""er pevC'""e?!"e, dicabij dehj
lipmoias, een mowoner van Rincon,
die op mijn versoek de reis meemaak.
to on to~t geleide to at rekken van sijo
muster Mart~ha. reeds meer dan 35 ja.
ren de trouwe dienstbode van ver.
echillende Pastoors in onze Miissie,
en die nu op Curagao genesing boop.
te te vinden voor haar ernstige ziek.
te. Een jaar geleden kwam P'hilip
bij mij, om miju voorspraak on ann.
beveling voor den post van licht.
wachter aan den in aanbouw zijnde
vuurtoren bij ,,Boca Spelonk." Het
geluk was hem oiet zoo gunstig, dat
siju verzook werd ingewilligd. En zoo
gebeurde bet, datt hij, die zich beschik.
baar stelde, om een eenzrasm leven
to leidlen ale seinwachter am voor de
reiligheid der echeetpvaurrt te waken
en een eerl jk st~uk broodl to verdie-
nen voor zijo vrouw ea kindereu, nu
bet slachtoffer werd van die onrbe.
trouwbare en on veilige zee, uist dgr
ter plaatese, waar geen icht to ren
noch seinwachter was, on voor bet
gevear dier achuilgHande rotten te
werarsebuwen, en nu si n vronw met
drie jeugdige kindere u a swedu each.
terliet.


werenval.

G~edurende de rusand Augustus.
m.M.


Fort Amsterdam
PlantagZe Knip
,,Si berie
,,Klein Stat. Malrtha t

,, C~as Chikitoo
,, r. St. Joris
Klein S. aJo~ris

Beekenrburg
,, Noordkant


48.6
47.
79.
79.4
45.5
45 3
30 ,5

4,.,
4a.8
40.5


PNieuwsberictiten,


SII I'9 rC o

Wolkbreuk *

Docor Ilen H~on~g IdelGes~traugen ll
Hear Gouverineur is Ipp deni 12den
dezerl telegrarisobec hwric~hr ult St.
Euptaltius onltVangen, da~t pr ablaHr
on deuPhau 7def eag alb~reu deaeft
de wegen en de cultures beeft ver-
oorcaakt, doch gelukkig wonder eeni-
ge pereoonlijke ougelukken.
De katoeocultuur op St. Eustatius,
juiet dit juar zoo algemeen toege-
past, zal door dit alles een ze~er
gaeroeligen slag: hehbben onwvangen'
1Don~derds~ 11. ier wed~er een te-
legra soh `erich uit St. a~rtio
ontvangen, dat het zoutmeer over'
stroomt en de wegen bedorven zin.
Behalve de onkosten voor gebol-
won en wegen, beteekent dit ook
weer verlies van zoutoogst en weg-
emelten van bet opgegaarde sout.
Van Saba verwachten wij ook nog
Ivel wi scahdeirndJobstijdingn L
laatete jarea niet erg gelukkig.

Inspectlereis.

Den 12den deer is de Gouver-
neur, ver ezeld van den Kapitain-
Comman ant dler troepen, den Ad-
vocast-G;eneraal en den Adjudant,
den Luitenant BRU88E, naar bet
3e. d-e. en 5e. district op een inspec
tie eis vo r eniebodoage go$han.

in dedsta~d terugverwacht. D~onderdeag
gan dg odu ern r een diner op het

Bij proclamatie beeft de Gouver-
neur Mlaandag 11. ter tennis vain in-
Reeeteneo Crebracht dat het dage-
ijksch b~elead van zaken voor den
tijd van ZHE;. 's afwezigheid o~pge-
dragen is aan dsri Ondervoorzitter
van den Rhad van Bestuur Mr~. J. B.
G~orrma.

ourapao Vooruit!

Vooruit g~aa we, nog= wel met aruto-
mobielenanelheid I
Het arme Curagao is reeds twee
auto's rijk, die er lustig op losJ toe-
t rn s eah revoorzichh g lan~s ede
aardige gang in.
Als de koeteiers en de voetgangers
nu maar te weten komen, wat d
Retoeter beteekent.
Telkene wouseer er een krommi g
is inr den weg en de auto miet gez n
kan worden. evenals b~ij de hocken r
straten, behoort er getoeterd to w -
den on de komat der auto aan
kondigfen en to waarachuwen recht
vrij te laten. Rijdt de auto ach~ter one
aan en wil die ans voorbij, dan
moeten wij links uitwijken.
Giwteravonel sugen wij1, dat on
mogelijke orgeolukk\en te voorkomen, -
de auto. alvorens over de brug to
gu~an, bet rijtouig dat er op was, he-
dard~ afwvachtte, en toen toeterde,
bljkbaar met de bedoplingr on rrl-
tuigeni aan den overkant te waar'
schuwfen even te wachten tot de car
over de brug is.
E~en zeer voorzichtige maatregel.
Toch achten wij het alleszisiage'
wenscht., dat er spoedigf van Over-
heidswege een reglemeut worde vast-
gesteld ter bepaling van snelheid
van gang enl seine
Hoedenindustrie

In aaneluiting aan one h~ericht van
de vorige week, kunnen wij than mel
den, dat de Gouverueur den Heer H.
J. COHEN BJENRIQUEz beeft benicend
om met de eaartoe door de Kamer
wenKoophandelMe BEij erb id aan-
enC. .G.DE HAsEI'H Z, Elch tot een
commissie te vormen, ten eindle des-
i eane ndnd a~ eso hec i /ta o
geven omntreat de woerkelijke prtizen
van deulit deze kolomie te verzendeo


stroohoeden.
Nijj vernemen dat duez commissie
beeds eenige van dese certificaten
beeft* aggvn
D~e Our. Courant.

Ratten en Mutzen '

Gedurende de laatste 8 dagifen
wer~den in het fiscalaat aangebracht
en door middel van petroleum ver-
delgd
145 ratten
186 muisen*

DankbetutginK*

I~n dank ontvangen van de Hee-
ren R~YvIS, FENSIOHN & Co een tijd-
tgfe) Van vertrek en aankomat der
Red ,,D)" booted gedurende het last-
ste kwartaal van dit jaar.


De regenval was dit jaar b~izonder
gr~oo t n hield gestadig a; n. W'e ken-
nen C'uraSgao bijua niet, terug. Als men
nu een bezook brengot aan de bene-
denrdistricten, zou men niet zeggen dat
de groote droge tijd al yourbij is en
de groote regenitijd weer sangebroken,
Gok nu staan dea~r de boomnen en
heesters nogf prachoig groen.


Het nieuwebliksemlicht to IJmlulden.


t~el wi ze waarop de ikusts rliahtin ;
Neoro iek on 1 bran-d~e ti eft voe
venl. D~e verlichting bestood uit twee
vaste in elkander loropende lichten
sijude 4 pits petroleumlampenii van
6000 kaarsen.
De lichten stooden ev-en boogf. Ge-
bleken is nu dat de lichtsterkte veel
to gering was en dat t~wee vaste lich-
ten rvanmg~lii3e kboote eve er de sch ep
beef onu het licht van den bionento.
reu vervangfen door een bliksemulicht,
we-arvan de Iebtsterkte, wanneer de
booglamrrpen bij 80 Amph~res bralnder,
dat is bij heldeFr weer 15.000 T000
kaw-rren en bij 120 Amp., dalt is bij
hei'ig of mistig weer 30.000.000 kaar.
son is. Bij belder weer is di t blik~sei-
licht op zeer grooten aifstaind te cico.
zoodat het zoeken, dot veel vertr~a-
ging geeft, niet mneer coodig zal zijn.
Het licht vanl den buitentorenr werd
in verband d;uarmede cokl verva~n.
g~en door een sterk electrisch licht,
dat evens~el een vast licht is, doch
10 h1. la.ger gesteld wrelrd TE! dien
einde werd de buttentoren 10 ~r kor-
ter gemuaukt. Een sterker licht wrords
alaSgs de kust, van E~uropa miet aan-
gtrodffe~n, wel eenu vts geli ee sterkt
Frankrij;.

Zou die twee afgedank to lichten van
1Jmuiden nu niet kunnen diemen voor
onze knetverlichting b. v. van de
Ooet-- en Westpunt van Curagao?
Hier in deze streken bebben wiJ
geen last van mistig woer, g~elijk in de
Noordzee, zoodat een licht van 6000
kaarsen hier ruim voldoende is.

Een moole rele

is gebouden op een congrres te Bir.
kenhead, door den graaf van Mleath,
uen edelmoan. die in allerlei kringen i
en vereeniigingen voor bet nut van
het arlgerneen heeft gewerkt.
H~ij spralk over ,,overgejivoelig:heid
in de oproeding". als9 norzankyan vr
zedelijke verwording bij bet volk.
Vroeger- zoo ongevee~r Lo~rd MIenth-
fwjelde e imn ;, f I t
twa de pl cht iean dudr an nondiet
wjzers, on ge foorza am d ei te
esh en tezorgte, ied oer ueloole
kinlderen te straffcen. T~egenwoord'
bi edt een leer, dlie allednadiwang ve-
zinnen vrede, rust en goluk worden
versitoord door de tuchteloosheid
der kinderen, die maar Inogen doen
wat hun lust.
Zoo breng~en wij ook een geplaebt
op vervolgde Lord Mfeat h dat
voor een al te groot deal samenge-
steld is nit mannen en vrouwfen.
die er nooit in geoefenld zijri om
gic meta heel huevl hart ene 000 d
brengen van den plicht varn bet
oogenblik. O~nze decadente mannneu
en vrouwen zijo te deele bet voort'
brengsel van een onwijze ove~rge-
voeligheid, die bet gezag belemmert
en het recht den weg verspert. Voor
den dwatzen overgevoeligen mensch
scheelt bet niet veel, of citraf in on-
recht en wreedbeid
Maar de ervaring: leert, dat de
flinkste karakters en de flin kte
volken met smart en strijd zijo ge-
vormd. Hiet is een dwaze ov erge-
voeligbeid, die den Staat belet, ferm
met stelselmatig~e luiheid at to re-
keneni, en die zich zouder noodzaak
dringt tusechen ouders en kindl, tus-
cschen meester en bleeding, waar er
een redelijke tucht moet gehand-
haafd worden. Die ziekelijke neiging
moet op den dunr de sedolijke veer.
kracht van een volk b~reken. Zij


brengt weeks, elappe, verwijfde men-
schen voort, menschen met zichzelfin-
genomen on steeds metrichaenf besig.


va n ridderorden. in vecrband met
geldelijke bijdragen aan de anti-
revo~lu tionaire? partijkas roo~r ver-
kiezingsdoeleinden, lets dat. al v-alt
het niet ondler de strafwet, ale cor-
ruptie is gciinalificeera :
ten Perste. da~t. rour wa~t den heer
R. LePhmanTLI betre-ft, diei. no t;r aau-
laiding van zijne ruli me budlragen
ten behoeve ran hrthrso der
Hollandeehe ketrk te ('olomblo en
vanr het repat rieer on der opISt Helena
ve~rbliJ ende k rijgasgrna menrr pI. 81 Auo*. 1903, Lmedpce reerll werd,
niet. grbleke~cn is va~n cenice reden
om to twajfrleo nan de v-erzeke~ringr
van dr. K~urper en va~n hem znelven,
da~t hij voor htot verst in MIei l904,
due creruimeni tiji na de dcoreeringrr
o-eld voor de pa rtij kas bee~ft srtecoen
",,dat het onder 20~. bodo1:ie v-er-
hand cokl niet at to leiden is uit
de omstaindigrheid, da~t het aanw~ijzen
m~i dadenzi < ole litena ja
belang vertfien~telij k ko n maiken.
pleatu had ingerolge eeln verzoekf
van mrj. MI. Westmeyerr \vier ijv-erige
bemnoeiing~en tejr inzamllelion~ van gel-
den voor de partijk~as elii ier gel-
de!lijkie verplir~htingren ann de~n beer
n.Lehman aan dr. Kupper beksend

,,Immiers naa~r het nord~ee v-an de
comnmissie zou, door deze omstani-
digheld in aan merki ng te nemen,
het verbandt in den zin vanir corruptie
te ver gezocht zijn, terivijl er g~een
t wi fel kan zij n, dat d r. Kuy~per,
oak afgezieu vanl eenige betrek~king
tot mej. M1. Westmever, als agfente
zonder aanstelling, bijzonder belang
stelde in het herstol der K~erk te
Columbo en bet repaitriweren der
krijegagerangenen op, St. Helena.
,, Ten and C]ere, dat Tioor wact d1en
beer E:. H. Lehmanni ;-auguat, de
zaak zich anders voordoett. U~e po-
ging toch. van dr. K~uyper om hem
~our eene d~eco~ratie to d~oenr \-oor-
d r g~en heeft pllansF phalrl nadat
dr. K~uyper golden vanr hem~ had
sangenomnen voor de parrtjijkas, en
zouder dat hii zich dloor eemige
specialty daaid v-erdienstelijk hald ge-
meakt vo~or hot untionaa1 l elangf.
,, Leze feiten op zichzelf leveren


tiet rapport v~an den Eerernal.

Het rapport van den E~erern\ad,
pericht aan\l den Rleer J. E. N. ba2ron
Schimmnelpeanin'ck van dler Oye van
R-oevelalken, voorzitter van de E~erste
Karerder Staten-Genersal, luidt
ten deele als volgt:
s Gra,venhage, 141 Jubi 1.910.
Hoogwelgeboresn Heer,

,,Tie commissie, die zichi op- uw
citurnodiging geconstitueerd beeft,
tenleinde ..ingerolge een verzoek van
dr, A. Kuyper, na onderzoek\ bair
oordeel ult te spreken inzake de
stands elodfe Jumi des voragen1 jaars
uiggestrooi e hesc uligi ng tas z~u
Binno. lZake r as, clhulllidiggem:na t
bebbeni aan corruptie heef 0 (e per
u hierb~ij het resiultaat van haafr
,,De commnissie beeft~ bij hasr on-
derzoek, behalve van~ de door den
druk openbaa~r gemaakte stukiken-

to 3dlike Kier er 1agden,z gerb
gSemaakt van eenr haar doordr
K~uyper toegrezontl~en mnemorie, met
bijlagen, waarondler brieven van
verschillende personen in originali,
voorts van schriftelijcke inlichtingen
die zij van Onderaicheidene personen
gevrniagd en verkregen beeft, eindlelijk
van haar door maj. M~. Westmieyer
mondeling verstroekte inlichtingen.
,,Z;ij is van me~emuig, dat de leqen
dr. KuyVper ingebrach-te beaschuldigilng
zich co ncenitreer t in de quaestie
van de ridderorden voor de heeren
L~ehman, en spreekt haar oordeel
uit ale volft :
,,lo, Voor wat aangaat de b~epa.
lingfen van hetJ wetbook van straf.
rechtf: dat~ dr. Kuypers vrij uitgaat.,
saagezien niet gebleken is van etmig" I
sanduiding, dat hij ten eivren btife
geld beeft aaugenomen van de be~eren
Lehman ;
,,2o. in aaumerking nemend~, dat
de tegren dr. A. Kuyper gretichte
beachuldiging ook betrof het geven


Riocon.


A. ETWENB.


Pastoor.


g gy.Jagg, d


I0011 Ocn~ile*In het artikel over de WPaterleidi g
te Riiwoon in do,,Amigoe di Curagnio
van18A ug11i. stant vermeld dat de
total onkosten van de buiz~eneiding
alleen (480 voet lengte) fl 160. be.
droeg.
Naar de fleer G. DUIrJFJEs mID on.
lange meedeelde, berust deze opgaven
op een vergissing. Het isfuist 100 fl. to
weel, soodat de comtplete kosteubereke-
ning met inbegrip van metselwerk
so werkloon enz. komt tot boogstena
150 fl. Met nog meer recht due dan
den eersten keer, kan ik herbalen:
Dat voor dit hlettl bedrag een prach-
tig en hooget nuttig ~werk tot stand
is gebracht, wearbij de bevolking
Van Rincon~ voor lange jaren gebast
is,

Rincon 9 Sept. 1910.

P. A. EUWEiNs.n. n. as LZoningin aer seeiri~neen

BEKCROOND

de Amste~rdam 1868,
,,Ant~wer en 1885,
hicago 1-898, on
,, Ouragato, EerSte Pri s Eere
medaille, 1904.
Curagao, W~aterkant, Otra
handaa
Ahdverteert steeds

het sneest sgelemen der

hollandsche bladen to
de ROlORIO*


Hij wilde g~een revolutie predikren,
mear ale het soo vToodtging, son
bet onvermijdelijk worden d~at het
volk eenmlaal self den strijd voor
syjn rechten son sanvaarden.

--.
Advertentien .


Bekend ain Ig.

De versoop van ZILVEREN,
G~OUDEN en JUWCTEELEN
VOOR~WERPENT, beleend ter
Spearen Beleenbcank van 1
Maart1909 tim 31 A gustus
1909, wonder No. 3543 A tim N.
1939 B, zal plaats hebben op
Donderd~ag~, den 29en Septem-
ber a. s. en volgende Donder-
dagen*
Belanghebbenden worden ver-
zocht den verkoop te voorhomen
door de aanzulvermng der ver-
schuldigde interested
Ourag~ao, 12 Sleptember 1910.
De Voorzitter,

.J`ESTRUIN.


_ __ __ _____ __


EUxi tel~lland. ~


'f'I of r] 9C tL1~1c

van de stoomac~hepea der ,,Red D Line" tueachen

NE W *C~ Y ORKa
PUEFRTO RICO, VENEZUrELA en G~URAQAO.


Perz s d)0ow~zador '
Wegens de herhiaalde invallen der
Pernaannche troepen in de oostelijke
provincies van Ecuador, invallen,
weardoor alle bestaande overeen-
komaten geochonden werden en de
bemiddeling om den vredle to her-
stellen, krachteloos gemaskt werd-
dringt de re~egeering van Ecuador,
onder een krachtig protest, op een
apoedige oplossing aaD. Uitatel son
niete minder dan de volalagen ruine
der natie met sich eleepen. Reeds no
is de economische toestand van Peru
arllerellendigect, soodat er herhaal-
delijk klaebten en uitingen van on.
tevedehei teende beetaande re-
geering phboordwre.
Zoo a tob een oorlog komt,
valt seker de grebeele verantwoorde
lijkbheid ervan op Peru. Met het oog
hierop is door ae bemiddelende mo-
gendheden sann beide republieken een
protocol eanageboden, weardoor sij
sich verplichten bet reslteant der
bemiddeling aan te nemen. De mi.
nister van Buitealaendsche betrek.
kinlgen van Peru heeft sija verte-
genwoordig~er to Washington ge-
machti fd d-it protocol to ondertee-
kenen. ~r beereebt een groote epan
alag, welke richting de bemiddeiling
der Vereenigde Staten, ArgentiDle
en Brazilie nemen sal.
Obr fueechen Argenthis en Boivaia
is het nies alles ,,vrede en pale".
Herhaeldelijk. madden er vijandelijk-
heden plate van den kant van Br-
lIvia. B3ij wijse van togenweer beef
nl de minalatr van B~altarandenhe


DienSt illSSCllO Guarao a0C Plaracaib0

Mre~b. Merida Sulalia Meridal March. Merde
Versrek ranha Coto .................. Aug. 2 Aung. 8 Aug.10 aug. 12 AugSOBp. 50i~
Korlas sa to MLac~bso......-. 8 17 8j 88
Te~rseeks van ,, .......
Korlrn sau to ora~Cdo. .......~ .II c

Wilt gij in uw huis ongelukken voorkomen, zoo raden wij U oann
GEBRUIKT ALTIJD

z,,IUZ DTI AMANTI~~IE1
VAN

Dit is de eenige petrolie, welke geduren e de lasste 3
aar geen enkele: ramp veroorzankt heeft. Geen gevaar voor
,ntploffing geen rook, geen stank. Volkromen vei ig.


O WINKEL EN EONENW.


Drakkerr :


echter, near bet oordeel der com. saken in Argentinie, na den Sensat
miseie, nog geen ground op om cor- gersadpleegd to hebben, beeloten
ruptie aan te nemen en van bet bet laatate grenecontract, waardoor
innerlijk verband tueschen die feiten aan Bolivia een groote ~gebiedsuit-
is de commisele bij haar onderzoek breiding was toegestaan, terugte-
niet gebleken. Overigaene is, naar trekken. Dit heft natuurlijk in Bo-
haar oordeel, de voorsprank van livia groote verontwaardiging g~e-
dr. Kuyper bij een zijoer ambtge- wsekt en den internationalen toestand
nooten, ten gueste van den beer van Zuid-Almerika ingewikkelder ge-
E. A. Lehmann, niet te beschouwen meakt.
als een ambtedand.. Gaat Argentinie met reuzenschre-
M~et bijzondere hoogachting : den voornit, ook Bolivia is na de
ware crisis, die het onderg~asu heeft
De commissie voornoemd : door de dealing der natuarlijke pro-
(w.g.) VaN SWNDEREN. duklten in Europa, door de ibde er-
king die de banken san het i v-
,,H. I. K1sr. dueele kriediet stelden on het verval
,, VaN KABRNEBEEK. dat dese meatregelen veroorsaakten,
Voo eesluden afchrft weder ann het opkomen, economiech
Voo eesluden afchrf' zoowel als op politiek en militair
SCmIMMEL~PENNINCK V. D. OYE gebied.
v. HOEYELAKES."' De tegenwoordige president, Sr.
Villazon, beeft niet weinig er toe
Het Huisgesin" schrijft: bijgedragen. Hij is een man, die een
De u tepreak van den eerernad in bizooderen afkeer heeft van alle in-
de decoratie-kweetie is er. w~endige polities, en alleen at de
Het going nies over de vrang, of kracht~en van sija g~eest en karakter
dr. Kuyper sich in de geruchtma. wijdt aan het beheer van siju land
hende saak min voorzichtig, min De politiek last bl] over san sjn
tractisch beefct gedragen.rasleD.
Daarover sijn allen het eens, en Over bet nieuwe kabinet van Co.
dr. Kuyper self beet te dien san. lumb~ia, door den nieuwen president
dlen schuld beleden. Dr. Rest~repo gevormd, valt tot nog
De .vrsag was, of de groote state. toe weinig te zeggen. Zeker worden er
man schuldig etant aan corruptie, geen figures In gevonden die sich
m~a.w. of hij eich ale minister heeft In de politiek reeds onderecheiden
laten omkoopen, due een seer laak. hebben. De veteranen, die de aspi-
bare handling beeft verricht. rates der verachillende partijen ver-
De eereraad is vooreerst van oor- tegenwoordigen, outbroken, ook de
deel, dat dr. Kuyper voor den specialiteiten in de verachillende tak-
atrafrechter vrij ultgaat. ken van bestuar. Ook is bet her
Dat is iete, maar voor dr. Kuy. exclusief, dear er see leden tot de
per is bet niet genoeg. zoogenasmde republikeinache partij
En bet doet one leed, dat de eere. behooren en elechts 44n de machti-
rand den oud-minister ook voor ge conservatiev~e partij vertegen-
bet overige~ niet z66 volledig beeft woordigt. De rationale en liberale
kunnen vrajepreken, dat er van de partijen syjn heelemaal voorbij ge-
beachuldiging echiju noch schadow gaan,
overblijft. In een pblieke vergadering, be-
Ten sannien van den eeaen L~eb. legd on liem als uieuwen president
mann constateert de commiseie, dat tto bnidigen, verklaarde Dr. Restre-
bet verband in den zin van corrup. po: Tot nu toe ben ikr conserva-
tie te ver gesocht zou siju. tief geweest. Doch thans kan ik geen
Dit is een Frijeprank, maar een enkele politieke partij meer volgen:
die we liever door een wat sterker enods mijn presidentakense moet ik
woord, b. v. dat het verband on. u slechts beechouwen al~s compa*
gerijmd zou sijo, madden uitgedrukt triotten met gelijkze rechten, die ik
g~esien. voor allen to beechermen beb~.
Ten sanzien van den anderen Leb. Ik ben kathohiek, doch als Pre-
mann beeluit de eererand, dat de sident kan ik, terwijl ik nann den
~eiten ,,nog goee grond qpleveren om godedienst den waarborgy en de be-
corruptie man be nemen. echerminq geef, wearop hij krachtens
Ook hier neems de eererand self de Constitudie recht beeft, niet de
corruptie niet aan, maar hij eluit Paeus sia, van g~een enkel godedien-
die reel minder beelist sit dan ten stig Credo, maar de beechermer van
opsichte van den eeraten Lehmann. de vrijheid van alle godedienaebn,
Wat, wij in de siteprank van den welk e djook sijo, van alle Colum-
eerersad miseen is h~et verlossende bianen."


In de laatete maanden nu is de-
ze congregatie meer dan 12 maal
bijeengferoepen geworden, en sann de
berandelagingen werd regefl matig
deIelgenomen door de kardinalen
Rampolla, Rinaldini, Vives-y Tuto,
G~asparri, di Pietro en anderen.
Toegerust met de gedrukte stuk-
ken over de hangende kweeties met ~
Spanje en met de afechriften der
verzonden dep~ches zijo de kardi-
nalen ter congreg~atie verachenen.
De vergndermngen werden in de ver-
trekrken van den staats-secretaris
ebouden. Juist omdat~ de genoem.
ekardinalen in de laatete mean-
den zooveel moeite en tijd sann e
besprekiing der Speansche saken heb-
ben mnoeten wijden, is nog geen en-
kele van ben een dag op vacantie
geweest, en kardinaal Rampolla, die
eenige weken naar bet Z~witeersche
bad Einniedleo son vertrekken, beeft
weflr moeten afsachrijve~n.
Wanneer Canalejae verder beweert,
dat eeni e kardinalen van plan wa-
ren den Paus een door allen onder.
teekend verzoekschrift aan te bie-
den, omdat zij yreeoden dat het
work van Lteo XIII ten groode zou
gaan, kunnen wij evenleene mededee;
len, dat ook dese bewering volko.
men nit de lucht gegrepen is."

ENGELAND.
Hret voorspel der komende verkie-
singen.


r
s


wPoord: dat ann corruptie seles niel
kan gedacht worden.
Hetgeen de eereraad in siju seel
voonslchtig gesteld oordeel segt, it
voldoende om hen, die van den
evenmensch zoo laog sij kunnen hei
beate denken, to bevredigen en heu
to beveetigen in hun overtuiging
dat dr. -Kuyper sann niete laakbaarr
plichtig staat.
Maar het is niet voldoende om
den tegenetander te ontwalpenen en
te overtuigen.
Vo ~en ~wij er bij dalt dit ook see!
moeil ~k son vallen in een eaak,
die v 4r allesI een kwestie van wear
deering is en wearbij Fan meetaf de
politioke bartstocht een zoo groote
rol. beeft gespeeld."


f


De reseering en het Vaticann.

Onder het opschrift ,,Het duel
ICanalejae -Merry del Val"' heeft.
R Ieuter herhaaldelijk gemeliddat C~ana.
lejas san ieder die bet booren w~ilde
r verklaard beeft, dat hij uitastekend
, ingelicht was over alles wat in bet
-Vaticann voorviel, inclusief de ge-
rbeurtenissen die acht~er de couliasea
lal~gespeeld werden; bovend~ien wist
hij Zeker, dat de congregaotie voor
buitengewone kerkelijke aangenegen.
!heden, die bij alle ernatige strijd
vragen met vreemde starten on
haar cordeel gevraagd wordt, dit-
maalt biet conflict met Spanje! in
't gdehe niet be rade is genomen,
geurende de vele meauden dat de
onderhandelingen tueechen de Spean-
sche regeering en het Vaticaan nog
swevende warea.
De Staate secretaris 1Merry del
Val, een Spanjaard, had alles al-
leen afgespeeld. Vele kardinalen, soo
heette bet, warea outevreden over
de onvterzoenlijke houding van den
Staatseecretarie. en selfe de Paus
beklasgde sich over diene star door- I
driven van de soog~enasmde ,,Jesuie-
ten politiek."
De ,,Oaservatore Romano") deelt
nu het volgende mede, wearnit te.
vens blijkt dat van de bewfering van
Canalejae geen woord waarP is:
,,De door Paus Pius V11 in bet
jaar 18 14 gestichte Congregatie
roor buitengewone kerkelijke san- r
gelegeabneden, die in alle kerkelijk-
polidieke kweaties gekerad wordt, en 1
wier besliseingen de goedkeuring ~
vano den H. Vader pereoonlijk be- ~
hoeven, bestsat tegenwvoordig nit ~
15 kardinalen benevene een secrets. e
rie, een onder-secretaris en eemige s
kanselarij-beambten De inrichting 1
der congregatie is einds haar stich 1
tingD geen enkel opzicht veran- r
deden sij was de eem anr.
gatie die niet door het ecreet~a- e
pienti Coosilli getroffen werd. Valt z
er een Of andere saak te bespreken, It
dan w~orden de betreffende akten en I
stakken aan dien ene der 15 kar] C
dinalen overg~eled die met de toe- r
standen in h~et 6etreffende land het l
meeste vertrouwd is, betdj] dat sij e
dear lsi Nuntii woerksaam wparen l
of burgemrs Va dien staat ago.


d


f
k
d

h
t
d
g
tl
g
w
d
d

oi
bn

d
V


Reeds g~edurende eenige weken sijn
in de kiesdistricten al verachillende
politieke redevoeringen gebouden,
waarnit men mag beelniten dat de
herfsteampagfne dismaral tameliik
vroeg sal beginner. Onder de tal-
rijke redevaeringen waren er echter
elecht~s twee van meer dan locale be-
teekenis. D~e minister van posterijen
Herbert Samuel, sprak to Saltburn
voornamelijk over de vetoconfe-
rentie. D~e minister zeide, dat het
sijus iniziece absolaut noodzakelijk
was om de vetokweetie uit de we-
reld te helpen. Zou de conferentie
nu beteekenen dat de liberale partij
haar tot duever ing~enomen stand.
punt opgaf en goedkeurde dat de
oploseing van de veto vrsag sann
een onbepaalde toekomet overgela-
ten werd, dan souden alle ware li.
beralen daarmede geen genoegen
kunnen nemen. Masr naar sprekers
eigen overtuiging beteekende de con-
forentie juiet het tegendeel en daar-
on wee ook hij sterk voor het
houden der besprekingen geweest.
Tot nu toe kon niemand seggasn of
de conferentie resultant son he~bben
of niet, maar dit beteekende feite-
lijk niets; blijft zij zonder gevoly
dan is de toestand just sooals hi]
geweest is en heeft de liberate par.
tjnog niete verlorea, maar moebt
daarentegen eenig resultaat hereikt
worden dian son men zich met recht
kunnen beroemnen een politiek voor-
deal beheld to hebben, dart tot de
grootste der laatate jaren mocht ge-
rekend worden.
De polit~iek is geen spelletje of
wedstrijd waarbij nU de eene en
dan de andere partij de overwin-
ning behaalt, en evenmmn een klas.
senstrijd, maar de poging om ver.
standige e n untige gro n beg~i nelen
tot ultroernog to breenen en der
natie een regeering to verechaffeD,
die in stant is de belangen van bes
volk to behart~igen. I~it werd welie.
wear op de beate wijze door strijd
der partijen~l bewerketelhigd, maar
die strijd bleef altijd sleebts het mid.
del tot het doel, en niet het doel
self. Daarom moest de liberal par-
tij nu geduldig afwachten, waar sij
nu sag dat van de oude beproefde
strijd wijze werd afgewekren. en de
partijleiders een kweetie tot oplossing
trachtenr to brengaen louder strijd.
D~e andere belangrijke rede was
lie van Keir Hardle to Tyvnemouth
,ver de toekomet der arbeiderspartij.
Harrdie meende dat men wonder de
~onservatieven en de liberalen in
let parlementt wel is waer eenige
linke koppen san trof, inaar dit
:on toch onmoge~ij k sann et lot
lier beide an nog groote en machtigee
,artijen lete veranderea ; oowel
onservatieven als liberalen gingen
unn ondergsan tegemoet, t erwjl de
oekomet uite litend aan deare-
erspartij zon behooren; de verte-
lenwoor igater van die k~Hsee, die
ot on toe de ourlerworpene was
eweest, maar spoedig de beerschende
rorden sou. Tal~rijke redenen, meende
e socialist~ische leader, eprakenl voor
e noodsakelijkheid der opperbeer-
chappij der arbeiders~partij; vooral
mdat het vroeger democratic
estaur van het Briseehe rijk steeds
inder democratiech werd.
De macht der regeering nam o
en wearlijks onverantwfoordelijkke wi
e toe. Vroeger had het Lagerbms j
enminete nog ecoige control taitge-
efend, maar dearran was bij vel~e C
ingen in de loatste tijden beele-
laal geen e~prake meer. Erger was
og de eteeds stijg~ende invioed van
e Kroon, die niet good to contro-
eeren was on dearom alleen reed
eorwerpeyljk.


~DEWARLE'S


1910. March~. Philad. z~atia.
Veraseks van Nrcw-Yorms......~......... Jull, as Ifull so Adug. 6
VeKmt san to 8ax JoAN................... uS. &
Does consgo sann .......... 7
Komt man to LA QP~las............. 80 8 18
Vortrekt van ,,.................. Aus.C 1 9 15
VeKr tean te Plro. CIssuLo......... 1
Komt san te Co~glo..... a...... 2 18 11
Vertrekrt van ........ 7 14 22
Doet ELA Ganl san..,............ ..... 8 S
Doet six Join ann..................... 1
r~m san 9e NwYo aK ."1::: 15 22 29


/Marob.

80
Sept. 4
6

19


PhIlad.
A pr 97


10
15
19


Carese.
A~ug. 1
19
21


28

28
at


Toe koop by


Souablette et Fls,vuu


JOHN '


BEKROOND MET
50 (4 de Pld 11 e

Agenten voor ouryao,
R. S* der LANNOY.


MSPAnJE.
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs