Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00057
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: August 6, 1910
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00057
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 1 MBs ) ( PDF )


Full Text
-- ~___ ____ I I.~_ _I__ I_


WEX E L AD I 00 D E CU RA DA DS CHK E IIL ANDI EN


YI I ~I I I


II a IP~-- l1- I I r I 1 111


TIen slotte wFees hij nog enkeler
Deschtuldigingen van meer onderge-
schikten aard terug. waarina hij den
p~eraoonlijken aanval van ~Iglesias op
Mlaur~n met de voclgernde una~rrdige
woorden beantivoor~dde.
,,WiJ hebben, ook nu nog, hiet ge-
voel en de ov-ertuigriug hjj ones, dat
wij onzen plicht g~edaan hebben in
die dagen mn overeenstemminig met
ons geweten, en indien de b~edreigin-
gen van Iglesias in vervulling: moeb-
ten gaan, dan zullen w'iJ onzen kiu-
deren een onbevlekten naam, en een
nog g~rooteren roemn kunnen nala
ten."
De geheele Kamer barstte b~i) deze
wfoord-en in lev-endigre toejuichingen
lobehalve de republikeinea na-
tuurlijk, en de heer Lacierva word
van alle zijde grecomplimenteerd.
OpF het p'lein voor het gebouw
der Cortes stood een tal rij ke me-
nicto de republikeinsiche afgevAar-
dligden te wachten om te protes.
teertyr tog~en Iglesias' woorden. D~e
po'litle scheen miet erg belusit te zijui
op h:et uitbreken van manifestaties
e~n list de republik~einsche afgevaar-
digacur door een zij-uittgang ver-
trek ken.
1)ei olgendeo morgen sette ZLa-
ciief li eerj, dat b K~abinet MIaura
Lich vol;komen neutral had gehou-
acn tleamovc,\ er bet proces betwelk
ue niear rechtbanken openden
na afloop der grebeurtenissen te
arcelona.
Er ziju 12do6 instructies greopend
wcaarvan vijf eindigden met eeni
doodvouris, 09 met veroordeelmng
tot dwFangarbeid en 0 met een-
voudige gevangeumesstraf. 11539 per-
sonen zijn dus vrijgesproken of met,
een boete of zeer lichte straf er at
neko men Bovendien werden 40O
vreemndelingen uitgewvezen waarouder
vijf dieven, tien a~pachen en eenice
anarchisten. In 't geheel zi n 24
scholeui op bevel der regeering ge-
sloten omdaet er anti-unlitaristisch
ooder~wijs werd gegreven. Bovendienl
was geene enkele deer scholen wet-
telijk erkenld, zoodat de regeering-
ze ten allen tijde had kuunen slmi-
ten of opheffen.
Kocmende tot Ferrer schilderde
Lacierva dezen man als een door
en door gevaarlijk revolutionair,
wiens handehingen en ondernemin-
gen er allen op gericht wraren de
Spaansche monarchie omver t~e wer-
pen, met behulp der buitenal8deehe
revolutionaire verecoigingen. Een
Fransch socialistlech blad meldde
Ferrer reeds gerang~en te Muontjuich
toen hij nogS met eensi gearresteerd
was, terwill de greheele liberal en
muagonmieke buitenlandsche pers Fer-
rer verheerlijk~te.
O3p 't oogfenblik dat Ferrer gea~r-
resteerd werd was hi3 voortVlulchtigf


Curacgao 5 Augustus 1910

De Godsdienststrijd

Zal bet in Spanje komen tot een
algemeene revolutie?
Wij yreezen, dat dit maar al te
spoedig zal gesebieden.
E1n sal de zoorrenaamde ,,starre on-
verzettelijkbeid" van 't; Vaticaan
dan niet als de hoordoorzaak deer
heillooze ramp moeten worden ann.
gemerkt?
Als men sleebts de buitenlandsche
liberale bladen, en de hier gepgubli-
ceerde telegrammon leest, kiomt men
tot geen andere conclusie.
Laat ons echter eens kalm en
onpa~rtijdig de feitetn van de 1laatste
jaren, van de laiatste maanden en
weken nagaan.
Allereerst deelen wij mede

Een intervieuw met, Maura.

Eea journalist van de ,,FigTaro,,
heeft een ouderhoud gehad met den
leider der conservatieven in Spanje,
Maura, waarbij deze o. m. zeide, dat
in Spanje! de vrijheid vanr gewecten
tu)c~ hr0 !JtaiLL ;au vdersohille ~t
De wetten, die de constitute van
1870 voorafgingen, ademen een ge-
heel liberalen geest; en in de prak-
tijk van het dagelijkseh leven is
men verder gegaan dan de wett~en
zelf, zoo ver dat in Spanje niet de
minute wettelijke beperking meor
bestant tegen de uitoefening van
de vrijheid van geweten. Hlet is
voldoende, zeide Maura. dat men in
de beftigate anti-clericale bla-deo de
kroniek leest, van w~at aij dre lee-
kenactie" noemen, on to zieu d~at de
burgerlijkie Staat bij ons meer
macht beeft dan setfs in Frankrrijit
en elk ander liberal land en dat
bijv.l9 buiten de gewijde kerkhoven
alle wodenbegraven, dezls
maar verlangen.
,,Elke propaganda is hier volko-
men vrij; men heeft zouder dat zij
door demand worden gehinderd niet.
katholieke godedienetige scholen, en
neutral scholen gebeel verwereld-
lijkt, die men intusschen niet moet
verwarren met die, welke beslist
anarchistisch ziju.
In 1904 beeloot ik zelf tot een
herziening van het concordaat, waar-
bij de H. Stoel onze denkbeelden en
vooratellen omutreat de reeling van
de congregaties aaulnam."
,,En waaromn werd de herziening
van het concordaat~ niet doorgezet?"
vroeg de journalist.
Amerikananch dokterscongres.

Dr. Zwasudam refereert in de,,G~en.
Ct." over 'n congress van de Ameri.
canr Medical Associatio~n, Maandag 13
April, to Chicago gehouden waar-
uit van allerlei amerikaansebe ka.
rakteristiek, ookr voor ons, kranten.
levers, van belang, valt op te mer.
ken.
De beer Zlweandam schrijit :
,,Mij was, 'n 14 dagen geleden,
vanwege een pers-comit4 'n invita.
tie gezonden tot bijwoningf der ge.
zeg e vergadering, en, ofachoon ik
miet den minsten lust gevoelde m'n
tijd daaraan to geven, zoo was er
een item, dat, me er ditmaal heen.
dreef
't Zou er namelijk heet toe s~an.
Ik weet wat dat beteekent. Ik heb
bijgewoond stierengevechten in S an-
je en Mexico* beb haneugevec ten
geden in Nankin mongo- en co-
Ira-gevechten in Bombay; inktpot-
projectielerij la den F'ranechen ae


,,D~oor de parlementaire opposite
van de liberalen, hoewFel de herzie-
nin:g reded in den sernaat was goed
gSekeurd .
,,TLoen de liberalen ons in 1905
opolgden, deden zi) niets door hun
gro~ote verdeelheid op dit punt,
tot op de lastaste dagern van hun
miacht; toen dienden zij een wets-
o~ntw~erp in waarover niet eens een
d efi niiejf rapport antn de kamer
wverd u i tgebrach t. Vier maanden
daarna violen zij in volle innerlijke
tweedracht.
,,Toen ik in 1907 opniouwf miniF1
tor-president werd, verzocht ik de
medlewerking van de liberate leiders
om~ gezamenlijk een oplossingS to
zoeren, weardoor dat lastige p~ro-
bloom in onze politiek zou kunnen
wor~den opgelost.
,,aeen ige aarzeling wveigrerden
zij en daar ik de taak niet alleen
wilde sanvatten, omdat, daar ik
ove!rtuigrd-katholiek ben en alles
wa't ik zou doen, toch nooit het
blon: der tegienstanders zou kunnen
voldloen, heb ik er znij va~n ont-
houden, g~edurende de drie en dert~ig
maaznden dat ik aatn de regeering
was, iets te ondernemen-
,,DeF betrekki fen tusschen den H-
Sho onee ndigr gro trn b loan~rgr eij
dan zij voor elk ander land kunnen
hrbben, omdaet de Pans het createe.

en nul zelfa heftigfe a ti-cle i ~len
overtuigad ;beginnen to worden, dat
de meerderheid der Spanjaarden dien
godedienst belijdt.
,,Terwijl dit pleats had, merkte I
men, dat de revolutionairen er
een g~root belang hij hadden, dat
de kweat~ie miet laugfs vreedzamen
weg werd opgelost, wraot; dat is
het eenige! waardoor zii een agrita-
tie op touw kunnen zetten nn de
eendracht tueschen do! verschillendF
elementen hunner partij kunnen be-
waren, die v~an de burgrerlijke de-
mocraten tot de anarebisten loopt.
,,Heb is dringend noodig~, d~at dit
kunstmatige vrsaastuk op een of
audere wijze worde opfielost, omndat
het driogend noodig is, dat wayj de
belan gri k e en levenevraagstu kken
waarbl] de natie belang heeft ter
hand nemen."

M2en ziet het. de gSodsdienstatrijd
is in de handen der revolutionai-
ren, socialisten en anarchisten een
middel on de gemooderen in ourust
te houden. N iem an d denkt er in
ernst aan de hangende g~eschillen
met Rome laugs vreedzamen wveg
op to lessen. N~een, er mag geen
vrede komen, men wil dien vrede
zelfs niet, de toestand moet troebel
blijven, opdatt de revolutionaire
drivers gelegrenheid heb~ben hun
slag to slaan,


Iuntssehien laat het V'aticaa~n on
met; volle recht voela dat: de heele
en ov~erminderde ve;: alntoordelij -
beid voor bet onvere:1ntw~oordelijk e
spel, dat C:analejas pimelt, op zijjo
eigen schoudlers rust en dat 10.1
niet h-et Vaticau an darvloor mede
vera~l~noivoordlij k stellcl i kn.
lie .,0s)serva-tore l~Romano" van
9 Juli 11. publiceert

E~en N'oila

die dit nog eens tec duidelijkste
belicht *
,Sedert de kivestie \an den juri,
dischen toestand der congrregraties
in S~paDie~ opmieuw~ to berde is g'e.
b~racht, 'hehbbn meerde;re bladecn on
.uiste berichten verspraid, over de
)houdino- van den H. Stool, w~aarin
deze b schuldigrd wtordt van het
aannemen van een o~nverzoenlijke
houding, a~lsof de H. Stoel epn ab-
solute en system tischl-e wjigering
xou stellen tegenover elke redelijke
overeenklomlt.
,,Wij zija gemachtige' daarteg~en-
over to verkilaren, datf de H. Stoel
zich evengood tegeniover bet tegers.
wvoordige kabmnet geno;igd toont tot
belangrijke concessies in de beper-
king van e godediens age ior ctn-
'ed opdefn v1an lfe hI u'
ivasrin mm uer dan te- in r ligie '
son wn~rien, de onlF -6. orrplu zon-
tier uiozodue I st ee 0e
ninkrijk, waaraan ook andere per-
sonen ziju onderworpen, de verplich-
ting voor de vreemdelingen i die
nieuwe congfregaties willen stichten
met, een door den Staat erk~end ka-
rakt~er, om zich vooraf te late na-
turaliseeren volgreos de bestaande
burgferlijke wet~ten.
,,Alles w~ijet duidelijk op de web l
willende beachik kingen van den Paus
ten opzichte van het Spaansche
volk. Alles wijjst er ook op, hoe
verkeerd en ourechtvaardig het ook
is van den kant der regeeringf on
eigienmachtig maatregelen te nemnen
tegen de orgranisatie van de klooi-
terorden en de congrregaties, dlie nu
het oaderwerp van behatndeling nit-
maakt tu~ssehen de twree machten.
Jlen kan dus niet beweren, dat de
H. Stoel iedere rechtmatige oplos-
sing onmnogelijk~ maakt."...
Deze nieuwe nota van de ,,O~sser-
vatore" toout aan, hoe het Vati-
caan in de regelingf van het heele
vJraagrstuk; een altijd toegevenude en
altijd inschikkelijke houding aai-
neemt en altijd aano-enomen heeft,
hoe men van die zijcle tot, de uiter-
ste grens van wvelwillendheid is geC-
gaan,
Canalejals draagrt dus de volle
zwaarte van zijo eigren foutl en mis-
schien. dat deze gedachte hem ~r
toe brengfen kan voor goeed teru?


te k~eeren vann den v-erk~eerden reg.
dian hijl is ingeslagen.
YermeI~lld client ten slottenog, dat
de zesde~ o~f zevendce lit a pr
testen in bet; jongiste nunrnmer v-an
de ,,0s)servatore"' weer niet muindler
dan 20) plaatfinamenr bevat, wraar-
van niit een der plaatsen weer niet
minder dan 14 \-ereeniging~en of or-
ganisaties.

Mlaar draagt de K~atholjliee Mi-
nister Mlaura dan niet de schuld
van den tegenwroordigen wvantoe.
stand ?
In ant~woord op dexe vraag zul-
ijin 't kort weePr~een, wat er
publiek in de Spaansche Kamer ge-
sp~roken is over
De p~olitiek valn het
anta- a Ine 0' t
1)e iDfte ztt ngn der S aan
sche agsere m reir bijna itshitend
4ej Ram bnes >lrek~inp n over de
poe iek nan bet vorir li Kabinet.Na
dpo sha dlijken uitvial van Il-
enAB ied vkI ade dat m o
Mnura selfveeen aranslag mob ni eP
oen om hem van de regeeringf ver-
wijderd toe kunnen hoodeo, mocht
men v~erwachten, dat een der voor-
mannen der C:onpervatieven zou op
staan orn hiet vorig K~abinet togpy,
d~e role s Fch adelijk~e 7saallen. to
vreadri~o-ncle itaak viel d n af
alloreerst een lange uiteenzetting
gaf van de feiten die de oorzask
wanren re~eweet van de b~loedwveek te
Barcekina.
Daarna wTees hiij op de togenspraak
in de verklariagen der~ sociAli~sten en
republikeinen, die toen ontkenden
aan die bewegmgn meegredaan te
b-ebben, masar er nu wsel de vruch.
ten van w-illen plukken, en er zich
zelfs op her~oemen.
Hii verweet den republikeinen in
't bijzonder, dat zij de leiders der
oproerige bewreging,a op het beslis
send oogenblik aan zich zelven heb_
ben overgelaten, na ze eerst op al-
le mogelij ke wijzen aangemoedigd
to hebben. Vervolgens verdedige
Lacierva de maazt~regrel eo door do
vorige regreering genomnen,0m die ern.
stire! onlustenI te ouderdrukklen, die
immers warenl ul~~tgeroken op et
oogenblik dat de beste troepen der
Spaatnsche armi~e te Mlelilla streden.
D~e gestrengrheid dier maatregrelen
was bovendien vo~lkomen in over.
eenstemming met den aard en hoe.
veelheid der geoleegde misdrijven.
,En nu"!, riep de redenaar uit,
Is de bloedwFeek opeens een gSlorie.
weeok neworden, met dien verstande
data geFlorie ervan afstraalt op de
r~epublikeinen en socialisten, en bet
bloed heet te kleven aan de handon
der v-orige regeering."


Dit Blad verachijnt elken Zaterdarg.
Abonnementsprijs voor Curacrao, Bonaiire, Aruba ,
en de Bovenwfindsche eilanrde'n per dirie maando~n
fi.2.-- met vooruithbeta~ilng.
Voor bet Buitenland per jaar fl. 10.-
Afsonderlijke nummers fl. 0.1.
Prija der Advertentii'n van 1-7~ regel~s I. U. 010 voor el-
ken regel meer 7% cts.


I:s Clouratnt aki t;L sa~li toer~ dia~ Sabra.
Su prijs di abonne mentr tai tt at una
pagrit padilanti.
PaR lugarnan foi C~ural;ao. Bonaire. Airuba~, Sit. M3ar
tin (P'. H.), St. E~ustat~ius i Sabau fl. 10I.-- pa; ao~ia
Anunio di 1 te 7I reel f 0.50) cad~a reel inas


sameu, (V'ery true!) en dat we met,
ge~rust-held de toekomat tegenmoet
kunuen zien, aangezien de Amer.
geneesheer in als mensch en als
prA~cticus, On als christen immer is
geweest aan de spits der beschaving
en humaniteit, dat......De rest gang
verloren wonder bet geapplaudisseer
der aanwezige ignorams. Toen ik uit
de zaal kwam en in de open lucht,
zei ik tot m'n buurman: dat liep
nogal wonder klappen af. D~at 's
waar, zei hij, maar die alan komt
nooit meer aan het woord. En zoo
was het cok: toen de vergadering
was afgeloo nwas het offliciele
hoofd van Sr. Colwfell gevallen.
G~reatj and glorious \ve are!
Haet nut der tranen.

lu de ,,Revue" doet dr. WYayabaum
belaugrlike mededeelingen over het
out der tranen. Vroeger golden de
ze cogeparelen slechts als symbool
van bet hoogste meuischenlijden, doch
de wetensebhap weet thans, datt de
tranen voor bet evenwiebt van dhet
door geestelijk of lichameijk lj en


naat; ,,boxing-matches in our gSlo-
rious country "; doch dat is alle-
m~aw Zondagfschool~ verg~eleken bij
een oproer wonder Amerikaansche
m edi schie-b roedere n.
Ik going dus en werd er voor be-
lod. Di vegdrn d aoed
me gebed, dor ree d arvory p-
zetteli6 kekozen clomio8. Of ie er
voor etaald werd, we it ,
deuk, bij deed bet meer ,,.Pro Deo
of te we de manl had vn] medici-
neeren. .
Immerse, de domm6g's worden voor
bet meerendeel door de medics gra-
tis bediend. Waarom, weet ik miet,
tenzij er een stilzw~ijfende overeen-
komet is, waarbij de doctor probeert
den zielzorger zoo lang mogfelijk ult
den hemel to houden, terwijl deze
ziju best doet den Aesculaap uit de
hel te houden.
Nu dan, men sette zich schrap.
Eerst worden doodgewone zakren be-
handeld en kort daarna het woord
gegeven aan dr. Colwell, secretaries
van deni Medischen Rand voornoemd.
De spreker begon met vriendelijkl
to versooken, dat meln hem sou ver- /


gunnotn openlijk en zonder in de r'e-
de te worden gevallen, mede to dee-
len wat de uitslagr was zij uer be'
vindingen.
Oogenschijnlijk kende hij z'u Pap-
penheimers.
Heel zoetsappig begon dr. Colwell
met to zeggen, dat in d er~eemgde
Staten van Noord-Amerika 48 pCt.
gevouden wordt van alle medische
scholen ter wereld. (Great ~e are.)
Dat in Amerikab 20 maal meer g~eld
wordt beateed saan medische oproe-
ding dan aan eeni ander land.
(Glorious we are 1) DBat evenwvel in
vergfelijking met Europeesebe scho-
len, die opvoedingr achterstaat An
in preliminaire eischen bn in lengte
van studie-tijd. (Nonsense. ) D~at,
betgeen hij gereed sttant to zeggen,
is gebaseerd op de verklaringenr van
hoogstaaude opvoedkundigen. (To
hell with these educators?) Dat in ver-
schillende Europeesche landed. (We
don 't care for Europe 1) het on-
derwijs in de Hoogere Burgerschool
gelijk staat met one onderwijs in de
,standaard hooge school plus twee
ijaar in de, universiteit (It 's a111)


D)at de buitenlanders zeer goed i
wreten ho~e inferieur bet op dit ge.
b~ied bij ons is en onze diploma's
weinig of geen erkenuting= worden
watardig grekeurd. (NevesFr mnind that,
w~e don 't need E~urope). D~at onze
k esludir zc bte Ie toelei-
gnee u het Ird aken enveee weini%
op het gezoudmuaken, dat......
Pandemonion .

G~ehull, getier, gefluit, wvoode, toora'
sarcasme, verwvift, grestamp, gevloek'
geschuimbek, gesebreenwv en daarna
gedrangf om den spreker heeo, schel-
den, vervioeken, bedreigeo, beleedigen;
kortom 'n chaos van B elzebub.
Nadat de ,,bezetenheid" over was'
gelukte het den voorzitter 'n woord-
je in 't midden te brengen.
,,Dat er thane in de Ver. Staten
veracheidene medische scholen ge.
vonden worden, die in elk opzicht
gelijk staan met de beate der we-
reld (That's right!) D~at in de laat-
ste tien jaren meer wetten ge-
maskt siJo, in sake medische op-
voeding, dan in alle vorige jaren


No. 1888 ~


Zaterdag 6 Augustus I9 IO


27ste Jaaft~rgau


AIMIGOE


01


CURACAO


BUREAUX VAN DIT BLAD

I etrlalrCte er 011 Atlitiiilli *sla~tle

~~~)rrd~~~~~ .~o -"~~ 5rlr ,! :

de Kamer sangevoerd beeft, blijkens
door bemn ingSesteld oudlerzoek, met
vroeg~ere encyclieken herbaaldelijk
bet geval geweest is, daar is het
antwoord van de Regeeringstatel
gegfeven, volkomen just: De Rlegee-
ringr beeft geenn keouis gekregen van
het Pauselijki stuk. D~it is, gelijk
de N. Ort. hoewel spottend bedoeld,
toch volkomen terecht opmerkt, van
de zijde des Pausen voor het eerst
g~eschied bij 't afleggen der verklaring
door Mg.Gualtieri namens den
H. Stoel tot onzen Minoister van
Buiteulandsche Zakien g~ericht.
Volkomen in dien gaedachtengang
zich bewegend, kon dan ook bij, het
En~cycliekdebat dr. De Visser, in an-
dere bewoordingen, vragen : waar
moet bet been, indien morgen de Is-
rai~lieten in verzet komen tegen een
uiting van bet Protestantach kerk-
genootschap, of de Roomschen zich
bezwaard gaevoelen over een stuk, van
het bestuur van het Israirlitisch kerk-
genootschap uitgaande; enr die be-
dwaarde gelentoedren danl velnrlngen gingen,
dat de Regeerincg als zoodanig zichl hun
g~rieven aantr~ok ?
Het criterium werd 0. i. volkomen
terecht hierio gezocht, dat, zoolang r
een stuk, door deo Paus tot verschil-
leade kerk el ijke overheden en bestuur-
dersf gericht, niet ter kresms van de
Nederlandsche Regfeering kwam, dit
stuk buiten de bemoeling van die ver-
autwoordelijke Regfeering ligt.
Nu zijn door de in de Tweede
K~amer geroerde encyclieksdebatten
cle zakenD er eenigfszius anders voor
komen te staan. De indruk, dien de
encyclizk bij vele niet-katholieken in
den lande verwfekt had, is danir-
door met den inhoud der encycliek
lanlge o~icieeklen toeg san de Ne'der-
landsche Regeering keobaar gemaakt.
Ein waar dit het geval was, heef t
Z. H. de Paus door bet afieggren
der boven medegfedeelde verklH.
ring, alles aan de encycliek ontno-
men wat onaangenaam scheen to
klinken voor H. M. de Roningin,
eni on-katholieke landgenooten.
Do)or deze verklaring, OP ei gen
initiatief afgelegd, heeft Z5. H. de
Pauls een daad gedaan, die zeer be-
vorderlijk zal zijo aan het behoud
van dien godedienstvrede bier te
lande, wai-arvoor Roo~msch en on.
Roomach hem erkeutelijk zullen we-
zen en die trouwens instemmirg
vindt hij3 allen, in den lande, die
op verdraagzaambeid prijs stelleu.

Waterverachafting.
Een Waterleiding te KIralendijkr?
I -
Bij de behandeling: van de .Cura-
(;aosche begrootinci de 2ded~ia~mer
in bet najaar van I~O dam de He
Svan Kol met het vo gende vooret
!voor den dagF: ,,Terloops weuschik
e aan ac t te ves gren opd ke seh
Sto drinkwfater te brakenijd, ~ar
de berolking zich vaak met dra ig
water moet t~evreden ste ken, waarom
een leading daar shooftaketi ois."zin

tr di inee K depnzieuse ovordr j.
ving. nan zich zelven to wijten, dat
men zipn woor en mueests eenvou-
Edi V r 3F ek ase n eiu dane m .
veel te wteloig putten zlin, of at bet
water op te grooten afedtand dmoet ge-
haald worden, me~mand zou de wvaar-
heid ervan betwist hebben. In de bo-
venaangeha~alde woorden maakt hij
zich aan sich romelij ke overdrijving
schuldigf, is oajk de logica ver te zoe-
ken en stelt hij een onmogelijken
eisch. Dit treft te meer, daar hij hier
voor oogg~ietuige en alavrak man door-
gaat.
D~e putten van G~uan~pe geven hel-
der zoet water, die van Coeroe--Hoe-

matig geepanoen en de toestand
zou hoogat bedenkelijk worden, in-
dien de oog-~aders, die de mw~endige
en ultwfendige boofdslagaders ver-
binden, geen uitweg boden. Het
overtollige bloed vdoeit dtaarin af,
de sterke toer7od prto ~


traa~-n tieren en de verl asede traan i
is weer geboren'
Streatttooneeltje.

Het volgeode leuke tooneeltje
speelde zich to Amsterdam af.
In de! drukke stadestraat ouder-
haudelt~ de groenteventer met: de
dienetmeiejes over den aankoop van
worteltjes en andijvin. Een armor
drommel, karrenpikker of zooals
g~rappe~nmakers we~l regge: strait
kargadoor, staat hr bl]. Groente-
vent~er hacalt een handvol guldens,
k wartjes en dubbeltjes nat zija reeb-
terbroekzak, om ad rijkedaalder to
wisselen. Smachten e blikken van
den k rreopikkbr.b ?de
--,, ~il p1] 't be bn~ vraagt d
reteman metblk kwasie-onverachil-


dien put aangebracht good beateed
zullen zijn. IDie patten majn miets an.
ders dan gaten of kloven in deo klip.
bodem, wonder eenigen gemetselden
rand, zoodat al bet water wat btij
het putten g~emorst wordt, weer mn
den put terugstroomt. Die opening~en
zijn verder van beel beacheiden om-
vang, zoodat er slechts voor weinig
menseben tegrelijk plaata is, on het
water te putten. H~et streven moet
dus agon, zooveel mogelijk veront-
reimpug~r van bet water tegen te gaan
en het ophalen van het water to ver-
gemakkelijken. Het eenvoudigatfe zou
wvel zgjn, wanneer men boven of nabij
den put een amerikaansche windmo.
len plaatste met een zuig- en pers-
pomp, die het water ult den put op-
pompt en naar een daar in de nabij-
'neid te maken gemetselden bask op-
stowt. Ale men dien bakl goed stenga
metselt, een inhoud geeft van 6--10
kub. M., wonder aan den bodem lange
de twee lang~e agdlen een viertlal kral-
uen naabrengt, en ala er dan nog eeni
bre~eden goot van beton of portland
laugs die zijden ongfeveer 1 of 2 voet
lager dan die kranen doorloopt,
waarin het gemorste water wordt
opgevangen, dat verder van die go-
ten naar eenigelage~re bakjes stroomt
on het vee te drenken, dan zou die
put zeker aan betere eischen voldoen.
De kosten sullen zeker geen 400 gld.
hed ragren.
Het valt niet to ontkennen, dat
voor zoo'n groote bevolking van
ruim 4000 zielen, dio v~r van elkau.
der over dle verschillende buurtschap
pen Kralendijk, D~eutera, NIoord d
Saliria, Tera-coral en Nikeboke ver-
spreid woont, het aantal putten veel
to g~ering en beslist onvoldoeode ie.
Eenigfe boringen vooreerst op meer
guestifg gelegen plaatsen, die door
weelderig~en boomgroei, of sporen van
vochtigheid, of bij zoodere geologische
formatie van zelf daarvoor meer m
aaumerking komen, later zoo coo-
dig volgens een vast plan voortge-
zet over bepaalde afHataden, zooveel
mogelijk nabij de bevolkingseentra,
zullen toebh zeker wel eenig succgs
bieden. D~ie earste gunatige plaatsen
met waarachijulijke kenteekenen van
grondwater mooten vooraf door na-
vrang e' n local onderzoek worden
opgespoord. Deze ziju er zeker ge.
weesYt en ougetwijfeldl nog wel to vin;-
den. In verband hiermede is miet zon
der belang: betgSeen de heroemnde En-
P~lfche ontdekkingereziger W. Dam-
p~ier, die in Novemuber 168f1 Bonaire
bezocht, in zija reisverhaal over de
watervoorziemiug van het eiland in
die d gen mliasebt: ,,D~e reede is san
nl dduid--W ste zide; alculw, Lr 't
,,eve ume en nvrleedi pe basi in

,.sche mujl ten Westen vlanddeze an-
,,kergroud is een laag ei an je en een
,,alef t~ueschen 'tzelve en het groote
,,eiland~. De buizen squn uiet boven een
,,kwartier gaans landwaarts in lags
,,den weg..... Bij de huizen is een klei-
,,ue springbron, waarvan de inwo.
,,ners zich bedienen, hoewel bet wa-
,,ter zwartachtig is. Aan het W~est-
,,einde van het eiland is een goede
,,footeinl van versch water, a waar
,,drie of vier Indiaansche buiagezin-
,,nen wonen; maar op geen anudere
,,plaats miet men water of buizen."

sA omkee ijk nedere zttinuleder Inda
nen in de buurt van het to onwoor-
dige Dentera te zoeken heeft, wat
t ro u uplasao i o rna dkit ovee als t
de,"- dan geloof iki toch, Qat men
te vergeefs zatl oeken naar die ,,eprmg-
bron", wearonder men echt~er waar-
erchijoijjk slechts een ondiepe kuil sal
moeten verstaan, waario zich was
water verzamelde. De footein aan de
W'estzijde is natuurlijk de bron op
de tegenwoordige plantage van dien
naam.
Rincon--Bonaire.
P. A. EUWENs. O. P..
pastloor.

kalm op den bok van z'n kar, knip-
oogt nog even tegen zijn schate-
rende cliant61e.

Het g~rootste satlaris der wrereld


noemen de Amerikaansche bladen
dat van den mijo-ingenier en mine-
raloog Dr. John Hays Hammond,
verbonden aan de Guggenheim-mant-
schappij. Van hem zeggen de Yan-
kiees in hun eigenaardigSe manier van
zich ult to drukken, dat ~hij een
goudmijn ruiken kan op duisend
Emi'len afstand. Reeds als knasp! vanl
10 jaren verbeasede hij de aoud ra-
vers door agon begeafdheia in het
o sporen van goud. Zij n groo-
top speurzin in bet opsporen van
goud, zijo groote voorliefde voor
mineralogie deed sijn vader beelui-
ten hem naar de beate technische
hoogescholen te senden. Daar ont-
wikkelde zich bet bewonderenswear-
dig talent van Hiammond zooda-
mgdat, hij than een salaris ge-
iegrooter dan dat van den r~e-
sident der Ver. Staten ol- 500. 0
dollars (12 ton). 1.300.000.


roe ook helder, maar tamelijk brak
water. Doch van geen der be~ide put-
ten is het water drabbig of modde-
rig te noemen. Maar zells sangeno-
men, dat het water dier putten drab-
big is, zoni toch een leiding: daarm
geen verbetering brengen, want ook
de leading van ult die putten zou niet
auders dan drabbig water kunnen le-
veren. En andere putted van vol-
doende capaciteit b~estaan er in dec
outrek van Kralendijk niet. Ik ge
loof dan ook selling, d~at wanneer de
ingen~ieu~r vanr K~ol met den aauleg van
die leiding ware belast gewordeni, hi]
beleefd voordieopdrachitzou bedankt
hebben. Ret allereerate wvaaraan men
bij den aanleg van een wvaterleiding
te denken beeft, is to zorgen voor
eenl goede prisese dE'eauL". Logischer zou
het dus van den Heer v. Kol ge-
weest zijn, san te dringen op bet
graven van meer putten in den om-
trek van Kralendijk, en cenrt dan,
wanneer zij goed drink water lever-
den en het debiet ruim voldoende
bleek, zou de mogelijkheid van een
leiding kunnon overwogen worden.
D~och reeds au waag ik de voorspel-
ling, dat een waterleidingf te K~ralen-
dij k wel i mmer tot de pia tota zal blij-
ven behooren, omdat de uitvoering
ervan onmogelijk zal blijken, of op
de en,-rme koste~n zal afstuiten.
Het is zeer onwaattrachijulijk, dat
op de hoofd plaatu Kralendijk bij
gravino-r of boring zoet water zal
gevonden wrorden. Jeologisch is Kra.
lendijk opgfebouwd uit aanslibbingr of
afzettingr van koraalsteen door de
zee. D~e naam zelf van K~ralendijk
duidt dit reeds heel juist aan. Door
die koraalst~een beftnturlj fil.
trade van het zeewater plaats. Voor
zoover ik weet, bouden daun ook aille
putten en watergaten op Kralendijk
puur zeewa.ter in. Boringen leveren
eebter soms verrassende uitkomasten.
En dear bet kleinie tcogenov-erliggeo.
de eilandje Kl~ein-Ronaire, dat maar
600O H.A. oppery~lakte heeft en lwaar.
op geen enkele heuvel voorkomt,
naar het zegg~en tot zelfs in den
droogen tijd oogf gaten met zoet wca.
ter heeft, is de mogelijkheid en.
zins uitgesloteo, dat boringeo vooral
op de grens van de rifformatie toch
wel goede resultaten kunnen gev~en.
Ann een buizenileidinei naar Kra-
lendijk van ult deo put Loeroe-Boeroe
kan redelijkerw~ijze niet gedacht wor-
den. ire slecht-e kwaliteit van het, wa,
ter maakt dit plan reeds onan:rne.
melijk. Daa~renhoveen zou de gr~oote
afstand van meer dan t460 uur gaans
en de voortdureade rijaing en daling
van den weg daarheen de uittvoring
van d r)H Qfeir-cnp~o kczi 0 ~

vat e,(uankp ind feel gunstiger reon-
dergelijke pijploiding: van daaruiit
evenmin te ouderechatten. Een topo.
graphischre moting zon moeteni uit _
Inaken, of zoo'o leidlingf wel voldoen.
de verval heeft. lets, wat ik sterk
betwfijfel, daar nergens een rijaing
van den weg valt waar te namen,
zoodat niet verw~acht kan wrorden
dat het water vanzelf langs natuar-
lijke helling overall in bet buisennet
zal heenstroomen. Gok van hieruit
bedraagt de afstand naar het cen-
trum van Kralendijk wel viet min-
der dan E4u our. Het gevolg is dus,
dat in de nabijheid van dea out een
boogreservoir of wa terto ren met
pomostation zal gebouwd moeten
worden. Ditzelfde zou ook in ieder

mor eon. J t detze os bre ier 5t I~
ties, af ezien nog van de alidere be-
zwarea, maken de kansen r-oof- zoo'n
waterleiding op Kralendijk uiterst
gering.
Toch is verbetering van de water
verschaffing op Kralendijk zeer g~e-
wenscht en naar ik geloof ook we
mnogelijk.
D)e gunstige~ reputatie, soownel was
de kwaliteit als wat de kwfaliteit be-
treft van bet water van Guaodpe,
maakt, dat alle verbeteringen aan

,,m!",mees mu ilt de auder,
met on~geloovige zijdelingache boofd-

-,,Als je drie gemakrkelijkie din-
gen doet, die 'k je zal opgeven.
Hlier, wonder g;etuigen! ~


Karrenpikker laat zich bepraten..;-'
--,,Sla met je linkerhand op je
rech terkn ie!"
't Bevel wordt ten uitvoer ge-
bracht.
--,God zo.Trek nou met 'e
rechterhand san je lik r .
Bijna vergist de armed drommel
zich, maar ookz dit commando wordt
opgevolgd'
-,, Mooil Bijna ben je d'r. HFou
uou je pet opl"
De pet wordt van 't boofd en om-
gekeer~d in beide handen genomen.
,Kijk non z66 bederit-ie de
heeled boel. Ik zeg je: hou je pet op,
en je neemt 'm aft Nee non komt
er nike vanl"
Onbedaarlijk gelach bij het atudi-
torim. Warren pik ker verw jdert
stoo um perend. Gproenteventer klimt


gaan. De edele staatsman Donoso
Cortes merkte voor' enkele dagen
met recht op: ,,of wel Spanje blijft
katholiek, of het wordt het domein
van een losgelaten bende garleiboe-
ven. Al wvie meehelpt on aan het
Spaansche volk het geloof te outne-
men, laadt een zware verantwoorde-
lijkbeid op zich. De international
pers moge dit ter harte nemen."
----.-- -1)e Staafucourant~ bevat volgfende
verklaringr:

,,Mlinisterie Buiterilandschie Zaken.
De Zaak elasti de vanl den Hel-
li en Stoel te 's Gravenhagre beeft
den 60n Juli 1i i mo dracht van
den K~ar~dinaa -Staatsfesctreari uit
naam van ~Zin Heiligheld de Pa'R
nam an d Siijoer a Buiten Iaus,
anne da hous me neeld, e; ve -
zoek zulks ter hooge kennis van
H are M ajestei t de K~oningmn to
brengen, datt Zijue Heiligheid met
leedwvezen vernomen beeft de onjuis-
te uitlegging in Nede~rland aau dle
Encycliek ,, Editae saepe' betreffen-
de St. Carolus Borromeus grPegeven'
en dat Zi), smartelijk aan ged aan
door de gedachte, dat door deze
uit~leggring eenigie woorde~n erE
eveie~k H-are MCajesteit pijn ijk zou-
deue hebben kunnon tre fen, e~r prijs
op stelt Harer MaIje tel hted ver-
zekeren, dat ~ijoe g ei~ eid met
de bovoubedoeldedwo~orden goensz us
. edoeld heeftj op de Vorsten ult bet
dHeuj oan Oran er IGsa 1oc lie
onderdanen van Hare Majesteit '
Ons wil bet voorkomen, zegft ~e
Residenttiebode, dat met deze verkla.
ring de latstte sauleiding om ee.
nlige gevoeligheid over de Borro.
meus-encycliek to toonen, thans
voor onze protestantsche laudgrenoo-
ten is weac enomen.
De N. rT1. betuigt haar ingenomen-
heid met de verklaring van den
Hl. Stoel in zake de Borromneus-
encycliek. Het blad noemat die ver-
klaring, door den zaakgfelastigde
varn den H. Stoel la~ngs den offi-
cieelen weg ter kennis van den Mi-
master van Buitenlandsche Zaken ge-
bracht'
,een beleidvol, maar daarom niet
inder eerbiedwaardig streven on
alle aauleidino* tot verstoring van

d net 6ad d t vrd r, dlang di
at evn bl chz tndatero zicht olk it
men aan (sluit) bij de door Dh.
Nolens in de Twveede Kamer gespro.
ken wvoorden '
D~e N. Ortl. besluit haar kantteeke-
ningf op de verklaring door Mgr.
G~ualtieri afgrelegd, volgenderwija:
,Voor de Regeering is overigenR
deze dead van den Paus bij uit-
stek sangenaamn hoewel er Penige
ironie lIg~t in het feit, dat de M~i-
Dister van Buitenlandsche Zaken
thans van deo zaskgelastigrde een
betuiging van 's Pau~een leedwezen
in ontvangst beeft moeten nemen
over die onjulate uitlegrging van een
stuk waaurvan hij tot; heden geen
keunis had gekregen. Dit sal nu te-
gelijk zijn gesebied.".
De spotternij is ondeugend, maar
de opmerking schijut ons toch niet
just toe. Immers, zoo men kan aan.
Demen, dart de leden van het Minis.
terie elk voor zich van de Borro.
meus.encycliek kennis hebben geno.
men, zoo bet waarschijulijk is, dat
de Ministers daar wel eens met
elkaar over zullen gepraat hebben;
de Ryegeeing als zoodanig werd met
de encycliek niet in kerinia gesiteld.
En waar dit, ge ijk de M~inister van
Buitenlaundache Zaken in de Twee.

als 't ware als een yourbehoedmid.
del tog~en te groot smnartgevoel. Zij
zijn een leedP-vential.
M~aar niet alleen de smart, ook de
vreugde outlokt trane naan bet
oog. Hier verrichten de tranen een
functie, geheel verschillend met die van
het w~eeune. Het sterke lachen is van


physiolog~isch standpunt niets anders
dan een inspanoing. Bij het lachen
geb ru ikt men dezelfde spierea ale
als bij het optillen van een
swaar gewicht. De spiereni van de
stembannen worden saamogetrok.
ken, hiet middelrif daalt en de spie.
ren, die de beweging van de borst-
kas regelen, geraken in een toestand
van ziekelijke bewegin floosheid. De
adembaling stokt en s echts korte,
stootende ademtochten onderbreken
den toestand. Dat die korte adem-
tochten de ademstiremming niet op.
heffen, kan men mien ult het swellen
der voorhoofdaders on het vertrek-
ken van het gezicht. Er outstaat
gevatar voor een beroerte. De saam-
aetrokken gelaatspieren versperren
Eet blood den weg; dit stroomt in
do hootdalageder; dese words over-


en had hij zijn baard en enor laten
afecheren. D~it was toch zeker niet
de handelwijze van een onschuldige.
,Al moge hij ook," vervolgde de
redenaar voor U een martelaar
gewforden ziJa, voor one bleef hij
daarom toch cen misdadiger, die
zijn gerechte straf oudergraanl heeft."
Toen zeide hij dat het niet aan-
ging voor de Cortes om het pro-
ces te herzien, omdat het oordeal
geveld is door een volkomen beyoeg.
de rechtbank
De militaire rechtbank alleen kon
de aanklacht beoordeelen die tegen
Ferrer was ingediend. Bovendien
heeft men Ferrer in plsatat van de
in de wet toegestane dS uren een
volle week den tijd gegeven om ziju
verdedi1 ing voor te bereiden.
Ten aonie zeide Lacierva dat Fer'
rer volkomen te recht gefusileerd
was niet wegens ziju den kbeelden,
-- want dearvoor alleen wvordt aie-
mand in Spanie doodgeschoten
-- maar we ens de daden die uit
die denkbee den zija voortgedloei.

,,De heksenketel der Spaansche
politiet "

Z66 betitelt in de middag-editie
der ,,Kiilnische Volkszei tung''iem and~,
die jaren lang in Spanje gewoond
heeft en met de toestanden alduar
zeer goed op de hoogte mag wvor_
den geacht, de phase, wanarin thans
het kerkelijk-politiek vraagstuk in
Spanje verkeert. Hij maakt in dit
artikel o. a. de opmerking, dat men
elken dag in de liberate buitenland_
sche pers lezen kan, dat Spanje door
de Kierk geknecht wordt. lemand'
die ran de omstandigheden in Span-
je op de hoogte is, weet echter, zeg~t
hij, dat dit een grove leugfen is.
Immers de priesters mogen zich Diet
met politiek bemoelen, zij bezitten
geen passief kiesrecht, hun invloed
op bet openbaar leven is zeer kIein,
een groot gedeelte leeft in de bit-
terate abrmoede. vele pastoors van
bet land genieten een salaris van
240 tot 300 gulden, de regeerings.
ambtenaren nemen elke gel~egeabeid
to beat, on de priesters het leven
nog moeiljker to maken....... en dan
durft men nog van een drukkende,
knellende heerechappij der Kerk te
spreken I Juist om dezen kommer-
vollen toestand der p rieste rs be.
stant er wveioig krrus, dat een mach.
tige politieke actie der K~at~holickied
in de eerstvolgende dagen o touw
wordt gazet. ILast de kat oieke
M&"'J "ute .?""1: "'ietc t tr ng
toieknen; zi pertdhinedarneerrit
Waet er ook van syj, het katbo-
liek gelloof leeft nogf krachtig ondler*
de Spaanscbe bevolkiog. De groote
vergaderiagen, welke over bet geheele
land plaats linden en waaraan soms
meer dan 50.000 personen deelne-
men, on te protesteeren tegen de
Deutrale scholen, bewijzen dat klaar
en dui e 13 .
W~ie de psychologie van het ka-
tholieke Spaansche volk kent, kan
begrijpen hoe diep de katholieken
door de lantste besluiten in hun
gevoelens gekwfetat worden. Does to
meer, wijl de prottestanteln indHpanje
een vrijheid gemie en, w le de ka
tholieken in protestantache lanlden
hun mogen benijden. In geen land
ga oEuror jhedeerschtd oerig~ens
schrij ven dan in Spanje.: Bij ons in
Duitechland zou men b.v. de anar-
chistische propaganda als in Spanje
geen drie dagen dulden.
,Heb ongelakkige land gaat moei-
lij e tijden tegemoet. Alle kenners der
toestanden ziju het er over eens, dat
revolutie en burgeroorlog onvermij.
delijk zi'n. In eeander land van
Europa leeft in 8ee~grootesteden zoo'n
tuchteloos g~epeupel als in Spanje,
een massa, die bi] de minste aanlei.
ding tot bloedige gewfelddaden over.

geteisterde organisme van bet aller-
hoo ste practisch nut zijn. Ze ver-
min eren de smart, verdooven het
geroel en outnemen san bet leed
nij n neerdrukkende zwaarte.
In den toestand van rouw toonen
de hersenen afneming van den bloede-
nandrang; tranen verminderen den


bloedsaandrang nog mreer. Want de
tranen vertoonen in hun samenstel-
ling dezelfde eigenachappen atls de
vioeibare bloeddeelen; ze zipn een
afyloeisel van bloed, dat in de traan-
klieren in tranen wordt ougezet.
Daar de tranen den afreer van
bloed uit de hereenen, door hot ge-
voel van droetheid reeds bewerkt,
nog veraterken, verminderen zij due
het lijden. Men verdrinkt zijo leed
in tranen, evenals men het door
alcohol verdooft. Bet krampachtige
samentrekken van de gelaatepieren
bij het huilen staat in dienst van
de ,,witte aderlating". ijoefenen
druk uit op de traanklieren, pereen
de cogaders samen en leiden dear-
door het in hen answezig sijude
blued naar de traanklieren. Bij kin-
d~ren wo~rkQend,,anenlle tranon dus

Curagao, 31. Juli 1910.
Aan den Hedacteur van de
,,Amigfoe di Curaqao,
Alhier.
Zeer geachte Hleer,
In de "Amigfoe di Curag~ao"' van
gisteren No. 1387 heb ik met bij.
zoudere aaudacht gelemen het voor,
scel van den zeer geachten Paeter
WVahlen om hiier op dit eiland te
bebben eene kleine zuivelfabriek, min
of meer zoo als er een bestant op
Sint Martin, ten einde de planters
van de 'oenedendistricten in de ge.
lee aheid to stelleo, de melk, die
zig-evooral in den regentijdt o never.
koh b eh udeo, te kunnen be.
nu tit cov Eroblijft green twijfel over
of sul keen zuivelfabriek van bet
grootste belangr voor Curag~ao zal
ziju. Bijgev~olg verdient zoo een
vooratel of indicatie de meeste
aandacht van het bestuur en moet
ledereen dankbaar ziju aan Parter
Wablen voor zijn giemeld vioorste~l
on wil ik er bijvoegfen voor al het-
geon hij altijd schrijft ten faveure
van Curagao.
Een suivelfabriek sal bepaald in
het belang van Curagao zijn. Niet
alleen voor de p~lantere van de be'
nedendistricteo, maar ook voor die
van de bovendistricteo, waarouder
mijo persoon (die zooveel moeite en
zorg neemt om dle melk van Sint
Joria zoo surver en zindelijk en zoo
verach mogelijk en teer vroeg ten
verkoop to bebben in de stad) som-
tijds, of liever gezegd menigmalen,
een boel onverkochte melk overhoudt
ten nadeele van al het belaugf, dat
elk telde do opers dde 1beate, zuivere
Een suivelfabriek zal dus bepaald
waarde hebben voor al de planters,
di melk tekoop heblen maar to

bet niet eerst g-oed zal zijn, dat er
van be~etuurezejdre nee bes hi 3 a
arl degenen, die gewetenloos de melk,

s~eon ed lzievdorn schna em, vooorr
al voor kinderen in oureinen staat
o wel gemlengc met maer eoverk o
verkocht worden, indieu iedereen die
het artikel noodigf heeft, de zeker-
heid hadde, dat hej melk en miet
iets gelijkend op melk kocht.
G~e ieve Heer Redacteur de versze.
keriwr te wRillen accepteeren van
mijue voortdurende boogachting.
C. PI~IE~rHWC ENTII
----- ~ ~ -L--
Nieuwsbericiten.

em-avzCao.
Mgr. Vuijlsteke.
Verleden Maandag: wetrd door den
Hoogeerw. Pater Vicaris ult Holland
cen telegram ontvangen, afgezonden
door den Boogeerw. Pater P~rovin.
ciaal der Hollandsche pr~ovincie,
waardoor de reeds sangfekondigde
benoeming van P. fr. GREGORIUs
VUIJLsTEKE, Vicaris P~rovinciaal der
Missie op Porto-Rico, tot Vicaris
Apostohicue van Curalao officieel be-
vestigd werd.
Daar Mgr. VUIJLBTFEKverleden Zon-
dag ziju verjaardag vierde, nemen
wij deze gelegenheid tevens te baat'
om ouzen muweaen Bisschop, ook na-
mens het Katholieke Curag~aosche
volk, onze bartelijke en welgemneeode
gelukwfenschen ann to bieden. Wij ho.
pen dat LMgr. VUIJL8TEKEE dezen dag
vele jarea wonder one moge vieren.
Welkom
D~inadag arriveerde met de ,,Ma. L
racaibo" luitenant J. A. SmaJDneusJr.
wiener vermoedelijke komst wij reeds
meldden.
Van barte heeten wij hem wPelk~orn
te midden sijuer rele vrienden en
kenniseen, die hij zich tijdens zijni ver-
blijf in onze kolonie verworven beeft.
Koningin Moedler.
Op de gewrone wYijze word hier de
52aste verjaardag van de Koningrin-
Moeder Emma herdacht. Op alle
publieke en vele particuliere gebou wen
wapperde vrool jk de driekleur. Om


half negen in den voormiddagf werd
er door de bemanning der ,,Utrecht
en het garnizoen parade gSehouden.
8 avon a had er eene wveigeolaagde
mnusiekuitvoering plants door de
militaire staf, op bet Molenplein,
die door zeer ve e belangstellenden
werd b jgewoond.
Datt aod B. M. de Koningin Mloe-
der nog vele jaren spare, tot vreug-
de van heel bet Nederlandsche volk.
Portiuncula-anlant.
Bij gelegenheid van het 700 jarig
beataan der Franciskaner-orde
heeft Z. H. Paus Pius X~den groo.
ten Portiunculat-afiaat, die asn St.
Franciskus sijn ontastaan dan kent,
alechts tot enkele kerken beperkt is,
over de grebeele wereld ult estrekt.
Iloor dese weldaad beeft de Paus
een blijk r an dankbaarheid willen


i)-~IIY~~1111111~S ~LUXsl~YII~ lrr111~111111


echenken aan deze groc-te en berooem.
de orde, voor bet reuzenwerk dloor
haar gewvrocht in de eeuwen van
haar bestaaD, On teVene san de gre.
loovigen een middel orn hun danuk-
baarheid to betoonen en tegelijk te
deelen in hare op~rechte jubelvreug.
de. Dtauromiheeft. Z. H-. Pius X al.
le bieschopp~en de~r aarde gema~ch.
tigd in hunne diocesen kerken Aan
te wijzeni, wva.ar dfe geloovigen~e de-
zen aifi;nat kuunlen verdli~ena. ~e
Hoogieerw. Palter Provicarie heeft
voor de stad de twee kerken van
Pietermani en Otraband a angewe-
zen en ver~der alle kerken van het
geheele Vicariaat. D~eze aflaat kan
men verdienen ,,toties q~uoties" dat
wcil zeggen, zoo dikwijls mien de kerk
bezoekit en daar eenigen tijd tot in-
tentie vani Z. H. bidt.
1)e tijd wvaarop dit gebeuren kan
loopt van hedenm~iddag tw~ee unr too
den zonsonderganlg van Zoudag.
D~e g~ewone verenschten zijn dat~ aen
OP een deer tw~ee dagen gebiecht
en gecommuniceerd hieeft.
onre hroedenl or de
Brusaselsche tentoonsrteiling.

D~e Koning en de Koningfin van
BelgiB, roudg~eleid door Z. Exc. Mi.
nister van Kolonitin DiE \VAALI MA.
LEFJIJT, hebben~ ook de Koloniale
aideeling van de Nederlandsche In-
zending bezocht.
10 een veralag over dit K\onink-
lijk bezoek lezen w~ij in Het Handels.
blad : De Koningfin verbaast zich
over de fijaheid van een Curagaosch
stroohoedje, da-t zij in handen neemt
eni dat voor de mooiste voortbrenf-
seleent van Samarangr inderdaad niet

Voor slachtonfers
van ,,Prins willem U.,,

Ipoor bet Rurinaamsche ,Prine Wtil-
lemlI ComitB6"isasan deo Clouverneur
van Curagno overgfemaakt een bedrag
L' a~a a20cht rgulve wedau ecle'
het stoomaschip ,,Prins W~illom II",
wvelke bijdraff doar deze kolo eie zan -
ter-kolonie.
Boletin Comlerciatl.
Maandag 1.1. is dit dagblad sjn
derden jaargrang ingetreden.
Onze hartelijke gelukwenschen .
Scheepraart.
TIn dank ontvrngen van het kan-
toor van uitklaringi den stant van
den maand Juli.
Ingeklaard werden :
!!82,!!":"'"> 28 Thhud 119 299t n

total 159 schepen 2043~78 ton
U'itgeklaiard werden -
.Stoomachepeu2~8.IXnhoud 189729 ton
iZeilechepen 136. Inhood 13624 ton

to taal 164 schepen 2033~53 too
Gedurende het eerste halfjaar 19)10
worden
ingeklaard
189 stoomachepen en 610 zeilechepen
ui ge laar c
1553 stoomschepen en 631 zeilschepen
Hr. Mis. Utrecht.
Verleden Zaterdag keerde de Ltrecht
van Bonaire terug wvAarheen bij D~on.
derdeagorgfen vertrokkenl was on de
voorbereidaelen to maken voor de
sch ietoefenin gen. .
Woenedagf 11. is hij wveer uitgevaren !
naar Bonaire on de oefeninigen te
houden. D~e volgende week zail hij,
naar Araba gaan en vervolgens een .
reis maken naar Su('~rinme, Jamaica I
en de B~ovenwindsche eilauden.
Ratttenl en Muisel.
Gedurendi! de Inatste dagen
wTerden in: het fiscalua~ aungrebracht
eni door midd-el ran pectroleumn ver-
d e gd
244~ ratten
221 muizen.
Mo0ederlLncd enr Kolonien.


Het staatkuadig programma voor
de Nederlandsche kolonii00 in Ame-
raka, dat door de vereenigingf Moe-
derland en KoloniBo vastgesteld
werd in de alffemeene vergaFde~ring,
den 5den April 1910 te den Hasg
gehouden, ia thans eipubliceerd.
In dank ontving ;e Redactie een
jpresent-exemplaar. Een concept van
dait program werd met zijo toelich-
ting verleden jaar op rui~ne schael
verspreid, zoowel in N~ederland als
in Suriname en Curagno, in de boop
beschcouwingen van beyoegde sijde
nit to lokken. Deze verwachtingas
miet beechaamd, zoo 6chrifft het be-
stuur. Youd het ontwerp in het
algemeen groote instemming, de dag.
bladen gaven toch ook eenige saaw
merkingen en meerdere kantteekenin-
gen, terwijl sommige personen ons
Iovendien eenige opmerkingen de-,
dea tookomens. Dese belangstel. '


lende medewerking is door de Ver-
eeniging zeer op, prijal gesteld.
Nadat de commiesie, die het out-
werp had samengesteld, de inge~ko.
men beschouwingen overwageu haLd
en er in haar concept, voor zoover
zij dit w~enschelijk achtte, rekeningf
mede had gehlouden, kwam dit ter
voormelde algemeene vergad~ering
in behanodeling.
INadat het programma dloor de
algemeene vergadering was aaugre-
nomen, beeft de ultgave nogmaals
vertraging ondervonden. Mlaar de
herhaalde teg~envazllers~ ten spit, is
de arbeid toch eindelijk g~ereed ge-
komnen.
,,G;ereed") maar een programmL,
hoe goed ook, heeft slechts prak-
tische waarde voor zoover hlet tot
uitvo~ering kome. Jloger dit duaaroin
miet ag~io h1et eindresulttaat van ve.
ler b~emoeienis. mnaar dna~renitagen
ie wegw~ijzer tot een krachtig, ae-
tie, die dle w~elvaart der Kocloui no
in Am~erika en dfe terredenheid ha-
rer ingezeteneu in Fzeer ruimne mate ~
ten gioede kome. aidns: beslujit het
bestuur van Mloederland en K~olo-
mein, dat allen, die aant de totatand.
komning hebb~en rued~egrewerkt, har-
telijk d~ank betuigt, waarbij het in
de allereerste plaatbi denkt san de
leden der c~mmnissie, die hiet ont-
werp hebben bezorgfd, en die, bij de
verdere w~erkzaamheden, een hoofd-
rol zouden blijven vervullen.

Dooven en musziek.

Gok de dooven kunnen de musiek
genieten. Helena K~ellejr is een van
haar g~eboorte at doof on blind
mtaisj eZij hleeft cen hboe gsfih e
ven van een outwikkelde, fiju ge-
voelige ziel, door de doof- en blind-
hel vtn to aitenwt {Idn2 8 afesote
bekoort. Zij hoort ze oiet, doch be-
gori tmt hea elan da peannoraar
toe raken.

sit it vaten rearu dachderhieniver
autosuggestie te doen te hebben
. Iar nanbeerba e o rav ies,nau" t
kasal genot smak~en kunnen, wiji
zij een seer fiju hersenstel hebben
en seer gevoelige zeniuwen. Hij zette
zich aan de piano, terwijl Helena
Keller er togen leunde en een hatrer
handen er op uitat ekte Hi Iped
een eenvoudigfe ruelodie invie k -at~se
mnaa, en onmiddeli k begon Helena
met de rrije hand di masat te slaan,
Toen hij de D~onanwals ultroerde
wiegde zij zachtjes, op de meas
mee, terwil1 een zoete wellust zich
az ha r fflaat afsaeeldo. RiB ade

tnrgel~at een uitdrukkingg van
kame, haar lichaamn een houding
van rust aan. Hij eindigde zijon
proefueming met een hooge en een
lage noot, met een interval vnadrie
Octaven, en Helena zeide hem, dat
ze twee afzondlerlijke on zeer ver-
schillende noten gehoord had.

Hof van Arbitrag~e in den Haag.

Op 20 September a. a. zal de be-
handeling aanvangen van het aan ar.
bitrag~e onderw~orpen gLeschil tuuschen
Amerika en Venezuela, betreffeu~e
de vorderingr van de Orinoco-stoou-
vaartmeatech~appij. AIrbiters in dere
tsak sijn de volgende ledeo van het
Permanente H-ofvan AIrbitrages: Prof:
ILammasch, hoogleeraar to WS1eeven,
president; ar. Beernaert, minister
van Staat te Bruessl; Quesada, ge.
Zan~t van Cuba to Berlijo.
De memorii~n en contra-memoriiin
zijn reeds overhandigd.
Als5 agent, vor~r Venezuelao treedt op '
dr. Grisanti; als agent voor Ame.
rika mr. D~ennis.

Douanen te N~ewr-York.

Ged urende bet fisonaljfar da;t; do
Juni i. I. einidigd~e brlchtren d~e doun-
.$Pn24 9~ ~16. i) op de som van

.96 r <0- b~tc, tedrPoneP n vanlrde on 1
tiic.** 1 20, waarb mcln now
10O.602).064j to vom~en heeft, va r
koopwraren uit den vreemde dio daar


Indeposito warea om veracheept to
worden.

De Bestuarbare,

Verschillende Amerikaansche bla-
den spreken over het plan om per
bestuarbare den Atlantiechen Oceaari
over te steken. Het luchtsebip zal in
Augfustus of September NiewYorl<
ver aten rret ses man en van drie mo-
toren voorzien. Giedurende de reis sal
men voortdurend draadlooze berich.
ten senden.

Nieuwe overwinningen
der dranaloose.

H~et 'A rgen tij nach g~ouvernement
beeft een reeks radio-telegrafische
stations, volgens het system Tele-


~g El metosdo mn8s racional
;,8.1 1111111~strar ai C~reO*


L~Z k8.1i'0s de Uisas, Noq~uemman c,
s ~~r CR $)A~ T ir~ganta--
Esgitay can TPUestas de Creasota de Hays
e uFegy g alitOR O
Ca a 69t;on" nos Sa~bor dukeCC a a-L
E10 q .I ne Cr i GlriO y sabr
acr~e de a CP7003 s-ta y @vze.i sus feCtOS
a~irritantfes sobre lais vias digstas~vas.
OrSon un anx~iliar m~uy eficitz de la


O ~ A Em l e~l **Sct


O Legatima, en el tratl~ainnonto de la
9r Tuberculosis Pulmona. Al paFso que
Sla EMULSIION D:E SCOTT" alimnenta 7
nutre al enfern10~ y- aum~enth progress>
98 vamente sus carnes Y sus fuerzas, las
TABLETAS DE CRSEOSOTAg detienen
Sla tocr, tiestruyen Bos microbios tubercu-4
l osos que son caursa de la enfermedade
gr CICatrizan las leslones hechas por los
"smicrobios en los pulmones.
De esta manera los enfermos tuberew~
Slosos reciben lo5 grandes beneficios del
SAceite de Higado de Bacalao y de la
nrOSt OS Ven RCcwmetidOS de
Caueolas, Diarreas,s y de otros trash.

tornOS gastricos que resultan a menudo

USO u 6 d as em lsiones COn Creosota (

sota en cualquier otra formna.
O xn" a scoTTqu nsme ss-


funken, opgericht lange de o-eheele
oostkust tot de uiterste zuidpunt van
Yuurland.
H)e afstandeu, waarover men tot
heden telegranfeerde, ziju van Bahia
Blanca naar bet eiland Aiioo Nuevo
bij de zuid-oostpunt van Vuurland
gelegen, 1.850 M1. K. en van Buenos-
Aires naar Arlo N\uevo, 2" 535 K;. i.
D~e stoomboot ,,Holgier"' der Ro-
landlijn van BIremen trad bij zijn
aankomat to Vallparaiso in verbin-
bingf met Bahia Blanca en Buenos-i- li
res over g~eheel het vasteland van
Zuid-Amerika been, resp. 1050 en
1200 K~. 11. Hierbij moeten wij op-
merken dat de verbindingslija de AD-
des to passeeren had, die aldaar meer
dan 5000 Mi. hoog sijn. Dit verras-
send resultaat is alleen tol vergelijken
met datl vwa het station N\aven in ver-
binding met; Polen over de Alpenketen
van meer dan 1.000 K~. Af.

Een opzienbarende uitvinding.

Het ber~icht van een opzienbarea.
de uitv-indting kout uit Egln.
Blijken de eerdte modede~elingenr
steekhoudend, dlan belooft de nietiw"
vinding Fcan~ belang~rijke rol1 to zullen
spelen byi het mijawfezen en de: miju-
ramnpen.i, e lugemur A. J. Sharman
Ivervaardigdee namelijk een toestel,
dat bet mogelijk mnaakt, door de
aarde been, drandloos te telepho-
neerent HJet toestel dlrijft, de electric.
sche golv-en door den groud been,
waar ze door een outvang-appa.
raat w-orden opgevangen. Het toe.
stel is even ecovoudig als licht.
De eerste practische proefnemiog
werd in de diepe mijuen van Chris-
lehurst gedaan. D~e wettenschappeli'
ke medewerker van een Engelset
blad goeft de volgende schet~s van
het door hem bijgewoonde: ,,Nadat
wi) den heuvel boven de mijogroe-
ven bestegen hadden, werd het krlei-
ne toestel, dat er haast als een pho.
torphische camera uitziet, o pge.
stld. e beide ijzerdraden, die de
golven afgeven, werden in deo groad
gestoken. M~r. Sharman bleef tovren
bij het toestel, terwijl wij met het
ontvangap araat in de miin af- .
dealden, Nadati w~ij ongereer 200 I


Mi. ver door de ouderaardsche gan-
gen g~egaan wFaren, werd bij het troe
bele licht der olielantaarna het twee-
de apparaat opgesteld. Vervolgens
kwfam bet, signaal en dadelijk be.
gon mr. Sharman met one te spre-
ken. De woiorden klonken duidelijker
en levendige~r dan bij de gewone te-
lephoon, w~ij spraken een heelen tijd
met elkaar, wonder dat de gering-
ste stoornis zich voordeed. D~aarna
werden de apparat~en ougeschakeld
en wij ingen met lo rse-t~eekeDs
draadloos telegrapheeren."'
D~e uitvinding van Sharman be-
rust op~ de door bem ontdekte mo-
gfelij held, de aarde op ukedezelfde wij-
zeals de lucht to geruie vo
het overbrengfen van geluidgolven.
Van bet uitzeud-appsarat gaau
electrische stooten uit, die door bet
ontvang-apparaat opgfenomen en in
geluiden otugfezet worden.
Vervolgeas werden proven wonder
en boven water genomen. De resul-
taten waren Dog g~uDstiger. VOOrt-
san zullen oorlogsechepen met dui-
zclnd voet verwijderde, wonder water
lisFgende onderzeesche booten in
voor~tJurende verbinding kunnen
blijv-en. H~et verbruik van electrische
kracht is buitengewoon geringend
kleine vormu en de lichtheid vanr
liet toestel begunstigen zeer een al-
gemeene toepassing.

De meteorenregen in Aug~ustus,

D~e komende weken voeren onze
plaineet in haar kringloop om de
zon weder door de Perseliden-g~roep
die de Au ustus-nachten met haar
heerlijk lic tapel sal vervullen. D~e
meteo riten, die in dezen tijd de
atmodfeer der aarde doorenijden,
vliegen met eene enelbeid van on-
geveer 43 Kilometer pereconde
voorbij. Ilet pratchtigaste sal bet
verachijusel ziju togen den morgen
van den 12den en 13den Augustus.
De lichtende strepen bewfegen zich
niet, soo soel als de yourelangen der
Leoniden-groep in November. Toch
hebben de Persel'den voor bet bloo-
te oog nog bet aanzien van een
vuurpijl, en laten op hun pad een
stralende streep achter. Dir laatete

-_L~~~~~Y e iie~~lc

Tli :Ode~rnrl ;inkFHltrd. ~


Lass grasas que el aceite de higado
de bacalao contionle, apatrte de su
poderosa facultad de nutrir, no po-
see nuingun valor terapbutico- y los
otros elements naturales que son
pa~rte de su composicibn org~nica,
existen on cantidades tan infinita-
mente pequefias, que es impossible
que ning~uno de ellos pueda ejercer
en el esttema cualquier efecto tera-
H. M. de EKouingin tier Nederlandene p Futico.
BEK(ROOND
C'arece por 10 tanto de la prople-
de Amstetrdam 1880. dad esencial de todio alimento, la
,, Antwerpen 1885, de ser asimnilable y volverse parte
rChicagfo 1893, en de los tojfdos org~nicos0 y no puede
',, Curag~ao, Eerste Priji .Eer~e ni remotametnte compararse con el
ruedatille? 1904~ aceite de higado de bacalao, cuya
propiedad de nutrir v fortalecer los
Curagao, vTaterkant~ Otra organismos di~biles lo han hecho tan
banda. Decesatrio y tan justamente aprecla-
do en todo el mundo.


ING;EZONDEN MIEDEIDEELITNG~EN

COCKTl'AILS TERAPEUTICOS

Las pro >iedlades alimenticias y nu-
tritivas del aceite de hi~gado de ba-
calao dlependen en absolute de las
grasas qlue entran en la composi-
cii~n natural del aceite. Es8tas gra-
sas son digeridas y asimiladas con
mnucha m~s facilidad qlue las otra~s,
dlebido & la presencia en el aceite da
bacalao de ciertoo compuestos deri.
vados del higado, que permiten la
pronta emulsificacii~n deT aceite por
los9 fluidos del est6mag~o- y hacen
qlue su absorciidn por la memnbrana
mucosat se Ileve A efecto con mds fa
eilidad y con mis rapidi~z qlue la de
ninguna otra grasa.
Dichoe preparados no contienen mo-
gu"na de las propiedades nutritivas
y reconstituyentes del aceite de hi-
g~ado de bacalao, porque careces de
la grasa, qlue en la parte del aceite
qlue nutre v alimenta--su composi-
ciidn tiene mucha semejanza con lab


AAN DE LI U SR OJ Ji

Wilt gij in uw huis ongelukken voorkomen, zoo raden wilj U aau
GEB~RUIKT AC'TIJD


VAN


NEW- Y O RK.

Dit is de eenige petrolie, welke g-edurende de laatste 37
jaar geen enkele ramp veroorzaakt heeft. Geen gevaar voor
ontploffing, geen rook, geen stank. Volkomen veilig.
1 Te koop bij C WINKLEL EN ZO)NEN.


~~'pT~ellU L' 'L~lU DL UYUI 1 LVULLLI e tw~eede driestar draagt t~ot op.
deon-gIroop, bestaat op,~( 300inilhoven. schrift: ,,Advies" en luidt:
Tot ng to iser gen ntputtingwearIn een vrijzinnig blad wordthe
staRIrel y-our over de b~ekende zaak. vorg sel, as D tn ar, n
v-olkens~ rvne he~re(kening :-anl l~ovetn- 1) esei ehl odeo-eerst den heer Van Heeckeren te
gepnowndel -ei~lIrd, juRrlijks, geducrren- pe ea"enlit ij afgfevallen, allengs weer tot
il, de: z-s wakenci dlit de! doorgang~ 7No dlji~ ea HandelnenvndeE hem naderde.
derr aa~rlP d~oor det grooPI duairt' ,St Kme alRd. li uitkwva mn )I~r- Iit is volstrekt onjuist. Hierhaal-
nitIime a 10ialie a bik dtd inse anBie delijk, celfs wonder sterke p~ressie, otn
d are bro sta ken ord n v rbr ikt. landl c hle Za ke n ook nu, gelijk o pr 10 a d v'ies gevraa gd of wij de herkie-
Glet a delighted niten di p'brari zinefeielikevprklaring sing van deo heer Van Heeckeren
rrike gic r oup ai n onzeuls ,i hLe meul ve r b op er'kt bereft tot de Hene v rsag of g'e wensfcht achte n, is dezerzijds a an
our a kn~ii, Zli; in s~leebts b\- ijg go ule zi o. r in 1904) door Z. J1. den 1)uit- een leder die advies vroeg. van meet
on s bndedobeshouin tozie. cheni Kerizer al dan uiet aan H-. MI. af, steeds door, en ook ou nog niet
I18 Ilenit ija tia du Prseiden~r cijn l oignen re eodni anders geantwoord, dan dat wij
mer anhade neteorenregc~:eus tl:andelende over onze L~andedefen~ geen vmnger voor on green vinger te-
waar o namn' se. gien de herkiemiog van den heer Van
?,, it hiad de Mlinister op 10 Fe- Heeckeren zouden uitateken, en, als
Yoeciderlan inl tln rreentolce. I~ruari ~prtinent ontkernd; thans heeft Zelve in deze zsak betrokken, een
.hij op 1 Juli verklnard zijn bewes- stipt neutrale bouding aannamen.
Houss. artculerecorrcespon~ rino-. vani 10 Februari op, elk put it belette intusschen niet, dat
den va orTod aboftultliae:to bnndhavren; en ditma~al beeft hij we, toeo uit onze wroordea word aifge
T~chi~ cei~rll~nul hez'igL metir kunsthe- ojr bijger\oegdc, d]at een oudl-Minister leid, wat er miet in stak, dere uit.
irichoui~ngr~ I-rnpik darte ge~legenheidj ult he~t Kai~onet van 1901 ,,niet de leggring van once wvoorden beslist
volge m ma, ot mtee nar nalinste 1Hedeuking hiad om bet toeu afweren. Mlen had toch uit; once
verd< use modin to nake ca verklaard~e als volk~omen juist to wroorden afgeleid, dat het onze be-
een kineke~~r daad. w~aalrdosor oullangs sanvaarden." doehing wasH gewveest, up den heer
an~~ onlzre \-ader~landlll Ie letter'en en ,,DeOzA blijkbaarr met veel zorg ge-- Van H~eeckeren de blaam to leggen,
kunst tverbelrstel!< ig ebrachlt in de klozen ultdrukking is oneipeik ls had hij deze geheele zask, on
Hunwnsch per. Ilt Kainetvan 901is eink 195t nui eens plat uit te drukken, ge-
Ziil war; nnameliik ee:n b~eknop~t over, a8fgetreden zotnderalogodi heel ult ziju duin gezogen, en ale
debtvande rdeverig. dor re-punt tot volkomen zekerheid~ to~l nrij wre er in 1904 niets geschied, dat
cdcr~ik; \-an Er~ede gehloudel n ti Ant- gekomlen, mnaa thans zal geen der aan~leiding gegreven hatdtot hetval-
wa.lrpen ~A. Dan lul dOZe Hals sciatel audl-Alinisters meer de minste beden-- sche! gerucht.
horir~crmcr En ails letterkundlige vr~ij- king hiebbeni, on de volkomen juist- l~it hebben wre toon roor onjuiet
wal~ ruiiduklrc Neder~rlander bewreard,, heid to aunlvaardon van de gedane verklaarTd, g~elijk; we dlit nog dgen.
da~t cinze: literartluar hleel weinia be.- M inistericele verklaring, dat een Ook wie demands houding beaiist
toket vj etlPte rovni en: brief als bedoelel, in workelijkiheid atkeurt, is dearom aiet van den
bekI;romp~en. nonwlelilks ward amr nie~t becstnar n bePeft. plicit~ ontsla~gecn orn hern rechit te
ove dogrezenvanhotklene ol.,,Bad de be~er Yan H~eeckeren d~a doon wfedervaren op 't puont, waanrin
Island tro wrdon(.~ gLekendc. e Guige~r oa; beter geluisterd, zoo zou hij hij gelijk had.
Nr~edinierlaner die! zich in dFe wereld- otel~lig zrio interruptie op dit punt Voor het overige handhaven we
literatnurr venl rec-htma~tige plaats achterwegtFe hebben gielaten, en Inte- de poeitte welke van den beginne
har asll-r. jui rl \aria lino ui ~ed d hebben moeton roepen: inna en. ntDemoheesr eanHieekte
ziju c-eweeset. ,,I)e Minister had nu Penmaal op Caak, die hij weten moest dat ge-
TFgen dorze n~iet mindcer onwvare 1 0 Februari Zich, met opzet, bepaeld heim was.
Jafn osn vadejrlandllie~vnde enormnitei- tot die besp~rekingS van het oeue feit Aan eeni vriend, die zoor sterk op
t'u.l welkein d omdeinsc per nden brief, ~ on n~og wrel van zulk herkiezlug sandronrg, is daarom den
Pen reti aiaerknal ondn, en breft~w.Over's andsdefen. rand gegoven: Wilt ge uw doel be-
kwant o~nre landgenoo0(t Iat:r H. H. sie. Vaun het bestaau nu van zulk reiken zorg dani voor alle dangien'
Mlolkenhloe~r me~t eclele velrantw-aar- een brief is nooit door eelnig oud. dat de beer Van Heeckeren zich
dliging~ op. Da't w~ias zijri ke~urige Mlinister aan den heer Van Heecke. Verbindt, om vanI nu af aan geen
pen" hij ulit neinendheidi c toevertro::w~d. rrn de? stelligre v-ercekering~ gegeven. wvoord meer over deze zask te spre-
lIvedl do jeugdign,, voor letteven~t en Hij heeft daarom ziju eigen m~ak keno. En waar bij Jlit uitoefenen van
kunrstt zoo( tijuivoelRlade 1)orninlica~nn gesBchI~aad door zich niiet ijlings uit pressie iewrasgd wvord van een pu-
sich herhhauldelijk. i-cooral door zijn dee onhoudbare positie terug te blicatie van brieven, die voor dr.
,,~ ~ ~ ) Letrkni Oerichlt i het trekken, eni wonder voorbehoud def Kuyper onaangeonam zouden kunnen
jong~tP A nu a r i u In, Uipt keu1lnenl verklarngl~ van den Mlinister op dit zijn, is zoo steigr mogelijk geaut-
al en metester in de litteraiire punt to aanvaarden. wroord, dat dit hemn koud liet.
critiek, wriens~ zekerheidl van blik en1 ,,letu wat hij te eer had kunnen W~ie in zulk een gehelme zaak van
raakh ~eid van z egg~i ngs~ k rachlt e~en doen, daar de Mlinister met geo~n international beleid brieven publi-
roomsichien Hiuskenl H at zoo niet woord, no~ch tuoe, noch nu, ontkend ceert, comprnomiteert niet den schrij-
verrnaadt, dann toch helooft ? Fluks tof greloolchend heeft, wat in 1904 ver, maar zichaelf."
go~rdde~ rich dus pater Alolkenbtoer wFel is geschied, maar betgfeen zoo-
ten str~ijd, e~n nat weinige dagen min door het Kanbinet van 1904, -- -
kwaum hj 13in deni rePlgele~zen ,,Corfrie~re! a ls door het tegenwoordigR min~is- Advertentien.
d'Italia" ult m~et Leen geharnpst terie voor publieke besprekingf vat-
art i kcl, aml den~r vade~rlandloozen haaur wo~rd gieacht. Heide Kasbinet-
atherist va-n Eedten o-educhit te liif 1ten; hebben geoordeeld, dat de eaak I T N
to~ gaanir. Zooda(t pr van dienlS operi- van meet af een Lgeheim karaktor ZTIG
ba~re petrsoonrlijkheild, nochl vanr dienR droeg~,en dit mo0est blijren behourlen.
stoulte bewe~ringerr n stuk of sp~linter ,,Vouor zoover nu de he~er Van VAN DEN '
ovprbleef. Founder dehandon vani Heeckeren, als diplomaat, dlestrijds XOO IAE R pp

van En g~c~l~lnaw nit het zade~l, als kon ook deze inmenging nooit ann
zelrsmanl block hiij in lieze vrane /ders den een stip~t geheimn karakter op MIaandiag, den 8sten Au-
gebee~l onbert r~r nwbaa, enr op, den dl(rawn, en bsegingfi by een onvrer- gustus 1910, des avonds tB
keper besehouwdc~ zijni appl~rvciatie~ weflijke fout, door wFat hem als
der Ned~erl~landcsebeletterkundle geheel cliplomastt mocht ter ooregekomen achlt uur.
on tol~houdar. zijn, als Kamerlid in bet publiek te
Terrtchlt beriFep pater Mlolkenboerl wrillen ultdrag~en. Te behandelen underwerpen:
zich bovernal op, Vondcel, d~ie steliF ,,Het was dan ook Rtelligi verkeerd
in deF D)isputa van Itaffai0 1 naast pEerien van zija vrienden die nogS- Ingekomen stukzken.
Dasnte zou kunnen sta~an als God- maals bet hek wvilden openhouden
geleerdt enl Godgewrijr zangrer, e~n op voor een nieuwfe extcursie ozp dit ver- Willemstad, dlen 6den Aug 1910.
den Pa8r nass 8o als wrerelddichter, boden terrein. Zij madden hem veel'
zoo niet de beperktheid van het eer moeten aansporen, om liever De Gouvernements-Secretaris,
Nederlandsch~e taalgebiedl den wFeg ongelijk in het debate te lijden, dan
belemmerde aann den welverdienden als diplomat aan zulk een geheim Griflier van den Raad,
roem van ., 's lands oudlsten en te willen torneu.
grootsten po;:et."' ,,Die averechteche steun beeft den J,J P. HPAAYEN.
Drie heperktheid van het taalgebied~d hleer Van H~eeckeren o1 Juni ge-
is de i64nign corzaak, waarom zelfs heel van de wija e rchede
de beate voortbrengselen der Neder.l Kamer genoodzaakt aan een voor JO C DE V '
landsche letterkunde zoo weinig in Lands belang zoo gevaarlijke
het buitenland ~gekend ziju en niet discussie eens voor goed een eind
een1 tc~htma~tige eereplaats innemen to maken. '
naas~t do mreasterstukken van ande. ,,Toen dan ook de Minister, zeer Ad tc Il s~
re volken. W 3 zoudlen audters stel. wfel latende doorschemeren, waarop BEKROOND MdET
lio. o-een sl~cht~ figuur maken; wel. bij doelde, spratk van ,,gebeurtenis-
lidht zelis even g~ood als de Neder. eui omatandigheden, die zich in het 50 Goudea 1\edailles
landsebe schilderkrunst, door de i nternationaal verkeer kunnen voor.
groot mees ters an ouse Gouden doen, die niet voor opeabare me. Agenten voor Curagao,
neltw. dledealing Vathaar syn ", on toon it 81 de I.ANN0Y.


Dot t schen C ragas en laracaibo,


Vertreksvran owns to ..................
Komt san to banscaroo........-
Versreks van ,. ...............
Komt san to Crr~aCto.................


Marab. Merida Enhat Merida IMareb. Mrd
Aug. s Ahug. 81Aug.16 Aug.12a Aug. 20 S~ept. 5
8 Si 17 9a 81
6 12, so aso spt. a 9
7 18 41 27 410

ALPREljDO TI rrlzAGO.


P'. Mlolkeaboer besluit zijn voor lhet voornemen bleek om desniette'
treff'elijk, in het Italiaansch geechre- mmn zulke gebeurteuissen to wFillen
/ven ploidooii met de ailalnhaho vau ontsluieren, kon on mocht de Eer-
epu onwrlaaktbaar getuigenis uit dle- ste Kamer niet anders doen, dan
ze~n tiod. Heu litterator Zenute, hier bet debate sluiten. Elket andere hou-
te lande een algemeen erkenrd ge- ding eou geweest ziju hiet uit hian-
zag~, schreef namelijk kort golden den nemen aan den Minister vin
nog: ,,Holland is op dit oog~enblik het buitenlandsch beleid en een
eenleterkndie ati va de ee- rijsgeven van hiet landsbelang san
sten rangr: en hot is diop te betreu- ezct menmdldpron
ren, voor ons, Italianeo, een waaL~r lijk te dekken.
v-erlies, dat wij door oubekendheid ,,Hiet is dan ook to betreuren,
cler taal de echte schoonbeden der dat de motie-Reagers niet met al.
Nederlandsche w~oordkunst niet ver- gemeene stemmen is sangenomen,
miogSen te genieten."? inclusief die van den heer Van
Heeft P'. Afolkenboer, wFegens zija Heeckeren. Dece toch wcas op hooget
kranig optredlen, niet dee servolle onvo~orcichtige wijse in eten impasse
ve~rmelding eerlijk1 verdiend ? Het ingereden, en had zich alleen door
A.lgemeen Nederlandsch Yerb-ond voor d~e motie to stemmen, voor
ioc~ht toen wecl een lauwerkranus stu- gSoed uit die implasse kunnen red.
ren. den. Een diplomaatl t~och. die. be-


viersch~ijnseI lmaaktt het magielijk hun
ilaunr laNI!s doIn ~sterrenhemcel nau~-
kt-urig r tobpalen. Zoodai-t dePr-
.i'dcnuen-meteore het best warn~rreem-
basar zijrt \-an alley me~teoriten-g~roe.
i'Fn. Heci roa~rds verzamielde mate~riaal
is echlter niog onviolledig, eni sleebts
rdi waafr~namrne vanl lange ~jarenI zal
hoct rricelijk; makni~l. dP natllnr d(er
Persann.unakeurgerte b~estu-
deeron.Lonr ht oog b~eeft de
groOPI ceen \.olmnai:kt e~llip~tis-chen1 Vo~rm
P1] liikt rij l pu~ ~lin enl splinters,
Hyer her gehel FtenomUen is telkeu-
mnovtrrei Ei ll metZ onzetinostEeer in
anoraing onit dezlhle 1)a her
verchin-e zih aders\ v~o r~d oet
vind ziue nrma inde oma~tan-
diiheid van belrichtbing vorl n
in deni trjlkens afissielenuden Htaind
van do mnn. In vele j;aren viel hler
matxi m um van ovrrdam, xooda~t hodt nlict wasf waa~:r te /
nge. niedetr gera.:l hiedt det Per~-1
;ioTlden:-groop Ic, stteeds em' he~e rlik ii
sehicuw pol, da tit zoonisel vour lea!ken
al vyour astronomers l inite~rewsant is.
Professor~RCI;I fl eto chtlu


de los COCKTAILJS-vp su uso pue.
de en ocusiones causar perjuicios
considerable A los enfermos por la
gran cautidad de alcohol que inva-
riatblemente contienen--y otras sub-
stancias naredticas, comro el sulfate
de estrienina.


trok~ken in lets wrathet karakter
van een staategeheim draagrt, wvei.
gert dit ts eerbiedijgen, suijdt sich-
zelf den pas af. E~en deba~t over
culk een handelwyjze koni met wor-
den voor~tgezet,, en daarom liep bet
zeer terecht upF otticieel terrein dood."


Como se: ha pret~endido por alguI
nos industriales recomendar el acerte
de petroleo co~mo un sustituto aceite de higado de bacalso, debe-
Imos advertir por el bien de los mis-
mos enfermos, que el aceite de pe-
troleo es una substancia mineral,
que si se usa internamente es ex
pelida integra, por las evacuaconies
intestinales, causando A la larga
inflamaci~n de las vias digestive.

ElI aceite de H-igado de Bacsalo es
insustituible comno alimento-- comes
un reconstituyente poderoso de la
sangire, de los tejidos, de los nervios
y de los huesos--y el modo m~s ra
cional de administrarlo, segun lo ha
probado la experiencia de m~s de 30
af'ios y segun la opinion universal
de los mi~dicos, es la EMCUL~SION DE
SCOTT, qlue eatA compuesta del acei*
te m8~s puro y de otros ingredien-
te las aumnentan considerablemen-
te que elicacia nutritive del aceite.


van die stoomschepen der ,,Red D Line" tuscacne


PUERTO RICO, VENEZUELA en CURAQAO.

1910. March~. P'hilad. Zuli a. jCarcae. M I~arch.
Vertrekt van Nsw-YTORK,................ Jull,g 2 Juli 30 Aug.6 A ug. 13 Aug.210
nim san te San Juan.................. ug. 5 19
Doet Cnraiio arnn........... 7 21
Komt san te LA GUvaIna.............. 9 0 8 18 $2
vertrelrt van ,, ............ 1 zg 15 ga 1
Komt san to P'ro. CaBELLO...... 10 24
veli sa~nte cr'axCxo..,..::::. 2 13 11 27 30
Yertrekt van ,, ....o.. 7 14 22 28 Sept. 4
Doet La Gramll s an.......... 8 26 80
Doet 8an JanN sann......... 17 81
georp avan ..w~~ ok\'~;:~;~;;'::.'.'.'..... 15 93 2so ept, 61 12


Philad.
AdggS1T


10
11


15
ie


Photographische Inihaing *
Soublette et FilS I
HOFPPOTOGRAPBN
Y ,


'T 'rr l L1 Fl~
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs