Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00056
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: July 16, 1910
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00056
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 1 MBs ) ( PDF )


Full Text- - L_ --


__


I .


P


IU JI ~. ` I


wwa,t verteld, dan kan bij een grere-
gthile ontginningi deer sc~hatten onze
em~momisebe tocestandl heel wat ver-
eteciren. D~e Koloniale Kas immers zal
er direct e~ln indirect menig rvoordeel.
tjcl van gienieten, terwijl honderden
handl~en er werk en broodl zullen vio.
de~.
(,m onzen Lezers eenig denkheeld to
goveon vnn die strekkmng der Verorde-
niingr mullenlwivi de voornaamiste arti- l
kelecn hier laten vo gen. I
Airt. 45i.
1) Met de! op~sporing moet h~innen .
do a titld van iMn jaar nac2 den Cda-
to n, waatrop de vergunnning ver-
lead~r is, een aanvangv zijn gemaakt.
Art. 48

Indlian door dlen Gfouverneuir wordt
betrlist, dat niet tijdigi met d~ Oop-
spormga een sauvang is gem~aaktof
indlicn geen schrif ttelij ke k;en nisge.
ving~ bedo~eldl in bet tweede lidl van
art;, 4,r is ing~ediend, wordlt over.
eenklomst~i do artt~. 61 en (i2 de
verg urnnin ingretrokker.
Art. 48

1) H--et verzoek oma verlenging
woordt afg~ewezen modien miet is aan-
%<; t-oond, dat de houder der verg~un-
ni-ng diligent is g~eweest.
: ) Ht Verznek o m ver1nin
it inc: agi~~~eween inc'iandor
icet acader dl ler vergfunnring niet door
saubiedio van kwitantiion is aanage- ner
toond, o idnnetopadre
wipze aan den Gouverneur is greble-
ken, dat de aan vast recht veradchul
dig~de bed~ragen syin bePt~aald.

hat n, adst van dli Fernnv in o
stig gebruik is gremaakt, in dien
tin, dat do werkzaamheden! op het
terrein zoo regelmatig mogelijk ziju
voortgSezet en alleen door omstan.
digheden cnathankelijk van den wil
van den houder der vergunningS nog
niet tot zoodanig resultaat bebb en ge-
leid dat op grroud daarvan eene aan-
spraak op concessie gelded ge- ;
msaakt kran worden.
4) Teneinde te kunnon beoordee_
len of de houder der vergunning di-
ligent is greweest, moet bij het ver-
eoek on verlenging voor de eerste
maal worden overgrelegrd een zake-
lijk verelag nopens de werkztaamhe-
den welke gedurende en na afloop
van het eersts jaar van den vergun-
uingstermijnn op het oaderzoekings-
terrein hebben plaats gehad, en
nopens betgeen overigens is verricht,

ken afloop op sijn kerfatok heeft,
mag niet worden vergeten, dat sa.
licylverbindingen bij nier- en hart.
aandoeningen en bij vele menschen
ook op de maag en sjpijaverteering
een ougunstig~en invloed oefenen.

Schraken door de ruimte.

Een merkiwaardige toepassingr van
een der scherpzmnnigate ontdekkn-
gen van den menschelijken geest
werd kortelingrs gedaan aan boord
van het Nederlandsche stoomachip
,,Oranje" der maastchappij ,,Neder-
land '
Toen de ,,O)ranje" op weg naar
Indill een da~g reizens van Aden was,
verliet het Engelech mailsehip, de
,,LMorea dese haven om denselfden
kant uit to gaan. De ,,Oranje" sein-
de de ,,hlorea"om berichten. Een
oogenblik later kwam er een lang
telegram met allerlei nieuws. Hierbi3
had een Engelechman een uitdagmg
geoegd tot een schaakpartly met
euof meer van de passagiers van
de ,,Oranje". Holt id a van den Brit
viel mn goede aarde. Die wedstrijd
zou den volgenden morgen, Woeus.
dag 16 Maart, on tion uur san-
vangen. Op het afgesproken unr
ware despelrs resent. De ,,0-
raje" seind~e to ulnbginnas
uitgedaagede partij, maar dear k wam


Curaqao, 15 Juli.

DITE STA ID BRA-IDI TST I E


De Ouragao.uche! 30awel is verleden
jaar tot, stand grekomen ,,greenszmns
on dlen onwil, van #Go d~er eigenaren
van Sta. Barbara -te breken, zooals
Minister Iosnrrnum uitdrukkelijki v~r-
klaarde, maar allereerst om tc? komen
tot rcen behoorlijke regSelingi van h~et
mijnwezen in Curarqao.
Verder bedoelde de wet voor de
toekomat te verzekeren, ,,dlat phos-
phaatgrroeven, die op bet oogesnblik
niet gei~xploiteerd wvorden, wel zullen
worden gretixploiteerd, indien dlit loo-
nend magelijk is."
Om dit to kunnen weten, meest er
eerst een deskundig onderzoek in de
mijoen van Sta. Barbara pleats heb-
ben. Met dit onderzoek, nu, werd een
pear maanden geleden beg~onnen do~r
dlen Heer DvlJFJr~s, mijnbouwkundige
van het Go~uverne~me~nt diebereidR een
veralagi heeft ingezonden.
Thaus word wPederom door den Gonu-
verneur een Outwerp ingrediend h~ij den
Kolonialen Raad ter goedk~euring
van een Verordenin~g ter uitvoering
der Curagnosche 1Mlinwet.
In dese lantate W~et werden de alge-
meone g~roadbegineelen vasrtbgelegd,
in de toekomatigre Verordemagf zal
wordeo bepaarld o~p welll wjze in ie.
derl biji~onder goval do( aIlpemeoneIlt re,
-gels~~~7 derl M\ijuwot mu.~llC)1 Words iboug IUj?
past.
De Sta. Barbaraquaesltie werd der-
balve in de leatste maanden geregeld
verder afgewikskeld.
Hopen w~ij, dat zij nu ook spoedig
be eddi vez o nen. zich verblijdende
teekenen, die, sooal nieop eemg~nie toe.
madering, dan toch op nieuwe activi-
teit bij de partijen wijzen. Nieuwe
Toorstellen w~erden gaedaan, nieuwe
besprekingen nitgelokt. Een chimicus
en een ingremeur zijn daarop verleden
Smeand uit Engfeland h~ier aangekio.
men, terwijl maar steeds het gerucht
Sblijft gaan, dat de werkizaamheden op
Sta. Barbara spoedig zullen worden
hervat.
Onder deze omatandigheden hebben
wij de nieuwe Verordening met ver.
hoogde belangetellng b ret, en met
alle aandacht g~elezen e eden van
den Kolonialen Raad sullen zeer zeker
met den noodigen ernst dit Ontwerp
in studied nemen. Het kan voor onze
Kolonie van het boogste gewicht
worden. Blijken de B~arbara-mijnen
werkelijk zoo rijk en overyloedig, als
Mlisbralk van aspirine'

Het ats irine staat, zegft, et Mied.
WJeekblac, tegenwoordig to bet ze*
nith van syln room, en leder medi-
cus weet het middel to waardeeren,
Of die waardeeringf zich ooki cit-
strekt tot bet feit, dat talriljke men-
schen met een bulaje aspirine-ta-
bletten in den sak loopen, om bij
ieder gevoel vuan malaise, een aspe-
rientje door het keelgat to laten
jag~en, is satn redelijken Cwijfel on-
derhevig;. H~let schipnen Iooral da-
men, jonge en oude, te zija, die zich
wasre ,,aspermnophagfen") betoonen,
en iedere klacht over onwelziju, zoo-
wel bij sich selve ale bij anderen,
met een asperientje trachten tevper-
jagen. Hiet ouredeli k gebruik van
asperine, dat, een a stammelmng van
ealicylanur, er de familietrekken me-
de gemeen heeft, mag niet als iets
onschuldige worden beschouwd.
Nog afgezies van bet bij sommige
Inenschen asnwezigfe salicyhisme,
waarbij haidaandoemugenu en selfe
veraterf van de huid, oorsuizen, sleebt
zien, deliria, neus- en mierbloedin-
gen, toevallen, etc. zijn voorgeko-
men en beachreven, terwzil het eah-
cylanur selfe gevallen met doodelij-


niete van in. Het antwoord was :
,,Klaar, gooi een geldstuk op, wie
begfinnen zal. D~an kan ik zeggen
of 't kruis of munt is, als gij het
gedaan hebt."
Zoo0 grezegd, zoo gedaan. Elen greld-
stuk; werd geworpen, de Engelsch-
man raadde verkeerd, zoodat de Ne-
derlandsche partij wit had. Toen
is de schaakpartij begonnen.
D~e partij heeft 5 & 6 uren gre-
duurd, die over twee dagen w~erden
verdeeld, Na den 36sten zet heeft
Holland zich overgeger~en en seinde
,,0pgegeven. Mret gelukwenech."Eo-
kele minute later kwam er een ant-
woord van den volgenden inhloud :
,,Mlr. L. bedankt zeer voor het, spel
en verzoekt uw speler te zeggeen, dat
hij to Colombo bij u saa boord
sal komen, on met hem kennis te
maken. Onze passagiere danken ook
voor bet spel.'
Wat zou do wijze leermeester van
den jongen Perzischen vorst, die het
Klouicklijk a el uitdachtl, wvel zeg-
gen, alsl hij dit nog eens vernam ?
Toch was hi zeker een even grroo-
to geest als e v~inder der draad-
looze telegraphie.

Missie-arbeid en wetenschap. .

Over~ de vogfelwereld in China heeft I
een missionneris der Lazarieten het !


mee~at bet~eekenende werk geleverd,
nl. Pater Armand David. Toen bij in
1882 als missionaries naar Peking
wa~rd gezonden, vatte hij het plan
op in het misisiehuis aidaar een zoc,-
logfisch museum aan to leggen. Met
enthousiasme on bekwabambeid be-
gon de Pater sijo arbeid on wFeldra
bewsees hij w~aarlijk geniaal te
ziju. In korten tijd hatd hij door
ziju ,,strooptoebten" in de provin-
cio Tshilli en het zuiden van Mon-
gioliiF, als ooki door langer verblijf
in de vrerachillende missiestaties een
rijk en voortreffelijk opgezet museum
bijeengebracht, w~aarin alle taken
der zoailogie, de botanie, de geo- i
logie en de palaeontologie vertegen-
wFoordig~d waren. Die dierenw-ereld in
Noord-China vertoonde een rijkdom
san vormen, buiten verwfachting,
daaLronder gerheel nieuwe en deele
merk waardige. D~aar het grootste
deel der verzamelingf naar Parqij ge-
zonden word, w~erden zij spoedig 1
grondig; best~udeerd. Op sandrang
van bet genootechap van den Jar
din des Plantes t~e Parijs, ondernam
David nu groote reizen, voorname.
lij k d rie, wearvan de tweede in
1869 naar Si-techuen de gewvichtig-
ste was. Om eenilge getallen to noe-
men : D~avid vond 200 soorten wvil*
de? zoogdieren, waarvan 63 soorten
als nieuw, en 807 vogelsoorten,
waarvan 6'5 nog onbekend warea.


onderdanen en de door hen bJeleden
g~eloofsleer vormt niet de rurinet
frasie bladzijde van E~ngrelands gods.
dienstgeschiedenis.
Reed~s bii koningin VTictor~ia opeL-
baarde zich, althaus in haar lsat-
ste regeeringsjaren, zekere toenade-
ring tot haar katholieke onderda-
nen en het katholicisme in het al-
gemesn, waardoor een zekere stroo-
ming van godsdienstvrede en van
wfelwillende verdraag~zaambeid over
het land kwam, die de outwikkelingf
van het katholicisme in Engelanrd
zeer ten goede kw~am.
't Is waar dat die gevoelens bij
de moeder van Eduardi V I eerst
vrij laat aan den dag trade. T'oen
k-ardinaal Wiseman zich voor het
eerst in Let purper voor haar ver-
toonde, kon 7.13 een grevoel van hoog
hartigen afkeer niet weerhouden;
maar op het laatst van haar r~e-
geering werdi toch de ofticieele brief-
wfisselmg~ tufssehen de koning~in en
Paus Leo XIll in veel hartelijkrer
hew-oordmngen gevoerd dan anders
in d~ergelijke: staatsetukklen gebrui-
kelijk; ziju; en vergeten wi3 miet dat
zij het was, die L~ord Curzon tot
ouderkonin van IndiiB benoemde en
~aldus een er hoo fste posten in het
rijk te~evertrouw e man een mnan,
die door zijn bekeering tot bet ka
thohicismne vJoor een root deel der-
E~ngelsche samenleving onmogelijk
scheen geworden.
Eujuard VII zette niet alleen dese
traditie! voort, maar scheen ze met
opzet nog sterker to willen doen
uitkomen. Hij was de eerate Engel-
sche souverein na de Hervorming,
die officieel de H. Mie bijwoonde,
niet alleen in het buttenland maar
id eatn 1eige dhoofsada cE'ndbett v rt
niet g~eschierlde op anndrang va~n
zy ogevngmaar dat 613 hieran
ZEinuj persoonlomeijk inzicht volgde.

Toen hij in 1841 `geboren word,
was de zoogenasmde Oxford-bewe-
ging, dat is de catholiseerende be-
weging in de Anglicaansche Kerk
now masar van weinig beteekeuis,
en Newrman most nog vier jaren
van twijfel en inwfendigen strijd door-
maken v65~r hij de waarheid erkende.
Kioningiln Victoria toonde zich altijd
vijandig t~egenover Nuewman's denk-
beelden. Wat den prins-gemaal Al1-
bert betreft, deze was geheel door-
drongen van de materialistische
denkbeelden dier XVTIIIe eeuw. Boe
hij de eerste plichten van het ko-
ningachap opr atte, kon het best

Verder gewerd den 'natuarvorechers
door Davids bemiddeling een g~root
aantal kruipend gedierte, kikror-
schen, vieschen, weekdieren en in-
seeten en duizenden planten, o. a.
25 soorten Rhodendron en 40 nieu-
we so~orten van de Primula. Ale
het merkrwaardigate dier, dat hij
gevondon had, beschouwde David
den ursus menanoleucus. Dit was
een soort beer, die het midden hield
tueschen beer en krat. In Europa is
die alleen maar bekend door de 4
exemplaren, welke David zijn Parij-
schen vrienden toezond. Een ander
m erk waard igheid is de Elaphurus
Davidianus, een wezen, waarvan de
Chineezen zeggen, dat bet 't gewfei
heeft van een hert, de pooten van
een koe, den nek van een kameel
en den start van een ezel. Deze
soort werd gefokt in bet keizerlijk
park, maar was overigens uitgestor-
ven. Na veel moeite gelukte het Da.
vid een exemplaar machtig te wor-
den en naar Europa over te zenden-

Moderne techmiek.

De ~Engelche scheikundige air W~il-
liam Ramsay heeft een weegachaal
gemaak~t, die in gevoeligheid alle
andere wreegachalen ver overtreft,
want met de hulp hiervan kan men
de g~edeelten van grammen afweg~en,


D)it Blad verachijnt elken Zaterdagi.
Ab~onnementsprije voor Curacao, onie Aruiba
en de Bocvenwindsch~e eillladen per ir~ie maandon l
11. 2,-- met vJoornithletalium.
Voor het Iluitouland per~ jaar fl. 10.-
Afzonderlijke numrueref.01
Prijs dr, Adv-erten~t in tvan 1-7T regels f 0.T0; voor el-


E~s Courant azki ta sali toer dia Rabra.
Su pr'Jij di abonnemenrt ta fl. 2,-- pa tres
pagA8 padilanti.
Pa lugarnan foi Curacqao, Bonaire. Aruba, St
tin (P. H.), St. E~ust~atius iSaba ti. 1.- pa ~
Un u nmero sol 11. 0.15.
^'glnei di 1 te 7i reel f 0.50) cadla regel


luna
. Mar
Sania
lmas


met vermeldircg vai de resultaten
dier werkzaamheder? en verrichtii-
gen. E~en ver zoek orn .erlenging wanr-
bij geen verslag; is < vergelfileg wordt
dadelijk afg~ewezen*
Art. c60

1) De vergunning .wordt ingetrok-
ken :
a. ingSev~l niet birinen den in art.
45c daarvoor bepaai;en tijd mlet dle
opsporing is Izangt Ianeen :
br. op vordering v to de rechtheb.
beuden op den gronwI of van derde
belaughfebbenden, in. eval de opspo-
ringen worden ondr; nomen wonder
dat te buunnon opzi iite is voldaau
aan de bepalinigeu . an art. 17;3.
2) D~e ve~rgunnling kan wcorden in.
g~etrokken:
a~. mg~eval die hou er der vergun.
ning naa eene? der laarbl ij estelde
voorwaarden niet voildoet;
b. hetzij voor h~et gSeheele onder-
xoekingsterrein, het -ij voor een ge-
deoltc! duarvan, op I at verzoek van
den houder der t argunningr. Dit
verzook wordt in twcervoud ingiediend
aan den Giouverneu; O)p de beide
exemplaren van he r erzoekschrift
worden dlag en uusl der indiening
aangeteekend on eenr alexeplaar we-
der aan deni verzoe r ter handrc ge'
steld. Tiinneu drie ,aauden na den
dag der indiening wYordt op het
verzoek beschlikt.


1) De intrekking eener vergrunning
tot opsporin~g geschiedt door den
H;ouverneur.
2) De beschlikking, waarbij eene ver-
gunnineu wordt ing~etrokken vermeldt
le wrronden w~aarop de intrekkino
reienen \vordt, tenzij de sitrlekking
den houder der vergunning gerechte-
lijk beteekend '
Art. 8j2.
1) Tot de intrekking eener e-
gunning als bedoeld mn art. 60O eer-
~ste lid sub a wPordZt overgeg~aan zoo-
dlra ingfevolge art. 46 is b~eslist dat
rnet tijdig met de opaporing een
aanvangr is gremaakt.
2J) D~e beschikking, waarbij eene
vergunning ingevolge het eerste lid
van dit artike~l 18 mngetrokken, wordt
in de Curacgaosche Courant bekend
gemaa t'
Art. 63

1] Behoudens het bepaalde bij het
tweede lid van dit artikel wordt tot
de in trekking op vordering van de


rechthebbendlen op den groud of v-an '
derde belaughebbenden eu om reden
de houder dier vergrunning niet aan
eene der daarbij gestelde voorwaar-
den bieeft voldaan, niet overgiegaan
dan nadatlt de houder der vergun-
ning: in de gelegrenheid is gesteld ~m
binnue een bepaalden bekwamenn ter,
mijn voor zijue belangen op teo k.
men.
2] Wanueer wordt grebruik ge-
maakt van die beyoegrdheid om de
vergunningr in te trekk~en om reden
dat de houder niet heeft voldaan
nan de v~oorwvaarde, dat hij het door
hemn verschuldigd vast recht op de
dearvoor bepanlde tijdstipp~en moet
voldoen, wrordt de border der ver. i
gunning niet vooraf in de elegPen.
heid jiesteld omyvoor zijne he~langen
op to konmen.
Art. 1
1) Van de beschik~kingr w-aarbij een
verguonning op v-ordering can recht-
hebbenden op den gr nd of van
derdle belaughlebbendoen is ingretrok-
ken, wordt aan den verzoeker af-
schrift verleand.
2) Van de beschikkingr \vaarbij
de vorderine van rechthebbendeo
op den ,rrrnd of derde rechtheb-
benden om intrekking eener -vergun-
ning is afgewrezen, wTordt zoowel aan
den verzoeker al s an den houder
der v-ergunnine afschrift verleend.
3) D~e beich kk~in~eoin rlit, artikel
bedoeld worden in de Curagnosebe
Courant openbaar gemaakt.
Wor~dt vervolgl.


Onder de onmiskenbare deupden
en verdiensten, die Eduard VII -
ondanks de tekortkomingfen in zijn
beste levenejaren bij ziju dood ter
eere mogen nagegeven worden, is er
voor zijo katholieke on derd anen
vooral b6n goede eigenschap, waar-
om zij de nagedachtenis van den
overleden koning steeds bijzonder
zullen eerea. E~n dat is ziju onbe-
vangren, welwillend optreden aegens
het katholicisme, wvaardoor hij een
sterke toenailtelling varade met bet
starre Anglicaansch fanatisme zijuer
voorgangers op den E~ngrelsche~n troon.
De feschiedenis der betrekkingen
van Eduard VII met dfrie ach ter-
eenvolgende P'ausen, \-an ziju ver*
houding teg~enover zijn kiatholieke


Zaterdag


186 Jucli ISIO


27ste Jaargangr.


1 88.5


A MIG OE


DI


CUR AC AO


W~r K E LAD I


U 0 2 DE CU RA CAOSCHE IILANDIN


BUREAUX VAN DIT BLAD

IlEDACTIE: Waterkant, Ottabandla, No. 223

A DllNISTR ATIE: Pleil C olle~rdi a, No. 12 g, Pi etermaai

Suriname to veel het oog gehad
heeft op onze U~ost-Indischie toe-
standen enkei ket staacniet genoeg opg de wer-
keljketoetanen van Suriuamie
Self beeft gelet.
Dit is een punt van zeer root
gewicht, naar miju bescheiden my
Sing, maar waarover ik meen ~nu
niet verder to moeten uitweideni. I
hoop later nogf wel in de ge~legeti-
heid te zijn bijv. bij de Surinam. aru
Ssche begrrooting daaromtrent met
Ziju Excellentie nader van godach-
Iten te wisselen.
EE~ enkel]e opmnerkingf zij mij nog r
Sveroorloofcl, ul. deze. In de 11emo-
rie van Alntwoord zegt de Mainster,
dat bij het tratchten naar verbete-
ring van de toestanden in Surina.
me verandering van stelsel niet to
beschouw-ingf dient te komen. maar
mij dunkt toch, dlat, waar miette.
genst~ande de door den Minister
aaugehaalde en gaa~rne erkende en
gewaardeerd~e langjarige en krach-
tige poging~en van het Kolonial Be-
stuur de toestand toch niet better
w~ordt, zoodat de uitgravenl nog
voortdurend st~ijgren en do inkom-
sten niet n~aar verhouding vermeer-
deren, en de algemeene toestand
z66 treurig is, dat de heer Schim-
melpenuriinck niet aarzelt van een
bankroet der kolonte te spreken,
mij dunkt, zeg ik, dat daar wel
aanleiding is on de vrsag to over.
wegen of misechien niet het stelsel
zefaan een radicale verbetering
van den toestand in den weg staat.
De beer De Waal Malefijt, Miinis-
tor van Kolonii~n : Mlij beer de
Voor~zitter! Ik< dank den geachten
afgevaardigde zeer voor zijn opmer.
king: en ik wvil mij ook ~guarne bij
hem aan~sluiten, waar hij pr'ijst de
verdiensten van den heer Schimmel-
penninck, die ook onlangs in zgn
brochure beeft blijk gegeven, dat
hij nog altijd evenveel belangr blijit
stellen in den bloei der kolonie.
Mlaar de greachte spreker zall self
zeker miet van mij verlangren, dat
ik op dit oogenblik reeds zal in-
gaan op ziju verreikende beschou-
'vingen. Ik bepaal mij er dus toe
than alleen te zeggen, dat de volle
aandacht der Regeering just in de-
ze tsiden is gevestigdi op de kolomie
Suriname evenzeer als op de nabi3-
gele~gen kolonie C~urat;ao. HIet is zeer
zeker waasr, dat; Suriname op het
oogenblik: een crisis doorrmtaakt;,
wajarvan nrog niet g'ezegd kran wvor-
den of zij daarin sal overw~innen,
maar of ten lotte tot de invoe-
ian ne ic oloni chl m
ten worden besloten kan nu :"'R
niiet wrorden uitgvemaakt. EIrwr-
dlen thans tal van middelen sange:
wnend om de welvaart en den bloel
van de kolonie to bevorderen en
aan den anderen kant worden be-
suinigiogen Rangebracht, waar dit
pas geeft. Wanrneer het mi) gegeven
morcht zijn om de sanstaande be-
grooting hier to verdedigen, dan
lioop ik, dat men de vruchten van
dat sitreven in dit opticht sal kun-
lien waardooren, mear zoolang nog
oiet gebleken is, dat de pogingen
die worden aanglFewend schipbreuk
hebben geleden, zou ik meeneu, dat
men neg niet moet streven na~r
invoering van een geheel auder stel-
sel.
Ik kran overigens den geachten
sp'reker de verzekeringr geven, dat
hetgeen door hem is in bet, midden
gebracht, door mij met; ernet zal
wrorden overwogen."
D~e heraadslaging wordt gealoten
on het wetsootwferp zonder boofde-
lijke stemming aangenomen.
019ds Iergo d~erblos fic t 8Nhen
waarnemer verklaarrde, vertoonde
zij zich dear gebeel an< ers dan van
den g~rond ge iend 1)de vrno inadle
me tenwhas seen uiichteterkte van,
naar schatttin~g de tw~eede o-rootte.
D~e st~aart toonde volatrekt geen
krommino-, en bezat, naar schatting,
een length van vier hemel raden. ~e
breedte van den standt, die bij den
kop 20 boogr-minuten bedroegi, nam
naar het einde van den e aart o


tot fh graad.
Naar men weet, souden in den
vroegen morgen van den 19n. Med
ometreeks 10 m. voor 3 (pl. tij -
van Greenwich) op tal van plast.
sen ballone zich mn de lue t bevin
den, voorzien van toestellen om
waarnemingen te doen in verband
met bet sich bevioden van de aarde
in den standt van de de komeet
van Halley. Z~oo zullen er monsters
worden vgrzameld van luebt uit~ de
hoogere lagen der atmoofeer, on
dearin naar eventueele stoldealtjee
rf atin e z beokeefeeld e er an d
kunnen ziju ingenomen, ale beetand-
deelen van den start. Het ouder-
zoek geschiedt in verband met cir-
culaires, san de luchtvaartvereeni-
ien toe ezonden op initiatief van
on pabstekaen professor Herg~esel, 1


H~oezeer ook toejuichende de rich.
ting, die in de later jaren aan on-
ze koloniale politiek is gegeveu en
hoezeer ook iungenomen met hiet stre-
ven on dlen financ~ieelen en econo-
mischen strijd ini de k~oloni~n van
nit het moederland krachtig te steu-
neu, zoo is bij mij toch vaak twij-
fel gerezen of de middelen welke
men deatrtue inl West-IndiiG, speciaal
in Suriname, gebruikt, wel altijd
de juiete warea.
Ik heb deu toestand in die kolo.
nie reeds sedert long donker inge.
eien en ik vrees dat eenige der mid.
deleui, wTelke men aanwPenden wil om
de kolonie uit haar verv-al op to
heffen, juist zouden bijdragen om
den financieelen dlruk, waaronder zij
webuk\ t; 9;At, noo- te verrorgeren.
SIn deze ongunstige meeninig werd
ik niet \veinig veraterkt door een
in den leatsten Lijd uitgreko~men bro. 1
chure van baron Schimmelpenninck
van der O~ife, wrelke ik ten zeerste
bij dea iMinister t~er overw'eging aau.
beveel. Ik zou niet gaarne onder.
achrijven alles wrat de sebrijver daar.
inr iededeelt en ik stem niet in met
elk oordeel van hem, maar toch
in het algemneen geloof ik, dat hij
een seer just en helder beeld van
den toestand der kolonie greeft. In
elk geval, ziju oordeel, ziju rand.
gievingSen en zija opmnerkingen acht
ik ten zeerate behalrtigingfswaard-ig.
Immners, baron Schim toelpen nick
van der Oije is niet de eers te de
beate inl deze zaak; hij behoort tot
de schrau~derate N~ederlanders die in
de laatete 40 jaren in Surinane
voett saau wal hebben gezet, bij wVas
daar wonder acht opvolgenrde Gou.
verneurs administrateur vau finan-
ci~n; wras lid van den raad van
bestuur, en is daar nog als ground.
eigenaar en planter, dus als deskun.
dige en belaughebbende, woonach-
tig
Het oordeel van den heer Schiim.
melpenninck over de toestanden al-
daar is zeer oulgunastig, hij ziet den
toeetand zeer treurig in, en vele
middelen die in den laatstenr tijd
zijn aangewvend om de kolonie op
to heffen kunnenl zija goedlkeuring
niet vetrwerven. Hij meent, en naar
miju oordeel toot hij san, dat ze
den toestand eer zou verergeren.
Wat mij betreft, ikr meen, I t
een van de hoofdoorzaken van a
dat getob in Suriname is, dat men
de omstandigl den niet altlijd z66
in het oog he ft g~evat als ze lu-
dev1"^. zijn." In eenandahtoc~hedbi -
land en dlat sleshes 90000 inwloner
telt, nog niet dvoveel als drh 8 ti i
Utrecht alleen, kan men t,och nie
bij do ontwakkeling van ed ~nan-
cisele en economische toestan en de-
zelfde regelen toepassen als in meer
bevolkte landeD, Zoo is het zeker
in het algemeen een eeer ge~zonde ko-
loniale politiek om door den ann-
leg van verkeerewegen, analenj
epoorwegen ens., bet ac ter an
voor de exploitat~ie to openen,amaar
-onder e oorwantd e: atuk e
niet alleen zijio ukin~sret anarmen
gron maar ook t b kstelli en
om die exploitatie te bewer g lif~e
en vooral: finan~cieel sterke rugged
omn de zware ko~sten van die zo -
genaamnde prod]uctie~ve wer en t
dragen, tot die worken idrad
zelf die kosten produceeren. Zoo is
het met alles. Noch het bestuur'
nochi de rechtspleging, nroch de zorg
voor veiligheid en rechtstekerheild
kunnen in een asu bevolking eoo
arme kolonie opI denzelidenI voet
worden gescho~elo als in aan bovol-
kingf rijke laden, b. v. Gost.IndiF.
Ik meen dat men in het algemeen
bij d~e regeling van het bestuur in

Twee jaar greleden is leth i eark be-
gonnen, dat thans voltod 900. De
tegenwoordige steig ~er, dieb f0 oe
ly Bi ping ,0di eoor oal va vrac t
en personenliften met elkander ge-
m~eenschap hebben. De ornders te vr-
dlepmg is de! plaats, eFaardeneworadeen.
goed~eren gelost en geaen isslitd n~
de bovenate verdiepin'r rs nisi hebd .
bestemd voor pnassaier o hury da.
gage. Heo geeamen ] b dppeva de.
zer twee verdleping~en be raagrt oulge-
veer 70 acres (350.000 sq. ft. ), waar.


uit wel mag worden afgeli d e
zells in de allerdrukste tijden over-
vloed van ruimte is voor passagiers, i
baggage en douave--onderzoek en het
losses en ladeo der vrachtgoederen
ondertussebeu ougestoord squn gang
kan gaan,
De moeuwe constructie is een belang-
rijke aanwinst voor Hobokenl's Wa-
terfront, is zeer fraai gelegen, juist
tegenover de helling van Riverstreets
Park en geen gebouwen beletten het
uitzicht on de mammouthechepen de-
zer Neder andsche mastschappij.
H~alley's kzomeet ult een ballon gezien'
In den nacht beeft te WTeenen dr.
Jaschke van de sterrenwacht, aldaar,
een ballontocht ondernomen on de
homeet van Halley waar to nemnn:
de eerete maal, dat dit geschiedde,
wpas 't ov~eveer om drie unr 's ook


blfjken uit het woord, dat hij een-
maal richtte tot den jongen prus
van Wales. Het was bij gelegenheid
der in wijdi ng van de Beurs.Er
was een feestmaal gehouden en bij
bet verlaten der zaal, sprak hij tot
den tookomatigen koning in volley
ernst: ,,Verzuim nooit dezen dag als
een der mooiste van uw leven te
beachouwen."' Ziedaar de oungeving,
waarin de tioekomstige Eduard VII
op roeide.
eat was siju breedheid van geest,
die hem over de vooroordeelen sijner
families most doen beens~tappen.
Dat bleek al toen hij, op acht-
tienjarig~en leeftijd toevalig te Rto.
me vertoevende, er op stood een
bezoek te brengen aan Pius IX, die
hem den 3en Februari 18E9 ontvin;.
Het onderhoud kon toen natuur-
lijk niet van beteekenis ziju: maar
dit kon niet gezegd worden van
de gesprekken, die hij had met Leo
XIII, welken Paus hij driemaal be-
zocht als prius van W~ales en een-
maal als koning van Engeland (~7
April 1903), een feit dat zich niet
had voorgedaan sedert de tijden der
Plantaygenets,
Dit laastte onderhoud was Eeer
lang, zeer hartelijk en liet in den
geest des konings een diepen in-
druk achter. Een reis naar lerland,
die de vorst kort dearop maakte,
gaf hem gelegenheid, het gewicht
te doen uitkomen, dat hij san het
bezoek bi en Paus hechtte.
Toen LoXIII stierf, spraki E-
duard VII te Kingstown aan wal
stapp~ende, deze woorden: De dood
van Z1. H. den Paus b~ed roeft de
harten van een menigte mijuer on.
derdanen; ik deel die droefthid, ter-
wiji ik mij de beminnelijkbeid herin-
ner, waarmee Z. H. mij beeft out-
vangen, en het belang dat hij alti~jd
gesteld heeft in den voorspoed van
D~it waren meer dan louter diplo-
matieke betuigingen. Trouwens had
Eduard VII reeds vroeger ziju wrel-
willendheid jegens het kathlolicisme
g~etoond.
Ometreeks 1873 huwde miss Mary
Fox prmas Ludwig von Liechtenstein.
Komog Eduard VTI, toee nog prins
van Wales, woonde de huwelijksio.
zegening bij. D~it was de eerste maal
sinds de seventiende eeuw dat een
erfgenasm der Briteche kroon de
H. Mie bij woo nde. Graaf Beust
wijet in sijn gedenkschriften op bet
feit als o een ,,buitengewone ge.
beurtenis' ,
De bladen echter spraken er niet
Dit was nie t on in Februari
1908, toen Eduard VHI als gekroond
souverein met siju tegenwoordigheid
den lijkdienet vereerde, die in de
St.-Jameekerk werd opgedragen voor
de zielerust van zoning Carlos van
Portugatl. De Protestantache Bond
aig~ dear heftig over te keer on
bracht een protest uit, waarin hij
verklaarde ,met droevige verbazing
de tegenwo rdigheid van Z. M. bij
een mis voor de dooden te beschou-
wen." Mlaar de zoning had daar-
omtrent sijn eigen inzicht en had
den moed dienovereenkomatig te han-
delen. In 1909 going hij ook to
Masrii~nbad naar de mis op den ver.
jaardag van keizer Fraos Jozef.


In een land, wear men zoo aan
vormen hecht als Engeland en w~aar
de vrees am een precedent te stellen
of van precedenten at to wijken om
zoo to zeggen deel uitmaakt van de
Grondwet, is dit een merkwaardig
moedige houding. De ,,katholieke
nieuwigheden" van Eduard VII hiel-
den dearmee niet op. Volgens een be.

die achter de kommar 8 nullen en
in het negende decimaal een cijfer
hebben. De weegachaal bevindt zich
in ded keldierruimtnutl vnk zeit ar .

De weegsebaal is zoo gevoeli dat
zelfe de germge verwarming, die een
electrische lamp veroorzaakt, haar
nauwkeurigheid beinvioedde. De e-
venaar, die elechts enkele duimen
lang is, ziet er uit als een glazen
drand van een spinneweb, hij bestaat
echter ult kwarts, dat voor warmte


minder gevoelig is dan glas. Gok
de weegachaaltjes hanged sann kwarts-
dreden. Ramsay woog roor een
bezoeker een gein e hoeveelheid xe-
non af, d. i. het door hem ontdek-
te gas. Eerat werd er een heel klein
emet xenon op de wreegachaal
eg.De doorelag was met het
loeoog Diet te zien, maar een
lichtetraal in een spiegel toonlde ditn
in het vergroot aan op een schasl
san den mour. Toen~wer~d het alansje
gleegd en bleek, dati het 1 'i00 mi-
lgram lichter was geworden. ~e
geringe boeveelheid xenon woog on-
geveer 0.000.004 gram.

De grootste steiger van New-York.

Men schrijft uit NewR-York san het
,, Hbl. :
Met **0 dier ran board ran heQ


stendige overlevering moebten de
koninklijke priusesasen nie~t anders
dan protestantsche vorsto~n buwen.
Dit kwam in de praktijk hierop
neer dat alle Engeleche prinsessen
een man rochten in Dunitschland.
Eduard VII brak met die eento-
nige sleur. In 1893 al ga~f hij zijn
Stoestemming tot het huwelijk van
princes Mlar~y,dochter van den her-
tog: van E~dimburgh. met prina
Ferdinand van RumeniiB, van den
kiatholieken tak der Elobenzollerns.
En ondvoks het getier der Puritei-
nen begrunstigde hij uit alle macht
het huwelijk van prinses Enua van 1
Battenberg met koningf Alfonls XIII
van Spanje.
Hiermee is enkel in korte tr~ekken
de godedienstige politiek vain E~dnard
VII tegenover ziju kantholieke ouder- 1
dauen weerg~egeven. Doe trekklen zijrl
teekenend-
De kath~olieke ,,Tablet"~ van Londen>
waaraan ze zijn outleend, haalt er
nog veracheidene andere san: de tus-
schenkomet bij de Italiaarnsche re-
geerngr ten gfunete der lerscthe
kloosterlingen, gevestigd te Rome;
decoraties en booge staaterambten
aan katholieken verleend, herhaalde
bezoeken san katholieke o-asthuizen,
gestichten, kloosters, heiligdommeo
enz. (Lourdes b. v,) De lijet zou
te lang zijn om mee te deelen. Stip-
pen wcij alleen nog aan dat ko-
ning Eduard bijzonder bevriend was
met Pater Vaughan van de Socii-
teit van Jesus. .
Mleer dan eens, b.v. to C:annes in
1898, going hij diena preeken hoo-
ren en meer dan eens droef hij uit,
zijn beurs bij tot dies goede~fworken.'
D~e resultaten van een derg~elijke
houding hebben zich sedert lang
laten voelen. Langzamerhand is de
protestantache wrok geweken en
bet katholieke even beeft zich in
het oude Engeland weer vrijelijk
kiunnen out~plooien. Verseheiden ma-
len reeds zija k~atholieken tot minis-
ters benoemd. Negon zijo er thans
afgevaardligden in het parlement
(buitto de Ieren gerekend). De lord'
mayor van rLonden is katholiek.
De rol van Edluard VIin deze
groote verandering ten goede is
groot en mooi geweest; het was
die van een echt staatshoofd, die
ziju land sterner, gelukkiger, meer
eene~gezind wil achterlaten dan hlij
het gevonden heeft.Eerste Kamer,
HANDELINGE N.

IP. Verhoogin~g en wyzi~gingJ Bas de
koloniale hucishoudelijke begrooting van
Sur~inam~e voor het dienstjaar 1908 (.900);
V. Vastellinlg van her slot der rekening
van de koloniate uitgavenl en onwvangsten
voor Suriname over het diendtjaar 1.90e
(d01),
De wetsoutwerpen wordeo achter.
eenvolgenazounder beraadslaging, zon-
der hoofdelijkce stemminDg aangeno-
men.
VI. Aanvulling en cerhooging vjhl X~de
hoofdstauk der Staatabegrootsu~g v'oor het
dienstjaatr 1910 [92]j.
De beraadslaging wTordt geopend.
De heer Barge: Mlijnhee~r de Voor-
zitter Een eukel woord, meer naar
aanoleiding van dan wel over dit
wFeteoutwerp, want het is immers
een noodzakelijk gevolgi van vroe-
ger goedgekeu rde en gedeeltelij k reeds
uitgevoerde plannon, welke de ver-
betering van den economischen
en financieelen toestand van Suri-
name beoogen.

S.S.,,Rotterdam" is het in gebruik
nemen van den nieuwen steiger van
de Holland-Amerikaliju feestelijk ge-

Tr n de eerst~e schepen van deze
stoomvaartli n in 1.872 in Nuewp-York
kwamen, lant den ee ergens in Brook.
lyn, later in Jersey City en 20 jaarge-
leden werd voor hunne schepen de
oude steiger te Hoboken ge~bouwdl,
die thaus door de nieuwe vervangen
18. De oorsprookelijke steiger was
600 voet laugo, 80 voet breed, had 640
verdieping en diende zoowel voor bet


lossen en ~laden van vracht- en koop-
mansaoederen als voor bet embar-
keeren van passagiers en voor bet
douane-onderzoek der bagange.
In dlit alles is nu veralndering ge.
konen.
Toen de maatachappij de ,,Nieuv-
Amsterdam" in de vaart bracht, die
615 roet lang is, stak bet schip, wan-
neer bet hier voor anker lag, een eind
voorbij de pier in de haven uit; met
de ,,Rotterdam", die 668 voet lang
is, kwam bet nog sterker uit dat een
nieuwe steiger noodzakelijk was on
bl I endtg tir wwerd ddenego
wooordige laudingsplaats.
De directie achijot er niet van te
houden dingen ten halve to doen, en
de steiger, dien zij thane in gebruik
heeft genomen, is de grootste in de
gehede New-Ytorkeshe haven,


I.
PUTTEN.


/ -
*


Eienige jaren geleden going er in
D~uitschland de mare, dat er een man
was opgesteaam sindedien algemeen
bekend als ,,de landm~ad van Uslar"
--(Hannover),--; die een wondere ga-
ve bezat. Slechts met een berkenroe-
de in de hand wees hij de plaatsonr
aan, wear op een zekere diepte water
10 den ground zat. En steeds bleek bij
bet graven van een put, dat de man
zich miet bedrogfen had. D~aar is in
den beginne heel wat den draak geo-
stoken met dien man, totdat door
ziju toenemend succhs de feiten niet
meer te loochenen waren en hem
van regeeringsegfee zelfs de opdracht
gewverd, in de waterarne streken van
Duitschland's kolonie Zuid-West-
Afrika n~aar wateraderen te gaan
zooken. Twee jaar is bij dear, naar
't schijut met evenveel geluk, werk-
zaam geweest. Aan den Keizer heeft
hij veralag; van styn ending g~ebracht
enl in tegenwoordigheid van Z. MI. een
lezing over dat ouderwerp gehouden.
Reeds kort na ziju terugkeer uit Afri-
ka volbracht bl] een mienw kunst-
stuk. Te Hoisdorf wees zijo toover-
ataf een pleats san, waar men op 10
M. diepte water zou vinden. Bij het
boren stiet men reeds op 8 M. diepte
op een rijke waterader.
H~et is wal jammer, dat onne land-
ra~den die gehelmzmmnge kunet van
hun Duitschen college miet machtig
zlin; voor onze kolomie zou het een
onschatbaar voordeel zijo, dien laud-
raad van Uslar een paar jcar in ous
midden te hebben. Daar zou werk in
overyloed voor hem to vinden ziju.
Toch schijot die Duiteche landraad
niet de eenige te ziju met die gave
toebedeeld, want in dienzelfden tijd
ougeveer las ik mn de bladen, dat ook
na h~et Mloed~rland 0. a. mn Limburg on
in den Achterhoek iemand wroonde,
op wiene aanwijzing reeds tal van
putten met succbs gegraven warea.

Waterputten sullen or in onz4 ko-
lonie wel altijd noodig zijn. Hoe groo-
ter bet aatntal, des te better sal1 het
belangf onzer bevolking gebaat; wor-
den en de algemeene gezondheidstoe-
stand er bij winnen. Vooral voor het
arne van ndethvezj o e tnk'
goeden waterputl kunnen vervangecn.
O~p zich zelf reeds is een tanki, dat
het, gehleele jaar d66,r water houdt,
een zeldzaambeid.-- Doch op! plant-
sen zooals op Rincon, waar het tan-
ki-water rook door veel menechen
gedronken wordt, is het lgevaar voor
het uitbreken of enel versprelden ee-
nor beasmttelijke ziekte bv. ty hus
of dysenterie volstrekt niet denk-
beeldig. IMeer d~qu eens reeds kwamen
buikziekten hier voor. Een tanki kan
onmogelijk hygieniech quiver drink-
water loveren. Een ieder kaen zich elk
oogenblik overtuigen, hoe dat water
onophoudelijk veroutreinigd wordt.
Alti~d is het troebel, dikwijle lijkt
het meer op aftreksel van klei.
Zoolang onze kolonie niet in het
besit is van zoo'n ,landrand van Us-
lar", zullen wij one bij het maken
van putten nog met de oude metho-
de mnooten behelpen, die echter geluk-
kig enorm voor verbetering vatbaar
is.-- Ik geloof niet, dat tot nu bij den
raameg vooral van gouvernements-
putten van een eigenlijke method
spraak is geweest. Met den asuleg
bedoel iki voorloopig nog niet de wij-

Het unt van talenkennisr.

Op de booten van de Cunard-lijo
zullen een aantal Engeleche bofmees-
beers dour D~uisclhe) doren vervangen.
Engfelech, D~uitsch en Fransch pen sij
worden salngesteld voor bet gemak
van de talry"ke pass giers van bet
vasteland, die van de Cunardbooten
grebruik maken. D~e Engeleche hof-
meestters, die nu vervangen worden,
kenden natuurlijk alleen Engelech.

Tier overweging~.
Mlen moEt waten on beer te leven.
Zallf de wetenschappelijken die ne.
deri~S sijn! Nog andere dingen ver-
staan zij dan enkel boeken en redenee-
ringe.G~abriel Palau 8. J.


De ware handigheid beetaat hieria,
dat men nooit behoeft to bedriegen
en steeds slasgt door eerlijke mide
len. 4
F~no on.

Er bestant iets ergers in het leven
dan niet g~eslasgd be squn, nl. niet ge-
probeerd to hebben I
President Roosevelt.
Goud geeft vleu ~els om oderah beeln
to pliegen... beh vpe near an heme .


Waterverschaffng.

Nieuwsberichtiten

COlll'aCa,
Herkelijke berichten.
Door den H. Stoel werd het Vica-
riast van Curac~ao, de 6 Nederland-
sche Antillen omvattend, den 9den
Juli 1868? aan de Nederlandsche Pro-
vincie der E~erw. Papers IDominikanen
toevertrouwd. Algr. vAs EWIJK w~as de
our an~o. seralvrese nea d I
sie t~e vertrekken, wounded Z.D).H. het
V ~atikaansch Concilie bij. Eerst daar-
oa vertrok; Z.D.H. in ~gezelschap van
de Eerw. Pa rrsw Sln vEN e J E R

het zeilsehip GouvL/ern)eur) de Rou~vie
naar hier, waar de eerste D~omini-
kaansche Mtissionarissen 10 Juli 1870
voet aan wral setten.
Het was derhalv~e M4aandag 11. 40
jaar geleden, dat onze Paters in Cu-
raeao waren sangek~omen. De buiten-
gewone ometandigheid,, dat een der
n eij rkde Ee BrohrO~ E ng
in leven is, gaf den Patersi sanleiding
dien dag tot een w~aren feestdag te
maken ter eere van den algemeen zoo
,hoog geachten en oprecht beminden
Breeder. I
Br. JOZEF toch heeft gedurende die
veertig jaren steeds met de grootste
toewijding geweeks on al ziju tles n
ten diensthaar aemaakt san de gron.
ding on uitbreidingeonzer Mlissie.
.Mr~gr. VAX EwarJI heeft deerrsoonlij k
seer v~eel hulp gehad van engoeden,
ijverigen Broeder, immer voor alles
klaar, steeds bereid om t~e helpen,
mar bi ken
hlari 02k de Missie in het al-
g~emeen heeft genoten van eijo
groote woerkzaambeid, als hoofd der
drukkerij van 't Vicariaat, als onder-
wijzer in de St. ~Jozefeschool op Pie-
termani, als atdminist~rateur van
,,Amigloe di Cuiraga8o" en later ook
van ,La Cruz".
Geheel in 't bizouder echter mag de
Parochiie van den H. Rozenkrans op
Pietermani zich verheugien over het
kostbaar besit van sulk een stillen,
stoeren worker. Als koster der kerk

ohde ahciereser ae hup
te en rijke verdieusten.
Open wij, dat hij het gouden feest
onzer Missie nog moge modevieren.
Eeo lang leven st] hem dearom toege-
wenscht.

ooel ouad enit tfehr boapelk
dank zeggen voor alles, wat ZEW,
VOor de Am~igoe gedaan beeft gedu-
ren e meer dan a: jaren.

zilveren Jubild.

Vrijda-g a. s. 22 Juli sullen drie
Eerw. Zueters van de Cong~regatie
van Roosendaal haar zilveren pro.
feasiefeest vieren.
Het zijo de E~erw. Soeur M3. PHI.
IOMENE (\lejuffr. JoHANNA V. D.
iMEErr, geboren to Amsterdam) sinds
4 November 1905; werkzaam in het
Pensionaart Welg~elegen.
1)a E~erw. !Soeur M\. BALBmNE (Mlejuffr.
LAM~BERTHA DE BRUIN, geboren toe Die.
seD (N. H.) eveneens aan-'t Pensionant
verbonden sedert 7 Sept. 1886.
De Eerwf. Soeur M1. G ERARDA~, (Me.
juffr. SOPHIA THURING, geboren te
WVeeslp) en sedert 16 Mlei 18838 werk-
eaam iD 't St. MSENDiusgeeticht &sa
de Bewaarachool.
Het zal der E~erw. Jubilaressen
vooral de alom bekende Soeur G;E.
RARDA, die zoo echt hartelijk met
de kleintjes weet on te gaan en ze.
het geregeld school komen gemak-
kelijk maakt, niet aan bewijzen van
Safa cIzeen ks to nschen wij Haar
van hart geluk.

Naar Aruba.

Douderdagfarond is de heer D.W*
ODDENi in gezelechap van een chi-
icus en een ingemieur en eenige
eeren die gSoed op A4ruba bekend
ijn, met de JuanL Luisi daarheen ver-
rok ken-
Hoedenindustrie.


Onze hoeden begionen meer en
meer bekend te worden. Deze week
kwamen weer aanvragen in om
monsters voor Nlederlandf en Duitsch-
land.

Ceroe Fortuna*

D~e weg van Ceroe Fortuna, vroe-
ger bijua onbegaanbaar, en in den
regentijd een were modderpoel, is
thane uitttekend in orde, met flin-
ke steenen overlaten, een breeden
rijweg in 't midden en san weers-
kanten een voetpad. De bevolking
is bet Bestuur zeer dankbaar.
De boei.
M~et voldoening; sagen wij, dat
Maandagmorgen de groote witte
boei, die al weer wat verder was


dwedgereven, s mwal wrd gsleedpt
bemanning alle kracht mo~est in-
sipanren omn het onhandign, zIware
'ding tegen de golven in te slepeo.
Hr. Ms. Utrecht.

is Woeuedag 11. wonder bev-el van
den nieuwfen Commandant, dlen K~a-

Su inam terzrtrokk 0 D enOY kuat
eerst daage hier verwach t wo rden
on tegen het K~oninginnefeest we-
der naar Paramariboi te stevenen.
\Vij heaten den nieuwen Coma~an-
dant beleefdelijk wTelkom.

Koloniale Rand.

WToenedag~avond was er een op~en-
bare zitting, waarin mededeeling
werd getdaan der niouw ingekomen
c)ntwerpen, welke allen naar de Af.
deelingen worden gezondea.

Quaran taine.

Bij IGOuV6Pnementsbeachikkingi is
eene quarantaine van tien deaen,
met inbegrip van de reis, vast-
-esteld voor alle schepen, komende
van Trinidad, wegens het aldaar
voorkomen van een geral van pest,
met bepaling, dat de schepen, die
buiten communicate aldaar alleen
pasagiers ontachepen, lading en
mails lessen, en mails san boord ne-
men, in het vnije verkeer op Curacgno
sullen worden toegelaten.

Rattten en Muisen.


weden urndhetdfiescall at aanagebdrnh
en door middel van petroleum ver-
delgd
173 ratten
322 muizen.

Het getal verdelgde ratten en
muizen wordt, na verlaging van den
opkoopprije, edere week minder, en
liet pecltgevaar is weer grooter nu
zich opuieuw een geval op Trimidad
heeft voorgedaan,
wo huidezienlgheidb iokg her de

wisednitkne Od6P riege


###########C. G### MM ~4


L Aceite de HigcJ ado, de Becaho no contiene
pirincipios a~ctiv;o comell-~ ptret n e)n algunos
fabricantes de med;ricinas secret~aL.
Es on alimento come la lechec, y los hueves,
por ejemPlo; y de la maisma manera qule nrin
que tenga que a sment-arse con rec e y con ue~vos
se le oc~uriria surstituir e+tes a:;imentos canr co~sas
que se dijesena corntenor surs princip~ios activos, asi
Saquellas personas que p ~-a nub illse y- engorder

%'tienen por necesidadl que tomar el Aceite do e
aceite y no esos p-reparados secretos; que se dicen
estar comp~uestos de sus rifncipios activos.
La parte nutritiv4l ie~l aceite de higado de
bacalao, es decir, lo quae hay enm el arceite que
fortalece y engo~rda, es la grasa especial que el
aceite contien~e en su combmnaclon natrlP.

E~s, por tanto, un error de los enlfe-mos tomar
i ot llas y mis bot~e ls ae enos prepare os que so
anunexan com~o prepa~ra~ciones smn sabor, com-
puestas de los principios activos del Aceite de
Higadao de Bacalao, las qlue no contienen nri una
Ssola gota del accite y no son otra cosa que
mezclas de substances extralias A el, en las cuales
predomin~a el alcohol y que carecen en absoluto
de todas las propiedades que han hecho del
Aceite de Higado de Ba~calao el alimento ms 8
Spoderoso que existe.
O Los enfermos atacados de Tisis, de Anemnia,
de Escr~fula, Raquitismo y otras afeccionea que
exigen el uso continuado del Aceite de Higado
Sde bacalao, como alimento, deb n siempre tomar (J


O~ 5

qu oe estA compuesta del acente m6s puro y que ha
Ssido recomendada por mis de 35 ali~os per todJos
los mbidicos del rnundo com~o la irnica


Srado por el eseomago, mis digerable y
,-7m~a as~mdlable, y qule permite el usro libre
Sdel Aceite de Higaido d~e Bacalao tanto
en las estaciones ;Frewasc del aio como en 8
Ilas de r~igurosec calor., sin perju~icio para Q
lasp fulnCion1e diTe~stivas dEel enfermo. -
) $coTT &- ROWNNE, Qulmia..
Nwra*S York

-tBi 6~~ci iej rppl444$C~~)P rg(egDf


- ------- -- -


". vanbeu itfraen, dnaar a ll~n de
graven worden. De ondervindin~g, aie
ik op Rincon heb opgedsan, on wat
zoo van audere plaatsen maj ter oore
kwam, spreekt miet voor eenif eme-
thode. Daar, wear men het lie at een
put wilde hebben, is men op goed ge-
Tuk af gaan graven in de verouder-
stellmng of io de hoop daar water to
vinden. Heel dikwlils kwam men be-
drogen uit.
Het is nu ongeveer acht jaar gele-

in iju wtelbdeke dg esp o t-HIz.aFi
schreef :,,Rincon is een vestig~ing van
,,i 5>00 inwoners, ge e~en in een ke-
,,teldal. Men treft er 8 echts gin put,
rzdeeer geg~d h ptee din eaar bdee
,,atant er alle kans op voldoend suc.
,,c~e voor meerdere ground waterputten.
,,Het maken daarvan gaat echter de
,,krachten der bevrolking te boven en
,,zoodoende blijft deze afbankelijk
,,van den regenvarl. De koaten van
,,eenige gouvernementaputten komen
,,allessins gewettigd voor. Het schijat
hehtero tt okd herr te estuurseor
t,,heeft."
Was het den H-eer Havelaar bekebod
geweest, dat die i#&ne put zich op bij
na 44En uur afetands van Rincon be.
vond, sijo betoog zou nog klemmen-
der geweest ziju. De leatste minder
aangoename opmerking van het rap-
port va~n dlL Hl. sheen toch bet Be-
staur uilt zijn dommel to hebben op.
gewekt. WSant nogi v66r het veralag
In druk veracheen en in de laatste
dagen van 1903 bier aank~wam, was
men reeds met bet maken van twoee
Dutten op Rincon begonnen en een
kantteekentnag van den Manster van
Kolonii~n ---elees r. Id. verneu )

mieuwe putten worden hier thaus
aan elegd", most voor de losers
dian anaangenamen indruk wegue-
men *
Bij sijn bezoek san Rincon den 17
Juli 1903 wees Gouverneur de Joug
v. B. en D. de plants san, waar .1
f2e put moest ge raven worden. 813
voorbeat werd hij alvast ,,Wilhel-
mina-put" gedoopt. Reeds voor des
Gouverneurs komet was men reeds

a -dt d erse pu bobnen a

lijk wonder bet bereakr der bevolking
moet zzijn. Daarom was de aange-
wezenm dlsr in rk den W~ilheltmdua--
even bewesten der kerk. Doch of d6&r
op boog bevel oak; water zou geron.
den worden, werd zelfe niet betwijfeld,
delass, do wandeletok van den Gou-
verneur bleek niet zoo krachtig te
werken als de berkenroede van den
,,landrand van Uslar". Beide putten
waren een groote mielukking. I)e per.
soon, die in den beginue met de lei-
ding van het werk bjelast was en die
beweerde van allea verstand te hebben,
maakte het flaeco volkomen. D~e eer.
ste put word even ter zijde van een
rooi aangelegd' met de uitgegraven
aarde word een dam doa~rs door' die rool
heen aaugelegd. (?I) Na eerst door
een harde kleilaag van 6 at 7M.
dikte beengewerkt to hebben, stiet
men op bet harde rotagesteente en
onthraken de midde~len, omi ook
daar doorbeen te komen. Toch kreeg
men spoediger water in den put dan
men verwacht had. Want bij de
eerate zware regenbui vulde! het wva-
ter van den rooi, met den aarden
dam incluis, den put. Zoo ligft de
put nog, maar mi zonder water. Bij
6et graven van den anderen put
ontmoette men de diabaas eerst
ander een veel dikkere kileilargr. Oak
hier echter gaf men dfen moed op,
toen mien op de harde rote kwam.
Bij het volgend bezoek van den
Gouvernour op 20 Dec. 1904 werd
bm oenut bet wekrk sa daln Wilhel- I
ten.
Ult enkele gegevens was ik toen j
reeds voor md3 zelf tot de conclu-
sie gekomen. dat hier zeer germ Le
kane van elagen bestond. 0 le
korte oogenblikken van het op.
outhoud van het hoog: gezelechap
deelde ik vrijmoedig aan den Bepr
Fauel, directeur van O. W. dit ge.
voelen mede. Maar deze was van


meening, dat men hier beelist water
meesat vinden, ,,waent Rincon is im
mers een vallei --,,Volkomen weatr'
antwoordde ik, ,,mnar een vallei,
waarover al bet water lang~s de root.
en wegetroomt, een v-allei boven.
dien met een bodem van ware klei,
diede geepeikn water o suifft; alleeo san
den suidkvant p e hel log of aan
U better slagen." -De Heer Fauel
kon dat verachil nies indien en wij
mo~ eetn obet vetre venk de Gog

ve rek r are eneeft men enagb oen in
dien put gegraven, ge hoord, voort-
durend met dymaiet Blet ijzerhard
geeteente bewerkt. Sechts matig
worderde men. Op 42 voet diepte
vond men een scheur mn den rots-
bodem en etaskte men het work*
Maar geon walter kwam door die


TWVEEDE


KAM RER.


De interpellatie over de
Borromlaeus-encycliek.

Thans ving wonder groote belang-
stelling op do tribunes de interpella.
tie aan van den beer van D~oorn
naar aanleidingvan de Borromnaeus-
encycliek .
De beer van D~oorn begon met te
herianeren, dat nu 57. jaar geleden
de toemalige afgevaardigde voor
I1tratilt (Zl~n vader] tot de regeeriug
een interpellatie nichtte naar aan-
leiding van de herstelling der Bis-
schoppelijkie hierarchie in uns land,
en wel on to protesteeren tegen de
mmn-atingename woorden, waarmee
diltherstel g~eschiede. Spreker wees
er odat in de laatate 60 3aren
de R.I L. K~erk de meest volle vrij-
heid heeft genoten. Critiek opet
geen de R. KC. K~erk binnen hare
kring doet, ligt dan ook buiten den
bemoeiingfskring van het parlement.
Anders wordt het echter wanueer
de P~aus zich in zija herderlijke brie-
ven niet beperkit tot den eigen kring,
maar miet schroomt zich mn zl~n
encyclieken te uiten op een wijze
nel andersdeukenden terecht moet
Heb kan de Hervormden misechien
pereoonlijk w~einig deren, wanneer
het Protestantisme een pest wordt
genoemd en dergelijke uitdrukkingen
behoeft het Protestantisme zich mis
schien niet san te trekken, indachtig
aan het: ,les gens que vous tuez, se
portent a eztbien,"maar wanneer tan
slotte in zulk een Pauselijk schrij-
ven de eer van een gansch volk
wordt geraakt, wanneer de vor-
sten, die het Protestantisme om-
heled hebben, wforden aangeduid als
de meest verdorvenen, als de meest
verloopenen, wier God de buik was,
wanneer men bedeskt, hoezeer door
die mannen der Hervorming gestre-
den en geleden is, dan mo an de
Hervormden zulk een oorde le van
den Paus niet wonder protest toe-
laten.
Mden beeft spreker reeds bij voor-
bast van de rechterzijde verweten,
dat het oogmerk sijaer interpella-
tie was de rechteche coalitie te splij-
ten, en dat sprekrer tot dese inter-
pellatie niet gerechtigd is, omdat hij
niet meer staat op het standpunt
van de Rlervorming. Wast het eer-
ste betreft, gesteld, dat dit wear
wae. dan geven Pa~uselijk~e woorden
als in deze encycliek; den tegenatan.
ders der coalitie zulk~ een wapen in
handen, En ten sanzien van die
tweede insinuatie ontkende spreker


spleet naar oven wellen. Evenmin
sakte ook het van boven ingievallen
regen water er dloorbeen weg, Men
beeft toen van den nood een deugd ge.
maakt on een steeneu wand gemeteeld
in de schacht van den put met de
bedoelingi bet water van het nabijge.
legen tanki of van den rooi orin te la-
ten loopen.HAet volgend jaar deo 26
Sept. kwam de G;ouverneur weer op
bezook o. a. in gerelechap van den
Heer Lely ineiu nod go
verneu yn mginameu en o -dgou-
zoon, stir vnt rinadme Techtnis h
Hoo, suhol ~er Gan eti d nie e
er big ese oo ilhelerulmePut j wtord
De diabea sb kkmina ut dveto pt.
swaar alas lorod een b rd a e sa l
ginger van hand tot b nd. led r be
greep, dat men mt d an pt ve ge
zat, maar niemamd durfd e' te zeergeef
~ttoeensirdeeteHeer Gouver eur istch
~to dEn UMecu Fa ~td kict
Ie,,E U, Mr. Faue want unk
SU ervan" ? --,,Och, was bet lucht-
hartiFg antwoord, ,,de hp~;roef is mis-
)lukt' Maar die proef hd800 tot
i1000 Gl. gekost.
De ondervinding beeft mij tol de
conclusie gebracht, dat bet geen
overdreven elech is, dat voor het
rationeel en systematisch graven
van putten in onze kolonie een
eenigazins nauwkeurige, vooral geo-
logische, kennia van het terremn be-
paald van groot belang, zoo niet
noodzakelijk is. Wil men bet son-
der die kennis doen, dan sal, in g~e-
val men vooraf miet beslist zeker
is water to vinden, het meestal op
een jamerlijke geldverspilling uitloo-
pen. --Van~ den ~anderen kant is bet
ook buiten twijfel, dat de schacht
van een put heel dikwijls goed ma-
teriaal levert, om de geologiache
formatke van een terrein better te

19og een andere 0 Pmerking: moet
;ml] van het hart, n.over de wyize
Iwaarop een put wo>rdt uitgegraven.
SVoor soover ik weet, giaat men
meestal aldus te work, zelfs in gre-
val men te voren niet zeker is, wa-
ter to ontmoeten: Heeft men den
omtrek voor den te! maken put,
dsooals hij definitial sal moeten wor-


den, op den grond a fgeteekend
dan wordt ook at die aarde over
die geheleck opperviakte tot op, den
bodem, top terdsondl uit~gegraven. Dat
is te veel risico en verlies van tijd
on geld. Een deskundige, die in
!)ost-Indie dikwijls met dergelijk I
work wFas belast geweest, dleelde mij
eens mede, dat men dAiAr, in geval
geen boormateriaal t~er beachik~kin
was, wel over den vollen omtrek de
put bego1 uit te graven, maar bil
het dalen trapegewijre dien omrang
nauer~ on smzaler maskte, zoodat op
een diepte, wear men vermoedelijk
water dacht to vinden, de omvang

d n, deat a et zmoeenada 6n ag O
bman of hoogatens twee er ruimte
laadden. andrmten water, dn w
;rgregven. W~as de moeite echter ver-
eegeweest, dan was toch de ri-
ico en tijdverlies minder gr1oot.
Nu eebtetr bet Gouvernement een
lein boortoestel beeft, om door
and en steen to boren, is de moeie-
ijkheid heel makkelijk opgelost en
de risico beel geringa. BinneD een
praar dagren kan men nu een boor.
gat van 10 c.;M. middelliju tot op
een diepte van een normalen put
boren. Vindt men teretond water,
of wanneer Gich na8 eenige dagen in
dat boorgart water vesameld beeft,
dan kan dear ter plantee met sue.
ces met bet graven van den put
begonnen worden.
Ik d zou er tegen sijn, dat voor
el der eilanden, soo'n boortoestel
(een uitgave van + 400 gld.) werd
aange chaft. Hret sal zijn rente se-
ker we opbrengen.

Rincon--Bonaire,
P A. EaWE~s. O. P


pastoo r.

Yoor~ts zette de hleer Ankerrnan
Suiteen, dat deze quaestie Diet in d~
-Kamer this behoort. Het p-u
e bliek gezag had nooit in dteze zaak
-moeten gemengd worden eni de inter
-pellatie kan een practisch nut hebben
M ~en kan zich niet heroepen op de aSi
-tatie, welke de Ency-cliek in Duitsch.
Land beeft verwekt, omdat dlaar to
-laride de verhouding van de Ytaats
kerk tot den Heiligren Stoel greheel
anders is en Duitschland's keizer de
eenigep Prontestntscahe vorst~ is die b~ij
den Paus vertegenwoordigdi is. Ml~et
klem protesteerde spreker or te.
gen, dat dez!e Encycliek tot pee poli-
tiek wFapen misbruikt wordt.(A
plaus, ook wveder op de publieke tri.
bune). D~e roorzitter dlreigt beslist tot
ontruiming te zullen overgaar,, als
zich dit wTeer herhaalt.
1)e heer Van der Voort van Zij1
dtemde volmaakt in met het ant-
wToord der reg~eering, bet~oogende, dat
de Miinister van B3uitenlandsche Za.
ken een volkiomen juiet standp~unt
inneent, waar N~ederland thans green
grezatnt meer heeft bij den Paus. O- -
verigens sloot hij Zich aan bij des
h-eeren De Visser's veroordeeling van
sommige sinsneden uit de Encycliek'
Oack bl] komt op togren hect oobrde~l
over die Ilervormingf. Als de E~ncy-
cliek had bedtoelcd miet de Herror-
ming~ in haar geheel te treffen, mnar
enkele grroepen als de Re~naissance.
grederdoopers enz. dan hadden dile
groepen in den Pauseijken brief af-
zonderlijk ~enoemd moeten wvorden.
D~e heer ~olens verklaarlde, da~t de
dRathcliedke partij in de eerdste pla t
achitte om deze zaak to besp~reken.
Overigrens achlt hij oa de officieele
verklaring van Pauselijke zijde~, te.
grenover D~uitschlzand afgelegd, de
inogeijkheid ultgesloten, dlat, kren-
eindr: and uiet-I-Kditlolilek~enE okeli
zou ziju. Voorts begrijpt de Kia-
t~holieke partij niet, dlat wvoord~en
ult die Encycliek over de w~erkzamn-
hedlen van den Hi. Boromaeus in
ItaliiB en handelende over vorsten
vawn de 16ie eeuw, toegrepnst kunnen
worden op onze vorsten vaRn de 16e
eeuwr en volgende tijden. H~e appre"
elatiion over de Encycliek kann le
KiathloliekeI partij in hunne oujurist^
heid en onvolledigiheidf niet, aanvaa;r-
den en waar de Katholieke partij
geen aanleiding wsencht te geven tot
stortuog van den! godsdiensqtvrede~ in
Nederland, zal zij such van debat
io deze onthouden.
De Minister van Buitenlandsche
Zaken deed zijnu a twoordo naddr ut
torischen aSno- der diplomnt~ieke
aanrakiin' m~et het \'aticaan,

sieedli er Treel rord~r g h itlj
ke R~egeerino*r eener Protestantache
natie zich blijkbaar uiet geroepen
gevoelde uiting te goven san hare
P~rotestantache grevoelenls, waarna
de heer van Doorn verk~laarde zicl'
onbevredigd to achten en m1aar geen
monttie to willen voorstellen, omdat
verechillendestemmen zich voldoenide
tegreu de encycliek hadden geuit.
1)e interpellatie is gesloten,
D~e Kamer is op zomerreces ofe.

Veralagi v/d Mbe.BIt~ ite lliallff .


.te veroorlo\-e wat sedert O~cto-
ber 1S'70c verbaden was dat op
niet katholieke b~edehuizen godsdien-
stige zinnebeelden of opschriften
wo rdlen ;aangebracht en door hlet
toesta~an van verschillende audere
voor~rechtell aan niet-katholieke in
die uitoefening van hua eeredienst.
Dasarteglen heb~ben de Paus, de Spaan-
sche bisschoppen, de Spaanschie ka-
thoieke pers en de kath-olieke ver-
Seenig~ingen in Spanje met, klem ge-
protesteesrd. De kwestie is niet, dat
d-e geeste~lijke ove~rheid dez;re k~leine
concessie niet willea greven ann de
audersdenkenden, neen, het protest
\*an den nuatius te Mandrit' en der
hissehoppen richt zich tegen het an-
ti-kaztholiek en sectarisch driven
van minister Canalejas, die door
de wijze waarap hilJ deze kwestie
eigreonmachtig r~egelt, greheel butteu
dfeo PausR om, toont, een voorwfend-
sel te z~oekenl om tegre n ome en
de Kierk een verwoeden strijd aan
te binrden. Ilet jongsate koninklijk
besluit t~ochl is een aa~nslag~r op bet
Concordaat, op hiet verdfrag tus-
schen de Spaanschle regieeringr en
cley~ H. Stoel gecsloten. D~aarin ligSt
iuist de geheelF! qunaetie, Zioolang
iete C~ocordaant dat uitr c 100k eij
hedenl van elken :tnderen gode~dienst
katholieken, verbiedt me~t met w~e-
clerzijdsch goedvnadeni gewijzigair is,
blijft het h~ealuit Vna Canialejas een
-in11 euriTrr seg veni sal be lCb u.
den too.
In gehee~l Spanje woorden door de
katholieke~n prIotestv\ergaHerringenn ge.
lioude~n tegenl het dr 3r-en van d'en
minister Ca~naleja~s, die ook de op.-
heffing vanl de mees te gSeestel ijkIe
cong~regaties wal.
H-et katholieke centratle c~ornit4
van actie, dat alle katholieke groe-
pen van Spanje veP.lr~tegeO~nwoorigo,
li~eft tot Canalejas eeno protest te-
R~ea zijn anticlericale politiek gierichlt.
eischende afschathg~r vanl de dlecre-
ten betreffendte de inschrijving der
co~ngrregati~n; zij verlangeni dat; de
in d~e Pfr oon rede anagSekondige
outw-erpen zullen worden ingetrok-
O Paus!1 met CeenI teleg~amn, wVAarin1 ge-
zc!gr worrth, da~t Cantalejas dien smdslf
I1 ae iglmta inten gSot sdie stvre-
minmster-preeicdent on diti telegram,
eija onderteekend door linden uit
rie hoogate kringren, o.a,. de mar-
kies De C~omillas en markies de Ybar-
ra, den voormaligen conservatieven
minister.
)e corriere d'Italia aegt, dat de
H. Stoel zich steeds verzet heef t
tegren de poging~r en der Spaansche
regeeringr art. 11 der Groudwet to
q1z'gen en daard~oor het Concor-
dant to schenden. ,,Het schijut",
zegt dit blad, ,,dat men er in Span.
je belangr bij heeft, de onderhande-
ling~en te doen mislukken. D3e Hi.
Stoel zal zich even verzoeningasge-
zind maar vastheraiden tooneu. als
in 11ezelfcle qluaesties togrenover ande-
re a8n en.


Adve rt enti en .-anktbptu ing.

Voor de vele bewijzen van
hartelijkheid, ondervounden bij
de herdenking va~n mijn veer-
ti ^arig verblijf op Curagao
betuigt onderg~eteekende aan
allen zijn oprechten, welge-
meenden dank.

Pietermaai, 12 Juli.
BRK. JOZEF'.


)i. M1. de Koninrgin der Nederlanden
BEKROOND
de Amsterdam 1886B,
,, Antwerpen 1885,
,, Chicago 1893, en
,, Ouragao, Eerste Prijs Eere
miedaille, 1904.
Curag~ao, Waterkant, Otra
banda.


JOIHN DEWAPR'SBEKROOND MET
50 Eoudeg2 1\edailles
Agenten voor Currago,
R. S* de L.ANNOY*


LONGMANA L 6, MAR~TINE

NEW YORKL.

(OPGERICHT IN HET JAAR 1852.)
FaLbrikanten en exporteurs van verfwaren in allerlei soorten,
in poedier en in olie; Vernissen, niet inbijtende verf voor hout
en ijzer; Verf voor v10eren, die in den nacht droog zijn; Wit-
te lak voor badkui en; Verf in vernis om de mooie viammen
der kostbare houtsoorten na te maken; Verf in vernis voor
rijtuigen; Oliian om te glansen, etc.
Monsters worden op aanvrage gratis verzonden. 3
Drakkrer *
ALPnRISDO P, SINIaGO.


dat ijbuiten het verbandi mag
worden gesloten. Al wijkt hij op en
kele punten van de Hervormings
gezinden af. Hij heeft het volstf
recht het op te nemen voor de dui-
zenden in den lande, die hier ge-
krenkt worden. Ilij herhaalt, dat
het geheele Nederlandeehe volk be-
leedigd gencht kan worden, daar Zijn
K~omngmn Haar souvereiniteit out-
leent aan de Dynastie, wrelker vorsten
door de encycliek gehoond wvorden.
En tegenover deze beleediging van
bet Nederlandsche volk vroea spre-
ker de Regeering, die de draagster
is van het gezagr, ook; tegrenover
deze beleedigfing van ons volk post
te patten. ~Spreker wees er op, dat
het kiinderachtig is den Patus v'oor
te stellen als een grewonen particu-
lier. De Reg~eering erk~ent de sou-
vereine macht van den Paus, door
het doen accrediteeren bij het Hof
van een Pauselijken vertegenwoor.
diger,
cup dien groud vroeg spr~eker:
le. kan de Regreerinfr aan de K~a-
mer mededeelen op wFelke wijze zij
geprotesteerd heeft tegen de ook
voor ons land en de grondleggers
van ous volksbestaau krenkende
woorden der encycliek; 2e. Indien
de Regeering zulk een protest nog
niet heeft gredaan, is zij dan voor-
nemens to doen blijken, dat zij met
leedwezen van die woorden~ heeft
kennis genomen ?
De MIlinister van Buitenlandlsche
Zaken, mr. de larees van Swinde-
ren. zegt dat de vragen van den
in rpgllAntt uitgasn o-e de! ondedre
Borromaeus-encycliek kennlis heeft
gekregen. D~it laatste is viet het ge.
val (uitroepen oh, en ho ho!). ~e
Regeering meendle dan ook, en blijft
b)J die meening, dat het hier een zui
vre inwTendi eraan I eenheid geld

bemoeiingfskring der Regreeringi light.
Daarom beantwoordt oe liegeering
de beide vragen van den heer van
Doorn outkennend. (Hlevig rumoer,
zoowel in de Kamer, als op de pu-
blieke tribune).
De beer Van Doom, boewfel uit
beleefdheid verplicht de Regeering
dank te zeggen voor de inlichtin-
gen, voegt dasraan onmiddellijk toe
dlat dit antwoord ten eenemale on.
voldoende is. Hoe kan dus vroeg r
spreker een Regqeering zulk een
antwoord even, waar in gansch
one land, in gansch Europa, 4n
groot, en grootech protest weer.
klinkt."
(Luide bravo's, ook op de tribu-
ne; de voorzitter dreigt met out-
ruimmng.)
dDeitjereVan a~oorn vervol t,r d
ter nu dreigementen ult, ougetwij-
feld voorkomen ult den Holland-
schen geest die zich tot uitspreken
~enoo t ziet. Te enover zulk een
antwoord, waarbij de regeering zich
versehuilt achter bet niet kennis
krijgen van de encycliek, zegt; spre-
ker: last one dan, ale Kamerleden
ieder twee duybbeltjes bij elkaar
brengen om voor bet mansterie van
Buitenlandsche Zaken een abonne-
ment op een courant to koopen.
Tegenover deze houding der re-
geermng ontbreekt spreker de lust
om verder op deze zaak in te gaan
het oordeel over deze houdingf der
degeeringh et gerulatheid overloten-
De beer De Vfsser betoogde dat
de K~amer met deze zask geen re.
kening te houden heeft, omdat bet
hier geldt een zuiver kerkelijke san.
geleg~enheid, een herderlijk schrijven
van Z. H. den paus die zich richt
tot de Partriarchen, Bileschoppen
enz. Spreker vroeg wraar het been
zou gaan, als alle greschriften, uit.
gasude van kerkelijkne instellingfen
van alle gezindten kodnaanlei-
ding even tot interpellatie in de
Tweede Kamer. D~at zou worden
eene vermengmng van kerkelijke en
stantkunndig~e aangelegenheden, en
zou, in strijd met onze gro~ndwet,
het beginsel van scheidino- van
Kerk en Staat worden sanjgerand.
Spreker ontkende verder dat wij, al
beetant in Nederland een Pauselijke
vertegenwoordiger, staatkundige be-
trekkingen met den Pauselijken Stoel
onderhouden. Deze toestand van bre-


ken met officieeie betrekkingen met
den H. Stoel beetant einds 1872 co
de interpellatie-van Doorn voert
spreker een stap terug op dien weg.
W~at overigfens de Encyciek zelve
betreft, lijdt het geen twijfel dat de
bewoordingen der Encycliek den
godedienstvrede bedreigen en dat hon-
derden Protestanten in den laude zich
gekreakt moeten gevoelen. Gaze voor-
ouders werden door die woorden be-
leedigd. Na breedvoerig hulde te heb-
ben gebracht aan de mannen die het
work der H~ervorming bebben ter hand
genomen, verklaarde sprekrer dat hij
als K~amerlid de Encycliek naast zich
neerligt, maar als lid der Christ;. His-
torische Partij wil hij en ziju vrienden
het begineel der Bervorming hoog
houden en mede worken niet tot het
afbrehten maar tot ophouwing van het
Chtritelijkt levenrabgineek


Li Op R~union werd do g~ouverneur
e Iin ziju p'aleis be~legered en werden or
-rotsb~lokken o~p den stra~atwreg ge-
wenteldl, diieu de cand~idaat lange
- mo~est.
.In Indli; wierden! huizen in brand
estoke~n en sprak h~et geleer bij
de verkiiezingenl mee. O~veral ivird
Sde on zinnigate vrkrliezingrzw~endlel
.bedrev~\en. Stolniussen en stembiljet-
ten v-erdw~enen en op menige plaats
!verscheurdlen de beambten heel een-
voudig de biljetten, waarin niet op
den regreeri~ngscandidaatt was g-
steal.
lIRroveir haddlen daun weer woe-
deade gSerechlten plaatrt in de stemn-
bureau's tusschien de beamnbten en
de hennadeclde canrdida~ton,
D~e commissie van ondePrzoek kreeg
de vaste over~tuiiging, dat b~ij geen
enkele verkiezing~ is vast te stellen,
of zij althansu eenigsazins naar recht
en billijkheidisgchd.

ENGELAND. D
DUe Krn~ingseed.
Nieulwe wetton over Echltscheiding.
D~e Elnglishl church union" ve~r-
Stoejrn\ oordigoPrud 't mnees inltelligente
recleelte der A~nglikanusche Kerl<
hiield to L~onden gerega~ld zitting, or
alle \-oornaume ursagstukken, be-
trekkino- hebbendle op, oodsdienst en
moraal to b~espretken.
Lord H~alifan, als president, hraf zija
opinie over don)I KrIonling~SP d f2n o'er
de w~et, die de echtsc~heidingen re-
g'elt. liet is die mooIite! waatrd~ om
el ~ee,~tie to ez o ptc tstan tH~t
stullkke, dlie thans erg en dfruk wer-
den besproken.
\Vat dea k~roningseed b~etreft, soo
lie3ft Asqurith bel~ool, die~n to 7ul-
lenu verandlereu, en dit ;hieeft~ na~tuur-
nil de ultra--protesqtatsl esl I>3,2 ti
en to p~rotest~eerenl tegren eenige ver
anderinp in de beleed~igende wroor-
den door den vorsit to ~ebruiken b~ij
dle eerste gelegienhoid l, at; hij Zijn
pawrlemoncr It begroet. '
\Vait d~e eclt~scheidingswtc~t betreft,
zoo is hier al sedert~ eSruarnen tijil
eeni commissie b~ezig,! orn cliH zoo to
verand~erenl; dot het womakikelijker
zal wvorden gem~aakt, c-mn eene ech~-
scheidine toe verkri gan en dat de
werechtskosten lager zulien wvorden
2-etolrrd voor hlet publiek
I'at decn kroningseted atangineS zoo
zei lord H-alifan : '
,, 1)e inhoud en de beivoordiagen van
den kroningseed ziju niiet te verde-
digfen, en om logisch to! ziju,
syjn wvi) verplicht deze,in den tegen-
woordl'!igen~ 'orInI1 ''heeftl atf toC S'haC-

en.1)en Koning te div~ingen~, de woor-
den thans vervat in den K~ronings-
eed, ult te sp~roe e, is eene eee i-
o-ino-, nnoodeloos ;rngedaau aan mil-
lioenien loyale onderd~aneu van den
souverein, was eenet be ee iging atn
het grezon verstand er nlatle, om
nogf uset to spre en van den t co-
logischen onzin, vervat in de be-
wroordingien. D~e teed is velrd~efden
schandvlek op de christ ljke le' e
ja, een sichandvlek op~ deo Koning
zelf, zoodra de woorden over zjn
lip~pen warea.
,,1aarom zou de koningr niet kun-
nen w<>rden behandeld als een ,,gen-
tlemnan voor w~ies het gregeven

,,ddie volk zooue sta in de plants
van den koning zou ik weigeren de
wroorde n it to sp~reken, oni dan wvil
de iki wel eene sica of het land ms3
zou onde~rsteunen, of zoude mdee.
gaan met een k~leine grroep van on-
wetende fanatieken, wier godedienet
beataat uit oixwetend vooroordeel
en g~emis aban christelijke liefde.
Lordl Hallifan eindigSde met den
wvensch uit te spreken, dat de kro-
ningseed, in woelken vorm ook, greheel
zou worden afgaeschaft.
~Nar aanleiding van dleze schei-
dingswet zei dezelfde spreker bet
vo~lgende :
,,Wij zijn van meeningi, dlat de
echtscheidingr tusachen wettig e-
t~rou~vde perseonen viet mag: bestaan.
Ala Christenen viciden wiJ het leven
met een anderen man of met een
vrouw, door eetn person, die nog
een andere vrouw of een anderen man


bezit, onzedelijk.
,, H~et gierechtshof, waar scheidings-
Iprocessen werden uitgesc!proken, was
bet welbekends middelpunt van val-
sche eeden en geheime afspraken.
,,Als een bewijs van de geolgen
van het gemakkelijker en goedkoo-
p~er make van echtscheidingen, wil
ik Roosevelt aanhalen, toen hij o-
v-er dit punit sprak mnet betrekking
tot Amerika. De oud-president was
de overtuiging toeg~ed aan, dat de
echtscheiding een ernatig g~evaar werd
voor de beschaafde samealeving."

SPANJE.

SDe godrsdienstquarestie in Spanje.
In Spanje heeft de liera e minis-
terpresident Canalejae den godedienst-
~oorlogd dopend onider het mom van
de gtoo a enetverd~reagsaamb eid to I


brengecn. Zonals men weet heeft de-
ze minister een koninklijk besluit
doen publliceeron, war ij e ve!r- UsnU AAA
ordeningr van 2:3 O)ctober 1870~,e ~ be -o~s~i
vattenlde een beperkinfi van artikelj ;adtr a 1 ui o
L11der gSrondwet wrordt opgeheven. fana ls 8Jh o
Ilij' heeft ail. daar~door voor allehalf acht gewone vergadlering-.
niet kathlolieke een ruimere grods- Drce,
dieustvrijheid donen afkondigren, doorDe ircur


R. J C.WAHLEN.


H~oe in de Fmranche kolonie gestenl l
worat '

Aan de Fransche K~amer-commis-
sie tot onderzoeki der verkiezings-
mandaten, die reeds de herkiezing
van den befaamden neger-af,7ersar.
digde Legitimus van G;uadeloupe
voor ougaeldigr beeft verklaardl, zjn
thans ook de stukken uit de over-
rige Ftransche koloniia gezonden,
die eenvoudlig ougelooflijk~e verkie-
zingeschandalen aan bet licht bren-
gen.
D~e algfemeenheid' van derg~elijke
toestanden mn alle kolonieso geeft
aan de zeak een nationale betee.
kenis. Het betreft niet meer het re-
sultaat van een of andere verkie-
zing, maar de K~amer wFordt voor
de vraag gesteld, of dlit gansche sy-
steem der koloniale verkiezingeu,
dat een bespotting der groadwet
vormt, in de toekomat mag~ worden
jiehandhaafd.
Voor G~uadeloupe, IndiiP, Riunion,
Miartinique en Guayana siju de ver-
kiezingen het sein voor diefstal, plun-
derng~ en moord. Een verkiezings-
periode beteekent voor een Franscha
krolonie een ramdp, waarvan de ge
volgen in geen dre aren zijn good
te maken.
Op Guadeloupe wverden alle plan-
tages verwoest, on het aantal ver-
moordlen en doodgesl agenen is in
bet geheel niet te herekenen.
Op Martinique werden dgereg~elde
revolvereldalag~en, gelever .


C11rQR~osche Maatschappij
tot bevordering van Irandbonlw,
Veeteelt, Zoutwinning ent
Visscherij.


ALGEMEENE VERGADE-
RINTG VAN LEDEN DER MIJ.
op Woensdag den 20en Juli,
e, k., s'av-onds acht uur in de
BOVenZa:t der Socleteit: ,, I 'De
Gezelligheid" alhier.
AGENDA--

lo. Jaarlijksch Versla over
1909.

Z'o. Verkiezingf van twee le-
den van het Bestuur, weg~ens
periodieke atftreding.
30o. Aanbieding dier Rekening
over 1909 en benoemning eener-
Comnmissie tot onderzoek dier
Rtekening-.
JIo. Aanbieding der- Begroo-
ting voor- 1911 en benoeming;
eener Commissie tot onderzoek
der- Beg-rooting.
Too. Mededeelingen en voor-
Stellen.

CuraCao, dlen 14en Juli 1910

Het Bestuur der C. Mij t.
B. v. L. V. Z. en V.,
H. H. R. CHAPMAN.
De Voorzitter.

G;. B. DUssEL.
De Secretaris.

SOublette et Fils,
HOrPPHOTOGRAPEN
VBN


FRIA NKHRIJK H
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs