Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00055
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: May 14, 1910
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00055
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 1 MBs ) ( PDF )


Full Text

_ I~


D~it Blad verschijut elken Zaterdag. E~s C~ourant aki ta sali toer dia. Sabra.
Abonnementsprija voor Curagao, BonaFire, Aruba i::BUREAUX VAN DIT BLAD Su prij s di abonuclement tt ft. 2,-- pa tres luna
en de Bovenwindsche eilanden per drie maanden I:i pagd padilatnti.
if. 2.- met vooruitbetaling. PaATE ltrat trbna o 2 : U lugarna foi Curqao Boaie.Arba S. a
Voor het Buitenland per jaar fl. 10.- RE GTE Waekat OtaadN. 2 i P H.),~l St utaisi Sua~o oaba f.Aua 10.- pa anj
A fronderlijke nummers fl. 0.15. Uin numer son, f. 0.10. si a~fl 0.-pRsj
Prijs der Advertenti~o van 1--7 rebels f. 0.50O; voor el. DIITAI:PenCocria o 2g ieema Anu ncio di 1 te 7 regel f 0.50 cada regel mas.
ken regel meer 7% cts. *i 88 7 ts.


~
-- I


_ ____
~_~
_L____~_


schen-toeb, hetsij dankbaar er-
kend op memig lic tpunt te wij-
aen.
De gesondheidstoestand was op
alle eilandeni gunstig.
Van de too gevreesde pesftziekte,
die zich in de naburiae landlen nog
nu en dan vertooude, bleven wij
gelukkig wederom bevrsid.
Over den geest der bevolking viel
io bet algemeen slechts to roemlen.
D~e oeconomische toestand was in
19309 aaumerkelijk better dan in 1908.
D~e veelvuldige regens, die er op
de benedenwfindsche eillanden majo ge-
vallen, gaven ons een voor agif
oogatjaar en maakten, dat er voor
bet vee overyloed was van voedsel.
Voor den kleinen man in de bui-
ten districten was het jaar dan ook

or I he aol d dto mnder voor ve.
len der g~roote plantageheouders.
Heb mislukken van den dividivi-
ooget, van wfelk product de priss
bovendien nog laag was, en het
feit, dat de gewone marklen voor
het Curaqlaosche zout, n. 1. Ameri-
ka en Columbia, nog zoo goed ale
gesloten bleven, maakten dat de
voornaamete bronnen van inkom-
sten voor vele plantages dit jaar
Smaar weinig op everden.
Gelukkig is er echter in den last-
sten ti d voor den southandel eeni-
g~e ver entering to constateer~en, die
weer hoop ~geeft voor de toekomet.
Op St. Martin was de afzet van
tEnt dit laar teer naBDatbUlik, ten
ooks op Bonaire kon men den oogast
verkoopen.
Mlet voldoening kan wordlen ver-
meld, dat Zijne Excellentie de Mi.
nister van Kolonien heeft toegestemd
in bet verleenen van een renteloos
voorechot van f. 30.00;0 aan de eer-
ate Sisal-M~aatacthappij, waardoor
het mogfelijk znl w~orden op afdoen-
do wlyze to doen uitmaken of de
assal hier, in bet root, met winst
verhouwd kan worden.
Gelukt die proef, dan mullen zeker
nog g~roote uit~gestrekt-heden g~roud
in onze koloniie meer productief kun-
Den worden gemaakt.
Voor de katoencultuur op St.
Martin was dit jaar verre van g~un-
stig, door dlat de regens te ongere-
geld invielen. D~e lust omn katoen
to planten was er dan ook mnaar
zeer geran.
Op St. Eustatius daaren tegen
going de cultuar vooruit. De uit-
komet er van was zeer bevredigend
en de kleine landbouwere gaan zich
meer en meer op bet verbouwen
van katoen toeleggen.

l ft ere kp ano g boud dme te ve-

gen en volwassenea mogelijk is van
Ben strument gebruik te maken. E~n
ten slotte wordt melding gemaakt
van een uitvindina van Johannes
Rebbock, ult Duis urg, al. een vrij
swevenden resonanz-kast, waardoor
de toon grooter draagkracht krijgt.

Een modern schietwapen.

Maxim Jlunior heeft een schietwfa-
pen souder schot uitge~vonden. De-
ze nieuwe finding kan een van de
belang~rijkste worden genoemd op
krij skundig gebied.
~an behoeft geen groot krijgekun-
dige te sijo om de beteekemts van
deze vernuttige vinding to egr
peD. Gast rook en knal vgan d
ontploffing weg;, dan is er niets
meer, dat de stand laate van den
schutter en van het anon verrandt.
Mlen wordt in den 'strijd neerge-
schoten, tender te weten van waar
en boe. Zroo zal bet in den modernen
striid toegaan. Mlen Zail de slacht-
offer e men vallen wonder lets van
den vijand te bespeuren. Overiglens
zal geen geluid meer annduiden,
dat er een quaestie aan den gang 18.
In het knerpend geratel van bet
gewfeervuur, in bet gedonder van
hiet geschut is cog le~to groote'ch,


Curagao, 13 Mei.

~ ~in kp8at. Brn.


De H. Geest, Wiens wonderhare
med ed eeling,~'~l""o~t op s de r Pinksterdag
herdaht wo dt, wa dordn Ver- g
lesser Zijn leerling~en toegfezegd als
de Trooster, Die hun overyloedig
het gemis van den heengfaanden
Meester vergSoeden zou. Alle waor-
heid zou Hij hun leeren en tevens
zou Hij hun de kracht ziju, in w~el-
ke zij allen druk, hun in de wereld
voorspeld, regovierend moesten te
boven komen. D~e Trooster, Wiens
g~oddelijk bijzijn hun onontheerlijk
was in den arbeid, tot welken sij
door hunnen Heer waren gezonden,
maar W~iene komat dan ook hien
eou vervullen met een overvioed
ean vreugde, die de aarde als tot
een hemel mnaakte en hun voor het
li den van dit sterfelijk leven schier
a le sandoenlijkbeid beam. Troos-
ter metterdaad, omdat Hij, tot in
het diepst van het menschelijk we-
zen doordringend, de geesten verlicht-
te, de harten verwarade, den glans
van Zijo goddelijk L~icht schitteren,
bet vuur Zijoer goddelijke Liefde
branden deen niet enkel boven de
h~ooften van ben, die dear in Jeru.
salem's oppenzaal v~ereenigd waren,
naar bet profetisch woord: ,,Zeid
Uwen Geest en zij zulle~n gfeschapen
wo~rden en Gi) sult he~t asanchiju
dier earrde vernieuwen."
D~e Geest, der waarheid, de Geest
der liefde1 DA~rom de Trooster, do
44ni re, WTieus roost do aarde ma-
k ken atothet een zij zijumoet in de
liefderi ke beset ikkmng G~ods, en dlue
naar 3eno elech van bet door God
bovennatuurlijk begenadigde wezen
der menschen: een voorportaal tot
het eeuw ge en volmaakte geluk des
Hemels. ~Cant de mensch van Gods
geolacht! wil kenuen en beminnen;
maar voorwerp van en middel tot
die keumis, tot die liefde, sal hij ner.
gene andere vinden dan in Hem,
die ziju oorsprong was en zipn leat
ate doel moet wezen.
Helaast elders at te vaak beeft
hij ze Rezocht! Niet enkel in den
v 6rtij in de dagen toen, met uilt.
zondering van een enkel volk, heel
de wereld verzonken leg in een poel
van zedeloosheid en verduisterine r
des versetands; maar nog na hey
schitterend wonder van den Pink.
sterdag, beateq digd in die Kerk ,
wPelke naar bet40oord des Zaligma'
kers zou sijn ale ,de stad op den


V ARt E. 1[~~


buiden en landbouwgereedechappen
handel driven.
Zij verzekeren, dat zij van plan
zijo on auto's te koopen, die hen
in staat sullen stellen om zelven te
zien en t~e oordeelen over het vo~or-
ultsicht van den oogest on echik-
kingen to treffen voor in- en ultvoer,
prijzen be bepalen en vrijelijk te
verkeeren met hun klanten voor ver-
schillende artikelen.
Prine Borghese verklaart dan ook
terecht, dat mijne reis miet siteluitend
beteekenis heeft ale sportg~ebeurte-
ais en legt er nadruk op, dat ie
automobile op dit oogenblik waar'
schijnlijk mn den toestand der groote
wereldstrekzen een omkeer teweeg sal
brengen. Ook op Curagao ?

Een piano voor dejeagd*

Door prof. Zab~ludowski, te Berlijn,
is een mleuw klavier g~econstrueerd,
s eciaal voor de jeugdige pianisten.
Ie breed te der toeteen is tot 22,5 m.Ml.
gereduceerd, soodat de e asnning van
een octaaf ongeveer 17 c. M. bedrangt.
Hiierdoor is dus een instrument ge.
bouwd, dat zich voor jeagdigie han.
den eigent, evenals een % of % viool.
Daardoor wordt een tijdig begei n
der studied mogelijkr gemaakt en een
te sterke spreiding der vingers ver-
meden. Wil'helm Peragel, to BerliD,


De automobile en voornitgang.

De reis van prine Borghese, den
Italiaanschen automobilist, die van
Peking naar Parije tuft, is van groo-
to beteekenis.
De tocbt van de,,Itala" door ware
regent en verzen 5ende hitte, dago~n,
weken en me-an en feitelijk wonder
averij; door woestijnen, berg~en, moe-
rassen en lan~S ellendig~ewegen, overall
waar paard en wagen kunnen rijden,
en met een vaart, welke die van een
spoortrein nabij komt, bewijet dat de
automobiel een totdusver niet bekend
middel is om de ontza lijk vruchtba-
re en delfatofhouden e streken ten
N. enr Z. van de Transeiberisehe epoor-
lijn en ook in China en M~idden-bAiB,
om van andere vastelanden niet to
spreken, in gemakkelijke verbinding
to brengen met de boofdlijoen van het
verkeer per spoor en te water.
Wat dese automobiel bereikt beeft,
sal een ontzaglijken stoot aan emi.
gratie en kolonisatie van de Aziatische
wildernis geven. De automobiel is be-
stead om de pionier near onbekende
Ienden te worden, en later kan de
spoorwegi dan volgen ojm nieuwe dis.
tricten met de overige wereld to ver.
binden.
De reia van de ,,Itala" heeif een
diepen indruk gemeakto d~e kooplui,
in bet bijsonder op hen fein boter,


overtuiging in blauw noemt, en d~n
den volgenden morgfen de eene helft
van je abonnds's woedend is, omndat je
bet nist wit, en de andere helft ver.
ontwaardigd fe, omdat je het niet
swart hebt genoemd. Dat is neutral.

Een nieuw soort examen*


kede Lon enache kranten worden
enkl vragen medegedeeld, die on-
1dage op bet toelatmngsexamen vorn-
edmarine-academie to Osborne sjn
ge akan.d Die vragen waren ermeer op
dare ha bet gezonde verstand den
toesce oolkenmis van de jongens te
teen.
Een van die vragen, welke ondanks
baren eenvoud nog' menig volwassene
een oog~enblik in de war sal brengfen,
was: ,, Wanneer een tremn, ult Edin-
burg vertrekt en tegelijkertijd een
trein, met een enelheid van 20 mijlen
in het unr, Londen verlant, welke
trein is dan, wanneer zij elknar pas-
seeren, bet dichtst bij L~onden?"
Een andere rekensom luidde: ,,Een
horlog~e met strigwerk heeft zes secon-
den Doodig, am zes our te slaan. Hoe-
veel tijd beeft het noodig, om twaalf
uur to elaan ?" Natuarlijk 12 secon-
den, zullen de meeste levers antwoor-
den. Toch is dit nfet just.


schelijk kunnen, beeft~ daar de uit-
komet meer bevredifrende tooneelen
to zien gogeven ? Lsat ze antwoor-
den, de rampzalige slachtoffere van
een onchriate~lijke en daardoor ver-
dierlijkte msatschappij i Dewferkman,
wien met zijn g~eloof man een vergel-
ding~ biernamaals den ijv~er en den lust
heeft benomen tot biet volbrengen
zijuer vaakhbarde dagitaak; het kind,
dat men door de ontkenninjg van zijn
verantwoordelijkheid voor een alwe.
tender R~echter den krachtigat~en prik.
kel onthoudt tot een echt redelijk le.
ven; de vrouw. welke men door haar
de wearrdigheid teontze~gen, die bet
g~eloof haar toekent, verlaagh zelfs
tot beneden het, peil, waarop bet
oude heidendom haalr had doe ;.
ken !- Last ze autwfoorden, de mo~ren
der gevang~enissen en der krankzinni.
gen-g~estiichten en hospitatlen, waar
vaak meer zedelijke dan stoffelijke el.
lende wfordt g~eloden I Laat ze spre.
ken ook, de paleizen der geldkonin.
gen van once eenw, die een nieuwe
on schrikwekkende ktwaal beeft san
to wijzen in de levrenuactheid, waardoor
soo menigi menachelijk bestaan op
.miedadige wifee moedwillig wordt
verkort. Men zou de oude zedenwet
R traffeloos kunnen opheffen, meende
-men, en daarvoor in de plaats zou
,men de vrijheid even, die door den
-mensch zou worden aancgewend tot
outer menachwaardilge dakden, die de
' g~ouden eeuw, san welks bestaan in
.het verleden men elet geloorde. tot
werkelijkbeid maken zou voor de zo-
n en van onzen tijd, voor de deelg~e
r nooten aan eene nieuwe beachaving.
r Klinkt de verzekering niet als een
s spotternif, wear wij de samenieving
- nzer dagen men ?
nDe volken gewvapend tot de tandem
.verpletterd wonder fasten, wier druk
i. aanhoudend word t verzwaard, -
i. overall verwarring on wanltrouwen en
k in de onderste lagen der meatschap
pij een sombere en wrokkende vrijand
R schap tog~en de meer bemiddelden,
t lst~rks zich lucht gevend in het woerk
n van geweld en verwoestingf dat ber
r innert aan de dagen van Genseric
. n Attila.
n dien nood der tijden sprak Z~
t H. TLeo XIII z,. g. hoet woord van ge
nezm a, toen hij de katholieke wereld
1]vermaande, door cenpatrig gebed, den
t Geest Gods over dien bajert af to smen
? ken. Reeds eenmaal--in den aanvang
Si der tijden swveefde die G~eest
.over den afgroud en bracht or.
Sde en schoonheid en vruchtbaarheid,
e Dat wonderwerk Zijoer liefle, wij bidl
t den aanet. Zondag vooral, dat Hij het
-herbale, het beatendige, het bevestife


in de zielen van zoovelen; die van den )
weg der waarheid, den weg des heils i
siju afgeweken i
Dit niet alleen wij die het voor.
recht bezitt~en one de levende tempels
van den Geest Gods to mog~en noe-
men, wij willen ons beijveren, in de
mate van het vermogen ons gesc'hon-
ken, de worken te doen van dien Geest
ten bate ook dergenen,wmier aldwaling
one met sooveel zorg voor de toe.
kornet vervult. W~ij sullen dat doen,
naar de vermaning van Chrietus' Ste.
dehouder, allereerst door de beoefe.
ning der liefde het gebed voor de
.vereeniging an al degenen, die in den
Geest hun God en Schepper orkennen,
door in onzen omgalng met b~en blijk
te geven van de gevoelens, die feder
oprecht Christen ten opsichte zijuer
in Christus mnedeverloaten bezielen
moeten. Wij sullen dat doen, niet
minder door de verdedig~ingr der aear.
beidl: door, sooveel en waar wFij kun-
nen, de heerachappij to breken van
den geest des twijfelsen des ongeloofs,
door welken onze tijd zich stet ge-
teleterd.


--"Q~O:

OPENING8REDE

van den H.E.G. Heer Gouverneur
Mijoe Heerea.
Ten seerste waardeer ik bet voor-
recht hier in Uw midden te mogIen
\-erschijnen, om, ingevolge art. 77
van bet Regeeri ngsreglement, U~e
vergadering voor bet homende zit-
ting;Jaar to openen.
Op de eerste plratst meen ik een
oord van bulde te moeten brent
, gen aan de nagedachtenis van den
IOndervoorzitter van den' Kolonia-
Slen Raad, den heer Moller, die U
(dit jaar door den dood is outval-
len.
.Zijn trouwe plichtebetrachting~, zijo
wroote ijver om in alles de helan-
g~en der kolonie to dienen, verwier-
ven hem, met ree t, de ac ting zij-.
Snor modeburgers, en deen ons a .
len zijn heengfaan ten zeerste betreu-
ren.
Wanneer wcij een blik slaanH p het
afgreloopen zittingjaar, Mfi ne Heeren'
dau ralt er al mogre de toestand
onzer kolonie niet in alle opzichten
zoo zijo, als wtij dat zouden wen


ber~g," zichtbaar voor leder, die in
oprechtheid des harrten zo~ekt wat
hi] vinden moet, eijn heil voor dit
en voor het atndere leven.
Elders heeft men de waarheid ge.
zocht dan in de openbaringf des
Geestes, die one werd geschonken:
Men beeft ze gezocht in een driest
ont~kennen van het goddelijk recht
op onderwerping van het mensche.
lijk verstand aan Gods Geheimenis.
sen. In een meewarig schouderopha.
len voor do achterlijkheid der renen
die nog geloofden aan wvonderen, als
g~etuigenis van g~oddelijke tusschen.
honest; -in een aanvankelijkentwmi*.
fel althans san de cerate waarbe
den, die haar grondslaa baar re-
den van beetaan dan zoude moe-
ten vinden in den menschelijken ~eest
alleen; in een, 200 niet geheel dan
tenminste godeelt~elijk w f~ieren van
de Godheid, wear bet geeldt den
kring: van het menschelijk weten en
denken voortdurend verder nit to
zetten. De leer der Kerk, nu jal men
had er niets togen dat zi) aan do
menigte, aan het groo te publiek
werd voorgehouden; men wilde wel
aannemen dat voor het anontwik
kelde volk in ,,bet geloof" iets goods
was te vinden, mits... de zooge
nasmde outwikkelden maar vrij ble
ven om, op min of meer openlijke
wijze, met den eenvoud der geloovi
gen den dreak te steken. Waatrheid
men zou ae vinden meands men
1- Maor een st~eeds aevangrijker stu
diie van de nt u~t nsh pe
dor ensteeds dier en sre pean
de schatten die in den school des
'aarde liggen verborgen, door meel
van nabi) den blik to slaanl langr
leindelooze banen van bet homelgfe
welf. Waarheid, men zou ze vinder
in do empire alleen en daarom...
weg met alle bo0vennatuarlijk goe
jrag, met alle geloof in een geeste
Slijke w~ereld, die boven het bereiI
o nzer zinnen ligt!
De uitkomst beeft bewezen hoc
'dwaas dit zoeken was. O~f klink
het ons viet tegen uit den mond vai
lien, die de vertegenwoordigfers de:
wet~enachap mogen beeten, het trooe
teloos ignoramus et ignorabimus. Wiij we
'ten het niet en wij zullen het nooii
weten?
En waar men, de L~iefde van den
Gteest Grods afwijzend, elders gaezochl
:Ibeeft, was men daar some iclukkiiger'
Waar do leveneregel door het Sinn
des Nieuwen Verbonds voorgeschre
ven, beschouwd werd alF1 een vroom
hedrog op zijn hoogast, wear men dr
vrlimaking: des vleesebes gepredikl
heeft als de boogete wet van men


Ver zien.

Door den ingenieur Armengaud
werden op de jaarlijksche tentoon.
stellinlg van de Fransche physische
vereeniging interessante proeven ge.
nomen. Hij heeft een ingewikkeld toe.
stelvrervaardigd, dat de oplossing
schijut te brengen vani het problems
van 't ver zien". Als men de verze.
keringen van den ,Tem "wlg-
loov~en, dan zullen e epaved t-
lefoon bionon een niet al to langen
tijd ook een ,telephot" bezitten. In
een spiegel salmen dan kunnen zien,
wat er zeer verwijderd tebeurt.
De besebeiden uitvin fer verklaart,
dat hij elechts het allereerste begin
beeft gemaakt en tevreden sal zija als
de geleerden op den ingealagen weg
voort willen gaan.

Wat is neutral?

In het randsoverzicht van ,De Te-
leg .raaf" schrijft J. C. S n
Wat is neutraal ? Alsl neutral re-
dacteur van bet neutraalete dagblad
van Nederland wil ik bet wel even
seggen: neutral ben je, als je een
ding, dat groen is, dwars tegen je


4 Mlei I9 IO Q


27s~te Jaatrgang.


No.


18 78


Zaterdag


DI


CURACA


`W EEKELAD 7002


DE GURAFAOSCHE IILANDXN

Muggenverdelging.
Volgrens dr. Sauseau de Puybe~r-
neau is de in tropische landen zoo
algemeene Cactus O)puntia vulgaris
een uitnemend middel om mu~ggeo
larven to dooden. Als de plant in
stukjes wordt geaneden en met wa-
ter gmengd, vormt z ph eest n1jm
water vers reid, een ;Blsaa dvormt,
waardoor de ademhaling der mug-
genlarven wordt belet en deze in 15
tor 5d0eurenbo worded trolood. zi
dat de visch wordt gespaard, dat
de method goedkooper is en dat zij
slechts eens in de maand behoeft te
worden toegepast. (T. v-. Gt ]
Een chirurgisch kanststuk.
Van een verwonderl ik chirurgisch
kunstwerk wvordt uit Koningebergen
geachreven. Op een b" enkomet van
docttoren beeft prof. xer een pa-
ti~ot vertoond, die met een gebrek-
kige kmie geboren was en alt iEeigd op
krukken had moeten loopen.en
weken geleden most professor
een an eer man, die een ongeluk h~a
gekregen, een been afzetten. Uit dit
been verwijderde hij het knie-
gewricht, dat in volkomen gaven en
gebonden staat was. Dit stelde hej
bij den eerste pathiint in de plaats
van het onono~wikkelde gewricht. He
operate had de beate gevold denen
naar de doctoren sagen,ond
kreupelg~ewordene nu loopen als
een kievit.


standigheden, de Goede Vrijdao op
25 M~aart, dlen feestdag vanaria
Boodschap. volgfens het meer alge-
mean grevoelen!, steunend op belaug-
rijke documenten, had de K~ruisigring
plaats op 25' Maart. In sommig~e ker-
ken der vroegate eeuwenl word de
25 M\aart gevier nlalsde gedden dk2
Verlosser. Tertullianus vermeldti, als
een toenmaale algemean bekend feit,
dat Christus stiert wonder het C~onsu-
lhaut e iRubbellius (eaiu r o rR -
regreering van keizer Tiberius. D~e i- .
AugSustious verklaart hetzelfde zeer
expliciet op twee plaatsen, en de H-
Joannes Chir 0 oomuse en de B. Gire-

da sprehen van dit feit in denzelfden
geest.
Een oud Calendarium van het jaar
138, aan cehaald door den geleerden
pater Au rea Ferrato, wonder den da-
tum van 25 ~Maart, verklaart, dat de-
ze de gedeukdag is van den dood van
Christus, en tot staving hiervan ci-
teert dezelfdle schrijver no~ twee ca-
lendaria van niet later an~ de 5e
eeuw.
Dit jaar 1910 vielen dus de ge-
deukdagen van het Lijden, den Dood,
en de Verrijzemis van Christus op
de juiste datums.
Hetzelfde had in de vorige eeuw
driemaal plaat~s n.1. in de jaren 1842,
1853 en 186i4; en in dese eeuw zal
het nog tweemaal voorkomnen, t.w.
in 1921 en 1982.


sonrivier dloorloopt, erhrneemt de

Mi~ nrlenin mbilren de gouverneurs
\-a I Stt New~-York en New
.lersey ded tatr emeester~s en enkrele
beyoorrechte gaslen traft moor ig.

adresidp mtd liop den eerdsten t ei
in bew~eg~ing. Toen hij in oen tunne
het ridden van dl e iicr n eitde'
ga~f pen liju van gen eude staten Newe
d'r enNr.J raseyr aan. D~e heele reis
duurde? ellf minut -n newn un

b 1)e aan ejas o-eduurd en $7~0 mil.
li en rkost. Er ziju ten naaste bij
6500 ~man geregeld sran werkzaam
ge e1 50.000 wverklui en beamnbt~en,
die vogr elken dao- met de veer.
boot rvegezet moeston wordlen, zul.
len voortaan tion mrinuten tijd n~itha.
len. In die Vereeoigde Staten wordt
dat als een ontzaglijke winst be-
rchouwd
Daarmee, zegt Stbphane Lauzaune-
de to New Elork vertoevende hoofdre,
dacteur van de Parijache Matin, is
he ~eshil tusseben twee werelden
et veerseD Amerika gee~ft 850 mil-
lieg reaec uit, om tien minuten te
winnen, in Frankrijk zou men er nog
geu 350 frs. voor over hebben, orn
een beelen dag uit te spare.
D~e datuml van Christus' dood.
Dit3 ar Iel door een toevalligen
eamen oop van c rono ogieh m


De Chineersche munlr.
D~e lantate metingr van den Chi-
neeschen uinnr gTaf: achtt~ion voet
hoog en 212 kilometer laui.
Nuij verh eil.
E~en nieuwe miethod~e voor de electri-
sche overseining van portretteni is
door den beer Pascal Bar onneau to
Parija getoond aan een groove iev Ia-
In~nnr A di llsen v t sein- den ontt
vangtoestel werd eersitre inleen mete
eeRn van Pannsr lroopende dubbele
rg dnnarffvan 1726 K.M. lengte en een
prte van den oud minister voor
pmoa1eerijelen e In teer peh mebredhtmeer
ge idc~e keer een tijdsruimte vor-
deie van 5 minuten. D~aarop scha*
kelde Berjooneau de geleiding2 uit en
voerde een overseining van bet por-
tret lange drandloos t~elegfraphischen
weg uit. De aaugevrenade madewer-
kine van het station voor drandlloo-
ze telegrcaphie op den Eiffeltoren kon
Diet verleendl worden, omndat proven
s de gan waren van het marine-
aanentur ge Casablanca. Er bleef dus
ait ten ers over, dan het sein- en
ontvangtoestel in dezelfde ruimte op
te etellen, hetgeen principicel geen ver'
echil maakt en de belang~rijkheid van
het resultant niet vermin r.

Over den nieuwfen tunnel van den Pen n.
sylvania-spoorwfeg, dieonder de Blud.


nogf iets romantisch. D~och ook dat
worldt nulweggfenomen.1slien b aast
de evens ampjes ui , al de win de
lichtjes by een illumninatie van kaar-
sen.
Zooals welliebt bekend is, is Hiram
Ma m een uitvi d osf srile a~ h *

de bekende machine--geweren, de Ma-
xim~kanonuen, gregeven.

Potlooden van Hardappel.

Men vervaardigt togfen woord ig
potlooden van aa rdap~pelen. Yoor
de vervaardiging van o~tlooden is
onorecorme hboeveeleitd zout nodi f
en steede moeilijker te verkrijgen.
Het is inderdaad moeilijk een hout-
soort te vinden, die gemakkelijk to
adijden is wonder plotsehoag at to
breken.
Te Ber~lijn beeft zich een maat-
achappij gevormd on potlooden to
vervasardigfen van aardappelen. Schei
kundiE worden de aardappelen be
handed en gevormd tot een vaste.
dichte stof, die gemakkelijk te soiij-
den is. Er worden or reeds groote
hoeveelheden van gefabriceerd. Hun
inkoopeprija is zeer gearing.
Dun straaldrand.
Straaldraad kan met de nieuwate
machines z66 ign -etrokken wordlen'
datt 15,000 staal raden samen een
dread formen van 44n dulm diktte.


gifte b~ij de Politie haalde niets uit. best~aan, zeer geringf ziju, maar ~
Zoolanlg r geen better tooichlt komt w~aarom wvordt er dan steeds ge- I
in de buitendistricten, zoolangr sal protesteerd als het Bestuur nieuwe I
ooke de P'olitie niet bij ma~chte! zlin middelen van bestaan zoekt voor del
deze dliefstallen op to sporen en in bnutenbev-olking door middel van hiet
het vervolg tegcu te gaan. uitgeven vanr huurgronden. Mlocht
Heter politietoezicht is dringfend deze uitgifte vroeger al eens onoor-
noodzakellik, deelkunldig zijn ge~schied, tegenwroor-
Spreker bedankt verder den Heer dig geh~eurt dfit zeker miet meer.
Gemachtigdle voor de toezegilng, Verder meent Spreker,, dat het
dat he~t verschil van opgrave In den juridischI niet het zelfde is : vele gSeiten
uitvoer van hout~skool van IBonaire zijn er wregr, en, vele gieiten wverden
ernst~ig onderzocht zal wrorden. Vol- gestolen., Als, er gaiten zsijn zook ge.
ge~ns door Spreker verkregSeo inlich- raakt, mioet hlet eerst nog bewezen
tingfen waren het zakken van den- worden, dart ze gestolen werden. Zij
zelfden inhoud. kunnen ooki wel zich vereenigrd heb.
D~e H~eer ALHBET STTAITfU MULTTLER Iben met do wildle kudden, of~ op de
bedarnkt den Heer Gemachtigide voor uit~gestrek~tt terreinen verdwsaald ziju
diens we~ardeer~ende wroorden over g~eraake.
zijo breeder, den Heer C:. STATIUsI De werkzaamheden der Politie bij
MUrLLEn, Administrateur van finan- het~ rondbrengen van belastingbhiljet.
cien, met verlof in Nederland, ten werdfen reeds verminderd. Zij zul.
Hij geeft toe dat misschien niet len dat voort~aan niet meer behoeven
alle plantages omheind ziju in het Ite doon; zoodat er meer tijd zal over-
2e en Bedistrict~, waar Spreker min- blijven voor bet eigfenlijke politle-
der bek~end is, maar in 't 4e. en 5e. toezicht.
zijn zoo goed als alle plantages Sprekier heeft de Curag~aosche plan-
ombeind en w~ordeni zij ~ook voldoend? Itage ve~rgreleken teet een H'ollandsche
bewaakt door particuliere bosch- bhoerderly miet wat opbrengst betreft,
wa~chters. maar enkel en alleen ten opzichte
Zeker, als dit toezicht nogf verbe- van de hier en in Holland voork~omen-
terd werd, als bij iederet gest een de diefstallen.
wachter w~erd aangesteld~, zou dief. De veel kleinere, better afgesloten,
stal onmog~elijk wrorden. 1)att de vee- s cherper bewaakte Hollandsche boer-
stapel ook vermilnderde w~egens ver- derl]Is nietgevrijwraard tegendiefstal,
plichten verkoop, geeft spreker gaar- hoe wil m~eni dan de diefstallen voor
ne toe, maar die verkoop van zeer goed doen ophoudeni op de zoo uit~ge-
r eel geiten vindt zijn oorzaak niet strekt~e p~lantages van Curagao ?r Het
zoozeer in den achteruitgang der is echter w~el een opmerkelijk ver-
plantages, dan wel in bet verlies schijusel dat de goed beheerde en
.der gfroote w~eidegrondeo door uit- bewaakte plantages teer wreing kla-
,gifte dier grouden in huurperceelen gen over diefstal, terwvij 3uiet van
aan deo kleinen man. elechter beheerde vele klachten inkro-
-Op sommige plantagres moesten men.
ltot; 2000 geiteu om deze reden ver. De Heer C. S. LAN-sBERG repliceser,
kocht wrorden, wraardoor de gere. dat het B~estuur toch toegreeft, dat de
Fwelde inkomsten dier plantages zeer nleuwe belastingen vermeerdering
verminderdea. Curagao bij Holland van werkzaamheden hebben mede'
Svergelijken gaat niet, maar nog veel gebracht, en. daarom persisteerde
minder een Curagao~sche plantagre Spreker~' biji ziju aandringen op ver.
g met een Hlollansche b~oarerij. eenvoudigiug.
e Diefstallen wrorden niet Ineer aan- De Heer A~. LAND erkent dat bij de
K gaeven, omdat de eerste vrang invoertug~ der nieuwe w~etten zeer veel
Ibij elke aangrifte steeds luidde: Wie vau de ambtenaren ge8ischt is, maar
heeft bet gedaan? Ja, als men dat nu ziJ er eeumaal in zijo, en met et
r ist, dan had men de Politie ook nieuw~e system vertrouivd raa ten,
-niet meer noodlig, dan zou zoo'o zal hiet op den duur e~en vermeer-
dlief onmiddelijk< wordsn overgele. dering van woerkzaam eden geven.
Sverd aan de Justitie. Spreker haalt De Heer C. S. GOcRsIRA JP~z. geeft
r oorbeeldlen van diefstal aan op de too, dat het niet arltijd juridisch bet.
plan tage SiberiB, w~aar cilet alleen klein zelfde sal z!Jn: de geiten zijn wreg, en,
vee maar ookr zout g~estolen~ werd. de geiten sign gestolen. Maear hij heeft
De Heer A. LAns geeft zijn ver. giesproken over 40 gesten waarvan
wonderino- te k~ennen, dat de Heer bet vicesch in een putl was gew~orp~en.
LANSH3ER~ bleef persist~eeren bij zijo3 Die g~eiten waren dus wel degelijk ge-
anndringes op vereenvoudi ing in stoleu enkel on alleen ter will van de
ce rpgist~ratie? wok nadatt het Re. vellen.HerALN ekar nbt
stualr zulke formeele verklaring heeft Ig He roe to hebbn ekl n tda he
-afgfelegbd, dat de Reg~istratie opP Cu- ement a ipaale bet geval van den
-ragao nog geon uur en op de eilan- hi }eer Gseina o bet ogea ha d n
den zeker miet meer dan een kwrartier De eer GsrA opa SeTAT oo ULLER
l erk eischt. Niet de registr~atie' Ie He IER T IU MLR
maar de successiewet kan vereenvou. meent, dat het over het algemeen we
digid worden en hierin is het B~estuur betzelfde zal zIln. Van 1 Januari -
diligrent en hiernaar wordt reeds medio April wren er 40 geitan wegf
ernatig gestreefd. Spreker herhaalt, van Siberie. Spreker 18 er zoo giood
dat hij volst~rekt niet heeft willen ales zekeri 'an, o m eijera dehele
uitmaken of de draagkracht der gesoe hs c~le~ ijskne
bevolking reeds wordt overschreden' we j s~e r istma~a oredt Iro
maar hij heeft alleen gre rotesteerd at ea e emitn nod ee
tegen de waarscY"8huwingr a~t de be. g~estolen.d
lastingen niet vermeerderd mrochten Spe kr metem oge madk e p le e- e
w~orden. D~ergelijke waarschowinq ~e"ri he kof d~boo t p
Ihad veilig achterwege kunnen blij- ken over dat sc en en der zooge-
ven. nasmde verjaarde pachtpenningfen
De kans, dat de Rand nog ge. aan de kleine hourders.Srer
hoord zal wordon IT6ir de invoe- 'eeje dat h teesu giierb me
ring dler Comp~tabi ito tswet is Izeer k""leaine luyden danui met de patg-
gering, omdat het (nwerp al to keigenardea. Immers dee plaatsten e.
vergevorer d is.ok vn en da be~n zich bij request tot bet B~estuur
SpekbevliEr isok an me~ase em ng at re~ewed om vrijetelling van achter.
de u-bevolking in d ar mdedele jaar "tallige belasting. D~eze vrijetelling


wordl hun geweigerd, omndat de wet het
niet toestood, wel werd later op een
nieuw request uitatel van betaling
vrerkregen. Toen de elechte tijden san-
hielden, de divi-divi-oogat mislukte en
het zout onverkocht bleef, werd op.
nieuwr uitatel aangevraagd. En het
werd g~ewei erd, omndat de Ga~uver-
neur gebon en was san de eigenaar-
dige bepallag der Verordening, welke
geen verder uitatel toeliet.
Was dat niet atllertreuragst, en niet
eenligazins onbillijk tevens ? Den klei-
neu hourders werd uit eigen
bewagingr door het Bestuar vrij.
selling gegrevenl van acht~erstalho-e
huurpenningien, terwoil op herhaalae
aanvrage den plantage-eigenarren
verder ultstel van betaling wferd ge.
weigferd .
Was het ook< niet onbillijk ten op.
zichte der goede betalers der huur-
penningen ?
D~e Heer A. LAND Wijet iD Zin D P-
pliek op het verachil tueschen belas-
ting en buur, alamede op bet g~roote
bedrag der achterstallige belasting
en do geringe som welke den armen
hourde~rs werd vrij geechonken.
De staatsmachine kan nu eenmaal
wonder geregelde inkomaten aiet loo-
pen. Op de groote bed~ragen der be-
lasting wordt als vaste mkomet ge.
rekend. In Holland kan men bij mis-
oogfst een jaar uitatel geven, omdat
na het slechte jaar bijna zeker weder
een goed jaar volgt en bet achter-
stalligfe due nok zeker binnenkomt.
Word echter ook hier op Curagao ult-
stel van betaling verleend wegeos
misgrewas, dan is men er heelemaal
niet zeker van, dat het volgend jaar
de ooget zal medevallen en de scha-
de wreer zal zijo ingehaald. En zoo
kunnen er hier wel 4 a 5 slechte jaren
op elkander volgen. Hier verder uit-
stel te verleenen zou onbegronnen
werk siju.
Het inneu der achterstallige huur.
pelningen veroorzaakteeen zeer groo-
ten overlast en brachE een zeer om-
elachtigre administrative mede, Som-
mige huurders waren 12 ja-ar achter,
Utiliteitsiover wegi ugen hebben er dan
ook toe geleid die verjaarde hunr.
penningren maar vrij te schenken met
de ernatigfe samnegg~ing, dat van nu
af strengf sal worden te~egemien op het
geregeldl betalen van de huur.
De Heer ALBERTSTATIU8 MILLERR
blijft het, een slecht voorbeeld neemen,
dat nu geg~even werd aan de goede
betalers, die door lui to worden in 't
betalen ook vrijetel van behaing kun-
nen krijgen.
Dear niemand het woord meer ver-
langde werd do algemeone berandela.
ging Kesloten verklaard en stelde de
Voorzitter voor de vergadering voor
een wijle to Pchorsen om daarna tot
de artikels-gewijze behandeling over
to gaan-Niuwsb erictiten.


De g~oudindustrie op Aruba, die, gerallen voor de scheepraart van
toen de Arubaa Gold pConcession ~i- .giroot out kan aijo.
mited het werk opgaf, ten doode
scheen gedoeud, begod~ dank zij het Ik eindig, Mijoe Heerenr met den
krachtigf initiatief van de Arubianen svensch, dal dit nieuwe! zitting'aar
zelf flink to herleven. door sam-enwTerkline~: valn Rlaaz en
O)fschoon de tegenwoordiare A~ruba liestuur, vriuchtbasr moge zijn voor
Gocud M~aatschappij nog met een het welziik der kolonie
betrekk~elijk klein kapitaal wverkt, D)aartoe schenke d!e Goede G;od
waren toch de in dit jaar verk~re- zijn onmisbaren zegen
gen resullt~aten zeer owunstig. 3'
Zoo de outgrinninrr op practische .
wi~ewrd oote~tenutgbeiIk verkla~ar de vergAderingC van
brjenooft zi voortet den bevlk~ingva den Kiolomialen Raad voor het useu^
het eiland een niet oubelangrijke ezitnaagopd
bron van inko~msten to wForden. -c
roor de phosphaat -outginrning op
Aruba w~as het afgeloonpn jaar niet
zeer good. -----ONZE BEG~ROOTIN (I
D~e prijzen warn lang en de afzet
nietl rroot. Troch belooft 1910 hier- rsIE
in eenige verbetering to zullen bren-IN E
OFffschoo n de! Vlechtindustrie nog I010lolRI81 1RRl ~
dikwijls to kampen had met; gebrek
aan goed v-lecht~materiaal en de
prijs der stroohoeden over bet algre- Y~ervo~g.
meen niet hoog w-as, ziju er toch Nadat al de vier Gemachtig~den
teeicenen, d~ie er op wTijzen, dat de- van het Bestuur aan het woord
ze industrie, zoo zij practisch w~ordt \varen geleest, vroeg de H-eer E~n
outwcikkeld, in onze kolonie nog een S. A Ilsnnc wveder het woord en
g~roote dlucht ka-n nemen. meende eenige tegeospraak to ont
De deeineming aan de Amsterdam- dekken in de verklariner, dat het
sche MIiddenstandstentoonstelling is B~estuur diligent is om veree~nvou
roor haar vaRn guroot nut gewreest. digina in te v-oeren, maar dat d~
.11en heeft daardoor better de oischen registratie niet vereenvoudigd kan
van den handel leeren kennen, w~at rworden.
nood~zakelijk w~as. De Landbouwkundigie is uitgeko
Y'oor. goed~ geviochten hoeden is men op proof en beef t van af bei
de prija in den laateten tijd, ge- begin gewveten, dat hij niet ol Eeen
lukk~ig, link gestegen. definitteve aanlstelling te rekenen had
D~e ve~rbetering der betrekkingen Tot dueverre hebbeu de proeven ol
tusschien Nederland en Y~enezuela, eni laudbouwkundigf gebied nog nietl
de daarop ger~olgde intrekking van uitgehaald en daaromi blijft Spre
voor onzen handel en scheepvaart ker tegen definitiev-e aanstelling vat
belemmerende bepalingen, bracht in den landbouw-kundiore.
het afgeloopen jaar weer een verle- Zij die krachtens tun ambht bete
vendigfingr van den handel en scheep- vertrouwrd raken met de geheimer
vaart mee. in bet biuishouden1 van vele fami
Oa)Dk het t reemdelingenverk~eer n am lies zullen bet; met Sprek er eens zij I
beduidend toe, waarran het gerolg clat de draagkracht der bev-olkin:
wTas. dat in 1000 de total waairde iverd overschreden door de nieuwr
van de! ingovoerde goederen wveer belastingen on daarom wTaarachuw
onger-eer de normal boogtebereik- de hij tegen nog verder op~drijve~
te, die zij had v66r het zoo ougfun- der belastingen. Surin aime betaal
stige jaar 1908. veel meer dan Curagao. Zeker, maa
bef dloorvoerhandel nam in hete af- Suriname beeft ook Exsportartike
geloopen jaar weer een flinke vlucht> len, w~elke Curagao mist.
voornamelijk voor hout en mangro. Spreker is volstrrkt niet tegon
vebast, die met C~uragaosebe schoe- proven ter verbetering der vissche
ners van Mlaracaibo warden aange- rij, maar hij is togen niet-reate
bracht. gevende proeven.
MIet voldoeninrg kan ook worden Ten lotte vraa ft hij, of het n~ie
vermeld, dat dank zij bet prij- mogelijk is de C0mptabiliteitswfe
zenarwaardig streven van de beide uiet reeds het volgend jaar, mna
ko~len leverende firma's, om door goe op een nrader te bepalen datum it
de en vlugge bediening de stoom- te veren, dlan zou Curagao neg ge!
Vaart te gerieven onze haven als bhoord kunnen w-orden.
koleastation gestadig in beteekenie De Heer C. S. Goasmws JPEz. be
wcint. dankt bet Be~tuulr voonr dep toezeP


uainu ~u ~PUU IVI U YVUg
ging~, dat bij de samenstelling van
den Rand van beroep getruebt sal
worden ook rechtege ee den daarin
op to nemen.
Best mlogelijk dat 20 ii 30 jaar
geleden evenzeer geklnaad werd over
diefstal in de buitendistricten, mnaar
do sanleiding tot stelen is than
toch zeker veel grooter dan vroe
ger. D~e buitenbevolkiog is in die
jaren minstens verdubbeld, torwvijl
haar middelen van bestanou zeer ge
ring; zijo, en zij dus aang5ewezen is
te leven ten kospte der groote
plantagfes.
Van deze diefstallen wordt geen
.au~ngifte meer godnan bij de Poli-
tie, omndat dit toch miets nithaalt.
Verledeo jaar woerden er 40 geiten gre-
stolen op, de 'Plantage ,Baw.
Het vicesch w~erd in een put ge-
voaudn; 't was blijkbaatr aileen om
de verllen to doen geweest. iHe aan-


t


p
s

n
r
n


De invoering der nieuwe belas-
tingfwetten blee k voor de scheep-
v-aart een groote verbetering to sijn.
Wa~t het gevolg zal ziju van het
onderzoek door den Heer Leezer cum
suis ingebteld, omtreut de mogelijk-
heid om, met het oog op het Pa-
nam~lakaaal, bler' groote hiavenwor-
ken aan te leggen, is nogf niets be-
kend.
In alle gevallen zal getrachtl wor-
den door verbetering van den ha-
renmond, onze haven voor groote-
re schepen goed toegankelijk to ma-
ken
Naast het station voor draadloo-
ze telegrafie op Curagao zullen ook
stations grevestigd worden op A~ru-
ba en Bonaire.
Ofsehoon er nog betrekkelijk wei-
nig telegrammen op Curagaowo-
den verzonden en ontvangen, blijkt
toch reeds, dat het station in vele


De H oogeerw. Pa ter Provicaris
heeft bericht ontvangen, dat Pas-
toor VAN DER YEERL Dief Op Pater
GIJL8WIJK ZRl WaciteD, maar met
de Pr'ian Frederiak Hendrik uit Neder-
land sal vertrekken op 29 April,


OrI'R RO.o

Kerkel~jke herichten.Het blad teekent hierbij aan:
1)e BaFta~Via is een, \lc rij chtballon
met inhioud van 16j80) MS., toebe-
boarpnde ann dec Nede~rlandsch In-
dische Vereeniging' roor lauchtraart;
hij is b~ij de firmaa Firanz Clouth te
K~eulen vervaardig~d uit en d1ubbele
laag katoo~n met gumnmi tusse~hen-
lang' (de~ bekenda continental a-
lonstof) en volledijg ultgerus t miet
de noodige instrumnenten. Yolgecns
de opgraven waren or ecthtFer alleen
kaarten van de rcsidentie Batavia
on van de Preauger Regentschap-
pen aan boord, hietgoren in dit gie-
Va el eens govaalrlijk had! kuannen
sijn.
\let de Ratavia worden tejgen-
woordig geregeld tochten ged~aan,
\Tanrbij de luitenant ter zee Ram
bflhlo, d~ie zich oo~k in NederaI; 1nd
zeer verdienstelijk voor de luchit-
scheepvaart bleeft g~emaake, als lei.
der o treedt totdat er ook in Indii.
andere geschoolde luchitachippers go
vormd ziju.
D~e vercoderat~elling lig~t voor le
h-and,' dat de Bata\-ia na olr geste-
gen t~e zijo zeewanarts is ervn
endraarna weearlan d aarts; kSAe n ~~ rnwno.
strekt zich immerst niet ver O~oste"
lijk van Bantavia uit. zoodaLt het~ lan.
dingspunt, in het Noordorn van
Krawang o~ok niet~ rer Vanl het op.
stijgingapunt kan liggfen. In rechte
lijn is derbalve in een 24 uur maar
een kleine afetand afgoelegd.
Hel Yarderlanld


Goede retr!

De Heer H. K. A. MICH~ELSECN, Hoofd
der Hendrik-school alhier, zal due
dagen naar Nederland vertrek-
ken met verlof. ZEd. mocht van
de Onderwijzers en van de leerlin-
gen derNormaal-en Hlendrikschool
menig bewija van sympathie ont-
rangen.

Naar Scheveningen.

Met voldoening sal menigeen ult
achterstanode advertentie gemien
hebben, dat de verchillende arti
keen voor de Huierlijttentoonstel-
linig to Scheveningen beatemd, eerst
hier ter besichtigring worden gesteld,
Wij hopen, dat belangstellenden een
good gebruik van deze vriendelijke
gelegenheid zullen maken.

Opening van deni Kolonialen Read.

Volgene het gebruikelijk ceremo-
mieel word Danos agmorgen de Ko-
loniale Raad door den Gouverneur
plechtig geopend, nadat in vooraf-
g~aande zrtting bet vorige zitting-
]aar door den Voorzitter namens
ZH-EG. wonder daukbetuiging aan
de Leden was geoloten.
De Commissie van ontvangst be-
etoud sit de H~eeren ED. S. LANs-
BERO, A. WY. S. MULLER en B. E.
VAN DER VEEN ZEPPENiFELDT.
De Edelg~rootachtbare Heer Mr.
J. B.GORSIRA, Onder-Voorzitter van
den Rand van Bestuar, en de Hee-
ren D~r. Hi. FERGUSON en MORDY. (,
HENRIQUEZ, leden van den Road
van Bestaur, woonden de opening
bij, waarbyi ook een talrijk publiek
van ziju belangstelling blijk gaf.

De Komeet

~Met den dag wordt de kern schit-
terender en de start langer en
schuiner, meer dreigend naar de
aarde g~ericht. Van WoenePdag op
D~onderdag om 2 ure dies eachts
zal de vermoedelijke ontmooting van
de narde met de Komeet, of liever
met baar start, pleats hebben. W~ij
hopen er de volgende week iete
meer van be kunnen vertellen.

Ook de aarde heeft een staart.

CAMILLE FL~AMARION, de Fransche
sterreakundi e, erkent, dat de weten.
chap nog a tijd zeer weinig weet om-
treat den aard der kometen, de ver-
onderstellingen der geleerden blijven
legio en met zekerhei~d is er nog niets
ult gemaakt.
noar nu heeft Mu. W. H. PICKERING
weer wat nieuws gevonden. De start
der komeet is eigeolijk nieta bizonders.
de sterrenatmoofeer, door de son ver
licht, wordt namelijk eenvoudig door
de electrische uitetraling der sonne-
waermte algestooten in tegenoverge.
etelde richtiog van de zon.
Maar dan moet betzelfde toch ook
ebeu"renl bij onze aarde, wier atmos-
erevenzeer door de zonne-electri-
citeit moet w~orden afgestooten.
Het antwoord van den geleerde is
bevestig~end. G)ok de aarde heeft een
staart. De electrische ultatralingen
namelijk man Noord-on Zuidpool met
hun prachti e gekleurde hemelbogen
van 800- 1600 K.M. hoog zijn, usets
andere dan 't voor ons zichtbaar wor-
den van den etaart der aarde, elect~ri-
sche uitrloeiing der aard-atmodfeer,
Omdat echter de santrekking~skracht
der aarde rooter is dan de wegatoo-
tende krac t der son, is de start d~er
aarde korter dan die van een komeet.
Volgena waarneming van BALUET
ophbet observatorium van FrLhAM~mol
heft de komeet van B alley twee statar-
ten, die eamen eenhoeek yormen van 70
grades. De noorderstaart Is 't langst
on achittert het meest.

;""5Postspearbank.

Giedurende de maand MCaart werd
ingelegd :
Curagno:
Willemetad f 6,963.67
2et district 20,i0
Se ,, 0,25


4e ,,14,77
5e ,,3,-
Oranjestad Aruba: 376,07
3e district ,,535,-
Kralendijk Bonlaire: 315,78
Rincon .,18.85
Philipasburg;,8t. Mart. NG. 575.~i-
Oranjestad, St. Euet. 90,50
Bottom, Saba 150 -
Windwardaide

Total: f 9,063,39
Terugbehaald : f 5,286,68%


Ratten en Muisenl.


teri Kliuyper), da~n west men ook, ningS Edrnard zal 20$ M~i a. e. op-
dat het de dure plicht is van alle pleebltige wijze ter aarde w~crdonu be-
Chr1istelijke kiezers, reedls omn deze steldl.
r(oden te zorgren \-oor zoovelr mc,- HijI de begfrafenis zullen hijuai al
gelijk; Chtristelijke leden in de P'ro-I~- le ijken va~n Europ~a verti'genwoor -
vinciale Staten. dligd zijn. D~e K~eizer van 1)uitsch-
Van w~elk bcl~ing dle Stantenverkie- la~nd, dle Koningen vanr G;riekenlland,
zingen specinial voor de plrovincie S8panje, Portugal, 1)enemrark~eni, oor-
Zui 1-Hlol~lnd zijn, b~lijkt nit con wegen, B~elgiB en Hulglarije Eullen
toen\oud~ige bleeijfering : perlsoonlij; tegenw~oordi ziju~, ala-
1)e vijftly loden onlzer Ecr~ste Kan- inede de kroonpriuseu anr G)out~en-
mepr wo'(rdon als vo~lgt geknze~n :rik Turkie, Zwed eni Rumeniti,
en Z. K;. H. P'rins Henrrtrik d~er Nre-


Gedurende de laartste 83 dag~en
worden in ~it fiscaclant anngijebracht
ea dloor middel vat-n petr~leumn ver-
delgfd .
736 ratten
202)1 mnuizei.

G;. B. Lockharlt.

13 Chef van het handlels~huis Foul-

ke. rJoCKA as s kotedadea "ed a
daar ovtler en. I)e firma 8. E~. L.
-l1aduro &l Ijonsa outving t~elegransuch
bericht van dit; overlijden.
C'urac;ao verliest in dlen Heer ILock.
HAH'~P eeB WerA vrlend, die hot good
met onsmneende eni ons gaarne good
deed. H~ij ruste in vrede.

Prinses Juliana*

Het Boletin C~omercial maakte gis-
teren een kabelgram uit ILonden van
11 Mei openbaar, waarin bewee~rd
werd, dat' H. K. H. Priuses Jous a
NA zeer ernatig ziek was. Mlen wist
het t~eeds, maar hield het geheim
om het Nederlandsche volk niet in
ourust te brongen. Thans echter
was bet niet lang~er mogelij k bet
geheim to bewaren, en men voor-
zag, belaas, eeni noodlottigfeontknoo-
pin .
A 8 LAATsTE BERICHT wferd, God.
dank, het voorgaande telegrain
tegfen'sproken door een kabelgram
uit A~msterdam gedateerd 12 Mei
en waarin gezegd wordt, dat P'rin.
ses JUTLIANA een volmaakte gezoud.
beid geniet en dazt de g~eruchten door
de pers daags to voren verspreid
geen enkelen grond hadden.
In de iliew York Her~ald van 30
April wordt een telegralisch verelag
opgenomen over Roosevelt's ont-
vangst door de! Koningfin op 't; Loo.
D~aarin lezen wij, dat ann bhet ver-
zoek van Roosevelt om de Prinses
to mogen zien door de Koningin niet
voldaan kon worden, daar de klei.
ne den vorigen dog was ingre~ut.
Hoogatwaarachijolijk is de Pi-
ses een weinir oug~es teld ge wee t
na de inenting en sal men d aarIi n
de aanleidiag hebben to zoeken tot
het hoogat a armeerend bericht, wat
gelukkig, weer is tegaengesproken.

H.MII. de ~onininean Prinses Juliana.

.Bij gelegenheid van den eeraten ver-
jaardag van Prinses Juliana beeft
het Gemeentelijk Electrisch H~edrijf,
van D~en Haag daartoe gemachtigd
door B.en W., een electrisce eillumina-
tie gieconstrueerd, bestaande uit een
velema~len vergroot lichtheeld der be-
kende fotogarafievan H. M. de Ko-
maogm metf de Prioses. De gelij-
kemis in asumerking genomen,
dat de lijnen van het portret mit-
sluitend door electrische g oeilam jes
samengesteld wordeo mag: ge ul<~
kig getroffen genoemd worden en is
verkreg~en doordat men een nagatief
der b kende fotogratie met een too-
verlantalarn vergroot heeft. .
.Bet is een mlteressant schouwspel.
in gouden viammonlijnen op zwanr'
ten achtergrandd wordt hiet lichtheRbl
inet groote snelheid geteekend. Het
beeld0 dat samengesteld is uit, cirea
3000 gloeilampjes, hoeft een mid-
delliju van 6 Ml. I)e lampjes worden
door een special door de Electri-
Rebe Centraile outworpen Rchakel-
rnechanisme achtereenvolgensR inge-
schakteld, waardoor de indruik ouC-
staat, dat; de lichtlijuen worden ge- .
teekend. Het g~eheel is gevat in een
ronde lijet en wo~rdt gedekt door
eeni koningakroon. Na twee mim ten
wordken alle lampen tegelijk r- g~e-
scha eldl en na een korte anne
tI da begint de! vlammen-tes senanr
ziz n werk weder en ziet men het
Diet w~a e -kitn aar is de
electrisebe stroom,'die 8 gloeilichties
tegalijk outsteek t doordien een
laugzaam-wentelende trammel, met
veertjes, die den hoofdechalrelaa~r
in en 8uitzeedtten, contact salnbre40 ~

relictria eno bren en den stroomdt r
trommel is gelsol ed, zdat, 1
dat deel de veert aes dieooniet' m
dedraaien pa et, het ot et
eensklae ver int


Mlen ~erjt dat het hIe nt
arbeide egrijpl b el wtb ~epe wa
koette, er odit ingewikkeldeeproev e
nisme voltooid was. Dbl -

Lultenant Harmbaldo.

De correspondent te Batavia van
de N. R. Ot. seinde:
De ballon Batavia, die gisteren-
morgen halfacht met de luitenants
ter see Rambaldo, Van Steijn on
Arntzenius, en den luitenant der
infant~erie Rooseboom is opgestegen,
is nog niet terecht. Er heerscht
groote ongerustheid.
En later:
De Batavia is terecht. Hij is in
N~oord-Krawang geland.


derlauden.
Het Engjeleche Lagerbuis is bezig
met die behlandehing van hiet tweede
reto-Waeluit, inhoudende, dst een
wetsootw-erp, ua in drie achtereen-
volgiende zittingen door het Ilager-
buis tol zlin goedge~keurd, ook zon-
<1er de bskrachtiging van het H~oo-
gerhuis wTet zou wTorden1.
Ju ziju toelichtingi verklaarde As-
qu~ith nogmaals, dat hij de hiervor
mingi van het Hlooperbuie een we.
zenlijk bestanddeel van de plannen
der regeering neemde~. IDoch d r
gelingr der veto-quaestie most daar-
aan r-oorafgraan. Is die eenmrnal
vani de bnaan, dan kian met spoed
t~ot de andere planned der regee-
ring w~ordien overgegaan.
Er erd door den afgrevaardigde
Hope van de opposite een amnende-
muent voorgesteld, w~aarin gerraard
wTerd, dAt van de regeeringsresolu-
tie nitgeslot~en zouclen worden wets-
ontwerpen, w~elke de grondw~et en de
bey-oegdheden van de ILords b~etref-
ten. Het amendment werd verwor-
pen miet 302 teen 193 st~emmen.
CUnder de herrormingsplarnuen der
re~geering behooren ook die betreffen-
de Ierlatnd. Aan d~e leren, bondge-
nooten der regeeringi, moeten vele
hervormingfen zign beloofd. .11aar nu
heeft het hoofd der lersche onaf-
hankelijken O'Hrien een anntal out-
bullingen over onderhandleling~en, dio
minister Lloyd Gfeo rge met hem
gevoerd heeft over de begrooting
Ivan 19093, voor het voetlicht ge-
bracht bij een to Cork; gehouden re-
devoering. \olgens O'Brien zou
Lloyd G~eorge aan de lerea alles be-
loofd hebben, wat zij masr wen-
echen; tussehegn hen beideo zou zelfs
een soort overeenkomat zijui geslo-
ten. Lloyd George outkent echter
ten sterke~te de beweringen van O'
Br~ien en beschuldigt hem vau ellen-
dlig misbruik van vertrouwen.
Trouwens ook Redmond heeft, op
zijne beurt, eene log en etrafflog der
bewermogen van O'8rien laten ver-
schijoen,
0) Brien zal daarom minister Lloyd
George int~erpelleeren. Intusschen ver-
dedigde hij zich alvast in zijn blad,
,,Cork Accent"', waarin hij zegt, dat
de minister meer dan de gewfoue
Engelsche driestheid heeft betoond,
toen hij de door hem roorgelezen
verklaringengaro ve o m aarheid noem-
de en ziju wijze van doen misbruik
van vertrouwen.

In het Engfelsche Hoogerbuis, waar.
door Rosebery een hervorming van
dat lichaam wrordt voorgesteld, wer.
den door dezen de volgende moties
ing~(ediend:
levoortaan zullen de volgendle
lords deel nitmaken van het H~oo-
ger~huis:
.a. die door de vereenigde erfelijke
pairs uit hun muiddeni zijo g~ekozen
of becoemd ziju door de kiroon; L.
die zitting hebben krachtens hun
am1bt of de weardigheid door hen
'bekleedl; c. die gekozen zijo op een
alsnog to bepalen wijze;
2e. Het lidmaatschap van he t
Hoogerbuis dourt voor alle lords
even lang; zij echter, die zitting
hebben krachtens hua ambt, verlie
zen het lidmaatschap als zij hun
ambt nederleggen.
H~e idt ip waarop deze moties
bebandeld zule odn sngne
bepaald.


Nioord-Brabunt
G;elderlandl
Zeelaud
I'trechlt
O~er~iisel
ILim bulra
Zuid-Hioland
Noord-Holland
Friesland
G~roningen
1)renthe


CWe kunnen sannemen, dat de zes
eerste Sta-te~n epn re~chtsche meer-
derheid hiebben en samen 22 recht-
sche leden roor de E~erste Kamrer
kiezeni (alleen voor OVerijseel is hpt
tw~ijf elach ti g). D~e vier laatste Sta-
ten daarentegen hebben een over-
wegendl linksche meerderbeid en le-
veron 18 Eerate ~arnerleden. D~e pro-
vincie Zuid-Hollandl, wrelke 10 le-
;den der Eerste K~amer kiest, ge~eft
dus den doorslag on doet de meer-
derheid naar links of rechts arweaken'
V:oor het oogeanblik, niu de Sta-
ten van Zuid-Hollaud o-erwfevend
rechtsch zijn, behoort derhalve ~oak
de meerderhclid der Iearste K~amer.
ledlen tot die rechterzijde.
Zij is a~ls volgrt samengesteld : 18
Roomsch-Kat hocliekenl ; 10 A nti-re
volutionnairen ; 3 Christelijk-Histo-
rischen ; 19 Liberalen. D). i. 31 le-
den van rechts, 19f van links.
Niet alle Eerate Kamerled~en tre-
dleo evenwrel gelijk af (zoodsH bij de
leden der Tweede K~amer b~et g~eral
is on de vier jaren), doch slechts
een derde 'gedealte wTordtl om de
drie jaren vernieuwd.
E~en aandachtige besch~ouwing van
den rooster van afereding stelt aan-
stonds in 't licht, dat door die ge-
deeltelijke vernieuwringr der Eerste
SKamer dit jaar van een algebeele
Somzett~ingr der meerderheidl van rechts
naar links o'een sprake kan ziju.
Er treden n.l. af voor:


R. KC.


A.-R C.-H. L.


N4oord-B rabant 2
G~elde~lanrd 1 1
Zuid-Holland 1
Noord-Holland 3
Zeeland 1
Utereebt 1
Overijeel 1
Gromongen 1
Friceland 1
D)renthle 1
Limburg 1

7 2 1 7

Te zamen 10 led~en der rechter-
en 7 der linkerzijde en or blij ve n
decrbalve zitten 21 leden der rech-
tcr- en 12 der linkerrijde.
V'oor bet geval, dat de Staten
vani Zuid-Hlolland hun rech tsche
mneerderheid verliezen zouden, (w~t
niet te ver wachten is, zooal9 we
wel eens nader hop~en aan te too-
noni) bleof de stand der E~erate Ka-
Iner nog ': 28 rechts togren 22 inks.
Y'erorudersteld zelfs, dat alles ons
togoaoliep, daLt Zeeland, Ultrechit on
cOverijeel woer een linksche meer-
derheid k~regen, en dat dus enkel
in Noord-Brabant, TLimburg on Gel-
derland de zeege aan de rechtsche
partijen verbleef, dan zou de E~er-
ste Kamrer nog; eeu rechtsche mneer-
derheid~ va~n tw~ee stemmen (2G--21)
behoudeu.
De Residbde.


Aanvuvllinrgsbegr'ooting Kolonien
1910*

Byj bet aideelings~onderzoek van
dit wnetsontwerp gaven sommige le-
den te kennel, dat z15 grroote be-
zorgdheid koesterden over den on-
gunstigen financiselen toestanld van
de kolomie Suriname. D~e grroote ver-
wachtingen, wvelke men gehad heeft
van de bacovencultuur, ziju tot
lieden niet verwezenlijkt, de krullo-
tenziekte heeft de caeauocultuur voor
een deel ten grondle gericht, wvaar-
bij nogf komt gemis aan zuiimgheld
bij het bestuur van de kolomie, alle
oorzaken van den oeconomischen
achteruitgang~ van Suriname.
Mlen vreesdle, dat hiervan het ge-
volgf zal zijn, dat het moederland
steeds meer zal moeten bijspringen
en het subsidie aau de kolonie zal
moeten verhloogen. HRiertegien mensch.
ten eenige leden reeds nu een waar.
schuwende stem to verheffen. Zij
waren van ourdeel, dat met betrek-
king tot de kolonie Surinamoe men tot
een auder stelsel most komenln,
waardoor een einde wordt gemaakt
aan het teren van do kolonie op
het moederland.

D~e Statenverklemingen.

Nog slechts enkele weken en ~e
staan wveer voor een nieuwe stem.
bus. Om de drie jarea nl. treedt de
helft der Stiateuleden in iedere pro.
vincie af, wat ook dezen zomier ge.
schiedetn 'zal.
ZulksR is one wederom een gereede
aanleidinig hier 't eeni en ander to
laten volg~en over de samenstellino.
ele rProvinciale Staten in v-erbaud
met dfe naderende stembus. Want
de Staten-verkiezingen zi~ao in de
laatste jaren van ougjemeen belang
gewordlen. Voornamelijk, sinds le
Christelijke coalitie aau verschillen-
den kaut in het bolwerk der libera-
len bressen school.
Vooreerst voeren de Staten bet
provincial beheer an kiezen zij -
w~at to veel wrordt vergreten -het
College van Gedeputeerde St~aten
dat het dagelijksch bestuur voer(
over de province on dat vooral in
Ge meen te-bes tu urszakeon en -geschil-
len zoo enormen invioed uitoefent.
Wat (sooals b. v. in Noord-Hol-
land het geval is) een zuiver cenzip
dig samengesteld, g~eheel-liberaal Col-
legfe van Gedeputeerden veak voor
niet-liberalen beteekent, daarvan
weet ieder der zakre kundig man an
in zake benoemingfen, an in zake
wetsuitlegginge~n an bij allerlei be.
slissingen mee te prat~en !
Maar e~en nog grooter belangf is
bij de Statenverkiezingen bet~rokk~en.
De Provinciale Staten ziin immers
de kiescolleges roor de Eerate Ka-
mer en naarmate dere grooteren in.
vloed uitoefeat op de politiek des
lands, naar die mate stijgt ook 't
belang, dat met do samenstelling
der Staten gemoeid is. W~annoer
men bedenkt, dat een vruchtbare
regeering, door ons Chrietelijk Mli-
nisterie g~eleid, niet; mogelijk is, wan-
neer de politieke meerderheid in de
Eerate Kamer een andere zou e-
zen dan de Christelijke meerder-
heid in de Tweede Kamer. omdat
een ,.loyale opposite" tegeilover een
Christelijke regeering bij liberalen en
anti-clericalen niet mogelijk achijut
(we herianeren b. v. aan de Hoo-
ger-onderwifewet wonder bet minis.


Het 'En elsche LagerbuiB cEtte
___ _de behande tog voort van de mo.
]I Iiiti gxl al id, tie, waarin w~ordt voortgesteld het
vetorecht van bet H~oogerhuia at to
schaffen. In bet begin van de sitting
deelde de minister-president Asquith
E NG ELA ND* mede, dat overeenkomsti een vroe-
ger genomen beeliasinf a behands-
Zaterdagmorgren, toen one blad ling der begroo~ting 19 j9-1910 ge~in-
reeds wast afged-rukt. vernamen i digid most zijn op 27 April e. k.P
dat Z. MI. Einard VII, K~oningf van Het Hruis zou dan op ~28 April nit-
Engeland Vrijdag 6 Mlei des avonds ~eenguan op voorjaarereces, dat ver-
on 11,45 uur aan bronchitis is 0- moedelijk drie w~eken sal duren.
verleden in tegenw~oordigheid van Er za~l echter missehien op 29 April
Komuigm Alexandra, van den Prins een formeele zitting moeten worden
en de Prioses van WTales, van de gehouden, teneande de koninklijke
Hertoginnen van Fife en Argyll en t~oestemulng op de wret op de midde-
de Priosesseen Victoria en Luisa. Z. lenl in ontrangst tonemen.
hi. bereikte den leeftijd van 68 jaar De tweede motie over bet veto-recht
en regeerde sinds 1901. wrerd vervolgens aangenomen met 351
Zijn opvolger is ziiu twfeede zoon stemmen tegetn 246, nadat aan de
Prins George, Fre erick, Ernest, discussie to 7jj uur een einde was ge-
Albert, daar zijn eerste, Prins Al- maakt, overeenkometig een r-ooratel,
bert Victor in 1892 stierf, De Dieu- leenigen tijd te roreu door bet Huis
w~e Koning van Engeland, die on- aaungenomen. E~ven voor de sluiting,
muiddellijk us den dood zijus vaders a eelde zich een levendig tooneel at.
optrad, heeft den titel van George V \3en verw~achtte, dat minister-presi-
aangenomen. Z. Mf. telt bij ua 45 dent Asquith een belangrijke verkla-
jaar, daar bij geborea werd den 3n. ring zou afteggen omtrent de tookom-
Juni 1865. stige politiek van de regeering. Te 7
Het atoffelijk overachot vran K~o-i our 20 stood hif dan ook op en beg~on


Prins wlleom II


Gok de Kioningin-Moeder beeft een
gift doen toekomen aan het Comit4
in D~en Hasg roor de nagelaten be-
trekkm aen der slachtoffere vap de
,,Prmas illem TII

lgad de (

Ilipofesfites

de cdl de

Sod yEN (JSO POR _MAS DE 35 AROS
NO CONTINUE ALC t~COMOL,
CREOSOTA, GUAYPACOL NI NIN-I
GUNA SUBSTANCIA IRRITANTE
--NO CAUSA NAUSEAS-NOI
DANjA EL ESTOMAGO.
Es el aliments mi sano masi prusro
y mibs concentra~do que la ciencan
COROCe para nutrit y fortaleCef a aS
Criaturas Delili ase a o
los 'Iuberculosos, a los Anemanos, alo
Convaledieates de Iasa eafermeda*
cles y, en general, oaS P
sona que esta escasa cle san-
cls~e carnes y de fuenrza.
u, Uca e~r~l
QUE' RjECETAN TODOS
COS MEDICOS DEL
SCOTTPI & 0Nn.s.a.
sc~rar,~~ou i~~al


Bakendlmtaf l.

Het publiek wordt herionerd nann
e .1290l0a J 1ar 190nP. ii o. 7
user hond moet vtoordien sIjo van :
10. Een halsband met een metarlen-
dlast, waarop vermeld stant de naarn
9 en eioro r den Procurene- ene-
real te bepalea merkletter die eaar-
lijke in de maand Mel door een ande'
words vervangen en van wege het
pa~ataelijke hood der polite, t~en
dealing, van de in art. 1 bedoe dp
beisetmof iworda Reels en ofewel in de
die aan den halaband moet worden
tssge eh.
In het belang eeupr goede contrble

pat bre Ie miebnd r ien rlaci e e
aoet breko as dbe teb ledtei n~e die
In de in rgrti kel 2 bedoelde pen ting wor,
den gee agen.
IDie pennlngen stia ten parkrette ver-
rijgbaar togen betaffag van vijf cen-
*en
Curagno ;den 2l9n April 1910.
De Procurear-generasl
J. B3. GSonsixt.
Photographische Inrichting.


Y


T I JD 'rA .E L ---


van de sto~omachepen der ,,Red D Lipne tuslscett
NEi W -P YO UR KEi,
PUERTO RICO, VENEZUELA. en OURAQA~O.


geweten, de vrijheid van godedienst,
de vrijheld van onderwrie, de heili.
ge rechten der ouders, de vrijheid
ei andom, n MBn do d be eigd@
natuurrechten worden miekend en
zija blootgesteld aan een onder.
drukking, die nu eens direct en ruw
dan weer fln en buichelachtig, maar
steede beshessend is.
D~e industries en de handel worden
van d~a tot dag ernstiger bedreigd
door onwettig geweld, door admi-
nistratieve maatreg~elen, door wets-
outwerpen, waarma de woetgever mis-
bruik maskt van zijn macht en door
de staatsmonopolies
De sectarische g~eest van heast
tweedracht en tiranmie wordt in al-
le gemeenten vers reid door weder-
rechtelijk benoemde administrative
,,afgeasardi den", die de matcht der
gemeentera en vernietigen, terwijl
~ig toch mn vrge stemming gekozen
ziin door bet volk zelf dat men als
om bet te bespotten, ,,asouverein"
noemt.
Alle instellinp en en alle wetten
worden veran erd in middelen om
het national, moreele en materietile
welzijo van het land to vernietagen
en om de goede burgers door de
arlleralechtste te onderdrukken.
Dat is nu het droevige schouw-
spel, vertoond door de almachtige
regeermye van het ,,Bloe ', van par.
lementaire groepben, waarvan elk
vore urb idurft eweP-re, dat djj de
pGeen land ter wereld son geduren-
de twaalf jaren wonder zulk een re.
geeratelse kndnena ebukt aannaolo-
ons bewonderenewaardige Frankrijk
vermochtrbet,etlak vehj liel ve n
gavenI van de natuar; maar no is
sign weerstandevermogen uitgeput.
Hiet bestaran van de ziekte 18 no
dider 3 kendoeo led tledeser ddage ;
de crisis sal weldra uitbreken; er
is nop elechts MBn mid del, om de
kwaas te genezen en de crisis te
bez weren: het weguemen van de
hoofdoorzask.
De oorzaak is gelegen in de vol-
strek te macht waaronder wij buk.
ken.
Een volatrekte macht, wel niet
een persoonlijke, een volstrekte, maar
anod~eme, nlet-verant~woordelijke
macht, ultgeoefend door de Kamers,
ten gevol e van het ontbreken van
een grondwet die waarlijk g~rond wet
eie; ten g~nz~e'volge van ons Ikiestelsel
en an etsysteem van de minis-
teri25ele verantwfoordelij kheid, een
stelsel, dat in sijo wezen miet an-
ders dan mionarchaal is en dan ook
in geen enkele republiek bestant be.
halve in de onze, wearin het ijo
corruptieve on vernietigende wer-
king soo bij uitatek doet gevoelen.


Advertentien.


Koloniale Afileeling
VAN DETE


191o. Mareb. Philad.
Verseenr van Naw-Yo~n. ............... April 4 April 9
Komt san to Sas Joix................. ..
Vertrektt van ***** 5
Doet ConlCio sann .......... 7
K~omt dann t La GUnlaA~...~........- 19 i
Vertreks van ..**** s
Komt 6an kto. CongLo............. 1
Vevrarek van ..----
goes~~1 9 -:.
Vertrekt van ,,............... ....*******-SS 2
Komt maen New-Yons................l 9


DienSt 111SSchel 0113(10 en lYaracaibo.


"revettranc CoAso ................ AprllsP bprrius Aprlso8 us. s me. tones,. 1
aaom k. .Yaarculo........... 118 19 97 a 1 1
4r*gam se fulo..~ edsI....l...~. M*I

LONGMIAN Q, MA~RTINEZ


NYEW ;YORE.

()PGrERIC=HT IN HET JAAR 1852.)

Fabrikanten en exporteutrs van verfwraren in allerlei soorten,
in poeder en in olie; Vernissen, niet inbijtende ver'f voor hout
en ijzer; Verf vooi* vloeren, die mt C6n nacht droog zijh; Wi~it-
te lak voor badknipen; Verf m vernis oyn .de qpope vlammen
der kostbare houtsoorten na te maken; Verf' m vernis voor
riftuigen; Olian om te g aisen, etc.
Monsters worden op aanvrage gratis verzonden.,
Drtshke r
Lt~wass 8. e11PXankee


uI. x. as Kownsnin dsr neearrusone.
BEKROOND
de AmsterdamJ I88*,
,, ALntwerpen 188&,
,,Chicago 1893, an
,, Curagao, Earate Prija Eere
medasllle, 1904.
bCudra~gao, Waterkant, OtraAdverteert steeds
Arnigue di OxrtrCago

bet Wheest PgeltW4 Or

ho0l88480%@ bljpQen la


Bekendmaking.
De verxoop van ZILVEREN
G~OUDEN en JU7WEELIEN
VOORWERPEN, beleend ter
Spaar en Beleenbarnk van 2
September 1908 tim 28 Februari
1909, wonder No. 5445 ,Z tim N.
3542 A, sal pleats hebben op
Donderda~g, den 12den Mex a. s.
en volgend-e Donderdagen.
Belaughebbenden worden ver-
zocht den verkoop te voorkom~en
door de aanzuivering der ver-
schuldigde interesten.


met de wvoorden: ,,Indien het floo.
gferbuis de modies niet sannneent...."
Balfour viel hem wonder protest van
de minister ~een in doejur # g
den preei ent er op, dat Asquith but
ten de orde going, door het alleggen
van eene algemeene verklaring op dit
oogfeablik.
De president antwoordde hierop
dat de verklaring alleen met verlof
van het Huis mocht worden afgfelegd.
Balfour bledf volbouden, dat bet
niet kon worden toeg~estaan, wfijl er
tijd meet worden gelaten voordebe-
handeling der verklariug. De press
dent verzocht Asquith toen de ver.
klaring niet at to leggeD, wat aanlel-
ding gaf tot luide protesten zonwel i
van de ministericele banken als va~n
die der liberalen.
Asquith verklaarde hierna dat hij
zijn verklaring zon aflegen in den
avond na afloop van de ait ing.
De derde modie, den sittingeduar
van het parlement beperkend tot 5
jaar, werd vervolgene aangenomen 1
met 334 tog~en 236stemmen. Er blijkt i
ult de stemmingen, dat de bondgenoo. /
ten trouwP met de liberalen medeglaan. ~
En de parlementaire berichtgover
van do ,,aily Chronicle" zegt dan
ook niet zonder reden, dat het tege.
lijk zeker is, dat de regeering; zoowel
hare veto-voorstellen ale hare floan.
cieele vooratellen met een finke meer.
derheid erdoor zal hunnen balen.
01phbet eindeoderezidting ddeel e. A
chin~en der minist~ricelen mede, dat,
zoo bdet Hoogerbuis zich niet mocht
var engdn met dr strekki~p deeto.-
de Kroon vooratel en zou doen om.
recent theteenicedegn se zIoort to wodre
inhood van die moties tot wet zou
worden. W~anneer de regeering niet in
staat mocht zijn dit te verzekeren,
con zi (3 8sa nemen, 6f bet par-
Aequith voegde dear sann toe: ,,Wij
sullen de outbinding elechts vooratel.
len wonder voorwearden, die ons ver.
zekeren, dat in het nieuwe parlement
de vtolkemeening gelijk die sich had
genit bij de verk ezing, ook haar-
uitdrukk~ing tou vinden in de wet
geving.
Asquith's rede beet in het Lager
buis een groote beroermog gewekt.
Er blijkt utt, dat als bet Hoogerbuis
de veto beeluit~en verwe pt, betgeen
het soo good ale seker sal doen, Ae-
quith de waarbor ~en van den Koning
sal vraglen, en in ien die wearborg;en
niet worden verleend, sal Aequith af-
treden of bet parlement outbinden,
maar hij 4al alleen tot ontbinding
overgaan ale de K~oning: belooft de
waarbor en to s~ullen verleenel, vroor
hot geval de liberalen bij de verkie-
slog de overwfinning behalen.

FIRANK~RIJK :
De segen van het blee-rdgime.

Hoe treurig de toestand in Frank-
rijk Is tengevol e van de wyjze,
wa""op e*, lend" dsi ds gernim n
keer to meer blijken ult den inhood
van een manifest, dat het republi-
keinsch kamerlid Jules Roche deer
dagen tot s~ijo kiezere heeft gericht~.
Het is te teekenend om er miet en-
krele passages man te outleeneo.
,,Op het ernatige tijdstip, dat wij
nu beleven, soo zegt dese onver,
dachte voorlichter, acht ik mij
m66r dan ooit, verplicht alles te 1
seggen, wat mij op het hart ligt; i
ik sal u een rowe schets geven van
den togenwoordigen politieksen toe-
etend,*
,,De ultgaven nemen toe, en wel
met een bedrag van 503 million
per ar, sederb de lantate vier jaar.
Debegrooting bedrangt 4.212 mil.
lioen teen 3.709 in 1906, terwijl
reeds bigna goedg~ekeurde wetten en
weteontwerpen, die reed ingediend
sija en nog in voorbereiding sijo,
enorme uitgaven met sich mee sul
len byengen, soodat de begrooting
weldra meer dan 5 milliard sal be.
loopAleen de nien we financitinwet
vordert meer dan 150 millioen san


,,Ee t fort en de Iele~enn ten.
gerolg~e van dezelfde wet b dragen
meer dan 186 million.
,,De total schuild van den staat
is, in ronde eijfers, sedert looe
met 5 milliard vermeerderd, en be
draaglt nu soodoende 45 milliard
trrijl dprehl ascholed v an Fra skt-
er wonder begrepen, het getal van
50 millirdl overechrid Mlcu s
bijv. in het bdelatingontworp op de
mnkometen is niet meer om voor
de echatkist de noodzakelijke geld.
middelen to bek~omen, mear om tot
berooving, ultbuiting, ~oderdruk-
king eo bargeroorlog te kunnon
ov~egaan a, il r h d n i o e -
wordg n lle berbeshaaditelen~don Bn
gewarord sijal 44 rrigheld Van


__ __


Curagno,


den 2 Mei 1910
De VOorzitter,
a.JESURUN.


TE


H'et heerenhuis met b 38e
bouwen en regenbakr op de
West. Werf laatst bewoond door
de families VAN DECR METJLEN te
bevra en bij Handel en Indus-
trie Mantschapi Cu raO.


i


Curagao den 4 Mei


1910.


Soublette


Zuliar. Celara.
Aprllb April28
as
29
Mel 1
94 a
26 8
to '
9~.~


M~arch.
April80


Philad.
Mal. 7I
18

ia


So
ro


HO PPRO T0OGRAPE W
VAN


Curagao, den 11n. Met


1910


De gedelegeerde,
H. J. C. HENRIQUEZ.


D>~I-EWA'S

Wlhinky


BEKROOND MET
50 (loude52 hedailles

Agenten roor ouaragso,


R. 8.I de I.ANNOY.


HUUJR.


et Fils


Ondergeteekende maakt hier-
bij bekend, dat er voor het pu-
bliek gelegenheld zal bestaan
de naar bovengenoemde ten-
toonstelling op te zenden voor-
werpen op Zaterdag, den 1 n.
deer van af 3 tot 5 p.m. en
Op Zondag den 15n. deer
van af 9. a. m. tot 12 m. in de
zaal van den vlec tcursus op
Pietermaai te bezichtigen.


JOH~N

SCotch


de kelente*
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs