Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00054
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: May 7, 1910
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00054
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 1 MBs ) ( PDF )


Full Text

)""'" _-"~~- '.I .'.' .. '--


De Heer A. Land, gemachtigde van
blet Bestualr, vrangft het word om
eok namens do overige Heeren den
VToormitter dank to zeggen voor bet
hartelijk welkomswoord. Spreker
vooral verheugt zich ten zeperte over.
die groote welwillendheid van den
Rand, dRar hii wel conige tegemoet.
koming zal behoeven, vooral tijdens
de debaitten, waar hij hot gebrek san
voldoenle locale kennis, wegens sijn
nog kort verblijf in de Kolonie, teer
zeker zal gevoelen.
Spreker verwfondert zich erover, dat
de Heer LANBRERG DOg bleef aan
darngfen op meerdere vereenvoudiging
ook bii de regristratie, daar bet Me -
morie van Antwoord toch dni-
delijk gfenoeg regt, dast op Curagao
nog geen uur en op de eilanden ze-
ker geen kw~artier daaraan behooft
beateed to worden. Niet de reBgistFra'
tie on successie--belast~ing, maar volor'^
al de verordening op io- ult en
doorvoer had vermeerdering van
work gaegeven. En no heeft de Heer
LALNBERG~ Blet aang~egeren boe juist
dese verordening zou kunnen ver.
eenvoudig~d worden. antusschen het
Bestuur le diligent in deze en sal
vereenvoudiging invoeren, waar mo'
gelijk. h
Bezuiniging bet~rac ten bij hiet
ultzenden van ambtenaren Is seer
seker gewenecht, maar niet altijd
zal men geschikte personen vinden
wonder de 40 jaar en met nog elechts
vwei n igdien stj aren. Veel salhtierbij moe'
ten afa gflo tveni omateadighed an
den L~andbouwkun igel nett noodia
is, daar de titularis a ecto al ti).
-delijk is uitgrekomen, ziet spreker
niet in.
De beer VER8LUrfs is immerse reeds
5 jaar hier workzaeam en dan be"
gsint de poet toch w~e ziju tijdelijk
karakter to verhiesen. d
Ten sterkste protesteert et G~e-
machtigde van het Best or t'egen
de wearachuwing om de beas ag~en
niet hooger op te voeren.ree dsce
drasgkracht der bevoln cr eds is
hereikt~, of misechien al 0 esre een,
wil spreker niet beoor een, omaar
een waarachuwdung htuiet ehrern
\*an belasting ha biroet aeoed
mooten worden, waar bte 0 sicl''-
land zoo vrijgev~ i en eogpzicatie
dra Kolo bletn esteem ten krach
vanst heet as i gyrd, nimmer ~-
dctg te hebben aan vermeerderige
va inkomaeten. In Curaqao betnalt
men per boof d f 8 in Surmame f 24.
Eri'hie du geen reden tot krla en,I
EWa te Comptabiliteitewet bJet eft,
de Mi v. A. is reeds verechenen,
d ok Cte a~n b rin ge rho r"
wrde. Daarbij, de Wet regelt de
g~el mi ddelen, hoogs ens fsondemen
kunnon vragen odm erad chone Rljek3
contrble, sooa e de Ioleh Rkn
kamer.
Don Heer GonslaA~ beautwoordend,
verklaarde Spreker de aandacht van
het Bestuur op de meer juridliche sa-
menstelling der Raden van Beroep to
sullen vestigen, echter kuunnn ook de
practische elementen daari n volatrekt
niet gemist worden.
Wat betrett de vele diefstalleo
op de groote plantages, Spreker
beeft veel in onee oude archie.
ven mooten enuffelen en beeft daar.
in gezien, dat een 30 4, 40 jaar
geleden evenseer geklsagd word over
diefstallen. Maar hebben de plan.
tage-eigenaren niet self een weiuig
echuld, als sij de diefstallen niet
sanbrengen, worden zi) natuarlijk
ook niet onderzocht.
Mloeilijk kan op het oogenblik over
bet waeiderecht in discussie wor*
den getreden, maar, dear de Com-
missie van het groot landbouwfbe-
drijf dese nuaestie ook sacroert, kan
sij hier veilig tot later blijven rusten.
Het verechil van uitvoereijfers van
Gouvernementeele en particuliere op-
Ret verechil van sak ken. Groote


C1uragao, 6 Mlei. de is. D~e Rand mnoet niet zuinigor
0""/~ DT i n' 'nI` willen zijo dan het M~oederland
1} / } JE 7eischt, meent het Hestuur, maar
men most ook niet vergreten, dat
IS DEN opg~edrongen weldad-enl geen wreldu-
r ,den meer genoemd magFen wrordel.
Kiolomralen Rantd. I'en Hlotte waarachuwt Spreker tegon
nog hoogere opvoering der beloH
tingetn, de draagkracht der bevo~l-
Ann de openbare behandeling onzer king is blina overachreden.
begrootingi in den Raad op Woens- Gok' wat de proeven voor de vie-
dag 11. amen 10, leden deel. D~e Heer scherl3 betreft, kan bezuinigrd wTordeu.
H. v. r,. VIcsEv ZEPPENF~ELDTr hadke lie Ie daarvoor uitgetrokken ,edra-
nj, $ageven w-Agens ziekte! verhindlerd gen ZIJn zreer groot on de to verr-
~"to sain terwt\ijl de H-eerenr U1. Fx:N(WoN wachten resultaten nihil.
en I. F. E: \rltlEs buitenslands ver. i dzglgnh id ent Spreker
toeven. het~ Bestuar te mogen versoeken, dat
Als gevolmachtligden van het Be- de Ran"d geho~ord worde, alvorens
stuur waren tegenwfoordigr de H-ee~ren de" C:omlptabiliteit~swet hier sal wor'-
A. LANI,, wn. Administrateur vani Fi. den Iingevoerd-
Danciiin, W.~ A. J. Tul ZELLE, tijd. D~i- )e! Heer C. S. Giorsira J. P. Ez. YEH-
recteur van 0. W., 1)nI. P'. J. vaxN krijgt hierna het woord en be-
laE;EMEIN. Adviser in visschlerijza. tuigh instemming met bet door den
ken, en W. VEltBLUYH, leand~bouw- Heer LAN'SBERG gezegde, doch meent
kundige. er nog bet een en ander asa to
De belangstelling van hiet P'ubliek mogenn toevoegen.
was zeer groot. De nieuwfe belast~ingrerordeningen
De Voorzictter, de Hoer MrY. S. L. veroorzaken zeer teker g~rooten
MADUnlo opendle de ver~gaderinlg en overlast aan het publiek, maar in
sprak allereeret den G~riffier, deni fleer 't bizooder meet Spreker to moe-
J. F. H~AAYnutu, tOe Our iem welkoln to ten wijzen op een fout in desamen-
heeten nar sijo terugkeer in de K~olo- Istelling der Raden van Beroe die
nie, de hoopuitaprekend, dat de Roard d ikwsijls over rechtecquaestiebe eb en te
nuofi laug de uitatekende diensten van beslissen, terwijl zij voor het meeren-
uleen goeden Griffler zou mogenl deel uit leeken best~aanr. Daarenbo-
blijven gemiete1. D~aarna richtteZ.E.1A. ven, de burgers die bezw~aar hebb~en
such tot de! He~eren flemnachtigSden van Itogen hun aanoslag in de Inkom-
hiet liestuur, bieette ieni welkoum, v sttenbelastnino- moeten hunne zaken
sekerdce hlun, dat de Ituladl mret betlaug- op~en 1Rggen ual eenl lraad, wantri'3
telling hunne adviezen zou verne- hun concurrenton, hun schuldei-
men en dat de Heereu de vr~ijheid schere misschien zitting bhebben. Het
hadden tot spreken, zoo dik wijla sij is waar, met ~groote zorg werden
dit souden verlangen. de voornasmste, de meet~ billijke
Na goedkeurng~ der Notulen der leden onz.er maatechappij in die Ra-
Yorige veirgadering oni voorlering dfer den benoemd en hebben 7,ij steeds
ingekomen stukkeur word lonmiddelijk getracht, naar eed en geweten zich
do algemeene be~raatdrElaogin over de van hun tankx te kwfijten. Mlaar een
Be~grooting voorbet dienstjaur 1911 koopman kau nu eenmeal moeilijk
geopend. ziju bewaren teen den aanslagS in
D~e Beer Ed. 8. Lansberg vroeg bet de Inkomatenbelasting indienen, as s
eeret het woord en constateerde tnet in den RoHad van boroep ziju schuld-
genoegen, dat de tegenwvoordige G;ou- elecher zitting heeft of sjn concurent.
verneur verklaard had de richting Mag men verder de b~esliasing over
van bezuini ilng in to aullen altaau. rechtjaquaesties overlat~en ann een col-
Herbaaldelijk had Spreker bij yroeg~e- lege van leeken ? Spreker meende
re gelegfenheden daarop aangedron daa~rom bet Bestuur mn overwfeging to
gen. E~emg~esma was hij echter teleur- moeten geven om bij de hereiening dler
gesteld door bet M. v. Antwoord van BelAst~i gverorde ninen de bodlissin of
het Bestuar. Immera bij erken uing dat over bezwaren van de aanges~lagenen
de nieuwe belastingwmetten meer kan- op to dragfen ann de rechtscolleges.
toorwer~k madden modegebracht~, Spreker is het ver~der nist eens mIet
Ineent de Gouverneur, dat bij de re wat gezegd wfordt in de Mlemorie van
gistratie on successiebelasting gee~n Antwoord over de diefestllen in de
verdere vereenvoudiging mogeijk is.J buitendistricten. Na bulpbehoevende
Tot dusverre was neg mlmmer de en gegoede planters in bet 2e on 3e
contrale 0n de Nuotarissenl noodza- Idistrict gehoord te bebben is Spreker
kelijk geble en, de huwfelijkacontrac- tot de overtuiging gektomen, dat; de
ten worden ook byj het Kantonge- diefetallen in de buitendlistrlcten zoo-
recht bewaard. Enu wearvoor dient zeer in omvang. siju toegenomen,
het opuemen van D~eurwearders- dat een ingrijpen door het (;ouverne-
akten ? Theoretisch kan de Relglc- ment dringend noodzakelijk is. In
tratie 2(66 moeten wordon ingericht, vergerlljking met, wat voor de stade-
maar de wetten zijn er niet t4er wille bewoners gedlaan wordt, worden de
der theorie, maar mooten zijol over- eigendommen der plantages al beel
eenjkomatig de geblekren behloeften. weinigC beechermd.
)Oak kon, volgenes aeker, mneerde- D~e Districtmeester van het 2e en 3e
re bezuininging wor en betracht, District ontkent bet feit, maar dat
waqnner geen ambtenaren boven de kan bij ook zeer goed, want, dlaar
40 jaren nit Nederland hierheen wer- de polite in de buitendlistricten toch
den uitg~ezonden, noch personen die nist bij machte is, iets er tegen te
reeds vele dienstjaren tellin, drlar doen, worden de diefstallen maalr
anders de pensioentoekeuning Ppoe- nie~t meer anagegeven. D~at de D~is-
dig op de Koloniale Begrootin-g sal trictmeester geen kennis draagt van
omen drukken. die vele diefetallen is nog geen bewijs,
De ?oulta~ten op landbouwkundinj dat sij niet gepleegd worden.
gebied ziju niet bemoedigend, maar Aanlleiding tot, de vele diefstallen
weatrom moet dan een definitieve ga~Ff de onoordeelkundige ui tgifte
aanatelling van den laudbonwkun- van tal van kale stukjes groud ann
dige volgent Dese is elechts voor de buitenbewoners, die op dese kale
tljdelijk uitgekomen en beeft van at erondjes geen middel van bestaan
den beainne reeds kunnen bomerken ~unnen vinden en het dus op debetere
dat bl] nimmer definitief zou worden g ronden, op de groote plantages garn
bencemd. De Rand is zeer zeker dank- zoeken.
baar voor de groote vrijgevigheid Mc~arskrametrs koopen bet gestolene
van bet Mloederland, maar waar de op, eigenaren van kleine stukjes groud
dure landbouwproeven geen resul- Igeveu verr-oerbiljetten voor veel
tateo opleverden, is het des Rands meer dan hun kleine groaden kunnen
plicht verdere credieten daarvoor te opbrengen.
weigeren. Als better bekend met de ~Het toezicht der politie op bet ver-
lasateelijke toestanden is de Rand voer der goederen is total onvol*
eater tot oordeelen beyoegd en de doende. Dat der plantagehouders ook,
Rand is reeds lan~ van meening, zegft het Bestuur. 8 reker komt tegen
dat een laudbouw undi fe in onze dese bewering op. Eke plantage beeft
poodlijdende kolonie over odige week. haar opsichter, elke kudde haar


wauchters; daarbij zija de meeste plan-
tages ombeind Nergrens wordt het
der Politie zoo gemnakelijk gem~akt
als hier om hare plicht t~e doen.
Fen beachamnend voorbeeld zien wij
op de Engreleche eilanden w~aar do
kostbare cacao geteeld w~ordt op
open terreinen.
D~och nist elechts op C~uragao, cok
op Bornaire sal de kleine man spoe-
dig hoofizakelijk op diefstal zijo
aangewezen ale mliddel van best~aan.
Per inar worden 40000~ zakken houts.
kool en meerdlan 3500~ vaten kalk uit.
gevoerd, + de belftl van Gouverne-
manenteron deu afkomhetig. Spoedig zul-
len ook op dat eilandc de Gouverne-
men tegrouden k aal zii n g~eka pt en niets
meer opleveren. Diefstal op de Plai-
togee zal darn de eenigo~uitweg siju orn
to blijven bestaan. Spreker halt ver-
schfilende bewfijzen aan dat het bran-
den van houtsk~o olop~ouvernementa-
granden grooster is da9n de Gezagheb-
ber wil laten voorkomen.
Vroeger kostto een ZAk f0,75, on-
dat bet systeem om houtokool to la-
ten brandon op de Gouvernements..
vronden was ingevoerd, nog elechts
f 0.35.
Dit wijet op veel rrrooter sanbod
op overproductie. Thnns, nu de be:
volking annr het main oog~sten is,
Ssteeg de priia w~eer tot f 0),50.
Oak do o~fficieele opgave van den
uitvoer klopt nist inet de boeken
Rider plantage-eigenarea.
Spreker mea~nt art een gEedeelte
van1 dc o~p D~onira- ab~rande kalk
verwerkt wordt door Openbare War
ken op Curagao, weardoor dit D~e-
Ipartement than goodkooper k~an
worken. Maar waarom bouwt bet
Gouvernement geen behoorlijke kalk-
ovens op Bonaire ?
Een studied ove~r den toest~and der
domeingrondeu op Bonaire acht
Rpreker ten zeerate gewenscht, op-
d~at voorkomen worde, dat aldaar
een selfde hopenlooze toestand wor-
de geschapen, als helaas, bier op Cu-
ragao bestaat in de huitendistricten.
De Beer Albert S~tatitas Muller kan
zich ten volle vereenigen met de
vorige sprekerR. Hij meent ech-
ter nog verder to mogen gaan on
to moeten protesiter~en togen den
aanval van bet Bestuur op de Plan-
tagte-eigenaren, al e ouden dezen
zelven de boofdoorzaak zijn der vele
IdiefAtallen door hun gebrekkig Loe-
zicht. Hij herhaalt met de vorige
sprekersr: iedere plantage heeft siju
opsichter, iedere kudde sijo wachter,
ook zijn de meeste plantages om-
beid en hebben dearenboven nog
eigen basebwachters, die den heelen
dag alles negnan. Het Beatuur wil
dat er meerdere wachtere zullen
worden sangesteld op de plantag~es,
maar dat help geon zier, zoolang
de groote plantages omrmngd bhy-
von door de kleine grondjes. Dieven
aijo slim on loeren er op om niet ge-
eien te worden. Bij voorkeur stolen
Zij des nachts en waebten bet ge-
schikte oolgenblik af. Det kleine
grondjes wotrden uitgYegeven op de
omliggende terreinen, waaropp de
gro~ote plantages het weider~echt heb.
ben. Tot dusverre is nog nergens
bewezen, dat de plantage-eigenlarea
dit weiderecht verloren en toch wer.
den die granden maar uitgegeven
door bet Gouvernement. D~oordat de
plantages nu minder weiden bezit-
ten, most hun veestapel worden ge-
dund. de opbrengst der plasnta-
ges werd dsardoor verminderd en
nu zou bet Beetuar eisehen nog meer-
dere uitgfaven to doen otn de wach-
ters to verdubbelen ? Dit aou toch
niets baten, evteumin als do aanstel-
ling van son districtmeester meer.
Het eenige wat helpen kan 'ie de
verwvijdering der kleine grondbuur-
ders random de groote plantages
en een scherper politietoezicht, ook
over bet vervoer der goederen. I)e
rijzadels moeten wrorden opgelicht,
de zakken lange do epels nagezien,
de dichte karren der marskramers
geopend worden. Eerst dan sal de
toestand kunnen verbeteven.


z ak ken worden voor 2 ge rek end.
: Erntig ouderzook wordt echter gaalr-
-ne toog5ezegd.
Den Heer ALE. ST. 11ULLElt beant-
w~oordend, meent Spreker dat mis-
ilchien vele, maar toch seke~r niet
aelle plantages omheind ziju. Om-
iheining eebter zegt up zichl zelf nog
Diet veel; de plant.ages sijo to uit-
gestrekt, soms 500 1000C H., A.
groot. Oak worden n ie t overall
boschwachters aang~etroffeu, althans
geen goede.
De Heer GoREslaA beweorde, dat
nergens ~emarkkelijker dfan op Cu-
regao diefstal zou eijo togen~ to gaan,
Spreker meent, dat hlet nlelrgens mnei-
lijker sal vallen.
In Nederland bijv. wordct een klei-
ne boarderij, omrIngd door een sloot,
st~reng bewaakt; enl toch omen er
vele diefstallen voor, vooral in de
nabijtleid van groote stu\den. H~ier
ziju de plantages tien-twintigmaal
rooter en kunnen minder good be-
waakt worden, hoe zou hier dan el-
ke! diefstal sijo tegen to ga~an? 8 re-
ker protesteert tegen de vooratel 0fl"~~
erPlantage-eigrenaren lode
starl boofdoorzaak van hun achter.
uitg~ang sou zijo. H)e veestapels ver.
mindlerden ook door verkoop van
vee uit~ gebrok sann contan~ten.
De Beer Xelle zsegt to sullen over-
wegen, of bet Gtouvernement met
voordeel eigen kalkovens kan bran-
den op Bonaire.
De feer Veralayls geeft toe, dat
opleverden, mtrtre pov na le "proev~acslaenop
laudbouwkundig gebied kunnaen nog
g~eon sichtbare rerultaten toonen.
De Caouchouc en de vruchthoomen
hebben nog tijd noodig.
De Heer Dr. tan Broogies meent
dat bij de verbetering der viseeherij
uitvoer van het product geen boofd-
sank is, ofachoon beterepodtn
van self wel uitgevoerd ullen wor-
den, of minetene in de plaate treden
der ingevoerde van elders. De e~lln.
kunnen elkander van visch voorsion.
De West is een groot vischverbrui-
krer. De proeven tijn hier zeer lastig
to nemen en nog in gang; die proe-
iven kosten gold, maar wonder eld
geen resultant. De togenwoordig eid
alleen van een deskundige to miet
voldoende, hij moet ook kunnen
werken. Veel geld der credieten sal
terugkeeren in de Koloniale Kas.
De aengevraagde golden sijn in even-
redigheid met de te verwachten re-
sultaten.
Word sevidgd.SUJRZINAME.

Voor one liggen de Mdem. van Toel.
en bet voorl. Verelag~ op do be-
grooting voor bet dienetisar 1911.1
Ofechoon men volguen eigen verkla-
ring sijn best beeft gedaan kort to
syin on allen ballast over boord to
werpen, sijo de twe e takkren nog
van reepeceabelen omveag. De Mem.
van Toel. telt 49 en het Voorl. Ver-
elag 541 bladsijden. Men slet bet; de
Kol. Staten winnen bet. Moeten wij
hieruit beslniten, dat de breed-
sprakerigheld is san den kant der
Kol. Staten?
D~it ter inleiding.
Zooals bet past, doen beide stak-
ken hun intrede met een besehou-
winog over den moo~nomischen toestand
Rider krolonie. De Mem. van TPoeL,
;meent, datt in vergell king met 1908
bet verloopen jaar 19 9 een voone~rr
CtrNG,. teekent.~ Wij lezen:
,,Ide sanbiedin: eann de Staten
van e, koloniale buisbeoudelijke be-
grooting voor bet loopende jear
meende de Gouv: to mogen soone-
men, dat er geen rede was om on-
gerust be sijo over den coonomi-
echen toestand der kolonie in 1909
enmeende bi) gjernet to mogen se -~
ndter gegroode boop bao
atde t~oestand een wneinig roor.


NsYo.


187e5


Zatcrdag


Mei


IS IO


27ste Jaarganlg.


ICOE


DI


CURACAO


I)it Bladrr veraschijnt elkern Zaterdag* E~s Courant aki ta sali toer dia Sabra.
Abounementaprijt voo~r Curacgao, B~onaire, Aruba BUIREAUX VAN DIT BLAD So pr'j a di abonnement ta ti. 2,- pa tres luna
en de H(ovenwindschle eilanrden per dlrie maantuden pa A padilanti.
y f. 2.-- met voornithetaling. Pa I'ugarna~n foi Curaqao, Bonaire. Aruba, St. Mar
Afoor bet Buitenland per jaar fl. 10.- REACTIE: Waterkant, Ottabanda, No. 223 tin (P. H.), St. Eustatius i Saba ft 10.-- pa anja
fzouderlijke nurnmers fl. 0.10. Uni unmero soi fl. 0,15.
~r js der Advertenti ~n vanl 1--7 rebels f. 0.50; voor el1- gl EH R8 8CRrtN W d mdAui i1t eglf05 aarglms


kelykbeyt van herten in een doo-
delycke siecktc? gev`allen is".
In het kort:
,,Alle miseri~o en jatmmeren, die
on1 k wamen aen.
K~ondigden de b~ooze cometen aen,
Ails wvracke on roeden en toorn van
G~od:
WVee den lichtveerdige, die er mede
spot !"'
Doch Clrich Miegerle (1642--1709)
better bekend wonder den naam van
pater ba m A Sancta Clara,
zeide:
,,1)at eenige sterrekijkere uyt de
hem~niteetltkens goluk eni ongeluk aan
de Mienschen wallen voorspellen, sulks
is dw~aasheid; en dierg~elijke anniit
te Waarseggfery, w~elke dikmaals
cocrzask van quiiade uyteyndeni is,
is billyk to verwerpen, want
Zulk'e voorspelders uyt~ de Starren
Zijo Ilauter Natrren".'


D~e Mlininter vain Mlarine beeft zich
dlen la~ntsten tijd onledio- gehouden
iuet het uitwerken van planes om-
trent de godedienetige viering van
den ZioudagF aarn bo~ord van oorlogrs-
schepeni. Hot N. v. d. D. vernam er
hot volgende van en ,,~e Tijd"' ver.
klnart reeds, dat z. i. de M-inister
aich bij zijn streven oip den eenig~en
wa~ren wegbeoindt: n.1. handhlaving
van de godedienstige vie~ring van den
dag des Hieeren met vrijheid, wat de
wyize van viering aangaat, geheel ei.
gen gSodedienetige overt~uiging te vol-
genl. Wa't de Mlinister special Haan de
Kiathiolieken wiltoestaan, is just dat-
gene, wat reeds tneermalen doorbet
bladl werd verlangd.
,,Aalngaande~ de wijae, waarop de
:ode~dienst~oefeningi~en aan r s
ou~rlog~sachiepen behooren to w~orden
gehoud~en, in verbandi met het in de
Stat~eo-Generaal b~esprokene over de
clua~rbij gehouden~ >reeken, heeft -
naa~r ,,e .v .)"verneem~t -
de minister ran Mariniie zich tlhans
gewe"nd tot de verschillende K~erkbe-
sturon in one Iland om voorlichtingT.
D~e minister zelf is vanr oordeel, dat
niet kan verwacht worden dat de op'-
lossing te vinden is door het Haanae-
mieni van een preekenrbunidel, door de
verachlillendce ketrkeu in ouderlinf
over~leg~ an~bevolrn of vastesgestel
Iau~romn acht de minister bet wen-
sch~elijk, te stroven naar een zooda-
niige regelin vain do aodedienatoefe.
ning, dat dze door haren eenvoud
kans op, algemeoneil voldoeningi zal
even. IHe minister meent, dat eene
zoodarni e re reling is to verkiezen,
wvaarbij dego adienatoefening -thans
bestnantde uit biet voorlezen van een
gebed on van eenl leerrede in de toe-
komst sal be~staan uit bet voorlezen
vani een berijmd lied (indien or gele-
genhleidis, d~itlied te zingen) en her


rwntguk H kn en mredmanolbr beto
Dart om deze lijn door de see to
b~ouwen reusachtige technische moel-
lijkheden mnoestenr worden overwon-
line spreekt wel vanzelf. Ook de
kosten syjn ontragrlijk. Voor de via-
dluct-spanningen is veel gebruik ge
melal t van gewap~end beton.con-
t~ructies. By~i den aanleg zijo her-
hautldelijk door plotselinge zwfare
st~ormen groote verliezen san men.
scheo~lovens to betreuren geweest. De
man, door w~ien de stout ouderne-
mingl woerd bedacht en ook finan-
cieel op stapel gezet is de 78-ja-
r-ige heer H. M1. Flagler, een ener-
giek ondernemer en exploitant van
spoorweg'en, badplaatsen, hotels ens.
Het is zijn droom, nog v66r zijn
dood, de lijn tot Key West vol-
tooid to zlen, en duardoor Cuba
nadergebrachtl te weten aan het vas-
teland. Die ingenieurs, die de leading
hebbeni van deni aaule f, ziju J. R.
P'arrott en .1 C. Me~re ith. Het eeni-
ge nog to bJouwen lange spoorwe$-
viaduct door open see, sal het el-
l~audje Knnights Key verbinden met
Habia- Honda, dat ca. 11 K 1M. ver-
der in den oceaan ligt. Dese 11,000
meter zullen wordeo overbrugd door


twee viaducten, elk van 23% K.M.,
terwijl in het resteerende vak een
dam van rotspuin wordt gestort.
1)at dergelijk werk mogelijk on uit-
voerbaar bli kt, isnatuurlijk to
danken aan bet feit, dat de see
tueschen de verechillende Keye ni.
terst ondiep is.
~ILiar boew~el dit due aan den eenen
l lijkt het bet transport te water van
material, dat voor den aanleg noo-
}ig is. Een ander bezwear, datr
nleebts kaln worden overwounen door
Inoeilijke enr boogast kostbare inge-
tileurswerkeul, is bij Key West, het
defluitieve eindstation, een goede,
viiee dip haven sann te I gen,
iara nde roote spoorwe veer-
ote mt h ele troinen ~ den rug
onere Hmavana kunnen oeprt rek ken,
naava Cube arriveeren,


lijk bewfezeu wordlt door de goden-
vereering~ onzer GetrlaBansche your-
ouders, waaraan nog herinneren de
nrameur onze~r weekdagSen: ZoudagS, lie
aan de zon, Maafndag;, die ann de maRan
was gewijd; gelijk D~insdag aain den
nit de aarde gesproten stamivader des
volks, Tuisco. H oensdag uno Wodan
of Odin be~staurder of kracht wvelke
als brown van boogfer leven de stof
doordringt; Dondlerdag (Thorasdag)
aan Thor, Donar of Theoenr,-- don-
derg~od, die met. ongremceone spier-
kracht den donderhanrer rjhargerde,
Vrijdag nan Freija, grodin der liefde,
enz., dat deze heidneuen, die gouen
ernatigfe zaak zouden ondernemen al-
rorens bun godenl te hebben reirnad-
pleegrd, van wier bijstandc zij verhoop-
tenl een gerlukkig slageni w~aardo~r
zijhetbewjeleverden hoezeer do
mensch wordt beinvloed door afhan-
kelijksgevoel vatn hoog~ere ma~cht on
hoe hij to streven traucht de ingeschat-
pe zucht nalar het bovenaardeche te
bvredige~n, d~at zij dergelijke
Vtreemas.ocrtig:e ver~achijrselen, gei~jk
do!ko mete~l HIn azagen al ui t~ingnBl VIn
den toor~n huinner goden e~n zij, Hlidue
door vreces h-evmn~og, (e vreeselijkie
ramp~en ve~ronderstelden, is natuurlijk.
SEni het~ geheimer verlalngen dles
m nenschen om~ de verburlgenheden
:der torlkollnt to weteni bleld dlie bijg~e-
loovige vrees in stand.
Inarom wa~s de komeet een voor-
wnerp) van schrik, doch all6ik voor
dJie jalatnde weanrheen zij haair Jtaart
had gekeerd.
Vaudaar de rnamen ,,wanslchap-en,
Ibluedig~, harig gedrocht" ,.Cgelyc al@
oftl teen spotacxel der hell waa~r".
WVaur hoet verschieen en wanrdeen
het zijri ,,hlarige": Htuart k;eerdeU, hUd
mni~ wel g~roote oorsake van b~e-
vingthe raude~ anxte"' want het pre-
dik~teverller'f enii,,oudergatngh".
Verto~ndle zich de h~omleet bij Sa-
turnrus dan profeteerde zij p~est, den
do~od van een Pausi; bij Maurs c~or-
log,' revolutie; bij d~e Zon schrikkle-
lijke ramp~en over gehleel de ardu~e;
bii de Man~;n .,iunundatien' oin groo-
to droogto; b~ij Venius sterven van
keize~rs, koningen onr andere ,.poten-
ttaten"; bij Mercurinus rmpen en
ellenden~ van allerlei soort.
D13 ,,como11ten en diergelycke pro-
digiouse wondererwerken Godts" wR-
ren ,,voorbodeni van Syne nakende
straffen over k~oninckrijkeni, lnden
ende stedten".
E~en vo~lkaboeki nit de 18;e reuw
,z~t van de komiee~t van 1527- Hiet
wieg een verschrikkelijke en afg ijsee.
lij e in de ged~aante van een vian
niende ~lorie of zwaard, door een
zper' v-re elijkel pr bloodige walk om.
Even, waarin besloteni waren diver.
Iche~ ster~ren; en rcrndomme vele mnen-
scheuahoofden, zeer bloedig5, in welke
ainderhanrdee stuckten van oarloge, ale
I iken a itsen, lanson, mnessen, po~n.
jr. ern, swaarden en hellebaerden
]blinkent e waren",... ,door welceks
afaco~l~ w nmeiiici mnenache door
r rbae ehet v an sin n een d eversch ric.


ciukn o 3rden, e ad ar he ollethrankn
leer~ide Oswaild het zetterfivak, kocht
waut letters en een klein persje voor
hiet trekkenl vain drukp~roe~veu. Na
zijnec kauitoururen gpingC Ii n an het
zrtten. H-ad hij eenr bladzsriple Iuser 1
dan1 going die ter perse, wanlt voor
mleer da~n een b-ladzijde reikte zs~n
letterkast niet toe. Zoo zet~te, druk*
te, bond hij het werk, dst ziju naam
beckend maakte,
Ingenieurrswerk'

E~en der br~utRalste, maar ook
.mler~k wardigste ingenieurawerken,
die ooit ziju on derno men, is een
.goed eind nader gebracht aan ziju
voltooiing. De aauleg van den via'
ductspoorweg over de eilanden eD
oudiepten, wa~lke een lange, maar
telk~ens door stukken openr zee on-
derbroken verbindingshi n vormen
tusschen M~iamri op het vasteland
va~n Florida en heet eilaudje Key
West, is nu rrelak~kig ger~eed geko
mnen tot Knights Key.e Enkel een
blik op de kaart ter paling van
de onderling~e liggingr van Florida,
H~avana en de verschillende K~ey's,
kan het vermetele opzet van dezen


modernsten spoorweg naar waeare
doen achatten. De 1130 van Miami
awar Key Wfest zal, zoodra zij vol-
tooid ztal wezen, een lengte hebben
vanu 20 K.M. En voor ougeveer de
helft daarvan gaat de hijn door de
open see, waar, (jf dijken moesten
wordeo gestort 6f over geweldige
afs etnden een boogviaduct most
worden gebouwd. D~e beteekebuis vio
dese 1130 voor het g~roote hadane-
verkeer sal zijn, dat zi ] en tijd
van overtochit tueschen Ravana (op
iCuba) en Mliami (op het vasbels t
met 10 uur sal verkort~en. dp la
oogenblik is het eindpunt er Iij
nog op K~nights iey, varuwaar
stoomponten vertrekken, zoowe naar
K~ey West (het later elandpunt) als
Inaar Havana. Is de ini eenman
ivoltooid -en zoowat viervijfden,
waaroader de moeilijkste gedjeelten,
sija at klaar dan sal de role New.


gene vreugde of hoop verwekt. I)e
wonderbore gedaante e;oner komeet,
hanar doffe nevelglains, hsar plotse-
ling te voorachiju k~omen aau hout he-
melgew~elf, ziju in alle landstreken,
aan die mtenigfte bijna altijd als een
nieuwe, anlgstrerwetkk~ende, vijande-
lijke macht voorg~ekomen, welker be-
doeling was her bestmande amnver te
wer pen.
Daar het verachijnsel slechts aun
korten dulur gebondfen is, xton out-
sitAat de mneening, dat bet zichi in d-e
g~elijktijdigre of navolgende gebvurte-
uissernn der wereld moet afspiegelen.
D~e aaneenschakeling deer wvereld.
gebeurtenissen bied t dan licht iets Han,
w~at men als ho!t anglekondligdt on-
heil besrchouwen ktan'.
Zoo is heti.- Wel moet Fllaminarlon
muet~ het oogf op de a. s. naldering vau (
Harlley's komrreet jiesprok~en hebben
over ,,blauwrzuur-vergiftiging",'' ech-
ter is in 't oog to houdeu:
lo. dast deze schrijv-er wel eens
sterk fant~aseert; So. dat aiinderen de
geruststellende verzekeFringi even,
dat de baanu dezer kiomeet 20 giraden
helt op het viak van de aardbaan.
('thy mnAr 'n eintlje van 7i,280,000
ur~en gaans!)
()ak diet uiet vergieten, dant de mas-
sa van een komeet gerinlg is, en muocht
dlan ook al, teen eventui~ele? outmoe-
ting van s oo'n Ijlicham mnet de aa~r-
de uiet wonder indloedl ziju op, deze
lo~atste-- gelijk b,. v. niu door de Noor-
w~eegache~ vorachersa, die roor een
na~uwkeurig onderzoek naar Halley's
komneet een expeditic nour Fiomar-
kenr ouderniemen, magnetischee stor-
moen verwrachtl worden, zoodrade
saiaort dier komleet de naurde roakt
(hoewvel dlie! voorspe~llinga- lechts steunit
o)p eenie verondrste~:~lling, rl. als die
start is een electrische vonklenreeks,
wat, we zeidlen bret reeds. Iiog be-
hioort tot do onlop~geloste vragen:)-
dati dergeijke verec~hijoselegr zekere
voorboden, ja, verwe~kkers sipl7 van
oo~rlog, hougaersniood, pest enl werge-
lijke ramrtpen is een heilloos en grod-
deloos b~ijgeluof.
Tochr is dit h~ijptloof Iliau, zeer lalg
eei vollkstandeil Keweest~, V(ortgoko-
me nuit he~t beideadom en hlelaas, neg
hier en daai-r annrwezig.
De lezer zal zich herirlneren het be.
riclht inl Het ('e,~rntan van 3~ Fe~r. jl ,
,de Komoet 1910 A "
,,1)e overhleid in Rusland is nog
steedis beaucht voor denl inlvloed, dien
d~e verachijoingi der niieuwe komeet
gehold heeft on muisachieni ne hebben
zal op de lichtbewogfen genuoedleren
der bi]geloovige Russische boerei.
In bijua alle gouv~ernementen vani het
eig~enlijke Ruslana lhebben deL gouver-
neurs voor den dour dat~ de k~otudeet
nogf met hot blo~t~e oogr naulien
hernel zichtbaar sal ziju.. de po 10i-
ma~cht tenr plarttelande versterkt.
Dat doe heidenen, die hemecllicha-
mnen, rnatuarkrachten, e. d. voor g~o-
dlen hrirdden, ze als zoodanig aanba-
den' envecreerden, ookkdaaraaln toe-
kenden b~ovennatuarlij e miachit ge-

le~zeni, inaar hij] rooest zw~ij~eni, kon
niiet meAsp~reken. Toenr besloot hi]
Ilazen te Itleeren. Niettege~nstaanda
Wright Ilange workdagen had, be.
zoch~t hiij een avooidsehool en maak.
to Zulke snielle vorderingfen, dat hiij
sploelig ainn epn ervaun zel jrs lion
geven. lInarna woRrd hij ondcerwijzer
ano rtni sc~hoo~l to Malnninghamru op
ernn trakternent van 40U pond.
Van z ijne spaarpenuingen kion hij
3 maanden to HIeidelberg levei, on
1)uitfich to leeren, an acht juiren
nadat hij het abc~ had geleerd, werd
hi] aani de ILondensche hongenchool
ing~eschireven. W~rirht~ studeerde nog,
voornam~elijk van de( sp~a~a~rpeatnin gen,
die hij uit ziju fibr~iekstljdl had over.
gelegd, dlrie jaior to Heidlelber# on
duiarnai to eipz"iCg Hlij o dleracheidde
zich zoolzeer, dat Marx Miiller's au.
dlacht op hemn eevestig~ werd on
deze hiem in 1891L tot happrylofessor
benoem~de. Later werd hI]Aiiler
opvclger. Zijn grooite week: Enlglisch
D~ialect~ 1)ie~tioniary beeft zijn nriam
duurzaam gevesitfigd. tl13 kon er ech-
ter g'een uitgev~er vlool vinlen son
most hpt risico zelf dragen. Ter
erkenning vanr zijue verdleoaten je-
Kens db taalkunde in het algerueen o


en de Engelsehe dialectatudie in het
bijzonder, kreegr Wrighht echter in
1899 een komanklijke teaevn
~ 200 a' jaare.
Een ander Engelch galearde had
nog grooter rooelelijkbeden to over-
winnen, voor bij zijo woerk openbaar
kou maken. Dr. COswald wasY een
eeurvoud ig ambtenaartje hij het e- "
recht, to~eni hij inl 188 i vr
in Irmenii@ doorbracht. Ofechoon
geen ceoloog vau beroep, bracht
bl] tooh een massa delfatoffen mee
naar bute, waarvan de bewer-king
hem acht jaar tijds koette.
Matar nu vood bij niemand, die de
it av~e van zi n work sandurfde.
ZelE kon hij er de~ kosten Diet van
dragen. Elij besloot toon zijo work
bij de L~ondensche boogeschool in
to dienen, als dissertatie tot ver-
krijging van den grand van doctor.
M~aar sook de dissertartie moost ge*


noodig heeft, verbruikt 50 .H.
ini het jnar Vr dle heele menseb-
beid~ zou rr 75i milliatrd K;.c. nioo-
clo- ziju. M1Aa relk jurr wo~rdon er
Inlaar 12 milliard \. OOrtge-
bracht
Econ ander zeer nootizake~lijk voo~rt-
br~engsel is kat~own. W'ilde men bet

denl er b~ijna 10 milliard K;. ;.
noodlig agon. Ilk jaur kromen er ec -
ter maar m ri at J op de
market, en dnaqvan~ worlt een ~groot
gedeelte voor duizenderlei anider~e doel-
einden gebruikt.
Van de 8~3 millioea vierkaute ki-
lometers van hlet~ oude conitinent
ziju er verder 12 million volsla-
g~en van water verstoken...
' En zoo kaHn men \-oortcijfere~n.
De loophanuz vanl een geleerde.
Wa~t ijzereni wilskr8cht on tnie
v-olhar~dinig ve~rmlogen, katn blijken
ult heigaeen eon moewlerker~e van
de ,, Vos Ztfg." achrijft.
P'rof. Ma~Ix Mlirer was, tooals ie.
dereen w~eet, een gvroot relearde, ee
VAnI de g~roottste sieratlen van de
hiougeschool te Oxsford. wear hij
dlen leerstoel voorl verge!ll kends taail.
wetenechap Ibekleedd~e. tet zou niiet
gemakkelijk g~eweest zijui, voor Alax
MI~ller een getschikt opvo~lger to via.
den. Manar hij heeft hem zelf ge.
yonden en w~el in den per~soon van
een vroeger fabriek sarbeide~r, d ie
bovendien tot ziju mannelijken leef-
tijd lezen noch schrijveni keodle. Van
ziju zesde jaur at wass Joseph Wrifht,
sedert 1901 hioogieers~ar in de ver-
g~elijkende taalw~etenschap te Oxford,
in de fabrieken van Sir Titus Salt
woerkzaam~ geweest. Hlij koni met le-
zen en zou mieschien ook niet op
de gedachte ziju g~ekomen t~e leeren
lezen, wnusneer hij miet graag ook
zelf uit de kranten verno~men had,
wFat zij over de gebeurtemiseen to
den Franschi-Duitechen oorlog hij
was toen good 15 jaar to melden
hatddet. Z~ijoe kiameraad espraken
over de veldslagen en overwin-
ningen, omldat sig) de krant koaden


Ardsche Io in cijfers.


In de ,,Parijache Revue" least men:
Van sommige landlen zeg~t men'
dat sij rijk sio-van D)uItschlald
bijvoorbeeld. N~u erdreag~t echter bet
gemiddelde inksomen van eeni Uuit-
scher per dag maar 33 centimes,
en er siju in Berliju w~oningen, waar-
in zes menechen in elke kamer hui-
zen. 'Er zijo er, die gelooven, dat
de nood op aarde asamerkelijk ge-
lenig~d zou wForden wvanneer men al-
le inkomasten, hooger dan 10,000
fre. in bet jaar, verbeurd verklaardle,
om re gelijkelijk to verdeelen wonder
menachen, die minder dan 10,000 fra.
verd ienen. Bet inkomen vau de-
se minder bedeelden zou dan ech.
ter elechts met 12 ten houderd toe-
nemen, zoodat een werkman, die nu
d frs. dea a verdient, dan 2 fr. 24 c.
zou ver ienen. Miet 24 cent~i.
mes meer kan men ech ter geen
rooter staat voeren. ,MeI segt,
aat Pierpont Mlorgan menlig jaalr
een inkomen van 83 million frs.
heeft. Verdeelde men dese zuivere
winst wonder alle Amerikanen, dau
son leder A merik aan in het jaar
nog niet een franc meer hebben dan
hij nu heeft.
bergelij ke cijfere zij o over den
oeconomischen nood van bet mensch-
dom aan to balen. I[n 1907 bedroeg
de gebeele graanyoortbrenging van
de wereld 87 milliard k-ilogram.
W~anneer men tmanueemt, dart ietler
menschasan brood, meels ~ijzenanz. elk
jaar 200 KiG. graau noo ihefdn
zou de voortbrenging 3 0 milliard da
K.G). moeten bedragen. Er is due drie-
maal minder graan dan bet menach-
dom noodig zou hebbeD. Er zijo
natuurlijk volk-en, die zoo goed aile
heelemaal geen g~raan eten, maar
juiet zij gebruiken minder deugdelijk
voedsee, dat door graan vervangSen
diende te worden. Neem verder suiker;
iemand die rijk genoeg le, om zoo.
Teel sa r to knanea eteo als hij


volk in aanraking komt, weet dat
roowfat alle klassen der maastschlap-
Pij steens en been klug~en. 1)e win-
kelstand is g~edrukt; beatambach~tt k~n
de workgfereedechlappen voor een
sa~nzienlijk deel van ht ejaar in rue-
to laten. En wvord~t er nog grewerkt,
rlau iR het een hieele toer bet geld
bionien te? krijgen on die eenvoudige
reden, dat het or niet is. Daarenbo-
ren velen snakken naa~r werk en
kunnen bet ni~et linden.
Hierbij komt ne~g dat de hypo-
theceire schulden op huizen en erven
vo~ortd urend toenemen. 1)e h-ypo-
thecaire echuld biurne P'aruramaibo
great bijua aanD het ongibeloofelijk~e.
lIst bij zulk een toestan~d verkoo-
pingen van huizen en erVHn krach-
tens art. 1207 van hrt IH. W~. aan
die orde van den dag zijoi, khan gieen
-e~rwo5ndering baren. Van 11 1)ecem- -
ber 1909 tot 1~3 A4pril jl., dl. i. in 4
maanden tijds, zijo 26 zulke verkoo-
pingfen ge a unnonIcee rd Dit cijfer
sprePekt, teekent one denr oecr~ornoi-
schen toestand va~n P'aramanribo.
WTij voor ous gelooven, dlat er he-
Inas van 'u oeconomischlen vooruit-
gangf nog: niet gPesproken ken
w~orden.
Het bewiljR, your den oc~ronomni-
sche \rn livootuigag dat in het \-. Y.
w~ordt gegevenl vinden wij al ze~er
zwfakjetj. Zeker' 1909 heeft ruini hoo-
derd zestig dukernd gulden meer aan
belastingf opge~brachldan 1908 MaIar
orn IIier~u it. tot de ecoonomischen voor-
ulitgang te coucludeeren, vinden wij
biooget gewaagrd. M~et ons zalI men
nin~eten erke~nnen dat clit argument


uitgnande zou zijn (zie blz. 8 der
Mem. van Toel.) De Gouv. kan
thave bij de sanbieding der begeroo-
ting voor bet dienstjaar 1911 ver.
klaren dat bet vertrouwfen, weaarue-
de hij verleden jaar de toekomet te
gemoet zeag, niet beschaamd is, ook
al moet erkend worden dat het miet
do bacovencultuur nietj zoo guns~tig
gol]oopen is als verleden jaar ver.
wpacht werd"
Veracheidene leden verklaren in het
V. V. dat ook zij een vooruitgang,
zij 't dan ook een gTeringe, bespeu-
ren. Volgender wijze hebben sij hunn
ne meening in bet V. V. ultgezegd.
M,~et genoegen en met instemming
b dden verecheidene leden keunis ge-
nomen van de verklaringf van den
Gouv. dat bet vertrouweo, woaarme-
de zijoe Exellentie verledeni jaar le
tookomat to gemoet zag, n.dat er
g~een reden was om ougerust to zija
over den economischen coestand
der kolonie on dat er gegroude hoop
bestood dat de kolonie een weinig
vooruitgnande zou zij o, niet be-
echaamd is, ook al moet erkend
worden dat het met de bacovoucul-
tuar niet zoo gunstig geloopen is
als verleden jaar verwacht werd."'-
Gok buns inzieos bestaat er thaus
wel reden om de toekomet mnet v-er-
trouwen in te zien."
Vergissen wi)i ons niet dan wtordt
60 door de Mem. van Toel. Fn door
die ,,verecheidene leden" in bet \Y. V.
dien economischen vooraitgangge-
haald ult bet feit, dat 19093 ieer
geld in de kol. kas beeft doen
vloeien dan 1908.S In het V. V. toch


lezen wij: slechts eeni zeer betrek kelijke w~narde
,,Dit vertrouwen" -[Caldus die v-er- b eeft.
scheideue! leden] mag; gegroudt ziju De6 Surinar ne.
op bet verblijdend verechijnsel dfat
de financieele uitkomaten overlU~09 ,
sooveel gunstiger ziju dan die ~ver
1908, ul wodt daarb~ij niet over 1 0 5i08T
het hood gezien dat de belas ting , -
verhoogingen, die in de tweede hielft
van 1907 ziju tot stand gekomen,
wregeos de destijde groote intliagen Ic,c, y
der hooge! artikelen eeret in 19)9
in volle working zijn gekom~en.
Alndere ledeo zijn niet zoo opti. Hij de vePrl'lijing de~r C~ Hltatste ko-
mistiech gestead en zipo van oor- meet, ini Jaruarri jl., schlrevenl de com
deel, dat oeconomische vooruitgang rn~lten:
nog niet to vinden is, ,,al bestarat ,,Ann\ allen, die haar zullen wraar-
er hunnerzijds geen ground om to! Irneine, too betrekklelij k langF ann o en
beweron dat de tookomat m1et be. hem~lel, g~lauslendc mert. rossnigou glotd,
sorg~dheid moet worden to gemloet z.al d~uidelijk wvorden hoe vroegeKtr de
g~ezien, al moet in een adamru wor. verschijning vann komciteni het volk
den verklaard, dat de financieele met rrpees en bevring kont verrullen."
toestand oiet gunetig kan gvenoemd 1 our~zektr, inl \rpoeg~er tijd wairp de
worden, wpaar bet subsidie vo~or 19311 p~lotselingr verechainrende, vaak zon.
niet veel minder zal bedragfen dan derling g~evormie kometoni, wegens
voor het loopende jaar." hanrr ge~hemirnzinlgen1 ard en schjn-
Wij hebben~ due .twee meeningen baalr ouragelmatige bewregingy, voor-
outreat d3en oeconomischent voor- wrerpen van verbazing miet ailleen,
ult aeng. mraar osok vau ontzetting en nrees,
~elke van deze twfee zou noi het n wij zt, beschouwdl word~en als voor-
dichtst bij de aearheid komen? lu hodlen van grooterampen.
sooverre wij den toestand kunlnen -Maar zegt dlegelee~rdel natuurkun.
beoordeelen, lijkt one de laatste dige Alexander von Humnboldt -,,ha
meemag~ de ware. ligt diep in de sombere genardbeid der
Dat er inderdaad oeconomischen menachen, dat bij erne erustige be-
vooruitgang is, gelooven wvij nist. echouwfing der dingen,het onverwach-
Waarom? Rie eenigfzius met ber to, bet buttengfewone slecht-s vrecs,8e~p E SCOTT & 80WNE *


El metodo m~s racional E


SSOth &o OS n erxnos arec-

8~A OadSdebSss. Noqueman *
8 ~la boca o la gar~ganta-- O
9 NO CRus&H dil&Tr :: !! !


SEstin compuestars de Creosota de H ay
O quimicamente pura, cubiertas de una
dhca a elatinosa de sabor dukce, a ra.
la~e, que enmascara el Co o y sa rl
Sacred de la Creosota y evita sus efectos
Sirritantes sobre las vias digestivas.

SSon un auxiliar any eficdz de la


SEmulsi6n de Scott

tpg ia, en el tratamiento de la
TubrcuOSIS Pulmonar. e.I paso que
la EMULSION DE SCOTT allarenta T
nutre al enfermo ye w rnta~ prorgress-
VAIROnie 8u8 Carnic '., S;I3 fuel'Zas, 1as
TABLETAS DE CREOSGTA detienen
la t0r, destrasyen los mnicrohics tubercu-
080se que son causal de la enfermedad,
ycicatrizan las lesions hechas por los
mICrObsos on los pulmones.
De esta manera los enfermos tuberce.
lOSOS recie l08 grandes beneficios del
Aceite de Higado de Bacalao y de la
Creosote yI no se ven acoxnets os .d
Nauseas, de Diarreas, y de otros tras-
tOTrOs g~stricos que resultan a menudo
Sdel 080 de las emulsiones con Creosota

90 iOtlf&CO 3 U&COi 86 (OmaY1 & Cre

89~os+9ota n u uie oraorma.


(; Gedu nreie d re ina;and plzi
ouze Ihaven hlinwnfgeloopen: ,ir


en nt ract, anng~egnanI voIror 2 jaur
enl wat met nogf 2 juar verlengd~
kaun worden, staat den con~tractant
tone hlet beheer cln nitsluitendenl ve~r
koop v-an bripfkaarten on zegels van
allerlei klasse on wanarde, srn tot
welk gebruik ook beatemal, ini yoo-
ver d~iH versethillende doeleinden reeds
besaanof nog zullen wesc~hapen
worlden ini Veniezuela, alsinede be
h klrenI nit aluiter i ever o I a St.'=
van eigaretten binlien Vrenezuela)
on van zegels voor eigaretten. dile
\'an elders wordlen inlgeroerl.
l oor deze gunsten moet de coi-
tractant san de \'enezolaansche
Re~geering betallen det s I umm vAn
11,750,000 Bolivares, to w~eten :ge-
daurernv0 het- cerste hanlf jaalr mann.
der iedere maalndl geregeld 500,000
Bolivares

D~e komneet vanl Halle~.

De I~on. Vereenirini voor de \ve
tenaechappen to G~ittingen orgiani-
se~ert een expedition n;or I.Tsland ter
waarnemning van dent overgangr vrn
(le komeet van Halley- over de zon;
neschiif. Het hoofddoel der expecti
tie in ni nate gaadnooof deed oreant
start gepaar~i galat met electromags-
netische storingSen in de a~ard-admous-
pheer. E~r lijl g~eleerden, die ervani
overtuid ee ijn cloat I1 Feetik m::: t

dcen. Bij doocltrrgnr l van doe aardt e
Idoor dleu StaL.Irt vanl de kumrieet is
lin dat geval te verwa~ichten, dant le-

;in het algemeen ee~n richtine onllen
volgn, ie het Bj ded-opp tr~vlak e
'trenfT t de1r ejordlel dien icgrea

noorderlich trerch~ij uselen, het geon
adnnl waarne~m bu~r e rleeironingleti t
I~llie st i lell aldr azard--ateal;,f t~
i rang' stak;ken 200 maeljk"e-
hieid te erlaugen, zrllenu seer~ geroeli-
Igt zellfregist~trleaeude erlemenlts war
Idel mler~egeo menI.
H et is is ial dt SoCIrn lC Oc

weest, die dut'e \.l.ong.tukkenl bleeft
bea~tudleerdt. \-an hPu1 iscOak die on-
weckking uitg~eguan tot hiet zendon
ran deze: ex~edlitie. flij zelE paat
echter niet mee~ nanr 1slandt: umar


lIe nfcirelilip v!oor buot agrtl-113g-
nettisruet vanL1 de rueg~iLc~i- Lustitution
zul tich nint, onbetuigd late en
gaat~ geij ksoortige waarnemningen
doreni op cen station in A~la-ska.
Xlen we~et, dat ook op dlen Piek
va~n Teneriffe komeet-waal~nrlnemigen
zulleni wordlen gedaan..


Ze~ilshrecpen
Stoonisclhep'en


110


Het totLAal der~l varig~e mnd
bedrangt :


ZeilscheCpon
S3toomb ~oote r


.312
74


Het totiial generaal dIer ee~rst~e 4
inaanden vain dit jarR is dus :


Zeilschiepen
Stoomnbootten


492 )


T'ot duever~re hiebb~en wij, Goddank,
niet toa klagerlnover onze~ scheeppnraart
D)aar is1 aen dirukl en Lresta~digS ver.
ke~er inl onze heaven.

ttegenval.

G:edureude~ maa-nd~ ifaart:


Fort Amsterdam
Planitage Knip i
,, Klein Sta. .11a~rtha
,, Siberie
Hoffi abao.
,,Cas Chikitoo
,, G.S.Jrs
,, K~lein St. Joris
,, ta Riosa
Beeenbc~~urw
,, Noordkaut


81.1

50.9
68.4


:30
18c.9
30 .


Priuscalienda ***

Hiet weder wo-rkte ZaterdagK 11. niet
ergS niee. 1)e parade took al heel wei-
nig \olk
.8( 1)iitin 1 evtla L bemlkil v~an ( r f
de. ~r wertl wcer drulk gerlagd, ook
met; Oranrjerlagen. 's blitldags i uur,

trkeenz kleiu trc-ept jog s fin oen,
fort uit, eenrflinken drieJniaster, n~etjes
oPpgtuigd(~enmelt wappe~end~e ilvimels,
o~p teen wagenstele r~oudleidetnd- d~oor do
stad.
l,at ;yM st Hl~aoi u neiio n i n
ring der C7uragnuoch e je~ugd' vani bet
lief P'irnseeje.
I,( militair~e ka~pel~ Xou omL half achlt
het concert beg1invlen, maaur reeds on I
liwart r-oor zeven weerklonk bet If'il-

he ts orp g~f "aelaoel ~r,~tagWrl aa[
eeni volksanrcert-
liet CGoHYPPrr~~emelit~rlll8W PCTd @GIll1-
tuineerd meitt r(on gekrioonde J en: bet
schioon de telkens weer v~llen~de re-
gen rellen zal hehbbn thuisgehouden.

In1 Surinamue ou op den J tliana-
dagK eeni Bloemnen- en \'ruchtenten-
toonstelling g~ehouden wordlen, alsme-
de eeu optocht, betrekikingr hebb~ende
op' Hlandel, LaHndb~ouw rn Nijveriheid.
Gok een r~oeiwedstrij~ wais or aange-
kondig~d.
Hopen ij dtl- c, sconromiische
toesttandlr cit jpar inl beideH Kolonies
too aeer verbletere~t, dat wij det v~l-
gendle jaren~I geeldl en m>ooen
P~rinlsemiesdaytl~,; kunnuclt viere~n.
In Oranrjelief~e dloen wrij voor ni"'
muand audcer maarL de ne).roui )Trerl""
hot geld, onrthre~ekt ton~ rIhanx on l
feeut to vierttn, zonasls wij dait we"'
schen.Doe militaire kapel greeft he~rhaal.
delijk b~lijk van groote wrerkkracht
en ulthoudingavermlogen maar ook
aan lus yU~ our het~ werk o ntb ree k t
het allerminst. Telkens mochten wFij
latee altvoeringen aankondigen en
aoo werden wvij Zondagavond w~eder
aangenuamn verrast door drie niieu.

NUo. s. L~ew Vallliants. P'ia n d. oua FranCuis.
No. 8. Escalade. Onlvetu~rle vanl Govaert.
No. 7. Where The Honervaaleu G~row-. schot-
tisch van J orselijn.
sy aar toewijding is en steeds con
am~or~e ges~peeld wordt, Zal het work
den meester prijzenl. En inderdaad
de mnilitaire kapel en haar uitate-
kende D~irecteur verdienen wel een
extra-pluimpje. Z~ij apelen eeer g~oed
en trachten zich nog voortdureid
hooier op, te voeren. Bravo Ex-
celsior !

D~e ,,Prius Willeml V"

, en 0 hleilte Asterdrim aank
Vet terug keeren.
De E~erw. Pasters V.AN DE VEER OD
GIJLSWJJE sullen dus per "Prins
kVlem V e reis naear CuraCgao
ma en.

Een moot rsankje'

In de Gaceta ofeicral van Venezuela
dd. 20 april 11. is het contract op-
genomen, gealoten tusschen ve~rschil-
lende Mlinisters en den Heer ANTo-
mZo ALVAREII I6PEB-MAINDEIs. Het


1)( chorophoon.. welks onmiddlelijke nabijheid de pho-
nlograaf wordlt op gestelld. men zou
leder~i heeft biooreni spreken van die dan mneenonr dat~ heL geluid van het
ph'"Onorn~f,, do meesten hlebb~en de b~eeldl utg~ing.
phoinograaif rself hooren spreken, ook
isijn er wecinigeni, die nijet de plaHten ---
hecbbenI zien le~ven en bewegen in
cenr kinematogr;raaf. D~eze twsee r-11 l1 I *
Ilufitclige tvindlinFg en hreidenl nu
rlir helri ll~
vrwc oi 1eriii le lr g no n wr- FRAI NKR IJK.
taan, z;al men uiet meer tevreden
zijoi me~t noi eens to luisrtereni naar BlriAnd beeft ini een feestzsaa to
rson pho'nograzaf, enl dn weer een St. C~hamu~onId te midden van een
kiekje te! nemen inl een kinema~to- groep banlketteerende partij-broeders'
giraaf, want, het grenot van h~or~en wier feestattemmingr echter wel wat
oni zrien t:egelijk is nu te bereikeu verstoordl wezen zal door het ge-
door de v-erbinding der twvee toe- joel en geschireenw~s der oorlogzuch-
stellen. 1)eze achijnbaar zoo eenvou- t~igg~estemdlce-roode stiefbroeders but
d~ige verbinding stuitte saurvankelijk ten een rede gehoudeni, waarin hij
opt groote moeilijkbeden, dlaar de! zijn progrram heeft uiteengfezet en
b~eide machines onathankelijk van ziju ideei~n over den politieken en
elkaalr wterkend, het gesprokene of socialeni toestand der rep~uoliek heeft
de mnuzieki met volkomen juist lie- tOoegelicht.
ten Rsmenrvallen met dfe beweeglijk He~t is eeni verkiezingerede geweest
heid der gebaren en de plooiiong in den echten zin van het wFoord'
van hippe~n en gelaatetrek ken, die en een zooals men die vanl den po-
dtu rmee moesten gepaard gaan, liticus Briand verwachten kion. In-
Besp~ottelijkc zou bet immers synu, schikkelijk en toegeeflijk, ten ruinste
wanureer men iemand zag met wijd- zoo op bet eeratbe gehoor, met zeer
gy~opendlen m~ondl, die zw-eeg, terwijl veel gSroote woorden van verzoening
hij met gtoaloten mond he~t boogaste en bevrediging en kalmueering der
lied ultzong. gSeesten, maar good beschouwd vol
IL~anenl tijd~ zocht men dan ook eenzijdigeidd en hatelijkbeid.
hioe dit g~ebrok to verhrlpen en door) Hij begon te spreken over den toe.
welk systeem~ de beide instrumenten stand van algemeenie kalmoering, dien
in overeensjtemming gebracht kon- hiij zoo gtaarne wFeunchen zou, maar
de n worden. De ele~ctriciteit bracht blijkhaaro alleeni cen gunst~e van de
ook hier weer redding. De kinemna- meerderheid, welke hem onderateunt.
tograaf w~ordt in beweging gebracht Zoo ,vaf Briand aldus; de definitie
door een dyn~amo; maar de drijf Ivan $eo waren republik~ein, van wien
kracht van den stroom, die het toe- ten slotte natuurlijk alleen de toe
stul met de kinematograaf in bewe-- stand van geestes-kalmte to wach-
gring zet. laat men doo~r achtereens ten is.
volgende contacteu en afbrekingen~ DeU warle retpublikein, zoo zeide
afhang~en vani de beweSig en d~er B snd, is hij, die a~ltijd deu voor-
ao van de phonograaf. Door dese ultgaug wveuschead, in niets zio
kunstig: gevonden afbreklogen en verzet tegen het work van verlee-
veriningnwarbi d rnga van king, dat in de laatste tion irn
Gramme een hoofdrol speelt, kun tot stand is gebracht. Een wasre
nen de beelden in de kinematograsp republikein is hij, die dat werk uit-
niet vbug er of langzeamer verwlese breidt, bescherrnt on handhaaf t."
len dan de phonograaf bet, eischt,: En nat die definitie voeg~de Briaud
soodat de volkomenste gelijktijdig- er onmniddelijk aan toe: ,,Nua de ze.I
heid is gewvaarborgd. gepraal van het beginsel der verlee-
Het meest verrassend effect ver. king te bebben vereekerd, moet de
krijgt men wanneer de beeld~en wFor- republiek niet de armen over elkan-
den geprojecteerd op een scherm in der kraieen. Zij kan niet ruetig zich


neerleg~gen bij de reede verkiregon
resuiltaten on een sioort van slaRp-
politlek gaan volge~n. V'oor haar
srtrekt zich uit een breedl veld, dat~
van den socialen voornitgangf, dat
o~m zoo te zeo-men onbesrened is.
Naur dien vooruitgar~ng moet d~e re-
publikein nu stroeven met alle kracht~,
die in hiem is.'
Rriandl sluit ( us in begrinlsel al
v-an de republiek uit allen. die niet
Selooven aan de nloodzakelijkhleid
en bet nut van het leeken-karakter
de rpbliek, d. i. aan het stelsel-
m ti e athieleme, door de republiek
'n ~Ia tellin en verbreid en toe-
gapast. D~ue zijL1ri ods aane dia re
lie en, vo gens Bin, Za ke nee
publiek bduiterq 11 k ien. ijzijou om-
gun oiJ i ops and komen tegen het
da zt] in p rleekineg Zij zullen dus
werte kom de tijden, soolang do
opet van Briand kracht behouden
bl ]ztt behandeld mooten wRordlen als
burgers van1 den twreeden rangr, als
arias' wTien zelfs de beginselen van
r chtvaardigheid en algemeen recht
worden outzegd. Euo in het verteden
leeft Briand genoegzasm aange-
to d, dat hij in dit opzicht T-oor
onit ,teru schrikt.
Zoo is bet ook uiet te verwon-
dereu, dat de republiek in Frcank-
rijk, zooals Briand self erkenoen
moet, nog altijd miet vast is ge-
groudvest. Waar Brised voor zija
kiezers de grroote parlementaire herb
forming verdedigde, voelde hij zich
godwongaeu op wat~ kleagede mhee
warlaen toon uit to roepen. ,,I e
inist on is het logisch, dat watn-
nlear een lz nd meo i an beretigL ja-
ren ]lang zij borifehetd
blijken voor het republikeiuse e re-
geernye igse] .nlle vief jareD WOOT
gs eeerings a telsel1 zelis bestreden
kan worden en dat bet van een
toevallige bewfeging ka athangen
om, dat stelsel ten andergang te.
voerea ? Neen, men ka n met toe-
laten, dat alle vier jaren het land
wordt overgelevert saun sn agita-
tie, dat alle v.ier jaar deo kiezere
de vr~aag kan wvorden voorgeleh t
of zi) de haidhavingr w~illen van oft
republikeinsch regeeringsetelsel o


roorlezen van eeni gedeelte uit den
Bijbel en van een for~muliergebed. Het
Bijbelgedeealte alnrdn zooda~nig te re-
gelen, dat roor elken Zoni- of feesRtdag
een bepaald onderw~erp1 wo rd t
saagegeven. Voor het samenstellen
van de formulier-gebeden en de keuze
van de Rijbelgedeelten en gecrchikte
liederen, zou do hulp, van een of meer
predikauten kunnen worden ingperoe-
Vrder steltde minister zich voor,
dat het yourlezen ran heb bedoel~e
lied oni van het Hiiibelhloofdstuk zou
tooeten wo~rden oligedragen anu den
commandant, met de beyoegfdheid dit
ook to kunnen overdlrag~en aan een
officers die voor dezen arb~eil roepin r
(genegenheid) g~evolt.
STot deze godedienaltoefenin gz o udan
leder moeten wordlen toeg~elaten,
teneij hij yraagrt er' niet bJij tegen-
woordig to zijn. Voor minder~ariSe
schepelingen zal dat niet tegenwoor.
dig; asp door hunl ouders of voogden
moeten geraagdnrr wrden.~t
Aan R-Kath, schepe~lingen zal gedu-
rende deze godedienstoefennig~es gele-
genheid kunnen gegfeven worden on
tich in een ander g~odeolte vani het
chip bezig to houden met het lezen
ran stichtelijke boeken pin gebeden.
booken.
Hun, die verzoeken naar aunne mee-
ning den Zondag to vieren, zal, naar
's ministers plan, ook gedurend'e den
tijd, dat op het schip stilte wordt~ ge-
boden, gelegrenheid worden gege- ~
ven zich at to zouderen.
Over dit plau vmag~t deo minister
ou het oordleel der Protestatntsche
Ker kbee tu ren. akis die minister
voornemens indtieni deze regeling
wordt uitgevoerd~, to overivegen in
eche sibl ieottheren chsiclte ijkeini '
tuur op, to nemnen ten dienste van hen;
wier grodedienetig~e behoeften door be-
lioelldbg~odsledn t~cfeunienl iet igre
kheken zoudenr dani ook gebed~enboe-
be choor de Roomanchi KathtoliekenN leuwsberic titen.
KerkelUke berichten.

D~inadag laratstleden vierde de E~erw.
Zueter ELPID~IA (i1I~l LB
BETHl \fllUTaEHS Va~1 l oFgel, Ilim.
burg) h~aar zilverRIn prlofessuirf icest
De c~erw. Jubilar~essec was eer~st ir
Nederlandl werkzaurm te Wouiw en te
Esachenr on kwamL 16 M~ei 1888 hier op
Clura<;ao, waar zij steeds verbondon
bleef aan het pensionaat Welgelegen.


lie kerk van deni H-. D~ominicus l
op M-ontaria werdl dezer dlagen rnet
een prachti~e Rozenkranagrroep ver- 1
rijkt, w~elkt groep Zo~ndagatvon d on.
der eeni plechtig ILof door den
t oogeerw. Pater P'rovicaris, geHnsis.
teerd d~oor de Weleerw. P'aters N. or
litOEN en A. TISN HarNK, werd ge-

W1] wenaschen L)aston H.' Sure '
geluk met d~eze pra'tchtiger aan w~inst
roor zijD wel arm mlaar net ve-
sierd kerkje

Kolonliale Randt.

W'egens het vergevorderdl our werl ~
de bebandeling dler b~egrrooting~ op
W~oenadagavond 11. g~eschorst brij
art. 38 en sal bedenavoond verdler
worden voortgfez~t.
IDinsdagmorgen 9 unr piechtige 0.
peningS van het nienwe zittingjalr.

De ,,Prins Wllemn II".

Volgens dle Telegr~aaf hleeft het C:o.
alite, dat geldeo inzamuelt \-oor de
ha gel aten betrekkingen der schip-
breukelingen van dle Prins WFilless II
reeds bij eerste verantwvoording he
aanzienlijk bedrag van / 17.338,35
ale outvangeni opgegevei.

Mool natuarversehijunel.


kBedeumnorg~en omsatreeks half vijf
~on men randomn de komeet van
HBLLEY verschillende vonkenspat-
tingen waarnemen, alsof er telkens
Yuurpijlen werdeo opg~elaten.
Rartten on Muise1.

Gedurende de lantate 8 da fen
ae r on in bet fiscalaat tanagebracht
4n door middel van petroleum ver-
delg~d.
892 ratten
3688 muieen.

Scheepmeart.

In dank ontvinger' wij van- het
ICantoor van in- en uitklurin~g do
Yolgende opgave:


debido a la Presenciar en el aceite do
lbaela1ao de ceardon conpuep esmderi
pofta ieoudel eas~ adgo- acentpo
que su absorcibn por la membrana
mucosa se Ileve A electo con m~s fa
cilidad y con m~s rapids que la de
ninguna otra grasa.


TII {TIU .

H~et heerenhuis mnet bijg -
bouwen en regenbak op de
W~est. W~erf laatst bewoond door
de families VAN DER MEULEN LO
bevra en bij Handel en Indus-
tre ~aa s appij Curaqao
Curagao den 4 Mei 1910.Het aubliek wordt herionerd arnn
art. 2 Ser y.,orusenig van n1 octo.
ber 1902102 Januari 1902 P. B. No. 7
lIndende:
lederE hondlumedtvoorzien zijo van :
pleat, weaarop vermeld staat de naam
des elg~enaars;
rao teebedooer den Pourel gee
lijksl in de maead Mei door een ander
wordt vervangen en van wege bet
plaaterelijke hoofd der politie, tegeu
betahing, van de mn art. 1 bedoelde
belasting, words aeslagene of wel in de
plaat, of in eenl a zonderlijke peenag
die ann den halsband moet worden
vs he blang eener gede contr81e
en ter tegemoetkoming san klachten,
dat het inelaran der metrkletter in de
doe brekn a 1dhe mebr dtter iet dn
in de inarbikel abedoelde peenalg wor-
den geelagen..
the peoningen sy~n ten parkette ver-
kraig~baar tegen betaling van vijf cen-
ten.
Curagao den 29n April 1910.
De Procurear-genersal
J. B. GonsmA.


fil010gfaphisile Inrichting.

SSoublette et Fils,
HOFPPHOTOGRAPEN
VAN


H. M. de Koninrgin der Nederlanrden
REKROO~ND
de Amsterdam 1She,
,, Antwerpen 1885'
,, Chicago 1893, en
,, Curagao, Eerste Prija Eere
tnedaille, 1904.
Cu ~ao, Waterkant~ Otra
banda.Bekendmaking.
De versoop van ZIL[VEREN
GtOUDEN en JUW~EELEN
VOOR~WERPE'N, beleend ter
Spear as Beleenhanzk Van 2
September 1908 tim 28 Februari
1909, wonder No. 5445 ,2 tim N.
8542 A, sal plaats h~ebben' op
Donderdag, den 12den Mei a. a.
en volgende Don er agen.
Belanghebbenden worden ver-
socht den verkoeopte voorkomen
door de aatnzaivering der ver-
schuldigde interested.
Ouragao, den 2 Mei 1910.

A. JE IRUN.JOHZN DEWAR'S
Scthb Whisky
BBKROOND MET
so (&oudeg tyledailles
Agentep voor ouaragno,
R. 8. de LANNOY*


Adverte~Pt st00di r

IN DI

Ami oe fli CuagLao


talrijke pelgrime, wearonder er selfe
oo sit Amer kah omen ~aren, de

pr teees nth ae ge mKat ieke, Ide
g~aven sich bij duisendtallen naar
den berg Slon, om sich voor de
groot~e pleebtigheid van den dag
van planrteen to Iroordien,
In den vroegen mor en begonnen
de plechtigheden met de wijding der
altaren, door den patriarch van Je-
rusalem, geassaieteerd door vier
Briteche bisechoppen, en drie gemij-
terde abten van de orde van den
H. Benedictus.
Te tion unr luidden alle klokken
ton deebnienbe enrk aean reeds wa
sen George en Coeorand van Beie.
ren was g~eneten vorst Salm-Reiffer-
scheidt-D~ijek, afgevaardigde van het
ceontru me den rij 1 ch ve eerst
going van het fleilige Land.
Gok waren tegenwfoordig talrijke
MaltJ no orid usaln mrigdeks d
bun prachtige en rijke ambtecostu.
mes. De leateten, de Johanniter,
riders, sijo protestant; sij behoo.
ren, evenale de Maltheser-ridders,
die Katholiek sijo, ultaluitend tot
leer ouden D~uitechen adel.
Te elf unr kwamen prins en prin-
ses Eitel Friedrich van Pruisen, die
keize ntihen dver t ekn wonourds i
de patrsarch, omringd door de bia.
bco scnenen de ge ajterdeI abo n
Salm Reifferecheidt-Dijek, hen ont.
ving.
De Pruisisebe prinsen werden toe-
gesprokren door ng~r. Miiller, als ver
tee nwoordliger van kardionaal Fi-
ee ir, door vorst Salm Reifferecheide
Dijck, door den Aartaabt van Beuron
eo door den prior der Benedictij-
non van den herg Sion.
Mgr. Miller versocht den prine sann
sijn verheven vader de dankbaar.
head to willen vertolken van het
Katholieke D~uitechland, dat aan
dmak Ieiner lbe~t bei een dn ed#
na de ,,D~ormit io" verachuldigd is.
Terwijl de prinsen door den pa-
triareb naar hun sitplanteen t~er
sijdie van bet hoofd a rtear geleus
werden, werd de hymne ,,H~osauna
soon van David," van Haendel ge-
songen.
'De pleebt~ige Hoog~mie werd ver-
rolgens o goedrag~en door mgr. Mill-
ler gease steerdr door den patriarch
en twee bissehoppen. D.e aarteabt
van Beuron hield de feestpredikatie.
Na het ,,Te D~enm" verlieten de
Prufisiche prine en prinees de kerk;
Ban den ultgang deelde priDB Eitel
Friedrich made, dat de keizer hem
had opgedragen talrijkue ridderordeo
to schenken aan de v cornamsmte
atichtere van de Bionekerk, 0. a.
san worst Salm, wien hij de orde
van den Rooden Adelaar overhan.
digde, welke orde kardinaalFiecher
op betzelfde oogenblik to Keulen
onltving, 'aan de bisechoppen, die
de krerk wijdden, san de leden van
de Dukteche wereenigiug van bet
Reilig~e Land on san de bouwmeea.
taer van de kerk.
In het ontrangstealon van het
krlooster ontving prine Eitel Fried-
rich vervolgFeos de Maltheser-ridder1,
bij. weike gcelegenheid hij san den
prior van bet klooster bet porbret
to naunerlijke g~rootte van den krei.
zer overbandigde, welk portret door
Wilbelm II beartemd is voor de eet-
saal van het klooster.


Advertentien*


Maandag a. s. 9 Mei za 4

VRGeIBRN Sg uden wo rd~enN
De Directeur,


R. J. C. WAHLEN.


Dankbetuiging.

~en addleh d ie eijean b aln
den van mija dierbarren V der den Heer

- 188(lfillaS Bot081s Eaweas,

betaigf de oadergeteekende sija
diep geroelden dank.
P. fr. P. xanossoae Enwaxs O. P.
Pastoor.
Rinoon 1 Mel 1910.


K~oloniale afdecling

ValZ de Natiorgale


881Sijui-1881008nste111g 18 SCheTSnillSB.

De Commissie, ingesteld bij Gouvernements-Beschikking
dd. 8 April 1910, No 2757, om in overlegalmet ddenlGedele-
geerde van de commissie voor de Kolom ae Afee ing der
National Huisvlijt-tentoonstelling te Scheveningen alhier, DEN
HEER H. J. COHEN HENRIQUBz, het no dige teanerrn hten tot
het bevorderen van inzendingen van art e en v Hilijt-n
dustrie uit de Kolonie Curagao voor de volksbond-tentoonstel-
ling- welke van half Juli tot half September van dlt jaar te
Sceenne za de gehouden, roept de medewerking in
van alle Ingezetenen tot bevordering van het beoog e de .
Het groote nut, dat deze Tentoonstelling zal kunnen opleveren
is van zulk een gewicht voor de Kolonie, dat de comanssie
het niet betwijfelt, of er zal van deze gelegenheid een goed
gebruik worden gemaakt, ten einde onze huisvlijtproducten,
welke als uitvoerartikelen in aanmerking zouden kunnen omen
in het Moederland bekend te ma e el
De inzendingen worden, zoolang ze in het Tentoonst llngs-
gebouw zijn verzekerd tegen brandschade, beschadiging en
diefstal, terw Ij ze ook voor het vervoer over zee worden ver-
zekerd. l
Van de ingezonden voorwerpen zal zooveel mogeijk wor-
den aangekocht ten behoeve van de ann de Tentoonstelling
verboniden verlotin Ook kunnen deze voorwerpen verkocht
worden tegen pry zen, door de inzene zln vr t
bepalen. 100/o van de opbrengst van bedoelde voorwerpen
komt ten voordeele van de Tentoonstelling. Na afloop van
de Tentoonstelling zijn de verkochte voorwerpen terstond ter
beschikking.
Ingezonden voorwerpen, die niet verkocht worden, worden
kosteloos teruggezonden.
Voora11 aideelin en der Tentoonstelling worden prijzen
nitgeloofd in den vorm van medailles, gel prijzen, kunstvoor-
werpen 01 diploma s.
In ezonden kunnen o. a. worden : Stroovlechtwerk, als :
grove en fijne hoeden, man jes, koe jes ,mcte) owek
leder- en been-bewerking; nuttige en f raaie handwerken ar-
tikelen van teeken- en schilderkunst en photographic; artikelen
ter versiening vervaar dig & it waardelooze grondstoffen;
verzamelingen.
Geldelijke bijdragen zallen ook in dank; worden aznvaard.
De inzending voor deze kolonie is opengesteld bij den
geeeere ga deKlnale Afdeeling der Tentoonstelling,
den Heer Cohen Henriquez voornoemd tot 16 Mei aanstaande.
De gedelegeerde stelt zich disponibel ten allen tide ver-
dere inlichtingen te verschfe a

C~uraqao, 13 April 1910.
De Gedelegeerde voornoemnd,
H. J. COHEN HENRIQUEZ
De Commissie voornoemd,
MORRIS E. CURIEL,

Voorzitter.
B. E~. v. D. VERN ZEPPENF3L~D'l,

Lid.

G. B. DUSSEL,

Secretaris.


BESPA AR UW GELI).

Als gij Uw huis moet laten verven, koop dan de vert

I>OIL gg']"foA~~A

VAN

LOGgnlAN & MARTINEZ

NE~W.YORK~.

FABRIK(ANTFN VAN VERFWAREN, VERNIS EN OLIE.


De verf ,,DOMEtSTICA" is gereed voor 't geb~ruik in blik-
ken van 1, 7 en 10 pond. Deze verf is machmnaal bereid en
better en goedkooper dan die met de hand bereid.
Monisters worden gratis verzonden aan koopers, die er
om vragen.
Te koop in alle verfwinkels en drogisten. 2

Ar,snREDO B, 83INTIAGO.


ILNGIEZONDEN M~EEDEDELINGBN.
COOOKTAILS T]ERAPEUTI~O~s
trLas prdoieda e~s aimen icias y
calsco dependent en abe luto de las
graces que entran en la compost-
el6n natural del aceite. Estas gra-
eas son ddigeri as ydasumlladas con
much ame fcld qu a ota,


wrel bet heretel willen van de mo-
nC~arciteeheBrlan rdeaead zija i-
dee van republiekr behperkt v nt deeng
leeken-geest on de "leekeo-gedaebte
maken, dan is er mnderdand ieder
vier jaar gersar voor de Frasorche
republiek. Mbaar dan kromt dat
voort sit de bekrompen en klein.
etieo vatting van Briand self,
ief voo S re a iliekt bet leekenka.
rakter de boof en levenevoorwaar-
de vindt.
Z1oo was de heele rede van Briand
doorweven van d ubbelsi onigheden
en van mievattingen, die ondanks
dwealapm ade en link~e e word o
een eensijdige plitieke partij-mani-
festatie gemank hebben.
Was Briaind verder nog teide van
de h rv urnn p adgmin srt at
vatte niete oienwe. Ult de verkeerde
rinciepe n it het begin sijner rede
pro h1 echth ve ter kalgemeene
Hoe de kranton over de rede oor-
dealeo, is vano to voren reeds ge-
makk~elijk to begrijpen. De recht~sche
bladen wijsen op de eens~ijdigheid
van Briande' rede.
,Zekrer, segs de ,Croix', Briand beeft
weer woorden geogroken van reebt-
vaardigheid on vrajheid voor allen,
'Eaenvao sij nooi ongvedel dijn.
narea kan dan ook seggen : ,, Een
ademdvanrgel b iaheid ta vr o idd
,adem" is alsteer uinet, het was
eleebts een ,,adem" dadelijk uiteen*
gedroven door de realiteit der brn-
tale feiten."
De ,Unrivere",ceg : ,,Van alle fra-
son door den mimieter-president soo
mool utteen eset, sal weareebijnlijk
nieta overb ijven dan de Isaklank
alleen van de krreten uitgestooten
door de volksemenigte, die was but-
tongesloten. Bet symbool was te
jnist en to scherp en treffend om
net to worden onderebreept."
Ge ,,loie echdrijflte on t an
von boofdebukken van sljo program-
me sitengeses : hii verklaart zich
roor een mndeoinug m kiesdistricten.
die meerdere departementen ompatte~u.
Dit is een opratting, die royahie-
ten eoBonapartisten moeilijk kuaneo
veroordeelon, omdat Briand die ge*
voaden beeft in de pa ierlen van
den greaf van Chambor en in de
reeds altg ev~ene aanteekeni~ngen van
Napoleon I.
,,De vorrsitter van den minister-
read doet goen afetand van de in.
ktomateebelasting, mear hij wil die
outdoen van allee was or hinderlijk
aan is. Wanneer hij sijo belofte
honds, kuannon w~ij rustig gaan ala-
pe, want het hinderlijkete van de
akromatenblelasting is het betalen."
De ~,,Bpublique franaisee begroeb
Briend's programma mmn of meer
eceptiechoen vrangs sieh' at: ,,Wear
dient het toe, de door Briand ann-
gektondiad e hervormingen to bespre-
ken ? Zi) adlen, meonen wij, tin het
land meer nIenwagienigheiddaget-
drift wekken; vele or van sullen de
kamer niet breiken, andere sullen
merkwasardig vervormd sijo voor
het soover is". Bet blad eind igh
met to erkrennon: ,,Briand beeft sjo
best godaan om bet moreele resul-
taes van sija rede to Perigeux te
behondeo wonder het vertrouwen der
m~eerderheid, die hema trot dusver ge-
seaend beeft to verliesen : hij wilde
man van almeering s~ iju."
De "{umore ani o. .: ,M 1e
gCelraklig: mn." De sanhoudende
aueueemen van den voorsister van
den ministarrand soudeo op die wij-
so eleebte het resultant sijn van het
toeval on de ometrandigheden. De
wearheid is een geheel andere. Wan-
near Briand in korten tijd op deo
roorg~roald is Cetreden, wanneer ea-
~eemtae -ehesI od aodede ijo
gsers, dat hij een kundig staats-
man is, wanneer hij stoode-r moeite
Sarlem dtar lber rio~nj hee
omdat, hs) blj de sy~mpathie, die sijo
person faboesems, over een groote
In oi~tie, een nies to ontkennen


d eci~hei ovr ehikonberispeli
ws't rooral, omdat hij op 'b juiste
oo leblik gekomen is en een nieuwe
po t~ieke aera heeift ngeland.
PALESOTI NA.

der rof tahfeneha eihtio tffrid
OHi~e plsete had, even plhtig
db e oo eh-in a like kerkop
Me as dnirsend _pel rime, voor.
namrellj ai Dailteebland Ooetenrijk
sean (irge a on, sad wiene$
ran als vertegenwoordigenrs van den
prirpresnf, w~ae chierfoe naar Pa-
Geheel Jerusalem vierde lafestea
reods rroglq la deo oakend valde
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs