kienllni van howenlijkfslonltralctan, tentamnen.
ten, inv-eintalrtmen, scheiding~en, verklarin-
gon van erfreeb~lt, etc. akteo dlus, ievoor
de tot~rnssif hdte a HucRirela~t nf -
novendlien k~an ondergreteekendl!oook voor l
die re~g~itratleotleverorden ng wijen op algie-
Iineone belange~n h~etrokken Zijn.
Zoo kwnm hrt vroegAer Irlherhaldeclijk voor,


dant eel nnc huwlijkcon~trac~t of testamrent in
v-ergectelhleid garankte en gceen t'flee~t hlal,
Hij de thans1 ingferoerdfe b~oekhoudling sal
an onii@el j~o lrlac e n on tentamlente l wor-
dcen (dle eerrate bij de regRistratle, de last.
eto l d driem n lelij k ehevisern der

Krjt nde Onanger van deni Ambte-
naar va~n den Burgerlijkten S~tand de lijst
van sterfgevallen, dan worden de tatel
nagieloopen en eventueel dbbbewvas.rdlers
tlerdninutent of e h~elant Velijk onturlt
of tes~leannten besta~n.
00ki alA control midldel op do notarifelen
kan de registratie nuttigi siju. t ta
Art. .>89 van hlet rPElement ophe no de
rism1 zef t in jeederd tm tenaar,o ditrIn di
vann het reg~lement outdekt is verplicht
dlaarvan tersta~nd kennis te geven aan den
Prk hlrh ka d evenals in H~olland, de
Ont -grF deachRegistr tle demaang w ezen
of do notar moen hun plicht doen,


Het Is w~aar' de reg~istratie heeft eenig
tijdlverlies ten g~evolge. D~ochl dat is tot een
mlininsurnll boperCkt dLoor de: opdracht, san
de outrangerw gedlaau, omn spoedvereischen-
do~ akten onmuiddellijk te reg-istreeren.
d eljgi ontlctel eo~ sId tiuns de slusffing
brou~t, niet gew-ensolli, hiji zal gaacrne over-
wegenl, inl hoeverre de vrijatellinlgen kun-
nen wIordlen u~ttebreid.
Wa';t do opmnerkingen omtrent de Succes-
Hiebela~stingc betreft, verwiflet ondergeteeken-
de nanr bet hiervolren to kennen gegevene,
wanmanILLI hlij nog' bet volgiende kan1 toe-
v-oegen1.
K~leiune oede~ls va~llrnbuiten de successie-
Ihelasting.S D~e vrijetellingp is zelfe ruimn (zie
alrt. (j0 dler suc~eal~ebe~latng:verorden ing].
Dit nreemt niet weg, dlat de outranger
de beyoegdhreid hleeft oml, zelfr als er geen
rechlt verselutlmtl ird 1anag~ifte te Yorderen.
Vanl die beyoegdheld wordtechtergeen
gebruik fernlalkt, blj nalatenscahatppen vantl
liedenl vanI wie ceen iedter weet, dat sij
zoo goedi als; niets~ hezatrn.
Alleen~ w~nueer ouroevenld good is natge-
larten is or dlanl giewoonlijk Pe~n heel een-
vucdige? memrorie! noodig; doch zelden sal
in dergelljke govalleni de h~ijstand van no-
tarisj of praktizljn noodig ziju, die amlb-
unarn zijn hunr or mlees~tal mee bechulpzae m.
Ondergetecteken dee geeft toe, dat aan de
zege~lw\et gebr'ckenl eleven. Er %ullen dan
ook voorstellenl worlenl g~edaan tot wij-
smigingf dler v-erordleningi. Ilet g~ewenschte
Vanl vrijstellingf der auldientiebladen in bur-"
gerlijke make on van det lbeperkruin van art,
i32 wan not Irem niet outgaan. VriJetelling
der dec~la~ratii kl vau schluldeischers der ho-
lonie wor~dt evenrenn ernstig overwaogen.
dlrlel 1111. reTnn Ir 1 d nas aal- l usnl
Hive, dd. Aid. 2 Sep~tembier 1909 No. 2358,
datt deu m~ile anntlacht vanu hot Beetuur
govesPtigdl blijft op dc vrsaglt ofulet de
rcltsikslcnt 101 tinoa tmgliel:p 1 t noded.
Walar de geov~ens, noo0dif te~r beoor-
d~eclling er vraaLIg eerllan~g aanw~ezig aul-
len xljul, mlag de RanL:d op) het aclhri ve n
ergu tounn ts )dodlien nen t 'o it. To
wachlten.
3i. Do: financieele tuoel~ijkhedlen, w-asrmlee
vellu eigellnarr s van grote ~lant ages to-
1 1 Cl~n hle bn, 6S0otera~leels toe t ~rj
houwplroduoc ten, voor~namelijk van dlividivi,
komllt unidergeteekende niect juist v~oor.
Da:t; or nu enl dan watt gieitcn on dividivi
g< t~ohlt11 wo len, mn net wordon ontkenct
Hchlaal zo~nden lplasts~ hleben~1, als HomtijdaB
w-ordt bow~eerl, mleant ondlergfeteekiende
nriet be kunnlen toegeven. D oor den district-
rieestei nhi Il o Han Re Eetn glroot derl van de Hchulld lgt hier
oalk h~ij de! plalntag~:ehouderH self, dile op hlun
nitgesitrekte grondlen nilet voldoendle toe-
Het tatn nie unnatkend worden, dart de
tiild \an de polidie tgeffnwoordig~ in de bui-
te~ndistricten te veel wordt in beslag gen-
menl door heot ronahd~rengen van belaing-
1.< $tou fetaa a bngeg etc IdUn 11l mek
behloownll zullenl slj grootendleels ountlatnr
mooeten wrorden, om better hun eigenlijken
poclitiedlienst to k~unnon verrichtten.
Ho rlenk>ell l dat r ommiezen dder he
ordering up hot vervoeren van producten
van de~ p~lantagesunit tc vowcen, zal gear-
no dloor onderge~tetekende wordlen overwro-
Oischloon de gedeelten van het eiland,
waattrover die werkzaamheden van beide
disitrictnetmeester aichl ultstrekken, w'el seer
gr~oot zijul, verkBlaarden de districtmleesters
kech, mdat elj, eennnrtluslelh dsrcn c~
het ook, dart det dlistrictmneeste r van het 2de
en 3de district zsker viermalen in de week;
tJ' avonlds tot elf of 12 uur mnoet zittenl ar*
H t;;nlltellen vant een de~rdenl distrtet-
nicenter, die hem voor een dieel van don
ar~eidl zou ontlasten, achtte de district-
mueenter van lhet 2e en 3de district nog niet
nEa L or voor een derden distrkctmeester,
zelfs in geval hij yrije wvoning heeft, pli.
m. f 2.000.-- aon moeten wordon ultgetrok-
ken, voocr trakitemelnt en paa~rdengeldl, heeft
oudcerge:~teekendee gemeeudl, roorloopig tnog
geen voorstel inl dien geest to moeton doen,
ofsehocon hlij wel van oordeelis, dat het 2e
(!n11e lestrict opd tend uur aan een per~soon
I~tedel is \\azal, t Ilevt; meeslte alachtves
ivordt ingevoe~ld.
Ter~wiji er op> Curagao In 1000U gteolachlt
zlju p~l. m 950( runderen, werden er over
la htfar 7t runderen, die meenten ter
Wordt, uslet een protecttionistiech doel,
hlet invoorrIechtl van rundleron verhoogdl, dan
zullen de? plantageholludersl daardoor wel
lets w\inn l, tlochlr tfd jel/eern der
teekecnde.
IntlrRchet n zal hij dlese aangelegenhleid
guarnlle overwegien, in verband met hret
tt we~c lc h ndpipal dd common ate van
Omltreut die quaeswtle van het kwijt-
Hchlelden valn achterstalligre pachtpennin-
gen a~an pachterH van g~ouvernemente-
Krozuj~gekdn icders teekende den Raad
Van verac~hillende kian~ton werd er des-
Ofjdrr op g~owezen, dat men bet onbillijk
\oud, van houlrdlerA van go~uvernements
groudjes de pac~ht op to? vordleren van ja-
Ir en jn aron her, tot van 12--14 jaren ge-
ledn


.Me/I redenleerdle, df d'ie me~nsehen waeren
Inde1rtijd, in1 de droge jaren, zoo arm, datt
zij niet konden betalen, 6f het Beetualr
aeft zija p icht ver vmlmd me do plu e ae
welke volgens het Burgerlijk Wetboek al
lang verlaalrd Is, nog op toe efchen, la Mlet

it> gdan ln Reei en distrcmi t tersk
van w~ic er een vroegf, om een gedeelte van
die oude pacht -waarvan hlet innen hem
veel larst bezorgde te mogen afechrljven,
net ne rop te eschren nldat e I rer --
die toch feitelijk allen arm djU met de
betallingi souden kunnen btjkomen, en dan
voortaan g~eregeld bij zouden hunnen
bl V. Ilcet mogelijk is, souder groote kos-
ten, eenl praktiechle cursrus op tol richten
voor de opleiding tot de zeevaarthunde
sal door oudergeteekendle worden nage-
gOan. b~uitenliggendle llche~nnseinena de lenuel
eoti len,1 Watorfort verdubbeld moee n
wrorden. De seinmeaster en seinwachter, i


O, hoe zullen ze daa ginds den
vriendelijkren blseschopj missed in de
arms negerhutten. Gij zf vergaan,
maar gij draagt de lichtende tee-
kenen m~ede uit de huizen der me-
laatechen. Tot deze armen, verla-
tenen, bedroefden en u it gestoot e-
nen ging hij zoo gaarne. Hij bad
de kleinen lief en naast zijn uone-
dertaal had hi engrtaht
Papimentch et liefst van al, om-
dat hij in deze taal troosten kon
de armen en de kleinen.
Maar hij waakte ook ccoor hiet
Looger leven der beschaving. En
vandear ziju schoone strijd voor
het ouderw~ijs waaraan hij alle~
beeft gegfeven, zelfe de sie~raden va)]
zijn buis. Naast den tempel heeft bl]
gebouwd de school. Hij heeft coo~
de pers lief chad met mnoderne liefle,
Twee blade eAmge en
,,Lar Cruz" waren zijoe stichtingenl
over deze strekte hij zijo armnen uit,
Bij wilde dat er een pers was ook
voor de armen en kleineni. Hlij wie
als 't ware, als ik 't zoo zeggarn
mag, een aartsvoorstander v~an hel
trottoirblad omI- de kleinen te bren
gen het EFaug velie. Geloofsk~ennis
wilde hij hun geven, gelootskennia
door de pers, want in de greloofskennis
li t alle~ beschaving.
Zoo beeft hij geleefd.
Maar nu kwam bet laatste. Nap
eens sprak de Hieer:,,Neigit uwi oor
hoort en g~ij zult. leven."
W~as hier green tegenspratak?
Bout en blauw van angst en b~e
nanwdheid, was dat nogf levei?
Steed s uitzien nnar pleegzusters,
naar den arts, naar G~od en de
menschen, alle organen schenen te
worstelenin debekl~ende hange ho~rst.
D~aar lag hij, maar in zijn handler
was nog altijd het kruis en op zilr
lipped nog altijd dat woordl ,,tiat' s
,het is goed".
Dierbare bissehop, ordebroeder,
gee burger van Nederland, t rouwf
denar der K~olonii~n, zoo hebb~en
wij u gekend.
Marar boven deze baar velheft Well
het heerlijke, zegearijk-e, tr~iompbllee
rende kruis. OKrule, orne hoop.
in onze harten is bitter wee, in het
kruis is onze hoop.
,,Ik weet dat mija Verlosser leeft".
Ik ben gelukkjgr, dat ik een drup-
pe van trookt mag storten inl het
art van een, die meer bedroeidl is
dan allen, en dat ik dezen t roost
mag putten uit het H. Kruis.
Heilige Kruis gij staat voor ons,
gij roept ous, dat w~ij ous heiligei
zullen in uw bloed. Als teeken van
vrede en trorost stant het boven hen
die geluisterd hebben naar de stem,
rLiet van de drievoudig~e begeerlijk
heden derwaereld, maar naar destem
van God.
Het oordee! is aan God, maar
als de bieschop ons deze wFaa~hoid
heeft geleerd: ,,neigt uwr oor en
kout tot mij, hoort en uw ziel zrl
leven", dan mogen wrij vertrouw-en
dat hij thans ook; leeft in de hemel-
eche beerlijkbeid.
Mlaar bi) was een zoudlaar en e~n
mensch; bidden wij daarom: Dom~ine
miserere peccatori. God ontfemt u
over dezen armen zoudaar......"

Na deze outroerende rede, wel.
ke een uur duarde werden de vijf
absoluties gegoven door den hoog.
eerw. deken Thier, den zeereerr. pa.
ter Prior Aut. U~ven, den zeereerw.
as~toor Verhey en door Z. 1). H.
I igrofman,
Hermede was deplechtigheid ge~Fin-

dien dag bleef bet lijki nog: in
de kerk on den volgendeu morgen
acht uur naar het Maasstation te
worden overgebracht. Oma half elf
vertrok de trein naar A.rnhem, van.
wear de talrijke Geestolijken bet
lijk verder ini volgk~oeteen vergezellen
near H~uisen. Dosor de kloosterlingen
plechtig ontvangen, werd het lijk o,-
der het wonderschoon ritueel gezang 1
bijgezet in de G~rafkelder der PaHters
waar ookr Mgr. JOOSTEN een laltt-
ste rustplaate vond. Tegen 5 unr
in den namiddag nam de dr~oeve
plechtigheid een einde.
ONZE BE(GROOTING


IN DEN

Kolomialen Raatd

VOORLOOPIG VERSLAG.

(VERVOLG EN SLOT.)

Bij dit artikel werd speciaial hier-
haeld betgeen in de A~lgemeene be-
schouwmngen is gezegd, ou trent bet
noodeloos te veel specificeeren der
uit aven-
Men gaf eredelijk toe, dat de toe-
stand van ae str~aten veel t~e wvenschen
overlaat en dat vooral de Breede--
atrebat sann de Overzijde reparratie
Dat echter een goede mac~adamweg
son to leggen sron sijo, word betwij-


mee: lere opI eeni rij zijn
M\enl betreurtle, dat niettegSenstaan-
tie leverz~ekerilg van den gredelegeer.
dle van he~t Bestuur bij de belastin~-
hacrzening, dat de invoering~r van hiet
nieuwve belasting~stelsel, gSeen ve~rhoo-
gang van nitgaven zou brengen, thans
toch blijkt, dat het personeel gan de
Onrtvangknortoren tenigevolgedier in-
va~ering ver~sterkt mnoet wortlerin rr dat
(1( trllktemuenten van do! ouitvongers,
weg~e s me [terdler werkl, verh~oogl
mooeten w~orden.
Opi bet vaetspoor van h:et BetorRur
die trak~temento~n vacn ~e Ontranger s
vani alle! klidere eila-ndlen hiier be
1Hawclelencde, anthield men zich van
besehiouwingel over de traiktemnent~n
vnii de ()f4YangerR van Mjnt 60868-
tius eni Saba1, in afwu~chting van
hot autwoord van het IHestuur met
betrekkingr tot de samenvoeging van
bet G~ezaghebbers- en bet O)utvangers-
ambt op die eilandeD.
ESenige leden w~enschteni te verne. .
men w~aiaraa bet voor de verfichil'
leade eilanden in het belangr van rul.
turesH verleden jsar uitgretrokkenl be-
d ra g besteed is.
Afen maakte de opmerkings, dat er
clagelijks te (luracgno schepen g~eladen
"e .hoouktskoedne an eloar ensko
Men~r vr~oeg of op Bonaire de bossehen
daulrdtoor niet to veel ultgeka~pt wor-
den. 00k wrerd gevraagd hoeveel voor-
deel hot Gouvernement van don hout-
kap op bet domein geniet, en hoe het
gesteld is met de contriile over de
kalkbranderij.
Mien meende, dat, indien de regis-
tradie af eschaft werd~ en er enkele
anidcre k eine vereenvoudigiingen in
de administrative werden gebracht, de
klerk, waarvoor hier het salaris wordt
luitgetrokken, wrel zou kunnen verval.
beate gaf dring~end in overwegfing om
een einde to maken aa~n de p~roofo**~l~r Ir CC~L4,.~~L~~~CB~L~,a~)~d~~bb~~


fE

I
O
Q

8,
O
O

8
rg
~f~fs;


i
O
O

Q


493.103 432.!) .50 221.50035634
Daar~uit glet men, ilat lrOon aaninerke
11]k b~eter wasn dau 19)08. D~it bh~jkt oc.k
ult de mannivzering in loon)! vni a~chter-
stallige bclastingen. Zoo berliep,, trwl.ijl de
raming dler grandhla~lstling voor 1909
li 3, i0.-- Th et ko ex-p vonj dt 1 4
I 63,1;5 door w~elke oms~tandligheid hrt
total oph~rengs~teijie van loo b'0!elaui-
ien Is enatt? e h voorts rekenechlap, vn
dat de ge~epanlnen verhondlngr melt Vene.
zuela (wfaarvatn de nladeelige getvolygen aoor
hoet verblllf dier vele oorlogis {llrpen t *ou-
oinltser ~leI C-tlnd dverm nl08 ea dt ~
nat de crlisis belangjrijke! inkoopen zijn
godaan, cone omntandighreid, die dle oy-
brengst van hlet Invoerrecht is tenl goede
gek r cliezet menl bij de vergyelljkring inet
opbrengstclifers over v-orige jar~en hlet on-
dler normally omsntandigledlen to vrwch. -lcl
teul fnaalijksch ac~cren dier middelen niet
ult hlet oog.


Nieuwsberichten

CIFI'ROBRO D


Mgr.' Van BaarJ.

Ook in de verachillende buitenpa-
rochies en op de eilauden was de
deelneming bij het overlijden van
oo""M gel iedenecBi wcho zer ro
gezongen, overall on er buitengrewo-
uen toeloop van G~eloovigen.
Op de B~ovenwindsche eilanden heb-
bn rde driemparochiesgetiden tineen-
het graf van Mlonseigneur.

De? ,,8cylllars

Ret is reeds jaren geleden, dat een
Engelech Oorlogssehip, onze haven
aandeed. De Engelchie kruiser Scylla
werd derhalvo!Donderdagrulidd ag door
eenr groote menigte volks bij het
biunenkomen begreet, nadat het
fort de voorgeschreven saluutscho-
teni had grelost.
D~e Scylla wverd in 1891 uit staal
gebonwd, is 91 IM. longr en 13 M.
b~reed en beeft 5,3 M. diepgrang; bet
meet 3400 too, en is bemnand utet
288 koppen.
Het~ is gekomen vau Caerthagena
en zal Maandag naear St. Lucie ver-
trekken. Gouverneur en Consul brach.
ten hereide een bezoek aan boor~d en
werden met de gebruikelijke eerbewij-
zen outvazngen
Het schip is ter bezichtiging heden
van 4-6, morgen van 1--5 uur.

Postspearbatnk*

Met genoegen zagren wij nit het
janrverelag, dat hot aantal inleg-
gers in het afgeloopen jaar met 172
vermueerderde en 3611 bedraagt met
een gezamealijk te foed van f 1.62L.011-
77%1 of fl5,09D3,3 % meer dan het
vorigS jaar.
Vaarwel.

Met de Prine Willemz I sal de Beer
G;. L. VAN L~ANBCHIOT BUBRECHT, 18-
specteur der Belastin~gen, naar Trt-
mldad vertrekken om aldaar op een
der nieuwe vruchtenbooten der K.
W. I. M.d to gasnu aar New York
en via N. Y. naar Nederland terug
te keeren.
De Heer HUBRECHIT heeft de Ko-
lonie aan zich verplicht door de
tactvolle wijze waarog hij bij de
invoering der nieuwe elastigfen al-
hier is o getreden. Daarvoor 200
wi1 allen 2r d. o recht dankbsaar.
Een voorepoe ig~e rctis en bli de
thniskomat sij hem toe gewense t.


vran zonsleopang tot zonsonderg~ang: work-
saamn siju, kunlnon niet in den naichtdienet
YOOralell.
Aaugenomlen, dat voor Ilaatat~genoeni-
dlen dienat 2 gienchlikte perseonen to vetrkrlij-
gen siju tegen1 de thatus gegoevenl bezoldi-
ging, dan zou der meerdere ultg~ave voor
personeel f 720 -- p~er Jaar bedrag~en.
Hierblj komuen danl nog# de rmnscla~ffing-
eln onderhondsn-ko~tntn, enlevensi burandtof
voor de aichtwemnen.
Aaugefftzien Hchlepenl Mechltrs eldcnendenachlts
buiten de haven b~lijven op zoo korton af-
starnd, dat w\isselen van lichltseinen mnoge-
lijki is, atCht ondlergjeteekende hlet vo~or hlan-
(1 n sclrpalt lte vorlirlen nlt nY r
,-~Of de benchlouwngelln, vastgrbknoopt
ann de, uitkonta11ten vanI hot belastini-
eiai aijn, In2n )i te iu0 nd wtlffellted
Io ede ,nemutTI 1 r tolctin o* 0r h?
midden hroudt tullsshen d~ie voor hlet voor-
deeligec jaar 1907i en h~et nadleeligre 1,08.
d 'I'ans wm'dt i ltet vao~ot topi VorRI
de econromischec toetstand b~ij7;ondter ougyun-
a on~er e idkent wljat daarenltegren ol)
die volgeande cijfers, geput ult det cijfers
van de 4oloniale v'eralagen.

Luvoer op, bet ellnan Curagnoc.
19`0s 190)7 t!oo8lon
P3,152,584~ f3~,7~.50.3 f2,811.538H f3,217.018
tI~tvoer.


Promrotie.

Mlet ingangf van lo. M~ei 1910 siju
beuoemd :
tot Inspecteur der belastingen de
beer A. Gr STATIUS hIULLER, Iste
COlumies, Ad~junct-Inspecteu~r der be-
188tingfen ;
tot late Commies, de beer H. A.
WILMHK 2e C- s
tot 2 U Colle8 de herV J. H. 8
GRAVENW11tST, Adj unct~-Cormmies;
t~ot Bdjunct-Co m ie, de heer C
tot Klerk, de heer II. FORD~s SCHOT
BORGH, Asp~irant-Klerk ;
en tot Aspirant-klerk, de heer P.
T. S k. KFFT, oeemployveerde
Onze hartelijke gelukwlenacken.

Halley!

O)p 18 April werd de veel bespro.
ken komeet door ous roor 't eerst
met 't ongewapende oog gezieu.
Waarachijnlijk zou al] 4 :i 5 dagen
vroeger zichtbaar zin gewee~st, in-
dien wvolken en nevel bet grezicht
nie hadlden kbelemme d. Zhj rs a dej

dear zij zich niet als een helder-
lichtend punt, zooals eene ster,
maar als een nevel voordoet. In
gSrootte komt zij eene ster van de
le grootte nabij.
Stand, 's morgfens om half vijf, in
het sterrenbeeldr de ,,Visschen", a Go
ten Noorden van 't: oostpunt, 12,
oven den horizon, due ten Noor.
den van Venus en wa';t la er. O
28 April zal zij +t 360. van de zo i
verwijderd staan. Op 1 of 2 Mei
zal Venus ougeveer midden door
den start gaan. Mlisschien geeft
dat nog lete te zien op Venus zelf.
In den nacht van 18 op 10 Mei
passeert de komeet de Aarde, waar.
Van W~ij wel uiet~s zullen merken;
mleschien toch iete aan 't avond.
On morgenrood.
De start, gezien met hat ouge.
w~apende oog, strekt zich nit over
eene lengte van 3 ti 4 graden. Hij
wordt natuarlijk de volgende da.
gen better zichitbaar on schijnbaar
ook lang~er, D~e lengte is niet be-
kend, maar de afstand van de kern
tot de Aarde sal, volgeens de laat.
ste berichten 21.000).000 K~. Mi. be.
dragen
Na 18 Mei wvordt zij weer avond
komeet en blijft dit, totdat zij weer
in het on metelij k ruim verdwijot.
Na 18 Mlei prijkI zij san den Wes.
terhemel en alsdan zal zii in haar
volle glorie in de eerste avonduren
zichthaar zijn

D~e Prinsendag

hd di narar rtoc biets bizdon eroar
het eeret uit in ambstgewalad on
bij de parade de troe >en to ins ec-
teeren. Natuurlijk werd Z. H. E. G.

ge a delijk onF afioop der parade
begaef zich de WelodelgSestr. Heer
BRUSSE, adjudant van den Gouver-
neur, near de woning van den Ve-
nezolaanschen C~onsul om hem de
gelukwenachen van den GouvernEur
over to brengen bij de inluiding
van het eeuwfeest der Onathanke-
lijkheid.

Rtattenl enr Muizer.

Gedurende de lastate 8 dag~ren
werden ini het fiscalaat aasngebracht
en door middel van petroleum ver.
delga .
513 r~atten
23~36 muizen.

Korloniale ItRad.

Bij K~on. besl. van 20 Mlaart 8130
met ingangf van den twreeden D~ins-
dag van Mtei a. a. benoemd tot leden
von den K~olonialen Raad der ko-
lonie Curagao H. M. Penso, Evlwls
SENIORl, H. P. DE VNIlEs en3 J. C. B-
FORBEH..
Cfefillelteerd.


De ,,Prins Willeml II".


D~e directed vea de KWIM
deelt mede, dat aun de nagelaten be-
trtekkingen van de bemanning van
de PrinP Willema II een jaarlijksche
ultkeering zal worden gedaan. Zij
zal geen liefdeg~iften in ontvangst
nemen.
Yad.
*

Te 's Gravenhag~e heeft zich cen
comite gevormd tot onderatenning
van de nagelaten betrekkingen der
bemanning van het stoomachip Prins
W~ilple II, welk comity be~starat ult
de beeren mr. P. A. A. BUCAILLIE,
rechter in de kolonie Suriname, met
verlof, Waldeck Pyrmont-kade 108;
C* WV. YIEBENGA, oud-expert bij de
Veritas, Beeklaan 426; Hi. HILLEN,
hoofdeommies bij de Algemeene Re
kenkamer, Adrisan Pauwetraat 7;
B. BOEpaHOUDT, dlotrictScommissarie J


lin de kolonie Suriname, met verlof,
Charlotte de Bourbonstraab 43.
+***
Ook i n Su riname heeft zich eene com.
la810 88ame~ge8teld om gelden in te
samelen voor de nagelaten bet~rek-
kingen van de ougrekomenen bij de
ramp van heat as. Prins WVillem II.
D~e commissie bestaat uit de hee-
ren: Mr. H. HENJAMINS, VOOPZitter,
C. M1. H. KROEBEN, It, J. VAN; REE-
RENDONK, C. PEEREHOOM, H. E
M~EYERB, J. R. SAuSON, A- 'sanonous B
en \1. R. JENKMAN.

Aengevarenl.

.egin April beeft des nachtsR de
mallboot die wekelijks naar Saba,
Statius on St~. Kitts gaat een sloop
Van AiugSuilla aa~n "area. Beide a o

sloep zonk oomiddelijk; vier matro-
zen ~kondenr zich nog reddleo en w~er
den door de m ailboot opgeno men
maar de kapitein verdronk.D~e zeereerwf. zeerg~el. heer dr. J
Schrijoen, leeraar aan het hissehop
pelijk Gy~cmnasium te Roermond, 18
benoemnd tot TLector aan de Rijks.
universiteit te Utrecht vanwegfe de
S. Radboud- Stichting om ouderwvija
te geven a. in de vergelijkende klas-
sieke taalkunde en b. in de kultuar-
geschiedenis der christelijke oudheid.
B~ij koninklijk Besluit is deze benoe.
ming goed ekeurd.
M~et vol oening sal deze benoe-
mino- vernomen w~orden. Dr. J. I.
F. a. Schrijoen w~erd, naar De Tjd
meedeelt, in 1869 te Venl 10 eboren;
in 1891 p~romnoveerde hij te Leuven
summa cum laude tot doctor in
de klassieke letteren op betl'proef
schrift ,, as p inomenoe de a' mo
bile dane les la~g~ues classiques".
Van de hand van dr. Schrijuen
veracheneni behialve verachillende bro-
chures eene ,,Juleiding tot de stu-
die der vergelijkende Indogermaan-
sche Taalwetenschap", eene ,,Schets
der Romeinache publieke antiuitei.
ten", waarvan d ed rktr
perse is en onlange uog ,,Ecsay en
studiia in vrg~relijkende godediens 1
g~eschiedenis, mythologie en folklore.
Vast medewerker is dr. Schrijoen
van tal van tijdschriften op taal-
en letterkundig gebied.
Na zijn promot~ie to Leuven vol
bracht dr. Schrijuen zijn theolog
sche studii~n te Roermond, waar brj
in 18941 tot priester wver~d. In 1893
werd hij benoomd tot leeraar van
bet Bieschoppelijk College te Roer-
mond, wear hij een ruim deel had
aan de opleidina tot de eind-exa-
mdns van het Cymnasium.

Staatomonmissie tot GrondWetsher-
zien ag.

Bij Kon. Besluit van 24 M~aart
is ingesteld een Stantacommissie tot
onderzoek der vrnag, welke wiJzi-
gingen in de Groadwet behooren to
worden gebracht. Ann de commissie
is opgedragen aan de Koningio
voorstellen te doen, walke zij dien'
aangaande noodig acht;
bepaald, dat de commissie nopens
alle saken, waaromtrent zijmnet een-
parig oordeelt bij meerderheid sal
beeliassen, doch dat afzonderlijke ad-
viezen mogen worden uitgebracht.
De staatscommissie is als vol t
samongesteld: lid en voorzitter de
Minister van B~innenlandsebe Zaken;
lid en onder-voorzitter Jhr. Roe~ll,
Lid der Eerate Kamer. Leden: de
heeren Van Citters, Commissaris in
Grelderland, de Tweede Kamerleden
Van Doorn, Drucker, bet Eerate Ka-
merlid Van der Feltz, de Tweede K~a-
inerleden Van Idsings, Dr. Kuyper,
St~aaterand Cort van der Linden; de
Tweede K~amerleden Loeff, de Sa-
vornin Lohman, Van Lynden van
Sandenburg, O). F. M. A. van Nispen
tot Sevenaer, Nuolens, StaateraacI
Oppenheim, het Eerate Kamerlid
Reekers, de Twfeede Kamerleden
Troeletra, Tydeman, en het Eerate
Kamerlid Va~n Asch van Wijk.
Ale secretaries sal fungeeren mr.
Kan, secretarie.generaal san bet De-
partement van Binnenl. Zaken, as s
adj unc t-secretairi ssen j hr. mrc. W. D.


de Jonge, adjunct-commies sann bet
Dept. van Hionenl. Zaken en mr-
Thorbecke, advocate en procu~reur*

De instelling der St-aatscommissie,
die sal hebben te ooderzoeken welke
WijZigiogeD in de G~rondwet behoo.
ren te worden aangebracht, is een
feit.
D~e commissie is veel uitgfebreider
dan die, welkie wonder het KIabinet
de Meester wferd ingesteld. Zij heeft
buitendien op die commissie d~it voor,
dat le haar task minder beperkt
is, 2e alle partijen in haar btoezem
sijn vertegenwoordigd.
Het kieereebt wRerd door de vo.
Tige regeeriog buiten het onderzoek
der door baar benoemde commissie
g~esteld en van de politieke partijen
bleven er twee onvertegenwoordigd:


EL Aceite de Higado de Bacalao no condoene
principios activos como pretendon alglunos
fabricantes de medicines secretas.
UR &n ailentO COMOo la leche, y los huevos,
per ejemplo; y de la misma manera que a nadie
que tenga que alimnentarse con leche y con huevor
se le ocurriria sustituar estos almentos con cosas
que se dijesen contener sus pl-nnapios activos, ast
aquellas personas que para nutrirse y engordar
tienen por necesidad que tomlar el Aceite de
Higado de Bacalao, deben de tomar el mismo
aceite y no esos preparardos seretos qhe so dican
estar compute tos de sus principios activos.
La parte nutritjviv rel aceste de higado de
bacalao, es decir, lo que hay en el aceite que
fortalece y eng~orda, es la grasa elspeial qule el
aceite contiene en su combnacion natural.

Es, por tanto, un error de los enfermos tomar
botellas y mas botellas de esos preparados qlue so
anuncian como preparaciones sin sab~or, cm-
puestas de los~ prineipios actives del Aceite de
Higado de Bacalso, las que no contienen nii una
sola gota del aceite y no son otra co*,n que
mezclas de substanexas extraapas a 61, en asr cuales;
predomina el alcohol y que carecen en absolute,
de todas las propiedades que han hechno del
Aceite de Higado de Bacalso el alimento mis
podieroso que existe.
Los~ enformos atacados de Trisi de Anemia,-
de Escr~fula, Raquitismo y otras afecciones que
exigen el uso continuado del Aceite de Higiado
de bacalao, como alimento, deben siempre tomar
que esti compuesta del aceite mks puro y que ha
sido recomendada por mbs de 35 asas per todos
los mbdicos del mundo como la i'mica
form a n que debe tomarse el Aceite de
Higado de Baca no, por ser al mejor t e-
rado por el estomago, mas digerable y
S mis asimilable, y que permit el uso libre
Sdel Aceite de Higado de Bacalao tanto
en las estaciones frescas del afio como en
~as a riguroso ca or, sin perjuicio para
I ~f (as funciones diesrtivas del enformo.
I- acKoTrr a soWNE. Onleoes
PNrr Y**t


1900i 1907S 190s


LH(on


werd gevoerd met de ,,de Nedlerlander"'
over het zit~ting: nemen in de Stants-
commissie.
.De chris telij k-historische afgievaar-
digvde m~eeade, dat, wie tegenstan-
der van grondwfeteherzlemang kon
nemnen.
Uit het feit, dat hij than tot
de benoemden behoort, mag men
opmaken, dat bij den afgevaardig-
de voor Bodegraven g~een bezwaar
meer tegen g~roodwfetsherziem~g be-
stazat.
En vermoedelijk is ook bij geen
der andere leden zulk een bezwaear
sanwezig, al kfunnen, gelijk de on-
dervioding; bewayjst, personen, die
geen grondweteherziening wenschen,
toch io een voorbereidingsco mmissei
zitting nemen.
Intusschen is de herzieniag thaos
san .de orde ges teld, en daarmee
de kiesrecht-quaestie.
En op goede grouderl mag de hoop
worden gekoesterd, dat met bekwa.
men sped zal worden gearbeid, op-
dat het nog: in dezte vier jan ge pe-
riode tot voorstellen en daden kome.
get Centrum~z


de sociaaldemocr~aten en... de anti.
revolutionairen!
Het ministerio beeft dearvoor -
eni niet ten ourechte veel mooten
hooren.
Dat men een partij, als die der
anti-revolutionairen passeerde, was
hoogst onpolitiek; en dat de social
democraten warden vergeten, getuig.
d~e niet van dankbaatrheidije ens een
fractie, met wrelker kiezers de libe.
ralen gezamenlijk dem stembusetrijd
hadden gevoerd en op wier steuo
zij ook warren aangewezen in de Ka.
me.
Harde w~oorden zijn toen daarover
gesprokren eu geschreven. Bet Yolk i
sprak zelfe van een politiek bedlrogf.
Het tegenwoordig Kabinet heeft i
g-een de minute verplichting jegeus
de sociaal-democraten, maar bet
was toch zoo verstandig ook aan
die partij een stem to geven in het
kapittel.
D~e onpartijdigheid wferd door het
Rechtsche ministerie zoo goed be.
tracht, als men sleehts wfenschen
kai.
En ook in auder opsicht was de
Regeering gelukkig in ~het formeeren
deer commisele.
Aan mannen vau erkende bekwaam.
heid is het werk van de voorberei.
ding der Grond wetsherziening toe-
vertrouwd, zoodat belangrijke ad.
viezen als vrucht van hunnen ar-
beid ziju to verwrachten.
Wellicht valt de opmerking te
mIakien, dat het aantal Kamerleden
te overwegend is in de commissie,
anders gezegd, dat er meer miet Kia-
merleden hadden kunnen worden be-
EnoEMok sullen vermoedelijk som-
mgn het element der jong~eren tal-
"'.'kege anscht hebbon, dan bet in
dese commises n'edtgere res reeals

bhat eeu 0811l aseg vice-president
j e.r. bneld leg de getui enis
wer ben dem bek rmmen g ziod eid,
aek van oe rn g be 'iet
weo e dehrategeionasez werk belooft
nefo ed in voorbereiding ziinde
saro m w tse eze la 0 te worden.
Wij herianereados, da en polemiek
door mr. an 'ding~a e omik


HuisvlUt.


Hoewfel de Tentoonstelling voor
Huievlijt, wFelke dezen zomer t~e Sche-
veningen sal worden gehouden, een
nationale is en ook zon~de oerd
bedoelt de buisvlijt in Ndran I
t~e outwikkelen en ae brbetra zal
toch de buitenlan sce bfdet i (
dearaan verbonden, a e~t bet minet

b z s ewadiee zdeelr der tentoon.
telling ultmaken.
Aan dese buitenlandache afdeelig;
wordt veel zorg besteed en g~etracht
wodt daarin bepaaldelijk een beeld
te even van wat doo~r andere lan-
den op bet gebied der buievlijt wordt
gedaanl Reeds vroeger werd ge-
meld,~ dat Zweden schitterend zou
zin vertegrenwfoordigd. Denemarken
eneeens door de zorgen van sij o
kunstylijt- en buisvlij tvereenig~ingen.
Een Noorweegache collectie sal
niet ontbreken. Van Rusland boopt
men in bet Czaar-Peterbuieje een
Kolonial~e afdeehag

Var de 1,attogSa~la

De Commissie, ingresteld bij Gouv ernemllents-Beschikking
dd. 8 Ap-ril 1910, No 2757, om in overleg met deni. Godelee
geerde van de commissie vdoo de K~oloniale Afdeaing& der
National Huisylijt-tentoonstellb g te Scev eninigen a ier, DEN
JHEER H. J. COHEN HESNRIQUltz, het noodige te verrichten tot
het bevorderen van intendingen van artikelen van Htrisvlijt-in-
dustrie uit de Rolonie Curagao, voor de volksbond-tent:oonstel-
ling, welke van half Juhi tot half Septembjer van dit jaar te
Scheveningen zal worden gehouden, roept de medewerking in
van alley Ingezetenen tot bevordering van het bjeoo~gde doel.
Het groote nut, dat deze Tentoonste~lhng zal kunnen opleveren
is van zulk een gewricht voor de Kolbmie, dat de commissie
het niet betwijfelt, of er zal van deze g-elegenhe~id een good
gebruik worden gemaakt, ten einde onze haisv-~jt~prodtuten,
welke als uitvoerartikelen mn arlanmerking zouden kannRen hom~en
in hiet Moedeerland bekend te mtkren.
De inzendinrgen worden, zoolang ze in het Tenrtoonst~e~ings-
gebouw zijn, verzekerd tegenf brandschade, beschadiging~ en
diefstal, terwiji ze ook voor het vervoer over zee worden ver-
zekerd.
Van de ingezonden voorwerpen zal zooveel mog~elijk wor-
den aangekocht ten behoeve van de aan de Tentoonstelhng
verbonden verloting. Ook ktmtnen deze voo~rwerpen verkc~ht
worden teg~en prijzen, door de inzenders zelven te voren te
be alen. 10*/% van de opbrengst van bedoelde voorwerpen
komt ten voordeele van de Tentoonstelhing. Na afloop van
de Tentoonstelling zijn de verkochte voorwerpen terstond ter
beschikking
Ingezonoden voorwerpen, die niet verkocht worden, worden
kosteloos teruggezonden.
Vodr alley Aldea~itigen der Tentoonfstelling worden prijzen
uitgeloofd in dett vornti van medailles, geldprijzen, kunstvoor-
wierpen 01 diploma s.
Ingezonden kunnen o. a. worden: Stroovlechtwerk, als:
grove en fijxh hoeden, mat14jesi, kokertjes (ma~cojes); touwwerk;
leder- en been-bew~erking ;ttige en traaie handwerkcn ar-
tikelen va~n teeken- en schilderkunst en photographie; artikcelen
ter versiering vervaardigd nit waardelooze grondsteffen;
verzainelingen.
Geldelifke bijdragen zulllein ook in dank wuorden savaard.
De inzending voor dese 'kolonie is opengestelQ b~ij den
gedeleg'eerde van de Koloniale Afdeelirlg der Tentootstelling,
den Heer Cohen Henriquez voornolemd tot 1:6 .Mei nanstaande.
De gedelegeerde stelt zich disponilbel ten allen tijde ver-
/dere inlichtingen te vercschffn.

Curagao, 13 April 19 0.

De G~edelegeerde voornoemd,

H. J. COHEN HENRIQUEZ.
;De Commissie .vomonomd,

M~ORRIs :E. CURmEL,

Voorzitter.

B. E. V. D. VBEN~ `ZEPPENFELDT,G;. B. DUSSE~L,


Bekendmakring *

De verrtoop van ZILVEREN
GOUIDEN en JU7WEELEN
VOORWTERPEN, beleend ter
Spear %ns Beleenbank van 2
September 1908 tim 28 Februari
1909, wonder No. 5445 ,E tim N.
342 A, sal plaats h~ebben op
Donderdag, dn 28 April a. s.
en volgende Donderdagen.
Belaughebbenden wRorden ver-
zocht den verkoop te voorkomen
door de aanzuivering der ver-
ISchul ig e interested.
Ouragao, den 18 April 1910.
De VOOrzitter,
A.JESUIRUN.


BEKROOND MET

50 (Koudeaq 1\edal~les

Agenten voor oursago,

R. S* de L;ANNOY*Adverteert steeds

IN DE

Amigoe di CuragaO

het gggggg gelt2;el de.

hollandsche bladen in

de koleniie,Phbtogr~p~s~cbi Irtig


keurverzameing to kunnen onder-
brengen, en Rumenith sal waarechijo-
lijk niet achterblijven. Door kleine
Insendingen sullen Engeland, Schot-
land, Frankrijk en een deel van -
ItaliiB ver teen woordigd io ter- -
wil door particubere hulp een en
ander att exotische landen sanwe-
sig mag worden verwacht. Uit
Duuitechland sijn tal van particulie-
re insendingen sangekondigd, waar-
onder vooral mool Neurenberger
work., Van uit Beieren zoowel ale
wit Tyrol en Bohemen is lets te
Vrerwfachten en po ingen sijo reeds i
in het werkr geste d om bet mooie
heantwrk uit Oostenrij k-Hongari e
niet to doen outbreken. Onder e
landed, die goed voor den dag sul-
len kzomen, dent ook Spanje ge-
noemd.
Oeene bijsondere Afdeeling van
de s~tionale Tentoonstelling voor
Huievlijt mag hier met een enkel
woord wrel de aandacht van insen-
ders worden gevestigd. Het is de
IXe afdeeling; van het programma,
de afdeeling der versamelingen, een
wrkrelijke tak van huievlijt en een
veel beoefende buierlijt, waarvoor
het terrein seer uit eetrekt is. D~aar
sija natumblietorise e vertamelingen
van sebelpen eD vaD fossielen, daar
zIjo versamelingep van zegels, mun-
ten, en handed riften, postcegels,
briefkaarten en ten lotte de aqua-
ria en terrarir.
Dese afdeeling; is nog lang niet
compleet. En boewrel mlet elke ver-
sameling op de Huievlijttentoonstel-
Unog een p eate zou vinden on men
ook- op dat punt van dese tentool-
etelling wril maken een keurcollectie,
hooptnbsitj Beestuar nietteminindd
kan, dat voor insending meer dan
geeehikt ie.


Btui tenrlanld.


F't Pea en Boea


Roosevelt op dit incident gevestigd
word, wilde het toch niete aunders
sijo dan eene vriendelijke weak van
het Vaticaan, teneinde to voorko-
men, dat den Heer Roosevelt om
derelfde reden een audientie zoude
e~weigerd moeten wsorden lsi den
Beer Fairbanlk. Want uiemnand min.
der dan de kardinaal Staats-Secre-
taris M~erry del Val verklaarde uit-
drukkelijk, dat niet een besoek sann
Preabyteriaansche, Anglicaansche of
san andere kerkgenooteochappen een
audientie aan het Vaticaan onmno.
gelijk maakte, maar alleen de an-
rieutie me~t son kunnen plaate heb-
ben, wanocer de oud-President de
persoonlijke beleedigere van het Va'
ticadn, de Methodisten, met een be.-
soek zoude vereeren.
Op bet bovenasogehaalde telegram
no van den Amerikaanschen gezant
sond de Heer Roosevelt het volgen-
de autwoord : ,,Het sal voor mi)
een werkelijk eoegen siju to wor
dea voorgeste d aan den H. Vader,
voor wien ik den; boo sten eerbie
koester zoowrel voor Ziju pereoon,
ale sijude het hoold van een groot
kerkgenootechap. Volkomen erken ik
bet volstrekte recht van den Paus
om to ontrangen of niet te ontvangen
wien hij verkiest, om redenen welke
Hem goeddunken, en mndien de Paus
mlj niet sal ontvangen, dan xsl ik
voor geen oogenblik de rechtma.
tig~heid van Zijo handling bet~is-
ten. Maar van den anderen kaut.
moet ik op mijo bourt weigeren om
mij san eenilge bepaling to ouder-
werpen, welke op eeniger ei wrijce mijo
vrijheid van handelen zoude beper-
ken. Ik vertrouw, dabt het den Pana
as ico venteeren, mij op deo 5den
Elier staan dus teg~enover elkander,
de wensch van den Paus dst de ex-
President de grove beleedigers val)
de H. Stoel miet sal be50eken en de
meening; van den ex-President, geen
audientie wonder voorwaarden te kun.
non aanvaarden.
Hoe gaarne nu ook de Paus den
ex-President een audientle wilde
toestaan, vermocht Z. Ht. toch niet
dearin toe te stemmen zoolang er
geen slekerheid bestond dat de wenach
dene bHwel ersoundedven chiwor-
de hoven nooit audenties dan wonder
dese of gene voorwfaarde worden ver.
leend en de oud-President self meer-
malen weigerde personen op bet Witt'p
Huis te onwvangen tender de vroorat.
g~estelde voorwaarden, sag toch d'e
Heer Roosevelt at van eene audient e
om de oven aangegeven reden, n. m. i.
dat hij wenachte in myj docen en laten
geheel en al vrij te blijpen.
Het niet doorgann van dit besoe
san het Vaticann is dan ookr, soona e
deteer Rooseveltkhe hsaide keenab
heel persoonlijke reden. En van de
sijde van het Va ticann nies, sooals
soammm Sgn beweeden,ad odoeerdpreag
deradeckenden in audientie soude
willen outrangen, mear, het respect,
wat de B. Stoel aan stch zelve ver-
Pliebt is en was den H. Vader dwong
selfe President Roosevelt een audien.
t tversekering gafde fanatieke beleedi-
gers van liet V~aticann niet te sullen
stijven in hun onbeachaamd optredel,
door ook hun met een bezoek to ver-
eeren .


Advertentien.

09


INGEZONPDEN 1WEDEDEELNGEN.

COOOTAIIS T~RAPEUTICO~s

Las~ pro iedades allmenticias y An-
tritivas del aseite de higado de bja-
calso depenideno en absolute de las
cird na ual de ra ee. lEsa Pgra
sae son, digeridas y asrimiladas con
mueba m&s facilidad que las otra$,
debido A la presencia on etaceite de
bacalso de clertoo compuestoo deri-
vadoe del hisado, qu~e permiten la
~ronts emulsai~caci6n del aceite por
oes fluidos del estbmago- y haeen
que .au absorfcln por la membrana
nineosa e e lieve A electo con mis fa
cilidad y con m~s rapids que lade
nhignna 'otra greas.
Es evidente pues--que el a~ceite de
baealso ee ul ailim~ento y no ana me.
meatcinas eeut~en 188 grsa dqu e -
tran en su com~possesbp--y por con- .
signiente todas, las hp epeareone.
que pretenden estar ashe de los
priDClpion activos del acelte y que s.
ofrecen como sus suetitutos, son pro.
ductoo frauduleptos e 14e s
ion meroantil y del chr aoe*


De Directeur
R. J. C. WAHLEN.tot bevordering van Ltandbontw,
Veeteet Z oh tinning en

Het Beetuar der MaatechapDpij
maiakt bekend, dat de fokezelhengqt,
toebehoorende sann de Masteehappij,
tijdelijk is gestationeerd in de Oost-
divisie van Cureano en wRel o e
Pla nta e "'Klein St. Jorie tooeb~e- d
booren e san den heer J. I. MAAL.
Curagno, 22 April 1910.
Het Bestuar voornoemd,
H. H. R. CHIAPMAN, Voordltter
G. B. DU88EL, Beeretarie.


Met hartelijk atschaid.


.AAll I'd 1.LltJk) 1/ A.7*
Wilt gij in uw huis ougelukken voorkomen, zoo rad~en wij U aan:

GCEBREUIRIT ~ALTIiJDVANJ

Dit "is de detnige petroie, welke geduren~de ,de laatste 37
jaat' geen enkele tamp veroorzaakt heeft. Geen gagerar voor
ontploffing, geen rook, geen stank. Volkomen veilig.
1 Te keepebfl O. 'rrc~-s *or
Drabbe a
EXP ~~rEDOrr .85040


Dichos prepafa~doW no contienen nin-
guna de las propiedades nutritivas
y ree~ditatituyent~es'del neeite de'hI-
gad de bacalao, porque careeen~ de
lagrasa, que en la partede cie
qiue nutre y ahimeita-so -composi-
ci6n tien'e mucha- eemejanz~a con la


de los COCKTAELS kLy sw nriree-pas
de en ocasionesJ cauesr perfu~lson
considerables Arloaea efermosoi~pera la
grato: cantidad d~ie-aloho l quedeves
Sritabl~mente- contion~en -yP~otrarwk~b
stancise- newetticas, comuosl; Blfstt
do eebr~imninst


DEWVAR~'S


Wh s


Dear bet reeds zoo ged als vas
stood, dat de oud-Pree dont der Ver
eenigde-Staten, op siju reis door Ita
liti, een besoekE soude breDZye OD 8 des
Paus, boarde het nies weraig opden
toen dese ontmueting niet plast,
had. Ondankrs de vel~p geruchten eg
togenetrijdige telegra~bmeen, die doo;
onderscheldene bladeD B80gRaade de
so kwlleet~le werden gepubliceerd, 14
tcocch de were toedracht der cause e
-18bre door de publicatie der gevoerds
correspondentie tassechen bet Vati
Peaan en den Heer Roosrevelt, beken
Bet niet doorgaan van de audien
tle moet gewfeten worden aan de on
hehh iilc e fdel anotathpo stisce p o
me voeren. Onder al de in Rome ge
vestigde Kerkgenooteehappen is el
geen wiens propaganda soo beleedi.
gend la vo~or bet Vaticaan ale dia
welkre door het Kerkgenootechap der
methodieten dag: in dag nit gevoerd
words. No sal men sTch herlnneren
data In Februari 1.1. Mr. Fairbank, ex_
Vice-President van de V. 8., to Rome
eveneens een audientie bij dfen Pane
had aangewrangd en verk~regen; maar
toen dese heer op de meess vriend-
schapplijkre wijse bij de pereoonlijkr
vlade an /lank Peaue otangen was
den, werd het verlof tot an ientie
weer ingetroktken. leder ander Sou-
verein son on deselfde wijse gehandeld
hebben. De Beilige Vader liet dearom
den Heer Fairbank weten, dat dese
sympathiebetalgi pen nan de groot-
Vatic angro tebeleteel was vrh d
H. Stoel om hem in eene particuliere
audientle to ontrangen. to ereebt.
De H. stoel kron en moebt niet toela-
ten dat, door den Beer Fairback to
ontrangen, de conclusie son kunnen
worden getrokk~en, dat op s'n mist
genomen, het niet street tegen het
rechtmatig eerg~evoel van den Paus,
demand in particuliere audientie toe
te ame bliek de atal re s
metho iten scheen goedpte keuren.
Dit alles was due voorafgeaaan sann
het besoek van President Roosevelt.
Toen nu de ex-President van nit
Cairo, son de Amerikaansche Amba.
sade sija wenech to kennen at tijdens
agon verb~lijf in Rome den Yaue to be.
spoklen on tevens den Amerikaansch~en
gesant versoebt om met het Vaticcan n.
ache Hot dese krwestle to regelen,
soad de Heer Leishmannhbet volgende
telegram naar Roosevelt*
,,Het sal den Heiligen Vader aange.
nasm ago ann den Heer Roosevelt
dril,aundia 8.Vade 1 ot, dat e
niets toeechenbelde sal omen wat de.
so audientle soude kunnen verhin.
deren, sooale heb allerbetrourene.
waardig incident, betwelk de Ong.
vangst van den Heer Fairbank on.
mo elijk mesake."
doewerl de sandashb van dear'er


Soublette


HOPPHOTOGRakEN


II. M. de Koningin der NederlanQ.

BEKEROOND
de Am e rpdeam 1888856
,, Chic~ago 1893, en
,, Curagao, Eerste Prija Eer(
medaille, 1904.


NVaterka nt


Curaigao
banda'


Otr~a


Maandag 25 April
!wone vergadering.
'HALF ACHT.


a. s. g e-
Aanvang


Secretaris.


JO HN

Scitc


et F~ilS I
Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00053
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: April 23, 1910
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00053
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 1 MBs ) ( PDF )


Full Text

- I "I ''


Curaqao, 22 April.

Laatste 10YODsdag60 CH 4000
dDe Zeeheerw. Padter L. Hoo0NINsj
de opree to vriend en trouwe g?
van ~Monseigneur in het slekebus
to Rotterdam, heeft door zijue ware
b rtelljkh 'd M tja t onseigneur tjens
aijn d~ekte veel lijden verzacht, en
had nu ook de fijne attentie one
uitvoerig te schrijven over de lRat-
ste levenedagen en den dood van
onzen soo seer beminden Bielschop.
Belddbuaas, noch de kun ige vup an
den zoo oplettenden, altijd berei vaar
digen Dr. SPAAPEN, noch de teedere,
moederlijke verzorging der Eerw.
Zueters van het St. Antojninrgesticht
hebben bet bitterate lijden kunnon
roork omen In de laatste dagen
heeft M :-. y4N B~AARs Zeer ZWgre
beM udaeden te d ortaa she ha e
an~getwekkende toestand meer danversocht. Een ieder dacht, dat de
bpo~~no h Yel riB n die vreese ike
bea vden* bl e o gn
Mar Dronseigneur kwam weer bli
doch was ten seerste verzwakt. Te -
ten herhiaelden sich debeantuwheden,
ofachoon niet altijd even erg. Gelijk
Monseigneur tijdens sijn ziekte steeds
het liefet over Curagno eprak en al-
tijd sang Curagao dacht, zoo was
bli in sin ijlkoorteen ook herbaal-
dslilk bezig met agjo dierbare Missie.
Ecos heeft blj in sulk een benauwd-
held al de verachrikkingen van een
achipbreuk doorleefd en meeude sich
blijkboar aan boord der PrinA Willem
11 to midden ,zljoer Curagaonaren.
Spreken deed Monseeigneur seer
~~ig meer, maar bleek, al dee
anop e a1 e vre ia j vdolle Ikonds tet wezen,dbeb-
ken lach voor een bewezen liefde'
dienet en stichtte een leader door
sijtr heldhaftig geduld. D~agelijke werd
de H. Mrs in syjn tog~enwoordigheid
~geleseDd .elk mo ving Monselg-
Ene delijk op den Goeden Yrijd
25 Miaart, was een nieuwe benau
held over hem gekomen en bleef bet
bewuetloos staroo~gen voortdlurend
lannhouden. leder oo~genblik kon het
lastete zljn, om 6 uur des avonds
eeret begon Monseigueur self de
oogen wat te sluiten maar het be.
nauwde adembalen held aan. LJang.
saam begfon de kleur te veranderen.
Om over tionen opende Monseigneur
de oogen en socht iemand.
Ziin eenige muster, zijo swager en
ver ere mille knieldlen bij het bed,
doch de g~ewone verplegegter word
,roor een oo enblik door een ander
vervangen. oeen dese suster weder
binneutrad, werd Mlonseigneur weer
kalm, en sloot de oogen; een pear tra.
nen, een lantste zuebt en Mgr. v.
BA~as behoorde tot ben die ons a jo
roorg saan in bet Geloof en rusten
in v -~e.
Den eeraten Paeachdalg lag MCon.
sei oeur op een praalbed. De cha.
pe e ardente werd dru k bezocht
door de Geloovigen, die k amen
bidden voor sija zielerust. Reeds
Zopdagmiddag most het lijk ge.
kisit worden en werd Mdaandagavond
plechtig overg~ebracht near de Kerk
tan het H. Hart, welke g'reast
aan het klooster der Eerw. Waters
Dominikanen. Ann de poorten der
kerk werd bet lijk wonder bet zin.
gender ,Libera binnengehaald door
een groote schare van priesters,
wesaraa in do Indrukwekken rouw.
gretooide kerk de Vespere der Over.
ledenen werden gezongen, en door den
Boogeerw. Pater Prior Provinciaal,
P. fr, Awr. HIUYBMINe de absolute
gegeven werd.


heerlijkheid wa~s niet~ meer dan de
stem vani God, viln dfen G;oedeni
Her~er, die hiem toeriep cok op
zijn hoeurt eeni goed~e herder tr zijui.
E'n hij is 't geweest.
Hij hee~ft de~ aistealvan 1e epieco-
paat g~edrargen met al sio b~j ~ap
ian vre lei~k lie ,atraalde ilanu
voor negun muaau etn tot ons zagien te-
ru kieeren. Maar toen had hij ook
een stet gehoord, een stem, niet
mneer die van Samnuel, miaar hiij zagS
zich neervallen als Saulus op den
weg van D~amascus, miet om op to
staan in nieuw~e k~racht, maanr om
uit to roepeu: HeRerr wat wilt Gij,
dat ik doe ?"
Noch de medische vet~enschap, noch~
de lielderijke verzorgingK der busters,
eerst in het St. Franciscuagasthuis
en later in het. St. Antoniuageuticht,
.oh d vriendlschap sijner mede-
noc ste s n de b~r ederlijke Rene-
heddr ordengenooten muocht hem
better~scha neza> schenkeu. Toen hem werd
atln zd, zij atzak n, tee v elde
hi zih bnnshen in het eeuwtig fl~at" hun taak
en hun vreng~de vnden~.
Zoo heeft lu] one de les gegeven,
hoe wij hlet leven \vaarde kunnen
geven door to luisterea naar de
stem van G~od.
Was zijo leven minder dan dat
van hen, die lufeteren naar de stem
der wereld?:
Is dat aeen leven, als met de en-
gelen Go a on te g;aan, zoo intiem
same to ziju met God?
Drie uaatrekkelijkheden wraren er
in het leven van dezen bissehop.
Allereerst de H. Mlaagd. Alles wat
ren s h et Iee velt zih
trok knintot 12t erei oe hee Id e
moederm~and. Tot baar zien st) o
als tot de Yter der zee, de goude
poort. dO zj e~ersitel ris n atr Cu
nog eens terug zou komen in Lour-
des, en toeu hij als bisschiop van
sijn eerste bezook aan Rome w~eder-
keerde, trok hij niet het eetst naar
sijn v-erwranten in het vaderlandl,
maar ging hij eerst, naar ziju moe-
der te Lourdes gelijk hij 20 jaar
geleden beloofd had.
Mioeder en kind, dat was de ver-
hlouding tusschen den hieschop en
0.L. roulv van Lonlrdes.
zi~elen fteedle aau rkkeljker twas
De groote dead van iederen dag
was zlgn Hi. Offer, de groote troost
ook van lederen dag van zijn lijden.
Uitverkoren prieste~r! Voor God en
zija Klerk hebt gij getoond het wa-
re leven, en wij zouden hier weenen
ala zij, die geen troost hebben, als
are niet listen, dat uw lichaam
wras een tempel van den H. Geest,
w~elk~en eij dagfelijk~s hebt opge-
sierd met de offers der H. Mrs.
En dan de: derde aantrek kelij k
beid het heilig Kruis. Wat spreekt
tot one dat bissechopelijk; devies
,,Crux virtue mea!" i-et K~ruis was
zija kracht, het kruis gaf h~em kracht;
kracht onm te lijden, geduld en be-
rusting.
Dati kruis beeft de Bisechop ge-
drukt in ziju harden in bangfen
nood. Datt hd:eilig kruis, onae eeni-
go boop, is ziju eemige ware leven
geweest. Hij had~ geen anderen glo-
riekroon dan Jezue Chrietus en tlen
gekruiist. Zoo was syjn lutiem leven;
en was 't geen buttengewfoon geze-
gend leveu?
M~aar er is een openbaar leven
bij uitatak geadeld on dat is zielen
op to beffea, maatsch-tppelijk zoo-
wel als geestelijk. En dat to doen
is de truoo en de kroon geweest,
het bruiloft~s:nial voor dezen his.
schop.
Overal den vrede te brengen van
den godedienst in de mtatstchappe-
lijke kring~en.


Inclinate aurem viastramn et veli-
te ad me, audite e vivet anima
vestra.
Isaias LJV. 3.
Neigt uw oor en komnt to~t mi- ,
h< ort en uw siel sa~l lev'en." )'

Monseigrneur, deelnemende en god
yruchtigre vergadlerin~.
Het aardsche leven, dierbare Chris-
tenen, toont vaak suilk een o en-
baring van e lenden, dat wij ons
bestaan wel ku~nen vergelijken met
dlat boek weiarvan de profeet sprak.
E~en boek van buiton en van blunen
vol verzuchtingen, klachten en ge-
ween =
Daar ligt nu onxe hoogvereerd~e,
dierbare bissehop Z. D). H. M~onseig-
neur kmbrosius von BaalRs, titu1air
biasshop van Teuchira, apostoliscil
vicarie van Curag~ao-
Zijuto~pgewfekt leven, ziju jaren, zijn
uiterlijk, alles sprak van nog veel en
vruchtbaarl leven, er, nu heeft God ziin
h4an kp e.m( ked,ne ozijn zlart
tuig~e sich voegen bij al die duizen-En dan klinkt de stemn van Gtod,
diie roept naar lev-en naar waarach-
gi;Ivu ,,neigh uw oor en komt
otmj, hoort on uw siel zal leven".
Ja oogvereerde ontalapen her-
der, dit is de les~, die God ons de.
zen morgenj geets door ttw leven
en door uw dood, walnt wanneer dit
leven is geweest dan is dit omdat
deze slel zich heeft geneigd user
God, en daarom sal slj lev-en'
In het jaar 1854 den 6u. April wo~rd
de tegewoevordig betreurde als een
teeken van vreugde het leven in ge-
dragen. Founder de gezegfende licht-
stralen van den lichtenden ktande-
laber van het boiligdom groeide
dit leven. Wat was het school, be-
straald als het wrerd door bet licht
cAs glofs d it kn te zien iegroe -
alselehtsweii ekinderen toonen.

den zechten knaap, toen hij nog
onbewust meeschreiende met de wee'
nenden ale zesjarig kind eijn 27-ja-
rige moeder zag neerligogen, verstijfi
door den killen adem des doods.
n) vader, trouw a~an sijo christen
plik zodht een steun, een liefde-
eije moe or en susmeoerl knar, de '
verstomde, voor allen leefd e met
susterlijken sin. Toen kwfam de
knaAp tot volle ontwikkelingrr ik
zou hem willen vergelijken bij den
jongen ,Samuel. Hij meende een stem
to hooren als Saimuel, en hij ging
ale tot Heli den hoogrepriester en
sprak: ,,Spreek Heer uwF dienaar
luistert"
Altijd even rap, altijd even b~lij-
geestig, altsijd bereid on tot God
to gaan, soo wras de ziel van dezen
jon on knasp
,, 'enite ad me!" Het is de roe -
stem Gods tot one aller ziel, meapr
vooral tot deze ziel beeft die stem
bijzondler gesproken
O)p siju eersten HI. Communieda ~
toonde hij een onsachuld ale van ee
Thomas van Aquino, een H. Aloy-
sius. Een mystieke stem sprak tot
hem uit bet tabernakel ,Kom tot
miji" En hij kwam, hij 19ilde pries-
ter worden.
Zijn studies maakte hij op bet St.
D~ominious-college te Nijmegen
Hioe hebben wij hem dear gekend
als een beerlijk opbloelende lelie.
Het was een seebt opstij fen op
wieken van heilige genadie h~et was
een ntlar God gaan als naar de
bron des levene. Betl was dan ook
als een vrengdegang, toen de ]on.
.geling in het klooster Huissen bin.
nenkwam om dear bet kleed van den
patriarch Dominicus te dragen en
sich te geven san zijo God. Daar
ziju in het menschelijk leven gevoe.
lens die men san niemand open.
baart, die niemand begrijpt, omdat


De uitvcaart en begrafenis.

D~insdagochtend had om 10 uur in
de in imposaute rouw-gehulde kerk
van het 'Allerh. Hart van Jesus de
poutifcale uitvaart plaats van Z.
sch H. Mgr. Bum ra v. iersa bs
tolicue van Cura ao'
Reeds even over negenen was de
ruim~e kerk tot in de k~leinste boe-
ken aevuld met gelooviSen, torwijl
heel het voorechip der kerk rondom
de lijkbaar dicht was bezet met een
groote share van ~eestelijken, fa-
milie, vrienden en nabestaanden van
den diepbetreurden prelaat.
De kolonie en missie van Curagao
wea vertegenwoordigfd in den persoon-
iken vriend~ van Mlouseigrneur. den
Hoogedelgestreng~en heer mr3. Harry
Barge, oud-gouverneur van Curagao
en !id van de Eerate K'amer der
Staten-Generaal. Voorts de procura-
oor der msi dpasZeereerw p te
son, van Aruba, pastoor Jos. v. d

Gilsij~vn itr eMrbn 0e Be

college op Curahao, en de Zeereerw.
ptri o 1. Seh eff ers, oud -p ast~oor
Voorts waren nog aanwezig de
Hoogeerw. pater O~kbuyzen, Provin-
ernal van de Congregfatie der peters
vau iU. L. Vjrouw van het Hi. Hart
toe Tilburg, tal vanu ordebroeders
van den overleden baesshop ult alle
oorden des lands en een talrijke
schaar van pastoors, rectoren en kia-
pelaans van deze stad.
Nogf worden opgemerks deputaties
van de Earw. Zusters van het St.
Franciecus-gasthuis en St. Antonius-
gesticht, waar LMgr. in de laatste
negen maanden liefderijk werd ver-
pleegd, en van de Zusters Domini-
canessen, welke Zusters eveneens in
$ol lissie van Curagao workzaam
13e lijkbaar was gedekt met de
teekene nder bisechoppelijke wear-
digheId, mljter, staf, en stola. Bo.
ven het presbyterium hinge bet wa-
penschild van Mg~r. met rouwstiik
versierd.
De pontfi~cale lijkdienet werd g~e
celebreerd door Mglr. Holman, His-
achop van Telmlessa, oud-apostolisch
vicaris van Zuid-Chansi.
Presbyter assistenrs was de Hoog.
Eerw. aeter Ant. Hunysm a n pro-
vinciaal der DomimeasneD. Als troon-
diakens fungeerden de Zeereerw, pas-
toor Thier, deken van Rotterdam
en de Zeereerw. pater Helvoirt. pas-
toor van de WVilnhaven. Diaken en
sub-diaken ad Missam waren do
Zeereerw. paters Ant. Uijen, prior
van het convent to Rotterdam on
Andr. ten Brink, kapelaan van het
H. Hart. De verdere functies wer-
den waar enomen: ad librum pater
Dom. v. .~ WVart; ad candelam pa-
ter Alph. L~igthart, ad mitram pa-
ter Ailb. Kolenbergf, ad gremnale en
appullas pater Ben. Nauta, allen
kapelaans der parochie vanhbet Allerh.
Hart, ad lotionlem manuum de Zeer-
eerw. paters W. Luijekxr en Vinceut
Jalnsen, kapelaans van het Steiger,
de W~eleerw. patere Ros en Aint.
W~elechen, professoren der colleges to
Zwolle en to Nijmregen als acolythen,
terwiji de Z~eereerw. pater A. Noor-
dermeer O. F. Mf. als ceremoniarils
fungeerde.
Hetl zangkoor van het Allerh. Hart
van Jesus veraterkt met tal van
uitmuntende krachten, voerde op
ontroerend-schoone wijae de M2issa
de Requiem van don Perosi uit,
wonder leading van den heer Oremus.
Na de pontifleale H. Mie beklom
de Zeereerw. Zeergeleerde Pater Dr.
J. V. de G~root, professor ann de
Universiteit te Amsterdam, den
rouwbekleeden kansel om de lijkre.
de uit to spreken op zijn diepbe.
treurden Triend on ordebroeder.


ze bekend cijn aan1 God alieon. laar
als wij mnogfen basluiten nit~ wat
voornigingr, dan was roor dezen
jongrelingr bet professie-uur als een
bruiloftedag. Hlet kloosterleven, de
stuclie, het tintelde alles van hoo.
ger even in dezen nitverkoren lo-
it.Ie studieidvas ilemmalas edn
Idoemen in de lente. God sprak ie.
dereni dag~ opnienwr tot hemn en e-
kens weer herbaalde hij. ,,Heer, hier
bec ik om miju plicht t doen'.
Toen kwam de groote da~g vau
o-enade, welko kwamn over dleze can.
dide ziel. Candide van ,,candor", bet
woclrd is als de afstra ingr van he
eeuwire licht. 1)ie cindor van den
priesterlijken lach teekende zc t
op zijo Selas; ~lanesde in zija oog.
schitterdi~ uit heel ziju gestalte. Mlet
vreu deg be rroetten de studenten van
Nijmegenu hem ashun pro esl'er
Ill ~r Gody ciep ern opnienwd: ,e uis
ea volo- mi] in bet verre missieland
omn de zielen te heil rgn en to w~ineneDae ee ren nea mh''emlheu mrioet-
deert bie 3. en hije op dese reis in


een klooster van onze orde toefde,
wildle de overate dat hij, vermoeid
o-elijk hij was, eemige uren rust zou
neen Gebee 1 dost voor de
neitnvenie hij ein Inee diepen eleaai
en sij moesten sija kamer bine~n-
gaan om hem to wekken
Verrast bleef de Franschle pater,
die onzen provincial pater Reijuen
vergezelde, op den dretupel staan
en riep bij 't zion van den slapen.
den missionaries spontaa nuit: ,,Qluel
candeur i"
la de missie vani Curagaso was
weer heel zijn arbeid in den zin v n
,,Spreek Heer, uw dienAar buisltert "
ap etliach zi Ilaijbnwareneine C
rlaga enoge ejd.r De jongfe missiona-
ris ioger p ult, omn zija zieleijver
te oenuitapreken in daden van
moed, bijna van overmoed. Daar
faren nog weinig priesters in de
. ssie we krsam, zoodat het eigen- -
Ijk~e parochiewerk nog niet ten volle
kon plants bebben. Zijn eerate wFerk
was te gaan bezoeken 6000 zielen,
van negerhut tot negerhut in de
brandende son, en het verslagr van
dbatidparoebiebezoekl wasa mini o
.eel van pries erlik j diita
tie en priesterlijken moed.
1)e stem van Go~d sprak tot hem
ook waar hij zich wendde tot zijo
neg~ers on troeg: ,,Wend uw hart tot
mi]". Eu daerom was bij altijd to
zoo's boven uatuurlij ke stem m i nF,
niets deerde hem, er was een die
leefde, een die roept, met Hemn was
lug uitgfegaan om te saaten, met
He- ~--~m gring bij mt omn te maaien-
Toen hij voor de eerate maal te-
rugkeerde op den varderland schen
tbodem, vond hij twee graven; nuast
ziju moeder was no ook sijo vader
to grave g~ega~an. Slechts een kleine
kring vau families bleef hom nogf over*
Toen voelde de missionaries da~t
hij nog mensch was. De natuurh]*
ke geestdrift van de jeugdj was weg,
maar de bovennatuurlijke geestdrift
was gebleven.
Bet tweedy vertrek ult het vatder-
land viel bem zwaarder, maar God
riep, en vielen er ook tranen van
een, die hem het dierbaaret was van
allen, hij voud ziji vader, moeder,
ziJn zuster eo familieleden weer in
zip parochianen van bet verre mls- j
sieland,
Toea kwam de groote dag zijner
verbeerlijking. In de cathedral kerk
te Trinidad word het evangelieboek
opgaeleg~d ten teeken, dat hij het
evangelie had to verkondigen overall,
waar hij kon. Daar zat hij op zijn
troon, met syjn staf en zijo macht
in volle beerlijkbeid. Mlaar toch die


1Y e. 188 3


Zaterdag 28 A4pril 1810


27ste Jartlgaug.~


AMIGOE


DI


CURACAO


WE IK ELAD U008 DEE CU RACA OS CH E ILAND3I N


')it Blad verschijnt elken Zaterdag. (Cs Couraznt aki tas sali toer dlia Sab~ra.
Abonnements~prija voor Curagao, B~onaire, Aruba BUREAUX VAN DIT BLAD Su prijs di abonnemeniit ta fl. 2,-- pa~ tres luna
en de Bovenwindsche eilauden per drie maanden pagAo~ padilanti.
fi. 2.-- met vooruithetaling. P uannfiCrtaHnie rbS.Aa
Voor het Buitenland per jaar fl. 10.- lEl)ACTIE: Waterkant, Ottabanda, No. 223 Ptin lur. a.) so. Cuastltcsn, a onai n. to= S. Iany
Afzonderlijke nummers fl. (0.15~.: Fi1u numeo soi fl 0.15.e 0~ ad eelm
P soe der Adverten~t Un tvan 1--7 regels f. 0.5j0; voor el- Al)IINISTR ATIE: Plein Concordia, No. 129, Pietermaai AT t ni i1t ee f0. aarglms,


GrlonabZlelacstin~g. Ienige leden stelden
de vraacy~, wTaarom de huurderY of
pachters \ivaC n Governrremetegrouden,
die op die granden gebouwven hidden
neergezet~, niet in de grondbel;-sting
ziju aaingeslagen.
Andere leden merkten op, datt dit
waaral~chijullijk niet is geschied omdat
vol euns de verordening, aan de hand
va~nde jongrste jurisprudentie van den
H~oogen Raiad, de eig~ennar van den
groudl behoort, to w~orden, aAngeala-
gSen ook voor hout op ziju groud door
uInd'eren giehouwde.
Eer~stb,~lealebleleden wrezen or ('eh'tCr
opI, dAt de R~aad van Heroep voor de
glrondlbelastinlg in t~egenoverfrestelden
tin eenle beslissing heeft genomen.
Aildus vastgesteld op (luracanc, den
300n. Alaart 1910.
tHe C~om missiee van nRapporteurs,


,1. CH.R FORHES
Me~mor~ie van Antwoord.

Algetneene Beschottwingen.
---- -
1. Anln llen wensl~ch van den Rtaad orn
zooreel mlogelijk penv'owletrtteklfen eiz 11 e
derwomU k nd tliiaolfixl ae voidoen;< 00l olno
bed Ike, dat rlit srrcleets geleidelijk kan
gann, en dat er h~ij dant Htretven rekening
moet wrordlen gehouden'l mad~tl e eigenaardiige
djaatpellij b' to st1i~n esb nonistlandig~hetle

lion, omn een voortweld te n~oemen, on-
opiuth ksae eeen, Ilaib nanr eokps mnel
kra hten 1 1 k e alnd< tch Faws er nun
alitJ di e wuietals annnd paesteearenl, aen et


feld. Welk material, want hiero~p al- ming~en op landbonwgehebi op Sint
leen komt bet Han, dlenkt~ het D~epar-1 Euistatius. A ~een aNsr teni 1toen-
temnent~ vo~or dien Raaleg to gebrui- cultaur, die kans vani slagen biedt,
kien ? wTenschte meLn oudierst~enning verleend
Mlen meeudte, dat, wanuieer de stra-] to zien.
tenl behoorlijk onderhouden werdon Oak voor verbetering va~n de kip-
en bij de keuze van bet materiaal penfolk krij belioefle geon geld op de
mnet zorg. werd to wrerki gagaan, de beerooting uitge~trokken to worden;
, t enw~oordige? wijze van b~estrating~ e~ve~nmin voor de bijentee~lt.
nog too siecht miet was. E~nkele leden zouden gaarne v-ernie-
Alvoreus een oordeel uit te spreken men hoeveel bijenkorren er; op Snt
over dezen post zo~uden de leden eer'st E~ustatius wel ziju.
het autw~oord van het H~estuur op de Dat deni Gezaghlebbier eenle v-ergce-
bliervar~en gestelde vraing omtret elt

to gerbruiken muateriaal willen af- kiendl voor hret toozicht op de culture,
\v~achten, of liever pr~o~oeinemingen, kton meni vol-
G~sewezen werd echter op bet feit, strek~t niiet inzien.
dat de onlangsr ainncgschafte straa~t- I)e wer wals ge~cheel wsa~rdeloo~s is geb~leke is waarnliik; niet, Zoo nitgebreul, dft
HIet feit~ pleit niet voor een zuintig be- h Iij v-oor het toezicht op de culture
hee~r a~no Openbare WTerken. Gene veFrgood'ing~ %0o moeten genle-
1 oortus wTerd gevr~aag~ up wvelkie ten.
herekening: hetl opgregeen kosten- Waar meo vroeger ook sani eeie
cijfer van die stoomstlr~ aatlsilH n. 1. andere germeente danl de Htoomnseh
I 5,,3 per dag, wel steunt. Meni meen- Kantholieke eene subsidie hieeft Ver-
de dat, behalve het loon vanr den leend vo\or ker ers ~ling, aoni men
wolrkmNun en brandstoffen, erno~meer Idit.mnalR, nu hiet ecen armct gemeentc
kosten aan hiet~ gebruik~en van den (Sd;~laha geldt, geoni bez~waar maken t~e-
wals verbonden zijni, b). v. olie, water g renl de~zo post,
e nz. Aln vecrtrouwder echte~r, dast niet
Mlet ingenom~en heii d woPrdl prconstal- weder. gelten voor. tlergelijke < oe ein-
tecrdf, dat het 1)eparternent cano O.pen- den op, de bPgr[oot-ingF zullen worden
bare Wterken teruggfekomen is vanll aangavra ngd.. HIt bonwen en onder-
hets telscel vanl aantlegt v;-nr grootc, houdecn vanlk~rk;en is cen IAak', die
kostHare dammeltn, en thansY omnhelst uitshlitenld die betrokkenl gremeente
daHt, door den Rtand steedst verrdedig, laangaat.
va~n anorlety van kleinle, weinig kos- Mlen vroegf of nijet zont kunnen wor-
tenide enr feel bete~re r~esultarten oplie- dlen afgezien van hiet bouwen van den i
verende dammen. ateiger op iraba.
Waa rdlecring werd~c uitges~r~oke n E sch~ij uen toch niet te onderacha;t-
voo~r die planners van hiet iestuurl tentechnischP bexmwaren ann dlen :Man-
otn deo Hint Aiuna-baai to v-erbete- legr verbonden te zijn.
ren. I)e ervaringS met deni steiger va!'
AlIen bertwijfelde echter of voor het Sint E~ustatius had bovendienl versciei-
ni t etro kken bedr~ag et-n ifrloetide~ denie leden teer pessimnuistich gestead l
verbetering zo~u kunnenn worden anur- ten oplziCtcht van de~n hierbredoelden
geb~racht, en meende dat in elk; geral Yer~schecid enle leden ma~nrktcen op, dlt
het work door ter zakie kundigen de assurantie vanl 't G;ouvernoment-S-
mceest worden altgevoertl. Ini over- stoomsehipl besct aichterwege kan
wegrFing wer~d gegeven de uitvoerinlg l blijven. 1)r k~ostonl ziJul tochl, in
opi toe drag~en aarn eenl deskunldige, bet- aamnernkingg nemendle de \vaardo van
Zij uit, Nederlandic, betzij uit het brui het~ schipi, zoo buitetn alle verhoudlinR
tenlandl, en w~el bij op~enbare aanbe- to~t deu riiui o inl d~e! wa~tiers, dait het
stedingp. veel voordeeliger schiijot het chip on.
O~nder dezen post behoordoe, meen- gFeassur~eerc te latel.
schafting van dlen zandzuiger. aslu rant iek ost~en, unar biet bedrag
AIrt. 41 zal dan verhoogid moeten dat hier gernamd is, m~eer bedrngen
wvorden of wel pro memuorie nagetro~k- dan de wardnredishet vaairtuigdtan op
ken. de balains zal vertegenw~oordigen.
Ee~nige ledeni brachiten onder de aan- Algamren was moun van oordeel, dat
deb~ct van het H~eatuur, da~t door' de[ waar zond~er eetugje toelichting om.
gezagvoerders van verschillenide trent de rentabiliteit van het bedrijf,
stoomachepen geklaagd wordt over s ooder eenige sanijini~lg omtrent de
hiet ontbreken van lichten ann den morgelijkheid van export van gecGD-
Noord-w~eetpunt en Raa de G~ostpunit serveerde visch, zulke voor hiet bud- -
van Curag~ao. Het naderen van hiet get der Koloniie betrekkelijk groote
ftilatnd hij nuicht word~ er zeer door sommnen worden aange rm agdc, de
bem~oeili k~t enu gevaarijk gemlaakt,l aangevraugde credieten voor p~roef-
terw-iji deschepen, die zich op veili- nemingeon iet roor Inwilliging ratbaar
ge afstand van die punten houden, watren'
of wchten op het Haanbreken van den Mlen had trouwene, nu men under'
daon-, veel tija verliezen. vonden bieeft wait voor onkostenl er
\\'at de Gostpunt betreft, mueenle ~aan het bedriji verbonden sijn, hoe.
men, op groud van deskundige in- g eniaamdl geen vertrouwren meer in de
formartie, dat bet euvel ook zou zijo rentabilitoit vanl het visscherijbedrijf
te ve~rhelpeu door het pleatsenl van 1)e Kiolo~nie tochi is omnringdl van
een Hterker licht op Kilein Curargao. vischmarkten, wadarop het Koloniaal
Oak w~erd geklangrd over de zawakkei product niet met vrucht kaln conicur-
verlichting van den havenmond. Op reeren.
getnserkt woPrd teens, dalt 44n licht Waarachijolijk zal selfs in het~ ge-
alleten nan elke zijde van den ingang )bied dier K~olonie ingevoerde g~econ.
niet voldoende is omt de richtingS, serveer'de vischr tegen lagere prljzen
we~arin gestuurd meet~L wordenl, anni kunnen worden ~uangeboden dan de
te even. Er moesteni aan elkeni kanit binnenlandsche.


L


natuanrlijk niet aaugaat dozen maar ee~n-
vondigR toutrcillaaii n, oett i]eri zic vcoor-
loopig grcootoneals toe bpler,~tn, ons gord
too to~ ziPI, (Iat er' all~ee knaIppo jongelus
alH asplir~ant-nmh11 tenarlCl~)en woro sangen,-
Ibwn enkdt -0o 1411et 13otl. d~tt er 111
datn, waRar dlit mage~lllij is. een ambllenaatr
vanr ceni der kauitor~en kan ultra;llen.
G)ok heot f'eit, dat onize kolonie ult zoo-
Ye~le k~leine eilatndoni bes~taat, runakt dii
wr1eenvoudiX~iging m~oeilijk. Hetgeonl vocor do
handt ligt. Warren de drio Bo\'enwindsuche
eilandotl n ien. melrn zon h~ijna me~t i'cn stel
ninbtenraren het work kiunnon doeni, w~alr
mnen er un alric \-ar nioodfig heft
Ouderge~;tc kendc is mel~t den~l HandI van 1
nlueening,, dtln op, Yaba de v~eroeniging~ c'er
sctrek~kingencl van~1 gexzaghebber en oltr-an-
ger1 w~el magetlijki is. T()en on)ln~lngs dle olt-
r;anger1 Van1 Saba, te her,(I .onekh~leer~, naar
St. Martilln's wascbeft de ge~czagheltbber3 1
Il:mldandn lan buct onltra:nrcIbcap waar1-
onderge~c terkendel m~u, szoo( dIit magcelijk
b~lijkit, h~ij vert~rek~ van dleu Verificalteur,
dowzt btc~reklkingF op te? dragben annz de~n heter
.Iam-khileP Ir, rn (1;an1 den1 goZaghebber~tl van
Sahla melt lect cunt rangersebapl to helasten,
Ilate~r zal ge'ti'act wor)lden1 d~af systeem l
ookl opI St. I~nuta~ti ud inl1I to eren. Voo-
loopl act andergeteekendell dait ec~htter
niiet raut~dzaaml on dloenrlik, ulntdat dle bieer
van Grl ;Ir, icht eiltor veel heft to b~eneioelen
mellt de ka~to~l rmufllltour wearrl'an v~oor good
mioet word'tenl nitgemn akt of &i) worrkelijk
door~l andelre wrclkmal;nrlthdn ;zoc, to hindiel.
dait Iiij xichr mlei.t iH enitltur wveinip meer
manr kunnen(' 1 bezLighoI(ude~n, %(on onplraktisCh
zijin. of tie c~ombinatlP vanI jiexagh:~lehner ~

Ieclter1, tlat t( cst\ranger t\evens iH atltiler L
vanr justlti, oi Ln amtcentlar vanl Ibet op~er-
b~aar~l minister hijt hot~l~ll((t kauou ereebt, zoo-

~ ~ ~ ~ t~ e.l teemn vndo rkzaambnnle-
dern up d o novr lrangerskanturen door' de
invoocringR der~l re~ist~radeit iH niet zoo( bo-
duit enl als de Lmant xchijult to verroi-
or1 Curatc;nc xijn Fyoturcont i 1!)0! In ret
regis~trati~ie-lregirstert bexchlreve! n 70 bladzgij-
den~. Tre~kt mer~n d~aarvanl of d(' rulimlte
tlull vkkent ~l~e ~du rem e 2 b j 1 i
over. '
1)e! work~lzaanluhodenl der ult.vot' ring der l
regi~t ratieverordtening eimschen ten1 kaulto,-
re Unrttao zelc kercl 1111 t ulr : 1 Icr tl 0%

IDat ase tooepass~in dertl! Succesrsiebel1asting
vellrorellning aan die OutrannerM zwacre
ci henuw ?ij/at 1o~~l, 1 v rt emdct \an
;.tan dant bezwaart l wotrcdt renignzinH tc.
gel~nort ekrlollnen,, doorldat you~r dc Irechlts-
hereckening op, Curat:an, HteedsH ov~erleg ge-

nan~icien.
G~ok doe outrang~ersn up e andere ellan-
dfea hebben dec instr~uctie, zooveel maogelijk

rijkie h~oedelrs op, de e~lland~eni zool hogat
zeldlen voor, dart tlit ov-erlegi bljnt noo0it
nloodiig Is.
ve n r%-ordlening irelve kio netoeilijk eel
ting dler' ucceniebelasting5 sal w-el geon
ulprakei kunnien zlju,
Elolonomisch is die belasting een dler best
teuvertrted ~en hefith on, ter131l rl bte
gertug rrnin beetten.
Hlovtndlicn w\or~dt dfe gnemeenschap in
ver~bandl met de Sulcccessiebela~stingf ook
uI en Kuwe si a--ln orl a ooo "t cin t \vj
togemneot anni het in1 deze kolonie maa~r
,tl tr vaakl, tenger\olg~e van nIet unleving
von ettelijk~e voorachr~iften, govoelld ge-
supo ratn flct 12 1 3ineningj ten acrol-
go, datL ten rrgist rattiekalntor~e een vol-
ledlige boekhloudilng der overgangaen v~an
mIltrmeren gotod ter zake dles doods wordt
goe mion~khoudling is hect noodmalkelijk
complemnent varn die dier hy~potheeck h~ewaar-
(IerH, welke allreen do ove~rgauger n oud'r
lev-enden b~etrert.
O)verw\\ogen w\ordt reedsa, of het liet. mlo.
golijk is, dlen hyJpothe~ekbowaarderl door
heII'I hljv.. tw\ellmnaJl' pern inar d registers H
ir in kwetic der on~trangjers too to ze~nden
tot canl r~olledigie hockhouding, wnt Ilt
o~nrx-oerendt goodl bctr~eft, inl Htaat to a ~-
(let dfen wens~ch vann d~en Randcl dant de
posten op de beg!rlootinfr nicet at te ve~el
fieHpecificerad wor~den, zal1 onder~fiet ke!ke du
j'oli anne o~jl hlj ove'trtutgai~ is, dant er orgenH velr!4llnon-
d~igingen kunnlenr w\ocrds in~gerocrd, hlij er
rlct atevil op, t l Zion beataander w\etten
Iat twt nult dier Iregisltrat~ic als hulp- )
niadtel \oor d ulwroertiug der Successie-
eni illnkomateulrlnwlting; vrijwel illusoirp is,
ka;n cnuderrgetleekendr e ulat teeot~vrn. Voor
die 8luccesscl ebelasting~ 18 het hulpnulddlel van 1
ze cr gr<

University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs