Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00051
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: April 9, 1910
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00051
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 1 MBs ) ( PDF )


Full Text

1


I' I


WHIREE LAD U002 DEx CUAFAOSCKI IILANDINT
Dit Blad 4ererchijnt elken Zaterdag Es Clouralnt stki ta sali toer dia Sabra.
A bonnementep ri e voor Curagao, Bonatire, Aruba BUREAUX VAN DIT BLAD ~ ~Su prija di abonlnemlent tto fi 2,-- pa tres luna
en de Bovenwindsche eilanden per drie maanden pg padilanlti.
V r2.hetm Bitelan pet' *a fl. 0. REDACTIE: Waterkant, Otrabanda, No. 223 3 "' .Is...D ib ru Sta r
Afronderlijke nummers fl.,0.15. Un unmero soi l. 0.15.
P sj der Advertent oin vna 1--7 regels f. 0.50; voor el. lIITAI:li ocoda o19Peemn A uclo di 1 te 7 regel f 0.50 endar regel mas-


1 --' ' ~ ' '


't7ste


Curagao 8 April 1910
Fr. Antoninus Willielinus Everardus Joanxies

ter Maat
Priester van de orde der Predikheeren,
Apostoltsch Pro-Vicaris van Curagao,
aan de Geestelijkheid ert de Geloovigen van het
Apostolisch Vicariaat van Curagao,
ZLALIGHCIE EDD IN DENr HBE=n.
De tiiding- van het overlijden van onzen beminden Bisschop,
MONSEIGNEUR JACOBUS, JOANNES, AM1BROSIUTS VAN BAARS,
Titulair-Bisschop van Teuchira, en Apostolisch Vicaris van
Curagao, heeft aller harten met droefheld vervuld. Nu wij als
Apostolisch Pro-Vicaris aan de geheele Missie het verlies van
onzen Bisschop moeten bekend maken, geliefde Broeders, is
het niet onze bedoeling deze droefheid te vermienwen, maar
zoo mogelgjk deze droefheid te verzachten door de redenen
van troost, welke het hellig leven van MoNsEIGNEUR 011s
aanbiedt.
Wel hebbten wijT nzen G~oeden Herder verloren voor deze
aarde ; maar wijl hebben een Voorspreker gewonnen in den
Hemel.
Waarlijk, Mgr. van Baars was de Goede Herder te midden
zijner kudde.
In den geest van algehleele zelfopoffering wijdde Hij zich
dertien. jaar geleden aan het zielenheil zijner dierbare kudde,
toen Z. H. PAUS LEo XIII z. g. Hem verhief tot Apostolisch
Vicaris van Curagao. Jaren reeds had deze ijverige Priester
naar Gods Hart wonder U gearbeid, en allen, die Pater Ambro-
sius van Baars kenden; zagen in zijn leven de vervulling van
St. Paulus' woorden: ,,De liefde van Christus dringt ons" 1) om
ons op te offeren voor het heil uwer zielen. In dien Apos-
tolishchn geest aavaardde onze goede Herder het Bisschoppelijk
ambt. Hij gaf zich geheel aan zijn volk.
Dag aan dag waren zijne gedachten gevestigd op het gees-
telijik heil zijner kudde. Met innig~e g~odsvrucht smeekte Hij
den zegen Gods af over de plannen, welke Hij overwoog en
uitvoerde tot eer van God en den bloei van het katholieke le-
ven. Veel ontzegde flij zich zelven om in staat te zijn wel te
dozen aan anderen.
Door zijne Herderlij e vermaningen bevestigde Hi'j de recht-
vaardigen mn de deugd en smeekte Hij den zondaars zich met
God te verzoenen.
Wat zou Monseigneur niet hebben willen geven om 46n
zondaar tot ware bekeering te brengen i
Zoo drukte flij in Zijnl leven het beeld uit van den Goe-
den Herder, Jezus Christus, Die van zichzelven getuigde: Ik
geef Mijn leven voor Mijne Schapen. 2) Zoo heeft Mgr. VAN
BAARS in zelfverloochening en zelfopoffering als de goede
Herder wonder ons geleefd en gearbeid. Een gestrenge en boet-
vaardige levenswijze, vereenigd met de vurigheid van zijn ijver,
sloopte ongemerkt Monseigneurs krachtig gestel. Eene hartziek-
te openbaarde zich. Monseigneur most rust en herstel zoeken
in het Moederland.
Maar hoe bleek het uit alle brieven van Monseigneur, dat
de goede Herder nog geheel leefde te midden zijner kudde.
Slechts 44ne gedachte kwelde Hem; slechts C6ne vrees beang-
stigde zijn hart: zou die ziekte ook kunnen strekken tot gees-
telijk nadeel va'n Zijn Vicariaat ? Zou dit het gevolg- zij'n der
ziekte, dan liever de dierbaarste banden verbreken; dan liever
scheiden; dan liever sterven aan zijn hartewensch om weder
als de goede Herder te leven te midden zijner schapen. En he-
laas! het bleek, dat God dit offer vroeg. Den 14n Januari. 1. 1.
was de ziekte zoozeer verergerd, dat Monseigneur de laatste
H. H. Sacramenten meest ontvangen. Dit was voor den man,
zoo geheel onderworpen aan Gods H. Wil, het teeken, dat God
een offer, een zwaar offer vroeg. Nu niet meer in opoffering
van alles, in arbeid voior het heil der schapen, maar nu in de


scheiding van zijne kudde; want Monseigneur begreep, dat de
ziekte Hem ongeschikt had gemaakt nog meer te arbeiden
voor de zielen.
,,Ik kan en mag niet terugkomen," zoo schreet Monseig-
neur zelf eenige dagen, nadat Hij de laatste H. H. Sacramen-
ten had ontvangen.
,,Ik beminde mijne Missie; ik leefde en werkte voor
,,Haar. Alleen gehoorzaambeid en onmacht zijn in staat
,,den band te verbreken, waarmede ik san rmijne kudde gehecht
,,ben. Nu God beeft gesproken, en vfolgens Gods H. Wil de
,,sthfeiding moet plaats hebben, nu breng ik het offer; met
,,mijn lichaam en mijne werken ben ik van U gescheiden,
,,maar mijne ziel en mijn geest blijft bi~j U. Ik blijfmet UT ver-
,,eenigd door de liefde en zal voortaan voor allen lijden en
,,bidden."'
SAan God werd het offer gebracht van het dierbaarste,
wat Monseigneur op aarde bezat : Zijn hartewensch om voor
;d M issie van Curaqao te blijven arbeiden. Monseigneur verzocht
Z. en Paus, om voor het hell der M~issie ontslagen
te worden van het ambt als Apostolisch Vicaris van Curaqao.
De H. Vader gewaardigde zich dit ontsla~ aan te nemen
in de audientie aan Z. E. -den Kardinaal Pre e~ct van de Con-
gegatie ,,de Propaganda Fide" op 13 Februari 1. 1. Zijne
Heihgheid verzocht Mgr. vAN BAARS echter als Adminm-
strator de Miissie te bliiven besturen, tot dat er in de opviolging
zou voorzien zljn.
7^'Diit was het lantste offer, MEdil~oil van M~nonseigneur vroeg.
Nog eenige maanden bracht de Doorluchtige zieke door in
lijde~tn en biddenz voor zijne kudde: en God had welbehagen in
Monseigneurs schoone en heilige ziel.-- De dag der belooninlg
was aangebroken.-- Terwijl de H. Kerk de droevige geheimen
van het lijden en sterven van haar Zaligmaker overwoog en,
de treurige tonen van den Goeden Vrijdag plaats maakten voor
de blijde zangen van het Paasch-Alleluja, gaf Monseigneur zijne
remne ziel ann ziinen Schepper weder.
Recessit Pastor Noster. ") Onze Herder, onze goede Herder,
onze Bisschop, door allen geacht en bemmnd, is van ons heen-
gegaan. Helaas I wij hebben onzen goeden Herder verloren
voor deze aarde. Maar geliefde Broeders, hoe troostvol is voor
ons, Katholieken, het blijde vertronwen en de zalige hoop, dat
wij een Voorspreker mn den Hemel gewonnen hebben. Uit het
gesloten graf van onzen trouwen en goeden Herder klinken ons
de troostvolle woorden toe: Wilt miet weenen, mijne kinderen.
()p de plaats, waarheen ik ben gegaan, zal ik Ui voordeeliger
ziln dan ik U op aarde geweest ben."
In het laatste schrijven drukte Monseigneur zijn dank uit
jegens allen, die op eemige wgze met Hem vereemigd waren
geweest. Met stervende hand schreet Monseigneur: Ik dank
,,mijne trouwe, iverig~e Priesters, die mil zeer veel troost en
,,vreugde verschatt hebben, en ik bid Hn. op denzelfden weg
" voolort te gaan in liefde voor hun plicht, mn toewijding~ aan myi
" 'lk
,,Dank ook aan de ijvervolle Fraters eni Zusters der ver-
,,schillende Congregaties, voor hunne werken van liefde in mirujne
,,Missie. Voor hunne toewiljding ann het onderwiljs der jeugd
,,en aan de verpleging der arme zieken.
,,Dank aan onze geloovigen, die den weg der christelijke
,,deugd bewandelen.
,,Mijn bede is ook voor de zondaren, die gevallen zijn,
,,maar wier bekeering wij van ganscher harte hopen.
,,Aan allen en aan ieder in 't bijzonder schenk ik moijn
,,Vaderlijken Bisschoppelijken zegen en voor de vervulling van
,,mijn hartewensch voor Uw aller heil hoop ik in den Hemel te
,,blijven bidden."
O, geliefde Broeders, twijfelen wij er niet aan, wij zullen
in onzen eliefden Herder een Voorspreker hebben voor Gods
Troon. Demedelijdende, teedere, hartelijke Vader en Herder
zijner kudde zal niet ophouden goed te spreken voor ons,
wanneer Hiji staat voor Gods Troon, gelijk Hij dagelijks in
het H. Misoffer Gods zegen en barmhartigheld -over zijne
schapen afsmeekte.
Hic est fratrum amator: Hij bemint zijn Broeders; Hij zal
veel bidden voor zijn volkr. '
Maar, geliefde Broeders, dear wij niet weten of de reine
ziel van onzen overleden Herder reeds zuiver genoeg is, om tot


No~.18 I 1


Zaterdag 9 A pril I O10


Jaacrgang.


A MIGOE


DI


CUR AC


0

die zali e aanschouw~ing; Gods; tet wor-den toegelate~n, mog-en wrij
niet nalaten veel \oor Monseigneur- te bi en; dat is p icl t van
kinderlijke dankbaarheidl.
Daar-om her-halen wIij hier- de wloorden, w-aar-mede MIonseig-


rateele wrordt ge~steldl, voortvluchtig
is of ;overlijdt, w~ordlt de rekening, die
11ij bad behooren to doen, ambtshalve
opgemnaak t door een ambtenaar,
daartu~e door of van weg~en !)ozen
iMinister van Koloni~io of den G~ou-
verneur san tot wijzen.
Decze rekening wordt saa den cu-
rator of aan de erfgenamen of recht-
verkrlijgenden medegedeeld; sij out-
vangenr des~vePrlangd iazagfe van de
daartoe behoorende bescheiden en
aan ben wordt een redelijke tenuiin j
verleend om hunne bezwaren tegen
de rekenitig on de daartoe behocoren-
de beacheiden to doen grelden.
Na ontrangst van het antwvoord
van den curator, do edfgenamen of
rechtverkrijgenden, daen wel wanneer
zij den hun verleenden termuiju on-
gebruikt hebben lateni verstrijken,
\vordt de rekening overgebraicht bij
Algemneene Rekenkamer, die haar in
vereenigrde zitt~ing behandelt, en te-
oen wTier besluit geene voor~ziening
is toeg~elateu.
De(1 erfg~enamen en rechltrerkr~ijgen-
den zijn van aansprakelijkbfeid ouit
slagen, w~anneelr drio ja~ren zijn ver-
loopen :
10. na denidood vauden ~ekeuplich. -
lige, zonider dat alnnl hen de ambts.
halve opgemaakrte rekening is mede.
o-edeeld :
20. na het verstrijken van de~ saan
hen tot indieningf hunner bezw~aren
verleendenl termijoi, zond~er dlat de
rekrnince is vastgesteld,

Art. 44.

In Ned~r~lanl wordlt door O.nzen
MCinister van I~oloniiin en inl de kolo.
nie dloor den i ouve crn ear gezrgan T
voor de uitr-oering der b~esluiten van
de Algemueone Hlekenkam?[ er, vermleld
in artikel 41l, en voor de in;orde.
ring v-an de booten o~n van le kos-
tenl bedoeld in artikel 4C2
Sluit de rekenino' vanl een reken,
plichitige, of die \\-elke voor lbem is
opgemaak~t, met een voor hemn na-
deelig slot, dan word dit, ev-enals
de boeten en kosteni, bij voorkeur
verhaald op den ~gestelden borgtocht
en op de inkomsten van den reken.
plichtigfe. Zija beide nieb voldoeode,
dan geschiedt de invordering van
het tekort in Nederland of in de ko.
lonic op de aldaar voor de invor.
deringf der directed belastingeni voor.
gaeechreven wijze.
Indien de rekening sluit met een
voor den rekeuplichtige voordeelig
slot, wordt dlit door de! adtninis-
tratie uit gek e~er rd. 45Ter verzekering van de belangen
der kolonie kunnen aan rekenplich-
tigen voorloopig vergoedingren op-
g~elegd worden door de autoriteiten,
welk~e daartoe door den G~ouverneur
worden aangewezen.

Art. 46.

Van de in artikel 4-2 becloelde
boeten kian door Ous kwijtschelding
,orden verleend na ing~ewounen at-
vies van de Algemeone R~ekenkamrer.;

COvergangsy- en slothepalingel.

Art. $.


redeneering uit de gegoevens~ der er-
varing kan en1 moet b3epaald wor-
dei.
Omtrenrt dit beginsel nu kan een
volledlige disjunctieve verouderstel-
lingi wordeni gemaakt, die alle mio-
gelij ke grevallen omuvat en diens-
volg~ens naar d~e wcetten der logrica
een eerste~ voorwtaarde ve~rvult VOor
de mag~elijke oplossinig van hiet
vraagatuk. Het ree~ele orde-beginsel
toch is cif uitesluit~end in de w-ereldl-
sche dingen (uitaluitendl immanente
teleologie), 6f wFel niteluitendl daar-
buit~en (ultra--teleologie) 6f wel in ~n
buiten de dingen (dualistische t~e-
leologie). Een vierdt! is er niet.
D~e ultrateleologfie, vazn Descartes
c. e., dlie het beginsel der orde zoch-
ten uitaluatendl butten de ling~en in
een azbsolunt goddelijk wrereldbe-
stnuur, kunnen wi erust terzijde
stellen; al wordt nok door' zeer
velen~ deze ui;terste~ ovrdrrijving, als
de eenige vormt van hott d~ua~lia~e
g~ekend en bespr'oken. Het spreeit
tochi al te zee~r vo~nzelf, d~at die r~e-
den der eigen w~t~tolijke ordeain~g en
eige~n doelm~atigheidic aller~eerst, in de
onituarlijk~e dingen self to zoekcen is,
daarbuitea alleeni v~oor zooverrre de
dlingen zelf geen voldouende verkla.
ring ger-eu kunnen.
D~e str~ijd~ oop~t dus voor wie, ook
in he t metap~hSyieke;, nog> eenig
reaisime heeft overgehlo tdle I tuus-
schen panitheisislisc monismne en bet.
theistiach dualisme.
+* **
H-et panntheistisch monismie is een
Sleer d~er crentrale of fultandaenteele
Srealiteitseent eid vanl al bet. worke-
lijkel ; tlo met buiten, mnaar in de
wereld on Gen uset, rezr. Ea~ is dtl"
alles in d~en v-olstre~kten were~ldgr~ond
waelke IUn-a-l of HEiel-al is, de a~lo!-
vattenlde zerstanudigheti d, ab~solute
G~eest, wereld wcil of we~relddc~aad. 1 el-
held isi alleen in het betrekkelijke
of do e rschij Iselen, wek lechts
als de~ eigen~ versl-1 joing~: svorme~n of
ontw~tik kelingesutadion van~ het b-
sollt~e kunlrnen beg~repen wor~den.
H[et diepslte beg~insel dfer wereld-
orde is in dit stelsrel blijb~aar even'
zeer uitsluitend immanent. Naar
de wet sijner eigen wezenheid ont.
wakkelt zich bect Absolute in hiet
wrereldverloop; de natuarwettelijk;-
heid is de zelfopenbaringi zijner we-
zenheidswetten.
| Maar omn twree hoofdredenen schijut
Ions dezep opvattjngr geheel en al
verwerpelijk. Vooreerst; berust de
veronderatelling van ru -innerlijken

1eedr n rd up eal t vn em a
den, voor hem spreekt het wereld-
beeld onzer ervariwr vanl de veel-
heid van het ziande"' neenszmns van
de zijneinheid van al het werkelijke.
; Niet de objective erv~arino*r, rn aar
alleen de herleiding aller e varings-
din en tot comp xene van louter
g:ewvaarwordingsaan d~oe ningen en zui
vrn nubjectieveo bgripilq st unt he
den panthieistischlen wvereldgrondl vol
van onmogelijkie tegenspranlk. Want
de nood~akelijkte volatrektheid van
dien grPond is onvereeniigbaar met
de alomvattende betrekkelijkheid eu
verander~lijkheid, welkede ontwakke-
lingA naar do! wet aijner eigien wvo'
zenheid noodzakelijk verondlerstelt
en medebrengt.


g~en en veranderingen bepaalt en
den natuurlijk~en girondelag runner
bet~rek kelij kheden v-ormt, en daar
vervolgene die eigen realiteit altijd,i
behalve een natuurnoo~dzakelijke
kern, ook een zeker aautal wissel-
varllige eigensebappen omvat, eijo
inr de dingien, wettelijke richtingf en
bepalingi hunner wTerkzaambeid en
verandering met, hune w~ezenheid
gagbeven, allerlei wisselv-alhge w3r
g'ingen binnen de grenzen der wet-
ten door de aanwezigheid hunner
hijkom~stige eigenschappen mogelijk.
Dor nadere metap~hysieke outwsik.
keling van doze finaulistische beachou-
wvingl voert 0. a. in doe natuurphilo-
sophliec tot de leer der rei~ele zelf-
standige samnenatelling aller licha-
men of de thieorie van maeterie en
vorm; in de biologSie tot het vita-
lisme d. i. de leer niiet van een af-
zond-erlijke leveniskracht; maar van
een levenebeg~insel; in de tpsycholog~ie
tot de zieleleer; in de ethlet tot de
er~kenuing der natuurlijke verhoudin-
genD als de onmiddelijken maatstaf
van natuurlijk-zedcelij k handelen.
D~e innerlijke realiteitsco nstitu tie
der dingen zelf verklaart wel on-
mid-dellijk en teni deele de wettelij-
k~e ordlelijkheid vau! het natuurge-
beuren, maar niet volledig of zco6,
dat er, teleologisch gesproken, usets
meer to vragen zou overblijven.
Want de feitelijke bepalingen der
h~estaaunde zelfstandige wezenheden
e~n ha~ar physische nood~zakelijkheid
zija, volatrekt gesproken, zelf iets
betrekk~elijks en verauderlijks; van-
duar een nieuwe nadere vraagS, die
stnzde el sotl* 1 e veegndiidst~epb-
linigen. WTant dlatiets feitelijk zdd
is verk;laart niet wcaaromn het zG6

is.e o-rondl no dlier wijsgeerage wezen
I heidfst~epalingenl der wFereldsche din-
o'en en der hierop herustende ivet
to jkeit3 is, daar in het betrek ke-
l "', niet iich zel fz vekarjte blijlk
standigheden zelf, eveumin in een
onmnogelijken immanert~en en monia.
tischien weraldgrond. Rtest dus, daar
hij er wezeu moet, dat hij gevonden
wTorde inl een oorzaak, welke in dien
zin een buitenwrereldsehe is dat zij
Op' geenl wijze kan g~r~ekend worlden
qualitatief te behooren tot de dingen
dtieer ivereld. Ziedaar de reden van
ous dualisme in de teleologie.
I~unnon wvij echter ook bopalen,
hoedanior die! buitenwereldsche oor-
zaiak meet gedacht worden? Op de-
ze vraag is ons antwroord theispisch
hed v n elec om sre I*-vov d ende

De ervaring toch leert, dat, an
oubewust~doelmatig handelendo dmn-
gen iAn beivust-doelmatige of ver.
stan delij k-o verleggendle oorzakren or
delijk worken. E~n van beide ech.
t~er: ofi bewusit of obewust doelma-
1i dhandelt iedere ordle-oorzaak; een
d a.r een' wneustkdoelmtigd han-
delijkheid in haatr nartuur zooals in
het instinktieve dierlijk leven, heeft
wonder het opzicht hiarer ordelijk-
heid altijd nadere verklaringr noo-
dig'; want just de onbewustheid
houdt in, dat zij ult zich alleen de
handelingen self niet ordende: zij
omvat dus altijd afhankelijkbeid en
daarmede voorwaardelij k eid eni
betrek kelijkIhei d. Zoolang diue de
noo zak ll e ew t le redicb ao

lend wordt, gedacht is zij zekler niet
de volstrekt-voldoeude oorzaak,
wonder welke het bestaan der we-
reldorde oubeataanbaar is.
Rest dus als eenig bestaanbare
buitonwereldsche ground der w~ereld-
ordeR een verstandelijk overlegrgende
orde-oorziask.
Voldioet echter ieder verstandelijk
overleg a~an de eischien van eco
volstrekt-voldoende oorzaak? Neen,
en met name zeker niet, als men
het anithropo morphis tisch deukt.
I~ant-het menschelijk overleg ook
in zijn volmaaktab~deokbaren vorm,
is on blijit betrrekkelijk, voorwasar-
delijk, en afhankelijk.
E-ioedanigr bet onmisbaar wereld-
beleid dan in lach ivalt moei-
lijk to zeggen, just omdat het in leder
gevarl bo ven en sch el ijk is. Toch
kunnen wi3 0. a. dit bevestigen, dat
het, om in zich de voletrekt-vol-


doeude grrond der or~de-werkelijkbeid
to ziJo, vraj moet wezen van alle
voorwaardel ijkheid, van alle afhan-
kelijkheid vau gegevens, prikkels of
welke nevenoorzaken ook, en daar-
door van alle beperking in kennia
en macht. M. a. w. Een oneindig
wijze en machtige is de eenige ea
alleen mo elijke voletrekt-voldoende
oorzask der werkelijke orde.

de ]Rtto zeam tbr kk nmder heis
tisuch-dualis ische teleolo ie dezelfde,
die Ai eude ist geetn oms va e
Aquino en anderen, bewonderend
bezielde en opvoerde tot de hoog.
ste on teerste bespieg~eling. In de
groote wereld en hare onderdeelen
a meer dan een blind-regelmatig


neut zilnI laatste s~chrijven besloot .
..Ik \-ertrouw de zorg mijner- ziel aan tnijne dier-bare M~ede-
..Priester-s, Religieusen en Geloorigen, v-oor wie ik geheel mijn
,le\-en heb opgeof~fer-d en die ik immer innig behind heb in
.,dLe liefdle \an Christus. ALch,~ ontfermt L mijner. (;i kunt mijn
.1ijden velichten en mijnet ziel verlossen uit het Vagevuur.
,.Yerv\ul mijn laatste smeek~bede dooor uwe gebeden, H.H. Com-
"Irnuniten en Otflerand~en. Ikza in d~en Hemel gtedenken -
..enu God zal L; daar\oor- loonen".
Y'erv\ult dit \-erlangen. Beminde Broeder-s, en laa~t de zoete
plicht dler kinder-lijke dankbaarheid UT bew-egen \-eel te bidden
voo0r onzen overleden Bisschop,, wi~erf e H. \Iis en de H.
C~ommunie v-oor zijne~ zieler~1ust op te dragen.
Daarom verzoeken wij ook deni Zeer-eerw~. Heeren Pastoor-s
zoo s oedig mo elijk een plechtige Requiem-M~is voor de ziele-
r~ust v~an M~onseig-neur op te dr-agen. U, bemmnde G~eloovig'en
\-er-zoeken w~ij ten dr~ing~endtst dan de H. Commumie t-e ontvangen.

Te\-ens maken w~ij U bekendl, Beminde Broeders, dat Wij'
die kr-achtens bepaling \-an W~Cijlen Z. D. H. Mg~r. VAN~BARKS
gtedur-ende diens afwepzigheid met het Bestuur v-an het Apos-
tolisch \ricariaatt wcaren belast, krachtens gelijke Beschikking
met het Bestuur belast blij\en, totdlat de H. Stoel cen Op\-ol-
ger v-an onzen overleden Apostolischen V'icaris zal benoemd
hebben. D~ie beschikking- hebben w-ij na het ontr-angen doods-
ber-icht, nog denzelfden dag ain de v-erga ler e Geeste ijen
oor-gelezen en bekend gemnaakt.
V'er-eenigt UJ allen met ons in het gebed~, Bemind~e Br1oe-
ders, opdat de goed~e G.od ons een w~aardigen Opr-olger v-an
onzen beminden Herder schenken moge.
Daarom ook \-erzoeken w~ij, dat na iedere H. M\is drie
WVees-~gegr-oeten gebedlen w~orden, totdat de keuze v-an den
nieuwen A~postolischen 1 tearis zal bekend gemaakt ziln.

En zal dit schrijven op denl Zondag na ontrangst volgens
de gebruikelijke w\ijze wordcen \oorgelezen en bekend gemaakt.

Cur-a aolt 98 Maart, 19310.

fr-. A. W.r E. J. TER hAAT


A Pr-o-Vicaris


Joan. Xi. 15i.
Ex Officio SCabattti Sti.


e


ten "erfrkoookH ken der r kn limq i
ge blunen twee maanden, nadat de
beslissing to zijner kennia is gebracht
dearvan hier7ieningr vorderen.
Het ooderzoek omtrent zoodanige
herziening wordt opgedragen ann an
der~e leden der Algremeene Rekenkamuer
dan die, welke de besliasing hebben
voorgfesteld, wraardoor de rekenplich
tietziebhuib dten die herziening
wfordlt genomen ia eene ve reen igd a
zatting der AlgSemeene Rteker amer.
Ten allen tijdle, ook; na afg fto van
het in artikel 39 bedoelde bewijs, is
d~e Alg~emeene Rekenkam~er beyoeg
tot herziening van besluit en,gfenomnin
op groud van stukken, die later blay.
ken valech to zipn, tenzi] verjazring is
ing~etreden van de straf of van het
recht tot strafvordering.
wor dmee duitalsg de kherziemogfeef
slag bedoeld in artikel :3j.
Art. 42.


DE COMPTABILITEITSWET.
YfERYOLG EN ,CBl~O'I'

AFD)EELING III.

Van d~e rekenp~lyichtigen.

Art. 3).

Alle personen en administration, die
gemunt geld of geldswaardig paper,
aan de kolonie toebehoorende of in 's
Rijka achatkist dan w-el in de koloniale
kas gedeponeerd, ouder zich hebben
of magazijnen beheeren, zijo, voor
zooveel zij een zelfstandig beheer voe.
ren, verplicht aan de Algemeene Re
kenkamer rekening af te leggen van
het door hen g~evoerd beheer.
Dzelefde verplicht oa ken door On-
den Gouverneur ook w-orden opgelefd
sann personen en administrati nD, die
met den verkoop van landsgoederen
belast zijo.


D~e voorechriften deer w~et worden Of wij dan het bestann van een
voor het eerst toegepast op d~en ordebegfinsel in de dingen zelf v r
dienst van het jaar 1011. w~erpen? Volstrekt niot, sooals ree (
De aanzuivernug en verantwoor is gaz"egd. Alleen het monis iseh o
ding van de uitgraven en ontvang- uitaluitend-itmmanent en het vo -
sten betreffende voragfe diensten ge trektheidskarakter ervrin outri 1
schieden op, den tot dusver bestaan.~e non wij. Voor ons is Ilet begi en
den voet. dler ordle iAn in i~n b~utten de cing n
b~eide. 1 n
Art.48. ok voor een kiritisclblbezlodnr n
realiame sp~reekti het reel bee ted i r
I)e wet kazn worden aan geh aall eran af0ndaeolijk 1 ziche b staan.
wonder der, titel van Curagaosche de dio an in verandering en wr
Comptabiliteitswet. kn en samenwerkinF bestuard door
odringe gltrrik e ocete
TLasten en bevelen, dat deze in het onderhodnlioe Fnatrlk onze ~en noan
Staatsbladr zal w~orden gecpleaztst, en knole is, al bren ~en wij 't nooit
dat alle Ministericele Departemen- tot volkomen duidelijkbeid en vol.
ten, Aut~oriteiteo, Colleges en AmbG- ledigfheid, iedere safonderlijke zelf-
tenaren, wie zulks aangaat, aan de stand hieid gequalificeerd door een
nauwkeulrige uitvoering de hand streng bepaaldle somn van eigenschap.
zullen houden. pen, welke som, iMn en onverdeeld,
de re~ele zijusvolmanktheid dier
yelftn digh id omachrijft en deze
van salue anelere ualitatief ooder,
scheidt. Mafar in dqeu som van ieders
INAUGUREELE REDE VAN kenmerken onderecheidt~ de vergfelij.
kende outlredingf eigfeoschappen, die
PTOf. Dr. J T. 8Jgggg een blootl bli komsa3ite 'eraziten1 k
en w~isse va lig faaie eijke ,
in de Aula der Utrechtsche Ulniversitelt. en andlere, w nerlijr 1 f ghoeid z lng
VERVOL..'.e bli ft wat zij is, niet ontbre-
VERVOLG. I k unonc noch anders kunnon
Voor wie, als wrij, den zuiver-sub- zl@. Deze laatste rwettelijke he
jectieven oorsprongf onzer kennial rm dzakelijke kaenmetken elzipswezen-
raism h Id 0r~, i'os op be~t ee heidseeigeensc~pe aaktduid t. li()
omat de mreta yie vn oh ore- dd edingfen glti ten dele aethras, ge.
feit van self, dat de workelijke wet- Rroud, bet~geen wij in den wereld.
telijkheid en doelmatigheid van het loop zien gebeures. WVant daar bet
natuurgebeuren een rei~elen groud eigen aeqd.alifleeerde zijo der dingen
meet besisten, wrelke dnoor gEldig~e van so I e~n aard hunner working i


De rekenplichtige n wordon ter za- Aan de rekenplichtigen, die achter.
ke van hun gehouden beheer niet van lijk zijn in het inzenden van hunne
ve~rantwoordelijkbeid outheven dan rekeningen, wordt door de Algemeene
door een deswege door de Algfemeene Itekenkamner een nieuwe termijo go.
Rekenkamer of to even bewija. steld.
Hierop wFordt a leen eenle uitzonde- Bij verdere nalatigheid g~eeft de Al-
rmyg toe elaten voor ben, die den ko- gemeene Rekenkamer, naar gelang
lomialen fienet hebben verlaten, inge- het verzuim in Nederland of in de ko-
val na de indiemaog van hunne laatste lonie wordt gepleegd, daarvan ken-
rekeningdrie jaren zijn verloopen zon- nis aan Onzen Minister van Koloni~o
der dat de uitkomat van het onder- of san den Gouverneur,diceen ambte.
zoekbder rekening to hunter kennis naaraanwfijet tothbet ambtshalve op-
18 ge rac t. maken van de rekeningen on kosten
van de nalatig~en, die boven len door
Art. 40. de Ailgemeene Rekenkamer worden
beboet, indlen zij daarvoor termen
Doorden Gouverneur wordtbepaald sanwezigf acht. ..
welke rekenplichtigen tot borgetelling Y oor zooveel de rekenplichtigen in-
verplicht siju, zoomede tot welk be. komaten van de kolonie gemieten,
drag. gaat de boete voor elk verzuim niet
te boven het een tweaslde gedeelte
Art. 41. van het jaarlijksch bedrag hunner
bez gewijze worden beloond, het een
Door de Algemeene ;.Rekenkamer twaalfde godeelte van hunce gemid-
worden aan de rekenplichtigfen de delde jaarlijkseho inkometen.
modellen en tijdstippen van iozending Voor ben, die geen inkomateo ult
der rekemiogen voorgeschreven, als- de koloniale kas genieten, wordt het
mede de termijnen tot beantwoordilg: op to leggen bedra~g san boete in geen
ga ede dahreotpq gean sa n~em kre- lemelz ho r gesteld dan f 50 voor
teen de verandleringen, wrelke zij in De rekeningen wo0rden verder behan.
de rek nige erethen gemadakat.termija Idreeo hdt en 81 e coup ing

neeljt de Algemeene Rekenkamer een en ingezonden.
Wanneer, ondanks de door een re-
kenplichtige tegen de gemnankte ver. Art. 43.
anderiagen ingebrachte bezwaren, de
IgDMAlgamene Rdnhame Pen mpoeainge ladian won reheaplichtige onder en*


spel van natuurkrach~en. Zij is een Zeer velen moesten zich tevreden
orde in strikten zin, een juiete rang- Istellen met een plaatsje op het kerk-
schikkintg van het vele geiivenredigdl plein.
aan 46en gemeenschappelijk doel, 'O)m half acht werdenl de PLaud~es ge.
waarin aan ieder on alles zijn ei- Ibeden, w~aarna onmiddeijk de plech-
-en plaats en beteekenis is gegfeven. tiget H. Mlis een aanvang nam.
In de een~ig-voldoende oorzaik dier De Hloogeerwf. Pater Pro-Vicaris
werkelijke wereldorde is een onein- wrerd daarbij geassisteerd door den
dig~e Wijsheid en Mlacht, die het we Zeereerw. Pater H. OKHUIZEN, Pus-
re~ldplan ontw~ierp> en vausttelde, aan toor van Sta. Maria als D~iaken
do dingpen hiun gequnalificeerde wezen- en den Zeereerw-. Palter F~r. HEsNDIKS,,
heid en verhioudingien schook, en P~astoor van W~est P'unt als Sub
aldus de dlingen zelf ter uiltroeringl 1)iaken. De Geestelijkheid vulde de
van hiet wrereldplan toerustte. banken random de katafalk.
i~e allergewichtigste conseqluenties Ondor de meesterlijke leidingS van
deer gevolgleekking bijzonefer voor dlen Eerw. frater TRicanu~s zong een
be~t grodsdieustia eni zedelijk leven uitstlekend grescrhoold jongrenskoor de
behoeven geren uHader betoog. Blijk- dloor baar soberheid zoo indr~ukwek.
baar toch voert~ zij op tot de lear kende G~regoriaansche Requiiem,-mis.
eener best~urende Voorzienighieid in 1)e Eeorw. frater C~nsmou~s bespeelde,
den xin, waarin dle Chir'isten die be- (het orgel op een wijze~, die ver
lijdt als uittgangspunt zijoer leve~ns-, boven onzen lof v-erheven is.
beachtouwing: ,,K~lein en root heef t: Aan de zij-altaren wverd te gelij-
hij zelf gemnaakt en gqlijkelijk draalgt kertijd een stifle H. Mis opgedra-
Hgi zorg voor aengen door den Zeerw. Pater N. DE
Slot volyt. GRoENu, DB62 Van hlbr. VAN BAARS,
en door den WTeleerw. Pater H. J.,
* i). WAHLIEN, P-ecretaris van %. D* E*
Na de HT. Mrs sprak de Zeereerw*
Pastocr J. vAN B~AIus Rector van
D ank etur ing."" v~iabq eq ane'r"',"' e 8
rede uit. De go~ingde redlenaar had
Aan alle Autor-iteiten en Parp- Ht tenlusu tdeP; woord ,ij t elk
ticulieren, en aan de P'ersj van san zijo geliefden leerling TimotheuR
Curagcao, dlie op zoo hioo~ \t~ ~ ~ awe iiz u ~en-~estreden, ik heb het greloof beivaard. "
ivaadeede ilzehundeene- Het was treffend Pastoor v.N
naing hebben betoondl in het IIA,,us to hooren spreken over lgr.
verlies vantt het V'icariaat door vAE N IIAhus, wiens trounwe rindd
het overlijdleni van en ijv-erige medebelper hij steeds
Z..B.8 Mgr J. J. A. Yall Baars5 \'n jongeaf hadl de PasRtoor Mou.
seigneur"' zien opyroele ndeser
betie el1o vcui Ap s- te stappen op den wreg der heilia-
etuien d ProVicais Aos- iel mogren volgen. Van dezelfde
tolicus en de R. K=. Geestelijkhe d famine, uit dpizeirde stad, behoorend
vann Curaga~o hun opr-echten en tot een zelfde religieuze order, wrareu
beleefdlen d~ank. zi) op Aruba zoo wel als op Curagao
meermalen samnen. Pastoor v. HAAiR.S
I nid 1donb gigg enp r \e jfelr3 na r
------schopsw~ijding, heeft die feestspreek
Nieuwsberichtte gen "'"" "enn hdieus zilverln PIes'"te
b~ewijs van trouwo vriendeehanp zijn

Itrag84).r lit one ans den ove~rleden
Ilisechop als manl van geloof, die
Kerkeijkebericten.in hdet T~iruis steeds krachtz h1 mR
vio n nan eind rn >iign
Onder bustengewonen toeloop vanr De kroon der gerechtigheid sal
geloovigen en belangatellenden an- hiem ooke nu ten deel Eqo g~eralen.
dersdeokenden nam Dinsdagavond Na de lijkrede had de zeer indruk.
hazlf zeven def rouwle~~lrhtightoid voor wa~kkonde plechtigrbeid p1aats del,
svijlen %. 1). 11. Algr. VAN fBaRus eenl Pontificale Absolutie. De Zeereerw.
aanvang. Hoofd- en zijaltaren waron Pater v. D. ELZEN, S~T. V. U. PAVERT,
in 't zwart gehiuld. Door het weg J. Mi. v. WEERE~LT, en de Zeereerw.
nemen vanr een reeks hanke unit het HaerJ. MEYKNECHT, metrouwfkoorkap
middenschip was er voor de Comn- omhangen, namen ooder bet balda'
mauoiebank een grroote ruimte be- kijn aan de vier hoeken plaats op
schiktbaar gekomen tot plaatsing hunne zetels, de H~oogeerw. Pater
van een kominklijk baldakipn, dat Pro Vicaris was g~ezeten aan het
met ziju sierlijk opgenomen, breed b oofdeinde van de katafalk. O)p keu-
uithangende zwvare gordijnen een rige, onberispelijke wvijze zong het
waardig middelpunt vormde der def- jongrenskoor de droeve bourtzaugen
tige rouwyeratoring. Het wapen van terwlil een der vtif ofi~cianton
Moneigneur, older rouw~floers, prijk- noa elk responsortum de absolute
te in 't midden van den hemel van Igal en het gebJed zonS.
let baldakyin, de vier kolomnmen Dit~ was een waardigi slot van de
droeger. het wapen van Z. H. den zoo droeve en tech opbeurendle rouw-
Paus, den N'ederlandschen L~eeuw, plechtigheid voor de zielerust van
do Initialen van Mouseigneur en deni Mgr. J., J. A. va A.~us, w~iens
Bli~schopsmi~ter. Stool, mjjter en staf, naam wonder ons in zegening zal
lagfen op de kat~afalk, midden wonder blijve~n.


Zeilachepen
Stoomsehepen
Totaal


120


144 schepen.


1'orige maauden 243
Totaal ge~neraal 387 schepen ge-
clurende het eerste kwaertaal van ditl'Ier ;lere valn den vertrekkendlen
commandant van H. Ml. Utrcht en
Jlevrrouw\ VAN; HECKING CO(IILENBRKAN.
DERC-1~, EIA M LANDER HE!. was ep
n oeodag~navoud een diner ten gou-
ver~nementsrhui7ze.


Ser-enadle.

IDealgemleen geachtF! en zeerI verdien
stelijke Kanpelmneester J. P' R~oswar
JON Vjerde gisiteren Ziftl Zilvcirel
bruiloft;. Onder de vele bewijzen van
belangstelling, walke de jubilaris en
zijo Eebctgenoote in ontvangst had--
den to nemen, zullen zii zeker
ten zeerste vereera zijn gewFeest door
de srs madc,e nelk aderI~aoc i ie a
l~raciat.
D~at was een w~elverdiend~e buldle.

Rattenu on unizeni

Gedurende de laatste 83 dag~ren
\verdenl in het fiscalaat~ aangebracht
"rI dor middlel van petroleuml vecr-
S347 rotten
100)1 muize~n.

Langazaamn etenl.

E~en Amerikaansch professor', Chit.
tenden, van de Yale Unijversitcit,
beeft met behulp vano een nfntal
Studenteo trachten vast to Atcllen
I veue~n eens mensch eten mnoet, oln tB

21 Studenten bjoden zich rioor de
prefe an rzieken, gezol nden, zwnlk.
Lang~zamerhand werden de port~ies
a rminderd. rmnamenaarmkate deze
d~aan. dl. \v. z. ze werden better gre-
kautod.
Aldle d~ealnemerse oudervonden le@
spilsoer~tering knapten o, de meargiier)s
wuer ln gezond; het. gewicht namn niet af
enz de spierkrac~hl werd gr~ooter. Zelfs
de sportmannen, die wonder de 21
msvreeun onderdoupden geet akrwade ge
den zich opgewekter.
De utela vnde pef msdat
blee hoe ade seach oet v~el inder
voedsel toe kan, dan hij g~ew-oon.
lijk opneent, en dat een ander pro-
fessor, toen hi' beweerde, dat wie
geen unr er voor over heeft om te
e el og enr md dmaal waard is,
Veel etlen is ,mear" een gezcoonte
en bovendien een verkwistingf van
maatschappelijk kapitaain tweei~rlei
f~orm, eerst door de hoeveelheid on
verder door het krachiveries.
Het Panama-Kanaal,
Men schrijft uit New-York san de
N.R. Of
NIn een onlaugs te New-York g~ehou-
den rede heeft president Taft en-
k~ele mededeelingen over bet Pana-
makanaal g~edaan. Zoo zeide
hij, dat de sanvankelijke asnleg-
kosten enorm waren gestegen met
een vermeerdering namelijkr van
157,300,0)00 doll. boven de oor.
spronkelijke raming. Als oorzaken
van deze stijging' gaf hij aan de
stijgingf zoowel in den prija vas
materialen als van de arbeids.
loonen, welke er heeft pleats ge.
vonden sedert 1904, toen die eer.
ste schattingf werd gemaakt. Ten

tm ge gdelte vee releder go r -
ven dan men zich mn 1904 voor.
stelde. Door dit laatate krijgt
het kanaal voldoende breedte om
steeds een on~afg~ebroken verkeer in
beide richtingfen te doen plaats
vinden, daar de grootate schepen
zeer gemakkelijk elkaar zullen hun.
nen voorbijgasu.
Ook is het noodig geweest het
ela vorane ana mbet ha al


ten Oceaan belangrijk te wij ~gen-

me suie b jn de base van Pn.
ma, sal thans het kanaal vier mij.
len op bet see-peil bet land inloo.
pen, en zullen eerst daar eluiz~n
buiten het bereik van eventueel vij.
andelijk geschutvuur van ult den
Grooten Ocenan w~orden aange-
bracht. Deze en andere wi'z' ig. g
en hebben de kosten zeer b lang.
rij k doen stijgen. Ook zij n voor
droogle ging en andere werken in
het be ang van de gezondbeid
groote 80mmen ultgegeyen en is
als gevolg dearvan de Panama-
strook zeer vooruitgaan wat levens-
voorwaarden betreft.


Es on alimeisto pocleroso del mi alto valog
nutritive en el tratamiento de la


TISIS 0 Tuberculosis Pulm088?.
La' cura de esta enfermedad as solamente cuesti6n
de nutrici6n, y la EMULSION DE SCOTT imparte
al cuerpo el m~ximo clenutriciba con el mninimo de
esfuerzo para el aparato digestivo. Comanica A los
tejidos orgamicos su grado mrinima de eficiencia,
transforma el cuerpo de ddhil y extenuado en fuerte
y robusto y lo coloca on la condici6n mis ventalosa
para resistir la invasion de asJ bacteriasl 6 microbios,
que es precisament e o lo que consirst la cura de
la Tuberculosis.
LA UNICA EMULSION RECOMENDADA i9
POR TODOS LOS MEDICOS
SCOTT & BOWNE, Qumicor, Nueva Yeak

---I


het baldakijk. Rond on het bal^
dakiju stonden banken, met zwart
overtrokiken, voor de Paters, terwijl
aan het hoofdeiude een zetel alet
bidbank voor den Giouverneur w~s
gereserveerd.
H~et greheel was werkelijk een kunst
stuk van rouwyersiermng, wvelke die-
pen indruk maakte. Mren voelde
het, het goldl Iler de laatste eer to
bewijzen aan eery veel g~eliefdlen,
htoog vereerden Bisschop.
Toen Dilcedagavond het licht out-
stoken was en geheel bet priesterkoor
baadde mn een gloed van licht, moet
he en dezen aljdtenden ahtkergroud
ie per otblmo id n h crlj 1 o

dee Katholieke ra le hihed
a emi e droetheidrouwp hchtigheid*
rutreen nogl jeidig eu copv~
reeds omstraalt. D~e d~ood der recht-
vaardigen is een opgraan ten eeuwsi-
genslehven, en overbr n naar de hle'
melh eg orie en za igei ..
W. E. oogeER bl~ re idoe eaxde
plechtigheid, bijgestaan door de Wel
eerw. IatersenA.SuKb I nnent ', SI

Zeereerw. Heer Pastoor J. MlEY-
KNECHT en de Weleerwv. Pater P.
P<)lERz als cautores fungeerden. Na
de gezong~en Vespers, werden de M~et-
ten gebeden van het Officie der Over-
ledecen.
Den volgfenden morgen was de
Hoogedelgestr. Heer Gou verneur, ver-
gezeld van zijn Adjudant, wedlerom
tegfen"oordig, terwil1 de Edelgroot,
achtbare Heer Proculreur-Greneraal en
vele hoofdambtenaren de plecehigheld
met hunne tegenwoordigheld vereer-
den. De Geloovigen vulden het ruime
gebouw tot in de uiterate hoeken,


Viechtindustrie.

De COur, ('ourant verneent dat den Heer
Hl. J. C. HENRIQUEZ door het Bestuur
der kolonie opg~edragen is om een reis
near Miaracraibo te doen, ten einde
een onderzoek in to stelleni naar
stroosoorten, greschikt voor bet v-er-
vaardigen van hoeden, en naar al-
les wat verder met de hoedenindus-
tr n eorb and stof brengen wij
gaarne het Bestuur toe voor zijue
xbetoonde activiteit.Ll. Dinsdag maakte het B~estuur
van het Alg. NIed. Verbond, Groep
Ned. Antillen, een rijtoer met dames
naar bet qluarantaine-etablissement.
Jookvrouw SCHUURBEQUE ROEY~E en
hare reisglezelin Mej. NEEP deden de
tocht mede als gast van het B~e-
stuur*
7 1)nderdafa rulpu ns e zi ul
mn de bovenzaal der Societeit ,,De
Gezelligheid", hiet onderwerp der
lezing, die door den Heer Gouver-
neur der kolonie met ZHEG's. Adju-
dant werd bijgewoond, was. E~en
aardig hoekje in Nederland.
Door aifwezighbeid van den Voor-
zitter en outstentenis van den On-
dervoorzitter der Groep opende de

F8 eringos na, alin we aelko teh
ben gebeeten, verklaarde hij, dat
rrze %7an bet o auB r d~er Goop
qpn zich had wrillen nemenenee-
zio to houden over een streek in
Ne ~erland, die, zooals een vreemde
schrijv~er gezeg~d beeft ,,zelfe voor
de Nederlanders iets geheimzinningg
raanbiedt, dear weinie er gewfeest
zija en van dezen emeesten de
provincie sleebts in schniten heb.
ben doortrokkren, zoodat men in
de andere deelen van Nederland er
van a reekt ale van een ver verwij.
derd laud."
In boeiende taal sette de Freule
het ontataan der Zeeuwseche eilan,
den utteen, leg~de ult hoe dear de


strijd mnet een der machtigate ele-
menten wFordt g~evoerd, vertelde ve-
le eigenaardighed~en van bet lev~en
der bevolking in de province. Een
lichtbeeldenstoestel gaf te~lene in
beeld terug, wfat door de bekwfame
spreekster in woorden werd uitge-
drukt.
AQan het slot bedankite Jonkvrouw
SCHUURBEQUE HOEYE voor de out.
vangst haar hier to beurt gevallen
en ver~klararde, dat zij hoogat aange-
name indrukk~en deer koloole me-
deneemt, die naar zij vertrouwt on.
der bet Bestuar van ~Mr. Tn. I. A.
NC`TENs verder tot bloei zal komen.
1)e beer G;ouverenr bedankte de
Freule voor het genoegen, dat sij
den verbondsleden beeft verachaft en
verklaarde, dat zij verre de ver-
wachtingen had overtroffen, die
men van de lezing bad.
De Heer MlOSEs S. L. MADURo be-
dankte den HEGJ. Heer Gouverneur
en deda~auny imt dame rakndieoren
uit, dat bet voorbeeld van de
spreek~ster navolging moge vinden
en met den NIederlander, die hier
overkomt, telkens iets moge over
weaien van het dierbaar Moeder.
land, betgeen bepatald strekken zal
tot verhoog~ina van het bewustzijo
van stameenheid, het doel door
het Verbond beoog~d.
Toen het lich theel ddn testel de
ortretten van A i. d oningin,
K. E. de P~ri den rdlerladenn op
het doek weergaf, weerklook een da*
verend aplaus'
Algemsen werden ook toevejuicht
enkele door den Hear C.I.KEB-
LER opgenomen kiekjes van ver-
scheidene der door de Fruele op Cu-
ragao gemaakte tochties en toea
aan bet slot de Heer H. MANUEL,
die met het toestel workte, bet por-
tret~ van Jonkivrouw SCHUURBEQUE
BOEY'E ea have reieaezellill te san-
schouwen gaaf, bereiakte de bijv~als-
betuigmng wonder de sanwexigen bear
toppunt.
De Oor, c~our.


Wiiegens verbouwing der Sint-An-
nakerk; zullen de kerkelijke diensteo
des Zondiags en g~edurende de week
op de gewone uren gehouden wor-
den in het groote bIuis No. 104,
Breede Straat. D~it hnis heeft tw~ee
ingangen; aen in de Breede Strast,
en een in de Hendriksteeg. Voor
siekenbedieninlg des yachts wordt men
verzocht aan de achterdeur in de
Hendrikateeg naa te willen bellen.

vaa~rwei.

Mlet de Prins Wtilleml V zullen de-
zer dagien naar Nederland vertrek.
kon de Zeereeriv. Pastoor JT. W. G.
VANU BJAARS, Directeur van het Sint_
Elizabeths-G~tasth~uis, en de WTeleerw.
Heer F. J. A. VAN DEN DONK, rector
van het Pensionaat ,Welgelegen"
WIij weuschen Hun E rw. een alleI-
zine voorspoedige reis en behouden
annkomet en hope Hen weldra we-
d~er in de besete gezondheid in ons

De Vrijmonedige.

Reeds 34 jaren lang beeft de Heer
C. D. MEYER hot redacteurachap
waarg~enomen van De Vi'#moedige,
dis ronderdag 11. ziju 35sten jaar-
ga g is mget~reden.
En woord van bulde aan onzen
geachten Collega, ZEd een lang en
g~e ukkig leven van harte toewen-
so en '

Sheeproart.

Gxedurende de maand M~aart zijo
onee haven bianleageloopeu:


11 edi~erland. il


Advertentien,


Ondergeteekende, Pr-esident
van het Bestuur van het St
Elisabeths-Ga~sthuis, deelt aan
belanghebbenden mede, dat gre-
dlurende zijne a ivezig Ted de
Vice-Pr-esident 1V. TER MAA~-T
in zijne plants op~treedt, en
roept teens zijnen Fr-ien len en
kennissen een har~telijk 1 aarw\el
eni tot w'ederlziens toe.

Curaglao 9 Apr-il~ 1910.
H. VAN~ BAARS.P, e A. ViH (len Donk., pr.,
Rectort van hlet Pensionaat.
,,WTlelgelZegenl", neemlt hlierbij
a~fscheid vanl zijn vriendten en.
kennissen, en dlrukt zijn spijt
ui1 met in d~e gelegen ent te
siju geweest hlun persoonlijk
vcaarwel to Ze~gtn.
St.~~~ Toakig
Mlaandag 11 Aprdi a. s. ge-
w\one ver-gadering. Aa-nvang
HALF ACH1T.
De Dir-ecteur,

R. J. C. WAhHLEN.DE HIEER EN MIEVROCH'


tJOH.N DEWVAR'S
BEKROOND MlET

50 (Loule5! tyldailles
Agenten voor Curagno,

R. S. de LANNOY.
Bekientlmakin *

De ve~ranlop van ZILVEliEN
GO)UDEN en JUW'EELIEN
VOIORWERPEN, beleeond ter
SparC1 en Beleenzbank: van '2
September 190st tim 28 F~ebruari
1909)!, under~ No. 51>44 ,1: tjmn N.
3542 A, zal plaat~s hoebben op
Dond e~rdlay dIen 10; Apr'il a. s.
en Yogneo n< er(l Tclltlag:en..
Bo~langfhebblende~n word~en verI-
zclcht der? ver~koop tot voolrhomen
d~oollr: do nnzuiver~ing dler ver-
s~chluldigdle interesten.
Curalno, den 9 April 1910.
De Vo~orzitter,
A. JESURUN.
1Vegens vertrek uit de hand
te koop een Aanta~l M~eubelen
en een goede piano.
Tebezichtigen.
VandenBranzdhof Stfraar
No. 8


~I~


Adverteert steeds
Amig00! (i CHIrtrCO

het Ileen t g'OIOZOI (181

hollRtndstie bladen in

(18 kolonric.


INGE1ZOND)EN MI1IEDEDELINGEN.

C~OCKRTArLS THERAPEUTIC


Las~ propiedlades alimenticias y nu-
tr~itivase del aceite de higadlo de ba-
calso dependent en absolute de las
g~rasas que ent~ran on lat composi-
cidn natural del aceite. EstAsI gra-
sas son digeridas .y asimiladas con
much m~s facilidad que las otras,
debido & lEa presencia on el aceite de
bacalao de clertos compuestos deri-
vados del higado, que permiten la
pronta emulsificacibn del aceite por
los fluidos del est6magao- y hacen
que su absorci~n por la membrana
mucosa se 11sve & efecto can m&s fa
cilidad y con msls rapid& quela de
ninguna otra grasa.


ornalker :
ALPRETDO F SIN'InIA O.


t uPger heeft als burgemeester v-oor
W'eeuen zeer veel goedaan, zelfs zijn
tegenstanders mnoeten dat erkenuen.
Onuder Zijn1 bestuur kwamuen de ge-
mneentebedr~ijven: gas1, electriciteit ert
tram, die groot~e wrinsten vo(or de
stard leverenr, tot een v-oorbeeldige
organisatie. E~norme parken ierden
tot ve~rfraaiing. der Stad aa~ugeCleg.
D~e salarissen d~er beamirbten eni de
loonen dier workLlieden werden verhe-
ter~d, pen"sioenfondsen werln get-
sticht, voor owllen van~r C dagenl en
weezen werd ultmunteen d ,rezorgd.
Spaarbanken worden opgerichtl, een
arbeidsheurs kw~am tot stand.
G;een wlondter, dalt do~ bevolkins
ran W:eenen d~ezeni bur~gemueestr als
op de hlande~u droegf on de~ latste
w-eken tijdens xijui ziekte hemn vele
blijken van hu;rtelijk~e blltangstelling
schonk.
B~ehalve ziju grroote~ verdienaten
als burgemeester, 10 we~lke betrek-
kino- hij mnettertijd toonde hioe ze
gen?'ijk een echt katholieki bestaur r
voor ecm gemueento kn re,
heeft I neg~er ook onschanthare dien.
stent aau de K;a t holielke Parlti in
()ostenrijk bewezen. Iij~ heeft in dit
katholieke land de macht van de
door hun geld~ overheerschnen el e.
ralen gekortwiekt en de verschillen.
de anti-liberale pa~rtijen vereeniga
010 ecn :h ristelij ksocina l program
ult te voeren, dat hiet aanzijn heft
geschonke~n aan \-ele nuttige instel.
li ngen waardoor CDost~en rij k ten
voorbeeld str~ekt aan aneelan-
weclsprekende~ volksredenaacr en prak-
tischen politiotus, van 11'eenonr's
grootsten bulSrgmee~ster,' zal latug in
eere blijren.


FRANKRII~.K.


E~r is een comm~isir, ondler v-oor.
zilttrschap~l van C~ombes, hezig mnet
h~et onderzoek inr zake de liquidation
dfer k;loostrlSn ergedere. Combos ktn
zoodonende zelve een~s zien, waartoo
zijn strip~l togen deJ Ke~rk hereft ge-
leaid. )l~ie ezttingen der kloosters,
dirrnende voor lielfda-digre workien, voor
het onderwijs, voor do propag~anda
van hiet kantholiek goloo~f, zijove-
dwnepnn in cle zakkeln van ha~ndige
adlvcarten en boulrsspeculanten. H-et
Iland Zal er weinigr vanLI zien enl de
woerklieden zullen laing kiuncen wacho
ten, vci6r zij de lo tsverbeteri ngen
grenieten, die hiun door,,het milliard
der congregaties"~ zouden geschion-,
kien worden.I
Het schijUt tbans vast to staan,
dat D~uez, de in hechtenisi gienome'n
liquidateur, niet 5 maar 10 millioeu |
hieeft verduisterd.
d~ledaramagt acitr ufvros it( 1oent
outdekt, jarenlang heeft kiunnen ste-

letH t atst w 3t 12< duiellijedis9
mnen w~eet, dutt de liqluidaltie van
v4 deagrje postenecint Ildr
qluid tou .. I~e e "st is tl uver ~-
Ikamerleden e in hoogepl~aatsen ge-
nioot.
1)e bovengenoem do~ commiisie gaRt.
nu een underzoek instelleni: lo, naar
de omsitantigh-ed enn welke met de
benoemning van 1)uezs tot gerechlte-
lijki beheerder en zijo Ranblijven in
dit amnbt in v-erbandl stnan; 20. naar
de begoinstigingien vaIIn welke zijde
ook, welke deze benoemiul zou heb-
b~eni aidervou den.l
Daanr zal wel eenl en underr ana
het lichit ko~meni, dat vernietigend is
voor de thains in Fraglkrijk heer-
sclchode, anticlericale parTti, a1ls men
d3en nitlslug ten minute~ jlist uit
partijbelangi, uiet ver~holen houdt.
Ilet onderrsoeki naar de verduis.
teringren vaRn Tas~ schijnt reeds nan
getoond to hebben, dat hij vtin den
Ranvang of zi'n1 hoekhocudine zoo
ingerichlt heeft, dat zijn knoeie3rijeo
tnorcilijk t~e onitdekken w~aren. Of lie-
rer hiieldl hi! geon Iiockhouding~, wel.
k;e dIanI naulm verdienit. Hij maakte
slechts notit~ies op losise blades, zon-
de f oderlijk 1 r~k to houd~en van
re z<>nadtic der mroeaderen en zijo
ei en beu respeculat ies. O)nder dese
o stan digihed eo zal het moeilijk i


7,in oerde vano-~ van zijn
l~~i eri n te oo flmelen"'
G;ebleken is nof dat 1)uez zich nogi,
behallve antn ve ~duisterling~ van het
neld der orden, nan andere oneer-
1 jkbedln beFeft sch uldjo ga~m aakt,
iv iardoor een yroot RanH @eii
gerni'neerl war en.
Duez g~ingf volgens een vast
steem te work. Er waes natuarlik
Penig toeziebt op zijn handelingen.
Hij dekte bet ontbrekende bedrag
va~n de eene liquidatie met de geldea
van een volgende en dat dourde
zoo voor tot half FIebruari, toen hij
de aearachuwfing kreeg,~ dat zijo
zaken voor 5 Maart inl orde moes-
ten ziin, of dat hij auders zou i
worden g~earresteerd. flij most thans
wel bekennen, dat er een reusachtig
tekort was.


De ministers Heema~kerk o~n Tal-
ma hebben er deni minister v. SwFin.
Ideren immers geen grehei'u van k~uu.
Inon maken, dat dr. Kuyper hiun
1904i verklaard hadt een onclerhoud
met H. Al. de K~oningin gehad to
hebben, pn dat de K~oningin toen
wonder den nanm des schrijvers te
tioemen, dr. Kiuyper gespr~okenn zon
hebbcn over een brief, waarin g-
w-ezen werd op de mag~elijkiheid e~-
ner occupatie vanl ons vadeprlanrd,
bijaldieni onzerzijds nietw gedan l
werd omn onze kustrerdediglun in
beteren toestand to beengenr.
Go)k bes~taaIt, er gerrpronde redlen om
san te niemen, dat dr. K~urper den
lieer Swindereu persoonllijk op de
hoogte heeft ges~rteld van~r hetgSeen de
gdaKoniniotn hlem in 19104 heeft mnede.
1)e hieer v. Swvinderen wvist dus,
toen hij onlalngs in zijn schriftelijk
antwoordl aacn de E~erst~e Kamer ver-
klaardle, dat ,er Rchlijo) noch schR-
duw- bestood van iets. dait in 1904 -
reden too bezcrgdhesid kon o'even",
dat deze zijiae verklarine in 17jurech-
ten str~ijd \vas9 met betgKe n de verant~-
'v~oordelijke minister van 19041 hern
\erklaard had
Bovendieni wist de heer v. Swindle.
ren, toen hij rervolgens nan do cer-
ste Kanmer moiidelino te ve rs t an 1
gaf, dat hiij dloor de Kioingin go.
machtigdc was, on het bestaan van
tlen brief des Duitsch-en keizersl togen
te sp~reken, dat hij de Kioning~in
daardoor in eene onaaugename po-
sitiebhracht, daatr het hemt wel be.
k~end was, dat de Koningin in 19)04
met een Harer minister gesp~roken
I ad over een vertrouwlijken brief,
waa~rran zij d~en schrijver miet heeft
willen noemen.
Wi'J willen uit de biovenstaandcl
vaststaande feiten geen verdere con-
clusies trekken, marveroorloven
ons de vraag, of minister v-. Swin-
darenr niet corrector en cfus better
zou gehandeld hebben rfoor zijo por-
t~efeuille op te geven dan gebruik
to maken van den naam van Hare
511ajes tei t, onze zeer ge ier bi e id ge
Voratin, ter onltkenuing eercer ge-
beurteniY, w~aarvar Ziij in 1904O-
volg~ens verklaring van Hawar toe-
maligen minister het bestaan wel
had erkenl.
~Nar ankndl~ring~ van den door de
,,N.RIott. Ct.' uitgetspoken twijfel en
van meeningS, dat dr. Kuyper hiier
greroepen was orn te sprekeo, zegt
,,ife Nederlauder' de juistheld vau
zlin me ledeelinlg volkomeu to! handr-
haveni, claar ,,uitae beatebron" san
het blad bekend is, ,,dat dr. Kuyper
tegenover den minister van1 BIuite)-
landische Zaken ten sterkste en ten
Ptelligste beeft outkend ooit miet den
fleer Van Heeckerenl over een brief
van den Duitschenl Keizer aan Hi. l.
de Konlingin gesproken te hebben.D~e burgemneester va7n Wocenen dr. Lue-
ger is overleden. Dr. L~ueger was een
man van buittengewoone beteekemns.
G~roote daden heeft hiij voor Wee-
neu, voor Oostenrijki on voor ret
kathiolicisme volbracht.
Luegrer word~ in 1844~ g~boren als
zoon van zee~r eenvoud ige oud~rs.
Zijn vader wvas beind an het
technologSisch kabinet van die W~en-
sche Hoogeschool, ILuegrer bezocht
tot zijn 180 jaar een edliool voor
meer ultgebreid leger onderwije; hij
verliet dlie school in 1802,? toon zijn
vader stierf en hij de zorg kreeg
voor zijo meeder en tweec zuslters.
Tochl wordl het hem Ilatcr malik
voor advocaat te studleeren.
NA zijn proimotie bewnoor hij Ziel'
reeds spoedigr in de politieki. 10 18i5
woerd hii gehosenl tot lidl ran len
Wieenschen gremeanterand., nadat hi.1
roads vroeger lid van den Ned er-
Oosten rij k sChen TLandday was ge-
worden. In 1885, werd hij tot licl
van den RijksrAndc gekozen. In dcue
instellingen voerdr byi atl spee~dig
een beftigie oppowitie toge~n de deF-
tijds overmachtige liberale beer-
schappij. In den beginne haRd hij
in den gremeen teraa c1 sleebts een


paar medestanders, doch Ilangza-
merband groeide de macht van de
katholieke sociale partij nann. niet
het mist door den arbe~id van L~ue-
g~er, die van vergfadering tot ver.
gardering trok on de! partij to or-
ganisieeren. Bijua 20 1Jaar voerde
hij den strij~d tegfen het liberaliamle.
ook door zijo krachtige oppositie
in den gemeenterand. tot bij over-
winnaar word. In 1894 word hij too
vice burgfemeester gekozen. De ee-
ste-burgemeester dr. Griibl vond i
hieria aanleidingr om ontelag to ne-
men. Hij word toen, met veel strijd.
tot burgemeester gehozen mear de
Keizer w~eigerde zijn benoeming to
be~krachtigen en het duarde tot 1897,
toen ook de Neder-Oastenrijksche
Landdag christelijk-sociaal in hear
meerderheid word, eer aijo benoe-
ming bovestigd word. .


Kiuyper-va nHeeckeren.


De LStanddaard beat de volgende
klaria .


ver.


N'u men in de Fransche en Bel-
g'ische pers op den understel en'
mear nooit best~aan hebbenden brief
oft dslonr orhe rlei erkmoanare nt
een korte verklaring'
Dat gedurende de international
pannningr m 1904 en 19051, die ver-
oorzaskt word: lo. door den RluJ-
si cb Japa{9s on oorlog (F~eb.dle e
duchtheutl voor een oorlog tussch~n
Duitechland en Frankraik, die eerst
op 8 JTub 1905 door ding to Parija van de C:onferentie
te Algeciras wFeek, zich een en ain er
kan bebben voorgedaan, dat ook onze
Rlegeering tot verdubelde waakzasm-
held en tot verhoogde olazichtig-
beid noopte, spreekt to zeer vanzelf'
omO ero ietswoordba ataer spd 1%d
Opzoesn ljba oled
beef~t de hear Van Hieeckereo thrins,
allicht teneinde hiervan iets na ers
to hooren, getracht, een der toen-
m >ien mnishersoeunit aa tn tie
nmmmer zou moaen :eeneu zont r
opzettelijk door 8. MC. de Kioningin
daartoe gemachtig-d to zijn.
Zulk een machtigingrrnu is annge-
yraagd eni verkregen, toen dr- Ihit
c9b0e3 pasklastiugp eet bep 17m uier
verzocht; maar het zou toch in al
te fla ranten strijd zijn met de, meest
elementaire opvatting~ van den eer-
bled, door tee g~ewezen minister
aafu de Kiroon verschuldigd, zoo
deze gelijke machti fing aan g~g
vr gen, alleen met het oog op de
dor euKaelid, Io a zl i
ge steetel vam bweren be une! cole
di evan geheim.
ezegg 0: i0 zlln eigen stelsel.
De beer Van Heeckeren bewneert
toch, daar elated of dit just is. nog
dienstdoeod gezant zijude, destijds
door een der ministers over een g~e.
wichtige international aangeleg~en.
beid in consult to zijo geroepen;
een consult dat uiteraard nooit an-
dere kon hebben plaats gebad dan
in stipt gebeim, en wauarbij van een
nog opzettelijk opleggen van geheim
nooit sprake kon zija.
In verband met de in 1090 ver-
kregaen machtigino- kan ook alleen
worden nitgeepro en, dat de bedoel_
de voorzitter van den ministerraad
nooit aan epaig minister, minister
van staat, Kamerlid of ann wien
ook, de verzekering beeft gegieven,
dat door Hare MIajesteit de K~onin.
den ijan a.Ldien)uitschen K ei
gram zon zijo outva ngen, weaarin
met vreemde in men m~g hf de bin
o7 a dvrdad aig zu bdr ~
zjk. 3uk re dref k9f8 atuk is heni
berhtte nooi onde ab toe ,
zijuer kennia gebralcht.

Een oud-minister, tevens oud-K;A.
merlid sch'rijft aan ,,de Telegraaf '
Nu, dat de bioneolandsche zoowel
als de buitenlandsche pers over het
al of niet bestaan van een brief van
den Duitschen keizer zoo goeed als
uitgeprant is, en men thans vrij
algemeen tot de conclusie Gekomen
is, dat or in 1904i n'en diG laise
den heer Van Swrinderen, toec wel
iets Rebeurd moet zijo, schijnt het
oogen lik gekomen on de rol, die
minister Van Swinderen daarbij ver-
vuld beeft, ook~ eens on te graAn.
Het sandeel, dat de beeren ~uy-
per, v. Heeckeren, v. TiL~hen Serls
e.a. bij dese kwfestie gehad hebben,
laten we than geheel onbesproken,
on ons te bepalen tot een paar
opmerkingen sangaande de houding,
die onze minister van Bustenlanideebe
Zaken aangenomen beef ..
De heer v~. Swinderen hee t zoo-
ale bekend bij de besprekingr deer
aangelegenheid in de E~erste K~ames,
duidelijk doen uitkomen, dat hil
door de Komangm persoonlijk ge-
machtigd was, om het bestaan van
dien brief op de meest pertinente
wlyze tegen to slpreken.
Hij heeft de Komngnin dus in het
geding gehaald.
A fgezien van de vrang, of het
wel in overeenstemmina is met den
plicht van 'n constitutioneel minis
ter om de person der Koningins


- sij bet ook indirect te betrek-
ken in een debate over de seer deli-
cate vraag of een zaak waurs of
niet waar is, wil het ons voork o-
men, dat de minister v. Swinderen,
alvorens zich op bovenbedoelde wij-
Ze nit to laten over gebeurtenissen,
die in 1904 plaate gevonden heb-
ben, zich eerst echri telijk bij den
veran twoordelijken minister van
dien tijd, d.wz, bij dr. Kuyper, had
moeten vergewfissen, dat er destijds
faderstand alets gchied w~as*


:,1, ~Y KK, U. S
--ata I)Jr Las ''
Almafce-

El ,Luz D~iam ante"' as el finicu
Aiceite de Carbdu 6, Pretoleo, goe
urloante el largfo period de 36
an~os no hia causado ninguna des-


POtographisch InmMhtg.

Soublette et Fils,
IOFPPOTOGRAPEN
VAN


iram


gLeven kennis van de geboor-te
van een Zoon.


Curagao, O A~pril


1910.


BEKROOND
die AmlsteIrda;m 1880;.
,,Antwerpen !S885,
,,Chicago 1893, en
,, Curagao, Eerlste Prijs Eerel
rnedaille, 1904.


~dater~kalt Otra


b~a uraao,


-annlfOt ~u-

begeht- ~mid
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs