Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00050
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: April 2, 1910
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00050
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 1 MBs ) ( PDF )


Full Text


!


I


I ii


_ I I ~B~e ~I I


E~s C~ourant aki Ota sali toel'r:I 8a Sra.
Su prija di abonnemenlt to 11 2I ,-li pa : pagA~ padilant~i.
Pa lugarrnain foi Curagn\o, Rannilr. Arbn. St. Mlar
tin (P. H.), St. Eustartius i Striua fl. 10.-- pa~ anjtr
Un1 numlero soi fl. 0.1i.
Ami io di 1 te 7i rrgel f 0).5l (.rdar I~re;:l mas-


I _I


van de Orde der Predikheereu,

Titalair Bisschop van Teachira on Apostolisch Vicaris van Curagao,

Ridder in de Or~de van den Nederlandschen Leenuw.


J


Dib Blad verechijnt elken Zaterdag.
A bonnemen teprije voor Curagao, Bonai re, Aruba
on de Bovenwindsche ellanden per drie maanden
fi. 2.- met vooruitbetallug.
V~oor bet Buitenland per jaar fl. 10.-
Afsonderlijke nummers fl. 0.15.
P ans der Adverten~t in van 1--7 regels f. 0.50; voor el.


CuIarapa 1 A pril.


Voor ons treurend oog rijst zijn fiere gestalte, in de vol-
le kracht van den mannelijken leeftijd, met gezond, blozend
gelaat, met minzaam vriendelijken blik en veerkrachtigen
tred. Geheel zijn gang en gebaar el. zijn spraak getuigden van
nog jeugdig en kracht~ig leven. En in zijn omgang ? Teeder
was hij en vol liefde als een moeder, onwrikbaar tevens en
sterk als een diama;nt. L~ief had hij de menschen, maar oven
alles beminde hijl ziju God. Vol symphathie en mnedelijden
voor armen en ongelukkigen, bereid om te helpenl waarr hij
kon, doch onverzettelijk waar het zijn heiligste beginselen gold,
vurig ijverend voor de eer van God.
Priester was hijl en Bisschop tot in de diepste diepte van
van zijn ziel, vol eerbied voor zijn verheven waardigheid, zich
zelf steeds meer vergetend in nederigheid, scherp lettend op
eigen onvolkomenheden, om in Gods genade zich immer meer
te louteren en te heiligen.
Deze Priester was in waarheid een aindere Christus. Met
den H~. Paulus kon hij uitroepen: Weest g~ij mijne navolgers,
gelijk ik het ben van Christus."
Voortdurend nam hij toe in welbehagen bij God en bij
de menschen en ging overall weldoende rond. Als Hoogepriester,
als Bisschop als Hoofd der Geestelijkheid is Mgr. VAN BAARS
allen voorgegaan in eerst zelf het goede te betrachten en het
daarna aan anderen te leeraren, zich zelf onbewust ten voor-
beeld stellende aan geheel zijn kudde. Daarom heeft God zijn
licht op den kandelaar geplaatst tot luister v.an s'Heeren
Huis .
Zeer zeker, zulk een Bisschop was onze kroon en glorie.
De Katholieke Missie van Curagao mocht groot gaanr op het
bezit' van zulk een Apostolisch Vicaris. Hij going zijn volk voor
op de paden der gerechtigheid en voerde zijn kudde met vas-
te hand langs rechte wegen.
Helaas, eerst wanneer men een groote schat verliest, leert
men e'r de volle waarde van beseffen, door het gemis, dat
zich laat gevoelen telkens opnieuw. '
SWant Mgr. VAN BAARS was niet slechts het Hoofd, maar
ook het hart en de ziel zijner Missie. Zijn leidende en bezie-
lende kracht drong overall door. Alles ademde zijn geest, alles
werd verwarmd door zijn liefde. Zijn vaderlijke zorg strekte
zich uit over alles; niets was hem te gering.
,,Zijn dagelijkrsche bemoeiing was de zorg van alle de
Kerken," voor de zuivere verkondiging van de Leer en de
waardige bediening der H. Sacramenten. Onder zijn krachtig be-
stuar werd het aantal der kerken vermeerderd en werden alle paro-
chies tot grooteren bloei gebracht. Het Katholieke onlderwijs
werd verbeterd en uitgebreid, de verpleging der zieken meer
overeenkomstig de moderne eischen ingericht. De armen, we-
duwen en weezen waren het bijzondere voorwerp zijner mil-
dadige liefde. Het Katholieke vereenigingsleven kwamn wonder
ziljn bestuur tot ontwikkeling, de katholieke persg~enoot zijn
beyoorrechte bescherming.
,.Wie werd zwak wonder dat hij zwak werd, wie geargerd
wonder dat hij mede ontgloeide in ijverzucht?~"
Veel, zeer veel is ons in dezen jengdigen Bisschop ont-
vallen en de hoop op nog ruimer zeg~emng werd ons ontno-


men en in nog vele goede verwrachtinigen werden wij teleur-
gesteld.
De dood heeft de ziekte voornitgezonden en een benau-
wend lijden over hem gebracht om zijn jeugdigde kracht te
breken en hem tot zijn gewillige prooi te bereiden. Maar niet
eer zou deze Bisschop vallen als offer van den dood dan na
Seerst: de aureool van heiligheid, die s-traidfe om zijn hoofd, nog
schitterender gemaakt te hebben door het martelaarschalp.
Met heldhaftig geduld heeft hij geleden, droeve dagen en
lange nachten, te midden van het meest folterend lijden een
ieder stichtend door zijn minzame vriendelijkheid. In nederig-
heid is hij gestorven na vrijwillig afstand gedaan te hebben
van zijn waardrigheid. Hij is gestorven in liefde, aan God zijn
leven opofferend voor het heil zijner Missie.
"In het kruis lag zijn kracht". In het kruis heeft hij over-
wronnen. Hij heeft zijn kruis gedragen ten einde toe, tot boven
op den berg van het lijden.
En toen de Goede Vrijdag ten einde was werd hij van
het kruis algenomen en begraven.
Maar zijn graf zal beerlijk zijn. Hij die met Christus is
gestorven zal ook met Christus verrijzen ten eeuwigen leven.
Z. D. H. Mgr. JACOUSv, JOANNYEs, AMIBROSIUS VANT
BAARS werd geboren te Tiel 6 April 1854, deed zijn rehigieuze
professie in het Dominicanenklooster te Huisen 28 October
1873, en werd 15 Augustus 1879 te Utrecht Priester gewijd.
In September van dat zelfde 3aar werd Z. D. H. benoemd tot
professor aan het Sint-Dominicuscollege te Nijmegen, van
wraar M~onseigneur 15 Mel 1881 vertrok naar .de Missie v-an
Guragao.
Na op de eilanden Curagao en Aruba in verschillende be-
diemingen te zijn wferkzaam geweest, going Z. D. H. mn Maart
1892 voor een jaar naar Nederland met verlof en vrolgde,
kort na zijn terugkomst, mn Jumi 1893 Mgr. Fredeniks op als
Pastoor der Sint Anlnaparochie te Otrabanda.
Z. D. H. Mgr. H. A. M. JOOSTEN z.g. benoemde bij zijn
vertrek naar Holland den 7den Maart 1895 Mgr. I, J. A. VAN
BAARS tot Pro-Vicaris der Curagaosche Missie en toen, w~egens
zijn ziekte, aan Mgr. JooSTEN door Z. H. den Paus een coadju-
tor werd toegezegd en hem de kenze werd overgelaten, wees
de doorluchtige zieke Mgr. VAN BAARS daarvoor aan. De
H. Stoel vereemigde zich met die keuze en benoemde Mgr.
VAN BAARS, na den inmiddels ingetreden dood van Migr.
JOOSTEN, tot diens opvolger den 15den Februani 1897. Op 23
M~el van het zelfde jaar werd Mgr. van BAARs te Port of
.Spain op Trinidad tot Bisschop gewijd.
19 Jumi 1909 vertrok Monseigneur wegens ziekte naar
Hlolland, en ontving de Sacramenten der stervenden 14 Januari
1910, vroeg uit eigen beweging een paar dagen later om out-
heffing van zi1n waardigheid, en werd 13 Februari 1910 door
Z. H.den Paus als Vicaris Apostolicus van Curagao ontslagen.
Op 26 Maart 11. ontvingen wij hier het telegrafisch be-
richt dat Z. D. H. overledlen was mn het Sint Antomiusgesticht
te Rotterdam.
RE. *, *P


Zaterdag 2


April ISIO


7ste JaIanrgag


N~o. 1870


MIGOE


DI


CURACAO


WRIE K BL AD I


vooR DE CURAqAOSCKE EILANDEN


BUREAUX VAN DIT BLAD
flEDACTIE: W~aterkant, Otrabanda, No. 223
ADIYINISTR ATIE: Ple18 n 0800[(113, JO. 12(), Pi termllai


Zijue D~oorluchtife


Hoog w~aar~digheid


Ambrosius


Mgr. Jacobus, Joannes


Baars.


van l


verbonden grebeurtenissenn standvas-
tigr verloope~n. In de wettelijkh teid
is reel miets m-eer dan in de n~or-
za-kelijkbeid; en daarom ook is dephy-
sisch-oorzakelijkie verklarmg~ de ee-
ugrei~le. D~e finaulist d aaren tegfen
beantwoortdt dle vraung bo~vestigend.
Want voori hiem omnvat des wettehj-
ke oirde mecer wo~rkelijktheid danr lou-
ter-phyvsisch oorzak elijkI gehFoureni.
Voo~r hem dus omvat~ die wette~l3-
kie ord~ening noodzakelijk de a~nniij-
zingS vanl een dlieper gelegcan en-
Ael, d~t~ de workringS der pyllsisc~h e
oorzaken ini vaste banon leldt on
bes~,tuurt~.
Stelt men hot vr~aagstukr z6, ,d~n
blijkt reecds anu-standsH, dat dof te-
leologische 'tana~lyt~isch wetenschap-
crrtk OdPT~zO~k VlOltrekt onge-
rept laat~, ja, in zijn volhieid veron-
derstelt. WantrP de teleoloische theo-
*rie undterzoekt niet, welkie ~e-
.paalde ourz;akelijke inetoren d~aarin
w~erkzaurnmxj. ,ij aar op> groud van
het erkiendsR felt; der w~ettlelijk~e retge-
liuo- hetwelk de~ bijzondere weten-
sel appeni naa~rr bijzo ndcerhod~en on-
derzoeken, st rlt zij haar vrang,
voorthouwend op hetgeenm analytisch
wetenschappelijk word gevonden.
Xlen zie~tj luernit oak, hoe dlen tie-
leologenl grootelijks ten onrech~te
ivord t voo rgeworpen, dat; hurnne
meeniing z.u steunen op o~rkende of
vermeende leeinten mn do natuur-we.
tenschaippeli k~e verklaringS der ver-
schijuse~len. l Vant gesteld, watt al-
thans denkibaar is, dat de natuur
wetenschap dloor do anwrijaiing alle
natuurwretten en valn alle natuurlj-
ke en concrete omat~andigh~eden, een
volledig beeldl v an het w erelrlge-
beulren zou hebben ontw~orpen, ainn,
sa11 blet einde duis van het rnatuur-
wetenachappelijk ondrerzoek, blijft
nlog de teleologSische vraag to stel-
len, ja, dringt zich to sterker op,
of de alzijdig bekendle wetteilike-be-
paling van bet were~dverloop nade-
re verklaring door een dieper gele-
o'en regelend begrinsel noodigi heeft,
ja dan neen.
Het teleonlogisch vro agstukI ligt
dus op bet Febie~lder metaphycsica,
het wtprat niet opgelost mnaar ge-
steld door det definidieve uitkomste

nt Tesersc l a rmw sel bestaat
wijsbe~geerte~, docth tusschien mechn-
oistische en finalistischie metaphysi-
ca
TePleoo,. 3pgi0 zijo wvij op rroud van
het~ beginsel, dat de workelijkheid
der wereldsche dingen near hua vol'
ledige realiteit e~en voldoenden wer'
kelijkbeidsgrond~ tooet hiebben, en
st-eunend op bet recht vatn dfen den'
kenden mensch om dien volo-eden
grond, zoo nroodigr, ooki on er of
buiten de veratchijnselen te zoeken in
aan te wij~zen.
We-lnu, ook het meest volledig ge-
dachte natuurwettenschalppelijki we-
reld beeld, de voltooilde physisch-
oorzakelijk verklaring van 't wereld-
verloop, zegt mjet auders en an
oiet ainders zeggren, dan hoe, dalt 1 '
naar felk;e w~etten en natuarlij e
ver~houd~ingecn, het we~reldpr~loces ver
loopt. D~e natuurwetensebapF c~n-
stateert bet felt valn orde on re
go~lmarat en beschrijft het in zijn bi'b
zonderheden, maar larat het felt ze 3
on verklaardi;de vraagu aar den grolni
dier orde-bepaling stelt x zyl ve
door h~aar ultkomst~ell, ma.Trur ist
die vrang nietlop,. ,,~ en t ten zegdt atl s1en zeert jist, ral 0
ven miet de op ossing flf hiet raadsel
sel, maar vormenl zel e rale.
kl i~T~n, 1%ey ,de wettien F~en e it
het standlvastigf verloop aesl civer ln
Ischijudsolen for ulneeren jfslniets r'aag
o hal n ic hdd dn nder wo

oe: ap is de stnd valstige wettelje

unatitg t e~in cans menlq a er
iss cchtineen uitvlucht of better een
echte schuilplaats voor gewilde on-
kunde. Tocoval is niets anders dan
i~f een woord om onze oakunde to
belekrkeuvisb tel 11e usam mar il


ru~, lkdt onalt seo ndverokmiasd ze-
laten wettelijkheidl der casualiteite-


a wtendheid besonaat o ten tde re
den der standvastigheid harer sa.
mouloop, mag toch zeker geen ver-
klaringfsproeve der workelijke orde-
ning beedten. hWtl mtam~e ,, oeal
zegfgen, nerlijet no~odzaeljhd be- o
geon innrik voolatrk esprokhen, ook
zr maar, 'ttrk 11 wat ~oo
anders had hunnen ud va den,nood.
doet men dazn an ers dan de ver.
makelijkheid van eelln na eren verk-
klaringagrond voor htk eenigwlaen e
lijk bestasnl a e etieelk ierdte eaoevlo
uitkomen Fetliki de teen
leer dau ook niet ofeer dan den
po ilng om1 het or defi on r ver
be rnegelijke sekh ju ded naamszelf
andering te ver lartmeidoor zict efei
en haar gehe le wjshi komt k*
telijk near op de volgende uitepras .


de wereld verloopt z66 en niet an-
ders, ornidat myj ou eeumnaal z60
verloopt.
Of men nu het wereldverloop op-
vat als een voortgaand ouatwikke-
lingaHproces, ja dan neen, doet niet
ter zake. In geenr geval g~eeft de
evolut~ieleer meer dlan nadere b~epa-
ling van de wijze, waarop bet wet-
Iteijk gere~gelde! erehiplr~ces verliep,
ini green~ geval rueer dan eeni aan-
wijzing van den weg, dien bet daar-
hij volg~de. Outrzakelijke verklaring
vant hlet gebearen zelf ge~eft zij niet,
veel uniider ve~rklaart zij do we~tte-
lijkk~id cler ourzakeijke factoren en
nlatuu rlij ke omastandigheden, welke
die gevolgfde ou twi k kelingarichting
bepaalden. WVas dus de geschiiede-
nie der wereld een outwikkelings-
p~roctes, dan is het dit process, dat
naast ph ysischl-oorzakelijke oak wijs-
g~eerigre verkilaring vraagft; dat is on
blijft daarom~trent de wtijsgeerige
vrang to stellen: of dit on twikrke-
lingsproces finalistisch of zuiver me-
chanrischh tnet worden begre en ?
E~en nader afzo uderlij k beginsel
mloet dlu saan do wFettelijke orde
en regelmasrat dler physisch-oorzake-
lijkre verschijoselen tou gro~ndslag lig-
gen deaar doze op sich alleen hua
eigen wettelijkhieid eu de bepaald-
heutl hlunner sam~enwerking niet vol-
***

In het aatnwijzen van dit onver-
mijdelijk ordebeginsel zijn de teleo-
logen op verre na nliet Mn van zin
en opvattingf, zooals bekend is. In
d~en ground b~erust het bestaande ver
schil op atw~ijkende meenin en om-
treat oorspronr en waard eonzer
evennis, op empiristisch of idealis-
tisch subjectivisme van den eenen
I~ant en min of meer realistic
objectivisme van do andere zij-
de.
froor het em iristisch subjectivisme
heef de er ennuti k vn een re~ell
roadar bovenzmnne ijd orde--peginsee
on er en buiten de versc quneean
hoogatens zuivere denk- en geloofs-
wraarde Doelstrevindg ekentt dbe r M~ele

zin~st ve daairbhunite n deor be

leole ischeo cauur s Touwinfi be
rust alleen op een onw~eerstaanbare
behoofte on het natuurgebeuren
to duiden naar analogie van one
bewustzijnsleven, op. de behoefte om
in de n~atuar als in ons eigen le-
ven zin on beteektenis te lezen. Dezelf-
de ana-logit: brent anderen tot de
veranderstelling, dat de physisch-
mechanische verschijuselen overall als
in one, een psychische keerzijde be-
sitten, dat het natuar-gebeuren (naair
bet voorbeeld onzer eigene reflex-
handelingen) als gemaechaniseerde
strevino-- of wilshandelingen kan wor-
get het strevingskarakter wordt dan
\ran self het teleologisch element op
het r at Uu rSe beu ren overgedragen.
\fisechien ook kan men (suools au-
fi~eren zeggren) de teleologische be-
sclhouwing geheel en al) herleidea
tot een instinktieve beoordeeling v-an
het cnauale natuurgebeuren naar het
waardebegrip, als de uitdrukking
van algemeen-menschelij ke gevoels-
elemen ten.
Andlers leert het idealistisch sub-
jectivismie op het voetapoor van den
o'rooten Kioningdberger wijageer. W~el-
bewust mnaakte deze den autononsen
e~est, die dloor zijo a~susebouwin 8
en ilukvermogen a priorid eeig-
strueert, tot middenpunt der we-
reld. In het wettelij k-verstandelijk

denk1r da e aes hj sln e n a

ahtscet lijt neic a a easer edig
ervaurngveberacien op a~l ~btidben

rulmnte. Hiedbij eher enl ke be-
zinoende re e zic onmoga ] blueer.
leggen. Met name zij a en b 14 ven


len trachten te begrijpen. En on-


Ilekooukrihet naurelurbeo pter -
schouwen naar de analogie van het
Orga~nmseh leven. De kern der teolo-
gasche natuurbeschouw ag nu is niet
a~nders3 dan deze bese ouwingewijze
ddr lizinnend rhedte, n udregebbroe
steld zi) het begrip van het to ver-
werkelijken geheel als eerst gegeven
voorop, en dlenkt zich de ge eurte-
nissen ale dearom aericht, als doel.
strevend, of als werk eener redeli k
workende oorzakelijkheid. Maarde
ze bezinnende beoordeeling: beeft niete
objectief-reiiels. Wij vinde-n en ken-
nen doelstrevende oorzakelijkbeid in
het redelijk-zedelijk leven des men-
schen; maar van een aldus werkend
natuurlijk verst~and hebben wi~j geen
ervarring noch ook maar bet e-c~
rnate to eitieve begrip. De in sc


weaaiin rle ffstAnd plans heen too (c
verachillig wanneer de aankoop, of
voortbretigingf is geschie~d) voor de
geschatte geldswraardle go~edgeschre-
veni en mlet een gelijk b~edrag belast l
b et artiketl, waaruit le tak van dienst,
die dle goederen behoef~a t, de uritga~af
tot annschatting kann kwijien.
Ingeva~l ten las~rte van eenl begroo-
tingspo~rst muinder it betaald~ dan iet
bedrag, wa-armdc'e dle nitgaiven tel-
acerolge vanr tlrze verlstrek~king2en1 zon-
. den moeten w-orden verminderl,
wrordt het \erRchil ten h~ate van de
middelen der kolonie geboekt. Is ten
laiste van den beg!rootingapi3o st nog
niets bota~ald, dan wor~dt de geheele
w~aarder van de verstr~ekte goederen
ten bate van die moiddelen geboek~t.
- anneerr na de booking ten bate
van de middelen betalingeui ten las-te
vaul een begroo(~tingapost gedaan wr~l-
deni, kaln tloor overboo~king bet bedrag
dier betalingen zooveel mogelijk wvor-
ien ve~lrtainderd met doe ten ~ate van
de3 middteleu gSebookte son.Y'ereveningen op rekenring of mn min
der~ing geschlieden alleen voor gedane
diclnsten, en nimomer mogen de vere-
vende sommen dan nogf overschrijden
vie,r vyfde pedeelten der' bedtragfen,
\vaarop blijkens behoorlijke bewtijzen
van oplevering rechtis verkrfege.

IIDE HooveF s on.
Vanl de verantwl~oordingy der koloniate


AF'DEEING f.
Van, del contr6te.
Art. 3 3

D~e contriile over de koloniale uit-
gaven en ontrangsten greschiedte door
die Algremeene Rekrakamer in Neder-
land overeenkomorstig deze wet en
voorts naar de than bestaande of
nader vast to stellen bepalingen voor
de onti~l der St~aatsuitgav-en en

;npfas g g edlela in ae hdoudt ile nle
gemeene Rekenkamer de noodigfe re.
sisters on ecue behoorlijke controle
te verzekeren.
1)9 Al~gemeene Rekenkamer deelt ha-
re bedenkingen tegen de verevemiag
der uitgaven en tegen de boekmng der
ontvangste n aa den M~inister van
Kiolonii~n madle bmuaen drie ma~andeu,
nada~t de beseheidenl bij de KaIrnier
zi jn g~rekomnen.
Bij die meededeling voegft zij de be-
schieiden, waartoe hare b~edenkingen
betretkkingf hebben, ter imzage en voor
zooveel nootlig ter ve~rbetering.
D`oor den G;ouvernour w~ordt ond~r
dagteekening van de afeluiting van
het dienistjaar eene rekening van de
koloniale uitgfaven en outrangseten
opgemal"akt, die v66cr of op detn latat-
sten Mlei van het daarop v-olgend jaar
dloor tusschenkomast ano den M~inister
van K~oloni~n Rnando Algernueene e-
ken~ka-rner gezouden worlt.
D~ie rek~ening wijet in de volgorde
tfer brgrootingfen met gelij ke omsehrij -
ving der artikelen on ouderdeelen af-
zonderlijk aan:
in uitgaaf:
beh rleraamnd bedrag en wat daarop
in outr-angst:
het geraamd be~drag otn wat daarop

aonr~ren idb r zoe a e ut
~aenals deio tv getim betreft, en

d om men voidoaan, welke verachul-

lij daermeldkt te usv zoovel m1em
scheu de ramingen en uitkomnsten.
Hij de rekenino- wordt een staeat
overgeleg~d, die naar ondersfcheidin r
der d~idns jare gInbotnti~~le t o 11


g as uitdgan a vroegr dentae
v~rven, ensdelshe dij it~ggee no
betzij door ver a ringu vrijgevallel,
auderdeels verachuldigd gebleven ziju.

Art. 35.

De in het voorgaande artikel om-
schreven rekening wvordt cdoor do Al-
gemeene Rekeakamer, un vergfelijking
met de door hear gehouden anatee.
keningen, voorzien van eene verkla-
ring vau bevinding en binnen drie
maanden na onovangst aan den Mli-
nister van Kioloniian teruggezonden,
wonder mededeeling van de bedenkin-
gen en opmerkingen, waartoe het on-
derzoek van de rekening; en van de
daartoe behoorende verantwoordings-
stukken aaoleiding heeft gegeven,
voorzoover die niet reeds in haar, in
het oledartikel te vermeldei,
jaarers:pn~4 ag sijo opgenoen


Art. as.

Jaarlijks v6,6r of op 1 April zendt
de Algemeene Rekenkamer aan rone
een volledig verR1ag van hare wori-
zaambeden over het afg~eloopen jauir,
waarin tevenis vermeld weorden alle
onttlekte ouregelmatigheden en a~fwij.
kinrgen van besjt~aaue verordleninfen,
benevens die uiaatreg~elen, welke zij in
het belaHng van het beheer de~r gfeld.
tuiddelen wenachelijk achit.
Dit verslagS, waarinl wordct aangfe.
teekend de stand d~er rekeninug van
's R~ij ks schatkist unet de kolonie,
wvordt medegedeeld uAn de! Staten-Ge l
neraal on aano den G;ouverneur tr
ovecrlegg~tingcaau deu Tolonialen Randl.


Fan1 de or~donnatteurs~ en anldere vietf reken.
plichtige landedienareae.


Alle landsjdicanare~n, die zouder ter
zake rekenplichtig to zijn oor or-

reelhatig apu I zr maaort~oe zi g
h~ouden zijo, middellijk of onmiddlel,
lijk man de kolonie schadeooebrenrn~en n ~
zijn verpl~icht die schadce to vergoeden,
D~e vervollgino van en1 het veriaal
op de b~edoelde lanidsdienar~en in Ne-
derland, hunne erfgenamnen of recht-
verkrijgenden geschieden volgens de
regelen, bij de Rijkswetten vast~gesteld
of vast te stellen
Voor Curavao word~t door O)ne in
dit onderwerp, voorzien.
Art. .3H

Al wie beyoegd is of gedelegeerd
wsordlt tot het aangaan van schulden
en t~ciot de beordee~lng en het ouder-
zoek van vorderingen ten last van
de kolonie, alsmede tot deb~-etaalbaar-
stelling daarvaun, mnag Diet tevenR
zijoi rekenplichitige.
In ('urag~ao kan in bijzondere ge-
vallen van rlit voorschlrift, worden af-
n oewfeken .


INAUGUIREELE REDE VAN

*rf Dr J. Th Beyse
in de Aula der Utrechtsche Universitelt.
VEnvoIo.

R Met deze besprekingen is voor ous
: get bestaan der wrer~eldorde atls feit
gag~even. D~aarorm cok is het, z6
verstuaa, het eenigi mogielijke ult.
ganigspunt eener rei~ele natuarphi.
losophie, en tegelijk het eenige3 na.
tuurlijkte feit dat rattioneele verkla.
ring vraagt. Mlaar dezo! verklaring
kan blijkbaar niet bestaan in Gn.
zijdige klachten over de onvo~lmaatkt-
heid deer w~ereld; loiter verzuch.
tingen over wati or better en o.
mnaakter had kune en ijn. D~e oorza-
kcelij ke verklaringf der Feit~elijk b-
staand~e, zij het dan ookr on vol.
mnaait~e, ordce en reg~elmnaat, datt,
Inaar otok datt alleen is, vu~lgrens one
de taalk van re?~ele con nuchter~e we-
tenschap.
lhienevolgens is de eigenlijke of
als men wil de primaire teleologs.
sche vrtang alleen deze: welke oor.
za k als dde voldi niod I e b e <

orde mloet worden aaugewezen?
Eers~t toen~eover ben, die totd de

uo dakl3hi vn een on u if
ki heije rvb seek 8,Ta eena1 cl

ore els j dz oten rijmt e ae orza.
zuk ende bestaauekne ode da n is et


aanstonds zonileklaar, dat deze ma.
terii~el is samongesteld uit reekseen
sean oorzakellj ~er tndedn versethi n

deldkt ~voereldk rlo po on mir'delij


like krachten der organic e n
orbganisef ed gn. hisaktieved e
uivere n tuli ke krachten onwveer-
spe kelj kuur de verklarin selemen-
te de I7eedorde. Maar de volle-
d ae wferel jekheid vanthet best an-
de wereldproces ornvel niet bledeo
reeksen van oorza tlj k der onten
verschijuselen, maar ~oo e we te.
l ij ke regelin$ van dtit verloopin be-
paalde richtiog. Eischt nu dewet-
telijke ordening der gebeurtenissen
een afizonderlij k rege end begineel
in of buiten de wereldsche dianen,
~a dan neen, ziedaar de kern van
het teleologisch meeningaverechil.
Het anti-finalisme beautw~oordt die
vr~aag ontkeDneud. Volgfens deze mee-
orng zijo de wretten miets anders
dan de algemneene formuleering van
do w~jsea, wero~p do oort'skelijk


1)E COMPTABILITEITSWET '

1' Eurotac.


Airt. 24.

K~oloniale goedere~n, hioe ook g!-
nasmd. wroulrn aiet. aan een scu~ldl-
e~ischer afgestaan in h~t~ voordel lr
van het artikel der. b~egrooting, w~air-
nit zijne vordleringi moet wsorden g~e-
kwfeten.E~lke verev-ening oni btaa >a~r-
stelllnFe 1 net bti landlenero ret hie-
paald iij artle 3-3, magrn zi
op bet bewijs van het verk regen
rechit, v-an de schulde sechrs. ,4
De, bacyheiden, w-e e tl 001 ( e
schuldeischecrs tot staving huinn~r
vorderiurn enmoeten w~orden ovetrg-
legd, mooten beantwvoorden anu~ de
eischen, dlaarvoor door (ons te stel
len bij algemeenenr maatregel van
bestuure nada d e Algemsene Reken.


Art. 2G.

Deultgaven behlooren tot den
dlienst van hot jaar, \vaarmn ~e
rechiten dler schuldeischers vai die
kolonie zijn vekeebeholudens
de ultzondiering, gemaakt in het
tweedo lidl van artikel8.
(;ratificatiiln en subsidia; behooren
tot den dienst van bet 63aar, weRar-
in zij ziju verleend, tenzij bl) de toe-
kenuing anders is bepaald.
Voorschotten behlooren tot den
dieost van het jaar, nvaarin zij zijn
be~taalbaar gesteld.O~nverev-end gebleven vor~der~ingen
betref~fendle afjiesloten dlieristen w~or-
den, mnitsi %ij met v-erjaardi zijn, ge-
kweten e~it do~ som voor onvo~orzie-
ne uitgav-en v-an hiet dienstjaar, waar-

det keljin a Tndznee ijk \erraentaw I

~enever I i gaven, die w90rden te-
ruggfegeven tie d afsluiting van
dlen dienst, die er muede word belast,
w-ordon in mindlering der uitgav-en
van hiet betrokken artikel gebracht.

Art. 28.

Behoudens die bepalingeni \an ar.
tikel 30) ziju alle vorderingen ten
last van de koloniale haishouldelij.
ke begrooting, die niet aan h~et D~e-.
partement van Kolonii~u of aau het
koloniaal bestuur schriftelijk zija in.
godliendl binnen achttion mnaandenl na
de opening van het dienstjaar, ver-
jaard; zij wrorden niet verevend norti
betaalld, tenzij on b~ijzoudere rede-
nen de voldoening: van die vorde-
ringen vci6r de afsluiting vaun den
betrokken dienst~, in Nuederlan~ dloor
Uns, en in de kotlonie door dlen G~ou
verneur, machit wordenl toegestaan.

Art. 2.

D~oor of vanwege het boofd dr
b~etrokken ad~ministrat~ie wordt aan
den schuldleischer, zoo hij dat ver.
langt, bij de indiening zijuer rorde.
ring~ ceen behoorlijk gedagteekend
bewijs van ontvangst der ingedien.
de~ stukken afgegeven.

Art. 30,

V'oor zoov-er ten opzichte van sp~e-

vialen veverapei Nie Iaassel is huli

palon i de biv egbrene jlr d nt ee
trkeen ntSenra pensield e~nen, ne-
bedag bepaaldn is on welker ere
veog met afhainki3eerlijk is van ee-
ne voordroarfand nq-enidogen vadnsu-
Ytngle ual ance, artlei


vende v rderingren, wFa voor mu
da~tea[ of ordonuanti;;n van betaliig

O)p ail sub 1 vermielde in de ko-
lonie verschuldigde Yorderingen en
op alle in de kolonie tot voldoe-
ning van vorderingen afgegeven
mandate ren eodo~niantgi~ zide 1

gemeene verordeningen g~esteldle ter
mrijuen van verjaringf toepasselijk.W'anneer voorwerpen, wrelke voor
den kolonialen dieust zijo sange-
kocht of voortgfebracht, wo~rden af-
~estaan san een anderen tak van
dienet dan die, w~elke de uitgaaf
tot aankoop of voortbrenging ge-
lastte, wGOr t de be rootingspost,
beatemd tot sanscha aig van gelijk-
sourtigeo behoeften lahet disastjaa~r,

onbewijobare maar on vermijdelij k
teleologische'uatuu rbeachtouwming be-
hoort due (voor one menachen al-
thane) gehleel en atl tot het gebied
der zuivere rede, in die r~ij de~r Ver-
nunit-idei~en,
Intellectuarlistisch~ en volunitaris-
tisch is K~ant's opvattingf der te-
leologie, nar hernl op versechillendu wij-
zen voorgesteld oni uitgewerkt. V'ol-
geus sommnigen bijv. ziju de calfusle
en de teleologfiache~ natnuarbesHcholWi1-
gen beide too~puasingenr vani het denik-
beginsel en van voldoenlden groud op
het veraschij uselenvrerloop, diochl in
togeno~vegete rgeseld richting vanr Jen-
ken. Voor aurderen is het teleolo-
gisch beg~rip niet~s anrders dan de
uitdrukking der logiach-a~st~het~idch-
ethische behoeften van onsA denikei.
D~e meest consequente doorvoering
van het a priori door K~ant
gesteldl gaf zeker He~gel door ziju
vereenzelvigingS van idee-ontwik keling
en zijn, waardoor de natuurteleolo-
grie van zelf wordt her~leid~ tot dlia-
lectische redelijkheid der Idlee, welke
zich mn hanr voorwerpelijk don~rken
tot natuar ontvouwt.
A9fgezien van de bijzonde een,
zijn deze en vterwants theoriern prin-
cip~ieil voor ons onarannpneme ].
HIet empirisime en zijn olverdrochts-
theorieiin wvorden gehieel breheerascht
door de leer der reF~ele onwaarde
van alle metap~hysiek begrip en oor-
deel. O)mdat de ervaring inl het
bewustzijneleven alleeni doelstraving r
en bJedoeling vindt, atcht men bet
natuurg~ebeuren zuiverl-oorzakelijki en
ateleolog~isch~. Maar dleze gevo~lgtrgck-
king is miets And~ers dani de uit-
drukking" van emp~irisjtischl-wijagee-
rig vooroordeel. eke~r eig~en psy-
chische doelstreving of eigen overleg
is inr bet natunrg~ebeuren miet er-
kenbaar, w'el echter or~de en regel-
meate, wet-telijke richting on doelma-
tigheid. Of er nu aan die w7ettelijk-
held en doelmatigrheid in of buitton de
dingen een almonderlijki beginsel ten
groode ligt, die vraag kan het em-
parisme miet anders dan afwiji~end
befatwoorden; want dit beginsel
draagt in leder geval een bovenzinne-
lijk karakter. Op de doelmatigheids*
vrsag past dus voor ben o~f een me-
chanistisch antwoord, ifE agnosticie-
tipchel onthoulding. E ich in beel -
dend,' dat de teleologrisrphe quateur-
beachouw~ingr bet natualrgebeuren als
psychische doeletreving opva t, of
het althans doen moest, trach-
ten zij het feit, flat deze werell-
beachouwingI~o alom bestant, to
verklaren dorhunne overdrachts.
theorie~n, welkie eigenlijk; duidelijk
moeten makeni, langrs welken wcg
zoovelen onweerstaanbaar tot die
illusoire opvatting worden ged~ron-
gen-
Voor one echter, die in het na~tuur-
gebeuren evenmiu p~sychisebe doelatre-
ving of eigen overleg erkennen, manar
het fundamienteele wtantrouwren tog~en
alle metaphysteke kenrrs op goede
grouden niet kunneu deelen, bestaat
dat beletsel niet, bietwelk het, empi.
risme verhlindlert te zoeken, wat en
hoedanig bet rei~ele en voidaoeudec be.
gmnsel is van do wettelijke d~oelmatig.
heid in het natuurgebeuren.
't Idealistiech. subjectivisme maake
dlen geest tot het middenpunt der
wereld. Consequent; sluit zich da~arbij
aan de overplantsing dier natuurwet-
telijkbeid naar do orde van hiet den-
ken, de herleiding der teleologie tot
transcendentale red el i k heidl of lo-
gisch-et~sthetisch-ethise e noodzakt-
lijkheid. Mlaar dat alles staat of valt
met de algeheele qualitattieve subjec-
tiveering; onzer kenuis, met hell dprio.
ri mn den zin, zooals het door Kant
wee~d gesteid on door synre navalgers
w~erd uitgewerkt. Doch jusat dearte-
gen bestaan bl] ous onoverkomelijie
bezware .
Wtordt verv~lold.
Onee,,anljc. ,, gdieslVan beyoegfde zijde~ wordt aan de
Blades in Nederland het navolgfende
medegedeeld :


Uit verdlere in verachillendle dag-
bladen verachenen artikelen blijkit,
dat zich in den lande de meening
heeft gevestigd, als zou kort g~ele
den de voorechritten omtreat do wi :
ze waarop de Godedienstoefening bi
de marine moet worden gehouden,
gewijzigd siju.
Dit ie echter onjuiet. Er is wel
van het Reglement op den inwendi-
gen dienet on Hr. Ms. Gorlogsecebe.
pen een her ruk uitgfegeven, maar
de voorachritten betreffende ,,Gods.
dienst" zija volkomen gelijkluidend
gebleven.
In de wijze,. waarop bij de Ko-
ninklijke marme de godedienstoefe-
ming moet worden gehouden is dan
ook sedert de laatste jaren geen
veranderingf gekomen, zoodat 't als
volgt sal blijven geschiedea:
Buiiten de havens eo reeden van
het Rijk in Europ a n van de Ooet


on West-Indischle bezittingren wordt,
weder en wind dienenide, dies Zou-
dager op den voormiddag~ Pen gods-
dienistclefening gehoudenr, w~aarbij,
indien zulks3 mogelijk: is, zioplaat-
sen wor~d en beciba esteld
voor allen, dlie daarnaan deelinemen.
1)ie godsd-ienste efenio nmoe~t wcr'-
den bijgewoond door een ioder, die.

hoort, b~lijkcendce uit- die opgav h Iij
Zijn indieoett redling of nii(, I~late oF-
ficieele beechleideon, onI die niult dioor
eiekte~ of emllige denterihtig
vecr~hindlerd is.
Zij, die! ni~tl t~ot can crkend erk-
genoootechlap, behoorenl en nriet door
den die~nst verhindalrd zijn, mlogenr,
indicln zij hunl verlangena daart ue
kenhllaar maken, de gods;ditenstoofe.~
ning bijwonen.
Alleen aall lien, die v-erklareua
da ;t dioor bet dleel nlmen san do /
godsdianarltoefenir lg hun godedlienet~i-
goe overtuigin~g geiveld zoude worden
aangeduann, wordt d~oor dlen com-
mandant vrijetelhngr verleeudl..
1)e grodedtiensRtoefenin g, waarbyi too
mogSelijk dr! commnandant tegeuivoor-
difi mroet zijrr, eestant ini hect voocr-
le~zen van teen gehodc en een leer~rede
Wanneer o~r een muziekkorps aan
boord is, kan de godecdienst~oefe mng f
wordelrn aanrgevatngen on geuindigd
met koraalmuzlek.
WVanneer het sho~ip zich in een ha-
ven otter reede bevindlt,worden de
schepelingen., die dit verlangien, in
de gelegenbeid gesteld aan dlen wal
hun g~odsdienatplichten to verrullel.
Voor jeugrli~e schepelingen in Pcerate
op'lecdingr is d~e kerkgangf op Zon['-
dogf verplicht, zoowe~l aan boord
als aan den wal. .
Tijdens de godlsdienstoefening mag
niemand de plasts, waar zij grehou'
den w~ordt verlaten. Het voorlezen
varn het gebed en van de leerrede
en de verdere leid~ing der godsdienst-
oefeningeu wolrden opgedra~en aan
den officer, die naar bet oordeel
van den commandant daurtoe het
meest g~eschikrt is, tenzij de con-
m a ndan tpersoo nlij k d ieta sk wen scht
to ver~vullen of een van de offcicl~ere
zich vrijwillio- beachikh~aar stelt en
dua~rtoe gescciikt wvordt greoordlecld.


NietlWSbericaten.


her vervaardigdn, welke hoeden, be-
hioudens een enkele aanmerking,, zeer
in den smaak vielen on de volko-
men gioedk~euringa van het B~estuur
roochiten v-erwervenl.
O)p de derde pleRats kwfam de lezing
over R~ic~irns-eninur (wo~cnderolie)
dloor deril:ndaudouwk unllige, den Heacr

Y~o Iers~ here~ke~nfing~ zon ue cultural
20:i 30 (;ld. wins~t 1Per tII A. op, kun

1)0o1 ir t IBestuur zullen p~roeven fic-
nlointen w-crdeln op~ Kilein St Martha.

audetlre c~ultures ordeltrling~ besp~lrokel,,
aan w\elker besprekinglr droorc~l den Hrr
Gouvc~lelrnu ijverifi wordl deetl eo


Italonriaic Atdec~ling vanr de
National Hurisvaijttenrtoonstelling:
to schlereninge n.

D~oor den rolkshoc- nd Zal, wonder
Eerevoorz~itt~ersebap1 va~n Z. K I
P'rinis Hecndrik dler Nede~rHrandenr vanI
half Jluli tot. half Sep'tember van
diL jaar eene N rationale Huisvlijt-
tetnt~roonstelilln worded gebouden in
eeni \oor a;t E ool op to zetten go.
l~ouw, nabij het Kunrhaius te Schie-
vent/ lFen
lui dit gebouw sal die noodige ruiml.
te worden, beschikbaar giestell your
eenr Koloniale Afdleelingr. voor w~el-
ker iorich~tingf de Algemneone 'om~-
missie voor die tentoonstellinfi me.
dlewerking~ verzocht van de Fc~veremi.
ming G,(ost en West"
SDe Heer A. C~ARLOTHS is benoenla
tot vertegenwroordigier vo-orCra
<;ao inl Nederland, ter wi l de Hieer H-. J.
C~OHEN HrENrrRIQUz, Hlier, Zicil Op
medaan verzoek, w~edlerom e
reid heefti ver~klaaird een ze~ndineg
van Curagcao in ogereedfheid te
brengen 0. a. van onze bekeni-
dcl stroohoed~en. Ten zeer~ate Terheu-
ge n wij ons, dat opnieuw op d~exe
vijze reclamae zal w~orden gemnakt
voor ooze indlustrie. D~e zorg ini Ne-
derland voor deze reclame eni de
voorbereiding daarvan hier op C3ura-
gao qio in goede handen, zoodat
\vij er bet beste van kunnen hiopeni.

fticinrus-curltnuur

van verachillende zijderln orden
wij er op attent gemaakt dat deze
cultuur reeds bestaat in de Kolo-
nie, minstens al een paar jaar.
Op Aruba mooten verachilloude
kleine veldje e nder Ricious zijo ge-
bracht, terw~ijl wij met zekerheid
w~eteu, d~at op de P~lantage ,,Alcenl-
clon" 2 ti 3 H. A. voor deze cul-
ture ziin ing~ericht.
Zou liet de moeite niet loonen
eens na to gaan, w~elke endervinding
or met deze culture reeds praktisch
is opgedaan in onze Kolomie. De
nieuw~e proef sal er des to better
door slagien.

De Jantjes en huin musiek.

Wat er op den tweedenl Panssh-
dag nui eigenlijk gaande was weten
we uiet, maar 't Pcheen een iwvij-
dingefeest van het onlangs opge-
richte muziekeorps alb van Hr. Mls.
Utrecht.
In vroolijke stemming lie~pen de
Jauities met hno muziek door de
stadl en bleven hier er daar eens
uiitblazen om het nieuwe corps, dat
over een finik uithoudingS~vermogen e
en een stol krachltige longen besebikt,
son lang leven toe to zingfen. Wij
hope en wenechen, dat ie, dat ie,
dat le !

K. WY. I. Mt.

-Doo~r de ..Seh~eep.sa~genuuru ,,Onr-
ragoo" is bekend gremaakt, clat, vol-
gens door haar van de directie van
clen Konin klij ken WVest-Indischen
Mlaildieost outrangen berich t, een
ander stoomschip op 13 M~ei a. a.
van A ms trd am sal afvaren ter
vervangfing van de P'rins WIl'let II.

D rtkbetusanging.

--In dank ontvingren wi) van de
heeren GEB. JONCKHEER II.- 8gfe~tuUT
en commissiebandel alhier twee


monsterpakjtes LEHN &l FINK.8 Rive.
ris Talcuml powder,

Dien tal '

In den nacht van Mraaudag; op
Dinedag 1.1. heeft men zich door
middel van opensluitingf toegasng
verechaft tot den winkel van den
Heer C. CARDI~ERB aan de Breede
straat (Overzijde) en aIdaar een
bedrag van 3- zeven honderd g~ul-
den ontyreemd.

De Koningen der lucht.

De Wrightls ziju nu in Amerika offi.
cieel ultgeroepen tot koningen der
luebt. E~r zal niet meer in Amerika
~eviogen kunoen worden noch door
Europeanen, noch door Amerikanen


CA IrlCcORO.

K~erkelijke herichtei.


Dinsdo~g a. a. zal des avonds on
half zeven in de Cathedrale Kerk
deVespers der O)verledenen grezon-
gnworden, en het rozenhopdje en
deMetten der O)verledenen gebeden
worden voor de zielerust vani wi3-
len M~gr. J. J. A. van ~Bhns.
W~eoeadagtorg~en half acht zullen
de L~aud~en der Overledenlen w~orden
gebeden, waarna een plechtige H.
51is van R~equiem zal w-orden opge-
dlragSen. Daa~rna zal de lijkr-ede wor.
den uitgosproken en de bisechorppe.
like absolutie worden gezongfen.
I~iondere invitaties tot bloig
deer Kerkelijke D~iensten zut~llen it
gedaan worden. Teni zeerste echter
zal de bijwoningr daarvaLn door den
Hoogeerw. Pater P-ro-VicarisJ en le
RI. K. G~eestelijkheid op prijs w~or.
den gest~eld.

De CHracnos~che Maatschap~piJ.

D~oonerdagavond hield deze Ver-
eeniging haar aangekoodi die Alge-
meene Vergfadering in de bovenzaal
der Societeit ,,et G;ezelligheid wel-
ke vrgadrindoor den Hoo~gedel-
gest r.k vraeiHeer o uvern eu r, vergfezeld
van zijn arljudlant, den Weledelgestr.
Hleer BIRilMSE, w~erd bijgewoond. De
belangstelling der lede n waP zeer
gering.
Na de opening werd het ceent het
Veralag voor~ge ezen der Commrissie
tot ouderzoek van de rekenin srlg1908.
Na de bespreking van dit eaa,
w~aarbij een paar aanmerkingen g~e-
maakt werdlen, werdl de rekening f
vastgfesteld.
O)p de twreede plaatae werd de begroo-
ting voor 1910 besproken en behou-
dens eenl wijzigingr vastgesteld zonals
cij was outworpen.
De w~ijziging welke eri in wrd flan-
gebracht, bestood hierin dlat de f 500
uitgetrokken voor bea telli ng van 1
plantjes van de Ipijapa stroopalm
van de beg~rooting wverd afgevoerd.
Van deze som werden f 200 overgfe.
bracht naar den post: Aankoop van
fokvee.
D~e overblijvende f300 sulllen be.
steed worden om 3 vlechtcursussen
op to richten in de buitendistricten
en wel op de scholen van Sta. Rosa,
Sta. 1Marla en Barber. Aan elke school
wordt f 100 uitgek~eerd, to weten: f80
asi toelage aan de Onderwfijzereseen
in 't viechten en f 20 voor aanschaffing
van stroo en materialen. Met de op~e-
ning deer cursussen sal onmiddel'ijk
worden begonnen.
Ter tafel werden gebrachlt een paar
hoedea doordeonderwtijaeree Vau Bar-


tenlzij men eeni owhee~l unide-~' r oiel

vanl hen een dliagrc~c ht ~IOrekoet hoo~f~t.Mlet d~e ~7oLoidarrlnian aijn Woncisang ~
11. wFeder on rb~eiderR naanr t.
11 Irta vertrokkon,. -
Hopen w'Ij da't zs] voocr ab l"
ter geb~levenl families, trouw- setl ~t
ren en allen jiczonid on wc~ licr to.
llrug mogSen keeren.

Z. K~. II. do Pri'i s CLrnStig OngEsteif~d,

Na op hpt paleis HeJlt Lo pan anln.
Val van Influe~nza dloorstnan tP heb1-
ben wass Z. K;. H. hersteld naar 1)~n
H~aag teruggekeerder en prookle~ zith
blijkbaar waer w~l.
Vrijdag, 4 .11aart, wasH dp Pri~ns
nog: laat in deln av~ond~ nitriruden. Za-
terdagavoud e~chter, kort~ voor don
aaovang vaRn de soiri~e t~en Hove, ge-
voelde Z. K~. H~. zich onge~steld~ on1 was
genoodzaskit dadelijk; to bedc to gann.
1)r: ROESAINGa verklnardP, dat de I'iDR
lijdende wans aaun \rchijnsele"~'~In van 7
aligeFmeonen cartarIrh olenl na e-
paard met t em perart mu rsverh nogni g.
walke des avonds st~ee tot 40) gra-
den. 1)en volgendenl incrrgen was de
tem~peratuur nannierkelijk mainder ul-
38 gadon Dent-cht verhiep nanr
we-nsch. D~e onges~~teldihoid van Z. K\. II.
had een guns~tig verloop, zoodait na
drie dagfen geen bulletins meer warr
den uilgegftven en de Prins weld]ra
wear hersteld wea.

Ratte cn Muizen

Ged urende cle laatste 13 dagen
worden in het tiscaliuat anngebr~acht
en door middel van petroleum v~er-
delgd. ,
287 ratten
1000 muuizett-

CasRtro amuuseert zich... en hioopt.

Castro de ex-president v-an Y-
nezuela schijut ziju verbanning nog
,al gemakkelijk, wonder regl verdriet


te drawCnn. Waara Zouhiico
niet?~ Hii is zo, \-riij a1R ls m' oe
in de~ lucrht ei n ~lut, en do~ milline-
neon die hiij noo- hee~ft~ klnltnun redl-
dcn, st a~nn bepnl tenr dlicnt,rfc Ian al-
les to dloeni war zijn ur ma

flii eni~zt 1(on w\i ntei ~l~r o dr do'I
a.Itjij blau on hem l n .R11 al
dloorgebrachcI1t- Yan daarit ishii


kor~ clteln s oyou zIju pL' izi n or P dol'

Iias rfailma vi' nle i;tr her S: i tI

nera~l se~cfffeeswri iiZc oa
s~ ~ ~ ~ ~~i avns pbu orake a

mrg a~int vrtrok h`:iti, u-nr nt
cruz den Tenerife waa~~rn hij me zijn
eetoi not e~ "l twe dianarn dri

Op( (ft ou ebikrnit ( l ve rb iji c t <10 fa
cnil;~ie~ to Loguiins deroagere hoo~rdr-

~om dany c, oort lance eerenic Hlijd zlijui

tieniten~~~~ up ~t\ slont.

H~cij wont elri ri~ n he tellau Age-
re.1 Van )atnarni lt odrneinth
tuirsih]o ioptm SiARY ~I de alre P~i-e
drlanon Ir n ig hi c wonwe appe- d~ o
toen ovjer de looandelijke schon
<1teier iajs on kanr Zjijo v~rongClej
fover doe hatrrmlibed wearme menlirr
lietB ottl\n otangt. ''r mret ve~Irber
gen.zl;nilumli~ur xltI
flinte cen enkTelreu dawn gant oex-
prsideugnt \ronrt i ien na a~~~rah,\r bet~
(181~ van oucratwn da 'ri nnalsn na-i

ziuvoled oo ~e iic~r zeec~iirr dre dme
en wiinen, de hoogachinge vanlllolc l
houitelirsen re.s door ziij ori t rlijk
ooen dllei brtno vani allue kllu ors
gewonenif l h-eellft, op~ schittorisude wij

geroote nfeeste gevni wordegen: ver-


vani de stootuschepen dler ,,Redt D Line" tussetrenPUTERTO RICO, VENEZUELA en CURA('AO.

19I10. March. 'Phiilad. Zulia. aes arh hld
Vertsekt va~n NEw-Y'outc..,.............. April 2 April 9 (Aprill A1 pril23 jApril80) Mei. 7
Komt san to SaN JaN..................., 14 28 12
DotCU AAOa n .............17 Alel 1 15
Komt Ran to Pr.a CfABELL0.......... '/120I 18
Vertrekt~ van ,, .........2262
v mtr taan to Ion C EL:;>o.......... i i st.
Doet LA ni C san,..................., 1 2 a 3 ~j 16 2
Doet SAN dJUAN HRD............. .... 26 TO 24
Vertrekt vatn ,,..,....... ........,.........i 27 n 161 25 8
KomLnit ~an be w-YO)RK, ............, 2 25 .) 1823


1)i81st tilSScil1 ilafa(O 611 arT&call)0.


11arch,.i Meridal Zulia Merida Alalreb. Merida
V'ertlekt van (:n <;A .. Ap-rilll2 Ap~ril A:plrilS Mtl.o? 2Met. M0P-ei.L
h'ertr ks va UalrAs,,................ 10, r? ;o 14 S
Kornt annl r( Oceat;&o................., 17 23 Met. 1 7 1 21


\,rv YORK, U. SEl ,,Lux D~iamante" es el i nicu
A-ceite de Clarbtia ti Pretoleo, goe
dlurante el lar o periodo de 36
aflos no ha causado ninguua des-

1Ve ens v-ertr-ek uit de hand
te koop een Aantal MeutbeleH
en een g-oede piano.
Te bezichtigen.
Vanr dlenr BrIandhof-Straat


naar C'aracas; terug te ernen
zijui voo~rlieflde otn deni tijd op, de
Canarische eilandoen door te bren.
o'en wordt verkliaard door het feit,
dat v~an danarnit dco beste stoomn-
b-ootrerbindingen miet Yrenezuela b~e-
staan,
D~e gerachlten gi~ngen vcrdler. Er
werdi zelfs verteldf, dat~ hij voor hei.
melijke p lannien steun v-ondl bij de
Spaansrnche regPeering, want met ze-
kere verbazing~L had mien gazienr. dat
die Spaannsche gLouverneur zoo dlik-
w-ijSl bij den ex-president op bezoek
,rine. D~aoruit wordl bovenstaand ge-
rucht gefantaiseerd. dat natuurlijk
to dw~aas is omu te gelooveni,
wrant de talr~ijke b-ezoeken \-an den
Spalanschen Soulverneur vinlde~n lun
cornnak nliet~ in besp reki ngen over
de V'enexolanuschec polities;, maar
enikel on alle~en in le, keurige diners
en oude w-ijnen v-an v-riend Castro.
Toch moet men rliet denken, da-t
die geruchiten over C~astro's hioop,
geheel nit de luebt zijn gegrepen.
\\e dast denkt he~rinlnere zic~h le
kortelling~s oultdekte samenewering ~
te~n o-unste va~In dcn ex-p~residentl en
do aanhloudtino~ v zeer v-oorname
persoonlijkhed l n, dtie daanrbij hetrok-
ken warrl. Dc ,Ilamboder.

,,El M)oclho"

G;rl. HfErr snezr~ beet-ft, Uit Paris i
gettelegrafoord, dat h~ij op geon~r en -
kecle w\ijze deel wil nemeln aInn
planned~ toge~u P'resident. oe.
Hi 1J vrang~t zilij par~tijgenoo~t ten
bij die ve~rkiezingee n in pl a .
de libetrale partij to! stones n____1 _1----- --- -- -------,rAPAN,

Hoit onlwhkende he~ft~ nooit nag, L

io~c~rloo Iit~ to cefe~nrn. Ilnaraan
mogenr w\e ve~ili c een d~ea-l der~r g,-
rrichtcon toePsrrhrijven, die over de Ja.
pausebec Stnlatkllnde h~ij tusscehenploo-
zoni in dr pers apaniken. Japnl;r heeft
mnor onsa nor; vcel gelhounzinnigSs.
TLoch~ ligt, or nrok voor kernners
van hetYorre osten rcan St ill,

\Yie de wa-arschowent~dc s~tlm an
deo meet dleskuoigaiiS n .rlthrijeecr op
dit g~ebired, Dr. Mlorriso~n, in del~ ,,TLi-
mes~" vollyt, w\ie met del geschiriften
varn L,;reaniio Hearn hert Japalnrlch,
kalrakter hreft pag~en to orgo.
de!n, zal bij wijlen mtenl den~rken
sanr do w~oo~rden, die dieim lir


I)?r iis re ijur~e! heiligs ~n Ifilt~r ".
\\9, 101 nders, hiebbten tot no
to2 w~einig Japanrners-vrees ;aan den
dag gelegdl. E~n tochl zio wyi met
Engelandl, Itusaolan en Amerika,, ceen
dter meest hea~reigdle landoln. In In
dii' is men ecen gr.aadje! gZeroeliger.
maar oak dlaar is vazn zenuwaenll-
tighleid no we~inigr to merkien gelverst.
11at ons eebte~r hoft opt ren vil
Ja~pan, zijn planuen en beweg~~ingen,
het hlougetc! belangl inb.oezemen, i'
nirt vreemal, miet hett coug opl onizt
belangen .
I~trezle w-e hleden e~n~s de rang,
wetlke riclbting~ he~t diplomuatieke .Ja-
pan wa~iarschijoilijk; zal kiezenr. Zoo
als men weet btlstaat er thus tus-
schen het Aziaztische eilandenrijk en
het E~uropech~~e Engeland flen al. I
liantie. 1)eze is in 10. oor dPI
tijdl van 11) jaar ge~slten, mnr ll
kan iFndeFr nogenbn~lik met Mnjaur 1
sorden opgfezegrd. \Veener kranten
wisteni reeds voor lang te ve~rtellen'
dat de opzegg~irg ;cin titi verbond i
aanstaander- is. A~n rdaarvoor b~estual
inderdnad wrel reden. H~eide landon r
voeren een beftigen hiandlelestrijrl in
Chinm, en daarbij kani lichit door tlt
wrij ing hept rriendsebt~a ppel ij k ka fr k
ter verloron gaan. Verder sleeft e!
een gSroote telenade~ring planlts go
vonden tussehen ~ngrelandl en dler
Japan 's-Azitat che mdeinir,
Rulslandl, wat door de orrelo, mannon n
me~t, wntrouwec n is ze. An-
o-enomlen dusc, dat deze r~edeno~n vo~l-
doewilP meebten ziju om 't veorbondl


op) te beffe'n, wea~rhleen zoul Takia
zijn lonkende cogSen, da~n rirchten?
Naar K~onstantinop~el, be~ t een i


tigf jaar tot de~ droomw~ereldl behor i~
dle, was~ dearmee genoeg verdlitrhn
orn one schrijfs~tof to leveren. Mn
noeme dleze combinatie niet to dwaunr
ne n, ullender oes Id mnroe~ten wi -
zond~er het flat der E~urope~esche Ilr.
1-en at to wvachtei!. De handlel is r;un
gew'esthandel too w~ereldhadtel g-
worden, bet plaatse~lijke g~ildefnwerea
beeft zich gewijzigd in een industries
diek danpol~ ktonte poba sant ,e t
over de sgeheae na rdi sjoan


[NEx Oc'zoNEN M~IEDEEEIN~hG EN.

COCKTAILS TER.APEU'rOs


L~as propiedladles alimentictias y nu'
tritivas del acetite do higfado de ba'
calao d~epenldol onl absoluto de las
girtaea quet entr~an en la compost
cidjn natural del arceite. IEstas gra
sas son digSeridasY y asimniladas con
Inucha mnds fa~cilidadl que las otran,
debido A lar presencia en el aceite de
t)RacalaO de clertoa compuestos deri-
vados dlel higSado, que? per'miton la
pronta emulsificaciian del aceit~epor
los fluidosJ del est~lmtago- ~y haceu l
qlue su1 absorCiCan por la memnbr~na
nluco a seonleved bcfet con m&9 f
ninguna otr. g~rasa.

E~s evidentte pues-- que! el accite de
bacalao es un arlimnento y no una. me-
dicina y qiue todas sus virtudes all-
menticias est~n enl lus g~rasas qune en'
tr~anl eo su composicid~n -ypr e'on-
signiente tooL asr Preparaerone. I~
qlue p~retendeni estar iechias de los
prinicipios actives d~el aceite y que a
ofr~cen como susR sustitutos, son p~ro.
dtuctos fratudulentosf de lat especulas
ion mercautil y del charlaltanismoe
D~ichios preparados no contienen nin-
guna de las propiedades nutritivas
yr reconstituyentes dlel aceite do hi.
gado de ba~calato, porque carfcenl do
la g'rasa, qlue en la part~e del aceite
que nutre y alimenta--su composi
'cii~n tiene much semejanza con la
rn los COCK:IITA ILIS-yS su uso pue-
do on ocuisiones causar perj uicios
considerable A los eniformos pfpr l1
gran cautidlad de alcohol qjue Inva-
riablemente contienen--y otraR subt-
stancias na~rc6ticas, comlo el sullfata
de estrieninai.

TEsas preparalciones, qlue se diced
aet hrrcontty r los;o"arindc pio sclajtsv n des
pcrialmenesIntrepeli grosas para las
OriaurBSpara108nillos panra las
advenes y sefioras, quienes por so
Itaturaleza delicada yv temperanneri
do es ecial no p~ueden resistir sil
ra ~fe~o a Io ~t ri de alc ohl del
la estrieniina otraJ su bsta n cis f
en~rgica?-
El1 ace to de H~igado~ de Itacalao eo
insustitmiblie comno alimnent80- n m

sanre de os :~c de Idos n 1 io
cironbl de eadx 0 isrlo se~8nde 3o h
prios s o~n la opinion universal
de los me c~os, es la EMUILSION DE ~
SCOTT, que estd compuesta. del acei
ito mas' puro y de otros ingredien-
te las aumnentan consid rablemen-
to! que eficacia nutritive de acoite.
Las g~rasas que el aceite de hig~ado
de b calao contience aparte de so
pode nsa facultad de outrir, no po-
aer nign valsor taerapalutic- ey 1 e

parte de as composicidn orgdnica,


gee sik in de beraad slagi ngen ver-
toont, ziju wij reeds gewopon; aan
JTapan pn w-ie na het land van den
b~loelenden ke~rsenbtoom komt, sullen
w~ij reeds ook; greennen.
1)it; ver~bon~d zo(u direct tegen den
,,blanken man" ger~icht zijn, en de
ze zou zich inl zijui berek~eningen deer-
lijk; vergissen, w-anneer de ,,zieke
mnan'' plotselingr een kirachtigen rug-
gesiteun krueeg an deni ,,gelen man".
lien dernke, hoe Japa~nsche instruc-
teurs de rijke landen, wPaarover de
groene sultansylag nogr wappert, in
p\ven k~orten tijd als hun rijk om-
tooveren in een good georganiseer-
die macit v-an den tweeden,. mis.
schiien dcn eerateni rang, z66 een
hasrtion bouwend over bet Aziatisme
ten deele binuen de grenizen van E~u-
ropa. 1)an de verbindingi zoekend
ov-er P'erzir;, door Voor en Achter-In-
li.Inderdaadl, dr combinatie is
stout en kan slechts outsproten zijn
aan den frisechen daadbegeerigen
geest van een~ jo~ng volk. Enoge.
lanid, men ziet het dadelijk, zou
daarbij het meest verliezen, en mocht
men te Tokio werkelijki denken san
een aansluitingi met de J1ahomedaan.
sche wereldl, dan staat ongetwijfeld
de alhiantice op sipringen. Alzii word
w~akker, het verre en naaste (Oas.
ten i4i0, 't zou geen onmogelijkheid
"'J0 "
Indirect zouden de gevolgen van
~een dergelijk verbond mlet ult to
metel ;ziju. Japan kreeg weer de
vri'te hand voo~r zio G)ost-Aziatische
p~olitiekl. ire leus9 Aziel voor ded ;I
ziaten' zou in ~enga en spoe i"
scheller weerklinken;; wat ten gievolge
zou hefbbenu dat Husland en E~nge-1
land hun mnacht-steling in I1uropa
ten derle zouiden inhloetenu. Vooral
E~nge~land. Douor enitente! en alliantie
\-an A~ziatische zrorgen 1havrijd, kan
hrt drcigendl Zijo 1)readlnollghts op
de Noordzee uitzenden. ),an echter
zou Gost-A~zie een sterk eskader vor-
dlereu~. ()cstourijki, dat zichl ter wte
wrapent, e~Hllct jaarlijkis cen ve~rpter-
k~ingr der ,\iliddellancischlezee-r vioo t o
op, de Noortlzee zoni mieni tenl slot.
te niort mecer vobluendre kr'acht kun-
ueni outwikkelen. (Gok in john H(ull a
breurs. is eetn bodem: (,ubeFrekenbare
grerolge~n dlus ook voor de Wester-
who~t- po(-litiek. l
In dut~e dagern, nu a an< lusjoerij-
scher spoorweganr de gerntloed~ere n wcr .
een randof wat, hebben verhit" .
,ubhij o b het niet, one grj, e
\rogenl: \\at kanl de tookomst bren
Ftou I (it; de lud-t geg repel IIi
hlet r'elru;ch~t rilet.t~ Ltetioner cht eln
Zrty.i Ilee to in ocrtj 13 t eich 1 l
geholuden en utaignvn

matten to! W\ashingtonl iebh n he
imec al nijet her\estigd, da~n (00l te
waaRa .c~hijnlij3khrid Versterkt
( Ieclhat stellenc tal inled it hougs t
~Se\rjht r ,Trl < tP11 lee]. ee)na '

De r'oorhoede.
-


Vt ijda 8 Aptril toto

~Or~p2g orze Oudets~~rrroarlb eir

te hrerdenkenr.

It. BOMKALJO)N.I':INI(: E IENNISHEVING.Bekendmaking*

D~e versoopl van ZILVER(EN
IG:OU~DEN en JUI~WEELEN
VOO)R W~ERPEN, bleendl ter


1909, under No,. 54457 ,Z trnt N.
354- A, zal pl aats hebben op
Dondlelrday, den r Apsril a. s.
en volgende D~onderd~agen.
Belanghebbendcen worden ver-
zocht der! verkoop to voorkomuen
dloor d~e aaznzuiverling der ver-
schuldligde interested.

Cura~ao, dlen e~n M~iaart 1910.
De Voorzitter,

A. JESURUN.


J O H N DEWVVA R'SBEKROOND lET
50 C~oudeg~ 1\dedailles
Agenten voor Curagnto,
R. S. de LANAdiVerteer t steedsAmligoe di" Cur aao


het snreest gelemen der

hollatndsche blatden in

de kolonie*


elxisten en cantidadles tan infinita-
Inente pequefias, < ne es im posible
que! ningunio de el on pueda ejercer
en el sistemna eualqluier efecto tera-
pbutico.

Clomb' se ha pistendido~ por algur-
nos indtiustriales recomendnar el aceite
de! pe'troleo camo un sustituto del
aceite die hfgado de bacalao, debe-
maos adlverti i- por el hien de los mis-
mos enfernuos, qune el aceite de pe-
troleo es una substancia minerl
que si se usa internamente es ex-
pelidja integrat por las evacuaconies
mntesRti n ales, ca~usando ti la larga
inflamatcicin de? 1la vias digestivas.
Car~ece >or 10 tatnto de la pro le-
dad esenesintde to o umiento art!

de]Rneiott a trgonicomay no yuede
ac einte dne hiao de acalao cun a
ropitedad ad de n naa~utrir y f'ortalecer uosa
organismo~ dl6biles lo han he~cho tan
necesazrio y ftan justamnente aprecia-
do en todo el mundo.


OnderwU a.
Ann d~egenen die inlichtingen wen-
schen b~etretfendc die studie nan de

len e ti ks-- nricdjihigellto each
dleri ~s worden deze kosteloos ver.
strekt doo~r die volgende commissie
voor inlichitiugen, samengesteld dooar
de Studenten-Afdeelingfen van het
Algemeenl Nederlandsach Verbond:
Voor de Rijks--Umiversiteit te Lei-
den en voor algemeone inlichtinges:
tljuij 8. IneiHelsdingen, Hooge
Voor de G~emeentelijke U~niversiteit
te Amsterdam:
J. R. Kollewijo, Ruischstraat 10,
Amsterdam.
Voor de -Vrije Universiteit te Am-
st erdalm
1). Itumpff, Kei ~zeragra ch t 162,
AZmst~erdanm.
Voor de Rlijks-Ulni versiteit te U.
trechlt:
J. Baart de la Faille, Mariaplaata
18, U~t cht.
Vooe de nijke-Unriversiteit to Gro-
ningen:
A. C:. J. A. Greebe, Joz. Israisl-
straant 953H, Gronin en.
Voor de T'echnise e Hoogeschool

o.~I rR~o sina lfvan Ite rso n

Voojr de Rij ks-V~eea~rt~eenijachool
to Utrecht:
De Secr. van het Veterinair Stu-
denten Corps ,,Abaijrtus", adres
Rijke-Vee~arteenijachool te Utrecht.
Voor de Rijkis-Hoogfere Land--
Tuiu- en Boschbouwschool on de
Rlijkelandbouwschool to Wagoningen:
De Secr. der Vereeniging studiebe-
langen to Wageningen.
Drakkrer :
AI .PREDO F SINTII\ro0.


H. e oninigini der Nedlerlauden ~r
BEKRI~OOND
de Alnsterdlan 18bo.
,, Antwerpen 188s,
,, Chica o-o 1893Y;, en
,, o~uragao, Eer~ste Prijs Eer'

O~uctragao NaTterlkant Otra l
bania.


Ph010gfrjllisile Illfichtinll.

Soublette et Fils,
HOPPHOTOGRAPEN
'^y


Advertentien-
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs