Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00043
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: December 24, 1908
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00043
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 1 MBs ) ( PDF )


Full Text__._-~ ~~c~--~---~--~-~_, r~-~ -,--- _~ --C- F--.


wllKEL~AI3 UO0R DE CURAFAOSCKE E~IANDEN.

D~it ]lnld verISCh]IjuI t elkeFn Zaterdal~ I i'*AlvUA RT IA s C'ourlant ak~i ta sali toer dia Sabra.
Abollnementsprj voor Culrat~ao, I onafire. Ar1Uba2 DUWERUA VN ulIT DLHU Su p rij di abonnemenlt tat fl. 2,- pa, tres luna,
en~ de Bov~enwmancsche ellandten3 petr diue madnpy padilaniti.
fo~l. Il, I~itmjia!! pr idbetel r il. 101,- Ri)CI aekn, Otralbanda, No. 223 ''"(";""'"' ""srafs if I it rubs, at nhlar-
fzoderijk nummer fl.. 0.15. ,1- En numeros sola fl. 0,1, pa ani.
P'rijs der Adv\ertentiiin va~n 1- 7 rj egeJs f O,5), v.Oor el- ADMINISTRATIE: Pein Con rordi a, No. 12 9, Pleterniaai aneci di1 ol 7 el. f ,5, aa e a
kenure regelcad meerl 7%es.T e


Cunrat~ao, 24 D~ecember.
Doe jaarrlijk~s wedterkc-ere ndc feiest-
Treuyde mage memo- hookd vullen
Inet p~ret-plaunen vali ondlerschleidelr
aard, de Ker~istged~acht. bij uitne-
mendhcid geeft ons hoet geloof afnn
de w\t~eroldgebeurt enis: welke ~lanrts-
greep> hij het begin onzcr jnartellino.
in het armnoed~ig stalloke! to B~ethll'
hem: ,H-eden is ons een Y'erlosser ge-
boren, laten w~ij opgaan om7 Hem to
aanuid dei."
Als det miensch neerknuielt voor het
gioddclijk K~indl, dan dringSen vele ge.
dachten en ger-oelenis zich op an
gieest en hnr~t, \-er;schillend naar de
omstanIdighlet e do dles levens,
D~e arme ziet in 't K~ind zijn troost,
d~e rijke een wan~rschiuwend voorbeehl.
de bedle der moodeter zol een audlert'
zijn dani die van dlen knaap; cen
zelid~e gebedl zal or komen van detn
mond dies zoudalrars en ~an dfen rech:It
vaardige; want al zijni alie geloo.
vigen 440 inl de nani,~dding, C~Jhris.
tus, die alles is goe\-waden roor all~n,
wil voldoening (Ieron an dluizend,
voudige ~ehioefteni \an hiet muenschie.
lijk hu;rt.
flet is niet mneer datn Dntuu~lijk,
dat thians inl dce dagen van v-iiiad-
schap en oorlogS, wrij vooral in Jezus
wrilleu erkeunlen decn ,,P~rin~ceps pacis" :
Vredevorst, Hlerni nederigi smneekend
om vredle, bron v-aiin elvaart on ge
luk.

den vrede? Zongjen de eng~eleu niet
het lied van ree op, aarde? Jlaur
dan schijut tochi wel biet work~l van
Christus vruchlteloos, w-ant wij' leven
Diet inl \-rede, w\ij zijn als in oorkgy-
tijd.
Daar moge oorlon' wezen en dus
geen \red, mnaar daardoor wvordt
de heilbreng~ende datnd vann Chiristus'
Ceboor~te gLeenszins to niet fiedi-na.
bhrietus heceft dlen v-red grebracht in
beginse~l, en de eng~eleul hebben de
voorweardle bepanald m t~ot~ den vr-
de tekomen, toonI zij dien toezongen
aan ben dio zijui van .,goeden wil'
Er w~ordt dlus een eisch~ gestecld. ~e
mensch me~et goed-ziin vatln il en
zich hecht \-1stw-ortelend ini het
goede er in opg~roofenn als een k~racl-
tige stamn, cerst dani zal de v.ruchit
rijpen van den v-r~de.
V7redle is dlus gieon loon, to v-erkrij-
gen door wap~ueugee ll. Dcze kan w el
tot een zekere~n schiijn-vrede dwingen
mair allesw~\at voortkomt uitvrtes
en gewedld maar niet uiit ,,goeden w~il"
is tijdelijk co...... 1' hlistoire se repute
opmieuw outstanit str'ija, en ~eg si
wear de vredec. W\at tochi beteek~ent
het sluiton vanl een v-erdrag als men
hiet niet wcil nakiomnC wcat zijui be.
often die men niet wilE vervullen, ja
zelfs ondervindling van eigen onmnachlt
togen den vijand nuxakt den moulsch
niiet wijzer als hem7 de goede wcil ont-
b~reekt. D~e wil is hiet funldament v-oor
bl~ijvenden vr~de.
1)E MACHT 1)El LIEFl)E.

i
Daar biancn on s 't still; daar wahkt
een zorgrolle muoeder bij een teer-
gelield kindl, een knaaprje van tion
jarea, dat~ met de koortshItte op eijn
gelast in een heerlijk donzen bedje
nederlag. BijI tufisch~enpoozen sp~eel-
do een eng~elenlachije door ziju schiul-
do~looze trekk~en, alsof een zoete droom
ziju geest b~ezighield.
Liefde en rijkdcom hiadden hem het
leven tot een paradija gremaakt door
al~les wfat hlem had kuunen schaden
of hinderen nit den weg; to ruimen.
nlaar de dood spotte met alles, rijk-
dom en liefde waren niet in stant
hem to verjagen. V'ier moalon wras hij
hct buisgezmu van de w-eduwre Jans.
sen biouenlgeslopen, en vier malen
w~as eengeiefd wezen heengedlragen
near bet kleine kerkhof achiter de
dorpskerk. Haar man, dien zij be-


haar schaftten, die m~achlteloos ziju
te~genover cle wreede ziekte, die huar
kind ten grave slept? 1Yaartoe dien-
de nu hlaar riko n, wartoe lie
ruimne kamecr, waanr hlet bekoorlijke
van den e~envoud door denI overdloed
der wealde v-erdrevenu was. nreldra
zon ze alleen statan in de wijcie we.
reld en waartee zon haar dan het
leven dienen ?
De mreid was naa-r do nachitmis
gegraan en hladl beloofd to zullen bid-
den voor de genezing van kleinen
Dolf, maar mer-rouw Janssen hioop-
te niet ineer op g~enezngr. Zij wTas
Iblijde eenigen tijd all~een te zijo,
alleen met h~aar smart, dan beh~oefle
zij geon zinledigje troostw~oorden aan
te hiooren.
G~ebeel haar verleden herdachit zij
in de eenzaambeid va~n den stillen
nacht. 't Is niet goeed voor de treu-
rendien alleen to zijul. E~n als hij kwam
to sterv-eu, zou zij altijd alleen zyn,
w~ant vrienden of vrie~ndinnen had
zij niet, zelfs niet oude~r de armen.
11ilddadighleid was ueon deugd v-an
haar.
Wa~arom zij eerg'isterea dien arm~en


wa-nneer men denikt, dart de consul
toen d~e ongcreg~,eld b~eden op C7ura

straatjo~!~ngn liet b-,inllnonkomen, n
eten gaf? E~venals zij, die slechts
bidlden, wannee~r God hlun toont, dat
zij gyeheel van Hemn afhanLkellijk zijn,
zoo hadr zij als hij uitzondering een
goed wer~k verricht, niet ult liefrle
t~ot God, niet~ ult liefde tot de armen,
maar opdat de Al Im ac htige haar
kind de grezondheid zou terugschen-
ken. Zij had ziic wtillen herinneren,
dat God de b~org dier armenu is, en-
hioopte door een w\erk vann harm.
hartigheid v-an flem to verkrijgeu,
wapt Zi) vurigL wenachtel.
1Yat w'as alles sp~oedig veralnderd!
Nog geen tion dag~en geloden hadlc zij
met haanr zoontje gespro~ken over de
n1Fannetane Kierstm~is, en he~m be-
loofd mee to zullen n;-men niaar de
nachtmis. W'at wa~s h1ij blij, hioe troo-
lijk had hij in zijn hantljes geklapt.
Enzij had een flink~e manteljas
\-oor hem gekeloch~t, opdat hij, tengrer
en klein als hiij waHs, tochi geen kou
zou hebben a2ls het w\eder soms ruw
mocht zijn. W\ellicht zou hij re
nimmer dragon.
D~ikke tralntn we-lden b~ij die go.
dlachrte op ini haar peinzende ocg~en,


ming ten ourechte berustte op de
ouderstelling, dat de politiedienst~

ion haar droev-e snikken deden den
kleine outwatken, die zijn moeder
met vreugdev~olle oogen annkeek.
M~et muoeite.bedwoug zij baar tra.
men; hij mocht niet zieu, dat zij
d~roevig was.
.,Blen je wart better, Dolf?" Hlaar
stem trilde en had~ dieu ei~genaar-
dligen toon, die de ouderdrukte droef-
heid des to sterker doet ultkomen.
,,Mloe," reide die knaap bijua vroo.
lij;, 'k heb een mlooien droom gre-
had."
,,Zoo, mijn kindl, heb je een muooien
room gehad? E~n waar~oer w-el?"
,,Luister moe, 'k zal 't u vertel-
!en, 't \Yas Kerstmis, we waren naar
de nachtmis gew-eest en keerden met
elkaar buisw~aarts, u, de meid en ik;.
Ik had de moole manteljas aan, die
u v-oor mij gockocht hebt, en voelde
dus wengof g-een koude.
,,Wij liepen langrzaarn voort, want
de klokken g~inds in de statd luidden
zoo mooi, net zoo mooi als u mi)
wrel eens hebt v-erteld in t-roeger
Jlagen.
,,aar stood eensk~lape een arru
j ouget je voo~r me, dot mi) tcFg n


W~ie duR goodl is van wil bezit een
kostbur~leu sichat waa-rdoor hij zich
derr 1redle kan koopen.
Hielaas do wereld, andanks al haazr
rijkd~omn, voor~nitgang, beschaving
b~lijklt tochi to arm oln den T~rede te
koo~pen. I ri3 Iiooe mnen vredepaleizen
bouw~en vaumnilhoenen voor den waren
1-rede blijk~en zij feitelijk uiets waard
to~ zijn;. De grootsten in de maat-
schlappy~i confe~rceren eni peinzen over
middielen tot vrede, on toch ttzelfder
tijal r.ust meni zie uit ten oorlog; ie
prokltijk spot met allo theorie, orn-
clot dunr~in g~eon ac~t~ geslagen is op
hlotg rondbl~eginsol.des vredes, verk~on-
dlied door den I redlevorst, Christus.
Ochc, mnochit de ougeloorigre wereld
na zoo\-eel treurigSe ondervmnding
t~uchl cos luisteren naar do stemn dio
thanns onze kerkien dloorkhunkt,,Glo-
riaz in recelcis Deco" ere naLn G~od in
(Ien hiooge en vrede op Rarde den
mnicrrchien van groeden wil."
1)o conclusie is toch zoo duidelijk.
W`ilt gilj yrede~, welnu zijt dan van
.,go~eden wil" en breng~t eer aan God
in don H-oogSe, navalgend wat do klei-
nc JTezus in zijtr krib~je ons lecrt.
Hij Iclly- de necderigheiad G~od zijnde
wocrd Hgi menseb eo de geringste on.

//,0 leert vLerachtinlg van~ rlikdoml Zij-
ne tnooeder was een arnne vrouwr en
Hij wildle genoemd worden: de zoon
vanl don w-erkrnan Jozef.
Iii) leert ones sacrificie- greboren in
dcln kouden nacht, gewviikkeld meenige
du1('. e -o.
(), als de miensch better kende de
v\eriachting d~r rijkd~ommen, en mneer
sacrjitici-geesHt bezatt, dan zou ~r
\rode becerachen enr als gevolg mecr
geluk. Mlaar nu, zoekenlde duizender
lei mniddtelen buiten Christus omn, ~e-
reidft men zich stceeds meer ellende.
Terug dus nalar Christus, den Vrede
Yorst, onzecn ILeeraar, ons Tloorbeeli,
onzen lIedder, dio reeds atls arm kin-
dcke! de wereldivijahleid .heeft vero~or-
deold, niet omn to vernielen maar orn
op te b~ouw-en. EUn op te bouwen een
werelld van v-redo en g~eluk;.
fielaaP, tot nu toe, is dit doel
voor zeer velen nog; met bereikt,
rnaar danrvan is de sch1uld aan den
m~nsell, die rrlede il en geluk zon~er
eer te b~rengen a7nn Godinir den H-oo-
go en zondelrl to ziju van goodea wil.
flet~ komt er dusY op aan tot ous
eigenl welzijn, da~twri).met slechits de
armoodle en nedleriphleid van Chiristus
voorstellen in beeb~len van steen en
hiout, man~r dat wij die deugden na'
volge~nin ,,goeden wil". D~n behooren
\vij tot dlie mnenschlen aan mie de vre-
doc beloold is doo~r de engelen van
Itethlebam.
------ --
CA 'O~ I~ ADO DE ~ECRy


Sneller dan mocnigeenn verwTacht had,
nladert de Venezulelaansche quaestie
haar eindce.
Geb~ruikt mak~end van de verw~ar-

miinde met gfeheel hiaar ziel, baar
k~indleren, die een dleel uitmaakiten
va~n hnar lev-en, zij allen waren we~-
oemnliaid dioor den onv~erbi~ddlijkon l
Bood ENkind r~estte haar nog
E~~n kindl, wa-arop, zij al haar liefclt
en zorgen o~vergfedr~a en~ had, en ook
dat santste liefdepannd dreigde haai
te oitra~llen.
Onbeweleglijk voor het bedje geze
ten, haar oogern mOE! van het wa-
ken, hopelous bedroefd op, den klei
ne gericht, luisterdle zij w-erktuiglijl
naar bet gieren van den w-ind dani
b~uiten, dlat als cen doodsozangr ii
haar ooren kloork; en het gelui del .
k~ok~ken, dat vreugrdeliedl van des
Kerstnachlt, ach, 't was hiet de ~e
boorte van 't K~indje van Bethlehem,
't w~as de dood van hAi~r kind, dal
die klokken vermeldden.
E~n hoe k~on 't ook anders? Haci
de dokter haar kind, haar Adolf,
niet opgegeven? En~ gaven andere
dokters, door haar ontboden, hioop
op beterachatp? Arme rijkie vrouw,
die met haar moederliefdie in vree-
selijken strijd den dood bekampt!
Waarvoor zou zij nog hechten aan


ringr welke eon oolienblik to Cara-
cas hlteerschCte~ZO, zois wijj verleden
wveek m~edelee~ltl en hadntllr zich ee-
nirre p-ersonten -naiar men zc(tl krach-
tenis tplegrapl ischet opa:ralcht van
Castro-n 1reenidc tolt teen coinp~lot
omn den~I 1icei-presidenti .NAxV TIC1s-
TEl GO.110:z to vcrmoonl~rden. Hgi hd
zich tegen C~astro oni diens regiem
verklaard on zou alnarolnvlen
door do handic der eiig Castri
ston, die heu cigenb;ellang bedr~ei~d
Zagen enl \reteston! roor goe~ van
dlen staatertif verw\~ijderdl te zullen
wo rdeu.
Nog tijdig wordc lit compillot ont-
denk~t. I en herichlt voor dlen G~ou.
ve~rne;ur van ilarness b~estellnd wrerd
bij cergissin~g P! bij den\ Vice-presi-
dent betzorgd en zoo~ kree~g denl sleu-
tel dler gehlemel plainuen van de dsa-
men~zweerdlers i. l::;nden.
Onversaagdl trok !;omez hecn toe-
moet, na zich eersit van de trouw
der soldaRten ver~zel.erd te heb~ben,
namn de oproorstokers ~eagerage en
ontmnask~erde hem l
Ini eca proclamal-tIic ann hiet v-olk
V-erkllanrdeJ J r-xs 1INCENTE GO.11EZ
Zoudogr 11. 201n~ue ldus te
zijn oppotret fdenl nies slechts uit self-
verd~edigSnlugnuxr b~ovenal3 om de
eer en het prestige- der Alagistra-
t~uur d;aardloor hociw to houden.
Eocn niieu~v miniist rio w-erd door
htem benlcemld. (D.rie kA vier dler oud-
nulnisiters w~ertdn ini de ger-angenis
gew-orpen.j lan b hoo~t mett de-
ze nieuwe niecevr!-ik:rs de \rrgheld,
ordoc eni rust t1 hRun on ha:ndhavien,
biedligen, gen1 indlustr~ie te beschier.
men tege~ dc gehate monop~olies,
en as :ERnVOLLE EN V'REEDiZ~lhlE
orLo)ssis( TE~L viNTS YO15S~(lt AiL~LE
dus het le\-en des vreres te leven
en va~n oudrhng~~l~e ha:rmlonie,, en zorg
to dragen, dat. alleen do w~et heer'
sche met onaanitastbure souverei-
uitteit.
Hij \-erzoekt v-erde~r den steun en
de nrudewoerkilg~ van alle politieke
partijen on sp~oort~ allen aan tot
rust en kahlnt.

Ulit ditJ alles mogren w~ij besluiten,
dlat Castro thans voor goe~ beeft
In Venezue;la is eeni nieuw-e Hegee.
ring ona het behind gekomen, naar .,
liet schijn~t, met de b~este b~edoelin-
g.len b ezield, afkeerig vani allewl-
lekeur ei grillighieid, ernstio' Lelo-
ven~d slechts to do~en wa~t ~chlt is
en vet.

K~alm zullen wij mloeton alw~achten,
of bet nieuwo r~egeetr~in~gslan,~ in deze
proclamantie en atndeie officieole stuk.
ken angt~iegeven ook in de toek~omst
zal w~orden ultger-oerd~. 11ar eerst
mnoet hetJ nog! b~lijken, d~at dp nieu-e
Iregeering zich zal weten te hlandla-
Gove G;od, dat de vriendschappe-
lijke betrek~kinlg met Ned~erlan~ nu
spoedig weder worde unaugreknoopt


;en do vcrhloudling tusschecn Curatyao
len Yonuezuela d egel ijk on flink
w~orde geregeld.
Ci prticubiere berichlten v-erne-
men wilJ, dlat het dlecretet vn14
Mel~ is ingetrokken, het ficheepr-er-
keer ook roor kleine b~oot jes, on
dat der passag~iers weer volkomlen
allj is.
Gister~en w-erd uit Ned~erlanld or-
der ontvangen omu voor~loo~pig do
miaritieme demonllstratei der~I oor-
logsschopen to schiorsen, en h~et ver-
keer met Venezuelat we:ier to openen.
t~ Op'treden van Nederland~ is nan de
jiebeurtenissen toCaracas niet \reemdl.
Hierhaaldelijk wearklonkenl de kreten
Leve Hlolland~, ILoe de Koningm n
van Hlolland, onze bondge~noote en
b8c he rms ate r. :
Alet vreugde oni dankbaa~rheicd zul-
len rij niorgen het lierstfeest e-
ren eni God b~icdden, dat ten besten-
dige vredle nu v-oo~r good ons deel
moge zi n.


cgao p'laats vonden, sells~ nocr niet
eens door de NVederlandache Regee.e
flringwas erkend g~ewTorden en hij dus
teitelijk zelfe: niet het recht had zij-
no~ functies uit te oefenen of een
wap!enschiild r-oor zijn deur te heb-
con.
20- dat het verkeerdelijk door
den, President is opgevat alsof aan
het verzotok om intrekking van het
decreet van 14 J1ei en daarmede
samenhangende beuluiten een drei-
gement verbonden was, in greval van
niet-verv-ulling. De Ndrlnsh
RegieoringS beeft slech~ts willen doen
uitkomen, dat, indien de President
\tan Venezuela tot inzien mocht ko-
men, dat het beho~ud van vriend-
schappelijke betrek ki ngen door de
belangren van beide Rijkien gewTenscht
wvordt, een maatregel als hij op 14
M1ei grenomen keeft, al d1j het ook
eene u it oef en i ng zijoer souvereine
rechten, daarmuede onvereenighaar
lie.


Zij rekende het ov-erbodigr den Pre-
sident er op te wrijzen, hetgeen zij
1Le JRais te Igo~ta ten ovecrd-oede bij dezen zich v-er-
OOrlooft aLlsnog to doen, dat saa
vas eene uit toefeuing an souv-ereine reeh-
ten sschien erriende Staten na-
Neclet~land nu]renZzuel, tulurlijk~er wvijze altijd zek~ere o-rlenzen
gesteldl ziju.
Harer Mlajesteits RegeerinF blijft
's G;ravenhage, 23; Nov. 1908. den thlans in het leven geroepen
tocestand oprechitelijk betreoren; de
Zijner ExetlentiL volle versatwroordelijkbeid .daarr-an
ecthter herusit no Presidlent Castro.
den~~~~ ~~ Z~eP~iitr vnlutn ij blijft nietternin h~ercid tot hiet
dt~en He ~ere Minis 1,ter : 1'1.~~ 1a m e m ~ m sGrsr ~ n e :
Statn vn ee,.e:0 tebraus'me goed~e verhoudingen to kom en,
I'cele.il jook dOor middel van daartue aaiu
EX~elG~lP, 0 ijZ9 geOlinachtigden, muaar is
v80 oorde~el, dat van zulke onider-
Ik Iiel de eer i('lver Ex:ce~lLitclentic andeelingren geen sprake kan zijui
ontvangst to bevestigecn von Haars zoolane d~e P'resident ziju decreet
schijvn an 2 Ot.j, 1. wTaaruit vau 1-i Mei handhaaft-
Harer Jlajesiteits leering m~et op- Uwre Exscelentie believe de her-
recht leedw\ezen hieeft vernomcen, dat 1 ieuwde verzek~ering muijoer hoogrtch.-
de President van Y'enezuela vol- tino- to aanvaarden.
hardt b~ij ziju il n Haar echrij\-en von (Get)
28 Juli J. 1. D.P E o. 868. te R. DE1 MARElES Y'AN SWIND)ERES.
kennen gLegeen b~esluit~ om'i cd be- 1 Minister van B3uitenlandscllie
trekking vanl vriendschap; tuesshen Zaken van Hatre Manjesteit de
de R~epubliek en NedlerlandI als v-er Kioningrin der Nederlandea.
broklen to hoseholluw-en. In1 verband
daarmede hieat dle Nelderlardsche
Ilegeering o zich g1edivong~en gezienl de ONuZE BEGR OOTING;
vneus~chapp~ltij ke houdlin~ to3 laten~
varen, ne'ke zij rli(ttegenlstaanded de .
door dern President ge~ttroffeni maat-nic by ii len Ahmsternl
regelenl, wais blijv]en inl aIcht nemen e
en zichr mitsdieni niet winter geboni-
de orok'enen1 door doP bepnlingen (lxot A xwoo
vanr hiet pr~otocol van 18041, dlat~ei Vervolg en Slot.

Zij ver'oorlooft, zichl unalr uanlei-
ding vani dent inihoodi vain dit laat- Gehreele K~olonie.
ste schlrijia n van U7we~ Excellentie de
YeezlausbeReeein er op1 to Ar. 21 e redlen, weaarom het
wijzen: aa~nvanrkelijk in uitzicht gestel~le be-
lo. dat zij dl aad vain het dcrag van f 24 000 ter voorziening
schlild vanI hlet Yenezo~nlaansche con- in den uolitiedieust v-oor 19001 niet
sulaat to 1Yillemsrtad inl geenteu dee- v-oldoerd~e wordt greacht, is gLelegen
le orulerFebatt heatf, te muinder nog in de omat~andlighieid, dat die ra-


N~o. I304


Dondlerdagr 24 D~ecembzler 1908


25ste Jaar gang


AMICOE


DI


CURACAO


gfrooting begrepen ultgaven de hier.
ouder g~enoemde middellen en inkom-
sten tanagewpend, te weten:"

2*. vervalt wonder het hood Cu-
ragCao uit de lukometen van onder-
scheidea aard het middel i, rentete
vanhetkaitaal, vroeger op bet
G;rootboek e k de Nationale Schuld in-
geschreven ten name van het West-
I;ndisch Pensioenfonds". '

3". worden wonder de middelen
der geheele kolonie twee nieuwe op-
genomen, te weten:

d. verkoop van een gedeelte der
kapitalen, afkometig van het WVest--
Iladisch Penstoenfonds;

e. rented van de kapit~alen, afkom'
stig van het West-Indiech P>
sioenfonds.

C. In de ramlingr der middlelen en
inkomat~en :

lo. vervalt wonder bet hood Cu.
ragao uit de Inkomsten van on.
deracheiden aard het middel j, ,,ren-
te van bet kapitaal, vroeger op het
G~rootboek der Nationale Sch-u d in-
geschreven ten name van het West.
Indisch Pensioenfonds..........f 4800';

2o. worden ouder de middelon der
geheele kolonie twee nieuwe midde-
len opgenomen, te wveten:

4. verkoop van een gedecite der
kapitalen afkometig van het West-
Indisch P~ensioenfonds..........f 95.000;

e. rented van do kapitalen afkom-
stig van het West-Indlisch Pensioen.
fonds ................ .................... fl150 O

Ten gevolge van bovenstaande
wijzigingen wordt het tot~aal der Vde
en VIde aideeling van het hoofd Cu-
ragao onderecheidiealijk I 114 810
en f 116 352; het total van 't eiland
Curagao I483 228; het total der
Hie a~fdeeling van het hoofd ,,Ge.
heeled Kolomte" f 144 300; het total
vFan dat boofd f 370 3819 On 1h5
eindcijfer der begrooting O 13
Voorts wordt in de ramingotde
middelen en inkometeu het todas
der middelen B van het ei and u-
ra ao f 101 110; het total der mid.
de en van dat eiland f 423 410, het
totaal der middelen van de ,,Ge.
heeled Kolonie" 1 14(t n00; 11et Lostant
van de 6 eilanden f 585 170; het
totaal-generaal van de eigen mid-
delen der kolonie f 732 670 en de bij-
drage ult 's Rijks schatkist f29J8 482.

Toelichtinrgen.

Ad 1. Nu de kolonie van zoo na.
bij~fedeiad~odt door de pest.
zikte trwIj he~t niet onw~aarsephiju-
Ilik i dat dat gvaar voorloo i
zal blijven bes aan, i e odg
een inrichting te hbe en, waar een
op microscoplsch en bacterio ogrise
ouderzoek berustende diaktuose? sn
worden gemnaklt bij zi rkegev len
van menschen en ratten. -
In dit verband zi) aangestipt, dat
ook de Sanitaire overeenkomet van
Parija het vestigen in htgroo e ha-
venplantsen van inric tingen voor


gen.
Dolf had sich half opgericht hi
ziju bedje en zeide: ,,Mloe, dat is hij,
jal, moe, hij is het, k zie het duide-
lijk Hij heeft vanaacht omn mijn jas
gevraagd."
MCevrouw, tot zich zelve gekomen,
keek met deftige gestrengfheid het
knaapje aan, dat zsjo groote, don-
kere, met tranen gevuilde oo~gen smee-
kend tot baar ophief.
,,W~at deed je daar nan de deur ?
Wilde je blunensluipen en stelen?
,,Neen, mevrouw, henach niet", nik-
te het kind. *0
,,Wat kwam jedan doen ?
,, Eergisteren hebt u mij brood ge.
even, 'k heb hougkr en w~eet~ met,
waar ik eten sal be omen.
,,Mloe," kilook de stem van kileinen
Dolf eacht, ,,woees niet zoo baralch te.
gen hem, bl beeft geen kwaad g~e-


diaan. '
Een dankbare blik van Ferdi be
loonde den s~ieke voor die welwallen-
de wNoorden.
,Laat uniets waismaken, mevrouw '
zeide Mietje driftig, mn de g~edachte
hierdoor bij baar meesteres in de
gunst te komen. ,, k Heb u we ge
zegd : alst men die lui eens helpt, ko-
men zyj telkens weer. >>
.,Toe, moe, geeft hem maar wat ,
smeekte Dolf weer, die op dit oogen-
blik geheel wonder koorts was.
Mlevronw keek naar haar kind, en
begon eensklaps droevig te soikken.
Die laatate woorden...... 't Was als
hoorde zij een geheimzinnige stem
achter haar, die de woorden van
haar kind aanvulde en zeide: ,,geef
hem alles, uw kind sal niets meer


eene verlagingr van de beff~ing naer
de grondeslagen: huurwaarde, paar.
den en piano's. Ten slotte wer~d het
vergunmoagarecht gedeeltelijk ver-
minderd en werden in de~ qagelb
lasting verachillende wsplgmpgen
aangebracht, zonals: ouderwerplug
aan zegelrechlt van de ulttreksels
uit de registered van den Burger-
lijken Stand, verlaging van het was-
selzegel bij hooge bedragen, verh~oo.
gingT van het effectenzegel en van
het zegelrecht op schuldbrieven, af-
schaffing van het loterij tegel, ver-
mindering van het quitantiezegel van
10 tot 5 cent en verandering van
eenige vaste zegelbedragen.
De Mtinister van Kolonii'n
IDEN BURG.
A. In ARTIKEL 1 van bet wets-
ontwer w~Iord~t ingelascht een under-
arlikel 8iluidende:

,,kosten van de inrichting van een
bacteriologisch laboratorium, zoo-
mnede voor het doen van bae erio-
logische ouderzookingen ........f 1200.

B. In AQRTIKEL 2 van het wets.
outwerp wordt in het eerste lid tus-
schen de! getalle~n 14 en 20 inge-
lascht: ,,18bis."

II, In AR~TIKEL 1. van het w~ets-
ontwrerp wordt onderartiket 33, ,,On
derhoudl en herstellinea van de lands-
tebouwen en eicendlommen, soome-
de aankoop vari meubelen en ande-
re benoodigrdhedlen," ver oogrr mle
f 5800 en alsoo gebracht op f 29.290.A. In ANTIKEL 1 VaD bet WetS-
outwerp*

1*. wordt in de IIde afdeeling der
nitgaven voor de g~eheele kolonie
een nieuw artikel 121b~is ingelascht,
luidende:

,,Aankoop van deen stoodmec ip
voor het orderhcou en van de ilen e-
means~~~~~~~~~......... up a 00.000"

2*. wordt artikel 122, ,,kosten ver-
bondeo aan het vervoer van gouver
nem entspasfsa giers, enz. vermin.
derd met f 11.000 en alzoo gebracht
o~p f 44.000.

B. In ARLTIKE:L 4 van bet wets-
outwerp:

1". Word de aanher g~elezen:

,,Ter gioedmakiing van de uitgaaf
bedoeld in artikel 121bis van de ko-
loniale buishoudelijke begrooting
van Curagao voor het dienstjaar
1900, wordt in de eerste plants het
middel (E onder bet hoofed Geheele
Kolonie gebesigd. Overigens worden
ter goedmaking van de mn die be-


oD de kamerdeur geklopt, en op bet
,, innen" van mevrouwr vertoonde
.\1ietje zich op den drem el met den
kleinen Ferdi sann haar hand, dien
zij vastbield als ware hqj een boos-
doener. Stif en verkleurnd van kou
stend de keine zwerver voor me-
vrouw Jansen, ziju schamele kleeding
nog gransch bedek~t met sueeuw-, wcant
door den haast van Mietje om den
dief, zoo noemdie zij bem, bij haar
mevro~uw te breng~en, h~ad zi) er niet
san gedacht hiem de sneeuw vanhbet
lijf te schudden, die weldra door de
warmte in druppels neerdroop op 't
vioerkleed. Mlietje keek bedrukt en
verwachtte ieder oagenbliki een be.
rising van mevrouw, die maar niet
scheen te zien, hoe nat alles werd.
Deze wras getheel bezig met haar ge.
dachten. D~at kind daar v66r haar bad


ann alles gebrek, en was gezond; hd~r
kind miste nieta, en going sterven;-
Gods wvegen zija onoaspeurbaar.
Nog' half versuft zag de knaasp
sebuchter om zich heen, miet wetende
wat er met hem gebeurde. D~e wel.
dadige warttewevrkteaslybetooverend
op zlln schier bevroren leden, en niet
lang duurde het, of met vriendelijk
dan ende oogen keek hiij op tot me
vrouw, wier blik peansend op hem
rustte.
,,M~evrouwv",beon Mliecje,,,'k ver.
tro~uw dat beers rap voor geen cent,
dat sit me daar midd~en in den nacht
voor de deur. H~ad hij de kanse. a
zien om er in te komen, dan zou 13
sekier niet soo beteuterd gekoken
hebben. 't Is bepeald een dief."
,,'k Ben geen dief", murmelde het
kind, en droevig liet hij zijo lip han.


bield en zeide: ,,zie, ik heb bijkans
geen kleeren aan, geef mij de uwe.
Ik ben 't kindje van Bet lehem, 'k
word overall verjaagd, oiemnand wil
me buisvesten, geef mij uw jas, op-
dat sk niet sterve van koude." Ik
etond beshniteloos, niet wetende wat
te doen, toen het kind mij emueekend
anrnzag. en er bijvoegde:,,jdie
mil liethebt, zult mij dit oh it
we ern el?
,k w~ilde mijo jas uittrekken en ze
hem ge~ven,-byi waszoo armoedig
gekleed,--maar u hieldt mil teen
en zeide: ,,je beeft vanl koude, en
je soudt dien 30agen je jae geven?,"
,,1k werd badroefd en bego u te
buileD; de knaap zeide: ,,gehoorzraam
je moe," en wonder er een woord
nan toe to~ voegen, gang hij verder.
- O, moe, 'k sag alles net zoo dui-
delijk als sk a than zie.".
De wfeduwve had een traan in haar
oogen, dchc niet bij machte lets te
zeggen vroeg zl) biigna onverstaan-
baar: en verder?
De zieke hernam met zachte stem:
,,nauwfelijks was de knaap heen e-
gaan, of bet werd eensk~laps hel ~er
licht om one been. Vol verwonde-
ringe bleven wij staan, midden op
den weg, en voor ons veracheen een
groote, moose engel, met ultgue-
spreide vieugels, asi was hij just
neergedaald ust den hemel, -noet als
er een esaat san de linkerzijde van
't altaar in de kerk. Hij kieek u
strak aan, hief siju band op en zeide
plehtg:,,waarom weigert gij dien
kleine 'tk kleedingstuk, dat hij yreagt?
aw kind sal bet niet meer noodig
hebben." Daarop verdwveen de engel,


a begon to suikk~en. Tu~en werd
ikP w~k ker."
Pei nzend keek de wed uwe voor
zichi, de vertellingr van haar kind
bad hea~r diep getroffen. Van tijd
tot tijd roldle een dikke traan, lang-
zaam opg(eborre~ld in haar oogen,
neerop d dekens vanl 't btedje,
maar zij scheen 't niet to merken.
tEon zin vooral meende zij telkens
opoleuw te hooreni: ,,wraarom wei-
gert gij 't kleedingstuk, dat hij
vraagt: uwkind za~l hiet niet meer
noodig hebben." Was er waarheid
in dien droom, en zou ook haar
laatste kind stervenr? En1 hij scheen
nu just veel b~eter darn g~isteren.
,,Me,"hervatte hetr zoontje,
,,weet ~e, op~ wien de! kuaap greleek,
dien ik Zag in ruijn droom? Miaar
ge moogrt niet huilen,- 't wvas net
de jong~en, die eerg~isteren hier gegre-
ten heeft, dezelide veraleten en ge-
sc heu rde k leedinegstu kken, hetzelfde
yriendelijke gezic st~je, ja moe, 'k ge-
loof bepaald, dat hij 't waes."
V66r mevro~uw Jansien er aa n dacht I
to autwoordeo, werd de buitendeur
geopend en klouk de stem van de
meid nan de voordeur.
Hiet schieen, dat zi) tot iemoand
sprak, wat de weduwfe, niouwsgierig
en angstigr teens, want 't was nog
nacht, en het droouv erhaal had
baar in zeouwachtigien toestarnd ge-
braebt, het hoofd deed opheffen on
better te kunnen luisteren en alzoo
sfpoediger te wreten wie bet mocht
anyo, die Mlietje vergezelde. Na een
oogenbliki van veel gerucht, veroor-
zankt doordat de meid de eneouw
van haar k~leerea sloeg, wterd er zacht


reeds in dat jaar ten volle aan de Oak de ondergeteek~endie betreurt
militaire bezetting sou kunnen wvor- het, dat met de nieuwe belastingen
den opgoedragen. niet aanstondsu bij het wet~sootwerp
Er w~as namelijk door bet KColo- gerekend kion wrorden. De soberheid
niaal B~eetuur op gerekend, dat de van de toelichting van deze nieuwe
tot het tegenwfoordig dpoelitiekorps middelen wPordt ver klaard door den
behoorende beambtendi getoond I vereischten Hpoed in verband met
hebben voor hun betrekiking de ver- Ide overwveging, dat aan de Kamer
eisebte geschiktheid te bezitten, son- aan wie de gedrukte stukken en
den kunnen worden t~oegelaten tot notulen van dea Koloniarlen Ra~d
eene militaire verbinteuis eventueel betreffe~nde de herziening van het
ook in een ~graad, die met hun tegen-l belastingstelsel ziJo toegezondco, al-
woordige functie inoeentm e geevens ten dlenste stooden on
mmg zoo zijn. zllich eaverlaugd mneer licht to ver-
Dit denkbeeld bleek eebter niet schaffen.
voor verwfezenijk~ing vatbaar, aan- D~e ondergeteekende ziet geenl re-
gezien zulke personen deavereischt den voor de teleurstelling en de
ook bij de Miilitaire bezetting in hun vrerbazing van het lid der Commis-
grand dieust souden moqeten kun- sie van Itapporteuirs, die gewfenscht
nen doen, en deartoe missen zij de had dat de Regreering, gebruik ma.
gesichiktheid. kende van de door art. 169 van
Ten hunnen aauzieu sal derbalve( hot Regeeringereglementt opengelaten
de regel behooren te worden gevolgrd mogelijk~heid, de nieuwre belalstingven
dat men ben mn hunne tegenwoor bij weteout werp ha~d a~anhangiga ge-
diger function bij het pohltiek~orpe mankt.
laslt doordienen, om hen eerst bij Daargrelaten nog de vraag of de
het defininief verlaten van den die~net S taten-Generaal voor de behande-
dloor deartoe genegen en geschikte ling van een dergelijke stof, waar'
ge graduerd~en der landimacht in de voor een groote mate vau plaatlce-
ko onie te vervang~en. like krennis wrord t vereischt~, wel het
dierdoor sal uit den aard der meest geechikte lichaam sijn, zou
sank; slechts ge~leidelijk de gewfensch- de verlangdle oplossing geheel in
to toestand In het leven ziju te strijdl zijul gewees t met deo geest
roepen en sullen v-oorloopig de in- van het Rege,~eringsareglement. Im.
kometen van de leden van het po- mere tot een inbreuk op de auto-
litiekorps die niet in militairen nomie der kolonie bestood uiet de
dienst Hunnen o verga an, In haar geringfste sanleitding.
s~heel ten laste van de buisboude- Door de Neder~lindsucho ambt~enaren
Tjke begrooting moeten blijven. die ter voorbereidingr van de reor-
Blijkene van den Gouverneur van ganisatie naar de k~olomie wrerden
Curagalo outvangen bericht is daar uitgezoudeao, zijo green eigeolijk ge-
to laude met het nemen van maat- zegde rapporten uitgebracht. Hun
regelen tot uitvoering van de reor- vooratellen ziju vervab in verschil
ganisatie van bet politiekorps ge- lende voor den inwendigaen dienet
wacht, totdat de dearmede verband Ibeatendle notar's, die roor overleg-
hcm d lndmach Ien i~uest Jedf m 3 e le estzjd a o n
den zi'n aangebracht. feboden een door den hear DE
D~e herzienin$ van die formatie I ONCHEEnE geschreven Geschiedtnis
onderrond eenige vertraging, door- dier bcelatingeu Iin de kolonie Cura-
dat outrent enkele punten nog' over- gao" en een stel dloor hiem vervaar-
lee mnoest pleats hebben tusechen digde outwerpen met toelichting,
het D~epartement van Kolonikn en die het eindresultant van siju ar-
hen K~oloniaal Bestuur en kreeg I eid ultmaken en nagenoe~ geli k-
daardoor eerst haar beslago bij Ko- luidendl ziju aan de bij del o -
ninklijk beeluit van 22 October nialen RanLd ingediende verordenin-
1908 no. 52. gen. Nauar die stukken, inzonder-
heid naar de toelichting op het eer.
Middelen. ste der ontwerpen, die een schema
van de gun rsrhe roorganisatie in-
Tot ziju leedwezen kan de onder. houdt, kan de cindergeteekende vcor
geteekende noch omtrent de voor. verdere toelichting in hoofdoask ver-
mtzihtenop en hevattne vn de wijzen. Alleen w-il bij voor bet g~e-
worksaamh neden opr Santao Brbara, mak van de K~atner now in het kort
noch omtrent de phosphaatoutgin. de vooronamaste veraniering~en ver-
nicer on Kilein-C'urac~ao eeonge na- melded, die sedlert de indieuing in
d~ere mededeeling iedoeo. ae outwrerp-verordeningen werden
Het komt enondergeteekende saaugebracht.
voor, dat in afwachting van de re. In de eerst~e plate werd in de
sultaten van het nieuw~e belasting. (verordening op de L~oodsgelden, die
stelsel, de overweeging van een na- om bijzondere redenen afzoulderlijk
dere herziening van een drankac- en v66r de andere tot stand kwmer,
cijue tot versterking van de mid- bet aanvanke~lijk voorgestelde tarief
delen dient te worden uitgesteld.~ vervangeu~ door eetn tarief dat zich
Voor zoover bekend heeft de Gou- bij het vroegere aanosluit. Voorts
v-erneur in de in het Voorloopig wrerd die groudbelastingr voor gre-
Verslag bedoelde ervarnog geen aan bouwvde eigendommen op de Bene-
leiding gevonden tot bet nemen van deowsludsche eilanden van too
mastregelen ter beteugreling van %/o ten honderd verhoogd en het
drankmisbruik. invoerrecht in het al iemeen van 5
In v-erband met de bij de behan- tot 3 pect. teruggebracht~, waartegen,
dealing van de Indische begrooting over echter stant dat het recht op
door de -Kamer genomen beelissing den invoer van sommige bepaalde
omtrent de detelneming san de Brus- artikelen boven .het aanvanukelij k
seleche wereldtentoonstelling' van voorgestelde bedrag; werd verhoogd.
1910, heeft de ondergeteekende ge- Verder w\erd hlet gebruik van elec.
meend den voor de deelneming van trisich licht opgenomen ouder de
Curagao ultgfetrokken nieuwen post grrondElagen van. de verbruikabe.
te moeten h~andhaven. lasting; daartegenover staat echter


bacteriologisch onderzoekingen aan-
beveelt.
SVoor f 1200 sal een een youdige
inrichting in het leven geroepen
kunnen worden. De verdere oakoeten
van zulk een laboratorium, sooals
onderhoud, besoldiging van den bac-
terioloog en van een bediende en
kleine onkosten, zooals licht, water,
voedsel voor de proerd ieren enz.
ziju thans nog miet met juietheid
to schatten en worden dearom voor
Memorie geraamd. Het bedrag sal
afhangen, van hetgebruik dat van de
iurichting gemaakt wordt. In het on-
gunatigat~e geval zal vermoedelilk
toch niet meer dan f 300 noodig


Ad II. Het ,tuintje" Rut~ root
4 H. A., gelegen in het 2de dis rict,
is onlange door het Koloniale Be-
staur aannekocht, toea het voor
een redlelijken prje to koop was.
De koopprije bepdrroeg fl200, wpaar-
bij nog moeten g~evoegd worden de
kosten van de overdracht, ten be-
drage van f 48.
D eoe ingh van dezen aankoop
bvas een gese ikte pleats beachik-
daar te hebben, waar ten allen tij-
e de zetel van het districtsbeheer
aen worden gevestigd. Thaus roor-
zien de distractsmeesters self in hun
woning, waardoor de mogelijkheid
van on eachikte standplants niet
is uit 8 loten.
f 500 wo den b stdad o et no 1-
11uis, dat in elechten staat v-erkeert
to hierstellen en in gereedheid te
brengen, terwijl f 800 sal noodig
sija voor den bouw van een wacht-
huis voor de politie.
Is conmaal Rust als standplaate
van den districtsmeester aangewce-
zen, dan sal bij daardoor de be-
so ikkng ver regen hebben over
een gouvernemen takan toor met po-
liiewac t. De daar oor uitgetrok-
ken vergoeding van f 200 aan den
districtsmeester sal dan kunnen ver-
vallen, terwijl hem in billijkbeid
voor de womiug f 240 buur in re-
kening kan worden gebracht.
De aankoop, verbouw~in ,1ens. van
Rust, die mn totaal I 700U sal kos-
tezal due ee~n janrli ekvcobee beeubt-
ben.
Zekerheidshalve wordt op den mieu-
wTen toestand voor 1909 nog niet
gere en .

Ad. eIuuI Op% 1 October 1908 heeft
het estar e beachikking verloren
over het stoomachip Christianaote,
waarmede de verbindin~g tueschen
de eilanden werd onder~houden. Po-
gmpgen om een ander geschikt stoom-
schip to huren of den dienet tegen
het genot van subsidie aan een
reeds bestaande of dearvoor op-
zettelijk opgerichte maastchappij op
te dragen, zijn mieluk~t.
Het bestuar beeft toen bet plan
opgevat on een stoomachip to Loo-
pen. De kosten van aan schaffi ng
worden genchat op f 100 000.
Het gaat niet aan dese som in
eens ten last van hot subsidie te
brengen. In Suriname zou een der-
gelijke ultgaaf dan ook uit de lee
ning op korten termija worden be-
streden, waardoor zij over verechillen-
de dienstjaren zou wForden verdeeld.
Yoor Curagao, dat niet over de op-


no todi bebbenht van mevrouw's
tra Pen greep Mietje den kleinen Fer-
di met ruwe hand aan en trok hem
met zich voort, met het kennelijk
doel hem onbarmbartig in den duis-
teren eacht voort te jagen, wonder
hem de minute hulp te verleenen.
Zij kwamm uit de kerk en had zich
pas tot sebreiens toe bewogen g~e-
voeld brj de gedachte, hoe Josef en
MCai oeral ver aad, in het midden
variade nacht a deur tot deur
dwaalden, tot een d~ierenstalbun de
schuilpleatabhood, welke de menechen
wei erden; en nu ...ach, dear eiin
Iuk rr Ch itenn
zu i aete hierride kaap'" riep me-
vrouw o bevelenden too~n, g~reep
zelf Ferdl bi de hland en sond de


med eaa k~leuken.
med vieardelijker toon dan daareven
her atte mevrouw Janssen tot den
knap die bedremlmeld aan haar sij-
de saoad zeg me eens ventje, hoe is
je neam ",
, Zij die: mij kenden, noemden mij
Fer -oeder zei altijd Ferdi, maar
moeder is dood, en nu echijut Die-
mand mij meer te kennen."
::'k Ieeet ~nie 'k heb 'm nooit ge-Vdr)
zi n "
,En zeg me eens* hoe kom je sann
die wood opje gezichtje?" Ze sag:
den knaap mede ijdend aan, terwi 1
hi' zoo m eijk; nog bleeker werd
dan bij reswas.


( W~ordt ver~rolgd).

Geluk~kig, dat het kleine Hollandr
nu eens vi66r is g~eweest en den eecr-
sten stoot hleeft gfegreven in de goe-
de richtingr.

Stadsreinigiing.

G~edurende de laatste 6j tdagen in
liet fiscalaat aangrebrachlt en door
pet roleu m verd Elpd.
'71 ratteu~.
5406 inuizen.
Van de openhgg~ende grrouden op,
den tberrg Altena on van Schiarlo w-er-
detn 445 karren oudle rommel on \uil
Prregghald~ on v-er~roudl.

K~olonnle R~and.

1)e wT~egens ziekte van v-ele leden
uitg~estelde v-ergade-ring wrerd gister-
av-ondt geh~oud en.
Do~ volgendle w~eek; hopen w5ii er een~
\-alledig vefrsing' van te g'ercn.
Alleen zij v~ermeld, dat de Heer Ev1.
Hi. L~assurnc naar aanleidingf van de
invoeringi op1 Januari 1909 van bet
nieuwe bela~iCstingstesl tog~en h~et al-
gemean g~eroelen in van den K~ol. Raad,
Kam~rer van K~oophauntlel n Pers, te
gen het algemeen ger-oelen in der ge-
heele bevolking, vroeg, of het in hot
verv~olly niet. uIogelijk; zou zijni, dat
de8 Raad hiet tijclstip der inv-oering~
van d ergel ijkIe i ngrrijpende wettenl
nian zich voorbehield en niet over to
liet aa~n een nadler door deni Gou-
\-erneur te bepalen dag.

Onze Begrootinrg.

word 23 Novemnber door de Twveedle
Kaner goedgekeurd. Det v.olgetnde!
week zullen wij de Handelingen pub~li-
ceeren.


HAITI.

V'ertreki \-n Presldenlt Nord A4lexis.

P'ort-anl-Prrincer i? Dc.- Presid~ent
Nord AlexriP is gerallen en is niu in
veligh ardui rn, in -nfr a n .e ran-
Juist op bet nip~per~tje heft P'res.
Nord Alexis t~ongegeve n an d~e aan.
ho~udendle bedeo zijuer omngeving en
stemde or in toe, ecoe t!oe\lincht to
zocoken op dreu franschlen K~ruiser.
.Omi kslokkie 5 nuir hondigde een3 salvo
van 25 schoten aan, dat hii hett pa-
ileis verliet. D~uizenden pe~rsonen be.
vonden zich sinds den Inorgenl voor
het paleis en dreigdcen de deuren open
to bJreken on dlen P'resident en zijoe
panrtijgaugers to v~erdrij-erl.
Youi uur tot unr wrerd de wroede
des volks gr~ooter. AlannenI en trou.
wen welren gewanpend. Als wean~zin-
Iiig gino- het volk; te k~eer.
D~e toestand wass zoo erestig, dat
de fransche G~erant, M1. Carteron, ver-
gezeld van eenigre andere vreemdle
wezanten en van de ledlen van een spe-
ciaal Hia'tianamehl comity zich tot den
PJresidlent beg~af, om bij hem nann te
drmgfen, dat hij de pla-ats verlote~n
zou. E~u~delijk stemnde hij toe.
Gehull en geschreeuw beg retfto n
hem bij 't verlaten van het paleis,
wafr lu)j pleats nam in het r~i tuig,
1da~th~em wachtte. J1. Carteron, deit een
F~ransche vlagS droeg, plalatste rich~
uastdlienih di salekt ah m amed s
beSCliernleD '
Een outelbare meniigte wachtte
hem op nan de haven. B~ij hot nia-
Oeren van den pres1 en t, di0 Yrrge
ewd asea e en edodri 1-a n in1n
delijkl eden 1 ats.
Onderweg rue a had men den pre-
Sident beleoedig~d; maar bij de hiaven
ba~rstle de meni te los. Er had een
schasndell one ter3 k n tooneel pl natdse
rijen der soldaten en kwat~men dien
president viak in zijo gezicht be.
feedigringen rltutbraken. Deze deed zijul
best omn kalm en onverschillig to
schiijneo. D~ie furii~n wilden zich op
den President w~erpen en vochten met
vuisten on nagrels legen de soldaten,
die er maar met de grootate moei-
to in elangden ze terugi to dringen.
Om den president to bevrijden,
schoten zij ~ee keer in de lucht.
Eindelijk gewikkeld in de Franeche
vlag werdl de President in een sloep
aeeleept.
SJuist bijh~et instappen, bereikte hiem
een vronw, zij haalde een groot mes
te. voorschiju en wilde den president
verwonden; sij raakte hem maar
even, en eer zij g~elegenbeid had een
twfeeden slag te doen, werd zij door
een soldaat gegrrepen. E~en man gaf-
den President een vuistaslag in den
nek. Deze wTend~de rich toen tot M1.
Carteron en zei:
-,,Ik had Llet u wel gezegd!"
N~a het overhaast vertrek van de
aloop vond men op de kade een-
valies, toebehoorend aan Nord Ailexis.
De menigte maakte er zich aanntonia


- LU

~ --.d ..i C ~I C _~ ;~ _C ~__- I~--L~ ~


lirengst v-an zulk; een leening: kan
Leschikklen, kan een grelijk resultant
wrorden bereikit dloor een gredeelte
v-an do kap7italen vann het voormla-
ligf West-Indisch P'ensioenfonds aan
te wonden, wranrv-an hot total than
nominal 10!)3 000 bedraagt, on
h~et to Geldo omacnk:~te bedlrag ge-
Itleidlijki wea~r to: hlelumre n door een
d3eel va:n de middlekY~ der kolonie
daarv-oor of to- zonde~ren.
Decze hieleggrfing 7a ft\evens Cen goede t
rocrm zijn voor die ofschirijviing op het
mat~er~ieel, die~ in ldpr gSoodC in~eriChlt
b~edrijf mecet~ geschieden.l Stelt n:ien tlic
tfofachijving, zoodls giebruikerlijk, ol
5, pet, v.an de nonkloopsom, danll zal 01
jaarlijks youir b~elegg-ing f 5000
mnooten wo~rdon1 ni t et rok ke n.
Ten einde crnnioodigen verkoop
en wederinlkoop vani Stuatsschuh! l
to voorIk omlen wor~t~ het crste
jaar geen p~ost v~oor beleggring uit
getrokklon, Ichrl So van den kost-
prijsi rechitstreeks inn1 laste der ko-
loniale miiddellent geblraicht. Van het
T-oormaligr p~ensdic nonfoodsrl beh~oeft J~us
FIechts zoonetl to w~orden gereali-
word~t, Jant I!o vane dien hrostpri'js, dit
is 1DG 00, t de ophrengst kn
worden gekweten.
D~e rente vacn d~e genleoied k~npita-
leu, die? aanvu nkel~li k op f 4800 wcrd
ges~chat, znl in v-er~band met hlet I
Iroven~sta1ndee veinner oeten
wordlen, G;lobaal genomen kaun men
zrggen, lat: die v~~niterminderin 3%~ pet.
\-ru hiet gereanliseeri;~e kapitual zal
bed rag en, dit is dus f 3125,, stol
3300). Er nlng clus yourl rente
1000;~op, sloch~ts f 3000( gerekend w'or-
den. D~eze rentepost is van het hoofd
C'urag~o ov-ergebrachtt noaa de mi3-
deeun voor de ,,(;eheele Koloie ,
wuTar hiij beter op siju plants is.
I'en gerolge van~I den gewyzigdon l c
toestand knrn ar~tikel 1f22 met f 11 000
w~ordon vermlinderd.~ Op dalt artikl ~
sullen voortaanl Hlch~ts golden noo-
dig ziju roor de exp~loitatie va~n den
stoomvaartdienst. D~e exploitatiekos-
tenl wordon geraamd op:

ve~rzekeringr adl By t.........f Y000 1
y ga es.................... ............... 11200 .
on o~rhoud, ongelden, steen.
koleo, smeermiiddelen, water
en voedlingermiddrerlen............ 24400

Totaal...f 43f00

stel f 44 000. D~it b~edrag is f 11 000
lager dan de aanvankielijk geraa~ni-
do som vani f Go 000. Gok w\anneer
mein do exp~loitatickosten vecrmeer.
dert muet do afechrijving ten bedra-
g~e van f 5i000 en hlet renteverhies
te~n bedrogne van f3300, kr~ijgt; men
ceu gunstiger ultkomst dan aan.
vank~elijk \-oor deni dicanst met de
Christilrandedl was geraamdi .
Over de bovengenoemide wijzigin.
geu word hlleti advies van den K~olo-
rnialen Randl gerraagrd. Dat adv-ies


De Mlinis, tert von olonie -
;N1euwsberichten*

H, M1. de Kioniingin,

Mlet juichende vreugSde woerd door
de be\-olkingr gisteren d officieelt
bevest~iging ontvangen van bet boogist
belangrijkk Iiieuw~s dat Hare M~ajesteit
w~erkelijk in blijde verw~achtine ver.
keert a
D~eGoeverneur maakte dit per Ix.
tra~nummer van D~e C. Cour. bekend.
D~e varklaring: der g~eneesheeren wferd
modegedeold met de 'bijvoeging dat
de gezondheid van Hare Maijesteit
ultnemend~ is
God spare eni zegrene onze geliefde
Kioning~in en v-ervulle den vurigsten
Harer w na en, walke ook de wrensell


Kerkeclijke Berichten.

Eergisteren, Dirrsdag, 22 Decem-
ber vierde de Zleer eerw. Pater HAN-
ciscus HE]rLrUNGc ZijB zilvereD I'riester-


feest.
Hoe jammer, drat de zoo alg-emeen
geachte Jubilaris dit feest miet v~ie-
ren kon te middeni van zijn volk,
ziju Confraters en vrienden, en het
slechts in stilte mocht herdenken in
hst St. Elizabethsgasthuis to Arniers-
foot.
In zijn ijver heeft de vurige Mis-
eionaris to veel van zija krachten
evorderd on is nu door uitputting
zijuer krachten gedwongen rust to ne-
men in het Mloederland om door een
zorgzame verplegring weer de verlo-
ren krachten teru to wfinnen.
Hoe PASTOOR I~ELLING Onder one
gow~terkt heeft, is algremeen bekend.
Door ziju ordelijkeo en stelselmatige
verdeeling van den arbeid wist hij
teer veel tot stand te brengen en to


gooid, m~en cdcrron cei ottk ienI
en beg~on reeds to p~lunderen on to
verniielen. D~e kom~t~ der p~olitie miaak-
toe or echiter spoodlig ceni eindre aan.
Den volgenden mnorgen begon hiet
liev\e lev-entje opnioniv. D~e politie,
die de apothieek had~c hwcm-akt liet
h~et p~leb~s gewoon zijn game~ enan,
ook doc pa:tronille solda;-teil, velke
kw am n opd~agen b~eperkto zicht tot
anamamnorr zeer v-oorzichlthe to zija
miet die :Ipo~theikersafranke tr on to
w~ijzeni op, bet rev-aar van3 brand
eni verg;iftigingr M~uilezels on karren
werdim yourgl~,ebra~cltcht onltes wat
waarde biud ann zilvec~rwrk en mou-
bols vanU hct wounbulliis l \;n t v-er
der inl de apotheekoh van hunlr goding
was we-1d'rd l mn opgelndenr (n w\eg g-
VOerd, P'olitie eni soldsttcon vecrh~inde~r-
den dexen die~fstal on! Iplllflueing nliot.
ToenT wo-rdl ulles wnrt now1 over-
blee~f kort on k~lein gt~~~~etagen Geen
flesch bJleecf er hreel.
1Yelk c en schudcl er werdl oange-
r~ichlt kan menr cenigszin~s hiieiat be-
reken~en, dat de upthe tegen
brand1~ verzl'lekerd wa-s rcoor 100).000 C
dollar.
Nra de~ hoo~fille potheek! geplunderd
en v-erw\oest to hee trok; men
nn;r dol succulrsalen, on heir!haalde
;~c~adua betzelfleu Ppel tje in tw~ee
rdexer apotheken.. Earet toCIn meo
inlt den avondlc ooik any nurd
dertlo s1~uccu~rsl trrok. word de me-
nigte, nadactt fen a tnster wass stuk
gesloge~n on d!e ler ese hadigl
was door d) p)olitit' niteenged'Cre-
ven
Zoo we~rdl hect neenv e
,,Allexisr" cn ,.23; de May\o"' gewroken
o~n een Nedterlandslfch onider~cuan.
171 p wTasrdiger w\ijze!
1Zlluo vo ~~Scnue wC ~r 1( ~' nerd
nam~iens de eigenaret n comnicddelijk in
kieunisi gestell vanu de scha~de, wel~e
was aari)gericht en otheied om~ vel \tr-
InI dankll ontrange~n hert De~cm ber
numimer va Abiio oga der
S. C. S. siubtraga t anlhier ~e Hlecr
F'. F'. JONc.~hEEH. c

Uitoer.

e~ie lel ::e I;w artaul loos


Es un alimento poderoso del mis alto valor
nutritive en el tratamiento de la


TISIS 0 Tuberculosis Pulmonar.
La cura de esta enfermedad es solamente cuestibn
de nutrici~n, y la EMULSION DE SCOTT imparte
al cuerpo el maxunoim de nutricibn con el minimo de
esfuerzo para el aparato diges~tio. Comanica 6 los
tejidos orginicos so grado m~nimo de eficiencia,
transforma el cuerpo de dibil y extenuado en fuerte
y robusto y to coloca en la condici~n mris ventajosa
para resistir la invasion de las bacteria 6 microbios,
que es precisamente en to que consiste la cura de
la Tuberculoss.
LA UNICA EMULSION RECOME~ZNDADA 4
1 POR TODOS LOS MEDICOS


ter wrnardo v-an.


van l


n~on stre
sjt blartin
-~t E' syatlos


.
r 322. 3120
,, ssas.ss
,. Is.ss9-74
., 2,. 0.0-,
'


SCOTT~ & BOWNE,


Qurlmicos,


Nueva York


P'ostspan~:rbank k

In Sep~trnleme werdl ti Willemind nc

teru ggrehaut~ld.
Duit teekent dea toestand.

Corcurrentie *

El M~ontaireis vani Ejido (Mlerida-1e-
nezuela) deelt mocde an~t alidnar eats
school werd opgerIichtt om Jipijapa.
hoeden to vlechh~n.

hieu no sisiscrfe
Binneoan ds lchle Zkn: r. ia

RES A~LCANiTADA. .
Buitenlandsehc Za~ken: D~r. G~oszA

G)orlogi on .11arine~: r.Ou m:
O)penboa~r Onewis Dr. S. D).
Financiinr: Ir. JEsrCS MUcNOZ 'EHAR,
Handel eni ij\erhold: Grl. CA uA uxo.
O)pea bare H crk en: 1)r. RlOBtr O
Vi~ R~s.
D~r. LEOPO)LDO B~APUSTA8 bijft Se-
cretaris-Fenernal.

Gestrand on ve~gnan.

flon Yen. bootje Estlr7/(a is gisteren
11acht nabij de C~uratcas-b~asigestrand l
en stukgresla~gen. IHe bemantung, A-
rubitanenl on 2 leneczol;anon w~erden
grered on herindrn zich thaus in de
q1uaran taiCine- urichlti ng. Estrella was
van Las Yela de Coro naar ILa G~uairn
op reis, mnet 3;50 zakk~en koffie, waar.
van slechts 50 geared kouden worden

Quarantatinc.

Onder eenige b~izondere voorwaar.
de~n w~erden de qluarantaine-maatre-
gelen, vastgesteld tegen schepen~ ko-
mende van La Guayra en to. Cabello
ingretrokken.

Amteri ka- Ve nezue la*


hou e, W`at al moeitevolle op-
offerin hem dit kostte, kunnen slechts
\veini51~ beseffen. Malar de sch~oone
True 1t van zijn wraarlijk aposto-
lischen rbold worden door een ieder
geroeol en bewonderl.
De vcrbereid~ino- en viering der
kerkeilijk feesten. vooral het Aan-
biddingsest en dat der Eerste H.
Co rJmmu n, wren bij hlem eeo .
Smnr k 't Iii da d e t
v $I z 0 wis lr ad men dinskp knia
van alle lachiten het zangSkoor voor.
hereidl oriets bizouders ten gehoore
te brenge.
.11aar, \rar zouden wij] eindigen,
~jinldn wijnt bizouderheden afdalen?
Alleen die. nogr vernylold, dat P'as.
toor HELIMc (JO mlddelen zocht en
vond om school op Mlontan~e to
bouw~en eDnemimeth tijd zelf aan de
kcind~eren oqerricht gaf.
Aloge de sede God~ den volijveri.
gien P'riestele algeheele gezoudheid
terugschenkt~ opdat hij lang nog
en met lust'erken kunne tot Gods
ineerdere eer I glorie.
Het deed g goed te vernemen,
'katk Dinedagargen in de Parochie.
t "ie ee ge onhz m nlise Per op .
dragenl voor b tijdelijk en geeste.
lijk welzija va, den jubileerenden
Oud-pastoor P.. HELLING. Zeer ve.
le parochlianen iderden tot de B
Tafel.
D~it benj VH lifeol a
baarbeid v zi nl. Iotisrr
zal Pastoor flElN terBDr
nacru zin. Het reo zen er ger-
moodiz .n Pastoc ekt en teelT .
DE, C;ROEN, ZOOW01l zi'H paTOchia
nen o eere.


naar Mlaracaibo om aklalar de wracht
be gaan hiouden on de friestandr at to
lessen. TLaatsgenoemde liep, 1Yoene
dagmnorgen leer vroeg onze hiaven
bmnnen.

Castro.

Het Mlemlor~ial d~iplomatiqcue schrijft:

,,D~e politieke manocuvrea~eshebn
bijgecdragenn tot. liet vertrek ran den
dictator van Yenezuela rn mlen is er
op uit om vice-president Gomez, die
nu hlet bestuur in handon verk~regen
heeft., er toe to brengen, met geweld
op to tredeu teen het t yrannicke be-
staur van Castro en de hogere ad.
ministratlieve en legrerambtenaren
door anler~en to .verv.angen. Het
staat vast, dat de vice-president
nann dere prefssle geen weerstand zal
kuanen bleden, die bedloelt om den
terugk-eer van den dictator to belet.
ten- .
,,In belde gevallen, of hij nan do
operatiesterft, of dat hij haar over-
leeft, de rol van Castro is geilindigd."

D~e feiten hiebben bovenstaand voor.
gevoel bew~aarheid.
Ten slo~tte brachit de h~abel g3isto-
ren het bericht, dat na een obser-
vatie van een feheele w-eek ~r. Is-
ITAEL verklaarde dat Castro nit
mneer e maar een bon-vivant


De weerwr~ank.

NTadat het plebs to Caracas door


de Proclamatie van 13I December
was opgehitst tegren de ,,vreemde-
Als Consulkend. lingeD," 8Draken eenige studenten
zich duidelijker ult in een gedrukte
De Niederlandscheegeeringi heefl invitatie aan het volk ,,om to pro-
den Heer J. CUCAr~brrkend sn toe testeeron teen het gew~eld van N~e-
gelaten ale Consul v Columbiti op ela."
C~uragao. De stok om to slaan wFas er, de
Onze gelukwrenschegan den Heer hood, het slachtoffer, spoedig ger-on.
Consul dn.
De Apotheek van den Bieer THIE-
LEN, een N'ederlandsch onderdaan
onze coriogsethn. most het outgelden. '
In den eigen avond van 18 De-
M~aandag vertrok r Gelderland lcember werd er reeds met steenen g~e.


Heden mo gren liepen de Amer'.
kaansche oorlorsbodemns Doplphin on
den Des Mioines bijnneu.
Er worden nog: 2 andere Ameri.
kaansch ocorlogsechopen verw~acht.
D~e internationlale gaschillen zul.
len nu wel spoedlig geregeld worden.


Ellitell1R1xd.

Stot een oub~eperkt beag eeft
President Castro den mneest opzien-
barenden slags in zijne loophaan gre-
slagen toen hiij Z ij ue intiemstre vrienden
verraste met zich op bet eerste het
beate stoomschip~ uaar Europa in
to achepen, omdjat de H~erhijnsche
speniaiteit weigerdle om hem voor
$ 100.000 te Clr~acas te komen ope.
reeren.
Alleen de dring~endste, noodzake
lijhedeen soort van ultim atnm
van zijne g~eneesheeren, kan Castro
or toegebracht hebben dezen stap
te doeL1 die zijoe macht in V'ene-
zuela in root; g~eraar brengb. E'r
ziju mfaal wTeinig gerallen bekend,
dfat een P'resid~ent van een Zuid-;-A-
merikaansche Rtepubliek naar zion
land teragr moebit k~eeren. E~en voor-
b~eelr4 daarvan is de groote Guzmuan
Blanco, can wrien niet alleen de toe-
g'angi geweigeprd wa-rd, toen hij wen-
schlte terug te k~eeron, toaur al ~e
standbeeldeni, dio hij dloor zich zel
\-en hiad opge,.richit, werden vanl hul-
no voet stuk-ken geruk en verbrijzeld.

INGE~ZONDEN: MEDII~U~EDLCEELNGx.


Le pr~solO~g IRz V~ida,

El siguienlte relnat apareci6 en la
pAigina editorial de unat de Itis fill.
tjimeis edic~ionies de la revista The
Christian \York and E~vangclist" que e
estj consideradla comno urna de las
publicaciones r~eligios;:s rnfis impor-
t~ante~s y! prestigiosas de los E~stados
( nidos:
,,TLhe Chlristi;an \orkr and Ev~an.
gSelist"' cou rareza~Z brxbla de un ag;en-
to cura~tivO cj remedio, por 1la sen.
cilla~ razcin de qlue mnuchos de los Ila-
rnadlos remeodios i, preventivos no
son 10 qu'e sus farbricantesu preten.
den.
,.Ex:iste uu remed~io sin emnbargro
qu~e poderuns: reconilendlar por nues-
trat propia expe~~riencia qlue, se
u1sa universaic~llmente pairat las afee-
eiones do los p~ulmones:--la Exec~.
SubN DE1 So'I"I.
,,Aiunque s~ibese Ai cienciaz cierta
qlue ningf~o reinedio cura rad cical-
menc!te catsos do! tubercolssis muy
;tva;nZados,S. Ces eir, cuaUdo, los pU-
mionies est~tn va cas~i comnpletamnei-
te destruiidos; sinsmbargro micatras
hlay v-ida ha~y espe'~'ranza, y' lar E~~t-
Htos n)~ i' ScoTT haL producIido result"*
clos v-erdaidt~erarnete maravillosos en
miles de casos. El: Br. L~a Salle A~.
Jfay~nard,. red~c~torr mayi conocido de
sta rev-ista, p~rolong6ci su v-ida por
muchos ai'ios Inediante el uso0 de
este prodigiosso remnedio. Ademfts
d~os hiermanos do nuestro D~irecto
baun ob~tenido resultadlos tamrbies
Inaravillosos coui el use de 6sta
E~mulsi~n delpoI(s qlue otros rouchos
remediuls habtian fallado.
))Por este mlotive y en razcia de
qlue nosotrofs ruismios hemos sido
te~stigos oculalres de las curas ob.
teniidas con la Everr-srtis nE SCOC en
las enfermedandes de los pulmones
podernos ca~n toda confluz:ua reco.
mlendarla R i uestrosi lectores cotno
uino de los poncos remnedios que pro-
cducen los resulta~dos que lotj fabri.
cantes les atriburen,
,,Ninguna imnitaciidu de Esta exco-
lente mnedicina~ ia. logrado igSualarla
y por consigSuienite debe emp~lea~see
siemp~re la verdladera y legitima
IEMU[lLSI Nj DE SCO)TT ,,
Segrunl los datos esitadisticos pu.
blicados nor lat Junta de! Sanida~d
hav~~ en los E.stados I-uid~os ,000,000
tfe tubcercolosos, Suponi6ndlo que la
Ex~asidXlc DE; SCOTT' HIlt~da trees 81108
die vida it la mitadl do batos cinco mi-
liones de enfe~rmlos, c6sto eqluival-
tfria d satlvar 125,000 p~ersouns de
60 a~o cdl ur
Qlue rcsulajos ton expl~ndidosi Y
todo se dlebe B que! la E MaL6~N
DE ScoTTl amuienta~ las fuerzas y- las
carnes tan rdpidamnente que la obra
dlestructora de los microbios se ra.
tarda en todos los girados de la
1 searp edad S yon Im haufrece nca
siempre quie se empieza AL usar desde
los primneros siotomas dlel mal.


Advertentien.


Een M~ee~sterkinecht en
Een~ Knecht *

Nadere inlichtingen te beko-
men op- het G~arnizoens bureau.
Curagao den 23 December 1908.
De Ka~pitein Commandant
< er troepen
VON HousneLBL3T '


van die strnschepen der ,,Red D Line" t~usschenPUTERTI RICO, VENEZUELAB en CURACAO.


C


v-an meester. Het word opengebrok~en
enu men v-ond er iu$~10.000 ingfoud
e~n 2 0.000 gourdes. (Haitiaansche
must). ledereen~trachtte or een deel
van to bemachtigen en we~lda was
alles verdwenen.
3 Decc. Nordt Alexis heeft aau boord
van de Duguay-Trouin een ourus-
tigenu nacht door giebracht. Hij is
het voorw~erp van groote beleefd-
heid van w-ege den Commandant en
de officieren.
Er is inderdaad iets wonderbaars
in de mannelijke kracht van dezen
vervallen president, een grijeaard,
die minsteus 90 jaaroud is.
Hoe ver hij over de 90 is, weet
niemand.
Eieni journalist is door Noord Alexis
ontvang;en, die aldus zijne vragien
beantwoord heaft: D~e feiten hebben
bewezen, dat ik wonder de bescher-
nuogr van AL. Carteron gristeren-av-ond
omI1 zes unrt en lijk zou greweest ziju.
Irat hatd ik toch van de! Haitianiea
Iriet verwracht! WTees zoo goed miijo
da~nk te betuigren aan den C'omman-
Jannt, aan die offieseren en hemannmg
v-an de ,,Duguav-Troulin" voor de
w~ipe waarop ze mij b~Eschermd en
outrangfen hebben.
G~ij yrangrt me, waarom ik niet de
bescherming en de tusschenkomet
der Amerikanen heb ing~eroepen Onl'
datt ik; liever mijn pal~eis ini de lucht
had doen v-liegen en ik lever gestor--
yea zou zijn ender ziine puinen, dan
Amerikaansche soldaten to zien in de
etratenu van Port-au-P'rince.
.,1k ben niet ger-luchit ann boord
v-an een Amerik~an~sch schiip, omda~t
ik er niet toe uitmenoocligdl ben.
Ik- ga niet naar de T er. Staten~; want
dlaar is het, koud. Daarenboven iki ben
zwart en ik zou er door ied~ereen uit-
gelachlen wo~rden. Ik bemnin niju land
en iki denk or to sterv-en. JAlgn plan
wras onar luagua te gaan; maar mnen
hieeft mij naulgeraden naar k~ingston
to v-ertrekkeo; van daar zal ik naar
Cap~-Hu'ftien terugkeerenl; want duar
ligt alles wat ik bezit."
Toea Nord Alexis aan board van de
?, ,1uguay--Trouin kwram, was zijn eer~
ste vraag: ,,W~aar zijn mijue valie-
zen?"
(Courrier des Eltats Unis.)

VENEZUC'ELA.

Evcw YTork He-(trad O Dec.

Caracacs G Dec.-- Twree geheurtenissent
her. vertrek van Gral. Castro naar
E~uropaR en de maritiemue demonstra-
tie der Hlollandschie vloot lanrgs de
kl! t va~n rtenezuela, hebban s~man
gow~errkt, om in l enezuela een staat
van zaken te scheppen, die de ern.
stigarte grevolgren kan hiebben. D~e Te-
nezolaansche Regeering bee~ft beslo
teni te schieten op hiet eerste Hol-
landsche oorlogschip, dat een on-
vrienls~chappelijke daad~ stelt.
Het begin van een sterk zich out-
w~ikkelende bew~egring teen C:astro is
merkbaar. .
D~e Hloll. schiepen outwvikkeelden
hunnevrerkzaamheld op 110eosdag en
D)ouderdag. Zij ondlerzochlten de kust
tusseben P'orto-Clabello en La G;uay-
ra en verschienen voor P'orto-Cabello,
La fela de Coro en L~a Gruayra. Zoo-
dra te Caracas de eerste tijding hier-
van ontvangen wTerd, spoe~d dedeli-
nister van Oorlog zichnaar La Guayra
en nam persoonlijk h~et bevel dfer
t~roepen op zich. Dat gebeurde op
Woeuedag [2 Dec.] De minister brachit
mede dertig wragons ammunitip.
D~onderd~grs riep de wearnemlende
President een mimisterraad bijeen on
den toestand te besprekeu.
Het g~eroelen der Jillmsters was
verdeeld; toch w-erd een beshrit g.?
nomni~ on bi de eerste onvriendelij-
ke daad te schieten. Mlen vernam hier
heden, dabt Pres. C~astro contracted hetrft
au~ngegaant ont inr Duitschlanld drie corog~os-
sch~epen te koopen.
ILosse bladen w~ord-en elk~en dag in
Caracas verspreid met aanvallen op
Castro, terwvij zij den wvaarn. Presi-
dentt aanzetten tot een soort; ver-
rad eno ,tsahe tcbehk 1 %eop t
achter slot en grendel te zettent
Mlen bericht hier ook, dat drie re-
volutionnaire G~eneraals een inval de-
den i3 het district Apure, tegenover
Colombia. Dezeleiders zijn Fernandez,
Osbadonen Pere .'t Zijn mane


v n mnei' b ete is uhnn u
opstand wordt in Caracas wreinig ge-
wvichtl gehecht.

Sant Carlos.-- De ,,Frieslalnd" lig~t ge.
ankerd in de baai van Mlaracarbo, in
't gezicht van het F'ort San Carlos.
D~it is het Venezolaansche bolwverk
dat in 1903 tijdens de b~lokkade doof
Duiteche kruisers is gebombardeerd.
De ligging van al de forten langs bet
kanaal van Mlaracaibo zijn opgene-

R lla dsce ekrlto es hephet.dode

oredlietbrieven tot onbeperkt bedlrag*

Aledenemend een credietbrief. af.
gegeven door de bank van Vene-


ofrecen como sus sustitutos. son pro-
JO HNPI DEW: AR'S ductos raudulent~os de la especula.
cion mercantil y del charlatanismo.
D~ichos preparados no contienen nin-
Scotl~ W is~yGuna de las propiedades nutritivas
yv reconstituyentes del aceite de hi-
BEKROOND MIET g~ado d~e bacalao, porqlue carecen de
la grasa, qlue en la, parte del aceite
50 ( otidel M~~dale 1qu-e nutre y ailimentaL-su comp~osi-
12 1 e a es cidu tiene much semejanza con la
Agienten voor Curagnlo, de los COCKTAILS-yS su~ uso pue-
de en ocasiones causar perj uicros
DE LANNOY & Co. considerable Ai los eufermos por la
gran cautidad de alcohol qlue uiva.
Botic Cenral. riablemente contienen--y otras sub-
st~ancias narcdticas, comuo el sulfate
E~xlojion de, la de estricuina.
Li mpa~radebhido ~ Eas preparaciones, qjue se dicen
-~~ duso GOJ contener los principios actives del
K~ros'en 1 amu. ceite de higado de bacalao, son es-
Kosen oa pecia!meneut~e peligr~osas parla las
ci Ii>, ji, encriaturas, para los niflos para las
1 jiee y sefioras, qmuenesi por su
nlatuamleza delicada y temperamen-
to especial no pueden resistir sia

los efectos deleterios del alcohol, de
(" "" I l estricuina y- otr~as substancias
( Cenergricas.
E~l aceite de Higlado do Bacalao es
-....ak insustituible como alituento--como
,. un reconstituvente poderoso de la
sang~rre, de los tejidos, de los nervios
de los huesos--y el miodo mis ra-
Msrasequnlded clonal de administrarlo, segunn lo ha
"LUZ DIAMNP probado la experiencia de m~s de 30
Librede ddanos y segun la opinion universal
'1 III SCOTIT, qlue esti compuestaL del acei-
j ~to m~s puro y- de otros ingredien-
1 L.tes qlue aumnentan considerablemen-
1~ ; A te la eficacia nutritiva del aceite.


Studlie ann: Nedlerlandcsche Hooge-
sch~olen~ enl Itijk-Inrichtingen van


schen betreffende de studie ann de
volgende Nederlandschle Hoog~escho-
len en R~ij ks-In richt~ingen \an ondler-
ivijs worden deze kosteloos v-erstrekt
Cloor de volgrende commnissie voor
inlichtingieu samongesteld door de
Studenten-Afdeeelingen vatn het Al1-
gremeen Nederlandschl Yerb~ond :

Yoor de Rijkse-Eniv-ersiteit to Leiden
en voor algremeene inlicht~ingen:
A. elcker, Io reach weg 24,
Leiden.
Y:oor de G~emeentelijk~e Universiteit te
Am sterdamr:
J.R ollewijn, R~uiscbstraat 10,
Amlsterdam.
V;oor dp Vrije Universiteit te Arnater-
dam:
D). Rumpff, Keizersgracht l62,
A~msterdam.
Voor de Rijis-luniversiteit to U-
trech t:
IJ. Baart de la Faille, MIaria-
p~laats-18(, Utrecht.
Voor de Rijks-Universiteit te Gro-
mnin-en:
A. E J. A. Greebe, Joz. Isran1-
straat us5a, Groningen.
Voor de Technische Hoog~eschool to
D~elft:
TV'. M. Rtoessingnh v-an Iterson,
K~oornmarkt 05i, Delfe.
Voor de Rlijks-V'eeartsenijschool to
Utrecht:
D~e Secr. van het Tveterinair
Studenten-Corps ,,Albsyrtus",
a dres RlijkLs-\'eea rtsenij school to
UtIcrecht.
V'oor de Rijks H~oogere L~andl- Tuin-
en Boschbouwvsehool en de Rtijks-
land-bouweschool te WVagiemioren :
Die Secr. dler Vereenigring ,,Stu.
diebelang~en" to 1Yagemoigen.


LOCiNGAN &t IflARTI~3 p,
NEWY YORK, U. S
U1 .eota Por Las r
Almac~e**


C~OCKTAILM TERAPE~UTICO.

Las propied~ades alimnenticias >nu-
tritivas del aceite do higadlo deba-
calao dependent en anbsoluto delas
.rasas qlue entran en lar compsi-
cion natural del aceite. listas Cra-
sas son digeridas y- asimiladascon
much m~fs facilidad~ que las cas,
debido cZ la? presencia en el aces~ de
bJacalao de clertos compuestosleri-
rados del higado, clue permit la
p~ronta emulsificaciin del aceit por
los fluidos del est6magor~- y acen
qu~e su absorcii~n o~r la memnrana
mucosa so lieve A erecto con ri.s fR-
cilidad y con mfis rapidiz lr la de
runguna otra grasa.
Las grasas qlue el aceite de~igado
de bacalao contiene, apazrtede iu
poderosa fac~ultad de nutrirno p~o-
seen uingun valor terapcsutice- y los
otros elemientos naturales ae son
parte de su composicidu ca-Anica,
existen en cantidades tan ofinuta-
mente pequenas, qlue es 3posib~le
qlue owngun~o de ellos pues ejercer
en el sistema cualquier efto tera-
poutico.
E~s evidento pues -que Faceite de
bacalao es un alimento va una m~e-
dicina, y qlue todlas asus vfudes ali-
mnenticias est~n en lats gratis qlue en*
tran en su compos~ieron-- por con-
sigruient~e todas las prearaelones
~u~e pretenden estar heaes de los
p~rinciplos activos del acie y qlue se


H. MI. dte Koninigin der NIedlerlanden.
BEKiROONTD

to Amsjte~r am 88
,, Antwerpen 88~,
,, Chicago '1803, en
,, Curagao~, Eardeli P~i~ja Eere
m~edaille, 1904
Curagao, Wiaterkiant~ Otra-
banda.
E-l koe taz firm~ aki bazo ta
o~ee na cualk~ier h~ende, koe

kier haci un b~on negocio, un
ccs rba telra nro ta, na perfec-
to estado, situ;: na~ OOSt di qjuin-
taGzman Blanco" i ~a un
preclo muchoe mehor koe di
stuaci0n.
Dec. 8 di 1908.
JOHS HAS~ETHl.
~-1 3.
CIRUHANO DENTLISTA~
,T ofrece sar sirbtsiai professional n = par-
bhico dr entrega ~oer clase di' frabao dental
coe garantia i n= priis surmamente barata
afin di boela pureblo na okc~nce it por ~itn
sur dentaduira "n bon orden.
EXTRdC4GIO-( GRA TIS.
Darn-plein 4 Pietermaai.
PaL tluna(di December sol mi tareali
zci n epl Scsrsin ,,a "f'"ncn~ "''",-
coato i ainda algo neasu barata unz beecni-
to surftido di Casimir, Diagonal,
Cheviot, sombre i tarheta postal
pa .felicitarcion d~i arnja nobo.
Bin coenepral Bin coempllra!
ISBAAO NIEUWl.
3 3

Amligoe (11 Curagao,

het mreest gelemen der
hollatndsche bladen in
dLe IrOloRiO*


1908 Ma ~irch.
hertrekt van NrEwoaxR~................I Nov.' 21 Sov. 21
Komlt aan to LynaA~H"............ 2) iDec. 5
Vertrekt van ,, ......... 30
Kiomboan te PT'r~BLLO...... U00. 1
Vertleks van 1
Verret ane cao s
Komit aan te Rnci no.. ....... 9
Yertrekt van --**-6 12
vemto kan ute tAro ..... ..... i 1
Doet T. C~L 1n......... 8 14
Komt san te ~w~-YORKs.............: 16, 21


13
14
le,

217
20

30


Zulia
D~ec. 12
51
28I


Jan. 6


M~arch.
19 Dlec. 26
27Ja.


31 6
39


13


D~ec .

JaLn.


Drlkter :
ALPRDO P. SINTIAGO


Biliblin c fiiortl'l 2896 ,Cul'00
Aan den Handel en h~et Pu-
bliek wordt hiermede kennis ge-
ev~en, dat de Heer J. JA~sE, van
V-erlof teruggekeerd, het beheer
der zaken v-an de Heeren J. J.
PIETERSz en M~. J. SELHORST
weder heeft overgenomen.

Curagao, 16. Dec. 1908.al~n den Hande en het Pu-
bliek word~t hiermede kennis g-e-
gev-en, dat ik, van ve~rlof teruS-
0-ekeer-d zijnde, het beheer v-an
het K~onsula~at w~eder van den
HEeer J. J. PIETERSZ heb ov-er-
genomen.
CuraCao, den 16n. Dec. 1908*

JANSE ~
Konsul.PhotographiSche Illfchtilg.


Soublette et Fils
HOFPPROT~OGIRAPEN

VB
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs