Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00033
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: August 22, 1908
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00033
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 1 MBs ) ( PDF )


Full Text

-- -- Y V -r
------_ -- -- --~--;1~11 ~-~- r _____l~uy~~4l~'vgi~~BLI-r _I lp-- ----


r 1ne se t~ liJut idkitCr uldag;R, I~onafire.Amb BUREAUX VAN DIT BLAD S1" "if n iiteholanllll t~to gi q tCRl~a
et de B~ovenw~indlschc oilaznden peir due~i mandn pagr padilantrti.
fl. 2,- mret voo~ruithet~alinS Pa; lucrul'lnnl fai ('uraea~o, BonaiirFe trubao St. Marl-
Voor het B~uitenland per' jaar' ft. 10),- IEDACTIE : Waterkant, Otrabanda, No. 223 t in ( t. HI.): St. Iiustatius i Saba fl.10-aan.
Afzondrlelijke Inummlers fl. 0.10. I ueoslf.01
Pr ]s dier blvertcn tin v-an 1-- 7 reIIels 0,0,vor l ADMWINISTRATIE: Plein Clonco~rdia, No.1r29, Pietermani1 pm ou~ or roe r,.0,end r~eFge~ ona


25ste jaargang.


b


wanul7: edo~ Ne erlandJ op 't oogen.
blik; to! donci hooft. volkomelt n onbe- c
k~enii, is cerlijkbeid~ on goe:10e tronw ~
ilradenl wij to doen meet de Its
geol~ring van~ en bcsc~hautfldn, hotzij
grooteren, heldxj kleincren E5uropee-
sche~n Stuat~, do toscdnlta nd wre reen
gehee~l aw!P~rer: in daRt goval zon iin-
Irlcludead, nanr wij nruenen, eeni be-
luaiirc cling~ van hiet uitgebrlokey con-
flityor bt Abitagelloinal le
opzh*Mell n do! hos~te oplossing~ schlel-
kei.
Nu w~ij to dloln hiebbe~n mect e-
nezucela, is hoet zoo goodt als zek~er,
dcat allcuon Inacrts\ortoon ons k~an
hlelpen. Ziet mnen to Cnracas mnet
stellige kiilanl'eid in, d~at Nede~r'lal d
\ast b~esloten is, Pstch be~t rechlt on

schoo~kenl w\ordcen, miet givell to ver-
scha;iteno, dan kann meln u nsi-
schtion ccn verstandigf holuter
wachlten; ini het tege~novergecst elle c
cal xer zceke mobt. '

D~e N~i(ance (burant~ is evenrzeer van
Invcening, da~t; Nelerlalndl xich~ toger-
oie~r Veneznelal krachitig moot. doen
gelde~n.
lh-b~ blad~ schlr~ijFtl 0. m1.:
Z~oodlra hct Pa'namaukarlna geopend i
za~l ziju, zail o o ehok dr
(!n tIerend~ woron~lcl \an hnns
017' ,ged eub~lickjes wa~tcn, wirtt
%ij anrnons heben.
\\ anne~t r icanandl inlc~i Ion hrt, wn;r
biij weoinig t 10 tooken hadrLf, dcr Pop l
b~engeil w\ordct uit.tg, nial o~f melt \ll
\-or'startulig, nlot to d~ocn of hiij uiets
ioort on dlen krangl van11 Zijj jasR OI

p'lants, waa:r hij ecn pc. stie bekkedlt c~
ter dege~! ii tfo do n goldel, Iin het~ op~ei-

btrokl~lkingenl ivordt beleadiigcl, dlaor

to dw\ingnc i \.oor tlen politicrechlter te
\ers;hijnien; on woiuner dlezo dit nliot
w\il ,.mr tl politics ,,cr uiets nan doen

nuolntot~ genlotegdtoo~ning~ te dlwin
enrl; handitelt hi'j ouverantwoordo''ij]k,
dT~ives on la~f, wauneier i"j hc't miet
Jloet.
1)e lblerliging, door Precsidentl~ Com
tro onze vilag nangedlnanl, ogeninJ \i
nietl lang~s onis laten hleonga~n~n. En
mnet geen geno~egdofenin~g' v~oo dlen
schijul, ten opzichite van Welst-Indlii,
waar mien vroogier genoegan mnedo
naml~-mo genn wij] yred~e hebboun. ~e
volle genioegiloen~ing~ miooten wij ei-
sichen, waanr wij I-eebt op, hebt oni, en
zorgen u~oeten ~ij, dat wijdcitkriJgen.

\Verachiillenide Bladen wijzden op vrooc-
gere vilootdemnonstraties, bestn~ande
in het zeuden vanu een of twoo oor.
logsschepen naatr Veneizuela. 1)it ~l
to zivak schijoen beeft daar onrs pres.
itige nist verhioogaf en bean~tw~orddo
:slechits h~eel wveinig aan hot, voor~e-
steldlo dool. Hlondulit w~ordt door de
lfladen de wensRch genit, dat; thans
met meer kr~achit zal wvordlen opge-
tredou,.

D~e N\Teenwle R'overdaml~lschc C'ourantrl re-
kent uit, dat inr w\einig tijdl over meer-
tlere scheplen kan wor~den b~eschikt
Iln besluit hlaar beschousiif;ng alus:
l,,1ij blijven van hazrte hopel~n, ait
h~ij do otplossin~g onze~r gechPlillen m~et
lenezuerla elke militair~e handeling
onnoodigr zal blijvon, dochi indien dit,
onverlhoopt en zeer tot ons icedle-
zon, toch noodig moebt worden, d'an
zal, naar wij] vast verwachtonl, onxe
marnce met een uitstek~end uitgerust
eskadler van dleagrewonscht 11 ti 12
scheplen met eene kleinie 41000 kop.
pen" h3emandl, onder bekwalme en ouer-
g~ieko aanyoeringr, do national ear
en ae naltionale belangen dienen op
de wrijze, die de regeerting en do nat~ie
sich dlaarvan voora:Etellen." I

H~et is wocrkelijk; een g~enot near1


Clura~ao, 21. A~ugutus.

mT,2 0111 nMRO ItlSVert00C)11In een onzer kaztholoke b,~ladn,
de ,,~imlburgerr Koerier trghlen wrij
een opmerki" ngaa, dlie bi3 earste
lezing t retft, door ougenso"li j rlij ke
juietheild. \\13 lezen :

,,EIr is een zelldzame econstemm lig-
lIeidl in do pecrs.
Algemeanl wordl t geoordleehl, dt ti
het mnet doe naa aigingt~ti van Aiciir
C~astro nu nulanr eenis uit~ moet xijri:
?3at or togen \'onomzela vain 1~er client
getrokken.
ESn nu verd~tien t; het opmerking, ~
dat o~r in ?t land~ va;n het Schioit s-
gerec~htsh~of geen~ enkele! steml tot durs
ver to hooren is, dioc openlijk can
onderworpen vafn hot grschril uaan
arbitrage aauand~ct.
O)pmorking, dlat hoct nlan der 'r~e.
desendtlerentie hij de cearste ernstiji
aanlcid~ing de b~esto e rodi i
nationale ca~r mert do wap.~ensJ in de
ruist to vrlededigon.
Vreemd....,.. Ilij alle Rscpticismo omn-
trent d~e hatrokkei ktlijki, wnarte van
8eheidsge;rectr Hhtoho cn Veedelseonfe-
rentie~s valt, dor b~eg2insol-gedu :chte er-
van tochi zeetr to lov~en...... En:1 no it
er op anulkomt,, dr' theonrio in plrak-
tijk omr to? settrrn, grjp d ast-
jail...... 1'n 1- "` u',: 't rel-:

d~erlanderls, dlit! on stchoidsraebtl p,'redikent.

gaan kan.
Het landc n Urneie' vredecs-
paleis gantl strnlks wollichlt hort kt-
non laiten dno in areins
wer~eladea~~l zelf......

vol prot~crlle~n gesrchlrovent l zijui over 1
den vrede,, !1uct n~orlglen....... anula~t
eon kraI~ntenacl~t ikel~ naul~loiding wa;s,
dant Ca;stroc doe Ilna~t %ijnerl Ongenlirde-
lijkhledlen dee~d ovecrlooplel.
Vault hot to la~ken ?
ones%~ jlinzies niet~.


tie! loopnl'~;-me~i zichl sterk'l vaelt,
sto~lt xichi inl sti\t v'al n wttir zolT-
verwoor.
Zoo doo ook Nod'erland,
D~e \-redesleer is schioon; maar do
nationale trots zit iodler ingeh~loren.
Eu ook hier ga doC natuar oven
de leer."

De ''jTyd laalt de beiveringfi aani het
slot voor. bet geon zij is nationall
eergevoel k~an z;. i. met hot iuroepen
of alanvaardeltn val atrbitrago~ zeer
wel samengaanl); dochi, zoo gaat De
Tr~dt danr verder, is hlet; inlder~daad
Diet zoudlerling, datt hiier te lando
tot dusver dloor niemndcnc aan tus-
schenkomst vanl het Arbitrage-Hof
gedachlt schijot ?
Het antwoord luidt : ja -dioch al-
leen vo~or hom, die de mecest sp~re-
kende karatktertrekkeni van het V\e-
nezolaarnsche volk, Zijn Rtegeoringf en
vooral van den tegrenw\oordigcn dic-
tator Castro niet, kent of gehel ulnt
het oog verliest.
N~atuurlijk is airbitrage, al zou het
mnaar zifu uit een Gogplunt runB Zui-
nighieid, verre to verkiezen oven
oorlog: ook bovenl een dlure mari-
tieme of mnilitaliret demonst~rat~ie, ze~lfs
indie~n mlen zekurheid hadc, da~t deze
laatnte niiet lot oodlog leidliien al-
len. Vriuchtbare tusschenkomnst ech.
ter van ce~n sch~eidsgrerechlt, wrelk oo;,
Veronderstelt tw~ee zaken : vooreerst
de wecnsch van beid~e partijen, om de
citap~ra~k van dat scheidsgerecht; to
vernemen; in do tweede plants de ze-
kerheil, dat heide partijen, ook do par.
tij, die in 't ongelijk wordt gesteld,
zich aan de uitspraak yan het scheide-
gerecht aulleni onderw~er~en.
Van Venezuelat en ziju waa~rdig
stantshoofdl iets dlergelijks to ver-
wachiten, ware echiter dlwaashieid.
2 en eignchl"lap bij de It~g~eering


In aoculing an iin~ v~,~ronge nezucla muoet v-ertlakko~n. a or
\'erklar~~ingC ini de TlweedolL KomeIIr mUoot heroidcntle oorlogsrl~rtunat~lragle is hie~r

doo dokeitanscant we ear D toeberivilsoleln vocor c?n ourloo.Sivelk, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ua u irei pnzer ija 1Juli, Mlinistlerraudc
It orl g'?\~~,'i~olves eht e ben tot~ h~ij~lcan~ion is? gcolverst ovecr de Veezla ns
godwngenmu ubbo on ichan qnes iIe dtlt do Mlinister vau

hebo aaeiatgi oning~in is gt\\eiveet. Verdc~tr wetncr
Juiclige vn esutasoe vi it de Teernnndat doC
mija zin hirovr ng nit otran Miistr va Marinoi ziia' \-acaut~ie
won, b~~jlEeft beCkort onwde p iu e


nauw) uri ver`U ln~ioor i~~lto b en on- dlon, Ameerikaanchn lGezant~c-~ in lrion
terhiran ton konivgeh t ulkoine vant dc :me~trt nikaansc


\'coor ttIr, wa-lkec iki tor. kenn~iis van1 zoo~dat hiier over 3~ flinike kracltten

init inlt! on butrnn duce \Ve~~1:~ri~lrin ivachteni.
tiwni an:I do herichlton, dlio do; pelrs om.- D o onbehoorlijke, hcrueblte ,,No~rrA"
trn hleo hnlS inl \Venezuela vn Venell~riizuel~a wcrdt vokensll donika~-

modelijk~~~~ oundllikcnohp Rk1 en hoit antivoold aani C~srun is
gicolof vail schenkenlcli; tlat emi~ iotlor in ed erodn rusart w\orMlt na


Youezuel groote balangen up (. spoi anakb.
(1I1 r criteoring is oml ve~rde~r to~ z~ion i ijir angnekoment zullenr w\ij nio# wel
J:nl tlen dogii \-:n bodeJn oni zichl vano i ndere dladeni ziceu, wvie weet reed~cs
do pobsn hrorhandlinen ~ethoe poeig.Nu ezer dagnCl1 de
ruatn li rkescapogre. !lear DE ~IR;Hsinl tederl~Lll a indanomt,
.110t kle~m ebter vaeg~ ik; hiiemnir kiuinnn de plannoln zoo, br1eedl mogie-

nisit Ijnarloin l uxur1 vaclle~ auda~lchi Do volgende weekii kanu monix bes-\-on iduar:op, znl richlton~, o he! on. voiereirn, vol danitkbuarho~cid on trots~,
m~ishar~1e verrb;ud tussche~n die tweec dal;tCurac;ao nlog stceeds isen y-our~eersit
clhanen!tenl zoo to behiouiden, <1at niiet. wel b~lijven Zail ccan der \tlo kolonies
c(an hunner(!1 tenl kosto van hott aude. ovan het trie. uperel Nodlan,
reopo~od vrd.In good:L van hieroemd on bineijdl amn xiju wijze 1In
veherlij hut o ogetivgna Ij t; uitzendon~~ \lru ourllog:ssehopen'~
Illl0 i alle, doeerstc bect zivan;te wnccl. kos~t schauttenl rphl. rvlede u ri
I~elooxiter Naou doantr issehien azudlere Snties, dioi togo~n
Za i onMliibtator dank~ \-coo dce over V~eneznola in ph:n derge~lijk -
I1oorl hom11 vesrot inictngn. l verkeerdlen als ons Moivderlandcl

%ret.'' logsschtepenntot nog;toe afzagcu,mIaar
!)t ~lccl uI~ril~riigol~C'r17 iN eder~land hieefo ge~toornd, (it guafrne
De oficeloIT~deagengovn a- oer to hebben voor C~urmaco.; i Als
leotn toe gopoknworonr, i trijdl sporen de Noderrlanawho B~cil~lad~en
maa1:r.~ D lijE Tyd dlt mode:1, da~t o ;nan tot ecn krachti,, opt~lrden, miet
ministerr det laantste zirlsuadce .,rlot! I eel meer tuachlt daui yroogerlt~l onit tenl
stevcll~H rbeL ing e fic.!heidi ulitsprakll. toon wocrd gespreid, de! Led~1~er zo-
Dut1 klank11 zo o ernstig en k~1rijeshuff -t~ wele Tlwee~dr als deri Ecrste K~a-
tig, t1at G;eUlnera ul~ Vax l:: Lanest UIs ulrvraen d, Ite feriSngmet spoedl
al hj wjze an rijgklaoongscht- us tor biulp to komuen. E dHe
t or eenl betftigr haudgok~~~, llcl p deed ho geringi zelf, nu Zij maarL' cenmnaal
rcn." op do h~oogte is vani ou~zln toestaniti,
cOak ander~e 1lladen sprekenC1 1 \an toonlt zichi volstrekt nriet Schraall ta
,, IIij \al sbet uigri u~nge jscir~i ie, mour meit fiterhicidt ivortit ver-
klau~rdf, d~oor dcon Mlinister, dat mnen
(iEENWix)10EN re nationale ear zal wetot n hloug
11.Lll )Al)N. e h~oudeni.


harlltelust to! kunnn grduinn in
rden weehcl!enge~in oveloovn ~e-

.\iliniter'-resitcr idntut (;I:cnaracashat dt

deri pr\olt: U:nrag~no :s inl noodt.
dle floogo IIteeocrinlg inl Nedetrland ~
schijlt; tha:ns o~vclrl iup:l1, wa~t w\ij ~ier

ka n w-orden, minn lint h~et nioo-
<1ig zal w~exen, mobt Lea~~cht vai wcn-
p'enon~ v~oorCurml;alo r'cht to e~leCheI.
1)it b~lijkt cons nl~ers rst n it
1)E INTRE.LTE


Doe \ou~~rzit~tor: Ik :-lchorsi \orM e.
nigec ocngenblllikkon~r ('i debat,;ten~ o\-er
de julicicoelo ollntworp n onget ot


<1e \'oorzitter Ik Zso~t an~n \erloF \v-illon \.rngenL ;)m1 to1;t d 110

de moiic iijkhoirllen, gc,?!zen tass chen j

iner \-coor, (dea hlear van Hnkr
hoet govra1ngdolt veroI~1 tc vcrkenan. r lr
1)naritoo worM~! be own)C1.


1)o el dYril L VAX Ills(:e:I x: jher


Ite Vo~rdit \torl! kUudeKmr

vaol~lcr bet! veoondeit vero o neent- doi Il

\Ro eering ea ..soaueo


Siniedede ling t~o!.at::l. 1vkdno

verklarianc g ine de Two do Kamer tus. l~~l; 1


\`toPh be nt orrdon ?ell r IlcEijll


tcl~iji hoorini do boositna -r! Ileit zl n
worden.l "r"lunnwi~e. Ir~
tle~ Ioorzitter : lkn dii hetk;i l wood
rlnn ders nu her Mi~~onistr cn fl;iten.
SI tland nsch Zken deiSdl nd

Minivoster vact~n iuitelandtwlio Zaen: o
11ijnhear dl~nse Yoorzitter .~ Inr antword
op e Trano' dooar~vn- <100 annhone also. -
vaardi gdod Trt Zoidi mila goortc21, i
hai~n ik nu made!t~c t~oo eal dat in.
dordand~i sefder nt de Icttgingrterkla'.
m~or~ afle Iogd, derlk~e, daar j gnite
wonch, da ontbekntl verdere nleliikhe
\-la zodiben, ndeniet onredi,
mt \erwjioensuin deestaa~, nde punton
ti a t\n wrijv ing alsnog t dn wre- ge.
ruOim4~ Ziju 0kune worde1n. Er is se, -
de'ort het afleggen di'er verklaring can
mr~isrerstand vanpers tooniike andj o
on tsta nan tussen d-enrc l Nodeorld.
schen miitcesdn te araca s gzn~~.Ie rin l
witens beleiddeohenc Rego ringi vootna
het vfol~steg vetoivn te St erlllen, en
de volenezlanshet~l IReeeringen inie-
de Ier ci hoeude z hetmi) en goode\e-ik
zni nisot g~erechtig goel op dit oo- e
go~-nbik \canadereaa uienzti ang t en.
1)oo~r do hoogst gerokie bijkans Io

g~ ehreel otbrekfende tel legnraphischo
veur edngn, die~ op iditjj ooeuik
sido onrangst van benchte oln hler-
deriaartsl boelanrje etagn n


1)e boreleoigng eoo Yenezuela.

Nederllandl anagedsuicT~ n inl den~ per.
sooi \-an zijn goznut~~, h'" of wrd
de leer. E~r hostalan echtl1er om~trent
dlie leer, d~ie dloor de lezo: ,,rYmet-
r~ikaz voor de Amecrikanen" kan w~or-
100u aangedunill. ook mlinder inisite
beglr~ippen, althansr i inl Nederlaind.
In1 erbrand hie~rincle zet 11. warr
ad remi in de .,N. Ct Iiteien xn-it
die leer eigrenlijk illnhandt, to ee
omdat Nederlandl, tcl(\ongerok van
zija W'est--Indischboxr~it, behoulr~lt ton
de Sjtaten, waarvau1 De! .I1acrton ztept:
,,dat zij in zekeren zin al Amer~i-
rikaansche Staten kullNn n'Oorden~l
b~esh~ouwd".!'
D~e ,Itoure-!er wotr~d velrkond~ied~
in de Boodsehai~p vain 2 Decembeir
183van den Pr~esidecnt der Yoer-


zu~l mlen hieroip mlisschien wnillen zen.
,,an "
"' 4 anu, lant onis rcons zicon, w-elke~
~ladeun anii b~oveuvernieldl e woor~deu
beaulrtwoorIden .
1)o~nderdan. ;30 Juli, haate d
SIIatrrsouranot Ilet volgendl boricht-:
.,\let ho~t now(I op do \oor elk scli'l'
abij hotanO maglijkholc dt ~i
kor~ten tijil niet v-oor' den rlirtnsit be.
schikblaar wordct;, heeLfl; t e Regecer~ing
hert nood~ig gochLt om1 do schieeps
macht in dte Caltrab'ische Zee, waazr
tha ns alleen H r. Ms.y pa~ntse~rdlekschip 1
Gelderland~ antive~zig isi, met een oor-
logssehip teversterken,wanarom Ir.
11s. pantserschip, Jatcob van, IIcem~sker, k
spoodig derwaarts zal v-ertrekken." l
l~it Nieuwediep sounde men aan l
Ilet laderlandl in aansluiting mob ;
bovenstaande:
- Dondlerdagr Is order gekom~en, dat
der Heemakerch~J 11 AugustusllC nnar 70-


No. 1286


Zaterdag


22 Augustus 90o8.


WEEXK E AD


7002


DE C U RACA OS CH EE I LAN DKH.M
Mieuwsberichten,Ke~rkelijke Berichten.

inl den \-roogen morgen van WVoens.
dog~, 193 Augustus, is z~acht en kialm
op If;!relgeolen de Eerwr. Sr. MIARIE VINY.
cENT~r overleden na bijua 80 jaar lanf
in de Curacaoschle MIisie to hiebben
geleeft~ on g~ewerkt; zi) stiert in den
boogfen leeftijd van 85 jaren.
Sr. Ml. VINCENT C(20) ~.M Th. A.
SCH!rnoETsu) word gaebnorn to I'rin-
senhlage 31 Oct. 1823, trad~ in h~et
klooster to E~tten on legde op 25ja1-
rigen leeftijc], S Ocetober 1849, al-
dayLI hare~ r'eFigouzeSe rfelote af. Reeds
het; volgynd jaar, G Juni, 1849 kwam


eenigde: Staten, James M bonroe (1817~ diighleden diringendl gehodlen be~lilst.
-125. et wasn in tlon t-iil datt hcid ou:~c ltreeft.
de z.g. inrteriventiepolitieki inl Europa I-- -
werd toega~past toor dol~ jro~ote Mlo- iieaeeoeseiena edr
gerndhledter A~ls or inl conigenll Stuat l') WiJ knnn ie anown dt le
dler \-ooe~viel, da~t, homl~c~ alleen he(- ,~len eretveIIL:Irinl (der~ v. St. is ovr,\-' no. lc
schie stuatkundell van\ dwiln Stiat, aan
de g~roote 110gendI~lhede nirt beneil, --
kiwamen due tuseebie z~lls
g~ewapende~rhanal. o~rn tlo zilken woc- Ng.CLI 11C CHgg Tlec;l
der to r~glerln zoonl.J zij dat ivenschl-
too.
De HeligoAlliutievan 810 ad u dit oogenb~lik, nu alle blikken
dio interv~enteoltieplitc oread nrCrta zijn gerichit, schrijit
Op het Congres vnAo 11)HtYdrad i o ovl a e
teek~endon de Firoote M\ogendhedelclt n v-oor~zitter va;n dern Ivoloniallen Randc,
een T'erklulring~ war~l1in zii piechu~tigL do e r 11.c' T S. L,. MaLduro, zich in
erk~enden, dati zij ove'~l;tral 1de tus- :ruS la1nd bov~in~t.
schenbeldce komelln waar det legKitium- ~,,110 toevail" imniors~, de komnst
teit der b~est:andet \crsite~n~iz en geI- va\nr down~c~ hooggapIlalatst e staat in
vaar zou looped en dat~ zij die Sot grienerlei verband to~t do jongste g~-
v-ereinenu tegenovetr alle revo~lutiounai bou~trttaiss.'lIenhtgeo~n al danaruit, bhi-
re vcefveginge zoudenu biischiermen. kenl kan, dat do hocer Mladuro at
Als~ gerolg Inervan~ kwa-inen de E~uro- | en mandni~ of drie op reis is en d~us
peeschie root e Jlog~endhledon~r (behal- hiet laind hiooft verlaten, toen niog
ve I'ngetland)) dan ook somitt1ds tuH- niet tol vermoo~don was,, dalt de onite.
schenbeid~e in klemile Statte~, telln- ba- redenhtid d jegons1 \-enozulela tot gis-
~te dl eer regee ud clt vorIs t e enr tot ting zo n angiroeien.
steun van reactionaire inanitreg~ei le. D Ie beerr Madurilo, dion wvij de eer
Op de ~onpgre~sson va~n TIroppanu had~den, b-ij zijn kort verb~ijf inl de
[18201, rLabach (1821) cen T erona reside~ntie~ eve~n to spr'ekeni, kon dlan
(1822) w~erden tt~lelken hopaul~ld e~ ,,in- ouok nlists zceggen om~treat het o-
terveuttnties gerregelld (in Na~pe~ls oni b ~rengenr vain hlet Noderla~ndsche schip i
in Spa~nje). Lat-er kwmo urc- en wa~t; duarranl reels~ het ger\oly
peeache Alogrendl leden~ tusaceheneilde is gewneest.
in P'ortugal, ;r~iek~en~llan cn Neder- Wiel biooden weP met groote be-
land (opstandl \-n 1830o.). 1) Ilangstellin~ v-an hemn, dlie zoo door
Indlian tija verklalurden despalanschie en tloor land~ onr volk kent, daut hij
kolonii~u van Z~uid-Amelrikia zich zich v~erbaansde over de tijding van
onathaunkelijk. Spa,~nje withle ze w~e- het op~treden tcogen donu Venezolaan.
der aan zich ondierwoerpeFn; en de schen consul door de bev~olking van
E~uropoeesche groot~tachton zich be illems~tald.
roepende 'op het begiinsel der legati :,,Gchilindtl dit in C~ur~a miteit, dalt l~oor deu afscl~iciding der had Z .11.Erl. zich a fge rraagd. 1)f
koloni;; w~as geschouden~l, wTiden he-rolking da~ar kent hiij nI. niet an-
duazrtoo hu~llp verlecuen. Jfers dann uiterst gemnoedelijk on kaRlni
H-et wais audolr die orinstand~ighe- ran nard. 1100 gooion met steenocn,
den, da~t Ionroe zijp bovetuv-erme)- he9 uitjouw\\en......djit alles is to W'l-
de Hloodlschap! pubicerde~, wnarbij lemrsta~l geo~n gew\coonto en dat let
die L-ooogdo mntrventie,: met hiet gesichied~ is, zij hect dote l d zich vrij ver~klalarll heb~ben- minst basebanh3fe d~eel van de be-
de kolouinile weder wonder Spaanschi volking~, wijst jzeer zeker op) eenl tOe.
go~zag to b~rongen, word afgek~eurd, standlc van grroote opwindlingr.
G~aan wi3 danok den teksit var~2 I~e persoon, zekere Gmramo, die nau-
die Bloodfschap na, dan b~liljkt daar~ leid~ing heeft g~egerofn tot dleze w\oe
uit miets anders dan dat de T ereenig- de vain hlet volk, door hoct schlnrcven
de Stateu 2) niet dluldleu zulleni: \ani ho:leccdigendle aLrtikelcn of eeni be.
le. D~at eenige niet-Amlel~lnrfikanch, leedfigendf artikel inicen \'eniexolansch
Stant, niieuwe kolo~nicu op, het Arue- blad, is geen journalist, dlochi een
kaanschie continent verwoHrff., (rechr koopilnan, inl PortoC~abello evesRtigd,
ten ten oprzichte vanu de op~ 2 Dc g-rootendeels om gezondh Ieidsredcinen
ember 182~3 ill bezit ziibl~e k~olo naar W'llemrstnad gokomen. Dat hlij -
nitin w~erden echte~r erkendi~); zonals immersy door hem zelf iH he.
2'. dat eenige niet-\ rnerrikay1~- I \oF~rd -- ziine gagFevenR voor ha~t arti.
achie Staat tuusachenbeidel komlt inklbj e osu a onliexula
de binnenlandschle aaug:l~~,enlegehee nl den hieer Llopez, hiaalde, kwFam dlen
v-an een Aimerikaanschlen stjaat. hieer Anlaur~o niet onwa~arschijnlijk
De E~uropeesche Mlogendhteden hieb- \-oor. D~ie cons~ul toch moet wel meier
ben de M~onroe-leer st~j~ilzwijoud aaln- met zijrtnaltubtlijke, dochl gep~ubli-
vaard, al w-as do leer, we~lke feite- ceerde! herich~ton onterredenhieidi heb.
lijk een protectoraat der IEnie over benl gwekt bij den C~uraytaoschen
alle Amerikaanschee Itijken vestigde, handl~el.
niet conv-entionFeel vastgreytold, dochi Dochi hoezeer isde verhlouding i
htgrevolgS van een eenizijlige w~ils-~ tusschen ebielne nzo
uiting der regeering vanr die t er- korten tiid~ veranderd!
eenigde Staten. L~evendig hierinnert de president
Bedert dietn is de M~onroe-leer gaanr- van den Ki. R~. zichi nog een gast.
dew~eg eenigszins ultgebraid, in zoo- maal, kort voor zijn v~ertre~k door
ver, dat de \ereenigdle Staten aan- die vertegrenwoord igrers van dlen han.
spraak miaken ope eenl ze~kere hlege- del tclr eere van den mlinister-resi- I
mlonie over al de taten van het dent, den hleer D~e Reus, giegSeven, '
Am~erikaanuschet vastelandl. H anneer w~aarbij ook de consul van Youne.
een conflict tusschlen zuilk een Stant zuela, bonevens de gouverneur van
en een- E~uropeesLcheo Magun~lendhe Curac:ao en andere autoriteiten aan.
ontstaat, is de regeoring~ van dle zaten, en w~aar de goede verhouding
Vereenigfdo Staten hereidl om haar ta!sschien de republie~k en onze kolo-
bemiddlelingi to verleenen. nie steeds het object was vann do
Iontuschjlen zij opgemerk~t! dat to- meest geestdriftige toasten. (
gen do gecombineerdo nctie van1 In hletgieon de heer Manduro nopens
G~root-Br1ittanje, Spanujeo n I'ankrijk onzen gezatnt zeide, v-ondlen wTe h~e
tegen Jlexico door dce \Gre~enigdol vestigdt, want we Valn undere zijdc
Staten niet~ word opgekomet n cn even- reeds mochiten vernemoni, namelijk, e
mmn in 1002~r t/lgen het verionigd op-- dlat juist opJ zijn wrerkzaambieid tel j
trede \fn v rnbrot-H~rittanje.~ Imitech~- gunste van een goede v-erstandhlou-
land en ItaliB; teg~en Veneczueola. Ini dings met Y'enezuela zoo liooge prijs
19002 verzette! de regeo~ring cder Ver- wordlt esteld.
eenigde Stateni zichl niet t~-gen dlie- 1)e hleer De Reus weedi ons beschlre. I
actie, omdat zij b~~lekll~en was t herF ven als uitstekendl opl de hoogte r
feit, dat dleze actie uitsluitcond teni van zed~en on gebruikenn van Vene. e
doel had om Y'enezuela 1to div\ingen zuelan en van de Spaansche taal, t
ziju verplichtingeln nla tulo komen. zeclr (jee,iri, handig enL persoonlijk ,,net pre.- i
Na het arbitrair optrctleln van sidernt Carstro bevr~ietd! s
Tenezuela togenover ons I:lan kanll On1Ze Traag of de maaZtlereel v'an
dus allerminst, zells melt een: schlijl Venlezuela tegren den dloorvoerhan.
van rechlt, zegt HI., wo~rdenl bew~~eerdc, dcel van Curavao~ inderdaltad van zoo l
dat de Mlonroe-leer een op~tredoln vani grooto! beteekenis was, dast alles in ce
Nederlandl tegenlover dlio rep~bliek~ hot werk; magr wordon gesctell omn e
met w~elke ruiddcelen dani trok zou debzen afgeschlaft te krijgeni, lbeant. \
kunnen verhiinderen. Hot ph~llt iie~r woordd~e do voorzitter van den Ki. e


toch cen quaestie van corherste~t l vani 11. hearlist b~evesjtigend. Z~eer loen- I
de rlag, nia een daad vani grenzP- clig was juist do tr~ansitabandel vani f
looze wvillek~eur, waorbij gceen oogen- W ~illenilstad, inl dol haven waarval c
blik gedacht wrordt aan iunmenging do ov~rschlepingr plaats had van
in binneullandschle aangelegi: lenheden, schepen met grooten dliepgang opt -
gebiedsver~grooting of blet strevenl d ie met, platte bodlems, besternd voor~ I
near politieken indloed~ up een'ix de Venezolaansche havens.
deel van het Amer~ikaa nserhe valste- ~ch~ter: hlij geftt tee, dalt fo)'rml i'
land! W'aar nu de Rrege nring~ dler het Ivreeb hcst no~t zulk cocn maatre. o
Vereenigde Staten, na tci hebb~en gel to nemnen, voorall evetnwecl de k
vooropgSesteld~ dat zij zelf zic~h zal considers van hiet besluit, dat hot
onthoudlen van cenige unineocingr tot een hoogst onbilijke represaille d
in Europeesche anng~jelPlegenhde, rnaakt tegenP een billijke! quar~antai- v
ten ov-erdouede nit ]r u kkeijk vter ne-maatregel, acht hiiJ een daad van d
klaar t'at, dit naituurlijkr met uit- vijandschap. o
sluit;, djat Zlj van geen Eunropeesche Zwvaar acht dan ook deze ernsti- n
Miogendh~eid zich secnige beleedigingr ge muan, wren de belangen van het g,
zal laten weleigerallyn, daar kan de volk, dat bij met eere vertegenwoor-l h
Regeering decr 1~. M. cr ook geo~n se- dift~, zoozeer ter harte gaan, Cura- b
zwaar tegon lieb~ben, dat omgeckeerld yao hiermee g~egriefd en benadeeld lj
een E~uropeesche Staat togien belee,- en herhaaldelijk sprak hiij dlen w~ensch It
digin ren van een Amnerikaansche uit, dat alles zich, zou schikken, zon- t
repub iek met dof door do onetan- der dat eenig~e g~eet van blijveude s


vijandischap outsta, d~ie zijui land hereik der ingaezetenenil on, obehcioon
matterical zeer zoui sch~atlcn. er geen loorplichtt ini de k~ololiee he
Mau~r de hearr 11adu~re~ toonirle zrchi .-taat, zall hoct torh miorilijk; zrin er
in dit gesrprek r\evezeer Neder~llandr leen zesjjrii g kind to( \.indenll, cdat Uiet
als Culrat:20o;r, wn.rt sPlrekendeilt over de school bczookit cn nirnt teens
de beleed:-iging.. nan one sing aa;1 n- o nd~erivezon wo~rct inl do! beinlsolen
godaan, on ovcr blet~ dularopl pr~\olg- vanl den~ gods~lienlst ziincroner
de z~lunden vni die ,.(; tldrlay ,i~ ve- Ho govalg hiev is Ide-

dlerlalndsH plichtL achitti, adL ze'!s als het ger p~eil van besc~having on outw~ik-

hioudieni i" anaglllebrokent tot op~loiding \oor zelf-
bes~tuar.
- t-- - IRaromu acht ik; hot cokl afe-
,schileden vanu het urgente valn bc-
t~~uinli~ll i' II iuiuit~~ill ziniging~i l w-enschelijk er mnic te het-
in 13~ Eool iult l( la Imlischie oilauden galeelij k (do zorg
18 YE}- oor~ haar e~igen, plaatseilije b~Elal-
cani toe to ver~tronw~ien i on ls nicest
,1, ~ ~~oseikclllten man~ltrege l daarlcoe hah ik il
n,;c~nalia~.\oorge~stelrl over to gaan tot ho(t
instellen v~n1 (;etneenteradeln op dlie
ellanden.
In de la;atste dagogi beet~tt Incen inl Hot spirookt wel \-anzelf, Ida;t no ~
d~e dagblad~en hot bcr~icht k~unnonle zulk~e lichamuen, alsnog ol\nervaronin
ten, datt door den G~ouer~nour .anI selfhostualr, niet reeds van donl be-
CulragaFo een co misri sie is benloemat fiinne aIlle zaklen zulleni- knlunen war-
,,ten einde te onderzoeken of er in dlen toevertroinwd. wtlk~e lier to lan-
eenvoudt-igingen a Jin na~n te brcngenl, Zekere autonollne zal1 aan ieL in-
die tot bezulmgigi o dler ultgavern stellingen readts dlarllijki mooctenl wor-
zoudea kunllenl leiden-' dlen toegekend, dochl hot~ zou nven-
SEa er meeriualen op to hiebblenge- sche-'jlij k~unnen blijken. dant inl d~n
wezen, dat wyizigingi in den besCtl urs- bleginnlle ho~t hoofllbestuar nidt to
vormn der kolonie, mnet namer deccen- veel do Inacht uit handten goB E~r
traheaotie, wenschielijk; is on tot v-er* blijven cdan echter toch nog weI za-
rmordering vanl bet budget; zal 102i- ken over. die iehleel of gedoeltelijk
denl 1): hleb, ik van evecngemleld~ be- voor behanrtiging door gemcenter~a-
sluiit natuurlijk: met v-oldoening kenl- den in amillnecking~ zoudlen kunnon
uis genomuen. D~och o~njtluljgelu~iskgrws komen, als by. do b~urgerliilke strand,
is hiet mti deni tekist vann dlat be- slut, zoaals die door de dagbi~llaen: het politietloozichlt, de hvn n
is aangehaa61d, niet duidelijk, of hel loodsdlienst, do gorneentelijke p-ublie.
een ev-en wljde strek~king~ htoot als ke worrken, het onderhoud -an stra-
door mnij wordt gtwenschlt, Iiml. of ten, pn wergen. Gcle~idelillk, rnar:aat e
de commriscio de mogelij kliield tot de her-olking zich v-an den hioogon i
bezulnigen zal helbbon te overrive~gel, ernst v.an zelfb~estuur betrust wrordt,
in verband mot, of locver als gervol~ sullen ooki meer genivichtig bellangen
van decentralisatie;,, vereeur~oud~iging aaul det geonFiceteradncl d~ienlen te wor-
in de bestuursinrichling,' is greot a- den toevertr~ound, waarbij het be-
zius sy-nonietny met tlecentralisatie, stuanrstoozichlt of doe bestuursleiding
dia een wvijziging~ brengt iro de gra'cnd- laug~:zaine rhalndl zaldien~en v-erminderd l
alagen v-an heot bestualr, en, lit het on de tanlk va;n hoct kolonii~al ~e-
n ebedoelinlg een ingrijpendie veri- stuur zichi morll en ru~ee za tl heben
wandering to bre~grenl in den betowsur to bepalen tot die moreele en mia-
VOrml, danl kanLJ wel roornlit gozegar~ teric~ele oultwikkeling d~r k~olonie.
wvorden, tot weclke? conclusie djom'il D)ch~ laat ik~ or r~eeds czdadolijkI op
mni~ssl zal komnen. Me~rderee gou. ivijzrn mij do geschliedeniss herin-
verncu rs hlebbonc ho1t ornnogelijk, nerende vafn den roodsl op, Cur~arao
gachlt onder de ~bestandetl b~estuurs. Il hostan hebboindonrl Gomleen~terand- l
regehuglb bazuinigingen~r aan te b~ron-' dat ecan maa2tregal~ al.J hier betloeld
gen, on hiet is v-an algemnteone h~ekend- nloodwrendig feilran mioct, indlien bij
haul, da~t de amhn~tenaa~rstr~a k~tomen- nie~t v-ergozold : In een annivy.
ten in do kok :~in bijzondler lnaag zijn, zigdr rluto aalrnit d~e ~e-
terib an Lier an ~ksnt1I~otemetinll toeg k'bnle
val is, verschillend~e betrockkingenl ziet non bes~trijd~en T w-nonca zelf.
vereeingd in (Ino ambtenaarr 2). D~aar- h~esteir zonde~r Ire hlik~baarstelling
bij nogp anr weg te vmdn~ei op be- Van lde dua~rvae.r. no i)lige fond~een is
zumigiing vln eenigi belang, sal at- oen dloodgebuirln~ k~inc.
derdaad hioogsft mnoeilijk zi~n.. Dit afstaani \-., folldsenn zal na-
Noeneswardge ezmaingen Ituurlijk leiden: tot ver~lminderino' vrn
zullen slechts kuunen worden ver lde bestuursiinkoii;nstonl. Mlaar re fi.
kroenC 1 na wijzigSing drlF gro~nds~lagel Inntcieele f1nestaxull cj('r kolonie zal er '
van hiet bestaiur en, daar het vail nicbt door ve~ranllavenlo, daur11 het toch
regeeringa~ege wel eens is voorge-l hetzTelhk-~ iblijf of de( Lgellen, ulitKe-
steld, alsof ecan wrlJinging als Inier trokken \-iour lt havenbeil tlelltde tak-
bedoeld (decentraisatwc) eer tot ver' ken vani rie~nst.ci, dr hort gourernB-
mneerderingr dan tot vermind~ering ment don~ \\val cloorI djo (;tmeentera-
dar uitgaven zou leiden 3), is hlet den w\onritan uitgegoven on!!l do becdra.
ceker miet ovelrbodig to aLchten na- gen, wur~inedeli~ her youii-uilrnemet iu
der uiteen te zetten op w-elke wijzc! in die dliansteuC~ vorI1t.drvcor
gedecentraliseerd diet to wrolrden enl ogetwijnatlnicok \cohlc ndol rullen zija
hoe daarvan \-erminderingS van hiet roor d(! Gelrletrdnlirtltll Iet is toch
b~udgjet hiet ger`olg~ zal zin. wil1 behem~l Iliit, nis, ,,,,al, gemeen-
E~erst ziJ luier eebter geee ptngokae e henduhtR
biet verschil ins toestandlon tusschien en er ih onl! Icrldnt oin1 to verivanchter '
onze twree \\est-Tudischle kolonies- dat oak opi one"c W\est-lindischoi eilan-
Over het algiereen schieert mien Su- den dl: InetwenrIter~:raln (zeketr voor,


l

!1


togienovecr stan~t, dlat de G~emeaute-
radetn mouivwe pensioonsbepalingen
\-oor hun11 beamibten zullen vastatel-
len eni daar~b j ongetwijfe~ld de klippen
Zullen -er~nlijden, wafaropr hot tegen-
woo~rdlig ('ura is gestr~and, terwijl b~et recht op yrij.
en overtotki naar Nederland, als
wveinig zin liebblend voorP oemneente-
amhtenaren (zek~er r.oor 't grootste
clool t-t besitaa~n nrit in de kolonie ge-
b~orCIn; u enI getogeenn),) door do Cre-
uctwent~eradleni niet to,~egeken of al-
tllans zeor hoperk~t sal words.tl Reeds
atlleon tloor dexe o~ruzettingi van gou-
vernemo u ts- in gelntente-a~mbtena.
reni, iuct muinder b~ezwa-rend~e bepalin-
gen \-oor peneroen rn overt~ochlt, zsul-
lenu hinnoc n korten tijdl Jaarlijks ddu-
zondol~n guldea~~s wrorele bescpaard opi
ame no steedls stiigclenden begrootings-.
post ,,penlsioenen eni overt oobtegel.
deni.'' Naar ge~lang~ de taazk der G)e.
moon tera~den wtordct u itgrebraid, zal
hot~ aantal der gouv\ernements-amb-
tenareni kunneni wordlen vermuinderd,
0. a. die gezagh~ebbers op de eilanden
buriten C'urancao k unnoiin orden ge-
Inist oni \ervangent~ door burr Seme a
t~ers, w~ier bezoldlig~inen zich e releo
xoudlen naanr de b'elang~lrikeijkheid ua-
ner~ standplaatsteu en zeker niet in
do duizeudeun zoudien b~ehoeven to
loop~en
D~ochi liet is zekeur onnoodig verder
iu dltattils te trelen. Jk meen genotg
Faailn angLuetoond to hpbben, -at iat
instellen va~n Gomcfnteralden met een
workkring ls vorenbeloeld ecenszins
tot; verinmeierdeino der uit aven Ia
laidecn. E~n daarbi als hiie raiet za
xijn plaats -wordle nogi gezw~e on va
dlen v-erhleffendenll inv10ed dien het be-
wus~tzijn van te? miooten zor rn voor
eigou zakeni zal rneobrenugen >p de te-
\volkingi, tot nu vorleenzelvfiig mnet de
gedachite, dlat hiet g ouvernemenut toch
voor alles zal zo~igen
(GIn ecliter tot de hier ,eiloeldle a~e
olen to komnen zal niet allotnw i
ziging~ \ant het rFleglenien op het be
lei clr Itgeer~ino- Ja~ch uoop hri
Iinui van talrijke oloniale ve ode
ning~enl en p'laatselijke keuren noo-
dlig zijn. fliermnee reke~ning* houdendl
doeb~ do smiueuistelllinrr c er door de
g~ouvernelur v'auI Cur 1980 benoemnd
co mmissie -(wvaarin de procu~eur ge-
neraual de~r kolonio? de oanlig bedli o-
meer~lde rechltakundiger kraebt is, ter-
wvijl ooki de eilaundn b~uiten Cura so
cr niet in zijn vertegrouwoordlig dd or
mnet do daar b~estaand~e too tauden
volkomen vert ro uwde pe~rso nen) -
er aa~u twijflelon of het inderdraad in
de bodcoolino'i \an hiet koloia lbe
stuar hleeft 2ele~n dr rornita e-
ovI-l~erive ;1 va ~ll n, er commissie
lou in v r and I alulng pnuvo tbe-
Rtualrswrijzi~igin op to drafrn. C ocht
dleze twVijfel1 blijketn gerechtvaardi d
to aijn, dan zal zooals reeds gez gd
- het ra rt dier commissie sleep to
teleurste mg~ barea. DoA kans best tt
da~t meormalen naar zulk ra 7ort
zal wvordlen verwvezen otu den beuini-
ginglfskreet, zoo hlerhaaldelijk geuit--
cok dloor den K~olonialen R~and
C~uragno te smoren, en 't kau d op-
oul ziju nut hiebben er bi' voorbasaa
op to wvijzen, dat mnet her Fevoelen,
dat meni wonder de bestaande r ~elin
g~en nict tot noemnenswraardlig ebesui
g~ingenl kan komenI de bewe in niet
wrordt ontzenowdl dat bezuiin 'io
op de koloanile uit~gaven inderira
bereikhaar is,
MIaarssen, 20 Juli 1908.
J. H. J. HXA.1ELBERGl.

(1) Ziao aL. do ,,Sienwe Rotterdamasche
Icuranlt" ii fl A12 K. 130lG, le blad A
(2) AM Y~oothceldl kan1 itdl hirttanhalen1
I1e' ouve.rnemerr~nt.-berjchikktug vanl sht Jn
1N8r, no HJS?, waarbil fki werd Inoelndl:
0o. tos1-riliserl vanllconlrandl van justitte
H vl Ie, Oplone ccl SPt. Eusta-
1Iypothleekhlcwaalrdcr,andju ne- kl j n Rte p
:neter; on 30. nanglKeweze~n om den landraad
igt e Htaani ] lu et opmakenli1 der akten van
1400, pin n.-ll C in c~ j zen rwed~dt an

:1) Bi i cldebehadeIingK lt'rCurava:LodChe bet-
$Icotling, ik venntrme inl 1900~.
4)Io u ".r~in 121, ro Irtun st \s~n dde be-
aei-lin~ ill Ilarr caie ngueetra ul 0ntu van

(Hiet VadlerlTand)


rn~ame en C'uracgao nog'to~eel over
GIn am en duard~oor wordlt het
deukheeld vani decentralisatie op on-
z5e Antillen mee~rmalen vrerei
b~eoordeeld, of~ in ISurinamne decen-
tralisatie moogelijk en w-ensche~lijk is,
is een vro ng, waar~op ik op hct
noogenblik hoct antwoord schuldligr zon
moeten blijvon. Iki hel zelfs ov-er tot
de meening, dant (AAr decentralisa-
;ie alsnog nict wenscheclijke is; dfoch
.n de kolomie Curagaro zjjn do( toe
rtanden gehee! atndere-
Suriname is een g~root,uit~gostreEkt
and met hier on daar, op grroot
afstandon van: elkaar, beschanvingR-
:entra. In do nab~jijheid decr kastliju
in lange do boordo~n" derl rivieren
vindt men er eeig~e planta~ges muet
,nkele outwikkelde kolonisten en
ov-erigens meest Aziatischle work -
krachiten, t~erwijl over det rest vn
de enorinie op~perylakte der kolone
lilde en half-wrilde ladianon-, Calra'e
ben- en Neg~erstammeD versaprei~ wo-
nen. D~e untuur is er w~eeld~erig en
,oorzieb in talrijke behoeften~ der
nwonersi, zoodat er de schlerpe strija
,rn het bestuann aazn de niet-blau-
~en zoo goerl als onh~ceked is.
O~p onze kleine West-Indische eilan-
len daarentegen is de bevolking
oor bet grootste deel vereenigd in
re beachavingscentra en, waar zij
,p het land is gerestigid, staat zij
met de centra in onmiddellijk, da-
;elijksch verkeer. De strijd on
let bestaan is er maar al te wel
lekend, gietuigre o. a. het audtal werk-
ieden, diie jaarlijks de eilandien moe-
en verlatenl, omn elders hun brood
o verdlienen. Over al de eilandon I
taan 8eholon en ktarken binnon het I


hoet meerendeel te bestaan ult men-
schien v-an do practijk muet grondligo
tennis van plaatswelijke toestanden
en p~ersoinen) goedkooper en mis.
achiion beter -werlk zullen loveren
dann thlans het grouverneme~nt, zoodat
tenl deze ge~n vermeerdc'erinS van niit-
gavnen is te verwadilton. Integen.
deatl hiet is eer mogelijk, dat de
G~emeenteradetn \-oor dezelfdle tak-
ken vano dienst miet mninder rond
zullen kommen dlan or nu door het
gouv\eernemn t; an w~ord t bes tee .
Hoenu verd~er decenltralisatieie ls
hlier b~edoeb~l ver~hoogino' van Iet
budge~It ten gevolge zou kunnen heb.
ben, is w~aarlijk mnooilijk in to zien.
Zeker, er zouden zooals in 11)06i
door de Regeerirgr word~ opgrenerkt-
nieuwe amtenaren mnooten wordonl
aang~este~ld, d. w-. z. gemneente-arnbte.-
n re rn. MIaar daa rtegenover st~aat.
dat de g;ouvememrerCsnts-ambtenar~et,;
dio thans muet bov-enbedoelde takk~en
\an dlienst cijn belast, gemist zul-
len kiunnon wFordlen. Mi. a. w\. mien.
wec amnbtenar~en zullen als gemleente-
inlbtenaren in de plaats tredocn der
oon\- rnementbs-arnb~toarrnen o de
D~iens.~tkrarclchtn in plants van uit do
gouvernemnents- ult de gemeantekas
w-ordon bezoldigd. M~en zou toch,
bij wijze van overgrang~smaatregel,
kunneu bepalen, dat de overtollig
gebleken gouve rrneiFnents-ambtenan rli
(met behoudl van reeds verkregren
rech ten] in o'emeen ted ienst zullell
overgraan, doch zelfs al mot-st men
hien op wrachitgeld stellen, dan zou
dit toch slochts eenl uitgaaf zija voor
enkelo jaren, w-iji Zulke ambtenaren
bij vaxcaturcs w~ear in gouiverneinentR-
dienst zouden~l kunnen invanllon:. Daar-'- wP ..
------- -- --


ij op Curat;*ao, waar zij, ook als
Ov-erste, workzaauml was in hiet St.
Alartinuagestichlt. Daar~na was zi)
langie jarean weder als gewon~e Zuuter
verb~onden aan de scholen v-ai Rtin.
con opBonaire. :)e kwalen van len
oudlerdom blev-en haar niet gespa~ard,
maar toen zij jaren achtereen bijna
blindt was en niet meer gaain kioi,
zochit on r-out zij tr~oost ineen aazn-
boud~end giebed~. Mlogo zij nui aan-
achouwren, wat zij hiecr gielooftl hee~ft.

Schleepraarzlt.

V'an 1 -- 15 Aug. liepen onzxe hanven
binnen :


van dlen letter, als9 wel op een sitrou-
gere toepassing, rueenden zij to ino-
geni iverwach~ten, dart, nu nmafr an-n-
tleiding vanr d~ieni aandtr~uno- can!I ge-


~poul(, ite ;t becgd duer\l wel Zal wo~r-~i

otoeeds stipt. I1Arl den~ letb r( zall wvo
dlen~ uitger\otl rJ.
In dat; v-ertrouniven kondo~cn dr Af-
dleolingern het allowzins billijkenl, dat ,
Ihotl lIestuur inl nienig op~zic~ht relf
ruibiler~e hopallingenl dan de bestaan-
cl1l in hrt ontiveorp, heeft opgernome~n.
Zoo b,. v. hetuligden de leden l
gernoonn inlstemming met hoct de~n;y
beecldl om na~n de amb~tenaren~ reeds
na tien instede vaun zooals th~ns
twa~nif jarenl onafgebrokenl dienst
aulnsprIanki op v-erlof wonder g~enot
van~ \riJen ovecrtochtl toe to kennone,
en ;Id; mnen inl dit v-erha~nd zrlfsj in
ov-erw~eging de wel w\at hlardoe be-
poling dant de dienstijjd wordt o~n-
derblroken door elk v-erlof van lan-
fierenl duulr dan~l 14 dlagon, to wipli-
gfo inl dien zin, dat: verloven van
colcteren dunlr daun drie ma~anlen
h~ij de he~rekening van lhedoelden on-
afgebroken diensttijdi niet in ancn-
merkling kome1.
Zoo ook;, schiooni niet even alge-
mneen, kon mern zich vreietnigen meit
die voorgesteld~e bepaling, dat ie
amibtouaren ta~lken jare Aansp~rank
zullen hehhien op 14 dagecn verlof,
en wrenachte men iaan dio bepaling
alleen dure bop~erking aalgebrachlt to
zwcn, dat amhltonaren, dio r'eeds uiit
anderen blooFde jaar~lijkIs verlof of
vancautie genieton, niet: daarond~er

In t4(n opzicht ech~ter gaant, y-outl
men, bet liestaur in de richlting van
mi!Jheid wel w-at to ver, en w-el, raar
het oo~k nan1 die amlbtenare~n, die dlit
niitt zsijn in dlen tin \-an het pcn-
siousr~eglem~en t, aaspmlakk op wart
tot dusver heet buiteulandcschi verlof
w sell ultk ee vi jg ~i riti no, be.
stand er, meecndo mnen, afgezieu nog
vain hot financicel h~ezwaanr, w~aarlijit
geo~n redlen, en men hadl dan ook; te-
gtln hlet deshetrcEffnd~ voor~st-el over-
wegent e hozwaren.
Wa~t eindellijki hort dontkb~eeldl he.
treft omn dot verlofstormijoerln va:n de
bestaandec verordeningr betlreffcnle
b~uitenlandlschee verloven, vant annrl
vankelijk i46ni jaar en daarnat takenrs
zes mondnien, to verkorten en tol bron-
genl op> respctievelijk~ acht en vier
maa~ndeni mecn achltte hect niet am-\i.

drs thans grellend~e termijnen gSehand-
haafd zien, met dien verstande, dat
het verlof wege19 ns ~lan niet on da;t to~t h~rstol valn gezond-
hleid' s9~lects tiveomaal kanr verltiengd
wo~rden.

Ov~er do verord~eniwir houdlendo re-
geling van het toezicit op bet ge-
brurik van stoomketole w~aren de Af-
d~eclingecu mindfer good' (to spreken.
Nlu er son C~ommissie van ondlerzoelk
b~estood, wenachten zij earst; do re-
sultaten van dat ondlerzook af to
wachiten. O)f mocht hiet B~estuur re-
deren hebben om het ontwocrp on^
middellijk to behandtelen, on nict eerst
hoit; rap~port d~er Commissaie af to
wachiten, d'an weonschte hiet mee-
renrdeel der Aldleelingen omtrent den
nart dier redenen eenige nadocre in-
lchitingen to? outrangen.

WorkveraHchafling.

Onzel geachte Collega H/I IPa,~c~ricia
komt nadler toruy op zijn vooratel
oui ithetrediet voor woerkvers chaffi~ng
gedeoltelijk ook to bea tedlen voor
straton en wegen. Hect blijkiit nu,
dat onze C:ollega niet hoet geroue
onderhioudi drarvan bedoolde, maar
hiet opened varn Iiieuwe verkeerswe-
Dren, of het verbreeden van reeds
be taandle, enk~el en alleen in hiet be-
aung'van het volk.
nicor voorb'eete~ld valt er zeker iete


Volg~ens De 'ur. Cour. zal or op
Curacno wvekelijke run f 600 voor
werkverschaffing wvordenl besteed; in
de stad door extra-werk< hlj den
reinigingedienrst en buiten door het


dsmn e rpneup ere sadeg genea.n
Het K~olonia~al B~estuur hieeft oole
reeds eon partijtje fijn hoedenstraoo
kiunnon koop~en nu een credit geo-
pe~nd voor bijstand aan beh~oeftigen
die Diet w-erkien kunnen -

a etere tijdenl afwachten*

Gaarne steunen wij het v'erzook
van El Im~,parcial omn met het invoe-
ren van de nieuwve b~elastingwretten
to wachten op betere tijdeon. Om een
nieuw belastingsysteemn m to voeren
moet onze toestandl wteer normaal
E~an, en doze is thans zeer abnor-
maal. D~e nieu~e wet~ten zouden de
verwarring nog; maar gr~ooter mna.
ken. Nu loopt alles nogS zoo'n beetje
op~ bet oude. E~r is echtergeen vol.


Iralten Iiitcibrandc~ on 190~ zeestr~~and


Stoomb~ooten
G;oeletten
D~ijlandelrs


12

24 2


nrschopen.


Kt. W. 1. M.

Mr. F'OCK, de nietW0e (;OUVoPHOUP
van ~Suriname, vertrok uit A:nster.
daml met de PrinlR Wrillent i'. Z. Esc.
werdl 0. a. oak uitgeleid~ door den
He~er C~. 31. V'AS I1.15, CPn dter D~i.
recteure~n der Alaatschanppiii. Asm ta.
fel hlield de Ileer vANs Ilrus en speecl,
waarin Z~d. iets zeide, wait ook voor
ons van belong kan zijn on1 een snellere
ve~rbinding Suriname-Nederlannd in 't
vooruitzlcht stelt.
HIij zeide, zoo lezen wij in hiet IIbdl.
a rekeode namens de WTest-Indlischf
4 ai, hiet ten groot g~enoegen~I te ach.
ten dezen gouverneur vann Sur~iname c
hiet vaarwel to mogen toeroepen.
Imme3Crs, de Mlaatschappij en hiaar
directed! wTeten, dat hij een warm
hart toedraagrt aan de kolonie Su.
r~inamne. Dant hebben i gmrk,
toen de heer FockE als minister on. rert
dlerhand~elingien voerde over het ver.
voer van de bacoven uit doze West.
Indische kolonie. D~ie export van
bacoven ~roeit in toenemendo mate

nt den X a~t sc la pijnike 3pks vo
schop~en pisangsr nu~ar ~merika zen.
den zal
D~och nie~t alleen in Amuerika, in
Nederland, Duitsch~landl on andere
landocn van ons continent neemit do
yraag naar bacoven toe. Ze wen-
schlen ze alle to ontvangnc, die h~eer-
lijkie hananenl Spreker bloopt daar.
om, dat hiet ondler hoct behind~ van
goniverneur F~ock ook komnen mag
tot ee~n hourtvaart voor bancoven
tusschen P'ar~amaribo en Am~sterdam, n
in reizen van een ano- of twanalf, zoo.
d~ai in bu't mlooderiuri n een ~:Good,
Inarkt v~oor de distribute van ba.
coven over-Europa kanu orden ge.
vormd.
Van zulk een betere verbindlingr zou
handel on laudlbouw in do koloniie
de gunstige gevolgen ondervinden.
Ja, zij zou mede kunune leiden tot
de finaultieele? vrijmakling van Suri-
name. Spreker wenlschte gouverneur
Fock, aidls my dienstij~ zsal sign af-
geloo en, een thlursrels toe op een
van le~ enelastoomners naarr Eu~ropa.

Zeelnachlt.

Bij K~. Bi. is kapitein tor see ;.
FAmeis met 1'7 A~~uustus eervol out.
even van het bevel over Hr. M~s.
pantserdlekschip Fr'Iesland11 on dit als.
dan opgEedragen aan den kaplitein
ter zee WT. J. C'oHEN S'`TUARI.

Landmalchlt.

Naar men zegt, zal de bij de land.
macht in \Yest-IndiiB (g~arnizoen Cu-
ragao) gedetacheerd'e 1"'" luitenant
der infaniterie J. C. Rea:(lsNuxuw,1 ede.
zer dagen naar Nederlandl terugg ver.
trek ken.

Hoedenstr~oo.

Door tusschenkomnsbvan don Ileer
CONTRLERAB, C~Onsul van Colum~ia,
die mnet g~roote hereidwilligheid zijnc
modewferking toegezegd beeft~,hoopt
het Bestuur eene bezending hoeden.
stroo, beatemd tot werkverachlaffing
aan behoeftigen, uit die Republiek
to verkrijgen.
(Dea C~ur. Com:)

Kolonriale Randc.


SCOTT & BOWNE',


Qulmicos,


N'ueva York


doende krachlt am c~nn islw.
nieuw-en ganigiinakerr a~chter rna tc
racenl. Zachtjes aau, canr b~rllclkt hiot
lijutje nirt.

Aloe-culnritur

In dlank ontrangen van dntri Iker
(;ouverneur cder Iiolonic- hipor
omtrent die p~rooven! 1 met (ultunr on (L
lIereiding van A~!lnO, ornonwr n ol
Curalc;ao100008dTS toorJ. J;IHC~.lc,.iu
1)istrictmecster va~n hot 2 n:t
ilistrict,
D~aar onze Collega La <~'ru: bloof<10 tl
biet rap~port in zijn geheecl op'~ to n-
men, achiten wiJ ons va;n vecrdere~l he.
sprekiing ontsing~el.

Gouverncur F~ock-

Jlaandlag, 10 Augutstls, hofc~t do !
niieuwe (Houv\erneur van/I Slriname l~
xiju introd'e in de, Kooioiol( ordaan l
vogns gebru~ikelijk; (Cermonllieel.
Een korto levensachiets vanr den i
G~ouvernieur zalonzen L~ezers ivetlkom
zipn.
D~en 100n Juni 1838r t~e WIjbi
D~uurstelle gebor~en1 promov. eere.10
D~irk Fock; in 1880. 11n de rechlten ei
staat~swetenschaIppen ann do Lecil-
schle Universiteit. Na;ar o Ii
vctr lenr Inra ctset~ierde! jtleudiC
Semarang, daarna tot 1808 als ad-
vocaat enl lid der rada ch va i
Itet ,,Indisch 11eekbladl vanr hct
Iechlt' te 11ataviaen was sedlert 1 81!..
consul van Gostenrijki-H-ongar~ijel a~l~
baar. Nra vervaclgens een rolss toheb-
ben gemaakt door Ch~ina, Jazpan on
Amuerik~a, keerde lr'. Feektt naar Ziln
vadlerlandl terug, Inaar earst nog
maakte hij v-erschleiden reizoni in hiet
buittenland, alvorens zich als adv~o-
caat te Rlotterdamn to vestigeu, in
het bijzonder voor Indlischie ~aange,
legi'e nhedlen. .
V an 1901 af ver tegen wToo rtaigfe
hij district I der RIottestad inl de
Tweede Kiamer on gaf toeni meer-
mallen blijk, volkomuen thluis to wezen l
in die hiuisholldn ig onzer Kolni
G)ok maakte hij dolui oor iet
Rot~terdamische dis~tic't11 nd


meict Zaknktlnl~ nis~ on beh~ltl ri in zicl:
inf ko~lonialr e anaglegenheden~r~lrci~l hc'lwo-

Il.lt-<10 ~livste' von r hoct miniitcrit
T:1-wlom kr plnt ~I naa te

had ;~lc~iin ht(:L~I troisc klnua m,

ophi ~ ~ ~ c hi e us~m t~ rln age l


mayrtlo veanlle~n: iinn otbo:

tracht(en to cron en.


in dank otrangen can examplaarrilO 19ugutuwaine v!

ie) Iterolknc vn I C~~gl lungan wolrda
Uan acibekroric~ fil n. orn metinnc tle ~
verocel~ nct ivanrd ;cz!ied le z nda w\ e ~
Iien stork prl o testeevenI1 togen' d,
ecoet ( nrtr beoudignen roiinc Levol ine


De Afdeelingen hebben een
LOOPlo VERSLAG ingedinnd
volgende wetsontwerpen:


op de


I. Verordening, betreffende het
verleeneri van verlof nan burgerijke
ambteniaren in de kolonie Curaqao.
II. Verordening, betreffende ~het
verleenen van wachtgfeld on onder-
stand san burg~erlijke ambtenaren
in de kolonie Curagao.
Ill. V'erordenino*, houdende rege-
ling van het toezicht op het grebruil<
van stoomketels.

I aar de aan rang van ie Afdee-
lin 0u tot verlscher'ping van de Ver-
or doing op 1 et stuk van butten-
asnb se ver of, niet zoozeer ge-
ric t was op een straffer make


//'lm Arenmy so. Am da, \\ei clt
zden rnnrn under heichfn iih
ilt uat ins-de ark net'll;l~ Iingekenw hl. e-"Pn;s`h- -Helin i tc-; costln~ w\,.d 19C
IAcfl. ImCansche mbllccu, asde

l'r'iciet sta ints ;1pen inet.\'fl d <1at do
nni~n e tie I:11tussehen'l ollai ]Il.n \an -
twreakL~n n ~czt. t000 can danandnc-
orc~tl~ on x l a scrl a z lv l e

f c I eisch to I exeu1 ;n, iwl dt 1, go~-

Ivooi iet weazendenor ~i~ van deln liol-~a sil n zuil
''acl zte derc Alourno-~le i~nS <07lflr l als


] innon on ri\aragua tIl!nkrlst nd rongtl lllr nan Engelan eene
[ livin valr~. I~lSn Ziju knl \\Pivijzeon,
et'c uglsehltc foelynt ppierl ntl~ woor
vas vt~ nitbr e`~i lL~nno van I rraagel esi
naa~~-r < atcl nwn c~ n Ioon Learagu wl-r


n acnt t1ogennwoord~iig~i gerl l h-tnat

HC]olland11 val1~ ~ ziin behlumnk wel~
d1 eran~) ~ a or. Sta~'tnbloor lCct le (, al
fl ) 1 lat-i'ifaurll k o laus1ijl to sel

..


worn menin de l\ onczanan,?sch~ zrou-

ojccc, ,(M nitr unorct~i \\ .110 roe 1l
Indcan >~nrl~ boog chann in cianj suer
lit epopen. I1: n zituats -s citukkel,
"ANCeTE I .11 al~is, ofcioi !iiet


open herichten o-on~cii or ak

ropnil. Ulrlnaa icrC Was ineston, \nzlun
hier vert tor ekken vidrho ole


,,dat1 1Flont~ltlan ciin Per zal \\etonol
to ioue man'rCcll~lll ofi de mak zal ior.

IitHotln~c~ L uius ntHlad rsdn
Castr~~eo wile kastijden. i hiery, in ma
cncriane- dipnlomaticke kringn me t t c,

ftl~een meene diei~ Amerikanch e Zee-
onllctlier en, n da at op <1ez we de 1101.
Iolandrs .1mtel::lrika,~ at anmei~slenijkp

koip tt raae. maa tiy zin~umt ovznertu
iat d~e I'lotcillanders, ofs:hoon nie
zoo d stmerk ~lu~cltor zoo lsr~ in< ee eemy,
schp ~nS g~llenl oute hebbn, om ~elke
on goddord to hakkeel~ni.. i ill


anuonnoni wis.selt end~ vani !j.- (Am.)
duimn tot 11 diml eni hunnne kanton-
nirrs hlebben do~n naumL~ uitatekende
schiifschieter~s to zijn.
.hiron epledeln reedsl heeFft Horllandl
zijne meebr verioudordte scherpen uan
kant gezet on isi zacebtjes as~1 groote-
re eni betero aalin bc~nwo~n. In 1,00C
wrerdt do Maden,,o Troarpr 1:tan !Ialtser.-

modern ty-pe ~ij de~ Ma~rrine vovrow

Schlip~ van 5i.01 1tors a'Ingli~:tlewh~t. la
Nedc~~lrlandseh1 nost-Indii B zijo o~r o~p
't~oogoublik n:1kanouneerbooten.


.s un alimento poderoso del mis alto valor
nutritive en el tratamiento de la


TISIS b Tuberculosis Pulmonar.
La cura de esta enfermedad es solamente cuestion
de nutrici6n, y la EMULSION DE SCOTT imparted
alcuerpo ea m~iximo de nutricibn con el minimo de
esfuer~zo para el aparato digestv. Comunica 6 los
tejidos orgi~nicos su grado mIximo de eficiencia,
trans orma el cuerpo de dbbil y extenuado en fuerte
y robusto y lo coloca en la condicibn mas ventajosa
para resistir la invasion de las bacteria 6 microbios,
qrue es precisamente en lo que consisted la cura de
la Turbercu~osiE.
LA IUNICA EMULSION RECOMENDADA "
POR TODOS LOS MEDICOS'iia *)l~ans Y007 Uniudeptem ber 1908.


':Y~~Qy ~c. ~,ibmlf de ~imnonad w~f door ons bor~eid~

'i leni sunakli to! koop malnl ook Heltzer-
Vichy n laihia wtpr volgens de
iceensha heoi, etoist~illeerdl
Water1 "nv]m organiishe stoffen.
ow no~ D~one ons w~or tl gerrvaarolborgl, dat~
t e geruc~rikte so ngselF SC1 van de! zuli\er-
f o r b a s h i k i n v a n e b e u n -
a i0szj nek otnga) ver-
nighan !mreemtwii o!
I' d];;l' nvl~mtrlnge soor~t nctli kunon or
z lletllil an miatns1 oz fles-

a cll na I wort dorl~~l on/I tllis bez~orgSd.
beo n?1 1/ -il ite tr IleeSel -

i~~~cos oni bucrcidingin \ite bl)i het maiken
0 a.-r I' Equischee sa~la-wa~tere on inger
~!~~~'~~_~_'~.'~/Photogaphish~ I M'ing
L mplarabdeb o Soublette et Fils,

Kursodele Co u. HOPPHOT`OGRAPEN


II. M~. 13EK~ROOND

to: Amnsterdcam 1883,
,,Antworpelen 1885~
,, ucago1893, en
.,Ctllr<;n(i, E~erste Prijs Eere:
~~inedn ~ille, I!,04.
CuragnV~aterkanlt Otra-Adlver teer t steeds
N I)E

Amigoe di Curagao,
het mleetl Gelemen der
hiollanditschie bladen in
leklo lOIRO


LONOMrAN & TAIATyle 'Drukkler :
AZIFRISDO F. SINTIAG O


De Venezolaanschle Jf ri ne, ofachoon
ze op paper nog al wat schijnt, is
op 't oogienblik niet sterk; genoeg om
eenige vrees in te~ boozomen. Er is
maar 4Gui kanoni op, zwaarlder dan
een 8, ponder. D)at is eco 12 ponder,
die st~aat op hiet .1 acht Restauradntor,
dat 5G8 ton g~root is eni in een oor-
logssehip w~erd verandlerd. 1)a tonne-
maat van de geheele V'enezolaa~nscle
MEarine to samen h~ereik~t nii;t de ton-
nemaat van eeni enkel Ho~llandsch l
schip, deGelderk~lanh. v. en de iiduims
kranounen van de G~~telde~rlae zijn
mueer dan voldloendle om miet dot hcelo
Venezolaanische M~arine at' to r'ekenent.
M11en zegrt hier (in Wa~~shingtionl), dat,
als Nederlandl hande~leud1 o>ptreelt;,
die handleling za~l mnoetonr bestaln
in een krachtigfe kas tij aing. En:kel
eene blokkade zou Caustro Ineer var-
mak~en dan straffen. D~oor~ da (;ereng-
de Commissie van 1903 wn~tii een ba-
alagr vaLn 30c/o gelegdl op de dlouanen
"si i'nezu n. omb alnerli eden m
reute schuldleischersc Duitschlalnd, I-
""dl;en Iry.weleandl rii In IUde~tLaicl
waaronder de iler. Staten, Mlexico,
Frantkrijk, Hollandc. Spanjil. Helgilt,
Zwreden en NoorwegLen 1 n~jgey~ geeide-
lijk heu sandeel varn dlie 30 a~ zoodt n
eene blokkalde op dit oopeyblbll die
schuldvorderendle naties biana even
erg zou benadeelen als Cas-tr1o zelf.

Th~e N'ew Heral~d 3 Au~g.

Eenl Holi~ulandch oorrlognschip,
gew~eerd ult de Hanven vanII Lai GuairH.

Hlet Ho~llandsuch (orlotgssehip~ Gol-
derlajult, datlt zaterdag~r 2 .\ugL. to? La
G~uatra aankwamt kreeF; even verlof
om meot den wal verb~indliumt te he-
ben. B~riev-en van den uerer
van Curasr:(ao aan detn Duni;schlenl Ge-
zant~, in w~elke b~rieven de tcoedracht
der g'~tehortenisset~ n op' Curaqr: to werd
uiteengrezet~, werden miet anlrengeunom
en die mailzakken, door Irt~ Post-
kantoor van Curanc~o vecrzonden,
w~erden gevveigerd.
D~e forte van La Gurairl wordlen
bemand, terw~ijl de kruise~r in do ha-
ven voor anker laT Een bolot m~et
een officer van de(;olderlandt,l kteer-
de terug naar hiet schip,, orltnt ze
aan land miet toegelattenl wer1d. A~l-
gemeen \-reest men dat an! :1enteeRn-
schap met YenezuelaL gehcl is afge-
broken en het eenige Inu~lde~l om xc
w~eer to herstellen zoni zijui con \recial], I
liefst een Duitsch, oorlogsh!ip.
Cartacas, v~ia Tr'inidad~r, Zoiaday 2Auc.
HIet v-erschil tasschecn P~resideniit C~as-
tro en het G~ourornom~entl va:n Ne-
derlpnd zal waarsfchlij lij k mi ndeclr e~n-
~tig; affoopecn,dat n eer~stgans w~It~'ler~.
Hlet Bestuur van Venezuelai Inoont ten
volle gerechtigal te z~ijn tot Ido vcr-
widering vLn 11. de lie rilinstent
op de handelw-ijze \an hott N. Atlneri-
kaansch G~oureernomnlrt,dalt doo!r 'ro-
sident Cleveland d te~rn aroo~ping
vroeo* van ILol~l~~rd ak\illr,-WesI~t, d~n
Engeischen (;ezant ini )cltialwe i1888,
als ook oyp en gelijk vile:rz~w nan: dt
Spaansche Rtegeering omi teragiroe-
do~or resiln g iileerl:\ vill Id: O'
(D~eze terug:roopingen=; l wa;r:m~ I,lcor t.
Eerst word~ de betrokkcn rtveerniig
in kennis gestolld. Ilier cillhtsI worc
de Heer de Ruus als een'I kwnijong~el
aan de denr gezet. d.M n.)
Het geval de Ileus weegt z\\ntarder
dan de twet Lovengemolde,~. t In hct
g~eval van Sackrille-We~st, tin mk in
dat van den ~Ieer Depayi\ tlle 1 ome.
w~aren de brieven, waarinil rti meri-
heansche Presidlenten werdnc~r hoswchul-
idbe man confidentieelen a : 1 on niot
wijl de HIeer de lieus zijn b~riaF schreef
met de duidlelij ke bc~loeli ng, ('.') Ilat hlij
zou gep~ubliceerd wordcn dloor e
vereenigmgrn Hou' en ro t toc~ Am-~ 11
sterdamn, welk~e bestaat Tut vocorna-
me Hollandsche koop~lui. He r ldoel
Is betrekkngren te zookeni vour jon-
ge Hollanders in hlet Buitenland.~ Zij
peeft een maandelijkschl ballat~in uit,
aat circuleert onder hiare ledeni. Dat
Bulletin w-ijst op bestaande verlou-
dingen in het B~uitenlland oni goe~ft op,
waar er vacant plantsen zij die
met eenig voordeel door jongo~ini ~int
Holland zouden kunnen wordon~l aan-


gevuld.
Om zek~ere en vert-rouwbare1 inlichl-
tingen te bekiomen aangaandec~ deF ge.
lehede tot paI t I ccft d
Vereenigiing de gew~ooute brwrt\en om
inlichtingien to zeulen ann Hlolland-
sche kooplieden, alsook aani de~ Holl.
Gezanten de gehieele w-~erchl coo.
aet~ was in antwoorc op, ((n cezer
brieven om inlichtingf, dat de Hlepr
de Rteus zijn b~rieft schlr'eef, d~ie inl Jlei
jl. in het H~ulletin derr V'Iereeiging
vrerscheen. (e nl set itgc p -or/ k
der Vereetuging g~estoundl dloor den

'esntie'elen ournenrli":t Lo-e"";doit
in briefrorm door biut Inlformartie- -
bureau in Hou'l en trouwe gepubllieer d
to 1orln D~ dit rri dds ~a
een groeoahtandig hei der \'lvas
niging. RED. AMIGcOE.)


Newc YTork He~1ra7ld 5 A ,cq. 1908.


marine en aan de for ten langs lo
ku~st order gregcven1 op7 de franplChle
rioot; to schiiaten als zij in zicit


wie nu11 I Dat is (1e wrnaf.

WVie is on wonder cde Itloden vn hoct
Corps diplomantiqu~e hort, Cerst aan d~e
bseu~t, omn er uit~ geknikklerd te w\or.
don ? Klaanrb~lilikelid k hoofrt Sir V'incelt
Corbett, dlo E:ngelshl e Gezant, de l
mleeste kans~; ter no r'zalk van de
mnoeilijkhl~ein muet hat zout on d~e l1-
cifers;; als o~ok mnen dcrn ('euitrale
sp~oorwe"
(;ellukl~ig \oor den Hear do~ Ittens
zonid hect (rouver'inement van~! Currana n
oen boot me tloraf-briht,
nlaar P'to. Ca~bello, juist daysg~ nadt n
die fleer do Ilceus zijn ontslso- wokre.
gen hand. Docze b~oot. branchlt 1701n tco-
g'rallurnen vani h~et Holl. flouvernie-
mnent. L)onzl~frlenl namllidday\~: keerdo~ zij
l~ar (Jural aoteru a1(t tLC:l'rg in n. 1

nieuwr e moeilijkhodenl en waa~-rinl hij

n'e te omooen. corit-d ~lrltolseh in@ llu
Ileg~atio tlekteni o-ruchten nit~, die
zegdenr, dat d~e t egpramrluen niit den
H~aag1 ontrangenr, hot krachtig op'
treden van dlen Heter de 11eusr goed
keurdcen vooral ten voorlleele van
det belangen vanl het eilandt Ciirmc~o.
Verder borichtte hij dlen MIinister in
den Ha~n~g, dat hiij een onderhood
met C~astro crou vrag~en. Hiij ganf den
raad, om, indieni het ouler~houd niet
toegest~aan werd, be~tzelv-ereh
streekts van uit~ den H~n~g to v-ragen
en als dit niet hiielp, de boctr~ekk~ingen
al te bre~ken. D~e Gezant doe Ilous moet
gesegTd hlebben, da~t zijn brief an n
i ou' en Tlroun- dloor bet Ifoll. Goun-
vern~ement was2 goecd gokened;il zoodat
tie breuk; wase met Hlollandi, niet miet
hemn. Castro wals hein t ecter VOor, on
brak af, \-oorda~t de( Housrl gelegein-
heid tot afb~roken hadc.
a. Aug~. Der afschoidswoordor~ n tua.
schien GralZ. Cas1tro e~n dou lee (
lIeus warmt l de v-olgonde:
,,Mett dait a~l, zei dle Hea~r die Hous,
zal E Exmc~ccllncie wood cloonl, nin
beanal~tenl to herinnoT'enii clat ik, of
gozxiien vani mijni! per~soonilijk e o'erinw.
hieid, ik do vecrtegeniv \oo relig r ba n i
cler Lagec Landnc ~~. (PaniseaJ liajosi).
--,,Eli ik, zoi Castr~o kort of, ter-


mio) hen~ cder IIoogo I~tiLandon


II~(N. 1 ork~ Heal 2B Aug.
12 /qj s/urink /e ine-n no


d/o I hunbers x. Ion con utsk'


R~Ioyall Hlstt ard't Rcrialcr$ $a~chn too 1
licht enl eachtl, hrerf~t geen olic ,roodyi, wo~rkt ,
SaeLC enI .Slltandras~tiq.n sdorhurr
Itownl, yestoten c~onstrulctie enl ,c alrt'ezig.
twlc'~ can, deelen de /j lrt. totroextra olre~rgaan

1)e ult~itekende car andor~torx rdoge dwi er

hret copiet~.~~ reura br)ievenL, enza. overbIodig.
en/U ld g/rcrl, ourdiseldg espaard tZ
De bijgondter lcage pr'ijs f190 Icaroor
tee 9tar rM< e n2e, le~iirbat ison gsl

aTelrwyl Ha-)rnonds~ en UnIde~rwoods
J:5 C/.- c S'.- ill", ljl betsit. di
nog d~e~ze drt vanl ce~nel/rde mcieg
brunike kan1 wLor'Clle gemaak(I I roor) C'or)C~Io11-
dE~len~le Iin Fansc~h, Duitschl et LSptranlsch.
SII, ORI3EUS SCIIQT~BORG'II


()p het; oogenblik, dat mein ver.
waebctte, dant de Hoocr cle Llrns, gazaint
van H~ollanid instructies uit dlen
Haag~ zoul outrangecn, om zija pa~s-
poor t; to vrlagen n on ziju legaztie to
sluten, juisut zooals d~e 1 er. Staten
ga~claani liiaben, gebeurdfe hiet onver-
wachitte on d7rerf plotseling rn1.
Ca~stro deni Geza~nt ult, dloor hiem ziju
pasplour't too t~e zendona uo in m to
vecraoeken hieblandc tr,\erlatel.
El C'orstitacioall, hlet, lijt'bladc van
Castro, geci~t rlnarove~r de volgende c
nant~eekeningen: 1
!,,1fet ra;pport, da~t de Hieer det lIous
got~eekendc~c beeft, is vanr zulk; een ernlst,
tiat or goeu audrcie w~eg op~enbloor,

p~rotest, to doen hooron anls Ile kr~eet
van~r veLrantivaard~litiging van iemaind,
tlio Crn vr~ie~nd v~rra~st op bet~ ooge'n-
blik;, (at tlio vrictllend-tlcll geivpondhand
a heiii~ sonu ziei t ni een voi~n-e-

1 fa~et'l n#ire ii eflu d~'l er Lliplom ~.ie
tlcugziju toglcln~(i o ando va~~Cl~ n men
schlelijkh Ieidl on brceeder~sebap,, alzoo
meut goweh~ll tlo cur\onvouigste beg~in-
so!len van ri en'uldscha~p tusschen twee
v-olkeren vershourol~nd, en schiendleed
tells de inve~st~ natnuarlijk yachting,
dlio er tussrlehen inivci~ idul~in moft be-
st aarn.
l erklarrend, dlat, en Gezant, d~ie zul-
ke politieke rapporten publiceert
ove~r Iet land, mvaar 111] gienceredfiteerd
I, ini stlant z.ou zijn mnet opzet een
conflict in hot l\eve tcl roepen, gaat
he~t blad1 v-oort:
,,ijwnscheln to vagncl of cone
deand van dlien andr~ verstaan knu
wo~rlclrde ~n r de logicar dcl volkeren,-
of bet mnogelijk is, dat eene veriras-
sing \an d~ir an ard, \el cop havre juiste
zedeclijkie waanrtlrdkn geschc~c~l at worlen,
-ojf ho~t vetrdrage~tn ma~g mrorgen, dnt
(il heer de~ Iteus zijne hoogoe dipElo-
Inaitiekeo positive miisb~ruiito, our do
rol te verynlen van eenl bedeckt
kwaadsp~lreeer vain hiet \Yenezolaan-
sche volk on \-an een beftigr onteer-
de~r v-an den heiligSen naamdc desV-
derlalnds (A\ltijd~ dezolfle m noedw\lligie
veFr~warring: ( )astro is \'onezuc1 2 la ift!
Redt. Amlig~or). Eno dozo mrani was nau.
\velij~s v'ier mnudnrten hij ons genecre-

Ilotl ligt: Toor doe h~and to? verm~lloo.
:leni da~t hi~rijmt zijno officiee~lo hand. l
~clteekeing~ undel~r zu~lk cen gcwang! d
: i Ik to\ zettten, undcrlr estcharim in~r \an
liphanatic hom gowe~r-k twt IrF
,1 s l u T'l Iicfi ZI ili c~r ttl o-it'\cl (1 i
Oflschloonl doL gew~\o1e! wagr~ o1 ('n

pcrsona g)rata! is, betstanit i! zi~ne to-
rujilooping~ to vengenzonal ge-
mnis inr \-enczucl~i, is tch dol to ln-
w~oo~rdigo nidize vani handaltl onr l niet
wonder \;oorbeetl in dit ;land, 11 was $
clan oak hoct tidigu A1, Fnlogendledo jaron laInnc e l
vecrtegenwoordc~cliig:ing~: upc'rr had?~114.
in 1S! 0 ,1- I zonlrcsulenlt (Icrspo tl-

Laitillga;ncek; no~zanrt va;n Hclgift, eI>

toe\allin' beckcerul iodndo v


Iaquie to Caral~cas, r~eed jarnci to o-
D~e Italin7n schel~(;zantt f Iraaf Alm~-
lianlo we-~ige~rdc deall te iae t
eenl ov-erenkomrlst, tot gemolik
op'trclen ; chi hyi zoud ecl oo-
hennII rapp~ort vann de ou derhlan~e-
lingen ann zilin gouvernainent~,,, wo, k ~
I' ;leor aIdn~ h<1nd 01p able L-rijlJ lijl e
B'ock,. Hem on Fa rIjl pottes-
teer~denl krachltig toenc do behannd-
ling valn hunne dip~lomaten; moonU'
knooptoni tochi ltetr wecer nderhnn-
delnge aa. or~logi k~vatl or ni~t.
I)o mieeut dralmatischoe uljt c~toot van
eon ga~zanlt wasn~ ouge~tivi.Jfoldc dile vain
M~.,Tauign, den~ gesta~t vanl Fra~nk~rille
nu dirie jtlar reloen~i. Fral~u~r~ijk sitop
al1 op gesHpainen v-oet met Y~enezue-
la~ cr had~t de betrokkiingeni afgebrio-
ken1. (jp zekeren :~1 Un' wchtond~ opl Can
n)orlogaseh.~ip) (,2tathemizon wegvoeren,
wing do~ franllschet dip~lomaatta
boordt vani can fralnschee bjot to La
Guaira omn nieuw-s to hoooreni en een


woueiri mob~ de~n kapitein to~ pratton
Zootlran Clastro hloor~de, d~t II. Ta~i<
ny aan Ihotrd va~n de stoonthooo t was, ~
gelastto Iiij doe politic heat niint meer ~
ann Ilan to la ten kolen. Zoo wcr<1
M. Tign gowonen, zondeclr be u.

;anl do vriendeclijkhIeid van den an-'
pitein hal~ I hij hoct te da~nken, dat hiJ
niet door behioefrle to o'aan tot Cod

ided rne t de te mane a a de
uitzetting van h1. Taigny heette hot,

om Csto evnene otvel~ e losoq t e
ven, Perecheidene oorlogsachepen wa~t
ren in Manrtini noe en ofsehoon zi:
votcLdurelidV zetrejtokowm In n
niet, CastrO 110 Sintussellen anu zijue


ZS~uli
1
27 :


\wetr ekit vanii \r:\- 11!I.. ....~. .. .. l

"'nnuan;LLI ti' (1 a.\. \(men..............
i~,1 nst ll tan II l.\lr...........
imantnun a unoun........ .... .

on)cf 1'nn1, to\!~111 :1:1 so ..... .,

"i "rll WI tC vh:\--1Y)o; .............


Aug.


In s
12 17


Jun IJuli i
25 28
25 2 8

30 2


23 30
2 80
3.'31

41


Curaao... .......... .... laaudagR v. m.
lionlaire.. n,1. m 1
Curmau ins lao- n. m ..
Aruba...~ .. ........... oonsd ng, n. rI
Cunragno................. .......... .. D ~~~~~~~~~Iond. vm~. of nm
B~onaire .. .. ........... .. ,, n. m. of
" " " ' " i V r i j a n o -~ v 1 1n . . .
St~. Trho mans ................... ..... ..~~~ ~~ Man nd agf...........
St., Ala tai .... ....................... Di)a ,v.m ..
Hab....................................... .,, mlidda cl
St. ~ Eutaiu Woneag v"" l~O,1Lfhr na .
St. K~it ts )uoda-v
St. Eustillr~i iu............, n,1. m 1
Satk..""" "rij"""""o" v. m
St. labill-- e niida ~l
iSt. IHart (foutte)

IHona~ire" "' "'"' (familitief
flurnao~a 1)insano''""" n. I
Arb1 W . ......... .,. \orlnstive~ n. u 1
Cure nolc "00 v ". of"'~" nm ~ '

~lonaire .......... Y.....,,~, i~ rij. vmn. of nm


Aug


(:lraQao.,.................. ...,...... ,.


'rijdrlng n, m. of


vanl (10~ si oo;lus;chepeFn d~er ,,Redl D Lmne" t~uschen


Pli)Ti T E RE), R ICO YEEZUE LA en CURACAO.


a.\ Augu Augy.
10) 17 2 4 3 L

1;: 2, Sept 1
10' 22 30i ."

172:1 Se >t 1

21 31 1


t7' 4 Sopt.


10 7


10 7j
11 8(
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs