Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00028
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: June 13, 1908
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00028
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 1 MBs ) ( PDF )


Full Text


- ~nL~eBI ~ls~l Iql~lg~~ II Ir~ r I~- I ~s~~- I I la I


WEEKELAD U003 D]E CURAFAOSCHE EILANDIN.


:it Blad versichljut elk~en Zlt erdag, E~s Courant aki ta sali toer dlia Sabra.
\ bonnemenlcrtsp~ris v-oor Cura<~;ao, Honare. Amba BUREAUX VAN~ DIT BLAD i u prij s di abounemenirt ta tl. 2,-- pa trcs lunia,
eJ de Bo~venw~indsche eilauden pEr~ drlie madnpagA padilanti.
fi. 2 -- me~t vooruzitheta;ling~. Par lu~a~rnan foi Curaqafo, Hsonaire, Arubol, St. M~ar-
iioor tiet B~uitenland~ per jnar f.1, REl)ACTIE : Waterlialt, Otrabalula, No. 223 tin (P. H-.), St. Euistatius i Saba fl. 10),- pa anja.
Afzonderlijke nummers fl. 0i.15. IEn numlero sol fl. 0),15.
PrSijs der Advertentiiin van 1-T 5regels f0,10, mor el- AlINSRTEPenocriN.2,itraiAud i1to7rglf,0ed ee a
ken regel meesr '7%n Ct. ADIIBTE e~i ocida o 29 itrai 1 nuco d e' eeT/ ts. OO ed egl c,


-. ii I L_ II I --
I


Curagao, 12 uni.


,,Door toe.te geiien aan dr? ont.
mrnoCedigede nuinmer de! g ootee mnoenabedet n in
w~eerkrach~t kunnen evenalren en an~ar.
orn nok maar Iia to laiteiin we bin.
nan ons hereiki ligrt, zonden wij ous
zelven als mi~l~l~'ndrwaa.?rdignatie ~e-
isttmpelen. W:illenl wij onize zelfston- 1
idipheid gel;;rbiedigd zien, dan is bet
tocth we~l in de eerste ~lanltsq noodrrig,
idat wij toonren, dlanrvoor iets ov-er
'te hebben."
(lToorloop0ig erdary, Tweed,e K'ccner, ,
i lacrinebregr/ootinIg 106. )
,,N~ede-rlandl is hiet aauil sich zelf v'er-
Plicht, verp)ichit aan de verilishilc c
van I et vader~llanld ei acan de~ zelf-
standighleid vani zijin volkshesteam l
orn miet ern~st eni ijeer to strev-en orne
kirachtige en anadwerk;e~ ljewe ~~lrha r-
Iheid to land en ter zee.......
tEen krachtigSe Zeem~ancht ini het ,ij
Izonder is dlerbalve~ ornmisb~a:r, ten
e'inde: 1. onze nceutralliteit ook eu
'ooral in dle overzezcschet h~ezittingen n
op aftloende wilet to! klnrlenl handI-
hav-en, on 2. zoo~ al Iiet ttoged fe
Puloot. Penelr grroo~te! mag~lltemlbi O)-
igewafsson, onA teCh1 als budgenoo~l((t
begleerlijk to? doenHI zil.
D~aartoe meoet het Nederll~ rlandsche '
Polk becseffe~:
den picht ami onxe Inationaliteait oak
ter zee! te kun~nenr verdce~ligel;
hel be~lany eener courlcowsv.ioo~t for
beschiermingi van onie kolon~iik en
ran hlandelI in strekei, wtanr e~en
of grern voliende! rechtszeke~rheir
bestant \-oor p~ersonen en goe~deren."
Bovenstaande drukken wij~ ove~r uit.
liet Joarverslag van O)NI VLown'.
One Curagcaosche volk; is rteeds leg i
overtuigdl z~ooel van1 den1 b~ovenbt-
'chiev-en p'lic~ht als van bovenbes~chrre-
ven belarng Slaar, of bet basel van
dien p'lichit, en de wannde va;n dat 1
belang mnet betrekking~ tot de Ko-
lnie diep is doorgedlrongenr l bij de
Hoogec IRegeering, betwijfe~le wij wel
een ~ejini.
Herhlaaldelijk ha~dden wij gelegen.
heid er op. to. wij~enl, dat CurIIAgnoI's
dandel en r-cheepraarc"'t' mct, vol-
oneude beschermnd, neech verde~diga
Rorden. W\ij achclten hlet work~lelijki v;n
het hloug~ste belangS, dat ni de fluri-
taosche aten ootued een
Rachtschip giestationee~rl blijve. Liaut
tion van Neder~lland~ uit van tiJd tot
tjd eenI ourlogsseipi l Surinamen en
** *_


Op)i de eilaindent staat hopt er ze-
ker goed vo~or.
H-et gezamnenijk aantal inlegrgers
op- de Pilandon bedraagt 1129, waar-
van a idt schoolklodereni, en;351 vol-
na aSene~n.
EenI aardigyen kijk op, de w~erking
der spa~rarban inl Ie gehieele Klonorie
geeft IDijlNage D va;n hot Jaarv~erslaE.
l an det 3250) mnleggers wa~ren 17S;3
i ch~oolkinderenl 43(i behooren tot
Nij\-erheidl, ambachtslui derhlvle, 121b
tot d~en Handel, 51 ILandbouw1~, (
Ja~chlt e~n 11isseherij, 280 1rije heroe~-
p~en, onideriijs, ambhten en berlienin-
gen, 19~ Huiss-- en stalbed~iendell.
34 L~osse wTerkbiedeni en ander~en, niet
iin Pee brpiauld~ heroep airbeidenden,
9 G~epensiionneerdenl, 220 Aleerderja-
rigfen zonder beroep, '70 Zeelieden,
2i \~eretenigmg~le n.

W'lat bfijkt nu niit dit alles?
1)a-t het beginl, hlet moeilijke beg~in
Semnankt is; m~aar ook volstrekt niiet
mueer dan dut.
Allen, die eenigen inviloed kunneni
uitoe~fuent Gp hun ondergeschikten,?
rnoeten sairnenwerken ol bet ijver~ig
e~n geregeld gebruik; rnaken van de
P'ostspaarbanlk meer algemecen te
maikenl. lr zijn nog v-erschillende~
ilage ini tnze m;natechapp~~ij wa~;r
de kennris vaun deze heilzamie instel-
ling nog~ niet schijut dloorgedr~ongen.
O)p CuraCnor zijni er maar 4i vis-
schersl', dlie spare, maar 25? losse
w~erkiedenl, 50 zeelieden, 95 handels.
bed ien den 136 h uis- en Btalbe-
dliendeni. Dec spaarzin most bij deze
linden worden opg~ew~ekt. Yeclen wonder
hien v-erdienen voldoend~e om w~at te
kunlneu overleggen. Iailar bet geld
w~ordrt verkwl\ist annz drank, ijdeleu
opse"hik; en prlet mak~en.
LnatmenhetZich tot een e
woonte miaken omi bij bet uirbeta-
len va~n het loon aan~i huish~ediendr n


tie omuliggecndee haRvens bezoekenl, l i
het onvoldloende Fgncht wordtb, dat
hect wn;chtschip, op reis naar Cura-
<;ao, of ru;n danar terugkeerenld, die
havens andoet. Wiiaken ons
siterk;, dat er thiari vrij w~at mleer
ang inl dr dip~lomlatieke afwikkelilg
van~l maken zo~u komern, als onH oor-
losseh~lip, wt mneer kracht kon bij-
Zetton~ nani onze eischei.

,,Zoo,:latng wij niert moodeloos her t
htoofil in deni sJchoot wvillen legg(en
bij el!: of, borufgSenoot wrillen doen ceerbiedi.
ge.n, is een vloot, zoo siterk als one z
na~tiona~le kiracht gedloogt, een gehie.
deudelt eischl tot hanldhavin g van\I No.
(dlrnr imalseb o n fhun1k elij k heid."' (ibid. )

Elen Ionktel flin~k oo~rlogsschiip, v-oor~t
dunrelnd ini onze onmiddetllijke inobj-
hizou reed s ve~el nut kiunno acl
stichte~n en eeker nan doe hfvolking
do]( ove-rtuiging schenkien, dat ie~t
niiet lornger verwe~arloosden~r alsuielt
getelrd, mantl we~keijk b~eschermdc~ en
\erdedcigac wverl.
1)tde Nederlal1ndschle Regerri ng
nitumcr ve~rgette, hoe do beaiangen van i

en b,~ples~ncherudordenl. Een C'uragno-
Ilnar mloett toch~ nooit kunrien zeg-
ien!: wa;s ik mou~r ee~n Amerik:aan,
een 1)uiitschecr, of ceen ~r~it~, cOn kreeg
ik; zeker schadvc!\elg,irgoeing v-eel vling-
ger rn vel g'LL roo~ter.
Y~oo -ol inl do hI narde omlstandig-

v-olk cterk geneigd i~s ve--gclijkingen
te maken, elkanrder ov-erf uigenld, dat
er he-lel adrsljC~ zon eadldzjl
a~ls een Hndlere iNatie op, de7.!lf-
d~e wijpe behandlteld, huas~ct haddet n
wYordoln als thians de N~ecderUrandsche.
1)ergelijke ovcrelrdeningenl k;omren
onze ea~r als Ned~erillander to na1.
Oa(k Nederlfnd,, wij Zijn zeker
ru~n, zail toonlen, dat hiet zrijo Ko~lo-
nii~n wenlt te be~schetrmien en to verde-
d~igei.
A\ls di? blijde! toehomist nu maar
niet~ to~ ver, weg~L ligt. 1);1n kon w~el
eens gespchliedenI, wavt geho~rurdec in den
oudcen tijd ,,Te'crivl det Senlaut b~e
TicRoads~laude gting Sagunlte tenr !,ron-
de." '
1)e toest~and is hoogaft elrnstig. W'ij
kulnrenl niet genoejg ~et~ nadruk dan;r
op' wijzen. lIat mieni tchi handlcel'e
mnet bekwomenc1 speedc. Het.t znlsponc-
dlig to! laat ziin. One arnrue ok
rnist do noodi r~e krnchten outi long ~
wee-lrstand to biidii.


l ain d~e i: 10,(00 mensehen~, die
inr de buttendit stricletn \vonenI, zijn
sl~h~1lee ts 33 m be~zit vanl efen spaar l'
bakboke.I)a~t is tOC11h bedroevend IC
living! Mor da~t jieringe getabl ver-
liest nog~ veel aInn wan~rde, ;als mn ~
eenis negFaat, hioe het is smluenge
ste~ld.
Van de~ 92, h-ookjes inl het 23' dlis.
tric~t zijni er 40 in ha~ndrin van vain
van sclho~lkinrde~ren.1 I het 3* dlis-
trict 7A vani di! 113, in het, 4' dis
trict '73 vain de 100. in het ;5 dis
trict~ 102 \-an do 128.
1)aanr blijr-en dusi your biet 2' dis
trict slechits 4;3 mleerderjarigen over,
\-oor het 3' 35, v-oor bet 4'2C,
plus600 ereeigin vor het 5'
He~t 2' gesl:1gen, wat de volwa3ssmncl be~trtef .
het miinst~ met btekn tot de
schloolk~inderern.
G)ok b~l jkt, dat hlet 2* district h~t
mtuest welvarendisjF, fbIeter,hletmninst
aIrmoedig. O)fachoon dit district hiet
kleinst~ nautal inleggers te~lt, is de
spaarzin aiNar taclI hcot gr geringer getal kconit vanl hct~ ruin
der antall~ l spalrende: schoolkinder~en,
mnanr de volw~arsenen sparen er d~s
te beter. In het district wrl
door mlinder inleggtr~s mlteer overge- 1
spaar"d dani in de! over~ige buiteudis.
tricterl
Inlgelegar~ werc


K~unnern de KamersH van K~oophan-
del enl ijeerhedl hijer Iiet hanideleld
op'treden om met kra;cht vain rede-
nieu de no~odent van: ons volk ann 1
Hlestenr on RegeeringL been~ to mia-
ken ?
En welk een prachtige gelegenheid
voor deJ Vereenliging ,,Onize Vloot"
on, zich1 nuttigr to toonen en h!t
volk mieer en meer aan zich to
ve~rbinden.or Aan do~ze \T ereenigrinO kiopt
biet toe hij die Regeer~ing aan to drin-
gen op, can flink w-ilchtschip,, dat
steeds mn onze ormarr~ldellijk~e unbj-
heid b~lijvenl zal omn de belarigen van
onizeni handel en schee;,roart to v~r-
dedigenl en te betscherrnmen.
POStspaarban <,

Tla~zn cngzam tuna~r n~ot tanie vol-
ha~rd-ing,? dronge~n die Njne vexels van
he-t br1eatl vertak1;te worrleigestel inl den
hlardenl, drog.en, rotsach;ctigen Cur~-
gaoscheni bodemii. 1)e kostbare p~lant
wa;-ar~van men~ zcoovedt groede ver
ivachlt, is nog w~el nlicet diep, Fewor-
teld, nog w-el njet ingog;rroeid in ols
vo~l~sh~estan~n, murnl xil slnat toch
go~edl ton, stua~t fr~ischl enl o-ezond. ?
is b3lijkbur reed~s griewend nan ans i
kliiinant eni I odem en~i belooft voor
die tooke nitst veel.
Dr1ie julrren lkno- wae r met zeePr veel 1
moeite, opofferiil e~n toe~iijingb~let r
mlet voido~ceninig inogenl wij e~r dus
wel op, w\ijzeni, d~at alles you0r)Pelt,
datt hetl we]~ Hfl gaa za, en orr egrran. l
de h'.Oop bestuat~, daut de PostspI., aar.
banr~k \vet~rklijk ockl in onze K~olonie
havre hecilzamine wrkingT zal kunten uit.
oefe~neu.
Aluar,~ ~ ~ I vorzctr Wij" Zin r nO<,
b~ij lang~e na uiet. Een ieder, die he} t
guedl mteent met de armne b~e\olkino.
meoet ziju kriiIacht we nIeldew\\ erkin"'
blijveni verlleencn.. Wi ijuas bij
het allereerste begrin.
Vani de! 3200 inlegg~ers, op ultimo ,
D~ecembl~er 1007 iaanwe~zig, b~ehooren
er 1088S, dus meier dan die helft
tot het staldsdist rict. B~et magelijk,
en w\ij geloovenl he_ ook wel zoo
goecd als zek\er, dait dooir do opI~rici-
tt~ing dler I'asntsp~anrb;ank ook inl de
ita~l meer gispa~urd wer~dd, maalnr hiier
wa;s niet up det veriste prilets b~ehoe~fte
n~an ceen spaunthank. ~
(;elegerlhelid tot spa ren bilestood
11ier sinds lolng, en steedls \avrd er
een druki gebllruik va-n gemrnakolt Oak


in het 2'
8*
4@


district

'


f 1,021.39
933.20)
372~.04


nu b~lijft zij b~loeien naast de K~olo-
nia~le P'ostspurarbanik.
V'an 1 Juli 190~6 tot 30 Juni 1907 '
w\er~d b~ij ,,1)e Spaar- eni Beleenbank"
ges"tort tot ee~n gezamienlijke bedrag
van f 81,854-.92% in ~3759 stor~tin-
gel.
1)ie 10;88 inllegger a bij de Kl-
niale P'ostsxpearlHan in het stads-
district mogen wl)J miet ten -olle re-
kenetn als nieuwe sipearderS 1)aar
zail menige ov-erlooper bl]j zip, die
van lie Spear- oi Beleenlbanlk naaI
de ,,K~olornale' Spaarbank overhie!.
Sl~s zuiver~e w~inst magen5~[ echter~l w\el
gLeboekt wordten de ove~rige 1502 in
leggers van de buitenidistricteni en
de eilanden. Al ;Ianaltonds zal bet
ons1 opvallen, ]lhe g~ering dat geheel is,
hioe w~einig er tot neg3 toe gespea~rd
w-erd~ voorumnlelijk in de bu~itendistric-
ten v;un Crurar~ao.
H-et anntal inlrggers bedrangt


1)e eilainden overtreffen onze bui-
ten dlistricten verre. Ingelegdc werd
op:


B~onai re:
K~ralendtlij k
Hincon
Arub h
St. Martin (N. ;.)
St. E:ustatiur
Saba-:
B~ottom
TWindwardside


f 5 514.83%

6,'316.00%
8,0'79.5%~
2,964 50%~
7.682.56~t
363.67


in hiet '2@


district
113 l;
,, 100
128


gen verrlor~en gaan en als w~are dlit
nog niect genioeg, ws] verkiochten het
eiland~ Singapiore en de bezittingen
iian dfe G;oudkus; op de K\uslt van
Guineai. W'el werdlen in) de ;Ifgel]Oo.
penT 1)e fCuw schaltttenl gelds ver.
diend doo~r ultzuigmg~ van Java,
doch de Nedterlandschoe handel kwiju-
de, de handelsyloot had wTeinigr te be-
tcekenen.
E~erst inl de laatste 40, jarren is er
verbetering gekomen.
Yoorggnandoor eenige prinsen
mit ons vorstenhmis, vooral P'rinsP
H~endrik, b~roeder vann K~oning Wil-
lemn III, kwomnr er eeniji leven in de
vaderlandsche reederijen. Toen het
Suez kanaal geop~end werd, werdenl
voornamlelik door steun van Prins
H~endrik, die er sch~atten van geld
uit zijri eigen v-ermnogen aarln waag
eversechillende s toomvna arthin en
opgericht, dlie zich nu in eenen groo-
ten voorsp~oedl rnogen ver~heuge. TLa-
ter volgle len sitoomvaalrthi n op,
Amnerika oni eeni kleine 30tal jarea
gelede~n volgide, annllk zij den steun
vanu Koning Willem Il, de Konink-
lijke West-Indische M\aildienest. N~e-
derland w~erd wakker, zijni vlag be-
renide werelrlderlen. Later volgde de
Zuid-Amerik a-Lijn en de Java-Chi-
nai-Japan-L~ijn. Toen een paar jgar
g~eleden de Zuid-A~merikaR-Lip dreig-
de te landselle regee~ring er zelfa toe ov-er
dleze particuliere mantpebappij gielde-
Ilijk to stemnen, iets ceuigs in de


keren der anlrde mang inn~iem~en n
\an cde schtitterendelt (,clegenhleid go-
bruik meakt, dlie zich rnanbiedlt, no
het~ Panamaikanlaal ov'er een zestal
jnien ezal zijll voltuOoid on de W'est-
Iiidische wratercn du~rdloor hunne a f-
ge~legen ligging zuillen zieni verkee~~tren
in1 eene d~er drlukstt bevorenr zeeroutel.
1)at mnijn ou~g roorrlnamlijk g-eres
tigd is op Ciuraga~n, is, Inear iki hoo~,
geen berletsel \-oor U omn toch belang 1
te A'eizen ini dit ondlerwocrp, dHt
slechlts gedleatelijk Surinamne r~akt.
Mlen v~ergete totch nimmner, dat Cu-
rncpo Nederlandschl gebiodl isen dort
dJe bloei \-an wvelk NederlInndseh ge-
/biedl nok. waar ook gcl~begn, z oow.l
dirccte als indirecte voiord~erlen op.
levert. voor allc, Nederlanders op le
ge~hee~lt- wereld. Ik; hoop U hedan avord
addi~elijk te ma~ken, wrelke be~langen
op' bet spe~l sita;n en U; tevens aan
to toonenr, hioe hiet rnogeljjk is, dat t
mnijne deukheelrlen wvorden v-erw~eze~n-
Slijk;t. 1)och hiiertoe behloort eene krachi-
Itigfe, olgewekte, vader~landlsche b~e-
w~eginlgr op touwv gezet to worden;
wrij mnooten Rlen ini daad en g~-
schirift dit denkbeeld- werelreldkun-
d~ig makeni, opdat Jit ongemerkt
in alle Nederlandschie gewesten wcor-
de overgenomen en als b~ij intui'-
tio, sipontaan door elk Neder~lant-
der de we~nsch wrordt geuit, dat in
deze gehandleld Inoet wordenl: 1au
ksomt ie! zaak vatn zelf in ie! regee-
ringskring~en en in islandss vergader-
xmal en dan ben iki ovecrtuigd,, dat de
Nederlanidsche stam een belangr~ij-


ken slug~ gew~omen b!eeft in den Htrijd
der volkeren op, bet hatndlelsg~ehied.
Z~oonls iedler zal aveten, word~t de
halndel getrokken~r door waterwvegen
als riv-iPeren, rueeren en zei'en nWar
ee~ watler~eg begiut, Waar ecn ri
v-ier heraorbaarz l wora~t, of waa~r eene
goedle laurdingsrpllants is, ontstunt
een cen~tr~um vani bevolkingS en van
hlandlel. In de middelleecuwe~n zag mnen
op' vele p'laataen in E1uropa, H steden
outstaan n omn die redei;en. Tur~engel-
ge vanl dot onolphorudelijke oorlogen
Fen rcOol~fpatijoul kion toe~n te~r tijtl de
hlandel zich wel niiet z66i krachtig
ontwikkelen, als gew~enschlt was, doch
men beiie~lp zich door diikke moren
en forteni eni door convooiern of esRcor-
ten van gow~aper' de Itluskllechte n.
Toen in Ne'~de~lanid en Hlgrli; dle o-
litieke toestandcen grunstiger wer en
dasn ini het ;achter ge~legen D~uitsch.
landl, kon zich de handel aldaar
rustiger ontwikkelen en werd de
grondslag gelegd voor dtien reusacl-
tigen hande~l, welkte in de 16e, 1ie
en 18e eenw de geheele wereld deed
ve~rbazen. lIe Ho~llndschie zeehavens,
wear de gioederen uit de schiepeu dier
binneowateren werden ove~rgeladen,
kwrarnen tot ongekeuden bloei, hoofd-
zakelijk als gevolg van de gunst~ige
ligging van de toeamaals be~lang-
rijkst~e zee, de Noordzee, en door de
guustige politieke toestanden, die
oneindig beer wa~ren dan die in de
ach~tergelegen landen. Bo0vendien be-
stooid deRegee~ring toen ter tijd
vrijwel uitaluitenld uit hanldelslieden,


dlie d~uidelijk inzag~en, dat~ hande~l ~de
hoofdfarctor w~as voor een bloelend l
Nederland. 1)e overheid steunde in
dlien tijd zooveel Inogelijk inw-
reld~handltl en de geralgen bleven dan l
ook niet ult. Ned~erlandl hereikite hut
toppuntan b~loei. Meot stemn der
Ov-erhleid wer~den outdlekkingSreizen ,e l
ondernomeni, wer den kolonian ge
stichit en werdl de ha~ndel r~un de
mnededingrende magendht~edlenoov-eel
rnogo~lijk de krachtigate kolomiale rooge~udhead l
dler wereld. wordl ter~upgdrong~en an
bet hanldelsto(,neel door het krolnig
o~ptraden" F-ant de Nederlandschle Re-
gecring en door de lakschheid van
het Spaanlsche Gocuverrenement, dit
zijue overzee che b ezit~tingen door
wa;nbestaur langzamer~hand liet -eg-
kivijuenl. Larter, toeni ook de Neder-
landsche Overhieid~ zwa-kker o~trad
en voornamieijk E~ngeland de being.
rijkiste modtedingster rer~d, begon ook
onze hanldel achteruit to gruau. Het
einde der 18e eeuw za-g deni Neder-
latndschen hiandecl zelfs rrijwel to gron-
de gaan en toen na de Fransche
overh~teer~schingr na den val va-n Na-
poleon, he~t Kioninkrijki der N~ederlan-
den door ver~eeuiging vain Noord- en
Zuid-Nederland geboren w~erd, w~erd de
oude beproefde handelsp~olitiek ver-
latenl en begon het stelsel de boven-
hand te krijgen, dat de regetering
dlen handel slechts duldde, dfoch niet
bevo~rderde. Het volslagen geb~rek
aani inzicht in de toekomst deed voor
ons de Zuid-Afrikaansche be~zittin-


Zaterdag 13 Juni 1908.


No. 1276


25ste Jaargan~g.


C URAC


lM ICO E


DI


FeulletOD.ALS

NedifiandScli WeTeld 18780
IN

WEVF~ST- INTD I E

lEe Izinrg g,houdncl hin eene biffel~nkost
~an de: Groep Sur)inam))e ranl ha~ Al-
9emeen Kedlelandncth Vn~bond op
11n l~ Me~i 1908, d~oor eT. CY. LJo-
anrcl, Clivid-1ngllenevr. )

Voor eenige! maarLdenl had ik hPt
o~orrecht eenie reis te mnaken in de
~l~et-Indische wanteren met Panama II
,Sf eindtpuint. D)e talrijka indrukken,
dj ik toen onrt\;range n heh,, deden
d"J] spoedig' tot de slotsorn komnen.
a~t \Voor ,nR volk inl die wa teron r
08~ een, belongrijke ~ol is \ver~ggelega
ODhet tooneel van den w~ereldh~an-
de, en omdat~ dE handel vlan ouds-
be' iFI geweest de haertalag van hot
?2derlandsche volk, sicheen bet mij
het ollbellongrijk, dit onderwerp in
Eine hijeenkoms~t van hot Alg~emeen
itz erlandsich Verbond in te leiden,
ilo de hoop, dat IT allen mededra-
Rer wordts rnn ons groot verlan.
pla> Clat Nederland wear zijne oude
Pa~ts wonder de eerste hiandelsvol-

to trugen lnaur het RpaLarbaukbook. k
je. Evenzo o als er csons een karwe~si.
tie b~etanit w-ordt uaau ververs.i, tim
trierliedocn, metselaursr en dergetlijken. l
D~ie lui moeten oniophoud~eliji herin.
nierd ivordlen aai liit~ spareii. Z
inoeten bret groote nut, de nIood~Za.
kelijkheid duarraun inzien. Zij moie-
trrn begr~ij pen, dat hiet hloofddto ~l
vanl de6 Siparbankl niet~ is gieldl over
te houllden, miaar be~t crroed to lelren
bes ted en. Niet; zoozeer gercld VR
to leggen, nar t vrbGE,
tice het we~ld te tr~ebruik~en.. ()al zij
ruooeen, 21iet jraaI ijks, use~r lredecen
aw~~rt~ Ien ishoudlelijke begr~~ooting
op~naken;inkomLsttenl on uig e
togenov-er elkand~er wrikken oni \\v-
ieen~. Alleen det hooge-t ntoodzake~rIlilike
Ilitgaven31 toestuan, o~uverbidde~llijk al :;
he~t~ niet strik~t noodig~e vriee
Iu ook bett boopst noodmakelijk, jk
meiret mnen zichl noK zoo vou~rdeeli
ningelij i aanSCha ft n. Yodci,
dait betttelekent niet a-ltijja zoo, gorl
kiooir mogelijk, Ilnaar zCoo, dlat man ~
e~r hett mee~st enl het ilangst; yourdee'l ~t
van trekt. Ytoedzaaml, a-exanid v-oer-
sel. zouder litisfje~r alletn op, Zou i
eln Feestdagbeuliets renindcer alledangs;l~ e h.
.ite-ig, gemakke~lijk se~hoeisel, onl geen ~
luxo-artikeler. Zirldelijke, rter~ke k~lee-
dfing, en uiiet w\issele~ndl met~ iedelre
mlode.. De lour~der~e kleedt?(inestuiikken
niiet dalelijk~ in d~e week irn;,
malar-1 bewa~ren~ct voor feeste..rcl ijk gl-
I~?illegnh len E~en netted, hlof~idbedeik-
kie eenvoudrige boiloke, f
C:ul'a(:osche hiotiede, enu geenI bluc
ment~i ujneni of ee re nnres tr n, linten -
en strikkenI-uita t~lkaisten uit~ I'a~rija.
FIilnke, dlegelijke~t, Clluc:ragnschel men1-:
bels~ ziji uook sterkler donr die tope. ~
pr'ikte~, oppePlak~te snuisterjj ije uit
hiet LBuitenlauud.
11aur u oakweer iet up een
enk~elen fees~tr],r alles I verki-ten,

uit~epard La no vr our hel feis t
ort is, Ino(et menIerr ,~ ekener l Iuclb~eeme
n~ok o-eenl cent rn8440 ultgSeren. Al
mteni in dlen feestroes is. k~ent; mien
(1( nvau~rde aun hlet val niiet.muanr
w~il altijdl meier eni mreer, terw~ijl mieu.
tochI ncoit ver~zade~d w\orlt
Ibe uitenrgew~ouo utottn e
toevallige ba lten, enkeitl ton allrnr \our
b~u i tengewoue u itg:lvendzaudsi ie cenl,o ii;
Ile synaarbank6 bre~tngen, tin niie~t wt-
brokkeklen trrssehein die gewoue~~c c0 -
koste~n roor het dagelijkjchl hauishoru.
IIen. A~ltijd, ie~derlen dogl, oa~k op) frst

weed~c, o.f gesp~aardl blee~f. Imuiner ti
tering~ ni~aar de neringL zetteni. All~ija

godoklt ziJn vour~i buitengewousv~l~ ge..
\-alleni, \-oucr zie~ktenr, trvae,
o~f feesten, w\anlneer men~l streids trouty \
aI l bet geld, w-at nliet orihei
biestceed menet worden, oc~k butt pering
ste,, ter beiva\rifin greeft aun~1 det Sjlir-
ba;~n Alis bcti ij liggen~r,
heIandt hiet groote gatenr in drn zak,
en on;lt er do~or.
Als men~ \erke~l)os is on zOnder I
brood en vol sch:uldenr, leer~t men ~
hlet tetst de! waa;rde ~ Ian t gell


N ederlan dlsche adlgsciPns
Hlier~door blefef de r~egee~rmy hla~e
lijdetlijke! bodu~in~ verlalteo an beerft
zij einrdelijk gettoondi~, datder H!eleep.

zijn voor het Ndradcovl,
b~eeft zif gelt(COon int toS zienl, daLt de I
hlandel de \lag rolat. Op eetn ou~r~-
gaanu van dle r~egering~ inl deze lijn
is mnijn bettang,~ ge~r'ichc~.
Zearils zo~oevenr i?; medalgedee~lld .
beetft htNdradcevl zijiu
krachit en zijni voor~spced nietatilreen
to danken annl det ligiing~ \;a zijo
landl aani de mnoud~ing van driie der
b~ela~ugrijkste r~ivierenl vau Nor~-
W~est EuoatiItjAa n
Scheld-le, en dle liggSing ann dei Noordl-
zee~, eens de herlanrgrijkste ze~e \icor
her hlandels\-erkeer, dloch o nin
zijne ha~ndels~politie~k en zijii gunst~i-
go' binuoenlandsechr toestanude~nz
In die grijze oudheid b~estood or i
cok eeni klein rijk, datl door' zijuo '
ligging"~ en zijuie binrenl; andsl~chet rust
tot blcooenl handelsb~lulcl isgerr~ankt.
P-hoeuiciiB wa~s eenr liaudtjr, glg
aan de S\-rischle kust inr de .11iddel-
landsche zee; hlet was outlring~l doo-r
groote~re en kleinere sta~teu. die veel


al z66 slecht: gel~~reg rd erdelcn of
zi66 woeligr warren, da-t d~e hiandels
mnan den miood niet beza.t er groo-
to zaken to begSinreui. Het jievolg
wvas, dat PhioeniciiU bloeidle, duoordit
hlet streng ger~cegerdl word~ en er haur-
del enr slebeepraart dloor de reg~ee-
ringstorg veilig warenl. B~ekend is
dact die Phtoenici;r~s r~tee~s de R~coade
ze~e, de Perzischie Golf en ile GIolf vin
Hlengalen hebben hc\avaren, zree~n die
ruim twee dui~tend jAar later eerst
door de Spanjaarden eni Portugtee-
zen opmieuw zijn ontlekt. D~e vollks-
plantingen, die de P'hoenici-r~s stich~t-
ten, werden op gelijke versta~ndige
\v-ijze bestiunal on dfezelfde hrandelspo-
litiek wverd~ er gevolgd als lu het muoe-
derland, zoodat deze \-olksplantii-
gien ook al zeer spoedig tot h~oogen
bloel kwamen.
~len noemes slechts d~en na~am C'ar-
thago.


tingien to versp;l'clrein, we-lke het on
zaggelijk g~roote b~e!angS roor biet Ri
aantoonen va~n manritiemlle krach
wvaarvan die handecl eni het b~esta~
v~an het land afhlankelijk ziju.
ISavy ILeague w-il er v-er~der op, wijze
I welke znvare eischouI~ eenl oor~loog a
!de marine stellen za-l,en brrengt. h
felt ouder de audaeblc~l t, dat de vio
uiet sterk~ iieoeg: is om1 aan die elische
te vol~loen. Verdr ~l~loefentl zij invketc
uit Op' der manitr erelelu, irelkie gno
own'L wordrcel voor det uittbreiiding de)
mrn~iitietuie muulch~-t va het R~ijk.
WVii stellou onei oni \-oor datt N
de~il~rlad in het doo~r andrt;e vo\-u l kere
N16uwsberichteten
Iericlt

Onw te: vo~icren ani1 de h~elangptel
ling~ onz~er Lze~rs htbblen \vi IF heder
ook het b~eginl der Lezing vanI der!
HIeer TloMANlslli feutiletoni afgedlcrukt
c)nze L~ezrr s beziitten nou d~e Ixe ing
in hnar gehelel.vani die! .,Amrige' betreffende hiaa
veringvandes Ileeronu DEi Josci
II us:l~i:'S redsi- ov\er' do concessi ii- o-kwes
t tic, de~elt o~nze berichtweeve uns mnede,
datrr bil niiet he~t oug)~ beeft; gehad~ op

riget ini dat~ verslag~, tl of niet jnist

\elt inl dat \-er~si~~ng weggelat~ep. 110
lirteft ajllern bedoelld,, h~tergeen wi dHu
cook sch~revern, dant onze c~ollega~ owt
rgclallkkl isi gcalveest in hct; ,,weer'
even; rde lezerr krijgt, uit~ het bie
:oldo]j versingel een gehel v~erk\eelrdel

Unize b~erichl~trover \-oegt er Ihij, clnt
lie sp'reke~r, zcooals gewvooulijk, troodi
vestanaa beef gesroen H~ ier-
medecl~ sl u itenl w~ij onzer~zijdshe ltt d th ot.''

To~t zo!,ver 1)e Vryml~oedig.
ledeere p~olemiek is uit, den bcooz~.
()nZe C.ollegaO heeft er eenl eiridc maln--
geo~lalnkt;; niet aan het booze, Itunarl


wi vrro tal er sle llenl, vecirgoelij k\endet
\-ve~~rklr in. Goeni en~kel ILid \-an deni

;zai l bt echlter. eensi zijn mnet do bs-
wein ,~t datl d leerl DEt JoS(:HI-:
standnar hef geprkn. ij
J~ui\rrenwde, u a atir dit~

van ijo erihtgoer et niemiand;
sonst isi daui die Splrekerl zerl\e.


rii;n o~ruringd zijn door tal \-an mo-
genrdheden, die amn den voorrang f
dfingen. Nederland schiijnt te vergeton,
daut boteingb van groot~e b~elangen
nog nooit op y-red~elerendle m\ize is
opge'lost, eni verb~eeldt zici mii~sshie n
dant de door onze viloot betoonde
k reach tsont iv ikel ing ons b~ewaard
beeft; voor heut genloeid wordcn in
llen laa~tsteni ouilog.
D~eze~ stant vann zarken Irnoet tch
(,lk Xederlnrder, dile zich bukoirnert r

ann. 110 er nani togomoetl~ to? ko-
muen?' De in~spaningir~ en die payingen ~
van~I enkleloprne n, hoe lofivour-
rdig ook;, zijju daartueH oulvohloerde.
Ilrlecte is de nverkdmhgeenot~i cordedw-
kunigetu~sclellkwnkst (a en


gellneene! owneiit, liet isj dezc! op~inie,
\velke gowa~cnrtne moiet w~ordnlc, en|
daut is hoet int alleriveg~e die opr~ich. I
ttes an\;I rcan \-lontve~tnreeniring zich
teni duel herbbeu~l ges.telM.

fi~rant~ise in 1S!)1. gIingl mlett grootc

zijI)e et oorzrttenrl detr \e-t~chillende

,jn ie stennplari~len, nee(lrntl die v-ereoul
ging~ tlumsri can~ orscte jrlants in on.
iter de grooto p~ropagandac~;licham tn.
()ndcer~ het beliecer \ani em~ bestluar,

ste! mannon~t lzitt~ingh ebbon~P, \.erheuplt
Jleze! vereenigNoin( zidi~ inl eenr toenle-
Inendenic~;cr blei All zae, rek de
\'er'erniging mnt~ de grro~tste an

omltrealL t de ineest he:~:r~cc wgde beor.
Idetlingenil in, en tenl slat~i \e mit de
\ctree~niiqr~ngl han~r indvoed~ noa oin
dle up~lNSsingl te heIroiken,, tot wet~lke
men~i omrtretrt de v~era.~chillemrllp venag. ~
stl~ukkenl gek~lome~n is. Opi- Jeze' wijZe
hieeft het~r inivioedl zich rePalj hiei.
hiauldlelijk; tbij het niiieineva ber!tslui-
tel doenl goe\orle~n.
Inl 1Juitsebtla;nd. wvaur rthan~r s ci()O.00
pecrsoneln lid~ zliji. wcrdc dr Flutctlel.
\-erein op dien 30en1 April 1S!08 o:-
geriic~ht. Hlet dioel (IP~tl'\ee ereentrIging
word'ct inl hot rgenn l it
~ibrnS8\Amet: Zij ac~ht eeni ste~rke \-lar

beodndrr zeegrenzou(~ togenI oor1-
ale plnts, elke etlandundr dor v
Ienogendhelenii jinneemei, rto chr
mning der nigerneenelc elangeni~~l enl ter
hostammle ~ ~ t~r hadlblnee ot
herelliging vn in amrlle~r- ad
\-erbllijf houdtlnceno ldgn te.
I)Hliurm siteltiU do vreenljOiin." Zich tl'n
uuel de(1ePeu ndobiH-

eni te verraterkenr y-cour de bert~ekeni
eni den toestandic der vlocat-

zich ren btijter, alle partilc~en staaunde
o~rganisattie, welk e die reg~eer~ing onl (I
kicexers strerls wijst up- ht hixon

go! mr~iner i te b~ezit-tten, a~lsi aijnds de i
b~este waN~rbcrg r-oor buct Ibehlond ru
de:il \-tede. Hert dorl is ominib


rbig groote \-ereenig;ingjen1 opzerich~,
\velke, zondI~er yolitirke dlrijf\reeren.
door allerlet mniddlefen de vloot tot
ouitwikkeling~ on krruchlt tra~chten te
brengen. In E~:ngelandl heeft, men
,,Tlhe Navy Leagrue in Franqk rijk I
,,Lan Ligue Alaritllnee frangaise ', In
D~uitschllaudl de ,,Ueutscher Flotten.
Vl eein.
Oud~er de veroenigiingenl die zich~ de
ontiikkeing er ntiona~le ene~rgie
teni doel stellen1, k~ome~ hot ons r~oor
d it Genl d-ou~t-\ereenig:ing: rtan eerst~e
p~:lats inueem~nt. HlMt cioel dar
is in det hioogste ma;te rado~rlandcs-
lieve~nd. Anageepoord01.' dIoor de? over-
tak~ing. da~t~ a7Ckraltllchter loot, teen
nood~czakeitlijk~e vool\-arimard uitmaakrlt
\-oor die grotea an bet la-nd,
legt een zodaig vreenig~ing~ pr
zichi mett; kra~chtr c' toe~ ori b~ij het
ilroote pubiiliek dle hcttlaugs~telli ng~, in
za-kenu, waclk~e verbandl hodn mt
tle zee~, It? doen geholrarn \\vorelenr of


r~e j;nudgenoor~cten op, to wvekkenl ult
eenl bedrjiiaglijke geCI'1t~lrushid, enl laun
to! doenr g\ovoelen!, da;.t~ hiunn ouverr
chlillighetld zwaa~r d~rukt, up'i beCt w- ~

En:I \1erkelijk, isj het nlict voidloendo~l ,

lanltste jrnhroeei \ve k
tijdsv5\erloop1 om1 zoo( tol zegge~n 1he
kanon sntecnds~ over tie zeei;u hee~tft ye
Isl'oklen, ei avaarin~ido egechilleuuder
Ivclkieren door deni zeestrijd zijn be.

Watwijgezga ebbe~tn omntr~eii
lirt bijaouldere beI~ljng bubbn ale vlkeren,:l die hett eeini
cana~il \-velrkregenl stantliunr t w~illanl be

hoolen hnevn moen ionecn. dt ii
inl Enrgelandu inl vijftion Jaar tjicps (l
sterktI~e de orogrlo vrdcrie.
moiais; lauitschlandic beetft een

tigb~ljltuljar eledenllnoguiclsbIestoiid,
enl diet thi~as gehljk stant mnet. zeoo
:1l niet krachtigerer is (Ianr det Fran
ajchIe vioot; de Vetr~eeigdel c Statttn,
onerz kolonl~LH iae nabur, zijti inl ha
strijdplerk; getrrrlede, en~ alleni birneil-
ko~crt Heen kru;choig~e vioot bzte.
10 n word ale og:endhlleden
vestrkn unl zeemochelI ei ho!t
Iscubijnt~ als~of de ..L' tweed kloiu~le i~~
mag~endheblil .derze fejitten nitct z~iet, on1 1
er cunversjchillig vour bijft.
Nellerlanl d schiijrt to? v.~~etrgeton,11
hiet prachitigo enI\i; wdri \olle :lna
b~esit, wear~li ook uitigestr~eelte stlreken
zijii, welke zclfs no ~ nli't %ini u~nder.
zIochlt o~f d(OolkrlUiss.


Ned~~i1 erland ,-, h'int to vr r ntrn, dat
nin~ en ctiulleu S.enl~ranc velejl rote
nel'geutlen reus at kl;l~till beht.~inge
hobbe\\zir iat duel cn i -n velt trnaged. ~i

~c~inact t~ e~r zee, iv~rva eweed

gIvijig oniwkt1 dal~;t rolelee s~Ij.
zonderct gewnic~htig~c o~ffers, sjrreeklt \-an

b~leren, zijol door stal enH stant nline-
nonu be It\ed om Getnua allintc \-Paki.
keni (;toll- veOCr chafe ni.,l waarovler en

aluit Sorls eoirokr enbet e


cli(. eR wauterca d oudce rtic veran. l
abrd sIini eene pjrachlI itige L havkol .
.11illrioinese eni nyp eunsO~ inirillioenen
bowen vondoll n oo- liczet spoorlijne d0
o~rnl~k de haven gemakklijkto ehi-
doni~r meti but achti~lerl nd. Bakenl cis,
dat Geneu s door. dl~en nine tlc pawangrs i


teni up~ de Ihar~t \an coust-AiziB, dan.
tr'eft on o.daelj Sngpre*
Azil isno n hndenl \ant de Ia.,
gelsj~lehen Youcr onge~\reer tichit in fa.
r'en echt~er w~oti daa;r ag,~l de Neder.
landl~sebe drliekleur.Wi hbn t
onze schande datt k~ltine eiland a: f
gestuan aan Enge a, omanllt we t
to~en niet hotstften, d3at het docor z1ijne
schc~itterende liggin~ voor~bPstelnd zou
ziju oru tot ongekiendlen b~loeL te ge-
r;-kenl. O)~~ngemekt is hlert inl Enge~l-
sctenl handen~ ove~rgagna1n en nul 700
elkI Nederllrlaner er alles, rcoar over
hrtbbe~u omn bet wieer terug to~ krijgen.
10 liging an Sigapor s vest 'I~L
canr bhi~lng grewordetn bij de opkomant
vani de stoomAurt.. \'oor ze~ilsc-ehepen
wa;s diaar een station~ rDiet noor-lig.
Zeilbehepecn gaars meestal dlirect vian
de! eenie haven rnaar de andere modeilr
I russebenhL'I~aV'jns aatn to? do~en, o;,: la-


ke~nuen. 1)anu easI.t u~ndervindt:~ m~el,
hioei-eel mioeite mien nint dfoer, hoe
ha~rd~ er geiverkt mnoet; Yo~rdenl orn
Cent paar gullden to v-erdienanl. V'er-
greten wij d~it tochl uiet~ in dot oogen-
b~likken van betrelkkelijken over\-lood.
D~at een leader ziic b~eijvere otn de
Postsipaarba;nk te doen bloelen,hiet
strekit tot ivelziju vain t; algetneen.
W:aarorn wiij iier~too zoonak-
.kelijk aansporenr.
Omidat wi.j tot do 'treurige" ge\oli-
trekk~in~ ziju ~geomen,, dt ht~et nlieluv-
tj e r at' schijut. In de~ e~rSte 2 ja-

gal~lure~nd~e' jaar 1907c~ wocrdr slechits
ingeb~r~achtf34I~,004~. 1'21. atl;t i!, a;nn

doZu %u n~i~r w-ij deni kr~erftenrgar g

c----- -- -

Voor onze Vloot.

,,lOe tweedol~ k~~oloiulee mrogendheid i
kanu ei incet. te~r we~ meer p,~'entee.
ren, danthus het gera\-l is.
Ainlar :Il to xcetr is deH mrerning \er-
tprid dt on~le mar Iia n Iiet ui t 1M;rvervalI~ Iiis up to ~risht l~zii.inr l te

bouging nzer iverkrachtter t ee
besehouw~~t \;d, as \\en verlore stak. EU i


cjure vroom Iititnl tgaman;t~o Tna ij l

rn lf;ijt
Unspareawasis Iirrtot St: itrl;1tand

begonnn was,- de itg aen yor
Listed wordon y? ouri Mt atricl
Zoori~l _rlt~'ln htnedllal e o
arls glehee trichltt~ niet rine \ckr Coor deV nt' I11 Iinteresect isn II eou1 1 Stltgel ijke

dt vbt:l ultalu~itn Ire -reebitlt.l~cl ofenchez~ volk nio(ret tomenwu. I
Wij relnoran n een~rcl kringetje
roud:l- Zoodr erlo~l f belngtetI1lltng is,
gal revin storker wordenrlo~, en als
lnstelitcrng~t ziju i~. Intusehenis erZ nog I
Zo manlrine Zoo zee ret ivnlrjt htr e h\e ~~ll
jven groot, to aw.kllre~ ou arels In undere


rr~l~ca nein Ien ermug e~trnn iv isagien,


toestan~d peraakttlen Iloor biunlel\larl-
sche rusjt eni opb~loei vanu hunlneo as ]R
diel? egan G;enua ook to vrora;llen
en averd erene wa~re ,:\vjille norte: tot
hiet muidden~ tlrr vor~ige? cotuw. Tuen
w-erd hoct LSuez-kaRnaa;l gegraven\t~l en
plotseling worrd de ve~rlatenl hlavcl
door vele stoomena-rtlijnlen sange-
daa~n cn hiet ouide!bedrijf kerclce terug.
Emc niet rann sp;loorweg~,en, w-aarol-
der do beckende spoorwnegv door deu
St. G;otthlardtunlnel, vo~erdot dc h~iu
nealalnd sche prod ucton aan eni tr-
genwfoordig vertoont zichi Henna; als
de belaugrijkste stadl vani Italil en
eene der gSroots3te steddn aano de Mlid-
d~ella~ndschie zee. Hoct scherppqin vin
eeuenI niouwen weg ~roor bet store~l1-
ver~keer kon dtus hiet vervalillenl Ge-
niua doenI oplfeve7n tot eenie wetre~id-
have va deneasen ang~, D;t
Eulk eene r lvn itgshnt


tling in~ to namres of t-e losses. Zeil. Jan~i, guair niet op Eenet reedle, \\vaar
schrlpen worderUnir~~~ meetalmt, (non bor- sumls eenekee dgopen u

An f notin elregelde dianse~i.|hou,~teni steigerls, dlie? I~u:!lauglrmechan


100n in to- namencl eni clourda~;t ze lik- meitt. titerst eelnvoud~ige mlidde~lenu qo-t~I~o loope orni ver~zckerd te ziju1 al- Tloeni de Nederlandseb regerin
tild v-l~ocrltcende laingr te kr'ijgon~l. melt groo't 1til.eediveze Zag at on
Noi jt Hi:gapo~cre voor cJit l,cl %i001 Zanwrhandc alle produictc si vanr do
bu1i t!engeool giun7s t ig en l e delnihelnln(gnkib-
pcrertt op eenncl weg, wl~rarl allo ch- hall~ve \.an Java) viaL Singapore~ ver
penl clang~s moeten!, ka~ritendol -an ii heep~'lt w~er.10~, beraninrde zee mnid~lo-
I Europas naa~r ()oat AziiB eni ten twete- leni omn tlit gloote verkeer naar eent!
de te mid len vain de e~llllrt .\lani Ia Srielandsc]lw~iIl( haven tot lokken, Ma~-
Sederlandsch-lnIniiP, weardoorf her ka Ic Issnr ol Ce'lebes werd wat grehlol-
Enlgelche Singapo'!re~ rle itpllnt ed ch hewel tle schleeprvaort
is ~gewardlen van ie? produlictc-r liit up, Makai~stsar'i! niet ounazienlijk wast,
cipknverzekeitrc zijtr to ,Cingn;- ) omen1'1 duar1 niet, onadlat Ifaartoo doP
por ldin t vido onka ten ~ligg~:ing~ tlet gunstig: is; w.It lading~,
allePn tijdet Stteenkoo;)~ l kr~ijgen togeu'L evenweP l angaar, die was~ daar al-
dle lungste Iprijzon cln ini ;lle ~ kwa-l th linl \'oorhan~deu. Meni inoest
lititn e hevelhrln de wn er di nureen beter gelge pt'
land~t. AQls mein inl Singap~orec ziet sookien, eni men~ vondl cit opl bect ei
miet wetlke ee~nvoudigo mni hIenFr <1au;r lan P:I(1 ooloe K~eh ten rloontlen v
em!elIx~ven is gemanitkt, dainl be!r~ijtpt A~tjob: hoct dorpje Saba~ng. D~e
mnlI eat3If van welk c an~ l ovrvc I beg;in vl;\an Saba~ng is dan ook,
gendl helang cle lig ging is antel ,orl-rlEffelijk, wTel nietl zoo centrltl
tari vele schep~en liggenir slteeds op als~I Singap;~lole ten olpzichte van on,-
at' ruiime reede voor ankeitr t ladenlii z(on ;rchlipel. clnchl op, 1% dag stoc,-
e~n to lossen. Talozelichtersc on mensil verwivij~ercl ligen de tabaks-
kleinle booteni wol~rden door ('hineet veldleni vanr 1)eli en omligg~endee lawl-

roeid, zooda~t de rteied als hie. wer, len det Mlaleischle staatjes der t(,e-
kr~iotlt vant kloine v-aartaiig en.. Iell koinsat op'I bt sclhier~eiland MaIla-kkar.
ownPiigrte groote riunilboioten ru aM~lel me hune1u bbe l~,rplantagres en tini-
nain e ereild verlevrndigt bei~t mijrien, terw~iji b~ovendirrn op, twee
ta-feretel. Annr hav~\ensrverk is Zool goodl ingel- n stoomene~l verwvijderd~c PaddngS,
atls geen cenlt hosteetrl; te ri n tuar d o( afroetrhovenr voor de Nedelc rland-~
heetft hi'er bect in\iu-eko-woUbiin-enoe-ma an
nioocli' gem cakt.. Tomt echlter de hi~nlltra'ls We'stkutio ligt. 1100t veel
mews emdene me ol perct dloenlde. Ire enik-le arcln, dlie zioo'n stacun veri~crlode Igern it
boo~t inl de hia ven n orrn n itlgznhnd ll vr
genI, mote ~t-n gosd when~~ui It word e n~. 1;an1 dr partic~li eren:; kStldrlcrinds f ch e


laH. a lele inl korteni tija~ to tliegoe~ring trok; zi;Jh \r~ijw~~el teug (n


Onder Zeeveri ldhtike va~:~r inang.
tejnllng w\er Moundgvodil b,~rc~ et ~
'eA D ER r.L c laeg. Itotnze Tloot.

Ahn het zoo uist outr-angen Jaar-
ver'sio deer i'ereeniginer ouit j~lemen
\vi] nofi het volo'ende:
1)e V~ereeniging telt 11 B~egunsti.
geirs, die to eameni f 4.400 sitortter;
c'ok w~erd van eene D)llam een gift
van f 500 ontvongen An onri
butie werdl outrangen f 1.364i-.s.
Doe Vereeniging kon duis bschlik- .
iken over de! sommna van f (i.2(4,h8.
He~t saldo in1 kas op 1 Jnai
bed ran~gt f 1.238i~, 18%~ terwviji op1 can
8pearba,~nkboekjeef 2.100~gestort word,

Pest.

De Heer Jao S)wCb!n1St
that do waailrneine dcir zuken van l
de Amerikaansc~he legatiel to Ctra-
cas hieeft aan de Regraering~ to Wa. t
allingIton o'eseind, dat zich ~to a
Crunira 8 tbieuwe geva~lln \.an pest
hcbb~en voorrelaann warvan.fn 4 nw~t
doodetlijke~n aIflnoo. 1)n8 l*1ei
is cokl te Caorness iP~n persooni non l
pest ov\er~leden.
D~e ~edrerlanldsch e Consul to P'ort
of-S~pain hieeft hitier otheiLvcel herlichtt ge
zoudlen, da\t cook op, TIrinidadc- tilve
gecvallen van1 I"st ziju \-lao~stretld,
teidle met dloodeplijken1 :ln o.
Voor iLa Godrlr~ blac~f de cluara~n-
aine "eek cok ah`~ek~otalcigdc werdt \ooi .
Rbehepen komiendc e ianl TIrinidad~~.

siltudere~iniging'


12 uur wordetn in hert fi-:ednaclt ;an-
702f Innizen.

Door di~tn e wokleenva e eii
Ruing eammisse Liverden uccrrelt ve!rsci-
sit< tre 112 kar eren il s vrI jde ;

kruiwaglensr oud blikw~erk.
D~oor de rineerdere aaugehonurde


schionk alleenl den noodigLenl stern
door de ourlogsylout danr\l gerophi ~l~
koleu te IlatenL irneneien, do~or or do
SMailb~ooteni der St oomraortma~unlt-

tell b~luenloopen oni door eenen r
"toomnboorie~ tdiutvnIel a S-
banyL ge~ldelijk; to sjttunenl. Iovrn-
corlog, ten g~evolge! iaa~rranl do uit.-
\- oer van dlit riiket lanld niiet ~e
Vlochit nami, wvaarop~l men had glerc.

wel buet vieit to onitktirenue is, dait
inet 'lirike doortNstendl~e stanltshc-

Len zou zi'nl. orabn w ht

tueiveling~ den striijd ann to baiiden
trogen bet her~oellndc sinapreen
togen:, de vrij belanlgrijke! havenrr Pi-
"ang,5' \vaa~r ook e dHlan
BC~le via~r o'e wanid efte wy
nog het gr~oote a~ude fort w~ijRt oI
to oudet Hlollandch~lle kir:\cht eu biet
lidle Ho~, llanus~e erelfbewa ustz ". Ca -
s etto is do stichting vanI Sahang l~
'Isa koleashtationi anall~ilmir cng gewet
noo letel Ilng seller bsill t i ive
~"~Inga parent :ilU le me llke mlid-
dleni to \-erbeter en (1 zijri daar riu

8eltitze or I lg e r -" 1 i)'e ti t"

fite plaats op, doe handeulsk; and zul
1)e hloofdlleel~rie nit dot ovsehliede


Dis vani de Strait s-Settlc';ients (d, l


'8, at~ onsf lawl~ inidertijtl dloor go -
brek non doocrzichlt dH beidie hetlan., i
rijke havens vanZO.Ai et
1 'ja ogeen en n waa.:rschijjnli k
oel e:rg keef(@ (lele \ito Insen me akt.
del] terwe~ to winneue voor Sahanol.
11e -H n11 C~
\te het besprelvkenl vani hfet onde~r-
ferirs It a ttel deltldt vanl coeze


beligens hetb ik; een~ice voorb-eeldlan
b'j unlelld, lie allen kunnon~c dienen
bjj erynchouw~ingen~l over dit ouder-.

r(FHier volg~t, wa;.t wij verleden wTeek
'e is a~f~3rukiten.
(REv. AM:)


_ _L _I I __


LO,' 0nNOMANAIART~l~F"'
vewr Yo~rKu,U s
... Yesta Por LU
,CURBACA0 m 180Y-1804',

P. A. EUTVEN~S, O. P.

f~or-maat gro-ot g'.-8~3 bladzl.D~e op~brengfst strekt teni voordQeelc
dler n~ienw~e kerkr op Rin~coni.

Verkr-ijgbaar aaLn de drukkerij
1-an het
APOSTOLISCH VICARIAA'T.Adverteert steeds


Amigoe di Curagano,
het nicest gelemen d~er
ho~ltlandsche bladen in
de ILOloRIO.


Drnkgker r
AlPRDOF SINTIASGO:~


wo~rklieden voaor de stadasreinliging~ rn ]
Quarantal iine-mafntr~fegeleu werlenl ult .
loppen tegrn enI ,iunenp~laats~n
valn woningenl in de Wilclle~tustd en
an~t det ()ve~rzijdle (voor het oug der
I'clitie \-erborgen) 100 Ikarteni \uil c

lIe slachltplaats werd elkeni mlol.rgen
gerinidte~rwiji de rnarklt arlwaar
versIchl vlcsc~h te kaoop ivordtnaugeho-u
denl, steedls schioon en~ hrt ge~ee~le zee

den1.i~, mol-rnee r~ioleu enl joten; terw\ijl
1e ~e st ratten, door de aatngehunrdel~
workbeden~er en dw~anga~rbeide~rs elkenr
duel wordsc retakhid bectref t. allies er' naar w~nrch
utizwict, cok; wpr~don de miestranalten


Ratteniiverdeclging,

H~e .1Indicalt R~ecord IDevat een or
tikecl vani de reda~ctie, wai a-
godrongen word op matr~egelenl
tingen hiet toenlemend p~estg~evaar. Nal
,r o,, gewezen te hebben,, dat in 190(7
bIjjua;l gren enikel de~el vanl de wereld
\-rui gebleven is v-an pest,, daar zij voor-
geliomeni is in B~rit~cth-Indlii (ini toe-
natuedl mte) en Afgha~nistan,,
I'erzi;; Chinal St raits Settlemenlts, Ja.
panrr. Fo(l'rmoSa, de F~ilippijnen, Austrai-
lii;, Afrikau, Turkije, Aziatisch Rus-
landl 2 go~vurllenl te G~lasgow, Redert
A\ugs. 1I,07 in C'aliforniiG en in dlen
lanrtsteni tijtl ann de Go~udklust, w'ijst
zij opI hsft. erkende feit dait, evetna-ls
(le ge~t!le kootS w'ordt ov~erg~ebra'~ cht
dloor dfe stegiompai, de maklir~ia door
Web~rachitedoor de vilooieni vani de
cloocr petst b~esmette~ ratten. %ij zci,

n.Rar mage~rlijk is dou ra;tten1 u to r( Ioeilen
(\\'at. zi.1 met tceeg A~-t), wenlseaen a~t
ctr eenu intrnacriitionalel overeenlkoms~t

belo hijhebb n) waarby voor^
.c:(hli'~l dten~l~ ivr En gagCeven ttogen hlet
ove~irbrengenl vanl rattion uit besnette
p~lletmenl dfoor dle niditlelen van ver I'
voer, in hoct b~ijzonder van whepen. ir
Zij ziet. in de m~oeite eni last v-oor dten
hafnderl gecen rtldeni omn, waar but zull,-
eenil groo~t b~elong~ gehit, <1it: ann ge~l-
delilik vcoordeel op, to off'ererl.
Snad ;naleliding va-n bo~venstandiir
ber~ich-t toge~n wij op onder~zook uit
rom tc, weren~ to km~ncon, oif men~1 ook
hlier~ tup bett doodenl c:a~ ratten op)
(]lo wro':t( plants die raltten tra~cht
to! vierdelgen,, die r(eedS hau~let hun
non~r zijul r.n de hemnel~tt ng naar hun-
roct genlc ot pn op' (:uraguel kunllnen over-
bee~ngen, wij b~eloelen de rotten voor-
kolngndel op bootten con schiepen. Wij
out l viige n riu de v-olgelnde opIgatve:
Ra~ten~ van de navolkende sch~oe-
ners, ull.

28 Ale I)oi. Van de NederOlllli. scho(en
..Electra 3 ratten.

4 Junri. Vanir de Col~mb,. schloenpr

Van schlepen te samen 8,5 ratten.
dliio do-r middelt~ van~t Zwavt~el-uitroo,-
kiino- ierden ~edood
V;an halte juic henl l wij het too~, da.t
nogS streeds de~ vervolgings~ our~log
ver~klrlurtl blijft, teen alle kak
dlieren, maru I gelu\coveu toCh(, datb hot
ten zeor~ste ge~~t~rade is un cn
blookenl in de schopel~n oni bootein met
alle xorji op toe sporen. iani het.
cdta~ct~ n-appac~rent ]anrblij nliet giroote,
~:o-code cion~stenl hrwijzen?

B~eluist ingherzexi~ i ning,

't Un~at vlng in zijn werk. WVoeus-

reen achttall ()lltwet~~prpe gL wdgt2ekenr~d.
Woonirsday~ a. S. Zal bIUt wel cle loat-
ste openbure vergadtering iu.de
o-ver die ltelast1 inghlerzien~in~ wordct
~chouden.. E~eln merkwraar~der$ histo-
Iinchl tiidu-;k zni dlulrmedo l l-or Clu-

eenls ;rnofweeten,, h-oe bet nieuwe stel

selC' zal worken


1)o Curacgnc schle Schlerpc h u t t rs-


valn het nieuwc? reglenwnrlt upJ de
luatstc blad1zijae~ lezer courarnt- wordt


De Christianstetd.

molcest; graan dokkonl on is danrorn m
r-enr paar1 d:1gen la.t-er hier a:nageko
ment.

L. n;il*

Naar lhe sobi' nt onl qunarantaine-
mantregelen in ew--Yorki to cuntloo-
pen goat de Phliladelphia nliet verder
dau Sanr Juan en zal een alfzondler-
lijk schiip, de Auiroro, verdetr doorrei-
zoln near P'to. Cabello, C~urlaCo en
Mauracaibo.


H. 31. de Ioningin dler Nedlerlandlen
13EKIROON'D
te Ams~~lteraml 1883~,
,, Antwrerpen 1885,
,, Ch~icago, 1893, en
,, Curajao, Eerste Prije~ Eere~
Inedaille, 1004-.
Cur~agao, WIater~kant Otlra--
banda-i


Onie Filnancien.

Het jaair 1908s zet~ gcedl in, ook ~
vo~or de eilandien. Gedurendee bet eer-
ste! kwartaall werd sanl IBelastingen: ll
ontrangen geraamdl
Arun (14,assuj i ason)
Ilnahll't 1 sTo ,3(i3.So
St. artn (0.)f 423121% f 3l,612.50
Ht. IEustatlius f gs3 1,100
aba us.35 f 1,273
rAnn Inlkomaltenl \ranolderschheide
aat~rd


1)ruk~erk~en: Hi. J. Heatujou Jr. (10,)
J. Lecito, Al. J. PesolBO.
Drukw1;\e rken~ zonlder adlres: 1 exem-
p-l~laar ,LIe dedlion-bouton~.

lagazonden Mededealingen.

"'Ciri;tado cani las MedClinasl;~


Lios m~cicos condienan urinainime
mente el uso die las emnulsionles < ue
contieuen C~reosota ti Gunvancol. Es~
bien abnidioq ueCS tas ustanIchilucu aii

to die H-i ado de Haculao irritan el
estimago y los reflones, enltorpecen
Lat buena nutriciidn y por las frecuen-
tes e~vacuacione s qlue caulsau, p~rodu-
ceu el rtilpido uniqiuilamiiento dle los
eniformof
El Dr. P'arson~s, un disting2uido es.
pecialista die la2 Ciudad de 314xico,
dice a este resp'ecto. Rlefir~i~ndo ne
a~l valor germicidla de lat Creosota,
cuandc se? le administra~ 6 enfermos
tuberculosos, incorpor~ada i prepa-
raciones die Aceite de fligado as Ba-
calao, declaro: qlue los experimnen-
tos quirniicos y- la obgerr-aciian cui-
dadosai~ dot un1 graln numllero) de ae-
sOY, hani demnostrado qlue cudqluiera
qlue sean los r~esultados b~eneffi c ue
los enfe~rmos p~uedan recibir del uso
cle la Creosota yT otraJ sustanciaS
irritantes, estos resultadcos los nahi-
fican los efectos pernicrosos qjue ejer-
ceu tales drogas en el esti~mago.
Es on hechlo h~ieu conocido que la
asim~ilacii~u fAcil yv comrpleta de los
alimuentos es de !la mayuor importan-
ciat en el traHtamuioto de las enfer-
medaldes que se caracterizanl por de-
nutriciGn! y de las cuales es tipo la
TIuberculosis. Se sab~e tambie qune
el Aceste de Higado de Bacalao, per-
lectamente emulsionado, es uno de
fos ma~jores reconstit~uventes. F'or eso
es qlue los m is disting~uidos espe.
cialistasi prescriben hoyr las emul-
siolnes de Alceite de Hig~ado de Ita-
cals~o qlue nio contieneu C~reasotat r
cotras sust~ancias irritantes, q~ue oca.
sionan el destirdlen de las- funcione~s
digesti -a s.


outrangen


gernam lud


-Amba,; r esogan-,I f7,100
FHonaire t1009 0 -
St. E~uutatiusr f 23.1V, 7.

I)e Pa~cht alle~n brachten 0 3 '
Airnl n f 1.247.j.; p; granutu wasn t 7.-0.

Ilundergelde~ln va-n go~uvernemlents.
grourden in c~onceispie afgest~nan wer-
den a lean op, Jonaire jeelat 1 1
Zij br:!ebtrnn op~ f 26-1- 7%. geraamd
Vtr llngI1 tot het outgriianen van
poho~ltorzure~ kalk op, Ar~nha; brach t
Elet steigSergeldl voor St. Eustai~ting .
pro Mletuarie greraa-md, bracht niets


Aang~teeenc~de stukken: J. J. De-
b~rot, H~andelen Industrie Alanitachap
pij n,~urac; an," J. H. Nueiiman, Geor-
fie Parra, Jacob H. die Sols..
B~rieven: Francinet Agustin, Ri. J.
Beaujon JTr. (41). Antonio Caridad,
F'rancisco Cruiz Mlira, Sofiorita D~o-
loria, Alejandro Grardeazabal, J. LJ.
JaLCOb ;Joop, Loulis Lopez, Teodors
Lacosta, Johanues TLiito, Balbina
11Iadora, FAntonele Mlartis, Castro
Platero, TLuis N. Power, Gijsbertha
Pieters. Antoniio Santiago, Carlos Sa-
bater, Juan Jos6 Trompl.
Briefkaurtenl: P. 0'. S. 8 Cos, Lu-
cita M~eyer, Jeanette Peciliker.


?De lasr diferen~tes pr1eparacio~es d~e Acei.
te de Higadto der Bacalao, yo peffero lar
Emulsiidn de IScott qule fabrican los Sres.
Scott &~I Bowne de ue~r~a Y'ork-."


Advertenti en.
Allen, die de plant re St. arie
(a) Rif wesnschen te koo~en, wor-
den v-erzocht binlen viiftien dlaoen
bunce voorstellen bij de B~ank schirif-
tehi~k inl te dienen.
D~e Bank ziet ook gaarne bmunen
gielijken termijn tegemoet r-oorstel-
len tot aankoop van het zout, dat
tot garen gereed is in de bakken.
D~e Voorzitter,
C. S. Goa~sm~ JPI~z.fil010grap iSc le Illficiltilg.

Soublette et Fils,
H~OPPHOTIOGRAPEN
vaxS

personnel wrorden gegoeven teyren cuon tcoge-
Inoetkomiin( door den Ka~pitein Cionlunan-
dant rvan het~ garnizoen te becpulen.


Hiij het korps: zullenu~xijn:
P". Elou Kapitein of 1' Luitenant als
Co~~iluntandnt, dlrie 2"1 Luitenanlts, wanrran
een ILuitenlant-Ki'i watiermeester. NaL vier
jaa~r dienst in hnn m~ugS kiunnen dle Luite-
nant K~wartierme~ester en ree der~ Luitena~nts
voor eene be\ord ering~ tot 1' Luitenant
n~an deni Gou\ernoeur w~orden roorgealragen.
Is hiet aantal gew\one ledeni 100( of mieer,
rA;n kani de 1"". Luni t cn anrt-C~olumai tndann t
vanr het korps rna 4 jareni dlienst inl zijul ra:nb
nall deni GouMverrlieur worden voorgredj;,rger2
voor eene bef~or~deri~ng tot Rap~iteo.
2l E~enl Hrgean~rt -iaoorol' 4 RergSeanten
eni c korploraanls vo~or cnon sterk~te vani bet
kiorp~s tot enI miet 50) ledlen; 1 dcergeaut-ina-
joor', f; s~ergleante en 10) korpor~aals Iiij eene
sterktle to~t eni met 73.- leilen, eni 2 .-ergCeant-
ruaijoors', 13 sr(lgetenlttt en 12 korpocruarls bij
gro~otereP sterkt~.
il 3'. l a het ov-erigo an~ntaI lod~en1, kan
I: ge~leelto da gran a lseb.
kileedcen.
1)e officio~reni w\orden, na deafrtoo door
dc le~doni wekcze~n to zijri uit; eent drietarl
per vacait re door hee~ Ilestuar op, te ma.
kien, door dlenl Gou\ernourl op orrct
vanl h;:t Ita!stuur b~ene~ind. 11et, overign kl-
de~r we rlt~ door butJ lietfau~1r b~enieinl.
r livor'en~ mlet e~en ranglf bokleed~~ to~ wor-
de~n zatl dloor dou adrs(ir'anits een examen ~
vor~den anfgel~ecd gelijkistaandeclt mlet da~t voor
hiet ovetreenlkomatlt ige miilitie-kadier in Ne.
detrlan 1, ~\envenwel mor eenc tComm~iss-ie be.
etaandelt uit den (aian omnat
\-anr het kcorpls,~een der Luitenanlts eo t~ee
LuitenantsN van bu~t gardicoon.
Itij stakingri vani steriinmen over het al
of Iriet vo~llitidaule zijnl van et examren,
ble ~lr~istdeConanatdrTooe nv
let 1% xt{> t mi u e hie eft oe n i e l of
11unnelt wetttelbjk/ve-trplicht ngenc ten aanzieu
van sI chuitterij,, nochi op tiunnen rang r ij IJ

\-erzotok of ol, vourstel van et H~estuur
cloor dlen cGouverneurlr u~ntul; egets.


110! benioenide~ offictieretn le~ggen inl hundon 'l
vanr dleii Gouiveirneur dleni nlavclgenden~r eed of
belofte a~f.
Ik zweelvr (hielooft) tr~ouw. nan Jo Kionin.
~~~i.11001 ;Iicv zOPlei~~~ri llulel (rntl\eX60 O-
lonie, zoo wourllijk helppe mnij Gfod Allviach.
the. (dat berloocf ik).
"' Vn du codile re ordt p biet
afsehrift \.an~ htL b~edulrt vran b~eloetming,
lietw~elk naui de~ icllglcblhtnghebbendo worJdt uit.-

\r~t. 17.
D~e b~encnlrde of~ficiereM ~'in er enno Iiei der
subiutterij cn \-an~ do~ zee- er rn landmachit in

formn wokleed~ ziju,`elkiaude~r de gebruikelijke
frer ~ew~j~ipe1tr

Iite schiild~ivachte doen voor die officese-
reni \n llit Korps'~ in unriformt i gekleled, de-
selfrle eerbeizenijtr als voor dot muilitaiire cf-
ticieren vanr ).'elijkenr raHng ziju bep~anld.


Is dt Kops gzamuenlijk muet de mui-
lita~ire mLachtl ortder ie w\ap~eneu, lari sluit
tijl ter. rechtclrzijde \-an dre Landmarl~cht ann. l
I~lj g'er~lnmeijk~e oideningen met hlet~ gqrni.
zooni, kau doour een~r rueerdere~ vanl hier \teor
baarei ikorp nimner enigbeel ger\oerd -
w~ordlen overl militairen van hert garrtzoon,
d1an a ultdlrukkelijken last \an denr officicor
van heot garnizoonl, die! ie! oe eninrg cit t.
Arlt. 2.
Ife! kkct~~ime, die! as uniform w-orlt sna-
getilloinen zal beFst~uan utt een \elcl-tea:ue
bersCtaundel ut~ wrijs linneni. D~e jals ge~joten
rinet zeven kophereni kn oo pel enr voorzieo
1 iH 1e cl InndjnkI1~ \t l r loigereer r, (I.
als vanr die sichutteri ij.anl weer~szijd~en van
de horit~ een zak mnet acolaide- vo~rmiig bi-
gewerkte klep.
U~p de hieupen passannten voor den kop-
pel, evtne~ens vani grijzre stOf-

Plti~oc~;edli z~ils/ jleteel grijslinne,

dech lc~t clwt. m iodli )ed el an rzei

van ,o uc~ ee 3i ciue me; leeder I t af

zettinf.
T oor officiereni dezelfde tenue. heholcudeus s


do schloulerpa:ssantonl v-an rood lakeni met
gfouden bordfuursel (br~eedte 3 c.J1. en lengte

.let hoofddeksel als dat \an dle mind?-
ren. D~e band vani goudl met r~oode b~iezen
algSezet, eve~nals de bodem en katntbiezen.
E~en NederlLncdsch wa~~pen your op de pet
boven den banid.
I)e kador'leden hebbenl als dlistinctief teo
chevronl op dlen lin kerorldermnou ty van de jau,
bovendieri subelkwastenl naar bet mnodel van
de L~andmancht,
Gfroote tenue:
J~Alln roen Jake n ttilla m~et ze\-en zwar-
to tressen en drie rijen knoolpen; die naden,
cok vn nde rug, net zwa'rt ga~ret nhanafgezet.
lIe krntag \-an groen Inketn met eene hoogte
van 3 5 .1. e schiouderpassauten van i
zwasrt treewerk.
W~itte pantalon; zw.~arte schoeneo.
Hect hioof.11ecksel clen zrvart verlakt;
chaeot met zwa;rt pnnarderfnhaven pluimi en


Ned~erlandlsch ~ap~en; hoogte en vorrm als
de pet van v-ehl-teinue.
l oor~ officielen als va~n d~e minleren, be-
houdens de tresse~n en pafssanlten van gout ~
gerlochten koord, hect belegsel van goul-
hannd.
I)e pantallon als b~oven.
De sabel: tio EInfanter~ie-sab~el mnet zilve
ren dragon, als voor officiiereni der TLand-
Inacht. D.e kopplel wonder de jas, ev-eneens
als voor det Landma~chlt.
I)e sje~rp asj~ roor die ILndllninacht
D~e ondec~rsr~chidingstr~ eknen~ltr vcor de v-er-
schi~llude? rangestlr alu dlie 103 dn LaRndmtacht
iin geb~ruik
Alrt. 21.
FlIet offic~iers-ka t~ler hekostigh zi1j r eign
k~leedingS. Aar Ile over~ige: leden kian uit dot
dloor het Ilijk; of de Koclonlie to dlie clin tog:eniloetk~omin~l voo Meer~ste nun-ri
sebaf~finl egeven~cl word n~l t.ot ceen torwn]
U.-drraw~ ru,(I r bet geheet~clc Korps~ d~oor en
G;our- !i-nam arot I tot keurtz .
1)e nifrm an exelodn, ordIt ;Ls
zij opode id v hoet krst i
jij hlo It liet uar ing~elevetrd .
Ar~t. 2.
I~e KiorphleRe ln rnogenr alleen iln uniform l
geklleedl zl tijo bige oetfeningenr l opl vetlirjr-
d~rfgen you1 't Yocrste-lijk Hu~is, olp nuiin l~[
ties br] denl (;ouvcrncur, cf alr zij dloor dIen
(',nuinandantt roor cvnl of andicer verzaial lll
opitr'eden w~ordcen opg~eroopen.
\r1t: 2-
Wouincer da;nrtu~e gelegenhetid~ hcstna~t.
kan bij hiet Kourps eeni mustliekko rlps wo-r-
tlon oipgerizlt. H~e Kaelneserka dn
rang~ vain srenrget-lajoour t~itulair becklee,
don i
Ar lt: 2-
'lenr behloeve dler mulziek w~ordtl cvn funrds
ger-ormeli niit v-rij\\ivlige bidlrng~enl der leillen
\ an ~iinrstens 23 een~ten per ma~:'ind. EnnI der
offic~ierenl w\ortt berlast mert hot b~ehealr \-an
,>mitncls onider v-eran~!tw\oording~ aanl hort Ht-


.Ann dlen in .\rt.. 21- ~e~loeldeni ofic~ier
kan te)VensI words~c opgea'ragen zich nu en

ove~rtaigonr.
\V:rn denl Randic van Tuclit.
Ar It. 2.
1:I11 r;a~ \-an tuelit 1)8Stamide~ ilit ze-
ivon lede,!i~ wordlt b~ehist mlett hot opleggen i l
<~ler baote~n, hadool~,~d ini d,! na t ro eeitnwn
Inastreel.len v-ari order! en meict do becliaindc-
ling \-anr klaichten ov-er kade!crle donr en rinin-


1)e~ ini art 20; geonl au estiuat
ult den'l (')~I~IClnunndatlS als rOoritter, do bei-
de~ Luitenantsit eeni ondero~fficier, een kocrpo-
r~a;l eni twree miiiiner~e korpsleclen, btlenevens
vanu wd~er vanLL dozen een re~serv-e-id. 1)e d~rie
lanrtstc! Ca;tegoriei o wrord~en door de HlCden
gekiozel lI e L u itellnant- Iwar11tierrmeaster IlweftI)e in art 24bd 0 ekznldn
treden jaafrlijksd in (Ie mi;and Ja~nuri~ alf,
dochi z1ij terstantd w~eder herkiesbaar. .


Itij :Ifwezighouil va:n le~den of bij klachl-
enu ov-er can rlder' ledcen \-an deni rna~l callel,
alncienit~rieit.;jn iv~ijee, peen of mneer reFserv'\e -IH
< en ini.
Ar~t. 3).
()p besli~singrln door den rraad vran tuc.bt
genomeln be~st~aat gee~n hlcoogr bo~rney l
Vecrplichtingencl vanrr de lede~n legenloverr het
Iti~jk, indioin Rijks- of K~oloniale suibsiie
wrordlt verstrekt.


I)e lede \ellichter b. h
10. (em e op ~en Inet dlen Cor~ni-
man ard~nt < er 'roep~en en valn buot M;r-
niizoen te regfelen our te exier~ceer~en on i
we~l tot dant zij, ter b~eaordleeling \-an
clieni Conurnandant voblcoende genec~fend
zij n inl de I nf a nter~ie-Hlegl~remeten I en
II (rcrutenl)
20. (1)II icl ~chkelijkis to oefenlen in hiet

30. nl m il ~tlij ks an v-ehlidenstoefeni ng

zoldrli~k I en n~Lse 8

40o. O~m de~el te nemecn nan dot openhabre
wnpi enlslou wi ngeu (pa rad es) v-an het


ga rnizoen.
50. Om11 andlere oefcllnlinenl door biet lie-
sltar noodlig geoort ee d mee to mu-

Go. Oru b Iij het vallenr van bra~ndchoteo~ n
zich geivapendl in het; W\aterfort te vetr-
zam~elen1 ter assisteniice va~n liet r.
riizoen.
Art. 3'.
l~eie lede vecrb~inden zich, omn, gEdlu r~en-
die het juaar wvaartoer Itijks of Kolonia~e
subsidite nanl bet Ikorp~ w~ordt uitge~keerd,
in tijdenu vau ()urlog0, ou'l~rlogsgeva~ar of bwr-
nenlandsnche onilusteu o~p clen Idaurtoe strek-
kendep oproe~ingr valn dleni Gouuerneur ori
d~er de wrapenleu to kr'moul, ter verd~ediging
van het eilaid Curagaio, of ter handhlaving i
van het openhare gaczag a!Jaar.
ArIt. 38

In rle grevllen becloeld i n art. 32 ko-


mien die Korpl denlil tor b~esc~hik~kineg va
be~oeroegl maicht~ \an of den daitum
,lopI'roolg tot onl meit cden dantuml vanl
bieffing vaRn genoemd besluit.
Zij gienieten alsdabn deavefrk;iecrend d
bezoktligingr golijk; stanrde mret die v-oor
ovfelrl~oenkostige rantgenl \an hot bgarnist'
eiin ord~en eveneonis deq\vorkiezendl db
hiet Riijk gevoed vokenrs de b~ij het gal!
toen bestaand~e bcpalinlgen.
Ar~t. 34~.


gllroepern, staafn det i~l~loe ouder~I deC kijl
w~et t en.
Hea1,:lingnc i beutrwifondle hect goldeolijk bJ:rehe


I)oor leni Lulltenarnt-K;wartie~rmolesk
n-ord~t ren kasboeki aatngeh~louden, w r
alle onlt-lrangstnc! I duis c~ok cde boeten-t
aille uitgaverr ln wor1enl verrueld.


Ilet b~edrag~ der Rtijks of IRoluntal~re su
sidlec Illoct als eenl maxsimumr i word~ien bt

A~rt. 37.i
Ihe Hubsfidie word t kwavrt aalsg~ewifi
outrangen~~1 ondler overrloggiing van het ka
boeki.
TIijali: V(Oor de e~erste oultrangslt inl i
der jau;r ~leg hoet H~estuar aan decn Coll
manldalnt detr freepenl"! enl van het brD
zoin ccrlen h-ogoting~ van~1 kusteni voor
gehleelP j~uar over.1100t bestuar r zail tijlig <10 ladien olproe
p~enis~l, l noilrl verg origenc, efoln~ingen of iv&,e


Alrt. 2.

gade~rin, r of etene oefe~ning byl te wn-olnn
11ijver chttiple yor d n snvawnr eI
nerveredeinget uinten3uur' looQ
het b~eginl fPener nefenrime schriftelijk~ on me?
reden m~uk~lree hiervaun Ikennis to gSeven at
denI President.t~


u1rren buliten ilenl begrolft, is ver
pil11t cl~ar\-; il sctr-iftelijk kennis~ to gered:
22~ en 31 VanI let regleinlent brenVens val
rle aIrt. 2 en 3~ van de mantregelen van a
:Io, wordl'~ t I'nne boote opg~elegac vau F 0.2
tot f 5.
Ar.5.

reni of kadetr~leden v\u bret; korps~ of e
ann ~ ~ ~ ~ ~ ~ )~U kme a e anzo eat net
de~ inlstructtie ~te kort sclirt, wo~rdt ge!Str~ft
mret teone bee~tte~ vani f 0.23 tot f 10.,
in Rta~at vani dl~,~~rooknchap~. velrkeert, wotrdt
gestrauft mot, eene booute van f 0(.25- tot f 103.


IIn unrifo~rrml gekkedt?! zijudelt sija de itetn"
Vrrl pliclt- do! cffir ie~r~eni dr Zoe- en larllndmaclt~
ho~t miiitaire zsalua~t to beeng~~en.
Alrt. 8.
()vertredling \'n art~. miet boote van
(0 25 tot f 2.30.
Ar 1t. O.

rien do(or clen Conomma~rltulat gestralft wa~r
denr me1t hooeten vain i0).25 t.ot f 5i.
OpI dcec! ntraffen b~entnat h~eroep bij den
raudvan nebtzrt.10.

Hlij vo~ordulrendc o beboetime volgedns Ile
art, 2--5 an '7 9 kan de raid~ vani tucit;
bett ontslog~ uit hiet korps ulitspreken.
Art. 11.
flij, d~ie zijai ]ledergcedl zoo>k inaakt o~f
II1P Cr enrn r ledecei ~o li rur- 3 it ITAT,
A~rt. 12.


lIe~t itestnr bleslist omntront alles, wvaar-
in dloor rlit Relemrluient niet is roorrien,
OverS;lgaugsbepaliingen.
I)it. :ttreglemnt, treetc ~ in woerkingr op de~n
dfrig. n-nal-op hoct dloor~ cen G;ouverneur de~r
I~oloie Crus nofl mact orden gSoodge-

Alc~lusj vasjtges~teld in de Algemeene T er-

va~nging vani het regilementi, groedgekeurdl
byi H;ou vernetnents- Beachikking van 10 Sep-
tomber1902, o. 43.
De Voorzitter.


I. VAN ~IER


w. g.


Goodglbekeu rd l] Gi Iouzverne~menta-~s-bachk-
king, ddl. h~eden No. 454.Id
WVillemtstad, dlen &R Juni 19081.


'-
De Goliverneur van Curaw;ao.
J. O. DE Jose v. 11. EN D.


w.g.


RIEG-LEMEN'1
'1I AN HET


Het duel v-ani het korpsi is, amn door
oetfeniuri~ in den wa~penhaudel~ en bijeondter
inl het schieten de~ weec~hiarleield cer K~olo-
niej te verhou~cgen.
A rt. 2'.
In dc miaand~ Janluari van eMk ijuar zendt
hiet bestuur winn hiet korp door1 tu~ssehen.
korust vain den Coln*,. der~ TIrooen~~r on van
het rGarnizoeii anu den G;ouverniear eon v-er.
silag vanr clen toestandc Van heltt korps', zoo.
wel \irat hlave oefeninlgeu, voirdceringenir inl den
wpn;P handel~ en ini hett schlietenl, als hare
samenistellin g eni lecdenitnl btriteft.
Ann tlit verwlug wrordtl toterc~ocgd :
10. hiet in art. i) to noeinenr kRshocok en
20. hett soluetregister.


Hect lelental, inhergrepenl het kadfer, mag
ho~t getal van tweeh,~onideltlrd t tot bov-en
graan.
Ar~t. 4'
Ornl lid to~ kuninen wourdenl muet mnen
usinstenls 1; jaren oud~ zijn.
Het Verlzoe]k Um tot lid1 to wocrd~en Rall-
g~enomien, mnoet schlrifte~lijk; unn het IBostuar
w~otrden goda~n.


Nieuwet ledlenr worden?~ sle~chts Ga:nmalnl
in liet jaar erin el ini dr: ml;aand Dtceluber

Ar~t. ;.
L~eden, dlie riet \cor tlei on1. lIe~cember ~
van ie~der juaar ketiris gegeven behet~t n Irur
Outsly1 uit he~t korpsH te auwrdn
genlcht hu~n lidi~lnautsebal~p \oor bet vol~genr

Ar.7.
Ill~ gewpon- litl betua~lt reene co~ntributie
von vyiftig cenitr n per mana: d en elk\ anlder-
HteunerMd lidf naar gelie-e.


Ilet besrtuar bestuat mrt de~n (commatia-

titetme-eter als Secretalris-P'ennin gow~lrester,
dle b~ejile L~uitrrnants, waarrain een clt fune-
tii;n van A.rchivtris vrcr\uit, on ini! ,id], dait
Joor en- ulit de leden n cor enlg algenicen
verger~l~~ring, wanirblij ministensi 't XgeFlteelo
dler ledenI twe~,~nwoor~di: rnoett ziju~, gekoz~n
w-ont t. .
Alocht dlit Ip;ltantl niiet ter vergndering ~
zijn, dan1I Zi1Iipl~l bl ne l act~il angen it ree iei-

hert crantal le~dea, voortgang~ zal hlltebbe.
'

ufHeziio~ Presidnt leidt do ergaderis (,,i ea; i
oudstcen ILuitenanlt.
lIe Secretaris-penni nnlreesterr lo-a~lt de
Uotulen van de vergederijl~cn inan, isbelut li
maet het irnnon d~r C;ontribut.ies enl beetenI,
en voert de~ Correapondenltie. Ilij llionllt eart
kab~oek; anni, vere~ffeut dp re~kening\-~~ va t
Lourps on dloet elk; ju~r in eIuadJ-
rnuari rekening~ on v-eranrtwoording~ \-an zijn
beheer. Hlij a~fivezighleid wrd hiij vra
gLen door een der Luitenanrts.
D~e Archivarih hioudft ie reg~i st ers tler
p~resenteu, de vordleringen en det b~ookei-
rollen bij.

~lit door de lesle mFko~zena btat~uralit1

arf, clochi is terstand weder hecrkiesba~ar.


W~anneer liet H~esteur zulk~s nood g oor-
(Heelt t~e eet Ii st 1 rs ierg:ade ini e.
iteder julaIr eene aligernleene vergad:L~erin~' n ut
tcl Fchrijven,
Allle vergaderingen nicadten ministeis
achlt dalgen vani to var~en gecouro\rceerdc wor-
den, tenzij in spoed vere~tischlenrde ev~allen.
U.p v-erzoek vanr muinstens 10 led]en kan I
reen algemritene v-ergalde~ring~ be~legd~ w~oletn.

corrun net mi efens vwr ter nands-ivj$ In
trg n\~or eli ziu < r t it ee b sli s r gods l

rniristerArt 12. Ief l ci gt.


.)e schieitoefeninge~n en exercitten wor
clen gehouden op, t~iid en plaats dloor het
H~estuar in overleg met dlen C)ommarndcanit
der Troepe!n Fan vanu ht gaiirnizooi to b~e-
palen-
A~rt. 1.
D~e benoodligde munitiiin, gewomutl en le-
derg~oed w~orden van ouv-e winlents~ege
verstrek t.
Betreff'ende de aalnvragite e het vezrbruik
der muniti~u, het oonderhoudl on ~e inispec_
tir~n ove~r uvapenen en ledergoed moct wor-
deo gehandleld~ overecenkomstig~ de do~or den
Kapitein-Com mandatnt vaHn hiet Gatrnizoen
nan het Besta~ur schriftelijkoregeven r-oor-
achriften
Art. 1
To~t het geven van onderricht in de
verachillendo rjefeningen bepaald bij art. 12
kan van der- La ndmnch t he~t b~en(ori~gde
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs