Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00027
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: June 6, 1908
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00027
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 1 MBs ) ( PDF )


Full Text


- --- I I --- -rr ~s o 1 ,, 1 I I I I ILI I I I I II I


_I____ I ~I___~_ _


Dit ad ershijt ekenZ~terdy. s C'ourant aki ta sali toer dial ,cabra.
\honnl~l emensprijst voor Cult~lrm~o Hnir.Arh BUREAUX VAN DIT BLAD Ru prij di abonnemrrent tL ff. 2,-- pa tres luna,
rln de B~ovenw~indsche ocilalndon pe'r dlir Iieandnlr paga padilanti.
ti. 2 --- met vooruithetaliing. Pa' luganman foi C'urac:ao, ~ona~ire~ Arubti, St. Mar-
i'oocr Iiet Buit~enland per juirr ft. 10,- REl)ACTIE : Waterkant, Otralbanda, No. 223 tin (P. H.), St. Eus1tatiusE i Saba 8!10-paana
Aizondlerlijke numnmers fl. 0.13. 1'n numero so] fl. ().15.
Prijs der AQdvertentkii~n van 1- 7rees0,, oel ADMINISTR ATE: Plei n Concordi a, NO. 129, Pi etermaai Annio di 1 e7ree 05,casrg a
ken r~egel mlee~r 7% cts. %ts


_ I I Ir__ II~_ I
---
I I `


lie dliplomatieke weg is lang en
meen~t \-oorzichitig worden betredlen;
wcij wactenl het, on stelleni volkomien
ve;rtronwen ii on1zenl Minister-Resi-
ient to, Caracas en HHI. Exsc. de
ministersrs vanl Buittenhandschie Zaken
on Klona. loar cork weten wij',
en hot (eheelett~t Cnragnoschie 101k ge-
\oclt dit inet anls. dat hert~ bler geldt t
I10 ee~r vafn )nze rlag eni Nederlands

Lo;ngr talme~n kan hier den Echiju
a:ineinemn vangljebret~ kna~ krancht.
Ile Kolonie mag zelfs geen oogren-
b~lik livijfelen, of hest Alooderlanrd wel
l~ij nutlchte is ons te bschlermen en
Onvo3 rechtten to verdedligei.

lIre eer van )nze Vlog en Nedler-
Ilarlis onu~fha~nkelijkkhe~id eischit, dat
deu ltegeeringhier optredle met~ spoel.-- ------ -H-efl loatste gehod des Heeren w~as
ver ld.Verzameld leeide~n de apos-
te~len to Jlerusailem, ,totdat zij he-
kleedt~t zoundtl worfu mnet, kract ~l
tait dlen hoogie" en op et hocilio-
P'inksterfeest wor'den zij allen ver
i'uld muet den H. G~teet. Dunarmede
wvas heot wo'rk vna Cir~istus volton~i.
1)e K~erk th or)1 Heml geCsticht begFo,
Ililn:' %Pndin, hert znaId des geloofs
zouI wordecc- n laitr''stirooid op den rk-
I r 1-!,r. oflsR do bew~coonde wereld
wans waaRr mnenschen zijr, daar ziin
harten oin to bemiinnon, daar is een
verstand, dat kan1 begrijpen, dear,
zijn zielen, vrijgekocht door hiet dier-
baurr blood van Jesus Christus, en
lichamnen, b.estemdt to~t tempield van 1
de~n H. G~eest. Christus' let r kian
dus1 Iiiet gebondton ziju1 anlr p~laats
unch tijrl, eve-nminl do weriino' des
H. G~eestes. Hiet is een onver~vrietnd.
haa~r recht vanr Gods oncinldigS we-
zen, die als Sichepprer, V'erl~osser e:
I eernolr den dienst van den miensell
kan opeischeni met geheel zijo ver-
stand, on zir]el, en a diens krachten
Aau dat~ G;otddeijk rechf tlt hieden, beaintwoordt onze pitcht via
gehloorzamlen .
1)e P'inkstergave dus, die' den ~-
p-ostelen hpt rechlt~ jf te leerarevi,
Rlegd ann de mnenschhieid do ver-
p'lichiting~ oly die leer to warnvaardenl.
aridr s e eoo tiet I ~tan vies~-trsetlt l
dligde~ outlerdanighleid nan G-od. Dloell
clar is mnee.
.Godl is geen tyran, die w-etteu geeft
tut bleersebzuchlt; alleen ult machts.
vertoonI om den menpchl to! hoei~n
in, evenvrel bainderu als er g~eboden
ziju. Neen,-- en clat is heot volmaakte


Itavens, waar elk kapit~alist huive~rig
is greld to wnglen, ver~dtr door zijo
prachtigSe natuurlijke? haven en do t
zeldzame g-eschikthieid van het volk
vaor he~t womarnunsberlrijf, on den be
trekkcelij k lagen loonsta ndaard en
ten slotte door~ de ophomat van de
Nedlerlandclschle stoomnvaart, die zeker
nvel met regreeringSshulp naar C:uractno
is to lokken on zoosdoende als basis
kani dienen voor zijue verder'e out.

Als over een zestal jaren bet Pa-
nama\-kanaal ge~opend wordt, zal er
eene! levendige vaa~rt ontataan van
de 110sQtkust] van Noord- en Zuid-
Amerika anar EiuropaR en de andlee
w\elrelddeelen. Al de stoomvaartlijuren
komnen natuurlijk samen in hiet ka.
naal en daar zal dus van zelf, het-
Zij in Colon (dat gelegen1 is aan het
begin van het kfianal) of auders in
'a~namR (nan de andere zijde) een
kolenhaven ontstaani. D~och lading r
van beteek~enis zal green: enkel schip
daar krijgren. D.e arbeidskrachten
ziju tengevolge van de politiek der
Ameriknaasche regeeringr zoo onzin.
nig duue gewarden, dat men daear
aan landbouw op groote schaal niet
behoeft te deuken. Een Amerikanl~n-
sche dollar heeft daar minder wn1ar.
de dan hier een guldeni; verder is
het land even schaarach bevolk~t als


ini Christius' leer hloe meer ziJ wordt
anderhoud~en, hoe verijer de mnensch
is-
D~e kerns~preuk ,,G~od dienen is
bieerschien"' Is ten vo~lle b~ewa;arbreid
door de historie.
\V66r Clhristus' eers op n~rdle~ wAs
verspreid en er alom1 een heid~rend~om
b~eer~schtsr had (de mensch een hent
oonwe~rdig bestaan, e:;larvan1 hij niets
kiende nuch ,,het begin" nioch ,,het
ein~de Hewao" htwa-
heen ", wa~t v~or one reeds lazng is
opgelost, waren toeli roadszerle en
bleven blet., tot asr da~gernadi be-
gonl te: glor'en op dern P'inkste rdag~.
1)aiar kwmlicht fvan go~iddelijk;e
\vaarheid inl die he::}lenjchle duister-
nis en de ruenlsch keree besef vIn
zijn hoogel wn;ard~e ns schtepsel Gods.
Hij3 rrrnlamr de leer der ziel, de leer
van he~t levenl hieman~, do grne
\vaarde van dfen tijj in v-ergelijking
met die eeu\ivgheild -- en dat juister
bregrip' van zichi zeliv n, valn God~, van
biet. l~\eve, werdt een kienti tot weaar-
alchtige! beelvng n kion het
a nde-cr~s De~t becg ri pn-en beheersechtn
de wereldi en hleade~lseh begrippen
stuan tegenover de Goddelijke leer
als de vnischlheld tcogen het war~e.
Noodzakelijk Inoest een auldere en
tbetere levenlso~pratingingng in
elen. IHe geschiedeniis toonit het ons
d uide~lij k.
Viour Chr1istus w\er:) de w~ereld ie-
ranglen gehlouden do:or een form~ida-
l~ele leugeni en waren de volkeren
tslach~toffe't r van ~een r~eusachtig dw~aal-
begrip, to odot r wj e ih
zijusil atll~-ijal geensusll~ beVustr wlS.
llanit is het wazr, dat de beaten
ond-er de R~omeinien versta~nd genoem
bezatenr oni te spo~tten met de! grod-
11eidv ~an vctle bunner goden andte
w r~ach!t igheid \an rl G;~l~ odl wls men
zooD overtuigd,, dat hut niemnend ooit
in de gedlAchte kwamn 1Jaranul te
tivijfeleu, ze~lfs de girootste w-ijPgee-
I'eni niit. D~ie~ God was~ de Slrtua. 1)e
Ftuat wvas b~ij deheideenri het hoog-
ste, hiet vohuniakste, dat zij zich
kloden dleukien. en alles, de geheele
mensch met all diens verm-ogen, roioest
clienlstb;aur zijn 3au dien stant-
God. \'andaar hun I'echtsspreuk ?,,De
Iluenlsch is gemnakl~ Lt. roor denlr staa8t."
Eno de cons~equenttie da-arraln wau,
daut de! stant berslagr legde! op den
geheele~n mensch,, op dliens verijhleid,
gewelen, r ersoon, ja zelfs diens8 lev-el.
D~e burger was \'oor ler, staa~t als
kneedbaar d~eeg, dat alle vormern kan l
alnlenueeln en absolunt weerloos is.
In ui voor dit3 Ieheele under-
iverp'ing aall hatar macht, goff de
staat geluk. D~och cen aards~ch ge-
luk alechts, wat dau nuog miaar zeer
bet rek kel ijk wAs. Yoor de, mass
brood en spvelen-voo~r de meer be-
voor~rechten een hemel op aarde, be
staanrde in kiunstgenot, weeld~e, wIel


Suriname met ultzondering van de
tijjdelijkie bevorlking, die nlu wer~t
nan hiet kianual. MnZe hiernit,
daut Pawnama en Colon nimriner ul-
leni wocrdenl groote w~ere'd-,, doch
boogatbens ~elanlgrijke kol~lehavens.
Verdler is de na~tuurlijke giehteldieid
van die beide hiavens niet van dien
nnrd, dat ze als vanzelf door de nia-
tuur1 ziju naungeezen. Paunamai lirt
vrij ver van de! katnaa:lmond;;ing;, diej
miet geschikt is omn er groote do;-
ke~n eni aanlegplaatsen te rnake~n, ter-
wij deligingcanC'olou hepaald
slecht is. Bij opklouernden zwa;ren
wind wocrdlt de reede z266 woeligr dat
alle8 schepel~n, die ~aa de stijgers ge-
meerd liggSen omn te lad~en en te los-
sen, steedls ond-ei'rvollen stoom ziju
om- bij opkomnenden winld he~t vei-
lige rulme sop te kunnlen k~iezen.
lieti zal dus beidle plaatsen ev-en-
zoo vergRaan als Suez en Fort
Said in Eg~ypte, waarvan mien ook
de allergrootste vruiwachtingen
koesterde, doch die niets mee~r ge-
worden zijn dan kolenhavens, Suez
zooder belang en in diepen staat van.
verval, Port Said met veel vertier
van v-reemdelingen duch- wonder han-
del. In de laatste jaren begint P'ort
Siaid wel iets nann beteekenis te wTin-
niel als invoerhavren voor bet ach-
terliggende C~airo, dat ills g~ezoul-


Curacgao, 5i Juni.
Gbl FF -1 ~d


Hlet H~oofd ran een metons becrieNde
~Ntie, w~aarmede wij or~iendtschappc~lj.
ke~ bcfet ekingen onderhouden, heeft den l
eenigen tak vanhandelan nijrerleil,
wllke nog blotride~en voidoende!~lrrcl-
teni afwierp' voor r-eleni, h)1Iju hecel aIfgeanedfen en zoo, goed als; V3a
alle! leveni heroo~fd.
D~e Currac:aosche scherep \aart is

Det Vetnezoalannschet prodtucteni roor
hett B~uitenland brestemdi, of de ne. ii~
der~en vant het H~uitelandic roor ~a.
nrezuela bestemud, Iniogien in onze ha~-
v~en nliet mueer o~r~denl overg:reheept. .
O)nze Curfacgansche, kleinriie schlepcn
Iniogou de \'eenzolabansche haven in
hlet Die C uragaoschle workliedonl ruiogen
lu del havens aan de! Ventrzolaan~r sche t
kust op do ver~schillende boo~ten ge~n
rNouiversw-erk meer velrrichtfen.

1)at het H~estuur der K~olonili eni de
Hiooge Regee~ring inl Nedeland~lc toch
g'ood begrl~lijen, w-elke zwa~ret 61lgen
Faau ous arulet volk w\erdenl teeg~e-
>,racht, zondler \an~ onzen kanlt do
Iminrte aanleidling daartoe gegevenl te
a~ng kan deze wanho piga trtoestanu.
na:lrin on vo ~lk zirch thanns he\rino
riiet duren. WVij yragfen besc rrnrint
en v-er dtiigrig van onze H eigi~ell
rechten bij onzeli ageerin Het vo l
ver~trc~uwt vaste ijk, dat de xoonoo-
t ige hulp ten spoedigste ztl kolen
op~lagen.

D~at Nedlerland nui toone, dat iot
zijlle Kiolonit~n weet to be~scherm~er
en te veredeigen.

( I Inzel >ae ord b Itecreten vani Genernal CAsrunt als
geblokkeerd. Venezue~la behioeft zijn
oorlogsyloot hier miet heen te zon-
den on alle ver~keer tusschlen onze
ehciepen en de kust of to snijden
en het volkc to laten verhiongreren hs]
rolelat'en~ geruis; anu wor~ pn ver-
diensten; hetzelfde uitw~erksel werd
rreeds verkregien door zijn presidel-
treele besrluiten,

Het zal aarn ons K~oloniaal H~estiur
wrel bekend zij3n, waaraan deze won 11
toestanrd to! wijten i~s. W\elnu, de Ne
der'land sche Regeer~p~i ng stzaat toeb l
niet tee, dat Cuiragao weerloos b~lijft
ov-ergeleverd aan deze verregaanrdeFeUlletOn.
AiLS

Nedelalldsclie wereldhavell


WEST-INDE


(en lezinlg ge~houdrenl in eene bileenkonut l
canl de Gr'oep Suilcnome ranl hret Al-
Oemleen lederlands~ch Ver~bondr op
one7 11n. Mei 1908, d~oor, J. G. Lo-
mnan, Civiel-1ngen ievr?.

(Slothesch~ouwinlg)

Von gens mine vaste overtuigino,
at ook doorda~t ik; gereisd heb mn fe
ik teren, die! Curaqao omapoelen, ben
C> tot de slotsom gekomen, dat van
CIo'ugao sets gr~oots is to maken en wrel
oeornlamelijk door zijne l]igging op
de route van Europa en Afrika naar.
bin Panamalkanaal, dan door zijue
hlnonlandsobee toestanden, die bul-
Pgewoonl gu~nstig afsteken bij die
oniliggenlde, Spanullclc h uitroer-


last ont alierlei geniietingenl in onv-er-
stoorba~re rust. Alaar zulk een he-
mel mlaakit het levren van o~ntelbare
unde~renI tot een hel. Eun overmatiSe
w-eeldle vatn dlen ern, v-er~onderstelt
overmantigen a-rb~eid in r-elen, daa;-r iu
de eischen vani deni heiden ~chen pt-
tricier zoo oultzettenld hoog wafren,
was een leger slav\eni van noode om
laaraan to v-oidoel.
E~n wat zich veelal vere~enigt in dlen
monesch,wellustt eni wreedlheid-, open.
hanrde zich in hiet heidendomnde te
sterk~er, w\ijl de .claa-f volgenls de hleer.
sche~nde begrippen ctln wezen was
miet wiens mnensch-ziju iunen geileel
hiad afgrerekiendr. Noehl zijo ziel,
noch zijn zeden, nchcl zijn leven had l
eenige b~eteekenis.. Hij wasP eenl hezit
vanu den rijkel, woul~rnlelde de~ze kon
doen wa~t hrnm goedldachlt, ge
ivettiga als deze daartoe wasl door de
O)pperste malchlt in den staat.
Van een goddcelijke wet die ul
en p'erkl stelt a nn1 iede~re boolze
hlar~tstocht had~~ mnll nocoit iets ge- -
hoor~d. 1)e stzaat ztlf gal bet v-oor-
bel vnlo~ssand~l~,~tighei 1)e meerst
ergrerlijke toonleele~n, wandal~den van
disp~ zedelijk vcrva~l koundrn de tniin-
deren leerei vA n dle giroort-mnachit igen
in den lande. Enr aIls eenl netervallel-
d-! vioed van1 bederf! s~rtromile ie
zedelooshieid neer ovcr hiet vol;, v~r~-
oo~rzakendc-e eein algeheele cir~rupt~ie.
Van~r zullk een~ dispgnan-lde verwor-
dlin~ sunnen wej nu nal 20 e~euw~en
ons mioeilijk een dlenkbeepld v-ormai.
In onzem~na tpchappIij is \-ecl kwand, 1
naatr tegen~t het, ,,somleth~ing~ ro)ttten"
hezit de mensclhbeid thuirrs een ver-
derfwerend beginsel, voor~tkomnend uit
eene levenselll cho~luwiing die doorge
drongen is, als hiet zuurdleeg in de drie
matetr meel, eni de g~eheele mea:t-
sc~happ~ij heeft, docnn rijzonl hoog uit
bovenl het 1Inge peil, wur~ii n zij eer
tijds ver~zonrken n.Dz lvnb-
schoauw\ing is die christelijk~e, otvrilal-
dlerdl in iv-exen, vani dton errstei P'inf.
siterd;- g( at tot den1 day1 voan ietlen j
toe.
Het Chlris~~tendlom~ eerst bleeft~ den
moensch h~ersteld ini zijne waurdcighetid. .
H-ij is meel- lr dn een bur~er inl den
stiaat. D~e Ilnwnch is teen werzen, sa-
menesteld uit twee beg~inlselen, een l
sto~ffelijk, m~caar vok een geestelijk el-
mient; en is hiet stoffelijk andlerwo- l
pen aun den staat, hoet geestrlijke
in clen mensch, d. i. zijn zicd enl ge-
weteno is niet onde~rworp~eni ;na een
aar~~dsche mnachit, aralAna
D~engeue, die >elf allerzuireramte eni oi-
geschaygen Geest is, can o d.,1
waarheid zal U yrij manken eni dit
wa~s de eerste vrIijhieid die de leer der
kerk deni mensch gaf. Enr die leer wFas
greenl doode letter mnani een kr~acht,
walnt da~t b~ezit van r~echtrmatigc vr~ij-
hecid werd door geen gew~eld to niet
giedaatn. In naaml de~r velijhleid hlebt-


ban do apostelen en nai hen outelba-
r~e marte~lorlen geprotesteerd ten kos-
to van hun lev-en zelfs. Wepl vermocht
me~n bet lichaumite dooden, maar niet
de stem van het reweten. Het Wij5
kulnnenn niet" der aposteleni is de
mceil bt~rigt e tegel~nscta n gewe waar-~c ~n I
modre de heirieosche ma~chtenl te kamu-
penr haddlen. D~e heid~en stierf v-oor
ziju keizer, zich cen offer wanend tot
glorie v-an den staat: de C;hristen
herhlaa Ide opnie \ .nwij ku nnen niet. "
I.e str~ijdi dourde PenwTen, dchl de
wea~Irheid ov-erw-on, het Chlristendo m~
hadic orde gebrachlt inl de vetrw-arde
begripplen.. De fo~rm~idab~ele leugen
derl oudlheid, de stant is G~od. Ver-r
loor zijn sanc~tie, het miisdadin be-
ginlsel ,.S;alus pop~uli supreme lxs es-
to" dat. alle misr~ijf tot loffe~lijke
deugd mank~te, wnirneer die staat
slechts be\-oordleeld~ werd -- was .er'-
vangel~- n do cor bet duidelijk~e Codsw~oordJ
,,l0eef d~enl Keizer wazt d~enl Keizer en
Govd wasNt God1 toekomt.",: Geen oproer
dlus pre~dikte~ bet Cir~istenido m, maar
rechitraa digheidT. lIe aards~che m~chtt
wa-s teru~ggbracht binnen heaRr na.
tuur~lijke greus, w~elke beplau~ld wordt
doo0r het sto~ffelijk belang, rnanr on-.
devrworpenl blijft aan1 den aIl-iv~ereld-
bestaurdcer. ~odl.
b~it princiep, der chiristelijke leer
wals de grootste mw tei op,
sta~atkiundig gebied, \v-elke ooltt de
ainrde zilg en is de oor~spronlg ge-
w-eest deri hiedendiaugsche~ bes~chav-ii no
G~eenI ailma-chltigen~r meer buiten de 1
i4i68 almai~chtige n G~od. hirjrnoge kei-
zelr ziini of k~oning Wi wnvoo
Ivoor de meitnrchhei d EES Alm~c~h-
tig~e, teve~ns de Awie en Al-
goede, W~elken te dienen, heerschen
is. Y~an nu af zuil bet den m~enschl eenie
vetrlaging~ zijnl, zichl te stellctn als
willooze undler een ainder. Hii mou-
ge3 dienaarl zijnl, m1ua r altijd met teen
vlrijhetid, dlie g~een menischi hem kan!
oiutrnemen, zonrder roof te plegen sau~
biet rechit, eigeni a~n ieder prerson.
Hij isr burger, meNar niet z66,. dat
d~e Staat zich1 zoudelcos annl hemlr
janl v-ei~rgrjpen.
D~e mienisch, ook; de armne. bliffti
e vrij verranntw~-oord~lel ijk w-~ere ,
gesfchlapet lTn vr Godc o~n v'an H
oulttlrlgendd eeni heiligr reebt, dat tenl
iedelcr rooet ontzie~n: het t~echt vani
het individu, van her biuisgezin, vann
dlen Christen.. Zeker, hij Z;al deni stan~t
diene~n, maare i sleebtts int zG56vr als de-~
ze ziih b~ea-st blijit, dt nb~Ile etzate
komit vau Godc eni incet wordeln to-
ruggeblira-cht for G~od. Zidi niet, dani

p'ostelen: ,,Menr m~oet God mneer ge-
bltooz za men dan de mnlchrst en.""
IDe vrijhe~id dus, de were vrIiibeid
de~r I;inderenl Go;s, de veroordea~ling~
van1 do slavernilJ: dfo opheftino- van
de vrouw,, de we-iarde 1ani bet kind,
het ziju alle zord,-~ e waar~lheden. di

heidfsoord reel opgang ~mankt, doch
hiecrvan is bij hiet tropische P'anama
ge~en sp-raka.
E:en erns~tiger inededlinger roor C~u-
raCgno is Kiingston op~ Jlamaicaj. JI-
mnaica hleeft zelf veel uitvoter, is een
r~ijk, dichlt bevolkt eilaLnd on bezit
bovendien v-oortreffelijke haveniis en
eeni goed bestuar, terw-ijl de lgig
voor het wereldverkee~r ooik gutistig
.iR, hoowTel niet in die mate als Cu-
ragao. K~ingrston en Curacgno zuillen
Idus beide sanaspraak m~aken op hun
aand~eel in het sicheeproarr 1tr-e~k eer,
dochi dit malg nimmer reden zijii om
niet Curag~ao te helped, he~t tegen-
deel is weaar; just dearom moet
men zichi neg~ meer inspausen.
B~eziet men nu de were~ldkaart, dean
bemerkt men dadelijk, dat Ciursano
ongeveer in een lijn ligt met Colon
eni Amster~dam. en dat alle schepen
van B~raziliiG en Zuid-Alfrik~a of weg
naar het Panama-kanaal, Curactao
moeten voorbijra ren ; voegft men
daarb~ij de prachtige liggring tegren-
over de de havens van Columbii en
Venezuela, wTaar altijd veel on kost-
bare ladiwr wordt ini- en ultgeroe-nrd,
doch welhe hav-ens niet allen o-
doendle diepte hebben voor g~roote
schiepen, bijv. Mlaracaibo. vlak te-
genover Curayno met, zeer veel ult-
uitvoer, dochi met een haveningang


van slochtS enkele voeteni diep, dan
zie8 trea in, dat deze Sp~aaudsebe~
havens als het wrare zijn aangewe-
zeni vorr kustr-a;rt~ en dat Curar~an
evenuals SingaSpore voor 00st-Indiif.
def naangewezen stap~elplantsf is v-oort
de kust raonrt op deze Spansnc he
hav-ens. N~u zal men ons togrenwer-
pen, daut doo~r mtantregeleu valn P're-
sidecnt Castr~o de! vaart va~n de Y'e-
nezolaniische havtenrs op Curagoo is
vernietigd,: doch daar sitnat toge~n-
over dat Castro niet het ewg
leven heeft en zijn op~rolgrer allicht
wel tot cenderbanderlen bereid zal
zijo eni zichi dan z;al laten overtul-
genl van het belanct vcan een bloei-
end Curagnao, \an door r-oor zijn
land ook v-eel betere toestalnden zul-
len ontsatan. c)ok de biunenland-
schie toestanden van Curagao waar-
borgen ann1 vreernde handelshiuizeni
bes~cheroninr van ge~ld e3 eer~lijke rech~tspraak;, terwijll verIder
de scholen er zoo goed ondeprlegrde
jongelingen kweeken, dat men in ll ie
omliggrende landen hoofazakelijk de
ontwikkielde CuracgaoF~naars vinidt 4ls
handelsbedienden. Hierdoor kr~ijenl
dus firma's, die zich opl C'ureaga
gaan vestigen, wTerkk1;ra ch t en.
Eeni root D~uitsch koopmani, Comn
sul te Alaracaiho, verzekerde mij,.


Neo. 127 t'~


Zaterdag 6 Juni


1908.


25ste Jaargan~g,


&


WIUEE KE LAD


110013 DE


CURACA0e cHE


E ILANDI I N

CIhrisitus, \erkondigal door de uploste-
enr. nann der \ereldI Releer'nardi be~ft.
Mfaur de hee~rlijkct2 yrucit~ isr nist
hect herrstel der ordle vain d~ei Iruenseh '
me~t betre~kkino- tor de maaitschappij
als stanitzlich;oam. mnaar dte goldelijke
feert decr algc~emeene verb~roderiinn g Iler
muenschen cawle~rlin~. Ire Chlristelijke
lirfdle wa-s in dle 17eib~leschle wereld
veneir onmoge~lijkheid. IElet waRs een
,,anlatheran"~ vanr alle: heidensrr che tc-.
standcln: to~en St. Paiulus nreersechireef

IMn inl Chlristus~," msar Cok rlie
p~osttel tr~ok bet ;L-ebocu\v op, rSTem
nondr op bret ,,nieunwe webod~c d~es He.
ren", dat hlet ~ansc~hijlu der: urdie
bieeft ,.\ernieuwl".
Alle menschien kinderen va;n CMnzelf.
detn Vader, die inl den Ileanel ~is, vrij
gekoclt~ dcor hetblwe vali iCn
Jlesus Chfr~istus, dlie naeu~rsle ziine
ons aller briocader \rerd r:n ziJt leer
heft gegoeven omn alle mouschn~c l te
ver~eeuigenl tot ledeni can CMn beilige
Kierk in iMn g-eloof. in PMn tloot,. En i
van zijn ledeni dit teeken e~ischte:
.,dsarnan zatl iki erke~nnlen, dIat a

vain hairte bremnint."
E~n oak dlit wase weero ni reen
do~ode lett~er. :
D~e H-. G;eelt beelft hlet~ w\oordc van ~
C:hristus leven~i g~egeen inl oilen~, dlie
in H1em geloovenl. En meitt~ \-rba;-
zingS spra;-k de hleiden~ vani die on.
haungers deIr tnieuw\e Iter: .,zie~t eIns
de C~rlistencn, hore zij e~lkande~r be
mninnen1 "
W~ie ee~n w~einig b~lekend is mert rf
Ronwinacr iche zetlien begr1ijpt,! d~it he:
gLreen b~loot rllursebeltlijke kab ii.
die de I~~tiieinischee tnrre~ne slc t] oIf-
da~len tot in de cont~combniir~ mu!: clar

in to nemen rrusit hav11e shilvin. Zulk
eenel veira~nd!lering kom~t. van~ denI Al-
I~lirboogste.
Ind~erdaadi de K~erk God~ts hleeft her
mIenschdomi onig~eschapon.11et w~oord
God~s isa~lsjeenltweesu.~~ijtl end zw;ourtl.
rr00( is onte \-rede, dfi beide u iir

af-;cheidIing geb~rokenl heeit. ,,Zoo zijt
gij dan1 nist mieer -r~eemlrch-lingent en l
h~ijwa~ners, mnrar cndbrgr er
heiligenl enr huisgrenot, tenr Gods, ge-
b~ouw~d op- bet fundamental~ t der ;1pos. ;
teleri en p~rofeten, er oJus
ChiristusJ is det uiter~ste hoc~ksteenr l up
wvelke het; geheele gebouwl\~ saj~lluenge.
steld, opwast tut een hleiligen tem~pel
in den~t Heer op waclken (,(k gij zijt
opgebouwdvc too em~ woonsl~jted~O Gdc s
in den G~eest.."
Der Geest Gods dus is; hct die ru~n
denr eerstprn Pfinklstrrds~L of d~e kerk
hleef: celeid en onge t3chlowlt en be~-
\vaard als bruid] zonrder viek nlods
rimpiel en de jeugdige sprarit dteed
worte~l .sciieten cnaniuso t)t
een reu xeii oomn, die hu akn
Ilitspreidt o~ver allelowlrlnon ni~-uch-
te~n alwuerpt an~n een ie~der,? Iie w\il
eteni van dlien boomt dt. Iie levn.
Het is bilijk dit alles op1 b't feast
dles HI. G~eestes da~nk~baar te herril.
neron!.
Want d! K~erk Gocds is el b~r~on
van levenugeluk.
H-et sterker uitclrukkenl rlHn w-eller
P'aus Leo XIll bet deedisbat

,,lfet onsterfeliik work vanl den
halnhmartigenn Gocd, de, H. Kierk.. of
Pchoon zij ulit tich zelv-e cn nanyl hR-
ren aardl bestemdt is onr LHet beil der
ziele~n to behiartigenr en hear gelukza.
ligrheid in deln hemnel to v-erzekeicren,


dat e Migepersonien Iiit W\est-
IndiF;, die hij kan gebruiiken in zij.
De handlelesaken op kantoor en po;k.
huis, Curaga~i~oi~rnnars zijn. Geen be.
there kantocorbediend~en zijol er to
krijgen. ZJe sp~reken d-oelernd \-reemde
talen'en zijo vatn betrouwheron narld,
terwijl de Curlaqaosche Fjouw-er zijuien
meester niet vindt. Da~t te~genwoor-
digV Curag~no kwlijnt, is bovendien
gieen b~ewiji, dat het, na de opening
van het Pa~nama-kanaanl geenc be-
teek~enis kian krijgen.. We zage~n im-
mers aan G~enua, dat in droevigr ver.
val was, hoe die stad na die openring
van het Suez-kananl tot bloei kw am u
met Curaga;o is dat dus ook nloge-
lijk.
WVat de natuurlijke gres teld heid
aangant, seen batere haven is door


de natuar gerormd, d~an hiet Schot-
tegate op CuraCao.
Het Schiottegat is een groote die
inham in de k~ust~, \vaar zeker
n honderdtal echepen zoudenr kun-
nen mnanoeuvreeren zo~nder gernar
v-oor stra-nding of aanvarin~g, ter-
wijl de ingang smalg~enoeg is. dat or
eene achipbrug over~ kon geboilwrd, die
de beide oevers verbindt. flierdoor
is het water van het Schlo ttega t
altijd rustig. Het binnenkomen in de
haven van uit zee is ook wonder
gevalen en altijd mogelijk. In de
natuurlijke gesteldheid van xijo h~-
ven stant Curagno i3 gebeel West.
Indil; verre op den vooryrond. D~at
mn vroegere dag~en door de ligging
van Curaqao tegenover de Spanr.
sche Republieken eene belangSriike
kustvaart bestood, spreekt vain zelf.
flierdoor is de berolking ~een zee-
maonsbevolksing gewordenl. De flinrke


bezorgSt tevens op hiet gebied der
vergankeijke dingen bovendicen xulk
ee~n v oortr~effelijk en veelzijalig voor.
deel, als slechtsa usagelijk zo~u wrezen,
ook al ware st] op de! eer~ste pleats
onr voornarnlelijk ing~esteld, otn aan
hiet leveni. drt~ zichi tot dlezc aarde
bepa'u;lt, betveiligingl en voctrspoed Ye
v-erze~keren (I11nin. 11e:).
1)e concludie ligt voor de hlandl. Dan
eerst zirl or vee~l ellende uit de we.

le~er vatn Chr1istuus door~ de go~na~e
lies H. Gteestes3 nog meier algentleen
zi-l ;Iijn wanngenomlren en opgDrevoligd.
Nie~t. dat er diln zal zijni een ,,hreil-
sItua~t" avaa;rVanI de sc~cia~lisiten ro.
men!1; o nueen, a-lrmoede en v~erschil van

zult. Yerl]o~ser teens. Alaur lie ni~er~st~e el.
lenide, mett al lutar ve~rde~rfeijk~e ge-
\oke~n ook; op morceel gebied, naus~t
I iie openhu lioopingL vantl ij kdou n inen bij
b~et rekkliel ijkI weinrjtli gen 1i ueth~E t ,geVOly

tlel gn\-erpnde \-redte, evenmin det zie.
kelij7 LInt- bezurga' lleid youcr hiet lic1hanus
al~s.,f de? mneiich slrochts stof is, ever 1
miin dlie o.verdcre\-eni uitingLen van mois
planItst nledelijdonti meit hert redeltlo>s
die~r, t~erniji mnent liot r~edelijk schiepsei

EnI ve~lrl~rfelijker~I dan dat a~lles, de
mode:lrnet al-vrijbeIidezucht ; die los-
ru:1n-wTer-beLwegin wI:zits in de hleilig-
stt! vetrbin~tellis enr Invts t humane

vuedcing, vr~ije! moral, vr~ijo kuiist on
l~ctuar,, -Ic. etct. Ilt't zijii allet zoo-
veaH1l bLeenl, wo~rrlangris de monl;tAch~p
pij wnrpde! ch~riste~lijkel l~\evensbchciou.

Alaulr biet \veirk vanr Chiristusr, he-
waaktl~ dloor den Il. G;eest kanL1 o1-


Duorou komth11/;cinr.etman lr ero r> ; ,dalt
e-ntiitederw(:,elovetuigdtzij ;an het go -
dot,dal~t dle Ketrk n ok op, stoffeii k
geb~ied vt'rvicit bleeft on IL kanll ver,
rich ten tot Ilit eindei detr Idagenr.
cliierpage tegan 1 I~nar isi een l
schrell c aIchtieruit.
Duch-I (jit inziten is tcen dand van
\*eritandt mnaii. r ict mlinder v'\ an dpn
wil. Underti i~ duit~ \-len er niiet~s v~an

\'our d~eznlken~ baton geonr retlenee
iringen; all~nr de genntlde GodsP de
berlzamre iinaverking~ dels IT. Gen~stes.
Vo~or hieu bdidden wij~~ beammt
de Korkli :

11a~sch: bet co rei ne,
Ilehlproei het verdordie-
IIUJ.)FRiU J~lli S01UHIlIll* ET
..W\ij leve-Ln niiet useer in dern ouden,
rulitige tija. Trol b~ehoorfie mnici nog
n~iet to, zienl op ee~n dogf of eenl maanl.
Nu gant alles boe sueller, h:,e hearfl."
Hieraaln is de stoomr sichlild. Zij hierft
de~~~~ 11ad a e ijil rerand erd
of liever vermeare: d.il~1 Da;t tija3 geld
is. hadc hert spr'eek w~oordl a eemen ~
~;lon nanl den koopmran g~eleerd, unnr
tfit iejdere! d:1g, zelfs leder unr eln
gro~cote geldls wu ardvle vert egenwl oor-


ma~tr~ozen, annagemonsterdl in enze
kl eineP zuster'kolonie, h~ernrIen Rile
zerlhi, con wij allen, dlie wel vens em
reis mert een derr stoomltoootenl \'an
de~n Kionliuk I j ken W\e;t-Indtisichlen
mailien~st gelnankt hebben~, hleril-
neren zichl zeker nogt w~el Ilo op-
lettend~e Curagrno~sche hiofmecesters on
bodliendren, geb~oren zeekui en g~ebo'eN
berdienden tevcns. Da~t dle looustian-
anarrd nog betrekkelijk laug is, op
Cluragcao is ook you.r de scheepvaart
vrn belongi.
D~aardoor kan men op billijkie voo-
an ~~rdenr nieun volk ,7a nom~onsteven
en~ guedkoop~ losscn, laden en kiolen
ionenmen,htetgveenbtij eeie oversilchp-
baven, wanar de extra onkostenl zoo
grering m~ogerlijk moeten zijn, vooral
varn belaug is. Yraag een ie~der, die
ini dee ondervindingi beeft, wRt; los.
sien en laden kost inl Venezule:H, en


wat~ zal dat later kosteu in Panaa-
mat of Colon, wear ik voor c~enige
maalnden voor het driigen van een
dlekstool vant boordl anar hiet hiotel
(een afstand van slechts dtrie hion-
dlerdr meters) een dollar most betaleD.
D~ochi de belangrijkste factor voor
een welslagen van hect plan om van
Curagao eene Nedlerlaudesche wereld-
haven te maken is wrel, dat de Ne
derlandsche viag inl dei West-Indi-
schen Archiipel door hoct geregeld
aandoen vani vele havens ge~durende
reedls tal van jaren, zich cener pluats
heeft veroverd en dat die plaatsr ver-
overd is, dank zij eene gezo~nde
scheepvaaropolitiek zonider subsirlie's,
zoodat de maatscha~ppij, die deze
vaa~rt onderhoudt op gezo~nde gronf-
slamen rust (in tegeu~stelling bijvoor-
heeld~ met de Compagnie G~ndrale


digs, drat oiutivikkeldte zich toch earst
door de mnoderne ve~rvoermniid~erlen
Eni gielijk bij n;adere imag~e hiervan
op den boemnelt~ein de snieltrein vol-
gen moest, zoo ook op bet gewocne-,
hiet snelvanrenlde schiip. H~e snelhieid
dler zeila~chepen wa~s s~ome ook r~eeds
annizienilijk;, 11nar m!n b~leef altijd
afhankulelijk, va;n dlen oil betr~ou whair~en
wn.Columbusn teekendfe in zijo
schece psj ournauL;1 l selhedelf n op Van
in~ts moour cdan 11 kn-opnt'~, da't is

Serneen had~cden de plonip grebou~ivae
kioopvaa"rders een gaidi~delde~ snel.
hieid run 3~-5 toC 7-5> K 11. De~ Ioven r
b~esp~rok en Gr r~ittaina, wa~lke de
eerste tratns;Ltlantisi]che sc hroehoont
w-as, halein 83 71 K1
rLangFzaltnerhalnd ganlg mlenl vrdr~er,
A~ls 't Perlste snelvarrende schiip- komt n

bouwdl \oor dr Noord I-luitsh H r

(n dieedi de re~is Soulthan~llipton-S'ew
Yocrki inl H durcLee enl ji'i nurI C~ctlgn
vijf tiendgo y~iii ou~r de zel f~~l, toctbit in
18:38. Alet haar beg~irl de \v-e lcop
op d~en Oeawaanwjt-
genwcrdigK ine~t ecan k~oorlt.a;chtign r
gojangdheid tn tweekchit
Eurropeset~" handelt~~~l;tLs: ties l zieeel
Unleme. 't Is goot hiier oP to rnerr
iien, da:t, het~ terrrein van deni strija
in bioof~lz;aak de At~lant~~iisch ()cean ;
is Inetb als doelpunrt det oofteljike
Uncio-ha~vens, o~n dalt tierigenanal~ g ?"
noeg~ (1e Arnerjkanen~ a\Sn'lls oelooze
to~esehourlwers dlieni strijd anie
Heteft hiet eerste stoomllsehip op, een
A~roun~'ka~n.che r~ivier yaezj
hlebbenr hoct niet z~i o6 antikkelrl, als
mlenl zulksi caI ~lit door,~tastea~ vo~lk
;rou v-er~achlt helbbn. E~ngriland bee~ft
Y-our de~ over~zeeschor vun~rt hun sp~o
!iig bet w~eek[ ult dou hando~~cn ,renomnen.

Jaat~ste jaren1, etin met suI(Cces, atI hun
krachlten in, amn die3 v:1n het eilatn-
d~errijk; te cverdeveiclc~len. (It k~~racht
dler Unlie ligt in de3 r~ema~chti~e bii-
nlewovNrte opi'',den (ro~olen ~ceaanlt,
-\avaar Ilu Japanrl ijver~ligL kiOmlt me
ling~en~. Het eenigSe, wneLRop~! de Yain
kece'si zich~ ku~innn theroemen is, dit
tie sntelste serlilp, hott sto~orujacht
A,,,rro anln eenl1: hunri r ki~ n(dgenlooen,
Cha1r~les H1. Flint I0,l~rtbhor c8e bept,
echt Amner~i kanu~sch, h oofanku lelij k
lie huwe, iet z ooz reer oin een
geriefelijk,, als well or el sneclste
schiip to bezitten. l~it is gelukt loor
comrlbina~tie va~n allo(, ten lint ICIIP
staindle middlelen. 1)e~I Arrow op bl]~i I-
hea~r p'roefvaart # 2.-18 Ki.M. per unr!
1)roor do~el eti afrac~tingenI bteeft zij
echter voor t ver~keer geen belans .
No1 bet verse.Llnen der nnelvairen-
dle Elbe hop~rovide niienii nieuw\ schrip
z'jii voorillager in ruijienatuntal to
o verIt reffe!n. wel k epoginge niveecr nlood. -
unlkeliik samlenhlinge~n met grootere
:rfmetlngeln enI ma~chtigcr ma~chiinex.
Ilit lakrte woer nieuwe rindlingennuit.
Zoo o~lntortenn wij in deze jleriole
voor 't ecrst de d ubbel,sclrehbroefbotn,
i~n omi te snelheid to ve~rmeerderen,
maair tevens oa~k als voorzichtigi-
~leidsmn; atregel. Want iedel~re schroe f
wocrdlt lIediend~ door haar Fe~i en m.-
chiine, d~ie in eeni eigen wa;terdtichlte
ruimnte is opge~teld~lr. 11u~akt de ava-
Ire dienst. Mnmcienlu f
verbinderlt one elek de! workling, din
knn num~mer twe~e nog altijtl dlieirst
doen.
H-etze'ftle goeldt, wauR 1 -Ce r'eFen sChfroof.
asn meebUit brekern of de Fchr oo~fblr -
dentr, iets wait mneer' voo~rkorrt, Jun i


ueni rerm~oeden zou. Zfj matken ook
het manoeuvreeren gema~kkelijker,
omatlt de eeni voormlt, de andere
gSelijk tijli:! achteruit kan werken.
Zelfs al breekt hoet roer, dan nog
kan de stnurman~ allteen met zijo
tw~ee selilroeve~n het schip meester
blij\en, Zona)lsR nog Iriet langy gele-
deni b~elezen is, toen een schip> met
gtebrokenl mcer, aIlleecn met de schroe-
ven sturendI, de hvnva~n amnr-
bargbinnnkwan. ast, doza gSroo-
;to Iiutgav'en stauln ev~enwel gSroote
riitgiven. Harint tiverl tnowilen eten
mee~r tlan een, CIlat gast~ ook our

afzlondterlijke! opstelling noler ruirnte ,


tivenc schiro:\ even byi de rea;chit~shcpen l
nog~, tot deluxtrikln I1. de
grroote passag~iershoo~l~ct~en echiter. tot
rle nood~tzalwlijke~ veracischtenll, omdait
her e vligentder ta;lrijke r~eii-
ge~rrs ueen word~cioii run:ssreak t. .n r
da~trl yor,(zichrl ighacidsman~1t rfad~en, al<
duibblen bo~demr, wauterdichte clouren

\-eirmeliden.
K~omen \vij nu tot hopt ve-rloop van 1


go malte doL beJIn~langstllitno' van 't
gr~oote pulic k on dc! dagh dn e-

leco~rd~ ivller1 geslagn~c is. 1)er overivin
ningS welfeldc inl 't ei touichen l
E~ngtland, 1)uitschlan~d enFrnkij,

Hisotrck der arob re-A erik -lijn
alchter zichi litot. Zii stak; In (i
New\\-Yorlk ovcr mbct een aatne-
hieid va~n 30t.11K.1.O li vr

ge? jrenl \-an stilito, waPlke tle Cina~rl-
b~jir gobrlikte,, om iu lSD me) 1t haatir
beider zulsterschepenr de Ovapanlitren
Lucaniar het reco~lrd wer "I Engerl.
wh]en nnaum to! schrilj\e n. Zij liepen

te reeds nitgSegroeid tot 18C3 .11. bil

Iies wezen 27.00)0 G 30r.,000 P'.K. Hier-
op- naltivoorcide in 1897T d( Noordt-
I~nitschet Llon]-I of lic\ever 1)uitschlathl, j
watnt~ inl len strijd otn de Hluper~iori-
teit op zee subs~idieerenl he~ide la~ndei
hrinnc! lijrien me~t znva~re! geldsoirninen,
donor ile Ka~iser Wlilhlm dr~ter Grosane, o
cde Hambnllurg-Ameirik;?-lijn inl 11000
rn~et doe tr'c.tscchoe D'eutschiandt, dlie ge-
middel 43.52K.M. er uor afllege
eni de reis nualr Newr-Y'crk; in a Ila-
gen, 7 uur, 38~ min. volbralchlt. He

den~r det EgI'r~schet n up die uittinging l
autwtoorlde n ?? M\en vcnermoodd j/et
aanlvankelijk, too~n op, det he~~wrnode
we~rf van11 Halirlad oni Wolff to: lAl-
farst, de Oceanicopata R.p~el gertzet.er \\tl
you~r de Wh'lite-S tardijnl, ep~oed~i:: go
gevo~lgd~ door biet evernweaRrdige dlrie-
tal Ge tic, Cedr~ic enl Brltic, die lanltate

too, Alan:r de praictischle Eglc
mnaat~schappij 1-wnnm tijlensA hett hou-
wocn tot unde~re gedu~; chten. zrij vond
ile! kostenl vani dic ,,sPor)lt" fte hooK
a~n liet lieverr wast vanli de snlbeflliti
vanllenl, omi dant haui:r winst to Verz.c-
keren door eiormne vrachlte n teg'n
lage prijzen to vervaereon, lets war1I-
in de~ Fanischeni helar al war~en y-oui-
cfRegan. Wel worikte de fIritsche~ pers
op' bet na~t ional~l i eit sper\otl ha~re~r


Ilet ligt buiiten ons plan hiier ve~r-
dier in to gafan op einvndg
Ilitrustino- en vorstelijke prae~ltt dier
d~rijvendie fteden. In de voorredle eener
pu"blicartie ol-er haar b~eidle niouw\ste,
schepen~ Amrika~i7c en Ka~ism~in AuguylSta
V~ictoial besichrijft de Hainlburg:-Amre
r~ika-liju zelf de beteekenis dler mio-
Ilerneir transatlanutische booten. ,,A~au
eFen dlrij\-eude p~rachtigSe stad~ get~ijk
neenrit hiet stoomuschii p den tegenHI-
avoor~digenl reiziger in die hatven op.
Ire stal nota~kt zii ch ls vanr het
landi~, wandlelt r~ustig en zeker ove~r
de wldewatrmasa aarnieuwe
wtvereh? ~leolen, orn zichi opoie.uiv met
't Iland toe r~eenigen. Vetlcrdwone iH
die d~reigendlle verrachrik kelij kheid der
wa terivoestijn, d onbluigzaamllei l
va~n 't woeste elemient. D~ikiijls dring~t
ziih b~ij den e r wond erdetll~inJI pasier
\-atstte nland met zijn ge~riefe~l'jke wo
niing, gezellig verikeer eni vecrstrooii'in-
gen,.. ja, of hlij zijn eon dge
lijkischie lev\enswijs~e kn] verliet. Oa~k
do1 eens zoo mrieu jche nar tue wer~ecld
zee! is eeni koninkrijk ficwacrdenl met
hiondelrdf dr ij \en dte sted en en hlomlerd-
Juizen menshen, ie et vroolijk
becvolk~en. 8jtedenr v-indtt men er on-
d er, dlie i n i Ivon~clers~a n tal mnet rue~-
nigo gemneente wvedijverenl internatio-


a1 l de choe toekoms~tplannent~
verivezenlijkI;t wo rdenl Cranze-
ker eene wereldhlavenr word~en; \avar
wi~j, Nederlnderers, t~rotschi op kun-
nen zijui,
Wa~t zwal bet een fier g~ezicht zijnr
'bij doc opening van hetPama
karnual viawk achiter die A eia
FchIe 00corLogyloot, die ougetwijfcldl
het katnaul bet eerst zatl doorvaren,
det viewe ederialansche handele-
Hcho~penl van de dan pas opgerichite
n ii~iowe stoomvaartlijnen to zien a-ii
stoomren, de Vaderlan d~schle vin ini
top, b~enland d met onze Sederl~ndl-
schie weclui, hevraucht met goedorenr
rnrel ~ziger~s afkomestigr uit gleheel de

Lauct ones Scdlerlanders tot dlit houge dloel
samenwrcerkeno, laat one8 Illen zzya dragers~;
ranl Io rea ) ale errco onze krarchten en in ,oed~
nreede te wor~keL tut bereik~ing van dif t scoo-
nod dOCl.
IIk wek Ic allerP op>, alleso hiertoe la tel
mparnnca en het cok in Uro eigenc btalnrg
doorh.eenl to leiden, daln de p~olitiek vacn Ne.
dlelr~lnd dle ee:ste jur~en slechts dearnlop e-
ric~ht. ij, oneL biJ de opening varn dlenl nieu.
w(enl wcerflEle)ldrerkeeeg gereedl te zin~ oneL
cich nlclester te~)~~~ neake vanf he lecum~2ende
canl~ de r~oordteelen), die dleze n~ieuw~e wr,-
keerswey'~I aan lde scheepvaart en denl han~-
del in aflgent)eenL sal opleveren,. Trachtr
niet ,lit dorl te 2cGerk tlen tenwt wirj' iKeder-
rtanders zoo dlikwtyjlsr doca, d~ock beachousrtl
hre: ls cenle recenskwlestie voor~ onls grleheelp
volk.
Lualc icarl,ant~e 100Nrek, dtrl hel Nedcr-
landstch~ grondgelcbiled isr, loat rucn hierucit de
stroontinrg begrinn)PuL tot here;kinl.g can de
schroonsti le tackonst die r~oar SNederland enr
zgne WIest-lad~i~ache k~,otouth is wc~~lggdeg.


landgSenooten en wees op de wanardte,
welke die Duitscho snoilstoomers hieb-
ben als verkenning~ssehip en kaper,
in tijd van ooricg, terwitjl dani En+
g5eland gea~n enkel vaa~nritui zou heb
ben, dat heni koni inhailen on geo~n en
kel hatndelssehipdthnotoe
kon. bl1aar de Wh ite-star-liju vel
ziceh niet geroepen~l, ouiit ie zwanre
taak op> ziic to namern, en zorgdte
rerst vcor 't~ geldelijk v-oordeal~. L)e,
Cunad ljodie hoofa~zakelijk biet
p~ersoi n nvervaer~~ becogt, kon dant be-i
tordcojn en weekelij;, dexe nam~de nit-
dyi~ing uaan en tntivoorrlde miet de
Lusitaniai enl Maurloitania, zeemonlsters
met~ machines vani 70(.000( P).K. die,
den blamven hanizld vsn dleni Duitscher(
hiobbten tercggehaald. 1)e afinetingeni
vo~lgen hieronde~r. D~e ma~chinies ver-
bruiken p~er dagr bijnu 000)( ton steen-l
kolcn. De sechpenh Iebbonrelk~ schoor-
s~tennc 5L1. )lnl. hoog e bovenl el-
knar11 gelegat n dekkeni. A\lle~s ie inge-
r~icht~ opI bet p~ersoilcn enveroer, zr odat
zijslehts150 ten koopw~naronl kun-
nenmooernn.leder~ schiip k~ost 16j
rlrillioen guidten. Wa itn e
einde youi dlien strijl, de grens? Vol
ge~ns de D~uitschers in het ,,Viertia-
"sej~hif"'. Inl vifor dage~n over den
ocean I~naar de Nieuw\e W\ereldl Jlaarr
lat w-ordrcr t ongocveer 36i K. Al. per
unir, (do Matur~itarnia loopt 46 K.M.,)
11C)0(.00 P'. K. volgeos doe gewvoneF
"!AchiNes en ecn annrzieulijk~e ultbrei-
clhig detr kolenlaadmcluiirnteen Is hiet
herelkaar? lot de turbine! wellicht,
ivat do~ tookomett learen mnoet.
Ibe volgor lde elcnvoudige cijfers mno-
een denI gro"ei van het stooms~chip
rlaitlelijk inaknlc .. O~n te toonlenl, drt
ons lanrd flink mndulrl ct,, plaatseu wij
cor de maitoni bij van d otrnn
clie! in grootte als vier~de schip, mgl~rt
oip te Maucri itn, ia e eerste in de rij.

Sava;nrnah lI~nuritantal~ IRttenhan~l


1S18

T,~lon t s.is 1.H~outo rg t. 300 t(,n


20c.X8 ,, 34 ,
.14.>:~ a.,
430an'io tcn ~37190c toll


Tralnsatlantique, die stant en vai-lt
mret de~n hijslag vau hoet F~ransche
Gouvernlemenlt.) IBo\-nenin stnat de
Holandcherunatschappyi, dle K~o.
ninklijke WVest-Indische maitildienst,
in zedtr na;uw verband~c met do~ ov-e.
rige" Ne rl I a ndIsche st~ooni vearit lij oen,
zoodat deze Hllen elka:ar hijstn~ai,
enI helpn" waarP lilt. moce~lik is \oor,
al1 ulett do~or-renchlten. Het zarl due
ze~ker niet onmiogelijk ziju, de Ne.
de~~r]rnlandsebe scheepvaart~ int de WTe~st-
In:IischsF wa~teren krachtig uit to brei.
dlen en inldien dit gebeurt, kan men
zeker ziju vain eenre so~lirde wvijze v~n
anovr~atteni, walt ailH ietS flink wo~rdt
anage~tpo kt, dan ishIet 't groocthledlrij f
va~n reede~rijen in Nederl~nd.
Hiiermnede meen ik; ilfdoend~ to hteb-
benl aangretoond, datr van ulgo
wat g~roots te maiken i~. I
Ev\engroed als Carth~ago, plaMnting van bet ruiniiatnur staaltje
P'hoeniiciiM, tot cingekendei bIloei is
wesrteien~, zal het mooiktunetten
zijii omi vau r~riCoaso det kl!ine ko-
lonie vani het kleinle Nederlatnd, eene
W\ERELDHA.VEN te mklen,.
Evii~enge als G;enius her-leef~le na
d~e opening van liet Su PZ-ka~naul,
zal ook CaAc;An, kunnren met~:utEve
bij de opening vani liet Pranama-
kanaal.
E:veng~oed als Sijigapore' hot mid-
do~lpunt der kuistruiart van deni on-
ligg~endenl archip~el on de grootstc
ovct~erscpheephae n van G)ost-AziiB is
gew~orden, zal het mogelijk zijo Co
Ha~u.\o te maken tot WFrAPETLPla..LPS
van Columbia, Venezuela en Haiti
cen eeD OVr~ltS('HEEPHlAVEN? vOOF ;Illie
groncte transatlantische lijoen.
D)och wonder inspanning va de


Nedetrilandsebe rrgeeringr is zulks~ nit
mage~tlijk. Elr zal emne samenwe-trking
moneten zijri tass~'1EheU don1 handrl, Io
schrreepralart enl de r~egeeringS. 110 r)-
gceeringS zal root e offers~ run eten l
brengen; mcln sp~irgele? ziic ann her
vo~orb-eeld van n uog ae-
wrerken zulleni ten~ kosteni can gro->- -
te solumen gehisH mtlcent l n~itgevourd
w\orden, steigersr, koenipeeen

ting, sou t wanterd ist illeetrd~rerie of
diep~boringen naar1 ar~tesisch atr,
stoomkranen, ko rtomr ;rne irc.
ting5en, die in zeene heaven oig
zijn. zullen meleten wordlenan e
legd1. Reclarme over de hleele wereld li
zal leder, die wroLt met scheep~v~irort
to mal~kenl heeft, moete~n omr
macInI matken op, de gunstige i
ging~z on voor~treffelijke hvnnih
ting~en. VTerder za~l die regering ze.
ke~r verplicht zijni de ear~ste jaron
mo\re subsfidie~s to geve~n omn kust-
vaaifrt-lijnen in hiet leveni to roelen
me~ C~urano~( als bas~is om1 aldlus
passagiers enI gSoeder~en olokn
lioin w~eg i CuraganO to noenwie;
a llereerst zatl e(llca stoommar ;1; tlIjo I
C~olon-Clrartaena;-Sabanill (a-Cranc: l

C;o( umoCtet n word~Pu gesHchaplen, doch
eene ~ ij orl Cu, .Imna~l~l ica en zr
D~e allermueesta zorre mee~t bes~teed
wor~dir ann hlet ini het lev~en roe-
pen" van NedeFrlaindschee lijnieu \an
uit~ CuraC;Lo nwar Chjil en ntaar San
IFTabeisco et YOuucnuer inr Cianntla,
Waar t egen wcoord ig reedls stoocln-
v~irtijnllbes:tuall, die Curaglno
\erbiodfen met. SFne-York;. Ned~rilad,
Getnua, en IBarceloan~ zal datl, als


PARAk NIROS Y ADULTS.

"'Los magnificons resultado~s que dinda~mente obtengo en mi
pr~ctica con et useo de la EmzulaSirn de Scott Legitimna me hacen
recomendarls como superior B todas Lasr otusa emuelsones. '
Haba~na, Gaba. DR. ENRIQU8 PERDOMO.
Todo frasoo de emulni6n do ~seeite de hfgado do becalso
que no lieve adherida on la cublertsl Tnueetra Iluarea de fLSbrics
represe~tedsf ~Yr 7! "!iOrabre 3!evando anl gran ac~aow A i
cuestas,"~ debe consderarice como unn imitacian inferior, mal
preparada, hecha do ingreiieutes baratos, que srolo beneficia
al c~omerciante qu;e la vende.

SCOTT &r BOWNE, QUtlMSICS, NUEVA YORK. .9

- -- -,---


ljn edel pogen met goeden uitslag
-ordiin bekroond, moge de Regee-
Ing ini Nederland haar volle aau-
achit schenken aan zijne alleszins
elangrijke lezingr.
Hetl volijverigfe Bestuur der Groep~
urinamne van het Ai. N. V. deelt mn een
asehrift achiter de lezing mede, dat
e IIcer H~. I)OY-ER, 1.Denieur etc.
uHim een ja~ar geledeu bl]j het Hiestuur
"an Surinamne eene Nota beeft inge~-
tienl, weanriu deze heer in onger-eer
;elijk~en zin als de; Heer Lostaxs het-
elf de denkh>teeld besprak. WTij hopren,
Iat he~t aanI het Gr'oepsbetau~lr mIo..
te ge~lulkkn deze Nota in7 druki te
loen ve.rschlijnen en houden1 ons r-oor
oezending dal~arran b~eleefd as nbeyo-
en, oreencliten danok brengiend aani
:-enoematf Craepsbestuurt~Irvoorhet toe-
ren~denl der lezing vani den Heer Lo;

M~uzictk.

Die Mlilitaire Ku~pel beeft den mioed~
iiet, lateD zaklken un de ouderr-on-
ten teleurstellingc, ov-ertuigd dazt de-
:e te wijten was aan de omstandio-.
reeden rn niet naun gebrek aan bie-
angstelline h~iji et P'ubliek.
T~oelmdeli ~ a~ondl werd wTeder v-ol-
rens een rijk~ prnrogra.m een zeer mooi
onecert gegeSFven :aan den W'aterkantl
)vezije. etvrengdrte beg~roetten
v-il de eer~ste ult~-~~~roerigva een nieuiv
~tuik: llursion~ (Ouv~rtulre) van ZIEG;-

Dankhcet uigin~g.

IIn dank ontrang~en van de, H-eeven
.\rllr r-\ INE E o~vs ag~enten der Bald-
cwin oma vers~chllllden reclamie -
ke~nten n no tivee muzliekta~tk-
ken dlezer Firmna, tot aanprijzing ha~-
'rr p~iinuo'T, hll'~OrmoiU ms etc.
K~oloniale R~:and.

\\11sgenls lichte ongesteldhleid wareni
dr zit"iI1i .%. ii"

. I:gerek ~chandebuglenl: Het G eslac ht s-
accijuis, r-itr`oerr~chtl ran zout op, St.
Marl1t inr, ( ebroll i kebelelsti ng en1 Verru n-
nings~reebt. H 'oensdag~R aE. iveder ver-


Legerl.

')e K~apite~in cder ~Infanter~ie 1 E:.
HI~11uilos, C~ommanrldant de~r troepen
PIn van hiet ga~rnizoenn alhier, is, mett
inguag~1 r;an den 4n Junli L. 1., c'er-
v-ol onlth~eren van hiet co mca nd(,
m'e~r die trolpen en van het, gcarni-
zcetn op~ Curaqiao en is; de Kapilitein1
der Infan~terie W-. F. Nt. vANzs1
auirrr nT et he~t COlnlnandement \-our-
nwcld belust.

Stadc~sreinIigin~.
\'n 20) Alei. 12 unr m. tot ,5 Tunii
12 unr w-er-den in hler fiscalaat Icun-
grebracrht :
210) ratteut.

1)oor d~e werklieden van le reinli-
0-i ngs~cnunijssie \ver~den ult verschlil-
Ien kocraleni en erven nanl det Over-
zijdec 216i karr1eni r-unnis verwijd~erd ;
ctp Pietelrmaai en Mlonteb~erde 90(
karr~en; zoomuede eenle erroote hioe-
\-elbeida :ulle likken vur op~edig-
,,endce grrandelcn in hiet stadrsdlistrict
"ver~de/d oor middel \-an kruiw~agens
int zee enewoIrpn; de zeekiant vann de~
zuid us? vanr hert sta~dsdiStrijct werd
schouon o-ehoudecn.
I~oor cLe meerd~ere aaRngeh u rdet
a~er~kliedlen voor ruarraintainie-mannt-
regeleu woerden unit slopplenl, stegren
b~illenplianteen, inl de Willemlstad eri
van hot, plein heuoourden, en W~oosten
de W~ilhlehninau-sr::o ol 107i karren vnil-
nis enl a-fbrankl v-anr st~eeen en af-
verd hr;t gehelt~te zeestraud laugsH dP
zuidkust inl hett stadsdistrict in orden
rehoudleu, de slachtplalnts elken mior
on greiigden nitgeschrobdl, ter-
vijl d~e ma1:rktpl;a:tsj alwaar versch
viteschl to koop, ior~dt Hnaueh~odeu,
schoon)1 werdTC gehoul~ deul.
Riolen enr goten w~erden nagezien
e~n bevinrden ici,anlsmede de straten,
iva~t reinlheid betreft. naiar wensrch.
I)e mestraalten, ziju uitgeblrand


Katoenicultunri

lu1 dank ontrangenu \;an de VTer
eeniging te~r be~order~ingi der Kantoten-
culltuur mn re Sedlerl. K~olonii~n, No.
10 harer circulaires. D~aaraau oit-
leenen wij het v-olgendle:

lIe gegoerde correspondlenitiior en
o~n dlailrnit \-oort\-loeienle arbeid, in
verandmetde voorgenlomen ka-
toenna~npllantig op het eilantd St.
E~ustatius, die nogr altijd vorderden.
hlebben gielukkigr tot resultaat e
had, dat de katoenalanplant aldaar
nu reeds in pollen giangi is en een
stroveni openhaar is gewonrden, bet-
wrelk de beste v-erw~achltmpeu may1F
doen k~oestereu vo~or hlet welslagenr
d~er culture.


11;l1, Ftodenl on1 blphaf~lltsoll n mt ar~- waRt zichl ini dezelfle I11ite in alle


0 enie hnt~lenUmnble. I in ver~minet mear dIIR'IIel Inhood t
.>e ;- en sw a t verstcte ooestr ooem.
Ieeftle uien ini on sn tr g- .na on I se p Hg.t
(~(louwd upI een1 rots annr :t zeestrand hd e nr.
Irn ;inet upr t(en sChipl on alle z! ijden .

P Hel veiIcrkee voor 't b rie ve Iermer \cr
nasr Aner~ik~a van belaing is, slpreekt E md l t a eeln o
v.anzrelf. En dat zou,'n1 mal~il) w~nt ke~lnne, vogit hiier tie stanit dier vlot~n
betwkicln~t, moge een enke~l vo~orlrbee! rn 0.1t eitr or10-
bewijzcrn. Toen de Ka~iser Wlilhlmr~ II 1!)07.
ill Jluni 1904 Bremerhaven verliet- Stoom-
ficheetot~t zij ;I0t)) p)ostzakken:I~L inl. 1~r)u Landon1c (n zeil- rneg. ton
vokendenmorgenl to Soulthampllton lrpn
~-rlhornen, sta~nd~ dlant Ge1 from\-ll Evail rnitani me 141 7010
12 wag1~one op, arl;' to vachrentti,die~ \.cei; gniicll staten
de p'ost brachit vaRn Groot-It1ittun un 5 nrk.3.99 4(ise

Ostenide en Vlipssingen. In denr yourn- g. .ijk lana 1 7Y400 7
middong braich~teni twe vcll ie 7not lose
waou ngee~n nazelcing. Ile- Ipn y loms
medle be~liell hetl naultal postzakkenc~i I1 un. 1


bloo; to (lcherbourg, wiaur 420'( post-
zakklen Ingen~ to watchten. Ilij he 10 is niog sh hlts een gSeleelte der
\'erla;ten dezter FrIanscheu havreniI~~ ha stoom["\ranit \T'3 bespIraken 1inet, ioe
de Kariser Trithel1 ~Il duns 2340 ankl~ dexe''lfle~ stoo~ de rjideen h~ezmait
kmrr anni boord~, weg~:ien oiing~cre hieftr meit d~izu edon, grootere en klet
h3(000 K~.G. Onej~ rnormr e p'ost k~wanl l n''~ re youtuigocn, vann doe franie, rus'
Iiert allceen uit E'uropa, manw~r oilt Lign slonhoiotenl rn ziivare vra~cht-
I'g?.pte, Kilein-A~ziiP, en zelfs uit Ar- schopenn: tot, (a> k~linie, eglik
gentill. Peo1hlgjged lepho~otjes
rvit is in giroo~te trekke~n dc ouit.- ,.o II' lltte sn~orret~l~e watelrtorrenn ge
niikklino der stoom\ ar. e- ljenn cn rct, a lns
lald iu hokopi~l dit: gebiedt niiet, ;ih. schiptendl soms, grlkahlneerd ini hunr
taIbnvn llb mg oze vbg~i 'rn Iloor de stedge~t tIcrrosenl wanlr-
Iliete meer~l hetent~ ,,dle beheer scherrs. needol zij nlu, vastgemeer~d, eenl gr cio-
so! vanl dleni Ocenan"' en oone r towcn, blulpeloozcr, onh:landigier b~ro-
dfeiij Zich niist meer erhonridrinee orseee. vnnn
diigen dle ~unchit vuanrsterl. vn Ilgo~ hobbe'~n wij nader o n ivik keldl, Iie t

rter haalr neetudl(e lit de d~agenl der valnrt clnye groote halvelnsteden aijui

wij de stIoIamurur t Iiitantns aaiewaeiee, i e u
tiinkl hebbeit n anagedurfar~~l tocon hot plie~ren v'er in isee uitstekePn, als om

ze lselliil niet r1~ei \\irte 2 glr 1,c; "t "Iix"~T "cn e nect ipr Ii n e

foisndt ai I 1 in orlbekenlej niiou. "al re-tds PEen~~ig~S tis iljken, wa.it wij
wIji 187,i nij nei ror 3t eilld IrrLs;clivep aheiruit~ '!o stoolil Op) liet gehieit d v-an schevp-
Cgeriank/en 'r t is altijd moico~clij k, clut enr akn odrous uog in
ne~tr inl to horlen. Alau:r op 'L cogen.- \wcorba~ri:e gis i ngen to ve~rdlitpel
Llik dloen wij neaRr kiruichtcr n Ilce, over b etgeenr bl] voo~rtgezette ont-
zuo\re ;l 1 er 1~ntj 1 .no na Il- \inkkehnglb de Inuaste tookomnst brien
lio cocureew ka teen ijkn. en an.Stutdwin.
di~e 40( o~f ci0 mi~llineni inivoner~s tellen. :
H urnt, enr clit is hert glcoroute vrschl I -== --
punt~ met~ dlen~ t-oestalnd~ van v66r vseret
d~rie eenwenl, alterwrge(~ hee~ft let sciche. EllWleihtr.
vaurtvtr~~ erk r ihru ch i t h-- -

grlootte voornamelijk. Omr zichl dou-r -r8 *
vanI t e ver\'ltuIigen, behc-ef t men :lectsl t
in do~ nionw\\shla.den1 de listen nat to Schelepraart.
fiann m~et h~illnlengeko~men1 ton !itae
V~aretn schopen,; 1 en hiet meicet UT tre:ffce, \Yunt 10i -- 31 Alei litlepen onze ha~ven ;
we~lk ecn modul-e dgljsi lebae:
richltinlgenl ie! gr oote? verkI~ecr~s ivo uou Stoombol toten 20 n
voor den wereldhandlel dloor~r~uiseni (;"oelet~ton 1(

Du nog- afgezien van het proe.
vervoer, doior hiet stoomnsehipI als ~ Totl schepetn,
Prachtraa~rder een nigl~enwee wercllld. 'l rulCt det 50) gbcnlrlccendle do erte
nitivisseling~ on vrlnsn e iew-e innecpn e
~Invetst versechillende vcoorthrenslens~l l he'el vormno l var 113 schiepen v-oor
Inoge~lijk werdf, en wat vroege~r nwtl rle tenanid AlcL
iRlof geld nlcues~t betaa~ld worlde~n,
tha~ns soilus tot In~ge rij an dejj annll IriensFrgso
eigern 'r~oductrr vantland ve(~.Crk~'ri-.
b aar is. E~ea gevolg, dat diopin-S 110rc red ogidet tllDnr. G.
grijp~t zclt's inhoItdogr~elijktscjiloe.n EUS lvrdZianfu


,,knvialnl mt Aiste~l~nka, co~r~nr~ledbf P)adaNg op' 81i jarigeni leeftijd overc
van Chieg~to, s~chap'"ealeesch1 en ledlen.
schlilrdpaddl'enisuep vanl Aufstra;lifi, mlet W\ij coutleelrc lnon an D~e frij~omoZed
A~rgentijulseh vlceschcextralct, rijst vanir het~ vcilge du le vemberll~icht~:


three ult Cey-lon o~n China, puni~ch nrit ails ottidetr van~ admrlinistratit h~ij d~
%itdenl, I~ruin uit Jamnaika, A~rak ult Nedt~. zernmachlt.. TIn dn c~iviorleni diens
Batavial en wij~n kunnen i ef rrggawshj ctrevle

lijk Standlc hc't gr~n;.n ror on1 brood bounc~lge cilandonrl cler olne.
cIens als golvendle arou:1 op, de w~ijde g ouvernurlr van~ die G;ondkunst (S~t.
viakten van~ det korlealstaten der Uniel Geo:r~lge-dl'Elmna); L deed hij inl 1872i;
of in de~ Paninpn:'s vani Argcntiilr inigevolga ve~trdrug tu~ssehenl Engelan'i
O)m rech~tsaurd~igr to zijn, muge onNeerlnd dor olverId rcht d1~ie
\vi1j ech~ter nliot verzw~ijgonl, dat tfit k~olonic nan ert:erlagenc dland G~e
Vervoor niet gehoo~l op, rek~enlingdrrrmntj ashjmnstrdr
Stoom kontij erft hlet zeilsclhijl derllandonl inl Chlina, uit welk; eer
trrul~ggedro ngjenlImet vern~iiet~igd.DaIt vo :l unit hij, ween ijo hooge~
18 Uook bet duerl niet. Zeilers riioeteni leeftijd, eenige~ juire1 geledenl oultsnll

stoomners, voom.1 waanr d~ezo yvour Inzjehdvrcee es


80mmnigc! artikielen1 niet mlet ho~tzellf- do~ne! iverkleni on geschlriften.. \Y:ie keul
de yourdedlcc kunnltenl w-ordienl aanget- o. a. nliet ziinl belangr~ijki Manuarcl o
wend. I~it goldlt 0. a. voor die s;ulpe. Tuterlnationacl Lawic, dutt hreul eene voo,

het hout uit Noordiv~sestelij .\mieri- hct grebiedl vanr het Iluterna tionoa
ka, Fugelsehet koleni betsterndl voor liecht en d~e beauumcrring~ t~t lid v:1
velrre haen~s enz. H~ieruit is ook doe bee ,,Ins~titut de 1)roit Inlternatiornal
g~edeeltelijke herrleving to verklolrenl bezorgdt bierft? H2ij tlei :nanviing vaI
die zich toonit in den sanibo~uw van zijne loopha~nnl \verdi eenl nitge~lcofd
Groote zeilsehlepen. zoculs d~e h~ekendl e pr1ijs 10egeklend aa1-n een door her
V1Jfrnaster Puotoi rn anderre. O~ <1ilt geschrevncl br~ochuire over d~e behan!
cogelnblik nog~ ko enll l op ranid 70 deilng of verzorg~illw van trewoudc e
sttootuscepilen 30 ze~ilers, terwijl de alnnl boord vanl oorlogsschepen
irhoudl cer puscheo stoomylloot vier- tijd vani oorloo-
meal dlie der zeilviojot overtreft, deo Zi;ju borst wa versierd m retl natio
oor~logsache`pen altijd b~uiten r~ekening lunal on buitenlaudschl eremretaal.
9elaten. Cunragao verliest ini den overleden1
En nog Altijd nemnen wrij een toe- cen zluer grootste zonien."
neme~nde uitbreidiwr~ aller handels-
Plte aar. 1)e volg:lende cijfers, W'ij betuig~en 1)r. G1. A1. L,. Fai
tooneni de Nedelallndsch~e ontwikk~e- ousoN onze oprechite deelnemin< i
linK, wearb~lij vaIt op, to merk~len, io~t dit. onh~erstelboa verlie~s.


-


1


,


Onls Verulaw.


zen w\ij hiet volendie:

,.Nolr wirj vanI personen, die de v-er-
godert~ingS vatn denl Koloniullen Road
vanr 2'i Alei j~. .bijivoo~nden, verna men,
is lie gr~oote ro~le you1 den'l hee~r Ilt


()nze collegat zeget troniv\enls zlf, daLt
hlem w-el \anr de r~ed~e ou~tging.'

IDoor dlat orn \eel ontging w~egns
hot anrdnile~lijk sprekenr vanr deni Hear
DEr JoNcKHEEREsc i en w~ij d'e zaakr~ijke
Sredle volledig ivilde!n weer ge~ven eu vis'
m~eer of mir in enr zin zijue~r woordetn.
b~eloo~fdeni wij iin hna~r gehierl, zonals zij in de natu
lenr zal ve~rschlijnen, to zullen ~ecle-
deeien.
In de v-erste verte ucha~ton w-ij er
toen miet aan, d~at nen uit dexse cond
b~ora~tige, e~r~lijkec ver~kinring~ een ar-
gumnent zou smnedet n om oi n met eig;en
I wapenenn op bect lij i Le va~llen en te
dwmingen tot, tlt bekenteuris, dt ;~ois
verF1l1g ,,v-erre van just" is.
Onavollediig, dit hebb~en w\ij zelf rmu-
tor~lijkr verkloardt, voleleige anllval-
hung be~lovend. .
,,VTerre van justt", dat outkennen
vi]l teu Hter~kste.
WaLt wij niiet good v-erwt~con kon-
deni, teekei cndetn wij ook niect op.
\Watl wij neerachrevee~n is oak g-

IBest Inogelijki, dnt in het verkot
verslug va~n deni Verslugg,ever yu
dlen Handc, \annleerr hot in druk ver-
schijnt, soluigiie woor~denl niet go.
vonden zullen worden, die we~l voor-
kometn in one stenogramri. I)at ge-
belurt wel meuer, dat het vorslag
eerier couranlt niet overe~enkomt mTet
hlet officieel n~itgeg~even versly. .
Alaar is deartnede oak h~ewozen,
dat dfe woordelln elke niet in het
officieel verslag1 gevonlden w~ordon
ook niet gesp.rokenl ziji?
TIegenlover bet b~eweren van er-
somen die de ver'gadlerino bij-
wooudel enr ons verslogr verre v-an
juist, viniden, st~aat het oordeel -an
anuderen, die hct we'tl juiSt~ Vondel.


neg ij onzle a tekinego
sh;~reven,, teriv~ijl de red~ce w-eied uit

Het is oak meitt de eersite manon
dat wij ceen nitgeblr~eid~ versIing o'-
mran~kten. E~n slecbts hco ogs t zehleni,
nri 7 ]aR1enn tjds 2 of 3: mallc, heteft
mncr OUS Op eo O~f ;ndlere kles-
no! verg~issingL kn elen w~ijzcen, die
steedls onmtiddel~li j wor~d gordgLe-

el vre~m d, da~t t-in dit ger~l
gieenl bepaakll w~oo rd~ werd ng-
geve~n, maar slechits il 't algernee~cn ge-
zegd: ,,verr~e voin juiist wetergcagereu "
Zulk een anlgemeeneri beaichulrd~iziging
zondler eeniig bew\ijy moeten w\ij o
hieel otn ail afw~ijzen.
IEcu woord1 v~an danlk'

E5en woor~d van annlk, vn op~rechit
ger\oelden danik mognril wij ive~l rwhl-
tenl tot dlen Heer LoIarN.
O)f C:uragn;o voord~eal Zal bfehlal~n
b~ij de op~ening~ vanll het P'larnam-ka-
nau i rorons welee velbe-
sp~lroken vrangstuk, maLar nog: hij
la~nger na~ nw~t n itgemanklkt. Dn.

ZWE'(; dit oud~e Y-rang1stuk, wait ~een
w\einlig up' den achltergro~~ud gLeran~kt
wa~is, nu het niieinwtje vani de d-oor-
gra-ving -der landengte van~1 Paniamn~
er weer of is, wedeIr nam v\oren hreeft
gesciov-en. H~et is gewichtig grenoCO
om het niog tens 11ink in de oogenI
te zieu rn w-int hoe lang~er hoeinner
ann b~elangrijk heid, nu doe worken
ann hett ~anama~.-kanual zoo goed
vo~rder~en.
Wa~t de Heer Lonar~ one mnt~lede
dee~lde over d3e heaven vawn Col)on en
Panum, geet we er en niouwTen
ktijk in die tookomlst. Jammrer, dit
St. Thomalcs niet als mededingier werd
toegelalten, Daar sijn wij hier juist
biet bangrste voor. 't ~igt nog~ be-
ter in de vaart dan Curagao.
M1Aar mliddenlhav~en voor eventuee-
le nieuwe Nederlandsche IIjuen kan
Curagn'o toch zekesr wordcn.
Initusschen, wij blijv-en deni Heer
LoM)~AS dankbaa~:r, da~t dle sneo~uwbal
aan het rollen i eb~racht. bloge


.

(


oti-
,

n
I
ri.
ttl

n
n
,,D 8 111tel"
VAN DE COOPERATIVE

Pereeigia en ij~ehei*
Groote sorteering van pita-tou-
wn~e in alle diktea. E~erate kwfaliteit
materials, duurzaam en sterk, goo~d
geolied, bestand tegen water, uit de
hiand b~ewerkt wonder chemische pre.
paraten.
Verkrijghaar ea gros on in detail in
die Alpargat~eria Cooperativa, B3ree-
de Straat N~o. 85, in de Succurs~aa
B~reede St~raat P'uuda vis-a-vis van
het magazijn van den Heer Mlon-
als CoulEL en in de volgende agen--
cia's: HENuari ll~gK NATO, EUSTAQUIO
JERURIUN, Otrabanda, J. J. DE LESON
Wraterkant, Punda. P-. i. HERNANDuEZ
en J. EuIAS GOILO, Berg van Pieter-
mnaai en PASCUAL SER~VAGE Salinja.
Ire Touwalagerij D~e Ruijter neemt
Curagaosche pita-vezel in outrangst
tegen billijken prij 8 mits deze vezels
dehoedanigheden bezitten voor deug-
delijk touw vereincht


Straks noy eenlige zachte, lang-
zaam-roorbi] ruischende tonen. Dan
een treurmarach, dan de nacht......
Zou het waar zijn, dat de een-
held der Gosteoraj ksch-Hongaarache
monarchie staat en valt met Kei-
zer Frans Jozef?


lnegzondon Ileadedeehangen.

COCKTAILS TEUR~APETICOOS *
Las propied~ades a~limenticias y nu-
tritivae de~l aceite do higaudo de ba-
calso dependien eni abrsoluto de las
gr'~casas que entran en lar composi-
ciou natural del aceite. Esytau gra
was son dig~eridas yt asim~iladas con
much~a mu~s facilidad qlue las otras~,
debiao si la presencia ti en el ceite de
b~ucualo de ciertos comipuestos dleri-
vados del higvado, qlue permiteu la
pronta e~mulvdicaci6u del a~ceite por
los fluidos diel est6imago- y haven
qlue su abtsorcciln por la mem~lbruaa
InIucoIS se lleve A el'ecto con misF fr-
cihdadi~ y cou tude r~apid~z qlue la de
angnuna otra g'rusa.
Las g*rasas qlue el aceite de hitgado
de b~aciaLlo contieue, aparte do: au
podetroua facultadc de out~rir, no po-
rjeen nin~un valor terapl6utico-- y los
otros eltiemetos naturalles qune son
parte: de ~su composici~u orgitnica,
exisjten en carutidadesle tan intiuita-
nltlute PeqyuenaM, qlue es im possible
que nilnguuo de ellos pueda, ejercer
enl el aist~ema cualquier efec~to terat-
pdatrico.
Es~ e~vidente: pues -- qucle el aceite de
bacalao eu uu alimnento y nou una mne-
dicinat y que! todas sua virtudes ali-
m~enticiasu e~stdu en las gr~asas qlue en-
tran~ en su composjicidul-y por cou-
siguirlente toda~s las preparac~riones
lue: pretendeu estar hechlad de los
principlios activor3 del aceite yr que se
ofrec'eu c~omo susj sustitutos, son pro-
dlutos fraudluleutos de lar especula-.
clon mnercautil y del charlatanismo.
Diction preparados no coutiecen nin-
g'uua de las propiedadesy nutritivas
y reconstituyeutesy del aceite de h~i-
gadlo dte baealao, porque careceul de
la grazsa, qlue en la parte del aceite
que! nutre y alimenta--su compost-
ci160 tieue much senlejauza con la
de los C;OCKTAILS--y su uso pue-
de ea ocusciones calusar perjuicios
cousiderables A los eufermos por la
grau cantidard de alcohol que inva-
rlab~lemlente contienen-y otrasL sub.
Yabancias narci~ticais como el sulfato
de est~riemnao.
Esas prepar~aciones, que se dicen
contener los principios actives del
aceite de higado de bacalao, son~ ee-
pecialineneu te peligro~sis paira las
criatturas, para los niflos par~a las
j6reneu y sfioras, quienes por su
naturalezat de~icazda y~ temp~era~men-
to especial no pueden resistir sin
er~racnde quebrar~nto pa~ra su salud
los efectos deleterios de~l alcohol, ie
la estricuinaz v otras substancias
eubirgicas. -
El aceite de Higado de Bacalao eg
insustituible comno alimnento-comno
un reconlstituyou~te poderoso de lai
sangrre, de los te~jidos, de los nervios
y de los hiuesos--y el modo mICs ra-
cional de admiinistrarlo. se nolo ha
probado la experriencia de mts de 80
an o~s m dE~os, easI lot EILSOc 1)
SCOTT, qune eat& compuesta del acei-
to mnds puro y de otr~os ingpredieni-
tes .que aumentan considerablemen-


Avert ent sen.


Den 13n. April 11. is mijn gle.
liefde breeder,

De Hoogedelg-estrenge H-eer

J. ]Helenus Ferg~uson
Oud-Mlinister-Resident in China,
lid van het Institut de Droit In-
ternational, ruim 81 jaren ou ,
te Padang overleden.
Curagao, den 2n. Juni 1908.

G. A~. L. FEREGUSON.


H~. M, de Koningin der Nedccerlant en

BFKROOND
to Amster~daml 1883,
,, Antwverpen 1885,
,, Chicago 1893, en
,, C'uragao, Eerste Prij3s Eeret
inedaille, 1904.
Curagao, 1 aterkrant~ tra-
handaz.,0URBBAOA m 1803-1804',
nooa
P. A. EUTVENS, O. P.

format groot 80 .--83 bladz.

Prijs I O,50.

1De opbrenlgst strekt ten voorde~cle
dler nieuwire kerk op Rin~on.

V'erkr-ijg-baar aan de drukkeril
\*an h t
AiPosTOLISCH- VICARIAAT.


onderstaand~ hoof~lartikel vani de I
hiandl van C. L. El. t

Verrukkelijk school is vask de e
avoud.
Schooner, dan de oebtend, w~aar- c
op nogr een droeve, vaalgrijze dag
volgen kan; schooner ook, dan de
mniddag, die al te dikw~ijls de voor- e
bode is van storm en oniveer. 11aar
als de zon zachtkens neetrzinkt inde
violette lichtzee van het We~sten, I
p'rachtio* door goudlen waolkviokken i
omsp'Feed als die diepblauwte hemel
hier en daar met ee~n room-blanke I
wrindreer g~esierd is, dan rusten we I
bewonderead de ocgeni vrenglevol
richitend naar den v-erren gezichiteuxi-
dedan verget~en we gaarne de e
onaangenauamhedle n der verylogren I
stonden......
Niet audrlrrs gast hlet mnet ons men- I
schelijk leven. Wanneer de jeugd
zichizelf rozen in die haren viecht, l
wordt zif vermaaud; geen hng.
klap woner klin k t, als de woerkende,
twoegertnde man hezigr is een eer~-
prijs te verovereni in den leven~sstrijd; )
douch voor de! w-aardige greijed
wordt een jubelliedl gexougren, wordts I
kransen ger-lochtocn en palmnen ge.
sjtrooi.
Terecht heeft eens een dichter ge-
zegd, da het einide des leve~ns des le-
venls kern openlbaart, des levens
krone b~reng~t~.

In breedlen stoet ziju deer dagen
'de worsten opgegaan naar de oude
keizersatad Weenteul om don griljzen,
goedigen alonar~chi Frans Jozef thans
hunne~ houlde to brengen.
E~en zes ti gj nrig rege~eri ubs-j ubileu m
worrDt door het igabshe volk; vau
Oacstenrijk-Hong~rarije met bl~ijden zin
o-evierdl. Van alle kant~en, uit alle
sitreken klaterenr de feestk~lanken~ nar
SchijnbrIunn, wear than dekier
troont met al de beminn lijk-
heid~ zijner jarrn, mnet al1 de goedig.
heidl van drn oudlerdom, muet~ al de
wa~rme lielde va~n eenl bezorgid va.
dcr~hart, mnet al d~e wva;rdigheiid en
w~ijshei varn een keizer. Dos wilde
str~ijal de~r partijeni, de? felle, hu~rts.
toehte~lijk~e k~ampl om ste~lsets en.'ge.
Itiach ten, wordt gestasFkt, afls de
lands~kinderenl, in schoone eendrachlt
niu, nadeiren oni huni lirc van lie~fde
en tranleu to zing~el.
Niemland doorbladert het levensge.
schiedtonisboek vanu den keixer. Alleen
de eerste? bla-dzijdle, de regelen, w~aar.
in verhlaald stuat, hoe deemoedig de d
achttien~jariigre F~rans Jozef de keizers,
kroon ontranlgt, waulrin verhaazld
stanlt, hoe ziju voorgaiugrer-kroon.
d~rager bem een levenspr~ogram als
een patriairchen-ze gen m~egeef t:
,,M\oed, miijri keizer, en vertrouwen l
op Gocl!" die regelen worden nog
eens mlet w~eigerallen gelezen, word~n
ini de binnenlkamer opnienw~ bes~pro.
ken eni verder verteld. .laar vn
decn strijd, die Frans Jozef iedleren
dog~ opoleuw to strijden ha~d, van
de ellendeni en oug~e"lukken, dlie hij
beleve1n moes~t~. zwiigt mnen liever, orn.
dlat meon ini de warmne vrengdSc-koes-
teringr met grang~ dlen killed~ adem
(ler smart vaelt wou~ien rondomi hiet
hioofrd. De eerste! regrele n it het le.
vensb~oek enr -de laat~ste oakl wor.
de~n overdacht eii besproken.
Wa';t zulleu mii dan gaaL~n sp'reken
van vroegere, dlroevige dlagen, iu
alles or1 uitnioodligt slechts naar hct
hieden en bet jongiste verlt~lede te
zien Waartoe zalle~~n wij ons dan
begreken op de verra~derlijke waltereu
der wereld-politiek, nu we wonder
vree~s, zonder omnkijken, kuninen zien
nea;-r d~eo jub~ilaris alleen ? erlne
FransJze' et draen
verte~lle~n ons allerlei intiemledingen~li,-
laten w-e hier eenige levenrsbij zooner.
beden vsn de laatste jaren in herin-
nerwg~ br~engen r!
Alsuden keizer gevraatgd wordlt.,
~waaraan hij zijue ulttstekende gezonl-
heid mneent te moeten danken, dan
is ziju antw~oord eteeds: aani miju
gow~oonte, om 's avonlds vroeg~ naar
bedl te gaan en 's morgens zeer vroeg
op to st~aan.-- Zeer vro~eg, dat is in
den somner vijf unir, in den winter zes
uur! En 'sav\ondsl Ja, ~et gebeirt
wel eenis, dat alleu rustic is mn het
kieizerlijk paleis, wanineer de sovn nog
even de boomBIruinen ini 't Schiin.
brunn-park bestraalt,...Zoo konden
wij deer dagen in Weenschle kran.
Stein lexen, dat de keizer daiags na de


feestelijkheden al om vijf unr aan
st~aatszaken arbeidde. E~en achlt en
LeventigjacriSe!
Schiibruun is een der liefste ver_
blijfpleatsen van Frans Jozef. Niet
lle~en otn de prachti e inrichtin~ van
dlen keizerlijken bure t, om de n et ie
-der seizoen wisselende pnrcht van het
reuzenpark mnaar vooratl, omdat
hij zoo gearne geoiet, van het kleu-
erige schouws el, dat fanoeerend en
Spromenee~rend Weenen den vorstelij.
keln besichouwer biedlt. En ook _
waa8rom he 1Ct verzwijyen ? -- omdat
hij bij iederen rit door het park in
san raki ing komt me~t zi1jn geliefde
onderdanen. Wlanlt degenleu, dio e~n
verzoekschrift aan den keizer te rich-
ten, wetenl dat de voortuin van
k Schainbrunn de geschiktte p~lantsi is
e omn het zelf te bezorgorn. E~n ale zij


hun patpierenl opwerpen naar het rij-
;uig, valgtt de keizer zelf de ver-
!oekschriften op, goedigr-lachend on
den verzookers mood-insprekend.
.11eer dan eens is het gebeurd, dat
de keizer, bij vorstolijk bezoek, het
p~ark beschouwvend, tot ziju kamer-
heeren zei: ,,ILaat de poo~rten inaar
opentuaken, zouder m-enschen is het
park miet eens mooi!'
Van verzoekschiriften gesproken,
daar kan in Oosnt~n rijik- Hongaraje
gean ong~eluk gebeuren, green zieken-
hluis, geent gedenkteekeni, ~geen kerk
wvorden voltooid, zonde~r dat Frans
Jozef eenige gelden daarvoor afstaat-
b~e sorn, door hem ja-arlijks r-oor
wecldadige! doelemdcen g:ebruikt, loopt
over millioenen krone. Ttalloos zjn
dag ook de giebouwen en kerken,
die a9 keizerse naaux dragen, ta~lloos
de scholen en weeshuizenl en zieken-
huizeni, op wier gerels met (terecht!)
guiden letteren pr13jkt: Franz Jozef i.
D~och niet altoos kan hij eeni wel'
ver~dienlde rust genieten eni genoe
lijk zien naar de gedtragingeu van
ainre ouiderdanen......
Somne overwe~ldiguen hcrn opeens de
ouannrgename d agen, die hid beleeft,
maHken de k lei ugees tige wors tel in-
gen der \-olksmenners hemn mismoe-
di. n zijri lauge levenl-dat hem
te~ch gieen zwartzleneer make kon,
al sl~ee de! bliksentl des ongreluis
vaak ziju schoonste idealen tot grul;
zels- in ziju langet leven heeft b-il
geleerd, waarZ~ een bedlroefd hart den
beflten troostkIanivindeni. Waar hij
dien viudt?) In zijn lierk en --in de

V'oor hiet altaar voelt F'rans Jo-
zef zich sterker dani elders, voor
last altar kluaagt hij yrlj zijn noo:
den, vindt hij a~ltoos opheuringr bti
Hemn, die? een mnenschenleven lan?
leed on smarten onwrikh!;aar door'

Jul de Alpene~, le micdden~ van het
teenvoudige volk der be~rgen, gevoelt
hij zich iniisecilue nog better op zijo
plaats. dan in de pralerige hofsra.
len. In de Alpeni outdloet hij zich
\.an zijn vorutelijk tenue en kleedt
sich als jag~rer, Zoo bosschen enr vel
dlen doorkruisend*
Tliet is hem een g~enot, to zien hoe
Je Ailpenlbewrones, in frissche, vroo'
lijk-Zondagr~sebe dracht korenl aan-
gvesneld, als ,,de kteizer! komnt. Dtn
staani de dlorpelingen ee rb i d ig-s til
naast eilk'a~r, de miannen met ont-
bloote hoofden, even-buigend, sorn-
tinicgen schreienld vani vreugat, otndat
k~eizer FraHns weer in hun midden is
De geestelij ken, de jiemeen tehe~stum-- -
de~ren, dle onde.rwijeers, zij gaan
allecui orn met deu keizer als met
eetn beaten vriend. G~een enkele'
geeud stid\efhdoffelijkheid,-- alles een-
voudeken e.1, e
i efd vooral
In de stedenl van zijo uitgestrekt
rijk, ziet F~raus Jozef tich overall
omringd van polidie en soldaten'
om hlen to beschermuen legden het
ana~rch istiuch gespulis, dat te~e n'
Woo rdIg de met ro pole on veil m aak t'
da~t O.osteu rij k-Honga~rije berooven
dur~fde vnr dde tweeldschoorle, bmoe-
-Feli jc-o oe e Ieijzeri a li ksa eti'
-l' rans oze su onve~r~gte ljko gema~-
lin. ~aar io de bireu n waakt het
vok zHl voe r rde levensveiligheiti
va Kij Ieie E de monarch
jisvt zich overgellukkig met die

to Tsaar vanr Ilslandl bracht
io 1903 een bezook san F~ranis
Jozef. Samen wandel~enn zij in de
ometreken van fitirzstegS, door ie-
der~een, die hen ont~muette. eerbiedig r
gegroet.t Teaar Nik~olaas wlist niet
walt hemn overk wamn.,Marmn
IKeizer, --zei bl]-- aat zijt gij geluk.
kig! Hoe b-eerlijk vriJ kiunt reij u be-
wegien in deze schloone lantlen. Ik
kan geeu voetstapk zetten, of poili
tie omringit me. Entoch laat men
mij met met rust. Want voor ceni-
gren tijd wvist iemarnd muij een b~riefje
te overhanndigenq, wearop geschre-
ven stond~, dat sk-zelf een geran
gene z jn zou, zoolang miju volk
niet vriy is! ......
I)e biefde des volks roor F'rans
.lozef- hoe vaak reeds woerd die op
grootsche w~ijze getoond aan de
gansche wereld. Hoe blijkt die ook
nu weer bij dit diamanlten Keizers-
jubt~ilemu tl


Indlerdaad, --- wanoeer de twist
tuegchien de heide rijk~en der mnonar-
chie niet sjoms zoo betreurens w~aar-
dig woedde, eou men Frans Jozefs
land getl ukkig, over grelu kkig: prij.
zen......
1)e zonec zinkc, zinkt.,....
In miat~gouden licht prollen relden
eni wateren, fier beureni de bromen
hlun oubrewogen kruinlen ombloog.
Nog eens orgrelen de voge~klkore in
luid-schat~erlendejubel hlun liedecen
uit......
O)ver de landen galmt, wecelderig-
Ihartstochtelijk, de filunle van het
avond-musiekfeest. Trommeo roffe.
leni, koper schettert, violen juichen.
Biddend, smleekend, zin~gen en her-
hialen de outroerde mienschen-mue.
nigten:

,,G~ott erhalte Franz, den Kaiser,
Useiren guteno Kaiser Franzl".......


't Zourr stelligr veorwonderingr tone.
ten wekkien enl tevenls zeer te betreu.
ren zij u indien het niet tot eene
werlkelijke cultuur kon komien van
die zoo uituemende kattoenisoort~,
d~ie slechts alleen West-Indie kan
voortb~reugren. Nog onlangos bekwra.
mien w] ~ee monster, direct van
een der planters aidaar, wFelke ka.
toen er in een woor~d prachtig uit-
zag, met buitengew-oon lanoge, zijde.
archtigre vezel,
Aangezien onze Ver~enigingr met
hlare circulaire! No. 18 en bij~age
(IBegrooting van deni kaitoeulproef.
aanplant op St. Eustatius) niet het
-*ewenschte doel bereik~te n.1. de oip.
richting eener katoenv~erbouivollder-
neming in den gieest als door den
Heer van ~r~ol, den Gexiraghtebber
v-an het eilanid, bedoeld, hebb~en wij
btbelang a St. E:ustatius on
zijue beyolking~ lanlgs auderen weg
>~ogen te behartigren en z-li olze
'er~eeniging nlu clen planlters stem u
1Jieden door het ter bshkig
sitellen van do0 aunvankelijk benoo-
d igd~je machinierie. D.i~n tengerr\olge
w~or:len bionenikort naar St.. Easta.
tius verzonden:
2" imrovlred self rioting~ Single ac.
tion 11acar~thv Cotton G;ins van
19,0,6i elk en}
1 E'ffeelieve P.k. bij 350 omou te.
linen erminuut, in wtaat am
eventl. 3 flinke g~ins9 te lrijveni, van

\'oorts is het o~nze V'ereenigring
miog~en g~elukken het ,,Tmuperiall ~e-
pa~rtement of A~gricullturet for the
We~st-Ind ies"' te ege om het
voor de aarlplanting op~ St E~ustz-
tius nioodig sijnde kaRtolnzaudI tot
d~enzelfden lagen prijs o~f te geven
alsj tot dusterre uitaluitend our de
aanplantinguen up de Engei~lsehe ei-
itlr~lane Seschiedldo.
Dit lan-tate mag indacrdaad1 een
root, succes heetei eni zal, naanr wij
hiopen, mlet weinig totc~ d itbreidino
der te~elt bijdra~gren, dlaar de zetr
hoog-e prije, dlie n me;! tot nog~ toe
op de niet-E~n e'sche eilanlden ~roor
hlet katoenana~c hadi t, bes te. en,
zonder twijfel mede oorzask wvaq, dat
dte cultuur niet Ran betteekenis won.
Aan Z. Exc. den Grou verneur vin
Curagao beeft onze Vereeniii~ng b~et
verizoek gerichit hiet d ancIh e en to
wcillen leaden, da~t de aainplaintin~en
op St. E'ustatius ook vani G~ou\er-
nemlentsw~ege worden gestMEund, r~ie-
pen daatrtoe de medewerkiin ini vln
den Inspcteur van dfen ILandblouw
in West--IndiB en w-ezen tclvens
ZExc. deo .Minister canKooiu
op bet gyroote helang \an dlien
sjtcu n.
Wij leven fu het ve~rtlcironen, dat
ons verzcek w-el inl ovrerweging zal
ord~ien genomlen, aangemzen wi3, OP
groud vani de rapporten von clen
Ge~zagheb~ber, wel overtairr d ruet~lenen
to mlogern Zijul, dat de kaLtoenterlt
o~p St. Eustatius geen onuzekere~ toe-
komet teg~emost gnats
Het is nu wel erg jamm~er, dat
St. Eustatius n~iet een grouter ei-
land is, dcuch wraar dit eiland( croe-
ger een teer werlgesteld stuk~le land
was, het in dlen loop, der jaren ech-
ter sterk is achteruitgegaan eg
thans grrootendfeals in armoedle ve~r-
\allen is, zou biet toch scene groote
voldoening zijn ale de than t~r
hianl gernomen ktoe~~neultuur~ bet ex-
]land w~eer tot zijoeu troegeren rijk-
dom zou kunnen terugbrengen
Van hett Gouvernemenet \an Cura-
gao ontvingen wij deer dagenl tw'ee
staaltjes katoen afkometigi ran het
eilandl Curaqao.
Derze katoen wo~rdt niet, greculti-
v-eerd, matar groeit in bet wvild. Zii
is van zeer mooie qualiteit en met
een buitengewone v-ezellengte. ~e
verel is zeer zach t en zi d eachlt ig
en hereikt eene lengteraun31-36mU. \
Is het wonder dlat, eaur dlergelijke
prachtige katoo~n in het wild groeit,
wij nog steeds de beste verwachtin-
glen voor de katorencultuur onzer
West-Indische eilatndeni mogen blijren
koesteren I
Het ~eeige bezwasar voor het~ eiland
Curagao is, dat de regfeov~al adF\r
zeer geringr is, dloch waar w'iJ do
bewijazen htebben dat d-e ground bui
tengewoon geschikt is roor dle ka-
toencultuur, zou bet ze~er zeker van


groot belang zijn do~or het aanleg-
genl van g~oede irrigawtiewerken aan
dit bezwanrr tegemoet to komnen.
Hiet zal U niet onbekend zijn Ae-
bleven, dat in het begin van M~airt
bet eiland St. MJARTIN door een or
haaln zee~r geteisterd werf.
Wij yr~eeten terstand roor de al
dear zich meer en mneer ultbreidende
katoencultunr, maar ontvingen daar
o mtreu tgel uk kigg een en kel ongu nstio
ra pport. Zelfsh leefle tij deus hnt ood
weer ter reed~e liggeudle balrrk met een~
ladin van ov-er de hondeed balen ka
toen aoor dlen orkaan gesp~aard."

E3 1i8 1 41114 ll L

OOSTECT~RIJK
Naar aanleiding vani het Reizerlijb
jublleumn verscheen in D~e M~ansbod~


LONGMCi~AN & TIART~prP
iew voqic, U. s
*f rents Por J

Soublette et Fdls,
HOrPPHOTilOGRAPEN
VANJ


IRschifviag.

Allen, die de p~lantage St. Marine
(a) Hlif w-enlschen to koopen, wor-
den verzochit bminen vyjftien da-gecn
hlunne voorstallen bij de B~ank schrif.
telijk inl to dienei.
D~e Bannk ziet~ ook gaarne bionen


1


yelijken termijn tegemoet voorstel-
00n tot aankoop vanr het Zo~ut, dat Adver-teert steeds
tot gariren ge8reed id in de baRkken.
Ipe Voorzitter' n
C. S. Goustusr J P~z. Amlig00 (11 CurTR(O,

Drakker: *e net geee
hlollandsche bladen in
aLsPREDO P. SINTIAGOi d, %eoloRie*
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs