Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00025
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: May 23, 1908
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00025
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 1 MBs ) ( PDF )


Full Text


Dtl~r~-U ~---- -~-L~mm~m~~l----~----lr~s~arnuP ----~~-~Mn~csl-~lc~- ~P-~aru~u: ~ ~ I I I I -rm IIII Is II - I


DI


iit Bladt verschiint rlelke ZaLterdtnl. 1: is Couratnt a~ki ta. siali toer dlia Sabra.
\licllnneentsprijs v-oor Curagn:;o, Hnie rb BUREAUX V AN DIT BLAD Siu prija di abonnemlent ta ti. 2,-- pa tr 8 lunnL
a lde Bovenwvindsche eilandeu 1Per drie nuxaanden ag adlni
!1i 0- It southertaLiln, P'a lug~ar~nan for Curacao, Bconaire, Airuba, St. Alar-
a ti~ni I 11perit rfi. 0,-REDACTIE Waterkant, Otrabanda, No. 223 ti (. .), St. Enstatius i Saba (1. 10,- pa anjat.
in ollder~lijke nummersl~ fl. ( .1 : On numtero sol fl. (),105.
r'i s- der Adve\-rte~nt~; ii va2n 1-- 7 regels5 f0,30. ViOor el- Al)INBISTRATIE: Plein Concordia, No. 129, Pietermaai ^}' Bnet'sodi 1. te a reel f 0,50, cada regye~ l tu
k -a~ reel meelr 1, ets.


vcl~ % rln~tfCuraigaoit 22 ei.


O~pvoeding.

231 Alaa~rt trad~ de Heer 1)r. J. HT.
u;irr.ing, pr.ivaaft, decent in de pae.
ding..giek ;nan dr univePrsiteit t~e ml-
sterdam;,l, to Nijmegren op met hiet 011'
dclorwarlp ,,(,ver Zenuwauchtigrheid on
Zichi heroepend op de bekende re.
clevaerring, door prliebssor Jelgecrlnux.
"1p bet Inlte~rnatiolnaal Psychologrisch
( otlnlrs ultgespr~lOken~I, Zeide1 spr~eker,
I at der zenowa'Lchtigheid onzer. da
?ecn murder de volw-Nssenen, ijet~ to
\Tijen i annintellectueele overbyl-
meli !e mogielijkheid bestaat wel is
\vn:.. Ilat men te veel wverkt: maar
',ver Iet algemeen is dit niiet de
"crmai~k vani zernuwaebtigh~~eld. Niet
'Ir ;rbacld-zelf meHrF de mnoreele be
rrlei Ii ngsverschij uselen ervanvreroo~r-
t\ enr de zenuwachtigSheid bij den
lI xrvasren n de an sten, de teleur-
strl lngen en andere moreele eig""'
z Sppeiillrn, zjednar de or~Ozaken der
e~nowa;c~htiglbeidl biji 1olwa~sis~etten d
1),n or s eeh~ ex- d lt L~j t ki d -
Iv41 Zellnwa;c t frid in ij Iitlind kan
\lji on intellectueeleo overlarling, Nn
.vpertro~phie to wijten zipi.
1)e oorzsakeni van de zenuwachtigr-
Iriel bij1 het kinid schmilen inl de schiool
e"n 11) hate huisgezin. ')e onide paedal-
oven~rl waren van ourdeel, dat let
ndrwrrin van h~ef kind 700 vrorg
inoeljkmoest begainnen. Er was
Kteed~cS tacn grens. men kon eeli kind
0 els wrieg moeilijk gaan leeren lezen
rn schlrijve~n; maar als dexet he~eren
hi2 gekull ndhdden, -ze haddenlhet
f'l or gordaan. Efn er zidn voorbeel- .
'ler genoegr, dat het ondefrwijs voor
kl 1inrleren met de 2 of 3 jaren be-

ItFlt is de groote verdienste vai
IousseaIu erop gewezen tor bebben,
iHt inl het onderwi]s miet als stelregel
~'loorrt te gielden: men kan niet to
\rran begrinnen, maatr vceeleer: al
Disnt:anl ook hier grenzen-mann kan
4et toj laat beginnen.
D~ezc laat~ste regrel is in ieder geval
'''el dichter bij do wearheid dan ie
cets"t. ie moderne wetenschap be-
1tit rde opvatting van Rlousseau.
toe twrsenrten groeien volgens de! mrees-
tc ple~erren tot het 10e jaar, ande-
Iril zegglen tot~ le Fluberteitsijaren.
ea4r hi;erover ziJn ziJ het allen eens:
at~ t(,t 1 A 8 jarenl een zeerl snrelle
reelc~ dier hersenen plants hieeft en
1;:1I rna nn plotsehonge, zeer -terke
\lt rminderingn optreedt. Eni nu is bet
~oeh dunidelijk, datt menl een orgfln t
er ~t meet., g~aa oefenen, v-oordatt h~t
ergoed onl wel is. Tot het 7e en 8t-
jnt mosct dan cok de quiver mpch~-
S'iche~ ontw kkelingr bij het kind op
dervoorgrond staan. D~e zintuigen

OP UDENI~ YESU IUS.

a mannen der w~etenschap op hun
Ilot hi~j den Vesuvius telkens wreer
Pare ~huw~end hun stem verheffen,
in de zoo, zwaaltr beproefdle berol-
reidp op~ raietlwe onheilen voor te be-
ien, Is een beschrijving der geva.
kep' wLAarnan de vulkaan-onderzoe-
"8 Z~ich mnoeten blootstellen om ann
de atuar haiar geheimen to outruk-
]enl doil menschheid b~ijtijds to
kan non wijzen op naderende rampen,
asis ijaondler belang. D~e voormialge
l euiet ensrvt ruvan professor Mateucci in
PeauiusobervtorumFrank
l'erret verhaalt in ,,Thre TPbold4
hedek enke~le belangSrijkte bijzonder-
l'edenl van de dagelij ksche wrerizaam-
Hu\n viv den vulkiaan-onderzoeker.
tel e ijks een heroep is er, dat zoo-
bree zeldzame indrukken met zich
bporaf hIle duisternis van den nacht
toodecj jl dle waarnemino- der lich-
liht-e duarschoven een Ibelder dagr-
Il et dog ibbij den zwarten aschre-


moote~n gescherp~t wrden. 1,1an be-
giint niiet d~e eigenlijk! studlie maar
hiet inlstud~erero der organen, het ge-
schiikt mauken der herseneu voor ha-
re! verde're t:ank.
miern nou senses onize schioolop~lei-
ding~ geheel te kor~t. Yoor htit Re jaar
,doet de school al het mogelijke om
ide opm"er~kingaga:; ve der kindleren to
onderd~rukke~n. Spr. vrecest, dat het
ondrwltiijzere vreernd zal klinkeni, n~aar
hiij wil ~r toch mlett alleni natdruk op
\vijzen,. dat b~ij hiet ondjerwija van 7
tot 10! jaren het mtchianisc~he op d~en
voorgrond moet staan. I)e tegen.
woorrdige methode van vetrklrren,
nogceons verkilaren en wTeder' verkla-
renm is geheel v~r~kerd~t. LasHt een jon-
gen can rekenlsom m~ken, hijj zul de
op'lossing~ spoedlig hebe.aar
yr~an hem nu: hoe hebt ge~t dat ge-
daian, en de armne knaap zit lett den
rnondl vol talnd~en. Dat onize Hol.
landsclie jong~ens Ineg kunnen reke.
line kout~ niet ad~,r, doch orldanks
de schiool. Hect komt, omda~;t zij v-an).
L1. Heer ren buitouge~vone b~egadd. l
heidl voor het rekenlen hiebbeu gekre-
gonii, real better dan D~uitabters en
Franschen en bijua evengroedl als En~-
gelschenl en Amierikanen-
G~elukkig beeft het kindi een na-
tu nrlijke- v-eiligheidsklep terge n de
ove~rlading, die van al datC verkla~en
het gevolgS zou moeten zijn: de on-
oplettend heidl. E~n voo~r zotover de
niodernie foltelrmiddelen dlit toelaten,
mankt het van dio! veilighe~idlskleI
een ruim giebruik. Hett krind to~t op
let tend heid, tot erbij-zijor-net-den-
grest dwingeu, kran men niet. Hoe-
.---cersare-hecrert blen, daittteen kndleen
g~ezicht trekt also het oplet, doet
alsof~ het erbij is.
Het ongeluk is echter, dat w13 ny
alle mnogelijkre mroeite doen omn die
vei lighleid sklepl icht te stopp~en. I)aar-
toe worden allerlei. kunstmu~ldelen
sar-ngewend. E~en dler ergeste vijanden
van het kind in deze is wel: de ijdel*
beid der auders, die w~illen, dat hun
kind mret bij auderen sal achter
stHaan.
Zeker er zijn burg~erg~ezirnen wiaar
hiet kind beslist op tijd klaar m~oet
zijni met zijne se toolou twikIkelinS,
viaur green jaartje or at kan. Eno dat
is ongfelukkig gLenoeg. ,\laar vaak
ook is het lout~er ij~delheid, die de
ouders hun kjinderen doet pijuige~n-
Spr. heeft een burgerg~ezin gek~endc-
en dit was er een ult dlen zbgr geg~oe.
Jen bargerstand dat. al ziju hoop
had gesteld op zijn cenigen zoon,
Deze jof'gen hieeft, toen hiij b~ezig w~as
voor zijn arts-exlamen to stud~eeren,
zelfmoo~rd gepleagd.l Hij sneed zich
dr pol~sen door.
Ziju moeder, die onreaa v-ermoed-
die, snelde naar b~oven, naa-r de ka-
mer van haar zoon en voucd hem
daor met doorgSesnedenl poleen. Toen
de zoon de Inoeder zag;, sprong hij
nit bet raam, ma~ar die moede~r had
rneg juist gelegenhleid hiemr bij de ar. -
men to grijp~en. O~p het hulpgetro! p


ijen cen een donk~ere nacht. in de
nabijheid van bruisqende~ vuurmassa's
kunnen ijakoude winden de ledemA-
ten verstijven; dan weer, w~anneer
men nog: boven de grens van den
plantesigroei staaHt en benedlen gIroo.
to sneo~uwelden liggen, bnelnemen gloel-
ende dampen den adem. En bij deze
uitersiten mooten gassenl worden op
grevangen ter outledin~g, de temper~a-
Fuur van den toornigen he~rgreus
mnoet gemneten wrorden, miet den ste-
thoscoo dringt de nasp~oring diep
in het lart va~n den krater. Onder
vindingi on teg~enwoordigfheid van
gSeest healiseen diktvijls over blet le-
ven van den waarnelmer. E~ea ver-
siche lavustroom moet, worden over-
rebredlen; een gedeeltelijke afkoeling
hleeft san do opperylakte een siteen.
ach tige korst gerormd. Ze is niet
hard, ze glijdt en drijft loogzaam
voort op de stroomenlde gloeiende
muassa, die hel rood blink tusischen
de losse verkoolde stemnen. Een en- a
kele onzekere stap kan den dood I
tengrevolge hebbe~n.
Ik hermnner mij nog en nacht ge-
durende de laatste uitbarsting van
den Vesuvius. Hot verblijf in bet ob.


sneblle die \adelr to~e an:r ziju zoon
la~ngs de buitellzijde melt behu!p van
een ladt-der te recdden~l rnaar terwiji
hij hiertoo? aanstaltenr maak~te was
doP jongen dlood gebinled -dood ge-
bloed inl de armen zijner mIneder.
Spreketr kan de ve~rzokeringr even,
dlat tit tragischle ge\ l alleen to wij-
ten wasf aa;n hett feit. da~t de oud~ers r
uit ijdelhetid hunir zuoo eeni intellec-
tueel h~l~eroo haddlen opgedronren,
waaurtoe hij niet geschiikt wa8.
Enr zoo zijn er talicouze govallen.
Niet alle loop~en zoo tragisch af als
dit,, maar bijua st~eels worden le
mnenschen, die ziGO ge..wsongen wor-
den, greknakt. en gebroc-kel.
Waaroml tochi onze kinlderenl opge'
olfferd ;ian ee~n mnoedergril, een con-
ventie, eeni ijdelhei shogripl, Waarons
kurnnon zij, die v-oor intellectueele
bercepen nijst gerschikt zijn, niet wor
detn opgeleidl \oor rne~r mechanische
heroe~pen?' H at zou r;n de bovenbe-
doelde jongenl erbij verlor~en hebben,
als hij b~ijv. Fen rerza.tnm molubelina-
ker warule greworden? '
Is de handena~~irbeidf dan een schan-
Hiermede was spr. aan het twfeedo
deel zijner voordrachit gFekom~en : het
kind in het huisg~ezin.
H-et buisgezin d raingt nog meet
s~chuldI aani de zenuwachtirl~gheid d-r
kinderenl dan! de~ school .
Eeni zenowar chtige vad~er en moe~ler
lhebben natuurlijk grootere kans ze-
nowalchtiger kindleren ;e verwek~ken
cdanr ulenschen mect nonau~le zcnu-
\venl. Jlaa~r cNok diti isri l you nodlot
Aanwrexgi zijudle kilng;.e ;y*,n manuwr-
achtigheid kunnien onlerdtr~ukt wor-
deni. Dat is eene taak van het huis-
ge~zin. Eni~ eenl anrder~eis: geen zenuwr-
alchtigeL k;~ind'erlen 10akeni. Want
Omr die taak te vervullen is hiet
noodig reeds zeer vroe# te beg~inrnen.
Wanrt, geldlt varn de intellectnteele
oproedingl, dat hiet er nooit be laat
ro~or is, v-oor de mnor~eele geldt just
het tegendeel: dat het er nooit to
.vroeg voor is*
SEigeolijk mioet de moreele opro~e-
dling reeds v66r biet howelijk b~eain-
nen. WTillenl gebuwden geen zeuuwach-
tige k~inderetu hebben, dan lmeet bij
hlet besl~uit tot -bu welijk wreder-
zijds nauwTlettendl acht worden ge-
slaenei op de per~soon, die mnen huwvt.
Al~les waiarop diet gelet, is niet
in 't kiort te omsehrijven. Mlaur over
O~n ding zijn alle psychiators het
tegenwoordig w~el eens: dat n..L het
alcoh !olgebrt~'ui k v6r et hu welij k,
vooratl het greregfeld alcoholgetb~ruik
en hiet gebraik v66ur de conicetltic de
kainseni op zeoruwachtighleid bij de
kinlderen aanzienlijk4 vermneerdert.
Da;t voor de kindleren self, zeker
tot de puberteitsjalren, maar uok
nog9 diearnai, bert a.lcohnolgebuik- o(k
inl den vormn van bier of wiju, ver~-
dlerfelijk is, staat eveneens vast. H~et-
zelfde kan g:ezegd worden van het t
r~oo ken-


servatorium w-as onmogertlijk; bet b-e-
woog zich als een boat op de gol-
Sven. Wij stooden buitenl met over
be~t boofd ges~lagren mantels midd~n
l een .steenre~gcn. IEen kara~binier
,bukte zich, omi een steen op to ra-
pen; hij wierp hem w~egS, dear hij
to heet was. Op hetzelfde oogenblik
viel er een steen op Lijl h~oofd, tee-
lukkig wa~s het lavablo~k, maar klein-
maawzr de karabinier bukte zich niiet
meer; als9 eenl kaars, wonder zich to
beivegen bleef hij staan. Do! mantels
waren een voortreffelijkel bescherming
tegenii daten~elVUUr van kleine steenlen,
maar, toen het kaliber rooter werd,
moesten wij vluchten. Onder een re.
,reni van zes pond zwar~e steenen ren-
den we voort, totdat we! een plaats
vondien, waar wre beveiligd waren.
In MIei van het vongae jtaar bij de
Stromboli-u itbarstingi wrilde ik een
voornitateken~de rots bereiken omn en-
kele wvaarnemintgen to doen outrent.
de uitbarsting;, die alleen van dit
~punt uit gredaan konden w~orden. Ik '
vroeg mijn gids of het mogelijk was1;
hij troki de schouders op enzei:,,als
u goat, zal ik u begeleiden, wij zullen
samen sterven." Ik verklaarde nog


chische. Jlaar evenals het noodig is
dit in het physiek~e met verstand te
doen, moet het ook met bet~ psy-chi-
sche zoo gesch eden. G~een velrtreete-
ngmaarr ook geen hardr-ochtigheid.c1
lu dit verbana komt spreker krrchr-
tig" en miet nadruk op teen een aul-
lermis~selijkst v-erschilnsel va~n onizen
tijd: de kindercouranteo, die pr zocl
gehleel op herekendf ziju de beclang-
stelling ran het kind iu zich ze~lf annI
to wakkeren.
Spr. begrijpt niet hoe mensc~ebe de~
aeweldige verantw~oordel~ijkhid~c o-nI
hrt verspreiden van dergelijker dir:
greo op zich durven Demen. Oak~ but,
Inedenemen v-an jeurdige kinderrenr
op reizen naar badlplaat~seni In Zwil-
serlandl keurt sp~r. streng of. Datr
\verkt~ die ellendigre geblase rdhi lr l
in de handl, w~elke het kind, (,p rijpon~l
leeftijd gek~omen, hiet genot ini In-ri
schioone ointneemt.
B~ij het bezoek; van epn ins~ttejllte
voor jonge dames vroeg~ spr. al gal
woonlijk om de opstellen. Iliezrr l
handelden toevallig den vRcarenatiti,;
enl de Zoncdagav~iering. Het :.irl slr'.
o~p, hoev-ele mneisjesj tijdens de( va~cjle..
tie mece warren gees pvrer:
zen, on ho! w-einigr ze daar\rin be bi
den meegenomen.
..110eten we dus het kind lelarren ph)'.v
sieke p~ijn, psyrchischie smart. inl wSI
onreebt to verduren --- w-ant iook rlit
is noodlig, daa~r h~t, kindl er angelijks~
niede in ananraking a Fmn dens zijn leven en uiet de couirchi.
]ljder mn~~r de our~chtbed~~\rijve ~r-
scIhead wordlt teens mioer heri go.t
werd wOrdon 4Ann trrrbt, get n1
zasmheid on ordie.
Over doe tuchtetloosheid wo,:I:*d I'-
riodiek gekloa~gd, maa~r mnv
geet, dat ze? vooral hieraanl tr \-ij
ten is, dat wij ons zelf niet and :-ri
turnt hebbeu.
VaHn nature neigt een kinl 1~l at
hoo0rzaaBmbecid wa~nt hiet westt z bl
h-ulpbehoevend~. Men mnoet er; iin er.
bo~orzaamberd opleiden, Initr ii
slarnfechheid .
E'n hicr rlstt een groot ii'r!l li. r
verantwcoordelijkh Ieid op, de in It, .t: :
rader. Mlet alle kracht komri~ pr. er
.tegen op, dat de taak der ol'\ool line~
Svooral bij de vr~ouw zonl herusliter
In~teg~endee~l. de ullan is mleer res'~.llhHt
vorde op~voedingsrtaak Ion de
vron~. O~ngelukkig bezt ki~nd. rint zi~,
mloeder mlist, ong~elukkigerr her~ khi 0,
dat ziju va-tder m~ist. D.e vrou\riv n wer
ken~ de gemakzucht der mannon us i
lie hanrrd door all##n te wi'llenl orce-'):
dPIn. 110 manI meetb do grooice hiiie
trelkkel, de -rosuw moet d-ie li(ijrm;r
irl de dtl~ails niitwcerken. E~n dir L,:ri
de mAn zelfs bij de drakste hre a(rl.;
bezigihreden. Wa'ut joist deze bez7izho(
den werkken den eelrbiFd b~ij her k~indl.
G~~oklukig bet k~ind dult ~een wotr~kne-
men vad~er hee~ft \i'erkt ie mar~! n il-r
Irnede aan de ri-oprodingr, dori (nt.
st not ltter a~lS de tijjjd gkninon~l is.
waarOp de zoon z1Jij vaider :Ils o~n-
d~eren vriend gent beRchouwen.~ 1 em;


worden opengereten eni blortllcl..
Slechts zestig meter. miaar en we(
ini de dauiternis eo onzekerhrlmt EnnP
k~omnpuls ebruiken was ounolgepllij:
men kon niets zien. D~e vijfr~i seenr
schen werden ten slotte miet onI tonwl\
ann elkaar fclbowlen; het eindsp ble..f
bii die barakkenpoort en anoi wonrl-
heldo die menschienketting doo~rr (1p
nachlt t~otd~t eindelijk na nloz
vergeefdche pogingen drvn
hiet observatoriumu hereikt w~as. Alverr
dlood d,7n levend kwaamen wec a\nn.
leder had de dampen ignea
meanr bet was~ onmogeFllik orf
to verkrijgren, daa,.r hoet atna toe~stc
len onthrak. A~cht nur lang b~rash
ten wi1j in de giftige atmo pheal~t r
door, om de lamp donaoten \.n;inkke
zand en aIseh sn mankton hort \.t-
trek dondler. Te middernacht kreen1,~
de winrd en de damnperl oingen mitrr.
Bahalve een jong mensch over1cf.i
den w-e allen deze vesljemn
Frank Perret, verh-aalt aog eonr -*,-
vaarlijke expeditie, die profess<1.x~:
l1ateucci met hem en drie I;1:iarr n
nerR noFr dobo vncn oa
strom aderaw.Untarrntein-.
spann~ing~ wo~lrkt zric e klCilise troop~j


Hoe nu echter de kinderen van al.
'coholgebruik en vooral onze Hol-
laHndsche jongens van rooken terag
te houdlen ?
Sjpr. weet slechts weinig middelen
dnarvoor, maar i&&n kent hij er, dat
bijna afdoend is en dat is: het zelf
niet ts doen.
Het kind wordt geboren met een
naltuurlijke zurcht tot mimikry. En
wanneer het r-ader ziet drink'en en
rooken, zal het dat~ self ook; doei.
Zegt ge bet: dat is alleen voor groo.
toe mnenshen; dan is dlit meesta-l voor
het kind een a~nnporing te meer on
het to doen. W~ant~ het~ meenr; dan
G~eheel aidocod is het middel niet,
tenziJ er iets bijkom~t ul. hlet elimli-
neeren v-an die zucht tot nabootsing,
waa1~rmede alle mnenschenkinderoni be-
hie t zijn. Danarom moet bi3 het kiind
de zelfstanudigleidd ontw-ikkeld wor-
den. G~een originalitei tsjager's moet
men kweeken, dat ziJii akelige ty\Pt'.
Wi'J moeten onze kindere n met lee.
r~en iets re laten, 0mdat het grewoon-
to is. Mlarr wel mnooten wijhen lee-
ren, nooit iets te! d-oen tegen rele
en zedelijkbeid in, nilleen omndat het
z66 g~o-owooto is. Enl toch hoe vaak
gebeur~t dit rriet in hetl na~tk bicort men niet negg~en: ja,
we mnoesten dat eigenllijk niet doea
we dedlen het liever niet- mnaar je
kunt het nu ecomaal1 niet lateln!
Een tweed~e eisch bij de oproeding
is: oeen~ vertr~oetelinlg. Dit getldlt voor.
al 'oor de mnocelers. ledere rechtge- e
aarde1 monodr~I heeL~ft de I~irneiin alles i
van helrr jindl interresa nt!? 1-U win.
den. Zijue pijntjes en oaangi~enuarn.
heidjes en kleine verdrietel ij k beidjes.
D~e sucht oni zichzelf interessaint to
vinden zit~ er b~ij ons, Ho~llanders, liep
in. Alle~rlei kleinighe~deni over zich
telf vindtm nenltelangwakk~end genoeg
omn ze miede te deelen. M~en lette miaar
eens op -- atls men wat hard geloo.
p'en hieeft, moet mepn verkoudigen,
dat mien buite n dem was1, dat inen
h~aat niet meer kou, enz. enz.
i)it maakt mien nu cok onzen kin.
deren eigen, door in hen de zucht
to ve~raterlken zirahzelf te beschouwen l
als mniddelp~unt van het beelal. Sp~r
merkte reeds bij eeni bexcek Iman v-ar-
cautie-kolon~ies op, dat kinderen .
die eeni duin o p klommo u n telk~ens
riepen: ,,ik kan niet mieer." Lanten we
hunl liever leereu, er eer inl te Stel.
len den here~ op to klimmnen zouder
zich verloeild te, toouen eni zonld~r
klagen! \Van untu~re is het kindc niet
zoo geroelig, nloch voor p~hysitke,
noch voor psyuchi;che mart. Iet or
maar op, htoe een jongetn zich weinig
beklommert omn schlrautumlenon builcn.
en hoe het kind lonmiddellijk nA ge. ~
haild te Iiebben weer lacht. ,luatr
wvanuee~r nul de m~oeder h~et kind, acls
biet zich wat pijn doet, gant hlekla-
ren, dan acht het kindi ziih anatuur-
iljk geroopen een keel op to zette1.
Wil moeteni onze kinderen hai~trdn,
zoowel in hiet phyvsieke als in Ilbet psy.

een unr to willcrn wachtenen on an de
pogingen te zullen wageno. Na nau.
weliks ienminuten kwamHn een nit.
bantbinrg, die mnilioenen roodg~loein.
de steenen vann geweldige afmertin.
gen ha~nderden m~eter~s hoo~S in de
lIncht slinge~rde. Kirakend Pt< rtten ze
neer; green plek bleef gespaard. Zw~ij.
gend zagen we elkaar ann en bie.
proe~dden te lachien: maar d~e tocht
naaRr die rots w\erd uitgesteld.
Van dten Vesuvius hieb ik nog een
dlergeijke hetrinner~ing. die mij heden
nog doet huiv-eren. Toentertijd was
een reusachtige d~amp- en a~schwolk
onze vijandin; een sterke G)oetenw-ind
300<* ze naanr ons been. Een vijft~ig.
tal personen, mnannen, vrouw-en en
kindleren wren in de bar~akken ge-
vluchit, maar deze boden slechits on.
voldoende bescharming. WTie mnornten
het observatorium bereiken. 't Was
shechts zestigr meter van ons v-erwij-
derd; we kouden het niet zien, want
de asch bulde alles in dikke duister..
nis,en de dampen meakten het ademn.
halen onmogreijk. Wanneer mnen de
oogen opendie. werdlen zf regerld nlet
zand en aschi,die me~t~ Znlk Pen Ikrachlt
kwotmen a111~~r'n, erev ndt de lippen l


Zaterdag


25ste Jaargarag,


N~o. 1273


23 ei 1908.


A MICOE


CUR AC AO


WI E E BL AD


D~E C U R A A O SCHKE


II~LA N D IN


7008

onovrbrgae verrree m di ng. En
(lan ze~gt spr. van drien jong~en: ~od
zij zijne ziel genardig! ,
IIn het huisgiezin mnoet ook de orde
ivorde n aangekweekt. O~rdeloosheid
werkt~ de zenuivachitigheid in de hand.
Eno vooral noodig js sarmenw-erking
tusschlen man en vr~ouw. E~ea te! veel
-a~n goedprigheid bij de mnoeder w-ordt
miet gecompn-e nseerd dloor een p~lus
van gestreugheid~ bij den \ader,
'ren Hlotte moet het kind in het
huisgvezin eeni vast steunpunt vinden
voor dit leven. A~rchu~nedes v-roeg
omr ee~n steuo unit buiten het heelal
on hier beelar to kunneii oplichten.
D~it is wreten acha p pel ij k olkomnen
juist. Jlaar zulk e~en bteunpunt bui-
ten het beelal is nlaturlrijk in de
p'hysieke ordle uiet to vinde~n. Ntar
sp'rs' mulgie over tuiging echter best aat
heut w~el ini het geetstelijke. P-rofessor
Jelgerfima hadi van hlet hiiudige le.
ven gcezegid: repose ailleurs, muaar dit
beteekent niet: geen rust, doch: el.
ders rust. Up)I deze rust rnoeteon wij
kunnen rekenen,
Enr nu komnt spr. terugi op de
zooeven aaugehaah'e opsjtelilen der
leerlingen vant eepo meisjesiustitnut,
die de? Zondagsviering behandelrden.
Al die opstellen, zeide! spr., w-aren
ongelooflijk leeg, toonden een volsli.
gren gebrekPL aan1 eleva-t~ie 't Scheen er
maizar orn te doen te ziju, ho~e mnei
op de meest gen~chikte mariner den
tijl kon doodsilaan, E~n toch is de
Zondag niet gegoven voor physieke
raut allGen. usaar ook tot g~eestelijke
verkw~i kking. Zegienend kan hierm r
hiet bluisgexiu wverkzaamn zijo door ge.
loof on go~dsdtienst.
INc giodsdienst mayi nirt; zijni angst-
agt~lncijage ~rs) lke! de zeauwachltig.
hel~d usi de hiand werkt
Maur~l de waLre g~odedienst geteft~ een
Rteunpunt~ in hit Ileveni, het geloof
geeft p~erspct~ief can he~t IPren en
zin, niet voor d~e kle~inigheidjes8 van
Mitt eigren ik, doch- roor gSroote en
verible~ren b~einselen,
Spr. zegrt dit niet~ allee,, mnaar,
hekoudl~e gen~cEteshren enl psyichiater s
vetrailarenl epotnstemmig dac hlot geloF
een fiteun- eni ru~stpunt giteet~. Vanl dlit
laatste~, man;r dau ook onw~rikbatre !
s~teunp~unt nt moeteni wij terug kun.
Iiei dr~ingen. als3 bet le~ve~ n a in
een~r hock ged~rongeno beeft;.
Als tecn voorbeeld vanl de k~rac~ht.
Iles~ geloofs halt spr JnAotl
;rau, d)ie hiet ro~emen in dje ramp~en
iesl levens d~TwRsheld noemede en
Ileze l klrinigiheden beschouwfde
tewenover hert groote doe), atlrt ous
wacht. Hii steund(e op Godc even-
alis de stichter onizer vlrajheld, w-ieus
ilfspreuk wij tot dje onze mnooten
malikenr: Saevia tra~nquillus in undIis,
E~eni hartelijk T applaus b~elroonde
lien spr. Y-our a~e schittevlendelt rede,
die door het publiek met spanining -
wa~s ana~gehoord.
Dr. 11iardr i tBeckmnann mankle zte ich
tot tolk de~r 11BeweCziigen door dey 1
rilr. zija cfnrk te brengenl. wvearbij hin
verzekierdle, dat d1 eU zeouwartsen eipen-
lijk geoheel op d~e puetdagoge nmoe-

(D~e Gelder~lander).
1:enige mau~idei geleden viel de .
haonderdtste gedelcnkdg cenerlr gebceur-


tenis, dlie ini de rij der merkwaar-
digste under de eerste magr staan,
de proefvaart nl. op de Hiudsion-
ridier, waarbij het stoomschip zich
e~indelijk praktisch~ bruikbaar t~oonde-
Dit eeuwfeest is in boeken en tijl-
schriften niet onop~gemeakt voorbij
gefgaan, ook hiier rnoge tot hierdlen-
king van dlit feit in ont land een
kort, geschiedk~undlig overzicht van
begin en ontwikkeling der stoorn-
vaa;rt een plaats vinden.
In de negientiende eeuw heeft naast
locomnotief en telegr~aaf ceker het
stooruschip dlen diepst ing~rijpenden
maar toc~h vreedzamnen omkeer ge-
bracht in die betrekkingen der vol-
keren ond~erling. Na dluisendlen jaren
van o~nderdanigiheid brak die stoom
de Pcheepraart los uit de soms knel-
lendie ha~nden v-au den op~permach.
tigenVu wid. n no f spotted de
zeemran met die nooflot~tige wnd-
stilten van voorheen on1 geen tegen-
w~ind kon hiem meer tot, weekeloos-
heid veroordeelen. Hi] werd vrij om
to varen, wanneer en waa:rheen hi)
verkoos; Ongeach~t weer en geti3 be-
w-aart zi n stootuschlip met ka lme
regrelm;at den eemn alg~~enomen koers
en suijdt rustic det golven, beast ~
vanr eigen kracht. B~rommend on
Zuchltead speedt hiet zichi als een
geheimanznigi wezon voort over den
woelgen, oceaaln mlet een lange vaarl-
w~itte 11]n een nougenblik den wre?
t~eekenendl(, dieni zlinr schroef zich boort
ini de mrelende! watceren........
Naltlurlijk~ wFa 't ook Iiner geen
plotseling~e, in ecnsi vohnuakte ver-
rsclumting, miaar een naurzelendl begin-
noun as vanl een kindl, da~t looped
leert; eeni bij verdere ontwaikkehin?
lanL'ZaaRnL groeei~nde dlird om1 dan 1
e~indleliifk inl het volle geroel va~n zijn
krlc~ht en re~eds rijk ;anr e~rvanrm?
mert b~eslisteni Hnellbrn stal rlen we
van denr \ooruitgang:, op tol gaan,
So nmigni~t hebbetn hert stoomsetup i~
reeds tot, de 16de~ eeniw willeni te-
rugbhreng~en. E~en Sp~iaansche ka~i-
tena, zoui dani inl 104~ in de haven
van~ B~r~c~elonaH de eeaste radarrboot
rloor stoomn vo~orthewoge~n, b~eproe"ft
hetbben. IM)] trnstiger nav~orechingen
joor Macr Gr~ego~r inl de st:xatsa-r-
chlieveu ca-n Sunanlcas in 1857 i
echter guebleken, dlat hietr de9 raderer
cloor de spierl~ea;ch t~ vanr een 2.> tot
40 tal mannen b~t~owoen werden. Gok
de bekende stoomnboot vani Ibioni-
sius 'iPagn, welke in 170 ) op, de
Fald:.: bij Mliunter tloor den concur-
ren ut ie-nrij d der sichippecrs vernuiekl
werd. schijus ten ourechtre deI~ earste
g""ernod to wrorlen. WVant G~erlanid,
de leve~nsbachrov~er valn Papin, vep-
tigti er nadrulkkeijk de tgandicht o>,
dat; in geenI enkelen brief of stuk,
op dit scip-ll bet~rekk-ing hebbend, ook ;
maar bet miuste woord meldling
Inaakt van een voortbewegen door
stoorn. Wetl wasN het ,,~een kuilstiFg
gec-bouwdt v;,artuig ", wel geeft r
Irland toe, d;at Pap~in mlet het plan r
eener stcoombeweg~ing omblep, marar
ult hergeen bekend i as gblevenl,kan
mnen niet Hmanuemien, dat dit ln
eensl in wverkelijkheild is overgegSaan.
lTooral usi drie landonl, Frankrij;,
E~ngeland etn uet Vereemgde! Staten
viudn wI na apineeU meniyte
proofuerners. Slechts ecmigen kunrnen
wl) hier naider besp~reken. Je Fran-
sche mairkiese Claiude Jouffroy was (
een der vocorn~aamste. Een oogen: t
blik scheen het werkelijk, alsof hi~l


het moeilijke vr~aastuki zou oplo
sen. WVant in 1783~ kon zija stood~
boat zelfs een korten tijd tege
stroom opvaren, maar de weigrerin
van Lodewijk XYVI omn op zija oi
dernemingr in te gaan en hem e
nige? privileges te schenken en d
daarop volgoende revolutiestorr
brnchten die pla-nnen aan den grouc
William Symlngton, een Schot, wa
al niet gelukkigrer. E1en eerste r~
derh-oot~ in 1788S htd success maar~
toen zijn tweede proefstoomnde, brt
ken de schep~raden en dit onlgeva
schokte voor goodl het vertrouw~e
van den bankier M3iller, die met zij3
geld de ondernleming steunde. Toc
bra~cht in 1800 Symnington weer ee
sle~ephoot in de v-aaLrt, gebouwd voo
den dienst op bet Fort-Clyde-Kas
naal, maa~r no gvin~en er van All
zijden stemninen op, dart de sterk
gnolfslag van zoo'u vaiartuigr de ka
naalrandleo gevaurrlijk zou afbrok
keletn. D~e Charlotte Dultrnda, die bi
stevigen tegtavind~ twee schepen lai
opgresleept en hierdoor deni mark
waairdigen voornitgrang der techniel
bewezen had, most voor die ijd~ell
\-ree~s wrijken-
lrtues~cher in as A2merika nliet aich
tergebleven. D~aar kw~am het ze~lf
releds tot meerdere proce~sseu tus
schen twee uitv-inders Jlames; Rum
Rey en John Fitch, w~elke laattste i
1'787 met een schroethoot dePr
ever~anEce de D~elaware oproer. IBei
den deelden het lo~t van in al
outdekkers eu beleef~len geen vreug
de aan het vooriverp, bunner zor
gen. Fitchl schreef ze~lfs: ,1)a j
t wee rampIen, die: uiterst pijnigrend
worken op, een mnlr vatn geroel, dl
eenle is eene? opeliegecnde vrou;\v, dr
audere het nli~lvindeL va~n stoonsbooten
W'ordt Gi6n man door beside bezocht
dan mag1 ~ hij wel als de ongerrlukkig
ste: menrsch ter wereld bttescholw
worden." Mlaar na zoo lange voor
hecr~eiding versc~heen da-n tchcl einds c~
lijk een man, die, steunend up bet
geen hij bij zijn roorgangers Han
trof, ma~ar youral duarzamer dcoo
het~ geluk b)egunstiga,, het eerst~ebruik;
bare stoomechip afleverde. Het ~a~
de Amerikaan Robert Fulton~. G)or
Sp ro okelij k horlogvem aker van ber
roep studeerde hij na 1~786 eenige
jaren to L~onden als schilder, om
v-er\olgrens tot cle wrerktuigtkunde 0.
ver to gaan. Hij kwamn diiarrp nair
Pa;rijH on deed er et-st de proven
met, eenl onderzeesche boot, ,Vautilus,
dlie op de! wijze van eenl torpedo
werkte, zoodat hij zelfs een schip
in de lucht liet sprin~gen in de ht-
ven van B~rest. Trot~s hooge voor
sr~lFAa kol: hij echlter h~ij Napo(leon
geen gena~de vindenl voor zijn bor
pedo)'s, evenminl als your zija i
stoomschip; h icrdoo 0 o utmIIoed ig~d
was hij op 't punt zijn ondernemino-
op t~e even, toen hij ateuu krree
bij den Amerikaansch~en gezant Ro
be~rt Livingrstone. In 1805 vinden
wij hem in- Engeland terug, nadat
bij door Holland was afgewezeu.
Hij liet nu bij d~e Thieems een Deetn-
Jche bril: springren, orn had reed s
van P-itt eenige aarlncoediging are.
kregen, toen deze het volgendet jaear
stierf. Ziju oprvolger wcilde, evenals
Napoleoni, niets van die kostbarIe
ui~uw-ighe~den wetei. F~ultoni bestel-
de nu bij de beute E~ngelsche fabriek
te Soho een voliedige stoommnachine
en keerde einde 1806 na~ar zijo va-
derland terug Maar niet om de
!aak op to even. AInstandsu word
m Newf-York met oudersteuniing van
Livinugstone eei Iineuwe boot op ttl-
perl gezet oni in 1807 verliet de Cle-
enost (zoo genoeuid naar de woon-
pleats vatn ,ivingstone) de werf. 't
W~as een raderboot 42.67 Al. lang
C.5T,7 M1. breed bij een diepga~ug van
),61 Mi. 1)e w~aterverplH;ats;ing be-
Iroog ongeveer 180 tonr. D~e ma-
-hine was 20 paa~rdekrachten sterk
a~ volbr:cht 20 omndrrani'ngen per
ninuat. :t WVerd herfst 1807 voor-
rleer Fulton proofstoornde op de
-ludson van Newr-Ytork naar Alba-
IV. ,,Een nieuwegarerig menigte ver-
Irong zich 1langS dht oever;s de~r East-
liver en monsterde met ongeloovige
ri spottende blikken een chip, dat
ten half ;aar geleden bij B~rowrns
ian stapel geloopen, zoogenlaa md
>estead was. oin zich wonder zeil
>f roelers selfstandig voort~ te be-
r-egren. Ma~ar als d beweegklirach t
'Anl den w-inld of de spierkracht van


nonsch of dier hot oiett deed, wolke
lieanwe kracht kan het schip~ dan
ochi vooruitdrijven? Sommigsn mnom-
>elden zoo iets vau kracht v-an vuur
a stoom en met een v-oorn~aam
spotlachje om de lipped danklte ie~der
for t yschouwer zij dg d gsiterate

lie ,,philosophen eno plannonmrakers"
lie~ ;-aa zulke h~erscheusehinm men hun
reld~ verk noeiden...... m aa r n iets e-
eniaarde de ve3rrassingl eul Verwon I
Jeringi dier men~igte, toeni daar zoo-
Faalr die b~oot, zwarte en witte wo-l-
;en! uitstootendt. vbanelf denier
>prvoor. SPrakLeloos, ais had er voor
iuni oogen een wTonder pleats, staar-
le al het volk naar dat vaartnig. ,
:ot na een oogrenblikvan twijfelendte
stilte juichende bij valsk;ree ten de


s- 74 K.1.(ierkoopen) per nur en I brnd, die gielukcier nlogr spoedif'
m- de tocht slaag~de zoo uitstokendl, dat Geblusicht wIordt. H~erhaa~ldelijk; en
in F Lulton sanstands eeng~eregTelde vaart nu met meer klem dringen de me*
g~ tusschen N\ew-Yorken AIlbanyop-ende. trozen aan op terugkeer naar Elnge
n- e eerste steen vanl den ma~chti- land. Andriel wreigert. DLrie fles-
e- a en reuzenhouw, waartegren w~ij nu schen rum voor den eerste, die het
le b~ewonderend opmern, wats gielukklig land ziet," roept hij. Zoo 'n belofte
m1 gelerd; de verdereontwikkelingeg lechts bedaart de gremoodoeren, allen sitaan
d. leen k westie van ondervind-ing en tijd. op uitkijk en ja na; korten tijd
Is Wel mag het als een omstandigheid klinkt bet: ,Franschl licht!" H~ivtre
a- van grootenr invioed wtorden op~ge- lagr voor hemn; 't wvas 18 Mlaart
ir merkt. dat die eerste totaa~l geluk- zes uur in den morg~en. E~en loods-
a- te poging gebeurde en ingattng vond kotter kiruist buiten, maar vlucht,
rl bij een zoo jeugdig vo~lk als de Al- ang~Ieroepen, bij 't zien van zulk
n merikauen, dat genloeg frissehe greest- een vreeiude verschijiiuinc ijlinfrs de
n kracht bezat, om zulk een v-indino- haven in. Dann maar abuder loods
h vooral in de eerste moeilijke jareu naar l'innen en t~egen acht uur staati
n Lte out\ivikelen. V'ijf jaar later voe. Andlcriel op de kade van Hintyre. Frank
r ren er reeds 50 stoomnbooten de rijk had zija eerste stoomsebip.
r- riviereu op en af en in 1822~ on- Nederland beef maar zeven w-eken
e dferhielden alleen op de Hudson 86 ach~ter; den !)n. Mei 1816 stoomde
e stoomabooten een geregreldlen dienlst. de Defuance de Ooster-Schelde bin-
i- Tloch name~n met dienu vooruitgauo- nen. Zif was in denzelfden morgen
:- moeilijkhed~e n en onrgelukk~eu niet aE. t~egen vier uur wonder kapitein WVa-
ij Annzie~nlijkk wvas hiet aantatl person ger uit Mlargate in E~ngeland ver-
d nea, dat, in de ee~rstr 20 jalar you~ral tr~okken en1 kwamn no :s avondateacht
-door 't Hpringen vawn ketels gewood~ ure te Vere aan. ILangSs de Zeeuw-
k of gedlood werd. 010n dit gevaarr en siche en Zuid-llollandsche stroomen
e het zw~are stampeni to vermiijden, aerd tot; Rotterdam op~gevaren, waar
nameni de reizigiers dan ook dlikwijl~s Wfager bij 't Oude Hoofd g~edurende
plaat~s up- ee'l zoogenaatrnd veiligheids- eenige dag~envoor ank~er ring. G~roote
s schip, letwelkk door de stoomboot opseuddin inl stad( en land! H-Iad
. esleept werd. Wa'lke ind voed dit Lodewijk XVIll opgetogren de EIlisa
hadr op dle vaa~rtsnelheid, behoeft toegej uicht, toen zij de Taileri~n
n nliet ge~zegd. Ivoorbijvoer, de practisch~e Willem I
SI)at mnen sich nlo v niet terstand kwamn zelf naar Rtotterdam om de
-op d~enl Oceaan \va gde, vonld, be- Deiance persoonlijk to bezichtigenl.
e halvre in dt! geenstini s denkibeeldlige 1)e-n 18n., hlei sJchreef de ,,RZotter-
- evalren, zija corizaak ook in andere dlamsche C~ouranit": ,,Lle stoomboot
. redenFen. D~e gedachten 0. a~. dat welke voorleien w~eek hier aankwam,
u mnlil geeni schip kon b~ouwenl groot is sedert door een zeer groote me-
grenloF~ orn1 de brclrge steenkuool in nig~rte menschen bezichtigd, welke zich
Ie Io laeu, welke det prrianitieve mna- daarhee laat, roelen. H~isteren~ ziju
e chines op heur reis aa de Oude met dezelve eenige proeven geno-
. Wereld zoudeil vetralinden, werkteun men in tegrenwoordigheid vau een
,I 7eeri helemm nerend. DauLromn \verd het ze'er an-nzien~lijk gezelschap, dat zich
-1819, r-ooraleer de eerste tr~ansart- nan boord beyondl en tot groot
lantische boot de Saranrinah uitliep. grenoegen van een mnenigte toeschiou-
.die ecebte~r stoomn en m!ilen gerbruik- wars: hebbende de broot met een
te. Z~ij maakte de reis -ran Savan- grroote Hnelhleid. zoowel voor als te-
-nah naar ~iv-erpool in 26i dagenr en gen~ wind en g~etij, voorbijj deze! stad
hadl er acht uitsluit~end o~ezrild. Van Igevarea.
r E~nKla~nd uit, wcrdl noo- een tocht; Aaul de voorste M~ast, zoowrel alj
- naar de Oostzee ge~naalit tot St nan de ijzeren Schoorateen of groote
sl Petersburg, waarna de stoomer 11ast kan een zeil w~orden sangesla-
-ovrera mnet bewondleringa ~nges taard, gen, tenL ei ndec, als het voor dlen
-naar die Unie terugrkteerde. Het vrua~r- wind gaat, de vaart te bespoedigen
lstlk wvas hierrrneenie~top~gelost.~ St~oo n e het gebruik van kolen te brespla-
allen dvieerenwetnscapplije ren. Voor en agrter ziju twree wvel-
a utori tei te n, wPas roor zonreis neihekmrse nhtMde
Seen onmtogselijkI;heid. No'0r in 1836G 4tUat de Maechine. D~e kracht der
hield de E~ngelnche natbulrkundior e stoorn, wrelke de aan wederzijden
flionv-sius Lardlner een le~zing re geplalttste schepradereni in beweging
B3ristol over de onmnogelijkheidk der brengrt, wordt met die van twaalf
t~ranslatlant~ische stoo~nvaartt. HIi paarden grelijk gesteld."
hesloot zijn rede met do woorden: En over bet koniniklijk bezoek luide
.,De gedachte, een oceainische stoorn- h et als volgt: ,,ZLijne Ma enteit be-
vaatrt to o(,enen. g.elijkt -o~lkomlen~ g a'f tich ;ann boord van de St~oom-
opl de bekentde rais naair de mann" boo4uc en voer daarmede tweemales
Troch wn-as reeds drie jaar to voreulvoorbij de stad, wordeade door een
de C=anadeeschle boot Royal Win~ians ontelbare menigte mauscheo. die zich
zonder te zeilen van Picton in Niietr opr de Hoofden, in de Boompjes en
-Schotland nAar Engelanod overge- in de H~uizen op het; Haringyliet
token. MisAchion hee~ft echter dit beyonden, herhaalde malen met veel
in die dagen w-einigo ruchltbaarheid geostdrift begroet. Nadat Zijne Ma-
verkr~egen, wviji bet chip terstond nat iesteit, op, de WVerf teruggekeerd zijo-
aankomsat door Spanrje werdl opge- de. eenige" ververechingen aldaar ge-
k~ocht, amr daarI aIls ourlogesschip I. noten had, vertrok Hoogatdezelve we-
salbellar Segundac tegSen de Carrlisten delr naar de Residentie, door de wen0-
dlienst te doen. .C1aar 2 jaar na schen der inwoners dezter statd bege-
Lardner'R reod verliet de eerste trarns. leid. 1es namiddags beeft de Hoot
atlantischle personenboot de Great eeuigen tijd heen en weder gevaren
Wecsterni de haven vain Bistol. eni gisteren een tochtje naar D~ord-
Betschouwoe n wij nu het eerste! op- recht~ en t~erugr gemaaklt."
tredeni in Europ". Rotterdamn voelde zich zelts zoo
Na de reeds be~rke pgnn o'iefed, dat zi) als eerste Nederland-
van Sv-mington v rsc en non 182 "che haven het eerste stoomachip,
de Conset1 van Henry B~ell op de Clyde. mocht outvangen, dat de stedelijke
Zijouteene har asmdanee/regeewringr kapitein Wage~r bet eer~e-
kocmcet, die in 't jaar van aunbo \v burg~erschap der stad anabood. Uiit-
(1811) nan den N. W' hemiel ezuen gSeleid door een g~eestdrif sige volkrs-
~as. Het sc~heepje werd be.2tend rsnengte vertrokde Defeance eindetlijk
\-oor Feen geregfelden dienst tusschen naar Keulen, waar zij na 82 unr
G~lasgow en Hlerlesburgh. De schoor- aankwa8m. Die Keulenaars8 oultvingen
steeni wtas z66 hoog dti t met niet minder enthousiasme het
dienst deed a-lse mart, en een gveo earSte stoomachip in de )Duit~eche wva-
ralzeil droegr. Nadalt men m n Ioie. teren.
land over de eerste mnoeilijk~hed n Eco paar jaar later had ons land
heen wlas, kwasm vandau;r uit het Zijn eigSen stoomnboot. D~e auderne-
stoomsehip naar Frankrijk. Jac ues 'nende sin van Willern I was zoo
Lafltte, later minillster van fi arn- cein, toenmaals bankdirecteur re.Wt hij spoedig na zij n bezoek to
der en posYthouder, had een zeker~ent Rotterldam een dergelijk vaartuigS
Andriel opdraebCxt gegeven in En a? te Antwerpen had laten bouwen:
een stoomhoot aanl te koo en. Dez dat der! 24n. September van 't self-
koo~s de Madrgery, een rader oot e 16 de jaa~r via Haarllem te Amsterdamu
MI. lang en ;, JI breed met een aaukwratn en bij beslaiit van 6 D~e-
machine van G P~. Ki dat juist ezn comber" als veerschip tusschen Auit-
geregeld~e vaart op opsend hafd. D~e techt over 't Iia \veze. D~e afvaarten zouden twee-
naal was~ aller-avtontuurlijkst. Anrr maal 's wfeekis plaats hebben, de
drierl verandlert eerst dien natluu in vrach't bedroeg ~25 franlce per per-


Elisa, verturekt 9 Masart 1816 van soon met 60t pond bagagne. ~t Werd
L~onden, steekt in~ see, maar moet echter M~ei 1817i eer de Prene v. O,raje
voor een zwaren z~uidwesterstorm haar eerate beurtreis mnaakrte.
vluchten naar D~ungeness. D~en 150.
waagrt hij een tweede poginer trecft ( W~ordt vervolgd.)
opnieuw stotrm~veer, enr nu sl~ti~t cuen
g-olf vier blatdell van de ru~dercn. Na -I~- ~- ----~
r5v~e aela re1 t'C'T n~arl 16 Illg6ZOnden Stakken.
Kanarral b~esloten o-een sitoombo~ot to
laten overatekeni, tireekt to mnidder. 21 Mei 190)8.
nacht ecen derdet st~ormu los D~e man- eah rdcu,

eeni est~r;- avil door. Tiuanr 't noodweer neemtl plaatsruimte in Uw1 veel toe, het schip, stampt on slingerrtt blald, bedank ik U bij voorbaat voor
crrease~ljk, stortzeeii slaan over bet de publicitueit van het volgende:
dek eni dreigen telkens de bemnan- In het begini deer mnanud en alsi
ning over board to slfuren. Ter- iviil Anditrie~l een oogerblik benedlen I ient middernacht, het wee~rwasgaur13,
in' de kajriti vertue~ft, vallt hopt for- het waaide zeer sterk eni de zee was
nuis omi, eni onst:uat een b~egio van onstuimig, toen ik vernami, dat er


vooruit door gloele~nc e zandwo~lke~n.
IDe bitte HAs z(Oo grOOt, dairt boo- .
rnin in vliamusien opgingenl voordat
de lavastroom ze hetreikt had. 1)an r
sch urdle de rotswrand met een vrree-
?selijk geransf en een w-itglu~eienlde lit
v-a-zuill sprong hanuderd vas~t hioug
Relvest~ dao~ ik mIott rennlen, -- en
hoe hebbell e gereuld!T'Ioch Xeerdenw e
spoedig weer terug~ on phlotographeer-
deni het buireriu~ngw~kekkee scho~uw.
spel! iet tevergeefs stellen1 de matn-
non der wetenschaep hij deze govaar-
lijk~e studion h Iun le~veni blool; zoo
kunrlen die vulkaa~n-onderzoeekers ten-
gero~rlgeP van huin waatrnemningen reeds
un een groote uitbarst~ing van den
E~tna voorsp;ellen, dlie wansi~chijnlijk
nog' in dit~ jaar zal p~laatN hebben
en wnlarbij de streek wek~en lan~g tloor
,ueweldige lavaistroomen zul over-
stroo~md worpen.
Een! onderzeeboot voor de
visscherij.
Het is v-erbliidetnd, nu eens melding
te kunoun maken van een onderrzee~-
hsoot. wel~e \.oor v-reedtrame doelein-
d. iucbttebeouwrd (P)sp'l der Trnt e
la Mll~diterranulrie 'A la Seynle, is de-
ze~r dlaen een ondlerzee~tboot g~e-
reed gekoman, wlelke best~ead is roor
dle sponusviseh~erij. tLa Vie .1aritirr.e
geeft hlierVanII deC v-ollgede besc8hrij-
vinigb De boot is evbudlerror1mig en
lie ei e uitninlden zijn afgeroiid. O~p
iet onvenge~leshet heeft~ zij e~en toren-
tie, waardoor teeRrgng naar het bin-
n!enst~e ver~kregonl kanri wodn)e
s]ulting vsodelzenl toeg~ang kan roo-
weI van < e hinneni- als: buitenIzijllo
gese 1ie en.


Inde bocot, zijn twee reservoirf
v-oor gecomnprimeerde lucht en drie
ballat~tanks waailrmede de neerdahlug
en opstijging bew~erketelligdl kan wor-
den.~ Onder ijzeren gyewicht vanu G80 K.(;. dat
losgtiielte kan worden omu in tijd
van gevaar speedig te kurnnon op-
stijg-en. Hovendien nogv een looden I
gewicht van 20K~.G., dat even~eens
vatn brouneo dec boat behanudeld kan
woirdeu en dat dient am kleinie ver-
ticale b~ewegingven ult toe roeren.
Waunleer de buot duikt ein up den
bodem der zee komt, kan mnen iaar
wcaterverpha~tsing zoodanig m~akel,
datt de druk~ op den zeebodemn onge-
veer nrul is. Aani ee~n der uiteindlen
beeft nu de boot een wiel en ee~n ver-
plaatsting kan greschieden door mnid-
del vanl roetriemnen welke van h~iu
nenT af te behanidelen ziji.
T oor de virscherij gebruikt men een
tangy, welke v-au uit de boat bhain-
drld kan worden en die alle gewrilde
standen bmnnen een bepaaldenl sector
k;-n anfnnemuen. IHoven be~t puntt wTaar
de tarng nit de b~oot uitsteekt, is eeil
venster gemankR1t, rweardoor~ men dus,
geh~olpen door' een electrischle v-erlich-
ti2r fegt~geheelen werr w2elken de
D~oor nuiddel vanl een telephoniische
verbindinig blijft de boot in ~gerneen-
schap met het begeleidende tach~ip.
1)e boot is op de rteedei van Trou-
lon bep-roeid. M\enr liet ha~ar op een
(liepte van 100 .11 zink~en om haar
w~eerstandlserermo ge tt~egedienr groo-
ten druk nr to: gaan.~l th e~t aveer-
boven koruen bleek die rompl ini uit-
sJrtekntie o~rde te zijn, en geen dler
uitatekenlde delenii ook maar ini her
mninst van dein giroote:. drunk geledln
te hebben.


!uucht vervulden. D~e Cleraslout liep


EmUI~~jn"SMIT 1


een marn uit een b~oot in see was
gerallen.
Onlullidde~llijk wasf c'eC politie hij de
hand;: de b~rigadier 'e~stersb en zijie
mans~cha p penl gingren in een po nt
zondler een roceier to k~unenI \indieo
on naH eeni awarHen strijd met lev~ens-
ge-ranr tegen cde golvenr, keeganc'l %ij
d-en dlreukleling, Zondetr e~enigo teteke-
nen van leven blunen b-oa~rd- en mi
veel mlet hernl gewerkt te heFbben~, bij-
ges tu~an dloor Ilr. C. Zpeflt
kwarn hij w1J~eder h~ij. Jlij wordti bij-
na iedrer blad hier uitegegoven, voor-
yelezurn on daar er nietsi over dfeze
saak werd geschrevenl besloot ik;, ten
gunste van genoomnde dap~pere en
menschlivevene mannen van onze
brigade, onze iu to ri teiten on het t
publliek hiertuedie in k~eunis te stellen.
J. vANr K~LECNEN.


Nieuwsberictite.e
Kerkelijkre Berichlten.

Z. D H. lgr.VAX Aaur s heeft
aan den Z5eereeriv. Pate-r G;. WILLEMR,
Pasetoor drr St. Ainna- kerk, op diens
verzeoeki eervol onrtwlag~ verleend als
zoodanig. Pastoor WIILLEMS is nU
tijdelijk belast met de zorg over de
St. lIernaId us-parochie te Kae-
dijk op, Bonaire-
D~e Hoogeerwv. Pater ANToxi]K1s
TER hlAAT, Vicarls Provincialis der
Eew atersr Domiinikaneu inl deze
Kiolonie, hieeft zich hereid verklaa~rd
roorloopig het pastoraar in de St -
Anna-kerk w-aar tol nemen.E~en hoogst zeldzaam fees, werd
hedonmorgen gSevierd in de rijk ver_
aierd~e k a Fel van het 'en si ona nt
,,Wt~egelgeen De Eerw`\. Soe'ur RosA-

krats ven bifgd m t eii C~u~
staf, omdat zlfj vierde haalr feesit ale Br1uid van Chricstus. Vijf.
tig jaar oweleden legrde zij hare~ pleeb.
tige K~loositer eloften a-f e~n heeft
n1derechen v\odn-burerte dn uso e es o

8r. RosAurE is een Curagn;osche.
CARouN~a EVEtIT.SZ, Wer 8 Aprl
183r gehoreni en trad 20)jnarlaiter
in de Cong~regatie der Eeriv. Zasters
Francidcgeneseen.
Mogen~f ktmre goede workenu, die
haar nu reeds als eetn groudenu kroon
omkransen, steeds ook baar steun an
trouw bI1jven in hiaar oudterdlomi, en
eens haar eeuwfigre vreugdle verschaf-
en in den Heme .

Welkom.

Zaterdagmorgen is hier met de
Prinsx W~illemL I aaurekom~en, D~r. .J.
IP. vaN BREEMEN,, door de Neder.
landsche Rege~eringr hierbeeni gezon-
de~n tot yourtzetting van het wonder
zoek in het belangr der visschier~ij.

Pest,

Volgeas officisele bekendmakiingr
Raren in het isoleerg6ehouwv to! I
(inaira aanwfezi r:
12 Mei: 11 zieken. Gee~n sterfgevatl.
14- Mei: 10 Lieken. U~een siterfgeval,
15 Meit 10, zieken. E~en ieufe lijdel
opg'enomen. G;een ster~fgcval.
18 Mai: Geen nieuwre gievallen
10 Mel: treen nieuwe gevallen, noch
sterf eval. Sjlechts 4 lijders mnoe
ten het bed houden.
20 Mlei: G~een nieuwe gevallei, nocli
sterfgeval; 7 ziekien herstellende
4 atan de beterhand. >

Zon~ag: 11. ziju met de Jesusita we-
der 10 passagiers in de Quaran~taine-
basi sangfekomen.
Zooatls men weet wordlen de vr~oe-
g~er aangek~omenen hereids ontalagen.

Volglens The Cathrolic Newsr ult Triui-
dad loosen er geruchten, dat de be-
smettelijke ziekte te La Guaira- geen


1eest zou wezsen, manr een of andler
kwaadaardige koorts, welke uitslag
1'eroorzaakt, of daarmede vergrezeld
Raat~. Ainderen spreken weer van pok_
ken.
Wel vreemd, dat na een mlaanel
officieel onderzoek de soort der ziek-
to nog~ niet be~kend gemaakt werd.
c-lor de talrijk voorkomlende grene.
sing~en zou mien haast gelooven, dat
to ziekte geen pest is, daar deze miu-
tens bij 90 van de 100 yevallen een
doodelijken afloop na zich sleept.

Wtadsreinig~ing.

Van1 15 Mei, 1 uur n. m. tot 22 Mei
12 uur werden in het fiscalaat aan.
gebratcht:
2418 r tt n
1289 a ien.


Gl% USTO g\ a ps.,

Asi son todos los que tomnan la Emulsi6n de Scott. Son felicca
porque la Emulsib:u de Scott los hace fuertes y robustos y los libra
de las enfermedades. Para que los nillos se desarrollen sanos .
vigorosos necesitan similar substance mineral para sus hueso_
hierro orginico para la sangre y grasa en abundaincia para los
tepidos. La Emulsibn de Scott es la2 combinaci~n mits perfect d
estos elements y es la salvaci~n de todo nitio para quien los alimen.
tos ordinaries resultan inadecuados 6 insuficientes para su buena
nutrici6n.
Por ser un alimnento parcialmente digerido, la Emulsibn cle
Scott se incorpora inmediatamente con la sangre, y todo el sistema
del nito empieza A sentir rijpidamente la influencia reparadora y
nutritiva de la Emrulsi~n,
Ademjs de nutrirlos, la Emulsi6n de Scott limpia la sangre de
los nitios de todo gbrmen venenoso y los hace invulnerables contra
el ataque de las enfermedades infecciosas y males de la infancia.


RECOMENDABAI POR TOOOS LOS ME6lCOS.
aOrfiiBOO e--Que he elmple~ao con 40fo
constante durante mi larga pr&ctica,
como especialista en las enfermedaldes
die los ni~os, la Emulsilbn de Boott s no
Adadrndoeonrecomendatrlaeg~eaz~ente
entefdos los casos en que estA, indicatda.
Dtr. JOAQUX~ IN E. DIT'~ERAjS, san** et r
Ha~bana, Onba. nga

SCOTT 4i, BOWNE, Qulmicos, NUEVA YORL
F-

-- --


Zona~lP is voorgetsc~hT~reven werden
ook deze w-eder door middel van p~e-
troleum~ verbranrd eni de ov-erblijfso-
lenl beg~ratven.
D~oor de werkliedlen der reiniriings
comnmissie worden uit verschillende e
,in nenlpina~tsenl eni erven aan de (_\rer-
zijcle 1453 karren, op P'ieteruna~ii \-an
opealiggendlt e gronder n en ges~loten
er\en 60! karr~en vuil verwTij~elrd.
D~oor de worklieden, meerrder atange-
hllrdl vocor Q~uar~antai ne-mna;trege
lenl, werrden1 uit sloppetn, stegen en
b~irnelplaatsen,, voor bet oog: der
politie v-erborgen, 58 kaLrren vuil weg.

Hot ,reheele zeestrand aan de Zuid-
kust van het Stadsdistrict word
ste~eds genoe~gzaam school gehouden,
terw~ijl in de stad de grootrn en rio-
len woerden nagez~ien, en waar noodig,
schoongemaakt.. De Slachtplaats,
stratenl en p'leinen werden door de
gew\oue stadsreinigers sjchoon gehou-
den.

Overscheping geschorst.

Zaterdagrmiddag, na het versichij-
nen van ons blad, werd in het Diario
del Comler~cio een D~ecrteet van Gerl. CA9
TRO0 openhaair' r gemnaakt wnarbij werd
bepalddattot nader order goe-
deren bestemd voor in- of uitroar ko-
menlde van Jlaracaibo on andere ha-
vens ini het W~esten, of voor die ha-
VPIIS he~te~nd, overg~escheept rullen
wo~rden in P.uerto Cabello.
De hlartader van dlen Curagaosehen
hanldel en scheepvaart wordt duar. r
d]oor LEafgesneden.
E~en tweede D~ecree~t verschelen D~ins-
dag 1!) Miel, wau~rbij voor onbep;a- H1
den tija het ver~keer tusechen V'enc-
ZOLaunsIchet havensi en dH Nedcerland-
scho Anrtillen werd geschlorst vo~or
kleillere schepen.
H-oe klein die schep~en mlootenn zijr
w~erd niet bepaald en schij nt nann
lies oordeel van dlen Venezol~aanchen
Consul op Curag~ao eni de Vice-C;oii
sub oR p Bonalire! en Arubat overge-
(oak de directed vaart varr oz i
land~en naalr Venezuela w-r dond et
door total sto~pgenet;.
En~ weaurann hebben wij nu derge.
like mantreegeleu van onz~eni nouur
a-let wie n wij or-iend~cschappelijkXe betrek-
kin~rgen~ onderhfouden te danlken ?
iie sanvang van hiet eerste D~e.
creet luidt:
Overwvlregende, dat hect aan de Na.
tionll~le Regoe~ring bekendl is, dat de
Aiutoriteitenl \an de Nederlandsebe
.\ntillen schelpen aLan quarantaine
onde~rwerpen, die van mret beamnette
Venezolaarnsche havens komen en
voorzien zijn van een schoonen bre-
zoudrheidsp~as, enz, a
,,Zooals hlier algetneeen bekend is",
zept hicerop zeer terechlt onze ~eachte
Collega De Yrijmoedigle, ,,wverd slechts
een van eene onberriiette lenr. ha-
ven, G~uanta,-Haangekom~nen schoc
ner de Glort-a nan eene observa-
t~ie-q uarantaine onderworpen, o rudat
het vaartuig inl zulk een staat v-an
oulrembeidi verkeerdel, dat het, ook
zelfe, indien one geenn pestgeranar
dreigdce, wel isr observatie moclt
w~orden g~estlld. )
E~n onze genchte Collega- El Inqu1'
cial bcesluit: Indieni wij derhu;lve let-
ten op hret eerste motief van hiet D~e-
creet, wil hot ons v-oorkornen, dat
het rapport naar de Regeerinlg te
(laracas svergie~zonden over~dreven
\verd e n opgeblazen, zoodat hetl allen
errHet miete. '
Het is namoelijk een publiek gieheini
dat, zoodra die Gloria uit onize ha-
ven ~er~d gezonden neatr d CaLRacas-
bani, er cok lemand ultzellde, naar
Coro on van daaruit unamens den
\'en ezola ansychen Consiul to seinen
naatr Caracas. Twee dlagen later v-er-
schleen het D~ecreet van P~resident CAs-
Tno als om ons toe straffen. En dat*
terwijl de Engeqlsche Antillen, Colum-
bia, Puerto TIbco en Sto. Diomingo
lieel wat echerpere quarantaine-maint-
regelen hebben genuomen tegien Ve-
nezuela,C(urac;No daarentegen zign ha-
ven openhieldl voor alle schepeni ko-
Inende van Vene~zuela, La Guaira al-
leen ultgvezonderd, ja zelfs schepen
van La Guaira toeliet in de quaran-
taine aa~i. 1)eze grootmoedilge hou-
ding ten op~zichte vanl Veniezuela was p


oorzaak, da~t soluimige State~n qua-
ratntaine afkoudigdesn v~or schepen,
komoende uit onze haven.
Z~eer onbillijk heft Ve~neznela ten
opzichte ~va~u Curac:no gehandeld. ~e
outstemming over de D~ecreten v~n
President C~Asno is a-lgemeen..
Jloge Pr'Iesident CARTsno fpoedigr in-
zien, dat Cur~agao zich werkelijk zeer
vriendschappelijk godlragen heef t t-
genove~r Venlezuela en eerde~r rooter
gunsten, danI stronger maattr~egelen
ve diendl heeft.
Rlee slhlet spoeddig blijken, dat ~1
stand *

De Militaire ]Kapeio

N-aar wij vernemen, wr-aren WioeDs-
dagravond zeer veel families we~ens
rouw en ziekte verhinderd het con-
cert bij to wvonen. 't Was jammer,


ganen schreef onmiddellijk na de ont.
vangst van prins Bii~ow, door den
Panus: ,,Het is Cisteren een bitter
dlag gew-eesit voor het D~uitsche Cen-
tr~um. P'rius Biilowr, de smid v-an het
blok, w-iens naam een~ v~erfoejisel voor
de D~uitschie katholieke pers is, se-
dert hiji het Cenltruml als regeerings-
partij gedaanu beeft gegeven, is 21
Ap1-ril op~ het T-aticaan1 Zeer har~telijk;
outra~ngen, he~eft eenl uur lang, in
hiet Italiaanlschl, met de~n Paus ge
sprokcn en later nog een half our
lang miet dlen staate-secretarris M~erry
del Val gepraait."
Alsof de D~uiteche katholieken zich
daarover hezorgd~ zouiden behoeven
te makeni En alsof het Centrumu re-
den zou hebben to treuren, wanneer
de Duitache kanselier ziju opwn~ch.
ting gust maken bij den H. YVader!
Natuurljik bestaat or voor de katho-
lieken v-eeleer retdeo orn te verwfach-
ten, dat de audii~utie ran den heer
V~on Biilow- bij den Paus gelukkige
resultaten zal oplevter~en, muisvattin-
gLen uit dlen weg sal ruirnen, de be-
trekk~ingen tusschen den H. Stool en
het D~uiteche rijk zal verbeteren. E~n
watt zouden, zij mneer kunnen weni-
scheni ? Z66~ ounOOzel sal toch nie-
mand zijn t~e meenen, dat de Paus of
dieou etaatajsecretaris de belangen der
Jfuitcche! katholieken of de positie
van het C~entruml zou opofferen annir
het weigevallen van w~elken rijks-
kanseller ook. D~e kracht van de
katholieke Kierki in Duitschlanld, haair
ind-oed, naar veilighleid, steunt voor
een gr~oot, deel op, het. Centrum; en
prn illowv is een te crnr
staatsman~, omi ook maar C;4n ~ooen-
b~lik to kun~nenl veroudersitellen, dat
Hlome r~echlttreekls of zijdo~lings een
paltij zou ver1loochea~en, die up) zoo
voor~tre~ffelijke w-ijze de goede zaak
en die goeie 'oeginselenl dient.
Da~t blalden. ls de! K'ijlnischre en de,
Frankfurtern Zeitunlg uit deze gebeurte-
nis politieke munit tegfen h tentruin
hebben trachltenl to sliaan, aI over-
ge~ns geren ve~rwo:udering w-ekkenl. Zn
speeldeni hetzelide, spelletje re~eds3 in
t-roeger jareai. Toen Bisntuarek aldpr-
hlandelingen me~t ~aus Le TIll
Hannknoop.te orru gehadcelijikerw jze den~
KiulturkslupIf ~to bee~nehg~en. lIjt de
,:Reptthieaprssee' geen uniid I onbhe-
p~roefd, omi H indthorst en die zij-
Denl in togrensp~roakl to brengenr met
den H-. Stoel. IHe P'aus wais verzoe-
nringsgziind zoo heet~te het maar
het Cenritrum our~loga~zac~htig; R~me
enltt ~enBrhi~i ce r-egeelj-io ag wenrch-
w\ilde Iiet twistrour br~i~randendhou-
dlen. Zonlder biet Cenltrumo zou er ei-
Lgeniij ooit ern Eutra tr l~ amp e-
we~est zsyn .
Ho~e fe~l er toenl tege~n de p~artij ge-
nto~t ~e-intr eId r erd. ligt nop

trumi dooricetfde een mnoeilljken tiid.
W~ant Iismrar~ck tr~achtte uiet sleeltst
mlet bet Vaticaani op~ woeden voet
to ko:nenr, alaur tevensii de arij
die hem zoo groote erg~ermis ege~rren
en zoo kloekuwcedig de volvoerine
zijler plan~nen weerstuan had, zo< -
v-eel nlogelijk inl de e~ugte to driven~r.
Het. was voo~r W~indcthorrst cen urtterst
dlelicaite Zank1 Oupositle te roereni te-
menl t~ee Stas~te~lrI1a, I1ie denl H. \-a-
cicer opvallend zijn hiide tDeweer, dlie
de ogroote gaiveni des Pausen ini de
op~eubure zittimeg vanr hett Pa~rleme~nt
preesH eni die de temiddeling~ van dlen
Opplerp~riesiter inriep tijdens~ het CaHro-
lineni-geschii l ie~t Spanlje.
Tuch blref Ilt C'entrum wat het
waHs, en ally pogiing~en1 clu het opetn-
lijk of bediektehljk ini tegensp~raaK to
breigen mret d3en H.Stoel, leden chip.
br~eak. Rorme oiidrhandelt~de mnet H~is
mrnnck, tlunair erkenlde tevetns de groo-
to, dienetcen en ver~ldienste u van bet
C'entr~uml, erkerule otrk zijne vrijheid
in zae va Zuier-s tatt k uu d i en
;Iard. Dati de Curideonder biet bestuar
van P'ius X anders zou handelen dan!
toe~n e~ dla.T aan Biil~ow zou geluk-
kenr, \at Ilixmarck rlet kon vo~lbren.
gen, er is we~l ntiemnl~d,, die hot go
looven za~l.
'e bt~eiekenis van hiet bezoek, doorr
den D~ultschenl kanselier op biet Va.
ticann( geblralcht, is daul ook ee~n ge.-
heel andier~e detn door de anti-Ceni-
t r um~-pers wordt geinsi Iluee rd Zij
lict; in de~ erkennilrt van de initernationuale~ posi ie des P'ausenl.


Terw1nijl de sftantalieden",' die Franrik-
rijk besturen, op lonspe wij7e a~ll
betrekkicngen met Rom~e verbreken eni
in krerokende woordlen o-er het blodd~
detr Christenheid zich uiten, rekent
de protestantsche kanselier van1 htt
prote~stanttschelI)uitschlekeizerrijk htt
zich ten plichit, bij ~e n I. Va~der een,
aud~ciintie aun~ tel vragenl en'dHarbij
die vereischlte dipkilnatieke vormen
inl acht to nemien. ,,Sire"., noemde~
H-ismarrck in een heroemd gewordenl
sc hrij ven deni Paus. Biilow erken o
en buld~igt Heml evenzeer als souv-c~
rein. al hieeft die .uouverein geen le~-
ger te zijner b~eschikkmyin. De Ifuit-
sche staatsman w~eet wel, da~t deP
vorst, dio troont op bet Yaticaanr..
niachtiger is donr metiigekoi.
wien sterke legeFrs ten dieniste sta~n.
En het Pruisische hof toont dit e~vrn-
zeer to be~effenl door bij dern H. Stool
een grezalnt te ;Iccrediteere~n. \let Ro!-


want onze militairen speehden weer
zeer mooi. D~e opbr~engstl van het
concert be~droeg slechts f 26,50.
Zoo komen wIe er natouirlijk niet.
Eu ous mluziek korpshef geld
noodig, veel geld'.
D~e jaarlijkschee uitga ven worden
berekend op. f 1440.
D~e inikomnsten~ op fl240.
ledlere muzikanlt ontvangt maan-
del~ljks een kleine toelage. DLt v~-
rieert vau fi3 -- f5i. Hoogst enkeren
krijienl IS.
Waarv-oor ? WTel, ons lust te hou-
den tot muiziekmakeni als de andere
Inallschappenn vrij hebben, orpl zich
ernastig te zetten tot hiet inetudee-
ren van dikwerf moeilijke stukkei,
mogien de muzikanoten we~l wat wor-
deni opgewekt. En dit tracht men
to bereiken door hen een kle~ine to-
lage toe te kennen. Gok is het zaak
goedl grreshoulde muzikauteni \oor
Liet korps to behouder.. Wil men
dit. dan moet men heu wat exitra
laten verdienen, anders zoeken zij
elders hnin brood.
Stellen wij de ma-andelijksche toe-
lage op gerniddeld f 5,, rdan vordert
dlit reedsl matandelijk~s een ultgave ~
van 18Xf 5= f 90, of jaarli~iks f 1080.
G-ereg~eld moeten er nrieuwe inistru-
mnenten wforden bijgekiocht, lants~t
nog e~en saxofoon van f 70. NVu ;os-
ten alle instrumenteo wel niet even
duur, maargiemiddeld moet men toch
op & f 40 rekenieni D;uarbij komt
dain nog de nieuw~e musieketukjes in
atndere kleinere benoodigdheden out
de in st~rumen ten schoon te hou-
dien etc.
V-an bet Rijk ontvangrt de kas van
het korps f 600, van de Cantiie
f 540, aani buitengewvone inikomnsten
1/: der baten van bijzondere uitvoe
ringen, =tf 100
Er moet dus meer geldd komen.
Waar randa~an ?
Niet gurarne zouden wij het korps
wfillenl blootstelleu aa~n een twreeden
proef om een concert te even t~en
bate der kza;.
D~e eerste proef is al te deerlijk
mislukt.
Voor een militair muziekkorps vin-
den wij ook dergelijk optreden wel
wat onwaardlig.


~e eer onlzer vw rsi-
dier Natie eischlt, dat wij hiter een
uitatekend mulziekkorps hebb~en en
houlen.
Ibe tatlrijk~e r~eemdte oor~log~ssehezpen
welke o~nec haven bezoeke~n, dienen
uitgeleid to wrorden wonder hun volks.
bymne. Jarenlans warIen zij cdit ne
wend en it gbruik verhieft tel
zeerste de plechitigheid~ vanl hun uit-.
vaasrt.
Bij de ofticieele diners ten G;ouver.
inementshnize behorort eor muziek ge-
tunaklt te wordev~.
Van tijd tot tijdl geetfr het Hoofc
der K~olonie eenl bal. D)ans nui Fseas
wonder usiuziek.
E~n wait zo~ulleni d prarads op na.
tionale fees~tdagen. v-erliaring val HI.
MI. de Kioningin rn Z. K\.H. den Prins,
veel verlie~zen, b-ij gemis nian muziek,
Hiet is wrerkelijk in hiet be~lang~ van
bet Riijki, dat ons male~C'kkOrpI S b~lijjve
bestaan en over vollloendet gec~llmid-
delen kunne beschikken. IHe bijdrage
varn be~t Rijk kan ook bese meit een
paar honden~ rd gldensx wordeln ver.
boogdl. Det uitgtgve is g~erin ~, maar
het voordee~l groot.

Naa~r Aruba

1)e )Ornalnissie. (3oor den G;ouer-
neur benoemdt ter ouderzoeking \an
de P'aa~rdent,; uai en de elnig
van denr steiger op A~ruha, is ~ion-
derdagavoud~ daarhe~n vert rok ken.
'llorgen wordt de! Commtissie hi~r
t~erug verivacht.
D~its~chliiH4.

Het bezoek, dat de D~uiteche rijks.
kanselier op biet Vaticaan beeft ge-
bracht, is nartunirlijk viet onbesJpro.
ken webleven ini de pers;. En le aart
het (Tentrum vijandige D~uitsche b~la.
den zijn er terstood bij gew~eest, orn
dit bezoek zoo ougurnStig mogelijk
voor de ktatholieke partij ukt to leo-.
genl. D~e echo hunnecr comnmentareni
klonk ook in de liberal pers ini Ne_
derland. E~en harer voornaamste or.~ S C HR~ISTIANSTE D"


Uaarpla1 YOor Aprilrduni 1908*


!cnanal~ c t It; le admlinistral iienfermosi
tubereculoses~, inerpirorada a re
. racionesj d~e A~t to de Hi ;aido de H~a-
'calao, declaro: qlue los ex peri men-
tos quilmicob y la observacio~n cui-
dadosa de un gran nuimero de ac-
sos, han demnostrado qlue cualqluiera~
qlue sieau los resultadcos bendficos qlue
los enfermros puedaun recibir del uso
.de la Creosota yr otras sustancia~s
iwritantes, estos resultados los nui-
tican los elecctos perniciosos clue ejo~-
ceni tales drogas en el estomnagro.
E~s un hiecio blenconocldoqcue la
asituilacidnn f~cil y completat de los
alirnent~os es de la mayor importau-
cin en el tratatmiontlo de las~ enfterI
meda< ~ts que se caracterizan por de-
nutricio~n y de las cuales es tip~o la
Tuberculosis. Se sub~e tambien qlue
el Aceite de Higaji~co de B~acala~o, p~er-
lectamnente emnulsionado, es uno, de
fos maejores reconstituy-entes.PIor eso
es .lue los ta6s distinguidos espe-
exh~s:t asprscriben hoy las emul-
sio~nes d~e A~ceite de Hiigado de H~a-
ca~lao qlue nio contieueni Creosota 11
ortras susrtancias irritant~es, que oca-
stonan etl descirden de las funciones
digestivas.
D~e Ias dif~,eretes preparnaciones de: Acel.
IR dle Hiqurdo de Baculao, .go preflero la
En~udsih du de Seott qulefaibricantoIrs Sreu.i
';cott &*' Bowrne de ,Su~ec YLork."Advertentien.


Als eene wvijzigring- van mij-
ne Adv-ertentie varn de oie
week m~aak ik bekend, datt de
Heer- MIGUEL ARNEllANN gedu-
rende mine a~fiezi -heid als mnijn
gemachtig2de zal optredlen, daar
de Heer-JANSCH~EIDELAARK Yer-
hinderd is;, zich met het beheer
Elijner zaken te belasten.
TVILLEMa ARNEMANN. .

Curagao 120 Alei 1908.


van de stoomschepen der ,,Red D Line" tusschen.


PUERTO RICO, V;ENEZUELA en CURAQ;AO.


\'crtrokit van N EW--l' ORK................C)8 Capr 23
hI~nt iman te sAN dcAN.............. Ag 0
I /~e d- a na ann ,, ................... li
Kom~nt antn to L~a (;aa 1. ...... 1 3
Vertrekt van --,....6
Komut aan te ~ro. CABELLO........... T
VrIek van e OUM ----.... 8
liorn mHn RA I,'~AO..... ,,,o
Ivsc I,~(G~LA acuA an...................... 11
,, Pace,, ......................
N MA JUAN ..........~....nnn., 1


Ca~reasL. Zula;


31


Di CHtt usschenCur 08930 CH IrTRib0.


AfeidaI .1erda ferda arch,. Mleridan Zu!iat
0~rrh ........... Ccfei 4 l i 1 ei 18 lelc 26 Juni 11 .I 9l
Komnt aan to MAI~Rbc~rao............. t 12 19 7 0 .um
Verreu s-an I..........8 1 24 30.
omsrn esn Se Currlago.... ........ ..~ 9~ 17i 25, 31ti
Ph010graphiSch6 Inrifilling*

Soublette et Fils, xl:a el
HOPPHO~TOGRAPEN --cz Larn parac,'e~lhl
VA~c-. bl Use del
V, 1 -- as.,.


I _

GR AF MONUMENTEN

GRAF ZERK EN4
in MARMER, B 1gisch, Beiersch
en ZweedscB GRANIET.
Cr00%9 V00rraad. -- Billijke Prijzen
PHOTO'S TER INZAG(E

Steenhouwerij.

IV a rm erwerken.
Oade Varkrensmarkt.- Doddeadaal.
Niitneg~en. Hollan d,,OURAQA0 in 1803-1804"
D)oon
P. A. EUWTENS, O. P.

format groot 80.--83 bladz.

Prijs I O,50.

De opbrengst strekt ten voordleele
der nieuwe kerk op Rincon.

Verk~rijgbaar aa~n de drukkerij

van het
APOSTOLISCH VICARIAAT.

Gewone v-ergadering- op Ma~an-
dag- a. s. 25 Mlei. Aanva~ngi '
ure.
D Directeure
P. fr. R. J. C. 1VAHLEN.


.Jtalsb~estuur Iiiost zich schuill hou.
dlen in hlet kautoor \-an een publieke
lift, dlichlt bij h'et stasdhuis. Alaar op
hert lan~tste onthralk de mnoed.Er
-erdl beslotenr, deo omweiteling- 3 uur
uit to st elleni: tot 's avonds S nur.
E~r zou niiet CFn te~eken worden gegSe-
\tn, zo00;15 an~nvninkelijk om 5~ uur
had gLegoe\cn rnoeten zijoi, maar ve~le
teekenlen. Her politie waHs de sam~en.
zwe~erders vG31r 8 uur~op blet spoor
eekaiit nen Costa, burlgn lrad Itheira
Hrur~a, Egn~ts Montiz, \verden op> de
pI'aats' vanr bet rendez-vo~us pera~n
getn gewal~lnon. Ilnmiddellls wachtren op '
versichille ndie puniten vain dot stad d(
geae ctic g''r 1'~eroepe sulienz\ens iv ders
op~ bect aIfrgersp~roken~ te~kenl. 1)e anI-
inm ILissabo~n zitten in~ reenkre
verboreenl ocder bev~~el vanL1 Iato.
c)ok hiier kornt de p~olitie atchter.
Agerntcs drirlen bet.t c~fi binlen,
doch~l t cgellnoer de vele! d~reigyende t
rev~olvers bioud~eni doe ageutenl geon
.itand. Zij gua: n te~rm .11aurT de-agen
ten komuen ter'ug in rooter raautul.
Under die! nrcu~t; lo~Ienwanwrekn ag~entrr
isi ook de agent, d, rie dot aanlhouldino.

een'l detr' somenl'tZwearc~ de~'rsdzenl agent
he~rke~tnt, kanI hlij niet nala\ten hem
dvood to scubieten. Na dat ee~ste
sch~ot valle~n de ;Indceret schoten va- rl
ztelf'. I'r ziju dCooden,1 gewLVOnden; de
po'litie deins,,t af. Ma~ar dlien na~cit
vanl 25i op~ 20 Ja~nuari worde~tn ver-
du~chtonbi by massa s in hec~htenis ge-
nosriken s[~ re itR atI i t r il
hieldl zijii boro~oftl, sichijieni er eebtecr
mea~ir twee~ to ziini grveweet, die be.
bcoarde~n tot dc gLr'otP \'anr linto, dfie
inl de kroon' iievuhttieni hadr.
ilaiudt a~l~te Iloofntiannon der sa-

Igentis. .11pocim ~ei ater oit~kwarnu. A
Iiin vrierlden kwam~en hein wa-
anuwu do on ereltot gera~n-
~F!~evninemn teglen hemlr wa~s ultgeraar*-
igd~l. No1 eenlige moeiite geluk~t her
ziinvriedenen ziin rouv e
-,ec: re uion ~ito r cte voc~ht. .ilpoim
begee~ft zichi eerst. noi~r hte buis van
ceen vrien!d. een Il!ooggeplan.ltait32 i mubt-
tenaa~r. 1)e politic konit aIl hieel

lietin inlee te namien. flet is zrak, de
p~olidie eeni tiitjdj ;tanr de praai-t te
houdlenl Durant~rl wo~rdt \er7,onnlen: .Alpoim heeft jilist eenl
havgennuialvn iht. Er1 kiomen
nuenschen~1 uit he~t; buiis dil eenl dokter'

nien. Het dloktrr v-er~toeft long~ ini de
7Zieken~lkainer.l' Er komenl frieniden, die
een tiidlje int de zoogecn?- modlle zit,
rtnklner~ g3il zten roik In belle

Det diens)~ thode-)n wcr~denl niet in het
gehe~i:n grenomnlnl, zooda~t ziij ils zij
de dteur uirgauu. eerlijk kuunlen v-er-
klaireni togenover de p~olitie, dat hiet
met moneer hieel min is.
D~eii -olgendonll rlacht isAlplohln in
eenu automob~tir Ina:r de Spaanrsche
greens ge~rleden.
Zooc hee~ft F'ranco de bJelha meirls (Inn
nor slot tochl allenor ver1jiaug of ge-

oudter heit volki wa-s geb~leveni, ei de
vero n t imr driging~ st erg teni top, door
hect verb~anuningsdeecrt daut 1 F-
briuari wrerd afgek~ondeu~rd. 110 grroo.
to Y;amen zw~erin~ wan rinisluikt. maar
w~ip kon verhindleren, dat er plnannen
wolrden gesmnceed door de afnondler-
ijket wavreii in een at not va ni verd wazino.
vervallen dovor cLe drift, die! len be
zielde togien Fr~anco. H.e dictatnor
omverwverpen, du~ar haddcen zij zelfd
hiun level voor over.
l'at de zegenilan van Galtier ve~r-
dler nrltededeek over den moo0rdaan1-
slug~ is mect~ mocuv.
Koningr M~nuel en koningin Ame-
lie hebbenl sedert~ den aanslagi hett
palleis N~ceHssidae s niogS niet verlaten.
tDe zegsrman p~rijrt koning~ 51fnuel

-enH zogi niu 3 inanga, C,rr seg hj
thans nog to onderzueken, w-ie er al
Ibij de groote sa-merlnzering betr~ok-
ken zij n geweest Alle~ partijen ziaiji
er bij betrokken g~eweesit.


_I I
legesonden MIededeelingen.


II. M). de KoninginL der Nederlanden

BFKROOND

to Amste~rdam 1883,
,, Antwerpen 1885,
,, Chicago 189;3, en
,,CuragJao, Eerste Prijd Eere
medanille, 1904
Cnauraao LVaterkant Otra-
banda .
A verteert steeds

rN v"

Aliigoe (11 Curviao,

het IROUSt S'OOzeR WeI'
hollazndsche bladel in
de kloloie.


ln\'GMNAN &: IARTIy?"
u8W YORK, U. S ^`
-a r'-, Pa Lu r
),rrea*-Drakker

ALFREDO Fr SIN'll~ <'


l.i 1,1 z [Iner beseL~Ctll l k ing~ aw l. w(ilretd

1 de eatcgte mnaal sindrs hFt

w~: \erd( hoe~ft thlAus eenl kan. l
:~ I da:r ti ~ rijk h~ij dlen H-. Stoel
nkzijo opirachtingrl ge.
~lthe eStaunI canl eenI IPruisi-
., an enBeirsh gzat lrt


.~~ Lt ! aeltiners em mode verk er van
;~lr o:lr:-'n geeftL jin 1!t bladt en mt-
ag r lunl irer an ren gorek, 1~(
0 1 oe I'nvija~ gehadlo heef met

summaverin ~c\;T~ltoe n htet len desi k
1nin rt. d~iier~l g cleill heIet tot den km


:.. unnivel~i~rine di u be;t etinde )

i,-. .n~ 190 n~in Pocrtugale isgne
01 zc rooila ag~n Ta~l~ mannon van -
ovhtr ~er tuigig a htor-
-~ci( zt\ ijs, da ling walttcrz\elijken\ve
sur kwlit ~ertoi rake. E votn-


i~~ iilet -11! IlcI ~eu \le kres u -


ei~ringen anFrnc on den


dai~l:c!therlieger: nist d bttlndlings cer
knochtrli~~l wasaanl dediletaur Hi~l~er
bi.Itntewij dati de~ .i a rnenz iveri


%:Iter heid o iir le I~terainkt,3
I!l b; to n unenong rF~~;r lueluk, we rIj ver .o

.11 slat-Its ers dan eign on-la e
'T:h~ilerld. 110 p l~~tie, ,w im r-
i I loo~e tir saezleliit ouri nle outr
tt I ee omnnvekla t
% . h-tre enMr vo;itidieerll dan 0

~;r!~ n'inrc der droden~c ian. het

~ (1 ~ kreep i ) lahe i et l cte zijn ,r

~let 1 I \cnteling wohetu r d iste inatig o
I~oii!,l 1,~ ftin lle sitefe, koelb12oe

Ir,\kr! Van plan d e. Pw rni l .:iuti l-
k~lllsrllri nC gelaRt erd orn geld your
~vt~i~r. Iaffn hll uceru Waen. IHe wa- ~
iica el rrii i 011.~~ \oui tirlien gRund,
li'p' ntci Zon r Uin iver we\en zl) er

ae~ k\;;c inJ~ir aL dI I j li del
. zon~1I \\ne d ers ~lj idt ier ha r een
r"t~rt rul wordn gey enk~~'~;St~ t, wordn

~L.ICI~~! e tCOder stedelie g-lbLArde vr-
lir~ -co; het plannr gvasteste ld in
aie ag af. Ju~n, ist hin dien tija
rilI Ii r ne den he nko n~ ing i ann to
In~r\ ~i lern to \'icrluvtoa ()pl Jvi a-
ii v ];I e -arok do e k ouink thjk nt ille
t wetr~; weken nin zou bb~ti, en.1e
;(Ive; zo ttn mistri vaniiHS F ranc w ar
Sl;e'r onovelnteln gsb~estuu ht~r iinEloo-
penlll~tL. InIdetsz nanl t chtnd t'aoo


van bt kinp1o i
hando. 1lar de organisatie der
samen~rzweringr was zoo ultr~emend.
IAti the clraud bemn toch n~or in de
ilandteu afknapte. coak tcogen Costa
werd embevel tot inhlechtenisne
niternrdid. os~ta was in het
Sirdlen des lands. Hij had gemak-
k vlil l eurie~n ot luchten,0snaar ein
momdlil naar de hoofdstad terug.
Doior ;! die tegenvallers voelden
de samneuzweerders, dat zij geen tijd
meer te verliezen hadde~n. Undanks
de ufwerg;heid van den koning zal dc
omlwente ingb plaats hebben. D~e io-
ningi~ zal mien w-el te Villavigosa on-
dochlilelijk make. To Lissiabocn zal
28~ .I a n n orieen voorloo pig revolu tiou-
no~ir stabb~lewind ten sturdlinize wo~r-
depn ing'esteld. Hl 11,~.i dugs o > unir


Xirt .

33
31
Apl
2

8

7


'3
O


11

1.4
151'7

18


TIERTREK~i VAN

Curagno"" """ ""
Boniaire......
Curag~rno.......... ."""""' "
A4ru ba
Cu ra e- ------ --- ............. " "~~~
B~onaire...

St~. Thomnas

St. Kitts................... .. ...
St. Eusartius
" " " " "
8t. M atrti n..... .. .
S t H a rt ...... ............ .. . ..........
S t. I ~T h o a .. . .. . .. . . .
Stonusatire................~~~~~ ~ /

Curagno........ -.............. ..

Honair...... ............ ........... ....... ;


eunra ;ao......... .....---~~~~~~~~~ ----. ..... .


A pr.


2H
29)
30
30
J1. 1
4'7
lu
8

0

12J
14


4f ei.


y aandag, v. m..

D~insq ao- un. m.
\oenjdag, n. 11
Dond. v m. of um
9 d na. of
31rij adg v. m....
Di enag.. .......
mdd g
W'o nsdami g. r
Douderdau v. m.

Vrij ag, v. In.. .

(facultaitief) ...
7iater a S, v. m...
(fa~cultatief)..
IDinsdaerr n. m..
Woens ag n. m.
Dond. vm. of nm

Vrijd. vm. of nm.


Vrijda n.m. of
Zaterdag, v. m.


Junt


15


15r
16


hlci 2


Phlilad. i lareb~. 1
Jlcl i) Mtp) Jg
14
1.

23
22Junt I: 8


van 8 tot 12 v.m.


13--5.


(C'aldladl o con lans MIedicina: s
Pernlicio.sas"S


Los mi~dicos condlenan unanimue-
mente el uso de lan emulsiones que
contieneni C~reoso~ta 6 G~uayacol. Es p
bien sabido que estas sustancias cuan-
do se tomran Inlezel`daS co~n el Acei-
to de Higado de IRacalao irritan el
est~magio y lo~s reflonues, enltorpecn
la buena nutricii~n y por las freicuen-
tes evacuaciones que causAn, p rodu1-
cen el rt~pido aniquilamiento de los
enfermos
El D~r. Parsons, un dlistinguido es-
pe~cialis~ta de la~ Ciudad de J14xico
d~ice ii este re~spe~cto:: "Erefirii~ndonie
al valor germicida de la Creosota,


'

101


19


Alfred0 31114870Biedf hierbii het geeerde publiek sijne
diensten aan.
KiANTOOHUREN:
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs