Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00024
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: May 16, 1908
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00024
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 1 MBs ) ( PDF )


Full Text
y00 T'


CU:3


BUREAUX VAN' DIT BLA0

REDACTIE Waterkalit, Otrabalida, No. 223

ADB6INIS) AT 18 Pl 11 n Coe: 2, No. r 1188 g erma


-r Il -III I I - UI-ILL I-- IIII1IIIII


.~ ~:CC :_~m~~p~p~p~p~p~p~p~p~p~p~p~p~p~p~p~p~ ~-:jU=r;L.ir~llCIL1~NJ~76~1~1~ "L~~~C*m~t~~C ~SI~'~L~'ll~nO~BeCI%~~


__ __~~~-I __~


- ~ ~~qp~L--I~UII~iS-~CIPI~B~CI~IWe~~ I


L I _C _I --- -C I--= ----- L


1


_ _


--I --~II


_ __ _


I~ -r~n~y_-- ~r--~u~,'~-~ea~ra~.~n~p8~


de toestanlden op, de bovenw~indschie
eilandenr blioot toe leggen, eenle taak
-ivaa.rtooe ik m~ij als hect w\are gieroe-
pen" nob'tte, miet alleen op grondi
vain aiiny verbliji op het boardeiland
St..1artnmaar ook, omndat ik
d~e lan~tsle acht jaren bettrokkenr ben
gew~eestl zoo niet in alle, da1-n tch
usl ve~~~rrwe de meleste rechtsmatken
op' dli eila\ndon.
I~och hcot noodlot wilde andlers.
In mnerR, just in dlen tijd, da~t ik
m~i. l~ego~n \-oor to bereadien on d
noodcigr e gregeens teverznam len~r ,--wel-

bl.1xorrderbedln~caen afae,- juiet in dien
tijil, zegr ik, w-erd raijiie d~ierhare
ninerderl door eenre verruderli jke rlek.
ti- overvollen~1, rene zilekte, dii no
k~ort gacledlen eenl eindemae l~k; ann
he~ar youcr muij zoo Iruttig bestaan
en mrij ini haar outrukte hert kost-
bo:arate, cdatkik oph aarde bezalt.
Ile bllrvee t der vl\e v-an ze l. I.
de a-. t i~ o, dit ouenhi mjet
a~ de, stilnuindn rerk~erft H te ir-
elnne vetrpl'icht-ing besehouwdcl iik zou
wonderr~ de gegreven omstndi~igti he~den
onrtegen~tl7~~~,eggeli he~t stilzw.~ijg;en heb-
bo~u b~ewnrrd. Nu hlet ceenmad:~ zoo
is, zHl ik mni) moeten bepalen mnet
sleebtis inl groqc trekkbenl weer it; ge-
ven er gee!~~tn ik ini 13zou ler wt onl
hadl milen~! behandeleu..
Ik acht mij ou me~err tot epreken
veprp~ichtf, I1u het Berstuur, in verbandt
. met denr zijdens dclzen Raa~d a
von weak11 tot beznlUI:iciging, aanle'idilc
\-indt in\ de memories van antwoordi
to verklal-ren; d~at hett Han het Be-
;acur rikt dutdalij; is, kuni1 cs wor
den, d~ar verminder~ing van ultgnven!l
\-an eenige beteekenis van eenie her.
vo~rming te verw-achten in, wa\nneer
de: voorwautrde moet blij\-en v-er
v-uld, dat behouden worde eeni staat
vain ta~ken. dlien het Rijk in zijnle
K~olonie beatendigd zal wrenrsche te
zieu.'
H~et zijn deze!laatste wroordlen.dlie
Inln iju l aadact hlelbbn getrokienl,
yooural eni voornamlelijk nu sly be.
trekkingv schijnen to mnoetcon hebben
op d'e lbovemrnudsefihe rilan~deu.
()nwillekeuri, ri~ist de v'R~raa VOor
Inup Kient het~1 Rijk deni staat van
zaklen, dien het inl de kolonjiPu he.
strlndigdC zal wenschen to zieui'
het hioofdbestuur genoegnaamn bekendl
met deni staat van zaken op ie
leavinud, tot oordeelenl beyoeadt,
zeid~e cen. da~t de Randen van Jus.
titie op de ellaudeni niet vold~aa
hebben. D~e RandI van St. Ma irtin
niet, omdalt niemand 4r lid van nil
styn, onu niet in onmin te grerazkenl

11bubbe dezen het ingorvoerd~ bij de
Anglo-~Sakeser die er zich vol har-
stoeblt ann~ overgPaven.. Dezen noem-
drn het ,.toe~sel:' (eeni verminking
van het Lnt~ijusche woord); de dob.
b~eleteeuen duidden zij ann ilnder de
benamning van ,,teoselas" of ,,toesel
stan-as~": dit Haatste woord is uit,
1Latijn ,,tessellae": (,,kleine cubussien'!
of ,,sitraatsteeneu'): wellicht ook
dat het daaraan to datnken was,
;uangezie~n de Saksische dobbelsteenen
uit :,stee n bestooden.
Het trictreespel schijnt het gelief-
koosde tijdverdr~ijf ultgremaakt t~e
hlebb~en van de deftigre en aristocra*
t~ische standeun. Een fraaii manuscipt
uit dr veertiende eenw, in hot Brit-
Hcha museum ter bewaring, stelt twee
trictec-spelers voor. D~e balk, de vak-
ken, de schijven, de twTee dobbel-
s~teenen wa~rarva elk speler zich
b~eurtelingsa bedient, alles greeft dit
Erpel wteer, zooals het hedlen ten da-
ge nog: wordt gespeeld.
.In eeni ander manuscript, eveneons
ult de veertiende eeuw, ziet men een
verduidelijkte teekrening, w-elke dit
spel weergeeft met ,,twee" bakken.
Toch schijnt het, naar de lezing van
de oude schrijvers nit de twaalide
of dertiend~e eeuwv, dat in den ann-
vang de Anglo--akieera zich van 44in
bak bediendenr, en dit later op ,,twee '
birachten.
\Yat er van zij, de regels van dit
sp~el en die van one bedendaagsch
trictrac stemmen volkomnen met


tu schien het. total der uitg~aven et
Ilrer inkornisten niet ongunrstiger is
zewr~~( Ide dan1 r-enige~ jareCn geleden. .
toonr er gieen sprike wTas van b~uiten-
orwo~lef cretdieton.
e pit iI)Pell ik eeni hemnodcigend~ tee.
kien to mogenl niortnen, als daaluni) ~
inl ;adrnler~kiro~ oenomnen wtordt, dat
emrzCII~'jds, nah cofnige jarren, meerdlere
thatns n;oodza~kelijke doch buite~nfe-
\vone! uitgave-tn zulleln iunuien wTorden

ZijSrl v.erbtePring~ VanL eCo)nornlische
toestanden en dearmledet geleidtelijke
ntijfiing der middelen tung~ wordlen
togemolnet gezieD.
Alee~r in het bijzondetr biet c~og rich-
tenlde op bet afgeloop~en jaar, don l
nin-- tlit, o-ele~t op deni in-, uit~- en
dlo< rmtrt op han~delsgrbebie dloor ht t
samntncrtr~eff van vecr~sebeidenerle gur-
Htige factoren, oo-k inl veribandl met
eenl levandcige shepaatoree,
tot L;kenit~el lijkeid~ steturnen:i dit- is
ook bect vera~l teni opzich~te vani de
oulr.tsiltandSh beid dat de ~havenrl vani ('u.
ramaic mLeer en mee~r ecen enedenr ria~in
iiIs Fiteenklolen Ht; ntion vekri en
(doordal~ti als gemigl derr rijzitlg van
cte phospha'l lar prijj/,en teen stijgendi
uit vaer vanu dit~ artikerl pleatH heeft.
To be~trelmen heb~ben \rij echiter dlen
ger:ing~en r'egenall1 in het afgSeloopen r
jou~ri worrdoor, ~lwlans, op tle btne-
cninr~ idschee eilandenl de m:lalsonst
v;ru weinigSe ete~clkesnis is gt~eweer.
;unlsrtigr resulltalte~u~;~ lod damente-
genl de dljividvi-- Ooget; \vooral(~ upB-
nalire on inr hort. C~lSe dist t op Cursupo;l(.
wua~r de c'ultiuar \'an cit gewasiL %ich
sttockl uitbrcoidt, teri'viji co(k de loDi-
(:ultuarll p Unul~airR cln, ini niet miinds.
of sul up arl, evreigenue~l uit-
eome~ten ople~verde. D~e ultbreiding
\velke deze? culturenl ondergaa~n is
valn r~on~t colrnomisch~ belang,? war I
det zout~afztt ten geraclg~e valn de large
p'rijzen ster~k is ve-rmninderd~.
in1 het, b~ijzondter op> U~lnragno is de
zrout~verkoop om dexzelft! n~te rede trt
seer ger~iingehoe~vee~lledenbIeperk~tgre
b~leven, denarente~gen schiijuit op St.
Martin het vooruitzicht O ol;fzet tt
verbhoteren.
Mz~ag dit laatste oiland zich v-er-
heugenl ini een in b~loei toeuemuende
ka~-toene~ult~uur ooki op SL. EasUtatius
mea~kt deze cultualr geleidetlijk niet
onbleduidlendc vo~rderingetn, terw~iji in
't algoienven, en niet, het ainist. van
de beieden winldsche eilandenl kan u~e-
degedeebtd worden, afNt de inl culture
grebra~chte oppervla~kte in belaugrijke
ma~te toenreenot.
liehR1lve Ihetgreenl hiervore~n reeds
te~n o7pzichte! vanl de? dividlivi on a~lo
is v-ermnehl, \verd Iiitr~eiding geeve~n
aan pita- en sisHalaanlantingen,, in

waClkeC tlrolffnwen ook nIjet auders dan
onjuist zou kunnen zijo.
Ini de twealfd~e en dterttjieude eeuw
steeg~de lie~fdevoor de dobbelsteenen ,
tot een war~e verwoedhieid, zonwel bij
dec hooRate atls bi~j drr lanlgste klas~se
dier manrtachappij. Hetl spel, tot xijn
.eenvoudiieste d~el h~eperkt, dat wvil
zegge~n tolt #~n ~enkle worp, maak;te
den bartstocht uit vani de troupe
Skroegkinutllen onI van de liedenl, wel-
ker toot bet uitschot van de mea~t-
schappij b~ehoorden.
1)e~ze betking~e rswea~ rd ige enr tot sla -
ver~uij gedoemlde liedlen, konden hun 1
vrijheidl niet up~ 't spel zett~en; doch
zij dlreven hanrdel in hun meet
,n misba re k leeding~st k ken, voor
weclker waard'Ce de~ hetrbergiers h~un
geringe sommuen goldls o!euideo,
TIeelieningen ult dlian tijid ge~ven dit
bautdoloozc! speleis to zeien, ondan~ks
heui g;ebrk-lijdlen verdiept in ht
spetl, van~r a-lles becolofd. E~en handt-
sc~hrift iit, de veertiende ecnuw bevit
een vignlet, dat ee~n duedanigr too-
neel we~ergeeft.
'`cTwee sqpelers: zitten tegenover
elkaa~r; de eeni (de oudlste) is gehlel
ont~kloee, do a~nder bleft slechts een
Ihemd aan hret lijf. D~e teekenaar
schijob er bijzoud~cr up gestaain to
hebbten van dfie ouderlingre verwoed-
hleid, welke in het sp~elen bestanzt,
een afbeelding to geven, zelfs nog
atls er van inaet seeni sprake rneer
is. D~eze scene gvadeslaainde, d~enkt
men onwillekeurigr aan de twee b~er-


roemdte katten van K~ilke~nny die
elk2aur opa'ten tot deu staa~rt.
Het d~ienlt op~ernerkl to wor~den,
dat ber anniets anders sprake
is dani van drie dobb~elsjteenen. Troc~h
stelt eeni gekleurde plantt ult een
hlandsichrift. van Jazcques Tessolis,
bij nitzouideliring ren speler voo~r met
aleebts twe~e dlobbelsteeneo; doch dit
is een abuis, toe wijte n an des
scchildlers onha~ndigheid, want de tekst
leert ans dat hiet or drie z1iju. ~e
w7ijokruiik, welke de speler in de rech-
terhaind~ houdt~ en waartrnede hii
staatt afgebeeld, bevatf zijul gold: del
ze bijzonudrbeid doet z on, dat bet
vatwter~k dezelfde rol sp~eelde als
h~eb hlemd.
Tloch schijnt bet, dat de tot de
r~ust terugglekeerde spelers aan twtee
dobblelsteenenl de voorkeur gaven.
Chaucer spI.reekt in zijo ,.Conte du
G~uerdon" over twee dobb~elsteenen.
I~en vreetude gTlassch~lteirlderi;ng it de
vijftiende eeuw, die een deal beeft
rn~oeton uitmazken van eeni ,,Geschie-
deniis van dlen verloren Zoon", stelt
spelers voor met tweer dobbelsteeneu.
Datarent~egen geeft Chaucer, in ziju
,,Mlystires"' de beuleni va~n den Za-
riemaiker w-eer: al dobbelenide omn het
kleed- wonder naad, waatrbij de! wTin.
nmendo vijftieni punten w~erpt- een ge-
tal, onmlogelijk met twree dobbel-
steenen to bereiken,
D~e smaak vain de artisten uitte
zich bijz~oder in de ornemnentatie
van! de dobbelsteenen: wonder de


018HnSchappelljkA lerlel*
1)e Dobbelsteenen, het Trictr-ac-
SPel, het Damspel, de Kaarten.
Ci t het Fransch door P. K.

1 "t s pel was eenl ingekanlkerde ~
lartsacht bij] do? earste voknin
eltt Sharden b'i de Ilomteinen bekenl.
ac~"itus verbnalt ons v-an eeni Gecr-
bilabu, die met 94~n wvorp valn do,-
Pdliatemnclr niet al~leen zijoI fortuin,
age iju y'"vr]ijeid op bet~ spel zette,
$iu acls een,,, eerezask beschlouwen~d
2!"p do~l/ion ige schculd g~f tel doer,
%Ch noi~r dle slavoiinmrkt liet mue
~~ulorln, oni door ziju heer ver-
koht t, word e n.
i] die A~nglo-Saknersr steegS de~ ver-
"Ot @dheid vo~or hiet spel tot den hooo-
Been Crenadl:eenl sch rijver uit dr twaaif-
toe ouwv, Jan van Salisbury, teFlt
tija tieni P(orlt~en van speleni, in zijr
~indi zwang,' enr geeft daarvant in
p~ Latijn le volg~eudte nanmlijst:
" "PPrm. Cialculus, Tabula, Urio,, v~l
XlrlPan"' 1rugnal, Tricolus, ei,
O"1.achus,, OrPbiculi, CaliorchuH,
RIgja 0 Itaar deze beclamuingen uiet
c over to z~etten,. onthouden ij
arran en vetaljing to gereeu,


No.17


P1~LiUrlE~i~Bi~L;3;


Esf ('ourranlt. aki to- sa[i tourz diiat LabraL.
1?jsdi abonnrluentl tn fl. ~2,-- pa tr~e luna.
page6 padilanrti.
Pa' lugiarnuil for Curan:;o, B~onairec, A ruba, Sct. M~ar-
t~in (P-, H-.), St. Eu~statius i Saban ti, 10,-- pa anja.
O.n nrumer~o sol fl. c).10.
At 0 io~ di 1 tot 7 rege~l f 0,50, cadh reel rnasl


b~to e~n~verse ijut e~lkenC lioaire.Aruba
e? de B~ovenw\indsche~~ eiland~eoJ per drlc maanittden

: tinlr i voc rlltlluidthet ijf.r fi. 10),-
Afzonlder~lijk nunutners fl. 0).15.
Pr)ijs de~r Advi~er~tc entmn~ van 1- 7 regecls f 0,:T,, vo~or el-
kern r~egel ineur' TE eta.


wordenP1 do romstandigi wid dat up nan1- vt~~lermdeerderin van werkzaambeird niet
vanelik errdian e ijzte reedst~ kondireni \erineden wor~en.
rrn wwnvang worrd gsnl~k meakt m iet he lie bootp uitsp~rtlekende voor h-er
winuenr vanti vezel c0,l Curagno, op belhoud eener \velk erilandc terous -erdl begonnonl Itoestand met lietl oog waalrop tbanri
mett Iie~ vt~terleene n-;i vooCrsch~or orn hijzoudere miaatreieeu w~r'den verr-
ter citbreidling~ der civid~i\i-culm~ur. eisch~t en genom0en,, inl vtrhanid met
O)p den grondslas. van onder;lin rene ge\-reesdeziekt~e, d~ir, hrelans, en
o'e aansp~rak~l \eil ciljkbi werJenr kleinP d ter betlangrSii k;ste haverlplantisenan~rzer
fundhllouw\eclredimn v etrokt, terivijl roaburen teistrrt~, en inl annmerki ng
de (;uragaos"" Che bankll wnwoor'v,(l mIFt II~nemende de goede eigenw'choppenr~ o~n-
1'. Auguntusr 1190,7 ( n nieuwr regle- zer bevokinr t~en gev~o!lge wan:rnia ~
ment in workjingL tr:. Iu en ie lrinr roCh orje Iroch rust. gestloord wer L1
wor~kza:umbeden~!l th -:r~ ookr tot, denl Ijn of dreigen~r to? wol~rde, gerft. l1
wisselhandlcel hleeft ni geblraid. steun1 het For~enstaande: am;.leid~ingF mn met l
verleeiido doo~r hoct retrekken1 van vertrouuwen en gerusthelrid den b~lik
eSrrootere credtieteul. tot richtenl op de torlkotust, wearntcue
V'oor' zoover de ( ns~;taindightreden Jto Iieer aadid~ringi bestHtan, als geler
dlit too~liet~te werd kl sch~tig en inett w1ordt op de ve~rwnehting der tot, ~
=unstiganl mtsingL ;ia: defn damann.ln s;i~ltandkomng, der Inirrne verordenliu
leg v~ourltu:eweli rkt, warbij opJ eenilre gen op' helas;ting~1eehied die in mlenig
plantwoC~ reedls gebrll;; kan wo~rdonll opzicht belemmerl~ling~-en togeni eenet ge.
gemankl~t va:tn Pgege ens vree zonrde econom~iseble ou~twikkeing anl.
door,1 de topogratfisch olwni~E~. len vernundeltre ii of wegnetnen~r.
noe nierlding vanll het nritiaitief een~er b~ride~r st rov;n peri'Ch~t is up wrtz,' e
cocdip";feratie verreenig ri, we~lke een duel, inl het volle ve~rtr~ou~venl ojl rrr
touws~lugerijj nlparg~ia- f-en cilgaret. kra;chtigesaturrnwerklinlg, I-~tw rheld.
tenifabricnk oprichtte, xcooinede vanr diie grerichlt is op, de htvo~r~dering~ der
h~et ontstaan1 eener jeugrlige~ leer be~langen vanH onIZej koi, nder
lo~oierij, die bij \velsh tren vanl zoo G~ods zrgen, met opm~ewakltheitl aor.
groote beteeke~nis ks.n wrordlen your den yourltge~zet en stirkkenl tot clour.
onze haniden enl l0oistoffenl exp)or'ttee. Zamen yourncllitgang~~: onIZerl kiOllnie on
reude eilade~in. tot welaij3 van haveu bt?\olkmg~.
.11et Ileedwepzen eeb~t-~]e: hebbe wij M1et dezen erns~tigenl wensech volIdoe
over heCt algenieeul as boe~de~ninduu. ik gua-ruet opnlieuw aa~~n de unij il-
tr~ie, teng~evo~lg: e derl godul~i-llde prijzenl gSe\-oleart. 77' vanl hlet Relgle~ment op
denl,;l at lrvrrn det tijr rourten ten Curagao~ toeve\-Lrtro~nivdek taak, eni het

ces~sie too leverlin)g vanL ultt xewa'ttelrl 19083l)10 to openenr.
door distillaltit! verkregan, wa~ter, 18LV D oisn
voor bet publiek eni de schieeproiart ***
~et voornlitzinhtt g~eo~prd op drl ourt. ,
lurendle b~eschikking over good en I
zuiver d~rinkwatter t~egeu matltige- prilj- PRO J~USTIT IA

O)p Kilein-Curag~ao werd onlrang~s ie
pbusba~llat- expt.loi t atie! nweder vcorIt Betlofted mank~it sc'huld. 1Ij tlatn
geze~t, terwniji, obsehoon d uit~voer hier volgen de redevcoering~ van d~n
valn goud van Ar1uba inl hoct afge- Hrer J. SETIHEilarLAn ivc~ket genotrm d
loopyen jtaar meler dan~ vrb~leenl be- Lid van den hol. Roaid hielld bij tl
droeg, de tegenwoo~o rdigee colc~essie- openbanre behandeingS der Begroo-
holrdster ba~re vergunninlg beeft op: t~ing, tonr deze twrhanellaingr gekomuen
gezeg~d; aant bet Bestuar werd ech wasi Uan Hoofldstuk VII vanI het
ter kenniiis gegeven van hlet voorne eilan d~ St. Eustatius, JeSTITIE.
mern vanl tlenige ingezeterlen oun een
nieuwec maa2tschap~pij tot exploitatie .1ijnh~eer de Y-oorzittelr,
dleir ijuen up~ te richten.
H~ij het voo~rgarau-de? magF ik niet D~e mnensch wvikt, mar od b?-
onv~ermeld laten de waulrgelonome sch~ikt.
vordlringenl upl onderw~i.l~~risebie rn nReds k;o rt na li mine aanvaar
de toeivija~ing va-n her hierbij werk;- ding van de belournling~ als lid van
zonmn personeel, evenrtum als die var. dit college, Iieb ik ;aan ceni~e miijer r
hlet kourps' amtel~naren inl het algre- modetleden de? t~e~e~zegin~ ged~aan om
mneeni, tenl opzichtte waarvau in mie- bij de bcehandeling~ dexer begrooting


Cur~agao, 1 Meti. I


VAN I)EN


SJh. ii. i~ o nB i i

Alijne H~etren'
Hii dtooening lrr ve gader~rineva ur
OwebLI R~oad vCOor bet zit~tin ina;r
1!)0P|1908) ben ik overtuiigc i van~ Ii\\we
insHtenninsin waHnneer ik bij teenkrili-
rten ter~ugblik opheIlt zonjuist. ten aal~r alle~rerr'st let' groo~te dank. l
baa hez~lid hlelrdenkl d~en gelukkigen o~f-
loo~, van eeni nie~t law~ areledc' n man
Hai e Majelstr it de ionil-in inr onijne
IRouinlklijke Hooghetid~ cen P'rins dlcr
Eni waneAll~~ s ik da~n verder dlicge-
nenLI OndCer !J, mineo hieereu, dlicr we.
cder~om o~nlrSiag hlet hr!.ernude~ blewlj
\;run vertronrwen~ Van flare 11aljeste~ir
dr K~oningSin mnoebten codrerciirulen.
dau~rmed~e mi1joe weiglemeeude a-orluik-
rveiichieiin anhindr, dalr n cor* ik lina~-
b~ij den op!lrechten wensceh dait, i'w roo
teaichte V:oorizitter. die amn ga~~Zed. ~
beicdsredeneu tho~us hiier gemuis~t worat.
binonkorentiid v-olkom~en hetr-
NteM~ w~tederom zijn zetel zal miogen

0: eene perio~de vnisanne r
Ilid gewerst; mnet. groot waardee- ~
r ux mraak; ik to die~n aaniion~i in de
0 1 '~to plants o'eware van de he~l;lav-
v~ert~iondon geweest saan do in day
it t ingjaar U t~er goedkeuring aNow
Rehacllecn vo~orstellen, ten e~ind! t~e ge-
I';kenr tot pen zoo noodige economli- I
fiche herzien~ing van one~ beh~isting.
Fjtelsel en de hiiermlede invrnd
synoirde. deer dagen plants gehod t
hbblende belangrijke~behiandeli ngpvLn
der nlieuwe'c arlgemeene verordeuing tp l
'Iten ini-, uit- en doorroer en de accijn.
%tln.
U~ok zij 't mij verpund me~t en ei.
krl w\oord sitil te sitaan bij de zoo
.1Uist d~oor I: ehanl~ldelde begrooting
-norl 1000I. Hcet is U hierbilj mgn c~~
bljijken, do8t, nie~ttegeurin~andce ;mn.
Zji-_nlijkep bedrag~en zijn uitgretr~okken
~ter ve';rbetering vani economischee toe.
un~,en een niiet onieanii-iulijke

dan~k zij de ornntanighliieid, dat det in,
konistenl inl dr at~tare jo ren i nIsterkere
lote strijgendeit zijul dan de! t~ot blet
~triF;r~rkr noodfzaklelijke! bper~ktr gewlno.


lie dulama~n werden gegeffVenI, bestaat
er ee~n dieiin verschilllendte tijdp~ererken
dikw-er~f roorkwamn. 1)eze dobb~elsteen
dan stelt, een ini elkaar g~ehurkten
on zoodanig) in elkaar gebogpen man
voor, da-t het lichaamI den vortn
van een cubus heeft aange nomen,
terwijil hiJ nann elke zi de nartuurlijk
het veresse~hte aantal p un ten aa
geeft. Naarr reen van deze dobbel
steenen, van Riomeinsichen oorprong
en uit zilver bestaande~, werd een
grav-ure ve~rvaardligd; vn dezs soot
zijn er verscheidene outdekt.
VrFnemd eveunwel is het. dat die
vorm versichoidene eeuwen later werd
nagemaakt en, naar men mag8 aan-
nemnen. zonder dat ooit een enkel
punt van contact heeft kunnen
bestaan tuschen de artistenl van de
verachillend~e tijdperken. IEen auder
iets, Aelijk na~n het voorguiande en
van Germans~r~chen oo rspr ong, la-
teert uit; de zestiende eeunw.

D~e eenvoudige steenworp was meer
bron vani ,,emnotie" dan van .,amnu-
csremet". Bet dourde viet lang dat
men dien met meer geleerde com-
bi na ties gring vermnengen: wonder
eenige tegenspraak is men alatoea
giekomen tot de uitvindling van
het bak~spel, waarran JTan van Sa.
lisbury gewaatgt; dat was onR mo-
dern trictracspel. Hlet was biekend
bij de Romeinen, en zouder twijfe~l


I n~ritgav~en, techi de


verhouding r


Zaterdag 16 Me~i 1908.


25ste Jaargang.


CURACAO


A CA O S CH EI IL A ND KN


MICOE


0


WI'E XEKELAD

Jang dit eiland in hiet bijzond~er ter
spr~ake te br~eugen, orndat; er in den 1
hebbtsen pjlat gead, die op e~en qtaat
\-an zaketn wvijst, dien het RijkI in
aijne koloniil'n niet beatendigd zal
we~nschen te zien da~n tot, gr~oore
Hchande va~n het Aboetllrlaud.
Als ik nga hoevecle v-onnissei I
\-an dase eilaind in hiet afill oopen
j~aa door hiet Hiof tregens geb~rek~ in
den vormn vernietigdl zijn mooc~ten
wvordlen, e~n verdcer overweeg hloe-e-
10 er ovetrblij\-en, wraarranI b~lijkha;ar
niiet freappelleerd is. omda~t de be-
ga ne msien VOOr de eroo r-
deeb~len vatn goec~ne pralctischle b~etee-
keniis wiareni, d~ani vrang~ ik inl ge-
moiede of mnet nijet erk~enneln moet,
.dat er op at~ eilatnd waari~lllik ietts
Sannr det Jutit-ie mloet hiapereu.
E~r Is nlcer, ookl de matiiier, \vaar-
op) de hoofdurarbtenaai~r, de Gecza~-
Ilebber, zijole wa;urdlighei d vermeent ~
te m~oetenr op~houdeln, ijeJt upi ren
staa;-t vanl Zraken, dien hiet ?-rife Ne-
d~er~laud~ zeer zeker niet bestenldigd
zal willen zien.
Jleernallenl is iiet mij ter oore ge-
k;omen,, dat dlie amtenaarnl~ buitel-
gowo~con autoitai or~eedlt. Zeif~s
is hic-r tPeniganl tijd~ p~tledonl vertell,

;;ntonl arr~estci'Frl, mdat Ileze ver-
xuirndl hieeft ziju heed youc~cr den HIee
Ge~zng~hplber af to renemn.
In hloeverle dit g~eruc~ht waa~rheid
trerat, it.ect ik; n~iet, :ninar. wel we~t
rik at eer b~et ro:u tvbare? bro untei ,
dat die G~exaghiebber zich~ niet hieeft
(,nt7,ienl eecn jonge"ling vanlr zeer goe-
du famlliie eene~ zeerr onhierschee be-
I1odel~ling~ te! dceni onldel'ra nn en hiern
einldelijk~ in tegenwoor~d ilcighid van
z~ijo~e znlstrs~ uit~ het fore hieeft l1-
tvln \-r\\injdefen, HLn %ul~ oman7;t, die

H~er Ilet belreeld genue~g gogroo~rt 11;1l.
Is rJexe dle Stan~t Viln Zalkel dien

b~estrraiied to1 zien?' En in verbo:ud
Inlermerde \r;1g ik; negmnarls. kent
bett~ Rijk deni staait van zakenI~ in dt
I;olonien ? \\' ciJr, hiet hoo~fl thestu ri
up' de boug)~Ltf gehoudlen \-anr tergeen
op deeiladen oorvaltlt Zoo j~.
dntoell zek!er ec'nzijdlig.- It~mmer
de! (ezulghebb~er is dol eenigste pe~r-
soonr djie het Hesntunel inllient.-- Z~l
m~en vin hleml willani eischen, dat.
hqi tegen: zich zelf e;al guni rappo;,-r-


van PolllJlit~(i ~lJte op een ea de be andld
iis ge~nordenu, Irunar up cle I ove n -
wnniiiiche eil:andenr is het nielt better.
lutegwcl~c~eel, e peti ge v'~~~~ ~au de Ra:-
den; ;rldeiir is to~t nutl geredu 'eerd.
IDaurilom gee~f ik~ we~inie ram offiicisele
rapporten on oud ml dat he
hadof~bestuar Iniet upC 'e hoctc! is

de eilanden.
Reson;ilerendel~ zeg~ ik;, da~t d~ nilacht
van det geztaghubberlr s to uitzLeb~leid

P-oli tio dlooir~~ de ostandighedrcen te
meeringerompn i; dt duezt toe-

we~lziju, hepr we~lk e~ischt dat bu~t B-
stualI'r en orrnsti y oultlerwoork jintelle


go~ man~tr'epprln nl~lem onl let rrch~t
dler bulrgtl er sto vezeieren." Inurrning~i nlhct (r~amage L't~itfel(]: ,,Lo~e's

Het wa-;s ailstoen~ he! r glie~fk;ood c
vermank~; 11 vanl det hetrbu!rg~cn en o de

een heokeldich~ter niit du ev~\entiende

lijke goddellloozenr J dr! stearupiluren r
~run de kr'oegen, in liet tr'iCtl'traespe
even~ ervre-nrt l als inl het tlcdigeln van
heI1 pintje......" D~ekker. d~e rnest
po~pulaire vanr de puntdichter~s van
do;t tijlstip,, spreekr!t rvan ,,dle day ,
pieren, w'iaarvau hert puikjH de~ her-
ber~ga; be\-olkit, trictrue splelanid, zo~o-
atls dit pa~st ;,ati faltsoeot;lijket kiroeg
bezookl;ers."
Het wasii pas in 1648Cf, rat het woord c
trictrac ini gebruikk kwalrnl; verscheb i
cltn; Rchr~ijvle rs ~gew n met opg~e-
togenrcheid va~n het ,,edrle s~pe~l", on
rstetllea hect you~r arl zeer gelv\ild
in de deftige bui~en.


Eeni ander spel wa~s e!veneans be-
kendl in1 de mniddleleolu tre~;w~ij beloe-.
100 het damsp~lel. Ee:n maniiuscript uit
dle vteertiendsc~ eeniw, in h~et B~ritschP,
mtn~ureum ini buewaring, eni be~kend on.
(Ierdlellnuna va;n ,,Psab~~book an
koninigin .11arie",,beynle en gekle~ur~de
plant~t; wa;-rop ee~n slowvoogdel s zit
Ilarnl te spelen meltt een beecr. A\lles go
lijkt vo~lkomen op hta Iniederne spel,
alileeni do sChlljven1 zijol tierkantt.D~och de uitv-inding rian hcet katnrt-
spiel, in 't mnidden vanu de re~r~tiende ~
eetu w plas~ts hebeD.ttrournde
sp~oed~iS ale audere spelen. Jle~n heeft-
gemneeud~ Idarvan opl de godu~;chlte te


In D)E Timr~ vani 13 Alpril II. v-er.
scheen als hoofdartikel biet vo!~lgende:

SteedsR vinniger, haRteijker en roor
al perrsoonlijker~ w~ordt de Onlderlinge
sitrijd tu~ssehien de un ti-revoulutiol-

,,Sta nd A:r~d ,.Ro te ~r da !mm r" ..Se.
I~lader" en vecr~schillend provncide
bladeltn.
Yroor ol be~staat tob uste~r gercn
redrs onH in clexen strija~, walke~ ge.
he~el bunites; ons kathlcliek rrf ompaiHt
orne ncenPI Slechits in Zi)6Verre' g,-
meensjchlappelPijket belolngenr, dlit orrk
nnu ter hrlte~ guan, aror e
Hc~haad of b:dreigdt wordeul. hebbon ,

E'n noi -lunkit liet on; niiet tIvijftel-
aIchtigr, dait do! n~oodZakllike? ermr-
hiejd drlcI Rechtclrzijanr door dlian str~ijd
eva~nr ga;nt loo,~pe en! dauranoI:, r d'e
ti~ch r~eeds ve1:rre~ van emakkli ke
positie va'nr hrer tee~'~ nwoordigo Ita- ~
b~inect now~ mtoeilijkerr wocrdt~ gemank~:lt. .\Vii) hebbcen \u n on zeeigen go!voelens,
nok als die veelr \-an die conze~r \-rien.
clen onr goest rerwa~i tenl verschildlel,
volstrekt pe~n~ gehimi l gaminakt.
W-ij [~thebbe b~ehoord'c tot degjenen,
dlie mretandon, dait us~ den vl v

de~r Tw'neede- Kamer had us~ noeten vol.

k~iezingenI (znoods~ wij wrw a \;clt trt)
de( merelderhetid ;ian deP lirllterzijde e
ha~tdde ergeshokn niennind l~
audirers duai drII A.\ Ku?-per weder als
ho)cfrj der Rog~_eeringl~: hadI( mooten op.
trcceden. Eve~r ntuin w~erd~ door ons ver. -
heeld, dat eent vaRn ilen, anoivang of
prinipial otraen er tclgenw~roor-
d~irre Itegeering aJns verkieslijk; to-
schteenr bovenr een at1 tol groo~te mnate
va;n roor;ichlt~i:, heid.
D~it Pcan en1 underl~l e~vc.nIv\el 1,eet ons
alerrninst., thrans onsi met volle over. i
tuiging~z to schm~lenl ;In ide zijde ran
dec tegenwr~Too'jOrdig Ic.r'eleeing~,'i on run
dlegtlene, dlie alS trindo Tn vr.
efirers elrun:- due opordn p e-

ooir. onvr~ueb~tbaat~r on elits hdej
zou weczeni, donir cag~tlet ijfld ii clit.

Now~ IitetH word'~ doo)r d(oneF Regee. ~

trouw~eni der tiec~hterzij ae mu ver-

omi tP hopes!ll r~lat O,): in erve
vig goo ln mtie~f tor atown
cdcoor hMar za~l gmove~-tn -o rdentr. u
d~ie outlstandrriighede~n behorennan
;inc tivistge lingern. behou()rt r.ooral
nnelken plIersonenstr~ija a n n do
Her:hlterzijdle bet stilzwijg~en to, wior-
denl o~pmelelld,
Wij erlagen ~etsvuriger, dtn
cl;t cusl illn pa-rtrjki ezpn in den ~
brordelrstrija~ va~n onze p ro te~t antE-
lce onldgenlOoten~ Zalgepurd
w~ordenr. Z~ullen wij tog~en onizen wif
wrin gesleep~t worden, daln is onze

gowe\-teni zoudern w-ij duis jin duit gE.
v'Al onrl \-rplichlt achiteni niair bests
kra~chtt en loya~~len staunl tr ve~Il~r~llneu

bjinet en als \-ijandit te beschouw.cn


zxiju gekwoonr~~i doorr bct, sc~hankspel,
eni da~t de kna~rten tiiets unders; wa.
rrn danr dit spiel op papie~r gebraclt:
wart Klecht~s zeke~r iR, da~t, is, dlt- de
kna~rrten evenn:Ishot' schanksp;~el ul t bpt
Oncste~n tutc inu zin grekomen; want t
~evlenens zekerr is, dalt is, da~t de kaa~jr
te~n cnok de s;Rense valn hiet geluk in
zich~ verioenigen.
CavPlluzzo: ren ItalianotSchI SChPIJ-
ver niit de v-ijftienlde coeuw, tlie een
wobrk ove~r' Vite'~rbo bee'ft gLesc~heren,
v-erhau~;lt, dal~t deI kna:rtenl il r-lie stad
zl~ini ingeroel~rd otustrt~ees Iiwt jatar
1879, d~oor liedot!n ut hlet landt der
Sutrracenenl, ,,die hiet spl~c noemdlen
noib."~, In SP""je geeft mnii hlet kaart.
Kpel dlen naa2rn van ,,naipe~s", een
wo~ordl, eveneenls van .Arablischen oor.
sp~rong.
E~eul an3t in klruren inieenikostb~atr
mwnuscriplt. ;etiteld ..le R~omnan de


.11eliaine", geschrevenl ini het zuiiden
vnFrankrijk, olustr~eeks 1.330 of
130.sel enko ui ik lij k e~ k;a rt-
p~artij voo~r, en constateert alduls dat
clit Ipel tot da~ vor~stelijke amnusemie n.
ten behou~rde. He eerste maal dat de
gSesehiedleii s dau;rvanmteldint: maakt,
da~tcrt van1 hclt jyear 1393., OpI dat
tijds~tip' was Konrel rl, koning~ vrn
Fran1k rij k, door k rankzi n Iigheid a~an I
ge~tast: metn trteft inl de versingen ~
van~I Charles Poup~art. zijubeua.
me~ester, dev ~olgendcl~notaa;r~n : .,He-
teal an den schlild~er Ja;cquemin i
Gringoniour, voor die beschikrlero~n en
o~psieren met ve~rschillenide dev\iezen
canr drie pokies kaa~rten, tot Oult-
spanniing van Monseignieur den ko-
nmp as envifig 0 parisis."f Deze
n~anhalini bewrijat voldoenlde dat lit
HIpetl zeer bekpod wa;s in F~ranlkriji,
zourder evenwRel algemee~n tol zio,
omdalt, om die kaurten tetrb~eschik-
kingl tol stellen des konings,-~ meni ge-


ieder, dlio, om w-elke~ r~edeln ook, hect
betstaann -\an detze Ilegeer~ing in g
raa~r zon breengen.
't La;2state nu1 doeFt; 0. i. %war stel-
lig hlij, die~ if hett goo~d reebltl v;n
.opltreding~l deer' Rtegeering~ in tw~ijfel
trokt, i~f w-el dPZe Regeer't~ingS inl strijd
methae igenre v-erkIl~loringen, zou
wrilln ~-rorsttllieni- hotzif alscen z;a-
kcn-Kiabinet, hietzij als eenr rvergarngs-
Kabinet, betwelk, zoo Nlpeedig de
ornlstamlighedenrt ll hot too'Jtlate, V(oor
orn aznder Kabttinet~ deri Hechlterzilde
h Ietzelfdle Bllal:

~Iet va;lt miet trgen~ te prke,
tlnt zici :Inn onizen pocliticken~i hor~i


on oor. hoe door celen anzer
prorctes'atantse~le st,?lta:lllknie \riendeI I

granten~ politioke~rn ntriijJ to roenl oit
;lardecn in eetn strijdl overI persons, i
grcoot gSevmar loopenr~ hot resultat. ~t

te dlorrn verlortn gaun on doir~i hoo~st

ke part'lijnl :ls ger~oly ru;n dieu al-

Lre~aa~r' te b~r'cng~n
flet is oneo/Jeljk ugmn
dag n o bla depoleiektuis-


] i nctc iir e vl uc!ti o n ar r ir e e h i t l j
hist ris e bl'I ijtoh ud n n
tco le\-venr \-anr de scherpe l~e n Iitteri,
a~nrla;llpn, wclks det paritijeni richitei,

mniddelllijk; con onmiddtii jli k up' bect ttr
genvl\ourdigeP rabline~t, Ilb\~tljiv zoo
als wii lanicst r~ercs srIhr\reven- non-
volsitrekt niiets oun ft oml;irl l~'~r tliechter niet, daair nokl hiunnre b)elan.
gen~ dle belangenlr VanL untS. KaBthe

mat~e bij1 den ge~roerdenr strijd~ zijr


weardigoil open brie~f, wallke dezer
Aenin do~ anrltir~evo! lutio n aitir~e
Sticht~sche Ct. vcr~schr~enen iw. Denscir-if
ve~r erran11 behoort bIl~ijkbuar ta(t d!-
gener,, die annLr hot tegenw \~oord~iSe
,,a bnorma;le"' Kabinetl deb ein

nei~ ~ ~ ~ i %pn dw sal erswcitsh

zegpekar \-an ecan nienw .,atnti-revo.

tussehren mer, Heemlskerk ,,1atten hui-
zenl int teenw~oonw~a;genl, dicijdi g?;-
noeg ter* zijde kan worrt~rd whauld." ~~
D~e bniet in kaknet ,[ on t'~rt vt! ge-
hocor zd~fs, in emoodelijkener ton al
geschrt ven. is mert onderrtreleked trnet

al~inar me~t dlen cirtu J
vant Holla~nd". .11eo mcu d~us mnis-
schien verkeerdl hantdeleni door Ni- ~
zo~udere weaMrr~de! Nn tlat htuk trie
tce kenrren, wa~Ire Iet rniet dat ,.1)e
Standard" in zijn nummer l~lvan 13
Apr'il jilhet wonder sEn~ig prlotefitils
?, ,1zensw\aalrdig" onde~r die ougen xij-


no~r lexecrs hnl eebmracht. Deze hI
omstanilrdii held~t voralrR ho(woog
drin b~rif ook ornzrrn lezers ni
onthwlen II) lult ls r-olgi


;ileer l onmerr blijk~t hoce or d
dto leden cler rchc~tsche~ panrtijenl,
zouldorbeidr cerA.t.llen ('hrist,.
verschil vaHn merning~r bestlant 4Ik viric! (lce kwrestir c ren zeer
lanngrijke.
A~ller~eerst, omdalt er zoo 11niv~7
sainenhangtll~ h~eel doe gaLngS van
hnritfige~ prakt~ischeu politiclk rn
mine~~ ~~ degn a n .-lI.
tijleve-cn. \ILaur' o~k omdalt mn.i.
h~ij ultsitek actue~elt' kivscti cok,
tlrjr in Zichl b~ert eon dlirepga
vrangst~~uk~ inzXAke' de verhuc~ding
Overho~iid eni Vok a loiar
ienr rreebten rles Voclks. vain iite
Stwecl onI instinictitf levecn.

thrans zittenrd kablinrtt een1 abnormt
\linisterie.
Iua~rmi stfeaklt natualrii jk nis~ts
clinl~relrends ycour d~o per81onenl en

cOak be, d(,l Iik hiermedlo riet
mnaur inl her miinsitc to onitkcn
dle abnorma;let ourstandr~~igherid, \vn;
!Ie I'olitieke amnrl eb~ht de~r Linklsc


er ir ~ ~,anrlijkoltrick lecor-hervarmiI


ve~1hcrwarpin a Uport~ l I 1Shel~l' begro


lril' it(. s;ak wensc ik hirmeu, \il
rum)S'~rI]tlr~' ust nokl mor enganstro w

Nedrlandih e er" an srenig A
pcersoraven in dit Inschor-Netnn e

echt-ati-revolutic onnairt Kabnet nii ca

bbuler Mr.; sowna to otten, \voree
i ,tize Neithrlower jstivtltel persooF
\e verre ze ook deze goedu~chle lte~ ze'

neerp vrcen, due i ditn duizl entlde
linti iire oluioniutren me~te m ij, olu
heeLl nderefe redinenen st~nrr~
Arll;c ereerst omdate zoodedet! alle
\veringvan eze gedachtue ka o\er"

Kroo hae\:re.1inirrsters beeftd~in te ieze
rtarl ieldc decrtf evntele Tweder~r- KS
mer~ blijdut;~ opda0lt bt,,eme oe


lit~icek) zuoods nu b.v. mn Iuitschlainj
alnnechouwd wor~dt, watar v.Bcillow,
feeni strtuternan uit det conserlvliie ve
.Jonk~lerpo;rtij x.g..,preeen overleg":
plengc~t. ;Inet zijl;? naair bet dani hieet,
wri~ioigemerdetrhelllii v~an w
,,getlrneen ov\er~le" det z.g. P'olenwe~t
tven aIllevellendigst staalt~je isr.
No we~et ik frel dat summrigjen on-
de~r det rechtsche p~artijeln deze leer
van1I her. .,g:emeren ovcr~le;" en de
ttneerd~cerhleid-poiitiek to volgenl door

zuke~lijk kwandlt toelijkt; ik voor muij
unde~rschriji vanr harte~ wat ,.De Sctan-


met de partijen; die va~n S~t Eusta-
tatius veel minder, omdtat ledereetn
e~r lid van wil zijn om zijue p~artijen
to dienen.
Hlet Hestuur schijnt de waarheid
hierivan te hebben ingezien, wrant
nogS kort geleden werdl de rechtes-
teacht in IHurgerlijke zaken aan d~ie
colleges onttrokken.
I\laar, men denlke niet, dat hie~-
door de fout is herst~eM;l imnrurs
diezelfde Ratden blij\-een bevoeg~d ie
burger~s st~raff'eu op to legg~en.
Entl hier iooeten w~ij nog eens het
feit constateereu. dat b~ij het rin hot
leven roepeni vau w~etsbepalingent~ to
veel gelet wordt opi. de geldelijke
belangen zelfs met v-erw~aarloozing
van de heiligste rechteu.
Wij w-eten toch, 11. de T-.,dlat er
bepalingeni be~staan, die aan de recht.
zoekenden beyoeglheid gSe ven uni
r-an de vonnissen van ouis Hof b~ij
dlen HIoogen Raa~d der Ned~erlands
in appel to komuen. Duchcl, i n welke
ceevallen? E~ukel en alleen, wnn~rieer
't geldt eene gelds~ons boven f 1000.00
guklen. In alle anidere ge-rallen, zelfs
wrarleer 't de me~est gieal~ina~citeerde
beyoegdheden ran een b~urger b~e.
treft, nleen, ook da~u warnnlteer ~t glat
hunrne vrijheid of hiuni leven, in al
dlexe gerallen, zeg ik, blijft hij \-an
het recht1 van arppotl verstokecu.
W~a t etreft de eilanideu, mreeni ik
gehloord to ~rheben, dat rle rtcthtcs.
Inacht in str~afzaken niet aun de
Rtaden onttrokken u ortidat metn
vau meening was, dat~ de eie
len van hiet sit-;afr~echt niet zoo motl-
lijk en ingew~ikkekld ziin als dlie van r
hott Hulrgerlijkj reeblt. Ik veralang oml-
tr~eat deze bew~er~ing met-t uit to \ngi-
deni, marr wil allee~n douen uitkolenl ,
d~at 't ook dan out\.ecautw~ood~c is
de Justitie in handeil te late vau ~
unearsche~u, die ecast~ na havell deta':-
o'pecerirug naar dir! eilanrdon1 in jusrti.
tirizaken betrokken w\ordenr.
Het spreetkt ;runzelf, dant de!n fune.
tion;arissen hier\an ganrvertujoektn
wrorden geduaan en deia~rom ;chit ik
hlier d~e p~lants omn r~ecds dadelijk to
duien niitkomeni, d~at ik; een b~laam nl
verltng~ to wer~pen op> henr, nlan w-ie
eenige functie~ bij die radcenl is o-
verr~trouwdt; integendleel, rernln
heb~l ik VauJ bey~orrdp zijdlen m~et be-
w\ooideringi over verucheideueu lonlle,
hloorenl spreken, eni ook; ik wasil in
die geleg~~~enhei omi persoon~ilik den I
Ivijeer i In e toeivijdling vani velrn hlun. l
ne~r to leereu appJrecitaeren; dochi in
lie~t; alemete n is ten blijfc het eine
g~,Iebrk k ige ad mlinistra~t~ie? can i
Jus~ttite.
Oa3k auder~e functi;;u, wearrcan her llb
publi'3ek niesL toinder uhneiki,
wordler toeve~rtrouwd~ an~n ab>solunt
ouingew-ijdlen in de! rueestruimn-
taire begin~s~elen van iet; realt. Ik
betdroel bet no~tar~iaatt. Ini zeer vele t
pra~llen dw~ingt de aves hiter publi~k
geb~ruiki to makent~r valn d iut
rutn een not~anis en inl eveur zoove\-le
eLrvnlleu ,Iorst dait p)ubilik ziicl Vel'-
grenoegen mlet; de vorlctigrun
lemand, die, aloeel bezielJ met.
de b-este bedoelingeno, Iiet ini stant L
is Jlie vou~rlichting te verachaiafeu.
cnok hiier zij het rreeds dlad el ijk op t
dleni yourgra~ndl gestchl, dait sk d
zaak; behanrdel enr geen~l persroonr up
bet c~og heb.
Maar u, 3. deY., eer irCt C
hiet eil~and St. E'usta~tius. I e.


eelk;1ar ovren, enmen kani met t
zekerheid verklereui, dant cit spel, als
muodernr gererzen t~eni liet in de
madhe kwarnl, verre wasi vcan rrrn kacr.

slechts vau onz vooro~udersd nege
boost.
Hetg~on zurlks zonde~r eenige? t~ege~-
sp'rani hewijst, datt zijo de illusrtra.
ties~ en zelfs de tekst runi eenl vrremed
mnanuscript ult die dertienlie of verti-
tienlde eeur-, b~erattende een ile-
digSe verhandeling ov-er blet ak~spel.
Det schiriJver, die zichi inl 't Latiju
ultdrukt, deelt zijui lexers made, dart
hiet in v-erschillende sourtcin besturt,
wraarvran hrt voor~natmste is hlet
,,houg scpel"'...... ,,M~ulti sunt Judi
ad tabulas corn taxillis. q~uorum r
primus est iongusy ludlus et est lu-
dus Angh~lcorumr, et est; comm rnun s,
etesttalis natura~". (E;r b~estuanr ver-
schillende wijzcn vaiu t~rierrnlis;pe len


mnet inleprpeaningren; (le volornamnste
is bet ,,hoogsp5el of ,,E~ngelrchl spe~l",
het is zeer in gebrluik en gSeschie~dt
op de volgende wize. ervolgeus
komnen de voorschiriften, wa-clke men
zon~ meenen gacmaak;t te ;z iju vour
het moderoe trietatc, behou~rdens deze
bijzonderheidi c door d~en schirijjer ie-
degjedecidd dat men be~t mert .,tivee" ?
of ,,drie" dobb-elsteenorn speeld~.
Nog meer: inldat zelfde werk. zcler
g~eleerl Tvoor ziju zijn tijd~,treft~men
niet alleen uan, de volironakte u~p
soiuminge de~r regels do~or ous hiecon
ten dage gevolgSd, muazr men o~nt-
moet er ook de benlamingSen an
verschillende sourten van ta~ctrac.
heden ten dag~en oobekend, on g-
naarrud als volgt: ,.jou do~s Lon-
bards" ,,jeu Impirial"',,,jeu Provin-
eial"), enz. eri.
D~it; spel behield in Egln a-
gen tijd den naarn van bak~spel;


nr,:dzaak~t was1 zi~in toeducht tene conlcurrr entie van het buitenland tol
mnlll tot. eenr ku~tsrtchilde~r, du~ ~l. wi] trijden: duaruit moet men natuur-
zceggy~ een pr~entelrkle~u rder vaNn roa.l t jlik o~pniaken dat dJit sp~el in3 Engert-
unenre. ind zee~r was verspre~'id. Als b~ewijs
leto zondelrlingys ev-enwel is, drrt; En danwaniz i dionre de zonder~linge! brief
gal~rllan zerr te~n achter was op' (it denll-ll 21n ecemnber 1U-43 gesehreven
punt: jbet schnijnit dat de kaarten ;1l- toor Ma;rgruerite! Pa'stoni Han haa~r
duiar nie~t ini getbruik kwamten vh6r do genriial:
vijftiende emw~; Ch~aucer gewang~t, t er ,,8tai mlj toe", aldus schreef zij,
in 't; Feheel niet \an, neehl eeni rnkelecl ,:rdat ik Jean, uw oudsten zoon, naar
va~n dec talrijke srrl1\chrjr:r Ilt da-t, tijdl- ILady Morley stuur, om dalar h~et
st~ip. Het oudlste manlusclript, datt er ,,spe~l" to leenen, waarmnede men zichl
melding vrn man~-kt, is hrt- \verke vanl aIda1r zoo) vermannkt hij gelegenlheid
een rlamrning die eeni v-ertalirlg van Iran het Kerstfeest, sedert den dood
de ,.Civ-itas D~ei": van drn Hi. Tuguils.. .an har gemlaal: want, volgenls
tinus hadic gecopl'lcerdl. In dat werk, h; er, sija de ,,ka~arten" oneindig~
miet bekwn~aambeid uiitzeroerd, zitot meer to verklexln hoven dansetn,
mnen eeni vignet, da;t dried! personler harp~- eni luitmuiziek of zang, daur
Sal kaair~tspelelnde voorstlt. rlt. dit a 3lleseen1 Jluidruc1h ti g leven m akaI~t."
D~it spl" v`erspraiddle zich spoedig Vau atf dien tijal werden de kiaar-
inr Frankrijk, nahet~ttijds~tipwaara~r p ten eeni gewoon amusement:zijw~er-
wi ri ,ake"kau-rlen bht,!enl deL hlet ge~liefkCoedesfPel van die ho(-
zieri in ordre b~rougen voor ou~tspan- ven van Schotland ce n Ef~ng~elalndl, on
oing va~n den onglefukkige~n monarch: rer de regeetring valn Hendlrik V-II en
en seder~t den 22e~n Januari 13D'i Jacob IV7. Toenl de~ze laatste voor de
vond de schouit run Parija het noo. eerrste maal een bezook going nfltg.
cdig eenl order nit to vaa~rdigen waal~r- g~n bij zija verloofdle, de jeugdlies
bij helt Raan het minder~e vcdk ve~rbo- Marguerite van E~ngSland, v-ond hIij
den was op w~erkcdag~en zicth te ver- Jular, aldus volgTenesde kroniek,asan
maken rnet kaartspecl. b"lspel, doeb- ...... ,.het; kaartspelenl."
bela~tpeneo, ,,kaatspel" of mnet hiet In Dauitschland ging de lust voror
kegelopel. het kaRnrtRFpelen tot het zionelo~oze
10 I)uitsebhlan d wrerden de ktaa ten over,die verkeerdheid prikkelde meer
speedig popular, zoodanligr dal o~p d~an eers de dichtluimi van dehekiel.
hert ein~de vatn de v'~fijftide teenw~de dlichters; inl Engyeland wash Iet Rpoe-
ve~rVaardigingl darlkran het voo~rwarp d~ic evenzool gesteld, en de dichters,
IittmakHte \-an eeni belotngrijke in. die p~rozaschirijvers, de schiilders zelfY,
dustre. aakten dnarvan het ge~liefk oosde
In 1463S, wonder de! regearmgh \a-n ondterwerlp van hunt schalksche com-
Eduard ~c IV, wasn de in vo~er va n kaair- posities. M\enl gingi zelfs zcoover om-
t~en (waruracbijnlijk die uit, I)uitsch-J die v~erkeertlbei~d to rangschikken on-
]-land komeodne) hij een !Iecreet \anr dl~ter de oorteekecns van hiet einde vanl
h~et pasrlemlent verhod~en; deze! maat- dcl weretld...... Helans! wa~t zo~udenl die
r~egel werd oug~el \vijfeld gel~noen otlu on~gclu!,st elle moralisten than zegi-
de Enelseh inu tre t bevorde. gen~?
renll, niachiteloos1 als zij wa~s togen die___ __


daard" v-an 1 April jbl. nog schreef:,
,)s anl~~~.~tireolutonnir rr m
heeft~ twete steunptilaranl; cvenerzijde
die Mlonarch~ie cln ande~r~zijds de p'r

de~n deCS Vo.lkS."
1)art laatste nu, als :t ini ons z.g
voor~deel lijkt, wegi to w~illen redecfc e ~
reu tor1 w\ille vanI een kainetir~~. iv;r
in onze beste niatnnen bitten, aIcht
ik ongpenorloo idi ei 'ealj.t
GaRat hiecr te~ch niis~ton amie maiinnon.
oiet om clit evenltneel kab~inet, mant ~i
om een grandp~ilaar ini onize anti
revo~-lutionnaire stitants~lee i he-
aau, tetr w\ille van gedtlienstigLheden l
der pra'ktijk of van le utiliteit van i
bet coogenbliki, gaat torneni, b~rclngt
m.i. h~et dlemcra;rtisch~ I kularakter dat !
onze Al.-i. stuntsleer eni -pa1rtij toch
in den grend aankleeft, in geenr klein
gevaur.
11aar ook nlow om fren anllerle rp.
deni achit iki dJut dit 11inisteliP
abuourniant dienit gSie~now c a-

(Cok dte meningeni~i van cnl ownlvou-
igantirev. volk beluistere, men i
overall de zona;ls nu cle stulkken stuanl op) he '
politieke tsch~ak bo rd mien b eac pl
nie~t van normal~1e verh~oudingen kan l
spreken.
En nu maef men81 zeggen: wat we.
ten dfio po'nive~r~ende tI1'Oirger, ho1e-
ren en bunitrrlui van epltk
eischn vanhet ogenblk of, lot
Inen danI de p)rachtige! alrtikelenl van 1
I,,)e Stanldeard"l over bet instowtite-
ve eni het rerflctiev-e leven weerlog ~r
Rell, of your hlet omp C~iekeeIrde van V;
antir~evolutiona 1Iir d ur\.en verkl; llrl.

out ter we~r~ch:l men van it \in-
&te~rie niet als van~r ce anonint
Claisrtelijk AI lniste~rie zo n tougen
spreken.

op mern dit ,, ab~norminual" laat slarnr!
C)p C,(hrisitelijkl' op of MJinisterir,
Rnti urlij; op, Ilet laa:t to, zep~t, Fgo.
E~n tlreebcit. Juisrt doo~r dit. r~oadweg
to durven uitxlprleken, handhaa;-~- ft. men
l'oor dit Miitreteni voll he
F~itheoo chiseljk" n zso
dcoende! alleen, ka;n meln dle vra
'ichingF (ande kmode st eln

Fchr of ik a cl r.v n I e ts d g .

va;nr drip rangtg.Ikg-
loof helass~j vatn tol moioc~teni at
woo~rden: a i
A~lp b~u N,~ Stlllrledr' F -"ga
sChrliiVen, a inl len Ticetchl

ninier lamd n e en sloor < tr air.
tilII, Eeer; zek~er ook ,,rechtsch" ktn
rce we~ren- als datzelfde blad later
isllll :,lr nl redlen vanen no liL
en 1)eter, ~c~hten wIij hof~Splt~t ehjkl on
voor dit Kabu~inet vellrnlederond":
als het verder schrij'ft: ,,Onis hW ic
beeft. evenals de Chr..H~ist. partij
e~ hi ra pltretlerdi i, nimtnier e i
Poertf'
als dart blad ten silot~te Iitwt n
Inceni overlew tunschen Kainiret I
nirclerdereid in dle \Tolksve~rteg~,en wool
?iminer inzakle cen ev\entuerel r~egeet-
'ingsrfi.rograin1 ,,inlcolnsittitut ICione '.

dan achlt ik ceen verv~alr e aing v"" i
den stlrijd in 1909,i, csok vani rteek.
Rchen kanrt, iiet~ onrmogeilijk. En al' ~

anu het C:. C.., veree::di e~ b ift. Zo"
kon metc ben. dlic! zwa :hs ls
thriste~lijk his~toriscich partij fn-

80bht ik; dit 9evtte lr dubbel gr~oot;
\ourarl Inu dcze twee emin~lente minr-

hrt verledc cn gebleken zijn ele
felle tog~:enstanderlr. 1rs to atn togen errt t
leidersebapn l <1er A. Ti. par'tij van h''rn,

hternmenu rio ini (,t. 31. vetrkozel,
lider is: 1).A up r. mmers

RPffeest, die de A.-R;. patrtfj haar ~e
Y'uet z1I~rijuseen el n whoolld gege~re" r
hcft; en1 bezieldl t~ot op dayl hludigien ang; ~
utenegvoo Dart~ij-i~lede is det drag;1er en vetrtolker
"n verdefigerr vonll ce hunt-r dierbure ~c
teginserlen. Hlii en niemandl and~er ,


e80 "gg die zoni onzer A .pri;
of nok haa~r bet,eu voormnl;nen~t~, ~, h"
utnemnend ook e~n to eem~n, ziju1 voor
Sanr inner~lijk hiead, toch sleebtts ls
dr rnaanm en de~ elf ster~ren ult .io>Ze-f'
drorn.
he aarom ik~ dit ;Ioo-onlbew-i mpa 1,~
Roee'schrijf ()mn een mlenrsch to ver-
feilen of hieni voor feilluoo, zelfs out
feen >arar, uit tor roepen ? Hlah, waclk
ebolgeda~chte, over reen man, die he'
hetal I )eo G;lloru1 omn altijdl zoo OP
twis hart bonlld. 1)anl on broedle-
Dt~j~ of bcnijaling atan to stokbn ?
zij,; ZOU eenl eige.~lnerk des duivels

rorsen, hie~~~rou moeten deze dingren
irn wdeg neergetschrreeven omdazt het
ex- somnige pers"o~r:gae u van Roeb'!ts
"'ovedl ran krilfgt, da~t rine~n iict t
bestgelijke ftailan va Ir.Rupe ii
Irgrjdenl, illnar ziju le~iderschap, ziji


Staatsnianrschap, zijn mninisterseblap.
Z1ijn 1Persooni zelf.
Wat ik;, nog v66r Iit op~treden
van hoct .1inistteriv ilearnHk kt;l scrlleef,
ilatr h:et IlcebtSchl .11inisterie undritt de


you~rr cPeni tweedelt Ministerie K*;uyper
k~on dlr~eiganl to wou~~lenr, ilat srchijnt
no1 \an1 iekele z~~~ijd ~in t I:echits~he
kamp~l cokll~c danwrIkelijk nage~stretfd
Eni aIls (lani jiist uit denr rconser-


pas~t, cdan is hett~ eiclseh v unodwl~eer
en- poclitirie wij~sh~ei ?cid, dt de george-
nirseedte A. 11. par''tij b'ijtijdls en rondt-
wegihan;1' llt meaning uiftsprekl e ov\er dit
Minitter~ita, en over hert doe~liit van

1)itl na; flltolltenit eeni sort poli-
tieket 211! m cht i mn e k~ool en1 de ge~it

don~i vervodo litie~keni to~estard
van hr been~in1000nog erer.
geren.En datinag ithet einide
I1((, 1 nch 1 va Gen' och van
IKnyper''' e pojtclitie lev\ensworstelli ing.
lI,;t w~il o~ns A.-It. volk ook beslist
niet. 1)at holu pdt ltijd nog be~t meest
varn tPen Htwl'j~ mlet oplenl vizjier. En l
Hrer zirt. altijdl nog, burt liefst gestuurd1
in demiocratischee rwhltmg".

\\at aullerin ij veel van dit ~een
on~ srndtr zegge~~rr ? A~ItPlle lit: -Niet
hlet trogeniv~ourdti ce~ Kab~inet o, Ziell
zelf, nianL~r l de: pocsitie, or
zich d cit Kab~iniet zirt geplsatst to
geovrde Twveette~ Kslenr uoslt
Junk~I;t ons, abonra 'nr~~nemd
wvoirde. \'olkomnen normeafln zal ~ie
pos~itic, east ivorden, indlien het Ka-
b~inet, evrnlls s in dfe Eera.te, ook in
de~ 'InTweede Kamtr eenmerehed

len.~ ~ ~ tt U.i e ecristel ijk bein P
sleile der H~ech-terzijtle, in allI op~ziih-
tten1 iiusnerr gust. Nwt de samll~rsenstellng

Tweetle Ku~mcr Inioet, zatl lwrt~ Uur-
to~e kanirinr ern wijxiiging oudlcrgan. r l
Trot da;t dol(P blllourenl reedse no
a~lle kralchttenl lcr de pa;rtijenl Rechits

geneenell verkitezingen vu~lCgenr jinar
oni deze gewenlschl~t e wijziiging~ bren. i
geni )1nogen. To~(t; *ltze-lfl~e doel ook

een n ir~i~tli l et~ velbrtl!lo (1 n *Iet
annrr die zijdle b~ewarld. Nau;ri cas beate

zonwe\l a~ls tot het tunder~e nwde~ti to


clien: rro.* van elket zijkle nock, meebct
mieenenri, t~ cenrigdr' tijdl, overide kathio.
like p;'r" en de kat~holieke kiiezers
to kunnoen besc~hikkenr, om utmi-


zmuler gedn grand~l als ,,a~bnor ,
Iniaal"? zonr iille~n betitelenr omi hun
alszodang leets,.vcomloopli;L '
Ilet p'olit~eke leven to Klunnleu".
1~r I- No.SH nIlerkt in de ,,Ni. \'ernl.
Ot." op, daut de vr~aa: of bett muniis.
terie- eemrsker~k ren no~rmal orlf e~n
;Lholrrusa~l katbilet is, op dit ougen.
blik; en voor dit oceab-~itlik; eenir pra
tischie, zatkelijke b~eteekenis breeft en
schlrijft datn verd~er:
Tijdensdte crisis gaf ika lamlijner nele-

kabine ut zon opt r~eflen, li t k ibli net? a l-
vankelijk een~i ktabinet zou zijn n
;Ibnortualc omstli: l-tanig eden inl dotzen
tin ri. 1. drb t et inl de Tw~eee Kaimer i
h~ij Zijti opitr~eden niett ztou streeneni op
een reebttschlc mnetllerdereid.
iAlmar is dou;rom, het kab~inet abutor-
Iinaur l ? '
IIn geon~len dleelt. In d~e omustandig-
heden ligt het abniormalee niet 1 in ht
ka ibin~t.
Hret; kalintet is opgertredetn als9 een
techitsch kaine~itt.
Idet kain eetc~rtr wenPrschelijk zijn.
(Ial dit kabinet ini de Troonlredec rot-
1909)" metee t grr~ oodlomnscliehrevenpro-
gramn voo d~en rdag komep; wenchr~ce.
lijk cok out! unnI inogetlijke! zuiging
nauir links te~leur,telrlme, rechts on.
gerandellt vr'~ees to vool~komnen.
Zoui er v66r,~ de nig~emeenle verkio. -
zingyen eeni ernistigS conllict tusschen
Iiatuer e~n Kab Linet ourtstaain, dan zal
onth~iulling niet kiunnen ultbliljverl
Enu ve~rder meeoton de? AlgSemeenle ver
kie~zingren1 in 1!)00 veraludering ini de


aIbnormrle~ ornst~andti oigedlen breenen.
AllthauLZS da~rop wVordt zrOowel uaan
de linker- als aan1 de rechlter~zijdet ge
rekient.
Het ligt your de hatnd, dut bij eln
linksche~ meerderheid~, na d~ie ver~kie-
zingeni, heCt rchtschekabinetne niet kan r
sauiblijven.
M~aur evenz~~ ie ligt hetl ex. i. voor de
handii, da~t bij een reebtllSChe mieerder-
heid hiet kabinet zijr, teak voortzet;
atlthansii niet aftitreedt op groud~ van
zijnr haveer~Ide abnormal~ii teiten.
lu ieder geral zon1 die vrang zich
in practischlenl vonn eerst voor(]oen
not die ver~kiezingei.
Iboor thans duarop, voornit to loo-
p~en dmangt men -- omn niet te spreken
vatn but de~elenl van ldp huid vau leen
uog niet geschoteL; beel -- zeker niiet
b~ij ter versterking van de positive
van het kabinet."


hii den ingangr opg~estell, en ale hiet
bol denend p~ersioleel soms~ der inrichi-
ting mee~t vetrinlten, orni l~evinmid~-
H!elrn in te 8;aban bijj., wFordfn cle
nloodigre morc,~zargen voor ~tdiles~ifeti

I'e sch plen ziju uitg~errook~t, ui' een
r:t~ten~ verwnijdeedc~
bev;\reesdi te zijn: da~t er nog ee
selwpe' n ulit La G;uair; h~ierbeien zul-
len eene. Erg~isrteven wet~rl er al
rrln gv\~iveierd!: het planI schijnlt fte
crlvr sobepe~n? die nog~7 komrie~in much-
ten,. tto docen.

anagesonen,!!t~r 2fi passag;lier s \-an de


I~e rverst c officivelpl annzregging, wha-t
ecn besmetilft li i ke F zIekte beeI~ rechte himt!

IIn duez afi~t~title annlzegging standlr
vttrnwlrl: da de~tzeziek;i terreedegedut'fl-
r'ende teen Il~armendasi w~;aagenormen.
1)urt \;rele tcwo die angst on)i her
honrt sj)PL.?p vuilt te legrijilpen. er-

king; ge~wreet met een hafard van be-
ret-tin= acrde~r iets daur\arra to we-
tP1n. zoneer eln ktue soon~ors.
Unlrt menr de ziekte niet werd o~ver-

TIime tha~ nu on cane ktnniel
2,u~n~tlt wescit k In ;inen d oror-e
verden wo~ rdenlii rntoeepst no moste
awn we mee r vetownstelleni
in ,ixne rllsi la;Ieg-~~~ Alurtoritein.
Ila1 der xkiire niett komeir binnen on-r
~e ko~lonir. rjtn is i:rt ttoch wtl !,r.
I unrtl-csoN. He Chefrt .au~ de-n Genecet~-
kundigen;1 Itami 1)n Hncht askljt


eeui I Ictlie vccr ti ejland~ stHn
hemr zonde~r cophocudeni levendio- voorr
vo "";, .ll Iemma i s enr agelmllent1svel eenl zeer degelijk nim ief bebbenrn
'ee~krlijl m~en is at to! beereasd
Ibr ninaltregtelen, ge~Post, zijol, in v-ergelijkirnigme rwa-t
inl amlr landen eshid zc]fs
sitrener to noem~eni. le nieuw~ert, we-
tenscuhap stelt zich mect hieel waHt
mninderr \-oorzor~e n te-rredeni kar
ttelrn dolur vH n q1uaran-ttainelF, %?zes Jai-
eeni in Ilaats vanr tjen, zooals ;hicr,
rrPrW1.il 018 jfO~Pil HlH Passo-

InT 18 OMPill~rva ti\en heel wt milrD
svtlenrlrt vtoelyast. r;td?~a~~i,.
kenei tn verse ene h ~ave ~ns wordthe
10kloende ren ebt, datei mdn pasage

deni Stadag:ene~seesheer a zich te lar-
trn ziend d)eriglenR kunnien zij zich
rii on dr Ievolk~ing how~e;en.
sl i o re hronnis-le b ~If een af-
saile en Liss bhon in 't Creheel geen
spr'ake. toeni a pest <1aar hearschts.
Nu bliift ho~t Zer goet Mooc,~r~r.iN,
clat irnmand uit L~a (;uaitahieir brin.
Snondringrt. M~aasr w-t vlt. da;ur tP-
,ren to doen~ en red~elijk ruepnschl
OnigiL gecr reketning houdrn met al-
I :leswt~ RAS gebearen. maar dient
a~lleenI to lettenl op ales wasver
me~edelijk zAL gebe~uren. .11gelijk hr-
rden zijoi nu eerimaa\l niet to voor-
kome. Beint men dealrtPmenI toc
str jden, dan komt men nimnmer nann
Fan einld. 't Wordlt rechten tFgen
w-indmolens.
D~e verschillpnde C~onsula werllen
herhnolldelijkaang~emalnd toch voor-
zich~tirr to zijn met- her afgers~n van
pa:SSen san hierheen vertrekkende
re~izigers. Wazt kon geschieden is ge-
s~chied.
La~ten w~ij hlet rpln ,In Rellen dat ter een beamette-
liike ziektr. petst, op Bonaire niit-
bre~ekt Wa'tt zou men no hier wel~P
xpegan alS verschillende hasvens v-an
bet, Buitenland~ nu o~ok gesloten ble-
ven voor de schepen van Curalcao
on A4ruba, als ook hier de haven word
besqmet~ verklaIn rd, terwfiji ons Be-
stuar die noodiget maatregelen had
,rrtroffen om elk verkeer tusschrn
IRonairr en Curagato te beletten?
Zouden wvij dan eeen recht hebben
to klagen over willekeur ? Dat reeds
nu een of andere haven ook v-oor


C~uraraqao gesloten word, mag voor
ons grreen redlen sijn dergelijk voor-
bee~ld na te volgeu. Mlet~ de w-et in
de hand, de quarantaine-maatre-
~elen zijo international, kan ons
Restanur bewijzen, dat onze haveni
trij is on onh~esmet. M~et de wvet inl
de hand kan ons Bestuar nu sijn
bek]lap doenl en protesteeren togren
dergelijk w'illekeurigr optreden.
Niet zood~ra echter laten wij de wFet
uit~ onze handen vaillen en beginnen
wij ons te laten beinvioeden door
overdreven vr'ees, of wij verliezen
alle recht. Niet slechts nu, ma~ar ook
later, als de quoarantaine zou moeten
worden opgrehereu. Dit laatSte voor-
al is voor ons e'en reden, waatrom wij
rneenen, dat wij vast, moeten hou-
den aan ons o~fficieel wettelijk stand-
punt.


Declaro que eoL~ Cconfrecuenefa la legitima EmuliaCn de
Scott con resultadoo excelenles. La Emusibn de6 Scot reulne
en1 mi concept condiciones medicinales y de pr~eparaci6re
QU~E NO ALCANEAN O'OBO PREPARADOS SIMILARES, LOS QEL CON
raP(NCIsc reaJ~~I.mma EL of[INexmano DEL PACTIENTE,.'
.DR IGNACITO B. PLABBN~CIA,
Habana, Ouba.

SCOTT & BOWHE, Quimicos. Hueva York


sin easa Ma l


Ilx ite, Iseenr uen\\c sevensrlr~ ,
mand~ic yestorren. l
12 .11el, gern enlkel ster gova.. ~


n e.


To~t zoover c-lt offiewe~le berichten
uit l ~enezuelalt Iner a~naeko~rnen.
G;elocdwaa;r~dig~c per owntrr verzek~er-
den onsi. dant do- toestanlid jinwr
ke~lij kbeid wl e-~~ rnlst iger ih. SMen
sp'reekt, xelfs vanr hande~ltrdentr gerallen
1)erelike gractenziju rivoorze.
ker no logdrne i et
H~oofd dler K~oloniie en den Chef van !
den Ge~nees~ku ndi~ i le Hand1(, d-ie bepiden
te beslissen herbben in Zake taine, of dleze voor gehetel Y'enezue.
ILa (\iaraCLlcaib utzolr) mot. ~-
word1n afgekondligl, of nie'.
Opge~schikeilt door elezr pa;rticuiere
ber~icht-enl dfr~iinen zee~r \eel pe!rs~onen ~
wan up uitbr,1eiding (ler qluaran;taine,
tot cfus\.erre al lree ge~ldenii 1 oor

Wij Ikunnon~ ons besgt b~egrijpenjl, dat
de Kioloniale Aurorit.:iten uietklun.
uen modegaaui n m-et; deze beweing.
()pdatt hett Best-uur, steunlelld up
pa-rticuliere berich~teni, lijurecht inga
treue was~t van officirtele sijde uit
Yenezuela wordl metdegedeeldl, mnooten
deze pairticulieve~t berichtton niet
sLeChltsL gelOofwaardigCi~~; zijo3, ninaar de
vaole wNa~rheid deanrrAn morst ook
;Ifdoende bew~ezen kunnen w~orden.
1)ie mieerdrere zic~kte- ~evallen m~oe.
ten wetcn,chappelijk vie~-tstaian, zoo.
dat ons Bestuur bew~ijzen~r kan, dat
het niiet vo~llec-lig word ing~elicht door
die kortere opga;ve~n uit Yenlezuell
officieel verspreIi.
11mrar ge~eft biet eigenlijk nu w~el
roon on~ zoo'n g'root verschil, of er
20, d~an wel 200 pesitgevallen te La
G~uaira zijn voorlgekomen ? ledere
corunsunicatie met La Guaira is im-
mers afgyebroken.
Ja nlnaar, er ligrrgen toch schepen
uit La; G~uairaz in onze quarantaine-

De quarantaine-gebou \ven zij n op-
gepop met menachen,
Eco iederded ligging'" onzer qua-
ranta~i ne-inriefitingr kent, zal toegeven,
dat het al heel gemakkelijkk valt on
elke verkseer tausschlen ons volk en d
passagier~s in observa-tie te voorko-
mxen. Een wiacht van soldaten wTerd


Stoombrooten
G;oeletlteu
Uij;iaderrs
Brikken

Totaa-l


13
15
19
3
-
50 schopen.


I )e Paducah, Zo ndagrnmo rgen van i
P'to. Cablello bler bmnnengpevallen, i
1)ondle ragmiid dug wed~er nhe
vert ro I en.M2et, de Prins Wlillentb II zal Luite-
na~nt Gr. J.TC. Zuninuxx~~lh~ naar het
Vadferlanid teriigkleeren. E~en hart~-
lijk ,,Vaarwel" zij hemn toegeivenschlt-

De Pest.

Had~ mlen reden to meenen, dat de
zoo) gevr~rcreesd 7iekte tolI, La Guira
sp'oedio- overwouenn zoui ziju, de of.
ficieele b~erieniteu deze week ingeko-
melcn sp~rekenl, helaas, dexse goede ver-
wa~ch~tnin wede~r t egen, engerven groud
tot hieti ver~moedlen, dat de eplidemie
met hevigheid2 opuieuw is uitgiebro.
kei.
4 Alei werdlen weder 2 ziekien opge.
nomnen in het isoleergebomy,, echter
had dieu dagr geen sterfgeralu plaa-ts.
5 Alei warea aanwezig 12 ziekei,
tivee we~trden als g~enezen outslagver,
1 lijdetr w~erd weder opgSenomnen en 1
stieri.
6j J1ei 2 nieuw~-aangretasten en 2
s tetrfge valle .
'7 en 8 Miei g'een nieuwec g~evallen,
ook geen der lijders overledien.
03 Mei, 2 nieuwe zieken, I overleden.
10 Alei, 3 nieuwe zieken, 8 overleden.


UN ALIIMENJTO POD>EROSO.


EFIncAZ PARA~TODAS LAS EDADES.
La Emulsi~n de Scott suministra no solamente
la suswtancia que el ouerpo necesita para crecer, sino
tambi~n la que le es indispensable para reponer el
doesgaste diario de los tejidosf y del cerebro. Es an
atlimento eminentemente digerible y asimilable que
estimula el calor, la energia y la vitalidad, y es por
consiguiente un benefactor de los convalecientes y
ancianos y de today persona debilitada.
E11a aporta al sistema abundiancia de f6rsforo y
hierr0, no en la formal met~ilica qus da~i ls s dientes
y en~torpece las funciones del higad~o, como suced~e
con los preparados ferruginosos, sin o n la misma
formal orginica y natural como se enouentran estOS
elementos tan esenciales de la vida, en la sangre
y en el cerebro. Cada d~osis de Em~ulsidn de Scott se
incOrpora directamente COn la linfa d6 18 sangre y
va treforzar los tejidos del cuerpo vol-
viindOS6 parte de e110s mismos.


Nieuwsherictiten .
Schecepvaart.

Van I -- 1.1 Jlei liepenl onze heaven
biane. :
- ---- -- I


'I'` IT D "I> AL F E3 ~I

van de stoomschepen der Red D Line" tusschen?

NEa~C W~Z YOR~ K ,
PUERTO RICO, VENEZUELA en CURAQAO.


Carcass. Zullia
nfei 23 alei ~il
29
29
at
Jui 2(uni 6
3 8


S1B

10
1G t2


Zulia
Mei 2


9
10


~~~


Advertenti en.


Mu1Izie kh efhebbers,

Tot noodzakelijke stijving v-an
de kas van het Militair muziek
korps, zal op~2oensdagden 20n.
MLei a. s. des avonds te 8 uur
een concert gegeven worden in
het WZilhelmina'spark.
Entrde f 0~.0.


Dienst tasschen Curacao en laracaibe.


Merida MSerida MIerida March. ;Mferida Zuffa
Vertr~ekt van ConRAno ..................I Mei 4 Mei 11 Mei 18 Me 6 IJuni 1 Alei O
re omet nan na Jlnaar .< .. .... 321j 2
Kornt sea te Cl'uve;Ao................ 9 17 25 31~ 6 14


Alfredo Maduro

TaElndheelzttlkudge.
Biedf hirerijd ligieee de purblek styre

KANTOORUREN:
van 8 tot 12 v.m.
van 1 tot 4 nn. o
13-~.
-- -


Balc- en Inunre-laalscagpj
;.CURAGOAD
Aau den handel en het oubliek
wordt hiermede her kennis Lgebracht
dat gedlurende de afwezigheid van
den Admimestrateur, den beer J.
JAN8E, de zaken der Mlaatschappij,
atlhier zullen worden beheerd do~or
de Heeren M J.6SELHORAT en J. J.
FI'ETERRs, aan1 wie door de Directie
volmacht is verleend om crezament-
Slijlk te handelen en die Heden in
functie treden. ,
Curag~ao. den 8' M5ei 1908.
J. JANSE.


komen de volgende ontboezemingen
voor, daarin geschreven door ma-
trozen der onlangs hier in de haven
vertoevendle Amerikaanache oorlogs-
schepen ,Tacoma"' en ,,lDubuque":
,,ThLis is a pr.etty place, the best that
toe have stu~,lck yret, thaxt is in the W~est-
Indish trip.
Yours truly
Your friendE from r
U., S.S. Tacom~a
C. W. STIELWE~LL.

en This is the best anld most agreeable pla-
ce in the W~est Ind~iesY, that I havue vispitedl as
yet.
You~r tr~uefrienld from
U. S.. Dubuqu~e
H. BIEES.

Militair Musniekkorps.

Afet verwijzing naar achterstaande
advertentie, maken wij van deg~e-
legenheid gebrmik orn one militair
Buziek~korps ten driungendate in de
avelwillendheid en youral in de vriJ-
gqevigheid vtan het Curagaosche pu-
bliek aan te bevelen. Het moet er
met de financienu van dat muziek-
Ikorps, naar men ous meded(!elt, niet
al to rooskleurig uitzien. D~at zal,
als de reorganisatuie der politie door-
gaar, er zeker miet b~eter op wor-
den. 't Z~ou toch jaminer ziJn, als
dat zoo zeer gewFaardeerde~ musiek-
korps door gebrek san financieele
mniddelen zou moeten to miet graan,
of zelfs maaar afdalen van de hhooi-
te, wvaarop het than staat. Er ziju
.toch reeds zoo wfeinig gelegenheden
tot outspauninr oJ> eCuracgao, dat
wij waarlijk wel alle poging~en in
bet werk mogen stellen, orni dit e-
delste aller vermiaken, de toonkunst,
in ons midden to behouden. Niemand
Iate zich dus door het enltr~e-greld
terughouden, maar offered zijue ga-
.ve, o~m eene insteling in stand te
houden, die ons reeds zoo menig r
genot bezorgde in het verleden en
in de toekomst nog bezorgen kan.
WVij laten hier volgien hiet
L'ROGTR AMAII.
1. Sons of the Brave, .Malrch. Bidgocod.
2. Lat Vebstale, ouver~ture. KiaHena
4. nnoisi 18 lr Zainga se. en
5. Rbare t Lance March. H. Sitarke.
6f. Falntaiaiesur,,Lcul(lochea de~orneviille
R. P1lanqueste.
7i. F'ragments de la JTuive, Halevy.
8. C'uravcaosiche D~anspotpourrl JI. B~oekal-
i>n.


Stadsreiniging.

Van 7--10 Mei, 's namiddage 1 uur
werden aangaebracht in het fiscalaat:
327 ratten.
1701 maizen.
5r7 karren vuil werden weggre-
haald uit sloppen, cltegen en
binnenplaatsen, tot dusverre
otoegwnelj nh rv 1 pol -
borgen was voor de stade.
reunrgers.
D~oor de gezondbeidaeommissie wer-
den bovendien nog; 110 karren vudl
weggrehaald.
R~iolen en gooten en open te~rrei.
nen w~erden nagezien en schoonge-
mnaakt; de slacht~plasats en de vieesch-
mnarkt iederen dag. Men weet, dat
yeregeld in het jaar aldeze plaatsen
door de stadereinig~ers ouder handen
worden genomen. Masar nu is er na-
tuurlijk wat meer baest bij het werk,
en kan er over meer arbeidekrach-
ten enr meer creld beuchikt worden.
Wij zijn den theer PROCUR1EUR-GENE-
RAAL, wonder wtiens oppertoezicht de
stadsrei niginog stant, ten zeerflte
dankbar r voor de glroote activiteit~,
welke thans outwikkeld w~ordt, en
hop~en, dat deze algSemeone en g~roote
ech~oonmaak ook gunstig w~erken z~al
niet slechts on we eel en al1 de pest,
mnaar ook om typbus in den verv-olge
better te voorkomen.

Examen.

1 erlederi Dooderdag leaoden de twee
ulp >1hekers-leerlingfen JOHN~ DE .lONG H
enl .11ATHIAS DE GEER~ L)AAL, VOOr de
G~eneeskundige Commuisslie hlun xca-
men af, beiden met gunlstigeu uitaln.
cOne gvelukwrenschen san de bei~e
geslaagden-

Postspearban k.

G~edurende het eerste kwartaal van
1908 werd ingebrachit f31,85i.f77%,
ter~ruggr~ehaald f 16,050.2Y.
Ingebracht:
W`ill)1 ad / 23-.878.66
2~" district 5.0
3"s 58.32%
4" 138 60
5" 133. 10


Meut

2I
24

3
21


Mrt.

30
30
31


3
6
7
8
9
C
10

11


15

17


VERTRE~K VAN 1

c=uravao....................................
Bonaire.............................. ........
Curagao...........,.....,.................. ~~~
Airuba............. ...........................
Curagao............. ........................
B~onaire.... .........., .~~~~~

St. Thomas........ ...
St. Martin ..........~~~~~~~
Siahla................. ......
St. Eusts tiuF~
St. K~itts"""""'" """
S t. Eustatiu...........,~ .~
Sahae. ..~................
St. Mlartin... ..............
St,. Bairt "'"""""""
Sjt. Thoma~............ ...
Bonaire............ .. '~
Cuiragao ......,.,
Aruba. ... ........... ............ I
Curagao...... ......,,~,~ ~~~
1Jonaire............,.........................

AANKOMST TES

C llrsPRO.......................~,......... .


Apr.
27
27
28
29

.30

4
5
5812
14


Mnaadagr, v. m.
,, n]. mn.
D~insdag, n. m...
Wo-ensdag, n. m.
D~ond. vm. of nm
f]. m. of
Vr~ijd~a v. m .
~aand ag .....

,,m dd w ~
Wo usdagr v. m
D~ouderdag v. m
D. m
Yrijdag, v. m ..
,,midd ~
(facultatief) .
Za~t.erdag~u v. m ..
(facultatief)..
Uineodagr n. m
Dond. vm. of nm

Vrijd. vm. of nm.

Vrijdagi, n. m. of
Zaterd ag, v. m.


-10

15

16i


1


marine Amema.
om gezondheidsredenen 24 Mei
a. s. naar New-York vertrek-
kend, neemt langs dezen weg
afscheid van zijn vrienden en
bekenden en deelt het geiierde
Publiek mede, dat de Heer JAN

klCHD h~ee~tAged crhndeerzjnde ko
te afwezigheid zijne zaken voor
hem te blijven driven.
Curagao 16 Mei 1908.Cu a OSche laatSChappi
tot Bevordering van I,andb~onw,
Veeteelt, Zontwintning en
Visseherij .
Het Bes tu ur der Jfaatachapij ou ak t
bekend, dat er in de stationneering
der Fokhengsten eenigre wvijziging is
gebracht; de E~zelhengst is nameijk
verplaatat naar de Plantagie Satvo-
net, terwiji de Heogst, blijft; gesta-
tionneerd op bet terrain der Mlaat.
schappij bii de C. W~. WT. Het dekgeld
is voor beidedieren vastgesteld op f1.
Tevens deelt het Bestuur mede, dat
in bruikleen van de Mlaatschapplj
kulnnlea worden verkregen twmee vee-
voederpersan A tien cents per dag en
p.er pers. Het vervoor vice-verea en
eventueele beschadigin~gen, gedurende I
vervoer of gebruik verkregen, komnen
voor rekening van denl gebruiker.
C~uragao, 2 Mei 1908.
Het Bestuur and.
de Voorzitter: H. H. R. CHAPMIAN,
de Secretaris: G;. B. D)USSEL.GRAFMONUMENTEN,

GRAF ZERK EN *
in M1ARMER, ]Belgisch, Beiersch
en Zo~eedsch GRANI~ET.
Groote Voorraad. -- Billijke Prijzer
PHTO'SV~ TE~Rl INZAGE *


M arm erwerk en.

H. P. IEU WENS,
Oade Varrkensmarkt.- Doddeadaal.


Carcas. I

SMei I


8

11
13
18


1908.
Vertrek8t van NEWr-YOnRK.........,.......
Kiomt aan be SAN JUdN..............
Vertrekt van .......
D~oes CGRAs~o aa~n.........................
Komt aan te LA GUAIRA.............
'""r ia'n t~e To. 'CABELI O......,....
Vertrekt van ,, .....
IDoet ~A rUAIReA nan......................
,, PONCE ,, ...........
,. SAN JunA ,, ..........
Komt san be New~-YORK..............


BOoaire :
K~ralendijk
Aru a :ri N G .

Sct. Euaratius
Sabl:
Bottom,
H iadwardside


1454.64%


371.30

84,5.80
208 25- .


112


Niamege..


Kolonliale Rnand.

Mfet het gebruikelijk ceremoniiecal
w~erd Diusdagmnorgen het zitti::jis-
jear 190S 1909 door den Heer Gou-
verneur geopend. 1)e openiingerede
la nts ten wvij aan het hoofd van one


onze Finanlcien.

Deo opbrengst der middelen was ge.
darende het~ eerste kwartatal van dit
jaur bizoader P nstjIg.a re Et

vangen.

Sndere I !nn { e


Verkrijgbaanr aan de drukkerij
van het
APOSTOLISCH VICARIAAT. I


In 1907T beliepen
Aian Belastingen
Andere Inkomateen
In 1906
A~an Belastingen
Andere Inkometen


die get~allen:
f 7 Y,510.'75.
fl~ 14,74.02'


f 13,755.34~.


Voor de eerste drie maandlen
van 1908Y waEren de luvoerrechten
geraamd op /23,000, outvangen
wer~d f 36,034.25.
Arccynerechten getraamdlopf 19.000
beliep~en f20,322.64
Posterij gerammd op f 6,500 klom
tot f 10,.312.12% ~

M~ilitair Tehnis-
~Merae I -re wrl dl mr
zicheverefao dertjo ero ~, aoe h
tech kw~am, dlat men tegenwoor~ig
zoo wveinig merkt als er maltrozen
aan den wal zij u. Over het al e-
me~en bouden zij zich zoo still en e-
daard, dat men oiet~ zeegen zoni, dat
re een pear honderd Jantjes uit pas-
siagleren gulgren.
Zoolangr de oorlograboo0t in onze
hiaven lag, werd er in het Mlilitair
Tehnuis een kegelw~edstr~ijd gehouden
voor de Ondicero~fficieren en een
wedstrijd in 't bil.(arten voor de mH-
trozen. De Amerikaantjes eni Ita.
lianen d~eden ook b~raaf mee. Het di
'litair Tebuis lo~kt hen en houdt he
van de straat
Als een bewrijs van waardeeritg le-
ze men bet volgende.
o P P R IJTS STE ~LLINC C -
In het zoogenaaunde verzo~eken-
boek van hiet Millitaiir Tebuis alhier


H. M). de Koningin der Nederlandent~

BEKROOND


te Amsterdam


1883,


,, Antwerpen 1885,
", Chicago 1893, en
,, Curagao, Eerste Prijs Eerec
mnedaille, 1904.
Curag~ao, ~Waterka nt Otra-
banda.Adverteert steesdsAmigoe di CuraCno,
het anest gelezen der
hollandsche blalden III
de kolonlis


LOnGMA~N & ITART@bp'
YPV YORK, U.5 8.
...o v'erta Por Las
^'"'rcL~C.


Drakker :
AII,PrREDO F SINTIAZG


Si. S. ,,CHR IISTIAN STE D".

Ilaaplan Y0Or Apfil mai 1 90 8.


Philad. March.
el9 Mel 16
14
15
18! 23
S01 25
22
UDI 2


27 8


HBollsad


,,CURAQA0 in 1803-~1804"
noonr
P. A. EUlVENS, O. P.

format groot 81.--83 bladz.

Prijs to GO,

De oplbrengst strekt ten voordleele
der nlienwe kerk op Rincon.


(;llG(30sGil6 0TlWrslagefij

.,,De tt~i~terS er"
VAN DE COOPERiATIEVE

~erenigi g an Nijarhe

Grouot~e sorteering a pita-tou-
w~en in alle dikten. Eerste kwaliteit
material, duurzaamu en st(5rk, goedf
g~oalled, becstand tog~en w-ater, ult; de
band bew~erkt zonider chemische pre-
pararten.
Yerkrijgbaar ei grod en in detal in
de AIlpargHteria Co~operativa, Breer
de Strast No. 85, ini de Succurstaa
BreedF! Straa~t Punid~ viY-a-Vis van
het ma~gazija van den Heer lonc-
ass CoulanIS en mn de volgende agen-
cia's: HE~NDR(IK MIONSAN'To, EUSTAQUIO
TEsURUN, Otrabanda, J. J. DE LioN
Waterkilnt, Punida. P. MI. HELENANDEZ
en ,r. Eurns Gc~i~o, B~er~ van P~ietetr-
mnaai en PAscoxL SERVAGE Salilja.
lIe Touwfslaglerij Det Ruit~ter neelnt
C~uragaosche p'ta-vezel in ontva~ngRt
teen billijken prijs mits deze vezels
de hoedanighedenl bezitten voor deug.
dfelijk touw vereiacht

K. u K.
Oesterreich isch-Hungarisches
Ko nsullat.
Aan den handel en het pu-
bliek wovrdt hiermede ter kennis
gebracht, dat gedurende mijne
afwezigheid de zaken van het
Consulaat zullenw~orden beheerd
door den Heer J. J. PIETERSZ.
Curagao, den 8sten Mei 1908.
SJ JANSE
Consul.


Photgrahisce Irichin*
Soublette et Fils,
HOPPHOTOGRAPEN
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs