Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00023
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: May 2, 1908
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00023
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 1 MBs ) ( PDF )


Full Text


sl -~ =~--e~u~~T~~--- -C--~-- ~s_ I- _I I -LR~D-- _
-------- --


CURACA


Dit ladvershijt elen aterng.Es Courant aki ta sali toer dia Sabra.
\bonnlemrents;lings voor Cura<;a.o, Hoa rb UEU A I LDS rjsd bneett t ate ua
so de Bovenwindsche e~ilandtcn pertr d1ri mendelrln pa~gA padilanti.
H. 2.-- met vooruithertalinfi. Pa lugarnan foi CuragaRo. IBonaiirr, Arabs1 St. Manr-
nor et uitulan pe jur 11 10- IEl)CTIE : Waterkant, Dtrabanda, No. 223 tin (P>. H.), St. Eustatius i Saba~ ti. 10,-- pa anja.
Aizoudierlijke nlununllers fl.1.Un numlero sol fl. 0.1"i
PIkijls d k.dvert : tii~n va-n 1-- 7 regcels f 0 0n. voor el- AH NSRTEPel ocrda o14,Peema nuncio di 1 te 7 regSel f 0,50, cada regTel mas


Curaqa:o, 1 Alei. landrl Ouw inl dien zin, dat ook de
pa cle~ or valn Kouvezrltnemen tpergroaden
DE NIEUWE BEGROOTING. ."'' eveni zal kiunnein winnen, w-elke
elden: c-en afzet. vijnden.
ijawhen oet miet k reach t ge.
\lE:11roIE VAN~ NTOl. stre,- 1.i wil blj (16 vuOrtscilfljdende
uiar adiing der buitenbevolking tij-
Ret waawictigantwordvandigle kans op de vormingr van
d~en G~ouverne~ur betsl~at~ niet mindf p elr~ eeecha~ret behoueftigen worden ge-
dlau 27i fohoh~lalden. W'ij verkeerenl du~l keerdi. d~ie tenl koste vani auderen
inl de onlmo~ge~il~nijkh ~id teze Slemo,- zoud ai mollten w\ordecn ondlerhoudesn,
rle in hlaar wheelS(I I,)le op to namen, onI en -- omprkeerd het \'oorni1tzichlt
moeten onls wel te\r~reen st~elleI1n mt wordi~u geopend" op hot verkrijgen
de toelichtiing -van de voorrnanniste;t vanl ,tevo~lkingst~erelemente die in be-
punten, wouirov-er v-ersichil vanir rniep- lang1ijke mate tot de algremene lt
ningi bestaat tusshclr lIcn h vcrne~ur rin \relmairt sullen bijdlragei.
Ilaad. Al~r lte vaak wol~rde rreeds
De D~istrictmleeste rs.. nemend~ in jaren da~t del ooes~t van
.. velds !uchiten geheel of tenl clele mis-
,,Het was OndejrgePCt~~eekene h~ipon- lukt is (bietowenc herhaalde~lijk voor.
lor aangenaam te verneprnen, d~ac ve- ko:m!), dac vele~ pacht~ers tenl koste
eg ledepn zichl nlist langerl nirendenrl t." van ainder~en in hun11 lev.eUsondlcerhoud
tnogen verzetten tegocn eene letini- vou~rden.
tiever regreling~ van herr dist.ujctobe-? the niet in e~lk ger-al nijpenle
beer op' de door het H~egnur~ noo~- noo:; dertue'oc nauleiding gieeft z
o in geuebte wrijze. --hrt zij hiemi ver~ wel prenl betnOo behloeven, maar ze.
~und mierbd3 zi11nenl danki ;1nn die keur : het, dat ineer on mneer le
leden than den 11 ;tunit tl prlleken. eisch, levenldig wToratt, dat~ vani be-
he to atti~ kome van ndi stllrswegce m~idldelenr wordolcn altn age.
eli mae t woke ivenetl omn ce pach~ter~s, die t~hus l
Ho wl bt geeelor mde enshoo~fazatkelijk aangeivezeen zijn op ide
dat~e gestreo Fte m et ornden unari bet er wisiselvallhge oplbrengst va~n de
behoud van eone juisit: verhioud~iing cu\-ltuakre van t veldructren mk~sten
in de trFIktrnementsregelin~, cer amb~- t ezkrnutareegwse
tenaren, kanr oulde~rgeSte'~I elende niet- clie mnet mreer zek~erheitd opbrenigsten
temin in billijkherid gen cihicZllei gSeven. -
vinden om ruiede fto gaa~n mret I1enI Op1 bet he~creiken v-an dit docel Zal.
weuschl om het traktemetnt vonii tleni azoods reeds ga~zegd, niet~ allern de
di;;trictmeer~s trr vain het 9p e l Ii jl n dhanwk~ IuItulgeI zichi dijtaig moe~ten
trie~t onf300-- osoe nU i- ,.aP~n, maa~r za-l OOk de district-
Reeds t~e voren had aude get-eeken ~eetweav meet. h~rad aeuw. Oode rt
de de gelegenlheid mest nadrukll d-e gevestg meen heoudlieen. Gok zU."
aaudachtt tr vestigen op het gewicht <1eeilszn an de oahevken ta s onbot
\-an hiet alnbtt van d istrictmleasst er genzis a beek nis al o tblo
1 van~ Z1ijne a nntlbevel ingren, wa e.
de brlalel g vapn end 1 egitglat to besli~llsse op aansoe~~ken oIn
zijn district. in het bijzonder~ voor zctrri, vadnp Zin vtoorl~Edure~: nd toe-
de vele, welke ten aanzsien van ~hrt zct edn nanodgn zl
muiddel, ([waarmede zij inl hun le~vens- ttgot aeahne fht
onderhoud mee orini be-oogdea doetl meer elln meer no:bi
rianwe betrekkingr t~ot hett H;ouve zale worn u~~rden gera ht. mcr
nement staan.Htvaesaddtmron
O)ndergc~teekende beeft h~ier c0. a. nriddelijk inl verba-nd met die vasc-
. stlhwr vanr hei; inkom~n vanl ie
hetougop de ve~rhouldiuo' Van (len dis- ditrcl e~eHi alree d
trictmreester tot d~e pachter~s van tot district ineesot~ier is oasnget oerd
het, domeinl b~ehooroude -r'oudlen id irokon lnsmtht
I)ie verhloulino- h1eeft nirct helal Orr cog de voorgelunoen uitbr~eidmV
b~egin e~n eindre bij de %rro-. Voor del in anhtomi.
ninvanbednge hur~ennnge (;inar~ne maikt de oudergeteekende
nee zij be~hourt zich ook, eni \oor- valn det g~ebodlen gelegenrheid ge~bruik
namnelijk, inl anderr opzicht Ito open- om te dnvoen inekmnl~ ~ dat het '"
baren: in de eerate p~l;aat in Ide le nvonmnlg yd igf
richting~, waa~rin del weF Flegsen is .nhrvnd ant opatr
rile tot verb~etorim? v2/rrden toe- reineu in dlceiel :Lr voee to werk togau,
stand der p.achteris leiden zl detht a aeiknnhtvrrgn
noodakeijkeidom en oo rd- \an hot omaich~revenl desideratum sal

Ilpdaenli districtmestr n Ieu tadi r tot eennnepaaeevnrg.
'Ikundig~er~ ngwzn Wdrta nctnwr
'is et omde me alleo hun t~en dinste. A'''tlj~ls~ ondrgeeeel~nderi l na hetv
staaude~~de middelen teirve ar"nta den~lf Rand vrzoekt ver- ~I
vSerhooging vn cHet ptrreil j derl buiten- beolin g delen van bet. oprtenglst-l Ilw wicht van Ii e blcetris kkin van d" l
lermogt~itmen vn er pahgre on tclit tretinester n veschill~endendellre ut
oldus ~ ~ Se dpctesi beer cni~tie opzichtnPk -~ me ncut dfe drke bezighe-
to bengren.til den~ ann het abt vrbonen
De grooe bel~~tw~eken ,tidr van l deze be \a rop hij wtl e~lmet dli Iepe z
isht uasore mee zle eur g e dewictiakl-Iebni egm.aneinbj
staald bielae, ie omngsanme drltand eens Ka vRaadst sandch
ha nerhoi \a iet motievn welk o~itn- Ilrourene ne hdgqag
be-akna het disric heer, hadden e~L.- dait r'ctie s verhouing ~sth leorie, in der
lVrmgeid zal we! puo~g~oendeo zii in I et fanvangv due nitke lenzetinge-
;liebt geseld wanneer i brekenccrtingg-andloeign o aao it
heiddat en zee groo o'ed elf leR~ Trl kt mnllte jae eltc~deln e-
der brtoevokng uit de adouvdnvatetl, dnie ruepen hiet
tha~r~tden aanerwanelci~ vtak eze teetvrrnvnt mgnvrahe
eenbesuanvidt n wnuer etda en Rod rk ning huende met
"at er nog~ ve eel godaan mot wlo r-. ten a~lle cns tid in aats moet zijn
'lenw telr verkrijgn vo~an v~erbterinl r~r over l gaehi titulajr isspen voorn Hde
fla n den ~ nltoetndvan, delk klei btekn obscikn vo
'landboekuwe trs. gesere,~'alPltdte lde Vrhpll(in van dC~re, inkomaten
Eean grooditit ghedeelte de bitnh-van( de isri etmieesterssatil~ wilon
olking vind zijn bllesitaanji in Ie lrdtland- goeakeu en. s u~l w~rmu
kouwt ahen veetneelt eidre ondegete- Htzjodreeknevrud
ouende marl zoal et vloor tt nogK h"ierQU nogan toe tpneekeen daetin
he1 t vee rn ee tas sd t de 113 dteen post gegeven toelichtng wr
detan vaak komeelrvol. gEnl dearn is alr~teengze, dat hijen do] ezliine
is et, dat outalle~rgteetked verbeel vern vn del dititrueesears gaarnnhe

tiering gebrac t wencht to r zen t te. a. lrhngzo wilcle n zien, manr dat
La oor bevorndern van den kleinen tu] on daarbijanegeve rde en,


van eten roorstel daartoo me~ende te
miooten afzien ea de~aramn liever den
weg r-olgdie van to~ekelring~ van eene
toelagt voor buis- en ka-ntoorhuur.
th]j de gemiaakte v-erg flijkmgn op dlit
punt met de gouvero menits-genees-
k;undigen wvenscbt ollderg~:eteekende
op to mnerkenl, dat dt gouvernements-
generrskundigener op~ Blor aire, St. Mlar-
tin en St. ~u~statius let genot an
vrije w-oringS hobbe~n on dat de FC-
nieeskunchg~en op al de ouderhoori-
tre e~ilandenu, met uiitniprouderin \lan
A~rubal, over een lokadi coor hlet on-
derzotek van pati~oteni beschik;ken-
IGovendienl geldt ook hier between
ten annzlienl van de annfechatting van
book; werk~en en ins~tlrumenten voor
. Jel ]land boukund ige is gezegd;J hier
is he~t de orustaindigl eid, dat de ge-
ne~esk~undigen ook; pa~t~iculieree prak-
tijk uitoefenen. wran .*voor ils
s~tauide reel, inger~icl.t viju alvoreil
dn uvrn e ntdnt to aal-
vaabrden, d~ie! det verge(lijki ngr ounm-

Rteeds v~roeger had oodergeteeken-
deL al)S zijlt ne meening te Ikennen ge
gevenl, dant hij Llet FIuabtl va1 dis-
tricmeeterop Curag~ao bet best
miet dat vani gezagihebber te vergec-
lij ken acht~, in welk verbanmd hij
thanns er op wenlscht te wizen, dat
de gSezaughebberPIs ;Ilieu het genot vrn

.Dr RPEdCtic' 7'an de Am1igoe leant
hier~ der vrave to rnog~en herhalen
\V'elk verisch~i bes~tant er tusscherl
.de we~trhnombrrlleden v~n eenl distrliCt-
mrneeter hier enl op, 1. I ilr el htp~at I pl an een pot
diensten hIjer eni op de eilanlden ?
1Yaaroml wordt alleen de district
treester \-irn hot~e en Be district o
Cu1 cler elijkgesteld met een C;e

Detacheeringi.

,.In nav-olginv~ van den Rtaad ver-
zo~ekt do! ondergoeteekenide zich aan
hetgeon dloor of namene hem tot b~e
h oud~ van d-ezeno post werd aa~nge.
voerd te mogen refereer~n, wonder
rtoevoegingr, diat; het hein leed dloet
to vernemren, dat de hCand eenerzljds
green- vrede heeft k~unne~n hebbeu met
de o-ew~ijzigde omnschrijving van het
artielen auiderzijdn zoo w~einio.
wearde schiint to bechiten aan d
resulltaten. verkregen in de! wevallen
latt dectacheering van aim ttena r~et)
tijdenls huxn verl~f in Nederland heeft
plalnts gehad.
D~e opgerlane onidervindling zou ou-hlder~fe~rlj relden ic~he t! mutogn
lae eroden den Ita ofRoad~ te verz-
zoeken det zaakste nogaa in ezette k
overwit e lwrte nhemen.g btrke


hArt.ij 20 etlededw~cez en heeft eon
dergteu ekenhden wderom moodten con-
;staeeen, d za t deRahsnd alngde et
ov-ertueiging blijktte mssn dt

dinto an ee~-knladboukunig

Allt. ( verwijin naaredtl heeent door
oderjieteekende e bj eron bnehandei ng
~lteen, nar zij antwood op het i de
algeme uene~ beschuwringe over lad,
rinten anzin van llde bo richig warnd i
mogeziktlijk dmiddlnvn arb.
aanlct verzoekeil~S nd vooltprzine be.
schouwi~~t~eknden bin de uitgndeift vn
rowle voie pachrotin hot bijzheongder
aan de~ belan rijker o bidae, die de
;-landbouwkuehouiggen tot et schppn 3
anden goolewescht~en toestan zael
liebbn te loeveren,-- sroept' unader
teek~iuend in de vlle oertuig~inge da
hetndc hier over een gewcht ig koniaal


ingrevoTge ov-ereenkomst met de ko-
lonie Surinomre zal m~oeten blijven ge-
hlandhaufd. Voor zooveel noodig v-er-
der naar de bij den post gregeven
toelichting; verwijzeud, teekent on-
dergeteekende daarbij nogr aan, dat
het credit later zal hunnen w-orden
vermind~erd, wFanneer op den duur
mocht blijken dat het thaus ultgce-
trokke~n bedrag niet in overeenstem-
nuing is mnet het nut, dat de kolonie
er uit trekt.
A2an reis- en v-erblijfkositen ran den
landbouwijns~pecteur w~erd in het ge-
heel f 1,90)7.723r uitgege\-en.

De Christiansted.

Reeds h!ierroren heeft ondergretee-
kende de gelegenlheid gehad met een
enkelw~oord tedoen uitkomnen, dat hij
die instandhouding van de interko-
loniale stoomrtaartvcerbinding als een
noodlzakelijk v-ereischte beschouwt ter
bevordering van de belangen der ko.
loniie.
In g~enen deele kan hlij het er dan
n~ok mede eens ziju, dat instanrdhou-
clinr van die verbinding ene ,,weel-
de 'zou zijo.
Ire Hatad had eene uitgave van
f 35.000.-- \oor oogen, toen bij die
!neerung \-estiode, wvelk cijfer juist
iii als geraamd verachil tussehen de
kosten Vanl den dienet en de out-
rang~sten uit de exploitatie, maar,
niaar de bescheiden meening~ van on-
dergeteekende, niet is het juiste be-
drag, dat men voor zjch hebbenl
moet, w-anneer men eonel ateeren gaat
nf betgeoYn dearvoor verkre e~n wo~rrlt
i8L dan, niet als een weel le-artikiel
is te beschouw-en.
Immers, al bestood er geenstoom -
n~oeb zerivahrtaleost, door het Gou-
vernemenit bekostigd, dR1n zouden er
toch nog uitgaven to do~en zijn l oor
het onlderhouden van de officieele
relatiern, zooals postzendingSen, 0-
vertoebt van amHbtenaren in dienst
r~eizenlde, bet overbrengen van gou-
verne~ments-gqoederen enz.--, van het
.hoovfibestaur met de v-erschillenlde
eilanden der kolonie en wraarop het~
iepit eat ,,~e~~e ? niet patssen zou.
Hetgeen daa~raan ten koate zou
worden g~elegd, zou dan in minde-
ringf moeten komonu vani de genoern-
de somn van f;35i,000,- VTermloede-
lijk zou daarvoor mmnder mooten
w~orden ultzegeven, wanneer het Be-
stanr zelf de verbindingr (per zeilgre-
,1egenh~id. zooals de Rtaad uaubeveelt)
bek~ootigde, zoodat, on tot het
juiste eqjfer to komen van hetgeen
Snaar het grevoelen van den Rand,bindling eixchen zou, bet p~unt van
trit~gang om too to zeg~gen, voor het
makenr van eene suiver~e vergelijking
zou sojn.
Hoeveel die! uitgaaf beloopen zou,
kan vrij just worden h~erekend ult
de ten dieuste ttaande gegevens be-
treffendle de bij do invoering van de
stoomraart opgregeven zeilvaartver-
bi ding.
D~ie dienst geschiedde, gelijk; den
Raad bekenid zal zijn, met twee schoe-
ners, die de gremeenschap van bet
hoofdeiland met de bovenwindsche
e~ilanden eenerziids en met Araba en
Bonaire anderzijds ond~erhieldeni.
Eerstgenoemde dienst w-erd vol-
gens contract verricht, waarbij yrij-
stellingo van #A~n reis gedurende den
zoogrenasmuden o~rkaanstijd bedong~en
wraP, --laatsitgenoemd~e door bet Gou-
Svernement zelf met eigen schoener
-ge~sxplotee rd:--d eeerste kostt e f 6,0 00
S's jaars, waarbij echter nog f2,500.
, `f3,000.-- voor het o verb ren gen
van gouvernemen ts-passagiers en
goederen moet worden gevoegd, -
delaatste eischte, volgens de re-
sultaten ult den allerleiatsten tijd
eene uitgaaf van a fl,000.-- bo-
ven het bedrag der outrangsten.
echter tender bijherekinningn van rented
en afsebrijving ooch assurantie en
de ann een zeilsehip periodiek terup-
keerende groote nitpaven van kope-
ren, verateuwen van zeilen, masten.
e~nz.


belang gaa~t,, nogmlaals 's IRaads me.
dew-erkinvr in tenl einde hett rooruit.
zicht tto >penen, dat aan een land.
bouwkundigre eene vatste positive zal
wor~den verzekerd, hetgeen tev-ens een
noodzakelijkheid is om to allen tiide
zich van de diens~tenl van een volor
zijoe taak h~erekenden titularis te
iiunnen v-erzekere,.
Met~ de meenincer dat het tra~kte.
tuent; vau dezen tmbtetnaar Dimmer
op, bet bedrwr~ van de tegenwoordige
toelage~ zou nirogen wor~iden bepaald,
omdatt noch de vereischte kenmis noch
de omvangr der werkzaamhede~n,~n ann r
de betrekking verbonden, eene bezol--
diging, als aan den tijdelijken titu-
laris toegek~end, zoude billijken, kan
ondlergeteekendlr e Ivirt~ medegaan."
Uit het in zake den landbouw be
handelde za~l het rlen Road reedls zijt 1
geblekei, dazt de deskundiige niet zal
behoeven to klagen over oet-ere~k aan
werk eer zou er aanleidlirir zijn
mrleent ondergeteerkendle, voor eein aurl I
dat van dlen lIand teg~:enovergersteld
crevoelen: wannteer bij deni titularis de
6ewenschte ma~te van1 belangstellinF.
In zijn vak, de goedle wil oln zijne -
zijds m-ede to worket n tot d~e zoo nloo-
dige ve~rhoogeri van den lanrdbo.nw -
standlaard en ter ank we<~tekingp van
belangestelling voor het \-ak bestaatt.
Enu is; onde~rgeteekende v-erder ovet-r-
tuigd.~ dAt deugdelijke~ vo~orbereiden -
(1e studien, dnairbij voidoenrde prak
tijk van he~t \ak -alzoo eene rurime
inate van kennis-voor eeiie goede
nlitraering~ van de voora-l in dleze
strek~en gashuiet gwinak~keliike
tiask verrisctht wroralt. zoo zoun hij
van JteLe geStlegenhe wenachen ge--
bruik to, makHten l dn ~Rad zoo Loo
dig de verseltering~ to g~even, dat
slechts in het geral dlat bij het R~e..
staiur de inrui~Lf -o rltuin #- <,
tigd is, dlat <1 a gl zen liid d vea i
onm de behartigving der lanidbouw-be
langePn op' te draglenn aan ienuirnd
vain wien o~p deug~delijke grouiiden ver ~
waRcht kaTIn orden,? dat~ hij is opge-
wasseni teen zijn onasfgebrokenI to?-
ivijding eischende t;aaki, tot scene vas.
to aanstellingS zal worden1 overge
ogaan -
O)nderg~eteekendee kan het, nis een@
ziju met die ledent, morw het
vatstantdt da~t vCOor de soort Pland-
bouwt, welke in de kolonie, rrdi(dabel
zou kuinnen worden beoefend,dd\voor-
lichting vanl een desk~undige total
overhodig is; hebben de leden hier
aan het wloord mett de uitdrulkking L
.,Hoort landbouw"? enz. ht; ooF; Up
den bestaandren, da~n Zij opFemierkt
dat, uit~gaande vanl de overall en on-
der alle omnstantigLhedee n saanvaarder()nmisbaar acht~ hij zulk eeni deskuin-
tiign' bij htot opspore~n en hlet doen in-
inc~treal voin nieuwe r~eadabele cultures.

nieu~en toe he~bben om te spreken v~n
ive~r hett greheel teleurstellende resul
Ilatenl, doet; het ondergeteekende leed,
tfAt rieze leden de door hen bedoel.
Ife resutltaten, die teleurstellingen ge.
b~le~keni zij, niet hebben aangegeven. .
la1 ht~t algemeen wil het hem y-our
k;oment, roor xoover het overigens
thuL(S reeds billiik zou zijn result.
teno toJ willenr zien,, dat alreed-s tengTe
volgee vau deo met dankbuarheid
aanvaarden voorloopigren stun van
den Rand op alle eilauden der kolo-
nie dit Groote resultaat bereikt is:
dat de belang~stellingr in en de toeler
OP bet landbouwbedrijf reeds zeer
beduidend zijai toegenomnen; dat me-
nig5 stuki gvronds, tot~ v6ir kiorteI3
tijd dor en kaal, blijvend in frisch
begro~eid terr~ein is her~schapen en dat,
wil althans dlit resultaat behouden
blijven enr wil hlet v-erdere resiultaten
opleveren,, het Bestuar in staat moet
ge~steld wTordlen om, z~oodra het mo-
gelijk blijkt, eene vaste, bekwame,
deskundig~e leiding te gev-en.

Inspecteur '

Art. 20 d. Ondergeteekende verzoekt
den Roadi den post goed te keuren,
aangezien het; aangerr~~rraagd crediet


NO0. 1270


Zaterdag 2 Mlei 1908.


25ste Jaargang.


IGOE


DI


wnK1E ~M~LAD


U008 )E


C URA DAOSC KI


SI LAND KH I


mas, S3t. K~itts en het hoofdeiland,
waardoor den bovenwindschen eilan-
den der kolonie meer verkeer met de
buitenwereld wordt verschaft, tot
bevordering van handel, laudbouw
en nijverheid leiden sal.
Het kan zio nunt hebben nog to
vermelden, dat het sneller vervoer
tengevolge heeft; gehlad, dat meerma.
len kooplieden van hier unar Airuba
en Bonaire voor zaken zijn gegrAa1,
hetgeen vroeger niert of zoo gced als
niet gebeurde, terwijl kooplieden van
daar vetel vaker hier gekomen ziju
on inkoo~pen te doen daln vr~oerer
het geval wa~s, en die eilanden zelfs
door- handelsreizigers uit den vrreem.
de werden be~zocht. Oak moet wIor-
den a~naet~eekend, dat het vervoer
van goederen ult Noord-Amnerika en
Europa in ger~egede verbioding met
Sde Hed BLine, de Hamburg-Ahmerika
linie, de Leyland- en de Harrison li-
ne, als een voordeel voor Aruba en
B3onaire mag worden beschouwfd,
aanigezien deni kooplieden d8lir over-
schep~ingskosten ton commisele van
tuescheapersonen hier wordt be.
spaard. .
Zou deze omst~andig~heid in zekere
mate het verschijusel verklarenl, d~t
den stoorn va rtdiens~t op C:uragao ,
miet van alle kauoten sympathie w-ordt
toegedreaen (het is toc~h bekend, dat
bi? een deel van bet ziakendoend pu-
bliek alhier die dienst niet op, steun
kan rekenien), zoo words het daar'
door oak duidelijk, dat men het
groote belaing van het instandhou-
deni van den dienst voor de oude~r-
hioorige eila-ndlen niet op, de juiete
waarde schatt,-- terwiji c~ok bet voor-
d~el word, voorbijgemien dat, naar
onidergreteeken det meen t, ook bet
hoofdeilandl in zijne relatii~n rne, de
audere eilanlden uit die smille verbin-
dfiw~r eer en meer \-oordeel zal trek.
kenr ongerekendil het. belan van eene
dircte verbinding met St. Thomls

OndergSeteekende is dan ook over-
tunigd dat. mof-1t bet gebeuren, dat
de stro m vriartd~ienstl werd o:pgegeven.
ntiet alleen op de undlere vijf eilan- 3
lijk vele stemninen verlonmenl fallen
wordeni, anindringend op w~ede~rinstel.
lino- VanI den dienst.
.Cieent ondlerg~t~~entleekn hot Yoren.
ethander re~sum e~.re~nd sterlligr op too.
nemring van de ontvranestonaut den
dienst te magenuo rekenern, zoo kan hij
te d~ienl HBanzien verder ber~ichten, dat
uit andere bronl verbet~ering van het
naderlig slaido der exploitat~ie sal
k~unnent worden verkregen
Eeast kor~t geleden~ werd de san-
duebt vanr het leitaur up dit, laat-
ste gevestigrd, en werd het deadrom
niet~ terdler vermneld.
Het betreft namlelijk een vo~oratel
om do leilnllandn G~uadeloupe, St. \iFar-
tin (F'. G;.) en St. Un~rt~h'sr In bet vaa~r-
plani van deni stoomer' up te nemen
onder subsidie van het F~ransch gou-
verrenement. Zal dat subsid~ie de kOs-
ten vanr den dlienst do~en ve~rmindle-
reni, zot zuillen uit he~t verkeer tus-
bwhen de grii-erno de eilanrdenr (en St.
.11artin N. ;. ) niet te versmadeni your-
deelenl kunnren wocrde~n verkr~egen.
G;elijk oudl~erg~teteekendle zreilde, werd
eeryt kortelinL* s het mtornitzicht ~p
deze ulitbreiding van den dieurit geo-
p'endi:- de o u delh rhadel i ngen 213 ijnog
in hrt H~nanvllngs~adium,, zoodat iog
niiotn met zekerh-eid kau wor~den ve~r-
klaaHrd.
E~enl goedikoop~ere ex~ploitatie zou
ook velRkregen kunnieni wordenr, in-
dieni het Gouvcrrernemet over een ei.
gen stoomer beschikkenr kon. .
Word.(t eenl gec~rhi~t. stooluschip~r te-
g~en billijkenl prijY verkregent~, dan lis
hlet volgrens een opgemlanklet kosjteu-
be~rekenir.g mog~elijkt if 3,000.-- to
besparen.
Vo~eg duarbij de, meerdlere in~kou-
steen wegens het ev-ernbedoeld subsi-
dile rn uit de teetne~ming vai die ge-
wac.ne outvrangsten. danr zou het g~e-
Irlimdl nadeelig saide1 vanl Ie exploi-
ta~t~ie met stf 10,000). kulnrnn w~r-
deni velrmindatrd ,on alzoo toot f 25,000.
teruggqebracht, d i. i 10,000.-- meer
donl de ze~ilva~artdienst ve~rinoede~lijk .
kosten sail, maar tetvens ook hiet be.
loop- vanu de mererdere nit~rave dio
de Raad oorsperookelijk your ie
stoomver~bin~diin boven die per zeil-
schip haod ge~voteerrd.
O)nergetee:~!tkende boop~t Uw~en Ra;d
eerlangl een onader roorsttel in ver-


b~and mnet den aankoop~ vani een
ktoomsebip, te does, ina;-r spreekt in-
tussehen hiet vertroluwen uit da~t rk
Ran~d doc.or go~d keur ing: van den pon
det geleg~enheid gecop'end sal wille~n hou.
den tot vo~ortzetting va~n dlen dienist.
waardoo~r oudtergeteekenrde in de go.
legetnheid zarl zijri stappenl te nemien
ten einde de beschikk ing o over eet
teeschikten stoomer te v-erkr~ijgen."
--- -~c
SZON1DER IEINIDE

t lie voortetlekenen hebben onR tod
. nog bedlro~gen. cOak usI del17 Eiind


veralagen van den Rlaad is het ein-
de der herzieningi nog niet to voor-
zien. De Gourernear diende w~eder
acht Nord's van wijzigingen in.
Zeer voorzichtig, zal men Zeggen,
en verst~andig on eerst een welnig
meer tot overeenstemming te gera-
ken met den Raad, alvoreus de ver.
schillende Ontwerpen in het openbaar
behandeld worden.
Ach, was dit maar waar!
In hoofdzaken neent de G~ourer-
neur niets over van den Roasd, noch
stoort zich ann de adviezen van de
Kamers van K~oophandel en NTijver'
held.
I)e Raad ontv;ing b~ij deze Nota's
we~er geheel nieuw~e voorstellen.
Mlen oordee~le:
Gr' dbelsi g


Art. 11 wordt ge~leze :
1)e belasting~ bedraag :
voor de geboruwdre eigendlominen, op
C:uragao, Aruba en Bonirel~ zes tieo-
do tenl hooderd; op de andere ei-
landen een h-alf ten honderd van do
belastbare waairde;
voror ongeboluwde etigen~lommuen een
half ten honderd van de belasitbare
w~aarde.
Art~. 4k5 wordt nader gewijzigd als
ro~let :
Jlt afwrijking van art. 11 bedraagt
die belasting:

op cura;tro ]oy sjt..Itar-
wt thou ~d.l bo I~ 1 Ldaba. L


Vruchten, ge~confit
of ingemaakt....,...
Vuurwferk ................
Wiju.........,................
Zeep, gew~oue onge-
parfu meerd...........
Zeep, greparfumneerd
en zeepp~oeder.......
Alle g~oederen hierbo.
ven niet genoemnd
en vrijgesteld.......


zal het~ thrans gacvorderdle innoerrechlt
ad ;3 %o toch wordo~n verhoogd.
Al is diti nu ruszar 1 C%, moet men
dit toch niet geringaschatt~en. De
strijdvraag tussche~n G~ouvernleur en
Raad liep niet zoozeer over meer of
mlindere verhooging, dan wel of het in-
vaerrecht hetzelfde~ zou blijve~n, of niet;.
Het verschil tusschenr 1 fo is niet zoo
root voor deni Handel, maar we~ll
:al het aan onzen handel groontnn af-
breuk doen, wannneer het ruebtbanrr
wordt, dat ons invoerrecht craleer
looger is geworden. W~ij verliezen on-
:en goedlen naam alH g~oedkoope
iaven eni dat is de hoofdzaak, daar
albertn g;At het om.
Vooral wranueer voor sommige ar-
ikielen violgens het specifiek tarief
n het vervolg zaer vee! meer zal
>etaldm(eterln ordern, sal men
uist die uitzouderingen aanhalen als
,eyestiging ran bet gerucht: O~p Cu-
upo~c zi~n de invoerreebten verhoogod.
IIei inv~oerrecht muoet bhijren wat
iet, is, liet, zwrakke pu~nt is a; teer
:en~oeg. If en mag daar ini het ge-
teel mlet aaunrrk~enl.

Electrisch licht.

_Ar~t el 44 ac.
D~e bela-sting~ nlaar lenr groudelag
I~'lactischlicht wFordt *reheven wegensll
let hebt~ben can1 lausp1I) n YOur elctftri-
Iche er~lichting (hiernar grenoemd~:
ichten) ini eni aani gebouwFen m~et hun-
nie oanlhoorig~heden en is sc3huldigv
voor elke laimp, die on~f hank ~elij k
van eenue arudere licht ka~n geven.
Artikel 44L b.
lIet helas~ting wordst niet geh~even
stweges lichteni in of an~n pcreeeclen of
gedelelt~en van pe~rceelen1, uiteluitenld
webru ikt vo or gouvc erneen tsdienst.
~o.open >are g:o l~iensooce ening: o
tot fabriekk of werkplaats.
Artike~l 44 c.
D~e belastingr bediraagt jaarlijks
your elk licht een aulden.
Artikel 44 d.
Voor lichten, die in strijd met de
betpaling~en van Hoofdatuk Xr Iliet zilN
,Ipfe4en,e bbeldt et b~edrag der

Artikel 44J~.
Isevernairs van electrischen stroom
voor verichtingr zija verplicht om
anni den Ins ecteur der belastingfen
of een door dezen san te wijzen amb-
tenalur, zoo dikwills de Inspecteur het
ve~rlang~t, imagce teg~even ven slle boo.~
k~en enr beschoidieu, waarulit egegvens
omntrent het Hantalt lichlten kunnen
word~teni verkregen.

Loteri'ze el.

IBlijkensH le M\emn. v-. ant. betreffen-
de untiv. No. 117 is destlpisY door denr
ond~elLret eekt-nde overwogen of op al-
le! dauri nangeroerde gSroulden teruK-
nean~ing~ der b~elarsting~ op loten miet
in ho~t welbeerrepen belang der kolo
liie ge~acht mooest worden, doch kooa
de underget~~eekende! eenr middenweg
doo~r d~e bela-stage~ toot de helft to:
verlagen.. !!artks werd vain de ver-
oodrerste~lling uitgegaan, dat het ge-
Inirddeld~e jaar~lijksche dleblet van 10.
tcen te~ch miet veel mneer cian f 6.000--
iro~udcl beloopenl or bij de .11em. v.
.'.atwi. No. 3. dat bet biooge debiet-
eijfer Van 190T, door den Rand op-
genmeniil als dioor bspzondele oor-
zakeni irl datjaurbultengewew o on hoog,
uiet ;as rlunatataf kou geldlen. Vol-
.eus~ dles R~~aads verklorxing~ in~ het
emldverslag~ usoet echlter wfel wo~rden
aangenomen,1 dart toch inderdan~d het
detnet helaas veel booger is, zij het
oack wellieblt, dali uiet doorgaanis de
godu~chte opbrengs~t zoude w~ordell
berlei kt.
WarII dit zoo is, a~cht de ondergle
te~ekenide: die beliating Diet lang~er
veranrtwolordle n geeft hij alsong ge:
vul sann zijnr yorurnemn. D~aarbi]
wor~dt de ondetrgte~eke ndelt in de eer
steJ plaats geleidldoor de moreele aver
\regingenl in de M\em. v. alntwr. betref
fende;c olt. No. LT uiteengezet. I00011
cotk practische overw\egingen htt~;ebbe
zich thanlls daulrbij go'voegd, waar*
van1 wel de voornlaumlste is, dat be*
loeldi root debiet~ de ianantellint
v-rl van mer persl'oneel zo~ude noodial


usarken. Neemt~ men rtoch in sanmee'
king~ dat m~eer cln 4L00,000 lattnpe
jrrar geze~geld zoudlen moeten of
dien, dan zou Jeni daarmedle twee ama'
ten rr;enr en twee stemp~elaars ange*
lijlis bijna den~ gebeelen dazg erB
ie~bben.
1)e undrgt~~eteekende neemsu derbal
ve! gazefgd runderldeel der zegrelbelast
ting~ terug, terwijl bret een puntt va'
erna~tige ovecrw~eging mitmaakt, wd;
Itedolen zroudle zijll tot keering~ V
vaLn het bcetreurernswaardlige euu
I1at voor~tdurend tot schadet van de
ne~(c mm~lischenr toestand sulke ro
tte Honmrlen uit de kolomie dotet vLo


Nota vanr de R'du(ctie-

ncgrijpe datr nu! w~ie kan1!


A!les to amen genome zou eene
vaste uitgaaf van ouge reer fl11,000.-
worden ge~ischt om den dienet op
dlen vorigen voet te doeu geschie-
den, ougerekend de zooeven san-
gestipte uitgaven voor reparation.
Mlaar zou het in 's Raads bedoe-
ling liggen den vorigen toestand
speciaal ten aanzien van de boven-
wfindsche eilandea, met al het daar-
aan verbonden ougemak, niet het
minst ten opzichte van de ongere-
greldheid van dcen dienst, in het le-
ren te roepen ?
Ondergeteekende meent to mogtn
verwachten, datt de Raad, too hs]
al tot den rorigen toestand terug
wil, althans sal willen medewerken,
dat aan de gebrekeon elke die dien-
sten uit den aard der zaak~C aankleef-
den, zooveel doenlijk wordt tege-
moet gekomen,--en dan stanit bet
z. i. vast, dat met de doo~r den
Rand geraamde 18,000.- Aif 10,000
niet zal zijn to bereiken, wat naar
eenigsz~ius bevred igend zal mogen
heeten.
Er sal dan ook, naar ondergretee.
kende mneent te mogen Raannemen,
minsatens f 10i,000.-- voor beide dien.
sten benoodigd ziju.
De stoomvaartdienst zal, berekend
naar de cijfers aan de exploitatie in
1907 ou tleen d, eene uittaaf van
f 35,000. vorderen, alzoo, + f 20,000 O
meer dan volgens vorenstaaude uit-
eenzetting vcOor eene zellvaalrtver-
binding vereiecht.
Mauar ouderget~teeken~de mneent, dat
cok het bedrafr van f 20,000.-- in
dit verband niet het cijfer is, vyof-
de vergelijking vereisc ht,-- indiantug i
althans mag aanoemen, dat, toen
de Raad esrst f 20,000)-, duaarns
zelfe f 30,000.-- voor eenc! sto~om-
vaartverbinding had toegestaanr, ~et
college krachtens Ranvaaird beuin-
sel, Bdoor het verrleenlen v~a die 'cre-
dlieten als het ware verklaardl had,
dat het toen nliet alleen eene nutti-
ge, maar ook sene noodmakelijke ult.
ganlf gold.
I)aar de zeilvaart~ indertijdl & 10,0(00
kostte, had de RHAd, door het toe-
staac van tweemani, later selfri van
driemaal dat bedrag voor de stom-
\-aart, eene uitgaive van f 10.000).--,
ja zelfs van f 20,000.-- gehetel over-
eenkomende met between dle st~oom-
vatartrverbindting nu meer sal kostCon
dan die per zesigelegenheid-- Jaar-
voor over.
Het is: oudergeteekende da-n ook
niece duidelijki wearo~m de! Read zijle
goedkeuring voor het ;IauStanide
jaar onthouden zou sani datg~ne,
we~arin het college toe varen, zouider
bezw~aur had teeg~estemd.
1)e? dienst heeft toch jieen slec~htere
resultacten geg~even dan to voren; in-
tegenodeel,-- er is vooruirgang" ge-
wfeest.
Maar vermoedelijk arr~ent de Rawrl,
dat de exploitattie geenl volroondlen
voornitgalg hee~ft g~ernanikt. betiftgou
op te matken is ult de mn he~t verelag
ont~wikkelde meeonfin, datl de stonrn-
vaartdsienst alleen streko om een lut.
tel anntal pnssaglers can eni natar
de bovenwindsche eilainden wat meer
gerief t~e veracohaffen.
1)eze onverwachte meeniing niu kan
ondergeteekende gerenszins dleele~n, en
hij vermoe~dt dart det Randc hea~;r gurr-
ne sal willeni wijaigen wranneri~~ het
college de beschikking krijge over le
gegevens betreffendfe de ex loit~atie,
en heeft ondergeeteekende ret dan
ook dienetag geacht emr ovrrzicht
van de ultkomatenl der exp~loitatie
to doen samn s~~tellen,, dat htij den
Read in de hierbij overgelegyde rij-
lag~e s~anbiedt.
Da~aruit sal het den Rand blijken,
da~t het passag~ieruevervoer niet~ zoo
gering was. Walt de bovenwaindsche
eilanden bet~reft, hee~ft de itioomb~toot
meermalen goederen uit St. Thiomas
de~arheen vervoerdf, hetzij uit~ dat ei-
land, zelf hetzij ult Europa lain~gs iien
~eg -- terwijl producten vanr dir ei-
landen naar Curagno, St. K~itts en St.
Trhomas wer~den verschee~pt.
Verscheidene partijen, kabtea enf-
komestig van St. Martin en Angauiill,
w~erden narar St. Thomas ve~rleden
jaar met beatemmning naair En~g~land
vervoerd, betgee n in Febr~uari el
M~aart 11. ook nog bet gievall is gre
weest.
Naarmate de katoencultuar op, St.


Mlart~in meer resultatetn ~geeft en, re-
kening houdend mnet hettreen ook S~.
E~ustaltius reeds produceert enl zul ~o-
men te produceeran (- dat eerlang p
op1 vermeerderden uitvoer van katoen
slkunnen worden g~ewezen mleldde
onde~rgeteekende reedls -) zall bet
yrac~htvervoer met den gtonverne-
mentastoomer inl da;t getdealte der Iko-
lonie ongetwrijfeld beduidenrd tenee-
men.
Miaar uit het medegedeelde blijkt,
dat reeds nui de dienst. vrij wat mneer
beteekeonis heeft dan die, welke, vol.
gens de door den Rand gevormde
mneening, het college daaraan tookentl
Mag ondergete~ekende dan hiet ver.
trouwen koesteren rlat de Roal~d zij
ne meeting ten gurlste van de stoom
va~artrerbinrding wijzigenn zal,-- hiij i!
overtuigd, dat de Ri~aad dan (ook
met hemn van grovoe~len sal ziju. eene greregeldc!ve~rbinding metSt. Tho


104 o
204
f 2,50

3%

10% ,


44


wraarde


F-letC~een onlder ,,bijzoude!re bepa;-
l(ingen" sub C voorkomt vervalt.


Art. 127'. De under eteeke~ndr van
meemingr bijv-ende, da~t een a~l~gcrnee "
percenlt~gre van 60% den ouker
verdiert, heeft uietremin niaaraan-
leidingi van 's Raads be~zwarea n;aar
eenet bevrediiig~~ce d plo.qsi ng ait-tacfht,
v-ooraanamlik door wrijzrigi van he'
antdel\rw~erpelie ar~tikel oni is er in
o~eslaag~d ornl de! noodige acqcuiva-
leniten to vinden in de hij het. eind-
versI~g ;~nanegeven richtin:: van
elkie specitike rechten, wanneer her
algemneene inlvoerrecht w2ordt gestelld
op vier p~erent.
Op twfee sp-eciale puntean meanlt tol
ondergeteekende hierbij nlog tege.
rooet te kunnen komenii. Ten eeratet
Ineenlt de ondergcte~ekende de als
nadree~iln geh~oo~kte po~st ad f 4000
wverrns te hooge ra miner dler gr~od-
belas~tium ongeb eigetiinfollume op
C:uragaoM to kunnen terugreneme, saan
gezion dit zijui ground vondl in de g~-
mniddleld il t~otuarl i. te houge be.
st~aade taxatie der oeb~ouwen
Het tw~eedet punt, geldtl het epeci-
tike~ rechlt op usi-ntarrwemeel.
Vesceienjartlen zijn d~ese in de
officieele p.rijscourant getar~ifeerd g~e.
weest uip reep,. 6~. eni f 10)., terwiji
nalderdna~id de prijzen zelden lager
(l an fi4.00 cen f 1~2. schijrorn reweest
'e zijn; statistiekeni zijo dtarolnt~rent
over die last tien jltren yourhani-
den. duc~ch de onldetr e~teekend~e hecht
.ro~ot~e waalrde annl tles Rtand~s ver-
llarinlg dienaugaaulde. In diit licht
beschouwd zou biet inrvoerr~echt in
die plaata van f 0.30 hebben molten
be r;,gen 3. SCtelt. mren < e reeh
tenl op rond f 0.25 en f 0.30, dan is
Ior inderdauid green vezairvan
druk; rot gvemelde cijfersJ in derh~alve

e1~l art izrenugte 1 1 e ij etr k n het
6 f00 als vordleljggaSbootkt wor ei.
o bd~env chu\-rachillec lv oerres ht
lonie mos)tt de o~ndergere~ekende~ ch.
ter, wear de hoofdaiu nleidingaer total de hers~ienino.
wase het vroe~ger uiteengenzette~ stand"
punrt Ihandhanven.
\Vat hiet taricef der invoetrrechten
betr~eft. k an d]e o oderg~e teek;ende d an
de! conceasiP dlocu omn bet nigetmee.
ne p'rc~entage va~n 5 op, 4 terug to
bltlbrene on blet verderl Lknoodigrde
te: vindenr doo.r de door dlen Rand
anaegoen Pc~ifileke rrehtl en uit
te breilten tot eenrige under e atrtike.
tlen vant algemeenel consump~tie in
zoodantigen gHeet, dat yiour geen 'en.
kel bett specifieke recht to swearr to
noemnen is
In1 verbaurd met de vrijstellinrg vin
steenkole~n, die wj nen in de
wronldbelastingl on gebruiksh~elasting,
de! hoc!king~ van niog f 2000) rneer uit
de! zcelbetlasting~ (verg'. de desbe~t~tref.
fende ~otaH vanu wijzigjing) is danlr be.
nrood~igrd een bedrug van Af 18t.00).
wvelk b~edrao-~ gerouden ka~n worden
nic evengerlelde specilike r~chlten.
tleze r~echte~n ziju zoodllnii belre-
kewrl, da~t b~ij rerhioogiwr der eei-
Iteid~swinikelp~rijzeni muet res 12%
31 cenlt eniz., uie~t alleena h t> in'vca.'.
recht~ wordt terulggevonden, doch
note err ze~kera marge van winst
,oo- den thandl~l er inl begrep~en is.
lIet standj der cijfers na de aange. ~
tirachte wijzigingsn als vulgt .
Nadrelinlg.


~Sedert < en <112


cembrr clnaraan- I
volgenide..............p,7. 3
over hiet vol-
g~endi jaa~r.......... i,70'%
Over het daar-
nar vulgendejaar 0,65 ~


O.a ri'/


0,34
0,40
0,43


In- Uit- en Doorvoer.


Art~. 124~ words, gelezen ls H volgt :
Hij deP he~rekeningv van het invoer.
reeit wor en de o~nle deren vatn.
bet kilogramu, den lite~r of den g.ul
deni als geheel gerekend.
Aan Art. 12n zoon a g~ewsjzige '
wSordft toegovoegd:
~23 Vlaggen en wapHl.enbord~en, be-
steand yiour consula;te. .
24 Versche vruchten.
20 Stee~nkolen.

,,Het grrootd, b~elau~g voor~ Cunragao
omn zich verlder te ont~wlkkeler als
s iteenkI;olelrstation breeft oudlergetee-
kbnde: er toet geLed ownl teen verdet-
ren stap to~ doenr door steen~lkolen
g'eheel vrij to sitelletn. Uygeltnerkt zli,
dait inl alle overige? dee~~le van hlet
Rtijk dlie vrijetelhiug bestantals ook
bijv. op' St. Thomas~ enr Trinid aI.
Ill 1902 (latere gegSevensH z130 'i~t
uoot~hainden) werden up St. Thoma~s
ing~eroera~ 72000CI ano, te Curac;anc in
de laatste jare~n gemaddleld 2~9000
ton."

Het tarrief in art. 127, zooals ge-
wijzig'd. wordt vervangen dloor bet

Art. 12
Hett inrvoerrec~ht bedlrangt:

Aardapp~~erle ......~...100 Ki.rj. f 1.-
Aardeworkr ers pors~-
leini, mnet uitzon.
derinK vatn dak
p~anut~n. m~eteel-
steten~r en vise~rte.
gi~els...................... w~aarde 10% o
A~utomnobirlenl......... ,, 10 '
Retschluit, tijue [A~].. ,, 10% o
Bier....... .......... .....de! H. L. f 1.-
Iroter........................IOC 100 .G. f 7,50
Giedistilleetrdl [L0]...... de H. L.


ad( 50 Lj '
alcohol
bij 150, C~


Het saldo-naedee~lig wa.......f
Geenl verhoog-ing geb~ruiks.
belasting:Unr. \r'. LDon...... ....
doch inrtegendeel~ verrSingiwr
ILoterij zegel ................ ........
G~eheele Trijete~llin~ sIteenko. ,


33t00

2800
25j00
3000 ,


3r/
F 0,10

f 0,10f0),35

10r/
10 -/f'10


f ,05


len...................,.....,...,...,........ l0
Verlttging~gebruiksbLel. electr.
licht.......... .......... 300
Algeluneen in voerrecht~ terug.
gebra;cht, van 5i op 5- %........ 214~00
I-_ --
f 31700


Glsen G~laswrerk-1
alle! soo~rten......... wearde
H~Ooi....................... ,,
KaHarsen .................. de K.!:. I
Kals .......................1100) K;.G.
Maiis................... ...... 61 liter
.\iargarinre...... .......... 10 Ki.G.
Mleel, mauii-............. n90 K.Ci.
11eel, tarwei- enl rog-
ge-..................,..... 90 .G.
Mettaalw~Aren, gey ;
mnailleerde! ............ wnarde
Mleublelen................... ,,
Orgels.................... ...,,
l'iano's):..... .............. ., I
Rundceleren.................e het stk.
RtijstI_.......................00KG.
itijtuigen......... ward ""
msiwiee,.......... ,,
;igafiren.............. .100 stu; 1
Siguarette!n,................100 stuk
Surikerbtk kerewoerk
en chocolade...~..... waarde
Timtnerhout...... ,,
Vleesch,gedroogd of I
gemoutenl............... ,,


Voor~deelig.
Ale nadeelig gebo~k te post
gra~ndhelasting geainll eerd l
G~rontbel;astin~ geb. Cur.
Cur. Ar. H~ou. 0.6% mo pu~l~lat
0.5%....................................
Zegelbehistingr~ hooker ge-
rannul(1................... ...............
M-loogere obegtvn
spI. reebhten maris- en! turwe-
Ilee~l...,.............. ..................*
)ver~iger hpecifieke r ed'
tetn, m~ee~r.............................


4000


6600 )

2000 i


4600 o

1800()


f J35200


N~ota ,cr Ian Bde lRedci.


1 Schijnhanr;~ IInoge her een teenarr\

he~ 1~tr nigerue inlvoer~reebt~ -;r.;- 5 %


~ODO nino que nace dbbil. y enfer-
Smizo tiene la vida suspendida de
un cabello, a no Ser que desde
so tierna eded se de atencibn prete- ~i
rento A la manera de autrirlo. Si la
nutrici6n no es la qlue debe ser, el niflo continida enf~aque.
clendo, sus hnesos se reblandecen y se vaelven deformes y
la criatura pass su existencia stormentada per los dos
qreades flage10s de la Dihezz

Es esenefal el dar 65 tales nillos grasa en abundand~a,
en forma asimilable, para lnutrir y regenerar la sangre y
suestncia mineral pars endurecer Ilos hunesos y afirmar los nervies
El gran trianfo de la Emlulsi~n de Scott se debe A suministrar
estos elementos tan valiosos parsa la nutricilin de los nilos en
formsa fsiolbgica, ee decar, tal comeo se enecuentran en la sangre,
en los huesos g en el cerebro. Susl efectos son tan positivos 7
~caCes, que los medieos considecranu la EM~~USION DE SCOTT !
como espeeiflco sepure delan ESCrO;;i~F ULOSIS BB del R AQ U ITISMO
y otras enfermedades de l in lfancia canadacfs per debilidad constl*
tacional, yte rse heredada 6 artquirida.


TOd0 fraso de la Legitimaa Emul.
al~n de Boost 11eva, adlheid a & ]La
oubterta nue stra mnarc a de fdbrica
representada por el "h~omtae con _el
baoaalso a onesftas." Emulsiones que
no Ilevran 6Sts mareaC deben3 reBCha-
sarse, aunnoe Qsen Ildata gr~tis, pebr ut ma
S;eP perfjadleiales para la salaud. s

SCOTT &r BOWNE, Qulmnicos, NUEVA YORK

--- -- --


COCKTAI;1IL~s fi~li;r T IT~~lPETIt;;!;.
citii-as dl avori' de;~ h~ipi l e~ jt! l- de a
enla deped onstii~ absoluti cEto Jela-
go as tuetr~t entran ';n' r1;in r com osqur i''e c In gores nci htn ei n,-e ..ae
nerlilns,. delivl higinia.~i~ ~ que semani
pfr'ca i nculsiicSll 5c2:ilndlt oP evIe per0
~ltos finidulliitcs de et mn vi r~~~lun-n

Dinneas se t-1,: soa,\ fa to ca~i~l~ n nill 1-


de hr~a, b coiy, poe del so ''rll ;~ti
I1een ninunl? valor tr ul ntti- s c--- v les
parntiie do so l~ compoiiir ician org anin
dexien en Cau~Otinds e ifnia

i que ci gntdd de ;lcrlclo p luela ejewe


beaie es uin nalinuovcouni

tran en scpian'[osi c.6n -ypr comrcr
sign tee Itoda Irinio Rctst prpm rine
ace prte ndP Pi H HY ech de Ilrll O OllS
priclpas acete wasl~ de neiey ue
ofraene com seiurs, susitt ,r sopro
dl\uctolez frauidulao de usempecularei-
eion nerl~cian vu pdel hrotnso
DichosrR pulreatsparal- nocotiun nin-l~

guna dite 10@ propiedndes Ioutritivas
un reconstituyentes doel aceb de i
la gras, que lo en hr patfe dlo neer\it
que outre amimentla-suo composi-u h
cina) t eil Uoiione muh sm nzvra nla
de los mdCOCKAIS- eu uso puJT.S e-

: gran, cantda de alcohol~t uel avai-
e mriabeet contieneu- v ~ofi ner sb-
Stantias Daurcition, conme r;bel subt
de 1Hestienlina.tii-b e rie
conener loste pJrincitios activ< de

joveridne seiloras, quenwseh prer
natur aleairE, deiada~sa di ternint>
toes pecalu pue ,eden otlesiti hin


losefectos doolet riots del alcool. d
Kling Lstricuia v ot r~eas Iubstunein

Ele andcite dn HGlado d~e, Mcla hes
minsutituiblnet como altuento-coni
UDrog eOrusttuemnt po01derso de l
sangre, denIrlosl tjdos~elosnervios-
y en los hu~eso- kai~tel mollso ne a
cional5 den ad2 a hministral.sgu 0b
perobd lae nexeriencia dee na de! 30n
~e. alios y se uu lanF opiione unersa

to meraiise puro y dooro ingr eden-


rder leaders van de liberale partij,
wvier hoofdman hij werd na het af-
t~reden van Sir William Harcourt.
In 19)05, toen het regriem der con-
servatiev-en, door hemgequalifeerd
arls een ,,wetgevend tijdper ten gunC1-
ste cler beyourrechte klaeaen en der
machtige grospen van b~elangen, een
periode van voorbarig op touwP ge-
set~te en gew~etenloos uitgeroerden bui-
tenlandsche ondernemingren af~gedaan
had, aanvaardde Bannerman het
premierachap. In~ deze hoedanigSheid
vooral tooude hij zich cen handig
debater, een tegenst~ander vanl het-
uiteraard seer conservatieve Hoow
nerhuis en cen idealist 0.a. om zijn
tjekeDdet voorstellen tot ontwslpe-
ning, die op de Haagrsche V'red~e-
conferentie zulk een beslist behe~e le-


zal~ bu afeh i< -a d r llp;e
hoT togenjvourdg Betll aur bot rle a
zindervoo Ii~rzh terr on~11 de t er S Iunas


Dor %1knoI1Irzniitter der Crgenohe Af
Geo~ling vantlil clde~ neder~~~prland ehe rnee-

s.i Ii. uxono nnmt~iil her woolr-l om e,

\- nalu to i~~csheitpen hoe du)l~e joug~lgn
Vcenisinge~ v~an,:r den aanvung t ~
zuijlk oln k~ irachigk\en stun geranen
had in do~ n 110 r Scvuverus. Ann ziju e~Ue top ,er HI ClIJAm ." Inaro veler als o
IPen Zustr vl), igin mett geme,~a n d
zrchapperl vijkd <101wrd egrotenme;~t "I
(;lwso, orep an sai en ivcerken 0 8.
bijls hiet bo uiatekenpdr geslangd do ~t
Itatefeal r;tle' i
I s~t vankburbed I n~orle die t:nder- ~

T.uen cj(lriendr~~l Isch p o d0 z lioot' rbllijI l
thgac~i ln hir eeuwn ~ leen prachtigr
krtjin~noian op strlk voettuk nmt
vewsenPc geviougden are?ndet~~ als l desl.
l erre st en gyetrroffenl dr z-ooveal
twijze cn van:I irde Ihering~e on vriend.
.,:hap~~~kt bedankl de Heel;;r~r;~ NIJDR

aeePpc~i l gernerd. lnli~ ~ \o~e
de Heer~srl o H.1.HUAG:Ivo~t hr wo !
In harml. ijke diwonkla;rhinge wees Spre -
ker or U~1;;o, datden Hteea SNIJ~idER lel
Teer vel~,~ vriende hadrl geAnkt up
wasC, die het halrlllllt up do juet p elaas
strrlnogt, een Nede~r~t lan der die hreet
inet.u voo11Cr de Kloni, dier ClHaragno
opje rlecht l ifhft~ eniti het zl~(elfs in b
scherring nae~,irn ter~ vrdeigin tegen

verierad" eti cl beginleter s vn zj
ner aam hoog opgeworkt nan de unoor-
zi.1del Hn oa e achterzi dcel gogltri s
.,Aandeue n an d urgauas
Ilj ~,ijjn aankosc~tink vedrl lnd zou

geree~tiduchap oerhandigl wordeters n.
Stun us nu volr schootr ;is to be ~t

I, prjennr < o ol e n k n aarheilet 1
in hem blC1ivn. st~CSVLI: ld~lS

Ten Sloutter croeg~ liaron 1AN -As

FI.e .de voningin. ~vTegenworj ) ordrilrd: D uen dr
kolni. He kolne H..1.s,,e
derand". en .5ofiieo leKna
tin~~ van hiet arnizoen en, 2, ot 0,Itici-

aanit den wedstur ij 4.
de1 vrij hnd e


H~et C;ou vernemlenlt wil iet. het
rniuste voordetel tr~k krn ui ft'n vollkS-
Inuisb~ruik. Geen~r zegeli op, de~ latterij~n,

-de toek~ouist bicoopt h~t~ )t grooltst mo c
gelijik voordeacl daar n~it to trclkkrln
door zelf een K~oloniatle Lortprij op
hiet ge',touwv to! zetten ta en
lonie!


Scheer aa,\; rlt.Stoombootenr 21
G~oelet~tenr 10
131ilanders 1-1-

T'otanl 4 shpe,
pilus de O8, oedurended de tive, wir_
ste wekenl v-tn Arlboegl
pen, maakt te zamenc~ 11~3 schrepel.
M~et de P'aaschdagen~ b~leven \elc
Schippers thu~is,, vandso~r die schliju
bare stilstandi van de klein cheep t-i
raart. Troch tellen .wij dit janl :iog
3 schepen rn~e~r d;on vecr~leden aur
a~ 10 mee~tr ~ann roorverlelede inur
10 dtezelfde~ mnlnd. -
Nicuwec Liji.
De ananaesiH eeN d~er boo~tcin
'an can nieuwe lijn tusschien Cluri-
gao en ve~rschiIlendre Venczo~lanu rshe h~
hlavens. H~et v-aarplan~r ei tir~ief zul-
len later w~ordenbkedleink.
130 Heereo S. E:. L. Jalsono~ &~ Su~s
Zijn de agenlten.
LDe Maneanarlcorew kw~am \-rijdaga?~-vowl c
van L~a Vela d~e ('oro en trok dei
Yolgen!den ;!o- naar PrIuerto C~abello ,
Ook Tucacas iou wordenl aarntgedaun'
jlet vreugdle begroolteni wii derze
nieuwre sjtoomverbhindino- eni hopeii
dat zij] bloe~ienl zal en \1 eer wat meert
leven br~engenu op Curagn~o.
Jammrer, dat hot oogen~lik;. aARI-
oj) deze nieilve vaart geop~endI werl
Diet bijzondler guo~tig isL. '

Oorlogschep~en.

In plaat vjlIerr doiinw sI war~nu
de Ita linan E~t~ruria hinnen, en 1)ius
dagmnorgenn weer een Amller~ikaa; n P7
ducarh. ~ei Anl r~k~ll~ I\~~e Ie
o~llr~lt-aRu-tl'itue~: deIt lims Iwleei
~il(llti~llL. -~~ ]ase blijit
1) t he~t .tega~n vran de vulende week.
day ,neiklanen sto mden beide I0 o
Cubau Paduicah naar Porto-Cabello
ooli den Amelrrikaa~aschen1 Ionsurl to
Qaan halen, dlie TOE:VALIIN (P) ill dt'Zt
troeb~ele tijden terugkeerte narl~~huis
op vacantle r)
Uene mlorgen liep de Parducaht weer
ouze havenu biunen. Het schijut vas~t-
Res teld, datt geregrehi ee~n o r~l og -
8hip~ van de V. S. in onze hiaven
zirl lignom telegra phisch muet
aashingitonl in verbinrdiwr~ te blij\-ei.

J. Al. Suijdlers J.

zichandagavS1oud, 2< April hasdden
"ihten huize vani dlen Heer \lOSES
de M~anun~o vereeniccd het IBetual r
dr GrIoep .,Niederllandcsche~ Antillrrn'
bon het Algatmean Nede~llrandsc~h 'er
bori, het Hes~tur vain de Afdeehing
Clurac:an van~ det Miedlerl~anch r(Y
eeereeniging ,,(,nze loot t, alsmed e
den gr~overmd amn namnens de CulRa.
naiarenl den Heer Svuouslt hij] diens i
k'e trek naa~r Nuederl;ndc een altnnden
ke aan C:urag~no to: ve~rerll n.
Pe adat de Heer \losEx M Aounlo de
ergnaderingS hadtc geopend. ver~klaar.
de BId. da~t mnltl te samentr was we
kornen omi ILubtenant SNUDER~S te
b'uld igSeo. Allereeurut zou dit do~en het
bestuur vatn de G;roepe Nederl. Ant;
A.t N~h. V., van welkie groe~p de rieer.
er JDnS dooprichter was en de Se
'eta ris-pei ningmeo~ster. UHa r de
froorzitt~er der G~ro~ep wegeus diepen
rouw over het verlies zijuer Echitge
'loote afw~ezigr was, Inam de Onider
Yoorzit~ter, ;later WA4HLEN~, namrens
icer S~-unI~sus hem danukend voor
b vele poede anln de- G;reept bewe
bev. Le Reer S~IunEISs behtouf~t ld iet.
1 vreesd tol ziju, (dat z1iju werk nal ziju
li tr~ek itl eika~nder zou vAlletn, ge-
zoo ikwerf gebe~urt bij ver~eem-
Fnrgeni, wannee~r de stichter die, her
tlrt, die de ziel wa~s der vcereenigring
'let langer ziJu glcued oni geestdrift
I aran knmededeelenl. ijn~J maetf ~
Irve"l in hetl Bestuur hraddeo zijn
req'kwyjze leerenl kennen en ten deele
ti N] overg~enomenm, gehreel en al in
bugeest zou wo~rden voortgewferkt
toe tond was een band goworden
douseihenl 110ederland en KioloniF~n en I
eF tudiebeur~zen1 hier en in Ned~erland


Otelk re, maar ook strovigre gaese.
en n~edien bland goo~d gesloten hie lden
Deniet snloed~ig zouden los laten.
tige fed gdcht en, datziju wo rk krach-
zi ou "el genschoten had en voort
Z bijven bloelen na ziju vertrek


velrsprraid.
Op> 21 Ar~liil avaren 11 zieken afgl-
zonderd in het Laza~ret, so 2 zieken
wonder observatiP. Sinds d~en! vorigen
do~g hald er geonr sterfeetval meer
plan ts gehaed, crn deed zichi geenl nienw
geval voor.
lie berichten tot en meict 25 ASpril
gyaven green Ileull jieva~l op, maar
we~l dat die xiekte! am~ bet wijken as~.
OpI 28 April w-er~d het volgend ziek-
t e-berichl~t openbaa;tr gemankt if, uit
ILa G~unirat verzonden 24 A\pril, de,-
avornda 7 uur.
Inl het isoleergfebouw aanwezio- 12
zieken, wearvan bij I4decr~isidenoo-
niet voorbij is, terwijl 6 plersoner
reeds hrrste~llendte ziju, zo~odatt selfe
2t van hen alis zieken-oppiassers dienet
doenr, 1 ernsti~S geval. G;estorven een
kind van ,5 j tar.
30(0 ~etrsonlen ing~e~spoten met het
sermun Tersin. I)e outsmettiut dourt
voort enr beeft plaadts Zona~ls werd
voorgSeschreven, terwiji de butten en
krcatten, waar de ziekte zjch heeft
vertoond, verbrand w~orden.
E:n uit; Caracas werd 27TAprdlbe-
ric t.
Mlen bespeurt afname der ziekte.
Het gene~skundig verslag bericht
geen enkel nieuw gera~l. I)o ziceken
nemren aaumerkelijk i beterschap
roe. H~et laatste bericht, dateerend
el Apri, In ed ezesa vr a regt n Fe
Ini Puerto Cabello liceft~ zich ee
reinings-sdotrn rmi ie d iolrd li te
in die buizen en opJ de erven worded
in acht genomien.
Een dergelijke commissie werd ook
hier benroemnd. Oader vaorzitterichap
van den Heer L. V. LEYBA, lid van
den Ra~ad van Bestuar, is zij sa-
mengesteld uit de Heterenl H. H. R.
CHAPMAN, D). EVERTSZ, Drr. J. P. E-
VERTsz Hz., R. DE (IANNOv, S. Ai. I--
MIADvno, J. L. PENHA, L). of. CQUERI-
Do,, G. N. WINK~EL en Dr. C. A. Z~Er-
PENFELDT.
Hereide werd door deze Commissie
een verge~derinlg gehouden en be~slo-
ten hatr waakzaalmbeid uit te strek-
ken over alle buizen.
Tot verdere gerustatellingr der bur-


ge~rs diellenIot, dat iet slechits na~r
P~PaisR maaHr COoki naatr 1)eo Han~g
geseind werd omn Rerum.
o~ver acht dag~en kanl reed s een
elayton-apparaat, ter outrmetting van
schiepen. hier verwacht word~en.
D~agelijkis wferden o-eduarendr deze
week eeni nantal I'trlte ve~rnietigd.
D~e quarantine tepts La ui
worrd stroeng gehanrdhuafd.
Wioeusdao- kwaim hier de Venezo-
laa~nsche! b itlander Candut~la~I Sofia hin-
non, na eerst~ Bonairce tchebbrn nan.
g~edaan, wTaas hi3 echter miet word
toegelat~en, maar unar hier doorge-
stuurd.~ D~e Oa~ndidau Rotia kwvam vau
eenl plaaitsje dicht bij L~a Guaira en
hacd een greZOnldheidspasR van Tucacai.
Bii oniderzoek anin boord bleek den
stadegreneseheer de hyg:Pnische toe.
stand zeer slecht, uit voorzichtigheiti
worrd de bijlancier teruggezondrn nlaNI
de qluaranta-ine om ng 6)~r dag~1en in
observatie to bhliven, daar de reis
reeds i dtagenl goduurd had.

Kaololnile Rand

XMaanda~gavond 8 uur zal de Nieuwe
flegrooting in op~eubare behandeling r
komen.

D~rinkwnter.

Onzo! Collegat c L ~a o de Aru rba
klangt steen en been over het ge.
brek san drinkbaar w-ater op Sta.
Cruz van Aruba. Wat de menschen
daar, bij gebrek aan better, nu op.
s~chepp~e n ut een stinkend taniki Is
vuil, troebel, vol insecteo en wordt
voortdurenid noo- verder verontrei-
nigrd door het vee, dat er ziju dorst
komt lessehen.
Op Pie~dran Pblaat wordt een tanki,
w~aar het water steeds goed is, blifft
te knop geboden voor f 50. ')aarns
zal bet moeten worden schoouge.
Inaakt en uitgediept.
Het Koloniaal Hestuur sal eenr wel.
daad bewi'zen aan de arme bevol.
king van It. Cruz door dit tanki te
koopen en school telateni maken.


K~ololel v. A~sheck

Luit. Hender
Luit. IDorre


103, 10, 8. 5;c, ( = 41

D. 9, 3 5= ~33
6;, 7, 10, 11, 5 = 39


I, clrnd R.h :

Kapiteinl Hinrichs 9$ D. 11. 0 = 45
Lut. Kehut to ,7 ,9 7
Lurit. Bruisse 3, 5i, 10, 10. 10 = 38

1)e Gou verneur, die dezen oncler-
lingeni wedstrijd volgde, was uiterst
voldaan over de kranige houding der
officieren vanl de C~. R. S. V.


De Pest.


Zondag~mo~rgen werd namens den
(;onsul van Venezuela een ofticisel be.
rich onmtrent de ziekte in La, Guaira


i I~_ ~~____~~
I


I


N leuwsberic ht~ens.

tort; den~ oor~log mnoeteu voorbereiden.
1)e conferenltie van AIlgeciras is her,
prolg~~1 geweestt van bet tra-c~taat van l
1904() en uooit is M\arakkoz, oogetels--
Iterd clitn scldert~ die conlf~erentie viln
A-lg-eciras. Her; kon niet wanders of
delt Molhornmnedlaunschel herolkinlg
Incnesjt zich ve~rzetten tegien do wijze

ten.Gij ijt naar Casa~blatnca ge-
an~1~ \\rtemill tiet eindet~ze r ~an

alln oer ens mar wt dfan ?
Lurnarze~elet zug1 geen r-oortgarnrg in
het work bij Ca;sablanac~. .\tlaur ver-
ould lrsteld al, zeide hiij, datir de mi-
niister go~lijk he~eft, eni dat de! rust in
de b~uurt \-an Casablaonca zal worden
herrsteld; k~unnlon w~ij danil onze troe-
pen te!rugtrekketu? Zullen det Eutro-
i'plena dain veiligi zij" in Casablan-
ca?~ Hc1ru, l wrdct dauI magOelijk log
Lge\aarlijker voor die Europeanen dan
hlet e~r. tot dulsverret greweest is. De
belof ten van den sultan hebben niets
to, betteekienen. En de~ politie, voor-
geschreveno doror die! akte van Al-
gSec i a;s geteft evenrnin veiligheid,
duaar die p~oliticetroepen samer~ngesteld
mootben wordeni uit; 11arokkanen. De
minister rai b~uiitenlandschep zaken
liceft zelf bekend, da~t hij Iliet kon
iinstaan r-oor her leve~n va;n de E~uro.
perbchle dfrilmiieeters dler politietroe.
pen. Hoe zullen ivi1j ooit de Marok.
k~~inanche heavens kunlnen onitruimen?
Vooruitzicht op terugtrekking ,der
F~ratnche Lezet ting~en bestaazt er voor.
loop'ig niet. Flet gLantt hier niet on
politike kws ties, mUAar o bet
Irrndsbela-n g.. Ik zoni we l lij zijo!, als
die minister~ mij b~ewijzenl kon, da~t ik
utij vergis."


van die stoomschep~ell der ,,Red D Line" tunsschenPUERTO nRCO, VENEZU~ELA en CURACAO.

1908. Phiilad Maitreb. Ca(rcas. Zullia Phland.l March.
\Veltelt vnu SEW--Yoc........ M:~~rt. M-llrt 1 .it. 28 AprHl 4 ApIr. H ApIr. 18;
Vrrktm van ,, S Ja................ I 20 3j 17I
Doerret nI~e Ciagio aano......................... 22 50 a 1
li rt taan re ILA (;rllA ............ r I ( Id 11; 20
Vtek or ann Pr."cana ...., ii a5 ;C 3 d22
\'ertlekt van ...........i 271 1o 2
Kiorntaan te CITR AQo ................ 8 3 11 14 25 2
Verrtrekt van ,,.................... 29 AL~ipril 6 12 202f Mi
coes La ovamar nan...................... aw 1a i or7
,, PONICE ,,........***
gemSan~te .... Iprl 2DiRstt usschen GuraqRO eH IIMrTE3ibo


SMerilla Mareb. MenIrida Zulia Mleridla i la~reb~
Vertrektr rn Cruse;ao ............... Afrt. 3S Mrt. 31 'Apr. ii Ar. 14 Apr. 20 Apr. 28
Kom;Rnt aa to MAN:*Ic.u........... 24 Apr. 1 1; 15 21 20~Ii
rertrek~S Tan ,, ........ 7 o1 2 e
crarnt ;ran tro i I`r.ue ............... 28 11 i!o zas ;


Photographishe Inrichtingg
Soublette et Fils,
HOrPPHOTOGRAFEN
\'nN


Llrr 'GMAN &L flARTINP
twW Y'oK, U. S '
S,C rern j', r Ls r
Bekendlmakiag.
De verkoop van ZILVERENCIS, G;OU.

PE~N, bele~end ter Spa;2r-- cn Beleen~r-
ha~nk van P"k" September 1906 tim 28
Februari 1907 ondler
Ni". 390~ IV timn N"1 1~82d X
zal plantsi hebben rjp DON)~I)EIlbAG
den 7 Me a. a. en volgelnd D~on-
derdcagen.
Belangbhebbenden w\ordlen verzacht
dlen verkoop te roor~komeln, do~r de
aLanzuiveringS der verschuldigde inte-
tresten.
Curaquio, den 30""". Alprill1908.
e~~locorz~itterr
OPROEP hiNG.

liOddedrpeteekende maaak sho
da~ten aangenomen kunnen w\or-
den met de bestemming tot op-
leidmng byj de muzilek. Belaini--
h~ebbenden kunnen zich tusschen
9 en 12 v-. m. v'ervoegen ten g~ar-
nizoens bureele tot het bekomen
va~n inlichtingen.
Curagao den 25 April 1908.
De kapitein Commandant der
troepen en v. h. Garnizoen
HINRICHS.


tot Bevordering van Irandbonw,
Veeteelt, Zontwinning en
Visscherty.

Het Best ulr d r- Md atp b apij m~lnk

der FokhengsI~tent eenigert wijzigring is
g~ebracht, de Ezelhiengs~t is; namclijk
veplaatst In~ear ine e'at-K ast.
tionneterd op het terrein der ~laat-
schap~pij bit de C=.C. IV. Het dekgeld
is r-oor beided riere~n vaistge t eld op f 1.
Te\'ens deelt he~t Besr;t ur ruede, dlt
in b~ruikleeni van de 11aatschlappy
kunnen worden v-erkrregenl twee vee-
vui~yr~iA ti cns e daC en
vt~ derp. er@ v ert~r vnya- ersat en
t~evlutere en chr ri in, j urod

v-oor reke~ning van du engrui er.
C:uraga~o 2 Mlei 19)08
t-et Restauir vnd.
de Y'oor~zitter: H. Hi. R. CHraP LIN,
de Secretiaris: G;. 1)rrssets.


Voor de v-ele hartelijke bewly
zen v-an deeineming gedurende
de ziekte en bij het overlijd~en
van onze geliefde Echtgenoote
en M~oeder onder\onden, betui-
gen w-ij Onzen "innigen dank.
H. J. TH. BOO~11GART.
Inds V. Sutherlatnd.

J. SUTHERLAND.


''"DERS T


OVERTUIGT U van het
O)VER HE~ER~LIJK
KLIEINE MAHISMEEL

P. A. P.

bcrei d op de plantagbre A.scenciCon.
12 cent het patk~e.
Verkrijgbaar bij .


:J. E~ v. D. M EULE EN, H~uis Kortijn.
:Pl. ASC3ENCION, Cur11agao.


~~~ C

GRAFMONUMENTEN,

GRAF ZERK E N
in M1ARMER, Belgiach, Beiersch
en sweedsch GRANIE'P.
Groote Voorrand. -- Billilke Prijzen
PHOTO'S TER INZAG~E.

S te enhouwerij.

M~armerwerken.


te Amrstcerdam 1883,
,, AntwYerpen 2 388,
,, Chicago 1893, en
~~Curagao, Eerste Prijs Ee~re
medax11le, 1904.
Curagao, Naterkant Otra-
banda-
-- -


Adver~teert steeds


Punr ,, J7lelkC."

A 25i~ cent de kan
van de plantage Ascendlon.
Verkrijg~baa~r bij:
J. E:. v. D. MIEULEN Huis Ko~rti'n.
Aan huis bezorlgd van 6 tot half
s uur '.s morgens.
St. I'lomaskrinl.
Gew-one vergadering op Maan-
clag a. s. 11 ei. ,Aanvang 7

De Directeur,
P. fr. R. J. C. WAHLEN.


11on. Als~ zijri (,prolger trreet thian
lop det T,3-jurige minisiter va;n finao.
eI'1'n, As(quith, t rLeegerUSt~ met~ de rutest
wh~litrertes de quailitaitei van! geleer
miner oomaitsti'~-reven o~rn niet.
ezeggern: mindler r'adic~al Jlan
ihi nnIerinan.l I, vrangf is nu of blet
.\qulitl zail gelukkenl de mneeir nuar
linksi~ overhelen deau len van d) e Ili-
\ kit et hrif n ergrot bo
Imrmers ie !niniister r-un tinanrcii n
maeg niogS zoo een kna~p man ago~,
or i~t~reffenl dl:oorziinl breedle en vee~l-
tmn attende t k ennris, zijn d~iepet ee-
l ee rdheIlti hiij hee~ft Iiiet dien oki-
ZaggS~elijkenl inv~iod, niert die gteet-
ilrift, oiet 't ,.feu" enI de ideal~en van 1
leni grijzen stalatsmau. die no is Hf-
metrrcdenl. Oak; her frit, da-lt. Asqulith
yeetl nrneer r~c~htsi stanit dan [holroer-
n1;ian doett merlcldeel vlreezen, Ja~t
hii uiet inl stan~t zail blijkeni om le
\erdceeldhede~n in! dr par1tij b~ij te
leggen evr op den dour detnooiza-
i;elijke teenherid re dfori bewa~rre......
lie 53-jaig squith, die o~veri
tonls eent in a~lle oIichltel schitt~e.
I~rende loophaan achter zich bee~tf. in
als advocate ;n als po~itionsl, Stan~t
we.tl Y(oor een! zeer' meleilijlke enl be-
zwa~rende taank !
Kioning~ EdwRr~d is 1.', .pr~il na~r
Ilondfen terngge~keer d muI1 dilr der
16en, een zitting bij tol won~eni van din
geheimen raa~d. die tiidenls de minis-
ter-crisisi he t bestuar uitudenrrt.
Hearl hnrte~liik za~l de ontrang~s~t
\'an deni vorst in zijoi land we-cl nijer ge-
wve~es zijn. Wai~nt inr E~it~;ngla wa;ur
ro~ch overigenrs mni~schit oln wl de
mneeste hulrtelijkheid en h~offelijkbeid i
tegenlover denr vorst hee~rschlt your
arlle unrdere landeltu, is mnen er in 't
minsllt niet over to sprceken, dut de~ co-
nig idesde miitrerss ie
tecch reeds ilaug to varen to voorzien
wa-;s, to H~ia-rritz is gebleven en A~s-
( t a nsan d wohdetef e, orrb bmlen .
decosi~, eeni due~ of veertien gerekt,
ter~ij .olr lisddelijk had ge
L~iberatle E~nlelsehle blwden gre\en
miet groote vrijm oedigl:eid citing
ilr die ci aod va 3 fyi~l t efel ilt
Het ,,laily Chlronicle" sChrijft zelis:
., t Schijn~t alsof de konringr thans
de ert f~lt, e~~~~theeft egedur lde
[ na unrsehH u nzer \\est-Indfi-
such kolonii~n mag nog mecer da" r
v-oor under! Europeesche lAnden one,
Nederrlaniders, een spoorslgijno zajon
zich hi1j voorbaat in gindsihee kleine
rep~ubliek vastften voet op, handielaege
bied te verzekereo en door gepast<
mliergiee deal te nemnei Aan de not
wiqkelin, ea~rop voor dit eet
in dtonaastetoekornst valt to rekenleD
De ulitvoc3r van P~anamaH be~staal
n~iet alleen uit pI~roducten van hrIel
landc zell, maar is roo0r een o-rrool
deal doorvoer uit~ de Sta~ten van di
westkust vanl Z uid -A mer k a, wel kt
over I anama unar Soord--1meri
ca on Europa verwchlepen. Van di
havrnP is Panama de~3hoofdsted nar
de Still! Zuidzee, voor het, verkee
m~et Europa van mind~er beteekenis
dan de havens ainn de Ca rni ti ic h
10e {'olono n ~cisdille''oro.i Saa
nwnerva~n, wat EuropeasEche betreft
~ijnt netrn ie a l St ha jj ro
Barce ona, Genua.
Het is te verwachten, das de Se
derlandsche vaart ook haar aaudet
1a opoeisch n on dit te errder aa
Amsterdam,, gelijk bekend, voor the
ba nanenvervoer tusschen New-Y2ori
en Mfidden-Amerika met de machti
ge~ Unitedl Eruit Co. r~eeds in eager
zakenverbindinor is netreden. D <
maatstc appij heeft van de regSeerit,
vn Pan agra e Twunelisi e )e,,

een .spoorien san te leggfen valn Al
mura~nte tot Bananen-rivier en i.

porevn agd bbeen Hnanwtd sh ic
Changlinol


.De TU* .

FRANKIRIJK *

cGok de Senaat heeft de credietwo

rurlijk aFrroankkrijkakangeuino hn~h
niet meer met goed fatsoen ult da
wespennest terugtrekken maar mos
doortasten. Het hachellike van de2
onderneming is echter dioor de 84

"ifd Zo ebrof de Ladma zll
heden voort komen uit het, 1 1
gelseh Franach v-er~drFg van 1'00


deere aog e dede `datbe nin v
zet kwamen, en w-lj hebben one to


,,CURAQA0 in 1803-1804"
!,oon
P. A. ECWENSS, O. P.

for-maact groot 80'.--831 bladz.

P1ijs I O,.50.
D~e of ,riis estrektoteal vourdeele

V'erkr-ijgbaay atan die drukiker-ij
\-ah het
AP~OSTOLISCH V'ICARIAAT.


Ap. If

130
30
M.1


Mlrt. I

30
30
31

2
2

'7
'7

) '
10
10
11
10


18


11aandagFC v. m. I
,, .n.
D~insda~g, n. m... i
Woensdagi~, n. n.
D~ond. \-m. of an
,, n. m. of
\'rijdagS v. m.....
11:a undag...........

,, rIlddag
W'oenedag, v. m. j
Donderdag v. m.
,, m.

,, miiddig
(facultatief) ...
ZaterdagFZ v. In...
(facultatief)...
W'oenisdag, n. i.
D~ond. vmn. of nm

Vrijjd. va. of urni.

Vrijdlag, u.m. of
Zaterdag, v. m. .


Y~ltTREK VAX


eij.


Curagrno. ............................ ~~~~~~~~~
fBonaire.................................. ~~~~
C;uragaoO............,..................... ~~~~

Clur agcao......... .............................
Bo~naire....... ......... ... ...


I ii


St. Trhomrras ..............
St. ,C1artin......................~~~~~..~.. i

St. E:ust ati~iu.............. ...............
St. KittH ..................... ... .........
St. Eustatius............................ ~
St. M martin ...........................
St. Hlart ...... ... ....... ..
St. Thomas............ ...
Bonniceao.................~~~~.~~ ~~ ~~ ~Itonal~ire............................ .........
-LANKOXICST TE

C7,1ragao...................... ,~~ ~~~~~~~~


25
25

;28

14
5

11

12

12
313


.1 '_il:0ion delIs,
- "'L.dnpara dehide
a..i :Ci del .
r~r~=ne Couse .
,11
~a


..,,.Alfredo Maduro
Tarndheelkut~ ndigeP.
Biedt hierbij hiet geeerde pub~liek sijne
diensten aan.
K IANTOOHU1REN:
v 8 tot 12 v.m.
van 1 tot -J n.m.
H. M.I de Koningin dler N~ederlandlcen 1 n--. an


BEKROOND


1X DE P U EES
Anixgoe (11 Curagao, ownd Varrensmarkt.- Doeasndaal.
nonar
het Ineest; g~elemen der Ni1snegen
hollaindsche bladen in Drakker :
de IkoloRIO* AIPRED O F SI~NTIh' O


S .,, CHRCISTIA NS' TE~D".

Uaarla uoo A700fun 91 .


Advertents en,


TE KOOP;

Een goed onderhoudien pia*
no voo~r billijken prijs.
HTe bevragena azj jenume serr
ler ar~tirlerie.
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs