Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00021
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: April 11, 1908
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00021
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 1 MBs ) ( PDF )


Full Text

GURACA


.~V LV


- I m m I I I I l i IMil II l i I lia I I


Imment I Is. ~


BURE

REl)ACTIE :

BIEINISTRATII


I ee~-~--~A. I" '''


-~ r r


~a. L I--~hullC~RiLZT3i~)) kaLr mm in_


sad moeset bie is taa dn zi-
ren vuurproef van O)ctober jl. 1)at:
enkele aarden dammen da~aronder
brzweken may dnu gene verwonde-
rinY haren.
TIn het algremeen kaHn gezegd wor-
den dalt deze darnmen op, de plan-
targes1 door de a~ldaar bij zwar~e bui-
en passeerendle hoeveelbeid water,
va~n veel zweaardere afmetingen mee~s
ten ziju, dan die op de huungron-
den. Giewo~onlijk bestann zij utt een
aarden dam miet giemetselde Atelenen
hnooden, terw~ijl aan de niteindeniln
het ha-rde gruis o~verlaten van to -
dloende btreedte wocrden uitgegra.
De bovenbreedte van de damm-en
va2rieert, natar grelang van de qulal
liteit van bet beschikhare mate~;risa
en van de hoogvte, van 0. to ~,%
\I. enl de talikis wForden on ler eene
helping van 1 opgezet.
Als regrel wrordt~ de dan dna vo -~
tooing Cdoor~ eeL nlang harl~e grmsu
bedekit, ten einlde afapoebung te voor-
komen.d
Hijzondere zorg moet wor en h~e-
steed nann het uitgravren dvan d et
zand, voorkomenlde ii de o~~r o~n
dam af te sluiten rooistch
In verband mnet den a ecten on-
derground en het~ sleebte mat~eriaal,


eon morde emts een dsubsii r va
work noodig geraamnde som,
maar deze voor het volle bed r g
most wTorden uitgekeerd.
E~r meldden zich naar aAnleiding
van de gedane oproeping~r slochts we
eigSenaars san, met w~ie een co~ntract
omtrent den damaaulegS gealoten
kon wo~rden. Twee auv~ragen muons-
ten wrorden afgewezen. omdat de
a;nngevraagSde werken to groote
geldsommrren vereischten en het voor-
loopig riiet~ in de bedoelingi lag om
zulke groote werken te onderne-
men.
D~e daar~op volgrende jaren was het
aantal binnenkomende aanvragen
evenwel zoo root, dat telkens ex-
tra aelden voor damananlegr moesten
w-orden aa~ngevraagd.
Deze fouldsen werden evenwel door
versehillende omstandigheden ver-
leden jaar en ook dit jaanr te laat
dispouibel gesteld om geheel en al
v-oor bet, dboel. w-aarvo~or zi3 aan-
g~evraagd waren, to kunnen worden
verwverkit en in vele grevallen kon
daardoor de voorbereide damnaanleg
of niet of elechts godeeltelijk pleats
hebben.
Trevens was deze late disponibel-
stelling indirect oorzaak, dat vele
dammen slechts enkele dagen ge-


ve:analestne i ded u 1 urinve a;s ben
steed.
. Enkele damnmetjes zi n auldaar to-
taal wegges poeld maarnomal
bestaat de doorbraak in eenre ope.
ning, welke weder miet een dag w~er-
kens kon wvorden o-ereparteerd. Vol-
gens opga~ve van den district.
meester werden in hlet2dditit
totaal 120 da~mmetjes beschadigd,
dat is dus 16'i&. hetgeen, in aan-
merkingr proef, welke zij] to doorstaa-n had.
den, algemneen ;als oubpkendt voor
Clur~acao wordt erkend, dus may de
greledlen shade niet als onrustba-
rendl worde~n gequalificeerd. Da-
bij komt uogi, dat vele der door-
braken een grerolg van eleeh t of
niet behoorlijk onderhloud ziju; een
oorzaak, wvelke mnen in het vervolg
door strenger toezicht op de saan-
gelegde damnmen kan yourkomen,
terwijl de vo~orgenompu verandering
in werkwrijze voor 1907 (zie later)
afdoende v-erbetering zal brengen
Wat nu eindelijk den damaanleg
op de plantages aaug'aat, aanva~-
kelijk was de amimo der planters
voor de zoogenasude gouvernements.
dammen niet bijster groot, zoodat
am de zaak eenigazinis vlottend to
maken hier en daar ciet volstaan


hadlden zii hoct gerischt ~o p hiot \voor- tallrI~k. won ten; verder 1o~eln en 1en

senigeo ouell bl: S zrikken en ir lr z ou- >v r Ca varii 't Bloeddnor etiS /olk is

zou alfkomenl, voor her. laa~tst neg d Gehte. ~oorwonec c;\er gehiee
als koning kunnorln becsp'otten.Zl lg.,gplng oti iuu-
Rauw klookenrl det k~reitenl verivord terste Iaclenr, zitr togePntl inl alle~rpijn-
doorreen. Hrt v-onnis eischlte spori d, lI~;ijkste smrt...... i. dlit lot hiadlen
geeno oogenb~lttik; rnoest ve'lrl'lore wor-1 ZiP] al Ltoo lang flem teegewc~nenscit~.
den, Chiristus meebr~teens sterven v6Gjr irotrta !n maa;r a ais G;i) Gods son
bet einide. Rteedsl wa~s det reeblterhan~d ziji. k itd1 e .
dloorbolordi on vastgeaerl;cld anni denr .Ttiisil on'it te !,arizu he u n
dwvarshalk. Hot ;odldeliik; lichairnm getl ouPicr r.Itbt ehr-
wrinogt~ zieleu ntitl, relS~e 10< uelS Itct o~ur\- II-om eeri tl dSchri ;
voetenl, het woerk eischt speed. lan h~evangt het void. d't spel di e tiui
met, gewveld rukt mein a~an don~ lin!- ste~rnis- op, mu cerd~ s Iint wee* r
kerarmn, maari de verstijlet ,ps o equ. v-k vanT (:enl gCI1:tCenp~T~roet: I
rekke n met. Meecrl~rdecn leaden~~i It Ip hr a .reengile o o
iiena rnl nit-trokke~t nd zooveall als . n.i:.in en duwF, enitrap~t, ver
i' .. :, it ..'
-,,.1 U pntg na 1l wordt van d en er ber ~ etn naar Jerusale .
del)rr aa s( ge pue d handgfe laatst verder steeds varn die ou heilepFl.
mi e nu m p re gdeouist zwa akitr e L amer le nldr pl aats...... en op' C alvar'iim wo rdt t
en een des ierfel- der beulenl uit. Irlle~ hetiller rin stiller eni stil, alR nook, de
slove deag ooi en i/c 1 or het w~eeke laatste kiretenr der achterste duch.
vleeych, en spiere~n en beenIt eren splij tij trr NW J; n't' b b 1 1 t .
ten op~en. Nu volren de slagen aich n~is ~ esip >oriheil cidter d I
de ec rlieper haddr tot dzkz a;n ra ri per, hui vering{>jk ktrd en im iza-

R8 jkprdlis lon drp e~re spT~tT en a nrui hoorbaar tikken bloecI-
!angs alle zijden in het rond en orn- I-ruppelenu neer van het negen vo~t
Ooog, b~loedf teekent den be~ul, bloed "logene: rtme teemnd**dise
lic veritt den grondl.l d' t i eket zihe at bebloeoder valse
Ion aan.I tijge~rs gelijk die me 100 ~~rlnich ser >er a tge zwartt eboe e v~
echeur-klauwenl gaten slaan ull let le~rlc lll h e l~ If 1ec 11 d t
''og getzondel p-lek; vanl hun proo~i, lue t, honde~rtl op~zwe en e spieren
Zoo vallen de~ze dier-men.schen an;n wring n cad ki-ojine in dFteeItvo71P
tr yesusbeel edrulkt ek l I~ineee let rood~ stroomenr bloedlstra~len nee~rlof
krach~tige hanld, want onbu~ig~aum dlorrenr growl]. Een gruwzsam ljten,
"indevan pinu zich st~m; kspamllendc enh1 Todli~o~ l c~ rommaestei/ I ~~ tneet
nooden. it kcht~ de beoueu to dwrin. sche kalmte en alg~eheele onderwr. r
pe ighe atra ke lag t op pr inr leenen anni dat schoon-droe.
ruen zich vte trklien lanuis o op e vigr gelaa~t van dien verhovecn lijder
Pilen~ balk van htet ruis de in op-t nog boogier betee~kenis. Weemoodilgc
neduw, valtdeun hamer ult het mbloe( tret~ken omn verprvimei brekend~e co-
en 2 \e 11e trillpatt schok-tr ek. gen or n liefdle, ne~dervloeiend bloed


E~s C'ourant aki taz sali toer ~iat Sabra.
AUX V AN DIT BLAD so vy pd"idi I tj iement t i ttres llunu.
Pa~ lugarnan foi Cluracgao, BonaIire~. Arubu~, St. MarHI-
Waterkant, 0tralbanda, No. 223 in gnull oio sta si Saa i.1,-paana
.inuci di' 1.) Qte 7 regelus {0,0,ad rege masI~~'tjt
E: Plein Concordiia, No. 129, Pietermaai ~ uness.1t tre UTccat re a


~L~_------ -----

ont la Ter clii nt elken Z %;ltrday~. onr.Au
en de R~ovenwindscehe eilan~rdon per rie uane

flor2,hetn liivrllrc rutht italtr fi. To ,-
AbzonderlijkienIunlnuers: 11. 0.1,.
Prija der .AdverteTntii~l va~n 1-. 7 rege sf 0.3r, Vo` re
ken regelI meer 7% etsR. II:


tot reinigingS der zon >l. eel azfge-
marrte~ld licha~;nn to~t nffren
stervendl e Goimensch~ .-t eri
Iiniw \-n doodl en hie ..... O dare
losris!Jesuis in anu in j-
den onec troos~t, storyI. id oI1 leven7,
e~eni Gcdiimoord,, volvc; d do~or men-
schen, verlost den mest~ b.
Maar ~ ~ !i 4nljtm m: Ma~fria
vluichtte niet. Zij n:\de: l is dichter tot
he~t kruiis.
WelH iH har1e klltdino die van- tcone

sp'ree~kt van verhove-~l1 n wardigheld
en v anl heaven nnahl Rlllt: !e kra'icht.
Onbew e ijk heft i de! angen
gcric~ht Ianl her r e l e
rlenigte de3r tranlel h hood of to went!llen, clr is tlit sleebits
voor een z~~i k~or~te n' an as
b mrind~e zIi) lijden~r mct ~melseche wel-
luest, dol was het~ h:i- q eeni semnis
vollieii\ vanl smaru~t slerlits P#n Ro-
C(rcnd te onthercrm. he~ stelti zij zich
oogSenblikkeijk;, ol~ewe Selijk stare~nd
o > dat~ Iew\onIi lichas, florb~ord
tC t !ral~le~ (s r beend, (LJ11 to'.
1Yerl lijlt- zij onbegr~ir elijk veel die
IsF heLt Mandlierlci'r d cleze henr
kind in onischuldl zie~t !iiden? Her
is meer. oeridnsn ijth-
AhI~ieder G~ods~, in I;.ra G;oddelijkt n
5onin, en dit~ lijdeni1 andoorgrc- n
deli -e wi n 0 1 11 'w-rter-

derscop bpwif L ielfde, hanre
eenl lirfld on z:.j t Jnoerret

"1, 1 I g
Vernoicht soms dh : soeder-natuur
allddn nwar w-airde te beminnen, D~en-
genie. Dione zij iie~t; verrnochlt te bnren
tenzij~ door-i deni II. Geert ? am ro-
gelijk.! Iariab's licflde wats als hiaar
meed~cerscha p vanr hooger volmaaikt-
hiidl-; ein is or niets grootsctschr. wwer
bePlangieloos, hechter, op,~offerelder
d'rr c11e lie~fde tderg me cr, soc kd de

Vrrpirdlijk mnet Manria'~sliefde tot haa~r
L~iefde daaorenboven n~eemt toe, wa;r
zij wverkd~adig is in zielenadel1, trouwv en
offer. E~n dit alles heeft Ma~ria vol
bracht, ini hooger v-oltnaaktheidl, zii
die Mloader der schoonie liefdr.
Ach, wat most het voor haar een
oturnenschelijk w-reedl lijden geweest t
zin zoo arege < ecn to! worden inbel
lirgercen God geloden hee~ft, het
geen H-ij allbi6n kinlijdenr, depijnrn
der Mless~iannsche pooripelbngrer
meot al haarr vers ch ri k k ingen, d~
treurlie~deren vann JeremiasR met a
hun klachiten: zij helbben mnijo -han
den e~n voetten doorboourdt, geteld a
mijne beenderen, Hij is gesl~agrn mne


ken als d~e ae~l langizi linadoordringt
10-sc) een en a er~en. niow
mrnie for ohe slagern en d3e Int et
~ccroorboc~r'ir"I(, c tt de kruisheffioo- rs
voltoc;d tl het ;afgi~ehuldeHelan
Is va:sticotlytd. In hiet G~oddellijk vicsch
heeft men! weslagen als de hiouwer
~Inskt .i: rowa.cn steeln1. ~ree ~er is li baa m Inisj trel k en min r meen

ol~r~i~crt PIIeTrs-adat hlet geslacht
mlisvolrumc tor een net iigen v lee" c
Ituw~ hieffen \-ele hando~n den knots
tigenr :-ruisbalk; v:an den gran~rd. I et
kruiis werdit en zt}ia xit, willigS on-et.

hltl)mp mef-t doffenl plof in Foni diripe
gror\-r. lIe geweldige! scchok sqcheulr~de


Curat ao, 10 A ril


Op, Calvarie.

Na den lijden~sweg toi heb~cr ;e a-
relepd, w-as Jezus Carlvarie genada~rl~d.
Up- biet uur, do~r bet pleeb~tig ~~teo oo.
geablik aller rijcdu vooraig~ing~ was 1
het daar oiigewoon clruk. Eenl groote
teenschlenmassa, wanord~elik dlooreen
wrieme~lend zoulder tucht noich le~idin~,
had zichl dluar op~eengehoo~t, do"r
begee~rte giealreven1 het vonnrii to zwn !
voltrekkeil aan dien zich noeemanlden
koning dier Jode~n, Christus, dce! oo~n
van Und~t. Zi wYistenl het, una~ikt zo,
11ij wurd~enl opp:ehieren ann hier kruii e
ot t ;rt \-ra In~P heme on aarde. zrj6


melaantachbeid, zoudaars doorploegP- E'n tochi, Mlariat stond ondler het
denl zijlu rur, Hij wendilrle Zijn ge- kruisi.
laat niett atf vanr zine slaanders, H ~at hield de MIonder staannds waar
noeh ziin koonein van die hiem her- lieder ander zlu bePzw-eken ziin. ~ie f-
spuwden..... al dleze wr~eede voorsip el. d! Luddeiic deed! haalr ljden, Iaal lie-
lIngen w-aren nui pijnlijke wofrklijk~- de was~ oakl Haa.;r krachit, Trij alside-
hed en. Chirist~us' lichaam hiing daa~r ze was~f van alle smet, wasq zij s~ter arr
voor MIaria alis een $1eopefnd boek~, den def dood.
waarin~ zij de verr-ullingr rer p~rofe ],rodfhid vePrschjeart haar hlet hanrt.
ticain kon lezenr in gapenrde wonldenl, maar tot T-rinwillig liefile-offe~r.
blodendiie t~eekene~u, doorboorder le- E~n als met hoit aanh~oudnde van JeF-
dema~ton.... 1)ien Zij becminde~ met boc- ,sus' lijden! de nood steedls mleer vanr
venn atulr~lijke l iefld, toond~e geennhi rig nveiencige e
menrschelijke godaunte meer. so:ldaten, teze~tlijk met pijnilijke smanr-
D~e profetie dorSimeni~ omntranrt tenlkretpn ran JTezus de stiltP platce
haar zelf godnLan, was nou vok \-erruld~. li~ir schearen. An .Tezus' aIfgemartrld
,,E~en zwaanrdl van drclot'heid" door. lic~haamr steed~i s meer Zich nlitplt:, daalr
boorde )Haar't hart. E'n wa~r de vro,- ie lerre adem~tocht v-ernienw~ing a
:ne ov-erlevFeiirin cns Mal:ria voorstelt pijo, vernorzaakt, eni iledre pijn rust
hoct ha~rtdclvrstokenl Itoor zeiren zwaa~;r- onmrogelijk mnaakt...... dann be~herersebt
dfen,daur weef:. zif ultino' vani kindecrlij- .dara hovl~enwlenshelik dr~oefhei.1
ken eerb~ied rocor de r-eelhieid van hasar rnet bovenaardsehle krlc~ht. dan, blijft
smart, wonder die sma~rt to kunrln n zii dekIraichttroll, de al-ov-erwinnendr,
bepalen.Hier ka~stijd rt' do wekendee de trk ro
Getreebtighilll We'l antkleanrt da~t ~glanit, verblilrkt
K~indT en M~oedr~cl lijdlen betiden \-ool ;r l van srter. p~ilooirl ZiCh rnl le! ver'-
o-cae cn erli. Hrnlshewrak'oree:o mandrrr~~!. pijnlijk-dliepet trekken,
dnrukt, ock op Haar d Kni.r~ welpet hecr velrenga hart traneni uir
~in cir .1arearn.Nch ver- d ol oogen~p e~n schoksehud snikkendli ii;
!iehting~ no`b tro~ost oe vre~de. bornt, maanr alles~ worrlt, bheersebtl
Zuilk evirr lief:r le mankt boideri~ liij~l jo Oor onve\.rs toorbaRre hrsigi
tEI. Eenzeltlid sma~rt, Gjnzl'lf~le~ it- Gouds heilige~n w~il. dien~i) amblitddendl
terhreid~. Cjlnzplfi- e ve~~r~liteativ. M\et huldlig't inl al.L.heeleL zelfrerloo~che-
Jesuls is Mawria is uit LeSt rekt op, uinr.
het kruisr. mlet. Jesus!) stant zi) va~st. Z66~ is zij woerk voor wree~der schei-
< a L Iv uit- liefde t~ot dirl do-z ch ocoith ded \-rel zeA ljdns

W~aarmleder Hou~r te vePrgelijken'' \F? wen whel uitgep~ut gSeorolt dle henau~-
Hoer te tr~oc-st!n, hasrl dr 110~agd, doP w \ing des doo~ds.l~~ He( bebloed-doorr-
dilchter Sinlns? Gr1oot ;lMs~r~eeneseeis wowl gelan~t tot Zijne M~oederl ge-
I Hae roethid. )e eardee na icht zi ijEnar aan. H-et is Jezusb
HaarR wnt Hem addu~!~cht.. Hii ver. lAst-Fr varwefl anriHaar. Ill~n!ark'
aanvangK der dag~en. v erwonestenid .J Iwsnc' rsterv-entft enl al Rs twee~ spwr
spaa1rde Hij niet. Trainen vloeien bij ga~s der voorw~erpenl weerkaautsew. we-~
stroomen; nimmer rustend~ schrrkt dol~ word~t Jezu? smart inl Ma~riia, MaRljia'
oorst. En de: stomnvan hitterheid word sma~rt iri Jezus gelederp en he~~rledn;
boven hawar ve~rnomen als v-aiin -Ra liefile door o~nvermijdelijke schri-
che~l hIAar kintderen b~eweenel~d. W5'ee d~ing bedreigrd. strijdt no den mecst~
were, wee, mi1, minii zoon, htet lichit powe~cldf~c ige striidl.
mni ner cnogen. Ct baardee ik zonlder 1 Dan oprnt .lezus den G~oddelijke~n
sm slr t, I 0 I~~c iii; de noedetrborcit, M m rndt :zi\~ ~v I'zledi I~ ~ l ,di~oo

re hj I_ vnbie n .d ij Sda, % i vtc h. Ious1 eja~irt~oc i itkot H7In. e v
riniju oirenade, mjiju liefde, nuijn1 G;od Hanlr arfgewed tot zijn hotmelsebet n
en al. \hijni Heer en tevens mnijn Kiindl Vadler. lHe Zoon G~ods ma~;t v-an ha:tr
-mijn Schepper,~ alsR mensch~ nit mnij gre- beenl en wvij Imiphe!hoeve~nde ;zondal~ars
jboren, Zoon,, v66r muij reedr s leverall. werdeni Maria s kindern.
W'at hadtt G;ij nij a~ltijd lief. mij~~ Uw i~l M r wat is voor Ma;-ria hrt le-
Initverkoorne vatn ~eenwigheid Ee~r cle ven zonder hatar Kinld? Was res
atarde geS~chapen was. bn ik geschi~t h~aar nu nog ? Katn het gLeheele mnensch.!
t I beesC~t),reeds~ zi~re~nder rt r (low ehl-cn dit eene Kitain verv\angeIIeret
-Uw1 aansehij nl ten alle tijdr. E'n nu...... ge~lijk aau .Iesus? ci smartelijk ver-
lmija G;od, en mneest~ dierhtear k~ind. lies, o onherste~lbaar v-erlies!
n / u IT z66 zienr lijdeni Htn h~et kruis...... Eni kou zij nu ook maar lets te-
e w~ee. w~ee: wee mnij. Neen, mijn ntramr ~Iruge\. n anln heatr K~ind, ee~r H-et
l is niet Noi~mi, de schoone, mear Manr; g;at sterven ? Oa~k dit niet. Al le
-d. i. bitter heid. GuRat allen \oorbij. vertroopting is haar ontzegrd. Tot
l die mij beg eert en ziet of er een sma~rt toonbeelrl ller tijdets zal zi3 staanl
t is, groot als mnijue smart. ondler hoct kruis tot Jesus lani stcen


ziji thans aangelegd op huurgrou.
de- :
in het 2" district, plus mrinu~s 700 ~
stuks darmmetjes ;met een
g21ezamenlijke lengrte van plus
ruinue 36 K;. M1.).
in het 3*e district 61 stuks dm~-
metjes ;
in het -ettlistrict 41L stuks dani-
in het~ 96 district 12 stuke dam-
metjes ;
O)ver het algremeen voldoen7 deze
dammiet~jes zeer good (zoo lano- als
hiet niet regrent R. A.) en zij blbben
reedls naanmerkelijkte hoevea~lheden wa
termi deni orond doen dringen. Ge-
woonlijk staan zij eene week of min.
der na de regenbui droog. D~oor v-er-
dampince kan dus hier niet veel
schadle geleden worden.
B~ij de aatnhoudende en zware re.
o-ens van het begin van O)ctober
van dit jaar, toen op enkele plaat-
son buien van 140 mn. M1. en meer
per etmaal vielen, terwijl de bodem
reeds total doorweekt was door
voorafgaande regenlbuien, leden de-
ze dammetjes wel vrij groote scha-
de, maar toch bleef zij nagrFenoeg
uitaluitend tot die in het 2" district
bepaald, w~aarachljulijk een grevolg


25ste faargang,


Zaterdag 11 April 19o8.


NO 1267


DI


13E C U RSA A 0 0KI EIELANDIN


7002


~WEE K ELAD


Ioloniaal Yerslag 1907.

Rapport omntrent dlzn aanleg van pt~lctenr en
(Eammnen op het eilanld Curagnco.
B. Dammenlanllo .

dov ret hjal< emeen se~t rgA'
besteed en viet men hier en daar
zelfe auini vrurde d rn
teet aaziol ei l DIletje in de p~laats tredlen, manr
toch last bet hier en daar to w~n-
schen over, Iiettegienstaande die her-
haalde unnmafningen om be~ter voor
h et onderhoud te zorgren
Den huurders is nu dit jaar aan-
Resegd Seworden, da~t zij bij niet
hoorli ki onderhoud van de dam-
nmen van hun huurgrouden zullen
vorden verwijderd en gereedelijk is
deze voorwaarde door allen aange.
omen.
In voorbereiding van de manLtre.
gelen, welke verder waarschijulijk
Poor een Grouvernemen tatoezicht op /
het onderhoud van alle dammen op
let eiland genomen zullen wvorden,
'orden zij thaus g~eleidelijk in leg-
gers o pgenornen.
Volgens bov-enstaande wersrwijze

saik, alsd de v-erper~souuikuonljkn der
ChrI1isttelijke luoedersturar~t. TIoe Hia-
gartl, de moed~er Imaels, begrteep, da~t
hiaar kinid zou gaan ster ven,gi
zij heen, we~ndlce het hioofd af, o,-
dlat zij haar zoon alisdaLn uiet zoude ,
mien.
Maria bleef. Zij ken niet Leen-
gaan. Liefcle ov-erwon in haar alles
oni hechltte haar vast aaun het kruis;
vaslt als: een rank aanI den w~ijo.
stok.
H-et was omltrenlt hot d~erde uur.
E~n uiet luider staturne, klinkt JTesus'
wotord~ ovetr de hleuve~leu.,He s
volbraucht*,, ,,Vadert~l, in Cwe hand~e n
herevtel iic m~ijnleu gteet.' .Jesusin:igt
hiet hoofd en sterft.
D~e G;odmensehic heetft hiet offer vol.
b~racht.
En Marria deemoediig het boofd
buigendl dekt zic~iho bet laat met
beide hanrden, aanb~ilddend G;ods~ hei-
ligLen wil, tdie hatar eau zooni heetft e-
govenl en hem hlaar heeft ontnouiten
amL1hejulte SChec~kensanatllen1, die in
hemrr geloov-eJ.
Zijur I~aam zi ge~prezon in eeum~-
hetid. Zujin wil resYchiede op ;Aard~e
uls inl den Hemnel!

P'. fr. ~Anna. K~rJ.Imrus.DE NIEUWE BEGROOTING.
De D~istrictmeecsters.


Iltgettrolkken de kapitule solu vtn

p'lus een wijk- en rooirt-vest~r.
Tratktemnent w-as dit ge~ld nliet.
cOak geen toelage.
1)e! vier distrietmeesters out\-ringen
u3Se ('ur ve rrgodcimlc voor hln
worrk, zij moiesten allef ma~ar gra;tis
rervichten.
D~ie vijitig gulden w~ord, f lc per
ho~ofdi under hien verdceldl uour ~u-


~eri zoo maar in Pens kondceni op
st rij ken. usen.i Jedfere maund n
tr~okken zif per ezel arO ne
stal~ orn daar in onwangstrd to! n~-
mreni de somina van S3 eni een halve
cen~t. %oo zij als hoo id vanl ht!"
districtt, h~et a:-n hlun wa;ard~igheni
verpIlicht rekleridou omr per e~z@ den
teebt uour det stald to mo~ewn~ ver-
,:chltten, kwvaul beu dot ext~z nod dutrir-
clery to stuan dain aan hect G;ouver'
!:ementit de distr~ic~tmleester.
Zoo standlen do zak~en tot vrl-
clen najaar; toeni werd een disitrict-
uneester aaugesHteld over het gehe~le
elland. _
Op de B~egrootingS vo >r 1!007 x tand
uitgetr~okke~n als toplN: Ncan can iis-
trwtrurreester canu het Sr~. -J rle en /Zde istr

Iri deo torlichtende~n stant lezen


,,Io het bel:ng van lie, buite~n ie.
bijna- geheltl in 't w-esteni vau A~ruba
;Lelegen hloofdplaata O)ranrjestatl w~o-
nlende. bevolkmg, wordlt voorg~,~ estel
reen districtmieester voor het IHe, -Le.
en Ge. district, die zija zetel ol, een I


w~at gew-ooolijk your det aarden daurn
mnen beschikbiaur is, ka~n men wvel
als regrel aranncnmen, dlat de mnaxi-
mumn waterkeering nimnmer meer cdan
I,70) 11 moet bedralgen.
Alaken plaatseeijki diep nitgesploel-
de rooien soms eene grrootere wat-
terkeeringi daar gewe~nscht, dan dient
men dutarin te voor7zienl door bet
aanibrengeni van steenen voeten, be-
staande~ ult onbekap~te breuksteen,
wa-~arrani de voeg~en mlet klei zijni op-
gevuld, of w-el gemetselde steun-
muurties.
E~indefijk client veel zorg besteed
te w-orden a~an het goedl aanstairn-
pecn van de aarde, hergoen in zeer
dunne lagel rooet greschiedenl. Het ?
in elkaar laten trappeni van den
g~roud door bij het w~erk pa~sseeren-
de w-erklieden, hetzij met of zonder
kruiwagensJ, is wel eeni kruchtig
hlulp~raiddel on hierin geileeltetlijk te


voorzien, maar het aanstampen
met zware stampers woerkende moes
steeds zoogienaamd over den kop
g'ewerkt worden.
D~e omgrewferk~te grrond vormt in
dfen drogTen tijd, waonneer de dam-
men gemoaakt worden eene zoo zeer
ousamenhangende massa, dat aan
het aanstampen Iiimmer te veel
zorga besteed kan worden,
Eindelijk dient er op grelet, to wor-
den, dat de humus en klei houden-
de lage~n, als zijude het meet wa. t
terkeerend van bet beschikbare ma.
teriaal in hot lichaam van deo dam
tot een kiern moeterl verwrerkt wor
den.
Is sl~chts weinigr waterkeerend ma-.
teriaal disponibel dan kan het zijn
r-oord~eel hebbeu on die waterkee-
rend~e mass in eene behoorlijk dik.
ke luaag (minstens 0,5j J1. dik) aan


degeijepsh~likte ~e~rson reu ook
op. Came~;no diieust d~oen; zij zullen
liet gLoedI doen voor\P realmnde~r gell.

lu bov-enstaandet be~schou~vincen
~lie~bbu wij \;ear gegSe\-en de nruening
vanir sommirige plauters op uagn
nuar anlohng an ee bekendle
quaest~tie3 o~ver. det d.t riet verdleein lC
opJ oUs' hoofdeiland,
Mleer licht. .
..~TOI our destrast \errlichtin~ worcit

Shet toegest~Ltaa c:;cd:ier~ runi f 30.-
c~\onvalo~endo is. ~~1 t' ande eene goe-
dr: strauat \tredichlturly, dlie: uiodi
word~-t geach~t toaktrloreig

heid, tn die :iovenirianii ji et low :\ii
vanti deai fiseas1 za rjen toZijl,


lijkt zali wcrdlen, z; l bet noodig i~ju j
hiet R:antal utuntareas to v-errnieerde-
ren.

Airuba~ krijjt no zeker een paar
zoek~lichtcln, roie do~ kusten van het e~i.
land roudlorn bestrijken.
11aal b~lijve~n diH zoeklichten
zoek~, wIj \-erheugen rr ori toch over,
dat er diuar w;ede~Tr eer licht kwam
in de daistternin.

De Haven *

,,Hlijkens eeni zteer onlangs ointrtn-


vatn djen dain een onve~rmijdelijk iets~.
Alangezien 6ebroeken aani een zelfs
mlet de~ meeste zor;~rp geaak1tenr aar.
den data kunlnen ortsit~aatn, is niet
alleen een go~ed onderhoud bepuald
noodzalkelijk, ma~ar mnen moet ook
de voorzorg nieten om op bet oogen-
blik, dat de daumren volloop~en of
veel op hunvr \erantwoordcnringrkrigen.
dleze door tee~n wacht to do~en bewa.
ken en to zol'gen een plo~eg werkvolk
geUreed te h~lbben on in mog~elijke
gebrekeni to voorzien.
D~e overlaten mnoeten natuurlijk.
eene voidoendeI capaciteit; hebbeun om
dec grolotst to vrwari;chteln hoeveelheid I
water uee doortocht to lateni en het
is niet altijd mnogelijk en dikwrijls te
kost~baar onr deze door eene ultgra.
\-ing in het hiarde gruis te verkrj-
gen. In dlie gevallen is eene betnet-
neling van de overlaten noo~dzake-
lijk w \aarbij dan in alg~emeenien sin
gesp~roken et'n grernettseld stort-bed
van voidoeuide Inreedtre niet mag
onitbreken.
In verband mnet do boveonstaande
anag~rege~ven c~unt~ralctie, waar~bij de
ove~rlaten aa:1 de ulteinden k~omen,
outsta~ar, er bij Iiet~ werken vanl de
overlaten gSewoonlijk; benedtendamls
tw~ee sorocomeno of stroompjes, die
het buitentalud aan dlen voe~t aan-
tasten.
Hiertegren anoeten maatregrilen ge-
nomen wvordrn, die versrchillenrld van
aard kunnon zijn, inaar grewToonlijk
is het vohl~ocunde die t~aluds abllaar
door eenige groote met zorg opgre-
istapelde steenlen te beschermen.
h angrezien het togenhouden van hlet
water, orn het daardoor to dwingen
in den bodern to trekken, hoofddroel
is, wPorden in het atlgemeen greene
sluizen uangebracht- I~eze~ verhooyen,


sp~ecifie~k C~urcceosch, nch ~leenl wra~-

w~ijs, duarvani kan menr~ zich- vou~rt-
dur~end ov-ertaigren als mlen wekelijks
ch evric~iten ut tle IEuropee~sele, >,e-
seh;aa le wTerel lees~.
geroevallig \-trularnel C at'e net A~ S~lgieenuc scl NederlandschVe
b~ond~ zich~ Raan hert hoo(fd1 geSteldj heeft
V'Ln OnlderSChei lene vertcenigingen:c~r on i


dladighieid der 11ollandschel i j!u;SI te-
genPI to! gaan.
In Nedertlanid, hiet Wa~line, beharder ~de
enl zeer beschauL~ftl e Nedcrlaroll is deze
kwaal detr jougdl zoo alg~:e:rnea d\t
allerivegen I,~PLatSe~lij ke vereen(~igZinn I:tl
abai CIImakGOIn .unll -i-h tor V1.:.i:.ne
;inet hot A2. N. V, np.da~t de ba>C!!olou.
ze jeugl wa~t meler~ b~elllgtouge: words ~t
lIeze! baindelcosheidi tr~eft metn niet
tileebts naan bij jonge~re kinlderen ult
de lugere volkisklasse, volstrekit niet.
ook ile leerlingen van Handetls- of
H~oogere BurgSer-;School g~aan uan bet-
ze~lfde~ euvel manlk.
1103 Z~iet reedls, da;t he~t ooak riet
ults~luitendc b~ij scheilie~ren der fhj~zo:-
der~e Schulen geronden~ wordlt. Het~l is,
belaua, eenu verkeerde neigSing, ivelke
algemeen bij dec t~er\olgenivoode j~ugd
wordo waa~rgenome~lnle.
In het haroje vani ons lanud, in de
Ho~ofdsJtad deH Rtijk~s, in die wv~eel-
sta~d Amrsterdatm schijllc het aog
yrij wa~t erger toe te g'aanl dan hier
op Cu~racao.
flier ziet men Heeren en D~ames


in v-erbaind met hiet hoofddfoel. slechlts
orunoodig de anniegk~losten v4-an den
Jarnu en bevordecern bovendc~ieni het
ourteloos doer!n egloopen vant wa.
ter. Omri plautterrein disponlibel te
krijgSen zou mie n l. geneigd kuunren
zijll on1 het waiter we~g to lalten
loopen eni niet te d~oeni dienieni on
den g~rondwatterstand to verhlougen.
Jlocht m~en hoet water vo~or besp~roei-
ingr van benederi deniilr damo gele
terreinen wrillen gebruiken dan be-
Htaan dauarvour auder~e ee~uroud~ige
mid~delen.
S1akien bovendieu later omat~andig.
heden een sluisje gewelscht., dan kan
dit nog steeds bijula met dePzelidle k~os-
ten als bij dfen aanrlegr van den dain
g'emaait w~onrdn.
Als regel meoet dus geldlen, diat het
terrein achter den dain( als reser-
voir wvorcdt beschouwdl en allteen bij
het intreden van het lrog~e se~izoen
als plantterrein kan wor~den benut,
daarbij een verdrinkren van het ge.
pla-nte risqueerenlde.
Mlais mlet deu top boven water
blijvende verdrinkt niet onr dividivi-
boomnen kunuenr he t eer lang in een
wate~rplas uithouden. Alleen Vrucht-
. boomnen schijnlen darlA slecht tcegen te
kuunnti en diaa~ron mnoeten dese in
het algem~een niet achter d a aumen
replant worden.
AlsM metselmalter~iaal wordt nu uit-
sluitendl grcbruik gemaa~kt van brouk-
steen nmet eene specie van een deel
Portlanld cement op eeu dleal kal~k en
zeven deelen zand, (zoo noodligr door
wasischingg6ezui~irervan~ zouitdeeleu),
w-elke melttselsipecie in verb-anrd met
den korten tijd dien het metselw~erk
slechts aa~n water is blootgSesteld,
en de a-nagebrachlte hapleisteringf va2n
een deel Portlandl cement up tw:ee


' lingr met de G;ezagebbers ? En toch g~ren voorstel wenscht men op A~ruban heel kahn door de straten rijdB
hoeveel reeds is de toestand i n einigr de havenqua~estie aidaar op audere gorren straathengel deenkt er aan da
tijds verarnderd! Tw-ee jaar geledlen wijze tot een einde to brengen, da-n ruiters lasitig te v-allen.
TOT~aL sEIETS; atlleen 10 Gld(. voor aanv-ankelijk werd roor~gesteldl. 11aar lees nu eens, wat in Ams
srchrijfbehoeften, en nu 800n Gld. toe- In de begrootingi voor het loopend (dam gebeurt, onr gij zult wat mnin
lage, plus 180) Gld. fourag~egeldl. Jaar is een credliet v-an f 7,500 -)-- ver- a f~gev-en op onze C~uratc~aosche td`
D~e tegenstellingr van het dlistrict- leendl tot verlenging van den gourer- sYtanden en U meer dannkbaar gested
meester~schap op do eilandcen met het- n emenlts-steigor; echter is alsinag, uit gTeroelen voor dlen beschav\end on
zelf~le amnbt op Curra;ato zou atl to den anud der saak, gSeen aanrvangT vioed van het t. K~. Bijzondler )nd
schr~eauwendll gew-eestt ziju. daarrmede gemaaukt kunnenl wordlen. wTijs, w-aaran he~t hijna uittluite
M\oet mnen niet to t dle redlelij ke DaaLr het voorstel eerstt ini htet begin is overgelatenl, de lagrrrer volkskla
ge~volgtrekkingr komeu, dfat deze be- van F~ebruari hier outrangenl werdl, t e veredelen en to beschaven.
t~rekiking ;,f hier te h~oog, worLd opI. is,) zooa;ls vanL Zelf sp~reeklt. gaenC~e b)e-
geroelrd, i~f op- d~e eilandon al to zeer slissing~ daar~inl gen~omen- kulnnon wor ,,,,E der r~edacteuren vant het~ ,,
w~erd verwaanrloosa.. dlen, er moet noS; worden onder- gen. H-and~el.sblad~" werdi door 1u~
11aar wat \-oor reden kaln er be- zocht, welk; plan hiet best~ ann ht tenlan t Blokhauis, van het; le ~r
st;aau, aan de D.iscr~ietmeesters~ apop olzall beanltwoorderr. O)p gr~onel IllnzarU uitgeooi0 C d~( eenlloefe~nia
Clurar~ao geen kleine torlagou, maa~r lulervanI heeft ondergu~~3eekendle ge- rit~je! door de Amsemssche str;c-tat
hooge traktemlente~n met hect rechct mleendl thans~i to mooten volstaan riede te maken.
op, pensioen toe Ito keninen, terwiji mret het opuenienr vanl eno memlorie- Te` zaimen inet luitenant Bliokhu
cdozelfllc functionarissen op ~e eilain- p~ost, als inl den tekst o.:lschlreven,- bIestudeerde d~e redacteur den pla
dlen no eindelijk;,, nai znooel jnren in de rterivachting, dat ee uitgewor:kt treroud van Amsrteramii om e
Yolur neiLts geierkt to: hebb~len, zich v-oorstel eetrlang- Haa dt... oed~;~ reurin?~ hr~lt; uit to vinldea waaur del meest
veel]gartinge ~erteeoetktomnrfiien z toe- v-an dlen Hand~i zal kunllnelr wrtdon un- upenbal~rec sch~loen gewe~z!! n \ Wat beefc die Distriot- d terworpenu." Y. Y. w\as wel die a 20intee buurt,d
merester hier tnleertC iOdoe dlanop () fe~t rOio(lldoeningaln onI~(r);rubazo''kiezen kouden. Hlirna in lede~
de elandn, enze~lfle, mIisse~ljen venmn a eedsd nGu t~ranlt, die zij passeere~n zou~den, Ie~
n(,g iloo~ter uantarl ibewnerrsr zijner- vrrernouri vettrrschllendo p:- e e_ puaescol nsani
districtenl, dezelf~le, zo-o nicet groote~rt 'tPI1~v:~c'le' ' -"' 'w- twc~nee Hh0, i olma ty
1 1 fd k hed (len bencriemdl tot eeni co nmlissie osatedzlewrza n ehvnuetet e tw~eeren. Ho Hor uhe n eevr
opI Hona1ire nog vermecerdlerd me t plh; en w ir~ij, dat ho nt u deze cmmisi mo- evadnrucurdi'tag
Fi'*heel bijpoide~r toexicht op de dli- gen o-elakke de~ Ctzaak speedIi~rig totU eenI de I~II ofiiren ~toU~ verezel: vu
vidlivieultuuF' yt jier edigeude taploss eiiS to t regen. Een paacicr~e da\enlateerbId lu
\\aairornl dus meiLt denzelfden rcegel Blakhulse~d m~~o~il s~enei ~n~~ en op:~ ~ed l
geroclyd yoourallon?' D~e hooge traki ,,Hallo Ala u dre fiets nou mtai
on ne'f~ k en~ not o ~lt biaci h oolera ni e sooll d HlFe ~ ium ak ne I a et w
krairht, kunnuen niet nog: vermneni~x- Banll(110shei(1 (11 Jellgd. --.,Present luiitenant, ik zal
\-uhhgdi' wordenn mrt~ bet ;iantal dis- ziju.''
Sr ict m~e~s ters of, de eilandenr. De~ Alan hoort hier wel eens kla~geni EU~ toen iki do kalzerle inlreed z
dienlstdloeldee functio:narissennop A- ov-er de verrcrgaande, tuchtelooze teni re officier~eu, een Livaaliftal, ree
ruba eni Houaire w~ordenl volkomen~i ha;ndfeloosheid de~r C~uragnosuchle jougrd, inl dlen zadtel.
ge~schikt hertma.u !n. Wclnlu, vermreer- w relke los8bandcigh~eld1 dani, vulgenis de _- 0 Zult; eens wat zien":' voo,
Iler dlie toelagSen zoo,, datt zij een ze~ klage~rs, to wcijteni zou zijnI nauL SIPehml ze nalij ,de ruee~ste mnensulhe4
falt-so~eulijk besti-aan ve~rsacl~ff~n,, ver- het R~. K. BijZor lder Ourderwiijs. nwe~rln nief w itrt'iaau een officer t(
oiee.:rdr hiet aantal d~istrieren, zoo- Da;t hiet hier op~ Cuoragn;o nog ~zoo~ puard., hierr inl Amlste~rdamt is blooi
da;t hect; wokmnerl Iil]c' w-ord~t on la hRL~eel e~rg niet is, en volstrek~t~ ritt ietls (Ilstlold WeC~rr~:\.~ 7 zicR


gunstigr gelegren~ plaats zal molten
vestig~en, aan to wvijzen., Aan dezen
beatubte fallen de funlctiiln van hulp.
ambIrt>enaar van dlen Lurg~erlijkeil
.Jtand wCor~den opgedragenr, terivijl
hiem ook de dienst van de postspaar-
bank in ziju grebiedI zal kuunen wor-
dlen toevertrouwd.. In beide opzichten
zal h~et belang dier buitenbevolking
zeer wor'den1 gebaat.
D~e distr~icancester ial1 over~igens
ook in hect algiemeen belang wotrki-
Ziallm zijnl door toezicht te houdlen
up bet domein in heut algemeen en de
ujtgegeven landlsgrouoden in het b~ij-
zonder. Y-oor zijue~- bezo~cidigingivocrdt
Je sorn~ van f600).-- aanSevrrangd,'
\-or wTelke! soon d~e gezag~lehebbe van |
mlee~ning isJ een gLeschiki t p~ersoon voor -
det uitoefening van ge~nielde funictii~u
tol kunnien ann~iviijzen.
D~oor Je~zef annw~jlZingCI zal de piost
vanl f 50 )-- voor toelagen aan dis.
trlietmreesters en pen wijk- en roo~i-
meetetYtr k~unuent vervatlleni. Die so~in
ivordlt aan genloemrd e iuaisn
(f' 10.-- per' booftl) \oor bur'eelb~ehocef.-
teul uithetutald: de districtmneester Zal
3an1 zije katorecoidhdn
n\an~ het H~estuur in~ rek-ening~ kunluen
Sr'e n :e n. '

1)eniewe egrotigdie voor
hiet jaiar 1!000, stelr, \-oor dleze toe
3lage ran f 60)0 te vecrhoogeu tot Hi00

"";!rn c oaf7 tnns1s) o
De~ze alleszins b~illijke ver~hooging r
wo~rdt op de vulgenlde wiize door
hiet Uebtuur tc~geliht: *

,Het komit in vrbantrd m~et de recler-
leji en belanngrijket werkzaa7,~;mhtden,
aatn deni titula-ris appa~r ragen,1 bilijk
cli cn geivecht voor de! torlage van i
denr dlsis't~rnet.n;eeer van het 2de. Hie
er-tlc 4de district ge~lijk to~ stellen mert
diieni van ziin b~ezoldigdenr armbtge-
noot op, HoI1airej, terwijl let~ oak
I ilij isdent.1tulalris eene! vergpoe-
then youcr fourag~egeld to~e to- staaRn,
aalgeczir on hlij~ijue vcoornamutlStte e-
zbbed~t en niat; kani verrichlten zow~l~r
ich to verl:plHaatsrln eni daairtoe de
bescikkme vereenrijiernood it,
beeft " "

ani ieder zal dleze verrhooginr v-ot-
komnen billijken, cdua~roc m zalI geen d~er
Idrlen rvan den K~clonrialen1 Iltnad zsich
tegenl dezte verhougig kauriteni, daar

TIe wveiniig robtEr mert dc p~laastse.
lijk~e to~es-tanrden bekenrd, weton wj
nie~t, of slechits 40~~ (ist rictmrees ter

do is. Dou buitediisitricteu van Arub I
tclleu 0- fi000l zielenr.
Ilet H~esltier schijut~, wa-t d~e lis-
trietmnersters be~trclt, op de13 eilanden I
Araba on Hoaire, godelte~lijk een-
zelfide richting~ in to wilclrr slaanlr, ala
hie~r op Curagao. 2"
OIvermnatige arbaid bij al t~e groote
uitgestrek~theidt der d~istricten.
11aa~r, wa~t roor die dlistrictmeesiters
opI de" eilaiurfen nies hetzelfde is? ~e
billijk~e vergoodrring voor dezen zoo
uitersit zwatrren ar~beid.
Hst~yaat er. dan1 zoo onltzettend
gr~oot verschIil ini werkzaa~m hetden tus-
schen de dlistrictmetesters van Cura-
(Hao en die, der eilandon. datt men
hurn respectievetlijke toe~laglen zelfs
niet mnet ellkander kan gaLan v-erge-
lijken i? WaaNr blijft. nu de go~lijkstel-


der waterkeerende zijd~e van dlen dam
san te brengren.
H~oomen die door biet~ aanhoud~end
beecn enl weer bewregen, ten gevolye
\-an deni wind, de v-astheid van d~en
dain ondermrnijnien, mogenl niet in hiet
lituamvan den darni of in de on-
middellijke nabijlheid dlaarvau voor-
ko men.
Afka~bbeling, ten gevolgre van golf-.
slagr bij zwar44 aanhoudeade w-inden
kornt somls voor, maatr kau vold~oen- '
de door eene l~aa van hiarde grruis;
veirmedleowa\rden.E1ene steenbeklee-
dingr zou zeker beter aa-n het doel
beantw-oord~n, maar komt gSewoon- I
iijk to duur te staan. .
Het bep~lanten van den dam inet'
grasi is zeer wenschelijk o nafspoe-
ling te voorkomen. Het is evenvrel
een bepaald vereischte, dat de duar-
voor to grebruiken grrassoort w~eer-


stand kan bieden aan lange droog-
te. Bahamagras zou mnisabien wel
het beste voidoen.
Woonschelijk is het ook orn proe-
ven to nemen of de b~ellisima (een
soort va~n klimplant), die aan de
sterkste droogte weerstand schijut
to bieden, niet voldoet.
D~e mneeste aarden darnmen brek~en,
bij het bezit va-n voldoeode overlaten,
door het doorsiepelen van het water op
de plaalts van de ho~ogste waterkee-
ring. De voet van den damn wordt
aan de tegenover ligSgende buiten-
zijde w~eek, deze v-oet vanr den dam
zakt daardoor weg, wiaarvan eene
inzakking van den damn daar ter
plaatse een gerolg is en neent men
uiet onmiddelijk maatregelen omn de-
ze zakking aan te vullen en tevens
den doorwfeek~ten voet met steenen
of aangestampte klei enz. te steunen,
dan zijn overstrooming on broken


vlril vecrk~llaa~rd. En 't zijun et~l
schloolkind~er e/ allee~n \ls de me
sc~hen hier mair een p:uar ruite
zivaii de I>olitie na-tuurliJk uit es1
leni, dlaar ziju zif hangS \oor- tli
in dral;f door een strait rIJden. da
watpen ze va;n diolheid niett wat zi
do(en aullen."
--,,W'e zija blijr dat er eens ietl
over geschrrovetn wordt,'' merkte ee~l
underr op, ,'t is treur~io- date r hiief
zo win aatn gSedlaar?'wora~t. Y~er
]tleden weel isj er inl de Ut rechltscHt:
stra now~L11I Pen ongeluk kwa~jougenr r:aakte een 19tn1 de pI,~lr'
den miet eecn keisteen tegani bet lioold,
liet dlier werd wildl oni de offic~ier
kwalrn te vallen. Getlukkite mlaar. JO~
he~t zoo goed is afgelot~pen~.. Enr 'S
wh-ireecer; ia hrt ru E" nowg '.Li LiJlkesl1oa
<180c duei de puardenit~ zoo iveinio butj
tcen komeni enl natuurli1jk in det- druk'
to! veel ourlustiger ziju. 11aair u zult~
strak~lS ztlf kunuellCn ooTrdCeOlen";
Inlt.uisshen wa-ren die mnl;lege- deal
reni wijd -,pengrezet eni dle ertion of-
ticierenr reden tw~ee ;aan twee ouderi

luiten. Tu'en 20' nauwo\~lijks teen balit8
Iariout upI straat waren~, beg~onl he~
spo'ktazkel al. E~en jougSen van~ nias
schcatt~iul twaalf of dlertien jaar be
gcun plotseling te schrleeu wen also
hijeenpakslaagr vanl vader on
detrg~ingf, vioogS vaii de tr~ottoir we
I!n ~trlop~peerde met dlolle spronged
niaa hiet a-chiterste p~aard, da-t hi)1
annir dtn sttraat probeerdle tel trcold
kU1n. .I1aar de officier wonidde zidj~
dlre~igend om enl dt k~wajong~en zorg]'

deelen zand, uitstek~endl voldloet. Gok'
z~on tras voor deze workien in saaw
inerkintg kunrlen knllnen, mniaar der
olrbe~trouw\\b ure qua~liteit r heeft d~aa
voorloopig vanr doeni af zien.
H~etJ beefti oud~e,rgteteekende heel va$
m~coote gLekosit orni bovenb~edoeld mot-t
selwerk in deu planti-s to doeu tredeo
van het llier gerieljeretnel*
work in breuksteen mret klei (ofmier*
gel) met wa~t katlk en ecene beplois-l
terinlg met kalk eni zand. Mlen vrees*
die zoozeer de d~uart~e vaLn de duoo
miijnoodiggeairchte~ werkivijze, da$
hrt eerrste jaaur goen rlEnkel pllnte
tot het gebruik er ran yvour den door
mrij ruimi herek~nleenn prijs w~as to
beween.Thaus ziju dieze moeilijk-
heden ovetrwounncr enI ree iedler rnnake
nui de daltumenC~ togncl dle ramingssomnr
waaltrbij f 0,2i pEir .\I:. gr~oudverzeCJ
en fl 10 A 13 per J13. metselverk'
(waarrouder begrepen bep~leistering
enz)~. ails grrlrondlagc valn de bereke-
ning is uaanenomen.
Als vast e regel greldt nu ook, da$i~
van de rarninyesomu een derde ge*
deerrlte doolr. dear egenaar wordt, hij*
gredrageu. welk derde gredeelt~e eoo
noo~dig door hem tegen waarborg'
selling en trgen 4% rented per jaaft
als roorschot uit de koloniale kas kan
worden o~utvarngen.
D~e verbazzeud groote hoeveelheld
passe~erend water maakt het sored
ook nooligr enkiele damrnou geheel
niit mzetselwrerk te doen sarnenstell
leu, maar natuurlijk behoort d~it t~ot
ide uit~zondering~en. O)verlaten va9~
zeveuntig M\eter breed en 1 lete
hoog inr aarden drnimen zijo eveo
w-el cnok reeds hier eni daLar noodig
ge wees t.

( Wtordi1 vercolyd.)


b~~~~~~ C~O ~nlerI
,:a_

Ait frsc goa ca l i
de~~~~~~~~~~ l oh Aietcn urtv
Ibndaale,~~~ ~ ~ ~ OacnPfsr etl~


aligillcian, CGCSS flSICSe bin t18018 1 e

as deS 000thlillual de lrancr E mulin ie,
SC~Fttne 0011stituyen el t ersatami to higi- (

3a i


me8110~a SU (BtabldintoGQ~ a peIr 10 quOlS, 11 BlitienPa im portalli a as all- i


3 fs pil se81 Oc timent0 eo DM'lRS 0050-
Db evia rse, per ermzto at aue

(188151010 (18i nOSe y 30130 10t! (I


filanediciBB ill ansSCdmi IsS hL1
flBS co C0Stt com elaytol M01]


& [~trtaif018S Calel BVRoutisis. itlhm ti-


4 u
1 8Sllll~abl emie ter


C
1


wofd dler E~mma-school om door
ze bemiddeling eene boek~erii v-oor
ioemde school opterichten. \Yordt
iloten dit v-erzoek over te brengen
n de Boeken-Commissie.
L6. Thaus isi ann de orde de benoe-
no' v-an een b~estuurs7lid, tev-ens se~-
staris-pennilrngmeester in de plaats
,n den Heer Sinijder, die wregens te-
gkeer naar NVederland zijue betrek-
ng" moet neerlegge~n
De onder-voorzitter neemt namrens1
t G., B. in har~telijk~e w-oorden af-
beid van den aftredclnden secretaris-
nningrmeester on jt~elt voor. den
eer Sniidiers te? benoemen toct Eere-
1 onzei* G~rcee, welk voorstel bij
examatice wordt a~nnenom~en.
DeIeer Sniiders bed an kt den
oder-voorzitter voor de hartelijk~e
Dorden tot hem gesproken en h~et
H. B.oor zijne becoeining tot Eere-
Sonzer G;roep.
Inl het Mloederland te~raggekeerd
inde, zal1 hij steeds bereid ger-on-
rn w~orden zi~ine krachlten te w-ijden
an hiet A~lfi NIed. V'erbond erl in het
jzonder miede to we~rken to;t den
rredewn bloei der G;roep ,,Ned. Aun-
\`ervoicen~r s w-orat met algSemeene
emmien b~enoemd tot: lid ranl het
8. teve~nsi s~lrti,ennrltari-enn-
cester. de He er a1 S. GoulsI1s JPEZ;r.
!)e Secretaris dealt than nog me-
edat de WEW~. Hieer MI. V. ZlrJ-
e's zich hereid verklaard beeft-, w\e-
er eene populaire le~zing to willen
o~uden voor de leden va-n hiet Yoer-
andIC en wel over Y'ondels Luelfer.
leze ruededeeling wordt door de
PTergadering met ~ingenonselnheid be-
rouet en w-ordt beslote-n omtrent
leats eni tijd, waiarop, delezing zal
laaite hebbher, in over~leg to tredeni
Irt dlen Heer Zws.INEN~
NietsF meeir aan de ordle zijude,
:ordt do~ v-ergaderiner oesloten.
Promuotic.

HoTt is ons hoop~t aangennamlonzeni
ezelrs te k~iunnon Iueed dulcclen, datl


rl" April j to I'tr~eent geplromoveeprt~
toth r ce~er hn ten reEell
ox gerlul; met dit suicces. cat ,Ir
~roon let op zuooveel jareno van ar-
,cid, scheidegif en offers.
i~nartwecl.

Des G;ouv-ernernenllti~tsScretaris, doi
Hecer J. F. Hlavers. zal zich toto her-
;tel vanl ger~zondlheiid mloren n:aar

Zijnfamlie Wi wnsc~lhen ii H.E.i;.
een v-oorspoediie r~eis en alg~eheel
herste~l in hiet Aloederland.
Ma~rin~e.

Vlerletden~ Zaterdawr kwanmen uit Ne-
derlatnd 12 ma;-nschappen ter saurul-
lin- vanu de bemannino-,Mfet warme belan;Sst~ellingi nameni
ijkennris va~n eenige brrochures, ons
t oegez o nd(en door de~n Ileer ~. A\.
.Jus(:KHEER~r Jri., vertege~nWOOrtl iper
valn de Internationatl C'orrespond (ence:
Sch~ools, te Scruanton IU. 8. gevest~tigd.
1)eze international correspnondcs.
tie-bur~ea-ux gyere per brie~f les ill alle
mnogelijke vakiken en bedrijren, zij be-
staan r~teeds 17 ja\ar en werken mert
zeer veel success.
Alenigee n op C:urat-ao, dun[kt on1s,
zal mnet genoegien kenniis make miet
deze7 intea.lling. Niett een ieder kan
zich naar het~ buitenlandl begeven om
zich een of audere kunde eigen te ma-
ken, of rich better eln vollediger te be-
kwanmen in hiet reeds aaugeleerde.
ilen blijit nui- eenvoudigr this en kan
tochi alles leeren.
Mlet dip~loma'r;, uitgereik~t door de~ze
inirichtingr. vindt mlen spoedig een po-
sitie. De Hea WV. A. JONCK~HEER JRl.
is bereid verdere inlichtingen te ver-
strekken.
1)eze i:nrichiting w~erd door tal van
hooggeplaatste personen, greleerden
en vackmannen goedgekeurdl en aan-
bevoleni, 0. a. dloor Z. Emt. K;ardinalR
Jahrtsa Gmna(Ss en Mr .J o
UAs, BissehIop van ScrantonL.


Penelope.

Door ons K~oloniaal B~Lestuar word
d-e Heer CONsTAN~T \YAN DER: H~S~T
brelast met eeni opa~racht naar Ar1uba.,
Zijo bijianlder Penelope ha~d geenl vracht,
voor ballast werdlen 2 i~zeren booten
g~eleend van de Prinses. 110 den storm-
achtigetn ar~oud vatn a Maart zeilde
de Penelope mit. Des yachts om twee
our dacht de kapit~ein dicht bij Aru-
bas te kunnen wezen, en omdat door
den regen green land, noch licht tol
underscheiden was, w-erd zeer laing-
zasm opgevaren. Toen de dayr
doorbrak bemerkte de kapitein, dat
hij lag midden tuisschen A~ruta ten
Venezuela, tegrenover Kaa, San Io-
man van Paragruanit, een uur ze~i-
lens van Aruba, maar ook te mid-


le op, eerliedigen! ;ifstaind tr brlijveniluchti en daardoor aan het geTvaar l
ec colounel~ \-hend~: i tot h~ij doL brug11 ontkwam. n
oor hlet Wee~sperpoor~lt-stationn.sehel- O)p den ho'ek van het SCarphati-
lead oni iluitendli zonderi ophouden. park werdl ik inl de g-elegenheld ie-
'ij yorbeld ondnavigig.In lsteld orn1 ook de ,,volwaissen kw-a-
ie 11au~ritsstr~aut sloteni tich zeker jongens"a' nan hert werk te zien. Een
rel een tw~intigtal straatjongens~- ach- paa"r bak~kersiknc hts en b~ouds~chap-
irr de writers sann, dir nog steedls loope~rs lieten hiun~ilnre rre rate-
taprooets redezi, en ouder onophou len door den steunipoot over de keten
etlijki gelluit en glesis, ;rigeviusseld te? dowenl wa1nrdoo~lr Pen belschl lt-
loar hrer hekendr ha~lf-jaukendce ge- waai outstond, dat, volkomien paste
wid, daut \-oorI het opjagent~ van paa-rI- b~ij het or~kest, wau~rop jong Aruster-
len kilassjtek ngRervenscht Feleide vormdacn, wat oen der spelende jeogdr in het
len lachtlust opwTek~te dier ,,vol-l apha;-l:tipark ons jin de ga3ten ha~d'
Vas"en': \oorbligange~rs, dlir stilston. re1nde zij van allie zijdlen toe; steenen
le eln meermtilen deni oficiere~n ee~- erdenl over hiet ijperen hek naar
"ie sipottcende opmer'kingen~r nurirepen dr puarrden geworp~en en mnonig w~el-
In de! H~urschlstraat w~r~d ,,d~raf' gemiknlte ;chIot deed~t de kalme dieren
yecommIUa n d erdl. op'ehlrik kei.
Itat ganf meH ren oipsehuddling~:. let ergste zou echter nogr kiomen ,
Vna alle ziilden rcendeln dFI wo'n- Inl de Ya;n ()StaldeStraat, ~aar lic est
Ychen toe, do: straatljougdf~ naituarlljli j v.ier oplenbal~re lugFer schlolen bijeen
ocoraan eni het gillenid en fluitroodr ~igge~n? enr havenditni niog tw-ee ini de
pezelsehlap bc~achit ons to t op, de nabr-tiign! Itusitrnulru erstrant, nam
uieuwe Amstcelbrun- \vaar hot dlnrukke het law-n~i zulke afimttingen aa~n,
traniverkeer ,,stnlp" noodlzakelijk daclt luiit. Blo~khnis ,,sitap" comlma~n-
atakte en h~et e\i' @ ru til~nel terdPl deerdte orn k l\ensgevai1;jkj e ineiden

olwgschoten jorlgensll vanl ongierper wo~rkte Anarll sainelln om1 het keabaul
tw~intig jaar hiun comnischi talent be- to verergeren. Hlet rege~nde scheld-
ondelcrren Zij sprlongen~i als circusl- wnoordenl rr verwensch~ulingje n, :iet gSe-
clow\ns met harl~tlekijuspezt'ichtten riand, joel, gethalt, gesis, gogil was zoo hie-
alle~le~i nonistens uitckr~umendlcl I icumt \vig, dosII det menschle n ut de nazbu-
do armen zwan~icend. wa.t, tFen z(oo rige sitra~f~ten kwinenllc aansnellen, een
allere~otsten indtrulk m-aaikte3, dtl de oprol~er vermondend. -
ofiicierren zich n~iet meer goe~d kon- --- ,,11 at zour teen vreemldeling luer-
den hioude~n e~n in eoni hartelijk ge- \'nr wel ztlggen?"')' \-roeg~ lit. Blaok.
lachi uitbarstteun. bi,,zuhjne isesdne
()p del Arnstrlbrogu wordc do dr'ai' orI dtl~ de staat van b~eleg~ is algek~oo.
w~eer inFgezet. Hlet vrijw\illig es~orte dligd?
rendol w-eer mee, eni toen we~ linke inidden vanu ant op~roer stood c
ornl dl-e 20 Jan vI. d. 11 erdens~Utrant~l a lwerP tenr polittengentI~ voor' det techl-
iozwoukrilten. Legonl dec k~lurhit cerst len alwerer oudcerwvijzers!

w~e op, den~r plottegrand ucntlleklt had1- gonl later goinaa;kt met een colonle
den. In det nab~l~ibe~id va~n dr' schloo~l ctnvo;l~~eris ten ie jongert enI Zeer schuI-
sp'eeldoul zeke~r we-l een zestig jiongens we~ ~parn a'~~`1lfredenr, die nautuarlijk
en meisjes; en nauwrl liiks hudde~n ze up(, \el mindefr r~ustig ar1enl te-
one den hocek omr zi(on komcln o eoe i oehkba;te
of he~t spel1 wo~rd etat n ni nd VnOtdsrat4no
domniienlareiideri zdi otlT( t 11 rlcrt dt@rij olsoiell 1kPt, o ngr pei d
bleef in de achte~rhoede rijdPIn. Als(~I Il:n nur innon~T Staulrde, ent t'L1 p)o.
bij afsproak wo~rd biet oorv\erdlooverul a( litirHagent inr def Ferdinanrd 13ol, dfie
conlceit ingewct ron ik h~ewmc:iter do blleproddte de kinrdreren uiteenl t3 jt-
rijkUn1St vanI (IPe otticieron lice on- gen. [,e groo~cte meerderheid bleef er
middellijk hiuni panrden~r zoo goed in volkomnen kal~m e7:iln ghmlache oud-er.
bedwano- had~den, do:t slechrts enlke!P TIorn we ini de Roelof-Hartstranit
eenl zerlnwachtigLen1 zij;-pr'ong mIaak- I ankwalmen sloeg~ bet 2 unr; do scho-
ten. D~e kinderen wl Lilden~ %0oo hevig len warren bego n~en.
e~n zoo onohwle,~l~~tlijk.. cat w~e onis Em~ pe~;r ang~en later maak~te ik
la stomm~e verwmond;ering~l af\rougen,(, pn euie drexen toch;t mede, thaus in
waar ze ul1 dat goluid rndelar n mugeke~c rdc vculgorde eni evenl na 12
hau~lden en towpn d io~c hue uizenl Iunr: Hott recsultaa~t w~as b~etzelfle. 1)e
in cleze niiws\ str~uat werrka;atste Ya~n O);nt~stadestaatt was opnieuw hort
blet geheePl] totl ee o gwlie diateD
'9 v dt %Cllfu !ot qtaIInpo \jvi re ,7, Whino'~ inl St-olt k kd-
van de aes en vijftig paardehroeven ze exrpeditie satnrauden; de officiereu-
op, de Ptraatateenen nauwelijks meer instruct~eurs sullen ongetwfijfeld gaar-
boohnr ws.ne heFrcid zija hieer~en Roa~dsleden,
In G~era rdl lIostraalt, wa r; we rie! at gils to~ verlst'rokkel.
scholeni hijee~n v-o nd eu. wo-rd i501 Zij zullen vanr die expeditie teru< -
nog pen ernadie erer inderioni keercln mett een gove\l.lr va channi
die nauw-elijkis praten knunen, a tten over het~ gebIrek aaur discipline ini oI-
bun mondjes wijd ope~n en gildenl zer str;-a;tjenjdr en delakce o-
zooals aIlleeln kleine kinderen Fillenr ding~ doo~r doe politie daairtegon aun-
kunnen. Der meisjea dedecn vo~or de genromcn-
longrens viet wonder, zw-aniden mret Ilet is tienrna~al erger dan men den -
takdoekien, boekentassc~hen en allesR ken zoii, in onze schoone Amsatlstal.
~at zij wonder haar h~ereiki hadde~n;
renden v-oor En tuessheni de pa.
den w~at er~1 is, veront ru st diieren met katst:1nieR, N e W b rcae .
Pteen, jasn ~tten sratul
hou 'mb, pstle en allis; wat maar ------ ---
Pooplsrocil dienst kon doen.
E~n 1peI aaldeli HteigSerden deC I'OR *
pearden wild op, dedenl zijsp~r~ngen
in de rht~ii~ no- n het overmoodlige, Iellic, erltr.
firute dt. even ve~rschrik~t opI "i) 600/Krklik 1crcte.
orn onmidde~clijk daazrna niet nieut"' -
he\-i hed aan he~t conlcert deel te He~t wa:s 1)jrsinsdog 1. 25 jaar gele
neme ei den, da~t de Zreeeerw. Pastor Wu1
Y tweevanl de drie scholen ESinoz olnekamo i
die we d ar Raatroffen 'k; zal een aan hert Rt. K. M'issirewerk te wljden.
nadere as duiding ach~ter-ege laten- LIn die Ilnne jarenl beeft 'a~stou~
Stooden enkele onderwrijzersf (lim~- WHr,LESls Yeel gen~erkt YcoOT he~t 1Jeli
lacheadc de? v-et~oonino' aan to 7.ien. e ilne osmedr e
on v.oor de der~de h~at een agedf~ tlre Mereejrn a ZEr
post wevat, die even Anauloeg voor Overse i 3er E~lierw Puatrsa 1)mu
dit mi~litair bezoek eni zich irerder aen nd ooi Cr 'met het '-indero roer niet b~emoeide' fung~reerde hlerh~naldelijk, b~ij afwe~zig
O) de Stadhouderskadelt hadder'n heid van den B~ischop, als P~rovi
Wve enu oo eublik vran r~ust. cris-l-Apostol ieus.
He ndtu et? "Eea heerlirjke verluchting~ van zijr
-- Allertreurigst. Ik greeE eerlijki toe,! 1ehat Prietrlijkn abeiddee kan mee
dat ik z66iets niet verwacht had."hralelkbwodeno dee
,En toch verklaar ik; u, dat hot ste \-ijlpcdan van iredere maand; dr
Vanaagno- tmeijkrusigis.Wede~votite tot het H1. Har-t bloeit on
hebben hlet v-aak; nogi heel wat zwaar- der zijn bestuar in de aRIochlie var
de1 + r t ntworderrr n St. Anna op, buitengeione w~ze


Op d~at oogfenbli; wino- hot weeIp maar een geheel hizordereu illusitratil
in draf door de FerdinanS Blolstraat, 'an zij apostoliehen geesit zagei
de le Jatn v. d. He denstraant in' wci]ll. Z~ondag~ Zoen -E 400 manuel
Twvee scholen dlicht bi elkuaar P're- naderden tot de H. Tafel. D~e ene
cies dezelfde treurige~ vertoomngn Ik rale Communic voor ma~nnen dank
reed eeni ie meters achlter de colon- haRar onetaaln uaa hzt initiatief va:
"e en vo gde met belangsit ellinfi de I)"astoor W1I1,15s.
eevaarlijke toer~en v-an de live sch~ool- 510ge die Hlemel nog langre jare
jeufd. Een brutaal jongske, dat al ~ZZrerw. zegienen on hem kracht gi
heftigi had loopen schelden tege~n den ven nog" veel goeds tot stand t
achter~sten officier, die alleen reed br~engen om het echt k~atholieke l~
nam plots e~en hat~dvol steenen uit ven wonder onze hevolking te ver
zila zak H~ilde~raznd had gelijk~ dterken en te doen bloeien telken
toen bij schreef, dat die zakklen al. T' mt meer luister en kracht.
tijd vol zitten!i en gooide! het paard
togren buik en aebterb~eenen. Een oo- De ,,Glelderlaind."
genblik d~acht ik dlat het mis3 zou
loopen. Bet dier schirikte, siprongr Dezer dagren kan onze kruiser hie
op zi) en had haast een anderen wTeder wolden verw~acht. D~e Greller~lan
bengel geraakt, die geluk~kig ach- is niet naar H~aiti gegraan wFaar he
terover viel met de beenen in de wreer aan het wouexle is, maar zE


J
9

i
i


i
11
~

j;


Op :1l deze. v-erzneken wordI't eF'ne
gunstige befhsingii~ getlnomn, zoodat
de verle~ende studliehouirzen ed ~-lr
voor bet tijdvak 1. Jull 1908~ 09C
beatendfigd w'orden.
9. Brief van den Hecar C. J1. JT.
TIS31EERl to Taki-Takl, 1-est-Sieuw-
G~uineat, onze talsschlenkio mst ver~zoe-
kende ten einds~ in betrekking to ko-
Inen met personen in de~ koloiie.
wvelke he~treid zijn Z~~d. gebruiktc
p~ostzegelis to zenden. De~ Heer Trs-
~11E1ru is boreid in ruil daatrra;n te
zeuden licl1theebllen vau de: Moluk-
ken eni Nieuw-lGuinea. v-oorw-erpen
afkomstigr ult d~eze gew\estea en be-
langtrijk voor v-erzamehrars, school-
ver~zamelingen, enz. en desPyewer-seht t
ook gebruikte postzegels ran Ne-
clerlandsch G)ost-Indf;.
Zij die met genoemden Heer in
briefwisselingr wenschen to treden.
wrorden verzoceb hiun niamen aan hiet
G;. H(. op te gevecn. Wo'rdlt besloten
dleren brief dook adter de aanldaclt
te brengSen van den H~eer G;. B. Dos:-
S1et, C~onservator van het Kioloniaal
gluseum albier.
10. Brief \-an de firm Ba~ss en *
CD., zeepfabrikant te Amerdfoort met
dankbet~uigring voor onze bemiidde-.
enl onderT mededeelingli dat zij zich
itnniddels reeds ini betrekkfing: heeft
gesteldl met de firm A. CusRToolIS.
11. Brief van de uitgrevers W. L
en J. BRUPSE Tilet dankbetuigingr
voor onze bemnoeiingSen etn mededee
lende, dat zij Zichl in verbind~ing zul-
len stellen m'et den Heer JoNcKHaE; ER.
12. In dank ontrangzen het Yrer.
slagC van de vijf en dertigate jaar-
lijksche a~lgemeene vergadering van
de Niederlandsche Vereenigingr te L~on-
den.
13. Brief van den HIeer WT. DICKEi,
mededeelendp, dat het H. 8 met
vreugSde beeft vernomnen, dat de toe-
gezegde geldelijke ondersteuning door
onze grroep zeer dankbaar wordt alan-
VBaard.
14.. Brief van dlen Heer WV. Dicke,
mededeetende, dat onze aannrang om
musiek eo kiindertoonee!lst~uk jes voor
Mevrouwr van Grol ter behatrtigilg
atan de Boeken-Commuissie is opge,
dragen.
15. Verzoek van dlen Heer van E~ps,


naL sch~ietoe~feningen op Arubal gehlou
den te he~bber, in onze haven terug -l
keereD.4 Bestuiu a egC~~Friinqop non rd l
.) pr'l 1!0 es avnd c te i
uur ten bluize van den Secreta;ris.
l'egrenwoordig 5, ledleu- AZfw,,ig Ie
Heeren H. J. 11n CB<>ofv;.A~'' Ii e.
Eu. S.LASHR. HE1I~i~ l
D~e vergad~eringg wordti gelei door
dlen On)lder-l-oorzitter, I en e

D.e? Ondcer-l oorzitt~er op~ent d~e velr-
gadering en bet uigSt zij grooten'spij r'
dat de Voorzitter door eene ernstige
ziekte zijner echtgenoote hedenavonel
tri et aaD ~exilkan zijoa.Z EW~:. p reek t
zij o beate w-enschen ult voor het
hecrstel valn .1rowBou~u
Vervolgeus w~ordeni de not~ulen der
vorige becstu ars\erganderin v~r Coorge-
rezeni en goedgrekeurd, waarna die in-
gekomen situkken w-orden b~ehandeld.
1. Rtapport amtrent de vorderin
eni bn het gedragr van den 30agpe
ling~ NEPTAL IEIUQU1Ir~Sz over ht
eerete! kwartaalI 1008. dF
2. Idem van de jongelie en Fran-
en Hrounix KIiJr. 9
3. Idem van den jongeling SIs-
TIAOo.
4-. Brief van den H~eer B. T. HES-
ItlQU1Ez~ valn Aruba, waarbij ZIEd. den
H-eer Hi. J. SC~HREUDERr benoent, tot
gevolmnachtigdce ten einde in de plaate
van den Heer B~. DUsSEL rtOeZicht
te houden op ziju zoon NEP'1ALI'
5.Verzoek van den Heer B. F.
HIE:N RIQUEZom de verleendle teeemoot-
moetkoming aan zijn zoon NEPrtAL1
over het jaar 1.fuli 1907i-1908 voor
den tijd van een jaar te willen be
beatendigSen.
G. demn van den fleer C. J. Kual ~
Len opzichte van zijo soons HEN-
1)RlIK en F~Ass.
'7. Idem van den WTeleerwT. Heer
Rector M~. V. ZWI~JSEN ten opzichte
van den jougeling SISTI~Go.
8. Idem van den Heer R. A. Cos-
NER~ ten opzichte van ziju zoon L11o-
NEL.


n
n
n
-

n

n
n
r-
t


'r

it
ala ,, CHRISTIAN~TE D".


1Taarplan Treer AprilJuni 190 8.


van de stoomszfchepen der ,,Red D Line" tusschenPUERTO RICO, VENEZUELA en CURAQAO.


1908 Phladl. March,. Careas Zulia
T'errtrekt van NEW-YORKi..............., J%7$. 14 MrIt,. I1 J{rt. 28 Arl4
K~omt aatn to SAN JUAN.......,....... 19 Aprl
Vertrekt VaLn ....... 2
D~oet CaRAVAO- Rann........................ 22 5
Kiomt sau te LA G;UAIRA............I Z; 28 J1
Vertrekt vanl .,.... 25 8 13
K~omt aan toi Pro. CIAB$IILo........... 26/ 9l
V'ertiekt van .,........... 27~I io
,rri nanr te cluseA~o ................... 28 :(l 11 14
,, VPt PON ,,R ............... ...... j;ipilG 1
..or LAn JUAAN ,, ...................... Apri 1 1
Komt aan teau Js N Em-k'ORK.............Apil 14 20 27


March
bpr. Is


DienSt tusschen CHEraGo en l8arcaibo.


M ~erida lare~b. Merida Zulia .1ferida MaZre~b
Vertlekt van CerIA(AO ...............,,, nrrt. 28 (lh, p pJ p.2 p.2
Kom an t MRdCblso.......... .. 24 Ap. Ij 15 21 2
h'e tr aaa te ce1 Pr~a'o..... ::::....:: Met11lj j


hulp, of zonals men het heden ten
Jlage in somirnige kringSen waar het
woord liefde verboden is, zegt: door
de wederkeerigheid. toegepast mn den
zin van 't E~vangelie......"
De kardinaanl her~innert dan aan bet
p~rogrammna in September gepubli-
ceterd en hoopt voor de uitvoering
danarvan den steun to verkrijgen van
alle dioceanen die ,,hart hebben en
veloof."
Dilt prograrmma opent een breed
treine enor e teth liken en w ist
cf oe qu~aestie doet zich voor aan
dlen geest en hiet is van b~elang haar
op1 te lossen~ omdat vele egoi'iten,
gcestoord inl hun grenoegenrs, haar
stellen: Is de wrederzijdsche bijstand
verplichtend orf blijft men daartegen-
over vrij? Wijat ore met de
w~ijsbegeerte on m ret die theologie,
trnc t e wcijsheidI der menchienren met
de wijsheid van G~od: D~e ederzijd-
sche bijstand (assistance mutuelle)
is niet faculta2tief, hij is verplichtend
rrn alle leden der mnenschelijke famni-
lie, en d~erbalv-e nog sterker alle le .
dlen van het ch ri~stelij k huisg~ezin
ziju gLehonden dio oniderlinge hulp'
vaardlisheid in beqp~fening to brent ,
~ee, door elkanider te verschaffe~n
alle hulpr man lichaamn en ziel die
no~odzak~elijk is omr hiun bestermmmg
Ste bereike,.
Alet de Tien G;eboden en hetE.
veng~elie ir} de hand wrordt daarnla
de wa~arbeitd van het bovanstaande
bt!newze n .
Alen beef t gexegd, da~tl het K'atho.
licismet geenl social goodsdienst is,
.,zij die aidll oo~rdealen, kennen het
biet r-2111ergareteniebov 1a, ant hh
kiriui uit een dub'tbele liefde en da~t
hrt daaruit zijn kraicht ontrangt.
ev-enals; de 11eester nijets zoe~kend dan
htet pormate v-erwezenlijken,
door de E'ngelen aan zijn1 wieg ulit i
gedlrukt: aanr Gode eer to geven en:
vred~ie aan de! mensc~hen van goeden

Na de~ze geda~chtte t hebbenl uit.
gewerkt eni nogrnaals herhaald to
heb~benl, dat de mnens~ch mit het le-
v-en de taak heceft o~ntvangen vood
eijn medemienschen~i belangstelling te
kustlleven zif eth len moe ite "3:

stemnming te bereaken, spreekt de
hoogwaardigej~ schirijver over bet so-
cialet apostolan~t, ??dat de gewvone ge-
loovigenl doet deel heb~ben aan de
era~~ntwoordelilijheid van one pries-
tersic ap: .
,,Het is een plichit, driee niemand
het iecht heft voorbii te zien,.om-
dlat hij is geschrev-el n in eders ge-
wTeteni eni bijna op, elke bladzijde van l
onze beldlige Booken.
,,Ieder miort Apostel zijo,"' zegt de
de kardianalR en de voornaamnste ei.
genschap valn een apostel is de ij
1)e wesreldl wTordt S1lhtc gezond
door~ offers to br~engen.
Zeker zal zulk ~en aansporing, die
men ei enlijk inl haar gSeheel en in
die ooreprookelike taal mioet lezen,
aiet zonler uiitwerking blijr~en.


Advertenti en.


,,0URAQA0O in 1803-1804"

P. A., EUTVESS, O. P.

for-mIaa~rot grote.--S bladZ.

PrilSs I O,50.

D~e opbrelgstt strekt lten voordleele
decr nituwe kerki o, Riincon.

Verkrijgahar atan de dtrukkierij
vlan het
APOSTOLISCH VICAZRIAAT.


Bekendlmaking.
D~e ver~koop van ZILVEREN,]~ GOU-
DEN7 en JUELNVOORtVVER.
PEN:, beleendl ter Sp;ar~- en Beplee-
bankF van I"'" September 1906 timl 28
Februarz 1907 wonder
N". 3905~ 1V t rn No 10)82 X
zali planttS hobben op DONDE~RDAGI
den 23'1' Agil a. e. en volgende Don-
derda gen.
Belangrhebbendlen worden verzocht
den verkoop to voorkome~ndoor de
nauzuiveringS der verschuldigfde inte.

r uern~ao, deni 0" Aprill908.
De f~oorzitter.
A. JESCR1UN.

r. tol. ;i~

Co
:I 1...Tlu.


/ 2


GRAFMONUMENTEN
GRAF ZERK EN,
in MABRMR, Belgisch, Beferset,
en Zweedsch GRANIET.
Groote Voorraad. --- Billijke Prijzen
PHOTO'S TER INZAG:E*
Steenhouwerij.
Mlarmerwerken.

*. P. $ T E
Qude Varkensmarktt.-- Doddeadaal.
Nijmegen. Holland

Drnlkker :


Voor de v-ele bew7ijzen v~an
deeineming- ondervondien bij het
ovrerli den v-an zijn dierbaren v-a-
deer, den Heer SALOMO~N SENIOR,
betuig-t ondergreteekende, ook
namens de ander-e faimilieleden,
hacrtgrondigen dank.

Curac;ao, 130 Mlaart 1908O.

EDivivN SENIOR.


den van twfee venezolaansche kiust-
hewnakers, die hemn heralen te stop.
p~en en zi~u scheeps-papieren te ver-
t~oonen. D~e Kapitein gaf zif u papie.
r~en en vefrkluaarde geen vracht aau
boord te hebben, maar belast to
wazen mret een opdracht voor her
Kioloniaal Bestuur \-an Cluraq~ao voor
Aruba. D~it wilde mIen uiet gelooven,
toeu men de drie ~r'ietven zolnder ze~get
zag, dat zoudenl wel brewijzen vn
smok kel w-ezen, 2" gew-apende lieden .
lif-rur ."Jn bontord en de erdl,aeo
de kap~iteinl met zijo bemanning, m
't geheel 5 perso~neul, gerange~n werd
gezet. ILater werclen zij ver~voer~d naar
Aid ico ra, waar de~ Aru biaan sche
bark La Justiciar la'*, evenreens door
de VTeneraluaasche IEustwachters op-
giebracht. Deze bark kwa-rn van Por-
to Streak, Columbia, ber-racht met di.
vidiv-i, biuiden geiten, 1 koe en kaas.
NadarI orders tiit TYela cle Coro oit-
mugenc wvarea w~erden alleni, te samen
1.0 personen, daarheern gevoe~ri.
Tw~ee Jagren lang hebbeu ze daar
Ilet-ht er'zorgd. D~e Arnbtenatr vau
het O)penbaar 11inistcerie hee~ft deo drie
mis~siven van ons Bestuair rn verklualrdle, d Lt deP geheele bemnan.
Ivinr 8 jaiar opgesloten zoudec war. r
den in het Castillo San Ant~omlo, zoo
bleek;, dat zij o~nw~aarheid ha~ddenge-
sp-roken. No wverd de Juistiicia bemrand j
muet de b~einnantung vn Penlcope on
clexet me~t Je b~ernauntwri vanr de Jiusti.
cia. 11aa;reers~t w\erdd4e PeLe~opes be
y-ra;chit mert 27 kistenl \oor Puerrto Ca.
,ello. D~aar d~e zee zeer constuimnig
w~as, sloeg Jo lichter hierhaialdelljk; to
C de bijlillderdi an, lie a~l dwt-ers
ticiar werden 3 geiten geslacht. NIu
zette men, \-ergezeld van do wrarht.
h~oot Iic oria. kooze uniar F~uerlto Ca.
bacllo. IHe loods namn duiar de bemun.i j
mein op, voord-at do1 bijlander log
vastinemueerd,e Ien reelrechtt ging b~t
nu naar het Castillo San Ant~onio.
Van 13J .11aart tot 4t April bleven~ zij /
dlanr gera:ngen eni haddren zeer veetl
to ve~rduren, omldat er van verzorg~ine
~een sprake waHs. "
E~en !ler mnanneu we~rd ernstig zsiek,
cn toin beeft de gertneesheer~ hem
tn < rlaal eel bzek e el brat h t

cas loten van de buitenwereld.
Toen CONST. ~ Ln ER lANNT daar
opgesiloten zAt, deed hij leen heroep
op d;en Nuederlandsebenl Vice-C:onsul.
Dec Heer LavAFNT mOchlt de vol.
do~eningF simakt n de beinannininig der
P'enlope in vrijheid to! zin gl es teld c
o~p 4 Slnart~.
IDaar sitooden onze mannen nu zon-
d~er een cent op zukl in een vreend
land1I. Gelukkig troffen zij eeln mue.
dlelijdlendon triend, d~ie hen in peen
Hotel onderbracrht, en wedler door
anidere vriendlsrebappelije bemnidle-
ling~ kon de Penleloper IS Mau~rt ultzei.
len terug naar Cura~an.
De K~apitein vermnist een aniker,
teen spie, twfee blken rie rovti.
Ipannen, vischllijnea, de kkaederen der
be~marning, pott~en en panunen, etc.
De 2e too ballast, we~lke werdi in.
ingenomen, most betnald worden.
teorwiji die rekening; vatn het Hotel
ib G;ld. hedroeg.
Ganze Minister resident in Caracas
etl hpen upij exriele in tl It zi~inve,.
cehaffen. Licht is hier ten zeerste gie.
vceoscht.
FRAINKIRI. 1

O)Ver Katholieke sociale actie heeft
Z.Eminentie K~ardinaal AIndrieu bis_
schop~ van MaNrseille, een belanSrijke
instructie uitgevaardigd aan zija dio-

Na aan den naam,,Kiatholieke So-
cliale Actie" de voorkeur te hiebben
,regreven b~oven dien van ,,Christelijke
D~emocratie", horinnert de kardinaal
aan Gambetta die dertig jaran Cele-
len beweerde, d~ab er geenl sociale
qluaest~ie was en die daarin door een
aantal demagalgen werd nagSepraat.
,,Is het ), vrnaagt de basschop, om-
d~at zij zich bmiten starat geroelen,
haar op te lossen, dat zij trachiten
hlaar te verduisttrereu


.,De social qluaestie bestaat toch
en zij dringt zich in onz~e dagen zeer
dreigend aan de volksn op, en de
meesten vermengen daarbij wraar en
onwaar, goed en kwaad, terwiji ze

sa e~reidd ht r chtaluatenn almste Zeg r
gen on alles te eeb~rijven.
,,Sommigfe sociologoen, zooder twij
fel besmet mec malterialist~ische leer
sitellingen, 1Peren, dat de social quiaes
tie elechts een econornische is. Zij ver
wrissen zich schromelijk, want di
mensch leeft niet van brood allean
en het is niet enkel on de hyvgi~ot
to booefeoen, dat h'l in de w~erek
leeft, zooals myj schijneur to geloo
ven ........ ,
alle....W.ijl zde ciale qtuaeti a "
traasrstuk is, kan ze niet wfordel
opgelost dan door wederzijdsch


apr. M ei.

27
283
293
30
30
J1. 1
4i Junt

8

9

12
13
14?

15

15i


VERtTRE( VAN

Co mnao ...............................
Bona~ire........................... "
CuragCao...... ............................. ~~
Airuba.. .-----.... ..... ....
Curagao...............................
Bo naire .............. ... ...

St. TIhomas .............................
St. Alartin ................................

St. Eustatius.................... ""
St. K~itts .. .... ........ ...
St. Eustatius...............
Saha.....z.................................
St. 11art m ...........................
St. Bart ..... ......... .. ..
St. Tho mas............. .,................
B onaire..... ............................
Curagao .................................. ~~~
Ar uba ............................ ...... i
Cura gao....... ..............................
Bo a r ............................... ..... ~
;AANK0AJlST TE

Cllragao.........................., .~~~ ~~~~


Mrt. j
30
30
31
Apl
2
1
3
6
7
8
9
9
10
10

11

14
15
16

1'7

17
18


Maaudag, v. m..
,, n. n.
D~insdag, n. mu...
WVoenedag, n. m.
D~oud. vm. of nm
,,n. m. of
t~rijdag v. m.....
31aandag ....,.......
D~insdag, v. m.~...
,, middag
Woenedag, v. m.
Donderdagr v. m.
,, n .
Vrijdag, v. m....
,, middag
(facultatief) ...
Zat erdag, v. m...
(facultatief)...
D~insdag, u. m....
W'oensdag,r n. m.
Doud. vm. of um

Vlrijd. vm. of nm.

Vrijdag, n.m. of
Zaterd ag,~ v. m.


ANALYSE van het meelP. P.
bewtid vanr de KrLEINE~ HAIS op de
~lanltage ASCE NiiC 10N ,
TH. l. C. !UYs
Lab~olortocriumr v-. Pathlolo~itsCh-
Chemrlischl Onlderzock.
cura<:ao, NC. W. 1.
Mef de 4ewonden ciffer~s voor het ge_
hialie aan STIKSTOF, '"UET en KOOL-
HYZ^1FRTEN, in YErBAnsDv mef het
gehiatte aan Yochtf, blrykt dai dit meet
een GROOTE~ Voedingswaarde be-
zit; bouenldien murnt hel srit door zijn
F-RAAIl UITERILIfK en FI]NHEFD.


Dit meel is verkrijgbaar voor Otra-
banda bij DE LAINN0Y & Co., Botica
Cent al en voor Willeastad bij M6ETER
& ARAUJO, Botica Nueva.
it 1'2 ctu. het pakje>
J. E. van der M~eden,
Enis Kortija, Overzijde.


1


~, vaiy ~ac (4


~~~~ E ~~ y


XIew-York

Curacuo


)
) 9 Aipril 1908.
) Em7,ige keunLriSgering


De Heer en Mlerrouw A1. F. van
Daalen-H-aayen hebben de eer langs
dezen wtegS hunl danki te betuigren aan
alien, van wie zij blijk~en van belang-
stelling hebben mogen outvangen ter
gelegenheid van hun huwrelijkr op den
go" deer.
C u aaNew Y 'o r k ) j lp ilU


van 8~ tot 12 v-.m.
van 1 tot 4 n.m.


1.3--~.


H. MI. de Koningin dler NJederlandlen
BEKROOND


to Amste~rdam


1883'


,, Antwerpen 1885,
,, Chicag~o 1893, en
,, Curag~ao, Eerste Prijs Eer~e
medaille, 19041.

aCndraao, Wanterkant OtraAdverteert steeds
I0' D)E

Amigoe di Curagao,

het mneest fielemen d~er
hollandsche bladen In~
de kolonie.


LGll'GM A.i N &~ ;'t1RTi'flg
.d ,:'l Kt U. ,9
-* e'r!a : '


AL~PREDO P


SINTIAZ c .


2: 2
(ti Ilei

29
jlel 1(,


GEHEIUWD V


P 0 0 grp ligche Inrctig
Soublette et: Fils,
HOrpPHOTOGRAPEN
VAN


Alfredo M~aduro

Tar~ndheelkun1dig e.
Biedt hierbry hief geeerde publiek zijne
drensten aan.
KANTOORUREN:


I antlzb etliging~.

trlgen ahnjedlha ddn kzijudL' ve
HdAAEN, echtgerlobore keokibn een

leefdeo dank uit te drukken voor
de ondervouden blijken van g~ewaar
neerde belangsthelltnog, zdoowpetor g

vo~ltrok~ken howrelijk tusechen hun
dohte nzs J. M. J BHY
ndoed be rzute. T1~vAN DAALE:S al
oaar aanleidingi van dat vertrek.
Curagao, den 11=. April 1008.


(
?

)
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs