Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00020
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: March 28, 1908
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00020
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 1 MBs ) ( PDF )


Full Text


I --~I I --- -- 1 I __.I -- --- -C-i~pl s IY I e~eY~m~RI~--~a


Dit~ Blad verschijnt elken ZaLterday.~ Es Couranit aki ta sali toe~r dia Sabra.
aibonnementsp rijs voor Curagao, B~ona~irr. A~ruba BUREAUX VIAN DIT BLAD S prijs d3i abnun nt ta. ,-p sh
er de Bovenwindsche eilau~den per dr~ieo rr aandn pa tl padilanti

V'oor bet B~uitenland per jarf. 0-lElmTIE : Waterkant, Otralianda, No. 223 tin (P. H.), St. Euistartius i Snba~ f. 10 t--p j.
Afzonderlijke nummers fl. 0.15. : Unt nuntlr~o bol fl. 0,.15
Pr~ijs der Advertenti n van 1- 7 regSels f 0,5,0, vo~or el-I ADIYINITRA'IIE: Plein Conordia, No.19 Pietermaad lip onnelo cts 1t ee oa n.rcim
ken regel meer 7% cts. i% ts


I~_ _


vanl (lien nr or;ieJtt gen tw~iilejl. lie
Gouvrner sreekt~ Iu op ecars
virn .,de gunlstige r.esultate~n." Wif
creezn dus. dat die zak eis
is on vastgresteld, dat men met~t hrt
t egen woor dige Systtteein1 Zal dCoorganu~l.
rinustensr nog 15jrn ag Dre
lije bshsingzouechlter op green ol-
kel grancidig berwij.- steuneu. D~e feiten~.
de >\-l proe enhbben niogC nietsi beslist.
Het luiddetl tot wai ttervers.chaffinr~
meeit dienen1 on de cultures in on~c
K~olonie~ to be-o rde r~en. Nu schiirit
bert b~e\ordler~en \.an div-i-dli:-icltualr
on he~r na~niegrwen van role dammenl
up; ri\ivri\-diit Flre~inrr n toensrtrijdip tr
wezen: hiet anlnleggen~er \anr op kleie hunrganden e mis
cuiltuari ini denr wet te tan e

e!n overs~;trc-ooming:enl in de hland~ tr
werkecn.
E~rnstig mee~nden w~ij op' a de~ze
bezwarn 11F( tr mloette~~n ijzen. zii z~ij
nie~t pLer~inL..
A1~lnemel verlangt. meni, dat hort I:e.
stuursr van l'uragao ecn jirotc regenr-
bakii mak e on zonveel downrliik~ hopt. r(-
genwa'terOl op bet eiland hoiidr ()f dit
nu bereiktr zall wordenl melt. in dam-
analitr, zona-ls tor (lusverre he
praefrl, zonder dal.t e b~ezwaren aas
d~it systeamI verb~ondlende daardoor
bhouln~i dr you~rdeelen vtiehee en al
opw~egSen en dus \-ee1 zwauarderl
Kullenl blijken, is een ernstigre vraag.
waairop) bet anltw(oord earst gag~\eren
clie~nt to~ worden, alvoreuls meni ver-
(Wh rn1- may an op den igsae

w~ear daeminen slatan over deJC treheele
rij.

OORREPONDNTIE


clusverre kon derhain- met dleze proef
al weinig wocriden bowcezen.
Zal bet Bes~taur nu~ niiet errut den
uitslag der geionoe,; pr~oeven dieuneu
at tos wachten. abocrens verder te
gaan op d~ezelfde wijze daimmen en
dfammetles aan to leggen ? 1)it ko~rt:t
ons toch alleszinsR redelijk v-or.
Wij twl~jfelen echltrer wlelr ee winig,
of dit inl de beduoeing vanr het B~-
stuur lirgn loonrcrst lezen wl] rlaar-
omtrent niet~s in ruen uitg~ewerktcon
en to~eliebtenden staiat d~er nie~uwe
begrrooting~r; te~n tw~ceede w~erd w~eder
officieel beke~nd geronaitikt, da~t weder
subsidie b~eschikbaar wvas cm ar-
ticulieren inl de gSelegenheidc te stel-
lenl met G;ouve~rrcrrne utnetsston dfamn-
men aani t~e leggen.
Van concentrate, van bepe~rking in
den da~maa~nleg ont~dekk~en wij geen
spoor. En toc~h iP het bij lange na
nog volfitrekt niiet brewezen, dart de
togenwoordlig to~eg pastle oet~hode de
Ineest practische er, miinst kositbare
is,
De zwanrigheden an~n hect tot dus-
verre teegepos~~t' sytetem ziju in-
tegendeal niet: zoo ger~ing to achten.
Juist de hlurde~rs; van blc le ine inc
stukjes groud in de valle~ien van
Scherpenheuvel cri Zu~urzak hour.
den wij klagen, dat~ er uni al bitter
wenggrondl your hen overbled
om miais to p1lanten. Als wij ien
mogeni gclo~oven, beslaiin dr!te a-
men op hun1 groncljes een vicords
soms eenl c;derde v~n her terr~ein. Zi)
kuinnon on1 .P we rl makruchten telel,


vioeit. Maar ale zij wat mais kuin-
nen oogsten, bewaren zij die in huin
magazijoen om zich en h~un kinde.
ren een g'root dee~l van hot jaotr
tc! vedenr, alsr er Iliets to ver-
dream? va;lt om voedsel te koopen,
en de op~brengst der rankvruchten
reeds lang ic; verteerl.
Maar Iook zelfs op grootere stukies
ground, wraar terrein genoegr overbleef
om te planteni, klasgt men Uagr o)ver
eeni ander euvel. Het terrein om te
platen is er, doch de hiumus, de? teel.
aarde ountbreekt. Van deni rotsachti-
gen bodem werd zoo zorgyruildig mo-
gelijk alle aairde afgeschropt omn den
lamr op te wverpen. Zij hiebben nu
een dam vann rde en ouwland van
steen!. Het weinige humus war-t nog
op die berghe~llingen lag, most die.
neu vo~or den dlain,
D.e grloot~ere grondbezitters vree-
zen htet erg6ste hij zw~are r~egeauien.
100e kleine dammtet~jes mullen meerma-
len doorb~rekien en het hoog wassen.

warterreservoirs, welkeP hun oorsprong
aan het eiland Curagao zelf, met ziju
geringen~r rege~nval, ziju ~geriage uit.
gebreidlheid en d~e w~einigre genchikt-
heid van ziju bodem vo~or oroname
\an water, zouden kunnen hebben,
maar ook de kans om een met het
vasteland van Zuid-Amerika in ver-
binding stnande w~aterader san to
boren wor~dt uiterst gering door de
giroote diepte van de s~ee, pilus mi.
nus 1350) M., gelegan tusschen dat
vasteland eo het eiland Curacgao.
B~egint men eenmatal met eene ar-
tesiscjhe boringi, dian moet men er op
rekenen in het guntstigate geval eerst
op roote diepte water to vinden
en dous zullen de vermoedelijke kos-
ten van een voldoeud onderzoek zeer
hoog ziju. Door deze groote sanleg
kosten zullen dus artesische borin.
gen, zelfs bij goed silagen, nimmer
een krachtigf nuddel knonen ziju om
den oeconomischen toestand van het
eilaud te verbetereu.
De watervoorraad van Curagno
moet~ dus in het algemeen gezocht
wrorden in de lagren rustende boven
op het hardle blauwe diabsass en niet
in of wonder dezt lastatte.
Door vele particuliereu, en ook in
enkele gevallen door het Gouverne-
ment, zijn, ten einde opdrogende put-
ten een rooter reservoir te gaeven
dikwjlel vrij giroote uitgaver godaan
om in die hardle diabaaslang door te
dringeu, maar bij geen van deze
gele ~enheden, voor zoover mi) be-
kend werd het eigenlijke debiet van
den put verhoogd.


~I~_~


greaing1907 stond de volgende
kantiteekieningr: ,.Het ligt in de be-
doe~cling van het Bestuar gedurende
het jaar 1906 op den ingeslagen weg
mett den darniaauleg door te gaan,
tte;rwij1 dan in 1907, na de opname f
van een van de g~roote valleien, be
go~nue~n zal kunnenl worden om dit
vallei vanl haar oursproug at stelse- -
mautig onder dammen t~e zetten.
lie onldervitindin zal dan moeten
leerecn of deize sttelselmatigie da~maan-
le~g ann het doel beanitwoordt en d(
voordeelen daarvanoupwegen tegeni dt
IcosteJn."
In het HIoloniaal Ve~rsag 1907 schlreef
de H-ea~r FAUEL in ziju IRapport om.
trcent. den nauleg va~n putten eni darn-
men op bet eilatnd Curagcao: ,,Her
volurnemnen bestbaat het volgendr WaR -l
to: begiouen met deni systematischen
damnaanlegf in de valleien vnn de plan.
tagesJ Scherpenheuvel en Z~uurzak.
lDeze va-illei wordt nu door den dc
vodige maand aang~ekomreni opnemer
torpogrrphisch opgenomnen.
1)e zijtakken v-an duze vaillei war
<1e:i grootenldeels door hiuurgrandeo ur
itj:enonenl, zooda~t het volgrend jnaar
de damawanle~g op huurgrondeu al-
daa~r geconcenitreerd mal worden.
1)eze damaanleg sal dan tevens in
staalt stellen omn een meer de~finitief
oordeel orntrent de aanlegkostenl en
den inviloed daarvan op den econo-
mrischen toestand der bevrolking to
vtellen~."

Tot dlusv~irre, zoo miogen wij nit al
dejxw anuhalingen beslairenr, bleef hrt
derhalve voor bet. Isesuur uog tneu u-
pen vrnag, of de wijze waarop thans
voo r wastervo orz ien ing w ord t gez orgd~,
wel de juiste is, de meet practice
en minst k~ostbare. D~e audervinding,
de uitkomlst dler genomien proev~en
zou dit mnoetenI ult\injzen.
In den toelichtendlen stanLt der
nienwe begrooting voor 1900~ lezen wij
echter over deze vraagr in het~ gehleel
niets me~er. Alleen vernemnen ij:
,,D~e woFrkzaarub~lede in het being der
waterverscha~ffinp nemen steeds~ town tI
het is to voorzien, dat dit nog ver-
schieidenie jaren zoo, sal voortgaan."
Verleden jaar werden~ in de val-
leien van Scherp~enheuvel en Zunr-
zak dammen biJ miassa's aau~~geled.
iMen verzekerde ons, dat er in de
vlakten en langps de berghellingen
m~eer dan 900 dAmnmen en dam~me-
tjbs wo~rden opgew~orpen, tot op de
toppen der bergen tee. D~it werd
vroeper aangSekondligd als ten praef.
Jammer, dat juist verledenl janar de
regen bijna greheel w~egblleef. Tot


Curacgao, 27 Mlaart.

DE NIEUWE BEGROOTING "

DAMIAANLEG;.

Wlij lezen1 hierover in dlen Uilge-
ucerkten en Toelichtendenr Staa het v-ol-
gende:
,,De werkzaamnheden in het belant
der wFaterverschaffing namen sit~ee s
toe on het is te voorzien dat dit
nOgr verecheidene jaren zoo zalvoort-
eaanu, vermoedelijk minstens to5 3a.
renl. Ann de eene zijde pleiten daar-
voor deo gmytife resultaten en de
arlgemeene bijval, waarop hij den
damaanrleg op de benedenwmidal'"
Pilandonrl gerekend~ mag worden, en
san de andere zijde ziju de beschik
bare woerkkrachten oorzaak, da, djt
werk uiet, in 6enkele jaren voltooid
zail kunnen zijn.
De 1'" Opzichter bij het departe-
mtent van O. W. ktan dus gSedurendo
al dien tijdl als onmnisbaa-r wIorden
beschouwd en, daar bemi hij zijri
benoeming in het Moederland het
vooruitzicht op eene vaste an~nstel-
ling geopend werd, komt het billiji<
en gewenscht voor niet lang~er to
wa ~ten met; zijii toelage in trakt~e'
ment to veranderent. '
DaFar sal wel niemand inl d~e gecheelc
K~olonie gevonden worden, die het
aanleggen van daminen niet van
ganischer hlarte toeujicht.

wijzen, dat dit slechts geldt den
damaanleg in het algemeen. Een ieder
keurt ten vrolle? goed het plan om
zoo veel mogrelijk bet regenwater to
verhinderen naar zee wreg te looper.
het te verga~ren in vijvers en voor do I
darminen orn de putted er medie to
voeden en den groud er door te ver.
zadigen.
Miaar is het nu uitgremaakrt, dat
de w;ijze wcaarop hier dammen worden
aaugfelegd workelijk goed is on de
gemaakte kosten dekken zal?
Bij de Beg~rootingf 1906 merkte
de G~ouverneur op:
,,Daar echter de mogelijktheid be-
staat, dat het gevolgd systeem op
den duar g~eene voldoende result.
ten even zal, en tothetn~emenvan
p~roeven. met andere middeten tot
wauterverachaffng zal dienen over.
gegHnn te worden, zoo behoudt her
B~estuur zich vovr daartoe het~ aan,
gevraragde credliet eventueel eveneens
te doen strekken."
In den teelic~htenden staat bij de B~e.


I101081Ral YetSIa 19()


kap~portl omlrenlt den aanleg vanl puttenr en
d~ammlen opz het eiland Our~agao-

A.Putten-

Zondert men de kalksteenterras
ston san de Noordaijde van het eiland
t:n zeer enkele vrij zware klei of mer-
gel houdende valleien, zooatls die van
St. Catharina, enkele g~edeelten van
G~root Sit. Joria, Vredeberg enz., nit
I]an kan in het algfemean gezegd wor-
Ilen, dat de bodem van C~uragao bo-
staat uit een laag van meer of min-
rler vergaan diabaas, rustende op
d~e eigenlijke harde blauwe diabaas.
1)eze laag van vergrane diabaas, hi~r
gSewoonlijk gruis genoemd, waarop
some dan nog: wat humus of lichte
k~leigroud, heeft eene zeer verachillen-
die dikte?. Zij is op de heuvels gre-
rirlg, in de valleien daarentegen diik-
wij1s, 10' en somns meer meters dik,
en hier grewtoonlijk eenl ge~volg: van
nlederzetting van het van de heuvels
rloor water medegeroerde verwverings.
pro'dulct..
Zoowel het nederg~ezette verweringys.
product als de zoogenaa:nde harde
-r~uis (verwfeerde diabaas) vormaen
teente vrij sterk waterabsorbeerende
mnassa; bij de laatste zou men nog
kunnoin spreken van steen~soort. Aan
Ide luc~ht on de inlwerkingfi van vocht
en lzo>n blootgesteld valt zij spoedig


de water als eeni s~toritvioed sto-rm
loopen teen de ,rrootere da~nunlen
in~ de ho~fjes rn plantages, d~iein hrt
vervalg ook veal~ meer zullen b1roktn
dan \-roeger, zoodat bij r~egenrijke
itarea. de hofjes on planutage~s airm
zullen blijven aan water, daa~rkleli-
ne en groote! darmmon door~brlkrn
pn zeer veell wbt~er weg zal vloeien
naar Lee. Vroeger kondlen det plan-
talgPs nog wanter hoiiden ulett hun
groozte darn~eni, thans~ zal dfat~ net
mneer Inougelijk; w~ezenl, ofdezer groote c
dfaulmento zullent h~ee, h~eel, hee'l \-ec
booger en zweaHrder mlOeotenL word'Cen
g'eboulwd vanl stree om bestHnd te
zij teende vteel g~loters? water.-
massa die bij doorbiraak Sclr kleine
damumetjets noi op, eens met gew~eld
en nliet, langz~aam zoo als vroeger
t~grenl den gLrooten dam anZl
tstroomnen. W'ordt de da:m eebtei. r e
hoog, dan zl bet hofje at heel
speedlig o vers t~rclmd word~en en
alles dag-en oni weken lang under
water stiaan.
Ook vername n w'ij van versbch~ille~ntf
plaintages, dlat ve~rsrcheidene bloomnen
gcstarre n zijn utit gebrek na~n water,
orudat djit ou doorI hooger ]jr lggen-
dt datmren wo~rdt rlpgehoudten en
Diet mneer lang~s de vlakte! stroomt
zoods1 voorheen.
Ten slortte zijn de p~lanters het
er volstrekt niet over eensf. o~f de
dunamaaleg wel in hlet bela ng der
dini-divi-cultiuur wezo~n zal. D~eze cul-
tunr is van zeer hou~g gew~ichit voor
Unrriacao, mnaar het~ Is algamteen 6--,
kendc~ dait dividivi hij veel] w. or w .-i-
niox pedien oplve~rt.
I De Landbouwkundige, de li-ter w .
VERSLUYs zeide dienaaingna~nde inr zijo I
lezing over deze cultuur:
,,l0at te veel vocht nadleelig werkt
op de peulophr~eogeti en dtat de grens
niet zoo bijzonder rllim is, hceb ik op
de Hovenw-indsche ellauden St.. Tho-
mars en St. Eustatius g~ezien.' h-eidle
eilauden met; rulkan~ischenr bodemi en
matigen regiental.. Up St. Thomas
staaLt een boom in het sitadspark,
niemand~ ha~d er ooit vr1uch-te~ a-an
g--zien. Op St. Eustatius staat een i
boomi van den m~oost deukbaren
vorm. maar de H~eer E~VERY zeide
mij, da.t er silecht~s af en toe on-
kele pedlen aan komen, terwijl de
boom ruimu bloeit."
Wij herbaleni hier nogmnaail; de be.
zwaRren teen het tot dusverre te~ege-
paste systeemn ziju we~rkelijk~ met zoo
gecringr to achlte1.
.Tot dusverre dlrukt~e het Besituur
zich zeer voorzichtig en wijfelend ult,
Dit jaar vernt~emenwij niets meer

D~e stielbeid van het water in het
harde gruis is goring, vaudaar dat bet
debiet vail de putten na tenige droog-
te, wnnueer dusi alleen w-ater in het
hiarde gruis voorkomit, gerinlg is. Ve.
le putten vond men in de afgeloopen
droge seizcenen overdag nagenoeg
droog, terw~ijl zij 's morgiens heel in
de vroegte, wanne~er zij dus Penigs
shes met rust gelaten waren, een nog
vrij gro~ote diepte aan water beat.
ten.
O)p Groot St. Joris, alwaar zich een
21 t~al windmolens en even ;zoovele
putten op eene opperviakte vanl 9 I.
A. berinden, werd in den loop van
het afgeloop~en jaar eene proef geno-
men omn na toe gaan wfelken inv10ed
het ledigpompeu g~edurende een nacht
van de omligrgende putten op een
dlaa~rvatl in het centrum grelegren en
met rust grelaten put had. D~e afstand
der omliggende putton tot den cen.
trum-put bedroes ongeveer gemid-
deld 45 M. De daling van het water
in de omliggende putten bedroeg pl.
m. 1,20 Mv., terwiji het water in den
centrum-put alechts ~c M. gezakt was.
Hoe ouvolledig deze proef ook ge
noenld moge worden, zij tooude toch
in elk geval aan, dat de invioed van
de omligge~nde putten op den centrum.
put elechts seer gering was. Hieruit
mag dus het beeluit getrokken wor.
den, dat, zoolang het om putten
gant, die hun debiet te danken heb-
ben aan een watervooraad, welke in
het harde gruis is opgesloten, de af-
stand dier putten gering genomen kan
worden.


Al:le ve~rand~ering is geiin verbete-
rin. it sp~reekwoor~d is in zign
rubinste beteekenis volrkomrn op~oazen
maildienrst~ van toepnssiingi. Wat al
wi~sslingen in dfeze vi~jf afgeloopen
jaLren miet dlezen voornamren tak van
dienst: M en solt ermee al de Gr~ie-
kenl en Ro~rneinen met hunl golden
Verh~etering was~~ naItuu rlijk doel :
maar, helnlas! steeds ging men d~e
ruiji op zeveune. Heel vonrnaaR~m heet
die bezigheid a~ctiviteit: maar w~ii
hangeni tochl liever ne: sann ber
klassieke w-oord : oubezoniinieubid


Omn dezelide redeni zal bet detiet vanl
w~ijde patten grooter ziju, dan dat
van nauwe~, en zoolang dus de gyond-
w-aterstand niet ataumzerkelijk 4i Clu-
rugcao verhoogd is, ziju ijzeren boor-
buizen, op de een of andere w-ijze in
den ground gedreven, ougeschikt voor
opr-oering van water, omdaet hun de-
biet teP geringr zal zijn.
Als regel is dlaaram aangrenomen,
dat~ de grouv-ernemnentPlutten een trid-
dellijn van 2,70~ M\. of 9 voet hebben.
Ovrer het algemneen voldoen deze put-
ten good, maar wenschte men eenl
grooter debiet dan zouden putten
met eene langwferpige dooirsuede, of
wcel twee op een afstand gegraven
putten. en verbonden door een tun-
nel in het harde gruis, in annmer.
king k~unnen komen.
Proeven omtrent het debiet der
putten werden niet genomen, eens-
deels ult gebrFok aan geschikt perso-
neel om deze proven te nemen, an-
derdeels,comdat het debiet blilkens d~e
wrisselende w~aterstanden in de putten
zoo verschillend zou zijo, dat het
groote aut van deze proven voor-
loopig niet kon worden ingezien.
Bii elken gouvernementsiput wor-
den een, twee of meer dammen aan-
gelegd. Een krrachtig middel al. om
het debiet van een put te vermeer-
deren blijkt, zooals trouwens uit den!
bovengeschetsten boeologischen t~oe-
stand van den bem vanzelf moet
volgen, de aauleg van dammen in
de nabijheid en selfe op ,prootere af-
standen boven en beneden idoch v-oor-
namrelijk het eerste) den put to zijn.


sEste jaarg~ang.t~


D E


in k~leine stukken uit elkaiar en vormt
daen al spoedig eene massa, die men
met meer of minder grof gtrint en
zand zou kunnenu vergeijk~en.
Deze porenze inassa~ rust~ nu op de
in het algemeen w~einiig poreuze blau-
we diabaasllaug, die behalv-e enlkele
hier en daar voorkiomende scheuren
en~ kleine sple~ten, eene vrijwel re~slo-
ten lana vormt. Het is duideijk
da~t bij dezen bove~n greshetstenl al-
gemeen voorkomenden toest~and van
den bodem her g~evolg zal zijur. dat
h~et regaenwater vrij gemakk;elijk in
de bovenste pJoreuze lagen dringt en
dan verder langs de harde blauwe
dia~baaslwag langzamnerhand afzakt
unar de lager gelegen plastsen on
einidelijk ini zee terecht te komen. Bij
alle zoogenaamde GouvFernemnents.
putten, en dat zijn er dertig; over
hiet, geheele eila~nd verspreid, worden
bovenstaande toestanden geconsita-
teerdl, hetveen dan ook trouw~ens ge-
heel en ali oviereenkomt met datgene
w~at professor MARTIN in ziju ,,Geolo-
gische studian~ iiber Niederl~indisch
West-Indien" op bladzijden 114 en
volgende over den toestand va~n den
bodem van Curaqno mededeelt.
H-oewel het resultaat van art~eel-
sche boringen nimmer vooraf met
zekerheid ktan wordejn vastgest~eld.
komt nijg de kans op niet slagfen
daarvan voor C/Uuraao zoo root
voor, dat de onkoeten voor het
ondernemen van eene dergelijke bo-
ring Prij zeker als wfeggreworpen geld
mooten worden' beachouwd. Niet alleen
pleiten hiervoor de slechts kleine


NO. 1265


Zaterdag


28 Mraart 1908.


DI


CURACA


waz E ~L Ar I


voon


CURAgAOCHcE


IILAND]E:N.


st* Mar ilr*

liunner eigenet lnidgenooten het zou
kunn~len doen.
\Yan gYoedet br~onllne weten: wij, dlat
de ber H~rsian erwaartr s nliet
mieer zarl keerten eni meeneri to~t eer
vann hlet mloc!de~lrlad,%j Ziju cellentie
decn .Minister dier Sederlanrdenl, resi-
dootrendi te Caracas, to tuoeteni me-
d~edeolcrn, dlat er hie~r vlLrelo nederland-
schet undecrda;non zijn, die fiun nwo!-
derrlandic btcir kunine~n vertlgonclwoor-
cligeni danl de tha~ns tijdolijk aangje-
ste!cdt vice-conlsul.
[', gen;chllr terl~iecteuir, onrzen dau~k
be:taigendalc voor de verle~endc ruinite,

HioogaLchtend,P'to. Cab~ello, 18 .\luart 1'308c.Pt.Cbllzc iis inzto wlen in on~ blarl,

lwbben ws) ho met.-, wae wgrro-,
schoon h~eurs bl3oseen l)Zen ie s
word~t \en. l~itre u it zoudetrin beves Itit


den revel.


I'.rL6UW n h eri~~~rcht n.


Im\'e~ni veor blte mu \v~ene nuari La
luirait te~t cvru t kro awa
~t1 ol 1 1 1!l~t
1:n lept cit~ 1%nrorrt~ g-m La il tu (1 cu
";oreenigde State \ti, n vf;rterbind cingte

;, fo-~netnle per- onnc %ol b ~eiverendt


klon wendlclc~lc, wtede orn ohvn
\\atcoler on e opl~i Ha ti as ied. rr

v rand yolo~tf~ ur Jit t shower zl~ren Zi
vflcht, dnti~ dor, [Inmig~e peir.onen t

lujn dusn~t~vl de e Tacorna? Decluk e tt
canllk;et j cs t ver, can of under our. t

osehlip saulk hotilir ,el nwees taiju er

0 020~l d CHONlt''. (derI'I 001'I de VI lioo l-
boutrc~;; \-op de ree de vau Prt ofi \'pin
Iingst ann~r board.c~t tllie Surnae averd
wordeno ile ~truchtiieukaie Op1 zi vuste \-r

s\:ctin unt tekking een u dit gele. Er in


is slecthts een ingezet~ene, die tw-ee
boozten bezit, en dit nog~r pas, on zi66
zal het w\el b~lijve~n in do niauste toe-
komrst. E~en conitrakt, voorgest~eld~ in
bedoelrlen zin, ma~akt ons elandi of-
biankelijk vanl 46u persoon, hotgeon l
clus onzei n mild:ienst zeker niet t~n
gSoede ;kan komien niochi onzen fi-
na~ntion. Wa';ut: watt to doenl, als na
pun spanne ijd det contraktant t

men dan nist ge'Cnuox)ImaktI; mleer too '
to st~aan? D~it is greon lo~ut;:re :uj-
p'ositie, maa~r steun!tc~)rl op roCer
fEcit. Ei n meet menu eenl niiouw\ cori
trakt aacngani~t Irot IIwer~ anll een


tccerd~ wordern.
Tiochr melet er verandelring komern
ulnnar bu~t men terug g-nan totb ~et-


dlen goodct'en auden tija wa;re:! r twee 'i

[:us~tatius narr~i St. K~itts; Ilt u;ndecr!
van1 St. Ma~rtinlr via St. Esais
n;!ri St. Ki:A.ts. bHi le! \iCe--verISaL in
dezelfle nlouatr o~rusekeer~~cl ric~ting.
Mecn ka;n inl ceze v-ro~egre reglin

uliee mioet dobvebhod o.,

Eusta~tius dord t atlin-he
ma:~it boat is sleeb~tsc een'i k;\t~ive4i can


niiit tirek~t, maari viaL St. Easitatius


W\Ordlige repellago St. IEustm-ij~lz~ls et
vin Habra met St. Ma~rtin~ \e:banden |
enI z;l buct Iie~t e~venizooziu ij
riu \.iour~~ges~Cteld regeling?~ En: tc.ch zul


cnok Jliroklit met Saba; bb a\.l~l aaugelC-
slotell

(an! de!finitieve, goodol en tnda-
;2 regeine ui t lkketn. id

unu~!(sebappelijklij ovetrler nua~1 denl K 1~.
lIiaud inl duezt tenl zeerl'nte b~ehooft.

G.Een:r w\oo~rd thatrn nwud de
vertiezeuiv\ood irim~ ;lan h~et .Moueier-mispluatst.l \Seart de beer~ C.. W.1 s~sl
flE;I~fl tll;1i), (liceC' i n (Int g \pjpp. ~
hund Illi b~(i;Lr. Zlchiet ins htr\er l!teltlin
not emodeid.Mar urano bet i
frausebruan, d-ie in ~'t~k ~itree temti
kienal beeft~"" vanl htXdeihcr Irlansill

tijdlijkr~lc cblast~l~u met i haenverinelli
W-l~~ij~ prrote~siteee tte dit: tllit!
Albivl ij zoiretlit tgn
clen persoon van d n beer L eeure
hllebben ini~t tc! br~ongen, meani~ oun ivil
t\'urch ni to moetenl veirscircijger. dt,

triiL Iclcll orberi vear chidnel~ Noi~fle
lainischzleu Iundleedne ziju gel~~!restg
wnar~he !en gasehiikt zi tioit de bkle-
ding a~n tf~ ledlnboolslenp ostle be.
nieen Iuii~in van mtigen, fraschun ls


n~ienive regeling zatl het ;Inders ziji.
lIe miaib~lienst muet tw\ee bocoten ~
zal docr ecan en dexekclftlen pron
nangenomc~lrrren wo~rden. Nie~ttegentstannl I
doc die kanrs, tloor inschrijving gebo-
dleri, rurren wij dit vollioudea.
l~' r1ndeorsltel een wrij i: do b~ eule~ dlie -
sten Zullrn doo0r tiveeH vtrschi-llemia
en ona~fha;nkeeij lje p~ersoneni unrdernor-


Suba~. St. Eusrnusslt n nuAr St kitts

f 1100(, daa~r ie tegenwoorc~,l ies con-
tra~ktant stees budeovr et
our\obbe-,cnde r subillsidiie. Th~llle men
zatl tochi niet d~urvren h~ewerenP, d~t
tre ~1vere woke; tlijkel; postlens
door~l t3en andlere voor 130 t Zal,% on-
derhoud'- ~Itenwre, ]lanthectclan zijn
cedtfrclrrtrede sleet~s 1100 Irunand~en van l

HerT stan~t vas1t. rlat (Ire leebtsC~f 1500
h~enicooigdl is, onalaf~t cina Ipt'!rrso het
danvou don wl.I)e~ze spr-ciultie
n\vare tto bill~J~ijken als zij yr11\ij ws \-;n
\-oelt Ingetlx en keie.Euh r


I _


del vaLn Tlrinidlad kraichtifi zou mode-
werk~eu om dleze niew~ive 1 ju tot bloe~i
te brengen. Z. Ed. d~rooik op het wrel-
zijnl vanr TIrinidadc en in 't bizonder
,paozondheidvau Ioujuc r~duardl

D~e H~eer GooDWLLE,, Outlervoorzit-
ter v-an de Kamerr van Kioophandel
heette d~it eerste schlip w-elkorn en
wousehite den K. W'. I. J1. hiet meesUt
\-olletlig success. Ten ailleu tijdz koni de
D~irectie up, Trinlidad rekenleu.
1)e fleer Hua~o Howe.\tANz; die reeds
meer dan 42 jaar in de K~olonie ver-
toefdle, en daarom meende ook een
wToora~je mnee to mlogen sp~rek~en, st~el-
dc can dronk ini op, II. 31. W~ilheimiina,
Kionirin inder.~eder~laLuden D)aar SPre-
ker tchlotr een groorlt Iar~t, inl.zich rond
diroeg~ wilde hiij ziju hieilwe~nshen ook
tot neguandjeren uitstrekkien n n.mtot
d~en liee~r HI. PAN'rix, ag~ent va-n de
lijn, on dlen I~eer HI. .EVm ,
Ilioofdv er~teg)enwo ordi vler.
I-let feest naa boortl d~uurde van 3
tot; i Iunr. D~e stoorub~oot Paria, w-el-
ko, do bezooklers ;Lan h~oord haLd go.-
bra~chit, voerd~e hen nu weder~l terugr
nlaar landi.

I~c Curar:~;ao~chle lf.Yicothcklbank~.

Ter aaLnvulling, warnI noodig ter
ve~rbertering, va-tln ons benl~chlt van ver-
lellen~ week~ reldlen w~ii nowr da;t~ de
wivint, nia atftrek vanI ve(rhiCezn geledleni
op eckop an dliverse gooederen,~l
cit tl~ll d s ~ibPt 2en Terie reie
nillf celo PGIcredietsazldo anartoonlt~ v~n
-.84../,110 lipeserve Kiapitual;
t'(i.)))e de ag' itallal--rele l ning


>te~ S cr-medccai lc.

let81 l~l \ ~I'I wrneent, xl" ter hree
instelino van di De Iluturtai-letai-
11e, dloor H. .11. He Kornoiii~n aani de
]iteeren1 Evwi~nr IISIso,lid va dO fir-

; loo C ;i ~llet e andonli )0T kooialen
stomo itiIaa r~td~enxt, en J. Itult
s;~cheepskapiti itei, toegekendr respec tie-
retlijk de gouden en zilve~ren mcda~ille.
OnLIe geluk welischen,


Ilet lio~uws van den dlag blijit na-
tuuriit;]k et bericht, dat D~insdag-
miorg~en nit Hariti Curag:;o hereikte.
Un~lySrnp El~ LuprilriedI werdlen de! des
b~etretffrnde~ kabelgSram mon~ hier be-~
l~eudc d~oor drie dagbladcen uit het
Buiite~nlan, meut de Ilaatste matil hier
olerangenrc~r. Alge~rrnwrl ~?'t weraI len b

ruen~l bet~, al1vorenIs er~ ge~loo( f aanl te~
lehtecltn, eer~st her\estigd wilde zienl
oo~r de feiten.
Mern b~egon selfs to cypreken van een
Canard7'~ Alo~cht het b~ericht somns t'Ireon
a genon myn nc'ipt Voqd(c~loodl bekendc

e.lc~cc
Hioogact ernst~ige tijdlingen zijn er
gekiorneu uit dlezet nahurige R~epublliek.
D~e president Gral. Au cxzis Nowlr he~ft
op, 64n dugL 28 p'ersonral zoulder vormn
van pr1oces: doen fusileereu als ver-r
d~ucht va~n mledopI-lichtigheIlid nrau die
r~evoclutie van (ral~. i'u.1xs en ouder~
detzejn g:ef'usileerdenl~ 1 havindrt zich het
lioddf~ van htet I~;nslluburg~scch~ Han-
dielsrhuis HEH11t~AN el CO., dG heer F.
IDosNNslR Consulalir Agen!t can DuI~itchlandlt
te Saintt Manre. Olnliddelijkk heeft
Durit~chllalldtelegSra3p~~hischlzijue ver-
t~egenworordigers terug ge~roepen, aan
ifar'iti formeel den oor~log ver~klaairdi
en ziju Atlantisichl eSkaderC deIrw'aar'ts
gSezoDOOD!. 110H lverfaclit van den ee-
nen k~ant eeni bombarndementt van
P'or~t-au-Prince en van den anderen
k~ant eenei uitmroord~ing der vreemde-


D~ezer dagen h oordeu men, van1 de TochI wil ik\ toeqe\ven, dat we ons : ~
-taihuispoiet oen nieuw\e inschrijvilng allen vergSissen; oto t rues
anage~~rkou11diigd \(oor IGen maihlienst.. weinil aani rf : wa-nt uit 't boven
Nieit :lat de~r ov-ervenlkarnlt met, denr sta~:rnle b~lijks, dAt, wFil de dienst
legewoodige cotrokantnhaa geegul gnn, nieen, wil hij kunuen
nito~rstenl termr we~llmnstt verstrij ke~lf\nl wangenlom en wordlen, er tweea hoo ten
Lena~t; neent, een~ radlicale vera~ndle-- mioeten Ziin.
ring~ Stant VCour de~ do~ur, \-or alrio~ Is dezf vpra~nder~nri solus verb~ete-
;Rar inieens, zoo zeker~ is; me anrng oorZeke'r.
won unsly sage. 1e v-erhe Pring zoni zijn, dant d~oor
Eurrst-ens, hoe Is no1 dor mal:il~liCnS t directed \vIivoklljkc~he: vcrh~indingn vin
inge~~rielit ? Tot: bede~n ten dage~ zijL' St. 11a~rtiu met St. Kiitts de~ eur~o-
d~e rrie bocveniv :indwthe rilandon~~r on- peescebe en amrikrIi; ;aa~nschet mails niet
dar~rling~, vice-ve~~;,rtl e :gemeansebsp. m:~lln~ee n;o twet:e Jagen, iar na 12 r
poclijk met hcot e~ngelsehe~I clmu!l, St. ulur zouijen olltringen words::. 1)it
Kii ,: verbo,~ndon1 dcor iilN ma;il bco t. i an:it all tijd opi :-ourI dei meet~tiendang- .
Wesei~lijks ve~rtrekt dcze hucr van St. schoe europoeescher Inoil, cltar ann op t

St. Ea:statius eni \erder als Irlatste-l kmut; n~iet zoo, m-or dec sterllik~aan-
rloel ria~r St. K~itts. otagtchuthol nlaroepl
Iler manil.inu eni danr die am,-rikaa;in- denl tiji vanir oiar~nkomt Bij de re-
de malconltenten~! st. atn t n hrlo inn e ctat.
orms iln.ontra-;nge, ijn (.i pr~opos, wia;.r~orr ~lowz boot~ niet
ma~;ils hiet lanltste vai alle. EUr diit l e rkitj;t ivj d ass

St. E'ustt;I~ius- ofE cO a o8 u otBu vrdn ie o 1 ua

anuknistto S. Ktts utragt t. tendagece ur~opeeschee ma~il h-
Martin zij mails. Dze h~e!trkeiing- tlrefi (tto minen20rizn) nur
vrvr tulik met denr wircl, bljift conzeker roorzc\t1 movr anne a t


ul. :ehe-t n dP or5ei n eilandic bijiia uitsluit ndlc (ecen
war clei, -- '(0tatl (,ppewzLtone msse io nit
Y~coo~n !tel ucht to- slnnI d big !ft jd uerknl

lult;'n \\0 eg't rt citizc ;aggic g14(. WHt(lll -;lrnsc tienI tte Zamll~)l), zstand ~ 1100 1
roode trillion suiegveam.e lngr bijt er~toovenl, mod ul~ t er

tun hw~li~inlcide en hie~rboventI ang.dug e aelenmlebree

Iip;s 1n lcetweed route zal otidetrhocu. In tronwet vranig ik nu1: is dem

St. j;:tso nr zondlt 1eremiiceilandnau ehrengjtl''tlt. tc' rechii \.it:l'l n?~'l W anlt
tcl cdurln terug~. uit finanicieel ougpunlit vcora;l dicint
is '1i t v-oorstecl u it rucerh;a;r? Op Zin do kw -sh baIo~i Alch, we .
ze~lf ja; ensebe~l'j ker wvijzc. iiwn~. Hi m n:' is shwh~~ts- f:i01 mee~lr. Ilot

trek t iiet vaurt rni< des W`oe estil1 'Ita. denoor ( minde~t!re f re
volul- n keertZm duenchutsa, ol z ~or. twkli ane iacel

de corgs ole rgeln dor dn Lit ergeijkng et det brieven
zal betwlflc wh~iip wv~ied roul rintohl .noStu;!L'awn'T van img p nIs
tielljj k via retact naa~r t K t .i 10 ir t n n jr"
inceten ve rt re kn 1;1 nl tCmker 1903,I 190, 100warn r vic

datep route te~ beguinen~1 .\;f vatudr roidw dne ir
Alaselclik ;s rlus de reglleling: Inl;Lr bet nlrieuwe~ voor~stl~ dlie to~ zamen
stave~ligh e, auder wtltke dor windc Inf10.M r nbopvl o


nis oun mtein oieri,-
koiiut, isj zlo i; tsr ontungelirjk.
ibit, voor wait dlen tjlci zelf n
goa~t. linr asniet e~r iore~clt
IRonwn~r vatn do getl~,_~rl~eildhi de~r ciet r~


e~vetn w~r~den aIls cie dcnst reipt
I,.:erbroke;rsi o ve trtr~aaul te w~ordon ~
Junlre~ derinaite low-rte, oui it now mt

tr egenwind~. ()ak( aain dleze~ wi~sselyaill
lighedet11n tuat, de mailri-boa~t. lolot.
Ana;-r zij dot we.~ to: ljoorkwl'isenl beef( ~t
inl ve~rschillrndet richlting~en
\`an drze vrr~anderingr~~ Iline d1S

emc~ Ve~lrbetrenne is.E urvu o:
Ilen Jun nogS fI1C, nlrur inomenir wa~r.

Nu is dr kwetstie aIfgesponumc~ zal
myer d~enken. D~at he~t zoo( walre! i


wrezen is; warnt tleze~ nankoudcigri~i o.
enr het arrtike~l der tegrCooting kilol"
pen~ nie~t. litdt ak ding.
mailbooten in de neair~t wil b~rtlleue.


Of de gSouver~ llerlrwr~luentsutt in hot t
algr~emee ree(ds den Tinv~l~ioed runl d~en
p~lants gehad hoebb,:rendo meer alge r
mneernen dariunanleg op, het eilaind oI-
Servindo, kau no niet gec~onstl-
teerdl worden Dea-tr\oor za~ l cne ob1-
Hervatie gp~-lledurede meerdere jaren
noodzakelijk wijo, miaar er ziin torch
reelds eenige bestH;nde~ \oor~beellen,
die het bov-enbedoelde feit als~ vri
vastaitandne dloen voorkornei.
-Zoo werd o a. in her, Adn district
op de scheiding tulssehen het terreirl
vain de kerlkvanl W~illebrordus enreen
sjtukje gyou vernienien tspornd i n he be h
g~in va~n 1905) eenl Put gregraven van
8,79! MI. diep, terw~iji boven dlen prt
tevens een nardfen darn~ mlet gemont
selden overlaat w~erd aa ~gerleard, -el-
ke de vallex afsloot. Is det da~m juist
gevuld, da~n keetrt bij op he~t dieprste
gSedeelte plus mninus~ 1,00 MI. wanter-
1)e capaciteit vadr he~t reservoir wo~r~t
g schat op 1250 Ms.
.Bl) het mak~en van den~Iput vond
men, zoonals meni trouwej~s vooruit
wist, zeer brak wat~r op eene diepte
van 8,70 M. Mlet behiulp van eene
good aangrstampte kleilan:g van
plus minus 0,30 J1. werd dit water
voldoende afgresloten. Na voltooting
van den dam vertoonde zich ontuid.
dellijk na den eeraten regenbui \v1-
ter in zeer voldoeode hoeveelheid in


den pu"t- D~e quaiteit wa~s evenwel I~uoor do poreashellid vanti deni b,-
ze~er sleeb~t, zoodat het warter name~-!- demn verliest de dorn~ betrcskke'ijkl in
lijkis vo~or drinkwa:ter voor 'eesto~n korten n tid(a schatitingone
to gebru~tikenl was. ~Lal~;ngzamerhatnd er ma ziju t~ta~len wa:-
loaten evenwel de at~ denl groudl zich tervoorra.lil~, nd, mar toch is mel or
b~ari~tyende zoutdeelen o,l, her wa-ter op, deze w~ijae in: ges~3lan om he t
\rerd sttteeds beter va~n qlualiteit en graI~ndwautt epeil orumidd~ellijk beneitden
reeds opF het eindle va~n Aplril van clezn damr (dle pu't lipt up plus uti-
clit jaarr kon het; water zeer goedl nus1 10 11. afretan.d VanU den~l dau1],
Ilet: thaullr volkomen~ zoet~ is. lie wa- afstalndl d~aarbtneden ztelis ge~lu~reu.
terstanden in dlen put vairierrden do, de drog~e pe~riode Janiuari t ru .Ju-
gedulrende dit juar ails volgSt: ni 1 000 met niet min dellr din
f ,70 -1.604163,7C2=7,10 ;i 3,28J.
einde peil beneden begranen te verhoogien.
groud 6 november ji. vertoonde zich op
January, 1,G M. ongeveet~r een 20)0 11. b~ienedn del
February 1,5 11aar!t, 1,65~ "~ wV]ijsdt de ground tot, zoover rls
.1ri ;13f,2 n" naenoeg verzadtigd mocht~ wordlen
.11ei 3,42 ", san5enlornen.
Jluni, 3,00, Hier~tegenover staat een minder
iJuli, 1,00" nsltig resulltaa~t verk~regen op Co.
Augrusltus,, 1,63 ,I" ionia De gerringe u~litgestre~lthe~i d van
Sep tem ber, 3.85' et achter den put gelegen termein
October, 0,0 U( ," maakte het resulltaa~t van dei put
"van den begioue a tzeer twrijfelach.
Willebrordus ligt het dichtst bij tigr. (D~aar evenwrel green unlder terrein
d~en wvaarnemningspoet Daniel (later in deni omotrek disponibel wa~s, w~as
verplaatst naar SiberiiB) zoo~da-t roor mren aan deze plaats geb~ondon~.)
!len gevallen regien op Willebrordus Alda~ar werd op het eindet van
de watarrnemingen op 'dezen post 1904 een put gemaakt van 11.40) M.
eenigszinsaIY lsmatstaf kunnen diene0, diep, doch geen water aangetroffen.
(Zie bijgevoegde waarnemnigsetaten.)~ Ten eindle hierin zoo mogelijk v-er-


en d~roog beyonden), wanneer de~
grrondl uitgediroogd is, geen girond
wautcr Keeft eu het waiter dlus zoo~
g-oodi als geheel verdlampt.
Zooalls oven reeds we-rd gortzega,~
bestaRan op het eilaudl tha~ns
gou17ve-rrnclIne-ntspuTt~ten, welke mo~eton
dienen om menschien en vee leveiide-
op~ de gou veJrlnlementegronden vano
dr~inkwatere to voorzien.
Twee putte~r. ziju nogi ouderhatn-
den, terwijl voor tivee mnweuo puit-
ten de onderhandlelingen omltrent
den afstand van den grand ouderl-
handen ziju.
Alle putten hebben een gSemotse~l.
den rand, rustende op het harde
gruis, langzamerhand wordlen ziJ,
ten einde zooveel moge~ijk; vuil wor-
den en besmettingite voo~irkoenl, vo~or-
zie~n van eene houten o~verdekking~,
waarboven een juk met k~atrol, emu-
iner en ketting.
De baldatdighieid r-an de gebr~uik~ers
maakt evenwsel, da~t uaanhoudeade
reparaties nco~dig zijn. Pcrunpen, of
andere meer sanu;~ngestldel ruoniddlel'ln
voor opheffing van hetl water, zou.
de n met op hiunnte plants ziju; orn-
dat deze zeer zeker nog elme
aan moedwillign! beschad~iigin zou-
den blootst~aan.

( W'ordtE vervao7gd.)


Deter~in2 te b;renglen werden up! hot
b~oven dePn put geleg~en terrein zec
I]laturne~ iies zaaugelegd, mlet tlen roo Rlc~
ste wat~rkieerenlde lur~ogte (dle vo~r
dle damlmetjes b~enoodriidee uitera.
v-ingi niet; mede gerlllekend) van on-
gere~er 0,S0 Al.
Aldtusr werdc al bect, reconwal\';ter vail.
lenide op eune appelrviakte vanr plus I
minus 1),9 1II.A. gedwongen~r om in
denr bodemu to d~ringen.
De p'ut' bleef evenwel sit~ees vol-
gunls verklaring varn de omwl~ouenden
ab~solunt droog, b~eh~l-e na de over.
vlbedigie reg~eny van de eerste helft
van O~ctober 190(i. I)e put ha-d op
~31 O)ctober jl. 1.,17 Jl. wFater in.
C~olonia ligt op, ongerever grelijken
alstand va~n do! waarnemingarposten
Danliel (Jiber~ic) eni Klein St. M1;artha,
(zie ~ijgeroelgde w\aarnemningestaten )
zo >dlat voor Colonlia het gemiddelde
\van dleze posten moet wTorden aan-
gecnomen.
Mlen karn dlus veilig aannemen, dat
c-ene regenbui van 50O m.M. (op 16
November 1900i vielopD ie51
m 11. en op K~ein-St. Mar~t~h~La 42,4 i
mMI. regen, terwijl de put volgens
de verklaring van de omwvonenrden
Idroogr bleef. Op 27 September 1906
v-iel op Siberifi 20 m.M. en ov Klein
St.-11artha 51,6m~.M., op 31Septem-
ber d. a. v. w~erd de put opgenomen__


Dauklbetuigin Ig.

In dan~ik cnitvangen~cr and f~o loofl-

ulginez15, een vaarplanr vtor d~e Ch'ris.
tionated~r gSedurende hect. tweertlef kwar. ~.
t:aul iian dit jHAr. Met genloegran zul-
leni wij dit vaarplanr in oni bla~1ti be.


sie ge\,rolrnul orn b~ij de~ meer gegoade lt

sl(orm1 op) de l.ov-en~ivindsh.e tiin rlrde


gAATSTE BRICHTES,

HeI norI cc~lll TCt ircailnege~n uanr k;wnin
de~ Taeomer~ wede~ilr vca La G;uaira.
liij et hnnonkmen ad ht warr
we~inig- gsc~hcaeld, f holt sch~ilp w:s
\-astge~rnakt..t liet li-yl renhr~t~ ui bet
torpecn iisdoh isj o, op de lantlto~ng by
het ~ififfort annir. Hcluk~kig, woerd het

hert sch~ip mcet kabel~ls \-stgeleSd
recht lag on haulde bet meer niear
hiet Watrftlort. Langzamerhandn Fing
he~t toenl verd'er en b~letf inidde~cn inCorzaawk nal vetrmoode!ltli k wel can
;Irfeat~ ann het~ stulr~sttel vczenl, wanit


ritIr hil d2 v1rgel eu.~e hi t


Metn zegt, wij statan voor de! wa~r-
Ileid niet in, dat~ de ~tacoml h~ierr is
gek~omnlt om wederI t~elegr~l~lsraphsc in
verb~indling to brlijvenr met de~ \ere~-
Iigdle Statten. enI lan~S drlandloozen
voor ILa G;uaira geanklerdt ligrt~.

-- --- --I -


lingen als gevolg v-an de opw~inding cl da dling van die waarde der jirand- i
ouder de bevolking veroo~rzankt dfoor eigendl~ommcln, is het~Or oplegge van l
de houding van 1)uitsc~hla~nd. De Re~- nieuw~e belastingen op debeT-olking
geering: van do YTer. S:ta7ton to Was en die in voe~ring van stremmende Tll(
hington heeft nan 1)uit-sellandl zione mantTPLClragle up handrtl ell onSChe,-
bemiddel~ling aangrebode~n, am de zn~ak; i mart allles-zins ontijlig.
laugs diplomatiezken weg tot Fchik W\el word-t voorge~stelt ld below -
kingr te brengen, dezo benuitddlin( ting op ronenomnt e-
is echter door Duitschi~nlan v~anf l gc- lage~n, d~ch~ daolrbij wTordcrr n ntlete e
weigerdl. Op de verltoogen valn Was;- h e~las~tingenII als humiurnan1te rde z.. in
hmngton, dat Amenr~ica zirh zoui hou- her leven ger.oepen.. walke de ver-
den ann die leelr van1 Monlroe enl pceen niinl-1ringS tler grandhllelastin g~L tot t`en
tueschenkomat vanI I)uitschlandi zon mlinlimluml zulplen brengen'l. Itave~tndlien
toelaten!, isgrantwoord,, da-t men in is hiet al~ zceker to achitcon clnt voor
EUropat de Mlonrije-leer niSt erkent mnciig gLrowrllrigendoul0 Z(oo bett Stfl-
en er ook ge~en rekening mede wenschlt IFCI l r taxalti' biij hept antiverp, voo'-
te houdfen. ges'teldl;I; anngeno riclnwn wo t de v;,or-
Me~n Ziet dus, de toestand is hoopst ,etleo vorgepeel el
ernstig. Amlerikali is op het c~ogenh~lik~ (,ing dcr blas~ltinlg faitelijk een -er-
zoo zwak~ mrogelijk, dari hetyor oogingzlblje.
naamnste deel zijnpr vioot van ly~1- Alleenl tcr w\ill,~ rlcr thleorie muet het
Hcheplen en torp~ederos zich nonll denl hos'~t uande to b~roken, Zal wel over bet
auderen kanti hevindt, en al konl zce algerlnoonl nodeocl~ip b.lijkten."
ook sp~ocdig terug krn, ~I h
Diet opgewn:s" en En Zijnl toe d arbije wjnu
versche schepen en die verschel be-
manniingren derr 1)uiitsr~chrs. liet rer.,-tc Startioni vanLL (7c train
Wij~ hopen echlter, dant de? socop miet is nI~igebl~roke, nabieeng
zoo heet za11l gepton w\ordeFn. zcoonis how1\\ opI te r~ichlter vconr de clakloo-

God: V~an oorlog, ~pestlen hongiers- detn tram~ ic~~r m en waichlten daiklansr gLe-
nood, verlos ons, Heter! maakrn~ t en1 ;1n z')n en r~egen bloot-


deringsmnatreegel zullen toestaan.
D~e sch~uld. dat mept dit bdo-d
c)orlog~:sbeg~rooatin van dlit jau~r net
verhoogd worden, komnt 'niett ten
las--te v-an de~-n togenw-oordig-eu i
Sister, maar van die ongetlukkige
,,rergissing"r~ van zijaingagr
welke door zijn Bosnluit van 12 Jull
1.1. (zollder. Overeenkiomstie ziin be.
loftce, rooraf de Staten-Genera:~~l te~
~adp'legeu] hondcerde~n milict~ies inl
dweling heeft gebracht.
H-open wij, dat green ran bon, als
hert aangF~:e~rrangd!e credit w-ordt 10e-
ges~taan, \-nn de beganue foot dupe
zal worden!. IDoch b-et algcrneene, hiet
llation,-a l elong v6tirale 1-
ten det Inanschappene L er zijn, oru de
weilighid~t van de~n Staat to w-aar-
borgen en zouden er, ir ~strjiid met
d~e v-erwu-~clt~ing, door do altho~rloof-
de pTremie geen t-rijwilligers genuoeo
w~ordenr ;rangelokt, ~('2200 onpereer
zullen er nicoodig zijii) dat dani oak
de mnilic~iens \-an 1!)0'i, a~ls zij wo.Cr-
den c'pgecrooPI' n voor een ne~rmean~r-
dlelijksch verbhijf ollderr de w~ap@nel.
waarop zi) niet hadi~den gerekend, go~t.
w-illig rn zontler m~olrrenl huln plichr.
jegens~ het vadiierland v-ervullenl over-
rrigd., da~t vant de zijde van il~tege-
r~ing tn \-olk~svertegrenw oordiging~ at
Ilet nslOvennli]; iS es, n n
andien wellicht dlrukkerndenl lat~
to ontsinarn.

floronawetrlch~z ellrzien

Doo de Mniservan ie-
Iriclunawh Zaken1 ziin, ingeraolg e Ku.,
ninkliike rnachtiging~, ingetrokkenl de
door de\'ng reeclerin ere
jaar inged3ientle w~eFonts erpen e
11reffende de G;rondwe~tstherzieni ng.

II: itenlland.M~iniEtlr-p~residentl Schlolla~ert beei:.
int de Hielgi schc KiamIer dleaanvu\ 1 1~ l(len
acte~ing~edliend op bet Kong4overrdroe.
re;: ' (iee K~Iroonstichting uitmukenrloverl.
gaanl vi het ezit van den Staatt. Dec-
ze f~rtlJi~ etr beas .:

,.10. Mert eene ja rlijkIscht~Ierete~ van
120r.000 cfr. tenr voordeele van prTins

.,,-0. ITener jaarlijk~sche rente van
r0.000) fr. tenl vordeele van priuses
('lemientine :
.,ilO. IHe Ve:linutenis On de vecrgun.-
jninuenu na~ te levenl, door' de Iroomii
stic~htingr gecchlolken Rann die ,.Ameo-
ricani I onel (lInu."), aanl de ,,c~om-


yrrondl aan do( missin a Schemt
voor de inrichitijngn hiunner mnissir.
,,De B~elgZisch~e Staat neetil ten zij-

zonefHp~ri l ~)~rf rvl te t I~~t
v")el lo-:r~I Ofr. bedlraagt.
,,l1 e~~gische Staat treedlt daareii-
boven in d! r~echiten en v-erplichtin.
g!en der K~roonstichting,~ r.oor zoo
verre betreft die ini HeigitP oudcerhanir-
dlen zijud~e -er~ken en ondrerneiningen.
die hert oulderwer~p vanl teencon~tent~

lion~ isi gove-riiild In zirl be rtemdnc warI-
luit c~l l is ll~ ra go vern:J ban:lborl1

le te \d,,I it; seen-~ :lt :1u~e (e 1. OO

t~nsli ell'lrkentel~:iiikh~eid moet bstil-jd
twanriilrelen do rl dl i~~i~e ; konin --e i~i ii


died hbbes banenl, tnz.
,,ior~tolrn. det Kroonstichlt h! is ;If-
gsc~thalft: :II ha;rebe~zittingiroe
ini Afr;ka; ;rs inl Europar man lcve~r

Ann d te kc;rlonie~ in v<>.leni e~igen-
domr. dte boittzingen~r in Afrika,- ouroe~-
reudje gcedureln rln prtefeuille, om-
vattendsl F do un;!deelenl in doe ,,meri-
et FcrePstisrtr."'
,,An dn lolischleni Stuiat, de bce-


dr Azurreknkst, inv~eschlreven op, nas-m
de~r Kr1`oonStiChtli ing dr. kovingF h~t
v-ruchtgc~br~uik~ ervatn houdecnrl godu-
render zijui Il\even
.,D~e konine behondltl in vollen ei.
gendomi 40,000 heeltarenl~r in Jlavom-
he, war~n hij proefnemingren muet p~lan-
t~ages begou~nelln as.i


X10eilijk k~unnen ~ij ~aannemcn, dat

zukez psi eqed1 r rer i h nin et~l ee
enard wezen zou. (oakwa~ten wTij, dat
hiet buricht. vourkomendl ir n a -uz
u.iet steundie upl een couranten~-I -
richlt, mnaar op een telegpramrl, Dins.
|Si geicr~n le r pt araIn.'d
vanlljf een teed teerm narint go. lt

AIelgemee wedrc echiter rdev~ uitalrnk-
kn ~ltoe~uchreven vaun deh~c eenuu ~t\:~
ofn det dich van shadeof gvour
Iv n3 ex-ns <~, Zerlanden~~ heelft juiet
deze wveek dr ver~schillenlde Iaven~rs van i
H~aiti aanteednanl en zul <10s wel in
Rtuait sijn juisqte berich~ten over den
toestand mede to dfeeleu.Uit New-Yocrkl liet ceen vriendl one
berichten, dast dp Hieer C-. J. X1. Br-
lioss, re~dacteur vln 't Nedecrlanldsch
Da 1bladc' De Te~legraaf mlct die P'r~ins dier
hederlanden hzier laulgsj zou komllenr orn
met dezelfde geleg~enheid via~ Trinidlad
en Suriname naar blet Va 'eria ndlt te-
rug te kieeren. WVij ontv'ingen~l dc ve'-
zekering, dat gerc~~ntle!ndeou~rnalist
ons bureau mnet eeni hetzoek zoui velr-
eere~n.
Bij voorbaat roepen wij den Eleer
Stimrsj he~t ,,w~elkom" toe en bedan.
kenl beleelfr a voor de vriendelijke anl-


Het Yadierlandt.

D~e Curagaoschle C~orr~espondt-nt
scref nde hniede 1a 2S Ie

en al instemmnen. :

Cuiractno hePeft een schoone huven,
en de omstanidigheid, dat eenige der
naburige heavens voor bet tunnon'
komen on uitgnain van groote stoop.
sciepen te eenenmale ongreschikt zijr,
maakt Curaqa;~o tot de aang~elvezen ~
doaorvoerhanven. E~lke belemmerirg
dus, w-elke dien doorr-oer~handel l t3-
genwo~rken malch~t,dient muete mi!neeste
zorg~en gr~ecvrrd to wortcel.
Het is daniromn d:t b-ij de bethan-
delingr van de in htict afgeloopeni jaar
ing lie le outwverl err drol:n nl% t

met de Frootste aandachit gwn
dient te worden tegen de invoering r
van maatregrelen, welke tot gevoly
kunnen hebben een helemimering vau
dien doorvottrhanlel.
Over het algremeen zijo do ontwer-
pen tot herziening der belastingren
voor de kolonie te zeer nit een theo-
retisch oogrpunt opgemaakt, en s
daarbij te weinig met de practij~,
met de bestaande- toestanden, met
de eigenaardigheden van oozen han.
del en scheepvaart rekening gehou-
p~en.
Door de K~amer van Koophandol
on Nijverheid alhier is een ra;ppolt
uitgebracht, wa~arin gew~ezen w~ordt
op de moeilijkheden en het ongerief,
welke ontataan zullen nit de annc,
mnuno van do ingediende ontwerped l
ZOOdle zij zijn voor~gesteld. Voora.
behandelt dat ra sport do ontwerp-
v~erordening over den in-, uit- en door.
voer, en het zal die Kasmer we~l aan-
Fenlaam zijn gewveest, dat vele van
haar op- en aaumerkringen door het
wetgevend lichaamnalthaus zoover het
uit het voorloopig veralzg der Com-
missie van Rtapporteurs uit de af-
deelingen van den Kolonialen Riaad
blijkt, beaama' worden.
D~e tijd voor de herrieningi der
belast~ing~en vazn de kolonie is eens.
zine als goced giekozen to alchten. Elke
verandering, hoezeer zil ook aa~n de
regelen der thleorie moge beautwvoor-
den, is geen verbeteringr
In een period~e van kwripmi van
den handel en dearuit voorty oeieu-


UN ALIMENTO PODEROSO.

EPICAZ PARATODAS LAS EDADES.
La Emulsi6n de Scott suministra no solamente
la sustancia que el ouerpo necesita para crecer, sino
tam~lbidn la que le es indispensable para reponer el
888gafite diariO de i0s tejidos y del cerebro. Es uR
ali~mento eminentemente digerible y asimilable que
ostimula el calor, la energia y la vitalidad, y es por
consiguiente un benefactor de los convalecientes y
ancianos y de toda, persona debilitada.
114 aporta al sistema abundancia de f6sforo y
hierro, no en la forma met1ica que daila los dientes
Sentorp~ece las funciones del higado, como secede
con los prelparados ferruginosos, sino en la misma
foqrma Orginica y natural 00mo se enouentran estos
elementos tan esenciales de la vida,eanla sangre
y en el cerebro. Cada, dosis de Ema.1sidn de Scott ~e
incorpora directam~ente con la linfa de la sangre y
vat Areforzar los3 tejidos del cuerpo vol-
vi~ndose parte de 0110s mismos.

Declar~o que rago confjrecuencia la legitima Emulsid de
Scolt con fesultados eacelentes. L~a musi~nded Bocott reuse
en1 mi concept condticiones medicin2ales y de pr~eparacian
gun& NO traceNzI oTRno rnarnivDos smnannaI, Los Qon cox
gRSCURNCIA PWWFUDFAN E1T. ORG;ANIfibM DEL PACTEN'Tg 's
DR. IG~NCIO B. PLABE6NCIA,
B~abanar, Ouba.
sin esta Marea
SCOTT & BOWHE, Q~uimicos, Nueva York m:


heefthcir lIsct yourl de11 Wind. ~~rlawsrst
"rlogbuge twr meer ann twee. l
Il c~~rn do 1~twel pluals liiftdo un,
eeiihirhotan %\ nt kneehod Ien.
tech nee Oo r zen lnri lwi~l~ln vior.Wi)kr~ neiten rxcdues~tt mulenn iet~f It.
rriat. iteh r karnt on von~is r. Ut ei
denh rege nwoo n hgenl: ziijte @ 1..0 menj vnerpill~l e crwf ka;n treffen on
oi ate de courgestel r e maravepl in
3a e gotaev-en omstandishee n boven c
fclke aden d;L yourk our ve~lrILent.
11atv~ h oc't wearst is.UO mos1 her
biwlarktei weonn, zep do nuel ijkprouk
150l ht worte vrac is her zonu rn- own'-
kaon twyf l ht algamo oen laPhes, I kf
wnalvoure lku pat!~tlenhe bilany most
Ou rlogtotd ent e overtaginR
kwcarlcn, dtmet heltin han ieval man- i
schap plede, door zilu voomungear t
dua ri~ toe betaln, o tk ien rr. 108
ein 100d vaj de Unitien.wI ert annh

lijk, dgt de impbilisate vranl het le.
mret bili~ehorijk korn pulants hebbnen-
mech ht hiainwt irn rde do~cr zij voor

onder do ope opn vrjil~ te~ roope er' c


W\ij mome~nn, da~t d~it ruaxinimu in
1!)01 teve'~ns trij ;algamree~n ,lsmni i
rinum w~erd be~schouwdl~. Tranlrvlenls onr-

1Sf 1 vifolrn noik tfe max~ir iima Ini-
nljima.Ciifers Van1 het b~lij\-ent ~e~lc~l
to gewoonc~lijk samen ~1

vani .Ministerl ca Ilpa r ot t
zicht elchter tlit jnur Pe ee~~Ililijk-
Iliaid you.r. IDoor bet. lIesluit; you 12 '
.Tuli a' vro o riiht
zcdc!sitel. betwell~ anir 27 Alan/11t t~t
".-, Juli %al to ivn obntt
1920m agrnwerdl inge(kr;mpen. ~'~ verl ij

tingr voor bet bilijvendc' rund,Plth dou:r'
buiiteni vio~lcn, dereitng ver
w'achting oipgewokt, clat zil va:n ver. -
I)eren dlielNt unde~~rr do wapetwic n (;in.
Iler dan1! vwc~ hlerh~~lr~ohngsoefeningenl)
zoulenousign ztiilair 1n.

avoord~ige~ Mlinister mlct. djexe roebt-
inatg vrahting doorr han~dr-
lingetn vani sijn \-oor'(nger galvekt,
toe, vee1 l bt eenigrszins ga-at, re~ke.
ning nvil houfen.
1)e Mlinister wenschlt duarporn de
uiet 27 Alaalrt a. s~. op to komten
plooer voo r dirt jpr brl uitoldtzoindei
zo~oveel magpelijk to doen bestaani uit
vrilwilligers en looft, omn bet crij-
w~ithg (dwnen Feduredelt die v-ier mann-
den annRt to tnoedigen,! de aniLRT n ~l
lijke p~remie ult va~n f120). Daugde- ~
ze premuip niet alleeni ka:n vertliend
nvorden door manstchappenn bhtloo-
rende tolt de hichtmg1 van het vario
jaalr, niaa1r ook voor opllerle is het te
rerwachten. dat de unilicien~s, die op
crornd depr loting van 190(7 mean-
denl vrij to zijui, ook in w-ekerlijk^
beid vrij zullen blijren.
Z~ou onverhoopt do toeloop v-an
crilwinge~trs bhlivcan breneden de ver-
wachtingT, dan is dit andersi en kun
non cok manschappenl van de derde
plo~eg in v-olSgorde v-an de d~oor he~n
bij loting getrokken nummers w60r-
den o greroepen, tot het benoodigd
aantar bereikt is.
Voor uithetaling van premii~n en
verdere met den maratregel siamen-
hangende kositen, wFordt Pen crediet
sangevraagd van f 264C.000.


O)p nienw~\ ,,Het B~lijv-end Gedelelte!.,,

Van de tegrenw~oordige ~liegeering ~z
mnocht verwacht wbr~rden, dat een i
h~arer eerste dladlen zou wezenl to
voorzien in den o nveralntivoor~delij-
ken toestand, waHarin unis la~ndl zids
dodjr gremiR vain cen eenrigszinls vol-
doende w~eermacht pedurlltene ee,
root gedeelte van het jper ge~brnchl t
ziet.
Volgens de reeling, ten~ vorsp~en
jare do~or Mlinisiter V:an RaHppa~rd,
buiten de Staten-(;Gertneralm vaist-
gesfteld~, zoudlen b~ij de on~b~1ereden wa-
pens in dienst gehoude~n wordenI van
1". D~ec. 197tot 27 .11artlt niet
meer dan 19)73, van 27' 11aairt tot
25i Juli 19)08 niet mee~r dan 9
man. Bo~vendien zou nog een derle
ploeg van ,Y88 man beschikbua;~r r e-
zen, om alleen ini buitengewoone om
Rtandigheden wonder de wapeueni to
kom~en.
D~e tegrenw~oord ige Minister van
O~orlog oordeelde dere cijfers vol-
strelkt onvoldoende. Mlet een z66ge-
ringe macht zou het naar zijne over-
t~iulgin v-olstrekt oudoenlijk wezen,
een mobilisatie van ons legfer, (mocht
die ooit noodigr wrorden) tot stand
to brengfen. 1)aarom wenscht hij de
sterkte van het blijvend gedeelte
hoogrer op to voeren: echter niet
boogecr dan art. 109) van de Mi.
litlewvet van 19301 toelaat, hetwtelk
bet maximum van het zoogen. blij-
vend g~edeelte bepaalt op ten hoogrste
7500 man te gelijk,


Ne(}gy*}gygg],


? T;.

CH']*,RISTIANSTED"o:Al....
* ""'


van die .stoomsheepen de~tr ,,Red D Lmet? tnusschen~PU'ERTO1 RICO, VENEZUELA en CURACAO.


_ I I_


Jprrida M~a~rch. ,I Mrida Z ulia M~erida Jlanlch
Vrrtl ~;r kv an : cosm;AO .............. Mr't.23: Mrlt.:l1 Aprl. 6Ar 4 p.2 p.
Konrit ann to .1l~.1ATIACo..lso....... 2Ap 7 1.1 21 at;0
k-~~t rlt vall 47 1 1 41) 2 ()e i I


Alfredlo Miaduro
Tandh~lceelkundige.,re~
Biedf h~ierbry hel geeerde purbliek srtine
diensten aan.
KIA S'OORHUR(EN:5
van 8 tot l2 v.m.
van 1 tot 4 D.ro.
GRAFMONUMENTEN,

GRAF ZERK EN.
in MARMER, Belgisch, Beiersch
enl sweedsch GRANIET.
Groote Voorraad. --- Billijke Prijzen
PHfOTO'S TER INZAG:E.
Steenhouwerij .
M~armerwerken.


Owndevarkensmarkt.- Doddssuaal.
Nijmegen. Holl~and3

Drakker
AI;PREDO F SINTIAG =


H. 31. de Konininrri dier Sedeorlandon. l


te Almsterda- m 1883,
,, Antwerpen 1885 ,
,', Chicago 1893, en
,, Culragao, Eer~ste Prijs .Eer~e
ineda~ille, 1904-.
Curagtcao, NYaterkan~t Otra-
b~anda.Ad verteert steedsAmigoe di Curag~ao,

Inet sneest gelezen der
IOllRRASeile bladen in
die kolonie.


,,Ilet B~nielgish b~ijzoud~erel icunds is, weldplegiing, can eilk vervolgings-
!,outerudl ui, in de mate der bestaan- verschijnsel, door wien ook grepleegd l
cle vrp::-lichtingen!, te voorzien in. de en wie: er ook het slachtoffer van zij.
verbintenidsen, door d~e Kiroonwtich-l Niets auders kunnende en willende
ting aangegaan. opeischen dlan het recht, is Israel
,, t Is die toepassing van hlet genleen in et~r)it bijondr b ectroken bij den
rrchlt; de! Staa~t, hlet alctief d~er. Kroon- eridro e eh nbidn
stichlting verkrijgendle,mroetook hatar triomni der ov-ertuiging, datt iedere
passief overnemen en de in Hcelgif te aanslag teg~jen het recht ieder onzer
d~oone uitgtven niioeten door Be~Igi; nadeel t~oebrengrt.
god~ragen wordcen. Daattrenboven, veroorlooven wFij ous
,,Enu bet koloniale bijzondrilr fonds a an eenige~n huniner, die door eene
wordlt uitaluritend betsteed aun kolo- w~et, clie w-ij b~etreuren, met schade
Iia-le ultgav\en.' wordlen bedlreigd, in herinerinrin to
A~ldus tiet ,,Hhl-. v-.,l Antwrpcn."? bre ngen, dlat d e o reach t~vaa rdligheid
De lib~erale ,,rud~p. Belge", vluch- likwtijls niog goede vruchten \-oort-
eig ilit resultna:t van de oudcrhanIde-- breng~t, orndalt hot meerendeel der
Iingen dt~repri~ reerng et den k~oning mlr enschen zichi eerst op~maken tot
besprekendet, breng~t hlulde aann minisi- liet~ ooede, wanuser zij r~echtstreeis
ter Schciollilert, die zich, zept het brlad, door bet k wa~de ~o rden get roffen
met groote! loyaunteit en r-ed tact, van~ j on dat \ reles en: zorg r-oor hunce
zija delicate taak h~eeft ge~k\eten. v~rant woordel~ijkh teid ontiv~askt die
he ri to~te noot... -- 'oueec
FRA~NKR~IJ K. tighieid in haar i, 6mftocht to, stui-
ten.
Mlen heoft dikw-ijls aaui de .Ind'en
\~la hlet gehlalrnaste protest, togen verweten, cdat zii in het algemtean,
lie roocfiv-et Houiind- in die ,,L niive~rs tiet~ zoo gLehecht xiiin aani het~ re-
Isradlite l, gev\en wijj ondersrtnaunc publikeins~chle rigirne: dloch men beteft
resume~: oueik ea.Ten rerste, mudat c;
Het schc~r~iji-en bGrsint met die redec- Idet Judlen, ls a1 llle burgerstI, het reebt
nien uiteen te zettcrn die r or to hebb~en, deH politieke bclgin selen to
heb~ben geleid~, de Isradtilieten to dloen brelijdenr, diei hen1 aautrekken on ook
p~roteste~eren tegen ,.een wvet, dit ornlat zij zichl beschertnd ger\oelers
[irldirn dlefinitief aaugenen n,!P1 zlonals clor de beg~inselenn dfer rep~ubliek.
zif voor on~c lit)tis est rsu- at~ dot r~epubliek y~our onihet
tan~t nog~ wat Inleer ve~rdleehlbeu~l inl ic~lea va~n r~echtv~~rounhitf held on broe-
IrankiriikI b~vrengen znl; dn sl~ocialenl derslchanp vertegen ivoordigdte, ziju w\ij
yreds ne inee rrrcIin ge-var zal Ibren-rn: mtc' ZooveeI liceflet onI vel'rU\t~rouv tot
!le verz:,ening tulsschen dec Fra 1.sehelc n 11ar1~ gSegaaln en gelooven wij in hanar
zal beltnllemmrtenl en tenslortc te r~ees tl toclokomst.
:-cen~r allc anirslagen u~p rechren, dli~ Zeke~r. uiet een v-oorbl~ijg;luade en
latler'eenr tor nu tore vo~or. Iiilig on, hierstelbare fout, zal1 ond van ha
on~selllledbaur~ hield za-l rechltrao~rdi. lo~ssctelworell 5~tar wij ziilleni toigl
pe~n.) elkl oindien de Seniaat us
l)ize redieuen zijnl de !lger~npene be- Ziijui huncge en hel llere wtishieid. a~n

ker rrlr;]eebtsleerde tegen Brli~iand's op denz; ve~ltcrleere w-eg is ~en dat
IPOufZlluhige @~l~lirenl W~eb enn Inge- h100 vOOT h;aaf VRUl 100 allrlefloogste
bra~ucht. belaing is, deni wil der dfooden Le


negin her licht gesteld wo-crden.l gerinchtle, bij ha~ar de besdchermnin
Weclk rec-bt bee~tft e zeget~lbewanlr- fi elr \vi~lseid~ vidtl. t
d~er', die vourl goede en str~iktir nit- Als de home,~ vrlergadering hie~rtoo
.,oPurig d.er w~ette~n zorgdrag~en meet~~ ov-crg~ingc zonl zij eten mnwer\\cn enl ze~er
an in den~ gangI \.an ZakenllCI der S jus. geivaarde.llcarde dlienst, zconals zij er
stitie in t- grjipipe, cen hiot? kain men reeds zooveel bewezetn heeft. aani I' ra-ink
blet rech~t.-r; nedCigen, C'ait t'enet w-r rijk bewi\ijzso ea zoo zij eten ni::uw
mtos~t wodnt(reepast onres iier vredle en een gerzinld.

trlu:nerugwelrkend k~racht berzit?, D.ie Irenht fei tIr gSera;l is de pog>~inz~ ectlehoedlig
is niet te verdet~lige:i eai u nadkeikg~e nen e
alie retchrt en Zll zls \-~l l M:` wett ig- ga~ller~ing van \qjzenl weardiICi. I
heiJ.en sebtsschijbearto vr. Wt un~s betreft, \velke oak de be-
-lelizn dor oph me, wr~r:an slissingY maige xijui en hioe smarte-
Zeus do mnetlst piniar elspre- lijk bet; onsi. ookl mnovet va~llen aau
ke tndhe11 id i ien ste\.ice~t~ en waardlic ig mannf lteu--di ew Fij wetenda ( val;\~n goode rC~;
argumenlt!ts sinedlen kan. wvil te zijn (?) waslrhed e~n \-our te

zichlt~iighidcdlee r niet, ~roor terug schoon d~it one~ ook ondankslii de
sich~ri k t zulk en'I rschl:uuwspe'l opi eent tijdstir,, n\vaarapi wij zulle~n altijdl gescha;ardl blijeen u
(i( eerbled~c ccour iie molr;ailit \t wear- ;aun cle zi die vani hiet reeblt en oit
lik it ogro iten toocneecli, beijv-er~eni ast te? toonen, zoow~el gis-
ite \-,eirii, doorI cle ritroerende man~chlt t aviien en mergen, als heden dat do
tiasleheubebrle to dloen kouwn r(wwtpoiika 0 arei ot a
\vesemwrkieik tasisehenblleilt e i n; \-o~uratziendl to zijI!, OUiverander-

ritio. \F~r ;iest n or cl;ia nliet y~o..r, Ofj ho wj e optioii~neme daut

(Ic as .i;:hte steedls meerC'1 tP down~l SChem(Iert, liet d' eactni
posc,\c, s e veheid a~ll~ )tes hepri own red tot brijuschap,, to zien
Wan on tri tls geont' ell;;(l belersal, "CLenI il~lo sCtlr s inee~tr' al ineer' ~ alle Wl

genrThouden f? .\lua;r lit~ spcel ib i inzienr, rlat de strijdl der secturissent~
ten do inlmo~l;tiraiteit inl have-e ma;ter pui t tegen~1 alle ,godlienstigl.ti level

I~eer~en, ana~rir in poc.litie~k niiers de~fi- tevenr to v-erzetten.
nint i ondewer fomue dr p. it e~lel, hougge~-Srtem~d enu vrijrnoe
litekishe ,,10li mhi.ers ib."djg pro'te~st legrt hliervant SC'hitterend I~
W~at gebruikteII nikee nog iiier to'
nll\avaarde~ n inankt, iS burt flait, am 1
Jov nwcc~terdierhd der reeb~tbankekt n inl
Ilezel !Zoallllersr den nauvragert gelijk itigszondea IJIetied~ecingen,
hebbenlrl eeOven''~r tegon~l den Stant., dii
no~l~ -, Insrukusaede van zijin
mui~ch!t tP~ege alle beginsec~l e~n v
i. pub i'tlier; rcc~t. in. eunel rehtrer~liikre COKit,~tLETC

Lgon, zo(o teveoins !uidehljk~ antomwn.tr;-iL~i Il'liJll~ jai~~tci i ~ u

I~P t,/( rs10itllit!ivus detl actit~e die h~igado de buL
zcv e rto it ~ k e rs ; rlotoitrtr h a v a n -n e : ul a~ u ep e nu e ult e n a bs ol u to d eL j a n
zouril hebe lie anctionneerd
wet- indus a ave vonouts c llonnaural del acute;t. Estas are
I~B hU1 'I~'llid ahlusonigrd i' :-uiiclad e on
nun va e1. rit e oi e d>-incu Uija mis fullidad~ quelt las tras ,
lbbrinet r nnhUO deiuo lat p~~t~resenc eue tl ac'itede ct
li~ e rup 1 ] e Lbe s vole it~irg va o ei Ii ga: c u, q uae p erenui c n la
ultriep:. ou itaenm to ll i po ta emul~atea~cida1 detl neeite po1'


illcle ;u L1JOICj~ll~)U. it lljlll~.;0li
anomanion zal~s~ menL Ilplitsing~cc bre, hi

i. "t I~t ne sltrin c!l;hl.ki i~lt )h~t i1 nuou~s;1 se live de ectoic can inks ta-
melitisch o an 1arg zo dt~ u "a apidU z que la de
61 rept I i tw~ij ke < 1 0t hebI L ria e cit ehiao
Ilndie i vocan udereljk wet nr~uiet de uneltao~ cotee, apr~te de so I
lIad is1rass3id n~er, dlio dlit ,schrii-" tell~~l \it 1 trdcp~t ittf- n I0-
\.en, zeer zeker niiet. rot de viih:udeli oL'"trus emienbosY naturaltes q~ue son
de rpulik unongreken~l- I wor~- par''te do~ su compyosition orgullca~,
den -de doddoer, vaarede e eistenl en calutidadlces taninmin
b~locards alle~u, dlie hiurnn planluen ill tutieue peqluenas, qlue es ipsbe
de e s~utra~~lchte onscha-tle- que n~i gu;ao de ellon pUeda; ejeccer
liljktte tc :; inte hles[i tlps Hoct .Joodishe~l urgaH n schrijit (6.10 Esy evidenite! pues q~ue el aceite! te
Il og. ba~c;Ilau es.z onI a~iloenlto y no0 ulna me-
,,1siriel maiet dloor ziin leer, zin dlicinaL v- 'l" todas sus virtudes alli-
tr~aditie con z;ijo hist~orie een lifkeer~l menticius~ estdl en las grwasas qu~e en.
con eeCn Aschrikl.j hebben v-an elke ge- tran en su composician-y3 pIor con-


siguien~te toda~s las preparaciones~
qlue p-re~tenden estar hechas de los
pr'inciplos activos del aceite yv que se
ofre~cen comno sus sustitutos, sonl pro-
dluctos frauduleutos de la especula.-
cion mnercantil y- del charlatanismo.
D~ichos preparadors no contienen nin-
guna de las prop~iedades outr~itivas
y r~ecoulstituy)euente del aceite de hi-
gado de baeatlao, porqlue calecceu de
lt graLsa, que en la p~arte dlel aceite
quLe nutre y alimenta--su composi-
ciciu tiene mucha sjemrejauza cou la,
de los CUOCKTALILS- y sol use pue
de en acasiones causal per~ju icios
consider~ables ri los ent~ermlos per la
graln cautidadt c de alcohol~ l ye i 0n
c~lublenlence! continelen-y otras~ sub,-
st~anci~s nlarci~ticas, coIluO el sulfato
de erscrimina.
Esa~s pr~epar~aciones, q~ue se dicen
conretene los pr'incipios activ<.s dtl
acetite de hi~adio de bacalao, son es-
p'ciallnt~enene pe!igrIos;IS pr
cr~iaturas, para los n~iiios p~arat l~s
ji~reuetd y' sefIorast~ queueslt~ po1 su
rlituratle~zat delicada v temperamenlll~l-
to especdial no puedea~i resistir silu
grandesJ q.uebrantlto~s pnrat su salutt
losr elec~tos dcletetrios del alcohol, de
lat eStrionilia y' otrasj subsYtaneias
energa-e to de Higad\o d~e B~aca~lao c
insutitituible coinio alimrento~-c ~ulo
uu reconlstitureante poderoso de la
.cjangre, de los tejidois, deL los nerv-ios
v de: los hluesosi-yS el mlodfo mi~s ra-
cionail do atdministrado,io segun lo ia
pr~obado lai exprsurienciai doL ninis de K)
uiosc) y segunl la oUn)llOn untr-ersal
de los nSubicos, asj la, I;111EiLc ION DE
SiCOTT1'' qjue: etsi Co~~cmpueta del atcel-
to rin/ ~ur~o y de oLUoS ingre~dienl-
tes que auinlenlt n consjide~rablemevn- -
to la elicacuia nu~triti\a detl alceit~.


Adver~t entien.
---------1- --------

B~ekienllmakringr.
1)e ver~koop va ZLVLEN G
1)EXS cn JUWEE YCOURWEIt-

Iin;rk van1 1'"" September 1906 tjlm 28
IFebruari 1907 wonder
N' ago 3TV tim N LVIOS. ~ y
za-l plants hcbb~en up DONDSII:l)AG(
tion 2''-i' April a. 8. en volgiltendeon-
cleriagren.
Be~laughl~ebb~entlenl worden~1 ver'ZOCht
detll v-erkloupi toL vUoorkomen,~I door de
nauziLL ering''l de.r verschuldigdle inte.
resten.
Curatlao, den "i:9"". 11slrtt 1908.
:De rFoorzttr ~


Lirnparbd ceb lo

1 eroIene Comun.
/i( L


Libr de ,


Exp L~llo~ US


I1UZ IA~1PNT~r.


ti-'. ofF


L: i MAN~~-A &l IlAI(TINE ~
r;1V YORK:, U. S
,e v'entr, Por Las "Voredlt uwe! kinde~lren me~t. bet
ZH~ives, Vr~i van alle scha-.


dtelijke bestanddleelen,
op~ ASC ENCI ONV emzalen
~Bijzcnder~ gesf~ch~ikt vo(r KIN-
DFrIEFlEL. Onover~trefbaalr tot
L1edlen op Curaga~o in FIJNPHEID),
ZCTVERHID, 6DZ.nZ IS gezondc v).>r
.IONG eni OUD, ZIEKiEN EN GE-
ZONUDE. LRMIEN ENL RI.JKEN.
Vraag om monster en raadpleeg Uwen
genee heer.tspe n.

Vekr~i 'l>gaar S ec its l.8]
;1levr. dei Wed. I. W. VAN DER
31EULEiN, W7itcte WeTg, Otr~abanlcla.


Mlrt. Apr.

30 27
;E0 27i

1 :-30
1 30O
3 11. 1
6i 4
r o,
'7
Si t
J3
J
101 Y
10~ l'


AANKONI)JST TE

Ior ai re...............................


Curalc;ao............. ........................
lIo nlaire........ ......... ... ...

St. T~homast~.................~............
1A. lart~in ............. ...
St. IEust atu ..................
S Ikitts............. .....
S I ulst at~i i us..............
'S.la..........................~...........
ai. ~ r rtt n .. ... .. ... .... .
"" "'"" "' "" " "" "' **
13~c a n h m .. ..................~.,.~,~~~ ....

Cur al;t ao................... .................
1ouiaire ..... .................. .......


colrat;ao.................. ............... .


Alei.


Jlaandag, v. m.
,, n. mn.
I indag n. In .
~oesda -. r
D~ondl.vm. oinm
zzn.m. of
\'rijdagS v. ro.....

1)in~sdag, v. m....

W'oensdag, v. m.
D~onderdag v. m.
,,n. m.
Vrlidag, v. m....

(f culrtamidag .
Zaterdal' em...

Woensdag n. m
~ondl. vm. of an

iiVrijd. vm.of nm.

) Vrijdag, n.m. of
% Zterdags, v. m.


111

1'T
17


Juni


15'


20 3; 17Ii "Lt Y
:SO 3 13 9
i, I

Aprd :( 1 Alei "
30 13 27

ArI 1- 1. io


V:ertrok; t va;n New\-YouI~. .................
Ktonit ann to S-u I'he...............
Voertt v~;anA an.:................. !
I" oe ~t AttO tc ;un~. ........:::::: .
li,;rt~rekt tan ~'r. (.ll:~. .............
amiit ama te (r.;cK 1'1ana 0....... ..
lartickt van ,
Doe~t La (;Un'aanR~.................... .
,, POnNCE ,, ...-...**.
S a v a ,, .............
Kurlt aatn to Nxw~\~ -YORK.. ...........


Dienst8 tusce Gra e rcib.


Photo fa hische Inrichtin *
Soublette et Fils,
HOPPHOTOGRAFPEN
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs