Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00019
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: February 29, 1908
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00019
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 1 MBs ) ( PDF )


Full Text--~ II I I r II r I I ~srr r~s I
---


CURACF


~ -- I I I -- -- --r~----a --- -, Lsl I I J


-r se sis


_, ~_ _-, II r~ I II r


_~


laI rc anntate! tien jare~n is (am~i tl
o a11P1~rene dler wnone ndlee P
<1 tweede nnwi ndsche oiilandon~: rennial I u1

Ine idde~ncijfer, v-iermaal wats zij
rntFPFr pn v.ijfmaatl hooger.. Iene ge-
I`'gl~e dotii.1glUgr wasl oLr n et, en e-
enm~tiitii eenc! helancrriike~, da~n a~ller1
I 7. Otide de ev-enbcdclde njf
i~rarn ziyn puit de vie~r laLtstee pt-
rrn agraplen.'

Als~ "'randbegin rsel, wanrop, alle bc-
rtekening~en bij dlezo helas~tin(,herz~ie-
nine gebseordl werdien. is vas~tg~-
stelld het gemidd~erlde etifer overr do
lanitate v-ijf jaren~i tijdlens doi brner-
kin( der outwcrpeni, doe jalrel 1001~-
300. ent open~ve vanI do olhro~ngs't
d er belastinge n godrendshlan~!(!!Itstr
!ins meot in do~ze hesehocuwfug ~~letiHsclappelijk Allerlei.
- -....
I)ur 8sten O)ctob~er in tol Woml~en hiet
g~rct Hte eiin mest odrncrll( krln kzin ni-
~renges~ticht van Eulropar ing~eivijdl. Ilet.
ht'mt~t op eenu heuvel aani den buitoni-
ralnql der stad mlet ee~n verrrukklijlk
rrizichit ov`er do omgoeving rDat had t
iki reedsr gisterrncl io, wan"t ~iit toen
iR zo~oeven de piPchrtighecid- bijwroonde,
YesI er zoo'n dfikkle unit~, da;t men I
nu~iivelijks een Ilu~nl youcr cog~en zien
1;t .1 een mist die golukkigi laterr op-
rn zoodlat ws)] nog eenl pral;chtigen
ba kregen. Het kroonlandlc Ne-
clrDostennijk heeft diep in de ~beurs
:~~irepen om de nieuwe ,,H~eil- und
f'l~-anstalt fiir Geistesk rankle am
inhoif" (aldlus de officieele naan)
tnmodelinrichitinig te maken,
;orbeen d~e geneeskundige bor~oemnd-
j:'fl" voortnan hunne studiereizen
t t-n rihtenen die waaLrachijolijk
tatIlr~ijkn watefnachappelijke mono-
oth'riir zal uleltidingR ger\eu, zoools
ai' rl Iecds eenr verIscheen mu de .,Physi-
schueuoloischle Wochenachrift"
' I lanle, teen any11 de bekendlste in
I! tschinud11~ vcrscfinrende psychiatri-
''! tijdeeblriftel.
w./s rall feestllltumumer v'an dit blad
.ajlt et ge~stichlt ,,einl Muster filt al-
de \\eelt' genlolnid,, da;t in al1 zijn on-
'' !oln bet \*olk~omienste oployert


11oed~errland to dekken is. W'anneer
dit deficit niiet door verzwa~ring van
den belastingellrlk zali wvorden waeg-
gernomnen, Zal1 juliSt Cen geClvoon a~c-
1'r'S, waRlnneer beCt outstaan1 m1ocht,
hiet eenige iniddet~l daartoe ziju."

Fl;?t deficit, te ek door hett
JI10edier~nlland, leef in de laatste zeven
julren te~lknea hoog, en v-ertoonde eer*
degr eeni neiginc) oim to stijgen da~n omr
te dalen, rnln~r clit kwa-;m niiet door~dat
de inkomnstenm der Kiolonie zoo stork
vermninfledrde, dleze waren stteeds
stijgSende! geduroendt mneer daun \-eer-
tig jur, iuar mdat de uitgravlen
st~eeds klimmendcllce wa:rcl. 110 K~olo-
niale Hand~~ biecft meierma~le~n togen1 dir
verhoogenr dler o~udet begrootinga;fpo
:enl enl het inv~otle l -ren Ilean Tt deuIveer.;tic'

gfewaaral\-rr~chu .Yreidenjur dleenogwedl
Ilez Iirliegroing metrc uizendrl \en doorl;r

dloor hoit rntorlikedg
v al l v a n~c~ j ten It nll,~r~ rrie g ee n p o s-~
I w rra ho no chde nioodlz:1ke.
lijkberid niist wats beive~zen. 17e Roadi
ach~tte het alsP zijn pliCht stee(ds ti
watken t~egen ounultte en ounoodge~~
nitr:1ren. Niet aan dea K~olonii:alt o
l2inad ligt bet, dahi haZt deficit, r
cji;ekke doo,~r dle belestincebe~talleu !e
inl het 110ederla lan, niog zoo groot is.
Itait dfc~icit zarl slPeedigr hee war


! wel besfist zal kunnlleal wordren. Auni


rlekome nr ,11 tetrwi decore\c~l]ti ladbuw rogre
heid bePhoevenl to wotrrdon; ;-o:r~tuzet.
Bl~ijven de inko~instlteun ast ijgen ind e
toekmc~ust, nealijk mcl;n magr aflebilpr
,,it eenI v-erlfci deni vnmeetr dan~i \eertirr
jauri. Jan~I is dlit defin~it, zoo niet to-
tell opgehot~ruden, toch~ hinnen atfzien-
ba:reni tijdl to~t renlr minimum terugr-

.11nar dit alles olnder eeni nlocdznl-
kelijk to vel~rrlle~n youi;vtrwaard
I):it doo bt~ liest r der K-

clen. dwit biet~ stjger miiurdelren
stitutn cn courzan~k Z~ulliin zi~n dtli

Ibit Iluatste no w~orrdt ailgiimleIn g~c-
vr~eaisi va;n der ve~rhalngng e n

, ver~t dua~rdoo~ r zteker lijdeni zullenl
en! stterk~ nob1ternitrraawu.
Al ntae dan e op~brt nSt der
undfre nieuwc h~ela~stingen, volget s


of vermndein ngl~~l van bnstingen
Ungreno~eg r~eeds (ronde n zijn.
W\a:1rom dan handtel eni scheep. -
vnal tt bloot gelsteild a zulk ccn
gerna;~~rlijke proof ~als \'lrhoog~ingv \an
inv-oer~renhtltl hoog~st wearschijnlijk,
v-ulgens het eenprll;ig oordeec~l vanl
de C~urneaosche! Kamters vann K~oop-
handoc~l en Nijverheid~, van d~e Agen-
teni der stcoom~vaa;rtlijnenl vanl ~e
No~r~inrgdoeuden op Curanc;:o ag
meen gevrreest~ wcrcdt to zullen ziji?
Is tliti niet to veel gewivangd! .1a
hiet liestaur een gealik roef
rineinn, var n naar hlet eenpa-
rig geroelor- va~n desklundliigen ge.
yreesdf wordti, dait aIchlternuitra~ne va~n
handi~el en schlceepmar~t: or ZeLer maril-
schlijnlijk he~t ge\olg vonu zal zijn.
A~ileen in deni niterstenl nood m; g.
zulkl eenl proef gewauga. '~I
E~n in zulk eenr nood~t verk~eeren wij
thalns VOlstreklt niet.
D~e equ~ivalelltenu voo~r aeh
lingen of v-~iiitermi nde .cringen 1 ziju et na

mieen~ ge~loo~fd~ worJk, dat dr prog
sttel de~ter niene Debtingeen uiog
s; erk zullon men Icv 1 n. \'!rhlo.gi n w ,in I
inlVOurr'echltten, alleoen ter wll7 can; do
nlood~ige equiccalentc n Iroorgedeclld. Iehoo! f i
dus niiet t \o token. Deeuiae-
teni zijni er redc~s.

., eti komnt wenschceliik voo~r tedo (1
zer1 i'ltatse~ heet oll.ude.;(lr sh ld t rcoll

volsons~~i. ee beol Welse son ala

dlen oecronomischlen toetatnd~, tteirwiji
do belalstingarluk dex!elftle blijFt? im. -
mecrs wijl hiet stelael hletzelfdet is,
Rleed~s hierboren en inl underc om -: i
hoct B~estuur uitgaganoc? stulkken i

hert nireuwe .seltel tli cnli: wo'r dr h~e.
r~eilikr -, wnneer, zoo:ls wonI \vrge h~t
lIestauur ges~chied~ is, tde g5emhidellden ~t
over~i teen tall jarien undeltr bet b~e.
si~tandoL ste~lsetl tengrndlg vo.
deni genriomien. G~iin menri het gewone lc
accr~es deri middelen zonals bovecn
ge~le~ken is, kan hiet neerei niiet Pens
geoo gnoenal wordenc~l dliscoi-
t~eeronu bij eenie hetrzieningi l als dle on.
dorw\erpelij ike, danit zoiilet do niini
fciteilik zijri eenie criltermindring van i
do~n b,~lastingarluk.. 1)at is ninunelcr
de bedocotillging l der hezininglll getw~-1est
en d e undrfe rge~t eekenIe is or van~ o ver.
tuigdl, da~t ditoukl niiet debeanelcl,;lr~ig
zulk ee~n elang~ir~iijk~ dek~it douir h~t


eilandi C~ura<;aio ce z:r lage~ op~blrenst
vanr hot jaaur 1000c -rl, mean tr dezeer
booge oph~renlest v- nl bet j~ur 1!)03
niet, mochrt mede~ tto .tn, terivjl h~ij de
eilatnden En~t tijdvt-; eerst workel;lijk
h~egSint bij 19)01 enr r0 ndeh-
rekening~ iordtopg~ iometn, zallen cij
nu maair eens hiu -:- n bschocuwing
latten. .11issehlirn a ch~inddre dit a~lles
we}~ ite voordeaelc ad-r i lalst inghet;ul~rs.
Maanr, amn no~ wear i, ons verbaln te.
rug to~ komnen, bij a lchi ann
der oph~rengsten a or 101 195
blijktt hlet zonnekl a~r, dat van~ de
voyi jartlen slchc~ts een, al on hot
jaa~r 1902, benlede hiet midden~lcijfer I
blijft. WTel eua raar : musr,~v-cijfer dus!r i
D~och dit dnalrgelat :I! waLlnno r mn t
z!pt~ verg~Lelijk~ingF ni I, hoer~kt tot do :
b~ened~enw~indcschet 1i ndlen, Imu~ir ils
basis~ derl berek!enir-4 van e~en bl~AS-
Sting~her'Zienlingb vloo de gehellcce kolo-
n~ie, \vaar~bij cenlhei!c anbtIe~s;~latnoo~r
alle cilaindoni der fi heele kolonie op
dlen \'crge'onld sit;-it. ook de op.

danl mrieet men81 welr < eglijk to~t; d~O g
vogteking ome da\t, owt s~leet'i:
G~n erlgingin 902een gerte-
gele, eingrike -;;igingS to conista-
toeeren valt Iin lit vijfjnrig tijdva~k
1001--1905, welke stijgSingri: ag be
ltngr~ijki isr toogeno;:nen in le ju~rea r
1000)( en 1I)07i. Da~t !rie der vier \-oo-
arfgal:nne jar~en layrI opbrlene~st ga-
Tenl da~n hiet, gami:tldeld cijfer van i
1001()-1003' is wede_ een pra~chtig5 10-
,wijs, da;t de mrirdel.:1 siteends -,roo it-
ga;~nalo zijn. \\n;1~re e yourgnantlii l

Ifers onoms~tootrlijk rann, da~:t de mid- i
delen stencds stijgen.
D~e vr~ees van den G;ouverneur \-oor
eenu blange~tl~iker d~fictit dart hrt, reeds
lbestaande. lIonit ons dlerbialv-e vol.
komeI~n ongapondlll voor. Tegenol vetr-
ineerdering \n delcicit te w~akenl be.
schouwt de Gouiverneur als zijn p)lcht
en meant dant de Rland mlet hierin
\-an oordeerl w\ezen za-l, dat mlet do
kolonriatle finanrciio zeer voorzichitio-
.e-halndellrtldient t~e wordeln.
O~f de Htouverneur zichl echlter zal
snlogen vleien met~ de hoop, uitge.
sp~rckenl ini de .1. v. Ai, de mnee lderherid
vanr dleni Raud d~or zija red~eteer~ino-
ovecrtuigd to hiebben, zo~odat wedo r
een rne~erderhleid in den Itrand Se.
ne~iigd zal w-ezor~n edle te gan1 In et
blet, U.ntnerp~ en de! algemneene irlnetr-
rac~lte! n to verh~oogenl tot 5 rf be.
tivijfteleni wij tenl sterklste.
En:r waai~ro zouden zij datt oak?
1)e! Handic bee(ft immaers. uitgerelkend, ,
dat de equii-ivlenitenl voor afsChlling l~S


12,000c gloeilampI~jes ver~lichlt en do! t~-
lefouischee cenitra-le is m~et 300c p~lant-
son ve~ia~rboden. In de keuken km~ Jo -
gelijks vooi 2500( personlel gekookt
w\orclent en1 in~ de? was3chinriichti1~ ing ka

den grereinigd len o-estre~ken.
Ilet gestichtt isj voor .3 cattegorieen
vanu patii~uten b~esterudl, Iil. vou~r on-
wevleeslijken, \oor hetn die nlog beter ~
I;unnoic n waorden; en eiide~lijk vroor he.
taliledenl die inl cen sanal~toriunm wor.
dlen unldergebracht.llrt IDe ruiime salert
volor nainv \ermordnric l l~l~c~r l 1 hebe mur-
tolgels, steenren vlbetren enl cond1(e hoo. ?
ken tot verlliniiin e~ vani stof en nmot
sto~ffenl. El:k b~ell byeachikt ove-r 2-2- 1oo
27 kalbieke~t niters luchit. Voor wasich.
;en badliinrichtriingen is ruimn e~zor~d
on evenzoo roor o-elegenheidic too~ li.
chanushlvein i talr~ijke openr of
;overdelkte ad-1ae ane n
terrasseu.
Det wegen tln p~aden, inl dt w~rroote
terrecin anage~~legd, esl~aan 1-12,000 O
vierk. mueteri 300t,000 vierki. meters
zijii miet; grts bezannidI on voor drn
aI~nneg vt n denr tuin ziju 100.O,000
blutei ide struiken geplantst.
flehalve de kerk dite 573,00)0 kr.
wokos~t hieeft, is e~r een grooteo conce~rt-
ein schou wburgzaa-l. Inl dit zoogenlaarn-
le ,,G~esellschaftsha;us" iis allesi to vii.
den w\at tot vermuaak, opte~uring en
atficidin~r voor zenow- eni zielelijdlers
dieneu kan. De ervarringr heeft namo-
lijk geleerd, dat net aileen de mnu-
ziek maar ook het t~o~oeel een o~un-
stige uitwer~kino' op vele zieken eest
AlaardathtIet nittiged~aarbijuiet.verl-


'Ut Blad verschijnt elken Zaterdagr.
b 'onn rementsprijs v-oor ('urm;aco, loir.ArTuba
en de B~ovenwindchch eilauden p~er cirie mnaanden
fl. 2,-- met vooruithetalinT.
oor het 13uite~nland per jaatr fl. 10,--
Afxonderlijke numnmers fi. 0.1i.
FIk1ijs der Advertentif~n van 1-- 7 regels: f0,.TO, ~oor el.
n~l regel mneer 4% cts.


EsF Courant aki ta sali toer dial Sabra.
Su prijs di abonnemnent lta fl. 2,- p~a tris luna,
pagA padilanti.
Pa lugarn~an foi Curaeaxo, H~onaire Aruban St. Mal~r-
tin (P. H.), St. Euista'tius i Saba ti. 10,-- pa ania.
Cu1 numiero sol fl. 0.,15.
Anulncio dli 1 rto 7 regerl f0,510, catla regel inas
i4j f cts.


Curatyao, 28 F~ebruari.

\genteene v-erordening op den
in-, uit- en doorr-oer
en de accij~zen.

II.
In de MEORE,~or; YAN~ ANSTwooun lo- f!
zen wi :
.. Het giemiddelde opbro~~renstilg'er d~r
blatinen \-oor dfe gSehoele kolonie
i b~liithus den slot-tslta'ntn hijlaw ~(
A. <14r Jltem, v. tool. tot ourtw. Ir.
Sf411,600.-- Trekt mecn tlaarr-an
Ijto lulnstingen uit de p~hoshlan t -
entginningo w~l f?8()00 af, dan blij3ft
< ve~r fJCf0,80)0.-- ern \oor doe benl-
'lentt. ivelandoni f370,20!.-- Alet t1en-
onflL~ aftrek; zl ien do opro~~ngs te~ife~s
'ye'' de laatste 10) jaron geiv~eest als
IrnaisaangewcT~zenl :


H-et middencijfrlr f411l.,C000is, vol-
pens H~ijlage- A\,' dat dcr jaren 1900,
190, 102 194,1905 voor het
ti ;land Curagnrt, to! zamen met dit

:;eF oilalndel.
Hloe is hiet nu mogelijk, behzlve
11o ophb~tronst valn het vijfjarigr tija.
1 ak 190(1---1005i, daarea~oven oog de
e phlrengs~t der jarenlR07', 1808, 18901,
JunCo ( 1)0.3 ook voor de eilandncr)
1906~ en 190(7 to! gaan~zl vergfelijken melt
en mid~dencijfer,, dalt niet het mid-
dencijfer is deter jaren ? H~egrijp~e
da:t wie kan E~en beele \-reemdle soort
la erekeningf is h~et zekfer.E
te~chi hosluit de G~overnolur: TIn die
lua:tste, tioin jarnft is dusI (inaS
it koatelijk!) de opbrongst ler g-
wvone (Inidde~ltle op dt b~ened en w~indl-
R!,-he eilandcin ceumr\ al onge\erer ge. -
th k geweest an;l evenl ~comeld mnid. -
c..nejfer,, viermaa~l w\as zij larger en
v fmal oogr. enle gle~rel~le stij-
4 Egf wasi er niet eni evenmini i ecine
c! r doP evCllenhedollo~( vijf jaren~t ziju
j:;ist doI vier latste jarenl begre-

A\lsi wij ze~lven hoct optgcageren lijstji
t)ll as naanr, Zeie w~ij, dolt n~iet viji.
0.381 maa zesan1 e opbrengit
lionger wasdacnh Iet utiddencijfer. H~et
jna;r 1001~. nl. w~a de op~brengst dier
boned~,cenwledclcche~I cilalnten f37~9,852.
of nrogL f83j hogr l et mid


? 4-(,:I.772 hedrllog of necg f D'T2 hcoo

as opbhrengst; der grebeele I lonrie:
402',tj0; reden w~aarnt wij deze op-
brong:lst ook hrougernloemeln ;de ~oulver.
neur11 steilt zich] terrB~eden met to ver-
khil~ron,,anthet l(icgier-eer glijk wwe."
liij duet lhaiste ldukiekn
meltn naituir~lijk; 0l ck denkenl, datt~ bet
dan mnissehlic n w~el wait muinder is
gewerest dan~r ho~t middenrtcijfer, zoo.
alatmen an bs!uiteni moiet, d~t
do pbens in holt vropvn
tionu juarl viillmmall lugarI en ook vijf.
nlr-~i al ouger was d an het mlil-
cdonetijfer. Wa't hleel mnoni zou ge
klopt hiebbe~n bij vorgelijkingl~ van do
ophlrengszt ove~r 10) jren mt let
m~iddenccijlfer canl cell tienljur~ig ida.
rGoochleleni met cijfi'rH Zullen1 wi.j dit
manu Ir heton. W~ij \iretenl niu eerrnml l

nua8rnog, wel verivezen wordtt, dat iet
mniddencijfer f 370~lZ'j,20 Jor wom~ith~lelde

ktleino oura~gul inatiigheid dati vo~or. bet


\one nonr tlPn Ilnenrsolcmitiken gee1St is
uitgerondecf n oin hect lijllen~ der In hun I
gees'tvrarning~,ens gekrooktllte pautiiinton
ne~g zoo dlrnogltik mage,~lijki tr dIoeu
ziju. I)eze nitbunthgo~ lof wordct ~e

rjcthting bcstaa.t mti 60 bulizenl, die !
10i cen park stnanl vanu !)70,000 v-ier.
ka:lte nwctcr, imarrannll 34-l hiuizen youcr
ziekeni en 20( halizeln you~r ie adm~i-
nlistr atiee enz. b~estetud~ ziju, e;I dit al-
les om~lrinlgd is doo,(r elen mluur a8n
4200~O awltetr len~tc. D~oor het groot
ano1Ital gebouiven, in~ w\ier middfen oeen
tuourie keepel~lkerkl stan~t-, runakt je

herg~ geb~ouivdeo stadt, dlie elke vreen-

ste srtationI v6i6r Wanonrc op~valt.

in tuinenll stuanI, evtrteVnltl 518~ Zalen

makckelijki tot 300)0 ve~rhoogJl kan
w~ord'encrll~ undt do adminlis tr~at ie nof
400(,000)( vier1k. meters terr~ein vc-oo

er dusi Iruiitute in ovecrvivedl is.
Hoo gr~ootscheepsy die inrrichitin~g is
outwolrPen aiet mecn d;1aruit, int ze
20 million kir. gek~ost~ heeft, behalve
het sanato~riumu your weigSestehle ~a-
tiiinten, dat nog; 5 mill. .kroneni ver-
eischt. Uit die cijfers en ult. d~en om.
v-ang vanh~et t~errein~, kanm en zich
een denkh~eeld muaken vanl den reus-
achtigen opzet. Daarom is tos ver.
binding van die gehouwen en ten-
dienate van het bluishoudelijk behieer
een electrische tramr van 9 kilometers
aangelegd~. Al die biuizen zija m~et


Ben~. eilanden


Geheele o,


1 h!)
l>lcr
1000 i


..,0.


f302.30~u f ,
3U-. ii.-
370 ) b.- 881.02. ---


geten is, zitet menann~:1~ bct ,,K~urhlnns",' eudel rtieve l ol,~i~e 1 a 'ueent
dfat meto alle hull~~lpnuhlleln \-oor dec \.3'orrll~ i~nt f ~i c (r
moderiie t herapie, voor gonelesl; u nd~i-
dlen is r-ooiztrie. .irt,~ '~i ..I .\~is\rkulec
Het niidelpuntvan de 0 gehouve -biner le Ke~izer bt] dle plechitig.
Iit i~cel'"tv~n eti) e~ri: hea~l \vervin(~ hett Tol Demui wetrd anolr-
iven wnlairnit hoc-t rnieuw~e gesticht her- .~
sta-nt, is dfe ol htt hioog.-te p~unt van e
het par'k geltlege kerkI; welker1 ver- esinsi h us n i edr
o~ublen~l koepel mnil wviid on zjal iett ik oni lochl zoo( schittevende bede~-
stalspanorania)(~1 zal1 krjeevnl 00 ugr, al is hl nogzc zoo mk.
hij. e kepl vn e .Inalis i thie Iie~t wegh~loven-r. Zittendet upi ceeni

. bileklende' ,.()berboii.urath"l' Otto> Wag?~- luh ordnign a ekr
nrlr decn pro~fooet~ van don moltde~';rrn op, !'s Keizer~sneetf. l~ooreen ander man r
b~ro uiv tjl. Zij is de Perste ke~rk w u;!rop va oeie nueetrmefon
d~e secessionitisc hot kuns~t is toegrepast te er leelstn ,,e~l made man~l van3~ gro
en duar~omn zeeg in~tereussant. In hootfif- to erij ensten en~ van wien mersn we
zabak blestant dit b~ed~ebuis urit een klj egnmgdthtvrtn
mrassief ~ierkan~lten rom, i? nan~ met hiet untbt ge~komnen is, ul. vuoor
Egyplvltischee of Assv\r~isch~e kunst herr- deni beer SteinerI, cherf van het p~rovini-
innert. OpI dat bk k staa~n twvee kor. ia eodedweems e e
to plomp~c tornsu ulet dot twee pa deni can; beer~~lijke dug1 gew~eest~ ziju.
troonsvan ~~I'A Nee-osorjk epo ,1at met lJzeren w~ilskraHcht, ruimjCers
en Severiolus, wanrachlter zich die ver- b tliki en gro~t~e w acr~kkralchlt beeft hlij
mule kepe wlft~, beklroondc dlool, dceze reusell~:linge ilurichtingL, van meer
een kruis. Voo-i~r de inlgang atnan 4pn- ulunkrvn ioee
k~olommnen melt eng~:ell n e'r op,~ in ,e toouag e enpahielgm
styliseerdlen I~vlyzatijnsche jnehogbvnd sai tsme a
k;unstinr~ichting ge~erkt. Zoo zien ij twee jgiar~~ wett n in ht leve de roe-
altaren uit mairiner en vergu~ld brons, pn1a fbtbsutttev
onbreschlilder~de vensters vwa' glay, mio- tvocunga er vanD ziou 0 laren verloopenl,
zalek, altaarstu kken ui t opaalmluozatiek zoodlat mien hier hee~tl wat vlug~er
eni over het altaar een v-ergubullen koe- \wtet te ha ndteleu, a to~riI...... seminige
p'el, die aa~n een Hyzantijisfche kroorn auder landon.C
herinnex t. .ot.
D~eze kerk, vierkant, zoodler kolomi-
minn die mulret n halv~\erwegr met, wit -
mnarrneren platen b~edekt,en hlooger


No. 1261


Zaterdag 29 Fe~bruari 1908.


25ste Jaar~gang.


DI


wlIEKE L AD r


voon


D3E CenAqAOS c E


EILAND ICN


BUREAUX VAP DIT BLAD


llEI)CTIE : WNaterkant, Otrabanda, lio. 223

jl)1 )DIITRTE P~i oloda o 2,Peem

hebben de acting en den eerbied
voor het kerkelijke leeramht verlo-
ren en ontkennen absolunt zijo we-
zen en bovennatuarlijken oorsprongr.
Wel geven velen van hen voor, en
m~~ogen ij het zelf ook ernstig greloo-
ven, dat zij slechts door bet stroven
avorden bezield, on de zaak der
Iierk unttig te zijn, haar in de we.
reld meer tot; eer en aanzien te
brengSen en zoo relen mogelijk voor
het REijk Gods te winnen. ,\1aar de
Ker~k kan men slechts nuttig zijl,
als mnen haar ge~hoorzazamt en haar
tot leidingr neerat. Slechts w~at mnet
haar eni hare leer overcenstemnt, kan
het Rijk G~ods en de naar heil zoe-
.kenide menschbeied zegen brengen.
E~r zijrr tege~nstelling~:en, wnelke niet to
over~iinnen sijn; mnen kaln den Chris
telijken geest en dlen v-an G~od af-
g(ekeelerde wrereldg~eest, Chlristendom
en antti-chr~istenlo m, waairheid en
leugen miet m~et, elkander wille~n v-er-
Zoenien; beproeft men (iit tochi, dan
geschiedlt dit mRnstail ten koste van
bet eigrenl eloofsleven, ,, Modlerne"
mnenschen door een gSemoderniesoert
;:hristetlomr tot het hiell to wallen
voe~enn is vene ve~rgeefache ondernie-
ruling. Over hetn, die den Heilanid op
zulke wetgeni zelf vinde~n en auderen
tot liern breng~en wil, heeft de H-el-
Iand ze~lf het oardeel u i tges broken i
nCij rZult miij zoeken oun met vindei'
(Jrob. 7:34~). Zij zo~eken den Heer,
man~nr niiet daar, waar Hij heloofd
beiteft, te aullen zipn; zij zoeke n met
h~et on\-oldoendle licht hunner mei-
schielijk~e kennlis en miet in het hel-
.clere en volle licht dles geloofs; zij
.zoeken Hem b~ij de w\ijzeni en grleer-
dlen eerier vanl Godl vervreemdnc e we-
relcl, en miet bij de door God inge-
Sst~elde onb~edriegrelijke leeraresu, de HI.
Ketrk. D~aarom vervult zichi stecel 1
;ian hern Zijri verinanendl woord:,,;ij
|zult M\ij meict vindien".
B~ij zulke en soortgelijkre, ook soi-
tijds bij ons voorkomende symrpto-
mnen en aanhatngsels vani het m-
dernlismle,, moeten wij cok rckeneni de
zich voortdulreud uiltbreidlende zucht
orn zond~er dlaartoe geroepenl to zijn,
;sonrder our~deel des ondlerschleids en
genIUegzariine kennis ove!rhlaast to
essesseeren en to reformeeren, was
zoo just de ziekte van onzen tijd,
die voor geen enkele autoriteit staan
b~lijft, uitmlaakt, die dfe eerbiedivaar-
dligste inlstelling~enl naair bet ,,moder-
nte bewasu jt zij" w '\il v-ervormen, in
die orgaS;nisatie zn hot, bes~ftuarl der
Klerk een your finar onverdrugelijk =
pa'rleme~rl~i:intl:-sm en demlocrarie wt
invoeren ern etr mil & oor tei ugSschrikt
ini oyenbr~e !;lary.lu en tijdechriften,
zelfd dlie. waclke v ijandig zijn,, tot
groote: vreugd~e dier togenlstandlters,
hunne a~lle ourdeel des oudceracheids
mnissendle eni ge~brek ;aun p~ii;teit ver-
Iradende, untlatingenl over kerkelijke
overhtdenr on insjtellingen to koop
biedlen
Zeker, eerwaarde I roeders, wat ons
h~et ref t, houden wij hcot voor ee,','
on g;ew~in, het ,.imnproperium Christi ~
to mnogen dlragSen, en troosten ons
met dtn Apostel: ,,M~ihi pro miniuo
est, ut a vobis judicer, aut ab hu
maLno die; qui autem judicat me
1)ominus est" (lk acht het gering,
dat ik door u geoordeeld ro rd t,
of door de menschen; die mij nor.
deelt, is de Ho~er. Kor. 4,3-).
laatr wat ous aan het hart gaat*
is de ervaring, dat zelfs eenigre pries-
ters anagestoken door den geest van
ontevredenheild, zucht naar kritiek
eu verachting der autoriteit, zich
zooverre vergeteni, dat zij in bladen,
zelfs die w~elke til 1 'er~k viijandig
zijn, kerkelijke ins hllng~eu en over-
he~den aau eenl even onzachtle als
o nrec ht vaaLrd ige critiek onderwe~r-
pend de vaan der radical olppositie
hoohfe of hulp zoke ij de
vijanbdeed debr Kecrk, teoenel.1 110086
over een bevreesd e ma ken of zic 1
genoegdoeninlg to verachaffeo wregens
vermneend oureche of wegrens verwach'
tingen, wetlke niet in vervulling ge-
gaan" zijn. GigJ gevoelt mnet one, hoe'
onieervol zulk ee~n optreden is, hoe
het deze personen brandmierkt, maar
ook onzen g~ehee'en stand bloot-
stelt, in moeilijke tijden onze zaak
schade doet en onze eenheid ver-
zwakt. ,,Qui non colligrit mecum,
disp~ergEit" (Wie uiet met myl vergSa-
dert, verstrooit. Lue. 23). Mlogen
ele v~erdwaalden het wee Iliet verge-
ten, dat de Heer der K~erk heeft


uitgeroepen over diagenen, door wie
de ergernie hom~t (Matth. 18: 7)
M\; og~en alle goodgbezinden tezamen .
h~elpen opdat deze slechte gezind3-
-heid nergens wortel kunne achleten."

HET KATHOLIEKE GELOOF Is VOL-
STitEKT NIET TEGEN WETENBChAPPE-
LIJKE ONTWIKKELING.
,,Men kon echter Paus Pius X en
men kon ook ouls niet meer verkeerd
verstnaan, dan wanneer men in zijoe
encycliek en in ous herderlijk schrij.
ven een verbod las der studia en een
wFaarachuwving teg~en wretenschappe-
lijk onderzoek. Een wetenschappe-
lijk g~evormde en een in dp weten-
schap steeds meer voor~tgatng ma-
kende geestelijkbeid is onze trots.
Mlet vertrouwmen en dankbaarbeid
zija we bezield jegens de manuen,


die in onze theologische facultziten
en seminariiin met grooten ijver
onze toekomastige greestelijken in de
tlheologrie onderrichten, op elk ge-
bled tot verderen arbeid aansporen
en ben beklvamen in wcetenschappo
lijke methoden. WTij ziin o r ook
inuiig over verheugd dat de stu-
die in het leven en in de dagrorde
van onze geestelijkcen hanar platate
behoudt van de jeu~gd tot den oudler-
dom. Wij w~eten toch, dlat een gron-
dige studie op, zichi zelf reed s een
voorbehoedmiddel is teg~en ourijp-e
zucht tot critiseeren, tegen de be-
smnetting van h-et modernisme, te-
gen het opperylatkkigre sipelen met
phrase, me odulli de~l ijke begrippen,
ideelin eni geroelens, wat tegonw~oor-
dig zooveel onhieil sticht. ~ek er
moet hiet een grondigSe studiie zijn,
w~aarvau het zivaartepunt bij de!
die thieologSen en gees'elijken na
t~uurlijk ligt in de theologSie, wvaarini
inen noolit vo~lleerd is. N'iemanid al
zichi zelfstind~ig en me~t success ini de
theo-logischle wetenscha~ppen kunnen
bekwamen, nls miet een onie
systremattische schioobug~f van zijn
gceet is vuooraf~e~gaa n. D~e geleerden i
en erraronen zijN er vtn overtniid,
dant hiervour de phiilosophiie e theo-
log~ie van den klas~ieken~, schola~sts-
ken tijrl onontheerlij k is-
M\aur ooke de audero wetenschap-
pen mogeni we beaefenen en niets
ligt verder van! ons dan eel: ,,Riaakt
hiet niert naa, proolft hiet~ niet, begint
er niet me? i(`ol. 2:21), niets ligrt ver-
d~er rai-n one1 dan~ klelingeestpige voor-
dijschap------ on rihedseprkng Het.
is niet a~lleen onze teiak de geopel-
,inardle waa;ticheen trouiv te be~wt-
renr, me~ar o~ok met steeds toone-
mnende ken~nis ze in to zieni en uitoenl
to zettsn. W~t onshiiervoor kla die
nen en gunistig zijo, ilede re oPwkkiintr
en bees tigi ng, leder nlienw licht,
todlere~ v~riijclingS van dlen gazicltu-
kringr leder zek~er resultflat der \ve.
tenischa-p, netneni wTe dankbiaar en
begeerigr aan en gebr~uiken i in
clienst der eeuwige~ waarheid. Ja,
rn]j en opgeruirmd moogit glij u als
letarling enl leeraair bewegan op het
ge~bied van detn geest. Ala~ar gr] zult
nooit vergreten, dnt w,3 nllen ois in
aIlles moet~en ouderw-erpen aan de
E'eu\trige Waarheid; dat deze d-en
onest niet bindlt, rnser vrij maakt.
,,1)e waarheid Zal u yrij rnake~n"
(Johl. 8~:32); dat door to waarachiu
wen tegren dwraling h~et wetenschlap.
p'elijkL onderzoek niiet belemrnmerd
muaar b~evorderdl wordt, evenals de
wregwijzers den wandlelair m~et hi!-
dorercn, maear ',ohoedlen voor afidwa
ling; dat bet toezichit op, het theol-
logisch oodes wijs en de onderr~ich-
ting van het volk een onv-ervreetuir!-
haar recht~ eo eenr zware plicht is
van den bissehop, dat de sanstel-
ling~ tot leernar in de t-heologrie en
hiet kierkelijk recht alleen van d~n
bisschop~ kan mitgnan.
Mfet groote vTreugde vernemen wij
u~ven ijvor en de nauwnkeu righei,
waarmeden g~ij er op beilachit zijt
het~ volk Gouds met aile greduld en
wijsheid bet gezonde brood~ des
(;eestes, de ouvervalacht~e spijze van
de door Chlristus geo~perlbaarde! waar.
heid, die door de Kierk vcerkondigdl
wrordt~, en den troost der H. Schrif.
tuur overd-oedligr toe to reiken. Vol.
hardit ini dozeni ijver en tracht het
now te vermeerderen. Hoe noodza.
k~ellik dat is, toonen vele outw-ikkel-
de Kattholiroke leeken, v-an wie zich
een zekere our~ust heeft meeste~r go
mlaakt, alsof door de! encyc~liei het
streven naar wretenschap en de zelf.
standigrheid in het denken en onder-
zoek bedreiltdc was en also het ie-
delverken fani de beachavinfr d~r
menachen door de KErt~k ve boden
of onmogelijk giemankt werd. M:och-
ten zij tech allen iuzien hoe onge-
grond die vrees is. D~e Kerr wil
slechts #ine vrijhieid bepe~rken de
yrijheid on te divalen. Als haar .
voorachriften en beveled strengf on
scherp siju, dan is daar de! reden
van, dat ze ouroorwaardelijk vast-
houdt aan de g~rondstellingr: de
waarheid boven alles. Nooit heeft
de K~erk den voornitgance der be.
schaving tegreogeiverk t b maar w~el
alles, w-at dezen vooruitgang in den
wehe enstaat, de oubezonnenheid de
ov~ijlngde zucht niaar nieuwi -
hveden, de~ ziekelijke afkeer van e
waarbeid, die van G~od komt. Vrij


en ougeh~inderd kunnen ec~hter wij
K~atholieken, met al onze krachten
en talented dleeloemnen aan den vreed -
zamen wedstrijd van edelen ceestes-
arbreid, we re greestesoutwi [keling.
M\et de koninklijke vrijheid, die alleen
de waarheid verleenen kan, willed
Wij alles, Wat altijil Waar, wa~t eer-
baar, wat rechtvaardigr, wat heilig.
wat; beminnenswaardier, wat roemvol
is, elke deugd, elke loffelijke tucht
met vreugde omhelzen, opvorderen
en ons toeeigeneo, en wij zullen
bet, bestraa;ld door het licht van
blet weregeloof, bevrucht door
gbden degenade van boven,
dienstbaar maken aan htbsh.
vingswerk van den tegenwoordigen
tijd. Ja, eerwaardle broeders, voor
die zoekende zielen zal een in de wve.
tenschap bekwame geestelijkbeid de


D~e earste tlezer MTemories is wTel de
b~elangrij kste.
De dranlkaccijuzen zullen volgens
het nieuwe? stelsel opbrengen
A f 108,250 en het vergunnninga-
recht f 21,850 of satmen f 130,000.
Zooals men zich herinneren zal,
was de Itaad algemocen van oordeel
dat hiet stelsel der bestaaude veror.
dlening bela~sting~ nasr de hoeveel-
heid de voorkeur verdlient boven
dat~ van het nieuwe O~ntwa~rp: belas-
ting naar het alcohol~gelalte.
D~e g'eniale vondst van dlen R-aal,
d3at just in he~t bestaande: stelsel hee t
Lgrondbeg~insel van de belastinghler-
ziening b~eter tot zija resht ko~rnt dan
in het nieuwe, daaiir rum, hoofd~Za.
kelijk door het vollk gebruikit, hoo.
ger alcoholgehlalte b~ezit, dan jeue.
ver an coguae,, welke d~iranken meer
d~oor de gegoedlen~ genoten worlen,
zooda~t rurn, de dlrank defr armere! b~-
vo~lkinigin het nieuwie stelsel swaar.
d~er belaLst zou zijn daLn de genotmid.
Iltlen tier gegoedeni~, ontvangr inl deze
Jlemoorie vant Anitwocrd nu ook nog
d~en lof van d(en Gculverneitu r, dait lere
gSeniale condst duarenhovena vok
gehH, -el oar:fproneiki.
Ht s en ondeltrgetelekende niet
bekend, dat aanl het thanLls bestan. -
d~e stelsel vant heffing de dioor den
Roal~d bedoelde gedu~chite iH tenl grond.
srlagS gelegd, althans uit det stukken
betre~ffende Tvroegere ouitiverpen blijkt
zulks niet."
Of~ deze groodie godrAchte daardoor
:mindecr just wrordlt on sau ivaarde
verliest ? '
D)e (ouerrueur geeft toe,,,dat het
cregenoordigee stelsel mneer gremak
ge'eft dlit urag, naanr de audergeeteekende
mneent, go'eni argument ziju orn een
,,nbillijki eni onlogischl stelsiel to b~e.

Vanr die oubillijkbeid eni illogiciteit
wa~s dP Rand1 no joist zo~o sterk niet
overtuigdt, en za~l daiarvaun ook niet
overtaigd zijn geworden doordleplech.
tig~ herhaialde v-erklairing van hiet IBe.

--

JModil'HO ( see.

Aanr het ;Ieer belarg~rijk collectief
schlrijeen uitgogaai~n van de! Dmut-
sc~he IEssehtop lpenl ontleenlen wij' i'e~t
\-olgenfe :

,,H~et kan niet verheeld worden, dt n
.eon gees~t ~'ru vern ieu wingazuchit,
\'anl twijfel en ontkennritig oiverrnleer
eni ineer inl het de~nken en \orschen
cook op religieus gehliedl een steel1.
tenl inii-oed tract to verkrijgenr. 1)e-
ze indroed~ uit zich inl het verlangen
amn nienwe v-~nermen roor het Kods.
dliens~tigT bewu~istzijo to vinden on up
dedenme nauL1 hiet religieu~se leven
een nieuwenl stemnpel to druk ken.
1)a~artnedle verbindt zich de veraoch-
tingr rcoor het oude en overgiebrachte,
de geringsch;atting~ der tradcitie, ook
zells b~esliste weigrer~ing~ oun de ker~ke.
kie leer en do atutoriteit-bezi ttenide
uitsp-rakleni canl het kerkielijke her
de--- ~ -- l~nrsambt geploorvig te aan~v;erden.
Veleni strev-en er naar, die zeker
hieidi hunner ga~lrofsovertuiging~ ge
heel alle~en op hiun persoonlijk b~e-
in~stzijn, in p~las~ts van op G~ods
gena~de en de goddelijke stichting
van het onfeilbaar leeramubt te gron-
den. MIaar hiiermetde uiet tevredlen,
zoeken zij formneele aunaluitiner aan
de dwaaulleer, wvillen op- kosten der
waarheirl met haa~r oulderhandelen,
v-inden inl deli inhoud des geloofs
,,verloren posten", welke men zon.
cler schad~e voor biet zielenbeil ophef.
fen kan en ook zal. WVanneer de
sucht naar ooderzoek, hare kiracht
en hare grenzen miskennende, zich
op re~ligvieus gebied wvaugt, richt zi3
door een verkeerde critiek g~roote
verwmoestingen naa. Ja, het ,vie
onderzoo~k" heeft het gevaar dier
dwraling lief en heroetnt er zich op
in den waaiu, daarlmede den voor.
nitgang der wetenschat-p to kurnnon
dieuen. Zoo verdwijut in vele Kathto-
lieke kringen dfe zekerheid van hiet
juiste denken, de oubevangenheid der
meeting, de vreugde des geloofs, het
vertrouwenl in de H. Kerk en de
Kerkelijke Overheid.


Dit is zoer karakteristiek bij hen
die zulk een modernieme hiuld~igen.
dat zij eene ziekelijke afgvekeerdheid
toonea tegenover den eenigen genees-
beer, die h~en zou kunnen helpen, ul.
tegenover de k erkelij ke au tori tei t.
Zij willen door haar niet~ lastig ge-
valen ordn.Zij verlangen, dt
mletl ben steeds veel vertrouwoen schen-
ken zal, ziju echter zelf vol wan-
trouwen en schuwfe vrees tegenover
de kerkelijkie overhead. Tegenover
vermaningen en terechtwijziglngen ne-
mIen zij steeds een afwerende hou-
ding; aan; is het eindelijk noodi,
met nadruk tegven hen op te treden,
dan klagen zij over onverdraa~gzaam-
heid en geesteaknechtingr en stellen
tegenover de auitoriteit de autono-
mle van het denken, voelen, willen
en handelen, terwfiji sij zelf uiterst
onverdraagzaamn ziin tegenover alien,
welke anders denken dan zij. Zij


oordeel van den G~ouverneur, wat te
hoog berekend ziju door dlen K~olo-
nialen Raad, dat is nogr geen reden
on het alge~meene invoerrecht te ver-
hoogen, want, dauk de natuurlijke
stijging der middelen, reeds ged~uren-
de meer dan veertib jaar waargeno.
men, zal het deficit onzer B~egrootin-
gen geleidelijk vermiinderen.
Maar bet is volstrekit noo- zon ze.
ker niet, dat in werkelijkheid de to.
taalopbrengst minder wrezen zal dan
het gemnidel d~e volqens het thalns
beer~schende tstelsel, waarruede het Be-
staur verklaart heeft zich Levreden te
zullen stellen. D~e bere~kening van
dien Kioloonileni Itand mogo niiet in
alles event juilst zijo, wa~tt niet b~ewe.
zen k~an wordeni -de! uitko~nsteu door
het Bepsteir ini bijiagen A.-I. opgce.
geven, ziju ocak slechts ve,trmoedeijk
en kunineti even goed meteva~llen als
thaus door het B~estuar gevreesd
wordt, dlat zij legen sullen valley.
Eu, da~t die uitkoiustenl mree zullen
vallen enr niet tegenl, is hlet algetuieen
gevoelen van anud, Kamners van o
Koop~handlelenr Njverhetid en Je N~-
ringdoende~n binneni de Kolonie. 1)at
spr'eekt ook eigenlijik wel vanLl zelf.
D~e beramningen enr het outiverpen der
belastingenu ginigeui vanlet H~estuar
zelve ult en zullen dus we~l zoo, voor-
zirnhtig geschciedl zija, dait iedlere se-
g~enslag, zo~oveelmogetlijk, voorkometn
werd.
,,G~ingf men het crewcoue accrues dler
muiddeleui dliscouuteel-en bij eene hier.
ziemuo-~ als de audcerw~ertelijke, dan i
zoudlo de uitk~omst feitelijk zij~i eene
veraiindrinr can denr beasigi
d~ruk" ,,Dait zegrtde Go;uver~neur, is
niiminier de beheotliner deri herzieuin.,

Alsof bet een nis~anad war~e dlen be.
laSr ingd'uk inleeni,,Noodllijdleudle Io_
lonie" to vermindere~n!
Zoo heelverkeerd imimers zou die be-
doe~ling niet geweest zijui, volnra-l niet.
\van~neer van vermnindeiiirin van be-
lalStingdrulk,, ve~rmnteerdering~ van be
lasting~opbrengstt to verwivchten vablt,
gSelijk; hier hletl geval zall zijn, we u
nieer het algerneen invou~rrechit niet
ver~~hOOg~ worlt.
' Per hoofld tung~e inl de Kolonrie now L
geen f~ 8 ordle olrebracht tag~en~ f 33
in het .\loederland, men vergete niet.
at in let .dedr-land d economi-
swhol to~estandlc hee~l wat gSiunstiger is
,.noodllijdlerd" genuemnd magr wTordei.
rilI 1)efeijdee all~kmke no run u- i
so mmrige cat egforieen van perso-
rJn.n ~ivi ceniken nann de reedlers er
hc~:heepsberrachters, to conlstatterel!
De obregstder be~lastinar drukt
hier op een zeer bnperktenI krinec zonI.
der dat, evenals in het~ Moederland.
aan de belasting:betaller's mererdere
brouiinm van. best~aa, van welvaart
aelfcJ worden geopend, zotldetr da~t
evenals d-aar, de armere h~erolkilg
door sociale wetgoevinF wro rd t be
scherma~ enr gesteundl. V an dliti laatste
behoeft hier zelfs geen spra~ke te zijr
volgenrs den Ou)twverper deer herzie
ningI
De eenige roo:*naine bron van be.
staatn iu voor de Koulonie C'urai;ao
eclegen in Handel en Scheepvz-aart.
t'ordti du-e bron verstopt dan zal
Curagao wordlen over~eenkomstigS den
vloek van CGzMAN BLAsco),,een barre
rots, slechts be:voonbaar your rrme
vieSChere )
E~n dlat mag, datt zal, dat kan Ne.
dlerlaLnd niet willen
N ietJ alleen zou Curagao daar sterl<

et let5ei inu ii tlooedelenr mlzsoudn
I ij vermnin eringr vanr inkomstcln
cogder deficit moeten dekken. Larat
Ha Ie en Scheeprvaart zoo niet
ge eel vriji bezwear ze ten min-

greei okunnenmeoe zik~on 1ikktele i
Het gewvone acres der mid~delen d~is
conteeren, het stij enl der inlkomnsten
aftrekken van de bela~t~in o bren a~t
geschiedde slechts bij toe Tl en lat,
niet in des Raads bedoelinir Alleep
h~eeft de Raad aandachtity #eluisterd
naar bet duidelijk s reken der feiten
d~edin omsten nemen toe, de gemlid-
deldtotaa lopbrengst~ van het~ tegen-
rdn oer at wode vndet' oer
hieming der beastingen zonder ver'
hoogmn van ovuoerrechten, en da~ar-


on i~s ae an tdot de grevolgtrekking
glekomen, adt deze verhooging dan
oo k net noo zake ijk is; dexe gevolt
frekn ibu etoe a les ins redlelijk, my
ilo i e lang van Joederland en
.B onie.Memories YRR Ant WOOP(1.Doze wfeek verscheen het Auotwoord
van het Bestuur op de Voorloopi-
g~e Verelagen van dea Kolonialen
Rand omtrent de Ontwerpen: Ge-
distilleerdaccijus, Wi~ijuaccijus, Kierac-
cijus, Geslachtsaccijus, Successiebe.
lasting en ten slot~te Rechtspleging
en invordering in zake van belas-
tingen.


leidster zifu en ook vJoor die, w~el-
ke de valche loovigfe wFetenscqlap of de v-oorspie-
gielingen vau het modernisme dreigt
te misleiden en at te brengen ann
de heilzame tucht van het greloof
en van de Kerk. M~et haar moet gl]
u be~zigr houden in alle gedulld en
liefde eu gij moet haar trachten
terug to voeren tot de Kierk door~
haar te doen inizien, dlat alle \rveten
en alle wetenschap zonder het geloof
hialf voltooid work blijft, de groote
levensvragren niet oplossen enl het~
verlangen der ziel naar waarheid en
geluk niet bevredigen."
~ ~ -~~

Nieuwsbericaten.


CI'L*RQRO

Ann ecu groot grevaa~r outsnapt..

Onze geliefdle K~oningin is aan een
groot greVaar oultsuapt. ESen kabel-
liericht van 28 Februari meldde, dant
het" konnklijk rij"'tug waai~in Hure
Miajesteit gezeten was en dat door
ZL. Kt. H. P~rins H~eudrlk iverdl be-
stuurd, aangereden is door een elec-
trischen train, welke in v-olle valart
met hlet rij~tuig in botsingr kwam.
I1)rie wielen b~raken, maiar, Godi zij
!Bank, nochi H. Mi. de Kosningiin, noch
Z~. K~. II. de P~rins b~ekwvamneenigr letsel.
Ounmidd~elijk keerde H. M\. naar hiet
Patleis terug, mnaar verliet dit \veer
wreldlra om anln de K~oningSin-Mloe-
dler een bezoek te brengen on II. \I.
ger~ust te stellen.

Prom~otie.

Wegenls verlof naar Nederland,
ver~leendl aan den Heer ,J. F'. H~AAIJEN,
G;ou vernemlen ts-Secretaris, tevens
tanihtenaar vani den B~urgelijken ~tand'
u~p Curacgao, is de! Heer H. STATrusH
~11UiLLE tijdelijk belast mnet die
functii~n.
WVij bieden dien H~eer H. STATrUs
\fULiLER onze gelukw-enschen nan bij
d~exe bevorderin~g.

Dan kb etuig ing.

In dauk ontvangren een brochiurel,
getiteld : Ln Vida S'ecr~eta, del M/ldic~o,
geschreven door Dr. Less8 PERIEZ CA-
IItENO.
Itegenvatl.

GedulroendZ e de mcaan2 Jacnuari.


15.3
31
16.6j

22,o
193
12.83

21,o7

9,8
9


Fort Amrsterdam
P~lantage Sa:vonet
,, Kmnp
,, Kilemn Sta.. Martha
,, S5iberie
,, Gas Chikitoe
,,Gr. St. Joris
,, uik
Hoffi abao
Sta. RoCsa
Be~ekenlburg
,,Noord kant


Veel is het niet. D~e oogst wras
over het algemeen zeer schraal; op
ve~le plaatseni nogf geen voeder voor
hietvee. D)e regenbakken in de stad
begSinnen ook al l~eeg te raken.
Allfee voor de waterverkoopers is
de goudea tjjd aangebroken.

Studliebears.

Deer daigen werd one de vraact
gesteld, of het~ Gouvernement ook een
togemoetkomingi aaubiedt in het be-
lan~r van de voornaamste en meest
belant~rijke Curaigaosche culture, die
vau Be mais?
Er we~trd een afzonderlijk~e tegemoet-
koming beschikb~aar gesteld voor de
d~ividivi-cucltaur,, wi eten, dat het
Gouvernrement den sisalaarnplant op? ge-
hieel bizoudore w-Tijze aaumoedigrde on
steunde, het is oos bekend, dact ach-
ter de groote damrmen, mnet behu~p
van het Gouvernement opgrewor~pen,
die eerste paar jaar veevoeder gezaaid
moet w~orden, ook kennen wij een
studiebeurs om in 't algSemeen Cura-
Eaosche cultures te bevorderen; van
een afzouderijke tegemnoetkomingr
uiteluitend om de maltsculture te bs.
vordleren hebben wij echter nimmer
g~ehoord.
Mlaar is die culture dan in 't geheel to
niet verbetereu? M~oet de ooget altijd
even wisselvallig; blijven? Kiunnea er
geen proven genomen worden met
gSrondbewerkinqir, bemesting, keuze
van plantzaau, vastatellingr van
planttijd, strijd teg~en de malepla-
gen, mugeren en rupsen, proeven uns-
schion cok van irriatier
Toen dachten wij satn de proeven
van den Beer RIJKENSI Ja Zeker, er
wats wel wart gedaan in dies geest;.
M~aar niet genoeg om het volk te
overtuigen. Daartoe zal het noodig
wezen meerdere proven in 't groot
te doen, die proeven te beschrijven
in populaire geschriften on de we.
tenschappelijk vaststaande resulta-
ten bekend te maken.
** Los magnificos resultados que diedramente obtengo en ml
prB~ctica con eluso de la Emulsibn de Scott Legitima me hacen
recomendatia como superior A todas sas otras emulslones."*
Habana, Cuba. DR. ENR.IQUE PERaDOMO*


PRECAUCION.
Todo fresco de emulsitu do aceite d~o higando do bacalso
que no lieve adherida en la cubierts nues:tra. muarca de fabrica
represeentaed per il1 "hombret lievandoi utl gran bcdalo 6
cuestas," de~be cot idera.rse comro unai im~i'tadjn inferi~or, mal
preparada, hechae SJ ingredientes baratorr, que soa xlo bnikcas
01omrilt u avneSCOTT & BOWNE, QUIMICOS, NUEVA YORK. iie


allerm~inst verplichit, deidleei60en ~tw
oinlstlpn n vanr haar voo~rgangster t~t
5e bar21e to makel n en kanr de IHegr1oo-
tingen~r betschouent u als credietweu~tteu.
Aluaur dan moet het~ huidirre kabli.
net er ooik voor waken, do vr~ijihitl
vani ziju oprolgerr nierl doo~r f complis annl ha;ndetn tot leggetn. 110! no ~

Za,,id-Hollandic, door de v-erkl;oring~ pn
dle stukklen geensfziuls g:em~sl~ig~elteld.
cJaaromn :1nn do~ reg~eering,, niett tlan
orn can FPivichtig Irnmishe~l lang ing~rij-
penle b~esliss~ing~en to rinerve onI green
onnoodigenl spoecd te' Innkenl.
Op' heel dit bertong~ Antwoordltll e de
heer Ile Jlees~ter slechts, dlat die ~i
nis ters zou den y ourtgnan 1, Ianyr bea,~ste
iveten en eerlijke ov\ertuiiingil~ 'shade l
x;akeni te bechartigen. iDr. Vermour~rlon
arl~n blijkbaat~rmnet~ deze onderlijning
der belofte en d~e Clernorie va-n Aut-
w~oord genormenir, wanit hiij repheeerde
niet.
ToInidden van hert glcllad der.
FranscheLllt Kamtler la~s Mlinister PraoH(
die p'r~olantatie va lorlti Halid
voor.
Abdel(l Azis, v-er\olgle de minister,
is nog, der ~eeige erkei~nde Sult~an. de
eenigel dijk togenr ana1rchie. Hlij ve~r
tegSenw\oordig:t, t~otda~t or een nieuve
orde va sken is ing~etreldenl de
11arokaansche b:elng~en.
Hij hee~Pft ons genoegdonirrl lngrr t3eloofd,
welke wij het rechlt he~bb~en af te
wanchten. Dat is ov-ereenkomstig de
acte van AlgSeeiras~f. Gehee l anders is
het met Mloelai Hafid jiestek1~, die
den heiligen oor~log bee 8 ultgeroe.
pen. IEc opheffinlg van het magzen
zou de anarchie zoudter toenwi\\ichlt
laten. A~lle deze overwTegingen nopen
ons tot voorzichtigzheid. D)e over.
eenkomst met ~Spanje d rang t ons
op!, het mandaatt dat Eulro~pa ons
toeverrtironw~dc to vcrr-ullen.
\'trder las P'ichion de ve~rklariig


Tot dusverre zochit men naar ver- I '',,G~eouszins beeft de minister van
1-stering r-oorail v-an dividivi-cultuar. kolonii~u zooals uit voormeld stuk
Citstekend! Alatrwj divi- teni oulreebte zoude! kunnen worden
divi uitvoeren, wordt het volksv-oed, afgeleid in zijn Alemorie v-an Ant-
sel, de mnais, b~ij mas;sa'ss inge\-oerd. woordl op hiet V. V. betreffende het
Is het nu uitgemlnakt, clat dit niet ontwerp Curagaosche M~ijuwet op de-
)auders kan ? Wa't hieEft dou latdbouw- ze nangelegenheid het ,,juiste 'licht
k~unde op Curag~ao ten op~zich]te v~andoen valley".
imais, de Curacqaoschep cultuar bij uit- ,,lledoeld stuk berat, integendeel,
Ssteki, bleproefd, bewez-een, geleerd? Z Iou leene eenzijdige beschlouwiin g dier zeaak
de landbouwklundiigLe voor Curagnao ten gunsite vani den heer Gonom, ss
zich niet eerst eni vooral hotbben toe en ten nadleele der medegrerechtig-
te legg~en op> verh~etoring, en ver~zeke- dcen, waat~rt~gren een wvoord valn pro-
rmg~ der maiieult-ure? test niiet achiterwege mag blijven.
,,InI de cerste plaatsu zij opgieluerkt,
Mal~rktherich~tenl. dtlb do overeeng~eke-me n hloeveelheid
van21 2000 ton 's janrs slec~t~s cen
Het lijstje wrord~t maar siteeds lan_ minimuml-nn is, en dat het in de be-
ger,! de o~pgemevenr hooger. Alaar er worat nog niet jliks meeur dan d~ie ho~evheclbe zouide
bij vernieldl, of d~e markt levendlic: worden gei~xporteerd, zoolang; zulks
w~as, of flauw of de mnarktpr~ijs zonde~r nadool zoudle kunnen plants
hoog was dlan wel lann. Wlij weteni no run'len.
want er g~errangd nirit wvat er wver- ,,Uit de Slemonrie~vann ntwoord blij kt
kelijk; hetaald~ wet~t. geenuzins, dot de exploitat~ie eprst
Het lijtje balan1Rt ditionail b~ijna gesht;\akt is,te f(BI zol( tenl gervole vin
een ha~lle ko~(llo n van De Cul~rageosche a~chlteruitga~ng e piea adny
Cboulran; in zijn o'ehee~l kunnoen wij Zoulde zijnl greworrien, fonr wij1 de vraag
het niet ovecrnemrenl matar willen "nbesp"lroken blijit Of, nIejt~t~,egnstaan- I
toch bet~ een eni audiCr verruelden. hett nemien van1I b-ijzonlderee m~natre-
Anogavoerd werden 0. a: golonl (alIs bezuiniging rp. vrachlton.
1,!56( toma~ten f 0),40 d. f 0,50O pe~r ciz.) die uitmo)Fr nietteniiin loonient
100. hadl kunnlen zijn gemaakit.
1,3~17 sp~anusche p-epers f O,50 pe~r ,.T'ervalge~nH kulnnon ook; de mede-
100. d~ecllingen valn den~r Gouverneur van
900( waterrneloenecn f 0,05, f ),`10 C'uraga~o te~in deze niot als just richit-
en f 0,15 peFr stak. suoer bij (1( becoordedtliinz vai dezi
43;,410o Iinispels f0,2).5, f 0,3, en f0,1?1 zan;Lk streokknn.
per situk. ,.lledoel~le overheid~sper~soon paf als
903 zuurzakken I0O,07%~ At 0,15 zijne ,,tovertuiging" to enndt
p~er stuk. inl 1002j de partij, v-e~r tegenwo ~ordrtlig
3,300 gigamnbo's f 0,23 per 100. rloor deni beer Duasuncr~r, d. wv. z
781~ p".IOmpouen f' ), 13, ;t f 0,20 (10 oprclgor~s vaIn den beetr 31. It
per stnk. osn, ver wen d door het jarou l
15,0850 mangros f 0,01prsuk agotrne a enlorml e fiolu-
2,80 gayaa'sI0,0 pr 10. en golds1, van den heer C onne~s s
42liter p~indan f 0,23 per liter,. nile risico's vr.r exploitatie zo~uden
5,238 zure I~lenenne~n I 0,40 per Itlbehbo ge~isicht, t n t-illde zelve halre
100, home,~n inkomostenl to genisitea, te.-
3'70 kokosnlote~n f 0,0)3 p~er stuk. ivijl penl y'ourste~tl va~n don heter G;oI
80) liter maiu (k~leine) f 0,20 per my15 t~ot; her'lvatting~ derexlotaie
liter. op eel~n aude!cen glorandelng~ kor~tweg
2041 ki 'en f 0 00 &~ f 0 75* 100twas lf gesIngeul.
knlikens f c,23; ;i f 0,30; 7 cenden ,,H~ij die be~seh~ouwing word~t vcor.


eieren f 0,(12'; it 10,031 per stuk. Ile exprloituatie zich~ voor Ilietgroot.
He. godc~lto! Iiet bevonden~l hij de
A. N, V. o~prolgerrs van M1. 1B. G~ousinl, dloch
513 cferdenl, die miet door ,,enorne

Lezers op bet adv-ertenttie vo~orko-
me~nt e op de Iatste pngia val Uonta \\et l geen unde zac~ cl Whherr
ons blad, waanr hI hot HcSt Iunr dereyleer!;
(;roCp ,,Nodl. Anit. vnhtAg- 1 a iue elcnre or
mee Nelerandeh erhant ta Ale l, to~t Iir~vattjing detr explol~itatt i
amUu d noi;Ci' iih ai,~l Di~ Ma 'dor enhr Govot*:~N gedaatn, kort.
d~ayr a. s., na we~lke Algemeone Vergo weg: is afgeslagen;
derlinl dc We'~learw'. Pao Rcor1 dat, integende~r~el, onderhalndo-


zullen zrke~~r met bliidachapl v-ernem~en. "nen up' ''ene, alle pa;rtijen hel\rei-
dat b~ij deizei liazingr Sejuffrauwv ,!ss gendc, ivijze tot he~rvattiing der ex-
eenigie godichtrn van den Vlaamschen plo~itaeti to mae kunneui~r geiil~rak. .
dichter zingenl zrl, zoodls deze gSetona- ,T"nize ivnlasbd~l
zet ziin door CarituN~l~sv v.ulNRENNES. ptul1t ZOuC de lvrangklinineni gesteld 1
worlenl, of nliet, betzij door exploi-
~tak~e voor gentleens~cho; rpplijke retke
Haveurnicuws. ning, wannrbij wel dregelij k de! be
lrijfsrkoste- n eni het benrr~ cdig~d kepi ~
Terw~iji ons b~lad ter p~erse ging tuial in namnrlerk~ing zoudfen komrlel,
kwamr h~edeunmor~gen het Unritschei hetzij] doori w~iasslingj rlr rollen- -d.
loorlogsselhipp limnenrR binnon, na sa w1. z,. exploitatic tloor dleSlbatschap-
runtschloten miet het fort gewpi~ssld i nt larraoutkriga
100 he!hen. Aaqb ~)oord spieelde m~en deni heer Go~innas of wel dloori ver"
htet ,,WVilbelmuis oudle toonlzettinr.[ koop) vanr hct, ode es ern
G;(O1)IE, weatrran~ due% zoo iig
Aruban-G;oudt-3Ina;tseluxlppij. fen cgon r t eleetft, ann d re Inedge
rl e c h i d e n o n e p l s i n k n w o -
Vol iens Corresl~ >oudn ti! u1i t Ar 1ubit:le gevotnden. (1 I or zei ci
voork mendr'e inlyc cruz vanr Woe~ns- ,c,Geor llIepccgjl mn to oo zen d
sca titni e o oou- ~etoo9~(Id out1 (oor' het ge\-en van ee~nt
dele 1 ar s l Ion T sa-enizijdi~e \ourstrlling eenl onjuifiten
kelen. IBet i. n deriir~ on deriti unllrukk omtliren! t e totedriachi, dir
aardsche <.reI~c n i el mij nj Za;nkt ete.'
Jliralamar iR ter leng~te vanl 1(00
voet in entor~t en1 nu ZOU hlet to of'licicele hcrichlten.
Veel kh te~n ornl cit alltes to he~rstel-
len. De~laatsel~llmpijzo~u, volpensRRdeni 14ij Kou~. brsluit van 28 Inlauari
zelftlen b l~cltZ' It r as 900000(IM is ":a d''n hearr Al. Hi. C'. HENHI
of ,40.0001. ebbecn verlorren quez~, op1 Zijn verz"otk, cerval orit.
in de Ianijuen vanll Aruba. sla veleed als cons~ul dcr Nodellr.
Dre supe"rintendenlt, de H-ea~r Wool_, landon to~ AIlarnesibo, en als zoolR-
MiElt, Zal 1 Alart a. s. Aruba~~ ver, "inl' benemdt hUitenl bezwaanr v
laten on naar E~ngeland vertrekk~en, s lAndsH scha:tkist, de h~eer J. N.
Wat zal nu meirt het goudf op HENIUQUEZ} "
Aruba geschiedenr Zal~ cen andere A~an d~en posRt to Ma~racaibo, ziju
blaatschoppij" het opleuw~r irngen de" Stateni Zulia.' Trujillo, Alerida n
g~eld in clexe ondernietning te steien, T"'chira allH sort~ veorb~cowle. ~nn


of zal biet G;ouvernement, verlof gSe. ~I"IcrII-ti2:z kni rl I
ven aan d~e Arubianon orn indelr voor derlandsch~l gescrovi\en worden, i
eiven rek~eningr goudl te lat~endelven.
Jammler, dalt, voor Aruba deze bron1 P'osterij.
van inkomsten op' zal houden to
Floeien. Jalren~latngS werd er veel gSeld Lijjst; l;ru onguevi~;~lumle, lon Onboull'.
verdiend., (!elukksig i, dat de pho'sphaat- orholnbier
maatschappij' nog v-olop' aau 't work '
is en aan veel liedecn eeni bestaan Loo rods(f.,W .H-
Verschaft. fe bk) rt ibig(f.,N-
colina Curial, Johanua Fores~, Ernlest
De znak-Gioddlea, Knshnick (bfik.), Jos4 Ma~ria Lintes
S(2), RosaI ILudwPig, Jlaco Mr~tinz ,
Franrk Parsons [b~fk], Al. Sos. Cup.
In het AIlgemel~r7 Hacl~csrndeba van 27 Rt. C. Pl~rudenr a No. 10, Rteinier ~e~v.
January jl. lezeni wij wonder boven- ke, Ceferina Sanchez, WVan Schoop ,
staaud opachirift hiet volgende: ILucia Soto, Alfouso Urdaneta. '
Naar aalnleidingi van het wonder )1.
bovenstaa;nd hoofdi in ons Av\ood- I~u ivrken. Mi. HI. van Hak, ,l.
ald van 15~ Jlanuatri jl. gep:laatste *. **
artikel, verzoockt menr ons het vol- Z]ondes adrecs: E~en exemplaar van
ge~nde mede to deele-n : de ,,C;ollection Iletzel".


van den Spaanschen minister voor,
w-aarbij gaezegad wordt, cdat de tsou-
verein van Jlarokko de internatio-
nale ov-ereenkomnste~n zal moeten eer-
biedigen en dat Spanje en Frankrrijk
heti gerheel eens zijn.
Niet met M~oelazi Hafid going Pi-
chou v-oort kunnen w~ij beraadsla-

Pichou deed special ziju best on
DeleassG's success ran dE. \orige week
terug te dringen1. Hij wiees er op,
dat al het goede, dat g~edurende
Deleass5's ministerschap voor Fr~ank;-
r~ijk tot~ stand geklomnen w-as, niet de
verdlienste van! (i~n matln was, maar
vann alle republikeinen sedlert 37i jaar.
,31aar......w~aaro m1 mnoest D~elassi

Gok in do! Oostenrijkschee K~amr~
is over A~lgeeirns gep~raat.
Watl ~rankrijk b~etreft-- zei dle mi-
nister de acte van Algeeiras heeft
ons de gelegrenh~eid go!choniken dit
land be~ivizen van onze niiendschapl
en ouis ve~rtrouwe~n to sch~enk~en.
I'rankrijk eni Spnnije eerbledjigen hett
beg~insel dler conlferen~tie vanl Al ge-
eiras. n >] hebb~en geen red~enien one
re verze~tten t~c~en hu n tijdfelijke~
militair~e mafatr~egeleu
:t Is aillemntral hleel aardig on1 mooi
consequentlt maar m~et Aloelari Haf id
is gecn acte vann Algciras geslo-
tenl en tochl die wordlt die ban-s. Dit
beef~t den steun van de meeste Jla-
rokkaneun en d~iens op~tredleni wor:dt
ook te Betrlijrt met genoegen geziie n
unarr bet schlijnt.
10 de Dunitsche~t pers loopenl zeer
s?-vnipathie ket beschrrijjingen van d~en
nienwecn tegen-sFultan.
E~en Iluitschi kcopmian, die lange~
ia~ren il XAlarokklo beef t gew-orn~d onI
tithns naar D~uitschlland~ te~ruggekelerdr
is, deelt in~ de K'illnis~che, Zeitanlg ietsi
medte ov-er ziju otiiniotinjinen en oni-
gang m ent den iet igopn
tegen-Sultan.
Aloulai Hafid bee~ft een war~i cwin.
panthie~k uitcrlijk ron mankilt eeni ultstte-
k~endo~n ind~ruk; mnlrl \-oelt ctdadeij;.
daRt mnlL zich hevindlt tegenove.tr Cten
gezhore.n beersicher. Ilij is eenvou1-
donu voet, hoewerl hlij zich zou k~un-
nenr oruringeln mnet de grootste Oas-
tersche? weelde.
Walrncter men denlr grooten afstandr
kenit die Islamn en Chlris tend om
senieid~t ten tlen fanatiekenl tr~ots1 wel-
kenr de Mlohaunimmdnan mnen~tal te-
ge~noverl denn I'lristen aans
le ~t, don11 \-lt drl meeguandheldir op,
w iarnide Mlould Hutid de E~uro-
pennen' behanidelt.
Hlij is warC leerg~2ievigj eln tcoontt steeds
ele root ste h elarngs~tclllin~ \oor tec~h-

Icn en~ bereft zijri Ul;nan1 Gll ultsteken-l
den klankl alsi dichlter; hii he~eft al-
tijal eeni pou~r klerken inl zijn camiidt-
deijke orttgeving omi Zljn inv\alleni-
de pela~chlten inr versmaant to dloen
In t~elgeptellingc met zijul ,r~oeder
Abld-el-Azis, die h~et ~e!d rinet han-
dlenvol w\egnerp~t, is hij uit~erst zui-
slig. Under ziin b~esitaur zonidrr z ch
noonit zulke treurige~ finaic~iee~le toe-
standenl iunnon roordloen, ald or nu
heerschen in Mla ro kkoi. Hi j greeft nooit
iots UKt, Of hii mOet Irecees Wete~n
\vaar blet roor dien~en mioe'. O)n:
ee~n kileinl ta;alty: t? gereul Tanl zijn
creIreetheid- in gel tzakl;en: toen car
eenige veranderinrgenl in zijn p~alers
Inoestenr a~angrebrachit wordenl, be-
.tnaldo hij persoouijk ledere~n avond
bot werkvolk uits.
SIn hiet beila~ng 1an et land en
ini da~t voni dleni Europenschlen has1
181 zon htet, v-olgenis dlien I)uitschecn
zegsman.I. ceen weld;-ld zijn, lls M~onl-
Slai infid, door eil siponltane volks-
itii~ng op bet eiichal ehenok
dlnor de mog~endhdcrtenl werd~ trkendi.
\Vanneiter er iemandir in, Alarokikorust
etn order! kan hcastrllen, dan is het
Alcullm Hafid. H-ij is peln uituiemoudl
mnensrche~nkennerl~ dl~ie ledreenl wee~t in
to netnevieri Iit.-tekenilzijumIienischen1

EI Ien Hamburgschl koo~pman schrijft~
in ht Ham~,burg:er Frcllondenblat
,,1)e IBuitsche~ koopheiden in Mlarr~-
kr;sch hebbenl aan MUoeini-Huofid, den
Itot sulitnn uitzi~olero e broeder vann
Abd-El zis zer veel te da;nken.
IDikwjls b~eeft~ hij do rechtz~oekenden
1 eh~olpen, walnnleer een, Kaid (gou-
/ eirtll:r) fin hpt bluelinlandi een knop-


mnan In de govangeni~as geworpeln of
gep~lunderd~ hiad'. lIaarbij Fingen de
ze moreilijkbedenl heru miets aiin, hij
d-eed hoet: slchlts nit w~el~ivilendlh eld.
rech treatrd~igheidszu s en simb eid ,
daar hij zter good inz:1g, \-an hoe-
\-eel out de E'uropesche k~oophieden
voor het land wa-ren:u--.D~eze drie ei-
~gPnscha~ppen v~ind~t mien bij de~ hoo.
gere' becamhlten hl~chits zeltfen. coki
niiet bij denr sultan, hoeveel goeds
men ook vaRn hemi zFggn~cC kani. Ik
herioner muij nog zeer duidelijk mijn
eerpte bezoek hij Mloelai-Hafid. lie
anoleidinF tot dit bezoek wras natuur-
l. lj weFer een naus~ning van Pen roo-
venden Kiaid, een a;ansing, die mnij in
mxpje g~eldelijkie zaken zeer benadeel-
de.
Op mijo klacht bij Jloelaii Hafid
liet deze mij we~ten, doit hij dfe zask
mnet mij besipreke~n w-ilde~ o! ruijo be-


't Is indardaadf met een sisser ~af-
welopen. I,( Seinatorer nmooten wel
jchiik hcbbenr wehadlt ov-er do b~reed. -
-p'rakige beschonwingenc~l in do~ pecrs
im;ar zii zelf immners niist voni pla:n
w~a~ren z'ic druk te ninke~n.
lIe eenigfe re~denl, waar~in ce eigcn-
l ji ke begroo ingIsqunets t ie narn een
besHch~ouw\ingF werdl ortler\\civorpen, was
cliro vaLn cler hlecr Veroerrn i,~n wearin
cle t-ran-g werd behandl~eld : wasit mr t
de begrootingSen to dIoP1 in' detZC ex
cap'tionleele omnsta ndighelden ?
in1 ~eoneo tijdEU, al~lus sp~rceker.
mncetin reeds de~ bezivalenl ovcrwo. -
genld zijui, wolke tot v-eprgiveri lei-
dcen, zoodtln in normalle olnstandir-
h~~tede deze begr~ontingen: geo~n gernor 1 1
zoudnlt~ hiebbeni geloolpen. 'Th~ns e-

h~ij < e mmisnters, die met;, in nitvoe-
r~ing~ d-er becogdt! ninrg le ul
len~1 wol~lrde belast, rdezelfler bezw~\aren
Zu!tln b~estaa~n, waelkenkderc.
forzijdle dexerI~iirr Kame knest trIt, no
SOw~rR de~ Zaken w~el eenigiszins~ an.
ditrs.
Mern ka~n die beivindslilolenr tochi nilt

ga~len, we~lke aij ufkeurenl, terwi1jl de
tc]genwoo0rdlI"o regearcrjing amrtrenlt den
eventmele~l n loop vanl znken1 g~eener.
lei zrkerheid kan gevenl. Verworp~ing
\\are't alzOo ce eornige volatrekL( ve~ili-
go? weg. E'n tol eer koin die wzg \vo-
wind~ dan greheel vrij zou b~lij\en, ter-
wijl bet aftItredende er yo~u dand~c van I
viijanldch;yI in zou1 kunnten ziei.
Evenwel:PI affsturiingzou ZOeEn ont-
anglijk verlies v-an naltiornalen tija
en naltionale woprkkraicht tenl ger'olge
hiebb~eu, zoodat bedosldl ultimuiinr e tieme
dium,, alleen dan zou mnoeten w\ordlen
,teegepast, indien er tastbaar kwraad
moest worden voork~omen.
D~it niu w-as naar het oordeel van
dr. Vermeulen geenszins het geval,
:wijl immlers zoowvel dle formeele als
de moreele rechlten dler volgende re
geeringg volkomen vastatatul~. Zij is8i~ 8. ,, CHRIS~TIANS)TED .

UalplnPorJnur*B~r 108


T I.T r D'T~ TA 1E L ~.

van de stoomschepen der ,,Red D Line" tussche~n

NE~ W P YO K11,
PUERTO RICO, VENEZUELA en CURACAO.


1 "JA'OMAN & TIARTIAP"C~
,o 2,1,2", a, Ls -
Almcace

Adverteert steeds

IN DIC


Antigoe (11 Ciragao,hollandlsche bladen in


Vertrekt van NEW-*YORKg................
veomkt san f 8ax J lax .....
Does C'onacto asn.........,................
K~omt ann to LA Gmnlan............
vertrelrs ran ......
Komt san to PTO. PABELLO...........
Ve~rtlek pane Cogo.....11111
Verret van ,, Cal ~........ .............
Doet Lr GCina saen......................
,, Poxes ,,............
,. sa JunW ,,............
K~oms aan to NE~W-YORK..............,


-


zoek bemn aaaoenaam zijo zou. Op
het vastgestelcle unr kwam ik dan
ook in de Kasbau (het stadekwar-
tier der regeerine) bij het paleis des
Sultans. De soldaten waren blijk-
haar van mijo bezoek verwvittigd,
wvant ik word direct bij Moelai Halid i
gebracht. Mliju -bezoek was voor mij
tegelijkertijd eene verr~assing en eene
teleuratelling. Verrast was ik door
de wcrk~elijk koninklijke etstaltye, die
mi) yriendelijk de hand reikte en
mi] verzocht plaate t~e nemen, ik
w~as eenvoudig verblind door de
echoonheld van dezen man. Een
groote, krachtige fignur, in de klee-
ding der voorname Mlooren; een kop,
dien men niet meer vergeet, neus en
kin gaeven bewijzen van literate enler-
g5ie 'en wilakracht; om den mond
upeelt 'n welwfillend lachje. In de
groote en donkere oogen een glalns
van g*oedheid en verstand, kortom,
eene veirsebjning, zooals ik er nooit
meer eene ontumoet heb.
Zou nu werkelijk de bedoeling vau
al deze verhalen wezen, on der
t weest rijd die Mlarokko verd eel t,
naar Europa over to brengen ?
Moet de twist tusshen! de beide
sultan niorden ultgevochten san
Er k inken al ourustbarende klan-
ken:
D~e .National Zeit. vra~agt sich at, of
die Fransche ,,chauvins' werkelijk
meonen dat het uur geromnen is, om
met Duitechlatnd at te reknene.
De ThiglicheRundschau ziet het gevaar
in bet feit, dat somnmige zineneden
ult de redevoering van Delceass een
storml van toejuichingen mitlokten.
Ook de Kiillnische Zeitunrg bevat een
arrtikel, waarin Deleass6 onderhanden
wvordt genomen.
In Spanje is men 't eens met Jau-
r~s, mraur de Engelsche? pers voelt
wrel iets voor een meer ,krachtige"
Jlarokkopolitiek. "
Een berichtg~ever van den Matin
bevnl zic gge 3 de tn hab r a
gebied der Chauja's. Wonder dagtee-
kening van 17 Januari heeft hij aan
zljo blad bericht, dat zich dagelijks
nieuwve versterkingen bii die mehallah
k omreal voeg'd sood t bet bege van
p-lelatae is atangekomen, wel tot een
sterrkte .an 20 000 man sal sijn naam


legezondon Medeteeingen.

Annrr de rulm~ OO vaR
de 140 Ouders en


T~er voldoening aan de mij gredane
trpdracht tot het toelichten varn het
aan den II. E. G. H. Gouverneur in-
gediend request, inhoudende het ver-
zoek on de reeds 20 jaar lang be-
stnande regteliog der schooltijden
onveranderd te laten, is het mij
aano naam U het autwoord mede
ane deen nlatwij op one adres ont-

Willemstad, 21 F~ebr. 1908.
Ann den Hleer I. van Lier Ez.
In antwoord op het bij Uw
request, dd. 30 D~ecemnber j1. ge-
voegd adres van F. W. P. WIN-
KEL en verscheidene auderen, heb
ik de eer U mede te deelen, drt,
eheoo m~ et d8 or de plaaasl ijk
dier stakken nitgebracht advies,
er geen tennen sijo om voorals.
ngopg wa gd te brengen in bet
*." 8111 vastg~este doe Rlerm n
voor de openbare schiolen van
meer uitgebreid lager onderwije;
dat, voor wat betreft o. a. de
regaling der schooltsiden, op den
ln. Januri jl. in working is ge-
tredel.
De Gouverneur van cureago,
(w. g.) J. O. DE JONG V. Bj. en D.

Zooder een enkele reden oD te ge-


geven is one verzoek van de hand
gewezen op den 21'** Februarri van
hes jaar 1908.
Namens vele belaughebbendon be-
richt ik ,U, dalt wi) spoedig eene
vergadermgR van ouders en voogden
sullen bijeenroepen om het antwfoord
te bespreken.
H~oogachtend,
I. val LIER Ez.
cnraneo, a71a 'os.


COOK~TAILS TIERAPEUTIOos.

L as propiedades alimenticias y na.
tritivas del aceite de higadlo de ba-
calso dependent en absoluto de las
g~rasae que entran en la composi.
elbn natural del aceite. Estas gra.


1eas son digeridas yasimiladas con
mucha m~is facilidd qune las otras,
debido 9, la presencia en el aceite de
bacalso de ciertos compuestos deri-
vados d/el higado, que permiten la
pronta emulsificacibn del aceite por
los fluidos del est6mago- y hacen
qlue su absiorci6n por la membruana
mucosa se Haeve A efecto con msls fa-
cilidad y con m~s rapidez que la de
manguna otra grasa.
Las grasas que el atceite de hfigado
de bacalao contiene, apatrte de su
poderosa facultad de nutrir, no po-
eenigun valor terapbutico-- y l
otros elements naturales qune son
parte de su composiici6n org~nica,
existen en cant~idades tan infinit~a-
mente pequefias, qule es impossible
que 'ilgunIo de ellos pueda, ejercer
en el sistemna cualquier efect~o tera-
pbu tico.
Es evidence pues - que e) aceite de
bacalao es un alimento y no una me-
dicinai y qune todae suls virtudes ali-
me~nticiiae estdu en las grasas qlue en.
tran en su composici6n -y por con-
siguiente todals las preparaciones
qu~e qretenden estar hechsa de los
princlplos activos del aceite y qlue se
ofr ~en amo sue ustidtutlos, son pro^
cion mercautil y eI charalamp um
Dichos preparados no contienen nin.
g'una de las propiedades nutritivas
y reconstituyentes del aceite de hi.
g~ado de bacalao, porque! carecen de
la grasa, qune en la parte del aceite
qlue nutre y alimenta- su composi-
cion tiene much somejauza con la
de los COCKTAILS-y su~ uso pue-
de en ocusiones causar perjuicios
considerable A los edfermos por la
gran cautidatd de alcohol qlue mnva-
rialblemente contienen--y otras sub-
stancies natrc36ticas, comuo el sulfate
de estrienina.
Esas preparaciones, que se dicen
contner os rncipos active adel
ca t d ch a ope pdgboa l a a n s
eniaturas, para los nm~os para las
j venes y sefioras, qmegnes por sU
naturatleza dehicada y temperamen-
to es ecial no pueden resistir smn
as sftos ubl atco de ra woh u$
lae trienina y otras substancias
El cewite cle Bgade de Baealso ee
insustitmible como alimento- como
un reconstituyente poderoso de la
sangre, de los tejidos, de los nerv'ios
y. de los huesoe y el modo m~is ra-
mional do admiinistrarlo. segun lo ha
probado 1la experieneia (ie m~s de 30
alloa y seg~un lat opinion universal
de lo~ m~i. e t ULT D
SCoT cn T edj t clam etaS 1e ac~e
te m~s puro y de otlros ingredien.
tes que? aumaentan considerablemen.
te lacacia nutritive del aceite.

-.
Advertenti en.di)arje Neelos ebd

,,6f06) ICeleflaB(ISCie Alltille8

Op verzoek van den Weleer-
waarden Heer M. V. ZwlysEN is
dea sgemeene vergadering met
dames, uitgeschreven voor Don-
derdag 5 Maart a. s., wuaarna
ZWEW. eene lezing zou houden
over den Vlaamschen Dichter
Guido Gezelle, vervroegd en
gesteld op ]Itandaa gea
Sa. Mlaart a. s. des avonds
ten 7} uur in de bovenzaal der
Societeit ,,De Gezelligheid".
Mejuffrouw LENs heeft zich
bereld verklaard bij de lezmng ee-
nige gedichten van GUIDO GE-
ZELLE, getoonzet door CATHA-
RINA VAN RENNES, voor te dra-
gen met begeleiding van piano.
Namens het Bestuar,

/ de Voorzitter,


H. J. TH. BOOMGAART '
de SecretaEris '

J. A. SNIJDERS JR 'St. ThamlSkfillg.

De gewonwoe veertiendanaache
vergaderinlg zal weder pliaats
hebben op Maandag, 2 Maa^ t
a. s. Aanvang des avonds on
t' gre
IDe Direltear,
P. fr. R. J. C. WAHT.RN.


Zolia MUerida Mareb Merida Zule Ia Merida
Vertseksvpan Congtqo ..................i Jan. 21 IJan. 27 Feb. C Feb. 10 Feb. 18 IFeb. 24
v., son te Ma uRCAIBO ....... B. j 1g I p a
Koms san to Couras do.. ............... 26 Felb. 1 9 15 28 29


*T 'Dl
011ra todas las enfermedadesqu
provengan de una digestion de-
fectuosa, y es el especifco de la
di abetes.
A~. I). CAPRILE8 dk C'.

AgenterJ- Curagno.


Alfredo Maduro

Tandheelkundige.
Bredt hiefby~ hef greerde pub~lek sine
diensten an,
KANTOORUREN:
van 8 tot 12 v.m.
van 1 tot 4 n.mn.
18--1.


GRAFMONUMENTEN,

6 RAF ZERK EN,
in MARH~R, Belgiach, Belerach
en Zweedach GRANIET.
Groote Voorrtad. -- Billijke Prljaea
PHOTO'S TER INZ2AG3E.

Steenhouwerij.

MVIarmerw erk en.

AA. A, M D xxMAI,
Oaile Varkeassmart.-- Doddeadal.


_ ___~ ~


DE HEER EN MlEVROUW


Gabiug

geven hierbij kennis van de ge-
boorte van een zoon

's Gravenhiage 23 Januar i '08.


Feb.
8
3
5
66
7
1

18
14
15J
18
1 9

21

21
22


Jan.
6
6
8
9
19

14
15
16
16
17

18
21
22
23
24

24
25


Maart;.

2
34
5
5
6
10
10
11
12
123
13
14
17
18
19
20

20
21


VERTREK VAN

Curaq~ao...................................
Bonlaire~...............,.......................
autsao....... ............ ..................
Crurago......,.... .................,..........
Boniaire........ ..........,...... .............

gt. Thomas......... ..............
St. IMartin ........................ ........


'1. Eustatius.................... .........
>a. ..........................................
5&iarttin...... ......,....... .................
h Mar ....... .............................
St. Thomae.... ........,..... ...............
Bonaire ................. ........... ...........
Cura~ao ............................... ......
Aruba.................. I...................
Curaqao....... ..................... ..........
jonasire....................,.................
AANKOM1ST TE

Colra ao .............................. ...


Maandag, v. m.
Lisa,, n. mu.
uoesdag n.nmm
D~ond. vm. of nm
,dn. m. of
Vri ag v. m.....
J8 and ag.....,......
ine ag, v. m....
Wo~edamidd g
Donderdag v. m.

j rijag v. ...
I scultamijdag ...
Zaterdag, v. m...
(facultatief) ...
Dainada ~, n. m..;..
Woens ag, n. m.
Dond. vm. of nm

V rijd. vm. of nm.

Vrijdag n.m. of
SZaterdF v m


Zulia Philad.
Feb. 8 F'eb. 15

28
15 24
17
18
Sct Mrt. 1

Mrt. 8. 9


Zulia
Jan. 11

18
so

21
27
29
Feb. 4


Philad .
Jan. 18
aso
27
aso

Feb~. 1


10


Carcea.
Feb. 1
6


10
15
16
17
to
24


El F'ermento ~Medicinal


del


II. It. de Koningin der Nederlanden

~BEKROOND


te Amsterdam


1883,


,, a twerpen 1885,
,, Chicago 1893, en

e urlaegao, Eerste Prija Eere


Ouragao,
banda.


'waterka nt


otra-


DE V NTA.

DONDE

ABILANI DE 80LA

agent2e paraz Curarcao.


Draikker :


NijrtWgtB.


HO1ani t~


ALPREIDO P SINTIAGO


D. W. I.


Mareb.
Jan. 25


Feb. 1
a

4
10
1
7


Phil01 hich I ]ltig


Soublette et Fils

HOrPPHOTOGRAPE3N

V.N
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs