Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00018
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: December 3, 1904
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00018
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 1 MBs ) ( PDF )


Full Text

1
_ _


DitBlad emetracijnl elken Zaterdag.Bn~r BUREAUX VAN DIT BLAD E Courant aki to sali toer dia Sabra.,
Abonemetspils oorCurgabBonireSu prija di abonnement to fl. 2,-- pa tree
en Arnba per drie meanden fl.2,-- met REDAC;TIE : Waterkrant, Otrabanda, No. 228 luna pagar patdilatnti.
poornitbetal~ing. Pa lugarnan foi Curagao, Bonraire i Aruba
Vioor het Buitenlanld per jaatr fl.1~0,- HDIlllISTRATI[E: Pleil080 3oi, N0. 129, PieterlB&i H. 10,-- pa, anjat.
ozfA nderlijke nummere' ft; 0,20. Un number sol fl. 0,20.


821 Kunnen eemige gegevenls worden
versltrekt over de toestatiden der ar-
beiders op de plantages, ook in der.
band met het ,,paga~-terra"-contract,
weaarvan de Gtouverneur ,,volkomen
op /le boogte" schijut te sijn. W~or.
dgll maatregelen to~t beachermingr van
den kleinen man overbodiga geatcht ?
9*, le reeds de sandaicht geschon-
ken ann de regeling van het verou.
derde wetiderecht?
1(?~ Welke planned worden voor.
beedom door betere opleiding, het
verec~haffen van voorschort~ten en het
soeken van afsetmatrkten he~t huis.
bedldif te bevorderen t
11'. Kan iets naders britrent bet
on~dseroek van prof. vaN GjEER om.
treap.F de herziening van de pension.
regatina worden medeg;edeeld 7
S1;3*. are ernstige overwfeging niet
gewenecht van de vraag of op de al
te dpre bestuarsuitgaven kan wor.
den be~zuinigd ?
Sommige leden mlerkten op, dat de
Regeering in bare beantwoordin van
de Nota van den heer van Knol met
deses afgevaardli de screen te willet
as mvre t en aaniny shnb nmo
kdoloie Curat;azo. Met het oog daar-
op wenechten zil gaar lnB to verneme~n
welke van dese wenschelijk g~eoor'
deelde mantregelen nu reeds sq~u tot
stand gebratchtpof binnea nies te~llaugen
tijd tot stand sullen komen. Ult de
thans ingediende begrootingSwashbun
dearvan, behalve wa~t betreft den post
in art. 217T zoo goed als niets ge-
bleken. Dese leden moesten erkennen
dat de Koloniale Rand, wear het
son te brengen verbeterion gn~elde,
nies ati id even insehikkehjk is en
dat hij de behandeling van dese be.
grooting dit atl bijzoudler duidelijk
aan den dag is gekomen. Juist dear-
om behoorde hans inziens t~en aan,
zien vanl groote maatreg~elen de Ble-
geerng meer dauen eentot dusverre het
IEenig~e Leden meenden, da~t her
van mmndere inachikkelijkheid van
de s;ijde van den Koloalren Rband
niet lan worden geaprokdan, man r
de houding vanl den Raad vreemd
en sonderlitig most worden genoead,
ea~r hij Io een tijdpetrk, waarmu bet
moederland bewilcen to over geeft,
dat het door finatncieelen stemn den
bloei der kolonlie woueeb~t te bevor-
deren, verachillende op de begroo-
ting gebrachte posten schrapt, waar-
van het nut voor de krolouse door
den on partijdiges bea~chou wer be-
swearlijk kan worden ontkend. Ili)
tvroegen, wisaraatn dese blijkbatre out-
stemming is to wijten, diie sleehts
belemmerend kan worken ten aan'
sien van de herleving der weldaart
van de kolonie, Eene gewydag ge sa-
menatelling van .dezen R~aa wear-
door de belangen oiet a~leen Van
h-et eiland Curagao, maar ook van
de overige vijf eilauden better tos
han reebt souden kunnen komen,
werd daarom door dese leden in 's
MIinisters aatndaebt en overweging
sanbevolen.
In de Memorie van Toelichting bt]
het wetsiootwerp tot definitieve vant-
stelling ,der koloniale buishoodelijke
begroin 3~deddvan Curag~ao voor 1904
wer meegdeeddat de beer F.
BARTELINK, loopecteur der reg~istra-


Guraga~o, 25 November.

Begr00tlng-CrCurlii10
1905.

00 F~onpip V 70f1g

Het afdeelingsondersoek van het
weteontwerp heeft aanle~iding ge~-
ven tot de volgende opmerku gen
en beachouwmg~en.
Ten aamnien van tet fljdistip van
indiening van be~ietwmtfeonrpp en ran
ronddeeingr van' het Kiolomiaal .9Lr.
slay'trad 'merio beachonwingen -van
h1e~el 'denselfden inhoud als die, vel-
e bij het afdleeling:sondersoek tran
het wetsontwerp tot definitievembecct-
stelling van de koloniale huashou-
delijke begfrooting van suriname 'Foor
1905 warden geroerd en in het des- .
betreffende Voorloogig Verelag hiju
opgenomeD. IHe COtDTissiO Van Rap-
porteurs meent; daatrom to kunnen
volstaan met daarbeen to! verw n. `~
De vol ende opmesrkingenw n
~naar aanneiding van bet Koloniaal
Verelow van Curagao van 1903 atn
de saadacht des -Mimsters onderwor-
Opn~eming schee~n gewenacht van
Braphische voorstelhingen omt~reat
Inkometen, uitgeaven, subsidiiin eouit-
voer over eemlge vijfjarage periodes,
in navolging van het voorbeeld door
den Gouverneur van Suriname grege-
vren. Evencenen werd sangedron~en
op eenle graphiwche voorstelling van
de toename of den achtermutgauK :
van de bevolkin~ op de verschillenie
eilauden over like tijdvakken. Ge-
vrangd werd, *f de gegevens, ver-
strekt omtrent inwoners, v~eestapel
enz. wel vertrounwbear sijn. Het aan
leggen van eenie statistiek van den
ait~voer scheen gewgpa~cht. Eveneens
scheten ge~wenscht herverstrekken van
e~nee mededeelingen van stastkun'
uigeq aard, bijv. omntrent; de ver-
h neding met Venezuelat. Ten sanzien
van hot ggevngenipwezen had men een
oedebt van de sterite, de! re~cidive
ovehet sarntal ontvluchtingen gamrist.
en' het .onderwije wenwchte men op
v~en omtreant schoolversuim erJ ann-
Ia leerpliehtig~e kinderen. Men ver.
zocht opneming: van eene mienwe ru.
briek: meatrgelten in het belang der
waterverachaffng. Bi) het mijuweson
zude me~n voortaan gaarne den
soj a8 va et Arubaphosphaat willed
elao~p even. Waaromn heeft, soo-
all wei~ medegedeeld in de Memno-
ase van Antwoord betreffende de ko-
Iraieale begrooting voor 1903, de Com
to le Commissie voor de Startistiek
ane rongen op soo nitroeti e ver-
aadng van het onder E, I a, me-
d grangd erd, hoe thans de eco-
nomische tosetand van de.kolonie is.
Kan op eeni en voornitegang worden
wezen of is meer dan ooit hulp van
tmoederland noodig zoo op, het
gebied van den landbouw, als op dat
van den handel en de nijverbetd ?
Wat den handel betreft, zou men
Raa~rne veroemen of er eeni e hoop
stfa dat in de verhou ing met
yeneznula verbeteringszal komen. In
sijoe Memorie van Antwoord beeft


de Gouverneur van Curagao den Ko-
lonialen Rand medegedeeld, dat er
mastregelen in besprekinf sijo, die tot
hernieuwde Rogingen su en leidea on
tot verbetering van de handelsbe-
tre ~Eingen met de naburen Vani de
overJAset to $eraken. Kan hierom.
t'rent wellicht sets naders worden me- i
degedeeld7 En is het niet just, dat
nog steeds van de producten van
Curaqao afk~emstig, in Venezuela
swaardere rechten wordjen geheven
dan van de goederen, die pan elders
kiomen? D~e Gouverneur wijet iD zijoe
Mlemorie van Antwoord tevens op de
groote verwatchtingen, die velets voor
thrqaokoesteren van de doorgra-
ving der larndengte van Panama. le
het, vroeg men, nu nsiet mghk
mnaatrotgelen te treffen om de hnel-
relatien van Curagao met Columbia
te bevorderen en sou dit wellicht sells
uiet het middel kunnen sijo om Ve-
nezuels to bewsege onze kolom-e voore
taanu op minder onbllijke wijze to be
jegpeneaP ? Mlee met het oog da~arop
werd door eeig leden het opriebten
van eene kamer van koophandel to
Willemnstiad, bea3taande ult deskrundi.
ge oner~s~P~aponhlj-gsehenik
a~t de~n laudbou~w anngast~, ver-
klaardren eenige feden met getnoegen
to hebben gesien, dat -ie hand aan
den ploeg words geslagen. Huns il-
siena sal vooral de sanleg van dam-
muen en bet maken! van putten krachi-
tig moeten worden bevorderd en zi)
drongen" daazrom op de uitzendinF
van een deskundige, die topographt-
sche opnemnidgen zon kunnen doen,
nogmeals san.
Gevrragd werd, in hoeverre voor
de uitvoermg, der talrijke maatrege-
len, opgenomen in de bij het Yoorloo-
pig erelag van het Ide hoofdstuk
drloo nqde Staatsbegrooting be-
booren e Nota-van Kiol, reeds plan
aen siun beraamd, dan wel de mindere
wenschelijkheid daarvan is gebleken.
M~et genoegen was trouwens gecon.
stateerd, dat aan enkele wenschen
in die Nota reeds is voldaan
SNardere inlichtingen werden ge-
Swenscht over de volgende punten, in
Sde beautwoording der Nota-van K~ol
aanageroerd:
1*, Is door den administrateur vau
Financillo reeds een sanvanggemacakt
met het samenstellen van eene uit.
voersEtatistiekr ?
2*. Welke waren de resultaten van
bet ondersoek, b~edoeld op blads. 1,
sub d?
3*. Welke terreinstakken sijn reed
omheind en watren de gerolgen daar.
van gcunstig te noemen?
4". W~erden reeds boring ~en met bet
in 1904 -matn to schaffen bourtoestel
uitgeroerd ?
5*. Z~ijn vororatellen tot verbetering
der waterstatat~toestanden op Sint~-
Eustatius reeds ingekomen evenals
voorstellen over cie beschikbaarheld
van bouwgronden voor kleine land,
bouw~ers en het uitzettenl van vesti.
glugaplasteen?
6*. HReeft de Gouverneur reeds de
toeg~ezegde oplossing gevouden tot
verbetermga van de pohltie?
7*. Werden goede resulttaten ver.
kre en van het grraven van put ten
up Bonaire en is hiet nemien van masj.
regelen tothket~tegengaan der gedw~on.
gen winkelunerng reeds overwog~ent


tie en domainen, na langSer dan 44~n
jaar verblijf mn de kolonie, met in-
gaug van 1 Augustus 1903 bij het
Department van Kolonitin was g~e-
detacheterd, ten einde eene reorga-
nisatie van het belastingfstelsel in
Curagato be outwferpeln. waarva~n een
billijker verdeeling van lasten 'ver-
walcht werd eU waa~rdoor weara~chijn-
lijk tevens eene grootere opbrengst
van belasting~en son verkreg~en wor-
den. Thansa wordt in de algetmeone
toelichtmng van de roaming der mid-
delen en mnkomaten meldingr eemankt
van eene algemeene hermegning van
het belastingstelsel, die het onder?-
werp ultmlaakte van eene gedach.
tenwisseling met de7 Gouverneur der
kolonie en blijkbaar is hier de reorga.
nisatie bedoeld, waarvatn ten vori.
gen ja~re werd gesproken. Naar aan-
leiding daarvan werd gevraaagd, of
de heer BARtTELInK Eet 21)il bnt-
werp gereed is en soo ja, wanneer
dan de reorganisatie in de prak-
tijk zou gaian worken. Overlegguaig
van syjn rapport werd verzocht. Menu
drong op het betrachten van gorooten
sped mnet nadruk aan, niet a~llen, om.
due kj de-tsegnwoordigfe orgarnisatie
der be astmgetn mn de kol'ome allerlei
mimastaden voorkomen, ten voragen
jucre in het Yoorloopiag Verelag op-
genoemd, maar ook omdat d$ voor-
genomten h~erziening, sooals utt de
bovenbedoeldte Ralemteone toelichting
blijkct, nitatel teen gevolgfe schizint
te sullenl hebben van de invoering
der inkometenbe~lastin r, die door den
K~olonialen Raad wer good~gekenrd.
Ten vo~rigen jare gaf de Mtnaster
in de Memo rse van An twoo rd to
kennel, dazt, alvorens een definitief
oordeel tou kunnen worden nitg3e-
sproken over de oprichting van ee~ne
laudlbou w-credietbank, van welken
Hard oo~k, het rapport van den land-
bouwkundige daatcromtrent son moe-
ten worden afgewaebt.
tirerangd word, of dit rapport
reeds is mg~ekomen en zoo ja, -of
de Minister dan thans van sijn ge-
voelen ten aanzien van dit onder-
werp son willed doen blijken.
Ten vong~en jare werd mn de iMe-
morie van Antwoord- medegedeeld,
dat aan het ontwerp eener mijnre-
ge~ling aanl het Departement, van
Kolonitin de laatate band werd g~e.
legd, soodat na raad leg~in va~n
den Rand van State de 7n iening
datarvanl binneo een niet alI to latng
tijdsverloop mocht worden te ge-.
moet gesien. In de beaultwoording
van de Nota-va~ Kor, werd eene
de~rgelijke verklaring~ afrelegd; eene
mijawet voor de kolonie Curcagao
was in bewer~king, wearbij de even-
tueele bervatting van de exploitatie
van de op het hoofdeiland Hanwe-
sige, phosphhatlaigen niet sit het
oog was verloren. Met bet oog: op
de beide verklaringen had bet be-
Freemditig geftekt, dat nog tefeds
dit outwerp niet is. ingediend; men
vroeg waaraan dit is te wijten en
of indiening nu eerstdang~s sal plliast
vinden. D~e saak werd van urgen-
ten aard, geacht, omdat, sooain ten
vorigen jare in het K~oloniaatl Ver-
slag van CuraCao is med~aedeeld,
de pogmngen van het Kolom~aal be-
stuar om dP moeilijkheden op te
lossen, die eene verdere outginning
der phosphaatlagesr van de planted


Zaterdag 3 December zgo4.


No. ro93


2Iste Jaargang.


AMIGOE


DI


CURAC


W&IRI~phA U002 DI


O'U1AGAOSCHE IILANDIH.,
ge ,,i8anta ]Barbara" in den weg
staan, g~een ~unstig resultanrt heb-
ben gehad. Nu eeanmeal het voor-
nemen is opgevatt om door eene bil-
lijke mijorgeliog t00 oplossing van
dese moedkijkheden te geraken, be-
hoort dat voornemen ook ten nit.
voer to worden gelegd Immerse e-
schiedt dit niet, dan stant hette
vreezen, dat de heber GoDDax~, die
alle hem tot dusverre gedanoe voor-
stellen onverbiddelijki van de hand
heeft gewezen en elke min oelij ke
schikkmga beeft doen mialukken, tot
hervatting der exploitatie van de
phosphaatlagen opl:,,8anta Barba-
ra-, mn geen gevar meer sa~l over,
gaan. Of son welliebt onteigezling
ten algemeenen nutte hier mogelijk
iijn f
tbenige leden waren van oordeel,
dat io dezen betihr langs diploma-
tieken wteg werd opgetredfen door
van onze vriendscha pelijke verhou-
ding tot de Engelse e RegSeering ge-
bruik te makren' om van die Regree-
ring gedaan te krijg~en dat sij den
beer G~ODDEN OOD Brit~eh onder-
daan -s~al bewegen de ontg~inning
eindelijk eens ter hand to nemen.
Dese ledon souden daarom willen,
das de Minister bij aijnen ambtg
noot van Buitenlandsche rzaken oP
het doen van stappen in dese rich*
tingr aandrong
G~evrsagd ,werd ver~deri, of ook iets
kan wodnmedege~deeld ov~er de
Eonderlinge klaebt, van den he~er
GODDEN, die op 9 Augustus ji in
beta Britsebe pabrlement ter spIrake
Gtevrangd w~erd, o~expoitatie van
Sfatantwee van de oniangs op de
plantage Waterloo outdelgte ozo-
Rerietllagen wenachel'ijk is te ach'
ten.
Gok werd de vrang Fgesteld,'of het
ansnleggen van een model-so~utpan
op Bonaire van Gouverntnemntswe- e
ge wordt voorbereid en of de laat-
stelijk witgegeaven concesisi~u da~iar-
voor een beswear msn te achten.
Ein e ijk woerd gevrangd, of de
Manste~r instemming kan betuigen
met het denkbeeld, verdedigd~ in de
,,Amigoe di Guraq~ao"~ van St Sep-
tember )J3. onr door aankoon van
een gedeelte der p~aifag~egrooden
e hypo bka ten der pet
p~onden aan de kleine ladouwereArt 1.Somanige leden hadden
met groot leedwesen gesien, dat de
K~oloniatle Rand het vooratel des
G~ouverneursJ om het stantal dist~riet-
meesters te beperken en; het ambt
door toekenning van eene biHijke
besoldiging Ieee onathankelijk te
maken, heeft verworpen. Zij cht.
ten de groaden, waaarop dit voorst~el
werd verdedigd, allesnsn aidoende
en betrearden dearom, dat de Mi.
nister, no de Gouverneur niet ver,
der op hbeoud val sijn vooratel
had anaged-ong~n, g~een vrijheid
heeft gertonden oml de voor de dis
ftrcemeeeterer voorgestelde verh~oo
going weer op de begrooting to? bren
gen.
Art. 8. Men juichte alge~meen toe
dat de Minister desen post, die doo~
den Goliverneur in de ontwer be
grootin~ werdt ove gnomnen, doe
door dn Koloniarl% Rand wRerd
Zrenebra t, weer op de begrocotinh
ieek lsct en men rkd
wenseh uit, drat spe~digt gelee
heid slich sal anatbieden een of meel
amnhtenaren naar Nederland to de
tacheeren sn soo de deugdeliikheic
van bet stelsel in de pralktijk %
bewijee~n.
IIP APDEELING,
AQrt. 27. Opgemerkt werd, dat be
verkeer tuweeken de versq)Ibillende
oilanden van de kolonie en in he
bijsonder tosechen de Boven- el
Benedenwindsebe eilandeo soo :be
~swe~arlijk is, dat d~ientengevolge ber
in beroep komen bii het hof~ var
juetitle van, op de randere eilande~
gewezen vonniesed tot groote moei
lijkedenaanleiding geefteri
het verplicht gebruil 3dearbij var


de Nederlandsche taal medel.tot be-
swa~ren leidt.
Art. 29. Blijkeris noot i31 'op
blads. 11 van den altgewerl~ten en
toelichtenden staag words voor voe-
ding, kleedingf en hgginilig deggevan-
genen f 2350 minder gerasild dan
ten vorigen jare,' wetlke ver~minde-
rgnaar werLd opgfemerkt, ruim
27 pt. bedraagt. ; De ledpn, die
dese opmerking meaktea, vreeden,
dattenevogevan dese soo be-
ldtagnrjkevraging de ve'rioring
der gevangenen voortaan onve~ldoen-
de solide asjn. Isi echter dcie on-
deratelling niet juist, dan m~t huns
inzieos wel worden sangenougaen, dat
in voorgaande 'aren tenran1den) van
de levering der bnoodigde vbe~din~s-
middelen miet de noodlege says head
is bhetratcht. Da~t naar hret de ijut
eene proof sal worden genonsen om
de levering to doen geehie ae bij
inachrijving, in plaate van, Ysooals
nu, door eene onderhandsl~ei ~over-
eenkomet m'et -den~ eipier, lord in
alle opsichten toe~gejuicht. -
IlPd AFDEEuLNG.
~Art. 60. In aatnsluitinrg naim et-
geen blijkens het Voorloo ig Ver.
Rlag te oin jaei a.? 9
ler b g tn gn jar Crbsacanb w
opgemerkt, werd door e ele lede
t nemron en Bp btre w oda nnii
rtien. iet vervoer van do brieven,
enz. met een stoomnbootje van be-
stuarswg mo ~ tilt 8 nceel g
punt nit evooo elier s eidano sb
va oen vrer oals tena vo ie ja
re in de Memorie van Anewoord is
opgemerkt, wfellicht son dit niet
gesegd knunnn worden van een sell.
schoener met stoomvermogen, ost
in gjevtal van windptilte dearvata ge-
brmlk to maken En ook dan zou
deceommunicatie reeds.in belan~g-
rijke mate verbetering ondergaan,
Art. 71. Enkele led n watren van
oordeel, dat eene postspaar'uank in
de nloodlijdende kolomie weinig of
geeD Dut katn stichten enl dat de
ati aven dearvoor notteloos beate~ed
so ~en -blijken.
IV" AFDEELINo.

inkmmia lae betreprer da e
wense etoloes arnt~ d~ de e

d rijer eis.Ook icanh nit h'e fi

jee van bet' godedienat-onderwife ge-
bruik matakten, welliebb de- ocneu-
are worden getrokken, dat het work
dier predikanten evengoed door gpds-
diene3t~leeratren zon kunnen geschie.
den, sonatls dat het geval 16a op de
Bovenwfindsche eilanden.
A~rt. 13.8. Eienigfeleden achtten op
Ouraqao de-genreeskundige hulp bui-
ten Willemetad onvoldoende; de san-
stellingf van eenigpe geneesheerets voor
den dienAt in de buitendistricten
screen hun noodig. TPep vori'gen ja
-re heeft de Minister in de Memorie
Svan Antwoord modegedeeld, dat de
anadacht van den Gouverneur o
dese sang~ele~genheid blee~f gev
en hi] seer seker al het m e
s ou doen om, sonder al be ~oogf
kosten, op bevredigende wijze dlaar
in te voorsien. Gtevrtangld werdj, ol
Door den Gouverneur reeds meat*
r 'egelea in dexen sija voor~bereid.
nArt. 140. Ten vo a~e jare 'werd
.in de Memorie van twfoord me
rdegedeeld, dat proeven werdeop ge
.nomnen met de tua-tua-p~lant. Ir
d het juist, dat men dearvoor nie~
ede were plant, noech bet goede re
cept gebruikte, wiashdoor ide geno
men proven weardeloos moetett: wor
den geaelitP ?p d
Art. 140t. In noot 14 o bad
t 41 van den witg~ewerkrten on toe
e lichtenden stant woad0 medegedeeld
t Idat het in to stellen onderzookrnkaa
n de verbetering van het visecherij
,- bedriji in 1904 sekler niet; sal, si
t afgerloopen, soodat er in 1905i no~
n nitgaven noodig slln sijn ter roort
n setting van he angevangen on
-dersoeltk of wRellieht ookr als gevol
i dearvan. Naar sanleiding vad de
n soe modedeelingen word gevrangd, wa


te dezen sanzien hereids is verricht;
was nog: sal moeten g~eschieden en
of nog mn het :jraar 1905 maaitre-
geeele ter verbieterii~n van het Vis*
echerij-bedrijf mogen worjden to ge-
moet gezien.
A8rt. 152. Opgemerkt wKerd, dat
voor de wdterverschaflang reeds de
noo~dsakelijkheid tian het opmaken
van een algremeen plan. en de be-
hoefte aart voldoends toapographi-
sche ormetingen is gebleken en ge-
vrad word of daarmn eerlang sal
wo dn voordren eit of dan 64n en
ander als relier--work sal wodefh nit
gepoerd.
A8rt. 154. Enkele leden hadden
mel; leediveeea uit het Voorloopig
Veralag omtrent bet aideelingeon-
derzoek van de voorloopla vast e-
steldeb begro~oting g~esien, dat de Io-
loniale Rand het out .van de dien-
sten van een lIsanbouwkwndige zeer
twijfelec~titi noems en aan dien amb-
.t~enaar slee to eene toelage en niet
een traktement wenscht te hebben
toeg~ekend, omdat hij anderspen-
sioen sou moeten g,'Ll entieten


Art. 100. Dat no noa besloten
wordt tot uitbreiding van et krank-
sianlaen-gesticht, mn plants van tot
volslagen reor maedavn
moetvan sy~itrisch standpunt
ernatig word~en betreard. Den Mi-
nistert werd in overwegfina gegeven
dese voorloopag van de `egrootm~g
afto neme en een noder ondersoek

Art. 192. Eenige leden bet~rear-
den, dat; de K~olomiale Rand de door
den Go~uvterneur gewilde gedeeltelij-
ke sanplem ilng van het WTaaight,
easrdoor d~gesteldbead van bet
overig deel son worden verbet~erd
en de verontretaiging teeogenall' ~
door afetemmiongvan den coob-
singapost beeft verildeld. Z;i) meen-
den, dat de (Legeerngp hiermn met
had moeten hernaten, maar den post
weer op de begrootmng had mooten
brengen. .
A4rt. 213. Eemlge leden achtten
VOOral1 op St. EUStabtine1 een tijdige
aanleg van wegen noodig en eene
sorgvuldige keusee van vestiginge-
*ple .14. Kersc~i~e leden hd -

neM qist r oen .poit- voo ie bop
E stat s, diekldmen tei 1oon ale
Rad an de begr onig was g
braebt. De aanleg van den stel rer
'schijob inderd;and, sooale door den
Gtouverneur in~ a jne Mlemorie van
To~elichting op edeP gronden is
betoo ~d, voor e evaart en le
outwi kkeing; van het eiland ten
seera~te irenechell '


h rt. 220. Veracheidene leden we~
son er op, dat blijkens de overge-
legde stukken het t~eded toenemen
,1an de nitgaven voor peonioenen,
wachtg~elden ens. bij de behanudeling
Ivan dese begrooting in den Kolo
nialen Read een punt van bespre
,(king heart altg~emaakt on dear
bij sas den drag is~ gekomen,
-dat men in Curagao den toestand
f e dezen sansien zorgwekkend atcht
De Gouverneur beeft in sijne me
aiorie van antwoord opgemerks, dal
Sbet in 1899 tot stan g~ekomeagge
wijai d pensioenreg~lement er op wi sot
da etbestuar r~eded maatrege ~en
s gepomaen had om het, sangroelen
t; van het pensioenciyfer teen to gaan
- erwpiji slode verle en jaar een voor
- sto bij het Departement van Ko
Sloni ijn b Iehandeiling is on to on
dersoeken of er niet nog oleer it
.dese richtfog k~an worden geddasu
c De leden, die hierop de agndachl
,vestigden, vfersoebten omtreat den in
r houd van dit vooraltel. nadere in
I- lichtingen re mog~en ontraugen et
nto mog~en weten, of met de bean
g deling sooveel mogelijk spoed sat
- worde~n betracht.
ommige leden waren van oor
g deel, dat eene billijke reeling m~e
Swordenl getroffen omtrent de pen
Ss ioenen van. ambtenaren, die, nr


eerst in Nederlandschen Staatedienst
te siju geweese, in den dienst der
kolODIe ZijB O8ergega&D,' OD wier
pensioenen than in hun ~geheel door
de koloniale begrootina worden gee-
dragen. Zif chtten ~eze regehuog
~toor de kolonie to bezwa~rend en
tevens in hooge mate onbillijk, wear
he@ i:mmers kan voor~komen, dat
tioodainige ambtenaren lang in dienet
\ran den 8tant on sleebts zeer kort
in dien der kqglonie sijn geweest.
.famring aermittdelen onr inkomaten.

die ndoortrlj ovi t.as bij
is verstrekt ten annzien darn Id wer-
deli kaeau k n emean gearne alse
nO~ out r en~nleidin van de me-
4e~ein~i de kolotakto 11hint~
oe hid. 17van suia.;l,k~a l
de marktprija der phosp orear.al
seer laag is, werd orpgv ae vran~
van den 'prgej der A ua-p oep aa
in de latatste tien jaren.
I xPhidu si gaterest41QIdooot de- Com*
miggie Van Itapporteare den 1"*
November 1904.
PIJNUACEIER HORtDIJK'.
DE WICAAL MWALEFEIT.
VAN DE VELDE.
FOOK.
~VAN KOL.

1arehrift canl de &egsede~.
Na sulk een uitgebreid en snak-
rijk verldag kunnen wij kort wezen,
mear wouachten tech even openliik
clank te brenlgen voor desre flinke bje.
spreking onzer begroloting. Wfel is 't
slephts en voorberelding, maar toeh
pleegt de definitive behan~deling van
de voorloopige af te ha~n een voor-
al detaruit kracht te putten. Wlij
hetbben dusmali roudeMi~ boop, dat dit.
maalin e ede amer Curagao
eens duchtig order hatnden sal wor-
den genomen; al sullen or dan cok
slag~en valllen eD de stakkean er .af
uliegen. H-eb algemeen welicija ouser
K~olonie sal er bi) winnen. Eahte
dokters ma~ken atmkende wooden.


to ha fford ge~ees.x W w 1
maantwor n dt Poiru ihopen
loniaal VerAlagi over 1903, dat wferd
roadgedeeld, terwiiylde commiesae van
rapporteurs vergadierde, hier on deaa
esp korte ophelderino lae eeen ka
worden. Mdaar hoe ~t~aig het ook
mqlge weseu, nooit of simmer kan '
den ~togenessaordiBen1 toestand wee gv~en,
on ,hierover wenefth men boe voor-
.namelijk on de hoo to wordeo ge-
bracht. Wi) herhra ~en daatrom one
vooratel om voo taan ieder jaar, voor
-dat de begroot g in de Twee~de Ka-t
mer behasndeld sal worden, een notae
over den stand' von saken van bet,
, loopende jaotr over to legge. Ears~t
dap sullen de K(amerleden met ken.
-nia van saken kunneonsordeelea en
sal betnies nooditg wesen soovele
-belgagrijkse vo~~n te stellen.
Met versebadl den eerbied beve-
len wij dit plan bij de beyroegde
.autoritaiten ter overweging san.
Zoodra het Antwopord van e. Exe.
t Minister van K~olonian sal sayn gn
-gekomnen, hopen wij ook dit an saln
, ceheel nan onse lesers mede to dee-
1Ien, daarnca sullen wx3 :nog do
Ibieke behanderling in de T weede
, ~me;r afwachten. Moebt, or ,dAD- not08
-geon voidoend .antwoordl sija kg;
- ven op cal de gestelde vragen ,
- sllen wi) gebruik .makeno over al
n de,' gegevens, weanrovr wipj kunnen
.beechikken, om den togenwoordigen
t top~stand der kdoloie to' acheteen.
-Reede nu hoouden, edf one VOor alle
mogelijke iglibtingeen beleefd ann-
n byoles.
-Wij meeoen eebter garechtigd to
lI wepn tooh op 44n verkseerde po-
Vaskting derI beeren rapporteesI to
,- a O~e ingans.
tl ~~ vindon het blijbaakr erg onlosl
. sc, ,dat no nog besloten wrordst
a' top untbreiding: van het ki~rankstntr--
gengesticht in plrants van tot vol-
algnreorgamlsatie daarvan."
W'~ij weten natuarlijk nies, wat over
het kranksinnigengesticht -beschre-
ven werd in hetr Koloniaal Veraltlg.
Echter kan men ook s onder dii e e-
gevens wel geraken tot de redeijke
verondersteii~lalng dat d~e soo sterk ge?-
we~nsehte reorganisatie van betnge-
srticht enkel en alle~en afhangt vap de
uibbreiding der gebouwen.
Door welwillendheid van den G~ou-
verneur is de Directie dit jaar in
stant gesteld ten minute 44n aidee-
ling,~ die der gevaarlijkte on woeste
patientetn, geheel- te reorgamiseemen.
Vreertien sterke, nette vertrekken,
mnet abzonderlijkre innenplaat' en
tuin, warden, g~ehee~l afgesloten van
de andere 'verpleegden, voor hen in.
gericht.
Verdere reorganisatie wacht eleebts
ot cmeerdere uitbreiding van het ge.
heicb en sal het voenpd aiaj n @
soo g4ood als volkomen tijn, doordat
d~rie aifsonderlijke gebouwen kunnen
worden mngerich~t voor verschillende
soorten van krankzin~nigfen: de woes-
Indd eleratell nde denh veidio d &
gevoerd van de begrooting, on de
volkomen reo mszipatie" juist wor-
aen tge~ngebo ~en in plants van
ber~ordIjlerd leebtsjh~ door meerdere
ruimbe beechikbaar to stellen, sal
het der Directie mogfelij~k worden de
zieken volgens hevigheld en aard
der siekte at te zonderen. Tot dus-
verre moesten 'bij gebrek aan de
noodige eebouwen meerdere sleken
geltamenlij~ worden verpleagd.

Ingezonden Stukken*

Curagao, 80 November 1904.
Geaohte Resr Redbcteucr,
Gelieve~ mHij eene kleine lP~ants. s
ruinee in Uw veelgelemen ba o
gUUnen en het onderstaand artikel
to wallen opnemen; out~tvag bij
voorbast mipen opr~eebten dank.

HEIRBERCGEN iMet uitzondering va~n de Socie-
teit ,,De Genelligheid", welke s~eer
seker een besloten Ieeelcha mag
genoemd worbden,zl she ade a'ndlere
soogenasmde Socii~teiten reewome her-
bergsen, waar ledereen, tender lid of
geintr~oduceerde to zijn, Icinnen
gast en bediend wordt. Gedistilleerd
en allerlei andere dranken wbrden
in die S~ociateiten verkocht, zond'er
dat de politie se kana controleeren.
Die soogeneamde BoeiZ~teitan "beta
len alechts de kleine som vanf10l,-
per maand, gebrulken, alhoewel on-
wettig; dezelfde ~toorrechten vah kof.
flebuisen en herbergen, die rbspec-
tievrelijk f321, en f294,-- per mseand
moeten betales en kumbetn no~g dar-
bij op, Zaterdag, Zondag en feeste-
lijke gelegenheden den gebteelen pacht
open bli3 ven. D~e kofilebhuizen, die
bet hoogate patent btetaes, meeten
preies om twea~lf unr geoloten sijo
en als er een of andere voo~t-atl-
ling in het thea~ter gegoven wprds ,
sooals verleden Za~terdagS, den 26**
deser, blijv~en sij den g~eheelen toor-
avood wonder lets to verko~open
so 'uiest op het unr, dat ce Fooore
stel ing geaindigd is, meer of thin
twaalf unr, moeten zij sl'uiten en
kunnen niet eens van die gelefr-
heid profiteeren om hunne sebade
in to halen.
~Zou onze eaeirde en rechtveaadige
Procur~ear-Genersal geen meatrege-
len kunnen vinden om asan dat na-
deel den kofflehuishouders herok.
kend, een einde to maken, bijv. door
die so nea amde Sociaiteiten of Glube
ook / f8'- per maand to ~lated be.
talent a~o onse' voli verige Co0m-
mandant d~er Politie die Sociajteiten
wi~et kunnen controleeren, omn godid op
de hoogte te. komen of sij werke-
lijk en eerliik huane reglementen na.
koment
Ik hoop, dat hebden BH. Poli-


Smumumm m uneuum gel Ido gi, duoyrpg
blne e este IqueI suave, Y
qub lrigerro, que giratos a
paenlad fbrarlb d
amos En camioeen I uesa. ~
do iu durlos rs ug- P
deo, agr suoha, l
sin mbiai c argo, lo ims-
do en l fiabrlicaci'n de
ambos: fla~ difxeriencia, es@


hizo una chazmbonada.g
Scott &( Bowne poscen la
habilidad, la manila inimi- 5
table de hacer la

E 1 .

de Scott g
de manera que resulte;
grate, pura y perfect. I
Casi todos la pueden to- 5
mar, sin! la menor repug- I

naci. Otros han procurado 1
hacer una Emulsion pa-
recida, pero en vano, por
Sno poseer ese arte. Tal
vez usen los mismos in-
gredierites, pero no saben ~
mnezclarlos party gIe pro- E


Midicos y pacientes recono-
cen universalmente el valor 5
Sinmenso del Aceste de Higado 5
Sde Bacalso desde hace nus de ~
on si10. En la forma de una g
Em lin grata Y acceptable y 5
Scombinado ingemiosamente con
los Hipofostitos, como se halla i
efermom tene udna Sedina 5
Salimento insuperable para r-5
Sforzar la sangr-e y Irconstituir ~
el cuerrpo desp~astado del tierno
niffo 6 del adulto.
scorz* & DOWNE, Qurmalone New York. ~

Lltlmlmlulrmnannamn MMUHHUMEIHI
,cj say,4,,,a crigir la erlqulet del
n hour on [el bacalso A ca rtao 1r h
blfc" que icnan con cualqnier menjurar
.os frascos vacinCs de: la leghims de.Scots.

dan! alleen maar langsi de verschil-
lende havens een peaa nur aan te
leggten om reizigers op to nemen en
krot weer aanatonds verder stoomen.

De Gouvernementsl-schoener G~oouve. i
near c an Kieerds is al weer w~as meer
mod~erner in '~Cht dan vroeger; de
k9alit is aeje geverfd en voordien ~
van1 het no meakelijk ameublemnent
(1) De marteling vanu ,een seereis op
eena schoeuer wordt er iets drageli3-
ker door. Ala het nu nog. eens met
sto'om ging, dan had men geten tijd
om seestek to worden. Ook schijnt
het our van vertrek van Aruba ver- /
anderd. De lantate drie weken was |
dit niet Dinedagmiddage, maar i
Woened agmorgen. .

Maandsg~arand viertrokken naar
Amuba de heeren G). B. LiOCKAnar en
J. L. TH. HEICEIWIER VIGNON; ij
keerden DonderdaLgavond terug. Ook
meer dan een anoepreisje I Daar pnl-
.len we nogE wel iets- teer van booren.


Maandagmiddag vertrok de duit;-
sche oorlogsbodem Bremnes natar Pto.
Cabello.
Regtenval.


van 1
van 5
van 12
van 20
van 26


-- 4 Nov............. O mM.
1 ,,......,....... O mM.
18 ,,............. 10 mK.,
- 25 ,,.......,...... 2 mM.
-830 ,, ............. O,5 mM2
Totaal1 12,5mM,


Veel is 't niet, en dn 6 in dea~ re-
grentijd. Goddank, beeft het verle-
den week hard geregfend over een
groot gedeelte van de benedendis-
tricten, en achint; het weer zich
dese maand to zullen beteren en one
wat ruimer gedenken'
V*reenialns .,o**.
De Gouverneur en Echtgenoote, be-
geleid door de beide adc~udanten en
vegerel n an ae Procumur-Genedra

avond de hasten van Z. H. E. a,
wooden Zaterdag de uitvoering dor
Vereeniging bij. H~e saal was end
bezet, h~et spel even schittere~n als
de vonge moalen.
aexamn on Prmoundeelnna
Verlrden b~onderdag eo n Vdag~
had in de fraterseebo en van ta
banda, en Piet~ermani de jatarlijknche
piechtige prijouitdoelin~ plaats in t~e-
~enwoordlgheid van D H. Mgr.
3. J. 8. vAN BAA~Ba en eene tatlri ke
.achare van geesselijken. In de school
.Fan Otrabanda vormde het glans.
punt eene Godaate ter eere der On-
bevlekite Ontrangenis, gecomponeerd
door den bhinden componist A. AnrsZ
te Grave in Holland. Lan~gsaam
e am meln wonder den .indruk -van
vet r even underwerp, datl nog
verduidelijkt werd door ded'lamatie,
die met veel gevoel werd voorge-
draganf~, ~en de wonderbarre feiten in
rm rineg bracht, die
gehatd. Het b'~oor was beeterd,
en algemeen hoorde men wonder de
aanw~s~igen regen : ., Hoe jammer,
dart zulke musiek, z66 voorgedera-
nKa ~ce, 6 otiifen Hi ven Ijnn
wider kring ge~hoord kan wor~den t"
Uat om den sang de versehillen..
de vakken van on erwija niet ver
waarloosd wordenl, bewees de flinke
houding der. leerlingen bij de under-
vragingen, die liepen over taal, re-
kenlen, vormlear, aardrijkakrunde, g
schiedenis en natuarkunde. Op al ee
word in flink Hollandsch geanMwoord
en tmenif toehoorder most getuigen,
1da zef in vele scholen van H~ol*
land de leeringen iet verder .
vorderd on better beslag~en sijnn
hier.
Ov~ergelukksig met hunne prijzen
keerdeo de leerling~en buiewfaarts.
Wij meeuen gerustelijk de Booti
den 1der scholen en *hun ijverig per-
soneel to mog~en alukwenschen mes
het behaalde succes, dat hen moge
nansporea, om de swere on vbaak
OndBnkbatre teak van het onderwija
met onbezweken, moed en nooit ver-
alapte opgewektheid voorstesttre~eo
Dankbetulglang.
In dank onwvingen wij twee bro-
chures -de voordrachten, berattende
welke de beer bl. L`. vAln Panners
op bet Americanisten--congree te
Nebw-ork in 1902L gehouden heeft.
Evedneene betui en way onzenl dank
aan de beerel J. & D. Jasonex,
agenten der Palatine Insurranccl Com.:
pa~ng voor hun praktfischen kalender
opdeet bekende kasteel-schild. Bet
bsdeeerate, die mn ons 'besit kwfam,
ee ewisa voor de activateit der
beeen agenten, wies wij het vol-
gend ,jaar veel succis woechen. Deo
asu rran tieprijsen sijn veel verlangd.
weakom I
Reden kwamen met de 14ins~ PE-~
der&k Kendsi -twee Eerw. Eneter's Do-
minicane~e a de ogeei
van Po rchovan ome chug te
venindeheeilnndm ano t o-
derwija to widen on
Schoolbezeek.
Dese week hebben de heeren der
schooleommissie een besoek gebrachl


tie-autoriteiten moge behag~en, met
gest~rengheid mulke misbrmklen te
keer te gaan, ten einde eerlijke kof-
flehnishouders en herbergfiers de be-
'schermende hand to verleenen.
Ee Kofeksiahceade*.


ntieuwsberichten.Havenverkeer'
Van 16 30 November liepen onze
haven binnen:
Stoombooten 16
Bijlanders ~16
Go~eletten 22
Brigantran 1
55 schepen.
Deze laabste twee weken was het
verkeer in onze haven stanmerkelijk
drukkier dan de vorige vier weken.
In het grebeel voeren gedurende de
maind November binnen.


Stoombooten
Bijla~nders
G3oeletten
Brigantijnen


so
27
388
2

97 schepen.


1~Zooals we reeds in N*. 1000 van
Sone blad annkondi den, s~al de BEo-
yal Mdail S~team Packet C*.") we-
derom hare kleivere stoombootel
hierbeen senden; den 166"" December
words de Osronai verwacht en ver-
trekt nor denselfden dag naar.Pto.
Cabe~llo, La GulairB, Gtuanta, Cuma.
n&, Margarita, CarCpatno, Trinidad,
Havre en Londen.

Naar annleiding van het bericht,
in ons vorig nummer opgenomen.
omtrent bet stoomachnip' ,,Graecin"
ontvmngen wtj van deheeren Ellwlns o
HIENRIQUEz &t fo. een beleefd rschrijo

schap der H amburg:-Amerikadlijn
reeds den 22sten telegraphisch be.
richt had outvange%, dat genoemde
boot den 10den November na een
voors oedige reis van G dages to New.
port New~~s ws aangekomen. Van_
daar setite, ij de brers voort naar
New-York, wear sij den 11den arri-
veerde. Het hercitft alsof g~enoemde
bo souosija vergaan, mist, gelukkfg'


Hedeomorg~en liep de nieuwe 11-ins
Pfrederik Hendirik van den K. W. I. M.
statig; en 6er onze haven binuen.
Ny, sioo'n klein beetje trotech sijn,
meeks dan ook wel. 't Is een groot
versehil met de andere booten. Er
wordt bij deni K. W. I. Md. hoe langer
hoe meer rekening gehouden met 't
feit, dat ook menig passagier de lan.
ge reie modemsak~t. Boofddoel blijft
nog wel vracht, maar toch kunuen
de kajuiten en butten vioor de pas-
sagiers boeatemd, wat netheid en com-
fort betreft, wedijveren met seer veel
echte patsseairebooten.
W'Cij wensc~en den Kt, W. I. M. e- "
luk met dese nieuwe boot en h-
pen, dat het nof eens soover kta~n-
ne komen, datt ae verbinding met
Holland, wetlke no reeds seer gere-
geld is, ook .nog, soo mogaelijk, wat
vlugger worde. Men most het toch
eens beproeven met een a~fsonder.
like kuetboot voor Venlezuela, Sto.
Dqmsingo etc. en een afzonderlijke
vaart tusseben Holland--Suriname-
Tripidad-Curagno-Newr-York en vice
versa.
No outenaps nog meermalen van
hier een passagfier met een andaer
lijn over New-York, omdat de knet-
reis soo vervelead is en' soo lang.
Of kan missehien nog gemakkelijker
een dubbele dienet roor vrachten pas.
sa ~ers worden geopend, soo niet het
ge ieele jaar, dan ten minute gde.
!rende die drukke meanden, wearin
het nu wel eens voorkombi drt or
to weimrg plaate is voor al e- pi~ace
giers. De passagiershoo~t behoefd~e

Federico A. Perret Gentil,

Plantage "G1ROOT St. JORIS,"
heeft het genoegfen mede to dee-
len nann het Geiierde! Publiek van Cu-
racgao en aan de Vreemndelingen, die
ons eiland bezoeken, dat zy genoem-
oepapnbae d ore jzic algen en
sij gebjruik miakezi van de rijtuigen
der st~alhouderij Aerora:
Dp prijzen zijn ale volgt
1 rijtuig voor 4 perso~nen /1,--l
1 ,, ,, 2 ,, 7,50 $
10Omnibus voor 6personen fl2,- :

Voor dez-e prijzen kunnen de be-
zoekers beschikken over de rijtui-
g~en zoolang sij verkinenze, van 5
4ren des morgens tot 5 uren des
avonds.
TeVenDB hebben zij bet reebt in het
landhuis to verblijven, in de plan-
ttage to wandelen en een bad te ne-
men in het gfoot rd$servoir.
144144~q def G6z64jkers dit verla;;ngen,
kunnen zi) op de' 151ant~e onshij-
ten of loneh~en, bet tari is dard als
volt :
OLathijt per persoon fl,-- vaste prija
Luneh ,~- ,, ,,
Curagao, 4 Januari 1904.

0 otografia Solublette.
~Este may conocido Tlaher o-
fresce de nueve sus trabajois-si
sus numerosos clients, acaba.
de:rec~ibir n' ainas de las ilti-
mas Invenclon 8 y tielle coUS-
tantemnente de venta aparatos
B iilgredientes frescos -para el
arte fotogritfico.
HIORAS DE TRABAJO:
De g At. M -.4 P. M.

FFEl KOOP~~E
DRIE HERE STHUIZEN
10. Van den Brandhofstraat
N,5.


rieilandd waarvofOO' en 'tolage
wordt toegekend, worden hierbiJ ver-
zocht hunne desbetreffende op zgl
gestelde r~eques'ten v66r den15.
December a. s.. aan den' Gouver'-
neur der kiolonie in te dienes.
Poster) ,
Lifet rana onsfgeh~aelde en onbeastel-
bea-r beypondlen brievFen:
William Claiu, care of British 00n-
sul1, Florance Castro,. 01avinia.iCu-
riel Vda. Henriquet, Johana Jakop
John Longne Sala~oomn E. Maid ro'
Anisital Pieter. ensa de 18 Se cra
Nuel, Emilia Ricardoe para entregfar
g, Ana Le~itoe, Antonette Rodrtgen,
Hrndrik Schorbor, Hendrik BiEhor.
boria, en Gu~iseppe Tutolo.
Aang~eteekend stuk: G. 11aal.
Staatabegrooting 1905 KolonfeY.
(HOOFDSETUK X.)
In de aideelingfen werd gevrqpgd
leseR- en reg;istra~tieg~elden bij de
asnheaterling van Indische goederen
:if te schaffenl, hetz~ij de ophrengfst
valn die beffin nann Indi5 to resti-
tueeren Inf ichtingf werd gevr~aagd
o~mtrent clen standl der pla$unen poor
de reorg~aniRatieF van de landmileht
in WIest-IndiFG en billijk word ;het
rPachtl het onderhoud .van de for-
ten in.d~e WVest-Indislche kolobii~n
ten late van den Staat te brengen *


-_Blritenland.


B~UBKI-d BS~lfI
TEEN

Brandschade en ol) let leven

DEIB NEDERLANDEN~"

oJpgerioilt 184*)
T;E G RAGV EN H A G E

se ooderg~eteekendenr mraken het
pbliek bekend, dat si asug~esteld
zi's tot agenten van boengemelde
..dqatachappi e dat- aij toen seear
billijkere O versekering sluite~n
~toe~jn randlschade op woon- en
handellshuizen, evenals op M~ieubels en
koopwaren.
ve3 ~even ook polissen op 't le-
ven, aitalen bl] even, Lljfrenten,
pt~jado eersekerig ,Kapita en op
iburagao, 14 Juli 1904.
MADURO Jn. & 0*.SaieCT&, IO78 cA


zowel van koelen als gei-
tenl, pegen 25 cts. per kan.
STe bevragen bij J S. JOUBERT
op den berg~.
813j gere elde aanvrage wordt
< de me k san huis bez;org~d.

Drakker :
AS~LPREDO P. SI~NTIAGOO.


Elixir de Capuchmno.
PE1EPARADO POR

H. SUELS,
-lfemabro de la Faealtad Md~ica de loa
EE. 177. de Venezuiela.
Premiado cona medalla de are on 1a Ex-
posaicide Intdustrial de8 talenoa~c,
'caabobo) 190 3oo y Unierent de s. Luis,
L E3. tT'. des AmGrica 1904 *
Para la, complex entradibn de:
La anemia, abatimiento; vbr-
tigo, lan uidez, A~l itaciones
co o~r p~li o, 8Xe1enuaCi6n, em 1
pobrecimlento de la, sangre,
etc., et0., e -

Agent e~LA~OY & Cf"

OTRnBABNDBA, -
Bonrlo OawrnaL.

SQIGAR ET.

DE LANNOY. & Co. (Botica
Gentra,1) hebben steeds voor.
handen een ruim a~ssortimnent
sigaren van diverse merken,
waaronder het zoo algemeen ge.
wildemerk Odalisca (echt !!!).


DE OOR LOG..
Verwoed wer4 er g~est~reden ,Voqor
o~p nn e Ar dha r nes a teP b no
p nbn be et,de oat zijtrateg e.
geschut de~ gehe~ele harven knanen
be~strijken. Het Oostzee--eskader kan
eerst einde? Janua~ri verwacht wor-
don, de hulp> voor de belegerden
blijft dao w2el wa~ longf uit, zoddat
wij yreezsn. Een taklgrani, dat onzes imziens seer
veel sept, misachien alles, word gis-,
teren modegpedeeld in het Diarito. Het
luidt als volg't: ,, Paris 80.--1 4fo
`Ruso 6 941; evaJcponds 75." Zoo sterk
beeft Jatpan in de laaltste weken nog
DO~Oit gestgan.


Adver-tentien. .AAN allen. die. gedurende
de ziekte en big het 0 -
verl ij den van 'den HEeer iJ. F.
KC. vaN Ers, blijken van deel-
nemmig en belangstelling g-
gven hebben, betuigt de f-
milie baron hartelijken dan .
Our~ago, 1 December 1904-WNAARSCH UWVIN~G

'De Kapitein G~arnizoens-Com.
mandant waaraichawt haqdel-
drijvende geen goederen ten
behoeve der troepen of van het
garnizoen aan militairen af to
geven dan tegaer behoorlijk
geteekende boas.. .

.1e Kapitein voornoemd,
VAN DE~R GIRIFFEN.


vn bdee sa ~serest it. ITr~hile d
vakken werden doorloopen en overall
g~roote tevredenheid- betuig~d.
Weer lemand verdronken.
Donder~dagmniddag werd in de ha,-
ven het lijk drifvende! gevonden van
HERMAN Af ARTINUS, `'53;ltVOerder,
b ad 496 ;rrpe atconenZe oy oed
mogelijk werd hlet opgevischt e-
kisit en naar bet Stl. Elizabet -
gasthuis vervoerd ter lijkschouwring,
welke eebter geen bijzonder resul-
taat oplever~e.
Of de man een slachtoffe~r is g~e-
worden van den drank, danwmel
door daistermis misleid w-erd, of door
alasp overvallen, kan niet~ met zekrer-
held worden gezegd.
Algemeer* Nederlandsch Verbond.I
Eer wa~re voldoening voor den beer
J. SNUDERS JR. t000 de eerste al.
gemeone vergaderino- Dinsdag~avoud
gfehonudn, zoo druk bezocht word en I
cok bijgewoond doot' den Gouzver- '
D~e Voorzitter GaERSTE 1)Pdankte
den heer SNIJDERs voor diensA rnoeite
en zorgen om het Verbonld op to rich.
ten an ineKolonie ve vr1 ict heb n
ven van bet wrerken e~n streven van
het Verbond. De beer SNIJDERs hiebl
daa~rop een flink doordalchte en
goed mitgewferktet lezing, we a rm
hIn de kracht en taaie volhnr
ding beachreef va-n den n ederlalln d
schen stam, welke zijne vertakk~ing~er
uitapyreadt over geheel de w~ereld. Hij
bewees hoe ook een kl~in volk root i
Vb ij, dee oniendt, a at do~or het
Verbnd e oue taiestamn wer ~~
mieuwfe sappen soude ontvanpen en
versche krac~hten om vaster te wror-
tele~n en breeder zich uit te breiden.
Tee'on ann het wfelvediened aptplaus
voor de groop ,,Nederlandsche Aln.
tillen" san het; ourdeel der vergatde-
ring. onderworpen, en na eel ige dis.
cu ~i,tel17tTd rV a @Todl rch
d~e fuvernuur b~dtllkdr utenn hlr

dr g0n 1'rne niie n oed ezodu ash
en dat zij 'nuttiS arbeide moht
Van ganscher harte sluien wi ons
aan bij dlezen wensch
Hoose cast.
Hedenmorg~en k wam de snakgelas-
tigde van Ned~erland te Caracads, de
beer DE REUBB2 met de Prins Frede-
r~k~ Beanrik hier aan, en werd namens
den Gouverneur verw~elkomd door
dies Adjudant.
Hooge Onderachelding.
Met. ware vold~oening vernemen wij
dat het Hl. M. onee g~eirbiedigde Ko
ningin behaagd bee~ft den heer O.
SB'IArus MULLER to benoemen tot
Ridder in de Orde van den Neder-
landschenr Leeuw.
Van anuscher harte wenschen wij
dlen geridderdegpelok met dese hoo-
ge onderscheidmog.
olffcleere Berichten.
Bij Gouver~nements--bechikking;, is:
1 aan de~n fleer F. DE C8ABA GALN-
cano, vakondie~rijaer aan de Openba.
re! Srcholen alhier, sich thans to Ma.
do k, ecro neslgu afd8, dij v
verleead.
2'. aan den H~eer Ht. VAN DEN BRINK ,
Predikant bij de Vereenigde.Protes.
tsayosh OemtlenftedaIner thanso me
met mgeang van den In. January i
dl15 ervl ondotalag uit 's land
3*. de Heer W. FERGUBON, 2 COmn
mies ta kapntor rn den Dir ceul
re Werk~en, gerekend to sij inge
aSan den 25". NJovember II., tje
bL re stiueerd mn de wa rnem~in
waarder op d t eilanud. p eee

Zi die in as tmerking wenacher
to omen voor eene benoemjinst tol
fungeerenden Hypotheekbewaarderoy


LONOMIYAN &a flARINE
NEW YokK, ~U. S. A.
De Vents Por Las Perreterlas y
Ahuaccene de Vivetrs.


*" o ch 16 ~i
3 Schar oo


14 9
0o. 10.


VE3RSCH~ ZAAD
-- VAN -op de Kloloniale Tentoonstelling
-bekroond met Eersten prijs
V. Z.' M jedaille,Te bekomien bij
J. H. E. JOUBERT,
tegenm. 20 ots. per kan~.
Ook te bevragen opde plan-
tages Barber en wacao, als-
mede ten huxze van den heer
J .S. JOUIBERT op den berg.
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs