Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00017
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: October 29, 1904
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00017
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 1 MBs ) ( PDF )


Full Text


_ :I


D~it Blad verschijnt elken ZaterdagF. BUREAUX VAN DIT BLA8) Et Corant ai tbo saliu toe di 2- a Sa ra
Abonnementaprija voor Cur~ago, BonacireSupiadabneett .2,pare
en Aruba ~per drie maanden fl.2,- met REDIC~TIE : Waterkant, Otrabanda, No. 223 l"na pagar padilanlti.
vooruitbetaling. Pa lugarnan foi Curagao, Bonaire i A~ruba
Voor hetBuitenland per jaar fl. 10,- ADIIISTRATIE: Plein Cloncordia, 10.12p, Pietermnani fl ube o l.02.. 10,-- pa anja.
Afsonderlijke nummers fl. 0,20.Unube ofl0,.


Curagao, 28 October,

INUTAEllfl NE891)IAD OD1]1)1N

(Stot. )
Bet werkelijk gesag word in Japan
se~dert ee nwen geroerd door den
Bhoglun. een neam, die letterlijk be.
teekent ., LeneraliPsimo," een ti el,
sedert 81' bier in gebruik, doch
welke sedert 11566 meer bepeald in
gebruik was voor .den kroongee. e
ratal, die neast den maebteloosen,
nominal voortheetsaauden keizer
(2itftado) met eigecn org~anisa~tie on
macht in Japan reg~eerde,
De traktatten met de vreemde moo-
gendheden, boven genoemd, waree
nu onderteekend door den Shogun.
niet door den M~ikado, zeiden wij
Agan hem werd do inftrede van vreem.
den in het Rijk toegeschreven, eg
toea die'invlood steeds groote~r- word,
outstood er reactie bij de Japarnee;-
zen tegen den polit~ieken ipviggtd
vap bmten. ZelfR de Japaneezenj dfe
de Wes~tercheb~~egrippen overnamtuen,
stelden sich vijandig t~egenoier de
politieke inmenging der vre~emde mo-
gendheden in de Japansche s~aken,
en waar si] de invoering van Wes.
tersehe instellingen ens. bevorderdeil,
deden zij dir hoofdsakelijk om zich
e~terk to mdken, teneinde vreemden
invloed afte toeren. Ander'e Japa. -
neezen gkigen verder; sij voterder ~
een partly, die elke nieaawigheid alls
een scheunis1 van de oude he~iige
instellingen besehouwde. Vooral de
daimios, de territ~oriale' barouner,
kleine leelimannen in het destijde
nog gejheel feudale JTapan, die alti d
naslverig waren geweest op de mac t
van deo Shogun, ~die hun ma~cht en I
invioed, wPelke bij den schijumika-
do grooat warrea, bhd bepierkt, von-

FOuilletOt1 *


LOSSE GREPEN
UIT -

CURAQAhO'S VERLEDEN.

VII.
Politieverarde~ningen afit den
oarden tijd.
1, OP DEC TAPPERB EN 8XIJTPERs.
In het nummer 1082 van de A-
mige s Cosragao trok mijn bijeon.
dere 9andacht de polttev~erordeningen,
waaraanl tapper, elijters en1 herber-
g~ers tpenesorig9 on derwo rpen siju.
Wat et gedeelte ult het slot~arti-
kel WETKE!gN~ika B breach mij weer to
blonen, hefet~alk in de g~esohfed-
bronnen onser holonie gevonden; had.
Bij een vergelijking; van de togen-
tooordige Inet de hawppjlingen uan wroe-
ger tkjd, sal medi wel opmerkezei, drt
de tijden veranderd sljn.
De tappers en herber~giers, die, as
op Curagno> hun ner~ing altoefenen,
mogen wel van gelak spreken, dat
,,die goede oucde tlid" al lanpZ vervio-
gen is.


den de opppositie teen den Shogun
in hun belany en veraterkten die.
Z~oo begon mn Japan nal 859 ean
vijandig~e beweging togen het S~ho.
gunatat op to komen, gepaard gaan-
de aain het beat~rijden vua vreemden
invloed in Jrapan. EIigenlk was ook
de? Shogun self tegen en invioed
der vreemde en had hij elechts noo-
de toe~ggeven aan de eischen der
Amerikaneu en andere natiik, om
traktaten vacn hatndeltesluitetn. Ma~ar
de partij tegen het Shogunaat stel-
duden.Shogun veratnswoordelijk voor
het gebeur~de, he4 volk werd tegen
den Shogon en de vreemdelingen
opgehitst, or ontatond~en onlusten
in het lan~d, en de Shogun, under
wieus bestaur de toelating der Ame-
rikanten had plaa~te gevonden, viel
door de handen van een deeper.
Volgens d~e traktaten van 1858
ihadh~ sich consuls 89o Amerika,
'F~rankrrijk, Engeland ed ueland en
ei~nkele handelrare te Jedido, Joke.
hamaa en Kanagatwa ge~vestigd. Gok
,Cegen ~dese richtten zich de aransla-
genu van heb, vBik. rEilkelen van ben
vidleu als slachtoferd, on de vreem-
de consulate~n werden door oproeri.
ge benden aaugevallen. Jaipa~n was
gehee~l in ourust; de vreag dler af-
.eluiting acheen verder dan vroeger
v~an hetar oplosrsing, en de reactib
dau~rtegfen achreen de overhand to
z~ullenl ,verkrijger.
D~e ver~tegenwoordigters der vreem-
de mtogendlheden listen niet na, ge.
mean~lscha~ppelijkk togen die opseker-
Itwid toe protesteeren. eischten scHha-
delooseteling en voidoening, en hoe-
wet dosho~gunl aiin leedwesen'b~etaig-
de, vPerklaard~e hij zich niet b~ij mach-
to der qhjke feiten. to- voorsomen.
Zelfa ce~ apabssehe wachten voor de
consulaten gepl~asta, ga~ven geen vol-
doend8e veihg~heid atna des~e, enl de Eu
ropeesche wauchten op de oorlogesche-

Toch-,geloof rik, dat adderen, na
de lesmg van dit artikel, hem van
harte terug souden wenechen, en dat
dergelijke breeinesten vacn ongesregeldheden
was, mlinder voorkomend en minder
menschlieveod bsehtandeld worden.

bealen ally un detdevfyetr ns n
onder~werpen nann de voorachriften


pen werden aan wal gebracht tot be.
scheming. D~it deed de opposite te-
gen den Shoqun toenemen, en de
stoutmoedigheid der outerreden Ja.
pan~etese nam toe.
Gok 'was men in Japan evenmin
ale in bet bouitenland voldaan over
de gesloten traktaltea. Japan kwaim
met hot; verwijt, dat~ de buitenlan.
ders to ruimne o~pvastine er ann ga.
ven, en de buiteulandsche mogend.
beden bvraren onterreden or ever, dat
Japan niet son de ~verplichtingen
voideed. Om verbetering mn de ver.
houdingen to~ bzengen, en teens on
uitttel to verkrijgen in het opened
der luivens van Jeddo, Hiogo en O.
sake,, i besloot de bhogun -m 1860
een Japansch gesez~ntscebp naar Amne-
rike to senden en in 1861 eee nlar
Europia. Voor bet laat~ete werd de
hulp van Nederlan~d Eannvankelijk in-
geroepen, on de reis van het gesart. (
schap to regthulagglpet to begele~iden.
Toera..de oaddhan~tdelingen dearover
afsprangZen op beswaretn, meest van
tinansieelen aard, werd di4Jigor de ~
regeeringen van Prankrijk en Eng~e
laoi gez~amenlijk over~genromen. Daa~r.
m ee vrerd de reeds algenomen Ne-
d altndsche invioedt op Jatpan een
ger oeliges slag toeg~ebracht. 11et ge- ~
sa6tcha~p besoebt Europa, okN-
derland, verkrreeg verlof de openetel-
ling der genoemde havens tot 1868
to mo~gen uitatellen, on keerde in
1868 terug.
'terwiji de vreemde consulaten en
anderen in Japan telkena lasten on.
dervonden van do woelingen in dit
itijk, was dit mues de Nederlauders
zeer weinig bet geval, Op Decima to 1
men sann de Kederlauders gewend,
en bleef alles rustig. Van de $unatige
ometatndighteid, wearin ders ver~keerden om onzen invioed
in Japan te behouden, is helaas t
geen partij gebrokken. Bij het ge- /
neulrvan Oulragaoaaaaaa~~~~~~ en derselver-
onderhoorigre districten, mite-
gaders de E~dele archtbar~e Itden
Sdeses e'ilands, allen deng~eonen,
die deepen sullen dien of to hoo-
renl lezen,

BaLUT, doer to weten.


zantachap, gelijk wij zeiden, en ook
in andere gevallen trok Nedierland
sich meer en meer nit Japan terug,
en de Nederlandsche taal al diplo-
matfieke r,acal in P~BgJ~apan word ver-
vangen door Fnshen Engelseb.
Elet valt te betlereen, dat wij in
dien tJijd niet met meer selfbewue-
siuhandelden. Ook de Nederland-I
scehandel op Japan Kinp achter-
mit. Termijl andere mogendheden al
het mogaelij'ke deden om den handel
op Japan to baeschermren en on be-
stellingertn nit do.t land to? verkrijgen
your hun fabrieken ess.,1iet Nederland
sijn betrekkingen met dit land ver-
loopen. In 1865 werd de behande-
ling der Japansche aangetlege~enheden
in Netderlaon overgebracht van K~o-
loni~a near Huitenlandsehe Zaken.
Intusachen duurdlen de woelingen
in Ja~pan voort. en de strijd der
partijen werd heviger. Gok de vei-
ligheid van vreemdelingen in het
Land liet te weuschen over, en de
vertegenwoordigers der vreemde mo-
g~endhedeP sgen deo tolestand dnlistler
n. Werelf jk ou tvine srcllj ierinn 1863
bevel Japan te verlalten.Heren
woerd protest aauget~eleken door de
Miogendheden,, en or werd beslotenl
door kt achtig opereden Japan te
noodsaken de verdragen g~etsnd to
doen.
In 1863 valt het optreden van de
vereenigdle setemacht van Engeland,
Frankrijk en Amerika in de wa te-,
ren van Japan en de tuchtiging van
ShimonosPeki. Wij sullen die krijgs.
bedriven niet verbalen atlleen doet
dat hierbe de Nede,16rlanders ~Pmhun oeo~
roem ter see handhraarden. Door dit
optr~eden word de Shogrun, die door
weigering verders ooheilen voorsag,
genoodsaakt tann de eis~chen der
anogendheden toe togeven. De eischen
waren: 1*. ratifleatie der tramktaben

neur en Raden deser~eilatnden 'tzelve
in overwegmgn~ hebbende penomen,
hebben hun Edel Achtbaren ter dle-
zer take goed gevosnden ende Re-
ord onneerd, sonals hun Ed. Ac 4.
baren ordonneeren ende goedivindea
bij dezent, dati voortaan onder de
Inoudattent eb egr rs a~l m tn
punter
Art. L.
Dat g~eene moulaitten of negers,
zoo mane als wronwen, soo ouden
als jougen, vrijen of slaven, na 9
uren exch op straeat sullen mnogen
laten vinden, als roorsfen sijude
met een lantaarn, licht of signaa~l
van sijn of hear meester of meas-
teresse, op poone van geappr~ehen
deerd en strengelijk g~egeeseld (in
het plakkant van 24 Jult 1750 words
gesegd: m~et waatapana gagesseld) to wor
den voor deeerate maal; voor dot twee-
demnal: gegeeseld en 3maanden naar
B~onaire gesondeo te worden, om in
de soutpannen to wterken en voor
de 8*. mpaal gegeeseld en voor al
toosr gebannen te- worden; wo~rden-
de do iowooniders alhier, die ban
slarvenr bij amond of oneht uits~en.
den, g~ercuomma~ndeerd, sich aan die
articut puact~ueelijk te g~edrag~en, om
sich voor hun eig~en sc~haden to kno-
nen behoedea.


Zaterdag 29 October zgo4.


2Iste Ja~argang.


( welk
hen
spele!
ten d

Gar
geech
O)nt
1740
een p
Badelplakk
geeft
seden
het 8
spjelhr


~e?l ) der politie en dat b~ij An~zoo de brutaliteit der moelat;-
geen ongereegeldheden of hasarrd ten en negers soo vrgen als slaven,
pn plane vnoden. V erder meoe- onverdragelijk wocrdlt en dezelven
oherbergeen van hail negana des pich genoegzaam niet meer en echa-
ds tol sonsopgang g~ealoten blij- mlen, om~ tij dagB en bij naicht, de
goede iugesetenen albser te ont~rue.
i~n we nu eens 150 jaar in de ten, k walijk te bejeg~enen en de met
liedenis onzer koelonie terug. versaebting to behandelen, boven en
der de PLblrawrPEN Van bet jaar behalve het o3abehoorlijk leven van
kome op datum 17 October -deselfde moulasten en negers, soo(wl)
,ubicbatie van GJouverneur en die in de stad, al s an de Overeqde
n voor, die later op 1 Aug. 1748, van dese haven hun wRoning heb.
lec. 1748 28 Juli 1749, en 5 ben, en dewelke slj bij dag en nacht
1754 opniewrz werd uitgevaar- laten spelen op instrumenten on such
aidaar met doneen en dronken drink.
renderr volgt dest~ekst van ket (ken besig houden, w7elkebijeeukom-
aa~t van 1 BAg. 1748. liet, sten van schadelijke gevolgen sija n s
eeln eigenaatrd~ig~e kijk op de occaseii geven tot veehtpartijen met
en gewoonten dier ttden. Voor messen, stokken, voisten en dergle-
:emak van deh leser fieb ik de lijken, mitegaders van nogS andere
ng en punctuatie veranderd. en meerdere pernicienee consequen-
tiion, welker voortgang; behoorf to
PLAKKEAAT. wor'den belet ende eene betere dis-
N* .58. cipline wonder de moulatten en ne-
~gers, soo vrijen als slavea, onder-
WuJ, Isaace FAEaca, gouver- ho~uden, soo is 't -, dat G~ouver-


No. zo88


DI


MIGOE


CURAC
dop~r hem benoemde ministers hebben I
de uitvoerende macht. LDe wetgoven.
de macht oefen~t de Mikado met met
den.Rijkedag, pelke beataatunit een.
Heerenhuis en een Buis van Afge-
vaarsdig'den van ouogereetr 300 leden.
fflet:Heerenhuis bes~tpbat uit anuzien
tljke prinsen, graven, Uf~tnry Mtzn.
neu. ~va .verdi'enste ojn a~eelteb~ik
ledein-.ddior keuse. foor dit Rd~isp yan
Afgevaardigden is ieleder Japanees lie-
zer die 25 jarea oud, meer dan een
je~ar inhet kiesd rist~rietheeft gewoond'
en op syn minst S6.guldea belasting
betaa~lt. -
Psr~soonlijli~ 'beKtwaambeid; willen
en Bunn, wRode den een land h o
or eft he~t werk inp to hnische
r cht afg, :voortl ip, weinige jatren
b ienem nagn o ru 8u~g:~m e a

te~a sij er gehouwd.~. De-pers heeft
een groote vlucht gedlaal na 18t0
vetweheien de ieeprat~e; ;:ateaRkyseige
con~~tesnt n ite 1895 verecheenr er
753 inlet een oplage van 200 miil.
lioen te s~amen.B'ELEEFD YEltZOEK.


~Drngaend bev~eleni wij het
Beleefd~ verzoek van den Zeer.
eerw. Plater Axas. EUWENS,
Pastoor ~to Rincon op BOnai-
rpe, bij den welwillendeil lezer

Men~lia hu it.virdo ek` vinden
ornderode rubr~iek advertentie~s.
gCi* Zije overtui 4d, dat hot
deri' bekenden gesc~hiedschrij
ver` met aan Inedewerking zal
outbreken. Z~oolang Z. 'Eprw.
hifer op Ouragao vertoefde, beeft
hij -steefds vrijelijk over ivaar-
d~evolle manuseripten va~n ver-
achllstli gide f8~limies mp. ni666 be-
schikken~.' Or~igety,1,itel4 saj~ Iitelm
aoak verdiere ~ulp nie8t worden
onthouden.
Om de verzending der boe -
ken of handschriften naar Bo-
naire te -vergemaakkelijken, s ija
wif hereid voor atlles zorg to
d ageli en zullen ook gaa-rne
k~op 3en tihekken van s uken,
welke men .spms lie ver niet
wenslch op to zendetn>ln een
w~oord wij willen- het publiek
zooveel mogelijk ter will zriju
om 'aan Pastoo~r EUWIENs Zoo
krachtig mogelijkre. medowrei-

stratft wordlen: an den lij ve, en~eacherp-
trekkende (met, speaseps) fggen blan.
ken abls v~an ods..op :446 eilanld ge.
bruikelijkr in ge~weest,.
Lastende ende bevelende den Fis-
co~al deer eilanden. en deazelfel sub-
stituat s~chout (sublisenal) provisio-
neel, omme desen naar: den letter
tie executeeren (in de publicsatie van
5 Aug. 1754 word bovetndian oant d e
bu11rge~rdpatrul ewt acht opedragen bij
hun roaded mclarop toe lttea:), al-
ideo wiSf-'t izelve v'oo dit eiland ea
alle d-eezelf goede ingenetenen ;tot
iroo~rkorn~ing' Eman verdere. onbeilen
ende tot~ done gematlligde discipline
ander de Trtijn on sdaven, moulat-
an~i An negers, hebbengeoozdeeldal-
O'te behooren.. I- 1
LLDTTs bEARRESP1i)Eg'P in )t -F~rt
4AMsTEsrD~AM ep Curavao,.den 17n.
October 1740 -dend gepubliceerd in
''tifort Ameterdalm en irn Willem-
st~ad o~p Ourago den 18n. dersel*
ver maand ended op beden der: In.
ABugustus1 1748 g~ernoveerd.
Ter,. ordownentie aan desekenp, .
PoIIar.
Secretaries.
Ri. E.


maatschappij had g~echookren, Japan
een selfstandige p bit8 kiatr inne'meft
in de rif der statien. En de overwin.
dhe a'~~tide gtij wPti gre a~~ n
besecllaPingswerkk iiin lnden,--Giraaf
Ito 'wefd de, feil ,van de groote her.
90 rdirja~6 r IE de Jonge Mijkado,
daie meribteCwoi one get~krtcht en
tersptand bel bleak to shijii stenn-
dl~thans de hervormers, en kwam
daardoor nliet alleen san het boofd
der~ regeeiing; metaz^ werd oole de
miel van de ontwik'ketingPbeweg:ittig
in Japan. ..

Na 1868 is Japan .een. hieuwe sabaaU
geworden, De revolutie van 1868 hd
den reigenaaragd kar ctr, zla van
dar do bet onde I e tegezt v
nieuwve ideethn 5;eB1-gepaard.gg.Erwas
iets van de edele sucht tot hervor-
mling en vserbeter'ing der toestansden
in aller gemoederen bij het Japan-
arche volk, dat herinnert aan de
1se on ch dager~ ders since r so-
deden vrijwillig ~~ at ~tand v~an hun
lee nhee rlij ke ecten on de la ere ~adel
volgde. Het feudaliame, d~at ier~aoo
bloeide in vrolle kracht tot 1868, wert
hierme~de ten ondergang gebracht,
Uit een middeleenwscherstaa~t is ahier
in ~ees een nrodeine stant gebarren,
Om alley herirnleringSen san de veri e
toestanden nit t~e wre~schen, word Be
zetel der regeering thaar Jeddo ver-
plsastet,, waarI workelijk b.'et geaag
gves~tigd was, dat un dten unalm
rkikreeg Tokio, d. i. ,,Oosterboofd-
stad", terwijl Kioto, de oude residenl-
tie, voortasnn aikio, d.i. W~estelr.
h'oofdst~ad s~on heeten. ?\
Nog was het dtesag absolnu~ be
r idend in leand~en van deu MS~ika- .
do. lIoch in 18710 stelde dese reeds
een StaatlSrandL in. eea soort; van
rqinis;erScllege, ea ale wetg~ereade
vergadriengR een soort valr Sagenant.
Aanvankrelijk werden- de leden Idaa*
van nog niet door de bevolkSing e;
Wosaeni maar bencemd-door dan Mi
k~ado' nit: do aansienlijksten. Dat,
wasi een overgangamatemante1el Maar.
reeds :in 1871 wer'd een C~omaniasie
bethoem 'ter' beatudeering van con
s~i~tutioneele staatknode ~en :costi
tiutioneele wetgeving. Gezanuteehap
pen werden naar Europa gezonden
]ongeF Japaneezen gingen naar EA
ropeeeche inric:htingen vanorer
wija, Europeeeche ~eleerden werd~n
heroepen sann de Japausrch-e hooge.
scholen, die geheel hezrvored wrerden,
en lbehingrijke Werksen op allerlei ge-
bled. van wetensebaip werden in het
Jaspaneich vertuald.
Zroo' is Japan in 1~889 standogn-
dig een constitutioneele, stant gewor-
den met erfelijkie m~onarchie naar
Pfaisipleb -model. De Mlikrado met de


van 1858- door ep~ M3ikadthb 2. o e-
ni~ng van .de. haYou Hiogo voo~ren
hande~l, 3*. herzieuingf van het tarief
van in-en uitgnannde rectitgu.
De Shogun kon in Jatpan 'sij wil
nog doorsetten hij dese geleenh'eid,
maar zijo populariteit da~tmwln ht
land steeds meer af, en gijgti tg~es-
partij werd sterner. Men-sepea~k vag
de Mikadopartij en duidde daarm
de dq, partlj des behouds sann. De
concessies, die aan de vreemdelingSen
gedaan waren, werden deni 860g~un
geweten, de toestemming idi 1866
den Japaneezen gegeven. om vrij
naar elk land te reizen en otn dienat
te nemen aan boord van vreemde
b copuea w rd doo dde lari vdned
ge~brandmerkt. Een mislukte expe-
,'t.." \: "chd ~en, deatnh dr n st
moedigheid der. ontevredenen t~oene-
men' (
In 1386 overleed de Shogun, ea
in -186i7 de Mikado. De toelstand
w~erd ernstiger met de nieuwe per-
sonen,1died a aan u' soer~ kwa-
op de~n troom. die nag~ tegenwoor-
dig regeert. De Mlikadoparti) drong
er blj den nieuwen Shogun op, aan
opstand te doen van sijul machts,
teneinde de eenhleid van besbuur in
het ged~ecentraliseerd~e rijk' met stin
vele leenmannen te herstelen. Eeret
stemde de Shogun toe, doch zijn
aertij wist hrnl: daarvan terug to
rangren, en heftiger dan ooit ston-
den nu de partijen in het land t3-
g~enover elkander. De Shogan trac~ht"
te nu -de' heerechappij weder zoo
goed als alleen to verk rijgen, de
burgeroorlog bar~t~te uit, .en "den
28*** Januari kwam bet tot een
treffen buseschen de beids legers. Dle
blikadopartij behealde de overwin-
ning, de Shogun vluchtte naazr Je'
do, en trok sich vervrolgfens in een
klovoster terug.
Na die overwinning .nam de fonge
Mlikado self het gezag il handle. De
vreemde gesanten waren in ernatige
spanmang, wat er an son gebedren,
hoe de virhoudinf tot bet' buiten ~
land son worden? 1oeb spoed~ig wer-
den s ij Ferust ge~steld. 190 jon~ge Kei-
zer beloofdcr niet allleen~ verzekering
der verkregetn reebten en inlstAndhoz-
ding der trakrtiatio aatu de vreem-
nebugeen, ulHarsteldei Januari 1868
de havensr~ van Jleddo, Hiolgo en Osa-
ka open voor ben-
Datt was de morsgn vant een nierl
wen dam in de Japansebe gesc~hiede-
nis, bet begin van ee'n nieuwe' stant t
kunde. Flet was gen st~rijd geweedt
teg;en We~sterse~ie .begrippen in dCit
Rijk, mtaar wel teg~en den invloed
van, vreemde ~Mogenrdheden. Meri' was
ddoordrongetl van de over~tuigingd't
alleen door de invoering van hletgeen
de wie'tendebiap tiati de Eltropeeeche

Art.:2. '
Geen mnoulatten. of negetrs hie" o
ren genoemd sulldn vermnogen na 9
nren, Ile~te bij (op of eovr de streat to
draje'n, ale voorsion sijude -als bo
ven met een lantarn en teeken van
hun m~eeser .of meesteresae OP de
verbeurte van alle 'tg~een gedragen
wordt ende opfafe por ef d'%er vn deselfdy
s t r aff e v o o r en d vag e n d r a a g ~
sater als hierboven op 't eerate art1-
cul is gesteld.
Art. 3.
Geen moulatten of na er sullen
na 9 uren in de stad,.i de haven
of sran. de O-vers~ij vsermogen op de
viool,.. trommel, trotapet,..of~ andere
.insatru~menten tel: m~oege speleq of
-doen pled op streat, ,op~ b.arken
e .~aatlnig of an. eemge huisen,
op poene ar boven.
" Art. 4.


king te verzekeren in het be-
lang onzer Kolrijne :en 'hare
nog veel- te weinrig bekende
geachiedoneis*
~DE REDACTIE.

Inghts o~~n M~edeteelingen.

EMULSION DE. SCOTT.

REMIEDIi) PRECIOSO.--FiffB el Bi-
guien~ts- intereea~nte certificado el ex-
Iceleate D~r. T. Tirade, en Puerto Qa-
bello.
,,El 'M~dico-Cirujano que suscribe:
cetila u ha e ya reint~ehaos une
re~cet~a con frecuencia, la E:muiesn de

encon trado ure esJ un remnedio pree~io-
Ssisiad O thobts mi co yreconstituyent~e.
Firm pRen Puert~o Ca~bello 9.9de
a~goshro de 18H8.

Nieuwsberichten.
Maiterdag~mo~riikeerde de Wel-
eerw. Moeder Unkth~rNa, O~verste van
het St. Eliza~bethe-gasthnia,.ls in on-
ze kolonie terng, krsachsi eagesotrd,
ofsehoon een lastige alet to o h~et
env~erwachts haar ged uren e de
laatete mrisanden van haar verblijf
in het M~oederland~had overveallen. Ge-
lukikig had dere verrfaderlijke wraak-
neminng van Zflekte op~ Bet Hoord
van onze ultstek~ende slekte etene
\'erpl~eegters geen verdere noadeelige
gevolgren.
Deo Wejlearw. Moede~rheeft nog een
Zuste~r medegabra~cht, die such even
eense an~n de slekensor~g sal wijden.
c.*
Zropdagmorgen g iel de Anwaso -e-
pavoiseerd blunen, omndat zich san
boord beyond de 8. E. G. Heer Jhr.

D~JIIONK *S E N @P e S~~~ih ta. galukki g
lierateld en geheel omen van h~e$-
lijdlen en de almattmg~ eener pipalijke
operatie.
lDe waarn. Gouverneur der Kolo-'
nie, de heer 0 .STa~ruse ivULLER ver-
g~eneldl van sija adjudant begraf zich
aal. boord, gevolg~d door .geig~e
autoriteiten en particulieren.
Treffend was het wedersien na een
schpiSdng~ van .drie glaaenden der On-
ders en hiunnee kinderen,, die s~poe~dig
naar boord 1%qe~gesglexid.
Na alle personen, die den G-ouv'B-
neur eon 6ade hidden verwvelkomdi,
bedanks to hebben, begaf sich Zr.
a. E. G. met- si~n families, alleen ver-
geaeld van deni eer C3 STlrmos
M ULLER nmar`hef~oW erpe63en tauis,
Wear hij~ den heer dTATI~ns MIULLER
dank bracht voor d~juii offabblik~'en
waaten~d's'e ~crn vn bt (rsrreu
schap en 6betuar weer in han-
den nam, Bet was just, bijna op 't
unr af, drie maanden geleden, datt 't
vrirldasf FFFFFFFFFFFFFFFFFB ioaHngeau e;~i~
Na 1ru'riu enGdeh@ tl
kom to hebben toegerroepen, meenen
ook wij detn heer C. sTATIUS ~MULLjER
uit neam der geheele bevolking to
to miogen bedanklen~. dilerdea ;re shen
heeft zich inb doze;,drie maatnden de
erelegenheid aangebpdeli, dathbet volk
uiting ggyhen koo van zig qeeptbied en
h~oogachting jogens den lied~r EIBTATUs
MULPLEH; her ail 5. W~. (. Q. dan ook
zetker getroffenr. hlaben-.te mogen on-
.deurvindetr \hae.polePulasy .h1) wa~s op

jLy~dg b91ppD WinR de gelegenjd
te~nesencm entrelulCran den-heer4T7.
fialrves MuSlcsiP penbaaralt to kritunea
maken, wearnis blijken saLl, datt,sijat
B~est~ur cok heliza~me vruchtijn. heq~fts
algijeworpeolvoor de Kolgnie.
,Dankboetuledna man de Konlph~liti.
WCerkelijk treffend v~onden Iqij die
eenvoudige triting va~n oqggovemepde
hartelijke dankbearheid van een bui-
tenmenseh wegens ~het- sanleggear~ran
een dam. .


worden trerboden voor een jaar, en
i-ook de' derde maal: op een boete
rian~ 300 peso's' en ilaebdie n~ee~ring
vo~or altoos sats den ove~t~redet van
't selve verboden sal worden,
Art. 5. .
Geen moulatten of negers, op art
1- g;eaoemd, den iirddren (elkander) he vechtef
mnet' vuietalh, stokkeni Imesses. of an-
der gew~eer mn ge~enderlet maniie er op:
poen~e iroor de vrgjen v n 50 peson
voori 't -veehten met vuie~ten en
stokken, ett 100: peso's voor .'s mes
'trekkenl boven :de wed~i~ega~veniag(vr-
'plegingiht vie genesingskoetea) *van
dien gekwetsten en' die eletr instant
is~, die dm~ee heat~~:.alea a g e
de so tpannen van oncaire of ge-
lbarnnen worden ter arbitrage- vtn
denh Edlel Achtb~aren: Ranad alhEer en
inopi deihts -der sllaten, vang estraft
toe worden ainn deb Ilijve, soo. a~le
opsichte der :onvermogenlde vpije ne'
.rsen theiirlatten is gestatueerd.


' Wa 9 uren des avonds .sal a Met
magen worden getapt voor negeare
f o snoulatten o oene -als boven


icreor de tnoolrattenen n tegers, we~ar- Art. 6. .
too~r' etaps; word, en van een boete
-ta3;6Z peso Poor deh ta pr of1 Doch soo deseeve vechterijeP 'door
tapsebr voor do eerste rana voor hear neg~ en moulatten teen blan-
de twreede meal o Ip dnbbele boete, ken on tromen worden, ullea'sij
en datt hem of haar die neering sal neg~ers en moula~tten met rig~eur e-rv~


r~ w


Sde experiencif han
-pTmbado fue~ra de1 ~
yc.,,- c~c-g ICU
tOda duda que las a
e~nfermedades que ~

genefralente COH.


illiallci, 4los ado-
lescClteS y a l0S
Sadultos se contra-
rrrestan y dominant
COn mils rap idez
tratanido al enfer- r
.mulsion li
de Abeeite de HIg~ado de
Baealso 6 H~ipofosH~oOS
de Col 80 sa

que con coalquier
Otf0 r~emedio. co.


Es grata at paladar y de
Mlcil digestibn. Devuelve all
alsteala blac~ Stdpermitien*
do la debida autiadnd del

reur. 7n~i Ig
casi todos~ los biesl
tomlan con ag~rado y stay
pocos adults la rechalzan.
SS estb Ud. perdleado car*
nes, no deje de prober 18
EMULSION DE SCOTT.
tO e a m ronn vacw N Yr~--r


m~rr'oan sjca mqu~sc mpufe
urrecr al 4etnvltoriP sobre el cual va
pegdata, stiquot del pescader liernate
.ebr los homblros en rran L**1s*

gastus. Anln belast~ingen word r~uim
f 30()0 m~eer ontra~ugen, aan inlkon.
sten vanl onderecheid~en n~ard slechts
een f 500 minder idsn de vorage
meaond.
Ov8er het gebeele -jaar~ w-as voor
loodegelden weraamd f23.000 en
re~eds deze 9 muaanden brachiten op
f 2d a ial, Rennte n ipadcht 41 n
districten was geraamd op ,10 '
on steeg' reedsE no' tot f 2.897.005.
lakomsten van de ouvernements-
bank, geraarmd op f 000 liepen tot
f 9;758,995. Em lu etenl ten k n
'tore van den controleur der belas-
Stinaen2 etdg~erbe~kerad ,op 6~0()0u ovem
~~''1 7 t1 Id,,emPij~ d~el pass~agege den en
vracht van den g;ouvernementsachoe-
ner, ouversear wasn Heer~dt bijuafi het
dubbele van de graamde f 720 o .
~braebten, to wete f.1844,85% P
Viet gerdankt~.
Zatlerdag is de G~raecia n MaaLn-
dag de Belgian weer viot geraakt,
enr onze haven bionlengeloopen.De
duikere van de Panthear stellen een on.
derzoek in naar do atverij.


Tot dusverre wordt er in groote hoeveel-
hee bino gen neia ash Hro~en dn o
quas; Imees hiervoor de nienw beatelde
ontveselingelmachine dienen, of wijet het.
zanah th dBrem ur om ad wee
iwel sic '8toe to leggen op sisalcultaur?
Mogelijkr heeft, De Giouvernear ook weer
vatster to~eegging van de Residentiebank
of ander coh4sortium. Hoe dit sij, no hun-
an wit lute ei g d menibed err veeira
vroeger gedaan. Maar, ia, beronw komt
una de seonden. Mocht eebter' niemand een
heel ter en voornaisa,1 k Ten inrichten
wac~hten, last hij dan ten minute sijn ter.
Ongqetwiffeld sal ber Bestuar no ook opoe-
d ~lkeeenig odniedeu p notess d schikbuar
de se~nige manier om deseo enituar spoedig
algemeen te maklen. Miaschien Is ook de-
ze~ of ee i etd besjo vn et k rged

uee ~ po di bek n k m e ke a t
van sich selven te benadealen, sal men in te-
gendeeldoor verspreidingdercult~re reelebt
6e best an eaarvan versekzeh eelde
bladeren kan de machine met ooordeel in
werking worden g~ebra~cht on een market
voor den Cur. Yezel genotht.
De Venerolaansche Consul.
Vreemd Reval, op het ooverwachtshield
de Venesolaanache handelsagent op, de
booten voor Venezuela bestemd, nit te kla-
ren, gioodat volgene de regelen der diplo-
matie de consuls van bevriende nation
no dlezh tak on sleh m~eeeten nema t i
vooreerst, dat Venezuele toch doorgaat de
oakoeten voor de uitklaring gemaaktt, te
vergoeden, t~en tweede, dA~t dese s~chorsingr
van het agenteechap eamlenvalt met ver-
scherping van het dousne-toesicht op pals-
eagierr-goederen.
Zools, men w-eet, behoort een handels-
a gent met -tot de diplomatePe~iG:e en wordt
hi] ook niet door de Rgem oilieseel er
kend.
D~e slotsom sal wel wezen, dat er sporedig
een andere halndelctsaget homt opdag~en.


CilrQRaOSOie Maatschalppij
tot Bevorderinlg van Labndhouw, Vee-
-- ,t~e~t-?elS, zonswinnes en wascherti.


Is da.Bt httr temay d kea an het
geitenrae op Ouragao, heeft lasten nit-
konsen vier volblood Teneriffebokrken.
-Ldn er ,Maatsc appij, ~die vo~or
genoemd doel eemgien tijd een deer
bokken mn bruikleen wenseben to ont-
va ijkw'o dn o ute lioriff ech
stuur. H~e beurten van bruikleen sul-
len bij voting nader worden geeregeld ;
2*. dat; de oy de a. 8. Tlombola
getrlokken prijzen op den dag' der
Tomnbola tot 5 unr' Ia namddagsa en
op dcln dearopvolgd~en Zondagp van
8--11 unr 's voorluiddaays door de
teeehthetbbenden van het Gymnasetiek-
locaatl der ,,Hendrikschool" kunnen
worden afgebaamld, waar alsdan t~e-
vna doo dn Sertri inm fdordd

nummers, waarop de prijzen zija ge-
vallen.
Curag~ao 26 October 1.901.
H~et Be~tatr vud.
H. ]$. R,. CHAPMAN,
Voorsitter,
G. B. S5UIJ8EL,'

AM'ERIKA.
D~e demlocrattache candidaat voo~r
hes presidentachap der Vereenig~de
Staten, rechter Parker, heefteeabo~od-
schap gepubliceerd, w-earin hij aet
een beehat voorstatnder to zllu van
den gouden munt-standear Een
wijignug va~n de toltarieven is nookt
noodzaketlijker we~es~t dan thcane.
Het Dingley-4arief bela~st he volkr
omdat hes dwiigt: tot, ha betalenl
van boug~erprijsen voor levenemidde-
len. Een aieu~i trustwfet is noodea
kelijk, daar~i de bestaande, was duik
delijk gebleken 'is, gepn ;bepalingen
heva-t welk e adoende spn. De scheep-
yeart mag :niet gSesteund worded
door bet system van ~isitaenteeeidie.


Uit sordigheid wrillen wij dezen
brief, in de landetaal geschreven en
opmenomen in N*, 284 van La Oru~,
veritaald wedergeven. De 'Heer M.
O. FAUEL zal er seker rceeds van ge.
noten hebben, matr missehien wordt
de wenach der schrijeter ook; nog
vervuld en komt hear schrijven 4per-
kelijk onder de oogen van H. M.,
tot wie sij sich richtte 1 Z;iehier deo
brief:
W1herbalen hier altijd- het woord :
,,ois groot,"! eo werkelijkr dit
woord schenkt des groote voldoe-
Blug, lsismenden goeden God va"
hart aan'roept. Meermnalen, als ik
den groud opliep, dien iki van hpt
Gonvrernement heb gehouurd, seide ik
tot mijzelve: iki heb gdeen boomen
oliv'outsk ol re bran "mijuoc di

sta~at I~gk ~a 1~tleT ro o heid
vandit ~woolrd ingezien, de goede
.8od imnmers legde mn het hart van
onze goede Komingin WILHELMINA
die groote gunst on ons toe to
staan een dame san te legg~en o
one eigen ground. De H. Mdap~dshee a
On8 evenzegr eole, n zee-
segende teaand. (Er is~s~eveel regen
gevallen)*..
Goede God, zegen de Komingmn en
schenk H. M. en haar Gemaal le-
ven en gezondheid, vrede! in hul pia-
leis en eenegezindheid gedulende ge-
heel hun leven.
Dleze woorden drukken mine wen-
schen uit en mijne danklboarheid
jegens onze g9-ce e oninrgin en har r
Gjemaal, want Je stem teens aarmeD
drin~gs door tot deu hemel.
MZARY H.
Satnta 8088.
Onderwlje.
Megt leed~wezen verlrneme wif, dat
de Dijrectie van bet C~olegio ,,Santo
TomB~s" bes~loten heeft na het einde
van dit schooljnar d. i. in D~ec. a s.
de inrichtiu niet mtiopent stt -
aluit spijt ons voor Cenezuehi en
CuraC'ao. V~or Venlezuela, omdat er
wederom eene grelegenheid minder is,
omr de jengd teodrw3esn
wFelk~e gfelegenheden in dat landf zou
groote behoefte bestaat. Voo~r C:Ure.
cgao onidat alweter eene bron vorn
vertier o droo 4t, die, ofsehooln niet
mee zo -krichik vale}etr tc.,

sich Ptok en aan vele buiag~essnp'tts
werken br~ood versehufte. Waar meet
het ~met Cur sao heen, als de eenie irt..
rirchting na de andere have deuren
aluit? D~e gluiting van het internaat
van het Coleg~io ,Santo Tomtns" is
ae veeg teekenf dea tijds. Een tnak
ech rd troops dors nja dad nu de n

wrvei*-le8 Celeio, beachikt, voortthan
ook ten eode kunnen omen aan 't

Xo.hetbo. a et oglk wsen, dat
eindelijk; vooreien wer~d in een groo.
t. eh fte vn onze Kolonie de p
richting n. m. va n eeni t eeken~aea~demie
ale voorberei d end e am bach tsacool en
een Hollwedeehe cursus voo~r handlel
en administrative .


1,ifest van ona~fgeha~alde en o~ribedel.
baair beyonden :brievent:
Alcir& Atlngliren, Enrique Banc;.
myer, 10. Boom, Filomena C'uriel Lo.
pese, M~anu1el St. Da Costa G~omies.
Fernandez, Capitain de la corbet~a
Dlorotqat" (5), Jos4f Fomoso ajb cor
boeta ,,D~orotea' Maratys oan sor,
Arthur Leyba, 'Leonor van Nethe~a,
Ain~ti6nlo~ Calder~on No a alb icorbeta
Ilorotea" Thomas .Iannefleek, Zu.
a lPH'"'er?~' elina Quast," en. "Antoil
nlette Correa )oaningab G. .de Pine
do en 0- G) 'tri iedo (asngeteekenld).
Een wis geqi~dresseerd akin Mara;.
ya Kon esori.fe .
Niet .voor '.~~tellir ig vnthaar een
drukwerk gea ~ressneraaan Mros~es E.
Cariel~ i fmilia.
Dirse finanole~n.
De maand Septletgb was over 't
lemeD .voor de in omaten van 't
elland'C~uraguo guki~ ~etige dia~n Au-


otficleele Berichrten.
De siouvernementsl-secretaria meakt hierbi)
namens den fleer Gouverneur bekend, dat,
volgand hehreonoZag ab iht Can dn
de President van Venetuela cene-notavan
ongereer den volgenden inhoud aann do
dmamatfra~teure der Donanes in Venesue-
Deiae ef heeri r oldelijk is voorgekomen,
dat soowel landgenooten ale vreemdelin-
gen, hier to lande gevestfigd sijude, van i
onze havens neaar de narburige Antillen
ve srkh% en ten enedeenzih amearevane lj-
ilgdheden to voorsien, die de gewoue ba
gagfe van een passagier kunnen uitmarken,
"ritt u~e?"i'" ?sY"" uiengi'%" n de
Wet XCVI van den C6digo de .Haciendat, en
vervolghne met dese sakren terogkeeren
lange de douane der Republiek, betwelk
alsoo een soort gewettigde smokkelarij
bfmas.hente del Vrl plu~ ePtrasidnt
we I'epbrrpaektnene r dit enm en k itlb

he*ft aa"g-d~ e." oade di onibaxanae
van, ealfoor desede dousnerechten heb-
lien te betatlen, volgens de klasse, waa~r-
doe zil behoorcan, plus de enrtaxes, die voor
,*,gyp nyg, 5 a hofdtuk ar ge *=,g
Wet en 036dian voorgesehreven suln, bene
vene 25% indien dij sulks niet-bebben ver-
kidaaddeannieedambtenaren der docane
2". Er mullen nlet als bargage v~ ee
Passagiers b~eachouwd worden, de goederen,
die aij van oneg havens hebben medegeno.
men, welartdm dan ook de doorreizenden,
di vn ue iavny 'tasee nndere haden
Antillen anndoen, san de douane-overheid
van de-haven van vertrek sullen hebben
sau to bieden een opgav~e van hunne ba- i
gagesj, "welke geteekend door den dear-
.toe aangewezen ambtenaar, die hiervoor
niete mag herekenen, sal molten vertoond
'worden in de dousne der haven vanu ont-
sebeping voor controle.

De Gouvernempnte-Secretaria rnaakt bler- ~
bij namens den Heer G~onverneur bekentd,
dat door bet Beateur een ontvezelings-
machine voor de bladel-en van Sisal (Agave
rl ada, var. aisalana) en Mauritinehennep
(Ioureroya gigantea) Is sangeschaft.
De vororwearden, wearotider dese ma-

wo ie 2e fe d eun e bi de I~~c c
wien tevens de' sanvrages t m de machi-
~jt~ne to moageo %Bbrulken dienen to wordenorano

Siet circus Lowande, met siju lecuwen,
tl ~5rs, gedresseerde beren etc., is niet met
db catainfra van Barranquilia naar hter
vertrokken, maar met de Fransche h~oot
nnear Cartagena, omdatt na ingesteld onder.
zook gebleken was, dat het verache voeder
en vleesh ler dnd, ni nlu voue ewn
manaen.
Arbefders vam Sutriname.
Door de welwillende hulpraardtigheid van
de ambtenaren ter administratie van- finn-
ei~n siju wi) in etaat gesteld een volledig
overzicht te geven van den geldelijken toe.
atand der arbeiders van Buriname.
Vatn CuraGao vertrokiken j4 arbrelders,
ter lel tQ~e ukiedn st ekind ntan
den e1), gtedurnde acht maanden ann hun
achtergebleven betre~kkingen 2,017.5i0. Vot-
ges e lls~-~diwj inpgn, we d do r

Dit had seker het dubbele~ kunnon en
moe~ten wesen~, dear do arbelders eten
en drinken en tabak vrlj hidden en dus
hoog~etwaarsehijulijk de overige + f 20.-
verdronken hebben;' Men erget~e echter
niet, dat tijdeno riekte whel pour het on-
derhoud der arbeiders gesorgd word, mantr r
enigen ~ elsubb dig een~akiekte r *
held, onwtil of gngeachilrsheid naar huis
teritggesonden.
Evne~en moestn abl in de eelrste man-
hun vertrek als voor~schot hadden ont-
vangen, sooda~t voor .aommig~en de acrht
mac~de usie Ivo4i nberehend o d en
geeren, werd hun to ~Suriname g~emiddeld
per person nioreen overschot van 40,18
attpetae,1d, wa~t, helaas over 't algemeen,
weer verbraslt sal zii, otechoon wif ook ~
ie~m~d ontmoe~ttlri die pief blua 100 Gld.
_wais thningekoites.
tan. Aruba glognp er 71 en keerdeh ia

Van 39@ riv,qe Irkk n .'46'.en kwo-
Te samen hebpbea desre' arbeiders 1T9446
afbetntald godoreade hnn verttiff op Suri-
name, de Amrbianlen keerden ieder gemid'
deld met 175,58 terag, de Bonalstionen
Alechts met 86,68. Eini ding hebben dese
lIeden beter gedaan dan de -iuragaenaars,
.se, hebbeea sich -het batig saldo op Cura-
Cao sit la~ten beta~len en niet op durina-
me. De arbeiders, -die sija achtergebleven,.
inifa ~blina allen Arabianea
Een0 ontrozelings~m achine
I kendmalin ettiet rosovitde~r I oerieg
vragen wng ftbans: Waar is de assalEste may; conocido Talle~r 0
fresse. de. nueve sus trabajos A
su$l nIumerosos clienltes, aca~ba
de recibilr miquinas de laawtilti
mas inv~eaoiones y tione com.~
tantemente de. venta aparatos
6 fgredie~ntes fr~escos para .el
arte 'fotogrfifl0.

HOR4S DE TRABAJO:
De 8 A. M.,-4 P?. M.r~

Pederico A, Fetret G68til,
Beheerder van- de
Plantage "GROOff St. JORIS,',
heeft het gno t~n mede te dee.
len ann bett Ge i~e Publiek van Cu-
r~ago en Aap de Vreemdelingren, die
one %tlad 'besoi~bbes, dat z"l ffroem-
de platntage mogen bresrihea ~n
daaro b dlen dtg: doorbrengen, mft~e
zij ge ruik masken van de rqjtuigSen
der stalhouderilj Aurora:
De prijzen sijn als volgt

1 rije~aig voor 4 personen f10,
1 2 f 7,501
1 0m'nibueo6rsoornersnen fl2,

Voor dese rijezen knonenl de be-
zoekers beset ikken overs?(de fitax.
gen zoolang zij verkiezen, vabn
uren des rmorgens tot 5 ~uren des
a~vonds.
Tevens heb'ben sij het recht in het
landhuis te verblijven, in de plan.
taHge te wandelen en een bad to le-
men in het groot r~aervroir.
Indien de b~esoekers dit vertlangen,
kunnen sij op de plantage on bl]-
teil of lunlchen, het tarief is dan als
volgt :
Onthijt per petrsoon ft,-- vasste pri
Lunch ,, -.f2i,"r ,
CurCa o, 4 Januari 1904.
Drinkt steeds bhet' heerlijke
Laus' export Bier ,,H~et Hert";
h4et heeft agen gageren an sago
genamen smaak en is liet meest
geschikte Bier voor ons warmn
khimaat, dewi~jl het rzeer wer ig
alcohol bevat.
Agenten, voor OurPagno,

Het was te beprijpen, daat het soo
zon loopen, maar jumst omdat het
to begri pen was, is, het treurig, dat
he~t ad2 is gegan.
D~e Petit -Bles wijet, er'op, dat sij
vbeeds v66r lafigen tijd: d~e Belsren
grewazetn' heeftr op' de pra~chige gel -
genheid dig hier- .cas, am hgh~ En-
gel~ehe ahzetgbeb t e veroveren.
D~e Bel obn hebben blifkbaar niet
ge~ltsister~ sh~...... de Neder~lagdfer ook
nies.'
Nu is het alliebrti te laat: teenn
Amerikaansche handels-energ~ie be.
hioeven wij den strijd nie'ti op to
nemen.
Wat we uit' Zuid-Afrika vernemen
is niet veel anders .dan een reeks
van moorden, rooverijen, verduis-
teringen en se~lmoorden.
Een corr. schrifft:
B~rutale misdaden en roeelroos g-
wel-d wor~den hioe; langer hoe mindr
seldzeaam in Zuid-Afrika, zonder dat
er~ jets blijk van' de sLanwezigheid
van sltaatehieden die de bekwssatam.
heid en den moed besitten, om in te.
grijpen in den maatschaprehik~e ver-
owu~ilnea welke. opg~etwlifeld dabar-
van de oorzaak siju.
Inte~gendeel, de aut~oriteiten s~elven
sjn~ hopeloos verdeeld.


Advertentien.


Beleefd Verzorek.

Van verachillende: sijden is mi) ver,
sekerd, dat vele Curaqaosehbe families
tal van documuenten wonder' hare be.
t~usting hebben, betaij famuilieregis.
ter~s, chronyken. memoriaals, Haatee.
kienitigen of and~ere mantitari ten,
die voor de Gteschiedenis onzer oblo.
nie van root belanig siju. Meb~ de
g~eg~evells deer documenten son de
tot nu setr onvolledige gesachiedenis
onser eilandenl op voortrefielijke wij-
me kunnen worden aangevuld.
Tot degenen, die beread zijn, daar.
toe mede te weaken, richt iki het be-
leetfd en dringend verzoek de agod-
held te willen hebti~n, mij van die be-
wildest ~uk ken een nbadwkeurzofe cope
tezr kdeei, kfdi'edatk8 n mei b i# 2
at to st-aan, opd at; iki van et meeet
belangrijke een afaschift ksan nemen.
Byj voorbaat reeds be~tuig ]Ik voor
elke, szelfe de geringste, byidrage mjn
oprechten dank.
]P. A. EUWEN8
pastoor
Rine6n--Bonaire.
,2 ~OOct. 1904.
DRIE ft~ERERS~HUIZEN

b". Van den Brandhfslcftraat
~No 5*


Trrr T a EL

.ivast;e de der ,,Red 9 LP~in~e"' tnestion ;r


PUERZTO RICO, VENEZUELAB en CURAQAO.


I I


---


SDe pa iinke veirkoop vBan ZILV~-
RE1N, G~OUEN en Jl~iWEELEN
VOORW~ERPEbi N, beleend ter &paart6-
en Boleeahank van dten 12*** Januarz
tjm .dea 12...October 1908, onder
i*. 1 P tim N*, 10000 P s~al p~latte
hebbon: op DONifD~ERAGA den 3'"
Novemboer a s. ;en ~volgende Donder-
Belnghbbede wordonh verzocht
denveroopto roorkomenl, dsoo de
annsduvering ~der verachuldgdei ~nte.
reslten. i
Curagao, den 27J October ~1904)
De fobot~zier,
ilA. JES3URUN.


i~~~ ~ ~ ~ ~ -- : ... .- --1
OR nsSS R30,8t tnsh' 11a~~e tit 9

Meifr d Mareb. Istrf~ Ealls Merida M36arb.'
Ve~rtrekOsvn Coso ........ Oct. 1Oc-t.19i Oct. e4[Ot. a~ Nbr. Nv
Ve'irek vann 1o i a8 ov . 11 19
Ekdaht ann to (1onqlS~.........i...... .1 881 29 12 70

ALPISD P .~ INTIAGO


De betrekkinges met bet buiten- I
land, sijn wesentijk vcFnerader door.
de annexat~ie der Philippijnue, wnelk
feit 'de Unie blootstelt aanl aanvallen.
'De Amerikanen moeten vriend~sch8p-
pelijke betrekkingetn o~d~erhoudeb
met alle volkeren en.alle verbondlen
die annleiding kunnen gered trot on-
sangen~a amheden3, vermlid~en.. Brie
moeten s8ij Zic'h niet inlaten met antn-
gelegenbeden van vreemden.
De onathanrkelijkbeid en sonvereini-
teit van elken Amerikaansch-en Staat
moeten gehanudhaafd b3lijven. De U~nie
die~nt Ealleen dan tusacxhen beide te ko-
men, wanneer ha~ar eigen politiere
en national outwikkeling vrj ge~hou.
den moet worden van vreemden in-
vioed. De Philippijnen moeten door
een onathankelij kabelofte, evenals de
Cubanen, sangespoord wforden tot
outwikkeling. i)e verkiez~ingen zullen
wFel niet vreemdf zijn aan Rloosevelt's
plan om de mogenldyeienr bijeen to
reopen tot een mieuwve vredesconfe-
rentie.
In verband met thet bijeearcaepen
van een tweede Haagache conferen-
tie, is preadenht Roosevelt van pilan,
voorbereidendre ourders~oekin~gen t? la-
ten doen-- walke ongocveer zes weken
z~ullen duren door betl depa rt ement
van buitent ztaken, om zich to over-
tuige~n van de wvenseben der miogend-
heden, btre.lffende dea tijd eo de
plea~te van de to houden confereu.
tie en haar tot stand komen t~e
waarborgen, zoo spoedig deautw~oor
deD Onty8DgeD aijn.
President; Rfoosevelb s al formeel de
conferentie bijeegnroepen. Officieel
wordt medege~deeld, dat hij piet wach-
ten sal tot het einde van den Iturssisch.
Ja aanschen ourlog. In het b~egin van
1905 zal sij plaats hebben.
Jammer, dat bet Vre~despaleis dan
nog niet klaar is. Enf~in, men kan
nu eens probeeren of men de beeren
ook naar de duineu kan krijg~en om
to vergaderen.
President Rouosevelt heeft niet l~-
leen beloofd, de regeeringen to sul
len vragen een tweede congrerr te
D~en Haag bijeen to roepen, doch
ookr verklaard sian de afgevaardig.
den van de interpasrle~mentaire unie
dat de regeering der Vegreenig~de Sta.
ten stappen deed amo arbitrageiver.
drage t Ruh~ lta teen dd reeeringen,


TEGEN

ETBranSChlde eR Op Iet leag

D~E NEDERLNDEN


lo Asy
lo't*


TX G~RAVENHAG E.

De oudergeteekenden maken het
publiek bekend, dat e1) aangesteld
sija tot agenten van invengemelde
aatstchappy ~en dat as] tegen seer
billijke premien verzekering sluiten
tegen 8r~adschrade op woon- en
handelshuizen, evenals op Meubels en
koopwaren. >
Z13 evren ook polisslen op t le-
ven, Ra italen byl lev~en,' Lbeatepn,
(iemneng ~e vrsekedrria~ gitoba L op
vast termifu, ens., e 1s.; rb
Curag~ao, 14 Juli 1904.


MIADUTRO JR.


& c*.


CHINA


Zij, die denl toestand kreenen, ago
het e~r allen over eens, dat an Europa
veel to weialg rekening words Cge-
houdren met 6et gevaar voor de Eu-
ro etanen in Ch na.

richoen kd e voor de r doezelfbl 1
digen opstand ran 1900 de .pers
doorliepen en met; betzelfde goedd~en,
hende schonderophleni worden ze
be~ Tidt Noord-Wes'ten van Shan.
tuna words gemeld dat daar door
brifo sors penlij o nienode oe-

dt nm v ndpn alg~etneneean/ oa}{
op de vreemdelingen 17 October
wordt genoemd.

TRA N VAA L
Te New-York, soo meldt de Petit
Breeb, had men einds eenigen tijd op.
g~merkt, dat er een steeds sic~h ver-
Geeden~de rephs van beatellingen nit
Z~uid-Af rika k wam,
En nu is bet _zoover gekomen,
dat verti;egew~oordigers van Engelceake
hrrisen to Kaspstad on Port Eisa;-
beth naar Amerika reizen om d~nar
in groo00te hoeveelheden landbouaw-
wrerktaigen en andere koetbare koop-
wsa;r in te ellaan.
WCas is de slaak?
De Bowren soowreI n de Kraspko-
lonie alsB in de republiekenl, weigeen
Eng~elche~ waren to- koopen, se .wel-
glern dat beslist, cok al cija ande-
re ductarder en 3ies beter,soeischen
date between sij-betrekhen buiten En-
eas de elm e h dheolohn d
elgenefabriekenn voo~rbijgaa~n om in
heb~s -nc~urrente Amerikra hubl voor-
rand to :gaan opdoen. .


LONOMANHi~rl~~ & fAR'INE 1f~
: fasw veg~K, 1. f we H~4 if
SYsSjd 4t e~orr r r~
-~a~~nbd't~~


20. Schartoo
. Sclharl~oo


No. o.


'Vertrekt van Nmzw--Yons................
KComst an~n to -B~ Junr,....,,,,....
Doeto CUB~ to san.....1... ...1.. ~.
~Komt anbn to La Barans.....,...,...
'9 sreks a ........
$oms ann to PL-ro. Cdnwooo...........
smt; sen e (MB~ag'oi..1..... lilli .
tertrepst v'an ,,............
,,08 Lbom........b8;....;...................

sa;Pt8 an i, NE ~-


CaLreas.
Oct. 15

as
27

so

No~a `


Phirad.
Get.. as
Npov.
4
8


f. 3

kbv. 16
21


Manrd.
Nov. I


No.1
If *i

Mor.1
21
Nov. as
Nov.29


Phnad.
Oct. 1

9
11
12
zto
11

Opt. 94


frulia*
iOct. So .


Oct. 29
80

Nov. 1
7
Novr 9
Nov.1 E


Ag~nI1 I.TSCIffBIfi I20to rtfia 8 ublette*


*' L ~h


MaOb. r~

16


24


;Nov. 1
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs