Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00016
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: October 22, 1904
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00016
Source Institution: University of the Netherlands Antilles
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 1 MBs ) ( PDF )


Full Text

D~it Blad verachijnt elken~aterdagE. BUREAUX VAN DIT BLAD E Courant aki to sali toer dia Sabra.
Abonnementsprija voor Curagnao, Bonraire Bu prija di atbonnement fto 1. 2,- pa tree
en Aruba per drie maanden fL 2,- met REDACTIE Inaterkant, Ottabanda, le 223 l"na, pagar patdilanti.
vooruitbetaling. Pa, lugarnan foi Curagao, ~Bonaire i Aruba
Voor het Buitenland per jaar fl. 10,- ADIHISTRATIE: Plein Coocordi a Io.12p, Fietermala 8. 10,-- pa anja.
Afsconderlijke nummers fl. 0,20. Un number slol fl~. 0,20.


Curag~ao, 21 OctoberDe mannen der ,,vri e gedaldtife"
siju dit jaar te Rome bljeengekro qn,
om hun vrije goda~chten te wisse 8r.
En voor den openin sag haddes ze
. gekosen den 20n. 8et. Dat waren
twee vliegen in 46n Iap. Yooreerst
kwatmen sij met hun vrlje gedach-
ten rechtatreeks bet Vationan besto-
ken, het bolwerk van de ,,ve~rknech-
ting desJ geestes", en den Stedehou-
der van den Christus bedniden dat
de vrijdenkerij bloeit en de kerk
hatr langsten tijd beeft gebad;en
tweedene kwfamen sij een seoort Vtan
se~gel heebten aan de overweldig'pg
van Rome door de pii~monteeabe ti
troepen op den doemwfaardigen $On
So t. 1870. ua~rne souden sij) dit
he ben gedaan in het otenbaar, mpar
de italliaatnsche Regeerm~g, blijkbhar
begrij end, dat bet dan niet bij vrije
gaedae ten oun blijven, dat ook vrije,
al to vrije daden waren teduche-rn,
verbood meetings in de open looft.
D~e vrergderde kopstukken detr istdff
uduichte, wonder welkre eok onde anar.
Eistisohe wrildenker Dd~thiela Ni~euwen
hae,- moeeten dise bun attgesprokey
g~edachten opeluiten tuesshen vier
mur~en; maar wat nood, g~een vrije
geachten worden door steenen wan-
dnteg8eogfehouden, ze dringen er
doorbeen,~ de heele wrereld door, on
elaan in als de blikeem, vernielen .en
vergruisen- allesl wat sij op haar wet
aan dogmans en verouderrde| levens
bresobonwingen ontmoeten. O, do
a-rijeaatrd van het Vatika~a, de. Pane,
eht hoofd der eeuwenoude Kerk, die
scteeds de ,,vrije` gedachte" mn bet
d waugjuk. van bet dogma perate, hi
son been, bil het hooren van het
doodvannis, door de vertegenwoor-
Eeilleton
Als Ditjes-en-Datjea~man son a
mij heusch kunnen spllten, dat de
orkaandfjd dit jaar son nasm soo'n
oneer heeft srangedaan. W~ant was
Sal marterle blaast soo'n orkaatn je
nu stof- en copiesoekende sufge~dacia'
te hersene in. Dan ~geea sabbeless
op le pen, geen schium naa~r boven
in het; vaenum staroogen, gaeon pein
s~end op en neer. germg~er door je
haarbos, neen dan miets van dat
alles. Heb je soo'n ontzettend na-
tuurdrama kortelinst bijgewvoond,
dan voel je je, gela rn als 'n on*
dersteesche may,? de minaste schokr, de
minate emo~tie -is genoeg amn de 5'
de5o, die sich wonder jetot baratfene
toe geT ulden schedel- hebben opgfe-
hoo 5, ala 'n tornado van schok-
kende reasliteiten de wereld in to
aling~eren. Dan elaat je pen 'n we-
redrecord, vrlegs met 'n automo.
blelvaart over bet papier. O ja.
dan zou iki in drie bedrijven soon
orkiaanldrama ten: tooneele voeren,
b v. zoo iets:
Eerate Bedr97 De immer azuren
Statisransche hemel begins to be-


dipers der international vrijdenke-
rq-of as bijg~eval juaster: mnterna-
ti~onale vertegenwoordigers der wrij-
denkerij ?- tegen de Kerk gereeld.
1)e dwtazen I Hetzij zre op duisend
mijlen afstands, 6f in de schaduw
van het Varticaaln oreeren en schet~-
teren en blazen,-- de Paus moge dit
loatste ten hoaebteeas
een daad van bqsonderen hoon, der
katholieke K~erk, in het middelpunt
van haar werkkring, aanaedaan, hij
blijit er kalm bij, onschokbaar over-
tulgd, datt de belofte, door Christus
v66r ruim negention eenwen ann Zij-
ne goddelijke 8tichting gedatan en
duisenmalen door de wereldgebeur-
teniseen bekrachtigd, ook blet sal
worden to scha~ndegemaaks door de
macnnen der ,,vrlje gedachte"'. Alles
is vergankelijk, alles stort in pain,
en de schedels, waarin thans plannen
broeden, om de wereld to hervormen
naar een nieuw heidenach model, se
sullen weldra grijnzende doodskop-
pen sijn, hol en ledig, vrij van alle ge-
dachte. D~e Kerkr alld5u vergaat niet;
altijd verdrukt, sal Zli) altijd triomfee.
reo, htaar vijanden begraven, tot den
jongsten :dag.
Aeeestl. overig~ens ve~rrlinden die vij-
,4,adeQ elkander. Zoo ook hiier we-
der. Waar het geldt den hastf tegen
de katholiekie Kerk en allen geopetn.
baarden godedienst, het huldigen van
den individueien geest als hoogaten
rechter over vraagstl~teake van goloof,
deatr beetaat een treffende eenegesind-
beid, soodat men waarlijk denken zou
annP 8ee oogeloof....... oa gesagf, mear
daeirbuite~u werks de vrge gedachte in
zoo verachillende richting, dat boteing
tassehen de v~ereehillende vrilheden
onrinogelijk kan nitblijven. Ze as dan
ook miet uttgebleven. Ret, is in bet
Congress sr66 yrj oegegnban, dat
de presiden t to 'midden van den
hevigaten strijd on de grootate
verwarring san den hael ging,daar

trekken. Wolken bruinig-rijes~wart
lijnmeelpapachtig, vlieg~en engsr het
zwerk, Z~ee roetrg, hol, golven in-
tens.swart, witgeknifd. Wenechen o0
dein diff veelbeteekenend hoofdechud-
dend nearf lucht en see starend. Aann
de bay ook' menseben met gesee-
water e bandjee, ruk kende maan lan.
getowefn onder~ onlogiach habaal
~-ioten land sealende. En im;
mer deaat de barometer en last het
stadig ve~rticaal omlang krassend
petnfe de b rgrat ons sq n
peanaosehW~ ow a dp n o amenachen
kind" hooren. ifaggenaftokken wor.
den gestrekren. Eeret die van het
fort, dat is 'n omen, 'n soort van
M areoni-telegram, 'n sauve qui peat--
seen, Timmerldi met gewicttige ge-
zch teaot de tandem gw apd
bdn, overall hunl on~acht ag t
diensten. Ielameral na klinken al.
onm;men gntsh levend begra-
oelma n a s kers sich. in ten be-
aod van bet vee lijf, Huisen
vnulmeer etormrese e-etiesa o
swpor~ hoofd hebben in de heeht,-
heid van hun gelapte stulpies.&
Rotten wo~den pestat met paleo
men barricaldeert sich, als biJ he(
Saanbinden van. 'n wanlhopigen strijd.
zlweesde haady. De regen'begint al bij
S'n zonddloed neg r t stroomen. Daar


De Amerikaansche commodore
Perry stoomde, trote de verbodsbe-
polingen, en zoo noodig tot tegen-
weer mn staat, de bani van Joko
hama door, om in de b~asi van Jed-
do to ankeren en dear een brief
aan to bieden van den President
der Vsireenigde Staten. De brief word
na lang onderhandelen sangenomen,
maar meer kon Perry niet verkrij-
gedan de toestemming, dat h
htvolgend jaar tanwoord kon ha-
len. Perry deed dearbij muededeeling,
dat hij dan met een sterker scheeps~-
macht son komen.

w~ond, verminksf, sod, siedaar de
heldendaden van a orkaan.
En soo woodt het tempeest voorf,
niets sparead, niets ontziend, a
heel 'n nacht, 'n naebt van ellende
'n nacht van vreeze en angst, 'n
nacht van zich-self-klein--govoele n,
'n nacht om nookl to vergeten.
Derde Bedrsy Daar ditst 'n blik.
sematreal, dear ratelt 'n donder-
slrgr, bet, gersacr is gewfeken, de or-
kraan heeft nit. No spoeds arch de
arme bevolkina naar buiten om te
zien was van ain eagendom is over-
gebleven.
Waar is hea buisje? Weggerangd,
verdwooen; aleches was hout en shln-
gles en swe~broken haisrand is alles
was hun rest.
WTaar hun kuddeke geitent Ge-
dood, verplefttrd door dion neerge
ploften boom.
Waear hun met sooveel sorgq be-
werkt labpje_ gond ? Een vormloose
massa mod er.
.irme bevo~lking I A4rm St. Eust~a-
tius I
No Amigoe-leser, ik vrang u in
getmoede :son van dat achemaaqae
no tabs to maken sijo, en komb &
u niet excusable voor, dat 't mi)
wel 'n beetje (hioe onmenachelijk ook)
epijt niet mn de gelegenheid be krun-


het hemn onmogelijk bleek door sjn
pres8identeelen dwang at dieunit den
balnd gesprongen vrijheden wederrus-
tigL te doen samengaan.
Zoolang s~ooenaamde aardigheden
werden gedebitee~rd: als de betuigfin
van weugde, wijl men vergader -
,,in het vroegere klooster der Jesui
ten, qynar men gewetens fabriceerde"
(hoe geestig1), of door sekere me.
vrone Balabanof, blijkbaar een Rus.
eisehe, lasterrijk werd beweerd, dat
de Kerkr den alatvenhandel in de hand
wferk t -men behoeft elechte den naam
van kardinaal Lavigerie s. g. to noe.
men, pm der leuge~aares haar wapen
nit do hand te slaan I -, soolatng de
Ke~rk, de Paus on de christelijke mnis-
silen aebts de inset warren, ging al
les gged; maar toen het revolutio.
naire element in de vrergadceringE zijn
vrijo govdachten outwikkelde, liep de
boel ina het honderde .
Toop na een vooratel van den bla-
gishenafge~aardiade Lorand,- om
alan )efraneche Regeering; een nota
van gpelukwensching to richten, we-
gene he~ar strijd voor de scheiding
van gerk' on ~t~ant, de fransahe so-
ciatlisgRob/in verkla~arde, dat den vrij.
denki~s de Sheat soowel als de Kerk
een ir t firm dderbalvett beidenr dies
nea ra~wlgeseti,~ ontatood al eenige
gissing tuesohen de vrijdenkers niett-
s-c~ialist1en on de vrijdlenkeresocia-
listen. Nu de socialist, Armand, Ivan
Lyon, daarop betoogde dat op de
vrijmaking: van den godedienet moest
vofgen de berrijding ult de dienet-
baarheid ana het hapitaliame, kwa.
men de poppen voorgfoed nann et
dansen, terwijl een motie van den
franeehen socialist Allemane, ait.
sprekende de solidariteit van het
geheele, door bet kapitaal verdrur-
t~e proletariaatt, een babylonische
verwfarring van Frije gedachten te-
we9egbracht, die den wanhopigen
voorsister op den loop deed gaan.,.....

steekt op eens de wind in het sui.
den op, hertiger en haviger met loei-
ende vlag~en, dear kromt de vijand
saLngedonderd. Arm volk! ArmSt.
Eustatiusi I
Een cavalreriet-charge van an re-
gimoent kurasexeers, due io rasenden
galop aan ko~men stormen 'ip mets
io vergehilktfig van de wroeste krach.
too van deez outsettende wmndstoo-
ten. Dat bepprings en bonst en beakt
en rammeit met ougetemde kracht
od' alles wait weerstand bieden dllrft.
owee den arme, die to veel dorst
bonwen op de pvere bioten van sija
schalmel wonm kje; im minder dan
geen tijd as syjn hmasje wegevangd
en meeschien s~al men den volgn-
den morgen sijo lijkt weervindeo,
dooFrweeks,~ verpletterd wonder de pi-
nen van sijn hut, waarin bij zoo.
vele ]aren manmoedigthe struggle
for lfet" gestreden eet En na 'n
korte tneechenpoose .van verrader-
lijke doodsehe stilte, daar komt de
orkaan weer sas eloeid, no ult, 'n
anderen hoek. aewenoude boomen
worden outworteld, als 'n veertje
opg~enomen on meters ver met dom-
me tita~nen kracht in den g~rond
ebeakb. Huisen omvergeworpen, be-
Gonwde veldea, arbeid van meanden.
lang, verwoest, geheele bosehen ont-
worteld, misseken menachen ver-


Zaterdag 22


Inderdaad, waar de mannen der
,,vrije gedachte" aldus een beeld te
Eannachouwen geven van den verwil-
derden zedelijkep toestand, waarin
de maatelchappij zou versinken, soo
de eeredienst der vrije gedachite, losr
van alle leidende hoogere beginselen,
een algemeene weed, ma~ken sij het
zeker voor ieder, die miet vrii heet
to denken, tastbaar duidelijk, dat de
godin der Rede, soodrac healr ver,
eerders samenkomen, om voor haar
wierook te brasnden, hen leelijk in
den steek lant.
Vermoedelijk sal van no at de
vrij denkIen de niet-lsocialistische wereld
de vrijdenkende socia~listiaebe en
ougekeerd dese gene in denl ban
doen en siteluiten; maar waar blijft
men dan met het modern-heidenache
stelsel, dat *8 menschen godachte vrij,
geheel vrij moet wezen, en dat nog
wrel bij de outkenning van 's men-
schen vrijen wil?! Of moeD de wrije
ge~dachte sich beperken t~ot het ge-
bied van het leerstellig gelooff

INVIT ED t'M UDhimilvR D Il DIUN


SIII.


No. zo87


October- 19o4.


2zste Jaargang.


IGOE DI


CUR


A


CAO


W~IC XBL A D o o B DI


cURAqAOscBI IILANDIN.
Nog hetzselfde jsin perachenen 4
Rqssisebe schepen voor Naga2sa i
met brieven voor den Shogun. Bii ~
die beweging,. om de pooren n
Japan to openen, werd d'ie aaora-
king met de Ned~erlandebt r~~sther' es
meer gez~ocht, blijkbaar ol; h~ier rij46
in to winnen. De Nederlanidse3he'.ver-
tegenwouordiger op Decima, sir. Do~S~-
hPer Curtius, oefende daarditord us r
means onze Regreering veel inv10ed
op de meeting in Japan ten op-
ziehte der bewegcing.vatt hot~ buitfen-
land. -
Amerika wish ~in1854 reeds een
voorloopigr tractaant van friend.
schap met Japan tot stand to bnren.
gen, volgens betwelk de Amerikanen
niet zoudlen onderworpen ziju asan
de beperkingen, w~elkpe de Nederlan.
dfersY en de Chineezen sich moesten
lat~en w~elgevallen: zij zouden zich
vrij mogen bewfegen binnen. den at
stand van 7 japansche mijlen om
een, aaugegtoven punt. Voor bet eerst
sEdert twcee eeuwen, had hierbij de
Japansche! regeering zich laten dwin.
gen met een vreemde mogendheid
een traktaatt to sluiten en vriend.
Rchap betoond aan een audlere na.
tie, d~an de Nederlandsche. N~u was
de baan geopenid. Nog: in,1855 wist
ook Engeland, in 1855 ook R2usland
een traktaab. met Jppa tiot stand
te. brengen, en inl. 1854 bezocht; een
Ned. ooriggeschip wonder den kap.-lui.
tenant Fabius de havens van Na.
gasaki. Hokadlate en Simoda, waar-
door' Nederland zonder traktaat de.
selfd3e vrijheden verkreeg als Ameri.
kia had bedongeen.. Het Nederland-
sche- oc rlogfschip w~erd door aanI-
zienlijken m. Jrapaln iaoogenschour.
goenomeni; er.werden iulientingen by
de Nederlanders ing~ewounen amtreat
het vormen .van .een moderne Ja-
pansche vioo~t, omtrent~ de .kosten
van. stoomachepen- enz.
Eindelijk kwsam Jrapan m~et de.Nt?
derlauder~s tot een v~ereljk, waar-
bij bepaald w~erd, dait twee stoom.
schepen in Nederaind voor Japan
zouden op stapel gen~t wiorden, da~t
een Ne~derlandschmnarine-di~tachedi ent
op DLecimna zou kom~en, omn Japansch
per~soneel to ouderwvijzen,.en vervol-
ge~ns bood Z.~ M. Konning Willem TIll
he~t oorlogscstoomachiip de 8oembing
aan als reschenk;, in a~fwachting da~t
de b3estelde schepen greed .aouden
zlgn.
IDoor bet~optneden: van ibet Nied~er,
landse~h marrine-dbtachement! wer~d er
ger~egeld: onderwija gegeven. in. on-

linext ijo, zulkz 'n staf to mogen ver.
wierken' ? 'E~en diichtier (f'n nea-m -ben
ik tvergeteny) bezingt ergfens 'in' 'n
gfloeienld pof~ma ,,de ri~jheid" Atdie
vrijheid tiserat ie:
,, crdelogprpe: daedkasr,:
i'dte uit iziija 7sker.dekLer lagelte
.s haYltuer~..meekt oe..erg~raan, .'
Dti is erou .net~uurijk weer over.,
dr~even, weak;c'n odin~an d~oett, goo
maar uies, watie w il~ is niet,baulde-
lo os, soo'n sinjeur sitook tooi~t chter
elat. on grend~,el:, en -allrerergete
orkalbo neg aooit 's~ais~uendst paryt-
jenes ousonen rard-bol, .last staen,.
'n halve wereldIdoen, vergean, -ggPat
ik wil met die aanhaling alleen maar
zeggen, dat alR med'achen (dichtsis
zrp2 cok: menrche'n) iersl h~e:l~erg
versebrikk~eijks willed Quidelijk ma-
ken, ze dik wjija een WedGit-hf~disph of
better ~Boemi'eqw~inde 'orkdartie ars


Sderacheidene vakrken, op de na~ri-1
|ne betrekking hebtiende. De leer-
lingSen wferden meest to Jeddo dook
:regolig sn~gewed 'rBn, Wh~~i welke
obehF s elier o~k b~etoriden in
e6;-endqrwijsy~ yat -Ide ;taal b'~etreft,
tooki wat'ebi di vorderigqgen zokoda-
Tigg Fjtisa" een ja~ar 4 do ambing
die ou. op wedi'knsomar 'i
ut~ialuitend b~m d et J anche
o~thieren en schepelingen, van Nuaga-
saki naar Jeddo vertrok, een t~ocht
did; hoeze4r '6ook gewaatgd'toeb gFBed I
afitiep. Te .Teddto tCerd na sanko~cmet
.der.v~olleer~de officieren een. school
voor de: Nederlandsobe taal en east
voor de marine oggerff~~~~fff~~~ir~.lt, "oider
Nederla2ndsclg onde'rifijers. Qu:k
kwam daar een iniinterie-egiment
tot~ st~an-d onder leading van oud-lear-
lingen van het marinedibtachement.
Zoo breidde sieh de W sfterache we
tenschap ult in Japan en voor een
grdot; g~edeelte ~onder den id'v10ed
van Nederland. Een nieuw marine-
d~tachement kwam aan on het vroe-
grere at te 10psen, met een der in
Nederland vervaardige stoomsehe-
pen der Japansche r~egeering. Japan
erkende ten zeeraste wat; door de Ne-
derl~nders voor dit rijk werd ver-
richt. Nadat uit Nederland de noo-
dige ;stoom werktuigen outvangen
waren, word een volledige repara-
tie- en colistuctiewinkel nabij Naga-
saiki opgericht. Een drukkerij met
snelpers kwam in working, steen
bakkrerijen verrezen, ondeirscheidene
fabrieken ontatonden er volkomen
in den geest van het Westen:
In M5aar~t1859 ~wer~d door de .Ja-
pansche reg~eering geheel onverwacht
een emode gemaakt atan het onder"
myls vast bet Nederlatndschl marine-
dlitatchement. Alle .leerlIngen warden
als voldoeude g~eoefend verk~laarId en
naar Jeddo opg~eroepen, en dB lee-
raren zoudlen- alleage moeten .ver'
trekked. De maatregel was een g*
Ivolgr van een react19nnaire bewfeging
mn do sta-atkunde van Japan-
In.de jarea 185i8 en.59 toch was
ler een bree- geschoten is de. alslui-
ting, die het Japaseche rijk -vza~de
buitennwereld spheidde, door de trak-
tatean moet v~reemnde,mogendhuede fge-
sloten,, waarbij onderecheidenen haBr.
vens voor den internationalen .-ban-
d~el werden qapengesteld. Ameriks; '
Engelapd, Frankrijk, Necdecand on
Ruslgud werden door !trqk~taten~~wet
Japan in, verbrind~ing; g~e~ah en de
contracteerende mao~geudbde mous
dlen- hun 'belangen inr Japan ~do~or

grend wat~erstralen heben srone T~iook
'n 'heirlegarr vdin kweigesten cadedu
gedaan, ik bedoel eliegen. -
~Van die fliegenplaagl kunt ~ge-daar
in Ourag~o Iheel' gewoolso'g~a fauw
beg~rip; (vornien; ~t is ~eevoudig dik-
wi)l 0 m gekl to wborden. D)B beatetal-
ste raklkerA van. de: werld "W~ij: r't,
slt an ffsnike.t nd nu piet,l datr ik ~~--~~
o~ver41r~ijf,i als ik beweer, dati de vlie-
gen bevNolk~ingsarllecu in, owsu.~.stadje,
md~ioqusnen ve)l mi!~icenel: be~draagt~.
too gauw als je 's morgeos. mear
Bventjes je neus buiten !e klatmboe
ieteekt, daar hadrien .$' e"aanzgerukt
de ellendelingen."' Eh van dat oo;'
geinblik ne~tje tjij Baba id see wegduike, heb ~
je g~eon rhet. :Prant-l :heina nie; vamn
vliegenipapietr e~n vli~egea st61lpen, je
ttangt er holiderd, en diuk~end 'ko*
men hufI Y~ermro~rde b~troeders wre-


officisele verte~genwrooi~digers mogen
behartigan. De onderhandelingen 0-
ver die traktalten wa~rren meest in de
,Nederl4,)>dschdsce jit~dli geheaied,94codat
de N~ed~iilandsche com3enasafb~s g~roote
~iesnteqbewees bij hr slt uitedl :der
: :~::; ~. ~. -

i gg azonde/ $lie dlie a lini~.

EMVULSION R PITE''StSOTT.

COMPLETE EXITO.-- L~ased sei-
sigpieute certificado del D~r. Jesf~s M.
,Pa~lacios, de Caracas :
"Don Jeaf~s M. Palacios, M~dico
.Cird jano .die ~la UInivsersidkde~ Central
Sag- 'en~ezuela,
"Certifica:- Que Agf usadowla, Emul-
al6n de aceite de higado 86ae bacmlao
coq~ h~iPofosfitos~~de pal y. delsost,
Ila.mlada de Scot't, en todos aq ue-
Ilos casos que es necesario usar una
medicaci6n reconstituyent~e y repa.
radora, obteniendo siempre el, mqas
complete 6xito.


N16tl~rsberichten.

CITIragRQ.
Courden medalille.
Verl~e-den zaterdag haid o~p het n
va~n Pieterman~i de pleobmtie e tra-
kingS plaate der gouden medaeille voor
25jarigSed dienet aan dea bhekwamen
en algamieen geaebten Directeur-ka-
peameester v'an de milita~ire kaerl
Mdet cen enkel woorld maakten wvij.
dnarvan reeds melding mn ous verig
nummer.
Onder tospasselijke toeapraa~k van
den"Ka iteia. weaari dese.keru vooPRal
huldig ~e alR Itiprt.ni ;itairt a mnonder
deebliijda tonen dei mnusiek word h~et
eereteekel ~den Jubilaris op de borst.
gehecht~.
R8ierbij bleef bet echter -niet. Gok
de officieren wildern bet hunne bijdra.
geno ftotbukligi;ng van: een man, die
met scooveel t~oerwilding sijne task
ver.4ult; sij boden hern Pen frasii ge.
scheqk eaan beateaandein ee-pidce de
ra~ilieueierbij huldicrde-de Kapi~tdin
h emn. --mooallal s.m w aics diie rsiol3ai self
g~erota bad~tob eensp hoote,-n d ie man,
op GZuranosi -onbere~ikbaa~r z-ou mee,
nen. I ~Ev~eneeper s :otv ing~ det Heer
BOB~Losnro van de LBanda ,jOr~feO)'
I I
nerip ~enl ve;rknes~tere~n tich -van~pret
als szij 'de tunnel veilig gepassleerd,
'in je okeelhtits; met: elkaarr )n beet.
f e' ~rij-er~tje- hunton. spelen. 'Last 't
port~re t an diefcirrbardowind of nriang
geek o~3gen blik 'nbedbkt,: z~oo i;alet; i
lo mindper dabn g~een tij d~ijdij die :be
mitrd4,'beenen gel'atteit~e~k k~~h on ~
krenaao~cr,- door de-pokken **gschon
denInqan ij o~k abl Orutelbane ma.
len g~ercemeerd- sijn., ,,1\aar yoral.
is .au !hier 'teteR e cindriaig'n ramp
24~t 'tn :jo~ehie. bij ;je, heel' ~dicht, 444
je, die ana~ar aid~oor sltaat to~ wpaarn,
anderrrkept je vlie~epsomp ~en io pleate
van w-itte-, krenteabr~orodney~F a~ndpre
heeft fe;gllappiesa eter E keppie tbee
:dap. heel speedjig iete,:~ Ag,was, het
Anasterdamagh Aq~buagium.
S:Voor lui tlie caen to veel alppetijt
140Sseeven is 't. bier nu 's Idenal
V FED 'n JT~urort.l .Geloof mij, dear
; sijp hier., seenscheo- geweesrt die ge- t
woon weg .aet geberel hun ~famille
oader 'n muskietennet ,lkropen,: s14
st alging~en tafelen..,,4Wel pratctisch.
near .'n beetje omslashtig. ip A8ny
der zoo ayet wrsaaklurst ..op, ~' ver-
delg~ingEmi~ddel :ren bij. vood wat,
Eiorak de tael met was siker son
krait bestrooid. rLegimne va~n vlier,
gea streken -neer aen .vergastten sigh
saaqdienldat heerlijk: featyp. Maar...-...

jd tatmeet.;e en'z adi kir

rAllem~aar? Nou ja~, allea~rabtl Tiet; ;
maar toehn reispectabel getallete
Maa dah e onu; eashdtdt
paatrdeniniddel ieta gat? 'Wel neen,
de- lijkhlicht schen 'n' bijzonldere
attrachie voor hun nog levende broe-
ders to .hobben, m~et neg dichtere


een cadeau, als oolr v~an de Socie-
dad ,,0" w~a~raspg .hijn geodles gaf, zoo~-
dat dese dag voo erngorn
is een day van blijde herinneringen.
Wij aluiten ons vatn harte aan bij
41 del heil en gelukwenschen op dlien
daig den' iiverigren kapelmeester go.
hracht- en hiopen, dat hiij no~ laren
Jaagg- den diriffeerst~ok moge blijven
h 3pteeren, %tot bloei zijner kapel, vol.
doening zifuer Oversten on uitspan-.
n ag de~r (uragasch bevolking.

'a~ar wij verneapan sal de Eerw.
Li re M. TH ~ONTLLE, overate van het,
PIansionant Welgfelegen,den 19den )t
de terug~rwis char Curraqa aanvaarar
den,.om 19 Nov. hier aan to ~komen.
Jubile.
Woensdag vierden in stillen eenvoud
twe~e Eerw. Soeurs'hebseilveren Julbi-
14h~untiertoewijd ing aai~ l~od. 'f Is de
Eerw. Sour M. DENIBE, de. alge~mea~n
geachte onderw~ijzeres san het St.
Martinus-g~esticht alhier, en det Earw.
Ysour! 41. MAR'DELINE in liet Pensib-i
n~at WVCelg'elegen,
W~ij wensche~n de Jubilaressen geluk
en Iho~pens dats zij in haar segendeax
wverkkrmg haar goriclen ju~ild mo 6n
bereiken.
Automatische machine.
.Wij ontvinzgen van de Heeren
AC'RICH PD GATTEGNo eene annkon-
dingin, dat zij in de? Breede S~trRast
eelj entoonstelling hebben geopend
van verachillindae automatische! mall-
chinen. De toegapg kost elechts
12% et. Wij deelen die gehdel~e liist, d~er
wpoderhedleri, die er to zies~ wirhiet'
niede, glelij k` ndere bladen zo ks de
den. Dile matnier van adverteer~o
k;orat one to goodkoop voor.Wj
weq~ken die liever niet in de hand.
De Monlfrg van Saksen glestorven.
De twelegra~c7af meldlde Dins~dag dea.
dtoo van- koning Ge~orge vah Sakl
sen,- die twee jat~ea geleden zija kin.
delrloos, overleden breeder Albert als
Koning van Barkeen opvolgde. H~i)
was ge~boren~ to Piinlitz den 8""* Ang,5
1882, (ni~et 1822, zooalyi b ep Liggio
del Opzmare a pieldbe) eil b~erekte
dusi dien leeftijd. van 72 ja~ren,
Hi) _wor~dt .opgeval~ door reijusoopn
Fria4rich. ~anggpt, np ouge~lukkjl m
kq~JPypr~~4 ~ate droevlgeo wlyze? sqae;,touw verloor.
lieze prinses vergat; iich riooverre, dat
zij er muet een Belgisch ondperwijper~
.; -;-;-;LL-La-e--- L.)- -
dromrobp kwamellOn QBe braBn~ieagwlk
iete van bde hardnekkigheid2 van d
,,Jap's"- voor P~ort( Ahrth~ur schijnt
ze to bezielen. ;
'n: TilSdje geleden las~ ik van in-
seetetnsoepi inlsectenpatstij alsl 'n de
licatesse bovenmanei grroot. Toea-
dachtw~ ;ie :ea onao .alietk van,
vliiegen ? de6 seu n- at~i-tkoma~t;-- ein--
Sotag~e sA la,1 ee, C,8 telette
die mouchtered', Fdee aux truf-
fes", 't zou gekleed staain op 'n
menu.
Ofi;ls datt eetjs wear 'wa ;datt
die %zespootige harpijen al nf-
nesse het menrschdomtarie- co~nsump-
tie lbond~es.l.aaEn gh~~8a~ b lu`dedmni, drn
son erC:menrig Eqtehootsje ~an die 'lek-
ker~ij, vane ons eila~nd uitgeklaard
worded.~ O, voorseker, dan sal St.
Bustattius er bovenop zija, want dan
pal nenig steamner f.weer op onse ree
ses nker laten vallen om Vliegen-.
cargo. in to nemen, dbn sullen we.
einldelijk de nu- EFStaemde wharf
krijgen om de koast re leadingg voolr
bedervend gepeket tobebhoedlen, dan,
sal ons nii~etig shtakje rat~e. no seti
loren in de Ca~i~birsche szee, ameteere~~
gene~emd en geroemd wioodenz door
elk in alle latnden1 an reld, els het p~rodne~t~iee enaover-
treffielijke, welva~rendep unleke eiland
der ~vliegesl. i ' J. P.
St. Eustatius', 4~ bi:(1904.
P. S. M~r. re ilteat~teur. Wees soo
goe~dden lettersettergoaed o de pune-
t uatie te doenjiettedh~lyryria ny egen
hebberi over does' copie gekuierd, en
daardoor ongeno~odigd zich bet recht
aEa~ng~ematigd~Tontelbitre punties op i's '
en viet~ i's te setterJ. J. P.


ac~h~tergrotW: als ptInt van viergeij ken;7 an "B I sigaar r~oo~ken, ee sit-
hipg nemen 50pals die miinhe~rhi'er- ~ten onbeaschahrad tri~oirtdateibijk ~op
bov44~r dttid, iboneltideeE fI~, moet zroo'n je eigaar~l ban spillebeehdn ov0er 3e-
natutirversebtjusel, wel 'n verseFJhrik- kaar te strijk'en;-; van een hou~tvuar-
kikeijk.iet~s t;u. Itje in buis, '4 doet je 'sdlfc: Wlater
En dat is 't. tfuit je' oogen lidop~en! en ma~keli hen
* teken ndg venijnigfer, h4un vPieze
Flee3ft~ 't in deez argeloopen mean- lpooten nogs kleveage~tr.
den tnioet georkaand ds to meer HEoud in G~odenazlrn ls 'n fitesoen.
heet tent hemnel~a~t~er onzen vul. lijk mensch je hand voor' je mond
caniecheri 1 oden g~cedrenkt. Event es als je ~e~euwt, zoo piet,' 'n batal-
arn kle iefnltubgj~ SVerile en 3pg8 viekgen Bxre ert met den locip-
pect.~ _81en 9 8 m. M., nu in O,'.die kwelduivelsf. Ze kruipen in
diezelfde meaanden 228 en 217.4, jeg ~penps, m le ooren en vqoralvoor
is, dupkt mij, nog al '0 verachil, mod-iond- en POPghoeb3es ac hijnen ze
Groeni is nu de rots, die men weleer de n bjode orieetohbe
Gouden placht te noemlen .Dat 'is Ze verwarren, nesteleu. zich in je
de egen,-dle ops die rpge~es gebracht troti r--- e snoS of favrpietjee '--- se
hebJben; mear diezelfdie segenaanbren- kuieren ougegeneerd Je .mouw .. bin-
www www.......... .


to, Aurelio Martinet D., Petral Ms
theus, Dorotea Mlelands, Constan-
cia Mond, Mlerselina Pataea, Giat.
Pinedo, John' Pinedo W. J. Russell,
Tulio Sells, Edawardoe Yorst, en
CGandelaria Bethencourt (aange-
teekrend).
Niet voor beetelling of verzending
vatbaar: de volgende drukwferk:
Bonaireche Club, Bonaire; Pa-
ter Delgeur, St. Eustatine; A.
Ellis, Arab~a; Pater L. M. Jsasen,
Aruba; John D. Henriques, Otrat-
banda; Pater L. Mulder, Saba;
John Peiliker, Aruba: G. Ponne,
Pietermanai; David IM. Sasso, Pana-
ma; Pater J. van de Veer, Aruba.RUSLAN D.
LAan de ,,Daily Mail" words nit
,,eanegemrdeers van het Ruessiche
booidkwartier, die hiergevonden sjn,
geven blijk van een ~verbasingwekt-
kend gebrek aan disci line.
Dran 11*** Juli werd pde comman-
dant van het tweede regiment ko-
zakken ont~slagen wegrens het verla-
ten' van siju positive` op het bloo~te
gerucht, dat de Japanners oprukten,
'waardoor ~hij de veheel Ruesische
bewfegina benadeeli
Den 25n. Juli werden twee kolo-
nels van het 28e. siberische regiment
a~cherpechutters outelaen w gno
onbekende reclenen: de command ant,
v het 5ergmn tk zkke wrd
nla~gen w eme vor auendeendren-
.kenechap.
Den 186** Juli werd een legerorder
ui tge~aardigd, wasarin werd afg~e-
keurd, dat de oiljeieren bijeenkwar~men
voor bett station te L1Hoaojag en
dear luidruchtige g5eeprekken voer-
dlen over de bekwearnheid hunter
medrderen, waardoor dese~ vernederd
werden voor het t~oeluisterende pu.
aEco legerorder van 5 Augusetus
klaagt er over, dat de a~mmunitie.
~Reu n droyrtf~n hw vahat

moeili kr is die to vervangfen.
wzen na sne vur tri en raa
baOF gOetele amlmunitie--VOOrP&&&
stenel minutes verbruikeu
In de legerordere van 18 Jui~en 5i
Aqugustus wordst er.hij de be~aheb-
gers op afnaged~rongen groo~er weak-
zraambend te oefenen- op de herheaal-
de mieshndehioen van C3hineeze~n, de
vernieling van eigenedommen on de
aan Illen op yronwen door de 'Rus-
siDese oders rormen een merkwaarf-
dige tegenstelhoglqmet de houding en
he, Cgodrag der Jdapanache -troepen.
WTi] veronderatellen eeb~ter, da ct oo
;bi de -Japanners wel sulke diqgen
v 6rkomnen; matar de JTapatnnera 'tor-
i~ea er misachien better voor, dat ze
miet publiek- worden.
DU ITSCHS.AIRD.
Vorst erbert von .Bismat~ck,
ido oudlt~esoon van wijjea den gr'oo-
ten Danitechen Kaaagneehe is il. Zon-
'daa op 55jarigen leeftijd opp Frie.
PI rtichle overleden.: Ab:ls- ip ader-r
studjeerdeh~ijin derichten en ver-
vulde htif sija militairea- dienetplicht,
den oorlolg van1870 medemakend
waarin hil bij Mars la-Tour werd
rewood. In 1 78 trad hij in dienst
tij het M~inister e van B~uitelanrd-
eche Zaken on neglater in diplomatL
tieken dienert aan verachillende ioc
ven, lasltateijk (in 1884) 'Psn het
Nederlandeeher wecarn hij het vol-
nend iaacr tot M8inister van Buiten-
randeehe Zaken woerd benoemd. In
1890, toen vader op de bekende wij-
se werd ontalag~en, trad hij tegelijkr
met :deeen af, en heeft het sedert
nooit verboren hoesreer hij d~esen
verongeijkt atchftt, ge~lf wel bet
duidelijlkste bleek bij het wveigern
der anngeboden begafeia to Berlijn,
Sedert nam hij, aidJ tot geenpat
bjehoorend, soogenaamd ,wle
weer sitting in den Rijkedag, waar


d Esttlor

d & i


y centav~os mis 6 menios no
;i deben inducirnes d rechazar
;la legitima, la que cura y
ithe estado caanudo aiios j
f!laios, segdai el testimorde
ijde ~millars .y mnilares de
j;medices eminentes do todos
S los pafses dxiisiades del


Ya a s aa tesk qude haCer fbs imi.
I~Itadores lpar dar salida 58as espd-

fPA v~ins de*# thakistan d e (

SScott prsn lienarlos cos sus mes.
b. c~~rd etr1 ra
colansa. Adas do estac abrreci-

coa la etiquota de.bbll~b ImaeCan pt

M Mlea~thecsats*

800TT A BOWNp e
Autylow~s .New Yo is.


hombre cban el bapalso A questas rI-
bar "cons iradores contra la Od .
bler ql~ryles c*!*# er at.- ~y

_~N past
We ljeze ;de volgende aidvertentie
in De~~ar ocaQt van verlceden week:
Naar a tg van eenvasti den
Hoog~del C~tllengenP: New 'Genver
neur deer kolome,~~-- ir. J.' O. DE
JOwevNGVANEK ENDOEK, Eere-Voor-
sitter der, Commislaie tot ket s4an-
bieden- van**een A.llium mtet; ftotgra-
fleche Biiblitehavan de e~llaaden d e-
ser ko pi an' Hare Majdiesteit de
8i~o n lhierr ontrvangfen schrif-
telijke~se 'dedeeling-(fadbben onderg~e-
teekend~en de er'. tet* keenie van be-
l~angstiellenden to ibrengen, drat be-
doeld alPbumop gden 29a. Atugustus
11. door di2dP': neergenoeri~dein Eiere-
Voorzitter nan HIiare ita~t~eit is
stoangebode bij welke a~deeheid
het H~ai'e 'teit beh : theeft
Zijn Hog Ed ~estrenge op ice dra.
ge~n aann allen, die..hebjben maedeige.
werks ohr het album tot stand to
brene ~ 4mc~der :overTbreggr eg an
HareIa~je~lteit bip' onderen dank
en H~ooprtddri blver b~Leatfe. rneechen
voor deP fdonie, .mede te dealien, dat
Hare Majestelt dese hulde teni seerate


er van door ging. Blj zou niu Koningin
valn Baksen squ1, doch heef t ich self
door haar schandelijk gedrag onmo.
gelijk gemaaks, daar 11 F~ebr. 1903
formeelei echtscheiding,. In sooverre
de IKatholieke Kerk die toelant,
volg~de.
De aienwe IantisFi ~eboren.te Dres-
de tene25* e ~ 88b tr is -e ma
dat selfe majue ontronwe vronw
most erkennen, dat zij bem niets te
verwijten~ had. H~ij is vader van tes
kinderen, 3 .jongens en 3 meisjes.De
gtebroeder dea K~oninlgs, prins
ax, ;is priester en ocp 't: oogieablik
Prrofessor van Kanodeik Recht en Li.
;turgie aan de Universiteit van Fre~ir
burg.
qestrande schepen.
Aangaande de vastzittende schepen
vernemen wij nog het volgende
Verleden saterda sija de Ameri.
haa, che sto msci~ee n Phag @ p~

em, soo mogelik ph to bie en.
Bet, scheelde maar een haa~rtje of de
.Phdadelphcia was ook vastgeraakt.
Slechts door bet snel doors iden
der labels kw~am sql yrij. Voor
een leek is het onbdgr ielijk,.ho
groote schepen' stch vtlen 6
hunnon vatsfetten. De Beria~n sit
soger gp ,het land, dat, zoo hjj er
vrijwcilhg :opgeloopen wias, hij er on-
mogelqjk verder op kon artten. De
Daitscher sit er vlak achter, doch
dwars, zoodat hi] met de Belgian een
rechthoek vormt. De beide atchter-
stevens liggeo bijna taeqnplkabder.
De Graeosals een oud~,ae gi,~ dat sij-
ne tweede reis meat8i oader een nleu-
wen nea~m In het begin desese aars
heette bet nog Herodot. Kort g eden
werd het tot passagiersboot ingericht.
Men wanhoopt er san, de sebepen
los te hrijgen. Bejden moeten reeds
lek zlpn M~en. is druk .beng .met los-
sea. Mdet detn ei enaar van de Plan-
tage Fuik- den Jlear J. MAAL 18 OOD
contract aangegaan voor de b~ermgdg
der ladinga. De; Enelrschman bd ,
vooral brandy en ijzer aan boord.

eo a gee Clnh i wa ode
ladiDg vanii ddebeeon overi~ t- nemen
as vastgeratkt; en beeft reeds vweel gFe.
leden 0. t. is haar roer reeds stuk
aeslagen. Gok de balander Amor wetrd
p hietda strmi~d aiit; St..bTho-
muas een atodmecp der Haemgn ~
m skhain' de OElrcd hul t@ver*,
l~eebs 'Het is onmiddelijk near de
Fuikb~tan vereiiltibhe61,T osdeede ha-
v bine te komen
vepokn dl.Duitche kanonneerboot
Panthei- is een p~aar dagen besig ge-
~eesit' 1etrpoaen marar tot nog
u is sterenmorgen ult Kingabit
( mL~.~ e~ 4 ~oat,p -easier asp-

(Jam ancde gif es# begrt b iet dU.
**t 3i whaioerferefesn d Aot

Vicarius van Curagao is 'er ha
gesteld, oign ender de R. K. Armen
to roaden verdeatld.,
Womeonla.-
BRlijkens .eene advettemtle in dit
bled sal de tombola, der tentoon-
tnlinr ~eruen~ worded vop sager'
dagm Tc~ t.r : des vyiorkins d
Ito 1 d risin h Qmnas~tie ~~i-
der Hendri~k~-8ooo Pietermani.
Fotograe, e
4) age deer dragen in bet. geill-
lust~eeeyd tijdsehrift de Prins (uitga-
PveriS~ Bob aarlem) een seer frani por-
tre`oiet An tien G~ouverneur Jhr. J.
O. pa Jo~4Q V-Px BEE~aK EiN DONK.
He~fjelfde'nlrmmer bevatte ook eene.
weardeerenp:;t~sle~ghrij ving van de ge-
houdete'tentooniWthilng en een` drietal
freaie .gravurea~- 4,ar :foto rafan
\van de Heeren aaBLETT'E e~ Fils,
vooratellende, de osening der- ~ten-
toolnstelling de! paat~denr--en- vee-af-
decling en deaa lintend9gyB .Piptter-
maaBi.


waardee~rt, hooget ingenomen is
met het franbie album en met den
inbond daar~a~n met groote belatng-
stelling heeft kennis gematkb.
Ouragno, 14 October 1904 "
De Voorsitter der Commissie,
Mr. Son C. HENREQUEz.

Mr. C. S. GoRnsia.
N. B. De volgende wveek sal een fo-
tografleche alibeelding van den
band van bet album geduren.
de de kantoorureq~ ter G~ou-
verpement>SZ~ecretarie voor be-
lapgrstellenden ter besichtiging
gesteld worden.
Zoo ons ooit lets verwonderd beeft,
dan' is het dese advertentie. Wij
waanden dat album reeds minatens
En 'k mth mn onsdvert loen, d
heb nu pa s an de Koningin is aan-
ge oen
Reeds den 2'~" Juli 1903 stond in
Die pOur~agaache GoePant, dat siCh het
vorly jaar due in 1902, eene com-
milssie had gevormd, bestaande ult
de leden pan deD Rand van Bestaur,
den K~olonialen eand en den Gou-
.verneur acls eerevoorzitter. Dese cot-
miesee son bijdrag~en inszamelen, om
man H. M\. het album met fotogra-
fien der KColonie to kunnen sain-
bledeni ~als ema bhyjk: wc dan~kbaarkaeid
vor ezt lk~kig herstel was K. M. oas
eene stoare debste. Het album, of al-
thans de collectie, was .em~e Juli
1908 reed, werd in de saal van
den ~olonialen Rand ge~xposleerd
en naar Holland o~pgezonden. D~aars
in Holland, zou er een passende hand
voor gemanakt worden. Heeft no het
moaken van dlien band, een jaar en
twee meanden in( beslag. geno-men 7
WCi] kubken het moeilqjk. gelooven*
In ieder geral seggen .wij met GG-
the: Pg i~ ladel, meer~g liCht, .nleer lichil
O- owneseae serlchkon.
Bif GeuvernementJ-beseh:ikking, is:
1". d&% e Beer'~ij~B ~ fPlyg C

1 iop si ri versoek, eer~vol
n~8telag uit a ~~landis dietist ver-
leetid
2*. al~n den Beer J. PIETERSEN, IIga


rflof: voor den' tijd van .drie
~nakndeni verleend.
8*. de: Beer J. A.h NassI,- g dcisr~ee
de denvertloftijd van foornoem.
de f Heer ,PE'~~liddEN, biS)~f met
,ae waarndm'ing. .der hetrekinAig
'van Hav e~me~eser eg doods op
4*. geryen, de Maeicht~er op Bonai-
rb~ ADn~ s }[A'axis tot her.
st~el van ieondheid, eene ver-
latsvei~le n~rg vohr den tijd v~an
teegti. a dv'erleend
5:, de Heer P. C. T. LE;Ns, ddf'cer' F
van` de pp~ilitairen geneslkundi-
ae tfienst,~ eer~dol onthwv~n van
Ze funocti~onvan plaatsterfa~xngend
1 dvan den Geneeskundigen Road,
f eitii dabnkbetesigbg: joor de 'in
de, betrek~iPinl~ fwgtzen dienaten.
6* d Guvernemente--beschikki ,
da 1 April 'M'N 8,
soodatnig gewijsigd, dabdie Raad.
aod~er voorsittpraeb~ap v4,n den
Stadasgeneesheer da~t jaar sal b3e.
Sista~an uit de Beeren: G. A., LI.
.Pake~tjhox ge :'o~f~eier van ge.
soad~heid- 1***llasEle, Hi A.8 Da
~O~aEREB, geneeksundi' e, T. 4. ;.,BUws, m~ilit~air-apot eker, en
gy~h, D SBaETa Ev~aness,
r ieebtegeleerds" :als leden, on de
He~eren J. P. EVERTFBEG a., ge.
neesklundige, en J. R. M. ELus,
o~icier van gesondheid 2"~ klasse,
als : pleatsvervangeude leden.
Posterth
Lijdt va~n onafewha~dde en onbeatel-
baar Bevoaden biven.
Agents Consul~i' 86 Venezuela., Mar-
gareta Oiers, Maurisia D~amascus,
Jose' Formoro Gijon, Efrosina, Lei-


ia Emeasins ;

Es la de Scott. Ningda Eind*
t~ador ha vendido jam~Is an j
jfrasco de sea producto sin
/tener qule stndenar do an i
maodeo otro el nombre de
t" Scott." 4 Qud quiere adeck
ecsto? Simpilemente qute la
deb ScM es la major. No
ha ~ir~ aguna en cl mundo j
Itna eticaz cwom la verda.

18811RARIIE-lillAMIMdPIJ
TEEN

lEfndISChade O Op bet leven

"DE NEDERLANDEN~

Opgel'ioit 184.

T/ 's GR A VE N HA G E.

De ondergeteekrenden maken het
p.1biek bekend, dat s aangesteld
iln tot ag~enten van hovengemnelde
-Ftantec~happij en dat sij. toenl zeer
bililijke premlth verzekering slaiten
teenn Brandeehade op woon-i en
handelshuisen, evenals op Meubels en
knopwvaren,
Zil veon ookbpolissen oL 't le-
ven, ~ia stalen brj even, Ll rent~eo,
(jemeng de vrerzektermng, gapitalen op
vPaste teratijo, ens., ens., enz.
O:uraigao, i4 Juli 1904.
SMA~DURO Jaq, & 0*.


FOtografia 80Hblette,
'Este muy conocido Taller o-
frecte de ,nueve sus trabajos A
susC nume1rosos clientes, accaba
Idd recibir m~quinas de las8 flti-
mabs invenlone~s y tione cons-
tan~temente dG VOnqa aparatOS
6 ingredientss frestos paras el.
arte fotogr~ifico.
HOREAS DE TRABAJO:
IDe 8 A. M1. 4, P. M.SBeheerder vani de
Pleantage "lGROOT St. JOIsa,"
heeft het genoegein iedbe to TIGE
ap san bet G~eilerde Publiekz van Co-
ragao en san- de Vreemdelingen, die
one eiland bezooken, dat sij grenoem-
-de plantqg megoen besichtige1 men
d tur doge-da.doorbengen, miter
sir aruik miaken 'man de rijbuigen
d stal iude ij A uoral


1 rlijtu oor 4 peronen fl((-) D
,1Orti'ibus'Eo 6 pers0InenfS j

'oor dese prjen hurnnen de be-
se~ekaer ibeech ik ei over de riftui-
gen Eoorlang z1) veSkie9sen, van 5
uren ddes scorgens: tot 5 Th~n' deb
Teens hiebben zij het recht in hef
leadhuis te verblijven, in de plan.
tae tne wandeleon ea eqn rad to ne-
Indien de Ijeoekers dit verlan en,
trunn=*rjjop!de 1laa~e-~


tb:::::::::"""'ijt per person fl,-- vaste prrife
dLDnCh ,, 9- ,
,jWregao, 4 Januari. 1904.


( HE T HER T"
,i D~rinkt steeds hei; heerlijke
Ljans' exgport Bier ',Bet Hert"*
het heeft een sruiydrn en aan-
gCensaen smaak en is hbet meest
ge1Schikte Bier voor' ons 'warmp
kilimaat, ~dewiljl bet seer weinig
achol bevat.

A~enton .voor Ouragwo,~~
D)E. 'LANNOY & (3".


ALPREDqO~ P 81NTIAQ0.


Dankbetuiging.

H ogt er.ketlj or ve
bijkoen pai sma tkhievoo erdeon 2
bij het ontva ngfen van de golden
medaille op Zaterdag jL.,,kan ik niet
nalatten een woord van dank te bren-
gen in de eerste plaatenaan den leer
Commandant en verdere Offilcieren
van bet garnisoen, w~elke dien dag
zoo feestelijk voor mij .hebben inge-
leid, soo ook san de genchte soose.
dad ,,0", de ,,Banda or~feo" en1 ver-
deraaln a;lnle, die op een of andere wij-
ze het hunne daartoe hebben-bijge.
Ten slottes een woord van dank
saa de Redacteuren van de alhier
verschijnende nieuwsbladen, inhbethij-
sonder aano die van de Amigboe ~ at n-
rogao, El Imtparoial en El Progreso, die
elke geleg~enheid te beat nemen,- om
een woord vant goedkeuringa en be.
moediging tot mi) te richten om treat
dea uitvoeringen vah bet Musiekkorps
van het garnizoen.
Ouratso den 24"R Octoberr 1904.
J. P. BosnuwdoxBekendmakmig.


RE, pu~bliee rErk p vn IELLE
VOORWERPEN, beleend ter Sp~atr-
en Beleenh~ank van den 12de. Januari
tim den 12*** OctobJer 1903, wonder
rl" nP tim DN" OlN 0R3P za1 pl l~s
dOctober oa, e. en volgende Do~nder-
d a~nreIn~ebbenden wkrden vdrnoc f
na~n viering der verachuldi ae inte-
Curagao, den 20"," October 19804*
De V~ooritter,
A. JE8URUN.


TiCE= KOOCP

DRIE HEEREN E~

1".. Van den Brndhofstraat
No~, 5.
2 Scharloo 19. 9. oo
3.. Scharloo No. 10.


pj op e Ieuendmo shif die de ijia j
is, even goed kan mi ken als op een
houten of ijsceren. Hii is- hierheen g*
omen om te strijden en to ster-
ven, en het; psychologieche oogen-
blik vmndt hem herend en wel to
moede!
ROM E
De da~tums der hellig- en sa~li -
verklartrngen tijn nu vastgesiteld: ( D
11 December zullen bellig verklan ~
worden de ge~ukzahgen Alexander
Sauli en Gjerardue Mliajella. iDaar-
na heeft de sahgverklaringlats
van Gasparo de Ruffalo. p27
December s;ulen de zhvrlr-
gen pleate hebben van de R~on-
ga~arpche martelaren Mareus OCrisin
en sign gezellen, van de orde der
Jesulten. Op 1 Jatnuari de salig-
verklaring -van 2 Fransche,.0apu-
equnen, Agattha~neue en Cass~ins, in
A bysemx~ ~gemarteld in 1688b. -Op
8 January de saligvetrklarm gvain
den Pastoor van Ars. Op 15 J -
anuari 8deB sal rk arin vnG .
na~zzano. Nog andere sullen volgen,
zoo~dra de H. Congregyatie der Ri*
ten met de processen g~ereed is. Er
haumi zlo wae enj ai oa evor
250 jaar 'wve a~ dei' o rt gtie
ken als tot dusverre. De H. V'Pader
sal dus gedwongen sijun om do werk-
kracdheten der H. Congrega~tie adit te
"jEen ematigd liberaal da blad
l'Italiar, medt, dat 5 H, Pius stau
Z. M, Victor Emamanuel siji per-
soonlijke gelukwenechen heeftii dpoen
bo tem and denpisv Pi ~o lt
g~eroe ~esea do de obiP -
die weschte deat de haug~elijkie -
milie rebeurtemsa met to Rome, doch
ontet kasteel van RaconigC son
paata bebben, en die, te sk h et
rsiven der fel-a~ndslericanT gezin-
de kriagen,- tna den jon~g~geoene
Rieb den titel echenk. van 'efhno
van Rome In de Atvuenitred' a
word vermeld, dat de tijiaug der
geboorte van den kroonprans in den
vor~m vran eene officieele modetfeeling
satn Iden krard inaal--staatesee~i~et~arts
werd bekend gemrasakt en ob5tran-
51nr. isB 5ik bofd analoe Dler bin
het Hof. Kardinlaal Merry dbi Ya
droegq reeds langs~ officlemzen eeg
kenmes van het feit en had hret den
n.) Valder medeget~eld. d en bnde
Pausen persoo~nlijken_ gelukwyn~ch,
verdie t naul ei odoet al voo -
ker v risesen sich de optimieten
die me enn dat met het wisselen
van dese bieleardeden de; 11meinedhe
kwatie reeds ha~re r [mb rig guar
komt, sal er seker noa heel was
water dookF de. Thiber voeient

Advertentien.


MI'89808011e Maab44eppl3
tot Bevowlering van ILds'dbouw; Vee.
teelt, zontwinning orn VisseaberU '

Het 3Bestaur meakrt bekend,
dat de Tombola, Pe~itbonaen can
de le Koloiale ~Te~oEntoopste
ling alhier, ssal plants h~-b~ben
op Zaterdag so October a -
des voormiddags tien unr in
het G naastieklokiatl~ der
"'Hendr k-school", Pieterrpani,
Curag~ao 20 October E9194.
Namens beB. Bestaur vnd.
H. H. B. OnraPMaw,
CrOOTitters
G., 'B. Dueelco *
8feeretabris. *


tul nldec stualk nlaeale vew o ~
voerde. Ret wais Herbert von Bis.
marck, die in 1902 tegenover de
Boerenr-G~eneraals Botha, D~ea Rey
en de Wet~, toen zij te Berhijn be't
Rijkedaggrebouw bezochten, de hon-
neurs waarnam, ook mn sekere mate
eeu durf. Uit squn m 1894 met Gra-
vin Margatreta Hoyosge~sloten huwfe.
lijk is o. ae. een soon, Otto gespro-
ten, die nu 7 jaar moet syjn.
JAPAN*
Men maaktf sich in Japan ee-
aigazins ougernat over Ruslande voor.
nemen om den oorlog vol to hon-
den tot Japan ,,vernietield" is;
mear de bladen beijveren zich het
publiek gerust to stellen. Inde Ta~yo
geeft de oud-Minister Ozaki Yuk~io,
thaue af~gevaardigbde e bargcemees-
ter van Tokio, de' plannen der Ja-
a~nsche Regee~ring nannals volgt:
Na het vermetesteren: van Port-Ar-
thur, Lia -Yang, Mukden en Wladi-
woetock, na de Russen to hebben
aeugdee aaa u et hN orwes~ten
ten en bet Zuiden den weg naar see
te bebben afg~esueden, souden de Ja.
pans~che troepen sich ~verachanrsen op
e"' gebried ,be aesd door de Boe a
enkele weig~ekozen punten g~oed ver-
etre ov Idaa weeRatand b ede dean
het op~ven. Voor dat droel souden
250,o0 a uan voldoeude sijn. Japan
kan die met gemak op voet van oor- 1
log houden en ondertueschen wer-
ken ann de ontwfikkebuag van sy~ne
binania dsch erijkhdommen.rHetm pn

inhed war etuded lDe heza i
v een tu sce omet der noed e
re i'ar nohee ap ah de duesch e
bet alti d het middle deartoe bij de
hand. tet beeft alleen maar Chiina
in den oorlog te betrekk~en, en hij 't
besweren van den daardoor outsta
nen brand son van s9elf ann den than
gevoerden norlog een erlod komen.
FANATIBMEb DEBR JAPANNEHa.-
Propear dr. E1. Beels sendt sit
Tokio ann de ,,Kaloische Zreitung"
beechouwinge~n over tigen geest .en de doodevera~chting
der Ja ann~ers.
do ne, zee htai), ko d obikn e
fanatieke stervenamoed voor. Het is
bua trote, liever te sterven dan sich
gevangen to geven. Toen bet onlbe.
Mbhermded tran potodR. aipch,Kioe ~
den grond geboord werd, wergerden
de troe~pen ann. boord van den Ja.
anuscetn. bodfem sich over te geven'
de stierven hiever, en grootendeels
'~anne de Japansebe soldant ten
oorlog: treks, dan verbreekt hii alle
bandea, die hem aannfamilie o aun
Ie~oni obinde H)is aora
dood. Ala de vertrekkenrde it den
"ri sh ir water d~jn Dje ai~n da *
yrij van aller wat them saat het le-
ven bond; hij heeft met het leven
afgedaan en bet gesteld in dein dienst
van bet vaderland. Elano energle word
sterkrer, concentrleers sleh op~ den
strijd. Een Europsenan meens, dat
de bereid willig~heid, om vo sj ln
to strijden, bem vpan de plichten ten
slta Middk in etamelmehn alo hi
san siJo gesin denken. RLet is in-
tasachen daidelijk, dat- een manr,die
sich in geen enkel opsiche meer nal
het levenhgbnad n fdo wmmn eem.
liker teg~en rtif is, dan hij, die bij
a le d~apper iduo og ndere geroe.
less blijft kennen. Btieimede is ook
verklaard het sachieten vanl de Ja-
pansche art~illerie, ip den alag. ann
de Jaloe, dat door alle Europ~eeahe
oo~ggetigen eenvoudig phenomenal
aenoemd wordt. Oog on hand van
aen Japanner blijven Onder 1196 VUll?
van den vijand soo Prtstig ala this
op de ac~hietbaan. Immers, voor dit
unr heeft hij jarenlang geleard en


LONOMAcN & PlAlITINEZ .
NEW YoRK. U. s. A.
De Vetda Por has Perreterlas y
Almacoso de Vivere.
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs