Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00015
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: June 25, 1904
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00015
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 1 MBs ) ( PDF )


Full Text__


Dit Blad verachijnt elk~en Zatferdatg. BUREAUX VAN DIT BLAD E Courali t ki to slali toer dia Sabra~.
Abonnementsprijar voor Curagn~o, Bbnaire 8u prijs di abonnement o fl.' 2,-- pa tree
en Aruba, per drie mea6nden fl. 2,-- met llEDACTIE Materkalit Otrabanda, No, 223 luna pagar patdilan~ti.
voornithetaling. *Pal lugarnatn foi Curccago, Bonaire i Aruab
Voor het Buitenlatnd per jaar fl. 10,- ADBIIIISTITIE: Plein Concordi a, No. ng, Pi eterinag fl. 10,-- pa anja.
Afz~onderlijke nummers fl. 0,20. Un number sol fl. 0,20.


iCuragno, 24Juni.

WCELKE GR~ONDEN p*

B et is voor de planters al bee)
moeieliljk reeds thans op te geven'
sioeveei zaad zij verlanigen, voordat
s geneik sijn doo adtoeonuc It
tuar. Bet bulletin van Dr. 'v. HALL
Pzal ons zeker soo volkomen mage
lijk inlichten, daaraan twijfelen wi-
volstrekt niet, maar v66r 15 Jul
a. a. moet de opgalve der terreices
reeds gerjchied squ, en v66r 15 Juli
kunnen wij het bulletin van det
insJpecteur niet hier verwach~ten.
D~e aggatve der terreinen sal due
reeds syln at eloopen, voordat de
zoo gewfenachte vo~orlichting omtrent
het soort van groud, de noodige
hoeveelheid water etc. tot ons sal
doorgedrongen sija,
Deze moeilijkheid heefft vele plan.
ters wIeerhoudenl reeds nu een aatty
vrage! te d'oen. Zij tasten niet graag
in den blinded. Hoe kunnen siJ zaad
aaLnvragen en daardoor zich v~erbin.'
den om het te plant~en, zonder d~t
sij zekerl sija bet to hunnese plPatsier
op, de terremnen, welke sij nu geschikt
acht~en, an~ar volgens later gege-
vens missehien afgekeur d zullen
wor~den ?
GOge~tuschijlnlijk is het beswaar OD-
overko melij k.
En3 toch moet het; overwomnen
worrden, wantt lanrger waohtena mogen en
kuone eas wtifet sender gevaar to loopen
de katoen-enitouar met clag enz zotpel to
zies binneazgelooed in een adere ;kolonie.
Bet saad moet onverwijid beateld
wor1d en.
Nog dit; jaar moet er geplant
worden en deB cultuur in 't groot
beg~onnen. Zoo spoedig mogelijk moe-

Feui eto .
We hebben ons hier weer eens blij
gemaaakt mlet 'n dooie munseh. D~e Ko-
loniale Read van Woensda~g den 4""
Mei bezorgde one dat onemak~lijk
hapyje. Met 7 toegen 2 stemmen viel
one~t zoo varig verlangde, nog wel is
waar idea3le, steiger mn gruiselemen-
ten.
Daar bitten we nu met onze ge-
bakken peren, treurigpon dazan, met
'n brok mn de keel, ]uiet als weleer
'n under volk nan Babel's stroomen
met, hun harper in de wilgeboomnen.
Ala kind was ~miju geliefd conversa.
tie--thema met 'n 5 jarig longer
J. P'tje: en als we dan is 'nh'ondje
hebbeu, dan......etc."
Een mensch is eigenlijk 'n root
kind, soo was dan ook hier big me-
nigeen het uitgatngapunt, de quintes-
sence van veel gesond gepraat: ,,en
als we dan is 'n steig~er hebben, dn
...... etc."
Helaas, hebben is' hebben en krip
_en is de kunst, jammer dat we t
hier in ;die kunst allesbehalve ver ge.
bracht hebben, sooals wederom pip.
lijk gebleken is. Maar waaromn, waar-
om krijgen we nu toch onzen steiger


niet? Om die onnoozele 6000 pop?
Mlen zegt2 dat one eiland die som
nauwfelijke in 'nl jaar opbrenge.. Soit,
mear wat doet dat ter sake? Kan
Curagno zich self bedruipen ? Ik en
weet 't niet. Maar stationneer hier
eens het oorlogaschip voor 'n maand
of 6, en laat hier de Gouverneur met
.ze'n stalf ambitenaren ~en de Comm-
mandantt met al se'n troepen eene
voor 'n1 tijdje hun t~enten opelsan,
gelooft ge niet dat in 'n korte spaln-
ne tijds St. Eustatius 'n saldo van
commega sou kunnen boeken.. Al
deez' voordeelen geniet an Curagno.
En als dat eiland nu eens- al dees'
voordeelen, deez' puur accid~ent~eelver-
diensten most missen, sou'Tt dan
Hangaan om b. v. te stoppen met het
uitbaggeren van de haven heel alleen
omdat 't debet zoo hoogges~tgege is.
Dat zou' soo iete weg hebben van 'n
zelimoord .
. Ja, ik wil 't wel bekennlen, boen
skhrverala61 in den,,Amigoe" las
iover de St. Eustattaansche steiger-
Safstemmerij in den Kolonialen.Rrand,
Stoen word ik nijdig, en kreeg 'n shoung
om 'n stuk of wat stolen door
mekaar te schoppen, hoogate niting
van nijdigheid bij 'n rechtgetartd
SWest--Indiar. En daar was reden voor.
Vol hoop was ik, toen ik las dat
een -der leden vooratelde,!,posten die
,,een verhoo de uitgave ineens in 't
,,belang der kolomle vooratellen goed


,,te ke~uren, maar niet die, welke her.
,,baardelijk aldus verhoogd, jaarlijks
sullen terugkeeren."
MN redeneerde Jk soo. Ouse stei er
is in het belang der kolonie. Wel
niemand sal de waarheid van deez'
major in twijfel durven trekked. De
kosten ervoor sullen naiet jaarlijkseh
terugkeerea, maar ineens 'n verhoog-
de ultgaven elechen vanf/6000. Meer
nog, door het steigergeld, berekeld
op f300 's jaars, sullen gedane uit-
gaven ad 20 jaren gedekt siju.
Ergo......eutin de conclusive kan 'n
iegellik trekketl. Ik was zeker dat ik
me siteiger krrijgen sou.
En was moet ik no 'n pear kso-
lommen verder lemen :,,Dat men voor-
,,stelde art. 215 koeten van aan-
,bouw van 'n steig~er eenvoudig uit
de' begrootingf tolchten.'' 'n Don-
derelrag bij helderen heml, 'n venijai-
ge prik mn je neus bij 't beruiken van
n geurge theeroot 1
.,E wadren pikbijna genmenachen.'.'
'n Ader prk! een, alleen maar
was- seemeerminnen, wat vischmen-
scheo; en geen wonder, ual die stak-
kers bij landen en in see steken voort-
darend gepekeld wnorden.
,,Migschien kon men hetmeteeneen-
,,vondligen steiger beproeven, mear
,,een vanf 6 000 waseon vera ntwoord."
Neen, onvrerantwoord, positive geld
weffgooien zou 't zijn om wonder dien
prije- zoo lets' te beproeven. De eer-


passaat,soogFeen noodsakelijke bond-
gnoot, toch seker geen voijatnd is
drnieuwe culture in 't algemeen.
Dit, eigenlijk, wat ons klimaa't be-~~~tttttt~~~~~ttttt
treft; de katoen behoeft geen over.
vloadig~e regent en is seer goed be-
stand t gen hevigen wind, een of
andere finere soort missehien uitge-
zonderd.
Wat nu de grandsoorten sangcaat
dezeltde SLI.TNGAARDE: Verhal~t ,,rB
de kolonie Surinamre bij de boseh.
negers ongeveer 120 uren lands*
waarts in veel katoen gezien to
hebben: het gewas stond weelderig
op heuvelachtig ter~rein, dat wel
vier a vijfhoonderd voeten boven den
waiterspiegel des Oceaans verhevren
sal sijn gewee~st. Het hatoen had
een schoonen witten drand en van
de rays of andere schadelijke insec-
ten wisth men niets af" ...... ,,In de
bo venla nd en wor~dt geene begrep-
pe~ling op geoccidenteerd terrein ver-
eischt, terwijl de ploegS d8&r wear
de ground los en gelijk is en geon
ware klei wordt aangetroffien, ge-
mnakkeli k son anngewrend kunen'
worden .'
:.0,,[ Ramag act A s'~E ijp O ver-
z'icte van -de ~tinrthurg~ewa;rgeo en
Bosch producten etc. : De katoen-
heester wil een sletten kleigrond hebben
roor haar cultuar, waarbij op eene
goede looking der kattoenvelden moet
gelet worden. Windbreke~rs of scha-
dowhoomen voreene. vordern 2- Mdese pPo::lan ten
TEENSTRA in Eijne Landb0Mes~ ilo de
de Kotonie Suriname Deel I, beschrijfb
de kzt~oen op Baba aangetroffen als -
meer deugdzae to, dan die welkre i~n
Suriname wordt verbouwd. ,,Meer
:deugdzaam is de xylon herbaceiumn
'van Saba, op welke sbei-g~c~htig eiland-
je de beester niet zoo b~oop gro~eit,
hebbenlde tevens veel klemnere en

ste de beate groundsees on dat hee-
len prullenboeltje tob mortCel slaan,
en dan was onze hans voorgoed vere
kreken.
W7aarom toeh dat echt onbolland-
ache afgfepingel ? Onze minister Iden.
burg schrijft wel degelijk in zin me-
miore van antwoord van 10Dec.
1903:
,,Zijn liepaatlde werken of maatre-
,,geleen van voorbijgaatnden atard
,.noodza kelijk tot verbete~ring van
,,den economischen toestand (en dat
,,Is de steiger) dan sal daarvan een
,overzicht zijn samenu te stellen (was
,,gebeurd is) opdat dearaan stelsel-
,,matigE kunne worden gearlieid on
,,opdat vooraf kunne wordenvast~ge-
,,steld hoe de daarvpoor benoodider~
,,geldeo sijn to vinden", {hier in casn
door de ja~arij ksebef3a00steigergeld.)
LMij d-unks dat uit deez' sangebiaal-
de woorden van den minister seer
deugdelijk blijkt dat Hij misplaat.
ste suinigheid afkeurt en dat een en
an~der beel wat gewicht in.den schaal
legt voor mijn redeneering. Sdaar er
is meer., Lees hoe 'n ander boog ge-
platats person miju steiger sJchit.
terend verdedigt in 'n ander ook of.
flieiel stuk. Van A4. tot Z. ben ik 't
met hem eens, met sleebta 46n kleine
exgceptie, en dit te reveleeren pleit
dunkt moij voor mijn eerlijkheid.
8teiger of geen steig~er, het vee sal
steeds onmiddellijk van het strand


21ste J


aargang.


ten wij ons verbinden met de groo-
to industridblen in Holland. Zij heb-
ben behoetfte aan katoen en zo~eken
geschikte velden zoo mogelijk in de
koloniin, die sij gaarne willen helpen,
mits ag' seven geh7olpen worden en apoedig
oeel katoon holnes bek~omes ,
Dit is voor hen hoordsoak. Hoe
eerder hun due een voordeelFg con.
tract wordlt sangeboden, des te spoe-
derzif su'llen toelado.
iet cht komt sulk een prachtige
gele enheid voor onze eilanden om
Lden~andbouw wat op te werken en
onze toestanden te verbeteren, terug.
Men soekt, was wij geven kunnen.
Waarom dan nog langer getalmd ?
leder uitatel kan govaarlijk wezen.
Ook elders kunnen velden worden be.
plant, ook in Suriname en Ooatr~--I
diB verlangt men naar een dergelij.
ke, winstgevende cult~uur. Aau den
arbeid dus en uitgestrekte velden be.
werkt en katoentuinen aangelegd
D~e katoenplant groeit hier overall
in 't wild, waarom soude haar g~roes
dan minder woesen bij oordeelkundige ~
culture ?
Groed, maar op we~lke gronden?
Men let~te op de~ bekendlmaking van
bet~-. onveranemetti da siek sandwrit
versebaffen van .EENIG~E goede ka
toensoorTEN.
Katoen gro~eit overall, matar niet
iedere soort tiert op ieder terrein.
Heeft men dus velden beachikbaar,
men geve ze ge~rust op, katoen groeit
er seker, siechts moet later worden
bepaald welke sandsoort daargepl~ant
mnoet worden. IMen moet derbatlve,
o~m de'n grbeid van bet Gouverne-
mlent te verlichten, bij de sanvra~e
om saa dook opgeven of de terrei-
nen rots-achtigS, sa~nd- of klei- gron
den zijn, vochtig of droog, boog of
laag ge~legen. D~e s~andbeatelling ra~l
dan volgens deze gegevens ges~chie-


den. H~etis dus niet waatr, wat de
planters~ beweren: Wij kunnen geen
opgave doen, want wij weten niet
welke soort gronden' er noodig siju."
Alle gronden sijn good voor de ka-
toen in 't. algemeen, slechts moet er
op verachillend terrein verachillend
saad ges~aid worden.
Bovenstaa~ude verklaring leiden wij
'af met Foldoende zekerheid uit de
volgende gegevens.
M. D. TE6ENSTIRA, De .Neder~landsche
West---Indische eilanden, Deel I, komt
op tegesr dese bewering der m geze-
tenen: ,,Eene vrii annzienli ke hoe"
veelbeid kaltoen, dat certijd naar-
lijks te Curaga~o is atangeplanrt
warden, pleit insgelijks voor hete-
staan van mem ~vuldige regenvla-
$en,") dooi* een a e~meene stelhuge:
De katoenheester lijdt eerder door
veelvuldia feregens dan door eel-
vuldige roogten, ofachoon sij ook
dloor het le~atete feheel veraterven
en verdorren kan.
Door -dese annhaling is opnieuw
bet feit gconstatteerd, dat ook op
one elland veel kaltoen verbouwd is,
onomatootelijk bew~ija derbalve, dat
dleze cultuur hier teer gootd gelukt en
tevnar .deem? Bt~)IP~~i Lian@
dig heeft~. Eeib groot bezweiar der
halvtl reeds UKt den We *
De hear BLIJNGbAARDE, Inspecteur
van de Cultuur en NYijverheid in de
kolonie Suriname, verklaarde op bet
laudbouwkundig Congres to D~ordreebt
in het jaar 1861 : ,,]De zeewmid schiut
voor bet katoen allernoodzakelijkst
reto sq.
Uit de verachillende berichten in
deui lantaten tijd tot ons gekomen,
blijkt nu wel, dat dese zeewinden
nu juis~t niet zo'o allernoodmzakelgikkit
zijo en de cultuur ook teer go~d
gedijt in de binnenlanden, maar het
sJtaat evenwel vast, dat onze sterke


Zaterdag 25 Juni zgo4.


l\o. zoyo


M IG E


DI


CUR AC AO


WHI E k AD I


Y00R DI


GURAqAOSCKI EILANDEN.


adiverder swarte pitten dan de ver.
basterde soort van Suriname; ter-
wijl bet eene algemeen bekende waar-
heid is, dat het swartzardige katoen
de blankste vlok of wol oplevert."
Deze soort katoen is door D~r. MELL
als Gossypium Barbadensle beachre-
Ven."
In het bovenaangehaald werkr han-
delt TEENBTRA ook over de Indinan-
sche katoensoorten. ,,Van het kruip-
hatoen (dat de Indianen Comachala
of liever Clomfachasero heeten) heb ik
niet a'leen de boomwol en het s~and,
maar ook de plant gezien; dezelve
groeit 2 a 2% voeten hoog en kruipt
over den groud.
Behalve de on emeene vruchtbaar'
beid, heeft dese heester nog de voor-
deelige~ eigenac~hap, dat er zich door
de bitterhleid~ van dessells bladeren
simmer chenille of wormen op ver-
toonen. De Indianen die dit hatoen
in de hooge drooge bianenlanden aan-
planten, zegg~en, dat het op de
houge sanodgronzden gfenoegzaam in het
a Rider kten dey vor a boren da r
be proforndervindelijkli duw~e i
bewerking viermaal ht gewighp; van
het gewone katoen drangs."
be egeldovekavoeldo Adek fhbe
overal groeit langs de kuslt en inLagen er tot dusver~re vele wilden
break, die' uitatekend gesc~hikt sijn
voor de katoencult~uur, men mete die
terreinen op en vra e saad saan. Dui-
delijk bltjkt echter dat de verechillen.
de variateiten nies atlt~ijd evengoed
op dezelfde gronden tieren. Men maoet
dus weten welke katoensoort het best
groelen sal op_ de verachillende soor.
ten van grond. Doch dit niet alleen.
De industriei~len in Holland sullen
onze opkoopers worden, ondersoeken
wij der~halve welke soorten katoen
r4' verlangen, opdat wij kunnen vast.
stellen, welke groudsoorten het meest
voor d]ese vanalteiten geschikt sijn
en hoeveel dergelijk terremn daarvoor
beschikbaar is
Kennen wi) dit alles voor Octo-
her of November niet to wet~en kro-
men, dan son het voor de eerste
ses meanden nog soo veel risico niet
wesen, toch maar to zastien en later
te' ondersoeken of men van die soo -
ten in Holland gediend 18. Een
peart gewilde soorten sijn er toch
seker wonder,


00RLOGS8CHEEPEN.

III. Torpedovaartuigen.
Torpedovcaartuigen hebben in den

naar het schip geiixpedieerd worden,
tensij men het soo van den steiger
op bet dek hijachen kan, wat seker
met 'n piertje van f6000 niet mo-
Pelijk is. Op St. MIartin, reeds jaren
lang trotech op sulk 'n onmisbarren
voe arm met de buitenwereld, brengt
men nog steeds die primitiev9e maar
toch seer logische mret~hode in prak-
tijkt. 't Lust me niet wederom al die
ar nmenten voor een steiger op te
ra elen die igk eemg~e maandea g~ele-
den in mpijo ,,Ditjee en Datjes" den
Amigoe-eer ter overweging ann-
bood. Nog eBlechts 'n enkehong, zoo-
veel als mijo reserve, in het vunr ge-
bracht
St. Eastatius beeft voor afja ka-
toen de gooden medalje behaald op
de soo nitatekend sanbgde ~ura-
g aosche Teutoon ~ling.
,,Moge varn St. Enetatius voor de
kabtoencultuar op onze W~. I. eilan-
den de victorie beginner" zoo schreef
de Amge in se n Pinketereditie.
Zou '0 nu niet dubbel en dware
jammer siju als later (denk eene 'n
paar jaren voornit) onze kostclijke
met good bekroonde katoeu gezee.
waterd haar intree op de wvereld-
muarks deed.
Dan komt ineens de klad er in. En
daarvoor is kans groote kans als
men one om 'n simple 6000 gul


Russischi-Japanschen krijg een voor-
name rol geaopeeld. Z~ij wtaren het
die twee krachtige rsicesa-
schepen tot werkeloosheid veroor-
deelden. 't ,Was een torpedo van
Pllssiache sijde gfelanceerd, die een
Japanseh transportechip, Kioeaeje
Marzc (t), deed verdwijnen indegolven.
Alvorens dese torpedo-vraartuigen
to behandelen, eerst een enkel woord
over de to pdo'g.
Torpedo's ae men verdeelen in:

o's bew gn sich-zelven, na uit
torpedo anon of de latnceerbuis
gelanceerd te sijo, door het water
voort.t Heat zou ons veel te verivoeren
om een beechri'ving van de torpe-
do te W"n vIstn du met
do. a ge dn. devo a usomoin
everedn anfdeelioe ve Teeld is
re het oorsee ad I nb indt sicl'
de ladi gkae ge ke pl. m90 ki
logram gatasm iet at een be at, well
ke l~anp een omweg, door botsing
tegen et aan te valley voorwerp
tot outplloffing wordt gebrascht. Ae -

dh lin~en nad dom iuct mer' -
deime kamer en mak inellamer woof
mee r7ue o m de orapedoman ort
rebw een ndd r dhe water, heaer een

keren, en in den juisten ~koers to3 meter. Na de ballastkamer volgen 1
ten laatate de voortetowere en een
verticaal en een horizontabal roer,
welke automatisch van nit de ma-
chine-kamer enz. worden g9eregeld.
De nieuwate torpedo's yn oge-
veer 5 meter lang en 45 eM breed
en legfgen de eerste duizend meters
van hun baan at met een gemiddel-
de-suelheld van ongeveer 28 mil
p. u. Op een afstand van 700M.
kan reeds wearvau ik getuige was
- een torpedo met 9oed gevolgf ge.
lanceerd worden en t sal niet lang
meer duren of de laneperafstand zal
no~ belan rjk worden ve^rgroot.
Vo kromen teveiliging tegen topedo)s
ie nog miet gevonden. ledere moder.
ne torpedo kost ongeveer 5.000
gul en.
2) Wakende torpedo's sijo eigfenlijk
mijuen, woier ontPlofbare lading, twee
of drie meter beneden de opperylalkte
der see geplaatats, bij de aauraking
met een voorwerp van self tot outi-
plof8ng geraakt. Van ouderen wor-
den sil vastgehouden door een ket-
ting, ~ie met een soort anker zich
vast hoodt aan den bodem der rsee.
Raakt die hevestiging los, dan drij.
ven ze sann de opperylaklte der see
en leveren een vreeselijkr g~evaar op
voor ieder schip, da~t in de natbl-
held komt, en maken dan bet bm-

dentjee 'n steigertje weigert.
Dan sal men er spijt van bebben,
dan sal de Koloniale Itand misechien
in gebeime buitengewone zitting met
algemeone stemnmen 'n abeige (mie-
schten wel 'n evenknie van de Behe-
veningsehe Wilhelminapier) goedkea-
ren, en dan sal man hals over kop
aan het been gaan, maar dan sa~l 't
miserchien to last sija, wantals een-
mnaal 'n artikel 'n kwajen natm
beeft, dan is 't 'n knappe, 'n onbe-
taalbare commie-vogageur die 't we-
derom en vogue breng.
Maar ik vertrouwt, dat zulks niet
noodlig sijn slal, want er sijo nog hel-
derdenkende koppen genoeg in C~ura-
gao en in het dierbaar moederland
die nog wel iets voelen voor de toe-
homet en het herleven van St. Eus-
tatius, waar wel is waar ,,bijna geen
menechen wonen", maar waar dan
toch 'n goele 1400, getrouwe Hol-
landeehe onderda~nen leven, linden en
strijden, menachen die 't hard to ver-
antwoorden hebben in hun rstrugfgle
for life, menachen die-g~aarne h~un leven
veil zouden hebben voor de eer en de
glorievatn onze Hollandsche driekleur
en voor hun veelgeliefde Ktioningin
Wilhel mina.
*. **
St. Eustatina 17 Juni.


om 'roudom de bevriende groote
slaseepn en kruisers, als t ware
een beschermenden kring: te trekken
blunen welks grenzen bet voor vij
andeli ke torpedobooten feitelijk on-
mogel k moet stin such te bewegen.
St ea blijft bet nog een rantdsel,
wearom de Russen miet meer voor-
deel hebb~en getrokken vanr hunne
torpedojag~ers, van welke er toch
veralcheidene en van uttnemendle
boedanigheden in Port Arthur a n -
WGo~k Wk~unnende torpedojag~oers w-or-
den aangfewezen om alert gewond tor-
pedo booten op te achen i k r
~egunstigd door 'tnaetlj j u
ster, de vriandelijke schepen san to
vrallen en te tratchten deze met een
tGorpedo to treffen.
Equl de torpedojagers seer groot,
bebben se b. v. een watet~verplast-
Ssing van pl m. 1000 ton [gewonle tor-
pedojagers hebben een watderverphIdart-
;smg vatn 320-- 400 ton] dan wor en
s~e genoemd torpedoakruisers, die met
tee 7a~kken5 ac 1.0 c. ebu eemg~ed

rp ho eel iett do rnl ope~nut als
der geschut, grooter uithoudlings-
hedm en0 smr tpd jges weilv
trpe o oeen ser gv eede vian-


nenkomen of uitgnan van een ha-
ven geheel ouveihig.. Heb spreeks van
s~elf, dat degene die dergelijke mj-
nen legs met de ligging er van vol-
komen bekend moet zijn, om in stant
to zijo, als 't noodig wordt, dese
mijuen ookr weer to verwijderen. Zulk
een wakende torpedo raakte Je7sieae
en Petropawtoek~y aan en ...... dese sche.
pen verdwenen in de diepte,
3) 81lapende torpedo'sr zi]n eveneens
mijnen, op dezelfde wijae als de wa.
kende torpedo's geplaatat, maar die
door middel van een geleiddraad
aan den watl ziju ve~rbonden. Komt
nu een vijandehjk schip boven de
plaate, waar men weet, dat de sla-
pende torpedo is ge~legen, dan kan
van at den wal de torpedo worden
wakker gemaaske en tot outploffing
g~ebracht.
De lading springstoffen, die inl due-
danige, min wordt aangebratcht kan
geheel willekeurig worden vergroot.
Vandaar datt die mijnen some een
vijf tot zesrmaal eterkere en rootere
a r~ingla ing dan de automc el~e toF

Hoewel leder m modern oorlogssehip
inricht~ingen aan boord heeft otn
torpedo's to lanceeren, sijn er daar-
Ped nein rbe rekekeijk kl sene vsar


ning en o vd towiedob wie Ifwad .er van hunne enelheid, die meestatlgcehijkng met~ de eobig olje toor -i Tupy. 't Is niet de eerste maal, djat
bet peUasqla lencolen vn 4n tor wij oP het groote nut wijzen,da
ged hag ah~ntgntne to pe okruisers als ~apy voor onze
Peo har mach tt igen tegbenataner Oo t-Indische besittingen hebben.
ooj hedb toswe oren to b eno-en. Da&t sij onbetwistbaar meer oor-
cerJ ectn~cn weeo neoxp o wan-i 1 gwaarde hebben dan flottielje-
cer toried ifhng ac db ddt. Zora roa~rtus en, words door niemaind
de torred oin et water kout zetten ontkend eElders Marineblad heb-
de voortsbuwers der tor edo zich in ben wij echter getracht san te too.
bewein en bren en de tor edo in nen, dat de rapy's, ook in tijd van
~egictng, gi pez va devrn~ee mt gevolS de flatielje~vaar-
de ric deng d~iehar vaunde tovrpeno t ogn mkunen vervangen, soodat
doo ens oficine~eervn, dewjen torpd- w~dan bevrs kunnen blijven valn
dufigen is aiahwezen tkerwaye~enver- die eche en ie in tij d van v rede
nuftriged"re afijuk ng de vrwn worden pgrekend tot de indisehe m~i-
Den ~ ~ .nttdn ua kortug litaire marine te behooren, om mn
ne n t t e lenn er erg tijd van oorlo gT buiten dienet to
erden .ecn hebod opdwrde geteldl
?oe nler schu hberd ben ect pedon 't Isene er van ons geen stijf on
paar kanounetjea van 8,7 e M. hoog. star vasthouden aan fupyl B oe*
stens 5 eM. om daarmede vijaude. wel 't ons wil voorkomen, dat dit
like torpedobooten te beatrijden. type het best voor India geschikt
Torpedobooten moeten over een is, souden we het toch ook van
groote enelheid beschikken. Tegen. harte toejuichen, dat, indien torpedlo-
woordig wordt een enelbeid van min. cruisers als ToPry, om technische of an-
stens 1l. m. 24 mijl van grootere dere redeuen niet te gebraik~en souden
to~r e booten ge~vorderd. zijn (wat wye voorshands betwijfelen),
Men kan g-erust segge~n, dat de torpedojagers naar Indii@ werdie gre-
torpedoboot, die wordt aangewesen eonden, waarvan er geen enkele mn
om een vijandelijk schip san te val. one best is, en die uitmuntenld in
len, ten doode is opgeschre~ven, mits... ons etelCpel van verdedigingr so'uden
de viland weasksaam sij, mits ~hi passen.
sija kleine snelvuarkanonnen oeF. J, H. EVERS.
wete to richten en de zoeklici~ten,
waarover hij besehikt, juist te ge- L- ----- ---
bruiken, wat bij den eersten ranoval
op Port Arthur, die met sulk een angeson en Sa9 a~ne.
mxtstekend success voor de Japan-
ners werd bekroond, van de Russen EMULSIOlr DE SCOTT.
niet katn worden getaigd. De ge-
heel onbeschqrmde romp kan` door Fa~ tV~BU~.- E m~
BAn klein projectiel reeds worden awu VNELA-nabs
doorboord, waardoor in een niet al nabciones obturo el Dr. P. A. No-
te ongunstig geval, de torpedoboot blat, resident en Puerto C'abello, su
tot elnken of tot ontreddering kan honorifio titulo. He aquf un certi-
worden gebracht:. Aado procedente de tan respetable
Torpedqfagers te feitelib' groote atrdad *
torpedobooten, d;ie~ door an groo. uor
teren en hoogeren bonw better see ,Doctor P. A. Noblat, m~dico ci.
kunnlen bouwen dan gewone torpe- r aeno de la Universidad de Paris
dobooten; sij zijn dearenboven met u
een swararder kanon, meerstal vanu de la ilust~re Univeysidad Gentral de
7,5 eM. bewapend, en beschikken Venezluela, certifloo que:
over een grootere suelheid, pl. m. He usado con much, frecuencia la
28 miji.
Engeland, da~t een see~r grotot aan. Emulsi6n de aceite de higado de ba.
tal torpedojagers besit, hef elfes calso con hiposfitos de cal y sosa pre.
aan eeniege dier vaartuigen een enel- parade por los sellores Bokott y Bow-
heid van 81 mijl weten to verlee- ne, entire la8 personas d~biles que en-
non, welke dus overeenkomt met de d
suelheid van een slpoortrein, al. 57,5 fren a~feediones d as viae respitorias,
K. M. 6 que padecen de ener6fula requitis-
De diensten, die van torpedoja. m'o, etc., obteniendo siempre los re-
gers worden gevorderd, sijn reeds suitados m~s satisfatctorios con la
aangeduid door hun ngam, nl. jacht aplicaci6n de tan exelente reconsti-
maken op vyazndelijke torpedoboo-
ten. Zij hebben to waken voor nach-; tuyente.
telij ke stanvallen van vjndelijke Me es gra~to, por tanto, dar la prle-
torpedobooten. Han takis het senate declaraci6n.


N~ieuwsberichten

(J'rPaf) O,
De dlepste artesische put,
die wellicht ooit is geboord _gewor-
den, is in het vorage 3aari m leuw-
Zuidwallis, bij de gemeente Coreu*
ga, gemaakt geworden. Zii heeft een
diepte van nagenoeg 1_300 meter en
t~ot nu toe 17 million gaRljoenen, of
in een rond cijfer 70,000,000 liter
water, opgeleverd.
D~e resultaten der art~esische bron-
men op het gebied van Nieuwv-Zuid-
wallis bebben de ontsagh jke waarde
van dit bevlae~it~slinmdde1, welke in
den laatsten tijd vooral door po-
ginge~n inl Algiers, aan den soom der
Saharat-woestiju, was bewezen gewor-
den, opnieuw in het helderate licht
netea Bee v a I su ke artesiacthe
voor leidingen van meer da? `150 ki-
lometer lengte,en bijna 250,000 hee.
tarea on vruchtbaren groud ziju daar-
door in vruchtbaar akkerland her-
sh aen "
egvenstaande vonden wij in het
Zoudagshlad van De 11yd van 29
Mei en bieden het EEN PLANfER,
schrijver in De Yrsymood~ige yarn Don.
derdag 11.. ter lezing atan,
I arine.
Mlet; ingang van 1 Juli a. s. ver-
valt bet stattioesachip der seemacht
in West-Indid en wordt de uit Ben
o~f meer schepen bestaande scheepe-
malcht in de Caralibische see een
sctheep m acht voor algetseenlen dienst.
Det ouds~te kommandatnt dier schepen
zall den titel voeren van komman-
dalnt der scheepamacht in de Caraibi.
sche Z~ee.
Muzlekuiltvoerin gen
WToeneda$ 29 Juni al. . t~e 7% uur
n. m. muzxlekuitvoering door de k~a.
pe~l van h~et armnizoen op bet Concor.
dia plein op Pietermanii.
KerkellJke Berichten.
De Zeereerw. Pater Jost EMANUEL
ver ann, nhre ion n tdag an te
legram ont~vangen, waarin bet blij-
de neuw werd mdt~dgedll I dat

gestaan, met 64n Eeriv. Broedes
uope drt dieelin erto atap si
om de Paters Capucijuen. weder toe
to laiten in Maratcaxbo.

Met de ~Prins8 MauiXts sal 7 Julia.
sJ. de Weleerw. M~re- TutONILLjE, O--
verste der EE. Zuelters en ,van het

Ilenk8 vt~r kke Ige gbide keze va
een Algemeene Overste~ tegrenwoordig
Me~itn dezelfde gelegenheid sal ook
de Zeereerw. Pater M. V~uoro ZWIJ~
SEN een kort gre'tondher~dereislje on-
dernemen near T2rimidad*
~ERene & rauJo.
EEN TREURIG~ STERFGEVAL,-- RE-
NA ARA jo stierf DinedaRgmorgen
in den ouderdom van 89 jaren na.
drie dagen vroeger door ee~n heroer-
toe zijn gebroffen. De deelneming_ was
algemean. Een; ieder voelde dezen
swaren slaT ijn droeve wedowne en
nog zeer ]eugdigen kindereo, tiju
hoogbed~angden ouders toegebracht.
RENf AnAUJo was8 alg8~emee `be-
mind en geacht. Hij verdiende die
algemeene sympathie omn sij aan-
aenaatm karakter en beminnelijke
loedan'gheden. Bij was een fink,
een degelijk kathohlek, nam niet al-
leen trouw zija plichten waar, maar
was selfs anderen ten voorbeeld door
sijn echb godedietastig leven. .
De armae verliest in hem een mil-
dS ntaw Rone, enh n ler rhachtigst
bescharmers, In stil~te eeftj hij veel
o~dmeds gdan, voortl: ook bj het
ouwe of versieren der arme bui-
tenkerken. Zjijo lijk werd Dinsdag-
avoud arafwaarts ged rag~en door
sees apot ePkers, allen "syne lerling;~u,
en gvol d door een onafiienbare
rij vrie den 'en Vereerders. Bijp iel l
ruste in vrede.


" I
a Procur6 Ud. alguna ves
eludir las gotas de Lluvia ? Di-
flellilla empresa, 4 no es cler.
to ? Pues igualmen~te ini~til es
lueorer escapar glOS g ftneeS
de la tisis. No hay evasi6n
posible. Nos rodean en todas
parties, y sin cesar los absor-
ben nuestros pulmones.
2 Cbmo sucede, entonces,
quer esta enfermedad no atact
A todo el mundo? P or la sen-
cilla razbn de que estos br-
mene nopueden hacer i-
capie en una garganta y unos
pulmones robustos. Solamen-
te cuando estos or anos est n
debiles logran so reponerse
eSos germenes.
Es menester que el cuerpo
se halle bien provisto de gra.
sa. En e empo recimlento de
la sangrey la delgadez del
cuerpo est8 el pellgro. Si no
cede esa tos, y se siente Ud.
la garganta y los pulmones
irritados, .no hay que perder
un solo dia. Tome 1d. Z

d e Sco ~

de Aceite de Higado de BaC
lao con Hipofosfitos cuan
m~tes. Ella sariard las inet


La ci~gestibn se fortinical
m-ejorard el apetito y aur.7er
tard el peso. Todo el cu "
se fortifcard y no yodrdn
mar- arraigo~ los germenes
la tisis.
Esta propiedad de nu
sostener y robustecer es
!,ue haZ dado & la EMULSl(
1)E SCOT1T valor tan extrao,
dinario en todels las enferme-
datdes qlue debilitan y desgas-
tan el organismo*
SCOTT & BOWTNE, Qaltmie~s, Newt York.
Rch~isense las inlitaciones y tas prepa.
r.ic.on~es .zin salor" y Llvinos" Ilamados,
:epar'aciones de aceite de: higado de be-
inn'a raro rue ne o 10contienen.


ve" ""'"'"'""'
Een meisje van Baba, thatns op
St. Thomas woonachtig, zond ee-
mige spaansche k~ant naar de ten -
toonstelling ~te Kopenhagen. Ha~r
kunstwerk word niet alleen bekroond,
maar daarenboven outvingS zij een
uitnoodiging een vier maande~n naar
Denemnarigen to komen om haar fij-
ne kunst ook san anderen to lee-
ren. ~Reis heen en terug natuar-
lijk vrij, plus een aardigf honora-
ris.et metisje is' reeds wonder weg.
De Permanente.

len.d Cur. M~gartj eheeft versebhil-
lne mooie atkln op de fn-
toonst~elling aangekoch t met het
doel hier een permanent tentoon-
stelling to openen.
Tot one~ grootie voldoening ver-
.neeepnowx~r' da 11eze $ogo ren n e
soogenaamde leessaal der Maat-
schappij, maar in een der zzyleu-
g~els. van de HIendrikschool. Reeds
worden er eenige titrines opgesteld.
D~it is reeds een verbetermng ten
goede. Godt en Weib heeft haar perma-
neunte .Boe~tan ook in het centrum
der stad en dankt het aanvankelijk
succ~s seker voor een groot deel
aan dese gunstig~e hggmng en gexel-
2ige inveltnun van~a het lokaal.
Indien de leessaal ooarloopig nu
ook daarheen word get~ransporteerd,
kromen we l~angzamerhand wel waar
we wezen wfillen.
Zoo g~aare sage~n we een afsonbr-
lijk g~ebouw mg~ercht; voor perma-
nents teptoonstelling, leessaal, be-
situarakamer, vergadersaall, export-
kantoor, informatie-bureau van den
landbouwkundige, en voor een cur-
' sus in hst struoorlechten.
Red or D '
In dank outvan fen van de agenten
RIVAS, FENSOHN ~tCo. een fljdftatel
voor het volgend trimester.
Een croede rand.
Plant .in plants van Parragras


Onze financien.
De mnaand ~Mei was viet heel erg
gunstig. Aan belarsting an den in-
voer werd elechts f 2,487, 1%. ont-
vangen. Dit is seer we ipg. Men
verg~elijke de reeds verachenen sta.
ten eens. In Januatri bracht de-
ze post op9 f 8,329,70, in Februari
f 4,705,8-%k, in Maart; f 6,773,93,
mn April f 10,062,44%.
De total opbrengst der belastingen
bedraagt f_ 20,986,915, hetgee~n ge.
teld bij de bedragen der vonge
maanden 124,794,84% meaks of
/ 1,455,1 % minder dan "'12 der
gebeele raming.
De inkomestes can endereekeidest aard
warea ook gerina, elecht~s f 5,089,09

S,0744,68 iu Idb~r% a f 5, ari 4
mn Maart en f 7,037,96 in April.-
Mei behoort misechien tot de stile
maenden, dit kan eerst de. volgen-
.de jaren. bi ke door on~deringe
vergelijking er tistieben.
Door den vroeg~er behaalden 'voor-
sprong blijft, er voor het eiland Cu-
ra ao altijd nog + f 8000 batig
sa do over.


IngeZOnden Stukken.

,,L JUBTICIB,'

Curagiao, 19 de Junio de 1904.
Senior D~irector de
,, MIGO)E DI UORLIAO .
Ciudatd.
Estimado colega: -
Buspendo por atlgunosr dias la pu.
blicacidn de mi perididico ,LaG Jus8-
ticia"', 9; consecruencia~ de tener eA~
partir & Colombia, $ dondemea
da a~l unoad a~m e6ObA midre or
mi empresa, mi~s impulsao y nueva
or anizaci6n.
Agradecigndole la publicaci6n de
estcas lines, para que Ileguen d co
nocimientos aelos abonados Ab mi
periddico, quedo de Ud. -colegay
amigo'
DIOCLcECIANO RAMOS Y GARtcIA.


(leend, met vergunning om dat verlof
op Curagao door te brengen.
'~ Havennieuws.
In den voormiddag van jl. ~Maail-
dag is met den schoener ,,Gfouver-
nleur van Heerdt' de beer Gouver-
neur der kolonie nabar Arubat ver-
trokken, vergezeld van de beerea
C=. 8. MU3LLER, Ad ministrat~eur va-n
financiiin, E. DE VEERZ ABRAHAlMBZ,
atd~udatnt, M. L. PLIEsTER, uilliatefl
der infantrerie, en SPROCK, extra-
klerk op de Go uvern ementak a uto ren
alhier.
Morgen words de heer Gouverneur
alhier terugverwacht met H. LM. fror-
myzar dese bodem is uit dese haven
op Dinedagf naar Boniaire vertrok-
ken en zal sich~ van daarr naar Aru-
ba begfeven om den heer Gouverneur
af to hatlen.,

Coed Nieuws.
Het Beatuur der Cur. Maatacha -
pij heeft eenige lange reepen gevloc
t~en stroo als monsters naar New-
York gezonden om to ondlerzoeken
of dergelijke deepen ook daatr ge-
bruikt handen worden tot vervaar-
digen van hoeden. Een viertal mon-
sters siju goedgekeurd met de bij-
voeging, dat dergelijke strooreepen
gereedelijk aferek sullen vindlen in
Atherika.
Zoo is de hoedeavlechterij een nieu.
we phase ingetreden. Indlen andere
bekwamie vlechtsters nu nog een g~oed
model kunnen leveren, zou men kun-
nen beg~innen in beide richtingen ee.
me~S per~sonen op te leiden en dese
in stieop de vereischte hoog~te
brengen.
Oak hebben wij vernomen, dat op
de Plantage Jonlgbloed een machine
is voor het hoedenmaken en een
voor het vervaardligen vanl bezems.--
Dezeur weg moeten wij op. Als der-
gelijke ondernemende lieden nu maar
was worden voortgeholpen.
Posted).
Lijst van.onfg~ehaalde en onbestel-
bear beyonden brieven :Con net, Zjiles Faneitoe, LMrs.Thoor.
F. XI urst. D~r. E. W. Kreutzwfende-
dies v. d. orne, Rufina Leon, Cor-
nelia laito, Josefina de M~ercheany,
Luis hiernl I Ma arifo a n ede
(2) en Th. Buys en Elias H. Cheny
(aa~ngetteekend).
Niets voorbeatelling. of versending;
vatbaar een briefkaart zonder adree
geteekend door Jannetje.
*

hieA-i j kerndd ~e nklbo dae hudr-
petnmngen over bet 3e kwatrtaal
1904 vi66r den 10n. Juli a. a. moe-
ten worden voldean.
Over ]lokketten, waarvan de huur
op dien datum nogf nog niet is be-
t~aald, sal ten behoeve van ande~ren
worden beschikt.


groen voe er portdedbeelsten,1maar
k 'inm eerde ema s als eveavoe e
k vervan els
offideese serlcoen.
DE GOUVERNEUR van Curagao,
wegens korte afwezigheid van de
hoofdplants door eene voorgenomen
reis naatr het eiland Abruba het da-
golijksPch beleid van saken overeen-
komIEltig art. 238 bis van het R~egee.
rigrm l m ut deeer ko otis bij be
den 20n. deer tijdelijk opgedra-
gen hebbende aan den waarnemen-
den Onder- Voormittier van den tand
di prLhvan Bestuar, ef door dese van
zeteDDII.


)o
Bij Fouvernemen~ts-beschikkng :
1*. zijn de 2e Luitenants bij de rus-
tendelbtedeli ke Schutterij albler E. M~.
PErusoon E. 9. C. DE VEERa AsaRass~a
bevo~rderd tot le Luitenants bij dat
korps.
2*~..issan den heer P. L. GtORSIRA,
klerk, belast met de posterij, tevens
klerk van den G~esaghebber van Arn-
bat, en notaris aldaar, met gang
van den da-g van sijn vertrek van
Aruba, eene msanud binnenlandsch
verlol-verleend;
3*. is de heer J. H. A. W.SPROCK,
elmlijeerde ter Goutrernemen ts-
eertaremet ingang van den 20n.
Juni 1904, naar Aru a, gedirigeerd
en tijdelijk belast met de werkasaam-
heden van gouvernementa-klerk al-
d ,si de heer J. J. ]BEA UJON, Grif-
Ifier bij het Kantongereebt ens., op
Aruba, tijdelijk belast met de fun-
tian van notarisaibdaar.
. 5*. is eaan den heer J. J. Mvis,
Leersar bl] de Protestantache G
meente op Bonaire, met ingang van
den 27n. Juni a. ., tot herstel van
geondheide. een Ibinhneoa~ndsch verlof
VOOr den tijd van drie maanden ver-


-_Igitenl ERrd.

PErankrijk en de. H. 8toel. -
Uit een politiek oogpunt moge~n enke.
le di lomat~iek anerrtlegde bladen het
con ict tuasseben Frankrzjlk en het
Vaticaa n betreu rea, de -katholiek
die in ziju Kerk geenr politiek lichaam
aiet, sal er auders over decken en
hs)e heefthe o. i. bij het rechte eind.
Frnkijk heeft sijn gFezanlt bij het
Vatacann geheel onverwacht met ver.
lof terugge~roepen Vrijdag veracheen
de Fransche g~ezantr blj den staiats.
secretariat mgr. Merry del Vzl en
vroeg hem, of de protestnota san
andere mogendheden was gezouden
en of haar inhoud door I'HEuma.
nit4" wel juiet was weer ~e even. De
hardinaal antwoordde, dat hij sich
son haasten hierop een a'ntwo~ord~ te
geven, indien de vraag schrifteiJk
werd gedaan. De gazant Nisard wil.
de hieromtrent eerst het gevoelen
ioninnen van sijo regeering. Den
volgenden dag verwchecen hij en
verklaar de, dat de Fransche Regee.
rmg~ in het versoek, de vraaLg op
schrift to stellen, een uitvlulcht sag .
en hri last had gehregen onmiddel.
lijk Pme to verltetn, wonder dat
dat vertrek een ofbreken der di.
plomattieke betrekkingen beduidde.
De oorsaak van dit optreden schijnt
el het volhgende to sitten. Mgr. ~Merry
ann de mo ~eftihed bnfnd ngc nota
ontkend. Hij~ heeft eenvoudig gezegd:
'Wij h~bben U een nota gezonden
be rek inje z13 b deustI vloen enz
regle. Oqp veordere vragen, die
ons soud kunnen stellen, sullen wl
met een heroep op? het diplomzatiek ge-
heiml het antwoord schuldtig blijven
_Frankrajk had zich dus, zoo. bet
sy]n vrang echriftelijk had ed ~n
moeten beroepen op een schenadsng va
heai diplomatiekl geheinr, door een der
katholieke staten, :(Monatco) die de
bFeF sc e ~egeeox-nga geet dth n e
aangedu~rd en daar~om bet beeluit
g~nomen, den heer Nisard met velr.
lof te senden, tietgee~n sooals de se-
cretarisj der Fra'nsche leegatie het
u tdrukte ge tipldm tie maar
Za~terdagpavond to 9 aur vertrok
de beer Nisard3, Kardinaal Matthieu,
de centg Fransche ka~rdinaal der
enrie, die te Rome verbliff hoods
seide hem bij het _vertrek vaarwel'
tot een spoedig weersien. Ja, to(
weldra, antwoordde de hear Niward.
Kardinaal M~atthieu is, sonals uit .
een oniangs van hem vet-schenen ar.
tikel over het conclave bli kt, geen
voorstander geweest van de candi.
datfuur van den tegenwoordigen Paus
Hij was als Fran~schman seer ge or-
teerd voor kardinal Rampolla. en
scal due .goed doen, niet al te veel
beteekemse ann desen groet teheebten.
siDe uas zefmoet ast ib soe
ru v r vor leo tdato de hquaest i
elag5 van _mgar. Merry del Val a~ls
.-Stttsanteseretaris, wel bedrogen sullen
nitkomen. Aan de kardinalen Van.
nutelli en Agilardo, die den Pans
bezochten, antwoordde hij, daf hij
tegenover God alleen voor sijn da.
daa hrf matw hin )tblang e-
de K~erk acht
Na het vertrek van ders heer Ni-
exard, trok de Paus eich een unr in
djn vertrekken te~ragP om te bidden.
Hij zeide daarnt met betraasnde oo.
ge:,,k heb miju plieht gedaan
.God a~kl de rest doen:"
De Pane beachouwt het verlof van
Nisard sl oo algr en heeft bet dan
ookt niet beantwoord met het trug-
rope -o D MgrhdLobrenwell r 1 r
dat hij een order van met verlof
gaan miet beeft verkregen en bet ook
miet verwaccht. Z. H. sal sich. segt
hij er bij, niet stores aan de provo-
at~ie der blatden, die, nou Frankrijk
verlof g~af aatn sija gezant, meenen
dat de waardigheid van den H7. Stoel,
een gelijke daad ale antwoord eiacht.
Een ministerieel blad teekent den
strijd seer just aldue~:


,Hoewel Eranschen, soeken wij op
't oogfenblik met den Paus een que.
refle & Allernan~.
Het Vatticaan heeft na, de reis van
den president der republiek san de
Frans~che rfegeering een nota geson-
do om syln aanspraken te doen gel-
den op de landstreken, die Italiia 't
heeft ontoomen.
D~it laten gelden van sija aansprra.
ken kan ons niet hinderen. Het raakt
ItaliB en niet Frankrijk, dat den Paus
miets beeft outnomen, Eco andere
n'ota, beatemd om geheim to blijven,
is door het Vaticann gezouden aan
een of meer katholieke souvereinen,
om hen to aegg~en, dat zoo sri te Ro-
me omen in gelijke omstandighe-
de als Loubet, de II. Stool tegen-
over hen anoders satl handelen, dan
tegenover Frankrijk en alle: betrek-
kin~gen sal afbreken.
Uit dese nota volgt dus, dat Frank-
rijk het voorwerp is van de bijson-
dere wpelwillendheid van den Paus.
Metn moet wel swart willen ki ken,
om sich hierover te bek~lagen. 'och
doen wij het. ~Wij roepen ousen ge.
sent terag onderwijl de rsouvereinen,
die reden hebben tot klragen, omdat
men ben bedreigt met atnaatre-
gelen, die ons bespaard wordeil, niets
Men z~iet dus: een eebte querelle


Advertentien.


"BECE1NDIVA KING.

GORuVerBeme~tF S ecretarile,
Willemtatard den 16n. Jnni rgo4.
HEet voornernen bestiant bi]
1100 GOru TIVOrOIDGl~ Om zich
zaad to verachaffen van eenigg
goede katoensoorten en dit kols.
teloos, doch op berpaalde v-oor-
waarde n alan booefenaars van
grooten en van kleinen, lan~-
bouw to verstrekk~eb.
Waa-rschijnlijk s;al dit in de


De uitdectling sa~l plaats vm-
den wonder de volgende voor.
waarden :
1*. de planter, san wien zMbad ver.
st~rekst is, verbindti zich een stuk
groud met kat~oea to be lanten
near verhoudmng van de door
hemn, op sijn annvrage, verkre-
gen boeveelheid katoemzand. De-
ze verhouding is s66, dast voor
de beplanting van 1 H. A. ground
12 K. Gi. kattoensaad sal verstrekt
worden.
2*, de uitsaniing moet pl10aate inden
8. 'doe p nk m~oetno betoorliko

odrinedn taanfspan lider j~n
mag miet minlder bedragen dan 8
voe~t; die der p~lanten in de rij on.
d~erling niet minder dan 1% voet.
4*. de planter verbindt zich bet be.
plant stak grond behoorlijk rein
van oakruid tehbouden.
Het G~ouverndment is. bereid
aan planters, .die slechts over
een k~leine opperylakte grounds
beschikkren, een stuk gpnd voor
katoensaanplant er bl' in hur
te g~even, wonder uitd k~kelijke
voorwearde, dat~het voor geen
ander doel gebruikt woxide dan
vo~or katoenaan~plant onder de
reedsJ gemelde voorwant-den.
Het Gotve~rniemen looft voorts
drie prijaen alt, van fzoo~f ider,
voor dene, dtie :
1*. het beste prod net hatoen in.
sendt (niet minder dan 25 K. G.);
2*", het best geoultiveerde katoenveld
Sbesit y
8* het beste overzicht gleeft van de
ervaringen door hent opgedaan
amangaainde de katoenteelt alhier,


LONOMAN &I TIARTINBZ
NeBw YoRK. U. s. A.
on v..ta Fr L.. Per was. yFotografia Sou~blette.
Este muy conocido Taller o-
frece de nueve susI trabajos A
sus numerosors clients, acaba
de recibir m~qumnas de las 111lti-
maS iD3VelciOll68 y tielle coTIs-
tantene'nte de vents aparatoSg
g Ingredients frescos3 para el
arte fotogr~fico.
HOR AS DE TRABA JO :
'De 8 A. M.---4 P. hl.


' HET HERT."
Drinkt steeds h3et heerlijke
Plans' export Ber ,,fe Hert ,
het beeft een zmiVeren en aan-
genamen smaak en is het meest
gesichikte Bier voor ons warm
klimaat, dewijl het seer weinig
al Ohol b vat.

Agenten V007 Curtago,
DE LABNNOY &~ Ot


T~I: ~J D 'T AP I EL
vanz de stoomsrchepen der ,,Red D Liine" tusschen

~~YO K9 ~ ~
PUE~TRTO RICO, VENEZUELA. en OUREAQAPO.

Dienst 111sscll0 011taGa0 OR' II&[&011110.

Mareb. Mderida Eulila Merida Marac. Mrd
overtrektf varan ea o ......... e 81 Just 6 Juni l4 Juni 20 Juni S8 Jull F~4
Zvers son to n~jameo............. Juni 1 'o Jul at a
Koms an~n teo eva-po ................, 1 to as a o

Drter n
AlaPR~i~ EDO P.~ SINTIAGDO.


bevafttende wenken voor tookom-
Sstige katoenteelt op Curagao.
.Belaug~hebbenden zilj voorts
meegedeeld; dat door den in-
specteur van den landbouw in
~est--ndie binnonz kort; een bul
let~in satl uitgegeven worden,
bevattende inlichtingen over
katoenteelt en wat daaraan
verbonden is en dat van Gtou-
vernemen ~ege of m ubetlp
en ste~un van het G~ouvernement
sal gezorgd worden voor een
,,Ootton--ginl" en een katoenpers.
De Gtouverneur noodigt die-
genen onider de planters, welke
op bovenagemelde voorwaarden
een katoenaanplant wenachen
aan to leggen, uit, zich v66r
15 Juli a. a. te wenden op Ou-
ragao' tot den G~ouvernements--
Secretaria en op de overige ex-
landen tot de respectieve gezag-
hebbers, met de modedeeling
'hoe groot de opperylakte is,
welke z~ij met katoen wenschen
to bepilanten, ten einde aldus
eenigazins na to ]cunnen gaan,
hoeveel saad voor het aannge e.
ven dloel sal mooten worden be-
schikbaar gesteld.
Nalmens den Go~uverneur,
Lne souvern...... Secretaries a. i.,
G. S. GORBIRA.


'C. M.~ t. B. v .L. P. Z. en1 V.

Algemeone Vergadering V~an Le-
den der Maatschapply op WCoens-
dag 29 Juni e. k., 'e avonds half
ach in de el gensaal der Soci~teir

Aan de Orde:
1*. Jaarversals arfgeloopen dienstjaaa
2*. Uitt~reksel Verelab Tentoonstelling
3*, Prkiezing v enno o rit
ke aftreding)
4*. Alanbieding ~egrooting dienstjaa~r i
1904--1905
5*. Vooratellen en Mededeelingen.
Curaqao 17 Juni 1904.
Namens he~t Bestnur vad.
H. H. Bt. CHA~PANu,
Ondervoorsister,
G. B. DUBBeL,
Eleeretaris.


Eulia
Juni 4


1a7


Philad.

17
19

28
24
.so
a7
*TE


dacreb.
Juni 18


Mareb. 1 Careas


CarRea


iJnl 1


Mlli 2
s
9
10
11
rs
xa
15
ac


1904.

Vs*K et vn m~w n .....,,.,
verltak van ,, 8J nr..............
Doss conneo aabn.........................
Koms rann to Pro GCrnnoo...,...,....
Veirttsks va~n .......
Komt ann te Own~ Ao.....~......~......*
V~eretait van ,, ...........
"""'^ san "n.....q..........,......~.
,.e asa 6a, an ,, .....................
Koms son to NEW-PORK..........****


Mei 21


81 I


an


Jann
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs