Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00009
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: February 14, 1903
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00009
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 1 MBs ) ( PDF )


Full Text

.rant aki to sali toer dia Siabra.
ije di rtbonnement to fl. 2,-- pa tres
Spagar padilatnti.
(arnan foi Ouragao, Bonaire i Aruba

m ber sol it. 0,20.

nomen, omda~t e. Exe. met betrek-
king tot de overwegmng van betdenk-
'beeld~ om de landmacht mn West-In-
die tevervangen door marechausseen,
het tsidstip met gekomen I(achtte] om
over to g~aan tot ultbreaidmg van het
bestaatnde politiekorps." Aldus luidt
de Mem. van Toel. op de begroo-
ting van Surinamle art. 22. waEtar-
heen de Minister verwayst.
Die Minmster is hier miet erg geluk-
kag ~ewteest; het is een niets a ggende
nity ucht. Volg~en onpCe West dateert,
bet denkb'-eeld om de land macht be ver-
vangen door malrechaussees reeds'
van 1865. In 1901 werd het plan
0 xienw besproken in de Niewe~d Bott.
Obr., waylen Minister van Aech van
Wijek stelde sich voor een com-
massie to benoemen, on over de
wensehelijk head deser reor manictie
rapport uitt tobrengen. Eloe ang ul-
len wq dus op vermneerdermng van
ol>itietoesicht, moeten waebten, unc
dien dit denkbeeld no nog tot rqp-
.held moet komen ? En dan; dese ver-
aindering sal sleebts tot gevolg krun-
nen hebben, dat er meerdere mare-
chausseese worden benoemd. Dan kan
men ook Jal reFeds hiier mode b~e-
minen. Bh as eehter sle landmatcht,
dan sal toec het politietoemecht moo.
ten veracherpt worden.
Wij kunnen maar miet begrijpen,
wat salk een niedlucht beteekent,
tensij het tegenhouden van noodzs-
kelijke ultgaven, hef besuinigen om
bezumag~en.,
Wi] lezen in de IrieUtbe BEotterdam~-
sc~he Courant, Maeil-editie, No. 100, dd.
12 Dec. 1902:

doen.
Intuesrchen had de soogenaamde
,,Nationale Unie" allerlei mitdagen-
dle besluiten tegen de regersag ge-
nomen. De Briteche regeera VaseC
digde ook eir Henry Lo e ar
Pretoria at, om dese Traag met de
regeering der republiekr te bespreken.
Bij sijae aankomst aldaar hadden
de Engelechen emu oploop bewerks,
en zoodra de president metl den
g~ouverneur in het rijtuig had plasts
genomen, spanden de jingo's do
paarden uit en troktken zelven het
rijtuig naar het Tranovaalhotel, on-
der h~et singen van g~ewone Engel-
sche spotliederen. Een der- belhamnels
s wrong met een groote Engeleche
vla op detn bok. V66r het T~rans-b
vea7botel son e~komen, deden sij het
r edtug stilho den en thazen zl een
sir Henry Loch. en aantal Truans
vaalsehe burgers, die inftnecehen be-
merkt hadden wa er ann den gang
was, namen no bet rijtump5, werarm
de president sat, en t oken~ bet
voort naar bet Regeerin spaleis. Dat
dese gbeurtents san dn heat te*
gen deuitlanders, insonderheid to-
gen he Inesehen, nenw voedeel
gaf, sohef ork ai gesegd t
wo den.
Intussehen ~igm de soogenaamdle
,,Nationale Unie~ met haar werk
voort. Zij noodigde air Henry Loch


I I


Voor de Bovenwindsche eilanden
moet de rechtsprank afsonderlijk
geregeld~n worden, wij bedoelen afge-
echedenvan Curag~ao, ma 6 o-
poratie kan dienen voor de drie ei-
launden. Evenwel.sal het steeds geheel
en1 al onmogelijk blijven onre justitie,
in 't bijxonder voor de oilanden, te
verbeteren sooder verswarinlg van de
acohatkist. Er moeten nieuwe posten
worden g~eopend, nieuwe ambtenaren
aange~steld; dit gaat niet zonder er
taelagen of tratktementen voor uit be
trekken. Zoodanige verhooging der
ultgaven is in het belang der recht.
spratak volatre~kt noodsakelijk.
Open wij dat dese guaestle bij de
eerstvelIgendei~ begrootmg wo~crde be.
handeld en geregeld.
De Gouverneur stelde voor de som
van f 365. als vaste toelage toe to
kennen san den commsandat der bri.
g5ade matrecha~ussees, en is verszocht
nauwkeurig~er inlichtin to geven
,,omtrent de noodsak kjlheid van
het behood WUanss dgseL: "
Efet.1sa oies moemjk a le dit
man te toonen. Men kan toch be.
z~pabrlijk den commandant, die reeds
-s bega aren chereen" ip het genot
was van dese inkomsten, .soul~er
acghadevergoeding dese toelage ont.
n'emen. Yooral omndat vroeger 3E. i
socarr is narar een middlel o~m sija
traktement to verhoogen, dear het
Hestauroverbuigd was, dat de arbeid,
van hem geilischts, swatlrder werd en i
meer uitgebreid, terwrl syjn qver
nimmer verfianwde, me~ar eerder nog
teenam.
De Gouverneur is van meeninp
dat meer politietoe~zicht noodig ist
geworden en stelde dearom voor het
anatal mareeharussees der 2de klas~-
se te vermeerderen met 2, met een
traktemnent van f 600. Dese post
word door den Minister niet overge-

oorlog: tegaen de K~Iafters in de Blaunn
bergen, wfier opperhoord M~alapoch
het zoo erg meakte, dat de re~gee-
ring sich genoodzaakt sagy, een kom-
mando teen hem wit be senden.
ijwas in sijue onbearchaamdheid
66ver gega~an, dat hijZiine onder-
hoorigen, die op bet ladrondom
de Blaunaberg~en woonden, deed ver
moorden, wanneer sij de hun vol-
g~ens de wet opgelegden b~elastin~en
aan de regeering der republiek vol-
deden.
General Joubert liet no de jonge
mannen van de stad. Pretoria o roe-
pen tot eene expeditie ge al-
poch. Onder dese jon ee waren
natuu rlijk ook on erdanen van
Treemde staten; metai* allen faven
met de grootste bereidwilligheil sann
d pr epin ~eo uitgesonderd
Desen beechonwden sieh als ,,Bri-
tish subjected" (Britsche onderdanen)
veel te yournaam om voor die vreem-
de Boeren to strijden.
Engelsehe geestelijken bemoeiden
sich ook met de saakt, hielden too.
sp~raken on gistten de gemoederen op.
De veldkrornet was ten lotte gedwfon.
gen, volgens paragraaf 5 der kr jge-
wPet, de weerspanmlgen aan to on.
den. D~ezen dlenden terstond een be.
-swarchrftin bij het hoogate ge-
rechtshof, doch dat beslist~e dat zy
god~wongen waren krijgadienet be


ministerie worden vereenigd. De fune-
tii~n van ijker ziju op de verachillen-
de eilanden san de grifflers of sann
de klerken opgetdr~g~en."
De administrattie is op de eilanden
verbeterd wonder dal her geld host; door
dese nieuwe regeling worden er nog
400 Gld. uitgewomnen I
l~e echter de .merrun op de eilanden
door dese nieuwet regeling voldoende
verbeterd? Wij durven het betwijfelen.
Het ligt uiet atan de personen meaar
san de samenstelling: van kanton-
gerecht en Hof, da~t de justitie thans
ei~vaar loopt haar prestige to ver-
ezen. Vor eeneregecld bsursl
echter een goef geregelde rechte-
sprank wel vereischte zzjn. Reeds ja-
ren lang5, werd er ~tklsLgd, dat ~de
samlenatelling van be gerecht, Voor-
namelijk op de eilanden niet deugde.
Steegds wordt er geantwo~ord, dat het
Beetuar moet tra~chton hierin verbe
tering to brengen, maar Icander per-
awarkeqr .a desAsathiat. Zulk een ver-
betefbg* avealkeiroibbar als een de-
gehy~ke verbjetering ten mmitrie in de
bedoeling ligt, en kan ook weinig nut
hebben.
One Hof magE door het, besftuar web
was erna~tiger worden behandeld,
thanls achi'nt het een corporatfie van
ondergese ikt bela~ngf t wezen. Er
moet daarbij ook ge~let worden op
de belangen der dichtst nabijzip.
de eilatnden Bonatire en Aralba, opdat
het nimmer vcor kan komen, dat een
rechter daar dringend noodig is voor
crimineele saken en dat deze niet g~e-
vooden ka~n worden. G~ok de civiele
sa~ken echter zijn daar dikwerf be-
laugrijk genoeg om behandeld te
worden door demand die rechtakennis
besit en detarmede vertrouwd is. One
Hof sal due elechts ten deele kunnen
voorzien in de rechtsipraak op Aruba
en Bonaire.

drij ven, is buiten allen twijfel; zijae
benoeming~ werd door de Jingo's
met laid gejubel begroet. De hoomdge.
dachten on het doel sijner politiek sun
uitgespreken in dat eene woord, dat
hij tot een voorn~am Afrikaander
gesproken had: Dle macht van het
Afnrikanderdom moet gebroken wor-
den." Dit werktuig van Chamber-
lain heeft dan ook s~que teak ge-
tronw volvoerd, en hii heeft no de
voldoening dat hij Zuid-Afrika tot
een wildernie gemacakf en duisenden
onsebuldigen van het leven beroofd
heeft. Sir Afred is het type van een
jing. HIj liet geene g~el enheid
voorbijgaan om de rep-ub ik to
kwellen en haar den voet op den
nek to setten.
Eenige! jaren v66r de nieunwe ver-
dies ngn (m189), inlke Krr revor
den Staat plaratsten, had sich
te Johannesburg de zoo enaamde
Transvaal Nationale Dnie" e-
vorind, welke sich ten de t e
de bevolkin~ van Johannesburg in
vooreduren e asting te houden en
rieven teg~en ae ren~ering te beden-
ken. Dat ook hier Rhodes de hand
in het spel had, hebben de later
gebeurtemseeen hewezen.
De eerste gelegenheid, welkre s~ich
anabood bratcht den oprori n es
deser ,,Nationale Un"d eljen
klaar asn het licht. IBet was blj den


Curagao, 13 Febr~uari.


-- IN DE -
TITTITY E W W ft 17 .


,,Bij de vervulling van drie gezag-
hebberaplaasteen op Bt. Martin, Ned.
ed~eelte, St. Eustatitls on Aruba]
biedt sich de gel exibeid aan om o-
ver to gaan tot dn seer gewenech-
ten maatregel van afecheiding van
bet ambt van ontranger van dat
van gezaghebber. Om meer dan 46-
no reden is dicatscheiding gewfenscht."
[MEM. VALN TOEL.)
Van hart juichen wij die verbete-
rin oehet pretige van den gez:ae-
het r aler bii wsonen, de adml-
nistratie eeeP d ocontr61e on-
partijdiger Lundon sijn. M~aa.r wa~r
moet nu het geld gevonden ~wordf~t?
om den mieuw to benoemen ontvan.
ger sija traktement to kunnon geven ?
,,De afecheiding; kan-in verband met
do afachaffing van de toeleg~e -an
ijkers, de vermindetring der grifflere-
traktementen of toelagen, on de op-
heffing~ van de betrerkkmg van com-
milssarias van polite lip St. Martin -
in die gevallen plaate vinden wonder
dat de uitgaven behoeven to worden
verhoogd,...... De ea hebbers va~Vn
Bonaire, Araba, .uatsen
Saba worden tevens kantourechter,
die van St. Eustattius eveneens voor-
sitter van den raad van justitie, die
ran St. Martin. voorzitter van den
raad van justitie, terwijl bet kanton-
~erecht opgedragen is ann een besol-
aiad lid- van den raad van justitie.
Je betr'kkiing van ontvanger en
die van ambtenaart van het openbaar

VII
Toen de inval in de republiek door
Jameson's bender bekend werd, ge-
rankrten de bur ere met hunne com-
mandanten in de grootste op win-
ding.
In de vergadering van command'
danten, wacarmn over bet lot van
Jalmeson on mjoeten beelist wor-
den, had K~ru er een moeillke taak
to vervullen. -iet was nam lijk sij ~
ne bedoeling; -- en dat plan hd
Uitoe en emnRaq rrrrrrrr- nJa eon
en de sijnen san de Britache regee-
rling mt te leveren, opdat dese mis.
d tigers door hunne eigene aegee-
teng en vo gens dunne eiee T f
slottP Inlkte beu hehm de toeetem-
ming dr cormmandanten ~toverkrij-
gen, dat dese santk ann de reges.
rmng word ove nalten
In het jaar 1 7~1 word air Alfred
Miller door Chamberlain beacemd
tot gouverneur der K~aspkolonie en
hooa commissars VOOr ZUid-Afri-
kaoDat Chamberlain hem alleen be-
noemde met het doel om de dingen
in Zuid-Afrika tot het siterate to


2oste Jaargang.


1)it Blad verechijnt elken ~a~terda~g.
bbonnementsprija voor Cur~ago, Bonaire
en nruba per drie meanden l. 2,-- met
roornithetaling.
Voor het Buitenland per jaar fl. 10,-
Afsonderlijke nummers fl. 0,20.


Zaterdag z4 Februari zgo3.


No. 998


DI


CURAC


100E


CURAg AOSCHI


$IILANDIN.


WIIKE LAD 1T002 DI


BUREAU VAN DIT BLAD

PLEIN CONCORDIA N*. 199, PIETERMTAAI.


F """""*** ***
,,

.egds a~f dsgr


Los niflos sanos estdn rolli-

de que se le da buen alk
SmentoT Los niflos tienen
que cegcgy. ctrecordo inevi"
r tablemuenthe si se !cs rdimen-

t a de la manera debida.
Quizds se hma cometido a~l-
Sgain error, y, come riesulta-
do, la digestida es d~lbil. En
tal casep, no harldis al Dillo
de med1i~inas; obedeced los
dictados del sentido comdn,
y ayudad on poco 6 la na-
turaleza. La maners de ha-
e er esto es agregar mtedia
cucharadita de laal alimento del niio tr~es 6
Scuatro veces al dia. Dsde /
el primer dia se notarrd el
addernto. Parcze no~rmalizar
la digesti6n y poulr al~ nirio
otra vez ent condiciones sa.
nas para crecer. Si el niho
st8 lactando y no mejora,
la makre deberd tomnar la
SEmulsidn. Sur~tiri uno buren
electo tanto en la madre
como en el nifio. VeiticisicO
aiios deexperiencia Ir'om-
prueban.
SCOTT & BOWfNE Qulmics, New Va lr
De vcnen tams tue...

nlinese carn so pcll n tc it i!runo cine
carezca del envoltorio sore el coal va
Degada la etiqueta del pescador lievando
obre los hombros on gran bacalso.

terwijl in het Londensche officietile
blad het geheele stuk uitvoerig was
opo-enomen .
Het antwoord der Tra~nsvaal~ache
Regeering Imidde kortweg, dalt zij
het als ongewenlscht en ouraadzaam
beschouwde, reeds bij voorbaat de
ra~adgenugen bekend te maken, wel-
ke de Blritsche regeering aan de Re-
:publiek meendle te mooten richten,
enl dat bovendien de Rtepubliek eene
inmeneuging in hare bmnnearlandsche
sangelegenheden niet kon toelaten.
Dit antwoolrd werd nu cok in het
regeeringshlad der Zuid-Afrikiaansche
Re ubliek bekend gemaakt.
Kort na het ourtvangfen van dit
antwoord zond Chamberlain een te-
legram, waarin hij verklaarde, dat,
watnneer zijo vooratel niet goed werd
opgenocmen, hij dat terugnam. Daar-
op gaf de president per telegr~aaf
de voorwaarde~n alan, waarop ha
hereid was naar E~ngreland over te
komen. H~oofdzaak was voor hem
liet vervang~en vano de Londfensche
.Cotiventie door een vredeshandels-
-en vriendschapsverdrag-
( Wordst vervolgd.)


?"aehCid socht lom ndd belaughstelding
Jammer. datt deze pogmig miet beter
slaagde. Goede eevolgen voor onlze
kolonie sal een aergelijk praatje, of
zoo men wil causerie, niet hebben.
M~isechien is t~hans het verlanaen
bij ,,00st; en West" opgewekt om lets
degelijktets te hooren; dit hopen
wr) van harte.

PROF, WENT,


Het rapport van Professor Went
omtrent den toestand van land- en
tui ni no de plN d rlanddscel a~n
in dit; blad bes broken, is verre van
aa~nnen md in uraiu genomnn
leading giegeven tot menige vinnige
annmerk~ing.
Inderdaa~d heeft de Hoogleeraar
zich in datt ra Port, zooals9 wij toen-
maalls met eenrenke uooit* Echreven e
wij lieten dan ookr, waar dit kon,
dergelijke ultingen met voordazcht
achterwege; maar begrijpen, dat ve-
len in de Icolonie er door geprikkeld
werden en er niet op zwegren.
In de Vry~moedige kapittelt een in-
zender ,J. H. B3. G." den Hoogrleer-
aar over den toon van het rapport,
uraar ook over veralchillende onjuist-
heden daarin verkondigrd, en in de
Amigoe dli Oulragao wordt in een paar
hoofdartikelen, hoewel op meer beza.
di den toon een kritiek er op geeeven.
~et zou niet veel ter sake atfdoen,
aan te halen, was volgens genoem-
de bladen oujuist is weergiegeven of
ver~keerd is beoordeeldl A omdat wij
te wijdloopig zouden worden An om-
dlat 't to betwaarlijk zou zija de
gegSrondheid van deteg~enoverg;estelde
rneeninwlen terdlege to toetsen; wel
mlag ecE~ter verondersteld worden, dat
door deskundigen met de op~merkin-
gen en tegenwerpingen rekening zal
worden grehoude~n, miet name door
derl insp~ecteur, wiens taak 't sal lijn,
de doo~r Professor Went aangeweze~n
misstanden nauwkeurig te onderzoe-
ken. LWwNieuwsberichten.Kerkenllke berichten.
Een 17 Januari 11. te 2 nur door
,,Hat ,,Centrum" ontvangen tele-
gram meldt omtrent de ziekte van
IMgr. Dr. SCHAEPMAN: Te halfelf
constazteerden de? twee geneesheeren,
dat de voornitgang aanuzienlijker
was dan sij hadden kunnlen hopen.
De toesttand blijft ernsptig, maar is
re~eds beter dau op 4 Jatnuari .i
t~ell sij Mgr. vo~or bet eer~st bezoo -
ten. Onvoorzieneli evallen, die, bij
hartziekte mog~el blij ven, ultae-
zonderd, is er g~ronlde hoop, dat
het vaderland gfr. terugziet. De
patient is zeer dankbaar voor de
betoonde belangstelling en boopt
spoedigf persoonlijk te komren be-
dankien."
Het laatat hier bekend geworden
telegrram dat~eert van 20 Januari
en luidt: Gisteren zond de Paus dr.
LA PPONI, die overigens niet meer
homt om de bijpondere groeten van
Z. H. te brengen. De Paus infor-
meerde steeds met groove belangsatel-
lin g bij myj lijfarts naar den toestand
van den lijder."
De Curacaooshe MaatsohapplJ.
Het bestuur der CuraRgaosche Mast-
schappij tot bevordering van Land-
bonw, Veeteelt, Zoutwinming en Vis-
scher~ij mocht vanJhr.C. A. vaN:oon-
TELEN VAN DE HAARE, kapt. adj. van
ZT. Ki. Hi. DEN PRIN8 DER NEDERLA~N-
DEN, fFERTOG~ HENDRIK( VAN MECKLEN-
BURGf een brief ontrangen dd. 13 Ja-
nuari, waardoor aan gdnoemd be-
st~uur werd medegedeeld, dat,,Z. K. HI.
ten seerst~e erkentelijk is voor de aan-
bieding van het Beschermheerachap


,,00sut en West".

I~n een door een 25-tal dames
en heeren beaochte bijeenkomst va
de Vereeninging ,,00s~t enl West '
sprak onlangs de heer K. Su heert,
g~ewezen West Indisch pre ikant'
over de kolonie Curagao. Spre-
ker, die voornamelijk op Bonaire
vertoefd heeft, deed dit op zeer on-
derhoudende wijze. De hoofdstrek-
king van zijo causerie was een way.
znop den toestand va.n groote
achterlijkhe~id, waarin de kolomie ver-
keert en wazardoor den vreemdeling,
die energfiek en met door~zicht be-
n~~arlisdi elhe v ordkee ein In si
in den sak van den eigen onderd~an.
En Ast~erk stealtje dartvancle ed
gelschmnan, welke laa~tste millionaire
werd door outgmmnnng van phos-
phaat~ op Klem hCuragao.
Met p~rofessor Went was spreker
het volkomen cens, da-t C~uragao iet
uitasluitend vanl handel behoefde to
bestaan, doch bronnen bezit in land-
bouw. veeteelt, tuinlbouw, dte w j
goede ontgrinningr, to rcoo al
va~art kiunlen leiden. Eun spreker
hield dazaroml in den geest van pdrof.
Went een pleidoori voor ultzen ing
uit Nederland van boschbazen, turn-
bouwleeraa~rs enz., wier lessen de
bevolking van Curarqao, vooral van
de allandon, van onberekenbear voo~r-
deel souden ziju.
Op, nog ander~e be~zwaren wees spre-
ker, die de welvaart in den weg
staanl. Zoo worden op de smidpunt
van Bonaire aanzien~lijke hoeveel-
heden zont gewomnen mit de zee.
Maur\L.een mitvoer va~n dat product
naar Hlollatnd wordt belemmerd door
den hoogen azccijnsl, f 3 per 100 kilo.
W'at dOe vischvangst betreft, waar-
voor de Caral'bische Zee sulk een
ruimn veld oplevert, gna~n duizenden
vr!o.ren,zidoo~r enenlie ehinderse o-
beedzj etu ee grod h
de vatn conserveeren der visch. Da~r-
et had spm ekr wel eens 7he ei
Schereningsche of Katwijksche vis-

ei tncs egod m hdaeo te eer n
Het overigre van dit veral dlezer
leip pen le in Het Vdln ,
1,,j ziju hket estduur 1'an ,Onosge en


denr tege~nwoordigen g~ruwrelijken oor-
log. Da;t de Johannesburgers toen-
maailsl vanl de saamoed iging t~t
opsta~nd, welke inl sir Henry Loch's
woord~el 1lag, geen geb~ruik gemlaakt
he~bben, is allee~n to danken geweest
aan do omnstandligheid, daEt zij op
dat oogeulbliki niet genoeg geweren
en ammuniitie bezaten. .

D~eze santslag op de onaifhankelijk-
heid dr Repuliek was alzoo :ni8-
lukt. M~aarr nu gino* minister Cham
berlin aan het w rk, om to zies 1
of hlij zelf niet meer geluk zou heb-
ben. Zijn eerate datad was den Presi-
dent uit te noodigen naar Engelatnd
over to komen, om dear met hem
de Trainsvaalalche zaken to bespre.
ken, waarbij echter, gelijk hij kort
daa~rna ook duideli~k verklaarde,
geen verandering mogelijk son zija
in artikel 4 van de Londensche Con-
ventie, het eenig artikel waardoor
de buitenlalndsche politiek der Zuid.
Afrikaansche Republiekr nog eenigs
sins belemmerd werd. Tegenover
sulk eene ultunoodiging zou men waar-
lijk moet~en denken, dat niet Enge-
land, maar de Republiek iets goed
te matken had.
Tegelijkertijdl zond Chamb~erlain
nogv een ander telegratm, wfaarin hij
wonder andere vooratelrlde aatn Jo-
hannesburg een soort van homne ru-
le (zeli bestu ur) te geeen hij
plaattste d~it telegramn in htBi.
sche rege~eringshlatd, nog voorda~t de
P'res ide nit het ontvang~en had. De
Rcegeerino- der Zuid-Afrikaansche Re-
publiek kr~eeg vervolgens een kort
uittrekeel uit dit telegram, met ver-
melding van de voornaamste punten,


Veralag van hetege pokene In de Twese-

(Zitting, Woenedag, 10 Dec. 190B.)
De heer VAN DER ZWBAAG Wilst VOOrts
noe: op de noodzakelijkheld omn in
Friesland, speciaal to Heterenveen,
tolken bij de rechtbanken te doen op-
treden, omndat het meermanlen gebeurt,
dat heklalagden of getuigen zich voor
geen enkel rechterlijk ambtenaar kun.
non verstatanbatar maken. Het ge-
volg daarvan kan wezen, dait onrecht.
vaardig~e vonnissen wordlen gewfezen.
Laatst is het nog gebeurd, dat een
Fr~ies van traksel'en sprak[ hetgeen
verkeerd werd begrepen. Zoo zou het

wordt alt~ijd een~ tolk toeg-eroegd, of-

t~r gnoeddve st~n.d vareem de
geon tolk voor het Friesch, zoolang
hed Hollandsch nog niet algemaeen bekend
is ender de bevolking 1' (Wij ouderstree.
pen. Red. Amigoe.)
Maasr ook in Limburg is de hol.
landsche taal nog lang niet alge.
meen in g~ebruik. En nu noemen w~ij
sleebts twee pronincies en swl~gen van
het Betuwsch en B3rabantaich dlialect.
Ofschoo~n velen, er geene vertain~g
aan zullen kunnen even, later w\ij
hier volge~n een gedeelte van het
progralnlma deer dag~en verschenen
van de sociiiteit ,,De Flarusjsen" to
Roermlond, waarbij eenlige Limb~urg.
-sche exrsylfisies zoo eirgenaairdig in
bet oogi vallen: ,,Groolte moderne
zit-ting mlit tomlbola veur Flarusel-
ders, maidjes, jongens, kienje~r en
verdlere begeleidendle leefeuverigheid
op Zondang 18 Januazri. 's aoves
om 6 oere 11 mienute Remunsje
Klok; inl oos Paileis. Opt~raije vln
oos, oug sann geen mie vaEn de Maas
wie Ibereumde Mloel veurItreffEikhele,
nuit w wllde initwirking van
Flaarustuiniste~r Sherlock jean de
la MUotntagne, consul vanl oos Rek
bie Liunbulreait to Grot-11okum.
Aope to\ofel (p~'irogmramm le. Aope-
nitlg"ngsIuerwaar~digheid. 2". Eia van
oou Liefschtukkier. 3". Loo~aret, Bhai-
le waluwel. 4". Ser~en~de Wunilisianaz.
5" H olde a~ D)iei~es us teaok ue.

niekis van. 8*". Oet de mode. 9. De
noodreml. 10". Twee poeltepetate en
t1.Tt ge la tlieijer in 'f opn war
de groote Kienjer Bal.


tot~ een betook nzan Johann esbu rg,
omd;\t zij wel wisten, an~tl erte Johan-
nesburg meer dan to3 Pratoria kans
was om een oprloer in gang toe bren-
ge~n, wararbij men zou kunnen reke-
nen opt eene tusschenkomst van En-
geland. President Kruger, die wel
inzagK datt een bezoekr van dlen Hoogn
Commrissaris slechts tot verwikkelin-
tenzo kunnen leidlen, ried hieni
atbezoek op de dringenste wijze
af. D~ientengerolge sag deze ook wer-
kelijk van het~ voorgfenomlenl bezoek
af; en ookl voor bet overige wa~s
zijne houding in het openbaar in
het algemaeen correct*
M~iaar was deed hij in het geheiml?
Toen de ,,Nationatile Unie" sag, dat
het bezoek san Johannesburg achter-
wvege bleef, zond zij eenigen harer
medeleden (onider anderen Tudhope
en Leonard) met een voor de Re-
geering en den Volksrau d beleed i-
9end a~dre~s antn sir Henry Loch naar
Pretoriat. In het openbaar gatf sir
Henri Loch aan deze dleputatieden
rand, on hunne grieven met alle
kalmte bij, den Volksraad in te die-
nen; maar in het geheim vroegi hij
hen hoeveel geweren en patronen zij
to ohanesurghadden en hoelang
si et Jftegen de Regeering zouden l
knnen uithouden, totdat hij in staat
zouzij hun met E~noelsche troep~n
va uten at ter huIp to komen.
Mlen karn a ~n, dat sir Henry's
gedrag de gfehebee Engeleche polit~iek
In Zuid-Afri'ka karakb~erisnert: Logen
bed rog, samenspabnmugen en g~e.
heime ophitaingen t ~en de Regee-
ria der Republiek, dt waren alt~i d
de eknteekenen der Eneehep -
tiek, welke ten slotte geleid heeft tot

De ,,Holland.**
Hfedenmorgein is H. Mi. HYolla~nd naatr
het Vaderl nd t r~~f~ked Ld M
schijut dus overtuig~d te w~ezen in
Neder~land, dlat de verwikkeling~en in
Veniezuela geen moeilijkheden zullen
brengen voor Curagao, want dit wvas
vroeger heti motief wvaarom de Hol-
lasnd la~nger ~luer most blijven.
Muzlekultvoering.
Zaterdagavond gaf de kapel vanu
het amerik~aasch schioolschip een
concert in de Wilhelmina kiosk aan
de Overzijde. Deze musiek verschilde
veel van die welke wIij gewoonu zijrt,
maar vie1 toch bijzonder in de smaak
vant het publiek, dat het gewveldig
r~offelen van de trom wel a.azrdig
scheen te vinden, zij wer~d ookb mees-
terlijk geslageu.


IngeZOnden Stukken.


'Curagao is gezonden, het onderzoek
op Aruba nog words voortgezet, ol'-
dat alle bewfoners aildaar de overtui-
ging krijgen, dat hun leven geen ge-
vaar meer o~opt en a Lles ve igi~ is.

,,Couvmernur van Heerdt.
Op Bonaire is mlen nu just zoo
erg t~evredenl niet ov-er de be~leefd-
tltaid der benlan~ning van do~ze pa-
ketrschoenler. Ala mlen het geld bij I
cCan er aen krijgen om een reisje
naar Curacgao te maken, Inoet men
maar zien, dat thenl aanl boor~d komnt.
Uren lanrg kan menr zich beesch
schreeuwen, voordat een bootje komt
opdagenl on de passagiers aan board
to brengen. Indieen de wmnd het aan-
leggen atan den steiger gevaarlijk
Inaakt, moeten do passagiersi nat-
gurli I t aeenl boot~ethvordene aT
Alleen wanneer Gezaghebber, D~omi.
ne? of Pastoor een reisje moet mla-
ken, komlt de sch~oener ai~an den stei-
g~er to hggen.
D~it is zeer g~oed mogrelijkr. Of keert
somsu de wind als zulke boug3geplaat-
ste amrbtenaren medegaan? Eea be-
leefd doch vrijmoedig: verzoek aatn
clen diirecteur vanI Openbare Werkenl,
out ten eer-st~e het afvatren vanl het
roeibootje op een bepaald nur to la-
tenl geschieden, opdat niemand uren
lang aarn de heaven behoeft to wach-
ten en ten tweedae, dt ks edi81 aRn du

zondecr bezwaar km~r geschieden.
Hondenbelasting,
Naa~r aanleidting van die en~tzetten-
de misdaad op Aruba, vrangt menr,
nliet wonder re~den, of zoo lets zou hej-
b~en plate gehadl, indien doar handen
in de buurt warren geweest. Het po-
litietoezichtop de ellanden is b~eperkt,
en t~och is het noodigr, dat stee~ds huis
en ert worden bewaakt. WTaarom
wordt nu den armlen niet toegestaan
althans Mn hand to houden? Het is
bijuat onbegrijpelijk, dat niet een der 1
vier personen den moordenaar heeft
hoorren aankomenl, noch verklaar.
baa-r, dat niemand drr buren lets
heeft bemerkt. Watren er honden ege-
weest, er soude allicht, iemand syjn
watkker geworden.
M2aar afgezien nog vanl zulk een bui-
t~engew~oon feit, de armen zijn over-
dag niet this, omdat zij gaan wer-
ken bij anderen ? Wie! meet nu wa-
ken? Dekinderen. Schoolverzuim ~n
verwfaarloozing der opvoe~ding sijn
hier het gevolg van. Dan1, de? kinde
ren schreeuwen, maar bijten miet. Nu U
komen heten o hlen ern 1vark n

door de droogte nog bleef oyeapazard.
Is het niet mogelijk deze utterst ge-
streng-e wet, te wijzigen, laait menl ze
dan wat nulder toepassenl en dit naau
hen, die het toexicht moetenl houden'
bekend maken.
De Blokkade.
Opnieuw hebben de verbonden Mo-
gendheden President ROMaEYEIT ver,
zocht ale scheiderechter op to tre-
den bij de thans ger~eaen g~eschillen
over den voorrang, maar opmienw
heeft dese voor die eer feestelijk be-
dankt. Het geschil moet dus onder-
worpen worden sacn D~en Haagr. Maar
ouder welke voorwaarden ?
Venezuela verlanlge onmiddellijke
opheffing van de Blokkade, D~uitech'
land exacht eerst betaling van de
reeds vaststaaudle schuld. 1Mr. Bo"
won wil Rana Duitschland niet meer
dan aan Engel~and toaestaaD; RaD
beide naties sal 27,500 dollars be-
taald worden, voor dat het scheids'
gerecht van Den Hlaag: wordt mnge-
roe en en de blokkad~e opgeheven,
doch Duitechland weigert tot een
minnelijke achikking: over te gasu,
alvorens de 340,000 dollars ten vol-
le sijn uithetatald, of de bezetting
van een venesolaaneche douanekan-
toor wordt toeges~taan.
Italith en Engelaznd hebben ten lastt-
ste toegestemd en heden is een tele-
gram ontvangen van CIrmI~NO Cbs-
Tao aan den handelsagent van Vene-
zuela alhier, dat ook Duitechland de
p~rotocollen heeft onderteekend en
d~e blokkade morgen opgeheven sal
worden .


van voormelde M~aata~chappij en dat
Z. K. H. dit Beschermheerschatp net
groote mngeno~menheid bleeft atan-
vaar~d." D~e P'rins voe de er zi n beute
wense en Raantoe voor deze ,,jonBe .
doch zoo nuttige Malatschlp pij. :

Donlderdagmor en vergadeitrdc -t~n
gou vernemnentshu ze de commrrissie t~ot ;
voorbereiding van de landbroun~tel-
toonsteine in194DeH EG
Ieer Gouverneur heeft welwillend het
voor~zitterachrap aanvaard.
Uit het welinige wat wij te wvete~n
sija gekomen blijkt reeds, dat de
snak flink wordt annge akt en uit-
crtekend behandeld. Van harte hopen
wij,1 dat het; moe~ilijk pogen omn hier
een landbouw~tenrtoonstelling te or-
ganiseerent volkomen moge g~elukkei.
' lk een tenon nts 11h imirn redr a e
bouwkunde enr dit wel op zulk een
naungename wijze, dat de planters mnet
gernoegen die lessenl bijw~onen. D~e ener-
le ord t er door opgewekt, de ij ver
oor de belangs~telling van 't publiek
eno de uitgreloofde pr~i zen geprikkteld
Vooral wvanneer `Ilaudbouwtentoron-
stellingen g eregeld worden gehouden
werken zij bijnat even goed als een
prooftuin en mrisschion nor beer
Maar dan moet~ deze eerate tenl-
toonstellin# ook practisch worden
opgezet, en zooveel mogelijk g~estreeid l
ffrde nhtuvenb pT~e d n ndrte I d
vanr het lantdbouwhed~rijf. Het is o!-
mogielijk in ee~ns alles te even. OmI-
dat ere tentoonstelling gehouden
sal wordrn door de Cur. Maa~tachap'
pyi tot b~loroder~in~g van landb~ouw
veeteelt, soutwn~ninmg en vieslcherij'
zal er keuze in overyvloed wezen, maaI 1
daar~om w~ordt zij ook jinist dea te
moeiijker. Wlij wagen be't niet ult to
maken, watheteerstdientaangllepakt;
het beaituar der iMaatscharppyJ en de
commissle van voorbereiding weten
wat het meest noodigf is voor Cara-
gato, waarin het volk bet eerst dient
onderwezen. E~n dit eene punt maoet
xooveel magelijk worden uitgeworkt.,
al het andere kan dienen tot verfrani.
mng on om eenl planu an te? even voor
een volg~ende tent~oonstel ing, maar
zal slechts als ornamnentatie mnoeten
worden behandeld.
Het werk, dat; de comm issie op z'ch
heeft genomen is niet gema~kkelijk en ,
sal veel boofdbrokenr kosten, maar
indien de tecntoonstelling goed gere-
geld is en een vol~maakt overzicht
geeft vatn een bepaarld onlderdeel, sal
er z~er grootf nut door worden g~e-
Pt't bi hwensce n dlen heeren veel

zondage~rUst,
De lieden, die verleden jatar zoo be-
vreesd wraren voor een engelschtn
Zondag op Curagno, zullen nu wel
van hlun schrik zijn be~komen. Het
sch~ijnt niet de minste moeite meer te
kosten voor de stoombooten omr ver.
lof toe krij~genl tot loosen op ZondaHg.
Men kan Immers moeilijk a~nnemeo,
dat er steeds een grondige reden be.,
staat voor de K. W. 1. M.l bijrt. otn
dit verlof aan te vragfen, want het is
bijBB REGEL, da~t de boot~en deer
maatschappij, indien sij eenl Zondag :
overbl ij ven, op edien dag; lossen. Blijk-
baar wor~dt de erissie gevraagyd,
omda~t ze gemakkelij k g~egeven word t.
Toen de Esse~z: op bet Rif~ was geloo^
pen, is er meerdere Zondagen atchter-
een aan gewerkt, ook toenl de bark
volstrekt geen govaar meer liep, noch
hinderlijk was voor de scheepvaart,
toen het derhalve niet noodig wa~s tie
werken. En deze Zondagachennis heeft
plaats ge~had, niet achter in de haven,
niet met zoo min mo3gelijk ~edruisch,
maar vlak bij de brug en met een ru-
moer, atlsof het mnidden in de week
ware.
Zoo iets is hindlerlijk voor vele bur-
gers en zeker niet nloodzake~lijk voor
den handel. Zulk een Zonrdagachen-
niR in onze kolonie strekt de holland-
sche naltie tot oneer. Eenige goede
maatretgelen werden reeds verleden
jaar geuornen om de Z;on lingarnt to
bevorderen en toch, dunkt ons, dat
het te ~engaan van het wonder noodl-
sakeli kheld lessen op Zondag nog
meer bij sai dtragen om den daig des


Heeren took te heiig~en inr dese hol.
landsc~he kolonie.
Koloniale Ranld-
De Freynoedrig-c deelt Ine~de: Twee- der
ledien van den Kiolonialen Raad, die
aan de beurt van anftreden zijn, ul.
de heercn Jour~s on HOYER, hebben
,,officiteel kennis gegreven, d~at zij bt]
d:I verkifazmg vncandidaatle en,
welke a. s. Mtaunda~g p~lants zal heb'
ben, niet voor eene herklesmga in
aanmerkring wenschen te komen.,,
't Spijt ous, in 't bijzonder vani den
heer C~. A. JONESY, die nlog al eens
van zich liet hoore~n en de belanugen
der pers9 zoo walrmt vooratond. lu-
dien dese twee beeren ~ij hou plln
blijven, sullenl de overig~e leden dus
minlstens 4 nieuwe candidates ter be-
noemani aan H M de Kionin ~n
moete~n aatnbevelen, otpdatC H. h.
'2 nieuwe leden benoeme, het; andere
aftr~edende lidi is dadelijkr wedler
bnoea eaaLr." \Ye e fet um ~ero

die bekend staanl aif te >en e~
voor de kolonie on be~kwaambeidd on
haar belangen~ te verdedligen.ol-
D~e tien leden van den K otllia
in~ R~aad alleen me gen voorst eltn,
rnaar as] doen dit ase vert-egenwoor-
digers dler ~eheele Kiolome. h~t Izij
dus ook een weinig rekeninlghertulpkn

epdutadi d verlneatuig ng krijge, dit
w rklelijk het azlgemeen belanlg wourdt
behart-lgd en daar mit nasm van
allen gecspr~oken w~ords~. D~e tijd om
candida~ten voor te stellen achten
Wi o::it~PFknmn 11+zul dit
mola e rt ees e aht n, of bi3 de
Rumoulstelling van de~n Kolonia en
Ralnd ook wrordt gelet op, de sa-
inenstellingr van het volk.


Inr naam vani het Arubi~aansche volk
prot~esteerer, wij tegven de wijze van1
handelen door het Gerechtshot van
Curagato ini den vierdubbelen moord,
diefstal en pogSing tot brandstichten
alhier ge~pleeg~d inl den nacht van deo
13dea opI den 146" Januari en g~even
door middel van de pers onze veront-
weardiging te kennen, dat or g~ezn
Rechter van instructie uit Curagao
aRlhier gekomnen is om meer licht linl
deze tsak te doen schijnen, hopende,
dat bet Hof nog sal doen, hetgeen
in ziju vermogen is omn die nalatig-
heid- te heretellen, indien dit nog te
herstellen valt.
Aruba den 10" Februari 1903.
IEENIGE INGEEETENENI VAN ARUBA.
Mi3'nhera de Redaaceur,

Zoudt; U mij het rapport van den
Heer Halvelaa~r ook kun nen bezorgen?
~e~ alwetende ,,men" zegt, dat het
reeds lang verschenen is. Zioo ja, waar-
om wor~dt het dan niet gepubliceerd ?
Ik heb zoo een idbe, dat het rapport
beel w~at gunstiger en beleefder sijn
zal dan dat van Profesor Went.
Wararoml Omdat ik de eer had met
beiden kennis te maken, dat zegt,
dunkt mij, genoeg.
Mijui dank voor de plaatsruimte in
U~w geatcht blard,
Hoogachtend,
VE~RAX.

St. Eustattius, 1 Feb. 1903.4tiijheer det Redacteur.
Al dikwijls heb ik mij [om nu eens
een kostschooluitdrukking to besi-
gen] groen getirgerd over de exorbi-
tanten hoogen passageprija van onze
paketschoener Gouvernear van den
Brandhof. Maa~r na betg~een mij eeni-
e" weken geledea ter oore kwam, is
die ergermsa zoo mag~elijk nog intenser
groen geworden. Zlehier de reden.
Tusschen Marigaot en Guadeloupe
is ook een paketschoener, voor pas-
ea iers, mail en cargo; bet traject is
_5terug & 10 dagen, een dito
Brandrf dus.
Wet U, mijoheer deRedacteur, wat
paessagiers eerete klasse op die schoe-
ner betalen ? Zegge to francs, d. i. nog
geen 10 guides,
En wart hebben wij, Hollandeehe
Bovenwmiders te betalen voor een
gelijk anntal d~n per Brandhof bi)
a en relele naar Curagao? Zegge f00,


officesele Rerichten.


Bij G ouvernements-beschikkiing5, is:
1*. ann denl Heer Tn. F. VAN DER
LINDE SCHOTBORGHE, klerk ten
postkantore alhier, met ingang
vanl 7 F'ebruari, wegens fatui-
lieaangelegenheden,. 44ue m;nad
binnenlandsch ver~lof verleend;

2* n. ebi Gouvernements-beschik-
kigd. 27 Januari 1903, N*.
63,- vastgestelde quarantaine te-
gen schepen, komende van Bo-
natire, opgeheven op 9 Febr-
Potstril*
D~e meltt den Nederlarndscheu paket-
schoener Gouvt~erner van den Brandlhof
narar St. Martin NT. G.,~ St. Eusta.
tius en Saba to verzenden br~ieven-
malen worden Dinedag~ den 17 *
deser omn 5 P. M. gealoten'

Lijfi van onafgehaelde en onbestel-
ban~r beyo~nden brieven:
Baron Charles Alioti [5], Fira1cisco
Delgado, M. M. Psuedo, John A.
Shield alb U. 8. 8. ,,Mary-ana", A. A.
ILuijk-
A anget~eek ende sta k k en:
Henri C. Samson, Martili Kionvesor,
Ma~rtili Konvesor para entregar A
Maraya Konvesor.
Niet voor verzending of bestellin
vatha~ar een druk werk geadressseer
aan Samuel de Sola, Barranquilla en
een briefkauart wonder adres.
De vierdubbele mood.
Tot dusverr~e heeft het ouder~zoek
naarr modeplichtigen nog tot niets ge.
leid. Het schijnt derhalve, dat de
g~eruchten, als soude men aldaar
meerdere personen, atls medeplichtig,
ander elkanlder aanwyjzen, ougegroud
zija geweesit, anders zou toec licht
iets tot de politie zijn doorgedlrongen,
waarna een ernatiga onder~zoek~ onver-
mlijdelijk was. En toch is het volk
op Aruba niet gerust; men vreest,
dat er nog moordenaars rondloopen.
Waarom de aanleiding tot dien angst
niet medegedeeld aan den Gesagheb-
ber of Ambtenatar vanl het O. M.7 Zij
alleen kunnoen verklaren, dat alles
wat verdachlt scheen, nauwkeurig is
nagegaan, dat ook nu PEDRO natr
Marcr P~reerid, enz. enz. enar.


Commentaar overbodig. Is mija
groen geiirg niet to excuseeren ? Maar
-men kan ookr tweedy klas gaan. Z;eer
seker, mear dan words men als le*
vende ballast of eargo in het ruim ge-
stoipt, en voor die booge ear om ala
ruimopvulling vai een gonverne-
mentsechoener to dienen, mag men
nog maar eventjes fJ0 neersellen.
Wat wil men meer verlangent E-
doch wel wat v~eel voor; die eer.
Zal die onhoudbatre toestand no
nog longer blijven voortbestaan, dat
sgtematisch den kop indrukkren van
aie pass~agiereverkreer tuassehen hier
en Curagao ?
O ja, duisendmaal ja, die toestand,
hoe dom onbillijk ook blijft pre-
cies in statu quo, dat verseker ik U,
mijaheer de Redacteur. Miesshien sal
een ander bet wel met mi) eens sijn,
maalr daarmee basta; de passage-
en~ij van v~doan eP Brandlifblijft pre-
cene hetselfde. .Tan Salie is nog niet
dood en personen die oer belang bil
hebben, lachen in hlun vuistje, omdat
het geschrijf van dien outevreden
Eastafiaan toch heelemaal niets ge-
holpenr beeft.

St. Eltebatius, 8 Feb. 1903-


_E~ujteH18,11d.

Prankrijk.--Combes is dr~uk besig
met een ordenino be maken to de ver-
houdinge ader 18,600 inrichtinge~n
van we d~adigheid en ooderwijaR die
mn verband staan met de Zueteycon-
gregaties. 10,900 die een verzoek om
erkennamg mdi~enden, gaan met haar
arbjeid voort tot de parlementaire be"
aliasing; 2700 werden in Juli 10902
geoloten na ~de circulair-Combes of
op hoog bevel, en deden het versoek
na alloop van den bepealden termiju,
800 van dese sanvra~gen zin fe~gewfel-t
gerd on sullen niet voor dnSat"
read in behandeling: komen*
En wie gast dan de sieken, do wee
sognso Heeaa epheg ? Combes be-
sloten, de aut~orisattie van 147 nieuwe
co~ngregaties te weigeren. Ret man-
tali weigeringen bedrangt au 947<
Eenige.weken e~leden, zoo ver,
telt'de V6rilg, braeh een algmeoneverre g~ek~omen om a `een opheldering
te vragen."
,, Wat is er, m~adeame?"
,,Ik heb geen advocrsat gerand-
l!eegd, noch eenr journalist of een ~po.
liticus, Ik ben nit mij self gehomen en
ik son wenachen, des gij mij op den
man at seidet, was ik mn de tookomat
voor mijn con~gregatie to vreezen of
te' bopen heb.
Een weinig verbaasd antwoordde
Combee: ,,Madame, ik sie wel, dat die
Pragen geen groot vertrouvenl van rw
kant bewfijzen in bet ministerie, wear"
van ik bet boofd ben. Nochtans waar-
deer ilr w openhart~igheid en wfil er
met geljke enarihd oopr a
lear nog minister ben, sal er Ieen en-
a he at of iemerBid,ea ikv
plicht worde at to treden.'
~Mijnheer.de ministers, ik ben dank.
bear voor uwf openharrtigheid. UwR be-
sluit verwonderb mij iet., maar bet
ias e, jnst ingelicht te wezen.
Di s~eggede ging de religleum
heen. -
'~e~--la~ de govangenisk Yn
Fullamore la de eerate vrouwf onder
de reerng van Koning Edwardl ter
do dbraccht. Ifet was een le~r~ehe,
Mary ~l~, die baar mano had ver.
mbord 'I S' inn met heart min.
easr, fseh T vlr, op ien dleswe.
g de 4~dt~i we' voltr~okken.
Prorr"e.' 'dgha ag toot d n
dm tcb e beroetne~ef
ran. Haar kwideab on breeder wa-
reo ide Voorn~asmate get 0P in lies
',4at met; hear rodounie 1


ben, verktlaart hij, is nies overdre.
ven. Hij slast de sJchade hooger aan
dan sij. Hij heeft ook het 'wandalis1-
me gesien, door Engeleche tren
bedroven: huizen van B~oerea o -
asppt met doode beesten, soodat sij
onbewRoonbaLar sijo geworden-; de be
vioeiingswerken, door Boeren aange-
lergd, vernield. Hii verselt ook van
de verachrikki3 der kampen en het
onrecht van de krijgswet mn de Kasp-
kolonie. En hij begrript niet, is er bx3.
kans verontwetardigd over, dat de
Boeren daar kalm onder blijven. Matar
Shij wReet, dat sij hun geroelens diep in
bet hart verbergen, en hij waarachua~t
het En eleche volk, dat het s~ich niet
door de oogenschijulijke bernating
van de Boeren moet laten misleiden.
Hij heefJ ]Boerenvrouwetni een suigre-
lin oqde: kniei~a, hooren seggen :
,,As n]groot is en vrangt waarom
hij geen vader heeft, sal ik hem, van
den ooylog vertellen; en als) yi ralagt
waarom hij geon broers of zsnters
heeft, sal ik hem vertellen, hoe zl) m
de concentratieekampen vermoord
sija.'' De oorlog beeft alle Afrikaan~ders
beneden de Zambesi tot gan volk .e
maakt. En in dien stillen strijd,di
reeds gevoerd wo~rds en al meer g~e-
voerd sal worden, siet, Madonald
de kansen der Boeren sooveel gun-;
stiger in, ordat a3f meer herseas hbbese
dacm de .Engclseen.
Met de mijneigenaars is Chapiber-
lainl tot een overeenkomet geranks.~
Transvaa~l moet 80 million pond op-
brengen on evenveel ga~randeeren.

Ingesoi~d~n Wedeteelagesi.
EMULSION DE. SCOTT.
FR~LxclA Y VEMEZUELA.-- lin aimbas
neezones obtavo el Dr. Pf. A. No-
blat, residente en Puerto Cabello, on
honorfco titnalo.4He eaqutl on 'erthC
Scado procedente de tan respetable
antori ad :
s.,Doctor P. A., Noblast, medico ei
rujano de la Uni irersidhd de Pirtie
~de.BQ Iitratre Universidad Central-~d
Ve zesa'do a~' rd fr~'IiBentibila
;Emulsi6n de aeite de ~higado de ba-
calao con hi oafltoo de cal y sosa pre-
Spacaa por loe sefiores Scott y Bow-
ne, entire las greonas d(Sgy, quppru-
fren afeediones de las v~ias iregitri neibi~s
6 que paLdecen deescrdfiula t'aquitie-
ma~ec.,ob Men noe tie are an re

to ente.tod la
Msenas 1ro ir fan o, dr 18pre-


Adve~r'tntien*

T:"E KOO~P
Een paard en ean rijtnig, nog
maar orp ge rul .
Padres en plrij to vrabgen sarn
het bureau van dit blad.


LOl4Qmclr'5AWW R'f~lFIrneE
NEW YoRK, U. s. A'.
De Vesrtar Pr Las Perraries I
Alanassess de ~Vrveres. .Potogl"afla S0111lette.

Etiste may conocido Taller e.
frece de nuevo suas dralbrjos Ai
s3us numerosos3 cliepfes, a~caba
de recibir madquinas lde las 11ti-
mas invenciones y tiene COB&~
tatntemente de vents aparatos 6i
ingredin~tes naorescparae.tars.

.HORAS DE TRABAJO :'
De 8 .A.E---4 ~P.'l K


I


vij de sitoomsehepen der "Red D Line" tasschen.

PUERTO RICO, .VENEzUELAL en CITRAQAO.


19
la

8 1
18 S

18 9
6 Mars. ro


.. :
I bicustt~Ss~n GaraCio da raraeai~bo. ,;


Prfc$ ig I #$ch$( I Pnhigl
is de ruime collectie H~olland-
sche sigaren door DE LBAN~ov 85
C'., BOTIcaCA ENERaL, met de
laatstl -boot ontvangen.
Bijzondere sanbevehing ver-
dienen de volgende merken:
Justillo Odaliseel For Luck
F~irst Clas ,Richarde Steel
M6 V rl t


Daitechland.-- De troonrede van
den Pruisischen LanddagS wijet op
den weitnig bevredigen Afnaniee~len
toestnd. e rekeningoere bk.
jaar 1901 sloot met een undeelig: sal-
do van 87%.muililoen mark. GOok 1902
doet geen gunstig eindcijfer verwach-
ten. T3)e opbrougJst der Statrstepoor-
weegen sl verr beeden de ramin
bli ven. De be~grooting voor 190 5
za l, ten einde evenwieht te verkrijgen,
een belangrijk beroep moeten doen
op Bet staateerediet, te meer datar ten
gevolge van den benarden toestand
van den landbouw en in den laatteten
tijd ook van handel en industrie ook
voor Bet jaar 1903 bij sommige de-
partementen op een verdere vermn-
i"dering van PIbaten te rekienen valt.
Ond~er de sangekondigde weteont-
werpen is er een tot voortsetting vatn
de stastkunde ter beacherming van
het doitsehe element in GoetePrdieen,
veraterkinp; van dit element in econo-
misch opmecht, van ambtenaren en
onderwijzers in die streken, met an-
ders woorden: verdrnkkring der Po-
len.
De katholieke GFermandsoi, dese- troon-
rede besp~rekend, vinds het onversate
woordehjk, dat bij den soo ongn~netf-
gen geledelijken toestand voor `de ko-
lonisatie-politiekr in Pruisisch Polen
weer mithioenen in het Danaldeavat
moetoen geworpen worden.
Evenals- de Pruisisebe Landdag
heeft ook de Rijk~leldag joitngn
hervat. De Pooleeheageadien
woonden, als protest tegen de ver-
drukkmin~;opolitiek der re ri~ng t~e-
n~ de P ln, de opemangess mgn niet
Abmerik. a.E of Roosevelt sal ela-
gnen si n volkr te bevri den van de ge-
weten ooze winstzue t der trust ?
Ult Chicago wordt gmeld:
,Er sunl niet, min er dan ongereer
tweehondarddyiqend inwoners siek
tengevolge van de onm glijkbeid,
waarin zij verkeeren, om sic voi~doeti-
de steenkole~n Ran te schaffen; in de
arme wi ken der statd moet de elllen.
de verse hirikkelijk sijo."
doen ri zen en geld te kunnen verdie.
nea. Van ,,atcri sacra famfes", evioek.
te IC;edhouger"', sprak reeds de oude
di hter.
De voorzitter der rechtaekend e
commei oi B Bi a fear

naar de beyoegdheid van liet Cong~ree
om alle holeamrjnen on kolensporen
to naasten ep~ moeht, dese~ beyoeg~d-
heid worden erkend, een outwerp tot
naasting bij het Huss mn te d enen.
Intusechen heeft het; Huis getracht
lets to does door verlatigm der mrvoer-
rechten op kolen. Maair -oelang sal
Bet duren, eer dit help.
Tranavaa1.-- H~eb' boek van Chmn-
berlain son Zuid-Afrire is blijkboar
adelket. Mden meende, men hoopte,
dat de man nu ook self son kijken,
sich nies meer sitelnitend van Mil- I
ner's voorliebbing .bedienen, om land
en volkr en toestand on oorlog enl wr.-
go tebzen.bOeonk ht khope en o
son worden verauld:Chamberain ver

etuke, hj agfedten, de an~ noe
gere overtm~igmg echokten. Maar Mil-
ner beebs hem weer op aleeptoonw ge-
UoenCit Johdalnesburg wordt,.gemeldt,:
Op een Phereovergadering, gehou.
den na het vtert~rek van Chamiberlain,
wor~d beeloten, het. bercep op Europs
ten -behoeve van do weduwen- on wRe
son. voort to ,pgetten.
En nit Breseel homsr borieht:
De genersale Both eon De la Bef
sullen wearsehijolijk naar Euroaa te-
rugkeeran, em hsasworksa~ambeteo
ten behoeve van do elachtoffers van
den oorlog vocaft, to ten.;
ea merg kab~aid k %dienals jig
Boer terugkfcn rcbeef een: bere:
Wat hij in Emuid-Afrik gesien beef~t+
is in de eerate plnant de wreeseallke
verwoesting van hebf land. W6as de
Boeree--eneraaFe or van gese~gd heb-


r olF de xico


oesU


Zaia
Jan. 8


11


st 1
197


1908* *

iVertrekt sh v n ,, 'ai.....,........
go t ann to .~ Jr.x...........
Vertreks van .......

Kan son to L~caseso.................
D~oent TU'ma sanlo CBE............C...

,,8 hid OUear ,, ~...................
,,Powhon ` -I ,, .1.......;.:;..a.....
Koatf ann1 t NIIw-Yoax...........


Qa. a8
9
11
18


Mateb. Ph
Ja~n. 1'r Ja1


Eullir
Saan.

Feb.


Caracas I
Jan. 10


21


gas

EFeb. 2


JFel


Feb.


ami
Vedrtreks ran Cor co ..~, Jan.
Romt, an 'to bnnra............
Vertrek van ,, .................
Komlrs ann to Conspe..............,,


a Meride Mdareb. MLer~le Sa~re Meride
19 Jan. 19 LJan. as 1Erk; j e.9Fe.1
18a so at 1 IT
17 as a 1s as
18 St Feb. 1 7 15 Sl
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs