Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00007
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: November 17, 1900
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00007
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 1 MBs ) ( PDF )


Full Text

WEIXELAD Y00R DE CURAFqAOSCRE IILANDH.,


Dit B~lad verachijnt elken Zaterdag.
Abonlnementsprije voor Curaga~o, Bonatire
en Aruba per drie maanden fl. 2,-- met
vooruitbetaling.
Voor het Buitenland per jaar fl. 10,-
Afzonderlijke nummers fi. 0,20.


7


_ 1


Curagao, 16 November.De abb4E Santol to Parijs~, een man
die to Cerbere, een zeer belangrijk
kruispunt der anoorwTegen in het net
van de uiderli'jn, ten ~bate van het ,
aldaar wonende talrijk personnel van
~spoorw7egrbeambten, een ker~k, scholen
on een weeshuis heeft gesfticht, om ver.
volgens te Parija zijn zorgren to wijden
aan de platat~singfvan arme en verlaten
kinderen der beide sexen in weeshuizen
of boerenhuisgezmnnen, was eenigen,
tijd geleden, door een der agrenten der I
vrijmetselarij, ,,welbekend mn de wIe-
reld der spoorw~egbea~mbten", naar de
VCriSit zegt, en door bladien azls die Pe-
tite R~publique en de Lant~erne be-
s~chuldigd van ontvoermng van mn-
derjar10en en het plegren van onteeren-
de misdrijven.
Lang echter v66r het gerecht het
,schuldig!I" nitspreken kon,lang v66r
een enkel bewijs geleverd was, dat de
man, wiens leve~n slechts 46~n doel ken-
de: weldoen aa~n de verstoot~elingen
onzer samenleving, ginga in een be-
peald gedeelte der fransche pers een
wttraak~geechrei~ ~tegen hem op, werd hij
beschouwTd als de gemeenste van het
nitraao-scel, stoud hlet bo!venl a.11en
twijfel int hij een bederver was der
Het loont wel de moeite nader ken-
nis te maken met abb6 S8antol en uit
zijn mond te vernemen hoe alles zich
toegeJdrag~en heeft.
Het uiterlijk van den abbC! Santol
is dat van den grewonen franschen
geestelijke. Bedeeld met een kratchtig
gestel, mag hij, naar dese kiennisma-
king beoordeeld, zich ook verheugen in
het bezit van een sterke ziel. Een man
van de daatd moet deze middejlmatig
groote, vierkant g-ebouwde man zijn.

F6uilletOn *

Een He denpaar.

Op zekeren dag leidde het toeval
mij naair een klein plaatsje in de
omstreken van Cou miers, in het
dorpje Bernibres. Het wasox Aller_
zielendag;. Ik was verwonderb vron-
wen to zien, die eenvotdide kransen
en bloempotten godvruedtlg neerzet-
ten, niet op het kerkhof, maar te-
enden muur van den doodenaikker.
ijlegden dit alles neer als om een
een araf, w~aarna zij voer den muur
knie d~en~ en in stilte baden.
Datarna. op het oog~enblik der pro-
cessie, trad pde stoet uit de kerk met
het zilveren kruis voorop en gevolgd
door den pastoor mn wit gewaad;
de processiie begaf zich naar de plaats,
waar die kransen en bloemen ston-
den. Det pastoor, een goede, eerbied.
waardige grijsaard, zegende de kran-
sen, de bloemen en dre menigte en
dearna vervolgde de stoet eerst zin
wveg naatr het kerkhof lange de talraj.
ke grav~en.
Ik begreep niet, wlat deze plechtig-
heid most beteekenen en ondervroeg
een ouden molenaar van die plaats,
die mij het volgende vertelde:
Het was peduresde den oorlog van
1870. De duiteche legers verspreid-


In zijn streven, jarenlang, bew-ees hij
dit.
D~rumont behandelt in een zijner
geschriften de method, welke ze-
kere rechters, gesteund door eene
dito dagbladpers, aanwenden om
priesters en kloosterlingen zedelijk te
vermoorden. Wie v~roeo-er dergelijke
geschiedenissen wonder heneficie van
mnventaris sanv-aardde, ,zou na een
gesprek met abb4 Santol vatst gaan
orelooven a~an hetgeen de directeur der
Ziibre Parlole? over dit kapittel mede-
deelt.
WTat eene foltering heeft dese arme
priesteroeleden Gedurende zes maau-
den wras ij in voorloopige hechtenis;
gedurende zes maanden was hij v-er-
oordeeld om het gezelechap to deelen
van boeven en moordenaazrs, de ge-
sprekken aan te hooren, welke dese
kmd~eren des bederfs wonder elkaar
voerden. Een oreestelijke moge de on-
dervinding hebten van een g~eneesheer,
verbonden aatn een hospi~taal voor on-
geneealijken, slachtoffers hunner ver-
dorvrenheid, een martelino- blijft~ het
voor hem, die eerlooze tanl~, dat vloe-
ken en godslasteren te moet~en a~an-
hzooren
De rechter van instructie, Ma~tle-
peyre, waardig helper van Bulot,
procurer der Republiekr was be- i
ducht .Your1 zelfmoor01d bij den he-
klaagde. Daarom moebt deze g~een
oogenblik uit het oogverloren en
most eene electrische boolamp hem
bij na~cht beschijuen. D~e alib Santol,
verklaagd van de laagste der gruwel-
daden, beschuldigd door een reeks
van getuig~en, wier verdorvenheid voor
alles, letterlijk voor alles to vinden is,
hadde zek~er vertwijfeld, zoo hij niet
de vrome man was, die hij zich immer
betoonde. Hethoofd buigend wonder
den stroom van slijk, uitgestort over
hem, bleef sij'n moed ongebogen, ver-
trouwde hij op den Hemel, toen de

den zich over het heele land, slecht~s
nu en dan Zwak tegengehouden door
ongeoefende en inderhaazst blijeenver-
zamelde troepen.
Het~ legrer van de Loire, in enkele
w7eken gelicht, was opgeruk~t om te
trachten, atl was het slechts voor
eenige dagen of w~eken, dien vreese-
lijken stroom in ivrteete
houden. Slecht gek needlii varden nacht
in de open lucht op drassl e gron-
den doorbrengend, trok het eger bij
het koude November-weer den Duit-
schers te gemoet.
En toch behaalde dit havelooze
leger, bijna van alles ontbloot, ovelr-
wmumig op overwmmunig. De Beieren
waren verstrooid en het groote vij-
andelijke leger was atchterurtgeweken.
De w~eg naar Parijs kwfam vrij door
Etatnpes en Pithiviers. Een stout-
moedige beweging kon het nieuwe
leger wonder de muren der hoofdstad
brengen, v60r het leger van prins
Karel Frederik, dat beschikbaa~r kw~am
door de overgave van Metz, den
Duittchers hulp kon verleenen.
Op zekeren atvond, toen de wever
MatEhias to Berni~res, die te gelijk
klokkenluider der k~erk was, voor
zijn weefgetouw stond, werd er op
de deur geklopt.
zijn-wrouw, Mdadeleine, die met het
bereiden van het avondmaal bezig
was, richtte sich van het haardvuur


ren, niet~ kunnende aannemen, dat een
man met, een smet~teloos verleden als
de abbb Santol tot dergelijke mis-
daad in staat zou zijn. Vert~egen-
woordigers van den hoogsten adel,
priesters en leeken, eene protestant-
sche en eene israalietishe dame kwra-
men roor de rechters de deugden van
den aangeklaagden greestelijke beplei-
ten,
Geen wonder, dat de juryv nauwelijks
drie minut~en behoefde, om het "on-
rschuldig!" nit te spreken. Roerend
wasLL het oogenblik, toen de beklaagde
wrterd binnengeleid om die uitspraak te
vernemen, en hij, aan het gezicht zijns
verdedigers ziende hoedamig het ge-
wezen vonmis was, in het openbaar op
de kniegin zonk en met tranen van
datnkbaarheid in de oogfen biddend
opzagnnar het beeld des Gekruisten
aan den wand.
En niet minder roerend is het den
eerbiedwaardigen man te hooren ver-
halen van zijn H. Mis, op het feest
van O. L;. Vr. der Zeven Smrarten, mn
.de kerk der H. Clotildes opgedragen.
"fOp het oogrenblik der H. Codmmunle
wedmij de aatndoening te stprk,"
zeide hij. ,,Ik vergalt ales omd mij
heen, en ook de goloovigen, wvelke ult
mijne hand de H. T~eerspy ze wilden ont-
vangen. OverdToedig stroomden de
tranen over mijue wangen; ik sichrei-
de onophoudelijk, en hoe ik het Mia-
offer ten einde bracht, de Hemel weet
het."'
De Franschen souden geen Fratn-
schen zijn, d. i. lieden, w\elke binnen
viff minute van het ,,Kruisigt hem l"1
een ,,Hosanna!" maken, zoo 7ij 't den
vrijg~esprokene aan huldebetuigingen
lieten ontbreken. Honderden brieven
en kaartjes wfaren ingekomen en be-
dekrten de tafel in het armelijk ver-
trek van den abb4.
,,Uwfe aak is wonder weerga~t. later
zal ze ong~elooflijk krlink~en."-W~eet gij

men het wel to Berniibres waten, niet
waarI, Sader?"
Vader Mathias wIas ook van mee~-
ning, dat er niets to vreezen w~as,
dien nacht konden de vermoeide sol-
daten due eens lekker slapen.
Mloeder Mladeleine ha~astte zich de
tafel to denken. De soep wasemde
in de borden en verspreiddeeen geur
in het vertrek om een -hongeragen
dadelijk uit te noodi en te begminen.
Na het eten kreg~en ae drie soldaten
een flinken slok wijn, en moeder Mla-
deleine stopte hun nog een snee
brood en een stuk spek toe. Zij
moeste~n weer enel vertrekken, daar-
ginds wachtte men hen ongeduldig.
,,Tot ziens," zei Jean, e omhels-
de den ever en ziju m~oed~er. ,,We
zullen elkaar spoedig weerzien..... O-
ver tien dagen ziju wn] voor PtrxisE.
We zullen de hoofdstad rondom van
vijanden schoonvegen!......"
De twee andere soldaten waren
reeds vertrokken, toen J7ean, die nog:
even terugkeerde, om zijne goede
moeder een laa-tste keer vaatrwel te
zestgen, tot vader Miathias zei: ,,In
aile geval, vaider, sls er iets mocht
gebeuren, als de Pruis~en mochten
komen. dan weet u het wel, h
Een flinke slag met de klok Bom
bam......Men kan de klokken ver
Ihooren en ik zal maken, datt mijn
makers weten, wat dait beduidt!"


menlschen hem overlieten aan zij n
ramnpzalig lot.
Hoe deze man tegen zijne rechter~s
had kunnen uitvar~en! Hij deed h~t
niet!i Allan beklaagd~e hij de 3000
kinderen, zijne beschermelingen, w~elke
allen een paupier this kregen met t-ra-
gen, de eene al schandelijker dan de
andere. En tot kinderen van zeven
jaar selfs durft een fransche rechter
we brden richten, welke eene deerne uit
een pacrijsch caft--concert tot blozen
dwingen zouden! Dat r-oora~l was de
groot~e bekommlernis van don priester-
beschurldigdle: hlet ondersoek~ mocht
voor sommig~en dier kleinen een leer-
school der ondeugd w-ezen, de vragen
van de~n rechter konden gsewild of on1-
wewrild, eene prikk~eling zijn tot de
Wijerlijkst~e ondeugden.
,,Gansch Frank~rijk zullen we tegen
uI oproepen," voegde de rechter M~ale.
peyre abbb Satntal toe. Wat bracht
hij nat zes maanden to voorschijn?
E~en a~anklacht, zoo wrak staande, dat
meester Henry Robert sijn talent niet
in het veld behoefde te brengen, da~t
hij met de punt zijner bot~tine dit st-
menstel van logen en laster in elkia.n-
der deed storten.
Negen van de duizenden krinderon,
welke abb4 Sa~ntol verzorgde, keerden
zich tegen hun weldoener, lieten zich
v~indon, am een valsRch gretuigeni8 of
te leggen. Nueen, niet neg~en, want zes
van hen trokken hlunne v-erklaringen
in of verwarden zich dermate in liun
leugens, dat mr. Robert~ zich niet wTeer-
houden kon uit te foepen : "Welke ge-
tuigen! Ze krunnen niet eens hunne
leugens volhouden!" Van de drie,
welke nogf overbleven, is er een ver-
dwe~nen, de beide anderen werden
plichtig beyonden aan chant~age.
NIemnen wedaarentegen de getuigen
a d~charge: De advocaat--generaal
Lidnard il yar encore des juges...,...
& Paris liet de beschuldigainf va-

op en beiden keken1 elkazr ong~erust
sanr: men had met de koff van
een gew-eer op de deur geslag~en.
Hun ongerustheid was echter kort
van daur ; want een welbekende
stem van buiten verdreef aatnstonds
al hun an st ,,Mdoeder, ik ben het !"
,,D~at is Jean!" roepen beiden bij-
na to gelijk en schoven snel den
grendel van de deur.
Het was inderdaad Jea~n Mathias.
Sinds geruimen tiijd had hlij het ou-
derlijke huis verlaten oml togen den
viad opte trekken.
Ingedeeld bij het leger van g~ene-
raal d'Aurelles, leidde het toeval der
operatfies hem naar zijn geboorte-
dorp. Achter hem kw-amen twee an-
dere soldaten. .
D~e jonge matn vertelde zijn ouders,
dat zij vooruit gazonden wairen als
verkenners. Daarginds, achter Ber-
nikres, lag een groote troep solda-
ten, die, dank zij hun vermoeienis,
dien nacht gerust zouden kunnen
gaan slapen. Zij hadden den. heelen
omtrek afgeloopen, maar geen Pruis
was ergens gemlen. En Jean kende
goed de streek, waar hij vandaan
was! Als kind, had hij steeds door
de bosschen en w~eilanden gedwaatld ;
hij kende elkien weg, elk voetpatd.
,,We hebben geen enkelen D~uitslcher
ontdekt, en indien de vijand zich
ergens in den omtrek ophield, zou


E Courant akBi to sali toer dia Sabra.
Su prijs di abonnement ta fl. 2,- pa t~res
luna pagar patdilanti.
iiPa lugarnan foi Curagao, Bonaire i Aru-
bat fl. 10,-- pa anja~.
UiIn number sol fl. 0,20.


zyde Jaargang.


No. 881


SZaterdag 17 November 19oo.


I


10 0 [


CUR


CAO


BUREAU VANr DIT BLAD

PLEIN CONCORDIA lP~. 129, PIETERMSAAI.

gazine een uitgebreide beschlrijving
greeft, begaven Father BxosNaN en
nog een ander kaltholieke pr~iester
zich met e~ien levensgevaar naar de
plaats des onheils, toen het vuur het
hevigst woeddle, om daar geestelijkre
hulp te ,verleenen. Een isr~ai;ietische
dazme maatkte ter verheerlijking dier
twee priester-helden een gedic~ht, dat
z'3 mn het protestantsche krerkblad,
The Indllepeden~t, deed plaatsen.
Wij laten hier het gedicht onv-ertaald'
volgen :
TROUGH~- FIRE AND) FLOOD.
Thleflood of fir~elea~pnto the sky;
The flood of w-at~rsc swells onl high;
Hetw-een these oceanls temposH~t-tossed,
T fe of sp pis doonsle arr lost;Itm
And voices call on G-od's dear namle
Above, the sun sinks hot and red
As shamed to look on Night so dre~a~id;
A cas im lik aunnT-al pal
The fire-king held its steadfast waya?
And Hat in awful state, that day~;
Menb Ioseranddbbatt ed witnhtthls mi ghlt
Thlen just before the very end,
When helpless spirit seemed to fenld,
When demron fire and demon wave
Btu dn the ne ilon fre t lnd,n
There moved a small heroic band '
That dared the raging flame en Hlood
As maltrtyrR anld as pinests of G;od;
Ah fearless tety ha m hitbpe ide,
Brought sneraments of coming peace,
And gav-e the struggling souls release.


Ingezonden Mededeelingen.


wie den abbi4 deze woorden toevoegde,
terwijl hij'hem de hand drukte? Een
commissaris van politie to Parijs.
,,Deze uits lraakk is ons bijzonder
aa~ngenaam,' zegt de ~Figa'o, "'wij1
tal van franrsche publicisten diezih
vermoedelijk tot de echo meakten
van hun cli~nt~gle, teen dezen ongeluk-
krife een verbitterden strijd voerden,
minder w-egens de misdaden waaraan
men hem schluldig v-eronder~stelde, dan
wel w-ijl hij een priestergewarad dr~oef."
Vrijge~sprokenl! ziedaa~r de eemige
compensate voor eene marteling van
een half jaar.
WVij zouden onze lezers onderschat.
ten, zoo wfij ver~onder~stelden, dat zij
het groote ge~roep omn "grerechtigheid !
gerechtig~held !" vanl zekere lieden
voor 9oede munt aa~nnemen.
Wafgi~ingw~ekkenld, afschuwlijk is het
bedrijf vanl lieden, welke, verovrerd
door hun haat, tot zulke middelen
hun toed-ucht nemen. En w-at te zeg-
gen van pe~nvoerders;, wtier hoogate
zede-nwet de grofst~e zedeloosheid is,
wrelke met e~en farizeeschen grijuls op
het, gelaat, in heftig~e bew-oordingen
uitvaron t~emen ,,dle verdorvenheid ler
pr~iestetrs",] a vermtine, atllee~n als een
priester beschu~ldigd wordt van het.
g~een zij-zelven misschien maar al te wel
tij ochndervidin kenuen? Zulk geboef-
te, chade er ers, is, gelukkig,we-
aig talrijk, mlaar cok enk~ele exempla.
ren ziju r~eeds te veel. Kondlen sommige
lezers het r~iool kennen, door 'twelk
zeker soor~t nieuw-s hen bereikt. voor-
goed zouden hun de oogen opengazan,
en schamen zouten myl zich, datt zij
ooit de hand nitstrekrten naanr derg~e-
lijk vuilnis


lieuwsberichten.

CU RACAO.

Officieele berichten*

Bil gouvernements-beachikking, dd.
12 november 1900, No. 718, is aan
den Heer M. H. D~aaL, op zijn ver~zoek
eervol ontslagr verleend als le. Lui~te>
nanlt bij de d. d. Stedelijke Schutterij,
wonder dankbetuiging voor de als zoo-
danig door hem bewTezen dienaten.

Bij Gouvernemen~ts-bes;chikking, dd.
13 November 1900, No. '720, is de
Heer Mr. J. B3. Goas~nu, Lid van het
Hof van Justitle alhier, aanlgewezen
om den Procureur-Generaal byl dat
Hof zoo noodig te vervangen.
Posters).
iL~st vanu onafgehaulde en onbestel-
bearl beyonde~n brieven :
Mir. Beatujon, Marino Chinca, ~M. E.
Curiel. Ceferino iazz y Espinosa, Juan

Hij liep in een draf w~eg om zijn
twee ma~kkers, die reeds ver ,waren,
mn te halen.
II.

't W'as riddernacht. In de eenige
straat van Bernigres wter~d. een on-
gewoon gedruisch gehoord, een ge-
druisch van een g~root~e menigte.
Mathias ontwaa~kte plotseling,
strong op en enelde ntaar het ven-
s~ter. Hij deinsde verachrikt achter-
uit. ,,De Pruisen!"
De straat was vol soldaten. Ge-
heele regimnenten gi~nen oorbij met
een oorverdoovend g~edruisch. Daar BF
na kwfam een opeenhoo~ping; daar
kwam de artillerie san, paarden en
nog a~ndere regimenten. Er scheen
geen einde aan de vijandelijke troe-
pen to zullen omen.
Daar sag de oude Mathias eens-
klaps in den geest zijn zoon Jean
terug, zign kameraden en al de sol-
daten, die daar ginds rustic sliepen,
in den waan, datt de vijand ver van
hen verwijderd wass en zij niets te
vreezen hadlden. En zijn verbe~elding
toonde hem het outzet~tend outwat-
waken van al die mannen, vterr1a~st
in hun kalmen slap, gedood alvo-
rena sij den vijand onder de! ooge~n
hadden gehad, g~edood voor zij een
wapen hadden kunnen grij pen !
Hjkleedde zich bevend aan. Ma~-
deleine keek hem met treurige oogen


B. Freile, Fedor Hoevers, Manuel
Hernaiz, Charles Hueck, Adriano ,Mo-
desto, Inocentede T. Pernia C., Isabel
Resto .
Aangeteekende stukken: Aingel J.
C. Henriquez, Jose Maria, Morkn en
een anng. rebut geatdresseerd a~an:
Louis Pavillet, Paris.
Leger on Ivarine.
WVoensdag 31 O)ctober heeft op het
F'ort Ze~elandiaz te P'aramatribo de
plechtigheid plaats gehad van de over-
gave van het commando der troepen
In Surmname door major W7ES'ER-
OUEN VANi 1EETEREN atan kapitein
LODEWVIJKS.
D~e matjoor i~s 3 NLovember vertrok-
ken met de PrIins F'redrlEik .Hen~rik
van den K. TV. I. M.; en een oprolg~er
hleeft zichl tot dusverre in N\ederland
miet bereid vrerklalard om naar Sur'ina-
me te yvorden gedetacheerd, .
Kapitemn LODEWIJKS 18 de oudste in
rang9 en is dus aangew-ezen voorloopig
het commando waar te neme~n-
HIet commando over de compatgnie
van kapt. LODEWVIJKS is OYer~genOmen
door luit. KiE1C'KHOFE.

Volgens Het Va~derlanud is de proef-
tocht van Hr. Ms. ZeelandJ ter reede
Tessel niet eeslaagd en heeft daarbij
de 2e machmnist IT. R. BERHZA ernstige
brandwonden bekomen door Bet
sprmngen vau een der stoomkleppen,
zoodatt zlin opneming noodig was n
het Mlarine--Hospitualn te Nieuwrediep,
wanar hij aan de bekomen br~andwon-
d~en is o-verleden-
Aardbeving.
Gisteren in den voormiddlag ,om.
streeks half t~ion werden hier twee vrl
hedgie aardschokken, die snel elkan-
dler opvolgfden, waargenomen. Zil
veroorzartkten echter green sjchade.
Een ultnoodiging;
Wij vestigen de atandacht onzer le-
zersfik op de! beleefde uitnoodigi
wekedeHeeren )E IlANNOY' &C
op het laatste blad van dit num-
mer tot hen allen richt
\ij g~elooven nliet, dlat het~ nog
uoodig is onze lezer~s saa te sporen
om gevolg te geven aan die drin-
pende invitatie; reeds lang is het
van a~lmemeene bekentlheid, .da.. ;te
Hieeren1 D)E LANNO)Y c CO den pheht
van gastheer op innemende wi3ze
vervullen en mocht het~ zijn, dart men
al eens verzuimd heeft de Botica
Central to bezoeken, ter wTille van
den person, t~ot wiens eer receptie
wordt pegeven, sal men zeker deze
geleg~en reid met beide handen aan-
rs~ipen om dat; verzuiml te herstel-
len.
Surname.
Uilt NwI. Nickerie wordt uan de Su-
rinnamer van 28 October geuschr~even:

a&an, het hart door droefheid r-
brijzeld over het~geen zij voorzag.
Eintdelijk zei zij tot hatr manu : ..G~aat
gij luiden?"
,,Ja," zei Miathias.
Zij antwfoordde slechts Ben w-oor~d:
Deze twee eenv-oudioe harten hadden
elkaar~ begr~epen. Zij ontveinlsden zich
niet, wat er kon volgen: bij hlet eerste
klokgrelui zou mlen Mathias rijpen aa
misehin zlf-en ogel geFven Mar
wat was dat in ver~gelijkino- met de
talrijke menschenleven~s, die hij daar-
door kon redden!
Toen de wever opii zc tgnhet kerkplein
aankwam, beyondhi chitge-
woordigheid van een groep duitsche
officieren, bij wie zich ooki de burge-
mneester had govoegd, die hun aan-
wijzingen scheen te even. Bij hen
was ook de pasLtoo.
Toen de priester Ma~thiats sag. gilg
hij haastig op hem toe.
,,Ongelukkige, waair ga~t. gij heen r"
vroeg hij hem op gSedempton toon,
,,De klok luiden! ?
,,Ik verbied je dut, Matthias! D~oe
het niet, zij zouden je dooden, die .
onmensJchen! i'
,,D~at is mij om het even!"
,,Doe heti niet!" herhatalde de pas-
toor.
,,Ikga mja licht doen, mijnheer
pastor.Gi) ebtmij altijd geleerd,
dat een Christen nooit moet aarze-


,,Den 17den deer is de Comnmissaris
van Dritnmelen alhier teruggekeerd,
vergezeld van 3 leden der expeditie.
Dr. v. Capelle en do heer: Hatenen
bevinden zlch nog op het trac4 tus-
schen Fallawatra on de Coppename.
De expeditie was van hier vertrokken
den 3den en krwam' 8 dag~en later aan
de mending van Fallawfatra, van-
waar myj m 6 dagen dien voet van den
Blanche Marie-val bereikte. D~ank
aan een verleden jaar g~ekap~t pad ge-
lukte bet, in 3 dagen 3 booten over
den val te breufgen. wrelke eene hoogte
}leeft VRH 29% W.
Boven den val vond mlen at mann-
stonds wegens droogrte sleeht b3evaar.
baar water, zoodat men op een af-
stand van 1000 M. niets merkte dan
steenen en rotrsen en hier en daatr een
kleine geul.
Niet ver van daar had men een cor-
jaal gevonden verleden jaar achterge-
laten, deze stelde na een wemnig repa-
ratie, dr. v. Capelle in staatt zlch
tusschen de steenen en rotsen been te
wringen en dien afstand af te leggen
tot nader onderzoek, waardoor de
reis een dag w~erd verlengd.
Tot nu toe wferd green goud gevon-
den, wel chiffre en diabarse (leige"
steente) met veel kwarts, dus de for-
matie wcaarin bij andere rivieren dit
alles beheerschend metaal geronden
wrordt. Gok katn door Dr. v. Capel-
le op verschillende plaa~tsen in rol-
steenen de atanwezigheid van koper-
kiies worden g~econstateerd.
D~e kaasrt der N~ickerie-rivier is zoo-
veel moo-elijk ver~beterd en uitgebr~eid
terwTijl door den heer Haenen lengte
en breedte van mondmn~r der~ Falla-
watra en van den Blanchte ~a~rie-val

D~r pTaull en heeft sich gedurende de
reis v-ooral bezig gehouden met het
verzamelen van in bloei staatnde plan-
ten. Het is ZEd gelukrt er pl. m.
500 te verzxamelen, wvelke nat gedeter-
mineerd to ziju, den grounds aLg kun-
non vor~men voor eene botamische
rerhandelmng der Flora van Surmna-
nie. Het door Kappler elders geob-
serveerde wTerd ook hier a~angetroffen:
Iroe verder men naar het Ziuiden tr~ekt.
hoe meer verandering in de Fora.
Gok ziju zeer vele photographiei~n
genomen, welker reproductive zeyer
muet. verlan fen word tegemioet ~emiei.
`Door denagen waterstand gedron-
gen, wferd de terugrpeis aa~nvaard. Bij
Fallaw~atra most de expeditie mtet
11et oogf op onkosten en transport-
moeilijkhe en zich split~sen. De twee
bovengenoemnde heer~en w-orden teen
den 4Iden N'ovember alhier terug; ver-
wacht. Allen genieten eene goede g~e-
zon hel .
PI~chtsbetrachting.
Bij den grooten brand in de dokkren
v-an Hoboken, waarvatala~3nse3y's a-

len zijn plicht te doen."
D~it zeggende verdween vatder Ma-
thia~s. De Pruisen rukten steeds aan.
Ploteelingr weerklonk een gelui door
de lucht, een forache slag, een twee-
de......een derde en nog cen t..-
,,Tien man naar den toren!" be-
val een officer, en schiet den klok-
~kenluider neer!"
Een troepje soldaten snelden heen.
Eenige oogenlblikken later kwfamen
zij terugr met Miathias in hun mid-
den. De officer ondervroeg hem:
,,Watarom hebt gij geluid ?"
,,Om hen te waarachuwen, die datar
gin~ds rustig slapen!i" antwoordde de
oude wever wonder omwegfen en zon-
der schroom.
,lct"ai,Dat is goedt! Vooruit, doet je
daten, dat hem had gehaald.
Een sergeant en eenige soldaten
namen vader Mathias weer in hun
midden en o-n-nnaar den munr
vatn het kerklo, artegene de oude
wever geplaatrst werd. De pastoor
ornlhelsde~ hem wteenend.
,,Mathias, mijn armen Mathia~s!.....:
Gij ziet bet, het heeft toch niets ge-
bsaat! Uw dood is nutteloos, onze
yrienden daarginds' sullen de klok
niet hebben kunnen hoorenl"
Bij dese gedulchte, dat zijn opoffering
tot niets gediend had, dat Jean en
al 'de tr'me jongens van Coulmiers
weldrta in hun slaap zouden verrast


Srs. Scott y Bowne, Nueva York.
Deade el afo 1883 he aconsejado A
mis clients la Emulsi6n de higado de!
bacalao con hipof6sfitos, que ustedesi
preparan obteniendo siempre. muy
buenos resultados en las variats enfer-
medades del aparato respiratorio:
pero sobre todo en las bronquitis cr6-
nicas, Alsi lo debo certificar haciendo
honor A la verda~d y la justicia.
Con toda, consideracidn, soy de Uds
S. S. Q. B. 8, M.Recomendamos A nuestros lectores
esta importante yr hermlosa publica-
ci6n que contienle en cada nfxmero
lals vi as de los santos de la sematna
ilustradas con magnificos grabatdos.
E~n cada hogar cr~stiano d be leerse!
esta revista.
Precio de suscripei6n por un alio
Sfr. 50 (6 10 pesetas). Durigirse & os
seiiores Popelin Huos., 3 rue Sdguier,
Paris.
El pago de la suscripei6n puede ve-

worden door die tallooze regimenten,
voeldie vader iMathiats tranen in sijn
oogen komen en liet hij het hoofd
op de borst sinken.:
-Maa~r plotseling hief hij het hoofd
weerop, ijn treurig gelaat schitter-
dee od enskl~aps van vreugde :een kratch-
tig klokgelui galmde door delu'cht;......
De stem der klokken Mlonk over heel
het dorp in nachtelijke stilte en ging,
aanhetlegrdat in het gindee~hei
aa'ebosch rustig E~sliep, verkondigen:
,,Opl De vijand rukt sann!
Die goede klokken! Hoetreel `men-
schenlevens zouden die niet hebben
gered?
De Pruisen stormden opmieuw naatr
den klokkentoren......De klokrken ble-
ven st~eeds door luiden, haar wear-
schiuwende stem klonk nog arltijd~
voort...~...Weldra werden? geweerscho-
ten gehoord, die zich vereenigden
met grelui......D~aana zwegen do klok-
ken langzamerhah~d still, en toen de
laa~tste galmn was weg8Kesto rven,
bratcht men teen denselfden muur
bij iMathias......sijn vrouw.
,,Vuur!"` commnandeerde de onder-
offieier.
En de twee dapperen, de oulde
Mathias en de~'oude M~adele~ine, vie-
len zielloos rtann den voet van den'
muixt- nees, waar sinidedien het dorp
op Allersielen gewoon i's bloemen en
krahisen neer te le~ggn.


EMULSION DE SCOTT.

e, d~3 Prsd l~i e;ecto adolece su alimento.
Los nihos sanos estdn toli= I
~?zos; s61o los enfermos estdn
'? delgados. 4 Estb Ud. seguro
~de que se le da buen ali.
0 Imenio ? Los nihos tienen
< onme career; cre~crdn inevi=
tabler.1r- se li\ a:imen- e
Qfi d3 to manera debida.
E*, Qum ,; se ta cometido al-
ci g Ln error, y, como restita-
Sdo, la digestidn e; d'Cjil. En a

a 2 medidnecs; obedeced los
9 ::tadeli~s del sentidfo ~cmda,
it y slyndadu on poco it 1la n-
g~ tcraleza. La manera de ha*
EP cer esto es agregar mnedia e
cucharadita de la


'fo t
at alimnento del niiio tres 6
cuatro veces al dia. Desde
~el primner dia se notardi el
adelarnto. Parece noxrmaliar
la digestion yr paner rl niho
otra ver en condicionies sa,
nas para crecer. Si el rnio P
est8 lactarndo y no mejorra, $
la madre deberd tomar 13 5
Emulsidn. Sulrtird on bumen
electo tanto en la madre
comno en el niflo. Veinticinco g
alios de experiencia lo !com= e
prueban. c
scoTT & BOWNE, Qulmicos New York, f
Des vcnta en Ius nlolica .
so $
****************** 84
hlfrese con sospecha. todo fras~co que
carezca del envoltorio sore el coal va
pegada la etiqueta del pescador llevando
sobre los hombros un gran ba~calso.

lielft va;n Novem~ber zo1 na~nkomlen.
TIegelijker~tijd dtt Kr~uger uit L~o-
ren~zo Martlquez rertrok. heeft general
BullerderIeis naar ~ngelald aan-aa;r~d
aanl boor~d der I wol,ltcrdo (f stcl
W7ie vain beiden~I verlaa~t Zuid-Afr~ike
op de meest eerv\olle~ wijae
Naar De fijzn~oIdignl nitr de hier
aang'!ekom~en~ teleg~rranune n be~richlt, is

Suez: ;;nangekome n.
Te 1\alasteille wor~den gro~ote v-oorb-
reidlselen gema~nakt v-oor de oultrafngst
v rsdn r~uger, die, v-olgiens
ins.ctrulctie s uitde~tn H ano-o-ezon d en aan
deni komnmanldant van717t GoIJldelald.
17 dlezer alC~aar zoul ;-llinunoen. Vier-
dageln geleden is dr. TLcyds gearr1i-
veerd en hetlft hij zijn intrek~l in het
"Hote~l de Noazilles'' o-eniomen.i Goli
Inevl\rouw Eloff. k;leindolebtrl vanl pre-
Hident K~ruger, is in gezelsehap vHn
hiare duchter~s a~ngrekomen. 1)e mninis-
terraad beeft besloten, dat- president
Kirugerr sal worden ontr-angen in hoe-
danigfheid van incognito> reizen d
staatshoofd, dat is te zpo'gren: hlij zal
rechlt hlebben op den eer~l ied. v-erschul-
digd aan personen va.n zijn r~ang~, doch


gerinlge offervaa~rdigheid voo~r bet bson-
wen van ker~kei.
Hot b~esluit om- dit jaar geen padres
te ztenden is met een namuiienlijke
mreer~derh~eid prnomen,
Engeland ----De MorIning Lead~cr last
die famille! Chamberlain met los. 1101
blad komit nu v-oor den dag llnet e~er'
vierde maat~~tschoppyi! waarbin de Chaml-
berlains betrokken zijni: sij he~et de
,, r'ubes ILti." en is lov-erancier~ter
geweest zoowTel v-an hclt deprltetment
v-an G)orlog: als v-an MarIinle. Under
de aandeellhouders kwamein y-our A r-
thur C~hamberlamai 74k,8000) aande~-
Jen, A. Chambuerlain Jr. 10)0 nandlee-
len, Chamblerlain en StewaHrt loo,) Jets-
zi Collins~i, de zaakwas~-n,r~ne mer der f~-
rnilie Clhamrber~lain, ook zelf par~le-
meintslid, l1300., Huber~t Clhamnberlan
3000)c) Watlter C~hamberlain 1000.
Eiigenaatrdlia, datt wre in 't gfee ~le
mlet lezen vaLn teen Clhamlberlaw,, die
in Zuil-Afr~ika meestreed de famii-
lie is toch o'root genoeo-
--Sir Gorion1 Spri 0- Burft, zooals
men weet, president Kiruger mitschel-
den oor ,die e delondenlsche
\ll>~1ade ver~tellenl nan al1 wie hlet ge.
looven w~il dat de reg-leer~ing ven
'IrIanvaa71 l met de kas op, dlen loop
is; ~gegaan, zonder haarI ambtena-
r~en to betalen in andeiren varnti dan
inet waaurdecloos zoogenaamrld krugner-
papier. Het is da~nrom juist vaHn pas,
dat nu1 ecns puibliek w\or'it hioe~ Iu-
die op dle mleest onwaa-~rtdige \\ijze
yr1ijhrc~ ilt! levend vc 1kenl mrootenl onder-
w-erpen Haan hlet juk vanl John B~ull.
DaarElomtrePnt; schrijft C;harles Wi
lain~ls inl de MIornlingL( L~ent or :
,,Wij hle~bben cenigenl tijal ga-leden uit
par'ticulileve br~ieven gehoord~c dat vehis r
vai;n onze soldaten groot ~trebrek ha~d-
den aan gld,~!, am11 hoCt voed`(Se~l asll to
vulllenl, dat z13 ze~er ourregehlnatig onrt.-
vingen~l en dlik wed~ in het wLeheel met, ,
zoodat de! mnnolln w\erdenl za~~akt to p~lundteren, om ini het lev'en
te blijven. Alaur nu verte t een offi-
cier, die just~ van het g:eveehltsterrin il
is teruggpkekeerd oie, dat die mnannen
Inaanlt len anrg gee~n so dij Itle > en oit-
;11anen, daIt Sommlnigen) van ken zelfs i'
v-ier of v-ijf maa~ndlen troaktlement to
v-orderen helbben, die zij nirt kunnon
krijgen. D~it feit~ verllnemen wij uit e-

v-oegd e r 13j alt lter lt~ d~ina dr offi-
cieren ge~~ldenl mlorrst en hijeen~br~engen
om meodse~l voor hiun soldultrn to~ koo.
pen. I'n toch heatt hoct, da~t w~ij niog
twee milhioenl p~er week ho(stedenl ann
deni oorlog in Zuild-Afrik;.
.,,Er1 is geen ge-bre~k ,-ran vooruraden
in hrt: 1land. welks scpoorwegsta~~t~tio~s

Lonldon, Por~t-Ehlsazbeth cln Kpa~pst ad

delen, uit Enigelandc gezonldoni. 'u
toch hoor~den wi3. dat det gard~ce-briaa-
de te K~omatip~oort he~eft; mlottenl teven
op voedsel, v-er~strckt door de por~tu-
geteschle auton~itaiten op, verzoto van l
onzent consul te I)elagon-a-baRni.
TIenl slot~te r'icht~ do~ SChrlijver! tOt
liet mnsoi de ragof dit
alles soluis olnwaari is, f dr solda~t~en
niet Inau nd eulan Ig hlebbenl mooten
-a~chten up' nittstaling v-an do~ sol-
dii, eni waauiorom'
Amerika.- I)e voormali re amneri-
kaauslchet staatttssecretaris J hoin tSher-
manl is New~-Yor~k over~leden
(;eboren inl 1H83 to ILanceste~r in )-
hlio werdl hij in 1855 lidl van hlet Con.
o-rles onl zes jaren!~ latter lid van don~r S-
I1aat. Tijde-ns denI oorlog met het
zuiden richltte hlij op eigen kosten een .
brigadec van 2300)( mant op ijwed
in 1H77'i staatssiecr~etaris voor finan-
ciin, trad cinl 1880c als president -an
den Sena~at op, enl wa-s van '7 December ~l
1885, tot 4 .11aart 1889! vice-president r
der V'. S. Als 8cenator gaf hij zijn naarn
aanl dr wet op> hetf atanmnunltenl v,n zil-
verI, d~ie als ShaIr,: n arn at be~kendt is
TPransvaal.- Zatterd(~ ag 20 October is
de Gol~lrlderland van~ L~orenzo Marluez
v-ertrokken. K~ruge~r w\as, zootls rn~n
weet, Yr~ijdagi aa~n boord gogaatn ;
dlenzelfdenl dag te~n 3 urle wecrd rtce tie
gehouden, nwnr~bij geten enkel enge sch
officer of amlbtena~ar raanwezig -as.
De reis ging ~.nn;ar Ma~rseille~. waar
het schip warlnlscl lhnijnlj in de eerst~e


i hor'"n Zllen Feene militai~r' eerbewijzen
be~toond. noch zatl er se~nig fteest te zll-
norl rtre~ wor~den~ gegeven. W-at betreft~
den prerfrct1 van Ma~l~rsille, hij heeft in-
str~uities olltRanoen, om~ de volksma-
nlifrstaties~ niet tega~n ter oaan, doch
d;oarunllregan; is hemll ge~lnst! ogeene han-
c10ling~L trP'cO godooge, dlie Engt~elandr'be-
Irliedigankunl De gemeeanteraa d vanl
Parij~is pn det heerenl W~aldec~k Rousseau
en Detleass4 zou1nctl, alH vetl~rtgenwroor-
digers van presidetil Louhert, president
Kir~uger bij dienls aanlkorns aan het
station gaanr ontrangen eltn hem naar
het gemecentehuis begarleidti n.
China,-- Eenl nieuwe\- o\er~eenkomst
konilt p'lotseling bert chintesche vraag-
stuk no~g ong:ew-ikke~lldr1 maken, dan
liet. danlk ook delrnmogendhedden -ran
het W-esten,. is gew-or~dn. Enl rnen w-as
juist z(oo goed op' weot omn tot een o -
lossinirg er moetijkr r~aadselen te ko-
men. DeP ov~~lereenk~onist, die wrij be-
doelen. is er1 eene tu~sshen D~uitschland
en E:ngclantd.
IEit. Berlin is dienaan aande bet-
richlt
'I'ussehen den1 duitschlen gezanrt te
L~ondel n pr1ins Hatzfeld en lord Salis-
bury is den 16n. O)ctober de v-olgernder
ovef~.rr 'unkorust retsloten::
,,Do enge~lschl~el en ditsch~e Irjagermn-
g en zlyn ter beha~rtigiing huinner rec~h-
tP1n enI belangen in Crhina.. zonatls die
ulit de reeds bestaani~de tracta-~ten blij.
kenl, over~eengekomellc~n, in, hulnne chi-
n eIerCheI politieki de v-olgenldr o-edragF-
lijui te kiezen :
Tenl eerste: w~illen ziij, m n ge~lFtmeIn1-
sc~ha7ppelijk, dIuuI'rzam. a!Ltllgenwe bte-
laug~. dat der hafndels- rn w\elke auideire
Ilavens-1 ook annll do kus~ten~ of' r~ivier~en
van1 ChjinaR openl en vrIii ziinl voor sclhr-
ifn vanT anle natii~u. (Du~itschlandl on
Englelandl willen dit princiolp doen oe~l-
drin op al~le punten v-an hct chusieescht
geb edc, wa-;ar zii hl~rnune iniioed kun-
nrln doen ger-oelen.
Tenl t~eedle: de dulitsche~ en eno'el-
schl-e r~egeeingenl zijn besloten geen ge-
bi-uik te makenrr va1n de, bestaande -er-
wikk~telinen om:PO~ voor~1~ z~iichk eerug
vooree~n ochine~schlen bodnt~l te

sctr~ekkon1 tot b~ehoudl r;n dop ;Ileenwe~-

Ten derde: in~er-al etnige and~r~e
muogendheld r-an de~ ve~Irw\ikke~lingen~I inl
onder den Peen of anlderzw vorml voor-
deelenl to b.ehailen. zullenl de e~ngelscher
enl tuitsche r~egeeringen xilch o~ndel~ingK
!erlS'ti2nn7 oIn IanneR eign'l ]elangen~ inl
Ten v-ierde : De! becidet regeeringen
zulle~n dexr ov-erecenko mlst ;-aan de an-rl
der-re mage!~cndlhe~de1n mdedeelen nl. aanl
I rankr~iik. Ita~liiP, Japlan. Oaspteurijk--
Honyrarij1e on de \t1 e~creigde Staitcrn, en
dezeni verzoeken zidh aanr to slulitfln bii
dr 0 grondbeginsElen., in deze ov~ereen-
komst, ve~vat-.
L~i-Hung-Channg hwict vanr den
keizer, Kiunug~-Sou r'enel nota;- ont-
Y--rlnpe5, WRinn tor tOON Dnrln
gewiged orlt-. oinl Tung-F'u-
Silang t stra~ftell. IHe keizer verbindt
Zlell sleehts, orn hem itr verhal7nnon.
D~ie nota is alsnog nist, officieelc~
unn de gSeza-nte~I n moteg~e~deed

terwhI~ tSte~lling~ van C:ha, een~ der roorl-
nail~a rt~erulStr~er.CtoordCers, enI d' ar'-
Drs et vra n elen t I erlli)tCo~~'~ wrvormes.

teoiedis, olkklieromigbeegn
L> en evolt ge\l van vetoogenl van de~
(1 titifblle avr myK~clil~ ,In3 lTud mld, heedi~t'
cirtstel anmalnu sc~hallk on W\al le sei-t
v~erge e~ven. Ie spocorweg- zal Haun
,,e eng~e ~~le eigenarent~ l wordeln te~rug-

duitsetc reeptentir let;I uit iin~ it cw t71
denl Feder;Ilen Ran ov-elrcl Zij
b~edlrnagt 252 millioeiin ark el het1
to~tlal cer troepen~I i?; 868i officie~ron
en 18S.830~! manschapppen.


Advertentien.

HOLLANDSCHE HAMIETJES
rt-an p. m.? 6 pocndl bij
A. L. S TUM-,~P F.


rificar~se tamnbiin con 180 estampillas
usadas de Curagao por el tbrmiino de
un afio.BUITEN LAND.

Rome Z. H. dec Panus heeft tot hiet
houde~n van leni C~onsisto~rie in de
twreede helft dier m&aand Nov~llembe
besfloten.
Bij deze gotletgenheid~ sullen ~r elf
hardinalen benioemdc w~ordenl, waronl-
der verschillend~e Italiann.
Be and~ szin reeds de namencn: mg~r.
Taliani, thanslvertege~nw~oor~digel van
deni H. Stool to 1eenen; mgr. G (en-
nari, aar.ltshisscho8~-titulairl va1 Lie-
parnto; mgfr. dell' Tio, ilurltSh~iSsehop
v-an ~Benevento; mgr. Tri1pep~i, onerll-
se~cretaris vaCn h~tl pauseijk~e stan~ts-
siecre~tariaat; rugr. detlla 1 olpe, nla~ior~-
domus vani 1Il
Als een gier-olgvann deze benlorrmin-
gen w~or en na~tuurlijk in dec prae a-
tuur eenige natnvulhugenr l noodizake-
hjkB. Zoo o-alt' 0. ac. irlg. Tarnaissi
ingrI. Tripepi ann hlet staatssecreta-
ri ) 12r gelnl ousistorie v-olgt on-
dmiddellijk eeri@ o eniI~.r -tale i l R1uan
onderscheidingsteekenen sullen wor-
de uit~ereiks analFrat a,
naarL~ men1 a't, tot larefect; vanl ( onlgregatec der Jlitenl benoremdl wor-


Frankrijk.-DIe fran~lsech blaiden vra-
gien zich alf, of E~ngelandl raissehien
miet re~eds nietnwe concessions vanl I.or-
tun erokrege al oeeft Inetl1 terven~rtle der mogcltlendheden die hlet
hlaaosch~e protocol tclekend~eul, mnoeten
\olken. De Mu~Ztinl gaa-t verder~l enl zegt,
dlat de mogenldheden de br1itschle~re-
oeer'ing mlet zullen toestann Kru-
gYer of de neder~landsche reg~eer~ing las-
t-i te va~illn. !,,Wat men in Hoil-land
doet en za~l doeni tenl opzieirtte, vn
deni PrelSidetrl de~r xuld-afrik~laanSChe !
Ite >ublie~k, oeschieidt in overteenstemr-
mling met de conltinentatle usagent tP-
den. Men wveet dat te ILonden even
gootd als hIier~." ~
In clPn parIijsChPIn 31stinl SChlrijft
Clharl~es 1,Lauren~t een arlltiketl van eerl-
biedige hulde ;nan d~e K~oninginl vtn
N 'derllad d.e ..rl3 al eloe
sch en atn itely will Inte g1~5tlo ed
ziju sch~andelijk en sichatamteloos be-
drijf volvaecrdle, oat~vrijheid atnbood
naan president Krugerl. ~e jonlge Wlil-
helminia he~eft eeni utioedligt dan~d aanr-
g~edulrfdl door deni presidentt rrn hol-
litudsch oor~logssch p aan to! biedIen
om hemn naar Europn to geleiden.
Is d~it niet~ bed~roevenld el b~encha-
mend \-oor det geheele wera'cld, die uit
vrees ~ ~ .-o I~jeac zc ~s Ied
ve nens 1tooer~ dng- leu 11In i j u de ~l
wat get~n andler doenl dorst,
Ik bedoPl areen vleieriJ, zegft TLau-
renlt ik wil l~ulde br~engen aan1 een
Souvereine, die zic~h bezield v-oelde
door de meestt roemrijke over~lev~erin-
gen van hlare \oorg~anger~s up den
tr~oon va~n de~ Nedewrlanden.

Dalitschland.-\ Yo:~lgen DUcrtse~lwc Tr-
gepS-Zeitung,' het orgfiaan van det a-
grartersI', is de numllster vant finanl-
clenl meit merl!c vanl zinH, ondler een
zooveetl jongerent' rninister--pretsiden~t
als Von Itillow- is, aan to b~lij ven-
DeF pa~Frticuliclre cor'resplondenlt der K. -
R1. Ot. to? Berlijn daiaretntegen hericht,
dat minister Aliquel v-olstrekt ni~t af-
gfuns ig is, dat nliet hlij. mrnar we.l de
reeljong~ere V'on Biilow met het ka7nse-
lier~schasp is belast. 11ant dorln ukke-
lendren toostand vaRn 31ulue~lin anr-
uer~kmg~ genomon, zou1 dir p)OSt veel to
zwaar 7,.1 plVOor mijne schoudlers.
D~e errd.1n Irege m entersad~c b eeft
mgl eheimet gitil >,es otten, terge!legenI-
heid vatn don verja~rdag der~l keiz-
rin (22 )c~tober'l) met, grelijk gebrui-
kelijk wasi fl. 31. een adres van g~e-
Ilukwensch to zenden. Aanleiding t~ot
dot besluit is watt verleden Jaar ge-
Muprd is, toen die keizer~in het padres
lie~t beaultwoorden door haartl opper-
hofmneester, baron Mlirbach, die ult
naam~rr van H. M. de berlijnsche g~e-
meenteran7dsledetn berispte wregensr hlun

PARFUMERIEN
Parfumerien--Parfumerien
-- srJ --
A. J. L. 8r TUMIP F.


..VERKCRIJGtBAAR BIJ

+. +, + H'UMPy
-- REUKENSTRAAT -
truffelworst-- galantineworst -
boterhammenw~orst1- tafelworst
-- tongenworst metworst -
rolham Halagsche hopes, etc.

FOTOGRAFIA SOUBLETTE *
Este muy conocido Taller o
frece de nuevo sus trabajos A
sus numeros~os clients, acaba t
de recibir m~iquinats de las lillti-
mas *invenciones y tiene cons-
tantemente de venta aparatos 6
inlgredientes frescos para el arte
fotog~rifico.
HORAS DE TRABAJO :
De 8 A. M. 4 P. M.

.Z. I. KABZEN & EDHPIER KBS
EN -
H~ollandsche B~oter
in 7 Ib, S'l~b &t I t bliken,
-- mIJ -
A. J. L. 8 TUMP F. .


Luisterrijke receptie
VAN -De Botica Gentra~l van de
Lannoy & Co. heeft per' Prins
WilTlem II een ruim assortment
derunit demeestgCerenzommeerde
fabrieken in Nederland fijn
getilaboreerde, geurige sigaren
ontvangen, waarop de gasten
op de receptie van Oom Paul
zullen worden onthaald en
welke zij haren begunlstigers
te koop aanbiedt.
Boer en Brit de Botica Cen-
tral binnengetreden en eene fin
kegreep gedaan in uw geld-
beurs!

SIG32ARENde roIn te@ eiomen de g rinom
meerde sigaren van bovenstaand
merk A fl. 1,'75 per kistje van 50 i
stuk. -
CuragaLo, 3 November 1900.
I. S. '80HEID)ELAAR.
`Breedestraate-Overzijde.


OBiVEngeR eR Ontpaki
-- m.T -
A. J. L. STUMP F.
SKEUKENSTRAA~T ---

Een groote verscheidenheid
SUIK(ERWERK~EN .
OHOOOLADE EN
HIOLL~. PEPERMUTTNT

in stopflesschen, doosjes en per
pond.
De Bolica 'Cedral vall DE
LaNJNoy & Co biedt te koop aan
uitatekende qualiteit Spaansche
wijnen," van de beate merken
tegen schappehijke prijzen.

Poederchocoilade

van Bensdorp
gerkirijgbaar b Iij
A. J. L. ST IT tP F.

Bekendmaking.

De publieke verkoop van ZILVE-
REN GOUDEN en JUW7CEEL;EN
VOO WERPEN, beleend ter Spas"


mpDonde 6 I des 22pi temhe ben
volgza ndaedbn
den v ed~en worden verzocht
den-~ooi te voorkomen, door de
aastermng der verechuldigd(? mte-
Cox *~ao, denl15den Ndvember 1900.
D oorzitter' ?
M. P. CURIEL.
De ELCHTE

Singer--llaalrmahile
.verkzrij gbaar op afbetaling
-- as~ -
.A. J. L(. IT`UMElPF,
HeereaEstraa~t.- Ourrago.


'E IJDL TAFEL
v~an de stoomachepen der "Red D Line" tusschen

P U E RT ORI C O, .VE NE~Z U E LA~ en C U RAZ A O.


- ----- -- --- --- --- ..--""Y'. I. ~-~j~-~3Y3~ ~Lk


_____ I_

I


L


L 1__=I_ _I I__il___~ ___ __


Vertegenwoordigd door de heeren
BUCK &Z Co., Suriname,
-- EN -

*. *. $10 7P CHErORO.

MI
Beleefd verzoek ik U nwe sandacht
te velstigeh opf de
VAN GO RKUMN' S

Echte Friesche Boerenjongens
(ROZIJNEN OP BRANDEWIJN.)
vanL 0 C. VAN 0 0RKU Z,


DTggyLLATEUR.


SNEEK.


Dit mark bentmet de HOOG8TE pr'ij-


BAlTAVIA in 1893, beknond.

I)e prije der


lan Goier id hes Fnasche Bor qongen
schrefemes3eche fl4,gover kingit rieanc
aan b nod sfe Am ram he notr
pakking.
( Mlfnimum quantum 5 kisten.)
Bij orders van 25 kisten is de prija
25 en bij 50 kisten en meer 50 cent
per kist la~ger.
be 1rj idi, c~Noan tnder korting
~e't is verkieselijk, bij orders direct
aan mij, due wonder benid delig in
Nederland, die vergezeld g~aan van
remise, waarbij men gehieve te reke-
nen op de vrac t en aLssurantie kos-
ten, of wel mededeeling te doen bij
orndmn edelad tn aba pqbt de
factuur kan ontvangen worden.
Ofachoon er nog vele andere mer-
Im~ ~L~~~.~a d~i~-cU, LI-~.1.1aMl


LUZ I)IAMALNTE,
...LONG~fe48\(' &a IlARtTINEZ.
NEWY-YORK,
Libre de Explosi6n, Humo y Mal Olor

Las Ferreterts y cAlmacenes de CDWeres.


I


Philad.
Oct~. 20


NOV. 1


6
7
12


Caracas
Nov. 3
8
1
14
15

iso
21
26


H~ildur.
Nov. 10-19
26


Vertrekit vatn NEW-TORK...............
Does sao Jnaa aan....................
K mt ato t La d OnrK..1...........
Vertrekt van ,, ........
Komt aan to Plro. CABELLO..........
v'ertrktvan zza La.
,,m Poncte ,, zao....................
Do, 8ax JunaR ,, .............~....~....
K~omt ann te Nsw-Yons.............


Caratcan
Oct. 6


Hildur
lOct. 1322
29

N'ov. 6


cT VA NG ROKUM' BOErgEebk ~Eme d
De steeds toenemnende vraag naar de
VAN GORKUM'S ECliTE FRIES~lE 80EIENJON.
GENS is naar mija beacheiden meenin'g
het beate bewija de kwaliteitheter dan
atndere merken is.
I'ren bewijze, dat dit merk seer in den
smaak valt, diene, dat ik voor eenigen
tidmet mmnder dan 475 kisten sann
Anafnemer in Indlie verrschee te.
Wanneer U nog geen BOERENJON-
GENS geimportee~rd beeft, zou het rmi
aa~ngenaam ijn, U met maJh fabrikaa~t
de pre ou att o~le nmenb en be!

ledBezeefd aanbevelend verblijf ik

U. c.UE Dw. Dniea

Reclamekaard~en worden grails bt] de
Alsste Ingepaki.
sliP^ Verder lever ik eveneons h~ikis
veel success


(GETROKKEN CITI(ENBIRANDEWIJN)
(LI KEUR .)
De verpalsking hiervan is in kisteb
van 24 of 48 flessehen (Fleesshen-
meat pl. m. 73% 8 7%P d. L.)
(Mahtmarm heberthllcdl44 fle~ssec~;'
De prija hiervan is f 10.50 ) b'kist
van 24 flesch, en f21.-- panjs van
48 onsc mt inbegi apTmalg

eoo ans errmtel e~~teerde ik ook
RctahmeairtsiiSaid IA gails in de kisten.
Aasa MiSi~
UEd. Dienaar~
useui"'" G. C. VAN G~ORKUM.


Hilder MeridW Mareb Merida Hildur


Vertaekt van La GUAlIRA................
Kocmt san to Cuncazo .....
~Vertrekt van .........
Venlt taan to Manacaxso... ill .
Komt san t CIzo GURAEAO-...........


j


r
o
n.

s
o
a
~CD

9 g,


F3 CFD
i~C
m

8,
ob

O
oD
o


aa Q


o

MO


L

c~

"c~
~ I .. 1


tl

;4


O


Ir(


dBen~dLem ntoe OR PREDEAN NAT


d N Jausf 1t6 H0 diNJuni 168798bLo
toema lugB diae Huebes 22 di Nov~-m-
ber i dianan koe to sigi.
Ta jama interesadonatn di bin pa-
~La nan interee, afin di evita nian ben-

Cu sao, 15 di No3vember 1900.
1Prespident.
M .P CURIEL


9e on :rgkeekkend gef hh

zjn wnhke ihee t Koe egeb a b
laatst bewoond door de firmra
Jur11nao.
A. J. L. PT'UMPF.


;March.
Oct. 237

Nuov. 4
4

5
12


Dieris~~uS's~`~.en'~i;;2~~(~jigi~,~;~d~


Merida
Oct. 14
10
15
18
19


Oct 28I 30.t ov.
28 Nov. 1
29i 2


Nov. I
12
13
15
16


Verkrig gbaar bi
A. J. Izt. ~ST I.J.-M P
KEUKENBTRAA~T,: CUR4FAO. :I


fl I,75; per flesch.
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs