Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00006
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: November 3, 1900
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00006
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 1 MBs ) ( PDF )


Full Text


_ __


AMIOE :DI


WERIDLAD Y00R DIE %URAFA0ECH IILANDIH.

Dit Blatd verschijnt elken Z~aterdag, E Coura~nt aki ta sali toer dia Sabra.
Abonnements~prije voot 'Curagaro, Bonaire BUREAu V AN DIT BLAD Su prija di abonnement to fl. 2,-- pat res
en Aruba per drie maanden fl.2,-- met- luna pagar padilanti.
vooruithetaling. PLEIN CONCORDI~A N 129, PIETERMAAI. PaL lugarnan1 foi CuraCao, Bonaire i Aru-
Voor het Buitenland per: jaar fl. 10,-- ba fl. 10,-- pa anja.
Alsonderlijke summers fl. O,20.I II Un number sol fl. 0,20.


- 1


Curagao, 2 November.

TEGENSTELLING.

Wij achten betde nsoeite overwaard,
onze lezerg in kennis te s~teillen' he~t iee-
ne dubbe-le, seek oj~ziihar~iiii~_;ti~ig el blekente.
nie van dr. Kuyper ten aanzien der
Katholieke en~rotestantsche Kerken,
de eene voor de e~rsJtb~ 'een~e zeer vleien-
de, de andere voor de laatst~e eene
zeer droevige.
Beiden zi~n hem n~iet~ ter loops wonder
de len ontglipt.
Wat bij ze gen wilde', is blij)(babr r
weer de vrueht van Ye iies~tudie
en overwegmng, van die jindeanken in
dehistorie. Breed heeft ilj ijn gedach-
ten uitgewerkt en als grewoonlijk sal
de wijee, waarop hij die gedalchte for-
muleerde,u verplok en tot het einde
toe te lezen .
In een paar merkwastrdige Herant-
artikelen wonder het opschrift: ~Practi-
c~isme,. satelt .hij. aldus de Katholieke
KSeck pa.deR sQooenaamde Reformatie
tgnv de kerk, die "refoi-meeide".
Aan iet eind der middeneeunwen vertoonde
de Roomeche krma me jam l 1k shi 1 2-
a8verdorrn n. Het religious g~evoel` diende
Ar~tegen~ bi na-411er egen 8ijn guestelijk en
eret Cg c~~e tig UebRred:q~p,~ 4~ g
nrict melt, het toen verwacht gevolg, dat ze on-
derging. Integ~end~eel, reed up het Conc~ilie van
Trente herzsg se sich selve. D eerst &oo dieP
d~lrgedrupkte ver pp n wvee op. cin d
ddoor 'inth llirefohna~tie, hsatr peitie to her-
wrinnon' :e'phagsiidbi6ia beek ook op
haar van toepas~singS .~Al had me dan ook in
den revfolutiestroom vasn het eind der 18de
eenw een harrden nobok te do6rsftaan, se kwam
ook dien 'echok seg~evierend te. hoven, en als
kerk verhief re haar. &aagezicht in onze 19de
eeuw met ongemeenen ~glans. Haar feitelijke
machteloosheid otn den toon ann to geven, in
inn oo isllan ddsa e ~ ixjt det edebvlvf
.op het groote wereldtooneel inzonken, en min-
usene voor de helft in onge'Ioof en radicaliame
overeloegen. Maar-als kerk herwcon ze w-as
Critlje lxyoti hda enl e er ah er utlielndf
kerkelijk karakter drag~en.

F~eudletors '

Harde .Plicht. .

V6j6r zija huisje, omjrnkt met
klimop en wilde. druif, s'taat de spoor-
wegwafcchter met dext verlakterr hoed
.op, do outrolde vlaghi idfbarid, wa~ch.
tend up den treilu. .
Ean glipulach verhelert~ siju' riwe
.ityip4en: een glimp' Valt trot.S chit-
.tert .in, d~e' heldere oogeni +an :den
oud-soldant, als zxoodainig herker-
bear 8Ean: pija Aranuigei houding 'en
aan de m~ihtawle linedtille, die op zijn
blauw~en kiel, it~geppeld. .
Hj s ier; ijIs~ gehikkilig,; i-der
.Beuedict.
fVandnag.rijit zijn"Yiectdr, ijxt,,jbn-
geg-mach~inist'' in, ibbs9~.der sfpoor-
tWppaatachappij, stypersts locomo-
Hoe zal hij het er a~fblengen ? -
SEn datn, groot~ei yreupd e nog' ze
brengen den eerst~geboirene ult: et
jonge huwnelijk mee.
D~e oud-soldantt 14cht bij ziclizeil-
ven als hij denkt 'aan hiet kiindje,
waarv~oor al een Pviegje klaur. staat
in de zon, datar bij het venster als
hij reeds de mollige handjes van den


In dese regelexi is zeer compact
sasmngedrukt, wat stof tot meer dan
een arctikel geven kan.
Miaar wat nit de veelheid der ge-
dachte ndet luiden en ongedempten
toon u t gnklinkt, het is de gulharti-
go en ee llke belijdenis- van de onver-
gankelijk eid en de onverswakte le-
venskracht der Katholieke Kerk, wel-
ke. belijd~enis, sodo dikwerf reeds, 'nu
ook dismiaal zich nriet liet~ terugdrin-
Rofljken tegenstander der Katho-
lieke Kerk.
Pressat liberior......
H~oezeer men die Kerk ook bespril-
ge, hetzij de "Rteformatfie" haar komt
tuchtigen, betzij de orkaan van revo-
lutie en val~eche wijsbegeerte haar tot
op de fundamenten dreigt ~to schok-
ken, geen nood, hatar tegrenstander
seelf, ext niet de eerste de beste, is door
de overatelpende bewijskracht der his-
toranlche feiten gedronge~n u te zegrgen,
dat szij heden nog voor het~ oog der
wereld staa~t in "ongemeenen gla~ns!'
'Da~t dese tepens~tander san het eind
letsa ]$oogt~ at to nemen van iiin bekeni-
:tJ6,ea d4 Kerk, niet als instituut,
mani* iti h~aar \fruchtbdire workgaam-
'heid als effect harer levenskracht, ten
deele zoekt at to brekeni, verminder-t
e As' het voorop to idl~e
op "de fe~ttlijke-tnach-
teloosheid" dierselfde K~r~k, wij zou-
den dr. Kuyper er op wijzen,; on het
met feiten stav-en,- g~elijk da-t in den
laataten tljd herh~a~cld~elijk \-an katho-
lieke zijde gebeurd is,-- dat niet de
k~t~holi~ee volkeren ,,voor de helft
in ongeloof en ra~dicahaime overaloe-
gen maar wel, dat2 de mag~onnieke
en radicle 'regeeringen dlierselfd~e vol-
keren in hardnrekkig~e vijandschap te-
ien de Kerk have actie verlammen en
aar levenlskratcht verhinderen om
overal tot ailgeheele open baring to
komen. -
Als Kerk; herwon me, wa~t .le eens
verloren had .....
Maar hier hebt ge nu tevens de ~fei-

kleine atan zijn g~rijzen k~nevel voelt
trekken; als hij het geluk overweegt,
het kind een volle maand bij zich
te~ ~he~bbeis:
:, Op eens wendt hij het bo~ofd; on. I
Een goederentrein is op bet ver-
keerde spoor en in'de 'vertR hoort
men al geromm41l van den' natderen-
dieii aneltre~in Deaatrde dremit:.....daar
is hij...hij koin~t; nader als de blik-
sem. Verachrikt sha~lt de vader, de
rood~e 'vlag~ swaniend, de machine te-
gemoet, wdarop hij zijn zoon reeds
meent te herkeniten,
Te laat!!
:erg~eefs reint de machine, vergeefs
goecft "hij t~ge~natoom, de vaatrt is te
shele, en brullend en vonkenschietend
stuift het'ijztreret onster vooruit.
DTe wegwachter wijkt ter zijde en
schreenws~ :

Victor schiudt het hoofd ...hij ver-
laat de 'locomot~ief niet.
De vreeselijke behtring heeft plaats,
de watfggons~ schuiven 'in elkatnder
est stakpelen zich p;de stoomketel
Sspringt, en onder d oogen van zijn
yader verdwijnt de zoon in de vTree-
Btelijke ontploffing, die ale ruiten ver-
briftelt -1in de vreedza~me spoorwache
tere3wonmng.
De jonge man heeft niet gebeefdl.


telijke machteloosheid van het Pro-
testantisme.
De sweep der tuchtigingf word de
Katholieke Kerk door Ide ~Reformlatie
op den rug geleg~d, niet sooals nog he-
den ten dag~e van veel kansels en ka.
theders geleeraard wordt, om de Kerk
-te~hervormen, maar: ,,met het toen
verwacht gevolg dat ze ondergmg".....
Dr. K~uyper is eerlijki genoeg om het
duidelijk voor de sijnen te verkla~ren.
De Reforma~tie bedoelde dus niet
Christus' Kerk naar den WSoo~rde Gods
;te zuiveren en te louteren, maar wel
die Kerk van boven at tot in haar
diepsten grondslag te vernietigen.
Daatrom ook heeft de benammng
"(gereformeerd" wonder de andersden-
ke~nde broedlers geen recht van be-
staan. *
DeKerkis niet,,gereformeerd" door
de Rteforma~tie, neen, zeg~t dr. Kuyrper,
,:,reeds op het Concilie vatn Trepte her-
zag. st] arch zelve.
Zoo isl het.
De hervorming going uit van Trente,
en atl wat zich butten de "canones" en
de. ,,deereta" van dat Concilie als her-
vormmng sandiende, was revolutie,
opposite, protest.
D~aarom Is de naamn ,,pyotesta~nten"
een veel eerlijker en historischer naam.
.Maar ook met dit protest stond men
miacTitelOOS.
De Kierk legde het protest ter zijde
on w~ij hebben het sooeven gehoord,
door hare innerlijke reformatie her-
w-on ze haar verloren positle.
Niet vernietigd dus, maar op heden
met ougemeenen, klaren glaus lich-
tende over en onder de volkeren.
D~at dit scherpe vonnis over do al-
des genoemde Reformat~ie en de feite-
lijke machteleosheid van het Protes-
tatntisme ditmaal niet varn een katho-
liek tribunall uitgaat, verhoogt er
niet weiixig de beteekenis van.
D~e-mokeralatgen teen het Protes-
tantisme komen echter nog feller aatn,
zooals wij ze hooren dreunen uit de
Kuyperiaatnsche volzinnen, waar he~t

Als een soldaat is hij gevallen,
dapper op ziin post.
Tr~en jaatr ziJn voorbyj......
Voor sijn huxeje, omrankt met klim-
op en wilde dlruif, stant de spoor-
wegwachter met den verlakten hoed
op, de ontrolde vlag; in~ de han~d,
wachtend op den treinl..,-...
Zijn kneve is ec~hter heelemaatl wlit /
g~eworden; zijn oog~en, t-roeger zoo
h~elder, zien doffer; slijnl hooge ~gestal- i
t~e is g~ebogen, ...
SToch. leeft hij nog, es 's m~iddagrs
als de 1SChool uit is,. komt een, jon-
gen met- zijn boekenoender denar tn
den slui~tboom openen en roept :
--oeden dag, grrootvatder, 1
Dan ziet~ men hem weer glimlachen.
Dat kind is al wjat rest van zijn
verdw-enen geluk.
Te midden der vernieldewaggons,
der lijken van matnnen, vroufen en
krinderen vond hij den jou fgebrene,
wonderbaar gespaard .en lachead in
zijn windsels, die bespatl waren met
het bloed sijner moeder.
Hij wierp zich op~ den kleine, als
een gierigaard op z13n schat ; hij nam
hem mee naar sijn huis en legde
hem .in het wivegle, dat met soo-
veel ~vrengde .was gereed g~emtaakt en
toen hij den kleine de~ar zag lien,
vreedzaam sluimerend, toen wer-


gaat over de ''kerken der Herror-
mmg."
De Katholieke Kerk, zegt dr. Kuy-
per, herw~on wa'tf ze eens verloren haud.
Maar met de kerken der Hervor-
ming staat het juist. in omgekeerde
reden.
Zoownij ten minste goedg~elemen heb-
ben het volgende zeer m~erkwaardigee
citaat, waar dr. Ku~yper nu het Pro-
testantisme aan den pols voelt:
In de toongevende landen hadden zij (de
kerken der Herrorming) g-etriomfeerd, De re-
geeringen deer landen madden een politiek hu-
welijk met hear geAloten. Van alle vervolging:
on ~igen, kI imen we welhaast op tot macht
En daarop nu w-aren ze niet ingeriebt. Ze!
waren opgekomen als strijdende kerk. In hun
opposite tegoen Rome, had'den ze haar beate:
energy ver t~rd. De le esrap dan hett dbde
sich national in steev an ocnmenisch in to
richten. Haar onderlinge eenheid en saamboo-
reakn ink dip fbharn iij led vnu he w-re~d
lijk regiment. Denk Rleebts hoe hier to lande,
na 1619, geen Generale Synode meer kon. go
houden worden. Zoo w~erden de national ver-
Hchillen tot kerkelijk~e verachillen. Die verachil-
len tunechen de Protestantsche kerken onder-
antlg ledden tot en rpteloos,tklidgem sthg d
g~eloof en het on~geloof ook in haar doordrong,
unste ze 4n de geestelijke energie 4n do vrrjheid,
An de bekwanme olRgniscatre, om zieh to w-eer ts>
Rtell en geestelik em ach te open iintie in
z~egepnral eindigdo, w-as haar oors~pronkelijkeZ
krctuitgeput, en bleek het itmeob
kwnT deanh dpoi k~ ma ngebonden staat
en bij die dorheid van haar eagen ~geestelijk le-
ven, boozemden ze geen eerbied meer in. Ze bo-
den miets meer dat aantrokr. N'u ja, w~ie kerke-
lijki meeleefde, leefde taai-sa~ai met'de kerk nog
made. Maar alle geestelijkre stuwfkracht w-aN
wreg. Het wars een gcamaniereerd en formalistisch
lev-en geworden. En toen met de Frasehe re-
volutie een ganlsch atndere geest door' de nattien
toog. datcht zelfs miemand er aan, bij dese Pro-
testantsche kierkien verweer on heil to eoeken.
W~tie, evenals dr. Kuy-per, nog steeds
blijft g~elooven, dalt de Hervormmgp
en haart bedrifif wonder de volkeren
een nie~ti enoeg te w~aardeeren ,ze-
gen" voor~ de menachheid gewfees is
en nog is, hem moet het wel1 pijn-

den zijn droge oogen vochtig en hij
begon te schreien.
Ej was zijn roost, zijn hoop, zijn
evenn !
En hij was zoo flink, zoo goed,
zoo knap!
i~en ec~hte soon. e~n krleinzoon van
een soldaat. WaTint w-as hij ook geen
soldaat die dappere, die stiert op,
ziju locomotief g~elijk een stuurmanl
op ziJn schip ?
E~n een hoofdje als er op zat !
ij was altijd de' eersfe op Isb~ool
enzous eker een beurs krijgeix; hijwnerd
nog~ een geleerde,'gelijk z>3ar arme va-
der.
Maar toch was het nie~t~ de wrki-
,tuifgkunde,' dl%~ sham Ranti-okr; hij
bouwde ook geen locomo~tieven van
leege lucifersd~oosjses, hij. storedd ihist
op oln de tr~einen to zien voorbrij-
k~omen en 'het schille fluit~eri" de~ed
hem de oogen niet opslaan 'als hij
besig was het~ leven van een b'eroetnd
v-eldheer te lezen of als hij zijn loo-
den soldaatjes liet exerceer~en..
Zijn droom was soldaat te worden !
Hij. was niet meer te houden als hij
de trompetten hoorde echetrteren en
de tromnmen roffelen,, en hij liep een
half our ver om een regiment solda-
ten te zien voorbijtrekken.


Zaterdtas3 November zgoo.


zyde Jaargang.


No. 879


CURACB
levenabloed van het org~anisme der
kerk.
Coceejus en Descartes, in Nederland
vooral, bereidden den weg naar ra-
tionatliame en ongeloof.
Tot ten slotte dlit ongeloof zegevier-
de, toen de fransche wijsgeeren ter
verdelging van alle kerkgeloof wren
uitgetogen, en door hun nog machti-
ger geroep van vrijheid en gelijkheid
de kerk het allereerst in rune souden
uiteenwerpen.
De kerk stond nog, opgehouden als
zij werd door Staatsalmacht.
Matar de mier der valache wijobegeer-
te had hare loopgraven wijd on breed
sangelegd door atl de binten van het
hervormd kerkgebouw en de hand die
dese kerk nog vastgreep, kon niet be.
letten datt zij vermolmd en ontredderd
ineenzonk.
Zoodat dr. K~uyper wel gerechtigd
is tot de troostelooze uitapraak san
het eind van dit citaat: ,,Toen met
de Fransche Revolutie een ga~nsch an.
dere geest door de na~ti~n toog, dacht
selfs niemand er an bij deze Protes-
t~antsche kerkXen verwe~er en heil to

Wat droeve lijkzang!
En walk een roemloose doode1
Een doode, van wie dit sal lu
toch wel vastataan -nimmer meer
de grafs8teen sal worden afgew~enteld.
Maar ook wat beschaming voor die
enkelen, die nog heden van die kerk
het levensbrood voor hunne siel vra-
gen en het niet beseffen, hoe arm en
ellendig en naakt die kerk zelve is.
Muen meent vasten ground ouder den
voet te hebb~en, en men klemt s~ich
Vast aan het wrak.
En dan, wat scherpe togenatelling
door dr. Kuyper self hier gemastkt met
de Katholieke Kerk I
H~ier steeds hernieuwmng,~ geestelijke
ene fie, levenskracht en veelvuldlge
vru ht/
Daar geestelijke onmatcht, nitput.
ting en langsame dood.
Hier ongemeene plns.
Daar vervatl, rehgieuse verdorring,
ruine in het eind
De Kat~holieke Kjerk, pref~ssa uberior,
wonder de verdrukking immer en atltijd
opbloeiend !....,..
De kerk dey Hervorming, gestut
door wereldsch regiment, altijd die-
per wegsinkiend..,....
Mogen dese eerijke~ sl__d~n W an
wier klaarheid en ongr~~rfrl 'rel
door niemand zal getwij~ 'wofiden,
door duisenden gelezen, met ernet
;overwogen en beharti d worden.
Nraast de K~atholieke ~erk moge ook
dr. Kuyper er de eer van wnegdragen!


Do0t0f ill (10 .1011f3iStiet.

Het denkbeeld van de Standraard:
het instellen van een katheder en een

-Zonder het te willen heb ik een
pijnlijke herinnering bij n oppewekt.
Neem 't mij niet kwahijk...... Ik heb
zelf vrouw en kind bij die ramp ver-
loren.
Verechrikkelijk zei de oude man,
terwijl het kind, de wees, hen mede-
lijdend sanzag.
Die deelneming deed hem go~ed en
de ka~pitein vertelde sijn geecliedenia.
In IndiB swear g~ewond, vernam
h eerst bij si'n terugkeer het onge-
luda~t hem had getroffen; hij was
er toen niet meer m gesltasgd, uit-
voerige bi'sonderheden over.de ramp
te weten Iomnen.
Herinner je u some nog......'t is
al soolanggeleden..... .eenlonge, mooze
vronw,.....met een heel long kind?
Het had om den hatls een medaille
met den da~tum van sijn geboorte,
22 Juni 1888.
--Was stcheelt er aan, groot~a-
der?......8ijt gij siek ?
- -'t lamnete......ga, buiten wat spe-
len......
Ongernet at Willem den ouden
man saan, die daar bleek on ontroerd
naest hem etond.
-G~a near buiten, zeg ik jel en bij-
na met rawheid sette hif het kind
de deur uit.
Toen stamelde hij een verontechul-
diging...'t Washbet uar oor hetaEpopr
.....voor den dienet, en .met onvaste


doctoraat~ voor de journalistiek, vindt
in de hollandsche pers geen alg~e-
meene insrtemmmng.
De NVieuwve Tilburgache Courant be-
spreekt het alls volgt:
-,,Ontegennzeggelijk is het waatr, dat
de journalist sich uitgebreide kennis
moet verg~ren, en ook kan worden
toegegeven, dat wanneer de noodige
sanleg,-- die bij de journalistiek aller-
minst ontbreken mag, -naanwezig is,
de studied in de rechten, anatievuld
door een meer bepaald journahlstiek-
college, seer geechikt kan heeten tot
vormmg van kundige persmannen.
Evenwel komt het ons voor, dat
man het mnstellen van een doctoraat
in de dagblad-kunde~ eigenaardige
bezwaren verbonden syn.
Die sanvullende speciale vatk-coll
ges zouden, durnkt one, de wxisbe-
geerte en de wit~gebreide poliftieke ge-
schiedenie der volken niet kunnen
ontberen.
In welke richting soude nu gedo-
ceerd moeten worden ?
Wij voor one, en ook de Stan-
oaar~d, souden christelijke wetenachtp
eischen; voor de Katholieken die der
onzen en voor de Protestanten die
van desen. De liberatlen zouden we-,
der andere eie~chen stellen, de socia-
listen de hunne, en de geloovage Is-
raelieten s~ouden recht hebben te vor-
deren leading naar eigen leer.
Want neutraliteit Is op dit egebied
allerminst magelijk, en evenman be-
geerlijk, jumet omdat de l. nl
ten de menigte hebben te leinden en h~
voor te lichten in de groote vratgen
des levens.
Nu kon men misachien dese be-
swatren uit den weg ruimen, door
hoogle3eraren van verachillende rich-
ting to benoemen maar dan nog,
wanneer men ooit tot sooveel vrip
sinnigheid kwaml, zou de Staat het
doctoraat niet verplichtend kunnen
stellen voor den journalist, om de
eenvoudige reden, dat ieder sal san-
stellen den medewerker, dien het ver-
kiezen wil. WTant het is eene zeker-
heid, dat er steeds lourna~isten zon-
der officii~ele opleidm en diploma's
sullen sijn, die n kudgeen naast
practische bekwaabid, de gegr ,
dueerden verre overtreffen. .
Aange~boren talent schijnt one hier
een hoordzask, en vooral mn de jour-
nalst~iek leadt .meP & fg"~id ~t
wbrk, mit Il enf ~I~Bljverig e, a -
lijk. ..
Ook wij syjn van meenmg, dat in
bet algemeen opleidingnoodi brood-
noodig is voor den Journa t.st Cou-
ranten redigeeren is werkelijk niet
de arbeid van den eerste-deni-beate,
hoe some domme menachen ookr mee-
nen, da~t het wel van self gaat.
Marar dan komt het ons voor, dat
het meer lig op den weg; der palr-
tijen, der c ristelijke vooral, te sor-

schreden gmng hij naar den aluit-
boom, terwij1 de officier, die sijn onte
roering toeschreet atan de herianering
die hij had opgewekt, zich verwijderde
wonder meer to vragen......
Voor het buisje, omrankt met kli1-
op e n wilde druif, staatf do sp~oaor-
wegwalchter met de ontrolde va n
de hand, weer wachtend op den trein.
Hoe hij dear gekome~n as" weetii hj
iniet. Het goit nhae msn
hoofd; hij ijt znder te sien, lu]
luietert' wonder to hooren, slechts be
);ig met 46n gedatchte, die aan de
medallemet den tot dusver voor
hem o ipeiken datum, die in
de kastledi jiL andere iqieiin.
--Zou het waar sijn; sonhbe mo-
Hei~t kmdn, dat hij heeft grootge-
bracht, vertroeteld en versorgd, dat i
zija vreuegde, sijn trote, sign leven
is......dat re syn kleinsoon mlet.
Waarom sign hem no de oogen
geopend? Waarom mocht hij tot
syjn lantaten anik niet blijven verkee-
ren in die Peende dwaling ?
Wilem, syn m~ilem, dien hij lief
heeft ale synq eigen kind, is slechts
een vreemdeling voor hem. Hij sal
hem geon grootrader meer noemen.
Ziahart breekrt ale hij er san

Neen, neen, dat mag niet. Willem
is sijn kind, hij heeft er recht op.


lijk hebben aangedaan, toen boven-
staande beachouwmngen, nu niet meer
in de binnenkameren gehouden, tot
publiek domein werden longelaten.
Want ge hebt hier dan touch in dit
kort maar vreelseggend overzicht een
vernietigende critzek op bet gansche
historisch process van het Protestacn-
tisme, neem dit nu voor ditmatal eens
valnaf zijo oorsprong tot aan de om-
wenteling van 1798.
In die kerkr der Hervorming heeft
dan nooit geestelijke energie geblon-
ken, nooit en mrmmer is myj tot ee-
nzeorganisatie gekomen.
Dekracht, die van haar heette uit
tegaan, was8 de algebedelde gunlst van
konmgen en keurvorsten.
Ze was van den aanvang af eene ho-
velinge van den troon.
Zij, die het aatn de menschen verlee-
ren wilde om het oog ter vereering of
te slatan naar Gods lieve Heiligen, an
die op sarde voor geen mijterkroon
of pauselijke tiaar bet hoord meer
wilde ontblooten, omdat sij alleen
wilde roemen in haar Koningf Christus
en buiten Hem ,,geen ander funda-
ment wilde stellen dan hetgeen ge-
steld was"......ze boog van stonde at
san de knie voor de rijksvoraten en
nog: minder potentatten.
Ze verliet het geestelijk edf al seer
spoedig om stut en steun voor haren
voet te vinden bij het "wereldlijk re-
g~iment".
Maar dat most zij doen.
Het going om haar bestaan.
En daarom sei dr. Kuyper tereebt,
dat de regeeringen der toongevende
landen een politiek huwelijk met haar
hadden gsoten.
Maar Eierbij moet opg~emerkt, dat
in dit huwelijk de liefde wel degelijk
van twee kanten kwam.
De eene satg in de opposite tegen
Rome en in de nieuw ingevoerde
yroombeid een machtige pbew-
kracht tot het drijven van plit ,
en hij lonkte nu de kerk toe en gaf
haar gunst en eerbetoon en vrijge-
leide'en soldaten, w~aar me die noo-
di had.
an de ander beatntwoordde dese
lielde door haar gevlei, door het uit-
vaalrdigen van huwelijkabullen san
loss~inmlge voraten, door koningen en
matgistraten een pratela~tuur to schen-
ken in de kerk, soodat ze ,welhaast
opklom tot macht en heerachappij
zegft dr. Kuyper.
Maatr innerlij k teerde baar leven wreg.
En toen de vorsten haar macht en
invloed konden outberen, sag men
da~t echijnleven als rook veryiegen.
De dogmatiek werd een ,steekspel'.
De band, die schijobaatr vereem gde,
werd los erafeld, en de kerk viel m
duizenderlei secten uiteen.
De weelde der achttiende eeuw sloop
paar binnon.
De ziekelijke uitwassen van "her.
vormd" ascetisme zogen het leaatste

De oude soldaat werd beangst en
bezorgd, hij werd droe 'e gestemd
en wi~erp mistroostig' de deur dicht
als hij tromgeroffel hoorde, dear-
ginds over den soordijk.
't Is in den tid der groote ma-
noeuvres; de sol aten kampeeren op
de hei, en terwijl sij nitrusten en hun
soep koken, nodert een officier het
spoorwatch~terBuisje.
't Is een jonge man, mear met
vroegtijdige runpels in het voorhoold,
met soj~ haren sann de sla en, met
een d iofe'f~ sachten bi.
hjOp,~ yrienhdelij etoon ondervrangt
hjetjon file, dat de deur voor
hem open eot, en wiens beleefdheid,
onwektheid en beacheidenvrijmos
d~]hidhem belang echijnen mn to
beeen -
--Hoe oud ben je, vriendje 7
Tien ~a~ar......kapitei.....
Tien jaar 7 Z~oo oud son mijn
jone than ookr pweest syjn......
suiincht enaars~e .....en denouden
spoorwe~gwahter siende, die juiet bin-
nenkomt en met strakr gelas~t oP mi-
litaire wijs sanslant, vraatgt hi]:
--Ben Je at Ian hier, beate man ?
-Abl bljna fit jatr, ka~pitein.
-Je hebt du et soorwegonge-
luk van '74 bijgewoon7 ?
TIk ben de vader van den machi.
nist, die den eneltrein reed. H~ier is


gen voor een school hunner journa*
En in het bijzonder de Katholie-
ken mochten zlch wel eens afvratgen,
of het niet noodig is, dat my mn
dienst der Koningin der aarde waar-
dige, bekwame en knappe dienaren
stelt. De sorg;, welke de Standaard
in zijn driestar voor de pe~rs open-
baart, en de eiechen, die h!) aan den
journalist wil stellen, duiden san,
da&t het bladd zich ten volle bewust
is van de hooge roeping der dag~bla-
den, en van den eerbied en van de
vele verdiensten, die .een goed jour-
nalist verdient.
Maar of op het oogenblik in ons
land een sandring~en op doctoraat.t
in de dagblatdkunde wenechelijk is
van kattholiek en christelijk stand-
unmeenen wij te mogen betwij-
Hiel~bi merken wij echter op, dat
voor de gelooviffe Protestanten, hun
Trije Umlversitext te Amsterdamn veel
bezwatren sit den weg ruimt, die,
door den stoel van katholieke wijs-
begeerte man de stedelijke Universi-
teit der hoofdetad all44n, niet over-
womnen zijn."


Nieuwsh eri chten*

CU RACAO.
ofr~leol berichton.
Bij gouvernements-beschikking, dd.
31 October 1900, No. 685, is ann
den Heer Dr. D. R.~ CAPRILES, VRI1 Bf
18 October II., tot herstel van gezond-
heid eene verlofsverlenging van 44ne
Inaand verleend.

B!j Gorivernements-beachikking dd.
1 November 1900, No. 686, is:
1.de Gesahebber van Bonaire ge-
machtigd om den Heer C. L. NEU-
MAN, op sijn versoek, eervol te
ontheffen van de verdere w~aarns
neming van het ambt van Dis-
trictmeester van het derde disl-
Strict op het eiland Bonatire;
20. de Heer P. J. Boon, benoemd tot
Districtmeester van het Be. dis-
trict op Bonaire.

"SZond ~or en is h~~;i~r~er Linengva
len H~r. s. Sommelsdijk- komende
van Aruba, waar dit oorlogsachip
ongeveer drie weken heeft vertoefd.

Dinedag; is hier met de Merida van
de Red D Lzne uit Europa via New-
York teruggekeerd de Heer L. V. LEY-
sa, Lid van den eand van Bestuar
der krolonie.
Met hetzelfde stoomachip kwam

Hij sal het sann niemand afstaatn;
hi). heeft slechts to swijgets, sijne
henn te bewaren en a ~es brlijf i
het oude.
Een akleine hand legt zich in de
sijne.
Ben je niet meer boos, grootvat-
der?
Willem sleas sijn vriendelijk zatchte
oogen tot hem op.
Ben je weer better, beate man ?
yran~gt een andere stem.
On den sluitboom leunend wacht
de sapitein op bet voorbijaenorren
van den tremn, van dien. gvdoekten
trein, die syln geluk vermie gd heeft.
--Hij nadert als de blikeem.
Hij Is voorbij....en voorbij iqook
de verzoeking vanm den spoorweg~wach.
ter.
In de verte schetteren de trompet-
ten.
De oud-soldant erkent de oproophag
tot eer, tot pliehtebetrachtin en oD
offering, en fier richt hij be~haf
op als om te a~ntwoorden : liresedt !
En op het oogeabU1katf de ka-
D itein, onltundig v7 d et drama,
dat in~ het grijsef oo ordt a pe
a Ied, hem vrien a ajk de hand re~t,
dwt ~de oude ploteeling den kleinen
jong~en >in siaarmen, met achorre
stem ,,rrle
,,Oaoe~ hem..,....hij is uw kind !

Op den 31n. dunrden de schokkien
te Caracas nog voort, en verkeerde de
bevolkmng mn groote spanumng.
Particuliere telegrammen van den
In. melden dat de schokken dien dag
niet gevoeld werden, en dat de toe-
stand rustier wTas.


Ingezonden Modedeelingen.

EMIULSION DE SCOTT.
ESTRICTA JUSTICIA.-- Escribe el se-
audo facultivo Dr. A. Herrera Vega,
resident en Caracas:
"Jle complazoo en dar la presence
certificacion,. por creerla de la mis
estrieta justicla. He empleado repe-
tidas reces la reputada E~mulsii6n de
Scott, y en todos los casos he obt~e-
nido el m~s lisonjero 4xito.

BUITENLAND.
Daitschland. Kardinaal Mliezzo-
fati k- b.enoemd om zijn groote
Mlen vertelt van hem, dat hij niet
minder dan 412 t~alen las en verstond.
Nu hhsc ijnt ij zijn opro ger geron-
den te hebben in den Z Eerw. heer
Caspar Julius in het Schwabische
plaatsje Alga~u. Reeds als alumnus
(leerling ophtseminarium) sprak
hij bijna alEuropeesche talen on
beschikte bovendien over de kenniR
van een aantal buitenlandsche dia-
lecten, vooral Italiaansche. Gok be-
heerschte hij een aantal Oosterichle
t~alen, als Airabisch, Heb reeu wTschl
Perzisch, enz. Zijne philosofische en
theologische studii~n begfon hij aan
het Lyevaeum in Dillin en; in Miin-
chen en Rome, waar Iij zli'ne stu-
di~n voortzette, vergrootte en ver-
volmaakte hij ziju taatlkennie.

-Engeland.--Een der grootate trucs
s mn Bedford toegepast. DUaar las mlen
met groote letters op alle hocken van
straten: "Laatste telegram van Lord
Rolbertsq: Klies den liberal~en candidaat
Barlow.? E~n enkele naleve conser-
vatieven lieten zich \ ang~en.
Chamberlamn on zijn partij, dit is
reeds van to voren voorzien, zullen
zegepralen. De liberalen blijven ver
in de minderheid, al zullen ze sterker
ziju dan voor de v-erkiezingen.
In een toespraak to Burnley is Stan1-
hope teruggekomen op zijn beschuldi-
,< ingen teen Chamnberla~in. Toen
T-hamberlain mi het~ Lagerhuis Rhodes
v-erdedig~de, was lu] daartoe aedw-on-
gen, omdat la wzat dat een lid van
het arlement ainders compromittee-
ren e brieven zou hebben voorgele-
zen. Ik verlang, zeide Stanhope, dat
Hawfksle-, Chamble~rlain en Rhod~es op
de getuigenbank komen, ikzelf zal
voor andere getuige~n zorgren om
w~oord voor woord to bewijzel wa~t ik
gezegd heb. Chamberain kan nuj,!
ZOO 111) W11, Y-erVOlgel WegenS laster,
ma ar even zeker atls de zon morgen de
aarde verlichten zal, even zeker zou,
inidien Chamiberlain zoo onv-oorzich-
tig was mij voor den rechte~r te bren-
g~en, dat het emnde ziju v-an zijn poli-
tieke loopbaan.
-W-illiamll stead schr~ijft inlde Har b.
K~orr. over de quatestie van het toe-
komstig bestuur in Zuid-Afr'ika:
,,D~e quaestie wrordt we~l waHt ergr
vro~g op het tapyijt o-ebracht. Al hleb-
b~en de B~oeren to velde het ondlerspit
gedolven (25T,0(00 tegen 40,(000!), de
beide republieken zijn nlog lane- niet~
ver~overd. Ze~lfs optimliste~n inl de regee-
Iiriyngspari j erkeunlen, dat menI inl Zaid--
A~frika een bezettinlg van 45.00)0 man
mioet hioudenr. \oor den oorlo we s-
ee~n vier~de gredtelt_3 vanie mlacht
v-loldoende omn Englelanlds oppe~rnilacht;
to! verzekerenl. Inl de: toeko~mst zal
dus het besztuur nog langen tijdl mili-
ta~ir mlotot n bllijv-en. J'e iloroie vra
dezen toes~tand is welsp~rt ekend. Wij
gingenl naart Zuid-Afrikat outl politieke
r~chlten~ te veerweren voor de uitlan.
ders, en na elf maanden oorlog hebben
wij niet~s ander~s verkr~egendn dat
alle politieke rechten door ons vermie-
tigd zijn, en de vrije Zuid-Afrikaan-
siche Republieken vera;nde~rdc zijulin een
militairi despotisme."


hier van New-York aan de Heer E. H.
CHENEY, Consul van de Vereenigde
Staten van Noord-Amerika op one
eiland .
*,*
De Cleme~ncinl die verleden week
Vrijdag den nieuwen dienet opende
tusschen Curagao en Sto. D~omingo,
is Dinedag to St~o. Domingo aangeko-
men .
*
Donderdag in dien namiddag kwnm
hier van Sabanillat aan het duitsche
stoomachip V/ineta. Deze kruiser,
commandant WOLLHETIM, meet v01-
g~ens opgacve van de Oficinat Maritima
.5885 ton, voert 34 stukken geschut,
is bemand met 444 koppen en telt 21
officieren. MIorgen vertrekt de r'inets
naar La Guaira.
Posterl).
Ljst v~an o sfire aalki *en nbestel'

Aan den Achtba~ren Meester vanl de
Achtbare Loge: "Percerveratncia No.
14 Directeur du journal "De
Nieurbs", H. I. Duke, Rt. H. Gordon &
C~o., Sal. Henriquez, D. C. Henriquez,
Rosa Mlaria Munoz, D). H. L. Penso,
Jiose Inocente Pernia C., M~artmn Ro-
driguez, Emilio Reinhard, Clifford
WVood .

W-ij hebbel~n kennlis genlomenr l van de
inlichtinlgen,~ welke de waaIrneme lde
pocstdirecteur in een ingSezonde~n stuk,
voor~komende in de hcrnwenosche Cou-
nrant van gisteren, geeft naarr aanlei-
dling' van een entrefilet mn de Amlnigon
dii Irr7nrpo van 20 O)ctober 11.
Ofachoon die inlichtingen ous niet
in allendeele kunnen ber-redigen,bhlij~t
daartuit in elk geval de goede! wil vtn
den waarnemendcen postdir~ecteur orn
dlen drienst ten zijnenI kantore zoo-
veel Inlogelijk to! doen z5ijn ten oerie_
ve vanl het publiek. *
Le or.
Hedenmorgen1 atrriveerde hier per
P'rinls Wtillem I' va~n den K\. IIf. I. 3r.
de kapitein der infatnter~ie M. V1ERKOiU-
TEREN, gedetacheerd bij de landmacht
in West--IndiiB en commandant van
die tr~oepen en het wa~rnizoen to Clur,-

Mudlekultvoering.
Het mluziekgcezelscha rtozal
aanstaanden Djinsdag vnstn
half acht in de kiosk Lat coronscidn
op het p~lein Conlcordia te Pietermlaai
een muziekuitvoeringa geven, w~aar_
van hlet p~rogrammaz hier volSt~:
1. LI1 Volontaire, PanN Red...............H. CIou.NT.
r. a F~rtlie H1- >...Io" """'^ r~r
4. D~oux Souvenir, Vallse.............. .~~~1. EI): iNco s
5,. Le; CanpitainePas ReH ld........... V J. H~ES0oor.
7. Lan Sierupreviva. D a)11.......l.L P. H~oss~.u.Io.
H. Wien Nee~r r~landch b lc.
Dankbetulging.
D~oor den Hoogfeerwaarden P-r~ovica~ .
ris der Curacgaosche Mlissie is vanr het .
Mlontefior~--onds mn danlk ontrangren
voor de katholieke ar~menl de somn van
20i g ..


racas, La Guaira, Pto. Cabello en
Coro. Te La Guaira is do stoffelij-
ke schade gewichtig. Persoonlijkze on.
gerallen worden niet vermeld. Te
Pto. Cabello zijn senige muren g.
scheurd. Geene schade te Coro.Te
Miaracatibo sijn de aardschokken niet
gevoeld.
Kabelstation op Curaqao, 29.--Een
te 4 unr in Venezuela gevoeld. D~e
duur dearvan dwas nhtn of meer h
seconden en de ric ting van he
Oosten naar het West~en. De schade
WABs onbelangrijk to La Guaira, waar
er geene persoonlijke ongelukkzen te
betreuren zijn, Macuto heeft veel gele-
den, en er warenonderseheidene slacht-
offers te Caraeas. De gevolgen wa-
ren, volgens de eerstingekomene be-
richten, verderfelijk: vele huizen wer-
den verwoest, en men telt verachei-
dene dooden en gewfondon. De out-
stelde bevolking legert op de pleinen.
Op Higuerote, een dorp ten Oosten
van La GIuaira, warn de schokken
zeer hevig. Twintig huizen min of
meer werden vermield. Geen persoon-
lijk ongeval. Alle g~emeenschap met
het O~osten (Guanta, Barceloua, Cin-
dad Bobivar, Cumand, Porlamar en
Cartipano] is gestoord. To Pto. Ca-
bello scheurden eenige huizen. In
Maracaibo w-aren de schokken seer
licht, en te Coro wferden zij min of
Ineer op dezelfde wijze gevoeld. )p
Curargao heeft men op hetselfde unr
twfee schokken gevoeld, die ~eene aal-
leedmng tot eenlig ougeluk iebben ge-
Oct. 30.-A~ardschokken duren se-
dert gisteravond te Ca~racas en La
G~uaira voort. Vele huizen ingestort.
Verscheidene dooden to Caracas en
La Gnuairla. Tatlrijke? gew-onden.
Ca~~rnes, 30.--Sedert gaisteren dur~en
de aardschokken voort, waarvtn
w~ee zeer hevig; te. i p. m. en te" 0's
20 a. m. De steenen huizen, die gas-
teren geleden hadden, zin heden in-
aeatort, D~aaronder zijn begrepen de
legaties van Eng~eland en Dmutsc~hland.
De consuls dier nlaties hebben zich
op wonderlijke w-ijze gere~d. D~e klok-
ketoren van de bij hlet kabelstation
gelegen H. Kanpel is ingevallenl. ~e
"Ablcaldfa"', het Pantheon, de res-
tauratie Lat Francia., het Hotel Veine-
zuela, de Ame~rikaanscche legattie en
vele andere openbaret gebouwen heb-
.ben schade geleden1, De paniek is
onbeschrijfijk. De bemidldelde families
begeven zich nlaar de buitenverblij-
ven: die andere zijn under tenten of
wonder beschutting opD de openbare
pleinen enr andere plaawtwen gelegerdt.
Tot nu toe zijn twee lijken van on-
der de puinhoopen uitgehalald, doch
Inen gelooft, datt er mleer slalcht~offers
ziju. Under de dooden zijn mejuffrouw
on mevrouwf Manson, echtgenoote van
Genl F'ransellen kapper. Grloot is het
getal gewonden~, under wie mern ge_
ler~anl CANRTao noemlt, die bij het
HEpringen 11it een v-enster van de "'Casa
Amnarilla.") een been gebroken heeft.
M~en vreest, datt nieuwe schokkent
zich zullen doen gevoelen. TIe ~La
G;uaira beerscht eene? panliek, atan die vanl Ca~racast. De beyo~kiner
le'er~t op alle platatsen. Hier zijn ~go
nle slachtoffers geweest, doch de ma-
tericele scha~de is vrij aannzienlijk. ~e
spoor~egdie~nst tuscsehen Caracas en
La Guairaz gestaaukt. -Te M~acuto zijn
de bodinr'ichting en 4 Ae 5 huizen puin-
hoopen geworden. 4 dooden en tal
van g~ewonden. Eir ziju nog geene be-
richiten ult het blunenlan noch ult
hlet ~ositen, dochl metn zegrt, dat de
dorpen in de omstreken van Cartca~s
zw~aar hebben g~eledten en dat G~ua.
re~nas tota~al verwoest is.
F~ol trt deFrance, 31.-DIe rSt. LH"'
renlt, dile hledenmlorgen is aalngeko-
mnen, heeft, de volgende berichten uit
het (,ostelijk gedealIte van Venezuela
gfebratcht :
Barlcelonnr, 29)-Hedenochtend te 5
unir, haevige aardschokken. Vele hui-
zen stortten in, anldere scheurden,
doch slac~htoff'ers zijul er niet De be-
volking, die inl angst verkeert, hleeft
hare toevhaicht enometn tot de open-
bare pleinen. D schokken w~erden
gevoeld te F'iritu, Atagua, Zaraza
e~n Altag~racia. O)p die planltsen is
materiele schade geweest, doch alacht-
offers waren er niet. D~e latndtele-


unII~llnunuununununnnianlmillllutmig
s~ qgIgu z i ag gda-

Sble tls iStl IQ1 uesuave,
q u,; igorro, qlue grato al a

SEn cambilo i q~ue pesa-
5 do, agrio, duro y repueg-
a nante es ac- 1 otro~ o a
Ssin embalrgo, los mismos "
Singrediente~s se han usa-
do en la farbricacion de
ambos; la diife~rencia est8
Sen que de los dos pana- ~
Sderos, unoI sulpo hace~r l. =
= combma~c;4 caln "rto, es- a
mer y haboilidadi y el I
a ot~ro, falto doC expelrienia M
= hizo una chamboSin ada. 5
-Scott & Bowne coate~n la g
a habilidad, la miiin inimi- 5
Stable de hacer Ila 5
~~ ~

J~ 3

aEde Sco~tt
-e Gk milan .l y r .eulte
grata, pou y perfeTCta.
g Cast todo~s la pu:den to- =
mar, sin la me~nor repug- =
Snancla.
SOtros han procurdo
= acer una Emu stan pa-
r ecida, pe~ro en vano, por =
Sno poseer ese art=. al
Svez use~n !OS mismo;s In- g
4 gredientes, per-o nol sa'oen g
a mezcllau par qe po-=a
E duzcan los m~ismos re- 4
a sultados g
Mbdicos yI pacionics re~cono- 5
~cen univicrin~ente el' valor I
mmn~enso del Ace~ite de HIgaJo =
iex Baf0~ dc. e he ilsm if

Emut i6n r;:t? acootable y
combirn*ido in a samento~li~: CO)'
Slos Hicofosf~titC, co~ro so hall a -
Sen la Emull:;i6; d- c':ott, los
Senfermos tioniea un 1 medicina- a
Salimento insuperabl! para re-: a

nii1 0 del, I1;ta~: ~ Je ten

scr aCI nows:-.. cmi nCes. hNew vorlr. g
ZDe veen tou Li:l 1OiI

1:, rmportarn/c ~EICr ia etnzucac rls
hombre con el b~acalsoi A eestar isor a-
hircad^ mulea cr n cw iar n on crbf
los frescos vacios: de~ la legitima de Scott.
-- --
o-raa~f meldt, dat de dorpen Satn Ca-
simiro. Cua en C~harallazve volkomen
verw~oest zijn. E~en eilaznd, dat aan
de monding: van de rivier Neveri lag,
is verdwenen.
Curnandl~, 2L9- Hedetnochtend to 5
unr, hedge~u aardbe~ving. Talrijke hui-
zen, o. a. het Trheater-gebouw, ge-
echeurd. Het tolhuis~ van Puerto Su-
cre! hee~ft veel getledenl. De un~rdbe-
ving wor~d in he~t geheele binnenland
,,eroeld.
* De bevolking~ door schrik bera~nge~.
Te P'olurlamar a~lsmnede op Miargarita
enl to CaHrdipano is eetn sterke schok g)-
voeld.
La. Guni:rnl 30.--Het onheil isi root
geweest. te Tatcar~igua, Riochico en Cu-
riepe. D)e ntoffelijke schlade is aan-
zienlijk. Er ziju velet wooden en ge-
w-ondenl. D~e spoorweg; ~lnamede de
telegraphis-che gerneenschap1 tusschen
Carener~o en Rniochico is gestremnd.
D~e spoorwfegdienst tussdchen La
L~a Guaira el C'aratcas, gisteretn ge-
staakt, is hedemlnorgen her~vat.
Verder meldt~ de Curagn,;osc~he C.ou-
~rat van 2 Novemb~er nogi het~ volg~en-
de:


IIn donkll onltvinge~n wij
Beredenecerd osngvn

bookjaatr 1 89!-1!)0(.


hed~ten hlet
de ilAmhn
ov\er het


De anrdbeving.
M~aalndag :in den morgrenstand om.
streeks half vijf werden wij] opgeschlrikit
door twfee elkandler nel opr-olgene
,2ardcschokkin gen, walkeg~elulkkig geein
sichadle ;rrnanrachten, doch hlevig ge_
noeg wa~eren outl hetg~eon ann nluren en
wandenr wasr opgehangefcn in bewegvring
te bltlrenge en hler en daar een klok to
doenl stilstnan. 1
Spoedrigl danarrna bra~cht de telegrraaf
ons verschc~illende ber~ichtenl, welkec de
volgSende dagen w-erden v~oortgezet,
over de! aardbe~,cving in het nab3urive
CVenezuela~. W-ij Ilatenl de ber~ichten hier
volgen en nemen daa~rbij de vrijheid
gebr~uik to maken van do! vertalling,
wrelke De IryImoe~di ig? van 1 November
vaLn die berichten geeft.
Oct.29. u. deH ochtends. Een r
havige aatrdbsevinlg is gevoeld to Ct-

A d~cverte datienIt bella Yanesolana.

derom te bekromen de g~erenom-
meerdte fiigaren van.bovenstaand
merkr fl. 1,75 ~per kistje ,van .50
stylf .i' .. '
Citraao, 3 NJovember 1900.
L.I S. SCH;EZIDELGAAR.
':! rgedejt~;iestt-o Overzijdel
It ~n~illget.01 iffll ntIz:
A. ~~ de c Tw t-~-PF


Een. groot .verschaidenhpjd
SUIKERWERKEN~,
;CHOOOL ADE-~ EN 1


-J.~~~~ .Q. I

.I STAM~CPOOLLECTlOR,

wanl$arm rib 0 130 7 ao,
Haiti, Porto ~Rico, Cuba etc. in
exdharige fbr Surinam steriilps

is ,1 r e staiisps wuantedl.

HOLLnnscHE HaETJES
"tan p.' m. 8 oll ~i~:i:j
8. T. ~L. STU M' P F.

en B deenb~nf Ivran 1l Jan~uari tm i
30 Juni 1898, wonder. No. 6891 H
tim : $o. 14671 sa; :~l aate hebben
op Dodderday den 8 November en
vo ~ede dagen-
B ortbbbenden :worden verzocht
den verkop dp.te;roorkomen, door do
aan iermg der verschuldiigde mnte-
C~uragao, den 25eten October 1900.
De1 'Voor~i~tter,
;;;-~ .M4. P. CURIEL. ~''

Verkrigba bij
of .1.0 T~ 1. 1/1 ? '
MiKAdT, CUREgAO.
BC'E F&IBCL ME 80 11 OEM

I~~r~per ~ ~le~l
en B leenbB~nk, esta, 'esna~n tok di 1
di January 't& 30 .dz Juni 1898 bdo
di No~. 891 -If tb .No 14'67 I[, 16
toe~ma lug& dia; Ibiebes 8 di Novemh-
berQi"&iana Boe to sigi.
~'ffamroa utterq~sa~ona~n di blih'pa-
ar' niln interes, afi~n' di evitat'nan ben-

Otir~ago, 155di.aeoct1obep90
Popsident; .
M. P. CURIEL.~ I

.7~~a -J'TTjiY3.A' J. L STUMPF.


I)EPOT-HIOL I)ERS.
OND)Etll8'l'AAND iFIRMA~I, MCET EIGEN
:'! ~ ~ ~ :

eigen Lingeriefabriek, eigen Drjukkerij;-! beheve~ne in Holltndt i 500
met veel, sue~s werkende Stalen-D~pbte, \tenacht: vborl den ver-
koo p harer Nouvenartes its Btollen, Wity~~ ,?iloarelf Spaddteries en
I~iageries, on alley pleaitserk vate; Nede lnsh esaft--Iigi, SEtalso
Depotsl to vestigfen. .. ., :
Notte liedeq, Ilet. vale ,rel iiies, dib 'duaroor in ;ass perking
wenschen te kobmen, worden; vbezocht> ons .dearLvn, *tneet opgat
AMISTER-dAM, NIEU`WEND]IJK 156,
geresig eet10.


~ 1


;B tizuco Cene

Ov~erzijde.---- Breedestraat
; Groote voorr~and van artsenifen en

beate.amerken; eerlijke pirpaen; so-
dawater-; brillen van allerba~nda. goor- ~
ten; allerfijnste en- allerwpeh~iekendste
\parfumerietin; cacao en c~ihocolade
van verachillende -merken 4: uitgez~och.


LA XTRA STO T .door meer
dan dnisend geneeakun;4igen in Neder-
land en verreweg door de meeste
v Cur sa b~neo ben; oF~P e$
iee like iler 01,CER~O O et 4eag-
delijkste voor de tropische g~ewes3ten,.
om de germnge hoeveelheid alcohol,
welke het beva~t; van de.ELIXIR DE
CAPUCGiIMIO, .bereid ,d~opqr-1H. S uels,
.het groote en onfeilborae 'geuteeemid-
del voa dedespoedige genesing der


Poe rchpodae I
va~n Benedo l
Vernkrijgbaa bij .
A. J. L. S T U &I~PFF.


" "


d dr $e heernn


9ERKR JGBA~l I :'


AU~:KENSTRAA'IC) .


;-toligenworst -- m~,etoli'st~
rolhdinm -- Haagsche hop~jes ~ec.

FOTOGRAFIA. ETE
Este miuy conocido Taller 0-
.frece d~eli~uevo suis trabatjos a
sus flsumerosos clients, ascabia
de reclibir mtiquinas de las' tlt~i-
.mas in3venzclones y tiene cons-
tantamente de venta~ aparcatos 4

.. :HOR.AS DE TRAjBAJO.:


-- EN -

STUVllF, Guracao.J


8. J. L.


A.


SFU~PP.


Bel~eed verzoek ik U.uwe.~ san~dacht
to v~estigen op-dg. .. ,. .
VA~N: G~ORIC 1V3~I~' S:.

Echte: Friesche Boereljengens
(ROZIANEN' OP BRANDOWhJN;' :iN :'''
van GZ, C. V NGy 0. R U I ,
DIJSTIL~LATEUS. NEEK.

DHinrk mrtard mete;de. HQQiOGSTE~ prij-

o. a. met. ~df fG~ioUiENI 'MED lI~LLE t e
IliTAVII :in. 1893, .be# ad.,.~I

DG prijeb dr t:schreefflesechen~ f 14,'50 per kist, fratndo
Saan boord te Amsterdamn obf Rotter-
d~zr icuief kist, flesschen en ver,.

(clbhntnimu quranrsm 5 kisten.) -

25'~ bi 50 t ist'nenn mei d0 e pr
'De ~pf~Is $a ccn ~ant !zenaimo'-rtiri-
betapt~Cl a~ar in Ned~erland.
a~e Iseti edrkieerli rbi o~e~ ddd li
Nederland, die vergezeld gaan van
remise, wraarbij men' i5lieve te reke-
pen OP de vracht en assurantie, kgq-
ten, of wel. mededeeling, te' moen blj3
wien in Nederland, ,tne san itge der,
noodjige documeriten, .et bd ~ dier
factuur kan outvapgep warden, ;


ya smaak en gehalte be~treffen in het
Peh~eel niet wrorden vergeleken ~me4t de
~ClTE VAN GORKlfM'S BOERENJONG~ENS
D~e steeds toenlemende ttras naiarde'
VAN GORKUIM'S E~itTE FRIECI E 1EIENJON
G eNs is una~ri mijn bescheiden: Ideenitg
het reste bewijdde kswaliteit:bete dan
andere marken is. i
Ten bewijze, dat dit merk zeer in den
amaak valst diene., 4at ikvioor eenigen
iijd~niet minder dan 875 kisten ann
44n afnemet in Indii@ verechiee te.
Wartnneer U nog geen BOER NJO~N-
GENJS gjehaporteerd beeft, r~ou het mi)

overtuigd dah dib't**tot; sbeatelling
Sleiden sal..
. Beleeft manbgf~p~lep verblifjpk : .:
,U7d. Diw. Dianaar~.
G. c- VANV -GORKUM.1. ~~
: RctlamekAalrtn waosden grafis bt] deh
kisten Ingepak~t.
aiiir Verder .lever ik .evensen ~met
veel successs

@g $ 8l~litei 4~4
S.(GETrOKKEN GITr~.ENBlRANDEW~UN)

De verpakkmgi~ litierrian I:ii~.t. isten1
va~n 24 6cr '48 Ilessedhen ( sch
Inaat pl. m.: 7jd 4'7%~ L.) ~ .
(Ci~ntmam: heberthcldl1444f7lessdia~nr!
De ri s hiervan is f 10.Sq hst
van a4 each;, en12 .,--1P~ bvan
88 Oserh met opberi e~~.,tmdarne.

eo~ v-m rde ik dl*r.. UEd. Dienaar
: '-i ''G. 'C. VAN GOttlU.M.


I~~I)IAMANTE

*LONGMANE i & MARTBINEZ : ;
"-thi
Libre dte Explosi6n; Humho y~a 11l or
DEL.l~ VIENTA POR e.1L:
L~zs:'Frpieris y~lkn~er: d ~p~-,


I
o
b 'P


':`'''


ury
ITD
I~s ~iiT" ~1
m' 1 "o:
:;,a g
Z : ~: i Ir
~ Y :1.8
i-i! P .. I
: : c~ :g I
r I, m
,. I'u
::U
:-: i'


PARFUIMERIEN


J. L.

3; .)


~D 8~A. M.--&r P. M. ~
Z. %I. KZEN &r EDAHPER KAIS
-- EN .
Hollandsche ~.Btr
.ini~if 1, 2. lb & tB blikkn.
mIJ -
A. J. L. STUM PF.
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs