Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00005
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: October 20, 1900
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00005
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 1 MBs ) ( PDF )


Full Text

WHEEurA YOOB DE CUBAqAOSalE ILANDIIH..

Dit Blad verschijnt elken ~a~terdatg. E Couran't a~ki to sali toer dia Sabra.
Abonnementsprijs3 voor Curaqao, BonaLire BUREAU VAN DIT 8LAD Sn prij di atbonnement to fl. 2,- pa, tres
en Arubat per drie maanden fl. 2,- met luna pagar padilanti.
vooruithetaling- PLEIN CONCORDIA No. 129, PIETERMAAI. Pa lugarnatn foi Curaqao, Bonaire i Aru
Voor het Buitenland per jaar fl. 10,-- ba fi. 10,-- pa anja.
Afronderlijke nummers fl. 0,20. ) Un number sol fl. 0,20.

anders dan een ergernis katn zijn voor
de heidenen.
Maa~r ofcrchoon de heer You Brandt
de katholieke missii~ betrekkelijk
gunstig behandelt, mag ons dat toch
niet~ verhinderen te~gen het boofdpunt
van ziju redeneering ernstig verzet
aan te teekenen. In sommige deelen
v;~P~an z"~:fij bdetogvodr hij alleen een
verndeingndewijse der uitoefening
van het sendings~werk; maar ten slot-
to loochent Ex]j in 't algemeen het
reebt en het nut van dalt zendings-
werk, door de christelijke gleloofsver-
kondigersa inl China op c&ne lijn to sJtel-
len met boeddhistische straa~tpredi-
kers, die in Europa souden optreden;
ja, ronduit to zeggen : ,,Het is een
dwea~sheid geweest, van het chineesche
volk te vergen dat sij de christelijke
missil5in souden dulden."
Daartegen voeren wij het woord
van Christus a~an: Gaat en onderwijet
alle volken."
De wax4 Kerk van Christus heeft
niet alleen het recht, maatr is verplicht
sooveel mogelijk sann de heidenen het
evrangelie to verkondigen.
Van het standpoint der beschavig
kan daarbij de vtraatg zoo gsed
wvorden: of een hoogere beschaving
grerechtigd is in het gebied van een
lagere beschaving leerend en volgelin-
gen wervend op to trpetan.
SDat das anmpscheh besehaving de
chineesche ver overtreft, kan toch geen
verstandig mensch looghenen.
Maar wtanneer de heer Van Brandt
het Boeddhisme of Contociranisme tot
sending geroepen atcht, believe hij to
bedenken da~t bsij de vri~heid van ge-
looven en spreken in de moderne sta-
ten de predikring van dergelijkeaEtziati-
sche "godediensten" in het minlst niets
in den weg wordt geleg~d.
In Engeland en N~oord-Amerika
kunnen de boeddhistische en dergelij-
ke apostelen selfe o d ho ken d
straten Ipreeken.; .in Oislln u-
nen sij m eigen of gehunrde lokailen
even vrij propaganda: maken, als bij-
voorbeeld het engelsche heilsleger.

dacht no later, de laantste a~ren,
had hij zeahet grootste deel der
vacanties elders doorgebratcht en
siju moeder, zija ede moeder, een-
.zaam gelaten. Waarom eigenlijk ?
Was zii niet altijd even goed, even
vriendelijk, even zorgzaam voor hem
gewfeest ?
Nu hii w'ist wel waiarom. Hij voel-
de zich m haar nab~ijheid soo..,....zoo
klein, soo beaschaam'd. Als hij haar
aanzag met haar diepe oogen, spie-
gels3 van een remne sel, dan had hij
steeds een neiging gevoeld om op de
kniei~n te vallen en to vragen, waar-
om sij hem zoo ernstig hsanzag,
en....toh eigenlijk ws i e,
waarom.
IMet hem sprak sij nooit er over,
maar hij gevoelde, dat zijer wPel o-
ver sprak met......dat st] er over
dacht als zif was in, de kerk. Bj
wist, da~t zij verdriet had van etijn,
nu ja, omda hj ne ermeed
alan die uiterliikheden van den gods-
dienst, die slj noodzcklelijk 'achtte
bij hear opvatting van geloof.
.Hij zag op~ en zag naar den schoor-
steenmantel. Ja daar' stond het
nog bhetz~elfde beeldje en de krans
van jgunortellen was er nog omge-
hang~er ~-- ~ :---


Curaqao, 19 October,Wti) hebben er al meerma~len op ge-
wezen dat de schuld van de chineesche
gruwelen door sommigen'brutaalweg
gere~ten~ wordt aan de christelijke
ending in het Rijk van het Midden.
De heer Von Brandt nu, de voorma-
lige duitsrche gezant te Peking, is een
der vinnigate aanklagers van de mis-
eiin. Zijn sanvallen, die vooral tegen
de protestatntache zendelingen gericht
watren, hebben van dezijdeder betrok-
kenen in Europa al heftig verset uit-
g~elokt; maar op die protesten her-
healt de heer Von Brandt siju beschul-
digingen.
Wuij voor ons kunnen dien penne-
strijd 'heel bedaard annzien, daar,
zooals gfemegd is, de vertoogfen van
den voormalrigen diplomat hoofdza-
kelijk tegen de protestantsche sende-
lingfen gericht wren.
De hear on Brandt verweet dezen
al in arat~sse schrijven da~t hun de
((tcea n voorzichtigheid van hun ka.
tJgile ambtsbroeders ontbrak." En
nu we'er zegt hij dat hij tijdens ziju
werksatamheld in ~China meermalen
hun "gebrefk ann chriateli ke liefde en
mantachappelijken takt' he~ekt mar
tenl betreuren en datt het mreestal pro-
testa~ntache zendelingen geweest sija,
"die sich tot aanvallen tegen hun ka-
tholieke medebroeders hadden laten
verleiden."! .
Daaruit blijkrt dat 'het in gindsche
verre streken preeies s oo :toegart, als
op vele andere plaatsen: de protest ,
tantsche geestelijken voeren den strijd
teg~en Rome met veel meer ijver dan
dien tegen het ongeloof, terwljl de ka-
tholieke geest~elijken, vergadermngen,
enz;. de Protestanten eenvoudig on-
gemnoeid laten. leder onbeyooroor-
deelde sal het met den heer Von
Brandt eensr zijn, dan het doen uitko-
men der verschillen tueschen do onder-
scheiden christelijke belijdenissen niet

H~eilletOn '


Zi n Mo der *

,,M~oeder, miju moeder" riep hij
nit,. op wa~nhopagene toon, de Jonge
man, -die voor een oud geschilderd
vrouweportret stond
Maar terstond keerde hij sich om;
anr .bitteve g~lilach lag; om sijn lip-
ps, tfeewhil g~ing bitten met d'e elle-
agnoi qp tatel en een sakdoek in de
han. ,Zi. nty~oordt niet, van-
daag niet, morgen niet......nooit." .
H1] bedekte man oogen met sqn
hand en leande het Ioofd voorover
op tatfel. .
'Hij kwam there v 4 de begrafenis
sijner moeder. het mainige, was hij
ter wereld liefba~d..
Wat had hij zich just dezen dag
a~ndere voorgesteld. Zeven lne
iaren '::was bl] weggewveest .neare
acadenne waar bl] voor arts had
gestudeerd. Eersrt w7as hij dikkWiji
this gew~est, haast elkien Zondag,
toen kwam hij eens pier maand, later
enkel met de rcentles en nogT later -
hij -kreeg een schok, toen hlj er sann


Daar zijn noch de heidenen, noch de
anarchisten, maar enkel de jesuieten
vo Ilvrij.
.riie den Chineezen het recht toekent,
de christelijke missionarissen at te
wijzen, die moet hun consequent ook
het recht toekennen, de europeesche
kooplieden, ingenieurs, reizigers, enz.
het land uit te jagen.
De beer Von Brandt begnat dus een /
dwal2ing, als hij het g~oddelijk en na-
tuurlijk recht der missii~n bestrijdt.
Datarentegen kan men hem wonder
voorbehoud gelijk~ geven, als hij
eischt dat de misslen op vreedzame,
verstarndige. rechtvaardige wijze te
werkr sullen gaan en sich van politiek
zulle~n onthouden. *
D~e gevoelens der bevolkingf moet~en
natuarlijk zooveel mogelijk ontsien
worden, zoowel door de zendelingen
als ook door de ingenieurs, wxien men
bij voorbeei1J verweten heeft dat zij
wonder noodzasbk spoorwvegen zouden
aangelegd hebben door kerkhoven,
die bij de Chineezen in hooge eer wor-
den gehouden.
B6zwaren, aanspraken en eischen,
tot de getarntachappen en consulaten
gericht, moeten tot het noodzakelijk-
ste beperkt wcorden. En van politiek
optreden moeten de sendelingen
zich zorgvuldig onthouden. In bun
geheel openbaar en bijzonder lev~eh
mook~en saritooney,, da~t zij enkel 1 .L
men alls a~postelen \-an Christus en.
boden des vredes.
Alle z~akkundigen geven toe, dat
de kattholieke missionarisslen meer
tucht en takrt san den dLg; leggen dan
de protestanutache zendelingen.
Wanneer er ondankrs alle waa~kzaaml-
heid ook vatn katholieke zijde men-
schelijke fouten worden begaatn dan
zal ongetwijfeld van de huidige! erva-
rmngen al Zij~dig partij w~orden g~etrok-
ken` tot meerdere volmaking der
kunst van het ka~tholiek missiewrerk.
Daartoo bijzondere wenken te ge-
ven, zou een verdienatelijk; werk voor
China-kienners zijn.
Maar verkeerd en verderfelijk ziju

Dat~ was 't begin gew-eest, in de
eerste groot~e vacantie. toen hij een
jatar student was geweest.
Hij was op ziin k~amer gekomen
des avonds en haid daar sien staan
het beeldje, dat er van iijn jengd at
dbhad g~esitaan, e daa~rom hmng deze,
dezlfd krns'van sitroobloempjes.
Dat beeldje, nu ja, dat was nog al
mooi, hij had er toen niets op tegen,
dat het bleef staan, maar die vuile
verachrompelde bloempjes die konden
wel o p den vuilnishoop. ij herin-
nerde sich nog, hoe sijn hart hdge-
klopt, toen hi] den krans er at ha~al-
de : de bloempjes had hij zelfs als
knaap gekweekt en gedroogd en met
zoete devotie had hij 't kransje ge-
hang~en om het Lieve Vrouwebeeldje,
waarvoor hij elken avond zjin ,,Wees
ggotMarxa" apr.
M rzoo redeneerde hij dien a-
vond, hij was geen kind meer, hij
had geleerd, dat uiterlijke ceremo-
niti heel ~ietsI anders waren dan in-
wvendige overtuiging en met een swaai
slingerde hij de bloempjes naar bui-
ten mn den tuin.
Den volgendoen morgen, toen hij be-
neden kwamm, itasi: teerste wat hem trof
een innhig droeve toon in moeders
stem en als hij in haar kamer kwfam,


de algemeene a~anvallen, waardoor
men den missionarissen het recht zou
willen betwisten tot hun selfopoffe-
renden arbeid.
Dergelijke onchristelijke strekkiing
schuilt ook in dedeser dagen meerma-
len geop~perde bewering, daat de mis-
exen alleen slechte sujetten oader haar
beacherming zouden nemen en dezen-
met een beroep op de consuls souden
hel en om andere Chineezen te veron-.
gel jken.
A sof de heideneche Chineezen altijd
gelijk hadden en de chineesche over-
heden zoo stipt natar de gerechtigheid
oordeelden!
Juist omdat de christelijke bescha-
ving bet st~rafeloos voortduren van
hun willekeurige heerschappij en kne-
velarijen in gfevaar brengt, srijn de
ambtenaren en de heele schaar der
"gelee~rden." dat wil seggen, der aspi-
rant--ambtenar1en zoo geweldig op de
vreemdelingen en vooral op de missii~n
gebeten.
Wie deze sanleiding tot de tegen-
woordige ongeregeldheden over het
hood let, komt tot valsche en on-
rechtvaardige oordeelen. Christen-
dom en beschaving la~ten zich intus-
schen niet tegenhouden!

De elrped(1i In Snrgggina

Gelijk wij in een vorig nummer me-
dedeelden, zijn de voorbereidende?
maatregelen der expeditie van dr.
H. van Capelle c. s. genomen en
vertrol Maandag 13 Augf. per as.
Paramaribo een gedeelte der expedi-
tie naar Nuw.-Nickerie.
Dit gezlelsehap bestaat uit cGen op-
zichter, twee prospectors, een lijnkapb~
per en een tiental werklieden. Zf)~
beeft in opdracht de Ben.-Nickerie-ri-
vier op te varen tot aan de Falla-
Watrat, een rechterzijtak der Nick~e-
rie-rivier, wrelkie in he ar1856
door dr. Voltz tw-ee dagreizen ver
beraren is.

zag hij het w-eggewrorpen kransje,
natg~eregend ligg~en op haar tafel.
Over gesproken was er toen niet.
Dat was gebeurd nu zes jaaiir gele-
den. En een jaar dearna, ook in de
groote vacantie, was hij verder ge-
gaan. Hij had veel met niet-katho-
lieken verkeerd, veel ook naar hun
gesprekken geluisterd en was tot het
mnzlcht gekomen, dat die Maria-rver
eering toch al heel, al heel......nu ja,
niet dom, zijn moeder vereerde haar
maatr dan toch heel nateitf was en toen
had hij het beeldje genomen en van
den schoorateenmantel in een hoek
gfezret. D~en volgenden dag~ was 't
verdwenen, maar tegelijk wa~s 't hem,
of ook op zijn moeders gelaat een
rimpel w~as g~ekomen, en of zi) moin-
der spraakzaam was dan vro r.
En zod w-as 't voortgegaan. Bet
rozenhoedje, dat hij minder uit over-
tuiging, dan om sijn moeder te be-
lieven. des avonds medebad, was
t~och zoo'n geestdoodend geprevel,
dat hij ronduit verklaarde er niet
meer aanl te kunnen meedoen. Den
volgenden dag viel .'t hem op, dat
sijn moeder soo oud werd en coo
grijs......
Aan dat alles dacht hij, terwijl hij
't beeldje zag met den immortellen-


Zaterdag 20


No. 877


October Igoo.


17de Jaargang.


1 0E


CUR

1;1


I


I


He~tl doel detzer onderneming is om
vatn de~ monlinlg der Falla~-Watra in
Zuicd-Oostelijkie r~ichting een tr~ac4 to
mnaken nlaar de Coppenatme-rivier.
D~e eig~enlijke expeditie, welke MantI-
dag~ denTI 27n Aru. van Parazmaribo i
naar Xw\.-N\ick~erie is ver~trok~ken, be-
staat ulit de heeren dr. IL van Ca-
p~elle, die! belasit is mnet het bodeml-
onder~zoek, C1. van Dimmnelen,
d rslict-conunisisariis van Nickerie, J.
I D). Haenen enr F. C. ~a~ntzar~t, die
tot taak hebben de lengte3- enl breed-
tebepalinlgen e~n de opnamle dler ri-
n-eren to doen. \'er~volg~ens zal dle
heer H. vanl Capelle Jr. fotoglritischt i
opuatmen en g~eolog~ische~ waar~nemin-
gen verrIichten.
LDeze eig~eulijke expeditie zou van
N~icker~ie uit de Cor~antijnrivier, welke
de grensscheidting tussc hen Hol-
landsch en Engelsch Cuvanat vormt.
opvaren tot aa~n de 11'atapia-kreek.
D~oor dese k~reek zal de tocht verdcer
worden voor~tgezet, om haren oor-
prn op te sp~or~enl.
Zodr dit doel her~eikt zatl ziu,
keert het gezelscha~p naiar NwT. NIicke.
rie terug,- omo dan de Bov. Nicke-
rie-rivier tot ~iaan de eerste stroom-
rersuetlling per stoombarkas op to
varen t; dan echter moet de tocht
worden voortgezet per cor sal tot
a-an den Bflanche Marieval, het punt,
dat de district-comm searris van
Nickterie reeds vr~oegfel 1er~eikit he~eft.
Zoover is de Nickierie-nnver tot hedren
toe bekenld.
D~aar dlau oo~k zullIen de eigenlijke
w-erkzaamnheden eerst tee n anvang
nemnen.
Die werkzaamheden bestaan, zooalS
onze lezers reeds w-eten, in een on-
derzoek naarr de geaardheid van de-
cen bodeml der kolonie Suriname. De
ex peditie is w-el vooreerst w-etenschatp.
pe ijkr, maa~r zooals te ver-atchten is,
sal die etenachap dienstbaar ge-
maakt wor~den aan de stoffelijke ont-
w\ikkeing der kolonie.
Heeft de expeditie nut haatr dloel
bereikt, dan sal het gezelschlap wve.
derom de Nickerie-rivier afzakken tot
de Fa~lla-Watra.. Daar zal de exrpe-
ditle gebruik maken van het nu reeds
opengekapte trac6 en dan dlen tocht
voor~tzetten naar de Boven-Coppena-
mle, w-aar dese nogl oubekend.ls, nl.
atan de Raleighevallen-
D~eze expedite, die \oor de kolonie
van het allergrootste belano- is, zal
vermoedelijk ong~eveer tw~ee mdanden
duren.
Gelukkig5 hebben kapitalisten zich
in de zaak gestoken, en door hua
toedoen is de expeditie in staat ge-
steld op grootere schaal hare ondler-
zoekingstochten te doen. Zij is daar-
om, gelijk wij reeds to kennen g~aven,
tiiet ultasluitend w~etenschatppelijk. Om
beter~te zeggen bestaat zI) uit twee
gezelechappen : het eene een quiver
wetenschtp~pelijk onderzoek tot doel
hebbende, liet andere wil echter de
practische zijde der medaille. Hoewel
onderecheiden, ziju dezeg~ezelsebap-

kArans, dien hij had gevlochten als
knaap.
Toen was hij gelukkig
En nu ?
Hij echrok op, er werd gescheld,
La~ngzaam silofte de meid door de
gang naar de voordeur, met een tik I
ging't slot open......
,,D~ag, mijnbeer pasitoor."
O hemel, daar wras de pastoor.
Hij gingS rechtop zitten.
,,Is mijnheer t~huis !"
i,,Ja, de jongeheer bedoelt u ja die
is this, achter is hij, in de kamer."
,,Zou hij mij k~unnen ontvangen?"
,,0, mijnheer pastoor, w-at Is er
nattuuirlijkrer atls dat u nielkom is."
,,Nu, ik sal maar doorgaasn."
Hij had alles verstaan en -stood
op; hij voelde zich beklem~d en zag
in den spiegel, dat hij bl~eek was,
bleeker dan streaks.
,,Da$ beate......ik had nog haast
beste Jongen gezegd, maa~r ik mnost
nu dokter zeggent de tijd gaatt zroo
gauw. "
,,Gaat n zitten, mijnheer pastoor."
,,Wat is uwr goede moeder spoedig
heengegaan."
,,Ja, mijnheer pastoor."
,,En zij bad er zichr juist soo op
verheugd, dat u this zou komen,


lutinsuur der mails, watnneer
e ij nlechts een unr t voren bekend-
maakt, hoe laat de mails gesloten
worden ?.
E~n 26. Is het sluitingsunr der mails
niet buitengewoonvre gted
wanneer het words bevpaa5d gseop tien
uur in den morgen, terwail het stoom-
schip, waarmede de mails moeten ver-
zonden worden, eerst om drie our in
den namiddag de haven verlaat ?
Op de eerste vraage veroorloven wij
one ontkennend te antwoorden. O. a.
op ons bureau te Pietermbani kon on-
mogelijk den gewonen r~egel bii het
beatellenvolgende de Oi~cna M'anti-

der had er zoo'nl verdriet van ge-
had, toen hij~ 't wegzette. Dat kon
hij nu goed matken. Maar die krans?!
Neen dat .diende nu nerg~ens voor,
dat was kinderac~htigheid, die most
nu maatr eensj verdwlj nen. Hijle
de bloempjes terzijde, neen wst
in de tafellade, da~t was beter, dan
zouden zre op zekeren dag wel worden
opgeruimnd. M~et 't portret en het
beeldjeg~ing hij~ n~aar bove~n en spoe-
dighddenbei~de liun plaats.
Eneigenaardig gevoel maakte
zich van hem meester, toen hij dat
beeldje, na vele jatren verbatnnen te
zijn geweest, weer op sija oude plaats
zag staan.
H~et kwam hem voor, dat hij wReer
jong was, als in den tijd, toelShij
daarvoor knie~lde en met die elibeel-
ding voor oogen, Maria, -aashaprak
als ,Moeder" en hij herignerd~e zich
op eens, hoe op sekeren atPg sy~n moe-
der achter hem had pl~taan en ge-
zegd: ,,Ja _jongen, emartos
bi3 jeMoeder mn der emel, die kan
je niet ontvallets sooas ik"
En oneens kleaken hem in de ooren,
alsof ha] as so~ Pas goed hoorde, de
woordeavawaden pastoor: "Er iano
wel -een tnoeder, die u in elk geva
hood.", WUords vervolg~d.


waar ? Als je dan wat gebeden hebt,
gekomn ?e in de pastorie. Is dat

Toen de pastoor weg was, speet
het' hem toch, wee~r alleen to sijn.
W~at leek het hem hier leeg.
ijzou eene naar boven gaatn,
naarr sijn kamer, om die was in orde
te brengen, dat gaf verstrooiing, soo-
als hij zelf ook voor ziju patienten
voorschreef, wanneer ze zenuwachtig
waren.
Zijn kramer sag er ,keurig uit : de
sorglzame hand sijner moeder selve
had, v6or izijsek werd, alles in orde
g~emaakt.
Aatn den wand hing een portret
van sijn vader saliger, lnks van den
schoorsteen. Rechts was een ledige
plek. Watcht, detar moestb sijn moe-
d~er's portret komen.
Hrij iou dat gfeschilderde halen,
dat' hij zelf eens hiad laten ma~ken en 1
nu beneden hin f. Vlug naar beneden.
Toen hij 'ta fnam, stootte hij met
zijn elleboog tegen 't beeldje dat op
den schioobrateenmantel stond en 't
was of hem een rilling door de leden
voer.
Ja, dat moesit tch eigenlijk ook
mear mee naatr boven, detar hoorde
het, toch eigenlijk this en siju moe-


Ipenl tochl geenazins van elkander ge-
_seheiden ; integ~endreel, de hier Haenen,
'die de vertegenwoordiger is der ka-
pitalistea, heeft ook eeni seer .voor-
naa~m deel in t het; wetenschazppelijk
doel, daar hlij .met de opmaking der
kaart belast is.
Naar w-ij \-ernemnen, heeft. 2.- Ec.
de! Gouverneur zijne v\olle medewer-
king b~eloofd, hbewel l meenl ,ez ~d
wordt, datt~ hij e~erst vers~toord wacs,
omhdat hij mlet just de p~lannenl der
expeditie betreffende de plantsen van
onder~zoek kende.


N18uwsberichten.

CU RACAO.
Kerkelijke berichten.
Z. D. H. Mgr. J. J. A. Vas BaaRs,
Apoustolisch Vicaris van 'CuiR~agois
dlen 20sten O)ct~ober van ziju reis naar
Rtome in Nederlarndi teruggekeerd en
heeft zijn intr~ek genomlen in het
klooster d'er Eerw. Patters8 Dominli-
canen te Huirsen bij Arnheu.
Officleele berichten.
De G~ouverneur van CuraCgoc maatk-
te den 16den October 6 unr 's avonds
bekend, dat door hem het~ volgende
telegram was outrangren:
G~ouverneur C~uraga~o.
Hierbij dloe ik U; Hoogl~delgestren-
ge en den ingezetenenl van Curag~ao
mededeeling van mijue verloving met
Zijne,Hoogheid Hertog HEsnRIKe VAN
11IECKLEsBURG-SCHWvERIN.
wageousys, NA
E~n den 18~den October matakte de
G~ou verneur van Curagao bekend,
dat hij op het door hem in den a-
voud v-an 16 O)ctober yerzonden
t~elegramn luidende:
JMinister van kiolonliin 's Gr~aven-
h ag~e:
Verzoeke Koningin aan te biedenl:
Uwe 11ajesteit veroorloove mij de
eer biedi e en inni e? heilwenschenl en
de uit rukking ter gevoelenu van
hulde en tro~uw van de ingezetenen
van Curagao en van mij voor Haren
tr~oon te mogpn wodrlegen ?
B~teiL.
dien ochtend van het L~oo, het
volgende telegram mocht ontvaligen :
G~ouverneur Curagao.

hj en ing zeen [ wearemen ddiai voor
waar eer.ILHELMINA .

Zijne Hoogheid HEND)RIK, WAblDI-
JIIn, ALBERT, EiRNE8Tl van Miecklell-
burg Schwerin werd den 19den Ap~ril
1876 te Schwerin geboren en is t~h:ns
luitenant~ & la suite van het M[eck-
lenburgsche Fusiliers-Regiment No.90.

was het niet juist op vandaag be-
ptaald ?"
,,Ja, mijnheer pastoor, daar gialds
gaat de trein waarmee ik v-ooroed
hier gekiomen zou. zijn, o Bhad ik
vroeger miju moeder maar niet soo
dikwljls alleen gelaten,"
Een traan kwam in zijn oogel,
waartegen hij zijn zatkdock drukte.
,,Kom, jongen, wat gebeurd is, is
voorbij, je had het toen ook druk
met je studie. En nu kom je toch
hier wonen, nietwaar ?"
,,Ja, ik sal voorloopig hier blijr-en,
ik ben tot gemeente-geneeshieer be-
noemdi, sooals u weet. Ik had er
me zooveel van voorgesteld, mijn
liev-e moeder het leven ttano-enaam to
maken, en nu..;....moeder, lieve mnoe-
der......ach neen, zij hoort muij nis~t."
De pEastoor, sweeg. ~
Eindeijkr stand hij op.
,,Er i o wel een M~oeder, die 0
in elk elhoort. D~aar staatt haar
beeld.'
De jonge man k~eek schuw naar
den pastoor, die hem ernastig de
hand drukte.
,Nik heb nog wat te doen,
matar van middag, kotm dan eens
bij me. Beloof je dat ? Je gast
zeer toch wel eens naatr de kerk niet


MIage Giods b~este zeg-en rusten op
de ver~loving vanl onze beminde
Kouingin.
Havennieuws.
Met ; de meeste bereidvaardigheid
witerden: ons bij de bezichtiging van
het 'nieuwfe stoomlschip van den K.
FJ L M., de P'~rins 3 writss de vol
gende inlichtingen verstrekt:
Het stoomschip wer~d gebouwd te
Hamburg en heeft de! volgende af-
metingen.: D e lengte is 296 engr. voe-
te~n en de breedte! 38 e~ng voeten.
Hret is r-oorzien van machines vol-
genls triple compound sy;steemn; de
afmectin~T~.gen der mchine zijn: hooge
druk cyl~inder 22 eng. duimen, mid-
deni druk cylinder 31~7 eng, duimen,
lag6e dr~uk cylinder 59 eng. duimenl
ell len~gte ZUigerstanrg 39 eng duimen'
D~e beide stalen stoomketels voor
de machines zijn vanlbijzondere groot-
te en le-e~reir stoom van 18t0 pd.
overdruk per vierkante eng. dulm.
D~e machines kunnenr een vermo-
gen ontwikrkelen van r~uim 1400 in-
dicateur paar~denkracht, met ruim
80 omwcentelingen der1 schroef per
Illnuat, wearmede het chip een
vaart loopt va~n over de 12 mij1.
Het stoomachip is voorzien van
ruime berging van drinkfa~ter, wa..
t~erballasut, electrPische verlichtin n
verder atlles walt van een lek se
mlailachip -verlaugfd kanr worden.
Het meuwe stoognisehipl wijkt was -
de inrichting vi-n een le klas pas-
saigiershloot betreft eenigazins at van
de inrichting der ovenge schepen,
11amelijk dte rij passagiershutten1 is
doorget~rokken buiten het eigenlijke
salon over het kuildek tot aan den
grooten mnast, op de! andere sche-
pen is dit open ruimte. Een der voor-
deelen van deze inrichting is dat de
hutten meer naar het midden~ gedeel-
te van het schip g~eplaatst si n het-
g~een door voor zeeziekte 'itevoelige
passagiers zeket* gewazardeerd sal
worden;. Z~ooals bekend, is de bewe-
gin~g inl het midden van een schip
altiqd minder, ook is men aldaatr ver-
der van de schroef verwijderd.
Twee badkamers, met aparte mar-
meren wa~schinrichtingen daarbuiten
vermeerderen het comfort.
Het stoomachip vertrok den 15
September vanz Amsterdam, dee
Havrei ~. -3uns e pU
vasmni~c~t ~~~ ihijei~h.sw;-~ oP de ~
reis na~aii Ainstej ~~~~ gearriveerd
met het stoomschip Bali der Maat-
schappij Neder~land. en arriveerde al-
hier den 16n1 October, dus een voor-
spoedlige reii.
De mleuwe Prinsr M~aurits gaf gedu-
rende dese reis alle bewzizen van goe-
de hoedanigSheden, zoodatt wij dit
schip als een aanwmist voor de vloot
vanden Kon. West-Indischen Mail-
dlienSt beschouwen'.
Naar wij verder vernamen wordt
het volgende nieuwe stoomalchip ter
vervanging der Prins Willem I te
Amsterdamg~ebouwd aan dew~erf


d er N ed er~land sche Scheepsbouw- M~aat-
schappij en zal de k~iel hliervan in
D~ecember geleg~d wor~den.

Naar wij vernemen, sal de Heer
J. F. D8iRR, Admmnistrateur der
naamnlooze vennootschatp Hacndel- &e
h~ dustr~ie-MastschappU,-~i ,, Curragnzo" al-
hier, als zoodanig: in Maart~ van het,
volgend jaar syjn outslag nemen en
ntaar Nederland terugkeeren.

Laatstleden Diusdag keerdce hier per
Mer~ide~ van de Redr D Line unit Eu-
ropa via Nqw-York t~erug de Heer'
.110am, S. I. MADUno, ILd van~ den
Kolomailen Rtaad.
Posteril. :
Ljst Vr an Oandge'JIl~r ~ sade n onlbeatel-
bnLrI bevon en n~iseven
Jeatn Charwat, Cornelio D~eguen,
Guysbert P-. D~e Windt, Geestekrijker
&~ Co., D>. C. H~enriquez, Louist TLook,
Agnes Lodrigfo, Herrn Leo, Clemnen-
tina Mass6 reconiendadai al Sr. G~er-
man Pitter, Clementina Mazon, B. D).
Pr1ins, Enr11ique Rodriguez G;.,. ~J.,
F~orbes, Francisco pCarvajal (autg.)
Niet voor beatellmgf of verzendmng
vathaar een brief gea~dresseerd aan:
Clara Pineda (ubi) ?
*


Reeds vro g~r is er g~eklaag~d over
het laat be 11len van brieven en
stukken 'na annkomat .a~n de ameri-!
kaansche mail. Veel' verbetering hebj-
ben wij op dit punt nog niet kunnen
bespeuren, ook al wvor~dt het toen
aanngegeven muiddel tot verbetering,
namelijk bet bestellen der drukwerken
n& de bezorging der brieven, in toe-
gpassing gebracht. Deze week 0. a.
kwam deMer~idab Dinsdagmorg~en omn-
streeks zes uur binnen en viel het
mailsehot eerst tien minuten voor
twfaalven 's middags.
Een niet minder onaangename te-
leuratelling bezorgde one de post--di-
rectie jonlgstleden Maanndag, toen om-
streeks negen unr werd gepIubliceerd,me e
da~t de mails to verzende e e
stoomschip Malraca~ibo, dat eerst om
drie uur in den namiddag onze hatvenl
uitatoomde, denselfden morgen om
.tien unr souden gesloten worden.
Wi) hebben hier twee vr ~n to stel-seesal lLa tirna ifanci, tsta les O u na liea n daS
prafO que screen, necei-

Tigst&Svee medicine. Seidamenrte.


DE 86DE


) CON
f~lktos de Cal y de Sosa,

allanard, por lo general,
esta dificultad.
Si se vierte de una
cuarta parte g una mitad
de- una cucharadita en la
mamadera del niflo tres 6
cuatro veces al dfa, se
notary una mejoria muy
marcada. Para los nin~os
.mayores, de media cu-
charadita 4 una cuchara-
dita, disueltaj en la le-
che, si se desea, b~asta-
r~in para demostrar sus
grandes propiedades nu-
tritivas. Si la leche de la
madre no nutre al nillo'
aqublla necesita la Emul-
si6n. Sus efectos se no-
tarin inmnediatamente, 10
mismo en la madre como
en el niflo.
scorr & BOWNE, Qulsaloos, New York

I.xi);rje la legaima de Scott can el en-
zichi naar een zieke to begeven, niette-
g~enstaande bij dat twTeede outbieden
voor dlenselfden zieke een vertrouw-
baa~r person hem inlieht over de
neodzakelijkheid van. stin bezoek ?
Het geval, dat ik op het oog heb,
is het volgende. E~emgee dagen e-
leden wferd een onzer armen-dokters
omstreeks middernatcht ontboden bij
een zeventienJarig meisje, bij w-ie
.zich hevige sturptrekkingen ver-
toouden, soodat zij voortdurend bui-
ten kennis was. De dokter ouderzocht
al teer weinig na~ar den st~aat deer
zieke en zond degenen, die hem kwt-
men roepen, weg met de boodschap,
datt hii eerst een ,,papel"' most heb-
ben. ~ttt hxi met dat ,,papel" be-
doelde, voegde hij er niet bij.
Ik keerde terug van de zieke, aan
wie ik, het ernstige vran harar toe-
stand inziende, voor zoov-er moge-
lijk geestelijke hulp had verleend, toen
een paar mannen mij op straat
staande hielden met het verzoek, of
ik hun niet een bew as va~n on vermo-
gen kon verachaffen. De armenr-dok-
ter had van lie'n een ,,papel" gettischt
en zij meenden, dat dit niet anders


Meermalen worden one monsters toegezon-
den van artikelen, welke men in den handel
'llnec ne ebren~n.eZu k enn tezgeindgd l i
cale pers (1), stilzw~ijgend de verplichting in
het artikel in een eerstvolgend nummer on-
zer courant, bekend to maken en dearover een
oor~deel nit te sprekenl. Ofechoon w-tj yroeger
ste~eds die new-oonto gerolgd hebben, hebben
wij in den laa~tatn tijd gemeend dearvan to
nloeten afwijken o~n wel, omdat wij gelooven
door een dergelijke bekendmaking onr~echtrvaar-
bed aer cer n. Die beke ain ein da
oordeel toch wonder de rubr~iek; Toezendingen,
over artikelen, die in den handel g~ebracht
worden, moet beachouwd wr~orden als een seer
? oedoupeen te rd ,paled mijsovan ,2
voor de plaatsing eener advertentie de hosten
betaald hebben, niet deelen niettegenstatande
sij op dat voordeel hetmneeste recht zouden heb-
beij hlebben daarom desen reel gesteld > De
toezending van een handelsartikel- wij spre-
ken hier niet van boeken en genchriften of an-
dea~? rt~k~n dj zoo er dzc ne~t vordf.
hoewel wij dankbaar siju voor het vertrou-
wen, dat in one oordeel ge~steld wordt, geen
r~echt op bijzondere: vermelding onderde rubriek
toezendingen, tenzij in one blad een adverten-
ted tee he kostene prijee wordt ~geplaa s
advertentie 'de sandacht der lezers to vestigen.

1) De Yr i~moedige in het nummer
van 18 October 1900 legt thans de.
ze verklaring at : ,Agemien wi'j
te samen met eenige college's van
het eiland in Januari van dit jaar
(1900) eene overeenkomst hebben
onderteekend, waanrbij wij ous verbon-
den, greene mneld~ing te mak~en van ons
toegezonden m monsters van hoo~-
w~aren, proefflessehen van dranken
en dergelijke handelsart~ikelen, die
~eadverteerd zouden kunnen worden,
~ebben wij ous, getrouw aan onzever,
plichting, daarvan onthouden........."

IINGEEONDEN STUKKEN. '

Geachte ReduJctie,
Mag ik U verzdek~enom eenplaatsje
in uw blad ter bespreking van een
eaak van algemeen belang ?
lIk kan alrs genoegzaam bekend
veronderstellen, dat in het stads.
district twfee g~eneesheeren- belast ziju
met de armen-practijk, een voor het
stoadsedeelte tend o tn en e ander
de haven.. D~e geneeaheer eebter, be-
last met de arlmen-practijk in het
stadagedeelte ten costen van de ha-
ven, wegens ziekte vetrhmnderd mn de
uitoefemlng zijner bediening, is setdert
een paar wceken tijdelijk vervangen
door een aznderen dokter. Zoo ik mij
niet verg~is, wordtdnaarvoor aan ie-
der dier geneesheeren jaar~lijks min-
stens 1000 g~ld. uithetaalcd dor het
Bestuur der kolomie.
Dat voor die t~oelkage van minstens
1000 gld. betrekkelijk w-einig geneel-
kundi~ge hulp wvords verleend, wTeet ie.
dereen en de oorsarak dearTvan is hier-
in to zoeken, dat de gewoneluiden on-
zer stad riog al veelhechten aan hua-
middeltjesj en sij bij ondervinding of
bj ge uchte hwetn dat zeS nveelti d
yriendelijk onthaasl bij Se armen-dok-
ter~s, wfanneer de hulp van dezen
wvordt ingeroepen.
Di eneeskundige hulp wordt te-
relikmest de geestelijke hulp van
en rieterdikw~ijls- ik weet het
?bji ondervinding op> een zeer on-
elen unr, bijvoorbeeld het nachtte-
11kunr, mg~eroepen, en .ik ben er
verre van te beweren, da't er altjd
voldoende reden zou bestaan, die
het ontbieden va~n geneesheer on
priester~ op sulk een ongfelegen uur
en dan dikwij1s met groote haast
wettigt.. DaEt men daarom den ge-
neesheer niet altijd zoo marar da e-
lijk bereid vindt om zich te begeven
na~ar den z~ieke, bij wcien hly word t
ontboden, valt te begfrijpen en hij is
volkomen in syjn recht, wanneer hij
zijn bezook bl] dlen zieke tot het
morgenuur of tot een latter uur uit-
stelt, indien hij tenminste na een
grondig onderzoeki bij degcenen, die
hem omen halen, bevmndt dlat oogen-
blikkelijke hulp niet noodeakelijk is.
D~och dit ondersoek gCeschiedle en
myj g~rondig. Hoe zou men echter
het. gedrag qualificeeren van den ar-
men-dokter, die dat onderzoek. nalaat
en 66ik--v~opr de tw~eede matal w-eigert


kon zijn dan een bIweija van onver-
mogen, at te geven door den wijk-
meester. iMij nat~uurlijk onbeyoeg~d
achtende tot het geven van zulk
een ,,pa~pel" ell tevens inziende, dat
het onbegonnen woerk zou zijn bij
dezen of genen Wijkmeester aan te
kloppen, zond ik die mannen naatr
dlen dokt~er terug met de volgende
hooduchap : ,,Zeg den dokter uit
mijn nasm, en noem mijn naam bij
den dokter, dat lijn komst bij de
zieke dringend noodzakelijk is."
Ik wTeet niet, yeachte Redact~ie, hoe
die mannen mian boodschap hebben
overgebracht, maar w~el hebben zij
mi) verteld, dat de armen-dokter op
al hun dringende betoogen antwoord-
de : ,,Nu kom ik niet, maar vroeg
mn den morgen zal ik; bij de zieke
komen."
Toch wvas hier geneeskundige huly
hoogat noodza~ke ijk. Na nog bij
-twee geneesheeren tevergeefs to heb-
ben aangeklopt, w~erd eindelijk op
een half uur afstands van de zieke!
een dokter evronden, die bereid was
zich naar die sleke to begeven en deze
vond volgens zijn eigen verklaringf
haar toestand zeer zorgwekkend, zoo
zelfs dart dese geneesheer latte~r den
armen-dokter, die gewteigerd had te
komen, verzoeken moest hem to ko-
men1 bijstaan bij de behatndeling dier
zieke.
Ziedaar, geatchte Redactie, wat ik
mn het belang van do armen onzer
stad, door middel van uwt blad
meende to moeten openbaar make.
Ik voor mij vind het verre! van aan-
genaam bovenstaatsnde klac~ht te
doen hooren, doch de klachten over
de w-ijze, waarop de arrmen door de
geneeskundig~en, die beast zijn met
de armen-practijk, wvorden bediend,
zijn zoo relen, dat spreken hier
plicht wordt, to meer dear ik door
mlijne priesterlijke bediening bij on-
dervinding w~eet, dat die klachten
zeer dikwigs ge~rond zijn.
U, geachte e~dactie, dankizeggenlde
voor de opname van mijn schrijven
en hopende dat door de openbaar-
roakmng dearvan verbetering zal
w~orden gebracht inl een onhoudba-
ren toestand. ben ik van U
de dw dr.
EEN R. Ki. PRIESTER.
Curagao, 18 October 1900.

Ingezonden Mdetedeelingen.
EMULSION DE SCOTT.


"IMe es placentero matnifestar quel
desde hace dien alos a~costlumbro
'recetar, cuando es necesario, la E3-
mulsion de Scott.
Conceptfz~o est~a preparacibn como
un eficaz; reconstituyente."

BUITEN LANDO.
Tr~ansvaal. Huin, die nogr droo-
men over interventie van het latksche
Europa, geeft een artikel vatn de
Novoie Frernia, wellicht eemige meer-
dere hoop. Het blad, dat gewoon-
lijk goeed ingelicht is, ontk~ent, dat,
K~ruger's vert~rek eene vlucht zou zijn
on zegt dan:
,,Watneer Kruger w-erkelijk Zuid
Afrika verlaat, dan is dit slechtsi
met 't doel om bij de mogendheden
tusschenkromst to zoeken. D~e afge-
vaatrdigden der Boeren hebben hun
doel niet bereikt; daaruit volgt even-
w-el niet, dat~ ook; Kruger een suc-

den vcan Bismatrck niet vergeten, die~
irug~er (na Leo XIII) den knapsten
diplomaatt ter wfereld noemde en hem
hooker stelde dan zich zelf. G~ok
moet de persoonlijke verachijning
van den president~ veel helpen. De
heeren Fischer, Wessels e~n Wolma-
ra~ns konlden door de regeermg~en miet
officiliel ontvangen worden, omdat
ijgeen voldoende volmachten had-
dn. Alls president v-an een onathan-
kelijke republiek bezit Kruger, son-
der eenig document, alle volmach-
ten, die noodigS zijn tot onderhan-
delingen met w~elke regeering ook.


ma, waarin de bovenbedoelde bekend-
making was o genomen, v66r tien
uur zijn aange omen. Het stadsge-
deelte in den omtrek van het plein
Concordia en wat ten oosten daar~van
ligt, bleef dus onbekend met het ver.
vroegde sluitingsuur. .
Doch ook bi] e onderzoek, dat W1]
instelden, bleek ons, dat velen, die in
den omtrek van het posftkantoor zelf
en van het bureau der Ofieina Marliti-
mna wonen, niet w-isten, dat Maandag
het sluitingsuur der mails op tien unr
was gesteld. En nu spreken wij niet
eens van Otrabanda, dat in dezelfde
omstandio-heden als Pietermaai zal
verkeerd hebben. Vandaar ook dat
volgens het zeggen van een ooggetui-
ge de meeste corres ondentie op het
gewvone uur, tussc en elf en twa~alf
zunr, dus to last ten postkantore
bezorgd werd.
Nuu sal men one tegenwerpen, dat
het sluitingsuur der mails vervroegd
werd ten gevolge van het vervroeg~de
vertrek der boot.
Zeker, de post-diirectie kan rekening
houden met; de oms a~ndigheden, dic een
stoomsehip kunnen verplichten vroe-
,rrer dani gewoonlijk een haven to ver-
lat~en, maar heeft zij ookniet het recht
volgens bet international post-con-
tract dat stoomschip to dwmngen lan-
grin de haven te blijven, wanneer
htvervroegd vertrekten nadeele van
het algemeen is? Dit laatste nu ras
hier Maandag bet geval.
Op de tweede vraag mooten wij be-
vestigend antwoorden. Laasttleden
Maandag meende de curagaosche post-
directie ongeveer vijf uren nb~odig te
hebben voor het reg~elen der vrertrek-
kende mails. D~ie mails moeten dan
wel buiteng~ewoon groot sijn1 Crrooter
dan die wtelke door de postkantoren
der roote steden van Europa en A-
meri a wvorden atfgezonden? Wij ge-
looven het niet. En toch daar w~or-
den do mails in betrekkelijk korter
tijd geregeld dan hier, bij welke uit-
spraak wll de yetalsterkte der amb-
tenaren Vcan hier en elders niet uit
het oog; verliezen. Er moet dus iets
hapern aa~n den dienst op ons post-
kanitoor en ons dunkt,dant een ge-
brek in zulk een tak van dienst als
od erosk~~ twewor enn Zdule ee t odr
zoek zal zekier kilachten voorkomen
alswelen ijthalns hebben d~oen
hooren.
Marine.
Bij Kon. beslait is de kapt. ter
see D. STOLP met 16 Oct. eervol ont.
even van de betrekking van kom.
mandantvan het Kion. Institute voor
de marine te Willemsoord en direc-
teur van het onderwijs atldaar on die
betrekking opgedragen aan den kapt.
luit. ter' tee W;. J. DE BRUYNE.
Met Internationale Perslcongres*
Uit het veralag, dat on eto ~ezon-
den wer dorB rn Merertar sgnit a

dat Phetdinterna ioale PerscogeRa
c~dagnen vran gustus,~' een groot suc_
Talrijk waren de bew\ijzen van ad.
hesie, die ontvangen werden: elke
mail bracht nieuwe adhetsie-bewTijz~n
aan uit Indo-China, IMadag~ascar, de
Antillen, Algiers, Tunis.
O~nder de namen van de vre~emde
ounlisten, die zich bij het Congres
ieninschrij ven, vinden wij3 ook 4~n
naam vermeld uit Cura~gao, namelijk
dien va~n -den Redacteur van den
A4migo~e di -Curaguo. O
Op de vergaderng~ vatn de ,Sec-
tion internationatle, gehoudlen on 1
SCept~ember, was rapporteur voor Ne_
derland en Kolonii~n de Heer SonGY.
De verbandeling~en dier vergadering ,
waazrop de' Heer Sh~mufI rapport.
uitbracht in het hijzonder over de
Pers in de Nederlandsche Indiiin, zul-
len in drulk verschijnen.
Een verklaring.
Wij ach~ten het noodzakelijk de aan-
dacht onzer lezers te vestigen~ op een
verkla~ring, welke rij aflegden reeds
twee ]aren @b~leden, in ons nummer
van 10 Sept~ember 1898. D~ie verkla-
ring luidde:


Escribe
o-as Ruiz,
Ctaracas:


el Dr. J~uan de D. Ville-
excelente faculta~tivo de11 ~f esschen Tivoli B~i
11 & 1 ,, Bis~marck Bier.
verkri~jgbjaar b'ij ':!
A. J. L. 8 J"L TU PR

Verkrijg at by

HyERENSTRAAT, CDEA ~~
n (179 .PISH BO { BEN
Jz 1110 pei fL HD MV
pay


Hij heeft het recht de heele wrereld

DIe o enbare meening heeft zich z60
r tdeijko an z6 ee gsin kaui c ee
treurspel, dtat dit vraag~stuk niet
eens meer behoeft besproken to wor-
den. Die outrangst, die juist de
maatac~ha~ppij aan Kruger bereidt,
aukl r etat chunnen zi x, IEuuroopa
dat in k~oelen :bloede aanziet, hoe
de Engelschen-in Zuid-A~frika degroot-
ste misdaad began. Reeds meer dan
elf maatnden straidct het he~ldhaftige
volkr, welks anntal even groot is, als
't aantal der soldaten van 't leger
dat tegen hen vechbt. En tech loopt
de strijd nrog niet ten einde. Wanl-
neer de Eng~elsche oppositiebladen
verklarenqt dt Ieeorkbo dte eene
ste gesipannen heeft wat moet men
dan van de Boeren zeggen? In wat
voor toestand moe~ten- un tenuwen
such bevmnden!i Bij hen is er geen fa-
mlilie, die niet een lid verloren heeft,
want sij strijden allen, klein en groot,
:t kind naast den pijsaard sinken
neer op het slap~e d. Wanneer ie-
matnd sijn vrijheld en onathankelijk-
heid verdiend heeft, dan ziin. het de
Boeren. Zij he~bbe hun recht. niet
gekocht door koopmanselisheid, niet
door brutalen roof, maar door hun
bl edd, eni ze 've looch ni en h n
sullen blijven voortleven. En wan-
neer oolk tot nu. toe wonder de mo-
gendheden een stilzwijgen heerscht,
dat voor de Boeren niet seer troos-
tend is, heeft men niet te geloo-
ven, d~at dit swijgen tot bet einde toe
sal duren, en dla~t de -Zuid-Afrikatan-
sche republieken ten wonder zouden
gSaan wonder dat sij bij iemand de wel-
verd~iende ulp gevondenhadden."

Advertentien.

J. DE VRItrE s
STAMPCOLLECTOR,
Patramaribo, P. O. Box '77.
want stamps from Curaqao>, ~
Haiti, Porto ]Rico, Cluba etc. in
exchange for Surinam stamps
1873-1900.
Only rare stampps wanted.

Bekendmaking.

De publieke verkoop van ZILVE-
REN, GOUDEN en JUWVEELEN
YVOORWCERPEN, beleend ter Spa-
en Beleenba~nk van 1 Janouari tim
30 Juni 1898, wonder No. 6891 H
ttm No. 1467 I, sal plaats hebben
op Donderdag den 25 October en vol-
Benel besiddit wortlene verzocht
den ve~oop to voorkromen, door de
sa~nzuivering der verschuldigde inte-
mCurnagao, den 10den October 1900.
De Voormitter'
M. P. CURIEL.

BBREB IORH~DSCI IOOL

-- BIJ :
a. J. L. STUM.P~F.


Bendementole di PREENDANAN
dko PtinL pTa OMW aiba Da TIarA
en. Baleenhank,..ee~a~ esnanu for di 1 i
di Januoari tG 30 di Jcuni 1898 bao
di NQo. 6801 H tb No. 1467 1, lo
toe~ bPg~a ini Huebr 25 di Octo-.
Tat jama interesadonatn di bjin pa,.
~a nan inteee, rafia di evits, nan ben--

Curagno, 10 di.October 1900.
President t '
Ma. P. CmtlIE.


vabn de stoomsch~epen der "led D Lirie" tassehen .
NE TAT Y Or R K,
P U E RT OR IC O, .VE NE U E L A en C U RAZIA O.

1900. Careacas HildurI Philad. M areb. .0asrseas Hildur.
Vertrekt van NEw-Yons.~............. IOct. 6 Oct. 13 Oct. 20 Oct. 27 Nov. 8 N~ov. 10
Doet can aan ~~~............... a

K~omt i iaga to Pro. $;df;;;;; o......... 17 N 81ov. 1 15
Vertrek s va~n ,, :..,.......... 10 21 5 10
gmt dan ims 12 .1Bd~..... 26 Nv
PDowes ,, Gaa ..........,.......... o a' so 1
Sa# JrnLN ,,........... 4 7: 91
Roinst san to ~New--:YOBK............ IO aSOYa. 6 12 ao 28 Dec. 4

Disast tasschen .La Guaira, laracaibo en Carazae,


Vertegenwoordigd door de heeren
BUCKC & Co., Suriname,


A. J.: I.TUI1PF, CurT880Beleefd verzoek ik U uwre sandacht
te vestigen op de
VAN GORjKUM'S

Echte friesche Bltenjongens
(ROZIJNEN OP BRANDEW1 .)


d,
FI U~
3 k
Ej
rb Uti
a
"
ca ~o
k O
4 a 8B :dd
cl d ~3E~ a
c~ F4 3r9
E~P E~ ~~~~
ej h.c;
G 6" ~:
~iri
cao cahpt ~9cX ~ja
~O'Q q
C ~3 P~~
m
"Z :-~ ~;:e I O
21' B ~f:. n~ o ~
ed E Q ca
ca t~
m h W F4
~C~ O w
4
~E caca
~ w.
t~
m t;
o n~ ~
-r: 1
k O ,..m.~
ca. .o 3j
tS a a
oo
rb C1~7-1
O ~
rl ~5:~,F~
8


GO g W~,
SNEEK.0;


van G, C. VAN
D)ISTILLATEUR.


Dit merk ZLerdmef de HOOGSTE prij-
aen op(Perschiillende Tentoonstellingent,
o. a. inetde GIOUDEN MEDAILLE te
BATAVIA~ 'in 1t89i3, bekroond.

De prijs der


is per kist, inhoudende 15 liters

dam inclusief kist, flesachen eni ver-
pakrking.
(&finmemm quaniurm 5 kisten.)
Bij orders van 25 kisten is. de prija
25 en bij 50 kisten en meer 50 cent
per kist lager.
De prijs Is A content wonder sorting
betaalbaar in Nederland.
H~et is verkieselijkr, bij orders' direct
aan maij due wonder bemiddeling in
Nederlatnd, die vergezeld gaaan van
remise, waarbi anen gelievpe te reke-
nen op de vr'ac t en assurantie hosJ-
ten, of wel mededeeling te doen bij
wien in Nederland, teen ~angifte der
troodi~ge documnenten, het bedrag der
factuur kan ontva~ngen wforden.
SOfechoopa er nog vele~andere mer-
ken bestaan,- die wellicht tot lageren
nviine o-anffrcord worden. kunnen deze


ifjitTE VAN GORKUM'S BOERENJONGENS
De steeds toenemende vraaS naar de
VAN GORKUM'S ECHTE FRIE50tE B ERENJON.
GENS 18 naar ml~a beacheiden meaning
hetdbeste bearsqe kwaiteit beer dan
Ten bewijze, dartdit merk seer in den
samaak val~t, diene, dat ik voor eenigen
tijnd niet minder dan 475 kisten san
so anemer in Indiia verachee ~te.
wan..ase og $een BOER NJON-
GENS geremporteer heeft, z~ou het mi)
antngenatam sijn, U met mijn qabrikaiat
de ppolet souds willen .nemep: en ben ik
o~vertuigd dat dit. !tot nabeagi~ng
leiden sal. _
B~eleefd sanwbevelend verb~jir
W Ed. Dw. Dienaar
C. VAN~ GrO~RKUM
R crtims....l .,Jend grads bt~ de
Assels finigapakt.
alir Verder lever ik,~ eveneenp rnest
veel succes

V94an ~~LsetasM~es
iGETROKKENt Cafqg0@itANDEWLIN)


Deze drank wordt ten zeerste
Inbevolen door heeren genees- 1
undigen. Ze overtreft de I
uina, La ~Roche An in prija in I
.geneeskracht. Verkrijgbaar
1I1 tieseepschn er fles,
2.50.
Eenig impo teur.
A. J. L..STUMdPF.
Curagao :


aa
kr
in
in
f.


LUZ D E d9
LONO~ABN, & MARTINES '
NEW--voiRk,
Librelde Explosi6n, ll~umo y Mal Olor
4 DE -VENTA POR -
Las Ferreerlas y d~m~icenes de CCDVleres.


(L I K EU .k)


s in -kisten


De verpakkin~ hiervan i


(JI~anhnmm wadheelielf1444 flas *)
SDe pris 8 iervai2 iB' fl1.0,d kis
vatn 24 esch, en 2 l.-- b0~s all
48 flesch met inb ~rg~~l~lage
francO lags boor't~ 3jns~rL of
W at"."'"'r rgll~ teerde ik ook
dit artikel m~itP %ces.
Rec am ~ m gas ii dr Afen.

~nUd. Dienaarw
G. C, VAN G.ORKUM.


Vertreki van La GUnams~......:......
othsh satn to OURwzO ..........
ve~rteeksVtvan ,r, ,....i.........
TRoms san'te banacanon,........
Vertzeke~t van .....
Komt san te Ounassob.........


DE EC HTE

SingrNilim** n
verkrijgbaar op alfbetaling
-- Bu -
a, f de a 9 ~~F~
Heererrstraat.- Curagao.


FOTOGRAFIA SOUBLETTE "
Este m1uy conocido Taller 0-
frece de nuevo sus trabclajos &
sus num~erosos clients, acabna
de~recibir mfiquinas de 1as fizlti-
Inas invendioles y tiene cons-
tantemnente de venta aparatos 4
ingredients frescos para el arte
fotografico.
HORAS DE TRABAJO :
.1)e 8 a.A. M.4 P. M.


0oic CR 81a

DE LAIN O N Co.
Overzijde.-- Breedestraat.


allervoortreffelijkste~ wcijnen van de
beste merken; heerlijke siropen; so-
dawmater; brillen van allerhande soor-
ten; allerfijnste en allerwelriekendate
parfumerieiin; cacao en chocolate
van verschillende merken; uitgezoch-
te confituren:. sigaren uit de meest
o-eroemde fa~brieken, enz., ens.; ens.,
SAgentuur van het gerenommeerde
LANs' EXTRA STOUTI, door meer
dan duisenld geneeskundigen in Neder-
land on verrewieg door de mleelste
vatn ~Curaq~ao aanbevolen; van het
heerlijkie bler EL CIERVO, het dieug-
delijkste voor de tropische gewesten,
om de geringe hoeveelheid alcohol,
welke het bevat~; van de ELIXIR DE
CAPUCHINO, bereid door H. Suels,
het groote en onfeilbare genecomid-
del voor de spoedige genesing der
vro~uwenkwalen. .
~liaut s.....m n..~ii e...--- -~~i


r rFmfeR ~


.Merida Hilder Merida- Mareb. Merida B ilder
..Oct. 14Ota Nv .
s 15so 12 a
.. .15 oes. 2s fso Nov. 5 2 11

.. 18 Oc18 No 1 11 l 15 Sl
~ ~ ~ l 19- 9 2 1
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs