Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00004
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: September 29, 1900
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00004
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( PDF )


Full Text

WEERELAD vooR DE CURAQAOSCK E ILANDIN.


Iyde Jaargang.


No. 874


Zaterdag 29


September 19oo.


4o-j arig


Priesterschap


van den Zeer


]Eerwaarden


Heer


C.


SecOto vac I 1et St. Klizabetl~s-gesticl~t.


19 00


AAN DENJ ZEER EERWAARDEN HEER
PRIESTER-RIDDER.


Des riders kracht ligt in zijn zwatard,
Des priesters in zijn word,
Waarmesi -hij,-werktuig Gods op aard, -
Het diepat der ziel doorboort.
Daa~r slaat hij wonde op wonde mee
Wel bloedig, diep en groot ;
Maar leven brengt die slag in stee
Van wanhoop of ~van dood.
Dat swaard hebt gij met kracht gezwaaid,
Gij, priester, veertig jan --
En, sprekend, levenskracht gezlaaid
In breede hoordrenschaar.


SDat woord vond echo overall,
Waar 't in de zielen klonk
En sloego nit 't hart nta droeven val
Berouw en liefdev-onk.
Steek nog dat zwa~ard niet in de schee,
Zoolang uw hand niet beeft -
Maar swaai en sla. en wond er n ee,
Zoolang Gtod kratchten geeft!
Die krachten geve Gtod nog lang
Aatn usie ridderhand !
Zij ruste niet v66r de Englenzang
U1 leidt ten ~vaderland.
M. VICTOR ZWIJSEN,
-Curagao, 28 Sep~t. 1900. Rector.


MIG OE


CUR


C AO


FEESTNUMMER


BLOMME RDE,


18 6 0

toewijdin$ en offering van den
priesiter elscht. An als gij nu aan
Pastoor BLOMMERDE Vraagt, Wie
van de hem toevertrouwden zijne
uitverkorenen zijn aan wie hij zijne
beste sorgen wijdt, dan zatl hij u wij-
s~en op de ongelukkiget bewfoners van
Za tuito, de mel aatachen, voor ieder
an erhet voorwerp van verachrik-
king, voor hem het voorwerp van
diep priest~erlijk medelijden, aan wre
hij met kwistig~e edelmoedigheid zijn
a.ltijd offervaar~dige! liefde srchenken
kan.
Een vee~rtiCgjarig priester-jobild
schreven wij boven dese hulde, welke
wij brengen aan den priester-jubila-
ris, den Zeer Eerwaarden Heer C.
BLOMMCERDE. Moet de priester bo-
venal zijn de man van het offer, dan
kan er voor hem geen herinnerings-
dag wezen, zoo die dag hemn niet te
binnenroept het g~even van zichzelven,
het brengfen van offers. Weclnu, voor
Pastoor BLIOMME;RDE is dese ve~ertig-
ste verjaardag sijner H. Priest~er-
wijding in waawrheidt een priester-"a
bild, omdat wij zageen het hier0
ven ziju geheel priesterlijk leven
van den aannvang tot nu toe is ge-
weest een voortdurend offer, een
oooorh 3Tgne n swi mig* ey ..ver-CuraCgao, 28 September 1A00B.


PRIESTERWIJDING*


Grebeden heeft mijn ziel in hoog genieten,
Geheel in rust, acht volle dagen lang;
't Dreef uit, wat warsen~lwereldech was en
Iwrang :
Genadenvloed, kom thans in volheid vlietentI


,,Tot mij omlaag, -wat forseheml ijdndralil~ng
,,EensJ martelaars, wat vorsttlijk tieren sang
,,Zult Gif dan, G~od, in 't open harte gieten l"

Zoo dr~oomde ik toen. Maar wat geen geest -kon
(droomen
Dat proefthbet priesterhart, gast God ontladen
Wat de eeuwigheid borg san barmhartigheid.

Dat was in 't hart een onophoudlijk stroomen,
Doch water stroomde ?.............................. ......
...................................IJk kan all46n verraden,
D at'k uren, uren lang, vanw~eelde heb geeebr~eid I


T ,Tienehee M an pend anRe
,Gij, Vader vol van zorgen,
,,Hoort wat de pr ester zegt:
,,Ik ook, ik ben een Strr der.:
,,Min swaard is't fo dlijk Woord..
,,'kt Ben Leersar; 'k leer den men-
,Den weg ter hemelpoort. [ce
,,Ik ben Geneesheer evens
,D~er wnden van de z ieder
,,i Ben cher,' oorde iee.
,,,Die in de zonde viel.
, 'k Ben meer nog; )k be ook Vdr
,Van een zeer talrijk kzroo h~
,,Ik breek hun 't' brood en wyj hun
,,Mij sorg, rmln swet, nijn roost.
Nu yr~s ik, wearde vrienden:
Wie ieet het edelet deel?
#at 9 ) besit mre~t vijven,
Dat gat G~od my geheel."--
En alle vrieriden spraken:
EHei edelet atmbt op aard
$'tis het atmbt des Priesters.
",,'t Is aller yachting waard I"
M. VICTOR ZWIJSEN,


den willen volgen naar het veratfg~e-
legen Curapao. Met dat doel bezocht
Mgdr. KISTEMAKER ook het Groot-Se-
minarie va~n het wisdom Bredate Hoe-
ven, wa~ar jeugdige levieten zich voor-
bereiden in studie en ebdtot het
Sontvangen van het H. %egRricaterachap.
E~n was er die gSehoor gaf a~an
het atpostolisch woord van den mis-
sie-biaschop .en het ernstig5, katlm
priesiterlijk `leven in de diocese, waarI-
. an hij verbonden was, verwisselen
going tegen het bewo~gen, opofferend le-
ven van den misaxocnaris. Toch was
er 'niets, dat hem dr~ong to luisteren
naar de roe stem van Curaqao's
Bisschop; vee ear kon hij met reebt
ziju jeupd, ziju gSebrok a~an onder-
vinding mI de pr~iesterlijke bediening
manyoeren als veront bschuldiging,
wanneer hij straks naast~ soovelen
meer gescthike dan hij, den bischop-
missionar~is niet niaar het verre W~es-
ten vo~lgen zou.
Voor het offervaardig hart van
den Zeer E'erwa~arden He r BLOMMER-
DE bestonden geen moeilij k Ieden.
Wat heml aa~n jaren en ondervinding
onthrak, zou aatng~evuld worden
wa~nneer de g~endece van het II. Pries
terachap over hem zou worden uit

xde hem ki 1e Han ter va-n ej

een a i lvent

Toen volgden de eerate jaren der
priesterlijke werkzaa~mbeid van den
~eer Eerwaarden Heer HLOMMERDE.
Wij gaan ze stilawijgend voorbij om
te wyzen up een felt, watr~van het
het verhaal-wij yreemen het-- de
beacheidenheid van den jubileerenden
priester geweldl satl aalndoen, maar
da~t wyj met mtogen nalalten in herin-
nermng te brengen, omdat het ons
leert, hoe de Zeer EerwaaLrde Heer
BLOMMERDE zijn priesterachap heeft
Idoorleefd met ongei~renaa~rde selfver-
loochening.
Het was in het iaar 1874. E~n
jaar had de Zeer serwaarde Heer
dBe anldE6DE e aP~~ cht~in het moe-
moelemassen vatn een
stonar~is-leven en nieuwfe krachten te
ga~ren voor de t~ook~omat. Met vreugde
haldden zijoe famuilie-leden hem be-
groet bij ziju terugkeer in het va-
derland en mlet hiefdevolle zo gen
was hij omringd tijdene sijn ver lijf
in het ouderlijk huis. Toen was het
uur van scheiden aa-ristaande, het
Hoofd der Cur~agosehe Missie, Z. D.
H. Mgr.~ H. JT. Ai. Va.n Ewrijk, riep
den smasi~onarts op om te waken over
de kudde, welke Z. D~. H. self voor
een wijle had moeten verlaten. D~e
Zeer Eerwaarde Heer BLOMMERDE
dacht slechts aan g~ehaooramen.
Was het wonder, dat de fatmilie van
den Zeetr Eerwaa~rden Heer BLOMMER-
DE alle pogingen in het werk son
stellen om den ibeminden zoon in haar
midden te behouden; was het won-
der, datt alle overredingskraicht werd


,,'tE eenu jne" slprz ds krjgam n,
,,Voor mil is ieder vijn
,,Des vaderlands vervaard.
,,Ik zorg, dat lanrd- en stadevolk
,Den zoeten vrede smaak'.
,, ee, die dien vrede stoorde!
H~em dreigt mijns degens wraak!-


,,Het mijne is toch veel eedler",
Sprak toen de leersa~r katlm ;
,Het gruwt van swetard en oorlog,
Yan bloed en buskruitwalm.
,It matak in boek en handschrift
Der oudheid schatten buit,
,,En deel san land en volke
,,Het licht der kennis uit."-


,,WTat zegt ge dan van 't mijne?"
Bracht no de dokter in.
,,Is mijn ambt dan geen zgn
,,Voor volk en hulagezin?-
,,Ik sit aan 't bed der kranken,
,,Ik lenig iedren nood;
,,Mijn atrtsenijen weren
,, e siekten, ja, den dood."-


Sgebruikt om hem van een terugkeer
naar het missie-land terug te houden ?
Toch krende de Zeer Eerwaarde Heer
BLOMMERDE 81echts 44n plicht, den
gesa~dplicht van ;ee2hoorzaamherd, niett~e-
gensaand them vrij stond sich
aalt dien plicht te onttr~ekken, dear
hij zich slechts tijdelijk aan de ~Cu-
ragaosche Missie had verbonden.
Nu werd een uiterate poging beproeid.
E~en ver~mogend fanuilielid liet Pas-
toor BLOMMERDE de keuse tusschen
vertrekken naar Curagao en het aan-
vatarden eener atanzienlijke nalaten-
keschap,: die hij den missionaries schen-
ke on. De Zeer Eerwaarde Heer
BLOMMERDE koosr met algeheele ver-
loochtening; van zichzelven' het. eerate
en vertrok op het bevel van zijn
Bisschop, arm aan aardsche goede-
ren, maar groot en macht~ig door de
overwfinning, welke hij terwille van
zijn geliefd Curaganosche volk op zich-
&elven had behaald.
Een twintigtal jatren gingfen voor-
tbij. D~e Hongeearwaarde Heer Mgr.
B. FREDERIKS had bij het klimmon
der ja~renl Outslag~ gvra~agd ult de
pastoreele bediemindg.? By de keuse
van een priester, lehem watardig

he ova Z.i H.8 Mr H A. M
J IE, o P de n2 e e r I g oca ~r e r


BLOM~MERDE de! ware zorgen, azan
het bestuuxr der ho~ofdker~k van het
Apostolisch Vicar~itat verbonden, op
zich zou nemen. D~och die offervaar-
digheid, die bereidwfilligheid sloot
niet ult de vr~ijheid om rechtmatige
bezwaren kenbaar te matken en aan
het oordeel van den Aipoqt~olicchen
Vicatris to onderw-erp~en. Zek~er, eer-
vol wars het vertr~ouwen, dlat de
Bi~sshop stelde in de jarenlange on.
dervinding,.in de vruchtbar'e werk-
zaamhe~id va~n den Zeer Earwaa~rdell
Heer BLOMMERDE, hij ztelf echter
meeude dat zijne krachten niet meer
toereikend warlen tot het voeren eener
z~oo itgebred zielsoF a die der
PC~"aA H. mockt -das h
swvaarwie tig bestunr Az~er parochie
aan jongere kracht~en toetvertrou-
wen, Pastoor BLOMM~~ERDE w-enscht-e
voor sich het offer der eer, der onde-
scheiding, hem door zijn Hiasshop
gzeschonken, te mogenl brenge~n ten
bate van den ge~s~telijkren vooruit-
gangf der p~r~ochie vanl de H. Anna.
Iloch hij, die eer en ondera~cheiding
opofferde, omda~t hij dit in het belang
atchtte van het zie~lenheil vanr een
goed deel der Curagaosche Katholie-
kezien wij eem ~e mnaanden later
bij den dood van den Hoogeerwaar-
den Heer Mgr. F'. KIECKENS met
blijdschap het zoo moeitevol r~ecto-
muat aanvaarden over de kattholieke
liefd~egetichten be Curaqao, een be-
diening, die in den dienst der. zieken
en ongelukkigen niet eenmaall, maar
elken dag, bijua ieder uur de grorotste

,,Gii n statul kanb enehSogj,
Zoo luidden 's rechters woorden,
,,Stemt overeen met 't recht.
,,Maar ik verde~dig de onschuld
,Van weduwe en van wees.
,,1 i'nrechtepraak houdt de boozen
~~,, a diep ontzag en vrees."


,,'t Is school," sei nu de vader,
,Maar ik vind mijn geneu t'
,I'n 't vormen van mijn kin red
Tot plichtgevoel en deugd .
,'k Maak hen tot hemelbu rfe
En burgers van deze Eas,
1,I dan my~ ambt geen zegen
En atller lofspraak waard ?"


Nog zwijgt de grijze priester.
Een lacch sweeft om sign mond;
Zinoogslag fonkelt bligde
Engaat 'tgeeelechap rond.
De vrlenden riepen allen:
,,Gij, priester, elecht den strijd,
,,Daar gij on seller oudste
,,En eerbiedwaardste zijt!"


Een Yeartigjarig priester-jubile *


Zeker, er ligt lets heihigs m,; lets, dat
een hoogere wijding geeft, wvanneer de
priester der Roomsc e Kerk, na een
menschenleeft~ijd ge~staan te hebben
als een trouwe wachter van ziju volk,
zich terugtrekt in still afzondering
op betooeblik datt de dankbare
hand van over wie hij waakte,
hem kranse~n vlechten gaeat op den 2u-
beldag, welke dien priester veertig ga-
ren lang zag opgaan naar het heihg-
dom en hem atan den voet der altaren
zeggen hoorde: ,,Introibo ad altare
D~ei, ad D~eum, qui laetifica~t juventu-
tem meam : ,,Ik zal mngaan tot
het altaar van God, tot den Giod, D~ie
mqne !eugd verblijdt -
In die heilhge afzondering, in die stil-
le eenzazamheld heeft de Prieste~r-fees-
teling wonder ons, de Zeer Eerwfaarde
Heer C. BLOMMERDE, ZIchteruggetrok-
ken, en het was alsof hij alleen, ~eheel
alleen en ongestoord, opmieuw de ge-
neugten smaken wilde, welke G~od hem
sehonk op den daga der H. Priesterwij-
ding, toen hij ons vermatnude: ,,Nu
miet, op den veertigaten gedenkdagfeseijngrB mrest zoeejiS rect vor zich
hefopgden ischt?......eent~ aendaarom
deerbiedgn wij ide ennsch meton zoo- i
veelvinnighmetid n uiepolkenmar
Webidt onsu, dwint met onweertaan-
maen dralzng een woord te al reken l
daet oins herinnoeren moet aan et of
efervaardee, verhtigjrig. pries en rleen
van d~ien eer Eewarenc Heer Boox-

verdi... ente hggen opgnesloteni hrt
prbiestelk leven vinp~ detn eerbiedaar-
digen Jubiaris Isn hetoodi dat e
wez zn e aannwrijze nu et meee o

den jubile, eerendenri priester, e vruh_
ten dervn weelhh zelvaaen hebbe BOM

gevangten, me htet M brengen van en
geroontchen bijun bovgenmoen schelik
offeserj endolevef ndmet onervenauar-
di~en zeblfrloochenine nvoortgzeat
totopdanqend vnu den meetonve-
waken mo met elen ooitn vermndher..
den guieestndrif alsfie pri, eser nog
stan nen vooravon valch e-n zijbn
gellt e~tpriesterachap,, aa
Ivn den omet e~r vn het jaar O.
1860 erte oolefde inet monedvearld

Apostferohsch Vicarfs vn Cuoraqao.Z.
D. H. wa aar gekoen in et bner-
lag van denwke hmem toeiverronwdeMi-

sied maar e vooral om s an sic t vr-
briden jeugig pietesdi m
den gees desofers bezld he m~ ja ou. ii


Zes0 verioeden in een kr elrn


eG. apeit daa m eoet zjkirt gaman,
Deln tweede ws hoogevertarud bfs
Diepzm nigr enra geleerd. hte e
Gen eeshteerws dfer derede, h xu


Door rat~ijk elkn amgderd.

.De ieren was een rechter ~~~rru
Gedost nd mtoo en bef ;
De vi fde een zooffergzaa ver,
Vo epilnig pnalcteed.
Deo zesde en eerbiedwaardst,
.e Iera was een priester gg'
Zyn s wordn wargen sparsam,
Maa vjdero juie zrzoom was'Men sprak van land en volken
Op yriendelijken 'trant,
Van vrienden en van magen
En kennis3 allerhatnd.-
Daalr rees op eens de vrage:
,,Welk is toch wel op sartd
Van alle de ambten 't edelst
En 't meest onze aichting waarrd?"


retor.


Juni 1890.

O liefde's heerlijk loon !' Hoe straalt de luister
Der pries3ter-hoogtijkroon ziju slapen om,
Hoe blinkt de grootheid van zijn priesterdom
Al 't goud der kroningsdiademen duister !

Beminde Priester, hoor, wat lofzang bruist er
Op 't feestgetij, wat bede klom,
Sinds aan den trans uw feestdag glom,
Uit duizend harten op met still gefluister !

Wat moogt Gij niet van 's Heeren gunst verbeiden,
.Nu heel aw volk zijn beden tot Hem richt ?--
Vertrouw Gij zult de U toevertrouwden leiden

De~n Kruisberg ov~er naar het licht
Van Edens hof, waar eeuwig-groene weiden
Zich zonnen in der Godheid aang~ezic~ht.


't Zijn veertig lange jaren. Bevend daalde
Den kelk anfn 't bonzend hart, van de outertrien
Een jeagdig Priester, droomend nog van 't geen
Daar, hart aan hart, de Meester hem verhaalde.
Wa~t wonder visioen hem overstraalde !
Zijn ziele schreide en zong van zalighien
Uit Liefde~sri~jk, waar hij met God all&&n,
Geheiml3en-fluist'rend ommedwaatlde.

Dgr, 't gloeiend hood op Jezus' borst gebogen
In zoete omarming, zoo langen, langen stond
Is hem een vlam den boezem ingevlogen

Van's Heeren min, die ziel en zin verslond,........
En hij..... hij suchtte zacht met schreiende oogen:
,,Uwe liefde, o God heeft mij het hart gewond !"
Curagao, 28 September 1900.


O. P.


die Heer BLOMMERDE, die reeds de H.
Wlijdingv~an het Dia~conal~at outvani-
gen had, meer tot handelen dan tot
spreken ge~neigd, bood zich aan als
rrl8810IRTIs In het Apostolisch Vica,-
riaat van Curagao. D~it edelmoedig
aacnbod werd under algemeene goed-
keuring der Earwaalrde Professore~n
van het G~root~-Semninarie en hoog~e
bewondering zijner medest~udenten
door Mg~r. KISTEMAKER M.H1geno-
men en de Curaica~osche Minsse kon
zich gelukwfenschen mlet de aanwinlst
van een pnrister, die veel, zeer ve~el
voor de toekomot beloofde.
Wat nu nog aan de wetenschap-
pe~lijkre ontwikk~eling van den E~er-
watarden Heer BLOonweave~ om tot
het H. Pr~iesterschap te worden toe-
gelatten onthra~k, wer~d door studied
wonder nacht~waken en door verdub-
belde workzaamheid verkregen, tot-
dat` h'ij ~waardig werd gekeurd om
de HT. Prie'Rterwvijlinlg te ontvatngen.
D~eze we~rd den Zee~r Eerlwaaxrden IHeer
BLOMMERDE tceegediend door Z. ).
HI. Mgr. VAN GENK, HBEISchop vn
Breda, deni 30aten September 1860.
Eenige dag~en later droeg de Neomist
zijn eeraste plechtige HI. Mis op in de
parochie-kerk van Standaatrdbuiten
te midden zijner over~gelukkig~e famni-
lie.
Hier to CuragaHo werd w~egens ge-
breki san priesters met groot verlan-
gen de komnst van een nienwen mis-
sionaris ver~beid en daatrom bepal-
de de Ap~ost~olische Vica.ris het ver-
trek van den Zeer Eerwearden Heer
BLOMMERLDE reeds op 14 O)ct~ober
van hetzelfde jaatr. Wegens tegen-
wind kon echter bet schip, datt PasL-
toor BLOMMERtDE T1&rY 'IErQRO
voeren niloest, nliet dadelijk see hrie-
men, zoodatt het eerst den 28sten
October van Nieu~vediep uitzeilde.
D~en 14den Decemnber' daar1aanvolgSen-
de zette de Zeer Eerweardle Heer
BLOMMERDE tol purag&o voet aan
wal, har~telijk verwelkomrd door zij-
ne mede--missionarissen en de Cura-
gaosche Katholieken.
Aanstands toog de nieuwe missio-
naris met ijver aan het wferki. Een
der eerate bewij zen zijner groote
wrerkzaambeid was bet oprichten
eener jo ngelingen-co ngregatie, die
hij met opoffering van zichzelven en
met al de hem ten dienste staande
geldelijke middelen tot hoo~gen bloei
wist tel brengen. Vooratl de prediking
van het woord Gods was hem met
vrucht toevertrouwd: reeds spoedig
deed de Zeer Eerwaarde HeerBoox-
MERDE s~iCh kennen ale een w~elspre-
kend redenaar, wiena woord door-
drong tot het .verstand en het hart
van die hem hoorden, orndat het
voortkwam uit het oprecht verlangen
zielen to redden en salig to matken en
nit~ de vaste overtuigmig, dat het
getrouw oprolgen van Gods geboden
de eenige weg is, die ten hemel leidt.
Veer~i ian thans heeft Pastoor
BLOMMERDE hett woord Gods verkon-
digd met vuur, met gloed, in de stad
en in de buitenparochries, mear voor-
al in de H. Anna-kerk Can Otrabaen-


dat, en steeds werd dart woord, door, tratchttete verzetten, dat hij vooral
hemn geleerd en gepredikt, met graay- i'n den laatsten tijd te veelv~n zijne
te g~ehoord. Maar ook ontelbaar zign kralchten had ge~ischt.,PastoorB~oo-
de bekeeringen, die op dat: woord sijn MERDE Werd door den sleehten staat
geschied, en zeker heft het zaad, door zijner geszondheid gedwongen ontalag~
P'astoor BLO)MMERDE nlitg~estrooid, aan te vragen ult de pastoreele be-
honderd-, ja duizendvoudige vrucht~en dining en tot herstel naar het~ moe-
voorltgebracht. derlatnd terugf te keeren. Slechts noo-
Bij dit. alleB wVas de Zeer Eerwaatr- de sagen de Katholieken van Curagnro
de Heer BLOMMERDE een niet min- hem gaan; men hoopte echter op een
der ijverige zielaorg~er. Reeds in bet spoedig wrederzien.
twreede jaar nali zijn aankomat te Cura- Pastoor BLOMIMERDE talmde niet.
cgao, in 1882, kon Pasetoor BLOMMER- Z DE daatrvant blijk geven, toen een he- hersteld warren, aianvaa~rdde hij in den
vige pokken-epidemie hier uitbrak. somer v~an 1874 de! terugreis naa7r
D~ag en nacht stand hij de zieken en ziju gliefd Curagno, waar hij met
ster~vendenl bij, wfas het~ eerate daa~-r blijdschap ontvangen werd. Toch
waafr de? besmettinlg het hevigate wals, meeude de Zeer EerwHaarde Heer BLom-
trotseerde alle vermoelemsisen bij de MERDE, dat sijue krachten niet meer
grootstte hitte van den dag, offet-de, toereikend watren om aan het boofd
wa~nneer zijn hulp wer~d mg~eroepen, eenel' par~ochie te worden geplaata~t,
met de grootate bereidvaal~rdig;heid de hij stelde zich echter geheel ter be-
rust op van den nHacht, zonder bedacht schikkingvan den A~postolischen Vica-
to zijn lp eigeu behoud of zich vau ris, die let~tend op zijue bezwaren hem
hlet vercullen van ziju plicht te laten als kapelaarn aatn de H. Anna-kerk
afhouden, wanneer ook gevaar van van Otrabanda verbond.
benmet~ting voor hemselven dreigde. In 1885 e~chter bij het vertrek van
S3inds dien t~ijd waslr de vereerintg, de Mgr. FREDERIKsJ naar Holland stelde
-eerbied, de liefde jegetns Pas8toor de Apo"stolis~che Vicaris hem atan het
BLOMMERDE voor goed in die harten hoofd der H. Anna-parochie te Otra-
der Currca nosche Ka;tholiek~eng-bndenhj igheloerren
vestgd. edurende dz veertig ia aan den wil vanl zijn Biuschop met~
renvansij prestrlik lvenoncerverloocheriing van eagen verlangen,
hen hebben zij helux vereerd als een bestuurde als deservit~or die parochie
vader, bemlind als een hooggescha~t- tot Mei 1888, toen Mg~r. FREEDERIKS
ten vriend. Vanrdaa~r die macchtigre uit hett moederlanrd teru~gkeerde. Tot
invloed, welke Pastoor BLO)MMERD)E Jtrlluari 1891 was de Zeer Eerwaarde
steeds op het katholieke volk had HeerBLOMMERDE wederommetvrucht
en die nooit is verzwakt, omdat de werksaam als kapelaan1 to Otralbanda,
vereering, de eerbied, de liefde jegens toen na den dood van Mgr KIECKENB
Past oor BLOMMERDE vanI vatder op Z1. D. H. Mg~r. JOOSTENhe belastte
zo~on, van de ouderen op de jongaeren met het. uitgebreide! rectoraat der ka-
r8 OVergeffaRIL Eet vertrOUffen tholieke liefd~egestichten van Cura(;ao.
van allen heft: Pastoor BLOMMERDE Wat de Zeer Eerwatarde Heer BLoM-
sJteeds bezeten en ieder kw~a~m ziju MERDEtan thll Uil ze0 jareR Rector
geheimnen aa.n hem toevertrouwfen, van het St. Elizabethe-gesticht, voor
biJ hemn raatd en hulp socken in moei- de atrme siekeri en voor de melaa~tachen
lijkheden zoowel van geestelijken heeft gedaan, behoort nog niet tot de
al tdeiickISI:tezA Biar In ulisus 170,'ton we'en de Wij hebben sijne borst reeds zien
nitbreidng; der stad, het oprichten versieren met een schitterend eereitee-
eener tweede parochie noodzakelijk ken. Het ridderk~ruis van den Neder-
werd geacht, liet Z. D). H. Mgr. VaN landschen Leenw werd hem bij gele-
EWrJK het oog vallen op den Zeer Eer- genheid der Kroningsfeesten van H.
waarden Heer BLOMMERDE tot het ten M. de Koningin verleend.
uitvoer leggen van dit platn. Met moed Maar veal hooger eereteeken blijft
en volv~ertrlonwen dloeg Pastoor BLOo- voor den Zeer Eerwaarden Heer BLOo-
MERDE de handen san het wferk en MERDE het Kruis, dat hij als prieste~r
slaa~rde zoo volkomen, da~t hij reeds steeds offervaatrdig en blijmoedig sijn
den 17iden December van hetzelfde ja~ar Meeslter heeft nagedragen.
de eerste H. Mis kon opdr~aen in de Wenschen en bidden wij den hoog-
nieixwgebouwde kerk. W~el most men vereerden Jubilaris toe, dat die weg'
zich nog in veel behelpen en konden de des Kruises, steeds blijmoedig en offer-
godedienstoefeningen nogniet met den vatardig gevolgd ten einde toe, hem
vereischten luister worden verricht, eens voere naar de vreugde van het
maatr toch de grondslagen waren ge- eeuwig jubelfeest hierboven.
legd der nu zoo bloeiende parochie van
Pietermani en de eer datarvan komt Curaq~ao, 28 September 19)00.
alleen toe man den volijverigen Pas-
toor BLOMMERDE. A. C. B.
Hela~as, laEn$ zou de jengdige pa- R. K. Pr.
rochie niet staacn wonder het; bestaur
van hraren stichter. Drie jaren elechts
bestuurde Pastoor BLOMMERDE de
Rosenkrans-p~arochie met vase en
voorzichtiE ~ a~n~d; toen bleek het 6~~
overduid lj, hboezeer hij sich ook te-
gen` ~elke licha~melijke verzwakking


LEVENSBERICill'.

De Zeer Eerwanarde Heer CORNELIUS
BLOMlMERDE: werd geboren den.9den
Ma~art 1837 te Standaar~dbuiten in
de provineie Noord-Bratbant. Ziju
vader, ANTONIUsJ BLOMMERDE, be-
hoorende tot de meet geiserde m~an-
nen van de plaate sijner inwoning,
stond bekend als een Rch~rander en
goedhartig, godisdienstig man, die
door werkzaambeid en vlijt de mid-
delen verkrreeg omn op eenl onbekrom.
pen wi'ze te vooralen .in het onder-
houd der zijnen. Zijne moeder, Wa1-
IIELMINA DE Vos, was een bemninne-
lijke vronw, die in eenv-oud des har-
ten. veek.8419 deed aanl de armen en
cA c'pjwifeap~balde.,van godevrucht
geptemen werd.
Hunl gelukikife echt werd gezegend
mnet tw~ee: kindl~~ere, ~een dochter en
een zoon, waarv-an de eer~ste in het
klooster trad, en wraarran Past~oor
'BLOMMERDE de jongste en thanR nog
alleen overleven~de is.
D~angsA na, sijn geboorte wer~d de
kleine gedoopt in de parachie-kerk
van Standaardbuiten en ontving tot
doopnaam dien vatn CORNELIUs. Een
zorgvuldige opvoeding deetd den veel-
belovenden .knAap toenemnen in gods-
dienstzin en deugd, en indien de uit-
spra-ak van een root man waarheid
zegt: ,,Z~ooals het kind tot zijn zesde
jaar door de moeder ivordt opge.
Voed, zoo) blijft het doorgiaans ge-
heel ziju leven lang," dan mochten
van den kleinen C~ORNELIve~ groote
verwachtingen- gkoesterd worden.
Na op de dorpssehool van Sta~-
daardbuiten he~t allleerate onderwija
gSenoten to hebben, werdi de jonge
CORNELIUs op ongeveer negenja~rigen
leeftijd na.ar het soo gunstig beken-
de Institunt Saint Lomis in het na-
burige Oudenbosch gezonden. Op de
koastchool -te' Oudenbosch deed hij
zijnle Eetrste H. Comlmunie en kwam
eenigen tijd dnaara inr het najaar
van 1849 op het B~isechoppelijk Se-
muinarie van hetl Bisdomn Bredt, dat
deptij eveneens te Oudenbosch ge-
et .wga..Van ,,de Kleine Figuur"
tot aan de Philosophrie doorliep CoR-
NELITUBs de klassen gferegfeld en met
lof. Zes jaren later, ~in de herfst van
1855, werd CORNELIUSI BLrOMMERDE
toegelaten tot het Groot-Semlina~rie
van het Bisdom Breda te Hoeven.
CORNELIUS BLOMMblERDE volgde da~aar
met volha~rdingean vijt dt~jtheologische
lessen en zagE den cursus van elk
jaar bekroond met een met lof af-
gele~gd examnen en met het ontran-
gen der H. Wijdingen, die het H.
Priesiterechap voorafgaaBn_ De .]aren
van het Groot-Seminarte I~gmgn
spoedig v~oorbij en minder dan an
jaar scheiddle hem nogf slechts van
den grooten dag der H. Priesterwij-
dingf, toen ih' den~ somer van 1860
Z.o~fls D t. H.Mgr. *T. 'L. A. KISTEMAKER,
Aposolich icaris ran Curaqao, het
Seminarie te Boeven -bespcht. I
E~n woord was g~enoo: de~ Eerwetar-


TWEE SONNETTEN.

LUZ DIAMANTE,
LONOWAN~ & WARTIEE,
NEW7-YORK,
-Liire de Explosi~n, Hiumo y Mdal Olor
DE VENTA POR -
*Las Ferreterl y otlrmcenes de others.
DE ECH TEverkrijgboar op afbetal~ing
su -
.L4 aC 4t 9~UH[~~
Reserenetraat.- Curaqao.

z.: g~e b'~r gH
-- EN -
Hollandlsche 'Boter
in 7 lb, a tb' & I l blikken.
soJ -
a. J. t-. am p~l PCSolitor Commissioner and g~e-
neral stamp agent.
Rarity and speciality, a fine~
assortment of foreign stamp on
hn or sale and exchange.
P. O. B' 7. Paramariibo, Suri-
naml~e.


1 1 en % fl. Carte Bleaste (see).
1 1 en% fl. Care d'Or ({d )'


Bij de ver ooenign waost en West"
mm denHOa betant het panomn in
stellinkg te geven van hetegeen aoan
Idi n ter ~trig ~ wrdtedadce


Verleden week Za'terd ~orgen J-
verleed hier in den on erom van
bijna vijf en taichtig jatar de Weledel
Gestrenge Heer WVILLIALM HENREQUEZ,
Conu Irnpane 8p 1n eid.
ue dexlHpeer W N&EZ 1s Oder-
Om eell Van de oude gard tn1 Y~se
g~edsald, een van edie Kaf~ tke'
lIje rmdch Mr. NIEW D, 1100
katholiek gelopofhoog weten te hou-
de~n en in handel en watndel tot per
strekken van de Kat~holieke Kerk.
Nooit beeft de. Heer Wxtu~Ib HEBN-
.WQUESz Zch geschaamld voor sijn g ~
loof ; int~egendeel, hij ging er groot
op een zoon te sijn van de Roomache
K~erk, welke hij orecht beminde en
stanhing met sije en ziel. En hij
rekende het zieb een eer ale consul in
Idienat te staan juist van het kathe


'"H"I,*I~CS~~-e~~8~L~L~~B~t~raalwlfater van den eeraten

lagexesendo -Melleleelingen. A. J. L. S T1781PF.
c UR A Q;A O).-
EMULJSION D)E SCOT\T.
Brs. L8eott y Bowpe, Nueva York. FOTOGSRAFIA 80UBLETTE,
Aprieciaes .8re: Ha~ce a~lgbtz tiem-
po que neo en -mi pr~ctical la "E- ~Este mayt conocido Taller o-
mulra6n de 8eott" nee Udls. prepa- Ifrece de nuevo sus tirabajos A
ran ,y me ha parect o seiempre una gs. numeroisos `clie~ntes~ acabaa
brin nrpa p-sbesi 66l i de recibir mitquinals de Agi-.
g~eetidn ~p rdna neimilaici6n son mas invenclons y ti'oneca-
conidiciones qise la hacen recomenda- tantemente de veltsa tapara~tos &
ble en to~dos ~aquellos easos Bn qune it IAifetes frescos~ para el arte

se h a necesarias unn. "rwoconst3itu- ---;foas.a so 96 .,BbL

;Adver tentien. "" -
,~j. ][A gyggy~EF,.:


f. 0


delaldr was ee nheurig bl11 nmam
ri oo sae od n waardigen Priester
en Pastoor nog lon voor de Ka~tho-
ll PisefePt o g efnd hedb nh da
my1 hun- Priesters en Misexona~riesen
warud ig sijn.


]L1811W;Sherichten.

CURACAO.
O 4 ~j~e beihchtn.
. Bij gouvernemente-beschikking, dd.
22 Se tember 1900, No. 600, is aan
Widen Heer W. FERGUSjON, waarn. Offi-
Icier va~n Justitle bij den Rand van
Justitie enz. op St. Eusta~tius, voor
facmilie-aangel~egenheden,, een binnen-
landsch verlof v'oor den tijd van twee
maa~nden' verleend.

Bi Giouvernements-beschiksking, dd.
24 Eetemboer 1900, No. 606, is Igedu-
indahateverlotf van den Heer Di:.
D). R. CAPR~ILEs, de bJetrekkinr van
14tettvervanger van den St L~ac~
eeser opge~dragen
D~r. H. A. DE GA88ERRl s, plaa~erver-
vangend lid vanr den Genecekundig~en
navenniouws.
Voor rekenin# van den K. W;. I. M.
sall weldra te Hamburg worden ge-
:bouwfd een nieuw stoomachip ter
:vervan gig van de P~rinis Wilem I,
die bijg het eilan~d MLarigu~ana den
;31sten Juli op een blinde klip liep
len niet meer schijnt to redden te sijn.

Za~terdatg in den namiddag keerde
de Curagto van haar proeftocht in
de haven terug. Dese proeftocht ge
schiedde onder t~oestebt van de Bee'
ren H. G. J. WiOLTERBEEK(, C0mrlla-
dant van Hfr. Ms. 'Sommeledljk, E.
.J,. J 1b, Behee~rder der ko omiale
i~ i F~st~en _H, 80s-

ge ma 31d benoemd werd to~t Ridder
In de orde; van Oranje-Naslau.

Uit Maracaibo word bericht~, dat
voor de Re~d D. Line een nienw
stoomachip in Amerikas w~ordt ge
bonwd, davt Cura4*a~o heeten .sal en
bij het begin van 1901 in de vaart
ad worden gebracht tssechen New-
York en Mara~caibo.

D~insdagmorg~en is hier mlet et ittt
liaanch~;etorwhp ajs feePl~mas
canagekoutOende nesaoemde Ban-
d aetiet ;ynor ~Venesnela, de Reer
C, B. a 469 ,RV~b~ te;r VerVangmg g
jvsa gen Heer M. BETHSIENCOURT.
Potstrl.


Gerardo Arneman, ~Isac 8irSbj,
C~hali D~evotal, R. de Jonhg, '-.de
~Costca; a), 0. Everter Joseph F~en-
Rosniliapse' fi J. J. Marr, John
M. Nhrir, Rivas F~ensohn & Co., Leo-
4U~f (5r.,'"="" ."'""""'"
Niet voor versending vaotbaar tw;ee
brieven : eetn geadreesserd nan: Ii*
fe Frbres, Parse, en een ~adresseerd
san: Hermatn' Madoro (ali t).


N to fi rr in e oido vn rn
see A. Wt. F. C. V~x WOE ~DEN, Com.

,dant op Hr. Ms. Alkmaatr.
Heden is ui$ Amaterdiam per
s~toomeehiP K~oning illent I naar
Ooet,-Indi~e: ~veratrok~n de 2e laite-
nant .der inifanterie E.; C. BawreSE,
Poeg~er hie~r infl;aa!igarnsi spe s meds.
idrvan een deta~chement su~p.
p i-troepen, groot 2 onderofl~exe-
sea eg 4Q mmnderen ~


r' derliljke geeaftn h ger vare ws
Hij dacht steeds met ve uwen nann
het herstel van Spatnje's gerootheid
en~ in niemands mond klonk de schoo-
ne, welluidende taal van Cervantes
heerlijker dan in de sijne, wanneer
bl] verhaalde van Spange's helden-
daden. Met eere was de~ Heer WIL-
LIana HENRIQUEZ COmmandeur in de
orde van Isabella de K~atholieke en
Ridder in de orde van Katrel III.
Een lauogdurige k~rankheid hield
hem san het ziekbed gekluisterd, tot-
dat de dood hem kwam verloeseen
nit sijn lijden. Z 2HEG. de Grouver-
neur der holonie, het corps consulatir
en vele vrienden leidden het s~toffelijk
overechot van ~den Heer Wxtu~n
HEN~rI4E Daar zijB lact~stei rBst'
plants, wear hij thane de opstanding
_pbi-mTe._.m+ n A. annaehowwine van


Een herinnering.

Het pastt dunkt one, in dit feest-
nummer ter eere vain het 40-jarig
dPe Hesensha Ma De OoeEerwaaM
in te ruimen ~an het veralag der
feestviering bij het 25-ja~i Priester-
sebap vran den Jubilaris, sooals ~if
dit vmnden opgeteekrend mn de Amigos
di Curaqao van 3 October 1885.
Dit vleralag* is seker een anngena-
me herinnermg aan een der p~ootate
daglen in het leven van den N-bilairis,

Zeer Eerwearde Heer C. BLOMdE:RDE
steeds g~edurende siju priesterlijk le-
ven hier te Curacao> heeft onder-
vonden.
D~e Amnigoe di CuragaRo van boven-
gemelden da~tum schrijft als volgt :

,,De Zeer E~erwearde Heer G. BLoM-
MERDE mocht den 30sten September,
aoowel van de Geestelijkheid der Cu-
regaosche Mdissie als van sijne~ te-
g~enwoordige en vroegere parochia- a
nonvee like-n hartelilked n
dlankbaarheid ondervinden. Het
was op) .dies .dag ar~jen geeeeeeeeeleden,
dat de waardage He der van Otra.
banda's K~atholikendoor Z. D. Hoog.
waardigheid Mg~r. vaN GENK, Bis-
schop van Breda.,tot Priester werd
g~ewagdc. Op wemag~e meanden na,
heeft de MasieRi van Curagnro de rijke
vruchten van geheel .dat 25-jarag
priesterlijke leven mo en g~enieten.
ne K~atholliteke van Yietermani en
Scharloo vereenigden sich op dien
day .in grooten getale met die van
OJtrabanda, om op luistervolle wijse
in de St-Annakerk siju silveren Pries-
terfeest to omen vieren. Z. D.
Hoogwaard bheid Monseigneur f.
J. A4. usa Ewas, geasisisteerd door
den i. E. Heer Pastoor J. C. SCHER
MER, den HoogEersL Pater C. Rw. -
neaw, Vicaris der Pat-es Predikhiee-.
Its en den Earw. Pater AQ. vaN Baans,
~i~irP~dt A'*W~f1 ge ,ablk4 i
aen Johribacis -rerd 6 ertages met
a setnt van de II2: Ee m. PH r
J. ONDERWATERC.
Na het Ev n~ie haield de Hoog-
walardige Beer M F. E. C KInEC
KENS een tredn8~f~~ltee tot de
geloorigen ent eern bartroerende toe
s rank tot den Priest~er-Jubilaris.
eft plechtie To D~eum en de Zegen
met het l~erhtileihgte bes~111~~~11loten~lll~~l de
kerkelijke viering van dit indruk-
wekrkend fees'

kingkvan den feer JDrtemr eaw e
mg eden van de ,,Harmonie"
strekte tot groote oplaisetering vZan
de feee2telijkse kterk~musek. Treffend
w". het, de geestdriftrolle onthoo.
ze~mmgen der geoonigen to annhoo.
ren, op Ifet oogenblik dat de Jubi-
larisl over bet met~ $roen versierde


rie tndn utei re ama dier p -
torie in een -were fees~tsaal heracha-
we~.aar na meneB enhear van gees.
ori~te~ den diieggetrlolfn Priestee
Jo iarisf met broederlijke art~elijk.
heid verwfelkomde : has alledg evoe-
len e "i:'tewench voo den j
lijk vertolkt in een toes rankr, door
5. D, Hioogwaardigheid Mgr. va u
EwirK gehouden. Na dese hulde
anner seedenlieseionarisElen, mnoebt de
I1. EeralR. Pastoor BLOMMER~DE BO8smeeen ; ontja~elbren kwme dien gee
dag n d-6ie atdiahu sctegenweneh wr
sde erelnen v IPI gen dearijen of
ader geseen hetzi voore persoon-
ilijk of pr~iserclijkbrik~ van en Jubi-
ladrisof el den n Ofannta iers iete-
ringen tontmeebrdere opliserng ven
den H Diaens vedes Alaars.j Zelen uitN


ir claeiotrsa aweimGIP'l aferkrijgbaar bij
to ofrece na bent oen kaas ~. J. R. 2 T 1141p I:
.grimdi na~ Bonaire No. 11. HEEoRrneNTR;T Oaruaqo.
Eena koe to desea di hacie Ce BEBI O&NIN
og o necmento pered nobee *J~Li

prIomb W-OO dcia 1 diOctober 1900.1 1,1 f~les~ch:e 13f~i er*ie
Curagao 14 Sept~ember 19000 ar ~ :i:l~~rmck Bier.


lrl'
r~_ZtC~
i


'~ ZkindersrQoew~j~
.$:
A. ~J. L. STUjj~li~~~.
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs