Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00003
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: June 16, 1900
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00003
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( 1 MBs ) ( PDF )


Full Text

WHKE'LAD~ Y00R DE CURAFAbSCHI IILANDIN~.


Abonemetspijsvoo Cuaga, Bnaie BREA VA DI BLD S prje i aonnmen tofl.2,-- pat tres


Voor het Buitenland per jaar fl. 10,-~l ba fl. 10,- pa anja.


a&ru~-- ------~l-'~3rr4~ru YPICIC~L-P~J


1


~T ~~-~-~i~Y"'urpi~lPII~~1 ~Ci~pc~L~rrc~L 1


1


ae i~-r plieillillik %Z
oeend wordt~, is niet op te geven.
In de prachtige woningen aan de
w-estzijde dier stad worden de sittin1-
gen gehouden wonder leading van de
broemdste en dnun betaatlde me-
diums, terwijl in de meer arme kwar-
tieren vatn het oosten men zich be-
helpt met ~den goedkooperen tatel-
dans. ,
Eene gansche menigte spiritisen
oefenen hunne ~kunst nit bi(wize
van beroep, zij doen voorspelhngen, jz
en alles staart op vast tartef. No en
dan gebeurt het wel eens, datt het
sehromelijk bedrog a~an den dg
homt, maar dit doet toch geen a-
breuk san de saak.

Feuilleton *

EEN HELD *

In de Gatulois veracheen onl angs
van de hand van Markies Costa de
Beaurega~rd eentreffend a~rtikel, waatr-
sann way 't volgende ontleenen. .
"Pater Dorqre is pestorven mn a n
klemne paroclite te St. Anna d' i4-
vents mn het bisdom Frblus."
Z~ietdsar de geheele lijkrede voor
Siemand, die v66r tien jaatr bijnat be-
';toe~d was. Van hem wtas niets over-
e~i~b.dane een arme .dorpspatstoor,
hi ioPeeft net meer is en miets
heft .4L~a dan een herinne-
rmbbm 'thaitcin de~n nen die hem
h ebe gekend.;~ ~iv~:lsantaen be-
hoor i ..
Bij toeval had ik hema ontmoot, oP
.zekeren avond toeneen11he steorm
onls dwong to Porque km alle blijven.
De ka~epitemn liet het an er v le, aloes
syln ka~bels aacn de ~oote rmngen van
den hatvendam en liet ons aan one lot
over.
Terwijl mijn lotgenooten in den te-


genspoed sich om een a~vondmEaal ext
een bed naar de eenige herberg van 't
eiland begaven, gi~ng ik naar den pas-
toor, met wienik drie df viermaal had
gereisd op dezelfde boot, waarvatn ik
zoo juiet was afgesta~pt.
,,....D~e pastoor, mijnheer, zei me
een jongen, die ineen eokes sat on-
der een afdak san de pastorie, ,,de
pastoor, h oor, deatr luidt hij juist
voor den soldatendienslt."
Ik hoorde te midden der windvla.
gen het roepen van een klok.
,,Is de kerk dear, bea~te jongen ?"
,,]Neen miinheer dear antn het eind
van het plemn."
Op bet eerste gezicht leek bet veel
op een kazsernevertrek, maar als men
't meer van na~bij bes g, was het een
waar hospitaal, die k -ine kapel vol
soldaten, die meer lae~n dan satten op
de banken. Bij het sc~hijusel van een
enkele hier en dear aangebra~chte lamp
sag men de gesichten, sommige
angstig, andere berustend of ver-
stompt, en alle vpaalbleek.
Een priester van niet te raden leef-
tijd met iossig~en board, bijna kaal
hoofd, die atan sina veraleten soutane
een stuk rood atn had bevestigd,


stond voor het altar.
,,Wie is dat?" yroeg ik stan mijn
bunrmean, een oud gediende der mari-.
ne-infanterie.
,,Die? Dat is licater Dorgre, een
goede man."
Ik kende' den heldhaiftin n tocht
van patfer Dorgare in I) homey. on
was ten ho tse, verblased, terwz~jl ik
meende, do~t dkac~itr nog was, hem
hier te zien in de verloren kplto
Jmidden; van.dese nitgemergeldeg
daanten, die uit Tonkin en Madar-
gaskar naar het sanatorium te Por-
querellesJ wotrden gFezonden.
Even ontvlpeesd als sij, even granw
van kleur, met dezelfde koorts ms de
oogen, in sijn gebaren, preekte ps.
ter Dorgbre, "de harten schokrkend
ze verscheurend met sijn heeeche stem.
Zijn p~reek doorweefde de vre ~e
van den hemel met het lijden ~jer
aarde, zoodatnig, dat ze hraast niet
te on~deracheiden wRaren. Z~jn ~reek
verhief sich van een alleda
sprek tot een hooge,heerhijke vlue ~
'O die Dreek, waar de soldaat en de
atposter dezelfde taal spraken, sal mij
O~Toeun ree~hij ~ge~in igd had met spre-


Een zeer belanerijke brochure op
statatkunding g~ebled, ond~er den titel:
Het zieke Continent, werd voor
ruim een jaar geschmeven door den
beer Zumeta, consul van Venesuela
te New--York.
1)it geschrift, de vrucht van Zume.
ta's blakende vaderlandaliefde, koette
hem zijn eonsulantachtp.
En g~een wonder; Ilet zieke Clonti-
newt is niets anders dan eene wear-
schuwing tegen de veroveringesucht
der V. 8. van N. AmerikaY.
Volgens den schrijver is geheel
Spaansch-Amerikia siek, ja s~eer siek.
De regeeringen en de financian ver.
keeren er mn een toestand, die tot
eene ontbinding leiden moet. Yele
Stalten enellen de anarchie in de a~r-
men. Aldus wor~t het onathankelijk
bestaan dier Staten bedreigd, en dit
wel op de eerate plasts door de V.
83. van N. Amerikra. 3(et ale kracht
van. redenee ' en bewifa spoort Zu-
aatasine en an tot het
nemen van maatregelen, waardoor
deze ontzettende ramp nog faewfeerd,
de overheeraching van W~ashin'ton
no~g voorkomen kan worden.
Zeer natuurijk, dat de Was P-
toneche re~gelering in toorn ontore
en de afsetting eischte van den va-
derlandelievenden consul.
Zumeta, van zijn poslt ontzet, ves-
tigde sich te Pania; daar woont hij
thans als ambteloos burger.
Grenzenloose verwarrin% en voort-
durend verwilderde reg~enentoestan-
den bewijsen, dat de Speansech-ALme.
rikaansche ~Staten Bacn Salvador,
Honduras, Nicaragua, Venesuela, Co-
lombia, Bolivia en Ecuador niet in

ken knielde de pater neer en met
gebroken stem, de tranden sitgtpestrekt
naar. een klein beeldje der H. M angd,
hief hij een lied asn:
"I~k stelal mijn vertrouwen,
..Maria, in aw hulp......"
WaroMup 44n, tien, alle stemmen in-
violen :
"En als mijn laatste uur
Mijn leven sal doeneinden,
Verkrijg dat ik dan sterve
Een heiligen dood."
De kerk werd I( gsamerhand ledi
en het gezang hin op, meegevoed
in den nacht door den sterken storm,
die voo '~ng~te woeden.....
Ik vo ge pater D~o~rg near de
prastorie waarheen hij sich met groo-
te moeite voorte~lee te en sich onmid-
delli k te bed beg~
,, dat aatst oo elken avond," ver-
telde mi) d astoor, wiens maaltijd
ik deelde. ie man oefent op onze
sioldaten een weaarlijk betooverenden
invloed uit. Met 46n woord geeft
hii hun den moed, de hoop terug.
Hlj giet sijn ziel in hen over. Zij ver-


zyde Jaargang.


No. 859


ven doeltreffende maatregelen te ne-
men en, vooratl wanneer er sprakre is
van bedri lgeijk exploiteeren, de be-
trokken a elorgers zullen machtig~en
EOO 8poedig mogelijk de burgerlike
overhead hlervan in kennis to stellen.


Den hatholieken is het verboden
zich met het spiritisme in te laten ;
de yrotestantache Kerk heeft g~een
verbpod gegfeven, Ja, eene sekere pro-
testantache richtmg verwacht quist
groote dingen van het spiritismne
voor de bestrijdingf van het onge-
loof, daar rzij het aanneemt als een
bewfija voor het bestaatn van eene
hoogere wereld. Toch trarcht men bij
dede pr~otestante~n, van kerkelijke sij-
de e piritisme tege~n te werken,
en worden er anti-apzritistisebe ver
gaderingen gehouden. Ann eene van
dezen namen onlangsY over de 2000
personen deel, terwjl lde hofprediker
Staicker eene krachtige rede hield
~tegen de spiritiatische gezindheid.
Hij zeide, dat de groote meerder-
held der spiritiatische proven swende-
larij was en dat de mediums in de
gunstigat~e gevallen ziekelijke men-
achen wraren, die spratken zonder zich
zelven van iets bewust te sijn.
Drandwerkelijk bewees hij, dat de
mediums bijna wonder uitzondering
aarn hypochandrie lijden.
Het spiritisme leidt volgens Stac-
ke~r niet tot geloof, maar wel tot
verwerpin~g van de g~eheele Openba-
rnin, mn de H. Schrgft vervat, en de
Chn~stenen moeten bijgevolg met na-
druk hiertegen gewaarechuwfd wo;-
den.
Na de voordrac~ht vanp St~ieke n-


tenlesers, na;tuurheelkundig~en, als
mannen, dig teringlijders in eens
penezen door een heildrank,-die mid-
ielen hebben tegen alle in- en uit-
w-endige kwalen.
En de goedgeloovigen, die hun
geld hier homen offeren, sijn niet
slechts soogenaamde eeinvoudige lui,
nleen, ook de rijken breng~en hua
goud. Dit bWijkt hiernit, dat velen
van deze waRapeggers en waarsegsters
mn pratchtige wonmpen verblijf houden,
w~aar de clilpten mn rijk gemeubilee~r- I
de salon worden bntvangen.
Naar sanleiding van een opsienbt-
rend geval fan spiritiatisch bedrog
heeft het Bilsechopeijk Ordinatriaart
van Augsburg door een afsonderlijk
decreet den geestelijken bevolen dit
bijgeloof bijsonder in het oog to hou-
den en oo wanksaam mogeijk te zijn.
In dit decreet wordt g~ezegd, dat
bil het spiritisme niet sogzeer het
bijgeloof op den voorgroud treedt,
ale wel eene swatre zonde tegen het
geloof. Gok sprak Z. H; de Paus
dikwijls in denselfden geest. En den
26 Juli van het vorige ]aar verklaar-
de de Congregatie van het II. Ofi-
cie, da~t het iederen katholiek ten
strengste verboden is, spiritiat~ische I
zittingen enin h~et a~lgemeen sp~iritiati- /
sche roenbij tot wonen, blj welke ~
uitdrakk ~elijkeed words, dat men
met geesten,, die nliet van d~ese w. I
rl syn, in gemeenscha p treedt. Zelfs
I--ar~i~di~;yrl ~~naes~ uitzondering~
gem tk wortden voor geneesheeren.
Zij, wien de zorg voor de zielen
is opgedragen1, moeten dan ook bij
het onderricht in de godesdienstleer
het spiritisme als een grof biggel'oof
en alle proefneming in dese richting,
evenals het bijwonen van sulke proe-
ven,aa zalsare zonden brandmer~ken.
en datarbii voorhouden, dat ieder on-
beyoegd mgrijpen op het gebied van
het buitennatuurlijke eene mmengmg
van den duivel verrandt. Zal echlter
hier of daar het spiritiatisch euvel sich
toch nog; blijven vertoonen, dan moe-
ten de sielsorgers dien ~e~ande te
rade gasan bij. hunne aeselke over-
heden, die niet in gereke sullen blij-


Curaqao, 15 JuniDe leider der spiritisten te Berlijn
dr. Egbert Miiller, die voor eemg~en
tijd van protestant katholiek werd,
trekt zich nu natuurlijk terug uit de
spiritiatische krring~en, die hemt sedert
een tiental jaren als hun hoofd erken-
dlen. In de spiritiatische log~e Psyche
hield dr. Miiller voor eene tarijke ver-
gadering sijne la~atste toespraak, wel-
kle hIn sljne spiritiatische belijdenis
noemde en kwvam d aarin tot het be-
sluit, dat he-t spiritisme een work des
duivels is, op touw genet om het Chris-
tendom afbreuk te doen. D~och God,
zoo.meende hij, gebruikte dit werk
van den duivel om het materiatliame
op de kank te stellen. De toeespraak
lokte wonder sijne hoorders stormach-
tig~e protesten uit.
Men sal de belangrijkheid van dit
hericht en de oorzaak der pi~otesrten
tegen dr. Egbert Milller better begrij-
pewanneer men een blik dslat op
htspiritisme in de hioofdstad van
het Duitsche Rijk.
Het g~etatl der mediums in Berlijn,
de stad van Intelligenz en Wissen-
schaft is reeds. gesteg~en tot over
de 600o Im~h~i,~9f' hee etal ve "


Het Zieke


Continent.


dait de spiritisten self niet weten,
w-aarheen zij eigenlijk driven.
00ok het bijgeloof neemt schrik-
batrend toe in de statd der Inteligenz.
80mtijds ziet men in de bladen 50
en meer aankondigingen van waar-
zegaterer. De meeslten zijn kaartleg~-
sters, doch hlet waarzeegen uit d~e
hand, uit de sterren, ult droomen
ien uit eieren homt ook veelvuldig
voor.
Niet alleen s~ijn het vrouwen, die
op dese wijse geld, verdienen, ook
manne~n verstaan dese kunst en a-
verteeren; disk. 80mpmigen sijnbi-
sonder knap en bevelen stich asn as
clair-voyantse, wers~eggers, gedach-


Zaterdag z 6 Juni zgoo.


~C R A


AMIG0


Dl

CU RACAO.
Officleele berichten.
Bij Gouvernements-beschikking, dd.
14 Juni 1900, No. 396, is:
lo. gan den Heer J. M. F. S. VAN EIs,
aissistentrcontroleur op den in-
uit- en doorvoer en het atccijus.
recht, op sijn verzoek, eervol ont-

dublbelde den 18n Februari jongstle-
den, met deze bijzonderheid, dat hij
een ondraaglijk brandend gevoel in
de vingertoppen bespeurde. Den vol-
genden dag was hij bedekt met ontel-
bare sw~ereli. Hij ging op een seegrats-
bed liggeen en bleef twee dagen alleen
nadenklsend over zijn natbijaijden
dood.
Eindelijk, dlen derdea~dag, whipaques
ter Dorgete deh: brhivienthiteleir toe,
dat hij den neastbijsijnden pastoor
en dlen mare van St. Anna mnoest
gaacn wa-arachuwen.
De~t pa~stoor vond een ma~u de maire
eenl vrouw, die bereid watren den
priester op te passen.
Maar m~e, den eersten nacht, dat, sa
bij hem waakten, kwatm men pater
D~org~re roepen bij een atnderen ster-
vende en niets kon hem beletten to
gaan. Als een doodelijk geLkwetste
mn den slag, die zich nog oprichtf om
zijn laatsten kogel te vereebietoen, stond
hi] op en gmng met wankelanden stap
zijn p~licht vervullen.
Toen hij terugkeerde, walchtte hem
de H. Teerspijze. IBet wats hier bene-
den de lantate ontimoetmyg van den
heldhaftigen dienaa~r met sy~n MCeester.
Enkele uren ~later waren zij eldersr
vereenigd voor eeuwig.


staat zijn zich zelven to besturen,
waardoor het tijdstip almeer -nader
komt, dat eene meer beschaafde! macht
dlaar tusschenbeide treden zal.
De inmengmng eetner vreemde mo-
gendheid, die vrede en voorspoed
brengen zou, ware voor die landen
wellicht eene weldaadl, als zij niet tot
inkeer komen
E~ngeland street naa~r het bezit
van de goudlanden van oostolijk Ve.
nezuela en de Orinico-D~elta.
Noord-Amnerika begeert de landeng.
te van Panama.
Hierdoor wordt de onathank~elijkiheid
van Columbia en Venezuela, en een ge-
deelte van Mdiddlen-Amerika bedreigd.
D~eN.-Amerikanen zoeken zich stand-
plaattsen op het vasteland en de ei.
landen, om meer en meer in staat
te zijn geheel Amerika wonder hun
maichtigen inv10ed to krijgen.
De outembare ijversucht en nooit
uitgevochten grenskwTTesties der Sta.
ten van M~iidden en Zuid Amerika
maken het der regeering van Was-
hingfton steeds gemakkelijker hatr
doel te bereiken. Ja, valache va~der-
lande~vrienden hebben haat teen staml-
broeders van naburige Staten en
roepen selfs N.-Amerika te hulp in
den strijd.
Zoo deed Bolivia, hoewel wonder:
gevolg toen het vreesde verdeeld to
worden tusschen machtigfe naburen.
Zoo doet thans ook Peru. Bevreesd
voor Chili belooft het een Perusarn.
sche haven met anamienlijk grondge-
bied aan Noard-A~merika.
Dat dit schoone aanhod der re-
g~eermng van Washing-ton toelacht,
is licht te begrijpen, want nog niet
lang geleden liet zij met alle omzich.
tigheid polsen, of de Ga~lapoo-os-ex.
landen van Ecuador, of de Velling.
tonceilanden van Chili ook te verkrij-
gen w~aren.
Tegfenover het trounwelooze Albion
wordlt de verhouding~der Vereenigde
Staten er in den laatsten tijd niet be.
ter op. D~it bewijzen wrel de kansen,
die de held van Manilla, admiral
D~ewey, boven president Mac Kinley,
den friend der Britten, zooals men
hem Pleegt te betitelen, Ibegon' te
verkrilgen. Ook heeft het st~erk de
sandacht getrokken, dat de leider
der democratische parctij sich in het
Wetgevende `Lichaam de vrijheid ver-
oorloofd beeft, om een besruit in te
dienen, dat de Britsehe politiek .op
erbarmelijke wijze geeselt.
Daily M~ail acht such dan1 ook 4,
houden, haren levers rondborstlg
mede to deelen, dat een belangrijk
deel der Amerikaa~nsche bevolkino.
partij heeft gekozen tegen Eng~eland
Spreekt eene Washingtonsche depa-
che waarheid, dan sal, zou de oorlog
v60r Juli van dit jaar niet is ge~in-
digd, de democratische Unie zich te-
gen al wat maar Britech is verklaren
en IMac Kinleyv als een geestverwant
van het trouwelooze Albion brand-
merken.


trouwen hem, omdat ze weten, dat
hij nooit een leugen heft gesproken.
Toen patter- Dorgr ahomey
gevangen was, wdBeainhem
op sekeren da$ een brief dicteeren
aan den ,,konmg van Franlkrijk."
Hij verlangde, dat de brief van Ouida
werd geda~teerd en niet van Dahomey,
opdat men sion ~gelooven, datde
gevangenren aan de kust wnaren. De
pater antwoordde, ,,dat de hand
van een blanke nooit schreef wat
ziju hoofd niet dacht." De negervorst
dreigde den pater op staanden voet
te zullen laten onthoofden.
,,Haa~l dan maar een mes," ant-
woordde de pater en legde zijn hoofd
met sitgestrekten halsr op tafel.
Pater Dorg~re wats hier als vrij-
willig salmoez:enier, sonFler eenig tratk-
tement. Matar de pastoor vertelde,
daLt hij niet veel noodig had: een bee-
tje melk en veel kinine.
,,Maar sal pater Dorg~re in zulke
omstandi~hedlen hier lang kunnen le-
ven ?"
Helaea, neen, watnt siijtn r3~tearmoede is
.meer dan evangeisch.Medotp-
gmgnfen om een klein traktement voor
hiemn e krijgen. Maar sal het lu"~k-
ken? I ur he nit hpen. tlu
voor, selfs zijn ridderkruis is ni'et atls


OP ST. HjELENA.
De heer Jean Ca~rribre, die een reisje
maakte vatn Southampton naar St.
Helena, schrijft van de Canarische ei-
landen aan de Mtatin: Toen wij hier
het eilatnd n~d~erden,- kw men e~r ver-
schillende booten langs stjde. Zij wva-
ren vol met spaansche kolonisten,
die ons verschillende producten te
koop aanboden. Men het ze niet aan
boord en hunne sloepen bleven langs
ziide.
1Toen woonde ik een aardie cHe n
bij, daar de Engelsehen endepa
jaarden elkrander uit gingen scheldel.
Ik moet erkennen, dat "mesisieurs
les A~g~lazis tirbrent les premierls"'. Dat
is gewoont~e g~eworden na, Fontenoy
. en beetle ult hun humeur omdat zql
miet aau wal konden gaan, a~museer-
,den zij zich met eemg~e spaansche
woorden uit te roepen: "Caramba,
en nogf andere, kortom, atlles wat zil
van de Iberische t~aal w~ist~en.
IEn Caramba, het ant woord bleef
miet atchterwee~.
En daar ik de eenige was8 aan boord,
die iets van het Spaatnsch verstand,
most ik vertalen: ,
,,Ga mnaar naar Ladysmith .
,,Laat je doodschieten .
,,Kinolleneters '. *
,,Kom de Catnarische ellanden mazar
eens veroveren
W~Ce zullen judlie m'et t~omat~en op de
vlucht~ dr~ijven .,,
,,L~eve Kruger .
,,Leve Cronji6".
,,Ha, los Engliches".
De Engelschen, die er niets van be-
gepen, -lachten en sochten op 'hun
beurt naar mmnder hartstochtelijke
beleedigm nen en geestigaheden.
Toen ~de heer Carrbre te St. Helena
aankwam, wachttehem eene onaaurge-I
name verrassmng. Bij bet a~an wal:
gaan ontving hij een schrijven van .
dnguverneur van het eiland, waar-
in hem w~erd mede feeeld, dat zoender
toestemming van et mnumsterie van
kolonii~n, niemand op St. Helena mag
komen.
De heer Carrbre was verplicht naar
Kat~apstad te gaan, van waar hij sasn
zqn blad, de Matin, om instructies
semnde. ..
De Matfin merkt nanr aanleidng
hiervan op: Wij willen den heer
Chamberlain geen permigste vragen
voolr: een~ raneeh~inan,; obaby:I ~elen i
te bezoeken en wij hebber'~t arioni den
heer Carr~re geseind om niet terugr to
gaan naar St. Helena, maar dani her-er
naar Bloemnfontemn, Wmnburg, Kr~oon-
stad en Pretoria, als de Engelschen
daarheen mochten wille~n gaa~n.
GENERALA~ OLIVIER.

E~en der generaals der.Boeren, dth
in den latstten tijd de aandacht tot
zich trok, is general Olivier, die sich

militair toegekrend. Mlen heeft hem
daarom de 100 franks gewfeigerd, die
er saan verbonden wrenn" '
,,Maar wilt u afacheid van hem ne-
men? U sult hiet morgen wellicht niet
kunnen doen, want de wind bedaart
en wearachijnlijk sult ge weer vroeg in
see gaan."
Ik volgde den pastor in de nteat-
g~eleen kamer. Klamn van sweet,
klppertandend van kporta lag pater
Dorgre in sijn bed, door niets dtn
sijn soutane gedekt, zijn rozenkrans
te bidden.
,,Mijnheer." -
,,Wel, pater, u hebt mij sooeven een
der diepete indrukken gegoven, die ik
ooit ontving."
,,HE~oe dan?"
,,Toen ik een doode and.ere dooden
sag opwekken."
,,U overdrijft, mijnheer," zei pater
D~orgare glimlachead.
"Niet veel; is het niet een dleel van
uwf leven, dat u om a verspreidt?"
"Och mijnheer, wat mi) nog over-
blijft moet niet zoo groot meer w~ot*-
den genecht. Bedenk toch cens dat
de ziel van al deze menschen is ge-
kocht methbet Bloedl van mijn iMeester,
is het dan zoo buitengewoon, dat
ik medewerk om dat Bloed niet ver-


bijzondier ~onderacheidde in 't gevecht
te Stormberg, door ziju march van
't Zuiden van den Oranje Vrijstaat
langs de grrenls van Basutoland, door
ziju uitval naarr links waarbij hij bij
K~oornspruit zoven kanonnen en !zes-
t~ig wagens van de Engelschen buit
matakte enl door zijn doeltreffende
meatregelen bij Thaba-Nechu genomen
en die bij WTepener aan een teen gSe-
wondl is geworden.
D~e correspondent van de Da.ily
News heeft een onderhoud gehad met
een anderen aatnyoerder der burgers,
en dese deelde hem het volgende over
general Olivier mede:
,,Al~s gij,_ Engelechen, met Olivier
most spreken, zou hij u vermoede-
lijk; heel dwaas lijken. 11ij kan zich -
als hij het noodig vindt voordoen
alsH wiSt hij nietrs. Hij kan een gTezicht
zetten me~t net zooveel uitdrukking
als de muur van een kerkhof opl~ een
regenachtig~en dag heeft, selfs lshij
van opwinding kookt. Olivier kende
general G~ataere natukeurig; hih had
hem bestudeerd. Hij wist dat Gata-
cre een zeer da~pper man wats, een van
die sold aten, die den vijand het liefst
in het front hebben. Olivier placht to
zegg~eu: "Giatacre is een masn, die met
500 soldaten 10,0)00 vijanden zou
aanva~llen als het hem bevolen werd".
Zulk een man moet men het, uit een
aantal goed gekozen stellingen oP
hoogten, zoodart men hem steeds be-
dreigen kan, lastig maken. Toen )-
livier de ometreken bi' Stormberg ter
dege onderzocht .hkoos, hij Sijn
mannen uit hen, die ieder duiimbreed
van het terrein kenden; daarom
trachtte hij uit te vo0rachen, over hoe-
veel man en kanlounlen G~atacr~e te be-
schikken had. D~it gelukte hern hoe
doet niet ter zake s~oodat hij op een
haar nat Gatacre's sterkte kende.Er
bleef G~atacre niets adnders over dan
door den aanval de beate stelling~en
tekbiezen en hij'koos goed. Olivier
matakte het hem voortdurend lastig,
zooveel hij kon, en Gatacre had hem
gaarne een gevecht geleverd.
D~och dit was Olivier's bedoeling
niet. Onlze mannen verdwenente-
krens, de Tommies .waanden, dat zil
door de Boeren als de dood gevreesd
waren. Dat wilde Olivier just heb-
be.Over~groot vertrouwen brengt
den soldaat steeds in gevaar. O~livier
bezette toen met een Isleine aideeling
een stelling en zond zijn andlere maLn-
scha~ppen zoover terug, dat de engel-
sche spionaen hen nxet mne~er. kaggen
dSPaeoa, dock ooA: ~aiglse viser 6 ndere
a~t h~ij hn b~ij een plothelingen aan-
val niet weer kon oproepen.
Zoo G~atatcre op, den voor Epg~elandl
zoo noodlottigesn dag voorwasarts .
trok, bezette Olivier's reserve een
nieuwfe selling en de anderen trokken
ter~ug om Gatacre in beweging to hou.
den tot sijn manschappen vermoeid
waren. G~j moogt lachen, maar ik
g3eloof niet,det e~en tweedeWellington
met dezelfde middelen in dit land Oli-
vier geslaLgen zou hebben. G~ij lacht,

loren tel doen gasan ?"
Ik heb pater D~orgbre nooit weer
gein, aar ik vernam eemlge maan-
d;zeln later, dat de begrootingf van
Oorlog in de war gebracht zou zijn,
ale den heiligen man een paar hon-
derd franks watren toegekend.
Patter Dorg~re had zlln pelgrims-
staf weer opgenomen. H~ij ha den
bisE1chop van Fr~jus een kleine paro-
chie gevrsa~gd, i van St. Anna
d'Evenos. Z]n onbegrenede mildda-
digfheid maakte er hem spoedig nog
armer, dan hij te Porquerelles was.
Door alles weg te geven, leefde hij
van niets. Voor tafelkleed gebruikte
hij oude kranten. Alls stolen in zijn
salon deden dienst sijnmilitatire kist
en een einmer.
Een meid had hij niet. Elken dag
bracht een oude vrouw hem een por-
tie van het eten, dat zif voor zich
zelf had gekookt.
Maar toen zi) wist, dat de pater
door ee besmettelijke siek~te was
atangetast~, bleef zij weg.
WCYant pater DorgIire kreeg de pok-
ken door een ouden Zig~euner op te
patssen, dien hij p eg naar Toulon
hadl evonden D koorts, waaraan
de he dhaftige priester sedert zija te-
rug~keer uit A~frika had geleden, ver-


nu w~acht ma~ar tot gij meer van Oli-
vier weet. Hii besit de kloekheid van
Cronj4 en de slimnheid van Joubert, en
gij hebt in uw geheele leger geen man
met zooveel persoonlijken moed.
Juist toen Gaztacre! dacht, dat hil
ons nooit zou bereiken, openden wil
het vuur op hem. Htij dacht, dat hij
ons eindelijk in een hoek had gedron-
gen, terwijl wij hem er in had en. O-
livier veronderstelde nogf, dat Gaztacre
beproeven zou een omtrekkende bewe-
ging te matken. Alls dat gebeurd was
zouden de Engelechen op dien dag al-
le gfeschut en alle ma~nnen verloren
hebben. Wij hebben u toe~n een ge-
voelig~en slag toegfebracht, maatr de
menschel, die Gatacre daarom voor
een slechten general houden, kennen
het land, Olivier en de Boeren niet, en
wreten niet wat magazijugewferen on-
der zulke omstandigheden ward zijn.
Als Kitchener of Roberts in Gat~acre's
pleats waren gCeweest, zouden wij,
Boeren, ge~en ondlerscheid hebben g~e-
maa~kt."
PRor. MiO.11MSENu OVE:R )E:N OORLOG.
De beroemde geschiedschrijver Theo-
dor Mormmsen valt wederom in de
Dleutsch~e Revue den Oxfordschen pro-
fessor Max Muller aatn.
Mlommsen schrijft: De oorlog tus-
schen Oosteurijk en Pruisen werd in
zev-en dagen beslist, de Fransch-Duit-
sche oorlog in zeven weken. Door den
korten duur deer worst~elingen was
men in staat de rampen te localisee-
ren en een algmeen oproer te voorko-
mren. In desen oorlog met de Boeren
is sales onz~eker met mitsonderiirg van
den duur. Elken dag vermindert een
weinio* de E~ngeleche overheersching
in de ver~eld.
Het militaire e~n politieke presti e
van Eng~elandl verbleekt tegenover de
beschaafde naties, mnaar votoral ook
bij alle halfbeschaafde volkten. De
eene steunpilaar na den andere be-
zwijkt en het kunstige en reusachtige
gehouw van de maritime overheer-
sching van Engeland stort in, maar
wat nog ernstlger is: de ware steun
van de grootheid van Engeland, de
vrijheid van het woord, wordt even-
eens aanlgetast. Wanneer de heer
Max Muller Engelanpd noemt als het
land, waar ieder vrijuit voor
sijne' meening ka~n uitkomen, dan
sp~reekt hij van een feit~, datt vroager
juist was, maiar dat dit thatns niet
meer is.


QORLGg SNi IEU
(3a O A

Ud, H8 U 00


de Ela


r~dlB~~ is~*~I~e~c~;;;,-i~p aryr~l


als niet verzwfakte. De eclipse
duurde van 12 minute v66r elf tot
vier minute v66r middernacht.
Een toeezndlng.
In dlank ontvmngen wij van den Heer
M. DE SOLA degewone jaarlijkeche ba-
lans van de TIhe Equitable L~ife Assu'
r~ance Societyc, gevestigd te N'ew-York.
flit de! m die balans openbaarge-
maakte cijfers blijkt dat genoemde
maatschappij such mn een voortdu-
renden bloel mag verheugen.
one founlelton.
Onze lezers sullen zich- wellicht nog
herinneren het bericht, dat wij in
onsrnemme ovan 7 Api 1. g ven
fratnschen missionaries abb4 Dorg~re,
die sich hooget verdianlsteljk meaak-
te bij de expeditie tegen cehanzin'
koning van Dabomey.
n verband met dat bericht geven
wi. than inr~ feuillethon-ver enenig
'@on an deze Inldhaftigen priester.
Daar in het vervolg vo doende
wordt gezorgd voor lecthu in de
w dumetsche taal aoo ae feu 11
raiet meer in het papiatmentach maar
id" het hollandsch geschreven wor-
den.
venezuela.
El Noticiero van den 7den deer van
Caracas deelt mede, dat hevige naard-
schokkien sijn wear enomen to Cu-
mana, Cariaco en Cumanaicoa. Ca-
riatco heeft het ergste geleden; eemi-
ge huizen stortten in en van andem
scheurden de muren. Gok het tele-
graafkantoor is mngestort. Persoon-
lijke ongelukken zzyn g~elukkig niet
te betreuren.
colombla. d lch

be~ri htlen, i hir fid neenire v ti d
over den voort ang der rev luie in
Colombia, wor en verspreid, geeft
El Imparcial in hare nummers van
12 en 15 Juni 11. een reeks of~eiiaele
berichten, welke allen bewijzen dat
de revolutie mn Colombia met den dag
irnn kacht verliest en de gouvrerne-
Het blade besluit vervolgens:

vrede in Colombx nabi reouis. inS

M'ij h1open het v-an harte !

Ingezondon MIetedeelingen.
BEKWAME GENEESHEEREN
se~ggen, dat het feen onaangenasm
is voor den smaak et sij dan vtoed-
sel of 'geneesmiddel, weinig bevorder.
lijk is voor een systeem. Waar.
Nchiiaenlijk is dit tot op sekere hoo -
M e oorcask, dat men in soove e
ge~allen~ nialat levertr'aan te nbrui-
Een. T~ot tid~ the was de waggelijke
smaak voor de meesten ped onover-
kromelijke moeilijkheid.` Dit hieldteel
nu is geheel en atl wegjgehogmen do~r
MET PREPARAAT
vAn wrmPoi'Y
dat alle herstel enge~tanezin aa-
brengende kratcht derLerranb.
zit, die door ons getrokken wordt
uit verache kabeljauwlevers. ~e
smeak on evensoo de reak syjn gCe-
heel on al verdw~enen. Dertarili heeft
dit preparsat ook nop de ze dzatme
geneeskracht van de y~pophosphi-
ten-saro p, efann de nzsem an
dze lev itanx veren s V6 r

parant van banipole de spijev~er.
tering, zet bloed -aan, overwint
zwfakte en uitputting, herstelt. de
krachten en voorkomt en geneeat de
koorts, rheumlatisme, buiksiekte, al-
gemeene verswakking, longaandoe.
Hinlgen en all6 Ongesteldheden, die
voorkomen uit bloe~bederf. B et is
een geneesmiddel, dat het einde de
ser schitte'rende. eenw wlaardiR is,
een sank,. die allee overtreft. iet is
tEo~es gis honig. 'E~n flesch overtuigt
reeds en men kan er niet mede be..
droigpen worden. Het to te verkrij-
g~en bij atlle apothekrers. (4)


!'pguramente que no es
la primer~a ves que eye Ud.
dedr EMULSION de SCOTT,
pere quitds' tengs una Idea
vags y errdnea que esaceil-
to de higado de belcalso con
so anal olor y sabor y de,
mgg repaggnages garate.
r~sticos. Es, ea electo, aceite
de higado de becalso, el
ads puro y el mejor del
mundo, penr convertido en
una emulsida tan grata at
paladar, que todos~ poeden
tomnarla. A los niiios les
gusta, y piden mis.

LA E""" 810N

DE 800TT

so parece A la leche, y na.
,tre el cuerpo demacrado del
aiLo, el adolescent y el
adulto, mejor que la misma
leche 4 cualquier otro al~l"
raento. Andan por esos mun.
dos de Dios muchas "id-
Itaiones" que pretenden ser
U tan buenas como la
Emulsion de Scott, recon l
clendola ast como modelo
digno do emulE~acin pero
eas prtnsoe en n ~
afiosl6a demostradob que
la Emulsidn de Scott es ini-
mitable.
Locloofts o a mk co
cl acefte dr higar do bde ialso re-
deblrmas s ficacia, slendo ast que
ton~ifian el sistencn nervioso y dan
fuerza b'tbod el organissoo.
scorr a rOWNE, QuadioesMew York.

~~o~e*******
Relwiseae hlan imitaciones y las prepay.
racones sis sabor" y kvinos" Ilamardos
upreparaiones de scite de higado de in-
e.1.." pr~o gne no to conieone.

EM6ULSION DE 800OTT.*

[r. ao y Bwne, n'eva, ok
Muy 8efiores Mfos : Es inn a.Eble
la, accidn ben~fle del aeite de iga-
do de bae'also en el oremabou-
mano, y como la "Em Ieae~O bott"
p~es~da po au n t~~desa
ro de higado de bacalao en'lat formal
m~s tolerable para el est6miaigo, la
dool eiemm re en Imi rc a, obtemien-
De Uder. tu~y atento 8. 8.
Las A. IBaRnn, Caracas, Venesuel&.

BU ITEN LAN D.
RCome.--Sinds eenige wek~en word
de H. Stad letterlijk door vreemde
pelrie verstroomd ; geheel de
katolikewereld viert daar helt u-
beljatar en 'ze doet het grootech. it
alle deelen der wPereld, uit alle lan-
den, soowfel als uit de italiaaneche
P~rovinieesfsroomen srchare katho-
hieken neaar de Eeuwfige Stad. Er


Eijn rijke pelgrime, die in de deftige
hotelsr hun mntrek nemen, er syjn ar-
me bedevaartgangers, die ult hun
verafgelegen en onbekende dorpen
komen, groote en voorname heeren
en eenvoudige boeren, maar alles, rijk
of ar~m, sanzienlijk of gering, allen
kromen om ezlde del: den H.
Valder te zien en in de Eeuwige Stabd
niting to geven aan hun godedienst-
smn.
De herken sijn den actnschen dag
met pelgrims gfevuld, de biechtstoe-
len wordlen als het ware onophoude-
I jk bel l~rd en' gedurende de HI.

F nwode HI z Cmu ile u teek 1-
Onda~nks de groove drukte geniet
de id V dea eene siunte gezon~d-
15-tot 40.000 pelgrims in de t.-Pie-
ter in audi~ntie, terwijl het aantal
particuliere audi~nties, die de Paus
dag in dag uit geeft, some tot hon-
derd sti gt.

is pl hbtip tht et aKlatlicim mo r-
~egan dr. Sierensen, een godgeleer-
de van naam, en gewezen directeur
agnad.heMen vroeact Pdhat bi n l
bekeering sjpoedilr sal gevolgd wor-
den door a~n vrend en ambtgenoot
dr. Korg 'lonmng.
PT~~tL~ri~L. evai~~~sn V~
den teener ~d f ai hebbe
ee nvracht n]si eropg
haonDe rand b rtat guit 1p den
die'tot nu toe bns, uithuifnd ra-
Van de 50 leden van den Palrij-
schen ge~meenterand, die dadelijk her-
koz~en zz n,. zijn 13 herkozen sociatlie-
ten, 10 herkozen radicalen, 6 her-
kozen gematigd republikeinen, 9 her-
ko enm rionn t~en en breko41n
De 9 zetels, waervoor een nieuw lid
bij eerate stemmileg reeds aangewo-
zen werd, zijn ail 9 in handen der
nationalisten gevallen. Zlij werden
veroverd op 4 republikeinien, 3 rn-
dicale den radicaeal-o a~~idten eln
den sich niet herkiesbaar stelden, bi
2 door overlijden en in het derde
doordien de heer Le B~reton zich nit

ie po ii kte ru t e t is g e d ni

b eveneens al hun zetels behouden,
eh hetzelfde is het gevatl gewfeesi
met de socialisten. Alleen de tus-
echepaD ijen hben m and n ver-
scija selfe allen direct herkosenr, van
de na~tioinslaliate homn 3 in herste'm-
ming, van de socialisten komen 9
aftredenden mn herstemming, maar
de overigen sy~n vooral radiesal-so-
cialieteR; hlerOnder behoort de voor-
zztter van den Gemeenteraad, de heer
Lucipia, die -in herstemming komt
teen den heer Dausset, den natio-
nalistiachen leernar, die door de re.
.geering is afgeneet.
Het Journacl desr Dbbats segt, den
uitalag verwacht to hebben ;het doet
haar geen genqoegen, mear men had
meer naar M41line meeten luisteren.
Nu winnen de na~tionalisten het van
de sociatlisten en de gema~tigde repu-
blikeinen rakren in de klem.
Gekozen sijn o. a. Graston Mbry,
sale Gali, dacteuir van de Drapeau,
Edmond L letr, van de Echo de
ParIis, Brlr een der .v giespro-
kenen mn het process D~roul e.
'Transvaal. -De president o nnd
vilaah hen nilks ad.e en
De leden en .het pub~lie waren
trouw o ~komen, de. tibunes wl-
retn vol. -;pde zetels- van wljlen de
Generable8 ubert en Kockt lag een
laurierkrans.' De President bracht
een bewrogen hulde aan do nagedach-
tenis van Joubert en prees de stand.
1 astigheld en de trouw van het
volkr van Oranje V-rijetant. De be-
trekk' gn met de vreemde mogend-
heden, halve Groot-Brittanii, wa-
ren goed, seide hij, de openbare
meemang mn de geheele wereld was op'
de hand van de Zuid-Afrikaanache
republiek. In den oorlog: son de re-


slag uit 's lands dienst verleend;
2o. aan den bri adier bij de brigade
Inar~house es B. BORDES, &18
zoodanig eervol ontalap; verleend
en benoemd tot assist~ent-con- .
troleur op den in-- uit-- en door-
voer en het accijusrect.
Harvenniouws.
d~Voor seniagen klaande men,
da e go ren an Maracaibo
hier ingeoerd en dusI annL de qua-
rantaine-kbepaingen onderworpen,
van de rcaracas-ban~i over land kor-
ten tijd na &annomatf naar de stad
ade ~ rervowd,M freilb opw de pr

de' quarantaine-bepalingenn in alle
~t'e';h~~vht bilik It n mee i de~zee-
stand van saken het gevalar voor
besmetting vermeerderd.
Volgens een verklaring door den
stadse eesheer, Dr. H. FERGUBJON,
san de redactie van El Imparcial
gmegreven en mede eaed in dhe a m
blijkt dat bovenrbedoelde klacht be-
rustte op onbekendheid met de ge-
noe~n mat re itn.Vh66r de a gi
ne-6timblissement worden dqeze op de-
selfde wijze als de correspon entie
gedesinfecteerd, zoodat de misechien
saenwezig sijnde siektekriemen vol-
doende onschaLdelijk worden emaakt.
Deaar dese wie van eifcie
niet op personen ka~n word~en toe-
g"epast en bi j den mensch de siekte-
kime ich met het bloed vermen-
KY:t soo is men wel genoodzaakt
remtgers, die van Maracaibo komen
langeren tijd aan de quarantaine-ob-
servatie te onderwferpen.
ledereen sal mnzen dat des~e beachik-
dkengemngxlark met goddvmndkoen va
in het belong n13 van den handelh e
m etdeteb scden aazo der a lemee.
nen geondheidstoestand.
Zooals particuliere berichten uit
Hamburg mededeelen, zou het nieu.
we stoomechip van den K. W. L. M. de
Prins Mlaurite tegen het einde van de
.maand Mei te water zijn gelaten.


In mmnder dan zlestlen dagen werd de
reis van Amsterdam naar Suriname
gemaakt.


Den 16den Mei strandde op de kust
van Haiti het stoomachip Corinthus,
dat 1450 muildieren .aan boord had
voor het engelache -leger; in Zmid-Afri-
ka. Het is niet gelakt het chip vlot
to kri'pen
SPotstd).
LJse vain onafgehaalde oen onbeatel-
barar beyoden brieven :
A. A.* Correa, J. D. Palm, Eduar-
do de Gorter, Rosita Elis, 1Pedro
Gbmes (2), Atnaliat Hernandez, Jose
la, Rosa M&rques clo M. A. Correa.,
Avila Meliatn, Petronila, Anasftacia
Ma~rtinez, ,Maltfildat Meulen, Francis-
co Manotas, Bota Pitros, Datvid H.
L. Penha, Rosita Ravien, aeitnan
Rosense, WJ. Dnwner, Beerinia, Julia
C. Morena, (aq:)~.

MOCKet geno~,~~egetZn ;zien wij, dat danee GEBR. ze
sijn alsJ d~pbthouders van de ten
postka~ntore alhier gebruikt worden-
ae fraLnkeersegels, briefkaaertenh enz.
Tend rieve an hta ebliek hpen

,filensoeda pas enilfra ke
wig4iiozden.

Command icht, dan is de
dCjk thas nSodnunr-
*t'ein-luit. terdik tn seauNe -
bevorderd tot kapi Ill.TNE,
Maansverduh~latertue
De gedeeltelijke meansverduiste-
ring in den avond van 12 Juni was
hier duidelijk wearneembaar, of.
school elechts een klein gedeelte van
de mbaan verduisterde, zooda~t het
licht, da~t de maan algaf, soo goed


Hollandsche Haver I
Zak van 100 lb. voor ~fl 6 -
A. .s. L. srump C.
Curagao.


Sworden thans gerealiseerd tegen
f. 0,15 per bos.
A. J. L. ST UMP F.
I) ELAN N 0Y & Co.
Oversijde.-- Breedestraat.
Groote voorraad van arteenijen en
van de allernieuwate pa~tentmiddelen:
sle vooe reff'eli ese ij npen van
dawater; brillen van allerhande soor-
ten; allerfgnate en allerwelriekendste
palrfumenieen; caao en chocoladle
van verschillende merken; uitgesoch-
te con~fturen: .algaren uit de meest
geroemde fabniehen, ens., enz.; ens.,
A ~entuur van -het g3erenommeerde
LA 8' EXTRA STOUT, door meer
dan duizend geneeskundigen in Neder-
land en verreweg door de meeste
van Curiagao aanbevolen; van het
heerlijke bier EL CIERVO, het deug-
delijkete voor de tropise e gewesten,
ow e.Cle Lam hoeveelhed arlco
CAPUCHINO, bel~eid door H. Bu61s,
het groote en onfeilbare genecomid-
del voor de spoedige genesmig der
vrouwenkwalen.
S Ales teg~en schappelijke prijzen.

A. J. L. STUMPF,
Agentuar r& Commissiehandel.
Heereastraat CaracAo.


Ondiergeteekende maakt hier.
bij, bek~end, dat; hij vatta8f'rf:Mei
is opgetreden al g~s van de
"Naaml. Vennootschap Zout-
Exploitatie & Cultuar-Ondern
mmngen BONAIRE te Bonaire.
Curagao, 1 Mei 1900.
A. J. L. STUMPF.--BIJ-- *
A. J. L. STUMP F.


KIIINDOB. KINANDOA.

Deze drank wordt ten zeerste
aanbevolen door heeren genees-
kundigen. Ze overtreft de
Quinae La Roche Bn in prijrs Bn
in geneeskracht. Verkrijgbaar
in III flesechen. Per flesch
f. 2.50.
Eenig importeur.
~A. J. L. STUMPF.
Cur iao -

FOTOGRAFIA SOUBLETTE.
Este muy conocido Taller o-
frece de nuevo sus traba jos A
sus numerosios clients, acaba
de recibir mdtquinks de las filti-
mas invenciones y tiene cons-
tantemente de venta aparatos 4
ingredients frescos para erl arte
fotogrifco.
HORAS DE TRABAJO :
De 8 A M -4~ P. M.111 en % fl. MIost & Chandon.
1|1 en % fl. Carte B~leae (dorure).
.1|1 en W fl. Carte Blanche (slee).
Ill en % fl. Carte d'Or (dry).


Mineraanlwater van den eersten
rang,
A. J. L. S T Uf fI~ F.
C U RA QA O. -r-

ARUNIIJTC~IO.
Bendementoe di PREENDANAN
di PLATA, ORO i DJAMANTA
koe tin platca fid ariba nan Spear-
on Beleenbanrk, esta, esnan for di 1
di Juli t4 31 di December 1897 bao
di No. 1788 H tb No. 6890 H, lo
toema lugar dia Huebes 21 di Juni i
diaa ko ta .
TaT jama inaterestadonan di bin pa_
as nan interest, afin di evits nan bien-
aementoe
Cu/ sc~o, 15 di Juni 1900.
President t.
M. P. CURIEL*


Val atf 1 Mei is, on erge-
teekende opgetreden als a ~ent
van den Heer H3. J. Q. B., Iell-
mund te Bonai -
Curagao 1 Mlel 1900.BALEN HOLLANDSCH HOOI
a 50 KG. p. BAL b
-- m.T -
A. J. L. STUMPF.


li
'


G. Ta Ilrn inni or e r~ c n~j
b Jans Uien & Bloemkool,
Spaansche Oli3'ven.'
H. 6S'oopenals~: Schildpadscep, Erw-
tensoep Golbertsoe Hoep~der-
so'erJlensepo*J'Kalso Lon-
gout, Br. RaeguRoute Wildsoep, Oxr-
tailsoep. Kemi~soe Tapiocasoep.
'.Visch, Gerookte arlm, Gebakk~en
Palmgnf, Gerookte Pahng;, Verache
Holl. S~toomzalm, G~ebake Bot,
Gerookte Sprot, Philp & Oi. Bar-
dinen g &e ~i Blikken, Gacra~len,
JfIarmg ~in blik &~ Ansjov~is.
K. Gebrad~en Vlee~sch. % kg. & % kg.
Blikken div. Vleeschsoorten.
L. es. &5 Ger. Vleesch. 5 L. & 2% L;.
Vaattjes Pekelworst, Baucji~jaes,
MPekq, lookepekt in pekel & Bol;

worslt,.
worst, B ammedworswdtLever-l
w~orslt, Id. [Haatgsche] Bloed-
worst, Tong~enworst, Hoofdkan~s.
N Pudldingen & ~Sausen. Diverse
soorten.
P. Kruidenierewaren. 1 L. BeJhr ~~.
Tatelsarnndelenak e B m van

s iago &% Tizena.
gVerschtll de meriken Baniklt :ini
S- ckotki~X Bk ik. Dey n at~i~B; _~e
dijkoek, Gemberko 'Beechuit-
koek, 8nipperknn -.Ontbijtkoek,
Ha ehe ,eijt Keukenbe-
Ro brod-Be Ro ,broo
met Kbrentea.


I


Bekendmaking.
]ke publieke verkoop van ZILJVE-
ItEN, GOUDEN en JUWEELEN
VOORWERPEN, beleend ter rSpear.
en Beleenbank' van 1 Juli tim 31
December 1897, wonder No. 1788 H
tjm No. 6890 H, satl platats hebben
op Donderdag den 21sten Juni a. e.en
vol nde d ten
BeiI i ehe i~eden worden verzocht
den verk oo t voorkomen, door de
aannsuivering der veralchuldigde inte.
resten. '
Curago, den ljdeian Ju~nik90QQ... T
i~~Voorsister,
P. CURIEL ,


VANU -
N. Joa~chrimson to Ba~mbrg. ,
Jg. J. 11. 8-u nb UMF
HIEERENSTRAAT, CUR~gAO.
ONTY'ANGEN en ONTPAKT,
KCrenten & 35 cent per 4 Kg.
1I1 en t vaten le qualiteit


GI~NGER ALJE !!I
GFING[ER ALE!!l
Apollinar~is water .in t kruikenr.


geering alles doen, wat in haar matcht
was, om den vrede te hertellen. De
g~eldelijke toestand van het land
was bevredigend, de mijnen bloeiden.
W-aren de berichten, w~elke wij de
vorige week over den ;Zuid-Afrikaan-
schen oorlog gaven, verre van bemoe-
ken dd vgedkeoame br tews 1 ee
anders. Isrd Roberts .bevindt zich
wel te Pretoriat, maar de Boeren
hebben op een lengte van 21 mijlen
.n nz0oodooe"I"ddencommn tcatene va
Lord Roberts' lg met de Kaapko-
lonie verbroken. fdaaruit volgft datt dat
leger moeilijk van levensmiddelen kan
worden voorzlen. Lord R~obertse werd
ook gedwongen in de nabijheid van
Pretoria, den Boeren sl1 te leveren,
matar~ hij moest feute ken en den
Boeren, die wonder Boha, streden, een
eterke selling laten.
Dezelfde Boeren, -die den spoorweg
bij Roodewtl_ o braken, vernietig-
denijnen ehngplec mm medj, was -~
wonder Sir Forest~ier, waatrvan ver-
schillende officieren ep manschatppen
gedood of gewond werden. Bet ge-
heele regiment werd op 6 .man na
gevangen genomen.
G~enersal1 Dewet rukte met 12.000
man on Johannesburg man. HFij zou
bij de Rhenoster-rivier sijn verrlagen
geworden door Kitchener en Methuen.
~en eigenaardige over winning echter,
waarblj niet gesproken word van
gedooden, gewondendn of krijgagevan-
g~enen. Wij siju dus soo vaij voor.
alano niet alano die engeleche over-
Ook Buller laat wederom iets van
zich hooren. Hij schijnrt noordelijk
in Natal door de bergpassen op te
trekken. Doch dat alles daar voor-
epoedig gaat, doet de geheimminn g

vermredmumn Ina 2endl, hix sprekt
van bet staken sy~ner march wegens
moeilijkheden van het terrein, maar
de dooden en gewonden, due h rap-
porteert~, wypen lok op mo iijh
den van den kant der Boeren. Deze
sin_ nu ten nooltloosten afgetrokken,
doch sij zullen later Redvers Buller
het leven nog wel eens lastig matken.
&#resident Krug~er bevindt zlchthans
te ManchadatdorK ten oosten van Pre-
toria sann de hIrn Pretoria--Loren-
so Marques. Mlanchadadorp is nu de
offici~ele hoordstad van Transvaial.
H~et leger der Boeren son thansa be.
staan mt 20.000 man, die wonder Botha
gewren hbben den trijd'o bi~

B as nM de a tbn tekn troepen
Vol eno eene door het ministerie
van Orlog; opg~emaakte lijetbedroe-
geri de verh'ezen der Engelechen tot
9 Juni 11. 28.648 man, ongerekend
.3P~;repma treebrde 792enod a eennen
de hospitalen i ~id-Afrikra.
Met een rond getal kunnen wig dus
thans, krijgagevangenen, veronsten,
enz. medegeregkend, de verliezen der
Engelechen in desen oorlog veilig stel-
len op 50.000 man. '
Da~t alles o~pgeofferd aan den goud-
dorst van Chamberlain, Cecil Rhlodes
en consorten' En dan nog darkt een
engelech blad van Trinidad een ar-
tikel vol humibug over de inname -
van Pretoria slnten met dese woor-
den : .
,,But in the.interests of civilization
it is consoling to note that the ruin
of the Boer re ublie~s bij their ruler
in this war wiI result in their reha-
bilitation as prosperous countries
under sBritist ~r~i'
Zulke w~oordejo wekken meer dan
afkreer I

Advertentien.

DE ECHTE -vet~kri eb~aar op acfbetaling
su -
A.s J.g L.r STUMPFI)~~ B
Heereasrtraat.- Curagno.


.o


o


5
Fi e


td
id
tj ~w
M


X I~d


O


Heeft perlIratst atangekomena toom-
schepen ontvangen en outpakt, een
g~oot assortment Tieleman & Dros'
IElikjes eetwaren &t lekkernijen~ w. o.:
A. %6 & M blikjes diverse sqoot-tgroen,
ten.
B. 2 L &3 ]L blikken, div. soorten
groenten, geschikt voor H~otels &
g~roote familhes.
C. % -blikken div. soorten groenten
en vleesch.


Bnent- ani J. C.;Bse & Co.
Kaashandelaren, Za~andam.
neemt bestellingen aan, die on-
middellijk worden~ uitgev~oerd.


,,Bi marck Bier.


111 & &


verkrijgbaar bij i
AI. J. L. 8 TU WP F .


L

;-CJu
u


NBW-Y~ORK,
Libre de Explosi6n, Humo y Mal Olor
-- DE VENTA POR -
La~s Fereterias y o~lmnacenes de Wheers.
111 & a flesschell Tivoli Bier .
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs