Title: Amigoe di Curacao
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101447/00002
 Material Information
Title: Amigoe di Curacao weekblad voor de Curacaosche eilanden
Alternate Title: Dagblad Amigoe di Curacao
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Publisher: Amigoe di Curacao
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: March 31, 1900
Frequency: verschijnt wekelijks; vanaf 8 jan. 1936 2 x per week; vanaf 1 maart 1941 dagelijks
daily
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: 21 dec. 1883-jrg. 93, no. 58 (9 maart 1976).
General Note: Vanaf 8 jan. 1936 zonder ondertitel; vanaf 1 maart 1941 in de kop: dagblad; vanaf 6 okt. 1948 met ondertitel: dagblad voor de Nederlandsche Antillen.
General Note: Later uitg.: Willemstad : NV Paulus Drukkerij.
General Note: 1069: 4244 is gebaseerd op jrg. 107, nr. 40 (1990) van Amigoe.
General Note: 1005, 1003: Beschrijving gebaseerd op: 1899.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101447
Volume ID: VID00002
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72707361
ccp - PA0044408
 Related Items
Succeeded by: Amigoe

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( PDF )


Full Text

Diit B~lad ver.Ischijnt elcrlk Zatlerdrag. E Coura~~1~nt ai to sLi torer dia Sabr:
Abonnemle~ntsp~rijs \or Curagnc, Dnl:ce BTJREAIT YAN DIT BLAD "0i isneett .,-p rsn
A2ruba per dlric mnlanden n fl. 2, --- m~et voor- arp dlt.
uithetaling~. PENV NPEE3A I 910P uann Voor hiet Tluitenlandt per j~aur fl. 10. H 0-p n-
A~fzollderlijke nlummers fl. 0,20. 1OIn number sOj 11. 0,20.


Nu~ onze beeren en meesters van
G;r-oct-Hru-tanid: niets minder w~illen
dlaii de vernietiging der Amerikaansche
vrijheden, schijnt het van houog ge-
w icht, de vrijheld te handhaven, wel-
ke wij van onze vooroulders ontving-en.
Narmijn inzicht, on ik verkondig dit
luide, mag niemand aarzelen, dc wa,-
fenen'/ of/, te unnen, om zoo kostbare en
zoo hieilige belangen tc verdedigen.

FEUI~LLETON.


KONOR~~ C~A E


in Juli ]??4 kwain hij met ineer Tien angen na de verwerping der
kracht op hotzefde denkbeeld terug. Engelsche yourstellen bracht een
ih van Europa hot alhantie-trne-


w~ede~\-~rti aadigeden~, en zondler do~

wn;rsonijnliJk onmog~eijk new-cest
ZilIn mStced~ljeurSershun ona~fhanlkelijk-
11 Ieil te vecrzek~ere!.
Geheel alleen strijdIen 1, wonder
:;trn. hiebblen do Bo:cereni door hurn
1 sucs 11un flijiitan vrbal~asdl even-slist wordocn beschiou-d.
Komt hett nu workeijk zoo ver me~t
Engjeland, dat hiet zijn onmatcht zal
Inoeten b~ekennen dan is hert uit miet
dce machti~ge rol, die het in de laatste
jurren in de werield speeldec en met
den snorkenden toon, welken het op-
gran7d zi~ner macht, is beg~onnen annl
'to slaan.
^,let hett oug~ up dei mlagelijkheli d is
reeds~l~ herhauldelllt l Ija, het brichtl op-
gedoe n.~lt l dat Englandruc zal trachlt~en
nIc les~ter to wo-r~dt!n van de~- Detlag~oa-
~aal, d. i. vanl do Portugeesche ha~-
venl vanr Lo~renzo 31~irquez, hiet eeni-
gie p.unt vani het Afrikaaneche Vaste-
tlaLnd, dat wrij is tusschien Transvaal
on heltt over~igc Medee'tlte: der wereMt.
Ilet Ju;alrmede! bic~ogslet tloel zou zijii


hot ut to ougeru. U die wij-

ge~r enr allonde worde~n gedw~on-
gjenl, uit hunl ste~llingenl te ko-
mien, alley: voorzichlt~,ltrigh to laten

Svarena eni op de Einge~lsche verschan-
doe~n. En di'an.... dano had Engelandi


('uranno a ituart
3 .


(151111(01 0 Ikfl>~tu n lru ILr n< o oraccel zi di e--an: het 1:net meit e~lrlnklnj k o~ve~r door Iatn-
P Iarlement van Gro ouct- Bli t tan i i niet j train Franiklinl to Parijs ge~tteekend-
o meer rechit bleejt om, zonder mija tee oln, c -ie dgngzo
\Vt~Istemlopd7ereuw""ming. zija handen in mijln zalk tevrwtn rdoroevrndd
Wle Zijnr in d~ren leoo eertl eer v teken. In duar hett reeds alle eerbie-. I-,resident kr1uger, mnet gezond ve~r-
Iloeiidi gee o r;lon d..evoert veroant dige teglenw~elepingen van alle Kolonian kj ucl i k\
wonrj(1n her 1 S~ ~ d am n re I"luxt licczij, le n-rateikane c nr ht exi et Ioija rn~e n 13rit I lateoa

ren1 Hepubinke vn Zuld~st~l-Afij In fuli 1;i 0 roclameerden de een~ hulde aan den President en het
die inl Zij" geschiede~uis eeni feit was Velerecyigdt e ~oluolnin van Nuoordl- opl de overeenstdemming er, wjten
geboekstaaftl, dat hiet tot waarschu- Armerika hiaar beslu~it om hiaar raugK woordie wovrestel~ing mtdi, wale en
wing hiadl mooten strekken. Tus. in to nemen onder de nlatiin der Washoringr oston eeumaalldde, Vrler-
schen do worsteling in Zuidl-Afrika wer~eld al ovrije en omafhankelijal er bei~"htoogt Kuer metl nadruk, dat
en d~ie welarui it d Vereenigde Sta- ;;-atn .ld t dnershaneen do '~ beeoort Chmbetrln alet nadrblitrag
te n van Noordl-Amerika voortkwa- suzerkeineo wi cennton lorhaden How:e' heeft afgwezn, teln einde de na-
menis en reffndegeljkens ra z~n 1aTTn, m devroge-tionaliteit te vernietigen, w-elke
zoowel in de( .,anba~atzuchtige' be- .1n di h wettiglijko den Trasvalebn o-
dloelingeni va~n Albin eenerzijds en re be~trekkingen te hervatten, doch dem bezijkt, n beasv~luit zn adres
dol woucl~ ~Irdig edige, fiere hou- werd o~ntgoocheld door het waardige ii ett de woordeu :
(ling derl aang~:evallen eu1 andlerszijds, au'twoord : i
als inl det bittere tele~urstellingen, ,.1k kenI dwic volmarccklren, zzy be-' D~e gr-oote Amerika~anschee nodei, die
welke: hett deel van Engelandl wer- staan inb grape te bewijzen; mouse~lcl, meer dlan ha~nderd jarenn glieden te
dlen. 1Volijwaura is de oorlogv in die ni1-ets Inisdrecesn, hr~ebe Ueene strijdlen hiad tegen diezelfde Enge~lsche
Zuid~-Afrika nog verre van geein- gratie nLoodtUi." :ntie, om hanar vrijheid te verkrijgen,
d~igd, en zou het vooralsnog verme- In 1778, te midden van het lijdlen z.:l w~e! haar sy-mpathie kunnen schen-
tel aijn to voorspellen, dat Engec- van reen veldtocht vol teleurstellin- 1an1 ;!;un,, eenkine, ofschoon ver van
landl deatr ce~nze~lfdel lot Zal ondler- gen voor de Amnerikanen, liet 11 as-; bi.ar- verivijerllde, Zus~ter-Republliek, d~ie
guani als in det va~riger eenw in Alme. hingtoni, aange~zocht oni eeFn rui- taians heac~t to Ianlpenl togen ecen mach.
rikla. ninor ~ t ob~l. het dern kbeeldl : neerendenl oorlog earva~l to eimligen. tr Rijkli, am;r i:ar cigen ciail~na hnklijk-
,.Vc:reelni:: :?tatren vau n Zid-Afri- yrij. omn dot nitnwet schikkIingSvoo- V)(I i .bho e


sjtrokt niut alsj een onmogelij kheidl. niu willeiin wiJ do aandlacht \-estigeni.
Inderd~and, tusschec n deL jatarcijfers Ik zie nicts magelijk sprak hij -- D)it verschiil, gSeheel ten gunste dier
1800! en 1773 ziju vele punten van 'u i ten orrTw/hankli%/lkhdd. Ecn vredle ge--' Boe~ren, sprluit voort Iit; hua r ni litaLi.
overeen komrst sloten (,p onve~rschilligS welke andere rie mee~i~crdrheidl Binnen enkele we-
Decn 50, A~pril 1700G schireef Geor- voorwear"den zou, als ik miij zoo mag~ keni hacddenl zij die voorcvaroude e
ges 1Vashingtouii: uitdrukken,, cen oucrkr;losrede zijn. De :krachrt vani h~un tegenstan~er ~gebro.


beleedigingen, welke wij, under de ken, hem dwingend zijn veldtochts- g
ewounen spel.
adate willaging, van de Britsche natie plan volkomen to herzien. Zijn macht Bij die mooie herekening is e-
hadden te verduren, zijn te groot en to verdubbelen en Zich wellicht nog venwel een gegeven nit het oog ver-
te talrijk am wit tc kanen reorica ver- verscheiden maanden op to houden, loren, dat Transvaal met zijn niet
geten. In:.r trous aan ons adven als alvorens, zonder de zekerheid van to talrijke bevolking in eigen boezern
rolk, onze gevoelens en onze eer als sullen slagen. ziju gedroomden de middelen bezit, om den houger-
mannen verzetten er zich tegen, dat march, die hem reeds Kerstmis had dood te ontkomen. Buitendien zou
wij met Enge/ titcI ran o;,derdanen, tenzij daartoe door hervatten. dat Europa dat alles maar zoo lijde-
de uiterste noodzakelijkheid gedwon- Minder begunstigd, ondervond lijk bleef aanzien.
gen. Washington in den aanvang van Gesteld, dat Portugal uit begeerig-

-Reza....Sigur nos baroness 10 no Van Eichstett por a combida nos toer Algnn tempo a pasa, promer kne
ta reza toer anocht. Un criar lo no por dos tamb6. Erna por a trankilizb di es sorpresa di
coh6 un boeki asina basta liger for di -Uo a loebida bo dolor di cabez, abuso di su libertad. Coe un movecion
a slb bordad koe es senjorita ai ta orgul- ta or d i bid h d l t i di k i Rib B i


pv ni~a a1 s nan a com IU a nos.
-Aich, cos lo a pasa.
--Ahan. Pues permit koe mi bai
droemi riba un orea tambe~ den mi ofi-
cana.
Centre tantoe Erna a regla toer cos di
Bertie I el a troca so panja. E tabata
conitentoe caba di por pasa uni anochi
itrankil cerca esposonan Eichstett. Can-
tando un cancion dilanti spiel, t6 Labata
regla su cabei.
Ata Luisa ca drenca i dici coe un tono
brusco, koe senjora Harteneck a larga
dank, den number di senjorita Erna es
bisjita di aW6 noh ;ICI pasobra 4 tin do-
lor di cabez i podiser lo 4 por tin mes-
ter di dlt~


~~~~"J'~~~~~~~~~~~~ Y Cu l l c ir L C L I
josa, ma ta mas pres un parcementoe.
E ta fiome na su idea i dlen esai 6 tin I
razon. Cieloe santoe, tin bez es baron
parcC hende koe tin diabel den so cur-
pa. I mi baronesa....esai no ta toca
bo, bieuw. Haci 10k6 bo mester haci
i no papia riba bo hendenan.
Catrin tabata traha coe on celo dob-
bel, papiando palabranan incomprensi-
bel.
Entre tantoe senjora Von H-arteneck
tabata droemi den su kamber. Despues
di un momentoe di sosiego, el a hiza su
cabez i koe el a bolbe primi den coesin- i
tji coe un expression di escrindalo i taba- j
.ta puntra :


scIIV L oen en LJ aj hasj a~U erteIC
so pregunta, pakiko toch e ta cuide:
awor, el a respondP sacandoo curpa, pa-
sobra net es ora ai Catrin tabata trech
coeminda di es much grunjando di
descontentoe. Desconsolada e~ tabata
sinta riba cama di es jioe, aunkC ta
hopi ora caba C tabata droemi. Nin-
gun hende a jamb, ningun bende taba-
tin mester di djb. Esai el a mira padi-
lan ti.
Pa banda di ocho'r, el a lamantai
el a bai den camber.
SLily su lugar tabata basjir i Herman
tabata sinta na mesa, cenda es cama-
rer-a tabata regla cosnan di t& i di
coeminda. Luisa a bai i es dos roe-
mannan a keda sol ; sin papia un
palabra un tabata sinta dilanti otrai.
Com firme Erna a resol\6 di papia
contra conducta di su cunjar, tochi
t4 tabatini miedoe di coeminza un cue -
tion,.
T'abata- so~ rueman ko~e a doenai ege-
cusion na initencio~n dli Erna. El a P"-
sja es kleppi basjir di td fo~r di so d~:-
Slanti i tabata mira soi koftii di ui-
gaar. Ce~ndiendoc ain sigaar coe~ s~nak~.
C dici koe aw&- su roemnan ta sociabel.


(44)


---o0-


Deespues di a recordla loki: a p~asa
coe mandamentoe di respond na Eich-
stett, Erna no a haja bon, aunki el a
resolvi di bai sin es respond. E tabata
preocup6 solamente, com lo t4 haci, pa
e much no bira miedoso
Temblando el a drenta coesjina i pa
su grand admiracion e1 a haja es bieuw
di bon genio.
Sigur 10 mi kier percura pI', 4 dici
ora Erna a papia toer cos coe ntd. Bai
sosegar, moza ; awC mainta bo aL juda
mi, awor ta mi obligacion di juda bo.
Catrin to coesjina un soppi famoso, pa
bo, 10 6l haci bo droemni i lo 4I bai sinta
coe su cosnani di brei na bo cama.
-H]o mester Teza coe mi promer,
Hecrtie tab~ata bise, mirando contentoe
leni es we-a, koe tu nal candela. Asina
tanta ta h~ac semper,
-Annto C~atrini tumnbt ta hiac mescos,
tablata sol res~pondi, despues di un mo-
m entoLe d i silecioic.
1Ss blemy\~, despules koe senjorita lon
IIarteneckk aI ha~i.; alrga s1 mlanoee droe-
mi alguin minuairt den c:1 scvtii i tabata
mira den candiela :


--Kiko bo ta comprendt6 coe esai, Erna a mira es muger algun momen-
Herman, di senjora Von E~ichstett di a toe sin porn pa pia un pa~labre: despues
combida be roeman muger ,sol ? ii:
-Papiando honradamente esai no ta --Ali cunjar- kier p~a mi bini unlbez
admira mri. Anteriormente bo no tab~a- cerca dje~ ?
ra den muchoe reaction coe Eichlstett- JLuisa a ob!serva coe un legSria dliabi-
nan, mientra koe Ernat tab~ata mnasjar ca es dl~esenqunjol d!i Erna~. Ccue inldiie-
Inan amiguce i 6 ta to aworO. rencia el~ a ~lrespunde' ko~e e nc sa'ol i
-PIakiko nan a manda nos na es nesji bofunandl,; 6 ici :
aki, oenda koe nian no, ta ricibi hiendte --Sin emlbargo kn~e be,( kier....
kue bini nobo(. dlen nan coe b~raza ab~rir. -)ni sn abn auae e-
tabata Lily so respondi tristne. Senjora jJpond!i fr~ioe kcnue ; 1 a haj.


61L'RAC;AO) DEN 31ste nllr MAART 10.


110. 848


4(0 AAltuA.10


Q
aiJB1


P~C
s 4i j

~3.


li~
c ~71'r
r i


,WEEKBrLAD~I VOO R DElt C UR~~ibs~tl ACAOS~iE lANDEN.

AMi~IGCO E D I C URIA C AOC


hieid, of we~gens schrikaanjaging, wen en treezen, die in ar-moede ach- ongeregeldheden schulldig mraken --dat knzne roevriznt idn
w~erkelijk de over zee open deur naar terblijven en die toch op de eene of a]l krijgsge~vangenen misbiandelen, ka. en gew'oonlijk konden zij zels nier
Transvaal mocht willen sluiten, zou. audere manier door de wereld moeten. nonnen achter die ambulance opstellen, ac~htervolgd worden. pbtsaeh
dlen daardoor geen belangen van an. V'oor dexen str-ijd is er, G;od dank, enz. Niet blooite beschuldliging, feit by'i den Lombardskop (1 acquhlar's bee~-
dlere Alogendheden worden bena. ko~st genoeg ; in onze graandistricten is, dlat de Engelschen K~affers gSewa- ve) bijvoorbeeld. w~isten tij snel dle eenee
dieeld ? Zou b. v. Frankrijk onver- w.ordt thans een Ivogst ingezameld,l pend en tegcn de menschen in hett flank terug te trekken (,m deL undetre
schillig kunnen blijven bij eenu mraat- \roldocende voor beidie statenl, e~n zoo-- district Riustenburg, Z. A~ RC., nange- te versterken, en onze nntr t
regel, die aan Maudaganscar ZI na. nise de Vrijstaat er neg non~it to voren voerd hebben, en dant dlaar w\eerlooee ov~erstelpen. In het ver-sterk-en \an ter-
tuurlijke vertie~rswege#n zon: untne.r 11arl. Mardura nze getijden vronw~en en kinderen koelbloeidigc zijn rein hiebbetr zij, deo go~ede lessen v-an
men en die de F~ransche! kol~omie ziin zoo, wisseileallig; ons land is, mishandeld on vermuord doolr die zwrar-; ereemdclingen tcer liarte namnue,~] c zich
rechtstreeks zou bedlreigen ? niietteg:ens~taalnde al zijol unciraardscheu ten. I meesters getoond. IIiin gLen-rone levens-
En ook Rusland, afgreschieiden vanl schiatten, your ons volk zoo arm. D~at Ien tw.eedie felt is, dat na dlen s3ag tr.ijze miankt heni tot vualrctretlij el ijki-
Zijn zoogeaa naam verbond met Frank- zijn" de gedach'ten, die eui e i odriir eEgeshnoz aler.Ge etow met iiet
rijk, zou waarschijnlijk niet inl de Ahfrikaner gemoedl doorkruisen. MIaar genee~sheeren en am bulance-pe rsoneel terr~ein, hebbhen 1un leIiders \eel becle~id
ulitvoerino- van dit uithiongeringsY- :dan zien wvij de Europeeschle bladlen lzonder reden wiederrechtelijk gevang~en aan den: dag.L g~~elegd in heLt kiezeni vanl
p'lannetje berusten, dat als resultmatt door en merken dlaaruitt op, hloe gransch namenl up' het stagveld daags na dezn positieni. Zij Zijn uitstekende schutter~-
zou mioeten h-ebben Engieland in get- E~uropa zich ons lot aantr-ekt, en dan slack ; dat zij hen schiandalig behan- en bezittenu vL'r dragendle, sneleurrendee
h~eel Zaid-Afrika oppermactigti den voelen wij ons wveer rustiger. delden, naar K~aapstad vervoerden in gevren,'" van ht niienwstel modelc~.
baas to laten spelen, In leder geval. van een 11auwhvartig~ valle veew\agens en terugzonden '.met met rookzivak; kruit.. Hun kanoneni~c
D~uitschland zou omn economlischel opgeven v-an den wvorstelstrijd, hloe l~de verschooniing, dat het alles een zon" zeer g'oedIII in draenl verdcr- dlan
b~elangen zich al eveuizeer crtegen bitter zwaar- die ook moge zijn is er groo0te fout"' was. E;en fout evenwel, die onrze. Zyj hebbenl~i ccns Ien lesg-
moeen erztte. Krto, mn ietvoaso end isesrk l die onzeni burgers \erhiinder-de het door geven in hiet gebruti k va~n zlvaar- be-
dlat de oorlog: wel verre van zich inii Groot-13rittaniel de republicken melcet ben" behaalde success Le b~ekronen door legeringsgveschlut, dlat zij betrekkelijk
een hoekje van deni aardbol samen jhebben, dan za~l het daar bedroefd idadelijk een tw~eeden slag te slaa1. O)n. snel verplaatsen. Snelvulrernd geschlut
tor trekknintgen deelgr ste edsgoo-I weinig H-ol la~ndsch-sprcken de A~frikaan- z~e op hetzellde ilstagveld gC'~Ieroode a~m- van klein kalib~er, ooik naar de~ niejuwste
terafmtinen reit an t neen.ders bij krijgen ; maar wij hlopenl, dat lbulancewagens zj nog in e bezitstses buinzj elendkls
Achter het schermn worden andere het tegenovergestelde het geval mage j der EngelscC~'n en komen hun naarll"l k utwerking daarvan verschrikkie-
dlrama's in elkaar gezet. Alle on- zijn dat de Republieken inderdaad I/alle we~arschij nlijkheld goedi te pas. lij wc~eest. Hun artillerie word~tt goodi
tlerlinge international naijver is op znoolel ails ill naamn vri wordelin en, I Eenigsz ins eig-enaardig Is de oflicieele bediendl, hiooldzakelijk door hun huur--
hiet punt los te barsten, de oorlog kan het zijn, een b~eetje grootrer. /benaming van onze aanvaieder-s. In den troepe n, aar die ammunitie heeft vuak;
miet d~e Boerea kan elk oogenblik de Hew~onderin~g verdienen in dlezen don- lomgangR spreekt men wel van generaals,, zer veel te woLllcln ch oerge!aten.
vonk worden, dlie de allerwegen op- kee idd dctr a osln.,maar ol~ficteel bestaan er slechts een Bi dlen aanvail 1:n men zij gro~ote
gehloopte brandstoffenu doet opyvlam- Op menigie plaats(hoeve) is de moeder comnatgnra (Jobetd voorzitigeld in pact, eui n oak tegeno- ~
mnen. alleen met een min of meer talrijk /than~s eenigszins ongesteld is), 1100fd- v-desrk pasn j ijzrbe
31aa r beh alv.e hect grevaar, dast voor k roost lchlte rgebl ~ie n. ElkI oagenblik / commandanten van legeraldeelingen, I'00 zaam. In het persoonilijki gerevchlt
dle Boeren zou kunnen ontstaan is macr~ de tijding hauar bereiken, dat hiaat. co-mmandanten, veldcornetten en assis- sparen zij zichzelf ; g~een banden van
~r nn eeu uder e ernsiger. Secler Ilcclr~er l~ot t nt- of provisie-veldcornetten Bovisi-vel de tucht brengen hen er toe, om, zooalsmxooal
< eruimen tijd is Engelan d reeds aan strijd voor vademar/latilere tef me aa mjoos,1Uieland en vr':t'cLghe: d, maar .1ina ny
hiet stoken onder de Kafreoli-gen klachlt wordt van har~e lippen nants, kapiteins, ser-geanten, enz, mnaar Ge oous ;cnn to zien~ (?'). let, I h
gen en stelt het alley pogingaen in hiet verniomen. Still en kalmi behartigt~ zij niet bij de burgjermuach~t. Daar zijn echter Il~n t e versregels toepasselijk: "Theirs
wverk, om dezen met name de Basoe- het werk, dat door het sterkere ge iel vccht-generaals, wier plicht het is noti t<' rcasonl why\. Theirs burt to do
to's en\ Zoeloe's te bewegen, in Tranls- slacht -alacht verricht to w~orden. Zij ldsostevntep pensaga<< e
saal een invKal er do ien. otn toe Oogst met der kindeireni enl het volk-- veldl te regelen. De Boer is bepaald arns -Ctcnbif a e ele
schinen e Kafersvrijel an dede gekleurde b~edienden: die landerijeni aan othetieren ;tot op zekere hoogte is mrandnsrj i lgrfn
verleidince door atllerlei middeleni at. ploegtL eni zaniit wed~r-, telt het elke vechtman zija eigfen oficier. Ik tein
wecerstand te bieden ; cok zijn v\ee, enz. Zo i zil niet grote-gloo~f niet dat ik buiten de waarhleid
de Bere hadig genog g- bach : d unandghed dr zwatge treed, wanneer ik zeg, dat wij reeds Dinlsdagm orgen w ik me(:t cen
west orn die Engelsche~n voor to bedliendten is ourzanki t, dt zij in deni m'ee B'ritschle oficieren krijgsgevangen vriend up dat slagveld am to zieni
zijn in het aankotopenvn e ewnn van va Zke a hre tj hebben, ni. een 80-of 90-tal, dan de honeveel van dlen vijand e eedn
;0,0 aardeni vanI de asoeto's b Iin nenshoris docorb rent :( zrgendtle dat ed ttnt ae a u ie l odne ir;eni noz
1on om aanstandl s maatr~ogeleu tol deI maaltiilden behoorlijki b~ereid w\ordenLezitten h/~andenr jestorven. Nadat ~ivicm hem a-
treff-en, met dL~~oe mogoljkeidL vani en het buis aani kant blijt. Tans Ee neshgnealdednter- oni broad gevent hiaddncr, zeid~e
eetn aanival van die zijde in hlet v-er' hetft ziI zicl to sc-hikken naar buiiten- ooro Eo van Engeleh al tadpun in ~,in ann m,,Il:Ahi tebnw
schiet--, maar toch magX aangerrno- gewone omstanighedert in, en zij doet dit een10 tuneikaan~schl satijdshrt be- tuich vani dezern oorlog.~ Nie~ts k
muen wordeni, dlat deu Boetren bij al imet wo-nderlijke cLannbg~iheld. U)p betsreetZ cen dlierb~are vronw~ eni Itwe hecve kin-
h~un overtuiging. dlat zij zich de En- slagveldl hetbben onze vrouiven zich ee nEneade ir 1 ksdr
~gelch~en we~l vani het lijf sullen we- n eg niet ve rtoondlc, meaar wnacurler de DjIe B~oar~en hiebben, over bet geheel gistermorgen mnet tw\ee rlebr-oken bee--
ten to hiouden, niet, wonder ongiernst- nood aan dlen mnan komt, zal niets gi eno~men, htun veldltochtplan op be- nen, z:oud"erl een rupperl water ofi broodi
hieid het oog up dIe Ktatters gevestigd/ ver-hin dere n dat ook zij het ~wapen lwonde rensweard ige wipze ten uive nn a sk sterven ;help mij techi
hioudeni. opaemen. Er zij n er- die mim~n zo eed lnkigril aeulo." hi blpen hrrm 7 rrn s- n-
goed kurnneni schieten enl ruliml I( zoo ) (Ip < )leitengeivene.r beeeiked1 cl C ni n at
I.. nver-sclrokken ziinl als (!e mnnenlIi(. ,-an hun, tro~epenl, dlie gemakkelijk\ on- It ""elde: "J ullic ain besellaalde me~nschen;
'I` L7NSV~LIi Ik hebi opgemerk';t da;t I-reen1 ver~lag z e flanken kunnen omtrekken en onze onze leve Ileer zal jullie oorlog ze-
I' AAL A A an een gev-eht door eenv ~an de g. lverbinlingslij nen bedreigen, en hetis genenl." En me:t deze Sroote waarhleldt
-o--- h ou r.d e Engelsche correspondecnten vol,- i~voortretfeclijk ge~slaagid. In millitair in- op zijne seicvendt e lippen, stierf hai
(Ilediir~ is zrte a arn n ocn Icl hebbe |. b~zn e ror onmiddl'clijk, nadlat hii die geuit had.
De heer H. JI. Rabie. redacteur ldgizne atdai e ee zic it bfen uraiji bewen bez en. i a inovr 1)c dlrie anderen zIijn no in ons hospital.
vatn die Express, schrijft uitBloetm- ten laste wvordt geleg~d, d~at zij op de rfe raiae ebzte.Z
footein, ldd 17 December, aan de eene of andere w\ijze de wtetten v:ani daarenboven niiet w:einig geholpen d'oor I
S'tncldaard : beschaafd oorlogvoe~ren h:ebben over- ihu stamgenoote n in onze kolonia~n en NI[EUT SB ERI CIT'EN.
'treden. Deze beschluldigingenl worden konden kivistig met geld omspringen
Hecrlijk kan Fcezegd wordlen dat de beslist ontkendt door onize oflicieren, bij huin organisatie. CURACAO.
Afirikaners zich niet h~eroemen (11 dle en de beschaalde buiteniv\ereldl moet Uit h~et oogpunt van takitick heceft
irondetrbare~ ov~er-in ninge~n doolr hcnl nor maar kiezen tusschlen hunwo rd n b~:\eiveelijkheid ---- en Ionze LerjnSge J)ntar Le: ie:innell met ITt YOl-
u, h!un gr.Ooten, ma"cht ige n \-ijaudi be- en da~t Iler ho u rli n Len vain tlen MlamT- bewegel~li ikh~eild h tzgjk o- n umedeAio1 .t:
hiaald. Eeni ov~erw-jninnin kost unsi~ even mnon.. ;An det:n andiceren ka~nt n vordt dleelen v'erschlt.lt. HV~ar il ul verstark-en nune e~ilco: 1 C.:
lie~rbare: slachtcoffersi als een nederlaag.. /door ant~ie officierren geduirig geklaugd to sttribngenil \rie:-irdree \erdteni, zijni RA :.'.\o \oortaan op eigen drukkernj
E:lke slag- goett zoo~ reel meeir wedu- ~datt de Engelsr2cheI %IchI gal allerlei/ zii lbij mnachte gew\eest. te'rug te tr.ck. ;jzal w~orden gedlrukt, menecn n wij


paunsoo ezdinope cmpi oe C'ome ta facil ku~e pcir Lin u1n con- kkb tkreiha ib dsormn.Caec tr-isteza 6tbt
suI dersea 10 taba.ta m~ehor,el a ba1 ll na secuen!:ia dcsagradabe~t l, ta meh:~ur- kne ha sja, koe aI pasa a lim'ite, ei a puntllra Imir~a ruina~t di es; hobnci blenlcte I boe-
,u moen.u pa n 1 in em.hazdoI nita dli un tempoeli kner so1 cerazon ta-
-La adurnhuheradhe i -1.nura 0 w[ hen socar na Sali fo~r dli be cas 1 bata bati asina cajente i asina liel pO.
tabta espunar Co fo a migm sula.Hesab d prpiaexerinca. patoe i hcr-ro~r hendre p"'r aL lex Su.~lspirandoi el a snli for- ci es can~~rto,

mi hlacif. M\i ta dlesea, kee nunlca stett master t.abata Ilsina iiuiciu~sa di par abimsp a S grn obeamne
cocnsentimentoe. Si t4 tin necesidfad di -- Zoni, pL e~sai i meter a bisa koe e m;niente : aI Ill:i tranIIkib~nente : ekmer
mi, anlto un solo p~alabra ta suticiente tIIs~abanetin dular <~l cabez a dia mi -TioFras L dispuesto tloer 0---- E~s;i I~~noem ta faltaI erdad,
p'a i: haja vil dispuesto,. Anjanan kneslaete ne Ll omaml ;e ra a aceplta mi. H~asta tempoc e 6 tab~a- aindla mi mester. ta ag~radecid<~ n;, si
mni a pasa decn bio cas to basta prue- /di blnga c:omeldia~ pa m'i tamb0r. Mal ta k ier caban oa, m i bini A\mali~n hof. 6 keala. Com 10 mi pa~r dlocne phen:-
b~a par esai. Tla alg""un oa pasar koecoicm ktle t.!. Her-man, podfiser ta~ keda, Lac beo por resorlvu en be~reladl di nan kne to tokG ? Mime tnn
rl a larga es ca~marera bin hisia mi. !bo aindla bastal sinltimentoe pa: huiStic:ial larga; mi I Hetrtie, usina HIerman a coe- casi. Lo m~i hiaja mi purlar, at r' mes~ter
kioe el a mnandla escuise na E~ichstett j kne la, mi no kier sopo~rta iin cos asinal mint puia dlespues dli unr silencio bai.
!en mi nomber i kne mi mester kedlal mas. peooceo e irerce ia Dns mbrz ht aas
a.`3j I toc Ll oalrajmmiI s estatulra alter di es mioza taba;tai k~erd,s kee In herdad bei rtubatal i stima mnanc e p~ensandc riba, sol framc.
II (I noi tin mecster dfi mi mas awd~, para balente dlilaniti soi ruemnan uwomijn.- M1i mcster- uI~a~ croe mii muger
pasn"bra l0 el a biai droocmi caba. P~uesl wocnan tabata lambra mnanera staal. Ag aoau ovso aa iae sa.Inhme ahnea
clsal la a socedd~ signl pa uin capri-j K~i maloe tabata dli declare E:rna; her- i riba~ Car. e-4 moza I obo aat le eeir i a% e osrn
.do, wr m~i ta p'Iid ei bitit is a be dadect ra motiboe di luke so mug r a tem ln.: respo dG m dulara :I- (1ela. iy1 r iht pi ab
rnuge~r. km' an ms(, usina no, mrester haci, Ilarteneck no( a cords, P'a esai --I 0 uet aicmtnterba ral, rsnacm nr
wueded ma t6 no, tab~ata sabi tampovco kiko, respo'n-l mi .i jc kikn 6 la I'a m'i. na"; ofend~er. Si decspn~es dli morto as
Iin inicinacnbln supirinili r el a keda mnira~ Ora- el a~ vence~ es slurprsc:a decsagradla- a n~i no( bira panlja di frg ia rc Tc3 nti di e~s otra cuet
so1 rueman menurczante dlen su wow~\o. tbel dlici irialmtente : H~o ta di malu e awbt, H~ermnan d toer mllndoe a loebida; caba);.
M1i no, toi enc~argams coe resp~ondlii P'romer knce be pap~ia "tli no, kier ci hiariendoi, pa pond on tin I na es co~m- Coe precausion el a hai nia b~utere
pa m i m uger, ei a r-espornd6i rabiar. soporta mus" oto ortile, hc mies- blersacion dlesagradlabel ati. mlr bacia un glas dli binja m:(e initenicion dli
Erna a para unl momentole ketoe :ete rdknmit eednm a.gno a bnceotaam a-bai papia poco" serj,,,o,, me su mug
a mlra cara di Hertie 2:o dilanti. Aw Sji mi nio tn nada sin embargo mester licid~i r-iba por~re- i bo tin cii soment~ bo. Co seiddEn oe udd- n sifi.I I


i
ii

i I
I I

i i
1 IIi
i :


thans een w~oord vlan dank; te mioe- de goedkeuring van een op a. s.
ten richlten aan de Ileeren A. WoenOsdagavond, te ?}uur, ten Kaal-
IS~I.[ES;OK. L r %iSIS, P ~ie hume te houden algemeene verga-
liETENCORT ONE, OpWINderingr te onderw~erpen.
dlrukkerij ons blad gnedurende meer Evena,,ls op de, vorige sullen ook
dann zestien jaren w\erd gedrukt. jop die vergadering allen welkom
Steedls Zagen wi'' het verschil zijn, dlie wenschen mnee te werken
v\an gevoelen, dlat zoo ::emak~ke- ittIe orIta ~o~d ltl
lijk kan ontsta~an tusschien redac- Enjh6
tie en dlrukker van een blad, Eetn zoer nuttige instellinig, op ons
\oorkom~en w\orden1 door de in- ieiland, welkee wij nat dezen nog een
schikklelijkheid, w~aarvan de !Iec-i lang en voorspoedig bestaan toe-
ren lIETrr1ENcOURTK. voort urend enschen, namelijk de Spaar-- en Be-
leenhank, Zal aanstaanden Zont ag
blijk gaven. M~ag de AIG~lOEn Di -!rlhaar vijftigjarig b~estaan
C~URA<;A~o zich verheugen in ach- vieren.
tn te staan bij het lezend public, A~angaande deze instelling out-
--" dd leenen wij aan ~e VI.jinoedige van
wlj1 danken dit voor een gocd cel 20 Maart it. do volgrende bijzonder-
aan de nette ultvoeringS, w\aarvoor lieden :
de Heeren 13ETHENl~COURTrlr stccis


fl~!: I~jll iIlll:111Ilil!;illli llH i IIII 1112- 11~1


-ICd' L(Jggl de r-e=-

:z~l~;g pgyg B& IOS 9
F0 eH VaHO: eSag


'9,. T 1 $sZ 50 Va=


tOEPO~ 10 mis pro=
bable es que tras


De, l8 pulnmolia 4
028a grawe dolen=
cl&a de la garganta.-
Nea~ceSita Ud. algo -
qu~e le dd fuerzas y
ke TecOllstituya el
s~galism.
O r gRHIBO.~ll


/geneesmiddel, clat inl overeenstem-
ming met de krachten dernIatuur
werkt. Eein tiesch slechts overtuigt
Seeds. Hed s zoet als hionig. Niematnd
k Ian door dit preparaat bedrogen wor-
den. Bij alley apo'thekers avordt h~et
verkochlt. I 1
Prto. Cabello, 1'enezuela, May1!o S r395.
"~El que suscribe. 316dcico Cirujano( de
l~a L niver-s dad~ de Carac~as, ccrtifica :
Iqee hae algi. nacmpo viene uisancl,
la "E~muls o~n de Sicott" de aiceiie de
bacalaoo con hijpof3~sfitos de cal y de
Ssosa habiendo obtenido siempre hunen~ss
resultados en toda~s las afecciones con-
Suntivas, ! en todlas aquiellas en que es
necesar-ic, l use de uin reconstituvecnte.'
Dc. PaUM~lo TI. V~AL'ENA.
---------O----

IIIa Senanol~ Cristann cust,-nds.

SRecomendlamois ;i nuestros lectores
esta importante y hermosa publ~ieacic ~
que contiene en c-ada nuimero las a-das
de los santo~s de la semana ilustratlas
icon magnoificos grabados. En cacda ho-
to esisc'jtiano dlebe leerse esta revista.
PiIrecio~ de suscripcio~n pe~r uln aflo
8 fi-.5 (io g> pesetas). D~iright-se i los
senores eopennl mo(s., 3 ruc stguier,
E-ans.
El pago de la suscricibn p~uede veri-
ificar-se tambibn can 180 estampillas u-
'saeas de corn~a. Iper el ttermino caeI; BITITENLA.ND.


V~an de oprichters de ntl iL
Zijn slechts drie nog in leven,, t. wv. <
lieeren mr. J. H. BEAUJON, B. DE CAS- I
SE~RES JR. en J. E. P'RICE, Waarvan de
twee laatsten nog aandeelhouders zijn.i
Kort na hare oprichting beeft de
Spaar- en Beleenbank langen tiid met
allerlei moeilijkheden tc kampen ge-
had, doch zij wist ze allen te boven
te komen en is ten slotte grewarden,
w'at zij nu is, scene solide. bloelendce en
nulttig iterk-lendc Instelling, die hav~en
an;ndeeth~touders vrij aanxienlijke dii-
dlenden uiltkeert. Tot hlaven hloogen
bloei in den laatsten tijd beeft niet
w~einig bijg~ed ragen de bekivamne en
oordeelkundige leiding van zaken door
den volijvengecn en werkzamenl heer
M1. P. CIERIEL, dlie sedert 1 A2pril 1883
president der Instellingi is. En dat de
nandeelbouiders hiervan overtuigd zijn
en de verdliensteni van den heer CCRIII.
o:p prijs weten te stellen, w-elke ook er-
kend worden door het publiek, dat metan arki km bnjs
deBakianakn kotbevjt
w~3el het feit dat genoemde heer sedert :


zoro- droegen.
lIevens maken wvij van deze ge-
legrenheidl gebruik omn aan belang-
hiebbenden mede te deelen, dat het
b-ureau van de AMIGcOE DIr CURA* '
<;A\o zooals thians gevestigd bl f
to Pietermaal. Men believe dus
alles wat redactie of administrative
van ons blad aano-aat te richten
a~ln het iBureaul \n de ,sImuErl l1
Lt Ra;Au, lein \-an P'ietermaai,

Olliciceele hecricht~en.
Bij G~ou vernements-beschik k ing,
cld. 2c-2 MPaart 1~000 Nu'' 200 is aag
dten Heer J. HI. J. HATTELBERG;, post-
dlirec~teur, wegens familieaangele-
gSenheden, b-ij tivaulfjarigen on onal-
gebro~ken dliensttijd~ in do~ kolonie, cen
,1aar verlof n~aur Nledlerland verlee~nd.


Havennienws.


jl883 telken jare tot president der In- I L~~ r s V I
Votensdagmorgen omswtreeks tnseligekoeiseore.TFPRSlVaal. Het eenige voor-
unr vertrok Hr. Ms. Z~eeland vnnm iusdsrwe s ud
hrier naar Bonaire tot het hioudenl Arubla- ovrwnine up Gatacre niet be-
van schietoefeningen. vestigd worden, de dlood van G~e-
deH %en askpk de binh t veilater M!ha rt {ublashtef Cesorn ad cn m oduce este resultado cuan= r -a31" Per .'rtert : ) oppterbe Wlh b-
van de hanvei. !recht, to klagen overi het weder- dor tool dmsfacs.erlijden is your de Transvaal. cen
rechtelijk opbrnge van dem~ Maric .
ie t~el *or Eliz var~endl c ou~de~r Hiollandseb~i e Qure idn to duda? Nutre,tor=T zwaar vernies : daar Joub~ert een al-
iisI~ rrenmorgun vio Jue voor de-.* leszins bewamvlder a.
<1"0 a! Hnua ho nimi'e-\-lw, oor10azalunshe lute.'Wa reonsitue ydas=E volk~omen~t hereken~ your zijne! zwa-
bocuwdte stoomschip' Pietnzoute: vnilaren nuiar La, Vela de C'oro. Dl ha yf furaalcepo o re taak. JiXIoct mieni hem al eens
de~~~~~~~~~~~~~~~~ Itlancemashpi aeniemsad aaand ai een zeketr gemis aan doortastendheidl
("eloce. Dit stoomschip is \-an on- .lEliza zich sc~huldigr gemaakt had, copr aui s oi ewjetglj e eezkr
geveer dezelfde afmnetingen en heeft is dat zij strandde up de kust van: ..t,:a, sino para rbser neiging am **de kat uit den broom
dlezelfde geriefelij khledeni als de 0- Los TIaqlues. 1 ~res~ uardar el sibstemae tekje" e bdne a i
verige stoomnschepen van bovengie- H~et is wonder twljfel waar, wat regaa el stema oo grjloote i~ ved erdede en~~ kunnenl
noeemde maantschiappij. De Ar~rubusche Coucrantf Raan het ein-/ i -contra los ataques futuros.E ziO, zo'oalse bl~lli~ijkut uit de g~~roote
PosterU. de van haar artikel zegt: Si estd Ud. exhaust y deg Romeinsicheni velabeer Fainu,
= Tallmecr encemdc wer~d, mutar da~ar-
Wij g-elceaven niet te overdriijeen met m acrado, es indudable que E i'
Lip cn aofehald ensuestl-tezegen da hr Hstur anVen- E door juist, .Var.i~lirmus d. i. deH grooltst!-
hear becuaen brieren zuela niet zal durvenl do~en met cen doed.orfcrsy uwr.
G~iorge Capriles, Malri;L Marten ischip, of ondeltrdaa~n \an Amlerika~ of vanl :irj. ( can esa mnedicina-ali= -e rtrai nru,<0d
C~ruZ, Susanet deI Itaseth.lr Amelia det een I'uropeesche ~trtie, wat het dloet pr e eheewrbi eEgl
itaizx, WVillemI~ FaarupIII, Mar~ia J1ad~u- m"et Houlllladsche scheen encl underrltdal- *hent likirmdr.i e
ro,~ ~ ~ ~ ~ ~~~~E Petr 31utens, Espiritua Sant 31-nn r a l 0 NYr senli ildl lfvnsir vre
I i/ti vtour vlrzeulding ra~thaarii two" e ar I~t T I~ren he inI rt bovberll mI;~lillinar;~;;ltllimi lnnmlllunungnak eestzija ln lt anijdi
1:1~ \vtlkworkei gentreals seeq~d aun. 1 7 00l: pati :'--' la 1:grus dle -wo:: mn cm cn-
gU. .L. FI O~~o en (O~~tte 1L ul1der n iUI:npleto, en quea parecelancon-, w ri 1 H r a I P tr ur
,, \ lllgr tllibc: ite t1 IH l 110(C m .o lnpa hatian.S at Z8 11 r 605900 i Lti WIf e
\~r=largadeing~: "Oosrt onr liestl." ke n emlku norctar I------ )e -r~ede' ? icl en-t: De eetne
\\ocensdtagavoud~ ten1 ha~E~cll ht Il~lan ihn i ceevrngudrIF RPRA Eno ~ndlenl \al F~ur
gad"cering plaiats in zatio bet oprlichltenl hbbenl te verdragenu van een Hestuarbet roedsit iar.. ne
alirvan een fdeeling~ de~r ver31- da~t zonder twijfel w~il beaten op (1- Dit preparaat b~evat alle hierstel- land wi niet Go~islitenij wil3'. wuel
ceniging "O)ost en WVest hoogte to Zijn der beschaving. aanbrengende en voedlende hos~tandl- Il \. li : -i)~tlrj \\j \'
ZHEG;. de C~ouverneur der kolo- 'deelen van de zuive~re Ld\ertraan. mrdnmoe bieprie
'.'.e vereer~de de vergad~ering met j_- ~ -- dloor ons ut de verse le lever van ka- ijk tlsI:nkooit gehouen, zal :Iltali zo
asIane tegenwoordighleid onl verder 1Ingeaondenl Medeteelingen. h~eljanw~ getrok~kenr I, nohlansr touder we.lj w~il ple, maac~r dan moeten de Boe-
\1.ren nog verschenen det H~eeren : tlen wlalgelijken, sintan c)n k/eu~rr, en ren hunne eischen andmerstelln :e d.o
ELOSC.BAIS ELR is vermengd met Hypophosphiten eniI t"1"" fiuhc knesseljki ; d.
-. *. uAN' RtolONDT. J. H, J. HA.\ DEt GE~ZONDEI \.ROUW Exstracten van mout en wrilde kersen- w. 2 huvnn:-re onaze an ulei nd
~1 ELBERe;; V, %WJSS Ty geI :-de.t kfeinvnekgvrei e n~zt~ eo c vrt ett~xeize Ir valtn Rusland
BAARS 'TH WiJSEN, A. C. s~chillen. Vanneer dit prpaat 6r ok weltueln idnkmn
-azw J. L'. Burs S~if Ir .T. het feinvnekgvee e alidgnmnwrtwk
OOI~cAc~rA~R en J. SUTHErLND Osf. tc!over estatee 011 gelant, een aantrek- h~et den eetlust op, v-oedt good. geeft maar.....ink rrue een H: IIL <, t[rCe
w"ijl van de Heeren H. I. CorlFs kelijkheidi, die haar alleen eigen is. lvnkahvrerethtbod o uwjtd e a nadr
IM~ugEZ Monv. 3~L AL(,ran De frischhleid harer wanigen, haar, on neemnt bij der vrouw de bijzondere fie ltusschenkomst. Nu zullen de
U. ~~~; D.M1.E o .][ '~t ^lEN ~ verrahie sta, haar. we~llaidende~r zwakh~eden weg. die do wa~re oorzaak Boeren dlen-en : wij zullel rr Zelf
TrIL, kennisgevingS was ontvouglfen, s tem,~ het gelukkig dolel van haar le- zijn vanl hare( ougesteldheid. H~et isenspfan
<(at zij zic~h als lid eeeu I~i, o te venL clit alles xiln aIls zooveel mna- eecn troonst vcoor ultgepultte v.rouwen. -Men m'eldt ook nog, dant (;ieneraal
richitt n aftlealing vai ,n / noten,. die de geheele wvereld tot hannr i oo~r moodters me~t zuigelingen.. voor P rinsloo door die Boeren gievangen
West" wenschlten oi~ anonlcl to trokkon. H~oe eeni wondlerlijke en Imeisjes, dlie tot dlen v-olivassen leef. genomen is cund~er verd~enkin g v-an
zien.D kostbare zaak do gezondhcid ook is, tij d graken. HIunnoe blceke kleur ver- vej ilrrad atme e arlj
Dceli vergi\~aderinK achtte het wcn-i tohi zjnetzomoiik v r-dijnt en hiet vecrstorkt huni bocrst. hjkmn
sceljk at zulki een afdoetingi krijgen als siommige moeedelooen w-elj In een woo~rd he~t p~reparaat vani D~e laatste b~erichtenl melden dat
blier tot stand komeni : e Heereni denken. D~e meeste angfesteldhleden W\ampole voedt eni ontwijkkelt hietl GOn!, "Paul zic~h zelf mnet het com-
1 Zw.JsN, T. C1. url~s! b~ij die vrouw komnen vooit uit slechit geel ihae rng eiemnoga elast~en. obljt
;Langewezeni tot het outwerpen vani mjlelene verzw-akking. D~e moderne we- 'en moedelooze lijders. Het is hiet tv-- n igszins verroest is, Iinaar niet ziju
een uishioudtelijk regSlemlent enl ver'- //tenschap vecrsrhaft het b~este genees- pisch succeds, dat door de geneeskun- ~ zwaard. ESen groote, lielfdhlafuige
' er wordl becsllateni hurn ontworpi nau middenlc in dlexen toestanld. namelijk die inl onzer eeuw is verkregen, on een Iziel in een veroudecrdl lichaam i


AMRZIG;O E D1 CUrR ACAihOI I --II ---~--'I I II -I I--IC


L~--e~4~ I =--14 I


A. J. L. STpU~MP F.
HEERENSTRAAT

GalBs,- Hee181- Bl Kindilsilillit


~~I NJ -e ~HPNI~


CONSCIENTIE STEEG.
\ i z1 t1 ~ dum 1t- cut c ll kage l n n z ij l ec hiv ieth i
I:IAl~l.@Ttli-hlc.Iillr phikt .3 %cntpr l fnh:
sh-chts I atn I iyci~ p~r tc~ivall ro s: itel,


200 nilet hecr ~tcronivejl 1o c `lt:-itromde lulard


11,: 78dicet-hommo~n kan1 zij mij Iwslchltc en:

than nood;i \-hlc. ilc heko~rltc men cf~ \\ignren,


govestigd sedcrt 1 s0-.


De~ Ileer .A.NTO~EllTE PJI3PEER~s.


am gli.l.ma m1 1 ana a :.I~ :: l are I: news ma n ameemewomi:.m:; sa me au> em m' '. :Wm nm a'l:l~rl we


E. ~KROON.

P'hilatelist.

'Ioo OKOER;STEE(;. Batavia.

Oost-Indie.


Fooraa


so rt kte I


"


rut


ADVERTENTIEN.


"N CO ""II ,,I DN.,nn"


bossen brandh.ho

(010 "'ered~isperd~c worde~cll te


Es~te inus1- c~oni c Id Taller
~offerc~ tlo nurcvoc susi traL~;ints ;itat ici creet .,ac in (1nt <1s
(it ilr: lcl Y !lfltlles: 1'tc~, 18 110 ; ColS
de 8 A .-4P .

H-ollandschie Haver!

ZAK VAN 100 Lb. YOOR ft 6.


MI\inernall wa-ter vanen
stenl rano '


ee-


z... Si vr- 1~~f


..I .


ooen


Cd

M
r
crj


3
cr
B
r
SJ ~r.
H
r :


t;2
C-J ~"
n
r,,


bi c;

;s
r~
t~ ~ C,

C~J
cr n

M


cl
r ~7
9
M
M
cl


C
1.
--


T:
if;
1.
I'e
r,
c.
s


r
r
5
-


L.
Z


31

C,1
L

C?
---~

s

s
~,=
t-- ~c3
~IJ C,--

C1 ~'
ci-.

C~
Ch C
trl c;,
it

?


r) ;j

o
cn
c.
r;
o
c
i,


2


~P~N(


b~1


--FI-
.rt. ~ ~ ~ 9.L T M


Divrse srortsl tDiters Ch:1 9d&fl Zena~
x..mo von ..ar
WITTE PORT,
PORT A PORT.
SHEL'RRY, MADEIRA.
11 GRIEKCSCHE WIJN.
I r~ i K 0 LA WiT~I J~ r
& s; ft SCHAUMWIJN.~JP~
: &u & 1FIRANS3CHE VERMLOUTH'I.
ft IT, YE E1Y0 UT .
fi GINGER WJIJN.
11 ORANG~ 'WICJN.
Sfl TARRAGONA WKIJN.
Diverse mierken Roodce T\-i~ju peri
kist (Europe~eschl ganl~ctrebl).
Diverse mer~ken KRhiljxij~ilell p~er
kist (Euro >eesch gebut~teMi).


(3

3 ~c
-t
Y O
~rc
n.
-i
r "-
*-
O
O 1.
IC "
o
c
c
r;O,
c3
rsO~
"s ~ -e
C~O~~
r --
ci
c~-rt
r

O CC,5a
r cc
;s e:

,C~


fO: a


Ei


ac


i i~ I

~d~4 ii
~Bs~s


so as a wa mamm


mense aI::~i sumsI illllmmmemmummammerwensummaH'II;!1I1II! I.aummel'


ONSDERSTAAN~DE FIRMIA, ME~T EIGEN


LINNENF ABRIEK te Yeldhoven. N.-Brabant,

eig~en Lingferiefabriek, eigen Drukkerij, benevens in Hiolland 500
me~t veetl Eucc;'s worke ndleu~ Stali'ln 1(;I`pIt. \\renschit loor~l tin: v(rkoop1
hare~cr Nlouveautes in SoffPen. WJCitte Goederen, Bon-
neteries en Lingeries, up a;ile pla3ntsen van Nederllandcschl
Wtest-ludc~ii, Stalen-D~~pots, to vestigen.
Netto licclen, met va~le re~latics~, dio daalrvoor in nnekig
w s h n t k o n w r e rz c t n d a r a m t o gnva ni zo o v eet l mio g erlijk; Ii tv o e rige rec f er enti e s, e n1 vc lcerd e all es w Lt
tot aanboel~iin~S kani stre~kken, k~eunni to goven.

BRUNI~NG as: IJZMUHEN,


Ov~e rz i dc- l rci cdstct~n~t.
(;root voorr;and vani Ir~tsonijec n onI

allocrvo~r~trectl': elst:\ijkste wijuen van d
b~este uter~ken ; hleerijke smpn
sodatwa7ter; brlille'n vnabra

kendlste par~lfunwltlrian : meanil (n chol-
coladce vain eshle mkn:
uitgezrochite cocnftituren : sigarenl ult
de mneest gerloerudce fab~rickeln, enz.,
enz., enz.
Ag~entnur van Ilet Cevernananllcc~ cord
LanIs'extra Stout, door ieter
dan d~uizend~ gene~eskunrdig en il Nt!-
dayblanel en verreweg door de~ meeste
Ivan CuT8RO annbevolen; vanl het
hiee rlij ke bier El Clervo, het~
deugdelijk vedevoericleet op lcfe jie

alcohol, welke het bevat: van de
.Elizir de Capuchino, hecro~id
doo~r H. Sjuels, het groote en onfell-
blare geneesmiddel voor de speedigu
genezing d~er vrouwonkwalen.
Alles tegen schappelijke prijzeni.

1 & & fl. Mloet & chandon.
----- o--
De echte
4_. J. -g~. s egyp,~~I
n eerr ir, sl tr I C rt


D3e onie rgeteeke(~ndec koopn It to3
ril- ab:ruik~te
onbeschadligde psei. leltld i
mni) wat U heeftt onI onmuild~llijk
schrijl ik; \\at ik; er v-oor g~eef.


ia
2 W

Ie
I
"a LQGMAN& MARINEZ
= 4v YR.
.. beexlsiiuo~ l1r
-D etaor
18 Irtd3yAmut 1 l~e.m
1 ?lll Ifilll~illutcitliggg


A ntC1~IIur cn Conun113~issichndc~/, A gncula~ rl cn~ Couninssickandel. re
HEERENSTILAAT Cu~raSao. I Heerenlstrnalt-- Curacao.


plGE~NT TTACI

N.JOACH~IMSLL

to I~RIA1V'IZETJ

AIlber~t AIgguespa rsse &~ C~..

M~alcolmi Kieartonll &~ Clo. Ltdl.,

Krfaaijenvanger~t~ &i Coc..


N Heeft per laatst a~angekomen stoom-
schepen ontvangren :
ON~ Fiannissteiner nmineraalwater :
per kist van 48/1 flesch... ..f 10.-

G. Deensche boter it 1 lb.. l bs., en '14
lbs., blikken.
Yruchtenwijnen en Limonade! als:
ibJour~ne. R. Bessen wign. WV. Bessenwijn.
F~ra mbozen ij n. Mleiwij u. Appel-
Londlen. win.
Citroenlimonade.
oningen. ramb~ozenlimonadle.
Lemon squash.


.
E ag


J. H. van der Yeble & ('0.-
I
Job. H
Joh. stokunizen-


inHingen.

at tenium.


Dames eni Heeren fiptsen.
Prach~tige hang- en W~anrdlampen. .

Echite aude Sh i(edarniler
Clo~nover inl 1:1 krunke;n. ,, Job. de


I;llca 2 ince en Rloode Brandltowijn ~


Se(.mlt bea-;telingen; anni ycour


Jligst mogel:cijk; ivcrdlen uitgevc'\o(. rd.


AMI 1G OEIi DI C ORzA CAO


Curacaosch~e A center

'.? 11. Bine Cuorato.


iL 321.2 ~~E~DULO1;CE,
11 ANGELICA.

(iI11 VINAIGRE I)E VIN BLANC.

Whisky%~ i ertse: merknc:I.


KAISER FRIEDRICH QUELLE.


17 ~P ~ C\ rn Tr ~ aT ~ ~ 1


1 rl
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs