Group Title: Class Notes, Dejan
Title: Pran Poz Ou - Carimi
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00100081/00010
 Material Information
Title: Pran Poz Ou - Carimi
Physical Description: Archival
Language: English
Haitian Creole (Kréole; Kreyòl ayisyen)
Creator: Hebblethwaite, Benjamin
Publisher: Benjamin Hebblethwaite
Place of Publication: Gainesville, FL
Publication Date: 2007
 Record Information
Bibliographic ID: UF00100081
Volume ID: VID00010
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.

Downloads

This item has the following downloads:

02007carimipranpozou ( PDF )


Full Text
Pran Poz Ou Carimi


Chita ap gad foutbl6
Epi di ou ka bay g61
Ou pa konn sitiyasyon
Poutan w ap f6 konklizyon
Chita w ap kritike m
Pou w montre w sivilize
Si istwa w pa t kache
Ou t ap mache tet bese
Se moun ou ye papa

Chorus:
Pran poz ou (2)

Woy w ap kritike m papa
Tande non se moun ou ye papa
Do nou laj, do nou laj la
Lage tout chay so do n

Tout sitiyasyon, monch6,
Chaje solisyon
Si mjere 1 yon 16t jan
Ki dwa w pou ou rele m frekan
Si san zel ou te vole
Kritik ou pou mwen t ap sakre
Si istwa w pa t kache
Ou pa t ap ouve bouch ou pale
Se moun ou ye papa

Chorus:
Pran poz ou (2)
Woy w ap kritike m papa
Tande non se moun ou ye papa
Do nou laj, do nou laj la
Lage tout chaj so do n
Chorus2:
Why don't let me dance, doudou
Let me groove, doudou
Si w anmede m w ap pran
nan cho kanmenm, let's do it.

Don kato: Don kato Iyo Iyo
Iyo Iyo Iyo Iyo
Pa renmen ipokrit o
Iyo Iyo Iyo
Ban m do, pa di yon mo,
vire do w, vire do w

Mache w w ap pran poz ou
Chita w wap pran poz ou
Pale w ap pran poz ou
Kenbe k6 w, ou wou wow
Tande non ti gasonSe la m prale

De je m bande, wi, f6 m ale, ki kote... ye
Mwen pa konnen men f6 m ale, ki kote... ye
Tankou yon priye Bondye k rele mwen
Pase m soufri, m pito pati m f6 priye m egz6se

Kote lanmou kache se la m pwale!

Menm si mwen travese lanme, f6 m twouve 1
Menm si m kouri sou tout late, f6 m twouve 1
Ooo kite m suiv chimen destine mwen
Kite m ale kot ke m mennen mwen
Kote lanmou kache se la m pwale!

Si w jwenn lanmou kouri ave 1, pa kanpe,
It's not easy to find these days, pa kanpe
Ouve ke w ba li, ouve bra w ba li,
Le sa a w a di ou jwenn sa ou t ap chache

Pran 1 pran 1 pran 1,
Mete 1 anba bra w, kouri ave 1

Yo di f6k mwen cheche pi Iwen
Mwen pa konnen si yon jou m a twouve 1

Si w jwenn yon ti bebe, leve de bra w anl6
di, wi, m twouve sa m t ap cheche
Pran Poz Ou Carimi


Chita ap gad foutbl6
Epi di ou ka bay 1.
Ou pa konn sitiyasyon
Poutan w ap f6 2.
Chita w ap kritike m
Pou w montre w 3.
Si istwa w pa t kache
Ou t ap mache tet 4.
Se moun ou ye papa

Chorus:
Pran poz ou (2)

Woy w ap 5. m papa
Tande non se moun ou ye papa
Do nou laj, do nou laj la
Lage tout 6. so do n

Tout sitiyasyon, monch6,
Chaje solisyon
Si m 7. 1 yon l6t jan
Ki dwa w pou ou rele m 8.
Si san 9. ou te vole
Kritik ou pou mwen t ap sakre
Si istwa w pa t 10.
Ou pa t ap ouve bouch ou pale
Se moun ou ye papa

Chorus:


Chorus2:
Why don't let me dance, doudou
Let me groove, doudou


Tradiksyon angle a:
Siw 11.
nan cho 12.


m w ap pran
let's do it.


Don kato: Don kato Iyo Iyo
Iyo Iyo Iyo Iyo
Pa renmen 13. o
Iyo Iyo Iyo
Ban m do, pa di yon mo,
vire do w, vire do w

Mache, w ap pran poz ou
14. w ap pran poz ou
Pale w ap pran poz ou
15. k6 w, ou wou wow
Tande non ti gason


Se la m prale


Tradiksyon angle a:


De je m (1) wi, f6 m ale, ki kote... ye
Mwen pa konnen men f6 m ale, ki kote... ye
Tankou yon priye Bondye k rele mwen
Pase m soufri, m pito pati m f6 priye m (2)

Kote lanmou kache se la m pwale!

Menm si mwen travese (3) f6 m twouve 1
Menm si m kouri sou tout late, f6 m twouve 1
Ooo kite m suiv (4) destine mwen
Kite m ale kot ke m mennen mwen

Kote lanmou kache se la m pwale!

Si w (5) lanmou, kouri ave 1, pa kanpe,
It's not easy to find these days, pa kanpe
Ouve ke w ba li, ouve bra w ba li,
Lb sa a w a di ou jwenn sa ou t ap chache

Pran 1 pran 1 pran 1,
Mete 1 (6) bra w, kouri ave 1


Yo di f6k mwen cheche pi Iwen
Mwen pa konnen si yon jou m a (7) 1

Si w jwenn yon ti (8) leve de bra w anl6
di, wi, m twouve sa m t ap cheche
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs