Title: Class Notes, Dejan
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00100081/00009
 Material Information
Title: Class Notes, Dejan
Physical Description: Archival
Language: English
Haitian Creole (Kréole; Kreyòl ayisyen)
Creator: Hebblethwaite, Benjamin
Publisher: Benjamin Hebblethwaite
Place of Publication: Gainesville, FL
Publication Date: 2007
 Record Information
Bibliographic ID: UF00100081
Volume ID: VID00009
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.

Downloads

This item has the following downloads:

02007_HAI_2201_Dejean_Study_Notes ( PDF )


Full TextHAI 2200, Dejan, Chapit 1


1. Son oubyen sans:
(a) Kisa Dejan di pou Dominiken,
li se fR lt remit kit yo pouse son, kit yo pa pouse

(b) epi pou pi f6 eliv ak pwofese ayisyen,
li se fR lt pouse kit yo remit kit yo pa
remit2. Ki vil ki asosye ak nasyonalite sa yo?
Brezilyen Chinwa Ejipsyen
Franse Japone Ris
3. Ki diferans ki genyen ant fason ti Dominiken leve
ak fason ti Ayisyen yo leve? Poukisa li vie siyale
diferans sa yo?
4. Poukisa edikate ayisyen gen "malis kache nan kb
yo? [...] Timalis an akademisyen franse mawon."
5. Ki pousantaj elbv ann Ayiti pa konprann franse?
6. Ki pousantaj pwofese ann Ayiti pa pale franse
vreman vre?
7. Dejan di yon timoun atrap konesans pi byen 1e...
Vokabile / grame
* Konnen li konnen se krey6l silman yo konnen
iske se egzajere m ap egzajere?
* mesye dam ant dezaj
* moun k ap bay odyans
* sitiyasyon lek6l t&t anba a kapab vire 1616y anpil moun save ann Ayiti
* Se nan yon lang ki te rele yo che m&t che metres


Valdman 2007; 11-12
Jwenn asosye / sinonim mo ago6
1. ak6de
2. ak6k6
3. akomode
4. akouche betiz
5. akoukouman
6. akr&k
7. aksidante
8. akouple


ti bebe nan vant manman
__ blese
__ fe bagay
__gita
__ chich, peng
__ rad6t
__pwoblkm
__ ajiste


Dejan 9 18

Defo nan tout sistem lek6l merite anpil kritik.

Defo sistem lek6l ann Ayiti se made ti Ayisyen wete po krey6l yo sou yo 1I
yo pile barye lek6l

Filozofi edikasyon se pedagoji

Timoun mennen pw6p aktivite yo nan tout nivo devlopman yo.
Timoun gen konesans pa 1.

Baybe te panse Afriken Ameriken te gen yon "mank" osnon yon "reta" nan
devlopman lang. Li vin we se srlman "diferans." Youn pa vo plis pase 16t:

Tout lang se zouti ki egalego. Men sa pa vle di lasosyete trete yo
konsa...

Aprann yon lang nan granmoun / Benyen nan yon lang nan timoun

Teyori laj kritik la (1 rive 6 ane).


Ki jan pou n avanse nan edikasyon

Aprann depann de bon jan konesans lekti
Aprann li chita sou sa nou we, tande, konprann epi ki enterese nou
Li toutbon vie di konprann toutbon

Pwoblkm: Gen kote TOUT moun pale yon menm lang epi lek6l se nan yon
16t lang.

Sonje: 6 an: 14,000 mo
Men yo mete silman 235 grenn mo nan liv lekti premye
ane.
Sa vie di 14,000 mo sa yo se BAZ konesans lekti.

E ann Ayiti? Eske yon timoun ki nan premye ane lek6l konnen 14,000
mo franse?

Chemen n6mal konesans nenp6t ki moun se lang yo deja konnen fen e byen
Dejan 9 18...

RENMEN nan edikasyon

Edikasyon dwe montre yon timoun renmen t&t li, respekte t&t li, respekte 16t
moun

Lang se mwayen prensipal pou transmit konesans
Timoun pa chwazi lang li pale a, poukisa pini 1 pout&t li pale krey6l
nan ap ba 1 franse? Poukisa viktimize timoun nan?

Valdman: Bati vokabile kreybl nou!

Defini mo sa yo an krey6l; ba yo yon ti egzanp original tou.

anplimdepan ansanse
anpire anpresman
anpile anpoul

1. Se yon moun ki aktif, 1 ap toujou aji anpoulaw
2. Si ou gen enfliyans, ou gen sa anpriz
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs