<%BANNER%>
DLOC
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00099158/00022
 Material Information
Title: Staatsolie nieuws /
Physical Description: v. : ; 30 cm.
Language: Dutch
Creator: Staatsolie Maatschappij Suriname N.V
State Oil Company Suriname N.V. (Paramaribo)
Publisher: State Oil Company Suriname N.V.
Place of Publication: Paramaribo
Paramaribo
Publication Date: 03-2013
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
serial   ( sobekcm )
 Notes
Statement of Responsibility: State Oil Company Suriname N.V.
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 192010039
System ID: UF00099158:00024


This item is only available as the following downloads:

( PDF )


Full Text

PAGE 2

INHOUD 76 Staatsolie Nieuws No. 1 2013 Staatsolie Nieuws No. 1 2013 De nieuwe kernwaarden: The New Core Values: : We put health and safety first, strive for zero harm to our people and the communities around us, and minimize negative Uitleg: Staatsolie is niet bereid om successen te halen ten koste van de veiligheid en gezondheid van mensen in en buiten het bedrijf, of door voorbij te gaan aan de gevolgen voor het milieu. Explanation: Staatsolie refrains from achieving success at the expense of the safety and health of people within and outside the company or by neglecting the consequences for the environment. 2. Integrity: Uitleg: Wij eisen van onszelf dat wij eerlijk handelen en ons woord nakomen. Explanation: We demand honesty from ourselves and that we always keep our word. 3. People Focused: We create a supportive and collaborative environment, respect each other, are open to others ideas and facilitate Uitleg: Wij creren een werkomgeving waar wordt samengewerkt, respecteren en ondersteunen elkaar, staan open voor elkaars ideen en bevorderen persoonlijke en professionele groei. Explanation: We create an environment where people work together, respect and support each other, are open to each others ideas and improve personal and professional growth. : Uitleg: Wij streven ernaar om eigen verwachtingen en die van anderen te evenaren en te overtreffen, te werken conform hoge standaar den en uitmuntende werkmethodes, aangedreven door een gevoel dat wij geen tijd te verliezen hebben. Explanation: We strive to meet and exceed our own expectations as well as those of others, work in accordance with high standards and excellent working methods, spurred by the realization that there is no time to lose. 5. Accountability: We accept responsibility for our job and actions, are Uitleg: Medewerkers moeten altijd bereid zijn hun verantwoordelijkheid te nemen. Explanation: Staatsolie staffers must take responsibility for their actions at all time. Aan het begin van het Refinery Expansion Project (REP) bleek dat de bestaande kernwaarden verder moesten worden aangescherpt. Collegas zouden die ook meer naar elkaar toe moeten uitspreken. Er was behoefte aan korte, krachtige frasen die de exacte betekenis konden weergeven. Dat lukte niet met de oude waarden; hun definities en de beschrijving van het bijbehorende gedrag waren daarvoor te lang, verduidelijkt Brunings. SlogansOm de nieuwe waarden voor de medewerkers concreet te maken, zijn slogans uitgewerkt die aangeven welk gedrag precies van de medewerker wordt verwacht. Twee oude waarden, groei en gemeenschapszin, staan niet meer op de lijst, omdat ze vooral van toepassing waren op de organisatie als geheel en minder op individuele medewerkers. In 2012 heeft het REP-team een eerste revisie gedaan op de lijst en een voorzet gegeven voor de slogans. Daarna hebben directie en managers de lijst, de bewoordingen en de slogans bijgesteld. Nu zijn er vijf kernwaarden geformuleerd die concreet aan iedereen binnen de organisatie kunnen worden getoond en door alle medewerkers kunnen worden uitgedragen. Deze nieuwe kernwaarden zijn: HSEC Focused, Integrity, People Focused, Excellence en Accountability. ToepassingStaatsolie heeft haar waarden in de loop der jaren vastgesteld, bijgesteld en verder uitgediept en verkondigd. In de eerste fase dienden zij vooral om stakeholders en het brede publiek te informeren over de identiteit van Staatsolie. De waarden werden dan ook opgenomen in publicaties zoals het jaarverslag. Het is de bedoeling om de waarden in de toekomst nadrukkelijker te gebruiken als instrument voor cultuurmanagement. Zo zullen zij als selectiecriterium dienen bij de werving en selectie van nieuwe medewerkers. Uiteindelijk wil je natuurlijk alleen mensen binnen het bedrijf die de kernwaarden onderschrijven en uitdragen, benadrukt de HRMmanager. Kernwaarden zijn namelijk de belangrijkste richtlijnen van een bedrijf of organisatie. Kernwaarden kunnen actief worden ingezet om de handelingen van een bedrijf en zijn medewerkers te helpen sturen. Ze geven ons richting bij het realiseren van onze bedrijfsdoelen. Zij geven de kaders voor hoe wij onze ambitieuze doelen willen halen, namelijk niet ten koste van alles. voor werknemerethisch kompasKernwaarden zijnKernwaarden zijn de fundamentele waarden van een bedrijf of organisatie. HRM-manager Duncan Brunings ziet ze als een ethisch kompas dat Staatsoliemedewerkers kan inspireren en richting helpt geven. Core values are fundamental values within a company or an organization. HRM Manager Duncan Brunings considers these an ethical compass to help inspire and guide. At the start of the Refinery Expansion Project (REP) it dawned that the existing core values had to be adjusted. Colleagues should be allowed to use the values more often towards each other. We needed concise, effective phrases which could relate the companys exact intention, something which was no longer possible with the old values; the definitions and description of related behavior were too long, Brunings explains. Slogans In order to draft concrete new values for the staff, slogans that focus on desired behavior of staff were worked out. Two old values, Growth and Public Spirit, are no longer on the list because they applied to the entire organization and not to the individual. In 2012, the REP team made the first attempt at a revision and presented the slogans. The company management and department managers then adjusted the list, the wording and slogans. Five core values have been formulated, open to every individual in the company and which can be propagated by the entire staff. These new core values include the following: HSEC Focused, Integrity, People Focused, Excellence en Accountability. Tekst / Text: Vernon Texel Fotos / Photos: Media Vision/Hubert Hermelijn Applicability In the course of years, Staatsolie has drafted, adjusted, further deepened and published its values. In the first phase they primarily serve to inform stakeholders and the broader public of Staatsolies identity, reason why the values were included in various Staatsolie publications including the annual report. The company plans to use the values more pronounced in the future as an instrument for culture management. The values will serve as a criterion in the recruitment of new employees. Our goal is to staff our organization with people who support and propagate the values, the HRM Manager emphasizes. Core values are important guidelines for a company or organization. They can be applied actively to help guide a companys and its staffs actions. They guide us in achieving our corporate goals and provide the boundaries in which ambitious goals must be achieved, namely never at all cost. People Focused: Tijdens vergaderingen staan medewerkers open voor elkaars ideen waardoor persoonlijke en professionele groei worden bevorderd. HSEC Focused: Medewerkers worden voorzien van de vereiste persoonlijke beschuttingsmiddelen. Kernwaarden zijn de fundamentele waarden van een bedrijf of organisatie. HRM-manager Duncan Brunings ziet ze als een ethisch kompas dat Staatsoliemedewerkers kan inspireren en richting helpt geven. Core values are fundamental values within a company or organization. HRM Manager Duncan Brunings considers these an ethical compass to help inspire and guide Staatsolie staff. 1716 Staatsolie Nieuws No. 1 2013 Staatsolie Nieuws No. 1 2013 ules happens primarily in Europe and the Far East. Twentyfour modules for the new refinery are being constructed on Sardinia. In August 2012, 60 percent of the detailed design, which was drawn in Rome, had been completed and was then transferred to Saipem India in Chennai. First Modules The first modules were shipped on 3 March. All activities are geared towards reception of the first modules. Saipems construction facility in Sardinia is working hard on completing and testing modules. The first shipment will deliver 10 modules, which will be constructed into the new refinery. The heaviest parts, the hydrocracker reactor (700 tons) and the vacuum tower (180 tons) are ready in the construction facilities in Larsen en Tubro in Mumbai, India. The hydrocracker will primarily produce diesel Construction Refinery Expansion Project Advances at Good Pace On 25 February pile driving for construction of the new refinery kicked off. Now, one year later, the large factory is slowly taking shape. Now that the first modules are on their way to Suriname, construction advances at a good pace, says Rik Vermeersch, Construction Manager Refinery Expansion Project. Were on schedule and we will meet our deadline in August 2014, Vermeersch says. Engineering has been completed for almost 95 percent, procurement for 75 percent, pre-manufacturing of modules in Italy, 50 percent, and construction 10 percent. Almost all equipment and materials have been ordered and there are continual deliveries. Pre-manufacturing of mod-We zijn op schema om de geplande ingebruikname van de nieuwe raffinaderij in augustus 2014 te halen, zegt Vermeersch. De engineering is momenteel voor 95 procent compleet, procurement voor 75 procent, prefabricering van modules in Itali voor 50 procent en de constructie voor 10 procent. Bijna alle equipment en materialen zijn besteld en de levering vindt continu plaats. De prefabricatie van fabrieksonderdelen gebeurt voor een groot deel in Europa en het Verre Oosten. In Sardini worden de 24 modules voor de nieuwe raffinaderij in elkaar gezet. Het detailontwerp dat in Rome plaatsvond, was in augustus 2012 ongeveer 60 procent compleet en is toen voor verdere afronding verplaatst naar Saipem India in Chennai. Op 3 maart zijn de eerste fabrieksonderdelen voor de nieuwe raffinaderij verscheept. Alle werkzaamheden zijn momenteel gefocust op het ontvangen van deze eerste modules. In de constructiewerkplaats van Saipem in Sardini wordt hard gewerkt aan het afronden en testen van de modules. Met de eerste verscheping naar Suriname komen in totaal tien modules die straks in de nieuwe raffinaderij worden ingebouwd. De twee zwaarste fabrieksonderdelen voor de nieuwe raffinaderij, de hydrocracker-reactor van 700 ton en vacumtoren van 180 ton, staan ook klaar in de constructiewerkplaats van het Indiase bedrijf Larssen en Tubro in Mumbai (India). De hydrocracker zal voornamelijk de diesel voor autos gaan maken, terwijl de vacumtoren zorgt voor voeding van de hydrocracker. De modules en de twee zwaarste fabrieksonderdelen worden afzonderlijk naar Suriname vervoerd, waar ze eind maart worden verwacht. (Tegen de tijd dat dit artikel verschijnt, zijn de eerste modules al gearriveerdred.). De overige veertien modules komen met een tweede verscheping in mei of juni 2013.Tijdelijke aanmeersteigerOm de modules aan land te brengen, wordt een tijdelijke aanmeersteiger aangelegd bij het constructieterrein aan de Surinamerivier. Ook bij de bouw van de bestaande raffinaderij was dat het geval. Alle equipment dat zwaar der is dan vijftig ton, wordt via deze steiger aan land gebracht. MNO Vervat bouwt de aanmeersteiger op palen, terwijl contractor Rock & Dirt Moving de uitgraafen baggerwerkzaamheden in de Surinamerivier voor zijn rekening heeft genomen. De werkzaamheden aan de aanmeersteiger zijn volgens planning eind februari 2013 afgerond, ruim op tijd voor de modules aankomen.Fundaties en transportBallast Nedam Infra Suriname heeft driehonderd stalen palen geheid op de plaatsen waar betonnen heipalen niet voldoen. Daarnaast is deze subcontractor belast met de fundatiewerkzaamheden. Het grootste deel van deze fundaties moet af voor de eerste modules aankomen en om de andere equipment en materialen die al gearriveerd zijn op hun plek te kunnen plaatsen. Tekst / Text: Sherida Asinga Foto / Photo: Media Vision/REPOp 25 februari 2012 werd de eerste paal geslagen als start van de constructie van de nieuwe raffinaderij. Een jaar later wordt het toekomstig plaatje van de grote fabriek langzaam zichtbaar. Met de verscheping van de eerste modules in zicht, vorderen de bouwactiviteiten gestaag, zegt Rik Vermeersch, constructiemanager Refinery Expansion Project. Bouwactiviteiten REFINER Y EXPANSION PROJECT vorderen gestaag Rik Vermeersch, Civil Engineer, is geen onbekende in de constructiesector. Als constructiemanager was hij van 1995 tot 1996 nauw betrokken bij de bouw van de huidige raffinaderij. Voor ABB Lummus Nederland werkte Vermeersch lange tijd in vele landen. In 2011 keerde hij terug naar Staatsolie. Mijn werk hier is begonnen met de bouw van fase I, de huidige raffinaderij dus. Nu kan ik het afmaken! Rik Vermeersch, Civil Engineer, is not new to the construction industry. From 1995 till 1995 he was closely involved as Construction Manager in the construction of the existing refinery. He has been employed by ABB Lummus the Netherlands in many countries, but he returned to Staatsolie in 2011. I started with phase I of the refinery so now Im able to finish it. Op het eiland Sardini (Itali) worden de 24 modules voor de nieuwe raffinaderij gefabriceerd. Twenty-four modules for the new refinery are being manufactured on Op 25 februari 2012 werd de eerste paal geslagen als start van de constructie van de nieuwe raffinaderij. Een jaar later wordt het toekomstig plaatje van de grote fabriek langzaam zichtbaar. On 25 February pile driving for construction of the new refinery kicked off. Now, one year later, the large factory is slowly taking shape. STAATSOLIE NIEUWSNo. 1 / 2013 Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. Dr. Ir. H.S. Adhinstraat 21, Flora, POB 4069 Paramaribo, Suriname Tel.: 499649 Fax: 491105 Website: www.staatsolie.com E-mail: mailstaatsolie@staatsolie.comUitgave/Publication 3 Terugblik 2012 Marc Waaldijk: We mogen trots zijn op de geleverde prestaties! 2012 in Review Marc Waaldijk: We Should Be Proud of Our Achievements! 6 Kernwaarden zijn ethisch kompas voor werknemer Core Values Are the Ethical Compass 8 Nieuwe pijplijnverbinding onder bodem Saramaccarivier New River Crossing Under Saramacca River 10 We kunnen nog geen uitspraak doen over oliereserves in Coronieblok 12 De lastraining is een cadeau aan de Surinaamse samenleving The Welding Course is a Present to the Surinamese Society 14 Sam Murli is met pensioen: Mensen maken een bedrijf Sam Murli Retires: People Build a Company 20 We willen nul incidenten op de werkvloer We Want Zero Accidents on the Work Floor 23 Mijn sociale genen heb ik van huis uit meegekregen 26 Duurzame betrokkenheid met de Surinaamse samenleving Durable Involvement with the Surinamese Society 27 Kort nieuws Short Notes 28 Jubilarissen Jubilarians Personnel News De pijpleiding van de productievelden in Saramacca naar de raffinaderij te Tout Lui Faut heeft sinds februari een nieuwe rivierverbinding. Deze ligt onder de bodem van de Saramaccarivier. The pipeline from the production fields in Saramacca to the refinery at Tout Lui Faut has a new river link under the Saramacca River. 98 Staatsolie Nieuws No. 1 2013 Staatsolie Nieuws No. 1 2013 Bij de aanleg van de nieuwe rivierverbinding van de pijplijn Saramacca-Tout Lui Faut is gebruik gemaakt van horizontaal gestuurd boren of HDD (Horizontal Directional Drilling). Dit is een sleufloze techniek voor de aanleg van ondergrondse infrastructuur. De techniek is van oorsprong gebruikt voor olieboringen, maar wordt vanaf de jaren zeventig steeds meer ingezet om pijpleidingen onder rivieren, kanalen en grote wegen te laten doorlopen. For construction of the new river crossing in the SaramaccaTout Lui Faut pipeline, engineers applied the Horizontal Directional Drilling technique (HDD), a trenchless technique for construction of underground infrastructure. The technique originated in the oil industry, but since the 70s it has been applied increasingly for construction of pipelines under rivers, canals and busy roads. source: www.wikipedia.org De pijpleiding tussen Saramacca en Tout Lui Faut steekt de Saramaccarivier over vanaf de oeverzijde van de Paloeloeweg naar Monkshoop. Bij de aanleg in 1992 is de verbinding op de rivierbodem gelegd. Door erosie van de rivierbodem is de verbinding op bepaalde plekken 1,5 tot 2,5 meter boven de rivierbodem gaan zweven. Als dat zo zou blijven, zou de pijplijn kunnen breken, met alle gevolgen voor de productie en vooral het milieu. Daarom heeft Staatsolie in 2010 besloten om de rivierverbinding te vervangen. De nieuwe verbinding ligt onder de rivier bodem. Hierdoor is de kans op beschadiging kleiner. Om betrouwbaar, duurzaam en milieuvriendelijk olietransport te garanderen, is er in oktober 2012 via horizontaal gestuurd boren een nieuwe pijpleiding met een lengte van 420 meter onder de rivierbedding aangelegd, vertelt Project Engineer Raoef Goelabdien. Een speciale beschermlaag aan de buitenkant maakte de stalen buizen geschikt voor de installatie via horizontaal gestuurd boren. Stopzetting olietoevoerEind januari zijn de voorbereidende constructiewerkzaamheden afgerond voor de aansluiting van de nieuwe rivierverbinding op de pijpleiding tussen Saramacca en Tout Lui Faut. In de eerste week van februari is de aansluiting gerealiseerd. Om dit te kunnen doen, moest het olietransport naar Tout Lui Faut worden stopgezet. De verbinding moest binnen 54 uur worden aangesloten, om te voorkomen dat de olieproductie en -opslag in Saramacca in het gedrang kwamen. De uitvoeringsplanning was 53 uur, maar uiteindelijk heeft het werk slechts 33,5 uur geduurd. Al na 36 uur konden we het olietransport naar Tout Lui Faut hervatten. Voordat we de nieuwe verbinding konden maken, moesten we het te vervangen stuk olievrij maken. Via speciale technieken is de olie zo ver mogelijk van de verbindingspunten verplaatst en is de pijpleiding schoongespoeld. Na het verplaatsen van de olie is de oude rivierverbinding afgesloten, waarna de werkzaamheden voor aansluiting van de nieuwe konden beginnen. Deze aansluiting was voor het projectteam de grootste uitdaging. Aan dit gedeelte van het project is op 5 en 6 februari round the clock gewerkt. De planning is om de ontmanteling van de oude rivierverbinding tegen eind juni 2013 af te ronden. VeiligheidHet project wordt uitgevoerd onder supervisie van de afdeling Engineering & Construction. Meer dan dertig Staatsoliemedewerkers en contractors hebben eraan gewerkt, vanaf de constructie tot de ingebruikname van de nieuwe rivierverbinding. Tijdens de uitvoering zijn er regelmatig veiligheidsinspecties en bijeenkomsten gehouden. Elke discipline binnen het project had een verantwoordelijke, die moest toezien op de veiligheid. De inspecties waren bedoeld om bij het personeel en contractors steeds het belang van veiligheid te benadrukken en er op toe te zien dat de ver eiste persoonlijke beschuttingsmiddelen gedragen werden. Het ingezette materieel werd ook aan regelmatige inspecties onderworpen. Er heeft zich geen enkel incident voorgedaan. Staatsolie vindt het belangrijk om alle belanghebbenden te informeren over projecten die in hun (woon)gebieden worden uitgevoerd. Dat is ook bij dit project gebeurd. We hebben de lokale bewoners en autoriteiten genfor meerd en zij hebben ons goed ondersteund. Ik wil het projectteam, contractorbedrijven en Staatsoliemedewerkers die betrokken waren bij dit project, bedanken voor hun inzet en het goede teamwork. De werkzaamheden zijn veilig en binnen de geplande tijd uitgevoerd. Vertrouwen in eigen kunnen heeft ook hier weer de boventoon gevoerd, besluit Goelabdien. NIEUWE PIJPLIJNVERBINDING onder bodem SaramaccarivierDe pijpleiding van de productievelden in Saramacca naar de raffinaderij te Tout Lui Faut heeft sinds februari een nieuwe rivierverbinding. Deze ligt onder de bodem van de Saramaccarivier. De oude rivierverbinding p de bodem zal worden ontmanteld. Tekst / Text: Nancy Lodik & Vernon Texel Foto / Photo: Media Vision Zittend (seated) Tim Chisholm (l), minister Jim Hok, Marc Waaldijk en Wim Dwarkasing De aansluiting van de nieuwe rivierverbinding op de Saramacca-Tout Lui Faut pijpleiding. The connection of the new river crossing to the SaramaccaOude en nieuwe situatie. New River Crossing Under Saramacca River The pipeline from the production fields in Saramacca to the refinery at Tout Lui Faut has a new river crossing under the Saramacca River. The old river crossing, on the river bed, will soon be dismantled. The Saramacca -Tout Lui Faut line crosses the Saramacca River at the Paloeloeweg to Monkshoop. The river bed link was laid at the construction in 1992, but due to erosion of the river bed the was now floating between 1.5 and 2.5 meters above the river bed. This could cause the line to break if left unattended, with serious consequences to production and the environment. Reason enough for Staatsolie to decide in 2010 to renew the crossing. The new link is under the river bed to avoid damage. In order to guarantee reliable, sustainable and environmentally friendly transport of oil, we applied the special horizontal drilling technique to construct the new pipeline 420 meters under the river bed, says Project Engineer Raoef Goelabdien. A special coating on the outside enabled installation of the pipes through horizontal drilling. Shutdown oil feed By the end of January construction was complete and the line could be linked up with the river bed crossing. The connection was made in the first week of February. This part of the process required shutdown of the oil feed to Tout Lui Faut. There were 54 hours to link the line up to the river bed section to avoid harm to oil production and storage in Saramacca. We had planned to get the job done in 53 hours, but managed within 33.5 hours. Oil transport to Tout Lui Faut was resumed in 36 hours after start of the project. Before we could link the lines, the old link had to be made oil free. Special techniques enabled us to push the oil back as fast as possible from the river link, allowing us to flush it. The old river crossing was then sealed off and connecting the pipeline to the new one could commence. This posed the biggest challenge to the project team, which worked round-theclock on 5 and 6 February. The team plans to have dismantling of the old river link completed by June 2013. Safety The project was supervised by the Engineering & Construction department. Over 30 Staatsolie and contractor crews were involved in the project, from construction to operation. Regular safety inspections were carried out during the project. Every discipline in the project was assigned a safety officer. The inspections were meant to impress the significance of safety on the crews and to see to it that the required protection gear was worn at all times. The equipment was also put through regular inspections and as a result the project was accident free. It is important to Staatsolie to inform all stakeholders of projects in their residential areas. The company informed locals and the authorities and received great support. I would like to thank the project team, contractor firms and Staatsolie employees who participated in this project for their efforts and the excellent teamwork. The job was done safely and within the scheduled time. Confidence in our own abilities has once again prevailed, Goelabdien says. 8 6 16 Redactie/Editorial Staff Kailash Bisessar Nancy Lodik Vertaling/Translation Iwan Olivieira Vormgeving en druk/Design and print Art Sabina Design & Printing N.V. Omslag/Cover De nieuwe raffinaderij in aanbouw. The construction of the new refinery. Foto/Photo: Media Vision. Bronvermelding verplicht bij overname / Copyrights reserved Medewerkers aan deze editie/ Contributors to this edition Sherida Asinga Vernon Texel Kevin van Brussel Ank Kuipers (Eindredactie/Editor) Geertruida Loseng Melissa Pryce Astra Slooten

PAGE 3

3 2012 in Review Marc Waaldijk: We Should Be Proud of Our Achievements!Excellent financial and economic results made 2012 into the best year for Staatsolie so far. In his end-of-the-year address, Managing Director Marc Waaldijk expressed his gratitude to the Staatsolie staff, congratulating them with the achieved results. It is a great achievement to be the first state-owned company to earn an estimated gross revenue of US$ 1 billion. Preliminary figures show a gross profit of US$ 475 million, Contributioin to the government budget (dividend and taxes) were US$ 320 million. Last year, oil production came close to six million barrels, with average production at 16,000 barrels a day. Several studies are underway to increase the present production and recoverable reserves. Continued Exploration Exploration for oil reserves continues. The River Seismic Project must provide a better picture of the geology onshore and near shore. The recoverable reserves in the Weg naar Zee and Uitkijk areas are also being mapped. Offshore activities continue; 2012 saw the signing of a pro-Volgens voorlopige cijfers is de winst vr belasting US$ 475 miljoen en de bijdrage aan de Staat Suriname in de vorm van dividend en belastingen US$ 320 miljoen. In het afgelopen jaar is een olieproductie van bijna 6 miljoen barrels gerealiseerd. De gemiddelde productie lag op ruim 16.000 barrels per dag. Om de olieproductie te optimaliseren en de winbare reserves in de huidige olievelden te vergroten, worden diverse studies van het oliereservoir voortgezet. De zoektocht naar oliereserves gaat door. Het River Seismic Project moet een beter beeld opleveren van de ondergrondse geologie van het landareaal en het kustgebied. Ook worden de winbare oliereserves in Weg naar Zee en Uitkijk in kaart gebracht. Ook de activiteiten in diepzee worden voortgezet; in 2012 is een productiedelingscontract voor Blok 53 getekend met Apache Corporation. Om nieuwe partners aan te trekken, loopt sinds het eerste kwartaal van 2013 een internationale bidding round voor vier blokken van het Demerara Plateau.De uitbreiding van de raffinaderij op Tout Lui Faut is op schema. De civiele werken vorderen gestaag en in april 2013 zijn dan alle 4000 palen geheid. De aanleg van een haven op Tout Lui Faut voor het uitladen van de procesmodules met toebehoren heeft reeds plaatsgevonden. De eerste tien modules zijn in maart gearriveerd, terwijl de overige veertien modules in juni arriveren. Het streven is nog steeds om de raffinaderij in september 2014 op te leveren. Goede financile en economische bedrijfsresultaten maakten 2012 het beste jaar in de geschiedenis van Staatsolie tot nu toe. In zijn oudejaarstoespraak op 28 december bedankte Algemeen Directeur Marc Waaldijk de medewerkers voor hun prestaties van het afgelopen jaar en feliciteerde hij hen met het bereikte resultaat. Het is een primeur om als staatsbedrijf een geschatte brutoomzet van US$ 1 miljard te hebben gerealiseerd.Tekst / Text: Nancy Lodik Fotos / Photos: Archief afdeling Public Relations Terugblik 2012 Marc Waaldijk: In februari 2012 heit president Desi Bouterse de eerste paal van de nieuwe raffinaderij. President Desi Bouterse drives the first pile into the ground for construction of the new refinery in February 2012. We mogen trots zijn op de geleverde prestaties!

PAGE 4

4 Het proefproject Van suikerriet tot ethanol is succesvol verlopen, zei Waaldijk. Hij gaf aan dat de finale fase van het vooronderzoek was ingezet, zodat dit jaar een besluit kan worden genomen met betrekking tot de investeringen. Hij ging ook in op de uitbreiding van de elektriciteitscentrale op Tout Lui Faut. De voorbereiding voor de uitbreiding van 28 naar 62 megawatt zijn in volle gang. Het streven is om de uitbreiding van elektriciteitscentrale in het vierde kwartaal van 2013 in gebruik te nemen. De ontwikkeling van het TapaJai Hydroproject is kort belicht. In 2012 is onder andere de luchtkartering ten behoeve van het project afgerond en is een 100 km lange weg naar Jaikreek gerehabiliteerd. In 2013 zullen de veldonderzoeken volop van start gaan. De Surinaamse media zijn in november 2012 rondgeleid op het Refinery Expansion Project. Vijftig parlementarirs van Afrikaanse, Caribische en Pacifische landen en de Europese Unie bezoeken in november 2012 Tout Lui Faut Operations. Fifty legislators from African, Caribbean and Pacific countries and the European Union toured the Tout Lui Faut Operations in November 2012. Focus 2013 Staatsolie gaat bij haar werkzaamheden uit van haar langetermijnvisie Vision 2020. Afgeleid van deze visie zijn er strategische doelen vastgesteld. Om deze doelen te realiseren, zal in 2013 de focus liggen op onder andere: Het continueren van het exploratieprogramma middels boringen en het uitvoeren van seismische en andere geologische studies op het vasteland, voor de kust en offshore. Handhaving van de olieproductie en verdere ontwikkeling van het TambaredjoNoordwestveld. Voortzetting van het Raffinaderij Uitbreidingsproject. Plaatsing van de belangrijkste equipment en alle 24 modules zullen eruit op hun fundering. Installatie van de ver schillende leidingen, kabels, instrumentatie en isolatie en afronding van de civiele werkzaamheden. Afronding finale studie Van suikerriet tot Ethanol en het nemen van een investeringsbeslissing. De uitbreiding van de elektriciteitscentrale van 62 MW op Tout Lui Faut. Voortzetting van projecten op het gebied van personeelbeleid en organisatie die ertoe moeten leiden dat de strategische doelen om de gewenste groei te realiseren, worden gehaald. Focus 2013 Staatsolie focuses on its long term plan Vision 2020, from which several strategic goals have been derived. In order to realize these goals, the company will focus on the following in 2013: Continuation of the exploration program through drilling and seismic and other geological studies on land, near and offshore. Maintaining oil production and further development of the Tambaredjo North-West field. Continuation of the Refinery Expansion Project. Constructing equipment and all 24 modules on their fundament. Installation of several pipes, cables, instruments and isolation and completion of the civil works. Completion of the final study From Sugercane to Ethanol and taking a final decision on the investments. Expanded power generating facility of 62 MW at Tout Lui Faut. Continuation of projects in the field of human resource and organization which must result in realization of strategic goals in order to achieve desired growth.

PAGE 5

5 duction sharing contract for Block 53 with Apache Corporation. In order to attract new partners, an international bidding round for four blocks in the Demerara Plateau has been initiated since the start of 2013. Staatsolie Projects Expansion of the refinery at Tout Lui Faut is right on schedule. Civil works are advancing and by April all 3,800 piles will have been driven. Construction of a harbor for offloading process modules and accessories has been completed. Ten modules have arrived in March, and the remaining 14 are expected to arrive in June. Plans to have the refinery completed by September 2014 are still viable. The pilot From Sugar Cane to Ethanol has been concluded successfully. Waaldijk explained that the final version of the prestudy has been received, so a decision on the investments will be taken this year. The Managing Director also dwelt on expansion of the power generating facility at Tout Lui Faut. We are already preparing expansion from 28 to 62 megawatt and we expect completion of this project by the fourth quarter of 2013. He mentioned the TapaJai Hydro Energy project briefly. In 2012 we have completed aerial mapping for the project and we have rehabilitated a 100 kilometers road to Jaikreek. We plan to make a start with field surveys in 2013. With regards to Staatolies social responsibility Waaldijk said that several projects in the field of sports, culture, environment, education and health care to the tune of US$ 2 million have been supported in 2012. Encouragement Looking ahead, Waaldijk summed up the most significant objectives for 2013. He encouraged the Staatsolie staff to continue their contribution to further development of Suriname and Staatsolie. I call on you to continue working hard and to retain the passion and involvement in your work. Let us enter 2013 with hope and optimism. Challenges will surely come our way, but Im convinced that we will survive. In september 2012 wordt GO2 als nieuwe merknaam van Texaco servicestations onthuld. Aubrey Nai Chung Tong, waarnemend Suritex-directeur (l), Gregory Kranenburg (bedenker van de naam) en Agnes Moensi, president-commissaris van Suritex. Rudolf Elias, REP Project Director (l) en Vijai Sewnandan, waar nemend directeur Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling ondertekenen in januari 2012 de samenwerkingovereenkomst voor het trainen van gecertificeerde lassers. director of the Labor Mobilization and Development Foundation sign the co-operation agreement in January 2012 for training certified welders. In oktober 2012 ondertekenen Staatsolie en Apache Corporation een productiedelingscontract voor Blok 53. Zittend vanuit links Tim Chisholm, minister Jim Hok van Natuurlijke Hulpbronnen, Marc Waaldijk en Wim Dwarkasing. In October 2012, Staatsolie and the Apache Corporation signed a production sharing contract for Block 53. From left Tim Chisholm, Minister Jim Hok of Natural Resources, Marc Waaldijk and Wim Dwarkasing. In januari 2012 levert Venezuela voor het eerst olie aan Suriname, volgens de Petro-Caribe over eenkomst. Minister Winston Lackin van Buitenlandse Zaken en de Venezolaanse zaakgelastigde Thais Romero Ferrer nemen symbolisch de gemporteerde olie in ontvangst. In January 2012 Venezuela sent the first shipment of fuel to Suriname, conform the Petro-Caribe deal.. Foreign Minister Winston Lackin and Venezolan charg daffaires Thais Romero Ferrer symbolically accepted the imported fuel. De algemeen directeur stond verder stil bij Staatsolies maatschappelijke betrokkenheid. In 2012 zijn projecten ondersteund op het gebied van sport, kunst en cultuur, milieu, onderwijs en gezondheidszorg; in totaal is hieraan ruim US$ 2 miljoen besteed.AanmoedigingWaaldijk blikte vooruit door de belangrijkste doelstellingen voor 2013 op te sommen (zie Focus 2013). Hij moedigde de medewerkers aan om een belangrijke bijdrage te blijven leveren aan de verdere vooruitgang en ontwikkeling van Suriname en Staatsolie. Ik spoor u aan om hard te blijven werken en uw passie en betrokkenheid in de uitvoering van uw werkzaamheden te behouden. Laten wij het nieuwe jaar 2013 met hoop en optimisme ingaan. Er zullen ongetwijfeld uitdagingen op ons afkomen maar ik ben ervan overtuigd dat we zullen overwinnen.

PAGE 6

6 Aan het begin van het Refinery Expansion Project (REP) bleek dat de bestaande kernwaarden verder moesten worden aangescherpt. Collegas zouden die ook meer naar elkaar toe moeten uitspreken. Er was behoefte aan korte, krachtige frasen die de exacte betekenis konden weergeven. Dat lukte niet met de oude waarden; hun definities en de beschrijving van het bijbehorende gedrag waren daarvoor te lang, verduidelijkt Brunings. SlogansOm de nieuwe waarden voor de medewerkers concreet te maken, zijn slogans uitgewerkt die aangeven welk gedrag precies van de medewerker wordt verwacht. Twee oude waarden, groei en gemeenschapszin, staan niet meer op de lijst, omdat ze vooral van toepassing waren op de organisatie als geheel en minder op individuele medewerkers. In 2012 heeft het REP-team een eerste revisie gedaan op de lijst en een voorzet gegeven voor de slogans. Daarna hebben directie en managers de lijst, de bewoordingen en de slogans bijgesteld. Nu zijn er vijf kernwaarden geformuleerd die concreet aan iedereen binnen de organisatie kunnen worden getoond en door alle medewerkers kunnen worden uitgedragen. Deze nieuwe kernwaarden zijn: HSEC Focused, Integrity, People Focused, Excellence en Accountability. ToepassingStaatsolie heeft haar waarden in de loop der jaren vastgesteld, bijgesteld en verder uitgediept en verkondigd. In de eerste fase dienden zij vooral om stakeholders en het brede publiek te informeren over de identiteit van Staatsolie. De waarden werden dan ook opgenomen in publicaties zoals het jaarverslag. Het is de bedoeling om de waarden in de toekomst nadrukkelijker te gebruiken als instrument voor cultuurmanagement. Zo zullen zij als selectiecriterium dienen bij de werving en selectie van nieuwe medewerkers. Uiteindelijk wil je natuurlijk alleen mensen binnen het bedrijf die de kernwaarden onderschrijven en uitdragen, benadrukt de HRMmanager. Kernwaarden zijn namelijk de belangrijkste richtlijnen van een bedrijf of organisatie. Kernwaarden kunnen actief worden ingezet om de handelingen van een bedrijf en zijn medewerkers te helpen sturen. Ze geven ons richting bij het realiseren van onze bedrijfsdoelen. Zij geven de kaders voor hoe wij onze ambitieuze doelen willen halen, namelijk niet ten koste van alles. voor werknemerethisch kompasKernwaarden zijnKernwaarden zijn de fundamentele waarden van een bedrijf of organisatie. HRM-manager Duncan Brunings ziet ze als een ethisch kompas dat Staatsoliemedewerkers kan inspireren en richting helpt geven. Core Values Are the Ethical Compass Core values are fundamental values within a company or an organization. HRM Manager Duncan Brunings considers these an ethical compass to help inspire and guide. At the start of the Refinery Expansion Project (REP) it dawned that the existing core values had to be adjusted. Colleagues should be allowed to use the values more often towards each other. We needed concise, effective phrases which could relate the companys exact intention, something which was no longer possible with the old values; the definitions and description of related behavior were too long, Brunings explains. Slogans In order to draft concrete new values for the staff, slogans that focus on desired behavior of staff were worked out. Two old values, Growth and Public Spirit, are no longer on the list because they applied to the entire organization and not to the individual. In 2012, the REP team made the first attempt at a revision and presented the slogans. The company management and department managers then adjusted the list, the wording and slogans. Five core values have been formulated, open to every individual in the company and which can be propagated by the entire staff. These new core values include the following: HSEC Focused, Integrity, People Focused, Excellence en Accountability. Tekst / Text: Vernon Texel Fotos / Photos: Media Vision/Hubert Hermelijn

PAGE 7

7 De nieuwe kernwaarden: The New Core Values: : We put health and safety first, strive for zero harm to our people and the communities around us, and minimize negative impacts upon the environment. Uitleg: Staatsolie is niet bereid om successen te halen ten koste van de veiligheid en gezondheid van mensen in en buiten het bedrijf, of door voorbij te gaan aan de gevolgen voor het milieu. Explanation: Staatsolie refrains from achieving success at the expense of the safety and health of people within and outside the company or by neglecting the consequences for the environment. : We are honest and do what we say we will do. Uitleg: Wij eisen van onszelf dat wij eerlijk handelen en ons woord nakomen. Explanation: We demand honesty from ourselves and that we always keep our word. : We create a supportive and collaborative environment, respect each other, are open to others ideas and facilitate personal and professional growth. Uitleg: Wij creren een werkomgeving waar wordt samengewerkt, respecteren en ondersteunen elkaar, staan open voor elkaars ideen en bevorderen persoonlijke en professionele groei. Explanation: We create an environment where people work together, respect and support each other, are open to each others ideas and improve personal and professional growth. : Uitleg: Wij streven ernaar om eigen verwachtingen en die van anderen te evenaren en te overtreffen, te werken conform hoge standaar den en uitmuntende werkmethodes, aangedreven door een gevoel dat wij geen tijd te verliezen hebben. Explanation: We strive to meet and exceed our own expectations as well as those of others, work in accordance with high standards and excellent working methods, spurred by the realization that there is no time to lose. : We accept responsibility for our job and actions, are co-operative, and create a non-blaming environment. Uitleg: Medewerkers moeten altijd bereid zijn hun verantwoordelijkheid te nemen. Explanation: Staatsolie staffers must take responsibility for their actions at all time. voor werknemer Applicability In the course of years, Staatsolie has drafted, adjusted, further deepened and published its values. In the first phase they primarily serve to inform stakeholders and the broader public of Staatsolies identity, reason why the values were included in various Staatsolie publications including the annual report. The company plans to use the values more pronounced in the future as an instrument for culture management. The values will serve as a criterion in the recruitment of new employees. Our goal is to staff our organization with people who support and propagate the values, the HRM Manager emphasizes. Core values are important guidelines for a company or organization. They can be applied actively to help guide a companys and its staffs actions. They guide us in achieving our corporate goals and provide the boundaries in which ambitious goals must be achieved, namely never at all cost. People Focused: Tijdens vergaderingen staan medewerkers open voor elkaars ideen waardoor persoonlijke en professionele groei worden bevorderd. People Focused: During meetings employees are open to each otheris idea which improve personal and professional growth. HSEC Focused: Medewerkers worden voorzien van de vereiste persoonlijke beschuttingsmiddelen. HSEC Focused: Employees are provided with the required Personal Protective Equipments.

PAGE 8

8 De pijpleiding tussen Saramacca en Tout Lui Faut steekt de Saramaccarivier over vanaf de oeverzijde van de Paloeloeweg naar Monkshoop. Bij de aanleg in 1992 is de verbinding op de rivierbodem gelegd. Door erosie van de rivierbodem is de verbinding op bepaalde plekken 1,5 tot 2,5 meter boven de rivierbodem gaan zweven. Als dat zo zou blijven, zou de pijplijn kunnen breken, met alle gevolgen voor de productie en vooral het milieu. Daarom heeft Staatsolie in 2010 besloten om de rivierverbinding te vervangen. De nieuwe verbinding ligt onder de rivier bodem. Hierdoor is de kans op beschadiging kleiner. Om betrouwbaar, duurzaam en milieuvriendelijk olietransport te garanderen, is er in oktober 2012 via horizontaal gestuurd boren een nieuwe pijpleiding met een lengte van 420 meter onder de rivierbedding aangelegd, vertelt Project Engineer Raoef Goelabdien. Een speciale beschermlaag aan de buitenkant maakte de stalen buizen geschikt voor de installatie via horizontaal gestuurd boren. Stopzetting olietoevoerEind januari zijn de voorbereidende constructiewerkzaamheden afgerond voor de aansluiting van de nieuwe rivierverbinding op de pijpleiding tussen Saramacca en Tout Lui Faut. In de eerste week van februari is de aansluiting gerealiseerd. Om dit te kunnen doen, moest het olietransport naar Tout Lui Faut worden stopgezet. De verbinding moest binnen 54 uur worden aangesloten, om te voorkomen dat de olieproductie en -opslag in Saramacca in het gedrang kwamen. De uitvoeringsplanning was 53 uur, maar uiteindelijk heeft het werk slechts 33,5 uur geduurd. Al na 36 uur konden we het olietransport naar Tout Lui Faut hervatten. Voordat we de nieuwe verbinding konden maken, moesten we het te vervangen stuk olievrij maken. Via speciale technieken is de olie zo ver mogelijk van de verbindingspunten verplaatst en is de pijpleiding schoongespoeld. Na het verplaatsen van de olie is de oude rivierverbinding afgesloten, waarna de werkzaamheden voor aansluiting van de nieuwe konden beginnen. Deze aansluiting was voor het projectteam de grootste uitdaging. Aan dit NIEUWE PIJPLIJNVERBINDING onder bodem SaramaccarivierDe pijpleiding van de productievelden in Saramacca naar de raffinaderij te Tout Lui Faut heeft sinds februari een nieuwe rivierverbinding. Deze ligt onder de bodem van de Saramaccarivier. De oude rivierverbinding p de bodem zal worden ontmanteld. Tekst / Text: Nancy Lodik & Vernon Texel Foto / Photo: Media Vision Zittend (seated) Tim Chisholm (l), minister Jim Hok, Marc Waaldijk en Wim Dwarkasing De aansluiting van de nieuwe rivierverbinding op de Saramacca-Tout Lui Faut pijpleiding. The connection of the new river crossing to the SaramaccaTout Lui Faut pipeline. New River Crossing Under Saramacca River The pipeline from the production fields in Saramacca to the refinery at Tout Lui Faut has a new river crossing under the Saramacca River. The old river crossing, on the river bed, will soon be dismantled. The Saramacca -Tout Lui Faut line crosses the Saramacca River at the Paloeloeweg to Monkshoop. The river bed link was laid at the construction in 1992, but due to erosion of the river bed the was now floating between 1.5 and 2.5 meters above the river bed. This could cause the line to break if left unattended, with serious consequences to production and the environment. Reason enough for Staatsolie to decide in 2010 to renew the crossing. The new link is under the river bed to avoid damage. In order to guarantee reliable, sustainable and environmentally friendly transport of oil, we applied the special horizontal drilling technique to construct the new pipeline 420 meters under the river bed, says Project Engineer Raoef Goelabdien. A special coating on the outside enabled installation of the pipes through horizontal drilling. Shutdown oil feed By the end of January construction was complete and the line could be linked up with the river bed crossing. The connection was made in the first week of February. This part of the process required shutdown of the oil feed to Tout Lui Faut. There were 54 hours to link the line up to the river bed section to avoid harm to oil production and storage in Saramacca. We had planned to get the job done in 53 hours, but managed within 33.5 hours. Oil transport to Tout Lui Faut was resumed in 36 hours after start of the project. Before we could link the lines, the old link had to

PAGE 9

9 Bij de aanleg van de nieuwe rivierverbinding van de pijplijn Saramacca-Tout Lui Faut is gebruik gemaakt van horizontaal gestuurd boren of HDD (Horizontal Directional Drilling). Dit is een sleufloze techniek voor de aanleg van ondergrondse infrastructuur. De techniek is van oorsprong gebruikt voor olieboringen, maar wordt vanaf de jaren zeventig steeds meer ingezet om pijpleidingen onder rivieren, kanalen en grote wegen te laten doorlopen. Bron: www.wikipedia.org For construction of the new river crossing in the SaramaccaTout Lui Faut pipeline, engineers applied the Horizontal Directional Drilling technique (HDD), a trenchless technique for construction of underground infrastructure. The technique originated in the oil industry, but since the 70s it has been applied increasingly for construction of pipelines under rivers, canals and busy roads. Source: www.wikipedia.org gedeelte van het project is op 5 en 6 februari round the clock gewerkt. De planning is om de ontmanteling van de oude rivierverbinding tegen eind juni 2013 af te ronden. VeiligheidHet project wordt uitgevoerd onder supervisie van de afdeling Engineering & Construction. Meer dan dertig Staatsoliemedewerkers en contractors hebben eraan gewerkt, vanaf de constructie tot de ingebruikname van de nieuwe rivierverbinding. Tijdens de uitvoering zijn er regelmatig veiligheidsinspecties en bijeenkomsten gehouden. Elke discipline binnen het project had een verantwoordelijke, die moest toezien op de veiligheid. De inspecties waren bedoeld om bij het personeel en contractors steeds het belang van veiligheid te benadrukken en er op toe te zien dat de ver eiste persoonlijke beschuttingsmiddelen gedragen werden. Het ingezette materieel werd ook aan regelmatige inspecties onderworpen. Er heeft zich geen enkel incident voorgedaan. Staatsolie vindt het belangrijk om alle belanghebbenden te informeren over projecten die in hun (woon)gebieden worden uitgevoerd. Dat is ook bij dit project gebeurd. We hebben de lokale bewoners en autoriteiten genfor meerd en zij hebben ons goed ondersteund. Ik wil het projectteam, contractorbedrijven en Staatsoliemedewerkers die betrokken waren bij dit project, bedanken voor hun inzet en het goede teamwork. De werkzaamheden zijn veilig en binnen de geplande tijd uitgevoerd. Vertrouwen in eigen kunnen heeft ook hier weer de boventoon gevoerd, besluit Goelabdien. Oude en nieuwe situatie. Old and new situation.be made oil free. Special techniques enabled us to push the oil back as fast as possible from the river link, allowing us to flush it. The old river crossing was then sealed off and connecting the pipeline to the new one could commence. This posed the biggest challenge to the project team, which worked round-theclock on 5 and 6 February. The team plans to have dismantling of the old river link completed by June 2013. Safety The project was supervised by the Engineering & Construction department. Over 30 Staatsolie and contractor crews were involved in the project, from construction to operation. Regular safety inspections were carried out during the project. Every discipline in the project was assigned a safety officer. The inspections were meant to impress the significance of safety on the crews and to see to it that the required protection gear was worn at all times. The equipment was also put through regular inspections and as a result the project was accident free. It is important to Staatsolie to inform all stakeholders of projects in their residential areas. The company informed locals and the authorities and received great support. I would like to thank the project team, contractor firms and Staatsolie employees who participated in this project for their efforts and the excellent teamwork. The job was done safely and within the scheduled time. Confidence in our own abilities has once again prevailed, Goelabdien says.

PAGE 10

10 Staatsolie Nieuws No. 1 2013 Tekst / Text: Nancy Lodik Foto / Photo: Paradise Oil CompanyWe kunnen nog geen uitspraak doen over oliereserves in Coronieblok Drie van de vijf putten zijn interessant. We hebben goede oliesporen aangetroffen, maar het einde is nog niet in zicht. We staan helemaal aan het begin van het exploratieproces en er moet nog heel veel gebeuren, voordat we kunnen vaststellen of er oliereserves in het gebied zijn, zegt Patrick Brunings, Operations Manager van Paradise Oil Company, een dochteronderneming van Staatsolie. Het exploratieprogramma van de vijf putten is in december 2011 gestart en heeft tot augustus 2012 geduurd. Paradise Oil Company (POC) en het Brits/Ierse bedrijf Tullow Oil voeren het exploratieprogramma samen uit. Het hoofddoel van dit programma is om de geologie van het gebied goed in kaart te brengen. En dat is ons gelukt, zegt Brunings. We wilden namelijk weten welke petroleumsystemen in het gebied voorkomen. Het petroleumsysteem dat voorkomt in het Tambaredjo-olieveld, is helaas in geen van de vijf putten aangetroffen. Dit is een systeem waarbij olie ongeveer 90 tot 100 miljoen jaar geleden in het offshore gebied is gevormd en gemigreerd is naar de kustvlakte van Suriname, in een relatief ondiepe laag. We noemen dit ook wel de Saramacca-formatie. In de overige delen van Coronie bestaat nog steeds de kans dat dit petroleumsysteem aanwezig is. Wat wel interesse heeft gewekt voor verdere exploratie, is dat er in drie putten goede oliesporen zijn aangetroffen die in een bepaald gebied bij elkaar liggen en in een specifieke laag voorkomen. Deze olie is ook gevormd in het offshore gebied en gemigreerd naar de kustvlakte, maar komt voor in een dieper liggend, en waarschijnlijk ook ouder, systeem: het zogenaamd Krijt-Jura-petroleumsysteem. VervolgtrajectUit de vondsten in de drie putten blijkt volgens Brunings nog niet dat er winbare oliereserves in de bodem van Coronie voorkomen. De onderzoeksresultaten geven wel aanleiding om het exploratieprogramma voort te zetten in het gebied waar de oliesporen zijn aangetroffen. We zullen nog eens drie putten boren in het gebied van de drie putten die interessant zijn. Daarbij zullen we gebruik maken van de bestaande infrastructuur die Paradise Oil Company al in de zwamp heeft aangelegd voor de exploratieactiviteiten van de vijf putten. Deze boringen kunnen ongeveer twee tot drie maanden duren. En als we olie aantreffen, is het einde nog niet in zicht! Voordat je kunt aantonen of de olie winbaar is moeten we kwaliteitstesten uitVerplaatsing van de boormachine naar een ander putlocatie in the Coronie zwamp. De movement of the drilling rig to an another well location in the Coronie swamp.Het eerste deel van het boorprogramma in het Coronieblok is afgerond. Met de boring van vijf putten is de geologie van het onderzochte gebied in kaart gebracht. Een petroleumsysteem is een combinatie van gesteenten met een oorspronkelijk hoog gehalte aan koolwaterstoffen en reservoirgesteenten waarnaar deze koolwaterstoffen kunnen migreren. A petroleum system is a combination of rock containing a very high level of hydrocarbon and reservoir rocks to which these hydrocarbons might migrate.

PAGE 11

11 lllustratie van mogelijke olie-accumulatie als gevolg van een breuksysteem, waarbij de olie (groen gedeelte) gevangen zit in het zand (geel gedeelte). voeren. Om te weten of productie haalbaar is, moeten we ook weten hoeveel olie er aanwezig is en welke eigenschappen het reservoir heeft. Verder moeten er ook nog evaluatiestudies worden gedaan en de investeringskosten in beeld worden gebracht. Het duurt dus nog jaren voordat we een uitspraak kunnen doen. Een deel van het Coronieblok langs de Oost-Westverbinding blijkt ook interessant te zijn. In 2010 heeft seismisch onderzoek aangetoond dat er een groot geologisch breuksysteem voorkomt. Breuken zorgen voor plooien en onderbreking van olievoerende lagen, waar door olie doorgaans gevangen zit nabij dit soort systemen. In Blok 2 in het offshore gebied, vlak voor de kust van Coronie, zijn in de jaren tachtig oliesporen aangetroffen die deel uitmaken van het petroleumsysteem dat in het Tambaredjo-olieveld voorkomt. Wij willen nagaan of de olie in dit gebied verder naar land is gemigreerd. De infrastructurele werkzaamheden zullen minder intens en complex zijn omdat de putten niet in de zwamp maar op droge gebieden langs de Oost-west ver binding geboord zullen worden. Voor dit interessante gebied zal er een ander exploratieprogramma worden opgezet en de voorbereidingen, zoals de diverse milieustudies, zijn reeds begonnen. We Dont Have Specific Data on Reserves in the Coronie BlockWith five wells drilled in the Coronie Block, the first part of the drilling program is over and the geological structure of the surveyed area has been mapped. Three of the five wells are promising for we have found traces of oil, but the end is not near yet. This is just the beginning of the exploration program and a lot of work still needs to be done before we can predict with certainty whether there are oil reserves in the area, Patrick Brunings, Operations Manager of Paradise Oil Company, a Staatsolie subsidiary, says. The exploration program for the five wells, a joint venture of Paradise Oil Company (POC) and the British/Irish Tullow Oil, started in December 2011 and ran through August 2012. The main objective of the program was to map the areas geological structure. We succeeded in doing that. Our goal was to find out which petroleum system is in place. Unfortunately, we havent found the Tambaredjo field petroleum system in any of the wells. It regards the formation of oil in the offshore area some 90 to 100 million years ago. The oil then migrated to the coastal area and settled in a relatively shallow layer, the so-called Saramacca formation. It is likely that the Saramacca formation petroleum system is found in other parts of Coronie. Geologists see prospects for further exploration because three wells have yielded traces of oil. This oil has also traveled from the offshore area to the coastal area, but it then settled in a deeper, and probably older system, the so-called Jurasic Cretaceous petroleum system. Next The finds in the three wells do not prove that there are recoverable reserves in Coronie. The findings are reason enough for continuation of the exploration program in the area that yielded the traces of oil. Well drill three more wells in that area using the infrastructure Paradise Oil has made in the swamp. It might take three to five months, and if we strike oil it would only be the start. Before we can prove that there are recoverable reserves, we have to take quality tests and in order to find out if production is feasible we have to know how much oil there is in the ground and find out about the characteristics of the reservoir. Next would be evaluation studies and estimates for the investments. So in short, it would take years before we have a definite answer on the Coronie Block. Another Interesting Area Another part of the Coronie Block, which borders the OostWestverbinding (an east to west highway), also seems to be interesting. Seismic survey in 2010 revealed a large geological fault system. Faults create folds and interruptions in oil layers, mostly trapping the oil near these systems. Offshore Block 2, near the coast of Coronie, revealed traces of oil in the 80s which are part of the petroleum system of the Tambaredjo field. We want to find out if the oil in that area has traveled further inland. The infrastructural works for this project will be less complex because the wells will not be drilled in the swamp but on dry land along the Oost-Westverbinding. This new area requires another exploration program and preparations, including environmental studies. These have already started.

PAGE 12

12 De lastraining is een cadeau aan de Surinaamse samenleving Tekst / Text: Sherida Asinga Foto / Photo: Ranu Abhelakh In januari 2012 sloot Staatsolie een overeenkomst over de lasopleiding met SAO, een werkarm van het ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu. Na een advertentie in de dagbladen meldden zich een maand later 260 belangstellenden voor de eerste nulmeting. Deze meting diende als toetsing van de vastgestelde basisvereisten. De meest geschikte kandidaten zijn geselecteerd en vervolgens drie maanden lang drie tot vijf keer in de week in de ochtend of avond getraind. Na succesvolle afronding van de training worden de lassers via constructieaannemers ingezet op het Refinery Expansion Project (REP). Alle lassers zijn multigecertificeerd, omdat ze getraind zijn in meerdere lastechnieken. Ze waren erg gemotiveerd en hebben ook goede prestaties geleverd. Het grootste deel heeft pijplassen gedaan. De gecertificeerde plaatlassers hebben de mogelijkheid zich verder te specialiseren in het lassen van pijpen, zegt Burleson.CertificeringprocesHet proces van certificering begint altijd met de visuele beoordeling van de las hier in Suriname. Pas als de las visueel goedgekeurd is, volgt de rest van het proces. De testwerkstukken worden hierna doorgestuurd naar Schielab, een onderzoekslaboratorium in Nederland, waar ze onderworpen worden aan ver schillende mechanische proeven. Zijn die proeven ook goed doorstaan, dan volgt de goedkeuring van Schielab middels een labrapport. Het internationale certificeringsbedrijf Det Norske Veritas, reikt dan het certificaat uit. Dat gebeurt pas aan het einde van het project, om te garanderen dat Staatsolie zelf genoeg lassers beschikbaar heeft voor de uitvoering van het project. De eerste groep lassers is gecertificeerd door Lloyds Register, ook een internationaal certificeringbedrijf. Het certificaat is twee jaar geldig, maar moet volgens de Europese en Amerikaanse standaard, elke zes maanden verlengd worden.Er zijn al vijftien gecertificeerde lassers werkzaam voor onder andere de subcontractors CB&I, Joint Venture IREM/SICES en MNO Vervat. Zeven lassers zijn tijdelijk bij VSH voor het uitvoeren van werkzaamheden voor het project. We kunnen helaas niet alle honderd man plaatsen op het project. Een deel van de constructie vindt namelijk buiten Suriname plaats, waar equipment en materialen geprefabriceerd worden. De verwachting is dat we in de piek van het project ongeveer vijftig man nodig hebben voor de constructie. De certificering is voor het land, niet alleen voor Staatsolie. Als niet alle lassers een plek vinden op het project, dan lukt dat wel ergens anders in Suriname. De lastraining is trouwens een cadeau aan de Surinaamse samenleving. Feit is dat een gecertificeerde lasser waar dan ook gewild is, benadrukt Burleson.Honderd Surinaamse lassers zijn internationaal gecertificeerd na een intensief trainingsprogramma dat is opgezet door Staatsolie en Stichting Arbeidsmobilisatie & Ontwikkeling (SAO). De gecertificeerde lassers doen het goed in de praktijk, zegt John Burleson, REP Chief Welding Inspector & Quality Control. The Welding Course is a Present to the Surinamese SocietyOne hundred Surinamese welders have received international certification after an intensive training program coordinated by Staatsolie and the Labor Mobilization and Development Foundation (SAO). The certified welders perform well, says John Burleson, REP Chief Welding Inspector & Quality Control. In January 2012, Staatsolie signed an agreement with the SAO, an affiliation of the Ministry of Labor, involving the training of welders. After an ad in the papers, 260 people reported for the first test, a requirement to see if the prospective welders met the basic requirements. The most promising candidates were selected and put through an extensive training program three to five times a week in the morning and evening. After successful completion of the course, the welders were employed by contractors for the Refinery Expansion Project (REP). All welders have received multiple-certification because they have been trained in multiple welding techniques. They were motivated and have performed well. The majority did pipe welding. The certified welders now have the opportunity to further specialize in pipe welding, says Burleson. Certification Process The certification process always starts with visual assessment of welding assignments locally. Only after the assignment was visually assessed the rest of the process is started up. The test assignments are sent to Schielab, a lab in the Netherlands. If these tests are also approved, the certification firm Det Norske Veritas awards the certificates. This final aspect of the certification takes place at the end of the project to assure that Staatsolie has sufficient welders available for its project. The first group of welders was certified by Lloyds Register, another certification firm. The certificate is valid for two years, but European and American standards require an extension every six months. Practice Over 15 certified welders are employed at the construction site by subcontractors including CB&I, Joint Venture IREM/SICES and MNO Vervat. Seven welders have temporarily been assigned to a special project at VSH. Unfortunately, we cant employ all the welders on the project. Part of the project takes place abroad, especially the manufacturing of equipment and material. However, we expect to employ some 50 welders at the height of the project. Certification was not only for Staatsolie, but for the entire country. If we cant employ welders they will certainly find a job somewhere else in Suriname. The training course is a present to the Surinamese society. One indisputable fact is that a certified welder can always find a job, Burleson emphazises. Spin-off Burleson looks back contentedly at the past year and the results achieved. I had a a back-up plan to hire certified Surinamese welders from the Netherlands, if the program wouldnt be a success. I was surprised

PAGE 13

13 Spin-offBurleson blikt tevreden terug op het afgelopen jaar en de resultaten. Ik kwam uit Nederland met een back-upplan om gecertificeerde Surinaamse lassers uit Nederland te halen, voor als het programma niet goed zou aanslaan. Tot mijn verbazing was er enorm veel animo. Tot nu toe melden zich nog belangstellenden aan voor de training. We nemen echter geen beginners meer aan. SDSM, Haukes, Iamgold en VSH zijn allemaal bedrijven die hun mensen naar ons sturen voor training of bijscholing. Zo heeft dit programma toch een aardige spin-off gehad. Hierna zullen we nog enkele lassers opleiden voor het pijpleidingenproject, een onderdeel van het Refinery Expansion project. Staatsolie heeft drie nieuwe pijpleidingen nodig. Twee daarvan zijn bedoeld voor het transport van diesel en -gasoline van de nieuwe raffinaderij naar de wederverkopers, Sol en Suritex. Door de derde pijpleiding zal LPG (kookgas) worden vervoerd van Ogane (Energie Bedrijven Suriname) naar de raffinaderij te Tout Lui Faut.Uitdagingen Ook waarnemend SAO-directeur Radjesh Hemradj is tevreden. De samenwerking met Staatsolie is uitmuntend verlopen! De werving en toetsing van de trainees is goed gegaan en de kleine problemen die zich voordeden, konden we gelukkig snel oplossen. Onze stichting heeft direct voordeel aan deze samenwerking: onze instructeurs zijn meegenomen in de upgrading en kunnen nu op een hoger niveau lastrainingen verzorgen. En met hulp van Staatsolie hebben we ons machinepark kunnen vernieuwen en moderniseren Daar naast zijn de nieuwe lasprocessen opgenomen in het curriculum van SAO. De uitdaging was de target die door Staatsolie was gesteld om honderd lassers op te leiden en te certificeren. Dat nu alle lassers gecertificeerd zijn, geeft aan dat we ook onze target hebben gehaald als partner. Ik hoop dat andere vakonderdelen van de SAO ook vanuit een leeropdracht ingezet kunnen wor den op het project of anders binnen Staatsolie. Een gecertificeerde lasser die werkzaamheden verricht op het constructieterrein. A certified welder who work on the construction site.to see the enthusiasm. We still have people reporting for the training, but we dont need rookies anymore. SDSM, Haukes, Iamgold and VSH have all sent us their welders for training or refresher courses, adding an extra spin-off to the program. We intend to train another group of welders for the pipeline project, which is part of the Refinery Expansion Project. Staatsolie needs three new pipelines, two of which are intended to transport premium diesel and gasoline from the new refinery to retailers Sol and Suritex. The third pipeline is for transport of LPG from Ogane, a EBS (local gas company) affiliate to the Staatsolie refinery at Tout Lui Faut. Challenges Radjesh Hemradj, acting SAO director is also pleased. Cooperation with Staatsolie was excellent! Selection and testing of trainees went smooth, and we were able to handle the little problems that popped up. Weve benefited from the cooperation: our instructors were included in the upgrading program and they can now teach their courses at a higher level. With Staatsolie support we have been able to renew and modernize our machines and we have included the new welding techniques in our curriculum. The challenge was to meet Staatsolies target to train and certify 100 welders. The fact that all welders have been certified is proof that we have met our own target as partner in this program. I hope we can include other disciplines taught at SAO in the project or somewhere else within Staatsolie.

PAGE 14

14 De afgelopen drie jaar was Murli als Deputy Director Refining & Marketing verantwoordelijk voor de divisies Refining Operations, Marketing en Staatsolie Power Company Suriname. Eerder vervulde hij diverse managementfuncties. Ik vond alle jobs uitdagend, maar de meest uitdagende was die van Refining Manager als verantwoordelijke voor onder andere de raffinageoperaties en de afdelingen Maintenance, Laboratorium en Maintenance Engineering te Tout Lui Faut moest ik een organisatiestructuur opzetten en vormgeven. Dat was best wel uitdagend. Staatsolie heeft als eerste staatsbedrijf een bruto-omzet van US$ 1 miljard gerealiseerd in 2012, het laatste jaar waarin Murli zijn krachten gaf. Een goede teamgeest en gezamenlijk gericht de bedrijfsdoelen realiseren hebben onder andere ertoe geleid dat we deze recordhoogte hebben bereikt. De scheidende Deputy Director staat bekend als iemand die veiligheid hoog in het vaandel draagt. Bij alle werkprocessen legde hij de nadruk op safety. De groei van Staatsolie heeft volgens hem niet alleen te maken met de goede economische en financile resultaten, maar ook met het voorkomen van incidenten op de werkvloer. Deze twee gaan hand in hand. We moeten ons blijven committeren aan alle afspraken om ongevallen op de werkvloer te voorkomen. Murli zat in 2009 namens Staatsolie in een commissie in Trinidad & Tobago, die moest zorgdragen voor toekenning van Safety Awards aan de vijf beste bedrijven en vijf individuen. Als erkenning voor de wijze waarop hij invulling geeft aan veiligheid heeft hij een award gehad van Staatsolie in 2004. Vol vertrouwen blikt hij vooruit op de toekomst van Staatsolie. Als we op deze wijze blijven doorwerken ziet de toekomst er goed uit en hierin heeft iedere Staatsoliemedewerker een rol te vervullen. Murli bedankt iedereen die hem heeft ondersteund om de bedrijfsdoelen te bereiken, in het bijzonder die divisies waaraan hij leiding heeft gegeven. Nu ik met pensioen ben, zal ik met ondersteuning van mijn vrouw intensiever bezig zijn op mijn kostgrond. Ook ga ik actiever participeren in sociale verenigingen. Murli is ongeveer tien jaar voorzitter van de afdeling Houttuin van de Arische Vereniging Arya Dewaker. Verder is hij sinds 1983 lid van Lions Club Para, waar hij verschillende bestuursfuncties heeft bekleed, waaronder twee keer die van president. Sam Murli Retires: People Build a CompanyAfter having contributed to Staatsolies growth and development in the past 24 years, Sam, short for Samshoender, Murli, has retired on 16 January 2013. Ive had a pleasant and enriching period, in which I was not only in charge of several divisions, but I was able to contribute to educating employees. In the past three years, Murli served as Deputy Director Refining & Marketing in charge of the Refining Operations, Marketing division and the Staatsolie Power Company Suriname. Before, he held several managerial positions. All these jobs were challenging, but the most challenging of all was that of Refining Manager: I was in charge of refining operations and the Maintenance department, the Lab and Maintenance Engineering at Tout Lui Faut and in that respect I had to create and form an organizational structure. That was really challenging. Staatsolie is the first state-owned company with gross revenues totaling US$ 1 billion in 2012, Murlis last year with the company. We have been able to achieve this record through team spirit and jointly working towards achieving corporate goals. The departing Deputy Director is known for his dedication to safety; an aspect he has emphasized in all processes. He explains that Staatsolies growth is not only owing to sound economic and financial results, but in part to the prevention Na 24 jaar te hebben bijgedragen aan de ontwikkeling en groei van Staatsolie is Samshoender, kortweg Sam, Murli per 16 januari 2013 met pensioen. Ik heb een prettige en leerrijke tijd gehad, waarin ik niet alleen leiding heb gegeven aan verschillende divisies, maar ook mocht bijdragen aan vorming van de medewerkers.Tekst / Text: Nancy Lodik Foto / Photo: Hubert Hermelijn Sam Murli is met pensioen:Mensen maken een bedrijf Sam Murli: Als we op deze wijze blijven doorwerken, ziet de toekomst er goed uit. If we continue working in this manner,we have a good future.

PAGE 15

15 Staatsolie Nieuws No. 1 2013 Murli bij zijn afscheid samen met algemeen directeur Marc Waaldijk. Murli at this retirement along with Managing Director Marc Waaldijk.of accidents on the work floor. We must continue our commitment to preventing accidents on the work floor. In 2009, Murli was on a commission in Trinidad & Tobago, on behalf of Staatsolie, for awarding Safety Awards to five of the best companies and five individuals. For his tremendous efforts in this field, he received a Staatsolie Safety Award in 2004. Murli is confident about Staatsolies future. If we continue working in this manner, we have a good future, one in which every employee has a role to fulfill. Murli is grateful to everyone who has helped him achieve his goals, especially the divisions he has been in charge of. Now that Im retired, Ill have my wifes support to work on our piece of land. Ill be more active in charities too. Murli has been chair of the local division of the Arya Dewaker for the past ten years. Since 1983, he has been affiliated to the Lions Club Para, and has held several positions, including that of president twice. Sam Murli begon in 1989 bij Staatsolie als Senior Mechanical Engineer. In 1992 gaf hij als Project Manager leiding aan de aanleg van de 55 kilometer lange pijpleiding van Saramacca naar Tout Lui Faut. Na voltooiing van deze leiding was Murli verantwoordelijk voor de Engineering Departement als Chief Engineer. Vervolgens stortte hij zich op een groter project: de bouw van de raffinaderij. Murli was Project Engineering Manager tijdens de uitvoering van dit project. Vanaf augustus 1997, toen de raffinaderij in bedrijf ging, kreeg hij de leiding over de raffinage-operaties als Manager Refining Operations. Van november 2005 tot januari 2008 was hij Manager Marketing en van 2008 tot 2010 Manager Procurement. Hierna heeft hij de functie Deputy Director Refining & Marketing bekleed tot aan zijn pensionering op 16 januari 2013. Sam Murli started his career with Staatsolie in 1989 as Senior Mechanical Engineer. In 1992 he was Project Manager in charge of the construction of the 55 kilometers pipeline from Saramacca to Tout Lui Faut. After completion of that project he was in charge of the Engineering Department as Chief Engineer. Next, he was Project Engineering Manager on a bigger project: the construction of the refinery. From August 1997, when the refinery became operational, he was in charge of refinery operations as Manager Refining Operations. From November 2005 through January 2008 he held the position of Manager Marketing and from 2008 through 2010 Manager Procurement. He was then appointed Deputy Director Refining & Marketing, a position he held until his retirement.

PAGE 16

16 Construction Refinery Expansion Project Advances at Good Pace On 25 February pile driving for construction of the new refinery kicked off. Now, one year later, the large factory is slowly taking shape. Now that the first modules are on their way to Suriname, construction advances at a good pace, says Rik Vermeersch, Construction Manager Refinery Expansion Project. Were on schedule and we will meet our deadline in August 2014, Vermeersch says. Engineering has been completed for almost 95 percent, procurement for 75 percent, pre-manufacturing of modules in Italy, 50 percent, and construction 10 percent. Almost all equipment and materials have been ordered and there are continual deliveries. Pre-manufacturing of mod-We zijn op schema om de geplande ingebruikname van de nieuwe raffinaderij in augustus 2014 te halen, zegt Vermeersch. De engineering is momenteel voor 95 procent compleet, procurement voor 75 procent, prefabricering van modules in Itali voor 50 procent en de constructie voor 10 procent. Bijna alle equipment en materialen zijn besteld en de levering vindt continu plaats. De prefabricatie van fabrieksonderdelen gebeurt voor een groot deel in Europa en het Verre Oosten. In Sardini worden de 24 modules voor de nieuwe raffinaderij in elkaar gezet. Het detailontwerp dat in Rome plaatsvond, was in augustus 2012 ongeveer 60 procent compleet en is toen voor verdere afronding verplaatst naar Saipem India in Chennai. Op 3 maart zijn de eerste fabrieksonderdelen voor de nieuwe raffinaderij verscheept. Alle werkzaamheden zijn momenteel gefocust op het ontvangen van deze eerste modules. In de constructiewerkplaats van Saipem in Sardini wordt hard gewerkt aan het afronden en testen van de modules. Met de eerste verscheping naar Suriname komen in totaal tien modules die straks in de nieuwe raffinaderij worden ingebouwd. De twee zwaarste fabrieksonderdelen voor de nieuwe raffinaderij, de hydrocracker-reactor van 700 ton en vacumtoren van 180 ton, staan ook klaar in de constructiewerkplaats van het Indiase bedrijf Larssen en Tubro in Mumbai (India). De hydrocracker zal voornamelijk de diesel voor autos gaan maken, terwijl de vacumtoren zorgt voor voeding van de hydrocracker. De modules en de twee zwaarste fabrieksonderdelen worden afzonderlijk naar Suriname vervoerd, waar ze eind maart worden verwacht. (Tegen de tijd dat dit artikel verschijnt, zijn de eerste modules al gearriveerdred.). De overige veertien modules komen met een tweede verscheping in mei of juni 2013. Tekst / Text: Sherida Asinga Foto / Photo: Media Vision/REPOp 25 februari 2012 werd de eerste paal geslagen als start van de constructie van de nieuwe raffinaderij. Een jaar later wordt het toekomstig plaatje van de grote fabriek langzaam zichtbaar. Met de verscheping van de eerste modules in zicht, vorderen de bouwactiviteiten gestaag, zegt Rik Vermeersch, constructiemanager Refinery Expansion Project. Bouwactiviteiten REFINER Y EXPANSION PROJECT vorderen gestaag

PAGE 17

17 ules happens primarily in Europe and the Far East. Twentyfour modules for the new refinery are being constructed on Sardinia. In August 2012, 60 percent of the detailed design, which was drawn in Rome, had been completed and was then transferred to Saipem India in Chennai. First Modules The first modules were shipped on 3 March. All activities are geared towards reception of the first modules. Saipems construction facility in Sardinia is working hard on completing and testing modules. The first shipment will deliver 10 modules, which will be constructed into the new refinery. The heaviest parts, the hydrocracker reactor (700 tons) and the vacuum tower (180 tons) are ready in the construction facilities in Larsen en Tubro in Mumbai, India. The hydrocracker will primarily produce diesel Tijdelijke aanmeersteigerOm de modules aan land te brengen, wordt een tijdelijke aanmeersteiger aangelegd bij het constructieterrein aan de Surinamerivier. Ook bij de bouw van de bestaande raffinaderij was dat het geval. Alle equipment dat zwaar der is dan vijftig ton, wordt via deze steiger aan land gebracht. MNO Vervat bouwt de aanmeersteiger op palen, terwijl contractor Rock & Dirt Moving de uitgraafen baggerwerkzaamheden in de Surinamerivier voor zijn rekening heeft genomen. De werkzaamheden aan de aanmeersteiger zijn volgens planning eind februari 2013 afgerond, ruim op tijd voor de modules aankomen.Fundaties en transportBallast Nedam Infra Suriname heeft driehonderd stalen palen geheid op de plaatsen waar betonnen heipalen niet voldoen. Daarnaast is deze subcontractor belast met de fundatiewerkzaamheden. Het grootste deel van deze fundaties moet af voor de eerste modules aankomen en om de andere equipment en materialen die al gearriveerd zijn op hun plek te kunnen plaatsen. Rik Vermeersch, Civil Engineer, is geen onbekende in de constructiesector. Als constructiemanager was hij van 1995 tot 1996 nauw betrokken bij de bouw van de huidige raffinaderij. Voor ABB Lummus Nederland werkte Vermeersch lange tijd in vele landen. In 2011 keerde hij terug naar Staatsolie. Mijn werk hier is begonnen met de bouw van fase I, de huidige raffinaderij dus. Nu kan ik het afmaken! Rik Vermeersch, Civil Engineer, is not new to the construction industry. From 1995 till 1995 he was closely involved as Construction Manager in the construction of the existing refinery. He has been employed by ABB Lummus the Netherlands in many countries, but he returned to Staatsolie in 2011. I started with phase I of the refinery so now Im able to finish it. Op het eiland Sardini (Itali) worden de 24 modules voor de nieuwe raffinaderij gefabriceerd. Twenty-four modules for the new refinery are being manufactured on the island Sardinia, Italy.

PAGE 18

18 De modules zullen van de aanlegsteiger met multiwheelers, een platform met daaronder een heleboel wielen, naar hun fundatie worden getranspor teerd. De Italiaanse subcontractor Fagioli zorgt voor de verscheping van alle materialen voor het project, van overal in de wereld tot op het constructieterrein in Suriname. Contractor CB&I bouwt de opslagtanks voor de nieuwe raffinaderij. Contractor CB&I constructs the storage tanks for the new refinery. Constructie van de fundaties voor de fabrieksonderdelen. Construction of the fundaments for the factory modules.for cars, while the vacuum tower will feed the hydrocracker. The modules, including the heavy parts, will be shipped separately to Suriname and are expected to arrive by end March. (By the time this article is published the first modules will already have arriveded). The remaining 14 modules will be arriving with the second shipment in May or June 2013. Temporary Jetty In order to unload the ships, a temporary jetty is being constructed near the construction site on the Suriname River. All equipment that exceeds fifty tons will go through that jetty. MNO Vervat is constructing the jetty, while contractor Rock & Dirt Moving is in charge of excavation and dredging operation in the Suriname River. Construction of the jetty iwas completed by end February 2013, amply before arrival of the modules. Foundation and Transport Ballast Nedam Infra Suriname was in charge of pile driving 300 steel piles on places where concrete piles would not be suited. This subcontractor is also in charge of constructing the foundations. The greater part of these foundations have to be ready by the time the first modules arrive and to construct other equipment and materials on their place. Once on land, the modules will be transported to their foundation with multiwheel-

PAGE 19

19 Overige werkzaamhedenOndertussen lopen ook andere werkzaamheden die niet direct te maken hebben met de aankomst van de modules. Een nieuw elektriciteitsonderstation wordt neergezet door Bouwbedrijf Kiesel, de Surinaamse subcontractor die ook de bestaande controlekamer verbouwt. Deze installaties, voor de besturing van de nieuwe raffinaderij, moeten op tijd af zijn voor het testen van de nieuwe motoren en controlesystemen. Kiesel bouwde vorig jaar ook kantoorfaciliteiten en een magazijn die al in gebruik zijn. De Amerikaanse subcontractor CB&I is in december 2012 gestart met de bouw van de elf opslagtanks voor de nieuwe raffinaderij. Vijf tanks zijn in een vergevorderd stadium. De tanks zijn geprefabriceerd in de Verenigde Staten. Ze komen als voorgevormde platen naar Suriname en worden op locatie aan elkaar gelast.CordinatieDe grootste uitdaging blijft de afronding van het project op een veilige manier, op tijd en binnen het budget! Het aantal werknemers is op dit moment 350. Er zijn al 900.000 van de 5 miljoen geplande manuren gemaakt. Intussen zijn ook de eerste buitenlandse constructiewerkers gear riveerd. Ongeveer zestig mannen uit Vietnam, de Filipijnen en India hebben hun intrek genomen in de kampfaciliteiten, op het terrein tegenover het constructieterrein. In de komende periode zal het aantal buitenlandse en lokale arbeidskrachten toenemen tot circa 1500 in het derde kwartaal van 2013. De cordinatie daarvan belooft een echte uitdaging te worden. ers (a flatbed with a large number of wheels). Italian subcontractor Fagioli sees to shipment of all materials, from anywhere in the world, to the construction site in Suriname. Other Activities In the meantime, other activities, not connected to the arrival of modules are also advancing. A new sub generation station is being constructed by Bouwbedrijf Kiesel, the Surinamese subcontractor, who is also in charge of rebuilding the control room. The installations for monitoring and controlling the facility have to be completed in time in order to run tests on the new engines and control systems. Last year, Kiesel built a new administration building and a warehouse both of which are already in use. American subcontractor CB&I commenced with the construction of 11 storage tanks last December. Five are already in an advanced stage. The tanks have been manufactured in the USA and are transported as pre-shaped plates to Suriname to be welded on-site. Coordination The biggest challenge is still finishing the project, safely, on time and within the budget. There are already 350 crews working on the site, and 900,000 man hours of the scheduled 5 million have been made. The first foreign construction workers have arrived. Some 60 Vietnamese, Filipinos, and Indians have settled in the housing camp erected across the construction site. In the time ahead, the number of foreign and local crews will increase to approximately 1,500 by the third quarter of 2013. Coordination of the crews is a real challenge. De vacumtoren, een van de grootste fabrieksonderdelen, in aanbouw in Itali. Manufacturing in Italy of the vacuum tower, one of the largest modules.

PAGE 20

20 We Want Zero Accidents on the Work FloorIt is rewarding to invest in health and safety on the work floor because it decreases absence and industrial accidents. Despite many efforts, the number of accidents in 2012 was higher than prevailing industrial standards allow. Reason enough for Health & Safety (H&S) to intensify its efforts to increase the safety awareness of Staatsolie and contractors staff. H&S has developed a special program for this. Acknowledging and formulating a core value for Health, Safety, Environment and Community (HSEC) was the first step towards a more effective approach. Staatsolie is dedicated to implementing health and safety and at the same time striving to avoid negative effects of its operations on man and the environment. The intensified approach is aimed at fighting back lost time incidents. Despite training courses and instructions to staff and contractors, the 2012 safety results poorly contrast those of 2011. The tougher approach will be aimed at both groups. We want safety awareness to be well established because lack of safety costs money, says Ivan Defares, Sr. Health & Safety Administrator. Safety Program Implementing the Contractor Management Guidelines will have a positive effect on safety issues within Staatsolie. When contracting external firms, Staatsolie will see to it that they meet certain specific requirements. We will look at their HSE policy and performance in the past years. Inspection of their equipment is also among the requirements. The contracting firms will be asked to assign an HSE officer for the project in order to make regular inspections together with the project manager and the Staatsolie HSE department. We will also discuss their medical provisions. All contractors should obligatory be subjected to lost time incidents before they are allowed to work on company projects. Met de erkenning en formulering van een kernwaarde voor Health, Safety, Environment en Community (HSEC) is reeds een aanzet gegeven voor een effectievere aanpak. Gezondheid en veiligheid staan bij Staatsolie immers op de eerste plaats. Daarnaast wordt ernaar gestreefd om bedrijfsactiviteiten zo min mogelijk negatieve effecten te laten hebben op mens en milieu. De intensievere aanpak is gericht op het terugdringen van incidenten op de werkvloer die arbeidsuren verlies tot gevolg hebben. Ondanks trainingen en instructies aan zowel contractors als medewerkers, zijn de veiligheidsresultaten van 2012 minder goed dan die van 2011. De strengere aanpak zal gericht zijn op beide groepen. Het veiligheidsbewustzijn moet ingeburgerd zijn, want als je niet veilig werkt, zal het je geld kosten, weet Ivan Defares, Sr. Health & Safety Administrator. VeiligheidsprogrammaUitvoering van de Contractor Management Guidelines zal een positieve uitwerking hebben op het veiligheidsgebeuren binnen Staatsolie. Bij het aantrekken van externe bedrijven, zal erop toegezien worden dat deze voldoen aan bepaalde specifieke eisen. Daarbij zal onder andere gelet worden op hun HSE-beleid en -performance van de afgelopen jaren. Ook hun equipment zal vooraf worden genspecteerd. Het contractorbedrijf zal daarnaast een HSE-medewerker voor het project moeten inzetten die op regelmatige basis samen met de projectleider en HSE-afdeling inspecties zal doen. Verder zullen we ook kijken naar hun pakket aan medische voorzieningen. Alle contractors zullen verplicht worden gesteld een medische conditietest te doen, voordat ze toegelaten worden om werkzaamheden te verrichten. BasiscursusAls onderdeel van het veiligheidsprogramma zal Staatsolie een basiscursus veiligheid aanbieden aan alle (nieuwe) contractors. Bijscholing om de drie jaar wordt verplicht. Wie de basiscursus niet heeft gevolgd, wordt niet toegelaten op de Staatsolielocaties. Zo zal beter toezicht plaatsvinden op de naleving van Contractor Management Guidelines. Ook Staatsoliemedewer kers zullen deze training volgen, die als doel heeft risicos en gevaren te identificeren om zodoende voorzorgsmaatregelen te treffen. Tekst / Text: Vernon Texel & Nancy Lodik Foto / Photo: Richenel Coulor/ICT-divisie We willen NUL incidenten op de werkvloerHet loont om te investeren in gezondheid en veiligheid op de werkplek, omdat het absentie en bedrijfsongevallen vermindert. Ondanks de vele inspanningen was het aantal incidenten in 2012 hoger dan wat volgens de industrienormen als gangbaar wordt beschouwd. Reden genoeg voor de afdeling Health & Safety (H&S) om intensiever te werken aan verhoging van het veiligheidsbewustzijn van Staatsolieen contractormedewerkers. Hiervoor is er een programma ontwikkeld.

PAGE 21

21 Zowel medewerkers als contractors van Staatsolie moeten de vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen dragen tijdens het uitvoeren van werkzaamheden. Both contractors and Staatsolie staff have to realize the importance of working in a safe manner. Veruschka Moespar-Saimo, Veiligheid is voor mij zodanig maatregelen treffen dat je jezelf en anderen geen schade berokkent. Dit moet zowel tijdens als buiten kantooruren. Het veiligheidsbeleid is er om je hieraan te herinneren en je moet je daaraan houden, maar dit moet je in principe kunnen aanvoelen en weten. Kasten moeten dicht blijven zodat er geen spullen eruit vallen, dat is onder andere een van de zaken waarop ik let. In een veilige werkomgeving voel ik me goed en werk ik prettig. Imro van Kanten, Captain bij Marine Operations & Oil Movement Met veiligheid maak ik geen grappen. Bij het uitoefenen van mijn functie zorg ik ervoor dat ik goed uitgerust ben met de vereiste beschermingsmiddelen zoals zwemvest, veiligheidschoenen, -bril en -handschoenen, en dat alles op de boot ook in place is om het werk veilig te doen. Het is zeker een vereiste dat de bemanning aan boord zich houdt aan de veiligheidsvoorschriften. Awinaash Jethoe, tuinman in dienst van contractorsbedrijf Rattan Ik ben dagelijks bezig met het schoonhouden van het terrein. Mijn werk varieert van het wieden van onkruid en het maaien van gras tot het snoeien van struiken. Dit moet een veilige manier gebeuren, zodat er geen ongelukken gebeuren. Bij de uitvoering van mijn werkzaamheden draag ik daarom de vereiste persoonlijke bescher mingsmiddelen. Als het nodig is plaats ik waarschuwingsborden zodat de medewerkers weten dat ze uit de buurt moeten blijven van het gebied waar ik bezig ben. Veruschka Moespar-Saimo, Administrative Assistant III at Public Relations To me safety is taking measures to avoid harm to yourself and others, both in and outside the office and office hours. Our safety policy is to remind everyone of this and that they have to adhere to it; it should be part of you. Cupboards should be kept closed to avoid things to fall on the floor. This is one of the things I have to see to. I feel at home and I perform well in a safe working environment. Imro Kanten van, Captain at Marine Operations & Oil Movement I consider safety a serious issue. For my job I always see to it that I have the required gear such as life jacket, safety shoes, safety goggles and gloves and that everything on the boat is in place to allow me to do my job safely. It is an absolute requirement that crews on board firmly stick to safety regulations. Awinaash Jethoe, gardener employed by contractor Rattan My duties are keeping the grounds clean, and this is everything from weeding, mowing the grass to trimming plants. Safety is also a requirement here to avoid accidents. I always wear the required personal safety gear. If necessary I place warning signs to alert others to steer clear of the areas where Im working.

PAGE 22

22 Basic Course Staatsolie will offer a basic course in safety to all (new) contractors as part of the safety program, with the compelling requirement that refresher courses are imperative once every three years. Contractors who fail to participate in the basic course program will not be allowed on Staatsolie premises. This will allow the company to better monitor observance of the Contractor Management Guidelines. The program, which aims at identifying risks and threats in order to take preventive measures, is also a requirement for Staatsolie staff. Reporting Because Staatsolie is engaged is many projects which could expose employees to threats, more attention will be given to reporting cases of near accidents. These cases are rarely reported, especially since no harm or injury was caused. Howard Coronel, Sr. Technician HSE, adds that accidents among contractors should also be announced on the safety performance score boards, to give a better picture of the actual situation. All Staatsolie staff and contractors should be encouraged to report unsafe situations in the office and in the field to their supervisors. These situations should also be recorded in the accidents data base. HSEC Week The HSEC week will not be independent of other activities by the Health & Safety department. During this week extra attention is paid to health, safety, environment and community. Traditionally, this week is held at the end of July, but we will be organizing activities in this respect throughout the year. The theme for this week will be used throughout the year too at every activity, Defares points out. One important note is that Health, Safety and Environment staff will attend all meetings of HSE departmental teams. These teams discuss job-related issues. If colleagues contribute to this, HSE problems on the work floor could be solved faster and more efficient. These meetings also provide sufficient support to implement programs and the need to identify specific training courses. Up till now, this has been prevented by lack of manpower. Its all hands on deck to keep the work floor free of accidents. Well be able to achieve this if every member of staff observes the HSE policy, existing procedures and instructions to the letter and sees to it that contractors do so too. RapportageOmdat er bij Staatsolie veel projecten worden uitgevoerd waarbij arbeiders blootgesteld kunnen zijn aan gevaren, zal ook meer aandacht worden besteed aan de rapportage van gevallen waarbij er bijna een incident heeft plaatsgevonden. Deze gevallen worden momenteel niet in voldoende mate gemeld omdat die geen schade en/of letsel teweeg brengen. Howard Coronel, Sr. Technician HSE, vult aan dat incidenten bij contractors eigenlijk ook moeten worden vermeld op de safety performance scoreborden, zodat een beter beeld ontstaat. Contractors leveren een wezenlijke bijdrage aan Staatsolies productieproces. Alle Staatsoliemedewerkers en contractors worden aangemoedigd om onveilige situaties op kantoor en in het veld te rapporteren aan hun leidinggevenden. Ook is het de bedoeling dat zij dergelijke situaties registreren in het databestand waarin incidenten worden aangemeld en bijgehouden. De HSEC-week zal niet losstaan van de overige activiteiten die de afdeling Health & Safety zal uitvoeren. Tijdens deze week wordt er extra aandacht besteed aan gezondheid, veiligheid, milieu en gemeenschap. Deze week wordt traditioneel aan het eind van de maand juli gehouden, maar we zullen het hele jaar ook activiteiten in dit kader organiseren. Het thema dat gekoppeld is aan deze week zal ook een jaar lang worden gebruikt bij alle activiteiten die in dit kader plaatsvinden, geeft Defares aan. Het is ook belangrijk om mee te geven dat de medewerkers van Health & Safety en van Environment de vergaderingen van de HSE-departemental teams zullen bijwonen. Daar worden jobgerelateerde onderwerpen ter sprake gebracht. Wanneer collegas participeren zullen de HSE-problemen op de werkvloer eerder en op een efficinte manier opgelost worden. Verder geven deze vergaderingen voldoende draagvlak om programmas te implementeren en de behoefte aan specifieke trainingen te identificeren. Door gebrek aan menskracht kon dit eerder niet. Daarnaast zullen deze medewerkers de werkplekken regelmatig bezoeken na afstemming met het afdelingshoofd. Alle zeilen worden bijgezet om de werkplek incidentvrij te maken. Dit lukt alleen als iedere medewerker zich houdt aan het HSE-beleid, bestaande procedures en werkinstructies nauwgezet opvolgt en erop toeziet dat de contractor dat ook doet. Wanneer medewer kers de veiligheidsvoorschriften niet naleven, moeten zij elkaar corrigeren. When staffers fail to adhere to safety regulations they must be corrected.

PAGE 23

23 Aan mensen die langdurig ziek zijn, moet aandacht besteed worden. Met medewerking van de bedrijfsartsen ga ik met de leidinggevende na hoe wij dit gezamenlijk kunnen aanpakken. Ook in andere situaties wordt Wijngaarde ingeschakeld. Bij mogelijke conflicten tussen medewer ker en leidinggevende zoek ik naar oplossingen. Ook help ik medewerkers die problemen hebben in hun thuissituatie. Wijngaarde begon in 1997 als bedrijfsmaatschappelijk werker bij Staatsolie. In 2001 is deze functie gewijzigd in Officer Social Affairs. Binnen de Human Resources Management Divisie bij Staatsolie is Social Affairs een staforgaan. Wijngaarde noemt haar functie erg belangrijk voor een productiebedrijf als Staatsolie.Liefde voor begeleidingOp sociaal-maatschappelijk vlak heeft Wijngaarde haar sporen verdiend. Vr haar overstap naar Staatsolie werkte zij vier jaar als hoofd van de afdeling Arbeidsbemiddeling van het ministerie van Arbeid en Volkhuisvesting, nu Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu. Eerder deed zij veel ervaring op met de begeleiding van (probleem)kinderen en studenten, toen zij voor de overheid werkte als cordinator van de kindertehuizen Mi Abri en Koela en daarna als hoofd van de afdeling Binnenland van het Bureau Onderwijs Informatie en Studiefaciliteiten. Voor begeleiden heb ik altijd liefde gehad. Gedurende mijn werk heb ik me steeds beziggehouden met het begeleiden van mensen en adviezen uitbrengen.Sociale GenenMaatschappelijk betrokken is Rieke Wijngaarde al haar hele leven. Het sociaal voelend zijn is mij met de paplepel ingegeven! Mijn sociale genen heb ik van huis uit meegekregen. Naarmate ik ouder werd, is dat verder gaan uitgroeien. Wijngaarde bezocht in Nederland aan de Sociale Academie en koos voor de studierichting Inrichtingswerk. Na haar afstuderen in 1978, keerde zij terug naar Suriname. Ook buiten kantooruren is Wijngaarde maatschappelijk actief. Zo is zij bestuurslid van de seniorensectie van de Hervormde Kerk, waarin haar familie altijd actief heeft geparticipeerd. Daarnaast was zij bestuurslid van Towards A New Alternative (TANA), een stichting die vroege schoolverlaters begeleidt en opleidt. Als lid van de Vereniging van Maatschappelijk Werkers en later de Stichting Stagecentrum Suriname heeft zij ruim dertig jaar begeleiding en coaching verzorgd van studenten op hbo-niveau in de sociale richting. I Got My Social Genes When I Was Young For our production to be at an excellent level we need a healthy staff that feels at ease at work. They will then be motivated to do their work, says Rieke Wijngaarde. In her position of Officer Social Affairs she is in charge of developing a corporate health care policy at Staatsolie, also a policy aimed at the staffs well-being and other social work circumstances. She also advises and coaches managers on Human Resources issues. We have to look into the cases of people who have prolonged illness. With the help of company doctors I study possibilities with managers how to deal with this. Wijngaardes assistance is also requested for other situations. In case of possible conflicts between employees and managers I look for solutions. I also help employees who have problems at home. Wijngaarde started her career as company social worker in 1997. In 2001 the name of the position was changed into Officer Social Affairs. Wijngaarde considers her job very important for a production company as Staatolie. Social Affairs is a department within the Human Resources Management Division. Love for Care Wijngaarde is very experienced in the field of social work. Before she was employed by Staatsolie, she worked for four years as Head of the Labor Mediations Department at the Ministry of Labor. Before that she was in charge of counseling problem children and students when she was employed as coordinator of the government orphanages Mi Abri and Koela and later Head of the Hinterland department of the Bureau for Scholarships. I have always loved counseling. Its part of my job to counsel people and advise them. Social Genes Rieke Wijngaarde has been socially involved all her life. I was raised with a sense of social awareness! So I got my social genes when I was very young. As I became older, it grew within me. Wijngaarde studied at the Social Academy in the Netherlands majoring in counseling in facilities. After graduation in 1978 she returned to Suriname. Wijngaarde is socially active even after business hours. She is on the board of the seniors department of the Hervormde Kerk, a church her family has always been active in. She is also on the board of TANA (Towards A New Alternative), a foundation which cares for drop outs. As a member of the Association of Social Workers and later the Intern Center Suriname she has taught counseling and coaching to students at higher vocational academies for over 30 years. Mijn sociale genen heb ik van huis uit meegekregenTekst / Text: Kevin van Brussel Foto / Photo: Nancy LodikWillen wij goed produceren, dan moeten wij gezonde werknemers hebben die lekker in hun vel zitten. Dan zijn zij gemotiveerd om hun werk te doen, zegt Rieke Wijngaarde. Als Officer Social Affairs ontwikkelt zij bij Staatsolie beleid voor de bedrijfsgezondheidszorg, het welzijn van medewerkers en andere (sociale) arbeidsomstandigheden. Ook geeft zij advies en coaching over Human Resources aan leidinggevenden. Rieke Wijngaarde

PAGE 24

24 John Altenberg, directeur van Paramaribo Zoo, noemt de omrastering heel belangrijk. Wereldwijd wordt namelijk geist dat dierentuinen een goede omheining hebben. Zonder een gedegen omrastering mochten wij eigenlijk geen dierentuin hebben, omdat de situatie te gevaarlijk was voor dieren, bezoekers en mensen in de omgeving. De directeur zegt dat er regelmatig tijgerachtigen zijn ontsnapt. Maar nu kunnen de dieren niet meer weglopen. Mala Ratchasing, van Staatsolie Foundation benadrukt dat de dierentuin belangrijk is voor de opvoeding en ontwikkeling van met name de jeugd. Toekomstige plannenDe dierentuin beschikt over een terrein van 11,5 hectare, waardoor tal van uitbreidingen mogelijk zijn. Het management van de Zoo werkt aan een transformatie van een dierentuin naar een educatieve biotopentuin*. Het verschil zal zijn dat alle dieren zoveel mogelijk in hun natuurlijke Een biotoop is een begrensd gebied dat de natuurlijke leefomgeving van een dier zoveel mogelijk nabootst. Fencing Paramaribo Zoo Creates Expansion Opportunities Staatsolie Foundation for Community Development and other donors have provided the financial means for a fence around the Paramaribo Zoo stretching 1,345 meters. By completing this project, the donors have met one of the requirements for operating a zoo. Staatsolies contribution to the project of US$ 100,000 was by far the largest. John Altenberg, director of the Paramaribo Zoo, considers the fence an important requirement to meet international standards. Actually, we were not allowed to operate a zoo without a fence, because it posed a great threat to the animals, visitors and locals, Altenberg says, adding that big cats have frequently escaped. Now, escaping has become impossible. Mala Ratchasing, of the Staatsolie Foundation and emphasizes that Tekst / Text: Geertruida Loseng Foto / Photo: Ranu Abhelakh Staatsolie Foundation for Community Development en andere donateurs hebben de Paramaribo Zoo voorzien van een omrastering met een lengte van 1345 meter. Met de uitvoering van dit project is voldaan aan een belangrijke voorwaarde van de dierentuin. Met een bijdrage van US$ 100.000 is Staatsolie Foundation de grootste donateur. Omrastering Paramaribo Zoo geeft ruimte voor uitbreiding De dierentuin is belangrijk voor de opvoeding en ontwikkeling van met name de jeugd. The Zoo is important in the education and development of mainly youth.

PAGE 25

25 the zoo is important for education and development of young children. Future Plans The zoo has 11.5 hectares of land at its disposal, which enables several expansion plans. The management is in an advanced stage of turning the zoo into an educational habitat garden. The difference with the present situation is that the animals will be housed in a surroundings that resembles their natural habitat as much as possible. The zoo has already experimented with the spider monkey island, the giant ant eaters habitat and that of the anaconda. Zoo staff is currently working on the giant otters habitat. Ratchasing explains that Staatsolies involvement in the project was stimulated by the plans the zoo has for the future. The Paramaribo Zoo has close contact with other zoos. A recently signed agreement with a Trinidad zoo will see to the exchange of endangered species. Altenberg refers to the cooperation with Diergaarde Blijdorp and Artis in the Netherlands. These Dutch zoos have several benefit shows for the Paramaribo Zoo so we could carry out projects. They have also helped stock our zoo in the 70s. A German ornithological park has promised 29 bird species. The birds will be shipped to Suriname as soon as their habitats are ready. Founded The Paramaribo Zoo was founded in 1972. Its goal is to introduce society to Surinamese and other animals. Currently, the zoo houses 287 animals of 87 kinds including birds, reptiles, cats, otters, monkeys and ostriches. The Bengali tigers, giant otter, harpy eagle and the Cock of the Rock are major attractions. With his dedicated staff, Altenberg sees to it that the animals get good food, drinking water and medicines. Our staff hasnt had special training, but rather on-the-job training in animal care and feeding. The zoo has an excellent relationship with veterinarian Leontine BansseIssa, who volunteers in care for the animals. If needed, the animals get on the spot medical treatment or are taken to the doctors clinic. Other sponsors of the fence project are the Ministry of Finance, IAMGOLD and MNO Vervat. The project, which started in January 2011, cost US$ 139,000 and was officially completed in December 2012. Oplevering van het project. Vanuit links 2e secretaris Staatsolie Foundation Mala Ratchasing, voorzitter Stichting Dierentuin Suriname Iwan Wijngaarde, First Lady Ingrid Bouterse-Waldring en Sr. Communications Officer Iam Gold Rosebeld Goldmines Roy van Aerde. Completion of the project. From the Left second Secretary Staatsolie Foundation Mala Ratchasing, Chairman Stichting Dierentuin Suriname Iwan Wijngaarde, First Lady Ingrid Bouterse-Waldring and Sr. Communicaomgeving of situatie zullen verblijven. Kooien zullen voor een groot deel worden verwijderd. Denk maar aan het bekende eiland van de kwattaof slingerapen, de biotoop van de tamanua of reuzenmiereneter en het verblijf van de aboma of anaconda. Momenteel wordt het verblijf van de reuzenotter in orde gemaakt. Dat de dierentuin in de toekomst een educatieve biotopentuin wordt, is ook een van de redenen waarom wij dit project hebben ondersteund, benadrukt Ratchasing. De Paramaribo Zoo werkt ook samen met andere dierentuinen. Zo is onlangs een intentieverklaring getekend met een dierentuin in Trinidad voor uitwisseling van dieren die in beide landen aan het uitsterven zijn of niet voorkomen. Altenberg wijst ook op de goede samenwerking met Diergaarde Blijdorp en Artis in Neder land. Zij hebben diverse benefietavonden voor de Zoo georganiseerd. Met de opbrengst hebben wij tal van projecten kunnen uitvoeren. Ook hebben deze dierentuinen in de jaren zeventig geholpen met de inrichting van de Zoo. Een vogelpark in Duitsland heeft een toezegging gedaan voor 29 vogelsoorten. Pas wanneer de verblijfplaatsen af zijn worden de vogels naar Suriname overgebracht. Bestaan dierentuinParamaribo Zoo bestaat sinds 1972 en wil de Surinaamse bevolking bekendmaken en in contact brengen met dieren in Suriname. Momenteel wonen er 287 dieren van 87 verschillende soorten: vogels, reptielen, katachtigen, otters, apen en struisvogels. Extra bijzonder zijn de Bengaalse tijgers, de bigi watra dagu of reuzenotter, de gonini of harpij en het rotshaantje. Samen met het personeel zorgt Altenberg ervoor dat de dieren goede voeding, drinkwater en medicatie hebben. Onze medewerkers hebben geen speciale opleiding gehad, maar ze zijn on-the-job getraind in het voeden en verzorgen van de dieren. Met dierenarts Leontine Bansse-Issa is er een goede samenwer king. Vrijwillig doet zij maandelijks een ronde om na te gaan of er medische hulp moet worden geboden. Als dat het geval is, worden de dieren ter plekke behandeld of doorverwezen naar haar kliniek. Aan de omrastering van de dierentuin is ook bijgedragen door het ministerie van Financin, IAMGOLD en MNO Vervat. Het project heeft US$ 139.000 gekost en is in januari 2011 gestart. De oplevering heeft in augustus 2012 jaar plaatsgevonden, de officile overdracht was in december.

PAGE 26

26 Organisatie Organization: Huize Ashiana. Objective of the project: Renovatie van drie wooneenheden. Renovation of three housing accommodations.Duurzame betrokkenheid met de Surinaamse samenleving De Stichting Staatsolie Foundation heeft op 5 december 2012 en 25 januari 2013 twee projecten opgeleverd. Durable involvement with the Surinamese Society. The Stichting Staatsolie Foundation has completed two projects on 5 December 2012 and 25 January 2013.Tekst / Text: Nancy Lodik Fotos / Photos: Ranu Abhelakh Organisatie Organization: Pikin Sranan Crche. Objective of the project: Rehabilitatie kinderopvang. Dit project is in samenwer king met Lions Club Paramaribo West gefinancieerd. Rehabilitation day care center. This project is financed in cooperation with Lions Club Paramaribo West.

PAGE 27

27 Kort nieuwsShort Notes Temporary Suspension of Tours at Tout Lui FautConstruction due to the refinery Expansion Project has necessitated road blocks on the existing refinery operations site. As a result, tours at Tout Lui Faut have been suspended temporarily. The company will notify interested parties when the site will be open again to the public. Tours are held at the requests of schools and organizations. Kick-off 2013 Bidding RoundJanuary was the kick-off of the 2013 Staatsolie bidding round in Trinidad and Tobago. The company held a presentation on Suriname and the several offshore blocks with their geological structure. Marny Daal-Vogelland, Manager Petroleum Contracts, held a expos during the energy conference in Port of Spain, emphasizing the economic potential and growth which make Suriname attractive to investors. She also stressed the fact that Staatsolie is a reliable business associate. Staatsolie also highlighted the bidding round during the North American Prospect Expo in Houston/USA. The company offers offshore blocks 54, 55, 56 and 57 in the bidding round, which will close on 26 July 2013. American Business Delegation Visits StaatsolieA delegation of the American National Black Chamber of Commerce (NBCC) paid a visit to Staatsolie in January. Annand Jagesar, Deputy Director Business Development held a presentation on operations. After the presentation, Charles De Bow, deputy chair Programs of NBCC said he sees grounds for collaboration. The NBCC is willing to train Staatsolie executives in order to strengthen entrepreneurial skills. The guests were then taken on a tour of the Tout Lui Faut operations and given an expos on developments of the Refinery Expansion Project. NBCC is non-profit organization, which promotes entrepreneurship and economic activities of Afro-American communities through interaction with African diaspora. The organization tries to achieve this goal through technical support, effective networking and exchange of information. Een delegatie van de National Black Chamber of Commerce (NBCC) uit de Verenigde Staten van Amerika heeft in januari een bezoek gebracht aan Staatsolie. Op het hoofdkantoor te Flora verzorgde Annand Jagesar, Deputy Director Business Development, een presentatie over de bedrijfsactiviteiten. Delegatieleider Charles De Bow, ondervoorzitter Programs van NBCC, ziet mogelijkheden tot samenwerking. Zo is zijn organisatie bereid om ons kader te trainen in het versterken van ondernemerschap. Na het onderhoud op het hoofdkantoor bracht de delegatie een bezoek aan Tout Lui Faut waar zij werden bijgepraat over de ontwikkelingen van het Refinery Expansion Project. NBCC is een non-profitorganisatie die werkt aan bevordering van ondernemer schap en economische activiteiten van Afro-Amerikaanse gemeenschappen en via interactie met de Afrikaanse diaspora. Dit doel tracht de organisatie te bereiken door technische ondersteuning, effectief netwerken en uitwisseling van informatie. Amerikaanse handelsdelegatie bezoekt Staatsolie Staatsolie startte in januari de internationale bidding round (aanbestedingsronde) 2013 in Trinidad & Tobago met een presentatie over Suriname en de verschillende offshore blokken en hun geologie. Marny Daal -Vogelland, Manager Petroleum Contracten, verzorgde de presentatie tijdens de Energieconferentie in Port of Spain. Zij benadrukte de economische potentie en groei die Suriname aantrekkelijk maken voor investeerders. Ook liet zij haar gehoor weten dat Staatsolie een betrouwbare zakenpartner is. In februari heeft Staatsolie de bidding round ook belicht tijdens de North American Prospect Expo in Houston (VS). In deze bidding round, die eindigt op 26 juli 2013, worden de offshore blokken 54, 55, 56 en 57 aangeboden. Bidding Round 2013 gestart In verband met constructiewerkzaamheden van het Refinery Expansion Project, zijn enkele wegen op het complex van de huidige raffinaderij afgezet. Daarom kunnen er voorlopig geen rondleidingen op Tout Lui Faut plaatsvinden. Zodra dit weer mogelijk is, wordt dat bekendgemaakt. De rondleidingen worden op aanvraag verzorgd aan scholen en organisaties. Voorlopig geen Bedrijfsrondleidingen op Tout Lui Faut

PAGE 28

28 Tekst & Fotos / Text & Photos: Astra SlootenJubilarissenJubilariansAl 12,5 jaar houdt hij zich bezig met cijferwerk. Het monitoren en analyseren van de kostenontwikkelingen binnen Staatsolie is de voornaamste taak van Stephen Sporkslede. In de functie van Management Infor mation Administrator is Sporkslede hoofd van de afdeling Management Information. Deze afdeling bewaakt het bedrijfsbudget en doet ook kostprijscalculaties en -analyses. Per afdeling wordt nagegaan wie boven of onder het toegewezen budget uitgeeft. Ik had niet eens door dat ik al 12,5 jaar in dienst ben. Mensen zijn tevreden over me, dus ik denk dat ik mijn werk goed doe, vertelt hij trots. Een mijlpaal waaraan ik heb bijgedragen en die mij zal bijblijven is dat elke afdeling nu op elk moment via ons budgetrealisatiesysteem kan nagaan hoeveel geld reeds is uitgegeven van het beschikbaar budget. Dit systeem is in 2007 in gebruik genomen. Vr die tijd moesten wij aan het eind van de maand voor elke afdeling de realisaties printen en opsturen. En dat duurde twee tot drie dagen. Maar met het huidige systeem en de methoden die onze afdeling biedt, kan iedereen zijn uitgaven zelf monitoren en netjes binnen het budget blijven. Dit zijn kleine verbeteringen die grote effecten hebben. Sporkslede is erg gedreven in zijn werk. Ik wil steeds de laatste ontwikkelingen binnen mijn vakgebied volgen. Daarom doe ik nu de MBA-studie, Master of Business Administration, aan het Lim A Po Instituut. Deze opleiding kost veel tijd, maar als er ruimte is, gaat hij graag naar de bioscoop. Ook neemt hij deel aan activiteiten van de JCI Suriname. Verder houdt hij zich bezig met de jeugd van de voetbalclub SV Leo Victor waarvan hij bestuurslid is. Ik wil steeds de laatste ontwikkelingen binnen mijn vakgebied volgen I Want to Be on Top of the Latest Developments in My Field For the past 12.5 years he has been the figures man. Monitoring and analyzing cost developments within Staatsolie is Stephen Sporksledes main task. Sporkslede is head of the Management Information department in the position of Management Information Administrator. His department is in charge of monitoring the companys budget as well as the cost price calculations and analyses. The department examines every department to check how they spend their budget. It did not appear to me that Im already working for the company for 12.5 years. People are content with my performance, so I think I do my job well, he says proudly. One very great achievement to which I have contributed and for which I will always be proud is that now every department can log in at any time into the budget realization tool to see the status of their available budget. The system was first used in 2007 Before that we had to print realization sheets at the end of the month and send it to them. That was an arduous task that could take two to three days. With the new system and the methods available, everyone can check expenditures and stay within the budget. These are just minor adjustments that have very big effects. Sporkslede is very dedicated. I want to stay on top of the latest developments in my field, reason why I do a Master in Business administration at the FHR. Lim A Po Institute. The course requires much of Stephens time, but he always grabs a movie if he has some spare time. He is also an active JCI member and as mem ber of the SV Leo Victor board he is in charge of the youth soccer players. 12,5 dienstjaren Van roeiboot tot de grootste airboat en van graafmachine tot carrier. heeft het besturen van zwaar materieel tot zijn hobby gemaakt. Hij is daarom heel blij met zijn functie als Operator 1e klasse op de afdeling Infrastructure Development and Maintenance. In de afgelopen 20 jaar heeft Setoe bijna op alle locaties in Saramacca geholpen met de aanleg van infrastructuur. Onze taak is om plekken te ontbossen en er daarna wegen of waterwegen te creren naar en in de olievelden. En als operator helpen we meestal ook met het transporteren van materiaal, waarmee gewerkt zal worden. Kijk, nu is het bedrijf bezig om de oude oliepijpleidingen te vervangen. En wij transporteren de buizen van en naar de verschillende locaties. Voorzien van veiligheidsattributen gaat hij aan de slag met zijn dagtaken. Een roulatiesysteem bepaalt achter welk stuur van welke machine hij gaat zitten. Hij kijkt heel even naar de felle zon en kan zich nog goed herinneren hoe het was toen hij bij Staatsolie begon als Handyman. Ik werkte met tractoren zonder cabines en in de droge tijd waaide heel veel stof op. Zie daar de ontwikkeling: nu hebben we tractoren met gekoelde cabines. Ik zou deze baan voor geen andere ruilen. En als hij na zijn werkdag thuis komt, brengt hij graag nog een bezoekje aan zijn uitgestrekte landbouwgrond. Ik zou deze baan voor geen andere ruilen I Wouldnt Change This Job for the WorldFrom rowboat to the biggest airboat and from excavator to carrier. Roy Setoe has made operating heavy equipment his hobby. Reason why he enjoys his position as Operator 1st Class in the Infrastructure Development and Maintenance department. In the past 20 years, Setoe has been involved in the construction of infrastructure on almost all locations in Saramacca. Our duty is to deforest and then construct roads or waterways to travel easily to the oil fields. As operators were are also involved in transporting equipment for the operations. Currently old pipelines are replaced. replacing older pipelines, so we transport the pipes to and from the various locations, he says with twinkling eyes. With his hard hat on and other safety gear he gaily starts his daily duties. A roster decides which vehicle he will be operating that day. He glances at the sun, remembering how it all began as handyman in the field. I operated tractors without a cab and swallowing dust in the dry season was normal. Now look at the development, because these days I drive a tractor with an air-conditioned cab. I wouldnt change this job for the world. When he returns home after a hard days work his routine is not complete before he goes into his large agriculture plot. 20 dienstjaren

PAGE 29

29 I Observe the Staatsolie Core ValuesWhen you come into Edlyn Jungermans office, you would think that you are at the Staatsolie switchboard. There is an endless number of telephone calls and Edje sees to it that every drop of oil is delivered to the client. Has the boat been positioned? he asks through his cell phone and at the same time he reaches over to the landline to assure the client on hold that everything is OK with his order. Edje has been employed with the company for 25 years and since 1993 he has been working in the position of Marketing Bunker Trader for the Marketing department. He is the one in charge of supplying clients with refined oil. Our goal is not only sell good products, but retain the good name of Staatsolie as well, reason why I observe the Staatsolie core values. These rules outline how a Staatsolie employee should behave towards clients. In addition, it is important to know our clients and to know what our products are used for. This creates a good link and mutual respect and trust, Edlyn says. Jungerman started his career in 1988 as Powerhouse Operator at the Utility department at Catharina Sophia. He has also worked at the Sales department. Everyones job has some less happy moments. Whenever I feel a bad mood coming up, I start to whistle to change my mood. Or he starts a love song out of nowhere, a colleague adds smiling. Jungerman is a dedicated worker, who always has time for his Christian volunteer work next to his daily duties. He also never neglects his children, grand children and his loving wife, to whom he has been married for 32 years. Als je bij aanschuift, krijg je het gevoel dat je bij de telefooncentrale van Staatsolie zit. Het ene na het andere telefoontje komt binnen en Edje zorgt voortdurend ervoor dat elke druppel olie goed aangeleverd wordt bij de klant. Is die boot al goed gepositioneerd?, vraagt hij via zijn mobiele telefoon aan een collega, om meteen daarna via zijn werktelefoon aan een klant door te geven dat het goed gaat met de bestelling. Jungerman werkt al 25 jaar voor Staatsolie, sinds 1993 als Marketing Bunkertrader. Hij werkt op de afdeling Marketing, die onder andere verantwoordelijk is voor de levering van geraffineerde aardolie bij de klant. Wij willen niet alleen de producten verkopen, maar ook de goede naam van Staatsolie hooghouden. Daarom leef ik onze kernwaarden na, die in grote lijnen aangeven hoe je je als medewerker moet opstellen tegenover klanten. Het is daarnaast ook belangrijk onze klanten te kennen en te weten waarvoor onze producten gebruikt worden. Hierdoor ontstaat er een goede samenwerking en wederzijds respect en ver trouwen, zegt Jungerman. In 1988 begon hij als Powerhouse Operator op de afdeling Utility te Catharina Sophia. Ook heeft hij op de afdeling Sales gewerkt. Bij het uitvoeren van werkzaamheden zullen er altijd minder prettige momenten zijn. Als ik een keer niet zo lekker in mijn vel zit, begin ik te fluiten om me anders te voelen. Een collega vult lachend aan: Of hij begint uit het niets met een lovesong. Jungerman, een gedreven medewerker, maakt na zijn werk tijd voor christelijk vrijwilligerswerk. Ook besteedt hij aandacht aan zijn kinderen, kleinkinderen en zijn vrouw met wie hij al 32 jaar getrouwd is. Ik leef de kernwaarden van Staatsolie na 25 dienstjaren Is er al post?, vraagt bijna iedereen die het kantoor van Sabitriedebie Bisai-Doerga passeert. Toen zij in 1983 in dienst trad bij Staatsolie zag zij zichzelf niet als een carrirevrouw, maar ik zou gek worden als ik alleen maar huisvrouwtje zou spelen, vertelt ze lachend. Werken op het directoraat Refining & Marketing als Administrative Assistent I klinkt misschien saai maar is juist afwisselend, vindt Bisai. Elke dag registreert en distribueert zij de inkomende en uitgaande post. Ook archiveert zij documenten en verzorgt ze alle andere administratieve zaken van het secretariaat. Doordat het Raffinaderij Expansie Project in volle vaart wordt uitgevoerd, ben ik nu ook bezig met het organiseren van transport voor contractors en medewerkers die van en naar de luchthaven moeten. En natuurlijk moet ik niet alleen maar vervoer voor ze regelen. Vaak onderhoud ik ook het contact met de luchtvaartmaatschappij, de chauffeur en de reiziger, zodat alles goed verloopt. Bij ons op kantoor houden we de gegevens van elk transport ook netjes bij, vertelt ze voordat ze weer wordt geroepen door een collega die haar vraagt om snel nog iets in orde te maken. Toen ik in 1983 begon, vertelt Bisai verder, was er nog geen computer of geweldige telefoon. Ik was de enige dame die via de centrale radio contact had met de bootbemanning. Ik voelde me net een prinses tussen de heren! In 2010 ben ik een jaar secretaresse geweest van Sam Murli, de voormalig Deputy Director Refining & Marketing. Dat was best uitdagend, want ik moest zelfstandig werken en beslissingen nemen. Na dertig jaar administratief werk denkt de energieke Bisai nog niet aan afbouwen. Haar man, inwonende schoonvader en twee volwassen kinderen ondersteunen haar volledig met haar werk bij Staatsolie. Toen ik begon, was er nog geen computer of geweldige telefoon When I Started There Were No Computers Or Sophisticated TelephonesHas the mail arrived yet? Everybody who passes Sabitriedebie Bisai-Doergas office would surely ask this question. When she started working for Staatsolie in 1983 she did not consider herself a career woman, but I would go crazy if I simply had to be a housewife, she says smiling. Working at the Refining & Marketing directorate as Administrative Assistant may sound like a boring job, but to Sabitrie it is a job with much variation. Every day she records and distributes the incoming and outgoing mail. She also archives documents and is in charge of other administrative duties in the secretariat. Because the Refinery Expansion Project is now in high gear, Im also in charge of transport for contractors and other staff to and from the airport. And not only do I arrange transport, but I also contact the airline companies, the drivers and the passengers for everything to go smooth. The office keeps track of all transport data, she tells us before she is called away by a colleague. When I started back in 1983 there were no computers or sophisticated telephones, Sabitrie adds. I was the only woman who maintained contact with the boat crews on the radio. I felt like a princess among all those men! In 2010, I served as Sam Murlis secretary for a year. That was a really challenging job, because I was completely on my own. After thirty years of office work, the energetic Sabitrie does not consider retirement. Her husband, resident father-in-law and two adult children support her completely in her work for Staatsolie. 30 dienstjaren

PAGE 30

30 30 Personeelsnieuws/Personnel News(december/December 2012 maart/March 2013) NIEUWE MEDEWERKERS/NEW EMPLOYEES Jr. Mechanical Engineer Infrastructure Development & Maintenance 1 december 2012 Rinesh Bhatoe Jr. Engineer (H&S) Health Safety Environment 1 september 2012Damian Harper Jr. Drilling Engineer Drilling 1 december 2012Rayen Bhajan Jr. Drilling Engineer Drilling 1 december 2012Charita RamdasJr. Electrical/Instrumental Engineer Utilities 1 december 2012 Dharmesh Bhaggoe Electrician III Utilities 1 december 2012Mohamed Sultan Jr. Production Engineer Production Operations General 1 december 2012Marilyn Defares Electrician II Utilities 1 december 2012Mohamed Asruf Electrician III Utilities 1 december 2012Rayan Bhaggoe ICT Datacenter Administrator ICT Infrastructure 1 december 2012Ricky Rusland Health & Safety Engineer Health Safety Environment 1 december 2012Steven PinasFacility Operator III Catharina Sophia & Jossiekreek Operations 1 december 2012 Robertino Toredjo Sr. Mechanical Maintenance Engineer Maintenance & Reliability Engineering 16 december 2012Soedjono Djokarso Network Administrator ICT Infrastructure 16 december 2012Winston van Duivenvoorde Well Mechanic III Tambaredjo Noordwest 1 januari 2013Noltie PinasMarketing Representative Marketing 16 december 2012 Angelique v t Kruys Electrician III Utilities 1 januari 2013Diego Almond Well Mechanic III Tambaredjo Noordwest 1 januari 2013Imraan Abdoel

PAGE 31

31 GEBOREN/BORN NAAM/NAME KIND VAN/CHILD OF AFDELING/DEP ARTMENT Jazlene Lo-A-Njoe R. Maintenance & Reliability Ansh Lachman A. ICT Infrastructure Tishara Nurmohamed D. Wellservicing & Well Completion Ethan Kromotaroeno R. Wellservicing & Well Completion Florentina Asmawidjaja R. Wellservicing & Well Completion Jamuel & Betuwel Westenburg J. HE Maintenance Gyan Doelrasid C. TA-58 Gabriella Sewberath Misser G. Mechanical Maintenance Xavier Van Brussel G. Staatsolie Power Company Suriname HUWELIJK/MARRIAGE NAAM/NAME AFDELING/DEP ARTMENT NAAM P ARTNER/NAME P ARTNER Sanjay Poeran Field Production Tambaredjo Hanoeman Saskia PROMOTIE/PROMOTION NAAM/NAME FUNCTIE/POSITION AFDELING/DEP ARTMENT Aliradja U. Administrative Assistant 1 Managing Directorate Somowidjojo I. Administrative Assistant 1 Managing Directorate Hardjopawiro I. Driver Managing Directorate Djojosentono M. Sr. Technician Reliability & Maintenace Kappel I. Servicedesk Coordinator ICT Infrastructure Lieveld C. Administrative Assistant II Sales Administration Sewnarain Sukul B. Electrical Maintenance & Instrumental Engineer Reliability & Maintenance Biharie-Changoer S. Electrical Maintenance & Instrumental Engineer Reliability & Maintenance Jungerman W. Manager Corporate Communications Corporate Communication Heuvel C. Manager Corporate Audit Corporate Audit JUBILARISSEN/JUBILEES NAAM/NAME AFDELING/DEP ARTMENT JUBILEUMDATUM/DATE 12,5 dienstjaren/years Gajapersad W. Refinery Expansion Project 4 jan 2013 Gajapersad-van Dijk T. Engineering & Construction 1 feb 2013 Tujeehut L. Finance Administration 1 mrt 2013 20 dienstjaren/years Amatkarijo G. Utilities 1 feb 2013 Bhoelai I. Engineering & Construction 1 mrt 2013 Frijmersum P. Utilities 1 feb 2013 Ganesh R. Utilities 1 feb 2013 Gangadien S. Heavy Equipment 1 mrt 2013 Hemradj C. Utilities 1 feb 2013 Joseph R. Mechanical Maintenance 1 mrt 2013 Kalisingh P. Utilities 1 feb 2013 Karijoleksono P. TA-58 4 jan 2013 Loboda L. Catharina Sophia & Jossiekreek 1 jan 2013 Mangoentaroeno H. Drilling 1 mrt 2013 Manohar B. Infrastructure Development & Maintenance 9 mrt 2013 Phagoe R. Maintenance Refinery 16 feb 2013 Ramautar R. Renewable Energy Resources 1 jan 2013 Ramdas R. Refining & Marketing Directorate 1 mrt 2013 Sarmin J. Utilities 4 jan 2013 Setoe R. Infrastructure Development & Maintenance 1 mrt 2013 Telgt J. Health Safety & Environment 15 mrt 2013 25 dienstjaren/years van Brussel L. Finance Administration 14 mrt 2013 Chrichlow A. Marine Operations & Oil Movement 7 mrt 2013 Darmowiredjo S. Marine Operations & Oil Movement 7 mrt 2013 Gau Gau G. TA-58 25 jan 2013 Jungerman E. Marketing 1 jan 2013 Karijo F. Catharina Sophia & Jossiekreek Operations 18 jan 2013 Leda C. Marine Operations & Oil Movement 7 mrt 2013 Manurat A. Wellservicing & WC 14 mrt 2013 Pinas I. Plant Security & Personnel Services 1 jan 2013 Sewgobind S. Exploration Drilling 26 jan 2013 Soenda J. Marine Operations & Oil Movement 7 mrt 2013 Toewar D. Stores 1 mrt 2013 30 dienstjaren/years Bang A Foe M. Cost Control & Administrative Support 15 mrt 2013 Bisai-Doerga S. Refining & Marketing Directorate 21 feb 2013 Chikhoer N. Catharina Sophia & Jossiekreek Operations 1 jan 2013 Gopalrai C. Field Production Tambaredjo 1 jan 2013 Kali P. Catharina Sophia & Jossiekreek Operations 1 jan 2013 Kasi J. Calcutta Operations 1 mrt 2013 NIEUWE MEDEWERKERS/NEW EMPLOYEES Well Mechanic III Wellservicing & Well Completion 1 januari 2013Preveen Ori Junior Officer Financial Audit Corporate Audit 1 februari 2013Roan RellumAdministrative Assistant III Corporate Audit 16 januari 2013 Floriska Imandikromo Project Buyer Projects-Procurement 16 januari 2013Gustaaf Stjeward Buyer Operational Goods & Services 1 februari 2013Djiwhan Kalijan