<%BANNER%>

DLOCStaatsolie nieuws /
ALL VOLUMES CITATION THUMBNAILS PDF VIEWER PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00099158/00016
 Material Information
Title: Staatsolie nieuws /
Physical Description: v. : ; 30 cm.
Language: Dutch
Creator: Staatsolie Maatschappij Suriname N.V
State Oil Company Suriname N.V. (Paramaribo)
Publisher: State Oil Company Suriname N.V.
Place of Publication: Paramaribo
Paramaribo
Creation Date: March 2011
Publication Date: 1985-
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
serial   ( sobekcm )
 Notes
Statement of Responsibility: State Oil Company Suriname N.V.
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 192010039
System ID: UF00099158:00016

Downloads

This item has the following downloads:

( PDF )


Full Text

F' ' ~ I~- uJIE 711
~
fl~J 1/~iJJ


STMTS�LIE)
Exploratiegeoloog Sharon Kuhn woonde en
werkte 28 dagen op de Atwood Beacon, het
booreiland dat in opdracht van Murphy Oil
de exploratieput Caracara-1 realiseerde in het
Surinaamse zeeareaal. Sharon blikt terug.
Exploration geologist Sharon Kuhn lived and worked
on the Atwood Beacon for 28 days. This drilling
rig was commissioned by Murphy Oil to drill the
'Caracara- 1'exploration well in Suriname's offshore
region. Sharon looks back on those days.


Minister Jim Hok van Natuurlijke Hulpbron-
nen (NH) heeft samen met de staf van zijn
ministerie op 1 3 januari een kijkje genomen
in de keuken van Staatsolie. "Ik heb de
indruk dat jullie je werk goed doen."
Natural Resources Minister, Jim Hok, accompanied
by his senior staff, visited Staatsolie on 13 January.
'I've got a feeling that good work is being done here.'


GIOEDE Will


No. 1 / 2011


Redactie/Editorial Staff
Kailash Bisessar
Vertaling/Translation
Iwan Olivieira


In vele opzichten is 2010 een succesvol jaar
geweest voor Staatsolie. Die conclusie trekt
Algemeen Directeur Marc Waaldijk in een
terugblik op de hoogtepunten en ontwikke-
lingen van het afgelopen jaar. Ook gaat hij
in op de doelen en plannen voor 2011.
2010 has been a very successful year for Staatsolie
in many respects. This conclusion was made by
Managing Director Marc Waaldijk looking back on the
highlights and developments of the past year Waaldijk
also discusses the objectives and plans for 2011.


Medewerkers aan deze editie/
Contributors to this edition
Elred Anthony
Sherida Asinga
Ank Kuipers (Eindredactie/Editor)
Melissa Pryce
PZ-HRM
Martin Redjodikromo
Astra Slooten


Vormgeving en druk/Design and print
Art Sabina Design & Printing N.V.
Omslag/Cover
Minister Jim Hok in het Tambaredjo
Noordwest-olieveld/Minister Jim Hok in the
Tambaredjo North-West oil field.
Foto/Photo: Ranu Abhelakh


Bronvermelding verplicht bij overname / Copyrights reserved

| UitgavelPublication


STIATS�LIE


Staatsolie Maatschappij Suriname N.V.
Dr. Ir. H.S. Adhinstraat 21, Flora, POB 4069
Paramaribo, Suriname
Tel.: 499649 Fax: 491105
Website: www.staatsolie.com
E-mail: mailstaatsolie@staatsolie.com


3 Terugblik 2010: Werken aan productieverhoging en diversificatie
2010 in Review: Working Towards Production Increase and Diversification

7 Sharon Kuhn na vier weken op zeeboorplatform:
"Een geweldige ervaring, maar soms voelde het aan als een gevangenis"
Sharon Kuhn After Four Weeks on An Offshore L '... Rig:
"An Awesome Experience, But I Sometimes Felt Imprisoned'

10 Nieuwe kans op exploitatie van voorheen onwinbare reserves
Recovering Previously Inaccessible Reserves

12 Minister Hok neemt een kijkje in de keuken
Minister Hok visits Staatsolie

14 Staatsolies REP-team in het land van pasta en pizza
Staatsolie's Rep-Team in The Land Of Pasta and Pizza

16 Algemeen directeur Marc Waaldijk:
"We zijn op de goede weg"
Managing Director Marc Waaldijk:
"We're on The Right Track'

20 Triatleet Caroll Heuvel: "Sport is voor mij een uitlaatklep!"
Triathlete Caroll Heuvel: 'Sport is My Way to Vent!'

22 Tambaredjo Noordwest-olieveld zal ruim 4000 barrels per dag produceren
Tambaredjo North-West Oil Field Will Produce More Than 4000 Barrels a Day

23 Olieproductie gaat door, ook op zon- en feestdagen
Come Rain Or Shine, Production Never Stops

25 Proefproject 'van suikerriet tot ethanol'
Onderzoek haalbaarheid grootschalige
productive biobrandstof
Pilot Project 'Sugar Cane to Ethanol'
Feasibilty Study Industrial Production of Biofuel

27 Olieweetjes
Oil & Gas News

28 Jubilarissen
Jubilarians

30 Nieuwe medewerkers
New Employees

31 Personalia
Personnel NewsTerugblik 2010: AftiH' A tl


F ' " D'Q D 'i\VY1I H|(OCi1 IG


, \/1
j' \/


/\
( ( A\
~ ~r'\


Tekst / Text: Kailash Bisessar


Vision 2020 en het Investeringsprogramma 2008-2012
vormen de leidraad voor Staatsolie. Via doelgerichte en
duurzame samenwerking heeft Staatsolie ook in 2010
de bedrijfsdoelstellingen gerealiseerd en een belang-
rijke bijdrage geleverd aan de Surinaamse economic en
de samenleving.


Exploratie
Via het exploratieprogramma 2008-2012 wil Staatsolie eind 2012 minimal
64 miljoen barrels toevoegen aan de winbare reserves. In 2010 is de exploratie
van nieuwe gebieden voortgezet. De testput die sedert eind december 2009 te
Weg naar Zee in productive is, blijft goede resultaten geven. Medio december
2010 is een tweede testput opgestart. Wanneer ook deze put goed presteert,
groeien in 2011 de technische reserves. In Commewijne en Coesewijne open
exploratieprogramma's, terwijl in Nickerie, Coronie en Uitkijk boringen worden
voorbereid. De exploratie in Uitkijk en Coronie is in handen van Paradise Oil
Company. Voor de exploratie van het landareaal is US$ 85 miljoen gereserveerd.

Productie
Een van de strategische doelen van Staatsolie is handhaving van een gemiddelde
productive van 16.000 barrels olie per dag. In 2010 zijn 93 nieuwe oliebronnen
in productive genomen. In juli begon de productive in het nieuwe olieveld Tamba-


2010 in Review:
Working Towards Production Increase
and Diversification


Staatsolie is guided by its Vision 2020 and the 2008-2012
investment programs. Through purposeful and sustainable
cooperation in 2010 Staatsolie has been able to achieve
corporate goals and has thus significantly contributed to
the Surinamese economy and community.

Exploration
The 2008-2012 exploration programs are the guideline
for addition of at least another 64 million barrels to the
recoverable reserves. Exploration of new production
areas has been continued in 2010.The test well in
the Weg naar Zee area, which has been in production
since the end of December 2009, continues to yield
good results. In December 2010 a second test well
was initiated. If this well also yields promising results
the technical reserves prospects for 2011 will increase.
Exploration in the Commewijne and Coesewijne areas
have already started, while drilling sessions are pre-
pared for Nickerie, Coronie and Uitkijk.The Uitkijk and
Coronie operations are supervised by the Paradise Oil
Company a Staatsolie subsidiary The sum of US$ 85
million has been allocated for exploration on land.redjo-Noordwest. Ook in hetTambaredjoveld en het Calcuttaveld wordt olie
gewonnen. In 2010 zijn diverse reservoirstudies uitgevoerd om de olieproduc-
tie te ondersteunen.

Raffinage
In 2010 is het grootste deel van de Saramacca Crude verwerkt in de Staatsolie
Raffinaderij; per dag gemiddeld 7.400 vaten - 200 vaten meer dan gepland.
Dit is extra opmerkelijk omdat de raffinaderij in augustus een week buiten
bedrijf was door brand in een verwerkingsunit. De schade bleef beperkt door
kordaat optreden van de bedrijfsbrandweer en het Korps Brandweer Suriname.

Afzet
In 2010 heeft Staatsolie de helft van haar productive in Suriname verkocht en
de andere helft ge6xporteerd naar landen in de regio. De export van asfalt-
bitumen groeide met 25 procent en Staatsolie kon de lokale market voor dit
product volledig voorzien. In 2010 zijn 6,3 miljoen barrels diesel en stookolie
ge6xporteerd, evenveel als in 2009.

Uitbreiding raffinaderij
Het Raffinaderij Expansie Project (REP) is een van de ambitieuze
doelstellingen van Staatsolie. Dit project moet:
* de raffinagecapaciteit verdubbelen tot 15.000 barrels per dag;
* de lokale market voorzien van kwaliteitsproducten als eurodiesel en gasoline;
* de inkomsten verhogen voor Staatsolie en de overhead.

In juni 2010 is met het Italiaanse bedrijf Saipem het contract getekend voor
uitbreiding van de raffinaderij. Dat gebeurde na intensive voorbereidingen en
een international bidding round. Saipem wordt ingeschakeld bij de enginee-
ring, procurement en constructie.
De voorbereidingen voor de bouw zijn in voile gang. Er zijn 45 hooggekwalifi-
ceerde medewerkers aangetrokken, van wie er 25 voor langere tijd in Rome zijn
gestationeerd. Daar doen zij samen met 150 topmedewerkers van Saipem de
detail-engineering. In 2011 begint de constructie van de raffinaderij. Voor
Suriname is dit - qua omvang en complexiteit - het grootste project sinds 25 jaar.

Diversificatie
Staatsolie wil zich ontwikkelen van een oliebedrijf naar een energiebedrijf. In
2006 is de eerste stap gezet met de opening van de Staatsolie Power Company
Suriname (SPCS). Deze central levert energie aan de Energie Bedrijven
Suriname, voor het elektriciteitsnet van Groot-Paramaribo. In juni 2010 is de
opwekcapaciteit van de SPCS-elektriciteitscentrale verdubbeld naar 28 megawatt.

Het TapaJai-waterkrachtproject en de productive van de biobrandstof ethanol
uit suikerriet zijn andere diversificatieprojecten die Staatsolie de komende
jaren zal uitvoeren. Medio 2010 is de technische studied begonnen voor de
ontwikkeling van het TapaJai-waterkrachtproject. Ook zijn voorbereidingen
getroffen voor een milieu- en social effectenstudie.

Om de commerciele haalbaarheid van ethanolproductie in Suriname te onder-
zoeken, is op 18 december 2010 in Wageningen (Nickerie) officieel een proef
gestart: op dertig hectaren land zijn veertien soorten Braziliaans en Guyanees
suikerriet geplant. Het proefprogramma loopt tot 2012. Na evaluate van de
resultaten van de aanplant wordt besloten of het project commercieel haalbaar
is. Daarbij telt ook de uitkomst van onderzoek naar veldinrichting en raffinage.

Financieringstraject
Een hoogtepunt in 2010 was de succesvolle afwikkeling van de financierings-
contracten voor de uitvoering van het investeringsprogramma 2008-2012, voor
een bedrag van US$ 1 miljard.
In mei leverde een obligatielening een bedrag op van US$ 55 miljoen, ruim
driemaal het verwachte bedrag. Ruim 2.200 mensen en instellingen in
Suriname investeerden hun spaargeld in Staatsolie. Zij vertrouwen op de uit-
stekende reputatie van het bedrijf, aanvullende zekerheden zijn niet verschaft.


adw


Production
One of Staatsolie's strategic goals is maintaining an aver-
age production of 16,000 barrels a day. 2010 saw the
addition of 93 new wells. In July, operations started in the
new Tambaredjo North West oil field.The Tambaredjo and
Calcutta fields are also production fields. Several reservoir
studies have been conducted in 2010 to support the oil
production.

Refining
The Staatsolie refinery processed most of the Saramacca
Crude produced in 2010. Its day production averaged
7,400 barrels, 200 barrels up from the target. This is
remarkable considering refinery operations were down one
week in August after fire broke out in one of the processing
units. Damage to installations was minimal due to quick
and firm response by the company fire fighting unit and
Suriname Fire Brigade.

Sale
Staatsolie sold 50 percent of its production locally in 2010,
while the other half was exported to neighboring countries.
The export of asphalt bitumen increased by 25 percent
and Staatsolie was able to cover the entire local demand.
The export of diesel and fuel oil was at 6.3 million barrels
equivalent to the 2009 numbers.

Refinery expansion
The Refinery Expansion Project (REP) is one of
Staatsolie's ambitious objectives. The aim of this project is:
Doubling refining capacity to 15,000 barrels a day;
Supplying the local market with quality products including
Euro diesel and gasoline;
Increasing Staatsolie's and the government's revenues.

In June, the contracts for expansion of the refinery were


...... .......... ..................... ......
..... .....

ra~ S
- a"


*8.

I


Om de commercial haalbaarheid van ethanolproductie in Suriname te
onderzoeken is Staatsolie gestart met het ethanolproefproject.
Staatsolie has started a pilot project for the commercial feasibility of
ethanol production.


Om het investeringsprogramma te kunnen bekostigen is ook
le lening afgesloten bij gerenommeerde banken die veel erva
energiefinanciering. Een bedrag van US$ 235 miljoen is gel
Credit Suisse, Citibank, RBTT/RBC en First Caribbean Bank/
de nawee6n van de mondiale kredietcrisis en de non-invest
rating van Suriname, kreeg Staatsolie een lening zonder bor
of staatsgarantie. Hier telde naast de prestatie in het verlede
komstige verdiencapaciteit.


Exploratiewerkzaamheden
.. in de zwamp.
* . Exploration operations in
.' " the swamp.signed with the Italian Saipem after intensive preparations
and an international bidding round. Saipem is contracted for
the engineering, procurement and construction phase.
Preparations for the construction are well underway.
Staatsolie has already hired a staff of 45 highly qualified
people, 25 of whom have been stationed in Rome for an
extended period.They are part of the team supporting the
150 top Saipem employees who work on the detail engi-
t |neering. Start of the construction will be in 2011.This is the
biggest project in Suriname of the last 25 years, consider-
ing its extensiveness and complexity

Diversification
Staatsolie wants to transform from an oil company to an
energy company The first steps towards realizing this goal
were set in 2006 with the establishment of the Staatsolie
Power Company Suriname (SPCS).The company supplies
electrical energy to the Energie Bedrijven Suriname (the
local electricity company), for distribution in the Greater
Paramaribo network. In June the SPCS doubled its genera-
ting capacity to 28 megawatts.

The TapaJai-hydro-energy project and the production of
ethanol, a biofuel produced from sugarcane, are two other
diversification projects Staatsolie will be carrying out in the
years ahead. In mid 2010 a technical study was started for
the TapaJai project. Preparations are currently being made
for an environment and social impact study.

ITo support a feasibility study for the production of etha-
nol in Suriname, a pilot phase was officially initiated on
18 December 2010. Fourteen varieties of Brazilian and
Guyanese sugarcane are now cultivated on some 30 hec-
tares of land. The pilot program will run through 2012. After
evaluation of the findings a decision will be made whether
or not the program is feasible. The findings will include a
study to the field set up and refining.

Financing course
Another highlight of 2010 was the successful completion
een internationa- of the financing contracts which will underscore the 2008-
ring hebben met 2012 investment programs.The investment programs will
eend bij ING, cost US$ 1 billion.
CIBC. Ondanks A bonds loan in May yielded US$ 55 million, trice the
ment credit expected amount. Some 2,200 Surinamese individuals and
gstelling institutions invested their savings in Staatsolie. They have
in ook de toe- shown their confidence in the company's excellent reputa-
tion. No additional collateral was given.


2010 in cijfers / 2010 figures


2010


Bruto-omzet /
Gross revenue

Winst v66r belasting / Gross returns

Nettoverkoopprijs per vat geraffineerde
producten / Net ... prices
per barrel refined products

Jaarproductie/ Total Crude production

Investeringen exploratie, productiestabili-
satie, uitbreiding raffinaderij, diversifica-
tieprojecten / Investments exploration,
production stabilization, refinery expan-
sion, diversification projects


US$ 566 miljoen/
million (verwacht/
expected)
US$ 285 miljoen/
million

US$ 71,82

5,8 miljoen vaten/
million barrels


US$ 110 miljoen/
million


2009

US$ 425 miljoen/
million (gereali-
seerd/realized)
US$ 181 miljoen/
million

US$ 57,66

5,9 miljoen vaten/
million barrels


US$ 135 miljoen/
million


Maatschappelijke betrokkenheid
Staatsolie heeft ook in 2010 inhoud gegeven aan haar maatschappelijke
betrokkenheid.
De onderneming beheert overheidsfondsen via het Staatsolie Sportfonds en gaf
steun aan verschillende projecten, waaronder
* de bouw van een sportcomplex bij Kinderhuis Saron;
* de aanleg van een sportveld bij de M.R. Dayanandschool;
* de bouw van een gymzaal van de Schneiders-Howardschool;
* rehabilitate van de SPI gymzaal;
* renovatie Buurtcentrum Stibula.

De eigen Staatsolie Foundation for Community Development (Staatsolie Foun-
dation), actief sinds medio 2009, hielp bij de verwezenlijking van duurzame
gemeenschapsprojecten, zoals
* renovatie en uitbreiding van de vaccinsopslagruimte van het Bureau voor
Openbare Gezondheidszorg (BOG);
* drinkwatervoorziening Redi Doti;
* aankoop van 5.500 atlassen voor scholen;
* bouw van een studentenruimte voor HAVO III;
* constructie van een schoolgebouw te Tepu.

Op 13 december vierde Staatsolie haar dertigjarig jubileum. Om dat te vieren,
zijn in 2010 extra activiteiten georganiseerd voor pupillen van kindertehuizen,
seniorenburgers, Staatsoliegepensioneerden en leerlingen van het special
onderwijs. Als cadeau aan de Surinaamse gemeenschap heeft Staatsolie de
nieuwbouw en renovatie van de Nationale Bloedbank gefinancierd.

Vooruitblik 2011
Voor 2011 zijn de belangrijkste plannen en activiteiten:
* Voortzetting van de exploratie op land, voor de kust en in zee, met ver-
schillende studies en exploratieboringen. In het zeeareaal zijn er in 2011
drie exploratieboringen: 66n in Blok 31 (Inpex Suriname) en twee in Blok
37 (Murphy Oil)
* Handhaving van het productieniveau op 16.000 barrels olie per dag.
* Voortzetting van de uitbreiding van de raffinaderij. Medio 2011 moeten de
constructiewerkzaamheden beginnen.
* Voortzetting van de studies voor hetTapaJai-waterkrachtproject.
* Voortzetting van het suikerrietproefproject voor de ethanolproductie.
* Invoering van nieuwe systemen voor Human Resources Management en uitvoe-
ring van projecten voor de ontwikkeling van de organisatie en haar kader. *


In order to finance the investment programs, an interna-
tional loan was secured at renowned banks with much
experience in the field of energy financing. Staatsolie bor-
rowed US$ 235 million from ING, Credit Suisse, Citibank,
RBTT/RBC and the First Caribbean Bank/CIBC. Despite
the aftermath of the global credit crisis and Suriname's
non-investment credit rating, Staatsolie secured a state
guarantee. The company's achievements in the past and
its expected revenues have supported the decision to grant
the guarantee.

Social responsibility
In 2010 Staatsolie has again lived up to its social respon-
sibility The company manages government funds via the
Staatsolie Sports Fund, which finances several projects
including:
* The construction of a sports complex at the
Saron Orphanage;
* The construction of a sports field near the
M.R. Dayanand school;
* The construction of a gymnasium for the
Schneiders-Howard school;
* Rehabilitation of the SPI gymnasium;
* Renovation of the Stibula community center.

The Staatsolie Foundation for Community Development
(Staatsolie Foundation), active since 2009, supported real-
ization of sustainable community projects including:
* Renovation and expansion of the vaccines storage facility
of the Bureau for Primary Healthcare (BOG);
* The drinking water facility of Redi Doti;
* The purchase of 5,500 atlases for schools;
* Construction of a students' lounge at HAVO III;
* Construction of a school at Tepu.

On 13 December Staatsolie celebrated its 30th anniversary
Several additional activities were organized for orphanages,
senior citizens, Staatsolie retirees and students with special
needs to commemorate this event. Staatsolie's present to
the Surinamese community was the construction of a new
headquarters for the National Blood Bank.

Prospects for 2011
The main plans and activities for 2011 include:
Continuation of exploration on land, near shore and
offshore supported by several studies and exploration
drillings. Operations at sea include three exploration drill-
ings in 2011: one in Block 31 (Inpex Suriname) and two in
Block 37 (Murphy Oil).
Maintaining the production level at 16,000 barrels a day.
Continuation of the Refinery Expansion Project.
Construction will commence by mid 2011.
Continuation of the studies for the TapaJai
hydro-energy project.
Continuation of the sugarcane pilot project for the produc-
tion of ethanol.
introducing new systems for Human Resources
Management and implementation of projects for the devel-
opment of the organization and its staff. *

/ f ,i ,1 . . .. . 1 i " 1 . .' . ' " ". I . . I . , , , 1 , , I , , , * i 1 1 -l. '1 . . , * Ir l l i ,l |l ' **, , o

-.I.II... , .I . I . ., . , , .-II. 11- 1,.h 11 i . 1l ,. -i lll l, -I . .I 1 ., N Iii I .. I-
u it mud logging, pressure engineering, well site geology, wireline logging en
observeren van de boorwerkzaamheden. Nu ben ik bezig met de geologische
evaluate van de resultaten van de Caracara-1. Deze resultaten gebruiken we
als voorbereiding op het boren van de tweede put, de Aracari-1."

Had je al eerder op een boorplatform gewerkt?
Nee, dit was de eerste keer. Het was heel goed om te zien wat de werkcultuur
van andere bedrijven is, en wat Staatsolie als bedrijf en ik als person daarvan
kunnen leren. Een geweldige ervaring: ik was daar, bij alle actie! Ik zag direct
de resultaten en ik kon daar ter plekke over discussi6ren met de well site geo-
logist, de mudlogger, de drillers en andere experts, ledereen was altijd bereid
mij uit te leggen wat ik niet begreep.
Ik heb veel vrienden gemaakt en ik kon met iedereen goed opschieten. Maar
toch voelde het soms aan als een gevangenis: je kunt nergens naar toe. Je
werkt 12 tot 14 uren per dag en daarna ga je slapen. ledere keer dat ik hoorde
dat er een helikoptervlucht zou zijn, kreeg ik vlinders in mijn buik. Want dan
hoopte ik dat ik op die vlucht zat, terug naar huis.

Hoe was de zee?
De zee was rustig. Het platform rust op drie poten en staat 30 meter boven het
wateroppervlak, waardoor de zee geen invloed heeft op de rig. Je merkte pas
dat het onstuimig was als het bevoorradingsschip dichtbij de rig was.

Met wie werkte je samen?
Er waren college's uit Mexico, de Verenigde Staten, Trinidad, India, Schotland,
Venezuela, Nigeria, Australi6 en Maleisie. Gemiddeld zijn er steeds negentig
mensen op de rig. En ik heb veel respect voor deze mannen, die hun families
voor langere tijd verlaten, om te werken. Er werkten ook Surinamers op de rig
en dat had ik niet verwacht. Dat zij er waren was leuk: daarmee voelde het
een beetje als this aan.


Kun je een indruk geven van het dagelijks leven op het
boorplatform?
De meesten hebben een shift van 12 uur 's middags tot 12 uur 's nachts, of
van 12 uur 's nachts tot 12 uur 's middags. Mijn shift liep van 6 uur 's middags


DI -,


r I-'


Sharon Kuhn
After Four Weeks on an Offshore Drilling Rig:
'An Awesome Experience, But I Sometimes
Felt Imprisoned'

Exploration geologist Sharon Kuhn lived and worked on the
Atwood Beacon for 28 days. This drilling rig was commis-
sioned by Murphy Oil to drill the 'Caracara-1' exploration
well in Suriname's offshore region. Sharon looks back on
those days.

'It was a unique experience for me to witness this from up
close, because we don't have offshore rigs in our waters
every day. I got an on-the-job training from Murphy Oil
to get familiar with mud logging, pressure engineering,
well site geology, wireline logging and drilling operations
observing. I was on the rig when the well was being drilled
and after that I reported back on what I had experienced.
I'm now assessing the data from Caracara-1, for these will
be used in preparing the drilling of the second well, the
Aracari-1.'
Have you ever worked on an offshore rig before?
No, this was my first time. It was good to see how other
companies work and what Staatsolie and I could learn from

De Nliood Beacon
BoLu i l aar ',.
T\pe plallorm I, ',I'" ...* q


Eigenaar I ...I ' '.* *,,, I
inleling - I ... . I I 11

Belianning afkoinslig ml l i


I.h I.al1 i . ...
lanlal slaapplaalsei .... Ii


The Aiwood Beacon
Dale of construction: -:, Yp e
Type of rig: D .:1 .ul:p ,ll.:. . sin t Iii.:.i rn


Owner: 4Al .-:., , o':.rc:
Measurements: :n) I I.,. : 1.a

Crews from: Th'. un.I I. . I 1,.:
, " i,,, ,,,i , r 1 ;.-.:. :. Tiri ,, :. T.:.l:.a.


Number of berths: ri . i K


tot 6 uur 's ochtends. Het even op de rig is zwaar. Ik heb gezien hoe hard
de mannen daar werken. Het is werken, eten, slapen en weer werken. Het gaf
mij een goed gevoel om te zien hoe toegewijd de mensen werken op dit project.
Het zijn hoog gemotiveerde mensen. Voordat hun shift begin, hebben ze een
werkbespreking. Daarna bidden ze same voor een veilige en productive shift
en voor een veilige en gezonde terugkeer naar huis. Ook bidden ze voor hun
families, die ver van hen is.
In elke gang en in de eetruimte staan- '
posters met inspirerende wooden.
Dat sprak mij erg aan. De mooiste
voor mij was: "Life is a game, play it;
life is a challenge, meet it; life is an
'1 '11" 1. ,., capture it".

Hoe zag jouw dag eruit?
Om 5 uur 's middags stond ik
op. Dan going ik naar de galley,
de eetzaal, om te eten. Daarna
naar de office voor een update
over de werkzaamheden van die j
dag. Die kreeg ik van de well
site geologist die mij trainde. Hij q
had de dagshift. Na de update il
going ik naar buiten. Het grootste
deel van de tijd was ik dan in de
mud logging unit of op de drill
floor. Tegen middernacht was
mijn lunchtijd en om half 6 had
ik mijn ontbijt. En iedere ochtend
tegen 6 uur was er een morning
meeting, met een update van de
werkzaamheden van de afgelo-


dndU. ... .. I.. -- I. - vIl I.- II ---... . l l JI
O rn I. .... I..,.,I Il. I ..- I.- I I .. .. - 1 . .... - I - I
gest. I. I. . .l r .. ..h a r l p. h s .1 ........ .. I.d
w o r. .... .I. . ........ . I.. I. I. . .
ly gt. e.I r I . H .I th e o.s. l. ,. . i . Io t p ..r . I in ....t.h c
m nkle c .ti .b.ew iI h ..w.I 1. an. .I. .I.o r.... I .I.


W ei, ,, ,. , , . ..I .. . h. . . 1" ',I .
op (I. M u .p i. .H .. ..r . hp I I I o t ..h I. l I..ta ns II
ste .. .....all g .I . . .......... u I. id e...,,I. . II


uper
site ....I. " I I..d c ....h . I I g ...[ .. I I. .W iro . t , f ra... i o i .. ... . I. .dr I.in .. -.
ako. I, l. I . h.. . h. . .h lh ..... ...h ... ..
Tndati recordl-appedon al lon strpfae al. Th
vloeistoffen die er in voorkomen.

Mud logging: describing the bore dust that surfaces while
drilling. Samples are taken at several depths, studied
and analyzed.The grain size, color and structure are
recorded.

Well geologist: A geologist who represents the operator
on the rig. He is the most important person in the com-
munication between the well site and the operator, in this
case Murphy He is responsible for the daily transmis-
sion of all geological related updates and reports to the
operator.

Wireline logging: detailed recording of the characteristics
of the geological formation in which drilling took place.
The data is recorded on a long strip of paper, a log.The
logging tools gauge the electrical, acoustic, radio-active,
,.E I,., II .:..' ,. ' 1,.h rI' .: I ,:h i D. : l ..l :h .: .: : I'h.9 .:., r a '.,
h.,au nt .. ,r I'..> I.:.i . l'', .: .l


this. It was an awesome experience: I was right on top of it!
I witnessed the results and I could discuss these with the
experts on the spot. Everyone was always willing to teach
me those things I couldn't comprehend. I made a lot of
friends; socializing was easy. Yet, at times it felt like a prison:
there's nowhere to go. You work 12 to 14 hours a day and
after that it's off to bed. Every time I heard about a helicop-
ter flight, I had butterflies in my stomach, because I hoped it
would be my ride home.

How was the sea?
The sea was calm.The rig has three legs and it rises 30
meters above the water, so you won't feel any sea activity
The only times when we felt some turbulence was when a
boat came by

Whom did you work with?
There were colleagues from Mexico, the United States,
Trinidad, India, Scotland, Venezuela, Nigeria, Australia and
Malaysia. On average, there are always 90 people on the
rig. I've a deep respect for these men who leave their fami-
lies for long periods to work. To my surprise there were also
Surinamese colleagues on the rig. It was nice to have them,
because I felt a little at home.


I
II
I

IW4~De Caracara waarnaar de eerste put van
Murhpy Oil is genoemd.


The Aracari. Murphy Oil's second well is The Caracara, the bird after which Murhpy
named after this bird. Oil's first well is named.pen 24 uur. Daar wordt ook doorgenomen wat er op het programma staat
voor de komende 24 uur. Tegen 8 uur 's ochtends eindigde mijn dag en
zocht ik mijn bed op. Om 5 uur 's middags begon dan een nieuwe dag
voor mij.

Wat deed je in je vrije tijd?
Voor ontspanning waren er een gym en een tv-room. Het leukste op de rig is
eigenlijk het eten. Dat is echt goed. Het keukenpersoneel was van Trinidad. Er
zijn vier maaltijden per dag: ontbijt, lunch, dinner en, van 11 uur 's avonds tot
1 uur 's nachts, late night dinner. Met de mensen van de keuken was ik goed
bevriend. Ik kon ze vragen om iets lekkers te maken, zoals roti of cheesecake,
als ik dat lustte.
ledereen zegt dat je op de rig altijd wat pondjes zult aankomen. Dat is mij
ook overkomen. Omdat ik een shift van 6 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends
had, was ik veel te moe om daarna nog naar de gym te gaan. Na de shift heb
je geen energie en slaap je wel tien uren aan 66n stuk. *


De Atwood Beacon bij schemering.
The Atwood Beacon in .

Can you give us an impression of daily life on the rig?
Most crews have 12 hours shifts: from noon to midnight or
the other way around. My shift was from 6 in the afternoon
till six at dawn. Its hard work on a rig, I've seen it with my
own eyes. It's a routine: working, eating, sleeping and then
back to work again. I felt good when I saw how dedicated
the people worked on the project. These are highly moti-
vated people. Before they start their shift, they have a work
meeting. After that they pray for a safe and productive shift
and for returning home safely They also pray for their fami-
lies, who are at home, far away.
In every corridor and in the galley there are posters with
inspirational words. I was impressed.The one I liked best
was: 'Life is a game, play it; life is a challenge, meet it; life is
an opportunity, capture it'

What did your day look like?
I would get up at 5, go to the galley for my dinner and then
to the office for an update on the activities. The well site
geologist, who trained me, brought me up to speed. He had
the day shift. After the briefing I would go out and spent
most of the time in the mud logging unit or on the drill floor.
At midnight I would have lunch and at 5.30 in the morning I
had breakfast. Every morning at 6 there would be a morning
meeting, discussing an update of the activities of the last 24
hours. The next 24 hours would then also be mapped out.
At 8 my day would end and I would be off to bed till 5 in the
afternoon again when another working day would start.

What did you do in your spare time?
There were an exercise room and aTV room to relax. Food
is the best thing on a rig. Man, it's good! The crew, as we
called the kitchen staff, was from Trinidad.There are four
meals a day: breakfast, lunch, dinner and from 11 till 1 at
night, the late night dinner. These people were my friends.
I could ask them to prepare something delicious like roti
(tortilla wrapping with spicy curried meat) or cheesecake
when I longed for it.
Everyone says that you would gain weight on a rig. Well,
that's what happened to me too. Since my shift was from 6
in the afternoon till 6 at dawn I never went to the gym. And
after work, you're beat and you could sleep for 10 hours
on end.*


De Aracari. De tweede put van Murphy
Oil is naar deze vogel genoemd.


Nieuwe kans

op EXPLOITATIE van

voorheenonwinbare
reserves


De voortdurende technologische vooruitgang in
de aardolie-industrie maakt het mogelijk om voor-
heen niet-rendabele olievoorraden te winnen. Een
van de technieken die daarbij gebruikt wordt is het
horizontal gestuurd boren of horizontal directional
drilling (HDD). Deze method wordt nu wereldwijd
intensief ingezet voor de winning van voorraden
zware olie zoals die in Saramacca voorkomen.

Tekst / Text: Martin Redjodikromo * Elred Anthony


De HDD-boortechniek vereist zeer gespecialiseerd materieel en goedge-
trainde professionals. Voordat Staatsolie overgaat tot de toepassing van
deze kostbare techniek, is ervaring opgedaan met de minder gecompliceerde en
relatief goedkopere techniek van het gestuurd boren. Zo werd duidelijk wat de
operationele struikelblokken kunnen zijn bij het boren van niet-verticale putten
in de zachte en instabiele Saramaccareservoirs, vooral omdat er eerder geen
ervaring is opgedaan met deze method in Suriname.

Niet-verticaal boren
Tot augustus 2010 zijn bij Staatsolie uitsluitend vertical putten geboord: onge-
acht de diepte van de bron lag het ondergrondse doel altijd recht onder de plek
waar de boor de ground in going. Bij gestuurd boren (of directional drilling) ligt
het ondergrondse doel niet recht onder de bovengrondse boorlocatie. Daardoor
vertoont de put een gebogen lijn in plaats van een rechte.
Het concept van niet-verticale boringen dateert van 2001, maar was tot dus-
ver niet uitgevoerd. Moeilijk winbare reserves in de olievelden Tambaredjo
en Calcutta konden niet worden ontgonnen, omdat de juiste technologies niet
voorhanden was.
Staatsolie kan deze vrij grote voorraden aan de officiele reserves toevoegen
zodra is aangetoond dat winning op een rendabele manier mogelijk is. Met
toepassing van HDD-technologie worden in Venezuela en Canada moeilijk
toegankelijke reserves op een rendabele manier gewonnen.

Uitdagingen
Van augustus tot en met november 2010 is het proefproject directional dril-
ling uitgevoerd op vijf putten in het Tambaredjoveld. Hierbij werd het team
geconfronteerd met uitdagingen en zijn belangrijke lessen geleerd. Het
bereikte resultaat was buiten verwachting. Tijdens het boren bleven de gebo-
gen boorgaten open. Dat was vooral te danken aan de boorvloeistof, die werd
samengesteld na onderzoek en analyse van de bodemgegevens, Ook het spe-
cialistische gereedschap en material spelen een belangrijke rol bij gestuurde
boringen, maar de samenstelling van de boorvloeistof is van doorslagge-
vend belang. De vloeistof houdt het boorgat stabiel, waardoor elke gestuurd
geboorde put succesvol kan worden opgeleverd.


Recovering Previously Inaccessible
Reserves

Technological advancements in the petroleum industry
are continually being developed to recover oil, previously
unprofitable to exploit. One of these techniques, horizontal
drilling, is now extensively used worldwide to exploit heavy
oil reservoirs like those at Saramacca.

The horizontal drilling technique, however, requires very
specialized and expensive equipment, and trained pro-
fessionals to ensure success. Before this technique is
attempted at Staatsolie, however, the less-complicated
and less expensive directional drilling technique had to be
attempted first, to determine the operational issues in drill-
ing non-vertical wells in the very soft and unconsolidated
Saramacca reservoirs, since there was previously no such
experience in Suriname.

Non-Vertical Drilling
Until August 2010, all wells drilled by Staatsolie have been
vertical. That is, regardless of the depth of the well, the
subsurface target is directly below the surface location.
Directional drilling, however, allows the subsurface target to
be at some distance away from the surface location, with
the resultant well now having a curved path instead of a
straight path.
The concept of non-vertical drilling, in particular horizon-
tal drilling, was proposed at Staatsolie since 2001, but
it was never implemented.To date, millions of barrels of
hydrocarbon resources have been discovered within the
existing Tambaredjo and Calcutta oil fields have yet not
been exploited because the appropriate technology had not
been applied. These resources, though present in large
quantities, cannot yet be classified as official reserves until
it is proven that they can be recovered profitably Similar
resources, however, and with far less market value than ours,
are being recovered with billion-dollar profits in Venezuela
and Canada today, using horizontal well technology

Challenges
From August through November 2010 directional drilling
was tested on five wells drilled in the Tambaredjo field.
Some challenges were met and critical lessons have been
learnt during this pilot project, but the achievement was cer-
tainly beyond expectation. Another significant achievement
was finding out that the highly-curved boreholes were able
to remain open and stable while drilling. This was primarily
due to the geo-mechanical research and analysis of rock
data, resulting in an appropriately-designed drill fluid blend.
Regardless of the complexity of the tools and equipment
used while drilling directionally, it is the specialized blend
of drill fluid that is responsible for maintaining the borehole
stable and ensuring successful completion of each direc-
tional well.

Knowledge Transfer
Of major significance, is that this pioneering drilling project
was successfully executed with a fully-owned Staatsolie
rig and crew. The specialized tools and directional drilling
services, and drill fluid engineering, however, were provided
by a regional contractor home-based in Trinidad.Their
representatives provided 24/7 supervision and directionVanuit een bovengrondse locatie kunnen
meerdere putten worden geboord.
Multiple wells can be drilled from one
surface location.


Kennisoverdracht
Een enorm belangrijk gegeven is dat het proefboorproject succesvol werd uitge-
voerd met een boormachine en boormanschappen van Staatsolie. Een contrac-
tor uit Trinidad leverde het special gereedschap en de expertise. Vertegenwoor-
digers van dit bedrijf leverden 1 x 24 uur - zeven dagen per week - toezicht en
begeleiding. De gemotiveerde manschappen staan nu te trappelen om het direc-
tional drilling-project voort te zetten en meer kennis en ervaring op te doen.

Voordelen
Directional drilling is duurder dan het gebruikelijke vertical boren, maar ver-
schaft Staatsolie toegang tot reserves die voorheen onbereikbaar waren. Een
ander voordeel is dat deze method de aanleg van bovengrondse infrastruc-
tuur overbodig maakt. Vanuit 66n bovengrondse locatie kunnen meerdere
putten geboord worden naar ondergrondse locaties die soms honderden
meters van elkaar verwijderd zijn. Dit werd gedaan in de tweede fase van het
proefproject. Deze method is minder belastend voor het milieu en maakt de
oliewinning, maar ook het toezicht op en onderhoud van material efficienter.

Mogelijkheden
Directional drilling kan voorraden blootleggen die voorheen onbereikbaar
waren, zoals de reserves onder de Saramaccarivier. Ook wordt het mogelijk
om nearshore-reserves in zee te ontginnen vanaf de kust. Zelfs reservoirs
onder stedelijke en landbouwgebieden worden bereikbaar. Zo kunnen land-
bouw en/of stedelijke industrie6n voortbestaan in harmonie met de olie-
industrie. Het is just om dit soort scenario's dat directional drilling halverwege
de 20ste eeuw werd ontwikkeld.
In het Calcutta-olieveld beyond zich een bron met een capaciteit van 185 barrels
per dag. De bron werd echter niet verder in productive genomen, vanwege olie-
watercontact: in het reservoir drong het water door in de olielaag. Olie is lichter
dan water. Wereldwijd worden dergelijke moeilijk te winnen reserves nu alsnog
op een rendabele manier gewonnen, door toepassing van het horizontal boren.

Volledige ondersteuning
Staatsolie doet binnenshuis ervaring op met directional drilling en beweegt
zich in de richting van HDD-boringen. Ondertussen kunnen - eerder niet in
productive genomen - bronnen in Tambaredjo en Calcutta via gestuurde borin-
gen mogelijk alsnog in productive worden gebracht. De perspectieven zijn
goed, verzekert Elred Anthony, Consultant Completion Specialist en Project
Coordinator bij Staatsolie. Door in bestaande olievelden HDD-boringen toe te
passen, is Staatsolie in staat om de winbare voorraden substantieel te vergro-
ten. Daarmee wordt een aanzienlijke bijdrage geleverd aan het bedrijfsdoel
om de reserves tegen eind 2012 uit te breiden met 64 miljoen barrels. De
nieuwe method wordt volledig gedragen door alle divisies binnen het bedrijf.
Vooral de divisie Exploratie kijkt uit naar positive resultaten uit dit project. *


throughout the critical stages of the project. The highly
motivated rig crews are now eager to follow-up on the
directional drilling program in 2011 and beyond, in order to
gather more knowledge and experience with respect to this
new drilling method.

Benefits
Directional drilling, though more expensive than conven-
tional vertical drilling, actually now allows Staatsolie access
to reserves that were previously not accessible. Another
advantage is that this method reduces the surface infra-
structural requirement. Multiple wells can now be drilled
from one surface location accessing reserves from several
subsurface locations hundreds of meters away in any direc-
tion. This technique was successfully implemented in the
second phase of the pilot project.This makes oil recovery,
and equipment surveillance and maintenance more effi-
cient. It is important to note also, that there is significantly
less impact on the environment, particularly in private
leased land, or state-owned eco-sensitive land.

Opportunities
Directional Drilling can be used to recover previously inac-
cessible reserves under the Saramacca River, near-shore
reserves from on-shore locations, and even reserves under
urban or agricultural developments. This technique allows
agro- and/or metropolitan businesses to harmoniously co-
exist with the oil industry As a matter of fact, history shows
that it was in this very scenario that directional drilling was
developed in the oil industry in the mid 20th century
In the Calcutta field, there was a well which penetrated a
reservoir capable of producing 185 barrels a day, but was
abandoned because of an oil/water contact. There are
many similar wells in theTambaredjo and Calcutta fields
drilled and immediately abandoned due to this reservoir
phenomenon. Globally, these difficult reserves are now
being produced, very profitably, using horizontal drilling.

Fully Supported
As Staatsolie develops in-house directional drilling
expertise, and moves further into horizontal drilling, the
Tambaredjo and Calcutta fields can be re-visited and
produce these abandoned reservoirs, using the technol-
ogy now proven by the directional pilot project. Consultant
Completions Specialist and Project Coordinator, Elred
Anthony, indicated that if directional/horizontal drilling is
applied in the existing fields alone, Staatsolie stands to
substantially increase its present producible reserves base,
and this increase would contribute to the achievement of
Staatsolie's corporate goal of adding 64 million barrels of oil
to the reserves by end 2012.
This new technology is fully supported by all divisions
within the company, in particular the Exploration Group
which is very eager to see positive results from this project
since this technology will open up opportunities in convert-
ing discovered resources to proven reserves. *NEEMT EEN KIJKJE


IN DE KEUKEN


Minister Jim Hok van Natuurlijke Hulpbronnen
(NH) heeft samen met de staf van zijn ministerie
op 13 januari een kijkje genomen in de keuken
van Staatsolie. "Ik heb de indruk dat jullie je
werk goed doen."T.- I- r t. F i . .. ,.
T f I 1 F - i ., 4 1 I- ; d .


Op Saramacca werd de minister geinfor-
meerd over de activiteiten en nieuwe
ontwikkelingen op het gebied van de olie-
productie, exploratie, financiele prestaties en
projecten voor hernieuwbare energiebronnen
(waterkrachtenergie en ethanol). De delega-
tie bezichtigde daarna de verwerkings- en
opslagfaciliteiten voor ruwe olie. In het
productieveld mocht Hok zelf een potje olie
tappen bij een bron. Hij deed daarbij een tak'
mofo wenss) in het Surinaams, die erop neer-
kwam dat hij hoopt dat iedereen voordeel zal
hebben aan de olieproductie, en dat er zon-
der ongelukken gewerkt mag worden.

De rondleiding in hetTambaredjo-Noord-
westveld (in de airboat) gaf de minister en
zijn delegate een goede indruk van de
werkzaamheden in de zwamp. "Van wat ik
gezien heb, met name de zwampoperaties,
heb ik de indruk dat jullie je werk goed
doen", zei Hok. "Ik weet zeker dat met
de spirit die er in het bedrijf is, de rol van
Staatsolie in de ontwikkeling van Suriname
alleen maar groter zal worden." Hij wil dat
nieuwe medewerkers op het ministerie van
NH, die niet bekend zijn met het werk bij
Staatsolie, ook eens poolshoogte komen
nemen. "Zodat ze zien wat er in het land is
aan nieuwe ontwikkelingen. Wat er mogelijk
is wanneer Surinamers hun schouders onder
iets zetten en dat we samen grote hoogten
kunnen bereiken."~Eh~-


. %MoA t
Na de lunch togen de gasten naar de Staatsolie Raffinaderij te Tout Lui Faut. De
minister volgde vooral de presentatie over de uitbreiding van de raffinaderij met
bijzonder veel belangstelling. Het bezoek werd afgesloten met een bezichtiging
van de raffinaderij en de elektriciteitscentrale. *


Natural Resources Minister, Jim Hok, accompanied by
his senior staff, visited Staatsolie on 13 January. 'I've got
the impression that good work is being done here.

At Saramacca the Minister got an expose on the
operations and new developments in the field of crude
production, exploration, financial achievements and the
renewables projects (hydro-energy and ethanol). The
officials then toured the crude processing and storage
facilities. Hok tapped a crude sample from a well in the
production field. On the occasion, the Minister expressed
a 'tak'mofo'(Surinamese for wish), hoping that every
Surinamese individual would benefit from the oil produc-
tion, and that the industry will be free from accidents.

The Minister and his staff were presented a clear picture
of the swamp operations on the tour of the Tambaredjo
North-West field (by airboat). 'What I've seen here, espe-
cially the swamp operations, tells me that good work is
being done here', said Hok. I'm certain that the driving
spirit in the company will only enhance Staatsolie's contri-
bution to the development of Suriname.' The Minister wants
new staff at Natural Resources, who have no clue about
Staatsolie's operations, to tour the company 'They should
see for themselves what new developments there are in
Suriname. They should witness the possibilities created by
Surinamese jointly working to reach greater heights.

After lunch, the guests headed off to the Staatsolie
refinery at Tout Lui Faut. The Minister was especially
interested in the presentation on the refinery expansion
project. The visit was completed with a tour of the refin-
ery and the power station. *
Staatsolies in het LAND van


REP-team I PASTA en PIZZA


In Italie, het land van aannemer Saipem,
worden de laatste voorbereidingen getroffen voor het .
Raffinaderij Expansie Project (REP). In juli 2010 vestigden
vier medewerkers zich tijdelijk in de Italiaanse hoofdstad
Rome. Intussen bestaat het team uit twintig Staatsoliers.
Teamleden Dennis Pello en Vandana Gangaram Panday
aan het woord over het leven in de metropool.


Tekst / Text: Sherida Asinga - '
Foto / Photo: Nathalie Nijman Vandana Gangaram Panday op het
Sint-Pietersplein in Rome.
Vandana Gangaram Panday at the
St. Peter's Square in Rome.


// C taatsolie stuurde in juli vorig jaar een team naar Rome, om met des-
j kundigen van Saipem mee te kijken en mee te beslissen", vertelt
Dennis. "Daarnaast reizen er af en toe andere medewerkers naar Rome. Dat
is sorms noodzakelijk voor bepaalde werkzaamheden. Staatsolie heeft niet alle
knowhow in huis en daarom zijn er ook specialisten ingehuurd om het team
in Rome te versterken." Versterking bleek vooral nodig voor disciplines als
budgettering, projectbeheersing en aanbesteding.
Het REP-team maakt afspraken met Saipem over de exacte wijze van con-
structie. In deze fase wordt ook de aankoop begroot van circa 600 stuks
equipment en enorme hoeveelheden staal, beton en elektrakabels. Alle facet-
ten van het ontwerp en de aankoop van materieel vergen bemoeienis en
besluiten van het REP-team. Het ontwerp moet technisch acceptabel en veilig
zijn in tegen de laagst mogelijke prijs worden gerealiseerd. Van juni tot okto-
ber 2011 zal het Staatsolieteam in Rome worden afgebouwd, omdat de con-
structie in Suriname zal aanvangen.

Grote uitdaging
Als Open Book Cost Estimate (OBCE) Manager controleert Vandana de finan-
ciele aspecten van het contract tussen Staatsolie en Saipem. Zij houdt met
name de kostenontwikkeling nauwlettend in het oog "Een werkdag voor ons
begint rond acht uur. Elke maandagochtend heeft het Staatsolie-team een
voortgangsbespreking. Dan geven alle disciplines in het team informatie over
hun hoofdactiviteiten van de afgelopen en de komende week Rond half 66n
gaan we naar een van de restaurantjes in de buurt voor een typisch Italiaanse
lunch. Daarna gaan we weer aan de slag, tot een uur of zes."
Dennis, Engineering Manager, vormt de schakel tussen Staatsolie en Saipem
als het gaat om de screening van de detailontwerpen. "Dit is meer dan een
voile dagtaak, omdat het alle disciplines betreft zoals proces- en civiele tech-
niek, mechanic, elektra en instrumentatie. Het blijft in elk geval een grote
uitdaging om aan zo'n groot project een bijdrage te leveren. De ervaring die
we nu op doen, kan zeer nuttig zijn voor toekomstige grote projecten van
Staatsolie en in Suriname!"

Geschiedenis en cultuur
Het team zet zich volledig in voor het project, dat nu in een erg belangrijke
fase is en veel werk vergt. In hun vrije tijd proberen de Staatsoli6rs te genieten
van Itali6, ook om het gemis van Suriname en hun gezinnen te verzachten.
Dennis: "Rome is een prachtige stad voor liefhebbers van geschiedenis en cul-
tuur. Het is werkelijk 66n groot openluchtmuseum waar het leuk slenteren is.


Staatsolie's Rep-Team in the
Land of Pasta and Pizza


In Italy, home base of contractor Saipem, final preparations are
made for the Refinery Expansion Project (REP). In July 2010,
four Staatsolie employees temporarily moved to the Italian
capital Rome. Now, the team has grown to 20. Team members
Dennis Pello and Vanadana Gangaram Panday relate on life in
the metropolis.

'In July last year, Staatsolie dispatched a team to Rome to
study designs and help make decisions', says Dennis. 'In
addition, at times other Staatsolie staff travels to Rome. This
is necessary for certain activities. Staatsolie does not have
all the know-how, so experts have been hired to reinforce the
Rome Team.' It was necessary to strengthen the budget, pro-
ject management and contracting divisions of the team.
The REP team and Saipem jointly plan the exact manner
of construction. In this phase the budget for procurement of
some 600 pieces of equipment, the enormous amount of steel,
concrete and electricity cables is made. The REP team must
be involved in all phases of the design and procurement. The
design has to be technically acceptable and safe and carried
out at the lowest cost possible. The Staatsolie team in Rome
will gradually be downscaled, starting in June through October
2011 as the construction will start in Suriname.

Big challenge
Vandana holds the position of Open Book Cost Estimate
(OBCE) Manager. She is in charge of checking the financial
aspects of the contract between Staatsolie and Saipem.
Her job is to keep close track of cost development. 'Work
starts around eight. Every Monday morning, the Staatsolie
team has a meeting to discuss progress. All divisions in the
team then present information on their main activities from
the past week and the week ahead. Around 12.30 we head
off to one of those small restaurants close by for a typical
Italian lunch. After that, we go back to work till six.'
Dennis, Engineering Manager, is the link between
Staatsolie and Saipem when it comes to screening detail
Ook de mooie dorpjes aan de kust zijn een ware lust voor het oog. Vanaf
Rome kun je naar de andere kant van Italie, de Adriatische kust. Dit is een
tocht door het berggebied van de Apennijnen. Daar is het uitzicht erg mooi
en het is leuk om te wandelen door de dorpjes. Tijdens de winter is het een
mooi skigebied, op slechts anderhalf uur rij-
den van Rome. De meesten van ons verlan-
gen echter naar het warmere weer van de
lente en zomer. De zee- en strandliefheb-
bers komen ook aan hun trekken, omdat
Rome vlak bij de kust ligt.
De meeste teamleden krijgen af en toe
bezoek van families en kennissen uit Neder-
land en Suriname: we zijn ondertussen
a o prima gidsen geworden! Een aantal van ons
. is ook al naar Venetie en Florence geweest.
Al met al is ons verblijf hier een goede
mogelijkheid li ... land te leren
kennen."
Dennis Pello
Vandana: "Het weekend begin vaak met
'socializen' met de REP-familie in Rome
tijdens ons Friday happy hour. De jongens drinken birra (bier: Pe I.....I ...II
plaats van Parbo) bij onze huischinees of 'Sex on the beach' bij I. I - I ,'i.
hiernaast. (Geen reden om jaloers te zijn, het is maar een c... li iI'' / ,i. I-
dag is het tijd voor boodschappen en de was. Ik ken inmiddels de weg in
de supermarket. Vers Italiaans brood verandert in , , Ie n 11 i. I .......1.
wapen! Gelukkig is er voldoende fruit. Alleen zijn de kiwi's na een .
nog keihard en... is dit nou een mandarijn of een sinaasappel? Bij ,I k .
moet je betalen voor een tasje en zelf inpakken... in Suriname zijr ,
verwend!
Zo af en toe gaan we wat eten bij mijn favorite pizzaboer Tata, lekker
dicht bij 'huis'. Om acht uur 's avonds is er nog geen kip dus vinden w,,
gemakkelijk een plekje. Als we een uur of i. , I i. r Iir. 1,1,. , is I . I Ii
stampvol en staat er een rij wachtenden! Ii 111 1., i1 . 1 1., 11 I 1. I is I.
gezellige drukte, iedereen praat en gebaari I II. I .1. 1.,,1. ,, De taal-
barrikre blijft een bron van amusement want hoe vraag je nou naar een
tandenstoker? Even opzoeken in de translator: stuzzicadenti!
In grote delen van de wereld is Suriname onbekend. Daarom ben ik I I-
santly surprised dat aardig wat mensen in Italie van Suriname hrbhrn


gehoord. Italiaan: 'Where you from?' Ik: 'Suriname,
'Yes, Gullit!' 0 ja, dit is een echt voetballand." *


heard of?!' I 11i 1 i,


designs. 'That's more than a day's work, because my work
involves all divisions, including process and civil engineering,
mechanics, electricity and instrumentation. It is a big challenge
to contribute to such a large project. The experience we are
achieving right now may be very useful for future large projects
by Staatsolie and in Suriname.

History and culture
The team puts in much effort for the project, which has now landed
in a very important stage and requires a lot of work. The Staatsolie
employees try to enjoy Italy in their spare time, as a way to compen-
sate for being away from Suriname and their families.
Dennis: 'Rome is a beautiful city for those who love history and
culture. The city is in fact one large open-air museum definitely
worth a stroll. The picturesque villages on the coast are a
must. From Rome one can travel to the other side of Italy, the
Adriatic coast. This requires traveling through the mountainous
Apennines. The panorama is beautiful and a stroll through the
villages is exciting. During winter it is an excellent site for skiing,
barely half an hour's drive from Rome. However, most of us long
for the warmer weather during spring and summer. Those that
love the sea and the beach, get their money's worth since Rome
is close to the coast. Most team members are sometimes visited
by family and relations from the Netherlands and Suriname: we
have become expert guides in the meantime! Some of us have
already been to Venice and Florence. All together, our stay here
is an excellent opportunity to get to know this beautiful country.

Vandana: 'The weekends mostly start with socializing with the
REP family in Rome during our Friday happy hour. The boys
have birra (beer: they settle for Peroni instead of Parbo) at our
local Chinese or 'Sex on the Beach' in bar next door. (No reason
to be jealous, it's just a cocktail drink!) Saturday is the day for
shopping and doing the laundry. In know my way around in the
supermarket by now. Fresh Italian bread becomes stale over-
night! Fortunately there is enough fruit. The only disadvantage
is that the kiwis (Chinese gooseberries) are still inedible after
a week. We can't tell the difference between a tangerine and
an orange. At the cash desk you have to pay for a grocery bag
and you then pack your groceries yourself... boy have we been
pampered in Suriname!


De constructiecontractor Saipem heeft zich in decem-
ber 2010 en februari 2011 georienteerd bij verschil-
lende Surinaamse bedrijven die gespecialiseerd zijn in
werktuigbouwkunde, elektrotechniek en instrumentatie
Enkele units van de huidige raffinaderij worden op
de nieuwe raffinaderij gekoppeld. Deskundigen van
Saipem zijn eind maart dit jaar op de plant nage-
gaan waar deze koppelingen (tie-ins) precies moeten
komen. Deze experts hebben ook een bezoek gebracht
aan de emplacementen van de retailers SOL, Chevron
en Ogane. De oliemaatschappijen SOL en Chevron
zullen diesel en gasoline via pijpleidingen geleverd
krijgen, terwijl Staatsenergiebedrijf Ogane gas (LPG)
zal leveren aan de nieuwe raffinaderij.
Momenteel wordt door Staatsolie de bouw voorbereid
van een opslagplaats voor materialen, vlak naast het
uitbreidingsterrein dat in 2010 is opgehoogd. Contrac-
tor Haukes is begin maart gestart met de ontbossing
van de plek waar deze opslagruimte zal verrijzen.
Dit terrein zal worden opgehoogd met scherpzand en
zal ook ruimte bieden aan het kantoor van Saipem.
In mei begint de bouw van de accommodate waar-
in buitenlands constructiepersoneel tijdens
het project zal wonen.


In December 2010 and February 2011, construc-
tion contractor Saipem made fact-finding mis-
sions to several Surinamese firms specialized in
mechanical engineering, electrical engineering and
instrumentation.
Some units of the existing refinery will be connect-
ed to the new refinery Saipem experts inspected
the plant in March to locate the exact location for
the tie-ins. The experts also visited the emplace-
ments of retailers SOL, Chevron and Ogane. SOL
and Chevron will receive gasoline and diesel
through pipelines, while the State energy company,
Ogane, will supply the new refinery with LPG.
Presently preparations for construction of a
warehouse for the equipment are in full swing.The
warehouse will be built adjacent to the site where
the expanded refinery is projected. Contractor
Haukes started clearing the site for the warehouse
in March.The plot will be leveled up with river sand
and will also accommodate the Saipem offices.
In May, construction of lodging accommodation for
the foreign construction personnel will commence.


Once in a while, we go dining at my
favorite pizzeria, Tata, close to 'home'.
At eight pm there's hardly anyone in
the shop so we can find a seat easily.
When we're leaving two hours later,
the place is packed and people are
queuing up outside! Italians eat late.
It's very cozy; everyone is talking and
gesticulating. The language barrier
is a constant source for merriment,
because sometimes you have to ask
for the weirdest things, like a tooth pick.
A quick look up in the translator learns
that it is a stuzzicadenti!
In many parts of the world Suriname
is unknown. I was therefore pleasantly
surprised to learn that Italians have
heard of Suriname. Italian: 'Where
you from?' Me: 'Suriname, heard of?!'
Italian: 'Yes, Gullit!' And by the way: this
is a land of soccer.' *Algemeen dire

Marc Waalc


In vele opzichten is 2010 een succesvol jaar geweest
voor Staatsolie. Die conclusie trekt Algemeen Directeur
Marc Waaldijk in een terugblik op de hoogtepunten en
ontwikkelingen van het afgelopen jaar. Ook gaat hij in
op de doelen en plannen voor 2011.

Tekst / Text: Kailash Bisessar
Foto / Photo: collective PRM ede dankzij de hoge olieprijs op de wereldmarkt en een stabiele productive
is een omzet van zo'n 566 miljoen US-Dollars gehaald. Waaldijk is "best
tevreden" wanneer hij naar het totaalplaatje kijkt. "Het is een enerverend jaar
geworden. De organisatie heeft haar beste beentje moeten voorzetten om alles voor
elkaar te krijgen. Het aantal mensen is niet significant toegenomen, dus most er
harder, slimmer en effici6nter worden gewerkt. Er kwam een andere regering en
wij kregen een nieuwe Raad van Commissarissen, waarmee wij de achterliggende
gedachten van onze langetermijnvisie Vision 2020 moesten delen."
De organisatie heeft onder zware druk moeten presteren. Waaldijk beseft dat
sommige medewerkers minder goed met de druk konden omgaan. "Desondanks
zijn de mijlpalen gerealiseerd, uiteraard mijn complimenten aan alle medewer-
kers voor hun noeste arbeid en inzet."

"Andere belangrijke resultaten" in 2010 zijn voor Waaldijk het financieringscon-
tract voor 235 miljoen US-Dollars met een consortium van buitenlandse banken
en de lokale obligatie-emissie die 55 miljoen US-Dollars heeft opgebracht. Ook
wijst hij op het belang van het contract met het Italiaanse Saipem voor de uitwer-
king van het detailontwerp en de constructie van de uitbreiding van de raffina-
derij naar een verwerkingscapaciteit van 15.000 barrels per dag (Refinery Expan-
sion Project). En ten slotte noemt hij de exploratieboringen in Blok 37 in het
zeeareaal, uitbreiding van het opwekvermogen van de elektriciteitscentrale van
14 megawatt naar 28 megawatt en het omvangrijk exploratieprogramma op land.

Wat was voor u het absolute hoogtepunt van 2010?
Wij hebben op eigen kracht belangrijke contracten kunnen afsluiten. De weg
naar ondertekening van het financieringscontract was een moeilijk traject. Wij
hebben, ondanks dat Suriname international wordt gezien als een land met een
hoog risico voor investeringen, de lening zonder een staatsgarantie afgewikkeld.
Complimenten aan de mensen die daaraan hebben gewerkt. Het was een staaltje
van professionaliteit, want zij hebben de besten tegenover zich gehad. Ook bij
de onderhandelingen met Saipem hebben onze mensen met bijzondere inzet
een goed contract kunnen afsluiten met een van de grootsten in de wereld op het
gebied van ontwerp en constructie in de olie-industrie.

Welke factoren zijn belangrijk om goede resultaten te blijven boeken?
De belangrijkste factoren voor het behalen van success zijn de medewerkers, goed
bestuur van de organisatie en een goede relative met de Raad van Commissaris-
sen, de toezichthouder namens de aandeelhouder. Een voorwaarde is ook dat we
de oliereserves uitbouwen, want zonder reserves heb je geen toekomst.
Ondersteuning van de regering is belangrijk, want Staatsolie is en blijft een
staatsbedrijf. Een goede relative met de aandeelhouder, gebaseerd op openheid en


Managing Director Marc Waaldijk:
'We're on the right track'


2010 has been a very successful year for Staatsolie in many
respects. This conclusion was made by Managing Director
Marc Waaldijk looking back on the highlights and develop-
ments of the past year. Waaldijk also discusses the objectives
and plans for 2011.

Owing to the high world market price for oil and a stable produc-
tion we have been able to rake in a turnover of US$ 566 million.
Waaldijk is 'amply pleased' when looking at what has been
achieved. It has been an eventful year. The organization had to
do its utmost for these achievements. Our staff has not grown
significantly so we had to work harder, more cunning and more
efficient. There was a change in Administration and a new Board
of Supervisors was added to the company We had to explain to
the Board the background of our long term vision Vision 2020.'
We had to perform under enormous pressure. Waaldijk
understands that some employees could not cope well with
the pressure. Despite this, we have been able to achieve
milestones, and I wish to extend my compliments to the entire
staff for their hard work and efforts.'

To Waaldijk other 'important achievements' in 2010 are the
US$ 235 million financing contract with a consortium of for-
eign banks and the local US$ 55 million bonds loan.Waaldijk
points to the significance of the contract with the Italian com-
pany Saipem, which will draw up the detail design and the
construction for the refinery expansion project. The processing
capacity will then be increased to 15,000 barrels a day. Finally
he mentions the exploration drilling in Block 37 at sea, doubling
the generating capacity of the power generating company to
28 megawatt and the extensive land exploration program

What was the absolute height for you in 2010?
We have managed to sign important contracts on our own.
The road to the financing contract was a hard one. However,
we have been able to secure the loan without a state guar-
antee, despite the fact that Suriname is internationally black-
listed as a high risk country for investments. My compliments
go to all those who have worked hard to achieve this. It was a
display of professionalism, because they have dealt with the
best. Our staff also performed well in closing the deal with
Saipem, one of the world's biggest companies in the oil indus-
try in the field of designing and construction.

Which factors are needed to continue achieving
good results?
The most important factors for achieving success are the
staff, good governance and a sound relation with the Board of


cteur

lijk: iI jj ! jjf
GOEDE WEG


( ~


} ( ~Algemeen Directeur Marc Waaldijk.
Managing Director Marc Waaldijk.


eerlijkheid naar elkaar toe, is cruci-
aal voor het behalen van gewenste
resultaten en de verdere groei. Wij
hopen dat we als commercieel
I bedrijf kunnen blijven functione-
ren. We moeten de organisatie ver-
der blijven ontwikkelen.
In de loop der jaren hebben opeen-
volgende regeringen ons voldoende ondersteund. Er zijn ups en down geweest,
maar dat heb je in elke ontwikkeling, in elke relative. Natuurlijk zijn er bij de
wisseling van de wacht afstemmingsmomenten. Je moet aan elkaar wennen,
elke regering heeft haar eigen idee6n en programma's.
Ik zie de toekomst van Staatsolie in ieder geval zeer positief tegemoet!

Wat vond u tegenvallen in 2010 en hoe had u het liever gezien?
We hebben een omvangrijk exploratieprogramma uitgevoerd op land: Comme-
wijne, Weg naar Zee, Coesewijne en er zijn voorbereidingen getroffen voor Nic-
kerie en Coronie. Tot nu toe zijn de resultaten minder dan verwacht. De inzet is
er wel, de middelen zijn vrijgemaakt, maar het blijft moeilijk om meer reserves te
vinden. Tot nog toe hebben de exploratie-inspanningen geresulteerd in een tech-
nische reserve van circa 6 tot 10 miljoen barrels in het Uitkijkblok. Het streven is
erop gericht om de exacte additionele reserves eind 2011, begin eerste kwartaal
2012 toe te voegen. Voor 2011 is extra geld uitgetrokken voor het exploratiepro-
gramma. Er zal nog meer de nadruk worden gelegd op het vinden van reserves.
De activiteiten zullen aanvangen in Coronie en Nickerie en ook in Blok 4 near-
shore (ondiep zeegebied vlak voor de kust...red.). Al deze inspanningen moeten
leiden tot verhoging van de reserves.
Wat ook een beetje tegenviel is dat de managementontwikkeling, met name de
ontwikkeling van HR-processen (HR: human resources...red.), een beetje stag-
neert. Het gaat niet zo snel als we graag hadden. In 2011 zal het management
hieraan meer aandacht en toewijding geven. In de planperiode 2008-2012 wil-
len wij een robuuste organisatie neerzetten, managementontwikkeling is daar-
van een onderdeel.

U heeft het over tonen van meer toewijding door het management. Hoe zou het
kunnen dat dit vorig jaar minder was dan het zou moeten?
Het kan enigszins liggen aan de hoge snelheid en de samenloop van de ontwik-
kelingen die zich bij Staatsolie voltrekken. Hopelijk zal het dit jaar anders zijn,
omdat in 2010 een aantal zaken op het gebied van personnel en organisatie is
afgerond. Maar er moet meer tijd gestopt worden in de HR-ontwikkelingstrajec-
ten. Het zijn een beetje de soft issues. Staatsolie is een productieorganisatie en
de neiging is groot om eerst aan de harde dingen te werken, aan de softe zijde
geven we niet altijd evenveel aandacht. We beseffen dat mensen een organisatie
maken en daarom moet ook hun persoonlijke ontwikkeling de nodige aandacht
krijgen. We moeten investeren in de mensen, tenslotte zullen zij de organisatie
naar een hoger niveau brengen.

Staatsolies lange termijnvisie Vision 2020 impliceert een grote groeiambitie. De
ontwikkelingen voltrekken zich in een hoog tempo. Zijn er redenen om de ambi-
ties bij te stellen?
We zijn halverwege de planperiode 2008-2012 en hebben een evaluate gedaan.
Bijgestaan door een consultantsbureau zijn wij nagegaan of Vision 2020 nog
recht overeind staat. We hebben ons afgevraagd: moeten we bijstellen? Indien ja:


Supervisors, who monitors the company on behalf of the sole
shareholder. One other condition is that we can expand our
reserves, because without reserves there is no future.
It is important that the government continues to support us,
because Staatsolie is a government enterprise. Good relations
with the shareholder, which are based on an open and fair
relationship, are crucial for achieving the desired results and
continuing growth. We hope that we can continue to perform
commercially. We have to continue developing our organization.
In the past years, several consecutive Administrations have
supported us.There have been ups and downs; that is com-
mon to every development, every relationship. You just have
to get accustomed to each other. Every Administration has its
own ideas and programs. I, for one, look ahead positively!

What is your opinion of the set backs in 2010 and how
should it have been?
We've had an extensive land exploration program:
Commewijne, Weg naar Zee, Coesewijne and preparations
are under way for Nickerie and Coronie. So far, the findings
have been below expectations. Ample efforts have been
made, means have been allocated, but it is not easy to find
more reserves. So far, exploration efforts have yielded some 6
to 10 million barrels of technical reserves in the Uitkijk Block.
We are focusing on adding the exact additional figures to
our total by the end of 2011, or in the first quarter of 2012.
Additional means have been allocated for the 2011 exploration
program.The emphasis will be on finding reserves. Programs
will start in Coronie and Nickerie as well as in Block 4 in the
near shore area (this is the shallow are at sea close to the
shore... ed. staff). All these efforts must yield more reserves.
Another set back was the management development, namely
the development of Human Resources processes, which
seems to be stalling. Matters do not seem to go as fast as
we would have wanted. The management will dedicate more
attention to this in 2011. We want to establish a robust organi-
zation in the 2008 - 2012 planning period, and management
development is one of its segments.

You said more dedication by the management. How come
it was less than should have been last year?
It could be the result of the fast-pace and the concurrence
of developments at Staatsolie.We hope that this year will be
different, because we have completed a number of issues
regarding staff and organization in 2010.We have to dedicate
more time to HR development courses. These are the soft
issues. Staatsolie is a production entity, and we tend to focus
first on the tough issues, so those on the soft side do not
receive that much attention. We understand that it are people
who keep an organization going and that is why their personal
development needs to get the necessary attention. We have to
invest in people, for they will be the ones who will eventually
lift the organization to a higher level.

Staatsolie's long term vision 'Vision 2020' is ambitiously
focused on growth.There are fast-paced developments.
Are there reasons to adjust our ambitions?
We are already halfway the 2008 - 2012 planning period. In
close cooperation with a consultant we have evaluated the
program to find out whether 'Vision 2020' is still valid. We have
indeed asked the question if an adjustment is necessary and
if so, how. The consultants have looked at the problem scien-
tifically and to us their approach was an eye opener. The find-
ings of the evaluations were published in February last, and
hoe? De consultants hebben het zeer wetenschappelijk benaderd, voor ons
was die aanpak een eyeopener. De resultaten van de evaluate zijn medio
februari gepresenteerd en daaruit blijkt dat wij op de goede weg zijn.
Wel zijn er enkele zaken die we moeten bijstellen en daar gaan we de
komende maanden over praten. Het gaat meer om de risico's bij bepaalde
projecten. De uitbreiding van de raffinaderij is er goed uitgekomen. Dit project
zal een grote bijdrage leveren aan de economic in die zin dat er sprake zal
zijn van importvervanging. Als er echter in de prijszetting niet het juiste beleid
wordt gevoerd door de overhead, kan het rendement heel anders zijn. Wij mer-
ken wel dat deze overhead durft om de brandstofprijzen marktconform vast te
stellen. Met de juiste prijzen zal het raffinaderijproject goed renderen.
Met de elektriciteitstarieven is dat nog anders, die worden nog steeds gesubsidi-
eerd. Dus al onze projecten in de elektriciteitsopwekking open het risico niet te
renderen, omdat we de juiste prijs voor het product niet krijgen. Maar ik denk
dat de overhead ook daar de tarieven zal aanpassen. Dat moet eigenlijk. Door de
lage elektriciteitstarieven wordt over het algemeen minder zuinig omgegaan met
energie. Ik besef tegelijkertijd dat een verhoging haar weerslag zal hebben op de
bevolking en de industries, maar er zijn methoden om de impact aan te pakken.
Hopelijk kunnen de risico's voor onze elektriciteitsprojecten worden weggeno-
men door maatregelen die de regering zal moeten treffen.

In de period 2008-2012 moet het fundament voor groei worden gelegd. Zijn
we op schema?
Wel met de uitbreiding van de raffinaderij, het ethanolproefproject in Wage-
ningen en de voorbereidingen op de ontwikkeling van het waterkrachtproject
Tapajai. En nog niet met de toevoeging van nieuwe reserves en ontwikkeling
van de organisatie nog niet. Maar we mogen niet ontevreden zijn. Het is heel
ambitious wat we willen doen. Wij hebben ongelooflijk veel werk verzet.

Vision 2020 is geformuleerd voor de period 2008-2020. We zijn al ruim drie
jaren onderweg. Hoe heeft u de afgelopen period ervaren?
Ik ben niet snel tevreden. Ik stel hoge eisen aan mezelf en de organisatie en
besef dat we nog veel te doen hebben. Als ik een cijfer moet geven aan de
afgelopen period, dan denk ik dat we op z'n minst een dikke zeven ver-
dienen. Maar we moeten kritisch, scherp blijven en niet bang zijn om toe te
geven dat we af en toe slippen. Dat is niet erg, maar we moeten de guts heb-
ben om op te staan, van fouten te leren en door te gaan. Alleen zo ontstaat
een robuuste organisatie die in staat is klappen op te vangen.
Het doet me goed dat we een langetermijnvisie hebben ontwikkeld en als
organisatie hebben gezegd: dft is waar wij naar toe willen gaan. Bij Staatsolie
is er wel altijd volgens plannen gewerkt, maar die waren voor relatief korte
periods. Wij hebben het nu gedurfd om naar het jaar 2020 te kijken. Het is
niet eenvoudig, maar omdat het in stappen, planperiodes, is opgedeeld, is het
te overzien. Net als je een trap beklimt, tree voor tree, zo zijn de planperio-
des ook gedefinieerd.

Staatsolie levert een belangrijke bijdrage aan de Surinaamse economic. Hoe
ziet u dat zich verder ontwikkelen in de komende jaren?
Als we beseffen dat de olieprijzen invloed hebben op de inkomsten van
Staatsolie, dan zal onze bijdrage aan de staatskas wisselend zijn. Door te diver-
sificeren, kunnen wij ervoor zorgen dat in de toekomst de bijdrage significant
blijft, omdat een tegenvaller aan de ene kant wordt opgevangen door een mee-
valler aan de andere kant. Alleen oliewinning en -raffinage maken ons teveel
afhankelijk van een wereldmarktprijs die wij niet in de hand hebben.
Ik heb geen glazen bol, maar olie zal steeds duurder worden vanwege het
simple feit dat de gemakkelijk winbare voorraden, de easy oil-reserves, aan
het afnemen zijn. Er zal nog olie gevonden worden, maar op plaatsen waar
het veel duurder is om die te ontginnen. De gigantische ontwikkelingen in
met name landen als China en India vragen om meer energie, en een groot
deel daarvan is petroleumproducten. Het grootste deel van de motorbrand-
stoffen voor de transportsector komt van aardolie en dat legt een enorme
druk op de voorraden. Olie wordt schaarser en dus duurder. De kans dat de
olieprijs dramatisch zal dalen is klein. De wereld zal moeten leren even met


we are on the right track. There are a few things that need adjust-
ment, but we will tend to these in the months ahead. It involves the
risks in some projects. The refinery expansion has survived it. This
project will contribute substantially to the economy, meaning we
will cut back on import. However, if the government does not have
a sound policy on prices, the return might be adverse. We have
seen that this Administration has boldly adjusted fuel prices to the
market value. If the prices are right the refinery project will prosper.
Electricity tariffs are another issue, because these are still being
subsidized. Our energy generating projects run the risk of yielding
absolutely nothing because we simply do not get the right price
for our product. I think that the government will adjust these tariffs
as well. Since we have low electricity tariffs, people tend to waste
energy I realize that any increase will have an impact on the popu-
lation and the industry, but there are methods to guide the impact.
We hope that the risks for our electricity projects will be undone by
measures which the government will have to take.

The fundament for growth must be established in the
2008-2012 planning period. Are we on schedule?
We are on schedule with the refinery expansion project, the etha-
nol pilot project in Wageningen and the preparations for the Tapajai
hydro-energy project. We have not added new reserves to our total
and our organization has not been developed yet. But there is no
reason to be dissatisfied. We are quite ambitious and we have
done unbelievably much.

Vision 2020 has been formulated for the 2008-2020 period. We
are now already three years into this period. How were these
three years?
I am not easily satisfied. I require much from myself and the orga-
nization, and I know that we still have a long way to go. If I must
grade our performance in the past period, I would say we should
be awarded a well-earned seven. However, we have to continue to
be scrupulous, alert and not afraid to say when we have slipped
up. It is OK if this happens, but we should have the guts to get
up, learn from our mistakes and continue. This is the only way to
establish a robust organization which can take some blows.
It is good to know that we have developed a long term vision and
that we have set a course. At Staatsolie we have always worked
according to plans, but these were relatively short term plans.
We have boldly set a long term goal for 2020. It is not easy, but
because the goal is divided in phases, planning periods, it is man-
ageable. It is just like taking the stairs, one step at a time. That is
the way we have defined our planning periods.

Staatsolie contributes significantly to the Surinamese econo-
my. What are your expectations for the years ahead?
We should realize that the international oil prices influence
Staatsolie's revenues and therefore define our contribution to the
treasury By diversifying we could continue to contribute significantly,
because one set back will be covered by an advantage. Focusing
only on oil exploitation and refining will have us depend too much on
world market prices that cannot be influenced by us.
I do not have a crystal ball, but I dare predict that the price of oil will
keep rising, simply because the easy oil reserves are dwindling. Oil
will be found, but only in those places where it is much more expen-
sive to produce.The enormous developments in countries like China
and India require more energy and the lion share of that energy is
from petroleum.This causes more pressure on the global stock. Oil
is becoming scarcer and therefore more expensive. There is only a
small chance that the oil price will make a dramatic dive. The world
should get accustomed to high oil prices. I predict a price between
hoge olieprijzen. Ik verwacht dat de olieprijs zal schommelen tussen de 80
en 100 US-Dollars per vat. Situaties zoals nu in bijvoorbeeld de olielanden
in het Midden-Oosten zorgen ervoor dat de prijs tijdelijk omhoog schiet.

De aandeelhouder verwacht dat Staatsolie een grote bijdrage blijft leveren
aan de economic. Maar aan de andere kant pleegt het bedrijf de komende
jaren grote investeringen. Zorgt dit voor een extra druk?
Ja, maar er zal een balans moeten zijn. Staatsolie levert een belangrijke
bijdrage, de afgelopen vijf jaren is 1 miljard US-Dollars aan de staatskas bij-
gedragen. We zijn nu bezig met hele grote projecten die flinke investeringen
vereisen. Binnen enkele jaren zijn deze projecten gerealiseerd en zullen dan
een behoorlijk rendement opleveren. Dus het is nu een kwestie van investe-
ren in de toekomst. Energie is de basis voor de toekomst en daar willen wij
significant aan bijdragen. Daarbij blijven wij een grote bijdrage leveren aan
de staatskas, zodat de overhead de middelen heeft om andere delen van de
economic verder te ontwikkelen.

Aan alle stakeholders moet nog meer worden uitgelegd waarom Staatsolie
bepaalde dingen doet, met name uitbreiding van de, , i.i . ,1 biobrand-
stoffen en waterkrachtenergie. Bestaat er ergens niet het risico dat de aan-
deelhouder zegt: houd je bij je kern-business, de productive en , ii, 'o. van
aardolie?
We krijgen inderdaad steeds vragen hierover. Mijn antwoord is telkens weer:
onze kernactiviteit is al enkele jaren gedefinieerd als meer dan alleen het
produceren van olie. In de tussentijdse evaluate is dit ook goed bekeken.
We hebben een aantal scenario's uitgezet en bestudeerd. Bij een daarvan
werd uitgegaan van alleen olie produceren en het rendement hiervan op
langere termijn. Om uiteindelijk een keuze te maken, zijn van alle scena-
rio's de voor- en nadelen, de financiele consequenties en het rendement
bestudeerd. Uit de bus kwam dat de beste strategic is om olie, hernieuwba-
re brandstoffen en elektriciteit te doen. Deze strategic is eigenlijk verwoord
in onze Vision 2020. Deze exercitie heeft aangetoond dat wij op de goede
weg zijn, maar wel regelmatig moeten nagaan waar wij moeten bijstellen.
We moeten iedereen, inclusief de regering en eigen medewerkers, blijven
uitleggen waarom we aantal dingen doen. Kennelijk zijn we er nog niet
helemaal in geslaagd om goed over te brengen waarom Staatsolie van
alleen olie naar energie wil gaan, waarom wij ons bewegen van de niet-
hernieuwbare naar de hernieuwbare energiebronnen. Deze beweging is
geen uitvinding van Staatsolie. Elk zichzelf respecterende oliemaatschappij
in de wereld heeft de omslag gemaakt van olie naar energie. Afhankelijk
van het land focust men zich op windenergie, zonne-energie, biobrandstof-
fen of waterkracht. ledereen doet wel iets in renewables (hernieuwbare
energiebronnen...red). Wij moeten ook die richting op willen wij Staatsolie
een lang even geven. Olie is eindig, renewables zijn oneindig. Maar we
springen er niet zomaar in, elk project wordt gedegen voorbereid.

Waaraan zal in 2011 extra aandacht worden gegeven?
Er zal een sterke focus zijn op de uitbreiding van de raffinaderij, het grootste
project dat dit jaar in de uitvoeringsfase gaat. Daarin wordt in 2011
220 miljoen US-Dollars geinvesteerd. Uiteraard vergeten we de olieproduc-
tie niet. Die willen wij houden op 16.000 barrels per dag en daarvoor is een
omvangrijk boorprogramma nodig. Velen beseffen niet dat handhaven van
het productieniveau enorme investeringen vergt; voor 2011 is 45 miljoen
US-Dollars gereserveerd. Wij gaan ook harder trekken aan de ontwikkeling
van de organisatie en de mensen. Het totaalbudget voor dit jaar is
450 miljoen US-Dollars, waarvan 85 miljoen US-Dollars voor operations
en 370 miljoen US-Dollars voor investeringen. En dan zijn er de projecten
waarvan vorig jaar de voorbereidingen zijn begonnen, zoals Tapajai en
Wageningen, die verder ontwikkeld zullen worden.
Topprioriteit blijft het zoeken naar reserves om onze olievoorraden te ver-
groten. Het budget voor exploratie is verruimd, voor 2011 is 50 miljoen
US-Dollars uitgetrokken. Wij, en ook de Raad van Commissarissen, onder-
kennen dat reserves nodig zijn voor de continuYteit. Wij gaan die reserves
dan ook vinden, it's a matter of time! *


80 and 100 dollar per barrel.The current situation in oil producing
countries in the Middle East is causing temporary hikes in the oil price.

Staatsolie's shareholder expects the company to give large con-
tribution to the economy. But on the other hand there are large
investments ahead. Does this cause extra pressure?
Indeed, but there will have to be a balance. Staatsolie contributes
significantly: in the past five years we have contributed US$ 1 billion
to the treasury. We are in the middle of very big projects right now,
which require enormous investments. These projects will be complet-
ed in a few years and we expect an enormous return. It is a matter
of investing in the future. Energy is the fundament of the future and
we would like to contribute to this significantly At the same time we
continue to contribute to the treasury allowing the government those
means to develop other parts of the economy

Staatsolie still needs to explain to stakeholders why it invests in
the refinery expansion, bio fuel and hydro-energy. Don't you fear
that the shareholder might say: stick to your core business, the
production and refining of petroleum?
There are indeed a lot of questions on these issues, but my answer
is still that some years ago we have defined our core business, which
is much more than just producing oil. We have given some thought
to it in the mid term evaluation. We have tried and studied a few
scenarios. One of these involved simply producing oil and the return
from these on the long run. In order to make a choice we studied
the pros and cons of all scenarios, the financial consequences and
the return.The best course is to produce oil, renewables and energy.
This strategy is stated in our'Vision 2020'. This exercise has proved
that we are on the right track, but we have to check frequently where
adjustments are needed.
We must continue to explain to everyone, including the government and
our own employees, why we are doing what we do. We probably have not
succeeded in getting the message across why Staatsolie needs to diver-
sify, why we are shifting from non-renewables to renewables. This is not
something we have thought up here at Staatsolie. Every self-respecting
oil company in the world has shifted from oil to energy Depending on the
country the focus is on wind energy solar energy biofuel or hydro energy
Everybody is in renewables. We have follow pursuit if we want Staatsolie
to survive. Oil is finite, but renewables are infinite.This is not an adven-
ture, though.We prepare every project thoroughly

What will receive special attention in 2011?
We will focus strongly on the refinery expansion, our largest project
which will land in the execution stage this year. This year, we will
invest US$ 220 million in this project. But we will not forget the
production of oil. We want to maintain a production level of 16,000
barrels a day, and that will require an extensive drilling program.
Many do not seem to understand that maintaining a certain produc-
tion level requires enormous investments; US$ 45 million has been
allocated for 2011. We will require more from our organization and
our staff. Our budget for this year is US$ 450 million, US$ 85 million
of which goes to operations, and US$ 370 million is for investments.
We should not forget projects of which preparations got a start last
year, including the Tapajai and Wageningen projects, which will see
further development.
Our main priority is exploring for oil to expand our reserves. Our
exploration budget has been increased, US$50 million for 2011.
We, and also the Board of Supervisors, acknowledged that reserves
are needed direly for continuation of our industry And we will find
those reserves. It's only a matter of time! *. ' "StOR
/
j,' 'us,
Il r f


Ill


1i


IS VOOR MIJ EENkATKLEP.I"


Caroll Heuvel (1980) werkt bij Staatsolie als
Acting Manager Controlling. In haar vrije tijd
is zij penningmeester bij Sportvereniging Oase
en de Surinaamse Triathlon Unie. Caroll is
actief als triatleet en stimuleert ook jongeren
om deze veelzijdige sport te beoefenen.


Tekst Text: Kailash Bisessar
Foto's / Photos: Caroll Heuvel


I// A ijn jeugd bestond uit naar school gaan en veel sporten. Op mijn vijfde
IVI jaar begon ik met wedstrijdzwemmen en daarna ben ik nooit meer
gestopt met sporten. Ik heb veel gezwommen en getennist en vond ook sporten
als basketball en volleyball leuk om te doen." Caroll woonde een deel van haar
jeugd in Suriname en verhuisde daarna naar Nederland. Aan de Rotterdamse
Erasmus Universiteit voltooide zij de masterstudie Bedrijfseconomie. Ze going
aan het werk bij accountantskantoor PriceWaterhouseCoopers en volgde, ook
aan de Erasmus, de opleiding tot registeraccountant.

Verkocht
In 2006 keerde Caroll terug naar Suriname, waar ze aan het werk going bij
BHP Billiton. In 2008 state ze over naar Staatsolie. In dat jaar deed zij voor
het eerst mee aan een "Olympic Distance" triathlon: 1500 meter zwemmen,
40 kilometer fietsen en 10 kilometer rennen. "Daarna was ik verkocht! Het is
een prachtige sport en de voldoening na de race is geweldig!" In die tijd was
het bestuur van de Surinaamse Triathlon Unie niet erg actief, zegt Carol. "Begin
2009 zijn wij met drie man begonnen om het bestuur bij te staan en hebben
wij de races georganiseerd. En op 29 juni 2009 hebben wij het zittend bestuur
op hun verzoek ontvangen."
Het STU-bestuur wil jonge talentjes zoveel mogelijk stimuleren. "Vanaf vorig
jaar organiseren wij bij elke race naast de volwassenenrace ook kids' races en
scholencompetities. Zo kan de jeugd kennismaken met de sport. En elke maand
bieden we central trainingen aan." Carol vertelt dat er special aandacht is
voor de switch tussen de verschillende onderdelen. "Fietsen en open kan je
zelf apart trainen, maar je moet leren wennen aan het gevoel in je been bij de
overgang tussen de verschillende sporten."

International ervaring
Het is belangrijk dat Surinaamse triatleten international ervaring opdoen, vindt
Carol. "Daarom stellen wij als STU alles in het werk om talent naar het buiten-
land te sturen, voor deelname aan races. Wij zijn op dit moment bezig onze
juniorenkampioen te laten participeren aan de kwalificaties voor de Junior Pan-
Amerikaanse spelen. Dat is ten eerste een geweldige ervaring voor de sporter
zelf en opent daarnaast deuren voor selectie van de sporter door de Internatio-
nal Triathlon Union voor hun specifieke elitetrainingsprogramma. Ik houd me
veel bezig met het vinden van sponsoring voor deze atleten, zodat wij als STU
ze in ieder geval de mogelijkheden kunnen bieden."
Het bestuur street naar een international toppositie. "Er staan triatleten van
Barbados in de Top 50 van de wereld. Dat moeten wij ook kunnen! Hopelijk


Triathlete Caroll Heuvel:
'Sport is My Way to Vent!'


Caroll Heuvel (1980) is employed by Staatsolie as Acting
Manager Controlling. In her spare time she is treasurer at
the Oase Sports Club and the Suriname Triathlon Union
(STU). Caroll is an active triathlete who encourages
young people to practice this versatile sport.
'My youth consisted of attending school and a lot of
sports. At age five I started competitive swimming and I
never quit sporting. I have swum a lot and played tennis,
but I also liked basketball and volleyball.'
Caroll spent part of her youth in Suriname, but then
moved to the Netherlands. She obtained a mas-
ter's degree in Business Economics at the Erasmus
University in Rotterdam. She got a job at the
PriceWaterhouseCoopers accountant office, while she
continued studying at Erasmus to become a certified
public accountant.

De triathlon bestaat uit drie sporten: zwemmen,
fietsen en hardlopen. De sport is in de twintiger
jaren van de vorige eeuw in Frankrijk ontstaan,
maar kreeg pas in 1974 de naam "triathlon". De
afstanden varieren.
Bij de Iroan van Hawa'f zwemmen de atleten
3,8 kilometer. Daarna fietsen ze 180 kilometer en
ten slotte rennen zij 42,2 kilometer.
Sinds het jaar 2000 wordt de triathlon ook beoe-
fend tijdens de Olympische Spelen. De atleten
moeten dan 1,5 kilometer zwemmen, 40 kilome-
ter fietsen en 10 kilometer rennen.


Triathlon consists of three sports: swimming,
cycling and running.The sport was established in
France in the 1920s, but it was only in 1974 that it
got the name 'triathlon'. The distances vary.
In the Iron Man version in Hawaii the athletes swim
3.8 kilometers, cycle 180 kilometers and finally they
run for 42.2 kilometers.
Since 2000, triathlon is an Olympics event.
The requirements for athletes are 1.5 kilometers
of swimming, 40 kilometers of cycling and 10 kilo-
meters of running.


Z -7 _M=V -~


Caroll Heuvel in actie tijdens een triatlon.
Caroll Heuvel in action during a triathlon.


kunnen we hierdoor triatleten ook de kans geven om scholarships te krijgen
voor een studied in het buitenland, waarbij hun studied betaald wordt door hun
sport." De STU probeert ook material beschikbaar te stellen aan sporters die
zich geen eigen fiets kunnen veroorloven. "Wij hebben vanuit Nederland een
partij oude racefietsen gekregen die wij kunnen uitlenen aan triatleten. Zo kun-
nen de talenten die niet over een fiets beschikken toch trainen en participeren
aan races."
Carol blijft zelf actief als triatleet - en met success! "Het afgelopen jaar ben ik
derde geworden op de Olympic Distance, bij het national kampioenschap. En
ik streef ernaar om volgend jaar tweede te worden en het jaar daarop wellicht
eerste. Ik probeer mijn looptijd te verbeteren via de rentrainingsprogramma's
van Rudolf Elias."
De voorbereidingen voor een triathlon vergen veel tijd, zegt Caroll. "In zes
dagen moet ik negen trainingen afwerken: drie zwemtrainingen, drie fiets-
trainingen en drie rentrainingen. Dat slokt dus redelijk veel tijd op. Zwem-
trainingen doe ik soms voordat ik naar het werk kom. Mijn rentrainingen kan ik
in de avonduren doen." Fietsen doet ze soms direct na het werk, en soms
's avonds. Daarnaast vindt ze soms nog tijd om een balletje te slaan op de ten-
nisbaan. "Sport is voor mij een uitlaatklep, ik kan alle negative energie kwijt.
En dat vermindert de stress tijdens drukke periods op het werk." *


Captivated
In 2006, Caroll returned to Suriname and got a job at
BHP Billiton. In 2008, she came to Staatsolie. It was the
same year she made her debut in an 'Olympic Distance'
triathlon: 1,500 meters of swimming, 40 kilometers of
cycling and 10 kilometers of running. 'After that I was
captivated! It is a beautiful sport and the thrill after every
race is overwhelming!" Back then the STU board was in
hibernation. 'At the beginning of 2009, a group of three
started to assist the board and we organized races. On
29 June we had a meeting with the incumbent board at
their request.
The STU board wants to stimulate young talents as much
as possible. 'Since last year, we have been organizing
kid's race in addition to the adults' race and also school
tournaments. This is a way to introduce the sport to
young people. Every month we have central training ses-
sions.' Carol explains that special attention goes to the
switch between the three components. 'One may train
individually with cycling and running, but you have to get
acquainted with the feeling in your legs when switching to
the other component of the sport.'

International experience
It is an important requirement for Surinamese triathletes
to get some international experience says Caroll. 'The
STU therefore does everything in its power to dispatch
talented athletes to races abroad. Currently we are get-
ting our junior champion ready to participate in the Junior
Pan American games.This is a tremendous experience
for the athlete, and it presents opportunities for the ath-
lete to be selected by the International Triathlon Union
for their specific elite training program. 'I'm in charge of
finding sponsors for these athletes, so that the STU can
at least offer them the opportunities.
The board's objective is to achieve an international top
ranking.'Athletes from Barbados are ranked in the Top 50
of the world. We must be able to top that! We hope that
we will then be able to give tri-athletes a chance to get
scholarships to study abroad with their sport paying for
their study.'The STU also tries to have material available
for athletes who can't afford a race bike. 'We received a
batch of race bikes from the Netherlands which we can
lend to athletes. Athletes who don't have a bike can, in
this way, continue to train and participate in races.'
Carol continues to be an active triathlete, and with great
results! 'Last year I came in third on the Olympic Distance
at the national championships. My goal is to be second
next year and the year after that probably first. I try to
improve my running time through Rudolf Elias' training
program.
Preparations for a triathlon take a lot of time, says Caroll.
'I have to go through nine training sessions in six days:
three for swimming, three for cycling and three for run-
ning.That takes quite some time. I sometimes do my
swimming before I come to the office. Running I do after
sunset.' Caroll sometimes does cycling right after work,
but sometimes after sunset. In addition, she still finds
time for a game of tennis on the court. 'Sport is my way to
vent; it allows me to get rid of my negative energy. In that
way, I have less stress during busy periods at work .'


Tambaredjo

Noordwest-olieveld zal ruim 4000 barrels

per dag produceren


Het Tambaredjo Noordwest-olieveld (TNW) is in
juli 2010 in productive genomen. Tussen 2003 en
2006 is in dit gebied een uitgebreid exploratie-
en testprogramma uitgevoerd.
Tekst & foto's / Text & photos: Martin Redjodikromo
T ambaredjo Noordwest is ongeveer 100 vierkante kilometer groot. De
bewezen reserves bedroegen eind 2009 rond de 15,4 miljoen vaten,
wat goed is voor 23 procent van de total reserves van Staatsolie. De ontgin-
ning van TNW heeft als doel om de dagelijkse productiecapaciteit van 16.000
vaten op lange termijn te handhaven. Er zijn zeven reservoirs op diepten van
180 tot 420 meter. Dit is relatief ondiep: de olievoorraden in Tambaredjo lig-
gen op 210 meter of dieper.
Bij het ontwikkelen van dit veld is gekozen voor de wetland-methode, waar-
bij het moeras niet word drooggelegd. TNW is aangelegd naar het model
van het Calcuttaveld. In TNW zijn nu 62 putten in productive, inclusief de
drie testputten die tussen 2006 en 2007 zijn geboord. In maart 2011 lag de
productive op 750.
Annette Schuitemaker, Superintendent TNW Operations, legt uit dat er
inmiddels special equipment is aangekocht en kinderziekten zijn overwon-
nen. Zij verwacht dat de achterstand kan worden ingelopen. Inmiddels
beschikken de zestien medewerkers van TNW over een airboat en drie
special boten die in ondiep water kunnen varen zonder vast te open.
Volgens Schuitemaker had een deel van de crew nog geen ervaring met
zwampoperaties en het werkmaterieel. Inmiddels heeft de ploeg het werk
wonder de knie.
Voor TNW is een period van vijf jaar uitgetrokken voor het boren van meer
dan 400 bronnen. De productive uit dit veld zal worden opgevoerd tot ruim
4000 barrels per dag. "De zorg voor veiligheid en de natuur voert de boven-
toon bij al onze werkzaamheden", benadrukt Schuitemaker. Dat de mannen
constant op hun qui-vive moeten zijn, staat buiten kijf: zij moeten gevaar
tijdig herkennen om de nodige maatregelen te kunnen nemen, ook bij natuur-
lijke risico's zoals bijen en slangen.

Een nieuwigheid bij de ontwikkeling van TNW is dat er voor de oliepijplei-
dingen in het veld geen stalen buizen (carbon steel tubes) worden gebruikt,
maar buizen van HDPE (High Density Polyethylene). Deze kunststofbuizen
zijn special ontwikkeld voor de olie-industrie. Ze lijken op pvc-buizen,
maar zijn gemaakt van rubber. De voordelen hiervan zijn dat de prijs in
aanschaf en aanleg iets lager uitvalt, maar belangrijker nog is dat de HDPE-
buizen onderhoudsarm zijn omdat ze niet roesten of lekken. In het begin is
gewerkt met stalen buizen die waren voorzien van een extra beschermlaag
aan de buitenkant. Het is de bedoeling om bij de verdere ontwikkeling van
het veld uitsluitend met HDPE-buizen te werken.


Tambaredjo Northwest Oil Field Will Produce
More Than 4000 Barrels a Day

T l-Ie T a m l:' a l |: Jl.:.i llr, l ',I. : - l .:.I li-ld i T Ij ,',.1 i , a: l: -n in - :'-:
*u.ll.:.n , in-, . - l ui, -: I:i A .,:,:ril:,l,- , *,I:. l,:,i. aI:.i ni:.iri i.:. ia, r i :
, a .lll, 1.:.u l in -11, : Dail Ih .:. ' -1:":: I.:. :- :":0 : , l.:.ll.:, J., I:., li .
drilling of test wells.

TNW covers an area of approximately 100 square kilometers.
The proven recoverable reserves were at 15.4 million bbls
by end 2009, which amounts to 23 percent of Staatsolie's
reserves. With the exploitation of TNW, Staatsolie aims at
maintaining the daily production of 16,000 bbls on the long
run. Staatsolie geologists have mapped seven reservoirs in
depths between 180 to 420 meters. This is relatively close to
the surface: the oil reservoirs in the Tambaredjo field lie at
210 meters or deeper.
For the development of this field, Staatsolie deploys the
wetland-swamp method, a method in which land reclamation
is not applied.TNW is modeled on the Calcutta field.TNW
now has 62 producing wells, including three test wells drilled
between 2006 and 2007. In March last, TNW produced an
average 750 barrels.

Annette Schuitemaker, Superintendent TNW, says that the
company has now purchased special equipment and that the
growing pains are over. She expects making up the arrears.
The 16-man TNW crew now has an airboat and three special-
ly designed boats for shallow waters. Schuitemaker says that
part of the crew was not accustomed to wetland operations
and the equipment yet, but they have now overcome their
shortcomings. Five years have been allotted to drill the more
than 400 wells in the TNW field. Production from this field will
be increased to 4,000 barrels a day. Schuitemaker empha-
sizes: 'care for the environment is top priority in all our opera-
tions.'The crews have to stay alert at all times: they must
recognize threats on time in order to take counter measures,
even against natural threats including bees and snakes.
One innovation in the development of TNW is that the oil pipe-
lines are not the usual carbon steel tubes but High Density
Polythylene (HDPE) tubes. These synthetic tubes resemble
PVC tubes, but in fact are made of rubber. These tubes have
been designed especially for the oil industry. The advantages
are that they cost less and construction costs are low, but
more importantly HDPE tubes are poor in maintenance
because they do not rust or leak. At the beginning steel tubes
with a special protective coating on the outside were used.
The objective is to use primarily HDPE tubes for the further
development of the TNW field.
-U
is!


, . ( ,.h i ..... in het
Tambaredjo Noordwest veld.
operations in the Tam
baredjo North-West field.


ita-


S


Olieproductie gaat door,

ook op zon- en feestdagen


11 1. N l I I ll I 1 111. 11 1 ir 1, i '.1 1. i l . I IN. II. I ii 1. 1

*l Iii. Ill Ill- Ii Ii h Il. I- I-Ib I INiI N .111111, I I .11. IN. Ii iiI II. hi ill 1 1 ilIll . I* I. i. i I ~ 11i 1% Ill I- Iii.1. 1111'.11 1 1i 1i 1' . lii ii' ii. . Ii* ii 1.11 111 1 ,1 i..I.,. 11 I li I' Il I. %iii Il iii illi '~ l. I I ii,

Il Ji l - 'l- Ill l .1. . 1.


Come Rain or Shine,
Production Never Stops


The scourging rays of the sun, murky marsh water, the
surrounding green foliage and the penetrating smell of
mud and rotting leaves: this is where the Pulling and
Production Crews of Tambaredjo North-West have to
work. We give you insight in a day in the swamp.

It is sweltering under the makeshift tent, where the
five men of the Swamp Pulling Crew meet after lunch.
The 'tent' is a taut piece of canvas on one of the
machines used by the crew. The contraption is called
the Swamp Pulling Unit; a machine from whence work
on a well is completed. 'Every morning the airboat
takes us to our machines which stay in the swamp',
says Dave Libretto. He has been with Staatsolie for
nineteen years already and is acquainted with the
working conditions in the swamp. Jermain Pique, John
Wongsoredjo, Jeroen Samidin and Radjeskoemar
Khedoe complete the team. Their work is to place the
pumps over the recently drilled wells. Crews from other
departments are in charge of connecting the pumps
to the electricity and piping network, and starting up
production of the well. The crew is not only in charge
of placing a complete pump over the new production
well, but they also see to all downhole maintenance
jobs, including replacing clapped out well pumps and


LA AL
er alleen bij daglicht worden gewerkt.
Gevaren zijn er genoeg in de zwamp. Zo kunnen slangen zich nestelen in de
warmte van de machines, terwijl bijen indringers massaal kunnen verjagen. Bij
onweer wordt het werk stilgelegd: er wordt gewerkt in een open zwamp en water
is een goede geleider voor blikseminslagen.

De Production Crew controleert dagelijks alle oliebronnen in de zwamp. Deze
ploeg telt gemiddeld drie man. Radjesh Bisessar, Andr6 Karijoleksono en Jim
Graves zijn bezig met een productietest die elf uren gaat duren. Ze waren al om
6 uur in de ochtend op hun werklocatie (het gebouwencomplex) en waren na de
ochtendbespreking en werkvoorbereiding een half uur later al in de zwamp.
"Hoe eerder je begint, des te sneller je klaar bent", zegt Graves. "Wat is snel?",
vraagt Bisessar retorisch, "Je bent pas om half zes 's middags terug uit de zwamp
en dan moet je de gegevens nog in een database invoeren op kantoor."
Het werk vraagt geen overmatige fysieke inspanning, maar wel veel tijd en
geduld. Tijdens de test worden bronnen gecontroleerd op hun productiegedrag:
de Production Crew meet de druk in en bij een bron en de stroomsnelheid van de
olie, de hoeveelheid water die vrijkomt. De ploeg verzamelt ook andere essenti-
ele gegevens die nodig zijn om de potentie en levensduur van een
bron te kunnen bepalen.
D e vijftien veelzijdi.' I ..... hI . ...... I . .. I . . i . s
Tambaredjo-Noordv . pi i. i ll,-,,.-, iI. . / "
werken afwisselend h I, , i. .. ,,, I, " 1' ' I.
Swamp Pulling Unit . , , Ii ii.. . I ., ,
bij de Field Product' .... . .
De mannen zien hui . ik ,I,
in de zwamp als eei
uitdaging. Lange .
dagen zijn geen
uitzondering
en social acti-
viteiten moeten
soms wijken -
voor het werk. -
Op "vrije" dagen
wordt er normal
gewerkt: de olie-
productie gaat door,
ook op zon- en
feestdagen! *


leaking pipes. In fact, the maintenance of a production
well or repairing all ailments that could cause the pro-
duction of a well to stagnate.

The crew leaves for the swamp after a briefing with
the supervisors on the day's objectives. The nature of
their duties is decisive whether work will be finished
during the eight hours shift (from 8 a.m through 4 p.m)
or whether over time is necessary. Safety regulations,
however, require working by daylight. There are numer-
ous threats in the swamp. Snakes may be attracted by
the warmth of the machines, while bees chase away
all intruders. Work ceases during a thunderstorm: the
swamp is an open water area and water is an excellent
conductor for lightning.

The Production Crew checks on all oil wells in the
swamp daily. This group has an average three men
crew. Radjesh Bisessar, Andre Karijoleksono and Jim
Graves are conducting a production test that will take
eleven hours. They arrived at six at their work station
(the office compound) and after a briefing and prepa-
rations, they were in the swamp half an hour later.
The sooner you begin, the sooner you're done,' says
Graves. 'Define sooner' retorts Bissear, 'you leave the
swamp by 5.30 p.m but you still have to process the
data into the database at the office'
The job does not require physical over-exertion,
but time and patience are prerequisites. During the
test, the wells are checked on their production: the
Production Crew check pressure and flow of the oil,
the amount of water pumped up. The crew also col-
lects other essential data, necessary to determine the
well's potential and life expectancy
Tambaredjo North-West has fifteen versatile production
crews.They switch between the Swamp Pulling Unit
and the Field Production Crew every three months.
The men consider their jobs in the swamp a challenge.
Working at odd hours is not an exception and social
gatherings are sometimes sacrificed for work. Working
on 'holidays' is normal: come rain or shine, the oil pro-
duction never stops! *


Radjeskoemar Khedoe.
Hij heeft de leading over
de Field Production crew,
maar werkt ook keihard
mee om het werk te
klaren.
Radjeskoemar Khedoe.
He is in charge of the
Field Production crew, but
he works equally hard to
get the job done.


Radjesh Bisessar belast met een workover
job in de swamp.
Radjesh Bisessar in charge of a workover
job in the swamp.


- Poefp-w a cwt a& edz tot 6r etMaa--'


Onderzoek haalbaarheid


GROOTSCHALIGE

productive BIOBRANDSTOF


De Oost-westverbinding in het district Nickerie, vlak voor
de afslag naar het dorp Wageningen. Vanaf de weg zijn
duizenden jonge plantjes te zien op een areaal. Rijst - ken-
merkend voor Nickerie - is het niet. Op een groot bord
langs de weg staat: Van suikerriet tot ethanol proefproject.

Tekst / Text: Astra Slooten * Kailash Bisessar


Staatsolie volgt de international trend in de vraag naar alternative energie-
bronnen die de zware (aard)olie uiteindelijk en geleidelijk zullen moeten
vervangen. Biobrandstoffen - op basis van planten - zijn een optie. Ethanol is
verreweg de meest gebruikte biobrandstof. Na ruim een jaar voorbereiding is op
18 december 2010 het proefproject gestart om suikerrietvarieteiten te testen op
hun mogelijke bruikbaarheid voor ethanolproductie.

Pioniers
Het proefveld ziet er anders uit dan de rijstvelden in Nickerie: in de ground staan tien-
tallen witte genummerde paaltjes en honderden watersproeiers die met elkaar ver-
bonden zijn door dunne, zwarte, irrigatiebuizen. Op een deel van het proefveld van
dertig hectaren waaien de suikerrietplantjes gezond en vrolijk mee met de wind.
Zo'n 25 mannen en vrouwen uitWageningen hebben werk gevonden in deze
fase van het proefproject. Na een training door buitenlandse experts zijn zij inge-
zet bij de dagelijkse werkzaamheden, zoals het planten en verzorgen van de aan-
plant. "Wij zijn de pioniers", zegt Richenel Balimoi (30), een van de drie supervi-
sors. "Ik ben blij dat Staatsolie ons heeft uitgekozen om te helpen bij dit project.
Het is niet zo gemakkelijk om aan werk te komen in Wageningen. Bovendien doe
ik graag mee aan dit project", zegt Balimoi. "Het is voor Suriname", vult Andy
Dors (22), een van de veldwerkers, aan.

Visie
Ethanol kan in pure vorm worden gemengd met benzine. Sommige brandstof-
mengsels zijn bruikbaar zonder aanpassing van voertuigen. Brazilie staat wereld-
wijd bekend om de grootschalige toepassing van ethanol.
Staatsolie wil, zoals verwoord in haar Vision 2020, een leidende rol vervullen
in de duurzame ontwikkeling van Surinames energie-industrie. Het proefproject
voor de productive van ethanol uit suikerriet moet in dat licht worden gezien.
Het proefproject te Wageningen wordt uitgevoerd om de haalbaarheid van dit
plan na te gaan. De proeffase duurt twee jaren (2010-2012) en wordt uitgevoerd
op een deel van het areaal dat Staatsolie in 2009 van de Stichting Machinale
Landbouw (SML) heeft gekocht.

International expertise
Staatsolie heeft voor de uitvoering van het proefproject expertise ingezet van ver-
schillende international gerenommeerde institute op het gebied van suikerriet
en ethanolproductie. Er wordt samengewerkt met institute en experts uit landen
met ruime ervaring met suikerrietteelt, zoals Brazilie, India en Guyana.
De experts uit Guyana hebben gewerkt in de suikerrietindustrie in eigen land
onder soortgelijke klimatologische en bodemkundige omstandigheden als in Suri-
name. Guyana heeft in de kustvlakte een suikerrietaanplant van ongeveer zestig-
duizend hectaren. Met name deze kennis komt Staatsolie goed van pas.

Studies
Staatsolie wil gestructureerd nagaan of dit project economisch haalbaar is. Daar-
om is er in eerste instantie in 2009 een conceptstudie gedaan. De uitkomst van


Pilot Project 'Sugar Cane to Ethanol'
Feasibilty Study Industrial
Production of Biofuel

The East-West bound highway in the District of Nickerie, close to
the junction to the village of Wageningen. Visible from the road
are thousands of nursery stock on a plot. It is not rice, the char-
acteristic crop for the District of Nickerie. A large sign on the side
of the road announces: The Sugar Cane to Ethanol Pilot Project.

Staatsolie follows the international trends in the quest for alterna-
tive energy resources which eventually and gradually will have
to replace petroleum. Biofuels - produced from plants - are an
option. Ethanol is by far the most used biofuel. After almost a
year of preparations the pilot project to test sugar cane varieties
for the ethanol production took off on 18 December 2010.

Pioneers
The test plot looks a lot different from the common rice fields
in Nickerie: scores of white numbered stakes and hundreds of
sprinklers connected through thin, black irrigation tubes are
strewn across the field. On part of the 30 hectares test plot
the sugar cane plants swing in the wind. Some 25 men and
women from Wageningen are employed in this phase of the
pilot project. After they have been trained by foreign experts
they were put to work for the daily activities, including planting
and nursing the cultivation. 'We are the pioneers,' says Richenel
Balimoi (30) one of three supervisors. 'I'm happy that Staatsolie
chose us to help get this project off the ground. It's not easy to
find work in Wageningen, and besides, I like being part of the
project,' says Balimoi. Andy Dors (22), one of the field workers
adds: 'It's for Suriname.

Vision
Pure ethanol can be mixed with petrol. Some fuel blends could
be used without adaptations to vehicles. Brasil is best known
for its industrial use of ethanol. Staatsolie aims at taking the
lead in the sustainable development of Suriname's energy
industry as stated in the company's Vision 2020. The ethanol
pilot project takes place within this framework.
The pilot project at Wageningen is to determine whether the
project is feasible and will run for two years (2010-2012).The
test plot is part of the land that Staatsolie purchased from the
Stichting Machinale Landbouw (SML) in 2009.

International expertise
For the implementation of the pilot project Staatsolie has
secured experts from various international renowned institutes
in the field of producing ethanol from sugar cane, including
Brazil, India and Guyana. The Guyanese experts, who have
worked in the Guyanese sugar industry are familiar with similar
climatic and soil conditions. Guyana has some 60,000 hectares
of sugar cane plantations in its coastal plane. This is very prac-
tical knowledge for Staatsolie.

Studies
Staatsolie wants a structured study to determine whether this
project is economically feasible. That is why initially a draft
study was carried out in 2009. The findings of this study were
favorable, so it was decided to head on to the next phase. This
phase will feature the solutions study: more than one solution
is explored for the various components of this project. There
is an agricultural and an industrial side to this study The third
component involves the effects on the environment and the
community (See insert Studies in the pilot phase)Studies in de proeffase
1. Agrarisch
De proefaanplant moet uitwijzen welke suikerrietvarieteiten het best groeien
in Suriname. Verder wordt nagegaan hoe de velden het best ingericht en
bewerkt kunnen worden en hoe het suikerriet het best kan worden geoogst.

2. Industrieel
Nagegaan wordt, hoe de raffinaderij eruit moet zien om de maximale
hoeveelheden ethanol uit het geoogste suikerriet te halen. Ook word
onderzocht waar de raffinaderij moet staan en welke andere bijproducten
gemaakt kunnen worden.

3. Milieu- en sociale-effectenstudie
Er wordt een uitgebreide studied gedaan naar alle positive en negative
gevolgen die het project kan hebben op het milieu en de gemeenschap in
Wageningen. In het verslag zullen ook maatregelen worden genoemd om
mogelijke negative gevolgen weg te werken of zo klein mogelijk te houden.
Staatsolie laat dit onderzoek uitvoeren volgens international richtlijnen door
een erkend onafhankelijk bureau. De onderzoekers zullen ook gesprekken
voeren met de lokale bevolking om na te gaan wat zij vinden van dit project.


deze studied was positief en daarom is besloten over te stappen naar de volgende
fase. In deze fase wordt de solutions study gedaan: er worden meerdere oplos-
singen gezocht voor onderdelen van het project. Deze studied heeft een agrarische
en een industriele component. De derde component betreft de effecten op het
milieu en de samenleving. (Zie kader Studies in de proeffase.)

Verschillende varieteiten
Het belangrijkste agrarische onderdeel van de solutions study is het proefproject te
Wageningen. Het proefareaal wordt beplant met 80.000 suikerrietplantjes. Er wor-
den verschillende soorten uitgetest uit Brazilie en Guyana en in de komende perio-
de komen daar varieteiten bij uit wonder andere Barbados, Colombia en Guatemala.
De jonge plantjes zijn in een laboratorium gekweekt om ervoor te zorgen dat de
aanplant ziektevrij begint. In Brazilie zijn plantjes vermenigvuldigd en vervolgens
naar Suriname gebracht. Bij het plantvermeerderingsbedrijf Phyto-Tech in
Commewijne zijn ze verder gegroeid, totdat de wortels stevig genoeg waren om
in het veld geplant te worden.
De period van planten tot oogsten duurt twaalf maanden. In de proeffase gebeurt
het planten en oogsten met de hand. Daarna wordt het riet uitgeperst om de hoe-
veelheid sap en het alcoholgehalte per eenheid en varieteit te meten.

Commerciele productive
De solutions study zal in het eerste kwartaal van 2012 worden afgerond. Voor
het bestuderen van de resultaten van de proefaanplant en de studies is ongeveer
een jaar uitgetrokken. In die period zal goed worden nagegaan wat de beste
mogelijkheden zijn voor de grootschalige aanplant van suikerriet voor ethanolpro-
ductie. Op basis van de resultaten van deze studied wordt in het eerste kwartaal van


Aardolie is niet hernieuwbaar, met andere woorden: eens raakt die op. De gemak-
kelijk winbare reserves nemen af, en dat merken we aan een hogere olieprijs. De
zoektocht naar andere brandstoffen om de plaats in te nemen van de producten die
uit aardolie worden gemaakt, heeft onder andere de biobrandstoffen opgeleverd.
Biobrandstoffen, ook wel alternative brandstoffen, zijn hernieuwbaar en milieuvrien-
delijker. Deze brandstoffen worden gemaakt uit onder andere zonnebloemzaden,
cassave, pinda, rijst, soja, suikerriet en mals, allemaal natuurproducten die je steeds
opnieuw kunt planten. De olien of het sap uit de gewassen, en tegenwoordig ook het
uitgeperste restmateriaal, worden verwerkt tot ethanol (alcohol) die prima geschikt is
als brandstof. In de praktijk is gebleken dat suikerriet de hoogste opbrengst heeft in
liters per hectare.
In bijvoorbeeld Brazilie, Colombia, en India wordt al jaren biobrandstof uit suikerriet
geproduceerd. In vele landen wordt benzine reeds gemengd met ethanol en gebruikt
in auto's.


2013 beslist of Staatsolie zal investeren in de grootschalige commerciele productive
van ethanol. Bij een positief besluit kan de constructie van een raffinaderij, nodig
voor het omzetten van suikerrietsap naar ethanol, in de eerste helft van 2013 begin-
nen. De eerste liters ethanol zullen dan rond 2015 geleverd worden. *


Studies in the pilot phase
1. Agricultural
The test cultivation will have to determine which sugar cane varieties grow best in
Suriname. Furthermore, the best possible layout for the fields and the methods of har-
vesting must be studied.

2. Industrial
There are studies which must reveal how the refinery must be equipped to get the
maximum yield of ethanol from the harvested sugarcane. A study must be made to
determine at what location the refinery must be constructed and what by-products must
be produced.

3. Environment and social effects studies
An extensive study is made to all positive and adverse consequences that this project
might have on the environment and the community in Wageningen.The reports will also
propose measure to take away or at least reduce possible adverse effects. Staatsolie has
this study carried out according to international guidelines by an impartial consultant.The
investigators will also have meetings with locals to find out their opinion on the project.


Various varieties
The most significant agricultural component of the solutions
study is the pilot project at Wageningen. The test plot will
bear 80,000 sugar cane plants. Various varieties from Brasil
and Guyana will be tested and in the period ahead varieties
from Barbados, Colombia and Guatemala will be added to the
nursery stock.
The nursery stock was grown in a lab to make sure the cultiva-
tion is free from diseases. The plants were multiplied in Brasil
and then shipped to Suriname. The plant nursery firm Phyto-
Tech in the District of Commewijne nursed the plants until their
roots were strong enough to be planted in the field.The period
from planting to harvesting will take 12 months. Planting and
harvesting in the pilot phase is done manually After that the
cane will be crushed to measure the amount of juice and the
alcohol level per unit and variety

Commercial production
The solutions study will be completed in the first quarter of
2012. A year has been reserved to study the findings of the
pilot project and the other studies. In that same period a study
will be made to determine the best possibilities for industrial
cultivation of sugar cane for the production of ethanol. Based
on the findings of this study Staatsolie will decide in the first
quarter of 2013 whether it will invest in the large-scale com-
mercial production of ethanol. If the decision is favorable, the


Petroleum is not renewable, meaning the wells will some day dry up.
The easily recoverable reserves are dwindling, which results in higher
oil prices. The search for fuels that could replace the products produced
from petroleum has yielded among others biofuels. Biofuels, also known
as alternative fuels, are renewable and more environment-friendly These
fuels are made from sunflower seeds, cassava, peanut, rice, soy sugar
cane and corn, all of which are natural products which could be planted
over and over again. The oil or the juice from these crops, and lately also
from the crushed residue, is produced into ethanol (alcohol) which is very
useful as fuel. It has been proven that sugar cane has the highest yields
in liters per hectare.
Brasil, Colombia and India have been producing ethanol for the use in
cars for some years now.


construction of the refinery which will produce ethanol from
the sugar cane juice, can start in the first half of 2013. The first
liters of ethanol will be available by 2015. *


.. . ..... .. . .......... ........

SLE E E OI 0 GA NEW


China participeert in Brazilis volgende bidding round voor olie en gas
Het Chinese Sinopec Corp wil meedingen naar olie- en gasexploratierechten in
Brazilie. Naar verwachting hervat Brazilie de bidding rounds na een hervorming
van de Braziliaanse oliewetgeving later dit jaar.
Ding Jingjun, algemeen directeur van Sinopec Brazilie, zei na een presentatie
in Rio de Janeiro dat zijn bedrijf belangstelling heeft voor exploratie van de
enorme Braziliaanse oliereserves in zee samen met lokale partners en andere
multinationals.
'(Sinopec) zal actief participeren in bidding rounds voor nieuwe exploratie- en
productieprojecten,' zei Jingjun.
Sinopec zal de banden aanhalen met het Braziliaanse staatsenergiebedrijf Petro-
bras. Ook wil de onderneming partnerschappen aangaan met andere multinatio-
nale en lokale bedrijven die in Brazilie actief zijn.
Vorig jaar kocht Sinopec een belang van 40 procent in de Braziliaanse belangen
van de Spaanse oliemaatschappij Repsol-YPF. (www.en.mercopress.com)

ConocoPhillips vertrekt uit Rusland
De Amerikaanse oliegigant ConocoPhillips heeft zijn overgebleven aandelen in
Lukoil verkocht. Daarmee komt na zeven jaar een einde aan de betrokkenheid
van deze onderneming bij Lukoil, Ruslands grootste particuliere olieproducent.
Dat heeft Lukoil in februari bekendgemaakt.
Het in Texas gevestigde bedrijf verwierf in 2004 een belang van 7,6 procent in Lukoil
en vergrootte dat tot bijna 20 procent in 2006. In 2010 begon ConocoPhillips met
de verkoop van zijn aandelen. In augustus 2010 betaalde Lukoil US$ 3,4 miljard
voor ongeveer 8 procent van de aandelen. Een maand later kochten Lukoil en een
groep particuliere investeerders voor bijna US$ 2,4 miljard nog eens 5 procent van de
aandelen. In september 2010 bood ConocoPhillips het resterende belang aan: ruim
6 procent van het total aandelenkapitaal van Lukoil. De Russische maatschappij ver-
wierf ook dit aandeel, maar heeft niet laten weten tegen welke prijs.
ConocoPhillips, opgericht in 2004, is de op twee na grootste Amerikaanse ener-
giemaatschappij. ConocoPhillips' holding in Rusland werd bejubeld als een van
de belangrijkste international investeringen tijdens het behind van de toenma-
lige Russische president Vladimir Poetin. ConocoPhillips noemt het vertrek uit
Rusland onderdeel van een geco6rdineerde poging om de eigen aandeelhouders
meer dividend te bieden. Analisten vermoeden echter dat de maatschappij uit-
kijkt naar mogelijkheden om haar risico's te verminderen.
De terugkoop van de aandelen door Lukoil komt enkele weken nadat het staats-
bedrijf Rosneft, de grootste olieproducent van Rusland, een aandelenruil over-
eenkwam met het Britse BP. Deze deal geldt als een van de grootste transacties
sinds de investering van ConocoPhillips in Lukoil. (AFP/AP).

Chevron ontdoet zich van investeringen in Spanje
Chevron Corporation is in februari een overeenkomst aangegaan voor de ver-
koop van Chevron Espana S.A en Chevron Estaciones de Servicio S. L aan Com-
paniia Espaniola de Petroleos, S.A. (CESPA). De verkoop omvat naast de Spaanse
brandstof-, afgewerkte smeermiddel- en luchtvaartondernemingen van Chevron
ook de smeermiddelmengfaciliteit in Valencia. De verkoop is rond zodra alle
nodige wettelijke goedkeuringen zijn verleend.
Door de koop verkrijgt CESPA het eigendomsrecht over ongeveer 62 Texaco-
pompstations op de Canarische Eilanden, de toeleveringscontracten van vlieg-
tuigbrandstof op elf luchthavens, en de smeermiddelmengfabriek in Valencia,
de verkoop van de afgewerkte smeermiddelen en marketingoperaties in Spanje,
met uitzondering van de international smeermiddelactiviteiten. CESPA mag voor
korte tijd het merk Chevron voeren en schakelt daarna over naar zijn eigen merk.
Chevron behoudt in Spanje alleen Marine Lubricants, een onderneming voor leve-
ring van smeermiddel aan de scheepvaartsector.
(Chevron/www.youroilandgasnews. corn)


China will participate in Brazil's next oil and gas bidding round
China's Sinopec Corp said it planned to take part in a Brazilian tender to
grant oil exploration rights. Bidding Rounds should be resumed after the
passage of a reform of the country's oil law expected this year.
Ding Jingjun, general manager of Sinopec in Brazil, said on
Thursday during a presentation in Rio de Janeiro that the company was
interested in teaming up with local or multinational partners to explore
Brazil's massive sub-salt oil reserves.
"(Sinopec) will participate actively in bidding rounds for new exploration
and production projects;' Jingjun said.
Sinopec will also strengthen its relationship with Brazilian state-run energy
giant Petrobras as well as seek partnerships with other multinational and
local companies operating in Brazil, Ding said.
Last year, Sinopec purchased a 40% stake in the Brazilian assets of
Spanish oil company Repsol-YPF (www.en.mercopress.com)

ConocoPhilips sells out of Russia
US oil major ConocoPhillips has sold its remaining stake in Lukoil,
Russia's largest privately-owned producer, bringing a formal end to its
seven-year involvement in Russia.
Lukoil said in September 2010 that it would exercise an option to buy back
the remaining six percent of its shares from ConocoPhillips after the US oil
producer announced plans to shed its entire 20-percent stake in the firm.
The third-largest US energy company's holding, built up from 2004, was
hailed as one of the most important international investments under the
watch of then-president Vladimir Putin. ConocoPhillips said its divestment
from Russia was part of a concerted effort to improve shareholder returns,
although analysts suggest that the company may also be seeking to lower
its risk exposure. The Texas-based company initially bought a 7.6-percent
stake in Lukoil in a 2004 deal and expanded that holding to 20 percent
in 2006. Lukoil spent $3.4 billion in August to buy about 8 percent of its
stock. In September, the company and investors led by UniCredit SpA
spent nearly $2.4 billion to buy 5 percent more. Lukoil did not say how
much it had paid for the six-percent stake, noting only that ConocoPhillips
had sold its previous holdings to Lukoil and a group of private investors for
US$ 5.82 billion.
Lukoil's buyback came just weeks after Russia's largest oil producer
Rosneft, a state-run company, and Britain's BP agreed a deal to take
a cross-shareholding in one of the biggest such tie-ups since the
ConocoPhillips investment. (AFP/AP).

Chevron to Divest Businesses in Spain
Chevron Corp. agreed to sell Chevron Espana S.A. and Chevron
Estaciones de Servicio S.L. to Compania Espahola de Petroleos, S.A.
(CEPSA). An agreement between Chevron Corp. and CEPSA was signed
in February.The sale includes Chevron's Spanish fuels, finished lubricants
and aviation businesses and the Valencia lubricants blending plant.
The sale will not complete until necessary regulatory approvals have
been received.
The sale will see CEPSA assume ownership of around 62 Texaco-branded
service stations in the Canary Islands, its aviation supply agreements
at 11 airports, and the lubricants blending plant at Valencia, finished
lubricants sales and marketing operations in Spain, excluding lubricants
global accounts.There will be a short term brand license in place to allow
CEPSA to switch over to its own brand. Chevron will retain its Marine
Lubricants business in Spain. (chevron/www.youroilandgasnews.com)
Jubilarissen

Jubilarians


S. le 0000. *lij 0rb e 00. 00g o *e 0


Erwin Frans Johan Joval kwam op
1 september 1998 in dienst als
Mechanic Ill bij de afdeling Techni-
cal Services Refinery, die toen een
jaar in bedrijf was. Hij had ruim
zeventien jaar technische ervaring
opgedaan bij eerdere werkgevers.
Dat het zwaar werken was bij
Staatsolie, deerde hem niet: "Ik hou van fysiek werk." In juli 2007 werd hij
overgeplaatst naar de afdeling Refinery Operations General. In januari 2009
volgde een promote tot Maintenance Planner Ill. In deze functie is Joval
onder andere verantwoordelijk voor onderhoudsplanning, afgifte van werkor-
ders en marketing van equipment bij specifieke onderhoudswerkzaamheden.
Door college's wordt hij Jofo genoemd - en ook wel Times, omdat hij van alle
actuele zaken op de hoogte is. Op 1 maart vierde Joval zijn 1212-jarig dienst-
jubileum. Hij kijkt vrij nuchter naar de toekomst. "Ik ben realistisch. Mijn
toekomst bij Staatsolie hangt af van mijn gezondheid en wat ik in mijn werk
stop. Als mens moet je altijd proberen om hogerop te komen, zolang het niet
over de ruggen van anderen gebeurt", is zijn filosofie. "Anders krijg je met de
wet van karma te maken." Hij probeert zijn werk zo goed mogelijk te doen.
"Ik ben niet perfect, maar doe wat van mij wordt verwacht."
Zijn vrije tijd brengt Joval het liefst this door voor zijn computer. Hij is dol
op muziek, getuige zijn digital collective soulmuziek van wel vijfduizend
liederen. "Zodra ik ervoor voel, zet ik mijn computer aan en droom weg bij
mijn favorite soul- en jazzartiesten." *


One Should Always Try to Achieve


Erwin Frans Johan Joval started on 1 September 1998 as
Mechanic III with the department Technical Services Refinery,
which had then been operational for one year. He had already
gained 17 years of technical working experience with previous
employers. It did not matter to him at all that he had to work ardu-
ously at Staatsolie. ' like doing physical work: In July 2007 he
was transferred to the Refinery Operations General department.
In January 2009 he made Maintenance Planner III.This position
puts Joval in charge of maintenance planning, distributing work
orders and designating equipment due for specific maintenance.
His colleagues call him Jofo, but he is also nicknamed Times,
because he seems to know all current affairs. On March 1, Joval
celebrated the fact that he has been employed by the company
for 12V2 years. He eyes the future sensibly'I'm realistic. My future
at Staatsolie depends on my health and how I go about my work.
One should always try to achieve, as long as you don't step on
others, is his philosophy.'If you don't obey that rule, you will have
to face the laws of karma: Joval tries to do his job as best as he
can. 'I'm not perfect, but I do what people expect of me:
Joval spends his spare time behind the computer. He likes
music, a fact underscored by his digital soul music collection
of some five thousand songs. 'When I feel the urge, I turn on
my computer and then I start dreaming away while listening to
my favorite soul and jazz musicians .'


0* Tov li in 0i s * 0* 0


1Hendrik Soepermin "Amat'
Amatngalim is, zegt hij, "toevallig in
dienst gekomen" op 1 februari 1986.
Hij had van een kennis gehoord dat
het bedrijf naar arbeiders zocht en
dat hij zich gewoon kon aanmelden,
zonder sollicitatiebrief.
"Ik kon direct beginnen als bewaker te Catharina Sophia." Zijn baan in de stad
als administratief medewerker bij een accountantskantoor gaf hij op: hij had
de overtuiging dat het met Staatsolie de goede kant op zou gaan.
In 1990 werd hij overgeplaatst naar de afdeling Material Management, de
huidige Procurement-afdeling. Als Magazijnmedewerker III most hij op de
computer leren werken en administrative procedures onder de knie krijgen.
Dat was niet moeilijk voor iemand die na de mulo ook de Handelsschool had
afgerond. "Ik heb snel geleerd en ik heb het nog altijd naar mijn zin hier."
In juli 1995 werd hij bevorderd tot Inventory Clerk.
De promote tot Stores Assistant I, in januari 2009, is voor Amat het hoogte-
punt van zijn loopbaan. Hij ontvangt en verstrekt goederen en verzorgt de
administrative verwerking. Een leuke afwisseling vindt Amat de ontmoetingen
en babbeltjes met zijn college's. Zijn chef en college's beschrijven deze jubi-
laris als een sterk analytische, multi-inzetbare, rustige en vriendelijke mede-


Employed by Accident


Hendrik Soepermin 'Amat'Amatngalim was employed by
accident, as he says, on 1 February 1986. An acquaintance
had told him that the company needed employees and that he
could just report to the gate without a letter of application. 'I
could start at once as guard at Catherina Sophia.' Amatngalim
quit his job with an accountant at once, because he was confi-
dent Staatsolie would have a great future.
In 1990 he was transferred to Material Management, the cur-
rent Procurement Department. He had to learn to operate a
computer and to become familiar with administrative proce-
dures in his new position as Storeroom Attendant III. It was
not a difficult assignment for someone who had gone as high
as business school. 'I was a fast learner, and I still enjoy doing
my work' In July 1995 Amatngalim was promoted to Inventory
Clerk. In January 2009 he made Stores Assistant I, which was
the height of his career. He takes deliveries, distributes goods
and also does the accounting.
Meeting colleagues and chewing the fat is just the variety
Amat likes. His superior and colleagues describe him as verywerker, die zijn tanden kan laten zien wanneer dat nodig is. In zijn vrije
tijd doet Amat samen met zijn levenspartner aan bloementeelt. Daarnaast
heeft hij een paar keren per week tijd voor een potje veteranenvoetbal.
Tijdens zijn 25 jaren bij Staatsolie, heeft Amat nooit spijt gehad van
zijn besluit om het even in de stad te verruilen voor een bestaan
in Saramacca. *


analytical, versatile, quiet and an amiable employee, who may bare
his teeth if necessary.
In his spare time Amat and his companion do some floriculture, but
he also has time for veteran soccer once or twice a week.
In his 25 years with Staatsolie he never regretted leaving the city for
a life in Saramacca. *


e Sk sta open*.gTr*ieueknsen en ITingen"


.s kind droomde Herman Sloot
',an een avontuurlijk bestaan op
een boorplatform in open zee:
een even vol uitdagingen en
risico's. Een deel van zijn
jongensdroom kwam uit:
Herman going aan het werk in
de olie-industrie, maar dan
op het vasteland.

Hermans 'avontuur' bij Staatsolie begon in 1986 te Catharina Sophia,
op de afdeling Drilling. Hij werkte er twee jaar als Driller en promo-
veerde toen tot Drilling Supervisor. Gedreven en gemotiveerd zetten
Herman en zijn team zich in voor de ontwikkeling van Staatsolie. "Het
was echt hard werken in zon en regen, we moedigden elkaar aan om
het werk te doen", zegt Herman. Hij heeft veel bewondering voor oud-
directeur Eddy Jharap: die same met de jongens van Drilling ploeterde
om het 'zwarte goud' omhoog te pompen. Een babbeltje tussen Eddy en
de jongens hield het moreel hoog.
In de negentiger jaren stond Staatsolie voor nieuwe uitdagingen: in mei
1993 begonnen de boringen in Sarah Maria. Dat gebeurde wonder leading
van Herman die inmiddels Drilling Supervisor was op Rig 5, de eerste
zwampboorinstallatie van Staatsolie. Hij praat nog altijd vol trots over deze
period. Als een van de beste airboat-operators trainde hij medewerkers
van Production & Development en anderen in het gebruik van dit vaartuig.
Na anderhalf jaar in de zwamp werd Herman in 1995 Construction
Supervisor* op de afdeling Engineering & Construction. In dat jaar lever-
de hij een grote bijdrage aan de constructive van de hogedrukpijplijn tus-
sen TA-58 en de Jossi Kreek Operations. Ook stond hij aan de wieg van
andere belangrijke projecten, zoals de bouw van een pijplijn tussen Tout
Lui Faut en Paranam in 2001.
In 2009 werd Herman Acting Construction & Project Management Super-
visor, een functie waarin hij tot januari 2010 diende. Daarna gaf hij ruim
een jaar leading aan de Afdeling Reliability & Maintenance Engineering,
die valt wonder de Engineering & Maintenance Divisie te Saramacca.
Vanaf februari dit jaar werkt Herman Sloot bij Procurement als Acting
Project Buyer. Ook na 25 jaar staat Herman open voor nieuwe kan-
sen en uitdagingen. De overdracht van kennis en ervaring is voor hem
essentieel. "Voor de continuYteit van processed, die belangrijk zijn voor
de ontwikkeling van het bedrijf", zegt hij.
Na een voile dagtaak is Herman regelmatig in de tuin, samen met zijn
vrouw. "Zij houdt van orchidee6n en ik plant fruitbomen, cassave en
groenten." Ook jagen en vissen zijn hobby's van Herman. Hij kijkt
graag naar een goede film of documentaire, houdt van lekker eten en
gaat regelmatig uit met zijn gezin. *


'I'm Open to New Chances and Challenges'


As a child Herman Sloot dreamt of the adventurous life on a rig in
the open sea: a life full of challenges and risks. Part of this dream
came true: Herman started working in the oil industry, an onshore
job, however.
Herman's 'adventure' at Staatsolie began in 1986 at Catharina
Sophia, at the Drilling Department. He worked two years as a
Driller and was then promoted to Drilling Supervisor. Passionately
motivated, Herman and his team set to work for the development
of Staatsolie. 'It was really hard work in all kind of weather, but we
encouraged each other to keep going,' says Herman. He looks up to
former managing director Eddy Jharap, who would get in the mud
with the crews from Drilling to pump up the 'black gold'. Eddy kept
spirits high by having a chat with the boys.
In the 90s Staatsolie faced new challenges: in May 1993 the first
wells were drilled at Sarah Maria. That was Herman's doing, who,
by then, had made it to Drilling Supervisor on Rig V, Staatolie's
first swamp rig. He is still proud of that period. He was one of the
best airboat operators so he trained crews from Production &
Development in using this vessel.
After a year and a half in the swamp, Herman made Construction
Supervisor in 1995 with Engineering & Construction.This position
has now been renamed Associate Construction Engineer. Back then,
Herman's biggest contribution was constructing the high pressure
pipeline between TA-58 and Jossi Kreek. He also helped in the
development of other very important projects, including the construc-
tion of the Tout Lui Faut - Paranam pipeline in 2001.
In 2009, Herman made Acting Construction & Project Management
Supervisor, a position he held till January 2010. After that he super-
vised the Reliability & Maintenance Engineering Department for
over a year. This department is a sub-section of the Engineering &
Maintenance Division at Saramacca.
Since February this year, Herman is with Procurement as Acting
Project Buyer. After 25 years of work, Herman is still open to new
chances and challenges. It is essential to him to pass on the torch.
'In order to guarantee continuation of processes which are essential
to the development of the company, we need to pass on knowledge
and experience,' says Herman.

After a hard day's work, Herman is usually busy in his garden with
his wife. 'She likes orchids and I plant trees, cassava and veggies.
He also likes hunting and sports fishing. His other passions are:
watching a good movie or documentary, delicious food and regularly
taking his family out to dinner. '*


Deze functie heet nu Associate Construction Engineer.


JS Ee 0'oi 0oko s 00o 0tas


Hendrik Legiman Sokromo, ook wel
'McGyver' of 'Kantjel' genoemd, kwam
op 1 januari 1986 in dienst als wachter
en onderhoudsman op het toenma-
lige hoofdkantoor van Staatsolie aan
de Gravenberchstraat. Op 1 januari
a 1988 werd hij bevorderd tot Guard
3de klasse. In januari 2000 volgde de
benoeming tot Guard 2de klasse, zijn huidige functie.
Hendrik kan niet stilzitten. Hij houdt van werken en is een social medewerker
die bereid is te helpen wanneer een beroep op hem wordt gedaan. Zijn college's
en leidinggevenden omschrijven hem als gelovig, behulpzaam, rustig, series,
maar ook wel grappig.
Volgens Hendrik heeft Staatsolie een mooie toekomst. Hij wijst op de nieuwe
projecten die worden ontwikkeld, zoals biobrandstoffen en uitbreiding van de raf-
finaderij. Hij verwacht dat Staatsolie hiermee een nog grotere bijdrage kan leveren
aan de economic van Suriname.
Hendrik heeft ook zijn hobby's: voetballen, jagen, hengelen en dansen. Vroeger
hield hij zich actief bezig met culturele activiteiten zoals djarang kepang en was
hij lid van een muziekband. *


ABeautiful Future for Staatolie


Hendrik Legiman Sokromo, also known as 'McGyvef or
'Kantjel started on 1 January 1986 as a watchman and
maintenance man at Staatsolie's former headquarters at the
Gravenberchstraat. On 1 January 1988, he was promoted to
Guard 3rd Class. In January 2000 he made Guard 2nd Class, a
position he still holds.
Hendrik is a socially involved worker who likes working and is
always willing to help when asked. His colleagues and superiors
describe him as pious, helpful, quiet, serious but also witty
If you would ask Hendrik, there is a bright future ahead for
Staatsolie, referring to the new programs under development
including biofuel and the refinery expansion project. He expects
Staatsolie to contribute much more to the Surinamese society
in this way.
Hendrik has a few hobbies; soccer, hunting, sports fishing and
dancing. He used to be involved in cultural activities including
djarang kepang and he was also member of a musical band. �


Nieuwe medewerkers

New Employees (januari/January 2011 - maart/March 2011)


Serghino Lieveld
Functie/Position:
Cost Controller II
Afdeling/Department:
Planning and Scheduling & Project
Cost Control
In dienst/Employment:
01 januari 2011


Functie/Position:
Assistant Scheduler
Afdeling/Department:
Health, Safety & Environment
Refinery Expansion Project
In dienst/Employment:
01 februari 2011


Carlo Wongsoliilo .
Functie/Position:
Foreman I Wet Operations
Afdeling/Department:
Prodcution Development
In dienst/Employment:
01 januari 2011


Sunil Paragh
Functie/Position:
Junior Drilling Engineer
Afdeling/Department:
Exploration Drilling
In dienst/Employment:
01 februari 2011


Functie/Position:
Junior Industrial Engineer
Afdeling/Department:
Corporate Planning
In dienst/Employment:
16 januari 2011


Functie/Position:
Junior Information
Management Engineer
Afdeling/Department:
Exploration & Production Data
Management
In dienst/Employment:
16 februari 2011


Rashied Vrede "
Functie/Position:
Industrial Engineer Supervisor
Afdeling/Department:
Corporate Planning
In dienst/Employment:
16 januari 2011


DwightWens I --
Functie/Position:
Mechanical Engineer Technician
Afdeling/Department:
Engineering & Construction
Reliability & Maintenance Engineering
In dienst/Employment:
16 februari 2011


Serge Martodihardjo
Functie/Position:
Environmental Engineer
Afdeling/Department:
Health, Safety & Environment
Refinery Expansion Project
In dienst/Employment:
01 februari 2011


Functie/Position:
Mechanical Maintenance Technician
Afdeling/Department:
Engineering & Construction
Reliability & Maintenance Engineering
In dienst/Employment:
01 maart 2011


Personalia

Personnel News (januari 2011/January 2011 - maart 2011/March 2011)


PENSIOEN/RETIREMENT
NAAM/NAME AFDELING/DEPARTMENT

VVI, ,I ,, ' i ' ,I -


UIT DIENST/RESIGNATION
NAAM/NAME AFDELING/DEPARTMENT
IF: l.I' ll - I F-i li - ill I ,,il ii -


JUBILARISSEN/JUBILEES
NAAM/NAME AFDELING/DEPARTMENT
12'. diensliaren/vears

HT- l 1i II i. . h i 'ill i..- :.- lil .-i l
Hiii -niii. - 1:.-b r i-I
25 diensliaren/vears

i I... I H 1F . -1 I .,,I I . l'i. ll'in ll'i,.-
' i,| iii i , H P ii l ' PII , i .._. P -,,l'i'i. I . i, i -- ic , l ". i
Aliiil l li, n F -h H 'blI- -
VV Ii I- lll i ' i i' i " 'il ' .:ii ' .r.. I ii l-,ii II I - .I . - 111 hl ..l .


30 diensliaren/vears
, I' , - l, ',- ,,l, A , ii illilli.1


JUBILEUMDATUM/DATE

I1 l - 'i i 1
inl . in li - 1 1 1
inl . in li - 1 1 1
i l i in li -111 1
iI1 i.. i i -1111 I 'l ',l "lin ll - l l11
Ill I'till'tl -'ltl 1

Ill I.-ligl l, -ill 1
Ill Iel~l, l, 'lt 11Ill I.-ligl l, -'ltl1
IirIi l i l 1


HUWELIJKEN/WEDDINGS
NAAM AFDELING NAAM PARTNER1Tl I| I II I li i.- i i 1-I '- ili


GEBOREN/BORN
NAAM/NAME KIND VAN/CHILD OF AFDELING/DEPARTMENT


i ii. I, ll. hl,-ii I I 11d. lli II'I' I li.i
' li i l I V n.1.-.i, ,i,,, 'H l- i ilhi ,. l
lur__l_-ll__V___________ _ L___l_____


PROMOTIE/PROMOTION
NAAM/NAME FUNCTIE/POSITION
I l I ,,'i A L i 'i H Ai- .i i - i il, l- -i, II

I-I. I i:;i-:':. I il ii,. IIH.,,, "I I I- ' L iI "hlar i ' -'i i . ll - Ii I
Ih. i sh li i1 VIV' -H Ii' ll l.. l-I
F'i.11, , -- ' i IAi. In di II
l: -, i , lit I 1 iI ,h lh, i
'Iii n Ii F: I -IIi. llih iii


AFDELING/DEPARTMENT

V i- n -: ..- d, 1.-.. l ,
HE .u. i, i , l.- l i:.- r.-
I -1. 'ill I -.- ..I - i h.. iHi ,l i 1 . . , r | .

Ll- lillil'i,

Word geen cijfer!
Don't become a statistic!


Rijd veilig
Drive Safely!


Sf (STMTS�LIE)