Title: Staatsolie nieuws
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00099158/00007
 Material Information
Title: Staatsolie nieuws
Physical Description: v. : ; 30 cm.
Language: Dutch
Creator: Staatsolie Maatschappij Suriname N.V
State Oil Company Suriname N.V. (Paramaribo)
Publisher: State Oil Company Suriname N.V.
Place of Publication: Paramaribo
Paramaribo
Publication Date: December 2008
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Statement of Responsibility: State Oil Company Suriname N.V.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00099158
Volume ID: VID00007
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 192010039

Downloads

This item has the following downloads:

00012-2008 ( PDF )


Full Text

i'~I


lc~
L~Y. X rr
~ ~g~s~yt~ limrl;l

OI E NI ENo. 4 December 2008


Inhoud


Contents


3 Het zijn mensen die een maatschappij maken
3 People drive a company
5 Eerstejaars universiteitsstudenten bezoeken Staatsolie
5 First year students visit Staatsolie
6 Exploreren is risico's nemen

5 6 Exploring is taking risks
10 CTSS+ 2008 draagt bij aan teamsport
10 CTSS+ 2008 contributes to teamsport
. 12 Kracht Staatsolie behouden door eenheid en samenwerking
12 Retaining Staatsolie's strength through unity and cooperation
14 Laatste voorontwerpfase uitbreiding raffinaderij in voile gang
:. 4 Final pre-design phase Refinery Expansion in full swing
6 t; 16 Srefidensi Marathon helpt grenzen verleggen
16 Srefidensi Marathon helps push back borders
S17 Andre kamperveen station moet visitekaartje van Suriname worden
17 'Andre Kamperveen Stadium must become Suriname's showpiece'


1


14 I ,-


I


18 Staatsolie levert eerste 'Certified Internal Auditor' in Suriname af
18 First Certified Internal Auditor in Suriname
19 Team Kersten wint Staatsolie Diesel Savanne Rally
19 Team Kersten wins Staatsolie Diesel Savannah Rally
20 Olieweetjes
20 Oil & Gas News
21 Jubilarissen
21 Jubilarians

22 In Memoriam

23 Personalia
23 Personnel News

24 Steun voor jonge talenten
24 Support for young talent


18


Redactie/Editorial Staff
Widjai Jungerman
Kailash Bisessar
Sherida Asinga
Vertaling/Translation
Iwan Olivieira
Uitgave/Publication
Staatsolie Maatschappij Suriname N.V.
Dr. Ir. H.S.Adhinstraat 21, Flora, POB 4069
Paramaribo, Suriname
Telephone: 499649 Fax: 491105
Website: www.staatsolie.com
E-mail: mailstaatsolie@staatsolie.com


Medewerkers aan deze editie/
Contributors to this edition
PZ-HRM
Vanita Singh


Vormgeving en druk/Design and print Bronvermelding verplicht bij overname
Art Sabina Design & Printing NV Copyrights reserved
Omslag/Cover
Arbeiders tijdens de uitvoering van
2D seismisch onderzoek / Crews at work
at the 2D seismic survey
Foto/Photo: Ranu Abhelakh

Algemeen directeur Marc Waaldijk: "lk heb de voile overtuiging dat de toekomst van Staatsolie er goed uitziet."
Managing Director Marc Waaldijk: Im absolutely certain there is a bright future ahead for Staatsolie.'


Het diensttermijn van algemeen
directeur Marc Waaldijk is door
de aandeelhouder, de Staat Surina-
me, met anderhalf jaar verlengd.
Dat werd hem op 12 september,
zijn zestigste geboortedag, meege-
deeld door Stanley Marica, waar-
nemend voorzitter van de Raad
van Commissarissen van Staats-
olie. Ontspannen praat Waaldijk
over zijn ervaringen sinds zijn
overname in januari 2006 en zijn
visie op de huidige ontwikkelingen
in het bedrijf.

Hoe kijkt u terug op de afgelopen
period als algemeen directeur?
"De period als algemeen directeur is
bijzonder interessant geweest. Leiding
te even aan een excellent onderne-
ming is zeer inspirerend. Wij zijn in
staat geweest op succesvolle wijze de
organisatie te transformeren naar een
die better in staat is om de uitdagingen
die voor ons staan aan te gaan. Het
opvoeren van de productive na een lange


period van stilstand is zonder meer een
compliment waard. Teneinde verande-
ring te kunnen bewerkstelligen, hebben
we de focus meer gericht op de mens bin-
nen de organisatie. Het zijn uiteindelijk
mensen die een maatschappij maken en
geen machines. Daarom zijn wij versneld
bezig de Human Resource functie op een
hoger plateau te brengen. Hierbij denk
ik wonder meer aan het professionaliseren
van deze functie, het ontwikkelen van
een performance managementsysteem
en een system voor carriereplanning en
-ontwikkeling. Met veel voldoening kijk
ik terug op deze period en heb de volle
overtuiging dat de toekomst van Staats-
olie er goed uitziet."

Onze lange termijn visie, Vision 2020,
zegt waar Staatsolie in 2020 moet zijn.
Deze visie is in maart 2007 gelan-
ceerd. We hebben nog een lange weg
te gaan, maar wat zijn uw indrukken
tot nu toe?
"Door een lange termijn visie te ontwik-
kelen hebben we bepaald wie wij willen
zijn en waar we als organisatie naar toe


People drive a company
Managing director Marc Waaldijk's contract has
been extended with 18 months by the sole share-
holder, the Republic of Suriname. Stanley Marica,
acting chairman of the Supervisory Board, con-
veyed this message on Waaldijk's 60th birthday on
12 September last. In a very relaxed conversation
Waaldijk relates of his experiences since his take
over in January 2006 and his vision on the current
developments within the company.

How was your period as managing director?
'My period as managing director has been quite
interesting. It is an inspiring experience to be
at the head of an excellent enterprise. We have
been able to successfully transform our organiza-
tion to one that is better equipped to deal with the
challenges it faces. Increasing production after a
long period of stagnation is worthy of a compli-
ment. In order to bring change, we have shifted
the focus more on the people in our organiza-
tion. It is the people who drive a company, not
machines. That is why we have accelerated our
efforts to raise the Human Resource position to
a higher level. I'm thinking more of professional-
izing this position, developing a performance
management system and a system for career
planning and development. I look back quite
content on this period and I'm fully convinced that
Staatsolie's future will be bright.'

Our long-term vision, Vision 2020, predicts
Staatsolie's position in the year 2020.This vision
was launched in March 2007. We are still a long
off, but what are your impressions so far?
'By developing a long-term vision, we have deter-
mined who we are and where we're headed. It is
important that all heads are pointed in the right
direction! We have been through the process
together and together we have determined the
high level we desire to be in 2020.
It takes time to create a vision and to develop
a mission. We are systematically working out
a thorough level planning to realize strategic
plans per period between now and 2020 and
at the same time developing an implementation
strategy. By the end of this year we'll be quite
advanced with this process.'

Right now an economic world crisis is rag-
ing. After a period of high prices for crude
on the world market, we now see a decline.
Will this influence the plans for expansion of
the refinery?
'There is a cyclic movement of the prices for
raw materials, energy and end products on the
free market. This cycle depends on a number of
factors, including supply and demand. Influence


STAMS@LIE)
"Ik heb een heel simple


kijk op zaken. Ik leef


vandaag en geniet


van elke dag aan het


werk, this en met mijn


vrienden."
willen. Belangrijk is dat alle neuzen in
de juiste richting wijzen! Samen hebben
wij het process doorgemaakt en samen
hebben wij op een hoog aspiratieniveau
bepaald waar wij in 2020 willen zijn.
De uitwerking van de visie en de ont-
wikkeling van een missie vergt tijd.
Wij zijn zeer systematisch bezig een
gedegen plateauplanning uit te werken
waarbij tussen nu en 2020 strategische
plannen per period worden uitgewerkt
en een implementatiestrategie wordt
ontwikkeld. Tegen einde van het jaar
zijn wij ver gevorderd in dit process "

Er is nu sprake van een economische
wereldcrisis. Na een period van hoge
olieprijzen op de wereldmarkt, zien
we de afgelopen tijd dat deze aan het
dalen zijn. Zal dit gegeven invloed
hebben op de plannen voor uitbrei-
ding van de raffinaderij?
"Op de vrije market bewegen prijzen van
grondstoffen, energie en eindproducten
cyclisch, afhankelijk van een aantal fac-
toren zoals vraag en aanbod. Beinvloe-
ding is in beperkte mate mogelijk en als
producent moet je je zorgen maken om
die zaken waar je invloed op hebt: kost-
prijs, efficientie en effectiviteit.
Wij hebben bij de haalbaarheidsstudie
van de raffinaderij zeer conservative


prijzen aangehouden, terwijl wij in
de operations constant oog hebben
voor onze kostprijs. Hierdoor zijn we
ook bij deze lage prijzen in staat onze
doelen te realiseren. Tevens hebben
we in de afgelopen period reserve-
ringen gemaakt, waardoor wij in staat
zullen zijn zelf een groot deel van de
financiering op te brengen. Mijn ver-
wachting is dat de olieprijzen op ter-
mijn weer omhoog zullen gaan en het
komendjaar tussen US$ 60 en US$ 90
zullen blijven."

U blijft nog anderhalf jaar aan als
algemeen directeur. Wat zijn uw plan-
nen voor deze period?
"In de komende anderhalf jaar is mijn
focus gericht op de overdracht. Samen
met de voltallige directie en de Raad
van Commissarissen zijn wij bezig alles
in place te krijgen zodat er in 2010 een
soepele overgang plaatsvindt en Staats-
olie in staat is om de voorgenomen plan-
nen te verwezenlijken."

Misschien een beetje voorbarig, maar
aan welk profiel moet uw opvolger
voldoen?
"Inspirerende leider,besluitvaardig,resul-
taatgericht, beleidsmatig en strategisch
kunnen denken en special deskundig-
heid in de petroleumsector. De bedoe-
ling is om vanuit onze eigen gelederen
deze post in te vullen."

Een bekende uitspraak: als je vijftig
wordt heb je Abraham gezien, en als
je zestig bent...?
U mag zelf aanvullen.
"Ik heb een heel simple kijk op zaken.
Ik leef vandaag en geniet van elke
dag aan het werk, this en met mijn
vrienden. Gisteren is voor mij refe-
rentiekader en morgen is een nieuwe
mogelijkheid je dromen te realiseren.
Ik sta er eigenlijk niet bij still hoe oud
ik ben. Voor mij heeft elke leeftijd zijn
bekoring. Aan de ene kant word je een
jaartje ouder, maar tegelijkertijd een
beetje wijzer. Elke period in mijn
even heb ik zeer intense beleefd." A


is limitedly possible. As a producer you have to
worry about those factors that can be influenced
by you including, cost price, efficiency and effec-
tiveness.
In our feasibility study for the refinery we have
maintained very conservative prices, and at
the same time kept a constant eye on our cost
price. This enables us to meet our objectives
despite the decreased oil prices. We have also
been able to put some money aside, so now we
are able to finance a large part of the project.
I expect the oil prices to rise again after some
time, while they will be stabilized between US$
60 and 90 for next year.'

You'll be at the helm for another 18 months.
What are your plans for the period ahead?
'In the next 18 months I'll be focusing on pass-
ing on the torch. The entire management team
and the Supervisory Board is working on get-
ting everything in place for a smooth transfer
in 2010 and ensuring that Staatsolie is able to
realize its plans.'

This might be a little premature, but can you
profile your successor?
'An inspiring leader, decisive, focused on results,
able to think strategically and a special expertise
in the petroleum industry. We're looking to find
that somebody within our own ranks.'

A well-know expression is at 50 you've seen
Abraham. What about when you're 60?
'I look at things in an easy way. I live for the day
and I enjoy every day at work, at home and with
my friends. Yesterday is experience and tomor-
row is a new possibility to realize dreams. I don't
really think about my age. To me every age has its
charms. On the one hand you grow older, but at
the same time you become wiser. I have experi-
enced every stage of my life very intensely. A


4 1 STAATSOLIE NIEUWS No. 4 december2008
Eerstejaars universiteitsstudenten bezoeken Staatsolie
Tekst & beeld /Text & photo: Sherida Asinga


De studenten praten nog wat na over hun indrukken voordat zij terug gaan naar Paramaribo.
The visiting students talk about their fieldtrip before leaving for Paramaribo again.


Ongeveer 170 studenten van de
studierichtingen Infrastructuur,
Werktuigbouwkunde, Delfstoffen-
productie, Milieuwetenschappen,
Agrarische productive en Elek-
trotechniek brachten in septem-
ber een bezoek aan Staatsolie.
Elk jaar organiseert de Faculteit
der Technische Wetenschappen
(FTeW) een introductieweek voor
nieuwe studenten om hen wegwijs
te maken op de universiteit.


S taatsolie is het enige Surinaam-
Sse bedrijf waar al onze studie-
richtingen rijkelijk vertegenwoordigd
zijn", zegt Zanjabil Ali, voorzitter van
de studentencommissie over de bedoe-
ling van de rondleiding. "Kennismaken
met het veld leek ons daarom fantas-
tisch. We willen graag dat alle studie-
richtingen belicht worden tijdens de
excursie. De trip moet dus meer zijn dan
een regulier bezoek, maar net minder
dan een vakspecifieke excursie."
Eerder op de ochtend held Staatsolies
oud-directeur Eddy Jharap een presentatie
voor de nieuwe studenten op het univer-
siteitscomplex. Hij sprak over de rol van
beta (technische of exacte) opleidingen
en het belang daarvan voor Suriname.


Na de presentatie werd het produc-
tieveld te Sarah Maria bezocht. Elke
studierichting kreeg een begeleider toe-
gewezen die van hetzelfde vakgebied
was en daarover wat kon vertellen aan
de studenten. Raouf Goelabdien is reeds
bezig met de afronding van zijn studied
Werktuigbouwkunde en kwam als vrij-
williger met de groep studenten mee.
"Voor mij was veel van wat ik gehoord
heb, herkenbaar omdat ik de stof reeds
gehad heb. Het houdt allemaal verband
met wat er bij Staatsolie gebeurt. De uit-
leg van het process was prima." Enkele
studenten konden hun geluk niet op,
omdat zij met de airboat de zwamp in
waren geweest. Jayant Madari (Civiele
techniek) was bezweet, maar all smiles:
"Ehh...het was tof."
Een teleurgestelde Sanjay Narain (Ener-
gie techniek): "Ik was ook liever de
zwamp in geweest." Vanwege het grote
aantal studenten was het echter onmo-
gelijk om iedereen de zwamp in te
brengen. Afgesproken werd dat de stu-
dierichtingen later in het jaar afzonder-
lijk langskomen voor een ander bezoek.
Zanjabil Ali blikt tevreden terug. "Er zal
nog een evaluate plaatsvinden, maar de
eerste indrukken waren dat de studenten
de rondleiding als goed en aangenaam
hebben ervaren." A


First year students visit Staatsolie

Approximately 170 students of the Infrastructure,
Mechanical Engineering, Mineral Production,
Environmental Sciences, Agricultural Production
and Electrical Engineering fields visited Staatsolie
last September. Every year the Faculty for
Technical Sciences (FTeW) organizes an intro-
ductory week to familiarize new students with the
university.

Staatsolie is the only Surinamese company where
all the fields of study are abundantly present',
says Zanjabil Ali, chair of the student's committee,
on explaining the objective of the fieldtrip. 'It was
therefore an excellent opportunity to get to know
our work field. We want to highlight all fields of
study during this fieldtrip. This trip has to be more
than a regular visit, but a little less than a specific
fieldtrip.
Earlier that day, Staatsolie's former managing
director, Eddy Jharap, had held a presentation for
new students at the university. He had elaborated
on the role of beta (technical or exact) education
and its importance to Suriname.
After the presentation the students visited the
Sarah Maria production field. A supervisor was
assigned to every group representing a field
of study. The supervisors had all studied in the
respective fields they had been assigned to and
were able to relate their experiences to the stu-
dents. At the TA58 processing plant the students
received explanation about the several processes
in processing crude.
Raouf Goelabdien had volunteered to accompany
the students. He is near completion of his study
in Mechanical Engineering. 'I recognized most
of what was presented to us, as I have already
studied these subjects. It's all about what goes
on at Staatsolie. The explanation was excellent.'
Some of the students were overwhelmed with joy
because they got to take a ride with the airboat
on the swamp. Jayant Madhari (Civil Engineering)
was sweaty, but all smiles: Ehh...it was great.'
Sanjay Narain (Electrical Engineering) was dis-
appointed: 'I also wanted to go on a ride in the
swamp.' Since there were too many students
it was impossible to satisfy all of them. It was
agreed that all fields of studies come back sepa-
rately at a later date for another visit.
Zanjabil Ali was quite content. 'There will be an
evaluation, but first impressions show that the
students enjoyed the fieldtrip very well.' A


STAMISLIE)r I


S.


Voldoende oliereserves zijn de
ruggengraat van elke oliemaat-
schappij. Voor Staatsolie is dit niet
anders. Dit zien we vertaald in een
van de strategische doelstellingen
voor de planperiode 2008-2012:
verhoging van de huidige reserves
met minimal 64 miljoen barrels.
Om dit doel te realiseren zijn er
een aantal projecten gaande of lig-
gen op stapel.

In haar langetermijnvisie (Vision2020)
geeft Staatsolie aan dat zij de ener-
giesector in Suriname duurzaam wil
ontwikkelen. "Een van de voorwaarden
hiervan is het hebben van voldoende
oliereserves", zegt Wim Dwarkasing,
onderdirecteur Exploration and Petro-
leum Contracts. "Om die reserves te
vinden, moet er geexploreerd worden."
Gezocht wordt er; getuige de explora-
tieboringen in verschillende gebieden,
een seismisch onderzoek, geologische
bureaustudies en een aanbestedingsron-
de voor blokken in het zeegebied.

Focus
De nieuwe kijk op exploratie wordt
misschien het best geillustreerd met de
reorganisatie van vorig jaar. Daarbij
werden alle exploratiefuncties in 66n


directoraat, Exploration and Petroleum
Contracts, bijelkaar gebracht. "Dit ver-
hoogt de effectiviteit van informatie-
uitwisseling tussen de geologen", legt
Dwarkasing uit. De afdeling Exploratie
werd verheven naar een divisie, waarbij
een uitbreiding van het aantal geologen
heeft plaatsgevonden. \ .i I t zijn er
ruimere budgetten gereserveerd voor
exploratieactiviteiten, vergeleken met
de period voor 2007. De focus van het
exploreren is verlegd van verkenningen
rondom bestaande velden Tambared-
jo en Calcutta naar gebieden buiten
Saramacca. Een regional aanpak van
het hele kustgebied is nu in uitvoe-
ring." Dwarkasing doelt hiermee op het
tweedimensionaal (2D) seismisch pro-
gramma dat nu in het kustgebied wordt
uitgevoerd (zie 'Ondergrond doelge-
richter verkennen').

Richting
Gehoopt wordt om met 2D seismiek een
gerichtere uitspraak te kunnen doen over
de prospectiviteit van gebieden. Dat
wil zeggen een onderscheid maken tus-
sen gebieden die geologische condities
hebben om olie te kunnen bevatten en
gebieden die minder aantrekkelijk zijn
voor olievoorkomens. \.ig-.lijk het
met het Tambaredjoveld dat ongeveer
150 km2 beslaat, terwijl het te explo-


q .1 ',., r .


a. -.**, ' ',' ,


je uitvoering van het 2-dimensionaal seismisch onderzoek.
Crews at work at the two-dimensional seismic survey.

Exploring is taking risks
Having enough crude reserves is the backbone of
every oil company, a fact that also holds good for
Staatsolie. This has been stipulated as one of our
strategic objectives for 2008 2012: increasing
our current reserves with at least 64 million bbls.
In order to meet this goal a number of projects are
already running while others have been planned.

In its long-term vision (Vision 2020) Staatsolie
states that it wants to durably develop the energy
sector in Suriname. 'One of the prerequisites
for this is having enough oil reserves', says
Wim Dwarkasing deputy director Exploration and
Petroleum Contracts. 'We have to explore if we
want to find those reserves.' And the company
is exploring, judging from the exploration drilling
projects in several areas, a seismic research,
geological studies and a bidding round for blocks
in the offshore area.

Focus
The new approach in exploration is probably
best explained when we take a look at the reor-
ganization that took place last year. All explora-
tion positions within the directorate (Exploration
and Petroleum Contracts) were brought together.
'This increases the effectiveness of the data
sharing between geologists', says Dwarkasing.
The Exploration Department was elevated to a
Division, which increased the number of geolo-
gists. 'We have also allocated larger budgets for
exploration, compared to 2007. Our focus has


6 1 STAATSOLIE NIEUWS No. 4 december2008


a,
o '.
, ,.


:
.1
Ondergrond doelgerichter verkennen
Het tweedimensionaal (2D) seismisch onderzoek is onderdeel van
Staatsolies exploratieprogramma dat als doel heeft verhoging van
de oliereserves. Met dit project wordt de kustvlakte doelgerichter
onderzocht op het voorkomen van koolwaterstoffen. Seismiek is een
geofysische method om een beeld te krijgen van de ondergrond met
behulp van kunstmatig opgewekte geluidsgolven.
Het 2D seismisch onderzoek wordt over een groot deel van de kust-
vlakte van Suriname uitgevoerd. Het opnemen van de velddata (data-
acquisitie) is op 13 november gestart in het district Nickerie. Staatsolie
laat het onderzoek uitvoeren door het gespecialiseerd bedrijf GeoKine-
tics uit de USA. Het contract hiervoor is ondertekend in juni 2008.
Het onderzoeksgebied, waarvan het grootste deel zwamp, strekt
zich uit van Nickerie tot Commewijne. Het project kost US$ 25
miljoen en zal tot het tweede kwartaal van 2009 duren.
Na ondertekening van het contract in juni startte GeoKinetics met de
voorbereidingen. Deze hielden wonder andere in: verkenning van het
onderzoeksgebied, mobilisatie van meetapparatuur en andere equi-
pement uit het buitenland, het aantrekken van ongeveer 500 lokale
arbeidskrachten en logistieke planning.
Staatsolie heeft voorafgaand aan het 2D seismisch project een studied
laten uitvoeren naar de milieu en social effecten. Deze studied resul-
teerde in een aantal maatregelen die zijn getroffen om het seismisch
onderzoek zodanig uit te voeren, dat er een minimal effect is op het
milieu en de bevolking. De belanghebbenden in Nickerie en Coronie
zijn vooraf geinformeerd over de activiteiten die zullen plaatsvinden
en de resultaten van de milieustudie. In de komende period zullen
de belanghebbenden in de andere delen van het onderzoeksgebied
worden geinformeerd.
Bij seismisch onderzoek wordt gebruik gemaakt van trillingen die
op of vlak wonder het maaiveld worden opgewekt met kleine ladingen
springstof. Deze trillingen planten zich voort in de ondergrond en
worden bij de overgang van de ene laag naar de andere laag terug-
gekaatst. Deze trillingen worden door apparatuur die bovengronds
is geplaatst opgevangen en geregistreerd. Deze geregistreerde data
wordt technisch bewerkt tot bruikbare data, waarna door interpreta-
tie een voorstelling kan worden gemaakt van de ondergrond.


De data-acquisitie houdt in: uitzetten en openkappen van tracks,
boren van gaten van 6 meter diep waarin kleine explosieven worden
geplaatst, afschieten van de explosieven en registreren van de opge-
wekte trillingen.


A More Thorough Exploration of the Underground
The two dimensional (2D) seismic survey is part of Staatsolie's exploration
program with the objective of increasing the oil reserves. This project aims
at a more thorough exploration of the coastal area in search for hydro-
carbons. Seismic is a geophysical method to map out the underground
through artificially produced sound waves.
The 2D seismic survey is done in a large part of Suriname's coastal area.
Data acquisition started on 13 November in the District of Nickerie. The
research is carried out by GeoKinetics, a specialized US firm. The contract
was signed in June 2008.
The research area, the greater part of which is swamp, extends from
Nickerie to Commewijne. The project costs US$ 25 million and will extend
well into 2009. After signing the contract GeoKinetics started with the
preparations, including exploration of the survey area, acquiring the mea-
suring instruments and other equipment abroad, hiring approximately 500
local workers and the logistic planning.
Prior to the 2D seismic project, Staatsolie carried out a environmental and
social impact assessment.. The study resulted in measures, which limit the
effect of the survey on the environment and the people. The stakeholders
in Nickerie en Coronie have been informed about the activities that will
take place and the results of the environment study. In the period ahead,
stakeholders in other parts of the research area will be informed. Seismic
research uses waves caused by small explosions just beneath surface
level. These waves travel through the underground and are bounced back
at the crossings where one layer joins another.
The bounced back waves are recorded and registered by instruments on the
surface. This registered data is then technically processed into workable data,
after which it can be interpreted into a map of the underground. Data acquisi-
tion includes plotting and deforesting routes; drilling holes (to a depth of 6
meters) in which small explosive pockets are placed, detonating the explosives
and registering the waves.
central registratie


OWtploffing


opname-elementen


Bij seismisch onderzoek planten trillingen, opgewekt door explosieven,
Ben Nuboer, directeur Refining & Marketing, geeft het startsein voor de datavergaring zich voort in de ondergrond en worden bij de overgang
van het 2D seismisch onderzoek. van de ene laag naar de andere teruggekaatst.
Ben Nuboer, Director Refining and Marketing, officially starts the data gathering for the Seismic research uses shock waves, caused by explosions, which travel through the
2D seismic research, underground and are bounced back at the crossings where one layer joins another


STAATS@LIE)
Dikkere olie en droogte
Eind 2007/begin 2008 is in het gebied
Weg naar Zee een boorprogramma van
twaalf exploratieputten uitgevoerd, waarbij
olievoorkomens zijn aangetoond. Nu is er
een productietest gaande om de produceer-
baarheid van olie uit een andere aardlaag
dan die van de huidige productievelden te
onderzoeken. Er zijn oliemonsters geno-
men en naar een laboratorium opgestuurd
voor analyse op samenstelling, oorsprong
(uit welke aardlaag afkomstig) en fysische
eigenschappen. De eerste indicates zijn dat
de olie uit Weg naar Zee dikker is dan de
Saramacca Crude. In 2009 zullen verdere
verkenningsboringen en productietesten
worden uitgevoerd in Weg naar Zee.
In Commewijne wordt een programma van
tien exploratieputten uitgevoerd. Er zijn
al zeven putten geboord en bij twee zijn
olievoorkomens aangetoond. Vanwege de
aanhoudende droogte kwam de zwamp
droog te liggen, wat het transport van mate-
rieel en personnel bemoeilijkte. In afwach-
ting van betere omstandigheden werden
de booroperaties stilgelegd en werd van de
gelegenheid gebruik gemaakt om noodza-
kelijk onderhoud te plegen aan het mate-
rieel. De boringen in Commewijne werden
eind november hervat. Na voltooiing van
het boorprogramma zullen de resultaten


reren gebied circa 15.000 km2 beslaat.
Het zou ondoenlijk zijn om alleen met
boringen het gebied te onderzoeken.
Op basis van de kennis over het Tam-
baredjoveld, weten we dat seismiek de
ondergrond goed kan weergeven. Ook
worden er structure in herkend waarin
de olie voorkomt. Seismiek gaat ons de
richting geven waar wij exploratieborin-
gen zouden kunnen uitvoeren."Aanvul-
lend op seismiek worden gegevens van
het in 2001/2002 uitgevoerd magnetisch
onderzoek opnieuw verwerkt en nader
bestudeerd om de trefzekerheid van
exploratieboringen te vergroten. Bij het
magnetisch onderzoek is vanuit de lucht
het aardmagnetisme geregistreerd van
de ondergrond van een groot deel van
de kustvlakte en het ondiepe zeeareaal.
Magnetisch onderzoek draagt bij aan
het in kaart brengen van de geologische
structuur van de ondergrond.

Boringen
Geologen hebben van gebieden waar-
over reeds geologische informatie (zij
het beperkt) aanwezig is concepten ont-
wikkeld. Deze gebieden worden door
middel van boringen onderzocht. Zo
zijn er in Weg Naar Zee twaalf explo-
ratieputten geboord. In Commewijne is
een boorprogramma van tien exploratie-
gaten aan de gang (zie 'Dikkere olie en


worden ge6valueerd en wordt een besluit
genomen over een mogelijk vervolgtraject.
Thicker oil and drought.
At the end of 2007, early 2008 a drilling program
with twelve exploration wells was carried out in
the Weg naar Zee area. It struck oil. Currently
a production test is carried out on one of the
wells to assess whether the oil, which is from a
different layer than the existing oilfields, can be
produced. Oil samples have been sent to a lab
for analyses of its composition, origin (to find
out from which ground layer it originates) and its
physical characteristics. The first indications are
that the oil in de Weg naar Zee area is thicker
than the Saramacca Crude. In 2009 exploration
drilling and production tests will continue in Weg
naar Zee. In Commewijne a program with ten
exploration wells is carried out. Seven wells
have already been drilled. Continuing drought
caused the swamp to dry up, which made trans-
port of crews and materials difficult. Pending
better circumstances the project was halted.
During the pause the equipment received a nec-
essary overhaul. Drilling in Commewijne contin-
ued at the end of November. After completion of
the drilling program the results will be evaluated
and a decision will be taken on the next step.


droogte'). Er worden voorbereidingen
getroffen om begin volgend jaar in het
zogenoemde Coesewijnegebied explo-
ratieboringen te verrichten. Dit gebied
bevindt zich ten zuiden van het Calcut-
taveld. Ook Nickerie staat voor 2009 op
het programma.

Staatsolies dochtermaatschappij Para-
dise Oil Company (POC) heeft samen
met haar Brits/Ierse joint-venturepartner
Tullow Oil vorig jaar vijf exploratiebo-
ringen verricht in het Uitkijkblok. Deze
zijn geevalueerd en er zullen nog eens
vijf gaten worden geboord in dit blok. De
joint-venture zal ook in het Coronieblok
vijf boringen verrichten. Deze staan voor
januari 2009 op het programma.

Optimistisch
Dwarkasing is optimistisch over de
boorprogramma's. "Er is weinig geo-
logische data over de gebieden. Met
de minimal gegevens die beschikbaar
zijn, is een geologisch concept uitge-
werkt voor Coesewijne en Coronie op
basis waarvan de boringen zullen wor-
den uitgevoerd. Exploreren is iiberhaupt
risico's nemen, maar een exploratie-
persoon is een optimist en hoopt dat
zijn concept just is. Dus we zullen olie
zien. Voor Nickerie ligt het iets anders.
We wachten eerst de resultaten van


been shifted from exploring near the existing fields
- Tambaredjo and Calcutta to areas outside
Saramacca. We are now executing a regional
approach of the whole coastal area.' Dwarkasing
was in this respect referring to the two dimen-
sional (2D) seismic project that is being carried
out in the coastal area. (See 'A More Thorough
Exploration of the Underground')

Direction
2D seismic research must enable the company to
better predict the possibilities of prospective areas.
This means being able to distinguish between
areas with promising geological conditions and
areas that look less promising. 'Compare that to
the 90 sq. miles of the Tambaredjo field, while
we have 9,000 sq. miles still to explore. It would
be impossible to research the area only through
exploration drillings. Based on our knowledge
of the Tambaredjo field, we know that seismic
research can excellently map out the under-
ground. Seismic research will direct us to where
we can possibly carry out exploration drillings.'
We can also recognize the geological structures
that bear oil.

In addition to seismic research, the data from the
2001/2002 magnetic researches shall be reas-
sessed and scrutinized to enhance the accuracy
of exploration drillings. Magnetic research regis-
tered a large part of the earth magnetic field of
the underground in the coastal and the shallow
offshore area from the air. Magnetic research
helps in mapping out the geological structure of
the underground.

Drillings
Geologists have developed concepts for the areas
for which they already have geological data
available (although limited). These areas are
now being explored through drilling. In the Weg
naar Zee area twelve exploration wells have
been drilled. In Commewijne a drilling program
of ten exploration wells is being carried out. (See:
'Thicker Oil and Drought'). Preparations are made
for exploration drilling in the so-called Coesewijne
area early next year. This area lies to the south
of the Calcutta field. Nickerie is also included
in the program for 2009. Staatsolie's subsidiary
Paradise Oil Company (POC) and its British/Irish
joint-venture partner Tullow Oil, have drilled five
exploration wells in the Uitkijk Block last year. The
joint venture will also drill five wells in the Coronie
Block. This project is projected for January 2009.

Optimistic
Dwarkasing is optimistic about the drilling pro-
grams. 'Geological data for the areas is scarcely
available. Despite the limited data, geological
concepts have been drafted for Coesewijne and
Coronie which will form the basis for the drilling.
Exploring means taking risks, but an explorer is
an optimist who hopes that his concept is right.


8 1 STAATSOLIE NIEUWS No. 4 december2008
a rs
Wim Dwarkasing tijdens een stakeholders meeting. Voordat exploratie-activiteiten starten, worden de belanghebbenden
in het gebied geinformeerd.
Wim Dwarkasing at a stakeholders meeting. Before starting exploration activities,
stakeholders in the target area are informed.


het seismisch onderzoek alsook van de
herbewerkte magnetische data af om de
boringen te plannen, omdat de kans op
success dan groter is."
Hebben de exploratieboringen tot nu toe
al concreet bijgedragen aan verhoging van
de reserves? "Het is nog te vroeg om over
reserves te praten op basis van de vonds-
ten die tot nu toe zijn gedaan", zegt Dwar-
kasing. "Er is nog veel meer onderzoek
nodig om een conclusie te kunnen trekken
over de bijdrage aan de reserves."

Druk
Het boorprogramma is intensief, terwijl
ook rekening moet worden gehouden
met de beschikbaarheid van voldoende
enjuiste equipment en de belasting van
de mensen die het moeten uitvoeren.
"De druk is groot", erkent Dwarkasing,
"maar de mensen zijn gemotiveerd
en dat leidt tot ongekende prestaties."
Voor de operationele activiteiten in de
verschillende gebieden zijn er teams
samengesteld, die ondersteunen bij de
voorbereiding en begeleiding tijdens de
uitvoering van de boorprogramma's."
Voor wat equipment betreft, wordt
er samengewerkt met het directoraat
Production & Development. Dat direc-
toraat leent haar productieboormachine
aan de afdeling Exploration Drilling
voor de programma's van Uitkijk en
Coesewijne. "Voor Coronie en Nicke-
rie wordt een boormachine, waarmee
we dieper kunnen boren, gehuurd bij
een drilling contractor."

Offshore
Niet alleen op land, maar ook in het zee-
gebied (offshore) zijn de exploratieacti-
viteiten in volle gang. RepsolYPF heeft
eerder dit jaar een exploratieput, West


Tapir 1, geboord in blok 30. Er zijn geen
winbare hoeveelheden koolwaterstoffen
(olie/gas) gevonden. RepsolYPF en haar
partners Noble Energy en PetroHunt
zijn bezig met de analyse van de gege-
vens uit West Tapir 1. Dwarkasing zegt
dat dit ongeveer nog een jaar zal duren.
"Daarna zullen zij besluiten of er meer
seismisch onderzoek moet worden uit-
gevoerd of als er nog een put zal worden
geboord."
Murphy Oil is in de derde week van
november gestart met het verzamelen
van seismische gegevens in blok 37.
In blok 31, waar het Japanse Inpex
(vroeger Teikoku) de exploratierech-
ten heeft, start eind 2008/begin 2009
een driedimensionaal (3D) seismisch
onderzoek. Na analyse van de vergaarde
data zal het vervolgprogramma worden
bepaald. In blok 32 zoekt Noble Energy
naar een partner om een 3D seismisch
programma uit te voeren.

Bidding round
Staatsolie wil meerdere partners actief
hebben in het zeeareaal. Om dit te
realiseren is eind november een inter-
nationale aanbestedingsronde (bidding
round) gestart voor de offshore blokken
43 en 44. De lancering van de ronde
vond plaats tijdens de London Oil Week
in Engeland met een presentatie door
Marny Daal-Vogelland, manager Petro-
leum Contracts van Staatsolie. Dwar-
kasing verwacht dat meerdere maat-
schappijen zullen inschrijven voor de
beschikbare blokken. "De round zal
een halfjaar open zijn om bedrijven
voldoende voorbereidingstijd te geven
voordat zij een bod uitbrengen. Ook
zullen we deze round op diverse inter-
nationale fora promoten" A


So we will find oil. Nickerie is yet another story. We
are awaiting the results of the seismic research as
well as the reassessed magnetic data in order to
direct the drilling, thus enhancing our chances for
success.' Have the exploration drillings contrib-
uted concretely to an increase of the reserves?
'It is yet too early to talk about reserves based on
the finds so far', says Dwarkasing. 'We have yet
to carry out more research to draw a conclusion
about the reserves.'

Busy
The drilling program is very intensive, while at the
same time we have to consider the availability of
sufficient and right equipment as well as the stress
on the crew that carry out the project. 'The pres-
sure is great', admits Dwarkasing, 'but the crew is
motivated and this leads to unprecedented results.'
Teams have been put together for the operations in
the several areas. They support the preparations
and supervise the drilling programs.'
There is cooperation with the Production and
Development directorate for the equipment. This
directorate lends its production rig to the Exploration
Drilling Department for the projects in Uitkijk and
Coesewijne. 'For Coronie and Nickerie a rig for
deeper drilling is leased from a drilling contractor.

Offshore
Not only on land, but also at sea (offshore) explo-
ration is in full swing. Repsol YPF drilled an explo-
ration well (West Tapir 1) in block 30 earlier this
year. No recoverable quantities of hydrocarbons
(oil/gas) have been found. Repsol and its partners
Noble Energy and Petro Hunt are analyzing the
data from West Tapir 1. According to Dwarkasing
this will take a year. 'After that we will decide
whether further seismic research should be car-
ried out or whether another well should be drilled.
Murphy Oil started gathering seismic data in Block
37 in the third week of November. In Block 31,
for which the Japanese company Inpex (formerly
Teikoku) has the exploration rights, three dimen-
sional (3D) seismic research will be carried out at
the end of 2008, early 2009. After analyzing the
data the next step will be decided upon. Noble
Energy is looking for a partner to carry out a 3D
seismic program in Block 32.

Bidding round
Staatsolie wants more partners at work in its
offshore area. To this goal an international bid-
ding round was held at the end of November for
Blocks 43 and 44. Marny Daal-Vogelland, man-
ager Petroleum Contracts at Staatsolie, launched
the bidding round at the London Oil Week in
England with a presentation.
Dwarkasing expects more than one company to
submit bids for the available blocks. 'The round
will be open six months to give the companies
ample preparation time before they submit their
bids. It will also be promoted at several interna-
tional events and meetings. A


CSTAMS@LIE)
CTSS+ 2008 draagt bij aan teamsport
Tekst / Text: Sherida Asinga Foto's / Photo's: Richenel Coulor


Het Centraal Toernooi voor Sporten
voor Staatsbedrijven (CTSS+) 2008
is gewonnen door het Staatszieken-
fonds. Staatsolie eindigde als derde,
een plek hoger dan het vorig jaar.
Het them voor dit jaar was: Con-
tributing to teamsport in Suriname.

T wee weken lang hebben de deel-
nemende bedrijven zich gemeten
op zeven verschillende sportonderdelen.
Onze sporters maakten een vliegende start
bij het onderdeel zwemmen waar we de
tweede plaats wisten te bemachtigen en
tevens het estafetterecord van 1997 ver-
braken. Er zijn twee kampioenschappen
behaald op de onderdelen basketball en
volleyball. Ook op de andere sportonder-
delen heeft Staatsolie het niet onverdien-
stelijk gedaan. Sharon Kuhn en Rahiem
Kurban, vertegenwoordigers van Staats-
olie in het CTSS-bestuur, zijn tevreden
met het eindresultaat. "Het was eigen-
lijk verassend, boven verwachting", zegt
Kuhn. Er was zelf kans de tweede plek
te behalen, maar dan most wel de laat-
ste voetbalwedstrijd tegen de Brandweer


A 'teamhug' na het behalen van het volleybalkampioenschap.
A teamhug after winning the volleyball championship.

gewonnen worden of de EBS met wie
er slechts twee puntenverschil was, haar
partij tegen de SZF verliezen. Wij verlo-
ren, EBS won haar partij tegen de SZF en
eindigde dus als tweede overall."

"De voorbereidingen naar het toernooi toe
konden better vindt Kurban. "Daarnaast
waren enkele toppers van ons emit en dan
ben je wel een beetje huiverig. Maar er
hebben zich andere talenten aangemeld.
Bij bepaalde taken van sport was het
moeilijk om sporters te vinden. We heb-
ben mensen echt moeten overtuigen om
mee te doen en gedurende twee weken
hun vrije tijd op te offeren voor het toer-
nooi. Het is uiteindelijk wel gelukt. We
hebben bewezen dat het kan."
Kuhn is voor het eerst commissielid
geweest en heeft zelf ook geparticipeerd
in het toernooi. "Wij waren belast met
de publiciteit en de coordinatie van zaal-
voetbal. Ik ben al tien jaar bekend met
dit toernooi en heb min of meer mezelf
aangeboden. Het leek me leuk om een
keer zelf in de commissie te zitten. Ik heb
meegedaan met zwemmen, match en vol-
leybal." Voor Kurban was het z'n derde


CTSS+ 2008 contributes to teamsport

The winner of the Centraal Toernooi voor Sporten
voor Staatsbedrijven, a tournament for govern-
ment owned enterprises, (CTSS+) 2008 is
Staatsziekensfonds (the State Health Insurance
Fund SZF). Staatsolie ended third, one place
higher than last year. This year's theme was:
Contributing to Team Sports in Suriname.

For two weeks the competing enterprises have com-
peted in seven events. Our swimmers went off to a
good start, securing second place and breaking the
1997 relay record. Two championships have been
secured, one for basketball and the other for volley-
ball. Staatsolie also did well in other events.
Sharon Kuhn and Rahiem Kurban, Staatsolie repre-
sentatives on the CTSS board, are content with the
final standings. 'It was actually surprisingly, beyond
expectation', says Kuhn. 'We even had a shot at
second place, but then we had to win the final soccer
match against the Fire Department or else the EBS
(the Electricity Company), which had a two-point
difference from Staatsolie, had to lose its match
against the SZF We lost, the EBS won its match
against the SZF and thus ended second overall.
'The preparations towards the tournament could've
been better', says Kurban. 'We also had to do
without a few of our top athletes, and that gave
us the shivers. Other talents signed on, but it was
quite difficult to find participants for some events.
We had to convince people to participate and to
sacrifice their spare time during the two weeks of
the tournament. We finally made it and thus proved
we were up to it.'
It was Kuhn's first time as committee member. She
also participated in the tournament. 'We took care
of the publicity and coordination for indoor football. I
have known about this tournament for ten years and
I practically offered my services. I thought it would
be nice to sit on the board for once. I competed in
swimming, match and volleyball.'
It's Kurban's third term as board member. 'I had
more a supportive role and I competed in trumps.'
The committee members agree that this year's
theme hit the spot. Kuhn: 'Indeed. The whole
tournament through it was all about: we're going
to compete! Swimming was a thrilling event. All our
swimmers competing in the free style event made
it to the finals. We had aimed at breaking the relay
record and we did. Colleagues got to know each
other better this way. We sure hope that we have
excited new colleagues to come join.'
'More workers have to participate next year',
says Kurban. 'Actually everybody should commit.
We should maybe emphasize the objective of this
tournament (getting to know each other through
sports) more.' A


10 1 STAATSOLIE NIEUWS No. 4 december2008keer als commissielid. "Ik had meer een
begeleidende rol. In het toernooi heb ik
meegedaan met troefcall."
Volgens de commissieleden is het them
"Contributing to teamsport" wel aange-
slagen. Kuhn: "Jazeker. Het heel toernooi
heerste er een sfeer van: we gaan com-
peten! Vooral zwemmen was het span-


nendst. Al onze zwemmers op de vrije
slag hebben de finale gehaald. Vanaf het
begin hadden we ons als doel gesteld, het
estafetterecord te verbreken en het is ons
gelukt. College's hebben elkaar op deze
manier ook better leren kennen. We hopen
dat we de nieuwe medewerkers enthousi-
ast hebben kunnen maken om straks ook


mee te doen."
"Het komend jaar moeten er nog meer
medewerkers participeren", meent Kur-
ban. "Iedereen zou zich moeten com-
mitteren. Misschien moeten we het doel
van dit toernooi elkaar better leren
kennen door middel van sport nog
meer benadrukken." A


Staatsolie werd de nieuwe kampioen op het onderdeel touwtrekken bij de CTSS Match. Touwtrekkampioen Brandweer werd daarmee onttroond.
Staatsolie won the tug-of-war contest at the CTSS Match. Tug-of-war champion the Fire Department was dethroned.


Grote blijdschap na het behalen van het basketbalkampioenschap.
Clifton Bendt (nr.8) was de aanvoerder
Great joy after winning the basketball championship. Clifton Bendt (nr. 8) was the captain.
Een topsporter is Clifton 'Kopro' Bendt. Hij is werkzaam als Operator
te TA58. Als kleine jongen van de volkswijk Frimangron, amper negen
jaar, leerde hij wonder leading van trainer Gerold Pang A Tjok de eerste
kneepjes van de basketbalsport. Bendt speelt in de hoogste klasse van
de national competitive voor SCVU. "Ik ben bij De Arend met competi-
tiebasketbal begonnen. Ik heb ook gevoetbald, maar mijn belangstelling
going vanaf het begin meer uit naar basketball. Ik kwam in juni 1996 in
dienst van Staatsolie en in oktober deed ik direct mee met het CTSS-
toernooi. Een heel mooi moment was toen we in 1997 voor het eerst
semi-kampioen werden."
Dit jaar werd Staatsolie voor de derde keer basketbalkampioen. "Het
was wel een zware dobber deze keer. We kwamen bij de eerste wedstrij-


den al meteen uit tegen toppers van andere bedrijven, maar we hebben
het als team gedaan. De bijdrage van onze eigen sporters is natuurlijk
ook niet weg te denken bij dit success Na zijn werk en gezin is basket-
ballen voor Bendt het belangrijkste dat er is. "Sporten moet echt een
deel zijn van het even. Het CTSS- them onderstreept dit gegeven;
samen een hechtere band creeren tussen college's. De andere sporters,
maar ook niet-sporters binnen Staatsolie wil ik aanmoedigen om actief
deel te nemen en de naam van het bedrijf tijdens het toernooi te helpen
uitdragen. Ook de supporters vormen een belangrijke schakel tijdens dit
evenement, kom ons aanvuren!"

Clifton 'Kopro' Bendt is a top athlete. He works as an Operator at TA58. As
a little boy of barely nine from the working-class area 'Frimangron' he learnt
the basics of basketball from coach Gerold Pang A Tjok. Bendt is a top athlete
for SCVU in the highest national league. 'I started at De Arend with competi-
tive sports. I played soccer, but I liked basketball more. I started working at
Staatsolie in June 1996, and in October I was already competing in the CTSS
tournament. The nicest moment was when we ended second in 1997 for the
first time. This year marks Staatsolie's third basketball championship. 'It wasn't
easy this time. In every match we had to face top athletes from the other com-
petitors, but we succeeded as a team. We can't leave out our athletes' contri-
bution to this success.' Next to his work and his family, basketball is everything
to Bendt. 'Sports should be part of life. The CTSS theme underscores this:
creating a closer tie between colleagues. I want to encourage other athletes
as well as the non-athletes at Staatsolie to participate actively and help sup-
port our company during the tournament. Supporters are a very important link
during the event, so we need their support.


STAMS@LIE)


Kracht Staatsolie behouden

door eenheid en samenwerking
Tekst /Text: Sherida Asinga


Na 12,5jaar neemt Vincent Essed,
manager Human Recources
Management (HRM), afscheid
van Staatsolie. Hij is echter al
langer in het vak. "Na dertig jaar
als HRM manager gewerkt te
hebben, vond ik het tijd om er uit
te stappen." In september going
hij met vervroegd pension.

Vond u het niet leuk meer?
Dit had ik anderhalf jaar geleden al
gepland en besproken met de direc-
tie. Na dertig jaar als HRM manager
gewerkt te hebben, vond ik het tijd om
er uit te stappen. Niet omdat het niet
leuk meer was, maar omdat ik ook nog
andere dingen wilde doen waartoe je
niet in staat bent als je nog een volle-
dige dagtaak hebt bij een werkgever.

Hoe hebt u het werken bij Staatsolie
ervaren?
Zeer uitdagend. We zijn in staat
geweest een aantal belangrijke human
resource concepten uit te werken en in
te voeren. Er most richting gegeven
worden aan een nieuw HRM-beleid.
De andere uitdaging was natuurlijk
dit beleid ingang te doen vinden bij
de directie en het lijnmanagement. Ik
denk dat we daarin geslaagd zijn.

Toen in 1998 gepoogd werd Staatsolie
aan een buitenlands bedrijf te ver-
kopen, brak hiertegen een massaal
protest uit. U stond in de voorhoede.
Hoe kijkt u terug op die period?
Vanuit mijn eigen ervaring als mana-
ger HRM kan ik bevestigen dat in die
period Staatsolie bewezen heeft dat
het vertrouwen in eigen kunnen niet
alleen beleefd werd om de doelstellin-
gen van het bedrijf na te streven, maar
ook om die te kunnen verdedigen als


eenheid met de Surinaamse samen-
leving. De kracht van Staatsolie zal
altijd door eenheid en samenwerking
behouden moeten worden. De directie
en de werknemersorganisatie zullen
hierin een belangrijke rol moeten blij-
ven spelen, zowel intern als extern.

Hoe kijkt u terug op de relative met
de bond, met name de CAO-onder-
handelingen?
Op het moment dat een werkgever
een werknemersorganisatie erkent als
een gelijkwaardige partner, heb je
de verplichting transparent naar deze
organisatie te zijn. Bij loononderhan-
delingen hebben we dan ook altijd
alle informatie verstrekt die nodig is
voor een win-win situatie. Uiteinde-
lijk onderhandel je in feite niet, maar
voer je besprekingen over de moge-
lijkheden en onmogelijkheden van het
bedrijf. Dit heeft altijd goed gewerkt.
We zijn daardoor in staat geweest
een pakket aan arbeidsvoorwaarden te
realiseren dat in samenhang staat met
de productive, efficiintie en effectivi-
teit van het bedrijf.

Wat zijn de dingen die u hebt kun-
nen realiseren als manager HRM
waar u echt trots op bent?
Er zijn naar mijn meaning vijf hoofdza-
ken:
1.Het verder ontwikkelen van het
HRM-beleid en dat inbedden in de
organisatie.
2. Het ontwikkelen van een harmo-
niemodel met de werknemersorga-
nisatie.
3. Het verder inrichten van de divisie
HRM.
4. Het opzetten en verder ontwikkelen
van het bedrijfspensioenfonds.
5. Het meehelpen ontwikkelen en rich-
ting geven aan een bedrijfscultuur
die essentieel is voor de realisatie
van eerdergenoemde punten.
Dit allemaal had ik natuurlijk niet
kunnen realiseren zonder de mede-
werking van een team fantastische
college's binnen de divisie HRM.

U bent nu met pension, wat gaat u
nu doen?
Twee tot drie dagen per week zal
ik zeker nog vakgericht bezig zijn.
Daaraast zal ik mij bezig houden met
social vrijwilligerswerk en genieten
van mijn vrije tijd. A


Retaining Staatsolie's strength through
unity and cooperation

After 12V2 years Vincent Essed, manager Human Resources
Management (HRM), is leaving the company. He, however, has
worked longer in this field. 'After having worked for 30 years as
HRM manager, I thought it was time to stop.' He retired early in
September last.

Wasn't it fun anymore?
I had planned and discussed my leave a year and a half before
with the management. After having worked for 30 years as HRM
manager, I thought it was time to stop. Not because it wasn't fun
anymore, but because I wanted to do other things, things you
don't have the time for if you have fulltime employment.

What was your experience working at Staatsolie?
Challenging. We have been able to develop and carry out a
number of very important human resource concepts. We had to
define a new HRM policy. The other challenge was to make this
policy acceptable for the management and department heads. I
think we succeeded in doing that.

When an attempt was made to sell Staatsolie to a foreign
firm in 1998, it was protested.You were in the frontline. How
was it back then?
From my own experience as manager HRM I can testify that
back then Staatsolie proved that Confidence in its Own Ability
wasn't just a slogan to meet the company's objectives, but to
defend it as well as one body with the Surinamese society.
Staatsolie's strength will forever have to be retained through
unity and cooperation. The management and the workers union
will have to continue to play an important role, both internally
and externally.

What were your experiences with the union with regards to
the CLA negotiations?
Once an employer accepts the workers union as an equal, there
is an obligation to be transparent towards said organization. At
negotiations we have always openly supplied all necessary data
to get to a win-win situation. Actually parties are not negotiating;
they are merely having a discussion on the possibilities and of
the company and things that cannot be realized. This has always
gone well. We have been able to come to a package of fringe
benefits which corresponds with the production, efficiency and
effectiveness of the company.

What have you been able to establish and look back on
proudly?
There are five main aspects:
1. Further development of the HRM policy and making it part of
the organization.
2. Developing a harmonious model with the workers union.
3. Further establishment of the HRM division.
4. Establishing and further development of a company retire-
ment fund.
5. Contributing to, developing and directing a company vision,
which is fundamental for realizing the above.
I wouldn't have been able to get this all done without the help of
a team of fantastic workers in the HRM division.

Now you are retired. What are your plans?
I will probably be engaged with things regarding my field two to
three days a week. I will also spend some time on social volun-
teer work and enjoy my retirement. A


12 1 STAATSOLIE NIE UWS No. 4 december2008
Duncan Brunings is de opvolger
van Vincent Essed. Brunings,
voorheen Manager Information &
Communication Technology (ICT),
zwaait vanaf 1 juni 2008 de scepter
op de divisie HRM. "Ik heb in
mijn eerdere functie als manager
ICT altijd veel tijd besteed aan de
human resources aspecten."

Van ICT naar HRM. Vanwaar uw
interesse voor deze functie?
Grappig genoeg zeiden veel mensen,
toen ik ze vertelde dat ik de over-
zwaai naar HRM zou maken, tegen
mij: "0, leuk, ja daar zit je zeker op
je plaats; we hebben je altijd meer als
een people-person gezien dan als IT-
techneut." En het is eigenlijk wel waar.
Mensen fascineren mij. Alles wat tot
stand wordt gebracht, begint met een
menselijke gedachte, een menselijke
ambitie. Ik heb in mijn eerdere functie
als manager ICT altijd veel tijd besteed
aan de human resources aspecten. Ik
vind namelijk dat leidinggevenden een
sterke focus op de human resources
moeten hebben. Ik zag mijn functie
toen niet primair als een technische
functie, maar als facilitator.

U hebt enige tijd met Vincent Essed
'meegelopen' voordat u officieel
overnam. Hoe hebt u het samenwer-
ken met hem ervaren, eerst als col-
lega-manager en later als 'mentor'?
Ik denk dat Vincent Essed mij op een
geweldige manier heeft ingewerkt.
Eerst door mij langer dan eenjaar van
tevoren te betrekken bij HRM- projec-
ten. Daarna heb ik in de laatste voile
maand waarin hij nog in functie was,
met Essed meegelopen. In die period
praatte hij mij bij over verschillende
onderwerpen. En daarna, toen ik offi-
cieel de manager HRM was, heeft hij
nog drie maanden letterlijk tegenover
mij aan mijn werktafel gezeten. Ik heb


het als zeer prettig ervaren op deze
manier ingewerkt te worden en wil
dat van harte aanbevelen voor andere
college's.

U hebt nu reeds enkele maanden
het roer in handen. Wat is het ver-
schil tussen uw vorige functie en
de huidige?
Er zijn inderdaad verschillen, maar
ook overeenkomsten. E6n overeen-
komst is bijvoorbeeld dat zowel ICT
als HRM belangrijke, bedrijfsbrede
ondersteunende diensten zijn. In
beide functies hebje een sterk uitvoe-
rend onderdeel, de directed dienstver-
lening, maar ook een belangrijk deel
aan de ontwikkeling van beleid en
regelgeving. In beide functies moet je
kunnen bouwen op de vakkennis van
je interne specialisten: beide gebieden
zijn zo breed dat realistisch gezien 66n
enkele person niet alle kennis kan
bevatten. In beide functies heb je veel
met mensen te maken.
Een belangrijk verschil is dat de
meeste IT-incidenten zeer goed door
uitvoerende medewerkers afgehan-
deld kunnen worden, maar bij HRM
komen bijna alle cases toch even bij
de manager langs. Er moet namelijk
een toetsing plaatsvinden op de afhan-
deling conform beleid en regelgeving,
op precedentwerking, en op recht-
vaardigheid naar de medewerker toe,
maar ook naar het bedrijf toe.

Wat zijn de uitdagingen die u reeds
bent tegengekomen?
E6n van de uitdagingen is de grote
hoeveelheid werk, waar ik eerder aan
refereerde. En dan zijn er de geluk-
kig incidentele zware disciplinaire
gevallen. Die zijn vaak complex, ver-
eisen veel afstemming, veel wikken
en wegen, en kosten daardoor veel
tijd. En dan de uitdaging van het trek-
ken van de ingezette HRM-projecten
naast de normal hoeveelheid werk.

Wat zijn de dingen waar u zich sterk
voor wilt maken als manager HRM?
De grote uitdaging is natuurlijk onze
workforce klaar te maken voor het
realiseren van de Vision 2020. Er
breekt nu een fase aan waarin wij
enkele nieuwe processen, op het tac-
tische niveau, zullen moeten doorvoe-
ren. Zaken als prestatiemanagement,
personeelsplanning en opvolging zijn
nu in beeld. Het ontwikkelen van het
nieuwe prestatiemanagementsysteem
is al ingezet, en we hebben de ont-
werpfase zo goed als voltooid. A


Duncan Brunings is Essed's successor. Brunings, formerly
manager Information & Communication Technology (ICT) has
been heading up the HRM division since 1 June 2008. 'As man-
ager ICT I have spent much time on human resource aspects.'

From ICT to HRM. What got you interested in the position?
Well, when I told people about my intentions to switch from ICT
to HRM, many remarked that I would be on the right place. They
have always considered me more of a people person rather than
an IT-technician. There is some truth in it. People fascinate me.
Every creation begins with people's thoughts, people's ambition.
As manager ICT I have spent much time on human resource
aspects. In my opinion in managing there should be strong focus
on human resources. I didn't consider my job as primarily techni-
cal, but rather as facilitator.

Before officially taking over, you have had a period of intern-
ship. How was working together with Vincent Essed, as a
colleague and mentor?
I think that Vincent Essed has prepared me excellently. He
got me involved in HRM projects for more than a year before.
In his last month, when he was still in office, I have worked
alongside him and he taught me the ropes. When I officially
started as HRM manager, he was practically opposite my desk
for three months. I liked that kind of internship and I would
recommend it to other colleagues.

You have been at the helm for some months now.
What is the difference between this job and your
previous position?
There are indeed differences, but similarities as well. One
similarity is that both ICT and HRM are important company-wide
supporting departments. In both positions there is an executive
part, a direct service part, as well as a part important for policy
development and establishing rules. In both positions you must
be able to rely on the knowledge of specialists: both fields are
so extensive that realistically it is impossible for one person to
have all knowledge at his disposal. In both positions you work a
lot with people. One important difference is that most IT incidents
can be solved by the individual workers. At HRM, however, the
manager sees almost all cases. We have to review every case
on whether it has been dealt with in agreement with policy and
rules, precedents, and also fairness towards the worker as well
as the company.

What challenges have come your way?
One of the challenges is the extensive workload I referred to
earlier. There are also the thank God incidental worse disci-
plinary cases. These are in most cases, very complex, require a
lot of coordination and consideration and therefore take a lot of
time. And then there is the challenge of fitting HRM projects in
the normal workload.

What are the things you would like to realize as
manager HRM?
The big challenge is to prepare our workforce for realization
of Vision 2020. The time has come to implement a number
of new processes at tactical level. Issues as performance
management, workforce planning and succession are now
topical. We have already started the development of the new
Performance Management System. The design phase is as
good as completed. A


CSTAMS@LIE)Laatste voorontwerpfaseTeks Text Kaash Br


uitbreiding raffinaderij in voile gang


Leden van het REP-team bestuderen de tekeningen op het kantoor van CB&I Lummus in Den Haag, Nederland, waar ze zijn
gestationeerd. Vanuit links: Marion Lieuw A Sen, Anand Gajapersad, Narindra Baldew, Dennis Pello en Aziez Mohamedhoesein.
The REP team studies designs at the CB&I Lummus office in The Hague, The Netherlands.
From left: Marion Lieuw A Sen, Anand Gajapersad, Narindra Baldew, Dennis Pello en Aziez Mohamedhoesein.


De laatste voorontwerpfase van
het Raffinaderij Expansie Project
(REP) is in voile gang. Op het kan-
toor van CB&I Lummus in Den
Haag, Nederland, werken ongeveer
90 mensen, wonder wie zeven mensen
van het Staatsolie REP-team, vol-
tijds of deeltijds aan het project.


De laatste voorontwerpfase, Front
End Design Phase 3 (FED3 fase),
is de laatste van de drie voorbereidings-
fasen van het Raffinaderij Expansie
Project en wordt uitgevoerd door het
Amerikaans/Nederlands bedrijf CB&I
Lummus. In de FED3 fase wordt het
basisontwerp, het uitvoeringsplan en
de begroting voor de constructie van de
nieuwe raffinaderij opgesteld.

Belangrijke subfase
De even REP-teamleden zijn actief
betrokken bij het ontwerpproces. Zij
beoordelen en keuren de procesinstal-
laties goed. Verder zullen zij meewerken
aan het ontwerp door opties te hel-
pen evalueren en besluiten daarover te
nemen. Met andere woorden controleren
of CB&I Lummus datgene aflevert wat
contractueel is overeengekomen. "Af en
toe komen ook andere Staatsolie-men-


sen en REP-teamleden indien nodig
naar Nederland", zegt Dennis Pello,
process engineer bij het REP-team, die
sinds juli in Den Haag vertoeft. "Voor-
namelijk voor meetings of om afspraken
te maken en systemen te integreren voor
het opzetten van het project."
Pello legt uit dat de FED3 zich nu
bevindt in de BDEP (Basic Design
and Engineering Package) fase. "Een
belangrijke subfase waarin het proces-
ontwerp wordt uitgewerkt en vastge-
steld. Dit ontwerp staat namelijk aan de
basis van de verdere uitwerking van de
mechanische, elektrische, besturings- en
civiele aspecten." Belangrijk is dat het
voorontwerp grondig gebeurt zodat er in
de verdere loop van het project, zowel
in het finale ontwerp als de constructie,
geen wijzigingen meer zijn. Verande-
ringen kunnen gevolgen hebben op het
tijdschema en de kosten. Pello zegt
dat tot nu toe het process "vrij rustig en
zonder al teveel wijzigingen verloopt.
De vooruitzichten op het halen van het
tijdschema zijn vooralsnog positief."

120 Mensen
Na de BDEP volgt de Front End Engi-
neering and Design (FEED) fase, waarin
de BDEP gedetailleerder wordt uitge-
werkt. In deze fase wordt het ontwerp


Final pre-design phase Refinery
Expansion in full swing
The final pre-design phase of the Refinery
Expansion Project (REP) is in full swing. Ninety
people, including seven Staatsolie REP team
members are fully committed or part time to the
project at the CB&I Lummus offices in The Hague,
The Netherlands.

The final pre-design phase, the Front End Design
Phase 3 (FED3), is the last of the three pre-
design phases of the Refinery Expansion Project.
It is being carried out by the American/Dutch
Company CB&I Lummus. In the FED3 phase the
basic design; the operation plan and the budget
for the construction are drafted.

Important sub phase
The seven REP team members are actively
involved in the designing process. They assess
and approve of process installations. They will
also participate in drafting the design by evaluat-
ing options and taking decisions to that respect.
In fact they have to see to it that CB&I Lummus
delivers that what has been agreed on paper. 'If
necessary other Staatsolie employees and REP
team members will go to The Netherlands', says
Dennis Pello, process engineer in the REP team,
whom has been dispatched to The Hague since
July. 'They mainly come for meetings or to agree
on matters as well as to integrate systems which
will start the project.'
Pello explains that the FED3 is now in the BDEP
(Basic Design and Engineering Package) phase.
'This is an important sub-phase in which the
process design is detailed and established. This
design is the basis for further development of the
mechanical, electrical, control and civil aspects.'
It's very important that the pre-design is thorough,
allowing no room for alterations in the final design
and construction. Alterations can affect the time
schedule and the cost. 'Up till now the process
has been quite peaceful and without too many
alterations', says Pello. 'We are confident that we
will meet our deadline.'

120 People
After the BDEP phase comes the Front End
Engineering and Design (FEED), in which the
BDEP is thoroughly detailed. In this phase the
design is further developed. 'Many designs
are produced and the installations are coming
into shape', says Pello. Construction plans are
worked out and safety studies are carried out.
'At the end of the FEED phase, in August 2009,
the refinery's basic design will be ready.' ByApril
2009 CB&I Lummus will have 120 people com-


14 1 STAATSOLIE NIE UWS No. 4 december2008
verder uitgewerkt. "Er worden veel
tekeningen geproduceerd en de instal-
laties krijgen vorm", legt Pello uit. Con-
structieplannen worden uitgewerkt en
veiligheidsstudies worden uitgevoerd.
Aan het einde van de FEED fase, in
augustus 2009, zal het basisontwerp van
de raffinaderij afgerond zijn." In april
2009 zal CB&I Lummus met circa 120
mensen full time aan het project werken
in Nederland, Singapore en Egypte.
De Staatsolie REP-teamleden en de
engineers van CB&I Lummus zitten
grotendeels bij elkaar. "De samenwer-
king is goed te noemen. Er zijn vele
onderlinge informele en formele werk-
besprekingen van de verschillende dis-
ciplines. Eenmaal per week is er een
voortgangsmeeting. De onderlinge sfeer
is goed, natuurlijk komt een goede en
soms heftige discussie voor, maar dat
hoort erbij."

Detailschema's
Pello zegt dat de werkzaamheden op
schema zijn. "Alle procesunits en
opslagtanks van producten en grondstof-
fen zijn in grote lijnen al ontworpen. Er
zijn processimulaties uitgevoerd, zowel
door CB&I Lummus als de licensors."
De processs flow diagrammen' van alle
procesunits en van de opslagtanks zijn al
gereed. In deze diagrammen worden de
hoeveelheden, temperature en drukken
van de processtromen vermeld.
Voorts zijn de detailschema's van ver-
schillende verwerkingsunits met hun
pijpleidingen en meetinstrumenten af. Nu
worden alle mechanische, elektrische en
instrumentspecificaties samen met CB&I
Lummus uitgewerkt. Ook een voorlopig
"plot plan" is al beschikbaar.
Na de FEED volgt de aanbesteding voor
de uitvoeringsfase, bestaande uit het
detailontwerp, procurement (inkoop van
materialen) en de constructie. Deze fase
heet ook wel de EPC. De drie hoofd-
activiteiten zullen gezamenlijk worden
uitbesteed aan 66n aannemer die ook
verantwoordelijk is voor het detailont-
werp en de bouw van de raffinaderij.

Workshop
Een deel van de activiteiten die onder-
deel zijn van de FED3 vinden in Surina-
me plaats. Zoals het bouwklaar maken
van het terrein, ontwerp en aanleg van
pijplijnen voor afvoer van eindproduc-
ten en een milieustudie. De richtlijnen
voor de milieustudie zijn tijdens stake-


holders meetings besproken met de ver-
schillende belanghebbenden, waaronder
de omwonenden.
Eind oktober zijn vier teamleden naar
Suriname teruggekeerd voor rapportage.
Ook is met Refining Operations (de
afdeling die de raffinaderij zal opereren)
het ontwerp van de procesunits en de
opslagtanks besproken. Daarnaast zijn
zes operators getraind om hen nu al
bekend te maken met alle procesunits en
om hen klaar te stomen voor deelname
aan de Hazard Analyses and Operability
(HAZOP) studies aan het eind van de
FED3 fase. Een HAZOP is een method
om mogelijke gevaren in een process te
identificeren.
Ook is er een workshop gehouden voor
leden van het REP-team en andere mede-
werkers die direct bij het project betrok-
ken zijn. Deze workshop had tot doel
om het bestaande project-executieplan
(PEP) van de FED3-activiteiten in het
buitenland en in Suriname te updaten.
Pello: "We hebben ook veel aandacht
besteed aan de vraag hoe wij ons tijdens
de FED3 zo goed als mogelijk kunnen
voorbereiden op de constructiefase." A


Archieffoto / File photo


mitted full time to the project in The Netherlands,
Singapore and Egypt.
The Staatsolie REP team and the CB&I Lummus
engineers work closely together. 'The cooperation
is good. There are many formal and informal work
meetings of the several fields. Once a week prog-
ress is discussed. Everybody is in good spirits, but
occasionally they are at loggerheads, but that is all
part of the game.'

Detailed diagrams
According to Pello the work is on schedule. 'All
process units and storage tanks for final prod-
ucts and raw materials have more or less been
designed. Process simulations have been staged
by CB&I Lummus as well as the licensors.' The
process flow diagrams of all process units and
of the storage tanks are ready. These diagrams
show the quantities, temperatures and pressures
in the processes.
The detailed diagrams for the various processing
units with their pipelines and gauges have already
been designed. The mechanical, electrical and
instrumental specifications are now being worked
out with CB&I Lummus. A temporary 'plot plan' is
already in place. After the FEED phase comes
the tendering and execution phase, consisting
of the detailed design, procurement (purchasing
materials) and the construction. This phase is also
known as the EPC. The three main activities will
be farmed out to a single contractor, who will also
do the detailed design and build the refinery.

Workshop
Part of the activities belonging to the FED3 phase
takes place in Suriname. Developing the site for
construction, designs as well as construction of
pipelines for transport of final products and an
environment study have been carried out locally.
The guidelines for the environment study have
been discussed at stakeholders meetings with
all involved parties, including local residents.
Four REP team members returned to Suriname
to report. They also had meetings with Refining
Operations (the Department that will run the refin-
ery) to discuss the designs of the process units
and the storage tanks. Six operators have been
trained to make them familiar with all process units
and to prepare them for the Hazard Analyses and
Operability (HAZOP) studies at the end of the
FED3 phase. A HAZOP is a method to identify
possible threats in a process.
A workshop was held for REP team members
and other staff closely involved with this project.
The workshop was to update the existing Project
Execution Plan (PEP) of the FED3 activities both
abroad and in Suriname. Pello: 'We have paid
much attention to the aspect of how to prepare
ourselves during the FED3 phase for the next, the
construction phase. A


STAMTS@LIE)

Op zaterdag 22 november werd
de Srefidensi Marathon voor de
vijfde keer gehouden. Staatsolie
was vertegenwoordigd met twee
teams op de Ekiden (estafette) en
vijf lopers op de halve marathon.


Staatsolie is al enkele jaren mede-
sponsor van dit evenement. Dit jaar
waren er drie onderdelen: de mara-
thon (42,195 km), de halve marathon
(21,098 km) en de Ekiden. Bij het laat-
ste onderdeel wordt de afstand van de
hele marathon in etappes afgelegd door
zes renners.

Clifton Doelrasid, halve marathonlo-
per, vond het een uitdaging."Ik most
me goed voorbereiden. Mentaal moet je
echt sterk zijn en vooral doorzettings-
vermogen hebben. Ik heb ontdekt dat
je met R.O.D veel kan bereiken. R.O.D
staat voor Rust, Orde en Discipline."
Belangrijk bij zo'n marathon is ook dat
je je aan elkaar kunt optrekken door
elkaar te motiveren.
"De teamspirit zat erin", vertelt
Nankoemarsing Merhai, estafettelo-
per, "want iedereen stimuleerde elkaar
om betere tijden neer te zetten. Ik most
de tweede wissel doen en heb door een
nogal saai traject gelopen, maar het is
me gelukt om vol te houden en verder
te gaan."
"Ik wou mijn grens verleggen", zegt
Rodney Griffith over zijn deelname
aan de halve marathon. "Voor
mij waren de vijf en tien kilome-
ter loop gebruikelijk. Ik heb me
niet geweldig kunnen voorberei-
den op de halve marathon.Over L
de race zegt hij dat de eerste L
zeventien kilometers vlot gingen. L
"Ik kreeg daarna veel last van L
L
mijn linkerknie. Na een kilome- R
R
ter going het een beetje better en D
kon ik de race uitlopen." M


Het Staatsolie marathonteam en een deel van het logistiekteam.
The Staatsolie marathon team and part of the logistics team.

Sommige lopers zijn geoefend en voor
hen vormde de marathon minder inspan-
ning, zoals Caroll Heuvel. Zij is een
geoefende loper en kon relatief eenvou-
dig haar deel van de estafette afleggen.
"Ik loop wekelijks twee tot drie keer,
dus was mijn voorbereiding niet veel
anders dan mijn normal schema. Mijn
doel was om de tien kilometer wonder 66n
uur te rennen en dat is gelukt. Met de
ondersteuning aan het Staatsolie Ekiden
team heb ik ook een bijdrage geleverd
aan teambuilding."
Ivette Lynch is er al vanaf het begin
bij en heeft weer met veel plezier in het
logistiek team gezeten: "Typerend zijn
altijd weer de spanning, gezelligheid en
dat men openlijk waardering uitspreekt
voor elkaar, is zeer positief."
Leon Brunings was voor de tweede
maal deel van het logistiekteam."Onze
ondersteuning bestond voornamelijk uit
het van drank voorzien van de renners
tijdens de oefeningen en hen terugbren-
gen naar het startpunt. De oefeningen
waren twee zondagochtenden vroeg
wie staat nu vijf uur 's morgens op
om te gaan rennen? en een keer zater-
dagmiddag tot laat in de avond, aange-
zien we de marathon wilden nabootsen.
Eigenlijk is het gewoon leuk om deel
te zijn van een winning team en de
lopers zijn gewoon geweldig dat ze deze
afstanden kunnen afleggen. Aangezien
ik zelf niet eens een kilometer kan ren-
nen, was dit een goede vervanging voor
het daadwerkelijk meedoen." A


oper 1
oper2
oper3
oper4
oper 5
oper6
eserve


Afstand
(km)
5
10
5
10
5
7,2


De ekiden-teams
Team 1 Team 2


Ronny Asmodikromo
Robbin Mangnoesing
Nandkoemar Merhai
Heuvel Caroll
Bhisham Ramesar
Patrick Brunings
Ponidi Alidikromo


Ramesh Ratiram
Ricardo Duurham
Henk Chin A Lien
Eddy Mentopawiro
Furlen Pontjodikror
Annand Jagesar
Manolito Indiaan


Srefidensi Marathon helps push
back borders


The Srefidensi Marathon was held for the fifth time
on Saturday 22 November. Staatsolie had two
teams on the relay (Ekiden) and five athletes for
the half marathon.

The company has been co-sponsor of this sport-
ing event for some years now. This year the event
had three sub-events: the marathon (42.195km),
half marathon (21.098 km) and the Ekiden. In the
last sub-event the marathon course is covered in
stages by six athletes.

To Clifton Doelrasid, half marathon runner, it was
a challenge. 'I had to prepare well. You have to
be strong mentally and have a lot of drive. I also
found out that you can get very far if you apply
P.O.D. (Pause Order and Discipline).'
At a marathon it is important to be an incen-
tive to each other. 'There is team spirit' says
Nankoemarsing Merhai, relay athlete, because
we encourage each other to make better times. I
was on the second leg and my part was quite bor-
ing. I pushed on, though.' I wanted to push back
my borders', says Rodney Griffith about his part
in the half marathon. 'I'm used to the five to ten
kilometers race. I didn't prepare well for the half
marathon. The first 17 kilometers went smoothly,
but then my left knee started acting up. After a
kilometer or so it was a little better so I could fin-
ish the race.'
Some of the runners are trained athletes so they
did not have problems with the marathon. Caroll
Heuvel is one of them. She is a trained athlete
who finished her part of the relay effortlessly. 'I
normally run two to three times a week, so I didn't
need an additional schedule. I aimed at covering
the 10 kilometer well under 60 minutes, and I did.
With my support to the Staatsolie Ekiden team I
did my part in team building.
Ivette Lynch is one of the logistics team pio-
neers, who again joined in enthusiastically.
'The excitement and the fun are characteristic
for this event and the frank appreciation of
each other is very positive.' Leon Brunings
was on the logistics team for the second time.
'Our task was to see to it that the ath-
letes got their drinks at the training and
to transport them back to the start. We
S trained on two Sundays very early now
you tell me, who gets up at five to run?
and once on a Saturday afternoon till
late at night. Since I won't last even a
mo kilometer, I thought it a good compensa-
tion to actually participating. A


e halve marathonlopers: Rodney Griffith, Clifton Doelrasid,
lala Chandrikasingh, Eric Dennen, Maudi Braam


16 1 STAATSOLIE NIE UWS No. 4 december2008
Andr6 Kamperveen station moet


visitekaartje van Suriname worden
Tekst / Text: Sherida Asinga


De renovatie van het Andr6 Kam-
perveen Stadion is een van de eer-
ste projecten gefinancierd door de
Commissie Rehabilitatie en Uit-
breiding Sportfaciliteiten, kort-
weg Staatsolie Sportfonds. In dit
station vinden vrijwel de meeste
international en grote nationa-
le sportevenementen plaats. "Na
45 jaar had het station dringend
een renovatiebeurt nodig", vertelt
Louis Giskus, voorzitter van de
Surinaamse Voetbal Bond (SVB).


De Wereldvoetbalbond HFA had het
station afgekeurd voor het spelen
van wedstrijden op WK-kwalificatie
niveau, omdat het niet voldeed aan de
international vastgestelde eisen. De SVB
kon met de deelfinanciering waarmee de
HFA inkwam, in 2007 de renovatiewerk-
zaamheden starten om het station aan
deze eisen te laten voldoen. Het Staats-
olie Sportfonds trok US$ 500.000 uit
voor deze grote renovate. Het Staatsolie
Sportfonds werd in november 2007 opge-
richt met het doel een duurzame bijdrage
te leveren aan de sportontwikkeling in
Suriname. De Fifa keurde het gereno-
veerde station goed en de WK-kwalifi-
catie thuiswedstrijden konden eindelijk
weer in eigen land worden gespeeld. Op
30 augustus werd het station officieel
weer in gebruik genomen.


De renovate held o.a. in: de renovate
van de hoofdtribune en tribune west; het
bouwen van vier nieuwe kleedkamers,
een nieuwe VIP ruimte compleet met
koeling, een ruimte voor de pers en een
dopingruimte. Deze werd bij de laatste
WK kwalificatiewedstrijd op 19 novem-
ber tussen Suriname en Haiti voor het
eerst gebruikt.
Verder werden ook de afwatering voor
de hoofdlozing aangepakt en de sani-
taire faciliteiten verbeterd. Met deze grote
renovatiebeurt is het werk echter nog niet
af. De SVB heeft nog veel meer in petto
met het station: "Het Andr6 Kamperveen
Stadion moet het visitekaartje van Suri-
name worden. Met ons beleidsplan 2009-
2012 willen we werken aan de verdere
verbetering van het station."

Het Andr6 Kamperveen station werd op
29 augustus 1953 voor het eerst in gebruik
genomen. Dit station is vernoemd naar
Rudi Andr6 (Ampie) Kamperveen (27
september 1924 8 december 1982) een
Surinaams politics, oud-voetballer en
zakenman. Hij genoot zowel in Suriname
als daarbuiten grote bekendheid. Hij is
achtereenvolgens onderminister van Sport
en minister van Jeugd, Sport en Cultuur
geweest. Op sportgebied is Kamperveen
behalve voetballer, bondscoach van Suri-
name geweest en vice-voorzitter van de
FIFA. Hij was tevens de eerste voorzitter
van de Caribbean Football Union. A


amnperveen Stadion
--


STAATS@LIE)


'Andre Kamperveen Stadium must
become Suriname's showpiece'

The renovation of the Andre Kamperveen stadium
is one the first projects financed by the Committee
for Rehabilitation and Expansion of sports facili-
ties, also known as the Staatsolie Sports Fund.
This venue is host to almost all international and
big national sports events. 'After 45 years the
stadium was in dire need of a renovation', says
Louis Giskus, chair of the Suriname Football
Association (SVB).

The World Football Association FIFA had declared
the stadium unfit for qualification matches because
it did not meet international requirements.

With funds supplied by the FIFA the SVB started
the renovation in 2007. The Staatsolie Sports Fund
allocated US$ 500,000 for this large project. (The
Staatsolie Spots Fund was established in November
2007 with the aim of making a sustainable contribu-
tion to sports development in Suriname.)
The FIFA approved of the renovated stadium
and the qualifying home matches for the World
Championship could once again be played at
home. On August 30 the stadium was officially
re-inaugurated.
The renovation included among others: renova-
tion of the grandstand, building of four new chang-
ing rooms, a new VIP room with air conditioning,
a press room and a doping room. The latter was
used for the first time at the qualifying match
between Suriname and Haiti on November 19.

The drainage as well as the sanitary facilities was
also improved. The renovation may be over, but
work on the stadium is not. The SVB has a lot of
plans for the stadium: 'The Andre Kamperveen
Stadium has to become Suriname's showpiece.
Our policy plan 2009 2012 outlines the further
improvement of the stadium.

The Andre Kamperveen Stadium was inaugurated
for the first time on August 29, 1953. The sta-
dium was renamed after Rudie Andre (Ampie)
Kamperveen (September 27, 1924 December
8, 1982) a Surinamese politician, former soccer
player and businessman. He was well known both
in Suriname as abroad. He was deputy minister
of Sports, Minister of Youth Affairs and Sports and
Culture. In the field of sports Kamperveen was not
only a soccer player, but coach of the national team
and vice chair of the FIFA as well. He was also the
first chairman of the Caribbean Football Union. AStaatsolie levert eerste 'Certified Internal Auditor' in Suriname af
Tekst/ Text: Sherida Asinga


Lisanne Tujeehut, Internal Auditor op de divisie Controlling van
Staatsolie mag zich vanaf nu met trots 'Certified Internal Auditor
(CIA)'noemen. De eerste in Suriname wel te verstaan. In september
2008 heeft zij deze opleiding met goed gevolg afgerond.


a&


Lisanne Tujeehut (links) ontvangt het international erkend diploma "Certified Internal Auditor"
van Delano Gefferie, voorzitter van IIA Suriname.
Lisanne Tujeehut (I) receives the internationally recognized diploma 'Certified Internal Auditor' from Delano Gefferie,
chair of ILA Suriname.


Deze opleiding is special voor Inter-
nal Auditors en afkomstig van 'The
Institute of Internal Auditors'(IIA) in de
USA waar de moederorganisatie geves-
tigd is. In Suriname is deze opleiding
vrijwel onbekend, maar biedt internatio-
naal gedegen erkenning voor het beroep
van Internal Auditor.Wereldwijd zijn er
ruim 60.000 professionals die deze certi-
ficatie hebben behaald en een Staatsolie
medewerker heeft de primeur deze als
eerste in Suriname te behalen.

Belang
In het algemeen is de believing van de
auditfunctie binnen organisaties in Suri-
name nog in de kinderschoenen. "Deze
certificate is daarom vanuit verschillen-
de kaders erg belangrijk", vertelt Tujee-
hut. Op de eerste plaats voor Staatsolie,
omdat zij hiermee aangeeft belang te
hechten aan de ontwikkeling van haar
medewerkers en daarmee de kwaliteit
van de organisatie. Ten tweede voor de
educate en ontwikkeling van profes-
sionals die in deze branch werkzaam
zijn. Meer nog is het van belang voor de
erkenning van de rol van de auditfunctie
binnen het bedrijfsleven.
IIA heeft in verschillende landen lokale
IIA organisaties, waar het examen afge-


nomen kan worden. In Suriname is er
ook een lokale IIA, maar deze heeft nog
geen international aansluiting met de
moederorganisatie. Lisanne: "Ik heb het
moeten doen met zelfstudie wat de nodi-


Taak
De taak van een Internal Auditor spitst
zich met name toe op het uitvoeren van
control werkzaamheden en advisering
tot verbetering van processen. Deze
werkzaamheden moeten in redelijke
mate zekerheid bieden aan het manage-
ment over de kwaliteit van de beheer-
sing van processen en risico's van de
organisatie. Voorbeelden hiervan zijn
control van financiele informatie voor
de jaarrekening, toetsen van geautoma-
tiseerde systemen en kwaliteitsmanage-
mentsystemen
Duty
The Internal Auditor is primarily engaged in
auditing duties and advising on processes.
These duties reasonably have to provide
certainty to the management about the
quality of mastering the processes and risks
to the organization. Examples of these are
auditing financial data for the annual report,
testing the automated systems and quality
management systems.


First Certified Internal Auditor in
Suriname

Lisanne Tujeehut, Internal Auditor at Staatsolie's
Controlling Division, may now proudly bear the title
Certified Internal Auditor (CIA). She is the first one
in Suriname to bear this title. Tujeehut successfully
completed the course in September 2008.

It is a special course for Internal Auditors from
the Institute of Internal Auditors (IIA), in the USA,
home to the main organization. This course is not
well known in Suriname, but it offers international
recognition for the profession of Internal Auditor.
Around the world there are 60,000 profession-
als who have obtained certification, and now a
Staatsolie employee is the first one in Suriname
to receive this.

Importance
The auditing profession is still in an infancy state
in Suriname. 'In many respects this certification is
quite important', says Tujeehut. In the first place
it is important to Staatsolie, as Tujeehut has high
regards for the development of her co-workers
and the quality of the organization. In the second
place it is important for the education and develop-
ment of professionals in this line of work. But most
importantly, it is important for recognition of the role
of the auditing profession in trade and industry.
IIA has local branches in several countries where
the exam can be taken. There is a local branch
in Suriname, but it has not yet been affiliated to
the main organization. Lisanne: 'It took some self
study, which in turn required quite some self disci-
pline. For the exam I went to Curacao.' Suriname
will soon be affiliated to the main organization.

Inspiration
Obtaining this certification is the realization of a
childhood dream, more or less adjusted here and
there. 'I can still recall', Lisanne says with twinkling
eyes, 'when I was a little girl in primary school I
used to tell my mother mom one day I'll take care
of other people's money and I'll advise them. At
first I wanted to be an Accountant, but since there
are limited possibilities here to do that study I
decided to study business economics.'
Lisanne got her work experience at an accountants
firm and finally she came to work for Staatsolie at
the Controlling Division. Here she specialized in
auditing. 'I learned that certification offers a broader
specialization so I enrolled for the course. After this
course I'm especially inspired to keep on investing
in my own development and I surely hope that
this will also be the case for my colleagues. I now
have a broader vision regarding auditing and the
possibility towards international networking. Next
to that I have made a personal goal come true in a
somehow adjusted manner.' A


18 1 STAATSOLIE NIE UWS No. 4 december2008


Wge zelfdiscipline heeft gevraagd. Het
examen heb ik afgelegd op Curaqao."
De aansluiting van IIA Suriname met de
moederorganisatie zal in de komende
period een feit zijn.

Inspiratie
Met het behalen van deze certificate is
tevens een jonge meisjesdroom, welis-
waar aangepast, in vervulling gegaan.
"Ik kan me nog herinneren", vertelt Tuj-
eehut met pretoogjes, "dat ik als meisje
op de lagere school tegen mijn moeder
zei: 'mama, later als ik groot ben ga ik
op andere mensen hun geld letten en
ze adviseren. Initieel wilde ik Accoun-
tant worden, maar vanwege de beperkte
mogelijkheden om hier deze studied te
volgen heb ik voor Bedrijfseconomie
gekozen."
Bij een accountantskantoor deed Lisan-
ne ervaring op en kwam uiteindelijk bij
Staatsolie terecht op de divisie Control-
ling. Hier is zij zich verder gaan verdie-
pen in Auditing.
"Ik ontdekte dat een certificate een bre-


dere specialisatie mogelijkheid bood en
schreef me in voor de opleiding. Na deze
opleiding ben ik vooral geinspireerd om
te blijven investeren in de eigen ontwik-
keling en hoop dat dit ook voor andere
college auditors het geval mag zijn. Ik heb


een bredere visie gekregen ten aanzien
van auditing en de mogelijkheid tot inter-
nationaal netwerken. Daarnaast heb ik op
een aangepaste manier invulling gegeven
aan een persoonlijke doelstelling." A


Team Kersten wint Staatsolie Diesel Savanne Rally
Tekst / Text: Kailash Bisessar


'T1

A 0

Piem Reiziger (L) en Antoine Brahim zijn dolblij met hun winst
Piem Reiziger (L) and Antoine Brahim are overjoyed
with their victory.

Het Kersten Motors rallyteam,
bestaande uit bestuurder Antoine
Brahim en navigator Piem Rei-
ziger, heeft de Staatsolie Diesel
Savanne Rally 2008 gewonnen.
Dit team heeft van het jaar al vier
rally's op haar naam staan en is
niet meer in te halen voor het ral-
lykampioenschap 2008.

Bijzonder aan deze editie van de
Savanne Rally was de samenwer-
king tussen hoofdsponsor Staatsolie en


cosponsor Isuzu D-Max. De 8 teams
van de sponsors reden alien in Isuzu D-
Max pick-ups en op Staatsolie diesel.
De start van de rally was op vrijdag-
avond 7 november op het Onafhanke-
lijkheidsplein van waaruit de ongeveer
80 equipes richting de savannes koers-
ten. De savannes in het district Para
vormden het decor voor de resterende
dagen. De finish was op maandagmid-
dag 10 november bij Staatsolie Tout
Lui Faut Operations. De 32ste Staatsolie
Diesel Savanne Rally werd uitgezet
door een team wonder leading van Rick
Schuitemaker en Robert Kappel, de
winnaars van het vorig jaar. A

Bezoek www.sarkonline.com voor de
volledige uitslagen en meer over de
Staatsolie Diesel Savanne Rally.


The top5
1. Antoine Brahim / Piem Reiziger
2. Jane Harkisoen /Jerry Pocorni
3. Oliver Smith /Gwendolyn Emanuels- Smith
4. Dave Boetius / Robert Hahn
5. Rino Tjin Wong Joe /
Huo-Ching Tjin Wong Joe


Team Kersten wins Staatsolie
Diesel Savannah Rally


The Kersten Motors rallyteam, with Antoine Brahim
and Piem Reiziger, has won the Staatsolie Diesel
Savannah Rally 2008. This team has already won
four rallies this year and has reached an absolute
height for the 2008 rally championship.

One remarkable fact at this edition of the Savannah
Rally was the cooperation between main sponsor
Staatsolie and co-sponsor Isuzu D-Max. The eight
teams of the sponsors all drove in Isuzu D-Max
pick-up trucks on Staatsolie diesel.
The rally started on Friday 7 November at the
Onafhankelijkheidsplein. Eighty teams left for the
savannahs in the District of Para where it would
all happen in the following days. The finish was on
Monday 10 November at Staatsolie Tout Lui Faut
Operations. A team led by Rick Schuitemaker and
Robert Kappel, last year's winners, plotted the 32nd
edition of the Staatsolie Diesel Savannah Rally. A

Visit www.sarkonline.com for the complete
results and more about the Staatsolie Diesel
Savannah Rally


CSTAMS@LIE)


'The Institute of Internal Auditors' is opgericht in 1941 en is de primaire international
organisatie voor het beroep van Internal Auditor. De moederorganisatie is gevestigd in
Amerika en heeft een leden aantal van meer dan 150.000. De duur van de CIA opleiding
is helemaal afhankelijk van de student zelf. Een vereiste is wel dat de student enkele jaren
werkervaring moet hebben op het gebied van auditeren. Ook na het behalen van de certifi-
catie moet die zich blijven verdiepen in het vakgebied om de certificate in stand te houden.
Vanaf het moment van certificate moeten er steeds over een period van twee jaar studie-
punten behaald worden door bijvoorbeeld het volgen van trainingen, presentaties bij te
wonen, zelf trainingen of presentaties te verzorgen.

'The Institute of Internal Auditors' was established in 1941. It is the primary international organiza-
tion for the profession of Internal Auditor. The main organization is in the USA, with over 150,000
affiliated members. The length of the CIA course is up to the student. One requirement is that the
student has to have some years of work experience in the field of auditing. After completing the
course, further study in this field is required in order to retain certification. From the moment of
certification credit points have to be obtained every two years through attending training courses,
attending presentations and by organizing presentations and training courses.


Page
Missing
or
UnavailableJubilarissen/Jubi larians Tekst/Text:SheriAsin


"Ik wil vooral met de ontwik-
kelingen meegaan"

Robby Tomokarijo wilde heel graag bij
Bi Staatsolie komen werken. Tweejaar lang
Sproberen werd uiteindelijk beloond. In
juni 1996 werd hij aangenomen als Well
Operator 3de klas. Hij begon bij de afde-
ling veldproductie in het TA58-gebied,
dat pas in ontwikkeling werd gebracht.
Robby volgde enkele 'on the job' trai-
ningen om het process better te begrijpen.
Bronnen testen en onderhouden, samples nemen, maar ook hoe te handelen als
er calamiteiten optraden, waren onderdeel van het leerproces.
Drie jaar geleden maakte Robby promote tot Facility Operator 1ste klas en
hij werkt nu bij Calcutta Operations, in de zwamp. "De ontwikkelingen bij
Staatsolie vinden in een vrij snel tempo plaats", meent Robby. "Ik wil vooral
met de ontwikkelingen meegaan. Dit is belangrijk, anders blijf je achter.
Zowat alles going vroeger handmatig, tegenwoordig kun je echter op heel
snelle manier aan bijvoorbeeld data van een bron komen. Er wordt een laptop
gekoppeld aan een testunit en op die manier krijgje alle data dieje nodig hebt
over de bron." Zoals op bijna elke afdeling het geval is, heeft ook Robby een
bijnaam. "Tom, niet die uit de tekenfilm Tom & Jerry, maar gewoon Tom van
Tomokarijo", vertelt Kasi, zijn college, met duidelijke pret in zijn stem. "Erg
opvallend is wel zijn snor. Verder heeft hij ook iets typisch. Als hij lacht, zie
je zijn lichaam schudden, maar je hoort geen enkel geluid."
Een hoogtepunt in zijn loopbaan vindt Robby de overstap van TA58 naar
Calcutta Operations. Hij kijkt alweer uit naar nieuwe uitdagingen. "Als er
vandaag of morgen een nieuw ontwikkelingsgebied is, maak ik zo weer een
overstap." Zijn vrije tijd brengt hij merendeels this door waar hij een kleine
kippenkwekerij runt. ASEen techneut met uitzonder-
lijke social skills

Krish Kalijan geeft al ruim negen jaar
Sliding aan de sectie Training & Deve
lopment. "Ik kwam in dienst op 1 april
1996. In 1999 verhuisde ik na een peri-
ode van drie jaar naar het hoofdkantoor.
Daarvoor had ik bij de opstart van de
raffinaderij te Tout Lui Faut gewerkt als
Refining Training Co6rdinator. Mijn job
was wonder andere ondersteuning bij de
in dienst name en het co6rdineren van de
opleiding van een aantal operators voor
het werk op de raffinaderij. Op een gegeven moment was deze taak voltooid
en was er voor mij geen uitdaging meer. Ik nam het aanbod van Vincent Essed
om als Training & Development Officer te komen werken dan ook aan."
Krish heeft bij de opstart van de trainingssectie alles zelf moeten doen. Zelfs
de administrative. "In die period was er geen e-mail en de communicate ver-
liep niet zo vlot als nu." Na een jaar kreeg hij versterking en intussen bestaat
Trainingen uit 4 personen."Het werken met mensen is toch wel het leukste
aan mijn werk. Daarnaast heb ik de gelegenheid me met dieperliggende
zaken zoals de Vision 2020 bezig te houden of het doen van een cultuurscan.
Het mooiste vind ik echter de opzet van een BSc-opleiding voor Petroleum-
techniek die nog in ontwikkeling is. Dit gebeurt uiteraard in samenwerking


'I want to be part of the developments'

Robby Tomokarijo had longed very much to work at
Staatsolie. Two years of trying was finally rewarded.
In June 1996 he was hired as Well Operator 3rd
Class. He started at the Field Production Department
at TA58, back then, a newly developed area. Robby
received some on-the-job training to understand the
processes better. Testing the wells, maintenance,
taking samples, but also how to act in case a calamity
occurred, were all part of his training. Three years ago
Robby was promoted to Facility Operator 1st Class.
Currently he works at the Calcutta Operations, in the
marshlands. 'Developments at Staatsolie go rapidly',
says Robby. 'I want to be part of those developments.
This is very important; otherwise you'll be dropping
behind. In the early days we did almost everything
manually, but nowadays you can easily acquire data
from a well. We simply connect a laptop to a test unit
and we get all the data we need.'
As is the custom at all departments, Robby has a nick-
name. He is called Tom, not the Tom from the Tom &
Jerry Cartoons, but simply Tom derived from Tomokarijo,
says Kasi, his colleague, who couldn't hide his smile.
'He has an extraordinary mustache. He also has another
characteristic. When he is laughing you can see his body
shaking, but you won't hear a sound.'
His transfer from TA58 to Calcutta Operations is the
height of his career. He is already looking for new chal-
lenges. 'If we start a new operation somewhere else,
I'll get a transfer immediately.' Robby spends his spare
time at home, where he runs a small chicken farm. A


A technician with extraordinary
social skills
Krish Kalijan has been heading up the Training and
Development section for nine years now. 'I started
working on 1 April 1996. After a three-year period,
I was transferred to the main office in 1999. Before
that I had worked at the start of the refinery at Tout
Lui Faut as a Refining Training Coordinator. My job
was supporting at hiring new personnel and coordi-
nating the training of a number of operators for work
in the refinery. At a certain point my task was done
and it then no longer appealed to me. I accepted
Vincent Essed's offer to come work as a Training &
Development Officer.
Krish had to start from scratch with the training sec-
tion. He even had to do the paperwork. 'Back then
there was no e-mail and communication didn't go
as smoothly as now.' After a year his section was
reinforced and now it is manned by four. 'The nicest
thing about my work is working with people. And then
there's my involvement in more comprehensive things
like Vision 2020 or making a culture scan. But the
most interesting part is the establishment of the BSc.
training in Petrol engineering, which is still in its devel-
opment stage. Experts in this field are helping to put


STMIS@LIE)met deskundigen. Medewerkers met een MBO-opleiding krijgen zo een
tweede kans om zich hoger op te leiden en ook verder te stromen in de
organisatie. Tegelijkertijd is dit een bijdrage aan het bedrijf, omdat je
steeds meer gekwalificeerde mensen hebt in deze branche"
Krish past zich makkelijk aan. "Hij is altijd bereid samen metje te zoeken
naar de best mogelijke oplossing en zal ook lief en leed met je delen",
vertellen Munaf Ali en Nancy Gomes, "maar soms ontvouwt hij zich ook
tot plaaggeest door bijvoorbeeld zijn deur op slot te doen als we hem
zoeken of zijn stem te verdraaien als een van ons hem opbelt. Hij is een
echte techneut (Krish heeft een MSc in technologische wetenschappen..
redactie) met sterke, uitzonderlijke social skills." ASteeds meer van mezelf eisen

"Ik had reeds op drie of vier plaat-
sen gewerkt", vertelt jubilaris Ivonne
Kappel-Vervuurt, "voor ik bij Staats-
olie solliciteerde." Zij kwam in dienst
op 6 maart 1996 als administrative
medewerkster op de afdeling HSE&Q
en maakte al gauw promote. In 1997
state zij over naar de divisie Infor-
mation & Communication Technology
(ICT) als Servicedesk Operator, waar
zij vanaf 1 januari 2007 Supervisor
Service Desk is. "Het werk is gevari-
eerd, uitdagend, leerrijk en dwingt me om steeds meer van mezelf te eisen.
En te bedenken dat ik altijd secretaresse wilde worden, wat ik nu nauwe-
lijks ben. Ik weet van mezelf dat dit niet het plafond is." Voor Ivonne is het
belangrijk dat haar 'klanten' (collega-medewerkers) tevreden zijn. "Als er
gebeld wordt voor een storing en ik heb die kunnen verhelpen, dan hoor
ik de tevreden en opgeluchte stem aan de andere kant van de telefoon. Dat
maakt m'n dag gelijk weer goed of better. Bij haar college's staat Ivonne
bekend als Vonkje of Secre. Ze is een georganiseerd iemand, leergierig en
veelzijdig inzetbaar, maar houdt ook van een goede lach. Als ze schater-
lacht, weerklinkt dat door de hele gang. Ivonne is graag in het binnenland.
Verder houdt ze van tuinieren, lezen, dansen, hengelen en reizen. A


up this training. Workers who have an Intermediate Vocational
Education get a second chance for a higher study and a chance
to move up in the organization. This is, at the same time, a boost
for the company, because we get more and more qualified
people in this field.
Krish adjusts very easy. 'He is always willing to look together for
the best possible solution and he'll stay with you through thick
and thin', say MunafAli and Nancy Gomes, ...'but sometimes he
also becomes a teaser by closing his door when we're looking
for him or by changing his voice when we call him on the phone.
He is a real technician (Krish has an MSc. in Technological
Sciences ed. staff) with remarkable social skills. A


Urge to go the extra mile

'I had already worked for three or four other employ-
ers, before I applied for a job at Staatsolie', says jubilee
Ivonne Kappel-Vervuurt. Ivonne joined the Staatsolie
family on 6 March 1996 as office assistant at the Health
Safety Environment & Quality (HSE&Q) department. She
then rapidly climbed the ladder. In 1997 she moved to the
Information & Communication Technology (ICT) Division as
Service desk Operator. Since 1 January, 2007 she is the
Supervisor Service desk. 'My work has variations, chal-
lenges, it's instructive and it urges me the go the extra mile.
Would you believe that I always wanted to be a secretary,
something I am barely right now. I know I haven't reached
my limit yet.' To Ivonne it's important that her clients (col-
leagues) are satisfied. 'Whenever someone calls about
some interference and I'm able to fix that, I hear a content
and relieved voice on the other side of the line. That's what
makes my day.'
Ivonne is nicknamed Vonkje by her colleagues. She is
very punctual, eager to learn and very versatile but she
also likes a good laugh. When she laughs it can be heard
throughout the whole building. Ivonne likes going to the
interior. Furthermore she likes gardening, reading, dancing,
fishing and traveling. A


me,,.,,. seseesee se,,.,,. seseesee se,,.,,. seseesee see,.,,. seeeoeeo ego


In Memoriam

Op maandag 17 november is ons komen te ontval-
len onze gewaardeerde medewerker en college
Simoen Ricardo Donokarijo.
Donokarijo kwam in dienst injuni 1990 en was
dus al 18,5jaar in dienst. Hij begon als guard op
de afdeling Personnel Services & Plant Security
te Saramacca en maakte later de overstap naar
de afdeling Utility als Generation Operator II
bij Electrical Maintenance op TA58. Hij was
van huis uit geen elektricien, maar heeft zich
S het vak toch aangeleerd. Ook interne trainingen
heeft hij met goed gevolg doorlopen. Onder zijn
college's was hij meer bekend als Dono. "Hij
was een heel vriendelijk mens, maar wel mondig," zegt college Johannes Wirjo-
dikromo. Hij was ook iemand met heel veel humor, in feite kan ik me niet een
keer herinneren waar hij boos is geweest." "Hij was een apart en geliefd mens",
vult college Alfred Kasi aan. "Dat zeg ik niet omdat hij er niet meer is, het was
echt zo. Hij was open en vrolijk. Hij wistje altijd op zijn hand te krijgen." A


In Memoriam
Our esteemed colleague Simoen Ricardo Donokarijo,
left for a better place on 17 November.
Donokarijo joined the ranks in June 1990 and had
been working for the company for 18V2 years. He
started as a guard at the Personnel Services & Plant
Security Department in Saramacca, but got a transfer
to the Utility Department as Generation Operator II
at Electrical Maintenance at TA58. He had not been
trained as an electrician, but he learned the profes-
sion, and did excellently in training courses. Dono,
as he was known among his colleagues, was very
friendly, but apt to retort, says his colleague Johannes
Wirjodikromo. 'He was always in a cheerful mood,
and I can't remember him ever being angry. Dono
was different and loved', says Alfred Kasi, another
colleague. 'I'm not just saying it because he's no
longer with us, but because it's true. He was frank
and earnest and always cheerful. He knew how to get
you on his side.' A


22 STAATSOLIE NIE UWS No. 4 december2008


Personalia/Personnel News (september 2008 -december 2008)


JUBILARISSEN/JUBILEES
NAAM/NAME AFDELING/DEPARTMENT


25 dienstjaren/years
Hasselbaink V. Utilities
Njamin W. Field Production Tambaredjo
Verwey E. Marine Operations & Oil Movement

12V2 dienstjaren/years
Tomokarijo R. Calcutta Asset team
Djojowiardjo J. Crude Treatment & Plant Operations TA58
Amania H. Crude Treatment & Plant Operations TA58
Kartodikromo R. Engineering & Construction
Ons G. Engineering & Construction
Pique J. Field Production Tambaredjo
Bendt C. Field Production Tambaredjo
Harhangi K. Field Production Tambaredjo
Kappel-Vervuurt I. Information & Communication Technology
Dennen E. Legal Affairs
Ashruf-Thijm K. Personnel Affairs
Blokland G. Production Development
Pawirodikromo E. Production Engineering
Toelsie B. Plant Security & Plant Services Flora
Roepchand R. Plant Security & Plant Services Flora
Jhabboe R. Plant Security & Plant Services Flora
Kaboel R. Field Production TA58
Elmont D. Refining Expansion Project
Kalijan K. Training & Development


JUBILEUMDATUM/DATE


1 oktober 2008
1 november 2008
1 november 2008


16 december 2008
1 november 2008
16 december 2008
1 december 2008
1 september 2008
16 november 2008
16 december 2008
16 december 2008
6 september 2008
1 november 2008
1 september 2008
1 november 2008
16 december 2008
1 november 2008
1 december 2008
16 november 2008
1 oktober 2008
1 december 2008
1 oktober 2008


HUWELIJKEN
NAAM AFDELING NAAM PARTNER

Kalidien D. Well Servicing Imansoeradi Priscilla
Verwey E. Marine Operations & Oil Movement Mangal Kislawatie
Jubitana C. Refining Operations Maddamin Celia
Sobnath A. Field Production Tambaredjo Gajadien Sarika
Kontino T. Drilling Atipa Louise
GEBOREN/BORN
NAAM/NAME KIND VAN/CHILD OF AFDELING/DEPARTMENT


Shanya
Shane
Dash
Ayesha
Pierre
Ishay
Victorine
Keith
Misanto
Jaleesa


Ramkhelawan K.
Kartoredjo R.
Kaliar A.
Kalisingh A.
Pansa K.
Soerdien J.
Wijngaarde R.
Wong A Sang G.
Poeketi N.
Goedhart F.


Engineering & Construction
Laboratory Refining
Laboratory Refining
Catharina Sophia & Josie Operations
Refining Operations
Refining Operations
Mechanical Maintenace
Finance Administration
Exploration
Maintenance Refinery


PROMOTIE/PROMOTION
NAAM/NAME FUNCTIE/POSITION


Rambaran Mishre R
Jhabboe R.
Kienno R.
Gajadien R.
Kalisingh A.
Kamsoeri A.
Kisoensingh H.
Jagesar A.
Gemert R.
Axwijk R.
Goedhart F.
Loboda L.


AFDELING/DEPARTMENT


General Ledger Assistant I Finance Administration


Headguard
Headguard
Guard II
Facility Operator I
Facility Operator I
Refining Operator I
Refining Operator I
Refining Operator II
Mechanic I
Mechanic II
Facility Operator I


Plant Security & Plant Services Flora
Plant Security & Plant Services Flora
Plant Security & Plant Services Flora
Catharina Sophia & Josie Operations
Catharina Sophia & Josie Operations
Refining Operations
Refining Operations
Refining Operations
Maintenance Refinery
Maintenance Refinery
Catharina Sophia & Jos!:5 iI i-
Operations


NIEUW/NEW
NAAM/NAME


FUNCTIE/POSITION


Patiradj-Ramkhelawan A. Administrative Assistant I


Kastamoenawi S.
Narain E.
Girdhari A.

Heiivel Cl. *l|l .l '


Jr. Wellsite Geologist
Jr.Exploration Geologist
Technician

Sr Administrator Controllina

I l l i 11 II 1

[ 1,lh ,hi,. III
[ 1 .hl hi ,. II


AFDELING/DEPARTMENT

Treasury
Exploration
Exploration
Maintenance Engineering &
Document Control
Controlling[ I lll ll 1 I I, I l
r I1llilrllli F: rhlll.


UIT DIENST/RESIGNED
NAAM/NAME AFDELING/DEPARTMENT

Nankoe A. Utilities
Jie-A-Looi M. Exploration
Wonoredjo D. Finance Administration


PENSIOENRE TIREMENI
NAAM AFDELING.DEPARTMENT

Es.-.l HUMAN RESOURCES MANAGEMENT


OVERLEDEN.PASSED AWAY

l-hlhl| il, lhh: ii l.''.


STAATS@LIE
Steun voor jonge talenten


Support for young talent
Tekst / Text: Vanita Singh Foto / Photo: Sherida Asinga


03 1


;~ '- 4', -ll


De Nola Hatterman Art Academy heeft elke grote vakantie een special
project voor jongeren: het Nola Hatterman Jongeren Vakantieproject.
Met dit project wordt beoogd jong talent in hun creativiteit te stimule-
ren. Staatsolie levert graag een bijdrage hieraan en staat de academic
reeds enkele jaren financieel bij met deze activiteit. Elk jaar wordt er
een them aan dit project verbonden en de planning aangepast. Dejon-
geren worden op verschillende creative gebieden geprikkeld, dus niet
alleen met schilderen en tekenen. Zij maken ook kennis met muziek,
zang, dans en brengen bezoekjes aan verschillende productiebedrijven.
Jongeren die zo geinteresseerd zijn geraakt en zich willen verdiepen
in de kunst, kunnen zich altijd opgeven bij de Youth Academy voor de
leeftijdsgroep 6-16 jaar waar ze verder worden begeleid. A


Foto van een schilderij gemaakt door jongeren tijdens het vakantieproject.
Picture of a painting made during the Nola Hatterman Youth Vacation project.

The Nola Hatterman Art Academy has a special program for
young people during the summer break: the Nola Hatterman Youth
Vacation project. The program aims at stimulating young talent
in developing their creativity. Staatsolie gladly contributes to this
project, by financially supporting the academy. Every year there is
a theme for the program and the planning is adjusted accordingly.
Young people are not limited to painting and drawing only, but they
get incentives in several creative fields. They are also introduced
to music, singing and dancing and they make educational trips to
several production enterprises. Young people, between the ages of
6 and 16, whose interest have been aroused and would like to gain
an in-depth knowledge of art can enroll at the Youth Academy. A


STAMTSLIE;

VERTROUWEN IN EIGEN KUNNEN
CONFIDENCE IN OUR OWN ABILITIES
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs