Group Title: Haitian Studies Course Materials for HAI 3564
Title: Turnbull Proverbs Creole
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00098960/00001
 Material Information
Title: Turnbull Proverbs Creole
Physical Description: Archival
Language: Haitian Creole (Kréole; Kreyòl ayisyen)
Creator: Hebblethwaite, Benjamin
 Record Information
Bibliographic ID: UF00098960
Volume ID: VID00001
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( PDF )


Full Text"Cautions & Council" Prekosyon ak konsby


I. Jwenn mo ki make a:


1. Deye m6n gen __
2. Begeye
3. Pasyans bel, lavi


4. Pa gen pa jwe ak zwazo.
5. Le y ap poul, kodenn pa ri.


6. Bat chen,


met li.


II. Jwenn bout pwoveb la

1. Pito ou s6lda nan paradi,
2. Pa manyen neg ki
3. Byen lwen
4. Bon


5. Lavi se


6. Si ou vle we plezi vye tonton,


m6n


pedi


long.
zel
plimen
tann


_pa Ginen.
1_ te glise.
_ tode ke 1.
__pa dire.
__ benyen nan gwo dlo
1_ ou pa chef nan lanfL.III. Esplike sans pwoveb sa yo

1. Se met k6 ki veye k6.
2. Nan twop piwet, lougawou kite jou bare 1.
3. Bo nan bouch, men pe dan (22)
4. P6toprens vann men li pa bay papye (24)
5. Lajan pajanm al kay gangan pou 1 tounen.
6. Rete trankil se remed k6.


IV. Batay sajes: we si gwoup ou a kapab rekonstwi pwoveb la.

1. Chay ki pare pou belme ou,... se manman ou ki va pote 1. (31)
2. Malfini pou grann,... poul pou grann.
3. Paste ap danse,... 1 ap veye nan makout li. (33)
4. Zonbi gade je met kay,... anvan li di, lone.
5. Pyebwa ki wo di li we lwen, grenn.. pwomennen di li we pase
1.

V. Fe yon ti dyalog kote ou sevi ak yonn nan pwoveb yo.

1. Veye zo ou.
2. Se pa ak rara yo kenbe zwazo.
3. Le lougawou frekante ou, atansyon pitit ou.
4. Le ou an devenn, let kase tet ou. (45)
5. W ap bay yon kawo te pou yon dan krab (48)
6. Kou ou prese, kafe ou koule ak ma.1. Tout kod gen de bout
2. Raje gen zorby
3. Sa ki ba ou konsey achte chwal gwo vant nan tan
p ap ede ou nouri li nan tan lapli / sbk
4. Lang pa gen dan, men li pi red m6de
5. Pa konnen pa janm al nan prizon


pp. 143-162 Dealing with hardships

Fini pwoveb yo ak sa k make a oubyen ak sa k lojik la.

1. Degaje pa peche.

2. Nan fe bren, raje se lougawou.

3. Chay soti sou tet, tonbe sou zbp61.

4. Se moun ki pran kou ki pare kou.

5. Bel rivye, nanpwen rad.

6. Egzile pi bon pase fizye.

7. M fin mouri, m pa pe santi.

Ranpli espas vid la1. Rad ki mete jouk li

2. Chen achte tafya, chat bwe tafya,

3. Apre lames se

4. Degoute mennen

5. pa respekte granmoun.

6. Pito ____ pa kriye; pa kriye.

1. mete, chire / 2. chen sou / 3. vep / 4. koule / 5. chik / 6.pitit,
manman

Tradui:

Yon pye poul miyo pase yon bwa dan.

Pito lakwa ale kay zanmi; li pa le lakay ou.

Tan pare pa di lapli pou sa.

Sevi ak yo:

1. Manje dan ou; di priye ou (146).

2. Ti bouton mennen maleng; maleng mennen java (146).

3. Genyen pa anpeche make (148).

4. Se apre batay ou konte blese (150)

5. Lavi se yon pantalon defouke san bretel (153).

6. Chen v61o, men chen itil (156)Kreye yon pwoveb ak mo sa yo

falz

vanyanHuman Behavior, 105-127

Konplete bout chak pwoveb:

1. V61o pa bay kanmarad li pote gwo sak
2. Lavi long se plis lespri
3. Se pa tout moun ki ale legliz pou priye
4. Remed timoun radi se fwet
5. Bel fl san zode
Konplete konmansman chak pwoveb:

1. Timoun se bet
2. Se yon bon katolik ki fe yon bon potestan
3. Se nan chemen jennen yo kenbe chwal malen
4. Lanmo manman yon nonm, se kout tafya yon 16t
5. Gason konn bouke, men pa fanm
6. Memwa se paswa

Esplike sans pwoveb sa yo:

1. Dbmi pa konn mize.
2. D6mi se ti fre lanm6.
3. Sa neg fe neg, Bondye ri.
4. Le zonbi goute sel li pa made rete.
5. Ou gen lajan, ou gen fanm.
6. Figi ou se pasp6 ou.Dikte


Bel anteman pa di paradi.
Bondye konn bay men li pa konn separe.
Chak chaple gen kwa pa li.
Se Bondye sel ki konn doule malere.


Esplike:
1. Bondye konn kenbe krab mete nan makout aveg.
2. Je wouj pa boule kay.
3. Ki mele Bondye nan grangou chen.
4. B6k6 di li rale moun nan bouch twou,
men se Bondye ki fe gerizon
5. Kofref6 pa swiv kobya.


Devine!
1. Kijan jijman Bondye vini? = sou bourik
2. Kisa ki p ap bwote sa Bondye sere pou ou? = lavalas
3. Poukisa Bondye mete maleng deye tet chen an? = pou 1 pa
niche 1
4. Kisa kreyon Bondye pa genyen? = gonm
5. Kisa ki rive kochon an jou samdi a? = mouri
6. Kisa ki jistis Bondye? (panse bej) = kabwet
7. Gen yon jou pou Bondye ak yon jou pou...? = dyaDealing with hardships, 143-162


Maryaj pwoveb:
1. Nan fe bren
2. Be~ rivye
3. Yon pye poul
4. Le bab li pran dife
5. Degaje
6. Misye ap


__ nanpwen rad 2 (lave)
boukannen dlo 5
__ pa peche 4
__ raje se lougawou 1
__ pi bon pase yon bwa dan 3
mete pa ou alatranp 4


Nan ki sitiyasyon ou pral sevi ak pwoveb sa yo;

fe yon dyalog


Egzanp:


Misye pran bal li ofon


1. Chat chode pe dlo fret
2.Pito ou we lwen [long-sighted] ou pa av6g
3.Egzile miy6 pase fiziye
4. Gen anpil pa di kont, se pa gen ditou ki di
kich6y
5.L6 w ap neye, ou kenbe nenp6t branch ou jwenn

Reponn keksyon sa yo


Nan mitan moun aveg, li se yon wa =
Pito li menm kriye pase manman 1 =
Kile ou we deyb poul la =
Kilb grangou tchoule (steps back) =
Ki moun mize pa konnen? =
Poukisa lavi a se kod sapat? ou
Ki moun maladi ranje? =
Maladi antre sou chwal, ki jan 1 soti?


b6y
pitit
Il van vante
le machwe brannen
met li
pa ka konte sou li
dokte
= Sou bourikGetting by

I. Pratike ekri kreyol:

1. Bwe tafya, respekte boutey (pa bwe tw6p, pa kraze boutey
la)
2. De pye pa sonde larivye (sevi ak yon bout bwa pito).

La riviere / larivye a

II. Esplike sans pwoveb sa yo

1. Ti zwazo ki nan men vo plis pase zwa k ap vole. Goose
Manje kwit vo plis pase manje kri
Pa pedi yon zanmi pou yon asosye
Pa pedi yon bil fanm pou yon fanm led
2. Pa pedi yon founo pou yon sel pen.
3. Pye bef pou pye bef, mwen ta pito achte kay pratik
4. Yon ze jodi pi bon pase yon poul demen
5. Panybl pa kay
6. Franse pa kreyol
7. Nan goumen, grafonyen se kout zong.

III. Aktivite transfbmasyon/kreyativite

Kounyeya, sevi ak 16t mo pou f6me yon nouvo pwoveb ak sila
yo w ap jwenn anwo a. Egzanp:


Pa pedi yon maryaj pou yon menaj.

IV. Konplete pwoveb yo (Si ou pa konnen, imajine epi altene)


Se tb ki bat
Bon mache
Piti piti zwazo a
Moun suiv
Se s6t ki bay
Se de bon ki fe


ki bwe lapli
koute che
fe nich
kouran
enbesil ki pa pran
bonbon


V. Jwenn mo ki make


Avantaj kok se nan zepon 1 li ye.
Longer bouji ou, longer priye ou.
Sa ki pa la, pa 1 pa la.
Mezi lajan ou, mezi wanga ou.
Lb ou pa gen manman, ou tete grann.
Ou pa ka fe san soti nan w6ch. [2 mo
Sa ki pa sere pa ka chofe. [2 mo


Candle=balenn

The measure of

make] come from
make]Work & employment


Eske ou kapab rekonstui pwoveb la?

1.Bon chwal toujou mouri ak maleng nan do
2. "Wi" pa monte mbn.
3.Mache chache pajanm d6mi san soupe.
4.Kapab pa soufri.
5.Chans pa vini de fwa.
6. Kredi pa peye tet li.

Konnya, avek enspirasyon pwoveb sa yo, eske ou kapab kreye
yon nouvo pwoveb?

Egzanp: "Non" pa monte m6n nonplis.

Keksyon:
1. Eske lajan sere fe pitit? Non.
2. Eske zwazo a fe nich li rapid? Ki jan 1 fe 1?
3. Eske moun fe bak devan grinbak?
4. Kisa fe yon chen danse? Lajan
5. Kisa ki fe moun monte ma swife a? Lajan
6. Kisa ki pa bay? Chita
7. Ki zwazo pa gra? Zwazo ki chante anpil.
8. Kisa ki p ap touye ou? Chemen long
9. Kisa ki nouri met li? Yon metye
Virtues & vices


Konplete pwoveb la:
1. Bay manti pou sove yon nonm, ... men pa pou mete 1
nanprizon.
2. Pale verite ... men pati la menm.
3. Granmesi chen, ... se kout baton.
4. Ipokrit se ... kouto de bo
5. Chen pa djanm two vye ... pou 1 anraje
6. Piti pa ... chich
7. Ou vle tout... ou pedi tout.
8. Tout bet nan lanme manje moun... men se reken ki pote
move non.

Reponn keksyon yo sou pwoveb yo:
1. Ki baton ki pemet yon moun jwenn yon zoranj? Gbl.
2. Kisa ki fini kanson an? [pants] Chita chita
3. Ki kalite konpotman mennen repwoch? Malonnet
4. Kijan ou trape yon moun ki 'konn danse,' ki rize? Fent
5. Pa gen vOle made kisa? Pa gen sitire
6. Eske chak maladi se pou dokte? Non
7. Ki kalite sigaret ou pa dwe remet yon moun? Limen nan 2 bout
8. Kisa ki bon? Sa ki ra.
9. Kisa ki kase woch? Lajan
10. Si lanmou se plezi, ki sa ki lone? Devwa


Mete yon mo ki lojik nan pwoveb sa yo:
1. Logey degree 16m
2. Kochon pajanm fache ak labou.
3. Pati bone pa di konn chemen pou sa.
4. Neg sot se chwal move lespri.
5. Gason kou red konte k6b nan poch.
6. Gran banda zandolit fe 1 mouri inosan.
7. S6t pa touye, men li fe ou swe.
8. Le ou manje pitit tig, ou pa d6mi di.Vini ak yon fey preparasyon pou chak moun (15 kopi)
Ou dwe prezante jou ou resevwa a.
Ou gen 10 minit.
Pratike anvan ou prezante. Gade moun yo pandan w ap pale.

Mekredi
Dejean p. 109-115 Vanessa
Tumbull, Human Behavior; Mirlene
Tumbull, Fate, God, and the Supernatural; Michou
Dejean, p. 116-120 Alex
Dejean, p. 120-125 Herold

Vandredi
Dejean, p. 126-131 Joanne
Dejean, p. 131-135; Beatrice
Dejean, p. 135-143 Malaika
Turnbull, Dealilng n ith Hardships Luis

Lendi
Dejean, p. 144-147 Roosdele
Dejean, p.148-156; Chris
Tumbull, Food and Life Ashley
Dejean, p. 157-164 Laurel
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs