Group Title: HAI 2201 Dejean Study Notes
Title: Pale Kare Rony Joseph
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00098959/00012
 Material Information
Title: Pale Kare Rony Joseph
Physical Description: Archival
Language: Haitian Creole (Kréole; Kreyòl ayisyen)
Creator: Hebblethwaite, Benjamin
 Record Information
Bibliographic ID: UF00098959
Volume ID: VID00012
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.

Downloads

This item has the following downloads:

palekareronyjoseph ( PDF )


Full Text


Chapit 1, Pale kare, Rony Joseph

Marye de kolonn yo.
1. Moun nan pa gen moun pou pran swen 1.
2. Woule ak gwo vites.
3. Moun nan alele, li fye, li egoyis.
4. Male sou male.
5. Flate yon moun.

6. Ou di sa pou montre pitye
7. Ou mouri, ou prale...
8. W ap mache an kachet.
9. Ou rilaks, ou bon, w ap tchil.
10. Yon pyej, yon pelen. Tann yon pyej


L ale a tout boulin
Li about ak k6 1.
Li achte figi yon moun
Li aladeriv
Sa mete abse sou klou

[Adje podjab!]
[Peyi bwachat]
[Alawonyay]
[Alez kou blez]
[Yon atrap nigo]


Ranpli espas vid la:


1. Se yon avantaj bab e [moustach]
2. Nou pou kont nou, n ap pale ann [apate]
3. Move sitiyasyon, ou an [degraba]
4. Maryaj yon wa se yon evenman an gran [panpan]
5. Moun nan abiye byen, li an plim de [pan]
6. L ap aji an sekre, anba [chal]
7. Sitiyasyon 1 ap vin pi mal, mete bab ou [bab... alatranp]
8. M kontre rival mwen [bab pou bab]
9. Se istansil nan kizin, se kizin [batri]
10. Li kontwole simitye a, se [Bawon Samdi]
11. Kraze libete lapawol se bay [babouket]

Sivi ak espresyon sa yo pou rakonte yon istwa, fe yon
deskripsyon, bay yon definisyon, oubyen pratike kreyol la.

bay demwatye
bay gabel
bay koutlang
bay kout pitit
bay kwochet
bay legen
bay ponya
bay poto
bay piyay

Dekouvri mo ki make a!


1. Rezon pou anpeche maryaj:
2. Ou pa fidel ak menaj/mari/madanm ou
3. Bannann plati
4. Li blan, li p6v.
5. Li travay nan kamyon, men 1 pa yon bef.
6. Li renmen pale franse tw6p.
7. Li pa gen dan menm
8. Ou gen vyann nan dan ou, ou bezwen...
9. Ou pa konnen, ou pa gen rezon.


[ban maryaj]
[bay zoklo]
[bannann peze]
[blan mannan]
[bef chenn]
[bouch pwenti]
[bouch fobo]
[bwa dan]
[bwe pwa]


Pale kare. 150 197


Sevi ak vokabile Jozef yon jan kreyatif ak kominikatif
1. Dekri Fiyet Lalo yo.
2. Ki le w anvi lage de gidon deye yon moun?
3. Ki fanm Ozetazini se yon Larenn Dede?
4. Kisa w anvi fe 1e lekol la lage ete sa a?
5. Ki 1e moun konn resevwa let sinistre?
6. Dekri yon 'lwa bitasyon.'
7. Ki ma swife [ma sifre] ou te bezwen monte nan lavi w?
8. Ki 1e w konn mare min ou?
9. Kisa ki manje gonbo?

Ki fraz ki marye ak mo ki anba yo?
[lage aladeriv] [lave dan sou moun] [Iwijanboje/lijan boje]
madee anraje] [meli melo] [manje manje bliye]
[lage koukou wouj deye yon bagay]
[Papa/Manman aloufa]

1. Mete tout resous anbranl.
2. Le yon moun santi li abondone.
3. Pale moun mal.
4. Yon bandi, yon visye.
5. Moun nan move anpil.
6. Ou pa chonje sa w te dwe fe.
7. Li pran tout pou li.
8. Tout bagay tet anba.


Konekte imaj ki anba yo ak vokabile ki nan liv la


1 --L .2


I11
[Moun m6n
Mete fanm sou ou
Moun pa
Mete gason sou ou
Mete men
MWt Janjak


M6de gwo pous
miwa lzanj
moun peng
milyon ven
ma swife
monte sou beton]


' 13
m6 vivan


i'

Joseph, pp. 198 243
[li nan dengonn li li leve o pipirit chantan li nan tout sos li pa gen
nad marinad Se neg Ginen li ye Se neg m6n li ye li nan b61 li li
ozanj Se neg save li ye]


p


-0 3


I-V I it1. Le yon moun ap pale san rete.
2. Li pa enterese nan anyen.
3. Se konsa moun Kap Ayisyen yo pale
4. Pawl6 ki pa gen sans
5. Li rantre nan koze a san envitasyon
6. Dokiman ofisyel.
7. Pase yon nuit san ou pa d6mi
8. Pawl6 ki fe moun fache.
9. Simetye.
10. Boule yon moun ak kawoutchou.


[li pa bay bouch pou pale]
[li pa sou sa]
[pale moun nb]
[pale kwochi]
[papa toudenkou]
[papye tenbre]
[pase yon nuit blanch]
[pawl piman bouk]
[peyi san chapo]
[pe lebren]


Vokabile pou kominikasyon:
1. Kisa yon pe savann konn fe?
2. Kisa ki kapab fe w pedi fy ou?
3. Ki pelen tet ap trakase Etazini?
4. Ki moun ann Ayiti se pitimi san gado?
5. Ki 1e w te dwe pote po kase pou yon f6t yon 16t moun te fe?
6. Ki 1e w rele plim ne gouy?
7. Kisa w konn fe plop plop?
8. Ki I1 w pran alezko?
9. Ki 1e ameriken yo te pran nan malachonn?
10. Poukisa Aristid pran rak nan 1991?


Pale kare, 244-262


A.Ki mo nan lit "S" ki efase?
1. Moun nan fache anpil!
2. Gason an fe 1 san pitye!
3. Fi a gen anpil pasyans!
4. Bagay la che anpil anpil!
5. Moun yo bezwen pran kouray
6. Sekey la make poli.
7. Li gen tout pouvwa.
8. Li pa kwe sa yo di.
9. Ou pran anpil prekosyon.


[San cho]
[San manman]
[San sip6tan]
[Se pete fyel]
[Sere dan]
[sekey madoule]
[se1 kok chanted]
[Sen Toma]
[Sou brennzeng]


B. Sevi ak vokabile pou f% yon ti koze sou opinyon w yo
1. Ki I1 w gen san cho?
2. Sa w ap fe san grate tet?
3. Kisa w ap fe san pran souf?
4. Se dat w ap tann pou ki bagay?
5. Ki 1e se sesisela patatipatata?
6. Ki Ie w sen legliz?
7. Egzanplifye yon sitiyasyon mangonmen.
8. Ki 1e 1 bon pou yon moun sonde teren?
9. Ki I1 n ap manje soup lendepandans? Sa n ap mete ladan ni?C. Sevi ak espresyon an nan yon fraz kreyatif:
Rale zbrby Rantre nan levanjil
Rele lwa yo Rete bekeke
Radyo vouvou Red chech
Ras kabrit
Ranmase djobolobosou
Rantre nan nannan koze

Rony Joseph, 243 278 (279 298)
Fe yon fraz kreyatif ak chak imaj:


Li pa fasil mache ak talon kikit


Tape kat anvan oujwe.


Tab gani an pare; annou lapriye


Gazolin ann Ayiti se te't ne'g.
Tan malouk la ap vini. Tan mare, gen anpil nyaj.


4;


Gason yo ap tcheke grenn


TIann rad konseve enej I


Se madanm Woben Lakwa!


De gason sa yo tet koupe... poukisa?


Papa a tet kokolo (podyab!)


tet li chaje... bagay pa bon

L ap pran foto ak ti boubout


Se yon ti joupa/kounouk ameriken


Ti katkat la voye T6ti a mache ti pa ti pa. L ap desann top
manje sou tet papa top.


Machin nan tonbe an degraba.


Fi a te tonbe ri poutet blag la.4Tonton makout la pral Li pa sanble tonton M ap toufe
fann fwa w. nwel... diri a


Pratike vokabile ak patne w:
1. Ki kalite moun ki tanbou de bouda?
2. Egzanplifye yon moun ki tet di? Eske ou konn t0t di tou?
3. Ki kalite ti boubout ou ta renmen genyen?
4. Eske ou konn toke k6n ak yon moun nan fanmi ou? Poukisa?
5. Eske ou te janm travay pou bontan?
6. Esplike koze travay demwatye?
7. Touye rache, w ap f& 1 kanmenm. Kisa w ap f&?
8. Kisa w konn f& tout lasentjounen?
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs