Group Title: HAI 2201 Dejean Study Notes
Title: Mozayik
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00098959/00010
 Material Information
Title: Mozayik
Physical Description: Archival
Language: Haitian Creole (Kréole; Kreyòl ayisyen)
Creator: Hebblethwaite, Benjamin
Publication Date: 2008
 Record Information
Bibliographic ID: UF00098959
Volume ID: VID00010
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.

Downloads

This item has the following downloads:

mozayik08 ( PDF )


Full Text

Mozayik, kwiz sou Jan Mapou ak Frits Fontis


1. Ekri yon sije oubyen tem nou jwenn nan pwezi Jan Mapou.
2. Jan Mapou pa vie we kreyl6 nan lekl6 an Ayiti. Vre oswa Pa Vre?
3. Nonmen yon kote Frits Fontis te rete nan lavi li (sof Ayiti ak Etazini).
4. Ki metal yo jwenn an Ayiti?
5. Ki peyi yo bay bel egzanp rekonsilyasyon nan 20yem syek la?
6. Ki solisyon Frits Fontis genyen pou Ayiti (bay yon sel egzanp).

Chak gwoup pral li youn nan paragraf anba (paj 41-46) yo epi youn nan
manm yo pral prezante li bay klas la. Analize ak sentetize paragraf la.
Eske lide Fontis yo bon? Eske n ka ajoute yon ti sijesyon pi plis?

Mozayik


Michelwblf Twouyo, 54-57


Vokabile plis tradiksyon
Tradui angle an kreyol...
1. he has mercy
2. three lightening bugs playing tag
3. We gave him a change of clothing
4. He looked at the tuft of the candelabra
5. They sit on the tree stump
6. She was caught in the ideological mess
7. a single family that has the right to
act as it wishes


li gen mizerikbd
3 koukouwouj t ap fe lago
Nou te ba 1 bon rechany
Li gade touf kandelab la
yo chita sou chouk bwa a
li te pran nan mera ideyoloji
yon sel fanmi ki gen dwa
fe chouyerav...


1. Poukisa "chak bitasyon se yon fanmi... e chak travaye late, chak ouvriye
se yon paran nan fanmi sa a" egal "degizman" ak "ideyoloji"?
2. Ki jan Desalin te dak6 ak degizman/ideyoloji sa a?

Maksimilyen Law6ch, 64-73

1. Ki vwayel bouch kreyol genyen?
2. Ki vwayel nen li genyen?
3. Poukisa li di ann Ayiti, tout moun se detektiv epi nanpwen sekrb?
4. Esplike: "Konplo pi f6 pase wanga"?
5. Esplike: "pi souvan ayisyen kouri di se miste pou li pa chache konnen
plis pase sa." (68)
6. Eske ou dakb, gen mantalite sispekte tout bagay toutan, ak mantalite
konplo an Ayiti? Ki efe sa genyen?
7. Eske ou dako, ayisyen gen ke cho, yo prese prese, zen pale, teledy6l,
tout bagay di san prev? Ki solisyon li pwopoze?
8. Esplike: bourik travay, chwal galonnen; lajan leta se dodomeya; degaje
pa peche; wi pa monte m6n; sot ki bay, enbesil pa pran...

Gedes Fleran, Mizik Vodou ann Aviti


Dekri sans mo sa yo an kreybl.
Yon ayisyen 6tantik
Yon oganis
pwofese titile
etnomizikoloji
fonnman, rasin tradisyon ayisyen
kloch bay degenn kadans mizik la

Keksyon pou pratike kreyol ayisyen
1. Dekri eksperyans ak edikasyon Pwofese Fleran
2. Ki peyi an Afrik pwofese Fleran te vizite?
3. Ki sa yon 'tradisyon materyel' ye?
4. Ki sa yon 'tradisyon entelektyel' ye?
5. Ki pwennvi sou Vodou ki egziste?
6. Kisa ki diferansye yon jounalis/cheche ki 'bosal,' 'kanzo' ak
'pridezye'?
7. Selon Fleran, Vodou sevi an byen oswa an mal? Moun ki sevi an mal, ki
konsekans y ap kontre?
8. Vodou gen orijin li nan ki pep an Afrik?
9. Ki twa bagay tout relijyon tradisyonel afriken oswa ayisyen genyen?
10.Ki de 'rit' ki genyen nan Vodou?
11. Selon Fleran, Vodou se yon relijyon monoteyis tankou Jwif, Kretyen
oswa Mizilman?
12. Lwa yo gouvenen ki bagay?
13. Kisa ki ogan an? Ki jan yo rele moun ki jwe 1 la?
14. Kisa ki ason an? Ki moun ki gen dwa kenbe 1?
15. Ki kalite tanbou yon moun kapab jwenn nan seremoni Vodou yo?

Karin Richmann, Chantepwen sou kaset.


"Yon kominote ki pale ak chante."
Pwen endirek, hinghang epi sa ki andedan nou bezwen mete dey6.
Yon k6mante, esplikasyon ak kritik.
Voye yon mesaj bay malfekte.

Egzanp, "Z6n sa a pa make v6O1."

"Met pwen" = moun ki resevwa pwen an.
Yon imaj kache. Pesyade moun.
Di sa yon moun dwe fe
Pou granmoun yo mete presyon sou pitit yo.
Avili yon moun anbachal.
Enpwovizasyon... espontane...
Chante pwen kristalize yon sitiyasyon, li bay anseyman.
K6mante, kontestasyon ak negosyasyon

Chante pwen Benn nan:

Mezanmi! W6y!
Gade moun ki nan komite sa a!
Mezanmi! W6y!
M di, gade moun ki nan komite sa a!
Gade grinbak y ap voye jete adwat ag6ch, woy!
Mezanmi! Ayayay!
Se pa manti sa m ap di la a!
Yon ti diskou granneg se $50,000 dola vet, papa!
Sa se sale yon lanne pou ti pwofese a, o!
Mezanmi! W6y! Granmanje nan komite sa a yo red anpil...


Mozayik

Rap pwen


Dwayen mwen, ou ap manje ke pop6z
ak granneg ou yo, w ap pran gwo d6z
Ou fou fre, ou pa vie suiv konsey
W ap fe magouy, papa, akoz logey
Gouvene leta a li byen avek pitit sa a
Pitit la pa t menm fe 'M-Kat' la men li la, a ha!
Gade moun pa Ameriken an: ou rich, ou bon
Ou p6v, w ap mouri nan fenwa, lage nan prizon
Gwo chef lekl6 la pa gen pwoblem, 1 alez kou blez,
Li menm tou li byen ak chef leta a, epi li laperez,
Si 1 ta di "non, en-en, li pa vie admet pitit zouzoun nan",
Chef leta, papa a ak pitit li, yo t ap tout fout li nan tchouboum nan
Mezanmi, si ou kannannan, epi tet ou pa bon,
si ou pa gen kokennchenn piston ak yon milyon,
Si ou pa louvri kane bank ou pou bay donasyon ak bonbon
Enben, ou p ap antre, ou ap ret deyo, w ap chache yon lavi miyo
E yo p ap okipe w, y ap ba ou kout pye nan bouda vye k6 w,
Koumatiboulout, peyi sa fou, peyi sa mou, peyi sa ap ba ou gwo kou,
Si ou pa gen brenn, met ajounou pou papa rich sove kadav k6 ou.
Ayayay, peyi sa red, koze moun pa se yon afe ki byen led!

Woudsonn
1. Krey6l la egalego ak 16t lang?
a. Nan ki sans wi, nan ki sans non?
2. Eske espesyalis dak6 ak 6tografkrey6l la?
3. Ki sa ki biza lakay Dominiken yo?
4. Bourik chaje, pa ; krey6l pale, krey6l
5. Ki 'koule' oswa 'kalite' ekriti ki genyen? Ki tip ou prefer?
6. Poukisa moun ekri let? Sa yo mete nan let? Eske ou ekri 'let' /
'imel'?

Vokabile
bolit (bolid) smart apante teren prepared the way
alawonnbade everywhere

Eve Florival, 19-21
Eseye jwenn kek sinonim ki mache ak mo a oswa fraz la.


1. diyete.
2. bel n6t. Se la yo ekri 1.
3. pote bagay, sak
4. farin many6k fe manje sa a
5. kache, 1 ap kouri deyb ou
6. se yon fet, ou plen lajwa
7. mayi moulen pou fe yon manje
8. kout baget
9. 16 se metal, li menm se w6ch
10. nan mitan chante a
11. ou tris anpil
12. ale rapid
13. ale anpil kote
14. mize devan p6t
15. chen an ap 'pale'
16. 'How happy I'd be!'


respe ak lanmou
kane
makout
mousa
jwet lago
jwisans
akasan sevel akasan 'pudding head'
tanbou
dyaman
refren
ke w ap rache
tout boulin
vwayaje
trennen devan p6t
1 ap jape
ala kontan m ta kontan

Kwiz sou Lawoch ak Fleran Ki jan ou rele:
HAI 2201 [28 pwen, 2 pwen pou chak keksyon]

Fleran
1. Bay yon lot mo pou tanbourind: (1 mo)

2. Moun ki bat tanbou kenbe ti baton sa nan men yo pou yo bat tanbou:
(1 mo)

3. Nonmen yon kalite tanbou w ap jwenn nan mizik Vodou:
(1 mo)

4. Bay yon lot mo pou tchatchatcha: (1 mo)

5. Ekri non yon rit Vodou: (1 mo)

6. Seremoni Vodou se yon bagay... (a) dezod (b) odonne

7. W61 prensipal sosyete sekre se (1 mo) kominote a.

8. Konben tan yon sevis Vodou kapab dire? (repons kout)9. Ki kalite mizik te fleri ann Ayiti nan ane 1980 yo? (1 mo)

Mizik

Law6ch
10. Dapre Law6ch, ki defo oswa pwoblem ayisyen yo genyen?


Fini pwoveb sa yo:
11. Konplo pi f6 (2 mo)

12. Bourik travay, (2 mo)

13. Lajan leta se (1 mo)

14. Wi pa monte (1 mo)

Estra-kredi (1 pwen pou chak)

15. Youn nan sosyete sekre nan Vodou se

16. Bay yon lot mo pou kloch yo genyen nan Vodou:
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs