Haïti en marche

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Haïti en marche
Physical Description:
v. : ill. ; 45 cm.
Language:
French
Publisher:
s.n.
Place of Publication:
Miami Fla
Miami, Fla
Publication Date:
Frequency:
weekly
regular

Subjects

Subjects / Keywords:
Haitians -- Newspapers -- United States   ( lcsh )
Newspapers -- Miami (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Miami-Dade County (Fla.)   ( lcsh )
Genre:
newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage:
United States of America -- Florida -- Dade -- Miami
Haiti

Notes

Language:
In French.
General Note:
Description based on: Vol. 3, no. 37 (7 November 1989).

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
University of Florida
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
oclc - 21271733
lccn - sn 92061416
issn - 1064-3869
System ID:
UF00098809:00613


This item is only available as the following downloads:


Full Text

PAGE 1

PORT-AU-PRINCE, 23 Mai Aprs Cuba dans la baie de Mariel ( ( Le procs de Amaral Duclona Rony Thimote et Jean-Bertrand Aristide Lucie Tondreau sortant du tribunal fdral de Miami le mardi 20 mai La femelle du moustique Aedes Egypti qui transmet le Chykungunya ( Le Canal du vent est cet troit passage entre Hati (Mle St-Nicolas) et Guantanamo, Cuba

PAGE 2

Page 2 Hati en Marche Port-au-Prince th ( ( ( Aprs la Turquie, le Maroc et la Tunisie, cette anne, cest Hati qui tait lhonneur au Luxembourg, du 3 au 18 mai dernier. Une quinzaine culturelle haitienne o de multiples talents bien de chez nous pouvaient montrer de quoi ils sont capables. Ouvertes avec Beethova Oba et son groupe, cest Emeline Michel qui, accompagne de deux de ses musiciens, a cltur ces Semaines Haitiennes le 18 mai dernier, dans une ambiance haute en couleurs. Elle exprime en posie ce que jexprime en prose Emeline Michel sur scne, au Grand-Duch du Luxembourg, 18 mai 2014

PAGE 3

Page 3 HPN

PAGE 4

( Rony Timothe Le Prsident Michel Martelly et le Prsident du Snat, Dieuseul Simon Desras, au plus fort de la crise entre lExcutif et le Lgislatif, prsidant la clbration du Drapeau national, le 18 mai dernier lArcahaie e Mlodie 103.3 FM, Port-au-Prince Sylvestre Fils Dorcilus

PAGE 5

Le Prsident Martelly reu La Havane par son homologue Raul Castro pour le raffermissement des rapports de coopration entre Hati et Cuba Second anniversaire du programme social Ti-Manman Chri clbr par le gouvernement dans un grand rassemblement populaire (photo J.J. Augustin) ( Mlodie 103.3 FM, Port-au-Prince (

PAGE 6

contre les pidmies rgnant actuellement dans la Carabe (Etats-Unis) ( La Premire dame Sophia Martelly visitant Ayiti Air Anbilans, le premier service ambulancier arien en Hati Mlodie 103.3 FM, Port-au-Prince

PAGE 7

France : e Amaral Duclona dans ses beaux jours Cit Soleil ( ( ODYANS PIBLIK Pou piblisite legal sou Entnt, ale nan http://legalads.miamidade.gov AVI SOU DAT ODYANS PIBLIK KONSNAN AMANNMAN SIBSTANSYL YO PWOOPOZE NAN PLAN DAKSYON POU ANE FISKAL 1994 JOUK RIVE ANE FISKAL 2013 YO, AK REKMANDASYON SOU PLAN DAKSYON ANYL POU ANE FISKAL 2014Komite Svis Sante ak Sosyal la pral ganize yon odyans piblik nan lendi 9 jen 2014 a 2:00p.m. Yo pral konsidere desizyon nal pou kesyon y ap trete a nan Reyinyon Konsy Osye Gouvnman Lokal la (Board of County Commissioners, BCC), k ap ft nan madi 1ye jiy 2014 a 9:30 a.m. oswa nan pwochen Reyinyon regilye BCC ki planifye a, si yo pa apwouve l. Y ap f toulde reyinyon yo andedan Chanm Komisyon Konsy Konte a (Board of County Commission Chambers) ki sitiye nan dezym nivo Stephen P. Clark Center, 111 NW 1st Street, Miami, Florida 33128. Objektif odyans lan se pou bay piblik la optinite pou li f kmant sou Amannman Sibstansyl y ap pwopoze yo pou Plan Daksyon pou ane skal 1994 jouk rive ane skal 2013. Amannman y ap pwopoze a ap chche rekipere ak redistribye sibvansyon pou Devlpman Kominot (Community Development Block Grant: CDBG), fon CDBG pou Inisyativ Retablisman nan ka Dezas (CDBG Disaster Recovery Initiative: CDBG-DRI), ak fon pwogram Patnship Envestisman HOME (HOME Investment Partnerships :HOME); f modikasyon nan kontks jeneral pwoj yo ak objektif nasyonal yo. L ap chche tou pou l gen otorite pou li distribye fon Inisyativ Patnshjp nan Lojman Leta (State Housing Initiatives Partnership:SHIP) yo pou aktivite nan lojman. N ap envite pliblik la vini epi pataje kmant l yo. Ou ka soumt kmant w yo tou alekri apatide 23 me jiska 24 jen 2014, alatansyon de Mr. Gregg Fortner, Executive Director, Public Housing and Community Development (PHCD), 701 NW 1st Court, 16th Floor, Miami, Florida 33136 oswa pa iml nan phcdresidentservices@miamidade.gov. Rgleman federal ki kontwole pwogram CDBG, CDBG-DRI, HOME ak ESG yo, egzije pou yon jiridiksyon k ap patisipe, bay sitwayen l yo avi rezonab, ak yon optinite pou yo f kmant sou klkeswa alokasyon fon y ap pwopoze. Men sa ki nan Amannman Sibstansyl pou Plan Daksyon pou ane skal 1994 jouk rive ane skal 2013 yo: Montan CDBG ki pou rekipere ak redistribye: jiska $508.029,03 pou Enstalasyon Piblik/Amenajman Imobilizayson, Devlopman Ekonomik, aktivite Lojman ak Svis Piblik. Montan CDBG-DRI ki pou rekipere ak redistribye: jiska $1.481.547,44 pou aktivite nan lojman. Montan HOME ki pou rekipere ak redistribye: jiska $1.628.073,71 pou aktivite nan lojman. Otorizasyon SHIP pou Distribye Montan: jiska $204.436,67 pou aktivite nan lojman. Dokiman ki gen rap avk Amannman Sibstansyl y ap Pwopoze yo, pral disponib pou revize, sou Entnt la nan http://www.miamidade.gov/housing/ avk nan Miami-Dade Department of Public Housing and Community Development (PHCD) located at 701 NW 1st Court, 14th Floor, Miami FL 33136. ___________________________________________________________________________________________________________________________________________AVI SOU DAT ODYANS PIBLIK KI GEN RAP AVK PLAN DAKSYON POU ANE FISKAL 2014 LA KONTE MIAMI DADE AP PWOPOZE AVK FINANSMAN POU PWOGRAM COMMUNITY DEVELOPMENT BLOCK GRANT (CDBG), HOME INVESTMENT PARTNERSHIPS (HOME), EMERGENCY SOLUTIONS GRANT (ESG), AK STATE HOUSING INITIATIVES PARTNERSHIP (SHIP) Konfmeman ak Lwa 1974 sou Lojman ak Devlopman Kominot a (Housing and Community Development Act of 1974), jan yo modifye l la avk 24 CFR pati 91, et.al. (ak lt yo),Pwogram Planikasyon ak Devlopman Kominot (Community Planning and Development Programs), Konte Miami-Dade Countydevlope Plan Daksyon li Pwopoze pou ane skal 2014 la. Komite Svis Sante ak Sosyal la pral ganize yon odyans piblik nan lendi 9 jen 2014 a 2:00 p.m. Yo pral konsidere desizyon nal pou kesyon y ap trete a nan Reyinyon Konsy Osye Gouvnman Lokal la (Board of County Commissioners, BCC), k ap ft nan madi 1ye jiy 2014 a 9:30 a.m. oswa nan pwochen Reyinyon regilye BCC ki planifye a, si yo pa apwouve l. Y ap f toulde reyinyon yo andedan Chanm Komisyon Konsy Konte a ki sitiye nan dezym nivo Stephen P. Clark Center, 111 NW 1st Street, Miami, Florida 33128. Objektif odyans lan se pou bay piblik la yon optinite pou l f kmant sou rekmandasyon pou nansman Plan Daksyon y ap Pwopoze pou ane skal 2014 la pou pwogram CDBG, HOME, ESG, ak SHIP. N ap envite pliblik la vini epi pataje kmant l yo. Ou ka soumt kmant w yo tou alekri apatide 23 me jiska 24 jen 2014, alatansyon de Mr. Gregg Fortner, Executive Director, Public Housing and Community Development (PHCD), 701 NW 1st Court, 16th Floor, Miami, Florida 33136 oswa pa iml nan phcdresidentservices@miamidade.gov. Plan Daksyon y ap Pwopoze pou ane skal 2014 la gen seksyon swivan yo ladan l: lojman a pri abdab, amenajman nan lojman piblik ak aktivite rezidan, elimine bary ki anpeche lojman a pri abdab, diminye kantite fwaye ki gen revni ki pi ba pase nivo pvrete a, devlope estrikti enstitisyonl, adrese obstak pou satisf bezwen defavorize yo ak amelyore kowdinasyon ant lojman piblik ak prive ak sibvansyon svis sosyal. Plan Daksyon y ap Pwopoze pou ane skal 2014 la gen ladan l sous nansman swivan yo: CDBG: $10.781.151 pou yo distribye pou Enstalasyon Piblik/Amenajman Imobilizasyon, Devlopman Ekonomik, Svis Piblik, Lojman, Administrasyon, ak Prezvasyon Istorik. HOME: $3.462.571 pou yo distribye pou lojman nan lwaye, reyabilitasyon pou fasilite moun vin pwopriyet kay, asistans lwaye pou lojman pou sanzabri e pou lokat. ESG: $893.756 pou distribye pou Rej Dijans, Prevansyon Sanzabri, Asistans Lwaye akoutm e a mwayen tm ak svis, Relojman rapid pou moun ki sanzabri, ak administrasyon. SHIP: $800.000 pou distribye pou Pwogram Konsy & Edikasyon Moun k ap Achte Kay. Plan Daksyon y ap Pwopoze pou ane skal 2014 ki liste aktivite yo nanse pou adrese bezwen ki gen gwo priyorite yo, jan yo idantifye l nan Plan Konsolide pou ane skal 2013-2017 la, pral disponib pou revizyon sou Entnt la nanhttp://www.miamidade.gov/housing/ ak nan adrs swivan yo: Miami-Dade Department of Public Housing and Community Development, 701 NW 1st Court, 14th Floor, Miami FL 33136 Miami-Dade Homeless Trust, 111 NW 1st Street, 27th Floor, Miami FL 33128 Miami-Dade Main Library, 101 West Flagler Street, Miami, Florida 33130 South Dade Regional Library, 10750 SW 211th Street, Miami FL 33189 North Dade Regional Library, 2455 NW 183rd Street, Miami FL 33056 Konte apa diskrimine poutt ras, sks, koul po, relijyon, eta sivil, orijin natifnatal, andikap, zanst, oryantasyon seksyl, laj, gwoss oswa kondisyon familyal, nan pwosesis aks a oswa nan pwosesis admisyon nan pwogram oswa nan aktivite lojman, oswa nan anplwaye moun nan pwogram oswa nan aktivite lojman. Si ou bezwen yon entprt pwofesyonl pou moun ki bb oswa si ou bezwen materyl nan fma ki aksesib pou evnman sa a, rele nan 786-469-2203 omwen senk jou alavans. Moun ki itilize sistm TDD/TTY (moun ki gen pwoblm pou tande oswa pou pale) ka kontakte Svis Rel Florida nan 800-955-8771.

PAGE 8

Hati ( Pcheurs dans limmense baie naturelle Le Mle St-Nicolas (pointe Nord-Ouest dHati) domine le Canal du Vent, bientt un point fort de la navigation commerciale Hati en Marche, 23 Mai 2014 Haiti En Marche 5" x 4 AVI ODYANS PIBLIK Avi sa-a se pou enfme piblik la ke pral genyen yon odyans piblik ganize pa Konte Miami-Dade Komisyon yo, nan Chanm Komisyon an, nan dezym etaj, 111 N.W. 1st Street, Miami, Florida, pandan yon reyinyon ki pral kmanse apepr a 9:30 a.m., Madi, 3 jen, 2014, kote yo pral konsidere modifikasyon nan traj otobis ki la deja yo ak eliminasyon de (2) wout, jan ki dekri pi ba la a: MIAMI-DADE TRANSIT (MDT) PWOPOZE F AJISTEMAN NAN SVIS, NAN JOU OSWA ANVIWON 22 JEN 2014, NAN TRAJ OTOBIS SWIVAN YO POU YO OPERE AVK PLIS EFIKASITE: WOUT 7, 8, 27, 52, 54, 57, 70, 71, 72, 88, 99, B, 120 AVK 137 MIAMI-DADE TRANSIT (MDT) PWOPOZE ELIMINE TRAJ OTOBIS SWIVAN YO: WOUT 46 AVK WOUT 243 Pandan odyans piblik la, Komite a pral bay moun oswa ajans ki enterese yo chans pou yo pale osij asp sosyal, ekonomik ak anviwnmantal pwoj sa yo. Tout moun ki gen yon enter yap defann gen dwa soumt prv aloral oswa alekri ansanm ak rekmandasyon konsnan pwoj sila yo.Yon moun ki deside f apl kont klkeswa desizyon nenpt ki konsy, ajans oswa komisyon te pran konsnan yon zaf yo te diskite nan reyinyon oswa odyans ki koresponn ak zaf sa a ap bezwen yon dosye ki gen tout pwosedi a ladann. Moun sa a ta dwe asire yo f yon dosye ki anrejistre tout bagay ki te diskite, ikonpri temwayaj ak prv ki svi km baz pou apl la. Konte Miami-Dade bay tout moun aks menmjan ak menm optinite nan anplwa e li pa f diskriminasyon kont moun ki andikape nan pwogram oswa svis li yo. Asistans ak svis oksily pou kominikasyon disponib ak avi davans. Yo ka mete fm sa a disponib sou demann pou moun ki enterese nan yon fma ki pi aksesib (kast odyo, Bray, oswa disk konpit). Pou kapab jwenn materyl ki nan yon lt fma altne, pou kapab jwenn yon entprt langaj siyen, oswa nenpt ki lt akomodasyon, tanpri kontakte Marcos Ortega, Administrat ADA nan (786) 469-5225. Kliyan ki itilize TDD yo, tanpri rele Florida Relay Service nan 1 (800-955-8771) omwen senk (5) jou davans.For legal ads online, go to http://legalads.miamidade.gov

PAGE 9

Page 9

PAGE 10

Lucie Tondreau

PAGE 12

( ( Le bicolore bleu et rouge Ces deux semaines taient organises par le Centre Culturel de Rencontre (CCR) de Neumnster en collaboration avec lAmbassade de la Rpublique dHati Bruxelles, la Huguette Hrard (1) Emeline Michel a dix albums son actif : Douvanjou ka lele (1987), Pa gen manti nan sa (1990), Tout mon temps (1990), Rhum & Flamme (1993), The Very Best (1995), Banm Pase (1996), Cordes et me (1999), Rasin Kreyl (2002), Reine du Coeur (2008), Quintessence (2013). Ville de Luxembourg, la Cinmathque et de nombreuses organisations luxembourgeoises actives en Hati, avec le soutien de la Direction de la coopration au dveloppement et de laction humanitaire et de lOeuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte. A signaler : Une partie des recettes de ce concert sera remise lassociation IFF qui vient en aide un orphelinat de Port-au-Prince. Il y a deux manires de conqurir et dasservir une nation : lune est par lpe; lautre par la dette. religion et son illusionnisme prdication de lvangile des crimes abominables en Amrique Afrique au nom de leur Dieu Indiens les Noirs Arabes expdition colombienne dshumanisation de ltre Karl Marx Friedrich Nietzsche Vatican sous-humanisation bestialisation systmes esclavagiste capitaliste animaux des cirques souffreteux case misrable bidonville cygne dirions-nous milliardaires corrompus bailleurs de fonds internationaux 10 mai 2013 Jour consacr officiellement la commmoration de lesclavage loi Taubira Franois Hollande sang des Africains Indiens France Espagne Angleterre la Hollande civilisation destruction bestialisation Napolon Bonaparte dune certaine manire comme lAllemagne dHitler et ses nazis, lItalie de Mussolini et ses miliciens dans les pogroms juifs crime commis contre lhumanit puissances esclavagistes organisatrices de la traite ngrire Code noir 1685 Louis XIV absurdit a Amrique Afrique. brutalit inconcevable, de sauvagerie bestiale mmoire physique symbolique American Holocaust 1910 400 000 Indiens 18 19 millions 1492 Christophe Colomb en Amrique rserves comme lon dit pour les animaux dont les espces sont en voie de disparition gnocide dmocide Rudolph Joseph Rummel Marlon Brando Songs My Mother Told Me peaux rouges Brando Aprs le vol de leurs terres, les survivants en haillons furent parqus dans des rserves et le gouvernement envoya des missionnaires pour les forcer devenir chrtiens. Aprs mtre intress aux Indiens dAmrique, je me suis rendu compte que beaucoup de gens ne les considrent mme pas comme des tres humains. Il en a t ainsi depuis le dbut. luvre de Dieu de massacrer les sauvages paens qui faisaient obstacle au christianisme 15 18 millions dAfricains expatriement involontaire Antilles tats-Unis de Cuba Rpublique dHati Martinique Guadeloupe Jamaque colonies surtout lorsquelles se rvlent graves 10 mai 2014 XXIe sicle civilisation occidentale la cophose sa dmocratie ses droits humains coupables avrs aujourdhui blms et fortement dcris exploitation shumanisation en matire de droit public national ou international crimes contre lHumanit imprescriptibles nazis, Milosevic, Pinochet, Taylor crimes de guerre de crimes contre lhumanit comme les anciens prsidents Bush et Duvalier droit de libre circulation Europe coloniale pillage vol des violence sexuelle conquistadors europens racistes mercantilisme international corporocratisme systme excuses tardives hypocrites unique et maigre prix de consolation Amrique source originelle Afrique auto-inculpation

PAGE 13

( ( auto-dnoncer RPARATION anciens et contemporains vol du pillage, de la piraterie dmocide Franois Hollande Afrique Amrique monarchie franaise 90 millions de francs or dette de lindpendance Jean-Pierre Boyer France de Charles X 16 aot 2010 Noam Chomsky Mike Davis Naomi Klein, Christine Delphy Sarkozy douteux 12 janvier 2010 Le Monde Diplomatique du mardi 17 aot 2010 Nous croyons que lidal dgalit, de fraternit et de libert cher la France serait beaucoup mieux servi si, au lieu de dilapider les fonds publics dans des poursuites contre les auteurs du canular, le gouvernement franais commenait rembourser Hati les 90 millions de francs or qui lui furent extorqus suite son indpendance Centre de Recherche et de Formation conomique et Sociale pour le Dveloppement RENCONTRE ( RENCONTRE la croissance conomique vgtative en Hati la distance de dveloppement entre Hati et la Rpublique Dominicaine est plus grande que celle qui spare la Rpublique Dominicaine des Etats Unis dAmrique. ( RENCONTRE somme colossale palais de llyse dans le coup dtat par les tats-Unis Canada Jean-Bertrand Aristide en 2004 traite ngrire les raisons de fait et/ou de droit Paris actes honteux homicide de pillage extorsion glise catholique Chibly Langlois bassesse magouille papisme XIXe XXe sicle esclavage domestique esclavage de case a forme classique dasservissement priode coloniale Hati tats-Unis no-libralisme dans le cadre de la mondialisation imprialisme bateaux ngriers pour sa survie de coton de canne sucre de caf de cacao indigo repos non rmunr trente minutes bodenlose Unverschmtheit hypothquent mme leur temps de pause donc leur sant un maigre surplus dargent dirigs par la valetaille multinationales capital dmons du dcrochage scolaire trimer la baraquements insalubres cases esclavagisme classique paysans pauvres, esclavage moderne poque coloniale bateys Rvolution mondiale affranchir vritablement de esclavage misre assassine R.L. Hati en Marche, 24 Mai 2014

PAGE 14

Solutions de la semaine pass eARCAHAIE FAUBOURG FLIRT#ER RATEE#NI E#EU#BIS UT#VERSA SURE##MG EBERLUEE Visitez Haiti en Marche sur Internet au www.haitienmarche.com 18LES JEUX DE BERNARD LAMPES LOMPES LOUPES LOURES LOUREE LOURDE GOURDE SCRABBLEArrangez les sept lettres ci-dessous pour former un mot franais Solutions de la semaine passeOCCIPUTRENIER PELTAS O A O X L T LSolutions de la semaine passe: LES JEUX DE BER NARD Allez de RENIER, PELTAS en utilisant des mots du du vocabulaire franais, et ne changeant quune lettre par ligne.Mots Mls P E Y S S T M I V P K D M J I L Q U B T N J C C A K Y I I A V E G E K N Q N K G B L J J Q P V P P Z A L D E B R D S L L U G O N R P Q A Y G R V O O R A R Y N N A V C T S Z T P K B C A U X D K U B G I T H A K G L T T S G N P K E E P J L Y K A A O F D L U J C I H L W W F A B O M X I O W Y S V D V I S X A M C Q T J U P W X U L F G P E C I E N A D U O S R O H S R M E U Z B A N G L A D E S H L R A W O P P H A X U H H W C O M O R E S N T B O A I N I R L F K P F G Q O C S P B T Z F O D G R R G I J Z E B H B Z L Q X B I W O M O Q U L A I J R N A D B U B G P V S S A A C C Q Q O V D W B W Z E N D W K N E L S U B R U S E T Q O E A P L V Q B P K W F D A H F Y P R T U B Z I Q L H K R U W K Q Z A U G B X B W O O Y K G S N A L C M A Q X Z Y B P N P X S G V A O X E C M M T E E T R K Q J T J X Y B V D U D H K Z A E T P Y G E J O C F G V W P R U A A G Y M I P D W S B G U R E E G C S R M U L L X M O P X E X J C I X R I I A Y W V Q B D E F H L R R I V U C N L R P X N L Y X P S E B H B K H M N R R W G E A C K N L E Z F P S Y G Z P C S P Z R M M T O M X N S M B ETrouvez 17 pays dont le gouvernement subi un coup dtat (russi ou pas) entre 2010 et maintenant dans le carr ci-dessus

PAGE 15

ak Jan Mapou (St Helen Lauderdale Lakes St Helen P Lesly Ste Claire Michele Spence Jones komisyon vil Miyami-an Lucie Lucie Wallace, Donald Esterlin Medina Lucie Tondreau Lucie Tondreau Jan Mapou f sa, pa f sa Mande Padon sorry Thank You Msi Jan Mapou (mapoujan@bellsouth.net) Notre-Dame d Haiti Holy Family nan North Miami Homestead Key West Key West Lesly Jean Key West St Thomas South Miami Apre sa, St Helen nan Lauderdale Lakes P Lesly Jean Lesly, nursing home Lesly St John Vanney. Augustin Almy Notre-Dame Lesly Jean ====================== North MiamiLucie Tondreau an North MiamiLucie Rv. Lesly Jean Lucie Tondreau

PAGE 16

Port-au-Prince, le 22 mai 2014. Le Mle-Saint-Nicolas est le Gibraltar des Carabes, ce projet a pour vocation de runir le pass et le futur Jassume quun tel projet devrait servir de locomotive pour toute lconomie car les montants proposs sont levs et les investissements seront crateurs dun grand nombre demplois dans le Nord-Ouest On a des vestiges de toutes les poques partout. On peut relever les prsences franaise et anglaise dans les avons les forts hatiens. On ne peut pas avoir un site plus culturel que celui-l. de graviers