Title: Haïti en marche
ALL ISSUES CITATION THUMBNAILS ZOOMABLE PAGE IMAGE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00098809/00423
 Material Information
Title: Haïti en marche
Physical Description: v. : ill. ; 45 cm.
Language: French
Publisher: s.n.
Place of Publication: Miami Fla
Miami, Fla
Publication Date: September 29, 2010
Frequency: weekly
regular
 Subjects
Subject: Haitians -- Newspapers -- United States   ( lcsh )
Newspapers -- Miami (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Miami-Dade County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
Spatial Coverage: United States of America -- Florida -- Dade -- Miami
Haiti
 Notes
Language: In French.
General Note: Description based on: Vol. 3, no. 37 (7 November 1989).
 Record Information
Bibliographic ID: UF00098809
Volume ID: VID00423
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 21271733
lccn - sn 92061416
issn - 1064-3869

Full TextHM i o n S 2 S t b euIc It o 2 0 1 SVo.. I-I N 6


La Doctrine Obama
PORT-AUi-PRIN(CE 24 Scpi)cmbic La \cilll Ic-
IcpIOl_,in .blc_ i lllllli mi "i cc lic I ii)icilIIc i ti c ilci c'i l'.n'I11 1i 1'"I
ILi\ Eiii_-_i|ni_ o01ll allnonlal1 Ii lllc cO cll ic 1I 1 i fiOll_-Il c' ll\ Ic ni
pIlu- CoiC)iit l' u'i l tLfii iLi icI oi niiiaSiioiin iniinm'iii "'S piiiti.'ii
alioiiiilt I ,ii i diii.l atic,'pi'c i\ E iai"-li i Ii:u mc ci | iiii c ir
C I IO\11' c II_ a II' c J
Lc' nIldlm in Ic p)i"iticln Bkiki() ba I pOIIOIlnonc 1on
IIic'__. ti'-'' il:\ ,l I _SiiA" blccc '-'nii aicjllk ilc' NIIOII_ liiiilc' oii il
pliac. I aill Iii\ I|ix IxIi|l\ Iiic" a'i Ci i i l.i a Ioliiiiqi:i' C \ 'il'i l'icii
iDOC('TRINE 4
ta- :Z :J -.e --
I w'ti.. ._m .*i> , .- ._
"~ ~e" ~L IC .f .r- -ni


Les noces de Manolo
PETITE RI\IERE DE NIPPES 25 S )picmbic Ixiillphil 'c i P\ i ,iiii i l ii uii quli i III II IIioi
- Lc" '-c lnl o1ni ical,1i tilff cliiiiiiiii1i|ie'l l I'_i'c i ii qui iia iiqui
ifiii Ie' cli i c i i i1moii_, cnl Hiii Nlaiiolo Pic""oii quilii ai i a dclCiic i l
(-C ilai ,c oni_ eoI I\ C '_ c iii u a ic in l'foi Bon "a Coiii|i' ll-' i l piliii iiian 'n e'l n iiicil' iioi.
iioiiibil oni O li du i'lii-'i'ci cl Iio\ iii B 'cic eoii|l ou i Oljiiolo c ii l\ a'e iiouLi t.iia le p iii' b
Ilia "e li |ixi ( Li ou i On ".t c La |?iiii l ciici)oii)cni a N lociic FNI loiqut I LiLia i oiiiiiiacommc nccai c
leiii_ % i I\' cI" i li iii l Cl iei'u\ n Lb ioi i fic[ i fl oir i ouI I a' |ii\ 2,1 i li i I -il' I


' 11111_1_5-)III.iI ik
inblci ic
t- l.. 0J.


I. I ~ I


Les enfants


du sisme
P(>ORT-.AIi-PR IN(C E 21 Scpiciiciib illn qilliiiiilc
ilc I ic lll'.ciic loiioni C ieiaiil ,.cl \ i ii flliiil ij allpp i.hiclc d .i .
Li c. ,ii1iinc Ilciii.iic pai la police "sousI I ,icci.iilloil ic .e Il\ cii
S lai pioi iiiiiiiioln .i \ Li al.1i "Li til iOLi
Y compi" ctic" spcciCicks picetiLic a Cic u oLi en ou elleic
iiiiiiicIi tic l 1 ici\ n c li oiiio \L1. icli.
Li polaiCc li,. a imiiiiiiicn. pont ciii"c tic I.Caiiailcl
piubll cai dl oiiii.c- i I oilil iiioiil
C cpclnii cniii c.llc" o uIi ioiiic ie i hclaC'li'ccs Cclii ll'ciiiii
Bin iiii iiilii ixiiCc quli pci'oiiii I I jI poic plliiii
Nous il n \ oiins Il_ dc i I 'i iiim ioilc l' Ii'iiic'" iiii''is
lII \ iiLI n ili a ii l i IOLiu loic l d .i ICCisiioii
DoInc Liiu coupI Ipo ii in 'cn P' foic'lcmiiiii CclI Ip tlii
Ciliii c'i l icL'ui 'l cl iic iiixiil il c c'u l iciic' lles" D e csI ii'iii.ncs
licoiiioi c_~.ll._ti ld Iplui" n piilu ii iiic_ ilq_ i Iouii IaCiliccs sciicl
_S ii ns _cCo iis_ _aII_ ,iCLii)c ,li _l Cll'ii ic I b Olie hi tdi c i
iiii iiol l bli iii iiiiiopolei 'i s i '_ icciiii' tciioiiiiii'cc Poil-
,ii\-(C iiiim '_
FaLi-il e oLliinc-'i qul lic iioiiibi' _iiwii'bl' \oI iiilli
OLI quinii)iipl c ticp le ii i iis k c l c idu 12 ii\ I' qii i i laiiiiu pic' dcl
" 11H1i iiii \ ics SIns CliisCii llllllllion l a', c \ic I11c c ln lc oiniein
ci Imls IPx i oiii) "ll 1 imillioin Ili c Iil
Dc.ls iii uie l\ __i Iini l ciic tiiiiii c i cl c s ti i iic'"'cc l uic'

ioi Eiic i ii iiio i poci'm|\ i t ic a io ic Q tic fonlic nom-
E I Etia qti il Ici bon l qu j clpcCidli 'si poliCc poui
opclici c._s olpci.loii ols Co ip Ic poiI-' \ aicl' ci Si is.iiI liiclnii iin
Paicc qtluIc l I ii'iiiic'' iissioii dcl I Etii ce iic. soui pis tic.s
alll'ila'. iiol' i ini_'_ i iS'l Ill \ l ''m IIlolli.l'cciii llll' i '_i lI'csic poIn-
.aibilliis dcl Ii lInoccii dc Sa i popl ilioii qiliuiil c.ll.ic-Ci .i ,iii\
ibois ai Il\ i IC j c lla-iii-iii ctiln" s iicii _SiiiiaOii lo. tic _'o .iis
pimcniii cii i.aii Coins ili.ilaoii
(>)i I E tIi lhiiiiu i-niioi n' loii j cc Siii'i il II n i c Isi
foil i c la l il I c I ii'c iiic'iiis' I Ei i Eti l lu i Ii n pc cii'l i q Ilii-
SENF.ANTS 1. (0i


Hati frappe par les intempries: au

moins 5 morts et de nombreux dgts

Ai-PRINCE A.lI
1oll0111i iii ci t'l_ c"Olll '_ -
Il c IIIOlla ic 'l C p tic
cli/jill'_ blM _'i_'see_ \ell-


III ic i cnl Haiii ci i di' l
_'[tlll[ 11 l',Ippc II I l l'_'I 5

Poii- uii-Piiiic' oIIi ,ll-
IIOIICc' Ic'_.,I[Iioiiic'_ B
nic-'iic a "Noiii cinqoii
1 1 0o i i d O l lU l l l\ f1 l l l ,:I I '

1illl 011 1 t:ion Icli \' iii clIIc
cIi i'oi $ nc lIlc Il Jiiia I l t ic":

uix li fi"? q clii" OCC Nili"i
lIN TEM PER IES p |) 3l ,i,'/','," ', ', ...... '' ... ... , "/ 2 -..... -l"/'' 'Hati et la Doctrine Obama !
PORT-AUi-PRINCE 25 Scpl)ciicii' L. pio-
cluin Ip|ieceiini l HIIi _'cl 1ii ) amii tlic. Eiaic-liiinl oli il

Le pIciieiclnil BauIk (iji l I i a i C li, iii a. I onII
iiic'_1.'a Ick'\ ,ini 1 A%. 'eiiinL ccl i '.cnc iii' cl"'I'_ Niiioiii I_ liiii.c
ilc iii Ciciclli 22 ;cpiilii i ciLb l cCoiillc
ANli tc/ lioti ii i \ i L cl_ I c'Ic a o
.. Noio ceI\ ontii iiiilicit i n ia i io a _i nic lIa\ ii_ i iioiic
clisijo1i) on i Jll lC I[ iie l ccJn .i iiiiiie iliiii cIc Ji Jlj)liiloiiieIIIc
JI CoIIi)lll cii I _i"qiLI LiLl\ iI' \ c_'. _iii'.'I, III _i. a I c llall,. :i
Biiu,l ( >bal a _oiilh ii' ill i l i 'ic Ic l l i' l 'c tic.\ ci.-
oppcliiiiii a elCcci c tic la C loi'.0'i1i n1i' 'I 'hll'-'c'e n, haiwcii jr :
Cci\-c i loi\'ciini c'', 'c i eii ti i\ |IIoii" il [ q oni .iI
cli C iiio ciie ci I c la iincc cCoiioiiiiciie .. : *
Le |'ie iiii, i ii' c ill c'OIIOII iLIIc '
L pici) ici _llppo_, tc" ccCol ) icn c n c. ,, . I .. / I.,, I .


1 !"II-l.N ILL. |l. Nl


I EN PLUS ...


EN BREF ...


Mercredi 29 Septembre 2010
Hati en Marche Vol XXIV N 36


RPUBLIQUE D'HATI

ONU: Discours

du President Ren Prval

devant l'Assemble Gnral

New York, le 24 septembre 2010

Monsieur le Prsident,
Monsieur le Secrtaire gnral,
Excellences Mesdames et Messieurs les Chefs d'Etat et de Gouvernement,
Excellences, Mesdames, Messieurs,
Chers dlgus,

Mes premires paroles sont pour saluer la mmoire des centaines de milliers d'Hatiens,
d'Hatiennes, des collaborateurs et fonctionnaires du systme des Nations-Unies, une centaine d'entre
eux, don't particulirement Heidi Hanabi, reprsentant special du Secrtaire gnral des Nations-Unies,
qui ont perdu la vie lors du sisme ayant frapp Hati le 12 janvier dernier.
Cependant, chaque tragdie apporte son lot revivifiant de solidarity humaine. Je tiens
encore une fois remercier, au nom du people hatien et en mon nom personnel, tous ces citoyens
et gouvernements, qui de la Rpublique Dominicaine, notre soeur-siamoise, aux confins du monde,


Le President Ren Prval la tribune de l'Assemble Gnrale de l 'ONU
le vendredi 24 Septembre (Reuters)
sont accourus notre aide.
Cette assistance nous a t vitale, en particulier lors des premires semaines d'extrme
urgence.
Je dois remercier aussi les Hatiens de l'tranger qui depuis New York, Miami, Chicago,
Montral, Paris, Santo Domingo, les Antilles franaises et de divers autres coins de la plante, se
sont joints au grand movement de solidarity international et qui en ont profit pour la plupart,
pour mettre en place, dans un souci de prennit de l'engagement, des structures d'intervention pour
assister le pays dans sa tache de reconstruction.
Je m'en voudrais de ne pas rendre ici, la face du monde, un hommage special au people
hatien lui-mme. Un people que nous savons priv de tout et qui a pourtant fait preuve d'une richesse
humaine incommensurable. Les villes dtruites ne se sont pas transformes en de vastes scnes de
pillage. Une telle dignit et une si grande bont Fermet exemplaire dans la souffrance, bravoure,
dvouement, courage, solidarity, esprit de sacrifice, amour de l'autre sont les mots qui conviennent
pour qualifier cette demonstration d'hrosme accompli par les hatiens et les hatiennes. Respect !
Respect pour eux !
Mon pays vit une venture singulire depuis sa naissance, ds le lendemain d'une guerre
d'indpendance qui lui a cot le tiers de sa population et des destruction matrielles inoues et qui,
dans la foule des rvolutions amricaine et franaise du 18e sicle, a pos l'humanit le dfi de
la reconnaissance du caractre universal de la proclamation des droits de l'homme la libert, la
dignit et l'galit, en faisant des Hatiens et des Hatiennes des hommes et des femmes libres.
La nation mise au monde en 1804, bien qu'appauvrie et depuis lors matriellement dmunie,
n'a pas hsit s'engager dans des actes concrets de solidarity avec des peuples en lutte pour leur
libert : c'est le cas, en particulier, de la Grande Colombie, aujourd'hui le Venezuela, l'Equateur,
la Colombie et le Panama, sous les directions successives de Francisco Miranda et de Simon Bo-
livar. En dpit de ses moyens limits, Hati a toujours manifest sa croyance et sa conviction dans
l'unicit de l'humanit.
Voil pourquoi, nous apprcions sa just measure cet immense movement de solidarity
et de compassion que la communaut international a exprim l'endroit de notre pays, depuis les
premiers moments qui ont suivi le sisme, jusqu' l'engagement affirm lors de la Confrence de
New York, le 31 mars dernier, de participer la reconstruction d'Hati, sur la base du Plan d'action
prsent par le Gouvernement hatien.
Depuis lors, nous avons mis en place, avec l'aide de la Communaut international et
l'appui des Nations Unies, une Commission en charge de coordonner les resources pour la recons-
truction. Cette commission est un vhicule stratgique important pour aider le pays grer avec
rigueur et transparence les resources mobilises au sein de la communaut international pour
accompagner le pays dans son effort de reconstruction. Cette commission a dj approuv plus
d'une trentaine de projects se rapportant l'ducation, la sant, aux infrastructures etc. pour un
peu plus d'un milliard de dollars.
Mes remerciements aux pays et aux agencies qui ont fait suivre leurs engagements d'ac-
tions concrtes de financement. J'espre que ce movement sera suivi par d'autres, particulirement
pour nous aider apporter une rponse rapide aux plus d'un million de mes compatriotes qui vivent
encore sous les tentes et dans les abris provisoires.

(DISCOURS/ p. 10)


-4*- 1


Page 2


--j I.. 1-1. v -


Le chanteur Wyclef Jean hospitalis pour grosse fatigue
Le chanteur Wyclef Jean, empch de se prsenter la prochaine lection prsidentelle
du 28 novembre en Hati, a t hospitalis ce week-end dans un tat d'puisement, a
annonc lundi son agent.
"Il a dj quitt l'tablissement et se repose actuellement son domicile", a prcis Ma-
nran Salzman. "Il reprendra ses activits d'ici une semaine environ et d'ici-l, sa famille
demand qu'on le laisse se reposer en paix".
Elle n'a pas voulu dire o le chanteur avait t hospitalis.
D'origine hatienne, Jean a migr avec sa famille aux Etats-Unis l'ge de neuf ans.
Sa candidature a t rejete en aot par les autorits hatienne parce qu'il n'avait pas
rsid de manire permanent dans le pays au course des cinq dernires annes.
Il avait alors dclar qu'aprs mre rflexion, il avait renonc briguer la prsidence et
qu'il se consacrerait dsormais sa musique. Il a l'intention de sortir l'an prochain un
nouvel album intitul "Si j'tais president, l'exprience hatienne".

Elections: nombreuses incertitudes l'ouverture de la champagne
lectorale
De Clarens RENOIS (AFP) PORT-AU-PRINCE La champagne lectorale pour les
lections lgislatives et prsidentielle prvues le 28 novembre s'ouvre ce lundi en Hati,
o le niveau de participation et d'ventuels problmes de scurit constituent des sujets
d'incertitude.
4,5 millions d'lecteurs, don't de nombreux sinistrs vivant dans des camps de person-
nes dplaces, sont appels lire leurs nouveaux dirigeants.
"Je souhaite que cette lection ne prenne pas l'allure d'une bataille, dans une champagne
aggressive o on cherche dtruire le comptiteur au lieu de faire valoir les ides", a
lanc dimanche le president Ren Prval, craignant des problmes de scurit au course
de la champagne de deux mois et des irrgularits lors du scrutiny.
Aprs deux mandates de cinq ans sans interruption, un record dans un pays marqu par
l'instabilit politique, Ren Prval ne peut pas se prsenter dans la course la prsiden-
ce du pays le plus pauvre du continent amricain, qui peine se reliever de la catastro-
phe humanitaire consecutive au sisme du 12 janvier.
"Nous avons suffisamment de candidates pour les lections, 850 pour 99 postes la
chambre, 95 pour 11 siges au Snat et 19 pour la prsidentielle", numre l'actuel
homme fort d'Hati. "Ce que je crains c'est la faible participation de l'lectorat et des
problmes de scurit".
En visit officielle en Hati, le ministry franais des Affaires trangres, Bernard Kou-
chner, a insist sur la ncessit des lections et sur une forte participation pour permet-
tre la communaut international de travailler avec des dirigeants lgitimes.
M. Prval a voqu "la dsaffection de l'lectorat vis--vis du monde politique, le d-
placement des personnel aprs le sisme" et le fait que "beaucoup de gens qui souffrent
n'ont peut-tre pas comme premier souci d'aller voter aux lections".
Dans les milliers de camps o sont masss plus de 1,3 million de personnel, on se
bouscule parfois pour retire la carte d'lecteur. Mais les Hatiens sont indcis.
"Nous n'avons pas encore de candidate dans cette lection, nous ne voyons pas pour qui
mettre un bulletin", dit Elvire, responsible d'un comit de gestion dans un camp de
dplacs.
La decision de certain parties d'opposition de boycotter les lections et le manque de
crdit du conseil lectoral provisoire (CEP), souponn d'tre infod au pouvoir, cons-
tituent des sujets de proccupation pour la communaut international.
Rcemment, un group d'organisations de la socit civil hatienne a crit au secr-
taire gnral de l'ONU, Ban Ki-moon, lui demandant d'user de son influence pour
faire reporter les lections qui, selon elles, "pourraient provoquer de nouvelles crises
politiques" dans le pays.
Mais pour la communaut international, prs de neuf mois aprs le sisme, les lec-
tions sont techniquement possibles. L'Organisation des Etats amricains (OEA) et les
pays de la Caricom, le march commun de la rgion carabe, ont prvu de dployer la
plus grosse mission d'observation lectorale dans le pays.
Les pays donateurs ont financ plus de 90% le budget de 29 millions de dollars des
lections qu'ils souhaitent "dmocratiques et transparentes", a rpt Bernard Kouch-
ner.
"J'ai demand l'ancien Premier ministry (franais) Lionel Jospin de voir comment
dpcher des formateurs pour les membres des bureaux de vote", a dclar le president
Ren Prval, qui craint aussi des problmes de scurit le jour du vote. "Notre police
est en nombre insuffisant, moins de 10.000 pour tout le pays de huit millions d'habi-
tants, et les forces de l'ONU qui peuvent nous aider ne parent ni crole, ni franais".

Elections: La champagne est ouverte
La priode de champagne pour les lections prsidentielles et lgislatives du 28 novem-
bre prochain s'est ouverte officiellement ce 27 septembre.
Selon le Conseil lectoral provisoire (CEP), la champagne lectorale revt deux mo-
ments spcifiques. Du 27 septembre au 26 novembre, les candidates peuvent utiliser
des affiches, des bannires, des dpliants et d'autres moyens directs de communica-
tion avec la population. Mais, avertit le CEP, les runions publiques ('meetings') et la
diffusion de messages travers les mdias ne seront possibles qu'entre le 15 octobre
et le 26 novembre. Les parties et les candidates ont t invits par l'autorit lectorale
respecter strictement ces exigences. Plusieurs parties et candidates de l'opposition
continent de critiquer le CEP, qu'ils considrent non credible. Mais un certain nombre
d'entre eux ont dcid de prendre part aux prochaines competitions.
Un total de 19 candidates la prsidence et des centaines de postulants au Snat et
la Chambre des dputs sont dans la course. Les candidates la prsidence recevront
une contribution de 50 000 USD du gouvernement pour pouvoir conduire leur campa-
gne. Le fonds de soutien la champagne des parties s'lve $ 900 000 USD. Le budget
de la ralisation des lections est de 29 millions USD, don't 10 millions sont apports
par Haiti. Le reste est financ par la communaut international, en particulier l'Union
europenne (7 millions) et les Etats-Unis (5 millions)

Le parti Louvri Bary prend ses distances de Inite
Le parti Louvri Bary (PLB) a annonc s'tre libr de la plateforme officielle Inite
(Unit). Le secrtaire d'Etat l'alphabtisation, Carole Joseph, haut cadre du PLB, a
fait savoir que cette decision du PLB, (membre fondateur de l'ancienne plateforme
prsidentielle Lespwa devenue Inite) vise permettre sa formation de recouvrer son
autonomie.

Punta Cana: heurts entire Hatiens et Dominicains
2 morts: un Hatien et un Dominicain
Des heurts entire des ouvriers hatiens et des habitants de la station balnaire de Punta
Cana en Rpublique dominicaine ont fait deux morts, a indiqu dimanche la police qui
a dploy des patrouilles.
Les incidents ont clat samedi aprs la mort d'un ouvrier hatien, abattu par un con-
trematre sur un chantier de construction lors d'une dispute propos d'une question de
salaire, a prcis la police dominicaine.
Des ressortissants hatiens, arms de btons et de pierres, se sont alors heurts des
habitants tuant l'un d'entre eux et en blessant un autre.
(EN BREF / p. 14)

Mercredi 29 Septembre 2010
Hati en Marche Vol XXIV N 36


L'ACTUALITE EN MARCH


Hati frappe par les intempries:

au moins 5 morts et de nombreux dgts


(INTEMPERIES... suite de la lre page)
Lochard responsible de la Protection civil d'Hati.
Les fortes pluies et les vents violent ont arrach des
toitures de maisons, renvers des arbres et des pylnes lec-
triques dans plusieurs quarters de Port-au-Prince submergs
par des torrents d'eau qui se sont dverss sur la capital en
quelques heures.
"Des milliers de tentes ont t dtruites ou endom-
mages ou tout simplement emportes par des rafales de vent.
Nous avons commenc vacuer des personnel vers des
tablissements scolaires et dans d'autres abris. Les gens ont
besoin de couvertures et des vtements" a dclar Madame
Lochard.
Certaines villes de province ont t galement
touches par les intempries faisant craindre un bilan plus
lourd.
A Port-au-Prince, les coups de vent ont provoqu de
srieux dgts sur une grande place publique aux environs du
palais prsidentiel important des latrines qui se sont dverses
dans les rues, a-t-on constat.
Des dizaines de residents d'un camp de sinistrs du s-


isme de janvier qui ajet la rue plus d'1,3 millions d'Hatiens,
ont brivement manifest quelques mtres du palais national
hatien galement dtruit par le sisme.
"Nous n'avons pas pu entrer dans ce camp pour
valuer les destruction, les gens taient en colre", a expliqu
un agent de la Protection civil.
"Nous bnficions de l'aide de Casques bleus, de pol-
iciers hatiens et de l'ONU pour vacuer les personnel don't les
abris sont dtruits ou renverss par les coups de vent. Ils sont
en train d'installer des tonnelles en plastic pour accueillir les
dplacs", ont encore indiqu les autorits hatiennes.
De nombreux blesss taient soigns par des mem-
bres d'Organisations internationales ou transports dans des
hpitaux de fortune, a indiqu un mdecin tranger refusant
de prsenter un bilan des victims des intempries.
"Nous sommes en train de compiler les informations
avant de prsenter un bilan dfinitif', a aj out le coordonnateur
de la Protection civil hatienne.
La pluie s'est arrte sur Port-au-Prince mais pourrait
recommencer durant les prochains jours, ont pour leur part
indiqu les responsables du service mtorologique.


La France signe 3 conventions avec Hati

et renfloue le budget du gouvernement
PORT-AU-PRINCE Le ministry franais des Af- dimanche avec le president hatien Ren Prval.
faires trangres Bernard Kouchner est arriv samedi en vis- AFP
ite officielle en Hati o il a sign le mme jour trois
conventions avec les autorits hatiennes, a constat
l'AFP sur place.
L'une des conventions porte sur une aide bud-
gtaire directed de 10 millions d'euros qui permettront
au gouvernement de payer ses fonctionnaires.
"La France fait parties de nos partenaires qui
ont bien ragi au plaidoyer que nous avons fait pour
obtenir de l'appui budgtaire. Elle a contribu en 2010
pour 20 millions d'euros au budget du pays ravag en
janvier par un violent sisme", s'est rjoui le ministry
hatien des Finances Ronald Beaudin.
Les deux autres conventions portent sur une
aide alimentaire de 1,4 millions d'euros et un support de
1 million d'euros pour la rorganisation du territoire ha-
tien et pour la scurisation foncire, a-t-on annonc.
"Je remercie la France pour l'aide qu'elle nous
a donne et qui nous permet de terminer l'anne dans
des conditions raisonnables", a ajout M. Beaudin aprs
la signature des documents avec le ministry franais des iiiii
Affaires trangres. ...
"C'est promesse tenue. Comment ne pas tenir
ses promesses aprs des vnements aussi catastroph-
iques que ceux que nos amis hatiens ont vcus", a
rpondu M. Bernard Kouchner qui a assur le gouverne-
ment hatien d'une autre tranche de 20 millions d'euros
d'aide budgtaire pour 2011.
"Cette visit en Hati est un geste trs fort de
la part de la France qui reste engage dans l'effort de g l
reconstruction d'Hati travers des projects concrets", ...f.
a soulign Bernard Valro un porte-parole du Quai ii
d'Orsay. I ,


M. Kouchner a galement pos samedi en
Hati la premire pierre pour la reconstruction de
l'hopital universitaire de Port-au-Prince don't l'essentiel
des travaux sera cofinanc, par la France et les Etats-
Unis.
"J'ai t trs touch par le tmoignage d'un m-
decin de cet hpital qui a trait des milliers de victims
du sisme du 12 janvier et je me rjouis que la France
ait pu finance sa reconstruction avec les Etats-Unis", a
encore dclar M. Kouchner qui doit avoir un entretien

ACCUSE

DE PEDOPHILIE

Lescouflair prt

faire face la justice
25 Septembre 2010 Evans Lescouflair rcuse
les graves accusations portes contre lui et demand
tre auditionn par le commissaire du gouvernement.
Revenant du Sngal, le ministry de la Jeunesse a fait
ces dclarations samedi lors d'un point de press au
Ranch de la Croix-des-Bouquets. Il se dit en outre prt
dmissionner.
Ils taient nombreux les journalists accourir
l'Ecole national des talents sportifs de la Croix-des-
Bouquets, au nord de Port-au-Prince, pour entendre le
ministry charg de la Jeunesse, des Sports et de l'Action
civique au sujet d'accusations de viol et de pdophilie
portes contre lui.
Les journalists ont d attendre environ une
heure avant de voir apparaitre M. Lescouflair qui
semblait faire durer le suspense. Un sourire clairait le
visage du ministry, mais des signes de malaise taient
(LESCOUFLAIR/ p. 7)


'":


ri b~li(
1.

iir
f


A la UNIBANK. ce oie n CioiwJdrcun
cormne rfke pk>% grand rAslIe
c'% 1c2 Conrianc que vousnous
O=ctd Iez le 19 juFf 993.

A Ioi del1on I n;e. Ami1erfsaire.
U QWBANK ok oes g miu Mncres
remercia. nwrs i sm Bs.sooe Clilsu
e? tenouveUe= en ogemenq
f oLurs lwf uinTnrr Le Sevieg
5 toies qu'"i s rewt f


Page 3


L' 1E VFNFMIENT
Les nocc dc N laniolo p.l
A.N. ALSE
LI Docriniic (O-)b[aina p.l
EDITORIAL
H.ii ci la Dociinic Obama p.1
INTEMPERIES
Bilan 5 iiioii ci ld'importants dgts matriels p.1
SOMMIET DIi MI[LLENATRE


Discours dii Prsident Prval p.2
ONli U h biik'l- manqus p.5
COOPERATION
C iClion I liII flonds Caricom-Hati p.4
La Fiiiancc siiinc; conventions avec Hati p.3
iUNE GENERATION PERDUE ( ?)
Les ,-nlnius du sisme p.6
Smnois, api-.S l'Hatien n'a toujours aucune preparation
|i ii
AC('ILALITES
(hOL\ ciiic dc> la champagne pour les lections du 28
No\ icmbic p -'
\\ c licf Jc.in Ilospitalis pour une grosse fatigue p.2
AccuI de p|i>dophilici le ministry Lescouflair prt
fIjil I'c ,I Ia iii,[ICC |p.3
DIASPORA
\lichnllIk Jcan bientt la fin de son rgne p.10
LIBRE PENSER
SpCClliCllC 1 p.12
LE MONDE & NOUS
i ll pCli dC o lotIMlc p. 13
LETTRES
Lai londiiln .i oii illce Sixto lance un symposium pour
(csi pci soiinmcs a bcsoins spciaux p.12
KIC\ ol Ifc pOC/i p 15
4..


rL UNUBANK
7.wn mise un5biW


C(fl^ /I /I A Ill -\


n )


UNE ANALYSE


Mercredi 29 Septembre 2010
Hati en Marche Vol XXIV N 36


La Doctrine Obama


(DOCTRINE... suite de la lre page)
et de scurit national des Etats-Unis.
La scurit national (entendez celle des Etats-Unis)
doit tre assure en renforant les partenaires rgionaux don't
nous avons besoin pour aider arrter des conflicts et contrer
les rseaux criminals internationaux.
Deux points susceptibles de faonner une nouvelle
approche amricaine en politique trangre, et notamment
dans les rapports avec les pays recevant
l'aide des Etats-Unis.
L'utilisation de citoyens
amricains (ou naturaliss amric-
ains) par les organizations terrorists
(comme on en a dj vu des examples)
fait passer le problme au-del de la
scurit publique pour devenir une
question de politique global qui risque
de remettre en question les liberts
fondamentales.
Comment identifier un com-
plice des terrorists avant qu'il passe
aux actes puisque dans ce domaine
plus qu'un autre c'est la prevention qui
prime ? Et dans un pays qui promeut
aussi plus qu'un autre, le respect des
droits et liberts du citoyen.
Autrement dit sans revenir
aux pages sombres du maccarthisme
o chaque Amricain tait un pr-
sum communist jusqu' ce qu'il eut
prouv le contraire. Les intellectuals,
les artistes et les scientifiques ont
t les principles cibles du snateur
Joe McCarthy. C'tait au dbut de la
Guerre froide qui divisa le monde en
deux blocs. Mais aujourd'hui, avec Ren Prval re
l'volution des ides, a-t-on le droit
de souponner un citoyen uniquement
parce qu'il resemble un autre, en l'occurrence un musul-
man ('dlit de facis' aujourd'hui condamn dans les nations
civilises) comme hier un ressortissant japonais pendant la
Deuxime guerre mondiale. Ces derniers furent enferms dans
des camps aux Etats-Unis jusqu' la fin du conflict.
Comme les ressortissants allemands en Hati furent
interns au Fort National. D'ordre du gouvernement amri-
cain.
D'abord ces interrogations semblaient tre voques
par le president Barak Obama lui aussi dans un message pro-
nonc la veille du 9e anniversaire des attentats qui ont fait prs
de 3.000 morts aux Etats-Unis le 11 septembre 2001.
Mais une semaine plus tard, Obama semble lui-mme
les remettre en question dans son message devant l'Assemble
gnrale de l'ONU.
Essayant de ne pas tre aussi brutal que le 'qui n'est
pas avec nous est contre nous' de l'ex-vice-prsident Dick
Cheney, le nouvel vangile se voudrait plutt : 'Aidez nous
vous aider !'
On connat la musique. Dans un language moins
sibyllin, cela veut dire : Les Etats-Unis aideront les pays qui
s'engagent leurs cts.
Ces deux messages prsidentiels prononcs une
semaine d'intervalle (ajouts aux dclarations de la Secr-
taire d'Etat de l'Intrieur Janet Napolitano et du directeur du


FBI relatives l'utilisation par les terrorists de citoyens des
Etats-Unis mmes) peuvent aider dfinir ce qu'on pourrait ap-
peler une Doctrine Obama . Pour commencer, les frontires
amricaines se confondant avec celles des pays amis des Etats-
Unis, notamment ceux bnficiant de l'aide amricaine.
C'est d'abord une addition de deux Doctrines prc-
dentes, celle de Truman (divisant le monde en deux blocs :
capitalist et communist, au dbut de la grande confrontation


'u par Bill Clinton au forum du Clinton Global Initiative le jeudi 23 Septembre (Reuters)


amnricano-sovitique qui succda la Deuxime guerre mon-
diale) et la Doctrine Kennedy communment appele 'Alliance
pour le progrs' ou un front commun avec le dveloppement
conomique en change.
Face au terrorism montant l'assaut des frontires
des puissances occidentales, c'est ce que propose donc le pr-
sident Obama : une nouvelle Alliance pour le progrs contre la
nouvelle menace. Et menace tout aussi grave sinon plus encore
que le communism avait t peru par les Etats-Unis, parce
que le terrorism en question prend la religion pour drapeau, le
djiadisme ou guerre sainte prche par les groups intgristes
musulmans comme Al-Qada de Oussama Ben Laden, l'auteur
avou des attentats du 11 septembre 2001.
Prenant prtexte que l'actuelle Assemble gnrale
des Nations Unies concide avec le sommet sur les OMD (Ob-
jectifs du millnaire pour le dveloppement), mais que 10 ans
aprs le journal New York Times rsume en un mot : 'objectifs


rats' le president amricain invite les pays pauvres ne pas
se contenter de l'aide. A refuser la dpendance et l'assistanat.
A s'engager!
A refuser la dpendance ? Cela dpend. Puisque le
president prcise : nous aiderons les partenaires qui veu-
lent se donner les capacits de subvenir aux besoins de leur
people.
Quant aux autres, comme avertissait un De gaule
au temps de la dcolonisation, 'vous
n'aurez pas un kopek !'
Se faisant encore plus pr-
cis, Barak Obama announce : Nous
devons utiliser tous les leviers notre
disposition, de la diplomatic au com-
merce jusqu'aux investissements.
Donc tout sera sujet ngo-
ciation. Abon entendeur L'aide n'est
plus un cadeau (s'il ne l'avait jamais
t). Donnant-donnant.
Mais quels sont les critres
fixs par le president amricain pour
dfinir qui peut recevoir cette aide ?
S'engager en faveur
de la dmocratie et de la reliance
........... conomique.
Or pas si vite, ngociation
la tte du client. Car au terme bien
trop vague de dmocratie s'ajoutent
ceux plus prcis de : lutte contre la
corruption et l'argent sale, relations
avec les 'Etats voyous', immigration
illgale etc
Vous me direz, quelle dif-
frence avec son prdcesseur George
W. Bush?


C'est l'institutionnalisation de
la chose. Bush c'est l'aspect cow-boy.
Obama c'est l'universit Harvard.


Par contre quelle difference avec Kennedy et son
Alliance pour le progrs ?
Enorme. Les Etats-Unis traversent l'une des crises
conomiques les plus difficiles vaincre de son histoire.
Mais l'avantage des grandes puissances c'est aussi de
pouvoir ajuster leur politique leurs possibilits.
La nouvelle doctrine non seulement fait la promotion
du business (OGM, semences, thanol ou nergie verte, vac-
cins, etc) mais coutons le Premier ministry britannique Nick
Clegg : les pays en dveloppement doivent comprendre qu'ils
ne recevront pas un chque en blanc.
Joindre la nouvelle Doctrine de scurit national
l'austrit du moment Qui y gagne d'abord ? Srement pas
nous.

Hati en Marche, 24 Septembre 2010


Hati-Cuba-CARICOM :


Cration d'un fonds CARICOM-Hati


P-au-P, 22 sept. 20
troisime sommet entire Cut


010 [AlterPresse] --- A l'issue du
ba et les quinze tats membres de
la Communaut des tats de
la Carabe (CARICOM), qui
s'est droul le 17 septem-
bre dernier la Havane, les
participants se sont flicits
de la cration d'un fonds
CARICOM-Hati, indique un
communiqu en date du 21
septembre de l'ambassade de
Cuba Port-au-Prince.
Ce fonds devra faci-
liter la participation du secteur
priv regional la reconstruc-
tion et au relvement d'Hati,
informed le communiqu.
Les secteurs de la
sant, de l'agriculture, des
logements durables en quantit
suffisante, de l'ducation, du


tourism, de la gestion des catastrophes et du relvement des
infrastructures institutionnelles du pays demeurent les priorits,
toujours selon le communiqu.
Les participants au troisime sommet Cuba-CARI-
COM en ont profit pour appeler les bailleurs de fonds inter-
nationaux concrtiser leurs engagements et leurs promesses
en vue de la reconstruction d'Hati.
Cette reconstruction doit tre l'oeuvre d'un effort
mondial, coordonn dans le cadre d'un project long terme,
sous les orientations et le leadership du gouvernement hatien,
dans le plein respect de la souverainet national, selon la
CARICOM.
La situation hatienne tait au cur des discussions de
la troisime runion ministrielle Cuba -CARICOM, don't le
thme principal tait : Pour une Carabe unie et solidaire .
Le premier sommet Cuba-CARICOM avait eu lieu,
la Havane, en dcembre 2002, le second, Bridgetown, la
capital de la Barbade, en 2005.
Ces sommets sont gnralement consacrs au ren-
forcement des relations entire Cuba et les pays membres de la
Communaut des tats de la Caraibe.


Npl

Umim. FL33140


rUMAL JUUiO0


y, Inu~
mwb


Colorhig Beoww
c4mw ePIrlu. NGHm i3buvw
lix a& cc


Page 4


AMERIJET INTERNATIONAL, INC.

Fort Lauderdale, FL,
5 Novanm 2008 Amerijet
International, Inc. anonse lansman
yon sit entnt pi enteresan www.
amerijet.com. Nouvo sit la founi zak)W -
yon baz kominikasyon ki pmt 7 > i2L-WLf. --
klyan anjwenn tout enfmasyon li ,. 9 1 e It
bezwen sou transp pa avyon, sou
Liiiiii ,I k ,li' l ii/\, IS\ o 1 O poU
liiniipo iiincliid/ii al / L ii'iii \ \ on kainiic loIIonks on .dinii iidil'l f k koi;abilhlie
NOLml\o il i Lbi\ kl\ an an phis cn1foma on c. I1OloI pi lipid sou iIIachaiid/l h
a.i so IaccO ho iiiii li ii. koii|li. i i n SIu la k ilk c ikA d&c Iop | poU le roii bIaIt pi fail ipou
kl\j n ln kill S'c nchandi/ Iap \o\c kil 'c c. pc.oiicl' dapic Pain Rollhniii. i--p)rc/idlin
Bi/inS Dc\ lopiiian
\I\i ofi, ol Ol \ ion |iO dp ii lp c.l i. ilki oi kli la li/,c lho ciioiiiaj\ oii \ c pot
loinii c'iloiii % o0 1 Il \ il poI d P Ii \ ,lc a la ckoiioini/' au Il Il|ii n NotI \ Ic ofn kl' \ n
ln\ on I)lodciL ( )On-Slolp-ShoI) s, \ 1Ik di IOI \ I1O Ol h II plo/f i I ohl\ > ou o ch\ ,I a'\ on
balo os,,: i k.jnim. oui iiii I. mila.iidiii/ |Ioli l.kl|oi.i oui Ii '' poI, iipoil.\ oii
Ni ll\,ia kap \ ili 'jB iii cri! plal iiiliodLii loi al \ aiiai OLi \\ bjc Ih a Piiii.li
Robblns a ,ii [ i'j lii ;I k i iiici [lS iill uu iiknoloji ip cdc iiOLi ,i\ koaiill\ ii n plis
l'-kSpI iiS5 on c'l P ilU. O CJ upic l\ oiOIl jl, .*'
fiii ii ii 1' I |lc ia iitf 1 n 'll Is. i p o i [l. kol C sOL IOl lon 1011
p p 'n\ oN. I|i baio j il, ,i-
KoIli\ i in bi/, niiiin Foil-lIitl idi.i Floiilnd) h cc I l oii oI i oi t ioti o ia lk
dlniii onu iiaii i Noilli Soiiili ,ik Ciciiii l l.iil-l NIc ![\iclO KaI\ iub Lciop. Li/I ak
P i IIdki-Eisi
A iI l ilci i l/i llafl\\,i Boc iii, 'C"'-"i A kii l, Boc'ii-n ii ,'-t'i i dcpu piciiiipal bi/ I
ki si !hliiii Jiiciir iioiil Aiilpoil
PoUI plis ciifoiii .\ oII \ i/Ic' .AicIc'lli oL' i SO ii c'ic'lc i \ \\ \\ J i a 'cIci coin
Koiuilk Nidila ( Iiiisln Riclid A.ici l ll IilU niiii onul ',54-i i-5~ 54


AdO?4 1bJI PU orHU NO pmdENCY
Toi. z786.4S74S& M- F*xa 309-756-0979
"4Mnl t KaonIa~k~a
P.ear gum >v.m h
Zquipawsiti* pouorw uimetion ot ib ir dd ov'r / iCmoeniff
squipeIm oi pr ba*.u
Pair avieua ou par' brmtr,

Mercredi 29 Septembre 2010
Hati en Marche Vol XXIV N 36


DE L'ACTUALITE


Hati et la Doctrine Obama!


(HAITI... suite de la lre page)
les dlais constitutionnels prvus, mme imparfaites, comme
en Afghanistan, mme sans une participation remarquable ...
ainsi que le respect des rgles de bonne governance, cono-
miser les fonds publics, lutte contre la corruption et l'argent
sale droguee).
Le deuxime volet c'est l'ouverture au march global
et aux investissements extrieurs.


les recommande fortement, comme il resort de la doctrine
formule par le president Obama.
Et qu'elle ne souhaite pas non plus de grands change-
ments par rapport notre gestion publique actuelle. Comme
disait Reagan : on ne change pas une chose qui march Du
point de vue amricain, s'entend.
Mme quand les exigences de lutte contre la corrup-
tion et le traffic de drogue laisseraient dsirer (comme viennent


Une avalanche de bons sentiments a habilement dis-
simul le fait qu'il n'y a pas eu d'annonce de plan intgralement
budgtis pour lutter contre la pauvret a-t-elle ajout.
Quand bien mme ce discours clturait le sommet des
OMD (Objectifs du millnaire pour le dveloppement), don't 10
ans aprs leur proclamation, le bilan est des plus embarrassants
... en trois jours, les dirigeants mondiaux n'ont pas annonc
la mise disposition de nouvelles resources destination des


L 'aide alimentaire amricaine n 'vite pas la publicit (AP)


On ne cessera donc d'entendre qu'Hati ne fait pas
assez pour encourager ces derniers et que le dlai pour inscrire
une entreprise enHati continue d'tre trop long par rapport aux
pays de mme niveau. C'est l'une des critiques revenant le plus
souvent dans les rapports au snat amricain, particulirement
au moment du vote des rallonges budgtaires pour Hati.
Et puis, c'est ce qui est nouveau : le support dans la
lutte contre le terrorism.
Aidez nous vous aider !
Le discours du mercredi 22 septembre est une nou-
velle formulation de la politique amricaine du temps de la
Guerre froide mais don't l'ennemi ne s'appelle plus le commu-
nisme sovitique mais le terrorism international, notamment
d'essence intgriste musulmane.
Obama demand aux pays en dveloppement, mais
dans notre cas les pays pauvres tout simplement, de faire bloc
avec les Etats-Unis contre le terrorism.
En change, Washington promet des aides, des em-
plois et des investissements.
Nous aurons des lections prsidentielles et lgisla-
tives le 28 novembre prochain.
Inutile de souligner que l'administration amricaineONU : objeci
Par Stefanie Schuler

Alors que s'ouvre ce jeudi l'Assemble gnrale
des Nations unies New York, le New York Times dresse un
bilan pour le moins pessimiste des actions de la communaut
international pour rduire la pauvret dans le monde.
Le journal rappelle la promesse qu'avaient faite les
grands puissances, savoir construire un monde meilleur d'ici
2015 en rduisant de moiti l'extrme pauvret et la faim,
en faisant baisser de deux tiers les taux de mortalit infantile
et de trois quarts les cas de mortalit maternelle et enfin en
russissant une ducation primaire universelle.
Dix ans aprs cette dclaration solennelle le rsultat
des courses est maigre : A seulement cinq ans de l'chance
2015 aucun des objectifs est sur le point d'tre atteint , con-
state le New York Times. Il y a huit ans, les riches pays dona-
teurs s'taient mis d'accord pour investor chaque anne 0,7% de
leur PIB afin de rduire la pauvret dans le monde. Aujourd'hui,
seuls le Danemark, la Sude, la Norvge, le Luxembourg et
les Pays Bas remplissent cet engagement.
Il est d'ailleurs dcevant que le president Obama n'a
pris aucun engagement ferme pour l'aide au dveloppement. Le
fait que les Etats-Unis n'ont encore jamais pris un engagement
ferme en ce sens est un mauvais signal. Si Washington ne veut
pas prendre ses responsabilits, il n'y a que peu d'espoir que


de l'tablir deux rapports, l'un manant de l'ONU et le second
du Dpartement d'Etat), mais partir du moment que ce n'est
pas par volont politique, car le principle est acquis.
Quant la scurit national, notre Police national
d'Hati (PNH) n'est au mieux qu'une police municipal.
Des forces militaires internationales (Minustah) gardant nos
ctes et nos frontires. Personne n'est assez naf pour croire
que c'est pour assurer une plus grande protection du citoyen
hatien au sens propre. Au lendemain du tremblement de terre
du 12 janvier, le Pentagone a dpch immdiatement prs
de 20.000 soldats en Hati. Des fois que des groups hostiles
tenteraient de profiter du chaos cr par le cataclysme pour se
servir d'Hati comme d'un nouveau tremplin.
Hati est donc tout fait dans la ligne de la nouvelle
formule de cooperation dfinie par le president Obama dans
son message devant l'Assemble gnrale le mercredi 22
septembre.
Mais il y a un hic. Les Etats-Unis sont-ils en measure
aujourd'hui de tenir leurs promesses ?
Pour Joanna Kerr, de l'ONG ActionAid, au-del de
l'effet de style, Omaba offre tout tout le monde et rien
personnel.tifs manqus
d'autres le font la place des Amricains.
Hati : gros enjeux cette semaine New York
Les Hatiens, eux, n'ont pas d'autre choix que de
garder l'espoir en la communaut international. Le Premier
ministry, Jean-Max Bellerive, des membres de la Commission
intrimaire pour la reconstruction d'Hati, des responsables
d'ONG et mme le president Ren Prval, toutes les grosses
lgumes de la soupe de la reconstruction d'Hati sont New
York cette semaine , crit Le Nouvelliste en premire page.
Car c'est l, New York, que se trouvent tout ce que la plante
compete de dirigeants important .
C'est dans ce context qu'Hati doit dployer tous
ses charmes pourjustifier la confiance place en son gouverne-
ment depuis le sisme. Hati doit aussi convaincre que l'argent
des donateurs privs, publics et institutionnels est bien engag
et concourt effectivement la reconstruction du pays.
Il est vrai, comme souligne le quotidien hatien, que
le pays se trouve dans une situation dlicate. A l'interne, la
patience s'puise, et l'international, nos dirigeants doivent
rpondre aux interrogations sur l'avenir politique de la Rpub-
lique la veille de l'ouverture d'une champagne lectorale pour
des lections prsidentielles et lgislatives, le 28 novembre.
La communaut international cherche des garanties pour bien
placer ses billes et ses dons. Hati joue donc cette semaine la
(OBJECTIF / p. 6)


pays les plus pauvres.
Malgr les efforts du Secrtaire gnral Ban Ki-moon
annonant le lancement d'un plan de 40 milliards de dollars
pour sauver d'ici 2015 les vies de 16 millions de femmes et
d'enfants ... mais qui risque de rester galement sur le pa-
pier.
Cependant pour les Hatiens, et en premier lieu leurs
dirigeants, ces considerations ne se posent mme pas. Parce
que c'est marche ou crve.'
Mais surtout l'Histoire montre que la formule pro-
pose par le president amricain ne nous a jamais encore t
profitable. Bien au contraire.
C'est au nom de cette mme politique soi-disant
'fifthy-fifthy' (aide conomique contre dpendance au plan
scuritaire et diplomatique) que Washington a tolr pendant
30 ans la dictature la plus sanguinaire de notre Histoire, celle
des Duvalier, responsible aussi de la destruction systmatique
de notre pays. Du moins pour la plus grande part.
Sur la mme lance, les gouvernements post-Duvalier
ont fait le reste. Tous se pliant au mme deal, serait-ce leur
corps dfendant !
Washington se montrant peu regardant sur les condi-
(HAITI / p. 7)


TC'L FREE 1-3&&8-3 3 -2153
_,--.. 3 , 5 5" 0-
F a:, .3 -5 2 0 -5 i3 5

CELL. 3 L 5-, 5 1i


FICHE D'ABONNEMENT HAITI EN MARCH
a


1 cout Pour Six Mois


EBtaUrSas
Canada
Europe
AmriaLiu Latin


Gdif 260.00
us s 4o.00,


1e pir Une r.-"


UdS S 78.00
uss oo-00
US$ 136 .0
JuS s 135.00


DuIn e e d'un bonnr wrnt
vc utvraiuon, le comt ette d*ubt.
PFrVl de opnmr1 i vor sit
un ifOuUI abiann
ou Wil 'gH ct d'un minouvhiDmint


Nouvuau

w


Rernouvllenmnl

ai


Page 5


Signature Port-au-Prince le samedi 25 septembre de 3 conventions entire le chancelierfranais
Bernard Kouchner et le ministry hatien de l 'Economie Ronald Baudin, don't un don de 10 millions
d 'Euros comme support budgtaire au gouvernement hatien et de 3 millions pour une sous-station
de central lectrique (photo HPN)


Nom
Adrf_


SANS ABRIS


Mercredi 29 Septembre 2010
Hati en Marche Vol XXIV N 36


Les enfants du sisme


(... suite de la lre page)
mme. Et depuis toujours. Etat fodal (fodalisme ou institu-
tionnalisation de l'individualisme), il n'y a pas d'autre mot.
Donc la police oblige de remettre ces petitess dames'
en libert.
On dit d'ailleurs que celles-ci ne s'en doutaient point
et qu'elles se sont comportes avec une assurance qui ont
laiss baba des grognards qui pensaient avoir tout vu en ce
bas monde.
C'est que une fois sur le trottoir, leur
'ducation' est vite paracheve.
Ce sont plusieurs milliers de ces
adolescents qui envahissent les rues de la
capital et de ses faubourgs du lever du jour
jusqu'au lendemain.
L'expression 'jamais dodo' dans son
application la plus absolue.
Elles vous accrochent n'importe
quelle heure. Le jour, dguises en lves,
qui se changent ds la tombe de la nuit en
'Lolita.'
Pour tous les gots. Des femmes pour
les homes, des femmes pour les femmes, des
hommes pour les hommes !
Car il y a presque autant aussi de
garons qui essaient de gagner leur vie, et celle
du reste de leur famille, famille nombreuse, de
la mme faon.
Aussi au diable les considerations
moralistes du commissaire de police et du juge
d'instruction !
Quand un nombre aussi grand de
semi-adolescents et adolescents d'une grande
capital en sont rduits cette extrmit les Crmon
filles se prostituant en pleine rue et les petits en mai,
garons forcs de mendier d'abord, puis force et


de se faire rabrouer par les passants qui ont aussi leurs prob-
lmes (qui ont pratiquement les mmes problmes de survive ,
devenir des bandits parce que n'ayant pas le choix ...
Alors quel avenir pour cette socit !
Devenus les plus durs, les plus 'rsilients', ce sont
les products de cette gnration que nous appellerions 'les
enfants du sisme', ce sont eux qui nous dirigeront un jour,
pas si lointain, eux qui front la loi.


Or c'est notre attitude 'fodale' d'aujourd'hui qui en
sera responsible.
Or notre responsabilit nous, vous comme moi,
c'est que nous n'aurions pas lev le petit doigt pour dnoncer
ce crime de non assistance population en danger ou manque
de solidarit dans le malheur.
Alors que c'est bien le moment. Des lections vitales
auront lieu dans quelque deux mois. Vitales parce que, pour
rpter les chefs de la mission international,
devant designer les autorits qui seront respon-
sables de la Reconstruction. Et qu'il convient
donc de bien sensibiliser aux problmes les
plus fondamentaux du pays. D'o le mot:
refondation.
Lors des dernires lections g-
nrales en 2006, l'Unicef (Fonds des Na-
tions Unies pour l'Enfance) avait fait signer
aux candidates un protocole dans lequel ils
s'engageaient placer les droits de l'enfant
en tte de leurs priorits.
Ils s'taient tous empresss de mettre
leur paraphe au bas de ce document. Pour la
publicit. En oubliant tout & tout de suite,
avant mme que l'encre n'eut sch sur le
paper.
De fait rien n'a chang aujourd'hui.
Mais on n'attendra pas aussi long-
temps pour commencer subir les con-
squences de cette faille (sismique) gigan-
tesque. Les enfants du sisme dtermineront
notre monde de demain.
Mais alors que eux ne peuvent rien
y faire, nous-mmes avions eu une chance de
du pays, modifier la situation.
SAID
)/ Marcus, Port-au-Prince


Hati et la Doctrine Obama !


(HAITI... suite de la page 5)
tions de respect des rgles dmocratique et de bonne gouver-
nance et vraiment soucieux que d'assurer ses arrires dans la
lutte contre l'empire sovitique lors ...
Et aujourd'hui les adeptes de Ben Laden.
Il y a fort parier que nulle part le discours de Barak
Omaba n'est aussi bien analys, dcortiqu, mch et tranquil-
lement digr ( oui, tranquillement) que dans le petit monde
de nos dirigeants ... et de nos 19 candidates la prsidence.
Il y a des prcdents qui ne trompent pas. Pour nous
Hatiens, ce discours n'invente rien.
La seule difference c'est notre encore plus grande
dpendance aujourd'hui avec les consquences du tremble-
ment de terre qui a dtruit littralement la capital hatienne
et 120% du PIB.
Et le peu de cas qui en a t fait lors de ce soi-dis-
ant sommet du millnaire pour vaincre la pauvret. Car de
toute vidence l'esprit des grands est ailleurs. Leur scurit
d'abord.
Comme pour le confirmer, alors que le mme vendredi
coul le president Ren Prval s'apprtait prononcer son
tour son message devant l'Assemble gnrale de l'ONU, une
espce de tornade s'est dchaine sur Port-au-Prince faisant
5 morts et de nombreux dgts surtout dans les camps des
sinistrs du sisme du 12 janvier et coupant momentanment


la plupart des rseaux de communication.
Personne n'a pu entendre le message de Mr. Prval.
Est-ce une indication du peu de cas qui a t fait
d'Hati lors de ces dbats. A seulement 8 mois du terrible


ONU: objec
(... suite de la page 5)
matrise de son destin pour les douze mois qui viennent ,
estime Le Nouvelliste.
Venezuela : ce que vont voir les observateurs lec-
toraux
Au Venezuela se tiennent ce dimanche des lections
parlementaire. Un scrutiny crucial aussi bien pour le chef d'Etat,
Hugo Chavez, que pour l'opposition. Pour les deux camp,
l'enjeu dpassent largement les 165 siges au Parlement v-
nzulien , crit aujourd'hui le Miami Herald. Le president
Chavez veut que les candidates de son Parti socialist unifi
contrlent au moins les deux tiers du Parlement afin de 'radi-
caliser' sa revolution socialist. Pour L'opposition, le scrutiny
est l'occasion de montrer ses muscles aprs avoir boycott les
dernires lections en 2005.
Mais il y a une autre difference entire ce scrutiny et celui
d'ily a cinq ans. Cette fois-ci, ni des membres de l'Organisation


sisme. En dehors des flonflons du Clinton Global Initiative,
notre avenir parat bien plus sombre qu'au lendemain du 12
janvier.
Hati en Marche, 25 Septembre 2010


'tifs manqus
des Etats amricains (OEA), ni ceux de l'Union europenne
ou encore du Carter Center ont t invits afin d'observer les
lections.
Cette anne, chaque coalition politique a le droit
de faire venir 30 observateurs de l'tranger. Mais leur habilit
de rapporter et de commenter ce qu'ils vont voir est stricte-
ment limite , rapporte le Miami Herald. Il n'y a qu' voir
cette announce de pleine page dans plusieurs journaux (qui)
souhaite en effet la bienvenue aux observateurs internationaux
avant de les mettre en garde : 'N'interfrez pas dans les affaires
intrieures du Venezuela'.
Canada : les armes de chasse restent sous contrle
de l'Etat
Le Parlement canadien a vot une court majority
mercredi le maintien du contrle des armes de chasse. Cette
decision est un camouflet pour le gouvernement de Stephen
Harper qui voulait supprimer tout prix le registre des armes
feu, estimant que celui-ci limited les liberts individuelles et
qu'il cote trop cher la socit sans pour autant participer
la lutte contre la criminalit.
Le Devoir s'tonne aujourd'hui des propos tenus aprs
le vote par le Premier ministry : La mise en garde de Stephen
Harper sa sortie de la Chambre des communes semblait
pas coller au rsultat du vote. Aprs 15 ans, l'opposition au
registre des armes d'paule est plus forte que jamais et avec
le vote de ce soir, son abolition est plus proche que jamais.
La population des rgions ne va jamais accepter d'tre traite
comme des criminals et nous continuerons nos efforts jusqu'
la victoire finale' , cite le quotidien qubcois le chef du
gouvernement canadien.
Les propos du Premier ministry sont d'autant moins
clairs qu'il est impossible de prsenter deux fois un project de
loi ayant le mme objectif au course d'une mme legislature ,
note Le Devoir qui conclut : Entre temps, le gouvernement
peut toujours prolonger l'amnistie qu'il accord depuis son
arrive au pouvoir aux propritaires d'armes ne les ayant pas
encore enregistres.


I Mlodie Matin I


www. radiomelodieh aiti. com


Page 6


lie de graduation de 53 jeunes des deux sexes, venant de zones 'difficiles'
ntenance industrielle, l'actifde la CHF Internationale, finance par la
t de l'Ecole national des Arts et Mtiers (photo Robenson Eugne/HENA


LEGAL ANNOUNCEMENT REGARDING
INVITATION TO BID FOR
MISCELLANEOUS ROOFtNG PROGRAM (MAINTENANCE & REPAIRS)
PROJECT NO. MDAD-MRP-01-10

MIAMI-DADE COUNTY
MIAMI, FLORIDA

The Miarni-Dade Aviation Deparimenl is annonnir;ng I e avaiaibility of ine above
referenced adverhisemrni, whech can be obtained by visiting tne Mlami-CDad Avialon Depranrmen
(MDAD) Wetbste ai
htl_: Uwww. mlarni-airpOrt.cnibusi bus i sa d dverJise mnis.a5
and then. solecling the respeclive solicitabon..
Copies of Ihe Bid Documents can rl be obtained through ihe MDAD, Contracts
AdminisIralion Division, mn person at 4200 NW 36'" Streel Building 5A. 4" Floor, Miami, FL
3312.
The c-st for Ihe bid docume nls are as follows.
1 Non-rdrundable Paymn ni of 5 ft fcr each set of Bid Documents
2 Refundable Deposit of $1,000-00 for each set of Bid Documents
Thie n-;rJvrjrqa.l payment shall be by iany type ot check, or marey order only, and
made payable uo Ihe Miami Dade Avialion Deparirnenl. The refunfaMe deposit must be by
Cashier's or Cerified checK onty, and made payable b rhe Miami-Dade Aviation Departmenn
This solicilatiinri S subject t! the "Ccne of Silence" In accordance _with section 2-11Jt(t)
of thn MlamI.Dade County Code


Sur


3.3 dia
103.,3 f a


--j

Mercredi 29 Septembre 2010
Hati en Marche Vol XXIV N 36


I SEISME CYCLONES TORNADE


PORT-AU-PRINCE, 23 Septembre Une rplique
sismique de magnitude 4,4 a jet la panique dans la nuit de
lundi mardi dernier dans les villes de Petit Goave, Miragoane
et Jacmel (sud et sud-est).
Les gens surprise se sont enfuis dans le plus grand
dsordre. Certains, selon nos correspondents, avaient repris


avait prdit, il est vrai, des dgts aussi considrables que
ceux qu'on a subis.
Et nous voici donc avec nonpas une mais deux pes
de Damocls au-dessus de la tte.
Et toujours aussi sans defense.
Lundi soir les gens de Petit-Goave, Miragoane et


tous le dsirent.
Mais nous voulons davantage encore, bien entendu,
que si un sisme de grande ampleur nouveau frappait le
pays (comme on semble tre condamn le vivre nouveau
un jour ou l'autre, tt ou tard), que d'abord nous n'ayons pas
nouveau computer des centaines de milliers de cadavres,


Rencontre New York sur la reconstruction d 'Hati le mercredi 23 Septembre
avec la Secrtaire d'Etat Hillary Clinton, le Premier ministry hatien Jean Max Bellerive
et le chancelierfranais Bernard Kouchner (Reuters)


Les consquences d'une espce de tornade qui a jet le chaos et la panique au centre-ville
de Port-au-Prince le vendredi 24 Septembre (photo Hati en Marche)


logis dans leurs maisons endommages car n'ayant pas les
possibilits de faire les rparations.
D'une certain faon, la panique est encore plus
grande car ayant vcu le terrible sisme du 12 janvier dernier,
on sait mieux qu'avant ce qu'on risque.
Or ce devait tre le contraire. On devrait avoir au
contraire aujourd'hui les rflexes qu'il faut pour ne pas perdre
totalement la tte et mieux se protger.
Ce n'est pas le cas. Car il n'y a pas eu de prevention.
Du 12 janvier date, il n'y a eu aucune champagne systmatique
pour duquer la population au comportement avoir au mo-
ment d'un tremblement de terre. Aussi le mme vnement se
produirait-il aujourd'hui que les dgts seraient presque aussi
important que le 12 janvier.
En disant prevention, nous n'entendons pas
l'organisme official qui porte ce nom, mais l'acte lui-mme
consistent prparer toute une population faire face un v-
nement aussi terrible que celui du 12 janvier, qu'il se produise
dans un jour, dans un an ou dans cinquante.
Or au lendemain du 12 janvier, la premire minute
de choc passe, dj un grand nombre, don't des responsables
diffrents niveaux, s'appliquait calmer les gens : Prenez
vos prcautions si vous pouvez, mais un tremblement de terre
de cette magnitude (en l'occurrence 7.0), a se produit tous
les 50 ans, ou mme plus. D'ailleurs le dernier avoir frapp
Port-au-Prince c'tait il y a 200 ans depuis. Etc.
Et quand le president de la rpublique lui-mme (il
faut le dire sa dcharge) essaya de nous mettre en garde, on
se moqua presque de lui.
Mais voil que les experts rcemment nous dclarent
qu'ils s'taient tromps et que la faille qui a produit le sisme
du 12 janvier 2010 n'est pas celle qu'ils pensaient (Enriquillo
ou Tiburon-Ptionville), mais une faille jusqu'ici inconnue. Et
qu'ils n'en savent pas plus. Et qu'ils n'en sauront pas plus avant
de nombreuses tudes qui ne se concluront pas avant 4 ans.
Mais qui pis est, que la menace Enriquillo demeure
au mme point. Mme que cette faille a emmagasin encore
plus d'nergie depuis le dernier rapport paru en 2008 et qui


Jacmel se sont enfuis dans
une panique pire encore que
le 12 janvier parce que sa-
chant dsormais quoi s'en
tenir, parce que contraire-
ment auparavant nul n'a
besoin de nous apprendre
aujourd'hui ce que c'est


qu'un tremblement de terre.
Or dans le mme temps a tremble plusieurs autres
endroits de la Terre et des magnitudes some toute impor-
tantes (ce jeudi par example nouveau au Chili, magnitude
5.5) mais chaque fois c'est pour entendre qu'il n'y a aucune


victim.

tres ?


Est-ce la Nature qui nous aime moins que les au-


Bien sr que non. Mais les autres qui savent entendre,
qui savent apprendre, selon le proverbe : prvenir vaut mieux
que gurir, pardon, vaut mieux que de souffrir toutes les peines
du monde, la fois physiques, morales et psychiques. Comme
c'est le cas pour une quantit innombrable d'entre nous.
La premire fois c'est une erreur (on ne s'y attendait
pas), mais la deuxime fois c'est de la sottise, de la btise ...
Mais c'est surtout
absence de responsabilit
vraie de la part des dirige-
ants. Ou plus exactement de
la comprhension de leur rle
par nos dirigeants. a n'entre C_______
pas dans le fonctionnement
de l'Etat en Hati. L'Etat qui
ne met pas le citoyen d'abord
! Put people first C'est la
premire caractristique de
l'Etat dmocratique, sauf de
celui d'Hati qui n'est donc
dmocratique que de nom.
Par example
aujourd'hui on se concen-
tre sur la Reconstruction de
l'espace physique et mat-
riel.
Refaire la capital,
c'est bien. On n'en peut plus
de vivre dans un tel chaos.
Tout le monde en convient,


pleurer la mort de nos parents, nos enfants, nos compagnes et
compagnons.
Put people first !
Armer les gens pour apprendre se protger eux-
mmes. Les autres peuples n'ont pas d'autres secrets. Mme
(et surtout) ceux qui (comme nous) vivent pratiquement sur la
bouche mme du volcan.
Pas des sminaires organiss par quelque ONG pour
quelques dizaines de participants ou autres ...
Mais mettre toute la ville en branle, tout le pays sur
le pied de guerre. Dans des exercices de simulation sur grande
chelle, car le jeu vaut la chandelle. Lors des bombardements
de Londres, on avait appris au people anglais comment se
comporter pour se protger. Or le sisme du 12 janvier, vous
dit-on, c'est 25 fois la bombe atomique de Hiroshima !
Donc pour finir lorsqu'on entend que les Etats-Unis
ou d'autres pays dits amis ont dj dpens des milliards en
Hati depuis le sisme ...
A quelle fin si on est au mme point o l'on tait une
minute avant le cataclysme du 12 janvier 2010 !

Mlodie 103.3 FM, Port-au-Prince

COLLEGE


ES OLIVIERS


ACCUSE DE PEDOPHILIE

Lescouflair prt

faire face la justice
(... suite de la page 3) Il s'agit avant tout
perceptibles. L'affaire est delicate, d'une affaire juridique, a
Je tiens d'abord rcuser ces accusations, a lanc lanc Mr. Lescouflair qui


d'emble M. Lescouflair qui dclare toutefois tre prt se
mettre la disposition de la justice.
Je demand tre auditionn par le commissaire
du gouvernement, et s'il me demand l'autorisation du prsi-
dent Prval comme requise par la constitution, j'crirai lundi
au president moi-mme pour lui demander la permission de
me prsenter en tant que citoyen devant la justice, a an-


en a profit pour dnoncer
et qualifier d' indcence
une rcupration politique
du dossier par un ensemble
de snateurs de l'opposition
. Evans Lescouflair a aussi
dnonc un certain "ma-


nonc le ministry qui indique avoir dj constitu un cabinet traquage mdiatique".
d'avocats.


-Frrgn m i'iii iULU lit Ui ITM tlt I RJfl


I)i>~ii%1 fI i r t a c c. %j'Ej liiid 1 WC %il14 iru~d P u. .1les4fi dDi fdi rJ4iL i id


Jid


2 ; I d')- i ii < 2 1 g I o rd-v iiii h 21 .M14 r0r rt i Mi rii l"uJ ,q iiC

d~r d I i . 2 liiii. 7c n i-ci ncmc iiiii rI n Li -Il
eji j Id u 1 A .il LK edi< q
d i L i ,l ia i %.il h ~ IF foid% .)i, .rlraglld-diII ii1


Page 7


9 mois plus tard,


l'Hatien n'a toujours aucune preparation


LES COPAINS D'ABORD


Mercredi 29 Septembre 2010
Hati en Marche Vol XXIV N 36


Les noces de Manolo
(MANOLO... suite de la lre page) Personne ne dit plus un mot. fille et 4 garons.
Si le btiment avait cd, on serait tous morts. En- Lucien a les yeux horrifis. Seul Manolo qui bouge. Alors que la Bible dit : croissez et multipliez, Manolo
Se baissant tranquillement comme s'il voulait se cacher sous le announce solennellement que eux se marient pour cesser d'en
Comme les poux Georges et Mireille faire !


Anglade et leur cousin Philippe Rouzier.
Lucien Anduze, notre directeur
de programmation, venait de dbarquer du
Canada. Comme d'habitude il appela son
meilleur ami, Manolo Pressoir, pour venir
boire un verre.
Celui-ci se trouvait deux pas de l,
chez Guy Dallemand, la ruelle Roy, s'appr-
tant faire la sieste.
Lucien insist. Manolo finit par cder
et traversa la station qui se trouve la rue
Capois, une minute de l.
La maison de Guy Dallemand s'est
effondre. Ce dernier chappa la mort par
miracle, mais la pice o se trouvait Manolo
s'est volatilise. S'il n'tait pas venu nous re-
trouver, aujourd'hui il ne serait probablement
plus de ce monde.
On s'en souvient comme si c'tait
hier. Comme chacun de nous d'ailleurs. Vous
comme moi. O tiez-vous l'heure du sis-
me ? 4 h 53 minutes, le 12 janvier ? Personne
qui ne se souvienne avec exactitude de ce qu'il
faisait.
J'ai dit Lucien : dis donc tu en as
pellet un bout cette anne ? Traduisez : il a


beaucoup neig au Canada.
L-dessus Manolo, encore debout, souligna que les
pcheurs de Petite Rivire (de Nippes) ont observ un trange
movement de la mer qui se serait retir d'une manire assez
soudaine pour revenir d'un seul coup !
Ace moment prcis je m'entends encore qui dit plutt
calmement : Tiens, un tremblement de terre !
C'est parti !
M I


Tout Petite Rivire tait l. Plus les
parents (Manolo a dj deux enfants d'un
premier lit et des petits enfants, et Crs une
fille de son ct), plus les nombreux amis de
celui qui fut tour tour le premier chroniqueur
sportif la tlvision hatienne, un industrial
du vtiver, la racine don't on tire les meilleurs
parfums franais. Et aujourd'hui le patron
du seul htel de plage digne de ce nom dans
les Nippes. Une entreprise que le couple se
dmne pour maintenir en existence contre
vents et mares. Un trs beau coin du pays,
plages de sable s'tendant perte de vue.
Mais victim de son isolement. Le CNE don'tt
le directeur est aujourd'hui le candidate la
.. prsidence du parti au pouvoir) avait bien
....................... commenc amnager la route. Puis semble
avoir t (momentanment) dcourag par les
escarpements rocheux. Mais cela a aussi son
........... advantage. Quand on va au Manolo Inn, c'est
pour au moins une semaine. Dconnect de
tout.
I Il faut mettre environ trois heures
S de voiture venant de la capital don'tt prs
Mlanolo Pressoir en caballero pour son marriage le samedi 25 Septembre (photo Bemard Ethart) d'une heure pour sortir seulement de celle-
ci). Cent vingt et un kilomtres. Sans trop se


bure
que i

Est-<

bti
des


CONCOURS NATIONAL DE MUSIQUE5' 2020
x1
Dure de 4a mslqe
TrDis minutes maximum
Thme border :
1. ClvismrneSivisrn
Z. EducatlonEdikasyon
3. Pro -pwpt 1
4. Rves de demuinlRv pouI dMenn
Dlmi de livraison
Les texts ainM que la murique devront tre
Ilvr sdu 15 octobre au 15 novwnbre 2010
Supports
En registremenis poferstonnLls sur CD
Texte dactylographi en police de aracItre
(tin new roman ou nia!i de tekIL* 12.
SurlCD.:
om du group,
de 'artiste ou du merger,
SNumiios de tpl
Adrnssei 41octronlJq ls des pltsonnes contacl.
Prime
Premier Prix
USO $5,000.00O
SRalisai Ion du video-clip de I omposition
musical prIm4e
Eireglstremernt d'un cd d s compoistions
originales et indites de l'artiste
Second Prix
USOSS2.00,00
Ralisation du vldeo-clip de la composition
musk;al prime
Troisime Prix
SUSOS1.250.00
L Ralialli Ion du video-clip de la tompotsiton
B muslkck prlm4e
Les f1nallstes t
SParticiperont au concert tous au concert de
Sla premise prix


au. Ce que je ne compris pas d'abord. Mais il avait appris
c'est souvent l un geste qui sauve.
Quant moi, je ne cessai de dire : merde, merde.
:e que a va finir ...
On est tous sortis vivants. La radio a tenu bon. Le
nent a t class 10 sur 10 par la commission d'valuation
difices mise en place aprs le sisme.
On a frl la mort ensemble. a ne s'oublie pas. C'est
comme avoir fait parties du mme peloton pendant la
guerre et essuy ensemble le feu ennemi.
Ce samedi on s'est retrouv au Manolo Inn
de Petite Rivire de l'Artibonite.
Marie Benoit Emmanuel Pressoir, Manolo
comme tout le monde l'appelle, pouse sa compagne
depuis 20 annes, Crs Cadet, ancienne mairesse de
la commune de Petite Rivire. Ils ont 5 enfants, une


presser. Avec des hauts et des bas. Tantt une bonne surprise.
Par example, la dviation au niveau de l'Etang de Miragoane
(chef lieu des Nippes, sud-ouest) a t asphalte et offre une
vue panoramique de toute la rgion.
Au lendemain du 12 janvier, chacun se souvient qu'il
avait oubli de faire quelque chose. Manolo, 60 ans, d'pouser
Crs, 42 printemps, la mre de cinq de ses enfants don't le plus
jeune a trois ans peine. C'est dsormais chose faite.
Nous, eh bien c'est d'embrasser notre Josie avant de
la laisser la maison une heure plus tt.
Une heure plus tard, c'tait trop tard. Un seul tre vous
manque et tout est dpeupl, dit un pote par trop romantique.
Un tout petit peu moins ce samedi. Car heureusement y a les
copains.

Marcus, 25 Septembre 2010


CONCOURS NATIONAL IF MUSIQUE* 20ZO


Fiche d'inscription


Prrrni


IlntmllcIl


Ti rt.1i nuct

Asuicvir Pc
AIUIiwf Mmr1aIt


'Type
Mn' Ma


4bB'0T.fl~" O

Jgi ans 6
ifi ~i~
hrj' qll~kj a
c~


Group e i
ArtlCsca CI
Ma f o


Toe


I rr1IlLMi
IdenIiffkali'i


& la fitstq l________
Auleure Pruii ______________
A~i rM1 d


criRine I


0ALMIM 13
@i QJ!IJ eD
'1? Tmtdu ar

~AnUt


1Y'iurri
Malrt
1oe1'I*..rPr


Gr>e C
Artne Sc) a k
MZ ]f


i -


a


Page 8


semble.


.- --- --- I.. 1-1. v -


Ihaannu~-rraraasnrrcgrcaap ^ 1


Iliirrmnr--rnrrn~nrrr;siF- 1


lNeirr Cid vrolipr clu 44 t 01111-


1 Ui Lin l-lill aCRll~E I


Livraison et Inlormallo)ns
Bancwc- df, Rmipuniique Li'tilitq
rLjo !; Q',IjI
T le Dfia v 0 % 1
7q-4H 1. n q rh
J9 -l!s 2 L) 16
wwkv polo p r'i-jii!2Ci2 0 lit


nr
Mercredi 29 Septembre 2010
Hati en Marche Vol XXIV N 36


.5
v :s


r


pawm


o
4


Page 9


N"


\oe>


c- ... 1
C
Y~15LI


~E~E~~


~~... ~


--~-
L


cmwl


011)~S
ewe qd~


o


O>


rs~. -sIk


ACTIIAIITF.E C1FNERAI1PS


Mercredi 29 Septembre 2010
I -,I'te on Aqrh, o Vl X I YYIV '*0


OTTAWA (APF) Michalle Jean,
l'actuelle gouverneure gnrale du Canada,
s'apprte quitter sa rsidence officielle de
Rideau Hall alors que c'est le vendredi ler
octobre que son successeur, l'universitaire
David Johnston, doit entrer officiellement
en poste.
Nomm titre de prochain gouver-
neur gnral par le premier ministry Stephen
Harper en juillet dernier, David Johnston,
qui est originaire de Sudbury en Ontario, de-
viendra ainsi le 28e individu occuper cette
function dans l'histoire du pays. Mme Jean
termine quant elle un mandate de cinq ans en
tant que reprsentante de la Reine d'Angleterre
au Canada.
Celle qui deviendra sous peu l'ex-


gouverneure gnrale du Canada ne chmera
pas pour autant. En effet, Stephen Harper con-
firmait avant mme la nomination de David Jo-
hnston qu'au terme de son mandate, Mme Jean
agirait comme envoye spciale de l'UNESCO
pour Hati. Rappelons que Michalle Jean est
originaire d'Hati, pays ravag par un violent
tremblement de terre en janvier 2010.
titre d'envoye spciale de
l'UNESCO pour Hati, Michalle Jean tirera
profit de son experience unique et de son
dvouement l'gard d'Hati. Elle sera en me-
sure de soutenir la rponse de la communaut
international aux besoins urgents d'Hati ,
prcisait le premier ministry au sujet du nou-
veau mandate de Michalle Jean.


Hati se prpare des lections

gnrales malgr le dsordre laiss

par le sisme


Port-au-Prince Envoy special
Sur les murs de Port-au-Prince
pargns par le terrible sisme du 12 janvier,
les graffiti fleurissent. La champagne pour
les lections prsidentielle et lgislatives du
28 novembre ne commencera officiellement
que le 27 septembre. Mais, dj, les partisans
de plusieurs candidates, don't Jude Clestin, le
dauphin du president Ren Prval, et l'ancien
premier ministry Jacques-Edouard Alexis
rivalisent coup de bombages.
Ces lections pourront-elles avoir
lieu alors que plus de 1,3 million de sinistrs
croupissent dans les camps qui ont surgi
dans tous les spaces libres de la capital
et qu'une parties de l'opposition appelle au
boycottage des urnes ? "Il n'y a pas d'autre
option que les lections, il est vital d'avoir un
gouvernement lgitime pour la reconstruction
d'Hati", rpond Edmond Mulet, le diplo-
mate guatmaltque qui dirige la Mission des
Nations unies pour la stabilisation en Hati
(Minustah). "J'tais le 13 septembre devant le
Conseil de scurit des Nations unies, tous les
intervenants, qui reprsentaient 26 pays, ont
insist sur l'urgence d'organiser des lections
crdibles", ajoute-t-il.
Dnonant le conseil lectoral provi-
soire (CEP) " la solde du pouvoir", plusieurs
parties de l'oppositionboycottent "la mascarade
lectorale". "Prval est un anarcho-pragmati-
que qui a profit de la faiblesse des institutions


pour racheter les parlementaires de l'opposi-
tion. La communaut international s'intresse
plus la stabilit qu' la dmocratie, et une
tutelle conomique s'est ajoute la tutelle
militaire", dnonce l'ancien premier ministry
Rosny Smarth, porte-parole de ce rassem-
blement. Il rclame la formation d'un gou-
vernement de transition pour organiser "des
lections libres, honntes et sans exclusion".
"J'ai conscience de cautionner un
conseil lectoral contest, mais ne pas faire ces
lections aurait des consequences dsastreuses
pour le pays", plaide Mirlande Manigat, candi-
date la prsidence de l'opposition centriste.
"Plus il y aura de monde voter, moins il y
aura de possibilits de magouilles", ajoute
cette universitaire, qui espre runir entiree 1 et
2 millions de dollars" pour sa champagne.
"Les prparatifs avancent bien, tout
sera prt le 28 novembre", assure Gaillot Dor-
sinville, le president du CEP. Ce personnage
madr, tout en rondeurs, reoit au Gold Gym,
un gymnase de la banlieue de Ptionville. "Les
candidates aux lgislatives de l'opposition ne
se sont pas dsists malgr la position de leur
parti et les bailleurs de fonds ont promise que
nous aurons l'argent", ajoute-t-il. Le gouverne-
ment hatien finance le tiers des 28,9 millions
de dollars ncessaires au scrutiny. Le reste
viendra du Canada, de l'Union europenne
(UE), des Etats-Unis et du Brsil.
(voir/p. 11)


Id t Gya:ns pilNk Diagi a Komisydn
Vil Miami Vil Mlaii ap oganize pouishiltko
aopaitn=myo -2e n dk po u eL2 l n dakon
I ,, anyl 2011-20U 113n


aCI .>*.u: .L Ir n f = V.i:i Q OL MSJ ukr. nn MU OPIM a Pr& ioe O eZAl % k-:rAUM naE a
wi rak Se F:'l 00
1.10, bI s Ciixi .I mk11i ai' ;..i. 1, p ' j- 5 L L d i > ,m- U i. .L r
-L50 cw vu 1Ck2011-2012- hi lpecI' j I i 2J .1 ,-e1i j 3' Y a 2,7,'
CO[ I't. 11 I ! i&fi I iet ttE' .?1 '.'' .5 Y U.Ik. ;111-I.i ., -11-: y
1ffd*~ ~ ~ LII Iii ~Udret -'e).1 '"CYVI) .1- L jJ i '"-i' W


Dchiu 1; Kombl wifrwdo n r o
kt" 120hi 6b 2CO 6 &Wp.m
33 MW mrth e fD Ma mri Ft 33125
D*ffl 21 Kormis4 ff ku' fI
edi 21 t ?O.Q. 7 pj.fm
mi&# CItg it ma @C-cwnNaSn Gt
35M pAinwicm Dri tanul F' i. L33133


cIhmL &Kaudu PruiLk Caro"I
Wurerd8t a ghtb 211C, em
Jsa MmUl Port O y=rz
M 6W 3 kw, Miaimi, FI 331 x
hau 41 Koll" P oia s~wu
Ltndi v & 4 1bb2GIdIl pa
2M 5CwrEIWave manr, Pi. 33128


Oittsl&, xm%kmII e~D~w4
MAA 19 Om 0 1 e, &M p m.
Ciarwe H4cn" Park Anci boit T TOmf
lim WV 5SL, Mmi, FL 1i42M*kr"le 6 oktob 2010. 5 p cnm
lb. ju> B CUo Ww Fhom m1W
S4M M


Mkram & i ob 2010, $px
Fkiii Car' Naiqhib.c C"bnf
iQOe Ifi # CoIrtMI, Fkrx CRY, FL MM~4


~ou Osr 'iBeEM~)i kn~P"iF;' rrir c'*..~ L.J; A- ~i~ p. kCl r BU fi O 8t~ Z LI '-P -i 2 131 d~~~)
~4 ~;** ~ -i~i t4ly QM1 Cl'I~tr~ T*C'.; i'?i ~frm~ nar ~L3 .B1f1~ crrw.n b
?3) ri ~a dr r~4I- [-tlJ i :y&C


Michalle Jean: bientt


la fin de son mandate


de Gouverneure gnrale


Page 10


... suite

ONU: Discours

du President Ren Prval

devant l'Assemble Gnrale

Monsieur le Prsident,
Excellences, Mesdames, Messieurs,
Chers dlgus

Nous sommes au lendemain d'une runion important sur les objectifs du Millnaire pour
le dveloppement.
Il y a dix ans, lorsque 189 nations s'taient runies ici pour prendre l'engagement col-
lectif de raliser en 2015 les huit objectifs du Millnaire pour le dveloppement, la communaut
international s'tait en ralit mis d'accord sur une certain vision de ce que devrait tre le monde
en 2015.
Un monde bien engag dans la reduction de l'extrme pauvret, o les enfants et les mres
n'auraient pas mourir faute de soins de sant, o tous les enfants auraient une place l'cole, o
des millions de personnel cesseraient de mourir de faim chaque anne, o les femmes auraient toutes
les opportunits de s'panouir dans une socit sans discrimination base sur le genre.
Cette vision tait just parce qu'elle place la dignit humaine au cur des programmes
de dveloppement et de l'agenda de la cooperation international.
Cette vision a aussi pour advantage de fournir aux pays et leurs partenaires de la commu-
naut international un cadre structure, simple et clair pour planifier leur dveloppement et organiser
leur cooperation avec les pays engags soutenir la ralisation de ces objectifs.
Si d'importants progrs ont t accomplish dans la bonne direction, 5 ans de l'chance
de cet agenda en 2015, un long chemin reste encore faire. Faute par les pays dvelopps de con-
crtiser les engagements pris en faveur des objectifs du Millnaire, en particulier leurs engagements
financiers.
Et pourtant, que dire de ces milliers de milliards de dollars engloutis depuis 10 ans dans
des guerres aussi sanglantes qu'injustifies!
Que dire des budgets de defense, qui chaque anne dpassent de loin ce qu'il faudrait pour
atteindre les objectifs du Millnaire?
Que dire enfin des incalculables richesses volatilises dans la course la speculation, dans
l'arrogante suprmatie de l'conomie virtuelle sur l'conomie relle ?
Allons-nous continue sacrifier le bien-tre et la vie de millions d'tres humans, l'avenir
de notre plante, cette culture de la peur et de l'avidit ?
Que dire de la baisse continue de l'aide publique au dveloppement alors qu'en 2005 les
pays dvelopps s'taient engags en doubler le montant l'horizon 2010?
Qu'est devenue la decision de favoriser un systme commercial plus ouvert alors que l'aide
aux agriculteurs des pays dvelopps est plus du triple de l'aide publique au dveloppement?
En vrit, la globalisation qui a dbut il y a des sicles avec les colonisations et l'impor-
tation de captifs africains pour servir d'esclaves dans les plantations de canne--sucre ou de caf,
don't les products taient ensuite exports vers l'Ouest ou le Nord, a besoin d'tre rinvente.


Monsieur le Prsident,
Monsieur le Secrtaire Gnral.
Excellences, Mesdames, Messieurs,

Le moment est venu en effet pour nous de penser une nouvelle forme de globalisation,
fonde en some sur la simple notion de notre commune humanity, sur la confiance, la cooperation,
le respect mutuel; celui de notre environnement et de toutes les forces de vie qui l'habitent.
Il nous faut rompre et en urgence, avec cette vision qui rige le profit en vritable divinit,
qui rduit les citoyens au rang de simples consommateurs et notre Terre en une colonie dvaste
par notre faute. Le "village global" ne pourra ternellement conserver ct de ses beaux quarters,
d'infmes bidonvilles o l'humanit se dissout; un Nord et un Sud, non pas gographiques mais
socio-conomiques.
Vivant sur une le, et dans une zone balaye depuis toujours par les ouragans, nous som-
mes particulirement inquiets du rchauffement de la plante et des drglements climatiques qui
l'accompagnent. Cyclones plus frquents et plus violent, monte du niveau de la mer.
Les pauvres devront-ils encore et toujours payer pour le gaspillage et l'apptit effrn
nergtiques de leurs frres plus fortunes ?
Faudra-t-ils qu'ils renoncent l'amlioration de leurs conditions de vie pour alimenter la
frnsie consumriste des pays industrialists ?
La "guerre contre la drogue" se traduit par des escarmouches dans les pays consomma-
teurs et par des sanguinaires batailles ranges dans ceux de la production et du transit, allant jusqu'
menacer l'existence mme de ces Etats.
Les pays du Sud vont-ils continue tre indexs, comme responsables de la production
et du transit des drogues illicites, alors mme que la locomotive de ce lucratif traffic est la demand
des pays du Nord?
Et que dire du traffic des armes feu, qui lui coule du Nord vers le Sud et qui accompagne
celui des drogues illicites ?
La rponse ces questions nous appartient et nous ne saurions plus longtemps les luder
sans courier notre commune perte.
Le seul espoir qui subsiste est celui d'un humanisme renouvel, lucide, englobant tout le
vivant, et l'environnement don't nous sommes responsables et dpendants.
En ce sens, la cooperation Sud- Sud est porteuse de promesses nouvelles etje convie les diri-
geants des pays du Sud approfondir cette voie pour le bien-tre de nos populations respective.


Monsieur le Prsident,
Excellences, Mesdames, Messieurs,

Certains des discours que j'ai entendus au course de cette assemble gnrale semblent
rvler un dbut de prise de conscience diffrente, qui pourrait tre la hauteur de notre vision de
la nouvelle humanity construire.
Cependant, il faudra, comme toujours, veiller aligner les engagements et les actions sur
les gnreuses rhtoriques.
C'est l'occasion pour Hati de renouveler son appui la leve de l'embargo contre
Cuba.
En plus d'avoir t condamn par de nombreuses resolutions de cette assemble g-
nrale, un tel embargo est contraire aux valeurs que nous promouvons en matire de commerce
international.


Chers dlgus,

Je manquerais mon devoir de ne pas prsenter au nom du Peuple hatien mes sympa-
thies aux nombreux peuples victims ces derniers temps de catastrophes naturelles : Chili, Chine,
Pakistan, Guatemala, Mexique.
Je terminerai, Mesdames et Messieurs, en voquant les elections prsidentielles et lgis-
latives qui marqueront dans mon pays la fin de mon mandate et celle d'une anne particulirement
prouvante pour le people hatien.
Il est important de mener terme ce difficile processus, avec rigueur, quit et transparence,
condition indispensable pour consolider notre jeune dmocratie.
J'en appelle donc tous les acteurs nationaux et nos amis internationaux pour qu'ensemble
nous traversions ce carrefour electoral avec succs.

Je vous remercie!


1 L JL %- -IL L L.A--.J J &-.d - -A.. l JL % 2 -A J--.d L- maiui e iviarcie voi -Ai v N -i

Mercredi 29 Septembre 2010
Hati en Marche Vol XXIV N 36


LES PETITES ANNONCES


DANS LES NIPPES
EhD klnimbl deir p uie


(Irimi Vun umrl ;u-fri ~
Chomb"q qui mfrl or
tw"d*4"wu' PMP i
par .CMa.d Chai.

I ahrr~ ~Yrr6~i
La 14ani d a Si
owto8e h
vose
*la F ime Vobst & P,
Trow amuui &du lI


(... suite de la page 10)
"Dans les camps (de sinistrs), les gens disent qu'ils
n'ont pas de raison d'aller voter. Ils ont t oublis par le gou-
vernement, beaucoup ont perdu leur carte", prvient Jonas
Atis, jeune responsible de la fdration des organisateurs
de camps. "Les leaders politiques utilisent les programmes
"cash for work" ("argent contre travail" pour le dblaiement
des dcombres) pour gagner des voix en faveur de candidates
proches du pouvoir ou des maires", ajoute-t-il.
Mmes rticences dans les milieux aiss, sur les hau-
teurs de Ptionville : "Tout le monde est dmoralis, on fera
notre devoir, mais ce n'est pas de gaiet de coeur, surtout avec
l'inscurit qui remotee, dit la galeriste Axelle Liautaud.
De longues queues se forment devant les bureaux
de l'Office national d'identification, qui dlivre de nouvelles
pices d'identit. "Nous avons 150 000 cartes disponibles en
Hati et 700 000 sont stockes New York et peuvent tre
envoyes sous quarante-huit heures, si ncessaire", explique
Ricardo Seitenfus, le reprsentant de l'Organisation des Etats
amricains (OEA). L'OEA assisted les autorits pour la confec-


tion des nouvelles cartes et la mise jour du registre lectoral.
"Cette rvision va porter sur 9 % 10 % des lecteurs inscrits,
dcds avant et pendant le tremblement de terre ou parties
l'tranger", calcule M. Seitenfus.
L'OEA, en collaboration avec la Communaut des
Carabes (Caricom), va dployer la seule mission d'observa-
tion international. Sous la direction de Colin Granderson, un
diplomat trinidadien qui connat bien Hati, elle comptera
150 observateurs. L'ancien premier ministry franais Lionel
Jospin, qui vient de recueillir les proccupations des diffrents
acteurs lors d'une mission pour le Club de Madrid (regroupant
75 anciens chefs d'Etat et de gouvernement), regrette que l'UE
n'ait pas prvu d'envoyer des observateurs.
Un regret partag par Edmond Mulet : "Nous esprons
que l'Union europenne pourra envoyer une mission d'observa-
tion lectorale de haut niveau", dit le reprsentant du secrtaire
gnral des Nations unies en Hati.

Jean-Michel Caroit
Article paru dans l'dition du 22.09.10


- -~ "' il IUli IT 1 FlUIfh


Td481.TIfl i SI4
09.7108 1;59C443
Un Lumef dlipauail
kiMimdtai c c&'Uh


Page 11


L'ECOLE INTERNATIONAL DE PETION-VILLE
PRIMAIRE ET SECONDAIRE
LES INSCRIPTIONS POUR L'ANNEE 2010-2011 SONT OUVERTES

- Effectif rduit des classes (Maximum 17 lves par classes) Informatique, Sport, Art
- L'Anglais et l'Espagnol ds la lre anne fondamentale Formation personnelle et social
- Les btiments de l'cole ont t inspects par des experts nationaux et internationaux et ont reu le Code vert
- Les professeurs sont tous des normaliens universitaires comptents et expriments, soucieux du dveloppement
quilibr de la personnalit de votre enfant.

L'ECOLE INTERNATIONALE DE PETION-VILLE cherche promouvoir chez les lves qui lui sont confis
la discipline intellectuelle, le sens critique, l'engagement envers la socit et la protection de l'environnement.

INSCRIPTION ET EXAMENS D'ADMISSION
36 Rue Goulard, Place Boyer, Ption Ville Tl.: 509 3 445-3677 ou 2 257-1942
Courriel : eiphaiti@hotmail.com


Ecoutez

Mlodie Matin
Avec Marcus

www. radiomelodieh aiti. com


LIBERTE EGALITE FRAER-
NITE
Rpublique d'Hati

Avis de divorce

Il est port la connaissance des intresss qu'
la date du vingt sept aot deux mille dix (27 Aot 2010),
le Tribunal de Premire Instance de Port-au-Prince a rendu
une decision entire les poux Junior Andr Bastien, la
femme ne Edline Cothire, don't le dispositif est ainsi
libell :
Par ces motifs, le Tribunal, aprs examen et sur les
conclusions du Ministre Public maintient le dfaut octroy
contre le dfendeur la susdite audience, pour le profit du
dfaut, dclare fond la dite action, admet en consquence
le divorce de la dame Junior Andr Bastien ne Edline
Cothire d'avec son poux Junior Andr Bastien pour
injures graves et Publiques, prononce la dissolution des
liens matrimoniaux existant entire les dits poux, ordonne
l'officier de l'Etat civil de Delmas de transcrire dans ses
registres ce destins le dispositif du present jugement don't
un extrait sera insr dans l'un des quotidiens s'ditant la
capital sous peine de dommages intrts envers les tiers
s'il y chet, comment l'huissier Jean Claude Beauvais de
ce tribunal pour la signification de ce jugement, compense
les dpens.

Pour ordre de publication :
M. Jean C. Mars
Pour le Cabinet


LIBERTE EGALITE FRAER-
NITE
Rpublique d'Hati

Avis de divorce

Il est port la connaissance des intresss qu'
la date du vingt quatre juillet deux mille neuf (24 Juillet
2009), le Tribunal de Premire Instance de Port-au-Prince
a rendu une decision entire les poux Jn Pierre Richard
Mompoint, la femme ne Joan Desgrottes, don't le dis-
positif est ainsi libell :
Par ces motifs, le Tribunal, aprs examen et sur les
conclusions du Ministre Public maintient le dfaut octroy
contre le dfendeur la susdite audience, pour le profit du
dfaut, dclare fond la dite action, admet en consquence
le divorce de la dame Joan Desgrottes d'avec son poux
Jn Pierre Richard Mompoint pour injures graves et Pu-
bliques, aux torts de l'poux, prononce la dissolution des
liens matrimoniaux existant entire les dits poux, ordonne
l'officier de l'Etat civil de la Section Est de Port-au-Prince
de transcribe dans ses registres ce destins le dispositif du
prsent jugement don't un extrait sera insr dans l'un des
quotidiens s'ditant la capital sous peine de dommages
intrts envers les tiers s'il y chet, comment l'huissier Jean
Claude Beauvais de ce tribunal pour la signification de ce
jugement, compense les dpens.

Pour ordre de publication :
M. Jean C. Mars, pour le Cabinet


Hati se prpare des lections gnrales

malgr le dsordre laiss par le sisme


I.. 1-1.v - - -


10 dpartements d'tudes
Licence en :
Gestion d'Entreprise
Conception et Excution de Projet
Economic et Finance
Sciences de l'Education
Sciences Comptables
Relations Internationales
Gouvernance

Diplme en :
Informatique de Gestion
Relations Publiques
Gestion de la Microfinance

Sminaire en
Planification et gestion de projects
+ Microsoft Projet et SPSS
Contactez nous:
Angle Delmas 75 et Impasse Hrard # 3,
Port-au-Prince, Hati, W.I

Par courriel: c.f d.e. delmas@gmail. com
Par tlphones: (509) 2246-1425 \ 3555-1575
2513-3726 \ 3767-1575 \3444-2001

LIBERTE EGALITE FRAER-
NITE
Rpublique d'Hati

Avis de divorce

Il est port la connaissance des intresss qu' la
date du trois septembre deux mille dix (3 Septembre 2010),
le Tribunal de Premire Instance de Port-au-Prince a rendu
une decision entire les poux Jean Pradel Plonquet, la
femme ne Yzabelle Nau Pichonneau, don't le dispositif
est ainsi libell :
Par ces motifs, le Tribunal, aprs examen et sur les
conclusions du Ministre Public maintient le dfaut octroy
contre le dfendeur la susdite audience, pour le profit du
dfaut, dclare fond la dite action, admet en consquence
le divorce de la dame Jean Pradel Plonquet ne Yzabelle
Nau Pichonneau d'avec son poux Jean Pradel Plonquet
pour injures graves et Publiques, prononce la dissolution
des liens matrimoniaux existant entire les dits poux, or-
donne l'officier de l'Etat civil de la Section Est de Port-
au-Prince de transcrire dans ses registres ce destins le
dispositif du prsent jugement don't un extrait sera insr
dans l'un des quotidiens s'ditant la capital sous peine
de dommages intrts envers les tiers s'il y chet, comment
l'huissier Jean Claude Beauvais de ce tribunal pour la
signification de ce jugement, compense les dpens.

Pour ordre de publication :
M. Jean C. Mars
Pour le Cabinet


JOURNE MONDIALE
Maladie d'Alzheimer,
la grande peur

La maladie d'Alzheimer fait peur. C'est ce qui resort
nettement mardi de deux sondages raliss l'occasion de la
XVIIe Journe mondiale ddie cette affection. Consquence
inattendue de cette peur, les chiffres concernant le nombre de
personnel atteintes varient selon les tudes.
Ainsi selon la Caisse national de l'assurance maladie
des travailleurs salaris, 400 000 personnel de plus de 60 ans
taient dclares en affection de longue dure et/ou traites
pour une maladie d'Alzheimer ou apparente en 2007. Ce qui
signifie que cette affection touche 2,7 % des personnel de
60 ans et plus. Mais ce taux progress rapidement partir de
75 ans et atteint plus de 14 % 90 ans. Or, ces donnes sont
nettement infrieures celles habituellement avances par
les pidmiologistes, qui estiment 800 000 le nombre total
de personnel souffrant de la maladie d'Alzheimer en France,
majoritairement ges de 60 ans et plus.
Cet cart peut s'expliquer par l'importance du sous-
diagnostic, car les patients tardent parfois consulter et les
mdecins ont du mal tablir ce diagnostic d'emble, les pre-
miers symptmes n'tant pas trs spcifiques de l'Alzheimer.
D'ailleurs, selon Stphanie Pin et Julie Bodard de l'Institut
national de prevention et d'ducation pour la sant (Inpes) qui
public mardi matin une enqute sur le sujet, les reprsentations
de cette maladie sont si ngatives et anxiognes que personnel
n'a envie de prononcer ou d'entendre son nom tant que le dia-
gnostic n'est pas 100 % sr.


LIBRE PENSER


Mercredi 29 Septembre 2010
Hati en Marche Vol XXIV N 36


videmment, nous devons prendre le monde tel qu 'il
est, car il n 'estpas en notre pouvoir de le changer notre gr,
nous pouvons y vivre en le regardant sous un angle different,
en changeant d'attitude envers lui. Swmi Rmds

Chers amis lecteurs, nous parlons de spcificit
quand nous voulons insisted sur un caractre dtermin, se
manifestant soit chez un individu en particulier soit dans un
group donn, mais ne se prsentant pas dans la population dans
son ensemble. Cette (ou ces) particularit se retrouvant chez
l'individu ou dans le group donn, permet de les diffrentier
des autres lments. La spcificit est particularisme. Elle
est singularit et par consquent, enforce l'exceptionnalit,
d'un individu, d'un group, d'une structure. Le spcifique
est donc diffrentiateur . La spcificit permet donc de
discriminer. Cela peut tre bon ou mauvais. C'est selon. Les
lments qui apparaissent entant que spcificits , dans une
structure donne, permettent parfois d'optimiser les resources
disponibles. Les spcificits, individuelles ou groupales, peu-
vent tre vestimentaires, sexuelles, anatomiques, psychiques,
culturelles, ethniques. Dans le cas des structures, elles peuvent
tre techniques . Elles peuvent permettre de diffrentier
des regroupements ethniques, des communauts sexuelles
dtermines ou de compare certaines cultures.
L'un des grands problmes de l'utilisation des sp-
cificits, chers amis, est qu'elle est fixatrice de prjugs .
Chez nous, par example, nous avons tendance catgoriser
les appartenances sous forme de spcificits : Moun Okap ,
Moun Jeremi , Moun Okay , Moun Gonaiv , Moun
Ptoprins , Moun Titrou , Ng anba lavil , Ng an-
dey , Ng Raboto . Et, en le disant, nous leur associons, de
faon gnralement dfavorable, toute une srie de spcificits,
pour mieux nous conforter dans nos apprciations.
Chres amies lectrices, chers amis lecteurs,j'y pensais
ces derniersjours quandje suis tomb sur un texte de G. Victor.


Spcificits

Je vous en ai extrait un fragment illustratif. Je me suis alors
rendu compete comment les gens parlaient de magie chez nous.
On en parle tellement que cela devient coutumier, si banal que
personnel ne rflchit plus sur ces croyances et ces pratiques
qui prennent tant d'importance dans nos relations tous les
niveaux de notre socit. Tel mari, telle pouse garde son par-
tenaire en raison de ses pratiques magiques. Tel employ est
respect, craint de ses pairs parce qu'il a la reputation d'tre
trs bien pourvu en recettes magiques. Untel serait malade,
mort parce qu'il aurait pris la place d'un autre qui se serait
veng magiquement. Celui qui dbute un petit commerce doit se
prmunir contre les entreprises magiques de jaloux, incapable
de supporter mme l'ide d'une possible russite de l'autre. Il
ne faut pas trop se vanter parfois des qualits de sa progni-
ture, par crainte des ractions jalouses et surtout magiques
d'interlocuteurs ulcrs de vous voir aussi satisfait(e)s. Surtout
ne pas manifester devant certaines personnel lesjoies qui se-
raient les vtres. On ne sait jamais d'o une attaque magique
pourrait surgir. Il n'est de secretpourpersonne qu'en politique,
par example, ilfaut se prmunir magiquement. Au moment des
lections, nos vendeurs de magie font recette. Et aprs aussi.
Celui qui gagne doit remercier les esprits. Celui qui a perdu
a mal fait ses rituels. Ou tout simplement, le gagnant avait
frapp porte plus solide que lui.
Voil la description de l'une de nos spcificits des
plus assujettissantes. Chers amis, dans la conjoncture actuelle
de misre, d'absence de perspectives, comment arriver se
librer si nos spcificits sont utilises par les intelligent ,
ces corrompus et corrupteurs de tout poil, conomiques, ido-
logiques, moraux qui en profitent et en abusent ? Comment
transformer ce pays si ceux-l qui sont placs pour le conduire
vers le dveloppement l'entranent vers l'abme du sous-dve-
loppement profound ? Je pensais que ces spcificits n'taient
propres qu' Hati quand le hasard a pos entire mes mains un
texte de Michel Lom Etam qui m'a fait pleurer (une nouvelle


fois) sur le sort d'Hati cause de nos drames continues : Je
me souviens toujours des recommendations de nos parents...
Elles taient d'une rigueur sans quivoque : travail, respect
et honntet envers nos enseignants et nos collgues. Ma mre
compltait ces recommendations par des mots simples qui
avaient encore un sens en ces dbuts des indpendances : ne
pas convoiter ni voler
Comme ces morales sont lointaines de nos jours o
l exercisee favori de nos intellectuals se limited aux vols aggra-
vs, la corruption, au tribalisme, l'incivilit, aux compor-
tements dviants, la malhonntet rpte et aux pillages
systmatiques des richesses de l'Etat. Nous avons tous t
bercs par ces recommendations. Mais, l'exercice du pouvoir,
l'argent facile et l'impunit don't jouissent les fonctionnaires
ont conduit 1 'Afrique francophone la ruine programme de
leurs pays.
Le pouvoir s'exerce dans la brutalit, l'intimidation,
le viol, la sodomisation et l'limination physique de tous ceux
qui n 'adhre pas ce systme.
... Les corrompus et les corrupteurs s'accaparent de
tous les leviers de l 'Etat. Le dsespoir creuse inexorablement
un nid de serpents qui n 'a d'autre choix que de sortir de leur
trou pour mordre.
Les rvolutions naissent de ces frustrations.

Enfin, chers amis lecteurs, nous avons toujours le
choix . Et, comme disait notre grand Martin Luther King,
celui qui accepted le mal sans lutter contre lui coopre avec
lui. Nous, qui acceptons les abus de la part de nos soi-disant
dirigeants politiques, nous devons nous rendre compete jusqu'
quel point cela nous dgrade tous.

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr
Septembre 2010


Lancement d'un symposium de 2 jours sur la participation

des personnel besoins spciaux dans la reconstruction du pays


Port-au-Prince, le 22 septembre 2010 (AHP) La Le secrtaire d'Etat Michel Pan a indiqu que la
secrtairerie d'Etat l'Intgration des Personnes Handicapes reconstruction du pays ne doit pas tre envisag sans tenir
(SEIPH) a lanc ce mercredi un symposium de 2 jours sur la compete des personnel besoins spciaux, de leurs aspirations
participation des personnel besoins spciaux dans la recons- et de leurs rves.
traction du pays. La dignit des personnel handicapes n'est pas
Ce symposium se droule autour du thme : Re- ngocier, a-t-il martel.
construction d'Hati dans ses liens avec l'inclusion et l'ac- Pour sa part, le ministry des affaires sociales et du
cessibilit . travail, Grald Germain, a rappel que les difficults auxquelles


font face les handicaps sont connues de tous.
4% de ces personnel seulement sont scolariss, ceci
est normal, a-t-il rappel.
Les handicaps font aussi face des problmes de
stigmatisation, d'exclusion social et d'ordre professionnel, a-t-
il reconnu, tout en raffirmant l'engagement du gouvernement
de les placer au cur des activits de la reconstruction.


La Fondation Maurice Sixto lance un concours littraire


l'intentioi
Port-au-Prince, le 21 septembre 2010 (AHP) La
Fondation Maurice A. Sixto (FMAS) a lanc mardi un concours
littraire l'intention des jeunes coliers et universitaires de
18 24 ans.
Selon Jean Jude Auguste, un cadre de la FMAS, ce
concours sera ralis autour du thme : quel genre de femme
sera Tisentaniz en 2050 si rien n'est fait pour changer le sys-
tme des "restavk" (enfant en domesticit).
Tisentaniz est le titre de l'une des pices succs du
comdien hatien feu Maurice Sixto. L'un des personnages prin-
cipaux de la pice, elle incarne la l'exploitation, la maltraitance
et la souffrance des enfants en domesticit en Hati
Jean Jude Auguste a indiqu que ce concours est un
space d'expression littraire devant porter les jeunes faire
valoir leurs talents et rflchir sur la situation des enfants en
domesticit en Hati.
Les inscriptions se front du 4 au 25 octobre et la
remise des primes aux gagnants le 25 novembre l'occasion
de la journe mondiale contre la violence faite aux femmes.
L'originalit, la recherche de solutions la probl-
matique des droits de l'enfant, la place de la femme dans la


AVI ELEKSYON ESPESYAL
DafM RuiyO Kj d UndrWD@de R-70-10 adMe, e
r~20 'Q pa A_-a-Le4, Wiim,,-parl Kerre M-am CaJk fm Y, y0awize
.e yi deLk.ycain Mt.peynl mv ril W m 2 2frvm.lMq, ppu -sumnei de
ox aIi-ryo KQflt ntie 5 .q. YQ 11 IWyI, yo $W ii [>N
Pd"OiZB Ol B~
Armniommn I I Finl a %frn in4e v4L y *oia i g iet I.-Bi ,-Iril. P : piJ od e fo rO4-tcIo 'o hbm mi!Lnni KoPrte r.3 eIwndki
ag2iran. rw;nii rnIdI k;c koinsor 'o fl pogu uab a* n
4n.tr~1 L% Mric.in jpi i niiir' wr imy ii Ko. a iw gciVi p
IpM 214
PON 2135
Pb!rl6L i D rl1l.mnd. Me.3j b Ii>I-,.Ik -n ni

rM><. ~i klrbl' hir abuu nul 7CQD 'l F&~~aaaii 'nkp7.3 a~
re Tata LlbAiii, aup ou- e LL7 W Ji1olph jrmka ?OO *wb
a;e~.vai' e5pe,~i3i saia e,',ycr eepsyal 5b ya feI dupte kia p
irax ektfiin hi plaal ~O~~f sIrposya yo~n )rrr So~1 IO i'sgIkr
(W ( nK'nY' 14& PL-) onr r- Li L
D i, uv 3d-
NUM 24 0q4Sipi


n des jeunes coliers et universitaires
socit et le respect des droits des femmes sont les grands des femmes et des enfants d&
critres d'valuation des textes, franais ou croles, qui seront Elle informed que, r
soumis, a-t-il dit. faire une nouvelle valuatio:
De son cot la coordonnatrice de la FMAS, Gertrude tion sur la problmatique des
C. Sjour, a indiqu que ce concours donnera aux jeunes et initi en 2009.
moins jeunes une nouvelle occasion de rflchir sur la place


ans la reconstruction du pays.
>ar ce concours, la FMAS aura
n de sa champagne de sensibilisa-
s enfants en domesticit en Hati,


Reconstruction : La Fondation Prince

Charles engage dans la rorganisation

spatiale du centre de Port-au-Prince


P-au-P, 22 sept. 2010 [AlterPresse] --- Le ministry
hatien de l'conomie et des finances, Ronald Baudin, et le
reprsentant de la Fondation Prince Charles, Peter Quintanilla,
ont paraph le mardi 21 septembre un contract en vue de la
reconstruction d'une parties du centre de la capital, dvaste
par le sisme du 12 janvier.
Le rle de la Fondation Prince Charles est
de fournir une srie de propositions sur l'organisation
spatiale d'un primtre dclar d'utilit publique le
~nu 2 septembre coul, selon le ministry Baudin, qui est
oy, Igalement president du Comit de facilitation pour la
reconstruction du centre ville de Port-au-Prince.
Le primtre en question se situe, d'une part,
1" entire la rue Capois ( l'Est) et le bord de mer ( l'Ouest)
ro I et, d'autre part, entire les rues St Honor (au Sud) et
fin, 1 des Csars (au Nord). Il s'agit d'environ 200 hectares
n9iMn que le gouvernement entend transformer en un centre
avr administratif et financier, prcise Ronald Baudin.
"1-h LiLe contract, pour un montant de 295 000 dollars
amricains, spcifie entire autres le type de plan que le
gouvernement attend et les conditions financires de
la cooperation, selon le ministry des finances. L'argent
ci,, que le gouvernement s'engage verser sera tir du
trsor public.
La Fondation Prince Charles conduira jusqu'au
o-n a mois de fvrier 2011 diffrentes missions et rencontrera


[CIammMnidaidke]


les acteurs hatiens impliqus dans la reconstruction du centre
ville.
Dans l'intervalle ils nous soumettront des docu-
ments intrimaires qui vont nous permettre de prendre des
decisions , indique le ministry Baudin. Ds qu'ils nous
diront o il est souhaitable d'installer les bureaux de l'admi-
nistration publique, si nous sommes d'accord nous prendrons
les dispositions... pour faire dmarrer les chantiers .
Par ailleurs, les travaux de dmolition ont dbut
depuis plusieurs semaines au centre ville et font l'objet de
controversies par rapport au respect de la proprit prive et la
conservation du patrimoine.
Ronald Baudin qui a rpondu aux questions des
journalists aprs la signature du contract a, lui, prcis que
la priority c'est que Port-au-Prince conserve son me, son
patrimoine . Il s'est galement excus des petits drange-
ments que ces travaux ont caus et promise de collaborer avec
la police pour faciliter la circulation.
Le centre ville abrite en outre 310.000 sans abris au
Champs de mars, l'un des plus grands centres d'hbergement
du pays, selon les chiffres cits par le maire de Port-au-Prince,
Jean Yves Jason.
D'aprs le ministry de l'Economie Ronald Baudin,
tout de suite aprs la signature du contract avec la Fondation
Prince Charles, le gouvernement va lancer la phase active
de la reconstruction du centre ville , mais pour ces personnel
et des centaines de milliers d'autres sinistrs aucun plan n'a
t annonc.
Ce que nous allons faire au centre ville malheu-
reusement est une goutte d'eau devant ce que reprsente le
problme d'habitat et de logement en Hati , reconnait le
ministry des finances.


Page 12


---- -- -- .--- m I.. 1-1. v -


Lr-BILURITi ~Tmi~UI~~I;~4;i1CII;ECBB:d;;lc I~II~i~L~~y


un %ii

Mercredi 29 Septembre 2010
Hati en Marche Vol XXIV N 36


LE MONDE ET NOUS


Les 6, 7 et 8 septembre, j'ai eu la chance de participer
une consultation rgionale organise par la FAO, Panama,
sur le thme de la governance foncire. Dans notre pays, le
foncier a toujours t d'actualit et, depuis le 12 janvier, il l'est
devenu encore davantage, aussi on peut bien imaginer que les
dbats de cette consultation peuvent faire l'objet de relations
intressantes. Mais, avant de parler de choses srieuses, je
voudrais vous faire faire un peu de tourism, vu le pays o
s'est tenue cette consultation.


n peu de tourism
niveau de l'Atlantique. Sur la photo, on voit un navire arriv-
ant du Pacifique qui entire dans le premier bassin du chenal
situ gauche sur la photo ; l'eau y est encore au niveau du
Pacifique. La porte sera alors ferme et l'eau du bassin sera
vacue, comme c'est le cas dans le chenal situ droite, et
le navire pourra alors traverser dans un second bassin o on
procdera la mme operation pour mettre le navire au niveau
de l'Ocan Atlantique. J'avoue que j'ai pass plus de deux
heures suivre les operations.


d'Amrique central taient reprsents, pour la Carabe, part
Hati, seuls les pays de la Carabe anglophone taient presents ;
personnel pour Cuba ou la Rpublique Dominicaine ; et je ne
parle mme pas de Porto Rico ou de la carabe franaise. Du
reste quand des organisateurs a demand des confrencire,
qui avait parl de governance foncire dans la Carabe, si elle
n'incluait pas Porto Rico dans la Carabe, celle-ci a rpondu
que, pour elle, la Carabe comprend les pays anglophones de la
Carabe et d'Amrique du Sud. Il faut y voir une consquence


Un des btiments de la Cit du Savoir


L'entre de l'cluse de Miraflores (photos de B.E.)


Panama, cela voque un tas de choses : la premire
tentative de percer l'isthme de Panama, par Ferdinand de Les-
seps, le mme qui avait perc le canal de Suez, de manire
viter que les navires allant de l'Ocan Pacifique vers l'Ocan
Atlantique, n'aient contourner l'Amrique du Sud ; tentative
qui a chou. Et puis la reprise du project par des investisseurs
nord-amricains, avec tous les changements gopolitiques qui
l'ont accompagne : dtachement de l'isthme de Panama de la
Colombie et cration en 1903, de la Rpublique de Panama,
don't les dirigeants se sont montrs moins exigeants vis--vis
des investisseurs. Par la suite on aura les rclamations des
nationalists panamens, qui aboutiront la signature, par le
president Omar Torrijos et le president Jimmy Carter, d'un ac-
cord prvoyant la remise du canal la Rpublique de Panama
en 1999.
Je suis all au Panama comme j'avais t en Irlande,
en 1992, l'invitation d'OXFAM. Ce n'tait pas une destina-
tion que j'avais jamais envisage, mais, puisque l'occasion se
prsentait, j'tais tout heureux de visiter ce fameux canal, la
huitime merveille du monde moderne comme le disait au
microphone le guide qui expliquait les manuvres.
Et ce sont de grandes manuvres Le niveau de
l'Ocan Pacifique tant plus lev que celui de l'Ocan At-
lantique, il y a, prs de la localit de Miraflores, une cluse
qui permet de faire passer le navire arrivant du Pacifique au


Maisje n'tais pas au bout de mes surprises. Comme
on peut l'imaginer, cette cluse faisait l'objet de measures de
protection particulires ; en l'occurrence l'installation d'une
gigantesque base militaire. A la suite du transfer du canal,
cette base a t vacue et transforme en Ciudad del Sa-
ber , Cit du Savoir. C'est une vritable ville, abritant un
complex international et multi-institutionnel, consacr la
recherche et la formation dans les domaines de la technologies
et du dveloppement durable, et gr par la foundation CIDES.
Transformer une base militaire en Cit du Savoir, c'est tout un
symbol et on souhaiterait que toutes les bases militaires,
travers le monde, connaissent la mme modification.
C'est donc dans ce cadre que nous avons travaill.
Cette Consultation Rgionale de l'Amrique Centrale et de la
Carabe tait la huitime d'une srie de dix runions don't les
conclusions serviront de base la formulation de Directives
Volontaires sur la governance responsible de la tenure des
terres et autres resources naturelles. L'objectif de ces Direc-
tives est de proposer des conseils pratiques pour faire de la
governance foncire un outil de lutte contre la faim et la
pauvret, de protection de l'environnement, de dveloppement
conomique et de rforme de l'administration publique.
Comme dj mentionn, il s'agissait d'une consulta-
tion rgionale de l'Amrique Centrale et de la Carabe, mais, en
ce qui concern la participation, si pratiquement tous les pays


de l'volution historique de la rgion ; nous y reviendrons
certainement, car l'approfondissement de cette problmatique
est trs important pour nous en terms de comprehension de
note propre identit.
La consultation s'est donc tendue sur trois jours ; les
deux premires journes ont t occupes par des presentations,
durant la matine, et des travaux en groups, les aprs-midi ;
au troisime jour nous avons eu une session de presentation
des travaux des groups et la clture.
Les groups de travail taient au nombre de quatre :
Gestion de la tenure,
Gestion des zones forestires,
Gestion des zones ctires,
Planification de l'utilisation du sol,
Les aspects conomiques,
Les peuples indignes.
Personnellement j'ai particip aux travaux du premier
group, maisje me propose de m'arrter aux travaux du group
qui a travaill sur les peuples indignes car cela touche gale-
ment la problmatique de notre identit.
Bernard Ethart


Droits d'auteur-Internet : Dbut du procs intent

par I'AFP contre le photograph hatien Daniel Morel


P-au-P, 24 septembre 2010 [AlterPresse] --- L'affaire
concernant l'utilisation par l'Agence France Presse (AFP) des
photos prises, aprs le sisme du 12 janvier, par le photograph
hatien, Daniel Morel, dbute ce vendredi 24 septembre 2010,
New York, avec les plaidoiries, apprend AlterPresse sur le
site du British Journal of Photography.
Cette affaire pourrait constituer un prcdent dans la
question du droit d'auteur sur internet et avoir un impact sur
les photographs de toute la plante, prdit le journal.
Daniel Morel, photograph indpendant, a accus
l'AFP d'avoir utilis, sans son accord, ses photos publies sur
Internet. L'agence a, de son ct, rpliqu en dposant une
plainte contre lui le 26 mars dernier.
Selon l'AFP, rejointe en cela, d'aprs le journal, par
plusieurs mdias, le photograph ne devrait pas tre habilit
soutenir que ses photos ont t voles. L'agence soutient que
Daniel Morel, par le fait d'avoir post ses photos sur Twitter,
a octroy une licence de non-exclusivit quiconque veut les
copier et diffuser.
13 photos de Daniel Morel, prises aprs le tremble-
ment de terre du 12janvier, ont t postes surTwitPic, unblog
indpendant ayant un lien sur le rseau social d'information
Twitter.
Ces photos ont t copies par un dnomm Lisandro


Suero qui a dclar en
tre l'auteur. L'AFP a,
pour sa part, d'abord
tent de les obtenir au-
prs de Daniel Morel,
avant de dcider de
passer par Suero.
De nombreux
autres mdias interna-
tionaux, notamment aux
Etats-Unis, les ont par
la suite utilises, mais
en accordant le crdit
l'AFP.
Daniel Morel
soutient que l'AFP, dans
son empressement de
publier les photos, n'a
pas pris le soin de vrifi-
er l'identit vritable de
leur auteur et qu'aucun
principle de journalism
n'a t respect.


Page 13


TI: 305 757 4915

FADKIKJ VARIETY STORE
LE MIVAGININ f POA'I p Tri'TI R- Rftp*>N du pW.imua$ pR 8 SdIUh.om FPLI GAZ.CARLE 7TV.
ftgWtjI. MOR#HiiJ uC...Uc.4.
Cq>RRIofff(miV pfth.iqueWchroux.-p,


Ouverlt
6 Jours

par
-seauwne:
oh am

7h3 pmh rUmkitImiw f o ir-q w T 81unL

I"Plm/mb o n i ri qju Am nib
t I IIJIirii' %av m* W
WrtI i tI'hIaniI Iwai.if


I.. 1 1 v - - -


............~;

Page 14 LES JEUX Mercredi 29 Septembre 2010
ge Hati en Marche Vol XXIV N0 36


tznvr


* iLE JIlXu iD i riMa


Soktn du kI.


Allez de MO .SME PRIVEEI en utili5san des mots du du 0R A i G L
vocabulaire franais. el ne changeani qu'une letlrc par ligne i R AI T -
c R A Ni T E


V ; c T 3 N E G B "H A-.- = :-
c t v r aaaam

I ," t _r " : P f IL
M; ,- n, E :Arraniigez les sep1 hUti-l. Ci-dessous
Solutons de t' semaine pa V e i KI.r i ; 'i: V $; pour former un mot Fran.ais
i F Z N V3 E 5 i: r T
K I E T s 1 V -_ D E
l- A l. a
SE V u v u L
N r iT T lJ K E i TP P
11 NBA e A 0
A E D I N iB G F F A HI
S H
c VI L LE Sflulians de -1 senlaine passea
V p]x SI1T A IEmr l 8i4 .I if.'.I >r1, ci ) dul rwi p sl ~4IUil, 1> E', [ IV E ,. Y
En Bref... .. suite de la page 2)
SI o d r e Punta Cana est une clbre station balnaire des Carabes situe la pointe orientale de
f J 3 3 l'le, environ 275 km de la capital Saint-Domingue.
Plus d'un million d'Hatiens vivent et travaillent dans la Rpublique dominicaine, la
plupart tant ouvnriers dans le btiment ou employs dans l'agriculture.
I1Ce nombre s'est sans doute fortement accru depuis le tremblement de terre du 12janvier
o v .n m iququi a frapp Hati dvastant Port-au-Prince et ses environs.
5- SIDA: Rcompense pour le Dr William Pape
(h.3[l'IhO Au Plplrlt chantant "Cette distinction rcompense ceux qui ont t atteints et surtout ce qui va tre fait pour
Jtimirnnl crtifoLre a'c- u iAnim ninl les aider" a dclar le Dr Pape en recevant son prix.
Il n'en est pas sa premire rcompense. Cela fait le 7me prix que Bill Pape reoit
7h -.9hU Mdadfr fl Matin arv M=m cette anne. Il y a reu un prix du milliardaire Carlos Slim, un autre de l'Union interna-
I n fornmaticn, intLv-iew, Anoatoies, Humnour. tionale de la lutte contre la tuberculose, il a eu un autre de l'Association international
Anmliyw des mdecins qui luttent contre le sida. La Fondation Christophe et Rodolphe Mrieux
N C rantiqu lui a dcern le prix Christophe Mrieux, ensuite il a reu le prix Gates, il a eu aussi le
I.:1diKini dc Marni. prix de 1' AIDS Clinical Trials Group (ACTG) et, enfin, ce samedi, un huitime prix lui
A u QuidiL-hn- avec EIusi sera dcern.
La (-ltroni qw LftIUmll. avec >mnriqui-r BRavni< Lk La Comell University lui octroiera le Life Achievement Arward de Cornell. C'est la
ei Sp Ies Invit&iduJuur Avant mme de fonder les centres Gheskio, j'ai introduit en Hati le srum oral qui
Mkodi. Matin chaqur amnil t e animr n'existait pas dans le pays. A l'poque, il fallait donc les fabriquer moi-mme dans des
pur F6quimr Ruphui] gallons pour les donner aux enfants diarrhiques. Cela a t introduit l'Hpital de
l'Universit d'Etat d'Hati (HUEH) o je dirigeais le service pdiatrique en charge de la
lob-Mili L diUsque de I'Au fteur diarrhe. La mortalit infantile a chut de 40% moins de 1% grce au srum oral. Un
-nimU m iL JMarnes Pr& iv1i programme national a t cr. Alors qu'on savait admettre 7 000 enfants dans la salle,
en 1998, on a admis 200.
-r- I 2h33 [e1fit On a pens que la victoire tait atteinte, donc l'unit a t ferme.
L2 tAwu Fu2ii3rin J'avais pu former entre-temps douze mille personnel aptes contrler et gurir les cas
ifr a cde diarrhe chez les enfants. Mon project, mon nouveau rve est de crer un village
Sh1-2.ho La dy M1ues ave i c.moderne pour ceux qui ont tout perdu et qui habitent le campus du Gheskio. Parce que,
I hJUO-lJIO Lady EJUOS ovsc fEcist pour moi, le plus grand problme qu'Hati va rencontrer, ce sont ses sans-abri, 1,
ia.. Ilu.rt. n SwnIg, IRatnlie' 2 million qui sont Port-au-Prince. Nous esprons pouvoir crer ce
village pour montrer que c'est possible de le faire pour que d'autres
ahou- 3o C'eft 1s Bon en chl organizations fassent pareil.
.mhlwki' dt chnnmini ftninniom Premire institution au monde s'engager exclusivement dans la lutte contre le VIH/
SIDA, le GHESKIO, qui conjugue activits de recherche, de soins et de formation, a
3h-.h ptn Lc Ban Vluxau TIr l contribu grandement faire chuter la prvalence du VIH en Hati de 6,2% en 1993
Rctzu-mapsmi 2,2% en 2006, faisant d'Hati un modle pour les pays faibles resources qui doivent
mli lOc Dc i l CiIchFlpun Ri ll1 combattre le SIDA, la tuberculose et les diarrhes.

5hi0 La Journ ild d 5 Iseure Coopration: Une dlgation officielle du ministre des Hatiens vi-
,ave VIIcuc r FIcrTlci vant l'tranger sjourne au Mexique du 23 au 28 septembre
L'objectif de la visit est de faciliter la cooperation entire les Hatiens de l'extrieur et
Sh 3fl pt Milodia Conimplany ceux d'Hati pour une meilleure harmonisation des actions de dveloppement en faveur
DW'lIpprmirn dttMe du pays.
M u'rdi vr m Btcmtr Elhiaiiil Le ministry Edwin Paraison, entreprenant une tourne pour visiter les Hatiens de
l'tranger, s'est rendu tour tour en Rpublique dominicaine, au Canada aux Etats-
7h-81h.W A n1To y Sabos con Luciani Unis, en France, en Suisse et en Espagne. Le but est d'essayer d'impliquer davantage la
diaspora hatienne dans les efforts de reconstruction d'Hati. Au course de la mission au
8sh30- Qhoo Soa Ir foi nrll t m Mexique, il est prvu la mise en oeuvre d'une politique de proximit entire le ministre
et ses dpendants, la promotion de rapports plus directs de cet organe de l'Etat avec des
h19 -19 l911c latf Nrj Grand Concert agencies gouvernementales des diffrents pays d'accueil des migrants hatiens, la
-Lm & H., : m L ^ nca n gestion des flux migratoires la frontire et les rapports institutionnels avec la diaspora
LiJt. & Me. Jr L(I weeT respective des deux pays.
J &et. & Uim. n t= ai Cette visit est aussi l'occasion pour la dlgation hatienne dirige par le Ministre Pa-
J 'CrI1n icheL rcoii s inm raison de revoir avec les officials du pays hte la situation de plus de 500 compatriotes
9hiO c nai del CavIJInh prnez v=. dames accueillis au Mexique dans le cadre d'un accord migratoire humanitaire post sisme.
Sn i- )50A s dla m ai Tienm. La dlgation est compose du directeur gnral du MHAVE, Leprince Joseph Augus-
tin, du Directeur de l'Unit d'tudes et de Programmation, du Dr Francisque Saint
SHubert et du directeur de la Coopration Inter-Hatienne, Me Henri Boucicaut. Elle a
t reue par l'ambassadeur d'Hati au Mexique Mr Robert Manuel qui a organis une
e der p / 3 reception o la dlgation a pu rencontrer les divers groups et association d'Hatiens
au Mexique, tels que les responsables du Groupe d'Amiti Mexique-Hati, ceux du
Premier Parlement juvnil hatiano-mexicain, ainsi que des officials de la CEPAL et du
Colegio de Mexico.

H Bernard Kouchner signe 3 conventions de financement entire
le ministry hatien de l'conomie et des finances et le chef de la diplo-
(EN BREF / p. 16)


*

Mercredi 29 Septembre 2010
Hati en Marche Vol XXIV N 36


Ti Gout pa Ti Gout cik.l, M _\/,,iip


KREYL FE PWEZI
(Jean Erich Ren)

Mezanmi se pa de mon ki sezi
Yo pa t kw Kreyl ka f pwezi
Tout sa k t'ap pale franse zizi
Tonbe f pakt gwojalouzi
Awondisman Jeremi gen 7 komin
Pou yo tout kreyl se youn min
Se sl lang yo ka pale byen min
Deja fk mwen di nou lan Koray
F-I-N-I, apre kreyl pa gen lot ray

L nou debake lan vil Pestl
Kreyl se li sl ki svi bretl
L nou desann lan vil Rozo
Kreyl vole tankou zwazo
L nou ateri lan vil Jeremi
Nou w tout mon fremi
Kreyl se menm ak fig mi
Nou pa bezwen pale de Bonbon
Popilasyon an di kreyl pi bon

Depi nou mete pye nou Zabriko
Se an kreyl kk chante kokoriko
Apenn nou debake lan vil Mowon
Tout kote kreyl ap vire tou won
L nou antre lan mache Chanbelan
Yo pale kreyl menmjan ak ztolan
San kreyl Ayiti p'ap gen devlopman
Se ak li, nou te premye di manman
Pa koute youn kolonn anganman
K'ap pale pakt vye pawl depaman

Wi ak Kreyl nou ka aprann
Se youn lang ki plen konprann
Pa kite mon k'ap plede betize
Plen tt nou ak youn pil vye koze
Kreyl dous anpil pase doukounou
Se li zanst nou yo te kite pou nou
Pa kite monjete nou lan raje
Nou pa w yo anraje, kk graje !
Ak krache yo chita ap f mayilv
Pou yo ka f-n pase pou pi pv
Tout kote w' pase lan tout riyl
Toupatou ou tande youn sl rl
Sa k' ekri kreyl pa entelektyl
Yo rele yo tout bann komokyl
Si se pa yo kils ki pou ekri liv
Pou montre nou jan pou nou viv

Lan kreyl pa gen mon ki enbesil
Pou nou tout bagay vini pi fasil
Pesonn pa kajoure nou pitit Sesil
Gwo chabrak pa ka di nou se pa sa
Youn pakt ladan yo se pi gwo awousa
Sa zry nou tande ya se li ki fout sa
Depi tan machann ap konte gwo lajan
Di mwen lan ki lang yo te aprann kijan

Pa gen lang ki sipery okenn lt lang
Yo bay kreyl anpil move kout lang
Ak lang blan y'ap plede f nou filalang
Yo di nou kreyl pa ka anseye syans
Sa-a se pawl youn bann san konsyans
Yo chita y'ap viv byen lan ensousyans
Se rstavk ki pito toujou rete eritye
Pale franse pou yo tounen yown metye

Se mwen Kenge

Jean Erich Ren
UNE SAISON JACMEL

(SUIVI DE VILLAGES)
Vant siyati-Liv Nouvl Lochard Noel nan Miyami.
Samdi 25 septanm Lochard Noel f vant siyati dnye
liv li-a ki rele Une Saison Jacmel suivi de villages. Seremoni-
an ft nanMoca Caf sou 125 m ri ak 7m avni nan Miyami.
Te gen 50 mon, majority zanmi, kolg, etidyan ak atis ki te
vin sipte powt Lochard Noel. Tankou Gerard Campfort di
nan prezantasyon ekriven-an "Lochard se youn zanmi, youn
pitit kay, youn powt, youn womansye, youn bon diz nou
tout apresye e dijere nan kominote-a."
Atis komedyen Jesler Mezidor tranble sal-la ak kk
blag byen asezonnen ki soti nan dnye CD li-a Wounouwou-
nou. Aubry BLag konpoze youn blag sou Mapou ak Met Zen
ki f anpil mon make pipi sou yo. Madanm Theodore di 2
bl powm ak youn diksyon ki te bay frison: Les plaintes de
Toussaint Louverture au Fort de Joux, ak youn konpozisyon
limenm menm ekri apre tranblemann t 12 Janvye-a. Powm
yo byen di, madam Theodore te resevwa anpil bravo. Te gen
tou MarcelAlexis nan 3 moso chwazi pou okazyon-an, yon


ladan yo se te "Nous les deracines" powm boulpik Lochard,
Marcel mete an chante. Marcel Alexis, sl sou gita-1, nan
youn vwa ki f nou sonje Ansy Derose dekachte bl sipriz
sila-a pou powt Lochard Noel../sal la te tranble ak bravo l
Yolande Thomas limenm te chante "Zanmi" epi fmen pati
kiltirl-la ak yon nan tks Lochard Noel yo. Youn sware
wololoy kote Gerard Campfort idantifye Lochard km youn
powt angaje ki ekri pou fr ak s yo k'ap soufri, pou prime
ak "derasine" yo, ki montre li se youn gason ki gen kouraj,
e ki fidl nan literati-a.
Lochard pran lapawl pou li remsye asistans lan ki
vin kore-1 nan lansman dnye liv li-a. Ak youn vwa chaje ak
emosyon li di kijan li difisil pou youn ekriven marye, k'ap
travay 8-9- pajou, ki gen pitit ki pral lekl,ki gen obligasyon
anndan kay-li pou l'konsantre epi pwodui zv liter ki genval
ak bon kalite. Ekriven-anbezwen tan pou l'i. Li bezwen anpil
tan pou l'pwodui. Fk ekriven-an se youn pasyone. Fk li
gen kouraj ak detminasyon. Li dis fwa pi difisil pou ekriven
dyaspora yo kote "tan" se youn machandiz ki penmt oujwenn
mwayen pou viv epi sipte fanmiy ou nan sitm kapitalis la.
Se kreye pou kreye "Tan" pou aktivite liter.
Une saison a Jacmel" suivi de villages gen 258
paj. Youn kouvti ki montre youn bl plaj ak vil Jakmel an
pwojeksyon km twaldefon, antoure ak pye kokoye.. .youn
reyalizasyon Educa Vision, sl mezon dedisyon ayisyen nou
ganyen nan Florid la. "Une saison Jacmel" Se youn grap ti
istwa tankou ti bouche. Chak ti bouche sa yo gen gou pa yo.
Chak pote youn istwa diferan. 19 nan ti bouche sa yo ap de-
woule nan vil istorik Jacmel, peyi madan li Elizabeth (Lili)nan
youn epk kote ni li ni Lili te pran desizyon pou yo te retounen
al viv an Ayiti. Se youn bann ti istwa kout, rapid pafwa tris,
pafwa komik, pafwa chaje ak gangans, Granpa osnon youn
manm lafanmi ap rakonte. Tout rs istwa yo gaye pasi-pala
nanpeyi-a sou non"vilaj", genvilaj 1-3-4-5-6. Chak vilaj gen
12 ti istwa. Malerezman sanble edit-a sote vilaj 2-a si m'pa
twonpe-m ta dwe genyen 12 ti istwa tou.
"Une saison a Jacmel..." se pa youn woman. Li pa ka
rele woman. S'oun liv ki ekri sou fm "nouvl". Youn estil
ala Dany Laferrire. Men ak sl diferans gen nan yo ki chaje
ak pwezi men gen nan yo tou ki plis ti kapsil pou journal. Ti
tranch melon apre dine sa yo, ske nou kab rele yo tout nouvl
;la-a filozof Gerard Campfort teke fren sk, li kase koub l
li rive pou li define fm ekriti nan liv "une saison Jacmel"
paske youn "Nouvl" se youn resi fiktif anpwoz. Se younjan
liter ki part nan finisman mwayennaj. S'oun fm liter ki
pa danse kole ak woman. Li pa ni woman ni kont. Ak letan
Nouvl youn tijan vin pi devlope kote ou jwenn youn istwa
k'ap woule youn mesaj osnon ki fini ak youn mesaj lekt-a pa
te menm t'ap atann. Kidonk fm "Nouvl" modn sa-a youn
tijan espesyal pou literati absid, imajin, estil syansfiksyon,....
An amerik yo rele fm istwa rapid sa-a ki san pati deskriptif
ladann ki soti nan entwodisyon tonbe nan konklizyon san pase
levye, yo rele-1 short stories. Menm bagay an Kreyl. Nou
rele-1 Istwa Kout. Nou ka jwenn ekzanp istwa kout an kreyol
nan "Siloyiz" Kiki Wainwright ak "Anba Mapou-a", (Jan
Mapou)l; Patamouch (Max Manigat), Mozayik (Roger Savain).
Ansm ti istwa sa yo l yo louvri zl yo, yo ka part sou fm
istwa kondanse nan literati franse-a yo rele yo "petit roman".
Tankou "nouvl", "ti woman" konsantre sou youn sl even-
nman, nan youn anviwonnman limited, psonaj yo pa anpil,
epi l istwa-a fini se tankou youn kou sanzatann, apre youn
bitay aksyon-an tonbe plat, an franse yo di "l'action tombe
comme une chute" ki ka youn fraz osnon youn ti paragraph,
youn pwovb, youn sitasyon osnon li voye lekt-a al rekont li
, f rechch tankou al chache kle pou louvri la "porte etroite"
d'Andre Gide.
Nan "une saison ak Jacmel" Lochard eseye menm
teknik lan. Noujwenn kk nan eleman sa yo. Istwa yo kout.
Pa gen anpil pesonaj osnon se menm pesonaj yo k'ap f ale
vini nan anviwonnman Jakml. Epi fen istwa yo sitlman rapid
youn lekt ki pa avti gendwa sezi pou w se konsa istwa-a
fini. Ekzanp "Eric le croque mort", nan paj 31 apre msye fin
rakonte youn bann vye koze sou jan li te konn manje vyann
kamoken nan simity li sou epk Divalye yo, briskeman
radyo anonse youn sikln Eric kanpe konvesasyon-an sk epi
san di orevwa li jete-1 pandan GranPa limenm byen move ap
prepare pou poze-1 plis kesyon. Menm bagay pou istwa "le
caf" nan paj 80. Kon di Dany Laferriere ta di pat'gen okenn
kafe tout bon vre men tks-la ap degaje youn od kafe lakay
ou t'ap di se Grann ki leve douvanjou k'ap f youn bon ti kafe
pou lafanmi. Pandan ot ap dekri pou montre kijan 2 medam
yo se 2 gwo mantz, de tripotye, de landyz k'ap fabrike
mandi sou mon...L bagay la pi bon lekt-a kare ko-1 pou
l'pran zen, vizit la te bout.. .Y'ale pandan zen-an kontinye ap
bouyi... san yo.
Nou panse Lochard Noel ak kk tks nan Une saison
a Jacmel rive jwenn fm "Nouvel" modn nan ki se istwa kout
nan langay pa nou. Sl kritik ske istwa yo tw kout, two rapid.
Gen ki make nannan. Bout kwann nan pwa-a make. Memnsi
si Nouvl chita sou pwoz, anpil nan tks yo tw dirk. Tw
sk. Gen tou ki sitlman rapid y'ap defile san paragraf (edante).
Km powt (angaje) Lochard ta ka wouze yo ak youn ti pikliz
lapwezi pou ba yo plis gou kidonk mete plis gangans.
Angwo s'on bon travay. Mon ki pa gen pasyans pou
li istwa lonng... enbenLochardNoel plenblnou. N'ajwenn
Une saison Jacmel nan Libreri Mapou. 305-299-9918


SKE KREYOL SE YOUN

BON ZOUTI

POU TA APRANN NAN

LEKOL AYITI?

Emmanuel W. VEDRINE
12 sektanm 2010

Se youn bl kesyon nou ka poze menjan chak mon reponn
li kapab diferan (depan de bakgrawoun chak mon, konesans
yo nan domn lang, konesans yo nan pedagoji ak lang, nivo
lojik yo (si svl yo pa chavire oubyen si yo pa ta pdi youn
fy), prejije yo ka genyen pa (pa iyorans) menm si yo ta rive
lwen lekl, konesyans yo nan istwa lang anjeneral (e.g, evo-
lisyon yo) ...
Chak tip travay youn bs ap f, gen zouti espesyal li itilize
(nan branch li). Remake tou: tout bs se bs men tout bs pa
menm. Gen travay youn bs (nan youn domn presi) ap f, li
oblije svi ak youn zouti pou 1' f youn travay anntandan li ka
jwenn youn mey zouti pou travay la.
Tank gen plis zouti nan youn branch espesyal, se tank sa nan
avantaj mon k' ap travay nan domn lan. L gen mwens zouti,
yo gen plis gratett pou f youn seri travay. Donk pa made si
kreyl se youn bon zouti pou aprann, men pito made tt ou:
ki val zouti nou menm, Ayisyen nan tout domn, ka devlope
an kreyl pou svi)?
Gen mon ki panse (ke) devlopman zouti nan youn lang se
ta travay lengwis ak grameryen senpman. Non! Pa panse
konsa. Se travay tout mon alawonnbad e nan tout domn
pou pote kole ou kontribye nan avansman lang lan nan pwp
domn pa yo.
Pou mon ki pa okouran pi gwo f';!.lhi. ,-,i,4 kreyl mwen
pibliye (an 2003), an palan de An Annotated Bibliography
On Haitian Creole, mwen envite ou jete youn koudy sou tit
dokiman ki pibliye deja an sou kreyl e an kreyl (soti epk
kolonyal pou rive lan 2000). Nan rechch mwen an, mwen
pa ka di (ke) m resanse tout bagay a 100%, men mwen f tout
jef /tout posib mwen pou te eseye dokimante piblikasyon sou
lang kreyl otan m te kapab.
Lot kesyon kk konpatriyt sou fowm ayisyen diskite kote
anpil voye pye, voye fl, estomake, se youn kesyon ki ta gen
pou w ak lasyans an kreyl. Premyman, mwen felisite
konpatriyt ki te di: pa bliye (ke) diskisyon elv Ayiti sou fizik
ak chimi se an kreyl sa ft; la-a, li kl kou jou (ke) elv pi
konprann lasyans l li ka aprann li nan lang matnl la.
Se youn reyalite (ke) majority liv k' ap svi nan lekl Ayiti se
nan lang frans yo ye. Men sa pa vle di pou otan yo pa ka an
kreyl tou. Se jis youn travay tradiksyon ak adaptasyon ki
dwe ft. Men tout bagay Ayiti, nou konnen se biwokrasi, se
pale anpil, se politik (pale anpil pou konnen ki voum lajan ki
pral debloke pou f gagt); pandanstan, chaje brenn ayisyen
k' ap gaspiye, ki p' ap f anyen. Donk sa made pou Ayisyen
panse tradui liv /dokiman lasyans an kreyl menmnjan Frans
yo te tradui dokiman lasyans ki te an grk ak laten (pou te ede
nan devlopman lang frans a ki brile plizy etap pou 1' rive
kote l'ye jodiya.
Devlopman youn lang pa youn bagay ki ft nan de tan twa
mouvman. Pa gen anyen majik ladan nonplis. Se pa ilizyon li
ye. Se youn pwosesis ki non slman pran tan (pou 1 devlope),
men tou yon ki made kolaborasyon eksp nan tout domn
pou pote pwp kontribisyonyo. Nan reyalite n' ap vivjounen
j odiya, ske gen plis travay rechch k' ap ft sou kreyl ayisyen
nan inivsite aletranje pase an Ayiti. Pa etone ou si mwen
di sa, men se reyalite-a toutouni. Donk fk travay de baz yo
kmanse ft Ayiti, fk gen kolaborasyon tou ant dyaspora-a ak
Ayiti, pase nou menm nan dyaspora-a, nou gen plis mwayen
pase mon ki Ayiti.
Nan diskisyon sou kreyl tou, pa made kisa
kreyl f pou ou men pito kisa ou ka f pou kreyl.

Donk ...

Si ou se anseyan, made tt ou: kisa mwen ka pwodui an
kreyl nan domn sa-a?
Si ou se avoka, made tt ou: kisa mwen ka pwodui an kreyl
nan domn sa-a?
Si ou se diplomat, made tt ou: kisa mwen ka pwodui an
kreyl nan domn sa-a?
Si ou se enjeny, made tt ou: kisa mwen ka pwodui an kreyl
nan domn sa-a?
Si ou se filozf, made tt ou: kisa mwen ka pwodui an kreyl
nan domn sa-a?
Si ou se lengwis, made tt ou: kisa mwen ka pwodui an kreyl
nan domn sa-a?
Si ou se medsen, made tt ou: kisa mwen ka pwodui an kreyl
nan domn sa-a?
Si ou se palmant, made tt ou: kisa mwen ka pwodui an
kreyl nan domn sa-a?
Si ou se politisyen, made tt ou: kisa mwen ka pwodui an
kreyl nan domn sa-a?
Si ou se syantis, made tt ou: kisa mwen ka pwodui an kreyl
nan domn sa-a?
Si ou se teknisyen, made tt ou: kisa mwen ka pwodui an
kreyl nan domn sa-a?


ADOMI PmURCHA5IN AGENCY
Tel,: 706457-t8830 Fa; 305-7'56-079 e-mait: adompurchasingaao coi


POUlR TM VOS ACATMR Equlpemers pour construction
Pices de vo&urc Comon / EqJlpcmcrnt m6dkc
n P avr milu pur buaten


Page 15


I.. 1-1. -

BACK PAGE


Mercredi 29 Septembre 2010
Hati en Marche Vol XXIV N 36


| .....P....... ru .


Mtum VON
Owo UX"l m
Ar roiar iw
MACHAC"Nb
ouir ToUATOU


Ki VWAYAJK COMAIK
15 JoL POU oppovWo
NMC"Ab"twzbi ou DIRM~
rkN~irrr.ou W.'V uT
i*Ii MAC IK OQINUIMV~ a
Cure HARn
Li WvoT KOI1wNKNTE .WAT
rPap NA.MYON IdAituqiN EK-
SmfA


offe ( sI ) 8945-750 or ( 5I1 > 1 dam3

Fam ( I1 ) BdS-732 br (I MI ) 82-9


TOUe 1-977O434m-8330 1r 1977045-700

Se Sel koneksyon gwo bato ou genyen nan Palm Beach la

DIu'g.tIos 1- t. Exite N. 74N 4 C M Street > Emute Ccnmrues A* 0 t. Wo t CMO eSJ Av t. e iatin Luhru
iKI hm J aU" unmtm M *LX & lvNd ( mald.me vfh* kidw h) te" lu i.d yl m t s wralg a mm t.ot Pnom BaC
A&OsC M p. 0 avoier OM fDIwy 9 W er, bf m @.od Uhao Mae &t" LotL Mhmii Ouffl yeu wlIl 4 ur Siog


Under New Management


Nom gem yu meuve Date MV MONRCE EXPRESS


I


Hati en Marche
Port-au-Prince
100 Avenue Lamartinire (Bois Verna)
Tel.: 2245-1910, Fax 2221-1323
Miami
173 NW 94' Street, Miami, Florida 33150
Tel. 305 754-0705 /754-7543 Fax 305 756-0979
New York (914 358-7559)
Boston (508 941-6897)
Montral (514 337-1286)
email: melodiefm@hotmail.com
haiti-en-marche@hughes. net
URL: www.haitienmarche.com
Library of Congress # ISSN 1064 3896

S byu tffet:(35)63-7
,-- *' I i I0,


En Bref...


(... suite de la page 14)


FtuWwPM FtmW iAt


%b.


qmciwLom dom-L


. Pt<%
IVI p pHWrod.ub
demmoki"s~ ki~P


t

-
f r i


Paun vSe meiYie. CAMOI, AMM

1400-9274059
aicaqiL c mm un e"L. ~oemufhJILo


e franaise en visit
nistre franais des Affaires trangres, Bernard Kouchner, et le
re de l'Economie et des Finances du gouvernement
/Bellerive, Ronald Baudin, ont sign samedi Port-au-Prince
i) conventions de financement portant respectivement sur
l'appui budgtaire, la r-
JL forme du systme cadastral
; .JfE Sl et de la scurit
~foncire et l'aide humani-
ItY Aft- taire. La France accordera
Hati 20
millions d'euros cette anne
et 20 autres millions l'anne
prochaine dans le cadre des
accords signs. Le ministry
Baudin prcise que 15
. *C, '> millions d'euros ont dj
t dbloqus l'occasion
, B- de la visit Port-au-Prince
du ministry Kouchner. Cinq
millions de cette some
iront la Banque mondiale
pour compete de la Commis-
sion Intrimaire de
Reconstruction d'Hati
(CIRH), a-t-il prcis. Met-
tant l'accent sur le
EW respect par la France de ses
N EW engagements envers Hati,
r IL) t>-'r Service Bernard Kouchner a ritr
'h ,vjil.ibIh ^ l'intrt de son gouverne-
ment jouer un rle
important dans le processus
de reconstruction du pays, la
multiplication sur le terrain
du nombre des Organisations
Non Gouvernementales ne
devant pas forcment con-
duire au dveloppement,
a-t-il soulign.
Tout en affirmant la volont
d'viter toute ingrence dans
les affaires internes d'Hati,
Bernard Kouchner a sou-
hait la tenue le 28 novembre
d'lections transparentes et
dmocratiques dans le pays,
avec la plus grande partici-
pation possible. Le chef de la
diplomatic franaise a en ce
sens assur de la volont de
1'Union europenne d'y
contribute.


^PV~Yt


Page 16


. Wwm
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs