<%BANNER%>
 • TABLE OF CONTENTS
HIDE
 Front Cover
 Front Matter
 Title Page
 Prooemivm
 Conspectus codicum
 Orthographica
 Loci selecti
 Additamenta
 Explicatio notarum
 Main
 Indices
 Back Matter
 Back CoverPAGE 8

MONVMENTA GERMANIAE HISTORICA INDE AB ANNO CHRISTI QVINGENTESIMO VSQVE AD ANNVM MILLESIMVM ET QVINGENTESIMVM EDIDIT SOCIETAS APERIENDIS FONTIBVS RERVM GERMANICARVM MEDII AEVI AVCTORVM ANTIQVISSIMORVM TOMVS XII CASSIODORI SENATORIS VARIAE BEROLINI APVD WEIDMANNOS MDCCCXCIV

PAGE 9

CASSIODORI SENATORIS VARIAE RECENSVIT THEODORVS MOMMSEN ACCEDVNT I. EPISTVLAE THEODERICIANAE VARIAE EDIDIT TH. MOMMSEN. II. ACTA SYNHODORVM HABITARVM ROMAE A. CCCCXCVIIII. DI. DII. EDIDIT TH. MOMMSEN. III. CASSIODORI ORATIONVM RELIQVIAE EDIDIT LVD. TRAVBE. ACCEDVNT TABVLAE DVAE BEROLINI APVD WEIDMANNOS MDCCCXCIV

PAGE 10

4te /0 l Ex officina aulae Vimariensis typographioa.

PAGE 11

Brevi enarrationi de Cassiodori vita, quam ab hac editione variarum noluimus abesse, praemisimus quae supersunt ex libello ipsius de ordine generis Cassiodororuni, inter excerpta diversa Cassiodori institutionum humanarum rerum codici Augiensi n. CVI hodie Carolsruhensi f. 53' saec. X subiuncta 1 ) ante aliquot annos feliciter inventa ab Alfredo Holder, edita ab optimo amico Hermanno Usener (Festschrift gur Begriissung der XXXII. Versammlung deutscher Philologen und Schulmdnner. Anecdoton Holderi. Ein Beitrag zur Geschichte Boms in ostgothischer Zeit. Lipsiae 1877 pp. 80) et instructa ab eo commentario ut solet luculento. recognovit ea mea causa idem Holder. Excepta ex libello Cassiodori Senatoris [monachi servi dei ex patricio et cons. ordinario, quaestore et magistro officiorum], quem scripsit ad Rufium Petronium Nicomachum ex consule ordinario patricium et magistrum officiorum. Ordo generis Cassiodororum qui scriptores extiterint ex eorum progenie vel ex 5 quibus eruditis. Symmachus patricius et cous. ordinarius vir philosophus, qui antiqui Catonis fuit novellus imitator, sed virtutes veterum sanctissima religione transcendit. dixit 1 excerpta Usener casiodori cod. rjuae uncis conclusi male perturbata ab epitomatore videntur addila esse ex iis quae infra sequuntur. 3 Cethegum post Nicomachura addendum; intellegitur consul a. 504 iisdem quattuor noininibus appellatus in papyro Bavennati Marin. n. 113 et cous ordinarium cod. ofiociorum cod. 4 casiodorum cod,., Cassiodoriorum Usener. 5 ex civibus eruditis Usener; fortasse post eruditis excidil profecerint 1) Reliqui institutiouum earum libri scripti excerpta haec non habeut. auctorem commentariorum iueditorum in consolationem Boethii (servant eos cod. Metteusis 377 et Sangalleusis 845 aliique) hoc tractatu usum osse demoustravit G. Schepps Wirzeburgensis (neues Archiv 11,123 seq.), neque tamen ad nostras res inde quicquam profecimus. V

PAGE 12

VI PROOEMIVM. sententiam pro allecticiis in senatu parentesque suos imitatus historiam quoque Romanam septem libris edidit. 10 Boethius dignitatibus summis excelluit utraque liugua peritissimus orator fuit, qui regein Theodericum in seuatu pro consulatu filiorum lucnlenta oratione laudavit, scripsit librum de sancta trinitate et capita quaedam dogmatica et librum contra Nestorium. condidit et carmeu bucolicum. sed in opere artis logicae, id est dialecticae, transferendo ac mathematicis discipliuis talis fuit, ut antiquos auctores ls aut aequiperaret aut vinceret. Cassiodorus Senator vir eruditissimus et multis dignitatibus pollens iuvenis adeo, dum patris Cassiodori patricii et praefecti praetorii consiliarius fieret et laudcs Theoderici regis Gothorum facundissime recitasset, ab eo quaestor est factus, patricius et consul ordinarius, postmodum debinc magister officiorum et prae20 fectus praetorio. suggessit formulas dictionum, quas in duodecim libris ordinavit et variarum titulum superposuit. scripsit praecipieute Theoderico rege historiam Gothicam originem eorum et loca mores in libris enuntians. Nomina auctoris variarum codices et familiae primae agmen ducente Montispessulano et in secunda solus, sed omnium optimus Leidensis et in quarta cum alii tum Bruxellensis longe primarius testantur fuisse Magni Aurelii Cassiodori Senatoris, neque differunt qui chronica eiusdem (chron. vol. 2 p. 108 — 161) servaverunf libri scripti. accedit Flavuts ex epistula Symmachi papae data III id. Inn. Flavio Senatore V. c. cos. *) in subscriptiouibus operum ecclesiasticorum, scilicct institutionum, 2 ) orthographiae, commentarii in psalmos, complexionum, ctiam historiae tripartitae non appellatur nisi Cassiodorus Senator. fasti consulares eius aetatis omues tam Occidentis quam Orientis, item chartae titulique qui eum tamquam eponymum a. 514 nominant, 3 ) denique variae ipsae cum in libris duobus cxtremis, quibus epistulae continentur ipsius nomine inscriptae, tum ubi in epistulis regiis nomen auctoris enuntiatur, 4 ) uno nomine utuntur Senatoris: scilicet secundum usum eius aetatis et remanet vestusta polyonymia et obtinet nominis legitima breviatio uno eo posito, quod extremum est in ordine pleno. 5 ) solo Cassiodori vocabulo non invenio qui 8 alecticiis cod. 10 botius cod. 1 1 theodorichum cod. 12 caj> cod. 13 hocholicum cod. loieae cod. 14 talis fuit fuit cod. 15 equeperaret eod. 17 praecorii consilianus cod. et om. cod. 18 theodorichi cod. 19 offociorum cod., sed a m. l. emendalum eet. praef. praet. suggessit] proposui ego in praef. ad lordanem p. XL, coniectura cul sententiam solummodo ceria; praefuisset cod.; Usener verba praefnisset ad 21 superposuit insiticia iudicat. theodoricho cod. 22 moresque XII libris Usener. pott cnuntiaiis erasi versus septendecim. 1) Thiel epist. pontif. I p. 729. 2) Exceptionem facit codex Cantabrigiensis saec. XII (catalogus codd. Cantabrig. 3 p. 645) cuius Usener meminit anecd. p. 76; ibi appellatur Magnus Aurelins Cassiodorus Senator. 3) Praeter epistulam Symmachi modo citatam altera imp. Anastasii ad Honnisdam papam data est V kal. lan. Senatore r. c. consule (Thicl 1. c. p. 741): codicis Burguudionum lex tit. 79 data est sub d. lc. Mart. Lugduno p. c. Senatoris r.c.c; epitaphia posita sunt unum urbanum [cjons. Senatofris] B. c. (Rossi I n. 959), duo eruderata in agro Vocontiorum alterum .... lunias Senatofre r. c. c.J indc. VIII (C. I. L. XII, ll!92), alterum Senatoris post cingula (I. c. n. 1439). Diwdecim Senatoris volumina de origine nctusque Getarum citat in praefatione Geticorum Iordanes. 4) 1X24. 25. X 2G. 27. 28. Cassiodorus ubi nominatur, pater intellegitnr. 5) Propterea si ovofta xvntor in ordine nominum legitimo locum anteriorem obtinet, in fine repetitur; ita consul a. 517 in diptychis suis appellatur Fl. Anastasius Paulus Probus Sabinianus Pompeius Anastasius (C. I. L. V, 8120,2), consul a. 525 Fl. Theodorus Filoxenus Sotericus Filoxenus (1. c. n. 4).

PAGE 13

PROOEMIVM. VII euui appellarit ante Paulum Diaconum auctorem saeculi octavi, 1 ) neque recte ita nomiuatur; sed quod longo usu invaluit vocabulum nos quoque retinuimus. fuit igitnr plene Flavius Magnus Aurclius Cassiodorus Senator, breviter Scnator, aetate labeute demum Cassiodorus. Cassiodorium qui scribunt, si quid video errant. 2 ) Cassiodoros — quod vocabulum, ut scribit ipse Senator suorum originem et actus euarraus ep. I 4, ctsi pcr alios videatur currere, prqprium tamen cius constat cssc (amiliae — ex Syria originem traxisse nomen significat derivatum omnino a numine notissimo Syriaco et meliore aetate non usitatum nisi in hominibus Antiochenis 3 ). quocum poterit coniungi, quod in illa epistula etiam in partibus Orientis Cassiodororum parentes dicuntur floruisse: Heliodorus euim, ait ibi Theodericus rex, qui in illa re pitblica nobis videntibus praefecturam bis nooenis annis gcssit exi/mie, eorum consanguinitati probabatur adiungi. Theodericus eum natus sit c. a. demum 454, vix videtur intellegi is de quo Gothofredus cogitavit Heliodorus praefectus urbis Constantinopolis a. 432 4 ), quem praeterea eonstat paucis tautum annis eum locum obtinuisse; magis quadrat Heliodorus is qui a. 468 comitivam sacrarum largitionum gessit 5 ) quique inter a. 454 et 488, quo Theodericus Orientein reliquit, praefecturas diversis temporibus plures iu Oriente administrare potuitj nam ita verba illa accipienda videutur, cum magis verisimile sit paulo inflatius auctorem hoc loco locutum esse versantem in laudibus suorum quam vestigium nullum ad uos pervenisse praefecturae praeter consuetudinem per annos duodeviginti continuatae. — In Occidente Cassiodori certe inde a medio saeculo quinto primarium locum obtinueruut iu Bruttiis sedem habentes Seyllacei 6 ); nam 1) hist. Langob. 1,25: huius (Iustiniani) temporibus Cassiodorus apud urbem Bomam tam saeculari quam diviua scientia claruit, qui inter cetera quae nobiliter scripsit psahnorum praecipue occulta potentissime (patentissime corrigit 0. Hirsehfeld) reseravit. hic primitus consul, deinde senator, ad postreinum vero monachus extitit. non ignoravit igitur vocabulum Senatoris, sed male intellexit. 2) Codex Veroueusis n. 39 complexionum scriptus saec. VII (Keifferscheicl bibl. patrum Lat. Italica I p. 40), Jlontecassineusis n. 302 historiae tripartitac (Reifferscheid 1. c. 2 p. 355), Bambergeusis iustitutionum rerum humanarum n. 398 Iaeckii saec. VIII duobus locis (Usener anecd. Holderi p. 161, fortasse etiam Bernensis n. 330 saeo. X orthographiae a manu prima (Usener 1. c), quod in genetivo duplicem vocalem exhibent, quaestionem non dirimit; nam cum antiqua consuetudine substantiva in ius finientia et omnium maxime nomina propria genetivum in i forment, Iibrarii autem posteriores aetatis duplicem vocalem substituere soleant modo recte, modo perperam, sed temere semper, in eiusmodi forinis a licentia eoruni pendemus neque quicquam inde de vera nominativi forma efficitur, quod librarii quidam genetivum pro contracto habuerunt, cum praesertim longe maior pars librorum scriptorum omnis generis genetivum in i liabeat. contra ubicumque nominativus traditur vel accusativus, formantur ratione contraria. ita variarum libri in ea re sihi constant maxime in ep. IV'l; nam temere omnino opponit Maffeius (psservazioni lett. vol. 2 a. 1738 p. 324) ep. I 4 p. 15, 4 in Venetis duobus pro Cassiodoros editionum legi cassiodorus (id quod vere ibi habent libri omnes praeter optimus duos LR), et in ea corruptela latere Cassiodoriis. item aneedoto Holderi inscriptum est o'fZo ijeneris Cassiodorum pro Cassiodororum nominaturque deinde Cassiodorus Senator. apud Paulum quoque liist. Lang. 1,25 in nominativo Cassiodorus libri omnes consentiunt. denique vocabulum rarum admodum ubi reperitur in titulis Graecis (Latini quod sciam adhuc id non dederunt), scilicet in epigrammate reperto Antiocliiae ad Daphnen C. I. Gr. 4466: xeipiat ... sixoafi. TjcBeao' i/iou KaootodtoQog Hr)] et in altero Attico C. I. Att. 3,2325: 'llquxviv Ke.o-iodmnov 'Jvtio%bv[s], item iu tertio Deliaco C. I. Gr. 2322 b 32 Koiviov . diov Kdotodoinov, eam formam solam agnoscunt. etymologia denique eam flagitat ; neque enim dubium est a Iove Casio sive Cassio, sic appellato a moutibus cognominibus Syriae et Aegypti, id derivari similiter atque ab Helio derivatus est Heliodorus. quam ob rem reicieuda est forma Cassiodorius, quae defensa primum a Scipione Maffeio, cum ad Veroneusem librum illum complexioues ederet (Floreutiae a. 1721 praef. p. XLV et in commentatione osserrar.ioni letterarie vol. 2 a. 1738 p. 299 seq.), hodie auctoribus Ioh. Bapt. Rossio (inscr. clirist. I p. 431) et Useuero (anecd. Holderi p. 16) fere obtinet quamquc ipse quoque aliquando probavi (praef. ad Iordanem p. XL), et retinenda quam libri solam agnoscuut vulgaris. 3) Supra not. 2. Useuer anecd. p. 67. 4) Cod. Th. 6, 24, 11. 5) Cod. Iust. 10, 23, 3. 4. 6) Scyllaceum (de vocabuli formis variis dixi C. I. L. X p. 12) auctor XII 15 non solum ait primam urbium Srut-

PAGE 14

VIII PROOEMIVM. abavo suo scriptor primatum ibi adscribit 1 ) seque ipsum ait illis praefuisse ab avis atavisqae 2 ). omniuo sicubi in eam regioneru eiusque incolas sermo incidit, studium in eos auctoris luculenter apparet. — De maioribus eius haec accepimus. abavum Cassiodorum scribit illustratus lionorem accepisse propter natalium splendorem et cum rex Wandalorurn Geisiricus ante quam Romam caperet a. 455 Bruttiis Siciliaeque immineret, eas regiones ab iuvasione illum feliciter defendisse 3 ). — Avus, cuius nomeu diserte non enuntiatur, tribunus et notarius factus est imperante Valentiuiano III (a. 425 — 455) ; amicus Aetii (f a. 454) una cum filio eius Carpilione legatus missus est ad Attilam, quam legationem probabile est aliquanto ante a. 448 eum suscepisse *). liaec officia cum adulescenti couveniant, non absimile veri est eum c. a. 430 natum esse. houores illustris ordinis cum ei offerrentur, non admisit et domi vitam reliquam exegit. — Pater dictus Cassiodorus, ad quem directae sunt regiae epistulae duae I 3 III 28 et de quo rex agit cum senatu in ep. I 4, credi potest natus esse c. a. 460. secundum hanc sub rege Odovacre (476—488) summi ordinis primos gradus adsceudit factus comes privatarum et mox sacrarum largitionum. cum Theodericus in Italiam iugressus est a. 489 consularis Siciliam administrabat et, ut ait ep. I 3, eius statim partes secutus animos Siculorum novo domino conciliavit; cuius opitulationis ut gratiam referret, Theodericus ei obtulit correcturam provinciae patriae Lucaniae et Bruttiorum: honore singulari, nam hac quoque aetate nulli licebat patriam administrare sine speciali permissu principis 6 ). at quod post honores duos ordinis primi suscepit consularitatem dignitatis inferioris et correcturam etiam consularitate minorem, quomodo explicem nescio nisi ex ordine administrationis per ea tempora turbato 6 ). epistula de re ut videtur Scyllacena scripta ad Cassiodorum aliquem ab episcopo Romano Gelasio (492 — 496) c. a. 495 7 ) fieri potest, ut ad eum directa sit provinciam eam administrantem. tiorum, sed etiam id sese patriotlca affectione continrjere; fecisse se prope icl ad pedem Moscii montis in litore piscium vivaria narrat ibidem, quae fortasse nomen dederunt monasterio Vivarieusi ad fluvium Pellenam (iust. div. litt. c. 29) sive Castelliensi (Gregorius magnus ep. VIII 31. 34), ubi post publica negotia relicta Cassiodorus reliquos vitae annos exegit. familiae suae originem ex Bruttiis passim significat (I 3. 4. XI 39. XU 12. 14). 1)14: ut merito primatum in illis provinciis haberet quae suut Bruttii et Sicilia. 2) XI 39. 3) I 4. 4) At legatis a. 448 a Theodosio imperatore Orientis ad Attilam missis cum is postulet transfugas sibi reddi quotquot essent apud Romanos ctno rav KrtnntUovoc xQoviov, Ss ofjtjc/svae 7ip' iivxm nctis (Sv 'Jexiov xov iv iaTieoq Pto/uiaojv axnctxtjyov (Priscus fr. 8 p. 81 Muell.), probabile est ad eundem tractatum utramque narrationem spectare, regem cum ab imperatore Occidentis post pacem inter ipsos factam postulasset, ut transfugae sibi redderentur, de ea re ad eum missos esse Carpilionem Aetii filium et Cassiodorum nomine legatos, re obsides iisque successisse, ut regem placarent. 5) Cod. Iust. 1,41. 9,29,3: ne quis sine sacrilegii crimine desiderandum intellegat gerendae ac suscipiendae administrationis officium intra eam provinciam, in qua provincialis et civis habetur, nisi hoc cuidam idtronea liberalitate per divinos adfatus imperator indulgeat. 6) Conferri potuit Iustiniani constitutio cod. 7, 62, 38: sive inter spectabiles dux connumeretur sive illustri dignitale decoratur sive etiam maiore, cum etiam magisteriae potestatis homines nec non consulares saepe utilitate publica poscente ad huiusmodi curam perveniunt. 7) Epistulam (Jaffe-Loewenfeld n. 708; Thiel ep. pont. n. 38 vol. 1,452) servaruut cum constitutionum poutificalium sylloge Britannica (cod. mus. Brit. n. 8873, quem ipse contuli) n. 32 tum Ivonis decretum X, 12 ; inscripta est secuudum illam Cassiodoro, secuudum hoc Philippo et Cassiodoro (illud ex filio natum existimat Usener anecd. p. 69 probabiliter) et sic concepta: Caelestini causa talis est, quam vos quoque non arbilror ignorare. si quidem hic conscius convictus in nece (caede Ivoj parentis et episcopi, quemadmodum gestorum tenore monstratur, cunclorum iudicio nullatenus aestimatus est officio dignus altaris, eique pro tam delestando facinore unius anni interdicta communio est, quatenus paenitudine competenti tanii facinoris curaret abruptum. quod etiamsi a nobis iuberetur, ipse, magis cogitans divini corporis sacramentum, debuit ad hoc mente purgatiori remeare. quod tamen tempus aut expletum aut prope iam putamus exactum. posl quod ei communionis facultatem patere non

PAGE 15

PROOEMIVM. IX deinde a Theoderico rege creafcus est praefectus praetorio 1 ) non ante ;i. 500. nam cum inter huius anni gesta Anouymus Valesiauus c. 68 sic scribat: Liberittm praefectum praetorii, quem fecerat in initio regni sui, fecit patricium et dedit ei successorem in adniinistratione praefecturae (cf. var. II 16), ad hunc annuin Liberius eum locum tenuit. ei num Cassiodorus statim sucesserit necne, determinari non potest; sed videtur deposuisse praefecturam c. a. 507. nam epistulae duae 2 ), quibus propter praefecturam bene administratam remuneratur collata patricii dignitate, scriptae sunt a filio quaestore, quod officium infra osteridemus eum obtiuuisse inter a. 507 et 511, et ut videtur initio quaesturae, cum plures extent epistulae datae ad eorum annorum praefectos praetorio, sed ad patrem nulla. ceterum ex his intellegitur parum accurate in anecdoto Holderiano auctorem variarum dici patris Cassiodori patricn et praefecti praetorii consiliarium. praeterea per epistulam III 28 per eosdem annos scripta rex patrem ad comitatum evocat. Qui scripsit varias praeter Cassiodori hereditarium nomen quibus aliis usus est Flavii et Magui et Aurelii ct Senatoris hac aetate obviis omnibus 3 ), ea unde adsciverit iguoratur, nec memorantur praeter maiores modo receusitos parentes affinesve 4 ), nec niagis de uxore quicquam tradituin habemus. Boethio et Symmacho quod locum dedit in ordine generis Cassiodororum, inde cave colligas aliquam inter eos et ipsiun parentelam intercessisse ; certe ne in epistulis quidem quas ad eos sub regis nomine direxit ullum eius necessitudiuis iudicium reperitur. Cursum honorum auctoris subscriptio variarum pariter atque nomina eius, de quibus supra dixi, iu libris optimis quibusque tanto consensu etiam in honorum compendiis tradidit, ut certo constet eum recte et plene ad nos perveuisse. ibi sic appellatur: v(ir) c(larissimus) (consularis Bruxellensis errore) et inl(ustris), ex quacst(ore) pal(atii), ex cons(ide) ord(inario), ex mag(istro) off(iciorum), p(raefectus) p(raetori)o atquepat(ricius). eadem plane subscriptio in libris scriptis chronicorum inventa est, nisi quod ibi est quaestor sacri palatii ex interpolatione nam ut alibi ostendi (neues Archiv 14, 522), sacrum ut secundum huius aetatis consuetudiuem de imperatore legitimum est, ita pro regio non ponitur uisi abusive. sed ipsa illa subscriptio ut variis apta est editis ab auctore in praefectura, ita nequaquam conveuit chrouicis absolutis a. 519 aliquanto ante eam adeptam, neque dubium est in exemplari antiquissimo nostrorum omnium parente et varias et chronica simul complexo eam ab illis ad haec perperam translatam esse 5 ). — Praeter dignitates in subscriptione enuutiatas illustres omnes duarum aliarum memoria superest. iuvenis adeo, scribitur in anecdoto, dum patris Cassiodori . praefecti praetorii consiliarius fieret et laudes Theoderici regis Gothorum faeundissime recitasset, ab dubium est ut et seutentia synodalis jwssit (prosit ep., sed em. rn. 1) abrumpi et ut (ut om. e
PAGE 16

X PROOEMIVM. eo quaestor est factus. ipse in ep. XI 39 ait provinciam, a qua originem duceret, iudicem se sensisse, id est correcturam Lucaniae et Bruttiorum ipsum quoque ad exemplum patris administrasse. Quando natus sit Senator, certa ratione determinari nequit 1 ); sed cum quaestor factus sit iuvenis admodum et ut ipse ait primaevus cum propter uatalium splendorem tum quod facundia regi placuerat 2 ), recte sumemus honorum illustrium cursum eum iuiisse annos natum fere vigiuti 3 ). iam cum epistulae, quas scripsit quaestor, comprehendi videantur annis c. 507/511, natus credendus erit c. a. 490, sed ut citra hunc terminum natales eius nullo raodo figi queant, facile autem aliquot annis ante nasci potuerit, quocum convenit, quod per universam variarum syllogen nusquam ad senectutis privilegia excusationesve adspirat, id quod eiusmodi indolis scriptor certe fecisset, si potuisset per aetatem, et propterea verisimile est quo tempore varias edidit, id est a. 537, emn fuisse aetatis maturae magis quam senilis. Consiliarius patris praefecti praetorio, a quo houore ex anecdoto iam scimus Cassiodorum vitam publicam iuchoasse, factus est non ante a. 501, cum patris praefecturam supra viderimus a. 500 posteriorem esse. Propter laudes Theoderici regis ab eo recitatas eum quaestorem creatum esse cum in anecdoto narretur, parum liquet quo loco constitutus eiusmodi oratiouem habere potuerit nondum adscitus in senatum. postea saepe, ut ait iu praefatioue variarum, rcginas ct reges publice laudavit 4 ), et supersunt quaedara orationum fragmenta tradita siue nomine auctoris, sed probabiliter relata ad Cassiodorum, quae nos variis subiunximus. terapus quaesturae inde determinatur, quod ut infra monstrabitur, quattuor primorum librorura syllogae huius epistulae a Cassiodoro scriptae sunt in quaestura, earura autera nulla certis argumentis probari potest aut prior esse a. 507 aut posterior a. 511. inter hos terminos igitur officium concludemus fortasse etiam magis restringendos ; nam officiura iure annuum per quinqueuniura continuatuin esse parum verisiraile est, Intervallo satis amplo, quod iutercedit inter quaesturam auctoris et magisterium, probabiliter attribuetur supra memorata correctura cius Lucaniae et Bruttiorum, quam ita ad exeiuplum patris post honores illustres achninistraverit. 1) Erroribus antiquis dudum explosis uon immoramur. computum quendam paschalem scriptum a. 562 editum uua cum ehronicis Cassiodori (opp. vol. 1 p. 396 Garet.) qui ipsi tribuebant, cum eum nou reperirent inter scripta quae ipse enumeravit agens anmnn nonagensimum tertium, inde etfeceruut Cassiodorum eum post bunc scripsisse itaque anno 562 1'uisse annis XCIII maiorem sive natum esse ante a. 470; sed ut alia mittam, computum eum libri nulli Cassiodoro tribuunt et casu solo inter opera eius se insinuavit. unicus qui hodie notus sit buiusce libelli codex musei Britannici ( 'ottonianus Calig. A XV saec. VIII (Zangemeister in actis acad. Vindobonensis vol. 84 a. 1876 p. 488) eum proponit inscriptum 'de compoto paschali' sine nomine auctoris (Krusch neues Archiv vol. 9 p. 113). Trithemius autem in catalogo scriptorum ecclesiasticorum (Basileae 1494 t". 35) quod posuit: claruit temporibut lustini senioris et usque ad imperii lustimi iunioris pacne finem, omnos liabens aetatis plus rjuam XGV anno domini DLXXV, id quod ducit ad annum 480 anterioremve, eaudem fidem habet, scilicet nullam, quam reliqua Trithemiana, eaucellarium eum fuisse Theoderici regis, senatorem Ravennatem, abbatem denique eoenobii apud urbem Ravenuatensem scripsisse eum 'epistolarum ad diversos li. XXVIII'. 2) Praeter anecdotum (p. VI v. 16) in variis quoque rex ait IX 24 recepisse se eum ad quaestoris officium primaevum. 3) Confert Thorbeckius [Cassiodorus Senator. Heidelbergae 1867 p. 9) apte quod iu variis X 3 Athalaricus, qui obiit annum agens XVII, dicitur ereptus primaevus. Petronius Maxiinus secundum titulum a. 421 (C. I. L. VI, 1749) primaevus im consistorio eacro mernit nono decimfoj aetatis arcno, sacrarum remwnerationwm per tricnniitni comes cet. 4) Praef. p. 4, 27 ef. 1X25: aures dominantiiim luculenta saepius jtraedicatione eomplerit .... purpuratas auditori suo fenerat laudes ... putrem quoque dttuentiae nostrae (scilicet Eutharicum) in ij>sa curia Libcrtatis gua discrtitinlinc devotus asseruit.

PAGE 17

PROOEMIVM. XI Consul ordinarius Senator factus est a. 514. quod in anecdoto legitur patriciatum eum obtinuisse aut ante consulatum aut simul eum eo 1 ), potest in dnbiuin vocavi non tam quod culmen illud honorum parum convenit liomini primos administrationum gradus non supergresso, sed quod in variarum opere nusquam ne in inscriptionibus quidera epistularum ad Senatorem vel a Senatore datarum patriciatus mentio lit, cum is iu aliis hominibus saepenumero ita enuntietur. eius honoris eum praeter anecdoton solus variarum index mentionem faciat, possis conicere patricium etim factum esse sub finem praefecturae. Clironiea publici iuris feeit a. 519. Magister officiorum secundum disertum ipsius testimonium tum fuit cum obiit Theoderiens rex a. 526 die Aug. 30 mansitque sub Athalarieo. officium quando et inierit et deposuerit, aliquatenus iudc determinatur, quod, ut mox videbimus, eo fungens epistulas dedit et libri quinti seriptas nomine Theoderiei et libri octavi et cx parte noni Athalaricianas. cpistulas eas infra vidcbimus eomprehendi iuter annos 523 et 527. Historiae Gothicae libros XII a Cassiodoro editos videri inter a. 52G, quo Theodericus obiit, et 533, quo eorum meminit in variis, ad Iordanem' 2 ) ostendi. corum epitome extat eonscripta a Iordane a. 551 superstite Cassiodoro. Praefectus praetorio creatus est ab Amalasuintha regnante nomine tenus filio Athalarico a. 533 mansitque cum sub Theodahatho, qui a. 534 Athalarico successit, tum caeso co autumno a. 536 sub Witige, quo regnante edidit variarum syllogen exeunte a. 537. Librum de anima, quem tcrtium decimum variis addidit, infra ostendemus ad eas additum esse post captum "Witigem a. 540. Posterior item variis est libellus de ordine generis Cassiodororum, quippe in quo variae commemoreutur ; neque enim adsentior Usenero libellum adiudicanti a. 523. nam principium epitomae perturbatum totuin et breviatoris magis quam auctoris quod praefeeturam non habet, nequaquam ostendit libellum ante susceptam eam scriptum esse: in sequentibus autem mihi dubium non est meutionem eius latcre in corrupto vocabulo pracfuisset et abstinendum esse a violento remedio, quo usus est Usenerus locum, quo tractatur de variis, insiticium esse totum. denique Cethegum, ad quem liber directus est, constat advixisse ad a. 546 et ultra. Libros quos edidit Cassiodorus argumenti ecclesiastici aut certe destinatos ecclesiasticis erudiendis ipse enumerat in exordio orthographiae, in qua enumeratione quae commentarios iu psalmos subsequuntur institutiones divinarum et humanarum lectionum, ea edidit sub papa Vigilio iuter a. 543 et 555 3 ). ad orthographiam discutiendam ibidem ait pervenisse se auno aetatis nonagesimo tertio. nos haec ulterius non persequimur : vides auctorem relicto saeculo ad ecclesiam se contulisse ante a. 555 et, si recte posuimus eum natum esse a. 490, advixisse ad a. c. 583. De titulo variarum et de numero librorum cum ipse auctor multis verbis in praefationibus disserat et libri in summa re cum his conspirent, non opus est pluribus ex1) Ex patrieio quod ibidem in ipso principio appellatur, non recte componetur cum similibus, tle quibus egi Xeucs Archiv XIV, 484, sed ortum est omnino ex perturbatione boc loco in anecdoto obvia. 2) Praef. ad Iordanem p. XLI. 3) Inst. div. Iitt. c. 1: liunc (Origenem) licet tot patrum impugnet auctoribus, praesenti tamen tempore et a Vii/i/io papa viro beatissimo ilenuo constat esse damnatum. danmavit Origenem iubente Iustiuiano synodus Constantiuopoli babita praeside Mena non ante a. 543 (Mansi coll. coucil. vol. IX p. 124; Hefele Coneiliengeschichte 2p. 789). b*

PAGE 18

XII PROOEMIVM. ponere. formulas libris sexto et septimo comprehendi cum auctor dicat, eum indicem ad hos libros pro variis codices quidam substituunt, in his primarius Leidensis, vix recte, cum operis tenor ita interrumpatur. extremo libro quod Bruxellensis ceteroquin huius partis princeps formularum vocabulum subscribit, non dubius error est. ad numeratiouem librorum redeundum erit in tractatu de codicum generibus: veram ut in prioribus septem libri meliores omnes retinuerunt, ita in quinque posterioribus a reliquis avulsis fere oblitterata est: scilicet praeter codices classis sextae, ubi restituta magis est quam antiquitus tradita, soli epitomati classis quintae vestigia certe verorum numerornm servaverunt. Superest ut subiciamus codiciun a nobis adhibitorum inscriptiones et subscriptiones, quas utilius visum est in praefatione coniunctas proponere quam in apparatu exhibere disseminatas. elegi ex ordine primo (1. I — IV, 39) libros OMX (adiectis in M item inscriptionibus 1. VTII — XII eodem volumine comprehcnsis pertinentibus ad classem quartam), ex ordine secundo (1. I — VH, 41) libros LliPDK (iu hoe adhaerent inscriptiones 1. VIII — XII pertinentium ad classem quartam), ex ordine quarto (1. VII, 42 — XII) libros BZN (adhaerent in hoc iuscriptiones 1. 1 — IV pertinentium ad ordinem primum), ex ordine sexto (1. I — XII) libros EF. ordinis tertii (1. VI — VIII, 10) libri inscriptionibus carent; quinti (1. VIII — XII epitomati) quaenam earum vestigia retineant, ostendit codicum descriptio. I. I /. II = Romanus Angelicanus V. 4. 7 saec. XII. variarum Thodarici (sic) regis incipit liber priruus (praefatio) (Jatercuhis) (epistulae). ut supra explicit liber primus incipit ii (latercuhts) (cpistulae). J.III 1. IIII (praescriptio nulla) (JatercnJus) (epistulae). (pracscriptin nulla) (laterculus) expliciunt tituli libri quarti (epistulae ad 20). M = Montispessulanus n. 294 (prarsrriptio nuJJa) (pracfatio). J. I (latrrrulus) Magni Aurchi Cassiodori Senatoris (senatori /. II) uc (ilo /. II) et inl exquest (exqaest /. III) pal (sic I. II, palacii practerea) excons. (ex consul inscr. /. I) ord (ofo /. II. III, ordinarii practcrea) exmag (exmagist inscr. 1. 1) off (sic 1. III. offo III, ofricii inscr. ct subscr. I. I) ppo (sic subscr. I. I et l. II. III, praepositi inscr. /. I) atque pat /. II 1. III Baee. XII. (sir I. III, patricio /. II, patricii praeterea) uariarum liber primus incipit (epistulae) Magni .... uariarum liber primus cxplicit. incipit secundus (laterculus) Magni .... expl. uariarum liber ii incipit liber iii. incipit tituli libri tercii (latcrcuhis) explic. tituli libri iii

PAGE 19

PROOEMIVM. XIII (cpistulae) Magni .... uariarum liber iii oxplicit. I. IIII incipit ciusdera liber iiii ( laterculus) explic tituli libri quarti (epistulae). I. VIII incipiunt capitula epistolarum Cassiodori (Jaterculus) expliciunt capitula incipit liber primus uariarura oassiodori Senatoris uiri clarissinii (epistulae) expic (sic) liber primus Cassiodori Senatoris. /. IX (latcrculus) inoipit liber secundus (epistulae) explicit lil)or secundus uariarura Cassiodori Senatoris. /. X (laterculus) inoipit liber tercius (epistulac) explicit liber tercins uariaruui Aurelii Cassiodori Senatoris uiri clarissirai et illustris exquestoris palatii exoousulis ordinarii exmagistri offieii pracpositi atque patricii. 1. XI (latcrculus) prcfatio cartharum prefecture (pracfatio) Magni Aurelii Cassiodori Sonatoris uiri clarissimi et illustris oxqucstoris palatii exconsulis ordinarii exmagistri officii ppositi (sic) atque patricii liber quartus incipit ( epistulae) Magni Aurelii Cassiodori Senatoris uiri clarissimi et illustris exquestoris palatii exconsulis ordinarii exmagistri officialis prefecti primi ordinis atquo patricii liber quartus uariarura explicit, /. XII (laterculus | incipit liber quintus uariarum (epistulae) Magni Aurelii Casiodori Senatoris uiri clarissimi ot illustris ox quostoribus palatii exconsulis ordinarii exmagistri officii propositi officiorum atque patricii liber quintus uariarum formularum (3I 3 inccrt. M l ) explicit feliciter. ainen. I. I X = Montispessulanus n. 4 saec. XII. inoipit prologns Cassiodori in libro uariarum formularura (praefatio) cxplicit prologus. incipiunt capitula (latcrculus) expliciunt capitula Magni Aurelii Cassiodori Senatoris (post ill. I. II) uiri clarissimi (consulis I. IV) et (oni. I. I) illustris ex equestris (eostris /. I) palacii exconsulis ordinarii (or/. II XIII. dine /. IV) exmagistri officii praepositi (papae /. IV) atque patricii uariarum formularum (<>ii/. I. IV) liber primus incipit. (epistulae) oxplicit libor primus. incipiuut capitula ( laterculus | expliciunt capitula Magni . liber II" S incipil (epistulae) explicit liber secundus

PAGE 20

XIV PROOEMIVM. I. III inc. capitula libri iii (laterculus) explic. capitula Magui A. C. Senatoris III US incipit (epistulae) Magni .... liber III US explicit. I. IIII incipit iiii l,s liber (laterculus) (epistuiae). Magni Aurelii Cassiodori Sena 1. V L = Leidensis Vulcan. n. 46 l. IIII toris uariarum libri niunero duodecim. ex quibus in hoc uolumine sex et semis continentur iure Senator — placent incipit praefatio tocius operis (praefatio) explicit prefatio libri uariarum. /. I iucipiunt tituli libri primi uariarum (latrrculus) expliciunt tituli libri primi uariarum incipit uariarum liber primus (epistulae) explicit uariarum liber primus. I. II incipiunt capitula secundi (latcrculus) (rpistulae) explicit variarum liber secuudus. /. III incipiunt capitula tercii (lntcrcuJus) cxpliciunt capitula incipit libcr iii (cpistulni ) explicit uariarnm liber tercius. /. VI 1. VII saec. XII. incipiunt capitula quarti (laterculus) expliciunt capitula incipit liber quartus (epistulur) explicit uariarum liber quartus. incipiunt tituli libri quinti (liitrrculus) expliciunt tituli libri quinti incipit eiusdem libor V. (epistulae) explicit uariarum liber .V. incipit formularum liber scxtus Untcrculus) (cpistulae) explicit uariarum liber .VI. incipiunt tituli in eiusdem librum scptimum (laterculus) iuciliit eiusdem liber .VII. (epistulae) finiunt epistolae theoderici regis numcro treceutae et una reliquarum exemplaria longe lateque requisita reperire non potuimus. B = Monacensis 13072 incipit praefatio totius operis (praefatio) explicit praefacio libri uariarum. /. I incipiunt tituli libri primi uariarum (uarianum R 1 ) (laterculus) I. III expliciunt tituli libri primi uariarum incipit liber uariarum primus (rjtistulm I /. II explicit liber primus uariarum iucipiunt capitula libri secuudi saec. XII. (latcrculus) explicicinnt (sic) capitula liber secundus (cpistulae) finit liber secundus uariarum. incip cap libri secundi (sic) (latcrculus) expliciuut capitula incipit liber tercius (epistidae) explicit liber uariarum tei'cius.

PAGE 21

PROOEMIVM. XV I. IIII incipiunt capitula libri quarti (laterculus) expliciunt capitula incipit IiIjlt quartus uar. (epistulae) cxplicit libcr uariarum libcr quartus. I. V incipiunt capitula libri quinti (latereulus) tin cap incipit liber quintus (epistulae) finit liber uariarum quintus. I. VI incipiunt capla (sic) formularum libri sexti (latercidus) incipit liber sextus (epistulae) explicit uariarum liber sextus. I. VII iucipiunt tituli in eiusdem librum septimum (laterculus) incipit eiusdem liber uii (epistulae). 1.1 I. II l.III I. IV P = Palatinus n. 273 saec. XII. incipiunt epistole theoderici regis (praefatio) incipiunt capitula in libruni primum epistolarum theoderici regis (laterculus) (epistulae). incipiunt capitula (latcrculus) [rpistitlae). incipiunt capitula (laterculus) (epistulae) explicit liber iii us incipit quartus (laterculus) (epistulae). I. V l. VI I. VII iucipit liber quartus (sic) (laterculus) (epistulae) explicit liber quintus incipit sextus (laterculus) (epistulae) explicit liber scxtus. iucipit septimus (laterculus) (epistulae). I. II D = Beroliuensis Diezianus C. incipiunt epistolae tbeoderici regis. cap. I. (praefatio) (epistulae libri priitii) explicit liber primus. incipiunt cap libri secundi Magni Aurelii Cassiodorii Senatoris uc et iui et quesunt palatii ex conopiario ex ppo atque patricio io uariarum liber explicit quart. n. 69 saec. XIII. incipit eiusdem liber II iucipiunt tituli libri secundi (laterculus) (ep. II, 1—19. V, 9— 34) explicit liber secuudus incipit liber tertius (ep. V, 35—37. III, 4—31) explicit.

PAGE 22

XVI PROOEMIVM. (principiuni deficif) (praefationis pars extrema) l. I (laterculus) expliciunt capitula libri i iucipit liber i us (epistulae). explicit lib. i lls l. V 1. VI K = Florentinus Laurentianus 89, 23 saec. XIII. I. VIII Magui Aurelii Cassiodori Senatoris (sauatoris I, XII) viri clarissimi et illustris exquestor. (sacri ins. I. VIII ex. I) palacii excousulis (et cousulis l. VIII ex. I et I. XII) ordiuarii exmagistri officii (officialis l. XI) praepositi ofnciorum (sle 1. VIII et l. XII, praefecti primi ordinis l. XI) atque patricii liber uaril. II incipiunt capitula ii libri (laterculus) iucipit liber ii (epistulae) explicit liber secundus l. III incipiuut capitula libri tercii (laterculus). incipit lib. iii (epistulae) explicit lib. iii /. IIII incipiuut capitula libri quarti (laterctdus) expliciunt. incipit lib. iiii. (epistulae) explicit lib. iiii" s (laterculus) incip. lib. u us (epistulae) explicit uariarum lil>. quintus. incipit formularum lil). ui" s (laterculus) (epistulae) explicit uiarum [sic] lil). ui us /. VII iucipiuul tituli libri uii qui formule nuncupantur (laterculus) incipit lil). uii us (epistulae). arum i us incipiunt capitula (finit quatemio; ma pars paginae vacat) Magni .... uariarum liber i us (at supni) incipiuut capitula libri primi (laterculus) (epistulae) iucipit lib. i tis uariarum Cassiodorum [sic] Seu. I. IX incipiunt capitula libri secundi (laterculus) incipit lil). ii us (epistulctfi) (laterculus). 1. X iucipit liber iii us (epistulae) explicit lib. iii us Cass. Seu. 1. XI iucipiunt capitula libri iiii" (luterculus) (cpistulae) Magni .... lib. iiii uariarum explicit lib. iiii" s I. XII lib. u" s incipit (latcrculus) incipit IIIj. u lls uariarum Magni . lib. u us uariarum explicit. /. XII B = Bruxellensis 10018 saec. XII. Libri VII— XI subscriptionibus viri_consularis et illustris excarent spatio vacuo relicto. quest. jKilatii^ excons. ord. t'\fj n : mag. off. ppo atque pat expl Magui Aurelii Cassiodori Seuatoris liber formularum.

PAGE 23

FROOEMIVM. XVII l. I I. II III I. XI Z = Parisinus 2185 A. I. VIII Magni Aurelii Cassiodori Senatoris uiri (uiris Z") clarissimi et illustrissimi exquaestoris palatii exconsulis ordinarii exmagistri officialis praepositi primi offieii atque patricii libri uariarum epistolarum incipiunt transmissarum Romanis imperatoribus, senatui, populo, qiiaestoribus, patriciis, episcopis a regibus Gothorum incipiunt capitula libri primi (Jatercuhts) explieiunt capitula incipit liber primus uariarum Cassiodori Senatoris {epistulae) explicit liber primus uariarum Cassiodori Senatoris. /. IX incipiunt capitula libri secundi (iatercuius) cxpliciunt tituli incipit liber secundus (epistulae) explicit libcr secundus uariarum Magui Aurelii Cassiodori Senatoris (m. c. a. s. Z*). I. X incipiunt tituli libri tertii (laterculus) expliciunt tituli /. XII iaec. XIII. iiu-ipit liber tertius (cjiistulae) explicit liber tertius uariarumMagni Aurelii Cassiodori Senatoris uc et illii exquestoris palatii atque patricii. incipiunt tituli libri quarti (iaterculus) expliciunt tituli prefatio eartarum prefecture (praefatio) Magni Aurelii Cassiodori Senatoris liber quartus uariarum incipit (c/iisttdae) Magni Aurelii Cassiodori Senatoris uiri clarissimi et illustrissimi exquaestoris palatii exconsulis ordinarii exmagistri officialis atque patricii liber quintus (sic) uariarum explicit. incipiunt tituli libri quinti (laterculus) incipit liber quintus uariarum (epistuiae) Magni Aurelii Cassiodori Senatoris viri clarissimi et illustrissimi exquaestoris palatii exconsulis ordinarii exmagistri officialis praepositi (jfficiorum atque patricii lib. V variarum explicit. N = Neapolitanus IV. B. 41 saec. XIII. (Ifficit praefatio (latcrculns ilcficif) (epistulae). Magni Aurelii Cassiodori Seuatoris uc et illustris exequestris palatii exconsulis ordinarii exmagistri offiti praepositi atque patricii uariarum lib. i explicit. incipit seeundus (kitcrculus) (epistuiae) (subscriptio nulla deficiente nibricatore). Cassiodorvs. /. III (iatereulus) (epistulae) (subscriptio mtUa). I. IIII (iatcrculus) expliciunt tituli (epistuiae) (subscriptio nuiia). I. VIII iucipiunt. capitula primi libri (iatercuitis) incipit liber primus uariarum epistolarum Cassiodori Senatoris (epistulae)

PAGE 24

XVIII PROOEMIVM. explicit liber primus epistolarum /. XII Cassiodori Senatoris. /. VIIII incipiunt capitula libri secundi Qatercidus) incipit liber ii (epistidae) explicit liber ii uariarum epistolarum Magni Cassiodori Senatoris. /. X incipiuut tituli libri tercii (laterculus) (epistulae). /. XI incipiunt capitula libri quarti (latercukis) prefatio cartarum prefecture (praefatio) Magni Aurelii Cassiodori Senatoris liber quartus uariarum incipit (epistulae). 1, I I. II l III iueipit liber u uariaruiu Cassiodori iueipiunt cap libri u Magni Aurelii Cassiodori Senatoris uiri clarissimi et illustrissimi exquaestoris palatii excousulis ordinarii exmagistri of officialis (sic) atque patritii (latcrculas) explieiuut tituli incip lib. u. (epistidae) Magui Aurelii Cas.siodori Seuatoris uiri clarissimi et illustrissimi exquestoris palatii exconsulis ordinarii exmagistri offitialis praepositi offitii atcjue patricii lib. //// uariarum I expl (?) /. V E = Florentinus Laurentianus 16 incipit liber uariarum Magni Aurelii Cathiodori Senatoris uiri clarissimi et iliustris exquestoris palacii exconsulis ordinarii exmagistri officii praepositi offitiorum atque patricii incipit prqlogus (praefatio). hec sunt capitula siue riibrice primi libri (laterculus) incipit liber prinius (episfalae). explicit liber primus liec sunt capitula sive rubrice secundi libri (latercuhis) incipit liber secuudus (epistulae). hec sunt capitula sive rubrice tertii libri (latcrculus) incipit liber tercius (epistulae). sin., 11 saec. XIV. cxplicit liber tertius /. IIII hec sunt rubrice .sive capitula quarti libri (latercxlus) incipit liber quartus (cpistulae). hec sunt. capitula libri tjuinti (latereulus) incipit liber quintus (epistulae). explicit liber quintus hec sunt capitula sive rnbrice libri sexti (laterculus) iucipit liber sextns (epistulae) explicit liber sextus. hec sunt capitula libri septimi (laterculus) incipit liber septimus (epistulae) explicit liber septimus. /. VI 1. VII

PAGE 25

PROOEMIVM. XIX /. VIII hec sunt capitula libri octavi (laterculus) incipit liber octavus (epistulae) explicit liber octavus. /. VIIII licc sunt capitula noni libri (laterculus) iucipit liber uonus (cpistulae) explicit liber uouus. I. X hec sunt capitula decimi libri (latercidus) incipit Iiber decimus (epistulae) explicit liber decimus. /. XI hec sunt capitula libri undecimi (Jatemdus) incipit libcr undecimus (epistulae) explicit liher undccimus. /. XII hcc sunt capitula libri duodecimi (latcrcidus) incipit liber duodecimus (epistulae) exphcit liber uariarum Magni Aurelii Cassiodori Senatoris viri clarissimi et illustris exquestoris palacii exconsulis ordinarii exmagistri officii prepositi offitioruni atque patricii F = Florentinus (praescriptio nulla) (pracfatio). 1. I rubrice primi libri (laterculus) incipit liber primus (epistulae). explicit liber primus /. II rubrice secundi Iibri (Jatrradus) ineipit liher secundus (epistulae) explicit liber secundus. /. III iucipiunt rubricc tertii libri (latercidus) incipit liber tertius (cpistidae) explicit liber tertius. /. IIII rubrice quarti libri (latrre/diis) incipit liber quartus. (epistulae) explicit liber quartus /. F rubrice libri quinti (lateradus) incipit liber quintus (epistulae) Laurentianus 45, 11 saec. XIV. cxplicit liber quintus /. VI rubrice sexti libri (latrrcidus). incipit liber sextus (epistulae) explicit liber sextus /. VII rubrice libri septimi (lafcrculus). incipit liber septimus (epistulae) explicit liber septimus. /. VIII rubricc sive capitula octavi Ubri (latemdus) ineijiit liber octavus (ipistidae) explieit liber octavus. I.VIIII rubrice noni libri (hitcniilus) incipit liber nonus (epistulae). I. X rubrice decimi libri (Itttrrculns) ineipit liber decimus (epistulae) explieit liber deeimus.

PAGE 26

XX PROOEMIVM. 1. XI incipit liber undecimus rubrice nndecimi libri (laterculus) (epistulae) explicit liber undecimus. /. XII iucipit liber duodecimus rubrice duodecimi libri (laterculus) (epistulae). Inscriptiones epistularum codices meliores plerique exhibent duplicatas, scilicet et ante singulos libros in laterculi formam compositas et singnlis epistnlis praescriptas. duplicatio ea annon afuerit ab auctoris archetypo laterculis solis contento, infra disputabitur in tractatu de libris scriptis: at si iu eo codicc laterculi soli adfuerunt, repetivit inscriptiones ad epi.stnlas singulas librarius antiquissimus pendentque libri nostri omnes a codice, qui iuscriptiones eas haberet duplicatas. nos quoque sic eas exhibuimns et ante libros coniunctas et ante epistulas suas. sed cum ad textum constituendum et latereuli et textus varia lectio simul adhibeuda sit, eam ex apparatu ad textum spectante semovimus coniunctamque utramque proposuimus ad laterculos ita, ut ad singulas epistulas, ubi libri lectioues binae consentireut, nuda libri nota poneretur, ubi dissentirent, adiectis litternlis" laterculi et textus lectio distingueretur, exempli causa L significaret ita legi iu Leidensi loco utroque, i 1 in Leidensis laterculo, L l in textu eiusdem. Compendia, quibus honores sollemni consuetudine in epistularum praesertim inscriptionibus signincantur, in textum ut fieri debuit admisinius: hoc autem loco ratio reddenda est, quatenus tradita in apparatum inseruerimus. ipsas litteras singulares, quibus ca aetas honorum et dignitatum gradus indicare solebat, quatenus in codicibus vel apud Accursium invenimus, enuntiavinuis omncs nominatim: exempli causa ep. 1 2 viro spectabili qui libri habent compendiata tnore sollemni r. s., eos enumeravimus. a notis his ubi libri discedunt modo recte solventes modo perperam, quid habeant apparebit ex tabula subiecta, cuius a regulis ubi libri discedunt, id in apparatum rettulimus. saepenumero enim certus Librorum ordo in eiusmodi compendio male solvendo cum sibi constet, exempli causa pro v. s. ponatur vir senator vel rir sublimis, item praepositus pro ppo, utilius visnm est cum errorem liic coniunctim indicare quam singillatim de eo referre. sunt autem compcndia haec numero quinque, quormn quattuor constanter ponuntur, una praefecti urbi dignitas modo notatnr, modo perscribitnr. similia quae inveniuntur, ut viro venerdbUi de episcopis, in archetypo videntur omnia perseripta fiiisse. PPO est p(raefectus) p(raetori)o. cl. I optimi compendio utuntur; praeposito passim deteriores (N'IJF cet.). — Ex cl. II LRK compendium saepe retinent, saepe solvunt praeposito, semel VII 19 pqpulum; PT) et Accursius plerumque compendio utuntur, ubi solvunt (ut II 30. 37. 38), item solvunt praeposUo. — Cl. IV solvit plerumque pqpuh (ut VIII G Z% raro praeposito (ut VIII 20 Z x ). P. V. est p(raefectus) u(rbi). cl. I saepe solvit pontifici, id qupd in apparatu indicatur; patririo substituit N. — Cl. II ubi compendium nou ponit, solvit recte. V. C. est v(ir) c(kmssimus). cl. I M semper, reliqui fere compendio utuntur (cf. ad I 7. III 2")). — Cl. II LRK solvnnt plerumque rim comiti (I 7. III 25. V 7 1 et sic 1 7. V 7 E ), raro viro consulari (V 7' et sic III 25 E).

PAGE 27

PBOOEMIVM. XXI V. I. est v(ir) i(nlnstris) vel plurali numero VV. II. v(iri) i(nlustres). cl. 1 aut compendium retmet aut solvit recte (sie ad I 3. 0. 39. 42. III , r >2. 5;*. liber M, praeterea eompeudio usus). — Cl. II raro ponit eoiupenclium, plerumque aut recte solvit aut pouit solum vocabulum viro, id quod indicatur in apparatu. — Cl. IV (ZM cet.) ubi non utitnr compendio, semper ponit viro iusto (sic VIII, 13 Z l et passim deinceps). V. S. est v(ir) s(pectabilis) vel plurali numero VV. SS. v(iri) s(pecfabiles). cl. I codex optimus M solvit viro scnatori ad solas ep. I 2. 5. 36; eadem interpretatio in deterioribus huius ordiuis passim iuvenitur. — Cl. II codices LRK raro compendium ponunt (III 27. IV 12), plerumque solvunt viro sublimi (substituunt uiro illustri I 38. IV 15 cet.). codices PD et in primis septera libris Accursins uiro sublimi non babent nisi V, 30 (Acc; deficit P). 36 (P'7)'. ils P l Acc.). — Cl. VI codex E contaminatus habet I 5 1 uiro senatori subHmi, deinde per libros I — IV ex cl. I derivatos fere riro senatori, in posterioribus vvro sublimi; ab ea lege quae recedunt, relata sunt in apparatum. — Cl. IV cuin seeunda aut compendium ponit aut solvit viro sublimi (ut VIII 25 Z<). Scribentis noinen cum apud Cassiodorum inscriptionem finire soleat, et ipsum passiin per eompendiuni scribitur vel etiani omittitur (ut in laterculis facit P semper, inde ab I 4 K), id quod raro adnotavi. Numeri, quos editores priores secuti nos quoque epistulis adscripsimus, in libris passim defieiunt, aliquoties perperam adiciuntur; ipse L in libro II inscriptionem pro prima epistula numerat et ita primam pro secunda, contra P in primo libro secnndam numerat quasi esset prima. adfuisse numeros in codice archetypo librorum quinque postremorum ostendit folium quod ex eo superest Halense et possunt adfuisse in ipso auctoris archetypo; sane si in eo inscriptiones nullae singulis epistulis praescriptae fuerunt, id quod probabilitate non caret, in laterculo compositae parum commode ad epistulas referri potuerunt nisi numeris utroque loco adscriptis. nos librariorum in numeris errores in apparatum non rettulimns ncc magis attendimus ad vocabula capiiuhm vcl titulus in quibusdam libris, ut PI), ad laterculum epistulasve adscripta. Auctores quamquam ad epistulas has couscribcndas Cassiodorus proprie adhibere non potuit, ex iis, quae pro re iu usum convertit a scriptoribus tradita sive memoriter retenta sive libris iuspectis adsumpta, ne hic quidem praetereimda sunt excerpta ex capitibus duobus fabularum Hygiui 274 'quis quid invenerif et altero olim eidem ut videtur subiuncto 277 'rerum inventores primi', de quibus nuper exposuit Georgius Knaack in Hermac vol. 16 (1881) p. 584. eum secutus composui iufra qui Cassiodorianis respondeut locos apud Hvginum superstites; alios de purpura (I 2, 7. VI 21, 2), de cithara (II 40, 14; cf. Hygin. 277), de geometria (III 52, 3), de triremi (V 17, 2), de pane (VI 18, 6), de fabricis (VH 5, 2), de statuis (VII 15, 3), de pecunia (VII 32, 3) ad eaudem originem, cum dubium non sit Hyginiana a Cassiodoro lecta csse longe pleniora, coniectura revocatos a Knaackio omisi nec recepi nisi quae extant in Hyginianis nostris.

PAGE 28

XXTI PBOOEMIVM. Cassiodoras: I 30, 5: (a pugnis) pugna uomen accepit: postea Belus ferreum gladium primus produxit, a quo et bellum placuit nominari. 11131,4: aes enim Ionos (Ion corr. Wilamoirit.:) Thessaliae rex, plumbum Mida regnator Phrygiae reppererunt. III 51, 3: (spectaculum curruum) primus . apud Elidem Asiae civitatem Oenomaus fertur edidisse. IV 34, 3: primi dicuntur aurum Aeacus, argentum Indus rex Scythiae repperisse. V 17, 4: (velum) Isis rati prima suspendit, cum per maria Harpocrau filium suum . perquireret. VI 18, 6: Ceres frumenta dicitur invenisse. Hyginus: c. 274: Afri et Aegyptii primum fustibus dimicaverunt, postea Belus Neptuni filius gladio belligeratus est, unde bellum est dictum. c. 274: . aes Thebis primus inventum condidit. c. 274: Midas rex Cybeles filius Phryx plumbum album et nigrum primus invenit (cf Plinhis h. n. 7, 56, 197). c. 274: Elide, quae urbs est in Peloponneso, certamina quadrigarum primum instituta sunt. c. 274: Sacus Iovis filius in Panchaia in monte Taso aurum primus iuvenit, Indus rex in Scythia argentum primus invenit (cf. Plinius h. n. 7, 56, 197). c. 275: Velificia primum invenit Isis, nam dum quaerit Harpocraten filium suum, rate velificavit. c. 274: iu Sicilia frumentum Ceres prima invenit. c. 274: Phoroneus Inaclii filius arma Iunoni primus fecit, qui ob cam causam regnandi potestatem habuit. <•. J77: Parcae . invenerunt litteras Grae<-as septem . alii dicunt Mereurium ex gruum volatu, quae eum volant litteras exprimunt. VII 18,2: (arma) primum Phoroneus Iunoni dicitur obtulisse, ut inventum suum numinis . auspicio consecraret. VIII 12,5: (litteras) primum. ut frequentior tradit opinio, Mcreurius volatu Strymoniarum avium collegisse memoratur: nam et liodie grues, qui classe consociant, alphabeti formas natura inbucnte describunt citatur deinde Helenus (cf. p. 243 not. 1). Praeter epistulas librorum duorum sexti et septimi, quas auctor ipse formulas appellat neque certis persouis inscripsit, sed houoribus in futurum dandis ita destiuavit, ut quicumque erearcntur iis recte convenirent nomine inserto, 1 ) reliquas vere missas esse ad eos quibus inscriptae sunt et auctor ait nee faeile quisquam in dubitationem vocabit. sed tameu epistulae scriptae publico nominc per tempora turlmleutissima a summo magistratu et in rerum fluetibus collocato admirationem movent exilitate sua et vaniloqueutia. sylloge Cassiodorana in ipso de imperio Italiae Gothorum Byzantiorumque conflictu bello furente propemodum internecivo edita quod nullum verbum habet, quo aut Germani offendantur aut Iustinianus, ingenium auctoris testatur et pavidum et callidum et ita umbra1) Prope ad Iias accedunt epistulae pluribns exemplis datae atleoque singulis annis repetitae, qnales sunt XI 7. XII 1. 2. lti; liis quoquo nomina propria milla inserta esse consentaneum est.

PAGE 29

PROOEMIVM. XXII I tile, ut no ii quidem laudare queant qui imitautur. lmccerte auctor adsecutus est calamistris suis, ne ruente imperio ipse una caderet licet ditissimus et summo loco constitutus. sed experiraentum antea fecerat ob provectum ab Amalasuintha impetratum laudibus eam magnificis extollens, deinde eaesa ea interfectori eius Theodahatho non minorem verborum copiam subministrans itemque mox successori liuius Witigi regi, denique praestigias lias uiiines sibi contrarias uno volumine coniunctas palam proponens, quasi adulationis scholam exemplorum varietate commendaturus. severo delectu ex sylloge epistuIarum ab eiusmodi homine instituta sublata esse ea potissimum, quae hodie utilissima forent, non mirabimur nec magis quod epistulae ab eo selectae, quamquam non plane desunt vituperationes, 1 ) versantur fere in rerum hominumque laudibus. auxisse emn cum ederentur epistularum mala Ienocinia qui suspicatus est, ad aetatis consuetudinem parum attendit: 2 ) constitutiones actatis Iabentis quaecumque integrae ad nos pervenerunt, ut Diocletiana de pretiis rerum venalium, exordiis suis eandem eruditionem prae se ferunt et per se vilem et a rerum tractatione alienam eundemque stilum tumidum et contortum, ut quid significent quae uarrantur saepc haereas, cur narrentur, plerumque frustra quaeras. ita eae quoque epistulae, quas vere missas esse satis constat, aliquatenus certe ad formularum condicionem prope accedunt non solum eo nomine, qiiod propria et utilia pleraque auctor subinde resecuit sed etiam certis proprietatibus. dies consulesque perpetuo scriptor suppressit verborum magis quam rerum studiosus. nomina quoque personarum locorumque nou raro aut sublata sunt aut in exemplaribus his sumptis siue dubio ex auctoris periculis remanserunt non expleta. eorum nomina, ad quos epistulae datae sunt, cum in hominibus humilioribus 3 ) vel extra Italiam constitutis *) uon raro deficiant, praeterea plerumque adsunt 5 ): scilicet augent nomina illa nobilia et nota honorem etiam scriptoris. contra in epistularum tenore passim substituitur vocabulum illc. maxime in legatis missis a rege Italiae 6 ) vel ad eum, 7 ) item in mandatariis regiis praefectoriisve, 8 ) sed alibi quoque praesertim ubi agitur de ignobilibus. 9 ) simili ratione praediorum quoque nomina 10 ) vel indictionum numeri 11 ) saepe repraesentantur eodem vooabulo. imo adeo loco (IV 53) cum requirantur nomiua duo aquilegum illustrium et Latiui et Graeci, adest illud nomen scilicet Marcelli, pro Graeco quod respouderet, cum eruditio 1) Ita seuatus acerbe reprehenditur propter raoras in recipieudo viro quodam admisso a rege ad houorem senatorii ordinis IV, 29. 2) Levem hanc suspicionem a Schirreno potissimum defensam recte refutavit Thorbeckius p. 54. nuerimonias coutra reges Wandalorum Thrasamundum (V 43) et Hildericum |IX 1), quarum tamen prinr statim temperatur litteris reconciliatoriis V 44, auctor admisit librum edens post Carthaginem factam Byzantiorum. 3) lta XII 4. 7 directae ad canonicarium Venetiarum. 4) Ita epistulae duae X 33 data ad magistrum officiorum Orientis scilicet et X 35 data ad praefectum Thessalouicensem nomi nibus careut. 5) Nomine eius ad quem datae sunt praeterea carent epistulae tres II 12 comiti siUquatariorum i i ctiras portits agenti — V 7 regi Warnorwm — XII 8 consulwri prorinciae IAgwriae. 6) I 1. 46. II 41. III 1. 2. 3.4. IV 2. V 1.43. VIII 1 (ubi sequitur per supra seriptos legatos) IX 1. X 32. 33. 35. cf. Priscus IV. 8 p. 77 Miill. : iveyeyqanTo df (in mandatis a Theodosio II Iegatis ad Attilam datis) tmv TToeojlevouevwr dvdodiv evexa, ais o' /*ev BiyiXag eo/nt]vevc ; 6 rff Mciiuirog fxeioc ijneo 6 Biyihtg uSiug, yevovs re Tteotqpavovg ym\ enn.jduog eg tC (tdhara ?aoilu. 7) V 2. 44. 8) VIII 5. X 8. 13. 16. 17. XI 7. 15. 34. 38. XII 19.27. 9) I 10: ab illo arcario praefectorum. III 15: illwm qvem dttdum ad riri illiLsiris Sonae iudicium decrevimus convenire. IX 17: cognovimus illum ct illum Bomanos ... custodiae poena maceratos. XII 7: illi vel illi Sueiorum incursione vastatis. XII 8: itle casarum suarum fiscum in illa provincia consiiiniunim, ouas brcris sublcr eonscriptus eloquitur, exactorum suggerit enormitate vexari. 10) III 29: horrea . quibus illud ataue illud vocabulum praefixit antiquitas . concedimus [V 34. 39. V 6. 7. XII 8. 11) V 7. IX 7. XII 8. 11.

PAGE 30

XXIV PROOEMIVM. deficeret, impudenti inertia auctoris item ille vocabulum remansit. cave iu his recondita quaeras : immo vides inanium verborum admiratorem sui similibus lectoribus syllogeu destiuavisse, neque hi ei defuerunt. De statu rerum Romanarum sub regibus Gothis iu praefatione exponere nolui, ne iusto longius a mandato officio recederem et pro editore rerum scriptorem agere iudicarer. itaque de eius aetatis rerum administratione nuper alibi egi (ostgothische Sttidien iu eph. nostra Nenes Archiv der GeseUschaft fur altere deutsche Geschichtskunde vol. 14 a. 1889 p. 223 — 249. 451 — 544). sed quo tempore epistulae scriptae sint, quatenus fieri potest in hac praefatione exponendum est, cum praesertim errent qui de ea rc in hanc vel illam epistulam inquirunt nullo universae syllogae respectu habito. dicendum erit primum de iudictione, scilicet cum ad amnun designandum ea sola fere Cassiodorus utatur, quemnam terminum ita siguificet: deinde exquiremus, quatenus cpistulac ad temporis ordincm dispositae siut et ad quosnara terminos syllogae partes et epistulae singuJac rcvocari queant. Indictionem Occidens ccrtc ad finem saeculi sexti nullani novit nisi quae inciperet a mense Septembri. nam quam Marinius pap. dipl. p. 306 et post eum Rossius inscr. chr. I p. C in contrarium adlegaut inscriptionem urbauam rclatam apud Lupium epit. S. Severae p. 25: hic requiescit Theodorus v.c. Greeus Visanteus .... dqtositus die quintu ilrcimu m. Augusti ind. septimu et fdius eius Theodoraci quii bi.rit m. VII depositus idus Octoris [sic] impp. dd. nn. jiiissimis Augg. Heraclio nnno nono, p.c. eiusdei d. n. anno octabo utq. Herudio Constantino novo fiJio ipsius anno septimo indict. septima, qui vixit annos phis minus LXXV, ea nequaquam dies duos XV. Aug. et id. Oct. eidem indictioui septimae attribuit, sed ut extrema verba qui vixit u. pl. m. LXXV ad patrem pertinent, ita ctiam quae praecedit temporis determinatio ad eundem referenda est, et vere ineidit dics Aug. 15 iu indictionem septimam 1 Sept. 618 — 31 Aug. 619. solita igitur huius aetatis perturbatione verba indictione septima bis posita suut et verba et filius . idus Octoris intcrpolata loco nou suo. saue non dcsunt iuter titulos sexti saeculi a fossoribus omni genere errorum inquinatos, qui in indictionum numeris erraut; sed rari ii sunt prae iis qui regulam sequuutur. exempli causa iuter Ravcunates Iustino II anteriores, quos examiuavi utpote iu tali quaestioue prae rcliquis lide dignos, uullus est consulatum item habeus, qui ab ea recedat, duo (C. I. L. XI, 298. 308), qui non conveniunt nisi indictioni autumuali. itaque Cassiodorus, qui in iis numeris errare non potuit, hanc ubivis secutus sit necesse cst. — Sed ctsi de ipsis indictionis Cassiodoranae terminis satis constat, alia rursus surgit quaestio ad tempora epistularum recte constituenda magui momenti, utrum ubi indictionis uicntio fit, anuus ille Sept. 1/Aug. 31 perpetuo iutellegendus sit an vocabuli interpretatio paullo diversa adiuitti possit. temporis spatium illud ibi siguificari, ubi dc praestandis secundum indictiones tributis agitur, inde colligitur, quod ab iis locutio haec origiuem ccpit: ita remittuntur tributa per tertiam indictionem (IV 36) et augmenti nomine quaedam flagitantur per quartam indictionem (IX 9), id quod alibi (IX 11 cf. 10. 12) sic cuuutiatur: ut quicquid 2>ossessoribus — videtur adiectum de quurfu indictione non exigant. item VII 32 cum moueta committitur uh illu indictione per iuge quinquennium indictio posita est (juodammodo pro die a quo incipit et significatur committi negotium per indictionem proximam et quattuor sequeutes. sed magis dubium est quid siguificeut formulae iu diguitalibus conferendis sollemnes per indictionem illuui ct ab indictione illu.

PAGE 31

PROOEMIVM. XXV per illam iudictionem : ab illa indictione: consulis

PAGE 32

XXVI PROOEMIVM. interpretatio etsi iu magis.tratibus dandis arridet ntpote propria magis, quaeritur, uum munera ea, ad quae refertur, ita annua fueriut, ut a k. Sept. inciperent. de administratioue provinciarum id recte "adtnittetur; ea enim ciun antiquiore aetate in provinciis senatoriis annua esset 1 ), id hac aetate ad provincias omues translatum est 2 ) ita, ut aunus inciperet a principio indiotionis 3 ). neque aliter fieri potuit, cum praesidum officium vel maxime contineretur in tributis exigendis et singulae indictiones a singulis praesidibus tractandae essent; cum res tributaria tota reformata est sub Diocletiano et Constantino, id quoque inductum crediderim una cum ipsis indictionibus. at reliquae diguitates maxime maiores hac quoque aetate ut anteriore eertis terminis uullis videntur couclusae fuisse, sed ab imperatore ad placitum mutatae. certe de praefectis urbi id declarat Chrouographus a. 354 neque apud Cassiodorum de termiuo legitimo dignitatis ullius iudicium superest quapropter cum in universum parum probabile sit officia supra recensita per illam vel illam indictionem tributa eius indictionis terminis legitime coneludi 4 ), in quibusdam eorum eam interpretatiouem admitti non posse constat. ita eum quis per illam indictionem decoratur consulatus insignibus (VI 1) vel insignia consulatus sumit (IX, 22), eum dubium uon est fasces nequaquam gerere per annum indictionis 5 ). Athalaricus cum quacsturae iusignia coucedit per quintam feliciter indictionem (VIII, 15), significare non potuit aunum 526 Sept. 1 ad 527 Aug. 31, quoniam regnare coepit die demum Aug. 30 anni illius. princeps officii cum nominetur pcr illam indictionem (VII 24. 28), vix dubium est eum quoque ut reliquos officiales ea aetate locum mutavisse natali domini (XI 17). confugiemus 1) Staatsrecht 2 3 p. 754. 2) VII 2 formula praesidatus: inspexit antiquitas provinciarum dignitates annua successione reparari, ut nec diutina potestate usus insolesceret et multorum proveclus rjaudia reperirent . sit in vestro proposito administrationem unius anni suscipere: nostrum est merentibus tempus augere. VI 25: iudicibus annua successione reparatis VII 12: rectores procinciarum anni actione laudatos. 1X20 in. XI 9: annus vester. XII 2: annuo sermone. 3) Furmula praesidatus cum ita pergat: idcirco . per illam indictionem praesidatum tibi in illa prorincia . concedinius ut sic debeas acjere, quemadmodvni nobis 2>ossessor rjratias cum tributis videatur exolvere, hic cogitanduin est omnino de spatio annuo a k. Sept. incipiente, eademque interpretatio perveuit item ad formulas pariles VI 20. 21. 4) Bethmann-Hollweg Civilprocess 3, 35 ex tbrmulis Cassiodorianis collegit ea aetate dignitates omues excepta praefectura praetorii annuas fuisse. 5) Anni consulares et indictioDes quamquam re differunt, interdum ita iuxta ponuutur, quasi alteruni vocabulum pro altero admitti posset: constitutio Honorii a. 401 (C. Th. 11, 28, 3) sic ait: omnium titulorum . usque in consulatum primum clementiae nostrae (a. 386), id est usque indictionem quintam decimam quae proxima fuerit (a. 386 Sept. 1 — 387 Aug. 31) reliqua universa conrediiuus .... posi con8ulatum rero mansuetudinis nostrae, id est a jtrima indictione (a. 387 Sept. 1 — 388 Aug. 31) in consiilatum Ohjbrii et Probini (a. 395) omnium reliquorum exactiouem suspendi oportere cense7ims ... ex consulatu sane Olybrii et Probini, id est ex nona indictione (a. 395 Sept. 1 — 396 Aug. 31) in praesentem diem accelerari solutionem omnium conveniet debitorum et Theodosii II. a. 414 (C. Th. tl, 28, 9): ex indictioiie undecima Valentiaca (a. 367 Sept. 1 — 368 Aug. 31) iu quintam usqtie nuper transactam indictionem (a. 406 Sept. 1 — 407 Aug. 31) annorum scilicet quadraginta, id est ex consiilutu dicorum Valentiniani et Valentis iterum Ain/ustoruiii (a. 368) usque ad consulatum . Honorii . septies et meum itcruin (a. 407) omnium . titulorum . concessimus reliqua. eiusmodi iudulgentiae cum semper ad indictiones aptentur, ut Marcianus a. 450 (nov. 2) diserte reliqua remittere se ait a se.rtae indictionis initio itsque ad Jinem qttintae decimae nuper elapsae, indictiones eae in his legibus enuntiantur item per consules sic, ut annus eonsularis 368 aequetur indictioni XI, a. 386 ind. XV, a. 387 ind. I, a. 395 ind. IX. a. 407 ind. V. at ne iude efficias abusive certe indictionem etiam per consules efferri potuisse, vides hic consules respondere modo indictionis quattuor primis mensibus (ut a. 368. 407) modo octo postremis (a. 386. 387. 395). omnino eiusmodi aequiparatio neglegenter facta ibi tantum locum habet, ubi ex adiectis de termino dubitatio tollitur et propterea certam legem nullam sequitur. sed tamen errores frequenter commissi in lapidibus ibi, ubi indictiones consulatusque iuxta ponuntur, ab hoc loquendi usu aliquam excusationem recipiunt.

PAGE 33

PKOOEMIVM. XXVII igitur in his similibusque locis ad interpretationem alteram et exempli causa locos de consulatu ita interpretabimur, ut fasees eonsul iubeatur sumerc die kalendarum Ianuariarum eo qni ineidit in indictionem eani de qua agitur. similiter alii quoque magistratus ubi mandantur per indictionem illam, statuemus eum qui nomiuatur iuberi officium iuire die aliquo inter eius iudictionis terminos comprehenso. sane ad iussum exequendum ubi de termino non constabat lege, dies enuntiandus erat, a quo officium sumendum esset; sed pro harum epistularum indole (p. XXIII) talia scriptor aut librariis reliquit addenda aut si addita essent sustulit. Quibus temporibus epistulae scriptae esse videantur, pendet cum ex universa syllogae ordinatione tum ex rerum memoria in epistulis tractatarum. nos primum de ipsa ordinatione disputabimus, deinde secundum ordinem epistularum momenta chronologica potiora explicabimus. Accurate et plene Cassiodorum in epistulis disponendis temparis ordinem nou magis secutum esse quani Plinium et inde intellegitur, quod, ut infra particulatim demonstrabitur, quae ad certum annum revocari potuerunt nequaquam eiusmodi dispositioni sese aceommodant et ex praecipuo loco, quem auctor, sicut primus opinor observavit Thorbeckius p. 59, epistulis tribuit scriptis ad reges et imperatores. eae praeter ep. XI 13 a senatu datam ad Iustiuianum nescio quo errore auctoris ipsius inter praefectorias collocatam sunt hae: I 1. 46 ult. II 1. 41 ult, III 1-4. IV 1. 43. 44 ult, V 1. 43. 44 ult, VIII 1. IX 1. X 1. 2. 8—10. 15. 19-26. neque casu accidit, ut praeter libros duos formularum in reliquis octo omnibus primum locum teneant, in quattuor etiam extremum et solus decimus plurimas earum habens eas scriptis ad privatos interponat. Nihilominus etsi a temporis ordine in sylloge disponenda auctor aliquoties recessit, nequaquam eum insuper habitum esse vel inde apparet, quod epistulas sub Theoderico seriptas separavit a scriptis post mortem eius, Theodericianis quinque primos libros daus, Athalaricianis octavum et nonum, scriptis ab Amalasuintha Theodahatho Witigi decimum, interponens denique inter Theodericianas et posteriores duos libros formularum. sed item cum per tres dignitates epistulis regiis scribendis vacasset, scriptas in quaestura per annos, ut videbimus, 507 ad 511 quattuor primis libris composuit; scriptas in magisterio sub Theoderico per a. 523 — 526 quintus liber exhibet, sub Athalarico octavus et prior pars noni; denique quas scripsit imperatorum nomine praefectus praetorio exhibentur in libri noni parte altera et in decimo, quibus accedunt praefectoriae Htterae et edicta praefectoria comprehensa libris duobus postremis. id ita se habere iam demonstrabimus. In libris quattuor primis anni enuntiantur per cousulatum duo 509 (consulis Importuni: 127) et 511 (consulis Felicis : II 1.2.3. III 39), per indictionem tres a. 508 — 510; memorantur enim prima (1 Sept. 507/8) praeterita I 16 — tertia (1 Sept. 509/10) (I 42. IV 3. 36) una cum prima et secunda praeterita (III 25) — quarta (1 Sept. 510/1) futura (II 2. III 11. 32. 40). hi temporum termini, qui fallere nequeuut, indieiis ex epistularuru argmnento petitis eatenus tautummodo extenduntur, quod libri tertii epistulae quattuor primae, maxime prima earum anuo aut 507 eoque incipiente aut anteriore scriptae sint

PAGE 34

XXVIII PROOEMIVM. necesse est; contra nulla epistula in his quattuor libris legitur, quam demonstrare possis aut ante annum 507 scriptam esse aut post anni 511 initium. accedit, quod cum ex praefatione constet iu varias non receptas esse nisi epistulas per magistratus tempora ab auctore conceptas, quaesturam, de qua sola in his cogitari potest, Cassiodorus secuudum haec administravit per quadriennium et amplius, neque eius saeculi consuetudini convenit, ut monuimus supra p. X, multo diutius eum in eodem officio perseveravisse. denique per hos libros perpetuo versamur in iisdem argumentis, maxime in expeditione Gallicana anni 508 cum iis quae eam praecesserunt vel secuta sunt; magistratus quoque in iisdem nominati recte ad quadriennium vel quinquennium unum rediguntur. scilicet eo tempore, quo epistulae hae scriptae sunt, maioribus officiis fungentes inveniuntur hi: praefectus praetorio Faustus (a. 509/510 IV 36, sed per plures anuos praefecturam continuavit) I 14. 26. 34. 35. II 5. 9. 26. 30. 37. 38. III 20. 47. 51. IV 36. 38. 50. vicarius praefectorum per Gallias Gemellus III 16. 17. 18. 32. 41. IV, 12. 19. 21. praefectus urbis Agapitus I 6. 32. 33. 41 cf. II 6. Artemidorus (ind. III I 42) I 42. 43. 44. II 34. Argolicus (ind. IV III 11) III 11. 12. 29. 30. 33. IV 22. 25. 29. 42. magister officiorum Eugenites I 12. comes privatarum Apronianus III 53. comes patrimonii Iuliauus I 16. Senarius (ind. III IV 3) IV 3. 7. 11. 13. consularis Campaniac Iohannes HI 27. IV 10. corrector Lucaniae et Bruttiorum Venantius III 8. 46. comes Dalmatiarum Oswin I 40. III 26. IV 9. praepositus Pannoniae Sirmiensi Colosseus III 23. IV 13. praepositus Massiliae Marabadus III 34. IV 12. 46. Itaque rerum scriptoribus cavendum est a levibus couiecturis iis, quibus fines a corpore litterarum requisiti exceduutur, nec tam de singnlis epistulis quaerendum sed de sylloge universa. At in libris quiuto et octavo et noni parte priore ad ep. 14 reperiuntur dignitates hae omnino diversae:

PAGE 35

PROOEMIVM. XXTX praefectus praetorio (Italiae) comes sacrarum Iargitionum Abundantius V 16. 17. 18. 19.20. Cyprianus V 40. 23. 34. IX 4. Opilio VIII 16. Avienus VIII 20. comes patrimonii praefectus praetorio Galliae Wilia V 18. 19. 20. IX 13. Liberius VIII 0. Bergantinus \ T Iil 23. IX 3. praefeetus urbi comes Dalmatiarum ei Saviae Reparatus IX 7. Oswin IX 8. quaestor comes Syracusarum Honoratus V 3. GUdila IX 11. 14. Ambrosins VIII 13. eonsularis Dalmatiae Fidelis VIII 18. Epiphanius V 24. Unus qui exceptionem facit Oswin regulam firniat; nam in ipsa epistula et senex dicitur et regimen Dalmatiarum iterum ei confertur. quintus liber cum epistulas habeat sub Theoderico scriptas, octavus et nonus scriptas sub Athalarico, nihilominus ad idem fere temporis spatium pertinere non solmn inde colligitur, quod magisterio officiorum, quo loco coustitutum has epistulas Cassiodorum dictasse existimamus, auctor fungebatur mnriente Theoderico (p. XI), sed reperiuntur quoque ad praefectum praetorii Abundantium et ad Wiliam comitem patrimonii epistulae et in quinto libro et in nono. quibus addi poterit Severinus missus ad rationes putandas in Saviam cum a Theoderico c. a. 525 (V 14) tum ab Athalarico in regni initio (IX 9); nam duae missiones ut re diversae ita quodammodo continuatae fnerunt. Temporum indicia per quintum librum ubi exploramus, praeter epistulas duas ultimas scriptas c. a. 511, sed utpote datas ad regem Wandalorum a temporis lege excmptas reliquac omnes recte conveniunt extremis annis regis Theoderici a 523 fere ad 526. consul a. 523 Maximus nominatur ep. 42, indictio tertia (1 Sept. 524 — 525) ep. 3 et 40 et quidquid praeterea in his epistulis deprehensum est, apte quadrat. Similiter quae continentur libro VIII et libri IX parte priore epistulae egregie respondent primordiis regis Athalarici, ad quae ipsa pertiuent ep. VIII 1 — 12 et quorum mentio fit postca quoque passim (VIII 26. 27. IX 9. 10. 11). indictionis quartae (1 Sept. 525 — 526) utpote praeteritae et currentis quintac (1 Sept. 526 — 527) memiuerunt rescripta, quibus rcmittuntur superindicta IX 9 — 12, item quintae ep. VIII 13 (cum 14) et IX 13, sextae (1 Sept. 526/7) epp. VIII 16 (cum 17). 18 (cum 19). 20; ad electionem papae a. 526 factam respicit ep. VIII 15. quatenus perveniant cpistulae magistrianae, aliquatenus inde determiuatur, quod non solum ad ep. IX 14 nulla invcnitur, quae huic tempori non apta sit, sed quarta decima quoque utpote data ad eundem Gildilam, ad quem directa est undecima, certe pertinet ad iuitia regni Athalariciani. contrarium obtinere in ep. 15 sequentibusque mox demonstrabitur. Denique epistulae libri uoni a decima quinta ad vicesimam quintam et omnes trium postremorum librorum conceptae sunt a Cassiodoro in praefectura praetorii. creatus est praefectus instante indictione duodecima (XI 7) sive aute a. 533 Sept. 1 regnaute Atlialarico, qui cum defunctus sit a. 534 vere ut videtur, iis terminis concluduntur epistulae libri uoni partis posterioris scriptae a Cassiodoro praefecto sub eius regis nomine. ex his epistulae

PAGE 36

XXX PROOEMIVM. duae 24. 25 scriptae de ipso Cassiodoro praefeeto creato reliquas tempore praecedunt. epistula 15, quacum cohaeret 10, data est ad papam loliannem II, qui serlit a 532 Dec. 31 ad 535 Mai. 27. ep. 17 meminit eiusdem papae Iohannis. ep. 22 consulatum dat Paulino, qui iniit k. Ian. a. 534. ex epistulis libri decimi scriptae sunt eodem anno regnantibus Amalasuintha mox occisa et Theodahatho decem primae, quarum sexta et septima meminerunt indictionis XIII (Sept. 1 534/5). sequuntur ab undecima et duodecima, quibus Maximus domesticus creatur ab ind. XIV (Sept. 1 535/6), ad tricesimam scriptae imperaute Theodahatho solo, id est ab a. 534 extremo ad a. 536 autumnum; nam teste libro pontificali interemptus est post menses duos quam papa Silverius die ut videtur Iun. 7 a. 536 ordinatus est. reliquae 31 — 35 scriptae sunt sub successore eius Witige per eius primordia, nam creationem is nuntiat ep. 31 Gothis suis, ep. 32 imperatori Iustiniano per legatos, quibus apparet simul traditas esse epistulas tres reliquas directas 33 ad magistrum ofificiorum Constantinopolitanum, 34 ad episcopos fidei Arianae regni Orientis, 35 ad praefectum Thessalonicensem. accuratius haec persequi nolui, ne explanatio syllogae Oassiodorianae ad rerum gestarum enarrationein delaberetur. Diguitates in hac parte variarum memorantur uon multae; potiores hae sunt: praefectus praetorio Senator IX 24. X 27. 28. praefectus urbi Salventius IX 16. 17. Honorius X 30. quaestor Patricius X 6. Praefectoriae chartae, quas sistunt libri duo postremi, comprehenduntur terminis a. 533 medii, quo Cassiodorus praefecturam iniit aute Sept. 1 et a. 537 quo emisit varias sive indictionibus ab XI (1 Sept. 532/3) ad I (1 Sept. 537/8). tres harum epistularum canonicariae iudices provinciarum tributa annua cxigcre iubent, indictionum duodecimae ep. XI 7 et tertiae decimae ep. XII 2 et primae XII 16; praeterea mentio fit indictionum XII 1. XI 7, XIII 1. XI 33. 38, XV 1. XII 7, I 1. XII 22. indieia temporum alia habent ep. XII 5 scripta postquam bello coepto adversus Iustinianum exercitus missus est in Italiam inferiorem itaque aut a. 535, postquam Belisarius ad Siciliam appulit, aut a. 536 postquam in Italiam ingressus Neapolim obsedit; ep. XII 19, quae cum tractet de regis adventu Romam, scripta est ante a. 536 extremum, quo tempore Belisarius Roma potitus est; XII 20, quae est anni 536, cum papae Agapiti ad regem Iustinianum missi a rege Theodahatho a. 536 incipiente ita meminit, ut appareat scriptam esse regnante eodem; XII 27. 28, quae respiciunt ad iussa regis Theodahathi servata X 27. nos haec, ut supra dixi, accurate non persequemur; hoc apparet, cum libri decimi epistulae non perveuiant ultra a. 536 extremum, duodecimi aliquot (ep. 16. 22. 23. 24) datas esse anno demum sequente. itaque universum corpus probabile est prodiisse autumno anni 537, quo tempore Belisarius post captas Neapolim et Romam in hac urbe a Gothis obsidebatur neque erat cur hi de regno Italico desperarent. earum epistularum perscriptionem editio syllogae aperte statim secuta est ; nam auctor et teste subscriptione eam edidit praefectus etiamtum praetorio adeoque iu praefatione scribit his formulis suis officii

PAGE 37

PROOEMIVM. XXXI munera sibi adlevatum iri, quod retiuuisse non potest post a. 540 ineunteni, cum capto rege et expuguata Ravenua Gothorum dominatio snblata est. praefationes duas cum universi operis tum praemissam epistulis praefectoriis quae libris duobus postremis contineutur, probabiliter attribuemus ipsi a. 537 extremo vel certe sequenti. libros duodecim sinml omnes prodiisse nou solum inde colligitur, quod eum uumeruin in utraque praefatione auctor posuit, sed etiam propter studium auctori proprium divisiouis duodenariae etiam in libro de auima et in historia tripertita observatae. quod si partem librorum duodecim antea publici iuris fecisset, id quod nonnulli suspicati sunt, de editione ea priore sine dubio verba fecisset in praefatione secundae. neque video, cur Thorbeckius p. 53 praefationem secundam iudicet scriptam esse post priorem. sed librum de anima, quem variarum tertium decimum auctor esse voluit, et locuin de eo secundae variarum praefationi iusertum adiectos esse post iutervallum et per se verisimile et quae sunt verba libri de anima praefationis praecepta regum quae nuper agebantur, sic ponere nou potuit auctor nisi munere deposito. coufirmant id verba oratiouis qua liber clauditur invidit (diabolus) pro dolor tam magnis popuUs, cum duo essent alludentia ad Gothos devictos. Subiunxi huic disputationi de epistularum Cassiodorianarum chronologia observatioues varias ad quasdam earum, ut forte habui in schedas coniectas. I 1. Anastasio imperatori Orientis scribens quod rex vota facit, ut pax causis emergentibus vitiata detersis contentionibus in sua firmitate remaueat, cum ad quaesturae Cassiodorauae termiuos restringendum sit, recte referetur ad amicitiam turbatam per bellum Sirmieuse: id cum a. 504 susceptum esset, teste Marcellino a. 508 classis Graecorum litora Italiae vastavit. I 16. Apulis quod propter vnimieorum subreptiones remittitur pars reliquorum primae indictionis, quae finit autumuo a. 508, aperte spectat ad litora Italiae ea aestate a Byzantiis vastata (vide ad I 1). eodem respicit omnino remissio facta negotiatoribus Sipontinis II 38 propter hostium depopulatiouem. I 17. m 48. Castellorum aedificationes iuxta Dertonam (I 17) et Verrucarum ad Athesim (III 48) ut ad certum annum referri nequeunt, ita hisce temporibus optime conveniunt. in panegyrico recitato inter a. 504 et 508 c. 11, 59 Ennodius otia nostra inquit magni regis sollicitudo custodit, nec tamen desistis castella propagare, curas tuas in longum producere. quamquam etiam posteriore tempore similia reperiuntur, ut aedificatio in territorio Tridentino V 9. I 18. Respicit rex ad praedia inter Gothos et Romanos divisa postquam in Italiam ingressus est a. 489. I 24. Expeditio Theoderici in Galliam suscepta post proelium Vogladense, in quo cecidit Alaricus a. 507 (vide ad III 1), quando facta sit, firmat diserto testimonio Cassiodorus in chronicis ad a. 508 : his consulibus contra Francos a domno twstro dcstinatur exercitus, qui Gallias Francoruin depraedatione eonfusas victis hostibus ac fugatis suo adquisivit imperio. ex epistulis regiis ad eain expeditionem pertinent hae. I 24 ad Gothos uuiversos, qua Gothorum exercitus iubetur convenire ad expeditionem in Gallias suscipiendam ante diem Iun. 24. II 8 ad Severum episeopuin propter resarcienda damua subiectis

PAGE 38

XXXII PEOOEMIVM. illata ab exercitu transeunte, quae utpote praesenti anno scripta auni est et ipsa 508. III 48 ad Unigis spathariuin, iu qua exercitus dicitur Gallias intravisse. III 16 et 17 datae altera ad Geinellum, qui mittitur praefectorum vicarius in Gallias regi subiectas, altera ad provinciales eos. III 41 et 42 ad eundem Gemellum et eosdem provinciales, (juibus rex commutans ordinationem anteriorem miutiat annouam victori exercitu se ex Italia missurum esse. III 38 ad AVaudilem praepositum ut videtur Gothorum Avenione collocatorum, commemorans receutem vastationem et initia regni. hae omues recte tribuentur ipsi occupationis anuo. epistula III 44, quae de Arelateusium moenibus restituendis praecipit et navigatione aperta frumeutum eo ait missum iri, hieme a. 508/9 videtur scripta esse. quibuscum couveniunt epistulae IV 5. 7 tractautes de frumento ex Tuscia Campania Lucania Sicilia mitteudo missove in Gallias, quarum posterior agens de frumento antea misso data est ad Senarium comitem patrimonii ind. III sive a. 509/510. tributa auni post occupationem primi, scilicet indictionis tertiae epistula IV 36 remittit Alpium Cottiarum incolis per expeditionem illam vexatis, itaque data est aestate a. 509. Arelatensibus quae propter obsidionem perpessam tributa quartae indictionis remittit ep. III 32, scripta est aestate a. 510. simile privilegium eodemque fortasse tempore obtineut Massilienses ep. IV 26. idem adeo conceditur Gallis, quicumque eorum per bellum aliquo modo laesi essent, ep. III 40. etiam epistulae duae altera III 24, per quam Massiliae civitati praeficitur comes Marabadus, altera TV 17, qua Ibba expeditiouis Gallicauae dux summus de ecclesia Narboueusi praecepta Alarici regis observare iubetur, liis auuis recte adiudicabuutur. I 45.46. Gundobado regi Burguudionum, qui diem obiit a. 516 ineuntc, amicitia fuit cum Theoderico tam ante a. 508, quo ciun Burgundioues Fraucis sociis Alaricum dcvicissent, Theodericus contra utrosque expeditionem Gallicam suscepit, quam probabiliter post bellum illud finitum per extremos Gundobadi annos; nam quamquam quibus condiciouibus inter reges tres pax tum stabilita sit, parum traditum habemus, factam esse aliquo modo extra dubium est. Boethium autem recte Usener (anecd. p. 40) statuit uatum esse c. a. 482; quapropter cum quo tempore epistulac hae scriptae suut iam et in litteris clarus esset et patricius factus, id est houore aliquo illustri functus, recte scribi potuerimt c. a. 507, ut statuit Usener (anecd. p. 39), quamquam item fieri potest, ut scriptae sint per anuos bellum illud proxime secutos. II 6. Agapetus cum praefectus urbis fuerit inter a. 507/9, post cam dignitatem depositam iu Orientem missus est. II 8 vide ad I 24. II 34 definit tempus epistula altera ad eundem praefectum data I 42. II 38 vide ad I 16. II 40. 41. Epistula prior, quae secum trahit alteram, scripta est ad Luduin sive Chlodovechum regem Francorum Theoderici adfinem ; cius enim sororem Audofledam hic uxorem duxerat primis ut videtur auuis regni Italici (Iordanes Get. 57, 295). quando

PAGE 39

PROOEMIVM. XXXIII scripta sit post plures de hac re propositas nuper disputationes Useneri in anecdoto p. 39. 70, Schuberti (die Vnterwerfung der Alamannen 1884 p. 37), Vogelii (Sybel historische Zeitschrift vol. 56 a. 1886 p. 385 seq.), Kruschii (Neucs Archiv vol. 12 a. 1887 p. 289 seq.) nobis quoque tractandum est, quoniam quaestio haec ad chronologiam Cassiodoranam momentum non exiguum habet. omnino separandae sunt duae res, victoria illa Francorum et receptio Alamannorum intra fiues regui Theodericiani. proelium illud quando acciderit, uuus nobis testis tradidit neque aequalis quamquam supparis aetatis, sive Gregorius Turonensis is est sive alius nescio qui ad narrationein Gregorii de victoria Chlodovechi Alamannica et caede regis 1. II c. 30 adscripsit haec: actum anno XV regni sui. sed etsi haec indicatio, quae ducit ad a. 495, omissa in altero codicum ordine, sed inventa iam in libris saeculi septimi, pro interpolatione haberi potest, antiqua ea est et fortasse perita; deinde cum sequatur apud Gregorium proelium iuter Francos et Burguudiones commissum ad Divionem anno, ut Marii testimonio firmatus, post Christum 500, hoc certe constat victoriam illam a Francis reportatam esse ante a. 500. non debuit igitur Vogelius reiecto loco illo suspecto proelium ad primos annos saeculi sequentis revocare. eaudem victoriam et quae eam secuta est Chlodovechi conversionem ad fidem Christianam tangit Avitus episcopus Vieunensis in epistula 46 [41], sed quae tempus non definiat. haec ut pertinent ad Alamannos devictos, eos in fines regni Theodericiaui receptos esse praeter Cassiodorum testatur Enuodius in panegyrico Theoderici recitato inter a. 504 et 508 c. 15, 72 sic: a te Alamanniae gcneralitas intra Italiae terminos sine detrimento Bomanae possessionis inclusa est: cui evenit habere regem postquam meruit perdidisse: facta est Latiaris custos imperii semper nostrorum populatione grassata: cui feliciter cessit fugisse patriam suam, nam sic adepta est soli nostri opulentiam : adquisistis quae noverit ligonihus tellus adquiescere, quamvis nos contigerit damna nescire: . ulvis liberata gratulatur terra, incolensque (sic scripsi, terram incolens quae libri) hactenus dehiscentibus domiciliis solidioris caeni emergebat benepZcio. intellegi id ipsum proelium, quod vidiruus ante a. 500, fortasse a. 495 commissum esse, quamquam Usener negavit, recte admiserivnt qui postea scripserunt, cum praesertim regis caesi et Gregorius mentionem faciat et Cassiodorus Ennodiusque. sed Ennodium cum in rebus Theoderici enarrandis temporum ordinem retinuisse optime Vogelius demonstrarit, 1 ) narratio illa de Alamannis ibi locum tenet post expeditionem Sirmiensem a. 504 et extrema est in universa hac enarratione. apud Cassiodorum antem plura indicia ad eadem tempora ducuut. Boethio, ut recte monuit Usener p. 39, nato c. a. 482 locus is, quem hae epistulae ei tribuunt, ipso anno 495 nullo modo tribui potuit. similiter quaesturam Cassiodori, in qua hanc epistulam dictavit, supra vidimus et monuit quoque Usener p. 70 uullo modo retrahi posse ante a. 501, 1) 1. c. p. 388. neque exeeptionem iacit narratio de Vandalis c. 13, quamquam et Vogelius id admisit et Kruschius (1. c. p. 294) propterea universam Vogelii ordinationem reiecit. nam verba Ennodii : quid castigalas Wandalorum ventis parentibus eloquar depraedationes, quibas pro annua pensione satis est amicitia tua? evafjari ultra possibilitalem nesciunt duce sapientia: adfines esse meruerunt quia oboedire non abnuunt quamquam respicere videntur ad pacem cum Wandalis factam a. 491 (Cassiodorus chron. ad. h. a. : Wandali 2>ace supplieiter postulata a Siciliae solita depraedatione cessarunt) et respiciunt certe ad matrimonium Thrasamundi et Amalafredae factum ut videtur a. 500, proprie trahenda sunt ad annuam pensionem propter tutelam litorum per aliquot annos Wandalis a Theoderico praestitam, postea autem abolitam, neque quicquam impedit, quominus is tractatus anno 504 vel paullo postea habitus sit. Cassiodorvs. e

PAGE 40

XXXIV PROOEMIVM. neque quicquam obstat, ut Kruschius 1. c. p. 292 post Waitzhun recte monuit, quominus aliquot anni intercesserint inter Alamannorum ex antiqua patria expulsionem et receptionem eorum intra fines regni Italici, cum praesertim non gratulandi causa epistula scripta sit ob victoriam adeptam, sed ordiuata fugitivorum Alamannorum condicione ad iram victoris mitigandam. quid quod verisimile admodum est eos ex patria profugos et per aliquod tempus per Raetias errabuudos sedem stabilem a Theoderico accepisse in Pannouia post expeditionem demum Sirmiensem. eo enim ducuut et quod Enuodius innuit agros eos ita accepisse, ut possessores nulli propterea expellereutur (nos contigit damna nescire), quod in ipsa Italia fieri non potuit, potuit in agro hostibus nuper adempto per se opulento, sed a raris incolis adhuc habitato ideoque ulvis obsito. eodem traxerim quod ep. III 50 scripta et ipsa a Cassiodoro quaestore provinciales Norici iubentur boves commutare cum transeuntibus Alamannis; nam Alamanui per Noricum transeuntes quo tetenderint nisi in Paunoniam non perspicio. possis adeo huc referre quod legitur in chronicis Fredegarianis quae dicuntur 1. 3 c. 21 post narrationem de victoria Chlovodechi ex Gregorio desumptam: cum regem suum cernerent interemptum, novem ann. cxules a sedibus eorum nec ullam potuerunt gentem comperire, qui eis contra Francos auxiliaret, quamquam horuin additameutorum et auctoritas exigua est et quod statim additur eos post uovennium se tradidisse Chlodovecho couiecturae illi refragatur. utut est, si Alamauni a Theoderico sedes acceperunt in Pannonia, admodum verisimile est hanc epistulam scriptam post bellum, quod coepit a. 504, ad finem perductum, post errabundos in confiniis Italiae ibi collocatos, post conquestiones de ea re a victoribus Francis Ravennae motas dictatam esse anno demum 507. III 1 — 4 scriptae sunt ad reges Wisigothorum Fraucorum Burgundionum Herulorum Varnorum Thoringorum, antequam erupit bellum intcr Wisigothos ab una parte et ex altera Fraucos et Burgundiones, quo rex illorum Alaricus in proelio Vogladeusi regnum vitamque amisit. accidisse id a. 507 testes omnes consentiuut. scilicet Isidorus iu historia Gothorum reguum Alarici deducit ad a. 507, Gesalici successoris annos numerans a quingentesimo octavo; Gregorius Turonensis Chlodovechum, qui mortuus est a. 511, ait obiisse quinto anuo post Vogladense bellum ; adnotationes deuique ad Victorem Tonnenneusem id proelium referunt sub eius anni consulibus. ipsae hae epistulae, quibus Theodericus reges illos exhortatur ad coucordiam retineudam, evideuter scriptae sunt immiueute bello et optime conveniuut a. 507 iucipienti. III 5. 6. Importunus patricius creatur post depositos fasces cousulares, quos gessit a. 509. III 8. 46. 47. Cautiouum fortasse fiscalium, qoas coutiuut papyrus Mariuiana n. 138, cum pleraeque adscriptos habeant sine certo ordine consules a. 487 (?). 499. 503. 5<4. 506. 507. 508. 510, una indictiouem III = a. 510, media inter eas legitur haec: cautio Valeri scholfaris?) inl(ustris) p(raefecti?) ad nomen Petri, per quem suscepit Venantio correctorc Lucaniae ct Brittiorum sol(idos) n. . ., unde intellegitur per eos aunos Venantium proviucias eas rexisse. etiam quae in eadem cautione leguntur: pittacium V&recundi ad

PAGE 41

PROOEMIVM. XXXV nom(en) Rustici vTc. dc titulis tertiarum sol. n. CCLVISl adscripto a. 503, aliquo modo coniuncta videntur esse cum argumento ep. 8. III 16. 17. 32. 34. 38. 40. 41. 42. 43. 44. vide ad I 24. III 50 vide ad II 40. 41. IV 1. Herminafrido Thoringorum regi quando Theodericus sororis Amalasuenthae filiam Amalabergam in matrimonium dederit, disceptatur. rem tradit lordanes Get. 58, 299, sed ut de tempore inde non eonstet. Proeopius h. Goth. 1, 12 de matrimoniis duobus Alarici Wisigothorum regis cum filia Theoderici et hoc Herminafridi cum sororis filia refert ante narrationem de bello Francorum et Burgundionum cum Alarico suscepto a. 507 ; sed male interponit narrationem de societate inter Francos et Theodericum inita contra Burgundiones et omniuo ita perturbatus est apud eum rerum ordo, ut inde de hac re nihil definias. maiorem auctoritatem sibi vindicaut excerpta ex annalibus Italicis Anonvmi Yalesiani c. 69 : deinde (post acta Romae a. 500) sexto mense revcrtens Ravcnnam aliam germanam suam (sic auctor errore) Amalabirgam trailens in matrimonio Herminifredo regi Turingorum, pergens deinde ad aedificationes Theodericianas, inter quas primus est aquaeductus Bavennae restitutus teste Cassiodoro in chronicis a. 502. sed matrimonium illud ne propterea referamus ad a. c. 501, obstat quod aedificia complura per Italiam facta a Theoderico auctor coniungit deflectens ita a temporum ordine. <|iiam ob rem cum quae seqiumtur pertineant ad extremos anuos Auastasii ct obitum eius a. 518, nuptiae Amalabergae secundum auctorem evenerunt intra a. 500 et 518 poterimusque eas ut reliquas res in quaestura a Cassiodoro tractatas recte referre ad a. 507 — 511. IV 10. Edictum, quod omissum esse rex queritur (uam pro misso scribendum esse omisso moimi in adnotatione monuitque ante me Gloedeu osfgoth. F.dict. p. 15) et quod lohannem iubet additis quibusdam iterum proponere, ipsum est Theoderici id quod liabemus cavens c. 123. 124: capiendorum pro suo arbitrio pvgnerum unicuique licentiam denegamus, ita ut si probdbile fuerit, hoc agendi indicis praestet auctoritas. creditor si debitori suo res sibi non obligatas vioJentcr rapiat, intra annum criminis admissi convcntus sub poena quadrupli praesumpta restituat, post annum vero in simplum debet exolvere; id quod vidit Gaudenzius {Zeitschrift der Savigny-Stiftung, gcrm. Abth. 7, 52). nulla autem idonea causa idem (I. c. p. 37 seq.) existimat edictum emissum esse aliquot annis post bellum Francicum a. 510, propterea quod c. 148 cavetur de servis aut colonis ab hostibus captis et reversis, quasi liic cogitarit scriptor non solum de bello aliquo certo, sed adeo de certo post id bellum intervallo. mihi videtur emissum mox postquam Theodericus Italia potitus est, significari autem ab Anonymo Valesiauo c. 60 verbis his: ef a Gothis secunduni edictum suum quo ius (vel quem eis: cod. quem eius) constituit, rex fortissimus in omnibus (id est non in proeliis solis) indiivrctur.

PAGE 42

XXXVI PROOEMIVM. IV 16. Arigernus ex Gallica expeditione reversus urbi Romae rursus praeficitur, certe non ante a. 509. V 10. 11. De Gallicana hac expeditione vide ad VIII 10. V 16. 17. 18. 19. 20. De classe paranda quae hic ordinantur, componenda erunt cum narratione Procopii bell. Vand. I, 9 Theodericum nuntio adlato de obitu regis Vandalorum Trasamundi, qui evenit a. 523, et de caede uxoris eius, sororis suae Amalafredae ab ultione destitisse, cum classe se destitui sentiret: enei advvarog ev6f.iiaev elvai otoIm f.ieyahi> eg yti[ivi]v argarevaai. quo alludere videutur verba epistulae: non habct quod nobis aut Graecus imputet aut Afer insultet. V 33. Propter expeditionem Gallicanam vide ad VIII 10. V 35. 39. Hispania Theodosio parere coepit a. 511. V 43. 44. Trasamundus apud Vandalos reguavit ab a. 496 ad a. 523. sororem Theoderici Amalafredam uxorem duxit a. 500, cum inter eius anni gesta nuptiae eae referantur apud Anonymum Valesiauum c. 68, et convenit, quod Ennodius adfiuitatis eius meminit in pauegyrico 13, 70 recitato inter a. 504 et 508. Gesalecus secundum Isidorum chr. Goth. c. 37 Alarici regis ex concubina filius post patris mortem Narbone rex creatus, sed expulsus ex Gallia a Burgundionibus cum in Hispaniam se contulisset, inde eiectus est a Theoderici ducibus: inde profectus ad Africam Wandalorum saffragium poscit, quo in regnum posset restitui : qui dum non impetrasset auxilium mox de Africa rediens ob metum Theuderici Aquitaniam petiit ibique anno uno delitescens Hispaniam rcvertitur atque ab Ebbane Theuderici regis duce duodecimo a Barcinona urbe miliario commisso proclio in fugam vcrtitur captasque trans fluvium Druentiam GaUiarum infcriit . Thciidericus . extincto Gisaleico rege Gothorum Hispaniae regnum XV annis obtinuit. liaec secundum eum auctorem pertinent ad a. 508 — 511, quoniam Alaricus obiit a. 507. Theodericus qui obiit a. 526 annos regni Hispaniae in actis suis ita numerat, ut 511 eius regni primus sit (neues Archiv 14, 241). his convenieuter in laterculo regum Wisigothorum inter Alaricum et Theodericum perscribitur Gcsaleicus reg. an. III et in latebra reg. an. I. denique in additamentis ad Victorem Tonuennensem adscriptum est ad a. 510: his consulibus Gesalecus Goericnm Barcinone in palatio interfecit: quo anno idem Gesalicus ab Helbane (sic) Theoderici Ifaliae regis duce ab Hispania fugatus Africam petit; quae sequuntur: his cons. Gesalicus dc Africa redicns ob mctum Helbanis Aquitaniam petiit ibique latuit annum unum errore, ut videtur, cum pertineant ad a. 511, adscripta sunt ad a. 513. itaque epistulae hae duae tractantes de Gesaleci reditu ex Africa in Hispaniam egregie conveniunt a. 511. VJLLL 1. Tempore mortis Theoderici a. 526 Aug. 30 in Oriente imperabat solus Iustinus, eique recte laterculus epistulam inscribit, cum in textu detur Iustiniano. nam ei soli convenit principis longaevi appellatio, cum eo tempore esset septuagenario maior,

PAGE 43

PROOEMIVM. XXXVII eiusque creatus est per arma filius Eutharicus sine dubio eodem fere tempore quo consul processit a. 519 lustini secundo. quod Iustinus et Eutharicus liic dicuntur paene aequaevi, quamquam hunc probabile est illo triginta circiter annis minorem fuisse, solitae huius stili exaggerationi acceptum referemus. VIII 10. Tuluin quae gessit, ipse rex ait eum gessisse regnante Theoderico. expeditio Sirmiensis, quae prima ponitur, est anni 504 (v. ad II, 40) et pertinent ad eandem, ut monstrant praesertim verba rediit veteranus egressas primaevus, victoriae de Hunnis et de Vulgaribus, quorum hos constat eidem bello interfuisse, illorum certe novimus partem in iis regionibus degere (cf. Zeuss dic Dcutschen ]}. 709). Gallicana quae sequitur expeditio contra Fraucos suscepta anni est 510. Gallicana altera, qua Francis et Burgundionibus certantibus fiues Gothorum Tuluin non solum tutatus esse dioitur, sed etiam protulisse, evenit a. 523 et 524. Gothorum quaenam in eo bello partes fuerint, aliunde parum constat. a Francis et Gothis coniunctis Burgundiones ad Veserontiam devictos esse ait Gregorius hist. Frauc. 3, 6 ; spectat praeterea ad eam expeditionem Gepidarum in Gallias custodiae causa profectio V 10, item expeditio Gallica V 32. 33. Procopii narratio b. Goth. 6, 12 collocata loco non suo si huc pertinet, ut videtur pertinere, societatem cum Francis Gotlii iuierunt et quamquam callida machinatione proelio, quo Burgundiones devicti sunt, non interfuerunt, parte praedae potiti sunt, id quod non male convenit cum Cassiodoranis. VIII 15 senatum collaudat rex Athalaricus, quod cpiscopum urbis Romae omisso eo de quo antca cogitabatur candidato elegisset quem Theodericus commendasset. episcopus a Theoderico nominatus etiamtum vivo, confirmatus post obitum eius, neque Bonifatius esse potest creatus a. 530 neque, quae opinio est Useneri (comm. Mommsen. p. 761), Iohannes creatus a. 532, quippe quorum neutrum Theodericus quadriennio vel sexenuio antea mortuus desiguare potuerit, sed omnino intellegitur Felix IV creatus ipso eo anno, quo rex obiit, et quidem, ut ait diserte liber pontificalis (scilicet secundum epitomen Couonianam, quam hoc loco antiquam formam servavisse demonstravit Duchesnius in praef. p. LXII), ordinatus ex iusso Theoderici regis. sane quae de utriusque mortis diebus tradita habemus, ab hac epistula paullum recedunt. scilicet rex, secundum testuuonium fide diguum chronicorum Italicorum c. 94. 95, cum quarta feria VII k. Sept., id est die Aug. 26 praecepisset, ut die dominico sequente, id est Aug. 30, Ariani invaderent ecclesias catholicas, post triduauum morbum eo ipso die extinctus est. contra pontificum catalogus Iohannem episcopum scribit obiisse eo anuo die XV k. Iun. (= Mai. 18), Theodericum post eiuu die XCVIII (= Aug. 14); cessavisse episcopatum per dies LVIII (= Mai. 19 — Iul. 15); Felicem ordinatum eese die IIII id. Iul. (= lul. 12); sedisse eum a. IHI m. II d. XIII, id est ab a. 526 Iul. 12 ad a. 530 Sept. 24; obiisse eum a. 530 die HII id. Oct = Sept. 10; cessavisse episcopatum dies HI (Sept, 25— 27 vel Sept. 11—13); Bonifatium et Dioscorum per schisma electos esse diebus XXVHI aute huius mortem, quae accidit prid. id. Oct. (Oct. 14), id est die Sept, 17 l ); illum sedisse a. H d. XXVI, id est ab a. 530 Sept. 18 ') Subscriptio igitur epistulae eius (Mansi 8, 951 = Jaffe n. 881) VIII k. Febr. Lampadio et Oreste w. cc. cons. reete iudicatur corrupta esse.

PAGE 44

XXXVIII PROOEMIVM. vel 28 ad a. 532 Oct. 15 vel 25. in his numeris confirmatis a libris quos habemus omnibus quamquam hic illic minores computantium scribentiumve errores deprehenduntur, eos uon longe a veris aberrare ostendit epitaphium Bonifatii (Rossi inscr. christ. I n. 1029), sedis annos et dies confirmans, diem depositionis habens a. 532 XVI k. Nov. (Oct. 17). recte igitur Duchesnius (praef. p. CCLXI) numeros restituit sic: Iohannes 13 Aug. 523 — 18 Mai. 526 a. II m.Vim d. XVI Felix mi 12 Iul. 526—22 Sept, 530 a. HH m.II d. XII Bonifatius H 22 Sept. 530 — 17 Oct. 532 a. II d. XXVI quam ob rem statuendum est Felicem vere a fautoribus suis creatum esse eo fere die quem liber pontificalis indicat mense Iulio; resistente factione adversa senatum de eo confirmando dubitavisse; regem paullo ante mortem ut id facerent senatui imperavisse et eo interim mortuo senatum ei iussioni obtemperavisse et de ea re scripsisse ad Athalaricum. IX 1. IJdiricum filium Hunerici regis successisse Trasamuudo Victor Touuennensis ait a. 523, addens marito Trasamuudo defuncto Amalafredam fugientem ad barbaros congressione facta Capsae captam et in custodia privata mortuam esse. id ipsum quo anno acciderit, ignoratur, sed videtur eius rei nuntius in Italiam adlatus esse non multum aute obitum Tbeoderici quem Procopius bell. Vand. 1, 9 scribit caedem Amalafredae inultam transmisisse, cum classe idonea se carere sentiret (v. supra ad V, 16). ipsum de ea re ad Ildiricum litteras nullas dedisse et Atbalaricum de ea scribere tamquam recens comperta epistula ostendit. IX 15. 16. Iohannem episcopum Romae, ad quem prior epistula data est, non multo ante quam scripta est ordiuatum esse ex ea intellegitur ; antistes euim apostolicae sedi petitus, in cuius electione nefarias promissioues factas esse rex scribit, ipse ille sit necesse est successor Bouifatii eius cuius epistula meminit. ordiuatus est Iohannes extremo anno 532; nam teste libro pontificali post obitum Bonifatii cessavit episcopatus per menses II dies XV, quod intervallum iusto longius Duchesnius (liber pontificalis I p. 283 n. 15) probabiliter refert ad moras natas ex ambitu a rege reprehenso. IX 18 dedit Athalaricus tum cum hostibus rci piibUcae resistebat. Amalasuentha XI 1 dicitur in ipsis primordiis contra Orientis prhicipis votum Romanum fecisse Danuvium; illum nc offendat, non explanat Cassiodorus, quae pvrtulerint invasores. XII 28 ut caput praecedens spectat ad famem caeli intemperie per Liguriam et Aemiliam obortam, cui rex ut subveniret, ex horreis publicis XXV modios panici singidis solidis vendi iussit, dum possessori venire (sic scr.) non possit ad denos, id est dum possessores ne denos quidem modios pro solido distrahere parati essent. quae de proeliis Gothorum contra Burgundiones et Alamannos narrantur, ea, ut verba iudicant sicut vos retinetis, spectant ad tempora satis remota; cave ortuin praesentis imperii referas ad Atlialaricum. immo intelleguutur initia regni Theodericiani. ante ea Burgundiones Liguria ita

PAGE 45

PROOEMIVM. XXXIX potitos, ut vel tributa Ligures regi eorum Gundobado solverent (Ennodius e. 160. 161), inde per Alpetu Poeuinam homine.s multos in servitutem abduxisse narrat Ennodius in vita Epi phanii c. 138. ad Aemiliam usque Burgundiones excurrisse ex hac epistula addiscimus. eadem innuit Burgundiones non tam victos esse a Theoderico quam Odoacris victori sponte cessisse, redeuntes autem clade aliqua afflictos esse. mox pace facta secutas esse uuptias Sigismundi regis Gundobadi filii natu maximi et Ostrogotho filiae Theoderici comperimus ex Eunodio (c. 163). item tiuu de reinittendis Italis in Burgundia degentibue sive captivis sive iugitivis ab Epiphanio episcopo Ticinensi ad Gundobadum iussu Theoderici legatio suscepta est, quam anno 494 adsignat epistula Gelasii pontificis (n. 13 ed. Thiel; cf. Binding Gesch. des burgund. Kdnigreichs p. 108). — Alamannorum subreptio quae dicitur ut posterior, ita et ipsa Theodericiano regno adsignanda est. Venimus ad recensendos libros scriptos. Codex archetypus. Varias Cassiodori quas nos legimus in universum credibile est propius aliquanto ab auctoris autographo abesse quam scripta Varrouis et Ciceronis per saecula multo plura librariorum iniuriis exposita. excepta tamen brevi sententia A^II 7 p. 200, 31—207, 1, quam habemus lapidi incisam in Africa reperto, et fortasse parte ea, quae communis est ordiui tertio et quarto VII 42 — VIII 10, exemplaria quae extant scripta editaque omnia redeunt ad archetypum unicum nequaquam vetustum et erroribus inquinatum non paucis, quales sunt hi: 60, 9 prouidere LMON, poudere PXEF coniectura prdba, aere RK aut coniectura falsa aut vocabulo mutilo primis litteris in archetypo oblittcratis. 89, 11 excauendis LM l O & excauandis reliqui eoniectura. 95, 19 perscriptione LRPMN, praescriptione KOXE coniectura. 122, 6 occupata] LRKM*. occupatae n-Jiqui coniectura. 123, 6 incurserint LR l PMON, incurrerint R 2 XK, incursaritit /v. 163, 1 simile LRKP, similiter EF, mille Cuiacius coniectura. 175, 25 imitatum reliqui, uni tantum UF 2 coniectura. 244, 10 comineus euenit simUive corrupiela libri reliqui, um. in sji. vacuo B. 290, 29 uetera libri, utere ego coniecfura. 307, 25 tundere BZN, intendere KEF, studere ego coniectura. 374, 4 sistere cernitur niale repetunt post votivum omncs. 378, 14 matribus omnes, a tribus edd. coniectura. Exceptionem aliquatenus faciunt epistularum inscriptiones; has enim cum meliores libri exhibeant et coniunctas in laterculis, qui singulis libris praescripti simt, et ante suam quamque epistulam, dupliciter traditas habemus, et iuveuiuntur aliquoties, quamquam raro, discrepantiae iuter laterculos et textns, ut I 39 Fausto laterculus perperam, Fcsto recte epistula secundum libros meliores; II 26 Festo laterculus perperam, Fausto recte epistula; II 41 a laterculis librorum bonorum tam primae quam secundae classis abest, adest in textu eorundem librorum; V 14 Severino recte Iaterculus, Severiano epistula male. inscriptiones

PAGE 46

XL PROOEMIVM. ita ut iu nostris libris bis repetitas lectas esse etiain in iis qui eos aetate praecesserunt inde praesertim colligitur, quod et boni libri primae classis, quae deficit versus finem libri quarti, et boni secundae, quae deficit versus finem septimi, eorundem librorum laterculos integros praescribunt. attamen probabile est archetypum auctoris exemplar inscriptiones semel tantum exhibuisse in laterculis et quod repetuntur ante ipsas epistulas, cura factum esse librariorum aetatis posterioris; nam non uno loco errores in laterculis describendis commissi ad textum sese propagaverunt. in libro sexto codicis F librarius iuscriptiones epistulis praescripsit ex parte sumptas ex numeri eiusdem libri septimi, itaque cum haberet exemplum laterculis solis instructum, epistulis inscriptiones addens errore septimi laterculum adhibuit pro sexti. in libro septimo librarius codicis P omissa in laterculo ep. 34 praescripsit in textu epp. 34 — 41 (in qua desinit) inscriptiones vere pertinentes ad epp. 35 — 42, itaque archetypo usus est cum laterculo similiter carente ep. 34 et ex eo laterculo, non ex ipso archetypo epistulis singulis inscriptiones praescripsit. denique in libro decimo vera inscriptio ep. 20 servata est in sola epitome Britannica; plenorum codicum meliores (BZN) in laterculis ea carent, ipsis epistulis inscribentes inscriptiones epistulae proxime sequeutis, paenultimae autem ultimaeque eandem; deteriores (EFK) errore animadverso ep. 20 inscriptionem suam, sed male excogitatam adscribunt, ut mauifesto appareat ex defectu laterculi hic quoque epistularuni inscriptiones pessumdatas esse. eodem rettulerim quod epistula IV, 47 in laterculo libri Leidensis inscripta Gudisal saioni m textu eiusdem libri et in Palatino tam in laterculo quam in textu inscripta est G(u)odiscalco saioni; scilicet qui iuscriptiones epistulis praescripsit liomo Germanus vocabulum Gothicum suae linguae aptavit. neque obstat quod in libris nostris inscriptiones epistularum aliquoties in textu leguntur emeudatius traditae quam in laterculis, uuo loco (II 41) adeo inscriptio in laterculo omissa in textu adest: nec magis obstat quod III 20 insoriptio in laterculo recte tradita Triuuilac in laterculis tam primae quam secundae classis eandem corruptalem Grriuuilae subiit. trauslatio enim inscriptionum ex laterculis ad ipsas epistulas ante coepta est fieri quam scripti sunt libri nostri. nihilo minus nos magis ad commodum lectoris attendeutes quam ad formam operis primitivam singidis epistulis suas iuscriptiones reliquimus. Laterculi cum ipsis epistulis ita concordaut, ut inde intellegatur librum plene nobis traditum esse ueque ullam epistulam excidisse. sed praeter errores commissos culpa librariorum posteriorum alii in iis deprehenduntur commissi ab ipso auctore sive, quod eodem redit, a librario eo qui archetypum exemplar conscripsit auctore moderante. Senarius cum comes patrimonii fuerit teste et epistula quarta libri quarti et ipsius quod superest epitaphio, in quattuor epistulis ad eum datis (IV 3. 7. 11. 13) appellatur comes privatarum, errore aperto, sed omnlno eius qui syllogen ipsam curavit. similiter epistulam quadragesimam quartaru libri primi cum evidenter appareat directam esse uon ad senatum, sed ad populum Romanum, item quadragesimam tertiam libri quarti non magis ad senatum, sed ad praefectum urbis, item undecimam libri octavi ad senatum datam esse a Tiduin patricio, non ab Athalarico rege, hos errores omnibus libris communes probabile est redire ad ipsum operis curatorem, quem pariun probabile est syllogae epistularum regiarum inserere voluisse scriptam a Cassiodoro sub nomine privati.

PAGE 47

PROOEMIVM. XLI Sed licet variarum quae extant exemplaria omnia redire videantur ad unum exaratum non multum ante saeculum undecimum, ordines eorum constitui potuerunt ita inter se diversi, ut non a codicibus, sed a codicum generibus crisis pendeat, maxime in parte prima 1. I — IV, 39 servata duobus libnun ordinibus nobis primo el secundo, sed item in quinque libris extremis quatenus leguntur tam in exemplaribus pleuis quam in epitome Britanniea, tortas.se etiam in 1. VI — VIII, 1(1, quorum eodiees duo qui extant tertiae classis ex parte secundae, ex parte quartae videntur posse aequiparari. loquimur scilicet de libris probis et bonis: nam in variis quoque deteriorum propria est classium diversarum contaminatio ut verae crisis optimum subsidium, ita inscite facta omnia perturbans. quamquam consensus in falsis, quo in separandis ordinibus praecipue innitimur, non semper ad arcbetvpum eoinmune referendus est, sed errores minores persaepe inde oriuntur, quod ab iis idoneus librarius caveat, neglegens quisque eos committat. ita in Cassiodoranis ''>, 7 insiibidum vocabulum rarum servarunt boni libri ordinis utriusque, substituunt insipidum utriusque deteriores; similiter 10, II suspiciunt abiit in suscipiunt, 13, 16 grauanter in grauiter, et confunduntur ita dilatatio ei dilatio (87, 17. 207, 32. 22ti, 3), genius et genus (13,7), libertas et liheralitas (180,30), commendare et commodare (217,9). talia ut distinguuut scribam euriosum et doctum ab imperito et soeorde, ita eiusmodi consensus ad propagationem librorum non pertinet. Classis prima I. I-IV, 39. Classem primam eam nuncupavimus, quae ultra IV, 39 non procedit, in aliquot libris adeo iisque bonis neque mutilatis paullo antea finit, seilicet Angelieanus finit IV, 20, Phillippsianus n. 1685 IV, 39 in verbis 131, 28 esse purpurattm. laterculus quarti libri eum in optimis libris huius famUiae Montispessulano nobis M et Angelicano nobis et NeapoKtano nobis N, quos in apparatum rettulimus, item in aliis ct tnelioribus fere, Moutispessulano altero aobis X ct Parisinis 2185 A. 2187. 2192. 21 ( J3 et Eotomagensi et Londiniensi 10098 integer adsit, commurie arehetypum mutilum fuerit necesse est. primam liaue classem collocaviraus, non quod optrina sit, quod louge secus se habet, sed quod tum, eum variae denuo describi coeptae suut, haec pars prima quodammodo prodiit et in codicibus longe plerisque Cassiodorana reliqua ad haec inveniuntur adiuncta et horum textus ad seenndi ordinis libros emendatus neque tamen prorsus abiectus. eminere inter eodiees uuniero multos duos eos, quos supra primo loco nominavimus, lectiones eorum ostendunt exactae ad secundam classem, sed ut Angelicano louge praestet Montispessulanus. huue multis loeis solum ex hae elasse veram veraeve propiorem scripturam aut habere aut certe habuisse videri, eum seeunda manus eiusdem libri et reliqui eiusdem ordinis onmes conseutiant in interpolata, elenchus qui sequitur ostendit. 5, 3 inpolitas] inpositas M'i:-F, impostas M b ZOX 5, 7 eonueniuntj conuenii M-\ conuenientes M h ZOXEF 11,17 sauciatis] sauciubis 3f, sauciis bis M h ZN, sauciatis bis 1 I, b" declararentur] M, declarentur ZNOEF 15,22 honorem] M\ honore M h ZNOXE IJ\ ? SIOUUKVb.

PAGE 48

XLII PROOEMIVM. 2U, 22 enim aduocationis officio| MZ l enim adu. off. digni N, enim adu. <>ff. diguuin Z"-, eniin as dignitas adu. off 0, cnim dignius adu. off X, est dignius adu. off. E ornatius quod] ornatus quod J/ a ornatus qui M h ZNOJEF 17,22 uiuacitatis] uicitatis il/ a uicinitatis M h ZNXE, in ciuitatis OF 17, 30 uestigiuni] J/ a uestigia M h ZNOEF 48,25 occupatis] occupatris J/ a otio patris M h N0XEF 19, 5 ueuitj ueni* J/ 1 ueuiens 3I h 2 N 51,!) (juamuis histrio] q*strio M*, quoniam (h)istrio M h NOE 52, 9 resipiens] ME l respiciens NO, resipiscens XE 2 56, 14 butilani J/ a butilauo M h NX, butisano 0, butalano E 63, 12 huius] ius J/ rt illius J/^VO (i7, 27 circumducto] cumducto M, conducto NOXEF 78, 4 in aleam] J/ a in bella J/ b ZiV, in bella iu aliam 80, 2(3 illis] J/ a (?), illos M h (?)N0XE uos] uosmet J/ a solus, recte fortasse 87, 15 sonae] J/, personae NO s ( ., 21 pro ementibus] prementibus J/' 1 !'.'), promentibus 0£', promerentibus 3FNE* 91, 14 laudum medio] laudum J/ a laudem M h ZNoX, laude jEF 91, 17 perire] p,*,re J/', prore J/ b iVO 91,30 parientiam] J/ patientiam NOF 94, 11 illud atque illud] illud atque J/ 1 illud aque M h N, illud aque atque 02?, illud X 94, 23 quae] J/ a quam M h NE, qua in 94,27 ingentia siguiua] iugentia signi J/ a ingentia siguinii Ji b iugentia sagimina Z, iugentia signimiua N, iusigerniina O, ingentia signa XEF 101, 11 samareae] samare J/ a amare M h N0XEF 115, 20 qualemque] J/, qualem NO, qualemcmuque XEF 128, 19 intentata] inte tata J/ a intestata M h NXE Sed taincn uon ex lioc ipso libro eiusdcm familiae reliqui pendcnt; habet propria sua bona quamvis non multa Augelicanus: 16, 1 quaeuis] 0, quae MZN 53, 18 seruit origini] 0, seruitori giguit MZNX 60, 10 fructum] 0X"E 2 F, functum MX l NE l 68, 27 auctoris sui] 0, actoris sui MXF, actiouis sue N 89, 11 excauendis] a excauandis rdiqiii cl. I (vide supra p. XXXIX) Ex his tabellis simul apparet, quanta licentia qui singulos codices scripseruut officio functi sint, neque fere, ubi differuut, de archetypi scriptura constare nisi adsumpto tcxtu classis secundae. uude vel iu uon contaminatis ct in suo generc bonis huius ordinis libris dittograpbiae et variae lectiones abundant, quarum etsi fieri potest ut qnaedam ex ipso

PAGE 49

PROOEMIVM. XLIII archetypo descendant, pleraeque certe natae sunt exemplaribus primae classis inter sc conlatis. praeter supra adlatas addo has. 53, 21 pro] M, quod N, quod pro 62, 11 pretium] M, praemium (suprascr. uel precium) N, praemium OXF 69, 12 reconstitui] suprascr. uel strui N 87, 2(1 relinquitur] committitur sujprascr. m. 1 uel relinquitur N Sed horum scribae si tradita corruperunt, continnarunt operam eius qui archetypum exaraverat; nam vix ulluui genus corruptelae cogitari potest a quo is abstinuerit. minusculis is quoque Iiber scriptus fuit (exempli causa 20, 26 omne in exemplaribus huius classis omnibus factum est esse permutatis compendiis o~e et ee) neque aetate multo superassc videtur inde descriptos quos habemus vetustiores. hiatus plurium verborum omuibus libris non contaminatis insident locis his: 19, 10. 33, ''>. 60, 31. 62, 18. 114, 15. 116, 24. corruptelas huius ordinis libris communes et ex parte gravissimas quaevis pagina apparatus nostri proponit ex interpolationibus quasdam adscripsi. 18, 21 cuius est et probitatem moribus talibus imponere et districtionem ecclesiasticam custodire] euius est aequitatem moribus talibus imponere quem (vel quam) novimus traditionem ecclesiasticam custodire cl. I 84, 15 ad ornatum debent resurgere redivivum quam dolorem monstrare] pro quam cl. I antequam 85, 3 munificentia principalis] m. regalis M*NO (principalis M h adscripsit) 90, 5 cuius] cuius facinoris cl. I 131, 27 Hamali sanguinis virum] amarc sanguinis virum cl. I Xihilomimis inter omnis generis sordes classis haec non solum saepenumero ubi inter se differunt melioris notae ordines duo LR et P calculo suo quaestionem dirimit, qua de rc infra disputabitur, sed adeo loeis non nmltis, qnibusdam tamen contra LTi V verum servavit, ex quibus adseripsi hos. cl. I LRP 4, 29 cventus evectus 5, 24 probamus prodamur 23, 11 detrahatis trahatis 29, 23 illic a illic vel ilico 31, 11 de cive quae decusque vel de cuiusque 34, 12 hastam qua hastam quam LRP, hastam quae K 68, 24 solium solum 94, 27 signia similiterve signa Denique operis inscriptionem auctoris honores enumerantem exhibet Montispessulanus liber elassis liuius princeps (supra p. XII), cum absit a lilnis non contaminatis secundae. Recensio liace denno inquinata est a correctorc eo, cuius sunt lectiones propriae Montispessnlano alteri n. 4, nobis X. similibusque libris permultis. sane aliquoties is pro corrupta lectione librorum meliorum MON veram restitnit, ut 87, 17 dUatato pro ddato, f*

PAGE 50

XLIV PROOEMIVM. sed id et si quid simile invenitur, casui dandum est coniecturaeve. secundae classis lilirorum copia ei emendatori milla fuit, plurimis locis tradita teraere in deterius mutavit, quales sunt lii: cl. I meliores 12, 29. 13, 5 Sieulorum (si) clericorum 22, 23 conuenit am. X 65, 15 (g)nauanter vel grauantur gratanter XEF 68, 23 suscipiente (om. saxo) a suscipiente XFF 101, 11 superstitionis superstitionis populum XEK 2 108,8 pura plura XE l F 119, 4 per uim litigia termincntnr per iura litigia non terminentur XE l F Invitus talia in apparatum rettuli, sed do textu, qnalem exhibent KEF, recte iudicari non potest nisi hac recensione cognita. Propria sunt huic ordini scholia rebus explicandis destinata, qnorum specimen subieci, sicut leguntur in libro primario 71/. adsunt item aut omnia aul ex parte in NZK(m\ cp. III 51)7? Florentino Strozz. 2:! aliis. ntl praef., p. 3,8 Jd est Quinti EEoracii Venusini, qui dicit [ep. I. ls. 71\: et semel emissum uolat inrevocahile uerbum . 11. (') supera] Id cst equali uel maiore cr noctem ambulat. a colore nuncupata, que conprehensa manum tingit, unde ct blatteum colorem dicimus, et inde hlatta uestis talis eoloris , 27]: Brutia saxa, ct Horatius [sat. II, 1, 34]: Lucanus an Apulus anceps
  . 10. 20 Uncia dicta est, quod imiucrsitatem omnium minorum ponderum sua unitate conprehendat iitl 1 10, j>. 19, 21 Libra duodecim unciis perficitur, tot constans unciis quot mensibus annus. dicta autem libra quod sit libera et cnncta alia pondcra intra se contineal

  PAGE 51

  PROOEMIVM. XLV ml J 19, p. 25, 2 Mulota dampnum potest esse in pecunia sine sanguine, el quandoque in utroque pena est et in pecunia et in sanguine ad 1 31, p. 31, 29 Panthomimus, id cst liistoricus, qui omnia genera facere et repraesentaie scit ludorum aiJ 135, p.34,3 Echinais parvus et semipedalis pisciculus nomen sumpsit, quodnavem adherendo retineat, ruant licet vcnti, seviant procelle, navis tamen quasi radicata in mare stare videtur nec moveri, non retinendo sed tantummodo adherendo, hunc Latini moram appellaverunt eo quod cogat stare navigia [Plinius h. n. 32, 1,2] uil 135, p. 34, 4 Narrat Plinius Secundus in naturali hystoria [32, 1, 7\, quod torpedo, id est concha ex Indico mari etiam procul ct ex longinquo, quamuis praeualidos lacertos faciat torpescere, ue] si asta virgaque attingatur, quamlibet ad cursum veloccs pcdcs faciat alligari. tanta enim vis eius est, ut etiam aura corporis sui afficiat membra inl 13'.), p. 36, 22 Unde Homerus sie dicit [Horat. art. poet 141]: dic mihi musa virum capte post incnia Troie rpii mores hominum multorum vidit ct urbes ail 145, p. 40, 1S matliesisj id est doctrinalis scientiae (iil 145, p. 41, 22 Meclianisma est cum humanis artibus aliquod miraculum artificiale efficitur, quod quasi diuinum ct nequaquam humanum esse videatur ail 113, p. 48, 15 AoniiJ i.:.:. 23 rt E) et dicitur saio ab exigendo. ab eo cnim exiguntur, apud qucm deponuntur ad II 20, p. 57, 25 alimonia, id cst nutritura: alimonium, alimonii, id est alcndi cura, unde dicit alimonia publica ad II 21, p. 56', 7 terrenam gratiam] id est terrenam utilitatcm iid III 19, p. 89, 17 Si a uenditoribus contigerit dignum precium extimari, ut nobiles honeste marmoreis sarcoj)hagis scpelliantur, non est iniquitas et ideo subiungit: sit modus in vohmtate poscentium (sic N, posc ntium M a possidentium M h ), id est venditorum ad III 19, p.89, 17 taxo, taxas, id est extirao, extimas, ad venditores et emptores pertinet, qui mercibus precium extimant ad III 38. p. 98. ;>.'> Avinio civitas est in Provincia ad III 41. p. 99,27 Druentia fluvius est, qui influit per Provinciam ad III 47, p. 1<>:;, d Salamandra vocata, quod circa incendia valcat, ouius inter omnia venenata vis maxima est. cetera enim singulos feriunt, haec plurimos pariter interimit. nam si arbori irrepserit, omnia poma venenis inficit ct eos qui ex his comederint oceidit. quod etiam si vel in puteo cadat, vis veneni eius potantes

  PAGE 52

  XLVI PROOEMIVM. interficit. ista contra incendia repugnans ignes sola animalium extinguit. vivit enim in mediis flammis siue dolore et consumptione et non solum quia non uritur, sed extinguit incendium [Plinius h. n. 29, 4, 74] ad III 51, p. 105, 28 hcrmula, id est statua siue manibus ad III 51, p. 105, 30 Roseos equos Soli, id est igni, albos aeri, prasinos id est uiridos terre, uenetos id est eeruleos mari assimilauerunt antiqui. vel aliter. roseos Marti sacrauerunt, a quo Romani originem habuerunt, albos zephiris et serenis tempestatibus, prasinos fiore et terrae, uenetos aquis uel aeri, ut dictum est ail III 51, p. 105, 33 Bigam lunae iuugunt, quia gemino cursu cum sole eontendit, siue quia nocte ac die uidetur ad III 51, p. 105, 34 Quadrigam soli iuugunt propter quattuor tempora anni, uel quia quadrifido limite spaoium diei metiatur. nam mane rubet, tertia splendet, meridie ardet, uespere tepet ad III 51, p. 105,34 Equi desiiltorii dicti sunt, quia desultores inde saliebant, prout quisquc ad finein cursus ucnicbat ad III 51, p. 106, i Septem spaciis currunt referentes hoc ad cursum septeni planctarum, quibus muudum regi dicunt, sive ad cursum septem dierum praesentium, quibus peractis uitc terminus consumitur <(d III 51, p. lOli. 7 Eurippus, id est pavimentum vel tabula, ubi fervor maris depictus est, unde Eurippus feruor maris dicitur, ct quidam Athenis sic cst dictus, qui in feruore maris uatus est
  PAGE 53

  1'RUUEMIVM. XLVU Classis secunda l— VII, 41. Classis secundae codices, scilicet qui finiunt VII, 41 fin. deficientibus eius libri ejiistulis sex postremis, proficisci apparet ex archetypo eodem, idque mutilum fuisse pariter atque archetvpum classis primae inde potissimum efEcitur, quod eius ordinis exempla meliora JjliP Iaterculum septimi Iibri plenum habeut. exempla alia pura sunt, scilicet eadem quae habent laterculum plenum, alia et aumero multo plura contaminata euru exemplaribus classis primae eademque excepto unico Breslaviensi 01 (infra n. 50) laterculum aut doii porrigunt ad epistulas ab ij>sis non relatas aut omittunt totum. nos de huius oixliuis libris in apparatum relatis ex ordine disputabimus, scilicet de Leidensi L, Monacensi B, Florentino K, Palatino P, Beroliuensi D. Leidensis liber L soriptus saec. XII ut aetate inter huius classis exemplaria primum locum sibi vindicat, ita plane egregiae est simplicitatis et puritatis. epigramma dedicatorium iure Senator cet. hic liber solus fere servavit; certc abest a reliquis libris melioribus omuibus, quiijue liabeut praeter Leidensem codices Floreutinus Laur. 23, 9 saec. XII/XIII, Matritensis Escur. D. III 21, .Veuetus II 22, Vindobonensis 3112, hi quattuor classis sccuudae, Leideusis publ. 03 unicus classis j>rimae, deuique ex classe quiuta Londinieusis 12022, Vaticani Ottoboniani duo 174 et 335, Venetus II 20 cum apographo Mediol. Ambros. J 114, excepto primo recentissimi omnes aut peudent cx ijiso Leidensi aut certe ex libro gemello deperdito. a dittographiis et adscriptis variis lectionibus codex Leidcusis a manu prima solus fere cx Cassiodorauis immuuis mausit, archetypum quod expressit unicum fideliter repraesentans et si quid errasset, id quod raro accidit, errorem cum cura emendaus, ut ita supplevit vocabula omissa 17, 21. 19, 3. 93, 1. 102, 10. nihilo minus erroribus non caret sibi propriis nequc ab ijiso emendatis: 5, 10 teuuatur| teneatur 55, 26 sensimus] seusil^us 12, 14 tam oni. 56, 17 dictu] dictum 12, 29 suspicantium] suspicatium 59, 30 jjarem] pare 13, 22 impulisti] repulisti 61, 10 iniquum est] est iu. 14, 7 euolauit om. 63, 19 coerceatur] coarceatur 15, 27 illustratus] illustatus 64, 18 cultisque] cultusque 17, 29 neoterium] neothericum 66, 20 i>romereri] promemeri 18, 19 uolumus] uoluimus 67, 17 de credita] decreta 24, 28 praecipimus] praeccpimus 69, 13 nascentia] nascenti 28, 21 nostra] uostrae 70, 33 terris] tcrraenis 36, 19 iterum decernamus] dec. it. (ite71, collecta] collata rum om. R) 90, 19 quod] quia 40, 11 astronomusj astronomius 98, 12 romauae] romc§n§Z a : nbi vkles 40, 28 bucinat] bucinant cvrchetypivm Leidensis scri/ptum 41, 14 uenientium] uiuentium fuisse minMSGuUs et cutn lUtera 46, 10 lege] longe a formae apertm 50,11 uindicandus] iudicandus 100, 2S festinemus] festimemus

  PAGE 54

  XLVIII PROOEMIVM. 102, 6 oraculij oraculis 183, 32 rarissimum] carissimum 102, 13 temptauerit] temptauerint 183, 33 abundantiam] abundantium 104, 7 anchorarum] anachorarum 183, 38 tibi om. 108, 10 habitari] habitare 185, 3 sic] sit 117,4 angustiore] augustiore 187, 14 curiam om. 117,33 sicilia] silicia 187,20 conseratj conferat 119,4 distabitj distabat 196, 17 ratioj oratio (cum TU) 120, 10 possint] possunt 201, 13 facies] facis 129, 33 liberos] libros 203, 3 discingerej disiungere 131,27 hamali] hamalis 203, 13 constat] constet 144, 10 aliquaj alia 205, 10 ut] aut 145, 13 uocabarisj uocaberis 205, 30 ad auentini] aduentini 148, 31 paruitasj prauitas 206, 30 uigilibus] uigili 151,21 discursus] discursos 208,2 odiosissimum| odiodissimum 165,27 occulatur] occultatur 208, 30 laudabilem] laudabiliter 167, 5 eoaej eo ac 213, 22 et om. 177, 5 delictisj dilectis 213, 2:! praefecimus] perfecimus 177,25 singularej singulere 214,8 inuenirij inuenire 183, 21 petiturj patitur qui cum non redeant ne in libris quidem huic proxiine couiunctis HK, ostendunt eos non ex L descriptos esse, sed ex archetypo eius; nam quamquam multi eorum ex eo genere suut quos quivis librarius inter scribendum emendet, aliis locis, maxime ubi verba omissa sunt, medella nequaquam in promptu fuit et omnino, si illi ab ipso Leidensi peudereut, earum lectionum vestigia certa non deficerent. sed RK etsi Leidensis non filii sunt, sed fratres magis, fratres esse admodum degeneres ex erroruni ipsis propriorum specimine infra proposito apparebit eum hoc nostro collato. omnium maxime libri bonitas eo apparet, quod vix usquam tradita mutavisse invenitur coniectura sive felici sive infelici; unico loco 62, 25 vocabulum til/i ita videtur adiecisse ab ipso primum omissum et omissum item in libris classis primae. Emeudatus est Leidensis eodem quo scriptus est saeculo a librariis duobus, quorum tamen cum manus certo distingui nequeant, eadem nota (L 2 ) signifioantur. codice adhibito emendatiouem factam esse inde efficitur, quod plerisque locis modo scripta recte mutavit (ut 19,4. 21, 19. 68,3. 69,31. 84,3. 90, 19. lat. IV, 14. 115,8. 119,3. 190,16. 209, 16. 210,3. 217,7), modo et etiam saepius omissa supplevit, ut plura addidit 72,16. 152,28. 181,1. 190,31, singula vocabula 5,3. 46,12. 62,30. 71,10. 73,15.19. 85,16. 96,30. 100,17. 102,7. 104,24. 108,29. 132,17. 155,21. 183,29. 185,7. 192,32. 204,2. 209,21. eodem codice et cmendatorem usum esse et librarium per se probabile est ueque quicquam refragatur; quod ille 159, 28 ex pithiae fecit pitziae, 160, 26 patsenis ex pathenis, suadet ut libro usi sint ita scripto ut littcra formae a saeculo iude XI passim obviae % (Wattenbach Jat. Palaeographie ed. 4 p. 65) vere e etiam pro h accipi posset. itaque praestantia codicis non librario soli accepta ferenda est, sed item correctori. at ut fit is ut pleraque ad archetypum formavit, ita aliis locis a coniecturis non abstinuit et dittographias quoque quasdam intulit; qui loci plus minusve suspecti subnotantur.

  PAGE 55

  PROOEMIVM. XLIX 1 7, 20 celebratam L et reliqui, cel. esse L 2 34, G complere L 1 et reUqui, oonpellere R. uel conpellere add. L~, ex coniectnra recta 52,9 resipiens L l MM, resipiscens P ed plerique, uel resipiscens " a ex coniectura u/ videtur 63, 12 iwc. X', huius P recte ut vidctur, iuris // 2 P, er coiucctura falsa 84, 2 emendatur Z l PDN, non emendatur /> 2 i? ea; coniccfnra falsa 97.3 flectere L l etf plerique, plectere P, uel plectere cmM. Lcerte non ex coniectura 137, 17 agnoscitur L l nou agnoscitur L 2 ex coniectura falsa 165,27 occultatur (pro occulatur) L\ occultetur L' 1 ex coniectura falsa 185, 15 habiturus L 1 habiturus es L 2 ex conicctura falsa 188,23 fuerit moribus L l P rcrfe uf vidctur, moribus fueris U, fuerit moribus forte RKEF, mor. fuer. forte T, fuerit forte moribus L' 1 191,26 lasciuae L l rf reliqui, lasciuiae L 2 R rnale 221,4 quis L l Ll, quisque L 2 conicrfura ut ridetur, sed recta, ct reliqui Horum pleraque cum ex coniectura posita esse videantur, pauea, ut phctere 97, 3 et forte 188, 23 fortasse ex margine archetvpi sumpta sunt vel aliunde adseita; eerte non sufficiunt, ut emendationem statuamus factam esse duobus exemplaribus adbibitis. Moiiaceiiisis liber 7.' ul proxime accedit ad Leidensem descriptus, ut diximus, ex archetvpo eodem, ubi ab eo reeedit, raro, ut supra vidimus, meliorem lectionem praebet, plerumque errat. errorum quamquam nullum geuus alienum est ab huius librarii incuria, frequentissime peccat (ut vidit Kruschius) vocabulum aliquod paulo ante scriptiun repetens loco iniii siio nec raro propter id expellens alterum similiter formatum: 16, 8 accepit repetitum ante custodit (em. R h ) 20, 8 mancipia eius repetitum ante breones (cm. R 2 ) 24, 12 uidetur repetitum antc probatur (em. R h ) 41, 3 ex reparabilem petitum reparauit ante monstrauit (em. R h ) 52, 24 uideatur rcprfitum pro praebeatur (em. R s ) 69, 25 dissolui repetituiu pro defiuiri (em. R 2 ) 71, 8 jaropter labore substitutum laboris pro perfectionis (em. R 2 ) 81,26 amor repetitum pro gloria (em. R 2 ) 123, 11 defendi repetitum anfe largiri (em. R h ) 136, 14 amoenitate repetitum v. 16 pro suauitate (em. R 2 ) 139, 4 propter chori rcprfitum choris ante organis (cm. R 2 ) 161, 25 praesumptione coniuncti] coniunctione praesumptione coniuncti (cm. R 2 ) 165, 32 antc quem anticipatum quod est v. 33 intolerabilis 168, 27 gaudebat repetitum v. ^tf pro placabatur (ctn. R 2 ) 176, 11 distribuit rcpctitum pro largitur (cm. R 2 ) 185, 20 propter honorem substitutum v. 21 honores pro labores (em. B 2 ) 215, 24 meliora repetitum pro potiora (cm. R 2 ) Cassiodorvs. £

  PAGE 56

  PROOEMIVM. Sed lii errores, quorum partem ipse sustulit, cum ueglegentiam tantummodo prodant, aliis locis iisque nmltis textum interpolavit aut glossa substituta aut vocabulo male intruso aut alio genere corruptelae, quae vitia praeter lniuc librum et inde descriptum Admontensem iu alio uullo comparent. 14, 12 laude] honore 20,26 igitur] ergo; item 31,4. 165,17. 185, 26 23, 26 decernimus] praecipimus 24, 7 ne] ut 41, 20 maturabis] curabis 46, 12 festinare] properare 49, 5 praestate] prebete 52, 14 repetimus] praecipimus 53, 22 altera] altera adhuc 55, 3 benignitatis] pietatis 56, 24 postremam] extremam 65,26 dilatione] dubitatione (em. R 2 ) titi, 24 stultitie] iusticie 67, 15 releuasse] recreasse 67, 27 labio] labore 70, 5 quae] *que enim 70, 28 commentum]commercium(ew.JB 2 ) 71, 31 cautabilis| laudabilis cantabilis (1. et c. R 2 ) 81, 8 dilatione probabili] diguatione laudabili 87, 5 laicorum] a Iaieorum 97, 1 dubio] iudieio 104, 27 gratia] gloria 106, 6 summitates] dignitates (em. R 2 ) 111, 1 sociamus] coniuugimus 120, 17 panuomam] coloniam 130, 12 radit] redit R*, uel rodit add. R b 135, 3 cognoscant] gaudeant (em. R 2 ) 135, 27 quam] ad quam 141, 3 auri pretio] auro 145, 18 culmen] ordiuem (em. R 2 ) 145, 26 secura] pura (em. R 2 ) 148, 2 commisisse] constituto 151, 18 parere] pendere (cm. R 2 ) 155, 13 praesumantur] praeparentur 165, 3 scelus] genus 167, 16 tibi gratiae nostrae] gratie tue 170, 2 inuitauit] uocauit 177, 20 considesj consides etiam 182, 22 amittit] perdit 187, 19 feturas] profuturas 194, 19 iudex] uindex (em. R 2 ) 201, 10 salute] remedio 214, 6 expedire] explicare (em. R 2 ) A dittographiis et variis lectionibus paucis locis exceptis (71, 31. 130, 12) librarius abstinuit, neque ulla apud eum vestigia reperiuntur coutamiuationis classis secundae cum prima. at cum primae classis nostrae exemplum non haberet, habuit quod accederet ad librum nostrum E vel potius fuit eiusmodi codex inter subsidia eius viri docti, euius est recensio libro E proposita, nam ipsum E vel gemellum si habuisset Monacensis librarius, certe non substitisset in libro septimo mutilo. eo ducunt lectiones hae: 105, 31 nubilae] uubilo (E) 166, 25 expromere] exprimere (E) 183, 34 quae LP, copiae EF recte ut videtur, copie que -R 187, 16 satiare] sociare (E l ) 209, 29 permota] permoti (E) Ex his reliquas similitudines insuper haberemus utpote easu etfectas, nisi esset tertius locus coniungens lectionem duarum familiarum. Hic quoque codex emendationem subiit et in universum correetor eum meliorem fecit multis locis omissa vocabula recte supplens, aliis non paucis, quorum partem supra

  PAGE 57

  PROOEMIVM. LI indicavimus, mendas tollens. sed ut loco supra citato 71, 31 interpolationem auxit, ita aliis (mil)usdam lectioncs adscripsit falsas, quarum quasdam subieci praescripta lectione mauus prioris: 13, 27 genus] geuius (PKMFJ) 59, 8 uauanter] gnauitcr 106, 10 missibus] missilibus (310X 2 ) 107, 7 casarum] causarum (XE) 123, 6 incurserint] incurrerint {XE) 146, 10 fertura] latura 170, 16 propter] causa (Paris. 2101) 175, 5 non] quam {EF) 184, 21 conscientia] conscia (E l F) 187, 2 voc. omissum a ll 1 in spatio vacante supplevit indultis (KE) 207, 28 uuum] cum unum Ita eum probabile sit emeudatorem usum esse eo ipso exemplo quod descripsit librarius, coufirmatur iude quod supra ex loco 183, 34 effecinms ad archetypi marginem quasdam lectiones adscriptas fuisse ad familiam EF referendas. reliquae inter glossas coniecturasve referri poterunt, quarum nou paucas iu verborum ordinem a scriptore receptas esse supra vidimus. i Florentinus Laureutianus 89, 23, nobis K, est ex genere contaminatorum, sed inter eos longe optimus; scilicet qui eum scripsit, ei copia fuit praeter codicem, quo quinque ultimi libri variarum continebantur, duorum aliorum classis primae alterius, alterius secundae. utriusque certa vestigia apparent in dittographiis a Iibrario K in ipsum verborum ordinein reccptis: I II K 37, 18 designauit dictauit designauit uel dietauit 41, 25 bibere uiuere uiuere uel bibere 41, 27 putetur aestimetur extimetur uel putetur 46, 5 dicatus annus dicatum tempus dicatum uel dicatus annus Item lectiones, quae primae classis aut siut aut certe esse possint (nam ubi K iu vera lectioue tam cum prinia classe consentit quam cum Palatino secundae, dubium est ad utram sese applicaverit), observavi has: 14, 11 largitionum] / et PK, largionum LR 17, 28 subducunt I et PK, subdicunt LR 19, 27 angustius / et PDK, augustius LR 19, 31 cuncta / et K. contra II 22, 22 desultatione I et K, de resultatione II 22, 23 conuenit I et K, uicinam II 23, 1 utilitate OEK, uilitate // et plerique cl. I 23, 26 praedicto J et PK, supra dicto LR

  PAGE 58

  LII PROOEMIVM. 38, 1 congeminata I et K, congeniata II 46, 20 merita 0, munera II ct plerique cl. I 46, 22 gratia I ct PK, gramina LIl 47, 30 uestigia I(praeter M a ) ct K, uestigium II et J/ a 48, 14 libris / ct K ct ex cl. II R\ labris II (jpraeter R-) 49, 31 quae emolumentorum 1 et PK, quaemolumentorum LR 64, 23 adgressurum I ct PK, adgressum LR 84, 2 non datur I(plerique, tantum emendatur 0) ct K, emendatur II et M" 99, 15 (a)egrescentibus I et PK, egressentibue LR 101, 20 pietas I ct K. pietatis II 106, 2 utrumque I ct PK, utrum Llt 119, 7 multo I et PK. multos LR Acceduut scholia classi primae propria in Florentino libro relata certe ad 1. III ep. 51 (supra p. XLVI). sed quamquam inde certo colligitur primi ordinis librum Angelicano simillimum a librario Florentini adhibitum esse, lectiones inde petitae in principio solo reperiuntur, deinceps rareseunt et adeo evanescunt; scilicet intellexit scriba secundi ordinis codicem non solum pleniorem esse, sed etiam emendatiorem et alterum mox abiecit. potest igitur codex Florentinus cum aliqua cautela ita tractari, quasi esset classis secuudae. In seeunda classe ubi differunt L et R neque suam viam ingreditur K, medium quodammodo iocum inter eostenet. scilicet in erroribus aliquoties ad L accedit: 138, 25 luci] lucis LK 138, 26 pastoribus] postoribus £ a posterioribus K 162, 33 nauelerij nauclerii LK 215, 13 commonitionis] commotionis LK saepius autem errat una eum libro R: 58, 22 commodet] commendet RK (cum X i 60, 9 pondere] prouidere L, aere RK IV, 31 inscr. uiro uenerabili] uenerabili R'K 108, 2 tantumj tamen RK 117,31 inputetj iinputetur 7?A' 2 (cum XD) 126, 2 est quidem) quidem est RK (curfl K) 134, 4 seditionum] seditionem R h K 143, 7 conludit] concludit RK 156,9 clausarum] causarum /i' 2 7v" 165, 37 igitur] ergo RK 169, 30 largitatej largate RK 188,23 fiierit moribus] fuerit forte moribus L~, fuerit moribus forte ItK 213, 23 perfecimusj praeficimus RK 219, 19 redire] redigi RK Uno loco ex his 00, 9 commune archetypum probabile est liiasse et cum superesset fere p**dere, Leidensem inde effecisse prouidere, alium seribam non admisisse nisi tres litteras postremas. veram lectionem A' non solum passim retinet, ubi L et R dissentiunt faciens

  PAGE 59

  PROOEMIVM. LIII cum textu meliore ct saepius quidem oum L quam cuni R, sed ctiani contra utrumque aliquoties verum servavit. in parte ca, ubi classis primae codicis librario copia fuit ct cum liac K veram lcctionem tradit, consensus is ad contaminationem rcferri potest. sed ctiam in sequentibus IV, 40 — VII, 41, quae absunt a classe prima, quibusdam locis licet raris nec magni momenti praestat tani Lcidensi quain Monaecnsi: 136, 3 parhippum Kl', pahippum LJl 130, 24 mctus KP, motus LR 137,23 uastauerunt KP, uastauerat />'// 155, 17 auserc K, anserc L1!P 150,9 causarum KR 2 P, clausarum LR l 159,29 infirmitatis KJ'. inflrmitati LB 103, 29 praescriptio KP, perscriptio LR 108, 29 finxcruut KP, fixerunt LR 109, 20 in speram KP, in feram LR 170, 10 praescriptione] P, proscriptione K, perscriptione LR 178, 32 regalem geuium] K, regule regale genium P, rcgalc ingenium LR 183, 27 probatur] KP, probautur LR 208, 22 dispendiosal KP, dispensiosa LR 212, 13 regina KP. regia LR 221, 4 quisque KP, quis L l R In inscriptionibus quoqUe epistularum compendia sollemnia cum libri LT! plerumque solvant, K in laterculis praesertim plerumque ea recte repraesentat. itaque qui hunc scripsit, aut codice usus est liis locis einendatiore quam snnt LjR aut, quod item fieri potcst, in hac (juoquc parte pariter atque in primo libro codices duos habuit, alterum conspirantem cum LTt, alterum indolis diversae. hoc fortasse praeferendum, quoniam 159, 20 pro nomine Anduit in LT!P traditum in Florentino libro leeitur alterum Oceri certe non coniectura cxcogitatum et redicns in libris EF. Sed obscurantur hae libri Florentini virtutcs permultis interpolationibus ab hoc scriba magna cum licentia in textum adscitis. quarum exempla cum quaevis apparatus pagina exhibeat, hoc loco sufficiet attulisse e< dittographias aliquot non repctitas ex classium primae e( secundae differentiis et Iocorum duorum mutilorum supplementa falsa: 34, 28 deuotione] fide EF, deuotione uel fide K 10,23 calamos complet] calamos complet uel in calamos complere K 41, 25 mechanicus] mechanicus vel mathematicus A" 48, 8 uclut] uultum nel nelud A" 180, 7 ncsciat habere /'. habere LTl. habere non debeat K 211,12 exeusatio uietualium tollitur E, cx victualium tollitiu" LR, ex uictualium summa tollitur K item substituitur in hoc libro numerus finitus dccem 187, 9. 220, 25, ubi in libris non corruptis lcgitur tot ct cp. I, 39 inseritur locus non ergo . praestatur pctitus ex (•]> I\', 0. Emendationcs post tempus ad librum Florentinum adscriptas insuper habuimasj adhibitum cssc a corrcctore primae classis libruni aliquem ostendit inter alios \<-u> 106,32.

  PAGE 60

  LIV PROOEMIVM. Yaticanus Palatiuus 273, nobis P, saeculo XII descriptus est ex codice scripto iisdem, quibus apographi scriptor utebatur, compendiis, ut mendae quaedam ostendunt: 69, 26 natura (= na)J materia P a 102, 29 naturae (= ne)J nec P 106, 24 romani] rationabili P quique hic illic variam lectiouem adscriptam haberet, propter quam iu apograplio reperiuntur locis quibusdam aut variac lectioues adscriptae aut dittographiae in textum admissae: 55, 29 uicinitate] P v et reliqui, ciuitate P 82, 14 connascitur] coniungitur et eonnascitur PI) 86, 13 praecipuus] conspicuus et praecipuus P 88, 24 prodantur] prodncantur vcl prodantur P 97, 10 securitatemj P v et rel., seueritatem P 120, 28 initiis] initiis et primordiis Librarius cum quae scribebat intellegeret, in locis corruptis vel hiantibus aliquoties spatium vacuum reliquit, ut 100, 3. 158, 23. 181, 7. 187, 21. 190, 5. 217, 17, saepius tradita coniectura emendavit aut perscripta iam, quibus locis cum res ei vix umquam successerit, secunda scriptura longius a vera distat quam primitiva: 58, 9 meruerat] P a non meruerat P 1 68, 15 mox] P a mox ut P b 98, 29 consuetudinem] 7 Ja et consuetudinem P b 114, 21 quidem quae] quod quae P a quidquid P h 117, 7 uictualibus] uictualus P a uictualum P b 129, 16 abditis] P a in abditis P b 132, 4 destinarej dcstinase P a destinasse P b 164, 8 neglegantur] P a nou neglegantur P b 165, 15 solaria] P a solacia P b 184, 31 cedimus] P a concedimus P b 189, 6 vultu proditur quod taceturj P a vultu proditur quod lingua tacetur P b 219, 16 uendebanturj uidebantur P a uidebantur obnoxii P 1 aut antequam verba exararet: 14, 12 crevit conservationis laude quantum profecerat dignitatej cr. cous. 1. meritorum profecerat dignitate P (offendit omissum tantum) 60, 9 prouidercj pondere P coniectura />mba 72, 18. 165, 23. 191, 15 utillim-J utilissimP 79, 12. 80, 19 Alaric-J InalaricP 98, 25 nulla fieri uiolentaj nullam fieri uiolentiam P 100, 6 alimonia repertaj alimoniam repertam P 102, 30 crementij incrementi P 107, 19 architectis] architecticis P

  PAGE 61

  PEOOEMIVM. LV 128, 20 minus ne] si quo minus P 182, 31 non] non tam P (offendit omissum magis) 219, 15 penso] fcam penso P (ex eadem eausa) Quamquam in hac interpolatione modeste scriptor se gessit, caute utendum est libro ab eiusmodi homine profecto et maxime in grammaticis differentiis et minoribus omnibus magis standum est testibus veracitatis simplicioris. praeter interpolationes has et huius generis alias Palatinus inquinatus est compluribus mendis, quarum partem certe ad archetvpum eius redire efficitur ex consensu libri Berolinensis /). exempla infra p. LVI proposita ad demonstrandum consensum libri Breslaviensis n. 62 cum Palatino cum ita proponantur, ut Iectiones Palatino propriae et inendosae a bonis distinguantur, satis suffieient ad demonstranda eius libri vitia; pauca alia subieci: 82, 21 difficile prouenit] raro coutigit (contingit D) PI) 166, 27 ori tuo — placuisti om. P In universum quamquam libri ordinis prioris LRK Palatino emendatiores sunt, propria utilitas huic quoque tribuenda est. opitulatur Palatinus saepissime Cassiodoranis non solum eo, quod, ut supra p. LIH vidimus, aliquoties consentit contra LR in lectione vera cum K, sed item plurimis corruptelis, quas libri tres illi commuues habent, recte medendo. et prima quidem classis quatenus pervenit. dissensum inter eam et secundam saepeuumero decidit liber P accedente aliquatenus Berolinensi: 5, 9 nomine] PD et I, om. LR (deficit K) 11, 10 adorandi] PD et I, adornandi LRK 12, 17 generat] I, generant PD, gerat LBK 13, 9 quo] PD et L quod LRK 13, 12 necesse est] PD et I, necesse est ut LRK 15, 7 togatis cleri] togati solari LRK 1 16, 8 et] PD ct l ut LRK 18, 3 ideoque] PD et I, ideo LRK e.r correctione 19, 11 inflexis] PD et I, om. LRK* 21, 7 sacrum] PD et L sacrarium LRK 21, 22 artes] PD ct I, arte LR, artem K 54, 28 studia] PD et I, om. LRK^ 59, 9 uos] P et I, om. LRK 60, 19 superbia] P et I, superna LRK 64, 4 largitionum] P ct I, largionum LRK 68, 15 mox] P a ct I, mox ut LRKP h 68, 34 haec] P et I, liaec supra dicta LRK 69, 21 in] P et I, quae in LRK /. III ep. 3 mscr. ad Thoringorum regem om. in laterculo LltK ep. 5 inscr. patricio om. in laterculo LRK 81, 1 suut] P et I, sunt iuter uos LRK 85, 12 tuis] P et I, om. LRK 90, 1 ei] I, ei et P, ut LRK 94, 2 retulisse] I et P, coutulisse J.RK 95, 26 est] I et P, om. LRK 97, 6 publica] I et P, om. LRK 1 98, 4 motuj J et P, motus LRK 98. 25 qua resides] P, qua residis L quam regis LRK 103, 8 lubrieis] P, lumbricis LRK, lubricis lumbricis I 103, 32 tractanda] P ct I, coaptanda LRK 105, 7 histrionibus] P ct I, in histrionibus LRK 106, 32 raros] P et I, aut LRK 1 108, 29 quod per] P et L, quidquid LRK 109, 1 subterraneis] P ct I, terraneis LRK 1. IV ep. 35 inscr. albini om. in textu LRK 115, 34 elatus] P et I, elata suut LRK 128, 7 oopiosos] P ct I, copiosas LRK

  PAGE 62

  LVI PROOEMIVM. A lectionibus mauifesto falsis, quales permultae reperiuutur in classis primae libris, PD perpetuo abstinent excepto loco uno 89, 17, ubi P et classis prima pro vera lectioue servata iu LRK inigua sub habent iniquitas 1>, casu opinor; nam evidenter apparet non adhibitum esse a scriptore libri P exemplar aliquod primi ordinis, sed consentire classis primae libros et PI) locis supra recensitis propter archetvpum commune. — Deinceps quoque in parte IV, 40 — VII, 41 similiter P passim praestat libris supra enarratis: 143, 13 perj P, om. LRK 144, 15 eantj P, fiaut LRK 14ii, 4 suo] P, om. LBK 150, 4 extautibusj P, excitantibus LliK 154, 6 aruo] P, ano LUK 155, 29 saeuaj P, om. LRK 159, 10 expectet] P, expetitet LR, expediret K 1(35, 15 solaria] P a salaria LRK, solacia P b 107, 31 releuarej P, reuelare LRK Secuuda manus libri Palatiui, si quidem inter P h et P 2 ) similia iutulit, ut 102, 31 iuadiuuataj ea inadiuuata uis aliaque similia offendes 103, 2. 3. Aut Palatiui libri gemellum aut, quod magis probabile est, cum nonmunquain (139, 17. 166, 7) Palatini libri lectiones habeat ab emendatore excogitatas, ipsum eum adhibuit is qui scripsit librum Breslaviensem 62 (infra n. 51); nam complures lectioues iu nullo alio codice inventas is exbibet alias in textum receptas, alias ct longe plures postea adscriptas nianu eadem. earum, hunc librum A nota notantes, specimen subiecimus diligenter confectum ab eo qui codicem illum excussit Kruschio nostro. 174, 8 felix] P, om, LRK 1 177, 7 estj P, om. LRK 177, 27 etiam] P, om. LRK 180, 7 nesciat habere] P, habere LR, habere non debeat K explens 185, 23 uelle] P, om. LRK 196, 1 optimumj P, opimum LRK 202, 15 in illa prouinciaj P, in aliam prouinciam K, illam prouinciam LR 217, 26 couscientiaej P, scieutiae LRK cst secunda (neque enim facile distinguas 14, 23 celsumj excelsum PDA h Acc. 40, 14 facundaj fecuuda PA h An. 41, 10 perj
  PAGE 63

  PEOOEMIVM. LVII 152, 32 seruus] oum seruus PD l A' 177,20 consides] consideres TPA 157.6 terrentior] torrentior PDA Acc. 177, _!:; tol mer. lum.] mer. lumine (limi157, 15 maioris] maiores PDA m A. limina Acc.) tot TPA Acc. 163,28 attrectare] attractare PA 177,33 ct tacere] conticere l'A Acc. 165,23 utUlimum] utilissimum PA 18o,7 nescial habere] TPA Acc. 166.7 querela] querimonia P-A 180,20 audienti] audiendi P h A 166, 31 geniatissimum] geminatissimum 180, 30 obscquio ofhYio l'A PA Acc. 181,35 ingenuorum] ingeniorum TPA Acc. 169,6 collegerat] col(l)igeret PA tibi] ibi l'A' 176,35 dignitas] dignitates P*A* 182,7 iura] iura in TPA a 177, 17 nos] non PAP~ A<<-. 182,22 approbetur] /', approbatur A Accursius cum adhibuerit librum Breslaviensi simillimum, i, inter eos . XV) a codicibus secundae classis melioribus alienam. sed tamcn quatenus perveuit aliquam utilitatem habet, scilicet ubi cum Palatino oonsentit, eius lectionem ostendens ex archetypo eius proficisci, ubi discedit ab eo consentiens eum LRK, id quod facit non raro, Palatini lectionem iufirmaus; quam ob rem in apparatu ei locum dedimus. Classis tertia 1. VI— VIII, 10. Tertii ordinis duo hodie quod sciam exempla supersunt Breslaviense n. 63 (infra n. 92) nobis T et Caesenas 13, 3 (infra <•. 92-4), nobis U, et utrumque quidem et recens scriptum et vitiatum non solum erroribus plurimis, se
  PAGE 64

  LVIIJ PROOEMIVM. ut sunt 194,27 citm vendunt aliena crimina sua faciunt esse peccata loco parum intellecto post vendunt additur mstitiam et 233, 28 heres vmperii factus est heres Italici imperii. nihilominus quatenus porriguntur (neque enim continent uisi 1. VI iutegrum et I. VII duobus locis hiantem, Breslaviense solum praeterea octavi epistulas decem primas) utilissima sunt ad emeudanda Cassiodorana. ad contaminatiouem quaniquam eo ducimur, quod 239, 18 ad domini in margine T adscriptum est al(ii) etplures donnii, in textu eius vestigia tautum abest ut deprehendantur, ut is a forma vulgari classis secundae, qualem repraesentat codex K, plane recedat; nam consensum librorum KTU in levibus erroribus 205, 31. 207, 25. 214, 7. 217, 9 casus effecit. e contrario aliquot locis consentiunt cum Palatino in eiToribus qui absunt a secundae classis ordine priore: 177, 20 considas] consideres PT (non U) 203, 36 ideo] adeo PTU 181, 35 ingenuorum] iugeniorum PTU 208, 10 copiosus] rel. et U, copiosius P 1 182, 7 iura] iura in PTU copiosum T 182, 36 improbus] in quibus P*T (non U) 218, 4 stude] om. T (non U), tuum est P 187, 10 percelleudum] procellendum PT fortasse hiatum a/rchetypi explens (non U) coniectura 190, 4 referte] referre PTU 218, 12 uobis] a vobis PT, a uobis U 190, 26 maiorum] malorum PTU 222, 14 ibi] tibi PTU neque tamen loci hi sufficiunt ad librorum PTU communem originem demonstrandam, cum praesertim ei coniecturae refragentur indicia longe graviora. scilicet codices TU non solum partem variarum habeut quae abest ab utroque ordine classis secuudae, sed ctiam in lectionibus ubi differunt ordines duo, modo priori, modo posteriori suffragantur, denique quibusdam locis contra utriusque ordinis consensum genuina suppeditant: 174, 8 felix] TUPEF, om, LRK 1 175, 12 optima] TULRE 2 optata P, felici KE X F 177, 27 etiam] TPEF, est U, om. LRK 180, 7 nesciat habere] TUP, habere LR, habei'e nou debeat KEF 185, 23 uelle] TUPEF, om, LRK 187, 20 hortis suis] UEF, oris suis T, hortis sue P, orti sui LUK 192,25 domiuos] TE*, domiuo LBPKE l F 193, 19 non potest non habere] TUF, non potest habere LRPKE 202, 15 in illa prouincia] TPEF, nulla prouiucia U, illam prouinciam LR, in aliam prouinciam K 2i 2, 20 admiratione] TULREF, admiuistratione PK 204, 24 qui libris veterum probaris eruditus] TUEF, oni. LRPK 206, 15 illis] TUEF, illi LRPK 206, 23 moxj P^TU, mox ut LRKP' l EF 207, 28 suscipere] TU, suscipitur LRPKEF 212, 5 sub tanta aequalitate] TUEF, substantiae qualitate LRKP 213, 1 cui debeatis observare] TULRK, cui debeatis obedire P 211, 12 excusatio victualium tollitur (excusatio iterum ins. T)} TUEF 2 ex victualium tollitur LR, ex victualium summa tollitur KF l deficit P 220,21 suaui] TUE 2 F i sua LRKPE l F l

  PAGE 65

  PROOEMIVM. LIX Jtaquo de lectionis fundamento ibi decisum est, ubi TZJaut cum L consentiunl aut cum V, idque in universum secutus snm etiam in locis, de quibus dubitari potest (ut 174,24 auratus, 204, 24 paratissimus). uno qui offendit 183, 37 aut veram lectionem curis alienum V suo Marte repperit aut in falsa curis alienis librarii archetyporum duorum casu inciderunt, altero 183, 34, ubi iu lectioue aperte corrupta tantac i/uar codices LPT consentiunt, vera autem tantae copiae tam in secunda classe (II) apparet contaminata cum corrupta (supra p. L) quam in exemplari adhibito ab archelypo librorum EF, fortasse subest antiquissima dittographia. quod cx modo dictis intellegitur librorum TTJ vel potius archetypi eorum aliquanto melioris copiam fiiisse ei, qui quintae classis integrarum variarum codicem principem recensuit, id infra confirmabitur. Classis secundae codicibus deficientibus in fine ep. 41 libri septimi principium ep. VII, 42 ad p. 223, 10 transtulerunt per solam tertiam ad nos videtur pervenisse. reliqua pars eius epistulae et quinque quae sequuntur ad finem septimi libri traditae sunt cum per tertiae classis libros tuin pcr elasseni quartam ita, ut in classe quarta has epistulas solus servet Bruxellensis, in tertia ad codices TU accedant codices classis sextae sive variarum integrarum, quorum principem modo observavimus peudere inter alios ex classis nostrae tertiae exemplari. inde explicatur, quod codices TU per lias epistulas modo cum vulgaribus sextae classis conspirant in erroribus emeudatis ex solo Bruxellensi: 224, 11 operibus] B, moribus reliqui 225, 7 cultore] B, om. reliqui 225, 8 ruris] B, urbis reliqui 220, 4 multo] B, om. reliqui 227, 17 urbium] B, om. reliqui modo, raro tamen cum eadem stent contra eundem in lectiouibus veris: 225, 8 cui iugis] TU et vulgares, coniugis B l ciuu iugis B 2 plerumque autem in lectionibus veris contra vulgares cum Bruxellensi faciant, scilicet 223, 11. 224,0. 17. 225, 15. 18. 220,20. 227, 1 (ncc aegri contra vulgatorum nec igitur, confusis scilicet compendiis eg et g), 227, 8. 14, item 223, 9, ubi deficit Bruxellensis, genuiDum crevitque soli suppeditent, ciun vulgares libri fere cousentiant in corruptela credendumque. Decem primas epistidas libri octavi, quas exliibet solus codex T, praeterea traditas habemus, sicut infra ostendetur, et per quartae classis libros iutegros BZ ct per epitomatos classis quintae HGI. trium igitur archetvporum hic nobis exemplaria praesto suut inter se affinitate propria nulla coniunctorum, itaque in his consensus non solet invcniri nisi in lectionibus veris. exempla subiecimus. 231, 14 qui annis] TEF, quia uuis BZ, qui HGI 232, 9 uestris] TEFIIGI, om. BZ 238, G aucta] TF, augta E\ tota B, uota Z. uita EHIGI 238, 11 suras eius] TE, sura seris Z. suras seris II. sura sericis ///, suras sericis G

  PAGE 66

  LX PROOEMIVM. 238, 18 diligiuit (diligit E) crementi sui prouecti (prouectus E) semper auctorem] TE, diligunt ore mens sui prouectis (prouectus J? 2 ) s. a. B, diligit more mens sui prouectus s. a. Z, diligunt omnes (isti ins. II) sui prouectus auctorem GIII 240, 10 locum merito] TE b F, locum inito (inicio I) III, merito lociun E*G, locus merito BZ Classis quarta 1. VII, 42 — XII fln. Classis quarta fortasse originc sua coniuncta est cum secunda; nam cum vix casu illa il>i fere incipiat ubi liacc desinit, verisimile est codicem integri operis casu consiliove ita divulsum esse, ut prior pars archetypum cvaderct classis secundae, posterior quartae. nos iam agemus siugillatim de suhsidiis quorum nohis in hac parte copia facta est, quae sunt folium unum Halense nobis D et libri tres Bruxellcnsis 10018 nohis B, Parisinus 2185-4 nobis Z, Laurentianus 89,23 nobis K. Halense folium pertinet ad libri noni epp. 17 et 18 (p. 282, 15 — 283, 29; ipsum expressum est in recensu codicum infra n. 84). codex is cuius pars fuit si integer superesset, fortasse reliquis quibus iam utendum est sine damno careremus; nam cum miro casu (ad quem advertit G. Mever) accidcrit, ut deportationis vocahulum 283, 6, ah eius lihrario in transitu a pagina ad paginam mutilatum omissa syllaba tertia, similiter imperfectum redeat in djitimis nostris BZ, item in aliis EN, nec plemun legatur nisi iu deteriorihus FK suppletum ibi coniectura facillima, siue dubio superest ex communi omnium illorum librorum archeiypo. quod ipsum undecimo saeculo scriptum esse sese ostendit, rem vel magis contirinat; nam libri nostri non superant duodecimum videnturque exscrijiti esse ex archetypo exarato minusculis et cum compendiis eius aetatis. quam jirope a sc distent libri classis liuius, ostendit cum locus 244, 10, ubi verba eminens evenit, si quidem sic recte scripsimus oos, in hiatu omittit Bruxellcnsis, cominens (commens M, cum mens K) evenit scribunt libri alii ZKM, tum alter 310, 31, ubi hiant intcr mores et cui tam Bruxellensis a manu prima quam epitomae liber Londiniensis item a prima manu, de re ibi interpouit Parisinus sjiatio vacuo relicto quattuor litterarum, dere Florentinus, dare epitomae emendatores, deligere (id quod requiritur) vel dUigere cmcndator libri Bruxellensis, adsecutus id sive ex ductibus archetypi evanidis attcntius observatis sive coniectura. Bruxellensis liber, nobis B, huius ordinis longe primarius ciun infra in codicum i'ecensu n. 8. r i satis enarretur, paucis hoc loco de eo agi jmtcst. unicus cx lioc ordine hahet libri scjitimi epistulas sei postremas. librorum numeros veros, quos servat cjiitome Britannica, fortasse evitare voluit huius scriptor imperfectam cmeris condicionem celaturus, certe in uuica quam miniator addidit subscriptione (suprap. XVI) ad finem operis auctoris uomen ct operis titulum ueque tamen libri librorumve numerum jiosuit, abstinens ita a uumerationc falsa ca de qua mox dicetur. inscriptiones quod epistulis nou praescripsit, ad vetustam operis formam (supra p. XL) revocari non potest, cum in folio Haleusi non desiderentur; immo omisit eas sive librarius sive rubricator, ut item omissi sunt ex quin-

  PAGE 67

  PROOEMIVM. LXI que laterculis qnattuor nc spatio quidem relicto et omissum est ipsum operis principium perscribendum in pagina prima, qnae remansit non scripta. item modo vidimus quibusdam locis verba in archetypo evanida facta spatiis relictis omissa esse. librarius officio functus cst ogregia diligentia et simplicitate et multis locis huius libri beneficio in liae editione yera restitui potuerunt: perpaucis quaedam praetermisit culpa sua, ut 381, 16, et raro quoque eiTores ei proprii deprehcnduntur, ut sunt hi : 292, 1 1 implevit] reliqui, replevit B 366, 7 compleas] GZ, suppleas BK Ab interpolatione librarius abstinet; nam quod 346, 13. 21 ex scriniario effeeit crismariitm ct locum corruptum 238, 6 corre.xit addita perperam coppla gue, eiusmodi errores librarius nullus cvitat. emendatorem quoque libri infra exposui plerumque fidem merere usum ipso quod descripsit librarins exemplari, raro verba interpolavisse. Reliqua quae extant liorum librorum exemplaria plena quamquam non pendere ab ipso Bruxellensi vel solae inscriptiones epistularum demonstrant in eodice illo servatae ad unum dechnum librum, proficisci ex archetypo eius praeter lectionum consensum colligitur ex defectu inscriptionis ep. 20 libri decimi, qua caret tam Bruxellensis laterculus quam huius ordinis libri omnes et in laterculo et in textu, nisi quod deterrimi quique hiatu animadverso falsam inscriptionem ei epistulae praescripserunt; vera servata est in sola epitome Britannica. sed ex archetypo Bruxellensis hbri qui id exemplum eonfceit, a quo pendent tam Z quam K et similia eorum omnia, non simphciter id expressit, ut fecit Bruxellensis librarius, sed opus impcrfeetum quodammodo reeoucinnavit abieeto libro septimo mutilo et mutata integroruin numcratione et admissa praeter alias nhuores interpolatioue uua adniodum gravi. scilieet huius classis libri reliqui onmes earent parte septimi libri ca quam in prineipio habet Bruxellensis neque exhibent nisi quinque libros iutegros. eos optimi quique numerant a primo ad quintum, ut integri operis speciem volumen prae se ferat, quamquam verum numerum ipse auetor cnuntiat in undecimi praefatione. posteriore tempore numeri hi rursus mutati sunt; scilicet quattuor primis libris adiunctis his saepe praescribuntur numeri a quinto ad nonum; rursus adiuuctis libris septem vera numeratio recuperata est ex conieetura, ut faetum in libro nostro K, ut mittamus numerationes alias ex mera partium operis perturbatione ortas et in codieum descriptione suis locis relatas. <'x corruptehs et interpolationibus, quae item in omnibus huius ordinis codicibus reperiuntur, uon affero minores, qualis est ''<-.*, 14 vera lectio praecipiti saltu servata in epitome Britannica, in Bruxellensi Ievi errore deformata in praecipiiAs saltu, in huius ordinis libris mutata iu praecipitis vel praecipitihus salUbus. gravis autem ea, de qua supra dixi, admissa est in ipso principio libri decimi 297, 1; scilicet quod ibi legitur ideo (vel adeo) rohis. clementissime principum, distulimus hactenus indicare /ilii occasum firmatum et Bruxellensi libro et epitome Britannica praeterea ita legitur amplificatum: adeo cl. princ, vobis amore inhaesimus ut distulerimus hactenus cet. hac tamquam nota signati suut libri qui iam seqnuntur ZK et reliqua quae supersunt Cassiodorana exempla ad unum omnia. ceternm ea ubi consentiunt, auetoritate non cedere Bruxellensi libro ex supra dictis apparet; repraesentant enim pariter exemplar ex quo descriptus est deperditum. ubi it;i dissentiunt, ut aut Z aut K cum Brnxellensi faeiat, lectio archetypi ea fere est quam testes duo testantur; ut sine dubio 240, 25 in ep 1'uit corruptum repluit testatum et a T et ;i 1>Z,

  PAGE 68

  LXII PROOEMIVM. emendatum male iu reppulit in K. ubi tres libri totidem lectiones proponunt, id quod raro accidit, electio libera est: 238, 6 aucta] T rectc, tota B, uota Z, deuota KM 373, 21 uicturis] EF recte, uicturi B, victure KM, iuncture Z Extant praeter K alii libri non tam ex ipso illo archetypo descripti quam ex exemplari, unde derivata sunt ZK; ita codex Montispessulanus 31, ut in codicum recensu n. 86 dictum est, libris ZK in plerisque longe inferior, tamen 338, 17 formam loquclritur sine dubio Cassiodoranam cum Bruxellensi servavit oblitteratam tam in Z quam in K. neque tamen operae pretium visum est propterea eum quoque iu apparatum recipere inntilibus erroribus iam nimis onustum. ParisillllS liber 2185^4, nobis Z, inter affines primatum obtinet scriptus cgregie ab homine perito, paucis locis correctus ab eodem, ab emendatione posteriore fere immunis. bonitas libri inde maximc intcllegitur, quod quibusdam locis spli ei convenit cum Bruxellensi : 250, 3 repererimus BZ, reperimus reliqui 312, 28 credidimus BZ, credimus reliqui 382, 21 quod] BZ\ quo Z h et reliqui Errores non pauci iu hoc libro admissi ex eo, ut videtur, sivc recta via sive per interpositos alios in plures codices propagati sunt, quorum placuit cx multis in apparatum relatis quosdam hoe loco componere: 238, 21 belli] bella 2(37, 12 hasdiugorum] has dignorum 250, 9 exercitata] excitata 341, 8 posse] debet 253, 14 a nobis om. 3(38, 1 indulgcntia] intclligcutia Floreiitinus Laureiitianus 89, 23, nobis K. is ipse de quo supra p. LI egimus in classe secunda, in quinque postremis libris, quos ad septem priores adiungit, huius generis codicem expressit, minus diligentcr operatus quam Parisini Kbrarius, scd cum errores multos committeret ab lioc evitatos, eos quos supra posuimus in Parisino libro ropertos FJorcutiuus nori habet itaque uisi adsumpto eo recte de eommunis archetypi lcctione iudicari non potest. errores et interpolationes qui maguo numero in hoc libro rcperiuntur, alii ipsi proprii sunt, ut sunt hi: l. VIII ep. 18 fidelij felici 1031* 240, 25 repluit] reppulit KM alii commuues ei cum Neapolitano, repetiti opiuor ex libro antiquiore pareute tam Floivntini quam Neapolitani. ipsum Neapolitanum adhibitum esse ab eo qui Florentinum scripsit uon crediderim, cum inter alia 277, 22 omissio vocabuli siculis commuuis sit libris NK, corruptum vos in vobis inde pendens huic proprium. codices deteriores pendent etiam in his libris fere ex K, ut 305, 11. 12 quae omisit K ', absunt item a Yeneto II 22, aliis locis, id quod specimen ostendit ad 335, 9 multisque similibus confirmatur, error huius libri ad complures aetatis recentioris translatus est.

  PAGE 69

  PROOEMIVM. LXIII Neapolitanus IV B41, nobis N, is de quo supra egimus p. XLl (in codicum receusu n. 26 486A) i hisce quinque libris descriptus videtur uon ex i]>s> Parisino 2185A, sed per alios ex eo ductus; inscriptionem certe operis quam rettulimus p. XVII cum hoc communem habet et verisimile est similiter inscriptos omnes ex Parisino pendere. accedit quod locUm 315, 4 in Z omisso vocabulo mutilum N falso supplemento explevit. neque obstant loci quidam emendatius scripti in N quam in Z (240, 2. 244,32), cum librarius ex pluribus exemplis suam lectionem formaverit. inveniuntur scilicet lectiones multae in Neapolitano aliae in textum admissae, aliae pro emendatione vel varia lectione adscriptae petitae eae, ut infra ostendetur, aliunde, eamque ob causam eum in apparatum recepimus. sed praeter inde adscita ex parte egregia alios locos ex coniectura interpolavit, ut sunt hi 272, 3 familiae suae retiueat] BGZK, f. s. domus retineat NEF 331, 5 offici] G, efficii H, effici BZK, efficaci NE 332, 13 laetum] BZ. late NEF Classis quiuta 1. VIII— XII epitoniatoruin. Epitoma quae coutinentur epistulae numero centum (numerantur sic in solo codice Oxoniensi ratione non habita frustulorum minorum) hae sunt quae sequuntur; earum, quae uncis inclusae sunt, non adsunt nisi particulae minutae insoriptionibus destitutae. VIII 1—30. 31 (decst finis). 32. 33; secundum Oxoniensem epp. 63— 95. IX 1—3. 5. 7. 8. [9. 10. 13. 14. 15.] 16 (deest finis). 17 (deest finis). 18 (deest tinis). 11). [20. 21. | 22—25; secundum Oxoniensem epp. 1. 2. 3. 5. 7 numerantur epp. 96— 100, epp. 8. 16. 17. 18. 19. 22—25 opp. 1—9. X 1— 7. [10.] 11. [12. 13. 14. | 15. 16. 18 (desunt extrema). [19.] 20 (deest finis). 21. 24. 25. 29. 30. [33.]; secundum Oxoniensem epp. 10—20. XI praef. 1-9. [14.] 17-22. 26. [32.] 33. 34. [35.] 36. 27. 28. 38. 40; secundum Oxoniensem epp. 27 — 48. XII 1—3. [4. 5.] 6. 7. [8. 10.] 11 (deest finis). [12.] 1:1. 14. 15 (deest finis). 17. [18. 19. 23. 24.] 25. 26. 27 (desunt extrema). 28; secundum Oxouiensem epp. 49 — 62. Praeter tres libros Berueusem (infra n. 49), Cantabrigiensem S. Petri (iufra n. 52), Romauum Angelicauum n. 1855 (infra u. 34), qui epitomae huiusce partem exhibent coutaminatam cum exemplari integro neque utilitatem habent, plena epitomae exemplaria repperi quattuor. discedunt ea in duas familias discretas et lcctionibus compluribus et ordine diverso, scilicel recte ordinatam eam exhibent libri Pragensis (7 P ; infra n. 91 A) et Vindobouensis 407 (I w ; infra n. 92), quorum cousensum signincat littera I nuda, transpositis partibus ita, ut post IX 8 — XII sequantur VIII 1 —IX 7, Oxoniensis Magd. 166 (//; infra n. 91) et Londiniensis reg. 8 B XIX (G; iufra n. 90). quaenam ratio inter hos libros intereedat, iam demonstrabitur.

  PAGE 70

  LXIV PBOOEMIVM. Libri duo Pragensis et Vindobonensis cum simillimi sint, ille praeferendus est; nain Vindobonensis, quem qui scripsit etiam exemplar intcgrum novit, interdum, licet raro ex hoc epitomam correxit (307, 29. 326, 13; secunda manu explet hiatus 248, 21. 254, 25) et aliquoties suo ingenio tradita emendavit: 260, 29 pasturarum] / p pascuarum I m 268, 7 loci] om. GHI?, membri Z w 269, 9 nouerunt exercere] exercere I 1 ', exercent J w quamquam aliis locis non paucis, ubi errat Pragensis, veram scripturam Vindobonensis retinet. archetypum corum quamquam utroque longe emendatius scriptum fuit, nihilominus erroribus abuudabat, quorum cum compluribus in apparatu locum dederimus propterea (piod redeuut in libris NEF, ex suppressis paucos allegabimus: 245, 10 loquimur] loquimur uera esse noscuntur I 289, 2 consuiares] curie consulares quod edidit familie iuuenes I Ad alteram familiam ut veuiamus, Loudiuiensis liber pessimus est obsitus multis erroribus interpolatiouibusque sibi propriis et quae saepe superstruantur erroribus libri proxime coniuucti II: 254, 29 nauantcr] gnauit (= generauerit) H, generaliter G, gratanter I 268, 5 ad uniuersa] aduersa H, coutra aduersa G, ad diuersa I 255, 3 potitur) rei p. potitur G 313, 7 eloquium] inpertitur eloquium G 313, 13 bona] bonam gratiam G 317, 27 nasuta] nasutare H, nasus utracjue est I, nascitur G 327, 3 nimis] minus H, om. (1 339, 4 morum qualitate] morum opinione /, more //, ore C? a morum ymagiuatione G h : in communi arch/fi/po ciun e.i<-idiss
  PAGE 71

  PBOOEMIVM. LXV Hiatum communem libris G*HI explet et Z w cpiam H et G invicem sese emeudent et rursus sese emendent I et IIG, spretis lectionibus liorum quattuor librorum reliquis tum solum eae observatione diguae siut, eum aut omnes consentiunt aut eerte, eum inter se non concordent, tamen nullus eorum facit cum libris reliquis. id quod demonstrabitur ex subiecta varia lectione horum quattuor librorum plena ad ep. XI 38, ubi quae liorum librorum consensu confirmata sunt, distinguuntur asterisco: Cassiodorvs.

  PAGE 72

  LXVI PROOEMIVM. 351, 23 quoniam] quando 7 1 24 scrinia] uegocia 7 procurata] copulata GH 25 iudices] iudicis 77" profutnra] profurta 7 p(a > deceruercnt] decenterrent / p(a ), decenter disponerent 7 p(b beneficia otn. 6r a 26 munus om. 6r a nej ut H 27 ademptus] adeptus HL'0 impudentissimus | impudentissimis 7 p W, imprudentissimis I v( b > 28 locus] locuiu G*H quos] quod (r7/ 29 dedit] dederit I, om. G"H pulchrum] pulchrumque GH plane] saue 7 concipit GH scrinia] s. nostra GHIpW" 30 nilotica] inlotica III 32 qua uacuitate] quacuitate // 352, 1 fructus] filius fructus GH cultura] scriptura I 2 nascetur G illud om. GIII ubij tibi /i' hoc] hic GH 3 sapientium] sapientum G cogitataj cogitacio Z w pot. scr.] scr. pot. GII 4 corticis] cordis 7 w(a) 7 uoeitanius] uocamus GHI 8 impolitis] impolutis /•' ueternosis] neruosis / w ramalibus] ranalibus i/ quod] quid I p sensualis om. l v poterat] potuit I, repperit H oeperit G 9 eommonebatj commouebat 7 1 10 paginaj pugna 7 hoc pr. consentaneumj hec pr. cousentauea G quando] quoniam 7 W principiumj principum H 11 commentum] commercium 7 (juod prouocaretj prouocauit GIII 13 tergoj tergore G niueoj niue 7 1 14 fiatj fit H, sit 7 habilis] labilis 7 W 15 continuitas] continuata GHI V continuta 7 W 18 fidelej fidem fidcle 7 19 et sij si 7 20 aequaliterj equabiliter 6r" 21 illi subadiuuaej II. illi subadume G. om. I 22 tertiae decimaej tertia de deeiinae GH imputandamj imputatam 7 W 24 nesciensj me sciens H annuaj anima 7 P uetustaj cuucta G l HI Commune epitomatorum archetypurn, ad quod longa hac via et spinis multis obsita aliquatenus pervenitur, tantum abest, ut purum fuerit et emendatum, ut louge vincatur ab exemplari eo, quod repraesentant libri BZ, sobrie et simpliciter scripto. hiat textus el verborum quorundam ordine omisso 248, 21. 254, 2-">. 330, 1. 336, 4. 338, 19 et passim singulis voeabulis. item ex dittographiis, quas ipsas earumve vestigia nou raro epitomati exhibent: 247, 31 prosperior] prosperior melior H, melior 7 249, 2 professionemj proconfessionem 77(r a 251, 5 etj qui / w uel et qui I v 258, 7 integrosj liberos integros H, liberos 6r"

  PAGE 73

  PR.OOEMIVM. LXVII 302, 32 oratores quos] orationes quos II. orationes quas G 304, 18 fonte] forte II, sorte G* 305, 3 collocatur] om. III. commoratur (1 308, 17 repensare] recompensare (vel -ri) GIII 326, 5 amplissimus] clarlssimus uol amplisimus / 331.16 actusj ucl affectus actus //, affectus G r 337, G nos] deo iuuante nos ///. u<>s iuuante G 338,28 proprius] prius IIG\ pius G! .138, 29 resultat] exultat II, non exultat 6?' 372,3 redire] uenh-e redire G*H probabile est complures ad archetypum redire et bonam partem corruptelarum inde originem trahere. scd nihilominus epitomatorum archetypus et proxime accessit ad omnium optimum Bruxellensera et habuit, quibus vcl ipso hoc praestaret. scilicet facit cum Bruxellensi contra reliquos onracs et passim in verborum collocatione (249, 16. 251, 15. 252,5. 253,2. 255,32 cet.; soluramodo HG 247,26) et iu Iectionibus veris (244,32. 251,7. 273,27. 291,20. 292,10. 335,24; solummodo HG 262,14. 282,22, ubi accedit folium Halense; solummodo II 251, 28; solummodo G V I 332, 16), intcr quas eminet principium libri dccirai 297, 2 nnlla interpolatione corruptum. errores quoque levidenscs libri Bruxellensis redeuntes in epitomatis his, maxirae in Oxoniensi: 231, 10 proteruisj propteruis B*H a 251, 3 redditj reddidit BHGI 256, 7 sedulitatej sed utilitate BHG, scd ct utilitate / 256, 27 domnusj domus BH 257, 28 repetitionibus] repetionibus BII 258, 15 uestris acdibusj uestris sedibus BHGl 316, 14 dcsidetj dcsiderat BII, desierat G, dosinit / 327, 19 niagnaj magnae BII 329, li ( procinctus] prouinctus B, prouinciis //. in prouinciis G 330, 16 excutere] scutere BII, discutorc GI 331, 5 officiij tr coniectura puto, effici B. cfficii //. offioaoi / 332, 21 donet] G% donec BHG" 335, 10 crc

 • PAGE 74

  LXVIII PROOEMIVM. eonsensum ciun optimo exemplari sua merita liabent epitomati alia communia cum libro Z (ut hiatum 244, 10 explent tam Z quam epitomati, scribens ille cominens cuenit, hi secundum cod. II cummenso uenit), alia sibi propria. soli ii librorum quinque postremorum antiquam numerationem servaverunt omissam in Bruxellensi, ficticiis numeris expulsam in Z similibusque, coniectura demum recuperatam in deterrimis. lectioncs Bruxellensi praeferendae quamquam raro offenduntur, id quod requirit arta coniunctio eius libri et epitomatorum archetypi, et cavendum est in his a coniecturis librariorum, maxime hbri Loudiniensis, non semper, ut modo vidimus, infelicibus (alias eius generis reperies 292, 21 auctor IIG pro ductor — 337, 7 adiutores G l pro auditores), non desunt firmatae cousensu epitomatorum omuium 240,4 cunabula] IIGI, cubicula TBZ 269, 26 commutatione] HGI, communione BZ 271, 28 recondidere] HGI, redigere BZ 289, 24 cingens] IIGI. ungens BZ 1. X ep. 20 inscriptio eoccidit ex archetypo, ex quo descendunt tam Bruxellensis quam libri ZK, servavit eam sola epitome 297, 5 possitis p. e. gaudere| IKrl. positi p. e. gaudeatis BZ 329, 14 praecipiti saltu] IIGI <:t sic conicctura B h praecipitis saltu B a praecipitis saltibus ZNK 2 praecipitibus saltibus FK l praecipuis saltibus-E 335,24 obsecrantis] IIGIB 2 (coniectura opinor), obserantis B X Z 335, 29 steteris] IIGI, ceteris BZ '"u, 7 me| GI, uie II, om. reliqui 338, 23 prauitatuin] 1IGI, probitatum BZ 352, 11 prouocauit | HGI, quod prouocaret reliqui 352,21 i 111 subadiuuae] II, 111 i subadume G, illi BZ et plerique, om. I Epitome ubi differt ab archetypo classis quartae sivc meliora offerens sive deteriora, lectiones illius saepe redeuut iu eiusdem quartae classis deterioribus et inde pendentibus classis sextae. quac similitudo qualis sit ut intellegatur, priinum proponam exempla selecta ex plurimis quae suppeditat apparatus et ita relata, ut cousensus in veris distinguatur a coinmuuione errorum /. VIII cp. 18 inscr. fideli] felici uiro fideli III, felici fideli GN l felici K* 231, 8 nemo enim] sic nemo eorum IN 238, 6 aucta] uita HGINE239, 15 procinctualis] prouincialis IK 2 239, 21 cubiculi] cubilis HGIN 239, 25 has procellas] hos processus IIGIN 2 E 2 F 239, 28 gentis] generis IN 240, 4 cunabula] HGINK3PEF, cubicula TBZ 240, 25 refluit] scripsi ex coniectura, repluit TBZ 1 respuit IIG v non respuit INEF, respicit G l reppulit G X KM 241, 23 concitari] incitari IIGIE 2 24:1, 8 narratione] ratione IIGIE 2 F

  PAGE 75

  PROOEMIVM. I.XIX 243, 11 fcerror] terrore IN" 243, 16 tullios] tullianos IIGIN 244,31 uides] iiulex G*F 246, 22 declarata] decorata HGIN' 1 247, 6 inter eos] interdum HGI, interdum inter eos N 247, 30 putetur] uideatur HGIN 248, 27 aestimatur) iudicatur HGIN 249, 6 quod] quo IIG, a quo 1, a quo quod N 251, 5 et] qui I W N, uel et qui & 251, 10 professae] profuse IN l 252, 17 illuni] exercicii N, illum exercicum N 252, 28 in tc] iure 7, iuste HG X iurc in te i\ r 253, 20 coronari] BG\ ornari HG^IZKMEF 253, 21 expendunt] extendunt HGIN V 253, 30 meruitj inuenit IE 2 F 254, 20 gratiosoj geoeroso IN l 256, 20 mouere om. IN 256, 22 tot] tot inferrc B'N, tot inferat I w 269, 26 commutatione] HGINEFK, communione BZ 270, 27 usu] cultu IIGI Guelf. 270, 34 pauescaut] BK, pauescat ZN, pauescas HGIEF 271,28 recondiderej HGIE 2 F, redigere BZKNE 1 272, 3 retineat] dominus retineat I v domus retineat NEF 274, 31 redolere] reddere INE 2 288, 8 mores] maiores IIGIE 2 289,24 cingens] HGIKNE 2 F 2 uugens BZE>F l 292, 6 regum] BI™EF, rerum HGI^ZKN 301, 32 coguoscitur] uidetur HGIAcc. 302, 15 constitutisj institutis HGIN a E 2 F, inconstitutis A' 305, 8 patientiamj sapientiam HIE 2 317, 12 nequeunt] nequeunt potius HN J. XI ep. 40 inscr. iudulgentia] de indulgencia HIN 1 332,13 laetumj BZ, me letum G h latc INEF, om. G*H 335, 24 obsecrautis] B 2 HGIEK 2 obserantis B l ZK\ ol)seruantis N, obsecrationis F 335, 29 steteris] HGIKNEF, ceteris BZ 338, 20 inueniet] GIK, inueniret BZNEF 338,23 prauitatum] 1IGIE 2 F, probitatum BZKNE 1 371, 26 delicatitudinc] plerique, delicatudine KF, delicata teneritudinc HGI Fomerkis Contaminatione igitur eaque antiqua classis quintae lectiones in quartac codices rccentiores translatae sunt eius in Bruxellensi vestigium nullum reperitur ncc magis pervenit ad codicem Z; nam 292,6 rerum pro regum <•( 2::!, 2u glossa ornari quod <( in epitome

  PAGE 76

  LXX PROOEMIVM. inveniuntur ct eum reliquis libris quartae classis deterioribus liunc quoque secundicerium occupaverunt, ea ad contaminationem demonstrandam nequaquam sufficiunt. at iam liher K cum alia communia habet cum epitome tum uno certe loco 302, 15 iuxta posuit et suae classis lectionem et quartae; deinde tam N quam EF cum a prima manu tum etiam magis ab emendatione modo similes dittographias exhibent (247, 6. 249, 6), modo et saepius quidem expulsa suae classis scriptura lianc receperunt. eiusmodi contaminatio non uno actu perfecta videtur esse, sed continuata per longum tempus, ut vel apud infimae aetatis pessimosque testes, quales sunt codex Guelferbytanus et editiones Aecursiana et Forneriana, quintae classis lectiones emergant in libris melioribus non inveutae. temere autem librarii ad uuum omnes in ea re versati sunt secundum eonsuetudinem eius aetatis, scilicet nullo discrimine aliquot bonas lectiones, plures corruptas ex altero exemplari arripientes et temere ponentes alia, alia praetereuntes. eas lectiones qui admiserunt iis utrum copia fuerit exemplaris epitomae an unus alterve eorum prae epitoma adhibuerit codicem quinque librorum postrcmorum talem, qualem ipse epitomator usurpavit, non audeo diiudicare: sed propter hanc causam librorum NEF lectionem variam et ipsam admisi, cum possint in ea bona quaedam latere in epitomatis non redeuntia. Classis sexta 1. I— XII. Sextum librorum ordincm eum fecimus, qui continct variarum libros XII integros suis numeris numeratos et in universum recte ordinatos. redire codiccs eos ad idem excmplar, nobis Q, omncs pluribus siguis intellegitur. potest eo referri vel ipse hbrorum numerus antiquus rcstitutus; nam quamquam is ad secuudi ordinis adiunctis quarti libris sponte efficitur, ct ita reperitur effectus in libris qualis est cx nostris K et sunt alii in classem secundam a nobis rclati ut Vaticanus 580 et Venetus II 22 nulla re insignes, librarii ii, de quibus adhuc cgimus, raro id adsecuti sunt, cum c contrario sextae classis libri practer pancos infimi loci plane perturbatos duodecim hbros omnes numerent, ut numerationem quoquc verisimile sit ex archetvpo proficisci. Deinde lmius ordinis codiccs commune fere habent additamcntnm epistularum Apollinaris Sidonii trium, scilieet I 8 Morari mc, inscriptam Eleutherio (quae inscriptio verc pertinet ad eam quae sequitur iu Cassiodoranis) — VI 11 Iiidaeum inscriptam Agricolae (quae inscriptio similiter pertinet ad eam quae in his libris sequitur) — 12 Saepenumero bipcrtitam, inscriptam in parte priore epistola de forma Tlicoderici regis, in posteriore (a verbis Si actionem ib. c. 4 seq.) inscriptam epistola de actionihus ipsius diurnis. Iectiones, quac proximc accedunt ad Luetjohanni codicem Matritensem C, memorabile quicquam non habent. vcrum est Sidoniana haec comparere etiam in Laureutiano Strozziano 23 saec. XIII (cum adseclis eius Laurent. 53, 22 et Vaticano Urbin. 85), item in Londiniensi n. 10098, Parisino 2191, Romano Ajigelicano 1855, Vaticauo 7301, Veneto II 19; absunt ca e contrario ab huius ordinis libris quibusdam Vaticano reginae n. 148 et Vaticanis Ottobouianis duobus 174. 335 et Vratislaviensi I F 159. nihilominus quasi proprium est buiusce ordinis, quod eius libri ctiam optimi EF Sidonianas epistulas tamquam libri duodecimi ep. 29 — '>! in ordinem receperunt adeoque iu laterculum eas rettulerunt.

  PAGE 77

  PROOEMIVM. LXXl Multo certius idem efficitur ex ipso textu; nam quamquam in huius classis libris infimae aetatis omnibus et iucuriose fere scriptis summa perturbatio regnat et passim qui ad eam pertinent ad aliquam ex prioribus deflectunt, tam multa modo bona modo mala eommunia habent, ut ad archetypnm commuhe omnino referendi sint. Archetypum illud hodie deperditum non t:im descriptum 1'uit ex codice aliquo probae antiquitatis quam descriptum ex vulgari aliquo exemplari et ad codices plures per partes recoguitum, ad eam speciem fere quam prae se fert Laurentianus 16, 11, nobis E, huius ordinis longe praestantissimus testis. varias leetioues, quae in eo passim comparent, non ab eius scriptore ex eodieibus enotatas esse, sed cx archetypo Q repetitas inde colligitur, quod uno loco 328, 7 pro peragitur librarius in textu scripsit peragitur vel pie redditur, deinde tribus his verbis deletis manus ea, quae varias lectiones adscripsit, superscripsit ul pie redditur. similiter altero loco 95, 27 pro saeculis in codice est seculds sedulis, superscriptum / sedvMs. itaque codici E quae propria sunt sive bona sive mala pleraque certe iu archetypo similiter adfuerunt. id iude confirmatur, quod voeabuhun iubemus male intrusum 123, 2 in loco casu bis scripto bis similiter redit. qui codicem scripsit euin ita archetypum haberet varia lectioue auetum, iussu eius, cui exemphun parabatur, abstiuere debuit ab ea in textiun recipienda; eam emendator demum, fortasse Colueius Salutatus, in apographum transtulit et, ut modo vidimus, ubi a lege illa librarius recesserat, errorem eorre.xit. minus curiose
  PAGE 78

  LXXII PKOOEMIVM. ut est Bruxellensis vel si mavis, cuui ab hoc absint et primi versus partis secundae et librorum eorum inscriptiones pleraeque, liber Bruxelleusi et gemellus et melior. sed ita res nequaquam evenit; immo recensiouem hauc saeculo decimo quarto exeunte doctus quidam vir elaboravit Cassiodorauis exemplaribus pluribus comparatis et iuter se collatis. lioc igitur nobis iudagandum est, iu exemplari suo hodie deperdito quid posuerit et ea quae posuit unde traxerit, ex librisne quales supersunt au ex deperditis an deuique ex arbitrio et coniectura. et in ea quidem variarum parte, quam prima classis exhibet, I. I — IV 39 sextae codices tuto abici poteruut, scilicet et descripti et emeudati ex solis fere libris classis primae neque propria ulla habentes uisi aut errata aut interpolata. libros EF cum in apparatum rettulerimus is eos iu hac parte facere cum prima tam evidenter ostendit, ut exemplis supersedeamus. etiam ubi hiatus explentur, ut 89,11. 108,7, addita adsunt in aliis primi ordiuis exemplaribus similiterque si quae variae lectiones adscribuntur, utraque lectio ubi in aliis quoque libris reperitur, ii item ad primam classem pertinent. 13, 5 clericorum XE\ siculorum MONE 2 14, 10 uitio MNXE 1 initie 0, initio E 2 58, 4 nostram 3INXE 1 misericordiam OE 2 (confusis notis nram ct niiam) 58, 22 benignitas XE l F, pietas MONE 2 61, 14 saluberrima MXE\ salubria OE 2 61, 15 officium MONEF 2 cofinum XF l 61,30 uetustis MXE 1 uetu O a uetustatis O h E 2 67, 14 coemptione MNX, cohertione E l commotione 0, 'vel commotione vel coemptione' E 2 69, 7 noxia infusione MNXE 1 uosciali fusione OE 2 79, 7 quod male MONF, qui dum male XE 79, 14 tantosque reges MNF, uiros tantos reges 0, tantosque uiros E 89, 21 meutibus 0E l mereutibus NE 2 93, 29 altam MNE 1 alteram OE 2 108,8 plura XE l F, pura 3I0NE 2 Cuiuam libro potissimum qui scripsit classis sextae archetypum Q se manciparit et a quo libro rursus ducta sit varia lectio superscripta, quaerere nihil attinet; uuo alterove loco Q proxime accessit ad primae classis primarium librum M, ut 52, 9 rcsipiens — 59, 23 constat — 69, 3 iusta in E redeuut, sed adsunt item lectiones codicis ad X prope accedentis. cum supra p. XLI seq. viderimus, quam saepe et quam graviter primae classis libri inter se discordent, vel ex his solis non mirabimur tantam veprium coronam formari potuisse. classis secuudae libro is qui apparatum Q congessit usus est ad solam primi libri partem priorem; in ea enim aut .EFaut i 13 cum LR cousentiunt coutra MNOX locis sequentibus : LR MNOX 3, 22 me E om. 4, 22 recorrigis E rectoris 4, 25 coutingit E contigit 10, 13 aequabiliter E' 1 aequaliter E l F 13, 3 aditum E 2 auditum i? 1

  PAGE 79

  PROOEMIVM. LXXIII Lli MNOX 14,24 prosperorum E 2 prospectorum E 1 1 1, 26 non reddidit E reddidit F 17,30 nus E 2 um. E l F 18,11 rumore E ratio more 19, 31 minue E imminue 20, 26 omne Eesse E l 22, 7 genere E gentibus oel genus 22, 1 I auxilium E auxilio 25, 13 populi E l populorum E 2 Postea similia quae inveniuntur, ul 29, 8. 59, 25. 87, 17. 105, 20, sine dubio aut emendationi aut casui attribuenda sunt. etiam in iis paginis ad melioris indolis librum correctis non soluin mendae gravissimae remanserunt ex codice secundae familiae facile sanandae, sed hiant adeo 19, 10 codices EF pariter atque reliqui libri classis primae. praeter haec ducta ex libris aliunde notis quae in liae variarum portione classis scxta habet, aut erroris speciem prae se ferunt aut coniecturae. errores offenduntur plurimi et saepe gravissimi, ut vocabula interpretationis causa adscripta adsumpta in textum 11, 2 latores pro portitores, 11,6 cognovimus pro Qomperimus, 12,10 liquore pro cruore, 13, 7 mores pro fasces, 22,27 diynior pro ditior et sie deinceps, quae labes deinde in libris deterioribus etiam Iongius grassata est. coniecturae raro feliees sunt, ut 11, 10 ex auxerunt factum est hauserunt, 82, 32 quac ex qucni, plerumque temerariae et saepe pessimae superstructae lectionibus elassis primae. inter exempla ubivis obvia selegi haec: 11, 7 cursum (cl. 2 recte eui usum) MNOX 1 cultum X 2 tu uero cursum E, tu uero eultum F 12, 31 poterat emendarej non poterat emeudare EF 13, 23 diuina perpetua MNXE 1 diuina perpetrata 0, diuino perpetrata auspicio E 2 F 57, 11 inlmmatam quoque reverentiam] reliqui ct E' 2 in marg., inhumanam q. r. E l humauam q. r. E l corrigens. 59,8 ovanterj MN0XE l F, letanter E* 82, 23 communione meritorum] cummunione multorum E86, 32 uuo voto] uno iudice E 2 98, 5 aetor hic poenam suae recepturus audaciae] MNXE 1 auctor hic poenam suae audaciae 0, auctori poenam sue audacie inponentes E 2 106, 23 uolitantes] uoluntates E' 2 115, 11 Herulis] hercuiis E 2 116, 18 meritis maturus] mentis maturus E 2 125, 10 reverenda principis voluntas] reuerentia principis et volnntas EClassis prima ubi desinit, qui librorum EF similiumque archetypum exaravit ad codicein aliquem se applicuit K nostri similem vel potius eodiee usus est, quales aliquot adhuc extant, supplente quae absunt a elasse prima ex libro seeundae. passim enim videbis EF etiam in erroribus consentire cum K vel certe ex eius lectione suam effecisse. Cassiodorvs. k

  PAGE 80

  LXXIV PROOEMIVM. 137, 18 harenarum LRP, arenam KE, arenal F 1 143,7 uarietatis umbra conluditZ, uarietatis umbra concludit K, uarietas umbram concludit (includit F) EF 14(3, 2 rarum LRP, carum KEF 152, 7 redemptione LRP, ratione KEF 165, 15 solacia P'E l salaria LRKFJF 105, 34 cupiditatis sunt ista L, cupiditatis ista K cupiditas ista est EF 167, 13 fidei est quod bene vivitur LRP, fidei est vivitur K, fidei est quod vivitur EF 176, 25 conspectibus LRPT, iussionibus KEF 180, 7 nesciat habere PT, habere LR, habere nou debeat KEF 187, 9 tot LRPT, decem KEF 188, 10 ludo scdis (= ludos edis) LRPF', in ludo sedis T, ludo sedes KEF h Nec deficiunt errores et interpolationes alibi uou redeuntes: 138, 18 cryptas] cristas E 2 139, 7 facit] farit E 1 fatur E 2 F 143, 2 timbribus] cymbribus .E 2 imbribus E 2 F 157,22 Wfliarium] iulianum 7?F 158, 20 per Picenum] sic in inscr. LAl recte, wtale iu, laterculo per piceum, idem E utroque loco, F in textu 102, 12 aliud ibi] aliud ibi atque aliud EF 103, 1 mille] similc boni, similiter EF 104,32 polypticis] politicis E 2 F 179, 7 templum] exemplum E 2 218, 4 scilicet] sit E 1 vel fit (ea:
  PAGE 81

  PROOEMIVM. LXXV 177, 17 nosj non PE202, 3 sperare] superare PE l 203,23 quibus om. P a E x 203, 29 uenatio est] uenatione PE 219, 1G uendebantur] uidebantur P a E 2 cuni Palatini ipsius copia sine dubio reconcinnatori nulla fucrit, saepius autcm in talibus P et TU conspirent (p. LYIII), possunt iudicari in codice classis tertiae ab eo inventa, in duobus qui supersunt casu oblitterata. sed liis non multum dandum esse perspicio; immo quatenus TU supersunt, quae liabent cum EF communia tuto ad tertiam classem revocabuntur, quae discrepant, ci classi abiudicanda erunt. Sex epistulac postremae libri septimi cuui adsint apud reconcinnatorem, eum autem viderimus tertiae classis librum adhibuisse iu hac parte plenum, indc cas epistulas adscivit, id quod iam supra p. LIX posuimus contirmavimusquc communionc in liis efrorum classis tertiac et sextae. hoc loco addimus, quod in his praesertim apparet, cminere intcr classis sextae libros duos adhibitum ab Accursio et codiccm E. Accursius cum in iis praeterea ubivis cum vulgaribus faciat, uno loco 223,9 cum codice T et fere etiam cum U consentit in vera lectione nec invenienda facili coniectura crevitque; eam lectionem nos quamquam ad hasce epistulas libros classis sextae quorum nobis copia fuit omnes contulimus, iuvenimus in nullo. similiter codex E unico loco 225, 5, ubi verum (h)iatus servavit Bruxellensis proxinie ad verum accedit liabeus a prima mauu latus et in ipso nianu secunda ct apud Accursium et in reliquis libris vulgaribus omnibus male emcndatum in lacus. Difficilius est recte iudicare de libris integris in extrema parte quarti libri et toto quinto. fieri potest, ut liber tertiae classis is, quem integrorum reconcinnator adhibuit, nostro T 1. VI — VIII, 10 coniplectente non solum emendatior fuerit, sed etiam plenior. sed cum supra demonstraverimus, quatenus prima classis pervenit, integros totos ex ea pendere neque propria bona a libris EF in hac quidem parte suppeditari, ad libros tres priores et quarti partem maiorem codex is de quo quaeritur aut non pervenit aut, si pervenit, neglectus totus periit. at in partis IV, 40 — V fin. locis iis quos subscripsi reconcinnator textum libri K videtur emendavisse adhibito altero libro scripto nequc eo classis secundae. 137, 14 fuscatur euim aer E 2 fuscantur enim aera reliqui 137, 15 iuane EF 2 LP, mare KF l 137, 29 de montis EF 2 montis reUqui 138,2(1 obtinere E 2 LP, habere KE l F 143, 13 pcr EFP, om. LK 145, 4 fata EP, facta LKF 145, 26 sit EFP, fit LK 146, 4 suo EFP, unt. LK 146, 10 fetura (vel foetura vel fectura) EF 2 P, fertura LKF 1 146, 26 hoc E 2 hauc LPKE'F 147,33 in ratuiu E 2 F\ iugratum F l in tantum LPKE 1 k*

  PAGE 82

  LXXVI PROOEMIVM. 150, 4 extantibus EFP, excitantibus LK 151, 20 unumquodque FP, unum quoque LKE 154, G arno EFP, auo LK 155, 29 saeva EFP, om. LK 157, 13 casuale uotuni E 2 F, causale uotum LPKE 1 161, 33 infamaret EF, infirmaret LPK 165, 15 solaria E l P; salaria LKE*F, solacia P h 167, 31 releuare FP, leuare _E 2 reuelare E 2 169, 22 in se rabiem EF 2 inscrabilem LPK, inc. F 1 170, 30 sapientibus EFK 2 om. LPK 1 Id quoque quod supra de P et TTJ vidimus minores crrorcs iis communes esse, in hae parte ad P et EF similitcr pervenit. 149, 23 condamam] condomam PE 2 156, 6 ibi] tibi PDEF 157, 1 electo] electio PE 160, 3 decuerat] docuerat PDE 1 167, 21 honorum] bonorum PEF Videtur igitur qui scripsit codicem Q adhibuisse librum classis tcrtiac a principio nostris pleniorem et cx hoc adscivisse quae habet aut cum secunda classe communia aut propria bona. De libris quinque postremis pleraque iam occupavimus. tcxtum corum repracscntant libri integri ex omuis generis libris contaminatum, ut sanc mirere eius aetatis philologum tot subsidia sibi compararc potuisse, quamquam quod inde effecit opus perturbatum est ct confusum. adsunt interpolationes propriae libro K, quem hic quoque pro fundameuto operis adhibitum esse credidcris: 350, 19 iudicis] BZNIIGI, principis KEF fortassc etiam codicis Z, nisi hic casus communionem effecit 350, 14 principium] principem ZE 1 Interpolationes, quas codcx N admisit ipsi proprias et gravissimas, redire in EF supra p. LXIII notavimus. Epitomae Britannicae non solum eatenus reconeinnatori copia fuit, quatenns in libros KN lectiones inde sumptae transicrunt (supra p. LXVIII), scd aliac quoque in hos non receptae passim apud eum inveniuntur: 259, 2 sine agri] si uon hoc agitur EHG* 328, 7 peragitur] BZNKE 2 pie regitur IIG, pcragitur ucl pie redditur E l pie redditur FI 335, 24 grauaut] BE' l IIGI, maculant reliqui 384, 19 qui uos] B"-EFHG, que uos jB 1 quos ZKN Sed quominus hanc errorum omnis generis turbidain scntinam abiciamus, impedit quod liber similis nostri T in primis octavi libri epistulis reconcinnatori non dcfuit, attulimusque supra p. LTX leotiones aliquol egregias ad hano partem omnino ex eo derivatas.

  PAGE 83

  PROOEMIVM. LXXVII et inveniuntur loci licei non nnilti, in quibus EF aut in vera Lectione consentiuut cum codice 11. (|iiem constat usurpatum non esse a reconcinnatore, aut lectiones proponunt a reliqnis lihris alicnas, sed speciem certe vcrarnm prac sc ferentes: 244, 2 lionor uisi ex te creuisset exiguus qncm tuj EF, om. reUqui 268, 12 arbor enimj EF. arborem BZK^NIII, arbor GK 2 340, 28 subuectionemque] BE, subiectionemque ZKN, deficiunt HG 344, 17 descendere] BE"-, condescendere ZKNE ] F. deficiunt HG 301, 11 maioris] E 2 F, maior BZKNE l IKiI Reliqua si (juis ad casum vel coniecturam rcfcrcl, non contra dicoj supplementum antcm acl 244, 2 omuino genuinum venit opinor ex codice tertiac classis ut a principio, ita a fine quoque minus mutilo quam qui superest solus Breslaviensis. Haec habui dicenda dc suhsidiis veris vcl eerte ita comparatis, nt eorum condicio et origo cxplicatione indigere vidercntnr. quod si in deteriorum inutiliumque lihrornm propagationem ct aftinitate.s mihi iuquircndum esset, multa forent addenda. nam inter hos quoque familias constituet cui placebit: iuveniet paratam sihi familiam Sidonianam; item alteram late patentem, quae lihrum septimum in finc mutilum explcvit translatis in cum ex libro uono epistnlis 4. 0. 9 — 15 aptis formularum syllogac; familias alias suppeditahit numeratio diversa in Cassiodorauis codicibus modo bipertita, modo ita comparata, ut cvadant lihri aut novcm aut undecim aut duodccim; dcniquc perspicaces bomines et iudefessi lectiones varias cuin diligenter persequentur, egregia inde familiarnm seges et affinitatum proprietas pullulabit. nos specimiue quod addidimus condicionem etiam deteriorum librorum eatenus declaravimus, quateuus sufficere visum est ad rationes reddeudas de opere nou facili nostrae ciu'ae commisso, ulteriora rolinquentes laete florenti philologorum mataeoponiae.

  PAGE 84

  CONSPECTUS CODICUM ET RELIQUORUM SUBSIDIORUM. CLASSIS I. Sectio prior. 1 AiTetiimm fragmentum. 2 Holkhamensis n. 401. 3 Londiniensis mns. Brit. Harlei. n. 3022. X 4 Parisinus 2185 A (pars prior; cf. n. 87). 5 „ 2906. 6 „ 2923. 7 Romanus Angelicaims V. 4. 7. 8 Vatieanus Ottob. 1265. 9 Remensis S. Remigii. Seetio altera. 10 Berolinensis PhUlippsianus 1685. 11 Breslaviensis eiv. 63 (pars prior; cf, n. 83). 12 Cantabrigiensis Trinitatis. 13 Cheltenhamensis 6666. 14 Florentinus Laurent. Strozz. 23. 15 „ Laurent. 53, 22. 16 Leiilensis publ. 93. 17 „ publ. 124. 18 „ Scal. 16. 18A Ashbumhamianus. 19 Londiniensis Lambetliianus. 20 „ mus. Brit. regius 10. B. IV. 21 „ mus. Brit. regius 10. 15. XV. 22 „ mus. Brit, n. 10098. X 23 Montispessulanus 4. M 24 Montispessulanus 294 (pars prior; cf. n. 86 25 Neapolitanus IV. B. 40. N 26 „ IV. B. 41 (pars prior; cf. n 86 A). 27 Oxoniensis Bodl. 96. 28 Parisinus 2170. 36 Vatieanus 3392. 37 „ Ottobonianus 17. 38 „ Urbinas 85. 39 40 Rcitomagensis. 41 Venetus S. Marci II, 21. 29

  PAGE 85

  CONSPEGTUS CODICUM. LXXIX 71 Vaticanus reginae 64. 75 Senensis. 76 Tolosanus. 77 Venetus S. Marei U, 19. 78 „ „ „ II, 22. 79 Viudobonensis 365. 80 „ 924. 81 „ 3112. 82 Guelferbytanus Aug. 4. 82 A Gud. 95. CLASSIS III. T 83 Breslaviensis civ. 63 (pars posterior; cf. n. 11). U 83 A Caesenas (pai-s prior; cf. n. 93A). CLASSIS IV. D 84 Halense folium. B 85 Bruxellensis. M 86 Montispessulanus 294 (pars posterior; cf.n.24). N 86A Neapolitanus IV. B. 41 (pars posterior; ef. n. 26). Z 87 Parisiuus 2185 A (pars posterior; cf. n. 4). 88 „ 2186. 88 A Ponnnersfeldensia exeerpta. 89 Vaticanus Ottobon. 265 + 418. CLASSIS V. G 90 Londinieusis reg. B. XIX. H 91 Oxoniensis Magd. 166. /P 91 A Pragensis univ. Jw 92 Vindobonensis 407. CLASSIS VI. 93 Breslavieusis univ. 93A Caesenas (pars posterior; cf. n. 83A). E 94 Florentinus Laur. 16, 11. F 95 „ ., 45,11. 96 97 98 99 100 101 102 103 103 104 105 106 107 108 109 110 111 Floreutinus Biccardianus. Lipsieusis. Lundiniensis mus. Brit. 1202'-'. Matritensis Escurialensis A. II. 16. Mediolanensis Ambros. A. 210 iuf. „ „ 1. 114 sup. Oxoniensis Bodl. 178. Parisinus 16712. A Pragensis S. Viti. Romanus Cbigianus. Vaticanus 2970. „ Ottobon. 174. n n 335. „ reginae 148. 1822 Venetus 8. Marei II, 20. Vindobonensis 79. ORDINIS INCERTI. Lauresbamensis. Baiocensis. Erfordiensis. Coloniensis. Patavini duo. Egii Spolefini. Hispanus Valentiauus. Excerpta varia. EDITIONES ET APPARATUS. Cocblaei. Accursii. Cuiacii. Iureti. Fornerii. Chouetiana. Gareti. Haseustabii. ORDINIS PRIMI SECTIO PRIOR CODICES FINIENTES IV, 39 VEL ANTEA. 1. AKRETH cpaae servat Gamurrinius et inspioienda noliis inisit folia duo operculo libri cuiusdaiu aliquando adglutinata, scripta saec. XIII XIV particulas continent ex libro secundo epp. 16 — 18. 20 — 23. 33—36. 39. lectio priinitiva convenit fere cum classe prima, ut 56,31 intentHnts cum MNX, 59, 10 cesset cum J/'.V.emendationes prope accedunt ad E, ut 58,11 ingluuiea, 65,18 remuneratione, 67,27 uenti. omisimus. 2. HOLKHAMENSIS comitis Leicester n. 401, quem nostra causa inspexit Liebermann, scriptus extra Italiam saec. XIV, coinplectitur I. I — IV, 38 ad verba 131, 9 summa defi(cit). ex laterculis certe adest libri secundi. ex [laucis locis inde enotatis efficitur et desiderari in eo quae a classe prima absuut 33, 3. 35. 22. 47,28. 70,6. 91,14. 114,15. 116,24 et ex lectioue 28,25 uersite (oin. antistilis) codicem esse ex liuius ordinis deteriorilms. exciderunt item verba inter 55,30 concordiae et 56,5 conslitutos. 3. LONDINIENSIS MUSEI BBITANNICI HARLEIANUS X. 3022 f. 57— 67 membr. saec. XIV, mutilus finiens 1,9 p. 18,19 legittima iioena percellere. deperditis multis sequitur liber de auiina. praescribitur praefatiuni: inci/iit protogus Cassiodori in libro dirrrsarum fonnarum. laterculus nullus.

  PAGE 86

  LXXX CONSPECTUS CODICUM. Z 4. PAEISINUS LAT. N. 2185 A contiuet 1. 1 — IV, 39 Cassiodori (adiunotis a glutinatore libris V postremis, de quibus infra n. 87 dictum est) scriptos manu saec. XII exeuntis. post praefationem et latereulum libri priini praescribitur: Magni Awelii Cassiodori Senatoris vc. et inl. exquest' palacii exconsulis ordinarii exmagist officii praepositi atque patricii variarum liber primus incipit. laterculi adsunt, etiam quarti integer, item scholia. pendet liber ex 31 ita, ut ubi is correctus est, sequatur fere manum posteriorem ut 5, 3. 24,23.25, paucis locis declinans ad priorem, ut 84,2; itaque utilitatem non habet. praeter solita specimina in apparatum lettuli variam lectionem 1. 1 ep. 1 — 23; postea quibusdam locis librum extra ordinem memoravi. 5. PAKISINUS LAT. N. 2906 saec. XIII f. 58— 98, sed transpositis et ordinandis sic: 58—74. 95—98. 91 — 94. 83 — 90. 75—82, deficiens 111,44 p. 101, 2 m promissione, caret inscriptionibus tam librorum quam epistularum ; adsunt laterculi. 6. PARISINUS LAT. N. 2923 membr. saec. XIII f. 51Ws —91 exhibet variarum 1. 1— IV, 39. praescribitur praefationi: incipil primus liber variarum Theodorici rcgis: post praefationem inscriptio est: Magni Aiirelii Cassiodori vc el ill ex equest' palacii consulis ordmarii ex magist' officii praepositi ttlt/iie patricii eariarum liber primus incipit. laterculi nulli. in fme adiectus est mauu eadem nescio qui tractatus grammaticus inscriptus rubro: q niuecorode (sic) superaddidit ista Matheus incipieus sic: cum autem cuiuslibel doctrine prefatio in hiis eonstat ttt si quid cst superfiuum resecetur, si qttitl minus est, consideratione provida suppleatur, finiens sie : item al generali al speciale secundum hanc distinclionein sumitur diversis viodis exordium de generalibus autem exordiis lilterarum secundum stilum romane curie (?) exempla deo farente dicemus alibi compilanda. ex mediis excerpsi liaec: macrologia longa sententia non uecessaria comprehendens: legali uon impelrata pace retro unde venerant domuin reversi sunt, quae Isidori sunt etym. 1,34,8. 7. KOMANUS BIBLIOTHECAE ANGELICAE V. 4. 7 membr. formae quaternariae foll. 48 saec. XU linit i.I3' iu ep. 20 libri quarti codice ipso in fiue non mutilo; sequitur jiustea adiectus tractatus incipiens quoniam de constructione tractaturi sumus. deficit quaternio secundus quo continebantur 1, lti a verbis p. 43, 1 1 iruiis nostris bcitrjiciis ad 1,45 verb. p. 41, 11 sentirenl et meatum suum. laterculi adsuut, etiam quarti libri licet mutili integer; epistulae inscriptionibus carent. praescriptum est praefationi: variarum Thodarici regis incipit liber primus. liber ueglegenter scriptus multis omissionibus et corruptelis inquiuatus est. contuli totum Komae a. 1888. lectioues iu apparatum rettulimus ; subseriptiones leguntur p. XII. 8. KOMANUS VATICANUS OTTOBONIANUS N. 1265 chart. formae maioris scr. a. 144S non c.ontinet nisi f. 1—31 1. I— III, 15, item f. 96' 1. III, 21. 22. 23. desiderantur tam subscriptiones librorum quam epistularum et laterculi et iuscriptiones. specimen surapsit iussu nostro Tschindel. 9. KEMENSIS S. REMIGII codex 'antiquissimus', quo usus est Garetius in editione a. 1679, hodie Remis non extat, ut certiorem me fecit Henricus Omont, absumptus scilicet incendio eo, quo d. 15. lan. 1774 eius bibliothecae pars maior conflagravit. non lialiuit teste Garetio nisi quattuor primos libros. examinatis lneis non multis, uhi nominatim citatur (omisi lectiones quas Garetius aflert ex mss scilicet hoc et altero S. Audoeni inlia n. .".9 40), vidi eum conseutire fere crnii optimis quibusque ordiuis prinii, omuium niaxime cum Z; ita referuntur inde 11, 6 superiora (supera Z h ) — 40, 26 desperatis (desperatus alii omnes) — 80, 26 illis (sic ex huius ordiuis libris solus J/ a ) — III, 20 inscr. gruuialae (gruuile M) — 94,27 sagimina (sic Z solus). ORDINIS PRIMI SECTIO ALTERA. CODICES CONTINENTES L. I— IV, 39 ET VIII — XII. 10. BEKOLINENSIS PHILLIPPSIANORUM N. 1685 membr. saec. XIII aliquando Claromontanus, postea Meermannianus, ant.e e])istulas Sidonii (cf. Luetjohann praef. ad Sidoniuni p. X) et Caesares Ausonii et caniiina Hildebeiti Cenomanni cum aliis, quae magna ex parte redeunt. in libro Montispessulano nobis 31, continet Cassiodorana cum I — IV, 39 usque ad verba p. 131, 28 esse purpuratum libro ipso integro tum 1. VIII — XII nuineiatos I — V. laterculi adsunt. praefationi praescribitur : incijnt prologus Cassiodori in libro variarum formularum; subscribitur: explicit prologus. praescribitur libris partis utriusque: Magni Aurelii Cassiodori Senatpris viri clarissimi et illuslris exequestris (exquaestoris ante 1. XI. XII) palatii exconsulis ordinarii exmagistri officii iofficialis ante 1. XII) praepositi [priiefecti primi ordinis ante I. XII, prejjositi officiorum ad 1. XII fin ) tttqttc patricii raiiarum formularum liber I"'. accurate scriptus est neque tamen utilis. 11. BKESLAVIENSIS BIBL. CIV. N. 63, antea Kedigeranus n. 14 (olini n. 3) membr. formae oetonariae foll. 112 saec. XIV continet 1) 1. I. II. III. IV ad ep. 39 oinissis epistulis I, 33. 41. III, 50, quarum secunda tota, tertia ad verba ydoneos ad suppletae sunt post ep. VIII, 25.

  PAGE 87

  CONSPECTUS CODICUM. LXXXI 2) 1. VIII 1 — 25 p. 25(!, 15 inquiiitione fortassis; reliqua desunt libro ipso integro. Desiderantur tain subscriptiones libroruiu quam epistularum laterculi et inscriptiones. — De codice altero eodem volumine comprehenso iulia dicemus sub n. 83. 12. CANTABRIGIENSIS COLLECffl TEINITATIS <). 7. 13 membr. saec. XII, 'ex libris S. Albani ex dono magistri Simonis', quem Simonem abbatis locum il>i obtinuisse per a. 1166 ad 1183 certiorem me fecit vir doctissimns Aldis Wriglft Cantabrigiensis, deinde in bibliotheca Gale, continet 1) 1. I — IV 3!). praefationi praescribitur: incipit prologus Cassiodori Senatoris, primo libro: Magni Aurelii Cassiodori Senatoris viri clarisximi cl illnxlris c.rtjitesloris /ntlttlii r.mnixn/is ordinarii exmagistri officn praepositi atque patridi variarwm formularum liber primus incipit. 2) 1. VIII— XII mnnerati V— IX. Laterculi absunt. 13. CHELTENHAMENSIS Phillippsii n. 6666 membr. saec. XIII, antea 'collegii Paris. soc. Iesu', continet 1) 1. 1 — IV39. laterculi adsunt et quarto libro qui praefigitur, plenus est. praefationi praescribitur : inri/iii prologus Cassiodori in librum variarum formula/rum, primo libro: Magni Aurelii Cassiodori Senatoris riri clarissimi cl illiixtrix r.retjitestris palatii c.rrnnsulix urdinarii exmagistri offitii praepositi altjite patritii rnriiiriim formularum libcr prinius incipit. nec differunt fere subscriptiones librorum secundi et tertii. 2) 1. VIII — XII item cum laterculis suis. octavus tam in inscriptione quam iu subscriptione numeratur pro quinto, sequcntibus verus numerus praescribitur. ad principium libri noni adnotatuin est: cunctarum diijnitalitm formulas VI et VII li. in prologo commemorat Cassiodorus Casiodforjus s..., adiectum postea: expl. I. V, l. VI. VII. VIII desunt. subscribitur libro ultimo: c.rjilicit lib. XII variarum Cassiodori; sequitur liber de anima dictus XIII. 14. FLORENTINUS LAURENTIANUS STROZZIANUS N. 23 membr. tbrniae cruaternariae saec. XIII foll. 112. adhaeret scripta nianu eadem epistula S. Bernhardi ad Eugenium III papam incipiens Auditum est in terra nostra, finiens codice mutilato in verhis omnes tjiti aderiint. continet 1) I — IV 39 cum Iaterculis. praefationi praescribitur: incipit prologus libri variarum Theodori [sicl regis; post laterculum libri primi: Mar/ni Aurelii Cassiodori Senatoris viri clarissimi ct illustris exequester /iii/ntii exconxule ordin exmag offitii praepositi atque patritii variarum lib. I" incipil; sequuntur praefatio et epistulae. lihri in suo genere vetusti enotavi varias lectiones has: 22,7 tjenus cum XO — 47,22 uicinitalis — 53, 1S seruituris gignit pro Iectione cl. 1 solita seruitori gignit — 67, 27 conducti tereti lubio — 68, 27 acloris xui — illis gratumj illum litm lectione insolita — 84, 2 emendalur cum optimis cl. I — 85,3 /uiiici/iti/ix, quae Iectio vera in prhna classe non invenitur nisi superscripta in optimo M — 115,20 qualemcumque. apparet librum ad meliores ordinis sui pertinere, sed plura hahere propria magis quam hona. 2) VIII — XII numerati V — IX item cuiu laterculis. suhscriptum est libro XII: Magni Aurclii Cassiodori Senatorix viri clarissimi ct Ulustrissimi exquestoris palatH exconsulis ordinarii exmagUtri ofjitiaiis praepositi offitiorum atque patricii liber nonus variarum explicit. duodecimo libro non insertae sunt, sed adhaerent versiculo uno vacuo relicto epistulae tres Sidonianae 1,8. VI, 11. 1,2 inscriptionibus carentes neque in eius Iibri laterculum receptae. sequitur pro decimo liber de anima. 15. FLORENTINUS LAURENTIANUS PLUT. 53 N. 22 memhr. formae maxiinae saec. XV elegantissime scriptus, insignitus stennnate Mediceo, descriptus videtur ex Laur. Strozz. 23, quoeum concordat; sed ahest epistula liernhardi. continet 1) I — IV 39. praefationi praescribitur: incipit praefaiio Cassiodori Senatori [sic] in librum variarum subscriptio nulla. 2) VIII— XII. 16. LEIDENSIS PUBL. N. 93 membr. formae maguae saec. XIV, antea lobannis Ilaverou (f. 109 leguntur haec: Jiiinc libriuii emit Tohemnes Baveron a Vyonysio Courtilliez magno librario duodecima die mcusix DecembrU amni MCCCC trigesimi noni ei emit presentem librum precio duorum scutorum in au.ro. /fnrcron), deinde Iani Rutgersii (f. 107: 3flor.). extreino Iihro et alia postea adiecta sunt et epistula de rehus ecclesiasticis regnante Phi(lippo) Francorum rege et de parlamento Parisios convocato incipiens verba deliraiilis jilie, finiens inobcdienrie jinuicmiix. Continet 1) I — IV 39, quorum quartus legitur post XI, numerati recte omnes. praefatioui praemittiuitur et epigramma dedicatorium iure Senator — placent et titulus: Magni Aurelii Cassiodori Senatoris riri clarissimi ct illnxlrix ex questoribus palacii n ... consuUs [ordijnarii libcr primus incipit. prima pagina ad p. 1, 23 etlerc quod tantis evanida est. 2) VIII — XII, quorum octavus collocatus '"-t inter undecimum et duodecimum, sed recte numerati nes. inseriptiones adsunt breviatac, nisi quod ad principium undeeimi in inargine est: Magni Aurelii [sic| Senatoris oiri clarissimi ei illustris exquestoris palacii ct consulis ordinarii magistri prepositi atque patricii liber undecimttx incipit. ad fuicm liliri duodeeimi suhscriptio nulla: adnotatur ihi: sexaginta ct VII epistole que dicuntur formule dignitatum, sed iu codice eae non comparent. Ilune liliiuin probabile est Fornerium adbibuisse in adornanda editione a. 1579 emissa; certe iuterCajsiodorvs. 1

  PAGE 88

  LXXXII CONSPECTUS CODICUM. polationes duae (5, S uideanturj uel uideatur putentur Leid. putentur vel videantur Forn. — 5, 28 praesumptionesj disputationes rel praesumptiones Leid. Forn.) eodici ei editionique coinmunes sunt neque alibi a nobis repertae, similiaque in specimine nostro passim reperies enotata. 17. LEIDENSIS I'UBL. N. 124 membr. formae quaternariae saec. XIII in fine variarum et quasi earum esset, epistulam exbibet eam quam dabimus infra ad n. 33 Parisinum 14464. Cnntinet praeter Solinum (cf. ed. meae p. XC) variarum 1) I— IV 39. principium operis ad 1,3 p. 13, D eo nos in codice extat bis descriptum; f. 3'. 4 inter utrumque exemplum vacant. laterculi uon adsunt nisi libri primi contractus. praeseribitur in secundo exemplari libro primo post latereiilum: ineipit liber Cassiodori (variarum add. manus aequalis); libro quartpj Magni Aurelii Cassiodori Sen viri consulis et illustri exquestri paratii [sie] exconsulis ord ex mag "././< 1'1> atque patricii aariarum liber quartus (secundus m. 2) explicit *********.*, (incipit tercius m. 2). secundus Iiber a tertio uon separatur nec magis quartus ab octavo. 2) VIII— XII, quorum octavo, ut diximus, ad quartum adiuncto IX— XII numerantur a Iibrario V— VIII, ab emendatore IV — VII. Adhaeret epistula Burdigalensis de qua diximus ad n, 33. 18. LEIDENSIS SCALIGEBI N. 16 formae magnae saec. XIII; in tiue subscriptum est: dans operi metam iam finit penna dietam: Christe tibi gratu/m sit opus te dante paratum. 1) I — IV 39. praefationi praescribitur : incipit prologus Cassiodori in libro oariarum formarum; inscriptio primi et subscriptio seeundi tertiique libri baec est: Magni Aurelii Cassiodori Senatoris (om. III) oiri clarissimi (consulis III) et illustris exequestris palatii exconsulis ordinarii exmagistri (ex magistris II| offieii prepositi atque patrieii (patroni III) variarum formularum liber. 2) VIII— XII, quorum VIII numero caret, IX— XII numerantur V— VIII. in fiue est: e.rplicit libcr Magni Cass variarum formularum. Varia lectio quae passim adnotatur ex parte redit opiuor ad coniecturas Sealigeri. 18 A. ASHBUKNIIAMIANUS BIBLIOTHECAE ms. Barroia n. 117 membr. saec. XII exeuntis foll. 105 continet baec: 1) 1. I— IV 39; sed primus iucipit mutilus in inscriptione ep. 20 illustribus atque patriais, quartus 1'niit p. 131,28 in verbo purpuratum, quod extremum est paginae; tria folia quae sequebantur exsecta sunt. libro secundo praescribitur: Magni Aurelii Cassiodori Senatoris riri clarissimi cl Mustris exequestris palatii exconsulis ordinarii exma;/istri ofjicii prepositi atque patricii variarum formularum liber secumdus incipit similiterque tertio et praescribitur et subscribitur. Iaterculi adsunt Iibri et secundi et tertii et quarti quoque integer. 2) 1. VIII — XII numeratos I — X, sed ut deciums errore iu praescriptione dicatur pro tertio quartus, item cum laterculis suis. Hbru X subscribuntur eadem fere quae supra rettulimus: explicit liber III variarum (Magni ins. XI. XII) Aurelii Cassiodori Senatoris riri clarissimi et illustris ex questoris palatii exconsulis ordinarii exmagistri ofjicii (officialis 1. XI) prepositi (praefecti primi onlinis !. XI, prepositi qfficiorum 1. XII) atque patricii; similis est subscriptio librorum XI et XII, I. VIII et IX breviata, Specimen sumpsit fibro mea causa Londiniuin a domino transmisso Geo. F. Warner custos musei Britanuici. 19. LONDINIENSIS BIBLIOTHECAE LAMBETHIANAE N. 364 membr. furmae quaternariae saec. XII ; subscriptum est: jinito libro reddatur cena Willelmo an. continet 1) I — IV 39 cum laterculis, sed quarto non integro. praefatiuni praescribitur: incipit prolbgus Cassiodori Senatoris, primo libro: Magni Aurelii Cassiodori Senatoris riri clarissimi ei Ulustris exequestris palacii exconsulis ordinarii exmagistri officii praepositi atijne patricii variarum formularum liber primus incipit, similiter quarto. 2) VIII — XII item ciim laterculis numerati V — IX. inscriptio supra relata redit ante libros X et XI. 20. LONDINIENSIS MUSEI BIUTAXXICI EE6. 10. B. IV membr. saec. XIII, idem opinor qui iu catalogo librorum mss. Augliae et Hiberniae edito Oxonii a. 1697 p. 425 dicitur bibliotbecae lacobaeae n. 741, foliis a glutinatore transpositis ita ordinandis, ut f. 127 — 134 inserautur inter f. 102 et 103, caret tam librorum subscriptionibus quam epistularum Iaterculis excepto libro primo et passim etiam insoriptionibus earum. continet 1) I — IV 39. praefationi praescribitur: prologus Cassiodori in libros variarum formularum. praeter primum liliruin secundi solius initium indicatur. 2) VIII 1 — 12 p. 242, 22 iudicanda proferre; deinde tres paginae vacant. Sequuntur libri X. XI. XII ad ep. 10 p. 368, 3 abstulislis. libri nec numerantur nec distinguuntur. 21. LONDINIENSIS MUSEI BKITANNICI KEG. 10. B.XV membr. saec. XIII, sine dnbio is qui in catalogo librorum mss. Angliae et Hiberniae edito Oxonii a. 1697 p. 425 dicitur bibliotbecae lacobaeae n. 745, continet 1) I — IV 39. praefatioui et priino libro praescribuntur eadem quae praescribit Cantabrigiensis Trinitatis (supra u. 12). 2) VIII— XII numerati V— IX. Laterculi absunt.

  PAGE 89

  CONSPECTUS CODICUM. LXXXIII 22. LONDlNIENSIS MUSEI BRITANNICl ADD. N. 10098 saoc. XIV membr. formae maximae; adiecta cst. !n line scripta a manu diversa, sed aequali epistula incipiens: regie maiestati II. de Gapua ewm inclinatione devota reverenciam humilem ante pedes. Ad meum auditum eum turiatione pervenit cet. eontinet. 1) I — IV 39 cum laterculis, in liis quarti libri pleno. praefationi praescribitur: incipit prologus libri mriarum Theodori regis, prirno libro: Magni Aurelii Cassiodori Senatoris oiri clarissimi et illuslris exegut ta palatii exconsulis ordin exmag offitii praepositi atgue patricii variarum lib. I> incipit; similiter ante libros trcs qui seqiuintur. 2) VIII— XII itcm cuni laterculis, numeratos V— IX. octavo subscribitur: explicit V"i liber variarum Cassiodori Senatori (sic), duodecimo: Magni Aurelii Cassiodori Sen viri clarissimi et ittustrissimi exguaestoris palatii exconsulis ordinarii exmagistri ojficialis praepositi offitiorum atque patricii liber nonus variarum i i plicit. duodecimo libro adiectae sunt epistulae tres Sidonianae 1,8. VI, 11. 1,2 inscriptione nulla. post euni librum sequitur pro decimo liber de anima. 23. MONTISPESSULANUS BIBLIOTHECAE SCHOLAE MEDICAE N. 4 membr. formae maximae saec. X XII XIII, antea collegii oratorii Trecensis, deinde Pithoei. praeter alia, qu.ie enumerantur Catalogue o\ bibliothegues des dipartemens I p. 297 (de Sidonii epistulis, quao et ipsae in codice insunt. conferendum iudieium Luetjohanni eil. eius p. X, de Symmachianis, quas itcm habet, Seeckii eius ed. p. XXX) continet ex variis Cassiodori f. 1 — 3G: 1) I — IV 39. laterculi adsunt. secunda manus passim Iibrum emendavit. quamquam liljcr in Iioc ordine sequioris notae est, ut supra p. XLIII declaravinms lectiones eius potiores a (}. Meyero enotatas iu apparatum rettulimus. librorum subscriptiones exhibuimus p. XIII. 2) VIII — XII numeris notantur I — V, pagina vacua separati a praecedentiljus. Iios descriptos cssc ex libro Parisino 2186 (infra n. 88) cum lectiones manifesto ostendunt (ita errores 255, 10 quiuis pro saius, 289,26 futwrum pro uenturum ex illo transiernnt in librum A" similiaque passim inveniuntur) tum quidam codicis X nan i ex proprietato archetypi explicandi; scilicet 232,29 crederes cum in Parisiuo breviatuin lincola paullum remota a '? littera facile accipi possit pro creelcns, id ipsum repcritur in A", item 259,16 cum in Parisino scriptum sityruaeat z tinet pertinet, ut adiecto vocabulo vacat (cum ductu finali) indicetur alterum vocabulum abundare, in A"lcgitur pertinei uacati secundo vocabulo postea deleto. sed alterum practerea exempluni adhibuisse librarium inde efficitur, quod quibusdani locis interpolationes habet non ex Parisino derivatas, ut 234,4 dittographia ilii est constantia copia et 259, 18 runt in requinint in litura a m. 1 repositttm pro eo quod habct 1'arisinus reguu seunt. nos librum quem collatum habuimus a Meyero in apparatum non recepimus. Hoc libro Cuiacium usum esse videri infra videbimus. 24. MONTISPESSULANUS BIBLIOTHECAE SCHOLAE MEDICAE N. 294 formae maximae, aliquando .1/ 'S. Mariae Claraevallis', ut adscriptum est f. 159, praeter alia, quac indcx enuinerat {Catalogue geniral des bibliothegues publiques des departemens vol. I p. 405) continet variarum Cassiodori partcs duas, sed scriptas a librariis duobus et a glutinatore demum coniunctas. 1) I — IV 39 sive codicis f. 1 — 44 extremo ex parte non seripto exarata sunt (iudiee, quem de ea re consnlcre potui, Leopoldo Delisle) alicubi in Gallia meridionali saec. XII. dixiiuus dc Ubro intcr lntius ordinis primario fusius in diacriticis p. XLI. emcndatio quam suliiit aut ab ipso qui eum scripsit librario atit certe ab aequali profecta primitivam scripturam passim oblittcravit. librorum inscriptiones et subseriptiones legtintur p. XII. post (itilieliuuin Meyerum ego denuo Iibrum contuli a. 1889 missum mea causa Parisios. 2) VIII — XII numeris notati I — V, scripti tempore non multum posteriore, scd notae longe inferioris, abtiudantes cum erroribus tum lituris, ut explanatum est p, XLIII in diaeriticis. laterculi adsunt. subscriptiones librorum compositae sunt p. XIII. omnes Iibros habui collatos a Meyero, ipse dcnno excussi octavum. variain lectionem minoribus suppressis apparatui inserui ad libruni octavum, postea subinde attuli. 25. NEAPOLITANUS BIBLIOTHECAE PUBLICAE IV. I?. 40, antea 'Antonii Seripandi ct amicorum ex Iaui Parrliasii testamento', membr. formae magnae saec. XIV exhibet 1) I — IV 39. praeterea ep. III, 50. IV, 5. 6. 7 rcdeunt in duodecimo libro inter ep. 1 et 2. praefationi praescribitnr: incipit prologvs super rolniniue cpixlotarum Cassiodori. 2) VIII — XII. 14fin. oniissis reliquis libro ipso integro; notantur libri mimcris V — IX. seqnitur liber de anima. 26. NEAPOLITANUS BIBLIOTHECAE PUBLICAE IV. B. 41, antca Parnesianus, meml.r. formae X quaternariae saee. XIII incipit mutilus in cp. 1,1 a verbis p. 10, 4 deprehenditur imparatus, desinit item mutilus IV .'!.") in verbis p. 129, 23 contraelus liberos folio opinor singulari deperdito. laterculi plene adsttut ctiam in libro quarto; inscriptiones epistulis inde a 2,20 miniator adderc omisit. seqtiuiitur scripti niauu eadem quinque libri postreini numerati seorsum. inscriptiones et suhscriptiones librorum composuimuB p. X\ II. qu.ittttnr primns libros contuli ego Neapoli a. 1888, quinque postremos G. Meyer, recognovit omnes codice Marburguin misso Kruscbius. dictitm est de codice in apparatum recepto in diacriticis p. XLI. LXX. — Hunc codicem (ut in rem inquirens rcpperit Kruscbius) adbibuit qtti primus variartnu magnam partem publici iuris 1*

  PAGE 90

  LXXXIV CONSPECTUS CODICUM. fecit IOHANNES COCHLAEUS edito a. 1529 libello qui inscribitur 'antiqua regura Italiae Gotbicae gentis 'rescripta ex XII libris epistolarum Cassiodori ad Eutharicum per Iolianuera Coclilaeura Romae quondam 'excerpta', ubi sic ait: 'quos (libros) ex variis exemplaribus laboriose descriptos, et in unum volumen collectos, 'Roinae reliqui, ut cum exemplari, quod in Vaticani secretiori bibliotheca adservabatur integrum, conferrem, 'antequam aederem' (intellegit cod. Vat. 570 infra n. 71), 'quum nullum ex vetustis exemplaribus, quae mibi 'obtigerunt, plene continerent illos XII libros. ex eo autera labore nihil mihi modo reliquum est, quam hoc 'breve compendium. XII namque libros mihi abstulit absenti militaris direptio', anuo scilicet 1527 Roma expugnata. Cochlaeus epistulas Cassiodori ordine earum non servato in XIII titulos digessit ita inscriptos: 'De legibus et edictis, de bono principe, de senatu Romano, de populo Romauo, de ornatu urbis, de praefecto urbis, de praefecto praetorii, de quaestore iuridico, de bono iudice, de praeside provinciae, de bonore cleri, de Romano pontifice, de pace principum'. titulis frustula ex variis ad verbum excerpta insuut, scilicet ex libris I, 1. 3. 4. 6. 9. 12. 13. 16. 18. 21. 25-27. 30. 32. 39. 41—44. II, 2. 7-9. 15. 16. 18. 24. 25. 29. 30. 32. 34. 38. III, 1-4. 6. 7. 11-13. 16. 17. 20. 21. 23. 24. 27. 29-31. 34. 37. 43-45. 53. IV, 6. 10. 12. 16 17. 20. 29-33. VIII, 1-3. 7. 8. 10. 11. 13—15. 18-20. 23-26. IX, 1. 2. 7. 9. 10. 14 — 20. 23-25'. X, 1—8. 12—14. 16-20. 22. 24. 26. 30—33. XI, praef. 1-3. 5. 7—9. 15. 36. 37. 39. XII, 1. 2. 5. 7. 11. 13. consensura editionis cum Neapolitano libro demonstrant loci hi: 9,10 uos estis totius — rjuem — 10,22 principibus om. — 94, 27 signimina — 120, 6 studia — 231, 18 dedistis milii — 232, 20 ciuilitatis — 232, 24 hamalis — 233, 5 uota ueslra — 241, 23 debeant studia — VIII, 13 uiro om. — 244, 12 respondeas — 244, 20 nobts om. — 244, 26 sui generis — 251, 19 pater prouinciarum oiu. — 829, 7 naturalis om. — XI, 7 umuersis om. — 359, 4 constat om. — 364, 24 yeri non om. — 370, 25 additur ad offerre om. 27. OXONIENSIS BODLEIANUS N. 96 (n. 1919 catalogi librorum mss. Angliae a. 1697) saec. XIII non continet nisi epitomen horum librorum. 1) I — IV 39; incipit praefatione omissa ab ep. 1. pracscribitur: incipit liher Cassiodori Aure/ii de variis formis. 2) VIII — XII ita numerati, ut primi tres inscribantur V. VI. VII, undecimus verum numerum habeat, item subscribatur duodecimo: explicit lih. XII variarum Cassiodori. sequitur pro XIII liber de anima. 28. PARISINUS LAT. 2170 saec. XII, antea Claudii Puteani, praeter Sidoninm (cf. Liitjohann in praef. p. XIX) continet variarum et priores libros et posteriores scriptas raanu eadem. 1) I — IV 39. post praefationem cui praescribitur : incipit liher Th. a Cassiodoro compositus et laterculum 1. I inscribitur: Maximi (sic) Aurelii Cassiodori Senatoris uc et illustris exequestris palacii exconsulis ordinarii exmagist/ri officii prepositi atque patricii variarum liher primus incipit. laterculi adsunt, quarti libri finiens in ep. 39. in fine vacat pagina una et dimidia. scholiorum classis piiinae unum soluin invemtur. 2) VIII — XI, fin. (1. XII deest cndice abrupto) numerati I — IIII, nisi quod in principio libri VIII et iu fine eiusdem nuraerus oraissus est spatio vaeuo relicto; qui sequuntur numeros habent. praescriptio cadem atque iu Z. laterculi adsunt. 29. PARISINUS LAT. 2189 cbart. saee. XV, qui fuit 'cx libris eloquentie pul tu V ad terram versus curiam', continet Cassiodorana bipertito 1) I — IV 39. praefationi subscribitur a manu posteriore explicit prologus ; libri epistulaeque inscriptionibus carent neque adsuut latereuli. 2) VIII — X 35 p. 321,6 beneficiis applicemus (foliis sic ordinandis: 1 — 97. 120—131. 108. 109. 98 — 107. 110—119); uumerantur libri V. VI. VII (mutatum errore in VII. extrema clcsnnt libro mutilo. in hac quoque parte neque Iibri inseripti sunt neque epistulae ct. absunt Iaterculi. 30. PARISINUS LAT. 2192 (antea Colbertinus 692, reg. 3797) niembr. scriptus saec. XV in Italia eleganter varias habet bipertito 1) I. I — IV 39. post praefationem et laterculum 1. 1 inscribitur: Magni Aurelii Cassiodori Senatoris viri clarissimi et illustris exequest. palatii exconsulis ordinarii ex tnagist ojficii preposiii atque patritii variarum liber primus incipit. laterculi adsuut, quarti quoque plenus. 2) 1. VIII — XII numerati V — IX. in fine 1. XII subscriptum: Magni Aurelii Cassiodori Senatoris riri clarissimi et illustrissimi exquestoris palacii exconsulis ordinarii ex magistris ojficialis prepositi ojficiorum atque patricii liber nonus variarum explicit. sequitur pro decimo liber de anima. laterculi bic quoque adsunt. 31. PARISINUS LAT. 2193 (antea Ranchini, deindc Baluzii) chart. saec. XV varias babet bipertito 1) 1. I — IV 39. post praefationem, cui praescribitur: incipit prologus libri variarum Theodo. regis et laterculum 1. I inscribitur: Magni Aurelii Cassiodori Senatoris viri clarissimi et Ulustris exequest. palacii exconsul ordinarii exmagist officii prepositi atque patricii variarum Uber primus incipit. latereuli adsunt, quarti quoque plenus. 2) 1. VIII — XII numerati V — IX. libro XII subscriptum est: Magni Aurelli Cassiodori Senatoris liher nonus variarum explicit. sequitur pro decimo liber de anima. laterculi item adsunt.

  PAGE 91

  CONSPECTUS CODICUM. LXXXV 32. PARISINUS LAT. 10G09 (anlca suppl. 207 3 ; praescriptum eat: iste liber est mon< Calcis ordmis Cart. signalus per n. III et iete liber est Benegrandis nolarii de Calc. de cap sri Viti) saec. XIII habet varias bipertito 1) I — IV 35 ad p. 120, 27 minoribus constitutum; quae sequebantur folia post 62 perierunt. inter ep. IV 4 et f) inserta est ep. III 2G Qiiamuis prudentiae. praescribitur praefationi: incipii prologus Cassiodori iu Kbro diversarum formarum. Magni Aurelii Cassiodori Senatoris viri clarissimi et illuslris exequestris palatii etxconsulis ordinarii exmagistri officii praepositi atque patricii variarum formularum liber primm incipit. 2) VIII (incipit toliis aliquot ovulsis ep. 18 p. 249, 16 romdum utrumque nimis). IX— XII numerati V— IX. Liber pessime interpolatns. 33. PARISINUS 144G4 f. lG2seq. (antea S. Victoris n. 293) membr. saec. XII varias habet bipertito 1) I — IV 39. praefationi praescribitur: incipit prologus Cassiodori in libro variarum formularum; adhaeret ei laterculus libri primi. Libro primo praescribitur: iucipit liber Cassiod., secundo: explicit liber primus, incipit secundus; teriius inscriptione caret; aute quartum scriptum est: Magni Aureiii Cassiodori Sen viri consulu et illustri equestri palatii exconsulis ordine ex mag offi pp atque patritii variarum liber tertius explicit. incipit IUI" S feliciter. Iaterculi praeter primi libri nulli. varias lectiones praeter specimina solita enotavi ad 1. I ep. 1 — 4 bas: 10,2 ir. caus. — 10 omn. regn. — quosj
  PAGE 92

  LXXXVI CONSPECTUS CODICUM. (pastori V) provideat, alterius vero merita solita benignitate remuneret et attollat. dominus persouam vestram ecclesie sue (sancte acld. Y) per tempora multa conservet incolumem. Docuit me Duchesnius agi hoc loco de Raimondo de Marcueil episcopo primum Petragoricensi (Perigueux), ab a. inde 1158 archiepiscopo Burdigalensi ; epistulam datam esse ad papam Iladrianum IV; ei recte convenire praedicationem maiestatis redeuntem in epistula arehiepiscopi Viennensis data ad Paschalem II (Wattericli epp. Eom. pont. 2 p. 76. 77). inde hoc certe intellegitur variarum formam eam, quam exhibent lihri deteriores, antiquiorem esse saec. XII medio. 34. ROMANUS ANGELICAE BIBLIOTHECAE N. 1855 membr. tbrmae maximae folh 43 saec. XIII, nuper ab liomine quodam Eeatino in urbem Eomam adlatus et in bibliothecam illam inlatus ex Cassiodori variis habet haec; 1) Incipit mutilus a verbis III 12 p. 86, 4: nam ctt/m omnia eelsa rnereamini; desiderantur deinde folio evulso epp. III 36 p. 98, 6 (even)tum — III 45 p. 101,11 improba. ipse Iibrarius omisit I. IV epistulas 5. 6. 7. 16, tertii sic ordinavit: 1 — 13. 17. 19. 21. 18.20. 14. 15. 16. 22 seq. Iaterculi ahsunt et epistularum quoque inscriptiones, neque ullus reperitur operis titulus. 2) Ex quinque ultimis libris excerpta inscripta sic: incipit de opere variarum epistolarum Cdssiodori cjnoil fecit mh Athaliarcho rege mortuo Theodorico patre illius epitomen (supra p. LXIII) repraesentant non integram. scilicet post VIII 1 — 30 deficiunt reliqua sumpta ex libro octavo, item quae ibi hahentur ex libris nono et decimo et principio undecimi; sequuntur ut in epitomatis epistula XI 9 et frustula duo ex XI 14 et XI 17; deinde oinissis quae in epitoma sunt sumpta ex ep. 18 — 35 adsuut ut in epitoma XI 36. 27. 28. 38. 40. duodecimus liher plane legitur talis, qualis est in epitoma, nisi quod extrema pars ep. 15 (p. 373, 22 qua cle re aequitatis ad finein) in epitoma oinissa hic inserta est in ep. 17 post 374, 27 gratum non sit audire et quod pleua est ep. 27. speciminis causa adieci variam lectionem ad cp. XI 38: 351, 24 procurata om. — 26 munus] mutuis — 27 a largitatej alacritate — adeptus — impudentissimis accionibus locum — 28 a damnisj adapinis — propterj cunctos propter — 29-dederit pulcrumcjuc sane — scrinia nostra — 352, 1 culturaj scriptura (cum /) — 7 uocamus — decoctos — 8 potuit — 9 continebat mut. in eommonebat — 11 cjuocl om. — prouocauit — 13 tergo] in t. — 14 fiatj sit — tractibus — 15 continuata — 18 ficlem fidele (cum 1) — 19 et om. — 21 subadiuuaej subiecta — 3 eensemusj iiitirmus — 23 cleb. laud. — 24 uetustaj cuncta. prope aceedit liber ad /, sed habet hic illic mcliora. 3) Subiciuntur his quodammodo supplenienti Ioco epistulae tres Sidonianae, quae adhaerere solent Iibro XII, et lihri octavi epistulae 31 — 33 et liber nonus non epitomatus, sed foliis evulsis nintihis; deticiunt hodic interposita inter ep. 12 p. 277, 16 u provincialibus et ep. 15 p. 279, 33 consulta nobilitatis suai item quae leguntur post ep. 25 p. 292, 6 progenies imperaret, in quibus codex iam abrumpitur. 35. ROMANUS BARBERINIANUS XIV. 12 (antpa n. 1417) inemhr. formae maximae saec. XIV, foU. 12!': subscriptum sic: explicit liber Cassiodori quem fecii scribi in civitate Neapolis, aliquando Benedicti de Sabrano Aquen. dioecesis. est ex pessimis huius ordinis cum proptcr iuterpolatinnem late grassatam tum propter librarii socordiam. continet 1) I — IV 39, sed foliis aliis transpositis, aliis evulsis, ut hodie desiderentur hacc: I 20 a verbis prasini insinuatione ad I 23 fin. uiros litem neglegit — I 31 a verhis tantum esi ui animis ad I 39 quos illustris magnifficentia) — II 27 a verbis interesse nr ergo imxultare ad II .'!."> cem.tu.rn aureos si quis — III 46 a verbis injamiae quando /'- est ad III 51 infelicium captivorum sortem sortem designat, vli — IV 2 a verbis videantur iujlii/i ri ideo ad IV 10 uxor maritalibus debitis — IV 25 a verbis ul dum provectus quaeritur ad IV ,'!<) moneniiwm Meatur diligentia sustineri. in tertio epistulae ita se excipiunt ut in Barberiniano qui praecedit. praefationi praeseribitur: liber uariarum Theodorici regis liber primus incipit, prhno libro: Magni Aurelii Cassiodori Senatoris variarum liber primus incipit. laterculi absunt, adsunt inscriptiones. 2) VIII — XII numerati I — V cum laterculis oxeepto libro octavo. decimo libro subscriptum: explicii liber tertius variarum Aurelii Cassiodori Senatoris viri clarissimi ei illustris, exquestoris l.uiii [sic], exconsulis ordinarii, exmagixtri offitii prepositi atque patrini [sic]; reliquis libris brevius. sequitur sine nuniero liber de anima. 36. VATICANCS N. 3392 niembr. formae quatcrnariae scriptus saee. XIII diligenter. insunt 1) I — IV 39 cum laterculis. praefationi praescribitur: incipit liber Cassiodori; subseriptio nulla. epistulae ipsae inscriptionibus carent. 2) VIII— XII numcrati V. VI (quo libro comprehenduntur nonus et decimus). VII. VIII in margine solo; nain hi quoque subseriptiouibus destituti sunt. 37. VATICANUS OTTOBONIANUS X. 17 membr. formae octonariae saec. XIII foll. 70. abundat erroribus scriptori propriis vocabulisque temere additis. insunt 1) I— IV 39 sine laterculis. praefationi praeseribitur: incipit prologus Cassiodori Senatoris. 2) VIII— XII numerati V— VIIII. laterculi hic quoque deficiuut.

  PAGE 93

  CONSPECTUS CODICUM. LXXXVII 38. VATICANUS UliBINAS N. 85 nienibr. liirmae maximae scriptus Florentiae saee. XV simillimus est Florentino Strozz. 23 et etiam magia Florentino alteri Laur. 53, 22 neque tamen ex eo descriptus (cf. speeimeu adp. 35, 13 adulteri); adest iu Sne epistula S. Bernhardi liniens in verbis oderumt Syon. praeceduut iudices tam iu S. liemigii tractatum in psalmos, qui item libro continetur, quam in Cassiodori varias. iusuut 1) I — IV 39 cum laterculis. posl praefationem et. laterculum libri primi sequitur inscriptio: prologua libri uarlarum Tkeodori [sie] regis exit feliciter. liber primus uariarum Magni Aurelii Cassiodori Senatoris trri clarissimi et illustris exequetter palacii exconsulis ordinarii exmagistri officii prepositi atque patricii incipit feliciter, 2) VIII — XII liiiineris notati V — IX item cum laterculis. j>r<> decimo accedit liber de auima. 39,40. ROTOMAGENSIS A 360 ,„/„/. ./,„. des manuscrits des bibl. publiques de Framce vol. I a. 1886 p. 107 n. 490), olim abbatiae de Lyra ordiuis sancti Benedicti Ebroicensis diocesis, deinde abbatiae St. Oueu, saec. XIII membr. variarum exliibet partes duas scriptas ab eodem librario 1) I — IV 39. praefationi praescribitur: incipit prologus Gassiodori in libro variarum formarum. post laterculum 1.1: Jlajui Aurelii Cassiodori Senatoris viri clarissimi et illuslris exequesttris palatii exconsulis ordinarii exmagistri offidorum praepositi atque palricii sariarum liber primus incipit. laterculi adsunt, etiam quarti plenus. in fine adscripsit m. 2: hie desu/nt plures epistdiae mtmero duodecim. 2) I. VIII — XII. libri non numerantur et iuscriptionibus carent, ut etiam epistulae pleraeque; adsnnt laterculi. sequuntur liber de anima et alter de institutione divinarum litterarum, Hic est codex S. Audoeni, quo usus esl Garetius in editione a. 1679. lectiones quae inde afferuntur adscripto vocabulo (cf. supra ad n. 9) patefecerunt librum similem fuisse deteriorum ordinis primi; ita 17,14 incomparandi cuni XEF — 25,15 ubi itein — 30,2 iacentibus item — 86,25 pares cum E — 87,4 obsecrandum cum XE — 94,23 eligere cuin XE — 98, l monitu cum XEF — 99,6 iuuantur cum X — 118, 7 pericula item — 119, 4 per iura liti,jia non tcrmincutur item. propria quae codex babere dicitur, ut 70,14 humorem pro languore et 96, 21 placet pro putct, merae sunt mendae. — Nec dissimilis sui codex invenitur esse iu libris quiuque postreinis, raro stans cum melioribus, ut 282, 18 exsecari, declinans fere ad libros EK, ut efficitur ex subiectis: VIII 12 inscr. oratori cum Scal. — 245,15 legalibus cum K — 251, 23 priuatkm introducere cura HGl — 259, 25 diuitiae cuni E — 269, 11 nullus cum B^NEF — 283, 23 eonmeta cum K — 290, 32 sollicitus cum E — 333, 7 arbitrator cum Guelf. — 335, 9 contemnis cum K — 335, 23 formam cum E l K — 351, 5 acliones cum EFK — 353, 9 muneribus cum EFK — 380, 29 fructus cum E"-F — 385, 17 saecula cum EF. Propria si qua liabet, ut 243, 25 inexploratum — 282, 2 uestros pro nos — 286,35 commorantibus pro laboranUbus — 318,20 horas (cum miniatore cod. Z) pro moras — XII, 5 inscr. ualerio — XII, 16 inscr. canonicariae ea non sunt iudolis melioris. — Quatenus iuspexi codicera Rotomagensem Parisios mea causa transniissum, convenit cum lectionibus Garetianis. 41. VENETUS BII5LIOTHECAE S. MAECI CL. II N. 21 membr. formae maximae saec. XIII vel XIV foll. 55 ubi antea adservatus sit, ipse ait. : 'librum bunc canonicis regularibus Lateran(ensibus) iu monasterio 'divi [ohannis Baptistae de Viridaria 1'aduae agentibus vir venerabilis ac devotus Cbristi sacerdos et bonarum '.irtiuin cultor Graece Latine Hebraice aeque peritissimus D. Petrus Montagnana optima lide pietatis studio 'proque salute adscripsit atque donavit, quem quisque legeus proficiat, deinde sit gratus. MCCCCLXXVIIL' Maffeius (psservatsioni letterarie vol. 2 a. 1738 p. 324) quos vidit Venetiis in bibliotheca S. Iobannis et Pauli eodices duos variarum, fortasse sunt liic et Marc. cl. II n. 22 (infra n. 78). codex continet epist.ulas 1. I— IV 39. VIII— XII in quattuor ut videtur libros digestas, ut 1. I in suo statu remanserit, 1. II codicis contiueat qui vere sunt secundus et tertius, I. III codicis qui sunt quartus (uon plenus) quintus octavus nonus, nltimus denique qui videtur fuisse (numerus enim iam oblitteratus est) tres postremos. secunda manus verum ordinem instauravit laterculi excepto primo libro, cui praemissus est corruptus, adsunt nulli; deflciunt itein praescriptiones librorum et epistularum inscriptiones. — Adhaeret ante clausulam explicit Cassiodorus ultimo libro tamquam epistula ultima Burdigalensis ea
  PAGE 94

  LXXXVIII CONSPECTUS CODICUM. tur — 191,3 nota unde primum panis vocabulum — 196, 14 seq. nola suave luerum nescire incommodum et mox stultum esse facere, undc quisque penas possit incitrrcre, quas duas adnotationes Admontensis coniunxit. desunt in Admontensi et epistularum inscriptiones alj miniatore Monacensis praetermissae I 28. II 9. 10. V 15. VI 8. 9 et vocalmla iu hoc omissa in versu extremo (123,17 principum — 17(5, S tanta — 205, 9 non) vel in pagina extrema (153,23 imputet) et quae in B vcrsum uninn efficiunt (27,28 quatenus — inesse). rectius quae ponit Admontensis, ut omisit 70, 4 verbum cnim. ab Ji male insertum et evitavit errata miniatoris 87, 20 pirmiim — 88, 30 uerentur, ea facili coniecturae debcntur. D 43. BEROLINENSIS DIEZIANUS C. quart. n. 69 membr. formae octonariae foll. 83 saec. XIII, quando integer fuit, continuit 1. primum integrum, secundi partem priorem usque ad ep. 19 p. 57, 16 Yerb. persequentem, tertii partem maiorem inde ab ep. 4 in. ad ep. 31 verb. winimum p. 95, 26, denique in hiatu inter librum secundum et tertium insertas libri quinti ep. 9 in. ad 37 verb. opitulabitur p. 63, 23, quarura ep. 9 — 34 liic sunt libri secundi ep. 20 — 45, 35 — 37 tertii ep. 1 — 3. iam desiderantur ablatis exsectisve foliis ex libro tertio ab ep. 9 voc. usu iacere p. 84, 14 ad ep. 22 voc. ut tjui longa p. 90,31; item ep. 23 a voc. num si dispendium p. 91, 21 ad ep. 25 voc. discussioni indi p. 92, 12; item ep. 27 a voc. adserens p. 93, 10 ad ep. 28 p. 94, 4 conrenit qui; item ep. 30 a voc. decurrere p. 94, 27 ad ep. 31 verb. postea seuerissi p. 95, 22. ex laterculis non adest uisi libri secundi. in extrema pagina, quam prinms scriptor vacuam reliquit, postea picta est imago regis sedentis, cui inscriptum est ego sum Theodericus rex Francie, subscriptum anno domini MCCCV. nos propriis libri erroribus suppressis ibi eum adhibuimus, ubi reliqui dissentiunt et huiusce testimonio Palatini scriptura aut stabilitur aut infirmatur. — Inscriptiones et subscriptiones librorura dedimus p. XV. L 44. LEIDENSIS ex libris Vulcauii n. 46 formae magnae foll. 186 'e monasterio beatae Mariae virgiuis extra muros oppidi Fuldensis, iussu Ruggeri', qui antea ei monasterio praefeotus a. 1176 abbas Fuldensis creatus est (Schannat hist. Fuldensis I p. 182), ante hunc igitur annum scriptus. eo libro quae contineantur, exposuit Kruscbius scr. rer. Meroving. 2 p. 201. imagines variis coloribus depictae libro praepositae sunt Theoderici regis et Cassiodori Senatoris a nobis quoque expressae in tabulis huic volumini adiectis; 1111 subscripturn est THEODERICUS REX, item in scheda explieata, quam rcx manu tenet, legitur Iocus ex variis I 5: sic est: nam et medendi perilus inritum frequenter salvat egrotum; Imie subscriptum CASSIODORVS SENATOR, item in lihro, quod apertum in gremio tenet, legitur loeus indidem: cogi debet >j/c /ateque requisita reperire uon potuimus. — De ipso libro et emendatioue eius antiqua supra p. XI. VII egimus; praeterea saec. XVI vir doctus quaedam emeudavit et adnotavit. — Contulit librum inter Cassiodoranos primarium Ludovicus Tross, qua recognitione iam adservata in bibliotbeca regia Monacensi nituntur eiusdem 'iu Cassiodori variarum lihrus sex priores symbolae criticae' editae Ilammone a. 1853. nostra causa eum excusserunt a. 1855 M. Haupt, a. 1877/8 G. Meyer, a. 1888 B. Kruscb. 45. MEDIOLANENSIS BIBLIOTHECAE AMBROSIANAE II 26S IXF. membr. formae maximae saec. XIII/XIV foll. 40 antea fuit Petri Donati episcopi 1'atavini (f a. 1447), ut ait inscriptio: 'liber librarie 'mon(asterii) sancti leronimi ordinis Kartusie iu dioec(esi) Paduan(a) relictus per r(everendum) d(ominum) 'Petrum Donato olim antistitem Paduan(um). 37 signatum p. 4.' desinit ipso libro integro X, 43 in verbis qtti itos/rix inimicis pagina reliqua vacua relicta; deficiunt ep. II 30 inde a verliis defensores itaque et 31 tota, item III 28; denique exciso folio dimidio lihri IV initimn usque ad verba ep. 2 p. 115, 1 quos iudicia pepererunt. et laterculi adsunt et inscriptiones epistularum. praefationi praemittitur : Magni Aurelii Cassiodori Senatoris viri clarissimi ei illustris exquestoris sacri />u/<'tii exconsulis ordinarii exmagistri fet magistri post praef.) offitii prepositi atque patritii operis variarum prologus incipit; eidera subscribitur rursus Magni . patricii capitula sive rubrice libri primi variarum incipiunt E 46. MONACENSIS Lat. n. 13072 sive Katisbonensis civitatis n. 72 ibrmae magnae scriptus est iuter a. 1163 — 1168 in monasterio Priflingensi in Bavaria. scilicet subscripta suut variis Cassiodori I — VII, 41 perscriptis f. 181 — 316 baec: iste liber />< rtinet ro remedio uttiinc sue. amcti, cuni qua adnotatione componenda est altera praemissa libro Augustini de consensu evangelistarura in eodeni volumine perscripto: liber sancti Georgi Pruvingin quem scripsit frater Boto sub a/>l>
  PAGE 95

  CONSPECTUS CODICUM. LXXXIX 47. VATICANUS N. 3863 formae octonariae maioris saec. XIV continens varias I — VII 41. post ep. IV 35 insertae sunt ep. XI 9 — XII 17. subscriptiones in codice nullae suut et defieiunt item opistularum tain laterculi quam inscriptiones. — Nostm iussu librum excussit Tschindel. 48. VATICANUS PALATINUS N. 273 membr. formae quadratae foll. 101 saec. XII. praecedunl f. 1' P septem sapientium sententiae (Ausonius ed. Scbeukl p. 246 — 250); sequuntur f. 98' praecepta quaedam inscripta: inc(ipiunt) retorici colores incipientia: versificaturo guedam tibi. laterculi adsunt pleni, etiam septimi libri mutili i]isius; adsunt item epistularum inscriptiones. epistulis numeri adscripti sunt in solis laterciilis 1. I (XLVI) et II (XXXX), ipsis epistulis nulli. desiderantur epistulae VII 18 — 23 codice integro. biatus occurrunt 117,30. 149,26. l(J(i, 27. librarius non raro inter describendum vocabulum eiusdem siguificatiuuis ei substitutum, quod in archetypo erat, errore animadverso delerit. — Contuli librum ipse adiutus cum collatione ab Hasenstabio facta et ab ipso benigne submissa tum Huelseni nostri industria et ami cilia. — • Inscriptiones libmrum ct subscriptiones leguntur p. XV. — ln apparatum lectio recepta est ortbograpbicis praetermissis, ex quibus adnoto non raro usurpari < et sc pro 8 in vocabulis qualia sunt scitus — citus, cincerus = sincerus. ORDINIS SECUNDI SECTIO ALTERA. CODICES EXIIIBENTES L. I— VII, 41. VIII-XII. 49. BERNENSIS N. 26 saec. XIV formae maximae foll. 53 continuit olim 1. I— VII 41 adiectis ad septimum lilirum translatis ex nono epp. 1. 6. !l — 15 numeratisque in codice epp. 43 — 51, sed ordine perturbato et mutilus. incipit a verbis III 6 p. 82, 17 complectatur gratia et hiat rursus excisis inter 12 et 13 foliis duodecim, in quilms scripta fuerunt V 12 p. 150,8 ut civiliter ad VII 2 p. 202, 20 qui ct bene de te. sequitur, tamquam pars cssct ep. VII 51, in eadem pagina scriptus manu eadem tractatus nescio qui, cui inscriptum est a manu recentiore de laude sacre scripture respectu philosophie natwralis [ncipiens ab egiptiis argentea vasa et aurea sic accipienda suut, finiens f. 20 r imperfecte quibus refecta intt rna ea crassitudine delectantur. bis verbis adhaerent Cassiodorana IV 23 p. 124,21 nobis hactenus — 39fin. quae desiderantur suo loco; scilicet f. 10 post verba IV 23 p. 124,20 sumas nostri iudicii sequitur ep. 40 j numerantur epp. 52— 68. monet de transpositione librarius saec. XV ad Iocum priorem sic: hic deficiunt XVI epistule et pars precedenUs committitur causa minoris, sed alibi sunt valde bcue iu seguenti libro. sequuntur 1. VIII — XII. octavi epistula 15 legitur ante 8. in nono ep. 23 inter verba p. 288, 18 corpus est vobis ei ita in umum inseritur pars libri decimi ep. 20 p. 311, 7 sed exire ne ad 22 p. 311,29 retinetis sapientissimi principum. duodecimi libri epistulae ad formain eam deelinant, quain cxbibct cl.issis V epM ata; scilicet post ep. 1 — 14, quae plenae sunt in Bernensi, 15 finit in voluere, sequuntur integra 17, frustula ex quattuor epp. 18. 19. 23. 21, integra 25, 27 omissa elausula, 2S integra, omissis epistulis 16. 20 — 22. 26 integris, quae omnia plane conveniun) cuni epitoma, nisi quod in bac adest quae abcst a licrncnsi ep. 26. sjicciincn lectionis cx bac partc sclcgi XII 17: inscr. idcm canonicario uenetiarum — 374, 25 ueraciterj singulariter — enim om. — generibus om. — 27 audire — 29 ingenti ora pandatur — 30 e quibus — 31
  PAGE 96

  XC CONSPECTUS CODICUM. Varias lectiones duorum codicum qui scripsit librum passim apposuit. examinavit librum missum Marburgum Kruscliius. 51. BRESLAVIENSIS KEDIGEEANUS S. I. 4. 13 sive BIBLIOTHECAE URBANAE N. 62 (antea n. 2) membr. (extrema pars in cbarta scripta est) formae quaternariae maioris scriptus est ab Ugerio Patavino a. 1358 Avenione, secundum adnotationem 1. VII extremo adiectam lianc: scriptus est liber vste Cassiodori ]>er me Ugerium Manfredi Ugerii civem Paduanum apostolica et imperiali auttoritate nutarium ac magrdfiei domini dominique potentis domini Francisci militis de Carraria Padue etc. domini et vicarii generalis pro sacro impcrio Bomano notarium et familiarem existentem Avinione pro serviciis et ardiiis negociis eiusdem domiui mci in Iiomana curia pertractamdis anno domini nostri Yesu Christi millesimo tricentesimo guinguagesimo octavo indictione undecima die XXVI Ianuarii; mox addidit: felidterque expeditis, deo gratias amen. codex exceptis ep. VII 42 — 47 Cassiodorana omnia exhibet, sed perturbata tota sic: praefatio, cui praescribitur : incipit liber variarum Cassiodori, cuius libri prologus sequitur in haec verba. laterculus libri I. 1. I — III 1. praescribitur Iibro primo: Magni Aurelii Cassiodori Senatoris riri clarissimi et illuslris exeoutoris palacii exconsulis ordin et magistri ofjic praepositi atque patricii variarum liber primus incipit. VI 2 (integra) — 7 usque ad v. p. 180, 21 comitivam; adnotat Ugerius ep. 2. 3. 5. 6 esse de sexto libro, adscribens ad septimam: omncs suprascripte formule suut de libro priscorum. III 10 p. 84, 24 cum sit ad v. 29 detrimenta sentiret (adsunt ea iterum loco suo). III 3— IVfin. Sidonii ep. I 8 cuin adscriptione ejnstola prima de nltimis. Sidonii ep. I 2 si actionem — efjicere curavi. V 1 — 36. Ep. 22 legitur bipertita et numeratur pro duabus. VI 19—24. V 42 — VI 2 usque ad verba p. 175, 10 primarium pos; sequitur litura quattuor versuum. adnotatur: require superius in III" ubi est cum sequentibus usque ad cap m 'grata sunt' 1 (VI 7). III 2 (pernmtavit igitur haec epistula locum cuin ep. VI 2 — 7). pergit adnotatio: in quo libro (scilicet in tertio) dejicit caj). sequens quod debet esse secundus ibidem, 'Gundibaldo regi Burgvindionwm T. rex'. VI 7 (integra) — 18. V 37, ad quani adnotatur: 'et est de quinto'. Sidonii ep. VI 11. V 38-41. VI 25 — VII 34. adnotat scriptor: 'for a evocaloria magnum testimonium est conscientie bone' (id est ep. 35) invenies I in libro octavo quod sequitur 'iuste possim' (id est ep. VIII 1) ultra principium per unam cartam et incipit ibi ipsum capitulum 'manifestum' et alibi vidi dicere 'manifestatio'. Ucinde sequuntur alia capitula videlicct (eimmerat deinde principia epp. VII 3(i — 41). Explicit liber 7 variarum Cassiodori. Sidonii ep. I 2. Sepenumero posiulanti — pes modicus. adnotat scriptor: cpistola sequcns non liabetur communiter et erat penultima. hec est penultima cpistola 12 libri. ExpHcit VII. amen. post eam quam supra rettulimus librarii attestationem pergitur: Finis huius epistqle est supra in Jine quarti libri in modum epistole et iiicipit 'si actionem' immediate ante principium qiiinli libri. VIII 1. VII 35—41, ut supra monuit Ugerius. VIII 2 — XII; ex laterculis nou adest nisi libri noni. de anima (in charta scriptus). laterculi libri de auima et variarum libri secundi ct partis tcrtii. Codex cum ab ipso Ugerio tum ab aliis aequalibus mox emendatus est, quas emendationes in sequentibus distinguuntur praemisso asterisco, et auctus lectionis varietate, quae lectiones distinguuntur pracmissa cruce; lectiones correctae additaeve cum ex eodem codice fluxisse videantur, quem descripsit Ugerius, sinml oiunia tractabuutur. — Liber conspirat fere eum deterrimis eorum quos nos in apparatnm adinisimus, maxinic cum EF vel E solo, ut iu his: 134,2 resecatumj reseratum — 136,20 dignaj condigna — 139,7 facitj fatur — 144,16 similitudinis] solicitudinis — 146,32 resecarej reserare — 147,13 degeniesj deneges — 161,33 infrmarclj infamaret — 163,1 similej similiter — V 44 inscr. Iransimundu — rc.r] idcm, eidem aliisque similibus infra adlatis, item cum K et etiam magis cum libro a nobis praetermisso Guelferbytano Augustano. contaminationem prodit dittographiis compluribus in textum admissis:

  PAGE 97

  CONSPECTUS CODICUM. XCI 14,14 institueret reliqui, instrueret E, institueret aliter instrueret Br. 67, 13 uestra] nostra X, tua K, tua nostra Br. 144, 15 fiant] rel., eant V, eant al. fiant Br. 150, 5 uitium] rel., initium PD, inicium al. uicium lir. 150, 3 decuriarum] religui, decimarum al. decuriarum Br. (decumanarum Acc.). 1G5, 18 attonite] reliqui, attente Cuiacius ex dett., attente al. attonice Br, 17G, 25 conspeetibus] rel., iussionibus EFK, conspectibus al. iussionibua Br. Glossemata quoque quaedam ex margine in textum mserta snnt, ut 103,7 post vnflixit: juatuor in pwris vitam ducunt elementit eamaleon, talpa, maris alec et salamandra et 327,13 post reparelur: Seneca. lectio ti/il mgenium et studio fatit/atum non xiite stndio reflcit. baec cum ipsa ct facilo explicentur et. crisin non adiuvent, memorabilis est codex eo uno nomine, quod non ipse, sed similis Acoursio praesto fuerit necesse est et quem editio princeps repraesentat toxtus ex parte formatus est ail hunc librum. id demonstrabunt quos subiecimus loci, unde item efficitur virum doctum, a quo haec recensio proficiscitur, uon solum adhibuisse codicem codicesve interpolatos, scd interpolationem ah ipso auetam esse correctionibus non inscitis, sed temerariis et violentis. ad declarandam libri proprietatem ad singulos adscriptum est codices apparatus nostri et praeterea Guelferbytanus quatenus cum Breslaviensi consentiant; nulli ubi ailscrilmntur, scito lectiones eas iws non deprehendisse nisi in libro Breslaviensi et apud Accursium. non recepimus in hunc elenchum lectiones Breslaviensi libro communes cum Palatino et ex ipso illo ut videtur in oum relatas compositas supra p. LVI in diacriticis, ubi agitur de libro Palatino. 14. 12 creuit] creuit tantum 26 sibi] sibi de sc 18, 5 faeiat] faeias 19, 13 numerabili] mirabili 17 sex] sex enim (K) 2G uidetur] u. esse 30 aliquid] aliquid inde (Gnelf.) 22, 5 libentes] libenter (E Guelf.) 14 senatus] senator (K Gnr/f.) 21 occasio] occasio homines (K Guelf.) 27, 3 decet] decet qnip]ie (K) 28, G maior] non minor (Guelf.) 21 nostra] a nostra (K Gue/f.) 28 summa] summa onus (K Gue/f.) 29, 1G uiros om. 33. 13 illud om. (EGuelf.) 35,21 conuentus] eonuictus (FGue.lf.) 36, 7 uon ergo (ul praest.itur f ius. (F-K Gue/f.; cf. specimina) 40, 24 minuta] iniuncta 50,23 teinerari] temeraria violari (K % ) 54, 27 decus] f indicium (iudicium A") 60, 13 qni] si (K Guelf.) 92, 20 ferrarias] f. uenas (K % Gue/f.) 97,12 unde] u. nostrum (Quelf.) 99,15 aegreseentibus] excrescentibus (E) 106, 29 disceditur] descenditur (E Gue/f.) 126, 22 inciuiles] ciuiles (E) 131, 2 sed] quam (K) 134. 19 casam] causam (EF Guelf.) 149, 12 I condamam] ebdomadam Bres/., hebdoma23 i dem Acc. 149, 26 decet] debet, 150, 32 aequalitatcm] aequabilitatem 157,22 uuiliarium] iulianum (EF) 158, 29 ne] nec 160, 1 ingenuum] ingeninm (F) 161. 14 matrimomi] matrimonium 166.20 gratiam] f gloriam 167,20 erigi] eligi (F) 174, 8 pridem] quidem 177, 5 qui] quia (F) 181, 7 subiacent] subiaceaut (E Guelf.) 233, 19 sigisinerem] sigisiuein 258, 2 proferte] proferre 260, 17 inuisere] f mutersecre liresl., mutersere Acc. 269, 1 quando] quanto 275,24 destinate] dcstinare 281, 5 persequi] prosequi 307, 6 uniuersa] f immensa 312, 19 prolixa] f diffusa (IC 1 Ouelf.) 338, 11 auctoritatem] auctorem 341,16 aucupatio] f occupatio (K Guelf.) 372. 15 legitur] f creditur. Breslaviensis libri lectionem variam in apparatum non iutegram rettulinms, sed tantummodo ubi consentit cum editione Accursiana per 1. I — VII, id A littera significavimus. ab ea ubi discedit in iisdem libris, id significavimus signo A T cum editio notetur ibi A e ; sed neque ex liis libris omnia talia ex codice attulimus et in quinque postremis raro euin adhibuimus. emendationes et varias lectiones plerumque non ilistinxiiuus a lectione codicis primitiva. denique adiecimus specimen lireve collationis integrae. 174, 5 cuius (KE) 6 uindicebant et om. a 8 pridem] quidem '', inc. 10 illis 11 auctor] auditor r 13 ita] ita ut >' 17 argumeutum] augnientuni 18 dederant 174, 18 nunc] non (K) 19 uos] nos 22 pingues a piugcs b 23 nobilitat 24 auratus] augiiicntis 27 nostrum des. auu. 2s dampnationis 175, 3 rogantes] regnantes 175, 3 uehimus n ut] ct 4 nos 5 pot. r^. uiros 6 ambitis 12 felici (K) 13 sic om. 19 quam de] quando m*

  PAGE 98

  XCII CONSPECTUS CODICUM. 175, 19 pontificatus unde] pontificis nostri 22 boc om. 23 quid 25 praefectorios ... 43 fulgori om. 27 necessariam 28 negligentes 29 ascendere 31 deceret. expectes 33 praetorio om. 176, 12 praescribit iudicum] iudicio 16 quod] qui 17 ei] enim 22 gemmarum ', geniacum 23 peragant 25 cnnspectihus al. iussionibus 26 cuius] qui eius 27 non inmerito om. 28 palatium] palatum pro 29 ipsas ueraces 30 tot. paene 31 in om. (KE) tractetur 32 sic :!:"> dignitates fit 36 ut et.] in 177, 2 tam om. (P) 3 excipiatur 4 monumenta 5 quia (F) egr. al. 7 est om. (LBK) agere] uidetur agere (ag. uid. K) 10 quam s. illi om. 11 de oi. 12 miseraliili 13 suscipit (PKEF) 16 posse (BF) parte] paceparte" (pace/v) Excussit lilnuiii liiissum Marbursrun 177, 17 nos] non (PE*) 20 consideres (PT) 21 scilicet] si sententias 22 quo 23 uitio] iudicio (EF) mor. liniina tot. eognoscitur a 24 recipere] habere al. recipere est] est ut 26 dictioni 27 centesimam 30 ab] ex 31 contingit 33 procedant et tacere] conticere (P) 178, 1 exhabitatio al, exbibitio 4 est en. uis. scaenicis] seuicis 8 rei om. 13 cogitatione nostrarnm quaestnrarum participatione 15 ling. nostr. 18 et ita] ius. exiuisse 19 dominatiunis 20 nostrum] uerum 21 hab. pond. pariter om. 24 dicendo] dicere dicendo uoluptates (LHPK) 26 ess. deb. (T) 27 ut] et 30 et o?ii. 31 nos] uos causani| tamen 32 regalo genium at geuim. 179, 1 opus] quis 3 doctrinara 4 quatenus] quantum 7 templum] exemplum (E) 11 contingerit 13 est od. 15 nostro] uero 20 scolarium Kruschius. 179, 21 sue terminis prospore 23 ornet 24 trapidum 26 regii '', regius 29 finibus (TF) 30 uiuacius] in uacuis occupemus uerendorum 33 uolentes 37 prouinciales 180, 1 hec fieri et ipse 3 adepte 5 tam] causa 8 minoribus a 9 praetorias 11 iniustitia q. a legibus om. uenit dum] ucrendum n 13 nos om. 14 tot om. 16 nil omnia (utroque loco) 20 audiendi (altero loco; P fj ) enim] igitur 21 comitiua oltero loco, altero p. commitiuam rer. u. test. om. 23 constat confcrre] differre <" 27 sernat admonita 28 funduntur] snmmuntur 30 tua ost mil. obsequio] officio (P) 32 prudentum '• 181, 1 et om. 3 numerariae praeconum] p. te 7 subiaceant (E) 9 no quid] qui 10 regum 11 comunitis 12 est om. (F) 13 aere] auro uel aere 14 obsecundat 18 comitiuae om. 52. CANTABRIGrlENSIS (OLLEUII 8. PETKI 1.7.7 (inemorat librum catalogus librorum mss. Angliae et. Hiberniae a. 1697 p. 154) mcmbr. saec. XIV XV conttnet 1) I — VII 41. IX 4. 6. 9 — 15 cum laterculis. index libri qnarti finiens in ep. 39 theodagutae illustri vestigium scrvat contaminationis classium duarum primae et seoundae. index libri septimi finiens in ep. 41 ihiii comprehendit adiunctas ex libro nono, 2) VIII — X3 p. 299, 3 dignitatem paciens; reliqua perierunl foliis avulsis. 3) A loco indicato ad finem codex manu diversa, sed noii multum recentiore expletus est ex classi \ epitomata. praeter specimina a me sumpta et suo loco edita contulit mea causa Aldis Wright professor Cantabrigiensis ep. X 7. 11 et frustula epp. 12. 13. 14; convenit codex fere oum Londiniensi. 53. CAUPENTRASENSIS N. 111 chart. formae quadratae saec. XV continet 1) 1. I— VII 41. 1X4.6.9—15 cum laterculis, qnorum septimus in ep. 41 exit. libri sexti, qui de formulU dicitur, desunt. paginis tribus vacuis relictis laterculi pars extrema et epistula prima. iuscript.iouum librorum uulla plena est.

  PAGE 99

  CONSPECTUS CODICUM. XCITI 2) VIII — XII (omissis in 1. IX opistulis iu septimum translatis) cum laterculis recte numerati, praescribitur Libro undecimo: Magni Aurelii Cassiodori Senatoris viri clarissimi rt illustris exquestoris palacii ei consulis ordinarii r/ magistri offitH praepositi atri Sriinforin riri clnrissimi ri illustns questori palacii consulis ordinarii praepositi offieiorum atque patricii variarum primi libri prologus ntr
  PAGE 100

  XCIV CONSPECTUS CODICUM. quam sunt item in Parisino 2190. eodem eodice eo tempore Francisci Modii usus est is qui curavit editionem variarum a. 1595 Lugduni apud Franciscum Chouet editam; nam ad Fornerii varias lectioues repetitas quas addidit nota diversa distinetas, eas specimen ostendit in hunc codicem solum plcne convenire. eodem ducit quod deficiunt ab epistula inde XII 1, in quam codex desinit. 59. HOLKIIAMENSIS COMITIS LEICESTER N. 400, scriptus in Italia ut videtur saec. XIII cxeunte, a. 1667 adservatus Breslaviae apud Georgiuni Elsner, deinde in Angliam delatus ad dominum Colte, nostra causa examinatus est a Liehermanno. priori parti 1. I— VII 36 fiu. praescribitur: Magni AweUi Cassiodori Seriatoris viri clarissimi et illustris exquestoris palacii exconsulis ordinarii exmagistri offirii atque palrii [sic] operis_prologus; secundae 1. VIII— XII 10 fin.: Magni Aurelii Cassiodori Senaloris riri cla. et illustris exquestor palacii ex consulibus ordinarii exmagistri offio jiji atque patrieii ineipit de opere variarum quod feeit sub Athalarico reye mortuo Theodorico patre illius liber primus. codex est infimi ordinis. epistularum inscriptiones passim certe deficiunt. pars prima, quae pertinet ad classem primani, hahet exempli causa 28,25 pro unscilae anlixtilis solam litteram I. et locum in hoc ordine mutilum 33,2 ita depravat: nec quod prouida statuit dispositione mutauit. in parte secunda consentire scriptorem cum libro K ostendunt epistulae VI 6, quam collatam habuinms, Iectiones 180, 7 habere non debeat et 188, 14 decoratum. tertiae denique partis, ex qua collatam babuimus ep. VIIIl, parem vilitatem patefaciunt lectiones 231,14 qui robis pene (om. annis) — 238, 6 deuota — 238, 18 diligunt omnes sui prouectus. G0. MATRITENSIS ESCURIALENSIS D. III 21 membr. saec. XIV descriptus est a Paulo Ewald (Neues Archiv G, 243) et a Gustavo Loewe (in Hartelii bibl. Ilisp. Wiener Sitzungsberichte vol. 111 a. 188G p. 458). eum is conieit originem ducere ex Chartres oppido. post distichon Iure Senator — placent sequitur praefatio inscripta ineipit prologus in libris numero XII et libri primi septem usque ad septimi ep. 41 cum suis laterculis excepto secundo; libri primi finit in ep. 44, quarti post 51 subiungit 33. 34. 35; septimi praescriptum est incipiunt ti/u/i lihri VII qui formule nuncupantur. sequuntur libri VIII— XII numerati I— V; octavo praescribitur: Magni Aurelii Cassiodori Senatoris viri clarissimi et illustris exquestoris palatii exconsulis ordinarii r.rmagistri j)reposi/i officiorum atque patririi lilnr rariarum primus. latcrculi hic quoque adsunt, item liber de anima numeratus pro sexto. 61. MATRITENSIS ESCURIALENSIS Q. III 18 mcmbr. formae quaternariae saec. XIII, descriptus diligentins quam peritius a Paulo Ewald {Neues Arrhir G, 274; cf. Guslavus Loewe in Hartelii bibl. Hisp. Wiener Siteungsberichte vol. 111 a. 18SG p. 533), in Cassiodoranis f. 57 seq. Ambrosiani CXIXinf. ita similis est, etiam in crronea subscriptione libri extremi, ut alter ex altero pendeat necesse sit. G2. MEDIOLANENSIS AMP.KuSIANUS C. XIX INF. membr. formae quaternariae foll. 147 saec. XIIIXIV, antea lo. Vincentii Pinelli, continet libros variarum XII snlito more bipertitos. 1) parti priori I — VII 41 adiectae suut cx libro nono epistulae 4 inscripta formula pietatis, 6 inscripta formula etatis veniae et sic deinceps 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15 omnes relatae inter formulas (cf. neues Archiv G, 274), scilicet ut sic expleretur formularum pars extrema deficiens. libro primo praescribitur: Magni Aurelii Cassiodori Senatoris viri clarissimi ei illustris exquestoris palacii exconsulis ordinarii liber primus incipit. in libris I — IV scriptor expressit incuriose codicero in suo genere bonum familiae primae; emendata deinde haec pars est ad librum familiae secundae priore scriptura saepe oblitterata. 2) VIII — XII omissis in nono epistulis supra relatis cum laterculis suis, numerati I — V, nisi quod errore subscriptum est duodecimo: liber sextus explicit. praescribitur: Magni Aurelii Cassiodori Senatoris pallui ii exmagislri praepositi exquestoris officii exconstdaris palacii liber primus incipit de opere variarum. sequitur liber de anima. G3. MoNACENSIS LAT. 11052 sive Passaviensis 52 chart. formae magnae saec. XV continet 1) I — VII, 41 omissis latorculis. libris adscripti sunt numeri soli, nisi quod sextus et septimus dicuntur formularum et subscribitur septimo: explicit liber Cassiodori variarum. 2) VIII — XII sine laterculis recte numerati in codiee leguntur interpositi inter operis praefationem et lihruni primum. liber de anima sequitur post septimum Codicem examinavit Kruschius missum Marburgum. G4. OLMUETZENSIS bibliothecae universitatis I. II. 23 ehartaceus formae maioris scriptus a. 1451 teste subscriptione post XII, 20fin. : explicit liber . finiius ante letare anno domini MODL primo lohanni cardinali scriptus per Bartholomeum de Uteri (id est Neumarkt prope Tepl in Bohemia). fuit deinde Procopii notarii civitatis Karoli, id est, ut docuit nos A. Bachmann professor Prngensis, novae civitatis a Karolo IV ad Pragam aedificatae, eo munere functus per annos 1440 — 1467: mox ex eins dono Procopii de Rahsstein s. Rabenstein (de quo egit Baehmann in AUgemeine deutsche Biographie s. v.) per a. 1452 — 1468 regni Bohemiae supremi cancellarii, deinde Francisci Dietrichstein cardinalis archiepiscopi Pragensis ab a. 1599 ad a. 163!, postea conveutus S. Bernardini extra urbem Brnenn. 1) I— IV. VI 1— VII 41. IX 4. G. 9—15. V 1-36. II 27—30 ad p. 63, 19 constkui jmtest (adscribitur ut libro secundo; quattuor hae epistulae bis adsunt in codice). V 37— 42 fin. (desunt ep. 43. 44) cum laterculis,

  PAGE 101

  CONSPECTUS CODICUM. XCV quornm septimua imperfectus est. numerantur libri I. II. III. IV. VI. VII recte, nisi quod librarius propter quinti defectum in tertii libri subscriptione et inscriptione quarti ex tertio quartum videtur fecisse, ex quarto quintum. quintus liber Iiic dicitur octavus. praescribitnr in ipso principio: Magni Aurelii Cassiodori Scnatoris venerabilis illustris ct consiliarii ordine ct magnis officiis preposiii atque patricci va/riarum liber primus incipit. iit nomine domini nostri Jhtt Christi incipit liber variarum Aurelii Cassiodori prohemium capui jirintitm; tertio libro subscribitur: Magni Aurelii Cassiodori Senatoris et exquestoris pallacH ei magistri officiorum praepositi atque princ variarum explieit liber quartus (vel, nt correxil manus eadem, liber tertius); incipil liber guintus (iu in litura a iuanu eadem, fuit igitur quartusj. 2) VIII — XII iteni ciun laterculis. qui solus numerum habet undecimus numeratur recte. adsuut suo quoque loco epistulae antea ex nono relatae. XII 16 p. 374, 8 quando neeessaria plus ad ep. 20 fm. inseruutur inter XII 1G p. 374, 8 acceptior reddiiur XII 20 fin. transposito scilicet folio exemplaris; verba sumpta ex ep. 20 p. 377, 2 sine aliqua dilatione refundite scripta videlicet in margine archetypi adhaerent ad p. 374, 8 acceptior reddUur. deficit codex in p. 379, 26 verb. excubiis. iiber de anima legitur ante Iibrum octavum inscriptionibus interpositis sumptis ex variis sic: Vacando viro patricio rubriea [= V 25] (Incipit lilier de anima i margine) Capitula. Universis Gotliis per pisenum et saionem constitutis [= V 26] et primo quid dicatur anima et quid sit aniuia Cum iam suscepti operis optato fine — venire doctoris Gomerio viro illustri rubrica diffinicio anime Dixi propositiones — intexere r/ (?) Fausto viro patricio rubrica quid dicatur anima Anima igitur — agnosci Herendo viro patricio. Adhuc quid dicatur anima Magisteri — evidencius elucere Endoni saioni [V 27]. Adliuc quid dicatur anima. Ideo fieri uel creari animas — flatuin ego feci Cariuo viro illustri [= V 28]. Quid adliuc dicatur aniina. Hanc proinde — cognoscit esse formatam giudo uiro illustri. Giudino uiro illustri [V 30] (in margine: que propria sit anime substantia) Propicia est utique illi — letetur. Blandie viro illustri dalmacie rubrica. Blandie viro illustri [V 32] de eadem. Quod anima sit sin corporis uiuisitatio Illud autem quomodo — conuuonere. I)e eadein. Sed quoniam — modumque conseruans. Eidem de Bede anime. Jlirum — interire. Eidem quod anima sit rationalis. Eationem vero homini — immortalitate disserere. Eidem quod anima sit. inmortalis Iumortales esse — frequenter incurrimus et similiter deinceps nsque ad finem liljri de anima. aliena interposita sunt post ep. IX 15 ad finem septimi lilui adiectam f. 79': De memorie comodis Memoria ent gloriosum et admirabile nature donum qau praettrita recolimus praesentia complectimur — respuenda quoniam cst contra theologicam diseiplinam. f. 80 r : De humana natura. Honw dicitur microsmus (sic) — ui virtus in cu memoralis consistat. 1'v humanis humoribus. De quatuor humoribus semper unus in humano corpore — plurimum impedire noscuntur. f. 80': De memorie suffragiis. Suffragie memorie animus memorari nolentis — snnt 17/ principales note quibus consuenit memoria colori. — Examinavit librum Vindobonam transmissum rogatu nostro Carohis Scbenkl professor Vindobonensis. 65. PARISINUS LAT. 2187 membr. saec. XIV duas partes variarum babel sic 1) 1.1— VII 41. praefationi subscribitur: explicit prologus; inscriptionibus libri carent, nisi quod sexto subscribitur: exjilicit liber formularum 17, incipit liber formularum Cassiodori 17/. laterculi adsunt libri I. II. III, etiam quarti plenus; tnscriptiones epistularum per I. VI et VII desiderantur. 2) librisVIII — XII numeratis I— V cum laterculis praescribitur : incipiuni capitula libri primi variarum Cassiodori Sen. subscribitur iu fine 1. XII: Magni Aurelii Cassiodori Senatoris viri illuslris exequt tori palatii e.K consulibus ordinarii exmagisiri officii preposili offidorum atque patricii libcr V variarum explicit. sequitur liber de anima.

  PAGE 102

  XCVI CONSPECTUS CODICUM. 66. PAEISINUS LAT. 2188 (olim Ludovici tle Targny) saec. XIV varias habet bipertito 1) I — VII 41 cum laterculis, sed septimo nou pleno. post praefatiouem et laterculum 1. I praescribitur primus liber variarum Cassiodori. inscriptioues epistularum passim desiderantur. 2) VIII — XII item cum laterculis numerati I — V. libro octavo praescribitur: Magni Aurelii Cassioduri Senatoris viri clarissimi et illustris exquestoris palacii et consulis ordinarii et magistri officii praepositi officiorum atque patricii liber variarum primus. 67. PARISINUS LAT. 2190 (ex Petri Billeti bibliotheca; codex Telleriano Remensis 50) saec. XV tripertito varias exhibet sic: 1) 1. I — IV 39. praescribitur: Magni Aurelii Cassiodori Senatoris viri clarissimi et illuslris ipiestori (sic) palatii consulis ordinarii praepositi officiorum atque patricii variarum Ubri primi prologus incipit rubrica. sequuntur praefatio et epistulae ipsae. laterculi absunt. 2) 1. IV 40 — VII 41 interponuntur inter ep. XII 1 et XII 2 ita, ut extrenia pars libri quarti nono qui dicitur libro adhaereat, quintus et sextus munerentur pro decimo et undecimo, septimus, quateuus extat, uua cum XII 2 — fin. duodecimum efficiat. 3) I VIII — XII, quorum quattuor primi uumerantur V. VI. VII. VIII; XII ep. 1 prima est libri uoni, reliquae post VII 1 — 41 collocatae Iibrum efficiunt hic quoque duodecimum. libri inscriptionibus carent ; laterculi quoque absuut. 68. PARISINUS LAT. 2191 (olim Nicolai Belut) chart. saec. XV varias exhibet sie. 1) I — VII 23. 25. 21. 26 — 41. 1X4. 6. 9 — 15. praescribitur: Jfa
  PAGE 103

  CONSPECTUS CODICUM. KCVD 71. VATICANUS n. 570 membr. formae quaternariae saec. XIII, foll. 210. 'domini Nicholai de Mut est liber' ab ipso librario soriptum legitur ante praescriptionem I. XI; deinde fuit. lulii 11 pont. max. bibliothecae secretae dicatus, eumque sine dubio intellegit Cochlaeus in loeo supra ad n. 26 citato libri editi a. 1529. continentur eo 1) I — VII 41 cuni laterculis. tibro primo praescribitur: Magrd Aurelii Cnsimlnri. Scimlnris riri clarissimi et illustris ct questoris /ia/aiii ci consii/is ordinarii et magistri offitii praepositi offitiorum atque patritii capitula primi libri incipiunt; sequuntur laterculus c.uni subscriptione: expliciunt capitula libri /irimi. deinde eadem inscriptio: Magni . patricii libri prohemium. liubrica H, denique praefatio, posl quam scriptum est: vncipit liber primus ruriurum. 2) VIII — XII recte iiuiuerati item cum laterculis. scquuntur lilu-i ilu aniuia nuiiieratus XIII et de amicitia numeratus XIIII. 72. VATICANUS 7301 meinbr. formae maxiniac sacc. XIV ductu iinitaiitc antiquiorem. in finelegitur: gloria la.us et honor: hoc Amjcliis Viterbiensis opus scribi fecit: tihi laus rc.c Christc reileiaptor. continentur libro lj I— VII 41. 1X4. (i. 9—15, quae continuo ordine numerantur, cum Iaterculis. ex inscriptionibus librorum, quae plenae sunt a innnti jirima in fine 1. II. III. IV, affem primam: Magni Aurelii Cassiodo. Senatoris u. c. et illis exeQ. pal. exconsulis ordinarii mag. off. ppi atgue palritii uariarwm liber II explicit. 2) VIII — XII item cum laterculis excepto duodecimo. epistulae ad septimum translatae libri nuni adsunt iu laterculo, deficiunt in textu. post subscriptionem adhaerent epistulae tres Sidonianae. in fine operis legitur: Magni Aurelii Cassiodori viri clarissimi et illustris exquestoris palatii exconsulis ordinarii et magistri ojjitii praepositi atque patricii variarum libcr explicit feliciter. Nostro iussu examinavit Tscliinclcl. 73. VATICANUS PALATINUS N. 272 membr. forinae maximae foll. 111 saec. XIII/XIV ex variis Cassiodori quae habet, sic disponit: I— IV. V index. VII index fiiiiens in ep. 41. IX 15 inscripta (ut in Amlirus. C 19inf.) forma restitucionis daiiipnorum. VII 23. 24. 41 ; pust eas vacant paginae tres. VIII — XII numerati I — V; evulsis foliis duobus deficiuut XII 18 p. 375, 12 pontibus trabium ad XII 25 p. 382, 13 sequentem ualuisset. epistula IX 15 hic redit similiter inscripta. V — VII 41 ad p. 222,33 conslitutionum servetur omissis indicibus duobus et epistulis tribus antea inde relatis, nisi quod fertiae, ut dixi, pars hic redit. XII 23 ad p. 379, 28 ubertas iu optata; sequitur Iocus nescio qui iucipiens in conspeclu tuo pater sanctissime, finiens cupiditas interuenit. de anima liher. Praefationi praescrihitur : incipit liber Cassiodori epistolarum, octavo lihru: Magni Anrelii Casiodori Senatoris palacii ex magn praepositi exquaestoris officii exconsularis palacii liber primus dc opere uariarum. subscribitur libro de anima: explidt liber Cassiodori epistolarum. lihro XII f. 77 subiunctae simt cpistulae duae Friderici II scriptae eadem mami stilo Cassiodorano, altera incipiens Benejicia mera sunt principum, suhscripta acta sunt hec auiio d. i. M< '< 'A/, V mense Ian. IIII 1 indict. . dat. Grosseti anno mense et indict. praescriptis, altera incipiens Muuijicentia noslra fertilitas, suhscripta dat. in castris in episcopatu Bonon. anno d. i. MCC tricessimo nono cet. sequitur locus excerptus ex libro Gregorii de moralibus. — Liber ineuriuse scriptus est et ita emendatus, ut prior scriptura saepe perierit. 74. VATICANUS KEGINAE N. 64 membr. fnrmae octonariae saec. XIII ineuntis, suppletus saec. XVI, antca G. Scbruitwyn de Erpell, postea Pctavii n. XXXIII. coutinentur libro baec scripta manu antiquiore: 1) f. 1 — 50' 1. I ad IV 37 p. 130,31 non lnm adiecta epistulae eius parte reliqua a manu recentissima. praefationi praescribitur: incipit prologus Cassiodori iu libro rariarum formulanrm subscribitur tertio lihro: Magni Aurelii Cassiodori Senatoris viri consulis cl illustris exequestri pasatii (sic) exconsulis nrdinarii e.cmnnistri offic pp atcpie patricii lib. uariarum III explicit. 2) f. 85 — 137 1. VIII — XII, quos pritna manus ita numeravit, ut decimus sit VI, duodecimus VIII; secunda manus veros numeros praescripsit. post ep. XII sequuntur scripta a tnaiiu eadem loca haec: Mittit latores praesentium — Multae sumt rirliiliim npcs — llla est vera neccssitudo — llnminis sapientia non aiinoriim — Nichil eo forlius ijui riucit — Cramlcs martirias ingenia pnrra — Sanato vulneri in cicatricem — I.etntur deus ipiamln conversi divites — Qui verum l '.') semper (!) atque perfectum laudare ooluerit. Manus receutior in foliis insertis iuter 50 et 85 baec scripsit: 1) 1. XI 9. 17. 36. 28. 29. 38. 40. XII 1—3. 13. 17 cum epistulis Siduiiianis. j adsunt item lecis suis 2) 1. II 31. i scriptae a manu anti3) 1. IV 5. 7. 16. quiure. Cassiodorvs. n

  PAGE 104

  XCVITI CONSPECTUS CODICUM. 4) I. IV 40 —VII 41. 5) f. 84' adhaerent loci tres : rex ad regem — modus temporis senex ad senem — cotidianum istas. Laterculi absunt. nostro iussu examiuavit Tschindel. 75. SENENSIS bibliothecae civicae F. V. 15 saec. XIV, autea nmnasterii Montis Oliveti maioris, continet varias exceptis ultimis epistulis 1. VII plenas, sed perturbatas sic: I 1 — II 26. III 34 — fin. II 27 — ni33. IV 1 — V 36 ; epistula 22 legitur bip^rtita. III 2 sub praescriptione : dalur dignitas patritiatus Qwndibaldo regi Burgundionum leguntur prima verba sola: grave malum est inter curas regiasque personas voluntates sibi. inscriptio igitur ep. III 2 applicata est ad argumentum eius quae sequitur VI 2. VI 2 a verbis p. 175, 13 ei ex angulari (sic) ad VI 7. VI 19-24. V 42 —VI 2. VI 7 sub praescriptione formula sacrarum largitionum leguntur primum liaec: decet prudentiam nostram in augendis fabricis regalibus obtemperare dispositis quia nobilissimi civis est patriae suae augmenta custodire maxime sacrarum largitionum; sequitur formulae illius pars posterior inde a verbis p. 180, 21 verba testantiir. contiuuo ordine deiude leguntur formulae VI 8— 18. V37— 41. VI 25— VII 9. VII 15-18. VII 10—14. VII 19—34. VIII 1. 2. VII 35 — 41. VIII3 — Xllfin. Libri numerantur duodecim neque in singulis differunt numeri principiaque a veris, quamquam exempli causa liber quintus hic omnes eas epistulas complectitur, quae secundum tabulam supra propositam iu codice leguntur interpositae inter primam et postremam formae genuinae. ordinem perturbatum apparet proxime accedere ad librum supra n. 51 enarratum Breslaviensem ; in quibus aut conveniant aut differant, exponere supervacaneum est, cum neuter auctoritatera habeat. post praefationem praescribitur libro primo: Magni Aurelii Cassiodori Senatoris viri illustris exquaestoris pialatii et consulis ordinarii (interponuntur rubricae) liber primus incipit; subscribitur eidem: Magistri A. Cassiodori Se[natorisJ urbis Somae et exq. paflatii] et magistri praepositi atque 2 J atricii liber primus explicit; reliqui Iibri subscriptionibus plenis careut. — Examiuavit librum mea causa intercedente Alexandro Spiuellio Komano bibliothecarius Seuensis F. Donati. 76. TOLOSANUS u. 472 membrauaceus saec. XV, foll. 120, incipit mutilus a verbis III 51 p. 105, 35 sic accidit, desinit rursus V 42 iu verbis p. 169, 30 necesse esl ialia. deficientibus praeter partem l.V extremam libris VI et VII adsunt 1. VIII et sequentes recte numerati. foliis quibusdam in extremo libro transpositis finire videtur in verbis XII 20 p. 377,2 Petri apostoli, vere pervenit ad XII 23; absunt reliquae epp. 24-28. subscriptiones et laterculi adsunt. libro III subscripta sunt haec: Magni Aarelii Cassiodoris Senatoris et exquestoris palacii et magis offic 2 J ro2>rio atque princ uariarum /ibntercius explicit. incipit eiusdem liber quartus. varias liber de anima sequitur. specimina sumpsit nostra causa Brissaud professor Tolosanus. 77. VENETUS BIBLIOTHECAE S. MARCI LAT. CL. II N. 19 membr. foll. 135 scriptus est saec. XIVXV a librariis pluribus, quorum is qui f. 49 seq. variarum I. Vlseq. exaravit, in fine subscripsit siu: Iacobus ser Guidi civis Castellanus scripsit, quem dominus benedixit. continentur eo 1) I — VII 41. 1X4.6.9 — 15 sine laterculis. praefationi praescribitur: imcipit prologus in libris uumero XII Magni Aureiii Casiodor Senatoris viri clarissimi et illustris
  PAGE 105

  CONSPECTUS CODICUM. XCIX huius liiuli est adnotandum, guod, tticul dicii Eutropius lihro guinto decimo, tempore Zenonis imperatoris, rjni regebai imperium orientale, Augustulus illustris, qui descenderai de stirpe Otaviani Augusti, adversus Nepotem . sequitur liber de anima. quae praeceelunt et sequuntur acripta sunt ntanu divorsa neque ad Caasiodorana pertiucnt. laterculi absunt. 79. VINDOBONENSIS N. 365 (Endlicher n. 361), antea Salisburgensis, membr. formae magnae saec. XV foll. 96 continet bacc 1) I— VII 41 cum latcrculis; desiderantur ep. II 27. III 35. VI 20; epistulao II 28— III 33 lcguntur interpositae inter V36 et. 37, item cp. III 48 intcr 51 et 52. praofationi praescribitur: Magni Aurelii Oassiodori Senatoris venerabilis illustris exconsulis ordine magnis officiis praepositi atrjue patricii variarum liber incipit. 2) VIII — XII item cum laterculis numerati I — V. subscribitur libro duodecimo: Magni Aurelii Cassiodori Senatoris viri clarissimi ct illustris exguaestoris jiallacii exconsulis ordinarii c.rmai/i.i/ri oftiriornin jtrrtejiosili officiorwn atque patricii liber quintus variarum explicit; similes sunt subscriptiones reliquae. sequitur liber de anima. Nostra causa inspexit Carolus Scbenkl professor Vindobonensis. 80. VINDOBONENSIS N. 924 (antea rec. 2288; Endlicher n. 360) membr. formae maioris foll. 115 saec. XIII exeuntis, antea 'monasterii S. Dorotbee in Vienna'. continot baec 1) I — IV 39. post indices epistularum praescribitur praefationi: Magni Aurelii Cassyodori Senalorix riri clarissimi et illustris guestoris palacii consulis ordinaris [sic] praepositi officiorum atque patricii variarum lihri primi incipit prologus. 2) IV 40 — VII 41 in codice ita cxbibentur, ut quarti Iibri baec pars et quiutus totus subiuuctae epistulae XII 1 efficiant librum codicis nonum, sextus liber ibi pro decimo numeretur, septimus pro undecimo adinnctis epp. XII 2 — 28. 3) VIII — XII, qui numerantur V — VIIII, sed duodecimi libri sola prima epistula est libri noni prima, reliquae eius libri Ieguntur in codicis I. XI post librum vere septimum. sequitur liber de anima. Nostra causa inspexit Carolus Schenkl professor Vindobonensis. 81. VINDOBONENSIS N. 3112 (antea philol. n. 24; Endlicber n. 362) chartaceus formae magnae saec. XV. 1) I — VII 41. IX 4. 6. 9 — 15 cum laterculis. ante praefatiouem adsunt epigramma dedicatorium Ittre — placent et index epistularum omnium boc volumine perscriptarum. praescribitur cpigrammati illi: mcipit liber epistularum Cassiodori Senatoris in libro [sic] nutnero XII tjui variarum dicuniur; subscribitur libro tertio in margine: Mag. Attrelia Cassiodori Senatoris principu/m exconsulis otnarii et quaestoris offica iiher tertius explicit. 2) VIII — XII item cum laterculis numerati I — V omissis epistulis libri noni antea relatis, spatiis vacuis tamen relictis ubi collocandae fuerunt IX 4 et IX 6. praeterea epistula VIII 15 legitur inter 8 et 9. ordo turbatus est transpositis foliis ordinandis sic 97. 96. 99. 98. 90. 91. 92. 93. 100. 101. 94. 95. sequitur liber de anima. A nobis rogatus examinavit librum Carolus Schenkl Vindobonensis. 82. GUELFERBYTANUS AUGUSTANUS 12, 11 membr. formae quaternariae saec. XIII foll. 92. 1) 1— VII 41. IX 4. 6. 9—15 cum laterculis. 2) VIII — XII item cum laterculis omissis libri noni epistulis ad septimum librum translatis. scquitur liber de anima. Praescriptiones et subscriptiones nullae uec magis adsunt epistularum inscriptiones. contulit Guil. Meyer praeter praefationis principium pagina prima codicis evanida facta. 82 A. GUELFERBYTANUS GUDIANUS N. 95 saec. XV, olim Bernh. Kottendoi-ff, ita ordinatus est: 1) I— rv 39. 2) IV 40— VII ita, ut IV 40 — V fin. adiunctae ad XIII efficiant librum nonum, I. VI. VII deeimum et undecimum. 3) VIII 1— XII 1 qui libri hic numerantur V— IX 1. absunt ab hoc codice libri XII epistulae reliquae. Praescribitur : Magni Aurelii Cassiodori Senatoris riri clarissimi et illustris (c.r add. m. 2) guestoris jialacii (eas add. m. 2) consulis ordinarii prepositi officiorum atque patricii va/riarwn libri primi prologus incipit. post prologum incipit liher jirimus variarum. — De notitia codicum trium in fine buius libri vidc infra p. CIX. n*

  PAGE 106

  C CONSPECTUS CODICUM. ORDO TERTIUS CONTINENS L. VI -VIII, 10. T 83. BRESLAVIENSIS BIBL. CIVIUM N. 63, quem supra n. 11 dixi comprehendere exempla variarum duo, sed scripta eadem manu, et ita, ut in eadem pagina, ubi prius exemplura desinit, alterum incipiat, secundo loco habet earum 1. VI integrum, 1. VII ad ep. 21 verb. p. 214, 27 quantitas deferatur ne opinionis et rursus ep. 26 — 32 verb. p. 219, 7 quomdo necesse, denique spatio versuum septem vacuo relicto ep. 36— 47, 1. VIII ep. 1 — 10 (transpositis epp. 3. 4) ad verb. 241, 9 memorie sensum relinquitur. versiculus extremus non est perscriptus et codex ipse tam iuitio quam fine integer, descriptus scilicet ex archetypis mutilis. laterculi epistularum et singularum inscriptiones desiderantur nec raagis adsunt librorum inscriptiones vol subscriptiones. librum a Guilelmo Meyer diligenter collatum Kruscbius recognovit. — Egi de codice in diacriticis p. LVII. U 83 A. CAESENAS BIBLIOTHECAE MALATESTIANAE PLUT. 13, 3 DEXTR., de quo infra n. 93 A dicetur, praeter alia inutilia habet librum VI integrum et ex VII eadem fere, quaraquam paullum imminuta quae leguntur in Breslaviensi scilicet 1 — 21 ad verba p. 214, 28 ne opinionis et 26 — 32 ad verba p. 219, 6 quod uenalitas et 36 — 42 ad verba p. 223, 17 non enim tuiu interpositis, ubi textus hiat, spatiis non scriptis. praescribitur libro sexto: incipit. sextus variarum formularum sequente Iaterculo; septirao: Magni Aurelii Cassiodori etc. liber septimus incipit feliciter laterculo item adiecto ad ep. 42 pleno. contulit mea causa Hbrum bibliotheearius Malatestianae A. Piccolomini. mendis scatet etiam pluribus quain Breslaviensis neque tamen ex eo pendet, potuitque his duobus libris inter se compositis lectio arcbetypi deperditi aliquateuus recuperari. — Confereuda sunt diacritica 1. c. ORDO QUARTUS CONTINENS L. VII, 41 -XII. sibi /> b grassantur 1> 2 D 84. HALENSIS BIBLIOTHECA folium unum servat olim pro integumeuto notarum Fulvii Ursini in Ciceronem a bibliopega usurpatuin et ex Italia omniuo oriundum superstes ex codice formae maximae huius partis variarum fortasse archetypo (vide supra p. LX) scripto saec. XI bipertito sic: Fol. rect. Col. 2. ius humanum sibe aestimant feraliter odiosum. quos nunc apte iudicauimus comprimendns. ut eo tempore iuimica bouis moribus crimina persequamur. Quo hostibus rei publicae diuina uirtute resistimus. utrumquo quidem noxium. utrumque pellendum. sed tanto grauius crassantur uitia. quanto probantur intema. unum recumbit in altero. facilius quippe inimicorum acies caduut. si nostro eum delicta subducimus. Primam hnmano generi noxiam peruasionem sub qua nec dici potest ciuilitas. nec haberi seueritate legum. et nostra indignatinne damnamus. statuentes. nt sanctio diui ualentiniani aduersum eos diQl pessime neglecta consurgat. qui predia urbana. ttel rustica despecto iuris ordine per se suosque prestimserit expulso possessore uiolenter intrare. nec aliquid de eius districtione detestabili uolumus temperatione mitigari. insuper addentes ttt si quis ingeuuorum ad satisfacieudum legis superius delinitae idoneus non habetur DeporCol. 1. o sentiunt quia mssumus. quos us horruerunt. i impetrare pos iljus displicere lum tempus habuis ici. egerunt uii exsecari XVIII. halaricus. Rex. jit antiquitas ictis generalibus quae et delietum et excedentis grauatur. estimant dici t expoui. etsi ntis quem conti nunione pur a ttere pietas to gladin nascitur it sine cruore lenmr eniin placa osi. et clementer do uitia sula dam t quod diuersorum ribus crebris insonarunt. despecta affec na saeuitia. dura ste principiinn membrana perforata D neglegt I> ,J presumserint D-

  PAGE 107

  CONSPECTUS CODICUM. cr Fol. ucrs. Col. 1. tioiiis protiuus subiaceat ultioni quia plus debuit cogitare iura publica qui se nonerat alibi non posse sustinere uindictam. Iudices igitur eompeteutes ail quos potest, admissum facinus pertinere. si inuasorem cum possiut amouere pertulerint tenere praesumta ex aclepti cinguli honore priuentur. et tisco nostro tantum fiant oblm.xii. quantum praesumtor potuisset addici. in auctoribus tamen fac r ntibus consti tis tatus a ri p blico pa uiri sque pr p i spi it p ucita r la ione d cis s s n bilis ingeratuQ ut iudulta executione saionum ultionem sentiat uigoris regii qui obedire noluit cognitori. et quia summis principibus iuris communione uiuendum est. Si quis legum ordine pretermisso nomiue publico titnlos presumserit uel presumsit affigere. in tantum possidenti fiat obuoxius. quantum sauctio superius memorata poto nussuiu /)' dampnu Dmembr. perfor. D uersutiis D b Col. 2. rit poena per Uitu uasionis mlr statem reg non litis quo exp ratus exs uat menta test improb inci dolet cal nni ilamnu si ii facultatum. S scriniis liqui ren um a a d usaiu eonsec a seri met ppri itc npetr ex eo agere teni minus habeat si.Ios uol mu quos no cog nersutis qui s da matr non aliena. i siu illicitum u nag tiat sibi q od i exercere tem iunctioniljus futurum illi iure denegas Quattuor quae supersuut paginarum vides duas mutilas esse, folii versi tam iutegram quam mutilam multis locis evauidas. eae continent 1. IX ep. 17 p. 282, 15 \o senliunt ad ep. 18 p. 283, 29. repertum ab Ernesto Dummlero Hartwig bibliothecae eius praefectus folium et Gtnilelmo Meyer tradidit a. 187!) et denuo Marburguiii Krusclno misit. — Utile visum est lioc loco ut cernitur exhibere a Kruschio accurate descriptum, 85. BRUXELLENSIS N. 10018—10019 membr. formae octonariae saee. XII exeuntis antea fuit aoeiet(atis) B Iesu Antverpfiae) D(anielis) P(apenbrocfdi); praeterea in prima pagina scriptum cst. perlinet Murlsf et iinpressum signaculum bibliotliecae nationalis Parisinae. scriptura proprietates nullas prae se fert nisi — quod pro t littera praeter formam vulgarem r altera quoque aliquoties invenitur %. quaterniouum notae inveiiiniitnr III f. 26 et sic doinceps usque ad VIIII f. 74; qui praeceduut quique sequuntur (folia codieis snnt numero 17'.l) notis carent. libri, qui ipse integer est, prinia pagina vacua relicta (postea denium quaedam in parte superiore adscripta sunt a variis aliena) scribere coepit librarius in secunda a verbis VII 42 p. 223, 10 unde nobie pergens deinceps ad finem usque libri extrenii; sequuntur excerpta ex Cieeronis Tusculanis scripta nianu diyersa. iiisiriptiones subscriptionesve librorum deficiunt omnes spatiis vacuis relictis, nisi quod in tine subscriptio adest (vide p. XVI). laterculum praefixum habet solus liber decimus; epistularum inseriptiones absunt oiiuirs spatiis vacuis relictis. exemplar, unde hoc sumptum est, quibusdam locis aut verba habuisse corrupta aut hiasse indicant spatia a librario passim vacua relicta (244,10. 310,31. 347,20. 3(i9, 21. 370,30. 374,15); verborum divisionem non ex archetvpo petitam esse, sed a librario proficisci inde iutellegitur, quod in ea re saepissime peccavit, ut 224,17 incurios a uelustatc — 248,7 seculi sodouacris — 335,23 ornata "', nec raro ipse errores eiusmodi emendavit, ut 327,2 guid decem — 327,12 sit tanta — 329, 14 praecipiH? sallu. praepositionem a librarius a suo vocabulo non separat, sed distinguit virgula superscripta. praeter emendationes ipsius librarii non multas alia manus libruni emendavit ad idem ut videtur exemplum explei ii que inter alia 235,25 locum propter vocabula rariora a primo librario relicto spatio vacuo omissum; certe ne in emendationibus quidem ulluin reperitur diversae codicum familiae vestigium eandemque fidem in universuin niereri videntur tam Bquain B h quae manus praeterea saepenumero ccrto distiugui nequeuut. quaiuquain hic quoque ut semper fere evenit ut emendator non ad archetypuin solum, sed quaedam ex ingenio correxerit itaque interdum in interpolatioiie deprehendatur. ita 332, 23 iiltonl! ut reete mutatum est in altenli, ita in exemplari illud fuisse demonstrat lectio alterius familiae attoniti item ex illa derivata; alias interpolationes manus secuudae reperies 232,3. 283,29. 338,23. 342,37. manus recens raro (ut 225,11)

  PAGE 108

  CII CONSPECTUS CODICUM. quaednm emendavit. dignitatum notae cum in codice raro reperiantur inscriptionibus epistularum deficientibus, ubi adsunt compendia (u.i. — u. s .) plcrumquc ponuntur recte, nisi quod pro praefecti praetorii nota ppo vel bic laterculus quem unum babemus posuit populo. — Librum in ea parte, ad quam pcrvenit, longe optimum repperit et contulit 6. Meyer; ego denuo eum exegi Bruxellis recoguovitque ad editionis plagulas missum Marburgum Kruscbius. M 86. MONTESPESSULANUS N. 294 supra descriptus n. 24 cum babeat etiam 1. Vlir-XII, variam lectionem inde in apparatum rettuli minoribus suppressis ad librum octavum, postea aliqnotics extra ordinem citavi. servat bic illic reliquias antiquiores, ut formam omnino Cassiodoranam loquebitwr 338, 17 cum Bruxelleusi solus, orthographiae vetnstae vcstigium 231,27, aliis locis (236,9. 238,18. 241,2. 242,12. 243,17. 249,28. 25(1,30. 202,6. 2.08,24. 260,17. 262,22. 305,4) facit cum melioribus inter affines, pfaesertim cum Z. at saepius declinat ad libros deteriores KN (233, 18. 24. 238, 6. 239, 1. 240, 25. 242, 1. 2. 9. 248, 20. 261, 10. 347, 14) ncque caret interpoiationibus alibi uon inventis (233, 13 romanorum gothorumque pro gothorum romanorumque. 244,27. 248,2.27. 249,3); denique contaminationem ex duobus exemplaribus cum aliis locis prodit tum dittograpbiis: 234, 4 copia] BZK, constantia GN, constantia copia M. 248,6 et] BZ, cum KG, et oum M. Ita specimen edere satis babuimus. N 86 A. NEAPOLITANUS IV. 15. 41, nobis N, de quo supra egimus sub n. 26, praeter libros tres primos et quartum imperfectum continet scriptos manu eadem etiam quinque postremos. inscriptio operis ipsa est quam p. XVII rettulimus ex Parisino 2180 A (id quod ibidem addendum est) vidcturque ex eo bic quoque liber pendere. sed in Neapolitano inveniuntur lectioues multne partim iu textum illatae partim pro varia lectione adscriptae petitae, ut ostendimus p. LXX aliuude, eamque ob causam eum in apparatum per bos quoque libros rettulimus. Z 87. PARISINUS LAT. 2180 A. (1. I— IV 39 scriptos manu diversa et a glutinatore demum ad banc partem adiunctos supra posuimus sub n. 4) exbibet Cassiodori libros quinque postremos scriptos saec. XIII numeratos I — V. sequitur liber de anima inscriptus sic: incipii liher Magni Aurelii Cassiodori Senatoris de anima, cuius editori futuro bic liber praecipue consuleudus erit. variarum inscriptiones et subscriptiones exbibuimus p. XVII. de hoc libro dictum est in diacriticis p. LXII. in apparatum relatus est totus. 88. PARISINUS LAT. 2186 membr. saec. XIII (noraina inscripta sunt Baluzii n. 321 et I. B. Hautin) babet variarum 1. VIII — XII solos numeratos I — V; laterculi adsunt, abest liber de anima. liber diligenter scriptus est; variam lectionem qui eum exaravit bic illic adiecit. contulit totum Guil. Meyer. descriptum esse ex altero Paris. 2185 A cum ex praescriptionibus et subscriptionibus, quae plane conveniunt, tum ex universa lectione efficitur; adscripsi locos aliquot qui rem demonstrant. 2185 A. 2186 363, 23 intellegitur] intellig (g = igitur) intelligi 371, 12 proceris] procis = proceris, sed propter proc v is parrum foramen lineola super c videtur esse talis 375, 12 ut] ut_ ul 386, 32 uestris] uris parum distincte ueis = ueris. Si quos errores archetypi librarius emendavit, ut factum est 290, 25 (auctore pro actore). 304, 7 (cum pro dum). 311,2. 339,20. 341,2. 343,36. 344,4. 361,2 (omnes pro omne) 364,33, eius fere generis sunt qui facilius corriguntur quam auimadvertuntur aut certe non superant coniecturam inveutu facilem. praeterea quod 298, 2 minintor codicis buius cum B dedit ideo, uhi adeo est in Z, casu factum est. errores proprios librarius quamquam non indiligeus adraisit non paucos, ut sunt hi: 235,29 dignationis] dignitatis 261, 25 laetificare om. 312, 29 annitentibus] annueutibus eum EFA 329, 21 est om. cum N 88 A. POMMEKSFELDENSIS bibliotbecae comitum de Schoenhorn n. 2792 membr. formae octonariae saec. XIII inter excerpta varia post quaedam sumpta ex dictis beati Avgustini episcopi (incipiunt f. 54 tenere debet catholica jides) et f. 55 sub titulo factum dignum memoria locura Senecae de clem. I 9 de L. Cinna, iucipientem divus Augustas fuit, finientcm nullis amplius insidiis ab illo pelitus est et f. 55 sub falso titulo Gassiodori rariariun brcvem seriem sententiarum, quarum prima est: Acerrima virtus est quam u/tima necessitas extundit (= Seueca de clem. I 12), extrema nichil est verius pueru cum ad annos pervenerit ut intelligat non ad eos ut Jingat, a f. 55' ad f. 77' repetito titulo Cassiodori variarum excerpta habet ex 1. VIII— XII. incipiunt ea p. 231,7 pietati vestrae 2>vaeconiale est et sic deinceps ad p. 232, 6 decessorcs habuisse non paucis mutatis omissisve. sequitur caput quod refero totum speeimiuis causa compositum ex Cassiodoranis et (ut docuit me L. Traube) Symmachianis; natura perhennis fontis est glorie vena manabilis.

  PAGE 109

  CONSPECTUS CODICUM. CIII iirini slcut ille fluendo non expenditur ric ec probitas celebri sermone siccatur (p, 252, 6 — 8). || lun c vere regalis est virtus celerlus ncccssariu srntirc cl Uirtlius iu rcrba prorumpere. nescit penitenda loqui qui proferenda suo tradil c.ramiiii (p. 300,25 — 27). || plerumque officiis simulatur tttjiriio. uniicitic ttuicm sinccriUts pectoris matjis lit/t iii postulat guam delinimenta sermonis (Symmachus p. 261,32 Seeck). voto faventis wui exitu ni animus obliaatur (1. c. p. 257, 5). taceuda stiut dampna fortune ne sera consultio scindat praeteriti cicatricem doloris (1. c. p. 252, 1). maneat te oro stabilitas promissorum nec senatoriam fidem voluniatis mutatio deuenustet (L c. p. 248, 22). tjiiaetlam scintilla sapientie est virtutum luminibus applica/ri (1. c. p. 237, 21). me hactenus rerum tuarum amaritiulo mordcbat (1. c. p. 234, 13). iiiulium iiuuc es relaturus gratiae si officio vicisritudo respondeat (I. c. p. 235, 13). magnus dilit/entie incenior est a/nimus tuus (1. c. p. 204, 10). animus bene conscius uite nichil in se maledicis llcere sermonibus debel estimare (1. c. p. 213, 17). sicut in vesttlu hominum ceteroque eultu loco ac tempore apta sumuntuv, ita ingeniorwm varieiates iu familiaribus scrijitis nct/lit/cutium tjtiaudttm debent imitari (1. c. p. 179, 6). sequuntur rursus ciim eadem adseriptione epitomae Cassiodoranorum in liis ex specimine nostro VIII 9 particulae Iiae: cjuod si lontjaciii ... sustmenda consurgat, deinde sumptum ex VIII 8 iustte fit debitor alieni arbitrli qul a pluribus mcrctur uudiri, mox rursus ex ep. VIII 9 sic se magnorum ... non tenentur, item ex specimine XI 6 haec: tibi reddunt obsequia ... iudicis agis. nul/us llhi ... /iraescribat. liiim pro excellentibus meritis talia coiiccduiiiur. ncmo aulem . excellere. iussa nostra . probatur agnosci. Vestes ijjse . aut maculat. Ultra omnes . conprehendit. Fige menti auod undigue conspicitur 'jui in tali claritate versatur. finiunt f. 77' in extremis verbis operis integri p. 385, 26 praecepta igitur nostra ... munipcciitiu priucijiiilis. sequitur Apuleius de fato: cum guidam de moribus cupiditatibusgui suis Socrati intlmaret. omnia nou solum referuntur breviata, sed mutata quoque et transposita. cum specimen demonstret excerpta Cassiodorana pendere ex eodice vulgari, nolui in iis determinandis tempus cbartaniquc pessnmdare. 89. VATICANUS OTTOBONIANUS N. 265 + 418 hodie bipertitus (scilieet in illo vulumine compusito ex diversorum codicum reliquiis f. 71 — 78 principiuin legitur VIII 1 — 21 p. 252, 5 sed digne laudis cum voluerit digni, in hoc reliqua inde a sequentibus tatis omittit qui se actionis) membr. formae quaternariae saec. XIII incip., habens in fine adiecta a manu saec. XIV formulas et instrumenta varia, exhibet variarum I. VIII — XII cum latereulis suis. praescriptio operis eadem est atque relata p. XVII ex libro Parisino 2185 A; sequitur quae pertinet ad librum octavum incipiunt capitula et post baec: incijiit libcr primus variarum epistolarwm Cassiodori Senatoris. ante duodecimum cst: inci/tit liber quiutus rariarum Ctissiodori. inci/iiuiil cap. libri V Magni Aurelii Cassiodori Senatoris oiri clarissimi et illustrissimi exguaestoris palatii, exconsulis ordinarii, exmatjistri ofjicialis attjiie palricii et post Iaterculum: expliciunt tituli. incipit lib. V us est ex huius ordinis upthnis unus, sed locum cedit libro Z, a quo non videtur differre nisi additis mendis. contuli praeter specimina 1. VIII 1 — 11; totum librum ut excutercm, supervacaneum visum est et ne ea quidem quae euotavi in apparatum retuli. ORDO QUINTUS L. VIII— XII BREVIATORUM. 90. LONDINIENSIS REG. 8 B. XIX (videtur esse is, quem catalogus librorum mss. Angliae et Hiberniae G editus a. 1697 recenset p. 425 in bibliotheca Iacobaea n. 913) membr. scriptus in Britannia saec. XIII incipiente, emendatus aut ab ipso librnrio aut certe ali aequali libros variarum quinque postremos proponit et decurtatos et ordine mutato sic ut supra p. LXIII indicavi: 1X8 — fin. X. XI. XII. VIII. IX 1—7. transpositio numerationem quoque vitiavit; scilicet IX 8 — X fin. pro decimo libro numerantur vero eius principio non signiiicato; XI et XII numerantur recte, nisi quod in praescriptione illius errore legitur II pro XI, cum et margo superior et subscriptio verum numerum babeant: VIII numerum praescriptum habet XIII; IX principio inscriptio nulla est. praescriptum est volumiui: incipit liber dccimus epistolarum Gassiodori Senatoris; praeterea neque auctor enuntiatur neque operis titulus. contuli ego Loudinii. 91. OXONIENSIS COLLEfill MAGDAIENAE N. 1GG membr. formae quaternariae foll. 90 saee. XIII II epitomam eandem exbibet ordine pariter mutato atque mutat Loudiniensis; epistulae munerantur ceutum. praescriptio nulla est in principio voluminis nec magis quicquam adscriptum est ubi incipiunt libri octavus (secundum codieem epp. 63 — 95) et nonus (secundum codicem epp. 96 — 100 et 1—9). libro X (codicis epp. 10 — 26) praescribitur: l. uariariim lectionum Casriodori X incipit; XI (codicis epp. 27 — 48): lib. XI hiclpil: XII (epp. 49 — 62): lib. XII. subscriptiones nullae sunt iu codice neque adsunt laterculi. codicem inissnin Berolinum ibi excussi et ad plagulas recognovi. 91 A. PRAGENSIS BIBLIOTIIECAE UNIVECSITATIS VIII. D. 1 chart. saec. XIV f. 172— 243 continet IV Cassiodori variarum partes duas: 1) f. 211—243 praefationem operis et 1. I. II. III. IV (omissis epp. 5—7) ad ep. 39fin.: extrema inde a verbis p. 120, 4 prioris viri adiecta sunt manu diversa. subicitur locus brevis ex contractu venditionis sumptus incipieus: annus ct annut abit vagisque dierum defluxionibus cottidiana suslolluntwr, Gniens ut diversis cirographis tilteris /utriim suam tam emptor quam oenditor in fidt lestimonium retinent aliaque a Cassiodoro aliena. exemplum est admodum depravatum Iibris non distinctis et inscriptionibus praetermissis. 2) f. 172—210 epitomen librorum VIII -XII reete ordinatam, nisi quod cp. VIII 15 legitur inter VIII 8

  PAGE 110

  CIV CONSPECTUS CODICUM. et 9. praescribitur libro octavo: incipit de opere variarum Ccissiodori tjuod fecit sub Athaliarcko rege morfuo Theodorico patre illius; titulus operis in principio Iibrorum X et XI, sed ad marginem spatio in textu relicto vacuo, plenus adest hic: Magni Aurelii Cassiodori Scnatoris iic et illustris exsequestri (exquaestori 1. XI) palatii exconsulis orclinari exmagistri officii praepositi atque pcttricii variarum liber X (vel XI) incipit. liber nonus continuatur octavo; in fine XII subscriptio nulla. adhaerent ei epistulae tres Sidonianae. laterculi adsunt librorum X. XI. XII aptati ipsi volumini omissis epistulis in epitomam non receptis, admissis Sidonianis. Excussi librum missum Berolinum. f" 92. VINDOBONENSIS N. 407 (antea philol. 70) membr. saec. XIV f. 100— 116 epitomen continet ita ordinatam ut legitur in codice Pragensi. pritni duo libri inscriptionibus carent; decimo praescribitur: Magni Aurelii Cassiodori et c(etera) variarum liber X incipit, siniiliter undecimo et duodecimo. adhaerent epistulae Sidonianae tres. sequuntur nullo intervallo et scriptae mauu eadem quae deficiunt in epitoma fere oniuia IX 4. 6. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 18 (sic: prouide decreuit et cetera nt supra: insuper addcntes et sic deinceps p. 283, 5 seq.). 20. 21. X 8. 9. 10. 12. 13. 14. 17. 19. 26. 31. 34. 35. XI 11. 12. 13. 14. 15. 16. 23. 24. 25. 29. 30. 31. 32. 35. 39. XII 4 (sic: mensae regalis et cetera usgue admirari destinet ccvrpam p. 362, 20seq.). 5. 8 (sic: novum genus ut supra usque exire quapropter illc p. 366, 16 seq.). 9. 10. 23. 24. epistulis VIII 31. IX 16. 17. X 18 quae absunt in epitome, in hoc codice suo loco reperiuntur apparetque librario tum quoque, cum epitomeu describeret, exempli alterius pleni copiam fuisse. propterea fragmenta minora epistularum in epitoma deficientium passim omisit, scilicet integras eas ex altero descripturus. Excussi codicem item missum Berolinum. ORDO SEXTUS INTEGRORUM. 93. BRESLAVIENSIS BIBLIOTHECAE UNIVERSITATIS I. F. 159, antea ecclesiae collegiatae Glogaviensis, chartaceus formae magnae, foll. 319, saec. XV in. scriptus. libri praescriptionibus et inscriptionibus carent. laterculi adsuut, absunt Sidoniana. examinavit missum Marburgum Kruschius. 93 A. CAESENAS BIBLIOTHECAE MALATESTIANAE PLUT. 13,3 UEXTR. (cf. Muccioli catal. bil.l. Malatest. a. 1780 I p. 58; Zuzzera codici della biblioteca Malatestiana a. 1887 p. 132) meinbr. saec. XV variarum partes continet has 1) I — IV 39. epistulae primae libri quarti praescriptum est : forma coniugalis, secundae forma militiae, tertiae ct quartae forma comitivae patrimonii. liaec pars codicis pertinet ad eandem recensionem graviter interpolatam, quae corrupit Parisinum n. 10609 (supra n. 32). 2) 1. V deficit, adsunt 1. VI integer et pars 1. VII; de his dixi supra n. 83 A. 3) 1. VIII — XII, quorum octavus hic pro quinto numeratur, reliqui recte. pertinet ad recensionem vulgarem etiam in ea parte libri octavi, quam babet Breslaviensis (supra n. 83). Lateiculi adsunt excepto quarto libro, ubi pro laterculo est foliuni non scriptum. praescribitur praefationi: Magni Aurelii Cassiodoris (cassiodori alibi, cassiodorii subscr. Iibri qui dicitur quintus) Senatoris viri clarissimi et illustrissimi exquestoris [sacri ins, subscriptio 1. qui dicitur quintus) palatii exconsulis ordinarii (ex eonsulum ordine subscr. 1. II) exmagistri officialis (ex magistris officu subscr. 1. II) prepositi primi officii. atque palricii liber variarum cpistuhtrum incipit. E 94. FLORENTINUS LAURENTIANUS PLUT. 16 SIN. N. 11 membr. foruiae maximae saec. XIV exeuntis, foll. 192, aliquando (ut adscriptum est f. 190) liber Colucii Pieri de Salutatis; praeterea inscriptum est: iste liber fuit ad usitm fratris SebasHani de Bucellis, qiti pertinet armario conventus sancte Crucis de Florentia ordinis fralrum minorum. praeter alia quae enumerat Baudinius cat. 1 p. 121 ad fineni variarum leguntur epistulae papales recensitae apud Bandinium 1. c. p. 125 quattuor, una Innocentii III ad Ottonem imperatorem data m. Nov. a. 1210 (Potthast reg. pont. Rom. n. 4133), tres Innocentii IV scriptae a. 1250 de Ludovico IX rege Franciae capto (prima est Pottbasti n. 14053, altera ad reginam Franciae missa ibi nou adest, tertia est Pottbasti n. 14038). variis adbaerent Sidoniana neque tamen quae est in libro sequenti oratio Cassiodori pars libri de anhna. — Inscriptiones et subscriptiones Iibrorum coniposuhnus p. X\TII. — Textus ut non ita multis locis emendationem subiit priore lectione expuueta, ita passim vel inter lineas vel ad marginem varia lectio adscripta est praemissa uota l uel al. adscriptae sunt simili ratione vocabulorum rariorum interpretationes, e. c. p. 32,4 supra quani legitur pro et non, p. 32,12 supra qua est .i. (= id est) aliqua; item ad hominum locorumque vocabula fere inter versus adnotatur nomen proprium. sed diligenter cavit qui haec scripsit, ne variae lectiones et scholia confunderentur et raro accidit ei ut in ea re peccaret, ut p. 246, 20 incerhtm ad ambitjuum adscripsit cum signo variae lectionis. eiusdem adnotatoris scholia quoque sunt hic illic adiecta ad res illustrandas desumpta ex parte ex classe prima (vide supra p. XLIV); reliquorum, quae ab ipso videntur proficisci, specimen subiecimus. :id II 31 p. 64, 6 hic ueredarius. sic equus ad carrettam et dicitur a veho .is. et hec reda, id est carretta.

  PAGE 111

  CONSPECTUS CODICUM. CV ad III 17 p. 88, 27 Tullius in libro de senectute: non tantum virihus corporis res mague geruutur, sed consilio et auctoritate. ad IV 25 p. 125, 14 quis enini pal.| Oratius: ludere qui nescit campestribus abstinet aimis. ad IV 39 p. 131,21 Seneca iu libro de naturalibus quaestionibus ad Lucillum: avaritia, quicquid omnibus abstulit, sibi ipsa negat. ad V 3 p. 144, 21 praesagantis] iil est vaticinantis, unde in primo Alexandreidos (inaltiedi dicitur: vox horam praesaga mali. ad V 22 p. 157, 3 Beatus Ambrosius primo offor. : speculum enim mentis plerumque refulget iu verbis. ad V 42 p. 1(38, 26 Dyana dea castitatis colebatur in Sythia, cui sacrificabatur humano sanguine. vocata est autem in celo Luna, in terris Dyana dea venationis et c. unde illud: terret lustrat agit Pro serpina Luna Dyana inia superna feras sceptro fulgore sagitta. ad VIII 12 p. 243,3 Scbimon est fluvius gelidus, ad quem iu estate recurrunt grues propter fervorem caloris fugiendum. unde Lucanus inV: Strimona sic gelidum bruma pellente relinquunt poture te, Nile, grues primoque volatu effingunl varias casu monstrante figuras. ad IX 25 p. 202, 24 N. Ovidius circa principium octavi metbamorph: inter utruraque volat dubiis victoria penuis. Semel 103, 31 inter haec coniectura reperitur: provinciej credo forte guod debet dici prouidentie. haec umnia scripta sunt manu eadem. quam esse videri ipsius Colucii periti me mouucruut. adsunt praeterea in margine passim scholia grammatica ad hoc exemplum: proveho .is. activum, id est exalto. inde hic prouectas. us, id est exaltaiio. item Mars deus belli, alias bellum inde Martius a um, id esi bellicosus, sed scripta a manu diversa. — Arguinenta quoque epistulis adscripta sunt inde ah I 21. — Librum ego contuli et variam lectionem totam apparatui inserni, tam emendationes quam varias lectiones adscriptas una nota E 2 comprebendens. — Orthograpbia tani Imins codicis quam similium FK qualis sit, declarabunt scripturae quae sequuntur, in apparatu, ut par erat, omnes suppressae: Ytalia, Sycilia — hii pro ii — redditus pro reditus — consciliwm — condictio pro condicio (Ksolet emendare conditio) — diffinire — extimare, exuries (admisi tameu in apparatum eius generis significationis dubiae, ut laxus et lassus) — kanelare — obmittere, substinere — mostrare — contemptio pro contentio — lictt rat 95. FLOEENTINUS LAUBENTIANUS PLUT. 45 N. 11 membr. formae maximae sace. XIV. foll. 107. pust ep. VII 40 quod inserta est 1X4 suo loco omissa, remansit ex transpositione in libris secundae classis nuiltis adniissa. sed adscriptum est: tlebel essc in nono libro. adhaerent libro XII epistulae tres Sidonianae; ex lihro de anima non adest nisi oratio qua clauditur (c. 20). manus recentior adieeit epistulam Sidonii ad Thauniastum V 7: indagavimus ef Ennodii n. 386 Vogel: bene disponantur. lectionis varietas inter versus adscribitur hic quoque aliquoties pariter atque in E, ut 202, 19 prudentisj al prouidentis — 216.2 uitamj al uicem — 216,3 perorantisj al polestatis — 260,14 rectorej al terrore; sed raro. qui emendavit codicem, ad grammatica fere sola attendit, praeterea non multa mutavit. — Variam lectionem pariter atque factum est iu codice E huius quoque rettnli. — Inscriptiones et subscriptiones iuvenies p. XIX. — Contulit codicem (_i. Meyer totum; ipse passim retractavi. 96. FLORENTINUS RICCAEDIANUS N. 303 membr. tbrmae quaternariae saoe. XV, tbll. 126. subseriptum est in fine voluminis: ad auctorem rernttt orwnium manus extendo supliciter, cuius auxilio ego Marinus de Pilaria huius operis finem imposui conclusimm. foliis compluribus deperditis desiderantur III 4 p. 80, 24 scitsns est ad 51 p. 106, 1 alba linea rum longe, et III 53 in. ad IV 50 p. 137,3 enudati subleoentwr, et V 43 p. 170,20 tttique vobis non potuisset ad VI 1 p. 174, 16 bella fecerat studio et VI 13 p. 187,3 confidenter guidguid veteranis ad VI 16 p. 189, 13 anteponi qui eodicilla(riis), et VIII 33 p. 263,5 sed in altitudinem ad 1X2 p. 268, 14 magna hilaritate decoralur, et IX 17 p. 281.29 illi meritu ad IX 18 p. 284,3 dolosit machinatione praesump(serint). adhaerent epistulae Sidonianae et oratio Cassiodori. neque praefationi praescriptum quicquam vel subscriptum cst neque libro primo praescriptum. iu fine post scribae nomen scriptum est: expliciunt duodecim libri Cassiodori i iniiiritm. a quinto inde lilno plane convenit cum libro F et fortasse inde descriptus est, certe ah eo nisi in peius non discedit. 97. LIPSIENSIS bibliothecae senatus 1 fol. 19 (Naumann n. 95) chartaceus saee. XV, antea lohannis Glneschewicz. laterculi adsunt: quattuor librorum primorum et suo loco leguntur et compositi post fiuem libri deeiini. ex Sidonianis epistula de fonna Theoderici regis Cassiodoro trihuta legitur pust alia scripta Cassiodori in volumine extremo f. 269. 270; reliquae ahsunt a codice et abest item liber de anima. praefationi praescribitur: incipit prologus in librum Cassiodori variarum, primo ribro: Magni Attrclii Cassiodori Senatoris Cassiodorvs. o

  PAGE 112

  CVI CONSPECTUS CODICUM. riri clarissimi el il/uslris exquaestoris paltacii exconsulis ordinarii exmagistri officii praepositi atque patricii Eomanornm variarum formularum liber primus incipit, similiter secundo. in fine legitur: nota ijttod iste vir clarissimus Cassiodorus composuit libros supra scriplos ad diligentem petitionem el coactionem beniro/am et rogatum venerabilium virorum lohannis Leoginensis episcopi Petri Formifromatis lohannis Eustanen Iohannis Arcini episcoporum amicorum et collegarum suorum fidelium etc. elc. elc. ileseriptus igitur est ex Pragensi (n. 103 A). — Examinavi lilirum missum Berulinuin. 98. LONDINIENSIS MUSEI BRITANNICI ADD. N. 12022 ohartaceus formae maximae saec. XV. latereuli cuniuncti leguntur ad voluniinis principium; inscriptiones epistularum passiin desiderantur. primo libro praescriptum est epigramma dedicaturium iure . placent, postremo adhaerent Sidoniana. post epigramma illud ante praefationem legitur titulus uperis in volumine extremu repetitns: incipit liber variarum mayistri Aure/ii Cassiodori Senatoris viri clarissimi et illustris exquestoris palatii cl consulis ordmarii (et ins. in fine) magistri offitiorum praepositi ojjitiornm atijite patricii. in adnotationibus quae multae sunt, afferuntur passim loei aucturum Ciceronis Senecae Lueani Isidori Gregorii Magni aliorumque. 91). MATRITENSIS Escurialensis A. II 16 membr. saec. XIV. contineri dicuntur volumine inter alia f. 141 'supplementa libri quarti epistularum Cassiodori', scilicet IV 41 [expectes 40] — 51, quibus suliscribitur 'explicit liber quartus variarum Magni Cassiuduri' ; laterculus liliri V epp. 42 et sine titulo libri V epistulae 44; f. 147' laterculus libri VI inscriptus 'capitula libri sexti secuntur' et sine titulu eius libri formulae; f. 158 laterculns libri VII inscriptus 'capitula liliri VII' et eius libri formulae omiies ad e. 47; capita quattuor Sidoniana eadem quae passim adliaerent: subseriptum est: 'explicit liber variarum magistri 'Aurelii Cathiodori Senatoris viri clarissimi et illustris exquestoris palatii exconsulis ordinarii et magistri officii 'prepositi officiorum deo gratias.' sequitur index variaruni digestus libris undecim; ibi praefatioui adbaeret distichon iure Senator . placent, eui subiciuntur epistulae duae XI 40 et IV 45 inscripta comitibus defensoribus Vanensis (pro Tieinensis) cwitatis. — Evidenter hunc codicem ijlii scripsit, supplere voluit alterum ex geuere eurum qui continent I— IV 39 et VIII— XII. — Descripsit librum 1'aulus Ewald (neues Archiv 6 p. 230; cf. item Archiv 8, *09). O 100. MEDIOLANENSIS AMBROSIANUS A. 210INF. chart. formae raaximae scriptus saec. XV a nescio quo Francisco Iacobi (filiu) variarum Iibros XII exhibet dcfieieiitibns propter folia excisa lucis duobus II 1 p. 46, 21 ijuae praemium ad II 6 lin. et III 50 p. 104, 32 longinquitate defecli ad III 53 p. 108, 19 terris cuim quibus; formula VII 24 suu loco omissa in tine adiecta cst post subscriptionem libri XII; adhaerent Siduniaua. proxime accedit ad oodicem E, quocum et subscriptionem variarum oommunem babet (v. p. XIX i et epistulas papales, quas ei libro adbaerere diximus, et interdum certe ipsa argumenta epistularum; ita in utruque adscriptuin est ad VII 1 de erjuitate rectoris et terrore malorum, ad VIII 14 de scientia et ylaritatt laus et. nunciatio electi. partem libri adeo meruni apographum esse libri Flurentini verisimile; certe quas contuli ex tertiu libro ep. 47. 48 eam speciem prae se ferunt. sed ex libro septiniu ep. 1 — 10 et ex octavo ep. 1 — 14, quas item eontuli, quamquam proxime ad eum accedunt, non solum saepenumero ibi ubi Florentinus errat veram leetioneni retinent. sed aliis quoque argumentis ostendunt scriptorem nou ex ipso eo libro pendere, sed magis ex archetypo eius. ita p. 241,3(1 respicit reliqui habent. prospicit E, pro aliis respicit n 1 pro Ambrosianus aperte derivatum ex lectione respicit arolietypi deperditi. pariter 204, 7, ubi iu E est in textii subinde, superscriptuni subito. C habet sub uel subito indc. aliae quoque dittographiae huius libri (201, 10 multorum uel cunctorum, ubi in EF 1 est multorum, in Fcunctorum — 335,24 sjieculum uel spolium, ubi EF spolium; cf. 204,15. 205, 15) siniilem originem prae se feruut. p. 239, 18 ad domini vocabulum in margine adscriptiun est nl el plures domni, id quod totidem verbis redit in nostro T. epistularum quas contuli ex 1. VII et VIII variam lectionem adscripsi suppressis erroribus hnic libro prupriis, qui sunt multi et magni, exempli causa p. 236, ti pro verbis et postfata providus in Ambrosiano est ante factum providus et j>ost facta securus. laterculi absunt. praefationi neque praescriptum quicquam est neque subscriptum. — Post varias liber continet epistulas papales eas, de quibus dixi, item hexametros Leoninos de mensibus incipientes pocula lauus amat sct februsalio clamat J/urrius arva fodit Aprilis f/urida rodit et sic deiuceps: sequuntur preces et rithmi ad deum, deinde modum pasquatis inveniendi traetatus incipiens pro reijuisitioue doctrinae; epistulas duas ad concilium Pisanum, alteram Gregorii papae incipientem Aperiat dominus, alteram Manfredi regis Siciliae incipientem Ad ob/ate nobis participationem uictoriae, denique epistulam Ottonis Gualdentii. 101. MEDIOLANEN8I8 AMBROSIANUS I. 114 SUP. chart. fonnae quaternariae ab lohanne Feltrino scribi coeptus a. 1433 die 25. Oct., tinitur a. 1434 die 8. Nov., apographum est libri Veneti cl. II u. 20 (infra n. 110), habens epistulas tres I 25. II 31. IV 16 eodem modo suppletas et in lectionibus plane cum eo consentiens, nisi quod in fiue scriptor epistulas quasdam suas adiecit. 1) Errore Haseustabius p. 21 eum scriptum esse ait a. 1472, deceptus subscriptione quae est sitnt eplarum Ct 'COLXXII.

  PAGE 113

  CONSPECTUS CODICDM. CVH 10-2. OXONIENSIS BODLEIANUS MISC. 178 chartaceus formae quatemariae saec. XV. latereuli adsunt (quarti libri finit in ep. 7 pagina reliqua vacante), epistulae i|>s;uinscriptionibus fere carent. adhaerent libro XII extremo epistulae Sidonianae et oratio e.\ libro
  PAGE 114

  CVIII CONSPECTUS CODICUM. sed praescripto laterculo pleno; quinquc libri postremi item adsunt qnamquam ordine mutato. denique quae absunt ab liis tribus ordinibus, hic leguntur a reliquis discreta in calce voluminis. eeteruni codex singularis magis est quam utilis. proxime accedit, ut eonsentaneum est, ad librum nobis E; sed hafaet quae absunt a plerisque verba p. 180, 7 nesciat habere. praeterea quantum vidi ego, ubi ab E recedit, aut recensiunes anteriores sequitur aut suis mendis inquinatus est neque ex suppletorio arehetypo, propter quod solum sextus ordo in censum venit, plura servavit varia lectione sibi propria fere destitutus. praeter specimina enotavi inde liaec: p. 180, 7 qitod rero decorum iiatitre fuit commodis exquisitum ubi adnotatur: alibi scribitwr sic: quod vere decorum vere fuit omnimodis exquisitum — 328,10 difficilimum, adscr. al. dulcissimum — 330, 25 queratis ad sobolem in margino suppletum — 332, 30 iiira ad ritiornm item — 341, 2 victualium deletum et substitutum mercimonialium — 341,26 videantnr esse latronum — 350, 7 raptalnni — 11 circuitu, superscr. al. circumactus — 1!) principis — ib. pro curibus est auribus, sed a est in litura. 107. VATICANUS OTTOBONIANUS N. 335 memfaranaceus formae maximae saec. XIV foll. 95. post epigramma dedicatorium Iure senator praefationi praescribitur: liber Cassiodori, subscribitur: Magni Aurelii Oassiodori Senatoris viri clarissimi ei illustris exquaestoris palatii exconsulis ordinarii exmagistri officii praepositi officiorum atque patricii liber primus incipit. Iibro XII sufascriptum est: explicit duodecimus et ultimus liber Cassiodori; sequitur liber de anima, cui subscribitur: explicit liber Cassiodori de nniina. laterculi absnnt omnes; pars epistularum etiam inscriptionibus caret. iu quarto libro post verb. ep. 28 p. 126,28 defensoremque feeisse sequuntur ep. 47 a verbis p. 135,25: extimanda est uidtis itireittidi (sic) lesio et quae sequuntur; descriptus igitur est liber ex archetypo mutilo. in septimo libro furmulis ad VII 41 argumenta praescripta sunt, ut ad banc: eonceditur minori renia actatis: rubrica, quae sequuntur epistulae argumentis eareut. Sidoniana absunt. 108. VATICANUS REGINAE n. 148 membr. forinae quatemariae saec. XIV foll. 135. deticiuut foliis evulsis principium usque ad ep. 1,2 p. 11, 13 flammeo liquore relaxaret co(iore); IV afa iml. ep. 15 Benenato ad ep. 2 p. 115, 13 per illvim et illum leija(tos); V afa ind. ep. 25 universis (lotliis ad ep. 3 p. 145,5 dolemus sed acerbum; V 43 p. 170,24 irrumpere graviter ad VI 1 p. 175,1 opes privatas non. laterculi adsunt, item inscriptiones. libro XII subscriptum est: explicit lib. XII mag' Aureli Casualis (sic). sequuntur liber de anima inseriptus post latereulum incipit lih. XII (sic) de anima; liber de vera amicitia Cassiodori exciso tblio extremo; f. 121 principio niutilus liber de earitate dei et dilectione proximi, denique f. 134' Iocus ex Hieronymo contra Iovinianum et epistula quain dedit Baymundo domino de Castro Bernardus. 109. VATICANUS REGINAE 1822 chartaceus formae quaternariae saec. XV finit libro ipso integro XI 2 fin. pagina extrema non perscripta. resectis inarginibus quaedam deticiunt. laterculi adsunt. pracfationi praescribitur: Magni Aurelii Cassiodori Senatoris viri clarissimi et illustris quaestoris palatii exconsulis ordinarii ermai/istri praepositi offiMorum at'jtte patricii liber variarum. praefatio sive prologus. nostro iussu examinavit Tscbindel. 110. VENETUS BIBLIOTHECAE 8. MARCI CL. II N. 20 nlembr. formae maximae foll. 70 perscriptus, ut in rine legitur, '1409 Mutinae Septembris prima luce . per me doniiiium lilancum de Ferariis', continet. variarum Iibros duodecim recte ordinatos, nisi quod adiectae sunt in fine libri XI epistulae duae suis locis omissae II 31 (cuius locum ofatinet ep. III 50 item suo loco omissa) et IV 16, iteiu in fine Iibri XII ep. I 25 cum adnotatione hac: 'supra scripta epistola sequitur epistolam sub rubro Universi.(iotbis Theo. iu primo libro'. Iiber de anima abest. post epigramma dedicatorium Iitre Senator cet. sequitur praescriptio praefationis: Magni Aureiii Cassiodori Senatoris viri clarissimi ct illusttris exquestoris palacii exconsulis ordinarii exmagistri offitii praepositi offitiorum atque patritii itariariim liber primus prologus; praefationi subscribitur: epistol. prima uariarum casyodorum [sic] jirimo libro. Sidonianae epistulae iusertae sunt I 8 inter epistulas 30 et 31 libri VIII; VI 11 inter ep. 32 et 33 libri VIII; epistula 1,2 'de forma et modo vivendi Theoderici regis' ad calcem libri X. laterculi absunt, adsunt inscriptiones. 111. VINDOBONENSIS N. 79 (autea phil. u. 107; Eudlieher u. 363) cbart. saec. XV continet libros Cassiodori sex posteriores integros i-uiii laterculis suis et recte uumeratos; adhaerent extremo epistulae tres Siilonianae. eidem sufascribitur : explicit liber variarttm cariarum ^sic) Magni Aurelii Cassiodori Senatoris nri clarissimi exquestoris palacii exconsulis ordinarii exmagistri officii praepositi offidorum atque patricii. oxaminavit nostra causa Carolus Scheukl professor Vindobonensis. CODICES ORDINJS INCERTI. Codices, qui cuius generis sint determiuare non potuimus, cum extantes, sed quorum uotitiam idoneam non habeamus, tuin latentes deperditive, praeter eos, qnorum in editionibus enarraudis mentio facta est, sunt hi: BAIOCENSIS ecclesiae bibliotheca teste catalogo cod. Abrincensis n. 1942 (repetivit eum fiustavus Becker iu catalogis bibliotliecarum autiquis p. 199) inter libros datos ab episcopo Philippo (a. 1142—1164)

  PAGE 115

  CONSPECTUS CODICUM. CIX aeeepit varianim codiees duos, qnomm alter recensetur ibi n. 58 sic: epistole Cassiodori, alter suli n. 31 sic: super Marcianum et liber Tullii de paradoxis et Tullius pro Marco Marcello ei pro Quinto Ligario ei /•<<> Deiotario et pro se i/<" el epistole Dindimi <<>'<<<<< Cassiodori et liber eiusdem <l<
  PAGE 116

  CX CONSPECTUS CODICUM. VENETI DUO Marcianae bibliothecae cl. XI cod. G6 n. 138 et cl. XIV n. 255 f. 10 aetatis receutis ambo exhibent epistulam de Venetiarum origine XII 24. VINDOBONENSIS n. 3121 (hist. prof. n. 279) saec. XV f. 136 refert epistulas I 17. 19. FLORILEGIUM GALLICUM quod appellant servatum codicibus quod sciam his Matrit. Escor. Q. I. 14 saec. XIII/XIV (cf. Paulns Ewald neues Archiv 6,270; Oustavus Loewe apud Hartelium bibl. patr. Lat. Hisp. I p. 218) Paris. Lat. 7647 olim Thuani saec. XII/XIII j (cf. Gustavus Meyncke mus. Rhen. vol. 25 a. 1870 Paris. Lat. 17903 (= Notre Dame 188) p. 369 seq.) inter excerpta ex auctoribus Latinis compluribus oontinet quaedam sumpta ex variis Cassiodori descripta niihi ex duobus libris Parisinis a professore Girard. inscripta sic: Cassiodorus i.n prologo epistola/rum quas de negociis eurialibus ad diversas personas scripsit ex parte regis Theoderici incipiunt a praefatione p. 3, 10 — 12 dictio semper . discernit indoctos. p. 3, 21 — 22 Declinanda est suasio . decoris. p. 5, 10 — 13 Aliter multa lectione . placeat doctis, liniunt in ep. XXXVIII, snb quo numero legimtur commata duo alterum ex ep. 37 p. 35, 3: proclivior semper ad misericordiam via bonis mentibus patet, altcrum ex ep. 38 p. 35. 27: lioc est beneficium quod prestatur iur/tin nec cuiquam uti datu/r quod adversa voluntate conceditur. nihil igitur snbsidii in his inest. EDITIONES ET APPARATUS. Editionum elenchum componere bibliographi est, non editoris, nec magis placet enumerare, quinam viri docti in variis ad libros scriptos coniecturave emendandis operam colloearint. nos eos nominaliimus, quorum aliqua mentio ut hoc loco fieret, videbatur iure posse expectari. De COCHLAEI excerptis variarum editis a. 1529 supra n. 26 rettulimus ad codicem qnem adhibuit hodie Neapolitanum. MARIANGELUS ACCURSIUS quaru paravit variarum editionem principem (Magni Aurelii Cassiodori va/riarum libri XII, item ile aniina liber wnus recens imventi et in lucem dati a Mariarujelo Accursio. Augustae Vindelicorum ex aedibus Henrici Silieei mense Maio MDXXXIII), ei praescripsit: Magni Aurelii Cassiodori Senatoris v. c. el illustris, exquaestoris palatii, exconsulis ordinarii, exmagistri ;/'.. praef. praet. praepositi atque /itilnlii riiriartim liber pvimus: sequitnr praefatio. laterculos coniunctos posuit in fine voluminis. textnm quem dedit refert quodammodo ad librum aliquem in itinere Hispanico a. 1525 — 1529 (v. Huebnor C. 1. L. 11 p.VII) a se repertum: certe in dedicatione ad Albortum archiepiseopum Moguntinum marchionem Brandenburgensem directa inrcni, inquit, ilum in comitatu Caesaris Bispaniam peragro, variarum libros neque usquam per totum volumen variae lectiones afferuntur. sane eiusmodi virum multis peregrinationilms exercitatuni et bibliothecarum non minus quam lapidum scriptorum indagatorem doctum et strenuum neque primi secundique ordinis exempla Cassiodorana noiiue sexti ea aetate in bibliothecis passini adservata facile latere potuerunt, et quamquam fieri potest ut prae uno eximio sibi viso et pleno vulgaria mutilaque spreverit, ipsa editio vix ad unicum librum confici potuit, certc inter eos quos nos evolvimus talis nullus est. proxime antea vidimus ad editionem Accursianam accedere librum Breslaviensem n. 62 (supra n. 51) et quac ei libro propria est contaminatio lectionum libri Palatini et talium, quales sunt EFK nostri, conmiunis ei est cum textu Accursiano. sed ipso eo libro Accursius non est usus, cum non solom Palatini aliquot lectiones apud cum adsint in Breslaviensi non repertae, sed absint item ab hoc libri septimi epistulae Bex postremae, quarum textus Accursianus non differt a vulgari classis sextae nisi uno Ioco 223, 9 affinitateni prodente cum libro altero Breslaviensi n. 63 a nobis ad tertiam classeni relato. utut est, sive Accursius usus est libro unico ex pluribus exemplaribus Contaminato sivo ipse exeniplaria plura contaminavit, subicientur aliquot Ioei textus eius origines clara luce illustrantes, selecti praesertim ex praefatione, quoniam ad hanc in specimine habes omiiium nobis notorum librorum lectiones varias. /;( i/iso titu/o rariarum cum auctor appelletur in melioribus libris ppo idque solvalur modo reele praefectus praetorio, modo perperam praepositus, apud Aeeursmm dieitur praef. praet. praepositus 4, 9 labores] spei labores 18 quaesumus P, qs (quod idein signifieat) E aliique riiu/li, quaesumus quasi Aec. cuni Bresl. 62 aliisque 22 regis auctoritate recorrigis el. II, regis auctoritate rectoris cl. I, corrigis auctoritate rectoris Acc. • i. 27 in editatione] el. II, in edictione el. I, \n edito Arr. conieetura 10, 3 ordo verborum formatus ad K 12 et add. K Acc. 12, 10 mox add. K, mos Acc. 13,12 tum] tamen KEF Aee.

  PAGE 117

  CONSPECTUS CODICUM. CXI 13, 23 divina perpetua] diuiuo perpetrata auspicio E*FAcc: ecm lectionem specimen ostendit natam ex corruptela cod. classis primae in deterrimis quibusque reperiri l. IV ep. 49 inscr. siscia uel um. KF in laterculo et Acc. 153, 3 arrarum] euraruni Acc. solus 156, 3 deouriarum] decuntanaium (cf. Bresl. supra p. XCI) 157,22 uuiliar(i)uml LRPBK, iulianum EF Bresl. fv. supra p. XCI) Acc. 167, 11 firmitas] infirmitas Acc. solus ex coniectura 176, 15 terminarc] tinire K ex nostris solus ct Acc. 178,20 falsitatem] felicitatem K solus ex nostris et Acc. I. VII ep. 33 inscr. formula tractoriae legatorum diversarum gentium P, formula legatorum gentium libri vulgares, formula legatorum diuersarum gentium Acc. Nihilominus cum variae per tria saecula lectae sint secundum textum Accursianum a posterioribus non ita ut fieii debuit inimutatum, utile visum est cius editionis variam lectionem integram iu apparatum relerre. CUIACIUS (f a. 1590) quae adnotavit ad marginem editionis qua usus cst. Accursianae, delata ]> >st eius obitum ad liongarsium liodie extaut in liililiotheca Bernensi (P54a; cf. Ilagen catal. codd. Bern. p. 521), a qua Cuiaciana silii transmissa Marburgum Kruschius diligenter examinavit. usus eis sunt et Fornerius (1579) et Garetius (1679). illi exhibuisse se Cuiacii exemplar, 'iu cuiws margine varias quasdam lectiones ipse adnotasset', in praemissis ait typographus. Oaretius in praetatione ait liahuisse se ex bibliotheca ordinis sui, id est Benedictiuorum S. Mauri, exemplar editionis Accursianae cum adscriptis castigationibus et observationilms nmltis adiecta praescriptione Claudii Gralarti supremi Normaniae senatus olim principis liac: 'contuli Biturigilms nonis Novembribus 1575 cuin exemplari clarissimi viri D. Cuiacii'. eas adnotationes cum Garetius dubitaret, an 'Cuiacii exemplari, au Grularti potissimum ingenio et curis' acceptas referret, const.it omnes proficisci a Cuiacio descriptas ex liliro hodie Bernensi. snnt autem partim sumptae ex liliris scriptis, partim inventae coniectura. libris scriptis Cuiacius pluribus usus est; nam et ipse 'variarum librum' babuit recensitum in catalogo librorum eius publice venditorum a. 1593 (edidit eum Otnont nourelle rccue historirjue de ilroit a. 1885 IX n. 2) sttb n. 142 et codicis hodie Montespessulani X copiam ei 1'uisse probabile est, cum 1'tierit 1'ithoei, et in universttni variarum exemplaria scripta passim in Gallia ea aetate prostabant. sed quos liabuit libros scriptos, omnes fuerunt ex deterioribus praeter Pithoeanum illum, quo Cuiacium ttsum esse quaedani lectiones confirmare videntur ab ipso ex vetere codice adlegatae (inscr. 140 assum, ttbi asum X — 51, 9 ijnae in istrio — iuscr. III 16 gegiello — 100, 19 debebantur pro uidebantur competere — inscr, IV 17 tezutsar) et ex apparatu certo intellegitttr collatuin esse codicem aliquem atratnento antiquiore ;t reliqua adnotatione distinctunt ftnientem loco indicato. plentim Cassiodori exemplar nitllum videtur ustirpasse, cum ad extremuin libnim septimuin, si excipias 227, 3 sufficevent inventuni sine dubio coniectura nullae variae lectiones apud cuui reperiantur: sed ltabuit praeter Pithoeanum illud, quod complectitur 1. I — IV 39. VIII — XII, unum certe perveniens ad 1. VII 41 cum ad IV 39 — VII 41 varias lectiones passim afferat, et fortasse eius generis plura. id eave ut reperiremus, nobis nou contigit, nam quamquam Cuiacianae Iectiones passim cousentiunt cuin deterioribus buius editionis causa conlatis, praesertim cum Parisino 2790 (n. 69) et magis etiam cuiu Guelferbytano Aug. 4 (n. 82), aliae aut latent in liliris non collatis aut veniunt cx depcrditis. exliilnii quae composuit Kruschius adbibitis praeter illos libros Breslaviensi (n. 51), Leidensi Scaligerano (n. 18), Montispessula.no M (n. 24), Parisinis n. 2187 (n. 65). 2188 (n. 66) 2190 (n. 67). 2191 (n. 68), Veneto II 20 (n. 110). 123 inscr. caeliano] feliciano KPar.2790 134. 8 potueritis huitts incendii reperirej luiius reos 18, 15 habeatj habet Guelf. (r. h. Guelf.) incendii pot. rep, Quelf. 28,18 ueternosa| uetustosa Par. 2790 19 prodecessoremque oin. Ven.2,20 25 unscilae] uersillac Guelf. 135, 15 enim om. Ven. 2, 20 31, 32 uestrorum] uirorum Pur. 2700 139, 12 acetabulorumj acatabulorum Par. 2790 32, 6 iauoresj fautores Par. 21SS 144, 2 haec] hoc Par. 2190 35, 22 quos] qttae Par. 2191 152, 7 redemptione] ratione EFK 51,24 taciesj 1'acias EK Guelf. 154, 9 commento] artificio Quelf. Bresl. 25 nimis ad 26 ttindicare om. Ouc/f. 159, 12 mavultj maluit Bresl. 56, 2 etj et ex Ven. -J.-JO 28 enimj enim ad Guelf. Par. 2190. 2191. 2790 57,24 exculcatoriasj lulcatorias Par. J7Wi 163,28 certej ceteras Par.2188 59, 8 navanterj 'unus cod. ouanter [cl. IJ, alter 164,11 ciuilis] curilis (alibi non repperimus) ornanter [alibi non repperimusj; forte gra165, 2 tribuamus] conferamiis Guelf. Par. 21!"i. JVJl. tanter' 2790 64,27 auxiliaribusj auxiliatoribus P Par. 2191 28 suppressamj suppressa Par. 2187 98, 4 motu nostro indicesj monitus nostro iudicio 169, 14 rotabili] roborali F Par. 2187 174, 11 auctor] auditor Par. 2187 105,29 consilio geri ubi imago capitis cognoscitur 177,21 primus] prinmm Guelf Par. 2190. 2191. 2790 operari] uhi imago capaci consilia geri 181, 10 ohoediretj obedirent Par. J1V7 cognoscitur et operari Par. 2790 183,22 discinge] distiugue T Par. J790

  PAGE 118

  CXII CONSPECTUS CODICUM. 202, 4 fuisse promissum] esse prouisum Par. 2790 300, 8 imitari] mutare Par. 2191 207, 25 o] ob Par. 2790 305, 25 excipiat] accipiat K* Guelf. 208,21 auara] auara enim Guelfi Par. 2190. 2191. 2790 313,18 heracleanum] eracenum Par. 2790 22 esse om. Ven. 2, 20 335, 29 meis] in eis Ven. 2, 20 26 nutrit] uult Par. 2187 340, 16 euacuetur] euacuatur Guelffi 209, 26 iudiciis] iudiciorum Par. 2790 370, 5 nisu] nisi KM Scal. 215,30 postulationis] osculationis (aZJii non repperimus) 371,20 uitri] nitri Scal. 231, 7 ut] ut et (ut e Guelf.) 372, 11 posse] uon posse Guelf. Par. 2190. 2191. 2790 251,24 intromittere] introducere HGIPar.2191 374, 4 cernitur instituto] decernitur constituto Par. 273, 8 flamma] flannna ibi Par. 2190 2790 277, 3 sub] quidquid Par. 2191 380,23 igitur] autem Guelf. Par. 2190. 2191. 2790. 279, 20 posse recorrigi] debere corrigi Par. 2790 Nus lectiouibus a Cuiacio adlatis in apparatu raro locum dedimus. Hisce lectionibus petitis ex libris coniecturas suas interposuit Cuiacius ita, ut plerumque facile distinguantur, quamquam aliquoties (ut 353, 9 'ipse itineribus' 1 — 354, 5 'ipse parcae tollerentur') coniecturarum speciem prae se ferunt lectiones in libris scriptis traditae. ego quamquam coniecturas milii parum probatas ex apparatu semovi, Cuiacianis eius generis compluribus locum dedi non tam propter ipsas quam qucid publici iuris factae sunt ita ut de vera origine parum constet. Fornerius quae ex Cuiacio sumpsit, auctore non laudato aut in adnotatione affert aut textui inserit, nec raro iuscite, ut p. 17,13 post Neotcrio iu orationis tenorem ne monito quidein lectore verba intrusit a Cuiacio adscripta fratre Plutiani malae Jidei possessore. Garetus autem quamquam auctorem laudat, in Cuiacianis lectionibus referendis coniectanea a traditis nullo modo separavit et omnino in ea re versatus est e( temere et inepte. exempli causa p. 267, 15 Cuiacius adscripsit uleiseendum ad resecamdum, item 304,31 in tuo consulatu ad in tuis curulibus non emendans, sed explicans; e contrario 349, 18, ubi ad Augustorum adscripsit Cuiacius: 'videtur Iegeuduni agentium m rebus' 1 Garetua edidit: 'id est agentium in rebus\ alibi 62, 1 pro fulciendis Cuiacius cum primum adscripserh 'malim reficiendis', deinde citata lege cod. Iust. 1,9, 18,1 traditam lectionem probaverit, Garetus adnotavit: 'ed. [sic] reficiendis'. 280,11 pro tradita lectione omnes cum Cuiacius coniecisset minus non recte, omnes minus inde effecit Garetus absurde; similiter 254,25 ex tradita lectione a Cuiacio adscripta iuiil et Accursiana omni effocit cum omni, itetn 302,10 ex oratione Accursii, communes Cuiacii communes oratione. — Ex coniecturis Cuiacianis quas non recepi in apparatum aliquot hoc loco subiunxi. 25,23 'ergo spectatoribus de Iandio et thorondon [sicj. i/>se ergo de spectatoribus Helladio et Thorondo' 101, 12 humanos] 'ipse hos' 175, 9 patriciorum] 'ipse Potitiorum' 251, 16 nocere] 'forte necare' XI 4 inscr. agenti vices] 'malim adsessori' XI 36. 37 inscr. cancellario] 'forte canonicario'. Franeisci IURETI et codice et collectaneis cum Fomerius usus est (v. infra) tum Garetus in praefatione : 'notationes', inquit, 'et diversas ad fidem plurium manuscriptorum codicum in variarum libros leetiones ipsius 'Iureti manu conscriptas . transmisit ad ims . Bouhierius in supremo Burgundiae senatu praeses infulatus et 'Iureti scriptus heres'. ille cum auetores perpetuo reticeat, si quicl babet a lureto, id dignosei ncni potest; Garetus quae ei accepta refert (scilicet in primo Iibroll, 9 carneoj I. fortasse aheneo — 14, 19 distributionisj I. districtionis — 16,7 nominisj I. legit hominis 18,28 doloribusj I. laboribus — 26,27 exoneres] I. exhonores — 38, 16 geniumj I. praemium 40, 13 penetralibusj I. penetrabilibus (sic EK) — 42, 5 prudentiaej I. legit [irncstuntiae et sic deinceps), ncque ipsa licma sunt et excepta paemiltima omnia inventa coniectura ; itaque ea praetermisimus. Gulielmus FORNERIUS ad editionem operum Cassiodori, quam publicavit Parisiis apud Sebastianum Nivellium a. 1579 (repetita est ibidcni apud eundem a. 1583), adhibuit variarum codices sex, quoruin quattuor Bam. Brissonius ei utendos dedit, quintum lohannes Praevotius in senatu Divionensi causidicus, sextum Franc luretus, a quo praeterea adnotationem uberrimam variarum tectionem aecepit. addit typographus in prooemio, ut supra p. CXI rettulimus, exhibuisse se Fornerio exemplar a Cuiacio adnotatum. Fornerius inter codices suus plurimmn tribuit Praevotianoj 'quotiens veteris codicis meminero', ait p. 489, 'Fraevotianum intelligi 'profiteor, a quo seu oceanu reliqui, si quid Iaudis babeant, mibi cliinanasse videntur'. in adnotatiunibus, quas partim in margine collocavit, partim iu appendice, codicem Praevotianum sive Divionensem passim nominatim laudat, raro Brissonianum (citantur inde 55,31 communiter pru communilus — 56, 25 farcinates — 58, 16 accepta pro coepta — 61, 22 nostra pro ueslra — II 28 inscr. officii nsei pro officii — 62, 10 expectant etiam cquos 'in veterilms omnibus et Brissuniano, in nonnullis expectat eijuus' — 103, 25 sub pugna pro sine pugna), alium, ni fallor, codicem aucturemve nullum, plerumque se continens in vucabulis uetus code.c vel aliter similibusve. nequaquam autem quae ita proferuntur ad unum codicem revocari poterunt; nam plures saepe citat, duos passim, etiam tres, ut ad 124,2. 127,18. denique ad 227,7 cum

  PAGE 119

  CONSPECTUS CODICUM. CXIII adnotet: 'in veteri quidem mannsc. legitui a debito, quod antequam consuluissem, addictum ipse emendabam', constat illam lectionem in nullo vetere libro traditam Cuiacii esse coniectura inventam; el alibi quoque passim inter Fornerianas lectiones reperiuntur profectae ex Cuiacianis int 79,29 Cluderium pro Luduin cet.) et ita propositae, ut coniecturalia a. traditis distinguantur et multo minus quid siugulis libris acceptum ferendum sit ex ipso apparatu intellegatur. nos ut aliquatenus appareat, cuins generis lihrus adbibuerit, infra cumposuimus iectiones varias a Fornerio adlatas ad iibros IV. VII. VIII digestas ad apparatum nostrum, omissis locis apuil Accursium solum corruptis et in libris scriptis omnibus pariter fere relatis, quibue inendis suldatis Fornerius textum Cassiodorianum passim reete emendavit. I. IV ep. 1 inscr. Herminafrido] bermafrido 114, 15 sunt om. (XEF) 16 euim oin. 20 destiuaiiiuuis| destinamus 22 copulauimus] copulamus (MONXEF) 115, 8 arma om. ep. 2 inscr. Senariu] senatori 115,16 ornatum] ornamentum unus vet. 20 per indictionem tertiam) al. per indictam quartam. alii indictam materiam 116, ti tuos ad potiora successus sciens] tuis ad potiores vuces suscipiens exemplar Praevotianum (X) 12 relinquitur] requiritur Divionense exemplar 13 senarium] senatorium idem exemplar (AA' 1 ) 21 mudus etiam . invenitur] hunc locurn quomodo et mnlilarit et auxerit codex Pracvostianus, reperies in adnotatione 26 baereas] habeas (K) 117, 5 uenditoribus] uenditionibus Praevotianus liber 7 siue] syriae fideiussoribus] fideiussionibus 21 affatus] affectus ms. Divionense (M'.\~E) 25 clarum] eharum (MOXXF-F) 118, 2 trabium] trireiniuiu 3 restitisse] extitisse 7 elementa cessisse] pericula concessisse ms. Praerot. (XEF) ep. s inscr. Foroliuensibus] foraeliuiensibus 118,11 prufeeistis] pruspieitis vet. anus, profuistis a/. (MOXXEF) 18 paula] palla 20 iuuenibus] iuuentibus al. nt Praevot. lib., uiuentibus al. 22 tenorem] tenure duo vetercs 119, 4 per uim litigia termiiientur] per iura I. non terminantur (XE^F) 9 obligationibus] alligationibus 32 auget] augent 120, 1 arcutamia] arcbotomia duo ex vet. cod. (0) 3 mariti] m. sui I. IV ep. 14 Uesilae] besilae ej>. 15 Benenato] benato o/.. benemato quidam, benedictu manjo. 121, 14 debilibus] rlebilibus adn., lideliluis margo. 30 auctoribus] acturibus 122, 7 quia uersari] quoniam aduersari (XEF) 19 cineribus] funeribus 123, 28 eis om. (MXE) respicis] respicitis 124, 3 relatione] reuelatione (sic inar;/., releuatiuue adn.J tres veteres (MXXE) Cassiodorvs. 124, 5 Praetextatum] praetaxatum (praetexatum EF) 6 qui| quod 22 Praetextatum] praetaxatum (praetexatum EF) 30 accumulat] cumulat 34 spoletina] spolica 125, 6 turasi] tburasi al., posturas al. (post tburasi X) 17 tradit] traliit 27 regiuneni] religiuiiein ep. 27 inscr. Tutizar] fuzuzar /., ferz. al., tezutzar (sic manjo, thezuthzar mln ) al. (tezutzar A 126, 8 postium] jiust eum (marg., postmodo adn.) 23 electi] elati 127, 18 curvae] curiae Ires veteres (K-) 19 condonari] commodari ep. 31 Aemiliano] antiliano 128, 8 constructione] coustitutione 19 qui] quod (MXEF) iiitentata] intestata (M h XXE) 129, 7 linquuiitur] liuquantur 130, 25 oblitterentur] obliuisceremur ep. 39 inscr. Theodahado] theobaldo (theodobaldo F) 132, 9 circa] contra 16 sullicitatam] sullicitam (E) 17 uestri] noster 18 ocius] sucia 28 iuiuriae om. exemplum Precot. (F) 133, 4 temeritas] sereuitas (seueritas K) reparare] temperare 134, 8 aucturilms paucis] actoribus paucis adn., auctures paucos margo huius incendii] buius reos incendii 20 uestrum] nustruni ep. 46 inscr. Marabado] marabando 135, 12 iusidiosa] inuidiosa 15 quemadmudun) enim subuectio] quae admodum subuecti 136, 6 perculerit] pertulerit (K) 1 mancipilius] principibus 26 Fridibadum] lVidiladum rclns, fridibadum et fridibaiidum alii, fridabantum margo 138, 4 comptor] compositor 17 apsidatas] ipsis 21 docto libet repctcic] ductiuribus repetatur (repetere marg.) cod. Praevot. 36 declarare] exhalare 139, 2 celeri] coeli 11 temjieraret] repararel 202, 2 praesidetis] praesideris (P) 3 censuerunt] cunsenserunt 4 fuisse promissum] esse prouisum 12 sit] sic 18 stultitiae] iustitiae (K) P

  PAGE 120

  CXIV CONSPECTUS CODICUM. 202, 25 horre] horrere 204, 2 ad gentes] agentes (K) 11 uoluptas] uoluntas (Cui.) 206, 15 studuisse] studiose (studium se T) 28 non tulerunt] intulerunt 207, 2 tenetur] timetur (C) 208, 25 xenia] eximia /., exenia al. (TF l ) 26 ipse nutrit] ipse uult ep. 10 inscr. trihuni] arbitrii (F) 209, 2 luhricae] ludierae (coni. Cuiacius) 10 conuersatione] moderatione (KEFCJ 14 praenuntiata] praedicta (KEFCj 26 iudiciis] iudiciorum 210, 31 facile] maxime cum] cui (LRKT) 211,21 sernetur] subseruetur affabris] faliricis (a fabricis T) 212, 10 rhodi] thecli 214, 12 excusatio uictualium] ex uictualium summa (KF>) 14 uideamur iniungere] uideantur inuenire 231, 4 non nos (uos Acc.) maiorum] nec uos maiorum nec nos mai. liber Praevot. 6 gratia] gloria (N) 8 uos] nos 13 palmatae] palmata (ZFHGIj 14 qui annis] quanuis al. (e coniectura Cuiacii), 'alii etiam nimis, sed et plerique aunis legunt, quod P. Pithoeus indicavW 16 uester iam transire] iam noster transire liber Praevot. 232, 3 iubetis] iubebitis 5 illis pactis om. lib. Praevot. 6 domno] domino 8 nostms om. 9 intimanda] insinuanda 15 praedicta] praedicata (F*) 233, 3 quam mutatum om. libcr IHvionensis 19 sigismerem] sigismerem al., sigismere al. 234, 5 actione] sic cetus (BTNEFHGI) 235, 7 indepti] incepti (EHG) 11 relligione] eolligione 25 blatteum] lacteum lib. Dicionensis 28 de oni. vetus unus (HG I ) ep. 6 inscr. praefecto] populo (ZM) 236, 8 dominos] dominus 23 futuris] humanis futuris 237, 1 confirmeut] firmarent 5 prospicitis] proficiatis (Cuiacius) 21 larga] longa unus vetus ep. 9 inscr. Tuluin] tullio alii. tuillio quidam 237, 28 qucid] quomodo vel quo (HGl) adulescentiae] adolescentis 29 decenter om. 238, 11 suras eius] sura seris al., sura sericis al. 12 uisus] iussus 14 creditur] esse cr. 18 diliguut crementi] diligit oninem more mens (adn), memor al., diligunt omnes al. (manj.) 23 ludebas] fallebas (NHGI) 239, 2 acturus es] aucturus est 7 paruulis] paruulus (NK*E-) 13 Toluin] tocolo affinitate] auctoritate 25 has procellas] sic in ora libris veteris, qui /pse hos prooessus (N*E*FHGI) 240, 1 Sirmensem] firmensem 2 Hunnis] liymnis Praevot., hunnis alii 5 ttirtus] uirtus manus (Cuiacius) 241, 2 aduersa nianus] aduersarius (Scaligeranus) 10 sensum] sensus ep. 11 Athalaricus rex] Toluin u. i. patritius (Cuiacws) 242, 7 suauitatis] felicitatis 13 patricium armatae] patricio armatae militiae parti] pauci 243, 25 inexplorati] inexploratum liber Praevotii 244, 10 eminens] cum immenso (Nj 25 pericula] tempora 31 uox legum diceris] uos leges dicetis liber Divionensis 32 condamus] condimus (ZK'EF) 245, 10 moderna] m. sint 246, 14 publiano] publicauo 19 solent] solent aut uolent 24 sui] suo (HGIj 247, 19 iudices] indices 21 longa] longaeua 248, 7 abiectis saeculis Udouacris] abiectis seculi hodouacris (N) cetus, adiectis seculi odouacris al. 16 collegis] collegiis Praecotianus 26 audientiam] iudicis a. velus unus 249, 10 aptamusj optamus 12 assideat] adsit (HGIJ 28 geuuino] sic vetus (BZ3I) 250, 11 inauguratus nobis] laureatus uobis netei u/ius 19 iinparatanique] imperatamque (BM % ) 251, 7 laudanda] illaudanda (Cuiacius) 14 tanta] sic ex. Divion., tantum al. 15 lenitatisj sic e.c. Diviun., lenitas al. 23 intromittere] sic vel introducere (HGI) ~Xi'2, 4 sonuerunt] sonauerunt 6 actionis] aetiouibus 14 obstaturus] obstiturus (BG^K) 29 honore] h. iudiciali Praevotianus 253, 21 expendunt] expediunt 26 hic uir] uir ille 27 conciliauit] reconciliauit 254, 3 addidimus] addimus (N) 7 infantia] instantia ep. 23 inscr. Uergantino] burgantino 254, 20 gratioso] glorioso (generoso A' 1 ) 22 dominio] sic (ZEF) 23 uindicandas] iudicaudas (FHC-I) 25 patrimonii] sie duo codices, al. matrimonii (Cuiacius) 255, 6 actione] accusatione (N£ 2 F) 13 conuentionibus] sic vel concussionibus 23 extiterit] extitit ep. 25 lohaiiui] cuuigasto

  PAGE 121

  CONSPECTTJS CODICUM. CXV 256, C diuae] diuinac 260,10 uideant] uideainus (MF.FIICIi 8 Tuluin] tholui 12 foedum] filins liberalitate] sic nobili] nobis ita 14 posthac] posthanc (plerique) 13 uideat] uideas (ZXKEF) 257, 4 accepta] apta 23 uoluptas] uoluntas G sedibus] caedibus 28 scyllacino] siciliano (X) adn., aciliano uel ep. 27 bucr. Dumerit cefc] loanni referendario scitiliano marg. ep. 28 inscr. Cunigasto] et kunigasto et inigasto et 29 pasturarum] pascuarum (Oudaehii) genesio 261, 9 ita] ita ut 257,24 Tancane] chaticanae al., raucanae a/. immurmurant] immurmurent (IffJ 258, 1 ubi] sic 10 tibi strepore] strepore tibi /., strepitu ibi a/. 6 conuictos] sir 22 se t. m. confundant] sic t. m. confundantur 17 nos] et nos THvionensis (se t. m. confundantur M) ep. 30 inscr. u. s.] et sic et uiro uenerabili 2G2, 1 direptione] disceptatione 258, 2G abiecti] adiecti G atrocis] at.roci 28 pulchre] publiee 14 stationibus] sationibus ep. 31 insrr. u. s.] et sic et uenerando uiro, item Ioanni 22 quamlibet] 'malim quaralibet' praefecto 31 laetissimi] minutissimi 259, 18 conuenticula] conuentualia 2G3, 3 eoeperit] coepit 25 deliciae] diuitiae (E) 11 fiat omnium sermone venerabilis] fiat memora2G0, 2 minima] nimia bilis f. uen. omn. serm. Insunt in apparatu Forneriano sine dubio lectiones originis admodum variae, aliae profectae ex coniecturis Cuiacii et fortasse Iureti quoque, aliae petitae ex eodicibus a Cuiacio collatis, aliac deniquc ab ipao Kornerio ex libris petitae; sed effieitur ex iis quae attulimus recte hoc apparatu nos posse carere. uam tantuin abest, ut eximia ulla in eo reperiantur, ut Iectiones aliunde notae compareant fere in codicibus nostris deterrimis, non notae erroris vel interpolationis vestigia passiiu prae se ferant. plenum codieem nullum Fornerius videtur nactus esse, nam ad 1. VII extremum quae profert p. 224, 13 de se — 227,3 sufficerent — 227,7 a debito sumpsit ex Cuiaeianis. in reliquis meliora subsidia habuit ad I — IV 39 et VIII — XII quam ad partem variarum mediam, ut adeo dubites Praevotianus liber num eam liabuerit; nam eum passim citetur nominatim ad 1. IV et VIII, tacet de eo Fornerius per 1. V. VI. VII et quae obstant lectiones ex Praevotiano adlatae ad IV 41 p. 132, 28 et ep. 49 p. 136, 26 (ubi emendatur error Accursii) et ep. 51 p. 138, 21, errori tribui poterunf bominis parum curiosi. codex Praevotianus ipse eum non sit inter eos quos nos versavimus (nam data opera ad p. 116,24 inspeximus omnes), cuius naturae fuerit, ex locis ubi citatur nominatim satis intellegitur: scilicet in libris quattuor primis prope accedit ad X neque ullum vestigiuin ostendit lectionum ex classe secunda derivatarum, in quinque postremis ad XF, qui sunt, ut dixi, ex nostris inter deteriores; propria quae habet .•ludacissimani interpolationem prae se ferre demonstrant inter alios loci supra adlati 116,24, ubi biatuiu classis primae celat verbis aliis eiectis, aliis additis temere, item 118,2. 233,3. 244,31. 242,29. inter libros reliquos, quibus Fornerius usus est, fuisse videri et Leidensem n. 93 (p. LXXXI n. 16) et Parisinum n. 2191 (p. XCVI n. 68) supra diximus propter similitudinem lectionum earum et Fornerianarum. — lu textn eonstituendo Fornerius modo Accursianum recte emendavit vel explevit, ut supra dixiinus, modo eum pessumdedit, temere omnino in ea re versatus. Editionem quae a. 1595 Luguduni apud CHOUETUM prodiit qui curavit, ei adiecit, ut supra p. XCIIl n. 58 exposuiraus, variam lectionein codicis bodie Giessensis loiige deterrimi. Iobannes GARETIUS eongregationis S. Mauri liionachus inter reliqua opera Cassiodorana ab ipso edita duobus voluminibus Rotomagi a. 1679 varias quoque recensuit, usus, ut supra vidimus, et Cuiaciano apparatu et Inretiano, item libris duobus liemensi (p. LXXX n. 9) deperdito et S. Audoeni hodie Rotomagensi (p. LXXXVII n. 39/40), de suo vix quicquam addens et in universum opera indocta et inscita. textuni Fornerianum saepins corrupit quam emendavit. Ludovicus TROSS in dissertatione inscripta 'in Cassiodori variarum Iibros sex priores symbolae criticae' edita Ilamoniae a. 1853 codicis Leideusis omnium primarii (p. LXXXVIII n. 44) varias lectiones potiores publici iuris fecit. B. HASENSTAB in dissertatione inscripta 'de codicibus Cassiodorii variarum Italis' edita Monachii a. 1879 et libros eos strenue exploravit et in sumiua re recte de iis iudicavit, neqiie ei vitio veiteiidiim est, quod perfeete de apparatu Cassiodorano iudieari nnn potest nisi adscitis libris Transalpiuis. nos quoque iu conferendo Palatino (p. LXXXIX n. 48) liumaiiissiine adiuvit.

  PAGE 122

  ORTHOGRAPHICA. Quanam usus sit Cassiodorus orthographia, fortasse intellegi poterit ex aliorum cius operum codicibus, modo extent exemplaria ad auctoris aetatem prope aocedentia; variarum libri liodie noti eum undecimum saeculum non superent, in universum serpuuitur suae aetatis usum immo abusum, pauca optimi quique servant aetatis melioris orthographiae vestigia, uulla onmino proprietatis, quam intra terminos saeculi eius consuetudiue positos cuivis scriptori iure attribuemus. grammaticae artis leges ab hoc scriptore non bono sane, sed minime inculto et illustrato litterarum splendore aliquo licet fucato recte observatas esse licet probabile sit, nihilo minus Gothicae aetatis erudito abiudicandi non ernnt barbarismi quidam ita comparati, ut ad librarios vix videantur referri posse, maxime futura verborum perperam ad secundam declinata, qualia sunt custodibimus 338, 6 loquebitur 338,17 — ncscibitur 337,31 — patiebitur 23,34 — sentiebiHs 304,24 testata libris et praestantissimis et diversis, cum praesertini vel apud Ausonium epist. 24, 01 leganms sepelibis hmorcs (cf. Ncuc Formetdehre 2'p. 44! >)mitto voeabula contra suam naturam usurpata, ut ideoque pro ideo (18,3. 100,17. 218,13), nikilominus perpetuo positum pro eo quod est praeterea, alia similia ex indice grammatico petenda. Nos orthographica ita formavimus, ut expellerentur et vitia ea, quae a saeculo auctoris abhorrent, et ea aetate vulgaria, sed doctioribus omnibus improbata. ita c et / Iitteras ante e i permutatas emendavimus, vocales e ae oe, consonantes b et v recte distinximus, emptum scripsimus, non emtum et e contrario damnum, non dampnum, alia similia codem modo tractavimus, codicibus in ea re insuper babitis. antiquissimi eorum et optimi, in classe prima Montespessulanus (M), in secunda Leidensis (L), in quarta Bruxellensis (B) quaenam vestigia, ut modo diximus, servaverint orthographiae eius, quae sexto saeculo obtinuit, duodecimo exoleverat, infra composuimus. adidescens L 35, 29. 110, 17. 118, 19. B 231, 15. 20. 254, 9. 287, 4: saepius adolescens. benivolL 38, 22. 39,6. 97,1; B 235, 10. 291,1. 292,28. 297,11. 312,3. 330,6. 348, 21 — maliuolL 21, 22. epistulB 312, 17. 320, 8; epistolL lat. III 3. 80, 8. B 320, 12. 333, 9. genetrix B 270, 15, sed genitrix L 54,3. 179, 7. intelleg-, neglegL 25, 31. 27, 16. 33, 26. 50, 19. 62, 23. 67, 25. 68, 14. 88, 16. 90, 12. 150,17. 151,11. 201,8. 210,21; per i 23,12. 24,26. 25,28. 34,19. 30,21. 52, 24. 53, 13. 58, 4. 15. 08, 34. 69. 28. 71, 28. 86, 17. 88, 27. 95, 30. 98, 18. 102,12. 106,23. 129,20. 138,16. 147,30. 150,30. 155,27. 158,5.6. 191,24. 207,17. 212,20. 213,19.— 5 282,11.14. 285,20.27. 288,13.299,33.302,17. 319,13; frequeutius per i, ut 226,6. 245,13. 247,2. 249,3. 267,14. 302,5. 307,15. 308,31. 309, 12. 19 cet,; corr. e iu i 336,30; corr. i in e 256,3. — M recte 10,9. 21,3. 34,19. 67,25. -O quoque aliquoties recte.

  PAGE 123

  ORTHOGRAPHICA. CXVII iucundus L nusquam — 2? 281, 30 mut. in iocundus (e contrario iocmut. iu iuc£246,15); M 68,2 niut. m. 1 similiter. karissvmus L 222, 20. monimentL 177, 4. quatenus L semper — B 288, 6. 25. 311,25. 312,29. 313,25. 321,6. 331,9. 332,14. 333,5. 336,26. 352,22.29. 361,8. 364,7. 376,4.21. 380,34. 382,28. 384,15; quatinus 312,37. 320,4. 333,22. 341,9. 351,25. 361,18. 367,14. 374,13.20. cf. Caper de verb. dub. [>. 111 Keil: quatinus coniunctio causalis est, quatenus adverbium luci aut temporis. quicquam L semper. quoticns L plerumque, quoties 41, 31. saltim L 159,23. suboles B 330, 25, praeterea soboles. tempta/re LB constanter. vaUtudo L 101,22. 184,0. 191,23.33 -£271,9. vindicare L 51,29 (corr.). 53,14. 107,8. 134,3. 140,10. 159,29. 194,3.14.23. 210,3. 221,20— £254,2:1. 269,1 et alibi; uendicare L 30, 17. 49,20. 51,25 et alibi B 250, 20. 278, 23 et alibi ; i corr. in e B 309, 24. urguere LM 07, 19. Ea vero, quae ipsa antiqua aetate diverse scribebantur, ut sunt sed set, adlatus allatus, quidquid (280, 5) quicquid, formavimus secundum optimos libros, id est in septem primis libris ad Leidensem, in quinque ultimis ad Bruxellensem, non ignari inter ipsos de talibus minime conveniri; maluimus enim in minutiis his, modo ferri possint, auctorem aliquem sequi, quamquam is non Cassiodorus est, sed grammaticus nescio qui aetatis posterioris, quam uniformitatis speciem iuducere temere constitutam. Ex apparatu nostro orthograpbica semovimus omnia; ratio enim nobis potior est quam pseudophilologorum inepta consuetudo. in apparatu quoque lectiones, quae solis minutiis liis differrent, pro eadem habuimus uec dubitavimus edere terrae LM, licet in M non terrae sit, sed tcrre, sciantque ii qui edoceri cupiunt codiees saeculi duodecimi (juomodo iu talibus differant, alios magistros sibi quaerendos esse. quantopere eiusmodi male collocata diligentia apparatum obscurum et inhabilem reddat, exempla multa et recentia luculenter ostendunt. malui equidem optimorum librorum, scilicet Leidensis et Bruxellensis varietatem orthographicam subicere ita ordinatam, ut inde appareat, et quatenus in eadem scriptura librarii sibi eonstent neene (id quod ex variis lectionibus per apparatum dispersis parum intellegi potest) et quomodo a scriptura iu editionem recepta discedant. ae et e ae pro e non rarum: passim in fine voeabuli, ita in adverbiis: L affectuosae 80,24; assiduae 73,13; blandissimae 72,11; cautae 156, 18; continuae 102,28; copiosae 138,33; diUgentissimae 79,20; doctissimae 68,10; gloriosae 92,7; idoneae 72,21; industriosae 14:5,9; iniustae 61, 9; iustae 51, 21. 146,9. 187,1. 208, 20. 210,27; latae 98,23. 137,26; legitimae 158,9; maximae 121,27. 123,26. 124,19. 127, 15; minimae 101,31. 206,27; perpetuae 205,28; penae 191,25; pessimae 92, ti; propriae 178,7; pubUcae 57,2. 94,2; pulchrae 41,27. 65,8. 70,8. 71,16. 108,32. 134,14. 219,17; purissimae 72,14. 205,29; sanae 151,28; severissimae 95,22; solitae 39, 16; studiosae 12''., 22; subtUissimae 48,20; undae 183,34 — B eximiae 253,4; vohintariae 269, 15 — item in abl. sing. 3: L aetatae 54, 11. 69,10. 7:i, :!. 79,8. 80,21. 81,15. 82,4. 121,24. 134,20; comitae VII 16. 196,24; cuhmnae 146,21; effigiae 219,5;

  PAGE 124

  CXVIII ORTHOGRAPHICA. esuriae 42,15; faciae 82,25. 213,20; gravaminae 125,29; iudieae 145,36; iurae 83, 23. 1(30, 5; questorae 145, 26; quietae 49, 32; speciae 38, 31; terrorae 103,10; uoluntatae 80,17; urbae VII 15. 206,22. 218,2.3.26 — rarius alibi: L corrigitac 121,28; gravae 65,15; profuissae 190,12; item B clementissimae 231,2; inuenirae 250,23; peccarae 268,17; sequerae 244, 25 — laudabilae 248, 10. praeterea L caelarc 63,1. 65,28. 191,8 — cacleb67, 6. 85,16. 108,1. 133,28. 138,22. 146,2. 156,28. 159,28. 183,37. 195,20. 220,29 — caeler106,6. 128,3.135,33.139,2. 146,26. 147,4.11. 206,13. 211,6. 213,13. 219,31 — cacra 212, 6 — cacter39, 7. 48, 24. 51, 28. 79, 25. 81, 25. 106, 24. 26. 116,16. 131,21. 139,17. 144,25. 152,29. 183,1.6. 187,9. 192,17.28. 195,18 — aehquentia 178,29 — aeccles52,8. 56,26. 63,9.11.12.22.25. 101,7.9. 102,22. 122,5.8. 123,14.18.19. 134,20 -aequus cet. 62,10. 105,17.19. 114,12. 115,6. 135,24. 147,1.3.10. 210,16. 212,1. 219,29 — aeuangel120,9 — faemina 114, 22 — faetus 54,3. 137,22. 187,18.19 — lacnis 127,11 — quiaetem 182,8 — terraenus 64,19. 83,16. 102,27. 137,16. 205,28 — vactus 195,22; itera B cautacla 252,22 — coactus 241,26 — aenatus 267, 18 — faecundus 245, 5 — faetus 253, 2 — iUustraem 245, 30 — quiaetus 261, 2 — suggcraenda 244, 14 cet, e pro ae L raro in terminationibus, praeterea constanter; item B passim. b et p ahsis L 69, 5. 138, 17. B 262, 27; babthimus B 263, 3 (recte # 263, 12); obprobrium L202,9. B326,5. 359,9; o6so/a £ 368, 26; o&fore £246,11. 308.12. 331,32. 338,32. 350,21. 384,4; obtimc B 302,25. — opponere corr. ex obponcrc J5 292, 32; qpfeyjerarg i 180, 26 ; optincre constanter; prespiter L 122,8. 160,17; imblicus et puplicus altemant (puplcorr. in publ B 242.13. 244,27. 332,21; pupblicus 5 329,25. 331, 10). o et v i.n LjB recte iu universum (exceptionem faciunt allteus B 343,20 — obnuverat L 124,34 — Savinarum L 105,23) distinguuntur, ut medio aevo distingui solebant, admissis eius aetatis vitiis (Tkinubius B 252, 13. 329, 7. 362, 20 — Sucvus B 366,2); permutatio litterarum Cassiodorana aetate sollemnis non remansit nisi in corruptelis (B 245, 26. 257, 23. 269, 1. 314, 17. 332, 26. 338, 6. 17. 19. 349, 13. 352,7. 353,14. 355,16). liaec recepta sunt in apparatum. c adieeta ante t: mulciatur B 255, 28 (praeterea recte) omissa ante t: funtio B 225, 5 (corr.) c et t ci pro ti constanter L, passim B deuocio — iusticia — notida — tociens eet. ti (raro cti) pro ci passim LB actidentia L 54, 15 — audatia — benefiiium — conditio — commertium — efficatia — faties — mendalium — offifium — solatium — sanctiatur L 86, 5 cet, ubi sequitur eonsonans, reeepimus in apparatum, ut apitibus B 352, 16 — confititur B 369, 9. d et t at eorr. in ad B 303, 32. aput B 277, 11. adque corr. in atquc £247,16. hant L 93, 10. 179,26; aut L 217, 11.

  PAGE 125

  ORTHOGRAPHICA. CXIX quando et quanto permutata 5 243, 12. 245, 10. 352, 10. 353, 8. quot (aUquot) pro quod (aliquod) L 82, 34. 83,4. 103,10. 205,21. 327, 24. eW 5 31(5, 30. 328, 5. 340, 15. nequid B 227, ti. 367,20; reUnquid, reliquid, dereliquid L 181,21. 236, 19. 239,21. 270,7. 316, 18. 367,13. e et i (praeter supra p. CXYI adlata) cZeet tf/plerumque recte LB ; ita definire scribitur exceptis locis lris: difinire, difinitio 5 251,6. 370,19 et sic corr. 279,31; diffinire 7/220,1. 341,15. alia, ut deferrB 310, 27 — demittB 355,21 destrictB 361, 29. 300, 1 dUig-, dilectL 100, 13. 156, 29 — diriuatL 95, 16 — dispicabilB 245, 18 iliuoluB 343, 18 recepta sunt in apparatum. ingemesc5 278,24. 301,10. 374,13, ingemisc7.83,24. 102,10. 120,18. contremiscL 72, 7 ; intrrmescB 364, 22. recepi in apparatum. Casus finientes in -es ubi exeunt in -/s, ut suut £/s 5 355,2 -Archimidis L 204, 23 — civitatis L VII 3 — famis LR 117, 10. B 331, 6 grw^ts 7, 107, 12 — montis L 205, 23 scdis B 238, 8 et vice versa: Atescs Lj 103,26 — consuetudines L 90, 16 corr. — raptores L 207,5 corr. — wr&es 5 280,28 corr.; item in coniugatione similiter finientia, ut agnosceris 5 233,1 corr — assedcres 7.221,7 corr.; item casus exeuntes in -i corrupti in -e, ut sunt cordc B 225, 12 corr. — cidmine L 127, 3 corr. — integritate 5 250, 12 — ordinationc 5 236, 9 ad errores librariorum cum magis pertineant quam ad orthograpbiam vitiatam, in apparatum recepta sunt. Id ipsum pervenit ad formas quae sequuntur: acitabulL 139, 12 — adveniris L 195,9 corr. — Antenoria L 09, 20 antequos 5 287,22 corr. — Archimidis L 204, 23 — benific5 290, 23 (praeterea semper benefic-) — caligenes B 270, 8 — codiceUL VI 10. 184, 25 — coUegi B 225, 6 — consetosB 335, 14 corr ctistoderc L 209, 32 corr. — dehciis 5 343,28 corr. — dohi L 67, 26 eVigancius 208, 15 corr. — innormitas 5 225, 11 fuessc 203, 32 corr. habitis 5 247, 19 — harinacius L 213, 9 — lron L 107,31 — itenere L 149, 15 corr hberare L 35, 23 corr. — michanicis L 107, 18 — notessima 7,156, 23 corr. — optenere B 268,6 corr. -openatissimus B 262,17 corr. — jnnna, pinnescere L 36, 5. 53, 28 — recipisse 5 344, 13 — riperiri L 155, sepiliendum L 58,30 corr. — sterelitas B 225, 8 corr. — succedere L 201,12 corr. g et c (vitio lectionis magis quam pronuntiationis) crassari pro ijrassari LR 207, 20. 5 334,15. 335,26. 368,1.21 (recte 5 384,16). h omissa in principio vocabuli Latini: abere 5 242,3. 245,7 corr. 379,29 — actenus passiin _B — esitatio B 381,20 — arena L 19, 13. 137, 18. 213, 11 — arundo 5 261, 1 (harundantea) aut (= haud) L 217, 11 — iatus B 225, 5 — istrio L 51, 9. 209, 2 odie, odicrnus 5 243, 3 corr. 345, 3 — olus 5 371, 16 corr. onestus B 370,28 — orrere 5 340,31 corr. -orrewn 5 314,28.29. 315,5. 383,7. 384,22 (alibi horr-) — ortus L 95, 10. 187,20. 5 371, 10 — ospicium 5 334, 6 — unc 5 243, 15 corr. omissa in medio vocabulo Latino: hanelus 5 340, 12. — exaurire L 33, 13 — exibere, peribere, rediberc L 24, 29. 119,19. 209,5; 5 passim {exhib239,7. 316,28) — exortatio B 306,23 — incoauit 5 251,18 corr. (plerunique iuch-) — traere cum der. et comp. 5 227,2. 254,28. 314,29. 341,17.

  PAGE 126

  CXX ORTHOGRAPHICA. adiecta in vocabulo Latino: abhominabilis B 289,32. 338,31. 342,4— habundL 33,21. 109,9. £ passirn — /mc £ 239, 18 corr. adhicere B 257, 28 corr. adhimere L 207, 9 — kaetas B 288, 10 corr. — Jialata L 34, G — hanelus B 340, 12 Antkonius L IV 44 — archa cum derivatis Z£ constauter fere — choalescere L 94, 8 — cohercere L 31, 10. 51,16. 130,27; 2? 255,32 cAoifews £ 330,17 corr. helementum B 259, 1 corr. — kerror B 255, 32 corr. — exhiguus L 41, 10 — exhonerare B 367, 31 — Gotycham B 292, 2 — himaginatio B 318, 16 corr. — inkermis L 31, 16 -his (= is) L 55,23. 73, 13; hii L 162,28 cet. (indicatur in apparatii) — lavaehrum £316, 32; luchrum B 314, 9. 365,15; sepulchrum L 57, 20. 129, 14. 15. 182, 9 ; simulachrum L 212, 11 — nichilkominus B passitn — homen L 126,27. 144,23 konus B 277, 6 corr. — kora B 258, 14 corr. 329, 30 corr. 343, 12 — horncitrix B 286, 16 corr. — kostium L 106, 2 — perhennL 54, 14. 72, 28. B 354, 22 — proh L 53, 22. 57, 3 — thorus B 284, 1. kumerus semper — kumor cum derivatis semper — kunanimitas B 237, 1 corr. ck pro h in Latinis: nickil cum derivatis passim LB h male posita vel omissa in vocabulis Graecis peregrinisque: amphiteatrum L 104,22. 133, 16 — ancora L 34, 7 — apoca £366,9. 26 — arciater .LIV41 aritmetiea L 19,3 — Arthemedorus v. ind. pers. — Ateses L 103,26 -bahtkisma B 263,3 — carta B 224,7 corr. 351,24 (plerumque charta) — cirograpkum £377,2, cyrografum L 128, 16 — elamis L 188, 9. 194,6. £238,11. 366,8 — corda L 71,8. 12. 72,5.6 — Cristianus £331,20 conca £34,4. 15. £343,10 — debaccari L 99,15 corr. in debachari — Hecdicius L 58,24 — armonia L 32, 3. 70, 8. 33. 72, 20 — Arpocras L 153, 28 — Ector L 58, 30 — Iron L 107, 31 — istoria £ 377, 5 — orologium L 40, 1 — ymnus L 71,33 — mecanicus L 40, 13. 41, 25 corr. — Neotkerius v. ind. pers. — pasca, Paseasius L 107,7. 133,11 — polypticon 151,29 — Ptkolomeus L 40,11 — Pilagoras 40,11 — Renus B 362,20 ritkmus 71,15 — Rodus L 212, 10. £ 372, 24 — schenicus L 209, 5. £ 286, 36 -scola L 40, 7. 62, 25. 82,31. 157,24. 179,20. £260,4 (corr. ex sckola). 286,7.11.22. 347,7 — Scytia L 129, 19 — spatarius III 43 — spera £41, 1. 68, 4 termae L 68, 15. 125,6 -tesaurus £250,27 (plerumque tkes-) -tkouus L 70, 21. /' et ii audisse, perissc similiaque semper LB adicere similiaque semper LB gen. sing. 2 et nom. plur. 2 et abl. pl. 2 semper li exceptis locis, ubi archetypi librarius casus eos non agnovit, ut sunt L 125, 6 Turasi; L 179,26 regi; £292,8 jirincipis corr.; £364,32 regis; £370,12 numerari. alibi e contrario niale ii datur pro /, ut Vulcanii L 143, 11. i et u affectiosus L 25, 30. 143,26. £231,11. 243,11. 260,17. 298,11. 311,23.32. 332,19. 333,9. 360,17; affectuosus i 80, 24': nilulominus hoc posui constanter, cum semper legatur montuosus, nexuosus, tumultuosus, voluptuosus. fecilentus LR 219, 18. fustiarius B 341, 8. precipium L 49, 9 corr. £ 363, 2. i et y saepe recte distinguuntur, ut Egyptios £ 385,17 — asylum B 284, 33 — Babylonia — Cyclades B 380, 18 — Cydopes — cylindros 380, 27 — Cypria-

  PAGE 127

  ORTHOGKAPHICA. CXXl nus gymnasium semper Ohjbrius B 250, 23 — Olympkus — satyricus /'287,4 — tyrcmrms plerumque. i pro y: acoUtus L 101,8 — adita 13 316,3. 377,28 -Biihinia L 103, 11 — elamis L 188, 9. 194, 0. £ 238, 11. 366, 8 — cipressus L 152, 27 conquUia = corachylia | v. app.) cr^to £ 138, 18 — grripes £ 270, 30 — Illiricum £ 329, 2 — £>& JB 342,24 — Lm' 253,15. 349,8 — £Wr// £70,23. 05,28' — Poliphemus £204,12 -polyptic£151,39 — presbiter /,122,18. 160,17. B 255, 10. 313,18 — Pitagoras £40,11 -rithmus £71,15 — Strimonius £'24:;, :i -Siracus£30,15. 117,18. 105,5 — tiratmis 316,3. Z/ pro j ct/Zws £ 317,20 — cyrografum L 128,10 — cythara, cytharedus £72,2.5. 15.31. 73, 24 —
  PAGE 128

  CXXII ORTHOGRAPHICA. u pro o io casibus finieutibus in -or vel -os: agitatur 5 349,8 corr. — collatus 5 385, 17 — extemus 5 329, 5 — lapsus L 67, 14 — looatus L 146, 31. praeterea catcdndensis L 136, 2 — Cumo (= Conmm) B 343, 9. — cwmvel cunpro cojmvel co-: cummissuni B 243,20 corr. — cummunB 242, 7 corr. 281,29 corr. 283,15 corr.; cumpendium 288,30 corr.j cumpletus B 287,30; cumpositio B 243, 7; cumprobatur B 240, 25; eumdignum B 248, 2; cumgaudetc B 242, 5 corr.; cunmnctio B 283, 28 corr.; cumspieuus B 243, 14. 248, 5; cuntra B 290, 7 corr. — eommunitio B 284, 9 corr. — considatorium B 309, 19; cowsidetur L 158, 18. — furtunas B 279, 16 corr. — recunditB 240, 12 corr. — sjww/7 213,7; 5 351, 32. & et p absis 7,69, 5. 138,17. 5 262,27 -babfhisma B 263,3 (recte 7' 263,12) optemperare L 180, 26 — optmere constanter. upponere corr. ex obponere B 292, 32 -obprobrium 7 202,9. 5 326,5. 359,9 — o&sow 5 368,26. — oWowe 5 246, 11. 308, 2. 331, 32. 350, 21. 338, 32. 384, 4 obtime B 302, 25 — prespiter L 122,8. 160, 17 -pubUcus et puplicus alternant; puplcorr. in publB 242, 13. 244, 27. 332, 21; pupblicus B 329, 25. 331, 10. p omissa promtB 244, 14 corr. 299, 16. 380, 4. sums-, sumtcum comp. B 258, 12 corr. 283, 9. 301, 14. 18. 305, 1. inserta alumpnet alumnalternant LB. calumpnet calumnalternant LB. columpna 7 84,18. 108,27. 182,9. 212,3. 5 317,14. contempnet tempu(7 79,31. 80,31) L passim, 5 255,24. 333,23. dampnet damn-, item condempnet condemnalternant in 5, illud solum in 7: damncorr. in dampn5 251,21. 257,21. 258,7. 336,13. Aiewps 7' 381,29. prqpterv5 231, 10 corr. sollempnfere semper 75. somncorr. in sompnB 261, 10. uiolemptus 5 366, 10. 71// et /" recte 7y* 5 349, 5. -eirngruph5 377,2. — cophinus B 371,15. — pMosophus plerumque. -prophet5 385,25 — sulphur 7 212,13 (sulpur P). f pro />h: (dfabetum 7)243,4. faleris L 193, 1. .4n/'o 7 71, 8. /•//".<• 7 212, 11. cyrografum L 128, 16. fUosophus 5 330, 10. oM/Snws 7 104, 3. 106, 8. Febus 5 372, 22. elefautus 5 317,6. Foroneus 7 214,1. Nymfadius 5 260, 26. 261, 16. Frigia L 70,23. 95,28. <1 quicquid constanter 7 et excepto uno loco 280, 5 5; recepi in textum. c pro q vel q pro c recepta sunt in textum apparatumve conquilia = conchylia. cotidin textum receptum est secuudum codices 75. cundam B 243, 13.

  PAGE 129

  ORTHOGRAPHICA. CXX1II licore £371,26. secuniur L 53, 17. 130,27. 180,11. 210,32; consecuntur L 159, 5 (alil>i wsrquntur); obsecuntnr £302,20; lnriuilur L 138,9. £253,4. deguoquere L 102,31. £270,10. 381,17. see vel ee vel sse pro se, se/ pro ci vel li: ci pro sci adcisseris (= adscisceris) £ 244, 30. rt/rrssnitihits (= aetjrrserntihus) L 99, 15. cowciws Z 102, 22. iuitrcrssit L 72, 23. jinsrirnfiit. pasciebatur £238,24 corr. 26. poscius (= potius) £ 246, 31. presciosa £ 273, 6. (7
  PAGE 130

  CXXIV ORTHOGRAPHICA. conferi B 239, G cotidie £ 66, 6 dificUlimus B 299, 4 disentit B 271, G -erimus superl. B 276, 28 corr. 293, 6 erore B 225, 10 exagerare L 208, 24. B 359, 18 excurat B 257, 19 corr. llanibal L 103, 10 imaturus B 374, 13 iminutio B 366, 18 -iswwMs superl. 5 245, 28. 336, 31 literL 114, 8. 130, 25. 139, 6. 11. 156,21. 179,6. B 273, 30. 298,14. 299, 8 (plerumque recto) neccsarius B 340, G ocupatus B 326, 12 oficium B 247, 6 oportunus L 144, 26. 154,19. 179,30. £244,24. 258,22. 316,32. 374,3 pitacium L 97, 21. £ 376,26 ^josi^ £ 121, 11, iws/fe £ 233, 19 pululare B 250, 21 quodamodo B 380, 29 redere L 60,21 eorr. repeni (perf.) 7,121,33. 191,4, repererunt L 95, 28, rrprrissr L 105, 8. 129,19. 138,35, repereris L 152,28. 158, 8. (repperit perf. 7. 109, 12) scafurire B 261, 11 scuriMter B 318, 9 solempnis L 181,19. 203,32 (plerumque recte) soUcitus B 286, 4 corr. 287, 3 succcssise B 288, 30 sm/M £ 250, 7 sufragatur B 251, 23 sugerere vide infra sui/estus vide infra swwims £ 367,30. 371, 15 suplicatio B 332, 7 Symachus B 330, 25. geminatio male admissa: receptum est medeUa B 340, 11; item quereUa, ubi sic est in libris, vide infra; reUigio itcm £233,15 (alibi religio)', rennuit 717 16,24; /Jl:fl20, 7 (quibus locis recipiendum fuit); -5 251,22. arcussatus B 332, 25 assummere 5 260,16. 305,32. 328,30. 362,7
  PAGE 131

  ORTHOOIiAPHICA. CXXV adh-: ahibere £ 237, 2G corr. adlr vix reperitur (iude uliqui dtm pro ad liquidnat £ 227, 10). adm-: admodvm plerumque, ammodum raro, ut £232,19. 2-12,12. 209,7. 304,26. 303, 14 (luc corr. iu admodum). adminisirare (sic L 53, 2. 188,22) frequentius quam aiiinistrari admirari plerumque: atmircorr. iu admirB 272, 27; ummirB 220, 0. 300, 31 ; amiratio B 373, 7. admittere B 283, 8. 285, 8; plerumque ammittere; amittcorr. iu admittB 278, 17. 36. admonere B 224,3. 277,8. 282,20. 288,0; ammonere plerumquej amonere B 237, 19. 240, 14. 249, 26. amiari£ 243, 5. 303, 13. 369, 16. adrir rarum: adnexus L 160, 18 — adnisns 7.59,30. £320,15 — adnotL 64, 29 ; praeterea ann-. adprarum : adplkatur B 303, 28. adqL constanter, £ plerumque: acquiescit B 273, 20 corr. — acgmr£ 382, 15 acquisB 343, 18: non admisi. adsiu B rarum: adscisc-, adscit244,1.30. 245,22 — adscrib-, adscript287,24. 375,17. 376,22 — adser302,9 — adsist319,7 -adstipul340,15 adsum360, 1 — adsurg273, 13; plerumque as.s-.(asequitur I! 238, 1). 7 plerumque s-, non raro assetiam ubi sequitur consonaus, ui asscrib26,18. 31,6. 151,29 — asspcctus, asspkere 25,17. 85,21. 86,1. 93,23. 138, 7. 153, 21. 207, 8. adtrarum: adtendB 318, 10 — adterB 329, 6. 343, 1 — adtestB 239, 9 — adfrahL 16, 4 — adtributa L 212, 9 — adtuhrit B 262, 7. c?
  PAGE 132

  CXXVI ORTHOGRAPHICA. inminuere 5 268,16. 277,17. 285, 32 — inmissL 78,20. 5 223, 15. 272, 29 — iiunodicus L 28, 24. 65, 28 et alibi, ut monstrat editio. iursemper praeter imcompetenter L 151, 5. inlrarum: inlaesus B 275, 32. 344,4 — inlecebrae L 131, 21 — inlibatns B 279,9 (eorr.) — inlicitus 5 374,30 — inhtd1/370,15 — inJustris /,91,8. B 246, 14. inr-: inrationaMKs B 372,16 — inreligiosus £182,9 — inrrnnssiliilis B 368,4 — inremuneratL 55, 5. 56, 7. 62, 9. 184, 7. 14. 202, 24. 215, 17. 219, 24. 30 (cf. adn.). 5 241,31 — inretitns B 355,8 — inreverenter B 255, 13 — inriguus 5 68, 35 — inroratio B 371, 17. ojjplerumque, ut editio monstrat; ef. supra in littera p. sub succsemper. sujfsemper. stujysemper: sugestio 238, 24. summplerumque: sumovere 2? 251, 3 — subministrare 5 385,24 — submonere L 18, 3. 5 287,26 — sumurmurare corr. in submurmurare B 290, 15. subprarum: subposito 5 318,25 — subplicate 5 332,13. subrplerumque: supripere B 369,2, surreptio L 33, 3. 122,17. 150,4. 204,3. substplerumque; sustantiam 5 270, 22.

  PAGE 133

  LOCI SELECTI COLLATI CUM CODICIBUS QUOS HABUIMUS OMNIBUS. Continentmhoc speeimine codices quos in praefatione reeensuiinns omnes praeter n. 1. 2. 9. 57. 59. 60. 61. 99. 901 et incertos. speeimeu libros centum fere comprehendens nt nihilominus certuin evaderet et perspicuum, abicienda eraut inutilia, quae qui in variain lectionem admittunt, hoc unum efficiunt, ut utilia obscurent. ita quantum fieri potuit curavi, ut testes consentientes uno ordine exhiberentur neque lectio vere eadein saepius rediret niodo sub diversitate orthographica pluries relata, modo ideo, quod in alio Iibro legitur a inanu priore, in alio ex emendatione vel pro varia lectione. quod ut effieerem, etiam severius quam factmn est in ipsa editione semovi orthographica cuiuscumque generis ; dejinire et diffinire, oratio et oracio similiaque cum scriliunt librarii, ratio scribendi diversa est, lectio eadem. item consensus euin textu edito non indicatur nisi silentiu etiam ubi verbs eonecta sunt vel varia lectio adscripta; alueis exempli eausa ubi edidi lectio ita emendata, nt ex a lods fieret alueis, sive a prima manu sive a secunda, in apparatum relata est sic: 'a loeis 4' vel 'a loeis A'\ quomodo emendarit scriba, non curavi; fiet ubi factum est ex.fi.at, posui fiei A h vel fiet A-, non dixi a expunctuiu esse et. supra scriptam esso litteram e vel cradendu vel subducendo aliave aliqua ratione hoc pro illo esse substitutum. varia lectio ulii in codice adscripta est praemisso vocabulo alias vel vel vel sola collocatione significata. leetio cum textu mec nsentiens noii enuntiatur, a textu meo recedens siguificatur, si in textu libri legitur, sic: 'a tocis -1''. si datur pro varia lectione, sie : 'a loeis A*\ ea leetio ut.rum in margine legatur an supra versiiin qui certiores fieri cupiunt, bunc apparatum frustra evolvent. minora cum ad librorum examen faeiendum e.t ipsa pertineant, nequaquam sprevi et omnino plenam lectionem ut referrem euravi; ad lituras tanieu ita comparatas ut anterior lectio dignosci non posset, iu solis libris verae utilitatis diligenter attendi. compendia ut recte intellegat, curandum est. ei qui librum confert; eo negotio qui ita supersedet, ut ipsa in apparatum inferat, suum officium iniungit aut typothetae aut lectori, modo certis compendiis admissis apparatum obscurans inutilibus molestiis, modo incertis et difncilibus relatu talia ponens, qualia nec typis rect.e reddi possunt et multo minus a lectore recte iutellegi latetque fere in liis ut saepe alias sub specie diligentiae et doctrinae socordia et ignorantia. Iiaec in universum secutns sum, non ignorans rcgulas bas non procedere uisi adinissis exceptionibus et niaxime codices non ad eandem normam onines traetandos csse, inutiles et vulgares aliter adhibendos atque digesta Florentina. litterae in apparatu usurpatae ad significandos eodiees in eum receptos eaedem sunt in speciinine. nunieris Axabicis, quos in eodieum latcreuln adbibnimus, significantur codices in apparatuin non recepti. codicibus praepositum distinguit mutilos. f voeabulis pracpositum extra ordinem in interiorem paginam reduetis distinguit ea quae in textu edito non leguntur, leguutur in libris qui liominantur. litteiis ininciribus tT textum et variam lectionem distinguentil.us, itein signis a '' ad distinguendani scripturani primam ab emendata lnanu eadein et signis s ad distiiiguendaiii seiiplnrain primam ab emendata niauii diversa, in specimine, ut modo dixi. ita usus snni ut in apparatu. I-VI. Ad locos I — VI collati sunt libri bi cl. I .'! Londiniensis Ilarl. 3022 (adsunt soli loci I 0(7) Romanus Angelicanus V. 4. 7 [deficiunt loci et II ad 18,9 percellere) III. [\'i '/ (,4) Parisiuns 218.") A (adsunt loei I— lVi H Vaticanus Ottob. 1265 adsunt soli loci I — l\'l ."> 1'arisinus L.it. 2906 lil Berolinensis Phillipps, 1685 6 Parisinus Lat. 2923 (adsunt loci 1 — IV ,i 11 Breslaviensis 63 pars prior

  PAGE 134

  CXXVIII LOCI SELECTI. 12 Cantabrigiensis Trinitatis 13 Cheltenharnensis 6666 14 Florentinus Strozz. 23 15 Florentinus Laurent. 53, 22 16 Leideneis puhl. 93 (locus I ad p. 4, 23 edere auod evanidhs factus est) 17 Leidensis puhl. 124 (locus I cum his legatnr, distinximus, uhi dissentiunt, ita 17 1 et 17 II) 18 Leidensis Scaligeri 16 18 A Ashhurnhamianus (deficiunt loci I. II) 19 Londin. Lamheth. 20 Londin. reg. 10. B. IV 21 Londin. reg. II). li. XV 22 Londin. mus. lir. 10098 X (23) Muntispessulanus 4 M (24) Montispessulanus 294 25 Neapolitanus IV. li. 40 (locus I ad p. 4, 11 otioms evanuit) N (26) Neapolitanus I\'. B. 41 (loeus I deficit) "27 Oxonicnsis Bodl 96 (excerpta tantum: om. locus I, itein II inde a 18, 19 uolumue, item III inde a 35, 13 et ideo, item ex IV sola verha 36, 12 rntionuhiles — 13 cogitavnus, item ex V sola prima verba ad neptis) 28 Paris. Lat. 2170 29 Paris. Lat. 2189 30 Paris. Lat. 2192 31 Paris. Lat. 2193 32 Paris. Lat. 10609 33 Paris. Lat. 14464 34 Romanus Angel. 1855 (deficiunt loci I— IV) 35 Komanus Barberinianiis (deficiunt loci III et IV pars priur ad 36, 17 i/lustri^ magni) 36 Vaticanus 3392 37 Vaticanus Ottohon. 17 38 Vaticanus Urb. 85 39 Kotomagensis 41 Venetus S. Marci 11 21 91 A Pragensis univ. (pars prior) cl. II 42 Admontensis J> (43) Berolinensis Diozianus (adsunt loci I — IV) /. (44) Leidensis Vulcanii 46 45 Mediolancnsis Ambros. II 268 inf. (deficil locus V i li (46) Monacensis 13072 47 Vaticanus 3863 P (48) Vaticanus Palatinus 27.'; 49 Bernensis (deficiunt loci I — IV) 50 Breslaviensis 61 51 Breslaviensis 62 52 Cantabrigiensis S. Petri 53 Carpentrasensis 54 Florentinus Laur. 23 dextr. 9 A'(55) Plorentinus Laur. 89, 23 (Iocus I deficit ad •. 17 genus) 56 Flor. Laurent. 89, 26 58 Giessensis 62 Mediolanensis Ambros. (' 19 inf. 63 Monacensis Lat. 11052 64 Olmuetzensis 65 Paris. Lat. 2187 66 Paris. Lat. 2188 67 Paris. Lat. 2190 68 Paris. Lat. 2191 69 Paris. Lat. 2790 70 Komanus Vallicellianus 71 Vaticanus 570 72 Vaticanus 7301 73 Vatieanus Palatinus 272 74 Vaticanus reg. 64 75 Senensis 76 Tolosanus (loei I. II. III deficinnt) 77 Venetus S. Marei II 19 78 Venetus S. Marei II 22 (locns I cnni bis tegatur, distinximus, uhi dissentiunt, 78 I et 78 II) 79 Vindobonensis 365 80 Viiuluhonensis 924 81 Viiidubunensis 3112 r 82 Guelferbytanus Aug. 12. 11 (locus I ex parte tautuui legi putniti 82 A Guelferbytanus timl. 95 cl. VI 93 Breslaviensis universitatis 93 A Caesenas A' (94) Plorentinus Laur. plut. 16 sin., 11 F (95) Florentinus Laur. plut. 15, 11 96 Plorentinus Riccardianus 303 (deficiunt loci V et VI) 97 Lipsiensis 98 Londiniensis 12022 (7(100) Mediolanensis Ambros. A210 inf, 102 Oxoniensis Bodl. 178 103 Parisinus Lat. 16712 (Ioci I. II. III deficiunt) 103 APragensis S. Viti 104 Romanus Chigiauus 105 Vatic. 2970 (loeus I ad 4, 14 ralos l,d,or deficit) 106 Vaticanus Ottob. 174 107 Vaticanus Ottob. 335 108 Vaticanus reg. 148 (lucus I et V deficiunt) 109 Vaticanus reg. 1S22 119 Venetns S. Marci II 20 editiones Accursiana a. 1533, quacuin uhi consentinnt edd. posteriores, hae non memorantnr Furnerianii a. 1579, ubi discedit ab Accursiana [Fomerianae editiunis variae lectiones distinguuntur uncis adiectis] Modiani sive Giessensis (n. 58) codicis colIatio edita a. 1595 ad marginem editionis ( huuetianae Garetiana a. 1679, nbi discedit aForncriana.

  PAGE 135

  LOCI SELECTl. CXXIX 3,1 uiii. 32 C Cum disertorum onl. I 5 gratiam aut communibus fabulis u) I. PRAEFATIO. multorum 47'. 51 52. 53. 54. 66. 69. 73. 78. 81. 82 {?), discretorum /' t mibi 47 *. 51. 52. 53. 54. 58. 66. 68. 69. 78. 81. 82 (?). 82 A. 98. Acc, o/n. /'•'/ n. gratia 110, om. P a 93 a 77, aut a 107, om. 93A aut gratuitis beneficiis nullis 2 tainen veris meritis collegissem dicta mea quae in honoribus saepe j pi isitus pru explicanda 3 negotiorum qualitate profuderam in unum corpus redigere suadebant ut 4 uentura posteritas et laborum meorum Ga/r. molestias C' v quas pru generalitatis commodo 5 sustinebam et sinceris Gar. conscientiae inemptani IJur. 34 >\ 56. 77 gratias 80 2 om. 06 t gratiam 93 oin. 6 a uiris 69, uiuis 75, uotis 110, meis 47 '. 53. 56. 70 v 72. 81, iustis 03, ueris uel meis 61 oin. 77 colligissem 45. 78. 80 '. 82 A. 106, collegisse 82, collesissem 17 om. 17 IF p. s. 47'. 51 \ 52. 53. 54. 6'J. 81-. 82. .1. honore E.F. C. 14. 15. 30. 31. 35. 38. 51. 72. 104. 106. 107 semper 56 j positis 36 om. 22 '. 91 A exemplicanda 8 negotiatorum 3 qualita 32 perfuderam 56, proferebam E. 104. 106, profunderam 69. 102, profundam72, profunda53 f distulli 64 h t ino 32. 03 A colligere 56' t amici 32. 03 A suadebat 51. 54. 64, suadebam 35. 77 et 10 du5o 20 ) „_ \ 1'• ex C labiorum 8 nostrorum Forn. molestiis '"', ineptiis C v quam 6 generalitis 39 a universitatis 66, generalifatis alias universitatis 81 [ incommodo 6 studebam 93, sustentabam 65, sustinebat 81' ex 47'. 81-, om. 63. 110 t non [FornJ siim-ertis 60, sincerae 6. 11. 14*. 15. 16. 10. 22*. 20. 35. 38. 15. 47. 51'. 5.".. 56. 58. (Mii.i.\ 62*. 63. 61. 65*. m. 67. 68. 70. 71. 7:;. 71'. 75. 77. 78. 70. 82A. 91 A. 97*. 98. 104-. 107. Forn., in ceteris 8 scientie 96 ;• non 0. 22*. 20. 32. 51. 56 v 70 v ineptam M. F. Z. C. 5. 8. 10. 11. 14*. 15. 16. 17. 18. 22*. 28. 20. 30. 31. 32. 33. 35. 36. 37'. 38. 41. 45. 47. 50. 51. 54. 56. 58. 62. f,:\. 65. 66. 67. 68. 69. 70*. 71. 72. 73. 77. 78. 79. 82. 82A. 01 A. 93. 96. 07. I03A. 106. 107. 109. 110. [Foni.], ineptcm 80', inde emptam 81 *, inceptam E. 6. 104, indeptam37*, inc.81 1 Cassiodorvs.

  PAGE 136

  (XXX LuCI SELECTI. 3,5 dinosceret f meam 78 2 di(g)noscere 42. 47, disnosceret J/ b disnoscerent J/ a di(g)noscerent 8. 54. 64. 69. 79. 82, dinoscerunt 53, dignoscit 81 ', renosceret 63 ictionem actioni 66 dicebam f namque 56. 70 v f namque per 20 fmonem 29, dilectioni 72 eorum 82, illorum 21. 37 rii 64 poat contrariam 75 esse 28 f michi 79 coutrarium 8 om. 22 l 64 quo 16 *, quodam 8, quidein 69 mihi X. E. 3. 10. 12. 13. 17. 18. 19. 20. 21. 33. 36. 39. 41. 50. 52. 58. 82A 2 93. 97. 103 A. 106. 107. [Forn.J, modu mihi 96 s mihi modo '•'"'. post insipi dum 32. 93 A ut quod modu dilectionem ijisorum mihi jiotius fore ( eontrariam propter desideria supplicantium 7 putabatur acceptum postea legentibus uideretur insubidum addebam debere illos 8 Flacci dieta recolere qui inonet quid periculi iiu.x praeeipilata possit incurrere 9 respondendi celeritatem eunctos uidetis exigere et creditis me iiupaenitenda proferre 10 dictio s. d. 56 dissidentia 45, dederia 17 II 1 supplicantum 63-, poscentium uel supplicantium 102 putahantur 71 a acceptam 38, acceptatum 82 A uidetiir 64. 69, uerteretur 32. 93 A in subsidium D. O, in suhsidium (subsidum 32 a ) uel insipidum 32. 93 A, insipidum L m. saec. XVI. R. P. X. E. F. 5*. 6. 8. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 29. 30. 31. 33. 35. 36. 37. 38. 39. 41. 42. 45. 47. 50. 51. 52"-. 54. 56. 58. 62*. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 72. 7:!. 74. 75. 77. 78. 79. 80. 81. 82 A. 91 A. 93. 96. 97. 98. 102. 103 A. 104. 106. 107. 109. 110. Acc, iuscipidum C. 71, inspidum 3. 53, insapidnm 61 v inc. 52 addebamque 64, ayebam 8 dehore 69, om. 1{\ 65'. 96 eos 64, om. 73 llacti 29. 35. 81. 97, flactii C, flati 5:!. facti 79. 82. 91 A, flaui 19 t i. oratii uetustissimi qui dicit et semel emissum et c. 61 sapientie 51 v om. 14 '. 22 recollere L 1 C. 51. 71. 72. 78. 93 A, redolere M. 0. Z. X. E. F. 5. 1(1. 13. 14 '. 17 1. 17 II. 18. 19. 2H. 21. 22 1 28. 30. 31. 33'. 36. 39. 41. 50. 62'. 65'. 73 '. 77. 96'. 104'. 1(16'. 109 quid ll a 33". 47, que 78 monenl 78, mouet 18 v 30. 31. 35. 58. 82A quod Z. 28. 64. 73', qui 41', quis 22, quantum 79 periculum 7. m. s. XVI. 7.'!' 52-. 53. 69 i. d. 50. 75. 79. 81. 110 H. dicta r. deh. 63' posset 77, om. 38 i P l 11 S om. 52 respon 17 I a respondendum 38, respondebam 52 2 reddendi 110, inc.52 1 64 celebritatem 93 ', claritatein 53. 69 cuctos 17 1, catos 110, ceteros P uidens I). 20, uidehitis 54, iudeus 11, uideretis 52 om. E> e. u. 74 inpendenda P, impedimenta 6G. 93, improfitenda 102, inpetenda 47 t posse 29. 56. 58. (Mod.). 64. 67. 68. 79. 82 A proficere 102 f non 102

  PAGE 137

  LOCl SELECTl. CXXXl 3, 10 semper agrestis est quae aut sensibus electis per raorani nnn comitur aut 11 uerborum lninime proprietatibus explicatur loqui nobis commnniter datum ost solus 12 ornatus est qui discernit huloctos nonus .•innus ad scribendum relaxatur auctoribus 13 raihi nec horarum momenta praestantur mox ut coepero clamoribus innninetur et Mod. (lar. 14 festinatione nimia geritur [FornJ Mod. no cautius coepta peragantur alter lins frequentia super 91 A om. 8. 15 om. r sen** T', censibus 53 ) ,, e. s. 1< om. 50 t non conatat uel 32. 93 A om. D l p. m. a. s. e. 66 com(m)ittitur 29. 37. 47. 53. 56. G4. 70*. 72. 74. 78'. 79. 93. 93 A, commictitur 69. 107, comittit 11 u. a. 53. G9 nimie 51* nm. 11 \ ...-., I pr. in. e. 12. 50 propnetatis ; > 1 } explicantur 39. 64 explanatur 32. 93 A J '"' ''' '"'' '' l uobis 53 I "' '• C comitetur 81 bia 71' solum 109 ordinatus 109 ei 3. 3G. 107 quod 28 (lestruit 78 1, dicernit 17 I a discernitur 16 locus 37, lionus 81', nouus 75. 103 A animus 53. 98, bis 47 a discribendum 09 relatur 107, relassatur 102 actoribus 6, om. (59 t quideni 56. 7<> v neque 154, non 98, uix 9G'\ inr. 9fi ', nm. 37 horare '/. | 17 in. n. 3t a nio fi ' praestatur 3, praeparantur W'2 cum 96, oin. 11 incepero 11. 58. 82 A, om. 68 inuninet 53, imineret 106 1 imminentur 781, imminentes 98, minuetur 110, eniinentibus 78 II t mox ut cepero 109 a cum 98, in 29, et cuin 51, et. de 47, om. Forn. festinantia 98, stimacione 91 A gemina fifi geritus93', ingeritur 35. 47. 54. 56. G4*. fifi. G7 2 SO 2 81. Arr., augei g. n. P. 5 buntur 98 nec D. Z. 11. 93A, ut G7, uel 58. 82A 2 (?), ue 82A 1 auctius 11 i rj . -, cocut. eaut. F. 56. 66 gesta
  PAGE 138

  CXXXII LOCI SSELECTI. 3, 14 inuidiosae 15 interpellationis exaggerat alter miseriarum mole castigat alii furiosa contentionum 11) seditione cireumdaiit inter haec cur rcquiritis dictationis cloquium ulji 17 copiam vix possumus / Forn.J habere sennonum ipsas quoquo noctes iriexplicabilis cura 18 circumvolat ne desint. Mod. Oar inuidioxe 78 inti :rpeUation*s B a appellationis 63. 79. 91 A misera P instigat E l 74 alter 16 [FornJ furiosa* Z f eciam 8 contentio* 35 1 intentionum M. O. Z. X E. F. 3. 5. 10. 11. 1 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 28. 29. 31. 33. 36. 37. 38. 39. 41. 50. 52*. 62 1 63. 65. 17. 70. 72. 7.'!>. 74-. 75. 77. 91 A. 93. 96. 97. 102. 103A. 104. 106v. 107. 109. Forn. Oar., inc. DK 52 •, om. 10(5 > sedidictione 110, seductione 10G, sediose 20 a seditiose 20 b 41, scditionis 21, me. D 1 52 1 om. 35 1 circumdat 1G. [Forn.J autem 64 hoe 63. 72, inc. 1G, om. 8. 97 a cum 47. GG. 77. queritis 20 a G2. G8, requitis 58, requiritur. Mod. dictionis 11. 22 2 32 1 78, dicta communis 69 eloquii 69, alloquium 50 om. 52'. 53 • seditionum intentione 6 copia 47. 72 I u. c. 50. 53. 54. 69. 78. 80. Acc. possimus Acc. I h 93> 103A no alimonia civitatibus quae supra onmia populi plus Forn. requirunt 19 studentes ventri non auribuB lunc est qllod cogimui' animo pcr cunctas ire provincias f et 96 \ 102 ipsao 64 uoces 64 inexspicabilis 19 om. 21 '. 107 circumuolutat 77, circumuoluat [Forn.J, cuii-omiol.it G9, circumuallat 80 a nec 5 1 non 11 desit /,'. .V. 3. G. 10. 12. 13. 17. 18. 19. 20. 21. 32. 33. 35. 36. 37. 39. 42. 45. 47. 50. 51. 52 2 56*. 63. 7:3. 77. 91 A. 93. 93A. 110. Forn., desiit30, desinit M . 72, disint 102, desinat 53, desunt 5 1 inc. 52 l almonia 8 a queque GG, quam 30. 32. 45. 51. MK 93. 110, om. 47 I 1))7 super D\ 14*. 15. 22. 29. 38. W,. G9. 70. 72. 93 i S ''' plures Z, populus 93 1 om. ]). 6G. 77 a Acc. \ pl. r. po. E. 98. 10G requiritur G3. 67* requiitur 17 II ) uero 53, aut 91 .V> artibus 66 hic 32 om. O hii 65 certas 50 om. 50 p. c. a. i. pr. 93 a. i. p. e. pr. 75. 79. 81 a. p. c. pr. i. 17 I a

  PAGE 139

  LOCI SELECTI. c\\\[|| 3, 20 et iniuncts scmpcr inquircro c|iii;i n on snfficit ageuda militibus imperare uisi liaee 21 iuclicis assiduitas videatur exigere llolitc quaeso niixio nos aniare declinanda est 22 suasio tjuae jilus liabet pericnli ijuam decoris scd illi mc Gar. om. K1 i 81 23 om. (11 A iniiota fi4', inuicta 11, cuncta 110, induta 16 T iniunctis 93 A, in uunctis 32, inuenta 16*. 53. 66. 1(17, incerta 91A, limina / /•'../ n.j incjiiiro 53, rccjuirere 21 . 75. 96. 102 (juac 111 A, om. 32. 93 A t enim 32. 93 A f semjier 5G imparare 6 1 51. 78, impete 91 A lii.c /•:. 0. 8. 1G. 30. 31. 35. 63. 68. 75. 77. 78. 79. 107. [Forn.J, b*. .1/' iudicio S, niclius 51 \ assidutioris 81, auctoritas assidnitas 93A \ a. i. u. (', i. u. a. 31 uiduatur 29 ) errieere 71 t igitur 32. 93 A nosio 45, poxl nolite 15 = / om. 16 decimanda 38, dedignanda 32. 93 A t enim 29. 70 T persuasio 8 quo 58 om. 13 a honoris GG. 81 T doctoris 29. 47, ***ris Z' 3 so 1G om. M. O. Z. X. 3. 5. G. 8. 10. 11. 12. 13. 14. 1G. 17. ) 18. 19. 20. 21. 22. 28. 30. 31. 33. 36. 37. 39. II. 50. 5G. G2. G3. GG. 73'. 74'. 77. 81*. 96. 97;' 103 A. Forn. potius tali disceptationo fatigabant praefeetum te praetorianae j.. m. t. 15. 38 p. t. m. 52. 53. 58. 69. 73*. 82 A. 91 A. 93 p. t. nos 29. G7. 70 om. 10G ) disceptione 20 a disceptatocione 79, discrepaciono Gl v i?). sfn^ ilrccjitacinue 50 t me 81 2 fatigant 77. 93 \ 103A. 110, fatiyat 93" t qui me 32. 93 A \ scdis praef. praet. s. te 35. 45. 47. 110 • te praef. te praet. s. G3 tc praef. praet. s. 11. 1G. 81* omnes novermit cui dignitati occupationes 24 publicae vclut profectum 47, praefectui G4 t al (sie) 58. 82 A olim 32. 93 A, om. in -iil vac. 82 A 1 praetorie 29. 58. G7. 70. 73 1 (?). 82A 1 om. m vp vac. urbis 103 A, om. E\ F*. 36. 73 K 91 A. 96 ] om. 32. 42. 93 A norunt 103 A, nouerant 93 A cuius GG. 74 (?). 104, cum D, quod .1/=. 0. Z. X. 3. 5. 6. 10. 12. 13. 17. 18*. 19. 20. 21*. 28. 30. 31. 33. 36. 39*.. [Audoen. OaretiJ 62. 67(?). 70*. 77. 91A. 98. 103A. 10G. [Foni.J, qui 11, quibus G3, inc. MK 14. 22', om. 21. 37 t quidem 50. 93 dignitate 37 1 dignit** 70 1 dignitatibus 63, dignati 22. 91A, dignitatis 58. 82.A occnpationis 91A, occasiones 63 uclum 52

  PAGE 140

  CXXXIV LOCI SELECTI. 3, 24 pedisequae semper assistunt alj hao enim exercituales flagitantur 4, 1 expensae ab bac victus quaeritur sine teinporis consideratioue populorum huic ctiam 2 vel solum grave iudiciorum pondus adiectum est cui ideo leges visac sunt inmeiisum 3 onns imponere dnm ad i|'S:lin honoris gratia : malnerunt paene omnia pedissecae similiterve mul/i, pedisse 81 ', pedissequa 33, pedisque 17 1' texper (?) 58, bis 107 a assistant 52, adsciscunt 91 A hic G3, om. 69 ergo 12. 21. 37 t semper 29. 7(R 74 2 81 -. 102. 104 109 exercitules 73', exereitales 91 A t seinper 97 <• f. e. 66 fragitantur 17 I a flagitant 35, fatigantur 107 J expressae 53. 69. 97*, impensae D. 32. 93 A hic 63 t ctiam 77 uirtus 64 T queruntur 93 si non 11. 68 temporis uel operis 64, om. O. 66 | ^ .,„o hinc P. 8. 30. 39. 47. 64. W enim 77 iiini 66, uelud 81, ut 93A, om. 64. 78nm. 64 genere 77, om. 28. 81 >. 109 I ii iii 98 abiectum V ucl (13 t dignitati 56. 70 v nise 67, in se 53. 81. 91 A. 109 t in 51. 66. 80. 81 inmense 91 A a pondus uel ouus O pondus iiinnciisinn 110 i. o. 102 imponendum 35. 3S om. Z& ipsnm 3. 5. 45 gratiam P. D. 0. 11. 15. 16. 18. 20-. 28. 29. 35. 37. 38. 41. 47. 50. 52. 53. 56. 58. 62. 63. 66. 67. 68. 69. 70. 72. 73. 75. 77. 78. 80. 81. 82 A. 96. 98. 102. 107. 110. Forn., inc. 54, om. 20' miluerunt 80', maluerint F. C. 52. 53. 58. 63 >>. 66. 67. 69. 75. 77. 101, ualuerunt 73", maluit 106', malncrit 107, om. 63. 98 praue 69, anle honoris 37, po-it pertinerc 66 ) „ a ...pertim ire quod 4 enim spatium possis publico labori BUbripere qnando in umuu conflnit quid 11. 29'. 45. 56. 70 2 81', qui 69 etiam F. 104, igitur 32. 93 A spatio 33. 35, spacii 29 l 45. 70 2 spatio n 47 possit 56, posset 8, om. 15. 93 labore 17 I '. 58, laborari 0(?), om. Z* \ l •'' 20 supponere 78', surripe 64 pectus oonSuunf 66, influit 110, affluit 78, coit 32, coegit. 93 A, conflauit 52. 53. 69, pot exposcit D

  PAGE 141

  LOCl SELECTI. CXXXV 4, 4 quicquid 5 utilitas generalitatis exposcit addimus etiam quod frequenter quaesturae vicilms (> ingravato otii tempus adimit crebra cugitatio et velut mediocribus fascibus insudanti 7 Ula tibi de aliis honoribus principes videntur imponere quae proprii iudices nequenut. 8 explicare haec antem facis nulla vendendo sed exemplo proprii genituris ab [Forn.] sperantibus accipis sulus labo sic petentibus praestaudo gratis iiuii|iiicl 97 ;i utilitatis 39 1 generalis E. 98. 106. 107. 109, generalitis 39 \ g. u. e. 58, u. e. g. 72 exposcitur 47 j addicimus 7(1*, adbicimus 67 \ adicimus 58 (adiicimus Mod.), adimus 8 enim 37 t aiebant 32. 93 A si 69, bis 05 >, om. 73" om. 37 1 Q1 <[. t. 81 ingrauatos 107, ingrato 5' tempure 80. 109 I 0m 5 ac deinde 32. 93 A 1 creba 32 '. 35. 39. 91 A. 102, celebra 14'('?). 30. 31 cognitio 69 ut 97, et ut 22'. 51, om. 109 ueluti C medicribus P a lastibus 13. (38. 107, facibus 52. 53. 69, confascibus 64, uescibus 8, om. 15' insudatim 29, inc. 106 om. O oneribus 56. 110, laboribus 78, hominibus 22 2 64 v princeps C. 20. 58. (Mod.). 67. 70. 82 A. 98. 102, oro. 37 ui.letur C. 171. 29. 45. 58. (Mod.). 67. 70. 82A. 98. 102, uideretur 103A qui 53. 72. prupii 98, prupriis 03, populi 58 nequeuerunt 29. 70'. 80 "-, nequiuerunt 58. 67. 80', nequiuerint 82 A. Mod. explanare 50 hoc 78. 79. 96, hie 29 ueru 11. 35. 47. 56. 81. 91 A. 110 fatis 98, facies 29. 58. (Mod.). 82 A', facilis 52 -, inc. 67 > nulli 56, illa 30, nullia 47 uidendo L\ 52 a si (il) exere (sic) 32 propii 98 a E. F. C. 6. 8. 10'\ 19. 22. 29. 32. 39'-. 45. 47. 50. 51. 52. 54. ) 56. 58. 62. 63. 64. 65. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 75. 77. 78. 79. 80. 81. 82A. 91 A. 93 A. 96. 98. 102. 104. 106. 107. 110. Acc, ab a 35, inc. 18 a om. 75. 96 spantibus 35, spirantibus 65 l superantibns 68, sperantium 53'-, ***rantibus 16, imperantibus [Furn.J accipit 98, vm. 28 sulas 91 A t spei 16. 51 v 56. 64. 73 2 78. 80. 81". Acc, om. [Forn.J Mod. Oar. honores 32 t et 66. 81 aspernantibus 66 s. I. a. 102 solos ipse labores decerpere dinosceris 93 penitentibus 35, patentibus 6 1 puteutibus 65 petendo 41, patrando 98, bits O t ut 21'-. 37. 79 pr. pet. 17. 110

  PAGE 142

  CXXXVI LOCI SELECTI. 4,9 sub continentiae munere 10 Olll. 78 a 11 cuncta mercaris regum quin etiain gloriosa colloquia pro magna diei parte in bolilllll publicum te occupare noverunt ut fastidium I sit ut 12"-, inc. 12 l concurrencie 29 minime 38, munera 69 merearis 12. 21. 37, uincaris 56', mereris 102, meritaris 11 f consilia 47 2 80-. 110 cum 110, quando Z. 53'. 58, quaudoque 53-. 97 b quuuiam 64. 81*, inc. 52'. 97 a 07. 97 gloriososa 64, magna E l 98 b 106, multa 98 a pretiosa 1 81, ii. D coll. prugloriosa 32. j 93 A per 45, om. 47 ) r ) m. pr. 4o bona 8 aeiail.35.110, dici 66, die47, dieii 93, dierum80 j parte diei 8 2 50, dei patre 35 ', om. 68 I parte diei 8 om. 52' plulncum 109 ( t. p. M. P. 42. 71 occupatam 81, occupante 91 A nouerint 110, nouerant 52, noueris 91 A, noluerunt 11 f uerum boc magis tilii ad subfragium 102* o. te n. 72, te n. o. 32. 93 A fastidiosum 56 12 om. 13' s. f. 32. 93 A otiosis expectare quae tu Forn. continuo Iabore cognosceris sustinere uerum boc magis tibi ad suffragium ociosius 66, ociosos 64 spectare 91 A. 107, expectatione 58. (Mod.). 67. 82 A 1 tuo 58. (Mod.). 82A'-, tu 67, om. O. 63. Acc. c,a i 1. c. 56 oni. 9b ( cognoscens 65, cognoscis 69, dignosceris W>, nosceris 8. 72 expectare 65 unde 0. 11. 63. 82Av, ut 32. 93A, om. 78 haec 72. 74. ] b. t. m. P. 11. 16. 25 (?). 28 dSA 32.33.35.56.63.66.81 91 A. 93 A. 102. 110 t. b. m. 1> oin. 52 laudis putest proficere 13 si iuter tinta et talia valueris legenda proferre deinde quod Oar. rudes viros et 14 ad rem om. P* j '• s potes t>4 prospicere 71*. 81, pros**** 18 a u. b. ad s. 1. m. pot, tilii (tibi pot. 72) pr. /'". 72 I talia et talia 20 a i talia et tanta 20 b 104 I uolueris 8. 45. 53. 66, ualuetis 29, uilueris Z* | r ,<. perlegenda 79 proficere 64 v 102 deniquc 93 quidem 11. 25. 47. 56. 74 2 75. 81. 82 A, quos 64, qui Forn., om. 8. 79. 91 A f ad 107, f ti 28 a uides 50. 64 2 66, respondes 53 ) 47 11(1 uires 78 a i om. F. C. 54. 56-. 66. 68. 75. 77. 79. 82 A'. 93 iu 93

  PAGE 143

  LOC] SELECTI. cxxxvn 4, 14 publioam conscia facundia praeparatos labor tiius sine aliqua offensi i poteril 15 edocere et IISUIII quem tu inter altercantiutn pericula iactatus exerces illos qui sunt 16 in tranquillitate positi contingit felicius adipisci proinde quod salua fide i. 1H7 publica 32 coscia 96, conitia 38, conscientia 47'. 53. 107, eum scientiae C facudia 36, facuudiam 56 f niinus .'!7 t is 37 liber 71', om. 54 si 111)11 11 a 76, ulla 29. 58. (Mod.). (17. 82 A, ora. 32. 93 A offensine 33, offentione 6.53.96, defensione 82A, ostentatione 32, 93A poteris 51, postneiit 47', potuerit 47-, om. I>' x et docere 5 ut 8. 58 ', inc. 97, 01. 65' usn 45, uersuui 8 quoque 110, qiioin 47 in 35, om. C. 14. 15. 22. 30. 31. 38. G3 1 72. 96". Acc, post altercantium 25, poit pericula 107 om. 91 A artelcantium 96, alterancium 47. 53, anternancium 64 iactus 58. (Mod.). 67. 70'. 82A 1 iactanter 32. 93 A oi. 32 .„ i m mmore htwra L>", inc. 1>* i. t. p. s. 107 i. t. s. p. contigit M. 0. Z. X. 5. 10. 13. 14. 17. 18. 19. 20. 28. 30. 33. 38. 39>. 41. 47b. 50. 54. 72. 71. 75, continget F. 12. 21. 32. 65-. 79. 107, eontigerit 71, contingat 8, eon 47" facilius F. 8. 68 K 96. 104. 106 adepisti 56, adipici 53 perinde 51 a quid 16. 82 A v 91 A. Furn., quiilem 75 fac. ad. cont. 8 om. 66 t si 93 A qua quae 47 frueris fueris 11. 96. 102, feneris 29, fructus :A X t fruhnur quibus uumquani carere pussumus ut eieatore utamur nnn creaturis 53 17 dissimulare dissimil(l)are 3. 64, dissmile (sic) 102 non om. 47. 71 1 '. 91A poteris tanta regum benefieia beneficentia 45, beniuulentia 105 pateris ignorari frustra maluisti t non 74 poteris 41 ignorare B. 42. 71. 74'. 80. 93 A f quae 104 1 ', f uaral 64 frusta 18 ". 96 malusti 17 II 1 meruisti 93 f ea 56 18 benigna festinatione concedi contendi 25 n.ili quaesumus qs /-. /'. .1/. 0. /.. E. 3. 5. 10. 13. 14. 17. 18. 19. 20. 22. 25. 28. 30. 31. 33. 35. 36. [Forn.] 37. 39. 42. 52. 58. 65 K 72. 73 K 82 A'. 91 A. 96. 107. 110, ouaeso 8. 28. 45. 47. 64. 75. 79. 81 K 82 A*. 104. 106, quesimus C, quaesumus quasi 56. 70 v 80. Aec, quaesii quasi 51 in iis 53 Cassiodorvs. s

  PAGE 144

  CXXXVIII LOCI SELECTI. 4, 18 obscurum sileutii reuocare qui te 19 dicente meruerunl illustres dignilates accipere tu enim illos assumpsisti vera laude 20 describere et quodammodo bistorico colore depingere IjllOS si celebrandos posteris 21 tradas abstulisti consuetudine maiorum morientibus decenter interitum deinde' mores 22 pravos regis [Furn.J auctoritate recorrigis excedentis audaciam frangis timorem legibus reddis 23 et adlmc duhitas edere quod obrutum Iil5 silentium 22. 33. 51. 56. 102 euocare 98. 106* quid 33. 65 2 que 82 A om. 58. 67. 82 A* ducente 41. 91A. 96=. 11, ditescente 32. 93A, decenter 5S. (Mod.). 67. 82A', dicentes 11, dicentem 64 muuerunt Z a iueruut 25 t et 91 A illestres 109, illustrium 79 magnitudines f suscipere 72 a accipe 69. 109 tum 65, cum 64. 97 j ass. ill. 79. 81. 104. 109, ass. eos 107 ueras 93 A, cum 15, est in 38, om. 106 lauilem 38, laudes 93 A discribere 102, de te scribere 104 *t /. a quodam 8 (h)i (vel y) storiaco F. 37'. 58. 63. 64. 66. 79. 82A. 96* 104. 109, istoriarum O, ystoriatico 102, ystoriam 11, hoetorico 93, bystorio 171, ystoria 81' calore O, labore 41 quod 53. 107, qm, 109, nuuc 32. 93 A sic 66 celebrandas 96 poteris P. 68, posceris 8 tradis Z il abstulit 77, abtulisti 66, abstulistis 18>(?) consuetudini 79, consuetudinem /'. 17 1. 29. 54 80. 11, consutudine 33, more F malorum 3. 28 monentibus 74 -. 77, mouentibus 69, iiw. 74 recenter 68 t iu 8 incumbere 78 j p. m. D. 75. 79 egis 109, regum 107, corrigis 80. Acc., corregis 64, recorrigis 51' corrigis D. 42 '. 70 T 79. 81 -, corrigens 78, recoligens 73 v recolligis 15, recorrigens 65-. 105 v recogis 38, rechorigts 96-, recuris 81 v rectoris M. O. Z. X. O. 3. 5. 6. 8. 10. 11. 12. 13. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 2.".. 28. 30. 31. 33. 35. 36. 37'. 39. 41. 45. 50. 51. 52. 53=. 54. 58. 62. 63. 64. 65'. 66. 67. 68. 69. 70. 72. 73. 74'. 75. 77. 80. 82A. 91 A. 93. 96'(?)97*. 103A. 105. 106 v 109' 2 __<*., recorrigis rectoris 56, recoriges crectoris (sic) 110, corrigis rectoris 29, recorrigens rectoris 65-, recolligens rectoris 47, maioris rectoris 53 ', inc. 37 2 excedendis 31, accedentis 82 A*. Mod., accedentes 58 audenciam 71 a audacia 64 ', 2>ost auctoritate 8 tumorem 65 legentibus 65 debitas 91 A a edem 53', eadem (?) 53-, redde edere 47 a quae 8. 41, quoniam de 53, qui 17 II 1 79

  PAGE 145

  LOCI SELECTI. CX.WIX 4,23 tantis utilitatibus

  PAGE 146

  CXL LOCI SELECTI. 4, 27 dixisti etiam ad commendationem 28 universitatis frequenter reginis ac regibus laudes duodecim libris gothoruin historiam 29 defloratis prosperitatibus condidisti cum tibi illis fuerit secundus eventus quid 30 ambigis et baec publico dare qui lam cognosceris dicendi tiroeinia posuisse dissisti 81, dixi 171. 25, dixistis 53. 91 A, dixistii 47 cnim 18*('?). 19. 39. 50. 5G, om. 91 A commendandum 33 a (?) i oi. G7. 70', uniuersitatis (om. frequenter) 29. 58. (uniuersitate, frequentera 104 j om. frequenter, Mod.). 70 2 82 A regibus 32. 93 A., regnis 52. 58 ) et R. 14. 36. 42. 53. 58. GG. 78. 82 A relgibus 81, reginibus 19', regnis 32, regui 93 A, rebus 69 j laudem 0, laudis 82A ^ regibus ac reginis P. D libros 7? v O". 45. 47. G3. G8. 80. 91 A. 110 lotorum 109, cotorum 81, gotharum 91 A (h)ystorias E". F. 9G. 104. 109, ystoriarum C\ /•>. 45. 47. 80 2 91 A. 106. 110, 3'storia 8 de floridis 93 eondidistis G7 ] om. 21 '. 35 I .. ... n ec I > i. m lll. 1). GG fuerat G, om. 8 J f iam 9G iucundus 70 v fecundus G5, sccundus id cst prosper 53 enectus /,. /,'. P. J>. 71. 78, aduentus 25 t sed M\ Z. 5. 8. 28. 29. 56. 58. (M,„/.). li.".. G7. 70. 73 2 75. 82 A. 107, ;,„-. M qni M. 17 1. GG, qid 0, quod 68, inc. .1/ t autem 32. 93 A ambgisis 35, amdigis set M*. 0, sed 30. 31. G6, ex 45. 47. 110 (?), om. MK Z. ('. 5. 8. 14 "-. 15. 28. 29. 38. 51. 54. 56. 58. 62 2 63. 67. 68. 69. 70. 72. 75. 77. 82 A. 98. 102. 105 hoe E. 8. 16. 29. 45. 58. (Mud.). G3. 69. 79. 82A. 102. 104. 107. 109. 110, adbuc F, bic G4. 93, om. 98 publica 25, publice 98 J pQCe 5g g2A ( ^ ^^ pQSSe J/|i( gm g 7 ?()1 quod F. 58. 67. 70'. 82A, quia 110 d. c. 77 om. 98 cognoscis 11. 63, cognoscere 47 dicendo 8 tirociria 109, tironitia 53. 69, patrocinia 64, arocinia 17 I, tirociniacia 81, nouas milicias 8 T 96 v t post 22 2 35. 47. 74 2 80 \ 91 A. 97^ potuisse P. E 1 18 1. 98. 102. 109, petiuisse 110, postposuisse 11. 1G 1 '. 25. 51 v postprofuisse 16 a praeposuisse 10G', possedisse 5G, dimisisse 104 '', /'<•. 104 a 106 probas tantis utilitatibus posse congruere qui i.-un dicendi tyrocinia reliquisti F victus 31 sum fateor in verecundiam meam nec obsistere tantis prndentibus Gar. potui l'UUl enim D. 32. 93 A, om. 37. 64 om. E. C. 32. 93 A. 98. 102. 104. 106*. 107. 110 uerecudiam 79. 97, uerecundia 64 '. 81 l mea G4 1 81 •, mei noininis F. 9G V neque 64 obiscere 29, obstare 8, post tantis 75 t in 32. 93 A I prudrentibus 20, precibus 16. 25. 35*. 47. 63. 67 v 68 2 91 A. ( 97 v 110. Forn., principibns 70 v 01. 102 om. M l [ po. t. pr. 50. 81

  PAGE 147

  l-ocl SELKCTI. CXLl 4,31 mc 32 viilercm ex affectione culpari nunc ignoacite legentos et si qua est incauta praesumptio 33 suadentibus potius imputate quia mca imlicia cuin illo videntur facere qui 34 me decreverit accusare et ideo quod in quaesturae. magisterii praefecturae dignitatibus 35 a me dictatum divorsis publicis actibus potui reperire bis seua librorum 5, 1 ordinatione composui om. M. 19 i uideiiln 2;"), niii. .1/\ f et 110 n. m. 50 eulpare 36 ', tnrbari 73' lcgnt.entcs 17 I, legenttttes 63 ut 72, om. 35 '. 56 sunt E intacta 10 a intanta 8, incanta 81 ', iucauta 81praescriptio E f no miclii scd (scd add. m. '-') 81 t et 58. 82 A 1 om. 22' imputare L 1 ('. 42. 64. 68. 79. 80. 109, imputetis 25 me 97 a nostr.T 11(1, om. 35 ) ,, ' i. ni. 1) t ctiam 11. 16. 25. 35. 45. 47. 51. 56. 63. 64. 65. 80 a 81 -. 91 A. 110, t et illis 71, om. 31 a 1 _„ I utuntur t eciam (!) > uidcrcntur 53. 106 ) n. f. c. i. 50. 66 c. u. i. f. (sic) 52. 53 om. 107 decreuit G(j, decrenerint ilf a 13, decreueruut 71, uiderit 47. 110 accusarare P, om. 107 est 103 A. quia G4, qui 0, que 25, om. 28 a 37 prefectnrae I> t ct 37 magisteriis 29. 33 2 (?). 58. (Mod.). 67. 70'. 81. 82A 1 96 2 102. 106 magisterio 16. 25. 29. 35. 45. 47. 56. 63. 70 2 73'-. 74'. 80-. 91 A. 97. 110 t est 11, t aperit. intencionem G4 atque T. D. 32, et 37 j t in D \ om. 39 a i questurae D 1 praescaturae 32 ) dignitate 25. 47. 5G. 73 2 91 A. 110, dignitatis 11 t et 37 diccatum />, dictato 37' 2 dict.um 21', dicta sunt 25, dictauit 19, dictantum 1711 dictatam 103 A 2 t est Z iim. t ao 64. 66. 81 nm. 53 putui L\ imfe in 29. 58. G7. 70. 82A t hoc 56. 58. 67. 82A, f haec 52. 53 10 luseria 53 senna l^ ) liberorum 8, laborum 51 b amte bis 58 ) o. 1. 72, compilatione ordinationcm 47 \ C. l',l>. 66. 81 "> composuit 17 I a disposui 74. 107 • om. 22 l 51 a

  PAGE 148

  cxlii LOCI SELECTI. 5, 1 ut quamquam diversitate causarum legentis intentio eoncitetur 2 efficacius tamen rapiatur animus cum tendit acl terminum illnd autem sustinere alins 3 passi non sumus quotl nos frequenter incurrimus in honoribus dandis impolitas 4 praecipites dictiones quae sic poscuntnr ad subitum ut vix vel scriln posse videantur Qar. 5 cunctarum itaque dignitatum sexto et septimo liljris si 47. 110 om. E l bis 78 a om. 58. 82 A 1 (Mod.) Iegentes 20 a legeretis 53, nelgcntis 35, legentibns 65. 93. 96 conaretur 110, concitatur 98, comitterct 53, excitetur 58. 82A. (Mod.J efficatix D l efficatio D-, efficaciter 25 cum 29. 93, oro. 20' rapiantur 35 a 10G 1 rapitur 06 aueris 32. 93 A 1 om. 65 J ] dum E. IV: 98. 102. 104. 106. 107. 109 cedit G4, intendit 78. 80'. [Fom.J \ triuium 97* uiii. D n. p. P. D. 32. 37. 93 A sustine 72, post passi 98 illos 68, om. 63. 91 A a passoi 17 I a pati 51, om. L l j om. 36 possumus 35 a 51. 7"2, sunt 98 '•' quos 35, qui 67 non 33 incurribus L 1 41, incurri* S 1 ut cnrrimus 35, meruorimus 30 elaudis 47 in (vel m) postas .1/''. O. Z. X. 3. 5. 6. 10. 12. 14. 17. 18. 19. 20. 21. 22 K 33. 36. 37. 39. 41. 72. 73*. 74 77. 93. 103 A. 106*, iraposcas 50 1 in (vel m) positas M . jBt. F. 50 2 52. 53. 62 2 82A 2 96 2 102. 104. 106t, in {vel m) posteras /v'-. 16. 28 29. 30. 31. 35. 38. 50v. 58. (Mod.). 62 67. 70. 74-. 75. 82 A 1 96 \ 97*. 98. 107, in posteras al. impolitas 81*, ut posteras 15, imposteritas 8, in (rel m) posteris E 1 109. 110, inpost.as 13, praeposteras 63. 64. 81 v in praepnstoras 11. 22 2 25. 45. 47. 51*. 56. 73 v 79. 91 A. 97 v. 105*, per impolitas C, incompositas P. D. 32. 73 v. 93 A, om. 80om. 81 praecipitatas 82 A 2 dictationes F 1 105 v qui 52 si 21 a f ut 77 107, condieiones 29, dictaturas 74 ut uel uix 32 uel ut uix 72 Mod. in 68 subditum 52. 71 v S2A 1 91 A quod 45, que 104, om. 105 1 om. 67 > ille 78, om. 25. 47. 63. 105. 106. 110 j 1 i s u 37 possint 11, om. 70 a inc. 91 A a | P uideamus 15. 38, putentur 35. 73 v 74 2 91 A><. 110, putan\ S "'. P ,„ ,„. ,. %-_ tii litiirii mmore D", tur 4(, meditatione U);) 1 nutentur meditatione 1U;>-, inc. D B uel uideantur putentur 16, putentur uel uideantur Fora. ) ciuitatum 77, cunctorum 47 idque 107, utique 93 A, quideni 66 f iu 74uiii O. 11. 16. 63, nono 25. 47. 91 A libii 47, libros 68, libro 75 quinto et sexto 64

  PAGE 149

  LOCI SELECTI. CXLIIJ 5,5 formulas comprehendi ut et mibi 6 quamvis sero prospicerem et sequentibus iu augusto teinpore subvenirem ita quao 7 dixi de praeteritis conveniunt et futuris quia 111111 de personis sed de ipsis locis quae 8 apta videbantur explicui librorum Vl'1'n titulum operis indicem causarum praeconem 9 t.itins orationis brevissimam vocem variaium q. ni. 13. 18 '. 19. 93. 97. 103A f et 28 formaa 51 i prendi 77 ubi lti."i\ om. 25 a 07. 52 I n r enim 64, om. si om. 100 J i qiiainuix 35 t in 64 scrc 73, seri lti'\ seriem uel sero (serio 93 A) 32. 93 A, sero uel 79, secundo 69, •' 15 prospicere 47. 110, proficerem 5. 78. 79, prospiscerem ) iudicem 8. 29. 35. 45. 51. 66. 97, radicem 65 | terrarum 53 t atquc 15. 38, t :l1 14 ; coronis 53 1 69, cohortis 53 2 breuissima 66, benignissimam 93 uiiri' 66 uararum P, uariatum 32, uariorum 35 J 6 ,; 70'. 96 ', causarum 105 ', causarum uariarum 105niiiiiiii.i 65, uacat 81', inc. 62 1 om. /.. //. 42

  PAGE 150

  CXLIV LOCI SELECTI. 5, 9 praenotavi quia necesse nobis 10 fuit stilura non unum sumere qui personas varias suscepimus Forn ammonere aliter enim 11 mnlta lectione satiatis aliter metliocri gustatione suspensis aliter a litteraniin sapore 12 ieiunis persuasionis causa loquendum est ut interdum genus sit peritiao vitare quod 13 doctis placeat proinde maiorum pulchra defmitio est pernotaui 77 apte dicere ut 67 nitere 58 (?), nocero 109, necoe (?) 47 1 f. n. 0. X. E. F. 6. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. '""• i,J M bJ \ 19. 20. 21. 22. 25. 30. 33. 36. 37. 39. 41. 47. 51. 56. 63. 66. 68. 72. 73. 74. 75. 77. 81. 91 A. st. f. 8 93. 96. 98. 102. 103A. 104. 106. 107. 109. 110 post ununi 50. 56. 102 ) in 18 T 71, non in 17. 20. 41, om. 58. 82A 1 om. F. 35". 37 assummere 8 quia 31 personis 47, partes 0. 11. 63. 93 A 2 sucepimus 78, suscipimus Acc. 80. 91 A, cepimus 102. 109 adrnouere 25 a 35, ammouere 58, amouere 82 A. Mod. alter 98 autem 75, om. 10 a 96 bis 53 delectatione 71, ieetione 32, eleccione 103 A saginatis 105-, saeiatius 16, sanatis 8. 109', faciatis 103A om. 106 J mediocriter 25, mediocris 52 a f suspensione 38" gustione 5 1 f in 10 a alter 102, om. D. 56 om. D. 102 Iiterarii Mod. {non 58) sopore t 6 ieiuniis 52 1 56'. 78. 110, ieiunus 35. 47, ieiunas Z 1 yemis 11 persuationis 16. 106 j colloquendum 45 ai tt I loquimur 11. 16. 35. 47. 63. 74-. 81. 91 A. 110. [Fom.J 0711. 31 a I • L J om. 68 a 98 conueniens 32. 93A V (manu eadem) sic 103 A i periticie (', pernitie Z x I ' euitare 30. 35. 52. 53. 69, post placeal 15. 38 quid 17 II. 41, quae 98 datis 68 \ dictis 64 placet 42. 71. 78, placeant 98 1 it. 14. 22 malornm 82 t culpa 66 om. 22 cum 45 , inc. 45 I pr. pulchra ra. 25. 37. 56 pulchr. pr. m. 91 A 6. S. 10. 13. 32 l 33. 35. def (vel diff) initione .1/. 0. Z. X. E. F. C. 3. 5. 14. 15. 18. 19. 20. 22 1 25. 28. 29. 30. 31. 36. 37. 38. 39. 41. 47. 50. 56. 58. (Mod.). 62. 67. 70. 73 71-. 77. 82 A. 93. 93 A. 96. 97. 102. 103 A. 104. 106. 107 109. 110. Forn., diffinitionem 171. ita 37 t ut F aptes M. Z. 5. 8. 28. 31. 35. 58. (Mod.). 62'. 67. 82A 1 97, apte 13 ', aptem 0. X. 3. 10. 14. 15. 17. 18. 19. 20. 32. 33. 36. 38. 39, apta 96-. 103A 1 aptum est 50, aperte 13-. 63. 110, optaui 93, apc est 6 a opus est 6 b quod P

  PAGE 151

  UH/1 SELECTI. c\l,V 5, 13 autlientibus 11 possis conoepta vota Buadere neque euiiu tria genera dieendi iu cassum prudens 15 definivit antiquitas lmmile quod communione ipsa serpere videatur inedium quod 16 uec magnitudine tumescit uec parvitate tenuatur sed iuter utrumque positum propria 17 veuustate ditatum suis Bnibus continetuitertium genus quod ad summum apicem 18 disputatioiiis Cassiodobvs. possit 6. 11. 17 1. 29. 58. 56. 67. 7.".. 82A, possint fiti, possim 19. 93, personis /:<. F 1 71 -. 96 K 109, om. 17. 102 contenta 3 nota 77 suaderet EK 102. 100, seruare 98 uec 102 vm. 68', est 81' tua 53, taiii 93 A. c. u. p. (viii. 47) a. s. 16. 25. 35. 47. 56. 63. 91A. 110 ii. p. u. c. s. .'17. 66 loquendi /:.<'. 71-. 102. 101. 106. 10!i, dictandi 56 v, d scendi 16 v um. 80 \ in c. tr. g. d. 41. 71. 75 casum 3. 11. 47. 52 . 56'. 58. 81 (?) 31 diffinit 75. 78. 79. 107, confiniuit 21 antiquis 110, antiquas 47 lmmilem 17. 33. 41 a liabuisse 47 o7ii. 47 commune 10, communionem 8. 33", orationi 82 A 1 communione orationi 58 ipsi 82 A 1 insius (?) 58, om. 98 sapere 8. 71-. 80 T 81 v. 82, sepere 69 ', iacere 74 uidetur 53. 65 1 66.78. 91 A. 104. 109, uideantur 11. 71, uidebatur 25. 73 1 uideietur 102 mediocre F f enim 81 qui 17 II neque 64. 109, non 81 magnitudinem 47 tumescat 47. 93 A. 96. 110, detumescit 105 t et 37 uequc 64, ne 14. 38 paruite 35, prauitate 19 a breuitate 11. 81' teueatur L, tenuantur 71 a tenuat 53 hoc 32, haec 93 A utiamque 25 t et 37 propia 98 uenusitate 35, uetustate Z 1 64 v 69. 91 A, uenustare 11 t al 58 dictatum E. C. 3. 29. 50. 56. 58. 64. 68 2 69. 70. 71. 75. 78. 80. 82. 82Av. 93A. 96. 98. 102. 104-. 105. 106. 107. 110, dicatum 6. 82A 1 103A, dotatiuu 66. 73, dccoiatum 37, distinctum 79, ditauit 19', dictari (?) 52, dotauit 81 t et 37 funibus J/ a continentur 71 a om. E. C. 50. 106 '. 107 t est 6*. 11. 16. 25. 29. 35. 47. 56. 70. 71. 73. 79. 81. 91 A. 105. 110 a 69 assuniun 102 om. 52 dispositionis 56

  PAGE 152

  CXLYI LOCI SELECTI. 5, 18 exquisitis sensibus elevatur videlicet ut varietas personarum congruum 19 sortiretur eloquium et licet ab uno pectore proflueret diversis tamen alveis emanaret 20 quanilu Gar. nullus eloquentis obtiuet nomeu nisi qui trina ista Mod. Gar. virtute succinctus causis 21 emergentibus viriliter est paratus buc accedit Gar. quod iiiuilii regibus modo potestatibus 22 aulicis modo loqui videamur bumillimis exquitis 39 a exquisitus 16 censibus 53 a eleuetur 93, eleuantur 71 a om. O I f et 29. 67. 93 | ut uid. 68 om. 33 a 81. 106' ) uarie 70 >, uarietates 56 a personorum 97 f ei 37 sortietur 58. 68 v sortirentur 51, societur 47 eflectum 98 a ut 58 peccatore 35 perflueret 77, deflueret 53, profluent 32. 93 A, conflueret 50. 80' dies 64 cum 64 a locis 17. 20. 33. 41', aulicis 102, alueris 69 > emaneret 29. 78 quoiiiam K. 8. 11. 16. 25. 29. 35. 47. 51. 56. 58. 62-. 63. 66. 67. 68-. 70. 71. 73 v 81. 82A. 91 A. 97. 98. 110. Forn. nullius 68'. 77. 98 eloquentius 107, eloquentie 51. 102, bis 29 nomine 33 quia 19 terna 64. 82 ) i. tr. 12. 19. 21. 35. 37. 47. 110 ipsa 64, om. 16. 62. 106'. Forn. \ ueritate 3 sortitur 1W, securus uel succinctus 32. 93 A, succuntus 58, suoteritus (?) 47 f et 37 apparentibuB 64 v t aulicis 81 uiliter 17 II. 3,"> a mliter (?) 80', humiliter 6 1 I ; p. e. u. 50 ) t respondere 50 binc 30. 31. 56. 58. 62-. 64. 65'-. 67. 72. 73 2 75. 82A. 104. 109. 110, buic 35, bunc 102 accidit .1/. Z\ X. 5. 8. 14. 15. 22. 28. 29 -. 30. 31. 45. 47. 51 a 52. 53. 54. 58. 62. 64. 65. 67. 68. 69. 70. 77. 78. 79. 81'. 82. 82 A. 102. 110, adcidit 96, accede 16, accedet Forn. i|iin 66. 73 : t in 56 legibus 32. 45. 93A t et 37 > t in 56 potentibus 35. 47, potantibus 61, potestatis 11 auliciis 96 t et 37 om. 6 J a. p. 35. 47. 91 A. 110 uidemur 25 a 47. 56. 80 "-. 91 A, uidebamur 37, uidea\ u. I. 32. 50. 93 A mus 69, uidear 68', uideantur 22 j bumilis 7. bumilibus 102. 110, bumilliini 64-

  PAGE 153

  LOCI SELECTI. CXLVII 5,22 quibus alia Oar. contigit sub festinatione profundere 23 alia vero licnil cogitata proferre ut merito variarum dieatur quod tanta 24 diversitate conficitur sed utinain sicut ista regulis accepisse probamur antiquis ita 25 eadem promissae aTqufjf. 0. /.. X E.F. 0. 3. 5. <;. 8. 10. 12.13. .1. 15 17 LJ 19.' 20 21. 22. 25. 28. 29. 30. 31. 33. 35. 36. 37. 38. 39. 41. 45. 47. 50 51 52 53 56. 58. (aliquando Mod.). 62. 63. 64 65. 66. 67.68. 10. 12. 73. 75. 77. 79. 80*. 81. 82A. 91A. 93. 96. 97. 98. 102. 103A. 104. 106. 109. 110. [FornJ, aliquid 16. Worn. contingit O. K. F. O. 6. 8. 10. 11. 15. 16. 171. 25. 2:.. 35. 45 51. 53. 5456. 58. 63. 64. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 75. 78. 80. 81. 82A. 93. 93A. 96. 97. 98. 103A. 104. 106. 107.. 109. Acc, configit 4. cum P, om. 32. 93A 1 su fr est j na tione 17 festatione 14. 15. 38 possidere 45 aliqua 1)2', alias .1.1 on „.. I. n. G9 locutione 32. 93 A \ cogitate 50, meditata 56 otn. 66 meruarum 42 f nomine F. 96"-. 102 dicantur 71 a dicat 3 qui 56. 62. 69. 73 v tantis 102 a cauta 3 aarietate 106, uaritate 20 ut 107, ut utinani 39, minc E siue 29, si 72, om. 45. 63 regula 82, regalis 35. 53'. 102, regalibus 53', regnlaris 3 accipisse 78, suscepisse 50 + resignet 93 prodamur /, B '. P. K. 71v, prodimur B\ 32. 42. 71, proditur 93 A. probatur 82. 91 A, probantur 64'. 93. 93 A resignent merita dictionis qnapropter bmuile de nobis verecunde 26 promittimns mediocre non improbe pollicemnr summum vero quod proptev nobilitatem 27 sui est i. Z. 50 30 r. p. O. 11. 16. 25. 35. 47. 56. 63. 81. 91 A. 110 ut 102 | nr ., e. l. o 1 eodem 65, eandem i( I promissa . 38. 42. 53. 04. 66. 71. 80. promisisse 11. 81. 105. 107, prompsisse 32, permisse 82 A reasignent C, resignet 93. 110, resignentur 13 ; 25. 82, resignemur 32. 93 A, designent 36. 56. 67. 68. 70', designet 68 '. 82 A, refigerint 102, regetur (?) 73 tnerito 32. 93A ... , -, .... ditionis 3. 104, dflectionis 42. 65'. 66. 71, dictatioms .4-, } ,1. „. ant lectionis 65*, sermonis 97 v > bumilem 93 A om. 32. 93 A uobis 3. 32. 8(1, nobis 93 A uerecundie 102, inuerecmule 103 A, tantumdem ferre •>•-. SdA praemunimus 91 A mediocrem 3 t uero 61 pollicimur 69 qui 17 II 1 v om. 106 t in 91 A nobitatem 17 I a suaiu O, om. 11 om. 64. 81 s. n. 50 siuc 171. 32. 93 A, si uere 91 A

  PAGE 154

  CXLVIII LOCI SELECTI. 5, 27 in editiore (conieci) constitutum nos attigisse non credimus veruni tamen sileant 28 praesumptiones Mod. Gar. illicitae qui legendi sumus incongruo L. li. namque nostras Mml Oa; de nobis 29 disputationes ingerimus qui vestra in editatione L. E. 42, in (h)edicatione 65'. 71, in (vel m) meditatione P. D. 8. 35. 45. 47. 80 v 81. 9Gv. 105, in alta meditatione 25 b meditatione K. 53. 69. 73 '. 78. 93. 110, meditationem 32. 93A, in edi.tione Jf, in edictione Jf b Z. X. E. F. 3. 5. 10. 13. 14. 15. 18. 19. 28. 31. 36. 38. 39. 50. 51. 58 (medicoe^ in editione Mod.). 67. 68 \ IV. 75 v. 97. 102. 104. 106. 107. 109 \ in edictione 30, in edit (ueZ c) ione 6. 12. 17. 20. 21. 29. 33. 37. 41. 52. 56. 64. 70. 77. 82 A. 96'. 103A. [Forn.J, edictione 73 2 in edicto 0. C. 11. 16. 54. 66. 68'. 72'. 74 2 75*. 80*. 81 b 82. 98. Forn., al medicto (in textu ante illicitae 58, post illicitae 82A') 58. 82A 1 indicto 72", in (a)edito 22-. 25. 62. 65 -. 91 A. Acc. (!„,:, merito 63, in cdituo 79, inc. 22 '. 109 constitutam 91 A, constitum 35. 103 A, constituunt 17 1, institutum 93 A, positum F uos 3. 66, non 77, est 32. 93 A attingisse 35. 47. 78, actigisse 81. 107, accingisse 109, attingit sed 8 1 reddimus 53 n. a. cr. 93 I a. cr. n. 41 potius iudioia sustinemus sileleant 47, sileam 3, om. 171 praesumptionis 56, disputationes 47. 64 v 73. 80 v 81 91 A, disputationes uel praesumptiones 16. Forn. t nobis 32. 93. 93 A. 97". 103 A illite 39 t nobis X 2 181quia 47. 62 2 73 2 78. 80 2 96-. 110, quod 5. 6, qu(a)e 58. 82 A elegendi 33, legende 19', ledendi 102, legandi 17 II 1 K.P.D. 69. Acc, incongrue reliqui Forn., incon*** 63' n.-un 102, que 97 v nam quod 8, cur 81 v 97 t uon Bolum 32. 93 A nostris Jt, uestras X EK F. 10. 12. 13. 14. 15. 16. 18. ) 19. 20. 21. 22. 25. 30. 31. 33. 36. 37. 38. 39. 41. 45. 50. 52. 53-. 58 68. 79. 81 '. 91 A. 93. 98. 104. 110. Forn. uestr. disp. ing. de nob. F, om. O i de nob. nostr. disp. ing. 51 uobis 3. 41. 64. 105 j "* 3 22 disputatores 69, ante nostras P. I>. 32. 93A om. P. 1>. 32. 93A quin 32, quia 63 nostra 6. 8. 51. 58. (Mod.). 64. 91 A. 97. 102, uera 74 v curam 171 t quod 32. 93 A om. B\ 67. 82 A 1 t est 32. 93 A indigna 53 i sustineanus (sic) 32, substineamus 93 A, sustineremus 91 A, Stinemus74' j '" 18, 10 Tuta est condieio subieetorum ubi vivitur sub aequitato regnnntium nec dubio II. EPISTULA I, IX AD EUSTORGIUM EPISCOPUM MEDIOLANENSEM. condio />, condictio K. E 1 ('. 11. 35. 47. 51. 69. 98. 107. 108. 109, ) subiectio 13 t co 13 subictorura 71, subditorum 8. 71 b 105, dominorum 62 nisi 35 uiuunt 25. 35, uiuatur 5 X iuratur 65', uultur 81 s. c. 75 regnantis 71 b regentium 3, om. 45" neque 64. 105, no 53 dubito 13, dubia 12

  PAGE 155

  LOCl SELECTI. CIL 18,11 decet Forn. tralii quo debent Forn. non mutanda constitui fidem siquidem 12 ratione colligimus quae nuniquam desiderantibns absconditur si suis vestigiis perquiratur 13 atque ideo quod beatitudini vestrae gratissimum esse confidimus praesenti 14 tenore deelaramus Augustanac civitatis episcopum proditionis patriae falsis erimhiationibns 1") aecusaium debei /:. F. 0. 8. 10. 12. 13. 17. 18. 20. 21. 27. 36. .".7. 39. 11. 45. 50. 65. 71. 77. 93. 97. 98. L03A. 106. 107. Acc. Garn., docet II. 15. 30. 81. 38. 51, om. X ramorem 11. 25, ratio (= i iore M. 0. /.. X. 5'. 6. L8*>. 28. 39. 50. 58. (Mod.). 65. 66. 67'. 74'. 77. 78. 82. 82A 1 105, ratio mori X. E. F. 10. 12'. 13. 17. 20. 21. 22 '. 30. 31. 3:?. 36. 37. 41. mori ratio 19, ratio moris 1 1. 15 38, ratio mortis 51, ratio inora 12-', ratio motis 27, ratione more 16. 15. 63, rationem more 47. 79, racione 93, rationes niore 91 A. rationis more 82 A*, more 8. 62. 7.'!'. 108, ratio nature more 29. 56. 67 2 7o, racio rumore 97. L03A. [Forn.J, minore 102, timore 7. f ab illo 52 inc. 18 debet P. 105, debeat 35 debentur 11. 25. 63. 91 A, deberen* 62, debe) ,„ I n. d. 53. tur Aic.. deberct 68*, dependeut 8 ( ., om. 69i>. 72. 93A. 104 ; immutanda 14-. 15. 38. 72, mutando 35, mutata 32. 93A, imitanda 93 coiistni 35 fidens 73, fide 69, 6nem 8, om. 109 1 siqiiam 32. 93 A uiii. X collimus 04, collegimus E. 25. 51. 56. 78. 98. 106. 108. 110, diliginius O. lt*>. 63 f rerum 110 ctiani 62 t a 12. 13. 19. 21. 32. 37. 39. 50. 56. 64. 60. 72. 75. 79. 82. 93A desideratibus 20 abscondetur 22 1 I sicius 01 J. suis si absc. 47 peracquirantiu' 35, proquiratur 93A om. 108 quam 79, quia 70, quid 17. 33, om. P a 53. 105. 107. L08 beatitudine D. 109, beatitudinis 11. 16. 63 nostrae 3. 8. 29. 35. 64. 70. 75. 77. 81. 82 A 1 98. 102 gratum 77 j est 37 pracsertim 47 1 t vere 29 I i om. 05 declamus 13 a ) t quae 33 a agustane /•'. 77. 96, angustanc 171 ('?). 32. 47, augustinc 79, augustarie 107, agristanc 56 ciuitates 17 prodictionis 3. 47. 51. 52. 54'. 75. 98. 109. 11'. proditioiiibus 71, prodictionibus 108, proditoris 67 T pre dicaciouis 93, om. 66 patri 8 patr. pr. 81 orimraatoribus C, criminibus D. 11, 16. 30. 31. 35. 37. 47. 52'. 63. 64*. 09. 71. 74*. 78. 81. 91A. 102. 107. 110, accusationibus 100 infra pro fidem qiMil liabuit 27

  PAGE 156

  CL LOCI SELECTI. 18, 15 qui a vobis honori pristino restitutus ius habeat episcopatus omne 1G quod habuit uihil euim quocl 28. 52'. 53 ab 37, om. 28. 54 2 75. 82 uobis X. F. 6. 8. 11. 12. 13. 14. 15. 1G. 18. 19. 20. 21. 22. 25. 30. 31. 32. 33. 35. 36. 37. 38. 39. 45. 47. 51. 52. 53. 54. 50. 58. 03. G4. 05. 66. 67. 68. 69. 72. 73. 74. 77. 78. 79. 80. 82. 82 A. 91 A. 93 A. 97. 98. 102. 105. 107. 110. Acc. Forn., inc. O hononori X, honoris 6 a honore E-. 36. 45. 71, "| p. h. (iuri 110) 11. 10. honoribus 09, iuri 110 \ 32. 35. 47. 52'. prestitio 6 prestito 05 j G3. 91 A. 93A. 110 rcstitntutus 104 a restitus 107', constitutus 02. 82 A habet 52. 53. 54. 03. G4. G9. 73 ', habebat 4 en 103A, cause 110 habuerit 19', habuerat 19nil 35 om. 27 M e. h. o. li. 42. 71 I h. e. 20. 90 17 tali honore teineraria cogitatione For praesumenduni est ubi si proposito j h. t. 72 temeria 107 ', temaria D, temerario 00 n. Qar. cognitione E. O. 45. 52'. 77. 80. 81 . Acc, uoluntate 37 c. t. 72 creditur om. 53 ni 32. 93 A sic 62 2 82 A, om. 52' praeposito 3. 35. 51. 53. 73. 77. 82A. 98. 105, propositio Z\ 47. 78 t ut O conditur 66. 97 a (?), crederetur 82 A, contradicitur 97 b 1 f ut M. Z*. X. 5. 6. 14'. 22. 28. 30. 31. 51. 62. 82 A 2 \ e. cr. 35 etiam

  PAGE 157

  I.ori SKI.KCTI. CLl 18, 19 suil (juoiiiiim el ipsi clericatus 20 nomine fungebantur iul sanctitatis vestrae iudicium runcta li.insniisinius [1' ordinanda 21 cuius est et probitatem moribus talibus imponere et districtionem ecclesiasticam custodire . 29. 58. (Mod.). 67. 81 >. 82.1' ipsiiis 47 celericarus L10 a celentatus 108, claritatis 82A, oro. 81 j ^, -g ( C) non 108 fugebantur 108, fingebatur 66, fungenbantur 16, fungebatur 64.75, figebantur 47 nostre 91 A f coronam 108 iudicia 37 conmota 53 orn.J Gar. transmittimus 16. 50. 62. 78. 81. 82. 82A-. 98. 107. Acc. Forn., misimus K ordinando 96 1 ordinandam 45, ordine 19' posi aequitatem et aequitatem 16. 17. 63. 73. 75. Acc, aequitatem 31. 0. Z. X. X. K. F. C. 5. 6. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 18. 19. 20. 21. 22. 28. 29. 30. 31. 33. 35. 36. 37. 38. 39. 41. 45. 50. 51. 52. 53. 56. 58. 62. 64. 65. 66. 67. 68. 70. 72. 73'. 71. 77. 79. 80'. 82 A. 96*. 97 a 98. 102. 103A. 104. 105. 107. 108. 109. Forn. Qar., equitatis K. 8. 47. 71. 73 2 78. 80 2 81. 96'-. 97 2 110, equitate 25. 93. 106, equitatis 91 A, et probitatem et equitatem 32, probitatem uel equitatem 93 A t modum K. 78, f uos 53, f est U morbus 71 a in omnibus 64 \ t. m. i. 32. (8. t modum 71 93 A talem 58. 82, om. 12. 19. 21. 37 | t. i. m. 29. 32. t modum 8. 25. 35. 45. 47. 73 2 80*. 81. 91A. 96-. 97>>. 110 50. 58. 67. ) 7D. 82 A et districtione P, et distinctionem 81*, quem nouimus (mouimus et 65) traditionem (traditione 64. 102, traditionibus 18) M. Z. N. X. E. F. 5. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 25. 28. 30. 31. 33. 35. 36. 37. 38. 39. 41. 45. 47. 50. 51. 52' (?). 54v. 56 1 58. (Mml). 64. 65. 67'>. 71. 72. 73. 74. 75*. 77. 78'. 79. 80. 81. 82A. 91 A. 93. 93 A. 96. 97. 102. 104. 105. 107. 108. 109. Acc. Gar., quam nouimus traditioiiem K. O. C. 6. 7. 16. 52 2 53. 62 63. 68. 78 2 106. 110. Forn., quos nouimus traditionem 29. 56 2 67. 70, quem nouimus contradicionein 103A, quam nouimus districtionem 98, quoniam (?) nouimus distinctionem 75', quem noluinus discrecionem 8, quoniam nouimus districtionem et traditionem 66 ecclesiastica P. D. 64 35, 2 Quamvis homicidii facimis primus detestetur auditus et cruentam nianum oculi 3 refugiant iudicantum quia proelivior III. EPISTULA I, XXXVII AD CRISPINIANUM. quauis 36 homicidium 33 a primos 107 2 prius 69, protinus 98, om. 65 detestatur 32. 47. 75. 93 A, destinetur t^ om. 21' ut 47, ojii. 65 cruentum 5, centam 81 magnum 71 a manuum 38 a fugiant N a iudieautiun, I!. P. D. C. 8. 11. 14. 15. 16. 18. 27. 30. 31. 32. 37. 38. 39. 12. 50. 51. 52 2 56. 63. 64. 68. 71. 72. 75. 77. 78. 80. 81. 93A. 98. 110, iudicatum 69, uindicantium 105 t et 8. 11. 47. 63. 71. 78. 81. 91 A que 64 t tamen 37 2 praecliuior 78, prodiuior 47. 81*

  PAGE 158

  CLIl LOCI SELECTI. 35, 3 ad misericordiam via licniis • 01, om. 80 omnia 81* I uiam 33 a 65 uenia 80 v t in 102 semper mentibus 4 patet tauien iustitiae conskleratioue librandum est qua cuique fiat uecessariuin ."1 scclus qlli nova infelicitate fortunae tunc erit Gar. detestaticc cunctorum si se servet 6 innoxiuin quis euim ferat bominis 47, bis 52 om. Ii. 42. 71 merentibus 25 b. m. s. K. M*. X. E. F. C. 5. 8. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 27. 29. 30. 31. 33. 36. 37. 38. 39. 41. 47. 50. 51. 52. 53. 54. 56. 58. 63. 65. 66. 67. 69. 70. 71 2 72. 73. 74. 77. 78. 80. 81. 82A. 91 A. 93. 96. 97. 98. 102. 103A. 106. 107. 108. 109. 110. Acc. s. b. m. D b bonis (boni 32. 93A) semper (super 93A) bonis m. £>. 32. 93A t moribus 29 a potest 47. 58. 72. 91 A. 98 tem 69, cum 64. 91 A. 98, om. 108 considerationem 109 liberandum C". 29. 52. 53. 58. 66. 77. 82 A. 102. 107. 108. 110 1 lil.andum 31 guia A'-. XK 19'. 29. 33. 56-. 66. 67. 70, quae 75*. 97 v. 108, quam 50', cur A" 1 (?). E. F. C. 22 2 47. 73 2 74 2 78. 80'. 81. 91A. 93. 96 2 97. 103A. 104. 106 2 109. 110, ne 8. 16(?). 49. 51. 64. 77. 79. 107, inc. 56'. 73 1 96 1 om. 98. 106 t commissum est 71 *, t eausa 71 2 cunque 30. 91 A, cuiquam F. 51. 68. 77. 81. 96. 102. 104. 107 fiet 66, fit 56, fuit 11, fuerit 37, stat 41 iu iura 7>, in uitia 38, iustitia 32 a om. F 1 104 t ne 16. 22 2 47. 63. 73 2 74 -. 7,S 2 81. 96*. 97. 105 2 109. 110, t nam 73 2 106 2 uecessarii 25, nefarium C. 8 T 11. 12. 16. 21. 22 2 29. 37. 47. 51 '•. 54. 56v. 58. 63. 64v. 66. 67. 68*. 70. 71. 73 2 74 2 75. 78 2 79. 80. 82. 82A. 91 A. 93. 97. 98. 103 A. 106 2 108. 109. 110. Acc. Fom., necessarium nepharium 105, ueterum 50, inc. 51 a 73 l 78 *. 106 qu.cd M. /.. X. X. E. F. C. 6. 8. 10. 11 '. 12. 13. 14. 15. 16. 18. 19. 20. 21. 22 2 27. 28. 29. 30. 31. 32. 37. 38. 45. 50. 51. 52. 53. 54. 56. 58. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 77. 78. 79. 80. 81. 82A. 91A. 93. 93A. 96. 97. 98. 102. 103 A. 104. 105. 106. 107. 108. 110. Acc. Forn., quid 47 t nepbaria 8 felicitate 69, in infelicitate 79 | """" "'M^talis euentu [Forn.] om. 67 t c.mmissum est A' 1 (?). E. F \ C. 8. 11. 16. 22*. 25''. 29. 17. 51 v. 04. 56. 58. 64v. 66. 67. 68. 70. 71. 73 2 74 2 75. 78. 79. 80. 81. 82. 82 A. 91 A. 93. 96 2 97. 98. 102 \ 103 A. 105. 106. 107. 108. 109. 110. Acc. Forn. Gar., t commissum 63 iiat K. E. F. C. 8. 11. 16. 22*. 25. 29. 47. 54. 58. 63. 66. 67*. 68. 70. 74 2 76. 80. 81. 82. 82A. 91 A. 98. 102. 104. 105. 106. 108. 109. 110. Ace. Forn., fiet 51 b lili, bis 52, inc. 51 a destcstatio 108, destinatio 91 A ceterorum 75. 79 seruet se 42 '. 102 -, sese seruet 98, se seruetur 25 a se seruiet 13, seruetur .F 2 8. 29. 47. 56 2 58. (Mod.J. 67. 70. 71. 73 2 7.8. 82 A. 91 A. 97. 105. 110, seru.t K. X F\ 25t\ 28. 54. 62. 63. 64 a 66. 09. 77. 79. 81 a 82. 102 1 104. 108. 109, serue 53 ignoscium 82, obnoxium 8 quid 29. 70 om. 93 feret 45 t ui 41, t to 17. 33 l t ad 21

  PAGE 159

  ULIII 35, 6 hominsm ad leges traliere qui matriroonii est iura 7 violare feris insitum esl copulam suam extrema concertatiom defendere duni 8 omnibus est animantibus iniinicum quod naturali lege damnatur videmus tauros 9 feminas suas cornuali concertatione defendere arietes pro suis ovibus capitaliter iusaevire 10 equos adiunctas sibi Uassiodorvs. LOCI SELECTI. homines 29. 45. 54. 67. 82. 98 legem 12'(?). 53. 69 f non 80 2 97 trabi 8. 47. 73 a 80 a 106" quod 33, que 8 J (?) patrimonii 41, inatriinunium 33 a niatrimoiiira 17 t est 79 uisus K. D 1 M. /.. N. X. E. /'. C. 5, 6-. 10. 11. 12. 13. 11. 16 • (?). 17. 18. 19. 20. 21. 25. 27. 28. 30. 33. 36. 37. 38. 39. 41. 45. 47. 49. 50. 52. 53. 54. 56. 62. 63. 65. 66. 68. 73'. 78. 80. 81. 82. 96. 97. 98"-. 102. 103A. 104. 106 2 107. 108, nissus 110, uissus 29, iussus 58. G5. 69. 82 A, usus 15, ius6', in suis 8 t limini 69 cura 33 a uim 51 h uindicare 8. 11. 25 b 47v. r )6 ( 81'. 91 A fecis 52'. 69 inscitum 25, licitum 66, om. 69 om. 96 compulam 29, feminam 66 extremain 14. 15. 20. 22 '. 38. 72, om. 29. 58. (Mod.). 67. 70 certatione 14. 15. 38. 51. 72. 78-. 91 A, concretatione 53, concertationem 20, contrectatione 58. 82 A 1 inc. 78 defundere 33. 41, extendere 109 t arietes 93 U. e, i. m. F iii. i. u. e. XI in snis e. i. ni. 8 m. n. e. i. 75 t fere 73 a oiii. 27 amantibii iniquum om. 11 naturale •~ 29. 67, animalihus 78 93, ini... 20 1 /), tetali 65', totali 65 2 est in. an. 69 an. est in. P. D. M. Z. N. X. E. F. C. 5. 6. 8. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 18A, 19. 20. 21. 22. 25. 28. 30. 31. 33. 36. 37. 38. 39. 11. 45. 47. 50. 51. 52. 53. 54. 56. 62. 63. 64. 65. 66. 68. 72. 73. 74. 77. 80. 82. 91 A. 93. 93 A. 96. 97. 98. 102. 103 A. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110 dampnantur 29. 52 uidimus 69, uideamus 68 femi N, femas 106 l ferias 11 sua 69 coruali 37 ', cornu illi 64 ', eomiali 93, poat concert. 93 A coiitertatiiine 58, concretatione 53, certatione 47. 82. 107. 110, incerlatione 14, 15. 22. 38. 51. 72, deceitatione 50. 77. 93, exercitatione 96 arites 10, areutes 29 t que 37 quod 25 a (?), in 11, om. 93 A sua 69 I 7 . ou. s. 17. 41 capitibus 77 iusanire D*>. 71, inseruire 39 a 81'. [Forn.J, ins*nire D*, insenire 80 1 iiuictas 37, adiunctos 20. 74 ', adiuuantas 81 a ) .,oni. 11 a

  PAGE 160

  CLIV LOCI SELECTI. 78', calcibus 78 2 cal35, 10 feminas femi N colaphis cilofis 38, calaphis 8. 91A, calaphys 11, calasis 81, cal*** cibus colaphis 71 ac et 16. 27. 63 morsibus vindicare ita itaque 33. 66. 77 f quod colaphis 53 a t quod 8. 64 pro per 14. 15. 22. 51 a quod 51 b. 65', om. 32. 93 A copulatis copulatas 22 ', copulas 51 a capulatis 47 11 sibi igitur 69, om. 39". 47. 91 A animas ponunt qui que P, quod 6 a quia 78 verecuudia uerecundi K 1 iniuria 47. 91 A, uerecundie 51 a uerecundia uel inuidia 81 non nom Z l i commouentur 22'. 51 a moventur mouuutur 53, mouentur uel uerentur 64 \ non commouentur 22 homo horum 67 \ 70 v bis 66 autein quemadmodum patiatur 12 adulterium inultum relinquere quod 0711. 36 ad aeteruum suum dfdi'1-us cognoscitur omisisse Mud (Jar. om. 39 a t cognoscitur 8 a p. i. a. r 39 a ad ultimum 41 V a. i. p. f. 50 multum P a 19'. 33 a 65 1 68. 82A. 91A, om. 56 '. 93A p. a. r i. 74 relinqui 65 v diinittcre 8 quo 52. 53. 69, qui 5. 91 A, sed 10 oi. 93 A eteritum 29, externum 17, extremum 33, ultimum 41, om. 72 om. 81 ) decus91Al d-B-50.63 cogniscitur 52, cognoscit 29, agnoscitur 103 A, om. 20' obmisisse E. C. 8. 45. 68. 71 a 93. 97t. 98. 102. 104. 108. 109, .omisisse 29, obmisse 25, emisisse 65. 96, esse omissum 64 v cnmhniisisse F 1 6. 12. 19 \ 21. 30. 31. 37. 41. 69. 73. 77. 78. 106. Forn., esse comissum 64*. 67 v. 70v. 75. 79. 81, admisisse 107, amisisse 12. 47. 56. 71 <•. 91 A, ainmi sisse 82, emersisse 97 l 103 A 13 et ideo si oblatae petitionis •i. 5 ventate fraudaris et genialis tori maculam deprehensi 14 adulteri t ibi 12. 21. 37 sicut 93, sub 56, om. 64 sublate 64 petitiones Mod. (peticoii 58). 82. 82 A t sis 82 2 [Forn.J. Gar. minnum (sic) 5, minine 39, inunitus E. F. C v 8. 47. 69. 73. 74'-. 91 A. 93. 96 -. 102. 103A. 104. 105. 109. 110, munitus minime 11. 63, mininie sis munitus inuitus (?) 97, inc. 96 t sis M*. '/.. N. 5. 11. 16. 25. 28. 29. 52. 53. 56. 58. 62. 63. 64. 67. 69. 70. 77. 81. 82A. 107. 108 ueritati 8, uarietate 29. 67.70, ***itate 96 1 />ost petitionis 12. 16. 21. 33. 37. 110, om. 30 n.uideris te 66, fraudaris 51 b 65. 82, frauderis 98, fraudatus sis 54 a fraudabilis et M. Z. N. 5. 8. 25. 28. 36. 56. 62. 64. 73 K 93A. 102. 106. [Forn.J. Gar., fraudabilis X. E. F. C. 6. 10. 11 b. 12. 13. 14. 15. 16. 18. 18 A. 19. 20. 21. 22. 29. 30. 31. 38. 39. 41. 45 (?). 47. 50. 52. 53. 58. 63. 67. 69. 70. 72. 73-. 74. 77. 82A. 91 A. 93. 96. 97. 103 A. 104. 105. 107. 109. 110. [Forn.], fraudabile 11, fraudablis 58, fraudabis 33, fundaris 68, mc. 37 '. 51 a om. 81 t ad 32. 93 A genitalis 8. 56. 66, generalis 96, gemeralis (?) 15, geminalis 14. 64, gemina uel 38, gonalis 29, congenialis 81, genialem 32, inc. 73' ohori 108, thoris 11 t.iti 52 a maculas 47. 91 A. 110, malam C a macula 53. 58. (Mod.). 82A. 103A, maculis 81 deprensii 32 adulterii A' 1 M -\ Z. N. X. F>. 8. 10. 11. 13. 14. 16. 17. 18. 19. 25. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 36. 38. 39. 41. 45. 50. 51. 54. 56. 62. 63. 64. 65 '. 67. 68. 69. 70. 72.

  PAGE 161

  LOCI SELECTI. CLV 35, 14 diluisti nec sub praetextu eruentae mentis eausam Mod. pudoris 15 inteiulis ab exilin quod tibi constat inflietum te praecipimus alienum quoniam pro 10 amore pudicitiae porrigere ferrum maritis non est leges calcare sed condere ita 17 tamen ut si legitimus extiterit accusator de facti tui qualitate te noveris andiendum 18 ut si innoxios peremisti 73. 74. 77. 78. 79. 80. 90. 91 A. 9:3. 93A. 96. 97. 98. 102. 103A. 105. 106. 107. 108. Acc, om. 15 sanguinem 29. 53. 97, saguine 8, om. 74 f als 58. 82 A .lilnistis A' 1 10. 13. 14'. 17. 18A. 20. 30. 31. 33. 36. 41. 52 1 14 '. 96, diluuisti 65', deluisti 56*. 58. 78. 82A. 98, Seleuisti 56 T doluisti 29. 67 1 70 ne 12 '. 56. 07 v. 70v. 75. 106 *. [Forn.] protextu 66 a praetexta 109 cruenti 72 niortis 77, om. 21 t sed 53. 78. Forn. Gcir. causa 53. 68. 69. 78. Forn. indetendis 81', iueendio 93, uitandi 78, attendis P. D. 32, attentis 93A ) auxilio 91 A. 98 nc, ,,, 17 > 4t. ab e. 20 quo 25. 74 2 qm 17 t esse 29. 67 2 70 influxum 72 a t esse 33 uite 41, in te 17. 20, om. D precimus 93 t esse A' a P. 78 t esse 81. 107 quia 107 \ ine. M*. 107 • om. 56 pr. te 98 puditieiae D", prudentie 73 a inc. D 1 producere 80 meritis 22-, matris 5 legem 63 eelare 63, uiolare 47. 67 v. 80*. 91 A. 110 2 non 25 colere 67 -. 70*, coneedere Z\ 22 1. 72 quod 66, om. K 1 78. 81 letigimus 42, legitimia 52 1 legatius 64* extitit 79 t ex 41 accusatoris r >8. 82 A' similius 64 t2 inr. 04" lati 98 defecti 8. 45. 58. (Mod.) e. 1. 81 ;. .l/ a sui 8. 20. 28. 41. 96, cui 80(?) I fc m et 110, om. P*. D. 28. 71. 93A j n fc 2Q f)2 r>3 fi2 fi;) et 110, vm. 82 innoxius 21', ignoscios 82, innoxium 65 2 noxioa 14. 15. 96 1 perbimisti 78, preuenisti 82, paremistis 39

  PAGE 162

  clvi LOCI SELECTT. 35,18 om. 108 19 crunen publiea districtione resecetur si male initos complexus adulterorum morte divisisti crimine 69. 98, crimini (?) 8 publicum 45 discretione 78, distractione 107, distinctione 11. I>9. 75. 79. 81, distructione 65 diseriptioue 98 recescetur 110, resensatur 56, reseretur 19. 25. 29. 75, reficitur 47 sed 65 miles 52 inuitos 54, iunctos X E. F. C. 10. 12. 13. 14. 15. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 30. 33. 36. 37. 38. 39 (Audoen.ua Oaretl). 41. 45. 50. 51. 52. 64 (?). 05. 66. 72. 74. 93. 96. 97. 104. 105 v. 100. 107. 110. [Forn.J, uinctos 18 A. 30. 31. 80 2 [Forn.J, meritos K. X\ 16 2 47. 50. 62. 69. 71. 73*. 77. 78. 81. 82. 82 A 2 91 A. 103 A, meritas 8, uim 53 complexos Lk 5 a oomplexis />'(?), amplexus 12. 13. 18'. 1 19. 21. 28. 37. 60 l ad. ampl. 60 adultorum 69 aestimetur potius vindicta quam culpa si qnis 20 tibi autem calunmiantium damna generavit et Agnelln Forn. diuixisti 107, diuisti 31*. 14 '. 30. 31, deuisisti 19. 21, diluisti M*>. Z. X. 5. 8. 14-. 15. 25. 38. 47. 02. 64. 67 \ 68. 70 2 71. 72. 73 2 75v. 77. 82 A 2 deluisti 56. 91 A, diruisti 28, dimisisti 05. 110, deuicisti 21, distulisti 93 A, inc. 22 \ 73 existimetur 63, estimentur 33 a estimes 103A | u. p. 98 52. 53. 54. 50. 58. 62. 63. 07. 68. 105 2 106. 107. 108. Acc, post culpam 93 A post autem M*>. E. F\ C\ 11. 28. 29. 32. 51 09. 70. 71. 73 \ 74 \ 81. 82A. 90. 93 A. < calumniantium K. 10. 78, om. M*. X. F\ C. 0. 12. 13. 14. 15. 17. 18. 18A. 19. 20. 21. 22. 30. 31. 30. 37. 38. 39. 41. 50. 51. 65. 60. 72. 73'. 74'. 81. 93. 96. 97. 102. 103 A. 104. 105'. 109. 110 aut 47, 2>ost quis 80 calumpniantum 91 A. 110, calumpniatiuni 05 dampnum 41, om. 91 A ) geininerauerit A' a generauerit F. 11. 49. 54. 58. 63. 66. 68. 70. 73 91 A. 96. 104. 110, grauauerit 8. 29. 66. 07. 82, grauiter 69 om. 52. 53. 69 agnellum 17 2 angnello 51. 93. 96, agenello 31, angello 54. 58. 70. 82. 109'. 110, angelo 29. 51''. 52. 53. 71. 72. 78. 80'. 82A. 109*. 110. Aec., angulo 29. 98, agello S. 11. 10. 63. 81. 91 A. 108, ag K l om. in sp. vac. 56 I d. 51 fideiussori 21 om. 81 vel eius ut asseris a vicario fideiussiori 10. 18A, fideiuxori 16, fideiussore D l (?). M*, genitori 05' om. 63 aut 54 j oa 1 om. 2" 1 ut a. f. t. A'. E. F. O. 6. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 29. 30. 31. 33. 36. 37. 38. 39. 41. 45. 47. 50. 51. 52. 53. 54. 58. 02. 03. 65. 66. 07. 08. 69. 70. 72. 73. 74. 77. 80. 82 A. 91 A. 93. 96. 97. 98. 102. 103 A. 104. 106. 107. 108. 109. 110. Acc. tibi 10 (?). 25, aut 04. 75. 79 f uicario71 a Jo. e. 80 officio extortam Oar. e\ t.itam 91 A, exortam 19. 20. 37. 51. 07. 70 a 93 A. Forn., extor A' 1 f tibi 8 r. c 5" exactam 75 cunstitit 41, extiterit 20 esse 03. 04 33 constiterit fuisse pecuniam nostra uestra 6 iussione conventus Forn. conuictus F\ 29. 511-. 54. 56*. 58. (Mod.). 06. 07. 70. 80'. 82. 82A. 97'. 105. 108. Acc, conuinctus F'. 91A*. 104, conuenotus E l 109, coniunctus 102, om. 91A 1

  PAGE 163

  LOCI SELECTI. CLVII 35, 22 secundum leges ablata restitual nolumus enim cnmsquam praedam cadere quos 23 nostra visa cst seutentia liberare pari modo eontra incivilium impetns Candacia tibi 24 tuitioneni snlj aeqnabili Gur. defensione praestaunis ut nec legibus te subtrabat nec iteruni 25 cuntra iura publica laborare permittat 69. 82. | iussa n. t-st s. 69 n. e. u. s. 60 n, s. u. e. 81 p. c. proinde (om. religv&g) M. /. N. X. E. FK C. 5. 0. 10. 11.12. 13.14. 15.10.17. ls. 18 A. 19. 20. 21. 22'. 25. 28. 30. 31. 33. 30. 37. 38.39.41.47'. 51'. 02. 63. 72. 73'. 74. 77. 91 A. 90. 97. 102. 103 A. 104. 100". 109. 110 etiam < < oblata 17. 20'. 41 restituant 69, rostituit 80' nolu 32, om. 100 t eam E. C. 11. 12. 10. 21. 37. 38. 47. 62 2 03. 78 2 80 b 91A. 97. 100'. 107. 110, f ea X F. 0. 10. 13. 14. 17. 18. 19. 20. 22. 30. 31. 32. 33. 30. 39. 41. 50. 52. 53. 00. 73'. 77. 90. 102. 103 A. 104. 109. Forn., t eum 73 2 78', t eos 05 2 93. 108, ine. 51. 02' a 110, ani. 22'. 38 cuiusilam 19', cuiuspiam 28. 81, cniuslibet 50, cuiuscumque 05 i „ praeda 110, predere 10, praedicta 29. 05, credam 93, om. 28 I iucadere 79, cadauere D 1 capere X 1 (?). 93 A b cupere 93 A quod P. 45. 52. 50. 65'. 82. 106 2 quam 78, quem 81, quae 53. 68, qui 107, quo 22 2 uestra 93 A iussa A". 22-. 32. 53. 05 107. 108 sint 22 2 om. 69 i. 32. 93 A leberare L 1 laborare 58. (Mod.). 82 A proinde F*. 32. 50. 80 2 93A. 97. 106. 107, proinde par 105, proindc pari 81 97 b t nunc 47 nunc 80 2 om. 93 A oro. 6. 93 ciuilium KKMKN. X.E.F. 5. 0. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 10. 17. 18. 18A. 19. 20. 21. 22. 25. 28. 30. 31. 32. 33. 36. 37. 38. 39. 45. 47. 50v. 53. 56'. 02'. 03. 04. 05. 06. 72. 73. 74. 77. 78. 79. 80 2 81. 91 A. 93 A. 96. 97. 102. 103A. 104. 106. 109. 110, ciuinm 41. 02 2 cutilium 50', ciuitalium Z impetas 05 candatis V. 10. 45. 05'. 00. 103 A, cantacis 14, condatis 09. 80 2 conditis 80', caudacis 52. 72, caudatis 53. 107, cadatis 8. 77, candicis 58. (Mod.J. 07. 82 A, caudicis 29. 70, candidatis 03, candidati 05 v tnitione L. li. D. 42. 04. 107, tinctionem 78, tnitioA' 1 functionem 65, trucionem 91 A aequabli i", aequali Ii. E. F. C. 8. 14. 15. 20. 22. 29. 32. 37. 38. 42. 47. 50. 52'. 53. 54. 62. 64. 05. 00. 07. 69. 70. 71. 72. 73*. 77. 79. 81. 82. 91 A. 93. 90. 97. 98. 102. 103A. 104. 100. 107. 108. 109. 110. Forn. condicione Z t tibi 37 neque 04, ne 73 '. 96, si 106 se 45. 82. 98, om. 71 neque 04, ne 47 interim 77, tamen 107, om. C circa 77. 91 A om. 98 I ? l D t tc 71 2 102. 104 Iaborari 33, labure 8. 91 A pennictas 81. 109, contingat 8

  PAGE 164

  CLVIII LOCI SELECTI. 36, 12 Rationabiles petitiones snpplicnni libenter araplectimur qui etiam non rogati iusta 13 cogitamus quid est enim dignius quod die noctuque assidua deliberatione volvamus 14 nisi ut rem publicam nostram sicnt. arma protegunt aequitas quoque inviolata eustodiat 15 spectabilis itaque Philagrius in Syracusana civitate consistcns palatii nostri longa observatione 16 dilatus reverti se IV. EPISTULA I, XXXVIIII AD FESTUM. rationales 15 peticones D, petiones 39 a bia E*. om, K' supplicancium 64 conplectimur 8 quia 51. 98, quod 17 et 64, om. 65 rogari 28. 91 A, roganti 27, rogantinus (?) 64 iuxta 13. 81, iustitia 69 i ., .pq •, ro -x c ad iusta moueinur 6G eogit.atis bo, cogitamnr 58, eogitemus 8 \ quod 108, quis 64 1. 6. 32. 41. 47. 63. 91 A tibi 32, om. 8. 66. 71 dignus 5. 21 a 29 quam 32. 98, om. 41 t de 37 , f in 19 en. est 20. 81. 98. 107 notuque 108, notum 110 t uoluamus 63 asidia 106 J ) liberatioue 16. 80, cogitacione 8 \ uiiuluamus P a uolamus 65 1 103A 1 nixi al quam 78 quod 42 a re 11. 98 a. 37 uiiluinus K', uolnimus 78, pensainus 8 u. n. K nosrra 66, uestram 8 mn. (j3 tegunt. 71, protegant 102 2 t ita K. 8. 11. 16. 47. 52. 53. 56. 63. 71"-. 80 2 81. 91 A. 98. 110 equites 28 a q. a. 63 I i. 28 a quo 25 a um. J/. 65. 98 inuiolenta 110, inuiolato 47 custodiatur 19'. 30. 74. 106 '. [Forn.] \ spectabilitas 81 jta 17. 20, atque 58. 82 A, om. 56 t vir 41 filagrius L. R. P. 25. 49. 54. 56. 58. 62. 70. 79. 80'. 82A. 93A. Acc, filargins 42. 71, filiagrius 52. 53. 69, filignus 28, filagius 16. 29. 63. 64 a filacrius 82, filatius 98, flagrius X. E. F. C. 10. 12. 13. 14. 15. 17. 18. 18 A. 19. 20 a 21. 22. 30. 31. 36. 37. 38. 39. 41. 45. 50. 65. 66. 72. 73. 74. 97*. 102. 103 A 104. 106. 107. 108. 109. [Fom.J, flagriius 20 ^. 33. 97 a flagirus 97 ^, fragrius96 2 fragraus 93, pelagius 8. 11. 47. 64 b 80 2 81. 91 A. 110, pellagius 78, et lagius K\ silargius 75, filius augus 77, inc. 96 siracuzana 93, seraeusana 73, curacusana 56, siracusanenis 22 1 civ. s. cons. 14. 15. Iciv consisteas 53 nostra 58 longua 10 cniiscruatione 29. 70 dilactus 110, delatus 58. 82 A diuerti 107 | posse 81, om. 91 A \ 28. 38. 51. 66. 72 ) s. cons. civ. 82. 98 reuertisse 75. 82

  PAGE 165

  LOCI SELECTI. CLIX 36, 16 ad lares proprios supplicavit qui studiorum causa fratris 17 (ilios ad Romanam lacres 37 | propios 98 b propiis 98 a proprias 81 I impetrauit 37 p. 1. 52. 53. 54 '. 62. 69. 82. 98 stuodiorum 102, studiosorum A' '. 78, custodiorum 31. !UA a lratres 29. 34, om. 37 t et 108 filiorum 93 rumam 32. 53 exhibuit civitatem guos illustris magnificentia manificeutia 68 quod 29. 17. 58. (Mod.). 67. 70. 82. 82A. 98, qui 69 •eutia 68 t nostra 70 a • tua ex nostra 18 contihens iussione in supra dicta urbe constituas uec illis liceat ante discedere nisi hoc secunda iterum decernamus um. 64' et 53 uestra 8 contrabens 11. 47. 81 h certum habens 91A (?) / • y a ..^ ui\ um. 11. 21'. 91 A sepra 105 ciuitate 32. 93 A constituit Z^. 82, coustituere 28 f ut 29. 51 b. 54. 58. 67. 70. 80. 82. 82 A. 98. 105. 108 libeat 81, luceat 80', om. 106' antea 31, inde 80 2 discere 13'. 47, desceudere 58. (ilod.). 82 A um. 69 haec E. 28. 31. 52. 53. 103 A, hos 72 scelera 52. 69, celera 53 t nostra 81 oro. B. 42. 52. 71. 81. 93. 98. 109. 110 dicernamus 67, discernamus 32. 52. 53. 54. 58. 69. 82 A lussione ita enim et illis ingenii provectus adquiritur 20 et lmstrae utilitatis ratio custoditur s. d. it. iuss. L. 29. 54A 58. 61. 70. 75. 79. 80. 82. 82 A. Acc. s. it. iuss. d. Z. 14. 15. 21. 22. 38. 51. 97* s. iuss. it. d. 66. 97. 103 A it, s. iuss. d. C. 31. 50. 63 sec. iussione d. it. iussione 51 a 67. 30. illi 77 ingenui 45, ingeniis 6, ingenium 108 profectus 8. 108 et sic Mudius coniectwra, um. 5 acquiratur 102 um. 106' uere 35. 71, uestrae 93 A custoditurus 58 2 t nim fm. 81 a ) ergo (igitur 105) sibi putet impositum (imp. put. 51 T 80. Acc.) quod debuit esse uutiuum (notiuum 81, nociuum 22. 64. 70) nulli sit (Mod. Gar., fit 68. Forn., sic 53) iugrata roma (ratio A' 1 53) quae dici non potest aliena (nulli . aliena om. jP 2 107) illa eloquentiae feconda (facunda 68. 80, deeora 7.". mater illa (enim pro fec. m. illa 98) uirtutum omnium (um. 66) latissimum templum sentiatur (sentietur 110, sential 66 1 pleue quod clarum est non (euim ius. reliqui, um. 47. 73. 110 cum ep. 4,6) sine gratia [tic religui et Forn. cum ep.4,6, inuidia K*. 29. 51 v 56 v 58. 64. 66. 67. 68. 70. 80'. 82. 82 A. 98. 105. Acc. Mod., comodo 53) esse I'"". 29. 51 v 58. 64. 66. 67. 68. 70. 80. 82A. 98. 105'. Ace., gratia esse

  PAGE 166

  ULX LOUI SELEUTI. 36, 20 quibus raora potest esse proficua duin interduin 21 expedit patriam neglegere ut sapientiam quis possit adquirere Ulixes om. in sp. vac. 81) oreditur (uidetur F' 1 107, cred. esse 56) cui habitatio (hitatio 64. 110) tanta praestatur K. F". 29. 51 52. 53. 56*. 58. (Mod.). 64. 66. 67. 68. 70. 73 78. 80. 81. 82. 82 A. 98. 105. 107. 110. Acc. illi 29. 67 -. 70, mc. 67 > om. 98 custodit 10 a debet 53 | ,., 07)1. 41 om. 20 proficuara 65, proficuo 32, prouicus 106 a proligua 81. 109 unde 45 expetit 18. 45. 73. 96. 109, expediat 6 2 periara 109, paterna 64 ue eligere 35, relinquere 32. 93 A* expectat 6 q. s. p. 110 s. p. q. 8. 18 '. 39. 93 posset 33. 81 '. 109 ) adiscere 8, exquirere E. F. 45. 65. 66. 73. 96. 107, accipere 29. 67. 70, um. 20 ulyces 6, ulisex 82 f liomeri 74 2 Illiacus italicus D\ 64, iratus 68. [Forn.], itaque A'. 8. 16. 35. 47. 78. 81. 91 A. [Forn.], itaque cuius 11, om. 82 f nisi hoc (hec 11. 35. 51. 81. 97. 103 A. 110. hc 93) fecisset K. X. E. F.C. 8. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 29. 30. 31. 33. 35. 36. 37. 38. 39. 41. 45. 50. 51. 52. 53. 54. 56. 58. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 82A. 91 A. 93. 96. 97. 98. 102. 103A. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. Acc. iu om. X. Z.F. 12. 13. 14. 15. 17. 18. 18A. 19. 20. 21. 22. 30. 31. 33. 36. 37. 38. 39. 41. 50. 52. 53. 65. 66. 72. 74 K 96. 107 22 Iaribus D\ E. C. 8. 22 2 29. 35. 47. 56. 58. 62'-. 67. 68. 70. 71. 73. 74 \ 80. 81. 91 A. 93. 96-. 97. 106. 108. 109. 110. Gar. Mod., laboribus plerique, inc. 96 proprus forte latuisset cuius sapientiam hinc maxime Homeri t suis 105 prius 93 A fote 13 ', forsitau 29. 52. 53. 51. 98. Acc, om. 33*. 79. 82 Iacidisset 82, latuesset 21 a 58. 67. 68. 69. 70. 80. 82 A. p. I. f. lat. 37 1. f. p. lat 93 lat. f. 42. 71 sapieutia 75. 79, sapi P a piam 45, sapientie causam 73 2 inc. huic K. 17. 20. 54. 70. 91 A, hanc Z a hii 13 ) .„ maxume 64, maximi 75. 77. 79. 98, maximis 47 homerica 31, omerii 56, (h)oneri 32. 82. 106'. 110, homini ; j • P73' 72 nobile carmen 23 asseruit 41. 69, honori 93, om. P. D t nomen 64 nobilis 56, om. F. 16. 29. 36. 45. 50. 63. 65. 67. 70. 73'. 77. 96'. 107 camen 80 a crimen 93, certamen 79 asserit 32 quod Mod. Gor. quia F, quos 106, qui 11. 68. Forn multas ciuita 13 om. 66 i i aa I om. 5 populo bb \ circuiuit plerique, circuiuut 108, ciicuit 107. 109, ciuium K. 81 cmtates et populos circumivit duni illi prudentiores sunt semper 24 habiti om. 5 post sunt 79 sint 42'. 71. 72 om. 11. 16. 56. 77. 102. 104. 105' sunt pr. semp. h. 75. 79 semp. pr. sint h. 72 pr. se. su. h. 14. 15. 22. 30. 31. 38. 42. 51. 93. 103A. 110. Acc. pr. semper uel sint h. 71 pr. su. h. se. 29. 58. 67. 70. 82 A pr. se. ha. su. 104

  PAGE 167

  LOCI SELEOTl. CLXI 36,24 t quam P 2 qui multorum multarum 47 hominum om. 105 2 conversationibus conseruationibus D*>. 12. 45, con * uationibus D & probantur sunt 102. 104 eruditi erudititi 63 natura siquidem 25 humana sicuti 37, ut 12 2 inc. 12 diuturnis 25 T ,' diurnis duris 66 I , j, p. c. 66. 72. 93 sicut duris laboribus instruitur ita per otia torpentia fatuatur construitur R. 42. 71, instituitur 8, institutur [aicj 35 ocio 80 > torpenda 5, topentia 74 '. 80 fatuantur 93 A 114, 1 Herminafrido V. PARS EPISTULAE IV, I. erminafrido 78, herminafrico 35. 76, herminafrado 14. 15. 22. 30. 31, herminafredo 72, herminfrido 107, lierminiafrito 73, hermiafredo (heumafredo miniator) 77, herminafedo 52, hermanfredo 69, hermaufrido 103 A, hermanifrido P. 11, hermafrido 12. 13. 18. 19. 21. 27. 32. 50. 64. 81. 93. 97. [Forn.J, herminasdo 25, germinafrido -5T b manfredo 110, herenn 6, om. 58. 106 regi Thoringorum 2 Theodericus 3 Desiderautes vos nostris aggregare parentibus neptis Forn. caro pignori propitia divinitate Forn. sociamus ut qui de regia stirpe descenditis nunc etiam longius claritate Cassiodorvs. th. r. 110 om. K. 16. 69. 78. 81. 93. 106. 107 om. 11.17.20.29. 33. 36. 37. 39. 41. 47. 49. 53. 54. 56. 63. 66. 67. 74'. 80. 91 A. 98. 105 toringorum alii, t(h)uringorum R. P. 16. 42. 51. 71. 78. 81, thorigorum 79 *, thoriugiorum 64, turiudorum A'* 2 om. 14. 15. 38. 72, gotingorum 107, cortigerum 77, thoitricorum 52, uuaudalorum [Fom.J theodoricus alii, theodorus 32 i" gothorum 15, i" romanoruni 50 < J f rubriea F. 16 alii desiderau 79 a desiderans 79 b 81 2 nos 52. 54. 58. 63. 64. 81 '. 93 A t magnis 41 vestris 49. 54. 63. 93 A congregare 54, aggrauare 58 \ gm 5 g a leptis 71, nepti 62 \ neptem 29. 47. 51 b 52. 53. 54. 56. 58. (Mod.). 64. 67. 68. 70. 72. 75. 76. 79. 80. 97 b 98. 105. 106. 110. Acc, om. 34. 41. 91 A t uostram 56, t vestram 52, t nostre 64 T eare 25. 97, cara 6, raro 50, carnem 63 pignora 6, turicronio 37 b om. 37 a propitam 52', propriugamus 93 A J fl p] 29 5g g 7 70 93 deitate 80. Acc, diuitate 74 a sociemus 34. 35. 47, coniungimus R. 42. 71 quid 73, que 35. 70, om. 76 regina 49 quod 98 descendentis A'. 11. 73, discenditis 53. 98, descentis 39 a Tqq 78 v et. n. 102. 103. 104 et 93, om. F \ legibus 109 > \ c j 37 blaritate 30

  PAGE 168

  CLXII LOCI SELECTI. 114, 4 Hamali L. E. K. 42. 54. 71. 82, amali P. 105, amalis 69, amabili 66. 78, amabilis 68, imperialis M. Z. 0. N X. E. F. C. 5. 6. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 18A. 19. 20. 21. 22. 25. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 41. 47. 49. 50. 51. 52. 53. 56. 58. 62. 63. 64. 65. 67. 70. 72. 73. 74. 76. 77. 80. 81. 91A. 93. 93A. 97. 98. 102 2 103 A. 104. 106. 107. 109. 110. Acc, alti 75. 79, om. 102' 5 sanguinis saguinis 50 fulgeatis 116, 22 Sed haec amplius commendabat 23 humilitas Fom, quae tam clara quam rara est novum est enim sub amore principis 24 custodire modestiam quia gaudia semper animos inquietant modus euim VI. PARS EPISTULAE IV, 4. t ad 67 hoc EK C. 16. 36. 50. 53. 68. 78. 91 A. 102. 108, huius 98, hunc 80 \ om. 34 vm. 69 commendabant 56, commendat 29. 31. 34. 47. 72. 110 utilitas 25. 37. 51 v 65. Acc, **litas K\ humanitas O a \ qua 56 tantum M. Z. O. N X. E. F. C. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18 A. 19. 21. 25. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 36. 37. 38. 41. 49. 58. 62. 63. 67. G9. 70. 73. 77. 80^ 81. 91 A. 98. 102. 104. 106. 107. 108. 110 rara 25 quantum 11. 34. 41. 47. 51. 72. 80 2 81 2 91A. 102. 104. 107. 110 clara 25, cara 108 ) , „„ uera est uel rara est 61 tibi 56, om. 47 magnum 54 2 inc. 54 om. 21. 47. 62 i om. 32. 74'. 107 ( en est 56 93 t hanc 93 A h< inore 65 discedite 6-1 modestestiam P, molestiam Z 1 47. 73, iustitiam 93 A om. EK F 1 38 animum 75. 79, om. 33 1 1 s. g. a. j g. a. s. s. g. a. 102 32 25 laetis

  PAGE 169

  LOCI SELECTl. CLXIII VII. VIII. Ad locos VII. VIII collati sunt libri hi 42 Admontensis L (44) Leidensis Vulcanii 46 R (46) Monacensis 13072 47 Vaticanus 3863 P (48) Vaticanus Palatinus 273 49 Bernensis (defieit locus VII) 50 Breslaviensis civ. 61 51 Breslaviensis civ. 62 52 Cantabrigiensis S. Petri 53 Carpentoratensis 54 Florentinus Laur. 23 dextr. 9 K (55) Florentinus Laur. 89, 23 56 Florentinus Laur. 89, 26 58 Giessensis <>2 Mediolanensis Ambros. C. 19 inf. 63 Monaceusis Lat. 11052 64 Olmiitzensis 65 Parisinus 2187 66 Paris. 2188 67 Paris. 2190 68 Paris. 2191 69 Paris. 2790 70 Romanus VaJlieellianus 71 Vaticanus 570 72 Vatic. 7301 73 Vatic. Palatinus 272 74 Vatic. regiuae 64 75 Senensis 77 Veuetus S. Marci II 19 78 Venetus 8. Marci II 22 79 Vindobonensis 365 80 Viudobonensis 924 81 Vindobonensis 3112 82 Guelferbytanus Aug. 4 82 A Guelferbytauus Gud. 95 T (83) Breslaviensis civ. 63 U 83 A Caesenas 93 Breslaviensis univ. E (94) Florentinus Laur. 16, 11 F (95) Florentinus Laur. 45, 11 96 Florentinus Riccardianus 97 Lipsiensis 98 Londiniensis mus. Brit. 12022 C (100) Mediolanensis Ambros. A. 210 inf. 102 Oxoniensis Bodl. 178 103 Parisinus 16712 103 A Pragensis S. Viti 104 Romanus Cliigianus 105 Vaticanus 2970 106 Vatic. Ottobon. 174 107 Vatic. Ottobon. 335 108 Vatic. reginae 148 109 Vatic. reginae 1822 110 Venetus S. Marci II 20 111 Vindoboneusis 79 (deficit locus VII) editiones ut supra p. CXXVIII 180, 2 Molestias quidem nou habet exigendae 3 pecuniae sed late Mod. bono fruitur potestatis indeptae Forn. VII. PARS EPISTULAE VI, 6. quud 47(?). 74 J (?), quippe 50. 74 om. 77 V ex. n. h. 65 I lacte 93A. 108, Iare 56. 105', apte 69, aperte 52. 53. 81. Cuiacius. Forn. homo 81 v j fr. (perfr. 71) bono F. 42. 47. 50. perfruitur T. 50. 71.72, infruitur 102, finitur 75 71. 74. 96. 97. 103. 103 A. 110 80 T indemptae P. 50'. 71. Cuiacius apiul Oarelum, indecepite T, inde cepit U, adeptae 51. 54. 56. 58. (Mod.). 62. 64. 67. 68. 69. 70. 72. 73. 75. 77 '. 78 K 80. 81 105 t. 106. Acc. Gar., inceptae E. F. C. 77 2 79. 93. 96. 97. 98. 102. 103 A. 104. 105'. 108. 109. 110, acceptae 107, incepto 103, indutae 80 T indicte 47. 74, ydonee 74 2 credo i j ii-i„ n no i • 7o crebro 78 2 inc. 78 ut unde lOo, nou 110, ue 93, ubi <9 | ex edex 106 a de 65, om. 80 diversis censis U titulis titulos T. U defloraretur defloretur B. C. 42. 50. 65. 71. 77, defloreatur 67. 70, defloratur 47. 74'. 110, decoraretur 64, desiccaretur U 4 dignitas ad Ievamen principis

  PAGE 170

  CLXIV LOCI SELECTI. stituta 74 ', iustituti 73, statuta 47 f quara 78 2 pereccatores 70 et F. 96. 103 mentalium 65, uictulalium 81 earum 77', om. T. U. 80 2 in urbe regia propria voluntate uoluntati 108, noluntate 74 180, 4 instituta peraequatores etiam victualiurn 5 rerum constituit et tam necessariae rei iudicem facit 6 ipse enim gaudium c. u. 50. 71 ut 58 f causa 51 a tamen B. 42. 50. 53. 71 necesse 58 (nece) cwm Modio. 67. 70. 77 '. 81 t publicae 64 indicem 107, iudicium 81, uindicte 50 est 65, etiam 72, om. 75 t in 110 om. 80 t quod 74 ideo 50, om. 69 numerus 56, bis 103 temporibus praestat ornatum quando tales 7 viros rei 52 -, inc. 52 populis ipse nostris copiae publicae praeficit ut plebs querula seditionem ) P.T. U. 47. 51. 74'. nesc.at I ?5 ?9 g()T m habere I 11A „ l llO. Acc. Gar. praefecit 69. 109 pless 47 K 80 ', prebis 81, inc. P a querulam 50, querela 80 (?) sedictiouem F. 108, sedictonem 74. 106, seditioue 65, sedictione 47, seductiouem 81, uoce 62 a ) hab. nesc. 56. 62. 74 2 habere (om. nesciat) L. E. 42. 71, • habere (om. 69) non debeat A'. E. F. 49. 51. 52. 53. 58. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 73. 77. 78. 96. 97. 98. 102. 103. 103 A. 104. 107. 108, non debeat habere 50. 54. 63. 64. 72. 80*. 81. 82. 93. 109. Fom. sacta 74 ', sotiata 78, satiati P 2 saciatam 97, factura 47 cuius 71, om. U geuui 105 praerogatam 58. 66 \ : decoratum 64, decorant T 93 satiata 8 officium vero eius tauta genii praerogativa decoratur ut militiae E. F. C. 80 2 (?). 96. 97. 98. 103. 103A. 106. 107. 108. 109. 110. Acc Forn. Oar., milice 93, militia reliqui perfunctus pr(a)efunctus 105. 106, perfructus 53. 72, functus T. U muneribus minoribus 51 a 9 oruetur ornatur 74 nomine principatus miroque miru 105, muroque 74 modo inter praetoriauas Forn. praetorinas 77 a praetorias 51. 75. Acc, pretonianas 47 cohortes cobertes 47 et urbanae urbanas R. 42. 50. 71 praefecturae mil. ut 47. 74

  PAGE 171

  LOCI SELECTI. CLXV 180, 10 milites videantur invenisse primatum a quilms tibi humile solvebatur obsequium uideatur 50. 64. 98 primaoum 47 humisle 47, habuisse \ solebantur 102, persoluebatur 54 o. s. 50. 71 204, 23 Archimedes quoque subtilissimus exquisitor cum Metrobio tibi semper assistant 24 ut ad nova reddaris paratissimus qui libris veternm probaris eruditus VIII. PARS EPISTULAE VII, 5. archimedis 50. 54. 65 2 67. 68. 72. 73. 82, archimides T. U. E. 97. 98. 105. 111, archimidis L. R. K. 42. 49. 56. 58. (archimedis Mod.). 62. 63. 64. 65 '. 66. 69. 71. 73. 78. 80. 103. 104. 107. 108, archimetes 51. 75. 106, archimedus 70, arthimides 97, arthimidis 66, archumdis 81, archinidis 52. 53, archimenides F 2 archimenidis 109 om. K. E. F. C. 49. 52. 53. 54. 56. 58. 62. 63. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 72. 73. 77. 78. 80. 81. 82. 93. 96. 97. 98. 102. 103. 103 A. 104. 105. 107. 108. 109 exquitor 108, inquisitor 102, executor 53 inetrobio 80', metribio 71, matrobio74 2 metrabio 105, inetrabio 80 -, macrobio E*. C. 47. 50. 82. 93. 97. 103 A. 109. 111, metro 79 om. 58 >. 105 j Bt ^ gg 9 g assistat P. C. 47. 49. 50. 51. 56. 58. 62. 67. 68. 70. 72. 73. 75. 77. 79. 105. 106. 110, existant 81 om. JJ patissimus 62. 108, peritissimus P. E. F. C. 47. 49. 50. 51. 56. 58. (Mod.). 67. 70. 74. 75. 77. 78. 79. 80 2 93. 96. 98. 103. 103 A. 104. 105. 107. 109. 110. 111 per 98 probatur 98, probatis TJ { pr. u. 93 ] T. U. E. F. C. 57 v. 74 2 93. 96. 97. 98. 102. 103. 103 A. 104. 105. 106 2 107. 110. 111 om. L. B. K. P. 41. 42. 47. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 56. 58. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74 . 77. 78. 79. 80. 81. 82. 106 '. 108. Acc. IX. X. Ad locos IX. X collati sunt libri hi: 10 Berolinensis Phillippsianus 1685 11 Breslaviensis civ. 63 (deficit locus X) 12 Cantabrigiensis Trinitatis 13 Cheltenhamensis 6666 14 Florentinus Laurent. Strozz. 23 15 Florentinus Laurent. 53, 22 16 Leidensis publ. 93 17 Leidensis publ. 124 18 Leidensis Scal. 16 18 A Ashburnhamianus 19 Londiniensis Latubethiauus 20 Londinieusis mus. Brit. regius 10 B. IV 21 Londiniensis mus. Brit. regius 10. B. XV 22 Londiniensis mus. Brit. n. 10098 X (23) Montispessulanus 4 25 Neapolitanus IV. B. 40 iV(26) *27 28 : 29 30 31 '32 33 35 36 37 38 Neapolitanus IV. B. 41 Oxoniensis Bodl. 96 (deficit locus IX; ex loco XI adsunt 335, 11 nemo — 13 excellere et 16 iussa — 27 comprehendit et 29 nam — 336, 1 uersaris) 1'arisinus 2170 Parisinus 2189 (deficit locus X) Parisinus 2192 Parisinus 2193 Parisinus 10609 (deficit locus IX) Parisinus 14464 Romanus Angelicanus 1855 (deficit locus X) Romanus Barberinianus Vaticanus 3392 Vaticanus Ottobonianus 17 Vaticanus Crbinas 85

  PAGE 172

  CLXVI LOCI SELECTI. 39 Rotoinageusis 41 Venetus S. Marci II 21 49 Bernensis 50 Breslavieusis civ. 61 51 Breslaviensis civ. 62 52 Cantabrigiensis S. Petri 53 Carpentoratensis 54 Florentinus Laur. 23 dextr. 9 K (55) Florentinus Laur. 89, 23 56 Florentinus Laur. 89, 26 58 Giessensis 62 Mediolanensis Ambros. C. 19 inf. 63 Monacensis Lat. 11052 64 Omratzensis 65 Parisinus 2187 66 Parisinus 2188 67 Parisinus 2190 68 Parisinus 2191 69 Parisinus 2790 70 Romanus Vallicellianus 71 Vaticanus 570 72 Vaticanus 7301 73 Vaticanus Palatinus 272 74 Vaticanus reginae 64 75 Senensis 76 Tolosanus 77 Venetus S. Marei II 19 78 Venetus S. Marci II 22 79 Vindoboneusis 365 80 Vindoboneusis 924 81 Vindobonensis 3112 82 Guelferbytanus Aug. 4 82 A Guelferbytanus Gud. 95 T (83) Breslaviensis civ. 63 (deficit locus X) B (85) Bruxellensis M (86) Montispessulauus 294 Z (87) Parisinus 2185A 88 Parisinus 2186 88 A Pummersfeldensis excerpta tantum continens (v. p. CII) 89 Vaticanus Ottobon. 265 + 418 G (90) Londinieusis reg. B. XIX H (91) Oxoniensis Magd. 166 IV (91 A) Pragensis univ. 1™ (92) Vindobonensis 407 93 Breslaviensis univ. 93 A Caesenas E (94) Florentinus Laur. 16, 11 F (95) Florentinus Laur. 45, 11 96 Floreutinus Riecardianus 97 Lipsiensis 98 Londiniensis mus. Brit. 12022 C (100) Mediolanensis Ambros. A. 210 inf. 102 Oxouiensis Bodl. 178 103 Parisinus 16712 103 A Pragensis S. Viti 104 Romanus Cbigianus 105 Vaticanus 2970 (deficit locus X) 106 Vatieanus Ottobon. 174 107 Vaticanus Ottobon. 335 108 Vaticanus reginae 148 109 Vaticanus reg. 1822 (deficit locus X) 110 Venetus S. Marci II 20 111 Vindobonensis 79 Editiones ut supra p. CXXVIII 238,4 Quod si longaevi domini subiectorum 5 ingeniis adiuvantur consulte relaxamus aetatis nostrac breves ferias ut suis incrementis 6 aucta T. F. C" IX. PARS EPISTULAE VIII, 9. qui 34, quid 109 om. C lengeui 17 a subietorum 65, subiectiorum A" a subrectorum 93 A, subditorum Iv ingenium 66, ingerius 65 adunantur C consultis 96, inconsulte 76 relasamus C, relexamus 110 etates 72, etati T. Iv, etate 58. (Mod.), om. 29. 70 uestre 33. 49 f breuitatis 64 forias 34, feras 64. 76 om. 52 sunt 98 rudimentis 56, inclementis 65 74 2 77v. 93. 93A. 96. 97. 98. 103. 103A. 104. 105. 106^, augta E\ auta 108, tota B, uota Z. X. 14. 15. 22. 27. 30. 31. 38. 88. 89, uita N. E". C\ H. G. /p. 12. 29. 34. 49. 56. 58. (Mod.J. 62>(?)67. 70. 88 A, deuota M. K. 10. 11. 12*. 13. 16. 17. 18. 18A. 19. 20. 21. 28. 33. 35. 36. 37. 39. 41. 50. 51>>. 52. 53. 54. 62 2 63. 64. 65. 66. 68. 69. 71. 72. 73. 74'(?). 75. 76. 77*. 78. 79. 80. 81. 82. 106. 107. 109. 110. 111. Acc, deuotas 102, iura 25, inc. 51

  PAGE 173

  LOCI SELECTI. CLXVII 238, 6 prosperius robustior ad imperii pondera sustinenda cousurgat atque 7 ideo te cum favore divino suggestu praesentalis patriciatus eveliimus ut pro re publica 8 uostra tractantem sedes K. F*. C. prosperi 108, prosperimus 49. 58 (prosperrimus Mod.), prospicimus 103 A, prospexerimus GS, prosuperius 111 robostior 71 ', robustor 11, robustiorque B, robustaque 80 2 robusta usque 80 v I om. i 3/a implenda 29. 56. 58. (Mod.J. 67. 70, regiminis 88A pondatur T, pouderanda C, om. in sp. vac. 20 substinendo 71, suscipienda 103A, om. 96. 103 consergat 98, consurgant 106, consurgit 78, assurgat 28. 89. 93 A itaque f" om. 98 I cetum 25, om. 11 diuine 97 subgestu 103, suggestum 69. 106, ad suggestum 81, suggesta 65, 1 pondiccionem (?) 64 praesentialis C. 105, principalis 93, principalem ad dignitatem 64 ( principatus 94, patri (seq. ap. vac) 20, patrocinatus 69 v ) euegimus 93. 98, euebimus 58, euchinus 49. 106, euelamus T, eueximus 62. 104 2 subuehimur 77. 110 rem nu. 64 celsa sublimet ne sententia salutaris cui decet lnuniliter 9 pareri [Fom.J a loco videatur venisse communi hic est honor qui et armis convenit et in 10 pace resplendet hunc illa dives Graecia quae multa Gar. per 108, te 64 te 30. 98. 108 rem pu. om. 98 I v nostram T 34. 64, uestra 22. 35. 51, nostre H iX 49. 68. 69 '. 93A f iura 81 tractante C. 22 2 53. 65. 98, tracteite (sic) 94, tractat 25, tractatione 80 18. 33 2 41. 50. 54. 65. 66. 69. 77-. 78. 80 2 81. 82. 96. 98. 103. 107. 108. 110, sedis reliijui, cedis 53. 88 t sella 71 celsam 51 a t sella 88. 92 sullimet 19. 20, subliment 11. 93. 97. 103 A\ sublimat H. 80'. 90 l | ^ Mi 38 nec 54. 103 A. 109, ut 97 saluatoris 64, oin. 76 tibi 98 6)11. T licet 97. 103 A utiliter 65, humauiter G. H, huniiles 93 pateri 14. 15. 38. /p (?), parere 25. 29. 39. 56. 58. 67. 70. 90. 106. ( •'' d h 93 Acc, praeli 75 esse comuni uenisse 1 1 a esse 82 ) om. T hinc C. 53. 65. 68. 73. 98 om. 106 a oMi, 20. 81 aut 79. 80, autem 75, om. 106 t in 90 annis 54 nunc 35, hinc C, hec 69 2 (?), inc. 69 illam A' a illum 88 dies 38, dominus 56, om. 49 I i. g. d. 89, gecia 93, gratia T. 21 a 25. 29. 34. 56. 58. 70. 75. 109, gratia g. i. d. 93 A grecia 92, graora 30, inc. 14 multo O. 11. 14. 15. 22. 29. 38. 56. 58. 67. 70. 80. 98. 105. 108. Acc, iuuita 35. merita AT 2 >ic. A' 1

  PAGE 174

  CLXVIII LOCI SELECTI. 238, 10 gloriosissiino doinno avo nostro 11 debuit gratificata persolvit velavit tbrtes humeros gloriossirno 38. 70. 108, glorioso EK F. 0. 96. 97. 103. 103A. 104. 105. 110. 111 domino T. Jv. E". C. 15. 16. 29. 33. 56. 58. (Mod.). 67. 68. 70. 71. 75. 78. 93. 97. 111, donno F. 28. 54, dono 52. 108, damno N. 41 a auoque 64, quoque 76, om. 96 gl. d. n. a. T, d. a. n. gl. 69 habuit 29. 56. 58. (Mod.). 67. 70, om.11 1 gratificat F 1 96. 103 ', gratifica 64 a om. 21 f et E. F. 74 2 96. 97. 98. 102. 103. 103 A. 104. 105. 108. 111 a leuauit 102 fortis T. E v forte 54, forteo 29 ] liumidum 38 a h. f. 18 chlamydum vestis pinxit suras eius T. E. C. f honore 64 clamidem 93. 105, clamide 110, clamum 73, om. 82 uestes 64 pinxte 17, pinxerat 29. 56. 58. (Mod.). 67. 70, periunxit 104 2 pingit 102, purpuree 110, pin (sk) 98 t calceos 64 11. 51 b. 74. 80 2 93. 93A. 97. 102. 103. 103 A. 104. 105. 107. 110. 111, furas eius F. 96, sura seris Z. X. K. 10. 12'. 13. 14. 15. 17. 18A 2 20. 21. 22. 28. 30. 31. 33. 36. 38. 39'. 52. 54. 63. 65. 66. 73. 78. 79. 88. 89. 106. 109 [Forn.J, suras seris B. 69 2 76. 77 2 sura feris 41, fura seris 35, sura sericis N. H. 7p w 19. 25. 34. 58. (fura sericis Mod.). 62. 67. 71. [Fom.J, suram uel sericis [Forn.J, sura cericis 53. 56, fura sericis 29. 70, suras sericis G. 12 T 21 T 37. 49. 69 (?). Gar., sura setis 16, sura seris uel setis 81, suras setis 98, suta seris 51 a. 72, suta setis 75. Acc. Forn., suta sericis 68, suis sericis 64, seris (om. sura) M ', sericis (om. sura) M v futas setius 108, suras erois 18 b 50, suras eois 39 2 (?), inc. 18 a 18 A>. 77 l calceis 29. 49. 53 2 56. 58. (Mod.) 67.90, calseis 70, calceos 64, calce. 69, calocus Jp, om. 31 a istud 64 romanis 64 e 29, om. 58. 111 dignanter [Forn.J Car. indignanter 34 a 58. undignautur Mod.), edignanter (?) 111, dignatur 53. 65, dignatus Acc, dignitatem 16. Fom., dignantes [Fom.J iussus [Forn.J 12 calceus iste Romanus et VJSUS est accipere quod se cognoscebat sumere 13 per honorem crescebat visendi studium eois populis suscipere 72 om. 64 recognoscebat M, cognoscebaut 11. 17, cognoscat 71 assumere M. K. E. F. C. 10. 11. 12. 13. 16. 17. 18. 19. 21. 33. 35. 36. 37. 39. 50. 52. 53. 63. 64. 65. 66. 67 2 70. 71. 73. 74. 75. 78. 79. 80. 81. 93. 96. 97. 98. 102 2 103. 103 A. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. Acc, accipere 111, me. £ 2 om. 64 | ca l pro honore 107 ante assumere b4 r uiscendi C. 25. 36. 71. 73. 76. 77. 78. 80. 106. 110, uiceudi 68, uinsendi A" 1 uisundi 54, uisenti 96, uincendi 11. 16. 33. 64. 72, iuceudi (sic) 53 t in 65 stadium 76. 92, ante visendi / W W. 76. 93 heobis 71 cois H l 51. 54, cois (= commuuis) 65. 105. 107, cors 56. 67, eos 36, eis I*. 63. 68, eris Iv, edis 11. 106, onmibus 64, ecis (?) 70, etis 29, om. 25 t biis 77 populus 49 p. h. ass. cr. 64. 110, om. 25. 29. 56. 58. 67. 70 eois pop. u. st. 50

  PAGE 175

  LOCl SELECTI. CLXIX 238, 13 herc nostrum dum nescio 14 quo pacto in f inlige (sic) grecorum fi5 heroem E-. Aee., (h)ercam B 1 38. 103, liercum 98. 105. 108, hertam 80, lieream ln 56. 58. (heroam Mod.), heroa F 1 II(?). 37, croam 52 '. 53, coram 59, horeum 0, erorem 93 ', e roma 73, \ n, corona 107 uostram G l 72 uestio 108 ( erroam 49 pactum 76, om. fi3 a etiam 11, bellicos 104 i eo 50. 54. 72. 81. 82. 110, eum pkrique, eam 25, illo 11. 93 I qui hellicosus bellicosos fi4, bellica sunt T, hellicos 98 f esse X. Fom., f est 69 dicitur 5fi meum lfi 3fi. 49. 51. 76. lOfi. 111 creditur civilia plus amantur bac igitur honoris 15 remuneratione coutentus pro exteris partibus indefessa devotione laboravit et praestare lfi cuui suis parentibus principi dignabatur obsequium qui tantorum regum fuerat 17 stirpe pn icreatus sic se magnorum beneficia semper extollunl ut et quibus imperare 18 nequeuut iura venerationis imponant amatur 106, dainpnantur 16 hoc 56. 59. 104 ', banc 49. 106 honores 49 | r. h. 29. 70. 71. 93, remuneration*s B, remuueracin 82, muneratione F 96. 103 remunerationis hOnore 104 contemptus T. 11. 12. 28 '. 71. 106, conuentus 53. 80 2 contentis 80 om. 63 1 ex certis 98 parentibus 12. 21, om. 98 i. d. indefensa T. 54. 65. 69 '. 71. 81. 82. 106. 108, indetexa 16 J liberauit 21 p. 93 pnare 82, praestante G f principi N, f princeps 25 peremptibus 65, bis 15 a om. 56. 72 principem 25, principium 11, principibus 72, principi i. imperatori ro. 64. om. T digna datur T, dignabantiir 49. 77 a dignatur 80 obsequi non 49 om. 76. 105 fuerit 98, om. 53 : st. r. f. 54 r. st. f. 41. 52. 68. 69. 72. 81. 93 s. (seq. sp. oav.J 20 b. m. B 2 G si 11. 49 de 35 magrum 34, magistrorum 56 beneficiorum 18, om. G om. 31 excellunt 58, excoluut 36, attolluut E*. B. G. Jp w 49. 68. 88 A ex C. 107, et ex 111, eciam 64 f iu 37 impare 67 nesciunt T ueuationis 73 imponautur 107, impouat 29. 56. 67, inponunt T. B. G. 20 diligunt cremeuti T, diligunt ore mens B, diligunt (comuniter ins. 64) omues JV. M h E-. F. G. Iv". 10v. 18 2 18Av. 25. 29. 34. 39 2 49. 56. 58. 62. 64. 67. 68. 69 2 70. 71. 76. 88A. Cassiodorvs. w

  PAGE 176

  CLXX LOCI SELECTI. 238,18 93. 96. 97. 102. 103. 103 A. 104. 110. 111 l *). [Fom.J. Gar., diligunt oraues isti H 19, diligit creineuti (incremeuti 107-) E\ C. 77"-. 105. 107. 108, dilige clementi 98, diligit (diliget 54, diligat 50) more (morte 73, amore 106, morem 52. 53, marte 65) mens (meus 65, iuris 111) Z\ M*>. K. X. 10*. 11. 12. 16. 18 '. 18 A. 21. 28*. 36. 37. 39'. 50. 52. 53. 54. 63. 66. 69'. 72. 73. 78 . 81. 82. 88. 93 A. 106. 109. 111=, diligit inire (mre mire 22*) mens Z*. 14. 15. 22. 28^. 38. 89, diligit inire mens 30. 31, diligit mens78 2 diligit omnis (omnem [Forn.]) raore (morem Acc, memor [Forn. ex coniectura Cuiacii]) mens 17. 20. 33. 41. Acc, diligunt uel deligit omnis more mens 35, diligit uel diligunt omnes (omni 74) rnore (morem 75, mcre (?) 74) mens (menti 74) 74. 75. 79. 80, diligunt omnes more (morem 51 b ) mens 13. 51 b inc. 51 a 77' sui om. 65 provecti T prouectis B l prouectus 11el reliqui, peruectus 65 | semper om. H. G. Iw. 49. 62. S8A. 103 A l s. a. p. E auctorem actorem 34 19 et ut 68 moralitatis mortalitatis T. F. C. H. G. fl", 11. 18. 19. 35. 39. 50. 63. 71. 77 ; 93. 93A. 96. 102. 103. 104. 110. Acc. iura nesciunt qui beneficiis benefitii T nou um. 76. 109 teneutur merentur 35, tenetur 98, cemteuentur 49 335, 1 Iohanni cancellario Senator ppo 16 T 2 Quamvis statutis gradibus omnis militia peragatur et tempora sibi custodiant 3 qui iudicum iussionibus obsecundant tuus honor coguoscitur sollemni ordine non um. 20. 36. 39. 41. 53. 54. 56. 58. 63. 64. 67. 69. 70. 8U. 1. 98 X. EPISTULA XI, 6. 1 edictum per prouinoias N. 28. 89. 93 A. 97. 103 A > (monicio praem. C) uniuersis iudicibus prouinciarum (pr. i. 13. 27) C. 13. 25. 27. 32 t c 37 um. 93 PP£ 89, populo 14. 71. 77. 106. Acc, populorum .'/. -V. X. 15. 22. 28. 30. 38. 51. 88. 97, po 110, p H G, pp 25. 37. 73, praepositus 12. lB h 21. 33. 50. 111, praeposito F, prestacio prepositus 16 a praefecti K, et cetera 31, om. 52. 107 f rubrica 71 cumuis 81 statuis 76, statitis 67, statuiiuus 11 graudibus 81. 97 t obsecund 22 a raalicia 111 um. 51 a eustodiat 51 a (?). 53. 72. 96 t illi 64 que 72 iudicium //. 21 a 32. 56. 58. 66. 70. 77'. 81. 93 iussionis 102, bis H* obsecundautur 32, obsecundo (?) 18 a tuis 21, cuius H. GK ft". 32. 108, ciuis 81, tamen N. 25. 49. 56. 58. (Mod.). 67. 70. 76, tameu tuus (tuis 13 a ) £ 2 13. 74, tuus tameu A* 2 50 angnoscitur 108 t iussioue 107 n. o. 39 a *) 111 jiroprie sic: diligunt omues sui prouectus uel diligit more iuris sui prouectus

  PAGE 177

  LOCI SELECTT. CLXXI 335,3 teneri 4 qui suis primatibus meruit autepoui tibi euim reddunt obsequia om. 5 16 qui te praeire noscuntur et reflexa eondicione iustitiae illis reverendus om. 39 quis B 1 om. 69 a prouincialibus 97 inc. K 1 anponi 72 ibi 72, sibi 77 etiam E, nomen /P w 71, om. redduntur 67 obsequio 81, om. 28 quae /p w 32. 71 o?. 75 quiete praeire 108, I qui reperire 64. 76 r.i ; perire 36. 73. 93 A. 108 j noscontur 13 >, nascuntur 10. 18 A. 36. 63. 73. 78', nacuntur 74 > om. E & te flexa 110, flexa O ', refuxa vel reficxa 76 conditone 66, condictioue E 1 35. 51. 62. 69. 72. 81. 93A. 98. 106. 108 reuerendum /J a referendus 18 v 32. 74 a 107, reuercnde 111, reuendus 64', uenerandus 64 2 aspiceris auspiceris 102, auspicis 108, efficeris 79 quos quod Jj a M. X subsequi obsequi 80 posse monstraris mostraris F. 96. 106. 107, mostaris E, monstrastis 64 1 ', mostraueris 102, miaris 111, monasteriis 108 banc [Forn.J. Mod. Gar. binc Acc. inaequabilem inequabliem 80, inequalem 98. 108, inequabilitatem 81, eniin equabilem 106 aequitatem equalitatem 89 a etatem 98 t et 62, f ac 53 speciale speeialem 106 decretum detrimentum 35 desiderium 51 t et 75. 80 singulare beneficium 7 sub aspectu iudicis agis ages 33. 52, agit A* 1 (?) ncc ne 32, neque 64, non ), !nc. / w ( a ) inpugnante in puguam tc B h impugnate 67, ine. B* ordine 8 videatur assunii nullus tilji de temporis qualitate praescribif transgrcssio niatnenlae 9 actio tua est et solus uideantur B' 1 uidetur Iv". 16. 50. 56. 58. 67, inc. 7J* eniin 79. 104, om. 110 temporibus 29. 36. 56. 65. 70, tempore 58. (Mml.j om. 106 a praescribit (rie) F ', praescribitur 53, praescribat (!. H. /p w 88 A. describit 73 t et /P w trangressio 65 t tua 108 matriculare 108, maricule 93 t tua 65 acceptio 35, accusatio (<'. 52 ) tua a. est 64. 77 a tibi 10S, om. 6:) ; est tibi actio 108 J tua nota actio est 76 om.
  PAGE 178

  CLXXII 335, 9 alios Mod LOCI SELECTI. alius B\ alii ipw, aliis M. K. H. GK 10. 12. 13. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 32. 33. 36. 37. 39. 41. 53. 54. 62. 63. 64. 65. 66. 68. 69. 71. 73. 75. 76. 78. 79. 80. 81. 82. 93. 106. 108. 110. Acc. servare compellis Mod. contem(p)nis M. K. 12. 13. 16. 17. 18. 18 A 1 20. 32. 33. 35. 36. 37. 39. 41. 50. 54. 62. 63. 64 v 65. 66. 69. 71. 73. 74'. 75. 78. 79. 80*. 81. 82. 106. 108. 110. [Gar.J, contepnis 53, contendis 21 v 80 v 93. Acc, compelluntur C/' Sed talia tibi oi. //. G. /iw. 52. 68. 108 f dum 88A (hic rwrsua incipiens) 10 pro excellentibus meritis f talia 88 A conceduntur concedantur 53 dum cum 97. 103 A credi debet credideris B. H. G. 108, crederis reliqui omnes omnis 56, bis 32 t pro C" industriaiu 73. 81 ) ,,, . oc „_ „„. 1 nneuue mdustnaque 82 oiii. 62. b9 ' quos G*. 51 non 80', nos O. 64(?), om. H. G. Jpw, 97t praecipuum A' 2 t esse 33 a eligisse 72. 102, elligisse C V om. /P(-) autem 7p trequentem 58 om. 106 a c ( s!e ) 5G om. F. G*. 25'(?)28. 30. 93. 96. 102. 104 laudata 68 assumat 7p() i a "' E t et quem 56 quoniam 51 b. 67 v 106. Forn. uituperale 53 om. 107 eligere MK 49. 52. 53. 54. 62. 64. 69. 75. 80 v 81. 82. 106. 110, exigere C. 78. 90 ut Iv merito 82 industria fideque superare 11 quem nos constat. elegisse nemo enim sequentem probat nisi quem sibi laudanda 12 virtus associat quando Gar. vituperabile est inferiorem erigere nisi meritis alios videatur 13 excellere hoc igitur laudabile praeiudicium sententiain gratiosam militiam domesticam 14 a duodecima indictione cancellorum u. a. X. 20. 108 ) i exercere 108, excedere 103A. 110 autem 16 um. 76 t et 64. 76 senteuciarum 79. 80, summam 75 ) grossam 93, gloriosam FA. G. 35. 52. 64. 72. 75. g. s. H. G. Iw. 52. 6S 76. 77. 80. 98. 106. 110. 111 j milicia 28. 93 domestica 93 ad B% om. 56. 58. 67 ) om. 70 J. ad duodecimam indictionem 107 condictione 110 j oaacellariorum K. 35. 56. 58. (Mod.). 66. 67. 70, cancellarum 74'. 81. 106, om. 107

  PAGE 179

  LOCI SELECTI. CLXXIII 335, 14 tibi decus attribuil ut consistorii Hostri detus 72 attribui 21. 37 om. 108 cumsistorii //. 13, oonsestorii fli>. Z. M l X. 28. 51. 74". 88*. 89, concestorii 9:i.\. eonsectorii 10, consistorium 33, confessorii 36. 7.'!, confessoris 16, inc. li* nostra 16 t fideli M> secrata 102 fidei 19. 21. 32 15 secreta Bdeli integritate eustodias cuBtodiat 41 per te praesentandus praesentandum 04, praestandus 77', praesentande 98, persentantibus 60 accedat accedit 102 per te nostris auribus 10 desideiiuin supplicis suppliciis 32. 102 f nonelitate 81 a innotescat iussa nostra sine studio venalitatis expedias omniaque 17 sic geras ut nostram possis commendare iustitiam actus enim tui iudicis opinio est 18 et sicut penetrale domus de foribus potest congruenter intellegi sic mens praesulis 19 de te probatur agnosci non iniuria quia talem unusquisquc dubio E. 102 uenelitatis 110, uenilitatis G5 1 ueneralitatis 69 T uenelitate 81, uenalitas 72 expediat 81, expedies 64, sexpedias 10, suppedias 41, suspedias 17. 20. 33, suspedita74 oiunia 93. 106. 108 om. 28. 89. 93 A deras 73 nostra 49 i. A T , eoinodare 60. (8, bis 90 ? . ,„„ i p. i. c. 50. 58. 04. 0*. (0. 88A mstiam 108 j r t nostri 93 om. 88 A eui 49, tuus 93 iudicio 56, bis 65 | 10 ; o. l. lo a sunt 74 i. 98. 108 opinione 49 om. 90. 103 penetrabile 54. 00. 75. 82, peuetralis 100 t est 13 }, d. f. 37 Horibus 102 post sicut 88 A | congluenter 102, conpetenter I sit 49. 102, sient 53 | Q o 1 1 m. s. vo omnes 25 presulem 79 om. 12 coguosci 93 nam 53 | iniuriam 107, in iura 93 A i om. 22 talia 77 om. 110

  PAGE 180

  CLXXIV 335, 19 ad responsa sua videtur 20 eligere qualem se de 58. (Mod.) LOCI SELECTI. r. 82 om. 35. 37. 110 uideatur 96*, uidebatur 110, uidentur Gar., uirum debeat 5G. 67. 70, uirum debet. 58. (Mod.) quale 108 suauiter 1(18 u. e. a. r. 52. 90 cunctos Mod. Gar. cunctis B. JP™ 10G, custos C. 1G. 36. 53. 65. 89. 107. Forn. decreverit aestimare Oi vestes ipsae quae decreuit. N' 14. 15. 22. 38. 49. 56. 58. (Mod.). 67. 82, decreueris 27 es(vel x)timari Z. N. Iv. X. C. 10. 14. 15. 16. 17. 18A. 19. 20. 22. 25. 27. 28. 30*. 31. 33. 35. 38. 49. 51. 53. 54. 5G. 58. 62. 63. 65. 66. 67. 68. 69. 71. 73. 75. 76. 78. 79. 80. 81. S2. 88. 89. 93 A. 107. 108. Acc, ordinare 104, ordiaestimari 36 a t uidetur 28 uetes 19 iste 56. 67, tempus (?) 49 oni. 98 nostris corporibus 21 applicantur nonne nos delbrmare p< issunt 108 si aliquo inquinamentc sordescant quanta 22 vei gratia uos decorare videntur cum laudabili puritate nituerint sic miles ad secreta 23 indicis proximatns praesulis sui famam Forn, aut ornat aut maeulat oiii. 88 A uos C. 17 tbrmare C uidentur 103 A set 70 f in /P. 92 ".1 33. 69. 80' inquinamentis 88 A sordescantur 35, sordescunt Ip^ quanto G. 69. Sl ergo 72. 77, om. 58'. 96. 108 56, Z. N. X. 18. 25. 28. 32. 35. 50. 58. 64. 70. 74. 88. 89. 93 A. uos G7. 108 \ om. \ "• g96. 110, u. er. G7. 10S uideatur 35. 93, uidetur 98. 111, uidemur 81 t tum 76 u. d. 93 collaudabili 27 > nituerit claritate 93 pietate 32. 39 nituerit 111, nituerunt 17. 29. 41. 51. 53. 58. 68. 69. 80. 102, nituere 82, intuerunt 56. 70. 81, intuerint 20. 30. 33. 93 A, intuentur 90 x irruerunt 98 si cum 33 milites 96 t qui 93 prosimatus 106, praesumatus 108, proximatur 93 cui ', oni. 111 tbrmam M. K. EK C. 10. 12. 13. 16. 17. 18. 18 A. 19. 20. 21. 27. 32. 33. 35. 36. 37. 41. 50. 58. 63. G5. 66. 67. 71. 72. 73. 74. 77. 78. 79. 80*. 98. 106. 110. 111. Acc, forma 107, famam uel formam 53 ut 29. 56. 70 eoronat 64 b pr. 111

  PAGE 181

  LOCI SELECTI. CLXXV 335, 23 in nobis siquidem 24 peccant qui ;ilius gravant B. E v ii. g. rpw, 120. 19,25' (inc. 25'). 52 68. 104 et dum spolium obsecrantis B' uobis C peccat 64. 73. 98, petant 102, tractant 56, poscant 64 b aliaos 1!) maculant /.. M. N. X. K. B'. F. C. 10. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 20. 21. 22. 27. 28. 30. 31. 32. 33. 35. 36. 37. 38. 39. 41. 49. 50. 51. 54. 56. 58. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 69. 70. 71. 72. 73. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 88. 89. 93. 93A. 96. 97. 98. 102. 106. 107. 108. 110. 111. Ace., commaculant 18. 74 ut 81, ont. 69 polum 35, soliinn 93, speeulum uel spolium C, om. 12" 53 A"-. E. II. . 71'. 76. 78. 79. 81. 88. 89. 93 A, obseruautis N. C. 18. 32. 35. 39 \ 49. 50. 53. 56. 58. (Mod.J. 67. 70. 107. Gar., obsequentis / w 106 >>, obsecrationis F. 96. 103, obscerentis 71, inc. 62 ambitum 56, ambigitur if a 53. 58, auditur C. 16. 36. amabitnr 93 A, ambitis 49 73. 107, ab boste rationis 102 forma 21. 111 possidentis #. /I >w exutitur 12. 21, exurtur 96, exuritur 21 b 37. 81, exiinihir 71. 108, fuscatur 97. 103 A conscidera E 1 considerera 13, coiisidero Z. N. 14. 15. 22. 28. 30. 31. 38. 49. 88. 89. 93 A uidemus 64 n. / w 53. 54. 62. 69. 75. 80. 82 um. 49. 50. 70 culpare 54 lieue H. O l Iv cognoscimus Mod. cognoscimur 56. 108, cognoscamus 81. Acc ultra nos 82 l om. (iar. demens 82 2 98, clementes /i'(t)w. l(j 110. Acc, clemens 64 b inc. 62 om. 27 om. 33 ulcisti 56 nec 106 26 omnes dementes [Fom.J est qui ulcisci uon appetit quem grassatum in suo dedecore comprehendit 27 respice quo nomine nuncuperis latere non potest quod inter caucellos 18 v. 32. 41. 62-. 74 b 79. o. lio quae 73 crassatum B. C. /i' w 16. 29. 49. 51. 53. 54. 56. 72. 75. 80. 81. 88 A. 107. 110. 111 58. 62. 68'. 70. decore //. G. 22. 31. 33. 51. 52. 56. 58. 64. 65. 67. 68. 69' 77. 81. 98. 102 eomprendit 53. 107, deprehendit HK O. 53. 65 respieite 58. 65, recipe 12 quoque 14. 38 70. 73. i. s. d. gr. 50 nuncuparis /•'. 16. 25. 108 letare 56. 67. 70 ', iacere 25. 76, lucere 64, licere 64 b potes 16. 21 b 37 qui 21. 54 in te F. 96. 103, intra C. 107, iutus 72. 77. 98 caucellarios N. 16. 25. 37. 49. 56. 58. (Mod.J. 67. 70. 76

  PAGE 182

  CLXXVI LOCI SELECTI. 335,28 egeris tenes quippe lucidas fores claustra patentia fenestratas lanuas et quamvis 29 studiose claudas necesse est ut te cunctis aperias nam si tene 110 igitur 111 ludicras 90', lucidos 16. 80 ', lucitos /w flores 16 castra 93 patientia 21. 88, potentia 96. 102. 103, pacia 58 fenestras K. C. 25. 32. 33. 39. 50. 52. 53. 54. 56. 58. (Mod.). 62' (?). 63. 66. 67. 69. 70. 78. 80. 82. 93. 107, fenestra 75, apertas 64 •> f clausas et 78 2 p. cl. 25 om. 39. 56. 58. 67. 70 om. 22. 51 foris claudis 69, clausas 88 t et Z. N. X 1 28. 49. 56. 58. 67. 70. 88. 89. 93A om, 107 tu 16, oni. 50 asperias 53 om. 63 fori 53. 81, fortis 31, foras 58. (Jlod.) steteris N. K. E. F. O. H. G. /P. 12>>. 14 \ 15. 18. 19. 38. 50. 51 >>. 53. 56. 58. 62. 64. 65. 66. 67. 69. 70. 71. 72. 74 -. 76. 77. 78. 80. 81. 96. 97. 98. 102. 103A. 104. 107. 108. 110. 111. Forn. meis Forn. steteteris 32. 49, ceteris U. Z. M. X. 10. 12. 13. 14 '. 16. 17. 18. 18 A. 20. 21. 22. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 35. 36. 37. 39. 41. 54. 63. 68. 73. 74 \ 75. 79. 82. 88. 89. 93A. 106, stebes 25, exieris (t>>. 52, egrediaris 93, inc. 51 in eis 53. 58. 102. 107. 110, nostris I. 72. 77. 103 A, om. 89 utique 93, om. K. 65. 66. 78. Forn. ) emenderis 50. 52 -. 65, emendatis 38. 73. 106, j emendaribus 111 ', daris 56. 67. 70, dares 58. I (Mod.), consideraris 93 obrutibus 35, optatibus 107, obstitibus 81 j sed 56 i uiciis 111, om. 97 I sl, P utus 10o > sumDtus K 16 t noD J/. 96 ingrediaris ingradiaris 67, egrediaris II. G*. 18'. 103 A. 110 observantium non potes £*. K K. FC. G. 12. 16. 17. 18 A certis / modis Acc. uon Mod. 30 emendaris obtutibus si intus 18', J/a bis B 20. 35. 37. 41. 49. 50. 52. 54. 56. 58. 62 2 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 74 ; 75.78. 80 2 82. 104. 107. Acc. declinare aspectus 37 unde K. 63. 66. 78, uice 64 quod 56. 58b. 67. 70. 81 potest pleriqne. puteris G. 21 •>. 33, potero 103 A, om. 80 conspectus 31 vide quo te antiquitas voluerit collocari undique conspiceris qui om. 93 om. 58 uoluit F. Jpw. 50. 88 B. 96 //!>. 56. 64 colloquari 89, collocare 69 undeque 56 conspiciens 77 quia 107 t etiam 29. 56. 58. (Mod.J. 64. 70. 76, t et 25 I a. t. 102. 103. 104, nuluerit /7, noluerit j t. u. I 71. 107, collari GK 39, colorari /w u. 63, a. 58. 110

  PAGE 183

  LOCI SELECTI. CLXXVII 335,31 in illa claritate 336, 1 versaris proinde ad Dostra monita aures animumque converte fige nienti oninia quae 2 iubemus non alia K illa iu 13 a nulla 35. 53. 73. 76. asseris 33 a pruuide 21 l quapivpter 53 i 7:-! tnandata uel monita 111, merita 54. 73, monumenta 49 y laiiien 74 .•iuiiimm 35. 75 t tuum 78 uerte 38 a conuertere 51. 76, committe 74 finge 81 mui-i n. 68 ,-iti 81 i fi S menta 2: > ue 37, noui 20 te tamquam vacuam fistulam uistulam /p dicta perexeant f. u. OU quae tamdiu plena couspieitur .'! quamdiu in eam undae t nostra 93 peresseant 107, peroseant 96, perextant 56. 64, perexerant 32. 74 a perexegant 98 a pereant 76 Ma 21 | tam 75 j 4 uamdiu 10 c. pl. 106 a om. H4 diu 10, que tamdiu M. 18. 18A 1 36. 39*. 73. 74 >, donec 16, om. 92 om. 69 meam 76, in ea F. C. 32. 73. 96. 104, mea 102. i 103, in causa 56 n. i. e. 51. 52 iimti 56. 58. (Mod.). 67. 70 f in eam 25 influere fluere 0. 72. 77. 107. 110, conflaere H. 0*. /i'. 50. 108, effluere 66 posse possit 63. 89 a pre 92, om. 20 noscuntur enoscuntur £ a [?], cognoscuntur 89. 107, uidentur 50 esto exto 71, estote 22. 30. 31. 38. 51 a potius conceptaculum contentaculum 108, contemptaculum 98 qui 56. 58. (Mod.). 67 in eancia inte quamiliu (54 4 quod audita custodias quod suscepta non fundas quia uiliil proderit si aurilms tuis 5 transitura placeanl et in cordis om. H. G. Ipw. f,2. custodiat 50. 64 t et 64 qui 25. 56. 58. (Mod.). 67 fundat 50. t>4, dimictas 81 qnod 41 michi 56. 79, tunc 111 poderit 20 ', prodit 108 omuibus 108 placitura 31', plansitura 31 2 transita 106 b transitum 19', trauseant 64, om. in sp. vac. 30 plaplaceant 'r' a om. 64 2 eordibus 53. 75. 76. 81. 93. 108 placitura teneant C. 107 Cassiodorvs.

  PAGE 184

  CLXXVIII LOCI SELECTI. 335,5 sinibus Gar. finibns 0. /p w 35. 56. 58. 64. 65. 70. 75. 80(?). 93A. 98. 107. 108. 110. Acc. se so 72 omnia omnino 106 b non om. 63. 65 defigant defigat 65, deficant M, defingant 36. 73. 77 >, infigant 35, refingant 81, designant 7p O. 53. 75. 80*. 93. 96. 102. 103, designat 56. 67. 70 t et cetera 103 A

  PAGE 185

  De hac editione pauca restant adicienda. per annos plus quinquaginta a monumentorum Germanicorum curatoribus non solum expetita, sed adeo parata partim fati invidia, partim hominum ignavia factum est, ut nunc demum prodeat. ego eum laborem, postquam spem eius per alium iusto tempore perficiendi deponere debui in me recepi invitus neque animo, sed officio oboediens, sublevatus in ea re egregio adiutorio optimorum collegarum et amicorum, Brunonis Kruschii in apparatu instruendo, Eduardi Schroeder in nominibus Germanicis apud Cassiodorum relatis recte constituendis et quatenus interpretatione indigent in personarum indice ad veriloquia probabilia revocandis, Ludovici Traube cum in panegyricorum fragmentis recensendis tum in opera ut molestissima, ita utilissima indicis vocabulorum et locutionum perficiendi. per eos ut editio haec aliquantum profecit, ita subsidiis iis, quae curatoribus monumentorum publice suppeditantur, eo perventum est, ut codicibus, qui sunt plurimi et per universam Europam dispersi, huiusce voluminis causa recte excussis ab hac parte crisis variarum Cassiodori videri possit pro absoluta haberi. Subiunxi variis Cassiodori additamenta tria, primum continens epistulas paucas Theoderici nomine scriptas vel ad eum spectantes, quae extra varias ad nos pervenerunt, secundum continens acta synhodorum trium in urbe Roma regnante eo habitarum, tertium, quod Traubio dixi deberi, continens fragmenta panegyricorum eiusdem Cassiodori. de his si qua praemittenda fuerunt, invenientur singulis auctariis praeposita.

  PAGE 186

  ADDITAMENTA. AD PRAEFATIONEM. ad ]>. XXII. De heurematis apud Cassiodorum memoratis pnst Knaackium diligenter exposuit Martirms Kremmer (de catalogis heurematum. Lipsiae 1890 p. 90seq.), contendens non ex Ilygino hausisse Cassiodorum, sed pendere utrumque a comuni auctore. et diiferunt omnino quaedam apud utrumque relata et absunt ah Ifyginn nostro quae inveniuntur apud Cassiodorum eius generis narrationes I, 2, 7 de purpura — II, 40, 14 de eithara — III. 52, 3 de geometria — V, 17. 2 de navi VI, 18, 6 de pane — VI, 21, 2 de veste — VII, 5, 2 de fabrieis — VII, 15, 3 de statuis — VII, 32, 4. 5 de pecunia et de moneta — VIII, 31, 8 de Palamede — XI, 38, 2 de charta, quarum plerasque certe constat redire ad eundem auctorein. at liber Hyginianus cum non habeat nisi vetusti compendii reliquias male truucatas, utrum Cassiodorus adbibuerit eum integrum an Hygini auctorem, nequaquam decisum est. lioc addimus quae de septem tniraculis mundi (narrationes eas nuper composuit Hermannus Schott de septem orbis spectaculis Ansbachi 1891. poteritque item conferri E.Wendling de peplo Aristoteleo Argentorati 1891) habet uterque ad verbum fere couspirare: var. VII, 15, 4. Ferunt prisci saeculi narratores Hyginus c. 223. Septem opera mirabilia: Ephesi fabricarum septem tantum terris adtributa mira Dianae templum, quod fecit Amazon Otrera eula: Epbesi Dianae templum: regis Mausoli Martis coniunx. Monimentum regis Mausoli pnlcherrimum monumentum, a quo et mausolea lapidibus lychniticis altum pedes LXXX, cirdicta suut: Kbodi solis aeneum signum, quod cuitus pedes CIOCCCXL. Rhodi signum Solis colossus vocatur: Iovis Olympici simulacrum, aenenm id esl colossus, altns pedibus XC. quod Phidias primus artificum summa elegantia Signuin Iovis Olympii, quod fecit Phidias ex ebore auroque formavit: Cyri Medorum regis ebore et auro, sedens pedes LX. Domus Cyri domus, quam Memnon arte prodiga illigatis regis in Ecbatanis, quam fecit Memnon lapidiauro lapidibus fabricavit: Babyloniae muri. Ims variis et eandidis vinctis auro. Murus iu quus Samiramis regina latere cocto sulpure Babylonia, quem fecit Semiramis Dercetis filia ferroque construzit: pyramides iu Aegypto, latere cocto et sulphure ferro vinetum, latum quarum in suo statu se umbra consumens oltro pedes XXV, altum pedes LX. in circuitu stadioconstructionis spatia nulla parte respicitur. rum CCC. Pyramides in Aegypto, quarum umbra non videtur, altae pedes LX. ad p. XVII. lu descriptione libri -V addenda est (ut dixi p. ('II n. 87) praescriptio Iibri VIII ea ipsa quae est in libro qui praecedit Z. ad p. XXIV. Accedunt quae ad nieain reruni Ostrogothicarum enarrationem adieci in eadem ephemeride vol. 15 (1890) p. 181—186. ad p. XLI v. 4 ecr. librorum pro libruni. ad p. LVII v. paenultimo scr. n. 82 pro n. 92 et n. 83.1 pro 92.1. ad p. LXIII v. 25 scr. [34] pro 34. ad p. CIV. Adde 92 A. BEROLINENSI PHILLIPPSIANO n. 1794 (catalogi nuper editi Eosiani n. 201) Cicerouis Philippicarum aliorumque scriptorum adglutinata sunt folia duo scripta saec. XIII XIV continentia variarum Cassiodori particulam a 1. 8 ep. 10 p. 240, 7 semper studuisse ad eiusdem libri ep. 15 p. 24G, 1(3 mavissimum vobis. inscriptiones a codice absunt. superesse ea ex codice ordinis uostri quinti ostendit varia lectio quam apposui integram (asterism apposito ad Ieotiones in eadem familia redeuutes), quoniam liabet quaedam quibus socios vincat ut 244, 28 tibi hic corruptum in ter compeudio parum intelleeto, iu reliquis omisso. at nee si superesset integer, nmltuui inde proficeremus. 240,8 quem] que — 15 direptus — arelatus] maleratus* — 19 ea om. — 21 suorum] suaruma — 25 tela mutua respuit — 27 restitit om. — credidit om.

  PAGE 187

  ADDITAMENTA. CLXXXI 241, 1 aec certantibus — gallias /uas tuendas ''• ull.-i bis 8 aquiliensem — 9 propera 10 spuma] puma — 12 tumens] spumans L3 esl qm.* pericliclitantis — 14 constitus — 16 nesoiuit] uestiuit — 19 fauere — 23 intitari eorr. m incitari — 27 dignitatis] nitatis 29 illud etiain — constat per nos — 30 putauit — bonoratumj lioncri.su — 31 expectendis 242, 1 praescientia — praemisse — 4 upfari — complector — 9 fama subacta — 12 iudicauimus* — quem] quidem — 18 securitate] prouisione — minus adhuc — 20 te om. — 24 est om. — 25 terminos om. — discerertudo — 26 afferamus 243, 2 mult. art. — 5 que om. — 6 mens | meris — 7 elenus — que om. — 9 narrationej ratione — 10 mittet liguria tullianos suos cognoscere — 17 essc cons. uides — L8 comitiue — isto om. — decorauimus — 21 universalitate pttccare — nimis] minus — 26 sunl rob. — 27 gignasia 244, 1 mitorum — honor . qnam tu om. — 3 committeret — 8 sineres] faceris — 9 uostra teinpora — 10 eminens evenit] Cum venit — 11 plenium — magnos — 16 est om.* 19 malus] in. fuero — 20 recolent — 21 tutam — 24 ne] nec — 28 tibi] ter — 31 conuenias 245,2 uestra — 5 esse om. — 7 amanitate — 10 quae] qui — 11 mem. glor. — 13 nostre — nos oot. — 14 in] cum — lcg. uob. — 17 fontis — 18 est] ot — tantum om. — 19 manet] remanet et — 23 euim om. "' — aliis] alii — 25 estimabimus — 31 a om. 246, 4 est] es — pontifice elegisse — 7 examine — 9 coutigit — 10 boc et] et hoc — 12 persona] perso — 14 ill. u. publ. om. ad p. CVIII. Addendus liber bibliothecae olim Fuldensis deseriptus in eatalogo a. 1561 hodie Cassellano (adhibui ipsum scriptum; ed. [Kindermann] Eotalog und Nachrichten von der Bibliotheh in Fulda. Lipsiae et Franeofurti a. 1819 p. 65): 'expositio (non epist.) Cassiodori ad Theodericum regem et de anima'. ad p. CXIX v. 7 adde dibilitas L 163, 5. ad p. (XXIV v. 29 adde AftricL 162, 29. ad p. CXXY v. 22 adde asseribL 165, 32. 166, 6. AD VARIAS. p. 36, 10 qui valet hostem conlbdere, ab omni se iam debet tuitione vindicaro eoniecit Oloeden rSm. Eechl im ostgoth. Seich p. 96 egregie, ttbi libri uitio pro tuitione. p. 46 adn. ita muta: 10 qui fortasae delendwm. — 11 qui] quis N. ad p. 64 (ep. 11,32) et p. 503. Ad titu/os Tarracinemes gui meminerimi paludis Decemnovii regnante T/ieoderko exskcatae, accessit nuperrime is ijui sequitur editus a Rossio nostro (noticie degh scam 1893 p. 210) et eiusdem optimi amici iussu jmstea mea causa recoffnitus hubens m antica liaec: EX P-D-N | THEPDERM ] ET-S-C-, iu postica milium numerum XV uwn LXV). legendum esse ex p(raeceptu) d(oinini) n(ostri) Rossius statim intellexit, quamquam in apographo B fuit proP, coniecturamque mo.r firmavh cxemplum recognitum. itaque senatus ut iussu regio inter privatum et publicutn terminavit, il" miliaria quoque per Decemnovium collocavit. ]). 75 lat. III, 15 errore lectionem v. inl. repudiavi. p. 91,12 aequitatem fave tuetur Eruschius acUegans praeter locum Qharisii .". />. -'.'.' Keil lectionis dubiae alterwm Qregorii Turonensis /..'/. Franc. 2,34p. 97,5: infirmitatem (-te dett.) faveas populari. <
  PAGE 188

  CLXXXII ADDITAMENTA. p. 333, 23 scr. te pro de. p. 366 iu adn. codd. sci: l ad lii exire' pro 'ad 8 exire'. p. 37:') ad 12 scr. 'ut| ut.Z'. p. 389 cp. 1, 2 ici-. tuae pro tua. AD ACTA SYNHODORVM. p. o'.>4 v. paenult. sci\ Tschiedel ^ro Tschindel. p. 401 ep. 52 sc?\ pruteulano T. p. 402 presb. 62 retinendum Crescentione. 2 cMe frequenter T — 14 dilectiones inon dilationes) T — 17 tractnm (non tractatum) 67. p. 403, 1 uddc 'ne om. G' — dele 'iu post. ne. 7". p. 404, 2 adde 'deliberaret 7" — 8 adde 'cui T. p. 405, 10 adde 'dictum est 7" — 22 'ea] et O' 'erroris 7" — 23 'moruu (non moruum) T a — 24 dele 'firmitata T' — ep. 1 adde 'episcopus om. T'. o. 406 ep. 2 adde 'meturnensis 7 'hauc 7" — 'me profiteor GT' — ep. 3 'synolibus (?' — 'hanc T — ep. 5 'cansine T — ep. 6 'creconius G'. p. 4i '1 ep. 24 'pisorensis 7" — ep. 2.~i 'termacensis (non -ciensis) T — ep. 27 tebeatris (non tebeatis) T — cp. 28 'uitalauus 67' — ep. 30 'derontinae T — ep. 33 'dulticius (non duleieius) T\ p. 408 ep. 36 'it. fortunatus T — ep. 37 om. T — i-p. 3* mn. G T — cp. 39 innoeentius <>ni. O — ep. 40 'ualentianus 7" — ep. 4(1 'sallustinus '' — ep. 47 'taraquiniensis T. p. 414 presb. t9 reUnendum Crescentio. p. 419, 15 dele 'iu om. 7". p. 420, 1 adde 'reuennam /"' — '< 'roma T' — 7 'fatigitur (non fatitur) 7*' — 9 'est] sit T — 13 'urate T' — 14 'dat (imn datuui) 7" — 22 'antestites (non -tis) 7". p. 421,l> discodentibus] non discedentibus conieit Traube — 18 adde 'amore 7" — 23 dele 'reddetur T. p. 422,3 'adremittit (non -li T 7 in arce Latii] in arce Latiari praefert Traube recte — 11 'aestimauevit 7" 15 'dat (non datura est) T — 22 'ordiant (non ordinant)' T. |i. 124,14 8cr. quae dudum, praesentibus intimamus commate transposito. yi. 429,2 seq. fortasse ita scriphim fuit: ita tractatus est, ut multis presbyteris ... per caedem ipsa mortis fuisset occasio, quoad se uuile egressus fuerat ad beati Petri apostoli saepta convexerat adiecta in margine adnotatione: et recentium adhuc vestigia vulneruiu . Gudila et Bedeulfus maiores domus regiae perspexeruot, quae textui inserta est perperam rerbo extremo iu perspexissent mutato scilicet ad tuissent accommodato. |>. 430,1 not. dele uncum; iusto (?ioh iuste) A p. 433 ep, 1 1 fnit ecclesiae Bovianensis (cf. p. 453 ep. 37). AD ORATIONVM RELIQVIAS. De Cassiodori panegyricis quaedam reete disputata sunt a Gaudenzi atti e memorie detla r. depulazione di storia patria per le provincie di Bomagna, terza serie vol. III a. 1885 p. 248 seq., quae disputatio sero mihi innotuit. Traube. AD INDICEM PERSONARVM. p. 490 in Cassiodoro patre scr. III 28 pro IV 28. p. 491 tn Colosseo scr. v. i. pro v. c. p. 493 scr. Florentianus pro Florentinus. p. 497 adde: Optatus cornicularius praefecti praetorio 345,21. p. 499 adde: Stabularius comitiacus V 6. p. 502 in Unigi scr. III 43 pro III 23.

  PAGE 190

  EXPLICATIO NOTARUM. A editio Acenrsiana per 1. I — VII ibi ubi ea consentit cum codice Breslavieusi n. 62 saec. XIV, sive a prima manu is eam lectiouem habet sive a secunda sive pro varia adscriptam; inde a libro VIII editio sola. A* per 1. I — VII codex idem Breslaviensis disseutiens ab editione Accursiana, quatenus eius variam lectionem referre placuit; nam longe maxima pars suppressa est. A e per 1. I —VII editio Accursiana dissentiens a codice eodem Breslaviensi. editionis variam lectionem attulimus iutegram. B codex Bruxellensis n. 10018 saec. XII ad 1. VII 42 — XII. C codex Ambrosianus A 210 inf. saec. XV ad 1. VIII 1—10. 42-47. D codex Berolinensis Diezianus saec. XIII ad 1. I. II 1-19. III4 — 9. 22. 23. 25-31. V 9 — 37, suppressis erroribus huic codici propriis. D tragmentum Halense saec. XI ad 1. IX 17. 18. E codex Florentinus Laurentiauus 16 sin., 11 saec. XIV. F codex Florentinus Laurentianus 45,11 saec. XIV. lectio non datur nisi selecta. 6 codex Londiniensis reg. 8 B. XIX saec. XIII. errores huic libro 1 VIII — XII breviatorunv coproprios suppressi. E codex Oxoniensis coll. Magdalenae 166 saec. XIII. 1 codices duo Prageusis et Vindobouensis 407 consentientes. 7p codex Prageusis universitatis I alter uterubi solus mcnni dex H ubi consentit cum textu edito, librorum RIv*, lectiones suppressi, nisi forte propterea memorandae fuerunt, quod redeuut iu NEF. saec. XIV i ratur, alter consentit fw codexViudobonensis407 saec. XIV l cum textu nostro j K codex Laurentianus 89, 23 saec. XIII ad 1. I— VII 41. VIII— XII. L codex Leidensis Vulcanianus n. 46 saec. XII ad 1. I — VII 41. M codex Montispessulanus n. 294 saec. XII ad 1. I— IV 41 et ad 1. VIII i in 1. IX— XII aliquoties memoratur). codex Neapolitanus IV. 1S. 41 saec. XIII ad 1. I— IV 35. VIII— XII. codex Eomanus Angelicanus V 4. 7 s.it-c. XII ad I. I 1—16. 45 — lin. II. III. IV 1—20. codex Vaticanus Palatinus 273 saec. XII ad 1. I— VII 41. codex Monacensis 13072 saec. XII ad 1. I— VII 41. codex Breslaviensis n. 63 saec. XIV ad 1. VI. VII 1-21. 26—32. 36—47. VIII 1—10. quatenus pervenit codex gemellus f, errores codici rproprios ibi suppressi, ubi conseutiunt reliqui libri omnes. U codex Caesenas 13,3 saec XV ad 1. VI. VII 1 — 21. 26 — 32. 36-42. suppressi errores huius libri ubi geraellus T ab eo recedens Iectionem veram babet X codex Montispessulanus 4 saeo. XII/XIII ad 1. I— IV39. lectio non datur aisi seleota. Z codex Parisinus 2185A saeo. XIII ad 1. 1 1—23 et ad L VIII— Xll. deterioree 93. 96. 97. 98. 102. 103. 103A. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111 adhibiti ad 1. VII 42— 47 enumerantur p. 223. — a significat lectionem primitivam ab eodem librario postea inutat.im — b significat lectionera a codicis librario substitutam primitivae — significat lectionem priniitivain nh alia manu postea mutatam — 2 significat lectionem ab alia manu substitutam primitivae — 1 in laterculis significat lectionem Iaterculi divcrsam a textu (v. supra p. XL) — distiuguit lectionem textus a lectione varia supra versum vel ad inarginem adscripta — signilicat variam lectionem sive nota praemissa aliqua (itel, aliaa) sive nulla praescriptioue inter versus vel ad marginem adscriptam — vel — b item — l vel — -, item — vel — v ubi adferuntur lectione quae respondet non enuntiata, ea lecti" de qua tacetur cum edita consentit.

  PAGE 191

  MAGNI AVRELII CASSIODORI SENATORIS V CET INLEXQVAESTPALEXCONSORDEXMAGOFFPPO ATQVE PATVARIARVM LIBRI DVODECIM IVRE SENATOR AMANS OFFERT HAEG DONA MAGISTRO, GVI PLVS ELOQVIO NVLLA METALLA PLAGENT. Titulum operia (de quo plene dictum est in praefatione) sic dal 31 eonsentiente fere B, Dedicationem. habct L solus. Cassiodorvs.

  PAGE 193

  a. 53718 Cum disertorum gratiam aut communibus fabulis aut gratuitis beneficiis, nullis | tamen veris meritis collegissem, dicta mea, quae in honoribus saepe positus pro explicanda negotiorum qualitate profuderam, in unum corpus redigere suadebant, ut ventura posteritas et laborum meorum molestias, quas pro generalitatis commodo sustinebam, et sinceris conscientiae inemptam dinosceret actionem. Dicebam dilectionem r. 2 ipsorum mihi potius fore contrariam, ut, quod modo propter desideria supplicantium putabatur acceptum, postea legentibus videretur insubidum. addebam debere illos Flacci 1 ) dicta recolere, qui monet, quid periculi vox praecipitata possit incurrere. Respondendi celeritatem cunctos videtis exigere, et creditis me impaenitonda proferre? 3 dictio semper agrestis est, quae aut sensibus electis per moram non comitur aut io verborum minime proprietatibus explicatur. loqui nobis communiter datum est: solus ornatus est, qui discernit indoctos. Nonus annus ad scribendum relaxatur auctoribus 2 ): 4 milii nec horarum momenta praestantur: mox ut coepero, clamoribus imminetur et festinatione nimia geritur, ne cautius coepta peragantur. alter nos frequentia invidiosae interpellationis exaggerat: alter miseriarum mole castigat: alii furiosa con15 tentionum seditione circumdant. Inter haec cur requiritis dictationis eloquium, ubi 5 copiam vix possumus habere sermonum? ipsas quoque noctes inexplicabilis cura circumvolat, ne desint alimonia civitatibus, quae supra omnia populi plus requirunt, studentes ventri, non auribus. hinc est quod cogimur animo per cunctas ire provincias et iniuncta semper inquirere, quia non sufficit agenda militibus imperare, nisi haec 20 iudicis assiduitas videatur exigere. nolite, quaeso, noxie nos amare. declinanda est suasio quae plus habet periculi quam decoris. Sed illi me potius tali disceptatione (i fatigabant: 'praefectum te praetorianae sedis omnes noverunt, cui dignitati occupationes 'publicae velut pedisequae semper assistunt. ab hac enim exercituales flagitantur LRP(D)MOZ(X)E(F) 1 disertorum] d. mihi A gratiam om. P* 2 honore EF pos. saep. A 3 profereham /:.' 5 sincerae deteriores inemptam] uon inemptam 0, inceptam E, ineptam MZF disnoscerent J/ a disnosceret J/ b 6 rnodo] mihi XE 7 insubidum] I.MZ, in subsidium DO, insipidum RPXEFA debere om. R 1 8 redolere MOZXEF quid] quod Z 9 cunctos] ceteros P exigere om. E 1 inpendenda P 10 quae om. P sensibus] sen***7j l 14 nimia gcritur (ingeritur A e )] ger. nim. P pergantur MZ h alter nos] alterno MZ 15 interpellation*s 7i' a miseriarum] misera P castigat] instigat E 1 contentiomim] intentionum MOXEF, *intentionum Z 17 uix cop. -l e possimus A e 18 desinit M 3 -, desit RX pop. plus (om. DA e ) req.] pl. req. pop. E 19 esi quod om. 20 hoc E 22 me om. MOZX 23 praetorianae om. tn sp. vae. sedis om. E l F* cui] quod M-OZ, cum D li epist. 1, 18,71: et semel emissum volat inrevocahile verhum. 2) Iloratius art. poet 388 : nonumque prematur in annum. 1*

  PAGE 194

  4 CASSIODORI 'expensae: ab hac victus quaeritur sine teraporis consideratione populorum: huic etiam 'vel solum grave iudiciorum pondus adiectum est. cui ideo leges visae sunt inmensum 'onus imponere, dum ad ipsam honoris gratia maluerunt paene omnia pertinere. quod 'enim spatium possis publico labori subripere, quando in unum pectus confluit, quic7 5 'quid utilitas generalitatis exposcit? Addimus etiam, quod frequenter quaesturae vicibus 'ingravato otii tempus adimit crebra cogitatio, et velut mediocribus faseibus insudanti 'illa tibi de aliis honoribus principes videntur imponere, quae proprii iudices nequeunt 'explicare. haec autem facis nulla vendendo, sed exemplo proprii genitoris ab speran'tibus accipis solos labores : sic petentibus praestando gratis sub continentiae munere 8 io 'cuncta mercaris. Regum quin etiam gloriosa colloquia pro magna diei parte in bonum 'publicum te occupare noverunt, ut fastidium sit otiosis expectare, quae tu continuo 'labore cognosceris sustinere. verum hoc magis tibi ad suffragium laudis potest pro'ficere, si inter tanta et talia valueris legenda proferre: deinde quod rudes viros et 'ad rem publicam conscia facundia praeparatos labor tuus sine aliqua offensione poterit u 'edocere, et usum, quem tu inter altercantium pericula iactatus exerces, illos, qui sunt 9 'in tranquillitate positi, contingit felicius adipisci. Proinde, quod salva fide, qua frueris, 'dissimulare non poteris, tanta regum beneficia, si pateris ignorari, frustra maluisti 'benigna festinatione concedi. noli, quaesumus, in obscurum silentii revocare, qui te 'dicente meruerunt illustres dignitates accipere. tu enim illos assumpsisti vera laude 20 'describere et quodam modo historico colore depingere. quos si celebrandos posteris 10 'tradas, abstulisti, consuetudine maiorum, morientibus decenter interitum. Deinde mores 'pravos regis auctoritate recorrigis, excedentis audaciam frangis, timorem legibus reddis. 'et adhuc dubitas edere quod tantis utilitatibus probas posse congruere? celas etiam, 'ut ita dixerim, speculum mentis tuae, ubi te omnis aetas ventura possit inspicere. 25 'contingit enim dissimilem filium plerumque generari: oratio dispar moribus vix potest 'inveniri. est ergo ista valde certior arbitrii proles: nam quod de arcano pectoris 1 1 'gignitur, auctoris sui posteritas veracius aestimatur. Dixisti etiam ad commendationem 'universitatis frequenter reginis ac regibus laudes: duodecim libris Gothorum historiam 'defloratis prosperitatibus condidisti. cum tibi in illis fuerit secundus eventus, quid 1 2 30 'ambigis et haec publico dare, qui iam cognosceris dicendi tirocinia posuisse ?' Victus sum, fateor, in verecundiam meam: nec obsistere tantis prudentibus potui, cum me viderem ex affectione culpari. nunc ignoscite, legentes, et si qua est incauta praesumptio, suadentibus potius imputate, quia mea iudicia cum illo videntur facere, qui 1 3 me decreverit accusare. Et ideo quod in quaesturae, magisterii ac praefecturae digni35 tatibus a me dictatum in diversis publicis actibus potui reperire, bis sena librorum LEP(D)MOZ(X)E(F) 1 temporis om. huic] hine P 2 abiectum P 3 onus] pondus uel imus acl om. Z* gratiam PDO paeue omnia om. P a 4 Iabori om. Z a 5 generalis E G medicribus P a 7 tibi om. 8 uidendo Z ab] a EA 9 labores] spei lab. A T <2 > e praestando bis 10 mercatis malim quin] quando Z gloriosa] magna E' 11 te publ. UP nouerunt] potuerunt malim tu om. OA e 12 uerum] uude O hoc tib. mag. P, tib. hoc mag. D laudis om. P a 13 uilueris Z* et] nec malim 15 in tranq. sunt O, inc. _D a 16 contigit MOZX 17 iguorare P 18 quaesuinus] RPF, qs LDMOZE, quaesumus quasi A e quaeso quasi A r 19 meruerunt] minieruntZr/?/ dignitates] maguitudines O 20 historiarum calure O poteris P a 21 tradis Z 3 pr. mor. D 22 regis] recorrigis .l r ( v ), corrigis A e recorrigis] corrigis D. rectoris MOZXA 23 tantis utilitatihus] tantibus O 24 dixeram P 25 contigit M OZX poterit PD 26 prolis PD 27 ueracius om. E aestimat A* 28 reginis ac (ct B) regibus] regibus ac reginis PD laudem O lihris gothorum historiam (ystorias E*F)] libros gothoruiu hystoriarum E(duplici u. I. adscr.) 29 euectus LBPD quid] sed quid M b Z, qid O, inc. J/ a 30 amhigis et] ambigisset M^O h amdigisset a ambigis M h Z hoc E potuisse PE 1 31 iu om. E prudentibus] precihus Forn. 32 est] sunt E praescriptio E 33 imputare L O cum] et cum O 34 decreueruut M a accusarare P quod] qui O ac] atque PD 35 diuersis om. O

  PAGE 195

  VARIARVM PRAEFATIO. 5 ordinatione composui, ut, quamquam divcrsitatc causarum legcntis intcntio concitctur, efficacius tamen rapiatur animus, cum tendit ad terminum. lllud autem sustinere alios 14 passi non sumus quod nos frcquenter incurrimus in honoribus dandis. impolitas et praecipites dictiones, quae sic poscuntur ad subitum, ut vix vel scribi posse videantur. cunctarum itaque dignitatum sexto et septimo libris formulas eomprchendi, ut et mihi '> quamvis sero prospicerem et sequentibus in angusto tempore subvcnircm: ita quae dixi de praeteritis conveniunt et futuris, quia non de personis, scd de ipsis locis quac apta videbantur explieui. Librorum vero titulum, operis indicem, causarum praeconem, 15 totius orationis brevissimam vocem, variarum nomine praenotavi, quia necesse nobis fuit stilum non unum sumerc, qui personas varias suscepimus ammonerc. aliter enim 10 multa lectione satiatis, aliter mediocri gustatione suspensis, alitcr a litterarum sapore ieiunis persuasionis causa loquendum est, ut interdum genus sit peritiae vitare quod doctis placeat. Proindc maiorum pulchra definitio est sic apte dicere, ut audientibus 16 possis concepta vota suadere. neque enim tria genera dicendi in cassum prudens definivit antiquitas: humile, quod communione ipsa serpere videatur: medium, quod is nec magnitudine tumescit nec parvitate tenuatur, sed inter utrumque positum, propria venustate ditatum suis finibus continetur: tertium genus, quod ad summum apicem disputationis exquisitis sensibus elevatur: videlicet, ut varietas personarum congruum sortiretur eloquium et, licet ab uno pectore proflueret, diversis tamen alveis emanaret, quando nullus eloquentis obtinet nomen, nisi qui trina ista virtute succinctus causis 20 emergentibus viriliter est paratus. Huc accedit, quod modo regibus, modo potestatibus I 7 aulicis, modo loqui videamur humillimis, quibus alia contigit sub festinatione profundere, alia vero licuit cogitata proferre, ut merito variarum dicatur, quod tanta diversitate conficitur. sed utinam, sicut ista regulis accepisse probamur antiquis, ita eadem promissae resignent merita dictionis. Quapropter humile de nobis verecunde 25 18 promittimus: mediocre non improbe pollicemur: summum vero, quod propter nobilitatem sui est in editiore constitutum, nos attigisse non credimus. verum tamen sileant praesumptiones illieitae, qui legendi sumus. incongruo namque nostras de nobis disputationes ingerimus, qui vestra potius iudicia sustinemus. LRK(a r. 17 quod &&)P(D)MOZ(\)E(F) 1 diuersitate om. E l 2 cum] dum E 3 passi (om. L 1 ) non] non passi PD incurribus L % incurrU.fi 1 impolitas] impositas M *E*F, impostas M^OZX, imposteras E*, imposteris E 1 incompositas PD 5 septimo] uiii 7 conueniunt] conueniu* M a conuenienter M^OZXEF Aeom.fi 1 personis] praeteritisO !l uararum P nomine om. Lfi fuit uob. OXEF 10 persouas] partes suscipimus A e 12 pernitie Z 1 13 definitio est] diffinitione vel definitione (= definitioe) MOZXEF apte] aptes MZ, aptem OX ut] quod P 14 possis] personis E^F 1 dicendi] loquendi E 16 teneatur L 17 uetustate Z 1 dictatum E funibus M& genus om. E 18 uidelicet oni. O 20 quando] quoniam K 21 accidit JfiJ 22 quibus] quin malim alia] aliqua M OZXEF contingit OEFA sub] cum P 24 utinamj nunc E prodamur Lfi x PK, prodimur B l 25 promissae (promissa fi) res.] res. pr. O 27 in editiore] scripsi dubitans, in edittione M*, in edictione JI^ZXEFA', in editatione LE, in irel im) meditatione PL>, meditatione K, in edicto 0, in aedito A e 28 incoogruo] LfiKPDA", incongrue MOZXEFA r nostras (uestras XE l F) de (om. 0) nob. disp.] disp. nostr. de nob. Pl> 29 ingerimus nm. l'I> potius] om.fi 1

  PAGE 196

  LIBER PRIMUS. I. Anastasio imperatori Theodericus rex. theodoricus, ubi perscribit, plerumque K th. r. an. irap. A"', ad imperatorem X", om. in laterculii PMOZXF, in texlu MZX II. Theoni v. s. Tlieodericus rex. theoni] L\RIPD\ theonio LWKMOZNWFF u. s.] D*M_&A, uiro .V III. Cassiodoro v. i. atque patricio Theodericus rex. cathiodoro A 1 u. i.] A e illustri (om. uiro) O 1 atque] ac A 1 om. P 1 IIII. Senatui urbis Romae Theodericus rex. th. r. s. u. r. Z> 1 V. Floriano v. s, Theodericus rex. u. s.] D^M\Z^A?,_ uiro Ulustri A', . P 1 VI. Agapito v. i. p. u. Theodericus rex. agapite A' u. i.] PW\ om. KA e p. u.] PD^MOZ, praefecto (prefato L\ inc. P 11 ) urbis plerigue, patricio A T ', pontifici XEF habet bis ct suo loco et ante ep. 7 A' VII. Felici v. c. Theodericus rex. pelici P 1 u. c.] PiDtMA, tic Z\ ui Z\ cic 0\ uic N\ u. s. P*, uiro comiti LR, comiti A, u'm clarissimo P, uiro consulari /i, ohi. 0* VIII. Amabili cxecutori Theodericus rex. om. A* VIIII. Eustorgio viro venerabili Mediolanensi episcopo Theodericus rex. eustorio HIO, eustrogio M^Z^, eustagio 0\ eusturgio K\ eustergio F\ eustochio N l uiro uenerabili om. K, uiro om. D mediolanensiura D X. Boethio v. i. atque patricio Theodericus rex. hoetio fere libri u. i.] PIMZA, uiro (om. ill.) A 7 atque] ac E\ et A' XI. Servato duci Raetiarum Theodericus rex. retiarum vel reciarum libri XII. Eugeniti v. i. magistro officiorum Theodericus rex. eugenito P 1 P t eeugeniti P 1 lugenti MZ l eugenii 1 ingenti Z* u. i.] PIZA*, ug 01 magistro officiorum] D^MOZN^XEF, magistro LRP*K\ om. A 1 om. P' LRKPD(deficit laierculua)MOZN(deficii laterculus, Uem in ep. 1 te;ctus)(X)E(F)

  PAGE 197

  CASSIODOKJ VAEIAEVM I. 7 XIII. Sonatui urbis Romae Theodericus rex. jiin priiicipi ((.! ep. 12 extr.) urbis rome scnatui th. r. X f XIIII. Fausto ppo Theodericus rex. fasto iV' pp6] L3IW1ZP*, pp P\ ppo. p. Jft, epo iV* XV. Festo v. i. atque patricio Theodericus rcx. fiesto 0\ fausto IMiU^D^m u. i.] PDWOlZi, uiro (om. 01.) 2V* ac JSl, et A't XVI. Iuliano comiti patrimonii Theodericus rex. patrimonii] patricio X* XVII. Universis Gothis et Romanis Dertona consistentibus Theodericus rex. et] atque P 1 post romanis ins. theodericus rex dertone MXEF l A e dertornis A Tt de tortona A' 1 om. K l eonsistentibus] pxistentibus JVtJP 1 stantibus EF^, om. A"' XVIII. Domitiano et VViliae Theodericus rex. domicio P^D 1 dominato A' 1 uuili(a)e il/W^VAUe, uiJie ZN\ uilie F\ uuillie B\ uulli(a)e LRIKW, uulie A'A', nuliae P 1 uuillae jD*, iuliae J/ lb et M*, euuulie (pro et uuiliae) K l XVIIII. Saturnino et Umbisuo vv. ss. Theodericus rex. saturno A 4 umbisuo] L^ltP, umlirisuo L\ umbisuc D*MZ, urbisuc O 1 ubusio A 1 uerbusio A' 1 A'A 1 -l e uerhisuo X\ uerbusine F l uxori sue N\ et u. om. K uu. ss.] PD^MO^ZA e iiec X i uiris illustribus senatoribus X^EF, ovi. K XX. Albino et Avieno vv. ii. atque patriciis Theodericus rex. auieno] abieno libri plerique, abgeiio K l alliieno FA uu. ii.] PMZA e uu u O 1 /) 4 uu {om. illustr.) N*, om. K atque (et E) patrieiis (patriarcis E l ) om. KP^X 1 XXI. Maximiano v. i. et Andreae v. s. Theodericus rex. maximo K^ u. i.] PDH10 x ZA e uiro (om. illustri) N* ambree A Tt audito A* u. s.] PlDtJIO l ZA e uo P l senatori (om. uiro) F 1 om. jV* XXII. Marcello v. s. advocato fisci Theodericus rex. marcellino W, marcelle A"t u. s.] PMZA, u. jV*, oi. £>'0' aduocato (aduocatio A 1 et adu. A*) fisci (fisci o?u. P l ) om. K XXIII. Caeliano et Agapito vv. ii. patriciis Theodericus rex. c(a)eliano] fere libri, cenano N\ geliano A'*, feliciano A' 1 uu. ii.] PlJOWZAe, uu u 1 uu W, m. K patriciis] et patriciis R^E^A^, patriarcis A 1 om. B l K theodorus X* XXIIII. Universis Gothis Theodericus rex. XXV. Sabiniano v. i. Theodericus rex. sapiniano P 1 fabiniano JDZ* u. s.] PD*MZA, ui JV 1 07ii. O 1 XXVI. Fausto ppo Theodericus rex. ppo] LPMZ, epo DN* XXVII. Specioso Theodericus rex. 07ii. P' ispcciosii suppl. m. s. XV) LBKPlXdejicit laterculus)MO(deficit textus ab ep. lTjZXOirficit laterculus/X '//•.'' Fi

  PAGE 198

  8 CASSIODORI XXVIII. Universis Gothis et Romanis Thcodericus rex. et om. K^E* romanis] r. constitutis O 1 (cf. ep. 29) om. R l (u. g. suppl. m. s. XV) XXVIIII. Universis Lucristanis super Sontium constitutis Theoclericus rex. lutris tanis R, lucrestanis JV rt super (om. A 1 supra F l ) sontium (socium 0) constitutis (om. O [cf. ep. 28] K l ) om. K* XXX. Senatui urbis Romae Theodericus rex. romae om. M* (non ZA) praescr. populo romano EF tl XXXI. Populo Romano Theodericus rex. romamauo P' praescr. seuatui urbis romae EF ( XXXII. Agapito v. i. p. u. Theodericus rex. agapito om. F { u. i.] P'i", uiro (om. illustri) X*, om. KF l p. u.] P'0'Z 1 pr. urb. rome X*F t2 praefecto K l pontifici A', om. M^-Z^ praescr. populo romano E, om. F l inc. F tl XXXIII. Agapito v. i. p. u. Theodericus rex. u. i.] P t /) t .l<', uiro (om. illustri) A"', om. K p. u.] P^MZ, pr. urb. rome N\ praef. (om. urbis) IAK, pontifici XEF XXXIIII. Fausto ppo Theodericus rex. ppo] LR^PMZ, epT. -DW praescr. agapito uiro illustri pontifici E, agapito sto F l om. K l XXXV. Fausto ppo Thcodericus rex. ppij] IjPAPZ, ejio D^, epo praeposito .V* om. K .l/W>i.Y'A' 1 praescribv/nt inscr. ep. 36 M^X*, inscr. ep. 38 A" 1 XXXVI. Ferriolo v. s. Thcodericus rex. terriolo M (utroque loco) ZXF X teriolo F*, feriolo N*, tberiolo E, theoriolo A e serriolo A* 1 ferrioso A" 4 u. s.] PO^Z^A e ui D*, uiro A" 4 uiro senatori gothorum J/'A"' ad ep. 35, om. A'' om. JK*, habent et hoc loco et acl ep. 35 J/LY* XXXVII. Crispiano Theodericus rex. erispiano] L^R^MO^ZXEFA, crispiniano /.'//'P 1 /", crpiniano P 1 crispo K, eypriano uiro .V* ante cp. 36 A' XXXVIII. Boioni v. s. Theodericus rex. coioni MZX^EF^A, coroni A", croni 0\ corroni hoc loco, baioni ep. 35 A* 1 u. s.] P0 l MZA, u~i D\ uiro illustri A', et patr, /.'' ante ep. 38 X', om. F l XL. Osuin v. i. comiti Theodericus rex. osuin] AA'
  PAGE 199

  VARIARVM LIBKR 1. 9 XLI. Agapito v. i. p. u. Theodericus rex. agapiti Z 1 afini m. <<> u. i.] i"/JU'\ uini A>, om. A" p. u.J MO^Z, pr(a)efeoto (om. urbis) Zipt-DWt, 1 tifioi A''/;/', 1 iti .\ ', oi „. /'l anfe e^). 40 A' 1 XLII. Artemidoro v. i. p. u. Theodericus rox. artln'iniduro /A/' 1 /''.•!, athemidoro M 1 arcliemiduru A^.V 1 /' 1 archimidoro /•'', arthemido P^K* u. i.| J H J> X A^\ uiro sublimi A", uiro A 7t p. u.] P^MO^Z, praefecto urbis ro. A">, praefecto (om. urbis) /''. pontifici XKF*, atque puutifici F\ patritiu ,l 1 ', om. K transponit inser. 42. 43 1(l "; ante ep. 41 (ep. 42 adhaeret praecetlculi) A' 1 XLIII. Senatui urbis Romae Theodericus rex. sauatui /1 XLIV. Scnatui urbis Romae Theodericus rex. eidem seuatui A"', populo coui. Ouiacius om. O l Fl XLV. Boethio v. i. patricio Theodericus rex. boetiu fere libri, boecio /2', theolialdu A"' u. i.] PDWZ, uiru OTO, illustri K* patr.] et patr. A' atque patr. F 1 om. II 1 XLVI. Ghindibado regi Burgundionum Theodericus rex. gundibaldo N*F\ gundibaudo B\ undibado /", cundibaldo A', ingundibado 0\ igundibado M^Z^-X\ igundibaldo E, igundubaldo F* burguudiorum P^M^O^-N^EF, burgundionino K l LEKPD(dejicit lat.)MO(deficii textus epp. 43. 44. 45)ZN(dejicit lab.)(X)E(F) Cassiodorvs.

  PAGE 200

  I. ANASTASIO IMPERATORI THEODERICUS REX. c a 508 1 Oportet nos, clementissime imperator, pacem quaerere, qui causas iracundiae cognoscimur non habere: quando ille moribus iam tenetur obnoxius, qui ad iusta deprehenditur imparatus. omni quippe regno desiderabilis debet esse tranquillitas, in 5 qua et populi proficiunt et utilitas gentium custoditur. haec est enim bonarum artium decora mater, haec mortalium genus reparabili successione multiplicans facultates protcndit, mores excolit: et tantarum rerum ignarus agnoscitur qui eam minime quaesisse 2 sentitur. Et ideo, piissime principum, potentiae vestrae convenit et honori, ut concordiam vcstram quaerero debeamus, cuius adhuc amore proficimus. vos enim estis io regnorum omnium pulcherrimum decus, vos totius orbis salutare praesidium, quos ceteri dominantes iure suspiciunt, quia in vobis singulare aliquid inesse cognoscunt, nos maxime, qui divino auxilio in re publica vestra didicimus, quemadmodum Romanis 3 acquabiliter imperarc possimus. Regnum nostrum imitatio vestra est, forma boni propositi, unici exemplar imperii: qui quantum vos sequimur, tantum gentes alias anteimus. 15 hortamini me frequenter, ut diligam scnatum, leges principum gratanter amplectar, ut cuncta Italiae membra componam. quomodo potestis ab Augusta pace dividere, quem non optatis a vestris moribus discrepare? additur etiam veneranda Romanae urbis 4 affectio, a qua segregari nequeunt quae se nominis unitatc iunxerunt. Proinde illum et illum legationis officio ad serenissimam pietatem vestram credidimus destinandos, 20 ut sinceritas pacis, quae causis emergentibus cognoscitur fuisse vitiata, detersis contentionibus in sua deinceps firmitate restituta permaneat: quia pati vos non credimus inter utrasque res publicas, quarum semper unum corpus sub antiquis principibus fuisse 5 dcclaratur, aliquid discordiae permancre. Quas non solum oportet inter se otiosa dilectione coniungi, verum etiam decet mutuis viribus adiuvari. Romani regni unum 25 velle, una semper opinio sit. quicquid et nos possumus, vestris praeconiis applicetur. 6 Quapropter salutationis honorificentiam praeferentes prona mente deposcimus, ne suspenLBKF(D)MOZN(a. v. 4 deprehenditur^Y) 7?f.F; 3 obn. iam. ten. KA e 4 esse deb. N 5 en. est 1 quaes. min. J/ a 10 dec. puloh. B uos] uos estis iV saluta quos] quem M^ZN, quod K*OEA, in quem &*, inc. M* 11 suspiciunt] E-A*, suscipiunt reliqui quia om. cognoscunt om. 12 nus] uos P a et nos /v.I 13 (a)equaliter MOZXAIPF possumus K uestrum NXEF nostra KEF est (om. K) forma] forma c (sic) 14 quantum] tantum L 1 alias gentes iJ antegimus P a 15 ad hortamini adn. E-\ 'al. est epistola per se cuius rubrica est Theodoricus rex Romanus' 16 conponamuam _P a potestis] potis K 1 18 quae] qui EFA 19 credimus KM ^OXEF^A, inc. Z> a destinandas Z* 20 fuisse] esse.fi 1 21 uos] nos P, om.E 1 22 semper] super prineipibus om. N 23 otiosa] ocsaJ/ a 24 unum 6is 25 et om. A e applicatur E 26 praemitteutes uel praeferentes (supi-a uel pr. adscr.: liec est glosa) E post susp. ins. a nobis A

  PAGE 201

  CASSIODORI VARTARVM I, 1. 2. 11 datis mansuetudinis vestrac gloriosissimam caritatem, quam ego sperare debui, etiamsi aliis non videretur posse eoncedi. cetera vero pcr praescntium latores pietati vestrae vcrbo suggerenda commisimus, ut nec epistularis sermo rcddcrctur extensior nec aliquid pro utilitatibua nostris praetermisisse vidcrcmur. II. TIIEONI VSTIIEODERICUS REX. f( 507 < 511 Comitis Stcphani insinuatione comperimus sacrae vestis operam, quam nos voluiI mus necessaria festinatione compleri, disrupto magis labore pendere: cui usum suhtrahcndo sollemnem abominandam potius infcrre cognosceris tarditatem. crcdimus cnim aliquem provcnisse neglectum, ut aut crines illi lactei, carnco poculo bis terque satiati, pulcherrima minus ebrietate rubucrint aut lanae non hauserint adorandi muricis io prctiosissimam qualitatem. Quapropter si perscrutator Ilydrontini maris intusa conchylia 2 Bollemniter condidisset apto tempore, acervus ille Neptunius, generator floreutis semper purpurae, ornator solii, aquarum copia resolutus imbrem aulicum flammeo liquore laxaverat. color niinio lepore vernans, obscuritas rubens, nigredo sanguinea regnantem discernit, dominum conspicuum facit et praestat humano generi, ne de aspectu prin15 cipis possit errari. Mirum est substantiam illam morte confectam cruorcm de se post '.) spatia tam longi temporis exudare quod solet vivis corporibus vulnere sauciatis effluere. nam cum sex paene mensibus marinae deliciae a vitali fuerint vigore separatac, sagacibus naribus nesciunt esse gravissimae, scilicet ne sanguis ille nobilis aliquid spirarct horroris. haec cum infecta semel substantia perseverat, nescit ante subtrahi quam 20 vestis possit absumi. Quod si conchyliorum qualitas non mutatur, si torcularis illius 4 una vindemia est, culpa nimirum artificis erit, cui se copia nulla subtraxit. in illis autem rubicundis fontibus cum albcntis comas scrici doctus moderator intinxerit, habere debet corporis purissimam castitatom, quia talium rcrum secreta refugere dicuntur immunda. Haec si omnia constiterint, si in nulla parte praetermissa videtur esse 25 5 sollemnitas, miramur tua te pericula minime cogitasse, dum sacrilegus sit reatus neglegentiae in tali veste peccare. quid cnim agunt tot artifices, tot nautarum catervae, tot familiae rusticorum? tu quoque comitiva subvcctus tantis iubes, tanta /. RKP(D)MOZX(X)E(F) 1 aostrae ego om. sperare debui] desperare non flnc. D") debui PD 2 niil. non K uiderentur Z* praes. latores (portitores E)] lat. praes. A a 3 uerba P*DN nec al.] ne al. DO 4 nostris] uestris K'E uiderentur A" 6 insinsinuatione comperimus] cognouimus E uestis operam] uestis opera A", uesti supera M h X, ueste supera Z a uestis supera Z b uesti superam D3I a O, uestis substantiam E"nos om. A* uoluimus] PDMZX h XA s uolumus LRKON*EA* 7 necessaria bis X dirupto PDM h ZX, disruto cui usum] LBPDA, cursum MOZNX 1 ctii cursum Oar., cultum X-, tu uero cursum E, tu uero cultum F 8 pot. cogn. (cognosceres P a ) inf. PD, inf. pot. cogn. EF 9 aliquo pr. neglectu E bis terque om. 10 ruuuerint P a [?] hanserint] E-F 2 auxerint religui adorandi] PDMOZXEFA", odorandi A", adornandi LIIK. I r 11 prcciosam persurator O 1 perscrutor /.' intusa] intrusa P ', inclusa D, infusa Gar. concbilia PDMOZX, conquilia LR, consilia K 12 aperto K generator ovi. O x 13 aulico P l liquore] colore E l 14 laxaret Forn. 15 dominum] deum MZXE 1 'al. dominum, al. divom' JS 2 1G illam om. X confertam Ecruorem delendum 17 tam om. O 1 quod] qui K 2 M h ZXEA'' corporibus] animalilms O a sauciatis] sauciu + bis J/-', sauciis bis M h ZX. snuciatis bis 0, sanciatis uix A 18 penc sex PDO 19 scilicet om. E 1 20 bic Oui. insecta A" perseuerarent Z* nescit] nesciat MOZ&XXEF, ct nescit Forn. -I iisBumi JPEF 1 ciiiisumi /i' conchiliorum PD1£ ONJOS, conquiliorum LR torcular A" 22 uind. una N* nimiuiii N erit] esset 23 albentes A intixerit 24 corp. p. castitatem] mentis p. caritatem E' 25 constiterunt MZXXE pr. uid. esse] uid. pr. (om. esse) 0, pr. esse uid. E 26 te tua KXE minime om. E* 27 negligcntia E, neglegenter coni. Ouiacius enim] igitur A' artices 28 subieetus P 2-

  PAGE 202

  12 CASSIODORI te istius nominis praesumptione defendis, ut, cum regale opus crederis agere, in multis 6 videaris tuis civibus imperare. Hoc ergo remissio tua neglegit, quod te et in provincia subvexerat et ad conspectum principis honorabilem venire faciebat. quod si te facultatis tuae adhuc cura non deserit, si salutis propriae tangit affectus, intra illum diem, 5 imminente tibi harum portitore, cum blatta, quam nostro cubiculo dare annis singulis consuesti, venire festina: quia iam non compulsorem ad te mittimus, sed ultorem, si 7 aliqua credideris ludificatione tardandum. Verum talis tantaque res quam facili legitur inventa compendio! cum fame canis avida in Tyrio litore proiecta conchylia impressis mandibulis contudisset, illa naturaliter umorem sanguineum defluentia ora eius mirabili 10 colore tinxerunt. et ut est hominibus occasiones repentinas ad artes ducere, talia exempla meditantes fecerunt principibus decus nobile dare rem, quae substantiam noscitur habere mediocrem. Eoa Tyros est Hydron Italica, aulicum profecto vestiarium, non antiqua custodiens, sed iugiter novella transmittens. vide ergo, si quis te patiatur minus implere, quod nos tam necessarie cognoscis expetere. III. i 5 CASSIODORO VTATQUE PATRICIO THEODERICUS REX. c w 1 Quamvis proprio fruatur honore quod est natura laudabile, nec desint probatae conscientiae fasces, cum generat animo dignitates — omnia siquidem bona suis sunt iuncta cum fructibus, nec credi potest virtus quae sequestratur a praemio — tamen iudicii nostri culmen excelsum est: quoniam qui a nobis provehitur, praecipuis plenus 2 20 meritis aestimatur. Nam si aequabilis credendus est quem iustus elegerit, si temperantia praeditus quem moderatus ascivit, omnium profecto eapax potest esse meritorum, qui iudicem cunctarum meruit habere virtutum. quid enim maius quaeritur quam ibi invenisse laudum tcstimonia, ubi gratificatio non potest esse suspecta? regnantis quippe sententia iudicium dc solis actibus sumit, nec blandiri dignatur 3 2r, animus domini potcstate munitus. Repetantur certe quae te nostris sensibus infuderunt, ut laboris tui fructum capias, cum nostris animis singula suaviter inhaesisse cognoscas. in ipso quippe impcrii nostri devotus cxordio, cum adhuc fluctuantibus rebus provinciarum corda vagarentur et neglegi rudem dominum novitas ipsa pateretur, Siculorum suspicacium mentes ab obstinatione praecipiti deviasti, culpam removens 4 30 illis, nobis necessitatem subtrahens ultionis. Egit salubris persuasio, quod vehemens poterat emendare districtio. lucratus es damna provinciae, quae meruit sub devotione LRKP(D)Jl i iZXi X)E(F) 1 istius om. 7v' a defenderis Z* nt delet, suhstituens, errore m videtwr, cum Pcredideris Z*N 2 tuis] tamquam tuis Gar. et om. O 1 3 te fac. tuae (om. O 1 ) adhuc (om. PD)} fac. tue adhuc te R 5 inminentem l'D portitorem PD, portitare N blacta EF dare om. E* sing. ann. N conchilia PDM OZNXEF, conquilia LR 9 illam L 1 10 colore] liquore E 1 est] est mox 7v' 2 est mos A 11 noh. dec. 79 a O dare] de re Forn. (marg .) rem quae] seripsi, quae libri 12 noscuntur O eoa] et eoa P, et a K tyro 2IOZXEF ydron REF uegtarium LM OZNEA 13si]neP 14 minus LisR 1 om. Z* Uimom.I. 16estom.O' desinit probare ON 17 generat] MOZNXA*, generant PDEF, gerat LRK. gerantur A 1 18 cum fr.] confluctihus tamen] et t. 19 quoniam] cum A* praeeipuis] praeeipuus et .1 20 existimatur N equalis Z*, equilibris A" 21 asciuit] acciuit XF, acuit E l adnotans: id est conuocauit, juit igitw in archetypo acciuit omnium repetH ante mer. 7v' 22 magius A 1 23 ihi] uhi P a liie OXEinuenisse i mcruisse E l ) laud.] laud. inu. X gratificatio] niagnificatio B 25 infunderunt E* 26 tui lah. A e fluctum O 27 ex. deu. N* adhuc om. X 28 rudem] nouum OE* 29 siculorum] aeculorum Z. singulorum E, si clericorum X snspicacium] Trossius, suspicatium L, suspicantiuin plerique, suspicantum K culpa 31 poterat] non poterat EF meruerit *l e deuoliouem ZX

  PAGE 203

  VARIARVM I, 2. 3. 4. 1 3 nescire: ubi sub praecinctu Martio civilia iura custodiens publica privataque commoda inavarus arbiter aestimabas et proprio censu neglccto sine invidia lucri morum divitiaB retulisti, excludens vel querelis aditum vel derogationibus locum: et undc vix solet rcportari patientiae silentium, voces tibi militavere laudantium. novimus enim testante Tullio 1 ), Siculorum natura quam sit facilis ad querelas, ut solita consuetudine possint r < iudices etiam de suspicionibus accusare. Sed non co praeconiorum fine contcnti J> Bruttiorum et Lucaniae tibi dedimus morcs regendos, nc bonum, quod percgrina provincia meruissct, genitalis soli fortuna ncsciret. at tu consuetudinem devotionis impcndens eo nos obligasti munere, quo tibi nos putamus omnia reddidisse: indo amplificando debitum, unde credi potcrat absolutum. egisti per cuncta iudicem totiua io erroris expcrtcm, nec invidia quempiam deprimens nec gratia blandiente sublimans. quod cum ubique sit arduum, tum fit in patria gloriosum: ubi necesse est aut gratiam parentela provocet aut odium longae eontentiones exasperent. Oblectat igitur nos actus praefecturae recolere, totius Italiae notissinnim bonum, ubi cuncta provida ordinatione disponens ostendisti, quam leve sit stipendia sub iudicis integritate deis pendere. nullus gravanter obtulit quod sub aequitate persolvit, quia quicquid ex ordine tribuitur, dispendium non putatur. Fruere nunc bonis tuis et utilitatem propriam, 7 quam respectu publico contempsisti, recipe duplicatam. haec est enim vitae gloriosa commoditas dominos esse testes, cives habere laudantes. His igitur tot amplissimis 8 laudibus incitati patriciatus tibi apicem iusta remuneratione confcrimus, ut quod aliis 20 est praemium, tibi sit retributio meritorum. macte, summe vir, fclicitate laudabili, qui ad hanc vocem dominantis animos impulisti, ut bonorum tuorum potius fateamur esse quod cedimus. sint liaec divina perpetua, ut, cum liaec pro remuneratione tribuimus, meliora iterum tuis meritis exigamur. IV. SENATUI URBIS ROMAE TIIEODERICUS REX. c a 07 Optamus quidem, patres conscripti, coronam vestram diversorum fascium flore depingi: optamus, ut Libcrtatis genius gratam videat turbam senatus. conventus siquidem talium est dignitas imperantum, et quicquid in vobis festiva gratulatione respicitur, nostris vere laudibus applicatur. Illud tamen maxime desideranter appetimus, LUKP(D)MOZN(X)E(F) 1 procinctu Forn. 3 aditura] auditum MOZNXE l F 4 militauerunt .1 laudantum MZN 5 siculorum] siclorum L*, clericorum XE 1 naturam A ut] ubi .1 li non eo] uero eo 0, 111 is liec eorum EF* 7 brutciorum LB, brutiorum vel bruciorum plerique mores] fasces E 8 consuetudine 9 quo] quod LUK 1 ims om. MOZNXEFA putabamus DA e recte inde] et nou N amplinndo EF, applicando -l L 10 debitum om.U 1 egisti] eg. to EF 11 blandientem KE 12 sit ubique II, ub. fit Z tum] tamen KEFA fit] sit P est] PDMOXXEF, est ut LBKA 13 parentele /> a palentela N contemptionis nos ig. K 15 deprehendere XEF 16 nullus] et n. P grauanter] LBD l MOZN, gratanter D*K, grauiter PEFA 18 est om. gloriose // 19 commodatas Z 1 igitur] ergo E 20 iusta remuuerationem 0, iustam remunerationem E 1 21 est pr.] impraemium 22 impulisti] repulisti L 23 credimus K0NE l FA diuiua perpetua] diuina perpetrata ('. diuino perpetrata auspicio E 2 FA 24 meliora] ad meliora EFA, om. iterum] interira 26 quidem] siquidem P a 27 genius] U '-KPMZX, genus LWDO-XE {adscribens 'uel gens uel genius' .1. inc. (> x grata u. turba E28 digtas E imperantium PDEA 29 conspicitur ".1 1) Cicero Briit. 12,4ii: ait Aristoteles (!n ili/ifnlitix; if. llo.w Aristotelis fragmenta c. 137), cum, sublatis in Sieilia tyrannis, res privatae longo intervallo iudiciis repeterentur, tum primum, i|ii. ><1 esset acuta illa gcns et controversa natura. artem el praecepta Siculos Coracem et Tisiam conscripsisse.

  PAGE 204

  14 CASSIODORI 11 1 collegium vestrum ornent lumina clignitatum, quando decenter augmenta patriae reddunt, qui aulica potestate creverunt. hos viros nostra perscrutatur intentio: his morum thesauris gaudemus inventis, in quibus velut figuratis honorum vultibus clementia 3 nostrae serenitatis exprimitur. Hinc est quod Cassiodoro illustri et magnifico viro, 5 praecipua in re publica claritate notissimo, patriciatus dedimus pro remuneratione suggestum: ut honore magni nominis declararentur merita servientis. qui non fragili felicitate provectus fortunae ludo ad apicem fascium repentinis successionibus evolavit, sed, ut crescere virtutes solent, ad praeconii fastigium conscendit gradibus dignitatum. 4 Primus enim, ut scitis, amministrationis introitus comitivae privatarum mole fundatus io est, ubi non tirociniorum infirmitate titubans novitatis vitio vel innocenter erravit, sed abstinentiae firmato vestigio imitando vixit exemplo. qui mox deinde sacrarum largitionum honore suscepto crevit conversationis laude, quantum profecerat dignitate. 5 Quid provinciis redditam disciplinam, quid diverso generi hominum monimenta iustitiae infusa referamus? vixit tanta continentia, ut aequitatem et institueret monitis et i r > doceret exemplis. facilis enim recti persuasor est innocens iudex, sub cuius praedicabili conversatione pudet mores probabiles non habere. quis enim vereatur scelus, cuius in suggestu gremii complicem videt? in cassum personam fictae severitatis inducit, cum avarus pecuniae ambitum dissuadet, cum legibus parendum censet iniustus. non habet distributionis genium, cui auctoritatem libera conscientia non ministrat, 6 20 quoniam excessus tunc sunt in formidine, cum creduntur iudicibus displicere. His itaque sub praecedenti rege gymnasiis exercitatus emeritis laudibus ad palatia nostra pervenit. meministis enim, et adhuc vobis recentium rerum memoria ministratur, qua moderatione praetoriano culmini locatus insederit et evectus in celsuni inde magis 7 despexerit vitia prosperorum. Nullo quippe, ut plerisque moris est, elatus favore 25 fortunae in cothurnum se magnae potestatis erexit, sed aequitate cuncta moderatus gratiam nostram in se non reddidit odiosam. maiora sibi fecit optari dum intra modestiae terminos magna cohibuit. hinc est enim probatae conscientiae gratissimus fructus, ut, quamvis summa potuerit adipisci, iudicetur tamen ab omnibus plus mereri. iunxit bene cum universorum gaudiis nostra compendia, aerario munifieus et iuste 8 so solventibus gratiosus. Sensit tunc res publica ex illo coetu Romuleo innocentiae virum, qui licet se moderando gloriosum fecerit, hoc tamen maius contulit, quod bonae actionis exemplum sequentibus dereliquit. pudet enim eum peccare, qui laudatis videtur potuisse succedere. fuit itaque, ut scitis, militibus verendus, provincialibus mitis, dandi LRKP(D)MOZN(X)E(F) 1 honeret (?) liruina patriae] gratiae OE* 2 uiros om. U liis] iis .1 4 est om. cassidiodori A" a cassiodori X h cathiodoro E ill. et (ac K) magn. uiro] ill. uiro et magn. B, uiro 111. et magn. uiro 0, uiro ill. atque magn. EF 5 praeoipua bis Z* pro rem. ded. N 6 ut] in P a honore] per honorem MOZNXEFA 1 declarentur OZNEF A e flagili 7 successibus NA euolauit om. L 8 fast. praec. A e 9 priuatorum OXE 10 uitio] initie (sic) 0, initio E 2 11 largionum LB 1 12 creuit] cr. tantum A laude] honore R quantum] meritorum P proferat A" 1 13 genere O 1 monnmenta K, momenta DMO^ZN 14 uixit] uix L l uixit enim A e iustrueret EA e iustitueret aliter instrueret A 1 16 quis enim .... uidet om. P* 17 complicem] complicere M [?] personam] per K inducit] induit F* Oar., inc. • 18 parendum] pereundum MOZN cesset M senset P a 19 habent O 1 fortasse districtionis genium] ingenium K l grenrium XE, mc. O l 20 dispicere O 1 is K, hic Gar. 21 lege O gignasiis NX 22 et om. O l nobis PD rereeentium O 23 celsnm] excelsum J'I>A 24 despexit N prospectorum MOZNXE 1 mos O 26 non reddiditj reddidit D^MOZNXF maiora] m. igitur EF sil.i] sibi de se .1 27 magis A e hinc] hic MZNEA enim om. OXF 28 sumam potuerit (hahuerit E' 1 )] pot. snmm. A" adipisei om. MOZNXEF omnibus] MOZNXEFA 1 hominibus LBPDA" plus om. X 29 conpedia N 30 romuleae malim 31 licet om. N tamen] tantum Z magis R henae L 1 32 laudantis M* 33 ut scitis om. O uenrendus B*

  PAGE 205

  VARIAKVM 1, 4. 15 avidus, aocipiendi fastidiosus, detestator criminis, amator aequitatis. quod non fu.it illi custodire difficilc, qui sc a rebus alienis decreverat abstinere. est enim invicti animi signuni famae diligcre commodum ct lucra potius odisse causarum. Vcrum haec in 9 illo iurc mirentur, qui patris atque avi morcs nobilissimos aesciverunt. Cassiodoros siquidcm pracccdcntes fama concclebrat. quod vocabulum ctsi per alios videatur •• currerc, proprium tamcn eius constat essc familiae. antiqua proles, laudata prosapies, cum togatis clari, inter viros fortes eximii, quando et valitudine membrorum et corporis proceritate floruerunt. Pater cnim candidati sub Valentiniano principc gcssit tribuni 10 et notarii laudabiliter dignitatem: honor qui tunc dabatur egrcgiis, dum ad imperiale secretum tales constet eligi, in quibus rcprehensionis vitium nequeat inveniri. Sed ut w 1 1 se pares animi solcnt semper eligcre, patricio Actio pro iuvanda re publica magna fuit caritate sociatus: quem tunc rerum dominus propter sapientiam sui et gloriosos in re publica laborcs in omni consilii parte sequebatur. ad Attilam igitur armorum potcntem cum supra dicti filio Carpilione legationis est offieio non irrite destinatus. vidit intrepidus quem timebat impcrium; facies illas terribiles et minaces fretus veritate despexit nec dubitavit cius altercationibus obviare, qui furore nescio quo raptatus mundi dominatum vidcbatur expetere. Invenit regem superbum, sod reliquit placatum 12 et calumniosas eius allegationes tanta veritate destruxit, ut voluissct gratiam quaerero, cui expediebat pacem cum regno ditissimo non habere. erigebat constantia sua partcs timcntes, nec inbelles sunt crediti, qui legatis talibus vidcbantur armari. pacem retulit -" desperatam. cuius legatio quid profecerit, datur intellegi, quae tantum est gratanter excepta, quantum et videbatur optata. Mox honorem illustratus, mox rodituum dona 13 aequus arbiter offerebat. sed ille potius nativa moderatione ditissimus dignitatem suscipiens otiosam in remunerationis locum expetiit amoenissima Bruttiorum. negare illi non potuit optatam quietem, qui eum reddiderat ab inmani hoste sccurum: tristis 25 ab obsequio suo rcliquit, quem sibi necessarium fuisse cognovit. Avus enim Cassiodorus 14 inlustratus honore praecinctus, qui eius generi non poterat abnegari, a VVandalorum incursione Bruttios Siciliamque armorum defcnsione liberavit, ut mcrito primatum in illis provinciis haberet, quas a tam saevo et repcntino hoste defendit. debuit itaque virtutibus eius res publica, quod illas provincias tam vicinas Gcnsiricus non invasit, so qucm postea truculentum Eoma sustinuit. Hi autem et in partibus Orientis parentum 15 laude viguerunt. Heliodorus enim, qui in illa re publica nobis vidcntibus pracfccturam bis novenis annis gessit eximic, eorum consanguinitati probabatur adiungi. genus in utroquc orbe praeclarum quod gemino senatui deccnter aptatum tamquam duobus LEKP(D)MOZX(X)E(F) 1 quod] quid M [?] Z^NXEA non] uam 0'[>}XEA 2 diff. cust. EA* inuicti] indigi MOXXEF', ingenui F3 uerum] unde E-F 4 iure om. O l niirentur] imitantur E nescierunt A e cassiodorus PDMOZNXF, cathiodorus E 7 togatis clari] togati solari I.UK', togatis colari I) inter om. A' 1 ibrt. uir. OZN et om. ual. membr. et om. N 8 pro celeritate Z& candidati] huius c. Gar. ualentiano LKEF tribum E 9 laudahiliter om. NF 10 reprehensiones Z & 11 seniper] sepe XF diligere imiu. Ouiacius aetio] boetio F"pro iuuanda] prouidenda N 13 parte cons. P antillam I' pot. arm.
Cassiodori Senatoris Variae
CITATION THUMBNAILS PDF VIEWER PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00098596/00001
 Material Information
Title: Cassiodori Senatoris Variae
Series Title: Monvmenta Germaniae historica. Avctorvm antiqvissimorvm tomvs
Uniform Title: Variae
Uncontrolled: Acta synhodorum habitarum Romae
Physical Description: clxxxii p., 1 l., 597 p. : ports. ; 30 cm.
Language: Latin
Creator: Cassiodorus, ca. 487-ca. 580
Theodoric, 454?-526
Gelasius, d. 496
Mommsen, Theodor, 1817-1903
Traube, Ludwig, 1861-1907
Catholic Church -- Councils
Publisher: apvd Weidmannos
Place of Publication: Berolini
Berolini
Publication Date: 1894
 Subjects
Subjects / Keywords: Goths -- Italy   ( lcsh )
Popes   ( lcsh )
History -- Rome -- Empire, 30 B.C.-476 A.D   ( lcsh )
Genre: bibliography   ( marcgt )
non-fiction   ( marcgt )
 Notes
Bibliography: "Conspectus codicum et reliquorum subsidiorum": p. lxxviii-cxv.
Statement of Responsibility: Recensvit Theodorvs Mommsen. Accedvnt: I. Epistvlae theodericianae variae, edidit Th. Mommsen. II. Acta synhodorvm habitarvm Romae a. CCCCXCVIIII DI. DII., edidit Th. Mommsen. III. Cassiodori Orationvm reliqviae, edidit Lvd. Travbe. Accedvnt tabvlae dvae.
General Note: The official correspondence of Cassiodorus, for the most part in the name of Theodoric and other Ostrogothic rulers, and including two books of formulae of admission to various dignities.
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 09494663
lccn - ac 35000568
sobekcm - UF00098596_00001
Classification: lcc - DD3.M8 A8 t. 12
System ID: UF00098596:00001

Downloads

This item has the following downloads:

( PDF )


Table of Contents
    Front Cover
        Front Cover 1
        Front Cover 2
    Front Matter
        Front Matter 1
        Front Matter 2
    Title Page
        Page 1
        Page 2
        Page 3
        Page 4
    Prooemivm
        Page 5
        Page 6
        Page 7
        Page 8
        Page 9
        Page 10
        Page 11
        Page 12
        Page 13
        Page 14
        Page 15
        Page 16
        Page 17
        Page 18
        Page 19
        Page 20
        Page 21
        Page 22
        Page 23
        Page 24
        Page 25
        Page 26
        Page 27
        Page 28
        Page 29
        Page 30
        Page 31
        Page 32
        Page 33
        Page 34
        Page 35
        Page 36
        Page 37
        Page 38
        Page 39
        Page 40
        Page 41
        Page 42
        Page 43
        Page 44
        Page 45
        Page 46
        Page 47
        Page 48
        Page 49
        Page 50
        Page 51
        Page 52
        Page 53
        Page 54
        Page 55
        Page 56
        Page 57
        Page 58
        Page 59
        Page 60
        Page 61
        Page 62
        Page 63
        Page 64
        Page 65
        Page 66
        Page 67
        Page 68
        Page 69
        Page 70
        Page 71
        Page 72
        Page 73
        Page 74
        Page 75
        Page 76
        Page 77
    Conspectus codicum
        Page 78
        Page 79
        Page 80
        Page 81
        Page 82
        Page 83
        Page 84
        Page 85
        Page 86
        Page 87
        Page 88
        Page 89
        Page 90
        Page 91
        Page 92
        Page 93
        Page 94
        Page 95
        Page 96
        Page 97
        Page 98
        Page 99
        Page 100
        Page 101
        Page 102
        Page 103
        Page 104
        Page 105
        Page 106
        Page 107
        Page 108
        Page 109
        Page 110
        Page 111
        Page 112
        Page 113
        Page 114
        Page 115
    Orthographica
        Page 116
        Page 117
        Page 118
        Page 119
        Page 120
        Page 121
        Page 122
        Page 123
        Page 124
        Page 125
        Page 126
    Loci selecti
        Page 127
        Page 128
        Page 129
        Page 130
        Page 131
        Page 132
        Page 133
        Page 134
        Page 135
        Page 136
        Page 137
        Page 138
        Page 139
        Page 140
        Page 141
        Page 142
        Page 143
        Page 144
        Page 145
        Page 146
        Page 147
        Page 148
        Page 149
        Page 150
        Page 151
        Page 152
        Page 153
        Page 154
        Page 155
        Page 156
        Page 157
        Page 158
        Page 159
        Page 160
        Page 161
        Page 162
        Page 163
        Page 164
        Page 165
        Page 166
        Page 167
        Page 168
        Page 169
        Page 170
        Page 171
        Page 172
        Page 173
        Page 174
        Page 175
        Page 176
        Page 177
        Page 178
        Page 179
    Additamenta
        Page 180
        Page 181
        Page 182
        Page 183
    Explicatio notarum
        Page 184
    Main
        Page 1
        Page 2
        Page 3
        Page 4
        Page 5
        Page 6
        Page 7
        Page 8
        Page 9
        Page 10
        Page 11
        Page 12
        Page 13
        Page 14
        Page 15
        Page 16
        Page 17
        Page 18
        Page 19
        Page 20
        Page 21
        Page 22
        Page 23
        Page 24
        Page 25
        Page 26
        Page 27
        Page 28
        Page 29
        Page 30
        Page 31
        Page 32
        Page 33
        Page 34
        Page 35
        Page 36
        Page 37
        Page 38
        Page 39
        Page 40
        Page 41
        Page 42
        Page 43
        Page 44
        Page 45
        Page 46
        Page 47
        Page 48
        Page 49
        Page 50
        Page 51
        Page 52
        Page 53
        Page 54
        Page 55
        Page 56
        Page 57
        Page 58
        Page 59
        Page 60
        Page 61
        Page 62
        Page 63
        Page 64
        Page 65
        Page 66
        Page 67
        Page 68
        Page 69
        Page 70
        Page 71
        Page 72
        Page 73
        Page 74
        Page 75
        Page 76
        Page 77
        Page 78
        Page 79
        Page 80
        Page 81
        Page 82
        Page 83
        Page 84
        Page 85
        Page 86
        Page 87
        Page 88
        Page 89
        Page 90
        Page 91
        Page 92
        Page 93
        Page 94
        Page 95
        Page 96
        Page 97
        Page 98
        Page 99
        Page 100
        Page 101
        Page 102
        Page 103
        Page 104
        Page 105
        Page 106
        Page 107
        Page 108
        Page 109
        Page 110
        Page 111
        Page 112
        Page 113
        Page 114
        Page 115
        Page 116
        Page 117
        Page 118
        Page 119
        Page 120
        Page 121
        Page 122
        Page 123
        Page 124
        Page 125
        Page 126
        Page 127
        Page 128
        Page 129
        Page 130
        Page 131
        Page 132
        Page 133
        Page 134
        Page 135
        Page 136
        Page 137
        Page 138
        Page 139
        Page 140
        Page 141
        Page 142
        Page 143
        Page 144
        Page 145
        Page 146
        Page 147
        Page 148
        Page 149
        Page 150
        Page 151
        Page 152
        Page 153
        Page 154
        Page 155
        Page 156
        Page 157
        Page 158
        Page 159
        Page 160
        Page 161
        Page 162
        Page 163
        Page 164
        Page 165
        Page 166
        Page 167
        Page 168
        Page 169
        Page 170
        Page 171
        Page 172
        Page 173
        Page 174
        Page 175
        Page 176
        Page 177
        Page 178
        Page 179
        Page 180
        Page 181
        Page 182
        Page 183
        Page 184
        Page 185
        Page 186
        Page 187
        Page 188
        Page 189
        Page 190
        Page 191
        Page 192
        Page 193
        Page 194
        Page 195
        Page 196
        Page 197
        Page 198
        Page 199
        Page 200
        Page 201
        Page 202
        Page 203
        Page 204
        Page 205
        Page 206
        Page 207
        Page 208
        Page 209
        Page 210
        Page 211
        Page 212
        Page 213
        Page 214
        Page 215
        Page 216
        Page 217
        Page 218
        Page 219
        Page 220
        Page 221
        Page 222
        Page 223
        Page 224
        Page 225
        Page 226
        Page 227
        Page 228
        Page 229
        Page 230
        Page 231
        Page 232
        Page 233
        Page 234
        Page 235
        Page 236
        Page 237
        Page 238
        Page 239
        Page 240
        Page 241
        Page 242
        Page 243
        Page 244
        Page 245
        Page 246
        Page 247
        Page 248
        Page 249
        Page 250
        Page 251
        Page 252
        Page 253
        Page 254
        Page 255
        Page 256
        Page 257
        Page 258
        Page 259
        Page 260
        Page 261
        Page 262
        Page 263
        Page 264
        Page 265
        Page 266
        Page 267
        Page 268
        Page 269
        Page 270
        Page 271
        Page 272
        Page 273
        Page 274
        Page 275
        Page 276
        Page 277
        Page 278
        Page 279
        Page 280
        Page 281
        Page 282
        Page 283
        Page 284
        Page 285
        Page 286
        Page 287
        Page 288
        Page 289
        Page 290
        Page 291
        Page 292
        Page 293
        Page 294
        Page 295
        Page 296
        Page 297
        Page 298
        Page 299
        Page 300
        Page 301
        Page 302
        Page 303
        Page 304
        Page 305
        Page 306
        Page 307
        Page 308
        Page 309
        Page 310
        Page 311
        Page 312
        Page 313
        Page 314
        Page 315
        Page 316
        Page 317
        Page 318
        Page 319
        Page 320
        Page 321
        Page 322
        Page 323
        Page 324
        Page 325
        Page 326
        Page 327
        Page 328
        Page 329
        Page 330
        Page 331
        Page 332
        Page 333
        Page 334
        Page 335
        Page 336
        Page 337
        Page 338
        Page 339
        Page 340
        Page 341
        Page 342
        Page 343
        Page 344
        Page 345
        Page 346
        Page 347
        Page 348
        Page 349
        Page 350
        Page 351
        Page 352
        Page 353
        Page 354
        Page 355
        Page 356
        Page 357
        Page 358
        Page 359
        Page 360
        Page 361
        Page 362
        Page 363
        Page 364
        Page 365
        Page 366
        Page 367
        Page 368
        Page 369
        Page 370
        Page 371
        Page 372
        Page 373
        Page 374
        Page 375
        Page 376
        Page 377
        Page 378
        Page 379
        Page 380
        Page 381
        Page 382
        Page 383
        Page 384
        Page 385
        Page 386
        Page 387
        Page 388
        Page 389
        Page 390
        Page 391
        Page 392
        Page 393
        Page 394
        Page 395
        Page 396
        Page 397
        Page 398
        Page 399
        Page 400
        Page 401
        Page 402
        Page 403
        Page 404
        Page 405
        Page 406
        Page 407
        Page 408
        Page 409
        Page 410
        Page 411
        Page 412
        Page 413
        Page 414
        Page 415
        Page 416
        Page 417
        Page 418
        Page 419
        Page 420
        Page 421
        Page 422
        Page 423
        Page 424
        Page 425
        Page 426
        Page 427
        Page 428
        Page 429
        Page 430
        Page 431
        Page 432
        Page 433
        Page 434
        Page 435
        Page 436
        Page 437
        Page 438
        Page 439
        Page 440
        Page 441
        Page 442
        Page 443
        Page 444
        Page 445
        Page 446
        Page 447
        Page 448
        Page 449
        Page 450
        Page 451
        Page 452
        Page 453
        Page 454
        Page 455
        Page 456
        Page 457
        Page 458
        Page 459
        Page 460
        Page 461
        Page 462
        Page 463
        Page 464
        Page 465
        Page 466
        Page 467
        Page 468
        Page 469
        Page 470
        Page 471
        Page 472
        Page 473
        Page 474
        Page 475
        Page 476
        Page 477
        Page 478
        Page 479
        Page 480
        Page 481
        Page 482
        Page 483
        Page 484
    Indices
        Page 485
        Page 486
        Page 487
        Page 488
        Page 489
        Page 490
        Page 491
        Page 492
        Page 493
        Page 494
        Page 495
        Page 496
        Page 497
        Page 498
        Page 499
        Page 500
        Page 501
        Page 502
        Page 503
        Page 504
        Page 505
        Page 506
        Page 507
        Page 508
        Page 509
        Page 510
        Page 511
        Page 512
        Page 513
        Page 514
        Page 515
        Page 516
        Page 517
        Page 518
        Page 519
        Page 520
        Page 521
        Page 522
        Page 523
        Page 524
        Page 525
        Page 526
        Page 527
        Page 528
        Page 529
        Page 530
        Page 531
        Page 532
        Page 533
        Page 534
        Page 535
        Page 536
        Page 537
        Page 538
        Page 539
        Page 540
        Page 541
        Page 542
        Page 543
        Page 544
        Page 545
        Page 546
        Page 547
        Page 548
        Page 549
        Page 550
        Page 551
        Page 552
        Page 553
        Page 554
        Page 555
        Page 556
        Page 557
        Page 558
        Page 559
        Page 560
        Page 561
        Page 562
        Page 563
        Page 564
        Page 565
        Page 566
        Page 567
        Page 568
        Page 569
        Page 570
        Page 571
        Page 572
        Page 573
        Page 574
        Page 575
        Page 576
        Page 577
        Page 578
        Page 579
        Page 580
        Page 581
        Page 582
        Page 583
        Page 584
        Page 585
        Page 586
        Page 587
        Page 588
        Page 589
        Page 590
        Page 591
        Page 592
        Page 593
        Page 594
        Page 595
        Page 596
        Page 597
        Page 598
    Back Matter
        Back Matter 1
        Page 600
        Back Matter 3
        Back Matter 4
        Back Matter 5
        Back Matter 6
    Back Cover
        Back Cover 1
        Back Cover 2
Full TextJor

Nr1* 4FUNIVERSITY
OF FLORIDA
LIBRARIES


4_N
lB ,F

MONAVMENTAGE R ANIAE


HISTORIC

INDE AB ANNO CHIHISTI QVINGENTESIMO
VSQVE AD ANNVM MILLESIMVM
ET QVINGENTESIMVM

EDIDIT
SOCIETAS APERIENDIS FONTIBVS
RERVM GERMANICARVM MIEDII AEVI


AVCTORVM ANTIQVISS IMORVM '' MVS XII

CASSIOD O "[ SENATORIS VAlRIAE


BEROLINI
AP 'D WEIDMANNOS
M DC'CCXC IV

CAS SIODO RI SENATORSYAR IAE
R EC EN SVITTHEODORVS IMOMH SEN
AC CED NT

I. EPISTi LAE TITEODERfIC'INAE VARIAE
EEli I'i TH. NIM'MMi EN.
II. ACTA, SYNlIOI'OIV 'iM IHAITARYM ROMAE
A. CCCCX(C'III. I. I. DII.
EDIriIT TH. M'OI:MM EN.
III. CASSIOf)DORI ORATI'ON'3[ RELIQVIAE
EVirI iF LV.\T.T' :VF.\\ E.


'F."IDV'NT T.\RB[..I-: DVAE


BEROLINI
AP VD WEIDMANNOS
MDCCCXC'IV


- L

-C .-


Es *l.P l.r nula 1lio il -ri: rl-I..aa.tll,

Brevi ':.arrat'i:ui d(: Ci.'l .i:"]'r v;t, lIamn ab hac edition variarum noluimus ab-
e-I:, -,ra-nmi- iiin I.II -I pll' -l..:r t ,:X lil.,':ll: il,-i.ls ile ordine generis Cassiodororum, inter
:x,.rlp-t.i iliv.r -a Ct:l--:ic:I:o ri ; iljs-itit;n Imati liiill:iiinin rerum codici Angiensi n. CVI hodic
Carl-riil' niu-i t .3' -a:.. X iil.,im'.ta l alt': :li-liot annos feliciter inventa ab Alfredo
Hoi:li1:'. l.-lita :-I., : opttini': :nini..ol H:rmni !t UT:ll'. (,Festschrift zur Bcgriissung der XXXII.
' fisoeihilI ,I/tI.: l,.:" P i,,/,i,, t ,n41 S.,ali tiii'i~t r. Anecdoton Holderi. Ein Beitrag
:,i, G:esti ilt, ,' m ,, ,'//t,, htl(h r Zi. I.ilpsin:e 1877 pp. 80) et instruct ab co com-
niitari- uat -l:t iin.ul:itto. ir'cgnii..vt ':: mei a ,.lInsa idem Holder.
Exs.' lit:, Ex lil.,t:ll: Ca'.si':iil':ii Si.nntori- [ionachi servi dei ex patricio et cons.
,:,'ilintri':,, i1: -st:,r,': ,:t m111a tl' i-ot' ffii'.linia], quemn scripsit ad Rufium Petronium
NiM'..hiilai'i :x '.nitllde ,:irdini'ri,:i patri.itium et mnagistrum officiorum.
(-Or'1,:. gene'ii- (':.'-i,:':l':iiIII Ili -eriplto:'r,:_; extiterint ex eorum progenie vel ex
Snl il.,.n i ,:rn.litiA-.
SviImaIni..lu- 1 utri.in -.t ....-n. m-.llininn i- \ir philosophls, qni antiqui Catonis fiit
i,:,\'elini iiitnto:.r, I.::1 \irtlti:. \:-,ti:rl n sanctissima religion transcendit. dixit


I Csxerii .' .,.r : ...e.. ...../. jI, : ,i.;... ......'lusi male pertlurbata ab epitomatore videntur-
I.L. '. I .. ,, ,,, ., .. . .' i 'it' -ost Nicomachum addendum; intellegitur consul
i ..i I *... .t. i,..,- t,,. .. *t '. t'i ti ., .. l inatl Marin. n. 113 et conls ordinarium cod.
*.'tf (r.,.um ..... 4 ,i:; ..li:.ruii ..... I'il,.t......r ut, n i ,cer. 5 ex civibus eruditis Usener; fortasse
1 ,. ,' C(ILU',Ii i r:/,l I :..l:.1l:' iiil


I1 lPri :[- l. ii *i l it.,n i :l. iurn i il.Tii Oi|.i. : ( et t.r li ec non habeut. auctorem commentariorum in-
dlo.:.i',Itu iii c..i t..iii;"in n LeD.Bril i,-c, .:,,,I e..- ..l ( .I rr M- ili 377 et Sangalle lsis 845 aliique) hoc traetatu
I- rIi c.-~c i ic t..u nl' .-l r l:; IC'i ..,i t \\ -I.I Iu..IIeI-i; I ..,. II .., 'rv'v 11,123 sey.), neque tamen ad nostras res
'ide ,qn l.pii> rlr j.] ..iti.c inr .P lU .I F' Ml I IV


s.ent.- nti ini, l\r nl,..,:ti.ii- inm i..Jniiti p,.-ii. :nt.i.:,--.ll l iii'. iiiiittlii hii..-t ':'i.it '1 ,|im,.' -i1 :
Rom.ii .-m -. litam li ; '. 1 i 'mllIt.
10 B oethi i ,.li. it.i il.,i- ian il ,. \,:.-.Ili t i t lil,. I, i 'iti-cimnu ,,r ti-r rnit. ,li
r..-... n T l- :. i. , in i n .itu 1]i ...,,:-, l.t It l'l] ,' ..rm i hi ,:, i ti .r iti...r,: I., l.an l t.
l :l ril'Sit i li l i) i' I 1i :: t i l init.it '. I t ;i, l it i eain1]; l i;im I .1 in It ::aL et lil. 'im ,:.itI.
N- t...l., iuit. ,i-'.. I I t .t *: l.a M nn .1:,.,j; 'il LnI. -I: 1 ill i .. : '- rti- ]l...l;- I, i.1 '-t
li .l,..,:ti; ,re, t ir:- 1'; :r ... i,, -, .-: nI,.-lh..t ,ti : i- ,- tI i t, i t : it nl a, ,tl,.,1i'.p p :.,t
15 l1 1 1 .' liIpI. I l i t V11 i'.10 i 't
C assiodl,,In11 S ,.il lit i \ir ,.nr'jliti -iinl i ,..-t mI ,lti-' ilr.iid t.,til_,' I ir ll',n- in]\,?l: i- -Il...
1unti I I I *.' -- i. I..' i i ,e-i tri.ii 1:.-t i .-l .:ti ]i, t ,i i c .Ii n ili.n ti>--r'. t I l i, ,
T hSO ,lo:ri.ri i :''i- G .,ti ...n'iiI, I': 'ul li -im.i : ri ,:t'-il,. l :l. I : i. 'i-i. .-t '..r i:'e t .il'tnl ,
p at:-i: iu; i:t i:.~ li nl ... .r li,. -, ... n. il ..hiinim: ,ii.-. i.m*- i ., lr. i i.'mi'. t-.t l r, i ii -
o2 fectt |'..It' ..l.. -,i...- -it rl.rini' A I .li:t i...i iin i. ill ,'I,.". l: i, n libli- oi l 'li-
navit .ct- .I i i i.- 1n titil in imi i|l, ,:.- i" I nit. -it : il it n ..:iln..: i) i: I '.I ic .. :". :'.
hista.i'i.iiln i., h ttlti'-iili ,l'. i. i :c l .i'i r in it I'.,.i Iii.c I'i.'ri ill i.l.ri p Im llir t i ii n-.
N om ina aui: t" i \-.ir'i.irl ln i:'.,,nli.-,:- i.t jlllllin |1rio .I' l r .ii':" -l'i.ll l,:',.' ti: M ,iii..l I.i-| .'_ l:AiI,
ct ill sOcc inda s,.,l l. *I 11 li lilti iptill il- Al...i. .i l.-i- .I* illl Ii .ill;i I11111 .1il i ti lll I l ,.'Ill I: i i i-
ongo pr iintrimi l*:-t.A llmtih.m )l,... f. ll,.' .A' l, I, i, c .,),l.i i, .1.1.1. ,', / .'1:, t1* .'l.:. ,li-'i. lit i, i
chronic eiiusldem 11 li'..i 2I.._ 1i' l1) -. -l. '.l' lll t liliri -:riltl a ,: i .it /i, ','-s i
epistula Symmp iii i. -I ,-nt- III / ln. 7" e ,,,', .' ,/ ,r .... I. Ii. i]n i/l.,'i'ri|lti...nilii.~
operum ecclesi.,l i:,..i iIIn,, -,i:ili,:'i:t in-titutiii,-,ui,, 'I ..rl tlhl" ,_il .lhll i;-,,:,, I,'..rmn ,-t.i rii in lialri i..- .,
comii l] xionulllll i In'i lpiit'ii. .: i i'.irti;.ril.-:, iI, .-ll.1l. ll ir nii-] (';r 'n,,i,,,ii Se,ai.,/,i r. I'jl ti
consularcs cins -. 't. i -.-ti w ,.,ii I.un,1 )i:i.:il. : .l nti ,|i -n (I rii..nti iltl. i : .Iiirt-A. .- ti l li l ',-: 'lii
cum tallm quam C:l".'i n.v llii ll ;l. 1., 1 I. l miill.iln it, u il ,I .. iiq,..I v,-,l'l.-.: il-in.. iiini ii lil. ri- I l ,..I ii-i
extreme is, quibii ,l.~ iii l-,ti : <:( -iitill .-l lit I I-i i....lini : i :ri' it. tulii iil1i ii 0ll ..i'i-l li-
regiis nom en ainll .mi nii'r. .'i hi ... i...inhi: itli Lt lr 1. I'.f.,-,' -.: :iii:,:t se.,o: iln nII ni
cil s aetatis et i,.i i.-iIl:. \ v :-ti- n:l ]- I-..'I.'. .ii l;-i .:t I.l .tiir:t i.,ll tn i- I-,rilihim.i l.,r,:-vi.iti., lit... :.,
posito, (quod (.\ rI'Iiiiium ii t..-t ill .,i lil C l l -,, I ',. ('.--i,,,,..,ii i\,..,lull. 11 11 l-\' il, lii

8 alecticiis I l ... l ... 1 1 rl ....S.. ...hu .i.. ,.,/ i-' '"" -. 1 I... |I..I iu ....,! I.... ,'..
14 talis fuit fuit c.. i- ...i, ..> r ,..,/. 17 i..: '. .r,. c.., lhi i u .. ...* ci .. .. '/.l 15 I l..',..-
richi cod 19 .ll...0.c i niin ..../ ..,l i .i I ... I. lit ,', [.i i. I .1 i i' .....i ig |itI rI, '.,.' "il C i' ... i 1'1,. J
ad lordanem p.l i ., .* lFi .. .. ... ../. . n . i .*. r n -o
ad 2 1 supCrpoSLlit -i1r. .i r. ,, ..i i l.....,I..ric li .. .... .' I..I.I. :.'. iIl ii 1.t, ,I- /',' . e'L ; c iinnl il -
erlisi versus septle-.r''c II


1) T hiel el.,: r,.,i l I |' ":" L. e|.i:.,i>',.i ., r X....l I '.,i In ,,;'iT .; e i I[ l ic' l..,
codd. Ca( ntabrig. 3; I 'ln ' 11 i'. ,,..,i .I.II. itr "I,..i.. l. \' T; : lI., : .f.'.l|:irli .M JLn.r .A urelill- I'i i.i..li -
8cni tor. 3) I'l-,l i ...,:. rIel , l,,,n,. n . r....I, car',L'tnt ",I, ,;, ;r.,. .\1 ,'.r',s: i. II .l ',,.: n pa ,,n
data est k .al. i 1'.. ,. .\ ,.i '. ,. 1,; .,ri 1 I,,I.l I C ['. 7I 1 .....1I,, I:u. ,u..i ..1-u, n11n l1'. 11 i T'I .J e-i
subl d. k. KIart. 7-.,..... .. ni .r... : ....... iT ,,ni,, MiL,.;,umi / ]171 .o ",,,' t../-,,, ]
r. c. (R ossi I n 9". .Il i.. nii.lk . i . \'..,ciilm.. 11 *,i l ll .lil. .. i ,,,,.i I,,,i r/' ., li '.] i, r /l ii
(C I. L X I1, 1092 l, *. .ll ... ... r" ',.- ,.. , ., .,1., 1. ,, I 4 .:. l ,,.I. ,,-,, .'4 ,,,,t.. . ,, on ,.l, ..,.'t/ .,1
nctusque G etalrun. .1:1 . >-1 i:i...1 .. in.. I1.. l.. I .lI- I i IN .'4. X. \ '2 1 C ;
u bi nom in.att r, I..i ,' ..ii l., 'I. ."'l I',. .i.. .. ,'I *. *, i I./ i.i 111....l.1.. I-ii .I. i. i h- lin ; .l n .ll I..1i :II
anteriorem obtine iii iie I..',p' in I c in I 7 1; ",1 ,, i hi C' i i,: ;i ppelliauI r /.. h.Ii .1 i.'ii ]'i s ,li
Probus Sab(.inia, I.. 1 1 'i, .:.2 iil .1 T .... ..
Filoxenvn (1. c. i I i.

.*m ,i] .1ipi:. 11: 1: .ili III ill, I li.....iIII,;i :,ll ..I.II -ncculi octavi, ) 1i 1que r'ecte ita nonlli-
i,:ill ; 1.I lA I : ,i -u ii'.1ml \0..I ih. ,,li Ill.,- quo(que retiluiiiii.. fit igitur plene
b'lar,,,-s MIs anai s .j, l.r.ii s ..'i s ..,:i ,Ir, s. (f n-': ,, I,,ii i ',|>i -.1 kilntil, -1 ,lin I video errant.2)
(_';,~i:I.:ir.: -- 'j.,il i.ri!'.ii,:.. ,.I -i Hilti ipc Senator suorium originem et acts
,I.:L:Ilh .:'" 4 ./. i pI. ri I* /..,/ti,. ,. 1 pro il'o tum / ncit. eCis co staff cssc
/;i,. t, *.\ N.;:i ,:iiii.IIi fAil.-. i,.. ll 11 -i _'nifiCat (ICrivatlulll o n01u ino a u L inlle
iKo'i.-i ,i: i SII.i *. f I[. |'ii. :i1,-.Il ii,,,1 Ii-ii:,i iii lisi in hom inibus A ntiochenis3). quo-
,:1111 |i,'terit ",iiiin. i. ,ud I'n 11 i: 1i '.pi-t[;i ,:titii, in partibus Orientis Cassiodororurtim
IW -it'; i.li:L t I fl,,',i . / ..,.,'.. ; 1,t1 ii bi Thcodcricus rex, qui hib ilt ru
tl'fi:'r ;,.-_. ., ,il.I, .;t..,.i i/, ;- ,,.'*,. annms yessit eximic, foratm cousan-
,,/ii tff,'." ,.d",I tr liim' .. 'l'',:'' I,',i II- ,' i,1 Ii:ltils sit c. a. (0ifi.mn 454, vix videtiir
iit.:II i I- .le ijii:. itl..fr- ... it- i it 11, I.ld:,ius praefectus urbis Constantinopolis
:1. 412 1, iii-ij i:.t..i i.:,ti-lit i.:IIIi- Ih1iillni annis eum locum obtinuisse; magis
*ji.i.lint H li,.," :i ii- *1iii :i. -li.' 1i:'ii ,ti\ :'11 -;I.:r;ii'li largitiouiini gessit5) ( lique inter
., 4 it .S, '.' i. i' Th'....."Iriie t1 'lii.iti:iii ri lijit, iraefecturas diversis teinporibus plures
iI ( -il'el-,, 'liii i-lrir,. |i..ilI : 11:1111 in: \,: Il ilia accipienda vidlutiu curim I agis
\V:.\ iiill -it i.il,'.. ijil:lin- :;'I.Ii r in i .... 1,.:.l locutnu n esse versantem in laudibus
-ii':i, li]i ,i'1i,1i ",-ti..hlin1 ,,iill hil, iii li:I- li.\:---i1, pra fectit ra ppraetor consilctudinemi
i', *iiii'... l,, ..i,',.iti '':iiluji;it:i'e - I o,.iil'Jure Cassiodori certe iiud a inmdio sae-
uli... ,jiIiut, PiUi11:11111111 l.:i, ,,IIj Ih l.,Li ,I l 1 t1 Dl it tiis sedem habentes Scyllacci6); nain

] Ii -r .I ,-. .I.. 1..' .'' [ t '...... . ..dorus a(ip l urbcIm Romnw i tam saeculari quami
'i r,- ,. ,,'., . .. ., .. .. .*. .,' ablmnorum praecipuc occulta potentissime (palen.
;.',.I,. :..rn ;, 1 i i bl l.J ...,.., ,' .. ..,, ..'.... .. .'. .c senator, adl postremiium vero m onachus exitilt.
,.i.., ,.. ]. ,i ] ;.;; '...*::,l.,i, ,[, L .b ....; -....i ,u, nreliex;. 2) Codex Veronensis n. 39 complexionum
i i :>:, 11 i r i i. I .Li ,'. .-rii L i.. I I I'P Moiitecassineusis n. 302 historian tripartitac
i:. ili.. h. 1. ..: -' '"Z. I' ii i. .,. ; .r,ir...iuI.i i-r.uni ,ii .inm anarum n.398 Iaeckii saec.VJll duobus locis
I_ I i .-,,1 d11. ..I...,; i.i .,. i...,r .- r; i i, ..i. :.. ..* X orthograplhiae a manu prima (Usener 1. c.),
l'..., : ..',nr,.. ,i,[i.''.. > ..,.'., '..h'ii,.rn '" ,-:l.,., i ..ir dirinmlit; nam cum antique consuetudine sub-
.,l : 11 ..I II, I, :, ,i1 .. .,n,u rai i'.i-ri.- I'..i4 n' I i. ..i etivumi in i torment, librarii auteni posteriores
.ll. i6:ll_" |.lio I .:,,,.: n,2 -i"l, ]>ire -- !, n ... i. ,. i,...i perperami sed temnere semper, in eiusmodi
I.. ni.'] i_ ., I,..n. i ..1 "....t.i i, ..in, ||T.|U. ,1,;,: ,. ,.,i,. .t rom inativi forma efficitur, quod librarii quidanm
h-'* in h i. *.. l" i. ,:l.. Ib .I., .1,I ..u.. I"i..* in, i..I.,>: , -.. pars librorum scriptorum omnis generis gene-
i. i. h. ,r l iI!.I,.'i-pl..'ll i.,r.,rii a u l ;i .,0 0.'i accusativus, formantur ratione contraria. ita
.1 ii, I;IIi f : .: Il., ,:.. ir .i i n e.l. 1: I 1i n, temere omnino opponit Maffeius (osservazionl
a',.t ...i 17 ' .' I I4 i. 1". I \'. ..-r. ,...... pro Cassiodoros editionum legi cassiodorus
i ii.u...l t:.: I.i, i il..].r II. ...r ',.- i., ].:. I '..* .,,' I... / et in ea corruptela later Cassiodorlis. item
.,in>:,i..t.. II. ,len ,.: pr' ... .p r : ... .... I.. .' I" Cassiodororum nominaturque deinde Cassio-
,,,. ." 11.. . i[,, ,id ',,Iu ,Iu..,,i,>: I,. I. i .. I, ... .rdinativo Cassiodorus libri ones consentiunt.
.l-i..l,,e ..,,.,l., i 1 '.,in ,,.im...l.i. ,il,, ,.. ',,, .',. r .,u Graecis (Latini quod sciam adhuc id non de-
.J.:ruinri -,:It i, ..i.i;,.,,r.,,i..: ,.1 ,.. .\,r;.-.:i..,.- i. Ii .q.i~non C. I. Gr. 44615: xe r r'. . e'i'roa[. rJ eaa euQ
h'. K. nr ,t......: :r, :. i1, .lr. ...rr.. I I \r ._: 'l''. IIirtax K atod'o ot li' rtoz v[gej, item in tertio
i. li:'.., C. I i;, 'Ci2 1 .. -2 ~ -* 1., i, *. ',, *l formal solam agnoscunt. etymologia deuique
,. 111 rl.,,.,tir ; i,'r ,-|'l.h ,J l.1.1.1. ..-i . '.. ..*.-.., .. I_' .... iic appellate a montibus cognom inibus Syriae
I .A' 1i ii d, 1 1'i -,i;hr,.-r .1il., ,i l l. i. ,', i' ., .- r liel....lorus. quam ob rem reicienda est forma Cassio-
dl.,',rl, I. I...' .1. I'. i a| in i .'.. i'"ili: Milt .'. r ..I \ c....m sem librum ilium complexiones ederet (Flo-
Sii]1:. 7I '1 i.e p. XLV .I ..i n i,.,. I, ..l i ..*. ., .:. letterarie vol. 2 a. 1738 p. 299seq.), bodie
.,uc,..r .,i,- I.,h. I.. .. ... I e. 1 .11 .I I.' .nI I .. (aneed. flolderi p. 16) fere obtinet quamque
il-' .. ii..qui .il J inl I ..I.,' i ...,l '. .j. li...1.ii ,i i. XLI. -r .,atinenda quam libri solam agnoscunt vulgaris.
:. i,.r., ,..t 2. U i. .i-i, ,.-,:.i. ,. i. 4 ( C... 1. ; -'4. II 5) Cod. lust. 10, 23,3.4. 6) Seyl-
li.'iI Ik- \..,Il.Il; i.. .i i; .iI C. I L. X \ 'p 12 .i2tI...' Xll 15 uon solum ait primam urbium Brut-


I L;' ll' IV11 '' 1PRO','M il Mi


abavo suo scriptor primatum ibi adscribit-l ':ql ill-Iinm i .it illi- :itiii -. i .- ii' ii ,; I/u,-
visque 2). omnino sieubi in earn regionem .'in-l.i1: iu' l:i .- n.111: ini'itdi. -tudlinlin iln ro,:.
auctoris luculenter apparent. De maioril.,u- 'ii.- l.: I a:':':.-lpilu. al..avuin C.i,- .'.- i : ll
scribit illustratus honorem accepisse proptci ii t:.iliini -lni:'oli:,n.m t : I'niii \\:' ll.V.l.il.,:runi
Geisiricus ante quanm Romam caperet a. 45.'' Iltlii tti Si..;l;:-'| l- i'iluin.'.t, *-llst, ri:n:': 'i:- il.,
invasion illum feliciter defendisse3). AvNu. liiit- !:'uin,:.Ii .li-.i:rt.e ni.: n ]ntinat!at, Liil. ibuinu
et notarins facts est imperante Valentinian. III .1. 42'.---1:,.'. ;1i, Unili .\.t tii if :i. 4.-4i
una cum filio eius Carpilione legatus mis-i- .-"t ;IIl Attil.iain, ia.ii leoI.,ti i( In in 1:l.:bil,:
est aliquanto ante a. 448 enm suscepisse I'. li:,Ci.-' :lli.ii .a :'irn :i iil.-:-ie- ti i:\':.Li.;it,
non absimile veri est eum c. a. 430 natum ,:--,:. Ii':ii:.' ilAl-tii- .i.'linik 'ni ei :ti:.rr.nu-
tur, non admisit et domi vitam reliquam ..x,\-:. it. P.:ti:-r li' :'tn- C.s-i':i1:r~', .1i Ui:.in
direetae sunt regiae epistulae duae I 3 II 25 '.t ..I):. ixs: a..it Onui -I:t.it ll in :1. I -.
credit potest natus esse c. a. 460. secundiiu lI:ii. u i.- ).- Oil,:C.l.:\.i':. i47' 4. ,--1 -unm ii
ordinis primos grades adscendit factus i:m'i:ll lpri\v;iat:iiiii :t MI:x si-:':'l.iltIIu I:ir'.iti:uilll
cum Theodericus in Italiam ingressus est .i. 1.5.i .":'-:,l:'ri- Sil'li:ll a1 nii iitr ia. 1.t .:t. lit
ait ep. T 3, eius statim parties secutus aniuni- Sii:'u|I:llm iu.:.vO\' dl.:mit :iii':,i Ii i;.i\ It; ,:i: -
opitulationis ut gratiam referred, Theodenl.l :ri ,:1l..tulit ,:ii.tl:.atui :im lpi.:.\in.:'ii.:- [latrina
Lucaniae et Bruttiorum: honore singulari, nam hac quoque aetate nulli li:'c.. .it i':atrlau
administrare sine special permissu principis5). at iqudd post honors duos o'ilinis priii
suseepit consularitatem dignitatis inferioris et correcturam etiam consularit:it,':- miu.:oil:.-,
quomodo expliccm nescio nisi ex ordine administrations per ea tempora turbnt,:,'l. :.[itl,
de re ut videtur Seyllacena scripta ad Cassiodorum aliquem ab episcopo Ro:ua.-i: G.:l.,i-i:
(492-496) c. a. 4957) fieri potest, ut ad eum direct sit provinciam earn adminiui-:tr:iil.i.


tiorum, sed etian id sese patriotic af'ectione contingere; fecisse se prope id ad pedem rMoscii .ii...,1. 111 III..-.
piscium vivaria narrat ibidem, quae fortasse nomen dederunt monasterio Vivariensi ad 'ii.vii., ii '..Ih.ll.r
(inst. div. litt. c. 29) sive Castelliensi (Gregorius magnus ep. VIII 31. 34), ubi post public I .....ai iari : ..
Cassiodorus reliquos vitae annos exegit. familiar suae originem ex Bruttiis passim signific.,l 1 3. 4 XI "I
XII 12. 14).
1) 1 4: ut merito primatum in illis provinclis haberet quae sunt Bruttii et Sicilia 2 X[ N'"
3) 14. 4) At legatis a.448 a Theodosio imperatere Orientis ad Attilam missis culnm I... '..'l. i -
fugas sibi reddi quotquot essent apud Romanos dt'r raj, Krntidfroc X6dvov, S d,ui.) ., -Ir. <.ir.-'I
naTgs ,i '4sriov roi E'f IlniqQ 'PwiiaiwIv argaTniyoi (Priscus fr. 8 p. 81 Muell.), probable ..;i -1 i li.il.r.,
tractatum utramque narrationemi spectare, regemu cum ab imperatore Occidentis post pacenm ji.-'i Ap--- I: lIn
postnlasset, ut transfugae sibi redderentur, de ea re ad eum missos esse Carpilionem Aetii ilirirl, i .,ii;..
dorum nominee legatos, re obsidcs iisque successisse, ut regem placarent. 5) Cod. Iu 1, 41. 'i:,
ne quis sine sacrilegil crimine desiderandum intellegat gerendae ac suscipiendac ofi,,-,. .t.i.L,.r vL,..,, '.*"i
eam provbnclam, in qua provinialis et ciris c habetur, nisi hoc cnidan ultronea liberalitate per d.,..,,w,. ., ~ .r,
operator indulgent. 6) Conferri potuit lustiniani constitution cod. 7, 62, 38: sive inter ~,.'l.- l, .I.r c.....
numeretur sire illustri dignitte decoratur sive etiam maiore, cum etiam mnagisteriae prw, ', i.7 i n..' e ,to,"
consulares saepe utilitate public poscente ad hubismodi curam perveniunt. 7) Epi,;iulanm .1l'li.L......l*
field n. 708; Thiel ep. point. n. 38 vol. 1, 452) servaruut cum constitutioniim pontific:alldor.. vyil..i Hrilan.u:,i
(cod. mus. Brit. u. 8873, quern ipse contuli) u. 32 turn Ivouis decretum X, 12; inscripl,,i .: 'liu i.. i lltin
Cassiodoro, secundum hoc Philippo et Cassiodoro (illud ex filio natum existimat Us..l.r amii.:.l p 6 pir..,t
biliter) et sic concept: Caelestini causa talis est, quanm vos quoque nan arbitror .r, ,': ., .i,,.lt Ii /,..:
conscins convicts in nece (caede Ivo) parents et episcopi, quemnadtodum gestornum tenor, ,r -'iL tr. c,' rrt., it.,
indicio nullatenus aestimatus est officio dignus altaris, eique pro tain ( li .,i1.t facing. re ; ,,r. ,.,' ilt:, r .i
communio est, quatenus paenEtudine competent tanti facinoris curaret abruptum,. qu.,i li..o ..t... it...
retur, ipse, magis cogitans divini corporis sacramentum, debit ad hoc mente purgaticr, 'rnrJ.,. .nrla. r tori.
tempus aut expletum aut prope iam putamus exactum. post quod ei communionis facnui t.ln-, "Irit, i>,.,


, ,litll,.' :(l ti t ] .ll it', i'.',1 i. i.:-ti t' t I r:i I:'l l.t1 I l;l .i't.I., ll.11,' .ix il- .' :I li llI. ll11i1111 ui 111
i 'll ,T tiiii :IIIIi --t.t. A) '.'III i i- :li;'i/l l ; .ittI .. 1. -i t.- il I.tln tit l1 .i tfirj ;.,itj t r))tI e-
If.',n, .i i.tt p l, aat., I/ i/ I, it,', f i tu I ftilt '. i ll i di i iid, t wi... '' ,i..' 'i l t( i i-
S/il,.t it s. / tl', 'r i (- :. \U:1 i 1 1) :. 1 IIU. .i1111111111i l lln 1 ii1- m ,Ii ti 1 1:i 1i I llllit. ei
111111i (':1i'i,,,,. l' t:llilll I.-- i t Ii :. I- dl le i ll il:t l i Ul-,i t. II ,-I ; .. I \it 1 I'Ir iI: os llisse
I:" 't: ll I ,: 1 i. 7 11:111 .I I : ,. I lnl.- -), I l .I I l. rI...l Ir I :l l I. t I'II ,il l I. i ac M i-
i-ljllf it ;II rt a II i .11111ii. .i r .I t.i i' : I ln i Iii li ,nit;:(' -,. il 1 :1 t -nnli ;, til;:i -I I11: -.'i- I t11od
l' i, :i i l il'l'ra:l t1 i ii-ll :ijll i .imIIII .l tillilia- t: i tl h .I. (.i -t l( 1 1 1 iIt \il:tn ini II jli,( (ulaes-
tlnl'.I. ,. n, l I _- .\t ': l .4 ii l l:l, il:I:; 1il :.'i iin :i11111i .'ii i i I.i :i. ,tl.l-i. ll :,_t,;l ., sed ad
ipat'I.. i 11 nl.. i'i:t,.n ll. IA ati. ial'.ll':i.- ill i:ilni. i :1:I : ; lin: lii ill ,1I l a.1..ll :llr l allcto-
i.I. :l 1 i; al IILII li '. i a ,l i .i.a r .iia: it iilti .-i.. i i a; /Ii /a jl ii /. .i, l li iii .-'ll i t ), irat eterea
l i: a..01, ta iia ii -l IJ u i | I "-* i- d a l l. ; ai i r a [ i a aj a a alii li'i a i -' ii i ai i a lii \ l i : : i i. d if f e r fit-
"" l i it iail l it 1:11 1 ri i :I- I ]:,.|l, (I ;i ll 'ri l :r<.,it.(: IC 1u II I.,ll i .1 uI iin 111 1 -11 --t F lavii
f:t "1 l gl1i -t A im:11 i -;- S.-ii ,_i '._" :1 i l:-it,: ,.lil i .,..ii il. i lU -I ,I:. 111 n11 III ,; II it i uoI ratltii
(,1 hI l:.iii l .t .\itUllli"]i Il.( I l:n ili. I. I'.t l ,ill.IIl\ IlSl l ,_i-lli l ... 1: 1
.l' i_ i t tl' i ti 1 1,1 :,l ,,:l ." t t .ll'\ :lit-11i1: I,... -I ,,t I,_l l 1111 li ill i, l iu,: generic s
(.'t.rtI i ,11 .,r i, lliii IIl, i,_ i [ d:,,, I', ;1 --, :Il 1 -ll, : iUIIlr I, II. I... 1i[ i lli 1 i i i lt.Id i lm il l n.: ces itSSe
I..l*.rt II,? ill 4:ph l ,inl i Il ,nl ,Ill III:-s :1it I:I... '.nnl lI,: i l UI, ,_.,i 11 IIIlll ill' I,_Ce BSm itll-
,linti illIlii:i lll ii rli:,r till '.
C'i iiin I l n i ;iii'-lt .i t il:-i i ti % \. i:-l',n11 | i iti .I r :it' lit I li l, li n;i ,.nis, de
illiill '-II lIl a: d i\i ill il.I, i.,l| ti ni- l| ill.,i-,l ,. t:Iutl ,-**i .il l ',l- ..Li-lli ill I II I,. l-li Dii coln-
i":nlii t idil it, nt li..t ,rl- I iii l .-i -t t i', ,i : p ; .l i ....- |>:i\. _ni--,. il.ti -ii. .iI'lellatiur:
I '(i' ) l ,, if ;ss;' ,.,.ls) ,..n i ,'i e l ,i ..ll,:n i- ,I r,:.,'l" 'i) .1 ,. .,' i , i1 ""Ak !- ,,,,.. l tl( tii),
I .1 (,._. ) ,,,'(? ,i t 1 ,,,). i. ," ,,,'.i ;/i i ,'t /i ,',. r '"r 'ii,'.) j n i. 1, i f, ,I .,',', s.) 1' i. /"'-/ i'' "i1'1 t li"i" TrT its).
':ii- :in pl;int: l I, ,ri i ti,., iu ill_,ri-' i.|l'lti- ,''li] .,ni,:,.,rli in :II lzl-t Ilif ,1l ,,,1 ibi est
qifwr ./.'r si... l,,[l idl; .:\ ilr:i.l ati,.I U'-,_ U: l il tlibi i.'-t:i ,ili I ,l,,.,1 .-t r,.1,.' 14, 522),
- -.'lM li I1I O llud1u 111 1nli f1- :;.t:,tn- I.n'ilif Ii llt'li l l: II i ill| i:r.t.It. r- l:litinlIIl li ,: lt. ita pro
r,.,-g IIIII, plli, uitI r ui-i :i.i-i\,.. .:,1 il,-" ill: i .-ripli. i \ ii- :ipt:i --t lditis ab
:, n,:t.'] iu it.r'-?t;_-,i: ir:l if:d UI:ll lll" .II ., U\',: it ,:rlj:i' :I.i-,.'ll] -' .1. IJ : -il1iii:.1 to ante
:;ilL: 'lt'tl :'t U':i I i] l ll( iini, I t: -t iu ,.,\-I.I pll i ri ;:zI tili'[Iiiill u-I Ul.,'lll hl I.,lllllill,, i,:irente et
\ ;iri.l, -:t i.hri:iui,: l il ll i -_lll ,:\ ... IIn ;l11. ,III :I 1 11~,:': I ,rl 11,1:r;,i11 trnu. l:,it:lini --: ie 5). -
I'r ,t:r dl it i:- i l -ul, -:ri lit'11-. ,;i,,uti:;t,- illntIllli :-l 111111n: d ial :il .I;n11111 Inem oria
- 1 ,,_:-1 pi ,?l"., It ." , -,. l'llll, l i .I ll] :,_l iti.I ,il l .. tl, 11 ,'l ss i lrl"'; . jlit tl. l i }i te-
/i.i', , s ';o I ,'. / 1 ,t 'l*s 1' 1 ;. I .'' .lr ,.,/ [,l l,.1, li .' l,,', ,, -4 ; selt, lab


.,l ,. ,'I ,ii ,lt.. I ,* I, .:. ., l I ,, I, . .. :l. , l. ,,',1'' 11 Ic 'lt i. i ,1 7.1 i *. l 'I t l .'IIni,. .u I .II m a isu
I1l nll, f tllrl '' r. (ir c |l 1 rl r *i l l I, l-.' l. Ain r.lll I : l ll I 'c t.Jo J it .111 ."l m jI I .LII il .i n 1' 1a y -
Ltl- u ll, 1I1b.. 1 i., Irih,. ll itr ,li : l l l': l : U t l nc ; 1. .' .:' l I_ 'I .
IA I 3. 4 "1 2' I 1 3 r n 14, -" > ... , r .... ,..r, I strait r,
_in' ...' ; ./""W '" ,,' l, ,,/ , ,PM'. .,.i ', II I, l:i u i al,_.li .i, :] .', .,l"r I .'ininatur et
rr 1h i liis bn r. *,I,,t ., It ,. g -ll. 1 '1 h. D;, ,',, 1 I S i l 1. j ] t< : .: p _' '4 I ..*. I II 4. 'J .irdinarius
IU I JI'l l, 1 I fr 1111 ir ill .' re it, . 1- I 2 [.l -. li .- i- (.i 1|... u. 66 =
el[.' '., I c i. -' = CJ lmit. U, I'71 4, n i', nt C n i t. r, A I Ih 1 1,..,u,'l, 1 U I...Inr. L L u- r. ,1" litt. e. 23.
.,1 P .-i itum in I i ; I,;... l in t 11 I| L...| I..- i : (i ji.I 1tl ,. 1. 4 1 l, 1. l'1. .IIn:.., i i' i % c [. l n.... .rin- ii i chetypum
'U jk:;I | i... It lJiF[... t l' il -t lI. I .. In.. l .I j c ll ic .i1 > il l:It h t. lI, : li ,. I.i g utl \T .-I n il l c '-e et ab eo
.ulc 'i i,- 1i .,u1.* Lt h i :c -,i p .. ,r 1 .d 1 : '- i.lli,.. "cif a [.I, : l,-jn | r.I J ltiVtu 1lj i c l, I.:u i .*l .1 ]l_ it.,,: ,U : ,-.'1 different.
".- [:. ,Fc % t. L


PiF OI.' lLI lV M.PR' ilEMlVI MN


eo quaestor est faitl 1 Ip- iu *:p. Xu uI a.:l i i,;',i:n a .1 .u .li I h .tIn I 'iI ic t, inli-IIn
se sensisse, id es: ''....I t,- Iu- Li -;;inu;i. : t HIl'iitti,'l. r il lal ,lll ,:l'lI :.1 :l.x:miiipl in p:lti,
administrasse.
Q iiando natl- -it S ialti ':i t i rat iliu, I.,triiiiii;i I ,i: l| t l, I -:i d 1 -1 ULLI iju ':I-t i
factus sit invenis ladiii.:,linm eL Ilt l it I- ait Jpriaiin.l i- :111n pr:lptL-r i.11aliiii -plidl inll ll
tull quod faeundia r'.-gi pla': _..t '), r'.,.t, -i. nn _iii- li.u.:' ,u,,r illn-tinii 'i r-u in 'lui
iniisse annos natilra I :_-, \; i llti 'l. i.iLI ,oillI u .lp -tit l.i,, ,ilII iI, il 'Ilji '-t"l i -("aiii r,.-
hendi videantur aniii- c. r.", 7/. 11, n.t.- I -..l i lit *-:. a:. 4-1'. -,d lit 'itr;l I iiun, tu_-
m inu n natales eii- nill.. il.l.l..: ligi ii:.l it. ..1: ,il i t aiit.i.) Ilili,:ilt -1nii- aut,* u: ?ii pi.:.tic .it.
quocum convent, ,ii.:l 11 uni iv.',r-.ini .iui li .nii -'.11 '.' Imi l u.ii- u .ii l -:,ir:,,tail- l i il',.-.i;I
excusationesve ad-clhiit, il iiu:Id einii .iiu: li inl:lli- .:Ill.tor ':ir t,: l.. :i--:,t, -i Il:t'i--,t 1"i
aetatem et propitr:.': i -i;in. il. e t- '1ii': t,:il ... I, ': v:Oli:- i. ilt. ;,1 *:-t i r. :.i, I.u iui l--:
aetatis mature nni.i,.- II.11i -,.ilim.
Consiliarius pi.tl- i pr:,l,:':i .n,r ,to:i'o, a 'i. .. l i .-' au. n .:..lI:t: lm l -_.imn- (C. i--', -
dornm vitamn publi'.i iii:li,: a--:., I,:l' ii- :-t ,ii ;in t>: at ..ij01, r-ni iat |.r.,:cl :.:"til.lu i -ii'Lra
viderimns a. 500 1--t.. :i.r;,ui ~ :* :.
P ropter lanud. _- T h,:l. ,'i_.- i :.i-; .I, ,:o I:.iiti '. 1111 1 '| -n ,i**.'(i 1-t. ,r,'e i'. .:l n M : -.' ..1i111
inl anecdoto n i'retrii', [ili.i, ll .1iI :t 1 II' .1'. i:,li-L itul iit :iii-nl:ldl; ,:.1i11t li:.:.11 1i l.il :1 I :u p L:i tli-
nondum adscitns iII -.I.Ill.li. l'. i: t':- : .. :, 1 t .ilt it ll .1I t l'.ili .ii \.li.iililli ,111 ru, I
rcges pl blice laiud.i t ', v i -"" 1"s int ,1 1>..L p: .:.ntt ,: ,IIIIIInunI I:t'l.lltnll nt tIi :II1d;I.I -in :- iuI:.
auctoris, sed prol..l'.ilit:ir I:i: t:1 .,Id (.';i ,l" 1 1 ,ai-'ll I.'a. II- ili -i, il' iiiiiIII-. Li:.i i.i-
lquaesturne inde dl t,1i t lin ll. i.,ir, ,1.iod lIt 1111'r':; ju' t .iJ',tl. ', ,I1:lt1tl i.:Oi piolli nlll lilOi.:'.li al
syllogne hnilli s ep i- ial.i., i <'"i-- i .l :,o -. i i it.,:' -', il in |Iii-.,: tI .i, ,_.,II iii :iil>t:uL ItiIil:I ,i.,li- :
argumentis proban i i:,ti:.-t a:nt | i'. .-->e a .'.,7 ; :it '..-t':ri".r :i. .'11. iite, hl:i- trli'ill'n.
igitur office ilm eoii,:, :li II: Ii-l 't.l --:. LI tii,, ,ll Ill: .ri I.-tlii.':,i ,,'l .- il,., i ,ilio-ilai : ., i,,10ni
per quinquenniumi ,:,:,iim tin, :--.. iacnn v.,: ,itii ,:-t.
Intervallo .:,t;- a.;i l. ii :. i Iteri' : lit i lt:' I ii:-'.-ttu I in :11:i'tl:i I t ii tu 111 ..t,:iil i,
probabiliter attriLb tin,-, Iupl m. io .,111t .:, : : l Him .i-n- l ..:-ia,: ,t I lti,.it.inui i i it.
ad exemplinm palc- p..- l i:11iiin-- illhtr-- :L.1 i- ia t i. ai ,:it.

1) Erroribus ao ti,., II ,.hl ,, ..,1'. 1n:;m i n. ...,,,, .. u1 .j .1.11In u.-j-:I. le ,, -cI ril.lp ,n ., -X.2
editul m una cum1 chlroiln .-...,i.. i '.. .. I '1 [. i .,: ;. I i I ilui l|'-l I.'iL . I'.,l >.unil '. illl I p' r I' I n IU..
script quae ipse en ll i.i., I _'..u -iniui ii. II .',I iul uI Iu iu u s.IhiIn. I .]. .l.....1.tM1 i ,-...i.l'in.1 .:. .-I i r n":
scripsisse itaque anno '','2 I1,i.ll :i.i,; NX I Ill mi ....:InI :;i ii I.I .:: *a' a -1.l . .i .'l. miiiin' .ll.I t.iuiII
eum libri nulli C assic.l ...l tl .,I jL, 1 -I .: : .u ....1.-. I ..-. i C;- : .il mlll i ;I III, u: ...i ; 1i....11, i.. 11 .1 Il l ii .O:
libelli codex muse I l.i I i'.i min g. .-.r Ir n l .\ ;\ in VIi i A J..r .. .Li' r. u-
vol. 84 a. 187( p. 48 I ..i l i ,n '.. i i u u.I.,;i.. 'i e ..'..V ..,.. ... .. ilu i' ,]i. ,. .i. i ...u.. t,..h.: iIi. ,il- .
A rchiv vol. 9 p. 113, l'r;l.i ,i ,nI n ", l..:;... -: i i. .., m .., I .:.. i :..lui 1:...a.ll .l 1. I 4 I 1 ) ..I
posuit: claruit tempo,. I ....... . u u. I.. .,': i .., . .... n ... ... .', *
aetatls p lus iuan l t .'l i ... .. .. .. .. . .Ii :, 1 :.. ,..i... 4-I. 'i ... ... i .... .. .: .l .: c '.h ,
hn bet, scilicet uni lla:,., ui, l 'n I. u Ti ; i l i illn .I I, I. i .. 11' 1, ll. i .,n In i .. a T I,....i :,, : i '; --. u il-.,
Ravennatem abbater .icrinu. C i:..c -l..I,; .'i ..i ,il.ein I:.l\ i in.l:ll.ai ..1, -.i i-'; .- .. .'11111 ..'[.1 1 ,': nu 1'1 I;'.'ir'.
li. X X VIII'. 2) lr i... .r e.:.J..im n i| \'. 1 ] ;.16 ,' ,i .I .., .. 4.: ; l 1 -' ..:... : ". .:.In ..l n l ,
stories officium prim a, , l '..l..,li I ..l'r l. i- ... ..' .. . ,., ll.i.. i i .. I' e
qued in variis X 3 A.\ l,. i .i 1.u; .i.tl *L I.n l lrIIIIl Xi X i l. I.tI n illui ,,I ..... I'. i' ..iiu.1i M \;uniin
secundum titulum a. 421 C.' I 1. VI, 1"749 1 ,.' .. .... ',. ..r. .. .,." ... .. i. ...i i.;,. '. 1. ..
sacrarunm remuncrati .. ,''. .... .... 4, I'.i el. I1, 27 IX .'.: X '. *' .'i /2i .
lenta saepius praedlcau ..... .u . .. .. .. r . .i'"" r, "'. .. /., ';, ,
nostrac (scilicet Eutl .i m ,' .. . .. ,. .I i,. ...:.,, .... ..1'1 E \'EM IVM.


('.mi' I til *. illl ,li irin S-l iii 1: 1 1- 1 .. :i1. I -, ,14 1,i ill :iii -- .l to iO gitill paitri iatuiinl
' lI tI ltii 'li t.i- C il ; liit- A'i. l 1111- lii 1i l11 -i1111i 1 Ciii i.,, t, i ,,It I ill (ll billlllm vocari i, n11o
i 1rill i 11i-i] 11ii 1. ill 'l ti,,il,'ltii t | ai: 1ii ci 'll ill ,i l l iiii 'i I 'ill lini ; m n strationn11i girad( ns
II, i \ll '.'l\:- ,-,, -.- *1 ,l Ii. ll, i '-;i l l l i ii I 1111, .> ii-, li i ii il i- I .II 'IiOllil)ll s (q lid m el pi llstn-
I i.i n11111 ;11 -. i..11:11 l- II \l :i1 .i ii .' l' l i: ilItii I,:ili I i;il 1 l l ili h rit, '11111 is ill I liis
l' niltlli it :. i .I.,1111 I.i' il:i .liniili llur. ill- Ila liit llin i;i: -ali 1 l :Il. n 0dot 1n solus va. irlarn
il,,.\ ii.lliti.iill .1 I t t..i:ll. i,,:, -i-' I .,* ll..it l intil -iiiiii ill1 (111,i.ll i 11. I ill e liC plrn acfe tsll rae.
'hir, ii.': in l Il -ii iit i'it I'...-it ,i .i-'
t:m;ji l ,i "li'il.i.-i'i - .-:. iii. 1 lIii li-,i-'lllu i il-il-- i- lii ll-t i -i i IIl1l 1 fniit Cmn11 oliiit Tcheo-
l '-ri. Il. 'l: ; i. r l.; dlil' i :.\1 .:. iiin i t'lii - itl, .\l- : lihl:nt.'. .* l. li ii in qalln do et inierit ct
., :Ii. -,.i,. il, .Ii, l.|:'ll. ni'- ilul, ,-t il:.lillti: lllli l. ,1 ll., 111 il.l \ \ilcl,;,nil-, eo uflnlgen s epistullnls
1,:.,lt 1 .it iillii iiinli -i ril I l-i- ,l.iii'. T-li '.."li.- i ;li -t lilt i ....l ii ..t ex part noni A tha-
.ilIi,:i :iicin i-. :.l;i--l.i- t. Ii l' v. I ,_L1111111 | ... l I hl ,_ii, li ill.rl' ;iill ,r- .t,23 et 52 7.
H i-t r'i;._ < .:.li. ili-r.. X J1 ; ('u i, .... .il .i ..-.l.i inter a. 526, quo Theio-
4.. I -1 -il. :t '. ;.I, .. iii ii i lit ill ',.-i i-l ] i l;iil. ll : ,-tellnd orlni epitaln e
, \ t -it *, -ii-,. i'i 1 I' rl; i,:.-* i. .,.'_,i -iip,.1' tl,_ (* 'a -i,,,l ,i, .
I-rI.;o l.,l ii-:il(:,ri ..I.l :Iit_- I-t 0;il. .\l,,.hl:-i iitlh; i..I'I i;iI: il. ,illine temn s fillo _A tlia-
l:irl.i.. : ;-I. ,; I i ii:ill it.-iit:. I -, iii l 'n l I li.-.. il,: l li,. ili ;i. ',-:4 .\l(1 11: 1 il..,- sIuc essit, tulm caosO
.. ;i tlllllll, :i. i:.i i I \Vi ii. 1 i i it .lit.* ilir \':i .1il, _.I ll ._,-*en ee nlllite a. 537.
I illliu ,1. :iIiii:i. ,11_.1i I l,._lll ilii t. 1-il,.h u, d: ii l lilil iiil'ra osteDdemuil ad c s,
a11i taullm ._ ,: |i.,-t I*.:;iptl n \\ilN i _' in :i. .".4-1
P ,,.t-i i,, l' il,:.ni \;i]ii- ,:-t 1II1:.1 I. I,:i. *_- -] '_ i,_ _.'i-i -i',l.:,iorin quippe in quo
\.'ri;i>:' *".,111 i>:'101 l,.litlll': n11,:' ii,:' tiiill .il ,:nali :l U -,:i,,:r,, lil.,-~l uii :;I 11 idicanti a. 523. nam
liriii..il>"upi ,.i ,it.. -n,:. ,.. lirril.-llll III l,,tlilh-4 t l- +_'l 0it,.il in:v.,i6- Iil':1i auctoris qnod prac-
.i llt :-ii ,1111 1.il 11 :,l.,.tt. i .l i;i,- 11":1 IIII -m'l illt Id i..lll- .i ill.- -l ii-. ,l-:| i i ,a111 s re iptumr esse: in
-*(,|i.1_tiliii- ;.Iil:hIII Ill i I ll iill,1 II,, il ,..1 iii :.lli i *,.hI i ;I.i : *.*ll rriupto vOC al lu o p1 rir-
It, -, ./ ,.t li lI.Il. IIIII .. .. :, ,, i,' .il l i : III. Iu ,. II II- _i t T ,_-.Il l ii s ]O lin 1110 trlacta llur
,.,: "-i'. ii iil-iti.iIlin, ..-i : t-:_l"il. d :111.-iq lii.:tlh. .,i li. -i .l ,..]i |I l Z:.': (lireC tll s Cst, Constat
:.i ,1X I : u l :i. .'-,ih _t ill i;i.
L i.il, .i ,i i...i- e:.lidlit <_.';--i,:,l,.. u-.rl 1 ;I u.IIII:nli ._l :..l.-_i;l.;ti.'i ;:I t ,',.ll(,. destinatos ecclesiasti-
'l] Irl ii 11 1- i| ..-. O llllll,:i.il in ._xldi .., .Ir1_' I .,lhi.,i:r.i, i ii ;i *iilil _rl'r tionle qu( ne coinm ciimen-
ta;li illn '-;i ii.t- I i!. i l| I llll il i litiil-nllii: 1 l iti]:-f llill i:t liIII:lli.i; i I le tioe ll l1m Ca cdidit
- l_ I'pII:, V i.ili., int,:r i. -_ t :.i ;,l .., ih._'rilhlii dii ,li-..utiendam ibidem ait
p,:l'\ :?ui.-.-f -: .11111. f;ittlic Il,,,ull;l. ,..- Illi,, t 'I: ll,,. 11.,- l1 ,:,:' Ilt.l'.iU-l iI'11 persequim n r' : vides
;llI.t..t,.ll i r;.i..t,- -:l,. l,, ,l a.... -i. ii _-. ,. it iIli._-t ;1111: ;i .' iL.l ,.t, i recte posuimnis cuil
n-tiln t:.-it i. 4'.il, ; l.i a l- l :I *0. .,.. .
D .: till \;ii.l'llli i.t a I. 1111111n1ii .: liljlll. iii IIIII i1,-,. u;l,.:l,,i lultis verbis in prae-
latii.Luilili- i1--i':r; il 1.. I 1 11 llill:ni r. "1 Ill h I i- i.....iIl iI:lII 1ii:)il optis est pluribus ex-

1, i. '. ,]a...1...il .i~.l.: ..' ,i.1 il j -' i .riI.' .l.... 1.i.. ll ji Ii. i e i ..]il-,o netur cum sim ilibus, de
,Il. i- '. *M .'V' ..' .,'!\, 1\, J\ 1, ..1 .-,l i.. i t .,i.,,,, I t. InI l. IIr,', li,,< I,'.,, IIn ..iiecdoto obvi 2) P'raef.
;.-J I..il-iieni .\LI i ., i l .... ... i I r,,e.in l t ,' ,', .r..... Olpuynet auctoribus, prue-
,ii'l i. i; ,, ,, ... l , .... , . ,', ... ... I ,, .... ...,,r .!. '.. I ll.lli t( l i. da llnavit O rigcuein
;Illpli l- IIlj.i ..i .:. .ll ...d- I ll ily l I Il Il n ...l i n I hJ l l il .i l. l .111'l .l. 1 ii- e i .',|'1 I.Lansi coll, council. vol. IX
S 121 Il lU; le f ..,,.... 6, .-1 *i'.' i r.. 2 7, 1

ponere. formulas libris xt :t I : -*iti iii l 1 -il. ,ll' mhi'.iid; ll IIin atit.ir >li'::it, ii-nf inli ;-in i adi
hos libros pro variis codi,:.- iliiil:u lln -iii),tilnniit, in hi i.rih n:lri Lt:.iilM :iii v\;\ re,-.rt-, clin
operis tenor ita interruuii ,:tiir. :.xtr,:n': liibro quod ll lx:i llI. iI- I.!-terl. |]iiii lni' |iorti-
princeps formularuim voc:.l'ilum .s-il-r, it, n.on iil.nll :iri.r *-t. a.1 iiurn'i:rti':n-:A.ln lilbrl-riniin
redeundum erit in tractitai 'le i:-'. li.rui" n l.::lilt .ll-: \ll:,i:In lt II 1 Ih :'ri: l.uli -tit.:m lil.iii;
meliores omnes retinner'iit, It in iuini* j >: f.I .'-il ,'il..i- I ',:.l.i : a il-- I,: .I .ilitt:I.rata
est: scilicet practor codic.- .. :a, ii ,:.xtaj:, nili 1,-titura ma-. i ,:- .:-t n1 m anti u1ii tn:,,4lit:i1 ,oli
epitomati classics quintae c :-tigia crt. v[ i 'i,:.uii ijiiiu-l'.IIIIII rI i'. -av.runt.
Superest uit subici ri i ro ,.,li,:m u ; n.,i-l:- 1 .1 il.,iterini ini-.i iZti:, ,:. ,:t -nl.-:ilti,:,I ,.-,
quas ntilius visum est 1ii irl..iA:- ti'i., l i ,:, nii ii, net:n i |irl),,, ,: .r ," :1 il0 ;']iI :lar;tln ,I:'.lxhil.ei',r,
disseminatas. elegi ex .,rli:. primi (I I- IV. V, li| , 1X M li,:.i:'ti- 11 3[ ile in-
scriptionibus 1. VIII- X II .....h im v,:,|il in:, ,:,.nl,.h In I-,.lihAii til-ni uZ .1 ->w n. TOuar-
tam), ex ordine second,. II. I-VII. -11 lil.i: L I']DK ill I l.. h illia l-.,:nt iii-:riit;ii:.:t-
1. VIII- XII pertinenitiiiin i l ':1I-- ,in 1iI:iin ). i'x ,I.ii.,,' llia;lt. (I. 1. II, 42- XII) lilrn.
BZN (adhaerent in hoc ii-'rilrit:.pt ,i- I. I- IV poiti ,ritiiiin ;1i'l ..rlir'nl i [lritoii :\x Ir.liii.
sexto (1. I- X I ) libros F/. o, lini- t,.- ii il. V I- V III. 1.1 lil.ri in-,"il-ti,:.il'>- ,. r tt;
qninti (1. V III- X II epilt,11n: til it: l.:I I:IUI :I.rIIi I.>-ti t r:.tin ,nlt, ,:'-te:-ii.hl t .,,dli.i:n n III .-
scriptio.


0 = l':n1111111- A.rlll'I_:] lllllls
1. I variarnnm Thodarici I i i.I.i- ii- 1. III
cipit liber pr1-;iin'
(prrnfnalI-.
(laterculn,, ////
(cjpisu/l'\.
1. II ut supra expli-:i lib.ir irilill-
incipit ii
(latercula,,j
(cpistult. 1.


4. 7 -o..i-. XII.


Ijl'rtl*-I' iljvtr'.. iell r Il
/I I ,t,i -/ i -ll l

I'//, /' %/if/t i

.. l l rii lit i u li lil.ri i 11: ti
1 1,1,;I 1v 1e ,1. 1 2 I2 .


J1I = M ,:,litl-I..i.- -il;IIl 11. j'".i .
(praescripCio w4,11i i
(pr aefa/i, .
1. I (ltuercul/~e
MAagni Aurclii (.'i-.,'l.. S., ,iIii-
(senatori 1. l lp ni. ii n / II/ i
inl exquest I.',.' .-:t 1. III l I'1 l
(sic 1. II, pal.ijii 1,, ,.i'i ,r,' ..'x- I II
cons. (Cx con-il ,n .-r. I. I r I
(oro 1. II. 111, ,,].li;irn pow,, -
terca) exIa-O' I:'x\in:,,it ,i,, III
1. I) off (si, / III. Il,. / II.
officii inser. ,/ -ials. ,. I. It I
(sic subscr. / I I 1. II. III,
praepositi ins. 1. i ;it ijt


-,:-'.. X II.
I -,,-. I I. I 'atria-i.i I. Il .
1 i. il 1, i f0t 1
j' ts. j ti- Ille/c. ll ItI'


1M.,.1 ; . . 1i 1:11 .1111 IlM i.-:ni . .. 1. miri'arnmi

i ,l:i l.: t li I.en r ill.

i .-i|.it tit li iil.ri t( r ii
I lu I f' li5 I
,A I. ,. titi li li .li. iii


-116oliI-


Ill,. l iiPR 1:11 E M I IVM


I. XI


M n ig i .. ..i ri:riin lil...:r iii
1.11. it.
1. IIlI in,-i ii ,.inl,-I,. l]il,.Ir iiii

,:':lli oi li i, ri iilti u i ain. ,il\'i t l lll i l 'illll il'i (| l; l1 l
IiI .IIi 1ii ,,riit 1..ll l1, l- i:l| i t l:i'i --..i i | i ilil i I'r .lii-lu C. i ,-in m i i ,,-
i I S I- 'l I I I,

N I I I I w r | i| iIll I .I --i l.- i
Snn.*I *I -.


I. XII


I It l1 I' T O'I 1*'iI -
n i.llr i lit 'ri *,.'.* ,llh ,l -


0 /lf //I IIIIII
,\|,I;rit Il1 rr" -,:,'uuihl ,l i nla 'Uili
_'. -'-i ,l,,h ri u -i -.


hi pinl~ i il,,.r t.i',:in'
\, ,;.!, i, i i
v-x|li,:it lilber t':r ili- ili;ri i'iarit A ln-

,-. l l'i--i,,li ,:t illu -tri's | .: lll, .-
ri- Inlnili ,.\.,..u -i li- .r, li,,:'iii
S ih li.'i-tri ,,Ii,' ii ]Imr; :. l,, -iti ,',1-
,ii' |>1tri, Ii.


Slraercu'lls)
I''r.l:ili. cartharulm prefecture
(praefltio)
l:-igili Aurlii Cassiodori Senatoris
'iiri clarissimi et illustris ox-
11.:1-toris palatii eoxonsulis or-
.1111irii exmagistri officii ppositi
I <,, i atque patricii liber quarts
in':illit
I episfulae)
Mn:iIlli Aurclii Cassiodori Senatoris
nili clarissimi et illustris ex-
lqu.-toris palatii exconsulis or-
lill:'inri exmagistri officials pre-
1;..:ti primi ordinis atquc patricii
lilr'r quarts unriarium explicit.
i laterculuts)
iin'il it liber quiintus inariariin
(epistula,)
Ma'1,ii Aurelii Casiodori Senatoris
Iiri clarissimi et illnstris ex
,in-to!,)ribius palatii exconsniulis
,,',iliiriii exnlagistli officii pre-
I"'-ili officiornun atque patricii
lil.:r' quiiitus uiarianru forlnu-
I:niliei (JI3, inlerl. ./11) explicit
I1rli it'l1. aml en.


II:1 ia i II I 1 i' i 11 11 1111:ir i
I 'i'' i,
," plli i it r. .|' 'it| .
1. I ii.-i iinit i::lliiti la:l
I ll i, 1 1. lt l II
e-\ii.i]nI t l al itula

M-uni .\ur,:lii i.'an-_i.;,.l.;.ri S,:al,,'t.ri-
1 1,.,/ ill. /. II unri ,.l,'i-mi in
i,.',, ii: ll- /. I l' i ,..t i.,,i ,. / I '
illn-tri' .: :,il,'-tnl i ,,-tri- /. i
pal:i,:ii ord.,,i -Ili- ..r.dinlarii 10:,r-


Xll.
Ill-. I -:I..--.
XIIL
1 li1e 7. 1 ) exmagistri oflicii
Il:':I.')sti (papae 1. IV ) atque
I':lri'ii innrilarin forlinul ruin
i",,. /. IV) ]lber prinlls inicipit.
I (pisfulac)
'.\|li it liber primus.
I. II iin'.i|>inl t capitulu
Ilalereultts)
i,.:'i i i c ll e llapitula
Ma.-illi .. libelr II" ineipit
I epistilae)
':.xlli,'it liber secundus


1. IXPPR g iEM I \VM


1. III inc. capitnla libri iiiy ,l
(laterculus) M.,ini ... h.. li 11
explic. capitula I. Il/ iI.:i.it iii''
Magni A. C. Scnatoris .. . 11.i I/l,, olt
III'" incipit I.,,,.//al, I

L = LeideN-i, VilI.-.in n. 41. -:ie.. XII.
\Magoni Aurc lii Cassiodori S.-t.,i- I/ II ;III -ll.iuii ,:api; tl:l 1


toris nariarum libri number ,lhII-
decii. ex quibus in ho. uii.1i-
mine sex et semis contitenilli
inre Senator placent
incipit praefatio tocits opel i-
(prarfitio)
explicit preffitio lilbri tariai1111111.

1. I ilncipiunt tittli libri primi In.ii:in-l i
(latrrculus)
cxpliciunt titul 1i li primi .il.i;rimii
incipit iiariarum liber prinin-
(rpisldaec)
explicit nriarunm liber priliII-.

1. II incipient capitula sccundi
(laterculus)
(epistuldc)
explicit variarium liber secemo.l-.

1. III incipinnt capitnla tercii
(latereulus)
expliciuint capitula
incipit liber iii
(epistalar)
explicit unriaruni liber ter.mii-.

RI = .1,,l.-,...-i-
incipit praefatio totius o]pri.
(pracftio)
explicit praefacio libri uari.-,rinj.
1. I incipient titnli libri primi Ii.l.ililI
(uariarnum Ri)
(laterculus)
explicimnt tituli libr prii pi n.i mIrii on
incipit liber nariarum primiii
('pisthulc)
1. II explicit liber primns nariasi lu
iucipiunt capitula libri secu:ldi


|.l.h I 1,it . it ll .I 1
ii,. il. I lib ie r 'ii .l it
i i ,,t l,/tI, I
,., p li,.il ii., ri'i raii _, lil,. r l .ii. tii-.

/ I i ii, l. iiint lil nlih I i kli | i itiIit' i i i it l i i il #i li J i \|.


Ii..'ilit :1.I-I IL' I liIb.I '.\ IIX-i t n...*..r I lil.:. .1'J.
I. 1 I i i'ili" lit titii ; i .i. i ,l,- i II.tI ,
I'\ it i lll ll

lli, 1.it l in.'u- h 1i, r .V'II.
I ,- h1i, 1 1 11li r II. l.i I t"
Ili--\ I il:...r iil i, I ii .ll'il lllhl; .
1. Ill ; l, ;I, ,_'.l-1| I'lti i ,.,iu,,li I it,'
i,' C i| lit I ,:. r t,. r. .''. If.l..
s i,.' /i, t i
i ,:.it ]ib;: r l liiarrI ul l :.' ri. I- L|.


I I. 11'n1; :IN.MI\ NM.


/ 1/// i I'-ip ihi t i ..1;i[,itit i lil.,ii ,i I i I


f: \l li i t ..,i it la
iiin i[.t lil,..r ,i i ]:rtii- ni r.'

i .'it I> r n 'iUi i iil .. .t .
S iilit iiI llt I I :II. :I, II. 1 l 1 ili li


I/' if fipl/tvi i i. i
li u ,.il I
il,.ilit Iil..,:r ,lu/a" l

S< i ii l 'i f t l:* ii Il I Il 0
1 .1, st. 1 t l I
l i it lil,,:.r Ii:lli :ll'rl in l uiiii t i-.


ll = l[';litlnls
/ I i1[ i ,i t ,. i-t,:,,: thl:.h: : i rd: i--:l ,i-t, /, i ru n tl .:., ri,.I .=]-
I /, .# /,dl |


i. /I ili, I|.i n] t nil.ii tn l i/. III in,:illin t ,..illitulu,:e.., lii:,it lilber iii"
/ I m l,'!1|it ,[I:l!" tIl
i /,f/, r, ,,nl ii'
\I, ;S o {i il .


/ II incipient capla (sic) lborinunlarun
libri sexti
(lalercudus)
incipit liber sextus
(cpistulac)
explicit uariarium liber sextus.
/ II iicipiint tituli in einsdcln libruin
septihll1nn
(latrcuucz s)
incipit ciusdeni liber Iii
(cplistulac).


2. 27.. -:1ce. XII.
i. 1" incipit liber quarts (sic)
(laterculas)
(cpistulac)
explicit liber quintus
1. 1 I incipit sextus
(laterculas)
(cpistulice)
explicit liber sextus.
I. III incipit Septinmis
(latercunts)
(cpistulae).


Ii = l..ir.:liniii..ii-i- I 1iI:I/iaiI ('. U t. ii. GO) sauce. X III.
in.'i|iii ut .1ii-t.i:ii. tli:.-i. li -..i-. incipit ciuisden liber II
1- incipient tituli libri seciidi
1 '1 "i /I'/i I (laterctuis)
i',,,/,,., Ii,, p,'li'ni (cp. II, 1-19. V, 9-34)
..\-Nli-it lil.er i'iunii. explicit liber sceundlus
1. II in..il l ili.t : lil..I i I:.,.i1,li incipit liber tertius
M:.ini .L'nc.lii (Ca--i..,r'ii S. nit., i,' (ep. V, 35-37. III, 4-31)
i t i ,.t ,lll '.loi lt p: l: tii :. explicit.
'i ..:' u:i ir fil t,. I: 1Iati'ii'
i,, il 0 liiii .ll l il.,,.r ,..' l li,.'itFt '. 1 1 EM\I V


K = Florentinus
(priwncpium deficit)
(pj)rcirfiollis pars c.frcna)
(lalerculus)
explicinut capituil libri i
incipit liber i"8


(,pistulac).

1. II iflijilflt capitula ii libri

incipit liber ii
(,'pistulne)
explicit liber sccundus
1. III incipient capitula libri tercii
(ltferculus).
incipit lib. iii
(cp istulae)
explicit lib. iii
1. IIII incipient capitula libri quarti
(latercults)
expliciunt.
incipit lib. iiii.
(cristulwe)
explicit lib. iiii"l
1. V (latercunls)
incip. lib. ui's
(cpistulue)
explicit inariarum lil. quintu.s.
1. VI incipit formularuin lib. uillS
(laterculus)
(epfistlae)
explicit uiarlin [sic] lib. uii".
1. VII iicipiuut tituli libri uii iqi forninle
11l1ncupluturl
(laterculus)
incipit lib). ii"s
(pisflttie).


L:1111.'I


B = Bruxellensis 10018 snec. XL.
Libri VII-XI subscriptionibus viri consul:i-i : illlnil- ..*-
cowcut spatio raciuo rclito. ( 1. XII fin.: nuag. off. pi.,, :l.i,'. ,:t '*".1
Magni Aurelii Cassiodori Senatoris liber formuularumn.


Iti:llii- 5.i, 2:'. -:.i :I. X IIIl.
/ I II M .'.gnii A im lii t.';i- ....hii S -',. il,.ri-
I -. :l,,l'ri- I X II) \ i I: mlli--1li
:t ill -ti -, ,:.:. |, , i, t,,r. ( .i,.'li ,,,s.
I. 1 11 7 .. I | i:, l:.n:ii ,:. ,.\ni-0 -
I t ,- ,., li- i'AI 1 I ,
I I\ II linnl r L ;i._,i-Ii]
. l i ... 1,1fi..i:ili- I. II Il ,: | ...-
-itl ...ltiu- i... 111, i.;. 1. l I[ I I
/ \X l I I r,,I ...: ti ,i ani i i ...r.lini-
I / ,l npod .. l.n/t-i-, i II I..'r ll ri-
iueipiiunt j :i l ri inii
(l I'utsnn -
X ilncipit l). iUSlri C
M :_'ni ... :1 i;mi um lil,,:.r i"eplicit l i[sic] Sel.
iniciitunt capitlla. libri rijmi
(/if/,. i i1.'l,\inc*pit I ii). Hius


(laterc/lds).
fincipit lib. i"8 uiriarui i C'l-i,-

el icit lib. c] Sn.
1. IX incipient capitula libri seiic li


incipit lib. ii"i1. Xl ,;,n 1,i ,
(laterculus).
1. incipit liber iii"ll i
explicit lib. iii"t Cas.ns:. Se.1
!. XI incipinnt capitula libri iiii*i
(htterculus)
(cistulte)
Magni . . lib. iiii uirina'm'
explicit lib. iiii"i .
1. XII lib. u"" incipit
(lhterculus)
incipit lib. t"8 iulini'iiin
\M agni ... lib. n,"- i.,, i:il n l i ; ,.',p l...i'll:".i EMII'.M


Z = '.li-iinl 11
/. I'II M gi ii A ur,:lii <.'. i...Il.ri S .-n.il.,Ii-
niri I ii1ri- Z- l el:li--illi i.-t illu-
-tri-_ inil [i; .--l i'-1 i- |:ih ii ,.x-\
:.'.', iiuli- u' inhi :i i ,:. li; i, il i ,Itl'l-

,:'i 'i:- I. ,:l ....i. i li h ,i ll :1

1i0I I-t'l i Ilil hi ..i[i ui I I ;i -ll: I nIl ll-ii-
ii',l i i l i IiI ii ilii .l. i. i ,,l li .,
]lli,: innll t -;q .ith il:i lil ii ,i) ii i iiilln 'i Iiit lilcr ii l iii n. 'ii i I .':l --x lr li,_]i lil .'r i ri in ui .-. ,i. 'i:li i l I '.i--I h. Itri 1111f. I..
I. I \ .Ill | iut Li.t-ilil i Ill i I
,'.\ 'l i,.'in iI t thi l I
iu ,'i .it lil i..i ..,'u l i' li
i,.,ri- 1 1l1. ,'. :1. 1.
1. I in,'puti U tit li li'i I, .1


.\ |lll ,i l t Lith li


XVII


._-, .\. -. .,, X III.
i .-ilpit 11l., r t.-rtius
i, Il-tlllae)
.\pli.it lili,.r t..rtiils inriaruniuagni
Aii..-lii <'.,-iiodori Seniatoris nic
t illu .\,iicestoris palatii at(jue
':1 [ii' ..
/. I Ii.'ilri, ii it li libri quar-ti
I/,ii ",' l1s)
.\ l[ ii.] inn t tit-ili
I.i-1. l 'ti..i. t:litlinil prefecture


1:rl Anii.\,I:ii Cassiodori Senatoris
11ll.i *111ii Uis narini'n incipit


M-i'I.:i .\AiI:lil Cassiodori Senatoris
,iri -;ii ;--iini et illustrissimi cx-
lUi:--'l.ri.- palatii exconsulis or-
*iin.irii .l n:lgistri officials atiue
Iitri'-i; lil,. r quintus (sic) nari-
:11ir til (. l i-it .
/. xII/ iil..-i'lnt tillill libri quinti
i1. I ,1i ls)
IlI'll]' it lil, quiiitus al 'iariiin
{oj!,',l/ae)
M1:.'ii .\Am-ilii Cassiodori Senatoris
ii '* liri--i iii et illustrissimi cx-
.i:.-t..t'i- Ipalatii exconsulis or-
,hn:liii \lM.igistri officials prac-
...Il ..Ill,-i.,)lulum atcjue patricii
Il.l. V \:il.rirllli explicit.


= N :i :il...it;iii: i-
,I,./ ;I Im lI!;.,
I I ~/t 1 ilt l, Ill, i,
\1 f fltlt. I.
/. II M ;:i,..'il .\nl.. i a _':i--si..,Ii | iS .. ,.,lr'-
iT,. ,. ill ..-t l-_ x ,.., tll l,: il:,tli
.n-uhl .i'rlin:irii ,' miii:' i-tii
ftrit i l p i.i..-1 k. illi :it l,:, ri.i i

/. II ini.l|.it -_:.i. li-11111I sA,, .,,r ,,, itA Pll, ,/,1 .. /,. ral/,. -
Si/i n' .
i.', IO 'A [ .


IV. II. 11 -i,. XIII
I. III ihit, 'I flits)
t. 'l,, li/, }
I q, h.- t., ).', llu).


I. 111I


I.t;', r, .ius)
,.Xl~li,'inl ltildii


i ,. ri,,,nl'he)


I 1III i]..ihinut .-:,.!,lila prilni libri
I /' it idlUS)
inll' ilt Iil.I i plinus ariarliUm l i-
I t..iaruiii ( 'i-isiodori Senatoris
I / .i/l, e)
XVI II


explicit liber i ,l,,,- .. [.i,-tI,:.l,-ir .
Cassiolori S.:iit':.ri-.
t. VIIII incipient capitll:i lil.';i -.,,ll,,,li
(latcrculti,
incipit liber ii
(t ,;<1,,1i,. i

explicit liber ii I:i';:iii n i -tl.'lj :-
rinu M agni (.'. I--ii., I.,1 r iti.i'i.i;-.
i. X inicipiunt titaili l.ci tI i.i ;
(laercu .',.-
(epistul.i I.
1. X1 incipint calpilt,,ul:i I,'i ,iiu
(latercu!, I

piii it ritfciologi 11-. .
hprefatio cartarwivil:i i-i'.t ii
(prucfih i)
M agni A urelii <':'--i..,l.. i S, ,.,(..'i-
liber quartuii- 1,:1 : in..ipit
(cpistda, I.incipit liber pnri'l'i M:.'_ .\n.lii
C lthiodi i Sei:,l..i ni,, ,'| ,;i --,-
(m i (t ill t ri- I. ..- ...i- .
exconsulis ..',h,,:,'ii ..\inl i-lil
officii praepo-ili ,.riti'...i,"h, :it.l,'
patrieii
incipit prologu-
(praefia.1. -1.
1. I hec sint ctapitli]:i -i i il.,in.i'. ]i, iii
libri
(la/crcdulti
incipit liber p)i l.1-
(epislett,. i.
explicit liber pr'iion-
1. HI hec sunt capliiald: -i..- ,l.,i .... -.-al
cundi libri
(lhterculif * I
iu'ipit li)er se,:.ialun
(epistul. I
1. III hec sunt capitla.lt -i%'-: ril.,n,.c (,i1 li
libri
(tMicrcul,.-]
incipit liber tei',,-
(episttloi. I.


/ Il ii, 'ilhit l..r 1 i i ri:.i in .':il--l .. l...i'i
h ,.. ,,iil t ,.ri i .li ni M i.'i, ii il
S':--i..i1 :,ri S ,:.l ;it.ri- ihiri I..:ir --
~iiui t;t Ill .-itr!--hil'i ,:.y* li.ll,:-i,,li
i,:il:itii ,n:1g isi,'i ,:,i' ,:,fl ,.' i:i li- I,,' l it'ill,..I i ,l t t i t I
-il -i] I I.. .. ,


M : _r. 'l, A,\,u',lii <_':i- -i,..l..,ri S,..8iit..ii-
*il.-'t,:,'ri- 1 1 i tl ; i.' ;,:,:'lh'- ji- 1- '-

hi* :1rii ,.n:\ ;I ,'i-i i ,,lhti i;li- |ir:i,:-
],.,-iti ,l'ri t ;,Ii i [ I ,e p it ';,.ii
lil.. (// i i:n i'i: ui i ,: ]lI i 'i


hil- lt; -ii.. 11 -,I ..-. I V .
,-. pliicil li .', t,.i ltin -


Ii ,


I 'j t I
/ I1II li.. -mi i lt .rili. -l \ '. I;I ; lliliiii r


;, lc; Iil i l.,,. ,i,,; ,,i.
iL'til' it li,,.. i. .tii n-
I ij >/ -i'/iU I

/ I ll-< i .i | it l l ll i, l
'in' i' .,il lil..,:'r .i iil,-.
..'. I ( I l l i | i i l-as i,'p it li.i. s. 11 h ni-i

i l,,/ltllll I
,".1,17it h11"! -, I.iillll,-.


l' i; i|,M VillI'1I:I,-EM1IVM.


i. I' ll I,,.:- -u n t ,.;i|.it l:i lil.i .r...t ,.i


i]:i n'i t lil I.r m It -. I II

1 xli,:.;t li t., lr d..:r -.
\TI ii ii... i t ,lil lit.l: nit i lill

in.l il-it lib., d,:,iln-l;

-.Xpln.it II-,r ,lh:,:imiZ.


I XVI I,,'c sunt capitnla libri undecimi
(laterculus)
incipit liber iiideciniiis
(cpistulac)
,.-plicit liber iundcimnis.
/ .II I hc sunt capitula libri dunodecini
(laterculus)
incipit liber dInodleimus
(episfulae)
.\plicit liber iariarnium Magni Aurelii
Cassiodori Senatoris viri clarissi-
mi ct illustris exquestoris palacii
exconsulis ordinarii exmagistri
officii prepositi offitiorum atque
patricii


7'F = IFlir*.ntin- l.,nr,.li:in. -1.'., 11 sace. XIV.
i ,.,.* .'1/.' .ll explicit liber quintus
(1'11 / ,ii .,i ). I. 1 1 ribrice sexti libri
I. I r li. I'rimi lil.-i (la/ treul s).
,/ ,.,,,/.. iln'ipit liber sextus
iill|.it I..- 1' lprinim- (Cpislulai)
ij.lii i xp i licit liber sextus
.xuli,.it lil, r HiMinn / I' I rnllbrice libri septimi
/ I erul.ri. : .-1.,: li III 1 (latcirulus).
II,, I', ,, in-ipit liber septimus
i t' il' pit lil,.r" .::.I' (cpistulan )
l'"/"" ,-.\plicit liber septinlls.
:'.X l,;,.it II,..1' .- i:n nll hil-.
/. FMIll riinbrice sive capitula octavi libri
/. II in,:il| i] l t 'ri ,..r t.tr ii lil n'i
I,,,,, Q. n (laterrtdu.s)
'inipit liber octavus
(d1istulae)
-P ..licit liber oct:avus.

1. 11II nlri,,. ,in.Irti lili IIII nl rice noni libri
,.., ,, ,,,,.' (laferculus)
in,-illit I1.,.r .i ,,.n-. i ,,iplpit lil)er nonus
l,7,,,/t,,,,. (fpistlaht ).
,-, li.it |lib.:,. rti. / A" rnlbrice dccimi lilri
/. 'I mnbl, .- l. ii in n iliinti (IterrcHulus)
,/, ,11, -.) ,n, ipit liber (l ciimns
in,:i it lI,,.r ,[uii tn- (pir ci muse)
(I, l,,stiln, I \plicit liber decimus.PF'l iEM I VM.


1. X I incipit lib,.r Io ,l. -ri. nni / .II m .iirlii lil.,.ii Ili,..i]l ,i: -
rnbrice Iund..i. inm lil li 1111. i n," ,c ,l1.. .Il- I lill ri
(labt, ,d,, a ilh 1 ,' t. ib, 0'
(epi;l, l ,iti i.
explicit lil.,-r n Ii .,.i.ini-

Inscriptiones ,.-pi-tn[:ll nm rli..- in,.[liiw,, |I.i'i In l.ihil.nl t i li hplia- ., ,Il..-il l ,.t
ante singulos libros in li trr.-iii I;,rnil ,,-,I .. .. ia > -. t l ir,., li- ,-. i li- |iala,...,.lipt l. ,lulii-
catio en annon afi.-rit ;i l : ;a n tri- vp. l 1,.1 it, .i, n Zi o li- -ci. tenl,:o, inl'it il | t:-iiil "r
in traetatu de libri, -, il ii ,l -i in ,.. r.,di.. l ..i ..iil .:.,ii oin l', t ili.- i r'..p -lit it iln-
scriptiones ad epistnla. -i _nl:ia- lil.ii.:Ir;i :pnilm --im.I i Ip il-rnt ,i II- .vi n.il.tri I-IIIIi. a
codice, qui inscriptirin.- .a, ih:l.,..i.t ,lnplh .m -. it,,- ,ini|,- -i.' ..a- ,..xlilz., n-. :. a t:
libros eoniunctl a ct. : 1 It i.i-- lila- -iia-. d.- rl ni :1, | .1 t IIIain .1,,ii.ti i:IIlIIun .t lI:nt.:r, nli '*t
textus varia lectio siiini il :ll ib nl ",il -ii itu. ,1'\ :- iirp'.alllill :,I I. Xllllt i 'l< ;t l. il- -l i llvinil -
coni nictaniqu uttrai:n ,i i. I"i l .i...-ii inl l. I laII..,.nlI..- it.,, ,,t aI -intl.i- I.pi-ti ia ,l-i liLR li
lectiones binae cons,.ntil': n nII. l, l'I i. h lli n ii.i' i r.il..i.. r, ,nli Ji:-.-. ,l ir.nl I, :,li,:.'tli- liallaII l '1
latercili et textus l%., ti. ,l> -1iu,. ,,.rt ,r, ,"\,.,i ii ," i-:] I. -i_ ili.:ir>t it, |,..i 111 L..-il,, i
loco utroquc, L i in LI,, l.u-i- l.t,..n.',, /.' in t':.\ n e :in-lI:.n
C oinpendia, quil.i, Ih .i',r..:- i:All.-iiin i r.l.I-n:.:t iili Illn '.Ii,-til:,II iin| :.' sl': rtinl i,- lil, i.,,,i-
bus significantur, iri. ti mini \ li l'Ti Il..litni :; il,,iIin .I-: h11ir .nt'111. I .1 Iratici, I.-d l,.nila1 ,.-t,
quatenus tradita in ;ii:.r: ii I il.':. ip-.a- ,i- -in i.ia , i nili. ,a .I-.-.-
Iionornni ct l ignitatiiu i nl:li n-. inili.-:r... ~"-I.I.:t. i,,a 'l. n- in *.i ,.il.n- \. d1 .; ,IIl'" .\.Ar-. ,- iin ,
invenin uis, enin tiaviin- ,i n n- I,,- I,- in: rit: i..Xi.mIli ,.:I-:, ..'1 1 "2 ';,,i i,.- :l l1; I i lilri
habent coim pcndiata m ,1:,1 -,.li,.II ni ,I. Os . r ], ,:.i -i, n,.i- Ili- nli lilri tli-. .-
d(Im t mnodo reete s.,l,-inr.. m ,,,l,., ]:. |:. l ,ran ,iAl tli- li,:'rint -:.;I lr.I..l it. (, IlI l:a :nl i,.,r-.:ma,
cuius a reguilis ulbi lil.vri ii--.. ilnnt,. i in :li1 ,.rwatiin i, nlnin-. 1: -:,l ,..l i uiI 'rI. .. n 11111 ':..ri -
libroruni ordo in lc 1, ,nil; I.,m pll,.:i li,. II; .| .. il,. ,I\ ,, IIIII -1.1i ,-r. -[1 \,.i |ll i ,;ii -a |.rr.
'T. s. ]on;it r 'ir se, ,l,,r '.I ,'\ i llr, .. iS.. in i./i*/ .. /.I t iiir. %y,,., iiiiiii- **" ilih ,-I
eiin crrorem hie v',,ii m ,m tin im nli :,ii ,iIl.1nu -i-|-ill:il i ,I', ,, I .I;-'r ,:. uli t .m tt'iin .,III-
pcndita hlacc Ioun oyn IIi 1 .|ii *I lrillit i:,I til.i ti u-t.liii .r |i,,,IIII ,111 1111,1 | 0ir 'l,. t -i IIl1i
dignitas 1m odo nottatli, m .til,,, ip.r-,.-il i ll. -im ilii, II;r,. I \llliilunr1' n 1 ,,11 11, r.. iilI r1.I
opisoopis, in archc t\li ,, \i,,. u n i ,il,:ui ia M i.I ri|.t,0 I'i--,
P PO est \, ,l. /; /,, i i'r'" /*i' .n. I i ,.lainp; ."l..i.l>. ,di, ntonli n : l,', ,,r' /,
p]assini d,!i:I i..- IN L' ,',.t.i. -- 1 E -1. II f.1/ ,.:iK n, lim -~: :' r,.tin:nt.
suepC e solve\ ll t ," i. ../..-, ,o. -, Vi \'l 1 'l I,,,lr l, I,,, : ]'Jl ,t1 .\l.' l il i I, I'|. ill"ll1'"
comnpcndi, n- m i ur nlfi -i.... I\l t I t 1I I :_.:I .. .17. ::~I, iti.-ni -,.lI nit ipr ,7i1,iS,I -
C l. IV stlvil |II, l.-|l i. 1,,9,,,/, 1 r V III 1; '. \ ,. 1,,,i, ,,,,/,, (' I I I '211 Z7 I.
V1. \. OSt t r,,i l:. ,I 1i i il, l. \ ] .I1,: 1r. ] il III l, l/, i. i Td II11 ill ;1|| 1: 11' l
indicatii.; /,I,, .' ;. ,l i,-tniii i .\ (C'1. II nld i ,i.i,,i,.:l.liiin In,,u I,,:,,il. ,i\ i


.\ C est ;'l I l. l. l '* ,. ,U ) I .11 M -,. ll >:. I I lll lll I,.v,. ,:.ill~,I,.:,II I litill tlll ( 1'
ad I 7. 11f 2", i'l. 1I I.I:A'i kIm.11 t pli, r n liv. ,'l,w ii l,, l 7. Ill 27',.
V 71 et -i.: I . V 7 Li, To r ,, 7' ,-,,,al/,, 1 V 7' ,t -it- Ill ", 2'.PHF' E'MIVM.


V I. t Vr ;,i'\ I1 / ,il i >!i ,I ,Iil* .1 eli ii V V I ,'. ; ) i i/e,.'. ]
;Illt i IIIi l i iiiiI till, I .1il I i .. t .-l, :nI I -. W. : 4 2: 111 5,2 5 ':1
lil .l" ,1 3 Il. :Lt I':.:l ,':'1 ll,:, l :u li:, 1L -1 1j. (. II ri:,i pi:.llit <' ,<> I ,,:. i ld ', plernilil-
,I : :Iiii ( lt 'tnt:l- .t,-, it ; il fl nit p n, l nni \inr.tn, v ll IIi ,';,I, i. 1 iSI '1'i.d ill-iC tlllur ill
:p111- Jill. C'I. I\V I Z /1 0/ .' 11 lii Ifi11 11 li .I:'iIIp>- iII, III p>1 1 1 pioin it riN o
It/ r *;,' V II I:_ Z ,' I I --iii d>I i i IZp'-1.I 1.
V . .. ,-I ,- ;'i i ,, ,/, i |Il .ili i nii ,i r., \'V .1S ,'I;d, I .i/,, ,, l,,/ s). cl. I
,_:,l,:.\x ,i ptilull- i1 .-:l\ill ,' ,, ., ,livt, ; :r] -,-Idn- I iT- : i:I; : ItI l-,II inter-
|l t:stir in h il:ti-eri:'ril,,i l ,i ilini- |pn--in ii 11,:ui111nr. I_'l. -. I:,,,iovs iLRK
1:1ir C .. :,ii111.,:n11nlilill | i,: ll i( I I 'j 7. IV I 2 1 d,?il. .li l, 11 :- -\ n11 l i ';,,t s /li limi
I'.l -lit-illrlh ,i 1 / ill,.,, I :;'. [\ 1., '1.t. '1. I',,iV- I'll :.t ill p| ini- septemn
I;li.i A i.i.ll-il l ,- ,, *'1.: .. l. r ,, ; ,I.I li; ll,.. n i-i \', ..; (.\i .;: fi, I it [' ::I. (P tD ,t
.II ., b,.I . "- 1. f ', d l -\ E ,. I.i.l'n : till ,- .l'l l,'t '1 : ..r l',i sub-
fiim, ilei:i l- |>r lil.iir:- 1- 1V' >:, -l. I evriVl:t.ez f-rI: ";I' S. a' in 1). 'teriori-
Im i',ii, .1,1 ; :;11, 1 i.:l I.'p 11:11: l." i' 11 i'v rltia -li111 ill .JII II': I IIn11 -
(_'l. V illl . 'lili l.i TilV ',.,iii>. iii ],,, :'1it i l I'i-t ,' ', ..d,I/;..Ili V III 2r, 7Z ).
(~' 1. 1 1.1111 *..1. II 1 I l llll .IIIit*l( I In 1 it :111 I / i( ??? ) H Il p l lt )
I ,''i .n it i- ii,: ll,. i ini :l ] inlI .': --i i- rl llIIi ii, .t:i i>-, i i I ii i li, ,,l.:it, ,_ 1 i|'- II ll ,assi ll
i.'r |J,, l l. l il n vi'il 1 II >:lll" .1 i:ii I ..i llil ( iIl h.111 ill ill li l' I t /' 11 1 :ll ,i ind ll )
-I /l' i, iI ,ii,,i I.il ,I :i hi ,l:\ l i.
illiiij 'i III, I liti,:,'"- II iI :. :' l'I ti ii.,- iliiii. l i Ii-t(1 li il- ri -i llli- ill lil iS
I,:,- hi i II.lltiril Il .ili lll i>- | I. l i,, :,i i lill. iij| '; i ,-:.- I. ill Hill I1 ill]-,ri' f 1 1ill p rii )
Iprlii:i .ll i-(l l:l i iIIII iI. .it 1 1 il: 1 iiii lil l il ( I ill Ipr lil IiI -(11'iin:1 1ii
i i -I '-i ,11 |ii: l i ,.- ,1:* I l illl:i. :Ill'iii-. i llnii ', h i n l :Ii. 11"i > h l.11,11 i l'.' I llli llII ]los-
(ilII IIIIlli ,Ii.-till hit ili ,lI 'II1 C(_x t:oI -I I '.'.. >-. H :il,:.i > >' t .. .ilil :11 ll"i i- :.i i ll -i :llctorlis
:Il,'llist'lv i,,: -;illi ii iI, '*i: ill-.,.ri li,,ii:. 111111, 1: iil :ll ] l l il li I' r;1iI ICil|ll i lr id (lq n d(
ll',l.l,.i I ll,, ll oi;i ,>- l h .i '.1.,l ],, rI iiI..' . l:i 1.1 ] .i iii i' iii ,i ,_'- :li.l ,:lp i-til l. I'lrrl' i p o -

'..llnill Ill 'i,- Illl ilill- II-," 1Il:l i. .lhi lJil ill ll- ., 1 ',:,'1: ,r',p ;/rd .'r \'.I it. Ir ll I]lI1il1-
I I ll : liiii -. > i.Ii_ 'i iIII ili( : \I .. ; n l \'. f i i lis-
, .ni, lil ri-, m i .. ,I ].ih>.i,'iilniii ,:l)i-tnl:i-\,: .,l-,:.i'i ti.
.\ tii'I.*- ,| ;iiiln II:in i :l, . iill i |:I- li:i- >I':.l :'i l.,ill*: I I ':li i. I Ii ll- p i'.', ii,. :(x l liil)Oi'O
II,,iI pi,(ll it, ('.; ii-, I, Iii: i. p i I i lil n -I il ... l.n 'i: :l .t l'l l ,ll'i l ll: II '.i ,lilt:l ;i ,- inlll i'-: Ol "r
li:- li: llt i ;i", Ii1l. i i l :.-|,h:li- -ill llll il.i, i'. h il.u |lli i. L >n I >:l :i.. I, i,.lli l. I- lIll ,:. ,.,: |.t' i, r.\ c ]( N iltl-
I -ll I l irl, f.ilid l:i'roii i '1.1 _ini 2'l 74] '-1 ii- inIl i m\<:'II,:'t o.'I :iltc-r. ,o liIl : lliil Ill v1idtO llur
.inl iliiiiilt. 77" i.l' IIi il,\.ii l,:,r,?- ]liiilli', I li- li-lii- I7IIli ,I:r i:ll,,-,\-i i (-lil, ,,k'.i11- lI ii.in lack in
I-.|1:11- \1:.I. 1', i I 4. <-iIIII .1 lii1l >.': 111ip I.- :11 l ; il'i ili (. 'i ,,1i':. Ili i r'esp n11-
,k nlit l.,:>,'- .I|li'u l lH ."i iln ii -l pi,:-.-l;lI-,. :Ili,:.- .1: pii III'lil'.i if 7. \'1 2 ll, -'1, 1:- citliara
ill 41-1, 14: ,.:1. H \._iun. 2'77i, Ih '_'c,-l illtri. L IIII :, 1 i ili 17, 21, -le ])pan
i V IS, i6;, ,l. I ':i l.l i.i (\'I "., ,.1, ,1.. -tmlili- I 1II 1:),, :.. ,It p,"llr ll i ( V II :': 3) ad
i'ilI. niH rr ,ll .ilr*Il, ri'illl i ,Ihililll i iinII -it H \ i...I i nu i ( ':; --iii.lir .1 i1. ,. -,' Ii,_',.- Ilcnior:I,
i.',i'llii ll' .i \ 1' 11;. 1. :i- ; 1 I ..(i, 'l|;i,' ll i-i 11>'" 11':1 .'|l i I i-i 11%i :1 .. *\l 1 :111 1 1\ *'i ili .1lll IIOn tl'ki .'R i' i ." EM iv \


Cas-l,-,or1,ll :
T 30, 5: (a pugnis) Iiii.i ii'.iim .n .i :'.-11 'i
posted Belus f ,'i'. li 'i .- i 1111.11 Iiii 1ir l-
produxit, a qn". et I lln.i |ilai.nit iin.-
milari.

III 31,4: aes enim I. iit il,,' i,., -1.-i -I
witz) Thessaliar-. ix.

plumbtm [id. ree,-'rt>r I'hA.Mi ,,-. r, -
perernuit.


111 51, 3: spectaclel iiii I iriniiii li I 'ii .
apud Elidem .\-i % itinti,, iii'.-
mans fertur edi.l;--'.

IV 34, 3: primi dilillti .,i1II111 A,:P:LrII,
argentunl Indus r'.-x S.:\ liia, i.i,.:Ii: ..iV 17, 4: (velum) I-:i- rati lliriL Zn-i-.liinlit.
eum per maria irnll l... ri iln.i -niInI
.. perqyireret.

VI 18, 6: Ceres frin,.,,mtai dlii.itur i ,-.:i-- ..


V II 18, 2: (arma) priiolili l '11.. ii..l. Inu'.iii
dicitur obtilis-.:-, iit 11.i,-ltiill, -IIIIIn,
niui 1nis . . n -[,: 'i, *, '., :iir t.

V I]I 12, 5: (litterasI II iiiiiii. lII I'i l-* ulli.,l'
tra(lit opinion, M ,I-i iir'ii- '%,.,,LmI ti''I\--
lllOnliarl'nl av\'i iiii 'I.l:i--* Iln eiii ll":t r:
nnm1 et hodie i.iI_-,. ilii el]--i ,.,.n-,)-
cint, alphabeti lI.. iii., t:unti. i. il,.iit,
describunt. citl,,t ,, m, II, l, ,,,s I p. 243 ioft. 1).


H'giii-:
S274- A.\'i-I i-t .\ ptji pritn'll fll-til-

,l, li. I ,.:ll ie iatui 1. im .le I. el m 111 -t
:li :it l li. Ii

.. 274: .... ,p-. T hlIr,- irim us in .;tnillin,
..,lidtit.

,. :274. Mi.I:i- ix C:'hYl.- ,lin-l Pillyvx
|liii,.. nI. .illit,.u et niigi 'i l, 1,, nii- in-
'i.I it l'./. I' In I','r I, n. ; I, .i, 'Il ).

. 274: 2 4: l i ,- ile l i- .:-t i PrIl. orml lol i,
-..A ti.a ir il ,i:. h ';igl n kl prii, i n i .ll tit.i4. 1
hilt.

2. 2-74- .',i i- \ i- Iilu. in -':-: !i,. i,;:i m
ni nt.'- T -- :lllullnl ],ll ini v,-unt,
I id,. lex iII Si' thli. i ll*'.*,lntlm l Wl lij -iii
i .vl ,ilt '/; h i l.. 1. 7, .'_., 7' .

r.. 27:. V ,.Ili., |ri,.u,, li ',lJ it I i.. lann
du,,m ,lU.,,+rit H -,irl .,,r.t,:t, tiliin ii inm ,
,.,r,. ,;lilt -_.i it

,. 274. an Si,: li- tlim, n:.timi Cr:. prii..I,


,. 27 4: Pl-'l,,,r,..no II, ,: li Illin- ;'ir ,:i 1,.,,-,n,
pI ii,,, I.,:it, ( ill i-b v.il _:- I ,-.1111 I,"-


*'. 2 7 7 : '.ir, l* . 'it*ll'*. r llrllt lltt, .* l i' : 1 -
an- .i(-lt in . :,ln litIInt M cri l i il1
'* *" lllnllI ',' l:lt ll, qll .l1 III l \v l.111
litt, ., i ,:- | l. n' u t.


P raeter epistiul:i, 1.r1. r in i l n.1111 .1 ,-'\li t ---,.tilin I niI:- ,:-I.t,,r il- 1,-. l11-rn[ l;l p:l.-lll t
1eque ceertis personi- ;Il-,l.,'ili t.it, I t. o -I'. l...,- I ; '111 0 1 I -I,11 1 1 :1 tl,.-tiil:l,-It, lit ,llli, n ,l t-
que crenrenttr iis w.et,.- i ir.,t .in, u ii-,'irt.,, r' 0liqv.- \, .i'r iii1--'i ,'- :,r ;d .-,-
qunibus inscriptae si.itt I fi. l'..r .it 11- l 11. i l.. i-'l111U.1 iln ,hl,,,-',t;i ..1 \ ..,1i. t 11 t. 11i inm
epistulae scriptae 1,i h , ,,i l ,, I ]" l..,. un llo- it i--ii..,i .1 -,i, in r. ;mr. j-l -.' i .-'(
in re1 r i1 fluetibuls 1 ...1.. ,ti .I l1:inI;1.,t iii, III nIl.'.li. i \ilit:ll I, -11., t :lii illl .i i.'lt .,l'-._r
C assiodorana in ip.-... d I, i II,.l ,11 .,11i. i 11.,ll,,11 11111 1i i l' @ /;I I. illi ,l >', ,IIIi>' ,11 li, 1,, l;l-
renite ]irpemo, dum ;,it, II i:., 11 1111 1 it ,I 111111111 v.,l..1111 11., .11 t 1 :' ; 1111, ;it G( -1. 1; 1:,,1 ot iu-
dantur aut Instiniain, -. iii.. ,-IIII ., I..',,ii- It, t-.It [II ,t I l:?'. ill ,t ..,llhl im ,_t ial.t unII li.rn-

1) P rope ad 1h sX .!...:e-l llln i l nil,.. i.l, blr .'.. lli ,- J.l, ...i..... .. Ii], l|I- |n|.1,. ] | .ll| |11 :-
sunt X I 7. X II 1. 2. 16 ii- ,ipi..,i. : .I... ,,,,i ii..g. I I ll, i II:. .: .: ... ;.:ri ini.< .:-i


XXII
I T'l: F.11 IV \.11


tili lit int ii ii '.I-'1i :lni1il: r. i i : I:,nt .lIi iliitl:lliiil. II..C c'ierte aiL 'tor a' dsi ec tull s eC.t c :la-
ni-tri- -i I i-t II,- rI.:i' t.l i l"-ii. 1.-'. nii, .: I l. r.. li:. t ditissi nilts ct S nIIn o loco c ni l-
ititlllI -:. I -'.1I .Xl,.:rit ,Ii'it lI :i .;i ii .,.'i l '.i :l. ,,I -i I '..1i .iiiL ii ib A m las:1c intlh im iipctratum l;m -
lihi- '.:IIn Im::'_lii.ii- Xi sl.I':l':-, ,iliiie i ,.-:,i .l l, I I I..tori cius Theodahlnth non minort'm
v i.''lr 'iin i "l j'ii' ,, lliii .i '' ii-tli:-ll- it,--'-I-l.' I,'- -i- ,--' ... ri hllillu s W itigi rc gi, dcniqII prae-
tii:;i- I 1:i I .iiIi':.- ill ,.,Iutr:li:- ,iiI.I '.'liil, [il,: I..,,nil ict l palain proponellns quasi adu-
I:ltilni- :, Iln.l1:ii ',1..l \ tl,]1 t:.ilt,. ',''it. ,'-..i :,i l :,t iirn-. '.sec' ro dclectu ex syllcloge cpistu-
l;r1.n 11i i:,1 .ii -.' i ili hl..-IIIIII, ill-tit iit-i i]l :I t:; . t--. .:' 1.ti--imimn (qi ne ho dic ltili'sii a f orinl t,
I,,.ni iii; l ot 0i.I ir i i ll ..,,i ..1ii-iil:.- :il.i ... 11 .- 1,..t.,-, mi:unquanim nou pine dlcsuit vitu-
li.'r:'i''ll. 'il.. ,I \. l -r-: it a I l.- i. ii.. i .. I inll,. I:-l. libus. iau issc eImI e eC111 cd rcitur
1|.i-i]':I Iiiiu mi l:, III ...,.ii, ,i .-I |i.:1.. .:1t1i : ,,1 :. l nt:alis cons iCet dinci pair mn attendit.: )
S...l-iiit ti'Ln.I- :I. t:ti- I l.,l..i'i- i:ii:i.:. llnll]in.-C iliit '.i:, :l.1 niUo pcrveni ernil t, lit D iocl, tinl a de

iil.-til- rI.:tI iii Ni \i-i:lil 1 l..x.. lii- -'11- :;iIIj i Il.riiliti..,r 1m prac s t ferint et per se vilcm
i[ :1 I'l iII l ir:i t:ti n il'- :il. : .. l..111111,111, -lillln iiii.I n n et contoiltinl, lt quid signifi-
Ai.'nt ,|: ,ii i 11.11 l i'.t itiir :iii .. !i;ii' r :.: 1 ,I.I iijr4 11:1; .C.ii plernl nque frustra il'i neras. ita cne
'l|""'|I"', i-tiil:i,., .[l:i- '.'.-. i i- -:i- ...-_-. -:1ii- ...n -t.ot ali(jln te iis certe ;id formlll arlnrin
,'. lliil 'i..,i .ll'l l'iIl :. : i'.1l .iiUL i i ti.,r -.l iil i 11 II. iidIr'. (lqu d p)r(opria uct uitilia pilerant que
:,,.i-t r -il'iVii l,: r.L;-.. 'ilt, .-.i- i,.1i; 'i ..rl; pl.''.ri.' t:l ibul s. dies consIulc a ues p 'erpetti
-.liilit"" il.n.-.-ii. 'i., li...rin i,:,i;- ,|:imin i.-.Ilin -tiiios ius. lomina q Luoql e persoI naiI inX
l,., _,< l lni, ,:.. .l l r,:,i... :illt -1 .11:1lt:i -mlllt :lit illn i. ii ,i:larib is his s lnlptis sine dutbio ex
:,i'it..ril- I.-ri, iili r.i' i:iii -..i inii t iii i,. 1,' it:Ii. ii.-,i 11n Iuom ina a, d quos el)istulae date
.linit ,i.lil i I ln .li.inilii- l'u iii.iniill.,ii n -:' \. 1 '..i : jl:i' liami Conitutitutis ) lnon r1 ro deli-
>-i: ii il |.r-'it.., -,i |il,.l'ir l t ",-iil- i *"1: .,Ihi., t :-ii.,:.II l i lmin, illa nobilia et nota ihonoreim
.'li;lin -'liil.t...li.-' ....ni.tr: ill .'. i-tiill:111111, t,. .-i...,: I:l--iin -lbstituitnr vocabulumin ille, m axim e
IIa l. :ti- Di ;i-i : 'i. i .- t'i li:,. 'r ii .1 :i,1 ,. .-II.ii, itl.- l i mIlianlldatariis regiis praefecto-
ii- ',',"i ,1 :1il.,i ,i ,., i,. ir:i,.. .iti ii :,iti"r d., ignobilibus.9) sim ili rationed prae-
l.'riii ,i l ii '. i ii, ...iNiu :i i' il '1 I ila iil.i ..Liiiii, iiti n l .ri ll -:,.'-pe reprail'u e tantur eodem vocal lo.
I.nil, :ir.i l .. (I\' .:;i 7r .1.1 ... Idii., i ", I Ii .i'ir'tir L: 'III aqi uileguui illustriuml et Latiui et
cG r:;.: i t; :ll i tll l i tiiin..In -,ili.-t MA.i-r..'11 Iipr. :i':i :co qul d resp) oudere(t, mll eruditio

II i -1,I ii .io .il., i ll-hl-it hn iul i(.1 i..., r ii-l in I' .:il'..do viro quodami admisso a rege nil hoii orem
i- rlI ii i.'il 2..rll ,i- I\-, ' L' .i .I In.l ii a i,iil i "' ,:i- reno potissimum defensam recte refutavit
'L....rl '~5in .51 ] q.-iir i.. .. ....ir. i i e ''- : \\N .:rl..i ... i. 1 I anmuniduin (V 43) et Hildericum (IX 1),
q.wmirlnl i.u",ii.in 1 1.,".i "l! l I.-ii, n llll .I lr i -i.l'' ..l...-. \ 4i, actor admisit librum edens plst Cartha-
illln I- il l i ',.il.ll...rllln lll i I i 4 i *-1." ll .. li..i ricarllln Venetia:rum. 4) Ita epistulae
dli.',e ? .".; I n 1, 1:l ;.i-rlruin *I' ."..irllll >i 1 li Jr. il. 1l, l, I -I % ".' data ad praefectum Thessalonicensemn noinl-
niibi- t ii ti NC.611i ini ,i, -i' .ii .' 1 ilj -i. .r'l It' i n iI' i epistulae tres II 12 comliti siliquatlrloru el
,,.: ..,rr i ,.w. V 7 r, i 1',. -.... -. Il ...' . ... ,,.i ... ae.. L uriae. 6) I 1. 46. 1I 41. III 1. 2.
3. 1 IV *- V 1 \ ill I iili. ...-.IIiiii i, r . ... .. ,.... , r...r) IX 1. X 32. 33. 35. cf. Priscus fr. S
I. "7 ll 'rf; /; ,,.if i i l ,.iii: i Il ...l.. l ...i. II II- .-iii ". Attilam datis) r(Tn, ,-7(au ltEvoivw rj t', ;,r(yw ,
i'l rV:, i.: 1 11/ (I .'; .',',. '.. ," r. .l1'Ii ., i.. .. .I1: : A. I. B I yia< cd,'1._g, y,'Ov'0 rTE 7EQIf f c VOI, C
/I., e ,r,,-u,.-',,- r.' ,,*,',, ft, , ,, 7 V \ 4 N 1' VIll 5. X 8. 13. 16. 17. XI 7. 15. 34. 3 .
XII i *'7 Il iI I' .. ** .r... ..r.. ,,.r.:r., ill 1"' il lum quenm dudum ad viri illustris Sonac
.i. o.,, ,1,,' ,,,,, IN 17 i. ., ".,'11 . ,I,,, t ..,"",. i ]Romanos ... custodiae poena maceralos.
ll 7: .,'/" r',! .*,, ....., 1 ,, ."... ......i r..,'. II N i : r..', 1.1. rum suarum fiscum i illa pirornci a con-
.rt, n, ,,. T, t, ,, i. ....... .. ., .-'.. ii . r,..i.. ... .ityeril enorn tate re.rari 10) Ill 29 :
...:.rr,:., ,. ',,,.l "'' ." '. ,;* ,.,' ..; ,,, ".,,, i : . concedinim s IV 34. 39. V G. 7. X ll 8.
11, \ 7. I 7.X M l -. 11.


XXIll


deficeret, illpudenti ine i'rtii :11; I ni.- .. II /, \, ..:;Il..tiin ri..u:iiii l .; \, : in Ili- .....-nit:
(liaeras: iin11 o vides iU:lliillll \ erl.",,-,i', :;i.h inir;t.,r.:in -11 -in ililb h.. tl ril.,ul -v l.,'_',..n ,1.11-i-
navisse, neque hi ei defii.iriiiut.
D e statu rernii R oiil: li: ll11111 l il I. [.,ilIi- (. ,illii- III [i l';iti, i,. ,..\pi'II'.I nIlni, Ih- ii-l,
Im igils a Ima:11dati office. i' i.' .. di.n'I' I pIl '..'l ti.'itr i III 11111 '.'ilt r':.in ;i- l:l.l Iflil:;liil. i l;Uii'
de eius aetatis reruns ,id ;ii lli-tlrati lim ni p ;lil.,i .e.,i vi.if.iil//,/,l i, l'/ l,I ,.n iln I.Ip n,,-trl
Niecs Archdv der Gese(l6.(,te / ;i /ll,,, ,tI. r,,, t/ ,,i-.,h i/l/l ii: ',l. 1 1 ;,. 18;'i p. 22-
- 249. 451- 544). sed ,IIIui t> ,'" ', '- >:-lupi-tul;l .- -''ripl;." 'int, IIq it:l-'IIn i,:'rli [i.ilae- ill lihi;
praefaitione ex iponendum i .-t. ., .11111 1 I.;I':- .it ih'i l .11 'l 'Ii il :I I..' il II l II. 1:1 illiali ':li-tii-
lain inquirunt nillo unli'.l.-; il.',,. Ir-':.- i':' -til i h:I.lit... li: .,, llnd i hlit it in., d,-. illdi( ti..,,.,
scilicet euin ad annum .1. -1-1 i:oII Il ..la .-,1: 1 1i.r.- C';--,. ll'iri- IIt;(ittil IIII hlU:liii tI-i:. u IIIIIIU
ita signifieet: del de c liii i?:iiiii-, il;i t'.ll i- I |>i -liil:. :. :,1 t'1II.lliI i.i... liI,:.lI ,li |.'..- ill;i -inll
et ad quosnai term iumo- -\ i. i,: ..l :* t i-tiil:i,. -iiiil:ii. I',. ,i':11'i ,|ii:]i .
Ii dietionei O cci.'l'i- .' it' ;1'1 lillill -. -1:. 1. i -..xt IIll.,i i Il i\lt hii-I IliI,;l:' ill:i-
peret a m sense Septeml ri. ,11:1111iii qi:in l i i ii- i;:1. ,1il. I.t .; .i t I.'-t .nIm II i
inscr. c(ih 1 p. C in G oiitrll iill :I. II...:i lI iii-. ,ii ,li' 'lit-I II '.IJI1U iiii i.;lit:iiii ;,i['lIn L li ll i ',*llit.
S. Severae p. 25: hic rcp.'fi ,.:./ TI ..o'i t ,i.. F h ,,,-., I ./,it. .... J /,l,, ,ic' iiti
decinua mut. Augutsti ind. I'p/;' .. / /i;,i, .. j l.,,,t, .*p;; 1 ij ,.. FIlI d/ ,,ni/If' tbl,
Octoris [sic] i i n dp ]d. '-.,, ti,, 'iii; .ii ItI I.IIII n, Iiin iri... 11. 11.i. i iidt I 11. 1,, 11,
ocflabo fat. Hcraclio C n'4il owIiIl, 111i i j iu i' i; "" ,.iiit' '. 1ii';I I ,i.l. ii,;/,', i',, r,1a.t
t.So ne ps lls micns LXXi'. .:i i].u.|i;'iii ma di'.l- *nl ... X'. A.\._. i.t id. (Iid. :A. inii li-,..iii
scptiinae attribiit, se -d -it '..xltl m i e -i':l.: t1iui I't;l it. p1 m,. I. X Xi I :d i :iItrein |i.l till:l t,
ita etiam quae p iraecedil t -iiiA" ri- '1 .itilrit i ;citl.,' ;j Oi .I 111t.ii li'.1;.' ';(.i, L.1 '.i iI'.idlit
dies A oug. 15 in i dictionc-'i -,. i-pti :iin 1 S,..-t. I .'1i 1 i illt -tIl\ i l .itir lniu- ;i:-t' iti-
p rtilrbatione verba il. / ,.iii ,,- 'II I..i- i,..-it:. -it .1( :"l..: .1/ Ili.i ... I,,n lhiII,
interpolata locu non su.,. -:,i ,.. q.,n Il:-ii t Il ti ticlti ... \t .-i ::...,:ill i : I;..--'.IuIII- ,',n i
geii re err ui'mn inquinat.-, 'Iiii il, ih .di':.ti..inunll IIIIIni.Ir. i.rl..lllt: -.d .;1 I: i ii .-nl nt |II:n:. ii- ilui
regulain sequuntur. exc ,ii( li .: -: i .-I i.,lit I> I:i. .-, r,1"1- .:..\;.,II n .l'.-i
ntpote in tali question p|';.':. li.li'|i lidl': .li.n..-, ,ill. ,:.-t I:'.-ili ll i l item Ial..: n-. *.i
ab ea reeedat, duo (C. I. I. X I. 21.1,. :u' i, .*ii i .r .:..ni.: niint ii l-: i, li.;.ti,..ni ;'tiuiu:li.
itaqucl C assiodorts, tqui in ii- ii ,II i:.I i, ,:i .r:.'.. uI.III ,.tIllit., Il:II l..''i.- .-:.11:1t -it II,:.., -i:
est. Sed etsi de ipsi- I ll,:.'l ,l i- C':--i,.d. i: i,- > tli hi -;:lti- -,,n-t-t, alia i rl.-il- -lr.iit
(tluaestio ad temnpora eli-til:,IIIIIII I.( .t':. I. i-litl I:.I l;i I i..',lli IIII.,II .ll iiti Ilil iIIi Illi iIIdl i,'liIilli-
1iciltio it, illlUS ille S '..,. ,l-'_. ..1 |,:,'lti'., m t.i l,....'.: ,d i- -it -'n \'-... ;il.,li int'-i l ,' .l;> lil
p] ul lo divers adm itti p,.,-ii. t ,inl,".'lii -~|;:ltilll illndl il.i i_' ui_ :li..: pl'i ,h. |I,.:'.-l: 1iiid -*(-
c(uuduin indictiones tribul i :.-.it lI, iti. colli._[url', .11-,1 :11., ii- I.,.1tii., hl:. '.0 i'i'..iirillli r''lil: itll
rcm ittuut i r tributa 1 l,/t i , ,,! !,, /,I,.,,,:,I iI\' :. .i ..*I ,flii,,, ,n/, ,... . II: l t.'.l:,IIII i.'l i-
tilitur pi :r q rn 1 i i,..t,( ,,,l.,,, (IX !1., i.I .I ...I" :Ilil.i ( IX I (I l: IW 1 .l -i C. l iiil( i. till: fi/
qp icquid possessoribaus l, I. i,/,, ,,,In, I.. ,,.,,,t,,,n. ,n.. ; I, it..n. V' 11"' ;3
c('m u l i oiic ta co ii li ttit-i' ,l, ,,',( i l,,.,... ,,,,,, ." '" ,t;* ,1 ,i,,,,,,,., m i,, in, il i ti, ( I. :it: :.t-(
quodaminodo pro die ;, T "-' ii-il it I.t -i_'lliti..; l Ir (...i niilti u.11111l i ii, I':"i idl l ti"ll.len
pl'Oxi Imam et q liattuor '...|ini>-ntll .. -.. II :i_'i l il, I i l, t T id( -' l l. i .,ll ..UI l;iIIIdl:I. ,iI dl,, 1i-
tatilu1 tOlr'elrcudis so ll,,u.i.- p"r" r I l,,I, /,.! Ii 111l!,i .t '.A ,,i li, ,,!.n I/b.


I'1R. EMIVMl


XXIVPR ''.iEM lViM.


l..itri i '
i r 'h :;.. 'l i l: .tii .r.l il|i:i. l-t i ll :i
,.hulin -;,.r* l nU lir'.iti.,,hnlui
.,l hi ii pi i \':l :i. n
.inill i- |>:trian.il iii
i ..i.n lit '.,li, ti'. ,'riin \;i':in:: l it
'.,m iti i'ri' l i <:.i'ihi%


[ .r I.,. li ; eniti.n u> F :


*:, ,in iti 1,' ,\i li,'i- .


lu,..i- in ..,\ iin,:i:l:.
,: ri':l,' |ii alii
, initis i '.rili. l illii
[I a:>l',. li vi'i ilniln
,:,,huri- I..rtn-
,],l";t'n-,,i- .i i h\ .. itu -
,:ner:itri- :i\hit:ai-
; .I,. il,';;l ii n 'rl .- I[ ,ns:..
[Ira,:,1,i,-iti ,? l,:i -
\ i.'.:arii I',,rii-
I.:-rl.,, ,hi;,;illi'i m lhni
* i'.. :ll ,l i- ,,*| -, iiil .,r'n ii


,?.1l ;: l. 'hiri i ,,\ hi ,i1:1..


pi r ill:luj i'.lictionem :
VI 1. IX 22.


1III 20
I 42. III II. VI 4. IX 7
VI 5. VIII 18. X 6.7
VI 6
V -ID. VI 7
VI 8
IV 3. VI 9


ab ilia indictione:


VI 2
VI 3. IX 24.25


VIII 16VI 10
VI 12
VI 16


VI 21. 21 VII 2
VI 22.23. VII 13.14.16.26
VII I
VII 4


VII 5


VII 6
VII 7. 8
VII 9
VII 11


VII 23


VII 12
VII 15
VII 17


V 22
XII 11
XII


XI 1


jr.,liI. 1.il:i, .: ilt:h 1;l ,hi;:it'iii it :lt,'l.a ,:aque rarior ab indictione ilia terninuin
,I Ii.1:inilil ,l,'. .;:.\ ilnil t :-1 IpI..d li,.-ri iillIl.-[li i'L uili'et in perpetiuum obtinere, neque diver-
-l- i :i a pl i:i ..litt;rl:al., m: t ;ali] (..':i--i.]..1 ili, 'Inn inveniatnr potissinmu in in honoribus
I'palp.:lni, it -lii t 1 ,1 iiii 't '..' I i ivai priii i ordinis: quain qlla non anxie eum hoc
_-'.,Ilillui ..-. :.. -tll.-illiit :ill I.. i, ilvm i riliili aipplicata ad lionores datos non ad diem
vit:l.. l.ijiiiila lii: Ii, ,:uti..r yl I//,lum ,ml,. ,i'n'r nisurpatur ratione duplici: ant significatur
itla I1 ilmli..I- ali:ul a:i -liIi :l;il.nI ,li'i I:i ;l.liiln:hi .- ,k qua agitur, lit ait Suetonius Caes. 88:
St'll i 'rt ';l; / i,,.r m,, l, ,l;, :.'i;,ti ,i s 5;l/,. aut in re non continue, sed moment
11-1ili'r i m.<.iii .. l.ll --11 a 11 initi'?ic t l'l.Illimitl. ni id iii.idere in spatium id quod significatur, ut
a.t ivi.i 2, IS: l,,,11 j ,, lI,,l l, Sil7;,,, *n',, I'ir ,il, scorta rapcrentur et 36, 14: per
/., II I s'1 "'110l . lt.h,' i t ,, i t s,wfm duccre tribunes militum inssit. illa
1. A h' .Oil d


XXV
XXVI


r'lEI:1 IM l VM.


interpretation etsi in na;lgi-linotilni- dl.iu li- norri.il.t Il ,tIIL. pr,,priia lo.ni-. ,nai.ritiu umnI Innl ,r:i
ca, ad (quae irefertur, ii n :Inl i;il lin riint, lt ; 1. S..t. in.-ipl.l~. n. ,I. atllL jiioin til lnt. |,ro-
vilciarum) id recte 'admlln; t..lil, .,:;I I.ii .1In i! :.l- n iquiit ..I. ;:l.t:lt,. in i 1 '.ll \ in,'ii- .-vi:l t,.liii-
anniua essett), id Ihac :;i.t:l. :ll i [....\vin,.i;:- i.'Ini,.- ti':lnl: l itii -L- it:i, lit :-Dm u il.-i[,el ,.1
a principio indictionis n l':'I :lit It.i I.Ii [I.'t( lt1, '.u11111 i'i.:.- .Ilii oti .-iiiLin .I I: l..l:A \il !.
contineretir in tribnti- .x ,: ni i- ,.t -in,_, l:v iu,]1'tin..-. :i -iu,- hil: l.,.-M il.iii^ lr,'-t:in-
dae essent; cIin res tl; h tl-ii in t.n Il.'. 'Lint;!.:i '-_l L i,' i I .)i, .ti.lll .. ( l .',.,1-tlnll liun., i,1 III.i-
(ile inducttim cr didcl erill .11i:1 iIlli i i .i lI I.l tli. il..I lll relit ii n. l i|uittlh ,III N in,-
m aiores hac quoq tue a,..t i.: ul ul i eri,,r, rti- tM inini- l ui lll- ,.'il.ulnr ,:,.,u, Ini-;ie Ini-,... -,.. I
ab) imperatore ad pla,.itmin inut:t,.. ... it ,II. ]pr.,,l',- tis irl.bi idl ,l.-rl.rat Chr,:,n,.,r.hI[ n
a. 354 neque apud (':I--ii.l.h..rini ,Ie terminal. l.-. i;tinll. 'li iil' at;- lllin- ii .li.ii inl 'ip.lre-t
lualpropter cu iD illn ii'.ll 11111 i 1.,nn i pr,..l.,:l .ile.- -it ..l-h1 .-i -IIII.r: rie-.e i-ita |,.r ill:nin .,.I
illam indictiouem tribut; el-in- i ni li tiIAii tI.rni ini- li,...i.h i,. I.I.i.Il. ,li'., i.ll ,I il .ul-dall. ,-.i n1
earn illterpl'etatiounem :i lld itti I.i u 11 i, .,'- ,. ,', lii tnt i -:t. 11111 i1111- / f 111 ,, /1, 11ii ln.. t, l i .,-
raTfit coInsitId lts insitr;. ,is I V I 1I v.I ro ,.S,:'i.i ir,, ti,slhr/rir, ,,itl IX 2, ~.2 i-i2 ill lilllll
non est faces liequa'1iil.iil ''ll' r i.lllil l illiI.ti' .Ih- '. A tli.ilari'll- '1 i I I ii t pl-' /tu l n,,
insignia concedil per q / ii/ 1 :1 ,, ':. Ii I It .,, \ Iii. 1'), .- iuil;l:ma. In:o Ilin.,titl suil
526 Sept. 1 ad 527 AIIu ;::l. '1i1''iliaI'i 1,.' -e ... -'' pit 'I: ,.'li.i ni Aug. 31 inn111 illiu-.
princeps officii cuin niiimin;-t"r /., 1.//". ,,,,I ti,,.. J\'} 21. 2'S, Ix. lul.,iiin --1 ,iInI
quoque ut reliquos offrif ..i l.:- .i ;i.:ta: I:,'. nit lllt-;'. ]- nu i.',li t lli i ii XI 17). .....illi'-i..llll -I) Slaatsrecht 23 p 7.'1 *' VII 2 .-..*. i .,, i /1 . .. i. : r i,,.'..... 1 i ...n I t,.
states annual succession re;-. 'r.., r' ,t.. ,r , .,. ...' ,' ,'i . i.., i .r... ,,, : t 7 ',d ,..' ''' "
rirent . sit in restro pro;' .. .j. . -.,,, ,,,,,, Ii .... i. rh ,o. , t ,1 'f ,,,' i,.,. i ',. p"t
V I 25: udicibd us anna su .'..,, .,,r, . \ I I 1..' f. .n,- ...,,i,,,.- r .... n, t,,, ,.-*'.. ,, ,. ..j .... Ix 2'
in. XI 9: anm is rester.. I ": p.. -... 31 Il',.ri .nlj l Ir r.r l t.i', con m rL. -~:til '' r .
per illam indlictionem prac,;.I .. .. : '' ,* ... .' . t r t, ....... i t *, ,r .,-, 1', 1" i. 'r,, i,./ ...1.
nobis possessor gratias cir., . ':. .. . ., ..e c...intl i l i 1 *.. 'I.I !. 'II.. .. 1i. i .p
incipiente, eadem que iiiterl.r.rIi.. [p.r ..l.lt .-. 1 I. ui iI l.ii I, r;l- 1I "I-' 21 4 11 11. Ih .,ni I ...ll
Civilprocess 3, 35 ex fotbr:.l- I':,-..i... i.. I. c..lln i .i'.i:i ire 'l It. ..-. mnI.. .- ... a ,ri e r 'c ita pr'A.-.
torii a iu uas fuisse. .'.1 A,\i ; c...n hl i- *I i;l.'er .- l .. 1 g| l+lu.- /iijh r.. .~l rll r i [, ilI.i'n..liII il.' 1 I, ;11
punuutur, quasi alterum i ..c.it.jlun, (ii.. :i|-:i.. milnt ti p'.'--, 1. ....ii-tii .. II...,.'r .1 a 4.11 i.. '1 I. 11, 2"', .l
sic :lit: onn iuum tituloru i,, .. .. ,','i.,,',n ," I,..:rr, .'i , -i ....,"
indictionem quintam deci-,...., i'" nir i.r..''.ti 'li I I :3 S. p 1 3:1 ,7 Aig 311 -r.,'../' ... 1. ,. .:...
ccdim us .... post consular ..... ,.. ..... ,. .. .. r.,' 1t ," n ,., .. ,,3 i, ,'..,,, |, :. 7 :,1.1. 1 3'0 .
A ug 3 1) in cons iulatum O ,',.0 r , 1r i'r., 1., . ,j'I.'i o ..... ..... ",',- ...... ... .-f.',..i,. ........ . .'..' r'+,
sem us . ex consulate s,'.,," t ''i,... '.., i .1 J,', .... i .... tt,.i,.,, ( ,3J.i [,t. I 3:1.; A.\ug. 311
in praesentenm diem accel-r.,r ,. ..,, .. .,.... .... ... .. .. .. I I. a 1\11 '. "-' h II.
28, 9): ex indictione unde,,..... i',,,', ,'..,; :'.., "--I, I1 --.-i' .\it 311 '/''' *. .... *i 't tr,,,, .t.i.
indictionem (a. 406 Sept. I lit .\t.1 31 i i ..r.. ..,'...r 1.....1 /....' ...'
I'alentiniani et Valentis ,'''- .... .I .,. r ..... ij. :Ji'. l ,,, .'*(." .'..,1.i/i'i ,,. I l/.,, r.. *.,:r ,' ,'r ,.,,"...r
iterum (a. 407) onm nium .rr, .. .'.. .r,'. ,,i,.. '"",, .-i,,,....h, I .i.ilgriI i eI ...i -..nq...r j.l .1 ,
dictiones aptentur, ut M aG li.i.i' i. F-i", 11(h, '- ii-.ll ii .l ij .irs;l].. i. (-- .* 1 .1 .1", in." ,,.1 '.:-r,.... :r,.
tsyuI e adl finest qutint e cir'. ."i.. r .!i...,r .*.'. ,.. i..I >.e ]..i,... ,.:,.: i, I .- I,.-I.llui ..iuntl.lii r1I 1 ilI1, i | I I e...,,i l ,, -
sic, ut anius consularis J.3i i.II..l ;.3.| .ii. .,1 XI, .i 3'1i; ..1 :;\', . "3; tii.I I. .. J'", III IX. 1 i07
ind. V. at ne iude effieian jl,.-,,- ,I>' ,.. hi. ...lr. m u respondere m odo indictioni .|wI .lu. ..r -[.nii-_ i ...... .l .] |>il .. j 1.1 1 1.,,i ........r.- *..r ir.nl 1 3-.I. 3 i7 ;:;i,..I
omnino eiusmodi aequipat ill,.. ,. l'.1 l,.. r I'ier I njli.llln lcjr 1i.i ,.ib. .. il.el. '. t. tr inio .'
duhitatio tullitur et pro.i,.rr. ,..ilfim le.. I.n I i I.lla;i, -.il,;tui -..-A I nm., erT...i- h,.iili..iei er I.II.i-.
in lapidibus ibi, ubi i lnd >.li. i.. .,,I,,,,1..[. I. 1...: .....11i, ..; u ,i 'l. lJ i, ,. 'i ..iI; ..1- 1
reeil'piut.PI;:Ol- MEN IVM.


XXVII


igitllr il II- -iiiilil'ull -lu: lI.-i- aI illlIrll:tll; tiu.unhu alti'ram et exeinpli cansa loeos de con-
-hillau h i l: itlirlI.I'l.tll l lr, lit In .:1- .. in- il iiil'..atui -linere (lie kalend:iiirii lanuariaruin co
'ili i .li'it ii iln di.tii..,u.' l il I:iin (. ,I ,i :gil i. -;miiliter alii qioque inagistratus ubi inan-
l:n1 111r p-.?r illl.i..iItic.n.. i:luni, 1i,1tiilll *li :IUn IlUi nomniinltur inberi officiuni inire die
:ili.lllU. r iui inc1r ill,- lidictii i- tlniln i..i .. i:ijn11111 -i... sane ad itissuinm exequlendinr ubli tie
t.iniiiii i ,, ii ili--.ta.l.,at1. |l .'. 1 1: .1- '..ilunti.iii I: lr;itl :a quo offieilin siInenduin esset; sed
p'r.. liiariiiin uii'tl l:ul n i rll l,,b II. IX X Ill tiali.i -I.ilit.lr iant libraries reliquit addenda llt
i :I.ddita ,.--,:- it -n1u- lit.
(Q iIin- tIl.i,?i ., ilIu- I:lPi-tIl:I,..- I..i;iti..1 ,..-1- .. il.-:I.ntur, pendet c nim ex uni\versa syllogae
Sirl'liniti.Lii. t1IIn, I.- 1 iiii i -n i..i; i l i u..i-t fli- ir .-al:it.ilriin. nos priiliauin de ipsa ordination
dil]'itll:ill ;an ,lI:iu,1'.. -',..m.1iduni0m .,ll,.ijiin ,.i. -liilal.llin mOlmenta chronologies potiora expli-
I l.'ilun-.
A.\.'.'r.t: ',.t I i.' (l';i- 'i--i..l.ll in inl '..i-liili- ul;-)p..nendis temporis ordinemn non inagis
:--',lilnii -i -- 'llii:jI I'llhnil i.t inll'. ill .ulluitur, 'iii1d, lit infra particulatim demonstrabi-
inll. qli, :' .:l lii 11 .inn111111 reI\t-..'; i il' ii.lil ni ii,-nt n'1 ,q am einsmodi disposition sese ac-
.,lliillind t it (c iilui,?i in. i l,,..., ., ;11.. In 11'L.t .,. -i.Il primus opinor observavit Thorbeckins
I'- .'i, '-pi-tuli~ trilinit -.'i;iit- i ru.'g'.- e-i itc.erailtl ies. eae praeter elp. X I 13 a senate
d;ut:ul I Il-iili:ni ll l .l-.i." I I. 1 eli ,l'i nlll.-.tlri- ipsius inter praefectorias collocatam
-I ii lia.I :
1 1. 4.6 ullt. 11 1. 41 ili. Ill 1--1. IV 1. 43. 44 ult.
V 1. 4:'. 44 i.h. \'111 1. IX I. X 1. 2. 8-10. 15. 19-26.

'i'.lli '. U at.-.ialit, Ilit lr;:mtit-r lilir..- i 'n.- lllniii:larlin in reliquis octo omniblls primum
I-l.iin tbll:-lant, ill 1Illii ui ..liul i -I \trelnIIII e t -ulul decimus plurinias earini habens eas
-.'riiti .id p ivatt.i iiit-i'rl"'l ir t.
Nihilmlliii- i I-ti L t'.lii'ihi' .r' .linu i in lll.l.u disponenda actor aliquoties recessit,
ie.m-l.:ulilu 'lni lln iun-iu" -r lil.itnl Iuu:i.l \.-Al iiiul- a.'pparet, quod epistulas sub Theoderico
-,.-Iiijia- upar:|i\ it a -,.rijlti- ji,-"t hiu..ert,:-i ,:i-, Theodericianis quinque priminos libros
.l:iun, \Atlinla iiiii Li .....11lnli Ii .,lli., -..iiipti- al Amalasuintha Theodahatho Witigi
,luul:iiliin, int'-rl.'lili-' dl-nililul inlt..r Tl-,dJl i:.-i it ina- u-t posteriores duos libros foriularum.
-.I.I id l '.. li u ptI II l-- llnitti ,:?l.i unl i- Ig-ii -,ril.endis vacasset, seriptas in quaestura
i.m.r : ,ii ..i" lit *id il.inll-l 'l.i)7 :,1' j1 U1 I itl t ..l l Ijliuii' liblris eomposuit; scripts in inagisterio
-nIl T'lhe..d-rii.. ]"'r a. ;".123-'2-i.;1 qIliUtll- li.ier x-\llI,:t, sub Atlalarico octaves et prior
ip'.- liii ; d'hliiiull'- qli.i- i.'ripit iiill.ll:tlI''m1 i iilnlinie praefectus praetorio exhibentur in
li l.,ii n Lu.i r ailtei t *t in Il..:-inlu,, Iliiil;'i a..--.e lun praefectoriae litterae et edicta prae-
;?.,t'ltii-a ...:.uijii- t:-li li lri- i lii.l.,ii- JI. t (-ir ii-. id1 ita -e habere i nm demon strabimus.
In lilbri- ,Uattur 1iriLii- :Di1i :,ullliiitlluinr l-I ci onsulatuun duo 509 (consulis Im-
1]-irtiu i: I 27i t .i 511 i...iu-iill- IF li: i-, : II 1.2.3. Ill .'.), per indietionem tres a. 508- 510;
nmi-ml-ranltur cinl) prjl'iina i1 S :-jit. .i.'7/,i i:ieterita 1 16 tertia (1 Sept. 509/10) (I 42.
IV ::.. ..6lj.i ..n: uln I'rima et -eI'uiila 1ili'.terita (1ll 25) quarta (1 Sept. 510/1) futnra
ill 2. IlI 11.:. 41ii. lii ti-nilpr'iin i telmiui, lili falleire nequeunt, indiciis ex epistularum
arimliilelntu ]i-tiiti- eitliuiiUl- I:I l-uItIu i[i...l extemlihnultl r, quod libri tertii epistulae quattuor
Il iiut. iiia:.ilm li, llI m.i'" i a. inu an i. .i111 ..'.l IIII. incipiente aut anterior scriptae sint
d*


necesse est; contra nulla epistula iu ii- ui:t11in. libri kgi i r'. l ii ii i'l. ii.n-t: In ...--it
ant ante annum 507 scriptam esse :iit p'. -t ani .ll1 iniliin. :ie'.-dli, q.1u11 .nn 11 x p*r.n-
fatione constet in varias non recepta- :--. ni-i .pi-titia- p..r mii:- -tra.lin tenl,-.ra :1al. :,i'lr.'
coneeptas, quaesturam de qua s b la li I i- ,.',;:i.i pIi.l.-I. C(;--i.'.l.i ].'i -'.i',iiidiiii Inii.
administravit per quadricnniinm eti :ini lini;, u..'li: -.;nI -,ii.li n.in--inl.inliii '. i\ve-Iit., it
monuimls supra p. X multo diitiu :-un, it) u.,l-t iOti..l ..it I'-.- uIv r i--,. ,l iI:i e lt r l..
libros perpetuo versanur in iisdein :ii- u.iiin.ti-. iii:M\iii. i l I. \illi.;iin (i ;: illniia ainni :.n ?
cnm iis quae eam praecessernnt v.I -:.i't:i iUnt: ; iu.ri-tr:lat- 'III"IIII iin li-d.llii ii..iiinati
recte ad quadriennium vcl quinquini iuirI nIiIi r.lii Illll tlll -u.lr-.l ,1,,1 l>.m !i.. lr iii tPii-
stnlae hae scriptae sunt, maioribu- h'lii,.i~ 1iiig,-mti iIi..iiiiiitii Iii
praefeetus praetorio
Fanstus (a. 509/51 i \' IV .;t -i.I ".*r pilri:- ann 1 Ir:l,;cl. iiiii u'c.iilntiiii:. l l
I 14. 26. 34. 35. 11 :.. 9. 26. .1*'. :'7 Ill 211 47. 1:. IN' : ;. :: ,i.
vicarious praefectornm per Gl:liin-
Gemellus III 16. 17. 1V. .' 41. 1I'. 12. 19 21.
praefeetns 1urbis
Agapitus I 6. 32. :..: 41 cl' II i..
Artemidorus (ind. Ill I 421 I 42. 4..:. 44. 11 :tl.
Argolieus (ind. I\' III 1 I II .I 1 12. -2!. .'. ::: : I 22. 2:.. 2! 42
nagister officiorum
Eugenites I 12.
comes privatarium
Apronianus III 58.
comes patrimonii
Iulianus I 16.
Senarius (ind. III IV :.' I :;. 7 I I. :.
consularis Campaniae
lohannes III 27. IV Ii.
corrector Lucaniae et Britt;ul'riIm
Venantius III 8. 4l1.
comes Dalnatiarum
Oswin I 40. III 2;. IV '.
praepositus Pannoniac Siiniii. u-i
Colosseus III 23. V\' 1:-.
praepositus Massiliae
Marabadus III 34 1' 12. 4-1.

Itaque rerum seriptoribus ceavend'uni :u- :, l,.iilii- ,'.un,.;i'ti;i ii%- I, ill.. II-ln a ,.111..111.
litterarmn requisiti exeeduntur, n- 1:111n .Iie -i iiin li- .-i-iili- .i1i:i.ri.i I, IIi m -eli It: -\lil.
universe.
At in libris quinto et oetav'. .-t u...ni I.at.; pi.ilr. a 1 14 I .- p.. iiiiiti diginitr:te.
hae olnnino diverse:


PR'' IM IllVM


XXVIIIf'I i'1tE I \'M


pira,.t*.'tii ': t, i' i It:li:,, I 1. l i i' :l iliill largitiOllllll in
,A.i-l;liltillt.i \' I;. 1 7. i. I l. _'II (_'\ [,li:illl- \" 40.
2.-. :-4. IX 4. ( ,ili.. V II 10.
A. i it lil- V II1 21. niii"-- patri ii lii
|, n.l.:il. n- pr:,-t..ri.. iG lli:,- ilialia V ] 19. 20. IX 13.Iu .. i:ici IX 7. 'I. 1\\1i I ..
,l i:1' -. 11" i, ,IIIr S \1 ':*' 11;. 11"111i
H ..11..i:111- V :;. (;ill.ll:i 1 II. 14.
,\lnd|'r,,-in- V Ill *. ....i -n lliis l ; insatiae
Fi -1,1- V III ]'-:1iliiiini- V 24.
l'IIII- iii t. litlit.l l :i>i )-i Will -Iviii i :i lli:iint. 11:11 in i S il a epistula et senex
ilit..it-l t>t ii 'ii-.l i ;t .ilil:til iiill ii itl r ii. i ,:i I: t 'liil';rti ,lil lt l lil11.' tciU i el)istnlas liabeat
-11) 1Th,-l,: l ri.. I cl.;lit: -t:l :'.1n -' It Ilil tri -Ull .\tl;ila- iiiP':, niliilomlllnls nd idem
Il.1:- t I:'llilrl'i .;ltiilli l:rtilinl-r iit l 1- lii t it l>. I :I i -t.l- lI til (oi ,:1 i Ill:iii eri o offi ciorll qiui )
iti,-, 1 .:.lliit ii ll ltu6 I 1 li ti: ul;l (t.'ii;i ,il .,IiIIi Ilit(;l:l (. i-1l;iliI:i11 1 :illitor filu eba;tur m1 o-
riti:-llt" T It. l >rilti IIt X II, i t : I' r l:-| -iliiiit r ti' i illi :. ii l il..I r:-Ctlll- i .r:iI:torii A bundanti ium ct
:l.1 W\'ili la .;l i:'it: io:)t'iiiim.- ,:-|iiili t:- :.t in liii t libro ti -': t iS np ono. quibl s addi
Ip t-rit ct .c t l.ililli liit t- : rv1 t.li ilt:.t- iti iull:iti ill :i:\ i;ii 1 tII i :1 '-heoderico c. n. 525
i( Il t illl ;i, l Ililn ri i ll I' t l :- ll itl,- IS X .N ; i 111111 .in111 I iii-l.nule lit re diverse ita
,-il 1i ]li i ii i, .1,: l: 1 i. 1,it iinnli ;:1 r;l it.l'llit .
l'.j ll- ',i'ii. n i ln'lii..ii i_ lr i l iii ii ll ili I ; \ r iiiiu1 -, iii l;leter epistulas dusi
iitilI:u : liplt:i .a ;il. "I. -pi*1 Utl":i tt- 'I::i1 :1i Id rt:- ._i n \\c :1iiil ili iini a1 temporis lege ex-
' i.I tal i i-l ;lll iii. .t 11iiii': I'' r :.It' _i:iI \'t.u i lt -~l.til'lli-i :i lii- I>'.:i-i T'i h:-,: lerici a 523 fore ad
.1 i . I. -tii'; M :ii- nlt. itl Ili.;iuu,' iti'i -ia 4~2 i 'li-tiu t'l .-ri a III Sr-pt. 524- 525) ep. 3
t I 41.1 > -t i( i ii ill il'a ,>:t ,:-'-a i lii I:-pi tuli-~ _l(- i',-hlit:Ii-U ,iI : i|t, i,: ,inadrat.
Similil,:it- ir, ,., u i lIr,, V II :i lilii IX |):rte, iiire epistulae egregio
it:-_-|,',ll :-iit |)il ':I r'l iir l it':-!i- .\tli:ll::ici. ;l ,ill:l ,:-1 il-I iptilliin,' l qp. V III 1- 12 et quo-
-11i'11 1il(li tili t i.0-(,:l l t lliin it- i;- i;in IN 1]1 '.l. -7. jIX i. llt. I 1. inldictionl i qlllartale
I Sf.iit. .'. '' .-t,"i.'i i t -i.tt- i ':i-,t.rit'I>: t .1.r: uiit -u IIn i: ti. I :,)t. .',' 527) im emis i erintl
i'>->-iilt:l i iill.i. '.*inittlliitll" -Ulp,:ili'ilt:l IX !i- 12, itilll iiinth :. lt 111V 13 (cum 14)
cit I X 13, -etxt:i>- il Se:-|it. -:2'.1;'71i : V'll 1II ioiini 17). 1_ i,' ii! l. 20; ad electionem
plpi:, i. '..21; l';i lt; i n r:|i:.-it :p V III 1.'I. Iitt:'i Ii | -_rv, liuint t-pistulae m agistrianae,
:liilbii 1111:-iiii i -lb:. lth:-tll'n- u:li rll*l1 ,,, i( i 11 ,11 uil Q i :.I I t.1 .. IX IIIIll;:I invC nlif1ur, qnae hI ic
t:- i rl l, i ,, :,II l|: 1 0. : :11 -lpli: IId 11, | iiltpl t-_ ,l:it:i l :1 1i li,-m .iin G ildilanl ad quem
,il't-t : i ii l cl> i :cI >-'(i:' i.)itlrtni:t ; i iijiti n_..ni .\tli;)l:lllAnl:llll. tolitra'rillll obtinere in
" I.'i t. | t:t- lltA i] -Iz 1 nI \ ll>. ii ';il>it II.
Drl ilillt- i:'[li-tlll;l(" II.i; ilil 'i :.1 ,11.1:' I I Iilliil l : I %i'*'. ill-:iiii i lin tanl o ( llnlleS trilllll
li,:0 t ill-i,:, ll'ii lil'rl.l iiui ,*:'ii.:,ptl:It 1iinl :1 <':l-il,,I ,i' ill Ilri,.tl;:: 'l ui:i pi '|laetorii. ereatus est
i1r:It.-,:tetl-, ilizt:uii ,:- i'I >itl i,:'11,: ilII' .'l. i; I 7 i i anit:- o. ..-.- i ,:'pt. 1 r'eginanute A thn-
lh ri:... qni lllii t:-t'ild li. -it : .'234 \_>r1: it ', I l >ttur, ii ttI-riilllii ,..'IllliI.1uinntur epistulae libri
ilnli parti- | ,tri-, ri, >r ;pt i ('o--ii,,r,, ':i>:tet,; inl, (_iii >-i co n.i ine. ex his epistulae


XXIX

d iae 24. 25 scriptae tie ip-, C i--i.,,,I .r,. ir :,l.-1 r.,.. '*r'at.i i,.li," l];- t..liilI.. Ii' I :,-'",'i,-liItl.
epistula 15, qiuacum eohaeret 1;. ,ilal:i ':.t .11l i.il,:il IIl.IInII:iin 11. 11 i ldit : a l li D :. :
ad 535 Mai. 27. ep. 17 mtninii t ii2 -klu ii -.:' iiaiimni-. ep. 22 ...'u-iLtiii Iit i'ailin..,
qui iniit k. Tan. a. 534. e.- ,pli tiitli. libri 1,-.-iini ..ri]lt :. -nlillt .:-,l.:m ;il.l, r,:.iirntil.,i
A inalasnintha mox occisa ct 'lThit.- i ,il; [ll i 111 .l- .l 4.11in i... ,11 11in11a -t\xta I.At *..Iltiil;l ijiti-
ner int indictionis X III (S Ip t. I "'-14i.. 1... .lilllllli r :il. Illl.l'.l.:i.i Ii d1l,-,d.. .:im ;, Illlilnu-
M aximus domesticus creator .il. iiil. XI\' iS plt. I ,i:':.'i, l. aI trl i. :i.iai in -,.riit:ii.. ilili:.-
rante Theodahatho solo, id :.- il. ;i. .r:-.4 t trt i:iin. l : i I ':t; monul ii nlnll 11.1111 t:-t. : lilr,,
pontifical interemptus est 1",-' ii -ti l i '-l.i" .i' l pn Sll .i il\:lli- Ilii: t '.idl tiinr IiI. 7
a. 536 ordinatus est. reliqiin.. :.il-.-: 1 --:iil,' l : -1111i -111) -I' ..--...' .ii \\'il W (i'.- it.r. til
primordia, nam creationem i- iiiiitiit (tp 31 (oitl -lni- i :.p. .:;2 illlit:iilt.ri Iil tiiii.iill ]"r.
legatos, qnibus apparent siinil tra,,lit <.:- ,..pi-tiil.i- tI.:- rili'cii-4 i liri:,t.i- ;.; a.i1 iii. i-trll iiii
officiorlimn Constantinopolitainlll :21 :il -.li-...]i,.- iht:i .\,'i. :, Ir:i:i ii I iriiili-, '. ,. l .r,,--
fectuni Thessaloinicensem n :':.illl:iil'i- :liI.i.. ].I.1" ,.., i llll i ii i, \ IIiln.iti. -\ ll,:1.' (C_.--ii-
dorianae ad rernin gestaruinll '*.:.irat;.1- I Ill I .1: I.i i.ir. i
D iguitates in hac part : :riar illl Iii (lil' .llritiI L l llll,-ltli.'; p.ti -re- I,:i.1' -11 li.1
pr;efi?, .u- 1pr:.'t..ri.-
S.-nlit,.: IX "24. X -27, 2'..
praef.,'rii- iirl.i
S ilv niitill- IX 1i' 17.
IIf.-...- ii- X .'*.
quaestii
I ',iti iii- X .it.
oflt:ll .' X i,.

Praefectoriae chartae, qiI:i- -i-llnt li.ri i1 .i Ill.-tii'..iniu I:,, lit:,l'q -ill ,iiliitn llr t:I.riii.ii
a. 533 medii, quo Cassiodori pril.lt:tt:..tlirain iit alit,.' Stqit. I .r i .5r.27 ,ili. ,liiiit varia,
sive indictionibus ab X I (1 S.lpt. 5.-2 .I 1 II a S,..,. 5'-;T7 ). t1r'- ;iin ,:.li-ilaru .
eanonicariac indices provin,.ianli tri l.tii il ianli a ,..'I',:ri.' illl'lit, iiilli;tn ll i -1111l :iI.'h; I .,.i
ep. X I 7 et tertiae decinia:' .. -. XII 2 et prini :..: X II 1 : X II I pr,:i .':r .'A iii..nti lit Iiil;.ti..-
imm XII 1. XI 7, XIII 1. NI 12. XV 1. X II 7, I 1. XII 22 in'i,"ii rUll li llln .I.iM
halhent ep. X II 5 seripta ],,-t llU:mi Il.tll- .i,..,It. \,..] n- l u1iiti iainll i ,.i.:..r,.it ue_ irii -ln-
cst in Italiain inferiorem it:i.nlle :ii .1 .1. 1.;, ".-riqll:,i I;..li-aiii ;.I1 Si.il i:llil nplIlit,
aut a. 53G postquan iln Itnli.ili ili;rt' -ii i Ne:l-..i -ii ,.,i-_ 'llir : :pl. X II 1i, illiq .1111i
tra tett de regis advent R-,i.iii. i i .riplr.. t- .Int.' :i ::it. S r, it. illln. l i. I I r: li.iI;-
sarius Roma potitus est; X II -21. put( t( .! :1111 llini 11:11i.. .-\A_'. iti .1l pi-.' 1 il
Instiniannin missi a rege Tin.idaliath.i .1 .j:li i.ihiititlit:' itU i i> .:iiin it. nt ali.1 : -alt lri.il:ii
esse regnante eodem; XII 27. 2-. 'ill:l: r,-.pi,.i iilt a.l ill-:> r,:-,i- T i:. .iiatlii -t :i
X 27. nos haee, lit supra .lii:.. :,I.nriatl ii 1 i [1:'.-: .|l ..jil r : h .. .. p [).ari ..il lil..ri d...-lii
epistulae non perveniant uLtI'.r ..'. i. rxliltiiiiiir hil,.>.|r.:'iini alii n.lt i p. l 2. l 2.. .. 24i
datas esse anno denium seqltlit t. ita-il lll. iiiii 'l -ii ..'i]I- l.i.,:il.ii ,:-t ipr...ii-..:- .lltlilli..
anni 537, quo tempore Beli-:lii- ip.it .:iptJ- N .:.,lil .:t l]..lii iln i.. ir1"- .1 ( G-tIlii-
obsidebatur neque erat cu: Iii lo. r'i.'lii. Ital .i il<:..ia:lii lt it. ta:lllll i et] ii-lll:ullul i,:-r-
scriptionem edition syllogae apl.rt..sttin i- :.it:i t: .IIn alit.lt.Z: i.r i- t 1i i it:I r :,-.riti-,Liii- 0t:ain
edidit praefeetus etiamtum prl:i:trin an.ldeniii-i in pir;-,l'd:tiiu.-,e ..ril.it hi I' .rrjr li- -ui- olk ,.'ii


ml;-ii'El lVM VPl' .IIEN I V VM.


111i1i .I-.: 1 ili a.i.' tii.nlll il Iii,'I I'.'*liili --i.- I I.II t i( :1. :.t ; .,-lI ineuntell cur1 capto
,,:.. I.t A IIl~ll n 1'ta I:l; v>.II1; tntl ill, l l,,l" i1 li,, Itnl -l t i . ii: '...iliones duas cum uni-
v\:r.-i *i..'i (11111 p Illi.i:i ii .'i-a i li II'i :.I;.,'tI:ii ii-, ,lu:., Il* i- In.., bus postrem is conti-
lV.iitill, irl,.nl.,ilitr Ittilt .im ip-i i .-i ,. I :\jlM m \i:l .r i i:'l -..inl: ti. libros duiodecim
-iuiil ,ll1i'.- i -nl lii II II 'ii ll li 111 II ,: i :.Ill- i iti( 11110:1.1 i.i, I i 1 i.1 .,1111'II ill utraque praefatione
all:t r I Iti- it, ii. i in-Clmi Il ti..i -(Cl ul ii n c Illi:t:iii Pi lr: Ill iin lili i(i- t odenli riae etian in1
lilii:i it: i aill li *.t iti lii-ti: C I [ i ,i tit '. I'. \atfi:>. l*.':1 I i I:tIl '. i n i lil. I r ur1 m dl odecimi autea
i' .ilii:i iuri- l.'..i--it. iil pjiinld ij. niiiillli '- p ll:;ti mlt, .1,: :lld. ii:iii. I:m., piriore sine dubio verba
i:i .- t ill 1i-:lti:ili: I*.(.ii ll II. I:Il .' \ iIt .I I i. T l( l. .1:.i' 1 I. '.'; Iraefationenm secundam
ilmli:iot -, :i|tiltl i:--: ]:im t C 1. i: 1.11. -:-i lil.,rnl, ,I llillin, 'lu-: 1ll \V11fi;rum tertinln deciiim umi
;ii:ti:. r :;-_-S *.'h it ..t I.i1111 r l: ..I:- i i:i.iI; i. \. ri'i; i-iiiI I ,i:i iti iii iiisertum adiectos esse
)".ILt i,[>,: '.illii I .t I"'I >: i: ,l~i-llll ,: I.tI( i,, lll t \.I.'baII. lilJ.i '1. .1nI111 praefationis p erae-
ri. l'tit /.i n qi ot 1/ IuiIli." Itrl( ,/ii. /l ', -i,: .i ll.It: 11. 111 iii .itii aii i:(ii nIlisi m unere deposit.
I:')iili iniiit i 1t \ r: il.a:i .:lltil :.i -' 11:1 i iI.' 'l dt Illdtiii ,nI il'l i, l; tli,)ll i /r1O dolor 0 tamn mI(l is
jiiijiiili\ 1 1111 n, *l l r.Ss t a.l in tia :i'1 < .: tli.: l..l \i.: .
Sil>,in11 i lhll i. .li-i ult:l(i:,ll i ,I,: tilarli- :do; i'.l'r Cn i: i i;:ilii : r :lhlir nologin observations
v''i'id ad ,il: -dii aiL '.ari ili, lit 6 1i lt li:t;i ii Ill ': I: I' :. ':'f uit i:t' -.
I 1. .\la-taz-i:oi ip.- rit:ili O ri- ti- -,:ril..iin it.l ri .x \ .:,t:t Ct1i.t, tit pax causes emer-
,'.,til"f.i \ 6iti. 1(. ,.l. i :. 1 1t,:ti l lil.;l i iII _l i; i!rIllitatl : I'.I;in. itl i:lln ad (qltaestlurae C assio-
d 1111ir;ii t '.- 1iiiii I.-tlill ~:I I llii -it. i i::t ': r1 .l.r:tllt :,I ; Illdi,:iti:lln ti ll atani per bellium Sir-
Il.i:i-'. : i, I I:III :i. .'..l -]-i.m:l.itiui, -: .(,.t tt-~(l: M a:ir.':lli j:> i.. .In. ., lassis G raecoruin litora
I t l;int. \ n-t\ii( .

1 i.. \,\p lis ,ii,..I Ii':ltr in, i, i ,,, h, i sl, i,.1,t, ni iri imiittitiir pars reliquorium prinae
ill i.io.(ilii-, iin; -. filn;t :1i0ut1n1 i.. Ir .'1. : Iii'ti: ml:.-t;i' t ;t 1 lit:..i;i Ilt:;i;i : ca estate a B yzan-
tii- \v- t:ita Ividi :,il I I (..1iii.in r:--.i.:it iu.l. inl:i vIL..ili--ii. C.ta i t:gotiatoribus Sipontinis
11 3-' iiit'. i lih.,i tiim ii .i. p:, ul;tti:,ii: -ii

1 17. IT] 1.. (C.'a-t:ll:.II in a. lit;iati,:.I. ili t: t .a ) .it: i II 17) et V errucarnin ad
Atlh:-iil tIII 4' -I, t nId i:-.rtiiin n:iiiiI in I.l;.. i ii:.l i ,aut, iin l i-'.'.: ti.. porihus optime con-
v.-iilut.t it pi: l :,, '*:,.;'1.r i llt: i .t".."' i 4 ,.I ,t ",wi c. 1, .'-9 E .ill,:l iS o0fift lostra inquit
IPlniut. ii. f m/;is ii /i/i,' /,, t, stqi/;, i,. /it,,,. n i/ ;mr 's i tii l/ l, ii',iijit Clcuras ittS ihi longiltn
jirl'it,'r r,. i, mllilaln ii Ill :i l (.At l Ii'i tl inl-.m ii : i t: .ll i -i i ilij a iic:l, lriiilt lit acdifieatio in terri-
tI.ri,', lrid.-.utiino: V .

I 1.:'. I:.-[i'-it i. ;: l [.i :,:,l itir (.. h..i..- it I;.uinii .:,- li i-:1 postqui m in Italian i
iigi ui *:-( a. 4'- ).

I 21. E\xpiediti.: 'T'l..: i.I. -i,'i in (i:;lltnti -i]-',..ip ip"'-t iii": l:iini V ogladense, in quo
.'....idit A lm ri.:ii- .. .'.I7 I '11, :il Ill 1 I, .ii iinIio l ..t: -it, tiiii:tt ,-];.rto testim onio Cassio-
d.lii- Ill h *i1iin'.i- ,l ..iu : I/', i,.oi,, muNd i.u. i m ,/ir F, 'r,,i"" t /lriiMo 1ostro destinittur
'., s'i.i/lus. 'ul; ;illli,,i Jog l ,1', ll il l'l lrllit;rr i,. ufav.'i.i ri, m ';,t Ir'tibit, S ac flc ga/is sno
aitih ii;t,';t I,/.i i t l' itX li i."Ci ii- al :'.1i. ,:il\i. iti:iiiein i .. ili htlt liae. I 24 ad G othos
Iii ji ,'r '. l.ia IG:Itlii. iii ..*:' i.;iit iil.ii:till :nIli'..I' iil: .l.1 tX '. 1i i.t:,:i .miii in G allies suscipien-
daim ant. li di. Inii. 2 II : a ..' m.,:] .:.[i-i.'im ii.ii ..ip i i, -:i-,:i-' da damuna subiectis


XXXIXXXII


illata ab exer it tr.,ii.,,ll ,t l10, i ti l ,:,t,. /,i',i.S ,/, ,1 1, 1 .**i Ipt;i ailm i :-t et ip;,: ,i .
III 43 ad Unigis sp:ith:lll i ,, Il i ll.a iN::.:r:itll .li:tl (;Gill;i-n ilt!.i--.. 11l 1f i t 17
datae altera ad G em illum ,. ,iii itit r i i ..t r in .tii;;II 1'1l 61 ;]llIiii r''.'I i n ,l.I.i,-.t;a,.
altera ad provinciale- ..:'. Ill 41 .t 42 3ad eiultol( .n I;,i(:lliii ,It I-4,r|il, I ,, ..i: ill ; ,ll ,
qnibus rex com ml uitau- ,:,' 'lii. ni n,:'i it j lt:ri,: ll n: ilitisit <:IJ:itm ll i-. t,:I ":X I.-tilt -e ,.: llt-liij
m issurum esse. Illl: ;' .1,1 \\'-:ll'lilblll II' |.':A,,,-itttl lit \il,;tnr I ;. ,h.,l..i u n ',',-i, ,., .,l [,:,l:-
catol 'ulm comllleuorl.T. r i. t:1 : I \ .l-tatl i llt:ii ;: t iii;ti:i I i. lj:l .'1t A. (i Ir2ll: tirIll11-iii111
ipsi oceupationis a n .. i. : ist'i lI: I III 4-1. 1:11, 1ii A. r~l t,': siill i n iJ l ',:"ijl. i ,:.titii' llt. i pi;I.-
cipit et navigation ;li,:rti a f 'i li jtinu I:. ait ,in ,ll iii i., nlli si : ;. ;..'?,()) .,Il:llnr '-.. 'llt-i
esse. quibuscum eon l.',clii n t i:l i-till : IV .' .. I7 I;I::t;il at.- 'II. Iltlitllt 'it.- 1. x T n -:i III(.':im l i: .
Lucas ia Sicilia mitt(cl J. m Ii--'.. i' (G1 ll II arnin |:tri.) .' a l. ': ,le I'l iII nI i itylt i ;In ti -a
Imisso data est ad S,:noarium i ..inii it i- Piali ijl'ni i ll it iu1 II ;i. : i a. l.l' i'.I ll triblit jI : i
post oeeupationem 6p1-i, ili;it in.li,.tl'.ii t,:ti:i In: i: ;IIt la 1a .;i; rI.Auitlit .\lliiii (':,t-
tialfum incolis per exO ,,,liti,. iii ill.AliJ ,,:x:tj itbl'Vl,: ,ld t:l t-t :t, lit:.t, :1. .',ii i. .\ :-lat,: n-il., -
quae proper obsidion.in p,.it l A ,n., triitA ,i- ,in. tai : ia lI t:til-sl r:1111-ttit :1 '. Ii .-;2, -:i-,';ita
est estate a. 510. silnl;c i, ;\il,- i J i :li l ih a -jut: ;l..ilf l-,. t i:Ai n :l.l tinh:l nt MI -ili. n-:- I'p.
IV 26. idem adeo ,1t d iii. liti (:; lli 3 l ii. m.ullii n :,iu iIII l n1 11 ;Il. l 411 1 i tal. j I .1111, l -11
essent, ep. III 40. -.tI:;in I I ,; -tII l; l d.Id ..- ailtl r,; III 2-1. 11:1' ,11 m a l; a ili:it .i\ it;ti I1r:i':-
ficitur comes lmlarabai i-, alt,:in IV 17,. ,!ti' Il.'l.I \:.l i,:ili lti -i (i;:lli,]- iati: ,hII\ *llI utliin 1 i.
ecclesia N arbonensi p a,:,:,.|'ta A l:an..i n,:g;, ,l.i:n-v nr- iii,,tur, his u tni- ii .t, ..I. ,,l,.;il.,u1 ttnnr.

I 45. 64 G mi (l. ,l,,Il., r.-..i hl l.'ulllll i n'llll i i i., ulit ;I. .'. I' ;n11 .1111,t, :; ni,:iti;i
fit it untei T le 1odrri co tamill .-iit, i. -ij II '.11111 ,l'i .'ln lli;,ni ." I :,IJ,:i-. 1 ^ ...il- i. i'- i, iI Ilh..:i-
cissent, 'T heodericls i.ol x l i ifl.tr. I i i (X1:\:l liti ':ll- i;:,lli,:, ;i l .:.ij;t, IIr;II i ;ir:lh illiti:
post bellnm illud filllllni h I., ': I 1I;l ,I.l -i ;),l ,.'; In-ai Illlill I lh..Ii 'l;I il ...n-
dicionibus inter rege- ti'.- 1i0\ tIn -tail.,,I;ta; 1it, p riiiii t ,J'it ni I.rl.,,]] :l1. l '. ltli], ..-.:
Iliquo m odo extra dul.,,iim .-t. Lo::thiii n N, 1,:t 1 :.t U. ,:,11I: lpn( :,:l. i 4i. tatilit nialuIIn
esse e. a. 482; quapro:lti.r ,'- ,:, 1 '1"" t "11: "'r' ':1 'itll;: lIa1: -,.ri)lt:,: wl I Jt t in litti .i-
clarns esset et patricitiv lIII:tu ; .l ,-t hi:t~'i 'ili ;Ili'l.,' ill- tl; luIin til-, 1 ,.ti t :-i;.i i|:tlti,:rul it
c. a. 507, ulit statnuit Ul-i:i:r pa,:..,l. I'- |, Tl |I '|I:1:m it, i tiii i | ,t,:'t:t, ult .:,Iiltl,.. iint | ":r
annos bellum illud l)pr,.':'\; : -,:1c:1 .,-.

II 6. A gapetu n. im,, nI ir' l,.I,:1 11,.- in l El. nlt init.'- ; i. ".l 7 !'., i.:.-t( ;InI lin, l.l liI
depositam in Orienten, mi--ii- 4-t.

II 8 vide ad I 24.

1I 34 definite t(mpIII I pi-tnlkh :,Ilt:,', .1,1 ,.1 i |.II '1 i ,;i.. t ai u, lat:i 1 1-2.

II 38 vide ad I 1;.

II 40. 41. Epi;tulti in10..t lWu:-! 1.,n 1 tr.hl it 'lt.. r:,1 -. ril,l ,:t 17, I luin -i\; .-

hli uxorem n duxerat ,l ,ini_- llI .*'l.I t 'r ;Itllii l,._'iii ltal;. (I'.il III,.i- l.1.t ."7, _.'.,II. i uizI ln l,.


PE:"IEMI I\'VM.'RO:i0IEM VM1


. riiljta -it ],:s-t iII r!.- .I: li:i h : r':. Il.:.[i:-ita-- ni|:1 li,: s ilutati,.n s.i U scneri in anecdote p. 39. 70,
Sciuli i-rt 'ri t i I'dra rn.''!in il r 1ai i 'n o ,... 1i 5 I .7 1. Vogelii (Sybel historische Zeit-
l,r I \..i. :)I a. 1 i; :'5' -5q).I, Krii- 'ii ,, .-, Arhiv vol. 12 a. 1887 p. 289 seq.)
lin:biS ,iii:,Inii trl.';in.i:l.liii i-. :ll nl nli ll :ir-ti,:i l;ii.-,: ":1. chronologi nam Cassiodoranam
ii:Ilieftum llll Ii >..- il iuiii h hsl I; :t. ':inllills. l:Jli: inin.l;it -inm t .lIae res, victoria illa Francorum
t >.,.:.Apti: Alaiammu:rniui inti i l>.- I t .i Th:.:,l:iii:miui. iproclium illud quando acciderit,
unilll u:,lt.is te-:tis- tr.ialidlt ,II.,.iI. ;:iii:zij a n1- il;miiall :i ii siip isoris actatis, sive Gregorius Turo-
-usn- i- i- -'t -iv,: alin- nl-.:- i,; ,ini a:iI uanmratiisj,-ii i-ri:orii de victoria Chlodovcchi Ala-
iii niu :n ti t a ..a:,ll. !' I. 11:.I :.ji onl-d:lip--it hae,:- l n,,il anno X V rcgni sui. sed etsi
hlte ii.liC':iti':,, -iI;-. il i.ll :it nl a. -I:4t., ,:iio I a 111 :li ltr. I s .ll:' i:n ordine, sed invent iam in
lilbii- .ev. il- i -,.ttini Ir'.:' i. ut:-i'l : i,:IU :- hIal.b ii i :pt._l-t, ;. itqua ca est et fortasse perita;
t:.iud' .:1 ti *t lll.liijtn l l lI :i 'i:r'Iii r11'a11111i n iltii r I:Fraii.-'.;s et Burgundiones commissum
:1i Divio:utL.iii auu.:, lit iIMarii t i-tonimis :-l tiriiilltu-, i:t Christun 500, hoc certe constant
vi,.:t,:riiom illani a Firain.i- ri'ep'i'ortatmi'h '-_e ant a..'~, 1.10 non debut igitur Vogelius
r>.i t ..h: 1:,.: il p,., :t,: pir:,: ,im n adl prinii-.:. nii, -;>.,: li sequentis revocare. eaudem
\'iit,:,iiian ,*t iiuni; *-an, ,:s-. t;ia t ( ('Chl.,J':v, : Li ,:'iv\-, -i' :'ije'Ui ad fidem Christianamn tangit
A\itll :.li-,:,'1 u- \Vi:.lllll; icll i- in *:l i tula 4_i [411, 4 .1.l ilJnm e t empus non definiat. haec
nlt Ip:rtilu nt :-1d Al:iIu;iuii,:'; ',I-' i,:t:o-, ,: o in liin;.- rI'._ini Th:,-odericiani receptos esse praeter
zC:i--i',:d',:m i ,l- m t:.--t_ tir EILUs '.lihi. iii i:iut...vy i':',: Thll s : .ri :i recitato inter a. 504 et 508
.:. 15, 72 -i:i : 1i /,. .1i'(la i,,in, I i,.if.< r 1l,,s i, li, i / il.' tcrminos sine detrinb ento Ro-
miHI,, ji .I's ,.' is ,/Ii s ,. : ( I.' k .(", / 1bii.li. i ri .tai ii postquam gneruit perdidisse:
It. fi' ,:s/ t : I.,l,, i I,, ,.,tl .s il'pi ,i :'.n i II#,I /i nui t sl pI latione grassata: cui feliciter
i. l 1pi i,, w,: itn ,, 1n1 1 ,l f ,.jr t:>/ 5,.,l mU.,i opulentiam: adquisistis quae
,i,'iI',,t liiii ,/.i;,I /,./ l li't ,i, il,,.".i ,w5 t'i'in ,s ', lniii,. it damna nescire: . u vnis
/ t Iti.' i italt/tti/ir bro' u, J. zu p'j i .: i. s ,lipi-i, l ',,*i-s incolens quite libri) htactenus de-
hiiLcuttfl, f mid. s l,,s / s ,i ','lo,,,ris s,.;,, 1,. 1:ii '.rii /t si ;i. ,,i. intellegi id ipsum proelium,
,U',:1d \vilim,i anti a. ..0.i, t...rt:a-_-, a. 4.i.) .,i:,I, i-i-umi *,---, quamquam Usener negavit,
ri,,ti, i adini,.ii ,ir t ,liii p,:-ti:a -i*ri'is- niit, :l1in. lpr:i.:-srtin is-,:gis caesi et Gregorius mentioned
l'hi:' t t ( '.'a --i,:,]l'lrns E(in'il, itii-_,j,.. -s,-, E ini'i'ui ,:lmn lI rebus Theoderici enarrandis
tePiP[,,]'iliii ,nihnl illn r.:tliii-t. ..|t ilii,. V .-:.i.:lin dl ).nou-trarit,l) narration illa de Alamannis
ili I':II min toiu:.t pi.Ir-1 eXp:.,]:l iti':iill.ii Siiili :-im sl.iil a "I0114 .t :.xtiremra est in universe hac enar-
i'.Iti:.nsu,. :,iu.1I Ca--i.:l:,rlmin anutlinm illna indi:ii nl1 l:aiim temnpora ducumut. Boethio, ut
ir'-t'- ml i ni U-sll :-r p. :'.i, nit .:. i .. a. 4'2 S1,:11- i;, l.lt ill hae epistulae ei tribuunt, ipso
anill: 4"i5 nmll.. ni1:.':' tliliui ipot,,it. -imiilitI.r qE;ii; tILiilain i 'assiodori, in qua hanc epistulam
di.i:-tlit., inpa viIinu- ,.t iiiMn'i it ,li.:",li:s U ,sL-u-i p. 7I u ll. i: odo retrahi posse ante a. 501,


i I ':.. p i,-ie es.,::l .l.'i 'ii.m iF;l i a.i ... .ie \'.,,i.l J .l, 13, qnamqnam et Vogelius id admisit
el Krjil .hlu- < i 4 pr.:.p- .le ilii..el in \'.'.elu n I...*rliiiir..'.Illi reiecit. nam verba Ennodii: quid
:.':,,,tl l i, .,/ s ,'-,...,1 .'ii f. rw.,4. ,' ,,, rt ,rir ,,7', P,. i, 1' ro annui a penstone satis cst amicilia
111,.1 ,ls .ltr s i, llr11i s ,., I- t ,,.'l : .'l '.,t r,, .,ir : *, : I 'eruer int, quia oboedire non abnuunt
qli'am"l"r a ieipi-,:r, rv.leri.I. r al [..n .,ll \\'ul .I;. I'i. :lli :I a 'll r' I ssiodorus chron. ad. h. a.: 1Wandali
,."L, .,l.J,!s.:.',.'r i.'i i/.,o r r *!;?, .!;, ..!,t I .l :!, r.l) ..'r .:>,, rnl r t si iipiciunt certe ad matrimouium Thrasa-
Iiiun, i r .'smalaniredi.se ]'i>it.ilrl t .ij *i. .~.i pi..r.]. e Irsibheml a 'i l i 1 annual pensionem proper tutelam
I rliiliii p r 'sihns... .< a r.n.. \\'l .i-sli. :i Thl e i r..li ..: i.re-Ltnm., I"..'le:i aD isis abolitam, neque quicquam impedit,
qu, .i..i ui u Ohs traI .i i ....il el paell.. ... ha il :
(-'A, -IO [0[ i \ e


XXXIII

neque quicqnam obstat, iit Krl.-Iiln- II.c. p. 2Y2 lpo-t W\:iitziiin re..t'. i,_l-nit. *.]iiiihs
aliquot anni intercesserint iltir.r .Aliam ianh:llll lriu ex ahiti'l. pilatri;i e\pIlI-ii. ii'in t let.-.itiil-l.
eorum intra fines regni Il.ii.i. ..I1n i pr:l,-,.riti u non gratinl. dl i i .-';usi: -lpilula .-i ript.i -it ,:il.I
victoria adeptam sed ..rilin.t.t lngitiv._.i um .1 1., :n,:,runn (.*., li..:,u, :1I' ir:min vii.t.nnis
mitigandain. quid quodl v\.i-inil'. adiuiio, iiii .t i :- 1 \ l A iatrIl l .igI'.ig:- et pin ali-
quod tempus per Raetti.- '.r'ii; .i.in' ---.lem -t:lil:'il:m a T'heIll ,,ri,.': a....tpi-~- in Ian-
nonia post expeditionem lti iiesl ii Sellim iin ij-i il. ....i... i [IIIlltnt I .t iIqu (.l Eiiii':lliu- inilit
agros eos ita accepisse, ,t I":'-"." '-.. 11 1 a lli i''i-'I''lt.r;ea exl\- 'll.--i: tlI (fai.r. '.rl',:l di,'i, oati
ncscirc), quod in ipsa Itl.ia fie i i ii-ij. p.tilit I,:il it in .iL'..' hI tl.u-ii sl 11111"1, a'liellI l.
per se opulento, sed a r.,ri.- ii,'.':,it :n,.1l.i il.d lit t.i I'le,_,,l il\l ,_,l.,t.5 ... ,il-eiD tr.axvi ii
quod ep. III 50 script '.t ip-,i I ('a1 -io:.lo.:r: uitie-t'.'i'. plin.i.l-.s N :,rici iul.<.-ntijr lv..
commiitare cun trauseuitil.iIl- .Ala.iiini-:; inir Al.unii:ui I"'r N'.-ri.I'm loti:,l-eltilDt.- '1',
tetenderint nisi in Pannouimn.i ii n pli ersli''.'-. i| -.-i- I".'1 e .. I .lt,'.lli-l l *i _,I I.gitiJr in ll l -l i-
nicis Fredegarianis qua:. 'lilh.l. tur I. (.. 21 I".'-t i.ir.iii':iin:m I o. \vi,.toria (.'li: ,',:'lel.hi '.x
Gregorio desumptaim: canm in,, ,i uttI .. 1 tr'', t t l it htttiin,. Itnt I 'i/ 111111t. P\ *l' a I /lf-
bus eorum vec uUllm p',itu' I'tlal O l, it t t u .m i'' t'nt 'r qtt 1i t.. Il' 1 f.l t',.,1.1r lit itltr. j,
quamquam horuni addit.mlli nt:iriniii it .iuctorit:i- ':xilU\i_' t ':.t l'.I -t.itinl .llitiii 'i .
post Dovenniim se tradS 'ii -:-:. ('h ii_.l' .'. I ..l.:l 1,li ll, i ;.' ii IIehil: iti 111 t 1 -t, .\A,1-
imanni a T icoderico sede- .i.l..lieri it il It'.II'I 'Iii. ;,I1iii'i..1iii1 \VIl-ii viili e-t li1.'1 i.i-tllilit i
scriptam post bellum 'i,>dI *..'ijilit ..1. I.i .,l fi.iin | : III.Iil.tuin pi-'t erilliduIld ill Cc:l-
finiis Italiac ibi collocat''.-, '...(t *...:l :-tiou> 1.,: .. a r.: .1 vi.tirilI- I'i.m,.' l:, eu .
motas dictatam esse anni., d'.-niumi ..i.

III 1- 4 scriptac -lnt :111 l. \\' W 'i-ig:thl.~. 1111 r.mi..i i111 ]ing illo ijii mn H-Ir'iil,:,ilii
Varnorum Thoringoruin .iiit'.lll .llu 'I jl t I. ell ilt,?r \\\'i-.:',,tli',- .l. Iu. p .1ar1 et '.\
altera Francos et Burgqo 'li,..,,,:.-, I i': '.x illi_-, n, A.\lih:in- IlI io'.. I,, V \'..:_l.,i,.-,,i ,''.:inn
vitam que am isit. accidi--,, id ... 5..17 t ,--. :nij.- ,.._i- ntin t. ..ilet 1-id,:,i it, hi ,t.,ri.
G( othorum reg ln in A lari' I 'l ii.it :1.1 :.. ;.7, (.r. lii.-i -I '....i:--i i iiin':'- miU' l .r.im :1 11ill-
gentesimo octavo; G 'regiii 'l iivini :n i- CI 0:.l l v i1. nih, ( i iirtn 1 i:.-t a. .". 1. :it ,:l.,i-.
quinto anno post V ogla'li-': I":.Illmi ; ..Inii.tati':i'.:- Ii.|liiu: :I \Vi.'.t'r'I: II T :' IInnII':I.-'I id
proclium referunt subl eil- .111, ,..,n-.iliu-. il,-;, h:.; ii-tula i-, ,]il.,u- T l:i .I:i,.,rh .,.-
illos exhortatur ad Cornl9 .11id. iL l itill:ii' i ll. itlil'. -i .rii..p. -tii t in11111 '. : bi' .lll... I.t
optime convenient a. 507 iii.ili':iti.

Ill 5. G. Illnportiimu- p.i tri..im ,.'..atir I,.,s4t diep,':,it.- I'.i .- i:,ii-iil.iv.-, ,[,., _.-. -il
a. 509.

Ill 8. 46. 47. C n: ,,ti,:,in iin, l.,i t.,- 1,. li-,..lii u,.lU -s ,-,_.l in,..t P:,I|yrIJ- 1.,,i,,i.,ii j,., 1. .
cull pleraeque adseripto:,- l.]l..... it .in':, .. (: rt Il li v..' ,.i., i-ni.- 1 .I 7 i.'I. -10 V.".i .:I 4.
506. 507. 508. 510, mun inll,.tion,-ii 1 = .1. .Il1 .i, m, a.lih int.. e:I.- l..'ituii, h.,e.: ,.,niltv.,
Valeri schol(aris?) inl( i,.-t .. i 14 f i, , ; '.) mil i,.,i. I" /,'I. p I p',' i ".'\. s iti n t t"o .li, <(,/I-
rectorc Lucaniac et B rjilii,. t it -..' 1,- .- i . ..l i' n ..l,:_it,,r' [:i ,'.Ir ..: .,n'11- \',i.iitimlin
provincias cas rcxisse. ti.im ,i .,. iln IIt. I .ntli...I* l i.gu ltur : et/t ,,f 1i ,, I,,,,l,,/. i


XXXIV


_F' '-_i'- lM I V lM .P'ii IEMI M


XXXV


htIr'I' ,, i, ( Il't i I ( ,i, /! ,,I/II i. ,,I- iI n I,,,. (11. Y 'I.I'ISI adsoripto a. 503, aliquo modo
***, Itlllnltl i, _l ti l" :. --*'* ,.i liiI :1 *l'. i lii nll, i'


III I l. 17. IT :1_ : 1.2 4'. . 4 1. 12. -4:". 44. %, I. a:,d 1 21.


III ,11 i, i1. :.1 11I 11l1 1


IV 1. Hl-iriinall'ild.' Tl':lrih'.ir'lin i .' .;i iiI: mnd' TIhodericus sororis Amalasuenthae
liliai.ii .\ ,ii.l,ll.-i'i._.. ill Ii; rinl '.'i II .l.l i rit, .li-.'*,.itlli r. rom tradit Jordanes Get. 58, 299,
-,,I iit I.- t. l,,01.*r in.l Ii .'n 'I.ii-t. t. Pi l ** ..Iii I,. .1l.th. 1, 12 de m atrimoniis duobus
A.laiii \\'i-i.._ tlis,.1in1 r'. .1i- .iiil lil; lj'l,,ri'T'ii'i i -t his." H,-.riminafiidi emn sororis filia refert
.lt,-. u:n:lr:ltilll,.in dI I ,11'. ]F'ra:lllic:rnin t Bllr.'gulldi.,iiimi .um rAlarico suscepto a. 507; scd
i.Il, inlt. rp.:niit nulri. l I.:ii in n .1. -.. i t:it,. int, r Fr.mij... et Theodericum inita contra Bnr-
gai.liin ,ls -t ,.Iin.i l. ita i'-rt nrlatus est apud emn rerum ordo, ut inde de hac re nihil
.lini.i. ,aii:ri'ril .mli.l.it:t, in sibi vindicant excerpt ex annalibus Italicis Anonvmi
\'il, -i:aii v. I., .1,.~l. i'/ p,:-t :nta Romae a. 500) sexto imense revcrtcns R:uccnvam aliam.
., ,,,,i iii ,,,, ..1',1,,1, i,' .i:(ct.,"r -.-risi e) Amalabirgam. trades in matrimonio Herminif'edo regqi
T,,,;inl 'li '. '' Ir I.r iI- 1. inld.- :i.I :redificationes Theodericianas, inter quas primus est aquIe-
lii.tuo- I alenn. r.-ltitulti t,.-tC Cassiodoro in chronicis a. 502. sed matrimonium
illl u.1 ni r':'lr. i. ,.1 ;f-iii:.i :1,I a. c. 501, obstat quod aediticia complura per Italiam
It:lili .1 ThI :..l rin, ,I.iI.i,'r ,',.ii lngit deflectens ita a tempornn ordinc. quani ob rem
i-'Iiin '1.r .'11111,.. I i,-'rtiiini,mi ad extrcmos annos Anastasii et obituni cius a. 518,
impti.i, A.-\t Ila: rii '. -i -i:_llinniiiii auctorem evenerunt intra a. 500 et 518 poterimusque eas
lit Irli'1 .l- '- i 'aii.I,-iiii.i C'.assiodoro traetatas reete referred ad a. 507-511.


IV Ill. Ehli. lini, .111il ..Iissum esse rex queritur (nam pro misso scribendin esse
,i,,r,'.. '. mu in :i a. In.II ..iu.- t l, .'nuit(lqe ante mc Glodcen ostfoth. Edict. p. 15) et quod
il.ah:4ln.-1i lullb l1 a:dliri- .liil.,I-.1l;an iterum proponere, ipsum est Theoderici id quod habe-
mu- ,:,r., ii- ,. 12 ;. 124: .,is.i,,lorum n pro suo arbitrio ipinerrn unicuiqie licentianm
I. i,,,i,,,s., ,/, '/ ,, i,,,lI,,ll,, fuitrit, hoe agenda ildicis prl.astet anucori/as. creditor
i: i/,,,,, ,, s,,s .. ,s iO, i. ligiatuIs violen/cer rapia, itra (untum criminis admissi
. rier, IbI s'/I 1 11.1 Ii,, fI,,,.i ,,iI, prucsund )t(p rCestitual, post minfnI vero in simnplum debet
r'i,,.. i r : 1 i. "1 ,i.hlt i; ,, ,i.nius (Zeitschrift der SSvigni/-tl'/?niyIj, germ. Abtb. 7, 52).
Imilli ilant ii ,:lln.:- .-: -i i. ii-m (1. c. p. 37 seq.) existiimat edictuin emissum esse aliquot
.uj, i ...-t Il1111111 iu Froiil.;n. :1. :10, propterca quod c. 148 cavetur de servis aut colonies
.1Il hli-til.l I- ,:11pli- t n-, .r--i-, ulasi hic cogitarit scriptor non soluin de bello aliquo certo,
-..I :.1 .i -1, .1 r.:I I .-t ii II lliim intervallo. mihi videtur emissum niox postquam Theo-
d ri.ii- ll:iili.i i.:Atiii- *-r, -ieniiificari autem ab Anonymo Valesiano c. 60 verbis his:
i! t (,.,l/, .Isis/niI,,,I .t. ,,'i/, .s utulu quo ins (vel quemn eis: cod. qurm cins) eonstitfit,
,., / rI/,.'s.' ," s 1 .. .,,. uis oi'i s id .-t non in proeliis solis) indicarc ur.XXXVI


PFC'.OOErll VM.


IV 16. Arigernns ex G:lli,:'i i-xp e itiiu:.n> lvel- nrel.i Ril:.l a i r 'ur111 |Iratit.iir,
certe non ante a. 509.

V 10. 11. De Gallicana h:-c I.xle:diti...u: \id:. ni VIII 10.

V 16. 17. 18. 19. 20. De cl:i-:- i:i-rniiila ,i,:.n hi.: :rdiii:ntiir. (ci:.umu, :.n'nd i'ri ut
cum narration Procopii bell. V: iil. I. 1 l Thi :.i:.i.lriciiiii ln ti,. .iI: -t : -lt : I:.l)ill re i- VY:u-
daloruin Trasamundi, qui evenit a. :,2.'. :t 'i: a.e-, di: ii;,:.ri- iII.- -:r':.ri n A, : i.i]'i:.l,:.
ab ultione destitisse, caun classes ,:. :k-titii :ntiii:t: t.-dni i)i'trr:, i:!/i../l ) ii: or.:( ..i
tpeyaXyi i Al 'ip' e a r ccaatr liii.' ,ll'l>r:ri vilh:itlnr \Iri'', i:.listLilae: o.iil lil.a / I..1
nobis aut Graecus imindet aut .ifl, irsaluI.

\Y 33. Propter expeditiol,:in Gilli.:,ii;,in 'i.: -1 VIII 1i0.

V 35. 39. Hispania Theo:d-i.: ne i O:.',it *. ,11.

V 43. 44. Trasamundus qami Vani.dl:1:.l- n:.,uan';t rl. n. 4!. I1; al .1 i2. -.1:.ri.rei
Theoderici Amalafredam uxorem .lnxit :1 .'.,). ci n int:Il i.ill' :im :i ':-st 1i11tii: i:ale rI:;:-
rantur apud Anonyinum Valesianiniu i5. .t i:'i\:.init. ii:.dil Enu,:,lin- :ilfiuit.ti- :-il- iiie-
minit in panegyrico 13, 70 re(tit:t iiiiut. ::. :". 4 i, t %.,I S. (G,:-al. ia:ns -e'iiun'l n I-ldl.rinii
chr. Goth. c. 37 Alarici regis ex c':.ciil..i iii liin- p,:.t i:tri- nii:.rt>-m N:-irl..,:i.:.n e' x i(:r,.,tii.
sed expulsus ex Gallia a Burgun.li:.uilm- c(Ini iL IIi-llai:lipii W- : i:utli--t, inu]:. il,:i i:tll' ct
a Theoderici ducibus: inde p/i'/, /,l't: ~ i l' .-1/ i in,. i llmdli/,. ,'i .s//i ij: fit 'lS i. ,/ i .,
in reginuw posset restit l : qui dvI n, runt. njri i. ss'e i i I/ t iil 111n d, .41 .'f, i'v :,, ... ,II
metel Theiuderici Aquitaniam e"lit I,.,i1i, ,u1,1 nit, dmltu .,. s i. ''ll,, c, f/i'
atque ab Ebbane Thecuderici r- qi- ltv ,u h,:i 'ir. i ,1 1c ]ii l,, i tl 1u ,0in. ,(.ss..
proclio in fugiam vertitur cap/ liji lu .'/i /l/tta.n Dl' Ihtie. i (ull ii/,/t1u int, '/ l . .
itcuderieus ... extineto Gisalb,.,u 'oji (ithr:',o li:i ll.sjTi.a,,i U,,p '.i n X I' ii ii .. ,lt,.iu/im/..
Laec secundum eum auctorem ':-rtiiirut ;.i :. 505-7,l1. lu.:,uiiin AIlrici- :.l iiit a..'i7T.
Theodericus qui obiit a. 526 anu: :... r iii i Hi-,."u,,i:n- inI :in ti- -ii- it:: uiiniu:ir:,t, t .it 11 eins
regni primus sit (neues Archiv 1.1. 241 1. hi- ,:.:.n\m-ui:ien t- r in !:itr:- ,:li.:. i-u \\i i-i'ul:,th l:.ium
inter Alaricum et Theodericum pil:r-.riibit ii G,.s l, ,.s ,il 11. III / l i/ ltli, /i ,. .. oi/. I.
denique in additamentis ad Vicl.t.r:-i T:iiiii.ii,:-n[ ,-:in.u :iul-: ri i tlIm est a:l a. .il0: /l.'s O -:
sulibus Gesalecus Goericum Bari c nO : lini al t/,o i,,! t,'I/ ../ -: yi.' 1 .vi. o, l. ,.r, .,/fi .. I li.ll.
IIelbane (sic) Theoderici Italia( rcu ,.s .h.:, al, l ,li ltm..sv .il'i if l it: (l i .: 'K: -:,-
quantur: his cons. Gesalicus de .1/i,, ti l, 0lu, ,l.s ./1, IIItv i l ie Ih iw s ,iqlcto i, tp, tiil il ,qn,
latuit annum unum error, ut v;.h:.ttLr. .:itim p>lrtii:-lnint al] "1. ,11. a.i(: ilitr 'Intl .i 1.:;.
itaque epistulae bae duae tracta:it:.,- I:l. G,-.:: -:i iv-.li i.i x frica:- in Hil.',i. iniim i:gregi,:-
conveniunt a. 511.

V'1 I 1. Tempore mortis Thli:.d>:,riii ;i. '2i. Ailg. 31I iL (Ori:-ute imiperti):h t -o:ll-
lustinus, eiqne recte latercflus i-.li- tiIl.t ui il-.:ril.'it, ctun in t(-xtii d:.nr Ii stiLi:-ii:'. ii.iil
ei soli convenit principis long c. e :; II:-:llati.... cIln ,:. t,:.,i: r,: ,:- t -:-,utiieri._u:i'i' L. :ii,:,r,Pr1I l lEMIVM.


einii-qn:l c(rl',itll- t Iper alina tlliii Enthiariii- siln. 'lu bio codem fere tempore quo consul
ipr':.."--it :i. 51) lii-li .,i.iiilld:. ,iqu:,I Iiu-tini- (i E-itharicus hic dicuntur yaene aequacvi,
,qilnlliil:ii:un Iinu i rl':'.lalil: (-t ill': tri.iiitri iti. e itel' iunis minorem fuisse, solitac huims still
,:.1x\;T ,.' o. ti,:i, i O i.,.i:-|Il ii i :i'. ll-' : liiil-.

VIII 1I1. Tu1iin 1iia':. -..it, ipi:' rI': ait -llnu gessisse regnante Theoderico. ex-
peliti, Siriiiiil>-i-, ii:"i c priumIr p'n:uitii, .-it illi 5.114 (v. ad II, 40) et pertinent ad eandem,
lit Il!.:li-tir:'illt jiri:' .--I' n \tiv lba ii i,/ ttf tlt 'l 'It ts 'iru aeviCts, victoriae de H unnis et
i.'. Viiul:riil.,u-u, qil:mi liniu hi' c.'u-l:nt *.i'l:-nl I .1I:ll iii filisse, illorum certe novimus lpartem
in ii- ri':.-inili.- ,Ige'r:. (f. Zen-.- il,. Dl /i d a 1 i. 719). Gallicana quae sequitur expedition
ic:'ntrla: Frai':nu i-;(-.ll:nI atini e-t .'.,l. (i:;lli::i' :i ltera, qua Francis et Burgnndionibus
ci'rtiuiil ii- tCiut- (i,:thlruni T'iliiin n,:'i -':lni tint;itus esse dicitur, sed etiam protnlisse,
e'.ten;i . (i:l et li li11111 in C'i :1innai in inl. 1-ll.) parties fcurint, aliunde parum con-
-lat. a Fr:"aiii- (.'t G(llhii- i:.'niliiniti:- h'lili i:'iiin.- :n..1 Veserontiam devictos esse ait Gre-
_:rin hi-t. Frriin. ;.;i.l; l:ctat ii,'::lir':n I con expeditionem Gepidarnm in Gallias
iii-t:liae i;-ni pirli,.iti., V ll., itei inli x litio' Gdlica V 32. 33. Procopii narration
1. G...Ill. i., ]2 ci ,ll i; l':'r i o ;c: un :ll -11: i lii'.' Inerliue-, ut videtur pertinere, societatem cum
]'Fyrincli (-'tlithi i.i'ul t i. t iNilullui-L l:lin ,',llil, iinci.ilin:tione proelio, quo Burgundiones de-
\iciti nllil, in iit iltinlent. iil.: ir-ii..l:n pi:.titi -unlt, id quod non male convent cum
C'-i': id r': i i-i .

'III 15 -' i:tiitin i':'lliii'l:t i(.' .\tli:l:irii i1nod episcopium urbis HRomna omisso
.,:, 'ill,:, intii.a i.itnaliatullr C:nili.l:lt' l:gi--:it q1ii,:.i Theodericus commendasset. episcopus
i Tlhen:-' ric: i':'ni itii- tiiliitlii 'iv', (c':'ii;rlnl "itll post obitum cils, neque Bonifatius
:e 1i':ti.:-t ic.retilii.- i.. .7,1I ini.iil, :i.i -iini. :,t Ueneri (comm. Momimsen. p. 761), Jo-
hirll,.u -l'r.1:.ii- :. ri.2, qilp)' : '111 qii:'ii '.itillUnin Tlii:',.lerics quadriennio vel sexennio antea
ii:ltiii dl:-inl r,:l Iitni:.ril, i t :. l ,:'' inii: ilit'Ill:_'itiir Felix IV creates ipso eo anno, quo rex
l.,biit. it ,liil.n, l. it ;lit li-:ertre Il :' I, i.. itici- ai- (-,.-ilicet secundum epitome Cononianam,
,II"Iin I':'i I':..-: : tililluaiil I;. rFn. ii .il -'\'. v i d.-lu.l..i-tiavit Duchesuins in praef. p. LXII),
,iri .i/lit )"r i, 7'lI...." l .ii ,', r,1 -;i iiI..-' I:' lit:' i t risque mortis diebus tradita habe-
n111n, b lrhe' ,ll-t[il:i i 11r illiin '-ce- hlui. -(.ili(',:t 'rex, seeundum testhnonium fide dignmn
clhrlici..:. in Ita.lii.:il .lii ui I.. I. .l,, .li |lt ,ll ; t-i .1:-ria V II k. Sept., id est die Aug. 26 prae-
clIi-.,'t, lit 'dlie .I:l iih ll: .-.:.qlo iiiI.i.-, il I:-l A.\ 3 '. Ariani invaderent ecclesias catholicas,
ipo:t trid iiiiiu n'iirlliii n iPi-':' deI ,.'xtiiItll., '-t-. ci.intra pontificum catalogs loliannem
,li-''p(,:,iiii -'i(.tiliit :ii-- c:'.,: : Iin:e 'li.. XV k. Inn. (= Mai. 18), Theodericum post euin
.Ii. XCV1ll1 (= .\UiL. 141; i,--;ti\i- -..- '-i.r' 'l::it'"lii dies LVIII (= Mai. 19 Iul. 15);
JF,'li(.',iu .1-:.' i.-:. l i il. lI1l. (= lul. 1"i ; sedisse cum a. IIII m. 11 d. X III,
id tI t ,l- :,;. 52Gl lul. 12 :id :i. ',.. S 2,'[ t2. ,:l.i-- m i 530 die 111 id. Oct= Sept. 10;
..#.a-:vi-e: (.li c:Ol':tlnii lic III (Se.t. 2:.-27 \1 S.1.t. 11-13); Bonifatium et Dioscormn
i,,:r ci(i-ri c.lh-t.. e--:* li.ii- XXVIll -1nte- huIm s, mortem, quae accidit prid. id. Oct.
(O.ct. 1-1i. id.l ,t dlii S-pt. 17 '; ilhlum ,..i.---c :1. II I. XXVI, id est ab a. 530 Sept. 18

C' [.-il-1i 11.i.. iitilr tlI..l ull e tu i.11 .i i .i '.1l = .Jail u. 881) V11I 1I. Febr. Lampadio et Oreste
r' i i. r', -l r'lltur en.' i :


XXXVIlXXXVIII


vel 28 ad a. 532 Oct. 15 ',. 2... in ii- numeii li- *.:utiriati- lil.il- qu. :, I11fl.-.1:mi
om nibus quam quain hic ill'. Cini ,r,:; .,:,i1:,put.ini tiin -ir.il,. ii li\. :.rr,,r,..1- ,d,.pI,.l'. i:nIIIILr,
eos non1 long a veris aberrrr e i-:- t ,iiit ':.italIii l ,niltii (r:.ii i. i ii .,-.r. i:luri-i. I 1. li ),
sedis annos et dies confinllin:.n .Ii-m ,I ,l,.iti.iiii. I : a :...32 XVI k. NNo\. (O.t. 17).
recte igitur Duchesnius (pr.a.l. I. C'LXII lim.l:i- I .-tltuit .-i.::
Iohannes 13 .\An. .22 I1' Mai. :.2'; n. II m.111. .1. XVI
Felix 1III 12 1ul. :.2. 22 S't. .5. .-. ITI In. 11 1. XII
Bonifatins 0 22 Selr.,. I 17 O.t. .".:, II I. XXVI
quam ohl rein statiendun -t F- '.li ., \,:,:-. I.:- l.it:ili, -' i I-reatiral .-i.; t;'lc' i lii
qucim liber poutificalis iin li..at in,,,, .,.' Inli.i: iie-i.li t,. I c'tlti,:n l', :lic '-:1 "l: iv .. c,
coufilr ando dubitavisse; r<: 11 ,.ii i | I. l i) :.i li ;id, iii..ri-ein lit id T:fl.,:l]:.l t -il:i;ill i ill ilr t %i.'--'.:
et eo interim m ortuo scii.ltjilin i i'll-.iii i:ni l livi.lli .ij. : i :1 ,l a I'.. ,.: ...ii, i-.:,: :wil -\ .1 -
laricum.

IX 1. Ildirienn fiG i inn Hi ,' rii.i Ire-i\ v- ..i. si...~'-- l'l.li;l ndl.1, V'i.ti,:II Tl':.nl ,iint 1 i
ait a. 523, add nc s marito Tl'ri,'i i. uiiiidii ilr- tiin ti: Amiii ltl :,l i lI:I n igitil.lii :;,1 1.:iili.ii:- ..i:,ii-
gressione facta Capsac calil:in, i; In ci'ln i li:l I.ri\:zt:i iii ...1ii,; n : --'. il. ij i iii i.1i :1111ii
acciderit, ig lioratur, sed viiltn I' i ,ii- Irii liiii ill l n t111:11; IIN ,--'. 1,:,11 IIIIIltiiU ti.-u
obitum T leoderici, quem 'li'ico ',l i, l i'll. \'V and. 1, 'i iiril it I ;i,.Ilil A l-.i;la l i'n1ll.:iiu
transmisisse, cun classes il,..n -- i-,i r.i -.-r ii1t i .. -111i.-., :l.1 V'. 1i1i. il. -unii Ii -a i1.l
ad l]diricumii litters nullas ,1,-. li -..- ,t .At llr lari.:l ii .III 1 -I.. i -- il ir- t:ilIIIiaii i rI'.'c,.ill ,.:,il -l|.rt.i
epistula ostendit.


IX 15. 16. Joliohann~?iii '.|ii-..ii, ,,n li:,nnd :-, il"' l,:.l ii:i r I.I.t.i eit 1:- 11 1111111:..,,, ,nl,
ante quaint script est oriliin:tum ,'---.. *.-x .1 i i ,l ll.git r: ai nti;-t.-: .:urinl l..-l .li,-it li
p)etitus, in cuius election niithriu .r:iiitiii :, .. i..li ..--e r.:x -i, .ill. i.- ill, .-it u i'. :-..'
est successor Bonifatii cini, iiiii- ,ilpi-tnl.i m ,inillilt. ..rdin:iti,- 1-t l ,i:ilh ,r: t:?\t,',,sn,: .Iuii,
532; nai test libro poiltific:- li :1-1 ,.liitiiii li:inil'iii ii:- \l t li-ii.'i.Ill Ii:. r lii'.!i''- I1
dies X V quod intervallilll i n-i In,i2;lii- I)iivh ,.-li. (lilb- l. i ,,r pilii.f.,li- I p. ''i .' 1l. .'i
probabiliter refei"t ad iUor:l- li:t:i- ,\ :illilli ,1 i. i'.-, .ri',:li> -,.


IX 18S dedit A thali'ri.'i- tnlllln 'll i ii lIl,.lr; i, I Il ;,'.l ,; ;Sl,il/a. .A iin l.lll --I ilII.,i
X I 1 dicitur in ipsis p0r1i,, .,;/ii i.... , O ,,i t ";n i.;f ,,,ti, 11, mia,,, /; i,-. ]I -
in viun i; illinm li offendar I']i *:-\pll;:1 1 C(:--i4 .lii l ii-, j', 1t i/i f1i. l iiii.iiti' .


X II 28 ut caput ]];i,:,.',.l l i I |,-,:, it :i.l Ilililii :.l i ilii,.l llltl.il |'I-,_ Ili'.:iir: lul li 't
A eniiliami obortanl, cui re\ lit ;.ili\,'iii l- l. i.'\ lIl.ll i- pnuIlic.i. X X \' ii,:,ldi,:- | i;.i.j,.i -inh llli-
solidis vendi iussit, dim i',, -i,'u -',,,in l-i. -I.,.I n p Ii,11 '..' l t. ,, ii,. i'l ie-t ini i pli :I-
sessores ne denos quideiii inmodi.- pii., liid: li-ti- :i r'" iirili .---iit. i ii: ,' ploelii-
Gothorum contra Biirgur.hliiii.., : .\ Auuiiii,:- ii.iU itii ,.i ill \i:ir a indiic:iit iiit ii,.
retiiefis, spectant ad temlnl :i'a -;:,ili i iii:,:i .. ; i rl:lii in | i.:-in i- iliii vlrii i'l.r'l ;i-;l Atli.1-
laricum innnm o intelleguii l Iiii II i : iili i t-- ,..*: ]'> r:,iiiidi.ii-.- I.i'-ii'l: it:a


IR,; EMIV 1IPl'1c' 'EMIVM.


p..titi-, ut v.i Iil,, 111.i .iir.' i,:ci cr11n < In iindobado solverent (Ennudius c. 160. 161), inde
i' .\ All.rJ-i l'.lilinll:llnl h.i'n.l.- Illnll in -,:\rvitutem allbdxisse narrat Ennodius in vita Epi-
pIh.iii ,.. I-.! ;iI i:iiiili;lm II. inI.- Ihgi in.ll iones excurrisse ex lme epistula addiscimn s.
.*:,Il.mi ilnllt lhri,' li.nl:s l n..1 t.,m i \-i. t(s esse a Theoderico quam Odoacris victor
s.,iiln.i I.. r.--1%-. .. i.:,l uteai:.i-it, l n ; :ill. Iiii .ili. ni afflictos esse. mox pace fact secutas esse
inltlia- S.'i1-itimneli Iei..r-i. Iliiinil.',nlli ilii natt mniximii et Ostrogotho filiae Theoderici
* l.. Iiij.iriniiu EuNiii1.li,, I.. 1i,:.; il.nm tuni dte remittendis Italis in lBurgundia degentibus
-i\': i:;l'lt\i- -i\'-. I,;giti\i- :Il. I 'il il.h.i nii. ,l i-copo Ticinensi ad Gundolhadin inssu Theode-
n'-i 1.eg:ili1 - ..-... :I a .-t, ',i;ii :11 aiin. 4'11 al-ignat epistula Gelasii pontificis (n. 13 ed. Thiel;
i::. Ilmhn 'ii ,.,cl. ,ltl I,, rp'...I/. lii'r",.;,lI,- j. 108). Alamannorum subreptio qune dicitur
llt 1"it"' :rn r, itl -t il.-a TI n.,ii .'lrie.ie : I rie: .ii, adsignanda est.
V\ ..-lilll :;I ra :'eI In, lii:. lil.ri .. ..- ili:,t s.C'odlex rchetypus.
\':li.a- C.(.i-i...li, .i,-1 n11..- 1.Iginmi- ii iniversumn ercdibile est propius aliquanto ab
a;il..lt'.i- :ijt..gi.;lr.ilii ,il.'-e: .11i:111 .--r|l.il \Varronis ct Ciceronis per saecula nulto plura
liler.iriirii iniin-ii- c\ ]...-it:i. i.x'-'.11 t t;:mien brevi sentcntia VII 7 p). 206, 31- 207, 1,
*|li:in Il.i. 1:11n 1,.11 inlli-.iaI III .Al'.i,..a Icl.erto, et fortasse part ca, quae communis est
..,'lin; te:lti.. .t ,i:rt; \'1V 42-VI'I Il, exelmplariia quacne extant script editaque omnia
Iid'.1111 it :l :a'l, lt.tiilI.| I I u irileim I, ,li'e i, lnii v\etuiitunl et eterroribus inquinatimn non piaucis,
1 11l. i 'illt Iii-
.ill, J Ir'.uil.lLr: L.Ml i. .i.nl,.llre PXEF conicctnra proba, nere RtK aut con-
;, c/,tr, 7;/'l! c1..' ,', c ,l,./)o mutilo primis litters in archc/iypo oblittcratis.
'., I1 I: .:.eni.lli- LI, ") '. x..l.,i.indis reliqui coniccthra.
..7..e I'. 1,,ii:i..ilti,'e: I. 11'1/. pr.iescriptione KOXE conicctura.
122, Ge ...... .II:atal Lf KM'. .,.d..nipt.ce reliqni conicctani.
12. -* ilinc.-e.-,riiit LI' J'.1MIN. in'.erierint Rl2XE, incursarint K.
11:. 1 -I il.: Le./'/ A -illiht:l r 1'F, mnille Cuiacius conicc/f'ur.
17.".. 2'. I itittnln ,li;,,,. imii t.tIIinIII UFl 2 conicclt ra.
244 I ,n m IIIII i .ii...nit s..;i,,it' ii. 'rrit)tela libri rcliqui, ore. in sp. vacuto 11.
2'I e ,le:ti:li .c*'! c ., e .:r. It. e ./e 'ccc tf'etn .
:17. 2"7, tm. li:re IJZ ileileni..rc KEF, studere cqo coniccitrit.
:.74, 4 ..- -ti(i? Illiti ill iiti i, li h e c, p)OSt votivuni omntcs.
:'7.,i 14 ImItrileic- ..ii.i, .1 H;iii- (dId. coniectura.

EN.': letinli :il]ili.,tel:iii- 1la-miat I'--tularumi iuscrilptiones; has enilm cum meliores
lil.rdi hliil.e.:iit i:t ...i niiin, t.c- ii 1.I,1 re. ilii-. nli singulis libris praescripti sint, et ante suam
.iilnie. en plift- inll, .ll licitl.i trl ilit.- licien:mus, et inveniuntur aliquotics, lquannquam raro,
,i-.rp,_i[iIli ie: inter later .Icle, i.t te:ni-, elt I 39 Faust/o laterculus perperatm, Fcsto recte
,.pijlil.t :..e nlii'lmn il.r1 n- II2:li i'r-. II 2 71; 1sto laterculus perperam, nFausto recte cpistula;
I1 1:1a I:lter.n.li- lil.r.iw.-rin l.nl.l ni 11111m prirnuae qiuam secundae classics best, adest in text
*:r['1il, ii;i' .r..r n; V \" 1I .. i, i ., Iet.--t Iterculus, Scvcri'ia o epistula male. iinscriptieones


XXXIXPRpi" EM IV NM.


ita ut in nostris libris bis rlpItith l :.a s ,:.:i ftim:lU in ii- qui :'-:.- ri.tai, lii:n-;. -runt
hide praesertim colligitur, qu...l :.t l.,,:.ii l;Ilri pri tua: ,:.--i-, :1ii :, .:l:i,.it \v-rsI' t ii u li.,ri
quarti, et boni secundae, quni,- .Ietic.it v\r'h u1 thiiiii i,,?I-itimii, ,-c:.ni,, lii Ir:ruiim l.iei'Il,:.
integros praescribunt. attam :n v r, I ::' ll..ii <.--t ;-ir,.lhity iUi aiiti:.-tli, *?x'm.inplar ini-'.ript;ll:e.-
somel tantumn exhibuisse in lait'r:-li: .-t q.lod nril,'tliitill ajitr i'-;i- ilpi-tiul;,', hi:ri I'Liiniu
esse librariorum aetatis postri:oriis; liilinu l h :iiio 1 l':i.:' 'r ll iii latlii:'ili- deir'il..iilis
commissi ad texture sese pr,:'ij-'a'.,-ruii. ii, libl:. -e:;t'o i:..1i..i- F liL.'r rii- iii-:rilit'iine-
epistulis praescripsit ex part -um'it; niiiiirli illk-m lil.iri -?pitiui, itqni,- ,ijiir hil.erlrt
exemplum laterculis solis ini trl, ii'nll, 1'pitiuli- inh c'-riiti,:.n,'- ;ilhldd l,,i% r',:.r p,: ti i latt.r-
cumlm adhibuit pro sexti. iin libr':, -,pthn:' li.rriui :- :'.li:- i' ':mi--a in l;ltri:Lil :.ip. ;34
praescripsit in textu epp. 34-41 lin qu'a d.l-initi in-:ripti:u- vert. .: i.rti.lits tI..1 a 'p.
35- 42, itaque archctypo us :-t i.uiin l ,itri:iil:. p-nilit:r ,:r:iijt' ,:.. :.;4 ?t rx iltit'l:il ,
non ex ipso arehet)po epistuli- -inguli'- in..rip ti',i..- Ipi':-":cril.-it. lIniui i [lib.r:o lin:.-in:.
vera inscriptio ep. 20 servata ':-t in -.:, a .pitihiur? IL imtnliic':l pi',.iru c'.lini in -i:.r,?r
(B ZN) in laterculis ea careint, i1,-i- el*: i-tul i- i-,:riTil.,,?it,-: h ,iilrtit i:.n ,:.i-ihn, pr \ihu:,
sequentis, paenuiltimae auteni ililt?.|ih :'ni: l.ii: ,i,:trir,: (EFK 'rr.',. v niiiiii:id<.:'."
ep. 20 inscriptionein suam .. -di l xi.,:.:i: Ltit ;in : -I:.i'il.lnt, ilt itii iir-t:. ipp[iar<.ant <.ix
defectu laterculi hie quoque ,.|ii-tilanruu ih :i'i't ii<.s [,n.-' iliidit"- ,--,. *:,I:,Lm i,?ttu-
lerim quod epistula IV, 47 i hlatil'r.i]:. lil.ri fi'lil-in-. inl.p.'iptv: (-.',ilfil satii in t:.tln
eiusdcin libri et in Palatino t:iiu inl Il i.'iili' *lii;iin iii ti:.\tn ili-:ri,. ta i:,t t (lo,1;,,i
saloni; scilicet qui inscriptio u,? :- iit li- ii :a ,,:.ili,-it h.:U'i snae linguae aptavit. neque :,l.-t;at ,iII-A in lihri- i,:,"tri- i. i-ciriiti':.in.- i? l :ii.1uhi' ali-
quotics in text leguntur em oid.l tin, i trlI'lith:- *|,, in in ,Ilatr,: tiili-' lilm:' 1':,':' (II 4 11) :-l:. iii-
scriptio in laterculo omissa in t ;dxttn l:-.t: im:i iii ,Il-tat 1. 1 :. I 2 .1 in-.ri'ti', ini lit<.-r,:nloi
recte tradita Triiu ilae in lat:.rci'lli- t;inil riniii,:. 'i :Lii ,-ic il. ,ii. I;i--iC .l':-n ?li ,:.0rriii, t:l h l.ui
Griti u lae subiit. translation ,:.i i -ii <.rii ti,,iiuii eN lat,:i:.' li- :il ili-:%- ..-i-t-lua- :ilte.
coepta est fieri quanm script -lint lil.,ri i:-zltri. nillilo u iniUi n li : im :- :i'd ,:'I.,Iini:'dhiiiI
lectoris atteudentes quam ad I'l:.'in iin :.'l ri [iriiit\ain -hingli_ i- ,'pi-tuli- -1:1- iii,-,:iiliii:,--
reliquinmus.
L aterculi cumn ipsis eii-tiili iti. ,':. ',:.r'l, l tit, ut hin ? ihltll,:',.:,it 'r l li- r inl il,?ile
nobis traditumn esse icque nl llahi elii ul;piin ,x hi:.\ : .. -<.d IIlrh.r *:?rri:'r',- ,:,-:.nini--.,:,
culpa librarioruni posteriorumn alli in ii- dlpri,_hji:tdiiitur ,:-i:.iunii--i il., i1,i-. nli.ti:i'' -i.'..
quod eodem credit, a librario .:- Ini ai'r.h Senarius cum comes patrimi:.niii l':rit ti:-t. i. t elpi-I l:I ,l i t i li il.bri ,< int; *t i li-ii ilUil
superest epitaphio, in quattuar li-tuli- :i'l ?h'iiin l:,ti- IV ;3. 7. 11. 1:.;I allll:tiir ':.,1nt
privalarunm, error aperto, sedl ,iiilni *.i :- 'liii -i'lli:- iii iji-.ll i A .ii a: it. iulit,r' -ili'tiill:in
quadragesinam quartamr libri piriii *:ui ,viliti-r a;iiprat 'lir<.-,tanii .- oi':'ii :adl -.io t Ln;iti,
sed ad popultim Romanum it:i mii qIliI',ll .i. iu:nii t,.-iti:iiii lil.,ri ii:ili i i:iii iiil:.J adl -l a--
tut, sed ad praefectumn urbi.-, it.i inid:'lci;ini lihl.ri ,:.i-vi :'1 .S--niiiltni 'Int:lii : c--' a Tiluili
patricio, non ab Athalarico reI'-, hlit- <.nrri',- mujil.iv- lilrii- i:.iiiiiii-on- ir l.:il: r r.-diric'
ad ipsum operis curatorenm, ,.uin pni'tiu |ri:l.,al.,il,- :--t hl'i,._', Ti-[tiitlariin ri.Lloiiii in-
serere voluisse scriptam a C'-i':,I :.r:' 1-i1 ii'inii' p'ri'.tai.

li. i:Ir in, ,i,; ,.II I .;,\t: r ,. LI ll ,':II.-. i : ,,1: l ii l 'l ir (] iC \'i de lllit lln ad I 1111I11) CxaI atI lllll
1 .ill n11111thilul :liti, -:1 _'*II l ln Ili i.iai iiiillIll. l',Iiliin.- I.. .IIIIhI i .constit i ])OtllOrlllt it illnter s
,li ,.,'-. ,it II'li :1 .,:lIill -, I I ;I I liiIII *_.*Ii.iil -lrlim i crisis pe, ldcat, m axim e ill part
|lilI 'i I. 1- T\'r, .', i ** ,.I'.1:1 ,iill.Ii- 1 1,.iII .II Ilil Illiis priili ) et socrll do, sed item ill
l] in.lli li, il, i- I'\li.,n- III |,lIIIII *-Ivl l n' 1:11 1 i , II \. Ill ]a ril s pi 1i1s qI iam ill epitomll
lrit:minri'.:. I It:i--.. ti:mn' 1 I \ I V\' I 1I |11. in n,, i',lices du() qu( i Cxtant tertiae c lassis
,... in iitr -.. **i. 'llI:i. ,*.\ ]Iin ,lri| t:i. ',.'1,I i. it1 1 i. .. :II.. li.)lIp 1'i. ]( i 11uimi r scilicet de libris
l,-1i I t ( Il, lI-: I1 I 11 ii :1lii- I i II I Poi l i ni 1 1 p l ia 1 (est i livs d v rsulllll1 cont;-
I i ll :11 illt ., r:.i. I 1.- ". IIIuii i Il,- ,lilnlin, it:1 ill-i, iT l:icta On ni1icl pcl'ti il l);lls. (lll fliqua i illa
i .11-, ,-1Ii ii I;i-i-, ,ii,, ih -l.*':t. ,ni' ,I h i ,ill. ].r...,I[al.ne I iillit illir, 11n 11on seln er ad ar lice-
t.'lIIIi ,*',, ":i ll i. 1 -I.i. ,i' l-' -I. -I ... .- I,,i ii,.-- |I rsaeIe) iid ori tur, ( 0luodl lb iis
I,. .. 1 11n. ;llI : ...ii i- "1 ', .t11, ,II:-_l'. '.,ii- ,i,; *.. ** i ,,III ni;tl:at, itai ill C assiodtOranis 7 ilm -
. r.. l,,,l,ilt '.,,,': ,,,hill rl: llllli, -, I :',i lill ... i 0ll. ri I ,, l ii,1 Ilil'tllS(r lu sillhstitillll t i ilns ip i lod
illri -r nl tn : 'I'.t, i.. ,.-, ,,il;lit., i I, I . ./it.., .i :I|.Iilit in s icilp itnf/. 1] 1 l Ul rai a)lnter in
:lI,,,,l' , t .'..il'.,Iii .l ,iln il., ./ I ,/*' !..,. .t ,1 /,I,, ,,|'_1 7, 17. 207, 32. 226, P3), .cuittlS et Ieno ts
(l::., 7I, 1i.,',,, ,' i I, nl, ,! 1, : 'II| i i , (...I... ,,I ....... tI coIJJmodure (217, 9). talia lit di-
-lil,. lIiiIi ,'il :,,II *.' ri,-.lnl l *1 ,],,'lijIn ;:l 11, IInl.i it', i:t s cor'dc, ita eiuo11110 di OII1nsC Ius
:1,, II,...I- :, ', .l l* I l O.-| | l i,' ll 11..0 II I rti ll t.l'la',i' Ip'iima 1. I- IV, 39.

C l':, --i.'il, Il iilI:illl l ,*III illuvi l II ll'. iIi 111:. Nlt ., I\ 30 no()I procedit, iln alilquot libris
:,.| .... I-.|i,, .. I. n11 11. I : l, til l:lti- |i:I ll.i :iIlt- i li it, .cilicet A ng'elicaiiiis finit IV 20,
I'llillI|l.l,- i,.,- n li;s V. .11', i, '..'l.,li- 1..I. "i 2 p )oitmipa itm. laterculus quarti
lil.,i ..niii iln ,itlih 1. li. I- I,,li ,n- l:,ili:i M ..1i;-. p. -.-iil.,io nobis I3 et A ngelicano nobis 0
-.t N ,.: yl'.,iita:11 Ii' I '. ,iI,,- il :,Il[ .[I:II tiI, I1 .l ti li,,.1-, ite111 in all is et m eliU ribus fCrl ,
.lulli- ".. -nl:1... :ll.t-. 11..1.11I- -X t l': -ini- 21'I': .A\. 21S7. 2192. 21! 3 et Rotoinagensi ct
I.,iiiliii,.II,-i 1( ,'.I:, ilit,. r :,:r il-i., :, i,,i.i :,11r.11i | 1 111111 utilhum filerit necesse est. primn am
lI:,iI, ,.l:i-I.I,, '."'.... II, III- ,,, ,,I,|:,,I I: l lill: it., .II,,:Ild louge sccus se habct, sed quod
111111. '-III1 .';iIi: I.. ,I ,Ii II- nlii -.....1: 11. -,11111t. i:,.I, :i prima quodamnim odo prodiit et in
*,.,li,.il ll- |.:,n._', |il.-. i '."'1--"l;",, I,..111:1 l.* ii;. i,,I :1,I 1h:1. illvclli tir :a liu cta e .t 10()r1111
hi.\ nti .r1i -.*' iil I, .l' ini- linI n' i ...ii .rl.. i.t nII..,|i,, t:ll. 11 I Oi'S1 lS :; )ice tnts. !llli ll.!ier inter
i.,,ili., IiIIIIIi..i, Illi._I- .l..... i, [III -.r11 : in, : 1 l **Co) nollilloavillus, 1ectiones corln11
':-t,:.I liit \:,1,.:,, ;,Id -'.,:.; ,Id:1 I 'h:I -,..i -:.,d l A .\II 1I. :1110 Olnge praestet Af oiltisp. ssullantls.
hIII li.- i, llhi- I Iii L:.. I. ,: :1 *'l--," '. -.0,i .iiL" 11:1- -..1: ,,* propiorel n scripturl'a i aut ]lla'ier
:IIt *'. i.l. '1:1 II- i. ii. 11111 I. li r.1 ivl,- I:II-.l. 11 I ]il)ri et reliqui ciIsdemi urdFlini
,,ii,, i,.- ...-I I liII.i t 1 i ll .T .l il :,t.. 1, iI'.,i l Jii -... il llm O)stll d i( .
: ii...'li:.-1 | ... it:, .1/ / ; -'. "I i l...- t:I- 1 "Z O X
.i, I .*i.. inllt: .'hil i ,',,til. .. ', ,*i,,ll nni, lnt, .][bZ O X E F
11. 1 7 -:it.:n1 ti"1 -;:i .-in I. .1-'. -:il.'ii- 1.i- jM bZ y, auciatis his O
I I ,. ; ..'1..lir:ir.-' it | .11, J.l. h|:r..-l : t "r Z ~ L F'
I:,, "2 liu. .i. n,| 31*'. lI..n..i.. ./' ZX OX I
I. : l,.Lnh .M ,


I'l 'ELM I V1M.

20, 22 eninb aduicatiun; .t'1- ;.N| d1/ iiil, :I,,..lii. ,.1. ilP.l; ., eu;l :iii. .I1".
dig umI1 Z 2, i.inii :;- Xlignit:,, ;nliI. ..Hi. ,.un, ,ti ni, iu :iI). .,11". .
est dlig ius :'il .t. 1:
ornatiuis quod] .rn:lan- .i,..,Il 1[-, ,. ,it t.u ,l\\ Jl /' /.\N (NEI'/'
17, 22 nliuncitaltis] uic iti- ii /l' ZXXI., in *.iiiit:iti- (l'
17, 30 nestigiunijn] J1, I,-ti .-i:i /Z.olEl'
18, 25 uccumptis] occuiiliti- 3/', .ti., p:1ti- 1'-UX /O.''
19, 5 necit] nini. AP", ..ui:,-. 1"", 0-N
.51, 09 qi lanm is histrio] .. . ti;... 1', .p ii, l:.Ii liih-t, I... 1 I) .
-2, 9 rcsipicns]j A311 i,-|.lii. 11.- NO., i. -; ., -. i. X1/. -
50(, 14 butilani J_[a, bitil:ni, .I' X Int;- i,, l1nt:i:ini., 1 l.
(;G 12 Ihtius] ins 21", illi, .1' .\
67, 27 circulmndcto] cuiliii, t,. 1/, ..i lIii:t.I .\ N NLI.I
78, 4 in uleamn] 1Ja, in ill IHb...i ;i1 :Ii:iin,
80, 26 illis] M/a(?), illo- .I['-:''uXE
ioS] losmllet JfP' -*/,ll, I.t /',l ..' .
87, 15 sonne] 3J, )perso.i:. V'r
89, 21 pro emci ntilb s] ip .-ii..i. 1iitliii .l ''i, | i l ltil i- 111" ', i..n .. I. iii-
bus ]'JIVE2
91, 14 lauduinm ediol Im.Ill,1.i P.. I:iiIA.I" J1Z(X.\'. I:IIi LI'
91, 17 perire] p re 3 '. Ir,- : 1..r.. .
!1, 30) parientimn| 1j, |,-tli.t.Il Ni ." /.
9-1, 11 illud atque illudl ;llu :11t.i.. 1 .1 ., .111.1 ,Iq .. 1 tN 11ill ,1 "11. :t11111 ( I'.
illud X
94, 23 quake] Ila, q(ilan 1' 4 ', .| 11 n
94, 27 ingentia signinal i,. .nt: -.i. i Ii ihc bti:i -iinii'.'ii I ', l '. ii't',, -.ii-
m ina Z, ingciiti: i t i'II.. ul in: V, Il,-i-, .n ,i:l t ll, i ,ii,.tnlt.I -iNgn.i l '
101, 11 samareae] saiuare 1-". :iIm:i i3'-NOX'EF
115, 20 qualeimque] 1i, iul-I-Ii Ai, ,l.. lu:'lnjII:tl' uii.- XE11
128, 19 intentata] inte lat:i I'. int t-:;t;i /l'NXSE

Sed tami n non ex hoc ipso libr. ,in--I, n I ;i n li:ii .. i .li .ii pi .I .-nt; In'.t i, pi 'li i 11:
bona quiamvis non inulta Angeli,.:mu-.

16, 1 quaeuis] 0, quae [Z17"
53, 18 seruit origin) 0, ,',ithii gi.lit 1Z.NX
(0, 10 fructinu] OX'E2l.: fiu.tiiiU t I/. X'1t
68, 27 auctoris sui] 0, :eotf:- -i;i 3[IXF, :'-tion:ui- -ii.- \
89, 11 exeauendis] 0a ex:.ii:l:u.li- ,-'l.'l,', 1 I (.1i..: ,.1,,/' /.. XXXIXN

Ex his tabellis sim ul apparent, yqu'rn t:t li..-.la ti:, ,ilii r-i o-l.:,- ,Io,.li. -,.[ ~,-,l: ii l ,.t'lil;
fui cti sint, neque fere, ubi diffleiT t, I1.. :WI.hl-typi .- ril:1 liii: .ii-t:i. lIj'i-i :I'iiipil .ll. I'-'.\tI
classics scctndae. unde v'el in nii .'.iiilt:,nnin:it I- .t in -nio ,.ii n Ilioni- iiibi- ondi i- lI i
dlttograplhiae ct variac lectiones :Im l bi:nt, :'lll' n 1 1 i- i Ip t.'-i t ,ll ':i i'n .. \ i1p..


I;,. .i1MI I\ V lPI:::M I\ l I' .1


:i li 11\, i 111i..Ini l: 1h i IiN' :rk l : .il 1 1 11i :1:1:. -111l .\ :I\( il l:l11 'i i lliilI clas i nte r so oii-
l.ii-. I';1'h'' I *Ii;' :i ll:it:i- : -11 1 i 1:1 i.

.'.._%, '1. pr'i i,,,1 5 .,l ,.,l1 |ir,, (
i.s. 11 11 ii i -llliI 1 I lp':l,..uiiliiilu uh i ti i' l. iii. |i 'i iiijii) e, plra nlhiin o ci O()
ii I r1.. Sii-t i ii /, a r ,. 1: 1 i'1i O-

4. "I I li,.i l'11111 ,ll r lhl;l lll ,r/i i ,' t r,' i II.|'j i I, Ii ll n li.n arll ]

."',]a h ,' Iln -,.: i i' : ,,ll il 1u cI III ,f -.,. ,lih ull'f. l:1t ie ,,,.1.'.111 CilS ( llu .i( lht 111111'] i
..i*l.:l\. r;llt; I :I. I \ I ii ll I -iiii .,.iliii- l'ri..l l :ll ,.. l-i. li ,li: |i' lt is i bstinnl rit. llinis-
,.il, 1 'i i -|i' i :1 li . .. -1iii- 1 '0 I'it ii : \ i:' ii' l i ::;l- :i 21, l -ii.i ,inn;11 in h c xcinpi larilis i int s
.* :i--i- ,iin4ill l- lilll 1111i1 .- i* I .l iill i.- ...ii.lltiiiid .I. rc) nC IIquC actate m itltai
.,,- i .|>:;. . .il iir nll I. ,h_'.,.il i .. in .... Ilil, ll-l i:til ti,,,~. liiatus )l il llillin verbormll
..i.mlnil nll il i- In ,..nt:lllili ;ll i- in.-i.lI.nt I,,.-i hi-: i'. Ill. i, .:. (10),31. 02, 18. 114, 15.
I1 i., -.I. **,rri.iI .1 I- Ilill- -l.' lil il, i- liIni i .1..- > \ i ,hli : l *.raviSti ll nas qlaevis pagina
.i i,. .ll ii- n -lii i ri ,,-i. .i4. ,\ i l..I r i iiI .IllI, nll al i ii, n .i' l- .' i ,| it i.

1. -, '1 .. Iiiil- i : l | ii, il:,iti;n l ,I l., V ilil.- nli-lll-_ ii iiI. .ioCr cet dlistrictio on m ccclc-
-i:U -ti -':ll l ,.ii.t,,inh':l i iiill- ...-t :.111l: iil ,1il' I l'ribll s talil)iis illn poncre
,il: li ll (,'.] IIh.lli Illij ] l.iilill- I i;,ili .li( II: (.*.**.*l.. l.,i.lstiCan C11llS odih e c I
.4, 1.1 ,*I iill I II llII. ,Iil ii: i' r,;I:.- r.'li i ll. l ll |II:Iini il, n' li lOllnii 'ltrare] pi'o qtlllam
/ / : :il ii' ii ,,
'.'.,, .. illlhiti...i tia: lrhii..' i.i;, .-] j mi. i'r.e; lii- ,1/I _)V liui .-il|l alis PI- mau scripsit)
,'i l. -n ..* I ,.'i iii i Ia ,.' i 'l .. .. /. I
1.;I, i II:in1 :ili -:liii liii -_ \'iliiliiI :llii:ii.:' ;111lli 1ii- '.V;111 cln I"

N ihli itili iLit(l ,Iniii- .*.l.u ri- iI:. ,*';i-i 11-i. h :L 11 11 \" \\ i S111111 SaC)CpenI rn ll )i intell
.. lit;r. iint e i.in.i ri n l i ..: -.i'.hli .- lln /. :1 /' i::-i>ul,, .-i I, *lli:C stionom dirim it, qua de
ni: il]i :i 1 ll-|i :i l Iilln -:,I ;i'lh., I...i- 11..11 1111111-. l| iiil:li-,l l I:hiI.1 eOl l:ra LIR P vcrnllnl SeO -
, i\it, \ ,i | il ll :id ->'i| .-] Ih ,-.

.1 / I 1 .'/'
."', ,"\">Ill '- *\I 'i ll-
., .1 i| l, l:illill il 11I11: 11 11il
2 :-' 1 1 1ti 1:il:,li- I alia i-
2 1. -2 ; illi, i11li, c / ili:'..
:; 1 1 ,1 .'i. _ii i ii;i ,1.: ,-qIm .- c./ l..I. .111III sql li
34, 12 Il:i-I:iln qir.i li:i-.illm illn 1,,11 li.astam (inac K
i 2.4, 2 1 -,,linln .-,,l ii
t'14, 2L7 -i,-i:l ,I 'i'n;I

]i*,. ii l._ ,,]iI .ri- Ill i iIll,, ,.II I :,I 11i,-,l inlli, l': _.l i illir.I ilil.IIIII i,*\hill ct [oli tispeCllssuli l ilwC "
,.h:1i i-- i l ilii- 'ri .i i-Ilil' p. X-X II i:illii iL,-it :i lil n.- ii, ('*..ital inh atis seeilidao.
l,>:> -i. 11.1-:', I i| .uII illnili l:l;I 1 .. :'i - .. i..*ln. '. lIhl- Sillit lOcthiiles pI'opriae
M ..,lti -p.-- Ilan111) nllt 'i II. 4., iI.nli ,- ,. -ill illh l1 ihii- ] i.. llllhi-. sanlle aliqiluoties is pro
,i,,li'lililt:t (it-.:il iilr lI.III I Ill Iii lri iln ,IIi \'M.v:1. in r i'.-illiiil, III .7, 17 dilatato p)ro dilaio,
f*


XLIIfXLIV


ppd id ot si quid sim ile i .- I, il ,n ,:,-il] ,li n hi l i 1 -I ,,,i i lil i'rn ,.-. --.niII f I,--i- lil.-
ror01111 copia i einendatori mnill-i lit |11 rinii- 1 ,, %- I r1:11.1 iil li.- '. 1ii .l, i, iii nlinllt %i tl,
lnales sint Iii:

cl. I melion .
12, 29. 13, 5 Siil. .im I-i .l,.i ,.,,
22, 22 conuenit '.. \
G5, 15 (g)naiantler .-. / i:iu.1: 1 iiii .1 1 .i .iii .'7S :
68, 23 suscipiente .'. -; -:. -ii-..ilpii.i I-.'
101, 11 lsupierslitioii- "' 'l '"ili" I"piinhll \ J.'A- ;
108, 8 pura iiin XI.'"
119, 4 per i m li ti- i.i I lllini llll111 r l IIII. linh il.I I111n 1.-ilmii,' liln1 r '. 'XEII

Invitiis talia in apparatiin i,.II.ll. -.,Il .1I. l iii. ,n:iln-. ii .\lhil..11nl A "/'l-', r,.'l. iilili..lir'l i.in
protest nisi liac reconsione c.. '21i:i.
P ropria sunt hnfic ordliiii -dI.'-li i I.Il' i ..\.ili. .l i .1. -l ii il. i, .il..l'ii -|., ilir.li -nl.. i,
sinit leguntur in libro priin..ii.. l. ;i.l-Iu nl in :i .-iili .in. :ii \ p:.r.l i n Z/AK i..I
ep. lI 51)7)E Ilorentino Str.,. 2:: Uli;-.

iI l ,rarf., r, 3,p 8 Il est Q uiiit; I l.,r: i, ii V .Ill-;ii, .i i ,li. it |< I/ . 7. ,'II. 1I -.iI.l P.'ii--
sum unlat inlrvocalbil. ii..rllliiin
n.1li 1 ll ri.-
rl jp rair f. p..'- ; .7 ]3 Preton.- ilu lil il' illi:l-i |I p... I, '- i-l\i:ll i- I ilih i.ici,.-. j.. 1i <1I
(|uestores quasi leqn e l;-il -, f- i |11.l I1.1W.I l.-il.I .i1- pl. iit. . ii-;I Oli iii i IIpilI]
eos ost et cllail. ill( *ill.- lnll i ,.l -i i ,.,l .'llhin ]i.i-ii.,l i-
iid 7 2, pj. 11. 0 super] 1.1 ..-i1 iili ii .l n.ii'i.
an l I p). 11, 28 eo iiniti j 1.1 .-I l iI..in..n h.ii. ri- ....ii ill-
md I 2, p). P1 ., blatta] ll. l. i -I in ..- i il'li, .i, l., i l i h. i i11- 11i 1.I.--1i, lnil,1
per noctem am b ll at. .1 . ,i. I ll.- nlI it 1111.- ii l',r lr.l -: Ii ;n.li ii n h Ii.'i II.Ir. ..t
I)latteoin coloi'em dic ( iinll i- iii II.1. I:ti ii..-ii- Iil Il ...i. i-
rd 1J2 1). 12, 8 eonOcliyi: n M |il].. >-.l.:1i -tI liil. i-, Id ,-.- i Ili,,l i, Ii.l1.1 11hiill'. ll.i ,-i..11-
mii ne ct aispe] ritate, ,i1i,.. .ili., 1i11.ir ii,-. .*h, ..I0 ili li "ll iII:ll irl.. I'',. III' ',l -ii' iii. i .i--
ferro 1 laerim as nl11 )11'i i L ll I ,..,qil l- r.liilll:ll. ,[iIii n1i lnp ili:n lill.-lii tii ,l. -. ii ll.. I l- 111111
a1ppel ll tit in n l o10d lf.,., lWili.lllli *.' I -|I li|ll|i,,i. lri. I '. i. -I:l ,.llill [1 ll ll.. (Il.,-*
ostra dicitur
idl 1 3, j). 13, 7 B rutii et L u..ll: i |i,.,'tili -IInu \11- i .\luili:,', inI dl ill',l [l', ,',. '. j:
IrUtia saxa, et Hnratii- [.l I/. 1. ':4,: .ua.in- .i, .Apiln- ;ii p-
a/d 10, p. 19, 1S D enarimi, di'i- nl 1.in Il.- i ..- iiin iin i- 1iii1 .ilir
(ild 1 10, p). 19. 18 Solidlum ,i.-liIIin. n1111: ii-'l i.il I.i l.-... --. \iil I nr
ld I 10, . 20 U neia i .1:1 1I ,ii...1 iii i l.il. ii ,lllnimn iin ii,,l', ii p.i, 11111 .-.i.1i
unitate conpreliendat
cad 1 i0, p. 19, 21 Libra l.I- .ii_ 1 11 Luni i.- p.rl ..hil. r, n..t 1 ..n-l.eh- nllli. i.11 nI .il i--
iis aunllus. dicta ma itilnl ;Il r-.. .jii..l -it lil,.I.-. .i Iill,..I: .ilia. p uI.1:'.l ;i i i.- -..
continent


ri-l"" 1I.;M\'VM

,,I/ / l:.. I '". 1 M ul, 1.1 ,l:11]i t ,,II| i ,,it'.-( -,.* iII |I."' Illi:l -illn' -:ilgninle, ot, qI ud11 ~q( 1 1C
ill 111' I" |i t i 1 ll | 1 ll l 11111:1 ( Ill l-: I i I | llrI
.,lI 1 .'.I. /' .';I. .-"' II'. it, li, iiiiiiii.-, il ,..-1 hi-li'.i-, Ill |II .ll lli: .I le'nR i l' f fiplcer ct t 'p C-
-> llt:r11'.* -''il 't hll,,l'l llii
,,/ / .';". '. .;I .". ,'; liil:,i- 1 :1 , II- t -* 1 i -, pl: 111- I -.*.. iI.I. I,,,., i nm111 S1it, q(llod 11ntv 111
:,1 11,., 11,.I I 'I I , :t I . III. I l li i. .l ti, ,I ,. ;: il i. l'. .1:1, i nl lle quasIll i Il(diCnta ill
II:II'i, -lilI i'l, I Ii, i ,* 111.\1TI. II.,II li' 1 1. i' -. I l:P lidliii oid( h) :1 h1( l' ilo do 11111('
L .Ail i i 1111 l':iii .1iI, II:I., .*I' ,il *. 11' i,,,,. I.. ._'I: l1 -r 1: 11 ,:' i 'i:i \ JP'li ii s hi. v .2 7, J
, i I .'...'. I .'i;. I N :,Irr,.i I Slli .ln-.'. in Ii:,t. r.illi 1 t.,,i., I"'?, J, '], quod torpedo,
i-l .-i ,.,-,, I :, I N,,,,. ,11,10:, 1.1.., ,t .1 \ l,,1ii. ,l,]i.,, qI am nnis praciie lidos
|I-. t I,,- |I".I- i:,1 i l" "* l"r II" ,.I -i "1-|1 l .1 l. |'112 (l' : l lt l'*:l tll l I 1:1 Illi et ad1 S ll'S' lll vclo-

,. 1- i.,I li i:t :.lli*:: i 1 :11. 1 lltl I II"ll, .11- Ill- -I, 1ll li'iiI t :111l:1 O l'lor[o is ,sii affi 'iat
II1 llf l l :t
,,I/ I ." .P;I;. : l1 .i.l I:. I ,.ii,,..,ri -id li.it I /li /. ., /. ,,,/ 1 il|:
.hIn ,i l Ii i 11111:l .. II;,l 1 (l i III'*i l i, <,, l T in t.
,II, I II, 1 Iv, I, ,lil, ,, I ,IIII, I, l t i. '. i.li t III, 1 ,.
,,,l I i i: 1.5 } :,l tl -i-| id, ,- i .,.-tl ,.,li- -. i. li:,i .
,,,I If / .. t* il. -' : \,'.',I( ai-iii:I '.-i 0_,,i, hl ,ii.,,ii . ,, n t ii- :I,,iI .,II I "l ii ac'. lnii n 'tli fic in e
I tJ ;l1. P'. ]n -1 I *:11.,1 t | ii:Ili i 1111 111 "*11 11 110:1 d: .-1 mi u p idc el l a111 1

Ifl I Lti, l'. j l,, I I 1:1 lft10 II:I I ll I,,,eit.lo l Ill'll co en mllll, . .i Pu
,I, I .'.. I.. i .' T A .:...ii| id ..-t '1 l.l.,:,ni
,,,l II .'.. 1'. .' 1 (',.,r..|.ii | .\ t ,l..,i ,,-i-


Mr,1 II I l i.[ -.I Is 'I I: = i ll I I I I w iiith ilil billin t. 1. 11i i 11 -t ino' Ot IO ( ; iIS,
I'.IIik 'I Ililiiirit :Iliti.|,il :,-
,,,/ II .i. 1' i". 1; ] ,.,Ii :,'|l,,,h, ,I ,-I i-r ,-n.. ,tii ,,i,,, ,',, ,,,. 1,i e i '.ine: m onou polin-
lII L-,i ] ilh'.i ll -t:,ti,, 1Il. i II .- i l, uII;ll, 1l NI l .-PI.. I... ,,In11 id Ce t1 ligl i tnr iuin
,,,l II 1, '.i:,. 1' :,i,, liit' r i ll .- .11. '..1 .,' I i._l :i .1' .i iiIitn ur (pro nactione nlipa a
1' d i Iii n /i. i.'I.I'.. ,',' '.'.': ; 'I I l t ,li ll it --i,, :1, Ixigc dOt :il) i o Ciilll

itln } ? .illIlln11:1, id i.-t Illli ul.i. .dillionl ill. : l lillniii, i( CSt 0 alc di n m\l'H,
iii,,h:- lpl-it ;ilirl ,:,]i ;. | i I( ili;i
r,l 1 1 .'] ''. "I l, I 'r > jl:,IIt I ._ ;t'l i .,,,,l ill -t I':,Ij>: II;n i, nltil l:l t .I i
. ,,, 7I I 'i. f. ":'.', 1 J i :, ,,.[,l ldt.r ili- ..i.. irl*,.'i t I I'lIlnIll I ,Zn I:. 11 exl tin ni nt IO )bilCs
li,, 1. ni. ll: .ir i'n.n ',ri- -:1 -.,,:|lln,'i' -, lli. I lI ll l -,, ,-I 1ini.| Ilt:s- ot dl eo )biiun g it: S.it
i,,,hl- in, '. ,. t.i |" ..-. tln it,,, ...."-i 1 1...-.d c i ,,iii 31'. i,,:,-sidciitii i .111 ), id eSt
', : l.li ,,l'li] li
Ill .' '- I I, 111:1 \ 1 :i\:-, i' 1.1 -I r : 1111. ....til : i-. ; Id ",. itlrc11' et c lipt rtl s lperi -
tiIi:t, | '1 '" ,I I i.' i ,i I. tli 1: 111.
tl/ 1 il r. 1 **. '"'- "" '. III"" I i"i,|:- ,- I ei I' I, ,,x, hi
,,, I 1 1 I i'.. '. 1 ,1,i .,ilfl thI,.,i, '. l. ,l, i I iIllnI ii '.. '. pl 1r11.i 11
,,, I 111 ; 1'. 7 ,.,. '* _':il:,ii:i,1 d r:I ,,,:-l. 1 ,., ,.iI .: a .l1 ,'.-,oeat, (*lius intl r ol n in.1
Vi -in i i t.-t '. hi 'ki: l ,_n:I t. ,.,.t-.i:, i IIIin -,l I'lii,,- I. ill t h ,i,_e pluri' oS p al 'itel il-
ft-ri iit t. 1n1t1i i .-i i ,,n l ,' r ti, i,| .,,t :.ii i i. i t,, p iI:i; 1.Iniii- i1,ii 'ic t ct cos (j i ex h is
,.il,, zI rnin ti ,., ,:i.Iil. ,iid cli. n11 .-i '.,1 iI |ift,.. *,.,.I.tt. ,is veneni 1iu1 potantes


P'I; A.I'Il V M1.

interfieit. ista con:ii' inw. eiii.N rel E:p i i1n.: -... ila : l lin. e.\ti,,,_,it. '.i\it i.llil
in mediis flammis -iue ,i 'I .r,: et i e:,i- nl ti:.n e :. ni-'11 --.inn111 1 iula li n ii itnll, -C:1
extinugit incendiunr II'l;,ii', .2 '. i. ;4
ad III 51, p. 105, 28 6li-rmuil:i, ii1 .-r -tatn -i m.iil.-
ad III 51, p 105, 30 ; :,.-,:.- 1...| 1..- S,:,.i, i t ini, .ill..:.- .i ri, .ra.-ii.-.. i.1 t i: ,Il 1 ,1 -
terre, nenctos id e-t ..*. '.-:,:,- iiN1:-Iii ; 11-- 1il;il:..inll :i liti1iii. '.*I ali,:r. rI,-t:-- M :i1
sacrauerunlt, a (jin I- l:rill :i.i ii.:ii I 1.)aliii, IIt, ill11 l '- /.1 liiii; :I .:.r t> l:'lI ii -
statibus, pl sinos ;l.,ii : -,t ,'1.r i.,- , ,:l.t..1 :;i.l] i- n.1 :l,:'neri, lit .i t i1 '.-t
1l III 51, p 105, 33 Il'I_' Ii liiIh: i. iilllin.il l, i .i : *;: ii .:' i r-n ',11111 -i 'l', i iit .
sile iqnia niocte 1 C 'In iiil'.till
id III 51, 1). 105, 3F (Q ,.i.i .i.'-" -.,li I ..ir ji t |.r,,ite: r ,IU:-lti,,r t,:.m1 ,,:,,'i tn iI. ,"i-1 ,li.
quadrifido liinite sl| .-iii n ili. i siiet'lt1 ir. ;ni, i n i n, l ,et, t.tn i -ii',-, l ndet. l -ali.i;
ardet, ilespere tcpelo
ad III 51, p. 10.), 34 ]E iii I... lt,,rii ,lI. i1 --;'. l :l I -, i lt,,.- ;n I, li. l.:;nt io,.i i.t
quiisquc ad fillcitn 'iii-II- i,..Ini-I':;t
mld III :51, 1p 1061, I S(lt,.I -Il ; 1 li To l lll ilt l ,1:1..r>. li, c : ;Id **I ll h -,l -: ,.I, I|i] lil:1 111111n,
quibus I uni dumn r,.-.i ,li,-i lf, -i.'. :11 i -, I .I- iI.te I .liel' ni I1" ;':-.-.tlll l *. |i l Iin-
peractis nite ter iiiiii .. .ll-nlllii lr
ml1d III 5i l, p). 10/;, 7 E lrilluiii-. id i.--t Il:. il\ n ,:I lli 11 %... 1 I:l II-Il. Illi l 'rv." i ;iri- Ill; i i.-tb -
cst, under E nrnilppi:- l,: i'm-u I11n." d -ilullr, ,i feruore niaris natn- .-t
ad [11 5 1). 10 ;i, 8 O l.0 .li-.:,- o- 1 l1 -.- r itla vt l...:,l..atui in I l.:-ll,.. in.-':. .,.1 l,:.n..r ,n
solis, quia iper in dlilln iiiiiilI n. n1 -i:.l i -11 .- ri 1.',ill-11. iin ,:hit ln l .l- 'ill'l r',\ E'ny'-
tior0 n m prim us rclp.iS:-,- ,Ih-.l ti hu.-. ,I,: ,..;il;: I. 11:1111 ,|ii'l l, in t-ii .l'e, dhilii N IIzll
solito ml lore i inundj1,>: rt ;t :lJ.i il -!n i l.i:.; I,-|nll -r. t, illligl;ilm il.l- i r, x ill liiilll.
quasi eum lederet, .lilt.,iin tr;:i\il. 11p.," INt., .lii:-ltl ... ulumn IIIulii ,llni-i-~':. t.nIl >-iiI
al11'eam sagittalim a lI:.Ill,.:I ll 1i.i ,i:. ,i I .IIIII -IIii I h: :11-v I:,- 111111':,.l,, l i l I' 1111: '.11 1.,.
ex causa oboliscus iln ,, N. i.1 1 J .l i.I..i pi:'nll l.tl l' [I.l',1i- '. /'1'n 1.' ';lI
td III 51, p. 10 i, 21 O '.miiii il ,i :.:. :, itini IIII-i,:,:tIIIr (.'. -l' i :.t I',:.lln.-i :.-,m ini-
fratribus tiliis Led': .t I,'.'~ iiin.1 ii,:.n .., ili -Int
ad IV 4, 1p 111;, 20 E --:. .:,ll...lil iill -.ll.iln -, ll ,1 .1 pllini' .I'. .1'. h l ;i-. l i-.1 1,i, i,, hin i!
;perte in cetn in pr,, ,.'-, ialt-iti: :ill, li nii- I, I I1,n _,,,II
l 1d IVF 4, p. 116, 30 E x..:>itll.. .v- ,Ailt1:1 1 lilllt, 1---'u11d1... 1.1- Inll i- ,:.lii-tu r l' .;lu <-i ;I.1 I:., ri-
tiora consilia
(id TIV 15, 1p. 121, 6 D iI:III. iiI:. li:,i1, .- ux.'.,- -lllt ;i ihI,:. II',:- nd'i ,li:.l,:-. dll:,lh ,':'-" jllhii
G rece cursIs dicittl r lsil ii iII.l I. I.l Ii ll,. tI -lil ,liI Ihhi-,,ll l. Ill i l.0-11n t
v(l] eas remis imphlllliit.
H aec cur1 11011o sup rent -:-i>.Pl III n:I.i inii '.-lI 1 1Ii. ,l' i i i Il..t ti iriuln h: -t: II 'II I \-, I'1 1-
nianis Ct Isidorianis, (qua :- ilii li:.-.illillll ,l,. '. \ ,. ii111, ,-t 'il i tlliti 1 il n ;I:,11 I iV :. iill 1II:111:
varinaru n recenlsionllem Oil'llil l i. : \ <-i;lli:l Iii:' i. l,,in ii nl.i1 it, i ll '. id,.-.l:l l-n .. II III tin
esse videri libruim ii) i us ,i, liI;- iih 'iilinll M ,,lifi- i ,:--Ill:iIIIIII. hIri,:h nt p.r ,-l,.*I,.1;: -* lI,:lia
haec earn utilitatemi qulid iuld i ;i tl- vt ,riii, ,.,I:l '.* I:\ rf 1l. i ,l l.iul 11 i Ii :.I p i :.i *:
adhiibito lil)ro aliquo clas-i- irin:,:.


P11,-,-,ED I V[


XLVI
XLV11


('l ,-i- ,, %.P iIn l.i I VII, l.
C'] --i- -..... u,,Il.... ......i,..-, -,-ilii 11; fhi nl, t V I I 1 l in. deficientibus cius libri epi-
-i,,i- ', l* j..-t. i. i-. I i.-i l.j. .t ,:' :i. l. .ty .. i. ...l..in, idque inutil rnm fuisse pariter
;tii" .I' *.l\ I ,ii I.,-i- I''r;i ii''a., in.ll l ." ri--ii6 lil ,.ill. irl. .plod cius ordinis exein pll iIeiliora
I.1.'1' P I. ir-,i i i, -L. :il1 n i, lilli I I. ,in lI.l.-ni. . \ .i l il: .i lia p)lla s liut, scilicet ende1 n
SIi.i.. i:,l l-ni l ii t., ,.n ilin i l,..n i i, :Ili:i i iin 1. i a 111111 i ut con( a ini mitla :i i e xenl(. i illri-
Ini- I:,--i- I .'il,,.. :,il' i. i' . ,\...ipl,, .,i i ;-., 1I 11 -l; i. -11-1 *;1 (nfria 11. 5)0) latcrciiu iium ant non
ii, i i. n : i 'i ti:1 '1- ila- :1.' 1 ii '.i r i- t i. .i i l ni :t Itlni. nos de hiuis s ordinis lilris
ill ;ai.i.i; :,I n 11 I. l:, -l \ '...I il,. .li- ,,, .I.Iill,.n-, .ili.. I .: 1.. l.i.lcnsi L M onaeensi tII, iloren-
l n.. l'.,l:tn ,. 1 '. l',,..i ,.,liui .-. 1 I-


,l.ii|h nll-i lil..r /. -. ,;ili- -:1 ,. X II I11 ;, i,; i 11t. r Iuius lassis exeimplarin |prinilliu
Ill. n -1I1i -;I; i.li i l, rlI. ]; l nr. -1 i:... .~-t -iiii.il..it:,ti- i i puritatis. epigra nnia dedicatio-
nimIII ,in i. ,ii,,/ .. t h1 .:; 1,1.ri -., i .. II.. -:', .l\ ;it; i .I.: best a reliquis libris im eli() ibus
., -. l. | i.]i hl .ll ,,.n l| ,_'.nt 1 i' 1. l :iI.ii-, in ... ,li..i.- Fl..i.tiil in s L air. 23, 9 snec. X I /XI1 11,
M: i ll..-i- E-, mi. I 1. Ill I, ,1 ..V in 11I 2, \'iii.lI. .I n.'i sis 3112, hi qiiattuor classics
-' 1.La. 1 I-.'.i.l. -i- I'il.'. !.; Inii.-l l:--i ik lllIa,.. 'l'-iiill,: ex classes quinta Londl iniensis
12,122, V\.ii. ;l i i 'fttI.'ini:,ni Ilt', 174 *:-t '.. V*lL.tI- 11 20 cuim apograpbo M ediol.
.\Ail. '..... .I 1 1 ,14, .'\. I''I pIi ii.. -' '.-.'lit-ilii .*,i,.:- :lilt j I' ,-ilt.nt ex ipso I deidensi nut ccrte
.x lili.. .m ,.ll' ..'. I'-.- lit''. N .IIt iL t :li'l i- -.t :I(l-'.I;I] i- :' : iiis lectionibus codex l oeidensis
:I IIl:IUli illi :i -...'111 I 11- 1\ (:- '.1 C: -i :1 111, iIlI: i iI i- in t u-it, archetypuni quod expressit.
Iil. IIIII I, lid.l I'I i': I. r .i: ll.ut: '.t -i ,iil *.:lI;i-- i., il ,1 r.1II liaro accidlit, errorem cum cura
.in1 l; : IIe, ut t -ilt it; v ':l..iil u,11 iIi- -:I 17, 21 19, :. 93, 1. 102, 10. nihilo m inus
,.ll,,i-ili 11., .a11 r. l;iii ;l.,1: >1 11i. i.: Il i- ii* ... n,,: l:>ti-:


.",, ]l t'-l lli ( l l I t.:lr-::.t.i
12. I-1 1:1111 ', t,.
12. -IJ -'l i alril rm ] 'il]ii,:intiiin
13, 22- iiuilpi-m l I. l ll-I
14. 7 ,iid.iuit v.i,.
I ., 27 ilhln!tr.ituL.1 lu-i .itiit
17 ''2' II'. : no l nii t ll Ii.,ittlii 'l ir.lnll

2 4, "25I. i :,i ii,; I ii- i ,: 'i....' pi ,i ,l-

2., 21 .i.-I ar ni-t i:...
._.i. 10 il..m ,.I,'., :rn; ini-'j i, 1 .. it. iit,..-
I iii i.''i .1" .
II 411 I ; i IIIn ]- :' ln .ll l l-
4I1, 11 a-t Ioon l-j o t il -
411,. 2S I i: in; t I I, 1.i n t 1 1t
4 1, 1 -1 ti.'Li.: ti i n |i i,,niti i ,
it ., l .i I'-'.. -I \.,: w_'-,
."'i 1 I ,ii ,l '.:m~ ll | l l- ,,I. :, ,.lh -


r.5. i2; -ensilnlUS] Selniblis
7. i. 17 lictu] dictum
: I. ,:1 parem] pare
.i., i.i iniquium est] est in.
I... 1'.1 coereeatur] coarceatur
61.. 1S :ultisqne| cultusque
I,, 211 iromerev-i] promemeri
7, 17 dle credit] decreta
6.1, 1:3 nascentia] nascent
7,.._;..: terris] tcrraenis
71. I; .ollecta] collata
!,11 1' iquod] quia
1S, 12 romaomanam] romcn La: ubi rides
archetylntyp Leidoesis scripttu
fltissc minuscldis ct cum littera
a format, upctrte
11i., 25. lestincimus] festimeimus


Pil' .iii L1 'M
XLVIII


I'Not Eli IIIVM.


102, 6 rnciilij oraculis l .:, .;2 ';iri- -iim ,, ,in : I r--ini-
102, 13 tem ptaueritj te:i] .l:rn.n .:. .;.; .il...In<:i i:ii i :I I.i I .i m .ii .
104, 7 anchorarum] ani Ii..r:in 11 1 :, ;.5 tili ..
108, 16 liabitari] habit::. 1 .. -i,.I -t
117, 4 angustiore] aug1 -i ,rii.- 1-7. I1 nI III n ...1,
117, 3;.- sicilia] silicia I.i7. 2_ -..n-.I:i1l ..i.-'..t
119, 4 distabit] distabat I1',; 1 rI:It.Ij ..r.ti.. m i.' 'L.'i
120, 10 possint] possumt ll I, I i -| tl.i-
129, 833 liberos] libros :i.;. ,li-.lnr .i,1.] 'Ii-Iuii rI.
131, 27 ainmalil huain lis 21..:, I ; 1 ..ir-l l .nI-t t
144, 11) aliquan alia _'1... 1ii 1 :Iit
145, 13 noealaris[ uoc-l.,i ri- 2n:., .;' . 1I .i Ii.ini :i ii..ullil
148, 31 parnitis[ plranii:i- 2 .1. ::,1 1 i lil.n- | n.ill
151, 21 discuirsusI disc ..t.- 2. 2 i. h.-i--iinl l |I ....i..,l. --1no h.
165, 27 c dlatut r .iiult.it i "' I .'. Il :1-l.il iI | 1 ll .ilt..
167, 5 coue: co :' 21.:, 22 et .....
177, 5 delictis] dilectis 21.:. 2.. I]. i,-l'..iiii. I. '..inm -
177, 25 singulare] singil..r. 21 1 iii ii ini. ir.
183, 21 petitur] patitlr
1qui cuin non recdcS a t 0 n i:s lil.ri- i i. i. l i ..i i i..iii ..ll. nii t;- UK ...-i. t l1l t t....
11011 ex 1I descriptos ,sse, -..I ,:' \ :i:r. lii ... ..i -, nf11. 111, ,.i. ',l_ :i nilti .. III ',.:1 ....
g ncere sunt quios quivis libr II.- Intprl -i. ili.-n li, .in.*.iI.l..t .ili- | -. u. 1-. |l kl 'i .| :I
mllissa sini: t, m edcla nequa :,i] n ill. il,. lifi( ..t ..I .nil,., -i !lli ;:1, iI.-.. lii.M,, -i I" p u-
derent, earC ullm lectioinun ve-1i.i: ..i:rt:i ..i .-I l r. iti. -.,1 i 'iK i.t-i l...i.li:u-i- i .i, til
suint, sed firatres agis, fi'atr. 1.--- :iii.i.I.II., ,...-.' 1 % \ 'i..i r..lrInI il -i ,' I II. ll ] '. "P.-
eim ine inlia iproposito appII: .it ,i t. 11...,: I,.:-tl .. ..ll: It.. .mi. ii i .i .il \i in-i.- l li I l..i.it:-
co atl pparet, q tod vix uiquain tra l i it:i l ii ., I :-i iti ,i .i.I i.:,.tm ri -i\- t li..i -i .l inl lii.i;'
iinici loco 62, 25 vocabulimnn // 1 i: .i .i t r :,i. i- -.. :1, i .I i i.rii oi ,.., i-- t ..l i--.ii
item in libris classics primae.
E m endatus est Leiden:-i- i.I. l.in |iIm.. -. iliit ,'-I -.Ii.l l.i ;1 Iir.ir ;- .1li.l' -, ii. i, in.
t:ince u in m anuus certo disfi,''ii.i nl:.ii.-;:ill, i.:i.l ii i..t.i i .imri u.iiii n tii ..... :.lilit. .t
cim endationem thctani csse iind. C i fi.;.it r ,1.. ll.d Ill i.n.ii,. I,. i- mi .I ..I 1. i ilt: It ..[ in.- ii :l'.it
(it, 19, 4-1. 21, 19. 68, 3. 69, 1. } 1, ;. 'HI, l'. Int. 1 \' 11. I I .". 5. 1:;,:: 1, lI; 2J ., 11.
216,:3. 217, 7), n odlo et cti iii -.. -ii.iii- ".ii--:i -.Il11,.\it t iplu : :i..lIliillt 72. 1 l.. 1 2 -.
181,1. 190,31, singular voca:ill. :...;. .. 6i I. -.._: 71. I 71 ; I'.. I ,:i. i.. :i;...:
100, 17. 102, 7. 104, 24. 108. 25'. 1.;2. 17. 1 ,. 21. 1..:, 2 1'.. 15 ,.7. l ...' 2,1... 2,".21.
codemn codice et enicidatoreuin i-II i ii ---: t lil in:.'il, ". -I1.|r.li:lilI ,1i -t I.'-I1"'I '1i l"i:i
rctfiagatMr; (quod ille 159, 2E .- '.,th.,, t-.i :.m, t, 2'. mt .ir m :. \ i !, ,m .. iiuiIi
ut libro usi sint ita script nt litt .i li.. I;m i :i -m ...... l, ii .l.. X, I II.:--il. l ..l.m -i:i .- :. i\\ ,t .-
bach l at. P ala ograplhic ed. .I p. i \'.:1.' ..tn ii. pr..i li .i 1 .i ,i I...i --i. itA:il II i:i.-: t.iiiti:
codicis non librario soli n cept.i ;.-r, .l, .- -...I it ii ,ir. I t..I i :6,1 .. Iii i- 1ul l.,1:.p-
ad airchetypl) n fubrinavit, ita :il;i- 1... i- :; .A.... ,:,. i- n..,n al,-int ii ,.'t ,I ..,_' l n.dh :- ,'1,.|i -.
q tas-ldain intuilit.; (qui lo'i pilu- 1,in, -\.- I-|....'li l 111n...t mt11n


17, 2'.' l .r.ili r t L */ /,,, i.I i ,--, I. 1
I:.I, ... l.'. 1 './ Plir ,. I ..n.. i|.ll.i: 1.'. nu l cuonpellurce add. L cv rcui icc-
/fliiI it.i. l
'.*,2, I-Dl,:'-- 1. .'.V1. rP:'i-.. 'n- I' I -,. rique, uel resipiscens add. L 2, c'
.,',, -t,,. /1. I /t i ,lll I ft/
i;.:, 1'2 '.. /. liiii- 1' i..Il l l ,',,l/' / '. iniris L 21 ea conicctf ra fiedsa
5: .,i rii;:ltu; r I 'll In..... .ieiii-l.tii, I. ll' x conuicctura fdsa
*7.... th.-. ti.: .' /. /l .l..j'.. I .1 t-.'"r.: /'. ,i. l pletere midd. I2 certc non ex con-
Li L.' jtl ii
1l:7, 17 :.i.ii -.. it l, iini i._ -.. itiir I. ', coniccl tr' fdi ls
l.,,27 ii hilt-itir \ p' **.... 'il:itiir' .', ..... i :ttur jL 2 ex co iecC/Tur( f /tls(
I ." 1:.. I :litl.,;I i] . li.iliil r 'I 1 .. ,1 *. icctt ra falsa
lI. 2 i ; i.,it ii ':ril.u- I. I I' P ., /, / ,,l l/,ri, moribus fueris U, fuerit moribus
I':.rtI, l KE' .. .:11 11. Iu.. l,.,t.- F, I'uerit forte moribus L 2
1'.i 2 I. ,.'- ll .' L.I ./"1"', I:i-.. ii:i 1. I.- I m ale
221. 4 lui- 1L '1. 7., I :' ..ir.../li ,l idctur, scd recta, el reliqui

I *..rii p.i:: 111. _I n, .\ '. ni,.,:toi t ... -t-i .. --. i.l.:mitur, pauca, ut plectere 97, 3 et forte
1 '., l',i l: ,- '.X ii.ir*i. : .i'*. l.t(i' -iiipt: -iit i .I \ alitunde aldscita; certe nun sufficient,
IloIInt''l-i% il. r /.' i ,, irn.. ....lit .I L..i(dcnsm descriptus, ut diximus, ex
a t..l h .. :'"', in, ,li .,i ..*. I-.- lit, 'Ir.r iit -ili;,: idinus, mcliorem lectioncmn pracbet,
,l.,' i.|i. <.. rr.,t. ,:rr..r,,u, .i] ,.|U.,mn n, ilhl ._..n,,- ,Alienum est ab hm ius librarii incuria,
r'..,.n iti-ii-i .. ...it mit \ i.lt K i i-, lii- v,,'-,.iiiiin aliquod paulo ante scriptuni repetens
Ii,.. ,, , n:,. 1 ,11 '. L.: "i \ 1 ..-. .,i ..1 r m iliter forn atum :

1 ;.' .' ..'-pit ,1,p /,1 ,, *tl / .. .. 1-l1 i, ll -, l b)
211, u..:il-;.' iii ,, ,,/, I l 11, ",,, (c t. R 2)
2.1, 12 Ii.l,:t r' i, li, /a, i, ../ l i r oi P b)
1, :: -pa : .il.l.ii li/flu r: ..i ,t ii. ,. n m onstrauit (em. iV")
.r ., 2 4 Pil.Il. r I [1,, i, , . li. e l.l: I .It J 2)
1', l ', - :[t ,., I. ll 1 .' I. l fl ,ll u l '2)
71, .5 i ..'/.,i l.ilI. :. -,ii-lr. ,l, I I:i l,....'ii- /'i. perfeetionis (cin. 112)

1' '.,, 1 1 I, : l: .h i,. . i i i t 'b

1:i:',, 14 :,ni,, ni.itc p./. l/l in '. 1.. .' -iumiiiate (ent. R 2)
1...., I r'pl .i ,h t ii ,t,,,li/i .. I ,'i- urh. ,-,ganis (cmr. 1/2)
li1', '" Ir.i.'-liii l tii. ti..i. l...iim ti | '....lli .ti..ii n praeautmptione coniuncti (cm. R2)
I I.',: .;"_ ,i2 l. iu i t.I ri i li ril,,, /l, t..'il .d: '. p3 intolerabilis
1I."'. 27 :':, du l .. -t Ii .!,.'1''ll 'a t '. l. / I I.. l.' :Il..l tur (CI) 112)
17i., 11 Ili-t(i l ,li t ,ii.i /,I ,,, [. **' .Itl I i ., . t2)
1i. I. 2' 1 ,jiiii , hi:.n':,ii in 111 ,.'/,I/'I l' -Il hI)onllres pro laborers (em. Ji2)
2 1.,21 1 '2I l -in .,,, i: il ltut i '"" I''' | t II.I' '.1 1 1.'2)
m m.[


1 i.' i]. 1 ['\I IVM


XLIX

Seld hi errores, quorum partein ipse sustulit, I,.'u .11 .l..:- i ti.lil t;niII1IIII1iII pr.,I l ,at.
aliis lucis iis tlque miultis texture i interpolavit ant t l.'--:i -uil-tituii;i l \'it v ':ll.t l. i n:i .' iltrl -.i
ant alio genere cmrruptclae, quae vitia praeter 11hu11 lilr.1in i'l.. ,li.-..riptlunl .\Aliii: 11l.t:-. m
in alio nullo comparcIlt.
14, 12 laude] lionore 97, 1 .1d .i.] ii.li.ri..
20, 26 igitur] ergo; item 31,4. 165, 17. lii, '27 : t:) Al.ri.
185, 26 I)11 ;, 1 .-i n.,,,it:i :>-j li.,nit .m _- l,,r I ;:
23, 26 decerninusl praecipimus 1 1. I 'i:,liln-j ...i.' ,,ii .,i
24, 7 ne] ut 12'), 17 Iit...,i.m ,l ... ., i. n
41, 29 maturabis] curabis 1.;, 12 r;,Jit] i:-.lit 1.', n it- ili i /. 1,"
-14 12 festinare] properare 1:.,. : R.. -... 'n-. 'ut|j .:hil .t 1 .. 21
49, 5 praestate] prebete I':. 27 .in:m] :1 'i:imn
52, 14 repetimns] praccipimus 1I I1. .u1i In,:il.j ;III..
53, 22 altera] altera adhuc 1-1:. 1 ..ibn',i ,i..lin. iti ',i, 1.' -
55, 3 benignitatis] pietatis 1 I 2; -.....i l p lo n. 1.':
516, 24 postrenman] extre nam I '. 2 ..IIII h -i---l ....n.- tituii
65, 26 dilationel dubitatione (em. R2) 1:1. IS ,. r...] p.il._1-,: 11. i /. 1:
66, 24 stultitie] iusticie 1 r.'. I1. Ir.i.- ilm;itt r .i a'-liLJ"'lii. t rl
67, 15 relenasse] recreasse 1I.5. .. -'.:l 2..e_-i
67, 27 labio] labor I1T. 1, tilli rl tii:te u...tiira.:j ti tu.
70, 5 quae] *que enim 171. 2 i iiiit t] nI ..... it
70, 28 coninentum] commercium (em. 12) 177,2 ... ii1 ':.u-i:- ti:,
71, 31 cantabilis] laudabilis cantabilis 1S2.22 .imilth iJ iellit
(1. et c. 7p 2) 1 9.7, li I;.tur.l-] iur:.lntir.i-
8I, 8 dilation probabili] dignatione lau- 1I, l' iii':] liili1.\ o,,. "'
dabili 2 ., li .-:IInt:.] i-in...1i.:.
87, 5 laicorum] a laicorum 21-1, i' l- '.\ 'lii-] R' li,-;,'. i i 2
A dittographiis et variis lIctionibus paucis loci- -x.:l ti- .I., 31. I.;' 1 1'2, lilr.il'iii- .1i -
stinuit, neque ulla apud crum vestigia reperiuntllr ,.:,'ltnmii:iti'ili- '.l-,i--i :I:-I. 1:t.l': *'I1
prima. at cuin prime classis nostrae exempliu n .i' h:li ..r.-t, I .ili'lit .111:'"1 ;i:':-ed, i.:I' :1
librum nostrum E vel potius fuit eiusmodi codex iiitt-r -Ill ilidi i-III- \iii inl.ti, ,.inii, :-t
recensio libro E proposita, nam ipsurm E vel gEilt-lllin -i h:li- ..'. 'li.,nat.n-i. llvr.in,-,
certe non substitisset in libro septimo mutilo. c: ':i .1.ilt li, nil..-- h:):-
105, 31 nubilae] nubilo (E)
166, 25 expromere] exprimere (E)
183, 34 quae LP, copiae EF rectc utf rn./,i,, ...i,: ,i,:- /1'
187, 16 satire] sociare (E')
209, 29 permota] pcrmoti (E)
Ex his reliquas similitudines insuper haberemn- iitl,"''- .'-n i llt'-it'(:, iii-i :-i-.t t,:rtiu
locus coniumgens lectioncm duarum familiarum.
Hic quoque codex emendationem subiit et inii Ii\i:v-LmII ....irI).i:t.r ,.ii) i':. lii.'i':in
tecit multis locis omissa vocabula recte supplens, lii- i..Ii I.nCi-. '1 ii"" "" I :itrI'-in 'ri


l'ITt:EM I l" I'M'i:i l Ii \' I M .


.ii .liN, l-., l- :,1,..8,i:1 t. ll.11. -... 1 1. .... '-,"l i: t;It.. 71..: I inti. rpolationem auxit, ita
ali.; 111. .t : l-iil-it ril-:;, Im ,ii n -.l:,, -uli.,:i praescripta lectione
,in.imii- priri-:

I1 27 ...i ] *.. ii- i I'A'l[/ .'i
1I ', .. n Int.:t.rl ] nj ll-:1 it.
i llO. 1i I: i i il-.n 1] ii I ilillii, I- i/l) -
Ii7, 7 '1:, -t iiill, ] -ii: li lll- , i ,.I 'iE I
FI'i'en I i IIll lillet illii 2r .A\ctt C-7. \c
I 1 ., I. I 'i | l:it url ;

17I tl l...] I..']: mi I F
1. 4. -2 1 .:..],i ..i iti:i] (.:.n .:i+,.i: I ."'T
1 .7. '2 .:( i. ,a,,,I -II /.1 -," ." /. s- l 'i' i ini lu hltis (K E )
2 17. 2 .-. Illl ll] ll Illll ll ll

11t:, ( ,i Ii, 2 .2 l. uili t -it i.mi.u /l.tl. r,. ,In n o- ., .--,I t... i .. .. i \1 i ,1[ l ,d descripsit libraries,
:-. ilirm tn i i ~II I i. l -,i r, \ I ,..... ',S4 "I:', 1.iiin :.41 :Ill..l .t'l, i m arginem quasdam
h,..,.'ti. ..- ;,,l ._ril' t:, I' :--, :,l1 I.iuJ ili:iui L F i.?l;r.,.i: l:.. i.liil,:,i Inter g'lossas coniectu-
Vr:i-\ ,: I,.b. 'l.r I,':'.l.'llllt ,1'| i:1lri :I I ,:ii,':ln ilin V,.l'. ,rl.ipriII ,r,1",; ,'1 :l ; -criptore receptas csse
-tiil, .i \ i I; IIII, .


Florenlltillnus Lllaurenltin lllll' ;, -.. KI.l- K. ,..-t ..,\ -..:,,.].. contaminatorum, sed
inte ,r.i .,, I.,n_-.i ,|,tii ,-:. -._ili,..>t ,i,,i ,..a i;,.in-it. ,.; ,:I.,ii;: I;lit ii "l~It r codicem quo quin-
,i,,I. ,llini lihl i d\:,r]i:,rinu ,: i. liitl I:, t r, I ,I.ri ,in :Ilil, mn .I.l:I -i illim ac alterius, altcrius
-i.,' ,,,In,' ,M 'rii-,,il ,. ...i.. tt: \.-t -i :i : ~Il,:,IIn t i,, ,liltt,, :,l.li; ., lil .iaii.) K in ipsunm verbo-
rIIII .,.r, lin:.l r.i.C'.l? tih:

1 II K
.,7, lS. i ..-i u:,lit .li._t:n it J .-i,:n:i it uel dictanit
4 1, .' ) l'il, '.,. in ..],, >i ,.,'.: l bibere
11, "_,7 ilt..tr ;:,.--t ,l ,.\tin ll,.t ,lel p tetur
41 ,. :. ,li,.-:,li :,,u.kn1 .,1;,.1tin, ii|.n ,li._:, w,, II .l dic atus anllnus

It,:, I.- ,l i.-t i iiIr 1 >l:,I -i- ailt -Iit :lilt ,L..it. .. Ii--iIt (nam nlbi K in vera
l I..:.ti,.' 1,. tM:ini ii lill:it I.l1--I.' ,i.i -i.'ll it i II '.il, ti, .l i .- il lae, dtbliiiim est ad
nII :III ,..-' :II li1 i, L1 ._ 11 I I-..n :I \ i h i I -:

14, 11 Inlr._il1i,,nur,] I I C I:, r. .iiim iI L [.
17, l l2+ .-I,1,n,_ t 2 ,/ Il'K -Ilili.-.l.ot I. ;
1'.), 27 1._',-li I ,! I'D K :1ii.n- tiii- /.1;
1!... ._,.,.l: ,t KA ,1 ...lid :a I I
2 -2, 2"2 l.. Ilti ti. .: l ,t K ,1.: 1.:t- 6l;ti c... II
22, 2.3, ,:, ,.uiit I t K. iicirii ,n [[
23, 1 ntilitt,. OE K, nilit.t.' II rt pl ,',9n, c:. I
23, 2* pir, .--(li..t.:. I '/ PA. ,lpr:, di,.t,, LI:PI'i Il- EM i V M


38, 1 cong i, iiii:;t;, / I I K *i.. e-iii.i.t:; I I
46, 20 mine1 i:i, ,ni.i -, II / 1i ,/',,, ,, .l. I
46, 22 grali-t I I / 'K, r f; u.it ..'
47, 30 uest._i: IA/,,ii, p 0i ,1 / AK 1ii,-i'1 1 IIn// ,, -/3
48, 14 lib:-i- I i / 11 :'. l l1.i 11 1;,i l I N ,
49, 31 qu,,: :iA,.lin, utl.m inm I ./ PK q iiI. ,l iii. fitlntl..i I.I;
64, 23 adgil --iir'U I l / I'K :I ..I..:--irn I.i1
84, 2 non l-itlir I i/./.,,,;,,,. t;ihitltlit lln 0.i n :,tn 1 to ,I 1\K m'I.I l l II- ,t 3I1'
99, 15 (a).Lr2. --0 iIIll].i- I / Il' '. "I .. -- lil. L '
101, 20 ]pie: I ./ I'. |i,:lli- II
106, 2 itrumni.l I / P'K, Itrin L.:
119, 7 nmun]' I. / I'A" Anmili- 1.1;
A ccedunt scholia cl.r--; ini ,.1i Ir ..).;: in Fl I.rl i ... li'l..L. i,: t.I I.i.:I ,: .. 1 Ill 1. .1l I-,slra
p. X L V I). sed quain,.t l :: inI t lli-'inir |I"' n .,,r'ihi .l1i.r' .\ ..ll ,,ll i:;:,I.... -n iinlliIII ll
a librario F lorentini -a Ill; Il..i ,, i --.. *,. l::ti..- A: inll ,. I" i l' ... p i Ipnl ,.-il, ....l. I... r>:|l,.:lmlinli ,. :;i i-
ceps rarescinit et o l,.:,. ,\:\ ,i,,.-.. ,ii >:,'il;> .1 1 I, it -. i l.:, I -,:,:,t 1 1.li ... .lih i- c:.,liP.i, A 1 11,,
solunl pleniorem es >-. -'. 1 i-l i ii .l nIll, h ),,il...le i .1 :Itlr l I ii -\ i l.i'.'it. t.], "..* ir ..,,],.'..
F lorentinus cunr alil' ,..,n t'l:, i. ti:i : t:,n i. .p :,'-i --'. t :e, --i- -.... nu. l:,..
In secunda cl:i--, ,lIi ,IIH;:ni t L .t 1 7' R 1,:. i, -,i n % i:1,,u ii,.:l :i1li r" I '.linii
quodam m odo locum int.-i : ...--' .I.I:1 iiil .:. i, ii'. iil.i- :i[ili.n..,i-- a; I :I ....it:
138, 25 lu(iJ Ini- 1.K
138, 26 pa r.ir'il.ii- ,,,-,,riln- 1. '. I...-tri.i ili- K
162, 33 nan'l: iil nu:i.-lh ii L.K
215, 13 colInII .iiili'ii-n,] i- .Iini tii'n- LK
saepius autem errat 1111:1 1 111 lilii P.':
58, 22 eo1,,n.l", h] co-,i,. ,:i .1. I \P I. .,I/, .Ni
60, 9 ponh>-r,:] i r,.,iil,:],: L.. PK:, .- h-'
IV 31 in- i, i ir.. Iwl,-..:,il d t,.ll i.I l. li /"K
108, 2 tantimin 1:1111 l I/
117, 31 inpnrl i i] iIIllpitti I.'A 1 I. X JAl
126, 2 est .iid1.-in 1 i h .1 1111 -t 1'1 i,. ,m, N i
134, 4 sediiii-nm niJ -.'.l;i..ii.: I:,"
143, 7 conlriliti :i..<:liIr /I:A"
156, 9 clau-:s;irmJ 'i -.ii iim 1:'K
165, 37 igirnir ,-'1 ., '1:
169, 30 lar.-.il.,I,] l.ir.1 : I,'A"
188, 23 fiuenri I..ril.iu i f it I;.. t.,: ,,., ,l11- I ', i,.ril I, .,will. I;I ti .I A
213, 23 pe:'l., iin ,- Iri:1' 11 ii.;i' I/K"
219, 19 redi,.] r,.,li. 1 /KA'
U no loco ex his (.I, c' ii nim i IIin i:I. . l t 1.. ir l. .il-...- t I:i:--,1.:t ,in .i.- .i- t I;-,'.:
p ** dere, IL eidenser, i n,,: ,'. i.:.ll :..1i- ..- ,,,.. ,l, I, .I ,IIIn >:,iil ,n n. :,hilini-i- .. nli-i ir i.-- l;li.r:i-
postrem as. veranm ..,til ..in A' ii., ,iini I. .,- i,,n I,:'tin:t. ,,lIi I. (-t ?' ,i-'-i.ltillilt lI; i..n'I I' lO '. I IVMI


,*.' il Il l. 111 IIII. lll, l, -, li.-I.iii ,l iii .li nll IIII.ii ,il:i ll i'II I 1', -I:l 1 li:6,i onDtra Iltli llitr (luo
.ili',lU ,lii ,: l i ,.-' iiL. hi i,. .I ... Ili ,i:.l-- i- lh | .i .. .. ..,i,1 i librario copia fliit et
1):1- l -itiil liiii-An reibrii pot2st. smd
,.'ilhi 1.1,' I '..l; lllt 1 .11 ll, IIhll1 l I.V l .', I li I ; Iil : I :iI :'.ll. I. ,it 11, rI I i ri I)Otetn. !0e(
, t'n m -i -....i -jl,,ili I t- I \ 'II, 1 i .' .I -il,-I nt :i ,'1 : .-,. I i luibiistnm loeis li et
': l11I- II ,.'i, ii,:l h i l iii, llhI l i : i :I -~ 1 l (.i1111 1 'i 11iI I II:I | ll. RI .I i I -iI
1.';,., : |: I,: II | ,i| ii i ] A '. I, 'i li| llU ]n .1;
1:1;.. 2- II in. A Iii..in- .1.
I 17, 2 .' 1 .-II Ii. r i it i./', I i- t:ii il 1 1 '1
I "..I, 17 rn-: 1', 'i 1./'I
l I,. i i."Iii-.i 'lli \i l ';- Ii'. .-l:i -. iri. in II I
l". 2i, '. 'iiiinil.ili j A"1', ihiiiiit.i i L] .l'
1i.':.. i' i. i. l i.. A "' |. r ,- l'rigait L .'
li 2, 1' lil I riiitl "/'. li\.i llllt 1. ;
l i'i i l ii i':..l ii A' ', i ll rl i i .t I~. 2
17il, 1l [Pr.ji. -tI. r i ui-, i i t'. | i.r,-, ir[ilin' A i,_i -.ri iiii,, JO. L\?
17m l.. i *i.'I .. i '' t i| '-iii | 'I.i il ..' :,l,. *i...li ,i iii .ii I', li I. hli 1gli iinlm ] I 1
IK. 2-1 : .1*-1-'7 .i1...ii ir| K lf'. P 1.r." .l .. i l r1'. inLm /
I .:. 7 2" 7 r1i,,.,,,illi'l lT I -l", ,i l t I I .r ,
'It .-li l.. nTli.,- i | A '. ,li-[.lin-i,,. I 1. I,
212, 1', ATt iK'le-k, L]1
2l .-1 i lll]'(li ii'. 'l i I, L

Ill in-i riilli.,l il.ll- i ,i.11 11 l111i'lu li 111 i ,11l lilil -.l .ll.inl ii:l I111 Ill.i l i L I1 plerlnm pic sol-
' .Hit. Al ii i I[:ih ri,. l i r: l: 1-, li ii J..,ili i i iII- 1 :1 .: 1.-t i ...| .-,..i il ;I.iii1 (Illi hlinI c scrl ipsit,
,.iii i ..lit i.. Ili- .- lii- I.,.'i- 1 ni.i,'u l:ili..i ,il. In 11 ill t L. :." :1111, ,lil, I item fieri protest, in
li:,." ,I ...i,.. I,'i" l I.' .liit :r :.Iii.. i I' iCi'hI." nI, . 111; li.hil. ii a.lter mli nspiranlteni
11111 1.i', 1ii l 1111 ih 'l',l11- ,li iI -- I,,,, I.. rl- i- |. IIi lalt;lillil iluoninli ,l 1,9, 20 ])P
liiiinl,. \ l l ,,/,,I / i .J.']' I l i'. liiltiiI iii ]. 'lr iit inl. lilrr, I. l iiIr Ilt, ullm Occri eerte 11011
.' iii. l '. \ .'il.l i l I '.' l. i i- .'. l I..l J,.iriIi l iIlI hae liliri F lorentini
itlll lli- Pi, i i ,I iul Ill,"l:lII ,uil u' .il, h,,I -,.'*i i..ii._.h ii.i llii i lli :l ill textmllll ad ,iti..
,*| :ii l ll i i \, i |ll .li i iilll ] ii.,.. :i ,,iiii- I Ii, I, di li ..', I I nflfic'iet Ittulissl e i't
dliIl,. I* l hi.- :]|] lii.,t ii ,l,.i i \ 'l. 1-i iii |i 11ii :, 1 1 iiiil l lfer ntiis ct loe r n1111
,hi ,l l ,i i 2i ll l i ll i I Ih ., -.h | ii I'., I- :

S'4 I ,:1 ~ li,,i ,, i bii: l,.. 1 1" 111- ii 1111i 11 .. I l li-nh AK
-I I 1 O til ii *", *ill[ iI 1 i111 1, .. Ii l ,[ :i ,' I l n .i I:i l,' .. ... l tnl ci i' A '
I I. l i ... li , -|ll lu, :l l IIl- |l ll.lh ulll I I- ]A
1. ,I N ii l i |I 1 l i l i l ,'l li,'li i 1 A "
1 1, 7 i i.,| I.,I, I l ll.I I. [.. I, I,., 1, I l . 1, I L.i ] "
2 11. 1 i1 ,i \.d-:iii, ii tr u i il lll l L., .\ '.i.-l- ilinm t.liliim r L ]R ex ii tuai lih in


hIl ii -il,-I i il liir' ill h. '; Ii,, 0iiii I II- I 1il i i 1. ., Im7, t1. .. ,' ubi in libris non cor-
riilli- I. 1itii I.;' I [. I . iii r .. . / . . 4,-1, -lu. petitf s ON 01). 1 V G.
l' lu,. ii i ll,,li. I. ... l- i l.i.l .li| -, il 'il hlr ]"l,,l'.. ii lii il :i; l-, i I|l~li- ili~ ilip ilrS Ii iils ;i(-
h lliliilii 'I ,..-:,i; .1 ,..,.. i i l | ,. 111. 11 1 1, 1111 i-- lii Iii l : l l, 1 1:l i .i. l i. 1i l i nl' alin ) s lot'iin 1 0 ,11 ; a( -
11 *[(11111 c-pe I (I'*ill IIlll:le I I:I 1- 11 11 :1 s.qu1olls ai-h. i II I I ins locus1 106, 82.Prr:Il':iMIV'M


Yaticanus Palatin 27:;, n...l.i 1', -i,.. -nIl X II ,I.- -riptin ..-_t ,.x ..,li,.- .- 1ript..
iisdem, quibus apographi -.:''ilt'r itl..tuir, i :.:111: .nillii., it iin'1111i:. i 111:1'l n :.tl:.iiIint:
69, 26 natural I= -1n)] at.n-t.ia P"
102, 29 natura.. 1= iTe ] Ui:-. ]
106, 24 roman] r:Pti.:u;lili I'

quiqne hic illic variam I'l:.tli'ini:ii a'l-.:ri' ptn I.Inil i,:lt, p 1i.:ilt1t.r 1 n:n1 ill al,:,grai.Ih r1 l iintiim
locis quibusdam ant vm: in. Il'..tinn.- a.l-.:ril't:I..' :Int lilti..g :,lli.:lin. in l:xtliiii ;lilni--a.-:
55, 29 nicinitat:] 1' ,/ ,:'Piliit,: '
82, 14 eonnas'.itmir| i.:iiiaunj titnr i.'t ,:..iiin-,it'ir J'1
86, 13 praecil] ll. ] ,',,.i-piii -i- :t p.raI:.,:-ill',, 7'
88, 24 prodaiiir] ii'...I iii;ijitur \-:l p r..l*aiitir 1'
97, 10 securitat':.in] ,./ i,. .. -,:.- v:i.ritat: in I
120, 28 initiis] Initii- i.t priit.'i lii-

L ibra 'ius cum quae scr l.n:,l.,: ,t iit,: ll'._:,lu>t, in l..:i;i- ,.:,,rrnl ti- '-i.' Iti:iltjlI,,i "liiln,,ti.'. ..:l-.tium
vacuum reliquit, ut 1I' .;. 1,..T, 2:: I I, 7. 1.57, 21. 1i1, .'. 217, 17, -:':. ii tri .lita
coniectura emendavi t ant pI'r-'-Til't:a n, 1 'lilI.i- I.:n:i- aiiin r,:- i i \i\ IInIauiMI -n I:.O ..rit,
secunda scripture longiu- vi:.a li-tat 1i:1m1n priutii\:
58, 9 mernerr.t] I'", nii.n Illi.rnl: t 1"
68, 15 inox] I", n.:i\ lit I"
98, 29 consu(iii i nmI:.i] I', .t '..,',n-illtilill ]"''
114, 21 quiden.i U;ii: ] 110-1.:,I ]i;,:. P1 ', /'|i.ll nii il I'L*
117, 7 uictnalil.uii] ni rtimln- P., ni.-r.tlnln "'
129, 16 abditis| 1'. iln :I.litii- P'
132, 4 destinar,.-j l..-tina P.. 7", Ii:"stin.--,:. ]"
164, 8 neglegai iiurj I', .ii:>n niii..l.u nt.i ii '
165, 15 solarial I", -,:.la.:i, '1'
184, 31 cedimii-] I", .:,:,ni:...'liiin- P"
189, 6 vultn pl'i,.liltiln i IU I. t:l, t l] -, vnlitn pr. litn' .ii ...I lin" 1 1 :-l t:ir''ii' P"
219, 16 uendeb.init r] i'li.ii l:iituia l iinlIl.l:int. ir .'IIhnI \iI,

ant antequam verba exijl';Ilrt:

14, 12 credit i*.*i l-l:r\:iti lni- hIili ,..' i: i ti in ij''.l: '( rut lig illi( t: r '. :,in. 1 IIIL.ri-
to tini pr11 o1''' ( '. ';i ( l itjII i t',[,: ]* tIi/ i,/,h / r i.'t' ;.iH.i ( n11t(1 :1
60, 9 pronidei,.. i..., Il r, ',.. i.... /,,, 1,,,.1i,,,
72, 18. 165, 2.3. 1:11, 1.5 umiliii-] lil;--;m- /I
79, 12. 80, 19 AlaI.'-] Inahiri'- P'
98, 25 iulla fit:ri nlii:l:ntaJ] illain li ,i ii. 'I''nt ial P'
100, 6 alimonia ri-.1i ta] alii:,nianm i.:pe-rlanii 1'
102, 30 cremeilri] iun:.ren:nti P
107, 19 arehitE tii- ari:rlitte-ti:i- I'I i % ll'IMIVM.


I '_ ., '26') iihll- ii,_. i .|i ,., liiii ltl- ]'
i :'l. ::I III I :'ll hll.'ll :lhl l I( i/r it/i / ll ,il. ll ul I 111:1i -
"- l 'II. ll..* 1I.i(.? 1:lli I,,;:n- i. i ... ,ri-ld,. (i.i Ii- \

Q lllIi'( li:n11 i 111 ii' III l, iti i,', lll. .- -,. l i[ti. r i .I.. -. II itlltlO tOlie dlln e st libro ab
..i i-i',,li h,,iiihII : |li,-|.*l,, I li hi,1\ ]i in *._' 1'Uiii it ,li l',itiis et iinh oribus oi n lib is
lii t*.,i- ltii l lu -I l.-- .ii '. ,*.':i,:ii it iil,]i,;.i, ,ri-i |i :i,..t,." interl)olaitiones hai s ct liuils
0_1.1ii1. ;ili:i- I':.l l il lii- Ii i i.ill : i..-I ( ....iii|.lin liiu- l ,ll i i. 11:1111hin purl'teml certo ad arclie-
t |1.Ii.u '.in- I,'il. iO.-ilur ',1*t. 'N 'i- nil- i lilii i'.rli'.l -i-i- /I. ,.xemnpla infra p. IV I pro-
I"'-il:l :i'1 dl':.i ,ti i-ti:illli ii .,,ii-..iI- IIii I;l.'i ll '.l'-I:n ii'I-, ii. t.2 I 'umL Palatino cum ita pro-
1".,' iii lll'"i iiil I,'.r, ..;1 '; il l:ti: i [ti..I i.... 1.. inL,: i,.l.,-:i( :i l.I.lli- ,listi giiantur, satis suffi cient
:i'] '1, mi,-[ r: i ii n :il lil_ i \ ii : l ni ;ia i l it ii l.,i...l:

21 dit'ti(h il' pr:oll..it] r;ir' .... iPti._i i:,..illiiI i l ')
1 2.l.i., 27 -ii to.. pliii-ii ,., P'

lu llii\v.l-lllm iII:ii,1 ii;I liil.i i:il'olii- I'ri'. ri- I. /fK P1ll:ltinel: eomendatiores sunt, propria
iililiti: lj i Ii1hU. Uii.U tiill.i-lil:i '.-I. -Illillolilr r':ialii n- -;ii:-l i--i. e Cassiodoranis non solum
-.il,. |i t., t. ll ;i -. l.- II \i.luj ii' -. :tliI. i :i .l..1-,:, ntiil i ,l't r-. l.T i t election vera cum K ,
-,.:'1 ili:iii ],i riui- ,'**'., ]|ll, l I. ,I;I- lil ri ir1-. illi ... iijiniVi.- liiabent, rccte m edendo. et
prilil .l i,.i:.iu ,.l;l--i- .lII) It..:iiiI~- |i\.. (.ilh. ,.li-..t-_u ;it, i .t.:ni et secundaui saepenum ero
de,.di.lit lil.,.:r P nc',.' .l.. ;li., ]lst,. ui ,rs,...li ,. ,.-'i:


5., !) in,: ii ..1 I'l ,/ I, ,,n, L1 : 1; !,i i / I i
1 11.0 :1 lor:n' lil 'D P /I ;I l..rn ,.li I, ,'h
12, 17 genl:.it] I. ';.lI.':rint PI'll. .' t I. 1K
1..;. ,. io] I'D / I. ,, 1.1;K I:
1:1. 12 11..-'. *.- I.. / I 1 in. ---. .
lit L.,A'
.:,. 7 i..._.,:;ti f- el.l ;] I.._:; i -,,lI i I. KA '
1I. s .*i I'D ,/ L ui LlK'
I -, ; i, l,.,: i,] PI'D I. i...,o L I.'K 1


I'.. 1I i ll.M.x ,] PD I/ I. ,.1.: I.I K '
21. 7 :,:iiI PD l I, .-:. l,:l ii IL .'IK
2l1.22 artle- I'D / I trtv.' L 1., rl.-i.i t"
.4. 21w -tulii] I'll I. ,,-,. LI'K '
',U ,ii.- f

1. '4 l.-girli,,'l l 1' / I, Ie--u-,.' 1,: L R A"
i., 1.. m .:> | ,t I. i.:x\ lit I.I; l"-
i;:'. li,,. L 1' / h I l ,,:' -Uprl ,lictn L ? h
;'), 21 ;Il] P' 1. l,|i| i, I.l Kh
1. III 1. .: '.' ,'r. :1- T hl' rii _,'" i- n, I'n .i.'ii
owl. inll 1 I, l/. l. I.l h


i'p. '- ;i"er. patricio ome. in laterculo
l;: f
.1. I -Ilntl I' et I, stnlt inter uos LRK
'.'. 12 i.:l- ct 1, onm. LRK
', 1 ..i) ..i et P, tit LRK
t. 2 i.:ltui--.. I ct P, contilisse LIK
2*., .- ] I t P, om. LRK
7.. 1 Iul..li..;it I ce P, oue. LRiK1
.15, I mntiu I ct P, notus LRK
'.I'. 2 Ii:I ':.-ides] P, qua residis I, quam
ri.gi- LIRK
lt:.l. '' lul.ri i-jI P, lumbricis LRIIK, lubricis
Il1,,l.'tricis I
Ii) :-2 Il;t.'t;lila] P ct ,I coaptanda L/RK
l.'. 7 hii-Illiil.uis] P ct 1, in histrionibus
L I;K
Init. :,2: i:oi-j P et I, anut LRKIi
1,I,. 29 UII:>.l I .ir] P et I, quidqulid LRK
11.1:. 1 -Il.'t':-rri:ieis] 1 et I, terraneis LRIt
1. II' /, .. ; ine'r. albini one. in text LRK
11F.. ::4 (l:latu-j P ct I, elata stit LliK
12-. 7 '.-,li .....- P ct I, copiosas LIRKi1 C.' MI \NIM.


A lectionibus m auifesto I'1-;-. .li:l,l pi,,.l'II Ilt;:,- i.. ,l,,lu inisill n :i:-i- Wl imin ,..I liliim.-
PD perpetuo abstinent x. ..i.. I-'. ..- lii .. 17. l..i I' *.t .:l.--i- '.riin: [ i '' v'i: it, ti.t
servata in LR K iniqua l,,. I:.II in ,,,,.!.,lt., ,l, ;r .i-,- ,i.ur. 11:11i '.\ Illi.nttl ;:II ;ll'rI.t ".II
adhibitumn esse a seripit r.. il'ni /' .:x.'ll.li .ij: :iilll.in ] I.ril ,i ,1In111,;-, -...1 I,'., .-,:.t i, .- l-i.
prim ac libros et P D l.,,:i -ill.:, ,,..:.i.-i,- i, l'r..|,., :,r.l..li-t\'l '-...... i.in 1-1--ni4. [l-
quoque in part IV 40 \'1, -1 -iinilit., 1i..--in, in:,-il: 1I11i1- |.. .. i. :1.l: n ll-:
143, 13 per] P, om. 1.1:K 171. .-lix] 1'. ,.. L/:K'
141, 15 cant] P, fiant LlK 177, 7 ..-|tj 1'. .. LIK
14G0, 4 suo] P, orn. LJ,;K 177, 27 ..ti:iin. I'. m.,,. L1:K
150, -1 extantibus] P, ,.\i-it.matll l.l;l 1 -., I i.:-. -,It I, Pl,:,,: 1' in:le1r. I.1'. I h.I. i.
154, 6 arno] P, ano 1.1;K ,.iii l.'1..:,t K ,1t 1. 1
155, 29 sneua] P, on,. I.K I.-. n.-i. '. P. I./ AK
159, 10 expected] P ..xi tit'.t L. .'. *.\- 1:' .. 1 ...l.tiiiiiuiI| .ii.iiinl I. :K
pediret K 2,i. 1 in i rll ir.,in.i:ij P. 1. a:liai n 1io-
165, 15 solaria] P ,, i,i,,i, .1: -...I:- IIIII'..,in ii ', iil:lni i.'.., i '.i:l 1.1:
cia P b 217, tI.. I- irl1 i:;'' I'. -i.' tiii. I. 1.
167, 31 relenare] P, r.-ri.l:i.h ./ I.'K

Secunda m anus lil 'i i l'il.it;im -i iil. Il. iii i- -i,:. i, .l, l i.,, .. I _ii ii l,.ill.. I -,-ti iz.n:i-
inter Pb et P2) similia l.rit. lit It
102, 31 inadiuu:m t l n i : II lI;iin:t:I: ii-
alinaque similia ffenldes 11:.1, 2. '.
A ut Palatini libri I'. l-A' w li i : Int ll.U i.i:.- i- | ir. .,1 1 i l. t, ', ,n i ,iii, iiiiii iii i . 17.
166, 7) P alatini libri 1c.. t ..ll:- hl l..: ;I t :,1 ..,,, u.ul:,,i.. '; ,,.,: it*lt:l' i|- in .*llh :lil-il.,li i-
4ql i scripsit libr mu 11 re:.'-l.i'. ,,-,:i- I.;62 ilii:i II. H.11: i,.,in '..,!i .l :'- I-'.t 1;1, .: 1 h rill, :Ili'.
odlice invelltas is exhlib.-t ;ili.-- 111 t,.. trMil i,.., i t.l -, li:l- it 1..11 i,;u ,I.. I>,.,-t,:I ,i.1-:, i] lt,-
ianiall ci dk iii. earunll n 11 [l '!, llh .1 II .' i I.11111,11 1 -. -, .' I .,I I iil nllll- *lil] i.'lh_'l1 1 .*.. -
fectilln ab eo qui uodiceii iilliin ... -it ,li-hi. I' -tr ..


14, 23 celsun] excel-tin I'lld'. 1,.
40, 14 facunda] fecu,,iia P.IA'-....
11, 10 per] qui per P'.1'
48, 7 antiques] niiti'iit.l- P'.1
60, 22 fhetumn] factuimi .-t PAI'.'.I.
64, 19 horrore] hononir P1.I1
65, 17 institute] constitllti P'A
73, 10 gentis] gentis -I:,.- I'.P '.-1,,.
92, 15 pracelara] per,.1:,.l P.ra p,.1 :i ..-
clara Ace.
93, 27 te etiam] eti',, Il. I'.1'. .
97, 10 seneritatem] sI..nIt-it'.:u PA'.4',-
97, 27 firminus] firmini 1'.1."-,.
105,8 adfectus] effee:,,n- I'.'A.l
106, 19 missibus] me:iil.n- i'.1 '.,'.


1.. 2, 1"2 ip. t.. | ..I''t.':'nt''.''.r.:- I'.1'
1.:'2, 1- ....in-] -.,..i.- I'.1 I
1..; ; 2.1 ,.l .:.t| i.: P. 1'I
1 ',,. 1 1 .:liti_ in t| n, ..:-l,.',t 1 ', ,ui 'li.'il .I
I.;.'., 12 -it I ,r t,.| l...I t-r -,t P/'.
]';-,. I p :,,:.l,,n | i,,:,:..l rii P '.I
l. .;, .. ,t .ii1..-r,' i -] 1 ,, I .n .liti- 1 '.1
I 1 ,' 11 ,,,/I i "-.,I,:i-ti :,tll -j ...n-tituti- 1 1'
1:.'-' 17 m i ltlit,..r itilit.'r Pl '. '-l. .
14:.;, 11 -i|, -,m P1'.1
S11. 1 ... 1 | I.4. li:,ilt LIKEF. ..,n't :,I.
ti.ut .I
1 1 7 l i. |':il,, .." .] ,:1. it:,. ]ii,:' 1 '.
]..', .7. PtiDm| initi:,u Pl>, luiin.ii :il
1ll, i' ill I

1:2., .- -,:111n-] 1,11 -..*inii l'lI '.I" 177, 20 consider] considered T'PA
1.7., t.-rr.:nti..,rJ t7..n nti..r I'l. I .1 .-. 177, 2:3 tot mer. luni. imer. Ilh inine (limi-
1:, 1:., Ii.'i."i- in;Ii..r':- I'D.I nfi A, liminahm Acr.) tot TPA Ace.
1i..', :iln....t:i. j : tlr t:ir.: '.1 177, :- ct tleerec ] contic cre /A A cc.
1:1., 2::; Itilliliiiuij lutili--ililn P'.I 18), 7 nesciat lilerc) TPA Acc.
I ., 7 .u,:, l i :riini..i : /'-'.-I 180, 20 andliieti] andiemli P "I
Iii ;, :1 _. ii ;lli.i l J *_. iii;t--1i1 ln 180, 0 obsequi ] oflliio P'A
SA .. 181, 3r5 inlg(enmonriju iingiCioriml TPA Acc.
10l',, .. .. ... ;It .*...I( h i .i.'):t '.I til)i] il)i P'A "
1 .i, ..i it; I- li it t.:- 182, 7 inria ilirl iln 'TPI a
177, 17 n-1-| ni.ii '. I.: ,, 182, 22 a:iprobutiur] P1, approbatiir A
.\:1:: -in- -1111 : .lIllwil i it lil.I in ;Ii : ;l- avicnsi simillimuminII id (Illod ilnfra in codicum
,:'.. -11n n.:.1' I I.u n-tl ali.'i r. I,, .tl.i:- |iI r-c <)cque Pilntinne ap)uld c mi rcdointes etianm in
I hi:-l.a-'ii:i -i i1,, ... m ,:r, nt "1 '": t;nl :1 III, n es:
/ 1I ', ."', .,,I. iiiiI:r-. i11.1..ili.c coustitutid.] mnas.siliensiibus P'Acrc. (nou A4)
1i.; : 1.iIIuI : IIn Ili:l .,n, 1" 1, (non A )
Ii ci.',.,i.il.ii- inlim:.i: :i .t:ti- t IIIII .--i,.n:ie variarnum lectionuin refrctis subiinde apparent
I,:,:ti.,u.: i in. l: li.ii: ll., l'. l r;i. t' I ':ilatinum repertce; exempli)i gratia vecrni supplle-
,ii':uitln Ii l.:i 1 'n, 7 ., '. :tliin :i l'.,:itil ," ct a libris classes tertine practer cos et supra
ii.:nii .,t iii ,i -l,.'i'.:il:i-,: :l.1]:-t ill F'1.".r tino Laur. 8), 2, M ediolanensi Ambros. C 19,
i.liim,:t..:l-i, V.ti.,ni-i. Inil-I. ::.'1i; I (i11 ..oniano 174 et reginae 61, Veneto Marc. 11, 20.
I[;; l ti- l:.'ti., i- 1 .. ; II-.l -.1i i niI- klII.l d:l muli us in libris lili iis, nt sunt Breslaviensis 1. F. 159,
M..n:,,-:I1;- 11.1:.2, PI':l-;ii _1T7. 21'1. 21'11. 2790, GuelfcrlbYtanis Aug. 4, Venetus II, 22.
,. ,,T .A..i I. ilra, I, ti, II ., .- t.

Iui.rlincn,,iI Iil/ivimlln- 1l I i n. 4-.:, Irobis 1), inter cos (qui ihodie sul)ers..int libros
-.'II- -t., .j ii .i-..:ill:It '. .."'l.-iii ..i.hi.t 1,0 atque P1 latinus, utilitatis tamien long minoris.
n.im :1 i .llll Il;:':t ,.-t II..n ., ltin-.ii- ii-i librumi primum ilitegrium t plartes sccmndi tertii
'jlini ti .t I.:,.i- I':". i-, -. 1 .::i l- ...-lit; iiiini:itus ndsumpn to execiplo fli(ju classics prilae:
1., i, -lni ,ll, ,iiii] inl -i li,-il[in 1; cum 0
:; E I c. '. ,,): < .iii.- ;Ii'-'.i iti.,. ll .i i ..I- I .- tr:I\it ,.':,i l i. cnis am ctoris honoribus (supl)ra ). X V ) )a Codi-
.l - ii- l -i- m.:li,,ill- i- :ai .h;iiii. sed tamcn quatenus pervenit aili(l|imin itilitatein
II.,lI.t, -,'ili,..-t Il iii, I ';liitii ... c.-..u ,: itit, .:ius lectioneml ostendens ex arclletypo cius pro-
li.-' .il, nl'i, l.h-:.-lit alI .... .in-, nti.,i i- Iuni LRK, id quod fhcit non raro, Palatini lectionem
l ut11 .lit i-; *iih d -, i.,I, :I II i :i.i ll;ra 1 t i:i I.".: im dedim us.


(.'l.,i- lerti.; 1. VI-VIII, 10.
Ti':tii ,,I linii- *Iii. Ih.,il: i11i I :;Imii exemipla siupersinnt B]'rslaviense n. 6I3 (infra
1. 1'I) ....Ili- T t .l _';ii -. 1,- 1 ', .. i. IIh., I- 92A), nlobis U, ut utrlumn ( c (iuidlln cet rec ins
-,. ri[l' i 1 .- ,.'ili.ltlllll n11 In..III ,.ir..rilI, pl)urim is, sod ctia n inutcurlp lationihni s non raris,
I. 1...I. ., F.. :. h


['I;'.":FMiVM.PROOEM MIVMi


ut stint 194, 27 cum vCendl du alicnb u crinina l.'i /,,,.*:,.'',' ,. I .,.....I,', h,,r.,, ia mi il i.1~lI.. t.,
post venad nti additur lustitiam et 233, 28 ,.. .'"11. I \'.t,,- i .-t i,.'. It'l... i,,i ., ,
nihilomiin s quatenui poirriglintur (neque eniii ....nlli;..i t nIit 1. VI I't,..riiil .t I \'l
duobus locis hiantem, Breslaviense solum nprai..t'i'.,:: .I 1.' 'i-' 't'ail.- ,1.,I.- |.1 n1, 1 m- lilli--n111
sunt ad emendanda Cassiodorana. ad conli l 't i.ti'.l .nu'i I l 1.iuil<|lil:n '..1, ll 'ii i ll IIIl
239, 18 ad domini in margin T adscriptuni t .,tl l, .i l i,.. n i I,..,Itu li, .-i..:i.i
tantum best ut deprehendantur, lit is a forbin: l 'i: ari i .1.I..;- i'...iii. .... '|i '-in Ii pi .'.' Im.it
codex K, plane recedat; nam consensus lil..rinlI KTU 11111 IK ..\ il.'- '..ilil.,i 2 .", :3).
207, 25. 214, 7. 217, 9 casus effect. e conti;: ri. :ili.liu.l1 I.,.i- ...... i-l.mnl, t .1111 I'ulati.i,
in erroribus qui absent a secundae classics o.liir:- pri,.rp.
177, 20 considas] considered PT (non LU) 211.:..:, il,.,] .Ii,:.... PI'l
181, 35 ingenuorum] ingenioruni PTU .2'. 1l l';..'- ,il. / U. xiii- ''.
182, 7 iura] iura in PTU -'1''"i' i
182, 36 improbus] in quibus P"T (non U) 218, 4 stude] om. T (non U), tuum est P
187, 10 perecllendum] procellendumn PT forltsse hiatlimn arclctypi cLalcns
(non U) coniectura
190, 4 referee] referred PTU 218, 12 nobis] a vobis PT, a nobis U
190, 26 maiorum] malorumn PTU 222, 14 ibi] tibi PTU
neque tamen loci hi sufficient ad libroruni PTU comnmnem originem demonstrandam, cuin
praesertim ei coniecturae refragentir indicia long graviora. scilicet codices TUnon solum
piartenm variarum habent quac best ab utroque ordine classics secundae, sed etiamn in
lectionibus ubi different ordines duo, modo priori, modo posteriori snfliagantur, denique
quibusdam locis contra utriusque ordinis consensus genuiin suppeditant:
174, 8 felix] TUPEF, om. LRK/
175, 12 optima] TULlRE2, optata P, felici KELF
177, 27 etiam] TPEF, est U, om. LRK
180, 7 nesciat habere] TUP, habere LIt, babere non debeat KEF
185, 23 uclle] TUPEF, om1. LRK
187, 20 hortis suis] UEF, oris suis T, hortis sue P, orti sui LJ!K
192, 25 dominos] T,2, domino LRPKEIF
193, 19 non potest non habere] TUF, non potest habere LRPKE
202, 15 in illa prouincia] TPE, innlla prouincia U, illam prouinciam LIR, in
aliam prouincianm K
202, 20 admiration] TULPEF, administration PK
204, 24 qui libris veterunn probaris eruditus] TUEF, om. L,'IK
206, 15 illis] TUEF, illi LRPK
206, 23 mox] P'IU, mox ut LRKP"EF
207, 28 suscipere] TU. suscipitur LRPKEF
212, 5 sub tanta aequalitate] TUEF, substantial qualitate LI/IKP
213, 1 cui debeatis observare] TULRK, cni debeatis obedire P
214, 12 excusatio victualium tollitur (excusatio iternnt ins. T)] TUEF2, ex vie-
tualium tollitur LP, ex victtualium sumna tollitur HKF~ deficit P
220, 21 suani] TUV1'2' sua LRKPE F l


LVIIIIl;'- lF. M I VM.


ll:t.|.. .1,.- I..ctin]i- l a md.lin'.]t.. il.,i ,d...'i- in ..-(. ubi TU nut cumin L cmnsentiunt aut cmn P,
illii.. iln InI r-uni -1... 111 -n11111 L..t;in il lci-, de quibus dnh itari protest (tit 174, 24 (Iu-
i'r 2 i 211, 4 j., ,i/ s..,'in' in 11n ii ...l.:il.lit 183, 37 ant verrm lectionein c 'nis l ic-
I.,'" -1.. M, .in. r'.:-.p'.-rit .n rl in I.l-a: ,,.-,, aldienis librarii arch. etyporium duorinin casl
irii'i'.l.riit. :alt'.r 1 '., 1.1 il I...ti..p: :i1.t' corrupt (tntac quac codices LPT con-
iitiniit,. \'.:'ii ;nti ,,/ i. i ,,, ''t''''' ll I .n- iallidi classes (R1) apparent contaminata 11111
n a ii q i|t: 1 I -i[1.1: p. Il '11illH ill I.'i :li[,i.i :;I lil)hito :b archletypo librori'nll EF, lbirtssc
-il.,,..t ;itiLi --i1111:1 .I lt ':' tri ;1; :. ,ii, .. I ix l do dictis iitellegitnir libr irimn T U v l potills
; ,h.l t.1<\i '..> jl i ,liiinltl i.i n.[ill i ..l .- Ii-l| i ,l .ll' --.. ei, qui quintne classis integrarniln varia-
Hi ini i .ill,. (p.rillC ipl..i i I i. i. 11-. lit, Id 11111i:l i.'illh'nIa )it r.
('l;i--i- -.. iii',l..i'.: eC'..liC'il. 'Iltiil.'iitil.b in line ep. 41 libri septimi principiinm
'. I. 1 -I l [-. 2. 1I !,,,l 1't'ii. 'iru/ [..r -ilain tertiain ad n1is videtur pervenisse.
I.li'ihi i ':1n '.iii- .-pi- lila i.l ''liiiii. 'iI:i -...iimn tur :il fincmi septiini libri traditae stint
r" in | r '1." iti:.. *1.I.--- ]; .i1..- tilni Ll. i .l.i--. '11 quitartanl ita, lit in classes quarta has
.ii-tl -- -..I- -i.\. t ]*i lu\'.lI..i-i-, ill tLtin :Iad codices TU aceedant codices classics
...t:a: -i\'. ": :ili u illt'.';-inilll1, *iLUII Ii n rincipem niodo observavinuis pendere inter
:;li, N ..x clai--i- II.'-tr: tl.itin;.. *:x ii l: ii-i. in' l explicatnr, quod codices TU per has
Ii-t l:i-- m.1.i... i'iunm \Iul]:'rIl.- -.:'t:i'. '.I:--i- conspirant in erroribus emendatis ex solo
rii \..II.: ,-i:

221., 71 cu[.rilt u- 1; IA'.ii.n- ,ljirt,
S '..' i
2 '.. i mi'i | I ,irl.i- ;' '"/ f,
'; 14 lm lt,:ll -I l. rl i l,i',
--7,177 i hi in ', P ., ,.i/j,,,,,

in'-] il ll ain .'n c n1111 '.a:1d .i I -i'.lt '"-tl :l' I-:IiI,-I1 ill lectionibus veris:
2'.'., 'ii i-i,;- T ,' !r i-. r, s. c:'nii' .is B1, mun ingis 7 2

II:I min .Ii'. :Iat'. ii I'.. i ti. il,- \.'-i- i..ilti \a ngares cum Bruxellensi faciant, scilicet
2'., 11. '22 1. I; 2.'.. 1:. 1-.. i;, .. -2'7, I (nec aeyri contra vulgatorum nrc iitr,
(",lm'n-i- -el,..t ,..,:,iA l,.1.. .A .. t /J, 227, .- 1 1, item 223, 9, dbi deficit Bruxellensis,
',: iiiiiui '. ,i'",'' -.. li -iI .[.,Ilit' lIt, eri ', IIil'.:Iares libri fore consentiant in corruptela
i 1. 1/ illI, Ij ,
I ii..'it i piiii: '.['i-tl l:- lil.ri '.t.it:\i, .i in exhibit solus codex T, praeterca traditas
Ii .iiIIu-, -i, l t ;iil'ri:i '-L ..t[.jl:tin, i .'1 i'r lInt:in c'lassis libros iitegros l Z et per cpitomatos
l:--i- int.o i l/ tiiiin i.'itir :i-liitl riuI hie nobis. exemplr'ia praesto sunt inter
-e ; ll;nit;t: '. pI'jri a i'u l: .i',-,;iilii ln.-t. i u il;l i,. Ii his consensus non solet invclniri nisi in
|i.., t ,i .'> il \ .'-ri-. ,. .' -n.[,i|: -., l.,i, c. n, i, -.

2-.1, 14 ,'|i ;nii-] TlI.F. l|i- uu;- I;Z. qui IIGI
2.. i9 .-tri-] T Jl'l1 ; . .
2..., i; :h.-t;)] TF, ; .1t;. I ', t...t:i ,ta Z. uita E IIf GJ
2..," 11 -,n,- .:in-| 7'E. -ir: -'..ii- Z. suras scris 1, sur'a sericis III, suras
-'.I'l.*i .P :'. 1I1.IVM


238, S1 diligunt (diligit 'E l .I.lu-.lm i -lni ip ..Nl..- i qIl..l.l .tnu- 1l. -i.ni ,.-r :ll. I.-
rein] TE di:i,'nnt ..I.. uI, i1- -ni Ili'l.i. ti- (IIlii..l-l i- ]':) -. :l. i ;.
diligit lm ore :t i.'lll -nii 111n11,.:lln- :. Z. liiinl ,. iIn .-- li-i; i"
sni prolluc tus :;lll-t. r-]i.i ,/][
240, 10 lui num m crito] T';"' I [.IIlI illil., iiii. ;.. I 1 //1, ni'ri .. I.. ihii ,'. 1...-1,-
imlrito BZClassics 1la.lrla I. 11, 4-2 XII lin.
Classis qunirta fortasse ori inil_ -11:1 1.i 11i.-.111 1 t *- P- 1111 -i:r.llil:i ; Ii: li .i \i- 11 .:%I
illa i1i fore incipiat uldi haeo desiiiil l i-i l' -: i: ,i,.,ni iit. ii ,i..:i i- ii .; ..i,-ili...
it:i lviilsiin eC se, t prior pl 's :' hi'l \I'i i .'"' l.;]..l'' l ,l:I --i- -.. 'niin, -i., i.,l:li0,,i ii ., l:)l..
nos inm i ag mus singillatim de siil-i.lii- ]iirlmii nl -l'i- hi li:. I:ll l..- '. i:h ( I., i .:-I .iI]:-.
siint folinm iinum H alense nobis I I t liili i ii- l \,.-.ll.-i-1- l iill.. ilii- I:. I'.-li-iii -
2185.A nobis Z Laurentianns 89,23.' ii-.l. IC.

Halense folium pertinent ad lil.i; ,iiai "'1'. 17 ,1 1'' r 1 .. 1.' --2. ~.:;, 29'; ilwi x -
pressiun est in recensn codicum inil'l:l 8i. '4i. .*..1: i- ,.llii- 1:' I' it -i iilh(t.:r ( l| lj .-i.I ,
I'lrtasse relilq is quibus inam utenll'lii i -ill 1:ii'j : :: il ii i-; 11:1111 ..ii inil i .;i-i :1.1
liin advertit G. M r) a dr, lit /.M rer) accide'rit. t JI ,rl ', ..-:.ilmlihini 2i.. i, in. in lil'uiri in
traniisit a ]aginai ad paginanl inutil:itiii ..m i--:i -, :II,:1l i. ti.li.i, -iiiililr inll.-i li.-m. iln I.-l1.-:i
in o(ptimis nostris PZ, itenl in a:.ii- LEX, In1'. pilcli li 2',11111 Ilii- in .I lili.il.ii- I /I.K -II-
pletun ibi coniectiiur facillina, sia, .- li bi.i -il'.i.- .- '.> ,. .miiji i'i I ii' llll ill ll' l n l lilj.ll inlA
archletvplo. quod ipsnm nundecinit -:i:c i, .li- ii .--i.. -.. i. iit, ireii l '10l Ii ;.i- ...n-
firinat; nan libri nostri noi n snpei.ia l 1 lu'I, .miiinl i 'i. i iilii.II' -. I:.- r;1ti i -:.. i:.\ : wiil l ..
ex:rato ) l ininsill is et a ln ceoniu niiiil tii- .iC.i;ili -. i'l;il I :1 -' *I-'.i1It lil.ri ,1 l--i-
lin ls, ostendit ciun locus 244, 10, il.'i \, -rl.:, .,; ,i, 1 .*. '.. -i 'l.i' :il -'1 .. iI..It. li .-inii-
nils, in hiata onittit Bruxellensis, .. .1 ,,3, .4 i b l. ,, ,,w .1/ i ,. .. i e. n, l -.- 1 il1n1 I;ll.i
alii ZK M tun alter 310, 31, nbi lii:inl intlr iI, ..... :t rr' l:ai Ili x.ll. nl-i- :1 ii.in i iiiml
quain opitoinne lilbcr Londinionsii s ifir:i :i iii:i 11iii.-iI, . iii iiti l iti l i-i
patio vacluo relicto quattnor litll.r ilIIn i '/ l..ii.-itil n-, .i/i, .. .[imtilm :ii: 4t:]i14 :,il'l,-,
dcli ,irr (id quod req uiritur) vel (d;,. i. i.- l 1I:t..i: I;.Ili l'i\ir 'Ill.I -i-, :Il-i ..' lii- ili -i\,. .x
ducti )iis arclhetvpi evanidis attend iiii- I.l. '. :,t- -i.u i. ;:..nii.t.l ilr;l.

Brllxellensis liber, nobl)is 1;, Inin- ..i. linin-Il, .-. ii ,,- i..ninl inli:i in .l..dlilunm
rccensu n. 85 satis enarretir, p])ii i- ii". I,.. I .. I .. ;i. [.i.. iini,.i- *.\ li : .i rlii.
lial)ot lilri scptiini olistul;as sex pI.m-I.. in i-. liil.i.I i ii iiil'T.r i\.' -. 111 ..- '..il ..I it ,iii:'
Britannica, fortasse evitare voluit I inil- iill", ii I rl ll..l.,rC t 1i l .iii i- .0i' li.ih.iii ,i.tll t Iin -,
certe in unica q( ani niiiiiatn ioinen ct operis tituiihun iiic l .i( i '.. ili I Il il ,IIi li..* In' iiilIIIIIII Ir.- lil, :i11.li:i0ll ilu: a
nD uliratione falsa c: de qu11:1 mi-*.\ s- liii. iHi-,.;i i ti.in :- *jl. lm ..* t i-lili- ir.ii, |,A i.:-,II l ,-
ad vlctnstaim ,operis Lirniain (siuii I. .1 \' .;11 lii 1 ]ii ,,..-t, .IIIII iii I .'li'.' ll'.I i-i i 'iil
d 'sidc(lei iit r; iini o oii visit Cail Si' lil. i nin- -i\l I'iilli..itl i, l. it t'.lll lili--i -Iiii i.'\ .111ii-I'l; :" I V N.l \


lip:.I: 1:rt1. i: li- i: ill,: i i1l. i l:ti,:, Illii],:ll r. hII. ., I .t ..im i-sim i est ipsunm operis principiuim
I.:r-i lI. l ,.._1 in I.r"il l .ri i :I, I.II: I, lhI:,I; iI n..1, 1 i- lp,;i. item lm odo vidim ns ql ilnh dain
l.I.-i- '.,:i ,: 11,i :111 i1. t h. -\:ii II: i:. -t'i :t ii- i' liiti- lIISSa esse. libralri s officio finitnis
,.-t t.._i.,i: :i Ilil-,.iii:i I.-t -11 1plii.'it-it' : :i inullti- lki. i- loI ns lihri benefieio in hac edition
i-:i l iI-ti i li:i. ii:riint: 11 :i- rit 1 iliiii |i':'.u:ru i-it *nipa sna, ut 081, 10, et rnro iqui-
i i,. itrr .:':- t..i pii.- rii l.l u,:hpr :l,:id ln'tir, eit -nle Ii-,
'2. r' 11 iiupl,.' itl i i'/iq -I ''.[l it 1
:?lil'. 7 ,llll|'.':,l] ;Z. ull, l.lpk::,- 1J/K
A.\I, i t:ril,,:l: tl,:,l,: lili'r;Ii III- :il-ti ,:t ; IIn.,nI I...l l i 4 1.;. '2 1 ex scrinii'rio offeT it cri'sm ari.um
.-t 1,, Iun, i :.ir -|.ti in .i ;I i~ ,Inl:.it ;:]l.It:1 i,'l.. l,,'..o:i i,: : la que, ciusmnodi rrores ]librarnius
III ll i ."lil I. eC ,:ndl-,:l.v.r-,li i --,In.:i lilJII ill ., :..:I-ni plo runimq e fidem m erere nsumn ips)
,ii,:,, il,.--.:ri|l,' it lil'r ,ii ni .. ..,:'*i l:,:ri. :, r... \,:rl.:, il |,:ol .l.iv issue.
l ,:li:11 1:1 'l I;:.. i\t;llt ihin.ril l i, ,iirun i:\'i.-i.nlli'ri:i len qtuamquam noni pondere anl
il-n, jru'iiti..Iu-l -i vi:l -,.1.: in-i..,l iI.':, i.- .: 111iu d-.il ln, 1 il.lmonstranti in codice illo servatae
:1.1 i ,il in ii ,.,imiian Iili 'un. [i'l.:ili:i-i \ i:x ardt.h .lp iill praeter lectioniin consenlsl i col-
liu-itiir : iII:I, I lit n- ,:.I.li i- ll.i ri a:m i. I..- I:t i l:i :rI.nl I:, in. t llIxtl nlisi quod deterri eni quique
Ilintll iii iii; 111\1r-i.: i. 1-: n i i -.ri ti. ll'.' i i l.pi-t lll :.: pini:esct.ri pscruint; vera servata lest in
-:1:1l 1:1.11:,1.. il t: nii.:i -l : 1 i I.:. :Ir:ht.i:. 1 t 'lii..':lli.-1i libri (iui id exem plum coni fei it,
:i ,i pl,. ,li.i n t:Lin /. n-l:iiu K -.- t -J iili:~ .i n. iii' :' ji :, lion sinipliciter id expressit, ut
l;i..it ] : I..ll,.u-i- liln' l.i .il .-, -i .. ..Jll- illi,:lI .ll l i n 1:. 11al:n inodo r conDlc'imavit abiecto iliro
-,..lli ii-i: i llil l, ,It i llltIt:1 ill, '.lr,, lill it i:ii: -i: 'ti..,il- : .t :Il0linissa practer alias ilinores inter-
.,':iltil:,ii,: n ill'. :1 5 :n 1 ,1 :1 -. ill,, l, il|, i- lil, reliqui ouii e carent partrt septim i
lili .::i I i:u1i in ll iniI il.- i.. lerl .l t ]i; ..:ll.. n -ii II :.I I: ,1 ..hibcnt nisi quinque libros integros.
I:..- il...' iti i ,i i,. t I: in ,: : II t :I lt: inii. l pi, 'tiii ai, l li t Iu inltri operis specicun volIimen prae se
l;.i: t, iII.I'lI r 'Ii ll \,l 'l llli ,1 lhn: i ip,, 1 : 1 I anii llllllli.lt ill Iu decimiii pracihtionl posterior
':,inpl,,ii irin ,iii hi 1 II I ,ii- uIi ll i -n t l. -'.-ili',L Ilti.iLtln..i I priim is libris adiunctis lhis sc pc(
[ir:,,:-,:r'il iintiru iIIn ,..t i ., ,iq nl t:, al ] n,,ii i -11 11 1 :11 ;iill; tis libris septC nl vne a nu ratio
i'.. -.. liJ.:r l: ,:-l i:.. if:.:i, i/'i :i, it li. t l. i I .n lil I '..-tl '. tit m ittaiius nuinm erationes alias
: i IuI:r:i iii:. tiui ,.'l..l i- I11:1 iii l: itt; i'. ..I t:l I t it n I .ii lii.utim description suis l)u is relatas.
.:I , i l 't.1. -.t 11 t(: 1] | ,i ,, i'iil,,-, i ; i .. it. i: in ,iunIhi.l- htl iui s ordin is codicibus repel riIiltir,
n.,, \l:,:i',. niti ,,,i ,-. ,lirli t .;"' II \',:I: l i, ...,, ,iii sadlit servata in epitom e B ri-
t: ,ili,.: l, iI l ,III\ :..-ll,. -i |I:\1 1, il, l,-1;',, ,,;t.,i III /,,,.,* ''I '/ iS S( lh t, in Illills ordinis libris
Illillit:i ill i 'l, ,.,/',/ .a V.il /, t,.]. l.; / /.,( *,i//,/, c*a':\i- aiotei1 ea, de (lua supra dixi,
;idii- ;, ,.-l i, i I |... rini.ili.. lilri il.I..ili J! 17, I; -,-li.,:t quod ibi legitur video (vel adco)
,,i/,i/ i. lIr.,,.,, !,.-,. / !i .;rL'.p/,,Ml. l,it/,,l.,m, Ir- li, irt.. ,,,lidcarc filii occ stsum firmatinu et
i \:lll\ ~ ]-i lilin.i. L i .,tl l. ln 'ilhi i.:,i III :1-: tiI:;I il:i l.itu.,i r :Uam]plifiC at ium : a(dcO cl. piHc.
r.,ii.. i,;im..,-. wh/,,, .',,.a ,, ,! .l/ ;,,i ." /,,,.i ,,./. nt .: -1.. liac taniquani nota signati suunt
lilM ri ,liii i:nll i.., ,1tia1 r / .\:t il': 'l'.'1 .1112'-. -i I" -lln t Cassiodorn aiia exemipla ad a u inm
:111,, i ,. ,:.'1 ,: i ni '..:1 1Ili ',.,>n-, Li 11 1l. iit :m I it: il:tI.' iii -,i I .-l. ie B rh uxellensi libro ex sulpra dictis
.'ap ,;n:l t: rill:p 1. 1-,:,tl:,it I..linll I:Lrit:i I:\i,:,pl:j ...': qiP- ,l,.scriptus est. deperditumn. ubi ita
Ill--,:o dillnl. i, :mLi Z :,,nt tI In, l'>i/..,:ll,:,I: IK''. i:it, l..ti.. arclhet*lypi ea fcre est quain testes
ill-, lk.-1:11 11;: il -iin. 111 2AIln 1 :, in IHl [ ,' ..r inn,1 11 'tllllf tcstatimn ct : T et a JJZ,r:P r ( E.- M I V N.


emendatnin male in repp1 dit in K ul i I.'- libri li.i.l.n.1 I. lI..ii.- Ipl'"|pI i illll 11 i 1..1
raro accidit, election libera est:
238, 0 ancta] T rccfc, tota 1;. i,,.l Z. li.-.:,l., K'MI
373, 21 nicturis] EF recte, uii:liii ]I. \il:. KAM. iii.-t.ll'. 7
Extant, practer K alii libri non tam \.- ip-. ill' :. ,in.I ,t. I .. ..-.. riipi .1i .iI I ...I inIpl.ni
unde derivata sunt ZK ; ita codex M omIrli-i.; -- llli;i 31. ni in ..ili...* i, rI:i.i : II- n i.' d,1-lu,,
est, libris ZK in plerisque long ir.1:lri..i. t.,:,.-.u '.. 17 li ii i1.: .i/i lvI ,I -iit.- ,iIl.i.i
Cassiodoranam cum Brnxellensi serva- it ..litt,.i.it:i u I .1 n ill Z iI.In ll, I i :.Ki,:, lo in.-il
operate pretinm visnm est propterea cim qj"'.'n. : inl .II:I li ri.-..-i .-.1, ilnftilil.,i ,.ilr.:.l1ilii
inam nimis onustmni.


Parisinus liber 2185A nobis Z il..-r lt;ii,.- I111. iii n .i .lin..1:I .. -1:111- ..*_r .i,.t
ab homine perito, paneis locis corren'tl .i ....l.i ., i. :, l ..i- ,l, ,.Lti.in. I. ..l- i.:ii.- I;'l.. il,-
munis. bonitas libri inde maxime intellegitur, quod quiliisdam locis soli eicouvenit
ciun Brnxellensi:
250, 3 repereriims B1Z, reperiimns rcliqu;
312, 28 crcdidimns Z, credimus rcliqui
382, 21 (uod] BZ", quo Zb Ct r.C'iq
Errors uon pauci in hoc libro admissi ex co, lit vidctur, sive recta via sive per interpositos
alios in plures codices propagati sunt, quorum placuit ex multis in alpparatnum relatis
quosdam hoc loco componere:
238, 21 belli] bella 267, 12 hasdingorum] has dignornn
250, 9 exercitata] excitata 341, 8 posse] debct
253, 14 a nobis om. 308, 1 indulgentia] intelligentin


Florentinus Launrentiauus 89, 23, nolis K. is ipse de quo supra p. L1 cgimns
in classic sectinda, in quinil(e postremis libris, quos ad selitem priores adiungit, lmins
genesis codicem cxpressit, minins diligcntcr opcratnus quain IParisinii libraries, sed cuem
errures multos coinuiiittcrct ahi hue evitutos, cos qnos supra posnimlus in Parisino libro
repertos Florentiuns non lhahl itaque nisi adsuinpto co recte de communis arclietypi
lectione iudicari non potcst. errors ct interpolationes qui magno numero in hoc libro
reperinntur, alii ipsi proprii sunt, ut sunt Ii:
1. TVIII p. 18 fideli] felici Kt3JI
240, 25 repliit] reppulit KM
alii comiilnnles ei cum Neapolitano, repetiti opinor ex libro antiquiore parents tam Flo-
rcntini quam Neapolitani. ipsum Neapolitanumi adhibitin esse ab co qui Florentiinum
scripsit non crediderim, cum inter alia 277, 22 oinissio vocabnli siculis comnunis sit libris
XK, corruptuim cos in robis inde pendens huic proprium. codices deteriores pendent etiam
in his libris fore ex K, ut 305, 11. 12 quce omisit K ', absent item a Veneto II 22, aliis
locis, id quod specimen ostendit ad 335, 9 multisque similibus confirmatur, error hius
libri ad complures aetatis recentioris translates est.


LXIILXIII


N'apl litil;lllll IV i I ..l d. e- 10 quo supra cginlis p. XL1 (ill codicum re-
,,1-1 i; -- ~.' AI iAl in Ii-n.. -, ..1 :li" ".. '. htiti,-: il-.I iil t1l.,. ,, ,.,-i te operis quan rcttiiliinus p. X V II cimn hl c
,.iinIuii .i I:il it i:1 ..li-iuil. ..:-t iiiuilit.i inscriptos omines ex Parisino pendere. accedit
i,, 111 l..., :;.", I in Z .imi-- .. : iI .. I::Ill.. iitillmn S falso sIuppl icm nto explevit. ncque
,I.*:-t:int Ili'..i .l|li-liiul .I- l:,ii lii- -.,ilpti inl V Y uim in Z (240, 2. 244, 32), curn librnrius
,..\ ilhn'ilii- >. ,.-in li- -II:IIII I,,:tii,':l,, t.irin: verit. invent iuntur scilicet elections m ultac
In, N, .,i,:,lit:i,,, :Ili:,,: i, I,..:. IIIII :Ihlni--:... linee pro cm endatione vel varia lectione ad-
-.1ii t:), : i.-tit: '.:i.-, t in Ill:' i it' .. i Itul. :lin d i enlmqule ob) canusnan c ium in aipparattin
in,.i'..ipi -. -.:', I.'.:t: 11,I.. :,-.-.-;.it ..\ i.:1It..- egregia alios locos ex conicetura interpolavit,
lit -,iut Iii

272 ..; f:iinili:.,: -1:,,: ..ti,,:-l| ]i;Zh, f. s. dons retineat NEF
.:. 1 .:I, ,l.:|i ;. ,.. ,.-ii 11, .:1li. 1 ZK Officaci N E
:.;'; 2, 1..: la:tl n j,] I;Z 1 :,t, 1 Y. /: '
(.'ln;i ,i, quinlll 1. VIII-XII epitomatorum.
El|,; |:,|. 1 '',:'. '::lutin.i.tr l ..i-t1hl:,i' miin cro centum (numerantur sic in solo codice
, _s.iii.ii,-i :it'.i,: i n I:ln it: li'.ir: l ii il i..i i ninorum) line sunt quae sequm ntur; caruni,
, i:I, iI"ii- iii lii-:i : -inut. in.1i :,i 1-iint ni-i I.i iticnlae minutac inscriptioniibus destitutac.

VII[ 1 -.., .. I.I I.:. 11iii-.. .:.; seeundum Oxoniciscem cpp. 63-95.
IX 1--:...'. .. 7. 1. |' l. 1.:. I. 1 ..] 1G (decst finis). 17 (deest finis). 18 (deest
hnil-. 1',. 1|-'. '1 22-25; secundum Oxonienscm cpp. 1. 2. 3. 5. 7
niii. ir:inti. 11'-'.-- II, epp. S. 16. 17. 18. 19. 22-25 cpp. 1-9.
X 1-7. [1iI. 11. 1 12 1..;. 1.1I 1:.. 16. 18 (desunt extreme). [19.] 20 (decst finis).
21. 21. 2:.,. 2_' '. ::.: sccundum Oxoniensem cpp. 1(-26.
XI pI:i.-l'. i--'. I 1 1.1 17-22-. 2'.. 132.] 33. 34. [35.] 36. 27. 28. 38. 40; secun-
liI I .>)\:ii,:l -,.-lln 'I.PI. 27- 48.
XII 1- .;. (I r,.] I.. 7. [ 1,.] 11 ideest finis). 112.] 1:3. 14. 15 (deest finis). 17.
[l: 1'. 2:. 211 -':. 2'.; 27 (desunt extrnma). 28; sccundum Oxonicn-
"'-" '-I'1 -p -.

I'r:i..-l..r ti..- lilt.r..- Ii..rii.:n-,:.i in, ;i 1,. 49), Cantabrigicnsemii S. Petri (infra n. 52),
II,.I~,.intui _\ i..-li.:-:IIm II,, 1-7.. Inr:t ,.:.11 I, qui epitome huiusce partem exhibent conta-
Il.uni:t:-niii 11111 .:ma r:x l:i i;itt.._m, n. ,iiu. mtilitatem hlabent, pluna epitome exemplaria
r'1-,'.i' i ; ittli .1. .I:,.l t i:i in tI,.i- tfim llias diseretas et lectionibus compluribus et
:iI. i,: .Ir..: :., -'..ili..:t r.-1 i1 ..i t'iii h itui :ii exhibent libri Pragensis (IP; infra 91A')
.1 Vi.i.l..:iii.-n-i- -1i7 11 -; ilnr:i n. ',2i. 'ii: um consensus signifieat litter I aida, trans-
I...-iti- 1.,itil.n-- it-1. ni ...-t IX S--X [I -,:luantur TVII I -IX 7, Oxoniensis Magd. 166
iII. ilIi;i 1. *11 I t L...dlii.:i-i- ,.-.. 11 XIX ((;; infia n. 90). quaenam ratio inter hos
hilr,,- iii, i','. : l:it, r I,,, , .l .. .i tl:dIlitll r.


IT;'."I iI..\IV\.LXIV


L ibri duo Pragensis et V i ,,il .l.,,l ,,.ii,-i ,.'ni-,1 -iinilli ii -int, Ill.. |' i: : '. l.i;.1 1. i ..-1. hi.il.
V indobonl ensis, quem qui seli[,-it ,:itiiai ..x',.l.ll.Ir 11 ilnl, ',_'l .h Ih,';,t, int'Ji lult i. li,.'.t i. ,.'.i r.
hoc epitomam correxit (307 2'.. 132 .. 1:: -...'n'.il. r,:ii ..1 *..\ml, Ii:itlt '-24z., 21. 2-.1,. 2-.i
et aliquotics sno ingenio tradil:a '.I:I',.i.it:

260, 29 pasturarum] I'.. i-:1,-i:ilr'ti IP
268, 7 loci] om. G11Ir. inei-il.ii I
269, 9 nonerunt exer.'-r:-.] ,. -t.':,rl': I- '. ':\ ':r i I"

,ltu nq(uam aliis locis non plt,:i l Ill.,i :trit I''; ._'.t-'- '.:r i 'm -,ril tti'ill ,iii V i ,il.,li ,i .,-n i--
retinet. l'chetylumni corum q i ,i.ll l riij l 1 1 II. : liir_'.' ,:mij',..l:iitiu -I.'-iAl ltj ,li,1111 Ililillh irlll
eroribus abiindabat, quorurm .i:1ii ':':,'l ili l'.iljti- i; :l ;iti rall I iii I'' r 1.i' P ii.r '.;
iquod redeunt in libris NIEF. I.' -,il'ir.'-i- ,.:.i',.- :Ill.-al;lliil-:

245, 10 loquimur] hk- iiiuir li.l.i :. --I:. n.o 'Iiiitiilr
289, 2 consulares] curi'i. ':'.-ula ,iId .',llil liit il, iInu '..ii'i.- I

A d llteram fainiliain it \'tiji;l.iiuj-, I. :'l, lini.:-i lil.:i ii -1 ini- '- -I .'Il'-itn- iiillii-
err ii'ibus i]ter])olationibusqu( -i1l. I'i'i.:'1i') t ,0 ,l n1 ;I..i, -l]|.. i-l...t i ii ,.li, iil.n lilri
proxime coniutncti IT:

254, 29 nauanter] gli:iil 1= 1 :' :i l ii'i.ilit II/. ii,.ialit.:i (1. r.it:init.r 1
268, 5 ad uniicirsa] ,.il'.i..-.i 1 '.'..uti :i ;1i' Ii'.-:i I :l >li i : .-:i I
255, 3 potitur] rei lp. I.:'titlr ';
313, 7 eloquinm] inl ..r'tit .i 1..I l' iimii (i
313, 13 boia] bonan, ._it:iii (r
317, 27 nasuta] nasutii.' II. i1:1-1- it'.in . :-t L, I,,,..iti r I .
327, 3 nimis] minus II. ",,. I,
339, 4 inorum i 113 alit:lli ii ili n ]' lil ,il' : 7, iI,:,':- 1l. 4:,r. (;'. iiI.i iiini \in;i,"iu;l-
tion ll .* 1, ili,,i i ra, I, /i// ,, ei,, r.,i ; nl; ;,/ ,l:ll il>:il., #i ,, iili. r-
))Oflaf ionc ,, / .l I../;/ior ./ 'I 'dnr,. ,,1 / m, d;/,,, ,,1l .11i.,i : n.',l "r
imaginati il',.
339,6 meilnte nosse] iII': ii:,--'.' 1In. i. -- .ii.l'itl, W.'. i ii.t'-: ,i -1 ( '
346, 2 adoratmur s ac'.:.:'..] ;i:oli i:itn 11. ; l.i, in t'- hl,,iil:r' ( -':'l':;i :'ll:i i .iiitl /I
350, 14 opus yuuin] I'.-t -1 .m, If I.:'-t -miilin i.ii' '-in l
360, 22 discussorumi li-.i,,il n t; I l- i ...i.i. i l. i ;'. l. '1 i',[',iiii I
371, 18 intiborum ] .iiil 'lll 11HI. iiii'iII l ii :illi:lirll l (i;

Praeterea passim duplicem leo:.li, i..m h.,I, t -l-,. ,,ir.,:t.. I.,:.. i ,.: :Ilt,.r,, l.::ti':,.,: ;iil- r ;It
vel superscripta, m odo locum .i ,.-r.,l:ii- ..I ii. i:( ., i: i:. l .:. *nI: I llIl.it.:, I . interdumn optimo:

243, 18 comitiis] B, :.''iiiti- ':'''litin.: III'
253, 20 coronary] BG(. ..ria:ur (;rll
326, 21 actioso] BZ' *, ,,,,. i;t'II
332, 13 laetun] BZ, ii': I't.mtI i., '. L: .i: I. 1n' r-" .l 'I ... 1,11. a 11
332, 16 pracstare] LI, I. -p '..t:i,- (;'V/. .,',,i i'L /


i;': :i|E l i VM.

I :li nt ..,, l.iiiiill n lil.iii- trl'** I I..\plI.t ;' 2.18, 21. item aliquotics, licet rarius 1 e epi-
t. iii. i 1, IIII \,.IIIIII -i.l I'V \ .il.:
V1 I I, 2..: ,',I," I. i.] i;. imi i niro
2.;"' , ..t 212, 12 I ] li,.:m n- I. n, di'aiinns 1II
2: i;7., 2 L 'in. ] ';, i. ,, i. I l
2 11. 21 uin ,.r-til,.] i;. ,i l;,,.r-..l i t:i te III
G2 1.;, 2-, ,>r. .i,,..] it;. ..- ,.. I
.'.. II id, i..i., ] ( 1 in'lii,:.' I1
.:.1"-2. 1 :.il,,. 17 1,..rli -_',_r,.] ;. ipr.,ti.... ,_ III
:;,1 ,: .l | I,.I.'.,ll -] ( r.. .. II;:n, lInu III
1.1;2, 2 |....-t,.ri,.h ,- 11 illi- . hlii>-l priaepl iiin ius in illia hin /ill
Q.ii |i|,i 1. I',., .t'i '-.' ]I.'--i111- .-" .aiii InIn aibiecimus. (xonincsis lilber enil hailecnt
A.t i i. !;t:...- ii'.II i.i'.'I- -l.i [,-''iI '.ll i- ,ltiantopere pra) stet Ct Londiniu'nsi et oiiniii
ti-it.iii.:ti- I.li'lli-, t;mii 'x\ .ilii- I':.i- ililti.- perspicitur (luitun ex iis (qios supra ttulintis
;:1 i i...i-tir;imi'.1;i- L.i'i 'lini..'i-i- lil i in'...-l ,.'laltiones sacpenunmero, lit dixi, cniatas ex co'r-
i1pt,.li- in < i\..i.'i-i ..r,..ti-'l. :.11. I .n 1p. IX 17, cnins clanstilain epitonimtor sustnlit, (duo
|Irii. ...l,':i .'-2. 1.7 t,., -/ ,itl :1..,--: in II omissa in reliquis. secinnida mants, iune
ill (.\,:I..jii.-i i:i.it ..i,-l<1itiii t m, im ,i>.. iln rinclipio voluminis, deiude e. c. 309, 15. :318, 15.
.2... 1. ..i i. 1.. x."., 2 . ;.[:, : tl"..l:t ,*. *-.Lemplari ordinis quinti, nam non raro (274, 26.
2.1, 1. 1. 1- li. .nii. ,il- I.'1il i .... ,-pi: t contra e])itonatos reliquos onines. sed Ittnen
iii .... I.. i:i. uli :n i' 11- l11u ;1 -, .ln e-. '.p.itmu,:tis veram lecctionem servavit:
2 11, 17 pI r;I'l.:n.,;t ] -p.:r:il.:;itin ll
im.min, ;lt.r:i :..rriupt;:ii :pit.'-,i't:,ri]n I....tionem indnxit. proper eam Oxoniensis lilri
p'.',.-l: ulti:ii -,.ili.i'..t ili .....i)po:ul;tur I.mIn epitomatis reliquis, nos eius lectionem in-
t:UIr:ii: :ip'-'r:;it.ii ii-,r.lIIunI -'llr_'--i. CIrroribus propriis cnm Londiniensis libri turn
,.llili ;alterii-. 11ii:.- l...- lil.:.- I/i; '\ nire ex codem arclietypo et hiatus iis comnltunes
.,-l._iluint 2i1., 27, 7 liii itn -mit in I, et consensus in erroribius phirilis, ubi libri I
\.-iini l. il.l- t,. _.uiiir:iri; 1 ( l iI ir:r.I i iiisentiunt contra II et ita, lt id casui recte tri-
lii;tillt \'.I :11 ilitt- l: ipli;:uii :ll- ti. .l i 1:I'.lI'. revocetur:
2 .,.'-2:. :s mu ,., ..n.ri] : ,i ,.il... r.ilia G aI t

27.'. l- tli .I t] nit '; "
;.1.'., 2! ,In ?J . 1
1.;. I1 uiniiiiin ..-t] Il 'iii IIII // ii; lt (;I

S.miiilit.r -i l.:l I .l.... ....i.-ltiiit in .i .i...rll. libri III contra 0, id item effectmn est Inero
,..i-ii .. i'citiir I-,- r,'lit i o'111n t1:11 I,* *'t I' quain H et ( inviccin scse emendent et
ru'-. .,_-,:. i.,._l,' i..lit 1 ,t .!,.] _- I..tionilibus horium quattuor libromnn reliquis turn
-.IIIIm .:1 I:lI-I.r\ :ti,:n:I *,li-Tn.i -'int. _.-im ant omnes consentitit :nt certe, cuim inter se
n1.,i 9.. 1 ,hl.t, t:iii.-n ililli- '... rnm l :it ..-uan libris reliquis. id quod demonstrabitur ex
-lli';:.-t:i a.,li:i j _.' ( 1t. l ii. ii im little 'ra lil'rorin plena ad el. X I 8 18, ubi (uac lioruin
l ii, I 1.', ,.. 11.'-1. -1 *Illltmii:i t.i -mlit. dIlli._'inl tulr asterisro:
I. -i, ,,,i-. \ i


P*I;I.,IIl., MI VM.PI;. .:' 11 \ ,M


351, 23 quoniam] quando I'
24 scrinia] negocia 1
procurataj co)iilat;: G;I
25 indices] indicis I'
profitulra] profir't: I'' "
decernerent] decele.i,.. lt 1P'... .k-
center dispoi..i.. lit Ifr'
beneficial o0e. Ga
2(3 inunus om. Ga.
ce] tit II
27 ademptus] adeptn- /III''
impudientissimus] i l|. l.nti--j.n-.
Ip('1), i l)rp d'?liii--Ii.- l ...
28 locus] locmnn G"ll
qiios] quod Gil
29 dedit] dederit 1, t., I; II
lplchriuni] pulIchrtonill.i. (;11
plane] sane I
concipit GHi
sscrinia] inostr:a r;I// ''
30 nilotica] inlotica 1/1
32 qua nacuitate] iqu:II..:;it.. 11
352, 1 li'uctus] filius friuct- (rl
cultural] scripture I
2 nascetnu G
illud om. GHIl
ubi] tibi 1i"
lhoc] hic G(I[
3 s:ipienitiuiii] s:lpiellIl,,iii
cogitata] cogitacio I'
pot. scr.] scr. pot. t, '
-1 corticis] cordis I .'"


" 7 It:Il; llll. ] j l,"l:II.l 'i ll
S;l ,,l| i"lil.] i i '.'lT, ij- /'I
i ,i:.l .. i. ]i -i ?i ,,.,- ;- I '
i: ;il. Il.n r:D:1 lI..n 11
]..1 ) 11 i 11id I I
-i"l' :' I-l] l- o l, 'l. Il
I ...t, ai ; t... nt /I |I.i ..iit 11. .:.-T ..-
iit I '
; --i]l li, | l.; t I -i llil

i r. -. -if -' -_ i I : I q | !j I t
1 11 i ,l n I .'; I
I: | 1 d.. | | i:1 /
S I ,,III:,.,I ,ll l ll l lli:.lll i I /
II l.l | .tI'" lp l l.llt] ., l,' .I | l' .:ll I
S ,i,,.,,1 1l,', .' :l.. .t] ,,.,l'' .,..:,"i t il lI
1:: t'r.] ., ] t, ...,r: I;
iihn,.,.,] niiiii /
I t.1 i t] iI I tI. -;t I
:i l.l : ] .i I:ll il: i .i : i / "I
1 .....ll ti it;l- ..... tin l;lt:1 1 ,1 ,.,i,-I1 .:1* -i 1
" ii :,.-.|i i;ilitl rj ... |l i ,l>ilit ?r (
2 1 illi -lil.:l.iin .i:i.:| II. ,ll. -iil,:lh h i..n l. ( .

. 2 I' 1 It1:1.. 'l. ;i.: ni .. | I,_ li:, ,I.. ,I.. iil ....(; l /
ii |l,. tml l:, i ] i..,p u t:it:,... I "
2 1 ii..-,:.n.-j i,: .':i.i ., 11
.illi i l ;i : i l :l I I '
,l,.'-ll,1] ,_ .lili.:t:i (' 'Ill


C om m un le epit nlln toi ll i :r11.I-l pi niii ; i,,:, lI:i. .I 1 :1 ,.t :d1ini- i,,ulii- ,,,l-iii0
;ili iuateimus porvellitir, tantilll i :11- -1, Ilt lf liiii I'I 1 I, ..1 . iii.l.i. l:Illuli. 111 l,..1. ',.' .0il, ..il'ir
ab exenm plari eo, quod relrli...- it' Ii ll it 'I, 1-11 1-i. .. -i il.ll .Il..l -,.. ip t... hiit It' tl- .
verbor lnm qiuoriindani ordil.. .. .nI--... 24 21 ]. 2 .,1 1 . :-i.'; ,i I.. 'il, 1. .;.:I, ]1. t I -:l--hi
singulis vocabulis. item ,..x dill,.,.i:illii-. ,l i .11: i-;l- .':.llii ,\%- ...-ti'_i:il 11 I. il I:ii h ..pi .-
nati exhibent:

247, 31 prosperio:-' |'r,-i,.ri,,r n.lir 11/. .,li,.r I
249, 2 protcssion ] ii | j r".,: iil -im' ] I(;i '
251, 5 et] q111i wI I .. t 'i11i I'
258, 7 integros] i.i:,. i al...,' II. li .. .. '


LXVI1I. 'I 1:M \ i.


..:i)., ..2 ,r;i. .- i.: ..1 1 i:i ;it. I H/. ,r.11. lin s (|in s (


*:,, 1 .' I jl. li I I., 1 .11.. :i' ii I I
.* 17 ," r ii :i r'e.I ..',it ..' -:'I II'I / ilt i l l

.I i r' ;li lil -';1- 1- I ,.-l.l i-- .ll l :l,, I | i- ,,, c t-
:: 1 t, l i.. :I. I I- I I.I :i11'. .11 ;i't'- H :11i tu i "

: : ''. '2 |I ,' RIi -I : | I, ri, l i ;' (ii- I '
:- Ii ll. llII l \11 111t 1- 111. 11 i 11 ill t

2-. 1 It i 1 1n | 1 t l I ii i -it
:7,1:. it.-.li ii-m r,.I i v l 1/ ; `

|I,,,l l il, *-t ,..iI h >- :I1 ;rl \ 1. .1 1111,,l I,. i':1 111 i:,ll, |i rtemi COIIllptelnrmt11 index originlle
: h. ". -,-'I l ihili:',l ii n i |lili:,:i t,:,l.11111 :11i.0 t.IIl.l\ i.t IlroximeC aCCeessit ad1 omniiul ( tlin1mn
]irill\,: II-ln->.h :-t h:l ,it. ,I' ilt.,ll- \v,_ ip-,, 11I.,n' pIr:. t s ilict oilic t facit 11 ln i 'ruxellu si contra
..;.li,,:, ,- .: ,n .. .. .-t |I:--irll in \-.rl.". ri .',, .11,-:1 iI .. :.- (i21'4'', 16. 251, 1 2. 252, 5, 25., 2. 255, : 2
.'. -,I,,niih ,..1 .. /l/; 2"47. 2i.I et 111 l-.,li; iil.ii- \eri- 1244, 32. 251, 7. 273, 27. 291, 20.
"..2, 10.-. .. : -.,'iict ,:"l, 11 2'j.2, 14 "2:'I2, a2j li credit folium Halense; solmnil)lod
1I _."l,l"'. -,:,'lmnti i l,,, i,, "'I .:_'- 2, 1' .1,, ilh.r iii:i ,.mi n et principiim librli dceim i 297, 2
a iiii, ll: l i t,- l:.l- I ii;,, ,',:,ir,,Ii ti n. r,,,,,.:- ,],,,,,|i Ir il,.ises l ibri B rIIxellensis redeuntes ill


2 ; I, 1)|Ir,:.t.+r' i-J | Ir.:. .t>..ri 1 "i[- '
2., :.,; r.r.l litl 1.1..1Iihplt :I' lt [
2 '.., 7 ..:"lhl it:it>. j >..1 ,. utilil:,t. 1:1It7., -,. ,-.1 tilitati o I
2 ..1, 27 .l.:.iiiuii ] .I.:.im '. I I
2 .'7, 2i t-] i .i iii,'til. ii- t r>.. 1.:-ti..iiil 'i I'\i
"2 1:, I ,..-t ri- :.:..lil,,- | ,.-iri -.,lil l lt;[I
S 1 4 l t 1-| 1 1 . ,r:1t I" fI .1. iv-r:i .l I. Il-i it I
..27. P :. i, ] ,.,._' :i.. I lH
1":.*, l i r,, inn.,tn ] | ,i.i ,l 1"i Ir,,in iiL- I ill proliohleiis G
.:. : i l li e,,:\> t, r,.-] -,. t, ,n 111 I. Ili-, nt .- I'l
"I.'.I .. i'ii| <' ,-, I !lil jutr. ril' I'. rlli.-li If, offienvi I
:".2,- 2 1 .l .., .t] t;'I.. ,l,,i,,,. 1 ll;/
;"". 1 .,'.,li .I:l.,:.t | ,,,,*.'. ',,; .. .. .-', .lih-rVi- l /I 7t erederis I
: .::".. 17 inm l.p',:il.it ;. tr. ;I ,,",:1 il6 1 I'R Il. iiip"rialIt I
..1 '2 ,1 i l,'-niLt I I. m m riii l.l i I llf
. 1 l i-tiht] tl tri-lit : II lil. 11i-til :i., i
....... ; :I 'in -l"., t< l. :m -,,n-i.. lill
:.1. 24 ii .:1| tIl. I.M /: 111
: ." 7 ..I i:irij] I 'I ;I. .,,I,.nr,.- I;II
:'* *.. ]2 l -,,r,[,. | <' ,,.i 11 t.*.1 ,,i jl,,t.i. -"..rt., 1" ll
-:7:. i 'l i- 2,1 ,ii i ili IB ill'
, vl. ,te I.,-.r l.i:int :;ilmIh.-t11y 11 .1 .,,.m0 '.r..in,- :i..essisse ad Brux ellense exem pllmi
, i I.i ln inII I 11. ., w -ili-naI..l* Ilu Iii i .- ,-h .' I,.- i Ill ,'li ,i,('til'a ('o r(.eti.. Sed |iracter
i*.


LXVIIPIF.-' il.M i0i1M


consensus cm n optiino exemi pl: iri -on Ii : i i1:l Il:l.,.,-it ,.I- it.iin.i li(. l .::.iImIIinlii: :aIIIri lil..,., Z
(lt hiatuni 244, 10 explent tans Z pii::m i. pit.in:,ti, -:r'il',II ii .- .I I. i ,I s iuIr 11i. Iii -.I:m,-
d 1um co(d. 1H c M nM I so le ,it), :111:1 ,il.,, pil,,i i: I. -,:.lI; n; lil ,irIi i IIIn l.< )... ,.-.ti.'[,: rii li Iit;i-
qrinam Iim erationell servaverullit i llli1 ;llli 111i .li' k' -1 :. tiii- I IlIl ll I;- :.(piIl-:1111 il
sim ilibusque, coniectura ldc nui rie :,ii.r:lt:ii iin .It.t.i rinii-. Il.ri:i.i.n il'I\.I:ll..n 1-i pr.l.: 1...il::.
quanl q1dnan r'ro offendiitm-', il Ill i:.l i.:, j li t :1l., I:.- i.ill,..ti .. .. lildri .1 .*- it.i:rl:t..l 11111
archetNypi, et eavendum est ill 11;- :i ,,.,li,..,t,,rl ill".I.irill in, 1ii;11n111 lil.,i L.'indini.i -i-,.
non1 semper, ut imodo vidimus. ,ni;:iili1i l.,n- 1:ili:- ,:in- *.i..i, ri- i.I ..ri- *: 2.2 '1 111. !,, Iii
pro ducfor -- 37, 7 adliutori z I'' Il.. *llr i. 11..'1 il.-ini irin:i. 1 i:I:.1. i -11 :1 i-
tolatornim Olniuln
240, 4 cunabnla] 11HG. .:il..:iil:i TI'Z
269, 26 commutatione] J II i. .:i:,uniiiinu I:Z
271, 28 recondidere] 11,1. ,.,li;.,:,. I;Z/
289!, 24 cingens] 1GI. iiir.,-- I;Z
1. X p. p 20 h inscriptio 1 ; ili ,, r ,, I./ .. 1, 1 b, 1. ,,I,,, i !,,, 1,',.,//,1, ,
qptam libri ZK. -.,, i.i'' 1,, .... ., ...I'
297, 5 possitis p. e. g:.ndiil r.- lllr;. pi:.-iti I.. P... :,nd.:,r i- I:/
32!, 14- praccipiti salt,,j I If 1 ,/ s .. r...... /,I .1 Irni.a .il iti- -.'I11I1 l; i]i..'-
cipitis saltil,,- Z/.\NA': prn.::, i|>l Iu- -:ilt;lu- FKI1. i.1. i.[ii- -altil, E- 1
335, 24 obsecrantis] I ;II -" ',//: ...... l"" "l ..n ..... .I.-.Ia.In i- 1P IZ
335, 29 steteris] II(I. ....ir- 1;Z
337, 7 me] GI, nie 11. ,.iI. ../,",,
338, 23 prauitatum] 11H' I.r.I...lit:tir I;Z/
352, 11 pronocauit] 11;I., L ,..,I pIrn.ii..-:i.t rli' ;
352, 21 illi subadinuuae 11. illi -iil.,;i hmi I ;. ll1; Z t ,/. i;iq1.,. U,1 1

E pitom e ubi diftert ab al .h i '. I l.... --i- ii. :1t..- -I,,' n.li..i: i I l.n- -i\. -1 h 6-r,,:i,
elections illius saepe redeunt in eiusdcin quartae classics deterioribus et indc pcldentibns
elassis scxtac. quake similitudo qualis sit ut intellegatur, primum proponam exempla select
ex plurimis quae sppeditat apparatus et ita relata, tt consensus in veris distingnatur a
eolnmunione crrorulu

1. VIII ep. 18 inser. fideli] felici niro lideli III, felici fideli GNt, felici Kt
231, 8 nemo enim] sic nemo cornm IN
238, 6 aucta] nita IHGIN.E2
239, 15 procinetualis] prouincialis IE2
239, 21 cubiculi] cubilis JIGIN
239, 25 has procellas] hos proccssus IIGIN2'E2 F
239, 28 gentis] generis IN
240, 4 cunabula] HGINVK.1' EF, cubicula TBZ
240. 25 refluit] scripsi e.: conicctura, replnit TIZ1', respnit JICG, non respuit INEF,
respicit Gt, reppulit GvKl1I
241, 23 coneitari] incitari JIGIE2
24:1, 8 nuirrationo] ratione HGIE2F


LXVIIIl'I O .EM IV V I


LXIX


2 1.1, 1 I .i nil I I l N..r *I. IN
1.'i I,; t4 lli.-,l rl li ,n..- itl.\
21 .11 I i 1,- in l,.x 'F'
l i 1.- ,l..- --l: 't: .. ll I.\ -
217. i ..t r -] illitrIni, li ,l, il .il.- Im.1 il''or cos N
"-17, ::ii ult.-.l r] ii..l.: ntir lI(;I'
2-. 2.7 l:,-tiii :,u l i(-dli,:, tI' l l. / 1 l.
2 17*I I t.I l | l :. 110 ; l l<. 1, :'I| ll...l K
-.". 1 ,: ,,-l] ,l|,' |iii. ", 'Ii'" I. :, ,lii /I' ,I N
2 2.1, ,ti l ,l i "1 l. ,i I:t ti 1'
2 .1, I2 |.i.:.l .-- -j M.:.ti-.: 1 ,V 'A
.7,'- ', 17 illfm,] I:. ,-.',i- i i ill rin ,x ,'i,:,: ,,, N
2."'2, -2R in tI.-l i elt I, il-t,1 I '(;', inr: in I:. N
2.',:, 2" .:..l.:.:,iri l I;(,', .:.r,:.ri IIt(; -IZK M I-F
27. S, 21 ,l.:| uiiliintJ ,, a\t..t ii al'. I lK JZ ES.", I, 'iJ 11 ,:.i rI: '- n. I.
I..i: *i (,l, (,t i tiil 'r I i' t (o ili r1i t 1 '
21i', .; ..ii t.il i J;l i /lit;' l lNEF m.. II in one BZ
7,i, I -,I j ,:u llii //I ; .! l.
:27; ,: 1 .:- I .l-:-,:l t ] i ; ', I,:, I.' ::i t \, I ,:I i:-.-is G IE F
*i. i r i-.:.nil.-:Il.. I I(; E 'F, r:l -.lt: .n ;ZK NIE 1
2-., :"i i' ith,'.it] il., minoi i. -tinn:i t i ', .lI n- r,,tineat iNEF
271, ::1 r.:1 ,tl,'r,' r,. lr. 15 :'
*--: '' munq.- m.,:i:.r,:- IIG;II'E :
'2S,9, "-2 ,.*ii -u, -] II(. dKNV .':I ', ling,:',> HZI'F
"2"-. .:i; ,,I"I.IIIIII] "F '. Ii I I. ll i A- ZL. Y
:1 11, ;2 c,:,.,L ,-_"itlur] ,bl ti, l i, l .\i.
:;n l.' I. i.:".,-ti li-j in-'tit,, fit ;IX "!E 1", in,-onstit tis K
:_;,n I,, 1 |i,:li ti>in j |:'-. i'1:.utia n 11 1 .
:-:17, 1 -1 2 :'. n,,iilt il I :.n iit H.t-i in- nU
1. X [ I : l' 1. '1 i '. iIuiiil' .. --t;Ia i ,: ii.i g ) gl S n i.j IIII i
..i 1..l..: I:,.t u.|,: I, l.:l.,,n '. l:t I,, 7 oNE F, out. G al
1., .:.l.-.:r ti-j 1;-7/II;EI -. ,l,-.-rontti- ]i7ZK 1, o]seriantis N, obseera-
ti,:'i- F
:.:",, 2 st1.teri-j /l IhINSEF. ,t,ti- i Z
: :.:S, '2, i e., i,.-t] |GIK. inl,.ir,.i IZ/ NEF
.."'.' "-' p |.r t:, t, I I/ .I"F. |.r..Iitalim 1:ZK "NE t
.;71, 2 .; .1-li,":ntit i'i ll.,',.'.. ,1,:li.':,t,,lin. K F7', dclicata teneritudine H G I

C'..iit.ui, nti-:.i.- i.g.iP r ,':.|,:- .nti i, l.,.- i- ,| ium . lectiones in quartac codices reeen-
ti..n,- lr:,-l:tt -" -mld. .-in- in lI'm II.n,-n-i \. -tli._i iu, nulllum reperitur nee nimagis pervenit
:,.,Z ...li. .,, : n.." "*- .. ', i", | ".' -1" .. I _.., 20 'l ssa" orn tiri qui l vt in piti ln ieF'f OOEMlililM.


i veninntur et ciiin reliq i- lil ri- .*-lu ta t I. d ,- i h-l-.i-.Pi ril.II- luniu .- qIuI i.|II: -,: IuI i.ii '.ri Iin
ocenpaverunt, ca ad contI:iiiiiin:ti..L.:i l- i :iI -t, :in-l : m i, n .i ,ii.i ,, -IIlli'.-ii, il. :it i:i-n lilir
K c mn alia coniu nia li.il. : l illn s'pit iiii liin :iti : 111111 I .I ..i 2, 1-( I n tl I. .. nit .
suna classics election m et ill:iita.; 1 iil:. ;iin 11 1 n:iiii J.1'' -mn : I pliiini Iii in ii I
ctiam magis ab em endati.ne <- ,nd, , i il- ,llti,._']r |lI'I:,- .l- hil.:.- t (1247, 1,. 241-, 1.; i. .... .
et snepins quidcm expul;-:, -ia. : .h:--i- ---riij tirI:i li:iI i.' :p i lut. iii- ,iii.1li .',IIt:LLLiiill.1i s
non uno actu perfccta viil<-ti ,:-- -- .1I -.'-.itiin.ll .i p'.r lIi i.nq ii I'lipu -. Iln \'-1 a.i 'l inl-
fim ac aetatis pessim oscjue ti- --t., 1, : l' :- -'ntl '*.'l -x ii-lt ~i\ 1.11111- ,:t ili, ... l.- A '-'' i.iii :l
ct F orncriana, quiintae cln- I- :* :.l i r i _'la ,it I. ill II l1111 :li iilil. ii tnil ii ll : ji. i.bi];.,
amitcin librarii ad unimi n ii iii ,'- ill :I i" '.'*1'-. -I'Ilt ,''-n.ii1l .'.lii i- l ltliiil 'II "illn- n l.-l:ti-,
scilicet nii lo tliscriO n inc :ili]ih.,t I,, ii.- I, ,'ti,..:--. Iili'.'-- ,-i ir i ldt '*Nx .il \<:iij.l i :i ri-
] 1icntcs ct. tc lmcrc ]iolnic t(.- :I];:i, :ilin i 'l'iL,:( 'l iiiit -. "1- Il.,'lil,,il.- ,l|ui .-li -*'-l-rlitl ;ii uii ,III
copia fiierit exci pll ais :i .lil t ll IIIII.. :l .1.lt-i\'' i:i illl Is j:1I i:-l il, .iil. :I'lllilsilii t I.i. I II. I
qlninque librorinm postrem .,r-I n ;i l,: .1I. il'.-il '',n il-,.- ,pihim :,tI i-II'i:,\ it. .,,, :11 I.01 I....lilli.;,:l_ :
sod proptcr biane eausamn lil. ,lI' lI I X I 10.'* I, ,till-,i. '. l.1, I, t ill|., i Jlhini'i, i 1i I .J.i.i ill
in ea bona (quacdam latei.s ii .:plit.h,, iliis i .'iI I,:,l. ,ri:i.C'lassi< ;rt iNa 1. I1-X11.

Sextiii lilroarum (,rlinllr,. IIIIn I;.,'in,,.i, |uii '.ImI ,,u1 \-:,; i:,ri;i livl. :.1 X II i tll,...l,,-
suis nniim e is in inmcratos it II 111IIi\ 'il lllll 'iii r l l'' iiln l. I.liri- .....IIII I.,- :i.1 il.'ll
exem plar, nobis Q, minn il. signis iil ll, it, it,.--t .*... iiil-i i \,"l il', lilr.Im nm,
nmi cerns antiques rcstitiutni ; i:Im n .lunml1I.m i- :1,, -'r n1111l .irillini- .ilili, Ii- l]u:ir-; lili-
sponte cfficitur, et ita r,.l,.riiir ll;.'-tn- iin lilii ji.ili. .-I ex iin.-tI n K ..1 -inil1 .ilii il
classeni seeindam a nobis relati ut Vaticanus 580 et Venetus II 22 nilla re insignes,
librarii ii, de qnilbus adhuc egimns, raro id adsccnti sint, cuin e c ontrario sextac classics
libri practer ]pacns infimi loci plan perturbatos duodecim libros onines nuincrent, lit
numerationem quoque verisimile sit ex archetypo proficisci.
Deinde Iuins ordinis codices conmnnc fcre habent additamentum cpistilarnm Apol-
linaris Sidonii trinum, scilicet I 8 ]Iorari me, inscriptam Elcitlcherio (qulac inscription vore
pertinot ,ad can quac sequitur in Cassiodoranis) VI 11 lIlarwnt inscriptain Agricolac
(quac inscriptio similiter pertinct ad cam quac in his libris sequitur) I 2 Sacprenunro
bipertitam, inscriptam in part prior cpistola de forma Th'loderici rcgis, in posteriore
(a verbis Si artionew ib. c. 4 seq.) inscriptam epistola do actionibus ipsius di urnis. lectiones,
quac proxime necedint ad Luetjohanni codicem Matritcnscin C, memolrabile quicquam
non habent. vcrnn est Sidoniana hace comparere etiam in Laurentiano Strozziano 23
snee. XIII (cnn adseclis eins Laurent. 53, 22 ct Vaticano Urbin. 85), item in Lon-
dinicnsi n. 10098, Parisino 2191, Romano Angelicano 1855, Vaticano 7301, Vencto II 19;
absent ca o contrario ab hniius ordinis libris quibusdanm Vaticano reginae n. 148 et Vati-
canis Ottobonianis dnobls 174. 335 et Vratislavicnsi I F 159. ilhilominus quasi propriium
cst hninsee ordinis, q]iod cins libri ctiam optimi EF Sidonianas epistulas tainquam ]ibr'i
duilodeini ep. 2I --:2 in "n'linem recperunt a ledl" e in laterciulmn oas rcttuierunt.1i'l. -,' F I I


M ul ... I..l..r in- ;'Ii:.II I.lI I ..s 1. II.'1 I. I. 11:111 ( iqu' i (liu in in Im iis classics libris
is im i:.': .ni:l:ti- ,..Lii il-s. I.I i i....r ...-.: !.'ri -.'lipll -liii ena p o'rt'ur tio reguat et lpassim qui
i'.l .i: i lIliinIs'l .t :I :I;liii:- IIn '\ l. i"l.i- i. tli.',..ti il, 'tau nlulta miodo bon'a ni odo m( ala
..,i!liin s iii : !il.: i i iit 'l :I. IIi'.li;i. i'ii ., ,i 2l i sns.r Iloim hi,' refbrtindi shit.
.\-'1.!,:,'1 1.1 il1lil' 1 11n. :'I l.is li i, i I. n 1:1.11 I-criptii n fS nit ex codive aliqul O probac
;i ,l-n;ii(;it i.' ,,1:,j -,-1* Ili.tmi ,.'+ ,'-il-:,,i :,!,'|I,. I:'\. inl,] rli et -(l codlices plurcs per parts
r:',..,'i itii ;: l ,'.I ..-, -IIo I'i r,. 'Io I int prI.. -i.' is ,l L aurentiai is 16, 11, nobis E l iniis
r'lili- l1i.. .' li:" .t:i ti--. ini- (i -ti-. Ii. : i- I. tilts.-, ( ci ill o passicl conl parent 11011
:,i1.i 'it .. -. ii..Ir'. ,. ..li, j' l I.s- ,i.',i:*t;i- i:'-.-, -'.I I I:'\ :.c etlypo Q repetitas inde eolligitur,
, '."".1 i111. 1 ...,. .s-! 7 ir '., iii' i'. 'i lil. .r;'in i iln ... I scripsit plera'l its ,rc 1 ipie r edditur,
is:,li:' 1.. I'.ii. iii.- Ii l .u l. ].- :. li.i I 111:11 i:,':. I:in :''.: l as lectiones adseripsit, superscri] sit
S 't il!/ -imlilit.:r ;i ll. roi I1... .. ,. 1 7 ir., is i n 'lodice est seculis sedulis,
I,:',r" .i'i.l 5III / .I l i... il, ii, i. .. 11i;.1 1.' 11111tn i111' l.i":i stult sive )bona sive m ain plerac lue
.,:,L. r Is :lr.n le(.'I -iiiiliti.. ..Ill.I'iriiI t i'l int. .',. ntil .atur, quod vocabulhum icbentais male
iiitr .snm 12.;, 2 i' l I ..ii ..1i I.i- -'..riplt. i- -;I il l r credit. qui i eodice nm scripsit cua
i:' .ar. lii.:-l-t l i. l i,..l.r t \':iri:i .i.lil....' :i .llin,. i -- 'I i ns, cui ex mcIIplunI paral) aturll abstiner
,i.,l..nit ;ili ... in t:i\.li]II. rI.I.'.il. uI ,': ..1111 '. n i:n it.. d'ln in fiortasse Colucius Salita:tusc in
:i1 '.;i... 'r pli iii trl. -tl lit i.' l. ,.t I. I.l.i, iil iiMn ii. :i I .ge illa librariti s rcccsserat, error
', liri.,x;t. ii.In- I.i'ii...i i ;i i: .ll |I ..,- I linii t .l:I--- lilI-l s examari t il unm iverst~l appal ratu
Iil.. it:i n-i -nIl uil it' i. uln ti:st l..'li.,ii u :l. i] illi-isent altera suippressa. carere taunen
Hi- ,n"i. I t: 1 -t 1 -'.-i:0. ,ill:. i- I pl'I.-II .II .,thii: -il.i ,:il: ttiurns; nain tantiin ajbest, lit liber E
:.l.:il: iiia n 1,, >li: ln. i '. l l1...-:1, t n 11 I 'ii i ii.-'s i,.n e.. desidurari tlucilenter ostendat codex
IsI...iMII.....'. it ,sii.n s Flirniitiiini- alt:,-r I.: lr 4.1"., 11, iinbis F. pcndere euin ex archetypo
.'i....... :.ii.(. \*j ,l i: l: i.ti IIn.. I:mui i .nl. .i..1lli;i 1r, t I Oi. n1 io pancis cant adscrip it vco l prioremc
: .1 I-:Nil '..'rl -\it, I IIi I .-\'il, sti--iii;.' 'i: I' I..i .. .;:ti', 1, tbi CassiodortI scri]sit ftriumphart c,
,.., i... I.1 i;IJ:'t s1:i, f1 I lI,.,' il IIn III.\ 1, lll|.'l i -.l p ill. i (11 varia election tritlmpSh rc, codex F
Ii's. lit I';,5 'ii 't.Ir -. I '.I..t ';i i;i: ].:. sil,.. :' pI r : 1111 I ':l.la ad sotii ll v ca: btilinm secun timu.
,|1. 1i.1-1 ,110 ii i i :l111,: ( .11 .. :l11|[.:-:iti' i l :'l I..hl t. l' i ni. ti:glnl rei Praesentan lt: erte de codice
.\llil.ri-i.ni.' .A s .1i intl : ...l.i-i (C'. ilsi s .:. liin Il.II .l1i-putabittir, praeter alios locos similes

\ih:,ll in,,.- i. 24I 1. i. ::;. i, :I'l.:r.htyl,. i,J lini--e -ed tamn E lunam F inon labere nisi

-..Iin f11111 i l;,; .itl.._I:glllli:lll -I r :'r. I ilI .I:'.. .in 2l-lrl.ptela codicis A mbrosiaii. sed cnmi
_...,. pll:ii:, iI.; .ii:I ...in ;:1 -int 1 --h..' "l,, r... l(11-. ,:'1t po inc dis obsita et si qluidl traxermiit
, % ;:I l t. t. u ,l 1:'11 r: 1i n lil.I.i- l i ;III" I:'l;,-ril. is EFP id mn llo indicio certo inter
-.i.r1..- Is .I .1.I .,-,..i i.....--it. in Il.ri- l.'I :i, l- .ii t.l Il hic illic tCrtio C m e continui reli .-Ilu :ii.. i,:'n FI,]ti' iiiinI I;Ih .'lI j .1 ].,- i,,i:' tilltni I.r.lticilm ,s, nisi quod tubi consentit cum
.'all_,1.t., E ]...."; .': t... i.'l:li.tl r l,.'.li llon. .1 1. i i al:l.. l. ltull.r nou altering tutrits librarii error
li.:tll li; : -\',: ,lu1 ,.l'l ...... 1 :'\ ,... ,,ini_ .ir'l.',. : '.'h 1.. :in. p rI','.ficisci.
E ,.:'.,lltij r \ ,i ':,i:;, (_'~--i..,l.,ri .:..lliin :'nij ;ld-.-'i.ta lectionis varietate quemi ain iisum
,r":,; I ..... |1-...-.i 1:1111 h. in,.i,. timm liri Ipl..|:-t i.\ -i ,i-.lii- modo reCensitisi uInIc]L'ab)imts. nelqun-
,|Il:IIh ,llli .llIII.1" I1t I 1.1 1I ,ll. i t, :i ,111;.1tl1i 1i-.i i l ,!i '. rsuI 111 o )LIS uc diCCII CIIIId II'de ; iniino
Ili." *l~,n..n,: tit illn ni,.i.:r,-;: \V;li:n.lin 'l-ri--i i:;,rt I.-. .i :'ris disti guendane suit. ]potnit opus
int,:,.'rli ri.titui :,;i .. .. .io- .i vt .-..-ili ..ai.h i- l..:,r ad m anus esset et qualrti ita plenus,


LXXIPR'.".LMi i V M.


ut est Bruxcllensis vel si mIavis, cum aI. hlii....: ;a -t t plini '.... - i -.. i .. iiiI... ,.t
librorulll eorum inscriptioles pleraeque, l .l,--,r ]'>'-t\n .:ll.ni -i ,.'t .l lil ..lli i.1 Iill,.. .., il,
res nequaqinam event; inmno recensioncl u li.i -.,:.i:Il.. il..,.iin. i .,imIr ... ..I\in: t I..,:tii-
quidam vir elaboravit Cassiodoranis exemi:,i.ilii- pl,.lurio .- ..iiimIpr. I it.t ': ..l..ti-.
hoc igitiu nobis indaganduni est, in ex. ilnl l:iri i., I.. lii....i l I.i.. lit'- l. j I....i.'rit t I ..
quae posuit under traxerit, ex librisne qu.1il.- ,iin.:r-lll t .II ..\ .lp..li, itii :iu ,l,..in l ,ii i..
arbitrio et coniectura. et in ca quidein v.,iii.irin p:rt.. iiui i.ri:, .:l--i- ...liil ,
1. I- IV 39 sextae codices tuto abici pol.:-rItLl -I..ili,.,..t ,..1 I,..-,.,il.ti elt ..m,..,l.,ti ,..\ -.ili-
fere libris classics priinae neque propria ull.i I:l:-..ul..- ni-i :nit I : -r:it:i .iit Ilitl..lhita:. lil.i..-
EF cum in apparatumn rettulerimus, is (*..- in Ii;..- i.rt..- I'-.r..- 1111 .' i i III I iil.,i.nt,
ostendit, ut exemplis supersedeamus. etiaimn .i ; lini t.i .. '\. liim r, It .'I., 1 In."., 7, ;illit.l
adsuut in aliis primi ordinis exemplaribum -iinilit..i.iI. i ji.:- '. .. i...: i.-ti..n.- :11-.'.ili, ti i,
utraque lectio ubi in aliis quoque libris r<..urithir, ii itn:n, .,,.i iiii:i'u .:I--.:ii] |.tin<,.ul.
13, 5 clericoruin XE', siculoruil )IOiNE"
14, 10 uitio MNXE', initie 0, initi.-. E'
58, 4 nostranl JIINXE1, miseriOe.rd mi'iii ii1.: ], ,/,, o1/,s 11 iin -ii,,i)
58, 22 benignitas XEF, pietas .1i/Ji:E
61, 14 saluberrimna 3IXE', salulli:n 61, 15 officini n MONEF2, cofilniiii XI''
01, 30 netustis MIXE, eitu 0'. il,.--:l;i- ,t l;-:
67, 14 coemptione JINX coherti.,n,:. L"., ,i.i..'i i,,,. In *\,-. ....E 'ii,. u:. I
coemptione' E2
69, 7 noxia infisione MINXE n.. i.il I'n..,m: i. L
79, 7 quod male MONF, qui dniii m,:il,- XE
79, 14 tantosque reges AMNF, :ir..- t.it... ,- 1.. .... -jii. niin'll 1.'
89, 21 mentibus OEi, merentibn- NE'
93, 29 altam MNE', alteram OE
108, 8 plura XEIF, pura MIONIE
Cuinami libro potissiuinm qui scripsit cla i- -:.-\tA: :Il,.h' ytn -Il" -- im: Iu.-iP.,rit -t .1 '111"
libro rursus ducta sit varia lectio superscripta, iquiaerere nihil attinet; uno altero,.. 1....... i
proxinie accessit ad prinmae classics primarium librumn M, ut 52, 9 rcsipiens .'., 2;
constant 69, 3 insta in E redeunt, sed adsunt item lectiones codicis ad X 1r.i.p :I.-
cedentis. ciui supra p. XLI seq. viderimus, quam saepe et quani graviter prim;l. Il: i-I-
libri inter se discordant, vel ex his solis non mirabinmur tantam veprium corolnami I;'liii,i
potuisse. classics secuudae libro is qui apparatunl Q congessit usus est ad sol:iii pilinu
libri partem priorenm; in ea einim ant EF ant E2 cumn LR consentiunt contra MJIOlX I,..:i-
sequentibus:
LII MNOX
S 3, 22 me E oMi.
4, 22 recorrigis E rectoris
4, 25 contingit E contigit
10, 13 aeiqunbiliter E" aequaliter E'F
13, 3 adittun E2 auditum El


LXXIILXXIII


I 2'; ,I.II I.,lli lI t I.' i .,hdldit Fl'
17, :.' i,.- 1.'" ..... l.'/lF
I '. i i ii 1im.J mi.o I
I i iii ii 1i .' : il lill liii..
2I1, ''; .Ii /*--,.


I I .,ln\;li nllm 1] ,,n ill,.,
-.E, 1. ; |,,,,,,1 7 ",,,I.ul.,,nl E 2

I',..-1r.., -illill: i III iII i l i ntlli llll it 2 SI 2:...i. 2.. :7, 17. 105, 26., sine dubio a:ut emen-
il;:tinI I ; it :1 -; iii .:Itllll :1,i: :i 011 1'1 i.l ill I ii- I:.- illi- .II iin lioris indoii lis lilrllu cirrecttis
ii*'ii -.n11111 iii'.I l l' : *' I.:l --ll.ii- I IliiI.I -i.nirlit I ., ** ._iI;.' -.*i_* li1r la filniliai: e fi ile sanandll l e,
- i.l I iinit ;II.1.. 1" ii ....li,...- /T.'/ .;iit il ;at. i. i,.lim.li lil.,i classics priniae. practer hace
,l1,i.1 i_. 1.,li- ;11111illi. I lli- ,iI;,. in l 1.1, \':111i:ll n ili | .ll;,., ,, chassis j se.XtaI l bL 1 aU t Cu rrOris
- ,i-.. I1:,: I ., |:11111l ; lt i.iiii 'I:i ,. 1.rI 'I., i,, ii l llIii pllrim i et Slaep gravissinli,
II \'. i .i .iil.i ili f'.i i|r lali'. Ill -II :II l;i itI .I. -lilll ;i t I ,_ .1 l iiii) 1], 2 l tUO CS )pro 1 oi i orcS,
l I, i; i... *i ...1 '', '. .. . 1'. 1 1. 1 .1 .j ,. ir... .... 13, 7 wn res pro fi sccs, 22, 27
,i.,. ,r ie ,4, h.,/ .. t -. d.:i,.,| .p :,.., ,..,_.- ,.i.nhil, i,, libris du urioribuis etinan longius
. 1--. 11.i :-(. .'.iii.. i.~iii : i ;i'.i I;I:li,.' : -uilt, Ilt 11 II I, :\ uterldC tN fIactni eCst /ha SC rn tt,
. 2, : '- !''tt ': '. '': '. I':I.'rIIII I Ii il .';'. ..:r .ii. ..l -;tl ,.' i,..-inI ac siipuIrstrl ucta lectionibus
:1 --, ( ti'I ttl '., t l .. i i. ,> ii I '.l. I I ..l i: 1 .-1 i 1. ,:.; :

1I1, 7 iiii '/. '..- .. Ii i -1 iii l I .i 3 J1, ltIlnl X 2, tu icro cursuin E,
[t i Ii': ,I_'. 11' t llh l ti
12 :: I ,t1. ,I:t ill': I' :11': i ] i I.: 1 :t i. l I ll : '. IE
1:;, 2.; 1 1,ii11n I< i :l. -IIN .\ ''. Iliiiii.; III.rli..li;ta 0, dinino perpetrata au-

. I7, i I i lm 1 : i..v.:2 .i tilli I l ,.ll / l. iJ warJ., iiiliiianam q. r. E ,
iln111111.11:1111 1 I. JL. '.I,: i ..


'.i- _._'~i I i,., hlllli ,tl I -i llt 111 ] II llll I ,l .i11 ltl C aIi t1111 1a2
"51; : III, l I.I \ I\ I I\] il: li : 7.'e1
'i..: till i. ii' i. l ik-1111 11 .: >II.,.'|[, i' l.-,111,1 ..1 Mi Y X E 1, nIIe ctot r hlic poeall a n
I I.,,: .- 1 .lII:tl I;I.' t l. III; l.i, i .t.lli. -1 d.c :isdaciCe iill oles qtei ; E 2
1 k1 1 I;ll, li I,: IIIII',,I 1 .
I 1 1 I I.-n li hl ul.- l.
11 -., 1 I'_' ml.r'ili- Illi;,t ll -] i,,,.ntl- i liUII I]- E "-
1] .. I i,:,',r>. ,l |ri'in:Cil - ,lihti -| r.':ili':lll iti. |lilncipis at voluIntas E 'T 1

C(l.i', i- |lrillil, ulii .l.:-ini ,iti 111.I.i,1x n 1E F -iiiililllnqule arUhetyplunl exar:uavit ad
.:..lI; ..,Ii l .l | in .,_ :i[.ll.,iI1t h1" II.-I1; -iilill,.m \..I I,1 l1I~- *'odice IIsus est, qualee s aliquot
.,Illhi ,:t:.l:, -i1l[ h:.iit.: ,iia,- l:.-. d ;i i.. i--.i. ril, ,,, 1 ,]1'o sceu lndae. passiin enim vide-
l'i. 7 l, ,..t]:,i in r ...i il.,- .:...i.-n. i ... 1u1 1 7 v.:l >:.rt,. .-* ins lectione smain effecisse.
1. pf IlL.],,,f k


I'. Il MI VM'l..i: p..,EM I V M.


137, 18 lharenarum LPT'. .,..In I\'/. .ii ml1 I''
143, 7 uariutatis ulm bra '.*l Ili t ., II:ll. i (:l1li IIl'i.i i1.ll ll l 1L ",. 11.11, ; |;i- i iiii, .lil
concludit (inclillit FI EF
14li, 2 irari LRP, carun, KEFL
152, 7 redemption LRI'. '.itlii.-N KIEF
165, 15 solacia PaE1, s.All.m I. T:,-'I F
165, 34 cupiditatis sunt i-t;i L. .ii|.iit;illi- i-!u iii lil:,- i-l:; -1 E.
167, 13 fidei est quod I.:i.- viit r LI I'. IKl..i .- i it r 7K ti -.1i .:-t ,i..I
vivitur AF
176, 25 conspectibus LII'T. i]--i.,il..i- NF.,
180, 7 nesciat habere PT. I.ha:r Ll', i.l:..:,. i,,. dI,.l,.::it KEF
187, 9 tot LR'PT, decciin KEF
188, 16 ludo sedis (= .ld..- .:.1- I .I.'PF i, In,... -:ii- 7. Il.I -. I. (1 .'

Nec deficient crrores et interpokthtii.- .ilili i.In rdilmet.:-:

138, 18 cryptas] eristas I:'
139, 7 facit] firit E', fillni /.-F
143, 2 tinlribus] cvmlbril.i- I:. IIl.Iilii- 1..
157, 22 Wiliarium] iuliaiiiiin EF.
158, 20 per Picen num] soi ,, ,' i. I.I; ,',. ,nil i .r ,, I,. i.' I'i'i. i
A' uithrof)jie wr ,.. '. .
162, 12 alind ibi| alind ili ;:l.ii : .IliInd I .L '
163, 1 mille] simile moni. -i.hilii i 'F'
164, 32 polypticis politi:i- F/:'
179, 7 tcmplumni exempt] i E:
218, 4 scilivetj sit E x,.I Ii i ..' .;, .. I \-,.I ,i ili.>.t i', 1 -.,I 1 -1

Sed praeterca in en parte variariiiii, ,i 11. 1 lil.. i .:.-l -i- I.:r i,i \'l-- V III, ] ii. ..h i l.-i -
codex adhibitus est ab eo qui : ii- 'in' iIi ;? ,:1l:,:,; i I:x i1i 1 'l -1 r. I.VI i .,I1I:i:
sutint lectionuil T UET lilbris conl iilI iiiiai In i;1: :hii '.1:: .l h,, 1' l, .ild, i, i 1 .. \I:r.
lectio indl rptae in T U corrupt i i:i ,n 1II,.i \' 1 ,i;,,. ,,17.' ..lri-il iin:l 'Il-lit l.. i.l i' ilIlI il: iii
E F qune est nlere c. loco qu(i ii t ..:i int I,:.:li..i..-- :': lilr,. I 1,,- |'tit.'. .. ..i ,:,r..-i...
discerui nequel ii t ;i sordilmi s qu;I,' ih i i' ,,",iliiiitii : ,,.i li l |i.i :, ..1.l',\ i] n 1111 ,_i n
habet aliqiianto sna liuis qiiam iij ti' \tillll i ':.'- li l : lilli.,- T71' r'.l:lll t, :Il;- l..I"i- 1:;..
scripiturae leguntur ill ipso ordiil. ,1. .'..ir' ii li. 1 ,,",. in i, i .l.i' liII.- .illhil..i liuu- iin- li1. i1i-, :I ..
in altero iitro; scilicet qui libriunj 7 E -.; ril,-it. ii i ,h.lli.,:, I: ,.- i I .. i ll a.lii.niit,ian iu,,:uil,
niodo in ordine scriptamn, niodo -li[, '--'. i .iii ii I, inii, :idhi-il. v' i-hil,..i :il in i -t
exemplar ad Q dhiibituin praestiti--'. IiI lli. l ii:'l.n- i.-tri- ..i'''..i i--i il- '.t i :ii :i':-'.-
scriptis et jquaedam utiilia etian i, ii I> :l| 'rili. ii.i: 1 : Id:l":i' t ii,1i ..* iirniin .i ,'iin
libris TU. ita vera lectio 184, 21 ,ii;: > n... : lJ' 1 ili inl. .7'T ,.- t ,, n...
et pariter vera 191, 16 aunyiliatri., F1 I 1l.i iti 7' T ,: i ,, 1/; ,, ;:. l i--. u in '.1 :.iii..--
turis origineni ducunt, sed ex cod'i,.: ,'..--i- trti -,: l .i'-ti i- i:ii.iil.itir,.. Ii l'i. iii.i EF
in error consentiilnt cim libro P' i]..ii ,i li i i...' I,.''li iliiii,'-ti' :


LXXIVLXXV


177. 17 ii.] `.in IE -
.2- : *; P EI:-.,. .l i ;l l J' E I
2' I 2: :; i, Iiln- I 'n,,. I I .-' l
"":1.1 iii.l .-ab, ,.'-l ii|,ll tim i. P'E


.- t11 1 l':,l:tinl i i,-iui- 1,.',,l]i in l, li r.-. ioII. i i II ,it.i I iil. .i'it. Sae. i l, salpi s a t llm iln tlilul S
P ,_. 1 T l .-. fpn li i p. LI III.. p...--ur t iIli i ii .'.nli. .. -i -sis tertine ab co invent, in
Inu ,l., 11- il Ii ''1" l.'-r i it n ..Ii lI;tt iir.-it.. i l..I iii- 11n.1 ni ltlii l:-1d(ldul n ssoe porspicio; i inm o
Sln)iitl.-n .1 TU;' i i."- ""-, l .i.,' Imiln.nt I..,iiI, 0 : I 22.,nm ,i.-i tI I.. at tertianm classic revo-
] i l hntllr, i, i -,.''i.: |. i [, i t .\ ,.]i ].In i -,l.,iu, lb...,n, .- il ii t.
.".' ,.|i- tn:i. |iI,-lt'J . -lin e li. -I .titi ..IIn A -iiit .ili l i'..oneinnatorem enm anthem
\i.iL.imlln t.i ti: ,. .-aI 1 liil ,il.li, i-~,., in |a, i. ., t,. [1.11 i nismn uinle eas epistulas ad-
-iiv -it, i .1 ii I:,i l h .1111 i ,-J 1i. LIX I i Il liila :I.nl' llll'iin..i l l-.. o m)nllmll ione in his etorr l'lni
l.,.i -i- tlerti. .t -o (.-. :. I,:, I:..l aild.liinm, -. I IIIl:I iii Iii i.i.:.--i.'tim apparent, em inere inter
I n--i: \- ;s lilr' ... i 'ii:.- :liiil.ijtllll .1.. .\ '. l i'f-i" t L .ili..-iii E A ccmirsi s c1nn in iis
|i .n. ,..;- nli i- i lint vl ill. ril. hn :li un., I...'.. 2"._, .:i ... lice iT et fere etiam eum U
.:n-i. n 4ti il 11 .n I,.;.ti'I.n. 1n. 1. i lnveniein li .li :.,:ni: .tilla ,."ityuc; cam leetionem nos
, nin, iia 8,I i ,,l 1;:',; .|'itul],- 1 i ll:.- ,l: --i -,.\t;tn,. :i111.111111 n..lbis copia fnit om nes con-
tnlii ,-, i,,\,.nil,,,i in In ll,:.. -;inilit.:r I.:..i.i .\ Iui..,:, I .,. I ,. 2:25, 5, nbi veruin (h)iatus
;.,.l',.a,.it ];lni., i :llii:. ~-. I,',:,i:,'\i : ,i.- Il l nii n:,- ... lit aial:,:? .i rima, m a un lifus et in ipso
ii11;IIIi .*.':li',.li ,..t ,i 'Ul ,\.IIII 111111I t ill I l.li. ii ll 1ili- l'.- ribs om nibus m ale e ciin-
Il.illllll 111 f /, l '.
D ill ..ilin- -..t r'..:t. i ,;l ...i. .l: d lf i i- int... i- in ..xtl-..,ni : part quarti lilbri et toto
,i| ini t,. 1l.. i p,.,t,: t it lil.t,, llt :i ;I.- ,I-i- i-, .ito n i ,nt, :'i,, m reco cine ator adhibuit,
i.,trti: ,' 1 V I-- V II II l i:n.II :..lt:nt ': lon, -,:.inn ,i.,_ii/lti,.,r fuerit, sed etiam plenior.
... 1 ,.i, -.11l11-, '.|IlI,'.,l. r. v,.riil (11. 1 111. | IIIn:1 l-,--i- i,.ii enit, integros totos ex ea
P i|,,|.i ni,:.l i I? i-i.i lii I ,.,,Ja n l4.)i E F illn 11 I|; ,lelJi i..J:1 -uppeditari, ad libros tires
prvi.i e- I:l ai,:ilti r.I-irt. 0 mIi:.i m ....l i 1 .I t 'il1:. Ill:.l itur ant. non pervenit aut, si
l,'..lilt, l :._'le,.t t.til- |41 P rit. at ill paliti- IV, 411- V fin. locis iis quos subscripsi
iv.,I: ,.]i:i m.l at,:. t,:.\tiIIn liili A" v id o:.ti ,.III:. livi .'( I,,l IiliI. i iltn,,o libro script neque co


1 .: 7 1 4 l 'i : t i i i. '-iI i ; i '-I E -' 1. -al' l- :.'; i lt i n v:i n i r li: , au t
1.;7, .' inne Ell"'I.], n:.,." AKF'
2] )1 -I,. ..i. tllli- -F -'. lll ujti r1/;.pt,
1: ,_.', .. I ,l,tiii-r.l': E -7L.7' l,.ik r K E' F)I
1l. l ..: I.:. 1. i'1 '. `..'.. I.K
4- I1 liltP, 1 '. i,.t:t I.A' 'F
11). 21i; -it EF' lit I.1K
1 H6, 4 -n.., LF7. ,FP .LK
14i', 1," I;tur I ( '. / I..tilri ,,, I I:..:tlr I7.']' P I:tl'tll I.K F 1
II.;. 2:1, I .... 7 -'. li.iuc LP'KL 'F
1 17, ..' in ,;,tmiu 7- F 2. iihi.itin F '. in tI- ln I 'PK E'


P'i', if I|'.M I \.XM.LXXVI


150, 4 cxt:;mitil FF ', ,:x,:il:ihill.-- LK
151, 20 min, .i..vI| l.-I ,i- 1T I'. 111..1111 .11.11i.: LK F
154, 6 an. I.TP1', :.i., LK
155, 29 -....:< I/EFP. ,i ... LK
157, 13 .: 1M.i : ii.rtin- E:F. .': ilu: : I .tIn I.I 'KE'
161, 33 ;it -il' ir.m ,u :l EFI: .:. iir.. .t
165, 15 -lari, E '- .-C;l:,riCi I.KE : F. P,:..l;. i. '
167, 31 r.:.l.-ii.r,- F P'. li:.m: ,: :: i,:.,:l;irc L.
169, 22 i, -: i.il.i.i.-in F F -. iii-.:-,,.il,:m I.I'h. ;w F.'
170, 30 ;,i,.i..l ilii- T:' r . I l 'K '
Id quoque quod -ilp1r-; 'kI: 1' -:t T vi.li.ui- iil,.. .-rr...- ii- ,.-.rii ni -.. .... in I,,.-
parte ad P et LF -i pili[..' i, .\.:it.
149, 23 .....L.m n..i-i .,,] .,,,:in Pl -
156, 0 il.i| ti.1i 1'PD
157, 1 el. ..,] ..l..eti,. P' :
160, 3 1d,:,:.:rn] l....-n,:it PDEIf
167, 21 I]. .i...i .] I.,i. ,..1 P'] F
V idetur igitur qui -,',i;i -it ....l i....-n \ :i.llhil,. i--.: lil.-r1W ., .l:,--i- t.rli;,: :- 1l.ii.:ili.,. Ir,. l i-
pleniorem et. ex Ih ,' ;1 -l- ,:i\; .- .. '1":| --. -;'1il,: :ill 11111,, -,":,111: 1v.l1: t, li '11111 lll :-i :-I t I I I -
pria bona.
D O lib ris (l;.,li,,,. ] i , i.tr .[ i Wi,.l. :,. i,,: *. :.i l ,:,i.;,I 1i l II. t II 1 11 ,i ,1",111 ii :|[lH:Ir .-,:1 1 .1111i:l
libri integri ex -oni- *_ -il:i i- lill .i- -,nt:lilil iii ll,, II -:1.,: Iiir.-r.. ,:i1- : l..l:, i- [hl il |l,..un ,
tot subsidia sib e-..Ilh:-, "; (It.. i --.:. 1i ; :,, lI; ,, . ki..il i In.li: .fl... i .I ."1 1p: .- l n1 :k i I I -1
ot COllfisum a'I -litt ilij.*l l i:',l l: iI'.i.l Ih: i l.'-. itII:In, iii I i ,i'il, : rit, liIIIi 1; l ll:l ii,
operis adhibitinu :--I : :r.-- l; l..!i- :
350, 19 indicis] BZNIlGI, principis KERF
fortasse etiam codicis Z, nisi hic casus conunnionem effccit
350, 14 principimu] principeni ZE 1
Interpolationes, quas codex N :admisit ipsi proprias et gravissimas, redire in EF supra
p. LXIII notavinnis.
Epitoniac Britannicac non solumn eatenus reconcinnatori copia flit, quatenus in libros
KAiY lectiones indl sumnptae tranisieriint (supra p. LXVITI), sed aliae quioque in hlos non
receptac passim apud enni inveniuntur:
259, 2 sine agri] si non hloc agitur EHG"
328, 7 peragitr] BIZNKE2, pie regitur IHG, peragitur nl pie reddlitnr E', pie
redditur FI
335, 24 granant] BEjIIGI, maculant reliqui
384, 19 qui nos] B 2FIIG, que uos B1, quos ZKN
Sod quominus hane errorumn oninis generis turlidamn sentinam ablciamnis, impedit
quod liber similis nostri T in primis octavi libri epistulis reconcinnatori non defnit, at-
lulimuqsqne siulra p. LIX lectiones aliquot egregias ad hane parteni omnino ex co derivatas.


P ;1<'.Elll 11 fM .LXXVII


, t hi vi.'.ll; tur I,,l i li, it I. 1, 1 n ,ill.i. i i ,I*| ill ,- : l, .111H \I i: r.i I, 1 -ll i; iII (Coi seClltill t c m1111
r,;..;l :e* i Il l: l l1 1 : I: -(. l ]11 ,l,|. 111111 l ll l. 1 -,1 1 ',.llll il, l i..*l III( ,I l Pll-S 1I op Olnl nt. a
l -, l.I al l II, i4 1':i1, 11 I ll" ? ,wili i a 11111i i 1p. * I : I., :
lI 4 ,3 i sl2r r ii i \ (4 i 4 2 c- --: :\ r- iiii- I :lnil (11| I ', I'm I. /."1//
, 12 .irl...r .iinI] r .] ;rll,,.r.:i' l Kl 5"/'IIl. ;,.il.,i (;A] -
.:4l1, 2" l .i i:-, I ,11.. 1,1 i.| ..I| : -2ll.i.:i'nl ,II ll ilII- /. \'\ .I/..;, ,, ,r H[G
:;-14, 1 7 ,1.-,i...'I :.lI >:-I / *. ...I1.1.-. ,ol- -ido .: Z KhI\ \ I,. P I. I ,,, 111! 1/M
:i;1, l i',.iiori- L -'F, II|.ii" J!/A'N "~ 'I f;[ I

l .li-l i .i -i ii.- ,1.1 :;Il v.:-l .... d.i .t ,r:I'i r':l'i..,.i. ( ,, ,' ,,Iit :i ,1; ..: li .)lem entnu autem
:l ,1 44. : in, 111111. m1111111 \1. i;t *I24i,4,,r :x .\.... "1; ... t,:.rlti.1,: Il:l--i ll ., pIrincipin, ita a
I1 ,i: ,i| .ii l,: iii n Ii',11 ... I' iih ii " -, t -,,l, Ii l,:' i.:nl-i-.

I.,:C II.iIII; ,Ili,:,:-ii 1 .1,:' -Il..-ilii .:ri- 1 .:.' it., i n,,ll lp..Il i-, lit eorm mn condicio
t ,:.i.., ,: |li,.tii:n: i li.er,:. .i'l,: i:i 'nr. ,ii':,l -i ii Ild : lri.'.rm n illn iilin ique librorum
ilp p.r.. it-; ,:' ,.nI.'i '.t .lili; l.ili:- m il ii ii'],ili i:.ll n :-.:l, n i, ll., l'1' i i:. t a.,Il:l ,..i .l.I. nam inter hos
i ir,:,i|iiI: I'.IInili.1- I: ll: li ti(ll:t I.IIi pl:Il.i:.l : il: .-.' i,:t I,.r.l. IIn -il.i I'.Sll il; liin 1idonli nam ; item
.,lt l:-r.in l.t1:' ,:lit:'nti:'ii. in.I :' lil'I n -,'l|tiiIIIIII in lill', I til(ii ,I : \':\ l i:'.it tran1 slatis in cum
:.\ II Ill l. n :,:, ,:',pi-till; 1. i,. !'-- 1l .'., a tii- ,l'lii ,.I,'il.-lr \ll\,,.1.,:; I.nlmiJi.i- alias suppe ditabit
ii l ,in :.,l. ti, .li..,r:-I-. iln (_':,-~-i,:, l.. i- :I i ... ...li..il., ,II 1.. ,:,1 1 .i[.il,,: lit.,, i,.,1,:, it.i .... m p arata, u t eva-
il.am lilbri :milt Ii.:..l. :,i l III ]k( .iin ,.il ,1,I .I l..,.ii; 1. ,1i,1_. :it |:r-[,;,....i:- II..mnines et iudefessi
l,:-.:t(i.,lii: ..,lr i.,- 1111 d li'..iit,:-r I" .l.... iL.. lt ', ,:-' ,:._ i..i ,l I'.mI l il;i.,nl', -:..cs et affinitatum
l'.:' l0.ri,:t,i- iIIll111: i. 111:.- -[,e, i ,i ll,: '|1 d ..... lidl;i.. ,: .:..I .;I li : i..Lu i deteriorum libro-
riiii i ,.:ilmi ,l1:,.l : l'..vi'. -ii ,l .l .nahl u -niI'l,.:,l' % -i C:-1 .1-,1 .ti,-L:..: -i'ldendas de opere
II,:ln I'.i,.ili t l .,,: .,'l i ,; : '.1.inii; --:. nli,:.ri.,.i. .lli.;|i, ,:- t:. l :t I .:: fl: : lti philologorum m a-
I,11* ,,l,,1.11 .


Pl' Iol", M VMCONSPECTUS CODICUiIi

IET IEIQUOI.IUM su- Sil"- l' .


CLASSES I.
Sectio I,.;..I
1 Arrefinum fragmentmin.
2 1lolkliamensis 11. 401
3 Londinieusis mus. '.:. I I nii.. :i ii .
Z 4 Parisinns 2185 A (pi I;.: : -i, i1.
5 2906.
1; 2923.
O 7 Iomanus Angelicanus V. 4. 7.
8 Vaticanus Ottob. 1265.
9 Remtuesis S. Remigii.
Section alter.
10 Icrolinensis 'Phillippsianus 105.
11 Breslaviensis eiv. 63 (pars prior; cf. n. 83).
12 Cautabrigiensis Trinitatis.
13 Chleltenhamensis GG6G.
14 Florentinus Laurent. Strozz. 23.
15 Laurent. 53, 22.
16 Leidensis publ. 93.
17 ,, pnbl. 124.
18 Seal. 16.
18A Ashburlnhmiianus.
19 Londinieusis Lambethianus.
20 mus. Brit. regius 10. B. IV.
21 mus. Brit. regions 10. 1I. XV.
22 mus. Brit. 11. 10098.
X 23 Montispessulanus 4.
ll 24 Montispessulanus 294 (pars prior; cf. n. 86).
25 Neapolitanus IV. B. 40.
N 26 ,, IV. B. 41 (pars prior; cf. in.
86 A).
27 Oxoniensis Bodl. 96.
28 Parisinus 2170.
2! 2189.
30 2192.
31 ,, 2193.
32 10609.
33 14464.
31 Romanus Angelicanus 1855.
35 Barberinianus.


"*3 I .. ..I ., *
"." li 1" .r..., Ii l ii.-

I\ \ ,:,n,:l., ". M .-.' i l F. 5I.

S*LA.\SSIS II.
Section prior.
42 Admontensis.
D 43 Berolinensis Diczianus.
L 44 Leidensis Vulcanii 46.
45 lediolanensis Ambrosianus H1268 inf.
R 46 Alouncensis 13072.
47 Vaticanus 3863.
P 48 Palatinus 273.
Sectio altera.
49 Bernensis.
50 Breslaviensis civ. 61.
51 civ. 62.
52 Cantanbrigicnsis S. Petri.
53 ('arpentoratensis.
54 Florentinus Laur. 23 dextr. 9.
K 55 89,23.
56 89,26.
57 Genuas.
58 Giessensis.
59 Holkhaniensis u. 400.
60 Matritcnsis Escurialensis D. III. 21.
61 Q. Ill. 18.
62 Mlediolanensis Ambros. C. 19 inf.
63 Monicensis Lat. 11052.
64 (llmiitzensis.
65 Parisinus 2187.
66 2188.
67 2190.
68 2191.
69 2790.
70 Romanus Vallicellianus.
71 Vaticanus 570.
72 7301.
73 Palatinus 272.
LXXIX


I 1. .-..l ?I I l

T T ...I. ... .. ,,.

I: .
nir .Ll: l.,l;In 1; :.


'LASSIS III.

I '' L] i...I. ...-n. ... 1 1 ,1 X IX .nnn. .. l II
I .: .\ '.i.:..: r |..'i l. ,r : .. .\ 'i


('.ASiI11 IV.
/, ^ li .I : n : I..l;.,IIn


F.,
1/ 5 *. .' l;i,]., .. l ll I 1 1 .l.. ; ,'"-

._ .1 N ..11i ...I.I.lH ..I 1'. I 1 i . i ..:,- .' .. .
,.I t, I-. ;
V ..i;.. .i .i- i'iili.. ,..,n "_i ', t 1

I.'LASSIS V.
* '.,I L, ..,I l-.l.. .. l I.. 1; 1 XI .


I '.I .\ '1 ,1. : .1 .. .i;. ll


I'-LASSIS Vl.
.i l I ... -1 i i ,.i i. . i in .

/L I I' l...' .l. . .I. 11i:. I1I
/ ts..' :.. I 1


l'


S' I 1<)
'II

I ,.,

I.'

II:
III
1 I.It

l l <:>


I I... i,i,,,,,. I:;. .. -. n l. -ius.

l., i, l l. 12022.
1.1.M I. ..... i s A. I I. 16.
i.:.l-. ,...- .\-.I.l...-. A 2 10 inf.
I. 114 sup.

.. .. -.:i '.ii i l II l .
1\ i .. _.-... \ 174.
'll, .. h.. I,,i S2 .
.n. -ii. 11. ... I,1 -0.


'I:il[NIS INCERTI.


I'J ,; l l .
1'. ..:,l .n .

I .... irp -.i Ji.


EDITIONS ET APPARATUS.

*. i n ..i.

I I n. :
II 1. .1


ORDINIS PRIMI SECTION PRIOR

CODICES FINI ENT1ES IV. :i 1 VEL, .NTF.\.

I 1 1 \ 1 l rl r'Il I . i l ...i I ,; i lll I -, ..1 I, :l," .... l. I. i.. I.. i .-i, tl..AI.: ,1, l.. ..:, 110',, lo libri u illuslani ali-
l I.I..I.. .i.Igl ji.; -. -.. .i i .. \. il I\ I I... i,...Iil .i.I .:. .-. l.. ..in. .I.. I 1' li;- 18. 20- 23. 33-3 3(. 39.
I -,l :I., i...j..ll .. .: ...1 l -- ... I.'.. i.n i.ii , ./ < .'iII .1/ \'\' .'.'1. 10 cesset cum JI I ;
ri;, lii r ,.ii... I"-'...1.. *',... .luI .ni .11 / ,i .' 11 , ,'. '', 1 :"* ... '., i7 -'. i. nti. om isihi us.
1 1 1 1 KI I \ .l N-I l . :, i. L .;. ..:- . .II 11.. i.] ,ii. Iinl 'iii i-. \.l L l. -ri.ailll n, scripts extra
I ;l..ni i ,.,..,. .,.i. Il. i .i I 1- IV 1 ,...' *,. ...I. 1 I .. |' |'. \ Il- i l enlis certe adest libri
-.-..',in..l . .. |i. i... l.... .ni..: .]i..i'ji -11-..I. i. I I: l: .I. i i "i ..1 I, ;ii. absu llnt 33,3. 35, 22.
47, 7'' 7. i '1, 14. 114 I 1. 11 '-'4 .i .. l:.i 1..i 2 :" n i > .... i. esse ex huhis urdinis


J .i i i i N- Il LI 1.1:1 I .\N II II \l:l.11i \i I .I N .1.\.':2 I :'7- 1:7 ihiiibhr. saec. XIV, lutilus
hill;,.. I I' I 'i .r. ,," 1.1 I, i ,T. ','r. r l.. .l iiil -.. .l.*| 1' V.1... -I.;. i;.Inma. praescribitur prae-
I I I /'- 'I~~11~1


C ,\.' l' I i I I 'l M. 1.
LXXX


Z 4. P'A 1:ISIN US LAT N 2185 \ .1.....i... I i- 1' \' .;'i i. ;.. .,.. .... .lil.?; : i: 1,_1h ihi, ,[..i I, 11.; V i..-Ih.-- ii- ,
de quibus infra 11. 87 dictuml est) scril.l. .. .,, ,,.. A ll i .. |i : i..,. I .,,' l,, r I l, ..t ,I r., ll.ii |.'"
praescribitur: M.uInyi Aluareli Cassil.i.., .. ' ": '" '' ... ... ., .. :,
uoficei pricepul iti atqpue patricii var, ... i.. .i '"i : '"'/ i I ,i'-. i l ..I:,, I .- ,ii '.i ': iii . i i
scholia. pendet liber cx M ita iiI il.; : r.. '1. -1 rI,.:rl.iii I"i' IIIi ll. .l':..-i .l.i, i .r ,
24, 23. 25, paucis locis declinans ai. .li'...l .i 2, i ,I .i, uII l r s, i lii' ii i ti.. I .1 i ',i i...i i .
iniiia in apparatum rettuli variam l......%[..,,..,. 1 | '." i..:.1.. ,u.I.'i~.ln1o ]...,, l.i up .. ir :i. li..I .],
nIlemoravi.
5. PARISINUS LAT. N. 2901. -i.'. Xill f -*' -.I ir,.i-[...i, .1 .r. ,i -...' 5 --71 :" -*
91 -- 83--90. 75- 82, deficiens II 1 [. l ,11112 I, r...,, :.. .,i. i.. .i i. i .;.1 .iiI .i1. I l, 1 1,i ..i aii
epistularumi; adsiut laterculi.
Gi. PARISINUS IAT. N. 292', ,.i.I. :",.\ I :. X II -I -' I. '..,II.. i ...*. "1 1 d I' ... ii,, I I..i
praetationi: incipit prim us liber vc, .. .. "...-. .. .,: ..r 1 11:1 is ..... i .. . 1 i 11" .1 I ;
uassioduri ce et ill ev Clest' pcali. ..... i. .. i ., 'i ..... ..
liber p rim us irc ip i;t. laterculi mn ll 11 li'. Il.,ii : .:.I .....1,,, .. i i. i,- il :., ... ..u. ii' i, '11 i :;, ,L I III r,,.i -
inscriptus rubro: I ni uecurode (sic, : '. ./i.i'., .... I. ,., ;,i.'i ..,. -e: .. . ... .. ..
prefatio in hiis conslat at sl ,i tl e .... . i. : i .., I :. i. '.. i :,. '.
finiens sic: item al general ul sp i .. ... .. I'...... .. .....,,. r .i : ... : . i . '.
generalibts auttem. exvrdils litterart .... .. i .. .. .. . r ... 1. . ,1 .' i i, .i '. ,,
cunmpil unda. ex m ediis exccrpsi har . .i., ...., ... 1,,', .. .... .. ..... ... .. ... ....,i i.. ...,
impetrata pace retro unde reneranit .1. ...... r, 1 ..,. l .. I. ...ii i t ...1 ,11i I I .
0 7. RO .MANUS BIBLIOT1IE( \ .\\ ;I.ll' I.\ \. 1 .....1. li.., .- m r.-., ,i I -I ..... 1II
finit 1. 43' in ep. 20 libri quarti cul;-' \ i.-.., Ii ''n .1 n Inh l ... lint I... i' l. it ii I ,in- 111. 1, -
iquiuniann de coitstrulr ctione tractaturi t,. .. .. l. ,.? .| :.i ;,...i ... l ,rl, ,- "i'r" l,,.l.,...l ..l" I, I" ',.t.l. [ 1, I 4, I
frauts nustris benejiciis ad 1,45 vell I. ,I 1 1 .... r .i . -., ....1. 1, l ii. e. ; 11 .I- in :..,iI i ..... i' 1i;
licet mutili integer; epistulaie inscrip-' ; .I..i n.II . .-. i | :. i r . I" I' .. .. "'ii ..
cipit liber prilmus. liber neglegentelt me, i. i ii, II. imn .;..n il. .* ,.,, i,.i.r ,- ,111 | iii '"r .r ,..,,lili .ii ni
luinae a. 1888. Icctiunes in appar.iuir.i ili il'ol.i.i.. -ii."',;i.[..,i Plniiiiii [i. XIl
,. I:OMANUS VATICANUS 'I 1II..1:. l \1 N. 1";' i [,I .i I..r .. I 1- .i .. ...ii' n..
nisi f. 1- 31 1. I- 111, 15, item 1. '. I III .1 *- 2 2-' -u c.-1 .i....i-. ii, n il, i I, -... :iii : I. I;I.i., 1.,|i in ln .. i.,i-n
lar mn et latcrculi et inscriptiones. ...i.-ii e.M. iii il il .,i .ii-i... 1 ltI ,l
9. IREM ENSIS S. IREM IGII c,... i .diiii'..i .iui" '..'. i ..-1 un1.i. ..i. .. ..,.: 1 ,:'.T 1...[,.
Raemis non ext;at, ut certinrem me I ic fe Ii, ii ; 1.1: i irin.., il.-.iilii'li. -.'il.::I ic'.]li.. *,- *'i.. il 1'. liii. 1;;1
eius Iiblliotliecae pars inaior confla.;i % i:,,, I, l.n1i I.- lI. i l li. ii .i 'IIii.u|. i ''...; i l...'.: i-. llri' ili
locis nonl m ultis, tibi nomii atinam ,'> nr ,i .iin-n .l i .,..i |i. : i0 .. i;i i, ,ll..tr .. .. **:il r> I, ,l .i 1 ,- .
S. A udoeni infra n. 39 40), vidi eu .'..,h-...II.. I... 'tiii ..l'iu2: ..Iil... .".i :.'l.ii.,.- j.i ... .i ,,ri i '. ,".
cum Z; ita referuntur inde 11, 6i :. .. .. .. 'i, -- 11", :21 .v, . i . .,. ..a ... .... i...in -
80, 26 illis (sic ex huius ordinis hil.ii -..I,. .1I -- II. '" ,,. :, ,.., .ri.. r.,, .1. i '! '7 :..r' .. .
(sic Z solus).


ORDINIS PRIMI SECTION ALTERA.

CODICES CONTINENTES I. L-IV. :j ET VIII-XII.

10. BEROLINENSIS PI'l] .L I'i-Il \'I .Il:I \ N 11"'i. , iil.. ,.. \ il ill i i. .!.. i lil.-.lii iii. I-,
postea M eerinannianis, ante epistulit : i ..i..i.. I I .ii:ii.lI1 ]j' i ,1i .I .i*i III 1\ *. I_' 1 i. .\'i."'l,;i
et carm ina llildeberti (:enoim anini .III, .il; i -ii 'I i *? i,, I. I- .. i IIii -1 I,... ii.lIl III......liiI:
nobis J1, continent (Cassilo.orana .. i I ,:I ... .i .'. 1 .. r..ii.i i. .
integro tumn 1. VIII- XII numerai..- I- V. l[....li, ;l, .,I. i" ..l ,.., i i ,.i ,.. ....
Cassiodori in libro rariurum formti ii., i l.. .,l,.,l;rii **/* ". iit . ii .i | ', i. i| ii ,i I..
M ayni Aurelii Cassiodori Senatoris ". ,u,, *,.:: : .. ,il.... .... L '.: i '. ..i*" : ,iii. I XI X ii i
exconsuulis ordinarii exmac iistri oficf" i.rl ;.l, .i. I. I \ II r .,..i / i 'o.,,r'i i.. i .,... m I I. l,
positi ofjfieiorum ad 1. X II fin ) at/li..: i. .' r . .i .n., .., ,. , il i .,i', ll I .. r ii ':' ,.
tamen utilis.
11. BIRESLAVIENSIS BIBL. .'i\ N i:3. .ul . 1:., ..: l ll l II I I1 i..I... n1 31 i..l.ri. lt..i.. :.l.'..,i i. l
full. 112 saec. XIV continet
1) 1. 11. I 111. IV a pd cp. I39 I.,, I,. 1 11. I t.... -.:, .1.. .. ; d ,
ydoneos ad suppletae sunt post cp. \VIII, -".


1. iN -i1':. 'T L.'.. I'i_ illM .
LXXXI


i s I \ III I-- ." '. "2".:: I: ..(. ,',' '. ... : ,iIvl: .1I.-u 1,1... il.so integr o.
I :.,1.1. 1 iiIr, I -,.I -,Iil. .. i|l.. ,, I I. ., ,I. .,11 ,I,,nI I.. .1i -I l l ..l i l. 1:1 I lcripti nes. Ue codice altero


I-', .\ l. i.i';il.lS l- i L.l.i..l I l.INIl'.\ll1 i 7 I ; n..:i~. ...... X 11, 'ex libris S. Albani ex
....i i '.I I *" ,* -. .l,. u..n11' .1 l.l., I.....1 ;.. .. |... ..r i 116 ad 1183 certioremi m e lecit
.I, .1..... A L.n I .1 1.1,. \'1 ; 1. 1 .1.11.. .. 1 .. h..I. 1r. ..I.Is..rl.....1 1. ... I np et
I I- IV '. .r, ..... I ** I i.Id a ,........ r'. ..... S'cnatforis, primo libro: Jluuyn
. . ,. ..... .... .. .. ..,*. ,.... .. ' .. ....ilis ordinarii e.m ay, istr ojjiciil
I,.,*'. J,, 7,r ~ .r ~ l,* .' / *
** I \ lll-N I ,,ii.. i 1I
I., p..:1 11 ,.1111 .. 1,
1.. I iil l.i I.I11\ 1 l l 1 i',,l: l, ,,. i >.i .\ il i .1 .: ',Nollegii Paris. soc. lesu', continet
i IV i. I .:. 1. ,1 i.I.I,, . *1 .r' 1.1.. .11. i..i. _'1 n Il, j nu; est. praefationi praescribitur:
.. '. .. ... . '. .. . ..r |. ..... ,Il.,.. .II. /11 A urelii Cassiodori Seinatori
.. .... ... ,,,-i o fitil 'p e osit; atql e patritle
, 7. .. .. ...' ..r .....1 .. 'i C .',. ," .1 ,, c1d et: i i,.. I .......: lib rortu sec nu li et tertii.
I-' \ il l-MX I I ..i7i I i:,..il.. i ... ..1.. i.nliii, i ir :.. I 1 ... ,: .Ul iu n in subscriptione nuineratur
Ii.:i .|iinil.. :.,pi:11r 1111i r .,..il- ii i 'n llh > I 11, .1: ihl" : 1 .1 i i,'|li;,_ 11, IIl 1 no i adnotatum est: cunctarum
.1 /. , VI . .. .,. ,. ,i '.. . . ..1 ... ... '., ,...l[or]us s..., adiectum pustea:
. . I'I I' I fiij .1, ., ...I, ..ii. Ili.. ., liin.I A .'i. .\ II 1ariarum Cassiodori; sequitur
,iI.-r .I. .. .li. i X III
1l I il' :F\ I i\'l'." I..\l;l: 'r\I \ l'- -Il:,,,'.;l .\\i N : -" .ni., Ibrmae quaternariae saec. XIII
i..II 11'.'. ,,i.l .ie -i' I1 1 111 .i.. i..14 -1 1 ., .1 i .... I. l :_e.,ii .. III papanm incipiens A uditum est
I~ '~.lrr. a 's I. th a..: II ..---t: 1 .11. 111 \I % II- I I ...
I 1- 1\ "'- ...... i. : i i ii .. il.tiii. "''i ..i... liLbrl ar;narun Theodori [sic]
I, ., ,....I Ini .. ilin, lil. I i.ii ," .. ... 1 .. . i ..,- ,larissiml et illustris exeqtester
S .... i .. . I i- cipit; sequuntur praefatio et
..I.r II in '....' _''....:..' i i. .:..r:.i i I...i.....: Ir. 22, .emts cum X O 47,22 uidcui-
- ., I .-, . .... 1..i. .... I I *:1.1 .. ... - l7, 27 cond, cti tereti lablo -
i 7 ., ... ., I.:, .. i endatur cum optimism cl. I -
"', .l. ,, .i.1r l,..... .:. ;. I. I .. ,.... in '. Ii. ,. .:; .. i. script in optim o .1 115,20
.'1. .. .. i i 1,:T II 1 1; ...I .: I; . ii. i iiI': .i ,, _:,l II,ni Il bere propria m agis quain bona.
1 \III- -' l .. n'i ~1; \'- IX I r i .i 1. l ..i ii -i. I... .l ... .1- Ilbro XII: M ojtni .Aiu eli Ca(ssio-
,i.*i . ..r .. .. .. ; ........ .. .. i'aril e.xnma istri offitialis prac-
S. ,. ,.. .. ,, . .. ,,.." .... . . ,, 111, I~ 1 .i. nll insertae sunt, sed adhaereiit
S. . ..... .. :I .? ii i.. I, I, it-, lilitiunilus carentes neque in eins
L I, I.i ..i...,.In s: ....,. ,. ,,: u : e.; p r1. .. ,1 c I .:;l I.. [. , 1 1 11 .
I' I'l.' 1:.\ l I NM ;- i. ilI.\1 i \NI 1 '.i I' -"- ,,,rili i,.inli e maximae saec.XV elegantis-
. I r1 ii.l l.l i ._iiI.. .l .i', '.lI' ,lilIr.... I. II:'I i., ni 1: I. -ni iiozz. 23, quucum concordat; sed
l. ,: f i,._11 ,1 , h,. ,1 ... T ,:1
1i I--l\ "" 1, .1" l ,I i., I 'i ": ".. :.. 1s i ,. /. ,.. "., 1.'' ... .. i i ? ., i 'latori" [sic] in librunm ar lari u n

l2 iil-XII
1n; I. 1 l'I .N-I I I'L N. ". i .. l, ..1 .. '* .. XI\, intea lohbannis Ilaveron (f. 1019
.I. -,, I, ,,.. i,, ,, ,1 ... ,1 ., ...... I .. ... .. ',' m agno libr 'ario d old1cc;i a (lie
.r,. .. ,I , I,/ , ,,,, .1/1 111 ;. n ,,.... .. . m ,,. ., .. 1, *, **clo dioor nt. srutorum iln urn.
11.... ,. I, .l.i. I, 1 :. i. I i ii,.'.. ,:I |. I II.... hl.. i.. ;I I.i- l.-iea adiecta srnt t et episth la de
, Ii. ..... I. -L.i t],..;. r. .1 11. l'l- |h.,..i I' ..,'i .... , n .'. ..I I. I*.1 ill ,. I .,ii I'l 'risios convoeato inci])iens rerba-* '"'". "*,' '- v" ".1 ... .. .... . . ........ .. ...... t. ri a agi a a ,23
\ I-- 1.i l I, .ll.. 1 .1111 ,.. .rX ..._.ll..... . .1 i,, r iii lr l .. : i i l ,.n1 praen ationi pd em ittunturi et
l** *,.u s 1.. 1 .I...b. "111 -.. .. ... ,-: '.... .jl I i~r.I .! ( .II : ( .ssiodori Senatoris -riri clarissintiI % ill- XII,. I1.1-11 o..,r. i ..I.. i,] .. r .1J1- ....n., I, 1 ..1. i' nu mi, sed recte numerati ma oes.
|i. -. i|.n .- il- ui.i la .: i i-, ii- i ...I nl prioi-i i nii .i.i.i.:<:. in ]:.. .: .: It: A: ayngni irefli [sic] Senatoris
i . .., .... , ,. ... .. ... *,., ,', < .i ,'.., ,, .... .,' . ....t ,,. i .... ', ," Positi l ar ,nl e p atricii liber inideci-
... .. ,.., .,.I in,. ,ii Il.,I.i i.l...,t,..:l,, :. l.-c, li;] .i. ll i. i.In. .1.r11 .1 ,. I.. ,e nta ct 'V II epislole quie diciuttlur

ii|i .. hi1..11 1 1. i1, '1. ,1.. ..:1 I ..lll:llllliin .I.li. l. :--.: I ,i.l.. ,, ',.it ..I.i 1 ..Ii ..,i 13)79 em issa ; certo inter-
S . ,i,., L 1


1' : 1N Il'F.-'J 1i..' I''1110 1 '1 .1.
LXXXII ']riIc.~r'E *1'lI I *i ['I' 'iN1


polationes duae (5, 8 ildeantur] ui .. .'. r '.... L. ,i.., _.... ,, .. , [.. ", ... .
sutmptiones] dispiutationes rel praesh '.'*..' .... I..i.1 I'..i I .... i..i .. .i;til. .0. ."I.nl I I' : -lnii I,.ii. .Il.l i
a nobis repertae, similiaque in specirii.nl .. 11 .. pn, -.n iq... i I i,.I i
17. LEID ENSIS 1'UBL. N 1 1 ,,...,,.n I I.. ,ni : -,i 1 n in it, -.:...: ..ill n. 11 ,.. i ;,1111. i ,..i)u' ,: 1.il .lm
esset, epistulani exLibet earn quanm .l.,i.,i ,i- n.ii, .1 ...... I'lii n.liiii 141 1i l *..iii 1. i .r, .t, .,li;I. .,I
(cf. ed. meae p. XC) variarum
1) I- 1V 39. principlium open. ,-.I 1.. I ,:' .... .. in i:...,I;. ..I ,i...:ril.1, ; I '. I ii..ir
utrunique exeniplun vacant later .li .II lill I. .i Iil.iI ,I ili .: ..,I 'I.:InI I. r ..: I.I l.II.Ir in i..:.Ii! i..
exemplari libro primo post later lhii ... .. ,. !. .. .. i,1. i in,. i..iil i. lir..
quarto: JlynIt i Aurelli Cas' iodori .. ... .., .... | .: | ,.. ...
off pji p at2ue patricii rariarum lib., ., I*,. .. 11 -, I .'i . ..... ...... .'. .. .... na "
secundus liber a tertio non separatur ..: Iin. ,.'i .ii ia iin 1, ...:I
2) VllI- X11, quorum octavo, ii 1i:-in.i.. l u l ,ii .. : 11-NI 11 1.n. 1. ., l .,,,;., \-\ III,
ab emendatore IV-VII.
Adbaeret epistula Burdigalensis de q(1 1,i; M.l .i. "I.
18. LEIDENSIS SCALIGERI N I' 1 ..,rnl. li,.j1 ..: 11 l; 11, x;l..: -!-il..:lil.lll ,,' .
metan ilam fiuit penna dietacmi: Chir,. .. ... .. r .. .. ....
1) I- 1IV 39. prnefationi pra. .:ril..h ... : ... ... ... .. .. . '. ,..,,,,,.
scriptio priin et subscription secundi I.:.-ili..i: lil.I Ii..: : : i'.,, I., ,.' .. ; ., r' .. i,, ,
clarissimi (consults 111) et illustris e ,, . ,,., ...... ". .,,... ,.. '.. I : ,.. ii ..,.
prepositl atlque patricil (patroni II) .... ... ... ,
2) V fII XII, quorum VllI 111.1111. .. ,, I l. -N il Ii,,ii.i.a,1,ii \- VI\ in I ;,,. .. I ... '
lMaoni Cass variarun formularunt.
Varia lectio quae passim adnotatur i: .. 1,.11. I .- Iln .1,.. i ,.1 .. .. .1,i i.'ii.:..I
18A. ASHBURNITAMIANUS Lil.l i _ill .i:.\L n.-. I',,...,. I 1 17 ,,,..,i,r. .,.,: \II .| ...,,1,11.- i.[ hi'
coutinet haec:
1) 1. 1- IV 39; sed prim us in,.i.i l.iij ,n i ,,. i..... : i [, 1 , .. ,, .. ..,, . .i,. ,1. .
finit p. 131, 28 in verbo purpnratutn ,ii..I ,ir:n,,,in .' i.:i, .,;, i..i .1.1 .. .11. l.-,,m .i- :\ .,n. -, .. .
libro secundo praescrilitur: JlMa ni .1. .. ... I..... ".. .. . , .
exconsilis ordinarily exmayistri otfi c -t. .'.... 1 .... ...... i,, ,..r i, ... ., .. ..., ,,
sim iliterque tertio et praescribitur el : il.-:l l.i ,, I lI. .uii jl .,i n [l.n .. i...i. .l1; .. II: ii -i .I i, iI.-..-
que integer.
2) 1. VIII- XII inumeratos I--\. ...I un .l..>: ..,. n..... i-dn |,i :-i: l.|.n.... il*. t on [.i.. hIC i..1.| 11111.,
item cuin laterculis suis. libro X l.-.:i u.uint.n 1. a.m 1..:- .|i ,, .,'pi i i. iiilii.ii ...... .'. III
rariarumn (JIagni ins. XI. XII) Jur- ,;..' .... ...' .. .. .. .' . ,, .. .,
consults ordiniarii exinagistr; otfcii (orr'. i .. I .i .,..!....? I .r ,.. . ,, ..,.i ,... I. 1 1, r' '. ... .. .
I. XII) at ite patricii; simt ilis est sub .:r.ip... Il.r..IaII i 1 .l, I \ ,il l : 1\. I. i. I
Specimen sumnpsit libro mea causa Londinium a domino transmisso I;eo. F. Warner customs niusei lritannici.
19. LONDINIENSIS BIBLIOTIIECAE LAMBET'IIANAE N. 364 memubr. former quaternariae saec. XII;
subscriptum est: finito libro reddatir cena Willelmo an. continct
1) I-1139 cumi laterculis, sed quarto non integro. praefationi praescribitur: incipit proluyi.s
Cassiodori Senatoris, primo libro: JMayi Aurelil Cassiodori Senato ris ielarissin ill et illusri exequlestris
palacil e.cornsulis ordinarii e.rmaoqistri office prnaepositi atque patrieii criaraun formulnariou liber primus
incipll, similiter quarto.
2) VIII-XII item cun laterculis numerati V-IX. inscription supra relata credit ante libros X et XI.
20. LONDINIENSIS IMUSEI BlilTANNICfI EG. 10. B. IV member. saec. XIII, idenm ipilior qui in
catalogo librorunm mss. Angliae et IIiberniae editor Oxonii a. 1697 p. 425 dicitnr hillilthecae Iacubaeae n. 741,
foliis a glutinatore transpositis ita ordiiiandis, ut f. 127-131 inserantur inter f. 102 et 103, caret tam librorum
subscriptionibus quam epistularum laterculis except libro primo et passim etiam inscriptionibus earumi. continct
1) 1-IV 39. praefationi praescribitur: prologus C'rsiodori in libros ranrarint foriidlaruun. praeter
primum librunl secundi solius iuitium indicatur.
2) VIII 1I-12 p. 242, 22 indicanda proferre; deinde tres paginae vacant. Sequuntur libri X. XI. XII
ad ep. 10 p. 368, 3 absitulist'. libri nee nunerantur nee distinguuntur.
21. LONDINIENSIS MlUSEI BlilTANNICl ;E(. 10. B.XV inmembr. saec. XIII, sine dubio is quii in catalog
librorlun mss. Angliae et llibernine editor Oxonii a. 1697 p. 425 dicitur bibliotlecae Incobaeae n. 745, continent
1) I-IV 39. praethtioni et primo libro praescribuntur eadem quae praescribit Cantabrigiensis Trinitatis
(supra n. 12).
2) V\III-XII numerati V-IX.
Laterculi absunt.


LXXXII

LXXXIII


I-.' NI*. INII.\-IS MlI I.'i 1;:1 I \.\NI I A.i)[l N. 10098 saec. XIV micmbr. formae maxinmae; adiecta
,. 1 ti1 I1,.. *.:ii. 11 i o.l i *' ......' -,[, "*.,I .11...11t ,I ll..-i,- l, ,.,ciien ls: re 'ie m a? estal i; B de C(ia )ita cum ;in linatiote
'" ' .. ... ... .... '" ."...-. .[, ... .. ... .' ,,on cui turlbatlone peerrei it cot. contilnct
l i -- :l i:.rn I ....i.'i., ., 1I ,. .io.., ll 1 1.. I. no. praefationi praescribitnr: ineipit prology s libri
... ... . ', i,,,, .. ,, , I.... ., iodori Nenatoris vril c(lariss.im et illuistrs exequester
,.,', ', ,.' ..... . .... ', ... , ..... ., ..,i,' riei l v lariau ntl lib. TI s inci; t/ ; sinl iliter ante libris
If,: ,1lh "' 1 I i h i |
2I Viii--XII i. ,:,in I ,, ..i:fl... ],,0,,.i.:-... \'--i: octavo subscribitnr: explicit V . liber vararainii
.' . i'.-.. ..... ... ,> i... ii .l:. i ..., i ,, odorl Sr l r'ii clarissimi t c l lustrissimi c.quaestoi is
,.,.' ........ ,..; .. ... . ... 1 .,,, ..I t .. .'. !...', ....., offitiorium ati q te p Latr'lei Ii ber ? iom s var'iarmar el x-
..', .' ., ..1.:..:;,,,., 1 ,1 .. ;.i.ii.,. : i, ,..i iii Il,: .., ,l anan c 1,8. V 11. 1, 2 inscriptione iiulla. post e iin
.1..,O1.1l ,. :11' I"'. ,1:, I '.,, l l...t ,1,- .-;o1 m, a. .
*'\i N i 1' l ':- l..\ S :il1,i.l., III i.\' ~i is)LAE AIEDICAE N.4 member. formal maximac snee. .Y
Xli Xil l.: i:..I.. ii J I.. .., il ...... ..,, .I.,,l,. i ,1l..ei. praeter alia, quae c ulineriantur Cuatailoite dcs
.'~. '.,',' .. .. i. ', ... *.. I I :.': ,.].' ,II..I,,, ..'i,,.,ilis, quao et ipsae in codiec insunt, confercndiii n
,... i.M ii.n lI. ..|,- iiii .I '..I I. \ .. I.iiia I ,. -,i is item habet, Seeckii eins ed. p. XXX) coiitinct ex

II l1- 1\'''1 I.I'. II .1.i-i.,i .,::rn.l. ii1.-,ni: passim librum eme ldnvit. quan quan m liber in ihoc
.l.i.l.'. '.., ..11. i .1 i ... 1. i, 1 :111|1'- I| :\Lili l..:lM I.Iii.I 1s, lectiones eins potires a G. M eycro enotatas in
...l ,i,.- lh i .. l .11 ,. 1. 1. -0.. 11Iliai.ni 1 -.i . I. 1|| .l ... In .h ll nl .; p X 11[ .
2 l \ Ili--111 il ,1i,. i..ijli;. i i \'. ..i.'ii., I..I. i separate a praecedentibus. lios descriptos esse ex
I.I.... i'.,,,, i.. li iin.Ii i i i: 1111. t- .......... : i. i... .. ., ..stendunt (ita errors 255, 10 qu;tis pro sa .ins, 289, 20
,' .. ... |. i .. .... t ..... ... \ il. .ii, ii.. ll, 1i I .i.i ',i,, s:ique passim inveniuntnr) tuin quidam codicis X naevi
*. *1i .1i ..I .'': ..e....1. '- l.'li i. .: ... i'. : ". :i ... ,.. es cum in Parisiiil brevialtum Iinciila paullium remota
.1 .*' i l':..-i I' 1 .11 : .i ..- l I"': '... l i.. ...i ior in X, item 259, 16 cum in I'arisino scriptim sit per-

; i !". 'i "". Ion A.l,:.. .i I,.i: li..al,. ",. s i. d-i, .I..l_ Id l.1 i indicetur altelrun vocabulum abindare, in YX legitur
/. .' ".,' 'i .....i I.. i.. ': 'i.l... i., .I i 'i ;... l .Ili lln praeterea exemplnm adhibuisse librarium inde
. l iik;; n i... 1 .|i. l a.l,.I.-lhi 1.....- ;is. Ip1..I.-ii.,..-. ,1-.1..I ,,..s .i x Parisino derivatas, ut 234,4 dittigraphia ibi est
"...~. i i' i -' '*. i, I'' .'; 1. ,' i ..... i ill I ., 1 .1. 1 repositum pro eo quod habet P'arisinm s reqtic-
., 1, p, lilait I- .ri 11. ii. i. il.ii iiir, :1i 31..,', ;h i apparatn um non recepinius.
]1.,t [, I '., I .0 ...:.1 Inillll -''. .,1,311 IIll ,l,.. L_,1,1.a
I-' M I T'I l'.' NII..\.iS 1.il,l.I"iTili., .\i. "-t li')LAE MIEDICAE N.294 formae maximina, aliquandi J.1
'." .- ..l.a I i: ill-', .lr .,.,-.. iiII ,:-I I ( .'1', .i.'.,1.i alia, quae index enumerat (C(atalndoi e yi/'n ral des
"i. .... I."'...'" ... .. , . .I I 1p. 1I.i, '-..nl iet variarum Cassiodori parties duas, sed scripts
j II I-a [ll .1- =i. ., I |1 ,_lh o ,. t s., *,: Ij.,n .l,1 ,:.., p.u ,_l ,,..
I I --I'.' ,'i .,i ..-...- I 1 -41 ,-. ..... .5.. non script exarata sunt (iudice, quem de ea re
.. : i I, . I, .I... .1.1.. le- ..... i .i- .siiali sacc. XII. diximis de libro inter lhui s ordinis
I.... -... in.-;. i. .I i ...... i lI,! d. l. | ... 1 a... -liiit ant ab ipso qui enm scripsit librario ant certe
'.' ,. ii. h I'" i -i. I, in.,rii -in -.l '.is ni i iia 1 -;ir ...11 i.h i it. libroriun iulscriptin es et subscriptions Ieg tiiiir
I M 1 I' '.1i : .iii Iuit.ii l.., .. ii .,. ,.. iii.II .1. i. ... ,iuli a. 1889 missum mea causa Parisios.
i \ 1111- M i uis2i /lii ir. i. l 1- \ '-a.is i's"......I non imultum posterior, sed notae long inferiiris,
I.,IsaIl d ....1111 ,s ..i ii,. Ii.ii Ir.i,, ., iI . .1 i ..i.ii .i I. ..1 I.. XLII1 in diacriticis. laterculi adsunt. subscriptioll Cs
I11.I .... ...i. ).....1 1* :1 r I..'. \ iii. ..ii..,..: Ii.... Iil, l .Il...lIltos a M eyero, ipse denuo excussi octavnum var'ini
I. i. i i 11.o.l 11..iii. 4 i1ij .... ii.-i, .iiii 11..l ; ,l.1 lil. iii octavnm posted subinde attuli.
\'" .\PI II IlT.\ I,i:l. i I l 1 '.\ I' i'i'.l. .\1' I'. B1 40, anten 'Antonii Seripandi et amicirnin
I. I ', P i li i i.- ... W .. ii .iI. i1 .'- ii i i, ..: ..':. X IV exhibet
1 i i- i\ :. l.... : .." 1. Ili iN\'. 7 i l...int in duodecimo libro inter ep. 1 et 2. praefationi
I' i. i i ... ,. .. . t Cassodorl.
I Il i, 14 I r6i ,...* i ..h.).i 1;.1.. .ps[.. ;ri..,;ro; notantur libri numeris V- IX. scqutiiur liber

-' NI's.\I'Il.i LI'.\\Ni :. iril,1l. l .1". I' li;,I*'.l E IV. B. 41, antea F'arnesianus, inmemiir. foirmae N
'].i':.iii; ,'. :.; ... XIII ,i_1 1,I i. ,, 'I' 10, 4 1 ,ii.l.- i. 1. 0, 4 dcprehendii itlmpara its, desinit item mutilus
iv :;.', ,* i ,:lll I p. 1"'. '... .. ,, 1, .. .,. i ,. I ..,.i ,. i ingulari deperdito. laterculi plene ad iisnl etiam in
1 .,1.l. ,i .iii ..., m .ii n11 ...a's.: ,. .i-. lll i. L. -a .1 i iiii.al..ti ddere omisit. sequuntur script manu eadem quin-
, i,.. Il.I I sl.,. ...i i,,,n,. i :,, .... -,i, iI..'.ri .,.... 1 i ibscri tliinC librorum composninul s p. XVII. quat-
,..1 |i; ...% I.... ... .misi .., N.|...I, I'' *1'ii"'i ': postremos G. Aleyer, recngnovit ones codice MAar-
[lr,'ii, ii,; .... 1; .-i:l'.iii: .,L ..1iiii. ,: I il i. _i:..l II. :i .i.aiatnum reccpto in diiacriticis p. XLL. LXX. -- II ne
.,: 1:..1 ni 111 r.:ml ii .ll 1; : i-i'i1.i.:n l ii:, s:lim I I illlil q(ui primus variarim magnam partem public iris
1*


'*':N I'E:. i'TiS I'ODICUM.
LXXXIV


fecit I HHANNES COCHLAEUS editor .. 1" I.-l',. .. .l'1. ... .... ,lI ,J, .,il,', ,-. ,, li ,: (..Il.,,: 1 ,, ..:.I- ,-
'rescripta ex XII libris epistolarum C .....i.i i 2l I:.,,hl ,.. .. ,, : l.l . '. .,.. .. .i.,.
'excerpta', nbi sic ait: 'quos (libros) ex -., ,.1 1 ',. .I ..I. |. 1 .,....... I- . i,|,r..-, ,k 111, ,1 .... ... I. u 1 ... .. , i'i ,.;. ,
'Rom ae reliqui, ut eum exem plari, qu...i ii. '2 ti.' I. *.. I ... I I..i.I..l.rl.. .. i-, i. l.t i .j i 2,2. .,., .i ,-... h.1I,.
'anteqnamn aederem' (intellegit cod. Vat. : ; vlr 7. 1 '0Iniii. ii. ll.'. \ ,.' ..I ,..,n|.l -l.l.i.- ,.,.: ..I 1,.
'obtigerunt, plene continerent illos X l 1..Il ... .II \ .' ui ..u ..i I ..., ,, li I,,,, ,-i...I.'.. ,.'l, ,i,,n ..r, ,, i n I.,..'
brevee compendium XII namque libl..i r-1l... ,.,l I .,I..nr ,,.I. ..:.... ... 1 i. : .. I : 1 I:...1
expugnata. Coehlaeus epistulas Cassiod..- .i ,t.l.:. i.. i i. ..., -.:. .1.. ill .i,,... .i .:- ..... 1,.i..
'De legibus et edictis, de bono principc, I ..:.. I ' .1.- |i I"1 '.' I r:..,a '. .'. 0 I .... il ', ., .I1. ., I ..1 .. .
urbis, te praefecto praetorii, de quaestl.e ,. I,' ... ..,1. i.1. ,.i..., .':.. I 1 ".1'. I .... .n,: ,1]. 1, .. .... ,: l:1 .h-
liomano pontifiee, de pace prineipum'. i1iu1. i,. .- . .l a ..; i i it.unll .:.''II.I '' ,.r, ., I,.I ,:1 1i 1.1 .:
I, 1. 3. 4. 6. 9. 12. 13. 16. 18. 21. 25-- 7 .', .. .;:. 41 41 II, -: 4-- '.1 1.', I. I'. I 241 5. .2 ; .
34. 38. II1, 1-4. 6. 7. 11-13. 16. 17 _'n -*II -I 27. 2"--:,1 .1 ..; ..-4. .'.1; IV i.. In 12 I.
17. 20. 29-33. VIII, 1-3. 7. 8. 10. 1 1.-. 1 1- -.;-' 1, I "-- 7 '. In 14 -''
X, 1-8. 12-14. 16-20. 22. 24. 26. 1.2-.;. \I, ..." I-.; :. 7-' 1, ..: .-;7 :' X\i, ~ 7 II 1..,
consensus editions cum Neapolitano li: ... l. I..I I. I,.i I...-. 1., 1 .i .... '..' : ., ., - .. .,
cipijbs om. 94, 27 siynimina 120, i.. *./, 2.,1, I' -. .. .. I, :' .*, '. ,. ',, '. '1 .
lis 233,5 nota uestra 241,23 del..' ...i.- VI, 1 :. ...i- 2 14, 1. ,. ,..,,..1-,l. - 21. 1 ,.
om. 244, 26 sui generis 251, 19 .',- .- : ...... ...., ... v'*, ; ,,. ',, ...m-, , .
oni. 359, 4 constat om2 364, 24 L. r, .. ..... :;7,1, 2 ,'.2.1 ,, ,,2 ,, ....n

27. OXONIENSIS BODLEIANU- N 'in. 1i, 1:11' r. l.- I, I.I.11..... h i.,; i .\h l. 2 1II. ';: ,:,: Xi li ..n...
eontinet nisi cpitomen hornmI librorum.
1) I- I 39; incipit praefatione ..i'i- ,I I i. i, II..'u .... .,. '.-, .. ... .1I '
varils formis.
2) V III- XII ita numerati, ut prnin lie: ,, l.i,,,, i,, \ \'i \ II, I..il:. : i'.i ':1.' 1.u ......... iii 1,1, .. r,
item subseri ator duodeeimo: explicit 1.I .X Ii .".. ...... .. ... ,, I:.'.i |.... il .'II ,:. .11. ,..n,

28. 'ARISINUS LAT. 2170 saec M ii, i,. I 1 -1.h1 I'P1.o I-, ., .. r. i ..l...,iin, 1 t l., 1 .1i ..1 1 ,, .. ..
p. XIX) continent variarnm et priorcs lilt. : :. I''.'.-. .... ..2. i- ... .' .. i,-
1) I- IV 39. post praefationem I,, "1 [*i r i ... m ..... 7,/ i.'. ..... ..... .. i.. .. . . l~ -
enl mn 1. I inlscribitur: la.rimi (sic) .. . .,. . ,,,..
or2dinmirll e.rm a iystri official prepositi at,,,' ..I ... .........1 / ..... .. ... ... . i 2. ,.21, ,.i.,.i.I .1... 1r
libri finions in ep 3. 3 in finr vacat paig.... i .- i,- i r.l .. I...I,..i .l:.2 .-,- i., ,h ,- nn .. .lu.. .1.. 2 ,'',,,
2) V III- X I, fin. (1. X II derst c l .i,. L.I',. ..., ..>.. ,r,. 1 -Il l, i, ... . ,..1 ;,, i. ,1 .1 .... 1,1.., \ I l .1 ,,,
fine eilsdleo nulnerus omissus est spI'M i i ... .. 1. .., 'I ..' ...l'lh .'" '".1 i'.. I I. ' i " 1 I .l.. n
atqne in Z. latereuli adsmnt.
29. IARISINUS LAT. 2189 cliha: -, \ V1, 1,2l1 '-. 1l.1 1 ...i. ..-,,.- ,, i,,,, \ ,1 I ,, .. -,.,,
euri:an', couitinet Cassiodorana bipertito
1) I-IV 39. praefationi subscribitur a manu posteriire c.vplieit prolo/tus; lilbri epistulneque iniserilptioni-
bus parent ne 2) VII l-X 35 p. 321, 6 benefiiins alpplicemnu (foliis sic ordinandis: 1-97. 120-131. 108. 109.
98-107. 110-119); numerantur libri V. VI. VII (mutatumn error in VI). extreme desnnt libro mnutilo. in
hae quoque part neque libri inscripti sunt neque epistulie c sut bsnt latereuli.
30. PARISINUS LAT. 2192 antee Colbertinus 692, reg. 3797) membr. scriptus saee. XV in Italia
eleganter varias habet bipertito
I) I. I-IV 39. post praefationem et latereulum I. I inseribitur: JMaIyl Al relli Cissi;orori Scnaoris
virl clar'ssimi et illustris exequest. palotll exconsulis ord;intarii ec malist ojicli prepos;it; aqe patritii 2ra(';rl.rim
liber prImus incipjit. latereuli adsunt, quarti quoqne plenus.
2) I. VIII -XII inmerati V-IX. in fine 1. XII snbscriptum: 1Magn; Aurelli CVasisodorl Senctioris vir2
clarissss t il risslml e.estois palacii exrconsulis olrdicnar e e. magistris oftfirialis prepositi offic;ortuin
atque paltrici lier nonus variarum explicit. sequitur pro decimo liber de anima. laterenli Iie quo-
que adsnit.
31. PAI1SINUS LAT. 2193 (antea Ranelini, deinde Iialuzii) ebart. saee. XV varias habet bipertito
1) I. I--IV 39. post praefltionem, eui plrescribitur: i2cipit proloyns libri rariariam Theodo. regis et
laterculum 1. I inscribitur: J3.I/ni Avreli; C'ssiodori S'cnatoris r;ri clarissi'.mi et illtustrs erefeuest. p2alac'i
excons Ol ordinari exmanfgist offirii prepositi utque patric;i voriaroum 1;ber primus eitc.pit. laterenli adsunt,
quarti quoque plenus.
2) 1. VIII-XII numerati V-IX. libro XII subseriptum est: JM/n!; Aureli Cassiodori Senatoris ;iber
nionus rarifartum explicit. sequitur pro deeimo liber do anima, latereuli item adsunt.
i'IN. I'.li:I" LiS: ('ii II'LM. LXXXV

.1 l. IP'.\l: 'l l . .\f 11i. "I,,i, 1. '1 -' | I...:,; i.tuin est: isle liber est moni ('ulris ordinis
'.* r .... ... ., i l "'. . .. ,, .... .,, le Calc. ile cap sci 1 i) s ee. X Ill hlabet


S1-1 i l .. 1. l' .... ... .., 1, ..i -... eiebantur Iulia post G6 pericrunt, inter el'.
1V 4 i i:l i ':1 | I l 2 : '., ,.. i,.,, .'. .. .. I.r.i praeftio iii: inripit proliyus ('.sssiodori in
' ... .. .1,'.,.. .... .,.- ' .'..'..'., ......, ri l 'tr is' hni et i tllul 'ri e.reque tr s palatil
. r .' .. ..... n..... r,m, .I,. '.. .,...,,.. .,. : I,'", ia.rn. fnormiiltrill liber prhsniu ;in ipil.
"_-' Vi I i ,:,.;r|. I.l. ",*i.ls.i ,. ol-.. I I 4:1, 1l i ..1 ,1..'1 1 utrum ique imi.s). IX- Xl I im nm crati V-l X.
L Li). i,,- i: .,l1 0 t -,I,, 1 .

.1. I.'.4\:-,i I- ll I I 1 .:. 1 l, . :.. .\.:r.. ; 111 ,. l. l membr. saec. XN1 varins habet biper.ito
I I I- \ I 1. 1~, l.. I i ',:1 .:1 1; i . ..i ,i..... .. 'a. snilorl in libro rturiariim fornmul irum ;
:.ll :r:i :.. I :. i l : IU.i i, i.; I n.. .i. 11. i. i... i.. ,.'ipit liber Cassiod., secmi do: cxplicit liber
I' .... .' '" I '. ,: i i.: ..I.. .: : t. '" i liii criptiin est: J[aqn; .lurelii ('i.ssiodori i ,S'e
r, ...'. . .. ..... .., ...' .. . ,,, offi pp it le patritii er ioru liber terlius
.. . ..... /i .'. ,. I r. i.-.I . Ii l, Il. nulli. varias leetiones praeter siccii ini
...,l i l.. :I'1 1. I ':1 1- 4 h,: In, .... I1 ...'nn. recn. quos.] uij 11 celeris -
.. I-' ..- / ... 1'. ... .,' I . 1:1 credi'ui 20 dletensis 11, 3 ne -
4 7 i .. .... .... .. .... u, .* ltumi uel ctersu t 10 lane] sane -
I '.,,,,1, 1 ... -' .... "..'' 24 corp. deb. 25 constlterunt -
S... "- 1, I .i. -- ., tartandum 11 nob. dec. 12 tyro -
S- . ,/ ... ... .... li ., '*,t 19 qui oin. 21 ascinit] actitum -

1 .'.I/ I. .- 'l4' ... '-a.] ., t ... 1 .." i, i .,. ......icrum 30 uehiensa 13, 1 praecinctnsj
,.,.,. r -- '" .....' Ir,, '. ..' .. -; ..,... t. :I ,,. o0. 13 exasperan. 15 sab on. -
Ii; ,.i,,' ,, .:. / .i- ., i -': ...... ...,. uideatur 28 festina 14,4 hatic -
,1' ,,.i.-.. .r i. -, .! ...... .. .... .... .. ......t.., ,, 12 conu.] susceptiosus 13 momnenta -
17 ,,..., ,*,* -" 21 ,,..,,,., i -- -'., .,., ,.,./ ... ,' ,n -- 24 prospectorum millo] o107t illolb,
,,: -',1 .,.. 2'. .... ,.;' ,., ... .31 pqod] qti 32 derclinquit 33 mnitis]
,,,r ... 1.',I, 1 '.." .. .... j ,, ,.' .... -' "',,,.'. / .1...: .,:' ...... ,ib -- 4 cussiodor ts 11 aet;io] euo -
I1 .. .:i.n "'-'4 .. ". 1 .... ...,, .,1 .' ,,ctus 28 in pror. ill. prim. 33 pro-
,.1 .. ..... ,' ... r ': -- Ii., i. ..'..i..... (, 7 ..,.,at 8 vuiodJ] luid 9 preeneuirrit -
l i ,',, ,,.
I' l \ lli-.- i r- j.... Il., I: il : .i *p,: i.:., *1, l.. i i,.11~. explicit liber laalrtus Mlagni -Aul elii Ca(ssio-
... .,, t i.... ... ,,, ,, ,...' ...... latiu ordli cxinalj otficii pp atiip c p tritil
.... ', ,, ,, 1.. ..| ,.,11....i .. l. i, ...I.::l li m numerantur V- VIII. laterculi lnulli.
I. "i.:: ,.,l "*.-"':'.: '"" , I I. i\ I .j '2.j1, I -. tino 2 possin 6 potens reypio]
S- : ...,.... ,,, ........... ,II .. ... '.. us 13 cr'ilibus palmlte 14 qutl
i..,i' ,,'.. I I.'I it,', li; i.... IH ,... '... 232,5 amicitia 6 ,nostro] nestro -
:i .... ,:, II '-.j ,...'. t ... .. .. II r .' -'1 lnaturos' 27 domini 233, 13 ,ul]
,,.. I 1: .. t,," -- . .. .'... .- ', .... .../ e"2 21 qitae p. a. promittimus o0 -
L' ...-1 ., -- ....' ... ..n c., ;4, I .' 4 constantia 5 rterlutis' 7 domini -

II..i:. .,i in..ir '.iI.. h.:... ..I.,I. :..i.]i ii i].n. p iu.:. lil.i. I r.1. pertincre ad exem plaria deteriora, nililo-
i".. "1- .|.) ..' ( , ,,,:. 'i ,i: ii Ill.,:, I..11 ..,I'n,,, il. .: ]: .,nii.il; ,:,, l.,i ,- i-r, sed arclietypl im cius demuonstrari potest
,:,, ,,i .. .. ,,.: \ i i :i, i.,,, .1.l:n i:I :Il.:..I t 1.i : Ilir o et duobns Im iuisi rdinis aliis Leidlce si
dl.i i I '124 ,.:. ill .i ,,. 17 1. V,:,i..i :1 II "-'I ,i. NI XIV infra u. 41 epistula quaim subieci,
lC l .1 I I ... .: 1'.s. ;h l I ": .t1 :f lI t Ill : I :'l :l 'l ,Ira.: r, i .ll t i:.'.: lora nia :
M11rr Ii ..i. i i ,.i:-.:,, i,, l rli. I:, i I.II1;,1 I" ji.i,:g,,,nd' ) ecclesia supplicatum maiestati vestre.
Silli.i.,.. n ir, [I':I i.in'lu ,.h .i l in .1\ iiIr 11 .I -i.:111 : I I' l.-.. "1o ., Sestra sibi (sibi omi L V) concedi misericordia
'il ',::,I|I i'l:.:uI I ill.:. lr l' 1 ill I i '. ..ir" 111'.1. II l;i :1 i 1.- .i 1 :1 quod supra generosi saniguinis excellentiam
l* 11,1: n ll In s1:1: I.,: -:, .n1. .: nu., nni 1 ... in, iiuln.i i ii ..:.,i I....: .:ouprovinciales (ita L, hoc est prouintiales P',
....' i:. .,, :,t., ,,. I. .,: .,.. ..Il .|I':. I i in,,i. ,i j.i-:. .:. i.. 11, .: clectionis arbitrimi ceteri contulerunt; line ad
,u ..n .. ,- ,, .. ..:i ...i.:u..j/. il,,. .... I:.i.:11 .: I 11 .i.rem ad impetranduni tuln vacantis ecclesic
n':.:': --~~; i, ,1an i:h:4 :l.;in .:. i .:, i. lI., rI iri,.i I t.. : l ,ii:, :. n ulti. :,r: potnissent (potuer iunt 1), vuluerunt tamen
I..n1. ,.i .ll..., .i0: 1.,: .:,.l-i I.I I I. I1 ,.I.n .: IIl.,I i.,Iin ii ...-r coiimmendet (comimendat 1F) oratio, quibus
C:-i; :il:.tl:l..:nt 1 .l,;In:1 l . I.": I.'.-. ii .'' a l..lu ,. 1nC1: i.:hnim supplicnudi ausum fidutiamque tribuit
Iiii :.rljl lj III..I II i i:.li l il 1 'l;:s11 i, i:i ;llirll I il. :i i .ll : i litia aapostolatus vestri tempora conlsccutuls.
li':.: .:-,'Iui I'i l-.:i 11il /. I .i 1 ,, ,I-.-ini'. n,.:u-. o : k:l], ... ],l'.i |. |irsone, ut alteri quidem diligentia pastoral
LXXXVI


(pasteri V ) provident, alterius ver... i.i -I...l. l. . i ln .' .... .' ,r.lb i.,h,,, i **"..t 'I . I I
ecclesie sue (sancte add. V) per i1. in".. m ,.I' i... .. ..- ., .. ..1ii.,.,
Docuit me Duchesnios agi hoc II.. .: I. [1. n. l... .1 Ml. .. I ';.-.' l' 1 'n I' .- I ..II . .. '.i; i *.1.
ab a. inde 1158 arcliepiscopo BP rI,.C il, iI. -. . .-rll i ,, i ini .. ..i i. i i i.'. I'n. ...11 , .', r. ..
venire praedicationem m aiestatis :..l.I.1 iii.. ,. i, -1. ,I, .i 11, : \ 1,. "ii...i i'I. ji I'l: I I'. l l. li Ii i :I'i Ij
epp. loom point. 2 p. 76. 77). index I... .: ii, ., i lI. 'Hi r i ii i in I.. ii ..'1 i. .i i.i.ii. : .i l;I.. ii 1 .1. il. i..I 1,
antiquiorem esse saec. XII medio.

34. ROMANUS ANGELIC I\: [1:II.ll"I'll .\i, NL I -'.. ,not' ., 1,., f i. r... l :i ,,, Xill
nuper ab homine quodar n latino 1,n .,Il...I :l..'.. ,,l .1...li -1 ,11 .lhl;.ll.ie.h i ll h ;ii l:.i ., \ : ::;.,,1I..
varils ihabet haee:
1) Incipit m utilus a verbis ili 1-' L p. j5.. 4 . ...... .... .. .....r.. .... ... ... ,i, ,j.: .i ,,i ,I. ,-. .. I ... .
evulso epp. III31 p. 98, G (eren)t ... ill 1". II li ..; ..! . I 1 .1.ii. i..m ;. I i\ iil I.
7. 16, tertii sic ordinavit: 1- 13. 11 i'. -1 I- .i 14 1'. I1. 22 -' lji-. .I l., -n. :i . ,i-il. ,,iii .Ii...ll
inscriptions, neque ullus reperitus 'i;: 1 .1111.
2) Ex quinque ultim is libri, .. .. i ;1 :,.,1 'r, :..' ... I|. . .. c,. , . .. ', .T I.,,,
Iquod fecit sub tllhaliareho reg~ *.. .../..1 :. ..,r ... i. ., ,, i ., i. I II l i. ll i ,I .-,-', nl j l
non integram scilicet post VIII 1 :'.i .d1. i a:], ..,I.. .. -i ,I 1 ... ...i i, i I 1, li ,...
libris nonu et decimn e et Iprincipl, III, 'I.'.I. III, ; ..,i,,,,ih,, ,nr ;11 .i.. .] ; t. \ 1 ;I: i I i, : ii .i l, t.' I. :. -
XI 14 et XI 17; deinde oinissi; q.u:.- i... ,i 1.. ii.. l : i. 1 i. p. l '15--.. .-i.,-il r i an i ..
X I 36. 27. 28. 38. 40. duodecima .a 1Ii 1.1 .: 1 I .; ,i i,l,' .,,,1 ,. .I ;I,, ,;i..,, ,, I, .1 .. ,1 ,1 .
pars ep. 15 (1p.373,22 qua de .. ... . .l .. ii ni I ., :1' l. .. ..i--'' 1,' ':ii.. i .' I 1;. i ..:
371,27 gratum non sit audir'e i i..I. pl,.u, | '-" '7. -I..., nu, ,'i, .. . 1-. '. . h .. 'r... .. .
ep. XI 38: 351, 24 procurata n0., 2': ....... . .. - '7 ., ,.,,'. ., / i,:..., ., ... ,.i, .
pldel nt;iss; is i accio i;blus loculn '" I .I .. / I '"I '. !/ !..* / .i..* t. ,i.r _..': .,....
lir" sane serinia nostora -. 3.-, I ... I1 .. ../ "' ." "'1 "" r I, ,..1. .'. ......: ...I,, r -
i ('ontinebut mut. in commonebat II .. .rn, .... 1'. r.. .,./ 11 ,..i/ ,,
bus 15 continuata 18fide i ,,,'... .' n I I: ..,i 21 ..... .... ..... .. , .....
'Hbemnus 23 deb. laud. 24 n. .., ,,r./ ,-..... i. ......;r l ..I 1 :, ..1 I .l.I I.' ill. i 1, li .,-i
3) Subici nt tor his quodmait 'r-n,...l ,, Il ,t.; ..... lp*,- l ,l ] I -,I.l. *..-, 'iu.I I. ..ili .I.. i. I..i 1. I.I.:..
X II, et libri octavi epistulae 31-- .;: ,1 I ,I .i rw.,i,,: ..w ,.i .. n,, ii i 4..i 1: 1 I i .;: I.1.11l I.. .1 ;,1,m i 1 1,...l
interposita inter ep. 12 p. 277, 16 .. .. ..... i . I 1 I '. .7: I '; .., ,,. .4 ..,, ;i,.,, ,i ,
legnntur post ep. 25 p. 2 )92, 6 pr- Is .' '. ..- -. r,, In .- I..1 ...,I. .,,1 i il. 11 ..r .

35. I IOMANUS BAlIBERINi.\\Il "1 i l 2 J .1 I II i ,.,,,,l., fr- 1..... .i \,n .Il ,.. I 1:"':
subscriptunl sic: eplici;t liber ('as ../.. .... . ... . .. . '. ,' I,. i ., I.. ..
A quen. dioeeesis. est ex pessinrr h, 1,, ,.,l1,1,. ,1, ,,,.,i,, 1i i,..I ,, ...,. I,. . i-l'., l 1 h ,., l. h i"
librarii socordiam. continent

in;s;lntati ne ad 1 23 fin. it ros li .. . '.,. r I .1 .1 ,.r ..r:; ', ,' ... .. *i ,r ..1. i, [ :,', .... "'.'.,, ..',
m ).1(Ifirent;a) 11 27 a verbis .. ... .. i. II i. . . .
;ifal l plue qituind ) f s cst ad Ill G I ..... 5 1... "... ., .... .. ..' ,.. .. 1 i 2 j i ... '. .,,.
;qlliy;i t video ad I 10 I .ror m a ' .... .' -- i\ .'. . .1... ... ..... ....... .. ,1 I ,,.. ..... ,,,
rie( nt*itur d7 l/!entic;a SStis/; r)'. in -. ii;.. ci .r .ul ;: i C i l,.l' .rl, 11 111 Ii .,1 11 1 ,l j i |. II '.l. k. l" I I.i' I' 1 .111 ..,
praescribitlr: 1;ber ? i- rari rum T ,.-d, .. .. .! "i i "" ,, I.I ". ,,. .. l .... .I .. . ..
Senator;,s i ariarumI librer primus ineCit. latercull :Ilisuml, :t:llsnt iiiseriptiolns.
2) VI[l-XII ninmerati 1--V cum latercllis except lilro octavo. decline libro sublscriptnm: p.r'pliit
libr' t/ertits variarum AureCli (C'ssi;odoroi Snmtoris r;ri clllrissini t il lsteihs, eTiqustor;'i Laii [sic], e.rronlids
ordlinari, e.xrmnlistri offilil preposili aliyIe patri ni [sic]; reliquis libris brevius. sequitur sine lllnmero liber
de anima.

313. VATICANUS N. 3392 memnlr. formal quaternariae scripts saec. XIII diligenter. insint
1) 1-IV 39 cum laterculis. praefationi praescribitur: ineipi liber Ca.ssiodori; subscription nulla.
epistlae ipsae inscriptionibus carent.
2) VIII-XII numerati V. VI (quo libro comprebenduntur nonus et decimus). VII. VIII in margin
soloi; nam hi quoqne subscriptionibus destituti sunt.

37. VATICANUS OTTOBONIANUS N. 17 member. formae octonariac saec. XIII foll. 70. abundat
erroribus scriptori propriis vocabulisque temere additis. insunt
1) 1-IV39 sine laterculis. praefationi pracscribitur: icWiplit prolo/lps Cissilodori Senatoris.
2) VlI1-Xll numerati V-VIIlI. latorculi hie q1uoque deficitnt.
.-I Ir 'l'i'I''\I


LXXXVII


'; i'.\ i '.\NI 11:1 IN.\ .\ :) ,,,... ,Iil i..,,,.. i ,i ,..-. .lu I ...Ientilne saec. X V simillimus
,.:r i I..,.,r ; .. 1i ..". 2 : :. i i i.'.n, rIn:,.I I I..i.., ,ri.. ..111 I..,1 i 1 :'.. .':. n... i. 11 a en ex eo descriptus (cl
.[. ..,r.. i:,1 I' j '-1 I.; .. ',i. ;.': i. i ..i i' i .',. .1 I .11:' I;:.' l :..1 1 ,.1 1 e.. .,1 -IHn odera' t ,yon lIe, lpraecedunt
Illn1,h]; r- II fllI ': i:-InI., n11 ,W'1:1111111i i ,, 1" IIlI ..-, '|[. I'.II Ihl.. ,.,,i ..lll lli rl .'ihlh.l ;1i (; 'nssiUod ri varias. insunt
l I --1- \ 3'.i ..,,,,, I -i,,,[- .r .1i j. l.i .i.... I ,. I n r ,, I l] i -i ii ( -quitur iniscriptio: proloyq u
/ ,. ; .... 7 ... .., I. ,' .. .. .... ,, .i. ., .lurelli Cassiodori Senaitoris
S. ... .. ....... .. . .... ., .i .. ;.. prepositi litue patricii in-
,,I,. .
-'i \'l ll-- X i i IIII ;- ,I... I V\- 1\ i. I uI. ,II-: ,l,.:l ]'," I... i nT.i :- X .... ;t lilber de a; imai .

... 41 1[:1i: 1 1. .i:N -I- :I I .. . ... .. ... ... ,es de France vol.1 n. 1886
I' 17 :i11.11, .11 .. 1.1. ', 1 I .\ I .ni*.' I',. .,.i. 1.1. ... ..,; I .;...-, . deinde abbatine St. O uen,
:.I,., l I[ anI 1 1., I;.I ,,1 1, ,:O l ,,,:l I. '. ,I, ;,,: '. l I ,...,[:.. ,in h ..q :. ..,
I i 1 .1--I V '; r I' r -...i.l.i ...., ; ,.,*.... r .i .. ..... "'. .. *rar' runt formarutm post
l, I .1, I, . .. .... .. .t .. , *, .,' .requestris pialatii exconsdulls
..,i *,.i ,," ...... .: , ., '.. ". ... r. ,,,. i .. .. .,', ,: ".,, ,, ,.. .. ,, ... . .,.. 'pit. laterculi Itdsu nt, etiam

I \ili-- \i 1l., 1..1n i.AA.. i .I h" ..I All II',I; l ,'I',I ''I....,Ij A' '.i.IlA epistiilae plerneque; adsunt
Iii,.I 1h, -,.] .....r r,, In o ,, ,, 1 J. lh l .I. 1,:r(r,,r, ,,i. ,e l ',rr l .1 1 1 i, ll,
11H. : ...k- I. .\ .... 1 *| . .. 1'1.1 1 ..... .ii, l i ;i li ... I ;: I *I m i:e inde alferuntiur dscripto
\ .. ,: ,1, 1.1 l : .|i ..1 i, 'i i, . .,r t I l.1 n 1 1 ,i hl .... I l.., [r,,' i, ..h..I.I s pri6 ii; ita: 17,14 inc tom -
' A... .'I 2., I',,' *.i .- ,... 'A ;A'i i '. j.. ...u E 87,4 obsecrandum
i.L ni. .A L' '1 ''. , .xi? ', 4 .'... ., ", e .i. :i:i i L., cum X 118, 7 pericula
Ii111 1I1:1, 1 .. .. /,' /' '.". i ... .. I. .. iI r 1I' li .i I : I ..I' Ix l1i. : dicitur, ut 70, 14 hIuntoremi
111. I, "11. .. t[: ": 'l .. /a,. iii, i ,.' Iii i i .1,i c.' lliinl l.l: :ui codex invenitur esse ill
l; Wi,': 'i'Lnu Ie i... r1. A i.. .i ,,. 1 1. i.,ll .l .u i "', I .. .. ... .1... linaus fere ad libros E K,
I,,li -.11 :mj, .., .II .....I \' IIl I'.' in-. .. .. n.... .. .. u11m1 K 251,23 priuatim
.',,,.. ...:. .. u~. l ,'i l -'..:.. -'" ... ..., /. _'., II, 1 I ..I .. n., I '."IT I 283, 23 couns eta cum K -
.".:I,, :2 .,. ,,,',: ;.... 1. -, L -- 1:.-, . i.. .., ,,, ... -,,, i ... '..' '. .,.,, , ,unm K 335, 23 form ane
.:,,A L -, ....... ..,. ...- 29 frictts cum E"2F -
I I"I,.II 17 ... ,..il ... l A .l l i, .. .-.... ." .. 282, 2 nestros pro nos -
-" '', ..A.. ... 11,,. n,'; 1... ..,...... ".,', .. .. .i. ,,' i I 1 1 1 r .* .., I. / pro mi oras X ll, 5 inscr.
i .. .. ,- II: ii: .;. .. ..; . .. ..i... uli ,i.,1,, : ,:.l .,r i., a, ..,.ls inspexi codicem tlotoina-
. -'.-'.l I',It: l .. I,, .,? :,'A : T'.llr i All l A.'- '. ',..A. 1 ll .I' r I'...' s..IJ ,,. ...',1. .

1 \ l:N i I'- Iil.l1. I ill. .\l. .\i.i. 'i i .. 11 N. 91 u,.. il, ,i ,, ,: I. ,iaximnae saec. Xlll vel XIV
i..11 ... t., ; ],.,. :.5 ...1. 1i .; i, N,. :. III h. li ...: . 1.;.. ,.' .l .,; .. l.,,,iran(ensil)ns) in m onasterio
',.1 .i l..ll.A1 ,: I:.I:. r ,1,' \1 l.t1 I' .i.Al.. ..: .A. .'IIr 'l. I1'. \1 1. ,11.li. 1i .1,'' ...u- I. iln isti sacerdos et hionarum
-.. 'lr', ., ... .., ,: |. '.i I .'.' 'I'. I '- 1 11 i i ir ... A,.',A.ni optim a fide pietatis studio
*l, i''...l,. u .: : p1:, .. ; i .[[i.[ ,[I ....'ia ,1, '.l.' m Ai .,I' l I .. i ,r .i.. .1 ,A d- -i1 gratus. M UC ''CCIX X VIII.'
1'1 i. .A I...... '.,:, . .. ...I : I ;. I' .' ;-' I iq L. ;.l;r I' .l.t l .i i.;I.I;otleca S. Iohainnis et 'auili
. ...I,.. ,lu.1. 1i. '~i n. ..ii:i. -.i,, 1,;.. \1 tI, .. ..I il i, '- I,,,h: ; I ....I..\ ..ntitinet epistulas 1. I- IV 39.
\II l -- \i l ;, . i,. .t.. II ',,i.l I IiI.... h..'.ItA ., ,1 1I. I ,, .,,.. .1,,r ,r,. -.A 1 I I il eodicis continent qui vere
: n, r n.I.iIn ..1 I' l, u I ill ...i.-ih 1 1n i .|I '" j- i,... ,1...-1 'l,,,,ri : .,l... .. IIIIIo IS, ultim us denique qui
Si.l.i 1, I,, '. .U ,lJ ,i iA iA .l ..1.li .11. ii I. .'h 1A' ..- Ih ..." -i 1 J. I . i.'.l I A'I, '.i'i vertnll ordiiemi i sl llauravit.
I I.I ,i i .l i .. \ i .. I 1111,., I;,1r., ,i, i .I .,i'.al; ,: l .i I,. I. i .a.l 1.i1 ii .nll I. ritiint it em praescriptiones

i Al ,lil lariI i,. ,'l;g A ,:,.. ''A 1.. h.il A'h" 'Al'" .A'1 A

ORDIN1S SECUTNDI SECTION ) IIHOR.

'S.il1l'IES FIN'IENTES VII, -II \]L INT'I'E IV. :;', ET VII, 41.

i.'. .1 1' 'N -I' \' \ N I 2;1 I. : l.li;l.: : ,:L Xil (ll.. lurII' F. .'cc. XV .ce : iste liber cut Icerus
.,* ,,,..,. .1 i '. \ .X\ A. In l.. A ,ln .. ,i 1 i I,.. .I, li.iI >.''I1 AI.'i ''rI.. rl- h;..I Fridericus K iichi, descriptus
S r . \ ....1;.,: .... ,,, .., .- ..- 1,' I; ., ,..,.. ... I ijl. \ le..I ......l]-r 1I, ...l-.e ul ..,II. (ita 52, 25 uidlcatur 'R a,
,..,.*, t,, ,," .. 1 -- 1,_, ...... ., '. r', 1 , ... ..../ .. ..1 -- .. .... ," I jnau ler R vAvA 136, 14
.,ac', i ,' i '. .... A .. I, ', ...... 1,. , ,i ,. t. .1 "2Ii, -' ,*, ,'. i/. , ,'' . ,' Al l uni m .1). interpolationes
.\ L\ ..I ,1 n- Ia :i11i '..T \i Ii' .... ,.,, l n, :.,1; ..r. I[ ,...- 'ir .I'l 1_-i 1. '-"' I ) de l\eI'c vu'i m ou te inarra-
CONSPECTUS CODICUM.


tur 191, 3 nota unde primuti panis voeabulum 196, 14 seq. itota suave literuta nescire incommotdutn
et mox sttultum esse facere, undl .luisutte penas 2possit ineurrere, quas duas aduotationes Admontensis couniunxit.
desunt in Adinontensi et epistularum inscriptions al miniature Mlonacensis praetermissae I 28. 11 9. 10. V 15.
VI 8. 9 et vocabula in hloc onissa in versus extremo (123, 17 princ;ipun 176,8 lanta 205, 9 nun) vel in
pagina extreima (153, 23 imputet) ct quake in It versum nnien efficient (27, 28 qjteints iniesse). rectius
quae ponit Adnioentensis, uit omisit 70, 4 verbuni enlin ab RF male insertmn et evitavit errlta iniiiiatoris
87, 20 pirmum 88, 30 uerentlr, ea facili coniecturae debentur.
D 43. BEROLINENSIS DIEZIANUS C. quart. n. 69 member. formne octonariae full. 83 snec. XIII, quando
integer lt it, continuit 1. primmi integrum, secundi partein priorem usque ad ep). 19 p. 57, 16 verb. p)erseuentecm,
tertii partem ma iorem inde ab ep. 4 in. ad ep. 31 verb. minimulmii p. 95, 2G, denique in hiatu inter librunm
secundumn et tertiumi insertas libri quinti ep. 9 in. ad 37 verb. oplittlabiiur p. 63,23, quarunii ep. 9-34 hic
sunt libri secundi ep. 20-45, 35-37 tertii ep. 1-3. i:mu desiderantur ablatis exsectisve foliis ex libro
tertio ab ep. 9 voc. ustt ;aere p. 84, 14 ad ep. 22 voc. ut rqu lonyay p. 90, 31; item op. 23 a voc. Inum s
dispendium pI. 91, 21 ad ep. 25 voc. d;seussioni indli p. 92, 12; item ep. 27 a voc. adserens p. 93,10 ad
ep. 28 p. 94, 4 conrenit qtui; item ep. 30 a voc. decrrere p. 94, 27 ad ep. 31 verb. iostea severiaisl p. 95, 22.
ex laterculis noni adest nisi libri secundi. in extrema pagina, quin prints scriptor vacuati reliquit, posted
picta est imago regis sedentis, cui inscriptnim est cyo sm Thteolerlcnt re.r Francie, snbscriptum anno domnnil
JICC('V. nos propriis libri erroribus suppressis ili eume adhiblimns, ubi reliqni dissentiunt et huiusce testi-
monio P'alatinli scriptura ant stabilitur ant infirmatur. Inscriptioues et subscriptions lilrorum dcdimus p. XV.

L 44. LEIDENSIS ex libris Vulcauii n. 46 formiac magnae foil. 186 'e monasterio beatae lMariae virginis
extra muros oppidi Fuldensis, inssu Ituggeri', qui antea ei monasterio praefectus a. 1176 abbas Fuldensis
creates est (Schannat hist. Fuldensis I p. 182), ante hlunc igitlur aiinum scriptus. eo libro quae contineantur,
exposuit Kruscliius scr. rer. Meroving. 2 p. 201. imagines variis colorilus depictae libro praepositae sunt
Tleoderici regis et 'assiodori Senatoris a nobis quoque expressne in tabulis huic volumini adiectis; illi sub-
scriptum est THEO()ERIC'US RIEX, item in scheda explicata, (iquam rex manu tenet, legitur locus ex variis 1 5:
sic est: inam et medendi peritus inritm frequenter salrat egrotunl: huic subscriptum CASSIOUDOIRS SENATOR,
item in libro, quod apertulu in greniio tenet, legitur locus indideni: coyg delctc t t sit qtietliu qti iuo citio renait
esse ptmc;ictus. sequuntur gesta Theoderici regis ex line solo libro nota edita scr. Merov. 1. c. variis praescribitur:
Jlacni AJurelli Cassiodori ,Senaioris rartlrum libri numtero (ldodernl, ex ltibits in hoc rolumtine sex et semis
continentur, deinde epigrammna dedientoriumii iure Senaltor placent. ipsarumn variarium librorumn subscriptionies
leguntur composite 1p. XI. ad libri septimi laterculum, qui ipse in codice plenus est, libraries aequalis
adnotavit: hae sex epcistolae non continelttir in isto ohlnnine. in fine subscribitur: jin/intt epistolue Theoderici
relies aitme'o trecentae et tna: reliqutarum e.xemplarit louje ltteltege reittsiata reperire inol pottimtus. lDe
ipso libro et eniendatione eius antique supra p. XLVII egimlus praeterea saec. XVI vir doctus quaedam emiendavit
et adnotavit. Contulit librumn inter ('assiodoranos priluarium Ludovicus Tross, qua recognition iam adservata
in hibliotbeca regia Monacensi nituntur eiiusdem 'in ('assiodori variarum libros sex priores symbolae critical' editae
Ilammone a. 1853. uostra causa eum excusserunt a. 1855 M, IIaupt, a. 1877/8 G. Meyer, a. 1888 B. Kruscb.

45. M1EDIOLANENS1I BIBLJOT111E'CAE AM IIIOSIANAE 1H 268 INF. memlir. former miaximae saec.
XIll/XIV full. 40 antea fuit Petri Donati episcopi Patavini (i a. 1447), ut ait inseriptio: 'liber libraries
'mon(asterii) sancti lerouimi ordinis Kartusie in dioec(esi) Paduan(a) relictus per r(everendum) d(omiiiumi)
'Tetruin Douato olim antistitem l'aduan(um). 37 signattm ip. 4.' desinit ipso libro integro V, 43 in verbis
ql; nostris ininictds pagina reliqua vacua relicta; deficiunt ep. II 30 inde a verhis ilefcisores itaguie et 31 tota,
item II 28; denique exciso folio dimidio libri IV initinm usque ad verba ep. 2 p. 115, 1 ,lcos imlicia peperertnt.
et latercuili adsunt et inscriptiones epistul;rumi. praelationi praemittitur: Jlatlni Alurelii Cassiodort Senatoris
virl clarisimni et illustris exqtiestoris sacri panlati ejxconstilis ourdinar;i eJ:magiystri (et mayistr;i post prael.) ojjitii
ptrep/ositi at/que patritii opejris ar;arnm j iololyitis tip;t; eidem subscribitur rursus layn; ... patricil cap/itila
sive rubrice libri primi rariarnt incipiiint.

/ 46. MIONACENSIS Lat. 11. 13072 sive lRatisbonensis civitatis n. 72 former imagnae scripts est inter
a. 1163-1168 in monasterio Plriflingensi in Bavqria. scilicet subscript: sunt varlis C'assiodori 1-VII, 41
perscriptis 1. 181-316 liaec: iste liber pertinet ad sanctum Georgyim i [r]uu[ii]J[in] (haec duo vocabula erasa),
tquent scritit tirater Sigboto sub abbate Eberharldo (a. 1163-1168) pro renedlio anuime sue. aneii, cumn qua
adnotatione componenda est altera praemissa libro Augustini de consensus evangelistarmin in code vulunmine
perseripto: liber sanc Gti feor.i Prutrin;gin lquem scrtpasit frater Boto tib abbatie Erbone (abbas fiit Erbo I
a. 1121-1162, Erbo 11 a. 1162-1187): o lector memtento scriptoris (corr. ex ctirtoris) et eins laboris. in-
scriptiones et suliscriptiones codicis compositas inveniies p. XIV; egimus de eo p. XLIX. codex niegegenter
scriptus est verbis subiude transpositis mutatis omiissis; rubricator quoque non oiunia posuit sibi relicta
explenda. emendavit librum et qui scripsit et libraries alius aequalls. Codicem contulit G. leyer, re-
cogunvit missum Marburgum a 18'I 1b. Krusch.


LXXXVIII
CONSPECTUS CODICUM.


LXXXIX


; \'.\'Tl i'.\1h hi i N -1.'3 I:in... octonariae maioris saec. XIV contilelus varlis 1-VIl 41. post
T IV .". iiilr 11II r.' el' XI :I--XI 17 subscriptionles in codice millan sunt et deficiunt item epistularum
i ,ii I.,i.. ,,h .i.i.iim I.,- i lip ; ,,,. -. N.-.lnr iussu librum excussit Tseliindel.
I- \.\i .'.\1' i'.\..\ I'INi.;- N 273 Imiebr. firinae quadratao t;ll. 101 sa:cc X. praccedunt f. 1' P
-. i.Thii. 1.. iii;rii., ....-llm;:.. .\ l........, ed. Scli kl p. 246- 250); sequuntur f. 98' praccepta quat daim in-
i'.;1 I ... i .t... ..' ..'.... i. i i. tin: versificlatlro quiedanm tibi. laterculi adsum t pleni, etiain septilli
11,i unh i I|.-ij... ii.1-u.1.. iTiim i-,ilarm I ii inscriptionles. epistulis unlleri adscripti sult in solis later-
,1,-I. 1 I I \ L 1 II 11\\\1, |.. .. epistulis nulli. desideranltur epistulae VIl l8-23 codice integro.
Il lii ..... 11 7 I :.'.. ] l 'i,; I'., 1 '7. librarius non rar, inter describeinduni vucalb lumi ciusdein signi-
1;. ,1.,.- 1,.1 *ul..u l,,,u,., ,iII:l I .1,. .i. l.yp erat, errore aniimadversu delevit. C(i nlt i lillriin ipse adiutus
.i,* .Ill li....i ;i..: 1 .. i.-1 l,.;.. .. i i : ilpso ie igne sulimissa tumn Iluelscni niistri industrial ct :aii-
.,ii ili..i . ,].. ..' 1.1.1..iii.I .,ll.-.-iltiloncs leguntur p. XV. In alppar tuin lectio recepta est urtlio-
-_ 'p['li.- 1 .i ,.i- r., i .il.,,- .ir..i.. .. n raro usurpari c et sc pro 5 in vocabulis qualia sntl scituis

ORDINIS SECUNDI SECTION ALTERA.

L' Illl.'S EX IIB ENTES L. I-VII, 41. VIII-XII.

I' I:IIINI:\-.- N "' i.,. \1 forinmae maxiinae full. 53 coniitinuit dlim 1. 1-Vll 41 adiectis ad septi-
i',,,i, Ill'n .i ,I.-l ,I . n...... .. (1. I 61 9- 15 liumeratisque in cudice epp. 43- 51, scd or'dine per-
ni.ii I.... t ii .,- ,.,ii 1.11* ;1 ...,i 1,: II i p 82, 17 COmplectalto r jiratiai et biat rursus exeisis inter 12 ct 13
I..1; 1,...,.. ii.i, i. *ii i. -. .. 1i ,,, ir nt V 12 p. 150, 8 ut civiliter ad Vil 2 p. 2(2, 20 qii et benl e de e.
.., 'ilii. i I '"I' i pI'- .... .1. ,' ll:.l, in Cadem pagina scripts manu cadem tractatus nescio qui, cui
i". Ii. li.u l oi 'i .. l i i .. :i:.. i ./ .. 1.lc stcre scripture respectit philosopjiie nmaitral(lis incipieuIs ab efiptliis
0 .... . ....i ,' ...... .. .. .... a i it, finitns 1'. 20r iniiqerfecte qtibusa refecta interna e eca crassitudile
.d..... [i 1 ,- ,ilI.i: ,I.i I. ire ('t, .-. inrani a IV 23 p. 124,21 nobis hacteinus 39 lin., quake desiderantur
- ., I..... ; ... .- 1 ri I, |....:1 1. 1. |i. 124,20 sumas itustrii ludcii sequitur up. 40; nu icrantur epp. 52-- 68.
I,... i .1. ii [I.i .-%;...i .. 11. 1 |i ;ii .. ., \'V al I nlcum priorein sic: hic dejicilnt X VI cpiistlie et pars precede, tis
S.. '" .... ..i.' t .t.: ,.,, .- ildle beiue int sequenti libro. sequinitur I. Vlll- XII. octavi epistula 15
I. .;i i, :,ni i i. i I.. |'. "' i. '.i a p. 288, y18 orptis est cobis et itt il uin iiii inserit r pars libri deciini
".. -' I. ', I, *../ i .. 1 *i 1_ 1, 29 retiictis stpideitiissim i pri ncip tdindl ciinii librli epistulae ad
,in,.1 1 n.i, .. huii, .T iii, ..1..I..A I'-i;sis V epitUimata; scilicet pust ep. 1- 14, ilu:n plenac sunt in Bcricni si,
1I I;li, i.. .. ... -.. iiii ill. 17, frustula ex quattuor cpp. 18. 19. 23. 21, integra 25, 27 oinissa
SI.-l. i, '.1 I.. I., *...... -1., il- I:," 20-22. 2( integris, quae onilia plane conveniint cuim epitouma, nisi
.I...l .i" I...-' r I.. :I I,. .'. ... i 'p. 2(. specimen lectionis ex liac part selegi Xll 17: inser. idlcm
, ... ... ... ... '.71, -'.' ... citer] sc i iii, writer enim l mii. icuiier'ib, s uim. 27 audire -
'-' i ,, ..., ,......... .. '', 31 lawid uidciti inteyre iuodl 375, 1 cum et srcientiu 3 auteni
* I .' ,' .... ... ,.. '. ... i..ts itaque accedit ad I quam ad I/, quainquam cetiam cim hle ali-
p, II. i- l. :1 1 i ,n1 i l .. I... ,,I .itulain variarmiii extremam, sequulntur in liernensi epistnlae 1;. 18. 19
I. I '., il, .i., I'1_; .... .. i i. pitomlaiii nion receptae. Librarius quae dedit in mioven librus digessit,
I.il.. I. 1 li11i'. ...1 'lA"' 'i.li li'l. .n it. (eni sua subscription abl) eniendatore deinmul restituta est) quinto sub-
. ii..,- .,....,, /:' ,i.;""'. .. .'.. ... quintus; deinceps nlon attendens ad librus V, qui adi'uit, et septimnim,
|i ,,.il, IIIi;. I\ lI--ll 111.ii. ..1.- I-. i .psit V-IX; quae iumneratio priofectac estx e xc inplari aliquo lilris V.
Si I ,i,. I ii,,... I l, a :.I.- 1 ', i.. .1ii, iinscriitiniies epistulartl i pleraeque. lii'r 1 1i i dictus in fine dicitur
. .i 1/, .,. .Il..... .' ...... .. ., .... cconsnulis patricil cxquc stories ujficii, V ll 1J. A. C. A c'. ;rci clarissi;i et
..' '', .. ,.. ,. .... . .. ','.' ..... iliirii, prelp siti of ciorum true altrlici. -- N >s lil)irum Ilis missum
i..ll.i ..... 11 M l.ii l n 1I 1i. I .. I.. sI l .. ipsi cxaminare poituimuus.
*" I.l:.I.,.\ II.N 1.S lI 'Ii. -. :\NI 8s. 1. 4. 12 sive BIIBLIOTIIECAE UlIBANAE N. 61 (antea
h I ~I I, il l .I. I. i,. -A I I ,ll ....- .\ 1, colltillct
I ill I I l I. I It -i : i i.. ltlttoruii primi ilbri qui est pr:efationiici praccedit), in his septimi lili'i
iii1' -I.. I" ii.l'i .,ii l 'I i; ... ;l 'iii.i, -'i *,,cijpit pruolot us ('assiodori it lltbro ra iariti fourmaruli, priOi libro:
.i' . .., '', .. t..' .~' .I. .. .. ..1 narissiil et illustris ex ucstoris palaci; e.rcontsulis ordml rll i cxmulistri
.' ....... .""... . ".,," ,,," 1,,1 .... .... liber prrim us incipit.
I 1II MX, .lII..,IjII ...'' I .... 1 nimoius recte mnunerantur, (ccinmus 11nn1 cI.m11lprclieindit nisi pi. 1-30,
ul....]. ,::.1:,.... rii,. ., r1. .il ,, i, ni pI raep/onitur tabula libri XI uariairum formariun Cassiodori, XI Cl
XII 1;. ii. lIli., lu Ii. 111i[ I.Ai I Im. I I ,I s ciurtaruiti urbanae praefecturae. laterculi uadsunt. aucturis tituli
I ll ll I 1 .. i :,.; L. oIl[ I-. [.
C :0*.*1**.*1.45. 11
CONSPECTUS CODICUM.


Varias lectiones duorun codicum qui scripsit librum passim apposuit. exaininavit librum missum Mar-
burgum Kruschius.
51. BIRESLAVIENSIS REDIGERANUS S. I. 4. 13 sive BIBIAOTIECAE URBANAE N. 62 (autea
n. 2) menibr. extremaa pars in chart script est) formae quaternariae maioris scriptus est ab Ugerio Patavino
a. 1358 Avenione, secundum adnotationeni 1. VII extreme adiectam hane: scriptus est liber iste Cassiodori per
nme Ugeriam Jlanfred; iqeril civem Paduanamn apostolica et imperial auttoritate notariun ac ma n)ifci domini
dominique piotentis domini F1rancisci militis de Carraria Padue etc. domini et vicaril generals pro sacro
iimperio Romano notarium et familiarem exisetete Arinlmone lpro serviclis et arduis neyociis eilsdem domini
mei in Romania curia pertractandis anno domini nostril Yesu Christi nillesimo tricentesimo quinq uagesito
octavo indication undecima die XXV1 lanuaril; mox addidit: feliciterque expedtlis, eleo jratias amen. codex
exceptis ep. VII 42-47 Cassiodorana omnia exhibit, sed perturbata tota sic:
praefatio, cui praescribitur: incipit liber variariton Cassiodori, ctlus libri prologus sequitur in
haec verba.
laterculus li)ri T.
1. I-Ill 1. praescribitur libro primo: lagyi urelil C'nssiodori Senatoris ciri clarissimi et illustris
exequtoris palacii exconsulis ordhti et muagistri offic praepositi altqe patricil variarum liber
primus iucipnt.
VI 2 (integra) 7 usque ad v. p. 180, 21 comlitiram; adnotat Ugerius ep. 2. 3. 5. 6 esse de sexto
libro, adscribens ad septimam: ones suprascriptc formule sunt de libro priscorum.
llI 10 p. 84, 24 ciui sit ad v. 29 detriment sentiret (adsunt ea iterum loco suo).
III 3-IV fin.
Sidonii ep. 1 8 cur adscriptione epistola prima de nllimias.
Sidonii ep. 1 2 si actionem efficere curavi.
V 1-36. Ep. 22 legitur bipertita et nuineratur pro duabus.
VI 19-24.
V 42-VI 2 usque ad verba p. 175, 10 prinariuml pos; sequitur litura quattuor versuum. adnotatur:
require superius in 111 obi est cum seeyuentibus uspie ad capn' 'glrata sunt' (VI 7).
111 2 (permutavit igitur liaec epistula locum cum ep. VI 2-7). pergit adnotatio: in qu(o libro
(seilicet in tertio) deficit capl. selqens quod debet esse secundas ibidet 'Gundibaldo regi
Lurgundionumn T. rex'.
VI 7 (integra) IS.
V 37, ad quam adnotatur: 'e et e de quinto'.
Sidonii op. VI 11.
V 38-41.
VI 25-V 1134. adintat scriptor: foraa evocatoria magnum1t testimotniint est conscientie bone' (id
est ep. 35) invenes 1 in libro octavo quod sequitar 'iuste possim' (id est ep. VIII 1) ultra 1prin-
cpjin, per iunat cartantm e i e ilciit ibi ipsu apiitlumi '1manifest7n' et alibi cidl dicere
'manfl'estatio'. Delude seqluuntur alia rlpitula videlicet (cnuunerat deinde prineipia epp. VII
36-41). Explicit liber 7 varcarnlr Cassiodori.
Sidunii ep. I 2. Sepenual ero postulanti pes modicuis. adiotat scripter: ejistola sequciis non
habetur conmmaniter et erat penultima. hec est lpeilttimn epistola 12 librl. Erplicit 171.
amen. post earn quam supra rettulinus librarii attestationem pergitur: Fhlis tiiius epistole
est supra ll, fine quart libri in modum epistole ct incipit 'si actionent' immediate ante prin-
ciptinm q4uiti libri.
VIII 1.
VII 35-41, ut supUra monuit Ugerius.
VIII 2-XII; ex laterculis non adest nisi libri inoni.
de anima (in cllarta scriptus).
laterculi libri do auima et variarumi libri secunldi et parts tertii.
Codex cum ab ipso Ugerio turn ab aliis aequalibus mox emendatus est, quas cmendationes in sequeitibus
distinguuntur praemisso asterisco, et auctus lectionis varietate, qune lectiones distiuginutur praemissa cruce;
leetiones correctae additaeve cum ex eodem codice fluxisse videantur, quemi descripsit Ugerius, simul munia:
tractabuntur. Liber conspirat fere cum deterrimis eorum quos nos in apparatus admisimnus, nmaximn
eum EF vel E solo, ut in his: 134,2 resecatumj reserattun 136, 20 diygna] colndina 139, 7 fact]
fatur 144, 16 si4ililtudin is solicitudinis 146, 32 resecare] reserare 147, 13 degenies] deneyes -
161, 33 infirmnaret] in/'amaret 163, 1 simile] similiter V 44 inscr. transimu4ndo red] idem cidem
aliisque similibus infra adlatis, item eum K et otiam magis cum libro a nobis practermisso Guelferbytalo
Augustano. contamilnationclu prodit dittographiis compluribus in textum adissiis:
CONSPECTUS CODICUM.


1i. 11 1.irii..i(.-i reliqitl, ilnstrncret E, institueret aliter instrniret Br.
,;7.13 J...: 1. .....ira X, tua KA, tua nostra Br.
I44.I. 1. i..i .1, ,nuit 1, cant al. fiant Br.
1 I,'11 iiiilnlj i,'/, initial PD, inicinm al. nicium ] 'r.
1'.'i. :I dI.. .'i: i iiil reliqui, decimarumn al. decuriarnim 1r. (deciuinarlmn AIcc.).
I'., 1I .r.111.. i li./ui, attoetc Cadlaects e.x lett., attente al. attimice Br.
17i't,.. ...r.,,j,....7il.ii] rel., iissionibuls E]FK, conspectibus :il. inssimibiis Dr.
1. ....i..im.i rl 'l.lt: 1",.I ex margin in textium inscrta sunt, it 103, 7 post iiinfl it: qiatluor in puris
I ,,, .- ,,.,,.,1 ..,... h I / .. .. ..../ emi ta/li, mnaris alee et salanimulra et 327,13 post relparetur: ,S'eieca.
., .,.. ,,. ,, ,..., .. / : .faitatunm nll sinie studio deficit. hacc cm1in i)ps: ot facile cxplliceitcier et erisin
ii. .i.1.i .i.i.. i. .iii:,.j:liI- ., -i codcx co unoiI nomin quod 11011 ips, sed siiilis Accursio pra st)o fucrit Iiecsse
, .1 .t Ii. In ..;... pii''... repracsentat textus ex part forniatus est ai liiiuc lilbrlln. id deliionstralJi nl t
.1.1.. .l,,;..,.,,], I..,. ,.. iin ii efficitur viruml dloctumn, a quo liace receisi prnlifiiscitur, m1o solum adhllil)isse
....:.. ,, >...,.i... .. .: ; ,1t, iI,..I.i..-, sod interpolatiion m ab ipso anictam esse correctionibui s nmll inscitis, sed tome-
i ii,,. 1 *1...I l.l. i.I .li lrandam libri lroprietatem ad singnlos adscriltumi cst codices apparatus nostri et
.i ,, 1... '1.. ili. l.) I -l,. .|:is. ins enlm rcslavicnsi conscntiant; inlli ubi adscrilliitnr, scito lectiones as canos
11..I.. .hll.hi,.--.: ,,i-, .. Il .ro Breslavicusi et apud Accursium. non1 reccepilns iln hliuc clencihu lcctiones
il:-I.. ,, ;,,1, ;I. .... ...,,inii. ,urn Palatilo et ex ipso illo ult videtur ill em01 relates compositas siupra p. LVI
ill .Al,,,. ,.i-, lI., :cm, 111 I.. I. bro Palatinlo.
S4. 12' ....1:,%] .*, iiT 1 .niii. 12G, 22 inciuilcs] ciiles (E)
-i2, i.ii ., I,.: .. 131, 2 scd] quam (K)
1 i. i. ,.,] i',:;i- ,134,19 casam] causam (EF CGnelf.)
l i'., -.I iiii..I Illi'lliii ,l. 149, 12 condaomam] el)diimadain Bresl., hebdoma-
17 ., .. .. .. i i A 23 dcm Ace.
'-.- ....l., i .... 149, 26 *dccet] dehct
J il...i,..1 il.ii.1 ii.le (Guelf.) 150, 32 *aequalitatcm] acqualilitatem
22, ". hi...in..-] ,l....i, i 'E Guelf.) 157,22 nuiliariuim] iiulianimm (EF)
I I ..... 1,1.1 : ,...i i A' Guelf.) 158,29 ne] nec
I2 ....I.. r,.] .... ...... hI.,,ilnes (K Guelf.) 160, 1 ingcliiiom] ingenium (F)
2'7. i,:..i ,I' i.....i ....l" (K) 161, 14 matrimonii] matrimonium
"., i. .n d. i" "' .n ., Guelf.) IG6, 20 gratiam] tl glori:ai
21 ii..-, -i .1 i....i, i A Gelf.) 167,20 crigi] eligi (F)
il-- ...uiin.. i ........Is (K Guelf.) 174, 8 pridem] quidcm
**: i... ,., 177, 5 qui] quia (F)
,j., I1 ;|i. ..... 7 //If.) 181, 7 snliaccnt] snbiaceant (E Geuelf.)
J3.. I ... n1.....i..i-1 ,...,.9i..i.is (F C Guelf.) 233, 19 sigismerem] sigisiinem
J3, ii..ii -i..- i./. -,' tur t ;is. (FR2K (uelf.; 258, 2 protcrte] profcrre
. i ',.1..1 1 260, 17 inuiscre] t lnmtclrsccre Lresl., mutersere Ace.
4I, 2 'I ...ii'i -i I .....ii ..i. 269, 1 quando] quanto
'i. J2, n ... -l I. i.- .11.... violari (K2) 275, 24 dcstinate] destinare
r1-. .I -,.i-] I .ii..ii.ii liiidiciium K) 281, 5 persequi] proscqui
11ii. 1 1| | -i tI ,,/It. 1 307, 6 uniinersa] t immensa
*', **I .. iri.l i ii. t- K2 Guelf.) 312, 19 prolixa] difl'usa (K2 GCielf.)
I7. 12' .....i.] 11 ii..-.iI ii (p celf.) 338, 11 auetoritatem] auctorci
', I', ., ......ii.I. ..i..,cesecuiltis (E) 341,16 aucupatio] t occupatio (K Guelf.)
I.i, -"'t .i..,.J .. ] i .1, .,:. iH.itur (IE Gtelf.) 372, 15 legitur] t creditor.


II,-I1. 1.. l Ii'I... 1 ......... 'iriam inl apparatuim o110 integram rcttulimus, sedl tanituiiiimdo lii eonsentit cum11
..1i.1.,.. .\... ..iii. i~~1 1i I 1-VII, id A littera significavinius. ab ca ubi discredit in iisdem libris, id signi-
I,,. ,'.i,,i- .;,ii. .I .iI c.l;lio notetur d bi A e; setd in ue ex hiis libris omnina talia ex cxcdice attuliimus et in
'l''..l: I"'--- 111.- ii.. ..1:ii111 .llhlibuiminls. cimendationes et varias Icctiines pilcriimque 11nn distiiiximuis a lectine
>.-l..I; .. I i.mi. i1 .1 i..,i.,.- .iliccillin specimen breve collationis integrae.
I;4. ..1.., ,'A'I 174, 18 I mnc] non (K) 175, 3 uehlilius a
i Ihi ..,'...I..,Il 19 ,ios] niis ut] et
.. .i,. 22 pingucs a, pinges b 4 nis
'. ii ..i .|i .l,-ii ,' . a 23 nobilitat 5 pot. ess.
1' .11.. 24 auratus] augmciitis I niros
II I i.. I... ] 1,1.1. 27 nostrum anmbitis
I ; ..1] ,i 1 ii des. ann. 12 fclici (K)
1"i :,i i..1 ii...ii,] .1 Jl...i.tilli 28 dampn ationis 13 sic oru. "
Ii .J.i].-. illi 175, 3 rogantcs] reguantes 19 quam de] qinando
u *
CONSPECTUS CODiC'UM


175,19 poutificatus under] ponti-
ficis inostri
22 hoe o0m.
23 quid
25 praefectioris ... 43 fulgori

27 necessariamn
28 negligentes
29 ascendere
31 deceret
expected
33 praetorio om.
176, 12 praescribit
iudicium] iudicio a
16 quod] qui
17 ei] enim
22 gemmnarum t, geni:icum v
23 peragant
25 conspectibus nl. iissionibus
26 cuius] qui eius
27 noil iinmerito o01.
28 palatium] panlatlumn pro
29 ipsas
neraces
30 tot. pnene
31 in ome. (KlE)
tractetur
32 sic
:15 dignitates a
fit
36 uit et] in
177, 2 tain oml. (P)
3 excipiatur
4 niotluinenta
5 quia (F)
egr. :il.
7 est om. (LRK)
agere] nidetur agere (ag.
iid. iK)
10 quam s. illi omn.
11 de or0e.
12 miiser>nhili
13 suscipit (PKE1F)
10 posse (RF)
part] pace part a (pace K)
Excussit librumi missum Al arburgum


177,17 tios] non (PEB)
20 considered (PT)
21 scilicet] si
sententias
22 quo
23 uitio] indicio (Ei.,
mor. liiina tlt.
coginlscitllr a
24 recipere] habere i. i. ...I....
est] est ut
26 dictioni
27 centesiiman
30 ab] ex
31 contingit
33 procedant
et tacere] conticere (P)
178, 1 exhblitatio al. exhibitio
4 est en. nis.
scaenicis] seuicis
8 rei o0m.
13 cogitatione nostrarum quae-
stur':ruml participatiuone
15 ling. nostr.
18 et ita] ius.
exilisse
19 domiiiationis
20 nostrutmi] ieruim
21 hal). polld.
pariter onm.
24 dicendo] dicere dicendo
uioliuptates (LaRK)
26 ess. deb. (T)
27 it] et
30 et on0i.
31 nos] n,,s a
cansiall] ta:lnie a
32 regale geniuin al genim.
179, 1 opus] quis a
3 doctritianm
4 quatellns] qluanitlu
7 tenplinn] cxenmpluim t (E")
11 contitngerit
13 est od.
15 nostro] uero
20 scularium
Crluschins.


24 t .i.I
J i i,;.), i. i .I
I" . I,,Il., i Tii l
,7 ...... .... -d .
I h ,,. ,, t- i .. .

1- ", 1 I V I,,, .-. .


8 minioribus a
9 praetorins
11 iniustitia q. a legilms o01. a
uenit dum] nerenldum a
13 nos om.0
14 tot om.
16 nil
omnin (utroque loro)
20 audiendi (oltero loco; P')
enim] igitur
21 comitina altero loco, altero
p. coninuitinaim
rer. 1. test. oI0 a
23 constat
cotnferre] differre a
27 serunt adnonita
28 ftlndunitur] snumnuntur
30 tua est mil.
lobsequlo] officio (P)
32 prndentuim t
181, 1 et ont.
3 luminerariae
praecolnimi] p. te
7 snlbiaceant (E)
9 no quid] qui
10 regunl2
11 cnmuniitis
12 est ori. (F)
13 acre] .airo iel aere
14 obseclndat
18 eomnitilne onn.


52. CANTABRIGIENS8IS (OLLEGI1 S. PETRI 1. 7. 7 (memonrat lilruIn catalugus lilrorutm imss. Angliae
et lliberniae a. 1697 p. 154) inembr. sace. XIV XV eontinet
1) 1-V11 41. IX 4. 6. 9-15 cuit laterculis. index lilbri quarti finiens in ep. 39 theodlagutae illustri
vestigium servat cltamilnatiniiis classium duarnim prime et secinudae. index libri septimi finiens in ep. 41
)non compreliendit adiiinctas ex libro innlo.
2) V1II-X 3 p. 219, 3 dignitatem paiciewl: reliquia periernut foliis avulsis.
3) A loco indicate nad finemr codex manii diversia, sed nn11 multuin recentiore expletus est ex classic V
epitomata. praeter specimin a a Ie smnpt:t ct snio loco edita cnitulit miea causa Aldis Wright professor
Caitabrigiensis cp. X 7. 11 et fristula epp. 12. 13. 14; convenit codex fere culm Londitiiensi.
53. CAI PENTltASENSIS N. 111 chart. formae quadratae saec. XV ciotinet
1) 1. I-VI11 41. IX 4.6.. 9-15 cum laterculis, quorm sepltimus in ep. 41 exit. libri sexti, qui de
fornmlis dicituir, desunt paginis tribus vacuis relictis latercili pars extrema et epistula prima. inscriptionum
libr'rum nulla plena est.


XCII
CONSPECTUS CODICUI.


XCIII


S\''VIII--11l .,iti--;- in 1. IX epistilis in septiin um tr:uaslatis) cenm laterculis recte numerati. prae-
:iil.iim hi.,',, nIl.. .i ii'': .1/./;ni Aurelii Cas'siodori 'ciinatiil' vi rl Clearis.inltI e illitstris eCrquerstoris pilaciu et
S..., .. ,, ... offl itl prapaosll tqicu patritii liber unlcrimuts. sequitur liber de anima.
\',- ... '., ...... iii...-i.. I .~ ins a. 18S 9.
51. i'I., I.NM iMl I. \UIENTIANUS PLUT. 23 DEXTR. N. 9 (antea S..Crucis) meinbr. fiormae qua-
i. i. I, i I ...I. ill 1I1 1.11, anten 'ad usum magistri Nicolai de Spinellis'. contineintnr
II -\ I 111. I 1 I I 0--15. praefationom praccedit epigramnma dedicatnrium iure Scnator. ante
iI., l l.. 11.i11 I._.,, . Il... .. Aurell C'assiodori Senalori viri clarissimti t illustr quis jruaerstrlis pal(il; efr-
.. .... 1.. ', / .... pI ...." < incipit; subseribitur: explicit prologues.
21 \111. I i....i..- .-pistulis antea relatis). X. XI. XII curn latercnlis. sequlitur lilbr de iiima
iiiiii.i. 1i Il.'I I'r' 1 ill emiendatore XIII. manus posteriores duac f. 122. 123 adieccerunt eppistnlas
1...,, i 2 % II.
I.l..li>i.li .1.1 -I.I .)i.- li.I. Iumleri nulli adscripti sunt, adsunt in margin, sed ut numercntur libri tantnm-
.....1I.. 1, .I .,ii. : ."i...o. ii i.,endator.
1.' I i.ill:L\TlINi.'. l.\UIRENTIANUS GADDIANUS PLUT. 89 SU'. N. 23 mcmbr. formac quaternariae IC
-i: .\11i 1'11 I' .:i.1..i. 1 libraries complurihus (mains mutatnr sa3eo nli quaterniones incipimlit, ut
7", 7 ,. i.,,.. ....'. :Ir',"i: quanris 11G, 13, nli verba senlorium i ad ob.sculre in utroq(ne quatcriiniole
k.. 11111. r, ....'l1-. iiii 'Iil. i a mann posteriore. subscriptum est: sit retia( dignus exrpletor coldirs inins.
.,;ii.tr'..: .I,'.:'I. ... ':. iii'm Vitelli ct Paoli collezionae Fiorentina di ;i fusi.nil paleografici (Florcntiao 188.5)
..l, 1 (c...,o om.no. lI.r..
II .\i A .... I..r 1.. i.. 1. 1 a vcrbis praefationis p. 5, 17 quod ad summum oapicem ad VII 41, uni qua-
.i.. h. ...i I' i .- ... ' "- icat. latercnli adsunt.
21 III-N Ii nul."..a1: I-V; incipit ianec pars a novo quaternione. sequitur liber do animn.
I'..,m il i ,.m .111 i iin. II .tionem adscripsi. orthograpllia est medii aevi: c et commutantir passim,
1.....I .. i. 1....( 1 ,rll.I -,,Ir.. pro condicio. exrtimare columpua cotiempncre dnumpnare cunti iliffibre in?-
.. ,,. .,.,,..".,,, i i..;.....:i ,. (raro Theodericus) sollcmnia sunt; scrilitur graitas, commoit omissa v litter.
I..,.,. "..ii'," '. I. '""'.. -n.it, ctiam emendationes manus secundac raro enotaatec. inscriptiones librorum et
l.i-, .lq l ,,,h,.- i,,. ,-.,,il. I'. X V I.

1".. I'l..l:NTIM.-;- I1AURENTIANUS PLUT. 89 SUP. N. 26 partim member. partim chart. formae
1 1 ai..n 11; i.', I..11 *3:... -.':;i .l.,, ut in fine legitur, 'die lovis XXVI Aprilis anno a native. dom. M\ quadringei-
ln:- i'... itIr..' .anI- li-n.-I.. t volumiini praescriptum est, a Benedicto de Lauro in civitate Iarelh(ceno)nc
*,, h. i.:'i.:n.: A .\i-Il..II.. I: i.iiidi libratario dicte civitatis, ciii persolvi pretinm presentibus Stepliano Comles
.... I: i i.. l... ri i,.. i toree et civibus larcline'. liber quarts desinit in ep. 39; quintus complectitur
i.. XII I IV 411 i, \'. '1'. .... Ii11 l.t. i 11,. 11 iit i. repctunliir in inone qlnae antea inde leguntur, non repctitnr in duodecimo primna.
Ilhi1 i, i iil...it, \l. ii1iin nilinerantur epistnlae in margin C'CCXX. laterculi adsnnt, epistulae in-
.I.lir .,i;.il >: i i .C.i0r. i ..li .lrni )lpraescribitur: Jlayni ?llrel;i ('ass;odolri Se tatoris vir c ri slr insimi et illustris
. ,... i.. .. ./., t .. e...i'.. ..,lari praepositi of*fic;ormn atljque patricil rariarum primi libri prologus incipit;
- t' .inI .' '' i :. ". !ber u(riaLrum.

,'; 'I.NI .\L iI Ihl..)tlieca Iolh. Phil. I)nrazzo n. 16 adservator codex saec. XIV, contincns test
1.II. I. '.l.. .. 1. ..- n ..... '.... pra alcuni coedei della librcria dRl (C. F'ilippo Durazzo. Genileo 181. 8. p. GS)
*.\>...i1., i., r hiI.ii. 1I1.i,- XII epistulas ordine mutato. praefationi operis substituta t st qnae aperit
Iil.1.1.1. i |i;. I. i. i I: inm lemmate 'accnsationes non snnt facile susciliende'; ex 1. Ill im adsunt
tI.I Ii., ii.l:. Ini1 ......, i I Il.r'- formularum practerea integris absnntt epp. 42-47. adest etiam liber de anlimn.


1 'il:' (N -1 ni lii rsitatis (n. 83 Adrian), antea bibliothecac Senckcenerginnae 17. 231, chart. fonrmac
ni.',\il -.i i.ci N i., 1 co.nlinct dispositas libris nndecim sic:
Ii i--IV I i.:1 i.ni praescribitur: JMalqi .Aurcli; Cass;oldri Senatotrrs viri clarissinmi el illustr;s
" i" .......' ......., ..'.,i,, urtzl prtepos'ti affJicoramt atq ite patricil v'ariurtit liber pri;ntts: "proloptis.
i1 i\ Ii \'il II ii laniitnr, nt IV 40-V lin. praemnissa elpistia lilbri duodecimi prima efficient librumi
' iii.nlll \tli .i:r .'iii.n- i tlunl erectiir pro deciio et iundecimo.
1) '. 'll--il I .n1 III:Itur V-IX 1.
Lu it.. liii l.1iii1 11111li i uthis t11 videtur codicis variant lectionem lIn D garsins adscripsit ald xemplum
*..liit.iII [ r'ln. ii.i .i( I '... aervatum liodie in Iibliotllcca Bernensi (F' 48; ef. Hlagen catal. codd. Ielrneilsilin
I' f.-'I I :i: il .ii. ii.:ii.i .. n tnlis praescripta, ut. I I de honarr collato in candlidaltum II 2 2pramonrtur
1'"11. / ...,1..,,,... .I. .1.,,,,r...1,. qui de nobilitatis y/enere et multplic'iibui irtutium dlonis commndtIatur -
:.1 ;7 ,,....I ,.,. ... .. r., in i de hils quae als rei public uit;litatibus ctquisi'it redeunt in line lilro, quanm-
CONSPECTUS CODICUM.


quam sunt item in Parisino 2190. eodem codice eo tempore Francisci Modii usus est is qui curavit editionem
variarnm a. 1595 Lugdnni apud Francisciin Cbonet editain; nam ad Fornerii varias lectiones repetitas quas
addilit nota diverse distinctas, eas specimen ostendit in linc codicem solemn plene convenire. codemn ducit
quod deficient ab epistula inde XII 1, in quam codex desinit.
59. HOLKIIAIENSIS COMIITIS LEICESTER N. 400, scripts in Italia ut videtur saec. XIII exeunte,
a. 1667 adservatus Breslavine apud Georgium Elsner, deinde in Angliam delatns all doinium Coltc, nostra
causa examinatlls cst a Liebermanno. priori parti I. 1-VII 36 fin. praescribitur: Mlagu Airelli (assiodori
Seaitoris rirl clarissi; i et illustris exquestoris palacli exronsills ordinarily exmaynistri offficl alque palr;i [sic]
operis prologns; secundae 1. VIII-XII 10fin.: Jaagni LAurel;i Cassiodorl Senatoris viri cla. et illustris ex-
questor paluriin ex consuliibus ordinarii exmnagstri offio Ipp atlute patri'el ir;ipit de olpere ;ariarum quod fecit
sulb Atlholarico reye mortuo Theodorico patre illic s liber prinus. codex est inflini ordinis. epistilarlmi in-
scriptiones passion certe deficitit. pars prima, quiae pertinent ad classes primamn, habet exempli casa
28, 25 pro iuscilae antistiis solam litteram I. et locun iln hoc ordine mutilnm 33, 2 ita depravat: nee jluod
provide slatuit di.spositione mstaulit. inl part secunda consentire scriptorcm ciin libro K ostendiint epistulae VI 6,
quam collatam halmninus, lectiones 180, 7 habere von ldebeat et 188, 14 deeoratuni. tertiae denique parties, ex
qua collatalm lhabnimus epl. VII I, p)arem vilitatem patefaciant lectiones 231, 14 qui robis peine (omi. annis) -
238, 6G ieuiota 238, 18 diyllunt omnes sui prouectus.
60. MATRITENSIS ESCURIALENSIS D. Ill 21 member. sace. XIV descriptus est a Paulo Ewald
(keues Arcliv 6, 243) et a Giistavi Loewe (in llartelii bill. llisp. II'ener Sitziungsberichte vol. 111 a. 1886
p. 458). enln is conicit originein ducere ex Clartres oppido. post disticiholn ire Senator parent sequitur
praefat i inseripta incipit proloyis in libris nuaiero XII ct lilri primi septeln usque ad septimi ep.41 cumi suis
laterculis except secundo; libri )rilmi finit in ep. 44, quarti post 51 subimgit 33. 34. 35; sept il praescriiptum
est inriplib titnilli libri VII tui fobrmule mininiianitnr. selquintnr libri VIII--XII numeralti I-V; octavo
pracscribitur: JMagni Aurelli C'assiodori Senatoris r;ri clarissnli et illustris exiptestoris palatii exconsulis
ordiluarii e.rmalistri prepositi officiorum alqtue patririi liier rariaram primus. latercilli hic qni(que adsniit,
item liber de aiiiia niumeratus pro sexton.
l6. AlATITITENSIS ESt'URIALENSIS Q. Ill 18 membr. formae quateri:inriae saec. XIII, descrilpts
diligentins quam peritius a IPaul E\wa:ld (.Xeues .Arcrhir (, 274; cf. (Gustavns Loewe in IIartelii bibl. Ilisp.
Wl'iener Sitzuniisberichte vol. III a. 18SG p. 533), in ('assiodoranis f. 57 seq. Ambrosiani C XIX inf. ita similis
est, etiam iln rronea subscriptionle libri extremi, ut alter ex alter pendent necesse sit.
1;2. MEDII LANENSIS AMllllt(SIANUS C. XIX INF. member. firniae quaternariae foil. 147 saec.
XIII XIV, antea lo. Vinceitii I'itelli, continet libros variarnim XII solito morebilpertitos.
I) part priori I-- II 41 Itdiectac smnt ex lilbr nono epistulae 4 inscripta formula )ietatis, 6 inscripta
formula elltitx renie et sic deinceps 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15 omnies relate inter formulas (cf. nenes Archiv
6, 274), scilicet ut sic expleretir lirmlnlarinm pars extrlma deliciens. libro primno praescrilbitur: Jagyit Airelii
(Cassiodori Se ato/)ris .ir' i clarissimi et illstri/s e.rq uestoiris placil e. sliiber prs riiri; ir ims ;iliit.
in libris I--II scriptor expressit ilicuriose codicem in sno genilre boniim flamiliae iprliae; emnendata deilde
haec pars est adl librmin families sectundae lriore scriiptur: saepe iblitterata.
2) VIII -XII omissis in nonii epistnlis supra relatis cumn latereiilis s1is, numerati I-V, nisi qunod
error subscriptum est duoilecimh : liber se.rets erpl;cit. praescribitur: JlXtani Aurelii Cassibtlori Senatoris
pallacii rermagis/tri praelpositi e.rquestoris oftficii exrconisultiris laci liber primus iiiciptit de opere rariarum.
sequitnr liber de anim..
13. lMONACENSIS LAT. 11052 sive Passavienisis 52 chart. formale magnae saee. XV contillet
1) I VII, 41 omissis laterculis. libris adscripti sunt uniieri soli, nisi quod sextns et septimius diciiiitur
fortiilaruml et subscribitinr septimo: explicit liber C'a.ssiodo ri rarlarunm.
2) VII--XII sine laterculis recte inmerati il codice leguntur ilterpositi inter operis praefationem et
librin [irimitii. liber de anian seiquitur post seltimumi
Codicemn examiniavit Krusehius missum Marburgnln.
64. I LM1UETZENSIS biblitliecae universitatis 1. 11. 23 chartaceus ;rlmae mlaioris scripts a. 1451 test
subscription post XII, 20 fin.: erpdirlt liber ... initus ante leltre anno domini M."Cl) L ,rimo lohanni eardinlli
scriptlu per Bartholomeumn de Uteri (id est Neumarkt prope Tcll in Boliemia). fruit deinde Procopii motarii
civitatis ;Karoli, id est, lit doclit nos A. lBachmanu professor I'ragensis, novae civitatis a Karolo IV ad 'Prga:u
aedificatae, eo muniere fiuctis per annos 1440-1467; mox ex cins donor Procopii de Iabsstein s. Rabenstein
(de quo egit Baclhmann in .All/ymeine deutsche Bioyraphle s. v.) per a. 1452-1468 regni Boliemiae sipremi
cancellarii, decide Francisci Dietriclistein cardinalis arcbiepiscoli PIragensis all a. 1599 ad a. 163 ;, posted con-
veutus S. Bernardini extra nrl.em lrneiin.
1) I-IV. VI 1 --VI 41. IX 4. G. 9)-15. V 1-36. 11 27-30 ad p. 63, 19 comnstiti potest (adscribitiir ut
libro secundo; quattlor bae epistulae Iis adsunt ill codice). V 37-42fin. (desunt ep. 43. 44) cumi laterculis,


XCIV

CONSPECTUS CODICUM.


i,..i i. -..i.r 'i. Inllerfectus est. numerantur libri 1. 11. Ill. IV. VI. VII recto, nisi quod librarius
1. ..f. I..1, .I..r.....imn in tertii libri snbscriptinie et inscriptione quarti ex tertio, quartum videtur fecisse, ex
ii,.*.. ,j,,.r ,,.i ,iniits liber hic dicitur octavus. praicsrilitnr in ipso principal: .1layvi Aurli;i Cassiduori
,'111. ..., ....' r illitstris et ruosilianril oridine et mayinis oqtfci;s prleoslit atnquc patrihii reariarum liber
r '' "' omine doml nl nustri I/n ('/i'isti inc;pit libcr rrariarnm Iurelli Ca ss;odori. prohetnion .
.., .... .. i..- libro subscribitur: Malgnl Aurelii ('assi;odolri ,Sel/atrix e exquestoris pullaci; et lmaii;lsli
,. ",, ., .... aqule prince rirulir int explicit liber quartus (vel, ut corrcxit mainus endeim, liber tertins);
Si 'i n n litur:a i iannii eadem, fiiit igitur quartus).
S\'lii-- il item cin laterculis. qui solus inumerumn habet undeciimus iulmeratur recte. adsunt suo
,I|. .- i.... i.r-Y .e antea ex n1oo1 relate. Xll 16 p. 374, l quao neccssalria plus ad ep. 20fin. ii-
*. iiii n 11 I 111 16 p. 374, 8 acceptior rcidlitur XII 2( fin. transposito scilicet folio exemiplaris; verbal
,III I "-'. 1.1 1I 377, 2 siine aliqti dilatione relundite script videlicet in margin airclietypi :ldhlaerent
l .71 . I .... :, .*, redditur. deficit codex in p. 379, 26 verb. excubiis. liber di animil legit nr ante librumi
.. i. .,i ii -. ij'|'.-...Ius interpositis sumptis ex variis sic:
\ i.,,1. viro patriclo rubrica [= V 25]
iIncip., liber de anima in marine)
C:' ,Ipi l I.
L oi. .-is Gothis per pisenumi et saiuoeni constitutis [= V 26] et primo quiid die:tur anima tc
quid sit aniuia
Cumn jam suscepti operis optato fine venire docturis
Gomerio viro illustri rubrica diffiuiciu anime
Dixi propositiones intexere
r/(?) Fausto viro patricio rubrica quid dicatur aniiua
Anima igitur agnisci
Hereudo viro patricio. Adhnic quid dicatur anima
Mlagisteri evidencins elucere
Enduii saioni [V 27]. Adliuc quid dicatur anima.
Ideo fieri uel creari ainiuas flatumr ego feci
Carino viro illustri [= V 28]. Quid adhiuc dicatur aniima.
Ilanc iproide cognoscit esse furniitam giudo uiru illustri.
Giudino uiro illustri [V 30] (in margyne: que propria sit animei suhstantia)
Prupicia est utique illi letetur. lilandie viro illustri daliiacie rubric:.
BIlandie viro illustri [V 32] de eadem. Qnod anima sit sin curpuris uinisitatio
Illud autem quomodo culmmunuere.
De eadem.
Sed quonini moiidumquc couseruans.
Eidem de sede aniinc.
Alirumi interire.
Eidem quod anima sit rationalis.
Rationein vero lominini iiimmortalitate disscrcrc.
Eidem quod aniinai sit iniiiUortalis
lumortales esse frequenter ilcurrimus
il -.militer deinceps usque ad finemi libri de aniiia. aliena interposita sunt post ep. IX 15 ad fine septimi
1II.ii adiectan f. 79': Dc memoric coudlis M1ctori, est gloriosetin ct aldm;rabile nature douni quo prae-
,. '..t recolimus praesenlti cowplcctimur respienda qiuoinam ct l cntra heuloiicant dlsciplinam. f. SOr:
i/'; Itmana natural. lUumo diclitur mi;crosmtus (sic) ut virus in e memuralls consistat. De huuanlis
I oribius. De quatnor hannoribius seimper uins iin liumanoi corpore pjorliimum impedire nosciotliur. S':
!',rmeorie silj'ragiis. Sulff'ra;c memuric anilmus memnorari nulcntis sunt Ill principulcs note qidbus
,' i.enit imemnoria color. ExmniniavNit librun Vinduboinam traiisiissumi rigatu nostro Carolus Schenkl
S.... lssor Vinduboinesis.

65. IPARISINUS LAT. 2187 niiilbr. saec. XIV doas partes variarulm Ilmet sic
1) 1. 1-VII 41. practfatiiii subscriitur: e.xlictit prologus; inscriptiolilius libri carent, nisi qud sexto
ul....cribitur: explicit liber Joirmularium VI, incipit libcr formularni:m C('ssiiolirl I'l. latercuili adsiit libri
I. II. I1l, etiam quarti plenus; inscriptiniies epistularumu per 1. VI et VII desidulcrantr.
2) libris VII-XII inueratis I-V comn laterculis piraeseriblitur: nCipiu/nt calitalal libri prini ranrinaru
id, lodori Sen., subscribitur in fine I. XII: Magni Aurcli/ ('assiodori Senatoris r;rl illstrisi eaYeqpestoris
... ii. 'i ex consulibus ordlinarii exmagistri ofjicii prepositi ojficioruim alqu patricii liber V rvaiaorun expllicit.
-iipitur liber de animna.
CONSPECTUS CODICUN


66. PARISINUS LAT. 2188 (olihn Ludovici de Targuy) saec \IV .ii 1: Il...i i,.ii..
1) I- VII 41 cum laterculis, sed septimo non pleno. post pi i..lI.I...iiir .1 .i I ii. I, I I i .. ..1. r
primus liber earlarum Cass;odolr. inscriptions epistularumn passing, fI, rl,.i i.,I
2) VIII-XII item cum laterculis numerati I-V. libro octa,. ....ii,. r .l,, _1i ...'. ./.I.,
Senators viri clarisslmi el illustris exlquestoris palacii el consulis ord ,,, r .i I .I .... "' .. / .:. ....,, .
atlige patricii liber rariarum primus.

67. PAIIISINUS LAT. 2190 (ex Petri Billeti bibliotheca: i..,lr\ I....li. ... i:..mi.... 'IiI : ,.. .\
tripertito varias exhibet sic:
1) 1. I--I 39. praescribitur: Maymn Aurelii Cassiodori Sce ... .... .'.. '.'. ,.,..
(sic) palatii consulis ordinarll praepositi officlormn ai t te patric. .. .... .'i* .t, !-,,. .; 1 '
rubrica. sequuntur praefatio et epistulae ipsae. laterculi absunt.
2) 1. IV 4--VII 41 interponuntur inter ep. XII 1 et XII 2 iii i ,,lit..ili i .'. hi.,; u: iii.iii.' u
dicitur libro adh;aereat, quintus et sextus lnumnerentur pro decinlo e: .l-,'.', ..itrl .] i ,.llll I i. I. ju
cumn XII 2-fin. duodeciiumn efficiat.
3) 1. VIII-XII, quorum quattuor primi numerantur V. VI. \ i \l ill, il ..I. I in.' .. iI... I .li .
reliquae post VII 1-41 collocatao librum efficient Ilic quoque duod-.i. r Itii. .l 11-:... ii.....l- ir-
culi quoque absunt.
68. PARlSINUS LAT. 2191 (olini Nicolai Belut) chart. saec V ..,. ..* ,It.- ...
1) -V'II 23. 25. 24. 26-41. IX 4. 6. 9-15. praescrilitum .l/.i,/, .I., ..'. /. ..../*.... .
clarissinm et illustris e.rquaestoris palacil, e.consilis ordinarily, exi ,,...r ..'*i,'. 1,, ... .. ..... 1 ,.
Lptricil, liber rariarnii. praefatio site lprohemium,. laterculi nulli.
2) VIII. IX (omissis supra indicatis). X- XII; adliaerent .i.-,lnl -i.1...in i,.i i I \ II I :ii
scribitur: explicitly libri varlarmn XII Cassiodorl MIagyn Aurelli t.i, .i,..'.,. .I,' . I .*,,i. . ..iM .pi
liler dle anima. laterculi nulli.
Aut ipso hoc libro aut sinillimo inter alios usumi esse FortI'... II I Ii .l1 i. -i .. ; . 31; 'I I.*:I..
iraits pro ItJhaieis adlata a Forierio ex inspectis a me hic liber solus iabet similiaque alibi offenrllinus. -
Collatum cum liaberem, sprevi.

69. PATISINUS LAT. 2790 imembr. saec. XIV varias exhibet sic dispositas
1) I--Vll 41. praescri)ibtur praelationi: magistri (sic) Aurielirni ('ssiodorii scniatts virl clarissimi ci
illustris ct exquestoris palatll exconisulis ordinarii liber primiuts blipitl. laterculi libroruill adsunt, sed septilni
imllperfectus.
2) IX 4. 6. 9. 15 his leguntur et pro extremist libri septimi et post libruin do anima, nisi quid in hoc
folio evulso iaun desiderantur ep. 10 fil. 11. 12. 13. 14 prince. ep. 4 praescribitur: formula plelttis.
3) Vlll. IX (tmissis epistulis supra relatis). X. XI. XII. dicuntur ictavus I; nonus in princ. II, in
fine V; decilmus in prine. et in line VI; undeciimus in prii inuntieratur VII, post praefatiouein chliartaruni
legitur: Jlayni .-lreli Ctssiodori ~enatoris rirl clarissinml et illuslri (sic) e.ryesloris jplatii, c.rconsulis
ordinarll, exmuitistri oJji', pracposilt ofitiorum atque patritil liber qitiarihts explicit, inicilit lib. I'r", in fine est:
JIuag i Aurelii Cassioldori Sc'iatoris virl clarissimi lib. IIII explicit de opere rariarum, incipiunt capitula quilnti
libri; duodecimus in prine. V, in fine est Jlayni (ut supra fere) pttritii liber scxtuts (iut. m. 2 in F) explicll
de opere variarunt. sequitur liber de aniima. laterculi hic quoque adstint.

70. RIUMANUS BUiIIJOTIIECAE VALLICELLIANAE D. 39 ehart. forimne maximae snec. XV responded
fere libro supra 11. 56 descripto Florentino Laur. 89 sup. 26. liber quartus desinit in ep. 39; libri V. V1. VI1.
VIll codicis respondent iis qui vere numerantur VIII. IX. X. XI; itonis cumi cuntineat ep. XII 1 et IV 40-51 et
quinti omnies, respoltdet quinto libri Laurentiani; decinius et undecimus vere sunt libri VI et VII, quorum Ilic
desinit in ep. 41. albsiunt igitor iraeter ultimas libri VII epistulae libri duidecinmi except prima. prael:itioni
praescrilitur: [Jl]ugni Ieli lCassioldoi Senatoris uiri clarissiml et illustris iqestori (sic) palatii consults
ordtnaril pnraeposill ojliciruim atlue patrici uariarum librLi I,;nii prologus incipit. sequuntur laterculi con-
iincti librorum I-X1, deinde praefatio Cassiodori, cui subscribitur: e.rplicit proloyus. praeterea libri prae-
scriptiones vel subscriptions nullas Iabent. inscriptiones epistulis praemittendas miniator non explevit. ill
principio codicis legitur epistula ad papam nescio quem direct iicipients: quouisque inhers difjidetcia inter
Autgtstum, finiens: salve ccclesilrunt sidus el ad scneetutem bonanm Abrahe emulator accede, quia testimnontiu
problta/ls est dl t homlnemC in eccelesiastica arce serrarl .... in tcstimonio summer ylorie sine labe perdura et
liuic subiulicta oracio luac in fiuc libri inserenda est post recapitulationem: it ergo domnie .... coureraricione
tractare, iiempe locus ex libro Cassiodori de aniima similiter in aliis libris perscriptus, deiique index
titulorum. in tine adhlaerent Petri regis Siciliae epistulae compllures. Ihoc volume qui torimavit, ei
praesto fuerult triuln ordiinuin libri lisque ita usus est, ut prinimum describeret codicem ordinis primi, deinde
codicem ortdinis quarti in fine fortasse mutilum, denique adiceret quac habet ordo secundus non reperta in
primo. ceterum liber pessimus est plenus corruptelis plurimis gravissimisque.


XCVI