• TABLE OF CONTENTS
HIDE
 Front Cover
 Frontispiece
 Main
 Back Matter


Title: Nea hestia.
ALL VOLUMES CITATION THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00089411/00012
 Material Information
Title: Nea hestia.
Physical Description: Book
 Record Information
Bibliographic ID: UF00089411
Volume ID: VID00012
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.

Table of Contents
    Front Cover
        Front Cover 1
        Front Cover 2
    Frontispiece
        Frontispiece 1
        Frontispiece 2
    Main
        Page 421
        Page 422
        Page 423
        Page 424
        Page 425
        Page 426
        Page 427
        Page 428
        Page 429
        Page 430
        Page 431
        Page 432
        Page 433
        Page 434
        Page 435
        Page 436
        Page 437
        Page 438
        Page 439
        Page 440
        Page 441
        Page 442
        Page 443
        Page 444
        Page 445
        Page 446
        Page 447
        Page 448
        Page 449
        Page 450
        Page 451
        Page 452
        Page 453
        Page 454
        Page 455
        Page 456
        Page 457
        Page 458
        Page 459
        Page 460
        Page 461
        Page 462
        Page 463
        Page 464
        Page 465
        Page 466
        Page 467
        Page 468
        Page 469
        Page 470
        Page 471
        Page 472
        Page 473
        Page 474
        Page 475
        Page 476
        Page 477
        Page 478
        Page 479
        Page 480
        Page 481
        Page 482
        Page 483
        Page 484
        Page 485
        Page 486
        Page 487
    Back Matter
        Page 488
        Page 489
        Page 490
        Page 491
        Page 492
Full Text
TO TEYX02 ???-10
lAPYTHZi ???????? HENOTTOYAOZ AlEYOYNTHZ: TT E ? ? ? Z X ? ? H Z
ETOZ ??' TOMOZ 67oz TEYXOZ 786
"Aijvai, 1 'AnpiXou 1960
? EPIEXOMEN ?
TAKHZ BAPBITZICOTHZ..............."Ouop ????02 XAPHZ ?????^???? ?' ????????? : ????????????? (EOtTpiKES TrXvE Kai ottotux(es).
HAIAI BENEZHZ ....... . 'O avpciros ?? ?? vep to Eupuou (Si^yt^o).
riANNHZ XATZINHZ ...........'O Kcc&pns ????????????.
??1?? A. BAPNAPA (???. KWNZT. ?. KABAOHZ)......Mraios, uorraios ipws (???1???).
TIAYAOZ N. TZEPMIAZ .................?1??????*| ??1 ????????? (??????).
OAIAWN ZT1A0APHZ .......... "Attik c6ivTroopo (ttotihoc).
?1???? 0EPBANTEZ (???. K. KAP0AIOZ) *0 ????????????-??; ISAyos Av Kixcttis (auvxeia).
BAZ. i. AAZANAZ...................... ZicutttiXo yAirres (iisXetti).
MAP1A ZOAOMOY ...........O ZXaOot (?? TrccAi poaiKri ??????????).
NTINA ZEPENE MTTOYNTA ... Tris cofjs iva 6iaEi|ina (????????????).
LOUIS Il EMO N (???. KAITH MIIAXAPIOY) . Mapa ZawrEAalv (??????????, auvxeia).
TAKHZ AATTTAZ.............????? air' tous loToptKoOs tttous (??????)).
ZTAYPOZ KAPAKAZHZ...........?????????, 'Eoaopos ttjs ttotiotis (??????)).
TAKHZ ZWTHPXOZ ....... . '. . NoaraTiya (???(???).
ANTON ?. TZEXaW (???. E. ????????E. TTAIATZIKA TTANZEAHNOY) *H Ztetto (awxEia). MAPKOZ AAZAPIAHZ...........................BevetIci (tfotiina).
Zt texos toOto :
??1? BENEZH
"0 ANePflOI ME TA NEPA TOY EYPI10Y,,
??^????
T1ETPOY XAPH
P A I E P H (H pETOKOniSf) Tcov arcov to KaXou)


N E A E Z T I A
1 9 Z 7
?????????1 THN 1 KAI ITU 15 ??0? MHNOI
? IE Y0 YNTH2 KAI ??????2 : ? E T P ? E X A P H 2
ZYNAPOMH 'Eo-cTEpiKoO, tticto 'Spx- 300, ???. Spx- 175.
'EcoTEpiKoO, uvo Etr|aa, Aip. 6, o~eA. 10, '?????^? 8oA. 17. 'EyypacpTi o-uv6popvr|TGv ??????????? ??? iAioirGuAeio Tfc 'Eoras (1. A. ???????? Kai Zia A.E. ZtoSou 38) t| otu ?. ???? ???? (Nkt| 16, S' ??????, ??|?. 20-???. '???????! auvSpouTiTcov ^coTEpiKo pvo cttv ?. ????? ????|. Oi auvSpous pxiouv tto tt|V 1t| Mavouaplou f| tt\v 1?| 'louAiou ???? xpvou.
'AvTtTipocouoq tfjc; Na 'Eotta ati 'Hvco^ivE ???????? (Yi tfjv y7pa$^ auvbpo|ir|Tcv) ?. 'Hta Zioyct (2528 Broadway, New. Yor' 25, N. Y.).
EKAOTHZ (1927- 1950) IQANNHZ ?. ??????02 & IIA A. E.
nEPlEXOMENA (ZuvXEia) To Axa7iev6iQ(jLepo :
?? ???????? ??! ?? ZriTriuaTa (????? ????^? : "6)?? Epfi ('H ????-?????! to KaAou CTTT1V ?????15?.?? XpoviK ??^? ttovoits tcv paEicuv tcv ???????).'????????????? (X.: ?? "???? KaAou."Evas opTaaus. "Evas ????????-???.?. ?. : 'AyaTTT|Tfi 1??1?.'H ?????????\ 5iya tts Trapxias.'AvTapoa ott|v '???????? 'A6t|vcv. T:kt|s M. payKo5r|s : '? ???05 ??? KaAou). ?? ?????? ("AXkitj OpXo : "OA. ????????? ?? ????) nas vxtos. T. OAAiaus ?????? ttouA ttjs viTT|s.N. ???????? ?. BaaiAeiSri 'O teAsutoo t^uos.)'? ???????-?????$ (?. N. Maxprj; : Xipocriua, yirri ???. ?? 400 ???????????.) ?? BiAia (rivvrj XotIvtj : rfavTEAfj npEEAaKTi '0 f|Aios ??? OavcVrou.)Ta Na BiAia. ESt|cteic. 'H '????????. EpioSiKO ?' q>rinep8ss, '????1??????!?.
Eixvec:
Tai To (1626 ?. X.) : ?? ouvo u tv ??????????| (kts KEipvou). '? AcoTpEapv (????????? ??????????). ?? ??????? ??? KaAou orv "Ay. 'EAeupio.
Sto py_[xsvo te/oc tj NEAS ESTIAE
riAIXAAINEZ ZEAIAEI
T. K. nAITATZQNH ?????? XAPH RATINAS ?. ????
to boyno me ton katappaxth
[ZcYpaixi) ??? Tos To (1626 x.X.), ??????????? 102.7X42.3 ????.??? ?????? xrc uvaoTEa tuv TcrlvYx; (MovtCo). BXtce ?? ????? ??? ?. Srapoo I. ???-?????????? Yi ??) ay)[xeptv)) Kva ax ???? Tcpo7]you[xeva te/t).]
1NEA ESTIAi,-1 ATTPIAIOY 1960


NEA EZTIA
ETOI ??' 1960 A0HNAI, 1 ???1??? 1860 TEYXOE 786
T0M0 EHK02T0I EB40M0
?????1? AIXQ2 nPOSQnO
Z' sasva ??? ???? '??? svav ????? nov yvcoQeo, (Movaixo avXo xrj Xro[xoviac),
IIov avsfj,o a/xihsvei Zxo%aaxix xrv xaxaxo[ir aov
Ki xqvo nofiaxqvvsxai Tgo/iay/ivo
i%w V yyit,ei xrv ?? aov,
H' ava nov eia ai "Eva xofixxi vvyxa Exr oval-ia xov xa/nov X%eia,ovxa<; pedvo/iva aria Kai ????????? novfav,
'Aia7isQaax7], ioeaxr, Avnr(ivr,
Ev va avvvEcpo nov ovliaCei ax eXr,
??>????? xfj ??'?????, IIov aiyonsQTtaxs,
Tg% %aQov[,evo N a TtQovnavxrja N a avayEvvtfoa) Kxa) ??' xv fho Ilio ?????\.
????2 BAPBITSICOTHS
??' 31


?????????? ?' EPQTHMATA
????????????
[6EATPIKEZ riAANEZ KAI AIIOTYXIEZ]
Mia xeXsvxaa SitAs^n (ioti ??? oeig tv iiiAiv, jto) ogyccvcoos x ?????? ?? Stonatelo cEA,Arvcov "Hoosroimv, ????-??'?'??? v Scaei rcsgiaoorsga cut' oca .isto-Qovv v ejtw&ov [xaa as iiav ga ???? )cal ttOXQsc'&t|xe v ?????81?|)81 ????? /cuoia -/al ???????????. ???? \iov r\xav ea-?????? HQixixc %a f\ ????????! xov. Ki ? staftva xataXaaivei ori ?????? ?????? v ??)[.1?1?1?&??} ?? axQoattQio lie ?? 'sj.ia ???,f\ 5tgiTiur, as oae ti jtox ai 0 ou to ???????, f| ftsatgiKTi xai ?) oftOiaOTjtOT8 ????) %giTixi| svoxasT awr)-dco to ???????????? "/tai ixavo^oiel to areaiTT)Ti5toii ???) svai o XiytsQOi, r\ tovAa/iGTOv ?????? ?????? v ?????>-aicaco to ???????????'?? jtai Grpavtuto-xaxov ttaou ttc "/giTUtri itov v 8v kbqoo'uv tjv ?????) enidXAOijv ?? oea-oli, %" 8??1?? v ????????|??? ax aixr\-???? ota ct Etti8icoc;si ttj iTsatgiKrjc y.giTixfj, ato yaivE tai ottjv ??????-g tt], xal ota Actor] "/ai ??? ??-??????' ttj. ?.?- a"/ay|go tLi%ia xrc -LiiHa, noi) oco JTav xai ?? SiaouEaoti-??????, avaY"/0Tir/a ait ?? Liixg ???-vix ogia v ?? ??????????. Elxa v ? co ?????, ????????? yi reai satgi-x ??1???1?? i] ????????? ???) tic ????-Tonaos r\ xl ?????????? fj xgiTixi, y.i ???? xaa yi LiEgix ???????/ itkave, ???) 9 Ecj)Yojaav yiaT ??????^? Liegnt ???????'?? ???????? ???| ftsaTgixi) ????? ?????????] "/ai ???????'?], '/ai ???; ?????-tai ?????? ait .na ?????) ???????] lie-yciAo (.lx^oc ??? ?????????, ??? f|>o-????), xoj ???^??????) xai oacov twv '-Xcov ???) oovXsvovv UEgvtixta yi v gyavo&GOTiv -/??? Lii ??????/?) gaSict.
Ki ATosia, 8X8 ????> fotio ????? Eotsivo Osargixo ??????????, ???) ????? ori ?? ?????? ???'^?? at exat Elvai
xvxr\ 5tai ?' ???? ftzvr\vxa ?? sgyo, ?(??-reoio, t a>tr|vut, ????????, XOQC. f\ \.iovai%r\. Av ??????|??????)??. Kai atr-gi^E tv loxiigion ???> 'xi os ??????; ???? aTT)v crToga toj ???????) r\, augi-acftega, ottiv aToga tcov fteaTgutcov irei-t^xicbv uai ?????)?1(??. Ilaoi ??? to deaTguto gictuowc v elvai TTixaoi, ??)??8?) 8v jg'&av x^g? v to e'xsi ?go?8v|^El avei, XX ai ????? ??? tc iiEyctE OEaTgiM ?????>?1?? S 8i-iJJEUffav ?? ????)?8?? ???????????, ?|??-8?] tic ??????? 8oKi.iaa|X8vcov v'9'gc?cov to ???????) ;
?????? ?? |va s'gya, ?o 8v ???-goLi8 ?c^v?a v ?? ??????????^????^? ??? xovT >ca v sXy^ov\.ie ttjv tijxii tov. "????)|1?, eaia, ?? xeueva itai ?;????>[1 ???? al yiaTi ,nxv%av ri reTiixav. ???-vEi o(.ico ?????? v |.i ?81?81 stai [xi X&-????????, yi v yvoufxs aviax'i'goi ????-ax ??? aviyixa (.ii nixv/iia r\ [.na d-????)????. AiiyovTai ???? a eva naXib 8g.ia (is ?????? 4c6asi ????? tv ???-???? Eva ????, 'va ?1???8?? y,o[i[i,xi |?>-Xov. "Ola slxav ???????????? |.i iaigE-?1??) ?????18?, ooi slxav -/c[XEi ?,ti %a-AiJTsgo ??????)0??, ??? ?? ??^????? co tv ?8?8?>??!? ?)?8-/????????, ooi ??????-vav T)v ?????????). ?' 8vc5 tei rtgoyvcooTi-%h ?alv?av ???? d youv ???????, f^ge r\ [xoigaa ??1?\?. ?? 8gctLia 8X8 ?o?Ao ????????>? %ai 8?>? ??)goo?la^lo?). E'ko-?? ?????, ttjv ????? exsiv), ?????? sva ???????? toj ???????? ???) a%rivr\, bvoKO-??????? ??????^? eva ??)goo?l0|.l ??? ???????)?1?. "??? otgjxovTav ??? (.u oavSa. ?? Stjyc t ctxtivtc exs ?? vou xov v ScoEi ?? avdrpa. K exetvo ?o tt)v 5tgaTO08 ????????) xai ir tt|v ????? yi v tctUEi tv ??lgoo?l0|.l, fjTav 'toi-[io. 2??) axT)vr, ??????) f\ ??????), ottiv


napasm|jva
423
???????, dycovia. ???|? ???, va tijio-ta, jtgoexoiLiacLievog jtugo(3oAi.0iig, yi v ??????]????'?? f) ai>yHivr)0T), v jtoei fj atiAaia nal v negSri'freT regcxog yugog rfjs iiaxT)5 : N xeigoHgoxri'Q'el f| ??????] ???|?|.
Alvei, Aoutv, 65?)??? ?? cuvOrpa ??1 ??????? v&gcojtog ii xf) oaviSa. AAA 3fugo|3oAi0Lig Sv ???-?????? Ti sl%s ??????! ; '?????-?????? : vfrgcojtog \is ??) oaviSa et^e ni ????? ?? ???? Tfjg jtgsLiigag, xfjv ataxdei (.l ???) ??? xf) Stj-va(.iT), ti jrsgiooxegrj 8i>vaiir| it ???| 3CQ6 ideerai, hi v ?? giJAo v ntosi ti jrdxayo ?????????? na v ????????? jrugo-(???????, yivexai Suo noiiiidna ??1 ???-vei ttjv ??????????] "? fj'&ojtoig, ???? jtegicivei oxf) 0HT)vf) tov hqoto yi v ???-Xcogfjaei, (lvei lengciaoTog, fj ouyHiviQOT] ott]v ???????? airaei, ?? urgono ysio yi ?? ??'?'??? ????????? f) ????? Jtcptei yi v (.ir) CTinco'&el. "OAog cogaog naita-???? 0tt|v atQcTT] ??>??]?) OHvxav|)e a" va |i)o, ? 'yive 8ia|3xr|5 ??? yAioxgdei ??? ????8??|.?? ? vc Sv nctvsi xijroxa t yeAoo, ???????! x yAia. ???? ?? ???? 8v Teeicvei Sc. Sttjv aXXr\ ???^?), & -??????! niia evag jtugo|3oi0Lig. "Qanov vagirsi ????? f) onyiiT] v ojtdoei ? ???? aaviSa, ?)????)? jtgoosxei iyxego xg-yo nal itegiooxego xr\v jtgoeToiciaoia ??? jtTigo|3oAi0Liot), 0 fidoitoig 'xei xdoei tt)v ?????) ?????) tiai ???, ?? 'gyo jtaigvei ?? 8giio ttjc; jroxuxiag.
eH oxogia xf)g aaviSag elvai o ???-Aog yvcooxi^. Ki av xcga fti>go(3oAouv Sia-??????? dat ?? jtagaoHiivia, av 8T|a8f] fi t/vt) tcv ohitvihcv HgTeov 'xei e^eAi-XTsT xi avxr\, iivei itdvTa f\ oaviSa, ?? ??-Xao yeyovg, ??? turoge v ????1 tt)v ??????????) ?\ nal ttjv emiTuxia. TiaT e-xou(.ie xal jcegutTcceig, ??? ?? Xdftog estgo-????08 ?? (.isyaAo yXio xov hoivotj nal ?????]0? va egyo ito xagoitaleue.
eQ0Tao, 8v etvai |.ivo x dregooS-??)?? yeyovg, ???> reail^ei xffo gAo axr\ OTa8io8go(.iia evo; deaTgiKol) egyou. HXr\-oi jtgoiijtodoeig yi tt)v ereiTUXia tod, yi ttjv ditAf) nal iivo 8Ll?dvlafi xov. K e-XOULie naga8eiyiiaxa Jto Lictg uKoxgscvouv v SsxuaoTe \i ?????? sre^uAdleic; hi avTf|v niia xr\ ??????) neiga. Elvai yvco-
???| f) reegireTeia ??? TgiOETJyevris xov ??????. Tf]v eygaipe OTav Xgr)0TO(.id-V05 fiTav 0???>5 LieydXovg evA-ovaiaoLioiig xov hi OTav gExivaye yi tt|v ?????????-cvt| xoil st)vihoij ???????, xov tf|v ?????-Scooe, XX a Xiyo ttjv atfjge niaw, |.ia^ Li fxeging SiangiTinc; fijto8ei|eig xov 8gu-xr\ xr\c, Nag 2y.t)vf5, nov Sv xlg ???-oij'&Tiae. ??????, itoiT|xf)g Sv ??? |a-vdaTeie ?? ??190????? ?" ?'??? f\ Tgi-oevyevT) ????81?????|?8 ??? dgxfiv ait tov XgrioxoLidvo. K ?'?????? v steg-aouv reegiaaTega ait 8??? XQvia yi v tt|v xagaHTT)gioei ????? ??????? xco-glg naLiiv ?????????? ????????, ?? ???-?-xegov ogov tjv vecoTegcov lrivincv eg-ycov.Li SgaiiaTinfiv ?????)? hi ???????? aHLiT), oxav HuPegvoioe x "Eftvnc a-???, v ttjv vepdaei \i ??????, v 8ei|ei tt)v d|ia tov gyou na v rceiaei ????? elxs aSinride ??? ????.
'AXX l'Siog ??????, ito vadec-??)?? xf]v ?????81???*?1??) ???????) ??? ???|-(TTOiidvou yi ttjv Tgioetyevri, Sinrioe Suo sgya xov Hevreoijoii, ait nelva (.id-Xiaxa jto) elxav rf\ iieya?i.'UTegr) deaTginr) ejtixDXia : toijg ??1??)??? nal xv ??-??????. Kal yi x 8u elxe Scoerei g-vtitiht) ?[?!??. Ti x ??????? cbg HgiTT)g nal ctHT)V0'9'xT|g ??? didoot) xfjg cExaigiag 'Eaatjvihou edxgou, jto axeydcxriHe ??? OA,(.ijtia" yi ?? 8??)???? ??? (.isAog ??)? KaAAiTexviHng '???????:?]? nal ???^???-??|? ??? "Edvinou ???????. Ti v ?????? xcga ; Oti ?????? ?????|5 Sv etxs ei-8?)0?) ??? )aTgo ; "0%i |3|3aia !
Aji' o' ???? nal ?????? 'a vaAo-ya, 8ia0He8aoxiHxega l'acog f\ nal ????-gxega, ito d Liatogouoav v yeiiiaouv oeg xlg oeiSeg ??? xexoug, vavecvexai x itaAi ii redvxa axege ??^??????? OTi xi^oxa Sv Liirogeg v ????^?????? ??? daxgo. "Enei f) cieyAT) ????^?], fj ?????) jtiSoHiiiaaia, f| reofl-coffT). "????????? nal f| ju 8?)0????) ^veuLiaxinf) Liax^l : li' 'vav-evav fteatf) xoogiox Hai eie ooug i-ial^i, |i xiAiSeg |.idxia, eie xiAidSeg afjxid, XX nal Li x dyvcoaxo, ile x ????????^??, [i ?? Tifalo, eie ?? dofii.iavTO, nov, coot-ao, ?????? v yivei (.ioiga ????| yi va 'gyo, yi va ?????????, ????? Hai yi evav AHArigo diaoo.
TTETPOS XAPHS


? AN0PQnO2 ME ?? NEPA ?? Y EYPinOY
(ma mikph iztopia)
2t juxp :poOpvo ??? ?????????, xs v-Xtes, axyjv copa xfjs SouXEtas, evat Yjauv_a ??????). '0 Tipuxo? ^?^???)?, Mxao6Ts, 7tXaia ?)?,?????? ??? Kupou, Etvat eva? jxsaxorcos, Xtyvs, dTOaxEto^vos ?????????. 'OXa aTtvco ax xopii too cpavovxai va, Yj-pqiouv, yid va Tcpl^yj f Ivxaarj jiovaxd o' Sva ayjLiso: ??]??, ax xpavo. Au-cfj 7} Ivxaarj daxpcpxEt x& xao axfj [wcxt, axis 6a9ouXtO|j,VS xyxss, TtXt xaTaXayiiEi.
'O 5iVcpos ujicoxyjs Evat Ivas 9aXaaai-vs, Kou|ak)xys. Toxos Evat y) ocXXtj dxprj. "Exst ??] aesXxSa, ttjv ??????, ?? ??>-0?-Xaax xcov vrjaiwxuv. BXuEt rcvco ax -[iyj xy_7 xa xjjtaxa, xst ???? Msxao6-xrjs 6X7tt dvyxr).
'O Kou|Xi(bxYjs Xsi:
??? rXyjypYj, uiX7jae! TLq, etox-Xous, xxi!
'O MsxaoScxrjs:
npwxov: XyE ]Jt Tp^ypiov. EoO ?? Erca x^tS ?PS- ???]????$ Elvat xb ovo-|x ilwu. El? Yj'[Jtas, axr/V "HiiEipov, tttoxe Sev aXXtEt d-rt ttv (la axtyttT] axyv dXXr.
KaX. KaX. Se ??? rprypto. Bes, ?? Xotixv, ?? rpyjypts, xrcoxa va TtEparj f vxxa! ' v9pMxos 9Xei v' ??????] xal jua cpo)VY!
"Oxav 9a 6[uXVaw syw 9a EStjs x I-Xto va e!tc(5. "Otcou v'vat. ..
Ta x t v o Xas;
TTtpxsi ttcote aXXo Stco) upTEEt va ???????>{1?; "????? v 'vat. . EOXova 7tXrat!w. .
'Eyw Xw, ???? ???)???1?, auvSEptps Mxao6x7, Ttwg %b xxtc, rco wtYx axog SioXog, xb &xi\lo jxuaxrjpto, avaji-sa cas aa va pytaE xxt xt?, va larcaas. "AXXaEes, jicops! rvvxs aa axavxxotPS' (ivxvco-xos, yvrjXE? itt' lycb Sev ?spto x. 'Ax>i,a xt1
r) XaXt oou dXXagV fjxav ??? yjxav, xtpa TtapytVE ?' aux xa TtaTtxSix, xa rcspi 5ta ypai^[ixou moi) 6^ti; ax axpia aou. T x 'BXa xt' lyw va aoO ????? ???? yta "E-ypmo!
EupiTcos -evat x 5vo[ia, tirjv aXX(Y; xas X'cEig! A! Xl^st? vat aav xyjv ???^: ?????|???? tep, Sev 7t'9avouv, Sev aXX-ouv. Kai |xXtaxa Eupt-rtog, ovo[ak ^axou-cxv!
Tt 79EXa va aoO u lyw, Awps TXrj-ypy) -? ???]???1, y ta "Eyptixo! "OjJtwg ixs xou, ax 6e aou: T a yvot^Et, Liwps ios-
, va, yta xa Vpa xoO axEVoO xoO vrjatoO jias; T o yvoiati, (iwp, dv JiavE e^rj Copes x' %-kovou, -???? ?? 6opt, ?,?\ bpzq xa xxou x ytax toxve; Taot dv9pc07i:ot apxaiot xal Se '???^???? dTtxpiarj ax |iuaxVpio. Kt' dix-[itv a' eava, xcop, xv ?????????/ xoO ???-xpaxtoQ, Va x ^EStaXvYjs; Kt' uaxEpa, as tcoOlle itcos x s"s5tXuVs. T I6yaXEs;
'O MExao6xTs X^TXaaE aStpaxa, ???-xrpe ae Sva|J,Y xlq ypoyxzq xou axyj Cu(Jtrj, eSe xy a^ptxxYl |ia'a va [ia^esxat, 6axspa rtXt va qjouaxwvrj apyd ???' xyjv Ivxaav] ???? exe Jtaa ttjs-
"Haouv f xaXv piou xx7] > e'^E ot VYjatcxYj x^pk va xv xotx^rj.
?????? Xy>] upa. cHaux ox cpoOpvo. CH ^pirj xoO ???????. Na Spvsxat, va auiijta-5cbvExat, vd 9Xrj va xtvaxxfj TtXt, va dva-^7xTarj xfjv 7Lpcxy [topcpTj.
IlXt b Kou[xt.wxYjs iaTtaas xr aicoTtrj.
"EXa, ticopE rpyjyptE, va yupaoujie axd Ttpcoxtv! Txes tco "Eypt7tos Sev t-X dvd[XEa |ias. "EXa, adv xal xxes: 'Eau va (oO Xes taxopES yid ???????, yt,c rtvvtva, yid xv '???^ ????. '??

"? vSpcoTTOs us ?? vep ??? EpTrou
425
Tpx(i7iaxfjS, xai ?? ixaXat too VTjaio Lta. "Exai 9 7Xpv y) pa.
'0 MexcroSTYj xotxae tyj ujij. CH tia-xt Xova ytvxav Tito axXYjpVj, a v yj-xocjE v cpxarj a' Ivav rcupfjva, a' Iva au-axxiax: ITpuTov yj U|xyj xo ??[???" 3s-TEpov 6 Eoptno. N TiYjpxE xaju- luaxixYJ xou axsarj; Kai uot v fjxav;
'? Kou|juu)xyj xoixas ?? avxpo^ xou, vaBuiixav. Tv ??& 6pf], x Mxao6xY, v SouXeyj al toxov x cpopvo 13(5 xa Sua Xpvta, Sxav axo Yjpts tc' t VYjat xou. '? MExaoixY] ey_s pi^woEi ax oOpvo xo ???-xpaxto an x ?????? y_pyia xyj xaxo^Yj;, xav ^ETcaxpbxYjXE arc' xyjv "HicEtpo. Kai cpa-VExai Ttco Tti 9 Yjxav SaxoXo v yuptaYj ax cpapyyt xyj Kaxpac. ILavxpEXYj'XE ax Ilxyxpxt, SByjxe. T ??????? Ijaeve ??-yEta xai 5??.
'Arc' xyjv 7tpc>XY) xtXac vY_xa teo pxt-axv v SouXeouv JtaC, Mxao6ixTj ????-o v Xsyj axv KoutucxYj yi xfjv "Hnsipo. ^AvaxaxEovxav : 7xapajt9ta xa OpXot, 9e-pt xai yyXot, lEyXot EEpyTS xai St^-{lioi, 6'ouv xa ipapyyia 5aacoAVa, x ??-piaxpi xai Y Baxapxaa, 'AXrj xi h Ko-oiac AixcoXo, 5 TEtopyto '???????, Xyj-oxyj ? a,o TxYjc ta' r EuSoxa '??????? rco xyjv sIy_s proxi^Yj 6 Xyjoxyj xai xyj cp-Xa^ ax XYjiiipi xou. '? MstooitYj Epx" xav ??? Iva at xaXysptov xa axYjxnv. Sxv xaip xv TcaXat ??????? xyj 'Ayta -IlapaaxeuTj xo ????????, ixpyovc xou, st-X xxtTjaYj, XEt, xxw ait' ?? (isyaXo TtXxa-VJ xyj sxxXrjat xai aovStaXxxYjxs ii xv ???|?? xv AttwX yi x vjTYjjia tco xv IxatyE xv yio avtptimo: yt x x x T0 Tvo TtEptaaxEpyj xP'a: xxXjaie Yj ??^?-Ea; "Oxav Yjxav aiioaxxxo rcaXtxxpaxi up,wxYj ta exavs xv 'ptaxsp ?????^ axYjv 'Ayta apaaxsuYj. Ol Stxo xou Xyav v cpcpaYj 41 axo x pao, oitto Ttaxp--xou. "Otico f)p9av Exat x 7ipiaxa, Eaxpa-xta, eytVE uiicoxTj. "E/ovxa; xXoy] ax ypjjtjjtaxa xai ax Espa, elyz 3tal6ai ax Xwpt xou uXXaSe TtoXXi. "AXXs xt 8??]-XE ax Txaxpoyovtx xou, XXs xo xi ISivs o apXt|j.avSpxrc xo ????????. Xpovoypa-cptE yt xyjv "HTxstpo xai yt x ??????? axoptx xo L^axouajjivou 'Apa&avxtvo xai aXXa yX()aaa -TcaXaitXYj xa rcpptaxa %%-
Xatx. "Exat ??? ytVYj xi' axo, uiiw-xyj, Xiyo TcaXattxo. 'H yXwaaa txo xtXoo-a Yjxav OTiw axi /povoypaf te xy^ 'Htce-pou. Ti jxoaxYjtt^E as ?????.
"Q, tco v ^EUpYj la xt axa9Yj x Mxao6ov axo ypovou xyjj Toupxoxpaxt-a! IXsyE axv Koujjiiwxyj. rHxov 6aat-Xe'.ov dXYjttvv, xTto tspo, xax TtpoaxayYjv xo At6avtou, ]j,e qxp[ivt aouXxavtxv. "0-Tcoto xptaxtav, f o9)|iavc, r ytaxouvxYj, x9 9pYjaxEta xai xa^Ew 7toxEt.[jivov, yj6e-Xe xaxxcpyYj -p.aa et xyjv i[XExao6txtxYjv St-xatoSoatav, yjxov TipoaxaxU|jtvo, xavsi Sv EtxE x XEU9pov v xv xaxaStcbcYj.
Mcop, Xrjttv Elvat oXa ax, yt 7apa[j.u9ia; pwxoaE avtaa[iVo ???-
|J,lt!)XYJ.
Kai Tto v ^EUpYj xyta! "Oaot -BwijLxvoi ETipETEE v 5ta6ov arc x Mxao6ov ^xov dvayxaa[ivot, yatvovxa u x opta x {lExaoSixix, v xivaouv x TixaXa. sv Xywv xou. "Oxt \i-qxz Iva Spjit nb /?-|?? [iExao6txtxv Sv ????? v aYjxwaouv xai v Ttpouv Liau xou.
"Q, jicop rXYjypYj, a v x TtapaX yt x /topt aou! Kai ytaxt, [iatc, xoxyj y] 7ipox|j,rjaY Ttspi ???????; 'O Xyoc Ttoto;
MBs xo XotTtv: '? Xyoc Sta xfjv cptXtav. Kai Sta xyjv xaXfjv Ttpcitv. "Axou, v '[Atyjc: ??????? Iva 6supyj ???????? Etc xyjv pyrjv xai xaxa$tto;iv xo At6avou. "????? xpuy, xtTtxtXt, SrjXaSY] [lexaficptE-apisvo, arc xfjv KwvaxavxtvoTtoXtv, 1?9??
Et XYJV "HuEtpOV. '? EpE EVO XWPt00 v
Xujfj9rj, xv ?????? Etc x aittxt xou, [x iu-axtxxYjxa TtoXXijv. "Etceix tspE IitY^yE, EpYjxE xv ?Xov xou xv 6XavOTxot|jt,va 2xp-ytov ??????? xv Mxao6txYjv, xo Xst x [jiuaxtxy.
????? xov, xpwxiav, xo Xt. Etvat av-Bpwjco StwxiiEVOc. Kai tyz Et|jtE9a xpi-axtavot, upTiEt v' ??????^?? xv 5i)x|e-vov.
Aot-TCV, XV uTCYJpS XV E^UpYJ ????-
xa, xv EvSuas 6Xaxo7iot[iva, xv TCpi9aX-7t (1)? SsXyv. Tv ??*??? ^v tX 'S x xaXta xuv xe^^iuv xou, Et rcspi^s-petav Zpxou Tptavou xuv TptxXwv, x xaXoxatpta Etc x Mxao6ov ???? I^a9 xa xyjv xouxao6XaxixYJv. '??????? SouXxavo


426
'? vSpcoTTOs ?? ?? vep ??? Epi-rrou
?????? 6e6aiw9rjxe Sta xfjv 9coxYjxa toO ee^uprj tou. "?????? ;ptp|ivt txo ??? IStSe [AvyjO"Ttav. Kai ????? Ta/uSp^oug v tv ???????? si? ttjv axoxpaxoptav xai v tv ??????? 6 ?^???]?; ait ?? MTao6ov e-Xapto-TTjae TtoXX tv awTfjpa ??? ???????.
"EXa v {t Epfj; et; ttjv ????? Tto Ttyjyaivco, ??? eItie.
c0 ??????; 'ETa^tsuaE xal ???? zie, KwvaTavTtvowroXiv. '0 6zC,p-qQ tv vay-xaXtoByjxs, tv eSee'i(M)Yj (is Ttjx; LieyXa;. Kai ???? ttjv v/jTYjatv Tto ??? IxoqAE 6 y_p'.-OTtav;, ??? ISwas x cptpjivi ja ?? rcpov-}Ata xai ??; TcapaxiopYjast; ????? ??? Meto-???.
"E, xai Tt xvaTE ja ?? Ttpovu-t aac ???? Tto X;, [Aiop ???)???1?; pwxTjaE a Kooiuwxrj;. rtVTj'xaTE tia9; xct xaXoi art' 5,ti Yj^aats;
Kai 66ata Sta ?? xaXTspov fjxov! Tte IXoji^e ?? ????????! 'H Beat; ???, xa-9w; 'JTtpXEt TtoXX vayxata Sta ??; auy-xotvcovia; ty]; '???????? xai tyj; OEaaaXia;, IytVE ataupoSpiiit anouSaov. 'Epuioptxv xai tuv TtVEUjjtaTtxuv. "EpiTtopot SpaaTYJptoi, v-
9ptl)TC0t TOU EOfl, tptl)|JtVOt TCO IxTjpuTtav
xtjv 8Xyjatv ??? Koptoo xai tv e^oTtvrjiu-v xou rvou;, pp-XTwXoi xal ^??????; xai -^avxoupyol xai ^oXoyXTiTai xal xPuat"/t0'1 IcpavspwtTjxav el; ?? ???1 p "AxouyE VYjatWTir); tv 'HTtEtpWTYj, ???,-jtwvxav tot x XEy'LiEva, ?[?; Sv yjBeXe
v ?? 6Yj ?????, v cpavfj ???; aTEpouvs a TiTcoxa ?? vrjat arc' ?? ouv. '0 'HTtEtptTT); IXsye:
Tt Exst;, ???? iati, E6oxtx, v Et7tyj; Sta ?? ipipo; aou wav ???? tco ??? Xyto lyw Sta ?? IStx jxou ; Tt Sx'; v si-Tivj; Sta tyjv E56otav;
'0 aXXo;:
????; xal Se ??? etna yt ???; xoup-apou;, xai yt ?? ?????? jia; xai yt ?? 'Axjit 'Ay; Ti aXXo v ??? ???;
????, ?? ??????, ot Ttstpaxat, Ttepv-ve, xvovxat. Aeix'vouv "xyjv 6tav ??? v9pw-tcou. T Mxao6ov Ijsive Sta x dXXa xou, x '9auiu.aar. Tt Ixet; tao v \io ???, Sta xf;v E36otav txo v jivig ;
'0 alloc, Sv Txoxptvxav. c0 Mexao6t-xv); x ^avXsys, x Ixave eptovf] 9pi|i6ou,
JTIEpOTCXtXYj :
Tt Ixst; v [??? iEtTtfj; Sta xrjv Eu-6otav 9aoi|Jtaaxv, tco v iivrj;
ffiXi:
Tt Ixet; v [iou etit]; Sta tyjv E06ot-av 9au]xaaxv; "Exet;;
"Oxav, |xt vuxxa tco t^uiitovav, f) 9|JiTjairj fjpte axv KouiitwxTj av ??????????). Xtixyj-aE x xoxeX xou u. x xpta ??? ?? ??????
?|i.Yj.
Tt l'xet; v ???, 9??[),????? Sta tyjv E06otav ;
M' laxaaE; ^wvacJE VYjaiWTrj; BptafioeuTtxa. "E, vai iicop, exw v ??? ???! ??; IytVE xai ?? (c'sxvouaa; Aeco, ?? Xotmv, Jtw; axyjv E56ota tstvat x vsp! T vep [itop
At Ttota VEp, Xe;;
Mtop,/Xco yt xv "EypiTto! Tt x cxev ??? "EyptTcou! Tt ?? VEp xou xal yt x p|Ax xot>!
'0 'HTtEtpwTT); Sv elxs xoayj dXXrj cpo-p yt "EypiTto xal yt vep. Elixe:
S IptOTto nXt: Tt elvai ???? x -xaxXyjTtxa Sta "EypiTto xal Sta vep;
Axaxoxa! MtX; ijiaTxaSt'axtxa, av jxoXt^Epo; ???????????;, xal Sv ^pet; ti sT-vat ?? VEp ??? "EyptTxou! Elvat ?? ????, |xcop rXyjypYj! "Axou ixo ??? ???, x 9-|j,a Xouvou xou xa|j,ou! HouBev axv xajio, oTiou v yuptav);, S ytvexat ax. Movax ax vvjat tia;! Etj wps; ?? vep xyj; BXaa-


'O ccv6pcoTTOS u t vep toO Eupi-rrou
427
aag ax axsv xo rpiTcovYjaio Tcvs xaxaTc-vou, xax x Sopi. "E"yj ptc, xax xxou, xax x voxi. Me x poXt. 'Taxspa av, x l'Sio 610X1: "E^yj cpss Tcvou, S^tj xxou. Aoitcv, a pcoxc: Ti exei x Mxao6o [iTCpc-ax a xoxo x p,sya jjiuatYjpio ;
X) MsxaoSityjg aatias, Sev Tco'xptSYjXE, 3s ptoxTjos allo. TsXsitoaE yj vxxa Xoug ax ipoOpvo, cpyavE.
Tyjv &XXyj vxxa MexaoStxyjc; Ixatie v' pX^Yj TcXt xxi yi Msxao'So oxav E-Soxi-xg xv TcoTCYjps:
Twpa axap,xa Ttspl Sia Mxao6o! 1" xoaai[jis SuXXoyiaou xtopa ax tco ao el-ita Eyco: x vep xo "EypiTcou. Texoio 8a-[aog, ao Xsw, Tcoutev axv xajxo!
'0 Msxao6ixYjcj SiaxaxxiYc:
Ita gavaTCEg iiou xo TtXi, cpiXe. H&c, bI-kec, zi yivexai ax |x x vep;
EiTca: "Ebjrj cpec; xpexouv x' rc-vou, xax x 6opi. Taxspa axapiaxVE, x-vouve 6Xxa, pxivv v xaxe6aivouv xyjv -vaTOoSYj, TcXi e^Y] dipeg. M Sva^Yj cpo6e-pYj. Kai TcXi x' Tcvou k%r\ tbpeg, rcXi x xxou. 'Atc xxeg tco yiVYjxe xa|Aog!
Kal xavsls 3v c;s3iXuvs c, xiopa x (AuaxVjptov ax;
N c^eSiaXvTj x }iucTXY]pio;! "Exai Xga Tctbg geSiaXvouvxai xxota tiuaxYjpia; appeg %>q elvai xiTcoxa 6e^pTjS xpufj^ii-vog ax Mxao6o yt v xv Spove; 'A71 xxsg tco yiVYjxs xapw?, 'yoovz v Xve rctbc; 01 acxpol Tcxaxi^ouvs v 6pouv u,iv -xprj ax '[luaxVjpio. "Oiiio? axpYj S 6piaxe-xat. Kal (xyjxe 6ps9Yj tcotscj! Ax slvai x I1piTcovY!jat |iag, rpYjyp.iE arc Mxao6o!
*
Ax Yjxav. T aou6Xi |ateyjxs Ltg atYjv
<|)UXY] x0 'HTCElpWXT], xy) BpSfipiVYJ [1S 9p-
Xoucj, ]x awagapia, ti xpovoypaipiES, xyjv Tcpoexot^aatJivY] yi o,xi lvai l^to 71 x (lixpo, Baujjiaax:
Alati xivovxai exai x vp ax;
"Apxia yj XEixoupyia, f] TtpcbxYj, xo n&-9ou?:
Tiaxi ;
K9 iipa Tto 7tpvoa 5 Msxao6ixYji; KTcoXYja[j,ovoOa x MxaoSo, x^vxav (Ji? axY] Sivyj xyjv SXXyj, ax pjia x dXXo.
Ttaxi ;
rpetpE cpuXXSes, p(i)XYja xv aTcttaxo yspo SaxaXo, xv KaitTtaSxYj, xyjs vopi-ag, vixvsue xyjv taxopia xo EpiTtou.
Iloia v elvai yj alxa xY^g xiv^aEio? a-xcv xwv vspv; Ti xfjv pu9[iiti; Aiaxi;
CH aTcxpiaYj txo Sivav x 6t6Xia, 01 v-9pwTtoi, xo7co9ToOaav xfjv EgYjyYjaY] axv o-pav, axYjv eTcSpaarj xwv axpcov. '0 Msxao-6ixYjg auXXoyi^xav:
Aiaxi zie, xv opav; "0,ti slvac ze, xyjv
yYJ TtpTCEl V Zyjl XYJV ^YjyYjaiV xou Elg XYJV yYj.
Aev sXsyE xiTtoxa ax avxpocp xou, at-Tcaivs xal axox*?xav.
c0 Kou|jiicxyjs 6X7tovxai; axYj xfjv xax-axaaYj, xyj tiouyxatipa xo 'HTtEipcxYj, Irca-vaaxaxoas.
Miope TXYjypY], xt a' Sutaae; "EXa, (ito,p, v Ttofis TtXi Tcspl Mxao6o xal raspi Ayioug. 0,xi 9g. Ti Se [jiiXg;
c0 XXog xoixa^s xyj sptYj, jto SoXeue
YJ [XYJXaVYj, XYJV XlVYjaYJ XYJg.
rYaxi 3 p,iX?; '0 Msxaoixrjs:
Asv iy( v eiTcw xitcoxe. SxTttopiai.
Kal ti Syt^Eig tco ax^tsaai; Me-yaXwvsi x |ipox|j,axo ; CH axi|)Y] S :peXa. 6 IxootJiE Tcepyia, Xvs.
'0 Msxao6ixYjs:
- 'Eyib Xeco Sia x vp tco axTcxo-Liai. "Oxi Sia x tipox[iaxo.
ria Ttoi VEp X?;
Ki' uatEpa, a v t 9uiitav ^acgvix:
"A, ujtg xi' elvai yi xv "EypiTto tco Xg;
Asv TcpxEi "EypiTcog. TTipxEi Eo-piTcog. Kal Eivai x ]aya Bapia. Myjv XX-i^Tjg x vi}iaxa.
'0 Kou^icxYjg:
KaX, x EiTcaLiE yi "EypiTco. Mt yop, Suo fopzq xXEiwaE. Asv exei -Xo
Ti Xs, v9pa)tce; 'Ea IxtiTca^s? Sia xv EpiTC-ov. Tcpa 6ap'9Y)xs; Twpa tco 5:' ap, px^ei;- ^^w> Xoitcv. ..
Ki IXy xls ax(J)is xou, xl? Tco9aig tco exavE. T TcXoix jxuaX xou SoXsus 4-^avxXYjxix, yupEovxa? xyjv ^yYjarj: Tiaxl x Vp XXtouv xiVYjayj x's Ic]yj wpe?; ILois x xive; Ai6aas oci' XXs? laxopiscj


428
'O u0pcoTTO5 pe t: vep toO EpTrou
yid xv Eupirco, yj <\n>xr too ixaiyE x9s x-pa, xfle v/xx: Tiat;
Ma v^xa, vKTcvxsxa, 5 Kouxi(>tyc; xoO eItce:
SpEig, xyjv KupiaxYj Xjie va Tcatie [i xt auti6a axyj XaXxoa. Aev Ttapvsig xf yuvaxa aou va p9Yjc; xC sao; a SYjg xai xa vsp.
"Ep/ojiai! eitce Mex3o6xyjs xai xa xua xou XxtJ>avE.
Md xyjv dXXrj vxxa eItcs ax avxpoqj xou:
"Oxi- Aev py_o\iOLi. Aev exco avyxTj Va ESco xa vsp.
Tiax Ssv EX,tS avyxyj; "Exai 9d Sfs xe xa 'Bia aou xa xxia xb xuaxrjpio xai 9d aou cpyr r X?a va x axcpteoai. Ka-xaTecbg Sev x axcpxojxai syc.
"xi- Aev TipTCEi, eitce 6 aXXog. Kai as Xyo Sip9coa:
Aev xPt'ETai.
"Oxi, Sev 7cp7CEi va x 'Bio, IXsyE xsax xou Mexao6xY?. Aev xTcopouaE va x Exa-Baparj, XXd Yjxav aux: xs x va xyjv k\t 5y] xa vepd xou EupTCOu xd xpaxouaE otyjv tce-pioxv) oTcou SXa sva d^apEOYj Tcvst3xa xai dTCopa tco 9Xsi dTcvxYaY. $oxav Tccbg dv ISXetce xa vspd xou axEvoO, xyjv x-VYaY xou?, 9a xa ExaVE Sid Tcavxg. "Otcco? ot x^XiSs? dv9pu)7Coi xfjg XaXxSag tco xd 'XOW TcXi xoug, xa 6XTC0UV xatiYxspiv, xai &[Jiws iwcopov va xoqxouvxai Yjauxa, xWP^ xTtopa. Axg Sev Y]9eXe va x*3T] T*lv dyp-Tcvia xou:
Aiax xivovxai sxai xd vspa xou Ep-tcou ;
'H yuvaxa xou >Kouxi)ty] TcpoaTc9Ya vd TcapaapY] axY]v IxSpojXY] xy yuvaxa xou Me-xao6xY.
Na Tca|j,, xaX, va Sjxe xv "Eypi-tco, x 0xa!
Md Mexao6xYjcj fxivs djxExTCSiaxog.
Na aou xtico x vauXo va Tcag ea, eItce axf yuvaxa xou. 'AXXd lyc), xi!
Md x a' STCiaas, xaX, xai Xkq byi, stai Tcstaxatix, yi' auxv xv "EypiTco; Ka-X, xvE xou xd vaOXa vd Tcco |xe xog f -Xoug xas.
$yav KupiaxYj Ttpco, ypiaav x 6p3u. 'O Mexc5o6xy]cj oXyj axY) xy lipa xy? axXYjs
y.xSxxv axd xapy.
T 9d ESyj, apayE, f SixVj xou; lieos vd eva, dpays;
CH yuvaxa xou Icptaas ax aicxi dpyd xfj vxxa, yup^ovxa? xe x xpaivo dic' xi XaX-xSa, 9axTcwixVY xai xaxaaxoxwxVY.
T fljxa Evac aux tco yvsxai xe! TCpa, dvxpa jiou! ITojg vd aou x tcco!
T ESsc; xe ta u.xia aou;
- "Av x e!5a, Xe?, dvxpa xou! "Eva yscppi Svei tic ou atEpig, at oxev, Tc-vw ic' xy] BXaaaa. "Eaxutjia xk x yEcppc, s!Sa d-rc xxto xd vsp, tppa^a. Sxpi^oyup-^avs, xvavE poucpxtPs xaixsBavovxas dic (jJYjX, Tc Sopi. fleos yvsxai ax Six xag x Tcox[ii x ^TCEipixixo, xv ,AxP0Vxai " ie axYj aTCYjXid xou "Ayiou Aovxou, Tcpiv dTc' xy SxXa xfc, T!a6Xatvas; "Exai. "T-axspa, oav YjpBs r pia[xvT] copa, d^a^va y-vyxe Yjauxa ax cxev xY]? 9Xaaaas. Ta vspa axaxaxY]aav va xate6avouv. Kai %l tcou Ssv t Ttsptievscj dpxiaav, aiyd aiyd axYv dpxYj, uatspa TcXi xe SvaxY], xe pou-yY^xtpE?, tico? totY] xy ^opa aTt' xfv v-tcoSy, va xuXave TcaXaSd aTc voxid a 6o-pi. "Exava x axaup xou, IXsya: TYjaou Xpiax, Ticog yvExai xouxo x 9xa; "EXsya: Tyjoou Xpiax, x xPl ^ou 9' vai axv Tcxo xY^ 9Xaaaas exoxyj?, a' etoxo x atev, xai Svei 'O MEtao6xYi; dxouys vapxcojxvoc;, ax-lrxoq. "0xcos, atig tsXsutaEg X^Eig tfjs yu-vaxag xtvxxYjXE.
cog x ETCSg x xsXsuxaov, yuvaxa ;
EiTca Tccbg x xPl xou eou 0' vai axv Tcxo xYjg 9Xaaaag, a' aux- x axsv. "A^xa x Sfjg 9d xaxaX6Y]g: "0,xi yvsxat, yvexai axv icxo. 'Atc xe dve6avEi f S-vaiY.
Aux elva! xxTCYjaE xyjv icaXtiY] xou ax xoxsX xou Mstao6tYg. KaXa t Eixa axs^BY^ syio! T xuat^piov elva elq tf|v yYj, oxi elej tv oupav. Elva oxi ceXy]-via'xv, slvat y^ivov.
T EiTcsg;
Md autos Sev a7coxp9Yxs. SuXXoyiltav: 'Aya'BYj yuvaxa sva, 8xcog Ssg Tcg ETcXYjaaas tYv XY)9ia, oaov Sev t Ixaxav


'O v6puOTros ii ?? vep ??? Ep-rrovj
429
o aocpo. ?????1 tcXeov ?????? %q 5 ebq 1?6??^? Si' k\ik axf) xyv ???^?], v Xaw ?? |iuaTVjpiov y(), v ?????8?] TcXi ?? Mxao-6ov.
??]?? axv "Ay ??????] ??? ??????-???, TtpoaxvYjas, ovoiiaTtovTac; tv "Ar ??????) ??? ???????? tco Eivai otyjV xprj ??? ?????? xoug, ????? ???' ??] axi zfq ???????. ??????????:
"Ay ??????), 6??)8?)? xal Ill, o-tcco? lexafie? ti to? aXXou? ??????????. Me tv Tscopytov '??????, tco exajt ?? 9wp7j-xxv, ji xo? XXou?. .
1???1 fxai t eIxe xouax: "OXoi ot Me-xao6xE?, Tcpiv cpyouv yi x sva xuvyjywv-xa? xyy] xai ???????, Ttpoaxuvoaav xv "Ayj -??????) xo xwptoO xou? yupsovxa? v xo? 6oYIBTay. K'vave xiia. Ki' "Ayj ??????)? xo? Tcapaaxsxxav nal Tcpox6avs, xal yvov-xav EspysxE? xou Tvouq. '? ??????? 'A-?????, yi v ExapiaxyjaTj xv "yio, xo sxaiLie xyjtco ?????? 'copafcv, lie XouXoSia aX-Xosvij, ??? ?'??^? acal xa^Tcavapi, Eyvt-}Ui)v.
"Ay ??????) xou EXeye Me-???????)? ExEXEovxa? xevoi xouaxTjxavs, XXo? (?? x GcopYjXTv, XXo? \s ayclq tcoi sxTiaav, XXo? ile ??????)? tco extioe, lis ?????, 'ae exevo. 'Eyib 8 xouaBt jas x liu-axYjpiov ??? EupTtou. BoyjByjce xal k\i, "Ayis Tcpoaxxrj :[ia?, v spu ?? xPl ??? 6sou e!; x 68o? ??? 6u8o, sis x 68o? xj? y?j?. Ai-xi xxt x^vsi Kpio? si? ?? 68o? xj? yfj-xal xivs x vsp ??? EupTCou. BoYjByjas )?? v x ?????????), xal xxi t ??? xjico xal lyd), ???? ??? Ixa|ae '??????'? IxeTvo? xoO tcXoou.
'???? etxe ax ???? v 6Xvj xal xi;Y), pu&Li axrjv Ipyaaa xou:
El[iat tuLi)xy?, pxEpyxYj?, exw ??-jiEXiv, TcpTOSi v SouXeoco awax xal xtjv C-Lirj xal xv EupiTcov. CH SouXst Sta x liu-axVjptov 8 Etvat |i,axpoxpvtos. BpicEi, Xot-Tiv, v 6Xto Tcpypatiiia: Iva Xetcxv xyjv ???, xts upa, axsTcxwiLiai xv Xaiv ??? Epiirou. "Eva Xsxcxv. Eej oXtjv liou xtjv
t(i)TjV.
**
"Exat, ??? Lipa tco ????????, 6 av8p)-tcos xofl MExaoi) x^vxav Tct 6a9i axv
xajio ??? yvwaxou. ??????)???? x Tcv-xa, ^?????? xyv xvyjaYj xoug, xr Sixa^yj xoug: x 6ouv, xog ??????????, x Ssvxpa, XYj yyj, x TCYjySta, xy fiY ??? ???????. KaxaX6aivs, lie x ???????? xou x [xuaX, x acosx Spoppo '[ieB'Sou: ,yj Tcapaxvpyar oStj-y axfjv IpjxTjVEa.
Ma KupiaxYj Tcpcol ????^^? iovxog xa-x x MovaaxTjpt zfc, Kpiofl ??????];, x LiovaaxTjpi xfq Kaiaapcavrjcj. ????????]? x ?15????, ???]???1?? 5p:xo tco -Syjye xv SoiTcpo axog TcpTxoSe? ??? Tliyjxxou. Ko-xa^, aTco8auLiiovxag, xt Sixa^Yj xv Xa' [iyjXuv Xfwv' ax 68os, ???' x voiy^xa ??? ????????, xyjv ?????????] tuv 'ABrjvv. Sv 1???? axTjV aoXr ??? Movaaxrjpio ax-8yjx tcoX l'^co ie' xjv tcXt), oxy p~q lis x ???1 ??? xpiou, xoxa^E xjv vaYj porj ??? vpou. ESe x ???? xuTcapaia tco Tcspi-6XXouv x [iovaaxVjpi, )????]?? Liaa axrjv Ix-xXyjai. CH dypia xaxta ??? ???????????? xv xpxYjcJE ?????^??? xxeo ???' x Svatn XTjS.
ByyjXE e^), xtyjaE axv alti)v6io ??????-vo xYj? aXyjg. Eixe Iva ?????1 xal x xou-???????, eS xal Xyov xaip, .xa^ xou, yi v xaxaxtopj xl? bsq tco ??? Ipxovxav, ???? xal ??????. "ApxiaE v vaauv'BTYj ty [?????] ??? xa[iou, ????? xr axYjxaTi^ ?? TcXoix LiuaX ???. "?????? ?? ?????1, pxi3 v ?????) ETCEixa ???? ???????] ??????) :
T TcapaxYjpoflLiEV ???1 xfq yr]g; ????-xrjpou^ev xyjv BXaaaav, oprj, xoiX'Sa?, X-???? xal e^oyx()[iaxa. ALiva?, TCOxaLio?, tctj-ycj Sxw'v. n7y5ia, t? xal s? ???? 5o XiXiSE? Lixpa, v ava6Xouv Soop, x -Tcotov aTcoartxai r ???? XLiva?, r ???? ???-xa^jios, r ???? ?????? zrq ??. Kal s? ????-yi? pwv TcapaxYjpoujXEV v Eivai ???????-vai, xal txe UTcoaxr]p!0!LiV oxi SipX'Sxai vsp, x Tcoiov ?????? auVYjtco? st xv xXi-xwv ??? pwv xal axYjLiax^ovxai o ?????-jio. 'Exarca xal XXo vp tcI tiv ????-yiuv ??? ??????, ????? ????? ?! xwpixol xfq 'HitEpou axrjLiaxo|iEV x xwP^v nal xaxaaxutoJiEV vspoLiuXou?. Kal aX8o|j,sv ??????? aixYjp.
CH e'ixva ??? VEpituXou, jiau lis xr 8-tiYjaYj ??? xwP' xou, xv axaLixrjas. Sx-yxTjXE:


430
'? vpcoTros ?? ?? vep to Ep-rrou
Mtjtcw 6oY]B e'i ttcote, St ttjv X-otv to [xuaTTjpou, ??????? tco XstTOupyo-ve o SpLiuAot ; Myjtcw TcpxEt xaicotx oxai : vepiLtuo .mi x vsp to E-ptTCOU ;
??????9?]?? v avatpsprj TcXt x, [?????-??? ???, ja otjv EprjLit to jxovxaxyjpto "cfj KataaptavTj, ttjv sixova to vspu-uXou ttj 'HjtEtpoo, ttj XsiToupya ???. uvsxtaE v yp^rj ??? TE^Tpt ???:
... ??? xaTaaxsuCoiv VEpou.uXou xai X9o BaU,VrjV (b xwVt, 5??? TCVTE I( " [lETpK,
xai ?? oT'EVeuojjiev 6a9u.Tj8v ????? ?? ????. 'Etc ttj Tcoac SEajxsvrj (xotvo xapo-xa) xataaxEuCoLiEV iiav texvtjttjv tctjv, etc ttj Tcoac Getoiev atoXrjva ja ortuov otevv. Kai ? aTOo t"pxTac ?? VEp, o-Xt tcXeov CoX ???? TCO ex Et i] SE^aptEVT], xoivw
???????.
'? Metoo6tt) ????.???)??, ijavaSi6aas ttjv sxva, ttjv TcsptypacpTj' o v TacjtfletoQ-as ta Ttspi uSpoiAOXtov. "??????, Ixovta lie-VTj ixayoTCOiTj'U.vo ???' ttjv Talc4'9sTYiaY, ????-(tpyjas ??? Tcpav. Sttjv ouaa. SxcpTTjxs tcoX XTtvco ?' ?&??] ttj ttSTa^pcpwaT) to Vpoo: ???] Svau-Tj tco ??????? tiaov ??]? exllsvtj, xoivto ????????, tco Ixet tctjv xai ?? VEp e^pxETat oxi b tcoXto, XX (b atBTjp ??????.
Jfps ?? jioXi ???, 1????:
Tarj Eva aTTj t Svaptt to VEpo ????, 4v Sv ??????????) sic ttjv xTtva ttj TCTEpwTfj, SvaTat v Etvat TCEpi ?? 100.000 xtXttiETpa ttjv 6pav. Ho lv, ???? ttjv pav ttj xtvYjasco, 6 |xXo Tc9r 6Xj6tjv Ttva, 6 LiuXwv Sv 5-vaxai v EtaX9Tj ????? SipBtoatv, lv Sv ???????] ?? VEp to aXaxiou iva pij tctcttj etc ttj SEa[ivt]. .
?? avaSt6aa. To pECE tcoX oTt p-Xta Ttbpa v XP^01!10710^ xai pt9iio, -coXoyioVTa : ????? LiTpa \inops v ???????) tb atSyjp ?????? ?? VEp ???' ttjv ???????, xai ]i Tcaij ??????)??.
"?????? xoupaTTjxE. "ExXstaE ?? ???????? xai yptGE ??? ????????.
Mijv Xxspouc, tipa vxxa, voo ??? SoXeue ????? ttjv ?????????) to tiXou. N yji xatti vTiaxotxia tj SvaLiTj to vspo to 5pu.uXou Lt ttj SvajXTj xfflv VEpv ??? EupTcou; AuvajxTj yprj ?? Iva, 5uva{iT ypfj ?? XXo. "Oxav Sv SoXeue ax ^opvo, tc oxXec, ypts ??? oxix p.py t^ 'Atti-xtj, ????? Tcrjpxav vsp, yupEoVTa v 6pfj Iva VEpiiuXo, v IXy^rj ???? xovT oaa 8u-IxTOtv ???' ?? xwPt0 ???. 'EtceiSyj fjxav Mtjtcw 6paxETat ISt xavEc vsp-)ii)Xo; "ExEt TTCoc aa Vp;
"0[ji(c o VEpfJtuXot Eixav X*^ x^lv 'Attixtj. ?????1 9 atbovxav jiovxa ??? 6ouv ttj 'HicEpou. '? rjpto xac Xova yt-vTav Tet [iiXTjTo, tuo xXeiotc.
'?. yuvaxa ??? yxptvtat yt' aT xi XXoxoTE TcspcTcXavTjaEt. Txpivias ItceiSt] tv e6Xetce tco Xova IpsE, tco Sv srpw-ys xai Sv ???????? oao ????????.
"Evvota aou, xai tu tj]Apa 9 xap^S tcoX Sia tv vSpa aou, ttj IXsye.
M t Ixei "^^i a TptbyEt; ToXa-XtaTov v ?? ^pw! ????? xt' Etvat TcXt yt XEtva ?? ??????????? ?? VEp;
"0Xt! "0Xt!
Av tJ9eXe Tct v p,tX al xavvav, li^te ???) yuvaxa ???, ![Tte or "Exat ij wtj ??? ytvTav Xova ret spr-LitxTj, Tet aivtyLiaTtxTj, ?????? ?? vsp ??? Ea9u,o.


/
'O v9pcTros lie t: vepc toG Ep-rrou 431
Ma yy_m axcpxrjxs:
Minios Ttpxet xoiLiia Sssa[i,svr, sl-5o? xapoxa, de, x 66os xrjs yYjs i
AoXeijje tcoX xyjv Sla, pxiae va auji-TCEpatVT). KaxypatJiE axf] 'Edv Ssv Tcfjpxs xxi tos Xii,vo9Xaaaa sig x liaov xa 'svSxspov aYj,sov xyjs y/js, a xass xaasis xrs tiExXXwv, rco Ixsc sis Sicpopa tiprj xyjs, 9a sxaiav x srcvto atLta xfjs yfjcj xa Sev 9a jtfjpxs yr. Aid va TcpxYj yfj 6a rcpXY] [iaa xyjs ocal Xi-}j,vo'9Xaaaa xa a6Yvouv a xaasis xyjs- 'Qs Ivas aTcyyos 9a sva y] yfj.
cpaa. XivetjE xfjv Sa tiias xapoxas, XqivoflXaaaas, slg x evSxspov xyjs yfjs. "Exai fla Yjxav. 'AXX, xtbpa rets axsx^sxai ax lie xa vspa xou Eprcou; T SoXsus Liaa xou. Koxa^s x ^ufJLcoxVjpio xou Myjtcws xa xouxo x ^ujjicoxyjpiov 5-tco uji,()vsxai aptos Sev rcspiaxp'ipsxa'. xa9ws r yy;
'O xatps TcspvoOas. rHxav r etcoxy] v a-Liaws ^ta xfjv drcsXsullptoaYj xyjs 'AYjvas, Ixos 1944. c0 torcos oua lipss cpo6sps, Xuaaoj.avoOas t tcoo9os atYjv xapSid xtov CEX-XVjvwv, x atia ItpsxE xaux, ypeuE IxS-xrar repv oxEyvwayj, dXXo a[ia qiTcaivs axr 9ay xou. "OX01 sixav va rcoXtiYaouv: lie xos aXXous, |i xv aux xous. Movxa SvflptTcos lie Xa vspa xou Eprcou axsxxav scjto are' xyjv xpixujua. 2d vd sixs xXsaY] y.' axv piaxixa 6 aXXos xojios t) arc Iva xaxpo. Mes sxd xsxyj xou xaxpou Yjxav Eptrcos xa t 'ituaX tou. T()pa sxs y1'" vy dxjAa ret XiyoiuXYjtos, r j,axi xou sxs cpyyos aaxYjxix.
Sx cpopvo Sev xou [uXouas reta xavvas auvSeXcpcj xou pxpyxys. 'O Kou>ntoxYs eX dvaxaxEUXTj axd rc9r, jud vxxa 6ps-9rjx axoxtoiivos- Ki' 7] yuvaxa xou Mexoo-6xyj X auvflrjxoXoy^ayj: "Ercatjj vd xou yxptviy, va xv oulioouXey).
c0 xaflvas X't xrj 65a xou. Sxv dvtpa Jiou r 65a rp9s apy. "Op-ws lycb x Ixt va x|Aio; O 63es 9a Evac arc Oeo.
c0 Mxao6xYjs xatypa^e ttbpa at xe-cpxpt tou xs uaxaxES dvaXaEts tou arc x 9a;ia xou xa[iou. Tps^E vd Sfj lid rcuEjSa. "EiiEivs dcpwvos are' xv xvYavj xrjs. Too cpvTjXE aav va dvrcv i ff:
... TI yf Evat ^(vxavYj, ext to^v, itvorjv, ivvoco xv IiayVTtYjV XYjS, tco JiS Secxvei rcvta tv Soppv f) vauxtxfj reuns, [j,cpttaXavtuoLivr t&adv va avarcvTj. rH yj Sev exei xa, ocp9aXn;os, l^uXav, Sev Sx' voYjijioavYjv. 'AXXa xwpa yw 'EpxptEVos Fpyjypios Mtao6trs 9a au^rcXyjpad) xyjv voYjpioavYjV. CH yf -Ixec vspv eis oXov tYjS x aila. Ax x vspv x iLiEtaSSsi pXeSixcs sis td xata xrcous xyjs- @d x }iExaSSY xa xe, xaxd xv laojiv xou Eprcou. Hos t jiExaSSsi; At 8d t supw iyih. 'O Epi-rcos sva ^xivlievov yswXoyixv, oxi asXyj-viaxv, YJXiaxv...
*
**
"Qarcou ^uLiwtyjs Mtao6tYs, aptsp-ytrs rpvjYpios, tv oySoo xpovo arc ttss tco rcptotxouas yid t piuatYjpio xwv vspf&v xou Eprcou, rcaxsijJE tcojs etcixXous I^xaaE ax xpLia, retos 6pyjX xyv ^Yjyyjay. 'H -axparcYj Sev xv s^viaas, Ssv xv avaaxxw-as. 'EtcsiSyj exe l,oixzitaQf red, xaa yp-yia, il xrjv Sa retos fjxav TcpowpiaLivos.
Jfjp xXXa S^uXXy], piyioxT], Siaywvi-atio, xa SiaxTCuas xr Xayj xou. "Eaxias xyjv xXXa, rcips dXXY), gavypatjjs x rcpe-api xou. IlXi. IlXi. TXos, axf Sxaxy pi-ywx) xXXa Siaycoviajxo viias 7c>s- scpxaas axfjv '5piaxtxT 'Siaxurcwar). Sdv avBpwrcos -Tcou-ovYjs rco fjxav, xv aTcaaxXYjaE tcoX xa x u^po?. "Ercpsris va sva dvETcavXyjrcxo, orews xa f Xar xou.
"Eypatj/E:
'OpatoLiEVos arc xv 3p|XuXov xou xw~
pOU 10U, SEXEpOV ano x ^UJ,toXYplOV rco
^ujxtovw xv dpxov, xaxXyj^a sis xyjv Xaiv. Baai^oLiai xa axYjp^o) xyjv Xaiv xou sis x: s topai xivi^asis xtov oxwv xou Ta9ii,ou arc oppa Tcps vxov, xa rcXiv stj topat d-rc vxou reps 6oppv. ;Qadv aux va iias Si-SaxYj oxi sis sv aYi^sov xfjs yY]s rcapxs; pwyLiY] (puaioXoytxY] tYJs Y^S, xaXuTcxo'jivYj TcvtotE arc SXaaaav. reoa ptoyLiY], Ip-Xou-VYj xaOtws tou Eprcou Ta9p,o, d-^ou rcpwtatws SipxEtai SXov t lawtspixv xrjs yfs, ^9vouaa sis x uiaov axr^s Ivvot x xsvxpov xou iatotspixo xyjs auvavx u.EyXYv ia xBv rcoxa-


432 '? vSpccTTo; ?? ?? VEp ??? Ep-????
p,uv xa to EptTcou Ta8pto. Xtopi v ????-xXsisTai ozi e'i ?? 69o tyjj yyc, Ix tyj -TitcpavEa xo ??????? TuBavv 50 Iw 100, XttLiETpa, ^y TcpxY) xal TcpxEt ???' sili, Tpa ????????), y) ^uXvy] 5e-aLiEVYj to 65po]xXou, yj icoia xacpevSovi-ei ?? Scop xa (XEyXyjy Tcsatv, oxt ib ????-tv uSaxo XX auiiTcays, cb ?? VEp tyj Sa,]j,Evy] to tiXou. Kai |if auvavTUy xx-va TCxepwxTjV xo jxXou cpSvsi Tcsp ?? 7 Eco 8 xtXcLisxpa tc taXaaaav cb ???,-xcay. "Exai sxop,sv x cpatv|Asvoy etc icj tpa. 'AXX yJ yj e! cj upa SiYjvuas gy xxapxov xo xxXou tyjj xa Sv Evai tcXov ??????? r Lia ???[??] xrj. Kai ?? vsp to EpTtou tevouv v sTcavXSouv el tyjv ????-Tpav Twv 6aiv. Et ?? sxspov Slico ax' Icjacopov auvavx tyjv ETpav cpuatoXoytxijv
pWyjiYjV TYJ yf), Xal aTYj, XaXuTCTOLlVY)
TcVTa tc oaXaaYj xai lpxopivY| xa aTYj xaSxw to EupTtou, sxop-sv TtXtv xyv pojv
EX 6opp TtpC VTOV f VTlflTCO.
cO Mcxao6xYc 8t6aa xl Xsst tco e-Sivav TYj iiayixfj Xuoy, zl ^avaStoaas, a-XaxYjxE v xicj vaiiaaa: o pcoyii xyc yYj, f SsjapisvY] y SpoSxtc, f Tcsptaxpo-
cpr xyj yrjCJ. "[lStV xaVOTCOlY]pVOC. CH
tcoXutc6ytyj upa sixe IpBst: v 6XY] axau-
p 3T XELtEV tou, StCW Ot yiaTUX^YjSE 6-
ouv axaup o xaouv axr axyY xo yta-
TCIO.
"????? axaup ??? xXo xyj ypacpYJc ???. "????? xpovoXoya. "?????? ??????:
Ttpa 9X(j) v stclo lixv 0py/3xsuxtxyv Xijtv: Kpts, ta icvTa Iv ao;pa tcoyjcje.
"????? xt' XXo ?????? p-sx tyjv 8pY-sxsuxixyjv Xtv. "?????? 1????' ?' ovovia ???. Mvo ?? |Jttxp ovojjia xa tyjv ???????-yVj ???:
rpYjyptoc MsT3o6tTTj, SoXoc to Beo y.a to Ayo'j r)pyo'j to ???? ?????-???.
Ki.' ?????? xoii,y|9yjxe 6a8t.
**
Tcpa, t ?? Sov; Tt xvouv o avflpcouot 5xav ex^uv 6pr tyjv CYyY)3Yj ev ???? ??-yXou xu3TY]pou TYJ tpaYjc; "?????? n T30UC xve Tco ?? vaYjxooaE ????-o;
cO Mex3o6tyj, I5, ?? Ixaae. Na ava-
????????]. YjyE xa 6pYjX xv ????[???? ,5-????? to ??????????, ?? ypovxa ???????-SxYj. AtaTaovTa, 'oEtX, pi xoliiive cpp-3i, ????????9?]?? v to iqryro"f.
SEpEtc, 5?????. . EpYJxa Litav Xatv. . Noj,Cw oti exw xv EupiTcov xat ty]V Xatv too xuaTYjptou.
E8e t ypovxa v jy acpvtaExai. Sta-[ixY]3. XpEiaxYjxE v CavaSfj tcoXX ???-p tv KaTCTcaSxYj, v to tcyj xaxaXs-TCT ?? 3U|i6vxa, Cava, Cava, yt v xv. TcpY] lie ?? ????? ???. To EtTce yt tc ??-Xeiwte tbpE tco ??????? ?? LtuaX ??? ???-XEoVTa, auV'SuaovTa xi ????-?? tY] yY^, t TCoyEtE 8c]a[av tyj, xi xapouxE
"1?-
'O KarcTcaSoxYj xaP'0YXaaE axYjV apxY. "??????, J,e ty] aocpta tuv xpvwv ???, ??-??????. "?????? v ???????. ?!??? ??? ??-t3o6xy:
AotTCv, EpE ?? iU3TTpiov. Kai lyob ?? ??????) tcw T3t svat. T EpE.
M TctaTEEt, 5??????;
Se TciaxE).
T TcpTCEt v xiio) Ttbpa; T yvExai ec 'u.oac TCEptaTaEt;
M v ?? tcy^ ?? y] yuvaxa aou! N os ????????] xt' aTY. Etvat ret xovxtvc ??? av9pa)Tco.
'O Met3otyc Etxs wYjp vxtppigaEi.
M x X, SaxaXs! Ax Sv Etvat Bt yuvatxs! CH StxYj p-ou, l|xat 66ato, Sv 9 ?? ????????).
KaX, tote LiYf; ?? tcyj. "Ou-co ot cpopvo t 6 x[Wjc;
T Ix v xiw sic xv cpopvo; T-tcote!
KaX, XX tc Tcst r SouXst aou 3TV poopvo; Ax ?????. ?^???? ??????.!-Xyj3e xy]V pyaaia aou;
"A, oyd '0 pxo, pxo! Tv ????-8w Tcvxa otcw TcpTCEt. Zulvcotyj xaX. 'AXX ???? Sv Evai Sia xv iiopvo. Ata xrjv ????????(? x v ????^?;
'? KaTCTcaSoxYj Xel:
OXst v 6yXY) arc sTcva) aou x [luaxtx; 0Xst v Xa^pcoaTjcj; Ax slvat;
"0,xi tsXw.sIvat St xy]V ?????5? liou, t Msxao6ov. N LtatY] ????-o oxt TpY-yptoc Ix Met36ou . .


'? ccvpcTro u ?? VEp too EpTrou
433
'0 KaTCTcaSoxj 3y f^epe ?? va tv ouji-???????). A'v yjtsXs va tv a'rar ??? axp.-Lia tv avflpwrcwv. ;H aocpia ttj 'AvktoX) [uXooe |iaa ??? aujjjcoVEXtx. ???????9?]?? y ??????????] ?? ?????????).
??? ao ?????? SsXcpa liou, ott a Yjau/aas ?????? arc ????? ?????, ???? sty tco ?'??????; Mtjtcw ???????,? yt ji to c'Scou, xt yt to aXXou; ??? oo 'fTavEi Sri a rcaaxiaE yt tv auT co'j ????;.. .
"Oliw 6 Meto"o6tyc opau-auTav ??] Soca v avaaTEcpavwvTj ?? ???????. N TaV Beouv [lau: ?? twpYjxT ??? rswpyou ?-??????, ?? 'Etvtxv ?????6?? ????????????, c vsp too Ept'jcou. KtrjcrE xt' xaptE ????-ypacpa tyj 9swpa ???, ExvoypcpYjas a xw-piax cpXXa ?? axSto ?? yyj li evSeEei: yt t pwyLil ttj, yt to tcoyeiou ???-TaLvo. "EoteiXe ?? ????????? 3to ??-o too IavsTti3TYj}juou, ???? tcprjjXspiSE, ??? ?????????????.
IIsp[XEVE {xpE, jxvjve. Ka^t aTcvTTjaTj.
Tote tv ??????? ? Ttavtxc:
Twpa t 9 xtiw;
'Oxtt) xpva EXE auvYj9oEt 3tvv tce-???????], v ????????, v yupsTj. Twpa ??? ???? slxav teXeiwotj. "Ejaeve xwP' ??????, XWpi XitiBa, xwpk ?????????], y^pl ?????-:. KaTaX6atvs ?? jxuaX ??? v oXwvyj ???' TYjV aSuvaiua, ?? p-aTia ??? v \i 6X-7couv ????, ?? TcSta ??? v litjv ???????? v tv OTYjpi'ouv. 'Apxi'aE v ??????1 tcw ?? Xyo Ss t ????????? v ???????; liyjte ??? cpopvo. T vsp ??? ????????, 7auxaa[),va, ijiaxpatvav, a6yjvav.
"???? Lii [ipa aXXaci xoajio. Oi -???][????? ???^??? TtavwT sxSosst. ?? veo ^??? ??? xXy Xwvwv. "??? ?? tuxTia ????? votyj ???' ?? atpviacju.a:
'? av!9pwTco eEx steXy] ??? StsTYi^a Iva 3w[ia, xaxavtxwvTa yt ???????] ???? ttv IXyj tt]c yrj. T ??|?? t, texvyjtc 5o-???????, 7???13???????? twpa ???? ??????]?>] ua xat ??? ??????? ???????.
?? Et8rj3Yj ???13? ?? 6tato aVEjioc Tjv ??-yj] ??? ?????6?7). U v exe ylv7 ???, S v' avotyE ,TcX'. Fp-t pwyiifj yt ?? ??.;.
TO o.
? yivETat pays, eE tv ????-ov tv ETcvw tco yuptst aTc ?????????; ???-
??7]?? [JlOVO|J,t. ?? t EtVai t }i,U3TYptOV
too arcEtpou tco 9 6Xetcy ? ?????????;
MXtc ????? t IpWTTjLia ???????? tcw ??????? [i ???? ?[????)?? 5taxXaSwat ???. 'Apxt3 v ?? TCEptopt^Yj, '???????? v ?? EVTOTcEar) ?' Iva ]?????]?10, auyxExpiLivo, ?-Ttw auyxExpti[XVa ^??? ?? vsp ???" pEircou.
'?? ?????,? ?? ???????. TE Tcpxt EXEt ETcvw Etc TTjv oeX^vy;; ????????? pw-yiLial xat i3EaLiEvat SpoSTiSsc %at xapo-Tat ;
??????? ???????? ??????, xatvopyto, ExaLiE 3TTJV TcpWTY) aeXtSa ??? Iva ??????. "?????? ???? xTW ?' ovo[i ???. "?????? 1????:
'? ?? 0 e ?
Kt' pxtOE v auXiXoystat ?? ????6??);?,?.
Tte iLtovoiit rp\r^s. To jps xt' f o-pEcjTj, Tco TTjV dyz ????]. ??????, tyjv TcpWTj xioXa Lipa, aie' tyj yuvaExa ??? Lita ?wLl^ xat ???? ay TYjyavrjx.
"Oxi ay. ExaaE tcw Etvat vtj-aTEa, ?????????]; eItce 'XEvyj. ??? X'aX-6. "Exsi xat BaXaastv.
?w xaX6, o,Tt ex1- HXyjv 9a-Xaastvwv. AT Sv sivat St '????????.
"????? xaX6, tcXt]V taXaaatvwv. T TcpawTc ??? a XEyE jipE lytvs TcXt ??-yp, ?? iisTWTco, ?? [?????. ??? eItce a xavvav ???????, yt ?? vo [?????^?? tco ???????????? v Xayj. Movo ttjV Kupiaxrj, y.VT v Tear; ??? MovasTyjpi ??)? Kpto Ke-????^?, 3TYJV KataaptavY], Tp6y^E ??? X-??? ??? ???????100.
'ExEt ???? EaTCTcaSxTjc YJTav icvta ot jcayxxt ???, 3xi)|Xtisvo otj yf, v ????-ETOtjx^ETat yt v ?????????] ???) yj.
?? ?????6??7)? ??????)? ???? to 5ta-Xoyt3|io ??? ???????, ?????? ????]?????, ???-9rx opflto jiTcpoaxa ???, tv xatPe'c'1'a F TarcEtvwsyyj.
'A, a stsat, 'HTCtpWTY; KaTjae, EtTCE 6 KaTCTcaSoxYj lie ???9???)??.
'? ?????;6??7)? xtYjOE TcXt ???, 3TV Tcy-xo. Av ???????^? v \.i\ray. '? ???????-BxTjc TCEpiVE. ?????????? tcw Xyo ??? 'HTCEtpwTj 9 ^??? yt xeTvo: ?????????? yt tyj atWTcfj Toy ????? ypw ??? ????]?.?, ???] 9ewpa ??? TCEpt ????????.
M a'TO Se [itXo3. '0 KaTcrcaSoxYi ???-


434
'? KotacTis ???????????)5
pasvsuxyjxs. Sjxcoas ?? xxia xou ???' xrj yr, tv xoixacjs sxaaxtxa.
Sa va aXXaCsc, xp^xiav. BXsrcco o-ci saat. .xaXTspa.
BXi ???????5???]?:
1 Sa va aXXacjs. Tt sxei, avBpwTce;
Txs Msxao6ix] xv xoxacjs yXux, to ISstcjs xv oupav. To sfoce alviYixa-xtx:
'Qav v xoici) xv 6jx6ov. ..
Tv 6p,6ov ; !. Ti tcoiv 6fi6ov X ; 1 Asco Si' sxstvov xv 6ji'6ov. Tv Iva. Tv {AOvaStxv. To Sopu^pou... cO KaTCTtaSxYjc acpviaa[xvo:
To Sopucppou sitcs ; T Ixsi v x-Livj loi (i axv xv 6|i6ov;
"Q! Xt MExao'6xrcj. MuaxVjpiov xv vspuv '9 Tcpx) [xvov sic xfjV ff, sic x iyxaxa ; Av 8 UTcpx*] pays xal sic x ????; ?????? xs. .. sSstijs xv oupav.
Txe ???????5???]? ????????. ????]-Xtoas TcXi dpy x Lixta xou axi) yfj, ??????-as. Koixae livo Irctu-ova vr yfj.
'Exfo, iPeg. 74, 1960
????? upa. S v Exav ????^?????] Iva xv XXov. ?) ???????56??]? ??)??? Tcpwlxo x xecpXt xou. Koxocje xv 'Htcsi-pxr. Ta jxxia xou auvaTcavxY9yjuav.
Av Yjxav ??? xaipc v axafiaxYjaj ; stcs aty KotctcoSoixyj. Sou x sirca ocal aXXoxs: 'Ea ????????, ????????, oxy] coj aou. '???????? tcoX.
KaiJit arcvxYjOT).
'O KaTXTcaSxYjc TcXt:
Av "^xav, Xd), ??? xatpo v axajxa-tyjcyj, vtpwTCE;
Ka[xt icavxyjO'yj.
IlXt:
Av yjxav Tti xatpo v axay,axTOTc ;
'O MsTao6txYj, TtoxpaTjYpisvo axv s-Kux xou, xoixae xtopa tco) ???' x Ssvxpa ?????????, iLis ip-xta aTcXavYj, v 6pr xv -ptovxa xax x Lispy to Tilyjxxo, ????? x Movaaxrjpi ifc Kpto KscaXiic, ????? ???' x 6ouv, ar ????.
TvExat v axa[xaxTarj -f <]>uy} xo v-9p()Tcou; ???????.
HAI AS BENEZHI
AHZMONHMENEZ ZEAIAES
? ??????? ???????1???
"Eva 'AAE|avpivo ????? eIxe tr\v xftVEi)a) v (xo npoacpgei Eva tev%o to '??????? ttj Asiipiac (i. 123 ttj 1/13 'Iouviou 1886), jtou r^oaiEUE-tai 'va ??????? (Mataio, \xaxaio "Eqco % xov '???????? ttj AaiSrj A. BapvagS) [???????????? ??? tv Ka^iqit]. Av {hjfio|iai v ix81 avaT|[4,oaiEUTET ara Na ????-fiaira r\ ar iKo ??? Mi%Xr) EQori' v ?? 'x< JtovT [xotj Yla v ?|????????. "Av xpvco |xco am tv ????? |xou, noXXol ft vota9Q0VTav v x Siaaaouv. Evcu ????" ???]???1?? xi XETacppaCTT]c, o ouvxEia xr\ ????????^? ??? (ttj JtaAi (x ?? vSi-|xoo ?.) acei xal tv ???? ttj Sianovj. "AA^ ?? [????????^? ax 'xei tott) tt)v LSiaTEQT) OT)(xaoa, Sri ??? ?avQlvEl t ??1?)?1??? ????[??|??1? to Kaa9T) ??? eko-oixga ??? xQvia ??? (i exvei tt] y"kaaa nov ??^??^?^??^??, (??????? ??)???1??|, xav ???(??) ott)v Ar|va {iJtTi(>xav xaoi ?????|?01 %?? ???^??) ????? xa xi at)-EiEc aiSgaoEi ??? t^xotixoC ?????????, ??? ?? jtoto ??^???? v eIxe ?????? pila jtEpoSo ttj viott) ???. "toi, (x ?????)()1? ?? ke(Xvo ????, |??????(?? v SofXE ???? Sp[xo XQEiaTT)me v iaviioEi 3toir)tt] yi v ?????? ???) 01??| xov ??????????) yAcaoa, ???? o TJtoi ttj Kaf>apEUO'u0a 8v noTEAoCv Eva axloiitov AA ?? avaCTJTT]-??). Ki ???|??], v xavTEijaoD[xe t [iaxgi ??????????? SiEyaaE ??? t ?????? ?????-OE ?? yXwaoix vl.1%0 xov, &axe vs noTEAaEi m 'va xaov novaSix yi ???????] ov-0a ??1?]?1??)?, ???? atijxaivEi xe naos Ar)t>ivf) ??1?)??]. O avapo|x ??? ????? rj-|???? qxvoijv ?????? ????? 'va ???? noi) vE ?? ?0oA?|(xa?a ni ????1?? xai Sivxo-tjvei t Xvaei.
AAeiivSpEta. riANNHS XATZINH


MATAIOZ, MATAIOS EPQS
'.Ejc ??? 'AyyXixov xfj Aairj A. Bdgvag
"Oxav YupvoO'V ?? ??????? p tv ????? otjv pvSpa x' o xoupaspvo'. vflpomoi vcOTXU3t yupEO'JV tte moTpia TpxouvE 7) XTTaig ??? ??1 l pTta g to wSpc ??? ?? mXeup ??? lp-pe.'Jjlvo xoiprai.
'? 'Amuwrjc p ???????? TpeXA, xal v p ?????]
yuvaMa '??? p VjTpe. AXX otv xapo XXo
3v exe ??' Iva jietCnpt. N ????) /tXta Ypaux
?? ?? ???"5 ??? ???-fE ?* IV ????? xapSi.
? ?) cpTMXsta xal ?? ??????) ??? ??? ft pva joav.
"A/! jj,lc xpovt Sv swfljxE, xal itcpTEi ??????? xai ??? xsP'5 tu "?0" SsijioO ?? xxxaXo Toaociet. 'ApprOTTjcEV fj pava ???. ???????? ?? ??????. Kt' 'Avtvyj; pou vvai paxpu otyjv ??????? rcavco! PXog 7CWT cTYjv ?????1? ??? povo 2?????? ?)??? ??? antri ???... xai ?.' ?6???? ?* ?????) isa' ??? paTta.
Av 5oXe6' 5 ??????? ???, t pava 6v evcoee. ???? xal vxTa SouAeSa xal xuva ?? cpg ??? xi' ?????? va jjrjp ???1 v ????? Sv ????????. T^Eup' 2??0??? X5 incoe x poa xal to oae. Kal ptv fj|xpa ???????? xovT pou xal p '??)?? ?? xpi xal p ????????... "?????? ov ?? ????? yia Yj&Eupa t ?;9?|??, xal Sv tv ????'????. .. T Sxpua [es1 cfrfjv cpuivj to smviyav T Xyia ?' SiaTaav ??? ?'^? '???- ????? p eins TXog ????? yia ?? x^Tlpt tou v oiipfeic v p ????)?;
"Oxi, ) xapSi pou eAsye ijTffivia tv 'Avtcvtt] ..
'AXX 6ap7) ??)? x* XayEv ?? xap6t ??? ??? 6oAt);e ??? ;va.
"Ax> titI vvat ???????... ?? ??? v pi) tteMvt]. .
y) rcw v 7j ??'??'71 va xXaiu) vxtk lepa!
Ayia noXX ??????? \w\> jx' IXsyE v je TtEOT)" XX f] ????) |i-jTpa |xou 6v ji' eXsys |ii X|t ivo ??? |j.Tia |i ?6????? ?' ????) xal ?) cpxrxEta ETpsxav ??? ^va) ttc, xal pdfi f xapSi jiou. Av ?????>?- ?? ??1 ^?? ??? ?????. '? xapBi ??? ]Tav ????? ottjv ??????? p.a jj. .tv 'Avtcvyj.
???????? ppatg mpaaav jiovax* ??5 tv njpa, xal pa ?????? ??? ?????) ottjv ????? ??? ???1??? ??? xia8oi(iOuv, ?????) tt]V axi ?????? ??? ??? 'Avtc>vy! M cpVTx.E av veipo, v ??????? ?? ??? pou* EiD ??? ?' ???? ??^??! ??? eXsai ????)??^);
??'Sanava ??? xXecJjav, fySa yi ?? s ????)!
LTixp, ntixp tv SxO)xa xal ??? ?? ???? Xa. Kai ?0?1^? ?? xpla ??? av ??'^ p3s ??? Six ???, xal tv 1?(??]?? ov ?pv, x ?????? cttv Xaip ???. ?1?? ??? Sv ???????? iXXov ???? ??' xevov, tv ?1?? ??? tv yamffi axopr, xal tv ???? av p' ????^ v pj p tfl TO?x ??? a.T7)V coVj ???. 'EypEua tv ovaxo. . XAa ??? v ???????! "Ex ???)??) ???' oTjrv xapSi, p sTp ixpyj vea.
"E'Yiva av ?? cpvxaapa' ?1???? dv ? dpoei.
=??? tv voO ??? ???????? v ????? tv 'Avtuvvj,
x= xm ????? tv movo ???, xal Xuov ov Xuxvpt.
??' tv 0e TTjv Svapi jlrffl akst) v ^?0"
otv ?????? ??? Sv ?????... xal SoTtg p ????????
'Ev 'AteavQEq, Ay. KlONXT. ?. ??????1
??' 32


?????????????????
AIIBHTIKH KAI MAPEIIMOI
'H ???????? ???^???, tto ????????!1 ou-Xv Tiq oi^rjTrjicTEi'q ypco orlq ?????????; oovti-Afppeiq ??? ??^?????, ttoteAeT pid ???? Tiq tti 6X:6epei; ????????-Eiq Trjq ayxpovrii; ???????!-iKrjc; qbfjq. '0 SoypaTrapq ocToq, ???/??? ??! ?????? Trjq iSEoAoyiKriq ?????|?; nraKX&v ?!???? koi EXpw ??? ioTOpiiKoO uXrapo, E|ifrro5i^Ei TT|w ???????????? ?^?????? tcov ??????????????, ??????^?! ?? ??????5? IpEuivaq ??! ?????! ?-AiKd ??? ??????? ???????????????. ??? etvai ??? TTEpispyo, Truq ??????? 77 xpvia ??? tv 8??/??? ??? KapA MdpE. (1813- 1883) 5Ev exouv ??? ????? ?????????????) ?????????? ????? ???????????, 'tto ravaifepovTai oriq TrporroSEo-Eiq uiaq popli'CTTKTiq 9Ecoplaq Trjq ?????? KCt' U'q yvnuri'i; ?????? cwTipETCOTri^q 'Trjq 9copiaq ?????: t! ???? AEyopEvoq ??????.?ioti Kq pea-Xiapq; 'AttoteAeT ?????????? ??????? piq pap^ioTiKriq Ecopiaq Trjq TEx^q; 'Yttocpxei Eva EviaTo aucTTTj'pa ipapiicrTixfiq ?????????; oiEq f|Tav oi ???????; ??? Mdp ??! ??? "EvyKfiAq yia Triv texvti; floiEq oi iSEoAoyiKEq TTnyEq tcov ctke-ipecov aTCOv; 'Kai Troi ?? ???????'???? piaq eiv-5Ex6pvri? KpmKrjq;
'H ??????????] ??? ?????????? ???? Sev efvai ???? :cxToq SoypaTi'xoq ??]<; ;jidq ? Trjq 6sAAr|c; aTESuva^q- ???????????! ???????????????, ????????????, ??! ??????????] SouAeioc, ???? ??. >pid pEpi arv ????? ??<; auA-Xoyfjq ??? ???????? Xiko (tcov ???????), cctt ???/ AXr) orv ??'??? Trjq 9ECopnTiKfjq EvaTEvio^q tcov ??????????. Oi peXetec;, tto 6aa!^ovTai ??? pia TETOia SouAeioc, rvai Suaruxcoq Aiyq. ??\<; e-qbipEOEiq otec; ?????????????? aiyoupa ?? ?????????? 6i6Aio ??? Peter Demetz: Marx, Engels und die Dichter (Deutsche Verlags- Anstalt, Stuttgart 1959, 352 S.). TTpKsiToi yi pt i6Aoyr| (OujjoAri ???? ????? ??1 icpiTHKri tuv aiCT9r|TiiKcov iccvtiAti(()Ecov ??? papicnpoi} pia crupSoAri,, ???? ????1??1 va ?????????????! ?? EvSia-tpEpov -??! ttV ?????????)! ???;.
'? Demetz, yvcooTc; ?????; ???????||???'1?,???; ???????; ???? ??| ipeXetti ??? yia ?? wEaviiKa ???-via ??? Rilke ottiv ?????, ??????????? ???? veo ??? 616?i? va 5????] ??????????] ???? ???????????, ?? ? ? OTipEicO'aa ??????????????. '? ??????????; &?-
XI?EI TT|V 'EpEUVci TOU jje ??] ViECWIKf| ??????? TOU
"EvyKEA'c; ??! ?? AoyQTEXviKcc f) i6EoAioyi[ ipivi'Oip, vaAu'Ei tIc; ??????? ??! ????????????; tcov i5puTcov ??? ioTopK-cou Xiaip'oO ps ????????-??'?6??|??; ???; ???????; ???? (Heine, Herwegh, Freiligrath, Lassalle ?.?.), xap^Ei ???? djTnaiTopE'Vri ????????? 'Ottiv ????????? ??????? ttjc; i?cof|c; ??? "EvyxsXc;, eketei tIc; cwTiXrnjiEic; ??? ,pap'i'oyo yi toc; Xai^Trrip, ?????? ??! ?????^?? ??! teAeicvei ?? avarrTu^Eic; ???1????-PEwec; ?????; ??????|?!1|<'0?? Franz Mehring, Geor-gij W. Plechanow ??! Georg Lukcs. ?? 6aai-?? ?????????????? aT^q Trjq EvaTEvian.;, tto yKaXi^Ei .pia [^? 150 xpvcov, p-rropouv vcc ???????????? ETai: 'H dvaiTTU^Ti tcjv aiaSr)Ti-kcv vT[Arn)jEcov ??? pap^ioipou Trapauaid^Ei 5ia-KupccvaEic;, ???|6??[??; ???! viTi^acrEic;. Tv p-Xik Soypaxi'Oip (1845- 1849) SiaSExovTai p-pKEc; Eppr]VEEc; ??? '"???????; (1890-1894), ???? ??????!5??? 'KaTTOia '8|?????|???!?|???| ??!?; -??????; ??? yi ?!?; ????????; ????^??? ??? ?!??-wopiK ?????? ??? ???? TrvEupaTiK (KaAAiTExvi-ix) ??????56??1'?1?. Oi ??????-??; Mehring (1846-1919) ??! Plechanow (1857- 1918) ???????-ioouv tti ????? ????? ??! ???????/ ff' ev 6vto-Aoyi'K SuaSiap (vTETtppiwioipq cpto oIkowo-piK GapEAio iccvaipTn'aia Tfjc; texvtIiC;). 'H ?^???? opcoq ott| Zo6iTiKri "Evcoari '?????????-.'1 ???? tv SuaSioip aTv xai Snys? iSicoq ???? ?? 1932 ??! ?????? otv aoaiaXiaTi-k pErooXioiu ??! aTf|v ??????1???1??? Tfjq ??-Xvnq. ?? tt|v icro6iETiKf) E^EAi^r) 8uypappi^-??.1 ???? ?????; ?????? ttiv fjta ttoXAcv ctke-4-iecov ??? ??! 6 Lukcs. 'O Demetz &???-KpoEi ???; Tf6AuTq ????????; yid ?? ???^?????? ECopia Tfjc; TExvTiq. K'a! f\ yvcopri ??? Lukcs, ti ?? kipva ??? Mapf ??! ??? "EvyxEAq yupto o~tt)v texvt] ccttoteXoGv va ????????????&? au-woAo, ??! ? '???????? ?? 'ApEpiKOovou Ernest J. Simmons, ti ? ?1??9'??1?? ??? ipap^iapou ???????????! ???? icoupEXia, ??? ??????/??! -Ttp6oAiKEq. '? Demetz ???????????! ?? ???? ?-????/ TTCoq ;?' AEq Tiq 5iaKupdvio-Eiq tcov ai-?"6??1???? ????|???cov ??? pap^iapou ?????^???/, ???? tt|V yvco-?? ??? Demetz, diKpicq ???' ????) tt|v ?????-5??? tt)q ?????? o^t okovoprK ??????.
Mid ETnoT^poviKTi Epyaaia, ???? ??????????! ??? (???????? tteSio tcov ?????????????? ojtt-????? ??? ipap^ioipou, ouvavTa, OTrcoq Etvai ????-


????.??'? Kai papcjicrps
437
??, aeydaeq ouokaaieq. tiq ???????; auteq 6 demetz ettixeipei vd tiq trepvikfjcrr], ????|?|??-taq trvv gpeuvoc ??? ?' eva ???????????? trjq ictto-pikrjq kai trjq ctucttrtpatikrjq p'96'5ou. "Oti 6 ctup6i'6!aaipq aurrq ix*' ai ?? ????????????? ???, 5ev ??????? v' ???1????1??]??1. '???? tqv aaan. pspid pcoq evaq tetoioq pieasoaoyikq 6ua5i-cupq ?????? ?? pid ????0|??| trjq uanq, tto 5ev ?????^??? a' evcc ?????? ???8? kai 6ev etvai ticti ttoa 1????????1??1??|:. '? ctup6i6aaipoq suo ???????????? pesoscow eptrosi^ei ???1?? tv ?????????? vd ???????????????, ?? ???/???? pid ???? tiq 6?6 6??i?; ??? seipatoq. '? epeuva ??? taaavteuetai dvapeaa ctttiv iotopia ???! ??? ???????? tcov aia8r|tikcv isecov ??! 5sv etvc ?-8?;??????1??] oute cttv eva oute cttv aaao ????. to 6i6aio 5ev Ie'xei etcti er' aa ?? ????????? ??? ?? i'sio 68oq: ????????? f\ ?????????????.?'?) triq e^eau^q ??? .pape. roipoo ipera tv ???/??? tcov mdp kai "evykeaq ????, tcoq seixvei kai 6 titaoc; ??? ?????, ???????. me tiq dvarrrnjiq yid tos mehring, plechanow kai lukcs 6ev eavta?tai 6e6aia ?? ???? wjq dttrtxrratiq tnq sisaokaaiaq tcov isputcv ??? iaropikou aicrpou. to ?????? ??????? yid tiq crxeoeiq dvdpecra ctiq dvtiarn|)eiq tcov mdp kai "evykeaq drrd ??| pid 'pcpid kai ctt ????????? ctocticcaicttik pea-aictip dir tt)V daari pevsi xwpiq dvccautikri d-?????????,. oi ctuiitr}o-eiq kai siapdxeq ??? ????!-cria ??? koippouvictpo tf]q ??????? 'haq (??.?. r\ ????ntttcoot] bloch 1 o~rriv 'avatoai'kri ????????) axoaid^ovtai povdxa ??? -??????????? trjq p-a'etiiq. oi ??????????????^ ??? demetz yid tv lukcs etvoi ??????????? troautipeq, 5ev tto-ypccppitpuv pcoq eketveq tiq iraeupaq ??? oy-
ypou ecoplltikog, tto tov ???? <7??\ ?'?^?] ??
tiq etricjnipeq kop'pouvicttikeq dTro4>eiq.
'flcttoao, oi ???????????? tr^uad.iq 8ev dvai-pouv tt) 6aCTiKTi d'^ia ??? 6i6aiou ??? demetz, ???? ??,|??i ctt yeyovoq, ti ? epeuva ??? auy-?????? ????1^| tiq trpotno'9eaiq ??! ?? pia -?^ pap^iotikriq ecopiaq -rfiq texvt|q ??! 6eixvi ?? ????? yid pid yavijjr) ?-?|???| trjq 0copiaq atfjq. 'o demetz 5ev trapayvcopi^ei ??) ar)pa-cria ??? koivcovikoo ????????? yid ttiv i ct t o-p i a tt)q texvnq 2- xcopiq dp4>i6oaia tovi^et ctt teaeutoto ???????? ??? 6i6aiou ??? -trdpxei cttt|v iatopia triq aoyotexviaq pid 6a6-?????] cteipd ???? ???????????, ???? r| ?^??????) touq ????????????! ?????? ???! ????????????) d-???????) tcov koivcovi'kcov 'sesopevcov. "opcoq 6 cuy-ypat>eaq ?????????? ????? ????????, trcoq r| epeuva tcov 'koivcov'ikcv trapayvtcov sev eivai ????????-pa, tov yivetai p1 eketvov ?? 5?????1???6, ???? yid vd ???????[???) xpeidt^etai tt|v ??????????1? triq dcttuivoipikfiq pydvcootiq. '???? tt)v ?????? ????) etvoi aiptikd xprio^eq ekeweq oi dva-trtiq ??? demetz, tto ????????^???? ??? te-??????? xpovia to "evyksaq ??! seixvouv ttocto 5la?ope?l?q T)to3v oi dvtiar)ijjiq ??? ?????????) ??? lotopikou uaiapoo drrr ?????? ???^????? kaicte triq etroxnq paq. 'aaad 6 demetz 5ev tte-
???!???1 arriv ????????'????????) ??? 5?????1????? cttv ????? trjq koivcovikf]q iotopiaq trjq texvriq. oi idvootttu^eiq ??? ???????????^??? ??'??? ttepict-???????, oti 6 liotopikq aictpq 5ev p|aq 6ivei eva ????? yid tt|v aiio"6r|tit '????????, iri ttccpasoxri evq aioritikou ipstpou 5ev icto5uvapt ?? ocpvrictri ??? sscrpo ??? ???-aitexvikoo kpitrjpiou ipe tiq aaeq d|ieq trjq koi-vcovikrjq '^cofjq. to epy texvriq ??????? ??.?. vd i kavotto ifj tautxpova ccictiitikeq kai itexviko-oikovopikeq idvdykeq . "eva "rro!r|ipa ??????? vd etvoji aicttitik dpicttoupyripa ? ? i ??????? ??????? eaeuepiaq. nqpi^co, ti demetz 6-trotiipd ??| ???????? ??? itrapdyovta ?????. fi' at r| kpitikrj, ??? 5sv ?????????! povo evdvtia cttv 'iotqpik araip, daad ????? ??! tiq ai-o8r|:tikeq 6Ecopiq ??? yeppccvikou fssaaicrpo. 'ektq ???? tv kivsuvo trjq nyepoviaq ??? ??-piexopevou, ???? etrio-rrpaivei demetz, urrdp-xei ??! kivsuvoq tqq rryapovraq 'tfjq pop4>fjq, 6 kivsuvoq ??? ????????^??. aev ???????! vd ?????-yvcopi^etai, ti ? texvri ovtaet tt) 8uvcopr| tqq etcti f| .daaicq dit ?? ^cor|. ????????? 6 ctuvse-opoq ??? epyou txvr|q ?? ? v ?) ?? i e q dc;iq koivcoviknq rio.ikfjq sivei kaaouq kaptrauq, tov ????] eivai ?&????? 'r| ?????????1??| ??????????-
???] ?? koivc0vllk0r)6lK ttepiexpevo jjetouctio-
vetai ????????1?? ??? r

438
'Attir 96ivTTCopo
ctteco rrf\^ Koivcovt'Kfc, Si xaioouvnc,; 'AvEcjdpTr]-To air' auro Demetz ArfoipovE?, rrrc, xpiwc, pi Txvn, tto vtAeT cc'Tr tic. Trnyc, Trjq koivco-vixrjc, ri8iKf|c;, eTvcki ct 8on v avTiiaTafj ccmo-TAcjpccTic< svvria oitv ojjipuruKO KOipocrKO-Trrerp Kai otv ^ETTscrp too KaAAiTExvriipaToc; a TrpoTrayav8iaTii.x 'pyavo o'xaTriipTn.TOC'C;. Via-
ri pia ttoicc Txvn Sivei cit AErroupy Tnc, tt\v fySixf), vapiipomoir[OT| v TravaAd6r|, otcov eTvom vyxn, tv TrvTriO'n to Freiligratli irps tv MdpE.: ... IKa T xippa eTivcci va xAouoi. Kai KEai'Sa xavE-q xpa xa y i t Kppa osATEpa co Trap paa a' aT...
fi AYA OX N. TZEPMIAZ
IHMEISIEII
1. Tt)v EXXeiipi] avxT) OTipEicbvEi 6 Hans Egon Holthusen oto itscnoSix Merkur, 1959, S. 1086.
2. Autuxcc. pcoc, 6 Demetz 8ev dvacpEpei t SiTopo eqy TiJ Arnold Hauser: The social history of art, London 1951. Ted-pavijtr) ExSoor] : Sozialgeschichte der Kunst und Literatur, Mnchen 1953.
3. 'H 3iaQaTT|QT)0T) aTT] to Mq| pioxE-Tai aTiyv EtaycoYT) xf)c, Kqitiotic, Tfjq IIo-Aixmrjc. Oixovopiac..
4. 2t6 T)pEto aT arapaT 6 Arnold Hauser, op. cit., II, p. 955 (S. 513).
5. npA. E. John: Die Herausbildung des Realismusbegriffs als sthetische Kategorie in dem Briefwechsel zwischen Goethe und Schiller, Zeitschrift fr deutsche Literaturgeschichte, 1959, S. 493.
6. npA. navAou N. T ? e g p i : Neon SiETjveTcj Tdeicj ev tt) jidootcicux Tfjij SiapopcpcciECc, to topr)xavixoi} jtpoivxocj, 'Ejt.it}. 'Epjtoo. Aixaiou, 1958, oeA. 367 Iii.
attiko oeiNonpo
Ito xXcovdgi jcdvco
fila fiixgrj axaXi
fi rov rjfaov 7iaiei
xrj xQvafjv jxia,
xa VT]v jiivei rjhog
fi dsQ/u xv\ QOoooxaMa.
Zxig xoQcpq t' yqi
Xaocoji Xyia tpidvQiCei,
gi%vei yvQa) yVQOO
cpgvyava %gva, axg xoo natasi xa arfvglt,Bi.
Ux ya?io nvca
x' ovgavov iprjh xnoio xQE%avxr]Qi
vxavXEAXvio jiXei, agvexai, fiaxgaivei,
buvei xa xvX,
xi' 6 ovgavg iprjK,
fila yek, fila xXaisi.
(DAIAWN 2TTA0APHE


?1???? 0EPBANTEI
? ????????? TAZTOZ 1????02
AON KIXQTH2
??? ?? MANTEA *
OflQZ TON EXEI ???????2?1 ??? ?? IxriANlKA ? ?- KAP6AI0Z
??????? XXVII
???? eivai osa ey_au.s v tcou[1 yi ?? [?????? ???? xai yi T'y] u,au,ou ???.
Kai yupiovTa rcXi ??? Av Ki)((>ty vt X MvTaa, ??? rctb 5xav ecpuye arc ?? x^vt> rcocpaoioE v Sei ?????? tc xpo-????????? ??? "????? xai oXa IxsTva ?? ???-piy_d)p%, TcpoTo v ujcsT. OTTjV rcoXixeia tyj 2apayoaa, yiaxi to Iu-eve pxsxo xaipo aau, tt]V YJuipa rco eTav v pxioouv o ayuvE. M' aTv ?? axorc ?????^? ?? Spjw ???, ????? TcspxcaTTjae Suo Xxspsc -^{xape Xwpi v to Tlissi ttcots ???? v u-ecvsi ypau,j.vo, ?????? tyjv ?????] Ypipa, xa8) vj'cpopie a' Iva ?^?????, xouoE va jxe-yXo ?????? arc ??????????, ??????????? xai Toucpextc. 2tt]V px^ yavToTTjxs ???)? 0 cTavs xavva ????????? ???.? rco rcEp-voas arc xevo ?? p-po, xa! yi v Sei, xVTYjas ?? PoaivvTY) -xai av6Yxs arcava) axb ??]?(1)?,?" xai oxav 1?????? ottjv ??????], sSe ????), arc ttjv ????) u,epi, ???? ???? ??? cpvTjxav, rcva) arc Siaxoaiou vxpis rcXiou-avou jx Siacppwv Xoyiv ?????, a v Xu-e xovxpta, Sopapia, Xoy/ec, xovxapo-rcXexa xai tcxec, u-spi'x apxo6oiia xai tcoXX arciSE. '????6?)?? tv xaTYJcpopo xai ^ywae xevo ?? rcXyjSo, It a i 7co ??????-ae v Set xaX t ???????? tou, v rcapa-xvjpipEi ?? ???>?,??? tou, xai ISiw as Iva ?????? r ??????????? arc atorepo VcXCt, rcou ei'xavs wypacprouivo, rcoX wvxava, Iva
* SuvsxEio: ??? ?? -rrporiyouiisvo tsxos.
[uxpo yai'Sapo, u ?? x:pXi u(J)0)u,vo, ?? oxu.a vot^t xai ul 6yaXu.vr e^to xf yXioa-aa, a ??? ouvyjoyj xai xia ?????] ???.???? v yxapie Ixevy; xy axiyu-Vi" ypa) are' a-xv Erave ypajjLjAevoi xe [AEyXa ????,?,??? TOTOi o aT/ot:
Av lyiVE aSixa ???? x^P10!1 TUv Bo XxaSjSwv ?? yxptau-a. 'Ate' aTT) fjv ?????????] IyaXE ?? ???,-???????? Av Kx ei/e bryydzZ yt xevo x TCEpiaTaxix s^s xvet iBoi (le ?? v to tce rtj s'iTavE Byu.oypovTEc Ixsvot o 8u rco E'xavs 6aX-Bet v yxaptouv' evo) 5ica) IXEyav o ax-Xot ??? ???????, si'mvE XxaSTjSe.
S ????? ?? TEXsuxao, ??????8?)?? Sv-xao Ilvarxc:
'AcpEVTtx, ly) vop,a) rc

440
'? Av KtxcTTis
a' syav XicaSj Sao xai a' Iva STjjAoypovxa.
TsXo ????????? xai 6s6aid)87jxav xw x xwpt tco too e"xs Yvet i) ?????????; si"xe 6j yc va TtoXe^aet u ?????? ?? tco sxe cpeptte a-rcvaVT ??? ret aaxflxa racpxt Exave acoax xai ?????? xaipiae a xaXo Yecxovou. Eai uiaco Av K/wt^ sTtf}-ys xovx tou xai Sv sxavE [xpr ??' axo y) aTsvox KaXo ??? pxoVTaSs, u, Xr] xy 5-yau-y] xj ???>]? |xou, a Bspu-orcapaxaXu) v [iy] ????????? ttv xou6evxx tco GeXw v a xa vu, oao tco v Secte v a slvai. Sua-????? y) EVoxXYjTtx aux tco 9 a tcuV yiaxi v TcapouaiaaxEt xxoto ??????-?, u, ?? ?????????? arj,St tco y]9eX 'a fjw xccvete, 9 6Xw ????? ??? axu,x |??? xai xXsiSapi ???] yX()aaa ???.
"OXoi ??? cTcav tc(1) jucopouas v Tesi" o,ti f/SeXs, xai tc(1) 9 tv xouyav \ tcoXXyj ExapiaTYjayj. llat'pyovTa auto ?? XsTEpo, ??? Ktx()tyc IcaxoXoByjaE Xsyovxa:
'??(?, acpEVxaSec u,ou, sljiat rcXavoSco tTcnOTYj, tco 'xw Ipyo u,ou ?? iTcayyEXixa tv ?????? xai Eivat XP^S V011 v* ???/?? -xsivou tco ey_ouv vyxY] ???? 6oy9Eia xai v ??????????? to ???????????????. Etvca y]u,pE ?(!)?? tco Iiiata ?? xax tco a I-XEt 6pEt xai tt]V alxia tco a avayxEt v pi|AaTu)VEaTE Xova, yi v IxStxrjBEtTE to sx'9pou aa" xai 5iau,ETpt!)VTac [xt xai TCEpiaaOTEpE cpopa, |ae to xuaX u,ou, tv ????????] aa, lepYjxa, Sxt, xax to vo'u-ou tyj [xoyotxaxta, I^exe Xatoc v vouCete
tcw exec ycvei ?????????) axYjV tiu.y aa' yia-xi tcot ?? Iva r xb aXXo ????,? Sv [??????? v Tcpoa6Xsc Ivav XaxEpo ?????, Iv jcov-Xa av tv ????]????]?? oXov u.a, yt ????-STY], n,7v ^?????????? v pet ???????????? Tcoco ???' oXou IxaVE ty]V TcpoSoaa tco I-aiTta tyj tv ????]?????. ?????1??,? yt' ??? EXOujxE tv Av Aiyo 'OpSvcEc S A-pa, tco xaTYjypyjas oXxspyj tyv tcoXc-TEa Tfj ???-opE, ????1 Sv ^?? ??? p-vo BeXSo AXcpoc eIxe axoTibasi ji ??????-aa ?? 6aacXi ???" xai etoi to xaxyjy-pjas oXou, xai a oXou etceos ?? xp]xa xai r xSixYjaY]' v xai cvac aXifzKX. ????? asvtp Av Aiyo ax'9y]x ?????? ???????-Xixo xai Tp6rc tcoX tci ????? ???? xe tco TcpTCEi v ??????? xia ?????] xaTYjyopa" ytaTi Sv ?????? Xyo v xaxYjyopYJaEi to Tcst)au,vou, ?? vsp xai ?? yWYJu.aTa, out' xevou tco Sv Exv xu,r] ?????]???, oute ?? ????? avaria ??????,??? tco xvr]u,ovov-??? exe [Aax. "Ou-cd, slvai! "Otv y p-yj xvEt tcw ciexEtXasi xi oxxe TTj, oute yaxw[ia oute cppaxxj ov u-rcopE rci v ???.'?,?????1 r v auyxpaxYjOEi ty ???????. 'Acpo, Xoircv, slvat ixai ?? ??????-? ????? -va xai iivoc ??9??????? Sv ??????! y ?????-6Xsc Iva 6?????, Ata ????????, ii* ?????-TEa, oute Ivav Xxspo ????]9???,?, svea ???-yp ??? Sv Ixet at v* '9Xe'. xavsi v xSixyjBe yt '[xi Txota ?????????], cpo ?????????] Sv TcapxEt. Tixt, tbpato 9 t-???, v axoTwvvxouaav xccBe ipsc oc av-QpwTcoc ???? ?? Stcpopa \ipr p, xv ??9?-vav tco to Xsi xaxaapoXaSEc, |.iXcxa-vobSs, cpaXEvaSiE, ???????????1, r u. ???? XXa Tcapay|xta f TcapaxaoxXta tco [????-pE v' 'xouat xavE ???? ?? TcatSi ??? Sp-xou xai ???? XXa Txoia Xoyij toxeu,e-va! 'Qpao 9 EixavE, u. ty]V ??^????, Xoi aToi o Tcu,y]u.vot tcoXte, v IxpE^ay yt v Tcpouv IxSixYjaY], xai v ETcaiav xBs upa xai ??1??,?] ?? aTcaBt tou, otcw o u,ouCtxv:t7]iSEc ip, ?? Tpoij,Tcvta,2 yi xy]V Tcapxu,txpY] cpop|iYj tco v'9eX 'a to ??????-ataaxE! "Oyi, yi, v ?/?] ?? ???^?? oute v x TcxpaSsxxE axb xb ??????-?! OS epp-Vtu,ot vxpE, ?? xaBw TcprcEt xu6EpVY]u,Va xpxY], y l Taapt. Xyouc ???????? v ????-vouv x oixXa xai v 6yaouv x aTta9i xou,


'? Av KixdiTTs
441
xal v 6ouv a xvSuvo tv lauT tou, ?? ua tou ml ?? 6io tou' 5 ??????? svat yt v StacpevTsipouv ty y_piaxiavi%r tcoty]' 5 SsTEpo, yt v uTcepaaTCaouv tyj Cwy tou, Tcpytxa tco - TCtTpsTcouv cpuatxc xal Bexo v]xoc' ? ?????, yi v awaouv ttjv uu.rj tou' TTKpTO, yt va uTCspacmi-aouv ?? fJaaiia tou a' Iva Sxato tcXejxo. Kai Iva tcsjatcto 9 IXsya xjxyj, tco 9 IxTcopoaajxE v tv Xoyapiaou|xs yi Ssts-po, svai yt v TCEpaaTcast xavsl tyv ???-TptSa ???. 2' axo to tcevte rcpwTOU xal xupiou Xoyou u.Tcopo[xs v ???????????.? xal [XEptxo XXou tco v slvat Sixaiot xal Xo-yixoi, xal tco v uTcoxpswvouy tv av9pw-??? v Tcpst ?? ?????' 6'U,ci) v ?? Tcaipvei ??-veI yt TcaiSiapoxa|xwu,aTa xal yt Tcpyxa-?? tco ytvovTai xaXXov yt v ysXaEt xavsl xal v TCEpv tyjv d>pa ??? ????? yt v rcpoa6Xst to aXXou, 6piaxw ??(?? otcoio ?? xvsi Sev I/Et xapit Xoytx-i] ??? xscpXc ???" xal ?? /EipTEpo stvai tco otcoio Tcap-VEt SixTj ExSlxjaT] yiaxl Stxaio, Sv u/rco-ps tcot xavsl v TcapEi tco v slvat ????-yjxau ????? TCTjyavEt vxOsTa xal -vvTta ???? isp y]xo tyj 9p7axtac, -tcoo jx rcpoaxaCEt v xvou|Xs ?? xaX OTO sx'9pou |xa xal v' ayaTcojxs Ixevou tco |i xaxo'9Xouv' jxt ?????????] tco, x' oXo tco cpaivsTai ?????? ???????; v tyjv xoXouBVjast xavsva, 3v slvat TSTOta, ????' eXto aovo yt oaou voiaovTat XiyTSpo yt ?? Os ????? yt tv xaxo, xal Tcspiaacke-po yt ty] apxa ????? yt tyv ?'^?^' yiaxl h Tjao Xpiaxo, 6so xal vBpwrco Xj-6tVO, tco tcot Sv sitcs oute ?.??????? tcot v tce ??|????, xal tco aT9Yxs vojxo-BTirj u.a, sItce ou >uyc ??? evcu xaXo xal ?? ??????? ??? Xacpp'3 ???? S 9 atcc-poaE v [x C^t^asi ????????? tco 9 si-TavE SuvaTO v ?? Icpap^ast xavst. IV zut Xotcv, yaTCTjTOt [xou xpioc, slaTS ????-XpEijivot ???? ts't'xoc %al ???? v9p(i)Tcivou vjxouc v ^auxasTE.
cO Bia6oXo v u, Tcpst, sItce xou-yoVTa ???? ?? Xyta SavTao, v toto cpEVTUxo [xou Sv stvai 9eoXoyo' xal v Sv slvat '(lotsi u." Ivav ttoio otcio t Iva ay u- ?? ????.
?? av ??&??, 1?????]?? yt v Tcpe Xyy avaa, xal ?????????? tcw oXoi otexv-
Tcuaav ?????) atWTCTjXot, 9XyaE v auvXo*t TYv eu,tXa ???, otcw xal 9 ?^ ouvsxe, av Sv IjiTcaivs axr \ar ?? Tcov/jp Tcvspta xo SvTaou' Tcoto, ia eSe tv xpt ??? tcw ex aTapta-TaEt, nrjps ?? Xyo aVTl yo' auTv xal eItce:
'O cpsvTTj u,ou Av Kiyz-q, ? 1??-tcot7] TTj MvTaa, tco Ivav xatp XsyTa-VE tTCTCOTTj x^ 'EXsEtvij Mopcpj xal T(i)pa XysTat cItctcott] tuv XtovTapttSv, stvat Iva pxoVTa tcoX -?-?????-????, tco psi ?? Xa-ttvtx xal ?? xaareXivtxa av Ixevou tco 6yavouv ???? ?? ?????????^?, xal rjs SXa ?-oa Xei xal oaa pj,yvst cppvETat av I-va xaXo xal io ?????????)?, xal Tcaist oXou to voiiou mi to xavovcajxo a-x^ Trj tcu ??) Xve '|Jt,ovo(),axta ??? tcevte ??? BxTuXa' xal yf ????, Sv Ixouve o aX-Xot v xvouv ????? Ixsvo tco 9 to Xei aTO, xal tvat Stx jxou ?? xptjia v f]jkt v ??? 6yt a mx" xal xu-a Tcspta-aTEpo, tco stvat, xaflw tc(j)9tjxs, xout repaya v TcstpETat xavva^ oTav xoUEi Ivav XXov v yxaptsf ytaxl lyw 9uu,jj-at, av stUiOuva TcatSi, tcw yxapta oxav xal xBs cpop tco u,o sxavs xcpt, x^P^S v u,' e|j,TcoSLEt xavva, xal u, Tarj j^prj xal ???? TCETUXY|^va, tco OTav yxpta yw, pxtav v yxaptouv SXa ?? yal'Sopta ??? XWptoi, xal Sv ETcaua x' ax v Eqjtat yto tuv yoviwvs jxou, tco ExavE av9pwTcot tcoX Tti|xyj|xvof xal ,[x' oXo tco yt' aTVj xou t7jv zyyt] exava v |x t]Xsuouv xaaspa ztc ?? ret cpavTaaixva xecpXta ??? x^pcoO ]???, yw Sv eStva ouxs Suo TcapSe yt' ????. Kai yi v Seite oti a ??? ttjv ???)-9ta, axatETE yt v"' xouasTE" ytaxl ????] q ETctaT^jxifj slvat otcw t xoX[xtu" xta cpop tco 6 ??] xfist xavsva Sv tyjv ^xvaEt.
Kai uiaw, TciavovTa jx t xpc zr x-xr ???, pxtcE Iva ttoio yEp yxptajxa, tco vTtXaXYjaav oXe Tptypw o ?????-St. "Op,w Iva ???? xstvou tco ctexv-Touaav ????? ???, ?? ???)? tcw SVTao 7]9??? v to TcepiTcat^Ei, xai arjxwvoVTa Iva x',xxt tco xpaxouas ??? x^P1 xu, ??? ISwas Iva ????? ????\1? xl ?????, tco t-tavE pxET yt v tv aTcXwast ax ??[??. eO Av KtxwTY], av eSe v u-ETax'stpiXov-xat t SvTao ?,' auTv tv ??????, yprfez


442
arcava) axv vBpwrco tco ?? zlys. xvei, u,s ?? xovxpi xxa) are' ttjv uvaaxXr]' ojawc; siravs ???? rcoXXoi tco srcEaav ????) jiar), tco ??? axtTjx'E 'SvaTov v tv xiu,a)pyjasi" ?? ivavxio u,Xtaxa, ??????????; oxi ETCsepxs 6poxTj arcava) xou Iva awscpo arc tctoec;, xai tc(bs Ei'xavs yupiauiva ???' arcava) ??? yjlux TSVTwaiva Socjpta -xai oyi XiyxEpa apxo6ou:t,a, laupe ????) ?? yx[ua ??? Po-atvaVTTj, xai ji oao ret ypVjyopo ????????,? ?????????, ^?????? mo %~l uisa, cp^voVTacj ??????? ax 9???]|[?? xou 6so0 v xv ???]-xwasi arc xsvov xv xivtuvo, xai TCEptui-VoVTac; rcwg as xB ??? ?^?-? vjtteXa v ??? u-tce xavsva '6Xi arc tc, ???????, xai v ??? 6ys 7c ?? ???)???' xai x9s axtyu,'] Ircatp-vs 6a8i tv]v vaa ??? yt v Bel ??????
xo Et^E TCiaOTST.
"O^wcj yi xsivouc, xoc; vtpaVrcouc; si'xavs px'Ex rco xv Ei'SaVE v cp.yEi X^P1? va [iExaxEcpcaxoOvE ?? ????? ????. "Oao yt ?? Svxao, axv tv x9taav ?????, orca)? ar
ycSap xou, u-Xts auvscpsps Xcyo, xai xv cprjaav .v rcaEi v 6psZ xv cpsvxix xou, oyi tcwc, sl'xavs xfjiY] a tayj v xuespVTrj-aEC x uo xou, rcap xoxo ?????^? fivo xou xoXou9a)vxacj ?? xvpta xo PoaivvTT), tco x^P^S aTv Sv u,rcopoOa v xvei ou-te '[ita aTiypi^. Kai ???? spixpuvs, Xotrcv, 5 Av Kix^TJS) ae ???-?????) ?????????] arc xec rcpa, iyptas rctaa) x xscpXi ???, xai d>ej eIBe t Svxao tco Ipxxavs, xai tcwcj xavvag Sev tv xoXou9oas, ???9?]?? v tv rcEpi|xvsc.
"OXoi IxeIvol al orcXtauivot, vtpwrcoc e-ujEtvav xec i'aajJLE zi] vxxa, xai ?????????? tcwc, xavva? arc xoc; x'9puS TOUS ^V ^Xe Sysi v ?????^??? ??? ???;, ypiaav rciau) ar xwPt0 TOUS ExaptaTT]'u,voc xai xapo-u-evoc" xai v t^Epav (xXcaxa tyjv %pyala auv^tsca rco Ei'xavs oi "EXXtjvsc;, $}8eXs v axVjaouv a' exevo t |????? xai ????]? l'Bta 9s-??) Iva ??????? yc tyj vcxirj toucj.
XXVIII
"Onov 6 Mneveyykri Assi ??? ???/???? ??? d ?? /ldei oTtoiog ?? iafideei, (prvei v r iafaei fi ??????\.
"Oxav vTpstw^vocj cpsysi [???????? ???? Ix9po, ptaxt rctbcj ??? exouve rcatciEt xrcoio SoXep rcaixvt'Bc' xai Ivacj eppveu-oc; vTpag TcpTcec v -^???????? rcEptiU-vovxac xaXxepifj Exatpi'a. Ax slvat u,t X^Bsta rco 6pYJxs xtj ????????] ??]?, ax Av Kixw-xirj, 5 rcolocj Btvovxas xrco axyjv ????; exec-vou xoO yiapio xai axoc; xaxoc; axorcog IxEtvou ??? u,avtaau,vou oxXou, x 1??? XarcTj, orca); Xve, xai yiplc, v auXXoyt-axE x Svxao oxe xv x.ivxuvo orcou xv cpTjVE, ?????,?????9?]?? xao oao ??? epvr]-xe rea)? ei'xavE pxsx yt v slvai aiyou-poc; arc x!9s cpo. cO Svxaocj ?????? xv xoXou9oOa, xatwcj 'rcau.e, cpopTOJuivoc; ax v^uo xou, xai xv ??????? tXocj, va),ax piE-xat] eIxe IpGEi reca ara auXXoytx xou' xai cpxvovxacj, acpTjas xv aux xou v rcast arc x yi'Bap xou [xrcpc; ax rcBta xo PoatvvxT], ^7 xaxaxaay). Txe xax6yjX u,aa)s Av Ktx(i>xy]Cj are' x Xoy xou yi v xv
xotx^Ei rcou Ei'xavs Xa6u)u,ev0" ??.??, av ec-8s rea); sl'xavE ysps arc xy]V ???^?] x vxta, xo slrcs pxsx 9uu,a)u,vocj :
Ss rcoX ax^y) Spa 6p9y)xs v Bst-tjsccj x yxptaji aou, Svxao! Kai tco -xouanrjxs tcox ???)? Etvat, awax v [uXsi" xa-vsig yi axoivi ax areexe xo xpsu,aau.vou ; Ttj u,ouatxv| rco sxavscj [jl x ??????.??? aou, jl ?? XXo u/Tcopouas xavsl? v tyjv -xou,rcavipEi rcap ji Iva xaX ^????????????? ; Kai v 'Bo^^scc; ?? ???, ??????, rco a auyuptaav iu, t xajixi, xai Ss aou ypa,-cjav t a7)'u,Etio xo araupo ??? rcpaamo jis ???? axoupO'|j,axatpa.
Av [ircopu) v rcavT'rjaa), ???????'??]?? 5 SvTaog, ytaTt ^ia u,tX), jio cpatvsxat rews (jicXu u-s ?-? pyji u,ou. "Acj xa6aXi]aou-[xs xai s ??? Btvou[), arc Su, xai ly) 0 xva) rci v awrcaouv ?? ??????????? u,ou" B 9 ?????) Su-wg v Xeo) rea)? oi rcXavBcoi ircrcxss cpsyouv xai cp^vouv xocj xaXoc] xou? CTcrcoxiJioucj, xorcavtau.vouc; xai Xiavc-


443
aptvou ax ypwL xuv oyxpmz xou.
As cpsyet otoio UTCoxwpsT, ???????)?)-xs Av Ktxwxvj" ycaxi tostcei va pst;, Svxao, Tctb tj ???????????? ??? S 6aaie-??? ???] cppvYjOYj ??????? ????????, xai x ???????????? xo twcxoxou vtpWTcou slvac ????????,? ixaXXov xfc xaXrj ????]? ????? xYj vxpEioauvYj xou. ??' ax, u,oXoyu tcw TcoxwpTjaa, ji ??1 xat cpuya" xat l1' aux Ixava xi y) tcw xaot. xai xaot aXXoi avxpEtuJU-svot, ??? cpXaCav xv eaux xou yi aXXe xaXuxepE EuxatpE" xai ??? xxoia Ttapa'Seiy^axa Eva ??????? oXe ai laxopE' x ??????, lTced57 oute yi ava 9 d'xave (byXiu,o oiks yi ixva EU/proxo, 5v exw ????? xwpa v ??? x BYy796>.
S' ax x u,xac, Svxao eIxe xx9-asc TcXt ax uo xou, ui xy ??^???? xo Av KtxwxTTj, ??? xt' axc ???????? x Poat-vvxYj, xai Irai, Exvrjaav aiy aiy v tcve a' Iva ????? Saao arc Xexe ??? cpaivxave ????? Iva xxapxo tyj pa ?,?-xpc ait xs. EjxBe xao ????'?? Svxao, xa'Btb cTCifiyatvav, xxt, ?????????? vaaxe-vay^io xai xxt ????^?? yejixa tovo' /.ai, oxxv xv ?????? Av Kixwxyj ???? e'xavs f popu-Yj xfj xao |??????]? axsvo-Xtopia xou, xTOxpTjTjXE tcw ??? xyjv ????] xfj paxoxoxxaXi xou i'aa|i,e axcvw arcva)
ax axpvo xou IviwBe Ivav novo ??? xv s-xav v xaVEi x vo xou.
??? aixia ??? tove etoi ??????? v e-vat, X^P'S aXXo, eItce Av Kiyxrjc, yta-x x "uXo ??? |jiExaxEtptTXY)xav yt, v a XxuTcVpouv 8 EI'xavs {isyXo xai [laxp, xai Ixai ETcaipVE 5Xtj xy p,yr\ a0l)! noo 6paxov-xai oXa aux x \ipr ??? as tovove xc>-pa" xai a.v ao s-TcatpvE xjiYj TcspiaaxEpa, a'xu,y TCEpiaaoxspo t Ei'xavs tcvo ??? 9
EVtO)9.
M x Geo, IxavE Svxao, va ??? jxo Eu,a8s >y] Euysva aou xxc ??? Sv x t^Epa, xai ??? u,o x E^yYjaE (e xao S-u,opcpo xpTco! Tt cpavxaou! Tao SaxoXo ExavE v ???????? rcoi si'xavE r aixia ??? tcov Ixai, ???? Et'xavE vayx) v [lo tce y EyEVa aou tcw '|i tove x xopp, }iou rcav-xo Stou ETtEas x cXo ; '"Av u- TtovouaavE x xxata jlou, xxt 9 'pxxavs v yupEet xavva v 6pE yi toi Xyo txovove' 5-?,?)? oxav TOVU exeI ??? [il xtU7,:Ylaav! ^ XpEtaExat toX xtoc yt v x u,avxtj;: xavsva. M xyjv ???)01?, xpiE xai cpEVxtx [xou, tcvo xo XXouvo Sv TCYjyatVEC tci ????? iato XYjV xpix i^a, xai x9s (xpa 6X-tc) xai xaXxEpa x ???? Xtya [?????? v tcptu,Vt ??? xVjV ?????? ??? xvd) ^. xyv Euysva aou.
'ESi ????.????? ] [?????????] ???
?. KAP0AIOT
Trou T7)V ExavE ??? xpEaTt, tv ???????? xaip ???? TCEavst, xai tco Sv ???????? v ttjv c;avaSouXi[iEi,
????? ExavE Ttvxa yi x6s xsp.ev ???. T] ?????????), xaTsu0Ea ???? ?? iaroxvix, auvex'^Ei tj
IOTAIA 1???1??
Stoic to 6???|?? xai ttj t ext)0tjxe Sto Kapao.
IHMEIQIEIZ
1. IlapaTOOijKAia ???) Swav, ???? 'xouv v jtoCve, gto ????????? ??? BaAia8oi8, ??? ToASou, Tj MaSoTT); xai tt 2sfi\XTc.
2. Sacabuches, e8ocj ?????????, cv ?? ??-Qiv ??????? TQopitvia, ???) [?????-'??? v
[iaxfjavoajv xai v xovtaivouv xaircb tic 'naitjE pouoixcj, xai yi' auto napopoicjovTat p,' Iva ????>1 noi) Sixona LuiaivoyaivEt ar xopLii ??? x^poO. 3. ????. ta', 30.


IIQflHAOI,, ??????2
M iSiaiTEpo vSiacppov ??????????! oi ??-??????! o~rr\ ????????!, Ottos AAcoctte Kai TTp? 6Aes ts EKaaTiKs txves* t ???|??1?????? f|or| piAcvTas cr' &??? or)Pcopa yi T05 cTicoTrTAo; ?/???????;. (N. '????1?15 'lav. 1959). 'H 6tt5oo"ti t&v Ko^aAAcov orf) yAu-tttikti ???????, X^ps OttepPoAt, v vax9f] d>s Tf|v AAr|ViKTi Kai pcopaiKTi ?????????? ?????|. "Av 5v 6iaac9r|Kav ??????? Kai pya tous, aT ??????? v ????????) pAAov a Tuxaious Ayous. 'H kActt) Kai f| poirri aT| tcv ??????????? c7Tf|V ?????????| ????????6?|?? Kai ????1????)9?)?? ???? T05 teAeutoous iSicos aiuvES, ??' ???? Sr|Aa5fi pxiae v yeviKEETai f| ?????18????) tcv ?????-AAcov. BEaia Sv ???1???]??1 KavE; ??\ ??|??-aia TTJ5 Epfjs pavias AA Kai Sv ???????! v ttotiporrai Kai fi KaAAipyEia tcv TrvEupaTiKcv ??! tQikcov SuvpEcov ???|? vSEigri vs TaAv-
T Ipya tcv ??????????? ????????? 6v ^ouv tttote ?? iSiaTEpo, ?? SiaKpmt, cctte v cje-ycopi^ouv ???? ?? ???? tcv kouvtcov auva-5A9GOV tous.
'EkeTvo tto SiaKpivsi tos aicoTrr|Ao; yA-tttes tto tos AAous elvai iacos fi TrpooriAcoar) Kal f) EUAaEia, 0 EAsyE KavEis, irps ?? v-
TIKEipEVO, fi ETTE^Epyaoia TWV AETTTOpEpElCV Kal
f| -mpAEia yEviKcoTEpa cttt|V ?????????. Ka 5v Eivai v^f|yr|TO t 9aivpevo. '??' aov ??????-TTEA^ouv tv ^coTEpiKv Kopov ???????1???1?? p Tfiv paofi Eivai ?????? v CTaynvEcovTai ???? Tri paysia tv ct/tUtcov, v Sectpeucovtoi tto ?? TTEptypppaTa tcv vtikeipvcv, cote v Eivai SiCTTaKTiKoi, oi cryxpovoi ?????????!
yAUTTTES Eaia, v KOAouOflCTOUV TEXVOTpOTTlES
Kai tcteis tto vaTpTrouv ??\ vopoTAEia ??? ?^???????? ???????, ttcos ToA)(iCTTOv ??????-TriTTTEl ctts aicr9f)crEis ??? ?????).
??????? TOY XVIII AIQNA
'Atto tos yATTTEs tto va6EXTT|Kav t 19o alcova Kai tto ?? ???? tous Kocrpov ??\-pspa ?? ??????? Tfjs EpcTr-ns ??! tos Stip-aious x^P0"? ttoAAcv Epco-rraiKcv ttAecov va-??????? tv lappavo Gerard Henrich, tv 'EA-Pet ????????? Bosch Ka tos TAAous Prin-ceteau ??! Martin.
1. 'O Gerard Henrich ????????? ?? 1824 ??? Sachsenhausen ????? ????5?1??|???1 tcv KariynTcov Zwerger ??! Becker -rrfjpE ?? ?????? ???????? oxeBou Ka yAuTTTiKris. 'ApyTEpa ??????????8?|?? pa-6?)???? TrAaaTiKfis ???? ???????-fipia tcv Von Launiz Kai Dilmans, ??! ??????? fjpE ???? Mvaxo. 'E86 ????????|?? ??? teAi to Sickinger, Evc CTuyxpvcos ??1??0?? ctttiv '???8?1-pia Texvcv to Movxou, ????? Tri89riKE p iSiaTEpo 5f)Ao ????) ????????) Tris vaTopias, -XovTas ???????? ??? tv Harless. Sto Mvaxo Ev6appv9r|KE ?????] ???1????????? ctts koAAite-Xviks tou TrpoCT-rrOsiES. 2??????? p poAoyiES tcv SaoKAcov ??? Henrich fTav pia ?????-paTiKfi ????????) !5????. T etti 1855-56
KaTEAaE ???? Mvaxo pia E^aipETiKfi Octt vcc-pEoa cttos KaAAiTxvES Tfjs ttAtis, Trapouai-c^ovTas iva ???????? ???? tto TrapiaTavEi ??(? traiSr vj ?????????????? cttv ????? evs 8v-???? yi v ??????? 0'?a?Ala. T ???? 5ia-KpivETai yi ??| ????????|?? ??! ?^?? T&v ki-vf|CTECv ??! yi ttiv ???????? vaAoyia tcov
yKCOV.
???? ts ottouSs ??? Henrich yupicre ctttiv ?????!5? ??? ??! pycrrriKE err teAie to Nordheim. 'EtteSotike p ISiaiTEpri ppri ctts TTpoTops. '???? ?? ???? ttjs ???????? otts ^i^Ei v pvtpoveu9eT f] ????????! ??? 8????????? ??? Kosel. Auto ?? ??????? ????????|9?|? ???? "ISpupa ??? Stdelchen ??! vos ?????) ???-Aitxvtis TrfipE ???? ?? "????? Tf|v kAouot) -TriCTToAfi : Sttiv ????????) ??? ??????????? pas ??????? EXEiS Scctei ?? ???????)?1???1?? ??? p ttoiov ??????, Sctte v ??????! ?????? Trebs ? KapSi EAaE ppos ctttiv p) aaia aTf] ??! ?? Xpi ???? t KivoCTE ?? ?!???)?|?? Tfjs EyvcopoCT-vtis. 2o ????????????? ?? XPrl^0!T1K aT ttoct, 6x1 tcto yi apoif) to ?????? ????, AA crv vppuvcTTi yi v ctuvexicteis p tv 1610 c^fjAo ??! ??????) ?? pppo tts TxvT]S. T ???? ???? aT Eivai pia ??????? yi v 8r|PioupyfiCToupE pvriPEia yi tos SiaKEKpipvous SpuTs ??! 5t|-yos ??? 46ppaTOS 'ApyTEpa ????????! Henricfl ?????????? yi t "ISpupa ??? St-
1. 'Ava9pfTai ??? tv ?. Schumann ottiv c'cpripEQtSa : Deutsche Taubstummen Nachrichten (1923).


SicoTTTiAol ????????
445
deichen t!s -rrpoTouig tcov Mylius, Pfeffel ??! Seufferheld, ???? Eixav XPT1P0(T'CTE1 i6dcrKaAoi Kai Ttai6aycoyoi tcov ??????????? ??????? ttjs TrEpio)cns. 'H ???????? i6icos to teAeutoiou ???? ??????0??8?|?? ?? pid ????????? ?????, Eixe pid ????????, pova5iKT) ??????^?. "Eva; texvo-KpVTiK; Tt)5 ETTOxns cttipeicvei : Mid ???????-kti, ppEvcoTrfi ??????), piAoaa cjxeSov, ??????|
EVpyEla Kai ?1??)???|, dTTOSElXVEl ?? tov tti EU-
??????? ?????? Tis psydAss ikovottites to ctico-ttt|Ao KaAAiTExvn.
'O Henrich 5ev Sieko^e ????? ?-fyv ?????? ?? ???? TrAq ????), ????? ????? ?? ??????? ypdppa-?? Kai ???? to voi^E tt|v ixuAri yid tttv te/vti-????? ???????? ??? ?????? ??????????? to Stdelchen 6x1 pvo ??? xpov,ot ??5 pa9r|TEias ???, dAAd ??! ???????? pid ???????????????! Ki'iva ???????? ctt!s SuctkoAes crnypEs Tfjs cofis ???.
'? ????] to Henrich pxioE ttAeov vd -TrAoovETai. '????01?????1 ??? ???????????) ??! auvExit^61 ????, ?' Eva ?????????? ???? ??? ???-????????? ?? ?????? ??????????? ttjs -rrAris, tt\v KaAAiTEXviKTi ??? 5?)?????1?. '???? -rr\v ?????-?????) evs ?!??? ??? exoupe pidv EiKova ??? ????????? KaAAiTExvri ???? Tf|v ???!?6? ????\ ??15 c^cofi? ??? : ????? ??' Eva ???00 ????? 0-TrdpxEi Eva ???????? ?????????. 'AvEaivoupE ctttiv ??? dirdvou ???!??, ????? pid -mvaKiSa ??? pid ?????? p$ ???????? : Gerard Henrich. ???????? ttiv ??????. '? KaAAiTExvns ??????1 ??! ????^???! ?? ?????????). "Exei ?? ????? ?????????? ?? pas. "locos vd Eivai uiapEvos ??'15 ctke^jeis ???. nA-noid^oups ??; doupe ?? ???\ pas cttos cpous ???. Tcopa ?????^?! Kai a-????^???! ???? tt)v ???????6???|??| ???!????^?|. ?? ???? ??? Ap-rrouv ??! 6iadoup ???? pdTia ??? 5?1 ?\ ????????? ??? ??????? ????- Aiadc^Ei ??? ?6'^ Mas KaOcos piApE, ???! ? ???? tcov CTUvavpcTrcov ??? 5Ev ??????????????! ??' ????? ?? Tri ?????????, ???? Sivei ???? ?????? pid ?????-tikti ?????], oute ?? ??? ?????? Tfjs ?????];, ???? ?????^?! tos ?????????; ??? aicrfipaTOS. '?-???] ??! ????????? 6ev -rrdpxouv yid tov Henrich. 'H ?????| ??? dcpaipecTE ????, dAAd ??? eScocte ???! ???? Aap-rrsp Kai ????????, ???? eictSOouv crrpv ?^??? ??? SnrAavo ??? 2.
'? -rrEpioSos ????) ttjs t^corjs ??? Henrich, Eivai ??! r\ ttAeov yovipr|. 'Epttveetoi ????? ???? -rrpoTipTiari d-rro Tf|V eAAt|V1kti ??! yEppaviKTV pu-SoAoyia. Td ???? ??? SiaKpivovTai, ottcos ??! ?? ??????????, drr ir\v dpxiTEKTOviKTi to ctuv-oAou, dtr ttiv avETn ??! ?????? kivtictti, ???? ttiv ???????? 1????????1? tcov yKcov ??! ???? ??) ??????? ette^EpyacTia tcv AETTTopEpEicv, evc ???-?????)?? 6Ev tous Aeittei ??! ?????? x10^0?-"Eva xlo^P pcos 6x1 6 ya\ 6tiktik6 dAAd Ep^/uxcopEvo ???? ??????? x^P1!- Oi eAAitviko! SaipovES Kai ?? ysppaviKa Gnomen Eivai yid tov KaAAiTExvri ?1???, oiKEia ?????????. TTepl-???? ???? Tfjs ???????? aTf)s Eivai ett^tis Eva ?????????? TraiSicv, tto irai^ouv pouaiKd 5p-
2. 'AvacpEpEtai djc tv P. Schumann, &-
??? cxvcoteqco.
yava. To ???? ??????????????? ??? pia "Ekectti Tfjs ???????????|<; ??! ???????????? TraivETiK axAia ???? tos TEXVOKpiTiKos Tris TrAriS- '? KaAAiTExvns tto 6ev yvcpioE ????? tv f^xo ??! tv puop, iroSiSEi p TETOia ?????????????? ts ?????; TCbv TrpCTxapcov TraiSicov, uctte vo-pic^Ei koves Ti KoEi Tfiv ????????!?, tto dva-Sivouv ?? ??????? pyava.
'H TTEpioSos ????| Eivai Kai fi TEAEUTaia to aicTTTiAo yAuTTTTj. Mia pepa vo Siaaxi^Ei ?????? ????? ttjs ??????????-riS, Eva ??????????, ?????????? pi tv ??????. ??-riycvETai apEia Kai ctts 9 ??? 'OKTdopri ??? 1879 TTEaivEi.
2. '? 'EAETOs August Bosch yEvvfiTiKE ???? Ebnat ?? 1857, piKpTEpos ???? Eva ttAtiQos -5????. ???? vcopl; TTEavs ? iraTpas ??? ??! ?) ??????? ??? ????????6?1?? vd aa-Tdo-Ei ???-?????? ?? dpos tcov oiKOyEVEiaKcv 9povT6cov. '? piKps Gusti fiTav Eva ypio, ???|?????? dypi. FlfiyaiVE ?????) otS TrpcTES ??^?15 ??? AriPOTiKo ZxoAeou, ???? tv ktttticte f] -CTTpaKi. 'H ppccTTEia ??? ??^??? pia Adr| tt)s Kofis, criy criy tAOe ??! f| ????????), ???? p pia ??????! tto kscAtttei Tfiv KOiA6a.
2t koiv ZxoAeio 6v ????????? -ma v ????1???1. '? ?????? ??? ctteiAe tv Gusti ctt 1xAeo tcv ??????????? ??? St. Gallen. '?5? EpEivE 5?? xpvia ??! ???????????? ?? Tfiv ?????-vfi ??! ttiv ?????1???1? tto tv 6iKpivE yid p-??1???|, v ???????)???1 ts TrpcTES cttoixeicSeis yvcCTEis Kai TrapAAriAa p Tfiv ?????????) ??! ??) x,^Eavyvc00'Tl ua diroKTfiCTEi ttiv 1??-vTTiTa v CTUvvvoTai, ?????? ??! cttoixeicoScs, p ?? TTEpidAAov ???.
'???? ???? ttvte Tav pxioE v
????????????? ???????? ??' Eva Aio^oo Tf]s 7??1??5- ?? ??????? ???? ?????????? tto eSi-???????, EKavE tv ????????? ??? ????? ?????-??????. "????? 5?? )(Povla- ???????^? dp-?????? 6 ??????! ?? ??????? ??? ????, tto ?? ????????? p paviaapva ?????????? tts a9pas, ???? e5e ctt rTapiai yi ??????? ???? ?????? ???????? ????. "??????? ??!???? ctttiv Kunstakademie ??? Movdxou, ????? ett tct-???? xpvia ??????? ??! ??????^?. "??? ???? pcos Sev tv iKavoTroioCTav. T Flapicn yi tv ??1?0????? yA-???? ????????? pia ??????????? ??????'?. ??! pia fiTav ? ???6??!? ??? : N TcEt ctt TTapicri, ctttiv ????? ??? ?????$. ????? ????' ??? ?? ??????? ? !?????? ??? ??????? vi-?????. Zt TTapiCTi ?????????? ??? ?????? ????-??????, cbs o?9s, yid v e^oikovopei ?? ??5? ttjs t^cofis ???, vco ?????????? ??1?????? ???? 2???? KaAcv Texvcv. "Epeive ctuvoAik ttevte Xpvia ???? ?????? TrpWTEoucja, ????? ????' 5?? Tf|v ???????!? ??? ????? ?????? ??! ??-XiCTE v 5???????\ ?? ??????? ?????? ??????1-?? ??? ????. ?? 1884 ypiaE ctttiv ?????!5? ??? ??! ?????????????? ???? 2??1?? "s ?? 1895.
???? "EAETia ?????????? ctttiv ???? av Aio^os. ?????-KEacrE ???? St. Gallen iva pe-
yAo ????, Tis 55upES KpfjVES CTTTIV KEVTplKTl
???????? ???, ???? tto ????????1????? av pyaAic5s. Ztti 2??1??. ctttiv Arbon, ????


446
ZlCTrTlXoi yAlfTCTES
Stfe 51???????|?? ?????? KTtpia ?? ?????? d-rra-pdpiAAo Kai ??????^??? Tis KapSiss tcv 'EAE-tcv. 'Ekts ???' ???? Iva TrAfjos ??????? yn-??? ???? ?? ?????????? ???. To Moucteio to St. Gallen, ?? Moucteio to AEviyKpaS, ?? Moucteio ttis Moaxas kotexouv ??/oAAd ???? ?? ???? ???. 'EkeTvo pcos ?? ????, ???? tv ??-????????1 dvdpEcra cttous ??? pEyAous yAuTTTES Tfjs EpcoiTTis to 19ou aicova Elvai da^aAcs ?? Die Lauschende Nymphe ('H ?????) ???? ????????^???!), ???? ???? diTEiKoui^Ei ???? ?????? ???????????????? ???? 'AKof|. ?? ???? ???? EyivE ???? -rrapayyEAia to ???????????? ????????? Tfis Zupixris Oberst Kirschhofer -Gruber, tto to eItte ?????'??1?1??'??? : ??\-??????|???? ??? Eva apuCTfipavTO KaAAiTEXviK ????- ttcs d ?? SripioupyriCTETE, 5ev ???? ???? vd aas ?? ????. >?????1???1 orfiv ???????| ctos.
'?????); ????1??1?? EKavE tv Bosch f| ??????-pf| to ???????! Gottfried Keller, ???? fiTav I-vas ???? tos ??? KaAos Kai uicttos ?1???$ ??? ?????????? KaAAiTEXvn. '?????) ???? ?? ??? yvcocrr ???? ??? Elvai Kai ?? Seidenfrber, ???? piCTKETal CTTlpEpq ??? pid iSlCOTlKT|
???????? ctt Thalwil.
'O Bosch EpeivE yid Eva 5idorr|pa Kai orfiv 'lTaAia. 1?? ?????) Kai ????| OAcopEvTia ctico-tttiAs KaAAiTExvris peAetticte tt\v iTaAiKfi texvt) tt| CTyXpovTi Kai ttiv ?????????) ??! TroAAd ???? ?? ???? Tfis ???????? aTfis 5iaTT)pov ?xvti
dlT Tis pECTOyEiaKES ETTlSpCTElS. 2>rf\v ???????
aTfi dvf|Ki ??! ?? ???? 'H TpiKupicpEVTi ??! fl ?????? ????????? ???? ?? ?????????? pcos
??????? ETTElBfl 6EV TV VKavOTTOlOCTE ttAeov.
???? ?? oidarripa Tfjs KaAAmxviKfjs ??? cofjs 5?|?1?????|?? Bosch ttoAAes ???1?5 ?? TTpoCTcoTTiKOTTiTES Tfjs ETroxfis. 'Ekts ir tv Gottfried Keller, ctuvSetvke ?? ??\1? Kai ?? tv peydAo ?^??????? Bcklin. 'AAA f\ peydAii d-ydiTTi to Bosch, ????? EpicrKE ??! ?-? ??????-CTTi, fiTav f| ?????| ??! ?? ca. TTps Td coa pd-Aicrra fi ydiTTi ??? eIxe KdTt ?? ????? ???????. 'tOpaia Elvai f\ ctxetikti iaropia tto ???????! Altherr ctt Aargauer Nachrichten (1902) ??! tto dii vd ttiv ??????????. 'Q ctkvjAos to Bosch vopdc^ETai Azor. "Otov koveIs C,r\-???1 tv ???????] TpEXEi ??1 tv TpadEi tr ?? paviKi yid vd to Scooei vd KaTaAdEi oti Kduoios tv r|TET. Tfi vxTa ???????? Kai Tav koei ???????? 66puo Tpadei d-rr ?? ??????-PIcto tv ???????), cos tou vd ???)?|?-1 Kai v' dvd^Ei ?? ??5.
Tv ????????? to 1911 -rrEavE 6 6uvaTs av/Ts KaAAiTExvris Kai vpcoTros. Tv ????1??)???
ZYrXPONOl
Ol auyxpovoi CTicoTrriAoi yAuTTTES Elvai ???-Audpi6poi ??! er' Aes Tis X"P6S Tfjs EpcoTrTis. 'EpydtpvTai Kai 5r|pioupyouv pyavcopEvoi pac^i pe tous dAAous cticotttiAos auvaSEA^ous tcv (????????5, dpxiTEKTOVES, xapdKTES ?.?.?.) cte i5iaiTEpES evcocteis SicotttiAcv KaAAiTEXvcv. Me-texouv ??! cte koives ekecteis pac^i ?? tos d-
??????|??| f) 'EAETia Kai Moser Stipocteucte CTTfjv ???|???15? Die Schweiz pia ????? ????-KivriTiKT! vEKpoAoyia. 'Ekts dir' ????, ?? iAio to Stauffacher Studienreisen piAeT p v-?????????? yi ??) cofi Kai ?? ???? ??? ctico-??????? KaAAiTxvn, Evo ?? Knstlerlexikon ??? Huber 5v uapaAEiiTEt v ttA^ei t ??????? ???. TAos f| Schweizerische Taubstummen Zeitung (1911) dvayvcopi^Ei ctt ??????????? ??? Bosch vav axup KaAAiTxvr) Kai vpcoTro uo vTi-?????????? ?1??|???? Tf\v ?????????) Tfjs poipas Kai tv irpodAAEi av ??????????? Kai ??????-??? yid tos ??????????5 Tfjs i8ias dvaiTTipias.
3. 'O TdAAos Ren Princeteau yevvfiTiKE otti AioupvTi ?? 1843 Kai irEavE ctttiv i6ia ?????| ?? 1914. ?????????? enfi ^x0^ Kcc^v Texvcv to FlapiCTio ??! eIxe KariyTiTes tv Dumont ??! tv Deloue. THTav ?^??????05 ??! yATTTTis. 'COs yATTTTis ????????1?????|?? Kupfcos p TrpoTops. '???????? pcos ???566?1?? ??! cte yAuTTTiKEs ctuvecteis, ttoAAes dir ts ttoes fyx-koAouov, ?????) Kai ??????, v cttoAc^ouv irAaTEES Kai ktittous to TTapiaio. 'A^f^ei v' d-????????? pia copaia ?????????! ctvectti p tv ttAo 'AvaxcbpTioTi yi Kuvfiyi, iro tv ??-oipcoCTE Kai cos ????????!, Tav ?^???6?|?? yi ?????-TTi ???? ?? 1869 ??? rTapiai. "Ottcs Kai cttt ^????????!, TCTi Kai arf| ????????! Princeteau pirvETai ???? Tf| c^cof| Tfjs yaAAiKfjs u-rraiopou.
4. 'O Felix Martin eIvoi ivas ????(??1?05,
TAAoS ???/OTIS, CTlCOTTriAS yAvJTTTTlS. TEWriTlKE
???? Ns'iyO ?? 1844. ?????????; k yEVETfjs ???(-TTiCTE ctt 'ISpupa ??????????? ??? ??????? Kai fi kActt) ??? ctt ctxSio 6v ????|??? v kivtctei Tf|v TrpOCTOxfi twv SiSaCTKAcov ???. ???? Tfiv ?????01??|??1!1 ??? ??????????9?|??? ???????-? ???? pyaoTTipia tcv yAuiTTcv Loison, Guillaume Kai Cavelier.
'Atto ?? ???? ??? ?????????? ?? ?????? ??? AouSoiKou XI ???? pioKETai ??? pia ????-TEia ttis yaAAiKfis ttAecos Peronne, ?? Chasse au Negre tto dyopdo-OriKe ???? ?? KpdTos, ?? SdvaTo ??? ?????^? Bara, tt|v ????????| ??? ?????? ?????????? Picard. 'AAAd ekevo tto 5iaiTEpa dvSgi^e tv Martin Eivai ? v-SpivTas ??? Abb de L' pe, ??? pEyAou ??????????? Kai OpeAicott) Tfis ycoyfis tcv ???????????, tto cttoAJei crfipEpa t\v ectoSo to.'Eviko MSppaTos ????????&?' to api-ctio. '? Martin ixsl ScbaEi otti 1???? ??? Abb de L' pe ?? ?????????1??????? ??! tt)v ??????!-????1??, AA ??! ???) tt\v ^uxikt) EyevEia, ???? XapaKTTipi^av tt\v ??????????????? ??? PEyAou auTo EUepyTTi Tfjs d^pcoTrTTiTas.
??????2
kouovtes KaA^iTxvss, AA ??! ??? iSiaiTEpES. "? TEAEUTaia ?????? ekectti 2icoTrT)Afis Txvt|S tto EyvS ???) PupTi ??! ecitipecocte psydAr) tti-Tuxia (1957) ?5????? Tf)v sKaipia v ????????-???' f) ettSoot) tcv ??????????? otti yAu-nriKfi ?-ci v vaaupoov tto Tfyv y&vaa ttoAAo kco-??????! yATTTES.


:ZicoTrr|Ao ????????
447
01 CTyxpovoi ?????????! ???????? slvai cruvfi-co CTUVTT)pT)TiKoi Kai KoAou9ov tt)v ?????)-pa'KTi TEXvoTpOTria. ZuvETrappvoi ???? ?? 9a-pa ??? ???????, TTC05 ????|??1??????? ?|5?|, ????-ouv v ??????9?)????? ts KaTEUvcrsis ?% ?????-
TOTTOpElaKfS TXVT1. 01 pTTpECratOVlCTTlK Kai
oi q>T]pr|pVS tcxcteis T-q; vas yAuTrriKfs, tto ??????????/v Kai op9pcbvouv ?? vTiKEipEvo, tto ????????????? TT|v kvtioti ct a9aipETOus, ????-ctcttiko vpou, 6V ouyKivoOu TOUS ???0???1-Aos yUTTTES. ?' aTO coTEpiKs Kapos Evai ????????? Kupioos papa p (3(3aia ????? ????????, p aoTripfi tektovikti ?????????).
MVOUV AoiTTOV TrlCTTOi ??? vTlKEpEVO Kai ??
ttoA koAou9ouv pirpEacnoviCTTiKs ???-Eis, ????) ottiv iKavTTjTa tto exouv v aixpaAoo-touv Kai v aipouv ttiv AETrToppsta Kai v cruAAappvouv ?? ???????? cttoixeo tts ????-???????????.
'???? tous oyxpovous ???????? vacppoupE tv ????? Petru, tv BAyo Henrotte, tv Pcctcto Bagnirof, tov ????? Fazzini, tv ??-Acov Studzinski, Kai tv 5iaripo AaTptaK Ambrosi.
1. 'O Andr Petru Evai vEpy pAos tts 'Evcoctecos SicotttiAcov rAAcov KaAAvTExvcov (Salon des Artistes Silencieux Franais). 'O Petru Elvai yAuiTTris p aipETiKs KavTTiTS Kai aKoAouE v 5?|??????1 ????' Aes tIs Suctko-Aies tto vTipETOOTriEi Ayco Tfis vaTrripias ???. FlaAais pa9r)TTis ??? 'Evikou 45ppaTOS KcaAAcov ??? FlapiatoO (1920- 1925) orro-????? ctttjv 'E9viKfi SxoA-p ??????????????? Texvcov ???? ?? 1925 icos ?? 1928. No ?????) TrfipE ?? ??????? ppapso Tacquot Kacbs Kai -rroAA pe-TAAia, vco ??6??| ???????????????? ??6?)???? yAuiTTiKtis ???? ??????????? tcov ??????????? ??? Seguin Kai Lefevre. '???????? Aa(3e ppos ct ttoAAs KaEis tto pyvcocrE ?? Salon des Artistes Silencieux. '???? ?? ???? ??? va-poupE tv ???????? ??? Benoit ???1??,,???1-Tipou ???9?????)??) tcov SxoAsicov KcoaAAcov tts TaAAias, tto ??01?????"? Kai ?? toAvto toO Petru.
2. 'O BAyos Emile Henrotte KaTayivETai p ??) piKpri AEyopvri yAuTTTiKTj. '???????? a yyo, pETAAia Kai pEVTayiv ???? xpoa Kai pyupo, -rrpovTa ?% AETTToAyas txvtis
TOU, TTE8Eix8rjCTaV ????) AlE6vf ???????) ZlCTTT|AfS
txvtis ttjs Pcopris (1957) Kai ????????????? epe-
Vfi CTXAia TCOV KaAAlTEXVlKCOV ???|???16??? ttjs
'iTaAias.
3. 'O Pcotjo ?. Bagnirof Evai vas ir tous tti SioTipous yAiTTES tts Pccacrias. T 1954 Oecte ???? ??? cttti Maxa tto Kavav ????????)??1??1 ??????????. 'AvSpivTES ???? ??^~ ?? ??? pppapo tto ekoviouv okoSpous, U-TaAAoupyos cttoAIouv ??????? ts ect5ous ttoAAcov pyocTTaaicov tts ZopisTiKfis Pcocrcria. 'ETravEiAnppva f) OiAoAoyiKTi '????????????! tts Maxas xei ???????)9?) p ?? ipyo ??? Bagnirof.
4. 'O Pericle Fazzini Evai yvcoors yAO-ttttis Tfjs 'ITaAias. OAeopEVTivs, ??????????? crrr|v '???6?|?(? KaAcov Texvcov tts OAcopEVTias Kai
?????01??|? p 51??????1?? ?????????. "???^? ppos p yAuTTTiKs ouv9oeis Kai irpoTopEs a KoEis ttoAAcov ttAecov Tris EpcTTTis, tts 'A-pEpiKfis Kai ttjs 'Aoias (?????), Sv ?????, Tokio) Kai TipririKE p ?????? ???^???. ?? 1956 ?? 'YtTOUpyEo TlaiSEias Tfjs 'lTaAias ??? ????-veipe XPua petAAio. '???? ?? ???? ??? va-??????? ts-rrpoTopEs ??? 'Ayiou Bikevtou (1949) Kai ??? Einaudi (1951) tto 6iaKpivovTai yi ttiv ????????????|?? ??! tt^v ??????-?????) ????-Aectti. "? Fazzini ?????????? aripEpa Evas -rr tos KaAAvrepous yATTTES tts yiToviKf)s x^bpas. ????????? ? ????1??$ Romeo Lucchese, ttAkov-Tas ?? ??????? ??? Fazzini, ?????? yi tv aicoTrriA ???????| : '0 Fazzini 6v vTiyp-??1 tti ?????) AA tt\v vaTrASEi ???? ttoiov ??????, cctte v avaSivETai Eva QAttos cofis ???? tt\v vpuxTiv ???|. (?? ????????????? ???? Tf|v Sattimana del Sordomuto 24/8/57).
5. 'O FToAcovs Studzinski Elvai va pcopaAo toAvto, tto, poAovTi ?????????;, TripAfi6TiKE f|Sr| cttos KaAAiTEXviKos kkAou? tt)s ?????-vias. 'Att90itos tts 'AKa6tipias tcov ?????? kcv Texvcov Tf)s BapaofMas, py^ETai ????? ???? ???????1?? ??? FloAcovou ????)??1??) ??! yA-????) Lyzwianski. "???^? ppos Kp9riKE.
6. 'O Gustinus Ambrosi ???? ??^???? Evas ???? tos ??????!??5 yAuTTTES tts Aorpias. ????????? ?????? p ?? ??????????????) tcov 65 Xpvcov tts ^cofjs ??? cpyavco9r|K cttti Bivvt) Trps Tipriv ??? pia ??????? ?????). Ti tv kco-?????? ???? ???????1, tto TipEi tt\v txvti cto ??! o KaAAiTEpoi koovtes koAAitxves, ^it^Ei v piAriCToupE 6iE^o5iKcbTEpa : 'O Ambrosi, ???? ol Trpyovoi ??? KaTE^aivouv ???? pia oKoy-VEia ?^?????????, pxiTEKTvcov ??! xPuo'0Xcovi tto e^riaav tt\v ettoxti Tfjs 'AvayWTiCTTiSi yevvri-0??? ctt Bisenstadt ?-rs AoTpias ?? 1893. 'OBuvrip ??! ????? fTav ?? TraiSiK xpvia ??? Ambrosi, ??????? ???? ttiv ppco-TEia tto ??? CTTpriCTE tt)v Kofi Kai tv ???????????? ???? ?? TTEpipAAov ???. 'H ??????????! pcos ?????, tto ??????!?1 ttiv yvyj ???> ? ??? S^oei ??| 6vapT) va -rraAai^Ei ??! v viktctei tti popa ???.
Ss -fiAiKia 13 etcv 6ia|3^Ei ??) Bipo, tv FIATcova, tv AvTT|, tv ActxAo ??! tv Ni-tcte. 'Ettcttis ???? piKps pxi^Ei, XWP*5 va tv 5i5^Ei koves, v TrA9Ei 5,ti ?????????? Aik (3pf) ????????? ???. Oi yvcoCTTol tts otKoyvEis ??? tv 9Ecopouv iraiol 0????. ????? ctttiv ??????) aTfi pxi^ei v ?01?? ctt ???????? vs ???????) ??! ???????^??) ????? pa0aivEi v TrA9Ei ?? ????, tv -rrTiA, tv pyiAo, v tte-???? t pppapo Kai v puevrai ???? ?? ?????-p ??? xPovlot ^rs aKArips SoKipacriES, tto CTUVETryeTat f| ??????????, ornv ?????). Ze fiAiKia 15 tcv xav81 T0V ??????? ???. 'H oKoyvei ??? y-??????1???1 ttiv TTpya yi v ?????????91 err Graz, ????? veaps Ambrosi ctuvex^ei v pa-0tjteUi ??? pyaaTfipia, ???? ts ????? ?? irpcot cbs ts ^1 ?? ?????????. Netotos ?????), ere f)AiKa pAis 17 etcv, Ambrosi 9 yvcopicrEi


448
ZicoTrnAo ???????;
Tfjv ??????? ??? Tf\v avayvcopior| ?? ?? pyo ??? '0 vSpcoTros p ?? ??????????? Kpavio tto seOecte ??? Graz. ?? ??????? ????, PyaApvo tto ???????????? pioopa, ???????0???1 tt\v ????-???? ???????1??| ovapir tou toAvtou ???, ?????? ??' v Elvai ??????????? Kai ???????????? ???-??|. ?? 1912 pyavcovEi ctttv i'5ia ?????| ~tr\v ???????) TOpiKfi ??? ek6ectti. ????????^?! ????-Tops ??? Ntcte, ??? 2???????????, copaicov ??-picov Ka ????????? TraiSi&v. 'O Ambrosi ???-pAETai ttAov, ??? ctTrovpsToa ?? 'E9vik Bpapeto Ka aTOKpcrropas Otei otti 6i0ori ??? Eva ??????? Epyacrrfipio ??? Prater Tfj? Bivvris. 'O KaiTxvns ????01??????1 ctttv a-oTpiaKTi ?????????????, SouAeei p ??????) ????? Ka ???? ?? ?????????? ??? ??????|5??? TrAfOos tto ??????? pya. Oi ttoAitiko, oi ttoitits, oi ?!??????01, oi pouaiKoi, oi copale; Kupiss Ka ?? ?????????? TraiSi ??\% Bivvris 0 ?????????? av ???? Tri apiTi ??? ?????????? KaAiTxvn.
'O Ambrosi sivai ?????1???|??1?? pia ?????-TexviKT ??????. '???? kts ???' ???? Eivat Ka kAtoxos picts airvias TexviKfjs. 'H te-X^iKT) Elvai f\ ?????] ??0? ????-fis Txvris, -poAoyE ?????? Ambrosi. Tf|v texvikti aurf| Tf|V ???????)?? p ??????? y&va ctttv TTp-ya, ctt Graz, SouAeovtos ???? ???????? p-yaoTTipia ??? ctts okoSops, Ka ??????? ctt ?????????? pyaaTTipio, tto tou TrapExcpri-CTav otti Bivvri, ????? CTup-rrAripcvEt tt)v te-Xvtkt ??? ctt crpiEpa ??? papppou Ka ctt Xciipo ??? ????????. 'AAA Ka ? peAtt) ??! fi CTTrou6f| Tfjs ????); 5v tv ??????????? Aiyob-TEpo. 'O Ambrosi pcrKETai v vopt^Ei tv auT ??? aicvio ???^??) Tfis ????)? 1 Ka f\ ??????} ??? yi ??) ????) K5r|AcvETai ???? ?? ??????? ???????? ??? xpvia. '?????) ???????????? tto EXEi ??????|0?| Tfjv ????1 Ka ?? ????? ??? rrapapvouv ?? povaoiK ????????? Tfjs veapfis vpuxfis ???, tto voiyETai CTTf|V ???????????) ei-Kva ?-fjs ?????!5. '? Ambrosi ???????|?? ???????-KTiKCTEpa tto tos AAous koAAitxves, ???????-XEi ?? 0?????? Tris -rraviSas Ka tts x^p'^S Ka 5v ??????^???? v o-ttouS^ei ttiv teAeittito tou v0pcOTrivou acpaTOS. TAos oi pEyAoi 5-aKaAoi ??? ' Mixaf|A "AyyEAos Ka Rodin ouveteAectov ???? ttoA otti ???????????) Ka copi pavCTT) ??? TavTou ???.
Att) r\ yoyri texvikti, aT-fi f| vixvEuar| tcov puCTTiKv Tfjs ?????|5, Ka tAos t\ ?????-Troi Tri5paCTT) ??? MixafiA "AyyeAou Ka ??? Rodin 9 ?????????01 Kupicos ct pspiK ir ?? tti ?????? ??? ????, yi ?? ?????? 0 TTpiTEi v piAficroupE vaAuTiKcoTEpa.
'O "kapos ctupPoA^ei Tf|v ????| irps ?? ???5. '? KaAAiTxvTS ?^??0?? ctt ???? ???? ?-qv KivTiCTri cbs ?? ??????? opia. '? "iKapos ekov-t^ETai ???? ??\ crTiypfi Tfis tttccttis ettvco ???? ??????, vco ?? pAir ??? ?????????????! p yco-via. "Eva ???????????? auvaicrOripa iAiyyou ??! 5ous SoKip^Ei eottis Ka0s TEvit^ei ?-fiv -
1. ?? ???????????? ait ?? jtEQioom ((Voix du Silence (JIav. '???. 1958).
TrappiAAriv aTri ????????! ctv0ectti.
'O Aicovios Tr0os Eva Oauporo ??????? k ???????????. SupoAic^Ei ??| popa tcov Suo ?????? tto EAKOVTai Kai ???????????! cruyxp-vcos- '? vSpas Kai f) yuvaKa Elvai AuctoSep-voi ctt Ppxo' Evas c^titei tv AAo, vco auyxpvcos tv ?????????? ivas Eivai -rrapai-tttos cttv AAo Kai pcos pvei ?????? ???? tv AAo. ?? ???? ???? ?? SoAeue ???????)-As KaAAiTxvTS tt vpiau XPvo> ????????? ktco KavTpia pppapo p pupiSES ?????1?5, >s tou va5u9oov ????? ???? tv ???? ??? papppou oi 5u ^aCTiES ?!?????5 tto KpaTOVTai aixpAcoTES.
?? ???? Die Blte Evai ettctts Eva ????!-???? ???????. 'Atto ti apsia ???) vaoETai Eva ???1???1????? Kopp. ?? ??????? ????) ??1-vovTai ??? v \xr\ ptropov v ????????????? ?? 16??05, evc ?? irAoCTia, ???????? ?????, ??-Aov ^av CTTTi ??|???? yf\. ?? ??????????? Eivai CTTpappvo Trps ?? p-rrps, ?? X5'^1! pioavoyouv yi v vaiTVEo-ouv, ?? ????? Evai ETOipa v Trapa6o9ov cttv ttvo. Mia ????????????) ya-Af|vr| ??! ???????|?? Evai ??????) ctt ???????????, ????? ? EaT-fis x^P'S va ?? ???????1 ctk-Pei v ????????????? tv fipEpo ttvo Tfjs Trai-SoAas.
TAos ??? ???? ??? ?? tv ttAo '0 "Av-QpcoTTOS Ka f| Mopa Evas vopcoiros ycovic^ETai yi v AuTpcoOE ???? tv ??????????)?? vayKa-Aiop 8uo yiyavTiaicov xePlc^>v. ?? ???? ????, ????? ??????????! ?? ???????? cttoixeo, ????-oAic^Ei tv 5io tv KaAAiTxvT, tto f] t^cof) ??? fiTav pia SiapKfis Ka veAttti ?????) irps Aes ts EvavTiTT|Ts Tf)S poipas.
'O Ambrosi, otootttiAos EpripTris tts Bivvris, piTOpEi v Evai TTEpfifavos yi ?? ???? ???. 'H ???????????'? ??? ??????????1? ctcos
v pflV ???1 TrpOTiyOpEVO CTTf|V CTTOpa TfS T-
Xvris. Elvai f|5T| yvcocrTs cttos ?1????????5 k-kAous Tfjs EpcTrr)s Ka pETa^ Tbv ?!???? ??? cruyKaTaAyovTai ^xovtes ttoitits, koAAitxves ??! ?????? 'E^ AAou ??????! axoAf)6TiKav ?? ?? ???? ???. Sto ???????? ber Land und Meer (1918), ctt ???????? Westermans Monathefte ( 1921), Trpxouv pyaoES yi tv Ambrosi.'ETrCTTiS teAeutoTct Ivas ??5???05 okos Tfjs Bivvris ?^?????? Eva TEyos p 54 ????????-cpes Epycov ??? ??! p ???????? ??? Felix Braun. 'O Ambrosi TipEi Aous tos ???????^ ???, tto ?????)??1???? ???? Tf|V i5ia va-rrr|pa. '????????-TTTEi t pTTopE v 5T)pioupyfiCTi Evas vSpcoTTOS, ????' Aes ts vavTiTT)TES tts poipas, Tav ?? ???? tts KaAAiTEXViKfis Sripioupyias sppaivEi Kai ???????(5?1 ttjv ynjyr\ ???.
Ka ctttv cEAA5a -rrapxouv o"f|pEpa ?????-????? yA-rrTEs. Fia tos ??????????5 yAiTTES ??! yEviKcTEpa yi tos cticoittiAos "EAAtives KaAAiTxvS 6 pas 5oe ctcos f\ EKaipia v pi-AfiaoupE ere AAo o-ripEcopa.
BAS. I. AAZANA2


OllAAYOI
(MIA ???1? POYZIKH ????????)
"?|? Ij.a9av ?? SXaot v x6ouv Stx xou voi|j,au,axa xai Sv elycnv u vayxY] ???' x i&jva, pxtaav v cppvouv ait' sio) u. x Xscpx xou ,xt xo pss, 6,xi Etxav ???? xatp ??????,?]'??: x ?????????, TCExpSia xyc 'AvaxoXrj, x p.sxa'tijx xai x [Mxaxapix tyj, xv cEXXtv)v x xpaat xai x XSta, xv Tepiixvov x ?????? u.yxavy)[iaxa.
"??,?? ?????? iva vojita^axa ?????????]-xav Su ??? xs ???' x xapaavta tco xou-6aXooav xi Tcpa[iaxis, tco xi xapaSo-xoaav xai xi IxXs6av ot Yjax. "AXXa TcXi Staaxix ocpxvjxav ax ???,?, xt]V pa xfj cpospTjc 1??????,?]? xv MoyyXtov, axv 13o alcva. Ax x ???????, x cva vo-jiaj,axa, xpcpwaav axV tyavxaata xo pw-atxo Xao xy axpsT] xt' su,u,ovy ISa ???? 8paxouvxat xpuiUJivot Yjaaupol xrcou ax aSt6axo Sao, xwuivoi 6a0t ui axy yrj. 'AxsAEtioxa rjxoaE ? ????? xwptxc x 9y-aaup ax. Kt' Yjxav cpop tco I6ptax ??' aXVjflEia awp ???? u,Xau,a xi' aVjiu, Tcotc pEt ???? xai ????? txs 9au,uiva. :
"Exat ysvvrjBYjxE xi' f xao yvwaxTj axo Pwaou TcapSoaYj yi ?? vuXxa Toi-> "^7 Piavvto, axi 23 xoO Touvou, oxxv ??????? x jiEavuxxa -xai ax ut tcuxv uipo xo Saouc vflist acpvix p, yt u,t axt-yu,y jAOvxa Iva 9auu,aax XouXoSt tco oXa x 'Cdcuxei ypti) xou. 51 Av 6ps9s! xtv pa xevyj IxEt xovx xai TcpocpxaiEi v x ??????, 9 Sst djiatc SircXa aou Iva xa^~ xtvo xavt ysjiaxo ui xpua vouia[j,axa xt' 9yaaupoc slvat Stxc aou. -
Tv "At rtvvTj xTJc ytopxTj auxfjc xv Xve pwatx 'I6v ????????, xt' ot ytpixol auvVjtkaav v Tcpocppouv x ovou.a ax av u.t Xscjy) aXaxT], Stxt xou. M Tcpxsi xai ??? ????) ?????????) tco u, cpspVEi x vou,a ax ???' xjv 6uavxivy] Kwvaxavxt-votcoXtq, x pwatx Taapypvx.
SxYjV ??????] xo BouXyapoxxvou, Xeei, ooe axTjv ?????] ??????? cpxtux0? p.ouatxc, tco lipa vxxa IrcatCs xy Xpa xou yt v XEpotiEt x ??)?,1 xou. "???? xu,a xai Sicpopa xEXVap.axa yt v SiaaxES^Ei x Xa, xaxaTcvs 'cpwxt xai xap'Cpt, ??????????-as Tcvto ax xPta xm- "Exat xo 'ixEcpxav dcx.jxa 'liEptx Ssxpsc. M' oXe opitoc xi xxvs tco fj^EpE, ???????? ???? x*]v Tcstva ? jioipo Xuppyc. Ilpaxxtxo v9pi0Tco Sv Etxav, Sv xuxxae v u.aEUEi Xscpx xai v Sevei xou.Tc5su.a. Movo vwpl x9s Tcpw f x 6paSxt py av xXEttovs xi SouXei xou, ???????? yt xyv IxxXyjat xo Ar ?????, SircXa IxEt axjv ????] ir ?????] xt' tbps oXxXYpc xr Xpa xou ETcats ?,????-ax ax Etxviou,a xo "Ar TtawioO xo Ba-cpxiaxYJ, tco axuflptOTCo xai iaupoc ??????-6aXXs {iE x jisyXa xou, x xpaytx cpxs-p, jjia' (xtc' x SXxpuao x cpvxo.
"??????? Xpa ??????? u,ouatxc yt v xii[XYaEt x {iEyXov axTjX'yi, xt' I6as jia' ax Tcatctu. xou okr xou xfv ???''). Ssxvouas ax lxviau,a [iTcpoax xtjv TCEtva xai xy Suaxuxa, x poxa x axtau,va. EsxvoaE xai xtjv xopaaT xou. Sv ai rcxaata e6Xe-tce xv opav, xo aytou, xo yyXou. Kt' ETcai^s, xt' ETcat^e xt' Yj pa TCEpvoas. M S yjxoaE xrcoxa, ?????, ???? xv ay io 6 XuppYj.
???????? ovou,a s!x v9pcoTco auxo. Tv Xsyav KoTcaXo.
Sacpvtx, ,j,ta vxxa x" "Ay Ttawio, [isa' ???' x TCysia, x 6a9t TCysta x xpt-TcXoxXtS(u,sva xo ???????? xo axoxp-xopa, i[xa ???' x 9]aaupo xo Buavxtou, XByjXE Iva aaxxi lEyXo, yj,xo u, XPU" a voxou.axa. Kai 6p9]xs Ixst xovx, aTcaa,vy) xai Tcsxau,svvj x^ou, r 'Sta y] 6a-atXtxr) ocppaytSa tco ouXwvs x axxo.
'Avaxaxo ??? x rcaXxt. Ex tcSi 5Xo:


450
O ZAaoi
s Bapyyoi, o -cpXaxEc xfc BaaiXEUouaa. Kai Siaxay] auaxYpY xo axoxpaxopa -uiaw v 6pe9Et xXcpxyj, va xpEixaaxec xYjv i'Sia -upa. Ki' v S 6per)et, 9 rcaou-ve TtoXX xEcpXia.
M xarcow xaXoBEXrjxj ^p8E v lavxa-???1 rc(5) e5e xv cpxwx Xupprj u, po-ya xaxaxaivoupyia.
Tpjav v 6pov rco x!0Exai. Tupoav x aoxxia, avs67xav x xaXvxEpjjua. Kai xrcoxE xv 6pxav xoipiiauivo ax rcaXio-xp66ax xou xai SircXa xou, op9voixxo, I-va xaou6Xt \ii cpXoupi. Tv Lircv/jaav xv KorcaXo, xoO Suaav xva Suo "uXis xai |i xo yxwvE rcia)3su,vouc xv apav ax jtaXxi xoO BouXyapoxxvou. njpav u.a-? xou %od x Xpa xa x aaxxi u, x j_pu-a. cO KourcaXo, av xaxoaurcvr]u.vo, rca-pau-iXooas ?? yiou.
Tv piiavE yovaxiax ???????? axv a-xoxpxopa xi' Saxuxoc pxaxTjXE u, 5Xy xrrv ???*} xou rccb e'xav xijuo xa ?????. ???? xou, a' SXyj xou xy wyj, Sv ?????? xcEVxpa.
Kai ???? ???)??)??? x xpua ax arcxc aou ; xv ptoxYjas h auxoxpxopa auwscpia-qjivo.
Kai xxe KourcaXo, av {xaa a 5paxa, axpTjaE x xou auv6yXE.
'ExEvrj xr 6pa8u, xo eitce, rcijyE av xcvxa axYjV sxxXjai v realst ???????? ax sxviau,a. M av aYjxcoaE x u,xia xou v x xoixcEi, x 6??]? Eiav. "E-6Xsrcs Saar; xai 6ouv, av ??????, nava) ax pvxo x xpua. M "Ayio zlyz yjx-9e. Tap^x^xE rcoX KourcaXo. M auy-xpaxYjBjxE, ??)?? dt' xjv ExxXyai, rcEp-TcxyjaE yi v auvXtEi. Kai iacpvixa, ax 5pu.o arcava), 6Xtcei xv 'AaxYjxYj, xv "At rivvyj xv 'Sw, v TCEpicaxEi ???????? xou ui x u,EyXa x' voiyuiya xou cpxEp, a v xo Se^Vei arc rco 9 rcv. Tv ????? xxe v u-TcavE uiaa ax u,ovaaxVjpi xo Mo-???????.
Sv axoxiauivo TCEprcaxEi xai Xup-pj Ttaco xou. Kai 6Xtcei xi' Eva yspovx-xi v Tcpo/topEi arc' xo jiovaaxrjpio x 6?9?1, a vapxExai yi v xo auvavxVai.
IToio Eivai axo v9pu)rco; panasi x yspovxxe, rco aXXo Sv fjxay arc' xv "Av; NtxXa x 0auu,axoupy.
Kai xou rcavxaEi BacpxiaxYi:
Eivai S Xupapj u.ou. ????? xai 6pSu, tbpE iXxXyjpec, rcaisi jxrcpoax ax eIx-viaji u.ou xa xircoxa tcox S u,o jxEi. M ao Yjxti) eyw, "AyiE NixXa u,ou, (Aia XpYj v ??? xvEi. N xv 6oyj9V]aEt. E-vai rcoX cpxwxc. Ki' luiva S [ao IStoaE 6ec x X^p^ va Xeu).
Txe xv TcfpE "At NfxXac xv Ko-rcaXo arc x xpl xa'1 6t^7c(xv xq ^W.-axVjpi axYj u.ap7 vxxa. ITrpav xo Spopiou, x aoxxia, Sta6Yxav rcXi xaXvxE-pjna xai yiocppta, rcaxYjaav Xaarcsc xa VEp. Mrcpoax x yspovxxi x axucpx xa rcaw XuppTj jle xyj Xpa xou. KrcoxE jxaav a' Iva rcavwpio yxipio, rco ????-y [xouaixo u,rx x yvupis. Mrcfjxav al %xi 9oXwx, rcEpaav xrcoio StSpojiov axXEiwxo. ?????? cpavpia vaj,u,va xai cpXaxEc liTcpoax axi rcpxEc. M Sv xou-VTjtrjXE xavva, oxe xa ????]? xavva v xo rcpoaXEi.
Txe xax67]xav jxi axXa, yjnQr%a.v a' Iva rcyEo. E'xav yspiaxo u x xa6vc aax'xi jjl ???????? vou,au,axa. 'O 9yaau-po xou Buavxtou.
AiXE; iu.voc aou xa rcpE orcoto 9-Xei! xou Xei "Ayio.
M 'cpo6ia[jivo o KourcaXo Sv xovvj-as. Txe aVjxcoaE }ivoc xou o "Ar NixXac, [ x yEpovxix x yj-??? xou, Iva aaxx, xaxias u-eu-t xa xr acppaycSa xo axo-xpxopa rco e'xav 6aXu,vr arcava), xtv rc-xa^e ax Tcxo)'u.a. T axxo u, x cpXou-pi xv ???????? axoO aaaxiau,vou Korca-Xou xv >{s.o, xv TCTpE uax-Epa are' x yj.-pi xa 6??]??7 lija). Kai rcXi Sv xouvVj-9]xe xavva v xo ]i,iXV)ai, v xo axa-u-ax^asi. .
"xat yupiaav ax- cpxwxix x arcxi xo ??????]. Ki' x reta ixaa, xo Xeei "A-yio:
^Ba^e Xiyxi ???? xa yi u.va. .
M xwpa axau,x7aE xy SiVjyvjaVj xou KourcaXo xi' varcoXwvxa x axspv x Xyia xou "Aytou xo 'EXEVu,ova, airjxaJVEi '????)'?????]? :u,ouaixc x yipia, xou X xa Sv e'xav rciaayxcova Sstava , rcaip-vi xy) Xpa xou xa pxivasi v rcaisi, av v-axav vtporcapu,vo, '[ircpoax a 5-Xou xo rcaXaxiavou, jircpoaxa axv 'Sio


tf$ cojs iva 6iAEiu.u.a
451
xv bouxyapoxxvo, x 6aaixa too buav-xou.
to cpvYjXE a v" avoi^e XTcvwO xou ?????????. e vi 6p9v]xav ixst uiaa xa v /aipovTav xyjV Tcapouaia to eo.
"oxav auvr)x9e h asixiac, to eItce toO xuppyj:
ch ??????) aou r <^uyr xi' r xyrq tco u ???/?.?. . m reaps tctau) " xpua tco aou-5t03 "ayto. ecvai sixa aou. kl' euiva acpTja jjlou xovxa ?? ssiav aaxx, tco ?? ayyiejave ?? ayia ypiz, too ?????????-yo. .
kai ?? aaxxc ???? ?? xpxrjas yt Tcv-xa axoxpaxopa baaaeio xal t'xe a' okr xr ???) xou yt cpuxaxx.
MAP IA ZOAOMOY
THE ZQHZ ENA ?1???1???
to ?????1 ??????? ?? ??????? ??|? Kai ?? xtvicre ?????? ?* ypi. ?? ????????/? f] 5poai ?% vuxTa u ?? ???????? ?????? tt ??! ?? pevesai tt| ???1? arpya-ve ??? iya tfjs ayfjs. ta Kpivo6xtva tts 9TEpovjyiaav trvco ???? ??????? eaouse-via Ki yyibv ??\ ?????? ?% ?%. ?????????? aracje ?? ??????? Kat ?? ???????? tiys ?????????? tpiavtcvaaa. "???"? r) yfj ?? ?????????????) ?????).
ttapcjevo v neyaacovouv ?? Trai6i ct ayes cbpes novo. nrriv Troyive ?? nia trai5oaa ???? Kai xapa ckopiriei ???? siaa ttis' ???? Kai tpayosi. kai ?? traisi-tiko ????? TTic; yive ???????. nttiv, ?? ??| ????????????! ???51???? ttis, ?' aaeuko ?1???5??1 Kai Kpepaapvr) ar ?????1 tt\v ?????????? tts seei ???? ayoaeio, ?? ctkectik Kecpai. mia ??????? vpco-rros !
'h cpcovoaa Tris ev' va \5i ki xei ????!????? ?^?? ? ????????^??? tt. 2?' vti-??????? ??)? yvETai f) ???(5? ??????, ???? ?????? tt, ???? svei ?) veitti ???? ?? ?? ????, ???? ?| cofi tto pas suysi. evai fi acriaictcra ??? ?????? ???. ?? ayou/p ???-akia Trvco ???' ?' ??????????? ???????? ttakouv ?? \pvo ttis ??????. evai f) f|ia-xtsa, tto siactx^Ei ts kpss ??????? Kai ts kcxvi v aurrouv Kai v traaouv ???? ???|. evai ?? ctnirav ??! f) irvof) ???. me ttiv Trapoucra tt euyei ???? ctkotsi fi pr\-pi- kapsi ??????? Kai ?????? tto xtutrael- eval t> vrma too auroo uas, yvET' EVTs ??? f) a to TraVTs. evai ?? ????? tcv suvpecv ???, ki vau,ETpsi ???? ??-TKia TT)s ?? ?{???? ?-?? aatpsia. opovtsa ki ??????), Trovos Kai ???????- evai y\a aa...
oaa u.a ctttv ????????] ykai tto voyouv ?? ?^???? ??|?: ????!
ki aa ecrTiCTav. ?? ????^? ""ts ?* xv Kai ?' ???????? ?? ?' ?^??????1???? ?????? (jiaai Kai ?? nevseaia tt)s ?????. kai ?? xauyeao tto ???????^? ???????????.
??????? CTKOTEviaa-?? 6v ???? ?????! fiaio! ttaiski ???, ???????? v ??????????.
"oveipo fjtav ki eo-ricte. tfc ?????)5 /ojc; ??? siaei^pia fTavE povxa. 'h ????) |aou Tr0av TTpiv yEvvr|6f. ?? ??????????! ?? tv ??????????? ????? ??)5 ???????-??^? Trvco ???? TpaTri Evai pila TpayiKfi ????????1????)??. ki evai afieia ttvos TroKavj/e ?? CTCOiKa ??? ki xei ???TlVcb??El ctttv CTTT0v5uAiKT) ??? ????)??1 Kai ?? TUpavvei. ?? xpucj paaai Kai ?? nevecjeai tt pTia ????? 6v 6 ?' yy^ouv ?? ??^? ? ????? f| ???? tts 6v ' yy^n, ttiv Kap6i ???.
ch ????] ??? Trave Trpiv yevvTifi. 2??? ttvou ??? tveipo ?^??? ??????. 2' ???? ?????? ?????? ?? ??????? fmaTa tts Kai ?? ???? aoykia tts. ki e8a ???? aenpa tt)s v ??(?) f) vea cof|, ??' ???? novxa...
rhtav tts cofis va 01???1???.
ntina lepene moynta
??'-??


LOUIS HEMON
MAPI A 2AnNTEAAIN
MY6IITOPHMA Meta '0 Kxxpa.c, SaTcvxsXalv cpo <;s^scps xal
7CepiTCOtTQi9Y]"/t x' Xoy tou, ]ATCYJXS JJL xy]
aetp -cou ax otcxi. Ktias u-a^l u, x Tcat-Bt xou a pxsxY) aTcaxaarj ie' x xps6-xt, Sotjv u>pa yiaxpc; IxavE xyj SouXst xou. Ki' oXot xou? xvavE xy)v l'oca axijjYj:
Tu>pa B u,9ouu,s xt sxst xal l9 xfjc; 8d)ast x xaxXXYjXa cppiu,axa.
'AXX oxav xXsitoaE r\ ijxaaYj, vxl v xaxacpyst .u-atog ax cpcXxpa tco tyz oxytv xavxa xou, eu,stvE Siaxaxxtxg xi pxtas v xocj xvst xXscuvxEc; spioxYjasic;. Htocj apxtas t) ppioaxEia xyjs, stai tco TcapaTco-vtxav TCtbcj Tcovoas TCtxEpo. . "Av TCcpspE xt' XXvj cpop are' xv l'Sto tcvo ... Oc -TcavxVjaeig xoucj 5 cpvYjxs v xv cpwxtaxv xal tcoX' xte yptas xal pioxYjae xyjv i'Sta xyjv ppwaxYj, p. Sv xaxcpsps v xfjg Tc-pet aTcouSaa Tcpu,axa, jivo [lEptxcj pt-axsc; TcXyjpo^opiECj xal TcapaTcova.
"Av eIvooc [lvo va axpxao tco Tca9s x xopui xyjcj y) va axpau.TC0XYjy[),a aTcX, st-tce tcc ETCEtxa, <9 yiaxpEUXEf jivo xou: cpx-vst v u,sivt xtVYjXYj ax xps6xt ptepix? jjiipsc;. 'AXX v elvat xavsva xxayu,a q xaju tcXyjyyj ax eawxEptx xo xoptuo xvjg, ax veepp y) Tcoutev XXo, ax [xtco-jcsT vvat ao6ap xi' TCtxlVSovo.
Mcaox,axXa6e ou,wc; tcwc; y] u.cpt6oXla tco xv I^wve aTCoyoYjxEUE xos SaTCVxsXaiv, xal flXyjaE v' TcoxaxaaxYjaEC x yYjxp xou auu,-TcXYjptvovxacj uiaiocj:
* Zuv)(6io: cVrr t -rrpon,youEvo teOxos.
01 satoxEptxg 6X6ecj xo xop.u,iou, sl-vat xxt tcoX aoSap xal xxc \i(q tco 3 cpaivExac. Kc' tci u.yXocj tTCaxVjjXOvas xo xau,ou S t u,TcopoaE v xlcj Set xal v a$ tce Tcspcaaxspa Tcpptxxa n u,svx. TJp-tcec v TCEpt(Avouu,. M l'aw? xal v u,yjv Eivac xfrcoxa xxoio.
EavpxroE xyjv ijxaoY) xal xovY]a x xscpXi.
^nvxcos (jLTCopco v xrjq toato xxi yc v TctpEC v Tcovst Ixac. .
CH TcxatVYj xavxa xou cpavpcoaE etccx-Xou; x yE|ixa u,uaxYjpto (XTCOuxaXxia xyj?: SsxaTcvxE axayv5 aTc iva xtxpivo cppu,a-xo TcaavE u-aa ae Suo SxxuXa vp, tco -f] ppioaxYj, iU, xyj SoYJtEta xwv aXXwv, x TjTctE, axEv^ovxag StaTcspaaxix tue' toq TCV0U5. 'Acpo Syivs xt' ax, ^xav cpavsp Tcwg Sv Exav v xvouvs xitcox' XXo arc x v TCspC'[ivouv xal TcXi' ol vxpecj av'^a-vs xlcj TCiTCECj xouc xc' S ytaxpi;, ji x rcSia TcX(i)u,va [iTcpoax axY) a|j,Tca, pxcoe v juXaEi yc xyjv iTCaxYj'iJiY) xou xal yt xo; ppwaxouc; tco eIxe ycaxpt^EC
^Texoie; ppwaxEiES, eItce, tco 5v pEicj xaX xaX xt Etvat, Etvat Tct u,TcsXa-XyjSixes y. Iva ytaxp arc |xc ao6apY] tce-ptTcxwaY). "A; TtpoupiE xyjv TcvEuu.ovta y) xv xucpoEtSY] Tcupsx' x xpta xsxapxa aTc' xo; vpcJjTcoucj 18( axv xtco u.acj, v Sv TCE9-vouv arc yspaxEi, ax; ol Suo ppioaxstscj x axoxwvouv. "E Xoitcv, ppwaxouc; jx x-yo y) TCVEULiovla ytaxpEti) y) Iva atop xOs u.y^va. 0 cjpsxE 66ata xv Btaxp Tpap.-


Motpoc ZccTrvTEActiv
453
tcXe, xv xaxuSptio xo 'Ayou 'Eppxou.
Eluhos a vxav Xyo TcscpayLisvoc tco r Lijxpa SarcvxEXatv ?????? va/ei Litv apptaxsta oxoxsiv), SoaxoXj axj Siayviarj, X'.' Syt jxi arc' xi Suo pptbaxstE rco xi BsparauE p, xav STccxuxta, xa xo SijyV)-8?]?, oao ycvxav rec avxoia, tcw IxavE xaX xv xx/uSpjio xo cAyou 'Eppxou. Ercsixa arc' auro x 9j,a xou6svxtaav yt x vea xYj Txeptox'j, yt oXa Ixsva x va tco y.vouv x ypo rq X|wc "Ayio -Twavvr, rco ScaStSovxai arc arcxt a arcxt xa rco Ixouv X'^t yop ret LiEyXo xa rec ^covjp svStacppov yt xo vOpwrcou xo xTcou arc' oXou xo tcoXsliou xa xo i[i,o xo xajjLou, ytaxl o su^rjXYjx ????-cpspvouv rcvxa va x auvSsouvs v) v x x-vouv v Ixouv xrcoia ?????) Li cptXtx r auyysvtx xou ?????????, a' aux xv xrco ????? oXoi oc v9ptorcot rcapaxoXou9ovs vosp xa XsrcxoXoyiovxac oXou xo auyysvtxou xou Ssau-o, ????? xi LisyXs rcoaxaasc rco xo xwpi?ouv.
'H [xva SarcvxsXaiv axau,x7a v rcapa-Tcovtxat xa cpaivxav vaX's |uao6u9taxst a vpx7. Txs ytaxpo sxptvs tclu sxs xaVEt 3,xt srcpsra xi' o,xi rapj,svav arc' auxv, TOXxtaxo yt xsVYj xt ??????, aSsiaas TTjV Tcrca xou xa ayjxcrjxs.
?? rcco v xoiLiTr/Bio ax XovcpXp, si-tce. T Xoy aa 8 x xaxacppEt v Li tosi w xs, I! Av Evat vyxT] vp9sxs xa asi .Lia^t u-ou- eO Tcaxpa SaTCVxeXav Saxaae Lisptx ETCxa, jl.s xy| ?????] Tctb x yptxo Xoy xou eX'E xvE xtXac Iva Liaxpuv xa S-axoXo xacjiSt" Lia Sv sres xircoxa xa ax xXo '6yf|x yt v x ava^st rcXi. Ayo ret sraixa voptuTCO xr| irctax^u.y] sxs cpyst xa f oxoysvsia elieive ????? rcvxa u.vt].
MsyaXYj ^auxta yLitas x arcxt. '? xa-fva xou axscpxYjXE u- vaxoucptarj: ???-VExat, rccb x xayuptasi xt' ????? xl ^wv. "OXot xou xxE rcExxxTjxav rcXt op9ioi xa ??????-TC7]u,vot TcXTjataavs ax xps-6xt: xEtVTj -voc^E x jixia, xt' srestxa arc u,spix Sta-rcEpaaxtx 6oyy7jx, dpxtcE v xXatEt Suvax.
"?! ???,???]?! atyoupa 9 TCEtavw.
M xi! M oxt! Mtj 6ast xaxotE tSss ax vo aou.
Nat, aou ??? rew 9 rcEBv). T xia9-voitai, xt' axo 6 ytaxpo rco ??? cppaxE svat Iva vOTjxo tco Sv cjpsc xi xo yt-VExai. ?? :piTcopt v tce ouxe xv xt ppw-axEta Ixw, xa x cppjxaxo rco u,o eSmoe Sv ^xav ixEtvo ???????????: S xe ????????. Sou Xto Tcto 9 Tce9vw.
MiXoaE ie |xt ytovY] [xtaoaOTjauivYj, tco zr StaxrcxavE axEvayu,o xa Soyyyjx xa x Sxpua xpxavs rcoxu,t Tcvw ax ??????-X xyj [lyouXa. cO vxpa xtj xa x rcat-St x] xYv xotxa^av Tcoxau,wm,Vot. 'O cp-6o xo Bavxou ???^?? uiaa ax arctxt xa x ???1???. NttaavE ji ^t u,ovaxtaau,-vot arc' xv TcXotrco xa[Ao, x-ap-^voi xt' -vurcspajctaxot, ???? u,Xiaxa rco Sv sxav |i^x x' Xoyo yt v xpE^ouv [????? v rjxyjaouv 6o79sta, xat yuaav xa x Stx xou u.xta Sxpua Ivo rcou,vaV xtVTjxot, aciOTCYjXo xt' vaaxaxd)u,vot, a v xo et-Xav TcpoStbaEt.
Hvi axrjv wpa Icpxaas xt' Exprctoc Txavtv.
Kt' yti) tco v}uCa TCib 9 ??) 6p axsSv xaX Tct, IxavE. '0 ytaxpc, Xot-
tcv . .
c0 rcaxEpa SarcvxeXav syiVE 9Ypto xt' pxcfs v cpwvCEi:
r0 ytaxpo Sv fei x ??? xa, svat Iva Xa[iVo, xa 9 xo x ????? arc' xtjv ???^, y). THp9s St, xi] IStoas arc Iva xito-xvto cppu.axo |j,t axaXt axv rcxo ivo? cfXuxavtoo xt' IcpuyE v rcaEt v xotiiYjBst ax xwpi "ijauxo rccb eIxe xspStaEt ta x j,ta9 xou. v IxavE xtrcoxa, jjivo tco xo-paas x' Xoy jlou- [i S 9 Tcpst jxyjx' Iva avxat ???? }j,sva, xircoxa, Lia xtrcoxa. .
;0 Exprcioc xovYjaE x XEcpXt xa Etra tcoX ??????:
Kl' sycb Sv sxio xaLit ItirctaxoaVT] axo ytaxpo. '"Av x si'xaLis axscpxs v3-ptxspa v TcLis v cppouLis Ivav rcpaxxtx


454
Mapct ZaTrvTEAcdv
pBorcEStx, aav xv Tx' eslitc are' x Saiv -eXtatv. .
Fptaav 0x01 xou; xa xv xoxaLjav u.' IvStacppo xa xa Sxpua axyvtoaav axa Lixia xou;.
Tv Tx' silitc, IxavE y Mapa. No-luei; reto; xvst yta xyv apptbaxEta xy;;
'0 Euxprcto; xt' 6 rcaxspa; EarcvxEXatv xr SEattbaavs yta xtv ELtTciaxoavY] rco xoo Xav, xt' o Su Liali xyv 'Sta topa:
'o Tx' selwx ytaxpsst oXo xv xaj,o, eyat ayoupo repaga. Aev hyei Tcspaei arc a^oXeta xt' arc rcavsTCiaxrLua 6 av9ptorco; (xa xvst xaXoc xv xau.0.
6axx 66ata xouax x Tc97]u.a xoO Naatp rxo)vxp), rco Irceae arc Lttav otxo-solij xat xaxtas xr Ltsar] xou. . Ilfyav xa xv stSav Iva aup ytaxpo: Ssv xax-epepav va xoO xvouv xrcoxa rcapa livo va xoO tcoove reto; Xsyxav Xaxtvtxa r ppio-axsta xoo, xat rcib; 6a rcBaivs al Xyo. txe xpjavs xat cppavE xv Tx' eslitc, xt' autos xv ytxpsijJE.
CH cpVju,Y] xoO IpiTCEtpixoO p'BorcEStxoO et-XE cpxaEt S; x' auxt xou;, xat yj sXrcSa ^avaysvVrOijXE Ixat uiaa xou;.
c,0 Tx' eslitc Eivat xaX; av9p)rco; xat ytaxpsst xv xolio Sxw; va rcoXuvc!sxai yta xa Xscpx. a tcclie va xv cppoujie, 9a xv TcXY]p(baouLi yta x yciaopipi. T0U' xa'1 6a xyv xvE xaX. Ax; IxavE xaXa xa x iitxp PtOLiao Mrco't'X, rco xv etxs rca-xVjast Iva 6ayovxo cpopx(ou,svo as aavSta.
;H apptoaxY] eixe 'Luaorcsast rcXt as hf-Bapyo xat 6oyyo0a atya lie xXstaxa xa Li-xta.
9a rcj va xv 6pco syd) av 6sxsxe,
XOg TCpXElVE o EXpTClOCj.
Nat, aXXa lie xt dXoyo; Ixavs r Mapa. c0 ytaxp; IxEt rcpEt xv lKpoXo Eyvto ax XoycpXp.
c0 rcaxpa; SarcvxEXav Xaaa are' x xax xou xa XaaxiijnrjaE lie acpiyuiva xa Svxta:
T ypo xaxapa'Livo! . .
'O Euxprcto; axscpxYjxs Xyr (opa xt' I-rcEtxa rxfjpE Licav TCcpaay].
Asv rciptt, i8a reato xa 3x Xoyo xa Iv' apiri. Tv Paatx, -q xat xv xp Nspv xLia.
Etvac xptavxarcEVXE u,tXta Liaxpu are' I5w x Satv $sXtatv, xat ot Spu.ot slvat cpptxxot.
Aev exec arjLiaata, lytb 9 x xaxacp-pto xt' Ixat.
Kt' Icpuys Liacocj xpxovxag revco ax Xcvt, rcatpvovxas Lial^C xou xyj ye\i,vq e-yvtOLioauvY] jiaxt 7co xou Ipptqs r\ Mapta. Ot XXot apxtaav v xoiLi^ovxai yt Va rcaouv v xotLLTj'Bov, xXto'BoyupiljOVxacj ax u,uaX xoug Ivav xatvoupto XoyaptaaLi. u, LitXta, psi xt' rcoaxaetcj. . c65oLV?jVxa [xCXia, 7tei xt' IXa. . Atxw; v Xoyapt-aouLLE xat x xXt tco exouv ot SpLiot. .. CH XaLirca elieive va[iv7j bly] xt; vxxa xt' Sic x Tcpcot ]Jiaa ax-rjv Yjauxia xfjq xLiapaj oev xouyvxav rcap .vo x ooyyyjx xa Yj 8apst vaa xfjcj pptoaxTjg tcxe StarcEpa-axtx xa tcxe uvaxa xa Litaoa6r]a[xva.
Etxav rcspaEi 8u pECj arc xxe rco yXu-xoxpalcJE oxav cpxaavE \va,Q. ycaxps xt' b scpT)iU,ptog xou Savx cAvpt.
A Lutpsaa vpBto vtoptxspa, xo; I-QriyfjaE h EcpyjLiptocj. M v rco x xaxcpe-pa v Spi'axouLiat xwpa ISco, xa rcyjpa \s.aXJ. iliou xa x ytaxp, rcEpvcbvxacj are' x yjs>ai, xa ag xv Icpspa.
Kat^aaVE StrcXa ax xpsoxt ot Suo xou; xt' apxtaav v LuXvE (Jjtfluptax. '0 ytaxp; I;xa3 rcXt xyjv ppioax'/] aXX x a-rcoxXEau.a xr); cjxaaTj; xo; x vyyEtXE cpy]|xpto;.
Av LtrcopEt v re Et xav; xtrcoxa li atyoupt xi|j.a. AI cpatvsxai v XEtpoxps-[|ie. M xa f[ pptaxEta xtj; sev esei^e reto; elvat p,t are' x; auv7)6taLiVECj. 'Eytb olllo; yt xaX xa yt xaix 6 xtjv cjou,oXoyifjato xa 9 zf\Q Scbato cpsat p,apxt(bv. Msx 6 >:pyouiu,s xt' ot 5u xa 9 ^avpBou^e (i-9aupto. _
ITXTjataaE rcXt ax xp6xt, Ivw oXot ot XXot arcoxpa6v]xx'')xav xt' sxaxaav xovx ax rcapBupo. Pt Xtya Xsrcx xouyvxav Ltvo ot Suo cpwv; rco arcOxptvovxav f[ [u axvjV XXv), 'f] cpwvr/ xrjc; pptoaxT); Suvaxrj rc xo; rcvou; xa li 6oyy7jx rco xyjv Exo6av Sffi xt' exEt, }] ytovr] xo rcarc, yE-u,xv) atyoupt, 6a'8t xa ao6aprj rco jj.-


Mapoc ZaTTVTeAav
455
Xi xa xr ?????? Xyo yt va xvst xi iTciaTjiLiE xa xa'BiEpcojAV'E spwxYjasi. 'A-cpo ?????? usixa LiEpux Xyia xa0-piaxa xt' ExavE xai x ???????? xo axaupo rcvw arc' xy]v pptoaxrj xi' 01 aXXot ?^?" Xioaav suXa6ix x xscpXta xou, 6 k-oi\-[Aspio c/jxcMt/xe.
Hplv v cpyouv ? ytaxpo Iowas su. ???-axsuxtx axT] Mapta Iva juxp ATCOuxaXxi, oivovx xj SrjyE.
Movo v rcovsi rcapa rcoX tco v si xi cptov, xa tcox Tcsptaaoxsps ???? Ssxarcsvxs axayovs xs cpop. . Kai ayv xfj StvexE v Tctvst xpo VEp. .
To. 6yaXs 8> x xaxicpXi, xpaxwvxa ax xPl t0 {ArcooxaXxi. Ty axiy|av] rco 9' v6aiVE ax' u,!;i cpirjuipio xo Saivx-'Aypi, xYjV rcjpe Tcapjispa xa xij stce xi' axo 5u Xyta:
O ytaxpo xvouv Tcvxa o,xi {ircopoov, stce arcX, la javo ec psi SXs xi ppcaxEtEc xa lvov 'Exevo .[wcopEt rcv-xa v xi ytaxpssi. N xvsxs tcoXX ????-oeux xa v xv rcapaxaXsasxE as oXrj aas xTjV xap'St, xt' yd) apto 9 xvw |At Xsixoupyia yt XTjV ysi xtj" vai, [Aia is-yXy Xsixoupya ae ???|{????, ao Svw x Xyo [AOU.
cOX7]'LiEpi Tfj Mapta ???????????? v tcoXs-\x-qaEi xa v ?????,???/)1??1 ae rcpoasux xyv TcopEta xts Tcapoo^Tj pp(!)axstas, xa x-Be cpop tco TcV)yaivs xovx ax xps6xi si-xe xy)v ??????] sXrcPSa ???? xrooto 8a{Aa Gxs ytVEt xa rcib y appwaxY) ???' eSto xa |ATcpc B axajAaxoOoE v 6oyysi, 9' arco-xotjAxav XtyTj upa xa 'B icurcvooaE xaX reca. Av eytvs ojawc xtrcoxa xsxoto: x Soy-yTjx auvEXtCovxav, xa xax x 6p8u [as-xXXaCav xt' lyivav Iva 6a8 Xaxaviaau-a aaxa:AxY.xo, a v xv]V tcs^e Iva AEyXo Spoc xt' avxtSpoas f a v xuptEus x aw-Btx xt]S py py Iva cpovix 5yXtjxt-pco.
'Apy, rcEpaajAva |Asavuxxa, Icpxaas Exprctos Txaviv cppovxa (ia xou xv
Tix' s[atc xv ll|atctptX.
rHxay Iva vopwrcxo xovxs, ]a BXt-|Avo rcpawrco xa ae lxta rcoX yXux. "Otcws xBs cpop tco xv cpwvaay ax rcpoaxcpaXo evc ppwaxou, Ixat xa ????
EtxE 6Xsi x xaX xou poux ???? vxp ??????, [A rco ijxav pxEx xpcptva xa cpaivovxav av tva rcvu) xou xa a v xv axsvoxwP3av xaBib ytvExac rcvxa |a xos xwPlxc i[Aa cpopov x xuptaxxtx xou. 'AXX x Suvax {AsXaxpotv x&pi% xou tco ^xavE are' x jiavixca, ISEtxvav xxota erctx7]6Etxrjxa xa atyoupt rco a xvavE v vti&0Et [ArctaxoauvTj. WaxoXE-?? x AXr xa x xop!|a XTJ iiAava Sarc-VXEXav {a rcEtpYj Kpoaoyjj xat rcpocpXa-4], 8xwc v XTjV xvEt v cpcov^Et arc rcvo ouxE {ita 'Cpop. "ErcEixa I[AEtVE pxExrj wpa 'Xtvrjxo, xa6ta'[Avo xovx ax ?????-xt TcapaxYjpcvxac xtjv a v Tcspcu-Eve v xv ?????-??? 0EO.
'AXX oxav vot^s x axjAa xou, xo sire e aovo xouxa x Xyta:
????^??? xv ecpy:Apto; 'HpBs. . xa rcxs a stres ???? B javapBsi; Apto: svx'Cst xxs.
"Ercstxa atTcaas mXt yt v [AoXoyraEt tcoX rcXa, Xcyo pyxEpa:
A .iTcopu v x^ xvw xtrcoxa. . Et-vai [Aia ppwaxsia EaioxspcxT] rco Sv xtjv ppeo. "Av Eixe Tcasi xi' exe aTcaEi xavs-va 'xxxaXo, fl xv yixpsua. '{ao scpxa-VE v 6pt5 x arcaojAsva xxxaXa ae x y-pia [Aou xa ae zr eoreia xo eoo 9 xyjV Exava xaX. M x xax tco xi] pfjxE Sv x yvwpiw xa Sv x xaxaXa'aivw. O p.Tcopoaa 66aia v xj ???? 68XXs oxtjV rcXxY] yi v x^ xpa6^ouv x xax ajia, xt' aux B xt]V vaXocpiCE yt4 Xyo. "H 9 :{ATcopoaa xu,a v xj Saio v tcisi Iva Tctox cpxiayiu,vo arc vscpp xaxopa, rco xvsi xaX a xxoie ppioaxsis, oXoi ate B x ijspsxE. 'AXX Sv vo!{ak) tcw B
tv) fWliXpfyoW ]a7]XE x tcioxo {?7]?? Ol 6XX-
Xs.
MtXoas xao ????? xa xao x[ita tco xo ExavE oXou v vtcbaouv yi rcp(J)x-/j cpop xi stvai TcpayiAaxtxa yt Iva vtpwrcivo ajAa f app()axsia: Iva 'cpaivu,EVo ??????? xa axoxEiv tco yivsxat retati) arc xXei-ax Tcpxsc xa tco x' XXa vBpibrciva ????-a{Aaxa Ss ATcopov v x ???????^???? ????? {lvo Ssta xa ax xucpX, Ixovxa {lova-Sixi] oo-rjiBsia xou Sicpopa ??????? arj^Sia.


456
Mccploc ZcCTfvTEACtv
Noui^o) 1CW5 9 TC9vst, v x 9Xsi
5 0scj.
TI Mapia pxwE v atyoxXaiEi, 6 tccoxe-pxs SaTcvxsXalv 'u,EtVE aXsuxoc; xi' Xa-Xocj, jx t axjxa wiyx u.7] tXTcopwvxacj -xpva v xaxaXfe xal v Tciaxcpsi xyjv -XTjtsia. Ki' u,TCtptxs, xcpo eItce x X-yo xou, saxuiJiE x xecpXi xal xoixacJE topx tcoXXyj xyjv ppwaxy) u, au[XTc&Eta xal X-ttyj. T xPla TOU> XPta xwpwtou, -XpYpxa a xoxy] xyjv TCEpiTcxcoaYj, va-Tcaovxav Ttvio ax ycVax xou" xi' Ixai 0-tcwcj xxBxav xa[XTCouptaaixVOc;, ypvovxac Xiyo ujcpoax, Yjauxoc; xal Xuicy)iu,vocj, qxoia-s a v/s Tciasi 6ou6yj xou6svxa \ik x 0e, Xyovxcj xou:
Mo IScoasc; x xpra|xa v yiaxpEw x OTcaaixvx xxxaXa xal yixpstj'a Iva ato-p! ji Se u,o eScocjes xyj Suvau,T] v yia-
TpECl) xTOlE ppWOXElES: TCpETCSl Xoitcv v'
tpYj'aw xouxy] x7] cpxtox'] yuvaixa v TceB-
VSl. .
Tt icp 6 ypYJyopoc; kpxpy.be, xou xeXeiioxixo xa\s.o\J. Ki Iva? xaivopyio? cp6ocj xocj xupiEcjJE xwpa oXous, axsSv tuo Suvaxc; art' x :p6o 71W5 9 xy]v Ixavav.
No[x^x jctbs [XTcope v Tt0vEt itplv c]avp6Et 6 xptog tcpYj,i[xpioi; ; panrjas ^ Ma-pia.
'0 TiY S'jxtc IxavE :|xt xLpovo|xta xeo eSeixve ixwg S jxxcopoOos v c;pi xavEl; xt-Tioxa tsxtx.
A 'iXTcopJ v acj tci. . "Av x' Xo-y aa? Sv Eiva: ttoX xoupaoiu:vo, 9 xva-xe xaX v tcSxe v 'cppsxE xv lcpYj(ipto [xXicj cptjsi.
01 jxaxti; xoug TcsaavE ax 7xap8upo, tco 6v V)xav xu,a rcap jxi TtXxa papT]
xal crxoxsivY], xi' xc xe yuptaav xcXt axYj' [xspi xrjg ppwaxYjc;. Mt yuvalxa yspY] xal SuvaxYj, tco eIx xyjv ysi xyjcj xal oXsc; xl; ata'OTrjaEti; xyjs Sw xal tcvxe [xpE;, atyou-pa S .[XTCopoOas v Tcs'9vEt. xao ypYjyopa. . 'AXX, xwpa tco LjpaVE xaX Teca x XcXo; tco z-qv 7CEpi|XEVE, a xts (xaxt tco xyj; ptXvavE, vaxaXTCxaVE xal jxt xatvoupyca. XXayY], ; Y^xav xal Ttapap,i'xpY], xc' svx xatvopyio aYjjxSt, tco s'xaVE xoxrj xtjv c;aTcXu)|xvrj yuvacxa, xyj [xcaxucpXY] xal tco Xova 6oyyoOa, v epaevsxac av Iva TcX-cr|xa 5XxXa ScacpopExcx n xyj yuvaixa xal xyj [xva tco yvwpc^av USc xal xaa Xpvca.
HpaaE Ixac |xcoyj capa, xxe 0 rcaxpa; SaTcvxEXalv c3Y],xo')iByj,x,e rcxo^a, yo Ippc-cjs TcXc '[xc [xaxt ax TcapBupo.
0 Tedio v Cstjja) x' aXoyo, sctce.
'0 Tu' 2u,tc xovYjaE x xs^Xc Xyovxcj:
"Execc; Stxto : 9 xvEtcj xaX v 'Q'~ discc x' Xoyo, otcou xal vvac 9 JYj[XEpt-at. "Exat xpcog cpYj'U.pios 9vac loc xa-x x [XEaYj'jXpi.
Nac, 9 ^cpw x' Xoyo, cjavrcE rca-xpag SarcyxsXaiv.
M xyjv wpa tco xivrjaE v 6yEt are' x arche cpvYjXE a v xaxXaE u.ovo|xt? tccocj xoc|xa^xav v xxEXast (xiv aTcoaxoXYj TCv9i'u.y] xc' TuaYru.y] jxa^i, rcYjyaivovxas v cppsi xyjv 'Ayia Koiviovia, tco Tcpou,Y]vsi x Bvaxo, xal xovxoaxtYjXE [x xaTcoio 81-axay|x Tcpoxo Sias x xaxwcpXc tco B xv SYjyoas ax vE'Tcavp0(i)xo.
Ilw v ^cpw x' Xoyo.
"Eixavs Suo 6Yj)ixaxa, ,[x ax)9YjXE TcXt xi! IppicJE :u,i xEXsuxaia jxaxi oxyjv ppcoaxYj xal xsXix TCYJpE xy)V TCyaaYj xal oyyjxs tjo).
U Xiyo cJYjijxpioaE, xi' jxaiog ETCEixa oyj-x(i)8yjx pag xi' pxias v [xouyxpi^Et y-pw are' x aiiixc.
CH Mapia yupiaE xal xoixajE xax x Tcap9upo vaaxEva^ovxas:
'Axpi6ccj Tcplv Suo u.ps x^vcaE xai cpaivExac Tea)? aiyoupa xal a^spa 9 pic;E'. TcXi! Oi Sp:u,oi slxav xiXacj x xXia xoucj, xwpa S[xo)s 9' Tcoycvouv. '0 Ttaxpacj xi' xupiog cpYj'ixpioi; cpo6[xai %)q 9 xa-


Mocpa ScnrvTEActtv
457
xotc8ouve .yi va cpxaouv So.
C0 u,TCEtpiXC xovy/OE t XECpoXl.
?? xaxo7c'9ouv l'ai Xtyo ??? Spao' xXX 9 cpxaouv x ????? XXo. "Eva ???-rc tco cppVEi xtjv cAytx Kotvwvia vt-xst oXa x UTCta!
T yXux xou [ixta sl^av rcXYjaauptas:.
XTC TCOTT] XTCEplpiOXTJ.
"OXa x xaxacppvEt xt' .Etvac jxvxx ysuaxoc 5vau,y ??????? tco Tc/jyaivEi xtjv 'Ayta Kotvwva, cjavicE. 'ES xai xpa Xpvtx, u.e Et/av cpcDvhJEt yi v cppovxiaw Ivav ppwaxo tco eusve ???' xtV XXj uEpt xo ???????? Mtaxaaatv' i3a uiaw Tctb S ????????? v xv ????????, xai xo circa v TcvE v cppouv Iva ??????. 'Hxav v-yjxa xai Sv UTCTJpxs xxvsva XXo vxpa ax cntixi yt v Tcst, at xt' iSto 6 ???-xspa fjxav ???????? xai x' ypia xou fjxav tcoX u,txp. Taxe rcTjya syw. "?????-tce v TCEpaouuE x Tcoxxai yt v yuptaou-ue Tccaw Jjxav avocar] xi' oi Tcyoi uoXt e^av pxi'SE v xaxEl6avouv xi' ixat Sv TcfjpXE xua axsSv xavva tcXeouevo u-?? ax ???????. BpVjxauE u-vo ata ,syXr [xaova tco six e UEVEt ctxyjv ????], x^N" vt u,aa axT]V ??? oXo x x4A^va, xt' o-xxv Soxtu,aau,E .v xt ??????^???-? xai v xy pcoupve ax vsp, jxav xao a'cp7V(i)u.v7 [???? axYjV auao xai xao 6apsi tco xasspsic avxps Sv xaxacppau-E uVjxe v xt]v xvou-|?? v ??????? ut axaXi. EjxaexE exec xai arcptoxvau-e Stuv MapxX, yspoSsuvo AoXavsxx, ???' x Saiv Mexvx, Ivx aX-Xo tco 3 9uuuai Tti x' ovou xou xt' yw. Ki' Iue oc xaaspst, puuouXxcbvxa xal arcowxvo'vxa a' ???] ua xt Svauv] oao axecpxuaaxe x epouxap tco 9 TctatVE av ESwXoXxpirjcj ????? ????) oy"q xo ?????;[???, 5 [?????????,? v xvouuE xr uaova v aa-????? uz/jxe [Aia tcvxo. Kai v tco Ecpxaac xptoc icpT/upto- I6aX x ypi xou ax aavCStojxa xc [Aaovac. . [????? tco xyjv ????[????]? Xacppt ,u, x ykpi xou, Ixat. . xt' etce AtsxE ??]? xi|Aa u,c aTcpw'cjt, xt' 7^ (?????? yXaxpYjas xt' Itceoe ax VEp ???? [Avrj xTj a v Yjxav Iva ?????[?? Cwvxav. cO ppwiaxo xotvibVTjaE ????? etoetce xai TC9av av xaXc y\pvaxiavb xpt6to xtjV pa tco c7'u-p)VE. Nat, x TctaxEw tcw
??????? sxsi Tcvxa [??????) Svau,ir!
'H Mxpta avasxavacjE xai TcXt' XX vj xapSt ??]5 eIx.e 6pEt Teta x atyoupt xai TcpapEVE xcbpa x Svaxo ysu,xr] Xtctj [?? xai yaXTjvy). fH oxoxeivyj appwaxsta, f -vrjauxtx yt x xt [XTCopEt v al 6psc, slvat TcpjAxxa tco x TcoXs>u,st xavEl ax xuicpX, txw; v x TcoXuxxxxXaatvst, ????[???? -ptaxa xxt xpo;u,p av x cpavxau,axa. M [???????? ax Bvaxo tco cpxvEc vxTccpEU-xxa, ax tco exec v xvt, evat ????? xal x Exouv ????????-Et Siu xai atvc v-[iot Xatyjxot. cO 3cp7]'u.pto IpxExat Tcvxa, xc xt' v Elvac [???? f vi>xxa, IpxExat ???? xxxpu, cppvovxa xtjv 'Ayta Kotvwvx av[AEax ???' x cxtXtau,Vx xt' pu,7jxtx Tcoxu,tx zfc votcTj, Tcvw ???' xv ??????? ?????, xt' ???' xo ?????????? Spou-ou, xo ?'[?????? x^vta, xvxpa axv ypto 6opt, IpxExat Stxw tcox v ??????, IpxE-xat Tcvxa auvoSeiAvo ???' x 8??'[??' XEt x xa9tEp)iva Xyia xal xvEt xtjv yta XEipovoix xt' ETCEtxa S [jLVEt ???? 9???] yt' u,^i6oXta r :p'6o: 9vaxo xaxxvxst xw-pa [xt Tcayu,y xal [?????????????] ???????-??), at Tcpxa tco voiyEC axYjV cpvxaaxY] Ltaxaptxrjxa xv exXexxuv. .
STx)0r]xs 9EXXa xc' Ixavs xo aavt-Svtou xotxou xo OTctxto v xpuouv ??-9tb xpaouv x tapita ax ?????19??? oxav x SpvEt x SpoXTct.
'0 6optoSuxtxo avsP-oc Ipxxav (xouyypt-ovxa Tcvw ???' xl xopcp xo axoxEtvo Saou, TCEpvocE axpo6tXtovxa ???' x tE-XEpatO|Avo xal yuav StaxYj'aa tco Tcspi-axotxt^e x [????? c]Xtva yj:va\wrca, x 3Tcxt, x axaXo xal xyjv ??????^??) xt" ETcscpxE opaYjxtxo xt' ypto, Suvaawvovxa ccpvou ????????, Tcvw xou, tcxe Soxica-cvxa v ??]????? xy ?????] xal tcxe x^'J-Tcwvxa xo xotxou rcavcox av TcoXtop-xr^xtXT] aifjxav] xo ?????)00 xaipp, xvov-xa Ixat ut IcpdSo oXo ??????? rcpoxo cjava-cpyst yc x Saoc.
To uXtvo aTctxxt IxpEas ayxopao ???' x Tcxtoaa xtjv xaicvolSxo, X xal xaXav-xsuxav Tcyw oxtj ????) xou, xao Suvax [??????? tco ot xxotxot xou, lxoyovxac x u-ouyxpTjx xal x SiaTcspaaxix opXtaxx xou avaou, xal vicMovxa Xyup xou v


458
????? ???' TO CTTOpiKOS TTTOU
xXovioyxat oXa ???' x ????????, xou, 6-TCO'cppavs, u xyjv Xrjteix, us xyjv Sta cppt-xyj xyjv xa/xacy5a a v 6paxo'vxav ??>, x7)v sxovxa ixeiv] xyjv svxTCwaYj xo ai-youpou auXou tco ao Sivouv x ysp tc-xptva aTCxia.
'0 Tir' sjitc Ippije [u uaxt ypco xou xal sires :
3>atvsxat xaX xal ysp x arctxxt aa" axsyav xal Cearc. . cO Tcaxpa aa; xal x' ypta x x'xaavs; Nat. .. Ki' outo ????????? vxexE cpita'et. Iva TCxpivo, fj-xav xal utxp, yt xxc tsxoie ibps;. .
CH 6ou7j xo vuou YJxav xao SuvaxYj tco Bey xouaav x xooouvaxta are' x x-[xoupa xo Xyou, xal cjcpvou vots r izp-xa xxoTcwvxa xvxpa ax vxou6pt xt' 6 I-cpjupto xo Salvx 'Ay.pl u,tcyxe usaa ax arcixt xpaxcbvxa x'jv cAyta ??????/??? ??]-X us x Suo xou ypia. TI Mapta xt' 5 Tex' seutc yovxtaav ajxaw' TiV Mrcs expels v xXstast xyjv ??????, xt' insita STCsas xt' axc yovaxiaxoc. cO ??????? ????-Xs xr 6apt yovtVT] ????? xou, x axouept xou, x TcaaTcaXtauvo u x'vi, tco xo xax-6atvs x xxea xal xp6Y/c"s yt x xps-Sxt xyj pptoxYjj Scx^ v y&azi uyjte xstcx, av sva ???????????? 6taaxtxo tco
cppvsi a' sva xaxaStxaauvo x uvjvuua Tctb xo s'byjxe x^pw- x' ^pua mcspox0 ? 6s6atxYjxa! yj ixavoTcoYaY arc ut TCar-uv xal yta TCaxsaY) tco StaXst xy cpo6s-p oyyly] xo Qavxou! "Oayv topa ??????? sxavs x xafliEpwasva xal x ??????]-x xou urcEpSsuxav xe xo axsvay,oc xfc yuvaixa tco irctacvs, SauouYjX EaTCVxs-Xalv xal ta itatsi xou Tcpoasxo'Vxav jc ctxo-avo x xs'cpXt, sxovxa axov TcapYjyopvj-9st, Xsuxspwiusvot ???? x'Ss ay,'cpt6oxa x' -yvjauxta, atyoupot tcw Ixat ExXstvav auucpo)-yta ]xs x ge, tco x yaxcto TcapSstao, x arcapiUvo u' axpta, fl xv Tcapaxwpo-as 8txat(j)u.axtx xtpa TCt oxyjv ppioaxYj av xxt tco xfc x xpW'^xo^-
"Oxav xXstwoE, l Kax xl xaaEpsi, veuo yptas xt' pxcas v cpuast ???' x voxtoSuxtx, f 9ex-Xa axauxYjias xt' ????] ??????^? a jit xo-?1? cjupa^to, xal |xsaa axyj 6a0Et xal ???-pcEVT aiWTCYj tco ?????18?]'?? sTcstxa ???' x BpuSo, "f [lava SaTcvxsXalv axvaeJE 5u epo-p, xal TCflavs.
(SuveyiETat)
TYPQ ??' TOYS ISTOPIKOYZ TYflOYS
Tra ocra YpasipEi ?. '???????; Mnpric ??? TrportyoiLiiSo TExa tt Na '???!?? yi to iaTOipiKO', tttou iCTTTiv iKoiViCOMKi poAo-yia, 6 ifi&Aa v ?????????? ???????. K'a kvco ???? ip tit| ??? ipyica.
1rf]v ???? ??|? '???'?????"?????|?, ?? ????^??? '?????? 'crxTlpaiT'CTni^av ikcct tv- ???????? ???-Tfo. Ol! tt.i TroAiAo! tou 'pxrfyo 1??? iraAio 'pip-CTToAiol kcc iKaTTETavao'i. T ctt&Axti tou, '1?????|???1? Exav Cfyuei tt\v ?????? ??? ??? ??????}. ?? 6io ??? TnoAAoi picxxDTc. Fi' auro ??? -???????? Tr|v ????||??) '??????1:???1??| py-
VCOiOTT.
?? ???? lapa exe 8u tctjei. 'H ipr ^itv q p ? ? a Trou exe ypo> o-to ???? vtpe ;a ???????) ?? ip a ? ? a ? , f\. 'H SErepr) '?Tav ?? (p ?? ? ? A ? G iK i pi eKOiO"[TravT vo-??????, (j iK$iaAf| ?? ???????????? fj. T Kl9e pTfbuAoKi exe suo TpE py; TTETCtV io.
???? yi Tv eari'Kcopo. Tcpa yi ?? ????-?? pr|viK xpv'ia Aa|piTrpivi5r|' ??? ???? ??? '? NauTnAa ?????! ?????: '? ???? ttv pKTi kt|v ??? NauTrAou' ttAeupov -rrpoipax, ?-ti ,????? ??? 1866 6v ??^?????? rrrAov ikctte-5oo 1. ? ? ? ? q i v 8 ? V M., "? bSavnXa, 'AflTJvai 1898, oeA. 544


????? ???' to iatopiko tttous
459
Xt] 29 ??? ?????) ??? 1832, tocv A-yoirarvo kattoirjtpiac vay: Mfi traisi p ?? Aepvia, y l ipAa, yi ,Aaa, "Eva kovte evai firra.
M kaip, ?? Svoipa ??????????? f\ ??? ??????????????, ttrpave o TraSoi ??(? yttAAiKf) .uepi'Sa. To ???????|???? to ???????? ?????-Aaiou, rr' ?? iBccaAr] ???????, ?????? ????|??-Cocrro ??? ??????? ?!?? ??? '?????^???, jeoc Norrraiou, to ??????????? ?) ???' tv Kvte Narra, trapostioo O 5 yi to Mcerxoip'ayke Y' v ypcc-?>?? 'pepix yi tv TaAio ????????) tv kcko-tuxiotpvo at ttoaapiorfi tto ?????????? Oai-
6pc tutto ??|? 'afpvcoc.
"??????? ?????/ ??????????? ???????????? ?? apipar ??? .lecci ip' ???????!? ptpik ??????|??-pia. ??????? pw ?? ??????????? ??? tv -?????? ki' fi ??????? ??? tv ????????? v ccp-IP OX'ttl'ke.
Ti tf|v katovtia ???, yvrxoto yiarn, 0eco-poae ???!? cnrnuaia. ????? a' va ??|?? ??????! exe ???????! sva ??????????????. Kai ??|? ????? ppa, oi SnAiyiawiK ?????|??? SriVoo'eu'ay ??\ ?????-????!? ??? ?????? iflta-apri ,p ?? ???????????-?? ??! yi ???????: vflpcotro tto xpspE ? 09coipay[ TeAeicvu p tv ???????????. '? ?????????? SjCTKoAc [d'O ArjpfiTpio ???|?. .?????????????, ??? exe piAfjaEi yi' atv. '? ?????? apco ctto-???????? !6pictktov ?? l orra ?????? ??? ??-??|???? a! Si SupTOcv v ??? tte v ????? ??? ?????? ? l kevov.
Tv AyavE KayAAo ?????????? nei' ???? ??-???? ???' ?? Mopi. '? ??? ?????????? ????????-xt| ??? rjip. BoAyopii, ??? ???????? >??? ????-?????????? ????? 6eupet.ai ' 'YiSpao ke-vo ttqAitiiico. M ??) Suvapr) exe tte BoAyapri', ,ti ^cove ???????????? ???????? otve ??! ???? v yiyei. 'AAAo'povo o-t Sri-pcrio ?????????? aro ?? ??? ypnCE Ayo f| 9 ??? pvitave. "Av 6v euaipve ??]? AAri ippa ???? ???????] ??? ???? i66aio ???? ?? Aj6aiv ??) ipCTSeori' ???1. . lA ?^?????? ? KayAAo TpqprmoUKO. 'Ayatc ????|? ????, ????????'?, -voixto'Xprii, '5 exotccve 6ipk> kaipia ???!???1-cr-r) yi to 'ttoAitiko M ?? ??????? ???????? "Av ipacttdo ??????(? 6 ???????????? exe ??? i ouyyveia p tv '??????? ??????????, 6v \oq. M l ???? ??' oi Su '????? Mopa-re. Ha-kouictto texvtri va, uvapiKO ??????????? ??? etoi ???'?? AAo.
TAKHI ??????1


AQTPE A MON*
O EQIOOPOZ THZ nOIHZHI
'0 /VorpEapv, ??? ??????????? Troiryrfi peer' otoc, ????????, Trar OTJ.VOU ??????? TTOirpT].
????????? ?? ???? ???, ???????????? ??????, ette va pf| kvei AoyOTExvia:
'H Tri'CTTlpn TTO KOCTOtTricTTTliKOC v ????,
Evai ??? ?????%1?| tto Excopiei ???' ???/ ????-ar. . ??? TpayooiS acVrf|v ???? teAeutcco:. ?????-????? V1' ?????????> ??|? ????? pou. . ????? ???' ?? Tiipvi Trou '5iul9vi xi9e ????????) ????, oi ??8?]??]??? ??? ??????????, oaKpvouv ttYv v-????^?) tcv aCTOrvTiixcy Sctecov . .
M' aTct Evai Ayia irai ittoe. 'H ???????-TiKOTTf Evai Ti ?) ooiia ??'? Txvri. ???????! TtavTO Kai arffv ?????'??? ????? (??????) ti iriS'i-??]) * 2uv};Eta nb ?? nQor)yojpevo ?????'
9VEI ???! ?? ipavaSiK. 'Ev pETaxEip^ETai pia ??&????? p SioJTTTuan ^Ea conr| ai pia ???1?]?1??| ??]??????1|?? lvAoyr) p' aTTiv tcv p8cov ??!
-Sw ???????.??|??? ???|??|(??!???. 'H EpTTVEUCTrj ???
???????! tocto 6a9Ei, ???' ?? ????????? ?????????-????? ??? TTOouvESriTO ???, tto v9pu'no 6poiKETai ?????????? p tv ????? ??? ?? pria opSvoi'XTa xt' cx?.Ki' v <^? ?????????) 6 o"'LpTfA.ripQiCTEi Kuvriy tv v9puiTro ???? TravTO ??? ????????, Evai yiccT ??! ?? ??????-5i ?? 'io, ??????????! ???' ?? ???. Evai -rrpiv ???' Aa ? ?????| ?^? vxto ...
?? ???'? ??? evai ???????? ??! ucvTpyo, pcopwTiK ??! 6i6Ai.k, ??? .pia ????? ???????? ki' stAutt] TTj ?????'5?;???|!?. Av vaxaivisi. M'ETa'XEip'iiETai ?? Tapxov Aik p ?????? pco ????????? SiK ???, TrapouCTiaovTa varvTEXEC, ????????? ki' AAriAouxE ????????/.
cAiv ??????5?|1??? 9 ?????! irap ttv ava, to -rrvouc;, t! Atte, t pEAayxoAE, ?? o'vaTO, ??| ctkio, ?? ??>: ?????? tv pco'uavriKGv. M exe piv ????-TTj AoyoTEXvi'Kri CTuv5r)ar| CTTrvia tto '9ecte 'CTtt]v lrrripEffia ??]? ????????????? ?5???????????-a ???, 'tto rJToiv aav ??? ?????????] ??????????, ??! ip ??????????!^ ???????????????. ?\' auro Ai ????????? tto pcvxa ????? ?????????? v ????-AaEi, v 61 ???? ???? ai ???? ??????? v tte. N ^E'CTkettJctei ??? ??? Trj' .rippaq tc tti
'PXIE ???????? TOU, v 6?????????|???| ?? TTI
pu'CTTiK ?????. ???, oxcoc ????, 6ixc><; ???|?, 'Si'xu OTEpE ipETOvoic a! Sixu a5, ????.? 6 ?????? ???????.
'H KTnAiifi ??? ?????? 'EvTpy ZaAo 'TTpopx'ETai ???? ?? ti t TraiSi auro, ?-??????????? ?? ovEip ??? ??? ttoio ????? 6aCTOviopva, ????????? v ?? kivei peTaxeipiC-pEvo pia ???????? tcto SuvaTri, ????^????????-VT|, rpeYCcAeii5iiKri, ipi ????????? tto ????? -rnaipvEi ?? ???'? 0"xs5ov kAioIctoik ??! l ;????!? eixvEi


AcTpEOCUV
461
pi ouvaipri k^paori, va x'p10"^0 LKpou, p.i
VTipTrtTO: XoyOTEXVl'Kri, tocto KCTTCTTTrpKTl'Kfj' ku-
piap'x'kx.. 'O e. zao pioKEi oacpr) etnpa-crri to .Aovte: : XKrrrrrETai raave ipi eia kwjjkoisfcx >ypappvr| rr va p'eyaxoicpue trais! tto soverai 'rro ttep^uctik 8iaia6f|Oi'.
ka 6 a. mirpetov KcppEi tv 9au>paap6 tou p' aura Ta xdyia: '0 xyo, xi Tria t ua)o, (iraaivEi ip tov acotpeiapv, pi 0epixic-5u n yxaaa to A&rrpeapov evai tautoxpova iva siaautik cttoixeo ki' va yovipotroi trxapa, sixco; vaoyia.
2/ris auvopiaiss p tv A. uepivt (l) tovei : "Av acotpeapov 6v KavE t-xvt) cbexipictttkti, 6v Ka-ve TrvTCs Kai txvt) yi Triv Tyvr|. Txvti r|pT|-pvri. A 6Xt|cte v KvEi snrxfi txvti. kai af|ppa Kopa pou Eivai ttoAtcos asvato v' vtikpaco p 14/uxpaipia to aoTpaTroo-ao aT ptivupa tto pou aivETai Trcb ETTEpu ir' Ae ts pept T15 vpcti-ttives suvatotittes.
kl' p. VT tkouppv TTO TOV KOTEKplVE 0"tt]v p-
xti ypipovTas ttco Q) EI-vai va; vo p TrpcTOTu-tria axxr) ki' irpocts-ktytt, pi ppcCTTTipVTi peyaxocpua Kai pxiata exikpiv pi pe-yaxc'tpua ipAr\. . ypai|j pyTEpa: 'fl ttcte CTerOE CToppOTrqipvE, tpie Tri rexacr-ai'KTJ xoyotexv.ra sv 8a5iva, yi' at t cpTuapi tcv Xecov Ka cppoEcov, Kra tt' t ttoe vo'pei ti gipave tt) aoyikri ttv 'sia.
* *
Zto treppeaxiiat otpeiaetai to yvcipiopa to acotpeapv ct ttio tdxatei aTpcipaTa. hpiv to |;civir|ps> TOiU' rjiTave y^IO't \ty' leva rrrox ote-vo kkXo e6ikcv. 01 treppeaxiat tto rjTO-ooevE psyiaxo<|)u Trpoyvou spave rf\v EKai-pa Ka pai p tov 2vt ai tv Pepttco Tra-pouoaoav tov acotpeapv av tv peyaxttepo Treppaixiott| tto utrrjp.c'e ttot, t kaxtepo -Tr65t,ypa to aTopaTiicnpio, to sauipcao-to px-tutto tv oe'topiv tou. 'h aprrrcoTiKri iTO pa-po cpoi. 4>uctioywopia to Kopr|;to A fJavTaaTtK rcopTpaTO tou attpeapv.
ittv to oiipEpa, T tpayosia to MccXvto-pp Kai rio^, xprrouv p piv ccoTjyKpiTr|, xip-Lprr. evai ii EK]>paoTi. pi ixokxripcopevri iro-kxui()r| tto (faivETai v ETnEpv t' vspctri-v isuvattrite. . "eva pTi -rrxota trap6vo
arravtexel TffV TTiOTrjpOWlKfi TEiXElO'Tr0i!riar|i to
Koipou, trapaxttei t ctuveiStito xapaiKTr)pa Tfj' tpeaiptitto aTfi Tfj' teaio:Troiriar| ka totrooetetai p' xa t trxonra ctt fia v kataxete aape ttoi erTfieio cpTa-ne v9ouaiacnp pa yi tov acotpeoipv, x-yei A. M'inpsTv,1 o vatppco tI ypapp a-t to 0iatt Joutt t rroEi; sa rrrypatya Ka larjpEpa ki-' tpiotv tap'2 ypaijje .p t U5io rrvEpa: At CettepvaEi t trp6i6xr|pa Tiy Tro r|iCTr|. crv pcro KqipaCTri' fi crv TrVEopaTiKfi 6por|, yi v f|CTi covTcw t puiK aTO TrpcauiTTO ipETa pa Ka v p yivEi okeo. Ti' aTv f| TTorriori $a!vETai v exei EiTEpoiEi t otsio Tri iTvupaTifi. spari yi v yivei rioiv pi 'iKTaTopa to TrvEpaTO. .
'O acotpeospv Ka8a> ai psptrcb xatpeu-TfjKaVE rr' to ltreppeaixiio'T av so!. '0 autpeccpov, yp<))i po kaiyiv, yi to 5iou xyou Ka ouvErrrEia tcv TSicov TrapeTi-yf)CTtov 'poip'CTTr]k crvTopa Tf| 56a to pep-
(1) entretiens.
(1) entretiens
(2) essais.


462
??????????
???? ????????! cVrraSa to ???????????/ pi Aa-T.pda ttiottj. . to Tprioay av eo, ????! t5riyr|0"ctn -rri AoyoTEXva or ouvopa ????? ??????? v1 cVrroi6apa9pcvTai o-tc 6ia ??? pE-???.
? 'EtipttA ??? 16116A0 tou '0 Mo ??? ??????? ???????! ?? ??? .???? ??????? ???? it-??????? ???? Kaipo ???????! peAstitit ??? KpiTiKo! orv TroiqTri ??? MeBuctpvou ????????: ??????, irapdEvo, ?????????}, ????????????, 9??-??????, ????????|, .H'EycoAeicSri,, ??????????], ??-??????????, ????????????, ???????????, aipETi-??. ?? ????????????? aura ???????? Taipiouv p pspwc ????? ??! ???? '1??5???? AouKiav Ntu-kj, ?????? ??? ??????????.
* *
M tv ttAo O AioKoupoi '??????? -?1????1 ??? pvnjpeic6e ???? tou va ???????, y l v ?????????! ?? p'&o ito auviSEi ?? vo-???? ???? ??? arcov ???????. '??????????? ii auviiteia v EUyapcvouv ?? ??????? to ???????

"????? Peptt ki' ?????????? Evai pova-6iko to e'Sou tou, powaSiKo ????|? ?&^?, ???, pyo onf] ?????????? ???. Mi' ???? ?? ??????? .??????? ???! oxoAovTai p ??? va fi tv A-Ao TroiriTii'. M vc P&prrco Evai ioTfpoc; ????? ?? 1890 ?????????? Evai teAewoc ??????????, EKOOi xpra ???? ?? vaT ???. Tfjv urrap^f) tou yvcopouvE Aiyoi e'iSuko.
'O 'EtiP'TtA tto ekoicti xpvia ekove ??????).-paTiK psXTE yi tov ?'&?????, ai ??????? 8,-ti ????????? y ii' aTv xi povxa ????| ????.!? AA ??! cr' SAo tv ??????, ????1 Trvto a' ???? ?? 9pa: Meto 1905 ??! 1913 S 6pl-ctk'Ei ikove Trap ??? ???? ?? ovopa ??? ??-Tipeaipov ??? ?????? vt ?????. A&v Evai ????? ???? ?? 1920, tto ?? eyo ??????? -??????????? ???????????! ?? ?? ?-?????????? ???? eiaoripTTiTa, vcopvo p to ?????????????. ?? 6O Korraipapvo'i aToi ???????? yvowTai ?? ?????? ??! o ??????????? tv TTEppEaAi-?????. 5!?? 1925 va texo to ????????? Ntwk iBp1 evoji ?????????? ???? 'IciScopo N'WK ?????? to ?????????? p ???????? Trv0uipi,E'i ?? ???????? TOU iPiEipTTCO. . .iN to TTapoipoi'ouv fi ??! v to 6ouv ay-TipTOiTTOu, imp ?????? ??? ?????????? '???-
(1) Disque Vert.
o-Tiiipri ??! ??? ?????????? riovripi to Peptt 9 YpaifEi Nrpi ??? A PoioA, Kai Zv iKcoooo 6 tte yi' ???? ????? ( ??????) KupiapxE a' SArj ??? !????!?, av pi ???' T ttio ?????'? TrpooiTr0Ei, raou uipvETai ?? 5o pa. '? ?. ZouTTcb ???^????)???1? 9 6??????????|???1 : OI 5uo pvoi ?????????? tto p KupipxTiaav tAew voployTat ?????? ??! ??????????? ??! ???1?????)???1 : ?? ??? ???? ???????? tto ? ??/???-} ??? Sv prropE v X VOI. 'Att TTE TTO ? '????? MiTTpETOV Kiipu^E
???? NousA Pe6 ??????1? ??? 1920 ti p to ?????? ??! ?????????? TAEi'Cooav ?? ???1'5????????? ??|:? ????????'?? (????|??|?) ?' ovopa ??? ??????? koAe ???????? ?? voipa ??? ??????????, a oripEo tto ekove tv Zv Koktc v Aboi ??? 1925: ????????? ????|? ?????'??! ?????!?, NTi/< ???????. . '??-?????? Trpo!o8oav ??! tv ?????????!? ki* ????! ??'^? ??? ??! 'ttio ?????? ?? ZvT, ki' yivs ?????????: Xvt ????????!? ?????? ???-???????.
'??????? Trpxouv CToyyyEiE ?????? ????? aTcv tto ??????????! pa'f. '???????! ?????-tit ???? ipTrvEUCTri, p av Xivt ki' Mttcov-TiAap prriopE v rrSpacrav p tv vay fi coAAoy ??????? ????? TTOiriori tcv So cAAcov, ? ??????? 6p<0', tv Tro'ov ??!???9???? TrojvTa pcc p tv Aco'TpEaipv 5V exei Kappi ?????- "Omco' rr'SEi'E ?????????????? ? '???????, ? ??-axrrrori ??! f| ????.????| ???? ??? ????? ????^???? etwai AavSaopvri ??! ????^????! ?????^?????? o ip09o, ??????) a' va ??1????? ???????, ???-???????, tto Sv exei Kapipi ??????) p Tf|v -AiiEta ??! ??? ???????????????!.
'? ?????????? Evai ??????1?? tti ETravaar-tti, ???) |?????, ???? jiTrvEuori ??! ??-fi ??????.??-???), tti ?????????, ??? p'piiT'K, tti ?????-to, rr tov ???????. '???' ??? cAA.ri pepi fi -Tr6paoirj ??? ?????? ??? ???????) ??! ????? OTfiiv -mayK'oipia ??'???). ???9??< ????????!???11?, ?????? tto y ?????????! p tv ?????????? tto f| ???!5????| ??? Evai ??? ???? ????????, ? ?. Kavsi ipiv ???????-
??.
'AvapETpEi ???? tto ??????: ?? KpivEi. Zripeo tt ?????? v ?????? iri ??????????-yo ???' ??? ??'??????? ?|??????!? ??? av ????-????. .
??????????? pspiKc ???? ?? cyxo tto tv ?????????, ?????|???1 ip-EAAovTiK pya, ??' -????????! ?' ????, ?? ?? ????????? ouvr)8iap-vo ???? ???:
????iveoBe Aoirrrv YPt'Ei TTEi6f| xco 6pOEi av v 'Tr.ai^a tv ?????????, tv ??]????-y ??! tov auT pou, ot i^yrtcriipe ??????-A !pou, ??? if| rmooToAfi pou exe teAeiooei; "Oxi ?? tti 'CmTouSao ippo ??|? pyaaia


AcoTpeauv
463
pou 6v ??1??????? ?????, ????? ov ??????? tto ttpkeitoi v yvE. flvrcoc ???????-pvEi ip xrroia ??????????: rr ?????? ?????? ????????? 5v ???????? ???????.
Kvei oxlSia ?i pAAovTip vaTrTup to ?????? to, |p ??????' tv ????????? Kl' 'Eke-vov tto tv Sppiop'ypoE. Kn' v ypcpEi Aoyi-K, ?????????????, ?????????? a$vn< fl ip ?????? to KapouaA ???????? v ?????(???1 ??? ?????????????? ???, ????????????? ???, ????? kouoE t orrapaxTiK ??????? tto ??!-vETai vSyaE ?? ?????!.
????/ 5ia CTEp, vriKEi ??\ r\ ??????????) eKva, tto rrf|v vipEpav p ttoA ????????? o ?????????????? :
'H Tuxaa lOiuvvTriiari ?' iva ??????? va-Topia, pi ppxavp ???!????? i Evai ??????? p AarpEa tv cVrra5v to ???????????? yi tv ?????????, rav va-???????? ??????? oav t tti ttovo, t Ottoe ouxv |?|???????, p 6ixco ai v ?????????? y' ?????????? ??? ?????????? ??! ??? xpp, to ????????? tv 'H op to ????? 5v 9 ttetoei ?????? -rrr 'TpE ppEc. 'Evai Ap0ia. lM' jAAoipovo Ta SoKoopi 5v 9 ad, AiyTEpo y-t' ???? ??? pia ???!?? xuAivSpo uvixp 9 ????????1 ??. ?????? to pwKspco, ????? ??? ??????) ??? ??-pp to x'ovio ai to "pTiccvou! Evai yiar laTEppvo ??????? 9 e'xe tte ??? Apia, y-i ??? Trorr): tv ?????? yxeipiSiicov.
'?? ???????, p t&toie; ekvec,, okop'Tt^ei ?????? o ???? ?????????? kccti ?????????? TrpoCT'CjTriKou, ?????????????, tto ApiTouvE cry orrvia lOipapySia:
?? ao!9niiia tv AipKOv ai tv ???????, ?????, ai ?? ppoviK tou EOipo, 6v 6coo-????? ai ????????^???? ????????? vopou, p e-vai TouvayTov ri owrrEia tv aio9r)Tiv p-Xv, o ottoe ipEToi6AAovTai p ??? ????????-?1??) ?????.??11 Tti ??????????????? kjOc tto 3' iAaoiUv ?????]...
?? ??? ?????? Ayia 6 ????????? ?? 6 ??? auYXpovTOipvo pouCTiKoAoyo ??? ????.??? ???. OavETa'i 'TT&jCj ?? 6aipvio ???? iraii, yvupiE ???? ai ??? ??????? ??? 6v ?????????? ??????? ???????? ??? ??????, ????? eTravE, cvrav -?????. Av TrpKEiTo iyi ? Evai ????????? ?? ??? rrro ???????? p
???????'???!, ?! ?? ip-mopooiE v 6co"i pia ??-???????? ov ??? ??????; v 'f| ????? ??? -6tve tv cupo. tv poov 5po f), tto x-PPYE oto koivo i9vpTOU. X Troi ???-0UVO1E1 8 ????????? ?? ??? ???? TrvEpa, ?! puCTTpipicoSEi ???????????? ???????????? ???? -??????????? ???? ????????^? ai ??? yvipp ouy-??? ??? ?????? ???.
M ?? ???? ???????! ??? MaAvTOiop, ??-TpEapv KfTvEi prropE v tte kovec; ???? ????-ATpco'Crp, ???? ???????? tv ???????? ???????-??????? ai ??????? tto tv TuipawooavE. 'H CiiSavKEucrp tou ?|???!????[ ??????? ??? rr-pvo 6i6A!o ??? Tpp: i??????? Ttyoaoia ???? tv kotexe, ??????????. jAtt ?? 69p tv oikoteivv ipucTTppcov, ???? ?? yc ??? ttoXeue oto ????????? ??? ovi6ou ai ??? ??????-vEiSpTOu, Trspi'Tioiyupiapvo cotto ??????????? kove, a ai ?????? ??? '???????????, Aeu-????????, ?????????, i'' 'v6pt< ???? ???????? ??? ????? v vaTrvEaEi ai v ???????1 ??? ?????????.
?? 1616A0 '??????:??? Evai ????^???? oto ?????? ??? ????????????, ??? ????????? ??? ??? pAAovTo:
'AvTi??????? ?? pEayixoAia ip ?? ??????, T-pv u ???? ?? Ayia 6^i ov ??????!5? ??? 6i6A!o ???. ??????? ??!?????;??? 4??????????-VOU iv0pTrou, ?? ????? ???? ??? ????????? v ????.????????1??|. X' ???? ???????! pEpiKO ?????????, KpioEi ?! ????????? iy' to ???-Xpovou ???. Ki' 5 pvoupE ????????????, ?????-???? ?????/ vTiKEipEviKTpTa ??? ??? ?????????-??!? ??? piop ???. fl ????????? ??! ?????? lrrr' Ae tic ypco ??? Tri6paoEi; M Troia o^Ea xpop, ?????????? ??! iorroiE to 6i-?????? v5olou ??????????? ??? ?????? ???, tto o -mEpioioOTEoi Evai TapiTo yi Aou ??! tv ttoov ?? pyo, kove pitiko 5ev 9 TcApooE v 9:e tte; ifl ???????????? p vapTp.Tp iaTp ?????'?????????? tto TAppoE v ????| ?? ?????????? Ayia Evai ???????:
?1! TroipTiKO 9ppvoi ??? lava ???, ?? tte, 5v Eyai ????? ??????????.
1. O IIoe ????????1???1??)??|???? ar itspioiKO Littrature (??????? 'Ioiivri 1919) '? A. MjcpETv j( vaKaAijTpE xi' vTiyp-i|ji ??? ?? povaixo yvcoot vrTumo ttj 'Eiivixii ????????? tcv ???????? xcetb xi va vxSoxo Jtoppa ??? ?????? ?? %Qla ??)? Zv Map.


464
AcorpEapv
?????' ???? '? AojTpeoopv ?????????? ???, "??????????? v ??????! ???????ix ??! va wpvE ???????)-???? to CTuyxpvouc ???. iK-i* S ???? 6A-?????? ?? lr^anoTi8 ????????????? ??? v -TCEpxEi. 'H ??.????) ??? av ???????????, aw TOEK'Opi Kai av ???? ??????! ??? ?&????? TCv ?????????????? ?????????? ?????????????, ???????????? ?? axvSaAo p t ?????????? ??! t ??????????? ???. M ?????????? ?????? ??-??????? ??? Ar)f9ivri ????????????????, p lepi-??)??? vB^pTriTa ??! ?????????????. O' irveupa-tixo ??? ???????????! iETrispvovE nrAi ?? ?-pia ??}? AoyiKjc ete ???? ????????) e'te ???? pvrfor|.
N ipEpux ?????????|???? Tnappva tto t ????!:
iriapiaSexouipai ??? ????????) ??? tv ??-?????];, XX apvlopaii tv AioxAo.
'H TrorpT|: 5v Evau ? ????????, ote ??! KuxAva. Evai va ??????! pEyaEiSE ??! yvipo. ?1)
''0 IB'iAApav Evai ??????? ?????????? ????? Trio ???????? ?? ???' tv Eyvto X ??! tv ?. Xouyi.
O' ???????, o ycovsc, o ?????????, ???????, ?? laipOEi ??? ??????) r\ r[Kr\ ????-TacjiT, ?? ?? ve upa ??'? pyrirari, ?! ????????????????, ?.! ?|?????????; ???? SrfpioupyovTai ???' ??| 0-??)???), o TTvoi, ?! ???????????, ?' ??????????-piopcrroc, ?? Sxpua, o xopTaai, o ?????-??????????, o cxoJAvcotec ?'????????, ?? puS'i-???????????, 5?? evai ???????????, ti Sv ???-TTEi v iKvoupE, ai xnplK TrapaSooAoyE ??? puoTTipicSiKOu yspaxio, ???? ??????????! ?? ??????? ???????? ???&??????? ??????????^, o rrrpcoi-poi ?? rroTuxrirpva ????????????!, ?? ??????-5ia, ??????? oprp, lr| ??????? pavopava ???, ?????????????, In poAuvari aOEiuv ????????^???, o ETPi9avTiEc TrpoaEUX, o ijAte, o TrpaSo-
ctie, o TUpawEC, o TCroElEC, oi p9iapO'i, oi
TOiyKouvi, o ?????????? ?'??????????, oi ???????, vriiauxE, t ttoe vayvcboTiTc ?? TTpoTipoCTE v ipf|v aoi6av9, o ????????!, o vEupOTrOEiEC, paTCopvoc Axc; air' tv ttoo kvouv v TTEpv ypuTTvri Ao:yiKr|, oi -???(?????, ?| ???????]! aiAnxpivEiia, ?? Tpivia, o ?? ivoTOTniE, ?? okotoiSep, ?? ???????, 0!i ??-KvoTroifiioa ???? eTvai ?/????????? atro ???????-??, ?? ?????]:, oi KAiika tv ???????????????, TCv xaKOupyilpSiKEitov, ai Tpccyojie, o 65, ?? pislA'olopcpa'Ta, o acvia rrroopouanajolpavE ????-??|???, if| AoyiKTi ?1???'1'?????>?| ????????!, o ??-pouSi pEypEvcov iovOcov, oi voCTTic, oi 6-Tpaxoi, ?? XTOTrSia, o ???????'??;, ?? oiipov tv piipcov, 6ti Evai rrrvo6oiTiK, ????????, vu-XTapiv, 6ttvotix, vuxtio, yAoicoSe, ???1? ???? piAe, 6|?'0?????0|, ???????, crrrojoipco'Si-k, ???0|8?1???, ???????, ,?????9????, ????-???01??, vfio, lAipirivc;, ????????????, ??1-vpavo ???????? Koci ywafca |p y-
vEia, o p9up"pvec; pE ???; vuxT'Bpivri .???????|?????|!?;, oi ???????????!^, oi ?????????-te, ?? ??????, o ????????-iwtjko ouAAoyiopo!, ?? 'oiKouTTi'5la, 6ti 5 ??????????? av ?? ?????!, ih ????&?|??)|/ aiToi idi 6riAriTr|pici)8Eii oiavoolpE-voi, ?? ???????? ????), ?? ???????? p Tic ??-pA[i;, ri voxri vi<; ?????????, ???? ?????????! ??? xeAo' ??? (?!????? ??! ????????????????! p ixapoupEVE ???????, oi tijiJjeic;, o -rroKpi-oe, oi ?'???? ??????????? ???? o CTUvTpiouv ??' SipaTa ypavosia tou, ?? ??????? ???-opaiTa ??? 'Ep aiipaTa, ? ????? ??! ?? TiovoopEva ?????????????, o ??????????? TTpXoyoi ?????- too iKpcpousA, ??? AEOTroivii&a vt McoTrv ??! ??? ????? \Ao, o oa9iOTT|iTEc;, oi ivixocvTr|T'c;, o ??????????;, oi ???????, ?? TwiiipaTa, oi Aoaac; ???????? ??' ???????? lOapiKa ???? kokkivei xavEt; ????????'???? ??, Evai xaipc; v' vTiiSpaiooupE iTAoc vovtov ?-Acov aTcu ???? p ooxpvouv ??! pac kvouv v yovaT'oup'e .????? ??????????,??- ?? ??????? oa'c 'TrapaopiETai criosvia co ??? ?????? ??? xa! ouAXapi6vTai ottv ?????? tv OKOTaSiv ???? Tiiv oKoSoipovE xovSpOEiS '6 ????'10-po xa! ii ?|????1?. (2)
'H oripiSixp TT.avaTaor| tv TpTr.pav, tv HaiTToAEvTcov tv Icov, tv ??????????, tv Bupcvcov, tv '?????? iNoup ??? tv Xap^ ??? KopvTai, ?? 1??????9?? a ??????????] nr ?? ?????)?? ipou ??????. To ipEyAouc; oto y-???|???|?? tt ????????? ttAou, to ?????-pFpicj p pi, KvnoT|.. irioiv .vopiouv ti Ey-Xove S; pco:T p piv ?^???????^? ???? etti-6AAETai. "? Traixviia tv ???????: ??????-?????????, ??????|???|??1; ????? vTepo ??????, pETaxEipiCTipvoi ???????? "?? TrlXr|aiaouv o KvpavT, o ???????, o AapE, oi vcte ???? poioLrvE p ?????????, o ??????????????, o Bp-9poi, o Av Zouv, oi ??????, ai 'lyoi, oi PovTy, o 'KaAAiyoAa, o X'ioi, o 'Ipivriv, oi ipyaipEc; ??? ????? ?????????, iai 'AxpipiV ve, paviTO, ipavixaaT, TraaaAEipevEc p y-?'?????? tto xt^vEouvE ?? apa tv upTcov tou otic; iEp TraiyOE to 'IvSocttoiv, ?? ?981, ?????.??? ixa! l Kpoxi&EiAoc, 9????|;??? rrro 'Aoyo-piCouvTov ov ???????? apxaiac Aiyurrrou, oi pyoi xai oi SaiipoviaK 'SuvpEic to Me-aa'iava, o! npo|jTi0Ec, o Titlve; ??>? ??????-yia ???? to ?????????? 6 Aia, oi iKaicoi ??! tto paoE oi TrpcoTyovri ??????!? tv ?????-
1. 'Ajta/frfj ??????? f) ??? Ayo ????????? ?????? ??? MEOtiapvo Kapai al ri xpi-TIHT) fia pE i ti Evai t ?10 ???1)??)???0 ??1-eto ?' KaAijTEQO xttoaitTT)Qiopo ???! 8->t)ke ?????, ??? ???????.
2. '??????????! f| cpavxaaa ??? YbVVO0^" ?? ??????? xa tic ???????????? tic too |co-cpQEViK mi ???)????^?1 rAEicoTEC hqioSou vvTia xai oto ??? atoiXEitoSixouc xavove. M ????? ??? tic ???????????? ??????^??????? xpijouvTai ??????|??10?1? ?????? ai iaai-VTCtl 'TCtTOC WJITIXOC voi.


??????????!
465
pcov ????? .p' 5Ap ?? ?????????? aip ??? x?p-tivcov ???????/. Me ?? ?????????? oti 9 ????, vixplcrco pwfy ?? jiaaTyio ???; ???????????? ai ???; ?????????????,, ?? fyyifyi ai .-mapipyco ?? ??????? ar '??????? av ???????????????; ???; ??????????????;.
iriiCT.TOTToico ?? ???? oti 6ev ipyouv ??? ???-p pEpi'KEc, ?????????; aTpa cttc, pTppEe; ???; ''???? tv OyKco Sev (pvouvE hnap ?? rroi-????? ???? ?????? yia ?? TranSia ai ???? ?-????? Trpxow t '? TrpayipaiTi'Kc, ttvoc; eTvoi ?????????-????; ?? ??? ??????. "Oti reocbpE, oti ?-vorrpvE ?? ipwTppia ???? ip,c; TTEpiTpiyupouv 6Ev ? ??? ei .
Mp petoSSete o' aTOc; tto crctc, 6ia6-ouv, ????? Tpv ?????? ??? ttvou tto ? ????? r\ 6ia 6ev eTvoi .Tria ttwoc;. ??? ?????? ??????; ??? xoiv .
"Ac, '5ccvaCTUv5aoup .??? ???????? XucnSa ?? ?? TTEpaoipva: ? Tropop eIvcti (? ???' 'oxp yEuu&Tpa. '???* tv xaip ??? Paxva p Troip-??? Sev ????????? oOte ???? Eva ?'^'?'????????. '??????????. Xpp, ? ???????,; Tic; MeyAec; -????????, ????????; ???, ????'??? ???;. Xpp ??? ywaiKKia, ?? XaTco6piv5o, ?? MeAoyxoAix -Moxav, tv XaivavKop, tv "AvSpa ?? -
Tic ????????,, TV Zav ZCOK PoLICTC, TV ?'??|-
vipp XoaiaAiCTTp, Tpv "Awa ??????|?, ?? ?????? ????????, tv "??????? ???, tv ?????????? tcov 'OvEpcov ??? '??????????. Tv MaTupv, ?? Xvapyo ??? ???????;, rrpv ???????? ??????. Tpv ??????'?????} 'pipaq>p6r-??, ?? ????? ?????1, tv '?????????? ????-xAp, tv Aekvt, tv ????????? ??? Aia-?????, tv ??????, tv ?????????????? yict -KAaipccra, tv Xovt ?????, tv ???????????'???? yia FAia, tv AapapTvo, tv ????????????-???????, tv ??????????, tv Typp ???? -????????, tv ??????? ?????, ,tov ??????? -Jlpoivo ?????<1, tv ????????;, tv ?????? -??? ???????, tv Mucto, ,tv Axkx; ?????-??? AoyoTEXvi'K, ai tv Bpcova, tv 'Itt-?????????? ???, ???????????? ZoyKiAai;. ?)
4. ????-????? XQvia ????????, ??? 1888, svac, ????? Suvapix? ?????????????;, ???) ??-?????????, ??. Ntoe, ???????, pe tv i'610 ????? jQiPcoc;, ?? ??? ????? :
Podoo : ?? ????????! ??/? ????).
SAAep : ?? 2???1,?????|?, ??)?; r)$iKr\i;.
??????; : '? raiva ??? otixodqyei ototj? ??????.
Bxtcoq Ovjyxc : 0 ????? ??? meavov Tfjcj clvaiOTjT]Oai;.
Aot : ?? ???? ???> tqxei... ??'??? ??? ?? ???????? tcov yuvaiK&v.
?. 2v8r) : "? ??????? ??? ?????? ottj^,.
MiceA : '? vrouaiacp? |????????????.
KpAauA: '? nanoxcovEpvoc; ???????????;.
ZoAa : "? xaQa ??1? Ppcopic,.
(?????????] Ilav. '????????????)
'? p<)iii6oAia 6????? '???? ????????? ?? ipi-???????. Xtv aicva ??? SpioKETai ??? ?????-?????. ??????????? ??? ????????? ??? ????-K'Ovtoc, ???' oAiouc, ????; ???????; ???;. At 6Ev [5???? ????? yi ????. AEv ?? ccvaii5 "??? ?? vap ??? ???????? 5ev ?' ???-?????? yi v ????????? ipi xpAoa SiavO'PTixoO ???????;.
*
'H ??? ??? AcoTpEOjpv TrpTTEi v ptove tocto TpayiKi '? ???????????'? ttvoc; ETyai 01?????1?????? ?? ??? AiTTSa. oti 6rra$pei, oti vaTipvci ?? ipcraTppia ???? ipq ???!??|???1????, 5?? A-tt'JeiI ...
? ? aT ????? ??? 6paxa ??? cop. Mpv ???????; ttcote v A-iriei oute rrr toc; v-9pcTrouq oute rr ????; Oeoc;, ^EypvcoOE Tpv ???? ??? ?? ipiv isAiicpvEa ???? kovec; 5ev TAippas ya vei ????? cW' aTv xai v a-??????|????! ?? ????????? 6poj9lp ???.
'O Avte ?????? ??? ? AcoTpEqpv ?^??? ????; ?????????????; ??? '???????????;, Sxi ???? ??? ??????? ??? OeoO AA ??? ???????:. ???? '????-??????????? ? ?????????? ?^??? ??? ???'?? ??? Tpayco6a TriSiUKavTac; ???? ??????'?; ?? ??-????? ???. ??????????? tv ????? ??? ??????-pvo cerr ????? ??????? ai ??????????? ? ? ???' ??? ???? pepi ?????iKooopvo ?????????? va ??80?1 ?????????; ?' ??? ?? aipTi xap-?????? ???? tv eTxe 'TnpoixaET ? pop. Ki* etcti ??????????????? ??? Bppo ????????? ???? ?????. ?? ??? ???? ??????? ????????? ?? ????????, CTTKETai vTipTCO'Trc ???, tqv TrpoxaAEi, tv ???^???? ai tv pTrati yi tc; co8iec tou, Eva ???? ?? ????? ?????? ???, eTvoii ai ???. |????????? ???????; ai ????; poouc; ??? ???? ?-Xouv ??? ???? v aiva yicw; ai v ppv ???
N eTxe ?1?' 6i|>ei ??? ??????????, to ZaparoijaTQa ?? XEpEva ?????\ I %a II to ??????????, v EixaVE tote tt|c; pSag v 81a-???????????? etoi ??1????????? ?????? eSouc; ???????????? r\ r poixiic; ??? ?????; v ???-pXETai pXAov ??? ouyyevikti ISiooijyKpaaa ; Etva 8vaxo\o v' navTT|OEi aVEig fierin a' av-x xa ??????)????.


466
AwTpEapv
porouvE. M' otv tov ?????? TrapvEi va -5o 0E6v, E8upa'nvEi, ai ???????????.
?????????? va ?????????^?! koveI ????? ti ?? ????????? ??? ????????? Evai va te-prario p-rraiyp ???? TEp al ?? ???? ???? va ?????????????? ????? cVirDjAAaypvo ???? ???-0? ??!???| ,?\ ????????1? ? icVrro ??8? ??????????-??? ??? cofj ai ??? 0COVCOTOU. "?????? ?????? ZuAiv lKp ? ?????????] ovcapn ??? ???????-pv, vcci vri ?????????, tto ouyKecpipEVOTroi-?)0?|1?? EvavTov tv ???? ??????? avE ??????!-tikv ???????????? ai ?????????.
????????? ????? .6 ??????????? v ??????-aiaei ?? ????????? ??? ov ??????? ??????? ??? ?????????????? ??????????? ?????????-????? 'trou scpae, ????? onpaicoaapE, ?????? ????-?? ???, ?????? arjpEpa ?? cKTTUvapiix puBior-????. ???????????? v ?????? ? ? uAAe Si-KaioAoyie EacppuvTtK, p ??? pyo ??? -??????! SidxUTO va tovo Afi9E[a, va ???-yi pyo ctthv cpn ???????????????? ??? ??-Xoav0ECTr|i ???, tto vouv ?? iTpayoia ??? ????????? ?? ??? Tlosl va ????????????? vTOKiouipvTO ??? ??????'?, ???????????? ??? ??-??????|?? v0pcTravn ?????????, pi ????-????1?? ????????.
'? r.Kuyico ??? ???? ???????? ??? ????? ??? (*), ????? ????????????????? ?? AoyoTExva ??? ???????????? ??? tcov vieroppTrcov, ????1 ????? yevi< ?????????? tou Evai vTikoivco-vik ??? Sixco v' ?????????! cttv Acorpaapov, tov ttoov '? v if|Tav ??????? v ????????? ?????1??? tcov vEipcov v 'dcvSipciniau p ???????. T! p-yAa ko ???????? ????????? ???????? v yavoupE m' ?? ??????????? ???, exe yp-?1 ??????, Via AAo ??????????' viop-?????? tto x iTTOT!Ei ?? ???/?? ctttjv eai-??0?|?!? ??\ ?? ???????? ???. '? ?????????? 9 5???????1????? ???????????? tov ????? aTv ??? ??????.
'? '?????? ????1???!?'?1 aTo to ???????-Sikou AoyoTxvE; ?' ???? ?? Ayia: 'H ??-????????| ????????, yi ??| ?????????), ??????-vErai ip ?? ??1?>??!???|?? pi ???????????; -??????????; -??? ip-i ????????? ??????|1??]?; {????-??????; ??? 6?????1 va eSo v9iocnrcov tto rj KovoviKri tou ?????????] vai opoia p tov ???????. NEUpOTraSE ??? ?????|???!?1 ????]??? ??? Aa'yoTEXva ??? wa ???????? ppa ??) ippa pi ????] ??? ??? ??? ????????!?.
M l ???????] ?????! ??) ?????), tcov lviaoppoTixov sivai va CTuvaioOripoc Kac^icxi9ecroj, va o-piiCTTo ttvoi tto Trei ocopE tv iTiaioiio6o'a. '????????! o riipiapvou vnCToppTrou pi ??-
5. L'Art au point de Vue Sociologique par J. M. Guyau (Alcan, 1923).
????????? tto 9 ??????????? v ????????????? 1?[??????????!? ??? ttcvou, :pu ????&?&??? A-???? a aoi9r]pTcov tto yEviiKEovTai cr rrrai-ctiSoe ??????. 'H AoiyoTexvia tv viCTOpp-ttmv ???????! y&vix ttiv v A ? a ? ??? ?? v ? ? Ka CTirvia ??| S p a r\ Ta XapaxTripiOTiiKi crripEa ??? AoyOTEXvioC' tcov viooppTrcov 6pioiKOVTai ai ???? pya tv y-xAripaTiv t 'H paTaioi5oi;a tou, lr| '?????? ???!?????| ??? '??? tou ???? wTiKEpEva, .payaAuvEi a'. aTO ?????, ??? irapiWCTTapo rj ????????1 tou Evai KaKoaoppoTrnipvn ai ?????????????!. "E-va AAo ???????10?1?? tv ???1'??1???????? vco-????? Evai q vyKn tto aW9vovTai rr Sie-yEpTi nrw Aoi o vEupaoeEviKoi.. ??????? onpEo, o ccvroppoTToi poiKovTai ctI ????-6pl ai ??????? ekve. ??????? onpEo, r| pavia ??? Ar),. ????' ????? lvcoipaAa tv Secov pi A^n ipyETai ????????, CTuyKevTpcvovTa 5An ttjv ????????? ??? ??????????, ???^?????? rr' tt|v Evvoi ???. 'H ????????'? ??? viKocvo-????? ??? ?????????? tou ???????? ??????? ??? Svapq ??? A^n tto kccvei ??????????? ???? THV ?'?'?'?1?????? ??? ai 6xi ???? ?? ?????? ??! Ttiv AAnAouxa ??? p t i5e.
'Ev tAei 6,ti x,alpaTnpi ??| AoyoTEXvia tv viooppTrcov Evai ti ????????! "OvTa ?? TTOa 5v Evai KOivcovax ?????? pia,oiK al ax iccAEtyo. 'ATropovvovTai cttov auTo tou, ove yi tv auT tou ?? v ????-9oobv v p vouvE v to ??????????????? yi to irnvou tou 6v to ??????????? ???? yi ?? ????????? tou.
O ????????????? i rr' ?????? to ????????:-crpo y l to vcpaAou ai viCTppoTrou AoyoTxvE ttco to veAucte ????? ????-pouvTai ai crrv AcoTpsapv. M Sv nyo-ve ?? pyo ??? ???? ai ?? ????????? ???. ???????? ctco ???? ???????? ???????? ?? Troicv Tri ?????????? ??? ?? ???? yiari ? ???????-pov 5v rTiavE va rrA vaiCTpporeo tto ? ???????'????? ??? ??1?? ?????? ??? v ??????-roaBE v kvei AoyoTEXvia av aTO tto pE-????'??? ? AopTrpio ai ?????? p va An-9iv ?????????? AoyoTxvni tto yi ????????? Ayou tpo ????????? ?????? ttiv ???????1! Me ?? ?????? ??? ???? ??????????????? v


NoCTTOcAyia
467
6ooip t' pxiK AaT4oia Trou Siio-npeijfav t XapaKTrjpia tou Kai tv kavav v ETravaoTa-Tf(CTi vowtov TravTCOv. T TrapaOEiyipaTo: kai Ta TxAict 8 ipTTO'poo"av v x,i^llCJrro^a:'n''^a-otojoitove yiar koe tou ppori exei Troia TTEpicKTiKTifTa, ino Evai av jai wprjri q T TpayoSia to MaAvTapp evo .pi Trpcorocpavrj Troir|TiKr| ouiP4>covia, TroAupcovuKr| p 'keiKpwTia Tropiarovia, uarappoiva, nrapEva, -CTuvf)0iCTTa tto ripioupyovE pco ip.iv Trepoav-riiif[ Tipaipaiipa KOAaorjiC ipuxi'Krj, oiaarrapip-vr|, Trou Kai tto p ottovie asi yvn p-povia [pov 'Kai tv oKTO t XTAir-POX KAPAKAlHI
BIBAIOrPAOI A
Aragon L, Breton A, Eluard P, : Lautramont envers et contre tout. Surralistes ed. 1927.
Aragon L. Prface Maldoror. Ecrits Nouveaux Aot Septembre 1922.
Bachelard G. Lautramont ed. Corti 1939
Bguin (A.) Un Ange exterminateur. Une semaine dans le monde ? 65, 9/8/1947.
Blanchot M. Lautramont et Sade Ed. Minuit 1949
Blanchot M. Prface uvres compltes de L. 1949
Breton A. Prface uvres compltes de L. 1938
Littrature dcembre 1929
Entretiens
Gaillois : Prface, uvres L. 1947
Glancier J. E. De Rimbaud au Surralisme ed. Seghers 1953
Clouard H. Histoire de la Littarature Franaise du Symbolisme nos jours.
Eluard P. Le meilleure Choix ed. Sagittaire 1921
Etiemble. Le Mythe de'Rimbaud Ed. Gallimard 1952
Genonceaux : Prface, Oeuvres Compltes de L. 1890
Gourmont R. j
L. 1821
Grecq J. I
L. 1947
Jaloux E. Prface, uvres de L. 1938
t Laforgue Montevi-
lu Surralisme
Minot G. Lautramont et deo 1925
Nadeau M. Documents Nadeau M. Histoire du jSurrealisme
G u i n t L. P. Le comte de Lautramont et Dieu Cahiers du Sud 1929
Raymond M. De Baudelaire au Surralisme ed. Porti
Soupault Ph. Lautramont ed. Cahiers Libres 1927
Soupault Ph. Prface, uvres de L. 1946
NOSTAATIA
Mingo novXl nov xovaXc rrjv avoir] ftal aov xal ^avayxlt,Eig oveiga ara fiaXax (prega aov, brav d n yiaX yiaX yi x' o[Aog

xrjv axrj ipcoXixaa aov fiiv Xfivgrj axaXay/iaxi no dfiTiae x /nana fiov... Kgv xi' Xkr\ ipv%rj v xagxsg v iavaTtw naa>.\ Mingo novXl nov tfovaXg fiatai aov X7jv nagt fiov, /zinc novit, nak j novX, ftrj x' noXr]ajj,ovij<7ei... Ki' oxav ma x %ivn(ogo yi va figrj d [nexa, gi%xr]v ax gayja^ xov vrjatov ar gfjLa xeva ga%ia nov naib negnx'ft.ya nal yXvnoxgayovovaa...
TAKHZ ZtuTHPXOS:
AA' 34


*
ANTON riAYAOBITS ?1??2?
H 2????*
(H IZTOPIA ENOZ TAEIAIOY)
LTvt x ?? ??|???[?? cjavaicsxac-avs o tvc-ptjxs ??? [????????? Tcrip'XovTa, xat, [xscra cm wvs tou, xataXaSaive -tjv vrjcru-yja /.ai ?? xapxovo xo ti Btcocjavs x ?? poxt. T' ????: (xaOuXocfOws py py 'Aal j(XiiJUVTpiave xo /.at tco. '? NTsvcrxa ?????-coypitls ypco tou, xai xvovTac xco si-vai tsXc cuaopo yi ?' ^YOUpia xai tic xitts xai ?' ay xo Tpcuyavs o cpsv-ts ???, eX9rxs ara ???&??? v ctaotcuvsi tic jaUYSc /-ai t! XorouiYs xo. 6oaxocrave cric xotXi /.ai ????? ari? ?????? twv XYWv. Ki &4av cr/Ttovs xxota puya r ?????????, ?'????? axo ?? ?????? ??? svov %??????]?1-orix ryo 'Xo 9piat6o. ?? ?????? ??? ?? y,Tuxocrs as ?? y.spt3 ??? ??? ??? Bsv ?? ??-??-Y,aivs ?? xapaxoXou6o5js va csuyouvs cas 6Xsja-p,a YSinaTO cpopxa. xai axYVtoJY].
??? sijai, NrsvirAa; "EXa v cp, s-xs KoujAiTcro, poaOo'jv^ovTac 6aSsi v Sscjsi xco siy_s i yopiajsi.
:0 N-sv!j/.a ^ycoTs cUtX ttov xstjs xai oiXels TcsvTS AsyXa xupiva ayyoupia, xo ?? Asvs ?.' ???? xiTptvipixa (Sv tX;j,t-LiTjcrs v xpsi pu/p xai xpcuva). Ilfips Suo ????????? a-ya, laupiajxsva /.ai axacrcisva, xi jTspa va-oacfij-a crv v coStave jltjv Tovs ^TUxrjcrouvs, xXtojs t.^sp! /.ai TCrjps Al LAixpi ?????.
llps, 'TtpstoScujs ??????? Kou'C-p.iTcre.
'O Ntsv!jx2 'xrjps tots xoacrtcmx tyv ??!??? /.ai ?????)?,??)? ???? xX. K9r,cie ??? ?_?{?? 'as TY)v ?????/ Yuptcf{Asvr 'ty)V ??????? xi jAscuo ?????????? tocto SuvaT [????????^? tco xai ?' 'Xoya Yupcravs ?? xscpXi /.ai xoiT!;avs tv Nrsvicrxa acpviaajAva.
Sv tsXicJs ?? ?????)??, KouaitctO xr-ps x tt)v ??????? iva ??/.i xoys /.alt lisera xai yiii criv '??/???????.
'??? 8 xoip.Y)6t. -ai scr xpjs/s
* Zuvxeia tto t Trporiyopevo T6x5.
to Tcpouvs ?? aaxi /.???? ait ?? /.stpX'. [???.
'O xTsp XpwTfopoc syaXs ?? pcro ???, t]i t^avTi xa! ?? xatavi "Ai '?????????/? -xpcsivs v xv xoiTsi /,??????)'?-??. IIots ??? Sv aVTcmrj/ x o ????????? copvs xavxsXvia, %i ????? ?????????? "Otov yuorixavs ?????? Xputoopo xa ???^??????, xXayijavs citv tjctaio ttJ xa-??????? sva vTixpu ???? XXov xai xXs-javs ?? Atta. 'O Ntsvcrxa pcXic; tIXsimcts ?? jAacroXicrpa, cjxXwcre ???? ???) '?????; ??)? 'vacTAsXa xi sxXsits xi ????? ta Arta.
IIpTsys ca^v xpouvs t' aXoya. exavs ttv 'Eyxpoucrxa xi axoxoiu,TOr1xs ;j,scrc.
???? y!vrx Y]cru)ja. 'AxouyvTavs ciov^a
Xoya xo yXiJ.vTpi^av criyav xi vapa-crocrav, xi o xoijAicqAsvoi xo pouyXiCav. K-xou sxs xovT xouyTavs sva Ti^iT^xt xai x-s xts Tcrip'avs o [Axsxxcrsc, xo xs-Tojavs xa0s tojo v tovs 3v scpyavs o!
-VOyXrjTtXO isVOt. T _pu/l JlY0A0UpA0pi-
'Cs, occ Xoi ail-coi o rxoi c5sv Tap'Cavs xr '{ZAr4rn Ssv cjuxvojavs tov xoipctaLisvo aspa. 'AvTt'sTa cpspvavs ;a,i ?????, sva axozpw-xa cr' oXa xai 7' SXou.
'? '?????????? xo xviyOTavs x xr ^-??.?| xai ;?????? jTspa x ?? ?????]??, s4pe- ?-' sva ??^???^? xi x xs aX9)xs v 6Xs-xsi ?? toxo. Ki siSs xpt't ?? fia xo s-6Xex xo ?? xptt: ??) ?????, to Xoqpou, -v opav xai xr YaX,a u.axpuvrj ???????-T'f] jt aoo. Movya xo o 7?6?01 ????? s-ravs xi xov-, svtS iXo si^s qstisvst xoX jxaxpu xai iv ???^???1^. ???? x ??


*? ???????
469
????_? xo stps^s ?? vsp ^tvtave va? X- Ka ?(??? jiyoupa orv oxvo ??? 'SXsxs ?? ?????? u,s ?? jxaXXi, ?? xpa, ti? Tips; xa tv ????????...
'? ????? XpiTTtpopo; v9pwxo; pa-
Xaxq, Xatpp; xa xscpaTo;, xa ?' oXr) ??? -"? ^?^, Ssv x'^pxs Ti'xoTa xo 9 u.xopoujs v xavsi v tovs ^coaouvs ?? cpi'Bia. St; -psTprjTs; SouXsis; xo siys xa-axiasTst jtyj "(, x ty)v &pa ???... Ka ?????, av expivs; rco ty)V sxcppaTi^ ???, xpsxsi aiyoupa vf&Xs-xs jtv uxvo ??? ?? ??]??????!??] ??'.?????-??, ??) ??^??]??1 Y'. ?? Xativixa, tt)V ????-Sia ???, ?? yXuxo ps ?? xaipaxi xi ???? ??-
ppoia, xo s'iTavs Suvato v ?? vsipsuTsi
Tyjv '0 'EYxpoucrxa s'6Xsxs yupt xpoas^Ttxa, p Sv xataXaSaive xo09s p^tavs ?? xap-Ssvo ???? tpaYOiiSi. "Yatepa, otov xpasqs xsp-Tspo, ??? ipvY]xs ??; TpaYOuSouas ?? ??????? xo papapsvo xa puoxs9apsvo, x<-p; XYia XuxrjTsp xa sXtxpiv xpoarra-9oujs v xsjst xxoiov xw; Ssv si)js (???;-?si as ti'xots, xi 0 rj'Xio; Sixa toxs ???5:. Bsaiwvs ??; 9sXsi xoX v ^isi, x; s-vai xoX vso xa 9 s'iTavs 'xoX popcpo av Ssv saavs ????; 7] ^sjtyi xi rj ??)???'?. Asv scpxaiYS xa9Xou xi 'pw; ^touts x x-xoiov v ?? ju/wpsjsi, xi pxi^Tavs ??; vit9si ??????^?? xvo xa 9?!??) yi* tov sauT ???.
'0 'EY/pouaxa xoujs Xiyo xpa xa ??? cpavrixs xcb; Yspa; sxrfs o-qJUXTtx x ?? 9Xippsvo ????? ?????????? TpaYOuSt xi r, ssTr) Suvpcojs xpa xt xoXu. Ft v pYjv ?? xosi XXo, p/ias v TpaYouSsi t'Sio; xa Yi v xavsi 9pu6o ???????? xa ?? pu9p ps ?? xSia. Ki ujTSpa STpsvs xi ??? ??????. 'Ax xsi xoiTa|s TpiYupw xa SpTJxs xoi; TpaYOuBouJS. Stt;v xpiavr) xa-XSa ??? (Tuvoixupou, pia xcopix) p xov-t psaocppi, paxpu ysP^sP^v* xSia, av XsXsxa;, xojxivii^s ???. ????? x ?? xjxi-vo xuXoujs v&)9p ipiv ?????, uxvr). ?1??-vs cpavsp xw; touty) rj Yuvaixa TpaYOuSouJs.
Kavsva ????? 'xi xspa aTsxTav Iva YO-pxi SsjxoutpuTO xo cpopoucfs povyja Iva xou-xapuaxi. Sv vaTavs paYspsvo x ?? ???-youSt, xoiTas jXsuTO xaxou xp; ?? ????, ??; ?? xxxivo xouxapiao ??? 'EYxpoujxa. T -paYOSi ???????(?5. '0 'EYxpouixa prjv ^spovTa; ti v xob^si, ^avaYpia-s xa ????-xtajTYjxs ps ?? puaxi.
J.IXi' SavaxojTrjxs ?? 9Xippsvo ????????-to TpaYoBi. 'H ita ^ovTpr] 7??1???? ???-yououts xat 'x ?? ???? ut ffuvoixitrp.
Tv 'EYxpooaxa tov sxiacrs lava xXi r] ????^ jTSVoycopia xa xapa-rjas ?? vsp. 2?)??:? ?? paTia ??;?? xa xsivo xo sis tov tppaHs XiYxi. ?^? x ?? xstpXi


470
'? ???????
???, ????? arv xropo psyaXo ????.?, crrsx-ravs ?? ptxp xatSi, ??? st/s xpYppsvY) xot-Xt xa Xsxr xoSapxta, cpopcbvra? pvo rj rcooxaipisaxi toh. T fto xatS rco itsuTa-vs xpv xovr ???) xcptrto-a. Ms psyaXYj xsptspysta xa p xxoto 0?, av v6Xsxe rtxo cs &poxXaxss, p ?? paria xtVYjra xat ?? crrpa voi^r, xot'ra^s ?? xxxtvo xouxa-pwc ??? 'Eyxpouaxa xa tyjv ???????. Salverai x; ?? xxxtvo xouxpuo ?? c;sXoyia-??, xt y] xapraa p rog xotpiapsvoui; StxXa ??? vatps tyjv xspispysta xat 7tp? v ?? xaraXa&si i;spxpuvs x ?? tjuvotxiap xa: y>p9s baps Su. Ki beo; v' xopoUT ???? xat ?? tto ??? ?? 9ppo? ???. '0 'Eyxpou-??? rv '6Xsxe tcoXXy] wpa. Ki xsivo tov 'Eyxpouaxa. Kt o Suo swxaivavs xa vico-9avs xxoia; pYjxavta. ????? pstvavs xoXXyiv wpa )jtp(S v ptXvs xi o( Suo, 'Eyxpou-??? p ??? j Xsvs;
T xaiS Tir!
Av stxavs txot XXo. '????? jcxaavs Xiyo xpa, io pucTrjp'.wSY); Tir, xwptg v s-xoXXast ?? parta x tov 'Eyxpoucrxa, "Ij(i)5 vrav 9XY)pa ??? ????; 'Ey-xpoujxa, Yj ??????? xat ?' Xoya v pappa-P(touv paa a' arv tov jXsurov ypa ???; xat ot Xcpot xat v ptvouv yt xvra ttyjv (Sta 9sty].
'0 'Eyxpoujxa cr^xuj ?? xscpXi xa p parta yXapwpsva x tyj vucrra, xotra| pxpo-crr rou xt 'y; YaXt^ta xcrracrYi xo tTav tuap rapa xtVYirr) jX^s ^acpvtx xa pa-
p tov opav 3ppY]j yt xxou xoX paxpu... ???????? pat^t tyjc; r papapvo Xoprpt xa ?? ???????? xt '??????????? xiVY)cr. p xi(jTUTYi ??????? ???? x' ar-}] tyj paxpuvY) xjraar] xo 4'!9??. Kxota 6ou6y] SuvapYj rv 'jspve paxpu xt xo xt-at rou rpexav v rv xpoX6ouvs y) cpXya tyj; arxa; xa ?? xoupajrtx rpayouSt. '0 'Eyxpouc7xa 1?1? r X-cpXt, 'xXstTS r parta Xa 6u9lC7TYlX...
IIpcTOi; ^uxvy](J Nrsvtcrxa. Kart rov rc7t'pxY]c7e xa rtv^ty)X xvw, '^uj Suvar r xXEup rou xat 6Xac7TY)pYiff :
ili' v9;a j, ppoXo, v j cpat ??????; !'
"Yarspa xyjy ctto puaxt, yJxis vsp xa xXvrav p ri; tps;. T pou9ouvffpar ??? xa! r ????????'.???? ??? vepou 6yXav rv '?????????? x r 69o; xa xpssi; r xp-jcxo ??? NTVtcrxa ????? arayvs; Vp xa ^ovrp; xavSs; xa ??? cpvY]x xc)? travi pappapeopvo.
0 ^xtvi^joup cruvropa;
'0 Nrvtt7xa xora| rv y]Xio XJO lpY]X 'ravs xt xavTYicfE:
Nat, auvTopa!
"Ycrrpa ffxouxt'aTYxs p tyjv ???????? ??? xouxptaou rou xa xatpvovra; ?????? ucpo; xyjStjss xvc ir va ??? x3t.
"EXa v SoupE xot; 9 cprjEt ?????; ar tpY]Xcopa.
'0 'E'YXpoujxa l^aXiipvoi; x ty] ^sjty; xa rov uxvo, xtVY)a cojtjo xt auro; xijc rou XY]Scvrai;.
'0 NrEvtjxa yupc ??? s't'xoTt, strava xt-Xa; paS; xt EtravE xt ty;; xavrpt;. "0- p&); Sv ?'???? vavat xatSt. IIoX ??? 'psaE v' poXst Yjr, v xuvrjYaet r xsptcyrpta xa v xai^Ei xuvyiyy]t xa! xnta xa xv-ra vaxarurav ara xat^vSta xa rou; xau-ySsi; rwv xatStuv. t^ravEi v Xstxavs ?' -cpEvrtx xt- 'psjco; pxtvays r xat^vSi x-t xY]Scvrag jto Iva xSt xa xrs xsrtvra; xrpE?. Ot pyaXot orav 6Xsxavs tyjv psi;^ rou yt xaiyvtSta, p ri ????; xapaaupra-ve xt 'xa'.t^s p tyjv xapa r xtrjtpt'xta, 3sv xpartvravE xa pouppoupti^avE : '0 NTsvwxa ?????? rv 'Eyxpoujxa xt y^p9e ?????; err rp^tpo xt elrave xoX su-


BevETa
471
Xapi3TTjiV0. TouxXstae ?? ati xvovTac voirjita yi v dec-ei xto icxops v Tpcjsi ?? ?? Iva ??? xSi ???1?8?}???? ??????????] xi xpTeive jtov '??????????? v Tpeouvs ??? SpjAO xi x xs x Savix Ntsviux xjpe pu xoX aoa-pi] ????????), TSTta xo 8sv exaipve outs OTav tvs iiAtvs KouCaitct06 t tvs ospil^e u, ?? crT]Xiapi. TsvTccrs ?' aTi ???, yov-Ticfs its ?? va xSi xa ?? xpcrtx ??? x'fjpe Ata sxcppacrj Tcpoaoyrjc xa! <'Ev Tcjei! sixs 6pay,v xa crY]Xt9rxe 0piaji;6suT!x xvt xi ???? ?-??????? ora cjc-Tia ??? 'Eyxpoucrxa ta ??????) xptSa. No-(jLt'^ovTOi xto 9 Tj peaei, '?????????? xi NTSvcrxa tyj y_a'o's,]'av A SxTuXa
ttjv xXaTSt xpacnvr) ?????] xa ?^? vYcja-vs ?? p,oucfTaxia. "TctTspa N'TSVaxa exia-js pu xa^ei ????????? ctc x0UcfT]xs cjov ?? Tp'jljAO TTj. ???]-
cravs xa ty] luya, xo Tivac-s ?? ????? tyj xa y,tpc xoiXi cjavaxeTac-s ut1 Xoya. ,
????? x ttv ???????? ??????????? aO crTEVayJio. '? ????????-?? cjuxvjcrs. Srjxtcre 6iacrTix ?? xsXi, ??!??? avrjcruxa xpa xa xsja ??? 6Xsi,Li,a ???, xo ??6?????)??? ts-Xeico -Siacpopo xvc x tov '??????????? xa tov NTSvcrxa, ?alv?av xc ijuxvcVTa? etye ??? vo ??? ?? ipiaXX xa tov BapX-xoo.
????? ?????????, copa v ctt]xc9st! eixe vTcroxa. ???^?( ojo xoipir^irjxapis xa y,~ jaiie ??] SouXei! NTsvcrxa, i^eu/e!
('????????!)
?????????) ???? ?? ??????? EYTYXIAI TTAMTTOYKH AoyoTsxviKT ???????? EOHZ ??1??21??-???1????0?
BE N E ?I ?
IlBave ?? hovrar ? no/ivet
Tzvco a lia xoMva, v iTtnaei
rov vov, xqvg oxixTQO, nero xaqt,i
z hcbvsi y l xr c3o|a t) ?????.
Ol Ayroec w elvai nsafivoi,
?? nakxi arr fiovyla tov orj/uaet,
vxavrXXa /LiaQ/Miovia, qo xMi,
axov xavakiov xrv oyr\ Cexao[ir.
Ki avx x neivaaxva neoiaxgia
oxijv marea x' "Ayiov Mgxov, noi) QaMpCovv
yQxaya xov anogov n' x %oia,
xpv% nakimv Ovfiaxv aov Ovfiiovv,
noi) XQv

y l v yivovv o ovgxoi aov xgvayi.
?????? AAZAPIAH2


?? ???01?0?? KAl ?? ZHTHMATA
QPA IEPH
[H ???????? TOY KAABOY XTHN ????1??]
'H itpoexoipaaia eTxe dpxiaei Ait ppeg, ox Ypacpsto xo Tev. rpappaxcog xo bizoupfsloo XYjg HaiBefag itpffixa, ypco dito x xpaitXi xo Aieu-Buvto rpappxctv Imeita, 5xav au^YjxouaapE itffig 8 ocxeXoaxpE tyjv xi|,yjxixy) vxoXiTj. Mei fj Si-BeaYj xo itpoaxuvVjpaxog elxe ysvvyjBeT upv tao xpvia noXXd, pa^l p xog itpixoug pag axoxaopog, pal p xg rcpffixsg pag auYxivVjaEtg dito xv IXXyjvix tmx- TH-xav pia alt' xlg p!eg TYjg auvEi8YjxY]g t>Yjg pag. Kai fj pa axYj SuvpcoaE, SyiVE aTYjiia xai itpoaSoxia peYXY], Sxav itpiv duo ei'xoai Suo xp6-via fjpte f) otaJ.'f) Ei'SrjaY) xai jig elite 8xi 6pBYjxs 6 xa^vog xdcpog xo KX8ou ax Louth, itou nxet nevxpiay) fipeg p x xpavo ait x Aov-STvo, iyive xai cpcovYj pitope va tyjv litviYav xai v prjv xyjv &pYjvav v' xouaxet oi 6pBapoi Xpvoi pag, p tco xBs xao xaxdcpepve v e-Xtopi^st dito xls itoXspixg ^ xig pexaixoXepixg xpaufg xai Mtvxa x tSio SXeye, itvxa x TSio yjxooe: IloXX Y^xav x xpvia itou itEplpsvs ctyjv svyj yYJ itoiYjT/jg, drc x 1869, xat-pg ma etvai v yup'aet o^v itaxptSa.
ETxe, 66aia, itpoYjyYjBet yj Sixyj pag rctaxpocpYi axv KdX6o. "E~:ix alt1 xyjv itpo6oXYj xou dito xv KroaxY] HaXapa, a ffipa pXiaxa ito gyivs axatpg y'a xyjv rcveupaxtxYj pag ioyj xi n piv SXXyj itoXiroYjpavTYj itpoacpop, x 1888, ito xittoas 6 " oxos axtxous xo3 Soxaou:
'0 KdX6os xai 6 SoXiopj, rSoixoioi peYdXoi, x' oi Suo itapYjipXYjoav xy]? yl&aar}Q paj x
(xdXXYj.
'ISai Spioc; itXoaiai itxiox vSsSupvai xXit. IIoX eIxe -c^otfleX b itoiY]XYJg. 'AXX xi Sxav
voiijapE x pdxia pag pitpoox ax ???? xou, sa-xoXoufloaape v1 dYVooOpe noXX dito xyj ^to^ xou. KaX-xaX Sv ijpape ??? 6piaxxav 6 xdcpog xou, rooi xoppdxi XYjg YY^ixYJc; yYjg xo eTxs npoocppEt ^iXoi^Evia. K ^xav yvixy) ] IxavoitoiYjaY], 8xa;, ie1 axg S65 xlg aeXiSsg, vaxotvtooe 6 x. Avx. 'Ivxidvog x SEitxp6pio xo 1938 x ditoxXeopa ixipovwv peuvffiv xou, ito etxav dpxiasi dito x 1924. Tpcpei ax xsOxog 282, aeX. 1239: Tv xcpo xou xv itiaxs 'Ano x Keddington, Xoiitv, mepipeviapE ax ????????? ??? 'EXXyjvixo, x 6p8i x^g 19Yjg Mapxiou, ?? ???? ??? 'AvSpa ?????? xai xfjg KapXxxag KXSou. AyjXmSyj itsplpevs yj 'EXXyjvwcyj UoXixEia: 5?UltoupYg 'Eamxepixffiv x. E. KaXav-x^g, 6 6ouXeuxVjg x. Aiov. Ptbi|iag, 6 ?. ?????????; xo TicoupY- naiSEtag x. N. KappipYjg, )vxY)g rpajipdxtov x. ?. Koupvoxog- x vuxaxa itveupa-


?? ???????? Kai ?? ZTytripaTa
473
xtx Sppaxa: 6 ???????? ?? 'Axaorjpac; 'Aejvffiv x. navayiciTig M7tpax,aiu>XY|,, vxtTcpoatTco; xo ??-VETtiaxYjpou 'ABrvffiv ??????^ x. ??????; 0. Zupa/ o itpsSpot xffiv Aoyoxexvixoov opfavio-astov: x. Sxpxj; Mupi6YAirc,, 6 ?. Amv ???-xoiiXa, X. ?. SxapTraXfic;, x. Mix- KaXoyep-touXoj, vxiTipncoTtog ty 'Evrosoo, Suvxaxxffiv, o vxiTtpaomoi xffiv 'ETtxavrataxffiv auXXycov, 6 ?. Maptvo SiyoOpoc, Xiyot aXXot, psxpjpvot. Kai TcpTCSt va sYjpEicoOst Su ?? Kpaxo exe x-[lEi oXxXvjpo x xpo xou. Tt 5Xa ex cppovxi-aet xal xapt 6arcvT Sv ????????.
'EAXY)Vtx spoTcXavo exe ????????? x uo ??-psxpa xai stXE ?????1 axrjv Spa xou: 7.45'. 'u xao, itepipvapE pXExa, as ptxpi] ?????????) ??? x spoTtXavo. Kai Arfo tuo ????? TtspipevE xal x axpaxiarnxo ??????????, tco xi ax 6 ????-Ssxxav xv ????|??) axrjv naxpoa, t-jv ixaxptx orccoj xjv eTxe KoflVjaei : Xetspr], uvaxV), ????-axV]. spipvape axeSv pta] pa. Ta ??????? jxav ?????? xal 6apt: 120 xtX xo ??????, 210 ttj -fuvaxac xou. Kai p rcpoaoyii X xa! p TcpoorcftEa ?????] x xax6aaav ??? x spo-TtX'Vo. MXi tco xwpsaav cxi] ?????????, ??????-apva p tyj arjpaa ???. Kai jxav &Yp x tcs-
ptasxspa pxia xav x elav v Ttspvav vaps-?? arc x'tj Suo aetpj xffiv axpaxtwxffiv to rea-pouaiaav -????. A'tya x Sjpaxa pa axa, p fj ?????) ??????). ???? ??? aiyr), Yla Suo --pa Xsrcx oxe ? ??????????, ??????; ax ?&?2 xsvov ??? ???????. Kai ) vx"ca ^??-??), Y^u" zia, avotctxixT], ov yaipxicsp.b xal av x<*S'> paXaxt xal ???] ???????), tco ???? ????????? yi v exxeI p ??????] xsvov tco Spstvs xaa Xpvta, Evsvqvza. iva xpvia, a ;vy] y], StiyP') laxupo pYaoc xal vTcavaXY|Tcxr]; sxux'a. Ka: TTjV. eCrpapE xt axiYPTj ax] oiwmrjXoi, ???????-voi a xXEiraxo psp6aap. Kai Se ?????? v xe-Xeic!)3ei ?????????, 6 SXape v yupciouips 3XTJV TcpaYpaxixxYjxa xai axj ?????.
'Axpa xt Sxav 5??1?|?]???? Yla x~h'' 'A8Vjva, ?????? f VExpocpoj (rcEpiaxotx'cpvrj ??? xaaE-pig ???????????; o poxoauxXxxej, ?????? x i-?? ??? axoxvY)xa, 'xpa xt 5xav ???????^????, juaaxs 6u'9'.3pvoc ???) accodi) xal 3XT)V sxuxia pac. KaxaXa6avapE ???; oxvia avBpcflxo e -TOCEj ip cbps;. Kal OXape v psivoupe p-voi, pvo tlXcl axo; aXXou, ??? xt axoi ou-aav paa a;xijv tata otowtTj xal axrjv t'ta povagt. "Etat 5 ????????; fxav paxp, xpxT3E o' SXvj
?? ??????? ??? 'AvSpa KaAou crev "Ay. '???????? : Sxrjv ???????) ascp, arc ?' ??????? 7tpc ?? SsCt : Koc6yyt)t})c ??? IlavsjrtOTriptou x. ?. 0. Ztipa, '??????????? '??????????? ?. ?. ??-??????, ???????? ?7)? 'Axa8T)pia ?. Ilavay. ???????????)?, ouXcuTT)? Zaxovoo ?. Aiov. ?(?-pa xai jTev. ?????????? ??? TCoupyeiou ??)<; IlaiSeia ?. n. ???????)?.


474
Toc reyovTac kcxI t& Ztvttiuoctcc
-dj <&aXYipix7| dxpoYcxXcd, nsita a' SXyj xyjv avo-80 itpg xyjv 'A9V|va, x' yivs TtXi aUYXVY]aY] 3u-vaxY) 6xav cpxaaiu.e axY)v TtXaxsca XYJg MY]xpoit-Xscog xi xoaaps x itvflipo pSaxYjpto, ito xo-SxxYjxs xv TcoiYjxTj xai pBpcaE x 6Y)pa |ixg 3XY) psxacpop xcv Bua cpspsxpcov arti xy] vsxpocp-po axr) pcxpYj xxXyjai'ia xo 'Ay. 5EXeu8sp!ou. Kai icXi 6 axpaxg xcpoas xv tcoiy)xyj xi xpa pia cpop xo Xeye 8xi YuP'?Ei '3 TtaxpcBa sXsBspYj, SuvaxVj, os6aoxT|.
Mixpg X jtpoaxi3vY]pa are' oXoug 'u.ag. S Xcyo, BpBouv X-Xeg x8Y)Xci>aEcg, TtoXXg XXsg x'SYiXcosig xai xi-y.sg. Ma Se B stvac t) vxxa XYJg 19y|j Mapxcou, 8 B scvai 6 rcpGSxog Bitvog xo tcocy)xy) axT)v Tta-xpiSa.
Kai pvo pia psYXY) axiYPY) voplXco ictbg p-vec xpa: x xXog xo pexaBavxcou xagSio zzi] ZxuvBo. Txe 8 piXYJasi TtXc 6 TtoiY)TY)g xai 6 xpaYOuSvjaei:
"Ag (i7| p,o c&aY] f] |_iocp pou sg ?VT)v y^v xv xcpov
Kai B |ig JavaitEC 6 TtocY)XYJg :
EZvai y\t>y.c, 5 Svaxog U.VOV Sxxv xoipc|iE8a scg. xyjv itaxpiSa.
1TETPOS XAPHS
TO XPONIKO THS AnONOMHZ TQN BPABEIQN TQN AQAEKA
["EnaOXo Kxjtoc Opvv) A. rouXavSprj K. XaT^Ttaxpa] XPONIA AEKATH
'H xaxif) 7tovo'u.rj xcv 6pa5Eoiv xrjg '0|i5ag xfflv ArSxa syivi x 6pai3u x^g 14if]g Mapxiou 87ttog rcvxa ax onixc XTJg xupiag 'EXvrjg Opdvif] xai a tiuxvyi ouYxvxpciaT) d'ito v9pt7toug xcTiv Ypapxaiv, x-?jg xxvrig, xo BExpou xc ait xXe-xx )Xyj xyj; Brjvai'XYJg xoivcoviag. IIplv ait xyjv vaxoivti)arj xcv 6pa6Etcov, % xupia Opvv] eTtie:
Xaipopai ico ag 5ava6Xitco xai cpxog S>, Xaipopat Y'' axrj xyjv tcdkvti auYxvxptoiarj jto cpa-Vpci)Vt or)]ipa tto x 6pa6Eo jiag Yt0pxtjt x 8xxpovd xou x'vSiacppov ito itpoxaXEi. Axa Xpvcov Jcdy) 8v 'Evac, vou.tiJa), Xlyo fi evav 9e-oji, itpoitvxcov axv xito nag ixo xv xaP*xxY|-pouv ot v8ou3ia3|ioi, XX xai ot YP^YPEg itxr-aEig. Axrjv xtjv dvxoxrl xtjv cpEiXec, vopi^co, xax iva p.yiTio itoaoisx otyjv iTtc[iovr| xc&v cpiXcov xai ouva8pcpco'V, (j.eX(5v TY]g pbag, mo koX -YiiY|'3av x 8pa6Eo xoxo yiaxi TliaxEtpav ax-f) xpTj-ci|j,xyjxd xou. "I3ig 6|itog a p.Epixg axoXsg &-psg v VOXU3E xtjv .irii[iovri xoug xai T) vdl;J.VT)Orj xo OpdvYj Tto eIxe 'xtjv itpcoxoSouXca axo xo 6pa6scou, xai Ttdvxa SscopoOaE Sxc pitopET v elvai evag ar)u.avxuxg auvxeXEaxYjg axrjv '.TtpaxoreY] trjg itvsuiJ.axixTig u.ag tcofjg. Te' axYj xv|v utiiaxY) axij <|j,vify]j.Y) Ivg I'tXou 9sXo) 9spi|j, v ixog exapi-ax^oco.
Baia a' ax x 8xa xpvta x 6pa0Eo yve-pc.3E xai Sua/pEiEg. 'Avrcu-etcinttos ituBsscg, xd-Ttoxs xai acpo8pg. "Opcug xi' axg cpar^Epcvouv itd)g &itoXoYi?Xai. "0,xi slvai ^covxav YCOvii^E-xat. AXXo]j.ovo 3' 8,xt 8v lxt Y'' vxaitxpto*] itap xyjv dScacpopia!
'Exxg ait tg 3uj7ix-/)3tg, xyjv ituxvT| aiq)ispcvY] cuYXvxpu)3T) mo av ^axoXou9Yj3t v Y'VExat xd-8e xp^vo xai itoXuapifl|j.xEpY] B pg 0TXOXPEt3t v xy]v ]j,xacppop.. 3Xr)v mXaxsia xo Suvxd-Y^axog, xt) t^co'xixxTjxa xo 6pa8stou xtj u.apxupouv X'.' Xyog 7to Y'VExac yc' ^x axg qpi];ipi6g
itpiv wove(j.r]8T, 5 3toXXa7tXa3ia3(i6g xou (i x Spa6ta rouXavSpr), XaT^YjTtaxpa xai iloupcpt-va ^f) (idSa pag 6aB!5xaxa ouvaiafldvBrjXE xV) aifj-|j.a3a xvjg iii'itiaxoauvTjg Tto xrjg e8Eii^av oi tXo-BxEg xoug xai iuaYjg xai pia dv^coar) XYjg axiiBprjg ttjs roapaYCOYY)g. 'H ivi53Y) axY] v3-/Exac v jiyJv slvai Ssxexyj p xtjv S'uiXXa ito Svj-pioupYExac Yla 'tT)v dTc6xxr]OY) xo 6pa6Erou, p xy)v xcflavxY)xa tco eyvi xcpa va xaX 6iWo v 8ia-xptBet.
KditoxE ag XEYa Sxc &itdpxEi Ttdvxa Y) x-XY), Sxc Ttdpxouv oi xuxEpoi auYYPatP "^ fiv xuxXocppY]3av x 61&X0 xoug a' iva xpvo tpxoj-XcD'v yEXlScov sTvac exoXxEpo v xepSiaouv x 6pa6Eto rcap a SXXsg xpovtg.
"Exog vxcBiExa TCYp^av TtoXXol xuxoc, SY)Xa8Y) TtoXiXol auYYPoKP'Ecg tco B |jj7topoaav ScxacoXoYY;-pva v 8cextXY]3ouv xai v EpSiaouv x 6pa6E'co, TtapaipEpc3i6Y)xav 5u.cug y.y.zl va aXXo 618X10 va-YVcopc3Br)XE yc dxpa xaXsc'xepo dito x Scx xoug. PcDxxE: Evac 66aco 8xt 7tpoxipaxac Ttdvxa x xa-Xeixepo; IIo>g v x ^popE; Av fritpxouv )xpc6^ lixpa xai axa9i(i Y' v i^UY'^ovxac xai v pExpc-ovxac ol 8Yj(ic-oupYtEg axv itveupaxcx xapo. Av ixops xai9Xou xyjv dijcuvaY) Sxc et'paiaxe XdvBa-axot. Hocg Sv9pci)itog evac diXdvBaaxog; T Sxc 8v TcoxXefexat v acpdXXopE drcaSEcxvsxac X-Xcoaxs ait x YsYvg Sxc Xdxuaxa 6c6Xca 6pa-6siBY]xav p icXuXYj TcXecocpTicpca. Toxo aY))iacvEc Sxc d'XXa 6c8X(a slxav x-?]V TtpoxcpY)3Y) XXcov auva-8pcpcov, xai elvac xdvxa Suvax Yj pECocJjY]cpta v Ec'xav Y] guSEpixaxEpY). 'AXX Sv ycvExac xX-Xoccg. 'H xXEcoc^Yicp'ca ito^aac^Ec.
"AXXoo3X'E, isxecvo ax rooco dpxcx Tco6Xin;op.E sivac v xevxpcaapE x v8cacppov Yvix Y'a x XXyjvix 6c6Xco, ytA xy]V TtVEUpaxcxY) &Tt8EaY), xai xecvo Y'* x itoTo pTtopffi iva ag Sca8E6acc3Ct Elvac Sxc iicdvxa 7tpo37ca8opE EauVEc'SYjxa 8ca8d-


T rEyovTcc Keel ?? Ziyrr\uaTa
475
ovxa;, |ovu-/,ioMTa;, auYjxwvixa, vxaXXovxa YVnps; xal xpiast, aiacptToMxa Ivaj xv aXXo, v vEUpops xal va ????????? ?? xaXsxEpo 6iXo. Tojpa ??? 8 aa ta6aoet 5 ?????^??? cp-Xo xal auvaSepcpo x. SxaaivonouXo;, ??????; av ???? xpvo ?????? ?? xpowa tyj, ?/?????, tv xaxXoyo xv 6pa6EUpvti)V o' axtf) tj Bsxa-exa, 9' avTtXY]q>9eTE xal 9 ?????????? Sti ????? xi' av 6v gexwpfeiapE oXa xa .xaXa 6i'6Xa 6v Sc-oap,e toxe ?? ??????? a xroiov to 6v etxav aiio fi' ax. "Ac elvai S ?????????, auxc [ita lYYUIdK] ort ???? vo |i |iXoY4 ixpaacpop x-7xoxe 8 6px6su9sT.
"Etxeix" n Tjv xupa OpxvY), 5 x. Mix. A-SxaaivnouXoc, pXo xyj. 'OpaSa xv AtSsxa, 8i6xoE x y^povix ??? iTcovou.Yj xffiv 6pa6ea)V, Ypappsvo, ???? x9e x'pvo, am xv ISu> :
???? svat YV0>aX5> x8E xpvo xxoia etto-XV, f EUYEVixy) ??? cpXrj x. pavY], p auy-XEVxpffivet 8ffi, Y'* va auppExaxoupe axY|V sopri) ax^i, tjv tpLEpm'tivT) axYjv rovo|j.Y] xv ???-6eicov xfjs 'OiLtSo xv AcoSexa.
K&s xpvo, ???????????) axrj Ixst XajinpY) xai xapojXEVT) ???????????, -xai acpvs a SXouj xl, xaXTspE; vxunnasi,. '?????? Spco,, f) auy-xvxpayarj ??? ^si pi tiaExEpY) aYjpaaia, yiaTt, xa9)g 3 sns jSy) f| xupa OpaVY), 4tp-to, aupnXYjpvExai BsxaExa n xjv JioxVj, no Sp9Y/XE ?? npxo Bpa6sTo xffiv ???'???. ???? Xpvia co^ a1 vav Bsap XoyoxExvixou Bpa-6eou, ffifj; a6t 'AxX ) '0|j.8a xiv ?????? eixe xj |1????*/], ??) oixvia, xr axs'Sv ??????????) Y'a Tv xreo iac xavoircoY)3y, v if\ v TtpooEXxYj ty]v i-1u3x03vtj nac |iXoYY]C 3Etp 8Xt>9EXov, xo xij xai|iav xv)v xt(j.ij v ?11??????9?5? cxyiv xpa'] TY)g xy]v 7XO|iovYj xai xpiffiv x[iYi 3yu.aVXlK)v 6pa6Ea)v, x jtoa Tcpoi3EX'9Tj3v eroi ??? p-Xix ??????? xv ?????? xai tol avispa ] cO|j.Sa pia utovjei ??? 3Eip ait xaaapa v 8?? 6pa6Eia, tco) xaXiCxouv reXov SXy] xrjv ??-xacYj xj XoYOTExvixjg ?????????]? ??? xmou.
?? ??????? ax Evai x ^rj:
1) Bpa6so ????? Opvrj, y1* t xaXxEpo 6i6Xio ??? cpYjYY>|xxtiXoB txeJoB ?????.
2) ?????? rouXavSpj, yta x xaXuxspo 6t6X!o xpixixi] r) Boxu|iLOU ?] xa^il8io>x'.xv vxuirctosetov.
3) Bpa6sto Xax(7taxpa, fia. xrjv xaXxEpY ouXXoy) xo lYjjixtDV.
'Eti .TtXov 7tov]is!xai, xai ??????? ???????, x ??????? lloupcfnva Y' x xaXxspo 6i6Xo, ico e^apE xv XXy]Vcx TtoXiTrap, ^??? 5????? 8-po)g f TtovoLiY) y'VExat ?^?'???, x9s ?????-???.
Kai ???? y1* xjv covojjLY) xv cpexeivv Bpa-Sstv.
llpxa, Yta x ??????? OupvY]. 'Arc x 6i6Xa xo tieo ????;??????1??? Xyou,
Ypauju-va x vetbxepo auYYP^Kpa, nov xaxsxs-8?(3??) axY)V 'E8v. Bi6Xio8yxy) to 1 'Iav. 1959 Ecog 31 ???. 1959, f] '0ib% jexwpiaE ?? ???-aapa co tievxe axExixg ????????, xal Txvco a' ax yi'Vxv auYjxifjaEis o rcaVEiXYpLivE ouve-SpinEi. Sxi]v xeXsuxaia auvs8piaaY] y1vixv '-xpEi auvsxE ?Y)?O?opEC., Txo rooxEXov Ttc TYJV xaBispo>LivYi 7xap3o ?????? ]i x xeXlx TxoixXEaiia, x ??????? ????? Opv], .7cov|jiExai ??????, |i ?"/)-???? 7 tcI ??? ouvXou xv 12, ar |iu8ioxpY]-|ia nvco 3X |1????? Bpjio xy) x. 'IouXtag ??-???-?. CH 'OipSa Svst ii xavoTOYpY] x ???-6eo a' va 6i'6Xo to ????????? x'jv tocxy] ??-?vl?Y) jxtc ???????????, ??? tie x rcoXuaXiSo ax pYO xy) icapouatci ajiotoc pi tcoX -CiXayq ?Y)YY)lpaxlX'l txavxYjxa, xal xaxop8vEi v 3vyj (b'XoxXYipcopvoug vBpoTOu;, to tjouvs a (ii ly-xpSta IXXyjvixyj ????????? xal Y'" vovxai aia8YjXol xal YaTCY)xol axv vaYViaxYj. 'A-
|lO3Y)|0.EroXYJ Elvat y EYEVXYJ 39E3Y axo ???
6i6Xou, f paXxYc ??? ??-ouj xou xal f ????7] YXci3,31.XY| ????-if] xou.
T SEXEpo ???????, 3y)Xa3Y) x "??????? ?. TouXavBp^, to TOVpexai ?????? y1" xexpTY] ????, XEl a9Xo'8exy8y jii. xy) ????????] 66Xou tco Vs av/jxYl a XXa e'Sy) ??? icsou Xyou, 5y)-XaSY) a xpixiXY), i) Soxipio f xa^iSiioxix.
'Ano x ????? xv xaxYiyopinv axffiv, f '0-(i3a ???????? u ?^???? 9 Eni auvXou 12, x xpixix Soxipio ??? x. AipiXou Xouppouiou u. xv xxXo, '? ??????; xal f] xoxy] tou x-po SsxEpoc, ?lEp?pvo ax ?????????? ??? ?????? xal oxy) ??????? ??? Ba3tXi. T 6i-6?? ??? x. Xouppouiou, Elvai, xax XYjV xpa'j XYJg '??????, pyo pxia auYXEXpoxYjpvo, xapins lUEYXou jix^ou xal axEvcoxaXYj YvtP1P'aS p x pYO ??? Yevpxou xffiv noiY)xffiv pa, (iXXei 5 v psivY) av va n x aix 6oY)8Yi(iaxa axv pEUVY)XY) xo pXXovxo, no 8 npoarca8f) v' ?????????] x pYO ??? ?????? xal v ????-poY) xy) 8.3Y| xou 3x)v nVEUjiaxixY) axopa ??? xnou |ia. Evai 3 x St&Xo xo x. ???????-ou axo'XEX ???' aux xpjpa pi ??????-pj xal aui3XY)paxixc xpixuxYJ ????????, xij o-noia npoY)YV)8y) npnxo xopo xal xoXouBe, xaBtb pnopE xaVEl v XtiEoy], xal ?????.
Kai xipa EpxpaoxE ??? xpExo BpaSsTo, x "E-???8?? ?. Xa'xYj'naixpa, no npoopIsxai (yi rcpt-XY) ?????? ????) Y'* TY1V xaXxEpY) auXXoyY) noi-Y)pxrav.
'Ano 8Xe xl noiY)xiix auXXoyes ??? ???????-vou xou, f) '0,u.8a 6pa6EEi [i ???)???{ 9 ni 12 xy)V notY)xixY) auXXoyY) ??? x. TxY] Bap6t-xaiTY), |i xv ixixXo, 'H TEvvYjaY) xv IlYjyv. 'H c0p3x niaxsEi 8xi ?? ??6?? ??? x. Bapt-


476
'EuiKmpOTTyres
toltimi Tcapouaia-ei ??????? Stxi) xou vxxYjxa xai diIsi va ????????) pt sxwpcaxY) ????) ?????-| xtSv TcoiTjxffiv xyj hvas xou. TTCOYpappi-oupe xv ???? ???????????/???? axtxo xou, tco ouv8uaei X7]V XsuBepY] ?????) xou p x puBp xai xi)V ???????????]??, vffi acp1 Ixpou itXXexai ???? x axipxTfypaxa rcYJg ???^ xo aYjpEpivo v-9??????.
Ax stvai x cpexEtv ?????????????. Kai TteioY] p x ????????????? ax aupTCXYjpffivsxa'. biiw ETiaipE fj Sexasxia pag, 8 ag 8ta6ou>, ov aup6oXcxY) dvaxscpaXattooY) xou Ssxasxog Sou xo Bsapo xo Bpasiou xffiv ??????, vav xi-p.Y]xtix xaxaXoyo: xv ???????? SXiov xffiv ???-Ypacpcov, tco xi|Uirj8Yjxav p x 6pa6eta pag xax x StaxTjpa a'xjg XYjg Asxaexag. A' E ?? a ? X ? ? ? a x a ? ? ? V Y) :
1951 '?.???????)??)?? xiopl v ????????) x 616X0 Xcopixeg xo X. '??????) Ko66.ax), 1952 X. Ea BXprj, 1953 x. Mapxo Aaapi-tj, 1954 ?. TaXaxeta SapvxY], 1955 x. "??-yeXog BXxog, 1956 x. PStjcj ???????^???, 195 x. TxYjg XaixlY)avaYVaxou, 1958 x. Nixog A-8ava>3iaS7]j, 1959 x. "IooXta 'IaxpioY], 1960 x. 'IouXia ??????.
?'. E ?? a ? X ? ?. TouXavSpT):
1957 ?. 'AOavaaiadrj N6ag, 1958 MaviXyc Kptapg, 1959 HavxsXYg npE6sXxY)g, 1960 Api-Xioj Xouppoutog.
?'. "??????? ?? o i y) a s ? g ?. X ? -???)???????:
1958 Nixog Kapu6]g, 1960 TxY]g Bap6txaitTY)g. ?'. E ?? ? ? X o ? ? ? ? ? [ v ? :
1958 ?. Pipag, 1959 'Ay'Y'sXixy) XaxtY)ptxXY, 1960 'Avxpag KapavxffiVYjg.
T-EXstcovovxacj, xoppaoo ????) pia cpop xg ??-Xapmsg XYjg 'OpSog Ttpg ty)v ??????)??) xa s-YEVixy] xupa Oupvv), tco xaBipmae axvj ty)V )pata auYxvxptoar) x&s ?????, ffig ircXaaio xf)g TCOvopYJg xffiv BpaEttov. Exa'piaxoupe stcstj xai xog E^EVEt; BAoBxeg xupiou rouXavpi) xai ?????)'???????, tco pTCtBTe!8Y)xav axYjv 'OpSa pac x-jv TCovoipy) xffiv sTccovupiov TC8Xo)V xa axpcpoups icvxa x-'q ?????) ??? Ttpg xy] pvirpY) xo aXTppovrfTou TCotjxo xai ???? Kffiaxa ??-pvY), tco TCapapvEt paxog 5Y)Yg ax a-o6if)paxa xai axlg ??????? xTg 'OpciBog xai ???-pEupaxExai TCvxa TCVEupxtiX patt pag xai pg evtVEi ?1???? xai ?????1?? airjv ???????????? pag.
fJapvxEg axil auYxvxpraarj TJxav xa o xpeg Bpa6eupvoi. '? x. Atp. Xouppouto ExaptaxriaE xijv 'OpSa Ttv ??????, vYYel'-E STl YP^Y0" pa 6 ?????????)31 xt xpxog xpog ??? pYOU xou '0 HaXap xai %oyJ xou xa ??????? XT) ????) x)g xpixtx^g ax^g pYasiag xou" f) x. 'I-ouXta ??????, tcoX auYXivjpev], xaxpBiooe v 6pe xpa XiYxspoug ExaptaxViptou XYOUg, xi x. TxTjg Bap6ixat(xT]g ?????:
Elvai tcoX 6a6t i] 3UYxtvT|a'fj pou yiaxi ex auvE'aTOT TCCg f] pa xoxyj Elvai pia arc xg tci TcaYipsg xYj tDii pou, &TCW svat tcoX ??-pet xa i] seuvr) tco voittto v 3YMivto rcv)
??? ???? x axiYpi) tco ps TCspi6XXaxe p xt)v pTCtaxo'avT) xa x]V exxpYar] sag. 'Qg xao S 8 TjOeXa v xvto xaxaxpTia) x^ ?lXo^evtag oac; xai v og ??????? p Xoyia tco ??????? o xxt xxoisg TCepiTCXtbaeig TCvxa pg TCpoSSouv. '??????? ????? povxa : N -???????) xlg Seppg exapicxEg pou Yta ?????) xjv gaipextx-r] xiprj-icix) 6txpi3T) tco TCpopXExai ???? og, ait pt paa xao Siaxexptpvrav TCveupaxixSiv veptbirctuv xa XoyoxExvv xa v xtjv ????????? p ??] 6s-6atxrxa TCtb ????????? va ?????)???? xa aai-Sogo pTjvupa Yta x pXXov xijg vsuxEpifjg ??? Tco]aT;g YeNtxt&xspa xa Tttog ????? xvjv ??????-??) XTjg t'Stag x^g 0T)a7g xa 5xi povaxa vg xpou. ????? xpa &TCOXpcocVj pou v ?????-ato Sio xt)V EYVWpoaVYi ??? xa axv eysvyj -???????] x. ??'???)???'???? Yta ttv xao TCoXixtpr, ?????'?'?) xou axjv ?????^????] axT)g XTjg ??????-aYjg. Sag exapiaxffi xa TtXi p SXv] pou xijv xap6i Y' xyjv ETCtaYfpif) xouxtj vxa-TCxptaif) tco ??? ???????????, xa9g TCtiar)g xa Y' xi) Starct-?????) oag 8x1 f) ????)??), vsibixepif) pag TCOY)sr, BXio v ???, ^o.xoXou9e v stvai ^tvxavi] xai v Sfvet Tcapiv.
Trv upaia axri TCVeujiaxixij lopx] ?????? xXouflog jcaivog xa ext) xo teufluvxoO ????-pxiov, ??????? ????. xo UTCOUpysiou nacslag x. ?. Koupvoxou:
=??????)??1 ??01. Ti Saoug pouv xaX x 3T)pat'vEt pt &paSa iv9pc!)TCtov v StaxEipiCexai ?????? tco 'ipopoOv ??) ????????), 8?)??8-?) xVjv -CtoXYT)3T xffiv pYCOV xffiv oY)pioupYffiv rco ov xai xivoOv'xai sig xy) oYXpovY) u>ifj, Elvai ?aVEp rcffig pt S:eocaExa xxotag icpoanBEtag TcoxsXEt ????-Ypaxtx va xaxpBtopa. KaxpBttpa icpaYpaxtx sTvai, TCEpVttivxag ???1 oXeg xg TCoXuTCOt'xiXg Sua-xatpsg Y) 'OpSa xffiv ?????? v s^axoXouBst S-xaxY) xoxy) xpovi v TCovpsi ??????? xiptvxag xrtoioug xa pY xipivxag xrcoioug XXoug.
CH 6p6EU3Y) axYj tco Jexvyjjs xai Ipeive ax-ijv TiEpioxY) x^g EStioxixYJg TCpioxoSouXiag sxst y'vei TCi ??????.
CH iStaTCsxtoaY] axY) pg UTCOXpsffivet v ????-BoOpE ax-ijv '???5? v auvextei x ipyo XY]g ax etc TCoXXg -jXou xpoxtg p xy) 6s6atxY)xa tci i) ???????) XY)g ax NsosXXYvtxa ???????? stvai 03 ta3xtxif).
EniKAIPOTHTEZ
T "Eto KXpou
T "Ex'og ?????? pxiOE p xv oaiaaxix-xaxo XYO xo BpoSpou xY)g 'AxaSYiptag 'AByvu4 x. Ilavay. MrcpaxottuxYj axYjv 7r,avY)Yuptx| suvEopa-CYj xYjg 24-i)g Uapxiou xa p xyjv TCpoxVjpu^Y), oxyjv i'Sta 3uvs8pta3Y), 6pa6siou 25.000 8px-, oi9Xo9exy-pvou dica x UTtoupYEo xYjg IlaiSetag, Y' xi) ???-?????) psXsx^paxog p 9pa xyj io-^ xa x ???? ??? ??????, xa t auvexiaxEt p XXsg xSy)Xo')-ssig, tco 8 xlg TCpoExoipcrouv o XoyoxexviX; pag pyiavtiraeig.
'H Na 'Eaxa TCp'OY)YY)8Y)xe axv lopxaop a-xv p x pEYXo xY)g ??1????? axv rcoiYjxY) (???-


';
477
XuoeXiSo XpiaTouyEvvidxixo teuxo; 1946), 5-nou, ?11x05 tai noXXd aXXa, ex-ouv ?1]8?1 xai aY]|xavTix6Ta X-
"Eva? (6?
To nvsu(j.axtx6 xuY)ua xy); Koiv6xy)xo; XoXap-YoO eTxe p.Lav ( ': va uexacpepE; ox6 8ix6 xou x&po xai Bioto xou xoauo xyjv sopxYj nou opydvcoaE 3x8v IIapva336 nplv dno Buo uyjve; yid Ttt oapavxaxpova xou A8dva ; drxxpoixcov xy); IlatSa-YCoyiXTj; 'Axa6Y)u?a;. $uaixd, aXXo; 5 eigyjyyj-xVjs, 6 x. K. TsauavxdvY];, xi dXXot oi SuiXy)-xai, oi x. x. Kw3XY); Kox6po6ix; xai ^ Pidxo;, x' oi xpEi"; eyxdpBioi dXXd xai oxo-Xaaxixoi otyjv dTOxEuYjaY) xou xou toiyjxy) xai xou xVEUuaixixou dv8pcoTOU ysvixoxspa, ua-?? xou; Sum;, xaXoi ouvEpydxs; ; ae tyjv d-nayyEXEa xpayouBiffiv xou 'ASdva xai xyjv -Xeoy) ouv8e3ieiov dndvco axExou; xou, f] x. "Av-va xai b x. N. nanaxtovsxavxEvou, ; xai f| '5? xai f) MavBoXcvdxa Snupou Ka-), Sev eXE^av xi xov xou n?pa3UEVou rsvdprj. ', .6; nYjpe aXXov xovo, x6v inpoaEJJE xai x6v uTcoypdu-LuaE xi 6 hoiy^;: eyivs Xai'x6x?pY) ex8if|Xa)3Yj. Kai xouxo stvai iva ysyovo;, nou 6-$e?Xou.|j,e x euet; vd xo xai vd xo npo6dXouu?. AXXd yia'x? |i6vo azi\ N. SuupvY) yj 3X7) Ntxaua oi ex8Y]X(i)3Ei; au-xoD xoO sUSou;; ; aXXo; ; yupei) dno xy/V A8Vjva uevei 15 ) xyjv nvsuua-xixy) t^corj. TouXdxioxov xd8c KupiaxY] Ss 8d uno-pouas vd ytvE'xai auxY] yj -/) lopxaaaoug y] xai |il dnXeg nvsujiaxtxeg ex3Y]Xu)oetg xaXd op-yavojjieves;
x,
'7)^ 2otpla
Me xyjv i'Bia navxa auxanapVYjOYj xai xyjv c6ta suXd6sia axY) u-vyjuy) xou ^ xYj?, Y| x. Mapia Poaaiv PoXXdv auVEX'l^Ei xyjv IxBosy] xuv -Bicov Poaalv PoXXdv, TCEptexouv noXXd dvex- xupicog xyjv dXXY)Xoypacpia xou ue Sid-3Yji|xou5 XoyOTsxVEg, 0TC(i)g x6w SdpX xov Aout ZiXXe, xov 'Avxpe Suapej, xo aouaoupyo PtXapSo Sxpdoug, xai xY) p,Y]xepa xou, xi? 1, xou MaX6!vxa 6v Metevauouyx xai 2? -xoXfvi, xa8d)g xai xo .6-yt6 xou. '1 xd TExpdBia auxd exouv &q xcupa oyxtoSEis x6aoi d-rc' xov 'ExS. Oixo Albin Michel, e^aipExtxd evB^epovxec., d-TOxaXunxouv vesg xi ayvmaxEj TcXsupej xou PoXXdv yid xyjv xaXixspY) xaxav6YjaY) xYJg tYJg xou xai xou xou.
rH pEydXou cECoYpdou eTxe x^v Ei>yevixyj xaXoauVYj vd aou jxeiXei xai xoug Buo
^ xyjs dXXY]Xoypa9t'aj zip 'AyaTCY)XY) So-?, Sntog xai xoug TOOY[youp:EVOUc:. c0 Poiita'.v PoXXdv ^xav 24 xpvffi Sxav ouvdvxY|aE, x6 1889, axYj P(o:)iY|, 3x8 aiicxt xyjj 1^? xou MaX6?vxa *6v Me^ev[X7touyx, uid vea dXuo63saE xyjv xap-Std xou, otccoj aYjiLiEtcovEi 6 i'Stos 31x8 Ta^SSis xai TcpoaSexEi: OXy) yj SYiptoupyia aou 6yf]XE OEVa. Kai Bev YjauxaaEj, xapd adv eycvEg TOayp,axixoxY)xa, xdxo) an' xo -Xo xyjs Txpaxaia. 'H P.xpd'xaia, 5ncog xai "?j 'Avxouavexxa, fj Sapntva, f] "Avva, slvai tiid an"' xlg ^, xlg nt6 yXuxEies fipcotBs; xou Zdv CH vea nou 3uvdvxY)BE ytd -xy[ anuxi x^s MaX6?vxa x<^9y)xe dn' xyj Jioy) xou PoXXdv Sexa 6X6xXY)pa xpovia xai Bev xyjv gavaauvdvxYj3? xo 1901, Saiv Mopixj XYjj 'EX6?x?ag, Sxav yjxav i] MapxE??va 2? -Eppcepi-rxovc^dyxa. Aev Yjxav nid yj ysXaaxY) vex xy]s Piouyjc., eIxe ?va 8Xiu.ii.evo xai yiaxi xt auxY}, Stooj xt 6 PoXXdv, eTxe Soxqia-bxeI 3xXY|pd, xpvix6 StdoxYpa, dn8 zi) ^cot/j. "EnaigE yi' auxY) noXXeg asX?8e; xou Mtce-x66ev xai xy)5 u?Xy]3E toXXyjv Spa yta xov YJpcoa xou. Oi ? xoug, 6piua3ueVEC. dn xyjv oSuv/j ^xav exoiusc. vd ai38av8ouv xyj 1? ad utd ? ; xai eamXEpixYjg yaXV|VYis.
'An6 xy) dxiyiiY) auxY) ysv"Exat i\ (bpa?a xai auyxivYjxixY) dXXY?Xoypa?a' xou PoXXdv xai ty)s 2?; rxoueppiepi Txov^dyxa, .nou dpx^si 1901 xai oxauaxdsi xo 1932. T8v '-6pY) xou 1902, f) 2? navxpsuxYixE u,e xov IIis-xpo MitepxoXEvi, nou enai^e 0Y)!|iavxcx6 poXo oxy)V ixaXixY) toXi'xcxy) ^wyj. f] u6vy) veapY) yu-vatxa, x^g ?1 5 PoXXdv, xyjv 6Xo-xXY)pwxtxd. 'EvvoeTxe xaXd Bev npoooEixai uovo yid ifiv/.i] evxi'|ji6xY]xa, dXX' en?aY)s yti BuvaaYj xaPa5t,xY)pa xai yid xdnotEj fiptoi'xej 8u-vdasig xyjc. 51 tou xpYiai|j.onoiouvxai axY|V xaBYfLiEpiVY) xai -?) i^coY] Sao xai axij s-gaipExixeg Ttpdg?i5.
KaxaXa6a?vEi xaVElg xo t^mYjpo evBia^epov auxijg zric, dXXY)Xoypa?a5. Auaxuxios i\ 2.? Ss |j,n6p?-3? vd 6p?t xd xyjc, eoxedXe 6 Poiiaiv PoXXdv UExd xo 1932, dXX' ouxe exouiie xai xd zf\z ; np6g xov PoXXdv. "Oxav 1929 xov ouvdviY)3e ytd xeXEUXaia -i] BiXveo, xov napaxdX.?i3s vd ?1 5Xa xd Stxd xy)j ypapaaxa xi 8 PoXXdv ..^? zi\
9?Xy)3Y) XYj{. '30, UEOa dn6 XY] 3UyXlVY]XlXY]
auxV) exXoyY) xcov eniaxoXfflv xou ; zii ?XY? xou dvaxaXUTCxoujiE xyjv npayuaxix-?) xou Pouaiv PoXXdv, auxvd 6 8pi3-X05 exEi (.1. PoXXdv Bivei nX-^po-?; axY) ?) xou yid xd XoyoxExvixd xou afi-Bia, yid xd xou exSiSovxxt, yid xi; npo-xi|iYJ3Ei; xou axY] uousixif], yid xd 6i6X?a Bia-6dt^Ei, yid ; xai xyjv dnVjxY)3Y) xou, xupErag Zdv 1 nXa- xoivo. xi; uexaxivYJ-aei; xou 81?; xoXei; xy); ';, xf|; 'IxaXEa;, zi] SiapovV) xou IlapEai, 3U(U.]jieix?XOU-us 3xi; ; xou, xi; dTOyoY)x?Uasi; xou, ax^jv dpyV] yevsaY) .


478
'???1??:1????|???
to suo xpouc ??? tsxpstou '????^?^ socia tcpoaoficsi 6 ????????? zavxxt mrcivxo, axsvcj ???? xo popaiv poxxv, ??????, ayfpspa yspouaiaaxi?), warcaxo; xo ????????, ??????-cpaj ip-ytv axopixoo, xaxxitsxvixoo xal xotvco-vixo ttspiexapvou. "Otcco p9 ttapaxtjp's 5 za-vxxo miuvxo, ?) xxy]xoypcpa xo popaiv pox-xv ??1 xyjj socpia ?????????? xpaxy]bypcs ttvxa ?' va 6??)?? loc xal ??????????? tciiso "/al mjp|e qi-qyi) iu.tcvsu3e(i) xal meptiwr.ivy|, ?????-ai y1* t0 t)ip-io|ivo ?????????.
trcpxouv ppej, xovoe a1 opoxayy]xtx ??-vo 6 poxx'V axi) ???) xou, tco vi>8> tcj stpai o ????? tco xaisi psaa ax xsv: xaxaxpffiysxat ) 'sia xal b 'o6yvs p pi, v p&ptxc, yatty|-pvs ????1???1? sv pxovxav va xjv 8ps^j)ouv, va xj ?u???ouv xv aspa roo xy]V ciuayovst. e-axe aire' axs, f| tuo ayattyipevy] rc' axs,, pal p xi) pyjxpa pou xai xt)V ??????) pou.
?- tt'
??????-??? xai. ttoxitiapiol
s pia ????????) 6ptxa repg otcouaax v ???????????? sppaxo xal 5xav f) asip xo xcyou ????? x]V vayxt) va xo auaxiijaio va -tcX, eavotixo, xx xal xsxpy)piu>pvo xal -7iebuvo 616x0 taxopia; xffiv siacppiov itoxixtapffiv, tco, xax xatpou, esav x ???, yjaav xai... tibavav srcvio axv tcxavvjxy] ???, siaxaxxa xo ??????????? ??? xsxsuxao 616x0 xo ?. ??. esx-tiSy] iloxixiapc xal tcoixixiapo.
???????17.?. "av bxei xavsl v 6o7}6y)aei vav pi, pxex vtjpepmpvov vayvuaxyj, axv 0x4-paxiap pi ysvtxy):;, xx ?????-7]; xal nxaz-pfc tcpffixyj yvffiascoc ??? iaxopa xai xr) pop-??]? xffiv txoxtxiaipffiv, piraps v xo auaxfjasi x 616x0 xo X. EeXtc&t). Ms ???^??) vy)pspoxy)xa, p auvsuaaxix] xw xsrcxopspeiffiv rcpo x yevtx xav6xt)xa ttox aiabt]XY, p auvxopla, xx "/ai ???^?1? x. EsXtcSyj ????????6' ala rcpffixa vvi arc x vxsxa ???????? ??? 6i6xou xou xo ????????? ttoxixiapo xax xt)V xaijrj xal xo xrcouc xy] sxaxoxe p?avasc!)j xoug, yla v xaxaxrjjisi ax suo xsxuxaca ???????? xo 61-6XOU ('0 rcoxixiapg ??? xal syxpiar] xffiv tcoxixiapffiv) a pia jxaxy) xal jtiypappaxixtj aeip tcpoatottcxffiv 3xoxa3;P-v axsxixffiv p xv ???-xixiap x"?j ?????? pag, axoxaopffiv, jto ????-' xal ttptoxoxutiia xai btvapy).
'a^si v xxstarii ??] avxoipy] axi) cixaip-ttjxa, tco po vitveuas x xt)9iv raxaipo 61-6x0 xo x. xp. EsXtcSv) p x xsxoj xou etu-Xyou xou, tco eivai xai x^P^xxvipiaxix xijc; ??!-axstc xou axv "av9pa>7io : ... ax-?)v ?????] pag 6 xapog svat axiapsvo ureo xy) ??????] izo-ps!a xo ttoxtxiapoo ???. trtpxei paa ??? ay-????) arc rcpavxs XtiSe, tio tI scxaioxo-yov o baupaais etcixux'se ??? xal 8xi6ep ????-aiaeifjpaxa, tco p; stoaav o ??^?????? icoxu-Xe xal ???????????, sas; p ????? y ttposog. 'h axopia xffiv noxixispffiv pj ssixvsi rob sao xaprtpol xt' v svai psvouv 8vy]xoi. 'axx ???????-
xouv xxoi, auvj'boj ?????? arc xxoio ??????? v) xi' n xrcoia tcia)8pp7)ayi. 'h axopta ax] svai xoirtv iva xovwxix axjv vbpt!>tcivr) ?????). pia v y'vi spio; 7] suvaxxtjta ???????ixxrjxa 5 ??^1 pvo ?????). xpeiisxai f tooxy, ixaxt] axjv 'Av8pu)7cxrjxa.
n.taez,
'H tcveu[xatikj) 8[?? xr) nap/in
mia ttpaxxy]oyi lrc sysvxo ????? xrj attxvj Bi6Xio8YfXT] kaxapffiv xai xyj aiaxii-ssiou SxoXyjc ilaxpffiv yi xpe 6pixe, p ps-x?epav xl tcpoxxe axi sua ax rcoxsi,. v npxsixai, ??????, v xavio sffi xv ?????????? xffiv pixiffiv pou, bxto 5??; v xoviaio xxi axxo: x ???? s^dsi f] tcapxia, r xao 7iapapsxtpvrj arc x kvxpo, v 6piaxsxai a' ?????^ p x ttvepa xal rcao ?????)???1 xbs xs^xcav], xa-vt v x'jv ?????>101 ?????????? xal v xfc, ?????-???1 gixoyt] tiveupaxixt) ?????). 'h xoaipoaup-poi axl pcxsj pou, xao axjv kaxapxa sao xal ctx'jv ?????, efva evSeixxixj auxijc x) x-astocj, ropo rtvxiov dvipsaa ax) vsoxaa, xtjv ex-xsa x^g aptov. xaipoouva xjbiv v 6xrcei; ax x posax ?????????? xffirv yopiffiv xal xffiv xopixaiffiv xal v tcapaxoxoubej p ????) exa6sta a axouav xal rtoyj elvai f ??? xou ?i4 pbr-ar.
ax attdssixviistai xi art' x yeovo sixi ax va^vcocxtipio x) aa'ftcjs Bi6Xio8tjxt] kaxapffiv au-xvjouv xct8e ppa ?????? ixwx vayvffi-oxs, xatcbj xal ???] aifpoxix") Bi6Xio8Vixt) ??-xpffiv o suo ax ? i6X raflijx&, tio eivat ???? xl xaxxspa pyavcapve xal xl; tcxouaiffitepsj a '6i6xa, ttepioisix x' ??^??????, xo tcspanp-vou aiffiva, xx xal xo fcpxavxo, piopov, xffiv kaxaipffiv icspl xouc 40.000 xopouj xal xffiv baxpffiv ttspl to 80.000, xxo arc x itaxi 6i6xa, xsoasw xo 16ou aiffiva xal x tioXuxi-?????? ?'?'???????, exvec xal ???1????,1???; xpxe icaxaioxxuiv tcoxSv.
'H aripotix"?) Bi6Xio8t)xt) uaxpffiv, ko ?????-lexai a' va xaxxipppapo Sixxtjxo ??????, p pjeyaxs aiboues, ttxouxisxai siapxffi rx x ?. suipoxio xi urt srapes, xt 5 ???????, axo-ptxcj xffiv naxpffiv 6 x. kttvax. ??^????????, p' SXe xl stxrjyopix axoxts xou, svat -va; arc' xo ?????????? xrc. 'h aaxr) bt6xto-Btjxt] kaxapffiv ?????????! tcpoatopiv ax ot-xtjpa xj, aa't'xji sxox'j, yp^t0pa spioj' 8' tcoxixjaet xi axt) estxxirjxo pyapo, oxs v' v-xaxoxpiest xaxxspa axv 6??]?? ?????? xtc. l'i' ax spyacovxat p xtdxvj xal ???????] 6 jxo-paaxo tcpsspc xt) x. ?. ???????????);, 6 yvw-ax xo'yoxxvirj; xal iaxopixo x. ?. 'avatcxiuxt], xal 6 ysvixo yP^P-IJ-^tsu xt) x. ????. otxovo-pxyjc, va vbpmtco no xet sobs ????) xe xal offipaxi axi) bt6xio'8ii|xif) xal svai vap?t?o-xa xptoj 3ixuxo6axy) x7), pal p x' dxxa px) xo ?. sup6ouxiou.
"a p-jv tcorttpoops, xoitcv, xtv STcapxa' bsv eva f 'a'bviva f) itveupaxixy) 'exxsa, svat SX-] f 'exxa xi arc xi itcapxis i/ouv avaTCYjOT]-


?? ???????
479
osi xai TtaXaitepa xai aYjpspa Taoc XoyoTxVEj xai xaXXcxxvsg ??? ???????? xai xtpov xyjv ??????? pag. "A; xyjv yxaXcaoups xyjv ???????? K! dg xfjg Tcpootppoiu.E ??????? xyj ouvBpouTj uag yc v xyjv aaavpaaxs nvxa xovx pag xc -OEXtptopvt] pai^i pag.
?-??-
'Avxapala oxrjv 'AxaSrjptoc *A6y)va>v
CH 8to.8sxxYi Mapxiou ??? 1960 9 Tcapauet-vsc yc xyjv 'AxaiSYjpEa 'A6Y]vffiv pc xpvoXoya EoxopixYJ" ?? 266axo ax 3yjiuei(j)9yjxe r) ixpcxY) vxapoc'a ox xpgvix ??? ???????? 'IBppaxog: xxw ie' xog ??????? cptimajivou; 88Xoug xai pircpg a tcuxv ???????]??? 888y}xe tocxyj auv-auXa p ???? Chopin, yc v xcpyj8ec yj |J.vyju.Y; ??? ??????? IIoX(i)VoO pouooupyo, tco x xa-xv itsvYJvxa xpvta dir xyj yvVYjaY] xou ycopx-ovxac tpxog a' 0X0 xv xepo.
"Etcect' due pc topata &pcXa xo x. Mavc&XY] KaXopoEpYj yc xyj JcoVj xai x Ipyo ??? Chopin, Yj 9Yj.]iray.NYj xaXXt'xxvig '??? tuvou, y) x. Mx-p[a Xacpoyccpyou Scypa, Eircacge ??????? ???? xo 8dvxxou auv8xr|, u EyEVcx'?] itocxYjxa yj-Xou, u 8caxpaxxY| poY) xffiv pouacxffiv cppdostov, Xtopig vooY|p popavxcau, u xaxaTcXYjxTCXY] Be-gtoxExvEa, tco icBecfE, yc uc dxpx ????, ib uEyXo xaXvxo xyjc. 'AxoXo8Yjaav x.pia ????? o-Bca xo xcptpevou pouaoupyo dico zip x. N. ???-???, tco x icBiuas, u iij ^eoxyj cpctvV] XYjg, u tcoXXyjv x9pacxcxxY)xa.
Av icpxEcxac opeog yc xyj auvauXEa, ?????????? yt xy]V ????????] tco TCYjpE yj 'AxaSYjpEa 'A8y]Viv v ??????????, yc icptxY) ???? ax x?vcx XYjg taxoptag ty|;, v' xouaxouv xdxto ie' xog 8Xoug XYjg YJxot ???? xai xXaatxYjg ??????%, exec Stcoj Bv xoyovxav fflg x^g Ttap TtcaxYjuovcxg dva-xocvcsecg xai SpcXcsg tvcxo xai Xoyoxexvcxo tce-piExouvoo. Ecvac, Xoctcv, Bv Elvac uc vxap-a(a x ysyovg ax icvavxc xffiv xattEptouviov,
XYJC, TCETCaXYfllEVYjg ;
??????^??;]1? ??????? x ucxp i:avaoxa;xcx ax x(VY)|j,a y.ai ????^????? v rcaxoXou6i/)aouv xc xXXej dvxapatEg xy)j 'AixaSYjuiag A9y)Vcov, tco 8' TcoSecijouv Ttcbg Evac iva aoyxpovcauvo affi'ij.:'. xai itc&g, |ioXovxc x Ttxpxctjoov Bdvaxoc, ??-xoi Bv Tccfoxoov dico tcveuuxxcxyj ixco9opoucxxYj-xa, dXX' vix8'xa Eivac dv8pwixoc ^tovx-avot, u vsavcx'i) 09ptyy)X6xY)xa.
?.??
"Eva? ????????????
nXoacog, dXYjBEia, 6 icoXoycoug xo 1959 xvjg 'Apx'atoXoycxYJs 'ExxcpExg, tco xv auvxa^E xai xv ???????? axY) [iEydXYj xY]g ??'????? x nyEUua XY]g 20yjc; Mapxioo Pev. Ppauu'axeg XY)g xai 'AxaiBY]ua'c'xg x. 'Avasxdocog K. 'OpXdvBog. nXYJ-9og oi pyaotEg tco ycvav u xyjv vcbxuby] xyj; =ApxacoXoycxY]g 'ExacpsEag, u xyjv ???????????? XYjg y) u xyjv icXY) ?????????'? xYjg: dvaaxacpg, va-ox-()Xc!)3eig, vaxEpauffiaEtg, xx9xpcauo. Kai io-
XoytxaxY) il Tc6Bo3Yi xffiv pyaacffiv axffiv: o E'jpYgiaxa TcpoTcdvxtov xai .a vflappvsEcg yc vEg Tcpocncd9EtEg xai pEuveg oxyjv XXyivcxy yYj, tco cpaivExxc ???; iX'Ec xua tcoXXj dXXEg uEydXsg XTcX^^ECg yt xog iccaxVjuoveg.
'0 'dTcoXoyraiug axg Elvat d^cooYipEt'coxog Sxt uvo yi x TcXooto TCEpcExttev xou, XX xai yc ty) 8cdp9pcoaYj ???. ??????? x TCEptxx, ??????? x lpca6YjxouuEvo, ?????? x dptaxo. Keuevo TCoBEtyiuaxtx ax sTSog xou.
x.
'O t(4 'AyxrcYjx x. XpY),
'H uExaxojicBV] xffiv axffiv xo ?????? xai xyje yuvaExag xou dix x AovBTvo oxyjv 'A9Y)va, yc v xa9ov ozi] 'tiaxapEav VY)aov ZdxuvBov u x'Jjv e-xaepea xo Exoug ??????, Eytvs ?????,-) v JavaBu-uy/9oGu xv tcocyixVj xai v ypa?o0v icoXX xai Bcd-???? ptpa a ????????? xc cpYjuEpEBeg.
Av ???, fiutog, xouflEvd a xavva ???' ax, v' va9pExat xSvoua xo x. 'AvxtvYj 'Ivxcdvou, arc xyjv ??????, tco Ttpffixog axg vaxdXu?E Saxspa ???? TtoXXg xc .^avxXY]xcxg pEuveg tco xavs oty)v 'AyyXEa, xv ???? xo ?????? xc 8Y]uo.oEUae x 1938 axEXtXY} dvaxoEvmaYj xai ??????????? xo xd-???. "IaattE xxe, xavvag Bv ^eps ???? ??????-xav 8 ????? xo tcocyjxy.
Nautico 8xc f] ?capdXEc?Y) axY] 8 uag ???? xai 9 yeuEaEt |i ??????? xv xopaaxo usXexyjxyj xyjj Kixpou. "Av eXectce i] epEUva ??? 'Ivxcdvou, OYjpE-pa 6 BxauE xV]V xcuyj v 9iXoevouus ax Na xo cAy. '?????????? x ax xo Zaxuvi9ivo3
TCOtY|XYJ.
?????; aaj
takhs ?- ?????????!
Syju. x. Naj 'EaxEacj. 'O maxoXoypdbcpoj pag ???? tcoX BExco. 'H vaxocvcooY) xo x. 'Av-xcvy) 'Ivxcdvou 6y)uo3le'9yjxe oxyj Na 'EaxEa xo 1938, xsxoc 282.
?? 6EATP0
Mia xXaaaiK^i ???????] xcoptoSia, va aiSyxpovo ipeptKavix ???? ??1 |xi XXr]vixr) KtopwSia.
'E&vtx QaxQo: "??. ????*???1& T \&rj fjLig vv%Tag, xojuijola o TQetg jZQageig. OazQo, &iaaoe Txvrjg : T. OviXXiafig rivx TtovXl xrjs rjrJ7si dgd/ta a rgeie no^eig, nvxe Eixvsg. Oazgo 'A&rjvcov, ftlcLaog Xq. Ev&vfiiov : N. Toupgov H. Baoilciri 'O zeXevtaog xiuiog, tqi-ngaxxrj HmficoSia.
T A a 8 Y) p ? g v x x a E x ???? ????????? "??. rxXvx3pc9 tco ey)Oe xai ?????? axv 18 ai Ava Eivac va dico x ???? -XEva txo x 'E9vix ?????? ??????? v aupicE-


480
?? ???????
piXaSst ?? psTCspxpi xou, pia tco oxotc; rcou eT-vai va yviopiasi aio xoiv 8Xa x pya rco v-xiTCpoacimsouv vav xtcg, pia ?????^, xal xouv ax eSo; xou; pxixijxa. "Eva 'EBvtx ?????? svai x' va "Spupa ??????????. Ta ? ? 8 Y] ix L St V y, X a xouv x^P^li xojjwjJcVtjxa, xaXoSpvi] tcXoxy], xpa aal xtvijai], prcpio xal wTjpoxrjxa, XX x' va ircsptexopsvo tapa tcoX TCEVixp, xi i&tcXoxo (axt xi' v a [lia axi)vi] xi] iivr] tco |XMPt ????? Suo ????????? SXtcouv va xpxo ????????? p' va-v xprco stoX 01??????1-??, xops pi TCpoaYYXa xo JTtpav-xXXo) yi v ijsTCspasi x tctcsSo tyj; xiopwo'ta; vxpt'Yxa;. Etvai pia xXaaatx] xcopcoSia "???????; xal i7r.ap^TYYiatv, va TiaixvSi tco 6Xaxi]as a Jvoiaaxou; xatpo;. "Exai Sv prcopEi v SiaaxE-Sa'Ei oxe v TCpoxaXaEi apsfla x v3iaqppov xo aijpepivo xoivo, xouXax'axov xtj pepia; xoo tco vTjxe Vs vaYVwpiasi xv aux xi); paa ax x8 EpYO tco 7capaxoXou8, tco ijxei urt x9s pYo auaxEXasig p ???????????????; TT];.
ToOxo 3v EYtVE xaxavoTjx -rc xv axi]va8T] X. SoXou- ? tcoo; a4 xv cpop 5v ?????? xv lacoax xvo tco ???????? v xoptapxTpEt. '? X. SaXop; Soxtpaas xao p ? ???^???????] xou Sao xal p if ??????????] xou TtTjpge pal xal ??????????]; xal oxyjvoiBsxy]; v auYXP0ViE' ~ ao y'V-xac x A 6 t pia; v x T a S !>i XX xt' ax x xavs pvov iTcitpavEiax p jtrcexaa xsxvapaxa, TCi8avv y'at^ ^1 xcopcoSia, xaB; j'TspEixai arc v8ptTtivo ?????, Sv tciSe-XxavE rcoxa'.axix;, xoXpijp;, ????????;. T vaxaiviai] xi); TCSpiopia'9Y)xs axyjv vxsXffi; xo-tcy), y' xiv vxiXi^i] pou, ??????????) axoixEwv xa9ap Yxpo'x'axcv, ???) 8i3aaxaXa vo; xpTCOU ppyrVEa; ???''5 ???;, TCpoaappoapsvou axrj airpEpi-vJ) ??????? xal ?????. '? ??????; ax;, 6 tcoo; p; E3ei pi xiopcoSa ???????????), aTcoa7ta "Exijo xjv vxixiOiai] axixaA8T pia; Y X 1 a (> 6a ?* X'aippaaxE, 8 x xxcpo-aaps tcoX TCEpiacxspo v frcaiovxav axuXiapi-apva, xpa xal p pavisprap, ????; pptjsi ax papiSovx^ p x ?????? XXwsxE ???-X auYYEVU0'Jv, ???? xipa tco Tcaxiav v ???,-Xouv yXio, xal paxacoTcovoaav, i) x xaxptcovav tcoX ????-via, aitopaSix xal x6iaa.pYa. Kal oxl; Xiys; axiyp; tco gsaTcoOas x yXio sva y-Xto xatXou TtijYao Exav xSiiXo 8xi x xoiv YEXoOae TCsi3ii ???? tlys o xiopiuSa xal ) p-pTjVEa 8v x xaxaxaicis, sxav TcpoExoi-paapvo, ^???? v yXaei, 5xi ylaxi 3iaax-3at ???????????. "0,xi pixopoaav v Siaouv x A ? Tj pia; v i j ? ti jn eivai pia ?^???? ?????] ????; XEtvy] mo aaSavpaare ??? ????-Xtope va ???????? p roaXi; Xstcxe;, e8up; Yxpaoups;. '? x. SoXop; TCixsipviaE xxt XXo, xal x rcoxXeapa eixav pia pxpia, pt pexpi-xaxi] Tcapaxaai).
01 TCsptaaxEpot Jcmotol natgav Ixavaitoiyjxi-x ap?tova p xl; cVSijyE; tco xo; Stijxav, X-X ???; v axVjaouv pia 3i]pioupYa arcavo) a ??-Spec 6drai;; '7i(oaSiJ7H3X ^iouv v va?p8ov
f xupta 'Avx. BaXxou, j ?????? ?xl exux Ta xXo x^; 6pa8i; stxav, orcio; aup6atvei au-Xv, x payEuxix xoaxopta xo x. 'Avx. ?????.
T A 8 t] pt; v x ?. a ; xouv -xuxiflOEt axv X7X0 pa;. T tx vsSaaEi reptv arc pxEx xpvta, x 1940, f] x. KaxEptva. 'H ?????-axaaij E'xa-; xxe Xaxxiopaxtxxaxi). 'H xiopiv] Tcapaxaai) Et'xav tao); ????; tci TctpXi)pvrj, XX Sv voptm oxi sTvai pxEx yi. x 'EGvtx saxpo v Sivst pt ??????????) vo; xXaaaixo pyou pXi; xrcto; nt vsxxT) rea xevv) tco st-7_E TCapouatast a pia xax) xou pa va; XsuBs-po; eiaao;.
* *
T pEptxavtx pya 6X8i]xav v p; ??"??-ouv. "?????? irc xi] ? t x i) x ffi v ? t 8 i\ -x M v x ?? ? x ? ? ? XI x j N t -x i] ; p; 3VEI pia sxva xj; 'Apspix; sv-xeX; ??????8???]?1]. ??9?; ??????????????? ???-?? x ???? xo T. Oi'XXtxp; Exa T1lv EvxTCiai] 3xi ???????????'^? tcoX TCEpiaiaxEpo ????? axj x-pct tco \r 8su)pop xax' |oxT]V ??????????], a pia ptxp] xtopTCoXrj TCoavTCxuxxou ?????? ????? xupiapxs xpa ????????? f xtp] xo ??????? xal ??? ???????, 5 vpo; tj; 6Evxxa;, xal ox 68i va; vaxoXixtxou ????'^'?. 'A-xoaxs xi]V TCesai): EYa; vo; sxe ptoxtx; axaEt; p pt xorcXXa" S roaxspa; xt' ??????; xi]; ??????????^) y'^ va xv exStxi8oOv v xv UTCaYYO'jv xal v xv evoux^aouv, v xo mox-?ouv x SpYavo tco stvai y'= axv xal tcoyyE^p-a" xtx, yiozl patl p epaaxi]; sTvat xal CiyxoXo. 'Atcoe arc xt; as^ouaXr/.; tctjpeiOe; xou a pips; YU4a'XE;. '? ???????; xt' 5 ??????; xi' aXXoi paC xou; xv TCoXtopxoOv paa a' va ps-yXo xoapoTCoXtxix evoSoxeo xal xXix 8 ????-YpaxoTCOiiiaouv xjv ExSixijiaif] xou;. Tivovxat xt' aX-Xa ?????? TcapSoija. CH ???????? xXXijaE ait x vo pia ppoaxsia" prc^xs a vaaoxoipEo. 'O yla" xp; Sv 3sapsuravs ??^???! arc x ??????'????-xtx puaxtx yiaxl Sts8tae x ???9?]?? xi]; a' ???] xjv TcoXiX'Eta' 8Xy| i] itoXiTsta aTxaaxaXsixai p' ax xal xouT'aopTCoXssi ????; xouxoopTtoXEouv pavo ax tcoX pixp xtP' tco Sv xouv Bpaxa y' v ,viSla?E,p9oOv xal auvap.TCaovxat ???? ???? axv-3a.Xo. Ot xxotxot xv; TcoXixsta; tcexouv xaxpou-xpa axv Tcaipa axo; Sppou; xal axl; aUYXEVxpifc-aet; Svauaou; urcaivixp'ou;. 'H ???????? y' v viaxBEL xpa TCspiaaxEpo x]V xaxoYXioaai apa ?????? x x voaoxopsto vx'9i]XE ax paupa- ???-xpa; Y' v ?.????????1 xjv xotvyj YVcpT] xjv 6mo-XpEtbvst v ??????1 ??????, av vuqpirj, xal v p-?avla?Et p x XP^I1-* ?? YVXTjxa;.


T QocTpo
481
EuuSacvouv xpayuaxtx SXa xx axYjv 'AuEpc-xVj; Av x xcuxsuco. AuaxaXsouac va xapaSExBt Su xapxsc ???? xal c'xvo ^????????? ax ? X u X ? ? 1 xrj g N ? x Y) IfoX xEpcoaTspo votucco Sxc axv T. OtXXcau E/Ei xEXsuxaca xixc'vSuva vxxuxBsc uc vooY)pif|, aaScaxcxYj cpavxaaia, xal excoyj uc uavca v xu-VTjY S,xi Bsipe vxuxiuacaxo ??1 ??????????. Ta eXaxxcouaxa ax sixav xc' SXa xoX xxuxa x-SyjXco'Bec ax E a ? v ? x x p a ? x xaXoxacpc. 'H 5????? uou vcoxExac x x yeyovo Sxc ?) xoYjaYj xo urcoxie x xpoYjyo-]iva pya xou tco yvcopcaaue /ei vxsXffi sjaxuc-aBE, xc' x ui ???????? x' 'vxeXw xepcxxij tce-???????] xyj yxEcpY]aY) tco ycvs axijv xoxXXa ax voaoxousco. ??? Spa xXous a acuaxa, a e-axcaciVE, xpeoopyYjuivs aapxE xxX. M xaBoo gpoo o ?????????? xaBYjosc 6v Bspaxsuovxai u Xscpoupyix xeu6aasc. Ilffi v uyjv xaxaXYj;o|i.e ax ouuxspaoua 5xc fj pycaaxcxYj xa'c aXXY) ?av-xaacia xo OtXXcau xv Tcapaapvsi xoX ????? ???? ???? xpayuaxcxxYjxa;
T pyo rcapxciExac x va Sixxoxo. '? OX-Xcau BXei v Seilet u 5u ?????? xyjv ????-axpsxxcxYj ????? xo xpvoo, x ???? xv vBpcu-Tccov jiTcpoax ax yjpvo xo ijpoov 5xc SuaioxYjxa 8 xo ?^??????????. Ilffi uco v xepSYjBec uBsi ??? axYjv ymvca xo vou Sxav x Spua xou Sv exsc xauc xa8oXcxxTxa, Sxav xscvo tco reapaxoXououE Sv svac ???? uc xcoavYj tce-pcTcxtiaY], v) xoUiXxcaxov va vxeXo xouovcoLivo y.c' auvscBcaxo xto;
Ta SsxEpo upo xo Scxxxou xec acatYjx tce-pcaoxepo ?????. ?????????????? a' ax x Spua uc ?Y]ueauvY) axp, uc ueyaXYj xaXXcx-X'Vca tco 6XTCEC xv aux xyj v yYjpaxEc xc' vxcXap,6avsxac 5xc u x yijpa xaVc x xoii xyj. Ta' Spua ax exsc vxaoYj, XX f] vxaOY] axY) xec^P'bvExat xxBco amwpacvsxac u* axYjv fj CopYcaxcxa, ???????]????, gti)9pEVixr) ???????????? xo vou.
ExuxoS Tcapaaxaa) x So upY) ayeSv
Sv auvB8Y)xav. Aco sxuxo ycaxl xc g Y]uctoaE u'acx Scxaaug x auvoXcx aaBjxcxo ??????-XEOua u ??^'?? v xaPU-E oxeSv ???????????? x auuaaco ????^??? xyj, Ka MEpxoprj. Sxy ax'/-v; ycve ???? x napSogo. 'H Ka MEpxopT) e'c-xav .????????? uvy). .. xac ejoxY). EavaTcapouaca8T-X uicpoax uaj axspa ???? xi) uaxpc x)j ?????-aca a .uc ????? pxca cbpcuoxixa;. 'H Scaup-?????] xo pXou xtj e'ixav uc ait xl Xiye xc-Vg xaXXexEXvex 8?;.???????? tco vxUTccoVovxac uaa ua xal Sv TcpxEcxac v xcg |sxaouE. Ec'xav a ???? ??????] uc ???????) xaXXcxxvcSa. XpcouxcaE xv xBs ?????????, x]V ???? ????????-Dj uai oycouva, uExpY|ava, puovcx, xal xa-paaxaxcxxaxa. S xaut xYjg xcvyjoyj, a xavva xovcau ?? ????? xyj Sv ??????^???????, xal v xoatY)XE oxe uc ??????? ???????, xal axY) axv)-VYj xY)g xaps Sxav f) axp ???]?????????? ???? va ??^????^?? ??? x xeXEUxaco xr]g ?'??? sxav uc sxcxuxfa, xc Sxc Bv aVjuaVE xua ??' axifjv, Sxco x ?o?xavs, Spa xyj ???????]??)?, ?????? ?' ?-va luovaScx ??????????.
'H x. MEpxopT) tco xv 6oyjBov cpuacx tcoX xal x ?????? x) xapiauaxa, aiaca xyjcj ^aVcaY), f) ???????? eXuycaca xo ???????' xif], i) xpa-axcxxTxa xj 90;acoyvcoua. xyj, Exav xavco oxy] axY)VY] uvY).S xoXXy] xoaxaCYj ???' axY)V ouViOvBu-XsuxavE uc ScatpopoxoYjXY) uaa yjoo^o'Sv x xyjv Ttoa [lXcg ^?/.^?'35 uuSp x. AaVY)g. cO x. Kov Sv ???^???? v eTxe ScS^Ec u cSca-TEpY) ?povxSa xoxY) xjv TcapaxaaY). Exav uc ???-paxaaY) vxeXffi auvEfBcaxY) ax ?????? Texvyjc, uc TcapaxaaY) xMpl5 axuatpaipa, xal u uvo uc xpcoxaycuvcaxpca f] Sixoa Sum xXoaca |i; vx|JJEc?E, x TxavaXau6avco, yc aXXs xou-acEj. ??? %cxpY) xy) xapaa^iEC v ???????? xav-va xal x pyo xal xi) auvoXcx) p|iYveca. T Txac^cuo SXcov xcv y)Botcoc3v xo Xa6av upo a3 axYjv XEpcopCiaBYjxE a1 va xa,lJlYi^t!lJla ??????? xy; mcovi caauE xv ?????? xc' XXoxE a' va ????? cax|iE xyjv xpaoyY). Sxo xap^^ Sxco xal oxo ?YlXo xovoo Xoyo Exav aoyxExupavoc, vo Yj apBptoaY) xyj x. ????????) Exav ScaXECscxa xpuaxXXcvY). '? x. <]>pxY] ???????? uc ??????-|1Y) ??????????, J^X' ??????? ????? tcoX x xjv Ka MEpxopY) yc v xaxoptcuasc v ?????????? x xaua. IloXu ?????^????? y Ka ???-????-xoXou' (ciuy)8y)xe xxvouocxuxa xv aux xyj;. "Exacts ??????? ????? ???'? ???^?? ax E a -? v ? x xpac x xaXoxacpi. 0 xpEXE v ?????????, f v vayxY) v xfc Sc-axEC, Sxc Sv Evac Sovax v xxcec SXou xo; poXou u xv Sco axEpExuTto xpxo, xoxXecaxcxa u x VEpa xyj xal u axaautScxxYjxec.
Kai uc pcxYj-OYj: ????? xoyj xaxxpYjaY) xyj musique de scne ; Av Euac puSca v ????-pto xauc yxupYj yvrnuYj yc x-?j uouacxYj xo x. XaxcSaxYj, axco xc' v uva uo apase. "Exac eiiuac xptuiUYj v xapaBExflcB Sxc av axoxEXYj avBcaY) Evac egacpexYj, XX xoe 6 Xyo v xapE'uacVEt auvExffi xai v auvoSEec aiyaXcxpcova axYjv Sxou xapouaca xyj Sv eivai xaBXou Sc-xacoXoyYjuvYj;
* *
"Av u uEVE xai fj XxcoxYj ???1????? Sxc 6 AoyoftExcSYj xpaBEXE xxc xoX Bexcx xc' o-acaaxcx axl XEpcaaoxepE xcoiucoSce xo xo xa-paSivaVE, Sxc AoyoBexcOYj XoxXifipcovE axsSca-ouaxa, ScaXiiBYjXE xcopa xo Ec'Sau's va pyxc e-6cx ypaiiuvo yc' axv v x xacec x. Eflu-ucou. cO x. EBuucou Evac va acpEXO YjBo-xoco, XX vxeXffi XXou xXiuaxo x xv Ao-yoBsxSY). EIvac sva xapaxEpcaxa xo uxopse v' vaSEc|Ei XEiaoScaxo poXou xal v eTvxc joxo a' axo, Sv Elvac va xXaaxYj viBpc-xtov. "Exac x pyaxc xffiv x.x. ???????? xai Baac-XecSYj '0 TeXeuxaco xcuco xo Sv Evac aXXcoaxs va x x ????????? xou, Sv x ^coxocYjae. "Eiuecve ax-ijv xl?VEla xyjv xScoas axcXxv, XX' S AoyoBexiSYj xpoaScvs xal 6aBo. Oxe Ixec xyjv x'xcvo6oXca xo uxopse v' ????????? xl Suva]j.cE xo auyxpoxYjua-xo uaa ax xoTo Xxcaxoc eTvac o ^Boxocol xo uxopov v xoXoycaBov.
AAKH 0PYAOE


482
"O kivtintoypcpo
? KINHMATOrPAOOI
xtpoapa, aynr ??? T 400 x'ut.viiact'ra
'h rcnuxia reo slxav sffi o xatve; xtpo-apa, ra-rcy) pou rai 400 xtuttvjpaxa (*) eivat pt vosig) sxt urepxsi ret xal axijv 'Ae^va oyjpavxix-j pepsa xo xotvo tco ijspst v xxt-p tv xax ?^?)?????????. "axouaa, 66ata, ypto pou tjxt6ia axxta arc ??????????????; xo-piou xal ait ttt6xrjxtxs; xupte; oxtjv ??????-xi] xf; xtpoatpa, ??????) pou, xx f ??????] ?????>??|?1? xffiv 9saxffiv 6x9y7xs p' sv8ouataojj.v f xouxtxicixo p' s"*3tacppov xyjv auv/|8taxT] a-ttv xatvea. Ta yeyov; evat ajpavxtxo, ytaxl x ???? ??? 'axalv psval xal xy; mapyapixa; nxup /st pt ttptoxoxuittea tco sivat cpuawt v e;acpviasi v 6xt v svoxxe va xotv tco 'xei auv79ast v 6x'.tist stapxffi; ttapaxxay; suo if xptffiv 9ept(uv xal tco x yoaxo xi' i] xpiatj xou xouv p6xuv9sc ait xv ttspatxtop ???; p 8spaxa xax; ttoiaxyfxa;. 'h xtpoot-pa, ???? pou xal x 400 ????^???? jaav Suo ttsxps; tco vaxapa^av x ?^?|????????1?? ??? xxpa. 'h ?????????] retxuxta ???; ???; rese-oet xo; xtvypaxoypa sxt y) txvtj sv 'esi xao tcoX xv 5tEptCppVT-ot tco xj; sstxvouv. 'rtapxouv 6sax; xal evat pxexot tco repoxtpov x easpcpia, xij xtpooipa, yrt) pou, xo; acssxa vp-xou;, xl; nxxs; ty; kapreepia, xyj Myjx-pa iv5ta arc 8Xe; xi; psxtx; ioxsxxps; xal seaau.
'h xatva xou 'axaiv peval xo tci orjpav-xtxo aco; ???? xo; axyivoexe; too yaxxtxoo katvopytou kpaixo; sxei va pvo ??????)-pa: xreota cpixoxoyta ax stxoyo. 'h putaxo-ptoypcpo; mapyaptxa nxup, nto ?????? x os-vpto, 5v ???????? sxt cppasi; reo evat ????-x; ?' va 6t6xo r ax 9axpo, yvovxat cpot-xe; axv xtvyjpaxoypcfo, ytaxi a' axv xyo; 3uvo:5sst itxffi; x't; exve;, Bv xl; vxtxaxa-axavsi. o xavve; xrj; xoyoxs'xvia; 8v 3xouv ax'tjv 9v7), tto exet xo; btxo; ??); xavve;. o so tjpts; ??); xtpoapa, ??????) ??? ptxov tceptaaxiepo arc sao xP,Ell*5sxat xal saa xsvs s-vat auxv | arc x xxtpa xt5v stxvttv. "exat f ????????) xixxyxa xv xexeu'xatov cyjpttvexat rto xy cptxoxoyta xo staxyou xt' f xatva x^" vet xxi x xyjv taopportta xtj;. su/ya, pxt-???, ?| tctpovri ????????|??| xv ticov cppaetov xoupa^Et xal ??????? xv ???????"?! ait rctv ouata: ait xl; exve;. "Otcou, spm;, Xetcei cptxoxoyta ait x stxoyo xal XeItcei axl; tce-
* 'o ttXo; atjt; sv fl ???? ?????. Iq-xeirai yi yaxxiop ???; OTjpaivEi ????????-pa, ???^1??. 2xe8v nvra o jiqcttiijioi ttXoi tcv xaivicv xxaouv >. Axixr\ ??| ???? noil xqetaotav XXayr\, ttxo; 'petve ????? fjxav xai... v xyei ??????.
ptaaxeps; axtjv; f xatva ?xvet a xexet-ttjxa tco anavta xtjv xet &7ttxxEl 0 xtvtpaxo-?????;. kai f ???????? t))uxoxoyy]pV7] eptuxtx) axt)vtj, 5??? f) fiptosa, avauvxa; xv ?????? Epurai xt;, auyxet xv xatvopyto xal xv ita-xtv ??????) xal ijavaet xl; avapvyjaet; xy; ps vxaarj tco supcet asxse; xo ??????, evai -aco; pia rto xl; ??????; ??]; l6SopY; xxvrj;.
eivat, itpaypaxtx, icpouoxtav) ) oat'a xr|; xatva; axj;. mt yuvatxa 7to eTxe yait^aet ???-?????? ax vtxa xt;, xei, jtetixa tt ttoxx xpvta, pt tcepttcxeta p" vav yvwaxo a pt |vr x*Pa xt yj itepttcxeta axj xy]v xvet v i;avajasi xv ttpffixo xt; ????? xal pxtaxa p xrv rcexuii'apevri vxaat) tco ttpaxaxov o't ????)-6Ypsvs; vapvjaEt;. cO veo; xt' ttaxt; pa-oxt; xauxiovxat, 6 xp^vo; xvet xt auvxei xou, x .tetaobta xouv stitxi] ?????????), xiopt-vt) xal ttaxt, o vpvvjaet; yvovxat itapv xal x xapv vivsxat p x ttapexbv a' va ?????-ijuapv eptoxtxyj; ???????);. evat pt axopta -ttxuxou ?????, tco vtx x 9vaxo, x vxpitta-apa, xv ttxepo xal x xpsvo. T aevpto evat, tt xtjv ??????) aixvjv, ^txoyo xai vattxaaet p tcet!axtxxt)xa xal ati>ax-?) ???????? x ???? va ???? ?????? itpouaxtav. ???? tt x ???? ax ;exuxyovxat xai xxa, tco x tcXou-tIouv xal x xoxxtjpcovouv. "Otcw; tjys" 5 t-5to; peval a pt auvvxu|j xou, x pabt-x sppa xrj; xipoaiipa; xal f ttpo,a(i)nttxy axo-pa ty; xottxxa; xoo ne6p, stvouv cxtjv xatva xou va tcxaxxspo icEptsxapEivo, ytax itxatatt)-vouv xtjv tcXoixt) p ttsptaixaxtx tco vxeivouv x; vapvtjaet;. T tteptaxaxtx ax pnosiouv xo; suo ???)?????; paax; tco eivat xicxyjxxot arto 8,xt xo; aup&aivet v ava6pouv xjv -tttxotvtvia xou; utstxa ait xv]v pcoxtxj xou; vxxa. sxyjv xatva pou xyet 6 pevai 6 .ttpffixo; ptoxa; ???????! p va xatvopyto s-ptxa. "exiat f) iptosa gava6paxet, eitstxa rto sxa xaaepa xpvta, x ??????? xo 7tpo')xou xrj; ????? xal xauxeet xv ttattcuvo p xv avspa rto eixE ayarttjast. 'O riarctvo; ??????????? v xtjv xaxaxosi xt' 8??? xpa xevt) xv jop-yitjet. mxopet v .rest xavsva; 6xt o ptarctvco; evat x xoiv, sao xouxxtaxov o xivrjasi; xou oupreesta; ?) avxtTc8sta; xauxiovxat p xi; xt-vtjast; xo 9sax].
ch mapyapxa nxup, !; xxou, ^yjyffivxa; x aevpt xtj;, ?????1: esxjaaps v ??????-aoups xl; ?????????; ouvtjxe; ??? pwxa, xl; auv-brjxs; tco xptvovxai ysvtx o ret jtoxaxaxpt-xs;, o't ret ^tpspitxs; (6 ??????; xtj; taxxsa; p x psppav axpaxttxyj ax-ijv xaxoxtj) xal repoa-exst: 'h tsta xtkpxcoaj 6aatxsst, kx\ atxea; xo ircoxpou, axil xtpoatpa xal ax nsssp. "exat o so axs; rexst; yvovxat ??????? xal reaeouv xao pxo axtjv xatva. '? ?????;, 5pa>;, 6 re-xuxo; ptoxa;, 6yatvst vw/jxtj; xt' arc x vxp-recaaipia xo ne6p xt' rea x spsireia xv; xtpooipa. "exot vffivowxat x suo 6aatx 6spaxa xo pyou : & ipona; xt' ttxepo;. "exat -j tatvta reaipvst, x^pij repo-reayavistaxtxyj bsatj, xtjv vxt-


'? KlVT|p.cos
483
tcoXsucxt] XTjg \iopcpq. '0 TcXaucg svac x uEy-Xo xax va xax ico Sv sxee xauue 3c-xaeoXoycx xai xauqu 3cixat03T). T 36o ax Buaxa, 6 Ipcoxag xi 6 TcXEuog f] ^coyj xc' 6 9vxxog Sevouv ue TpayixT) tcvot] ottjv xacveoc. 0? Suo vevuuoi TJpcosg TT)g ytvovxac au6oXa STicog ycvovxac aiLi6oXa xc ot Suo TcoXcxscsg xoug, x Nsp iti' fj Xipoaijia. Ot Etxvsg ixouv uev syXeoxxca tco tcec&ec, tco Sv cpcvec xau.jj.iav ucpi6oXEa. 'Arc xfjv pxf], U- x a,u.TcXsyua xcv yu|j,vcv xopueffiv, tco voucec xavvag Sxc TcX-ovxai axv xpox drc va yyecaTcXoxY], 6)g x xsXog, oxf) onapxxxixy) 3X7)vfi xo xc'P^jio, rco arcoxaXTCXEt bxi 6 Ssxspog axg spcoxxg xav ue TcsXTCcausvT] va^Yjxriari xo Tcpcxou, o! exvsg cp7]yovxxc xtjv taxopta xoug TtoX xa-Xxspa arc x Xyea: Xex, sxcppaoxtx, STjiuoup-yixd. 'H uocpx f] cuoia xfjg xpayuSag sl-vai xupapXT) oxtjv xaevea xo Peva xc' axf) xa9opt'si xtjv xxt) xfjg xoTcsXXag xo Ns6p xa xtjv xxi x\z Xepoaeuag. Ot v9p Elvac tcoX tcXoubcx a TCEpcExusvo 7) Xepo-at|jjx, yTCT) uou xe 6 9sax7)g UTcopsc v 6ps a' axfjv tcc rcoXX are' Soa OicodXXsi fj ovxo-liy] axf] vXuov). Ka x tcXobco xai tcuxv a-x icepcsxuEVo Scvsxae \C ava xcVTjuaxoypacpcxc iicpog, tco Ixsc lijoxeg TCocTjxcxg xai TcXaaxcxg psxg. 'H xaevea xo Pevai sevac va arc x eopaixspa TCocYjU.axa tco [lag sxee Sasc 5 Tcay-xoucog xcv7|]j.axoypdicpog. "Exec iiouoixxTixa, sevac o p,c auu,cpcovca, Stcou ot exvsg Tcacpvouv xy) 8&avj xcv (iouaixfflv ^pdasctv. Ka x 6auiU.aaT avoXo auu,TcXY)pcvsxac u.s xtjv sacoBTiaca, x icd-6og xai xf]V xcpp.aiaxcxT Sviau-rj xT]g 'EiUJiiavous-Xag Pc6 tcoo Tcsxouus Sffi Tc x auu.6axc-x Ssvxsxxcau xo XXXuyouvx xai jis x-'t\-> tjacpexTj TCOixT)xa xTjg cpcoxoypacptag.
M x 400 xxuiTcVjiiaxa vsapg 28 xp" vctv Dpavoou Tpucpcpeb xtpcxac dgcotaij.a-axa va dico x tcc SaicoXa 9u.axa: xf]V TcacSc-xtjv fjXcxia. 'H xacvta xou ax xP'a vog p-i-xpcou xa uTcoptxo 3xt)Vo9sxy) 9 elxs yevet Iva SaxpuSpsxxo jxeX, txav v auyxcvi^-osc SXoug xog Bau|j,aaxg XTjg STCocaaSTJTCOxs Sca-ou. Sxd xP'a xo veapo axo tco T^xav.dp-xsx xpvca xcVTiiu-axoypacpcxg xpcxcxg xa xau-TTjpiaJs usiXcxxa SXeg xg Saou syivs iva Xcxtxaxo, aoxYjp, dXT)9cv xa Xau.Tcp cpuxoXo-yT|iU.vo spyo, tco TcX9sc acoax x TcacSc, dva-Xsc acoax x aca8fiiu.axa xai xlg vxcSpdascg xou. tcsxdfec acoox x Tcpo6XT|iuax xou xai x itepe-SdXXov xou. '2g va 6a9a elvac jic axo6coypacpca, yiaxl 6 Tpucpcpco, axfjv TcacScxf^v f)Xcxca xou, tcs-paas SaxoXsg oxcyug, TcapaapBTjxe o xaxg Tcpgscg xai Tcpaos re vaiJ.opcpcox'/|pio. "O-rccog
Xysc 6 c'Siog, lxc TCT)psaa9sc dxc Suo xXaac-x Ipya xo xcVT)u.axoypdcpou : x ????????????????? ???????) 'UT)5sv xo Bcyx xai x xpaycx ???-U.avca, sxog u,T)3v xo PoaasXXcvc. Sxfv Bcxcd xou xaivta dcpTjyscxai xtjv iaxopca XTjg vxapacxg svg ???????? tco Sv x yaicouv, tco scviac 6d-pog. Mcv t'crxopca tcoX xocvif|, tcoX auVTi9rau.sVT] oTcwg ??? ?? asyXa 9u.axa. 'H dgc'a xo ???????) svac Sxi ???)??^9?)?? xf]v taTopIa xou [l TciaxT), |i dydTCT] xai u. eXcxpcveca. Xwplg eu.-????], x^P'S iTccx^SeuoTj xa xmP' 5a6oXtg. "0-Tccog xai ???) Xcpoociia, dyaxT) uou, exac xai ox 400 xxuTCTj'uaxa fj aoppoTcia Baaxog xai 8-?oug Scvsc xyj'V s|acpextXT) TcocxTixa axfjv xaevea. O TcspcTCsxsceg xo iccxpo 'Avxouv xai svac xaxacxXTjxxcxg ax pXo xou S Ilcpp Ascb, tco c^sc, Sv ?????^??, xip toxopca xou Bcvovxat [ij xsxoco xpTeov, ffiaxs Tcaouv v slvai Iva ???????-tccx TCScaSco xai ycvovxac x Spdpa SXcov xffiv TcapaaxpaxY)'U.vcov TcacScffiv. '0 'Avxouv sTvac e-va arc xg xc'-'^SsG xacSi tco svac 9|iaxa, 8-Tcctg axg, xfjg voY3ag, xf|g vavSpecag xa XTjg ?????????; xcv psydXcov. 2xf)v tcoxtj U.ag, tco f] TtacBcxY] yxXTj|jcaxcxxT)xa Ixsc yvsc iva ???? x fxspa Tcpo6XV)u>axa, f| xacvta xo ??????? e-Xst xai xotvcovcxT) ??????????], ycaxi Bscxvsi ??] 6apcv etvY] xcv yovcftv. T TcacBcd Exxg ???? |xcv XdxcaxT) [iscovxTiTa ytvovxai ???? tco x xdvouv x ??????, x ct/oXeco xai x tce-pc6X'Xov. '0 iitxpg 'Avxouv sevat TCEpcaaxEpo 9|ia, ????? svoxog. '0 'Btog ????'?? Xcyonspo drc' SXoug yc x ?????????????? xou. 'H ?????9?)??? xou, x Svecpd xou Bv sixav xaiicv dyxcMixpc-OT). 'AvajTj'x ????) dv9pcTCtvT| c^eaxaac xa XyTj ????.?, ????) sxuxca, ????) ??????)- xai ??????? ??) liovacjc. 3AXX Sv x^vsc x Bdppog xou. Kc' oxav BparosxEEC ???? x vau.op?Cox?]pco xa ???-vec ???) BdXaaox, tco xao x"?) ??????????, vceBsc xfjv TcpcxTj axcyiu.7]v Exuxcag. Ka -f) ???????) ???, 3X7)V ?^??????) xeXcxtjv ecxvx, xaBc'og xuxxjsc x 9????], svac ???? BuyxcvTjxcxT), ccxe iiag d-vayxL^Et SXoug |J.g xog u,eydXoug, v ???????-[e i'ocog yc TtpcxT) ???? xg 9Gvsg jiag.
Mc 8a9c ??????) elvxc ???????] oxfjv xaevea. ?0 ?????? ?????? xv Tjpcoa xou xai Bv x xp-6se. SpEc, Su.tog, v (jcvec Xexg, aoxTjpg ??? ???????.0 xo 9:u.axg xou. 'Ax|xa xc vxcxEC|XE-vexg. Tv 6ot)9sc tcoX XaciTtpg ScdXoyog xou MapaX ??????, tco Sv Ixsc xctcoxe x ???????? T) x xoTCO. Mepcxg axTjvg svac yupcauvsg [i' jacpExixfj Se^coxex'va, oiccog fj ?????????) arc x dva|lop?c^>x?jpco, ????? tj ????| Ttpg ??) ??????? Ixec 8Xrj xf^v dycovccBTj ivxa3T] xfjg Xaxxdpag. "AXXEg BXT]vg Elvac 6a9xaxa ?uxoXoy?l?,VEg, S-TCtog dvdxpcaT) xo uexpo 'Avxouv ax dvajiop-cptoxTjpco. Tctcoxe x ??????????, x cpxcaxx f) x tccxtjSeuiivo. Mc xaevea yupea|XVTj u xtjv xap-Sed, ue toxopfa ???]??)???)7] u dxXxTjxa, dXfj-9sea xa ????????)??, xua xai u ?'0?.??. "E-va epyo tco exst xdxe v6ea?pov v tcec xai x Xse u xv xaXuxspo ??????. '? ??^^?????????; i|ig lxt ScaEc ivap'9uTjxg loxoptsg TcaeBetv, tco ot TCEpcosxepEg svac yXuxEp UEXo3puaxa. T 400 &???????- Elvac UTCtog
??'-35


484
?? ????1?
XSe't 6 KXou Sva acoai ipyo.
'0 Tpucpicpti), gYiYSvras X'rjv xatvta xou, Xysi t g-fjc: 'H xatvta axvi etvat va xpovtx x?j; cxacSiXYjs YjXtxtag xal tStaixepa xo 13ou exoug, tou ret tiaxoXou, vopt>, iyje TceptSou axjc,. TI fjXtxta aiYj etvat (ita xaxajxxar] xo x^v a-vaYVtopfCouv ol xai8aYa>Y0't xt ot xotvcovioXYOi, XX tco xijv pvouvxat fj otxoYveta, ol yov'-"Ortitc; Xve ot eBncoE, x gtVxvY)pa xyjj ^Syjs, t) ixi6upa xyjs ve&apxvfatag, x ata9yjpa xaxwie-piYjxac, etvat x xapaxxYiptoiix aYjpSta xyj; xeptSau au'XYJcj. Kal [ila itvo vaxapaxYj xpoxa-Xet xyjv vxapota. '0 xapog elvat Stxoc;, pa x TC-at'Sl xpxet v x ByXei xpa: xal xava-axaxet.
Ax x xattx Bppa cpYjYetxat 6 Tpucptpcb xal pixatvet oiyjv oota xo xpo6XYjpaxoc, iyjc, xat-StxYJc, YxXYjpaxtxxYjxac;. 'H xatvta xou etvat pia xotvtovtxi) Tcpgy). Etvat Spcoc, xt va epyo X" XV7]5, xo |i.apxupet Sii 6 xi'VYjpaioYptpog pxo-pe? v SYjptoupYYfast x^pk Savett^exat x 9-pax xou x XXec; xepioxs 8xt etvat pia axvopYj xxvrj, p Bix xyjc, xepiexpevo xal Btxt iyjc; popcpYj. M xyj Xipoaipa, yxYj pou xal x 400 xxuxYJpaxa xwr/|j,aToypcKpo, xi-6e6aiffivet xpa pt cpop xyjv veapxYjaa xou.
t. n. MAKPH2
?? ?1??1?
nav-reXf] ?????????] : ?'? ???? rov &av-tov, [iv&ioTgijfia.
'O navxeXic ???6?????]?, pac; S/et Sraet xxa Setyuvaxa vg xaXvxou xoXxXeupou, ov xoiyj-xfj, ??^???^???, Beaxptxo ?????*??> xptxtxo xal atatYjxtxofl, xo vaSetxvouv 8Xa pia ?????-xtxxyjxa aaxYjp xettapy,YjpvYj ax xXuxo vyj-pa xo xvepaxocj. Epoupe yjyj '8xi xal axlj xe-pixxffiiaetc; xpY] xo Sv eYYei x ???? ax -???? ????????, yj 5a axoO xo xoXuxou xexe Sv xv exet ??????????1. ("Evaj ?????????? xapouatjst vSouj xal xxuaetj, XX 0xe9u-vo{j etvat Sioc, pvo yi x\q xpoBaecg xou xal Yt xy^v .xotxvjxa xijcj xpoax9eta; xo Xax-6aXe fi x-i)V xpaYpaxoxotTja'r] xou). eH Stoxu-xta xo Xyou xou, tco xo xtSXXet p,t x-xotav vaxpoxri xffiv xaxpoxapdoxtov ?18?????-xffiv xavvmv, |j,Sg Yvexat ???? xept'aaxepo ????-cxr, ??? ?????? 66atot 6xt 5v cpetXexat a xaVEV; etSoug ]iovxepvtaxtxT TctfietxxtxxTjxa, X-X a pt vaYXV] Ix xffiv evSov. "???????, et8i-x Y' xv "HXto xo 9avaxou, ft ???????) xou ytvexat xoX YP4YPa vavepVj: N aupxuxvffioet p.aa a1 va xetjxevo ptv aYXptxY) XX auvpa xal xoX xtxp'j xetpa toijc;, ????' x xyjv xota ? vaxYjS xiiXi "fj KpVjxY], av tSavtx xal a ap,-6oXo, p 6Xa x papxpt xyjc; xo 58pe?av xa
YOVtpOXOYJOaV XYJV JpffitXYJ XYjg ?1>?1?(.
Av ?????? xaptv aXXYj xeptxxcooY) paa oxij XoYoxexvta ???;, xo x Btatxepa xaxptx X^H"-
?? v1 axoOv ?????: auyYpWT^S t11* x<^ao ^vxovy) xal axeSv axoxXetaxtx'j X^yj, yi5s va va^YjxYj-Bec poa ?? pta SapaYj Aaxpeas xb t'Sto x6 vyj-pa xyjs t^s. T pyos xo ?? ??1??? paj 8tia-TCEpva, xoppl xal ???^, ??? Si6aapa auxffiv xffiv aeXtStav xou x. ?????????], axe va y'vpaoxs s-va pe xyjv ouata xoO ???????, xou, paej euptet x Xyta xou x^pa^e, o ffipa avXoYYjcj e&apaYjj, 6 Ntxo KatjxvxtXY]g, yla v& auXXd6et axoata xyj popepij xou etStXou xou: "Exet xao xoX xo-XepYjaet xal uxocppet f yy exoxYj, (y Kp^xY)), exei xoo xoX ouVY9t'.aet x 9vaxo, xo xv eepo-6Vj9irtxe xta xal pxopet va yeXet xal va xat^et pal^ xou (...). Maa ax xa xo'^o^va x^P'* xo xpaoa, xvw axi tac veoavotxpva pVTJpaxa xo SpaaxXtaa, xaa> axi xlcj xouevxej xo -xouaa, ??????????? Staxtaxmva xoxy) xy) ??????) StauxaxaxYj xaXXYjxapt: xapcpopY) -Yxrj yta x^l ?'0'') xal ????? avxxpuopa xou Bavxou. A-Yta xo 9a pxopouaav va pTCov aav ????????)??8? axv "HXto xou avxou. Ttaxl ano tfepYjYYjpaxtx ax xepevo, x xa xpoatixtx xeptoxaxtxa exou_ pe axpaxa pta avaYtYYl oxa yvtxuxepa, xal f eta Pouoxvj pat p xu ptxp ????????], xov a-cp7]YY)xV, xa Su xpaaixa xo Staxpxouv ?? ???? ax x-jv ap%i ffie x xXocj, Yvovxat o xXoi xal o oupxuxvtxtxol mupYJvec; ptaj cdyj, xt' xpyj xt xoX ptag Becoptacj,. ptag ?1???????; y'a xyj
t>tj.
'O aup6oXiaps xo xp6exat xxto ax xv x-xXo xou epYou pacj xoxaXxxexat pe pta ??????-vta oxa9epxYjxa, ax aeXtSa aeXtSa xou 6t-6Xou. 'AXXa Ja?vtxa ????^???1 ucj x 68ocj, 6ptaxet x xX'fjpec: xou vYjpa, axij aeXSa 160, Sxou 6 ^YjYYjXYjg, pe xjv axXaaxYj xpY) xatSt-xij ???^, ???????? x ???? xou pxpoax ax 9-vaxo xo xapapoveet xvto x x ?????? xou. Tyj Spapaxtx'j ???????1?? ??? ^YjyYJpaxoc; x SyjptoupYet xpt6ffij axYj dxetXj ptac; 6evxx-xaj. Evat rttopYxYjcj xo xpxet v. xXYjpffiaet x ???? ax ?????? e9ipo. Kal f Beta xou xxs, xo aupSoX^et 8Xo x ??'??? xy Xa'txYJs ?????:, xoO KpYjxtxou Tjpttapou, xoO Xet xv 6ap ax vYjpa Xyo: Myj xv ??????1 (x evaxo) "0-oo xv vttBoupe am xvo) pa{, Jpoupe x exet -^a axj tt xal x etvat y'a xxapa. Baaxei pta XapxSa xal ???, ?????1. "Exat pxavoupe ffig x 69ocj xo KpYjxtxoD jptfl'tapoO, xal xaxu xpo-xxaaY] xou x9e iptotopoO. T '?????????? xys ??-6pag (xo 9avxou) auvtaxa xijv xpaYpaxtxj f-ptB't'xij ia. "Oxav xavelej ????? vu Xoyaptbet xi, tcoi, -fj ???^) Yvexat xao SuvaxVj, axe vi pxopet va extaxox^aiet xa xvxa pl xjv jxta, ya-Xifjvta paita, xo pea' ,x x xp'oxtavtx xved-pa xvet v' avaxYjSi^aet xpxaxocj fjptotapc; xfjc: vBpmxtag. "Oxav Kta axj Yuvaxa-ap6oXo Svet xi aup6ouXVj: Me xxpa a 6apouv ??? ???? ?? ???, Sv etvat ax SetXt'a ( SetXta avxt8pa veuptx, x^pk ??????????), cUXa ax pta xepxXY6pa SvapYjs xo &vai6piei dx ?-va 68oc; xtxpi{ ???. xelpaj.


Tt Na BiAla
485
'H ?????) otjv KpjTr) (S-rciog vopo> xal ax|V 'IoTcava) ??1?? xij avsaYj ait tv avtpa xal T) fuvaiota, aitopovcovovxag axv xatva xlg e8o-Ttoiog Siacpopg p' ivav ?????? xao ?????, uaxe x iva ???? va eXxexai p Tpopaxxix) Svaprj rcpg "co XXo, yiaxl 6 pixopei uvo ??? v SraipijEi. Kal oxlg xpEg xptpa ixofi elvai xao auvxopeg -pcoxixg Ttspwtxtboeii ??? epriYi'jTY] (u tjv A-Xxyj, tjv KoxxtvoxetXoB xal tjv 5AYTs^txr) ue tIj tcosc vSirjxe tjv xXpaxa xjg piimxrjg p-Tcsipag, Siaypacpovxai xa8ap ?? xapaxTrjpiaTixa ??? x&E ?????. T paevix, ?????? navta ???-pTcttet'a, ?????) ?????????]??, Stoiuo v TcapaSo-Be ???????, ???? [ii 6a8et 6e6aixYjxa yt ?^ Bvapij xou xal xjv ?|? ???. 'H yuvaxa SiedB-xEi ui ????? iijEaou laxupj, XX ???? uvtXe pia Bvaprj axax6X7]XY arc ut Xofcxf) too ice-ptaaTspo xupapxv Sao tpalvetai ouvt^aapevii] [l tj ?????. ???? otj tpavmoa ??? apasvixo ?? BrjXux ?????????? a pia |a tco 8v ?xsi tjv Spoia TTjg otv xapo. Movo paov aTjg ??????? v ????7)?6?? ?? vTjpa xjg coig: T pxi TTjg eTxe ???? tco a' ypEUE. "Opwg etTav ybuSxo elXtxptvsia, TcXYjppupiapvo ???? tv tcBo yit. ????-paxa ??????????, Xse 8 ?????????]?, axjv Tcpe-TY xprj TCEpTCTCoaif) too ?7)????? ipaXXov raa-BixoB ??????, tco TcapVEt exai uta Jipcopr] aco-Tepixj tbpipnjTa. Kal fj xou6vTa, ???????????, xjg BecSg ???????): 2x6 ?????? xjg apxag ???-Xc^ouve &pp8eg, ??? Sivei v xaxaXSsi, oxf) ouvxsta Trjg Tcepag ???, Sxi f ???????????] ??? vaTXTOu AtcoteXeT xi' auxij iva eTSog avayxatou fjpcoapoS yi 96aetg ?????? auveicapiiveg ait xj ?????.
npxExac, pays, yi iva uieco ?????????-?????; MoXovxt ?) ???]??]??) sTvai ox TCpffixo ????-??????, 8v ug ??^?! iv TOTOig tjv VTTC(oaY| Tt]g u,EaxY]xag xal SaxoXa 6 ????????? v tyjv XapaxxYp<3Ei xavslg a (ila ?????) ???????) xa-Bap TtpoatOTcuuBv SimuTtov. "Oucog TtXt, 6 T-Stog 6 ?rY'l??jg 8v slvat iva ??????????????? ????????? otjv ivvota Tffiv [lEYaXcov TcpOTuxcwv, ??-X iiaXXov Iva ???-????, 8v ?etoepvce ?? opta ??? ????????. '? HavTsXjg npE6sXaxYg exet pa-9y]TEaet ot) axoX] Ka?avxaxY), 6 rcoog Sutg [iTcpsas v xiv/jaei 9??????? ?? oui|x6oXtx ??? Tcpauma xal v rcapouataaet TcpaY(iaTixg (??????-pvjiiaTtxg auvBatg. 'O npe6sXxr)g ????^?? ?' Iva TcpffiTO tctceSo. Kt' STav xiir) 9Tvst axfiv Tceptox"?] xoB 8puaxog, xfjg ?????>8?;, ????) ??? etvat Sxt v tyjv varcxulet xa9' eauxv, a 5Xv TTjg T-jv xXiuaxa, XX v Tfjv TCOTcttjet ??? xp-iia. ?? ?)9?????1?? axotxeto, % fjts>pi,zi%t\ xotxo-????? TtpoxEt. 'AXX, 9uatx, 8v lxet ?????? ?? xotv f pto|iaXeTT]x X7g ?? ?? TtaXt, ^Tva TCEptYpaytx, ti>xpa auvata9if|paxtx6, ?)9??????)??. '? ?????????); plaa axv ?)9?????? ava?TTEt ??????^????? ?? xpaYtx vvpa xjg tfjg.
^??????? tv Ka^avT^axT]. Kal B ??????-???? v ?????? Sxt xxt vaYVtoptXoupe ie' axv axv Aoto, Tto ax9rxe Yta Tv ?????????) 6 S-axaXo; xal ??^???^ yi. tjv eiaoS ??? otj ^toj
??? TCVEiipaTog: ...Iloig BaTav, ToBXet, 6 mio pEyaXog EepYxYjg xoB ????????? ; "Exetvog ??? 9 xv Ixave v YVtopiaet x reppaxa p ?' -Xr]8tv Toug vpaxa. Mr") 9appEtg iccbg Evat exo-Xo! Tjtpxouv vpaxa-TtpoattTCEla, x OTtpxouv vpaxa-aapxa ^e8spptapvv : ax\ tco xal x Tito icaX YEpxt xjv xvet v tcovs. =>Av 9g v YvEtg ? 7totY]xf|g tco) 6vEtpEx7xa Yt ava, v axxsaat ???????? ox ???? Svopa Smog o x-vtaj,a" xal v x Bg ???????????! Kc8e Xi,r Kob Isaxopi^etg, v xf 8g v xoXXEt p x xppa. Kt av 8v xoXXst Sitcog f ????&? axv ??????, v x| 9xvtg!i>. Kal ???? ??? ^YjYVjaet x vv]|j,a Tjg pavag, auVExEt: 8 pTcopiaetg v pavxpiaetg ax ????? aOx] xf] pava; 'ESffi a BXco! AOx 'vai x icV)Sr]pa xo3 Bavxou, av xSxetg xouaxa. "Ctaoiog ?? TC7]8raei, aOTg Xu-?????]??. "OXa Saa yivovxai 8 ffi ? e slvai aapaxig: pxaiT xapaxfl xal ???????. Ayia Sapi, xaipta. 0 xaxaXVJYapts Xoinv a xoSxo: Sxi axi]v TcpcxY) ???????????) 6 pa8n)Tg ????????, sSffi TouXxiaTov, tci ???? ouYXpaxv)pvog arc x 8axaXo. Kal rciaxxepog ax 7tve3pa Tfjg SiSaxvjg. 'Atx tj YvVjaia, tjv xaBapVj, tjv ????1? yXa-?? ??? ????, ??????, xmPk v XPVP011-0''')06' *)" TiEp6oXg, a' ivav TtpoatOTCtx ????, ?>? vtcoBoups paiog 6aJ8t tjv XjBeta ???. Ki' Sxav axpr] aup6avi v tcX8ei 6 i'Siog Xt^Eig, elvat xao Txpoaappaapveg axlg SuvaxxrjTEg ??? XaixoB 6p-Yvou, Saxe 8 ????????? v Siaxptvoups xj Bia-Xiopiaxixj YpappT- 'O KaaVTx?jg ???? tjv Sta ?????? ???^^? Iva XyjBiv Baupaax Spyavo yi& TtpoaioTctxi xou xp^a1i XX ] ???????????????] xou SEivxTjxa auxv, p xv ??????, p xv x-pEaxo icXTjBiupiap xTjg, Sv xaxopB'iVEi v xaX-??1 xjv Tcapouaa xoB ?????. =v xoxoig, ax x Tc|S7ipa ??? Bavxou 6 Ka^avxxYjg x ???-YjiaxoTioYjaE a TxoXXg rospiTcxtoaEtg p ivav xao aYXpixa ??????????/?? ??????, xal xao ??????? 7ipoaEYTaipi axs v pjv ???1??????? Sti auto TtoxeXe tjv &??]??????) pETj ??? xal SixaioXo-YEt SXtj tj Soga ???.
riANNHS XATZINHS
TA NEA ?1??1?
Doctor Graf N. ?. ZwYp ?. ??????? : Tiv Tcep ?????????? vixa-vtyjto?.'AvaTTttCTi? x t? 'EXXTjvtxijg 'Ia-Tpixj?.
?. Koupxa : a'O aXxooXiopg utc t ???? TTjg ?uxavaX^!)aEca?)).
?. ??????? : TOi/Ea ?uxavaXcJEcg. 'AvaTUTCov x tj? 'EacoTepixjg ?????????? Cecil x.a.
D, Kowretas : Trois cas de ncrophilie


486
Ta Nea Bi?Xia
dans l'antiquite.- Extrait des Comptes rendus du Congres de Psychiatrie et de Neurologie.
Ta tpiavxa xpavl? & "HXta BeveCi)."ExSooi) ... To Mrcoopi-vt. MotiXt)vi).
'AXexou MapvSXa : '). 17). To *EXXy]vixo Bi?Xto.
065topoi; 'Apcbvirjc : "ep/ov-rai xeXi86-via. 1]..
XpVjaTou Ae?avTa : 'Iaropiec Ae6ve. 17)),Aftppoc.
ricbpyou : spopoc pe -. 1)..
Mtx- Zxecpavou : 'Aua touc 'AtcoxXy)-pooc v) Nea. 18. 1)..
NixoXaou AeXiaXi) : 'H iSioypacpoc 8ia-Stjxt) NixoXaou KaaopouXY] (1795-1871). 'Avaxorcov ex 8 (1960) AsXtioo tyjc tatopixyjc xal 'eovoxoyixyjc 'E-taiptac tt)c 'EXXaSoc.
novayiwtou Xp. : '0 ?uCavxivoc vaac 'Ayloo Tetopytou tuv Mtcou-piavuv sic eixovec xpi-(jtoiiyevva exeivoo xaipou;..
Zlpxovoc Kupiyvatoo : .IIoiy]-.cDiXoXoyixY) EtEyy) TJeipaiuc.
AeaTtoivac MaCapaxr) : To xaixo xXaplvo cttyjv 'EXXaSa. Me eixoai pouaixa 7rapa8eiypa-.'ExSoasic '- 'Ivotitoutou 'A6y]-voW. Mouaixo 1 'Apxeio. AieuOuvaY] M e p X i e.
M. ] : ?avacy]t Ilavoo N. novayicuToiSvi] : OuIt-pav. 'H popci] xal epyo. To 'EXXyjvixo Bi?Xto.
. TpiavTacpuXXoc : -r]xou TO '\>. 1)..] Tcuvia.
) : 'Iaropiec vyjaiou. 'EXXvjvixo Bi?Xto.
ztiopo'o N. MouaoOpi] : ( i -cp X ij) : tottcovupixov tyjc vrjaou xal etkovopa 'I6axy|cti )()1 21 : Stoo Xipaviou tIc o/tec. 1]..
N 'Av8piti)tir) : yXtuaaixo mav6x7] ^8). 'avatutto a-1. ')) pvfjp.y] MavoXi] 118).
N. "AvSpicbT) : 1 prjpa-tixa aiivoexa cttyjv eXXyjvix'}) yxcoaaa. 'avaxotco 1? ) )^7) Mav6Xij tpiav-18).
: prjaxeimxec .
^ : 'H tcoitjoy] 0t7)v IlaXaia Aiao^xy].
ilattatcavayicbtou : oiec.
"EXev KeXXep : 'H avoixtr) -) . X 8 Y] .' ?i?Xta tijc taenrjc.
] : )? xi o SiXEXiavoc < 8].01.
BouXac AapiiavaKou : Sttjv avsp.oCaXr). AiTjy/jpaTa."Ixapoc.
'OSuooea ') : aCiov eoti. IIoiyi-. tiavvy) MopaXY). "Ixapoc.
'OSuaoea 'EXutii : "Ec;y] xal pta yia tOv oupave. 1].. i a v-v Y] )."Ixapoc..
'81 : Aaip-ovec xal 016].. Maopl8Y)c.
Ayipi. Iloupvdipo : 'EXEuOepioc BevitlIXoc. 'H Ccdy] xal epyov T6p_oc Tpixoc."Ex-Sooic 'EXsuOspou.
" 68 'AiCevx<4ouep elc xi]\i 'EX-XaSa. "EnSocuc 'Ap.Epixavi.xYic ')1 )-pooplv.
Necropoc KopcapiavoG : 'H auXXoyrj rox-tpicotixuv tpayousiuv xal 7tovy]p '0 kuttpiakoc ayd)v xal oi xo(x,(xouvi-otal. (1926 1954: 'H tcpoiatopta ty)c TtpoSo-aiac). noxitix1}) xal xoiv?vixy) ?i?xiooyjxy).
N. kocavtcaxy) : Tepxalvec.
Aiovucrlou Mr)x Mix- SavTopivioc: Xoiplc 1]. MutiXy]vy).
"Yn66oic MavtbXi) TXeCou : 'ErcipeXeia.
FiavvY) -/). "ExSoaic tyjc AioixoVJaric ') tijc'Evialac ay)poxpattxyjc 'Apiarepac.
'Ituovvou Po)p,avou : Taxopixa epya. 'e-TcipeXeia. IIpoXey6peva A a v Kepxupa.
Mapla Nrouaia : 'TaxivOoc xal axi?aSec. ^^. 'EnipeXeia .
Oi kai oi xoppouvioxal. IIoXi-tixy) xal xoivccivixt) ?i?Xioo^xy). 'Apio. 5.
'H ctp]vr) xal oi xofap,ouviatab>. -va] xal xowwvixy) ?i?XioOY]xy). 'Apio. 4.
Srcripou ] : Ol cevoi ev Kepxupa. Kepxopa.
QeoS. MaxponoviXou : 'AvxlXaXoi anb vty eXXyjvixy) '- aiy]yY)paTa. 'ExSooEtc tyjc 'Atuo-otoXixyjc Aiaxoviac tyjc 'ExxXY)olac tyjc 'EXXaSoc.
Apoc 'Icjav. BeyxXCSr) : Zo?apa xal 7tepiep-ya arca t^v Ccoyj tyjc yuvatxac. BioXoyixa, ai-a6r)Tixa, aet;ouaXixa, xoivwvixa. 1.
'Icdavvou 18) : neiara -rjXixico-pevcov vewv. 1.


EiSfiaeis 'H '???????? FIspioSiK ?' 'EcpTipspiSs; 'AAXrjXoypacpct
487
EFAHIEIZ
E t 21 Mapxou TOUVTjc; Kai N. ???????. ???????????1??<; oeXlec; ??? taaaav fi ?. "Avvoc Z uvoivo Kai ?. ??????? rXTyvc.
H ??????1?
navTiyupiK auvEOpiaoT) otc; 24 Mapxou, ???? 6 Tv TtavriyupiK tj fyaEpac;, (iE 8ia '?
KaXo c Livr|Tf|.<; ir\, 'EXXtivlk; 'ETtavaaT-atto, EOiaaaE ????&??? ttjc; :???5?)?.[?? ?. navayicTTic ??????????????;.
"E tie it a Tev. ???^??????; Trjq '??????????; ?. JA-vacfT. 'OpXavoc; avaKoivcoae tl to Spaeto (10.000 px-) ttjc; 'AypoTLKTc; ?????????; yi Tf|V ????????) lacXtt ?? 8??? ??| cof] ??? 'EXXtjvlkoG "Evouq -TTOv^ETaL otv ?. ?????. X totxt) yL ?? ??? ??? Ol vol tv KEpKpa. 'Ettoi, ?. 'OpXavoc; vyyEiXE tl paSeo ano 25.000 5pX-> ???????)-uvo ???? ?? OfcoupyEo ttjc; naiELac; yi tt]v Kpi-XLKfj ekooti tcov 'ATtvxcov ??? KaXou ile ioypa-cpa ???, 0' iiovELiTiOEL tv A&KLipiO ??? 1961 Kai im f| 'AKa5r|,La ??????|???;? ?? 'E9vlk 'ApiaTEo tcov 0ETLKCOV maTTiiicov.
?????1?? ?' ????????1
? aveva ?????????? ?1???????? r\ KaXXLTEXVtK ????? axv 'Hvcolivo Tutto Kai otv
M ? | ? p L V 'H V G) (1 V ? T ?? ? ,
tto ???????????' ao a-rrepyoGv oi pyT<; ittou Kai 5v yaivouv ol GnvaK ??1?1??[5??.
??? ??????????? ??????????;, ) 'E X X | v i -? r "2, ? ? ??? ??????? ? al ?? ? e ? ? ? p a ? N ? ??? ????????;, ??^????????????' ????L??| ??????! eKaTcevTE xpovcov. Kai oi 6u ???-paKoXouOov TaKTLK tt|v TtvEU{iaTiKf| Kai ttjv ???-
XlTEXVlKl KLVT|0T|.
'EXSafiE, ?????], 'EXXtjvikv T -Ti ? V Z LKCxyoj, "E 9 V ? ?; (???.) pyavo
Tbv 'EXXfjvcov ttjc; XiXifc, ?? ?? kelievo ??& olii Xia tio ?'???? Pev. npoEVO Trjc 'EXXao ?. ??6???|? ?????????; ar ???????????? ??)? ?????; yi Tf|v ??????????|?15? ??? ??????} ??????, ? e ? ? ? ? ? ? ? N ? lie ??\ ouvexel ??)? ??????1<; MaTopaq ?^?; KepKpaq ??? ?. ?. ??'???), it'H TTEipcoTiKv MXXov, ZiETaicTiKT] ? w V f| Kol-V f] V ? V ? ci i) V ? a li ?? V a N. 'Y-pKrjc;, Tio aujiTtXiiptuCTE ??????) aapvTa Tpiv ??-vcov; A ? ?) V ???? ou, ue TaKTLKfj ttj tpiXoXo-yiKY\ TTjc; oEXia, tt\v eXX^vlkti ???|,???16? ???, ???-iXia M a p a 9 ?? V, t6ioKTfj(TTiq 5iEu9i>vrt| ?. S aaq I. lcoavvir|c;, 15????|<; 5LEu9uvTf]q auv-tcxeco k. Z ??avo(; E. Mouaopr|<;, 'E ? 5???.1?? X ? ? V i ? ?? TtpTO te/oc; Tfjc; oiEToXoyia, LiT|viaac; eko-?????;, 15????]??|?; 5iu9uvTf|<; ?. ?. ???????-Xq, tto ?????? xei Va TiapouaLari tic; tt|V XXivLKf|v KOivf|v yv6p.T]v [j.av tte9uvov, ttictttiiLi-viKf|V vaXuaLV Xcov tv auyxpvcov ^eXLc;ecuv to0 ctoSletiko ??????????; Kai v ??? Otj iiav vTiKEt-LiVLKT|y eKva Ttv ocov auiuSaivouv ec; tv koliiiou-vtCTTixv kqliov Kai Eq ?? Ole9vc; koliliouvicttikv KvTitia, T Bouv (tex- NoELip. ??-?????.), li TtoXXc; ?' Ev5La$pouacc; ElSfiiaEic; yi Tf|v ???6??1??| Kvriar) Kai cbpaiTaTpq (fcoToypacpEq, M i ? p a a t a ? L ? f| 'H x ^ 'A |i ? li 6 v ti (xsLliwviaTLKO texoc;) lie yvcLLEc; ??? ?. *AvTp. KapavTvri yi tv ??????) ????(1?? Kai tv ???????? Tfjc; xaTOVTarr]pi5ac; ???? tti ywTiori ???, \l\ EOTOXEq .TtavT],aEL<; ??? ?. ???? ??^? ???)? ????-va tto KvE ?? TccpioSiKo ypco ??? ?? ayxpova TTVEULiaTLKa ????6??|[1???, [i Suo (???? ??1??|1?-??: otv ficpyo ??????1?\?| (p9no t<; ?. 'EXvtic; ??????) ??1 axv "EvTyxap "AXXav ??? (ap9po ??? ?. ???????? ?????1??) Kai |i ???????? Kai ???}???1??1???; ??1 kditlkec; oeXe; tcv ?.?. 'Av-???? KaporvTcvr)., GeoBcoou ???????????, Taou Kp-??|, Ooiou Kai ??????? Z Kia5, T Xapo-LiEva natola, ? a 9 ? X i ? f| v *E X X ? v i ? fj v "? p a V riELpaicc;, N a ??? MapafjX. T MXXov t ii "Y 5 p a <; ???? 'AttotoXov A v 5 p s ex v Tfj ????|?;.
a
??????????1?
26 MapTiou
'Atto XXEiLpri xcdPou- ??? ttllevo TEGxoq.
H NEA E S TI ??
70 AA'I'KON AAXEtON
l evat ^(>pi(TToc Gvrpotpoc tuv eXvxSov crac
ArOPAZETE ANTOTE ???????? KAI ?????????? \
\ A' AaXvo Spaxfx. 300.000 1.200.000
i B' )) 100.000- 400.000
{ ? 50.000 200.000 ;
I Ei Tifji ????????? eie, oXou f
\ TTXAI EHMANTIKAI \ I KAHPOSEIS ANA AEKAENHMEPON
7iiiiiiiiiiiiiiiiriitriiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiii......iiiiiiiiiiiiiiiittuiitiiiiiiiiiiiiiiiiitiirriiiririiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiT


m
m
23.000 ?????? ????????? 1953
'Oupnia
taxythtoz 21 ?1??
74, kanaaa amepikhn
to OAYMniA npooipipti eie; Aouc; vf ,ciipt ???; ????, n-???????? ??????????? v-oei ??! noautaciav.
27 abouoai ???????1??, oa-avia, aooucai xopoo.5 pnp, pi ???????, 5o pxnoTpai, vayvuotr'ipia, iaiorikai, aoouoai naixvisiuv, yupva-oti'ipia, tpe ???????)?1??1 malvai, ???????^????, ?????-tipia, kivnpatoypao, a-ouoai yi ?? naisi, ????-(jepiv ?????????? ???????.
'eva tacisi p ?? ?'?????? cmoteae aropcvjTq naauoi to iou oaq.
??? i? h ????? aol thx e a a aox
17 -1? akth'miaoyri neipaieyt -T'iiX. 470-271
a" (ioitripia kat 6i" iactpaioiv cocuv ntuuvwjt* cl &ia t vcyvupio(4cva rpoyta tati5kv kai mctavoercttocw


BIBAIOnOAEION THZ "EZTIAZ,,
I. ?- KOAAAPOY & IIA* AE-
??02 ZTAAIOY 38, ???. 23.136
?1???????1??? AEATION
To BiXioTccoXeiov ??? Sv E09veTai Sia ttjv auCopefuatv TUv xip&v TUv vaypacpopVfov iXicov, Sion aurai xavo-vCovxai 7to to ?????????? ] xo; xSoxa tcv.
BOTCXVa OKoSofiat NauxiXla Biofjnrjxoivat
ANAPIKOIIOYAOY MIAT. X. ecpia rjXEXTpiapou. paxa OXr) ETaaria Sta ttjv TrxTTjaiv ?????????? PaS/??? ?. N. Itj xal 2a ??^????. ??????-rjXov Sia ???????? Sx'l"v Pa8ioT7)Xeypa ANAPIKOIIOYAOY MIAT. X. PaSiovaimXiax ?????)????. ????? TCEpi : Radar -Loran Decca. BuSoprpcv PaSioycoviopTpwv xal Siapopcpcaecoc au-XVttjtoc. 8ov, ctsX. 258. AiOcVypcttpov. 80
riANNOnOTAOT ?. ?. 'HXEXTpoXoyia, ????? 3o, pepo; A'. AeTsprj gxSoarj
sXTitrtpevr). 8ov, ????. 280. 100
??????????? ?. I. "Exxsvxpo xaExo ??????; ??????????????? 8iaTop%
yppa (?) ?? coTcXiapvou axupoSpaxo. 8ov, oeX. 44. 40
????? ??. I. 'Ecprjppoapv) ????????) 8i to xXaSou xuv etixv etcioty)-
puv. Topo A'. 8ov, cteX. 454. AtOypacov. 250
??????????? ?. I. ExiiXoi xuxXtxj Siaxopj e ????1? xa 8??^. 8ov, oeX.
22, Tcivaxs VII. 25
??????????? ?. I. 'YTCoXoyiapo KarcvoSxoiv le; (bxcXtcrpivou axupoSpaxo.
8ov, asX. 50. 40
??????? I. uoXeoSopixY] i;Xii;i tuv 'Atjvuv arc xuv TCpoi'axopixuv XP^VWV
piXP' T"v pX"4 T0" 19u acovo. 8ov, ctsX. 286, nivaxe XII, eixove 177. 300
'Ioxopa ?????????? Aaoypacpla TalSia
AfS ARON ????. Kspeva ?. ?????????). 8ov, aeX. 16, exvec 103. 45
KOPNAPOY EMOY. '08c ?????)9???. Peonia 'EXExia ?????) BouXyapa -
Poopava (Tat8ia). 8ov, ??????????? ?. ?. T Eaxopix yeyovTa xuv KaXapoxcov xai r vapci
xj ETcavaaxo'EMC ??? 1821. 8ov, asX. 80. 15
nOYPNAPA ?. Kaxrjyopu !.. ????? ?'. 'HrcpoSoaa (ai 'AtcoSeei). 8ov, ei) 8ov, aeX. 46. 20
Na 'EXX)vikti xal Svri Aoyoxexvta
?10????? ?????. ?? "Ayiov toxtcotoi. 'IaxopE ??? wjarou. 8ov, aeX. 96. 30
AAMIANAKOY BOTAAS. Xtyjv vEpoaXj. ?^????. 8ov, jeX. 160. 30
IQANNOY ANAPEA S. 'AvoXoyia Eoeoiv tcoiyjtv. 16ov, asX. 128. 45
K0TZI0YAA2 ?. "Arcavxa. ??^???? 1943 1956. Topo 3o. 8ov, asX. 436. 65
AieuBvoeic; ouu$cva ?? ?? p9po 6 1 ??? A. M. 1092)1938 uieu8uVTf) ??1 'Ek6ott| ttjc; Nac; 'Eotac; : ?????? Xdtpr)<;, ????; NIkhc 16, 5' ?????? 'Yitseuvoc; ???????????(?? BaoXeioi; Kovt AaaKT] ????? 19ZcuYP^iou
TvrrrcbvETai ??? ??????????? H EZT1A ?. ???????? ??! ?. Kovto, 'Ay. ?????? 28, ???. 812.449


ffi "HTML 1.1.
iiiiNniim i ???? nun i in
S rr ?.
???.....I.......ill.....IllIIIIIIIIIIIHIHIlII.......II
?1??10????1?0? AEATION
(Suv^sta sx tj Tup6a9ev cseXSo)
????????? ANQOAOriA ?????????. ??? nomsia. ?. BpvaX?). ilpoXoyo M. Ayp). 'EruuXeia uk-q A. KotcSc. 'ETriucXsia xSoae ?. Taoupcbo). ?????? '??????????? KTcXivyx ?????????)? ????????? Moiiv-TS nana8iapavTY) ??? ????? Stcuvutcex Tai/"? ??????'? Toualv -????? Xuaouv ?????'? Xetttvyouai] xal aXXoi. 8ov, asX. 704. Asuvo. 200
?????? ? ?????? ?. ???? cttv SoXcoli. Kai ??????|???? I. TuTtXSou -
?. ??????? 2??. ????????? ?. KavXs Stc. ?????????] ????. 8ov, ask. 201. 25
??????????? ?. BASIAEIAAOY EIP. ^0 vir uvoc. Keasvo Ala6)-??-??) pucvjvsca. ????????. 'H coi) xal ?? pyo tou SoXcoao. 'Iaxopta "Tavou. Moucixi) "T[xvou. Keusvo. ????? ??????. ???9?]???] paY)vea. KpcTiXY] v-OoXoyta eXX^vwv xal va>v. XapaxTTjpiapcc ?????????? ??????-??? Bi-Xioypacpia. "ExSoai) 3y. Bot)9t)tixy) BcXio0r)X7] ???"?)<; aiSeac No 1. 8ov. ???. 108. 15
???1????? ?. M. Ava^Ttovxa ?? apio. ?^???????. 8ov, aeX. 80. 20
Nopiix ??????? ????????? Obtovotxixal 'Eniox|jiai
EAAHNIKH ETAIPEIA OIKONOMIKN EIIISTHMON. 'Avaxoivocjei. 'Axa-
8)ua'xov xo 1958 1959. 8ov, asX. 148. 30
O BASIS ??? ????1????- AENINISMOT. ?????????) cre ?? Pcctix
???????????? utc '????????)?,. 8ov, asX. 314. 80
SAUVY ALFRED. T TcpoXvjua ??? 7tX7)6uoao xyjc yj. '???? tv MaXOo axv
Mao Tas Toyx. AveTCTuyuvec x>PEC xal TcoavTtTuxxec. ?????????) ???.
?????????????? 8ov, aeX. 208. 25
TZATZANH M. A. T TcpoXTjua tjc ????????-ia ??>\) vOpcoTCcvcov 8cxaccoxx ???????? ??? ??9?)??)??5 Marcel Silbert tuv IIapio- ?? A' nANEAAAAIKO SNEAPIO THS ?.?.?. 28 11 'co 2 12 1959. EE-
cj7]yraEcc '??????????. 8ov asX. 200. 5
naiSaycoyixa TupivaoTiM] 4'uxOAOY'a ?|???? ????1??? SIL M. 'Apfjcovixv) vocTCTui puuv xal ??????.???? elvai 8EusXi Spo ??/??^? yEca. 'AvaxUTCCar sx tj tcictt7]uovix7) ttstjpSo T) 91X0-
CTocxvjc; ?/??% ????? 1959- 1960. 8ov, aeX. 22. 12
KPOKOT ?. I. PuOucxy) TupcvacTTCXY). Pu9uo Moucjcx) aiyviSc Xopo. a) Tt
v)Taa, ) ??? oXe tI toc^ec ??? Stjucot. o/oXecou. 4ov, ask. 252. l96ypa?ov. 100 KPriANNH M. ???? ??^7)??, ????????7)??, eXuaa ?? 7tpoXi]aaTa ??? aovoTaiou
xal xcv cXXwv a/oXEcov ??? x^P' xal ox]v ????). 8ov, ????. 144. 40
KTPIAZIKIAOT I. S.-KTPIAZOnOTAOT ?. ?. 2??????? ????????^?, ????-
Xoyia xal TtacSaycdyix^. (??? ?????8?????? vcoT. ????&? XTcacS. aup.oiiXouc
???.) 8ov, ????. 136. 55
?????? ?. 'H pyaaia ??? Nso aXoXEo, rxoi eSixt) StSaxTixYj vou ctxoXeou
xal e-TTiSit^Etc aToO. "ExSoai ?'. 8ov, ask. 216. Apiaa. )) 70
SxoXixv Oaxpov
???????? EA. ?. T 0saTpxc ua (Texoc 2ov). (10 Sxst ???????]?? 8c
axoX.tx ??????.) 8ov, aeX. 104. 10
??????????? STP. 'H xap ??)? ??????)?. Teuxo '. 16ov, cjeX. 144. 20
NINTA X. ?? ?????? pca. 1. ??????????) to ????????) (????? ah 3 Tcpaci).
,2. O xapcTcave ??? ??????????? (MovTtpaxTO ?? ????? eIxvec). 8ov, ????. 52. 10
OPEIOT AIMIAIA. 'H ???????? ?) Kpwicb. ???????? ???????? pyo. 8ov, aeX. 56. 20


fi va i jjid |1? ttoAic
1 E T A I P ? I A 0 H N N E I P A I ?2 I
A. E.


7/
01
I A A EIA A A A PI Y
OMOAOriAKOIN AAIMEIOIM
. 400.000.000
ypatpal
ano 31 MapTJou I960 efaiq 9 AnpiXiou I960
Eic TpomECac
E N I H N EMnOPIKHN lONIKHN-AAIKHN ATPOTIKHN
) rpapeio Aonvwv
AHMOIIA 11 HAEKTPIIMOY


University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs