• TABLE OF CONTENTS
HIDE
 Front Cover
 Main
 Back Cover


Title: Nea hestia.
ALL VOLUMES CITATION THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00089411/00005
 Material Information
Title: Nea hestia.
Physical Description: Book
 Record Information
Bibliographic ID: UF00089411
Volume ID: VID00005
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.

Table of Contents
    Front Cover
        Front Cover 1
        Front Cover 2
    Main
        Page 279
        Page 280
        Page 281
        Page 282
        Page 283
        Page 284
        Page 285
        Page 286
        Page 287
        Page 288
        Page 289
        Page 290
        Page 290a
        Page 290b
        Page 291
        Page 292
        Page 293
        Page 294
        Page 295
        Page 296
        Page 297
        Page 298
        Page 299
        Page 300
        Page 301
        Page 302
        Page 303
        Page 304
        Page 305
        Page 306
        Page 307
        Page 308
        Page 309
        Page 310
        Page 311
        Page 312
        Page 313
        Page 314
        Page 315
        Page 316
        Page 317
        Page 318
        Page 319
        Page 320
        Page 321
        Page 322
        Page 323
        Page 324
        Page 325
        Page 326
        Page 327
        Page 328
        Page 329
        Page 330
        Page 331
        Page 332
        Page 333
        Page 334
        Page 335
        Page 336
        Page 337
        Page 338
        Page 339
        Page 340
        Page 341
        Page 342
        Page 343
        Page 344
        Page 345
        Page 346
        Page 347
        Page 348
    Back Cover
        Page 349
        Page 350
Full Text
TO TEYXOS APX. 10
Iapyths: rPHTOPIOZ IENOTTOYAOZ Aieygynthz : nETPOZ XAPHZ ETOZ A -TOMOE 5902 TEYXOE 688
'AQiivai, 1 MapTiou 1956
flEPIEXOMENA
ZAPANTOZ nAYAEAZ
TAKHZ BAPBITZIQTHZ................ Aev ockouoe? ; (no(nua)-
IlETPOZ XAPHZ .....FlpopXi'inocxa k'Epcoxruaaxoc: 'AnEpyta auyypaipEcov.
{nsvr|VTa tcevxe attxoi. axoue; okoxcou,e-......vouq n. niKPOZ 'H t|juxo\oy[oc xou |3d6ouq uoxep' &n' xd 6y6ovxdxpovoc xoO TiouvyK.
BAZ. HMAAHZ....................Mid HExdXruPn (5ir|yriu.a).
KIMQN A2AOZ . Zuyxpovoi 'Au.epiKavot ouyypa$Ei<; : William Carlos Williams.
WILLIAM CARLOS WILLIAMS (hex. KIMQN AQAOZ).....Rutherford, New Dersey.
JAN PARADOWSKY (u,ex. AriZ 9EP0Z) '.......'A5dn Mlokle[3ltq (heXexi-1).
AINOZ nOAITHZ.......... To Ttpdxuno tfjc; BoaKoiiouXo(<; (nsXexri).
TIANNHZ AAAAAZ.....................nap0via (itotrina).
TAKHZ XATZHANAFNQZTOY.......... 'O xH^voc; Bedc, (SiriYnua)-
(DQTOZ TIOOYAAHZ . NeoEXXrive<; ^coypdtpoi Kai yXuiixEQ: TEcbpyioq Po'iA6<;. I. M. riANAriflTOnOYAOZ ... Td cpxd koihiohevcc notibid (xpovlko, auvxta). K. MnOZTANTZOTAOY 0 TTpcDXoyoviou.6<; axriv xexvn Kal 6 opoc; npcox6yovri XEXvri-
TIANNHZ MEPirrOYNHZ.................'H PoSouXa (Ttotritm).
riANNHZ T. ZOAKIANAKHZ.....To itouSl tou noxanou (Siriynua, xsXoq).
r. 0. ZQPAZ.........T^au.nXdKotJ : 'H8ik6v Bu^avxivov Tco[r|u.a (heAexti).
KQZTAZ ZHAEMENOZ..................To xpocyoOSi (heXexti)-
Zx6 x e G x o q xouxo:
nETPOY niKPOY TA OFAONTAXPOKA TOY riOYNTK *
VPiVCRSlTY OFn.QR!DA i :n:.A::-*:


N E A EZTI A
(1927)
????0?0??1 THN 1 KAI ITU 15 ??0? MHNOZ
AIEYOYNTHI KAI EKAOTHZ : TTETPOZ xaphz
ZYMAPOMH 'EocoTEPlKo0' Tnott px- 300, Ccu.. 5px- 175.
'EcXEpiKo, [.ovo sxriaia, Aips 6, oeXX. 10, 'Au.piKfc oXX. 17..
"???????) ouvSpou.rixGv ??? iXiOTccuAEio xfj "Eaxia ( I. ?. KoAApou kocI Zo A. E.
Zxa5iou 38) n oxv ?. ????? Xpr] ( NKri 16,5' ??????, ??|?. 20-501 ). Ol auv5pou, pxiouv itvxa orn xr]v Ir] Tavouapou fi xfiv Ir) 'Ioulou k9s xpvou
'AvtiTipacoTtoc Trq Na 'Eotcc ati "Hvconve noXiTEE (yi xfjv yypa$f] ouv5ponr|rv ???.) 6 ?. 'Hta Ziya (2528 Broadway, New York 25, N.Y.).
EKAOTHZ (1927- 1950): IQANNHZ A. KOAAAPOZ & Zia A E.
riEPIEXOMENA
?? ????????^???? :
?? rsyovoxa ??1 ?? Zrixrjuaxa (?????? Xpqc : 'Icuvvrit; ?. KoXapo. ?. ?. ?????>???)<; : 'AXavSpo ZXoc. X: Nko NiKoXaSri). '?????????|??? (EAc vi) ????????? : Mapia Bovaitapxr], '? KaocvxaKric;, yi xfjc Kpiixrc;). ?. X.: ?? KpaxiK pasta.'? 'EA.Xriviou.oc xfj Ayitxou. ?. . : ?? ??????? KoxoiioXri Kalo KaXoKaipivEio 5iaycviou.<;. ?. ?.: '? Camus Kai nXi yi xfiv 'EXXaa). T 6a-??? ("AAitri pAoc: Gaxpo, Biacro Mouaopri: Z .??? ?? TsXeuxao aXc, kou.svx o xps up^Eit;). 2?????????|???? (?. ?.: rv<5u.E, ovkBoxcx, xaPKxripiau.o[).?? Na BiAia (?. i. ????????: AsXxo 'AvaXuxiKri BiXioypaoiac;).CH '????????.??-pioiK ?' nuEpiE.'??????????'?.
EKvec :
?. PoAoS : ??????? vaKxpwv.W. Wankovits: '? MioKiEixc; vo.M. Milberger: 0 MioKiEixt; Ki1 flooKiv.'Icavvri ?. KoXXpoq (??????????).
Zx pxuEvo xexo xrjc; NEAZ EZTIAZ :
eppikos xatne
('????? xpvia ano x Svax xou)
"????? xv ?. ?. ?. KOYKOYAA Kai 9??. A0ANAZIAAH-NOBA j 'AvSoXoya Ttoiriiixcov xo XATNE, u.sxa$paou.vcv ???? "EXXrivEC XoyoxxvE;. {
???? NIKOAATAH : NIKOZ NIKOAATAHZ, v9pwTioc; Kai Xoyoxxvri


NEA E 2 TIA
ETOI A' 1956
A0HNAI, 1 MAPTIOY 195(5 TEYXOI 588
t0m0 f1enthk0it0 enatoz
AEN A KOYIEI;
Asv axovoe Xomv ; Av axovasg ;
'H ?????) xfg vv%xag os xaXs.
'H vsXXa 'fco nEQiqpgsi xv ??? "} Tioa oxigxr{iaxa, naoi xgvoi
Zxg Ttagvqi xrg ???????
?? TQO/uayfivo novX
'AyxaXiCst xr Xj,xpr ???? acpi%x,
IIXxei va i%xv uaC xrg
N a%fjLaXxiaei x Xefi/?? aov.
Asv axovasg Xomv ; Asv axovasg ; ?? axoxbi
S ?????????&?? m ni/AOva n x q>mgl
T Xsqpaga aov %gfaxit,ovxai
'??? x Tzev&og xfjg goyfic
Ki va cpiX axasi a&vxsg?] xrv ?????? aov.
*
A'. 20


280
'AnEpyfa auyypoctpeuv
" xr\v v ava?t]xrjoa> rf] oagxa Ti} diacpavrj naidinrj odgxa
yivexai XovXovdi xi' voxsga xanvog, aoxgo vsxgo.
"Acprjoa xrjv avoi?t] yia va /& /, To / /uvoxtxd oh fnaftaivExai, Na %wqeo(o o&fxa fxov va ?XaaxiqoEi. Ae&rjxa /uk ttjv /] yia va /& xr) vv%xa (Mia ngoofxovri nega /])
Kai ?gioxofxai ayvoia oov, 'Exei 1>1 6 avE/iiog fikag xeXeiag %agavyfjg, 'Exei avadvovxai xa juixga xcbv vavayiwv, 'EX^i?ovzag va Xiyo ovgavo fxioa oxa %igia oov "H v' ayxaXtdaco Eva ovvvsqjo vsxgo /usq oxa fxaXXid oov.
TAKHZ BAPBITZIQTHZ
----
K" EPQTHMATA
2YITPA(PEQN
"Ag f\avtdaovv ol cpuoi TU.g -Xviag |.iag "Oaol ol "EXXr\v&g, tvvoto o'aoi ot 8(^001 "', (ijcoqeT v antQyr\60vv, o%i OLicog xal 01 " Ao-YOTEXvsg. Ai>Tr]v ttjv EAitioa 8ev xi\v exei xavsig. Ovx siiElg. Kai EAJtiSa, -xl [xia ' , (. ] EQYaoiag AoyoTexvcov, da (.lag ?oir&oiJos vd (.isTQrjaoi^iE xo evSiacpeQuv xoivou yia xt|v jtOLT](7t] f) y1 tt|v ^ (,iag. (.) jxtjxe: El'xaLis -Yisg avxov xov eiSoug ; Oaxou(is -ga ; Kai OLicog, si'xaLis. [ua. cO TQT]YOQiog Esvojto'uA.og, 6'xav 1921 oev EOooffav xo 'Aqkttelo, oxevo--^, tooo jaxpafhixE diro ttjv d8i-xia, 8t)Aco0e 8s da evaYQa-l|>8l. K" EXodTTjOE aoyo xov. Tia xd(.i-
0 XaiQO SsV et](.lOOlElKTe Ae1t|, Ol)t?
a ?qpr)[x?QiSsg ovxe ah jrsQioSL'/td, (,ie [io-) E|aiQ?0Tj ttj AidjrAaoii tcuv Ilai-5cov, eIxe dvEi?iT||x(.iEVEg iijcoxqeco-aEig.
",, "/al xo 3tqotiyoij[,|8vo
aiJTO, da vd ' djteQYia aoyotexvov. "AaAoi d'v&QfflJtOl Jtfjlv XQidvxa r\ djto itEv^vta XQOvia, oxav 01 a)YY@c[EIg 8ev sxavav ,
ot gvv$t\%e<; xfjg ^oorjg, xat 01 8i8xSiiTff?ig. , - toao xai dixsg-yia. 'Amgyovv ot jcavteg, dito 8)-[ ^ > xqoxio8qo-xoxig. "AmeQYofiv a%6\m xal 8QYa^o(.i8-voi ) e'xodv EJtaYY?^4i auYYEVEg j.L6 ?jtdYYEA|.ia,av slvai 6.\\, tov Aoyotexvcuv : ol f|'9ojtoioi. Ymxi, Aoi^ov, vd (.ltvv a%ZQyr\eovv xal ol Xoyo-xexveg ; K exouv AOYoug, toco 81-xio! IIoio !|.1 ) exei ixavoitonrOEi ; "Eylve to EjraYYSAiia-xixo xoug EJtiLiEATixiTQio, TOjrox)?Tria}Tixav ?i?Aia OTig 8,1 xal oxlgxoi-voTixEg ?i?AioOTJXEg, e'xow dOQoA6Y'^lTO XaQtl yw. xa eQYa Tovg ; Z^xoilv eXd- xal 8ev jtaiQvonv . Ol aXXoi, 0X01 01 dA,Aoi QYa^o|.i8voi, 'Q^xovv noXXa r\ Xiya, n EJtl TEAoug xaTi xeqSl^oiiv. toxito, xetvo, xr\ [. eu- xal , ttjv aXXr\ ejceit" ) ) xal xlDoisg. Oi Xo-YOTEXvsg 8sv xaTopdcovow vd %v-vodv (.isAavi r] vd xaxareovoilv ')1 ogYava, xal jrdvTa vd lie-vodv |.ie 'UJtooxEOEig xal li EAixiSsg.
' ]1 iiaxQfd djxo ttjv jrgo-oeo'it [.lag. Alyo xal 'od ^)-


nsvrjvxa uvxe ox(xoi oxo aKoxcu.vou; (pvxapou xfj 'AXaviocc
281
doLis %al d %atiYOQT)'&o,J[.is oti . ujtomvoiJLis tv aoyotsxvixv Lia %-ajiov el axaiv ! ???? yvQaov\is, Xoi-jtv, or iraixvii |.ia, Tja] axr\y nsQyia Xoyoxexvmv o'jrco x]v AsjtouLi' I-LieT. Ki a vou.ie (.isgui jrgoAsi|jeic. T d YvE av jtccxpouv v yoqovv o xaAo, sax o liAOYOi ivo aoyotxvs jia ; s'xoDLis ouvcoffxiffLiouc ax iAio-jtcoAeta, 03tco sxodlis ouvcoatio'j.io orxi otaaei twv xgii oxav (meoyouv o tgo-
XlOQOlllKO, t\ XOvX%lgxov 8Jtl(JtOA8, ??-
katJo'eic, itapaxATJaeic oxi axr\Xe x&v ??1??1?? %al tuv msQioSiKUv ; cOlio-????? ou Sifftct) v jtavtraffl. "Eva Livo Lijtog) v ??? : "Oxav Q Xeityovue, oxav ?}" ajtoiiffi0oi)|.i8 ?? ito) r\ yi Xiyo, LijtogsI v yivov\ie %a YajtT)toi. ?????? 8v gxioD|.i8 v xo aYajtoC[.i6 oxav xoi> xcroDiie, oxav v to e'xou.is rti Movt [.la ;
????02 XAPHI
--2H<--
nENHNTA ??1??? ztixoi ITOYS ZKOTQMENOYZ OANTAPOYZ THI AABANIAI
'Exe nov iisyaXmvovv ?' ganooina xov ????/iov axov ysmgyov /??? noxia/??? tv lQ(bxal
xe svai a/u/uvrj uia naioixr yaXrvr, /?? naiixrj /??? atpgovxioi.
T6vaxt,exe /??????? xrg, v ????%?? cpoog v xaneivcoirjxe,
xe nov ogioi ax.xovv oXoi ol axavgol xov yxgs/uov /u xovg ????/?????
???????/voi axr ???/?/ir] ???? xrv wga xfjg sXEV&egr/g (xyjg
fx' Eva ???????? ??????/????? ??? %vsxai axr vego?ovxr xrjg vvyxag,
/?' eva axevay/?? ??? xv/?? ox xaxacpvyio fiig ???/Xia,
xav 6 'uxsavg vxxai. Ki f aXaaaa v fjovxaei ???? xovg ????/????? xfjg AXaviag yvmozovg, a/ilivovg ??? ?? %ivi /?' va xgvog ????/?1?? yi v ^Xayit,ovv /??1 /?? x isgia, yi v oijxmvovxai /?? xovg r/xovg xal v oayixevovv xv fjXio /?? /ii /???? ye/uxr <5a xi vxgeiavvrj, v xaxsalvovv ovegkg oCveg xal v sinvve o ????? xal o ???????, v dgaoxEXve ^oxiiia /u xr ygrjyogaa uatiov,
fi xrjv ???????] svg rxov v^ xa^ievovv ???? ??' vr/ov/o vsg xal xrjv aaxaxrj avga,
Xcoglg ^vrjfia v Ixexevow ?'?? ??? xv ga /?1? uta cpovyxa ????(?? xal ftXaoaa,
[la sixva Xig, ui sixva av&ov axacpvXiov,
ov ?? Xxvw/?? av&ov xogixaiov [?? ?? ????????, yXio xov '???1??]^
v ??? rjxv va (pvxao/?? ????? /?? uiav avXfj negiaxgia,
/?' va ??\?? [rjxgixa /????, /?' va ????????, %?[?????? xfjg ?????/?.
*
Ti v xov ?????^?? oxav /u giaxovv ox oog, axovg dg/uovg xfjg orjg xal xfjg ????????; Tovg xXevco /usoa /uov ???? eva vxavo /???? q>xoyga /?' ??? xovg xv ymva, /?' 6Xr xovg xf /????????????, oxav ?axovaav xmv xogvcpmv xrv ??????/ %mglg v oxvovv x /??????? ???'&???,
ftdgavxoi,


282
nsvrjvTo: Ttvxs ottxoi oto oKOTC[ivouc; ?????????? xr\c, 'AXocvtccC
nsavroL, yiax kv vngxEl Y1' o-vxov %(?[?? xal avaxog
nega ??? xr t,cor, vagxot, ???? ??? xrv 'Ag%r,
^gavxoi ???? ??? ?? TXog oXoi o xo-^voi vsxgo,
bxs ?????? os yv/ivs ??????? ???? ? avs/??? mpvsi xr *
Asv vngxsi xX/?? ??? xgayovi avr,
kv ??????1 ?????'&?? ???? juXXov ysfixo ??' xcbv ^ativ /??? ?? cpcag. M] xov gisiE ??/?? oxvrj Xr/oiiovtag, xavsva Xio xgavyfjg, Evai ?10 fjovxo xi ??' xv ai&ga, ?? xgixvjuio/ivo ??? x$e ovr/??, sv el Va i xgayovi dgs/ivo fis xrv ygvnvia xfjg nxgag,
Evai Eva xgayovi ???/?/???? iav ???/??? ???? cpm y l v og ovXXoyio/iai,
noXvg ovgavo y l v og oxcpxo/iai #woi v xXai,
noXvg ovgavgl ????? Mvfjrj,
Mvr/ir oniximv /?? ???? bm/ixia,
fis eoxo %ivi v xQVV nXa' ox xgaiva
??/???? aoqoXBia v ovvexei ?? %og xov ?/????? ox ??(?1?, /?' Evav yga xi va Ayo oxoxbiv, ?????/ vooxaXya ??????/? yfjg, /?? xr oxipr/, ?Egrq)avo ????-, /?? xovg oaoxXovg rjgmsg ????? oxfjv soga,
,a xovg sgoxrjgvxsg oE/xvovg ????? oxv /xmva xfjg Xr/eia, /?? xovg ixaox Xvyioxovg nvm oxv xr/srrotpogo d&xo.
'???/??? f voia' yi avx ???????/?? xi fiE xi osg,
yi' avi os og ^coeae f yfj ovte xi oxgixg xo/???.
Elvai yiaxl og ??????/?? /???? o ixgol xi o ysvvaloi
xal og cpovov/?? fioa /??? ???? x vxga evav evxvxio/ivo ?????.
SAPANTOZ ??????2


H WXOAOnA TOY BA0OYI Y2TEP ??' ?? OrAONTAXPONA TOY riOYNTK
. Kal ????? EXri^sv f\ oehvt auxri Ka XaLinp teXett.
Zv ?? ^avaauvavxc Kavsc; auto, {;-????^?????; ???|?.??[5??; ??? TtaXioG ???-pG, HavxEEi ?????? ?( o'C teXeiti Ttp-Ttsi v f|Tcxv f| XEyatiEvn : TpEq ki" koG-kck; 6r|Xa5r|, 0X01 ki" oXoi oi teXouvt tv Aattavav TtavriyupT^fiSEc;.
?? ??? yiaxl.Ka ??? KapXou riovyK, ?? tiXiq ???????? ySovxxpova, oEu.v ??1 ??????? yiopxaxriKav. Movo Tto, o' aTr]v xr)v itEptitTCoari, o 6o xap M fjxav Kal Xau.Ttp ?? ???????. Zr|-^avxiKQ piBug vBpQTtcov ??? Ttvuu.a-tikoG ?????? dna 51?????<; ?^???, ???-oav ?? iiapwv. Ki* cbq ??(???1, rJTavE xoo Tti ????(?^ f\ ouuuetoxh touc;, 5cto niTspo 'XsipE 6 ???[3????,??; ?1 f| xoi-piuvia. Kavslq oxeov 6v ????? BXao-ctec; Ka Pouv yi v TtapEPpsBfi o' m-or\\o ???????. "Etoi t napEKXsoE iSioq riovyK: v ?[???? ol nioriH-xrix;, ol dKaSriMaiKc; ?.???????????19?<; Kal x KpaxiK ????????(?.?????.
?1* aT laa-aa, TtaSol ki*avxlTtaXoi, UxriBr|Kav n'xv xrto xouq ?? xr|v t5iav
EXlKplvEia :
ToG KapXou riovyK, ?????? x'xr|.
'AvayvwploavE ??? ttpauno ??? 6?-XEpoG ?????????) otl: ... ????? ??-xXEi x vEKxtunxo ??? ??1 orcvio ????-yiK Ttpovu,io, v xofpsxai ^rjXsux ys-????????? Tto Ttapouoiouv uaXXov ?????????[? ????? Cco'k ???????.
'AXrjBEiJJE ki* Eva ?????5?? : '? riovyK,' KXrjPovHOc; ??? ?????? ???.
'OTtaSo ki* vTlTiaXoi ava8uuri9r|Kav ?? UEyaXEicooTEpo SiBayu ???: 5ti br\-Xa5rj, vai y.v XPog toG kBe ???????.??? slvs f\ TtoXuyvcoola (ti uaXXov f\ puu-
Bsta), 8u.w<; oi yvwoi<; oktec; ?????????? yovo 8r]oapiau.a toG u.uaXoG, v 6 SiaTripoGv ??| ? e a r| Tfjq ^covTavfjg u.-TtEipiaq ??1 5v vapu.ov[(^ovxai u xv ?????? xfiq Ccof](;.
TI a,tCouv oi yvoboEK; oxav XeIttelt ? a p 5 i ???' xv tvBpcoiio Tto xlg 'xsi;..
Axc; Ttpcx' it' 6Xa eTve TiovyK. "YoxEpit; 6Xa x* XXa. Ki' ???' ax TtXi, TtpoTtopEExai Lii TtEpiEKTCKT) ELaaycoyfi Tto, u. ocoKpaxiKf) ???.????1? ekoue ku-TtoxE TiovyK yi tlq Sikc; xou BecopIec;. 0 HTtopoGoE ri yevikt axii EoayQyri,v ?????????1??8?] ???' ootav 'xoi :
AtaXyEXE Kal tialpvsxE I "Av Kxi oat; PoXf], ?? ?????1?0,??11?-"Av x no-Peexe ki' XXoiUQ, Sikc; oa<; Xoyapia-ouq.
nvco a' ax ?? x^paxj ??(????1 v ouu^cvriaav ?' oi m vTlyvcou.oi ???? v PpoGve niTXouc;, fiLXEpa Ka yaXr)via, ?? YiotT Kal TtGc; Kal TtoG ????????.
'Q.C, Ttpcxri (fi xouXxtoxov Tti vxutic-oiaKfi) XlPovoHfo( Ttpc; xf)v KaTEBuvari aTiiv, eTve (Tt' ??????] ?? ??????????-va) ??1 t ?? . ^EKKicooavoi TXXoi ????????? Tto (;aKOou8oaav v' TtoTEXoGv t'ttvEpa xfic; ?????? Zxo-Xfit; ??? Navo. ('Ettavpxou.aL ???????-pa o' aT, Xtyo tti zipa). MtXrioav ?? aEPaau Kal KOTavriori. "?????? oxf vxpOTtfi xoq oXcoc; SlXou KaBuoxEpnu-vouq pixpivaSpouc;. (f) xoapXaxvouq) Tto HXie; TtaoaXEtuvoi a ti' ?????;-?????; ooov ????? xfjv M'uxavXuari, PtaxriKav v oaXiaouv TtXt. THxav f\ [ivr\ ?????|??? ????????[?.
* *
BpaSuTtopc &q xoo ox t;KaKicou.a xqv rXXcov, yiaxl uaa ox oXo xpovik xfic; TtEXEiou, ax ariiiaivEi 'vav ioxopi-k oxaBu.6. ETve x nputo oTtoiiio xoG Ttayou, avuEaa oxfiv .Ka6r]u.aiKfp Vu-XoXoyla ??1 oxfiv ???????(? xoG ??????;. 'Av?[a?po?a ano xv ?????? ??1 tv "Avt-Xep, tio o;uvav xlq vtivoh[e(;, FiovyK, ait Kaip TtpoToinao xfiv Ttpooyyiari. Etxs 5iaKr)pi;Ei oxi :


284 'H ipuxoXoytoc ??? [38ou ?????' n' ?? yBovTxpova ??? fiovyK
'Ekevo tco ovouco ycb Kou.nX> (ounXsyu.a) eIve ???' oatav ?? Bio tco Pierre Jannet, cbvou.as personnalits parcellaires, (d noOuE : ???????????????? ?????????1????|??;).
M' aT ?? TcvEU-a ????, ?????????-??|?? va dir to TCtcpavaTEpouc; u.a-BriTq too ???; ???????? ZxoXfjc;, ??? Ka ??? riovyK: "EXPetc; ?????????. Pierre Jaccard, u ????? ?? ????????1' OTlKd :
"Otav onoSaa Tf|v M'uxoXoyi'a a\x\ TaXXia, ??? 1923, ??? ????????? No-ookoheo ??? ZTpao(3opyou, Ka ??? 1925 cpoiToGoa ?? ???1????1?? npcoivd, OTfiv KXiviKfi xfic; 'Aytac; "Avva, ??? ??-pai, oi ??9?|????1 Blondel Ka Dumas u napouaiaav_ ?????????? tco x\ npoocom-KOTrjTd tcv fjxav iaoxiau.vr|, noouvTE-BEiixvn, ToaKiotivr), c; aiTfaq ???????-XiK Tpau.aTa, 6??1???.??? ???? ?? tcXe-otov otv ?????? ????????? ??????. Tfjv ia ???????1??| dvdXuan tco Kau.av oi 5u Sidontioi aTo ??6???1 toG Jannet, ??|v vTCTUoaE dito npouc; ??? Kpo-Xo TiovyK, too oTf)v TcavETCioTriuiaKri BiBaOKaXt ???, ao Ka a kXivikt] ????-u,oyr|. Movo ?? XEivXyio Ka f\ poXoyla aXXaav. Ka i5o oti ??????, v np-XEi tuo ???1?????? ano ?? v oiaiuoTvri KavEc oti ouyKXivouv npc tv tio ot-Xo psuvs, Ka ????????1? ????????? no site v yvcopiCvTavE, u,ETa; tcov, et PpioKVTavE o iandX4, nplv Tpidv-?? XPvia. ZtI upe; na, oKoBouEitai ui va VuxoXoyia, ndvca o BEUXia p-yaov tco KaTpaXav 01?????1??'1 Xc, BiXou BriLiioupyoi, XPnaiu.oT(oiVTa u.-BoSou Tcpa yi Ttpa dvu.oiEc;. "Etoi dvayvcoptETai Ka ?? oti, f) auuPoXf] toG riovyK, oTriv ??1???|??| tj YuxoXoyiac; ?????|? or|u.avTtKT, dXX Kai EEpyETiKf] yi tt^v 'Av9pcTcOTr|Ta.
* *
M tuo ar|u.avTiKfi Ttiori r\xav fi auu.-?????? ??? Ttcou Kai ???; Paio0cov[a;, o TcoXiTiouvEc; x^pE, ?????? Ka OTfiv 'EXXBa. "Etoi, apxioE KioXa ?? u.y-Xo Koiv, v vnHEpcivTai. 'AvpXuaE Hi ?????? ?1???????(?. Ztt) yXcooiKf] ?????? tv 'AyyXooacVCv, Tuncvouv-Tai nsBuvE; ?.???????1? : nid oei-p Tto 6 Ttiari 19 [????????; ??-????. ZoPapoi ??????? ??? TaXXtaq, vay-yXouv 12 tou,ou,. OuoiK, nvr)tEni>r|<; TtpoPXTCExai t] dvaTTtcaari (???) rpu.avi-??) u tv ?????? toG Biou ??? riovyK, ?? airavTa ???vaTncoori ???? ??????-votepe kBoeic;, Kai ????? 6 ??[????1 ?? itpoToc; (?? pyaviK yyvEoBai) toG riouvyKionoG, axr\ xpovoXoyiKrj ??? vTCTUi;ri-
????????? ?' aTd, ?? yBovTdXPOva
??? TiovyK, rJTav nai ki' va... nvriu-ouvo. TiaT oi 5u ???? to Tps u.syd-Xou t VuxoXoyta ??? BdBouc;, ( ?????? Kal "AvtXep) PptaKouvTai m ???) cii. Nal |iv, ???? OTfiv TpsXonevti Xpovi toG 1956, ouu.TcXr|pVETai f] ?????-axfi tcteio tcv yeveBXIcv toG OpuvT, ??1 ???1?? 8 TtavXSr] ovTona ie-Bvfiq tcvup.aTiK<; ??????, ??? ???? ??? yEvpxn T3v ?????????1??? SECpiv. Zt HETa, oyco, ?[ vr|ua 8 eTxe TiovyK, dv Bv TtpoXoyiaTfj, Bv TcapaXXriXioTfi u. to Bua TtpoBpuouc ???, (tv OpovT Ka ?? ?????8?|??| ??? tv "AvtXep) tco ???? toc; ?????.?1?, ??????? v Toq dva-
?????|.
* *
???????)?? KOivoTOTcfa fj ??????.?(.????| ??<; 'ETcioTrJLir|<; ?? tv Kpvo tco ????-ppox8ti ?? Ttaii ???. M ?? vxioTpo-?? Xr|8Ei. T iiaii TpSvs tv ???????. Attv Tri ????? ???^? fj ?????? otv '?-TcioTiiuri. 'An' Tfiv npooTopia ?????) ??[-VETai ??l fi ????????(? (npoyVOTpn Ki'n' Tfi 8?0???1?) vpaos ????1 ????1 tv "Av8pcono oTfiv nvEUnaTiKfi ??????? Tfjq cVTavfj unEipiac;. 'Sic, too, Kd0E ???? auuPaivEi aT, ?;???1???1 no-X Kap.oq. 'AvdXoyo fiTav ?? ???????, Tav otI px ??? aiva ua, Ziy-KtiouvT OpuvT, ?????(???? Bu tiEydXou ?????????; ???, tv Chancot ??1 tv Ber-nheim. To ??????1????, ki" ?????? toc; ???????? Kal xoq ?????????. ????; dX-Xic; 8 toc; tlEnEpvoGoE ; "Htove nid ioTopiKfi vdyKri ?? snpaand tou- "H nEpiXXr|Tn ZxoXfi toG Navo (???????; SauPcoTiKc; OTfiv ????? ???) eIxe nia ???-oi ??? (iapaoud Kai orfi XPEWKonta ???. Kal ???ec;, ????????? m yvr|oio ??????-???? ??? OpuvT, yi v' ???5?(?;? oti t PaoiK ? e ? v ? ? a Tfj ZxoXfj toG Navo, nvcTia^q, ?1???1??? novo Kal npoKaipa, (yi v p.fiv ?????? ??????-TdviKa) ???????????? Bvei ??? SspanEU-tikt] ?????? tcv vsupcOECv. T nao Bi-?? Exav KEvoi oi rXXoi v ???1????-ve, ??(???1 n'?? oti t;EXdoavE fi (?? xipTpo yvr\oav BsXnuaTiK) oti Kai ?? Navo, vaSEfXT^ke nEiBfi ???-y ki' ??????1??? va u.EyXo ?????-X ???, yspnav : tv ??????, 15???? Tfjc; ?'??????^?? onc XEyTv tte. Kai PPaia f|Tav vyKr\ v ?>???????? ??????, no oute ??? ?????? 5v ??????????. "Htove ???1??? 'Ano nEi-?????? no ????? nveo otv -.. yaXPavi-ou, ??????^? v ???????? Tic ???????-Xik vTiBpoEi; psuva u ?????(??1??; auvnEiEt;, yi xt\ ???????? 4'oxoXoyia.
GEXXa na?oXo6?aE Tf|v. ??????-afa, Tfjv ??????|??????,??? npoBoata,


'H ????\??(? xo aOoue. BoxEp' n' ?? yovxxpova ??? fiouvyK 285
??? c&pvT. "????? ki' oxnutsi- ???9?-Kav v KEVTpoouv cb Kat.. tv Gviop tcv rXXcov. 'O OpvT ??????????. Mttt)kcxv otti uori Ka o paoixE xfj ????-??? KEvric;, Ka o avTioriuTE;, Kaipoup-
VTpElpaV TCEpiOOTEpO x)v Xr| ????????].
T tti TtiGav Evai oti, n' Xyou xou Kivri9r|Kav. M Elvai eaio ne; niaxrV povE vaaxripaTo, 5v noKiPuav Tfjv naioxuvTr) niKoupia. Ote u ?? npa-oua ??? KaipoO, npuxvsus ri vxiKEips-vik] KpiTiKrj. 'AnEvavxia pXioxa, nriyai-vav ??? XiPTEP ?? ???????. "YaxE-pi ano tv nioTriuoviK vot, (toc; ????|6????;, ?? pouyKaviapaxa) ??????? fi ouvcouoaa xfjc oiconfi, ypeo an' to ouvexiot, ioxou ??? (ppvT. "Eva nap&Eiyua, vueoa ??' XXa. Ilpv XI-ya xpvia (??? 1948) ????????? Maurice Pradines, noX ki'??[????? ( nops 0. Bopa Trj PaXXia), vaTuncbvEi ?? nspicvup ??? Manuel de Pshycholo-gie, no ??;?9??? yeve onouaaTCov. Moa o 2.100 oeXe, t vopa ??? riovyK, ?????????! ? i v pvr] ????, Ka toto o noariUEcoon.. Kai ??????, p ????????1?? XaBo.
Aoinv, vXoyr] aTopa ??????????-?? Tav vaq>vr\ke riovyK. Movo no Tri ???? aTii, 5v fTav m ?? ??????-9ia ??? Navo, ote Kv oi paoioTE Kai oi vTiarpTE. ????? oi nopoi, oi p95oc;Oi ??? ?????????. 2?? ia -Xvpia aoioav : ????? fi vapnopnoXa, ki" 'nEiTa f\ oiyri.
??????? 5ti, ncoc ?' ???????? ?? cof), e'toi Ka oxfiv '?????)??> oXa v Evai nvTa ??????. ?? ???? ??1 XPEic]ETai v ????????? kove tv npo- ?(? * *
Mnpoox ox Opvx Kal oxv "Av-????, riovyK Elvai ???' aCoxflv ? i-X a ? ? ? .
Ax x oxvxap ???????????? Ep-
xaxa o nopoi yiouvyKiaxc. Zv xsi t-xoiou nao TiovyK, xt xo XP^i-ovxat oi vxnaXoi ;...
'H np Beolx aTf| (piXvxa axf) ?????^ yXcaoa), Evai ????? ??(9??? etpf)vri<; axo oyxpovo pac ZxoXa-oxlko, XX u xxoio xiurua no 9p-piXVE xf)v ??????? xfjc; H'uxoXoyiac; noX c;cnioco ki" n' xv Bovx. 'Evo XXoicc; npoaXXsi x acoox, ax no eTve.
Kai saia di\r|t3i, gTl tcitepo Ka a9UTEpa n xoc; ou npEouxspouc; ???, TiovyK KaxyivE ??1 p i 5 e . ?1?000???? EiK nveo oxic; ???1???1? yi xv npaypaxiKT??? xfjc; ?????; Kai yi xf)v ??????? vpYEia. "Ooo pioKE-xai oxf) cof), pnopE ????? v 01???????-?? auxE;oaio ?1?????1?? ???????. ???-p!...
M o ?1?????1???; iE xo TiovyK, tjioXoyovxai oa oa, yiaxi avaXuCouv n' x nppaxa: n niv 9epeXic-?? ????>???1?? ???????1??????. ?? ???(?????? (?? ti &????? n' tc; ?1-?????1??? iE, avaXuaE ???? ? ??????-XoyiKfi ???????1??????) 9' vacjionoiou-?? ?? yiouvYKiKti ?1?????[?, ??? 9-poias ov ?????? npiv ano ?? uBia. '??(??? Xr|9Eia Evai Kai kti XXo. Oi pv iE ??? TiovyK (onc oXe oi i&E) ????????????????1 Xiyo fi noX ??????, ov k9e ti ?? ????9????. 'Evo ? 9exiki ???????1??????, n xfiv tia ??? xf) ????, xfi xlPolllaOTrl! aKoXa t;E8iaXvETai. Ti' ax noX nxco n' x v 9appc neb toto Bu t ovTopo ESiaXupa, sTvai ?? ???????? pnopEx ox eIBo ???.
* *
Koapo noX Kai noX, nmiXsi ofi-PEpa xv 6po opnXEypa (???????;). T v pf)v ?;?[??? SXq SiXou xi ????(??1, v xei ?????(?. 'AnEvavxia ??????, ? nXpia yvoia ekoXvei xfiv ???????-????- '???(??????, x v ?? ????1??? ?????1 uoKoXia. "???? navToO, tol ki' eo, ? ??????? noTEs unoio.
"H ??????? ??? pou opnXsypa ??(????1 ??? TiovyK, no i; aTia toutou, 9EC0pTai BepeXicotti ??? S ? u, -? X e y ? et t i ? fj q H'uxoXoyta.
???? ?? TiovyK, ?? ???????; (?? ???????????) ev' va ????? (ov v XpE) ouvaioGripaTa Kai napaoxaEi. EIvai ouvaioBfipaTa Kai napaoxaEi, ???.?-va OTfiv ?????(????>> ?????? xo ???1??? ??? Koapou' oKOv opco xoo evxovr\ ??10???? coxe ouxv Kaxu9vouv xi iaBoEi ua, vavxi npooncov Ka vxi-KELU.vcov. Zuxv Ka9opiouv xr) ????? ??? Kai xfi ????? ???. M' XXa Xyia, x aupnXypaxa, noxEXov acop ??????-po ni9up[e f] noxponiaapo, oupn-


286 'H ????\??[? toG 69ouc otsp' n' x yovxxpova xo fiovyK
Geie ? vxma9i, yXKE vopuX ? niKpU, ????????? vapovvi fi ypouaou-i, Tto KpuoupE paot pac, ixco v xoXpops TtvTa v x' vopoXoyriooupE kccv ouxE Kai oxv aux ???; ??????. Ti' aT 9apncbvouv (?? aupnXypaxa) noX ouxv, Tf|v aKTtvooXia Ka t)v ?!??? ??? ??????? ?????????????? ???. "H TtEipa xfjc TpEXOpEvnc; cofj, p eXvei k9e too, neb ?? aupnXypaxa 5v Elva -?????^?? iE. ETve xsiponiaoxfi ????-XoyiKTi ?(??????1????|??, Tto p xf\v ??-xayyXXouv ?01??1???[??|??? ???????1-??? vTipaoEt pa. Kavsi v pnop v' pvr|9fi xi TtoXX ????? ?? p ? ? e l Kai p 5, 5??????1?? ???' ti 9 ?? f|-9eXe fi 9 eLTavE ocot v ????? Kai v pari- Mac e^Eyouv Xyta, KaxaXyi-??? noXX ?????, p Kai npiuxiK, Kt' oTEpic (OTtc Xps) oayKvoups tt yXco-oa pac, fi ????????????? tv ????? ???. Mtcope v p aupaivri Kai x' vxiaTpo-?? : v npoupE ???????? Kai 9????? tco o opaX nspioToEi 9 p f-tav pTtopET. MnopE v EOToplooups attouaa Xyta. N ????????? Iee oupavoKaTeaTEC. Kal v' nopoOpE oi -iot p tv ????? ???. N X : M yco ?? ???????? etoi!... 'Eyco CEoxpi-oa tetole ???[?;... TXo, eTve ki'fj ??(??] yEviKf] TtEpTtTCoan. nvco ??? pa-OTTpi pac KxXaapa, KOsTai ???????? ??????? f) paar].MiXap p ExpEta yi KTi Tto p Kaisi, Kai ?;???1?? p ni-VEi ????????????, ?] ?? pTtEpEoupE.
Atfjv Xomv xf)v ???????^? ???????-xtKxrixa, v Tf]v ??????????????? TtouvyK. Tfiv eTxs taKpivEi ????????
???, CPpVT. Movo tco...
???????? pvT, 9oX eIe ?? ????????, Kai ?? ?1?????> oXcooe xr\v ?????????. Auto XvE oi TtoOpoi yiouv-??????. M v eIv' etoi otcq t Xv. Ato iaa iaa 9oXcvouv ?? vEp. Ato OTtco oi aaiXiKUTEpot toG aatXEcoc, o XPioTiavtKTEpoi toG ?????? ripic-vouv Triv TtBEori : ?? ????????. Tav TUXEips kove v tv yvcapior) ???? e-TEpo Xpi : ???? ?? xEPi xou. T'vxiaxpo-?? evteXc aupatvEt vaTpxovTa ???' E9sla ot TtriY. Nai pv vEXnxo KpiTiKO toG OpvT, ExvEtat ??9? too riovyK ??? ??????????? ???. M Tcpa cb Ttpa ?(???, ???????? axriv KpixiKri xou. "Av ?????' i,aipcxvit,vxavB Xa ?? ??????????? ??? ??????, xyvf|-??, ???????? ????????, ???' ?? ??????????? xoG riovyK 9 pTtopoGoE v tv ??????????? f] aptavfi ???????. 'AXX Kai afjpEpa, ????[??? ait K9s XXr] ???|??, ???? tv riovyK pa9avoups ?? t ???(?1 otv ????????, vaxpo-Tta riouvyKiapo : xr\v '6\r\ ?????(? ???, ?? o?,x BEpXto ????? axnpiExai.
Ki' ??????, ???' ?? vxi9to ??????-tieo ,eKvr\ae : n tjv KXaaoiKf| Vuxo-Xoyia. 5??1??? n piv KOivonapE)^ ????????? ???????1?????? no Xysxai ? ? v e ( ? ? ?*- 'E 6 ??? ??????-6? ???' vy^v pa ????^???-????? ??-opo, unspEEi Tfiv vvoia ??? pou. 'H ouve^oi v ?? auvf|6i icp, ????? xf)V ???? Kai aKpif) yvcboiv Kai Eniyvcooiv Tcov npaypTCv. Otcu XyETai ti, na 5v EXEi ouvE^oiv npaxxopvcov, xi -XopEV ouve^oiv xoG oKono 5v niico-KopEV, Kai x xoiaxa. ?1?????? ETvai f\ 'vvoia Tfj ouvEiiioECO v xfj VuxoXoyia. 'EvTa9a f\ ouvec^oi eTve t avoXov tcv v ?????? oTiypfJ ???1???? ??????-oECv ??? TOpou v xfj ????????(? a-xcv. (0. Bopa VuxoXoyia). '????? 9 npnsi v nv9up(oc xi OTfiv KXaaoiKf) YuxoXoya ...napioTCpEV xfiv ouvE^aiv aupoXiKCuc cb ? ? X ? v xpE nEpiXap-avovxa poipa, xfiv ???? x ? v x p o v, xf\v ???? xf|v HEpiijipEiciv Kai xf|v pxac; xoxcov ????????? ???????. Kal xf)v pv KvxpiKf)v popav fixi eTve oxe-vutxxj] KaXoGpEv axiav xf| auvir|0C, x o aXXa, x nEpi axfiv KEip-va, KpanEov xfj auvEiriaECo.'Ei; vaXoyia np x ???? xf\v paoiv oupatvovia x pv avoXov xcv ????????
OXOIXECOV, xcv v xfj ??? OUVEllioEl -
napxvxcov, KaXoGpEv nxiKv ??- [ ? v xfjc ouvif|OECo, x Kvxpov auxfjc fixoi xf)v axiav, XyopEv Kai nxi-
??v ??? OUVElbr|OEC ???????. (lXi 0. Bopa : M'uxoXoya),
2xf) ????1??) ????????? (???? ??)v KXaoiKf] VuxoXoya) 01?????????1 p-KEVTpoi kkXoi, ( Eva peo' otv &X-Xo) Ka no napioTvouv, n ?? 'co npo ?? paa, lov) ?? auvE^TOv, 2ov) ?? ??????[?????, 3ov) xf)v ?????????? ????(???1?, Kai 4ov) t^v ?????????? ou-
vlbX]0\.v.
T EKavE ?????? ;
XXaaE ?????-????? tv kkXo. Tv ??????. "???1??? p ?? ouvTptpia ??? piv n ? p a p ( ? ??????????, p aon ?? ? ? v ? x ? (Unbewusstsein), p ?????? xf|v ovE5r|ciri (Bewusstsein) ki' vpEoa ox uo, x n p ? ? ? v e i - ? x aKpieoxEpa xf)v n p -a.'u v s ?- ? ? ? (Vorbewusstsein).
'????? ki' axT) ? ouaiaoTiKfi ???????-pEia : 'H ???????1?? nupapoa, ????-??-X v xei o?, ii ?????????? ? aon ??? eve ???9???. ?? a9oc ??? v -xi ??????. 2Tf)v ????? oiKoopfb ????-ppioE ?? avoXo tv ???1??? yEyovTcov o Tpa ?????????-????. Zx ??-8va n' x ???????????? ax, vxi-axoiXt ??????? ?????????????? xo ? ?? ??? fi aKpieoxEpa xo ???1??? ??? EIvai. ?? ????????? axppa x cbvpaoe


'H ???????(? xo aGouc oxsp' an' x yovxxpova xo fiovyK 287
ID (oxspo yvo xo is ox ??????, no oripatvsi ax) ? ???? xfiv yeppa-VLKf|v ???????) ES. Zt vipeoo ??????-xripa, vxLoxoiXE x Ego, (ycb) Kai ??? ??????? ?????????? x Superego(nEpEycb).
?? ??8? xi Tto pioKExai ??? ??????-vo aauvEtriTO, vai pv 5v avEaivsi cb ?? auvEtr)ori, pTtopE opco v' ????) Tt' ?? auoaaXea a8r| ???, evTovn, ?????? Ttipaor). ?? xav ?????????? ????|-psEi ir) 01?????????] ??? ???1??? ??? iou. ??????? pXiaxa npotExai p Kxi pioXoya Tto p ,s Zx vipEoo TtXt ???????, (oTf)v tie-???? xo Ttpo ????10????) ptoKExat ??-8e xi Tto vai pv v eve Ttapv, p xei xf)v ???01???? ??1 xf\ ??\'??????? v ????? cb xfiv ??1???1? (???. cb Tf] ????(????) Kai 6 x ????. To ?????????? Tbv otoixewv aT<3v, noTEXs t Ego (?? yc). 'AyKaXiEi cbptopvou panTE (???. OTOtXEa) Tto ???????? n ?? ovopa ??? auvs^Tou. rialEi opco (?? ycb) pXo ???????????. ????-yEi toc; panTE. ???1 to ??????;.. 'EitEtfi, v toc; ????? v' avEouvE cb xf) ????(????, 0 ^ptcboouv ? 9 ???^?????? x 'Ytiepeyc ???. 0 ?????????? ov v-xpxE paa otv ?????? TtpTtEi ????? to aupaxtapou. ?? axv xv Xyo, x 'Eycb pa, Xo Ka noonpcbxvEi, Xo Kal it u 8 tc mfipiE 6 p ? . M nTE-TtTE ???????????? v ?? ??\?-?????????1, ki' oo ni iaia ? vauo? eTve ? ?????????, too m 'vtova ????? ? vTapoia. Ka tte pavTEEi Kavsc e-????, t ylvETai oxf)v ?????1?, ??? npooKrvio. EsxapaXcbvsxai f\ aupaxiKf] ppova. ZuyKpoxripaxa ??????????, c TtopE f) ????1?? ??????, f) axanp-????| f) ????10????, ?.?. ????? ^a KoivoTtapsKTa iKaioXoyrpvE uva-pisq ???;, yupvov xi nXxs xou, oxr)v ??91???????? 'H8iKf|.
* *
EEVOtoupE yt pi oTiypfi p tv OpVT (o' ,Ti" TouXxioTov pac; XPsiaC-Tavs yi tv m pEoo TtapaXXnXiap), v Ttpoa8aoupE Ka t eCfjc ????????-e, oxf]v ??? ???????1?? opfj. ?????1-Tai yi xf|v libido, (tv pspov, xr) yevExr)-ota ppfi). Axf] ? libido tto (???? OpvT, TtvTOTE) ?????[???1 otv v9pcono n xi npxE oxiyp xfj Ccofjc, Xova aupmETai, tcoei ?pu??oXl, nc8-Tai, p v TtaEi v eTve ? ????? to SXou ???1??0 iou, ???????? ????? ki'n' xrjv ppf| yi xr)v ?????????????-
* *
'Ano xr)v fippa ???? ???????????? ?? ???????1?? ????????????, ??????????" ?? KioXa fi^uxoXoyta to ? -8 ? ? cb opo, yi v ??????? xf|v vxi-taaToXfi npc xr)v YuXoXoyia tfjc; 'E n i ? v e i a ?;, ?????? xfiv KXaoiKfi VuxoXoya. Kai xcpa, o avxmapaoXfi x ???? Tiouvyic.
'An' x ???????????? xo Opvx, ?;??(???? TiovyK yi v ????? ox aupnXypaxa. 'H 01????? v Evat nXcc; ?????1??|. Mnpo ox ?????????-va (Kai rcoXX ?????) ???1???1?? xo ?????? npuxavEEi f] ????|?1?.
'Avxi8xa npc toc; kupou ??|?; ???-????'???? ???????(??;, TiovyK ??????-Xxai v ???????? o ???^???? ?????-eic; ?????1??? napopoicboEic;, yi v Kvr\ oo x pnopsx m ?????? xr)v v-voia xv oupnXEYpxcv. ?-?- x apnXEy-pa no npolExai Kapi ???? eTve ncoq ?????; no KaEL (??????, exvS f) vxpnExat Kavsc; v ?????? xf) oona ax KouxXi, Kai xfiv na8avEi). Asi : x ??-8??1 ??????..., ?????? ?? okeoc; n nopoEXvn. Kai ?^??????? ?? nEpiEXpEvo. AEi opc Ka ?' XXo. ?? ??????????? eve taSETiKc; ?????|??1? ????????????; p Tfiv vvoia to ti KavEc; ???? 8 ???????? v ????[?? p ouvr\Qio[ivr\ XoyiKTi, vav ??^'^??! sva ??1??????, va ??|31??1??? ?.?. noo napXoyE eTve o nsnoiSfiaEic; tou. "H BlXoq, r\ pxaia Mu8oXoya, ? ieSvic; AoyoTEXva, piSouv p napaEypaTa npoocbncv no ????-yiovTai n vpuxou ???????, Kai yi' aTv oa toa ?? Xyo Tpxouv v ia-okeXoouv t apa8po : pxpi ki'???????-va ? ???????. 'Qc, xoo ? ?????? ????-?????? ???????? ?? axo. Mnopov Kai Kpuouvxai : cXXoi ?' ???????? xou ?? ????, XXoi ???? napoiK povxa ia-???????. Kpuppvoi Oiinos, 'Iokuoxe, Kpuppvoi Zxupoi, Kpuppvoi Aavp Kai'OSXXot, ???????????? ??? pepa auvapEac^ ???. 'AXX xi pvo xexoioi. '??(??? Ka K'iv, Ka 'ApnayKv, Kai 'ApXxot, Kai MaK8, Ka koivo (? py-??? ?????) 8aupaxonoLo[, Ka xaapXax-voi ( nopE Taxpv ???????) xf| xpE-???????? cofj, xv ouvaXXaycov, xf) ni-??????- Kai pEppriyKia p ?????, Ka ????????, Ka oapavtanoapoi ??(... ??(... Ki' ax v eIve xnoxa, pnpoax otv X X ? no ????1??1 paa ???, no Xova noXEpS v' v? ottv ???????, v p ???????? ki' Xo xv noanpxvEt fi ??1?????

288 "H ipuxoAoyiot xo a8ouc otep' n' ?? yovxxpova to TiovyK
v eIve tticx, (???? tv ??????), noKXEi-oTiK Kai uvo f\ libido ??? OpvT. "Oxi ti ECoEXtCExai Tipa yi Ttpa, pco-xiapc ki' peoxa. M v noxEXovE m ocVEL Kai ???? ?? TtpcToyEvf] Ktvr]-xpa ????? vEpyEa to vBpcbnou.
* *
Zx oripso ax, avayupvops vay-????1?? otv ??????, ???? v ??????9? pi xovpoEif)c; Ttapavnori- Triv libido v Tfiv ruvriaE ??????. Ote axc ?????? tv TtavaECouaiap. ??? ????-?? ????????? 6 iekikooe ?????-pvT. Axc ETtiXEiprice npoxf|XEpa v 01????????| tv iSaviop xfj oe;ouaXi-kt ppfj, vayovxa oxf] libido, xi pavo ?? EyEvoTspa aio9f|paxa (?1?(?, ??????) ??.) p Ka k9e vpcTtivr) Ttpo-' ??. 'Ano tv KXaTtapvT (no ???1?????? it, XXou eoe; pEyXoc naiBaycoyc) Bix-OTr|Kav Bua oppoi 01??????1??(. 'Ano xr\ pia (???? ?? ??????????), ????? p&a TEppavoi TtaiBaycoyo, ?????????? v i-?????????? eoe; TtaiBaycoyiK Kvr|Tpo tc; ?1????????? ppc, Ka t vapKiaiop. Z' aT, ote oXETETai, ote eSvetoi ??????, yiat ??????????? XXo p-po. EsxcpioE uo 01?????1???? ??????? tco ?????[?1 f| libido: ir\v KavoTtoriari to pcoTiopo n xf] pia, ki' n ttv ????) Tfiv KCfTriar| ??? 9avxou, r)X. Tfj q>9op. O vTicppouvTioT fi9iKoX-yoi, Kapav pi 9Xr]pocTiKfi oyxuor, piv Tipia. ????????? t]v \r\ pcoTi-otikt] ???? p xfiv ???????? ?fe; fjovfj. 'Ayvrioav ti ??????, ????????? Bia-Ktipui; nc f\ ?????????1??] p9oo (f| oiKT ??? TouXxioTov) ote pnopE, ote npTtEi v ??????????1 o ttaii. TiaT OTfiv TtaiBiKfi f|XiKa eIve evtovh fj ppfi yi pu9oTtXaoa, Ka ???? ouvTCEia na-panXaviTai 6 ???????????. TXo, ??? TtavoEc;ouaXiK oKoBprip ???, ????? io ?????? Knoia ????? avoixxfj, ki' n' axf|v aa aa ??????? o ou nioTo pa9r|T ???: "AvtXep ?????, TiovyK TtEiTa. 'Avt XXr|v vXuari ??? oriPEo ax, ????? ni ????????1?? ?' ???????? napOEiypa, naoyvcooTo et; aXXou, pvo no ?? ??????????? ouxv KouTooupEpvo, o Kpioi ?fj?; Karipa-Krjt; VuxoXoyia. T KpETaXXsuouvTai p vTpnouvTai v ?? nov ???????: N, t tpee.
???? ?? psaonXEpo (??? 1930) vxi-pTconoTr]Kav o ripoia ???????? ?????? Ka sivo ???? Tf|v noxf)v KEvri XEXEUxao tcv 'AsvaEpaycov to Navo, (????? tv napaxaoKXiaav), Dessoir. "Onco fJTav npEvo, o Bua vT-naXoi 8 ???????????? ??? ?????. Ki'oo ni niEiKTiK pnopoos, NTEaooup, riXcooE nco k9e XXo ???? xv ehei-
aav x niXEipiipaxa xo vxmXou xou. ????????? cooxao, Ka pXloxa niEi-KTiK iaoTiKOc, Nteoooup xaiPxiOE xv ??????, p ????? ????(?. "Opco o "Xyo .avaypiaE. Eixe UxoEi x yvxia ???. ?? pfJKE. x nfipE, Ka onco fixav nXi ???1??, ????????6?|?? f) ?1???1?-
N, XenEXE . Xsi ebpvx, ax eIve f| ni ?????? nOEicjri xi o
?????.
???, riXari ;
M, vai .. T ID no ????1??1 paa oa, o EaXs v Cexoexe x yvxia aa, Kai a x t;ava9pioE x Ego yi v a ???????? xrv xapiaxr)or) v t;avaauvavTri9opE, v ,?????1?;???? x XPia !.. .
T vofjpov Koivv, xlPOKPTr)- M xeXeuxoo xv 'AEVOEpaycov, sniaas paco xfiv ????) :
Kai ov v XpE . XEi f\ libido pou, p ???????? ox 9Xyr)xp oa ;..
'H fjXiKa ??? ??' vo Ka f\ ????-pa oa ??' xpou, uaxux, yyuuv-xai yi xf]v pEXii pa !. .. cbpoXyr|0 ??????.
Ka XvE ??? n xiqv f|ppa KEvri, x ????? oxf] ???????1?? libido epEivs ?????????.
Zx pxai; opco, ExavE KioXa Ce-nopxioEi oi Bu niaxo pa9nx, xpauv-xa Ka9va xou, Bppo 01?????1??. "EyivE Kxi vXoyo p xo ocoKpaxi-ko. 'O "AvxXfip i'puoE xf]v 'A x ? p 1 ? f] VuxoXoyia, pExaxpnovxa x pcoxiaxi-k KvrjTpo a Kvrixpo yi ?????????-'O TiovyK, nivriOE (onco EnapE) Kai cJEpyaaxriKE x aupnXypaxa.
* *
O oKXoijoxav xpouvE noX a ppo nvco, na9avouv : ???????????? x nX-pax xou. Zv kti ????? napouai-ouv ?? auvaioGripaT ???, ???? no ni-XaXps paa ??? ????? tCv ppv Kai nBcov pa, riXafi pa' ??? oupnXypa-??. 'AXXaCsi ??? ?) riXEia, f) ????????]-??), f\ xanEvcoori, x Kappi xo auxo pa, f) vox>, ? ???????1??, ?.?. ???-oKaXiaouv ?? ??????91? tv ???1??? ouppi;ECv ???, oi noyoriTUoEt ???. Auto v eIve anvio. ?01?? Xyo, noi noX, Xoi ??? voieoaapE 01????? ???-piioEi OTfi coii, ?????| Kai o pxovTO-yEVvripvoi. rioic Xyo, noi noX, 6X01 ??? ????? ?????????. Ax oripat-vEi neb EtpaaTE awvEiKaKaX ?????9-ve. "Oxi, yiaT, Xyo cb noX, oi nEpia-aTEpoi iaToups Knoiav iKXEa -o$aX.a.'????? Tti nXa: pXExai n popo Ka e;E9upavoupE ??? ??????. Zx-?? p Tfiv ????????? aTiiv, xouv Bi-???? yi tv KaGva ??? oTOiXEa. M va n to koivo ouvTEXEOT 9eco-


'H ?????????? ??? aBouc ?????' ???' ?? ySovTorxpovcx ??? fiovyK 289
psTCU kcc fjltiAiKto: ??? xpou. Z'oXet fjXiKtsc; eIv'vEXopEva ?? ?????? Tpapa-???- M ri ??????? ??????????, piaKETai ??? TcvTOv ot KpiaipE fiXiKlsc, otcc f) E??lK'?. Kai tte oupoctvEi ktl tcoX xei-pTspo. "Av ri vTtoxocori eve aa, ?? ??????????? 9epiei ?????) impattavo, ????? v ?" ?????? xaXiv&no.
?????????1 Tfiv vTtTut;r| ?rj?; ???????-?????????, Otcc ??????? tco ptcooCel va Kouapi vfipa v CetuXixt.
T prcepOEpvo vfjpa ytvETai m i-otc ov Tfj pxvric;, yivETai 5xtu, nxi! Ka ote m ??????! ?????? -Tcoio, v ??????????????) (ete otv ????? ???, Elte oto aXXou) t popoXoyio KoXo8r|OE ?? ?????????, pTi p p-Ti to ixtuoO. AaKoXa pTcopE kove v pfj tv pxiK ?????? ????? ???????-???????? ?? vfjpa, cote v Xori ?? ?????-5?, Ka v CavaTuXixxfj tcXi paX, f) ?????? fi ?? Kouapi xfj ?; ???????.
* *
"??? ???? TtXi, 5v ?? TcpcoTopfJKE Tlouvyk. Kv ote ?? OLXE?E OpovT.
"Otov OpovT eT5e xr) XP&3K0Ttta xo Navo, fJTavE ???1?? v ??? yi ??-Tcoiav ???? ???????????). ETx Tfiv ???? txn> v pfj ??? ?????????? too ??????-?[?? ??? ???????? (Breuer) TcoXTipo p-TCVEUOTf) Ka auvEpyaTri- Movo tco (???? Tf)v TtEptoSo TouXxioTOV Kslvri) too e-??1? x jBo. '? OpovT, ???? sopi-oe ???? ???? tv ?????????, tv ?????-??????;, (fi ???? tv ???????)??) ov xr) aTipvn XEpovKouTta. '??????? ?? 5u vpaTa pai, SiaxcopioTa 6 Exav tce-paEi oxt\ ??????) ????1> p Ka oxf\ pvf|-?? ??? psyXou KoivoO. 'Evo ?????, oTtouao ?????????, TtEpv vpEaa ???' Tf)v ???????[? ??? aBouc ??? ????????, ov ?(????? ??????????. 'Ev ve eki-vrixric;. "Etoi 6 ??(????1 ???? ???? Ka f| ???(6????| tco eIxe MnpcuEp ?????? Ka otv TiovyK. ?????? fJTav Ka ?????????. Av iTcvriaE, p CavapfJKE (aKpieoTEpa ????????) Tf|v ? 9 a p ? r\ tcv 'EXXrjvcov. ATfi tv 'vvoia teXeio-Tco(na Kai xt\v ???????? cb ??????????-Kf|v ycoyfi, oto ??????????? ???. cO -po eTve TtaaiyvwoTo ???? tv '?????-????- 'AvyETai oTf|v pxaia Tpaycota, tco, cb yvcooTv, ???????? v ???????? Kai OTfiv : tcv Tca9r|pTCv K9apaiv, ???? v iEYEtpri tv oIktov Kai ?? Xeo. AiycTEpo oco yvcot otv tcoX Kopo, eTve t tcc Ka ?? ???1 TcavToyvcboTri 2????1?1??|?, ???(???|? otvtv vpo, Ka tv ???????? kottclv opTfj, 5n-Xaf) Tav m oi pEyXoi TpayiKoi, eTXev TcpoiKiari ?? ????????????? tcv, ??1 p oktov Kal p eXeo, oxgx v tce-pipvouvE pExaTE yi xf\v K9apori. H
Ttpc9oTEpr| vopoXoyta toG '?????????, GpEVE vEppiivUTri, av Sv Tf|v ?<;?????? f\ Kpioipri tte ?????? ??? 'EXXr|viopoG. '? 2????1?(??]? ov ????? XXo ????? v SavEiaTfj vav laTpiK po, TpEXopsvo vKa9EV ??? yXcooa Tfj pxaia 0e-paTtEUTiKfj. TiaTpo i;' XXou fiTav ???????? ???. '????????? yiaTpcv, 5o-XEuav vcvupa yi Xoyapiaap ??? 'Api-???????- T^v ??????? toG 9upiKoG ?????-Tca9oGoav v tcltxouv, p BEpaTCEUTiKfi ycoyfi xi ??????? ???? ZxoXaaTiKf) ???^???? TtapouoiEi ?? v f) ???;? oTpa. (pfJTpa fi KoiXi) Tci-????[??1 ?? oTaTov Ka ?????????? Ttv-tcv tv ouXxvcov el t yuvaiKEiov acpa, fi v TcpopxETai ???? ?? ???-?? (?????? ?. ?????????) tcte t G5 TtpTtEi v ????[?? i&cp, Ka tcuei v Tcfj tcco ?? yp Tfj koiXiS fi ??? pfJTpa, ????????? ??????1??? ?????????, v v tcootoGv Tf|v ???????- ('E tco ?? XpE, X'aT, eve Xtyo fi tcoX aBalpsTa). ???? Tf]v '????10????, oi pvot v ???" oEi poi fJTav: aTEpaXyia (novo axr) ?????) Kai oTEpaXyfi, ?????? f| yu-vaiKa no tcove, ? kcti tco cppEi Xyo OTfiv oTpa).'?????&??????, xr)v ? ? a p-
o ? TOG MtpQUEp, rf]V 01??10??01118??
OpovT, kl' ir xr\ pfJKEV ???1?? TiouvyK. ?(???? aTi'iv, B XPicovTav ?? ????????????.
* *
'? riovyK io tvioe ti : Sv 5-po ?????????? eIve kti t vo,vTo-toi ?? TCEpiEXpEV ??? eIve tcoX Tta-Xi. T apnXEypa fJTavE ktl t uaot-yvcoTO ????? Ka'i ??? okoteiv MEoalco-va. Movo tco exe SXXo vopa. T X-yav...5iaoXo. '? ??????? Msoatcovac tc-oteue ??? 5?1???????(?. '? ????????? aicva ??? ??? Blo ??[?????. Movo tco t ?1?? XXoi : v e p co a i| >. '?


29 "H ipuxoXoyta to a8ouc uaxsp' ait' ?? yBovxXpova too f~iovyk
TtovyK p xf] oEip ???, ?1??????|??>; av v XpE, ?? 8oX VEp.
ripiv ???' tv TiovyK, opo vEpco-??| orjpaivs ??? ????????? tc; vsupo-??????? ?????????? Xcov tcv eBcov, tco Bv nopouaiouv pyaviKc XXoic-oei, TouXxioTov ??????????. ???? tv riovyKjf] vspcoar] eTve pia a p p a t; r\ vpEoa ??? apnXEypa tco Xei: xi! Ka otti BAriorj oa tco Xei: vai!
N Ka TcapaBEiypa :
"Eva ui no 'xei poa ??? apnXEypa x8pxr|Xoc ???? ??? ??????? ???, ptoKETat xuPiaUVi oxiopvoc; ??? Bo: a 5o vxpponEC oxoEic. ???? ouv8r|ar| 8ecope tv ????? ??? u -noxaxxiK, nKouo, aTopyiK. 'Aouve-??|?? opco tv auvETtaipvEi f\ ppf) xfjc vxapota, Ka Bv e ni Ttap povxa aTtooTtpcbxvovTa ?? pao vavTov ??? ??????? ???. "E, v !... ???? fJTav X-???? BaipovoXr^a. T noivav ??? ti pnatvEi paa ??? BtaoXoc fj ??? ??-ptEouv TtEptaoTEpoi too vo BiaXoi. Ka TtXt ov napEiypa, va TtaXi -v8ripcx o Knoiav ?????|?[? Tfj 'Ixa-Xla, Ttou kovetoi ??????? yovaxi-opvo, Ka BinXa ??? va XXo, Ka TpEXTot ????????? ???? BiaXoi ????-noSiaoToL ??????????? Ttcb tcpkeitol yi v8npa ??????? pouyyo, tto oiy-aiy yivE ???????, ki' ????????? pXn,o, xav BiTcXavo ??? (???????? ?&????? ???) xpn ot TipooEUX ???, EyaCs ?-vav Evav to ???? BiaoXouc. M ote aT, ote XXa Tcappoia ??????1??, Bv Eva BiXou yi yXia, Ka ?????) Xi-yTEpo v ?' vTiKpuoupE ??' ??????.
TiaT ???? cofiyriaav (mpvEL _ ??????) ??? v c;puvri8fj f\ slvai f\ a x ? v o-p [ a ??? : f) TtXpia vEctapTnata ??? ???? xfi ouXrion,. BpoKExai poa ???, ov oXco BiXou vo acopa, Ka Xova TtoXEpEi v p ???)????| o pori 51?????1??) ???' keviiv tco varix ?? 6X.C0 pa. M' o;t ?? vn.pa, Ka p x auvr|8iopvo xiouP T0Ui TiovyK
p TCpOElBOTCOlE v pf] 9EC0pOpE TO
auTO pa, X.coaBiXou ??????????-vou ???? BiaoXixec niBpoEi. Av p-ke ?? ti, pETcovopaapE ?? BiaoXo o VEpcoor). MVEl t KUpiCOTEpO : ???' TO ????????? BiaoXouc tcoio p xapEi; AriXafi o t auy'KEKpipvo ???????? no-KEpESa. 'EBco 9 ????????? v TtapspXri-9f kvuvo Tfj auSunooXfjc Ka v uTcvriar) poa pa ???? ??????(?? aSEvri- M pnapnoXa aTO, eIve m sva p8o. ???? ??????(?? ???-
ve Bv Ttpxouv. KavEt ??? ??? ???? Ka8opEva, S ?????????1 tv ????? ??? ????????. "???? ?? rJTripa, v ?? ????-Beoupe oxfiv aToBiayvcoori Ka nap-voupE XXriv vT' XXr|, ete t)v pya-viKf], ete Tri ??????????| pa ????????-
'Ekevo tco TtpXEi OTfiv TcpaypaTi-??????, eIve ... ???? ??????(?? yifi. Atyo co tcoX, EpotOTE Xoi, ???????1?? paXo pyaviapot. Ti tv ?????????-TO Xyo ti, ????????) yEa Bv npXEi (ote pyaviKti, oute ???1??]) o covTav y[yvEo8ai. '? ????????? Tfj ???????? ysta a ??????? tcepitctcooei ??????? X8pio. HEVoioupE ??! paxaTEoupE, vc KapaBoKE kvBuvo. 2.??\ ysviKTriTa opco, XXotpov pa, v Bv EpaaTav ???????????. "??????!. vSpcouoi, ?[ XXo 8 ????????? v fTavE ????? ??????????-opvE prixav- ?????? ???????.
"Etoi n Bppo, oxetCetol aT Ka p ?? ????????????, Ka p tr\v ???????). Miinco 8 ???????) acovEi Ka ????, v c;ep-piCcaoupE tc paa pac, k9e ? ? p-Tc X , ;... "Oxt ! EBonoiE FtovyK. "Av TauTiCvTavE ?? ???????????? p ?? ???????????? ??? OpvT, eaia Ka 8 9Xeitce ???? BicXa ??? ??????-XuTii. 'AvXoyn ???????] ???????|?1???1 afipEpa a cbpiapvE x"PE (vopa Ka pfj xopi) ????? yivETai paviaKfi ???????-ari KaBpoEcov.
?? ???????????? Bv oKov pvo o-???? TttBpaari. ('??;??????1 ??????, ??1 t ????????; ?????' ???' ???1 ???). Z ????-X TCEpcoTaEi, ?? ?????????? eIve k(-vriTpo yi Bpori vcTEpri, ????? teXei-???? to EIvai pa. 'Eke ???? p ???-???? f] ??????? ouXnaic p auvsnap-VEi f) ppf|. T Bio Xr|9EEi Ka yi X-????? Tf)v v8pconTr|Ta. "Av Bv Exaps KopnXt;, B 9 ???????? n ?? KTf)vr|. Xpn oTfiv vTtpponri vTlSpaati ???, ???-??| ??! ?? yxo, tco ?? BripioupyE ?????-nXsypa, pnopE v vTiaToiXE p X -T p a Tfj v9pcnivr|c poipa ???.
Ax, ot noX (???? noX) ysviK ypapp ???, eve ?? va ?????? to TiouvyKiopou. 'Evvoc ?? ??9?????? no ??????? ?? ?????. M ???" avTOsari npc tv "AvtXep, t ????? yi tv Tiovyk, eTve t 8epeXicBe ??????? Tfj ?????|-??? : opBa, 8vou, v9pconOTr]Ta. 'Ano Tf|v nXsupv aTf| ^ionoiExai np nv-tcv TiouvyKiopo. floX napanvco ??????, yiaT ??81????1 Ka BiK ??? ??-???????, Tfj "EXXriviKfj cofj. 'EXnlco v noTEXEicbaco a' va BsTEpo ppo, aTfiv xfiv KpiTiKf) psuva, oxetICovtoc ?? TiouvyKiapo p Tfjv "EXXnviKfi npaypaTi-??????.
?????? niKPOZ


?. po'aoz c&POYPOZ ANAKTOPQN
(???????. S.T\. MeXEifj)
"NEA ETIA,, 1 MAPTIOY 1956
MIA ????????
?1?????
'???? Kai KccuTtoaa XPvia 'ApioTo eTXe TtEpoEi t KaXoKaipi Tfj cfjc; ???. ?? papTupoGoav ta yKpia paXXi ?? oKopniapva ??? ?????? ???. Z' aT ?? Ttpaopa ????? yi tiv 'AvatoXf] ov ?' Eva ovEipo. "?????? t] ??????(? ??? co ?????? ??? a6ia ??? ?' f| ?????? ??,? TCEpvooE ov coTiopo Kai ov ????? paa oTf]v ???? Kai t pTia ???. Ka-Bcb ????? an' ?? piKp nai&ioTiKa xp0" via ??? eIxe pEBfj ?????? covxa o ????? 5???????1??, ?? ????? ????? Tfj 'AvaToXrj 8v ???????? v ?????????? p xf\ cofi ???. AiaSavTavE tv ????? ??? noX ?????? ???' xf\v 'AvaToXiV '?-51????? exv o pia ???' t noXiTEE ??? fJTav picopvo ???????? ?? ?????1?? ??? OTtlTi tco v txe yvcoptoEi ?????, ??-B 8v eTxe yvcopasi ????? Kai ?????? ??????? ait Kovia. ???? tf\ XyavE Tf]v TtoXiTEa ????] ; Aiyo ?&1????6?,?? n piKp Ttai&i Tto ooe a aXXo Xapyiv ????? v pBn yi ?? TtpoyoviK ??? OTtiTi, yi Tf|v TtoXiTsJa ??? Kai yi to vBpconou, nouxav ?? &io apa pai ???. T XPVLa K' oi ouvBfJKE tfjc cofj Xo Kai pKpaivav ?????????? t &a-?1??? Kai ???1??? nooTaoEi. Z ?????) Tfiv Kaivopyia noXiTEa tto ooe f| 'A-vaToXfj, exe &1.???????81 ???) ????? Kai if\v ???? ??? av va ??????1?? ????? p ??????? appoviK ypapp. ??????? ???????, unvooE nap&oi;a f) ?????) ??? Kai TpvTaE f\ ???? ??? aTI Knoia ?????????? xfjc ??????? Tto 8v ??????-ys v ??????|??- Kai ttec ???? ?? ??-Xp ???????1?? ????? Tfjc; 'AvaToXrj TXETtE v ?????????????1 iaaTiKa Kai ???????? a pia ????????? ???????1?? TtoXiTEia p ????, ?? Sik ??? ???, ??! p vBpcbnou xaPpevou ??! ????????? Tto ??? xapoyEXoGoav Ki'voiyav ?? ?" pia tou yi v tv SextoGv otiv ????-Xi tou Kai v tve ??[?;??? ??? ????? xr p ?????? Kai Xaxxpa. Z' aT t opapaTioTiK OTiyp yevvitove paa ??? Mva ????1?????( Tto yi pa ?????? ??????? ?? cofi ??? ???????- A Kai EOTaivTavE f) KapSi ??? o' va tCki Tto ypco an' tc ??????, Tto dvEuav au' t' vappva KOTOoupa, okoutove oiyav ??1 puBpiK ????? TtapapBi. ?? TtapapBi Tfj yiayi. Mi EiXta cb t-
00 TtavTa av pi VTpoTtf) tv ekove v ????? tv ocoTEpiK ??? auT den' to vBpcbnou, no fjtav oi ?????1??1 ya-????01 ??? vBpconoi Tfj Kaivopyia ??????? noXiTEa, no oCaav ?????? Kl" ????! no ?? aBia Kai ?? ??????? ??? 'AvaToXfi. MvTEua noXX ????? ?? ??????-??? xapysXo ??? XeXia Kai ??? pTia tcv vBpcncov totcov ot ????-??? ??? noXiTEa, no ki' 'io &v pnpEOE v ?????? ???? ???? ?? ovop ???-
Knoia BXispf] pepa f) ???1?????? nvof| no anXuas noXEpo eppIc/joe cb ?? aBia ??? tr\v 'AvaToXf) Kai if\v ???????? ?;???1?"?????? otv Xapyiv ????? no fjTav yvaaxr] a' aTv co XT Kai no oi vBpwnoi ??? rjtav voi ?' aTO. ?????????? oi Eppicopvoi vBpconoi Tfiv ???? tou nvco ??? ????? tou Kai p ?? ayia tv yicov tou ?????? ?? ?[???? no ???????? n' t) ??????? ??? noXpou. T naTpiK ont-Tia pEivav ??? aBoc ??? 'AvaToXfi, ii paKpuv noXiTEE. "????? ano kBe cf| p KTi ??????? n' Tfiv ???? ke-vcov no ?????? ?????????. Z^iXxobEp-vr\ f] Kaivopyia cof] tcv Eppicopvcv aTv vBpcncov ??? 'AvaToXfy p ?? ????????? naTpiK anTia. "vBpconoi Kai co p?[pE8??av ??? npaopa toG Xpvou. MiKp 'AvaToX Kai KaivopyiE ??????1??? avaToXTiKE noXiTEE o kBe ycovi ??|? ????????? ???- 'Anvco ot paXE tcv ouvSv ????????? ? ?^?? no ?????????? ??? ????? tou oi (,sp-picopvoi ??? "AvaToXfi. Kai avBiaavE co p nEpioXia ???????? ano vBia Tfj vooTaXyta. 'Ano ?? vBia ????? Kai
01 piKp ??????[? p ?? Kapnavapi tou no opBcovav ?? piKp pno tou ov pia ??????? ?????? npc tv 8n-pioupy. ???? n' Eva ouvo nvco o piv ??????1? no xvovTav paa o nu-Kv Svpa pi ????????? K0( cPPii"_ ???? ????? noXiTEia Tfj 'AvaToXfi ?-?????? o pi Kaivopyia ??????? ???-?? ??1?- Mia ??????1? ? yia ????? nXcov tv npooTOTEUTiK okio ??? Kai kBe ???? no xTnas f) Kapnva ??? XTunoGoE ?' f\ Kapi tv avBpcbncv no eTxqv 5ik tou nppaxn Tlv tyia ???


292
mia ????????
Ttpaopa 8Xcov xcv XPvcov. Z' axf| xf|v Kaivopyia noXixsta pnEpBEovxai f] ???-??) ??! x aloGfipaxa. 'H Kaivopyia cofi p xoq vGpcnouq tco eTxov VEixa eoBuve xiq vapviiasiq ??1 xiq vooxaXytsq. "AXXa TtaxpiK ontxia B(^av x GEpXi xouq. TpayoBayav ax' puXia ol ????-??<; Xuyspq kotiXXei; ??1 BoXeuov p x ?????? pnpxaa xouq oi avxpEq yi v Bcooouve x vripa piaq Exuxtaq oxfi ^cof] Tto Bripioupyouoav ????? ait x ???; xfjq Kaivopyiaq naxpi&aq xouq. Elxe pi.e;co-xiKi ????1?????.?? f\ piKpf] axf| vaxoXl-xLKr) noXixsia xfjq vr^opicq xou BogvoG. "AvGi^e ??! ??????????? ax oittxia x yiKXtipa xf|v voit;r| ??1 6 xeipSvaq p x xiviot ekXeive xoc; vGpcnouq poa ax ouixia xouc; yi v xapouv x opapa xfjq GpaKiaq paa ax xc^Ki ??! poa ax pnpovx^iva payKXia. Axf) t\ ????1??-xrixa xpaBuoE noXXq ?????; xv ????? tco npvcovxaq x Bppo xfjc; ????]?; n" xf) pEyXn itXr|. yi v ppfj pia Kaivop-yia xaP ??????? q ????? itvco axfiv vri^opi xou Bouyou p xf]v vaxoXixiKri TtoXixEta. BXnavE p yTtri ol avGpconoi o cuppi^copvoi ait xf]v KoupoEpvr) noXixsia xouq xoc; XEGspouq axoq vGpcnouq : xoq uspaoxiKoq. Mia ?????| vaxpat^s Ttvxa x ?????1 xouc;. IToiq pTtopouoE v pr] av vpEoa axoq ns-paaxiKoq axoq Bv fjxav ??1 Knoioq n' xoq BiKoq xouq. Knoioq ait x 5i-k xouq alpa.
riEpaoxiKq p pia xapopsvri auvxpo-?1? ait vxpsq ??1 yuvalKsq yi ??????) ???? ??????? axf] piKpf) vaxoXixiKr] noXixsia ki 'Apioxoq. "^Hxav KupiaKf) ?' ri TtoXixEta fixav TtXr|PPupiopvr| n ???. XxTtas xf)v itXuon Tfjq KKXriaiaq fi Kapitva xfjq ayiaq GKXaq. "H xaPopsvn. ???????1? xcv uspaaxiKcv pufjKE v he-piEpyaaGfi xr) piKpf) ??????1?. "? 'Apioxoq oxapxr)oe ax ???<5??1 xfjq npxaq av ouvsnappvoq ait m ???1??| ?????-or\. Mia vaxpixtXa ?.' evaBoq ax Koppl ??1 axf]v ???? xou. 'Avxkpuoe xr) ????^ xfic; ayiaq ax oxoXiopvo p XouXoBia TtpooKuvrixupi Kal av v aoGvGriKE v xv yKaXi^o pia ?????) no fixav n' x 6ik xou alpa. noia fjxav f) yia axf] Kal yiax xv ???????? a xoo Boq; "Ooo xr)v eBXstce xoo evoicoGe itcbq eTxs oxr|Xcopva itvco xou x pxia xrjq Kal itcbq xv ???????? ?????????? ????? n' xf) Svapri xou BXppaxq xrjq Tto Xq ?1 c^covxvEUE Xova. Kal o pia axiypf| no o XXoi xfjc; ???????1??; xou ,Ep-Kpuvav, 'Aptoxoq pcxr|a xfj ypr| KXria-opiaaa ito otXi^e ttv KKXnai p XouXo5ia.
noia ETvai TCTti t) ayia, ?????-Xa ??? ;
"H ypr| ????????? ???|????? ?? p-Tia xriq av ?;???1??????- "Eva Xacpp XapyEXo vGioe ax x^io: xriq ??1 p ?????] no xfiv ????? v oiyoxppr) fi xa-p ??1 ouyKivr]or] pac]l eScooe xfiv itv-xr\ar\.
MsyXri fi xpn xriq, Yui ?-??. ^Hxav BiKii paq KOTtXXa f) ayia ?????. Flvxa TtpooTtEUE x ppoq tco ??????? oxav paq KUvriYoaav ol ??????1. ?????????? 6Xa x Kopixoia xfiq TtaxplBaq ??1 ?????-oav 6Xa Tfiv Tipf| Touq.
^HTav art' Tf|v 'AvaxoXfi ?' f) ayia ;
T otcIti tco ??]?? Koptxoi fixav Kovx ax oKoysvstaK ??? x TtaxpiK oulxi.
Kal ouvEXl^ovxaq ?????? ait pia oxiypiat BiaKOTtf):
THtav tcoX ??????. f\ yia ?????, Kpi ???. Ki1 ??? ?? KoptToia paq vei-psuvTavE ki vEipEovTai itvTa v yt-vouv ?????? av Kal 6aTr|v, pEyXri ri Xpn Tr]q. ATf| Elvai ?' f| Exfl no Blvou-ps ??? KoplToia paq 6xav yEvviouvxai :
N ytvriq ?????? av xf|v ayia ?????...
'H ???? xou 'Aploxou voic^E BinXaxa yi pia oxiypfi Kal nXripppioE av 'vo. Buvax Kpa fi 'AvaxoXri. Kal ax voiy-pa ax xfjq '^uxfiq xou ?????? x ????? ?ECOYpa?l? ????? v npvr pia npav-xri ?????? Xonpoivriq xaPpEvr|q YS' Xaoxfjq noXixElaq. "Eva Buvax ?????-Xxni xpvxacJE XKaipo xv aux xou. lpooKvrioE p xpEppsva n eXPeio XElXia x EKviopa xfjq ylaq Kal ov V ????????? x alpa xou.
Kal Bv Exouv oBiko x Kopixoia paq, ouvxioe f| ypr| KXriopiaoa aipco-vovxq xov Xova. Kal x Koplxoi paq no navxpEsxa'i oiipEpa, fi ????? paq f| yyva xou ypo ????????), iBia ov xfiv tyia paq. 'An' x npcbxa anlxia xfjq; na-TplBaq paq. M pi Kal p ???????- Av pnpEOE v ?? naTiiori nioToq ?? ontxi xcv KapaKoriBcov. Kal ytvrjKE x Gpa xfjq ayiaq ov ?tv?vE?E pia vxxa r) yia-Yi xou Kopixoiou paq.
Ax x ovopa xou Yspo ????????| Xq Kal ofjKcooE ?????^ xpiKupla ax ke-???1 ??1 axfiv ???? xou. 'H ??????, xou IxptKXioE pia axiypf| av piaopEGuapvn,-
"Av Bv pia^oaoxav v ?????? n x ???1 PCS 6 pXnaxs xr)v v Knoisq ?covq no xv KaXouoav Ecjco n' xf)v KKXr)oi xv EKapav v ava-ppfj xv aux tou.
'??[??? '??[????? 1
Zaq ???????1 fi ???????1? aaq, na-paTriprioE f) yprj ?????????. Bic^ETai v ????). TI Kptpa !


Mia ????????
293
"??; ????] ???? keivoc; p tyavr) ??-ppEvri Kai ????????1?1?. 'Exoxn. xr) anypi 6v p KpaxEi xluox p xo? v8pcnoue; xfjc; ???????10?? ???. 'Eyc 6 psivco egt 8 petvco yi v p8u ax yapo xfjc; ??????|?; axfjc; ????????; xfjc; TcaxpiSaq oac;.
CH piKpf) vaxoXtxiKr| noXixEa no ??????????? axf)v vr^opi xo ouvo, eTxe yiopxf] Kai Ttavriypi x SeIXi exoOxo. 0 ypoq xfjc; ??????;, xfjc; ??????.?; Ka-paKaaonoXac;, fjxav yiopxfi yi Xr) xf)v noXixEia. Tiaxi fjxav upaypaxiK ??????) av xr)v yia xfjc; noXLXEiac;, kel ax aSoc; xfjc; 'AvaxoXfjc;, Kai yiaxi t) voq>r\ ?????? Ki" arc xfjv ?????1? ki' ano xr)v ???1??] xr|c; KaXcoovr). ?' fjxav ov xf|v yia, xfi oxiypf) no EpnaivE axi|v k-KAr|ai vxupvr] ox XXeuko. T nXo-aia ,av8 paXXi xr\c, c;sxvovxav ov ???????????? ????? n xv Xeuk vxa-vxsXXvio nnXo xriq, xv axoXiapvo p avGia xfjc; Xspoviac;, Ka x xapysX ???; ?????^? Eva ???; nvco o Suo ?????-xa pyouXa no Xova ??! x ???????-vav nspiaoxEpo Suo psyXa XoyXava ??????? pxia. EI& 'Apiaxoc; xf\ voq>r\ ??????; npoxcopoOoE axfiv KKXr|oi kl" -vappiynoE. MnspSExriKE Ka p xoc; v-Gpcnouc; xfjc; piKpfjq Kaivopyiac; vaxo-XtxiKric; noXixstac; no Elxav yEpiasi xf|v ?????)?(?, axoXiapvEc; oi yuvalKEc; p aotipiK Ka paXapaxLK ??????? n' xf)v naxpioa xouq,ki' aioxv6r)K xv au-x xou v ^saxaivsxai Xo Kai UEpiaaxs-po. MiXoOoav pia c;Xcopioxfj ??????????) yXaoa oi v8pconoi axot psxatj xouc;. Ka piXoOaav p KaXcoavr) Ka EyvEia xoO 'Apioxou. 'EkeTvoc; evolcoGe xf)v ???? xoo KovxfjxEpa oxf)v ???? xv vGpcncov axcov xfjc; piKpfjc; t,Eppiccopvr|c; vaxoXi-XLKric; noXiXEiac;. "Akoue vpaxa Kai ou-iav ov psXtooia x pnvrjyyia xou. T vopa xfjc, piKpfjc; noXixsiaq no ??????, Xoponr&as oxf) ?????| xou ??1 yivxavs Xxnoc; 5uvaxc; xfjc; Kapic; xou. Tcpa t;unvooE axEpa n gva paKpxpovo Xf)9apyo x anixi xou. fi pia axiypfj ov v Kivri8r|KE v' yKaXioEi xv ??-8va n' xoc; vGpcnouc; no xou piXou-oav ??1 no 0X0 Ka nKvcovav axf)v ek-KXriai. Toc; aiaSavxavE Xouc; av n' x 5ik xou x alpa Ka fiSsAs v ???-vt^ri oxv Ka8va :
Etpai evac; SiKq oac; ?' yc. "Hpa-ax 5Xoi n' x I5io aipa.
"AvxpEC; Ka yuvalKEc; xoq EXsnEC; 5-Xouc; ov sva ovoXo, ??1??00????? p xr) 6ikt xou xf]v ????- ?1 expepe ay-????? napaKoXou8cvxac; x puoxtpio TtX pxioEi. "EvaQ ??????; XXoicxi-
???; ????? n' x ????? xv noXuXaicov. riEXoOaav ??????? axpa x pxia xou xf]v copa no opvavE xr) ??????? oxv yaprjXio xop xou 'Haata. Ka ???????-aav x axpa ax nvco ax npacono xfjc; ????<; Ka xXiyav p xf|v ?yyooXr xouc; x c]av8 paXXi no ,EXvovxav n' x ????? vxavxsXXvio nnXo ???, p x' 6cv9ia xfjc; Xspovic;.
Ki' xav ?????? x puaxfjpio Ka ??????; xfjc; piKpfjc; noXixsac;, no ypios xfiv ?????|?[?, npoxcopoOoE yi v ?1??|??| Ka v ExnSfj x ^Euypi xv vsovp-????.???8?|? ki' 'Apiaxoc; noco n' xv Kopo axv. Kavvac; 5v xv npoEJE ococ;. Oxvovxac; XEXEUxaloc; axc; pnpo-ox axr)v ?????? vo paa ox pxia, av vSSeXe v xf)v ????????] axr) axan, xrjc;. Ki' ??(-??????;^?;???1?? 8va Suvax XuyptK ???-??, nfjpE x piKp npoaconKi xr\c,, x nap9viK, ox xpia xou no aiyxpE-pav Ka x ?(??|? 8spp Ka ypriyopa nviyovxac; x ?1?1 xou paa ax ouvax ????? xou. 'ExXcpiaoE fj v?r| ??1 xap-???|?? XKEpri fj ?????,???. Ka npv au-vX8ouv 0X01 n' xfiv xapaxn xoug, -Koo8nK f| $avr) xou 'Aptaxou, nviypvri ax ???????^?? xou.
ETpai Evac; Sikc; aac; ?' ycb. 'Ano x Znixi xcv KapaKorjocov ?' y. Tpa E;avaptaKCo xv aux ???. ETpai n' x 5io aipa no ;nvr|oe xr) axiypf) axfj.
Zv pia ???????? npoyoviKou aipaxoc; ax x ????????? Ka x ?1?1 nvco ax npoono xfjc; ??????;. "AKOuoav 6X01 p ouyKlvriari xfjv vanviEXn ?????????) xoxr|. Ka ?(????? Xoi a' axf) xr)v poXoyia ?1???18??1^?????;. *H ??????? aiaxv8r|k ki' axf) Eva KXoviap oxf|v ???? xn<;. Ka ypvovxac; oxv po xou vxpa xr\c, vaX8r|ke ki' axf) a Xuypi-k ??????. "Eva ouo ?????? sx9r)k a' 8Xr) xf)v KKXrioi. H yprj ????????? axaupoKonf|8r)KE vxiKp^ovxac; xf)v EKva xfjc; yiac; ??????;.
?????! eSppa!
Zv v&E xf)v yia v ar|KCvr| x x-pia xr)c; Ka v sXoyfj. Ka ??????; 8Xoi yupioavE v 5ouve x 8appa xfjc; yiaq 'Apiaxoc; eyfJKE "i;co n xf)v eKKXrioa ki' pxiaE v KaxEaivri xf)v ???????? xfjc; piKpfjc; noXiTEaq pav^ovxaq p xp-ppsvr) ?????).
0 c;avayuptaco nXi axf)v naxp(5a ??? Sc. ?? c;avap8 Kovx ax npoyo-vik ???? ??? yi v Eaxvco xr) cofj ???.
Zxf)v npxa pnpoox oi v8pconoi xfjc; piKpfjc; vaxoXtxiKr)c; noXiXEiac; oxsKvxa-ve ouoi Ka p xpiKupiapvr) xf)v ????-Ki' KOoxr)KE n x a9oc; f) ?????|.
ETpai Evac; Sikc; oac; ?' yc... BAZ. HAIAAHZ
?' 21


ZYrXPONOI AMEPIKANQI lYITPAOElS
WILLIAM CARLOS WILLIAMS
0 FouXXiap KpXo routXXiap xs1 uo tayyXpaTa Kai 6u KaripaKo, xixXou, Elvai yiaxpq Kai tcoitittc; Kai Evai oiaKTCop Tfjq iaxpiKfi, Kai tSKTCp xcv ypappxcov. T ioypacptKO oeXto tou SeIxvei 8ti KptriOE t|Jr|X Ka tv 'AoKrTti Kai tt)v KaXXiTtri Kai Su oi iaxpiK xip, Kai x Ttotn.TiK paEia ?) tav vXoya.
'O T- K. routXXiap tuoteei Sti f) a-pEpiKaviKT) XaXi tuo itoX Ttap ti y-yXiKf] yXcoaa 'xei TtpcoTapxiKf) t;(a yi Tf|v apEpiKaviKri Ttotr|ori. riioTEEi, aKpa, xi fi oiyoupoa Ka t) yspoovi kc9e x-Xvri Kppovxai arto xf|v TOTtiKf) psari ita-pooary xi x Tioiripa XPuataSL V vxi-
TtpoacoTtEEi piypa Ka pExapopcpcoari tte-piEXopvou Ka popcpfjc' xi k9e Tioiripa TtpTtEi v 'vai TUTEpo ait pia 5iavfi oxixoupytKTi (pppa, oxi TtpTtEi v kXeIvei poa tou TtiTEpo vrjpa atto t okto
TIeC Vtpa tcv OiaTUTtCOECV xou.
'O T. K. routXXiap Elvai va ait to yEpovTTEpout; TtoiriTc; to oyxpo-vou pEpiKaviKO XoyoTEXviKo Ttav8ou. OoiaoTiK opco Evai povTpvo Ttoir|Tf|. T vSiaCppov tou yi xv Xe-9spo oxtxo KOr|Xc9r|ke vKa9EV. QiXooo-(piKO alaBnxtKa f] nolr\ar\ xou tiiXEipE v ouvBeoei tii TtoXX avxicpatiKa otoi-XEa dn ,ti rix- fi popavTiKfi Ttolriari-
KIMQN AQAOZ
WILLIAM CARLOS WILLIAMS
RUTHERFORD, NEW JERSEY *
'H TtotYaY], Xve, Ypcpzxot.1 n pyvota" axou, vu.Tciaxouc vopwTCou, yupiax-5e xpo6aopouc, oao xi' v xaLiiu cpop TceBaivouv tyj Tceva yi xax^P' -rcw TcoOiis T PSepcpopvx evac tcXyj ji noxiu, ecjT] piXta opetva to Nioapx, axoc aX-xou iTj Tpaeii, x Xei65ia xiov ixai-oixwv [lou xpvwv 8rcou xuvv]Youaau. n-tis xa xaxops. Evat xTtatiivYj a i];y)-XcoLiaxa, xax tco Sexvouvs xa x vallata xu>v Spiiwv : 5c Px^, Siaaxa-pioarj otjv Kopu-f^ xa Ttjjtoiiaxtov. 'Ano TTjv vaxoXtxTj oYia xy) tcXtjc iiuopeT
* KdTtupx : VOA.
v Se xty xopucpoYpajjiijiTj xwv opavo'u-axtv xfj Na Topxnj xt' ax ^xav a)(iavxixo Ytc< (leva.
T 1883, x xpvo tco YVv^vjxa, irj tcXt) etye xpel ^cXiSs ^X^?' Ypoxixj xolvxyjxa SrjXaS'fj. Sj[XEpa xt 'xaei xi Exoat ^tXtaSe xap.o. "Exoup. [lEYaXa iiaYai axa axpo, to; rcpa, xy] Aetocp-pou xo llapxou, xai x aTcxta xaxoixie y) x^uv l^acpavioxel ^ Ixouv anouovwoel arto x (xaYai tco x TCEpiocpiYYouv- "Op.op-cpa axoXi svai Ixe tco XXoxe i^xav (lavo ao, xa xpnee xaxxouv tcpi6Xe-
tcts Ywvt-
Sv pxioa v xvw x yiorcp ax Poc-ospcpopvx tcy)Yatva axo ppwaxou p,ou p. TcoSigXaxo. Ka xa6wj xuXoOaa yPY^> ^ tcXy) xXwBoYpi^e yupto [xou. Evat xaX tco Se ouLiiiai 8Xa 8aa el5a, a Su)p,xia ppibaxwv, a voaoxo[isa, a tStwxix Sia-uspiau-axa, 8Xa 8aa efSa atc x vaxo


Rutherford, New Jersey
295
xc arc xv cpviaotOTCvo'xoO vGpwTiou. Kod [XTtopsI vtaixLxt cpop irj xpcav] [xou v ax0Y]XE Xa0uivv], xai tat? yuvalxec, v) ay-xpscjv TCE0vavE cj a'xcac,...M pu) xaX va u.ovx, tcwc 'xava S,xc xaXuxspo ttj cjepa xai LiTcopofjaa.
Ttbpa, xi sfvat ax tco xvec xrcotov v yivet tcchtjtyjc, ; 2xv]v Tcspijxxtoav] iiou Gappw v]xav tco, ovxac. xu.a TtatSc, c;a-cpvtx StaKiaxwaa xvj u.ovoe|t xoO v0p(b-kou axv xa|io xoOxo. Mpoc, arc xv]v ESa u-ou Y' T0 PA0 T0 TOiyjTfj, Yta va etvai xavovcx? av0pWTXo;, sivac Sxc jxotYjXYjs xptoaxet v elvac ysvtxj xrco;. T LtuaX [xou pvcsxac v Tcspcopc-axet a [Aia jivo xaxvjYcpta Yvwav]c v] 5p-avjc., orcwc, axv] YtatPLX* 71 X- ^ TXV? ayvavxEUouv ait 4>vjX x x0exc tco vvj-xsc axv v0pa)Tco. 'AyxaXcaaa xic, xxvec. TtpoxoO u.tco axf;v iaxptxv] axoXv). T 1909, xpt66>cj [JiXtc xa teXecwaei "cfj GvjxEia [xou av eatoxeptxcj voaoxou.Eiou, 5v]u.o-at'etjja x rcptoxo [iou 16X10.
T tco et[iat tcoivjxyjc. xt v7](xa 'xi y xy xau.o xoO PSepcpopvx ; 2xv]v pxv] xoc, cpvvjxE Scaaxeoaaxix. Msptxo x xaxxpivav. "AXXoc itscvav Sccpopot, xai tcoXXo Xiyoc x Evottoaav. 'Qaxao Ixac^a jjuv pxv] Yla xa Ypa^Ep-ax 100 ^PX^ tco Tcox Sv XTjv xaxaTcxvjaa : Tcptxa v] iyvoca xai vj ycaxpi xtv appwaxcov jiou xai u.ex x ypx'.lHu.axa [ou, 8,xt xt1 av sypacpa. "Exat f\ tcXtj S u.' eTuaae tcox XXtTxyj. Pia xpvta cpoixvjaa a xXivtxc. xvjc Nsac. Tpxvjj yt v<* xsXeiotcoiv]0G) aXYjV EiSixxvjx p.ou, tic, TcatScxc. ppt-axiEC, fitanou, ax lc;fjvxa iiou, sycva Sieu-6uvx,f]c, xoO TevixoO Noaoxoixscou xoO Ila-aaivjx. CH rcXv] eSeicje x a6ac; xrjc, ft' ax.
T 8xi x PSspcpopvx efvac xovx axV] Na 'YpxYj ax p. Poyj07ja xai a yca-xp xai a XoyoxxvTj. T otccxc (jlou rjxav [jLtay] wpa xacjt'Si j^axpc arc xy] Na Top-xrj. MrcopoOaa y Ppiaxouac a cpcXoXoyc-x{ auvayxYJaeccj ax^Sv oxcota PpaSt ttjcj (BSoiiSac; xai v yup'Cw axcixt p.ou oxt]v cSpa u-ou y' xxcoto pavx6o0. Ka xi{ Ku-ptaxj [ircopoOaa v xicj joStJjco, ax^j Na TpxTj TcXc, Li xoc; ScavoouLiyous xoO xatpoO.
Oi pptoaxoi [ou 0pei[jav x^j [xoaa [xou. 'AyaTioOaa xv vBptoito, [i'psae y cppov-xi^w yt x appcoaxo xopLii xou xai v xv pXTca) v yivExac xaX. T Epyo xoO xcoiig-xvj vjxav vXoyo, a Stacpopsxcxv) 'iitog Tcepcoxv], xac tco Y'aTP^? >cai tcolvjxvjj yxtxvave Iva auvoXo XoxXvjpcoLivo. Ma-0aiVEic, v YV(Dp^t? xv v0pcoTco a y'a_ xps xc' ax tco [ia0aivt; auxv [xicopE v Tcepasi ii'aa a Tcotvj|xaxa. Ilpa tcoX-X xc x Ttocvjjiax [aou xai x Siv]-yfjiiaxa lou, xita xai x ixu0taxopv]-Liax p.ou, efvai ^yaX[jiva xc xv] ^tovj (jiou ax PSspcpopvx. CH axevv] Tca9V] [ou, a YlaxP5i l15 xog ppdbaxoucj [xou u,' IvTcysuas v ypt];to Yi'axog. Tea [lva Sv vjxav aTcXcc; a0vt?, XX v-0pa)TCot a xcEXiccac tco loO xiyoOaav xv] auu.7t0ca, Stccoc; [xou xcyoOaav xai x 0u[a yt xv]v xaxv) xxv] xoucj, v) x yXco u-ou yc xv xpTCo tco vxiiASXWTCt^av xv]v xaxv]
xux^ X0US'
Ti aapvxa xpvta'xaya x ycaxp ax PSEpcpopvx xai uTcvjpxvjaa SXwv xiov siScv xoc, v0p(J)Tcouc, u. xOeoyY1" a7T0 TT] Su-vau,vj u-ou. Kai p, StaaxeS^st v 0up.Liac oxc Tcapaaxffvjxa axv] yvva xaiov TcaiBcwv oaot vjxays xai oE xaxotxoi xoO PSepcpopvx oxav Yvvv]0v]xa xoO Xyou jxou.
Msxaqjp. KIMQN AQAOS


???1?' ??? ????? X PONI ?
???? MIIKIEBIT2
'??? tv nepaoLivo AexejiQio soqxcovtai o' Xo tv ????????? Jtcipo ?? xtiTxQova are' ?? dvaxo ??? ??????? t>vi5oo ??1?|??) xr\; rioXcovia xu dyamorf) yi xtjv ireXETjt'-Qcoari tt) 'ASrfi MiarxiEitc, ???) ufravE atT)v KtovotavTivourtoAT) otic 26 NoE(ic>iou ??? 1855, Evtp avyxQOXovae XeyECvni ??? JJoXcovovc ?|?(?'0????, "????? ftXovxq y.a'i XXon %vov, yi v Xeuo-EQOooEi tt)v itatgia ??? ait' ?? Pcoaaix vyo.
2tt|V IIoXcvu r\ ??????? a\ixr\ oQxaii]Kt ??'8???. Tioi XxXrjQOi ux/.ocpQT|oav yi tv reou|tn (ia/TiTTl, Kai a' Xe t'i jtoXitiatiVEc, ^Sige lyxuQE; jTgoacojuxoi;r|TE Hat gyaviajioi jrvEu.uauxoi |unvT|Ottv ?? .jyo toi).
'H N 'Ecma au(i(.iETX8i oxv nuyxofiio utv ????????, ??]???1?-??\'??? agogo ??? JJoXcovoiJ XoyoTxvti xc qpiXXoyou, ???????????] xmv gxaituv il Tpuyixcv xai ??? '???|-eov, riv naoavtoaHt).
T vopa xoD 'A5p MiaKiExc; oxf|v oTopa xfjq rioXcovia sjvai x vSoOTspo, x Tti Tipripvo, T0 1,10 ????????. 'O Ml-OKtEixc; Eivat psyaXxEpoc; Ttoinxii ???,
E/El xr)v eTtloXf) TtO
eXsi NtvxE ????? 'IxaXoc;, Za,t;r|p ????? "AyyXou, ?????? ????? ???-pavou. 'AXX x-???? ??? Bavxou ??? 0aivTai av ?????-evi ?????? tv)?; Mo-pa.Av TtGavE ottjv KcovaxavTivoTt ? X ? av Ttoirixii pcoTE-pvo p to ypa-cpiKOc; ptovxE, o-te av ???1?????? Tto eTX xriv TttGu-pta va ???????1 ?????? riptopvouc;, XX ov oxpaxicb-??|?;. Tpivxa XP0Vla pyTEpa Xopo Mitpov, va X-Xo popavTiKc TtoitT,-xrjc, iaxipc xou o PEyaXEio, TtEGalvov ???; ??? MEaoXyyi, GuataoE pia ?????-pr\ ???? ?????? ano xriv TtaTpia xou, ito-XEpcvxac; yi xf\v 'EXEuGEpta.'AXX' v Mnpov ?????? ??| cot ??? XoKaxcopa
yi VOV XTO, MloKlElXC TtfjyE axf]v
KcovoTavTivoTtoXn vEpIovta xrv ??-XcoviKf) aripaa.
"Eva euvo ??????? 9 KaTaXai ??>
OTOpta TUV rioXcOVCv TtoXEpiOTCV ???
19ou alcova, tco e-Ttaipvav ppo a' 8-Xou to noXpouc;, TtEix' n' xv Narto-Xovta, o' oXec; xl vxapoEc; ??! o'-Xec; tic; rtavaoTa-OEic;, TtavToO trou ?-????? dtxxia Xeu-Gp[ac;, ????? ?' f\ pi-???????) ?' fj Tti -????|??|. O KEpvti-oei, Kai Ol Ttl e-OTtoTiKc;, to v-paav KovTo Ti-pou xfjc; XeuGep-ac;, ??! ?????? f\ pi-oi axr) 5v ????-
Gr|KE Ttl TiptlTlKl.
'O MioKiEac; ??-?;[&??? TtoX. 'Ap-oc tieit' arc xiiv ?r|Ea xou opi-???)? Kai TtpaoE xf\ coti xou Xn oxfiv ^opia. 'AXX xfj X-axri xpv vxiKa-xoxriaE p aXXriv
EyEVlKXEpr). 'OVO-
poxriKE TtpoaKuvri" xri<;>. M' aTv tv XotpaKTripiop ????? tv dvopivTa ??? 'O M!okie|3it vo. MttoupvTX : i"E-
(2x5io ??? W. Wankowitz) Va TtpoOKUVIlXti, -


'AScch Mto-KisBlTc; 297
??????????; nuvco n' xv Kaip no ??-Xei Kxco n' x n5ta xou.^Hxav npoo-Kuvrixfq cbq TtpaYpaxiKxriq koc cbq opBoXo. npooKUvr|xr|q xfq ??'???, p x oxoxaop xou oxpapvo npq xriv XEuSspta, npq x ????, npq Knota yfj xfjq nayyEXfaq Tto npapEvs psXXovxtK, ko axf) priori xou fjxav nEptnXa-vcpEVoq, Tto 6X01 ol Sppot tv ????-vav ?????? n' ?? ontxt ???? eTxs Yev-vr\Bf}. n' xriv naxp-6a xou.
"??]?|?? oxr Pcoa-ota, oxri rEppavta, oxriv 'IxaXla, axf)v 'EXBexIo, ???? fjxav ????????^ xfjq Aaxt-viKrjc; ?1?????(?^,
ox ??????????
xfjq ?cocvv?q, oxr) ????(?, no xou ???????? ?1\??;?[? ??????????? ko -5puos yt'aTv ???? xcv ZXaBtKcv ????-Xoytcv ox KoXX-Yo xfjq TaXXtaq, Ka ???? x oxcc xou EpEivavoapvxaXP-via,??????????? ??' xf|v Kcovoxavxtvo-????- Ka ????? ?? ?? xfjq TaXXlaq p-vo 6xav x ??????-pav axriv KpaKoBa, ???? ti ?????[5? ??? ??? ??????????? x-
?? 1?1yep0vlk, oxv
npyo xou BaBsX-
??????^, no npoa-appo^xav axq xe-Xtonoir|atqxfiq ???-paq,ov8EOE aovxxa no 8copouvxai n' x cbpatxEpa, n' xriv ????? xou ??-
?????? wq x oiipspa. OtXoq xou XaoO, ???????????? n' Tq napaSosiq xou ac-vcov pnaXvTEq no Exouv ?? ???? xcv 6?-poxiKcv paq xpayoutcv. ??????^ pcoxt-Kq, ????? xv ?????? p ??????, ayvco-??? oxftv noXcovtKT) ??[???'
Oi npyovot ETvai Sppa no 5 pot-1 ouxe p xriv pxata xpayco5[a, ouxe p x psaatcovtK puoxr|pta, ouxe ????? p xv ?????? xoG ??????.'? rjpwq xou
?????. Aris OEPOS
5v Elvat Xxnpioxfiq ??! f\ ??????? xou 6v ????????1 oxoq pxaouq Katpoq. '? ?01??>? 6 5ioq Elvai x Kpio npocono xou ?????. Oi ripyovoi Elvai ??[???? 8vik. M 5v Elvai ?????? v Elvai ??-VEq rioXcovq, yt v atavExat ?? ??(?? xcv ??????? Ka xcv notvcv no ntjJX-Xovxai oxv Evoxo pvo Ka pvo yiax yani xrjv naxp-5a xou Ka yi' a-x Kaxa6iK^Exai -n xv ?????????-
"AXXo ???? toG M(oKiBixq slvai Meop Oa5atoq, ?-noq SvtK, ???? v-?1??8????[?]???1 x rioXcoviK "E8voq-
???????-
riavxoG ???? ??-notoq Xaq ?1??1 yt XEu8pa, x ??(??? xoGxo x vt.i9ouv, Ka vtcSouv oxt pvo xq ????-yq xoG nvou Ka xoG poouq, XX Ka xrjv ?(??? Ka xfjv Xn[5a no ek-???^?1, Kt ????? ??-ptaoxEpo, xv npo-??8?1??? ycva ??-x xfiq potpaq xou.
"H ECopyta Zv-5? ????1 yi x 5ppa toGto: "E-nstxa n ?? 6-???? Ka ??v ??-???????? xcv npo-????? xfjq ZicVjKa-pt ???? 5v ????-6??? xoo oxupii, v ????1 8pa x-ao pEyXo, ooo Elvat f) ?????? vq ?-Bvouq.
???? flxav f\ ??-?? xoG ????? xou MokieBixc; : t^toou po-pavxtKq Ka KXaotKq. Ax x 5o v-x8Exa pspaxa, no, oxiiv ????? xou, fjxav ypQq vx[8sxa, x eIxev axq ????1?1???1, ????????????^ ppovta x-xota, no 5v napouat^st Kavvaq n' xoq psyXouq ouyxpvouq xou.
'O 'Epvoxoq Pevv, ox yKpt xou yt xv ??1???, ???? : Maa xou nfjp-Xav ????? xXEtcoxcov vaoxaEcov.
DAN PARADOWSKY
MiaKiEf3iTc; Ka Oookiv.
('???????? ??? M. Milberger ??? ontti ir\q Moxaq ???? e^iEtve MlokiePitc)


?? ??????? ??2 "?02???????2
MEyXn, Ttripsota ???????????? otfiv TtioTriPn Tfj?; vcce XXriviKfjc; ?1?????(??;, av ??????????? v caKpiBcaoups ?? -psao TtpTUTto vc; ????? tgitaXaitEpric; XoyoTEXvtaq ????;. Tf|v xioxb ??^? 'Avayv vr|oriC ?? Ttoir|TiK dya9 vTaXXoaov-tou TCEpioaTEpo X9Epa, Ka tv 17o alcva ottv ????? ???????; 5v 8 ?????-?? 6pyo Tto v pf]v 'xn Eva psoo tipo-?????, ???? Kavva Ano xr\v TtXoaia Ixa-XiKf) ?????????? 'AvtIBeto ???'6,ti 9Xouv v tcouv pspiKo aTEVKapSoi itooTripi-ktc; Trjc; XXr|viKTr)Tac; ???| XoyoTEXvla ???;(???? ??????? ??? c;pcopo v csyp-ipouv Ttspinou Eva dir ?? tuo XXnviK, x tuo KXaaatK ????, tv 'EpcTKpi-to !), ri ?????? ??? ?????????? Sv Exsi ??????? v ???? p tt|v ??????????1? ??? XXnvLKoO ?????. MXicTa c;povTac; ?? npTUTto ???????? TCEpioaTEpo v KTl-priaoupE Triv TtpcoTOTUTtla ??1 xr\ 5iipioup-yiKT] Tcvof] ??? "EXXriva ??01?)??]. ????????]-ktikt ????|??;? a' auto ?? oripEo, vopit]co, f| ????????? ??? ?????????? ??? '??????-KpiTou' ??? eSeicU tccc; f| BEppri Ttvofi -vc; XnSivoO TcoiriTfi ???????? ??1 ???-???????? XTEXa Eva koiv psoaiaviK pu9iaTpripa a' avr ?? 9a0pa ??)?; xptK ??1 ??|?; XEpEVTiaq ???? Elvai 'EpcoTKpi-???;.
T io Ka yt ocra ???? oi psuvriiq ?????????? ?? ?????????' yi xf| 0uo(a ??? 'ABpaap, xf]v '?????(??|, tv ??-????? (vopii^co ?????; ?? BpfJKa oTf]v Calisto ??? Luigi Groto-fi vaKoivcoori slvai-Kpri SripoaisuTri). Tv teXeuto io Kaip ? Epsuva ???????? Ka ??;???(????? ?? ????????? tcoXXcov Kpr]TiK<3v epycov xr)q, ??-pfjc;. Mvouv opeog ????? ?????? yi v t;aKpiBco9oOv. "Eva ???' ???? Ka xfjc; BooKOTtouXac;, ??? xaPiTCS-ivou ?????-vikoO E5uXX(ou, Tto TtpitEi v ??????|-ke ypeo ??? 1600.?1' aT p pEyXri xap ETtiaoa v SiaBou ??? TtpoiiyoupEvo teO-??? ???; Nac; "Eotiac; (teux. 685 686, a. 126 134) ??] ??????) ??? ?. "Apri Ai-KTaiou, Tto pq itaXETai p tv ttXo xr\q Ttcbq etxhoe v Bpfi ?? ntopEVO TtpTUTto tou ??????? ESuXXtou. ??????-xiK ?. AiKtatoc; vopf^Ei ?????; ???)? ?? TtpTUTto ?' Eva piKp XupiK Ttoripa ??? Guido Cavalcanti (ypeo ??? 1300) la ballata della pastorella. (Av c;pco v Elvai
?????) f| vopaaia pTtaXXta- f\ pEtpiKr] ??? ????? Elvai Eva oiauxo Ka Toospsic; OEOTVEq, 5r|X. c;oTiXEC; ???????; p tv TTto: XA ?? BCCA ???." 6 tEXsutaloc; otIxoc. k9e oEotivac; ??????????|??1 TtvTa p tv 6etepo tou 5iot(xu)- T Ttoripa ??? Cavalcanti ?? vatuitcovEi ?. AiKTatoc; (Ttpxouv opeoe; dpKEt X9rii ?????????1?? Ka pf)), 5(vei Ka pia pst-?????] o evtEKaouXXaouc; xeope; poio-?????^??? Ka o yXwoaa psic;oKpr|TiKfi.
AEi ?. AiKTatoc;: Av EpaaTE ?1?0-Xoyoi oTs ?????? TtioTripoviKc; ?1??5?-c;(ec;, Ka ?^??? ait toc; ?1????????; v tv oupTta9fioouv tto ????? ?' pnXta touc;, otccoc; Ki'aTc; toc; ????????, XEi, oTav Ttatouv ?? 5ik tou dprcXia (5r)X. ?? TcoinTiK). ??? TtapaxcopoupE ???????? Tfi oupTt9ia, ycb ?????? ????? ????-????????, yiaT 5 aatc^ETai a dpoiaio-????, ???? ????? 5 ?' ?????? ??? tcoitv TiK ?????????????. Ka tote q pq -??????? v ??? TtoOpE Ttcq peXte? ouy-KpiTiKrjc ypappaToXoyaq (Tccoq f) ??;???[-coari ??? ????????? vq Ttoiripatoq) Sv Evai too dttXq Ka ???? EUKoXEq. Ti koiv TtpXEt ??? XupiK TtoiripaTKi ??? Cavalcanti Ka ??? ??????? eSXXio ; "Eva 5u poTia ouptiTCTOuv : pia ????-?? ????) Tto oaKEi ?' pvi ???,, ki Evaq oaKOq Tto xf\v pcoTEETai poTia too KOiv oxt pvo atfiv Ttoriari xf\q 'Ava-yvvrionc;, p Ka otiv Ttoiriari k8e ttcou Ka ???? ???????- 'H ????????? ??? Cavalcanti,av piKp XupiK Ttoripa, vaTCTo-oi XupiK aT ?? poTfo Ka ?[????? tce-piaaTEpo. 'AXX f] ??????????? slvat eSXXio ??1 5XXio, KiXaq ???? tv Kaip ??? 0Ei

T TtpruTto Tfjc; ????????????;
299
dpoiBata ????????|??| ( Bookc; ??\?; Xei : v ?? ??????????? ?) ?????1? oou, n-ipE v Koipri9r|Ka kovtu oou)' f) ??-????????? tv SriyE ??? onriXai ??\?, Elvai pvn, uaxpac; xpc; Xeitcei' tcepvouv vxtec; ??! ppEq yEpxEc; '-?????- XX 9 pxTav ????????; xr|c;' aTtoxcopt^ovTou, TtoxovTai opcog v yu-pan Tttoco Bookc; a' Eva priva' Bookc; opcoc; ppcooTOVEi ??! yupt^si pvo o Suo pfjvE-c;' BptaKEi ?? anf|Xaio pa-Xviaopvo ki' Eva ypo ???????????- eI-vai ????????; Triq, ano tv tcoov ???)-??????1??1 Ttcbq f) ??????????? TtBavE dir tv Karip ??|<; TtEpipvovTac; ?? ?????' Spnvoc; ??? BookoG Ka ???????^ ??? v yup(r] o Saipoviapvoc; ??? 5or| ??! ??? Bouv.
'Atto oX' ???? ?? OTOixsta ?[ napxsi. ??? piKp XupiK Ttotripa ??? Cavalcanti; Ttiroxa aTioXuTcoq. "??? : ?? Ttotripa xoO Cavalcanti 5v Elvai ?? ???????? ??|?; ??-OKOTtouXaq.
'? ?. AiKxaioc; pece; ???1 xoq ?1?0?0-youcj tio Sv ???????????? ?????] v BpoO-ps ?? TtpTUTio xfjq ????????????,. Mia ????[? ?) pi Ttsori, ?????1, Sv yt-vETai ????? Ka pvo yi v ?????1????-ote fj v TtoGxoupE Tt'aTCEipo,Tt pa-??(?? ouvetccc;, XX yi v ???????????-p piv 'pEUva, yi v coBiiaoupE Tf|v -???1? ???;, fj XXov, Ttpc; EpEUvav... H epsuva opcoc; axr) Sv EyivE- Ka 5v Myi-ve dir Kvripla, acoc;. Av eyivs, duo ??-?1?? ?????,, acoc;.... Ka 9 auvopoXo-yfioco pa( ??? tiq exei 8(kio. "Oxi Yi xf)v ????1??) yTiriq, 0X1 I MitopE v et-vai ayoupoc; itcbc; ?? Ttpo'ivTa Trjq na-XaiTpr|c; XoyoTEXvac; ???, Ka IStcoc; tr\q KptixiKfjc; 'Avayvvr|or|c;, ? ????????? ?' pEc; o ?1?0?0?01 p TtBoc; acoc; ??! TCEpioaTspo Tt xoc; TtoiriTc;. "Aq p auxcopan v ??? Ttc dKpa Ttcbq Sv eI-vai arc Kvripta. TXoq, Sv v5la?pEl atto Ttoi Xyo, XX f) spsuva, exei SIkio, Sv eyivE. Ki= ax Evai ec; Bpoq ???;.
"Exco duo Kaip xr)v ?????(? (v TtXi f) ????[?!) Ttq ????? atto xf\v xoo -TrXo'iKfi axf) 5if|yr|ori xfic; BooKOTtoXac; B KpBExai ?????? toXik eSXXio, 6-Ttcoc; oXa x' vXoya ESXXia xfjc; 'Avayv-vr\or\q, p ???????) Ttappvn n xf)v X-Xr|viKfi puBoXoyia, ????? axr) f) Bca (Tcvxcoc; oxi Ka xoo Bcba) Kpr|TiKf) 80-OKOTtoXa B Evai Kapi ?????| p p-Xaio XXr|viK 6vopa(Kapi OXXic; fi.XXri) Ka Bookc; Kavvac; fipcoc; fi nyovoq KavEvc; Beou. Ka x oTtiiXaio (yiaTt, XfV BEia, pia TtXoLKfi ??????????? xfic; Kpri-xriq v KaxoiKfi o onriXai ;) B Elvai x avxpo xfjc; Np?rlc;. Ka uoic; t;pi yi Ttoiv puBoXoyiK Xyo Bookc; fipcoc; S B ????? v ????????] othv TtpoBsapia rto ExatJE, Ka t) ?^???! B TcsBalvri fi
B'axoKxovfi f) oitcoc; XXicq B slvai f) Xan ax jvo Ttpxurco. Tf) ypcpco, p tt)v EKaipta axri, xfiv noipa pou, pf|-Ttcoq Ka cb8f|ooupE XXov Ttpc; pEUvav fi Ka xf]v tpEVTi paq.
Av kvco Xyo yi oaa EaaycoyiK ypcpEi k. AtKxaioq, ito S pou slvai Ka TtoX KaBap. A vop^co Tt. x- Kavsq arc xoq tpiXoXyouq v pTtpSEipE xf]v 'ApKaSta, xfi yvcoaxf] Ttoir)xiKfi aXoXf] xou 18ou atcva, p xfiv TcoipsviKfi Ttotr|or| xfjq 'Avayvvrioriq, cooxe v XPla?xav v c;Ka8apioxoGv x Ttpypaxa. Ouxe Ka vopl^co Ttcq XPi?ovTav o SiaoacpfiOEiq x Elvai SripoTiK TpayoSi (ko t Xaq !) Ka t( pipBa uap pvo yi oaouq tuxv B' Kouyav TtpcTri tpop v yfvExai Xyoq yi' ax.
"Epxopai pvo oxq SiopBcaEiq tio TtpoxslvEi o TtlpExpo k. AiKxaoq. 'AX-X Ki'Sc Elvai dvyKr] v xou TtoupE, xa~ pq v BXoups v xv SuoapEaxriooupE yi xf)v yTtr] Ka xfiv TtpoBupa xou, Ttq Ka fi SipBcoari, Ka ysviK f\ TtoKaT-aTaar) tou KEipvou, Elvai SouXei tou
CplXoXYOU. Av pKE l V TtlOTOTtOlOUpE
itcbq Svaq OTxoq slvai TtppETpoq fi acpa-XEpq Ka v ]r|xoupE v xv SiopBcb-ooupE. 'O (piXXoyoq 8 XPr| TtpcoTtoTCoq Ttipr) tou xfiv TtapSoori xou KEipvou, noia EKSoori, Ttoi XLPypacpo stvai x KaXxEpo, yt v axripixxfi nvco a' a-t Ka v' TiOKaTaoxfiori x kepevo. 'O k. AiKxatoq 'xei Ttipr) xou x kepevo Tivvapri TcopaSKri, x vaSripooiEup-vo dxt tv Anpapa ax TExpSio 2 (1945), Ki" Kpri xf)v TtOKaxaoxaan xou Asuxpri 'AXeqUou tio Ttapappcpco-oe KupioXEKTiK t kepevo. Mitopou-ps v tv TrXriPOCpopTiaoupE Ttq tcoX-Xo otxoi rto tipotevei xf) SipBcoofi xouq Svsxouv vyKn ria SipBcoorv ot tci oBevtik kepevo, tco Evai f\ Ttpxri EKSoari xou 1627 (vxtUTt xr|q irKTrioE npv urt Suo Tp(a XPvia x riavETcaTfi-pio 0aoaXov(Knq). Toc; ox. Tt-X- 47-48
l \ouXo5ia Ka t* avQr\ [lp^av xaa vsKpv dir tv "A5tiv [3 aT]Kc5oav
SiopBvEi 6 k. AiKTaioq p Kuoia Xeu-Bspa (p TcoXXf) Xu8p(a, B XyapE) :
Ka txup^aai x XouXo65ia Taa tio VEKp &n' Tv "A&rj ns or)KWoa.
"Opcoc f] a' ekSooti ypcpsu
T \oXou5a ki* o v9o nupi^av xaa, VEKpv duo tov "A8r] <^VL'^> or|Kcaa.
Tv ot. 128
Ka Si; poKETai Ka aT e<; t Aip&i


300
riap9via
Siop9cv8i, KoXou9c>VTaq tiv au9a(pTr] otpcoon tou A. 'AXscjiou:
ki' aq poKETai xai keivo ot XipSi, "H TtpcTri EK&oor) eXl:
Ki' a q poKETOu a'aTvo t Xtpoi.
K.a.Tt.
'ATtapa[tr|Tr| Ttianq TtpoTt9sari yt v' flOKaTaoTfjooupE t kepevo {xa(, av XPEtaoTfj, v t 5iop9caoupE) Elvat va f;poup Krtcoq xr\ yXcaoa toO kelpvou. 'O k. AtKTaoq TtapaTiipEt yt tv ot. 108: yiaT v K0ipr9tiKa Kai xt v Koippouva; M yiaTi axriv Tta-XaiTEpn atr) pan, Tfjq XoyoTEXviaq paq, rt Ta psaatcoviK XPvta cbq Kai tv 17o aicva, f\ svvota toO ouviitikoO (tou conditionnel) KCppcsTai p t v Kat p i o t o, ko oxt p t v Kai Tta-paTaTtK, ortcoq or) onpEptvri yXcaaa. T TtapaoEypaTa Elvat rtEipa Kt' eTv' eu-koXo v Ta BpopE pXtq vo(c;oupE Eva TtaXatTEpo kepevo. 'AKpn Kai otv ot. 224 trjc; BooKOTtoXaq :
v nriyalva^ev yapyv Et; t KXivpi,
tco k. AiKTaloq tv 9Xei v 5iop9co9f
v rtxalvanE yopyq Ek T0 xXivpi
(aq sypacps TouXxtaTov: v Tt n a i v a-p s !), n TtpcTn EKOoan tv ypcpE (Tto-Ka9taTcvtaq Kai t pTpo):
v mya^e yopyt; e<; t KXivpi.
TXoq k. AtKTatoq, Tto Evat KpnTt-Kq, Ttoq 5v ^psi Ticbq k a X f] k a p-5 t 9 Ttf : ExapiaTnon, vaKocptori (v Ttaipvn > o v k a X r) Kap5t Kt' pa), Kai napsppr|VEt tv ot. 35 Kai 9Xt v tv 5top9cor|;
'Ait' oaa vpaTa Kai TtoonopaTa napa9TEt k. AtKTaoq ott) oeX. 132 cpat-VETat ncbq peXetS aoBap Tf|v Ttoinori tou pEoacova Kai Tfjq 'Avayvvnonq, t) yaX-Xiki*!, TaXtKf|, yEppavtKt, ayyXiKfj, itop-ToyaXtKfj. "Iocq vpsoa ot Ttoif]paTa Tto peXetS.v exh Tf|v Txn v'vaKaXt)jr| t TtpaypaTtK TtpTUTto Tfjq BooKOTtoXaq (f| KavEvq XXou spyou Tfjq TtaXatTEpnq XoyoTEXvtac; paq). Kai tote 9 exh Ttpoa-tppst pt onpavTtKr oupBoXf) ottv Ttt-atripovtKfi BpEUVOt.
AINOZ nOAITHZ
nA P0ENiA
KYKAOZ AEYTEPOZ
'Andrea fjXiog xi avxixgv xov
iii dsaufj ano xovxQi %b xogu oov.
Sxrxeg uk ,ui f3ovXi]or aygta Kt' vovg uov nXroit,ei vov Xcpi neo' n' xrv egrjfia xfjg eno%fg xal &sXei sdcb nao) n' x vpmg va dirusQBvasi axr xa,ul]Xi] oov pXoxrot] naXevovxag yi Xyr aiaivixtjxa.
Mi]v vaCrjT&g xlg nryg. T oxfxa uov noXXanXaoit,ei xr dtpa oov, onmq o' sxevt] xt]v al'&ovoa xcbv xaxnxgmv xa iixia yvovxai enXaorj doxQocpEyyiag, t uaxxXada xiyxXidwuaxa, xa uaXXi oov e'xxaor vv%xag.
"Exxoxs neol xa fsovv%xa
f3ovXisig ano oxgva o oxgva
xal dsv sloai naga svag yvuvaoxog xvxvog.
Tovg e'ngsns v dafi^ovv aXoya, v vxmnevovv ysveideg rgmcov xi' o%i v nsgicpgovxai doixia
o' avx x %eigygaq)a. T %gia oov nXxsg xfjg Eifiaguvrjg & x nga> v x pXm olxorfxa o' avxv xal oxovg aXXovg almveg.
--^JK--
TIANNHS AAAAAZ


? XAMENOS 0??2
nvou arc' tri piKprj pac TtXr] Elvat pia oEtp Ttpoivoi Xcpoi. Evai fjpEpoi Ttv-??. 'Avsaivouv Ttp' air'?? ????????? emina, Ka9va 0kixvel ?? ????? ???, TtTE-TtTE ?tvouv Kavva paxo yupv Kai yuaXCEi otv fXio ???, XXoi xouv OKEtiaatE p piKp teCko, XXoi pKov-xat oxo Ttpatvou 9pvou, Kt' uXXoi, ?op?cpvol Xr|, xouv ouvSoei ttv ??-Xn tou p ?? ouva ??? vrioioO, p xo ptKpo ??? Kpitou. 'Qotoo o ????-??? ypapp tou oupTtXKovTai a piv TcXfiv EvOTnta, a' va axio ixco ???" Ttr|T vTiBOEt, toi Tto ?? ???? v TtaipvEi Ttavco Tout; va pvo vnpa, Kai ptv pvo vTTcoori v SrjptoupyEt ?? avoX tou : Trjv VTUTtcor| ??1 ?? vnpa Tfi fjpEpta.
T xstP-Sva eata Tto spxovTai ??'?? voTt ??? avvE?a ??! ??vouv oaps ?-??)?? ?? vTpa ??! axo 9pvou, Xa Elvat Tao XuTtripva eke cxTtvou, Tto Kavsi 5 yupt^Ei v st to ayaitrip-vou ??? ??????. 'Opco ?????? pXETat t) voiCri, oi ???01 ytvovTat av Ttatxvi-5ta, fiXio an' ?? ?????, ???' ?? xappa-?? xo OTpvEt ?? pSiv ??? ???????, oi BaXaaaivoi vEpot oicxvouv ?? ovve-??, Ki' f| tuo TtpEpn ycvt yepei ???-oKta XTttSa, KaTaTtpotvri- T KaXoKapt 8X0 ?? vr|o ???????? ??? ????. T 810 Kl' oi ?6?01. To xvEt an' ?? pTta aou, yivovTat vEpa ???????, iaXovTai. "Y-oTEpa 'pXETat ?? BtvTtcopo. Kai ?? ?81-vTtcopo ?pvEt TtvTa pt pEVF.sXt yon-TEa ???????????. ?? ??????, oi 9pvoi, oi Xn, Xa oTKOuv Kvr|Ta Kai ?????-ouv tv rjXto Tto aatXEUst, ot ????-??? ????? vXa?pa ???? XP"^ot, puoTi-??? ????? KOTEaivouv xapr]X, EiX n' ?? ??^? yatvouv ?? KUKXpiva ??1 ys-pist ptv EyvEta totio.
2 aTO to ?????? Ttfjps ??????? T) Zct) Kt' avEriKav TtoXX ?????.
"OTav ?? ???????????, ??? ?vr]K Tta-pEsvo.
??? pnopEi, Zcori,v TtnyatvEt p-vn p' va aypt ; ?????|??.
Oute sTpat Ttati, ote ??????? Elvat va OTtoto-OTtoto, ?? pEt, eItie.
Oappco o v eTxe tioei ?????, Kpco-va. THtav ????????. ???)?1??? xf\ 9a "Avva.
'Eo 5 ???|?1?????, 9a; ETta. ????-p ??????? v Elvat va aipETiKO Ttai-5, XX Etvat va ypt, Kai t 9 tie KOapo Tav to 5e v Ttnyaivouv po-vxot oto ??????...
To Kapou v ??? ????1 Xoyo yt ?? t 9 Kvc yco, tpva^E ait' Triv ??????) ??|? f\ ??????] pou. T' ko ;
???! v Tt ???[???? Kt'o; Ttp-TEivE p taTaypo r) 9Ea "Avva.
?? ????????. Nsupaoa.
A ??? ???? Kavva ait' to uo tou ????, siTta Kt' ???1?;? p TCEtopa ?? XEXta, ve votooa poa pou e9 o v' vTtTta9ooa tv ??????, o v pr]v f)-9sXa v tv 5c, val, vtav ??????? v Kpuopouv Tav BpxTav.
M f] Zc p9e Kai ??????? ano Ttvco pou, po yptoE ?? ????1 ?????????????, ?? pEyXa ??? pTta o v p pcTayav: 5 po X t 9Xtv tie p' SXa ???? Kai 5v o KataXaatvco ;. M oute ki" ycb pco, Zct tt TtvTrioa taattKa, Kai KaTEaoa ?? ?????1 a v vxpETt-pouv.
'HpBE ??????? Kai xaLPeTrlaE- Jov EXsTta yt TtpcTn ???? ???? tts_tco eI-XE yupoEt. Moa ??? ???????????? pt ouyKvriari Ttapt;vri. Tv ???????? ??? pTta. '???? KovT ??? Kai po ???1?; ?? Xpt Xv^oyz^010*0^
T KVEtC ; ETtE.
KaX, ??????, ExaptoT, ?19??|.??, Kt' voicooa poa pou Ttcb kti tiovoOoe.
A 9p8i pa ??? ; ???????. nX pou t] 9Ea "Ayva ??????????,
o vfiXsys : M val, ????, TtG, 9p9i.
"Oxt, iaoTnKa poco ki'TtvTrioa, EX" SouXeiu, p ??????????.
Kai VTpTtr|Ka yt Xa.
???? ??) Zcof] ki' ??????. appo 5 pt-Xooav ??? popo. 'H Zcofi povxa__Tti-yaivE ???????? ki' ekevo ??????9????, ki' rjXto xapTXcovE ???? ?? 5uxiK, ki' ri GXaaoa a9ia Ttais p tv fXio. "Y" ????? ?? rtTia pEtvav Ttioco tou, to Ttfjpav oi ???01.
Tote Ttiv TtXriaiaoE ki' ?????? ?? xpi ???. 2 vSxav va xao 5 ptKp TtaiS-Ki ki' TtpETtEv ?? Ttpooxouv. ?????????-oav vpsoa Tt' t Koupapi, ??? po-voTtTia tto stxav xaPc;Ei ???? iipaTa Ttpiv no kevou. "Eva vTtao9riT0 pt


302
'? ???-vo 0e
Xoeue xo piKpo 8pvo "????, ??????, fi Zcf) eTe x npxo KUKXpivo. TparicJE e8 x xpi xn kl' ?????? ??????? Ttvc n' xf]v xpiavxa-??????1? xou XTtn- navxoO yupoxpyupa fixav oicTtfi. Movxa f\ vanvof| xou, -Koyovxav, kl' vETtatoGnxo avspoax piKp ????? xcpv epvcov, ki va nouXi paKpuv, 5ixc ovopa. Ki' r) Kapi xn. "A, vat, f| Kapi xn- ????? ???? xf|v ?????? v xxuTt xoo Buvax, v xfj aoaviCEi x axfjBo. Ti x Kaivopyio e-Xav oi ???01 oipEpa ; Kai xi fixav va KUKXpivo a' axo xo ??????; Av fi-epe, v ????????? v Tts. Tf] ??^???? napEVo, opco BappoGoE neb ?????? eTxe ytvEi KopixoKi csKa XPV"> ??' pnopoas v' ?????? Xov xv ?????. flX xp oxEKxav kevo, vBpcono TtO ????? exe xaplozi axfi ????? xou pov-Xn oXr) xri xfjv ????, ??] ct xn Xr)."A-pays v xoepe ; MnopoCoE v xpEi ; To Sixta XXo KEivri 6 8 xo xoXsye uox, 'xoi KaxaXaaivE xcpa, xoo siXf) exs YtvEi. "Opco kvo v Kxxas -Ttco TtpsTiE poa ax pxia xn., eXsns n x ??? Tto Kupxis ???? rc' x EXouoevia xq Xe^apa, fixav yi' axov povxot. "OXe oi XniE tco naiavax psyXo xn pxcoTto, fjxav yi x ovEtp xou. "OXri f| xaP Tto ??laxvE oxia nvco ox npacon xri, fixav yiaxl ke-vo rjxav TtX xn, Kt' KE(vr) pnopoas v axKEi Kovx xou.
????? Kai xv KxxaE. upriBnKE tto xo exe coei KTtoxE Mva KaxaKKKivo ????????. 'Ano xxe BappE exs XX-ei f| coii xr|, Ki' pf|v x exe ???????-oEi o Kavvav nox, x exe pvr|9e Ka oxv iov xv aux xr\q. upaai; pcox p x pxia Ka ouXXoyixai n xcpa <3 axo ?????? xinoxa 5 8 Pevei ?????, xinoxa, 0 pou. "YoxEpa ??????1 nXi ax KUKXpivo.'Ekevo ok-El V xfj x ????1. To nivEi x xpt' "Oxw, Xei p x ?????1. SriKCVExai.n-Xi nspnaxoGv. "? fiXio BXei v aai-????1. '? eo o v cJEXoxriKE pacov-xa va ypc peveee.
KnoxE axapaxoGv. Kai KaBiouv.
Mi ???? Ki' vav Kaip, nEpaopva Xpvia, avEr|Kav, Xei x napapOSi, axo iou ?????? u, va Koptxoi ki' va naXriKpi, ki' Ksivri ypioE Kai ps-?? Xa x KUKXpiva, Kai nfjyE Kai xoG x xpios, Kai xou snE neb Evai n' xfiv KapSi xn- Txe x naXriKpi or|KC-??)?? Kai xf]v yKXiaaE ??1??? Ka xnv ?1??? ax axpa .. .
EIvai Xn9iv6 ; ????? f\ Zar). 'Ekevo v navx. Tfj nivEi nXi
x xpi- Tfiv kuxxuei ????? xo:pnX xf) BXaooa. 0 ^BeXe xaa v xf| rcs : yi x XPvia no ???1??, yi xi XnE xto e, yi x 9vaxo no vxiKpuoE ????-???? ?????? oxi svnxEi, o'vav XXo Kapo, ???? KavEi voiaxav v ex^ Kapi, v fiaouv v9pcono no novoGaE, v EX ovEipa nox. "A, x ovEipa! N!-oai ????? naii, v voicBei v ????[-ovxai x oxti9ia oou, ki' va ?????? KaXXixEpo v nioxEEi n6 pnopE v Yvvr|9 po' n' xi oxXXE Kai xf)v ??-nvi v napEX9vxo xoo okoxeivoG. N yKaxaXEinEi k9e ????????? npooeo-niKfi, uaxEpa, v X, 9' nXcs navxoG r) KaXcoovri, f| ?????1?, f\ ynri, net-??1???? xcpa, poxBriooupE, ?????? 8 spiaoups xf]v xuxia. Kai v pixvs-aai onou ao rtoGv, oapE x 9vaxo ???-pa, yi v KEpioEi xnv Kavono(r|or| neb Kavs ki' a x Ka9fJKOv aou yi xv av9pcono. Ki' oXov axv xv Kaip v Bou'ouv ypc aou oi pnxav, v' X-9ouv x ypavia xou apKE, v BX-nEi ????? Kai oxv unvo aou ????????-vou ki' apaxa, Kai v nEpipvEi, v nEpipvEi nw Knoxs 9 xeXeicoouv x yKpEpiopaxa, 9 ?????? x o6vvE?a n' xv ?????, 9 avaByE nXi fiXio n-veo n' xi BXaaoE, Kai 9 XaPoyEX-aouv oi av9pwnoi axo v9pconou, xt-popEVOi no nixXou 0e xfj ??-Kia viKf|9r|KE, Kai pnops nia va ypi
nO VEipEXn.KE xoo noX, v yUpioEt
ntac ox vnoi onou psyXcooE, yi v 9up(oEi ox Kopixoi no pi naiiKf] voi-,ri xoG xpios kevo x ????????, oxi xouv pi cof) Kai pnopov v xf| f|aouv. Ax noE ????? v x oxoxoxriKE Nxxe r] ppE, SpE xXEicoxE, cSps oKOXEiv, po' axf) ????1?, po' ax x-Xaap, v f;pEi xi 9 nE v EnExi-xai ?????? pnpoax ax pxia aou va Kopixoi p u psyXa pxia av p-yaXa, v o Kuxxsi ???????????, ki" uatspa v xvsxai, ki' o v maxsEi n6 xoe, neb 9 x };avaE, Kai 9-vai xxe ?????? Xo Exuxiopvo.
2iconf|. T nouXi x paKpuv nxac^e. fiXio .YEipE ntaco n' x pEyXo Bouv Ba9i, Xunnpvo.
"YaxEpa 6Xa yKpEp(oxr|Kav...
"OXa ; . noi 6Xa ; pcoxnoE fi Zcofi p piaf) ????|. Ti x Kopixoi princo 9 v nE ;
TpiaE np x ppo xn. Tfj o$ic;e x XSP1-
"D., oxi, ?^BplOE. Ti xv ?????, yi KEva no noXpnoa, no xuoa apa . .
Tiaxi yivE ki' ax. KpaxoGoav va ??????. OOxe Bupxai ma o noi xpxr
EVai onpELCOpVO. T pVO nO pEl si-


"O xapvoq ec;
303
vai OTi toc; sTxav ???? Ttcbc; ???????? va kpaTrjaouv ioaps tv teXeutoio ????;,??-Aoicc; 8 xvovxav SXa. MpEc; auvXEta toc; xtUTtoOoav arc TcavtoO. 0 rjXtoc; ?-BpaE Ttvco art' ?? ?????1? ????;. Ote Eva SsvTpo 5v Ttfjpxs Ttou9Ev va ???-Xtaouv. Nxta Kai papa po' ??? x "YaTEpa ; ????? TtXt f\ Zar].
"YaTEpa pxtoE pia Ttapt;vri ???? vpEoa otc; KapSisc;. FIpoTtayvSEq 5i-?????, tc; sTxav ?????1??1. Ki' Eva ptaoc; ????? Kt' UTtouXo tc; ????????? Kai tc; KupisuE, TcXcovTav Xova, ki' Xova Ka9vac, s'xavs ??? ???? poa ???, Exavs tv vBpcoTto Tto yt' aTv Exaps tcoXe-pioEt. "Apxtoav ot aroste; ??? arptsu-pa, ?????? oi ???????;, oi t;utX.iopoi, ?? oppa. Me ?????????;? sBXETta Ttcbc; t-???? oxv ????? 5v XXac;E. 'AvTBsTa SXa ???????? Exav yivst. T iSaviK tcv Xacv 5v fjtav Ttap pia ?????) 5t-KaioXoyla, Eva ?????????? yt toc; pv, Eva KKKtvo itavi yt toc; ??????;. "O ir-Xepoq TXetcovE, Kt' ?????; Evac; TtXEpoq
Katvopytoq apxtce paa ??? oTtBia. Mia ????^??? p' ETttaas. MopXTav v Byc otoc; Sppouc; Kai v ??????^??. 'O tiXe-poq EytVE yt pia KaXXTEpn coi*|, ?? Tt-?????, ??? ???. "?????. KavEc, B ypic v p 5e, Kai o' ooouc; piXouoa, ysXoO-aav pa; ???. Tte EBaca ?? Xpi ??? ??? Xaip, ??? ???8??,,??? ???????? ???, Kt' EKXaiya TtEXTriopvoc;.
rupEi Kai Tfiv KUTTt^Et p BXppa tti-???, XEt p ?? pTia: Kxt exei X9 tt' tv ?????, Zcor, p KaTaAa[3avic; ; Ki' f| Zcof] Tto 5v ??;??? TTtota n' 5X' ???? ??! ????? ??????? ???? ?? pa9atvi, veei: Na, a KaTaXaBavco.
T Xptcx ????; ??1??????? Oi ???????; aKic; KaTEBaivouv KpoTtaxcvTaq. T p-Tta Touq SvovTai.
2??cvov?al. ???????(^???. Zia ??????? oTtTia oTapaToOv.
eXeic; v c;avp9oups aupto, Zcor;
Nat, ??????.
????????? Xoinv.
KaX?vx?a.
'AKoyovxai ?? ?????? ????; Tto fto-paKpvovTat. 'Ano ?????? KoyETat ri vxxa rto KaTsBaiVEi- "Evaq ?[9????; ??-XEtat art' Toq ??????, rtspv ???' t ?????.
Ktt EXt xa9 art' tv ?????, Zcorj. Nat, ?? KaTaXaBaivco. "Eva ????? ???????1 otv opav ???? ?? SuTiKEva ????? pvo.
* *
nfjyav ki" ?????; ?????; otoc; ??????; pai ???????; ki' f\ Zcoi. Kai TtvTa kti Kaivopyo supioKav v toc; evcvei. "AX-Xote Eva KUKXpivo. "AXXote evac; Bp-???;. "???? TtXt ???? ? ????; Tto Bao-Xeue, Eva avv?o, ? va ?????. "Evac; ??????; Eopc; ouvSee tv KaBvav p' ???? ?? ????????. Kt' ??????? EBXETtav Ttcoc; SEapt; axc; fTav Sioc; Kai otoc; 5u touc;.
KTTatJE ???? ?? piKp KapBt Tto TtEpva Ba9t it' ?? TtXayoq, ????? kei-voc;.
'H Zcor otiXcove ?? pTta ???;, STttavE p ?? BXppa ???; ?? piKp KapBi, ??????? Kst KovT ????; ki' ETtat^av, EKavav ovei-pa, EXsyav yi ?????? v Kvoups Eva TatjtBi p' ????, v yupaoups oXov xv ?????, Kai yEXoaav.
"H :
T psyXo Bouv oKOTEviaas, kt-??. appst; ????? 9 TtTc;ouv ait it-vco ??? ???; vxtat; ?? oTOiXEt, v Ypt-oEi 6 TTtoc; puaTripio Kai ????-
KTTaiav ki' o Suo ???????. T Bouv Tic; copec; ?????; TOg 9pi ?? TtaiSi-?? xpvta, tte tto oi pEyXoi Toq eXe-yav Eva acop otopec; yi ?? Bouv, yt toc; 5pKouq,yi ?? TtapcJEva Tto KO-


304
"? Xotpvo 00
yovxai tI vxte ke. "Eooiyyav x x-pia.
?????? ???, ?(??? yi x x^npa Tto eTxav ottv XXriv ???? ??? vrioioO.
????? v PTiopoaa v Kpcpwva yt TtoXv Kaip ttv Kapi pou ??1,??? Upovaxiaapvo ??? ?^??? p ttv a-Xeutti popctua, p ttv ???? yaXivn-
'H cpcvri ??? rtav aeia. AoOavoouv ncb; ?????? too, vai ????. N pi) 9up-Tav Tlitota, ?1????? v pri BiaXoyiTav. N' vaKaTCvovxav povxa p ?' ???? ??????? Tfjc; cofjc;, v ??????? ?' onp-via TiaixvtSia tio nais irvco ??? ???-????? ???? ?1??????? fivEpo' v Kaa-Xkeue to Katanpaivou ?????? av naiBi, Kai v TpEXaXoaE ??' KpyiaXa o BaXaaooTtoXi- v ??????????? ??? ???01? tcov neXcpicov paxcov, ki' n ke, vaaaivovTa aapE ?? Kaxaa9a ??? ttv pppa Tto ?pvl ?? nXayo, v3 ?????? ?? pouoiKT tto Kvouv ?? ??????. "YoxEpa, ?????? 9 paSiai]E, ki' vXTa ??????1??? ali ????? 9 ;ex-vovxav v' yKaXiosi tv ?????, v y-Pie otv napnXaio npyo tou, ?????? n' ?? vc^pa tt ppa, tio npaos, 81-Xco 'yvoia, ixco ????? Kappi, yi v-kXeive ?? pana auxoc av Xa ?? nX-????? ??? 0so, c tto nXL v ????-pcoEi. "EXETtE ki' SXa tv aux ???, v TpuTtvE ??? piKp 5oo no Evai Ttvco ait' ?? ????? tou, v xvsxai paa ??? Svpa. 'H apia pupouoi ??? ps-Taivio ??? kevtooe ?? oti9ia. "?????? ?? TtouXi tto TpeXXatvovtav ??? ???-???????. EnXcovE Ttvc ??? eoto xt10 v cJEXviTav.
'vaoTvaf; a9ia.
Nal 99Xa ???? v niyaiva ke, ?!??.
Ki* ?????? :
"H ?????? po XEi : XXaCsc, ??-Xoe ttoX, naiBi pou.
Tpop^Ei ???' ?? Bia ?? Xyia ???. 2??????1 TTcb ???? 8 ?? ?av?ac?av Ti 8 f|Tav Buvarv v opoXoyiOTav Tai ???????? a' Svav ,vo v9pcono. ??-pisi Kai kuttCei ??) Zco'- Tv kuttuei ki' ?v?. To XEppa ??? apps tv y-KaXi^Ei ????????, tv ????? ??1??????-?? ???;. '??(???1 x^p' v?[a?ao?
'? ?????? k9e paoi ??????1 ?? pria ??? Ttvc ???, npooXEt ttv k9e ??? ?v?o?, ??)v vaTtvoti ??? ?????. 0??-ps ncb Elpai kti TtoXTipo Kai oirvio tio ??|????1 prv ?????? ?? xoEi. 2???-??? npo ?? ppo ???- 'ABra noXsp v ????1 ?? ?????? ???,, voiyoKXE ?? X?apa, aaXcEi ?? xstXia.
? Zar) nXcovEi ?? ?^?l, ??? ??1??1 ?? paXXi. "Eva nouXi ????????? ano ke, vpEo xou, xvETai.
'H Zwf) ?????? v f|Tav ????? ?????? ???, v tv naipvE ottv yKaXi Tni v to 'kXeive ?? ???? ?????? ??! v
??????? rcapap9ia. ???????? ; Ttops [lvr] ??<;> 'Eoo ; Xei otv auT ???;. Ki' ?????? Xei: "AXXacJEq Aoircv ????, Zar) ; Beaia Kappi ???????? 5v Ttspi-pvEi n nou9v. Aia9vTai povxa nebe; r) KapBi ???; 'xei ???????1?1 n ???? psyXo kcc Suvot no pnopE v' yKaXiosi Xov tv ?????.
KTTacJE kevo ?? ????? no yf)ke ???? TNoTi, sv fiXioc; 5v -xei a-01???1 ?????, ???; Xei.
T pTi ??? KoXou9 ?? TEVTCopvo ??? ???????, ????^1 ar XapnEp -oxpo, ke ptaKEi ?? oiKri ??? paria, 6-VETai pa^i xr\c,.
Nat, ?19??[(1.
2?????1 nTopa npc; ?? ppoc; xr\q. Aeel aiy, pXic; n' ?????????
Zcori-
'h Zcof) v navtfi. Tv kutt^ei. ??-pipvEi.
M KEivov pia ycovia tv TupavVE, pia ycovia no 5v EXi TXoq.
T ????? ??? Noria TpspouXi^Ei ov ?????? otv ?91??????1?? opav, vo a9ia ? 9Xaaaa okoteivi^ei.
* *
0a9Xa v ??? pia pepa ??? XTrP-a ???;, ???; ???? Mva paBu.
'H Zcof) tte 9???9?? nebe; eIxe oia,-aoEi, Bv ficJEpE ???, Ti f) yuvatKa no yana slvai Kai peopvn. XX ??1 ??" Tpa pai^l, ki' ?????? Kai ?[??-
Nat, ??? sins, ????? 9Xeic;.
Kai nfiyav.T' nyEpa ekevo f)xcxv ov vcnE,r\. '? opavt; XapnE ?????????;> ????????^??;, ki' ????; ??????? nveo n' ?? ?????.1? Touq ^sotc;, ????????, ??????? ?????????- "Eva aTOKivnTO Toq e'yaXE Xtyo ??;?? n' ?? X<^pi Trjq ????-???- 2??????????? ?? piKp ???? ?????! nfjyav oTfiv ??????1? ???. "H naXi ??-?????? fJTav ?????- "Avoic;av xr) apEia ???; ?????. Mia pupouSi toc; ??????? ??? ??????;, pia ??????, o vfionaos yi pia oTiypf) ? yloov? no eIxe TuXiyp-va ?? E'iKovtopaTa, ?? KavTT)Xta. ?????-Xtnicav. "EXa sins KEivoq p ?? ptia. npaaav ?? ??????? "Avaipav n sva Kspi ??????? ??? anpvio s'iKviopa ??? riavayifiq, ???? t E'iKviopa no Tps ???) 9Xaaaa nptv, noiq c;pei noa Xpvia, Mvac; ???????; ?????; ?????^????, n' tv yyEXo rapiiiX.
ricq ?? t;pic; ; ????? f) Zar).
Elvai ? ioTopta ???, Xei KEivog. ??? Tfiv B^yTav ouxv ? ?????? tav spXpaaTav ?? KaXoKaipia. Kavsic; 6v c;-pei ni ???? EyivE ...
...?Htov vxxa a9ia ki' ?c;a?va otv unvo ??? ???? ?a??? uyyEXoq p ????? ?????????, p ?????[? ???^?, p povTeq Kt' ????????; nEpiTpiyupiopevoc;. ???????, ??????????;?. ???? ??? Bv eIX cjavaEl ??????, Bv ffsps x^ rixav.


'0 xanvoc, Ssq
305
M ekevoc; xou ?(??]?? eBc; : Mfl, ????-oat, ??? eItce, ??? ?????? privupa n' xv opav, pf| ??|35??1. Ki' dpacoq po' axf)v ???? xoG xansivou nXc9r|k yaXr|-vr\ ?? 6Aa Syivccv ov x ????. 'AvaariKc-8r|Ks ????? ki' ???? axv ?????? : 'A-Koyco. Ki' yyEoc, xxe xoO eSeicje xf] 9Xaaaa: 'Eke N Ttaq keT "Exouv TCExacJEL xf|v riavayi KaxovxSEc; xpvia ka xf]v xpcEi x vep. N ???; v xf] BpEiq. nXt ??????? npaoE xf\ paxo-KOKKaXi xoO ???????. ?<3<; xriv eupioke ; M 6v ????????; v x ????????1 ??! Katvopyia oxpanfi ?'???? x opvia ki1 yyEoc, x9r|KE. "Entaos ypoq xf)v ?????? xou. T Xyta xoO yyXou XxuTtoOaav ????? paa xou, xv eKaiyav a ????1?. ????????? p9c;. "???1?? x pxia. T OKOxSt ypi^E ???? Ka pova-t;i x piKp xou KaXBt. Nxu6r|k kai ByfKs, ???????? ??' ????????, k9ioe StnXonSi. ZuXXoyixav, ouXXoyixav, no-?-?????? v t;E5iaXvEi x puaxripia tio xv Elxav kukXcoei, vapcoxixav yiaxi eTxe oiaXc>i keivov Gec;- "Ekove x oxaup xou. Ki' oxav Tti r|ppcooE, oixcoc; x'tnox' aXXo v ???????, ??|?? xf] ????? xou ki' votxxriKE ???? ke tio xou e5ei;e t ntaata. THxav Auyouoxoq ??1 xf]v npcoi'vf] ??????? xupavvouos psXxpt. Kd-tcoxe oxapxn,o.'Eoc ??? ?!?? pia ?????] n paa xou. r.vxu9r|k, TtfjpE vaaBa-9i, ki' Ttoe ox vEp. ?6??\? ??? Tt-???? po' oxv yp Bu9 KavEq 6 pco-xn,a Ttox. M oxav ?????? vBr|KE ???-xcvxac; ax xpta xou x yio E'iKviapa, 9Ea yaXiivn t;Xu9r|KE Ttavxou, ki' t) B-Xaaoa eyivs ????] ki' XKiaaxn,- Zx Bouv Eva ypco eTxev nXco9Et pia p5ivr| vxayEia.^Hxav 9a0pa, Eva ovEipo ???1-?? yivxav Z,ar\, r) xapvn, riavayi c;avap-Xxav TtXi axoq av9pcTiouq.
'? ???????. ????? 'xpEpE. "Eniaas ypriyopa x KOUTti, ???^?? atri oxEpi, vBr|k xpsxovxac; ox XwPl ki' pxio v XTUTt xq Ttpxc,. Oi aXXoi ????&<; ???^9?|???, vpi^av ncbc; xpXX9r|ke. M oxav axc, xoq eSeic^e x EKviopa xr)q 9Xaooac, tnsoav ??????^?; ??1 ????????-voi TtpooKuvrioav. Ax x EKviopa BX-teic; xcpa ???????? oou, ZcorV
'H Zcofi KUxx^Ei, Kuxx^si piXrixri. "Av Exuxta Elvai ax x aia9r]pa xfjc; ???|????,???;, xfjc; yaXr|vr|c;, xfjc; dyicoaviic; no xriv yEpi^Ei XKEpri axtv xfiv ????, xxe vai, slvai Exuxiopvn,. Tiax axri ri ioxopia xou ???? p x Kviopa Elvai Kai 6ikt xpc; ioxopia. Meo' tt' xf]v vu-??????? ????| xriq xoa xpvia Xeitie Qec,. T6t;Ep Ttcog ?????? nfjpXE, ?????? Xapvoc; fi a pia 9Xaaoa fi o pia Xay-KaSi, Ttoic; c;epi. Ki' opcoq v tto xv ?????? xcpa paa xn,c;, v Tto xv '-voicoBe v xf|v TtXrippuptc]i ???;.
??? xXsyE f) pn,xpa 6X' ax 6xav tjpouv TtatSt, cjavcxXEi KEvoq. M Bappe
ne; yi Ttvxa Mxai TtatSi TtpTtsi vpai.
Meo' axfi ?????| xou ETvat Eva pytopa.
Tv TtaipvEi BiaaxiK KaiByaivouv. ???-vouv po' n' x piKp Saoc;. T BeXov-????? xpic^ouv ???' xC x TtSia xouq. "O fiXtoq Ttai^Ei ox TtpacoTt xoug. ??????-pi^ouv yi x Kxfjpa. KTtou paKpt ????-yExai pia ?????1? Kuvriyou. "Yaxspa XXr|. Atyo ni Ttpa xouc; TtEpvouv eva appt TtouXt ????????. Sxkouv. Ki' -?;???? BXTtouv u ????? xoug xv ????-TtXato Ttpyo xou TtaxpoyovtKou, BekXei-axov Tt xpvia, epripo, yKaxaXEipvo.
Kxxa, ?18??[^?1 keivoq kak8xai ???????; ki' elvai pia TtsXTttai po' axf) ???\ xou.
M f| Zcofi aio9vexat tto ttavxou paa xriq ??????;, ov vdvat pia payikfi Tt-xpa ax axiita xr)t; ki' (SkxivoBoXei, a vuxei oKopTt(at Krtoioc; 0t; 5uvpEtt; ox ocpa xricj Ka xiixoxa 5 pnopEt v xfiv oxapaxriast. Tv oi-|kcvei Ka xpxov-xaq (pxvovv si,a n' xv Ttpyo. 'Avot-youv xf|v ????? xou, voiyouv x nap-upa. '? ???????; dpac, xr)<; ??;???<; 6t-Xvei ypiiyopa xf| poxXa. 'O fiXiot; pnai-vei xapopsvot; ait navTou.
Kxxa, xou Xt xcpa keivr), kxxa x ????;, xr) XaP, kxxa Ttcc; aXXat^av e-Bq 5Xa.
'??[???1 ox Xipo;ppo no xvsxat n' x pEyXa pxia xr|<;, 9Xt xoo v ??????1 oxf) Ccofi, v ?????1 ?'KEivriv, ????? e ????? ne; opavc; fjxav noX Xapr|X, ????1 v' nXcvaps x x^pt yt v' ???????|???? x yaXCto xou xp^opo:-BBata f| prixpa xcv XPvcov xSv natSt-kcv p xiq iaxopiEc; ka x napapBta, -vfiKEt m o piv aXXr]v ?????, lococ; v pf| yivExai v auvvvor|9Et pac^t xr\c,. M ?5? pnpoax xou ???? pia XXn. prixpa xv KaX.Ei, xou 5exvei xv Kaivopyio 5ppo.
Ttnoxa 5v slvai nox yi v x6stj ouxs fi KaXcoavn ouxe f\ Exuxla. Movo no npnEi v xq KUvriYiiooupE Xnl^ov-xaq Ka nioxsovxaq.
EEYEXtxat, x KaxaXaBaivEi. ^???? Kaipq no t\ Kap&i xou xou ?????^? noX uvax yt xfiv ???1? Ka yi xf|v npooxuxt ncoq nox 5 8 ??(???? n' xv ?????. "Q., x fe;spe ni xoo KaX. "Opcoq fxav xoo ?????? v xv cjeyeXS Eva Kopxai p 5u pxia ov pySaXa, p 6u xtXia Xsnx ov ?????. Kai, notq c;pEi, pnopEt X9oq v eIxe noxa-X9e, pnopEi v yivxav ????? v Xni-
OEl.
Tfiv naipvEt oxfiv yKaXt xou ?????-p. Tf|v Kuxxc^Ei ox pxia. Tf]v ?1??? ox pxcono. Ki' ??;???? xfiq ?1??1 p n-Boq x XEXia, ax x xslXta no pno-poOv v xv cjeB^ouv, v oBvouv n paa xou xriv nsXntoia.
Tpop^Et f) Zcofi, lvai xoo napc^svo, x ??'^? Ka'v oa ????, fi ????1?


306
'O xapvoc; sq
KaisBaivei ottv KapSi triQ, Xuvexai o'o-Xo ???; ?? ????(, xt ????[?1, ttv vBsi. 2$YYEi- ta xpiarnq ???????? ypco ??? ??? Xaip, vc r vanvor rnq ????????? tjsTpsXXapvr].
"Eva ???????(,? slvai KaSiopvo ??? TtpBi ??? ??????????, Ka Xst, Xei povax ???.
* *
?? ?01???!???? ?????? Ttpi5iaBEt Et;co ??? SvSpa, BaSt ???? Bouv, atri, eXaooa. KaSiopvoi ????? ol 5u rouq ???????? ??? ?????????, Kurrouv aura ?? Bouv, aura ?? Svrpa, arfi. xf\ 8-Xaooa. 'H Zcofi pouXcoxpvr) poa arriv yKaXi ???, vapErpa p ?????????? ?? Ttapv. AioSvETai ucbq Ttor Sv fitav m oyoupn yi tv auT rnq- Asi poa rnq Ttcbc. pnopsi v piXS yi EruXa. M Kcaraq yupi Tttaco, ??? XPvta Tto Tt-paoav, f] TiaiiKT icori frav Eva Ttapap8t, ????? Sv rftv ?????? f\ aXXn ??? cot, ????? 5 8 tt ????1. ??? Ka ?????; -vapcoTirai povaxq, ki' vTtao8r|Ta ?1-Xei ora paXXi ?? Koptrai Tto KparE paa ara Su ??? Xpicc.
T oTtoupyln ?????????? it' ?? TtEpB-i, TtETa, xvEtat. ?? ???; xcxpr|Xcvt ke ???? x ?????. Z v TtalpvEi v ???? Xtyo alt' tt 8Xaooa.
Oute ??! tapa ; vapcora TtXt pova-Xq. Moa ??? voic8ei ttv vyKti v teT p' ???, ??? tt Svapn, Eva pEyXo vai, t ???????? Tfjc; coq itav^ art' ?? pupa ??? xpvta Eva Kart Tto roTtatpvE ourV TTira, Se x^POoe vrppnon, 5 xwpouoE Storaypoq. 'Epxrav p rt ?????? ??? Sw arriv et;ox Ka ttv ???> Kt' Erpsxs ??' KpytaXa, ??????????? aroq Bp-Xouq, TttiSoOoE ottv ppouSEpi 8Xaooa, ?????? ?????? peo' ??? ?????1?, arie; Xric;, votyE ?? x^pta ??? ki' yKXia ?? Svrpa, ??????????? Tto sloat ccorp, ekoBe Ka paoouaE ??|??????, Ka xatp-tav tv fiXto Tto ???? Tttaco ??? po' orq Baropouptq, ora VEp, Eorq, ??-????;, TtaixvtSipnq. AoBavrav rtcbq Eq, arq 0q Tto XrpEUE t prir-pa ???, Tto TtpooKuvoOos oXoq Kopoq, eTxe oKnvcooEt paa ???. Av xv ????-rav. Tv ?????????. Kt' ????? Ttcbc; eroi 8anpTt vccvai p' ??? ?? TtatSi, p'oXouq roq v8pcTcouq. ?5???? otoc; ipapSEq ti' vrpcovE arq KpoyiaXtq. TEXoOoav, Sv tv TtpaEXav. "?????? o' XXouq, o' XXouq.T (pvaC,s p' 5Xn, ??? rf] Svapn-"Oxt p Xyta, Sv ficJEpE Kpavr nel. T ????^? ?? TtpocoTt ???, ?? parta ???, ?? yXto ???. nXt Sv rv KaraXBaivav. M' arq tioteue, f\xav ??? arto paa ???, vai, ait pcra ??? fjrav Tto EByatvE auro ?? vripa Ttcbc; ri cot eTvai ??????-Mia ???? TTtE Ka o' Eva ypo ???? ??
cbpato ??? ato9ripa. TptoE keivoc; Ka tv Krrac^E. Ki" avaorvatJE. Auro pov-Xa. Av Kotpri8n,K ???. KEvri tri vxra. Kt' 6rav t' XXo Ttpcot ariKc9riK, etie arv aur ??? Ttcbc; ???????? r Stxcoq aXXo v ?????[?1, v TtaoKtOEt ki' arq v priv vaoTvouv ot dvBpcTtot. 'O ec; fjrav yt oXouc;, Kt'v arq tv e-X poa ???, 5 oripatvE Ttcbq 5 pitopou-oav v" volt;ouv rq KapStq rouq v tv SE.xroGv Kt' ot XXot.
'Avoriotsq! pouppoupt^st po' it' r Svrta ???, ve pia TCEXTtiat votc8t Ba8t v ??? aXaKVEi ?? atriSia.
'AvaariKcvETai f\ Zar) Ka tv kutt. M'ausi ??????? p ?? SxruX Trjc; ?? Xe-Xta ???. Pcora p r pana: TI 8q v TtEt; ;
Zr TtpocoTt ??? voicSei v xapc^ov-tai Suo putSec; BaStq.A ptXa."EKav ???-p n poa ??? 0eq ki' ????.?[ v TtEt yt' auro ; Ka Ttcoq v c;EyEXaaxEt v Tta-paSEXTEt nq oxt, Sv ?????, ???? votc-8ei ?? TtXnycopva ??? ???|9?1? uSeio ;
???' ???...
'ErtipvEt f) Zcori, rttpvouv r pEyXa pria rrjq.
"Aq ?' ???|????? yt' aXXr] ????, Zcofi q xapopE ????? Tf|v ??????] upa, XEt KEtvoq Ka TtpooTtaSE v ?;????1.
Aq Ttq pitopE v X^PoOps ????? ??? ??????, v Sv etpaore TtpOETotpa-opvoi v r xapopE... ; Xei KEvn. Ka 8oXcvouv r pana rriq- ???' ???, a ??-??????, c^avaXEt.
ZcoTtaivouv yt Xtyo. "Ec;co slvai itvra 5Xa rpaxa.
Tri ??1??1 kovtu ??? ??! t[n0upsi :
Av TtioTEco, Zcori. appc Ttq auro Elvat.
Ka pvsiq Eroi XWP'Q v vrpTtEaat v r Xq, tETiv^ETai, Ka Sv TtoXEpaq v viKrioEiq paa oou auro r ???? ; "? Eq...
0 Eql.., ttv kBei p ????????. Ka TtapEuSq p' Epcova : M Ttpxst;
Tv Kurr^Et p BEBairrira ara pria Ba9t. Tf)q EpXErat v ??????;1: T' eTv' aura Tto Xq, TpEXXBrjKEq ;
'???? TtpxoupE ?^,???? npXEi Kapoq, Xsi, Ttoq pitopEtq v' ???1??-Xsiq yt ?? e ;
?!?????1 Ka ??> Kurrt^Ei. Z v xf\ BXTtEt Ttpcrr] ????. ??? xapoyEXa. nveo ora ??????? rnq XstXta TtaixviSiisi eva yp pSivo ?c?q. Tfq ??[???1 r Xpta. Ka Stxcoq v ?? KaraXBEi, Stxcoq tacoq v pitopEi v' vrioraSEt, ??[???1 ??! rpxouv r pria ???, Ka ?????1 ottv yKaXi rriq, ??! ?????????? n paa ??? r xap-vo 0E vrv XutctiSeT, v t;a-vpest, v rou t;avaTtEt Ttq Etvai ?????? t) icori, ki' slvai yi oXouq roq v8pcTtouq.
TAKHZ XATZHANATNQZTOY


NEOEAAHNEI ZQrPAOOI KAI ??????2
rEQPHOZ
???? ?? teXeutoio XPvlot TQ 19ou alcva ??1 ???? ?? ?????? ??? 20?? oi ???-piaaTEpoi "EXXr)vq ???????1 ??????-9ouoav ?? StSypaTa Tfjc; rEppavtKfc T-Xvn.q, no pfiq MpXovTav n t Mvaxo. ZyKatpa ?????, nX'i a' aTOuq, 5n,ptoup-youoav uXXoi ???????1 ???; p 'IiaXtKT r] p raXXtKf) niSpaon,. M fJTav ????? ??1 pspiKol ???????1, tco Exav SexteT fiXXsq t;VEq ntSpoEtq ?] ??1 plypaxa ano 6|.??????; ntpoEiq Kal axoXq. A-toI ol teXeuto tot napouaia^av ????????? SiScypaTa Tt Ttiv txvt, Tf|qAuTtKfiq E-pcTtriq toD Katpou Touq o Knota yEVtKCo-???? ?????,. 'Haav pa9n,Tq vq ?????? 'AKaSripa'iapoO, p napouaia]av ??1 ?? ??????? an,p5ta ptfiq n(opaan,q pnpsa-otovtopou, Tto ?????????? Ttsq Tri Au-TtKf) EpcTtn,-
"Evaq n Toq ?]????????? paq a-Toq, Tto ETxav ??????? AuxtKq ni6p-OEtq, XX'oxt aTEv KaBoptopvsq cbq 1~?-pavtKq ri TaXXtKq r) 'iTaXtKq, fJTav Kal ? TECpytoq Po'iXq. Zxfiv ?????? toh, ccoyp??cq aTq fiTav Evaq tto Toq ??-pu?a[ouq. EIxev pKET 5uvaT toXvto Kal Ttapouotaas tioXXt Kai TtoiKtXTaTn, 5n,ptoupytKf)v pyaola. 'IBtalTEpa ottv -???????1?, p ??1 axr) ??????1??| y-vtK, XX ??1 air) ??????1??|.
* *
0 rscpytoq Po'iXq yvvf|9n,k ottv 'A-Biiva ?? 1867. Noq ono5ao ??? Tpf-pa tcv KaXcv Texvcv toO iIoXutexveIou Tfjc; A9nvaq p ????????] tv ????|???? ATpa. Elxsv opcoq ??1 oxetik Stavori-tikt ????????, ?' fJTav rcoX psXETripq. K' 'TOt TtapouotiovTav cq evaq KaXXt-Txvriq SiavoopEvoq Kal auirTriTtKq.
T 1888, o riXiKta 21 xpvcov, ???? yt t Mvaxo p ???????1? Tfjq 'EXXn.-vtKfjq KuBEpvriaECoq. "EkeI r)zav pa9r|TTq tou NtKoXou ???^?]. "Etoi ki Po'iXq TtfipE tv ISto Sppo oTtouScv p Toq TtporiYopEvouq KXKT0q 4"????????^ paq, Tto fJTav pa9n,Tq Tfjq rEppaviKfjq Zxo-Xfiq. 'Ootoo Po'iXq, ???????? v ps-Xettoei Kal a fiXXouq pi^ovTEq TXvrie-K' etoi ETtEtTa Ttrys ??? Flaptat, 6tiou ??;??????9?)0 Ttq anouoq ??? ot te-
?01?02
Xt ??? BEVtapv Kcovotv, Tto fTav co-yp?oq ioToptKcv ouv9oecov Kai ???1??,-poq ?tpooco?^oyp?oq.'EoTto5ao rcpooTt Po'iXq Kai ??? TEXt ??? Zv ???? Acopv, Tto f)Tav TtaXatTEpoq arc tv KcovaTv Kai opota yvQOTq cbq icoyp-?oq ioToptKcv epycov. Elvat ?????? Ttcbq Po'iXq fi9EX v ???????????? ott p-????) Tfjq auv9OECoq ioToptKcv Epycov, p Kai ottv ????????????(?. ?11 ???? Ttpo-TtvTcov oi oTtouSq ??? KoXoBnoav a-Toq Toq 5o KKXouq. 2??????? p Tiq onouSq no 6'????, Elvat ?????? Ttcbq Ttr|pEoTriK Kal n ttv rEppavtKfi T-Xvn Kal Tt tt ????1??|.
"Otav Po'tXq yptas ottv'EXXBa, StcoptoTriKE KagriYn^Tq Triq ???????1?^ ott SxoXt tcv KaXcv Texvcv ??? ??????-Xveou. 'EBi5ac;ev KEt 7 XPvta. 'AXX KaTTtt ?;?????? yt t riapiat Kai yt t AovSvo. ?? ???? ??? pxtaav n tte v npoKaXouv ?? ??51?????? ??? KaXXt-TEXvtKOu ?????? Triq uTiKiiq Epcnnq.
"EnstTa nXtv yptaav Po'tXq ottv 'EXXa ??1 ?????????9?,? tv utuxo nXsp paq ??? 1897 ?' ??^???????? ps-piK ioxopiK ???? n' aTv. "Epeive KaTntv ptoTtK m ottv 'A9Tva. Hava-StcopioTriKE Ka9r|yriTTq Tfjq ?^??????1?^ ott SXoXt tcv KaXcv Texvcv ??? ??????-Xveou k' SiatJEV pKET XPvtot, ecoq axsSv tv 9vaT ???.
?????????? opcoq oyKatpa v py-Tai noX Kai v napouatuist ?????? ?^??????1?? ????. "Ekove npooconoypa-?(? Kai 5t?opEq noXsptKq Kal XXEq ouv9oEtq. "EXoBe ppoq OTq K9oiq ??? riapvaooou ??? 1885, potcoq toO riapvaooou ??? 1890, ottv noia ?' -BpaP9ri, Kai o noXXq K9otq psr ?? 1900- "????? Kai noXXq ropiKq k-9otq epycov ???- 'Opoicoq t;9oe ?' ??-
9otC TOU OCTEptKOU.
'H nEptaoTEpri ^??????1??| ??? spya-ata fJTav a' Xa^oypa?t?oq nivaKEq. 'E-oXfiSiaiEv opcoq ??1 ??9??? ??[??? ??1 ?EXoloypa?iq, no &npoaiEovTav ??? B5opa6tatov "????, ottv '???(?, Pcopp ??? 2oupf| ??1 a &1????? ???? nEptoSiK ?' ?n,pEpt5Eq. Karaylvovrav Kai ott xa^KOYPatpla.


308
recpyioc; Po'iXt;
Kax t 1927 cxvoic;e Suo ekOoeic; gp-ycov xou : ptav Xatoypacpicv Ka ptav oxs-Sicov Ka xapotKTiKtc;. MEyXn. f\xav ri Tti-tuxta Ka tqv Suo Koscov. KaTTttv EXtias k' TtncooE sva topato rs-Xt axr)v KaaxXXa. 'AXX tte, t 1928, ScpSaoEv 9vaTO<; Ka tv TifipE o riXiKa 61 xpovuv.
* #
T Epya Tto acpriaEV rEcpyioq Poi-Xq Elvai Ticpa TtoXX. 'EKaTovxtSEc; -XaioypacpiEc; Ka tuo TtoXX axSia, yE-XotoypacptEc; Ka xaXKoypacptEt;. 'Avpsoa axq iaTopiKc, aov9Oic; tou Elvai Ka T spTtVEUapva ait tv "EXXrivoToupKiK tcXepo tou 1897, 5n,XaSfi T AsXpia, cppoaXa, lTaviKc;, TiEvr^Xia, 'Etc tou TrpoxcpaToc;, "EtpoSoc; e^cvcov, 'AvixvEuxfiq Ka XXa. Ma pEyXn i-oTopiKti tou ovSEori e Ivai ki' naTpip-Xne rpnypioc; E', Tto BptoKETat OTf|v 'E-BvtKT pac, riivaKo9rKr). "AXXa loTOptK xou Mpya Elvai T Zrsv Ttq Kpavac;, 6 "Iept; Axoc;, 6 TaTriq Ka XXa. MEyXo o py9oc; auv9sTtK spyo tou Evat '0 9vaToc; tou 'IrtTtoXTOU, p-Ttvsuopvo arto Tf;v TpaycoSa 'TtTtXu-toq. toO EpiTtSti- T XEt f) 'E9vtKfi TpTts^a Trjcj 'EXXSoc;. 'Avpsaa aTgX-Xsc; auv9Otc; tou Elvat t nv Ka vp-tprp, nnPEaopvo Kitcot; tto T pyaToG "EXBetou coypcpou "ApvoXvr MrtatKXtv, t Xaps PaBBt, ortou 'IoSac;, Svei ot Xptax t TtpoSoTtK cpXripa, t Mf] pou Stitou Ka f) Ntpn, xfjc; KoXoupnc;.
'AcjtXoyn TtpoacoTtoypacpiKfi av9or| tou PotXou Elvai ot riotriTc;, ortou evat pa ^coypacpiapvoi Ka con,p XaPa' Xtriptapvoi o Ttotr|Tc; pac; 'Aptaropvriq rpoBEXyytoc,, Kcoorfc, naXapac,, rscbp-ytog Zoupfjc;, 'Icovvn,c; noXpn^i TEpytoc, Apoaivric; Ka rECpytoc; ZrpaTf|Yr|c;. "O TtpuToc;, 6 npoBsXyyioc;, StaBc^Ei Kart k' o aXXot KoOvs. T Spyo auro t s'Xt 6 ZXXoyoc; riapvaoaq, no tou t Xptos 'ETtapEtvcvSaq 'EpTtEtptKoq. Xco-ptorq TtpoocoTtoypatpEC; Kasvc; ait roq Mc;r| Ttotrirt;, c^coypacpiapVEc; duo tv Po't-X cbc; dpxiKfi pEXTri rou 5Xou Mpyou,Bpt-oKOvrat ottv "Evcoon. Zuvtoktcv 'Hpspn.-ocov 'EtpripEptScov A9n,vcv. T 8Xo 'pyo Oi Ttotnrc; slvat pt TtoX TtiTUxr)Pvr| a6v9EOi-| TtpoocoTtoypaipiGv, povaStKf) arriv
NEOEXXrvtKf) ^coypatptKii. M P'iXc; exei t^coypacpioEt Ka TtoXXc; fiXXst; c;atpETt; TtpoacoTtoypactjEt;, oncoq Ecjacpva tou Bt-KXa.
"EXt oXEStoEt Ka TtAfj9oc; axSta Po'iXt; p Ttvva f) p poXBt. ripoaxSta Ka peXetec; XXcov 'pycov tou ti, dvEc;p-rrira Kopprta. "Opotcot; exei Sriptoupyri-ast TtoXXc; yEXotoypatpEq, SripooiEupvEC; o TtEptoStK k' tpriPEpSEC; ki' XXEt; Sr)-pooEursc;. MXtora, OTtcot; vacppaps, r 1927 EKaps ptav XKXripr) 6K9ari arto axSt tou, yEXoioypacpEc; Ka xotXKoypa-tpEc;. Ttar Ka air) xaAKoypacpa Karay-vovrav k' *KapE Ka pspiK rrota XaPa~ KTtK pya.
* *
"H coypacpiKT rou rECopylou Po'iXou dito ttiv Ttoipn Tfiq TEXviKfjc; Tn<; Sv rtapou-otdCst TTtOTE t ToXprip fi ETtavaoTaTiK. BpoKETat paa ara ovopa tou 'AKaSri-pa'iKou pEaXtapou k' exet TttSpoEtt; Ka TEppaviKt; Ka FaXXtKq. Zttv TtpoacoTto-ypatpa fjrav pKET Suvarc k' MSive xa-paKTriptoTtK Tq cpuatoyvcoptEC;. M Sv sXouv oXa x 'pya tou arou tou eiSouc; rfiv Stav TUTUXta. MEptK Etvat Ttsp-cpnpa ki' aXXa pTpta. Zx ouv9ETtK tou gpya Elvat acjtoc; tStatTpac, Ttpoooxic;.''Oxt opcoc; a oXa, ytar psptK slvat TtoX Ka-Txspa. ETxsv KpiBsta Po'iXq ar ox-Sto Ka oXETtKf) Ka9aptr|Ta Ka acpXEta. T XPGpa tou xst Krtotav TtATriTa Ka o cpcoTtapot tou slvat KaK pEXETripvoi.
'Ootoo, ortct; dvacppapE, x Mpya tou sTvat StatpopETiKfic; df;[aq. "Exst 03-ypacpiosi Po'iXt; pEptK Suvar Sriptoup-yiipaTa, p e'xei Kt' XXa p ouv9tiK X9n, Ka p TtpooscjiEt; axr)v TtpooTtTiKr|. "Ec;a(pva arfi pEyXn tou ouvGsari *'0 9-vaxoc; tou 'iTtTtoXTOU, Ttpxouv cpavE-pq SuaavaXoyisc;, Tto Sv aTKOVTat Ka-9Xou otv dKaSripa'K tou psaXtap.G pTtopouoav v auxcopE9oOv o' Spya tpav-raoTiK f) o oTuXt^aptapva. a' XXEC;
TEXVOTpOTtEt;.
ZupTtEpaopaTtK 5pcoq puopoupE v TtoOpE ucbi; rscpytot; PoIXc, fjTav 'vac. t^Qypcpoq p iXoyr| Ttapaycoyfi, p ouv-9ETtkt; SriptoupyiEC, p xaPo

??????i Il I 'l'i**" Uli " "HIM '?????????>??????^ i m ?1?1|? ?? IM Iii l ? II IWI ???^? W^li flA I 'i \ I 1 ^ i E i i~Tl'i 'vu i i Hi ? n^l'IMM b'i i ^iv i
1* >Vv.>v>v>'-y<>>>>i;<>->:v<>-#'^->'titvvT''T.UT'v<'|
I. M- riANAriQTOnOYAOY
TA ???? KOIMI2MENA ??1?1? *
XPONIKO THZ ANATOAHE
IIcxpo exav o Spotto xou ???'?^?. Feiiaxo ??????^? ??'- VYjauyJa. Suvainr.v. ????? arc ???????? a ???????? xo -Sspcpo xa appoae, ???? ??? TcpatDit xou piaxckav ve6aai,v7] v] SEtvxaxYj ????], tco tv TcaSeue. 'Exetvoi Sv Ei^av xatxt 8[xy]a7] Ltaa xou rcpv arc t Xptax. CH cor] xou e^e px'OEi H- Xptax. '? 31?[???1?? SiaxyjpoDoE iiXsu-??? axYjv xapSt xou xi pxaE ??????? : 6 rcaxpa, rj u.va, x' i) OXaaaa, xa ?? ??????? ??? aoc, xa ?? ??????? aiLt, xa ?? xaXoxapta ??? paxo, ax rcpt6-Xr x' y rcoXtTEa 7 "Ecpeaa, xafiwLiv] ?????? TTjv ??????, ????? ?? ??????, ??? tt Xap xo v6pti>rcou.
Exav vot"] ???? ixo yvExat iiaXa-xy xaBib x XEp vu-Eooc axi eax ????-Xatie x' yj ret [iovoxLiixaxvj ???^'?? Sv-??? cpuAXoupcxav, x vep ?????????????-aav, T) ytj vaatVE apaxta, x Tcvxa Vtto0av, arc pEa a pEa, x [e66o : xi tiEuaxtxo tco eevae v e, v >-jxapxet Kt 'IaptSXtxo xotxas x axe-Xextjiva xou yiia, x Xtyv TCEpTcaxpt-xa TtSca xou, x xopEuxa yvta xou tco xaxYjcpoptav Xyupa ax Xatii xou xa x fiaXXt xou x xoupeuxa xt ? Scaxa-YP-o cpoupxouvcas txaa xou. O py^aXoi 0EO cpyjvav auxv xv "??????? xa xax-6atvav a xoxyj t yrc,, X xai ^????? |x ?? ???? xou ??1?|?? v 5scouv, tcio fju ??????? x^tia c]ist ret rcoX arc xyv tuo m.axaptaxivy avaaEa. r0 vo Ge o uTcoxpiwvE, xYjv xaaa ??\1?}, v x Gu-Liaat, rcto 5v Eaat ???? Ata cpoxxa Xiotxa, u-t XarcYj, iva piotiEpoc tcoXxo
yEiiaxo Xtp,aatxva axouXyjxta. '????????-cpxav ir yeuaj xfj; jiapxta. c0 'Iix6Xt-Xo, Sv xyv x SoxtiioEcaxtJiTj.'ExecTC-pa ax oTctxo TCEpvoQae xiu.p xou v[iaa axo ?????????0^' av(Jioa ax teXia" [????????? xv "0x7po x= s6ptaxE [xoa xou y) Y"?j xtj 'Iwvia ?? XvjGtv vytx zrj' jleXexoooe xv nXxtova x' ffespe, ????? TtXaxatvet xa ????? a9aivet xfjv ???^ ipwxa, tco elvac TcXaau.vo arc xaOpta ouata' o Xupixot xuv vyjatv xv liiaOav XYjV vay^XXta xf] aocpfc ?"(?.?? xaiptas Liopcpou axtxouc axv vaXacppo ??????^? xou aXo" YUM-vaCxav u.ai xe x= aXXa rcatSt xa x cppvxiCe x xoptxt xou, aufx-[XExptx xa YpoSe[ivo xa x GatiaCs x xop(j.t ???,?? Yt xtj Vxtj xa Yta xv ETCtvtxo xo IltvSpou.
"OXaxoQxa Eixav txt o(iopcpt."Av6pwTC0 Sv ??????, xo Geo 8 |??????]|?"/]?, axo Yvto Sv Tcapxouae. Ka va tco peOTjxE, xa tacpvtxa xa liovoluSc, ut-olivo axYjV ret apta vox^. "EvtwaE, tcw 'oEpvs iiaa xou otop x xptLiaxa a-xo xptLiaxtaxo- xai tcw aXXo Sv xou rcfJiEVE ???? Ttap v rcpoarcaEt ax tie-YaXo KptxYj xa v ??]??)??1 xvjv cpEayj : Lt xjv TtpoaEuxVji "- XYj axpvjOT], Jte xyjv auxaTcpvya7. '???????]???9?) eauxv!. npv vttoast xaX xaX xv iaux xou, repv epEt y) topa xou v 5????)??? xv xaprc xfj wyj, ETCpETCE v xv ?????????, xpocpj axo xo'Pou- Evat paye zxai ; Ka u.yjtcco Sv e?vat ; Ka [yjtcwc 'Ay-8to Sv Etxav ???? va ????????????? cpavaxtxc, tco xou xpStOE xtjv ???^ a u-t Liax^ w/j xa Oavxou : Kai u.7]K)c o SEpcpo Sv eixav rcap o ppwaxot xoO attiva f o xoXixyjpo veoxeptax, tco Sv
A' 22


310
?? ???? KOiLiiou.va Ttcnoi
TcoY]To6aav xrjv XXayij rcap lavo xal aovo ? lazi z xateptoLAevo, xa ?? xaxa-axaXayjAevo, xo zlyz xoupaet ; CH TCaxYj Sv exe a' Xou ?? Sto aSoc, xyjv iota TCOlXY]Xa. K' xcvo, TCO xv etxE Ttixp-VEt tcoX Exav tco aviJiea xou 5v ????-Tcav layjxe o cptXovixE (ayjxe ?? ?????????-XEe liyjxe xal ?? cpavxaxxep ???.(??.???, rco xacptCouv Liov^a axo icTCTcaaLAVou. Ol Sepcpoi noyjTouaav xl ??????????-SpEe 'xa rec LixatY} Cy]XYay arc xoxy] 5 lATCopet va ??????. O ????????? xyj Tp>zrc Koyjc, cavaoaav ax ????????? xou. Av iievav ????? o rcXo'xoE, ?? ??????? "cip rcveULtaxc. Ax ?? ?? ? E -[avio to ????.
???????????, arc aSevxpo a aSevxpo, arc rcoXixeia ai rcoXtxeia, xi va8uLtxav. "Eva 'HyyjatrcTCo Ixe axl SapSsc, tco exav XXoxe ???????????, Xaxe v 0uLtt)aei xa Xtyo ?????? v axoxwaec tv vopwrco, rco to vTiLuXyjae. "Eva XXo, ?????-vyj, ETctve axfAE tco v axaer tv Syj-yoaav axo npozazo u-eSuaLivo' Ixevoi tv xpaxoaav a VYjaxeEa xai Tcpoaeuxij itt SoLtaSa' xai a Ltcv XXy; SoLtaSa tv javepspvav u-eOuaixevo x' ixevo v SSpexat xal v -0pYvet ttjV xaxvxta xou, Lia v u.7JV ?? rcapvtxac ?? ??????. "Eva aXXo, 'AxEvSuvo, 'epaye ?? ???^??? zou xoevo xatieEou x' eytve xarcvo xa j_Qr-xe. TE Xoyj Sspcpoi sTav toQto ; A [ATCpeae Xoitcv LAYjxe Xptaxo v to XXa"et auxo to vGptbrcou ; "Eixecvav xai uiaa axY va tou ??????] 5,t, sxv xai TcpEv: 5eXuy|Axxa pYjLAtbaew. ?' -rcsixa : ?? T'. ?????^? rcaxpa ???-xo, i) ????????] iiva i) cEpLuvy v to uiaec as ???? tcvSo ; n^yatve v ???-xaoe y) xapSc ??? xal v XuyEaei, Lt auXXoyEaxYjxe tv rcstpaaLt, rco 'pxsxat Lt TVj GujAYjaY], |x ?? axoxaaA, tx ?? Xyo, ti TT] Seiv] u-aaTop ??? v xepSEaec tyjv ???^ xou vptimou.
Socp xa yXux etvac 5aEij,ova x' -cpaEvet to SXou ??? ar aTYjLivt tyj rec rcap0evixY] [AsXwSEa xai cjercXaveuet n, ??-va Lt x aXXo tv 5uvau,o xai tv exo-XovExyjto. M 'Ii6X(Xoc taaLte totyj zy) aTcyiij SuvaLio Sv elx ??????.'? ??????) ??? exav paytaTYj. Exav y^ tcEotyj ???
veocpc&Ttaxou, tco \s.zia Bv 'xst-i rco 5v iXt axta, u-ovax u-t ?????] xai ".l ouXij ye|JixY Tcpoa^XtoaTj xt ????????-VYjOY]. "????? v ???????????, v' cpYJaEC x za^ibi ???] |iaY. ETav xnoa ya?^- & yupcaLic. K' ercpercs xa totyj x yap v xy axsprjoe, ????? ?? ????^6?]?? 5?? at7 ???????] ??? XptaxoO.
M xai ????? u.c SexepYj cpcVYj xv xa-XoOae Tcpc ?? ?????????? tyc Tcat5iTtxY]c LtvY]LAY]. T TCVELta ??? 8otrcopoaE Tcpc XY]v pyj] ty] Tcopeia, y) xapSt ??? tv eaepVE ????? ?? ????-? tyj. Kax Sv ETav v cavaSec tv rcaxpa, xy Ltva. 'Axlayj xc av ax ?????? Ixsvo ??? paxou pcaxo-Tav cpiXtaafivo ?? Sac[Jivt ??? jj.aY[ae-pcoO, 0 slyj. zi) SvaLAYj v x rcoXeLiYjaet Sv exav tapLt,xcoxoc axpaxoxrcoc, Exav ? axpaxctXYj ??? XptaxoO.
"Exat Icpxaae aaiie xyjv ?????? zoo ???-Xto arctxtxo. Exav eva "vo, va xatt-SttoxYj, eva xoatiorceprcaxYjXYj, tco xoixa-te Lt TCEptpyeta ?? ?????????. T yxax-??^??] xai t pYj[Jita! T nept66Xt erav -cpYjLtvo oTYjV zyjj zou, X xal vGptbrcou ????) exe ypvia xai xatpo v Sta6e xet rcpa. "Eva ????????? Xutcyj zlyjxv xa-TavTYpEt ?? ?????. "Earcptocje tjv ?????? erav LttavotxxYj' vaigxYjae xo So-Xou v TceT x' ovoita xou' xavva 5 auva-TcvxYjae- av6yxe ax npaxoo, Irctaas x XXxtvo Xtovxapato xecpXt xai yznr^z : Ltt, Suo, xpet. 'AXXxoxa erceaav x xxu-???]|???? u.aa a xeEvyj xy [Aovaft. A x' etxe jAovoLtt Sstaaet xoaLto xal Sv rcLteve ????? TaLt6Xtxi tpxwxo axpaxoxrcoc, xt xoucpco vxEXaXo. Sa-vayzTZ'qas.. S [At ????; ????????? x-rtoto axto. "Eva axio, tco xtvYjae vapet atLx xou. CH xaxvxta xou exav xpoLtaxxixyj, xa 5 SuoxoXexyjxe *1??-6Xtxo v xv yvtopaet. Exav StaOvyjc, Tctaxo cpXaxac ??? ???????.
????, ??? Etrce, avotcjl [aou tyjv ??????. "EpxoLiai arc [Aaxpt, eLiat rtoxa[Ato-[Avo, iYx ??[?1 xai xpe66xt.
Sy^xwaE x Ltxta xou StoaSvYjc, xv xotxac (A xaxacppvca1 {avaairjxtoae xa [Aaxta xou, y) xaxacppvta xou eytve Staxa-Y[AO" x OYjxwae xal xpxYj epop x' I-


?? ???? Kotu.iau.eva TtaiSi
311
rcsae ax rcSca to rcaLSco auvxpt|XVo. [0 I[x6Xtxoc ?'????? rcvou xou, xv y-xXtaae, xv StrcXocpiXYjae. E'xav arc xl axty[x, tco TcX9et x TtETcpWLxvo tx xa-axopt ???????????]. Ayo 6 [xrcpeas va nel SwaoevTj. X9Yxe xpexXiovxa [??-oa ax arctxt, {avayptae, vott;e StrcXaxa XTjV Tcpxa. "?????? [????[??6?10? :
0 xo axoxtaet yuptaxc aou. 0 xo axoxcbaet f [??????] yapa.
Tv ????? v xaOrjaet, a3 iva axatxvt. Kai ?^????? ixeaa ax arcxc t;av. ?' yp-0av arc x a0oc cptov xa 0pfvot. Kai Suo yarcYjLxva cpa[iaxa, X^P^ E57, xto-pi{ 5va[xy, aupav [xeyXY] cptovVj, tx xy'jv ????? ax ixxta, xai x0Yxav rcvsu xou xal Xytae x' larcaaE V) xapSt xou rcat-810 xt rcLxetVE [xiXYixo piaa ax Sxpta, [xaa ax' vacptXYixa, axYjv rcatSE[xVY] ay-rcr. Exav ax rcaxpa Mapxo ; K' yj cEp|iivY i) [xva ; Axo o yspot o xa-xoaoXourcot, o aXXoaoaouitot, lie x'-????? [xaXXt, x x axajxva [xyouXa, [x x xpLixVa XPta ax x cpavia[iiva ayX[xaxa tco exs rcXaet [x x ijeaapxa SxxuX xyi y) ?????] ; cO 'Ia[x6Xcxo -voQae rcoX. Kai xvtto0e, rctb exav eva TcotYjXYj xpaywSia. "Exal xvcw0e. "Eva rcocYjXYj xpaywSEa. Aiyo xal 9' xouye XYjV cEx6Y v 0pY]Vt x xaM- xo ????-Scopou, v 9pY]ve xy]V xpyj xjV IIoXucivY]. cO Mapxo xo ??????????? aY][x5t x ay-[xSc x Tcpawrco, x xop[xE. Av xy [xtco-poae v xyjv ???????? xjv xarj xapVHp-9av x5 o SoXot, oaot rc[xevav, Xyup xou xai 9pYVY)aav x' xetvoc. MVjxe x-po xfj xpaytoSia Sv eXeitcs. ?' axepa aiorcaaav x rcvxa. Kai ????????? Mapxo v' ??????? x cptxa xat v exoiixaaouv XatJLTCp xparct yt xv ????? yt. Kai cppeas x' y) 'EpLuvYj xv [xe[xrcxo X'twva [x x xevxy[iva XouXoSca xo xpxou, xy ????^ tbvvj xai xl 5iaXt0e ????????. Kai ?^???? xy cpwvY] xou Mapxo xc p-Xcae v StYjytxac xva xal x' aXXo, y ta xo Liavxaxocppouc, yc x ???;??,???, yt xv SupLi xal xv xorcex xo arcixixo. SaVaoae i) vxxa y Tcpi&xYj, xe xv 'Ay-
010.
Myjtcw 0Xec v xoc[AYj0e ix xo SouXou xai a ; pcbxYjae Mapxo. Kl -
vaxpix^ae a6yxop|xo, xaGtb 0u[XYJ0Y]Xe xy)v pa xo Tcercpt[xvou.
"Oxi, 5 0 xoliyjOu [x xo SouXou. ?? xoc|xy]0(j) ax xpe66xi xou.
EEaai TaLx6Xtx t Tcai.5 [xa -xlxy] f exec aXXtEL xal x' ovox aou xa0cb xaxapa|xvo Ixecvo 'HXlSlo-
ELiat '1?[?6????-
Ta Xyca xou I[xevav [xta Kavva Sv xoXtxoOaE v reel x axoxaaLx xou XxXyj-
pO. M Yjp0 x' y^ aXLyjXY] TCO 5 XTCOpo-
aav v xv xu6epvY)aouv x axoxaa[x xou.
EEvai tcoX xaX, tco Sv aXAatec -vo[xa. M yv(i)[XYj, tco9x(j), 9 xet XXa-Ijei. ESaLie axl [xpe [xa tcoXo xpi-axLavo v urcoypcpouv xpti xa v x axXvouv axY] Pwlxyj, axv axoxpaxopa, xa v' rcapvcoovxat xyjv TciaxYj xou.
Kavva xP^t^vc Sv anapveexae xyjv TcEaxYj xou. Ka x x^pxt x urcoypcpouv, yc v atbaouv xo XXou. Evac [xt auyxax6aoY, Sv etvac arcpvYaY.
m x axjxa aou [xtXec <5 '??????.'? Xa[xc aou [x' vayxaas v aixct [x rcoX-Xo xP'axiavoc. "OXot jx xv loco xprco lilXoOv. As piaxecc, 'IaLi6XixE, rew evac xouXxcaxo rcoX xovxovo xal rcoX xa-XaEa0Yjxo ax x ?????-? ;
"??', rcaxpa. Av rcpxet xrcoxe -xaXaEa9Y]xo. Av y]p9a So, yL v rcapvYj-9u x Xptax. 5Hp9a yt v yjaco yt X-yo attx aa. CH xapSt xou evat yeu.xY ayrcYj. S' v-ouaa. v xaxaptaat xv CH-XtSwpo, xv 'Ay9to. c0 'Ay9to evat xta xanetvj xal [xt [xeyXYj dioyi). Av exav xetvo tco [t ???????????" y][xouv yto rco a XrcYjaa. '0 Xptaxo 9 a xy Xoyaptast xoxyi xy Xtcyi.
'E[xs Sv e[xaaxe ypiaxiavo. c0 Xptaxo svat Stxo aa, Sv evat Stxo [xa.
'0 Xptaxo eivat yt SXou. Av c^e-XtopEEt va[xeaa axo v9ptI)Tcou xaxa-ytoyi) y) cpuXyj, toc xa xaxaxaarj r ic-axYj.
CH xixacpatpa et'xav apta. Mrcpa -votc]txtxY ??????? cjacpvtx. 'H cEp[xtvY xoxace x yt xa atbrcatve. MVjxe xa tco TYjV vtaie, rco 5txoyvt[xoaav. 'ExevYj


312
?? ???? koiu.icfu.evo: rtatSi
xotxa^E x yt. Etxav Sua TCEpiXurca iixta SXyj, Suo tixta tco xoExa^av, tco XXo Sv YjGsXav rcap v xotx^ouv, aEtima, -axau-xYjxa, v xotx^ouv ax ?? ??????,, axv tv novo, tco elxav ytc,.
SttJiwvav ?? u,eavux"ca. 'ATc0xau.t0u.Ev0c: Etxav 6 Tu.6Xtxoc, ???? ?? |j,'/.9 ^a zi] 9XEiJjyj xa xyj iiuaxiXY] vayXXca lu? (* ???, arc xeVec. tco tcoX Xoyapil^ovxai a ina wyj. IlYjyaivovxac, v rcXaytaet, xo-xa^s Xyup tou ?? Ttvxa. Ilao zlytxv oXa TcaXiwasi! Kai Sv erav 6 xacp? ???-Xucj. Etxav tcvos ??????????,. ?' 'rcEae tcvo?, xa8(b? [ita ?????? aftVEC, rcavi a XEiva ?? ????|???? xa ?? TcXtwaE xat ?? ypaas xa x* cpxvtae SXa. ?? ???????? Etxav vaaxaxwtxvo orcio? x'cpYjae cpeyov-xa?. Kavva? S OeXyjoe v x' yyEcjec. T xoxac;, uaTEpa eItce :
???? xatp? l'yeti TCEpaEt !
Mia wyj, e"tce 6 rcaxpa?. K eH 'EpLiiVYj rcpaxac;e v' XXcjouv x axptu.axa, ?? asvxvta' v cplpouv iia-Xax? cpXoxxe?, [iaa ??? anExt ???????-????? xrcoto? xetu-iovai; u. xeEvyj xyj u-rcpa xyjv rcpoaSxYjxYj. cO 'Iu.6Xtxo? I-xau.Ex axaup xou, rcXyiaaE' tcvo? tou a9uvs u,ovou,t? xa9cb? 6 tcvo? ??? Luxpo TcatSto. Kai tote ?????? ? rcaxpa? ?' yJ 'Epu-tvYj y) u.va Yjpav xa x9Yjaav a y^^X axajivt aiu. ??? xps66xr ?,' Vj u.va ???????? ?? xspt too rcatSto Kl ? rcaxspa? ti ?? XEcpXt vayspu.vo auXXoytl^xav ??????- xi ypurcvouaav x' oc Suo, u.tj XxEt xa rcXt 'I|i6Xtxo? yj-xyjoei v cpuyEC. Mia vuxxa yXuxt? ypu-rcvta?. StLi ax rcatSi. N ?? Xercouv, v ?? vtio9ouv, v xotu.axat u. Yj'auxo vaaa-au. xa9tb? tte, tco Etxav Vj (j)9j xapou~ jievyj a xstvo ?? arcExt. ??? Xcyv? xa Tcao TCOxatitou-vo? cpatvxav, (isaa ozi] avTOLiYj XTpwarj tou tcvou, 5 T".6XcxS "Ecjto, 7] poxYj TpayouSoae aio Xc9-axpwxo.
Aupco 0 Tcpoaxacjto v 8iop9)aouv x TCEpt6Xt. "0,xc [iTcopaouv, txoupixopcaE ? Mpxog.
Naf, v ScopGwaouv x ?????????. Ka x arcExc v x cppovxEaouv.
"Exat ecTcav, ix tj.ovon.iaj auXXoycaxYjxav :
Kc v ???1 t;av ;
Ax auXXoyEaxYjxav x' vccoaav, tcwj e-ytVE ????? uoXc; xst^(^vaS txaa ax otcExi.
A 9 xv cpigaio v cpyec ????? 6 Mpxoj.
"EXeyE?, Tccbj El'xav Suo vauayo xel Tcpa, tco Etxav maaxet ???? axEpt' xa tco xyjv eXetcv zi] axEpt v cJEtxa-xpatVEt xat ?????.
Ka Lircopetc, v txrj xv cpYjaEt? v cpyEt ; ptoxYjaE, tcoX auXXoytaLiVYj yj 'Ep-
lltVY].
0 xv cpuXaxEato [isaa ax arctxi Etvat Stxc; Liaj, stvat Stxj fiou, etvat yic, Liou, Sv IxEt StxaEtOLia v [lc; cppve-xat Ixat !
"ETCEaav as a9ta auXXoyYJ. T ixatS 01-u. xou? xotiixav xv Y^'auxo utcvo xou. "E-Ttetxa eItce 0 Mpxoc, :
T cpxaEt]tu.o slvai Stx u,aj. Tv -va9pt[jaLte u. rcoXXoj cptXoacpouj. 0sXau.e v rcXaaouLts Eva XExspo vGpwrcoj KvEt 5,xi 9sXet XexEpo? v9pu)Tcocj, ????? cpu-aat ypac; rcYjyaEvec SxoxtbvEt xv ???-xpa, xYj [jiva, axoxt&VEt xyj axopyY], x Xpoc;, x Tcvxa. Ka TcaEpvsi xaxaxcSt -vav 'AyGto, [ita arcop xou "ASyj xou xa-xaaxxetvou, xa \Li)ze tco iic; Xoyapt^Et xa9Xou. Sx xXoc;, 'EptuvY}, 9 xv cpu-?????? u.aa ax arctxt, 0 Tce9vto |iat xou, u.t tco S txTcopto tiaxpt xou v 'Qq-ato. Etxav Eva? 'ATCXXtovag ax x TcatSt' x TCYjps 'Ay9toc; xa x ciavayuptas aa-xaxEtxvo- xoExacjE x ?????????? xou, x xopp-E xou, x yipia. xou. "Eva xpou.ayu.lvo ypEu.t, ystxaxo u-apxEs? tco Sv xt? Exa-u.E. Ka xE etvat y^ tjtapxta ; Av cjpto/Ep-[itvYj, xE Elvat y^ jxapxEa. Ot xp'axtavot, ol vxfu.axot xou axoxpxopa, yt v xEpStaouv x TcatyvtSt xou?, u.cj voiii^ouv SXouc; aLiapxtoXouj. "Onotoc; Sv TCtaxeEi xyjv TcEaxY] xou? Etvat ?|?????)???,. YjpaV xyj Xsuxept, axo ol axX6ot, xa xy"jv i-xatxav Stx xoug -Xaxtcpouvxto. "ESwaav a' SXa x ?????.??? Stx xou? vtiaxa. Ka ax Svtxaxa x vYjjjta, tco GXouv axoE, oyi x awax xa x Stxto. Sx ptuxYju-axa axcoxpEvovxat [i ??????.???. Ka a Xxet xat xo? aTptu.tbt;tcj xatiTcao, Sv ????5?-


?? ???? KOiu.iau.eva Ttaii
313
Xovxai \>.y)ze. v' rcoxpcGov. SwTcatvouv iio-v)(a xaE xa^oYEXov. 2 v ao Xeve : epiJiEve xa 6p0t x'y^oxyj ixa y upa. Kat xxe O ESoLte, v 6 LircopaEt v'v-xtuaXTJaetc*. Tizia etvai, 'Epu.tvrj, oE XP'-axtavoE. Ka rcXYjGatvouv, jipa x] u-pa, xaGw ? ??.[??? xrj QaXaaaa. "OXot oE aa-xaxJ.vot, oXot oE xaxaxpEytievot, oE rcat-SEttvot, Soot Sv e^ouv axv y]Xio (jtotpa rtYiyaEvouv (J.a xou. Kt oXcva TtXrjGai-vouv.
Noluw, tcw Eaat Stxo, iinopel xi Tcovo xo rcatSto va a cppvet a rtapaXoytan.0, xv ????????? y) cEpxtvY]. OE xPtaxtaV0'1 " axoxtwuv, Sv Ex6t-ouv, Sv UTXo/pEiuvouv a ???????.
STjiiEpa, va ???????9?]? o Mapxo. M' av IpGst ?] upa y) xaxapau.vY] xa rc-pouv xtv ecouaa ax XPt0C xoui zze 6 iSet. Etv' iva xpoitep XEcpoat. rH aSuva-ia xou xcopa Etvat ?) u,vv xou Svau.y. K' Evat tua Svau.y ????.???1??;. MnopEt v auu-rcspvEtc, cEpu.tvT], xE 'xEt v ytVEi [isGapio- a yvEt 5vaxY ax^ y) xpou.a-XXtxyj xou SuvajxEa. '? ??????? ytVExat cpvxYj ??????????.
Kat yt xoxo xal jivo, yt [ita -?????? r xai yt [ita E6atox7]xa, rcprcEt v' nou-stVEt ??????? ;
?0 Mapxo yupiae xa xYjv xotxace.
'EpLUVY], a xvw xat ava; xy pt-XYjas.
CH eEpu.tvY] Sv rcoxptGyjxe. CH $poyj xaxaXytaas. ?' xEtvot ypurcvouaav atu. ax TcatSE. CH vaxa et"x xoupaet x tt-xta xou. ?' ?) ?????] ?' ?) aTcpau,EV7 va-yXXta ?' f ytovta yt xyj [tipa tco GpGEt.
??????????]? y) aoy] Ttvto axYj GXaa-aa. ErtvYjas x arctxt tiaa ax votxaxt-xo ?????????. STtvTjaE xt 'Iau.6Xcxo, x xottJttatxvo TtatSE. ????????? ax rcpi6Xt, axYjV ???????????], v pEt xo ????????, v u.iXjat (xaE xou. OE rcEptaaxEpot e-xav cfEuyxot. c0 Mapxo xo xaPta a' aXXou cpvxE. 'ArctiEtvav u.ovx<* Sua xpet. K' xEtVY] i) xpyj y) cpptxavYj stxav cpEuyxYj. 'H 6?.????]. sHp x' EVa xapa-oxoprj, poitaau.voc axyi ???????] xo Mpxou, v TcaparcoVEEt axv ayyzy, tco Sv cJoSeue Ttt xau.t cppovxESot yt x
xap6ia xou, yt x toc xou. 'Aptivtav axt 6aXaaa xwPL lyvta xo votxo-xpY. ??????? Ttpau.. ' xapa6oxpr]c Et'xav sva vxpa ???????-o, axaXtatxevoc ax xoucpaXtaanivo xop[it xo aXaaatvo paxou, (ita Tcxpa xfj BXaaaac E'xav oXo."???^?] v xv xouaEt Mapxo Sv eEX. M xv xaXoSxxYjXE xv ????????-pyj. EESe xaE x TcatSE xv 'I[i6Xtxo v-??????? xt vayaXXiaas xapSt xou. T-VtwaE Tctb Etxv [lpa yiopxYJc exeT (jtaa (it cpo6ta(jtVYc ytopX7]c, ytaxl xavva Sv ?^??? xE 0 ytvxav pyxpa.cO Tx-6Xtxo auvojjttXoaE u. xaXoavY). ?' 'vttoae xt xapa6oxupYj v ytVExat ret tiaXaxTj r xapSt xou, av oxav i) GXaaaa yaXVj-veue. K I'cpuys YjauxoxEpoc. Mt tco ypt-oe x TcatSE, auXXoytxav, SXa 6 reave ax xaXxepo reta.
M x TcaiSt ?????, ax xXo, ???? 6 cpyst xaE TcXt. Tv xapxEpoaav axE Sp-Sei oE SEpcpoE, v pyavwaouv u-t va rcopEta. "ErcpETCE v 9pouv x cptb xo Xptaxo taaiJtE xE ret txaxptv xpoxo-Txt, oTcou axoxSt, orcou vptbrctuv ???7) utaixEVY] axyjV yvota. Kat x' axouaE xoxo y) jtva y 'EpiitvYj xat x ??^?? ?????-(Jtspa x TcatSt xat xo rcpaTceas :
???? lie xat Ltva u-aE aou, 'ItJt-6XtXE. N Y]xtaVEti) axo Spo|iou, v ytaxpoTtopEt xo pptoaxou, v cppovxE-to xo ypou. ??? axo ???????? aou v (i vou-aaouv Staxvtaaa. 0 cpopaw (jtapo ttxxto, G auu-Ltatbcti) x ixaXXt (xou a [lapo xau.Tcpt, 6 xpeu-aco axv (?[?? [jlou x xaypt xo ???????????? xa GpGio (Jtat aou.
IIiaxEEtc a (lva ?) ax Xptax ;
IltaxEto a ava. IltaxEt ax Xptax. S'o.xt GXei TctaxEti). "Acpyja p.e at-jjta aou. N Tcapaaxxto axv tcvo aou, v ???????? rctaatxEVT] ano x xPl aou- Elx xt Xpiaxc (ita (jtva, Tx6XtxE, xa t-pet rcao rcoX xtjv yarcoaE.
c0 Tx6Xtxoc 6utJ,YJGY]xE xv 'AyGto. M rcao TcaGo xo ??????????, ???? xv ??-xarcapaxXEtJE v xv rcapst [tat xou. K' Etxav 'Ia[i6Xixo va tvo yt xv 'AyGto.
My auXXoytlaat, TcatSt ???, xtcoxe, etce cEpu.tvy. EEu-ai y) Jtva, rcatSE


314
?? ???? Koiu-iapva TtatSi:
[???. Auto eiiai xat tEtcote aXXo. My ix ptoiYjaetc ???????. Et[xat [lava.
?' 7] cpwvYJ ty] exav v) cpcovvj tyj p-x<*Ea TpaytoSEa, y^ cpcovf] tyc cExa6Yj. '? Tau.6Xtx 5v Y^eps .??ta t v xapiet. ??-voOae xal xsvo. ?' eTav rcvoc xac yt xevov ??????????.
"Acpyja tie, tyj ???????9?]??. ??????? rcoX v ?? ????????? toDto t Tcpu-a. Kc av ao Sobaco ?????^??], ????? 9pxP-ac aupa v ai Xercto ; lito 9pxoLtat x9e ???? ??? ??????, v' vrcauoLiat *al v ???-???? \
"??? S 9??? xajxt naxeayj. ??-Xw vu.at [iai aou. "Orcou peecc, xi ????? araGetc. Ntxat ??? ??????? aou, Iu.6Xtxe. ?? XptoTO aou to vtt0et toutou to tcovou, SXou to tcovou to yei vtwaet.
?????? tu ttpa. Ilspaae xc XXj. E-Tav xai ?? TatESt tcoX u.axp. 'Avtieaa a ou^a xa XayxSta. ?' ?? Sepcpot 0' vuTcotxcvouaav ???? Spoit. "???????? v ?? rcpet rccpaoY] 'Iau,6Xtxo, v jupias.: ???? tou. ETav Ata SaxoXvj ????^?] Liaa ??? ??????. Mt aTtyityj teoX SaxoXri. '? Mpxoc, ?) 'EpixtVYj, 6 Taii6Xixo, Xyupa a' Sva ???????? arc ???????????]. ?? Tu.6XcxS auXXoyctav, rccb 9 iirco-poae, xa9tb tyjv rcptTYj cpop, v ?1?? cpyst xpucp, txoXovott tcoX u.x9oc 9 Xpeiaoxav aatxe tco v Stacpuyet tyjv -xoEixvjTYi cpXacYi, tco tyjv fvtw8s tyjv ????? ????[??) ??????? ???. M xal TtXi y) ???-Sta ??? vTCOTEXTav.Ei'Tav s'va xaYu.oc v vTtxpuet tv TcapaXoycapivo ???????, ??) apcou.otpY) u.va, aUTj tyjv iJteTpYj yto-vEa. McXoaav atyaX xal xotiva Xyupa ??? ????????.'?????? ayXta ???????? xotvc ???????.?? ve6atvs xaa9 tou. M Sv ToXtioaav v tv ciarotJiEaouv.
'Iu.6XtX, 9 txotpati) ?? toc ixou axo cpxcuxo xal 9p9co xaa aou, Erce Mpxoc. "AXXo 8 yEverat. 0p9w yuu-vc, Xcopl ??????). M ixrcopec v ???????. ???.' va ???-to av9piOTCO, va ???????"-???? ???????? xac ixrcopE v ????????. Xco, Tu.6Xtxi v ????????. M yi tyjv topa Sv ?? ?,?????).
cO 'Ix6Xtxoc vaTpExcaaE auyxoptioc. TtaTl tv evttoae, ??? ?????? vYu. ???, ??? ??????? ?? Xyo. 'H cEpu.tvY ?????-????? tyjv aTcxptaY] [i xpaTYjU-VY) vaaa. "OXa eEx^v TC9vt xa' otyjv xapSi tyj. Kai Sv aTtLiEVE ????? y) ????????.??) -?????], rcvoc ??? ???. cO 'Iu.6Xtxoc Sv ???????9?]?? tEtcote. "AcpYjae v nepaouv xal rcXt ot xpec. K0e oTtyixYj auXXoyt-xav : TLta ?? ??????? aou xal tyjv u.yT-pa aou. Auto auXXoyiTav. '"Av etTav at-u. ??? o 'Ay9ioc, 9 u.nopoae v ??? Sebost oYjBeta ??? Sstv SXYjttix ???. M ETav (xvoc xal veoeptimaxo, eva av9pt-tco XWP' Tceipa, ???'? aocpEa.
K' 77p9e txt Ltpa tco avott ?? ???[?? ??? ? eTCE :
????????? vap9Y]t txat xou. ?????]-?? arc ?? toc aa Sao xpsiasTat yt sva aTCtTxt, yt [xt ????^?] ???????. ?' XaTE txai jiou. '???^??? to SouXou otyjv xpiaYj tou. Mnopt x' xEtvot v eXy]-aouv v Lt xoXou0Y^aouv. 6 rc[iE OTt SapSet, oto SEpcpo tco Tcpoativouv.
K' Ecpuyav SXot, x' y 'EptitvYj xt Mpxoc x5 oE SoOXot, xal rcYjYav ari SapSst. Kat ????????? SXot ??? XptaT, xa0to 'Ix6Xtxoc.
Aty] evat y) ??????? too ??????? ???? ?? ????? xotLttOLteva rcatSt t'fj 'Ecpaou.
('AkoXou6e)


]15? 'x3]uoddODi '10 'liA -oyoig oiioixioooyx 111 ' bUx UAcoAodoiioAp''oiUi9xia3t1i3X1i - xodouti oi I3dco30 ! Alno bnoi \{ -oiLi^xiioriA -du, ! ?|1 noxi brioxno 1X3 11^ flou bnoirio ,o ' noix bnoxoo co -iyyox bnox i35]droX jnsoDajnoH 9'oyUyypd - 1051 riyoix oA)\ ugoy -Ug '131 oiip .1 1] -dori boiAoyypcjodu ' noycigowyo Ui -)di 1 .11/] b3d3icix)yii 3ii orlo - oioupx 15 pi 'Ld3in3g Uio ,5i3oU0oixd io ]1 i bcoix
-O '003lip ' UlO riOU 'OlOli
-UXo m I35pd?x3'1 oi 'Uicpdii aUi^ 1 '11 1 bisopio bsidrix bi3di 1 300)onodoii io niorKpdix pio od3ioDOid3it . '], AcoxiAoyoioXdv, 01 mgj 'jnaoDej -(-( . QotiomoAoicodu noi oiojnyii pio xcdoxiri oi 1351 's-irj.P G01 LQoipig Li bi3oL? -iouoyup bii ispuoXp bcopj non Duuoarj o 'bnorioidUixodoX ]1 bnoi brioiri Uopcj 3\^ -^ AcpdUriyoi Diu Arai 'bUoUrlooxoig bUi '11 bUi 11 in ']11 'oidi3rlrino 113 - bUi opdoii 1 Lyg - 1311)"'! AKMoAoicodii Lxigi3 Uopio " .crloixioooyM 13]) noxi 1 U 1 - 'Lxiyogox idi - 1 1>1 U ! aUxo Uopio U 113 bcarig boriomoXoicodu , . noi noi UyocJti3dit Ld3in'yoA.3t1 U Ljdx -iti 1^1 1 ' bUi UoUrijri ' Uo - Ud3icix)d3>ip Li 13 borioixio - o, 'bcriouoAoicodii bctloixioooyx Uo30]iac 1 3ti xodoxiri botioixioooyx ] bpliyDix bUi , Iii oo3tirI3 oixodi ) 3Ai3icdu 'bcrio -ixioojoy ix)m bcrioMoAoicodxi ^ - ! bUi orioidogoM ciA -01111, AroMiXoyoTx)Xdv, nodiA3>J -31V Qox AOiri )11)11) 'DUU03Q )11 ^14^X31 bui UmioxjcJ
?]d0XlllX)>l OTIolAOAOlCOdLl !
-lii3goiioi '1101)1) 'loyyv
cdnitti noi
0iUi9id39n3y3 Ugcpcjndog ) 'sjq.P ^1
1)1 noTiouoXoicodu noi x))d - UMM3rii3xoiLn Li 1013^ ]1)11 'LiMiAoy 'odiati Luco 3ti icx ' noi Uyocj -ti3dx)iJ. 11 i3XdoEQ nono 'crioiMioooy 01 3ii LiMi^id lio39]iaip 'ojodorinyoxi 'UXx)yyx) 'UoUaim 1 Uino iX)M Qou ' Lii 3t1 1013 LiDiAA3O0du 'Uyocjd3un ix)m bognu 'AcoAXDgiuo Acoiuoddooi io Acoiori -UXo UrhUyypo 'bnogDioo noi 10 nodi3ri -iinoip noi UxioAc i3Xdoun odoixtl 010 11 Dij '^cdourl noi bfXnxxL bii ouc oiri '1 bUi Ud390io oiri 'UtiAiio Diti ! 1X0 'ModDXiti 01 )5>| noli. 'SJO.P oius?ng OM11U9010 01 DiA 'bctiomoXoicodii 0=
Modoiiri gol
10 noiioixioooy noi 'od3io3iodiu3 io 'od3ioAd>p U 'notioiy03d noi iom notioixio - noi 3113 'goriouAortod noi | norio
iMioooy goi |o 1 -c iDi3A)otin>i ! 1! 13 1 bUi loxidoioi 10 ioMiiugoio ioi3 -bnoii -iidcosg bQoi 01A botiodi3U 11 ioaj3 'bo]oAd353U3 buxuUoA 10 0 bUxiioiy
03d 11 'otiLiXo oMing ! bollii - bUi , -yi bsxuoiy
-OdnOXDA 'b3MllAOriC0d 'MOdOUtI lb3MluuDy
^^^^ ioMidoioi io 'b3A3tioid -oigoodxi OMiXoyoiodX 'qou.'.1 ! bii b3)doAUio b3d3ioiA3A 05011 1 Aoono0uoodu lOMllUgOlD iq
bUx ojdcosg Uxo -310O 'borioMoXoxcodxi 'ojdoXUxoM Umix -Ugoio oiAdnoAio Iii 1013 10 - Lio bodixri bi3ooxo bix oup oiri oyyc '1
b3AOA01COd)X bll DMU013y>lOUD AD^idUixod
-oX ino 013X1010 01 bcpix '3191 -u0X3godoij - iom 11 ' -oioAocoxiv 'b3MMcriynoonov\/ -yix 1 -Dticod '115 b3xiAoiioidx 1 bmug '! 'b3AoXoimdii iXo ' AoXdUun 1 ' -0111" 'diootiuo Ud -! 3oUxx9xip Uxrio . 11 ! b^ino bi3di bjio ) 11 bUx bnoxidoioi bnoi 'bUriLiiDiu -f bUxidoioi bUi U^iy^? 1 or\qr\ pXdp ]1 noix '! 1 Arai lox 91 ' idoioi.odiL 01 Ui3y3ti UxindxAno .
HIMX31 HNOJOlodU SOdO O IVM HNX31 NH13 lOWIINOJOludu
mi?


316 *0 TtpcoToyoviopc; oxf)v Txvti Ka ????; npcoxyovn. Txvr)
kcx tv Ttpcoxoyoviop votixikt Ttapp-Baori : ?????????, ???[???|, oupBoXt-opq, axaxtKxr]xa. "Exoi 6 Hautecoeur Si-vei a9uTtapt;[a axv Tf.pcoxoyovi.opo Ka 6??????^[?1 ???? va ?????? ttv svvoi xou. 'O Cassou, dTtavxcvxac; Ka axc; oxriv t5ia epEUva, TtpoxcopEl TtEpiaoTEpo. 2??????? p ttv vT[Xr]i|jri xou, 6 ????-aiKiopq, av eBcooe oxtv xxvri pia tcoX psycxXn ???????1??) XEuBspta, slvai opcoq arc xf] ????) xou o BEpsXiaKT vxi9Eor| p xrv 15????????(? ??]?; xxvirc;. Ttax TtoBXTtEi oxriv TtiaxxEpr) Suvaxf) xtSo-or| Tfjq TcpaypaxiKxrxac;, vc f\ xxvr] eI-vai pia oupBaxiKfi anSoori xcov xptcv SiaoxaOECov xfjq TcpaypaxiKxrixaq a 5u SiaoxaoEiq, XPr)CTtPoxfoiE 5r|Xa5ri ?????^ xiK poa : TtXaaxiK ooSvapa, EKaaxt-?? aupBoXa, ?????????????? ??? xou vou. nioxEEi Cassou, pa p xv da Vinci, Ttcbc; fi Txvri slvai dir xfiv ???? xcov ???????1???? pocov xiic; ???????? Tfjq vriaric;, auvyEi exoi Ttcbc; dir ttv 5to-auyKpaaia ???, slvai TtoX TtEpiaoTEpo Ttpcoxyovri ???? KXaaotKf|.
* *
?? x oxoiXEa xoO Ttpcoxoyovtopou 5v ?????????^ oi 6Ecopr|xiKol Tfjc; xxvric;, Ka oooi ????? dvyouv xv Ttpcoxoyovt-op a pia dir tc; kpiec,, ????)???[?; ??|? Txvric;. Mepiko n' axoc; 5???[-vouv TtoXXaTtX yvcopfapaxa Ka x Ttapas-xouv xMPl? ouoTripaxiKfi SiTacjri- "AXXoi TtpoBXXouv va kevtpik xapaKxripiaxiK, xrv ??????1?? TtpBEori- 'EpEc; vopt^ops, Ttcbc; Ttpcoxoyoviapq TtEpiXEt Suo Kpta axoiXEta, Tto slvai dvTppoTta axfiv Ttp-????] Ka ox drtoxXEopa,???(???| 5r|-???? ??! pEaXiop, exouv ?????; koiv XapaKxnpiaxiK xv utcokipevik xovi-op ??! ESiK xfiv vorixiKfi rtappBaori, kti Tto ouvfiGcoc;, 5riXa5f) oxc; EUvec; Ttpc; xv Ttpcoxoyovtap ??????; xxvric;, XapaKxripc^Ei Kuplcoq rf\v ???(???1 Ka oxi xv pEaXiop.
T TtpcTo axoiXEtVxoG Ttpcoxoyovtopou eTvai f\ ????????]. ??.???1 arc xf)v vy-Krj yi xt;r], yt TtXoTtoriori, Yt aop-poTta. "O KaXXiTxvric; slvai Mvac; TtXaoTt-kc; Siavorixfjq. Moa oxq rtEipEC; &uva-xxrixEc; ptopcpfjc; t;s5iaXyEi xq StKq xou. 'O KXaootKc;1 TtapapVEi Kovr air) ??-??|, Ttpcoxyovoc; ?xvE^ ee; xfiv tio-Kaxaxaafi Trjq p 9??????1??????, ????; vop(c]i, aupBoXa, p ??????? TtEpBa-xtic, YECopExpiK. 'O TtpcoxoyoviKc; xsxv-xr\c, Tfjc; povxpvac, xxvric, TtpoxcopEl tte-
1. =E65 dvTinETant^eTcxi ????????????;, pea-X.ia[iq, KXaooiKianq ov eiacpopETiKq [??6?[???; ir\q tSiaq |3aoiKfi<; up9ear)c; yi iroTUTOTiKii Cxti-
pioaxEpo. Aiaorta Tri ????? Ka xfiv v-xiKa6ioxa p Eva EtSoc; SuvaptKXEpric; -ooppOTtaq xcov oxoixecov xrqc; poa ox Xcpo. 'AvaKaXnxEi xc; tii Ttap6ot;Ec; TtXaoTtKc; dvTtaxoizEc;. 'O Andr Lhotte ????1 v axupiotEi, rtcot; fi xxvri prto-Pei, vpEoa ox aXXa 6Xa, v vaTta-paoTiioEi Ka ??| ????]. '? TtpcoTyovoc; KaXXtxxvrit; GXei ouxv v ETtavaauvTa-cjsi xv Kapo- axfiv xr| xcv aaGrioECOv v BXei pia vorixiKfi x,ri, Tto 9 slvai yCopExptKXpr|. CH ???1??1?1?| axfi Xei-xoupyta dTtooatprivi^Ei xfj ????? ox oatw-5ri axoiXEta xric;. xvovxac; axfiv ???? xn.c; ouvTtEta ???, 5[vst Eva nXyECopExpiK tie. pypappa, TtaXri, yvcptpo axv vSpcoTto opBoXo.'O yscopExpiapq sTvat pia Ttpoa-Tt6ia yt xt;ri, tooppoTtta, ?????. Elvai Evaq poXoytopq tcv atoBiioEcov, Ttvco otc; SiaoTasic; xou X^pou.
2??? YTtfpc;av taxopiKO xfjq xxvric;, no 9ec-prioav x yscopExpiap ov x pxyovo TtVEupa oxriv xxvri, xpv ??? c;oxfiv TtpcTTi ????? xxvric;. 9Cprioav 5r)XaSfi dvxipEaXioxiKri xfiv TtpcoxapxtKfi KaXXt-XEXviKf) 5t9Eon, TtEpBaTiKri ??| ???1?1?1 ponf) xfiq xxvric;. 2f|ppa ??????? KavEc; dTtoToXpEt xoo KaxriyopripaxiKq ??[-aiq. nvxcoq t) EKaaxLKfi ???????1 5ta-TtioTtvExat av Kxt dTtapaxrixo axv Ttpcoxyovo av9pcoTto. 'ApxtK, lacot; dito BioXoyiKri dvyKri yi ?????????, ETtEtxa* Ka yi Xyouc; KoivcovtKxspouc; : payEac;, 9pr]aKaq. Ka, ??????; icopoq Tto tte-ptBXXEi tv TtpcoTyovo avBpcoTto slvat vorixiK Ka ???????1?? amaaxoq, ????-pEXpiopq TtpTtEi v Elvai Evac; ???????? Xcpoq, ????? ?? upypaxa ytvovxai ????-aixxEpa Ka oxc; ao9rioic; Ka ox vou.
T &xpo oxoiXEto xou Ttpcoxoyovt-apou, psaXtapc;, ???????9???1 ptv -ptopvri tpuxovorixiKfi XEixoupyta ??? ???-Xtxxvri, ptv EStKfi vxtXriipri xou ypeo xou Kopou.
Tubata TrapaSsypaxa, xoo dTt xq TtpcoTotoTopiKc;, oao Ka dito Tq povxp-veq xxvsc;: 6 v9pcoTtoc; xoO atyuTtxtaKou axsStou p x ????1, xf] XsKvri Ka x TtSta o Kaxaxopri, x pxt Ka xoc; co-


'? TtpCuToyovtopc; ottv Txvri ??1 opo npcoxyovri Txvr)
317
pou ???? ???????, f| XsTtTopEpsiaKri ??-???????) vuKEipvcov tw TtEpisxovxat a ??????? fi iaavri oXEa, ri auvBs-TiKf) f) ???????? uEiKviari ???????, ??-pfjc; Kai ?????????, f| ???????? xfjc; xpovi-???????? ??? ????????? Kvriaric p xfiv vrcTucri a ?????, av o Taivia, tv taoxtKv aTiypcov ???.?, ?? vXoyo p Tf|v ?????5?10??|?? ??? rcEiKoviopavou TcpoocTtou piKp fi psyaXTEpo avaoxripai f) ouvTtapt^ ??? to ecoXo vBpcTtou Kai ????, oXo ????? TtoX koivo ot txvec ????? ???????, vanXaari k-SriXcVEi pi voriTiK-f] xpoTCOTtotriori Trie; -???1??)?; ???????????????;. 'O KaXXiTxvriQ ???1????1 5,ti c;pi pSXXov Ttap ,ti XETtEi. Xpr|aipootE oriXaSf] Kai tctikcx Kai vor|TiK icopaTa TtEpaopvcv oti-ypcv, ??????|??| TfiVTivupaTiKfi TtEpa too. npoo5iopiTai xi pvov ??? ??)v tcti-?? cxvtikeipevikt ????????1????|??, XX Kai ???? ttjv vorixri poa ??? ekvo ???;.
"???1,? doari v ouXXapavETai ottv ??????? Kvriari ??\?, ano va araBsp -
TCTIK OriPEO, XX pETaOTOlXElCVETOl,
p Tf) of|8sia XaKpri<; tc. TtvEupaxtK-????? too KaXXiTSXvri, cooxs v TtpoaX-XExai f) Topfi Tto 9 KpiBE ??????????? ?????????) fi XiyTspo pETaXriTfi. Zttv KaXXiTEXviKTi aTf) Xsuoupyia ttiote 5v noKXEEi ttiote, f| ?5^?[???? Eva ??? vETtiyvcOTO. To ti Tt.x. pTipc; otvoxe-SiaoTii opBcovsiat Mva toxo, tto ko aTEiKovisTai, 5v arcoKXEEi xrv ?????-Xpovn o ?????? rcEiKviori ??? x&pou Tto ??pikXeetat Ttiaco n aTv. 'Ytp-Xt f| cvTn Kai TtXxfJpn Kvnori ??? TtpoAoyiKO2 t\ cjcoXoytKoG a povtp-ve TaxvE TtvEpaToq. 'o KaXXtxXvric;, Tto o oxto ???????; kvsi pt ouppa-?? oTOtXEtcov, aXXcov a ???????? Kai aXXcov ???? ????????, ??????; ??????; XXwv TtEpaopvcv Kai aXXcov xcopivov fi psX-
XOVTIKCV, &v ??????]?1 Ttap TOTtTlK-
TEpa 'va 0X0 Tto XoyoKpaxopEvoc; te-Xvtxrie; ???????1 psptK. 'H TtpBsar) Kai ?? rtOTXsapa Ttapapvouv ??? TtXaiata ??? psaXtopoG" pvo Tto v TtpKEiTat sow yt TtTtK psaXiap, XX yt vori-TtK pEaXtop.
* *
'O TtpcoTyovoc; vBpcoTco, avaCriTcov-Tai TtOTEXsapaTiKc; vTipostc; ottv ????????????) ?or| Kai cxTtopcbvxae; a-Bst yt ?? BvaTO, ycovtS v Bast ?? ????????? o Knoia oxor) a'iTiou at-
2. 'O opo TtpoXoyiK ot^Xcvei 5 ?? atoio ??????. ??? [li*) ???????|????? ???????iauo, ????? XPncriuoTioiETai ??^??? 0 ??????????, Kai ????? ?-toi ?? ?????????, vco sxouv xi^v acotspiKi1) XoyiKVi tou, mpaviovTcu ?????, atttetc; xrjt; TEipta Tjv vpcTTCOv, ???^ p8oAoyioxiKf] OLa^ptpcoari.
TtaToG. Av KaxopBcbvEi opc v cJETtEp-asi Tf) ayxuari Tto napxei ???| auvsi-Briari ??? ypco u xf\ auvapxriofi tou. Ot vBpconoXoyiKq Kai BvoXoytKc; psX-tec; ypco ait tv aripEpiv TtpcoTyovo piXoGv yt Tf|v TtappiKTtKf) ??? ?????? ???[??)?>1 ???. Ztiv i5a Tto Xt TtpcoTyovoc; yt Tf] ?????,, Xetiei ?? paripo, TtEpioptoTtKq Kai Ttpoo&ioptoTtKc; ???-pyovTac;, f| Eppxnor]' Xetiei taxeopt-ap rtoKEipvou dvTtKEipvou, ????-??? ??????. Tt tv TtpQxyovo ?'????? Kai ????? ETvat Xa wvTav, ?????? TtOTEXst pia 5uvapiKfi ?????|??, Tto poa T.r\q sivat Kt' aTq va c;sxcptoTO ppoq, noKEtpEvo poa o noKEpsva. 2tv auprtavTiK ???? Suvaptop 9 Ttp-Xt ????????? to KaBEvc ??? XXo Kai ??? ovoXo. *0 yptoc;, Tto e o oTsvf oupicoori p ?? ????? ???, TttoTEEt, Ttcc;,av okotcoBe Evac; ???? to Suo, B TtsBvst Kai XXo.'O TtpcTyovoc;, ??? ??? ax, tto Etvat KapocTou, v StaKpivEt pEt-ov fi 'Xaaoov. Kai osq ?????; ????????-BrioEi v kvei pia iaKpiori, t^v kvei ???? TtapSoo ?????. "Eva Ttapastypa : Zto nartoGc;, Stiou irapXEt Bsapq ??|?; ??????, pia ???? tc; ????????; StaKpioEic; toG TtpoTyovou , ri aXE-tikt SiaXoyf) KpivETat arto ?? oupps-???? fi xt o piopvEc; uvpEic; Kai ri ???^????? pnops v TtEpiXaEi vBp-Ttouc; Kai ????????; pa, ??i^'ov?a aX-Xouc; vBpcOTtouc; ???????, ytaxi Sv oupps-Txouv ??? Sio vp, otv Sto pa. SxoEtq lav?? yi tv ??????????. Att ? ????????? ??? vc; ??? XXo, f\ ouv?a?la? tcSv tci tepokXitcv otoi-Xsicov,f| ?????????, rcou v ????1&?-TOTCoisTat f| v??ao?, ????? v uirp-XEi ????????? vapEoa ??? OTtOKEpEVO Kai ??? vTiKEipsvo, v Etvat Ttap sva eo ???????????; toG ?????? toG ve-??? ??? auvEl??? cor|. Zxetik, ?????1 van der Leeuw, ti TtpcTyovoc; e ?? vEipo Kai UTtvio, v uEtc; vei-psupaoTE TtpcoTyova, XX, pXic; tju-Ttvraops, iaCopaoTE v ??????????? ottv pBoXoytoTiKri ?????- '? ?????????-voc;, Tto aoiKa TtpTtsi v sxi tc; ie p ??? vo??l?c; ???????????;, v Ttapa-
3. "Av ?? 5uvot(jiK ???? koohoegiXo ??? ?????-yovou Eva [ii ??????????? ?????????? ??? ?????? ???, ?????; TiEpiTou XIei vy-Brulli, uta TrpooXf) tcv aToiiiKCv ??? LOioTiTCov avco a Xa ?? vTa ??? ?????,Kai stai ???????????^??] tcv uvato-
Tiixcov a^ioXiic -naveo ??^? , ?\ v &lvai va auvo-Xik viiiiauc, ???[??1??] Tto ???? t| ????? ??? v iaippEi TtoX dna Tf|v TT,pon,youevr], ] v slvcci ui ?^????) otv v8pcoTro svvoia ui Ka9oXiKf]q -vauTic;, Tiq CmoaTripiouv ot EpaTioioXoi ^?????]-xa, dtoTEXEi va rjTTiua ^vo ????? ?? 6ua tto ueet; airaoxoXE.


318
'O Trpcoxoyoviopc; oxriv Txvr] Kctt opoc; npcoxyovri Txvri
pptoE aKpn ttv Xikt uTtape;ri xou yi XP1 xou p9oXoyiopoG' ixat, yi v By-Xst auprtEpapaxa Kal v BpoEt nvco otti Oori, XPIo^OTtoLE vpiKxa, o pia ayxuari ^cofjc; ^unvrixfic; Kai vEipou, xf) cpavTaota xou, tt 8tata9riori xou, xoc; cpBouc; xou, xr eupiKti ou 5i69on-
Z vxioxoixCa p xr) axori xou Ttpco-xyovou vBpcTtou BpaKETai ri axan. xou Ttpcoxyovou KaXXixxvr|. M xr) ayxuori xcv Kaxrjyopicv oxv Ttpcoxyovo vpco-rco Evat avXoyr| f) ayxuari tSv TtxtKcv rtipECv kcc xdv xpovikcv oxiypcv oxv Ttpcoxyovo KaXXixxvri- Axc; auyxcovEEi o va Xo pia npaypaxiKxrixa tco xpr)-paxiK ouXXapBvExai tto xriv Spaari, p pia TcpaypaxiKxr|ia Tto auvoXiK 9Copsixai n xr\ viiori- Axf) Elvai f\ Kupiot ouyxuori xou Ttpcoxyovou kcxXXi-xxvri4. PlapXXriXa opcog TtpXEt a'a-tv Ka ri oyxuar] xcv Bicov tav cvtikei-psvcov, TtpoBXripvn ivTovot oxriv EKaoxiKti xouc; n8oor|, ottcoc; tc-x- aupTtEptXriipri ot Bio eScoXo popcpiK.cv otoixecov vBpc-Ttou Ka popcpiKcov otoixecov cou. 'AXX Ttap' oXec; tc; auyxoEic, auree, vorixt-kc; pEaXiapc; toO rtpcoTyovou KaXXi-xxvri 5ivei pia Xyo fj TtoX aacpfi vxt-Xriepri tou EKaOTIKOU vxtKEipvou" EXEt pia XoyiKxrixa, Ttap' 8X0 tv vop9oXo-ytap xou. 'Et, XXou, f) vonxiKii oupTtXri-pcoan xfjc; TtTiKfjc; 9ac;, Tto tuteXei vorixiKc; aTc; pEaXiopc;, TtpoOTto9Ti kxc; ano Tq ouvE5r|TEq atc; ouyx-oeic, Ka kti ouveiott, SriXaBf] xf\v kXo-yf] vapEoa ox vorixiK &8opva. Xpic; oxfiv KXoyfi axfi TtpoTtvTcov vorixtKc, pEaXtopc; xou Ttpcoxyovou KaXXtxxvri Evat KaXXtxEXvtKfi Xsixoupyta5.
* *
'Avx xou 8pou TtpcoToyovtopc; XPH-oipoTtoiETat auxv Spot; Ttpcoxyovn xxvri. ETvat pia arc xq TtoXXaTtXc; XP>V oste, tou opou TtpcoTyovri Txvr), tio oxoptKO Ka 9Copr|XiKO xfjc; xxvric; xv XpriaipoTtoioGv p TtoXXri ekoXo, oxt 8-pcoq TtvToxE p xf)v vayKaa aacpf|vta.
'o opoc; Ttpcoxyovri xxvrp kxc; duo ttv atoBriTiKf] Evvot xouaxf)v Tto va-Ttxc;apE coq &c, av pia BaaiKT] aa8n-xikt Kaxriyopa, p x ovopa Ttpcoxpyo* viopq,Xt Ka 5u XXsc; evvoieq, tto
4. 'E5co yEvvixat t pcoxnua, tccc, f| TtVEupaxiKfi axi5] ayxoarj, veo TtpxEi axrlv AyurcxiaKi1] xxvn, ov ucfjavi^Exai OTfjv TcaXaioXi6iKr| cppayKO Kavxa-Ppiavf| KXaaaiKi1] xxVTli xp'cxvxa X'Xidosq xpvta rtpo-TTspcc. CH Onap^ri Tfjc xxv1K ccxfc; &e[xvei ncbq KXaaaiKianc; eIxe fpei, tcoX -npiv dir tv TiuTco XXr)ViK alcova, vav Tprco EKtppaaic;.
5. Elvai pfiaia atovr|TO, oti t Buo ax Ka-GopiaxiK CTOixeia Tfjc; aaOiiTiKiq KaTTjyoplar; xou TipcoToyoviauoG, Br|X. i] acpaipEor) Kal vorixiKc; pa-Xiauc, TtoXXt; epope; utfavi ^ovxai xauxxpova oxriv l&ia KaXXixEXviKfj 5r]uioupyla.
TiiBXXETai v 5iaKpi9oGv p KpBEia: pia ioTopiKti, Tto TtoSriXcvEi xc; xpovo-XoyiK TtpwTEc; xxvec;, Ka pia vxoXoyt-Kf), Tto oripavEt xriv TtpcoxapxtKri popcpf] xfjc; xxvric; r) xr\v pxsyovn xxvr)6.
* *
Tt v TtpooSiopoops xoc; Buvaxoq KCppaaxtKOc; xprtouq xfjc; TtpcoTapxtKfc; fi pxyovriq TEXvrjq, Evat sOXoyo, tci-oxEops, v vTXf|aop oTotXEta arto xc; EKSriXcoEtc; xxvric; Tto 9scopoGvTai XP" voXoyiK TtpcTEq.
Zxriv TtaXatoXi9iKT txvt toG Aurignac ouvavxcvxai auvpa T pEaXtoxiKxaxa ca, o paytKc; oxEaxoTtuyiKq 'AtppoS-tec;, x yscopsxpiK oxripaxa, Ka 6v pnopoupE v ^Exeoptoops, Ttot TtporiyT9r|-ke Ka Ttoi TtaKoXo9rio f) v 8Xa Evai ayxpova Ka t, oou Ttriyata. 2tq Ttpot-oTopiKg TxvEt; (4r| xLXtTr)p5a) xcv ito-XiTiapv xfic; uxikc; 'Aotac; Ka xfjg A-yTtxou Ttapouaic^Exai Kxi vXoyo. 'A-Kpri, x KurtpiOiK ica KuKXaSiK E5co-Xa, x KprixiK 9r)XuK yaXpaxtSia p-cpavit^ovxai TtapTtXsupa p tt yscopExpt-kt\ 5iaKopr]ar). AiantoxuvopE fixai axe; naXaixaxEq f\br\ Ttpo'iaTopiKc; texvec; auvTtapi;ri psaXiaTiKOv Ka tpaipETiKcov otoixecov. 'H BiaTtoTCOori Spcoc; axr) 5v pac; &vei t SiKaicopa v pvr)9oGpE, o-Ttcoc; Tt.x. Hautecoeur7, 8ti ot Txvsq a-xc; Elvai TtpcoTyovEc;' pac; BriptoupyEt -TtXcc; ttv cipcpiBoXa, v Evat TtpcxEc; TtpaypaxiK f| pxyovEc; xxvec;. rii9a-vxaxa, o Ttpo'ioTopiKc; rxvEt; exouv TtoatEi pKETii Ttc;Epyao[a, pxptc; 8xou tpxoouv axfi yvcooTfi o pac; cpuaioyvco-pia touc;.
Tt xriv v(xvEuor| ttc; dpxyovric; xxvric; XPnotr.o Xik cxtioteXoOv, cpuotK, Ka o texvec; tqv oripEpivcov Ttpcoxyo-vcov. "Otccoc; 8pcoq TtooTr|ptc]ouv o oy-Xpovoi BvoXyoi, Ka Biaxspa f] Laviosa Zambotti, no voptc^si, Ttcbq pnopEl v BiaTUTtcoEt ovBetouc; ioTopiKoc; vpouc; ypeo Tt xc; TtpcxEc; kivtoeic; xcv v-pcTtcov nvco ottv TtitpvEia xfic; yfjc;, o aripEpivo TtpcoTyovot TtXr|9uopo Tta-
6. Sxfiv XXr)ViKr| yXcoooa, orcou urcopouv v XPH" oi^oTioirieouv Kal 01 5u opoi : Tcpcoxyovoq Kal Tipi-uixltp, dTcotpEyExai f\ ouyxuari tco ylvExai axlq Su-xiKOEupcoTca'Kc yXcaoEc; u ui xxapxri Kal Expn-oxt 'vvoia xou opou Tipiucxtcp, axf] tco xGCPaKTrIPl" t;i xxvec; ^sXcyuvEt;, xPLOTlccVLKc; TtXov, Tto 8Ecopr|9riKav Ttpcxyovec;, uvo TCEiBrl auyKplGinKav p xlq pacoq KaxoTtivq xouq Kai yt itoXXoc; aico-Vq TtpxuTTEc; xxvEq, xic; xxvec; xou vayEWTioiaKou KXaooLKtauou.
7. eO Hautecoeur, dvaXuovxac, x axoixEia tco ouyKpoxouv TtpotaxopiKc; Ka Ttpcoxo'iaxopiKc; xxvec;, KaxaXriyEi ax auuTtpaaua, oxi 6 opoc Ttpcoxyovoc, 5v pTiopEi v XPnal^0T[0lEtxai ov TtpoariYopLK auy-KEKpiuvnQ xx^n^t yiaxi Kaut yvcoaxt^ pac, ttpo'i-oxoptKyi eIxe TtpcoTo'iaxopiKi1! xxvrj Bv Ecvai ouyKpo-xripvr| dna viata axoixEta.


"? ripcToyoviop oxriv Txvn Kai Spot; npctyovr] Txvri
319
pouotouv ??????????? 1????1??? poipa. 'AvyovTai ysviK oto Ttplv n xiXie-TriploE TtpooTopiKOc; Xao xr\<; Epa-ala. 'AXX ??^???? Ttcb xouv tcoots TtoKiXE TtipoEi, rcpiv synataoTaBov pioTtK ot'i ???1???11; ??)<; TtoXiTiop-vri v9puTttr|xai;, ?????, Ttopovcopvoi rua ???????????, psivav oTatpot. A-x no5i.KvTai kcxI dira tic; txvec tou, tco 5v noTEXov poioyEvfj avoXa. "Ytpxouv TtoXX ?????? vypt^ Txvric;, TtoXX ?????? TtpoKoXopBtavfj Txvric;, rtoXX ??????; Txvric; tv TtXri9uopcv to EpriviKo. Kai an' aT, oXXe Etvai yEcopsTpiK, dXXs pEaXiaTtK, piap-vs pXtaxa copipE KiXa KXaaaiK. Aaol Kai txvec; poiouv v s'xouv pa-Kp TtapX9ov Xtc^ ??! ?????????.
AEypa XoiTtv OTopiK ???????? txvtic; 5v TtpXEi Y l p. "Exai, yi v ????-oa?r|Vlo?ov ??????? ?? otoixeo Trj p-Xyovric; Txvric, 9 tcptcei v etootov ?? ????(????? Txvric ??? naiioO, tco tt]v ???1????1?? ??? ??????! TiiaTripovEc; toutIouv oco TtapaKtvuvEupva p Tf)v ?????6?9??| ??? npcTyovou.
* *
Oi TCEpioaTEpoi psXETriTc; ??????????, 8ti ???? ?? ??[?? eto Tfje; fiXiKfa to Ttatto, tJETCEpviTai ?? ????? ???; pouv-?????????[?? (gribouillage), tco v exei axor] ????? p xi puK kivtoei Kai d-TtoXaoEt ??? acpaxo, Kai ?????[???-Tai oi TtpcTE TtoTUTccbEt KBriXcasic; p[pr|or|c;. ?? v ????1 opco v Evai dvTiXnTtT psaXiop ?????, XPi-xai auvTovtap tctikt vTlXn,t|Jr|c; ???' Klvryoric; ro xspio. 'AXX Kai ?? Mva Kai ?? ???? v exei ????? vaTtTUX8 p-KET ??? TtaiBi tcv Tptcv xpvcov, tco v pnopEi v ????1?????1 dXX oute v i&e kocv ??) ?????. '? psaXiop, tco -TtpXEL ot'i utcotuticei ar ???????-oei p(pr)ai-|c; Kai tco 1????1?? Evai -XcooiXou ??????;,etoi no ????????-VETai pvo TtapTcXEupa, riX. p ???? SXXec; ?????????1? to Ttaiio, Elvai ?? XEypsvo oxriPaTtK ????? to TcatiKo oxeSou, tio yi xr|v pprivEia ??? xouv yivEi TtoXX tco9oei. Ot nEptaaTEpoi ????|???; ??????????, ????? TtpKEiTai e'l-BiKTEpa yi vor)TiK pEaXiop. ?? ?????'?-?????? ????, ?????? axsv, TtatiK
????? ?????]1 TOpE TO dVTlKEipEVlKO
?????????????; to Ttaiio r] pXXov v Evai ????? f\ varipioupyla tou, t iao-vap tou. "Oti t oxio c Elvai iEOTcXaoxik, 6??1???1 ??? oti o tcveu-paTiK iKavTrjTE vaTtTaoovTai ypr|-yopTEpa dn Ti iKavTr]T Tfj titi-Kfj v?lXrl?n<; Kai Tfj ??????^? ?????-ori. T Ttaii ???1????1 ???? tco pei dre ???) ????) Kai v ivsi Kapi ??????-
?? oxr) ????) povtXo. T ????? aT iapKE q x ri ????(???? XPvia to TtaiioO. Zt io ???? ????? TtoXXoi p-XsTrix iamoxcvouv Kai pi ???? ????] yi Trii auppETpia, TcXoaTEuari. Oi tce-ptooxEpoi opco Tt'aTO, v ??vouv v Tauxfoouv t^v ????] arri p pi ?????-????1??| i9Eor| yi ?????? dTtX Kai -oppoTCE,yi YECopETpiap, Kxi tco 9 pTcopooav v no9aouv, pi Kaircp-KEiTai yi ????????? ????? axnp.o:TiK oxio. 'AXX s'vai oo okoXo yi e-vav ???????? rcXc xcv TtpaypdTCv v ????????? Ti ?????? ????? to ixaiiKo axstou ov pi ????????) tGv dvTtap-ktcv ???] ????] Ka9apv YECopETpiKv oxn-prcv.
'O Paset ???????, tco ?????^?? t Tcaii ???????? a ??? ?? ??????| ??|? yfi, TiooTriptEi oti o oXe t ????? ?? TcaiiK oxio pxtsi ir vor]TiK pa-Xiap yi '. TCEpoEi o ???1?? pEaXi-ap s.
'E; XXou, ?? rtaii, pXi TcpooEOEi Xiyo ???) ????1??] ?'??????! Kai OTf)v tcti-ktj v?iX???l cpxtsl Kai exei ????????? yi t dvTiKEipEv ???. Z' ???? ??????-vov 0X01 oi ??????????, 01???????? pvo ?>? Ttp xr\v KaopioTiKr] riXiKta. nvTCO aTf) ? ?????? irp ?? c;cTEpiK vTi-ke(pevo, Ttp tv TtTiK pEaXiop, to-Tto9ETETat peto ??? ??! wa tv. "YaTEpa Tt Ttiv TiXtKia aTri, ?? nati ????|?????1 k9e TtpooTt9Eta v rtoQ-oei TttoT ?? dvTiKEipEv ???. Tpco opco ??? coEKa o ??????????? xpvta, aupBaivEt ? ptaTiKT) ????9????????, Yi ??? Ttatt v ??;????9???? ??? ??????-pa aT ??????, coote p Tnv texviktj tou v KaXrcTouv Tfiv ????????? vps-aa ??f)v v?[X??? tou yi t t;coTEpiK ocvtiKEipevo Kai orriv ?????????? tou yt ????1?? ?Iava?ploupyia ???.
'Ev XoiTtv EXBopE, oTtco Haute-coeur, 5ti oi povaiK txvec, tco ????-pov v 9CopovTai ????????, slvat oi txvec to Tcatio Kai oi txvec tv TcpcoTyovcov Ksivcov tco tuxv v -Xouv TtpooTopia9, tte ????????? v EX9opE oti t TtpaypaTiK ????????-Xik otoixeo tt| pxyov?s> ?xv? Etvai vo??l? pEaXtop, f) vo??l?r| ?????????1??? ??? ????1??|? ????????1?6??-???, p okotc t^v ?????????? paXt-??1??) ??????? ???, v f\ ???[????, p
8. 'AvtIotoixck A. Schubert, no ???????? Tf| ????^ tcv Orotches, iaTtiaxcvEi, oti ??? TtotiSi Trq ????? aTfc; pEaXiouo Elvai Ttflpr|<;, Kai -rtoSl-ei ?? aivpsvo ???? ??? oti fi (puoiKri tou ????! 8ia6Eor| Sv XEt ??????? ito Ttippo dtfnprip-vrjt; ????????, oup(3oXiKTiq BpriaKEta ???.
9. '? Hautecoeur opa Ttpoo9TEt, oti at olou Etvai iTtpTEc;, XX 5v Evai txvec, yiaxl ii ??-XVti ?1????1?9???1 ouvaxoTtiTEt; ??????? vupEoa a Ebouva.


320
'H Po&oXa
????? f) rtcTEpo TtoxXEapa ?? yscops-xptap, Elvat Sexepo, loTopin Kai ttio-XoytK, oxoixeTo xr]q.
* *
0 TtpcoToyoviapc ov aia9r|TiKf] ??-xnyopla 51???????6?|? yi xriv ???????;?) Ka ejtoXynori ptapvcov ???????1? "H Evvoia xfiq dpxyovriC xxvriC TtX-axriKE, yi v ?????????? K5r|XcaEiq x-yyr\c,, 6oC xuxv Ttpxouv aptKXEq, ??-9apq ait .Tti5paiq iaxopiKg. T Tte-pisXpEvo xfq svvotaq axfiq vxXfiaaps n xr) peXxtt, piaq KaXXtxXvtKfjq Kai. cbq Eva [3a9p TtpoKaXXiTEXviKfiq ?????* or]q, Tto p?avlcxal vxoXoyiK npTE-pr\ paa axq yvcoaxq paq ouyKEKptpveq npcoxyovEq xxvsq, 5n,XaSfi xfq xxvrjc; xou Ttat5toG. Zxtv xxvti axri, x ??????-oiaxiK oxotXEto Elvat pEaXtapq Kai oxt f\ ???1???|' evaq psaXiapq opcoq oxriv Ttp9or| TtpoTtvxcov, ytaxi oi Ttpay-paxoTtotriaEiq xou Ttpoaotopi^ovxai BaaiK arto xf) ouvoXtKf] TtvsupaxiKxrixa xou Ttat-5toG Ka oxt ait xr)v TtapaTiipriari xou v-xtKEipvou, Ka exot Evat aBatpsxri av-8???| vxtKEtpEvtKcov oxotXElcov Ka oxt pi-priori.
7^???(????, Xotnv, Ka axv rtpwxo-yovtop Ka oxf)v dpxyovri xxvn ri vorixiKf) TtappSaor) drtoxEXEl pt Ttpay-paxiKxrixa. Maa oxr) vonxtKri axri rta-ppBaori, li ???1????1 pott^Et v Elvat pt EStKf] oxori, tco yt v urtpc;Et ?-Xst iocoq avyKri arto auv9rJKE<; iSiaixEpEQ, KaXXtXEXviKfq IStoauyKpaoiaq, aia9n,xiKOU KXipaxoq Kai aXXEq.
KAEIQ MnOSTANTZOrAOY
rIigi}e, ngaoe fj PodovXa, pacavo, /uixgfj rj y.agdovXa "0[toQ(p fjiov negiotgi, not # os xa'Crpr] %gi ;
h poaoyaa
riANNHZ MEPirTOYNHZ
??/??? %ag fj xagdi fxov, 2' ea xi' aliale fj tmgi /uov. Usg' ? xfxnoz Tiavrjyvgi, xa'jxg /uov nov v yeigrj ;
''Ayvavxevoo xf\ ozgaxovla nov fxov Jirjge xf] PodovXa
ongo, nayovX fxov %sgi, xi av os (plXijoa noig Ijgsi ;
???? ngao' f\ PodovXa, Moo%ofiXr]oe ? oxgaxovXa,
Sjuogq) fxov nsgioxgi, tzxs fi os xva xaigi ;


riANNH ?. ZCPAKIANAKH
?? ??1?1 TOY ???????*
?1?????
T BaoCXsio ??? Mn-??????? efxavE xoG riavvoXn, ?? ??????. 'EkeI Xinppia^E Ka nx tcte eByaiv' 6;c axc Sripooiq. "EnaipvE t' vnXayo Ttpq tt MEyXri BEXaviSi ki EKavE ttv ?????? ???.
'AnaKia^e. O tpuXXoupic; ntvavE ?? XEXsuxato ???? ki vSivav oxq ?????? Eva an,p vx^Xoyo o v KaiYvxouaav-T ???? ????? n ?? nspiBXia, etov noSG ki tcoke Tfjq pEyaXriq Srypooiaq-H Ttapa toG KaXapoyivvri, p 6X0 no KaXapoyivvnq Etxav vxinaXq ???, ?-?????? v toG BcboEi xoi- 'Eyw slpouva Kpuppvoq ????? n ?? Sioopapivi ??? 'A&pn ki EKava aiviXa ??? ???-Ntou-Xa, Tto BpiaKOvxav ottv KaxsBaai ??? ?????.
T ypcoBE TtspiBXia p x' vBn,, ?? XaxaviKt, ?? ???????????? Bpaaopavou-aav po' ??? npoivo. T nouXi c;?av xcovavE ax BaBoKicoxa. T ?????????-??? Kppa^av ^q Bapu?op?copvq ???-pEq Touq nveo n xq pvxpEq Tfjc; Sripo-oiaq. T' pxovxTtai5a c;KBavE pa1 ait Tq TtaXiq ???????1?? ??! KoixoaavE ?? Sppo Ttvco n ?? napanxia. Kpnooa n ???? noKoxouaavE Ka t aKav n ?? niaconpxia xGv anixiGv no [3X-nav npq ?? nEpiBXia. M ?? ni noX-X pvai 'O Mti NxouXaq a?Ev?vlO Eva np-oivo xc]vpo. T ?????(? xGv KopixaiGv XGri^av yi pia oxiypT tcoco n' xt pv-xpa Ka c;ava?vr^,?av p kti pxia Sei-X Ka ????????. Eavanxai; Mva oBGXo XGpa, tto TtfiyE ki ?????? Ttvco axr pxr) xoG pavxpxoixou. Txsq, tioco n x Kopxoia, ????|??? x' ypia ki ap-Xioe t pxn- O Suo ouppopisq, xoG Mn-NxouXa Ka xoG KaXapoyivvr), EtxavE niaEl 6X0 x ?????? xfjq Sripooiaq ??! TtsxpoBoXoGoav x ????????????. T ?????? ??????? ????? n' xq nsxpoBo-Xiq. Kapi ????, pal'p x ?????? ?-????? Ka Kavva onoupyxi x^^lc^vo
* Xuvixzia ali x Ttpor)Y teOxoc, (aeX,214) Ka ?????,.
p o?vxva. T naiSi n??av nveo ax ?????? Ka x pa^EavE po' n' xt okvt]. 'O pnppna TiaXXriq xou xpxou nEpiBoXioG ByfJKE p pia ???????? Ka ?????^? xoq pyKEq. "Onoioq ????? ??? xpia ??? ??????? xfjq xpoviaq ???.
'faxoo ?? ???? 6Xo Ka ?????????. Oi nonveo EixavE nioEi PEXEp^ia Ka Ba-poOoav ax otyoupa. Oi ???????? opcoq SouXeove yp xt o?Evxva. Oi Sioxxfj-xec, yi v npooxaxi|)ouvE x nEpiBXia xouq Ka x naiSi xouq, pnaivav oi Sioi oxv ????? Ka nxs ByatvavE ox Sppo Ka pq KUvriyoaavE p Bpysq, nxs paq KaxaBpxavE n ???,?? p noxioxiKq p-viKEq. M noiq pnopoGas v x BXei p xv Mn-NxouXa Ka p xrv napa xou ; cO 'ASpnq, ni KaKq n' x" -???????, nrps eva BpSu x papxvi xou ki ???? v pxvei axv pa. T nai-Si oKpnioav av x onoupytxia p o Xiyo nXi cjavapa^ExriKav. ?? ???????? o ?oBpEq.
Bc^Eiq oxoxnna, Xeei Mn-Nxou-Xfiq axv KaXapoyivvri, ncbq 9 ??????-aco x ????[ ;
AXcoq v TtEpipvEi nvTriori ?????|-o x i^EpB xou pxi Ka c;arcXua pia XooxpyyuXr| nxpa. T ?ouvxcx Ka ?opxopvo KpoKXSi KntjKE p piaq ki ensoE ox X<3pa.
Oi pyKq Eixavs nioEi pia ypi-yaxa ????? n xv ????? xoG riaXEXfj ??1 xrv niXaxEavE v Bye f\ ???? xpq.
Zxr pnvxa, ??^??,? 6 KaXapoyiv-vn,q, Sv ?????1 exoi Xoyrq.
Elvat pia ???? ??? xovs okoxcvou-Pe Ka 5 aKoxvExai, ???? Mva n x payKnaiSa.
Oi nxpeq n?xavE ????? nveo ox co- 'H yxa oupXiai^E, vxmrSa, xiv-i^ovxav ???|??, ???? Ka onapxpi^E.
???1, XEl...
Av nasi, ?1?? 6 KaXapoyivvric;, S ByrjKav oXsq oi ?uxq xr|q, Ka xfiq BapEi pia p x nSi xou. 'H yxa avaxiv-XxriKE ??! oupXiat;E.
N, Seixe nGq x KaKapcvEi. Mni-yi Eva cjXo oxv xoixo, Svsi x TtSta tfjq yxaq Ka xf)v KpEpvsi p x ????1 ?????. T coo ???5??; 5u xpstq ????? Ka 5 ??????????.
'0 Mn-ISxouXaq Koupmopvoq axv


322
t TtaiS ??? ????????
toIxo ??????????????? Tri okti.vt. ?? ???-vrav ???????????? p ?? ????????? ??? KaXapoyivvri-
????, etie oxaStaopvoc, 5 you-?????? 4oi Xoyfjc ?????????.
nfpE ttv Ttapa tou koc xpBns ???? ?? pepa. ESapE yi pia oxtypr) xf) Zxau-poXa, tco oTEKTav Kai TtEppsvE ????? ait ttv KouToouTti. '? Mne-NrouXaq ??-6?? o pia ?????? Sixcoq v piXst. Mo-vxot oKXiE ?? t1' Eva oiBspoKp-
?1, Xq Ka OKXic t puaX ???. ??-pia ???? votysi ?? ????? ??? Kai Xei :
"Av oKBEiq 6?.?1 aou tt wt 9 ByEq ottv ????. pTtvTa Trq yf|q.
"? MTt-NxouXq ????? ??? rrota X-yia, Tto psIqoiaXXoi ?? 9apcap, yia-t povxa oi TtaTtoSsq paq x Xyavs.
'AyvavTia ott ??????? Exavs f] Tp-na xoO Zapavxnrixou, eroi tt XyavE. Ttv Exavs kXeoei p pi pEyXn, ?????? yi v pf) ??[???1 x okoxeiv BQoq xrjq. EtxavE ????? Ka xppoq v Koixaq paa. Kax ???? sByaivs auxr f| xprta ; Touxo sixavE x npcxo paq pcxripa. cO MTt-NxouXaq eXeye rtcbq apa pTtsq KE paa Kai TtopTtaTToEiq 6Xn aou tt cot 8 ByEq ottv Tctoco pTtvTa Tf]q yfiq, otv cKEav. Ti ETav cbKEavq, Bv ,paps. ??????) ???? ???????? ???? ?? ??????. "? Ka9vaq paq xv ??????]???? &1???-pEXiK. "? Evaq EapavxTtriXo Tto xpcEi v9pcTtouq, aXXoq 9ripio... 'O Mn Ntou-Xaq et;uo x ?????? xou Kai eItce oxo-XaoxiK :
'O coKsavq eIvoi 'va xspaxio ??51 Tto c]cvei oXr] ??) yrj Kai Sv xrv ?vl v XaaKpEi. Elvai ????? ?opq Tti pa-Kp Kai Tti TtXaT n x TtoTpi xoG riavvoXr|. T Koppi xou sTvai yspxo ???? tco ????????^???? oxv fiXio.
'H ???? ??? xppti a' ax x ????-opa. ?io SoxEpa Etna ki ycb x ita X-yia oxt ZxaupoXa, apa ???9?|???? ???????? oxtv Tpna xou iSapavxanrixou. K9s BpSu sBXsTia oxv rtvo ??? xv cKEav.
"? ????-NTOuXaq ????????? tcvco, v-????? oxv xpxaXo xou ???????? ??! K9r|C povxoq ki vEKOpKOuSoq, yvav-XEovxaq ???? xt ??????????] xfjq ????-Xapaq Tto eTxe TtpEi ????1?. H Piva e-BaXE pia q>avr) ait xt pvxpa. Tptaa Kai xtv slSa v KpaxEi Eva oKOuxXi ???.
ETvai yt x TtaiSt, etie, apa Ttfj-ya kovt Trjq.
T Ttfpa pati pjpio KapBXt Ka x-???? ????? ax TtoTpi. T TtaiBi pixxn.-Kav ??? ?at. Mpsq 9appsiq sxavs v (pavE. 'O Tparq xpxaoE ki ???1? xt yaBBa p xt yXcooa xou. 'O Mn-Nxou-Xaq Sv kouvi9ti.ke n' xf) 9ari xou, pvs
Ka9xav ??! koixoGoe ???? x Bouv Tto KalyovTav.
Av fcJEpa xi Eixav KEvri t) ???? Ka pcxn,aa xv Mn NxouX. T pxta xou x" ???????1^? BappEq ri Sta TtupKayi. ????? Ka etie :
T Bouv x ?????1???? oi BookoI yt v ByXEi poSpvt v ??? x ???????.
rupvcvTaq ax OTtixiElSa tt pava Tto p TiEpipEvs ??? TtXaxaKaXo. "E, xScoKEq; ??? etie. ??&????-
-MnpBo, ???VEq orpspa pia koXt Ttpi;ri-
Av KaxaXBatva yiaxi Elxa kvei pa KaXf] Ttp;ri Ka KoiptBriKa p" ax x te-pEpya Ttppaxa.
T aXXo Ttpcot TtTSricja xt pvxpa ki e-TtEoa ????? ox povoTcTi. nfjpa ovxotxo: xf| pvxpa yt v pr p 6o0ve Ka xp-Bric;a yi xrv ???? Mp. 'O r)Xtoq sixavE ??|?? toapE 5u ?????1?. "??? ?????? ax ouvxpiBvt ?????? x TtouKpia ???, x Ttfipa ???????????? Ka BoTr];a ?? ke-???1 ??? peo' oTf)v Kpa yopva yt v opooioTUT TtavcoKppt ??? ????????1^ yupv xctXKopaxvio. TpBr]c;a ??)?? x XaK TtavTEXvi ??? ki ?'??1?,? ttv Tixoiviq cvri ???. EavaKivrjoa. Ka9coq epTtaiva peo1 or otv ??? ?????.?1????1 BXnco ott ouvxuxi Krtoiov arto xtv Ttapa xou KaXapoyivvrv EixavE ???????? ot'Atio-otoXik MovaoTipi. Npic Ttcbq stxav povxoq po' ax oxev Ka 5 ???????-xav. 2??9???.?(;???? ki pii; pia paxt Xq ki vapxpayEx ?fXoq Tfjcj pvxpaq. "Yaxspa TtfpE v' vsBaivEt pia pia xq OKaXxpuTtEq. "??? ?????? ox paxai-TtEXi ByaXE n xtv xoenri xou Eva tce-??????? Kt pxias v oTtvst Iva Eva ?? ytaXi ??? oapapiou. EoTtiaco yKXtaoE x KUTtapiaai Ki etieoe po' oxv HEpi-BoXo. nfjya ox KaxTtt xou Ka xv Ttp-????? tt oTtypr Tto TtoKicE v OTtoEi t TtayKpt Tfjq KKXn.oiq. ToG ?[????? ki pxias x ????????. "? XXoq sxavs Xpo&vapoq Ka p' SBaXs sxq ????????. "Expcoya pSa pnouvisq. A 9 ,Xaco xt)v sxToia paxi xoG "An rivvr] xoG 'EpripixTT., Tto ?????????1?? ypt-Bcopoq o v9fiX v ByE n' x Kvtopa Ka v pq KaxaxsptoEi. M kl oi ???01 aytot pq TtapaKoXou9oGoav aoxripo Ka BXooupo ytax xoq xaXvouoap xfiv f\-ouxta. Eipouva ki ycb XEpovapoq Ka ??????? p oBsXxSa Ka p paoTopt. ????????? a XXi. Mia oTiypr ???? x pxt ??? xv "Ari rivvr) Tto p koixoGoe Kopoi'SEUxiK Ka p ???????? : A VTpTtEoai, o vXEys. ????(\??? ait vxpoTtt. Ti 9Xsva xrjq pvaq ??? ; Ttcbq Sv ??????? v ocooco x ????? xoG "A-ytou n xv ??????? ; Ka x 8 poXeye


?? ????! ToG ????????
323
t pava ??? ; "Oao yt tv ???? NxouX, B 9 poG ?? auxcopvooE tcot, tco ??-Bioa Kai xi ????? aixova xooyXvt xoO KaXapoyivvti.
"Qaxoo iUo p' ???1??? ysp ??! ?' eaxis o Xepvi. Koixaa xv "Ar) -nvvri v Bu xi Xsi : 'Anavco xou, ??? ??????^?. A p' TtTtaipvs xcpa. "EaXa x Buvax ??? Kai xv Ttfjpa ?????????. "Opco, ???i tco xv sTxa xoG xspto pou Ka xv oOTtaya, poG ??9? xipo pt aaycovi ki vtcoaa x apa pou v KuXEi eoxo Ttvc ax Xaip pou. 0-Xcoas x pxi pou Kai Bv f^Epa Ttt TtoG XxutoGaa. "Upa KuXipaoxE ttveo ax Xpa Ttiaapvoi ov KOKpia, ??????? x ???????? Kai poG yXtaxprioE art' x x-pia. ZaXxptioE nvco arc' xv xpxocXo ??? TitiBriOE po' ax nspioXt. "?????? povxot x rcaip xou po' oxc KXripa-paxapt ki' axspa xv exaaa. Av xv KUvriyrioa, yiax pfJKE x pavxpoKuXo xfjc; TtEpioXapioaac ??! pxtoE v yauyi-st o Baipovtopvo.
ZKOniaa x aipaxa xf<; prri pou p x piv aKpia xoO nouKapioou pou Kai yfiKa or Bppo arc ir) psyaXti Cc-Ttopxa xfje; ?????,?1??. T oxEvoppi x oKTtaav oi KaXapi, no ?popaav oxv ypa Ka oi poBi. '? ??????? oxf)v ???? xoG oxEvoO e'xav voixxc. T ???1?? yaBoupKi paooXayE rjauxa rj-auxa x xspo ax Ttaxvi xou. ???8?,?? po' ax axaGXo. T ya'iooupKi p ko-xas ki axiaaxriKE. "YaxEpa pouBovioe Ka x Xeppa xou Exavs ttX ??! ?1?1-k. nfjya tata, x xBELpa ax KanoXia Ka ox Xaip. Ki ax paayE o C xou GeoG. "Euaa xtv KotXi xou ki vay-piOE. iTaxtpata UKooxtiKav xovxp nvco ox KaXvxipipi. ?????????? nvco ox pa-???? KOTtpxspo Ka ???9?)?? ax napa-ycvi yi v pti p BoGvs. "O v9pcuttoc rcpaoE oco dm' x' xopi, ixco v koi-xCei poa. 'O fXmc eTxe ??)?????1 Ttveo an' x TtEpioXia ki o cXtB ??? rcEp-vtaav xi cpuXXcoai. Zxv K9s 9puo Tto ?????? ??????? ir\v vartvoti pou.
"Apa pnfJKE paa ti ZraupoXa Tpsps a aTtoupyTi. ????????????? ti ??????-Xa Tfi Kai rixayE v oTptpcoxxE nvco pou. A ptXyaps ki 5Xo Kai xpatopa-oxE ox a9oc yt v pti p XeTtouv. Kapt ???? xti ariKcooa p x Bua ??? Xpta Ka xf)v ????? nvco ox yatSoup-Ki. Ax pou9ovtoE xv cxpa Ka ?vrl?s ?Xaptoxr|pvo. Kt' yc, ?????? xf]v ntaoa air' xf] pari, Evtcooa x ??1????????? ???-pl xrj nvco ??? Bik ??? Ka ??? fi p e pia ?;???1??1 vaxpixtXa. "Etoi tto ??96-xav, ?avov?av ?? yupv prtouxia xr, ytaxi x ???????1 tti eTxe xparixxEt uo Tpe Ttt9ap ttveo ano ra yvaxa.
Ti EXEtj AtPfxpn ; ???? ?olopvr) ti ZxaupoXa.
Ttnoxa, rt0Kpt9r|Ka, 9Xovxa v ?????? ir) vxpoTtri ???.
TppEt, ETtE TtXi, Ka p Koixac; TtEpEpya. Z v KpucovEi.
"Oxi| Bv Kpucoveo-
OooGpat, AriPTiTpri, Be poa.
Ti ?oSoal, Bv EpaoxE pal ;
Epaoxs, p TtpTtEi v ???????. MnopE v TispaEi Knoio Ka v p Bei. "Eroi ????? ki ExavE ov x anoup-yixi Tto ?? ?????? pa' oxti ?????? aou Ka 9XEt p Bv pnops v ao ipuysi.
T KaXvxtpipia Eaav prjpa. Koxe o-oKapiav opta oxc pvxpE. "Eva pav-xpoKuXo aXuxxooE Bspvo ax KpiKXt pt Ccnopxac. T youpovt xoO Xvxn ypous KanXaxooptE pa' orfi Xoprta.
T ya'BoupKi avxiTtoooE KOuaXcov-xa x Kopxoi. Ki ycb xpEXOt oniaco xou Ka x xotyKXooa p pt epya. T ??\-XaXoaa Kai oxtiv vayKri xoUKoa xf)v xpEXXa yi v pf]v TtoEt ????? x Kopi-xai. "Exot avEtiKapE xriv TtapaTtoxapt oupiSt oxv Bpo c] Kai v9pcoTtoi. ???-vovxa or TtXxcopa xfjc BsXavtBtac ??-vn,KE Tto Kaxaou'iCE x psXxpt ??9??? KaxeatvE art' x ouvo rtpc ?? ????????. ritipapE xt pEpaxi p Bv KaxETiKapE co xv Tixo. T yaBopt x BaapE Xiyo tuo ???,?? o piv ??????. "Eva Xiyovpi xpEXE rtriBrixxevxa XsxEpo Ka x^pcoTt ov xf) ZxaupoXa, axEKxav o Kavva yoTtaxo, e;avaTtf|oay arto ?????? o Tt-???, Xtpvas ????? Ka avaTtaipve x paKptv Bppo xou. ????????1??? x ??-Xpia ki o aXtyapi ki vico9e apia xf) pupouSi xSv pTtEXievv KaTaivt ait' xf|v TtXayi.
????????? a' v' poXt9i Kai Ka9iaapE TtX'i. KotxaxxfiKaps. Tiari TtTpapE x yaBopt arto x oxaOXo xou KEt Tto ?????-?? fjauxo ?? aXEp xou; Tiaxi aver)Kap aripEpa Bc Ttveo; TEViovTOUaav pva xou x rtpypaxa poa ??? ??! ypeo pac. "H ZxaupoXa eIxe Eva acop ????-p(. E't'xavE ki axf) TtaiB! xo Ttorapo. "EXETtE k0 pepa v kuXei x vep. M KaxEaivEt ait' Tf)v TtXayi xo ou-voG Ka v KuXEt orto Ttrpa o rtxpa. Av fi<;pE x Xyo Tto x VEp kuXoGoe xoi aicvia Kt oxapaxpxa. "EXETtE k9e Xpvo t pTtXi v ysvvooXaEt ?????-Xia. "?????? x ftouXi v KEXatBoOv axf] pEpaxt. "EKos poGpa n' xf) poupt. Et-xavE xao ????? Ka voTipa, Tto ypi-iav ?? XEt^ia xric ?????? Ka pupouBt. "EXETtE ??9 pepa xv f)Xto v kvei x ypo x' opavo Ka v KpuExat Ttiaco n x ouva. M pcxr)os pia pepa ttoG TtEi Ka Kpusxai f)Xio. Tfj Etna: Z pi oTtr)Xi xf) 9Xaaaa. Ta eIx' ko-


324
To TtociL ??? ???????
oei ait tv nano ???. Ms ?????|0 ?( ETav fi ???????.??? Ena ?????; etove ya yuvoclKOC [i yaXio ????^? ??1 ?? ???-Xi xri EtavE anpa ??????. Av ????-XaaiVE. Tfi Ena ncb etove ??????], tuo LiEyaXri n' ?? ?????. ?? ???? ??|? ?-???????. Zincava Liai li ?? KopLit ??,? Kai Xec tc nEpipyEiE Kai Tic syvoiE ??? ?????????; ??,?;. 'Qoxao ??? 0octvov-Tav nc f) m ?????? nopia ??|? eliou-va ycb. Av Enouva va nX ?????? ov tv rjXio fi ?? ??????!..
Tf) ????? v ptoKEi t)v vaToXri. N sXwptsi ?? ?????? Tfj TpanouvTvac;. N ^EKptvEL ?? yaXio ait ?? npaivo. N yvcoplsi ?? ????? ano ?? uvo ???-???? To KsXaoiaLioc; tv nouXiv Kai Tic ????? tv cocov. N pEi moia Evai ?? ?????????? (aaviTpia Kai ?? ???? oTavioo noia Elvai ?? ?[???? XouXooia. ???? v TitvE va Kaoupi ??? ??????, ina nouXoLiva nvco ??? Kapi, va ???-???????. N c>6aEi ??????? Kai ??????-Toia. N lioeei tv ?????????????, ?? ?????? Kai xr\v ?????. N Xenei nc yEVVLoGvTai, Ttq HEyaXuvouv, nc XX-ouv Kai Ttcq TtEBaivouv ?? CoSia to vspo. ??? ETtouXiEi koko ?' ay Tou. ???; TtivEi ??????? ttv Tpuycva. OXa ???, ??????. OXa. '????? icai ?? ???????????? ??? ??????? Kai xfjq ni-???5????!<;- ?? XeiiLia ???, etov ????? va yaXio Kai viaaTO npco'iv. ???-????? [isa' ??? X^pia ??? t|v ???? ??<;. Tto ?????????? ?????? ki ???????? v ??? ????? Kxi ito 5v iincpooa v too cbow voLia tote yEvviTav ki pixvs pLe ???? ???,
* *
M ?? '???? KiXa ??? ????????? ?? VEp XiyoTEUE OT0 riavvoXn ?? ????. Boe ????? ???? ??? ????????, [l ????? otc ?????????? keXpiCe Kai n-tie ?? ??????. ?? ??11? ??????&???? ??? ???????? etove 8Epio|-iva. ?? ti-xKia xaixolpiav otc; LiuyaXi ito Xvavs Tf]v KoXXiTotSa tou. ?? ????? XiTiKO ????1-1?1 ???????????? KiXa Kai ?? ?1???1 KiTpivts Ki Sevs av ke-XpiHTtpi. ETavE ???? v KGEoat ????? ait' Tt EXaviSia ito xoXoyooE otv ypa.
??? vSpcoTtoi aveaivav ??? ??????-???1??? tv ???? ?????????????;. ETav ?????? SnuptSoq ki ri TpEXoxapTCo. "? va tv XXo oriBays ?? ,ti exe : "H yuvaKa eIxe ?? 5u ???, iTia yi tv vTpa ki vTpa ?? tiuaX ??? yi xf\ yuvaKa. "??? ??????? ott sXavioia ??-ToavE ??????? ??! nfpav v Xoyapi-ouv ?? KpSo. 'H yuvaKa TtrpE ?? ???-?????????, ?? EiaoE itvo ??? ?^?? Ki pxiCE v excopei ?? x^^o ano ??
????? ????[, ?? ?????? ait ?? ??????-????. ?? 15? EKavE Kai ?? tic; itEVTapo-5?????. O KivroEic; ??? etove urixaviKq kl ?????^????;. T nTia xr\c, TtXav,xa' Hva. Kai Xo oiyonoupuopiE X ??! ???? li Knoiov ayvcooTO ?????. O 5u LiEyXEq Kai TpixaTE KpEaToXiq ??)? ???]-yaivopxvTouoav, ?????? oXeue Ttpa-oB ov ??? ?????? ?? KaTCoaywv Tf'c. ?? LiTtapi Tri ETavE iii ???? oTtpo. Kai ???' ait' ?? ?1??????????? ??? ,e-Xcpi^E ?? Kopiii Tri 5et ??! KaXoaXue-vo. 0 SnuptSoc; etov vo ki eTxe Mva ????1 'Epuri... ?????? vav KoupsXiaoLi-vo ????????? ??1 (lia iiaKpi ??????.??? eIxe TtaTtoxoia ki o yKvs ??? ETav
'Eycb ki ri StaupoXa ?????????? iti-aa ano [ii ??????????? to xtou ito ????; EKpus an* ?? ????????. ExaLiE e-Livo ?? yai5oupKi \x' va jiaKp Xutpi Kai ooKapiCE [i ?? xouopi ???.
'O KaXaLioyiavvri ?????? o Xyo [i Triv Ttapa ???. Ti v sisi ?[ Elvai -ioc; v KaVEi EaXs Lii ?????? ???] ????-Tva ??? ??! KaTEaaE j=va p5i an' ?? KXapt ???.
?? X ?[????, ???? Mtie-NtouXSc;, Kai ???????? vav ??????????, no c;e-nETpis ??' KpKXcova i-iiaq ???????-Xicxc;. T nouXi ????? Kopo'i5EovTac;.Eva ????? ???1???6??? noXXc; ?????; ki e-???? ???? yfj.
??[???, ?????;? KaXaLioyivvri<;. "? MnNTouXc; ???????????? ki ri
????? paos ?? ??[?? nveo an' ?? ke-???1 to nTivou xcopi v tv XTunrioEi. 'O KaXaLioyivvric; Eixe op;r] v ?? aXEi Li Knoiov. 'O ZnupiSoc; X ??1 ?? ??-XavELiloTriKE Kai ???^??? tc; noSpEc; ???. Exe KTi TEpoTiEC ????????;, ???????-pc;, ???????????????; ?? ?? naCaXa 5-?????, uoavXoysc; ?? ?? ????1 ???. '? ????; ??1????1 toScooe xToiEc; nopE yi v Lif| tv naipvEi ypac. ?? ??" Tivo ????????? va5inXc9r|ke ??1 ?????-??)? o ????????1. ?? KTpiva XEXia ??? ????????? ?' Eva oxEyv Kai ???? yXio :
t"A li' tpr|... [Is ??^... ?? ^rjvccve v ??????, ???? v... [lepa v... ???? vxxa v o Aeuco.
OiyOLlOUpLlOpiOE.
"Etoi Linpao, ?????? KaXaiio-yivvir;-
lToic; a ????????, SnupSo ; Eins ????????)?;.
"? TiavTpLioc; ?????;, ?????[8??? ?? ZnupiKi.
OariCE XyavE ????) vELiiKri Kai tve oTpaooE yi ?? ??[???? tv yovivTou. "AXXoL XyavE nebe; EtavE n xr) yvva ???, XXoi neb ??????9?1?? n ????) p-pcoxEia. ETavE kl XXoi no Xyave Ttcb


T Ttato ??? TtoxapoG
325
TKave ??????, ncbq ??????? p ????[?? ?? xolvop ??? yt v ??[????1 ??????;. ????? ?????, XyavE, nXvoviav, ?????? ?? ???? ??? kl ????]? ?? pxia ??? p xf]v xpXoxapxcc.'0 ZnuptSoq Evai ??? ???? avBpconoq, ??? ?????nvxa ri pva ???. Kptpa ox Xaip xou 6notoq nEipc^Et ??? 0eoG vBpcono. H Xapxco sixavE ????? Ka paq KUvriyouoE p xr) ????????. "Ooo ttve nsip^aps too ma noX Bpcovs. Ki
??? TtXl BpCOVE too ?????????? TlflVE
nstpc^apE.
'O Mn-NxouXaq ???]???9?? nveo ??? 5u yEp Tto5pia ??? a oxpaxriYq. ??-cj^EpB ??? ?? 5u ???????: toG Xvxr], Tpar)q kl KaKapXiiq- "EptxvE Xotjq paxiq otv KaXapoytvvri Tto ?)??? Su nveo ayoupa yt ?????!?. N' pneJEi ?? ????????????? toG ZnuptSou. "OXoi XyavE Ttcbq Eva ypo ott BsXaviSt ?-????? ?? ????? ??? c]iixouXaq. '? Ka-Xapytvvriq cboxao ?^??? ncbq ?? ????? ??? c]r|Ttvoq &v ??????? ??? ?^????. KvovTaq noXoytop eIxe BpEt p paBr|-paTtKfi KptBEta Ttq kuti ???????^? v-pEoa ??? ????? ???. Ka pia Ka 5v eI-X xnox' aXXo o kevo t ppoq, f] p-vr| t;riyrT,ar| EtTav Ttcbq ekeT poa EKpuBs t Ttouyy ???, Txe XyavE KpEpaapvo p' Eva ????? yaiTvt ??? Xaip, Tto ??? tv pcoTyavE ????? Ttcbq sixavE xipaXt. T ox5to XoiTtv toG KaXapoyivvn, st-tavE v cjspovaxtoEi t ZnuptSo Ka v ???1 ?? yatxvt n' t Xaip ???. T ????? EtTav ??????, SouXEi.
'O Mn-NxouXaq exe puptaxEi xr\ Sou-Xet Ka Sv ??1? pom tv KaXapo-yiwn-
Mriv KvEiq Ttcbq nXcvEiq Xpt ytaT ooG tt|v ?????, toG 0 KaXapoytvvnq ?????????[??.
ZtXxtp, eItie aXXoq Kt ?????? ??-Tayfjq.
???????? Ttcbq Bxaps naxtpvx. ???-Toq ?????? KaXapoyivvriq, ????? 6-pcoq pia pTtouvt ??? ???? Kt ????? xpEiq BXxEq Xq Kt Xcvic^e t X"pa.
nouTavoTtopE, ?????|?;?, Ka ????? pia oaycovt toG Mn-NxouXa, Tto Ttap ttcote v ocoptaoTEi ????? n' tv tivo. "?????? ????. T ???? ????? axr) oKvn- "YoTEpa oKOUTt[oTr|KE p ?? v-?????? ??? XPloG ???.
TEt oou, pxny, ?cvacjav ?? nai-5i ??? KaXapoyivvri. Touxoq vaBp-??|? Ka p' Eva ????? ???6?|? Kovx ??? ZnuptSo. 0 ?????? ???[???|?? ?? vxtn-???? toG XXou Ka ?????????6?|? ??? xpa ????? ??????????. "H Xapxco nXcooE ??) ???????? Tr)q axf] ???????? Tto ???? ??? nXt ??\?,- '? KaXapoytvvriq ??????? ?????? ?? ?|????? ki pxtaE v tv ??-Xvei n xr)v KotXt ki nveo. 'O Mn-NxouXq 5 xaaoppr]oe. ???. ???? arto
ket Tto BpoKOVTav Ka p' Eva nr|5r)pa ??-Bios Ttvco ??? oBpKO xoG KaXapoytv-vr|. ???? n' xr) BEXavtSt KpBovTav Tparq Ka aripSsus p ti*| a?Ev?va ??? ?? Tttaiv ??? KaXapoytvvri- O 5u na-pEq pTtXTriKav ox Xpioc Kt s'ytVE Mvaq oKuXoKauyq Tto 5 XYExai. "OXoi, Ttai-&i Ka t^riTtvoi EixotVE Yvei Evaq ocopq,
TtO 6,TI CiEXCpit^e po'Tt' tv TtUKV ???-
vtaxx Tto oriKcovE. "??? ???????? ??-Ttvq, ByfJKE evaq svaq arc poa ???????-viopvoq, KaTapaxcopvoq, 6X0 c;EOKX(5ia. Movxa ?? pria oTtiBopXayav arto ???? ki pxrp
01 t^riTivoi aopBriKav 6Ttcoq 5ncoq toa-ps tv ????. T TtaiSi TpBr|c;av xwpl" ??? ki apxiaav tv ????????????. ByiiKa-ps 6c;co n tv ???? Tto Etxaps ??????? Ka TtriyapE p t Mn NrouXa. ??|??? pac] Ka t yatSopt.
???????, eTtie, eIote acjia TtaXtK-pia. ????? 5c t ya'iSopi.
?????]?;?? ???? ?? pepa 5Xoi pac^. Stt)v TtXayt ??? pi^oBoXoGoav x^pou-ntq, KaxaoTtopvapa ??! ox xotpnXcopa-?? vEpooXEuav ??pq. 'AvrrtEpa a-TtXcovav t' pirXia. T ??????1? ????-KOKKvit^av oxfiv ????. T XiyoaT vEp Tto kuXoGoe art' t Bouv ??????? Boy-Kcbvtaq ???? Bpxo o Bpxo, Xpvat^E -???1????? poa o ptKpq XaKKoGBsq, ?;????1????, Tpayo5ay ott^v toiSa Kaj TpaBoGoE t Sppo ??? vpsa' n ve-???????? Ka pooKoBTava. T TtatSt yXtoTpoGaav nveo otq payXtvq TtxpEq. !0 Mn NrouXaq ????? p t tpitoto tou pia xovTpr |3(???. M' aTiiv oBpvi^e ?? aBapva ki e'6icoxv t nouXi Ka x t^o^ouXa no ?cXlacav paa. 'O Tpaf]q EnXuvE xq ypaxoouviq xou poa o pia ????? ki ?????? yt KaBopia. '? ????-pXriq nXt ??????^? ncbq BpfjKE pia nouXo-pva.
"O fXioq e't'xav ????? ??|?? ??? ???-oapE axou riavvoXr]. "? Mn NxouXaq o 6Xo x Sppo EooupvE Mvav x!PlX ????? ov pav. T Xyta Sv jsxcpt-t^av p oKonq e't'xavs 6Xo pEpKt Ka nBoq. 2????????? nXt oxr xovxpri KOUToouni Ka ????? ?????? nveo n x pepa Xq Ka KXnat^s npq x Bouv. 'H Kouxoouni eIxe pic^uoei axv oxxo ??! x 5p Kopp xriq YE?pcovE x no-xpi. ???;????? nAcovav oi KXpsq xnq ?opxcopvq xctponta. '? ????????? nfjyE pKouot^ovxaq noco n x Mn-NxouXa. Z?ap?XcovE o BEpBEptxoa. Kpnooa xa-poma noavE ?????. ??^??? Eva, x-ortetoa axri pori ki ExpEcU x pXi xou. 'H ZxaupoXa x nfipE n' x xpt ??? Ka x paooXayE. T Eva ripocupi Ba-pouoE x VEp p xt o?vxva xou Ka ??????????? v x BXnEt v nn,5aKt^Et.
'Eycb p xri ZxaupoXa oxEKpaoTav
A' 23


326
T TtaiB ??? ????????
???????? ottv ????? ??? ZapavTTtriX00-
?? ytvETai v PyalvEi ottv aXXn. LiTivia ??? ??????, eTtie t Ztaupoa.
'Eke PyatvEi, eTttoc $p, otv XXo fiXio.
T Koptxai xXcmaos.
N uri PveT ZapavxdTirXoc;, eTtie aiy.
?? ??????? slna, Ttpaoa vxtot ait t Ztev tou ZapavTTtrixou, rt'Tv "???.-?1???7?, tv ?'????.
"? '??????.?; ????? kevtt ttv ???? ?? ir) ???????? ??? Ka oppvi^E tv dpa. 'O ????-?4??????; ????????? ???? tt xapouiu ??1 ????????? ???' ??? mti ??? ???????. 'Akoottike Eva duo ??iva ?? SaipoviK Tto oopi^av ???' ott axo. H ?????| ??? '??????, dKoyovTav o lie6uo|jvo ??????-nouvriT.'O Mite-NtouXccc; eitove otoiXei ??? ????????, ?? ?? BvTia Tfjc; ZTaupo-Xac; XTUixooavE o vX ????! ???' ottv Tpna ??? ZapavTTtriXou- Z ????????-Tcoq ???????? ???????? Mit-NTOuXac;. M t xovTp papSt ??? ?;???^ ?? np-???? Tto ouvavTouaE ki ????? ??? Eiipi-??? ???1 oTtouBaio: Xovtp ???1. ?????] f] BouXEi c;v tt' ??) xap, eBive 0X0 ??! ???i ??? TtatBi ??? ????????. "Eva ????? ????(, Mva ?????? Kaitv, Eva kk-???? yi ??????, Eva pooXi- Ki dn' 6Xa ????? ? ZTaupoXa eTxe TtvTa ?? ???-tik ???;.
"??? ?;??????|???? otv ????, t ZTaupoXa KaTav ki Eitai^E ?? ?? ?"??>
"??; ttive, ????,? ??????;, 6 8-????? ?????????;.
GXel vpfii ?? KvEi via, eTtie ?????????;-
??????1 t SXo Tto 6 ??1 dito tt ???? ??|<;. KuXiTai ???' ??' dxopia ??! ???[???? ?? ????1? ???.? ?????.
?? ??????,?;? ???? ???? ?? ???1? ???, ZTaupoXac; ??????????. nfjya ???? tt ??????? ??? ????|. Atc; ???????? ki ???1?????)?. "??;??? ?? KXita ???. By-kt|c;s ???' tv Ttvo Ka t BecU Xpi ??? ?-TtsoE TtapXuTO TtpoTou ????? otikco9e.
N ?????; v ??) Xc; yi t kopItoi. Tva ???^?? EKavs v ??? ???<;?1 ??
xoPaXa Eva kcoXottBi ki etieoe ???' ??? VEp. '? ????????,<; Ka ?? ???? ?? ???-??1 x^Euav tv ????? ???;, ?? ??? sl-Bav tv XXo v Poutuei ???" ??? ?????-?, on.Kc8r|Kav v Bcaouv Xpi otv Tpar|.
'? ???-???????; ???9?)?? kovt ??? ?' Eva ??|8?|?? ?? 8 otkcooe x^Pl ????????? ???. EItte ?????? :
KauyBEc; B 8Xco ????????;? ???;. "EvicoSa Ttcbc; Sv ?1,8??? v XTUTtrl6s
??[ ???.
Tpdpa oTttTi, eItie ???????1?? oxr) ZTaupoXa.
T KopTOi Bv ?18??? Beteptt, kouPv-??. 'AvPnKE ??? ?????1> Ttr|5ri^ tv
????? Ka ??????? ???' ??? ???????!. Av 5pco t Evicoaa ??? ttv eIBo v ?E?l. Av ????????? ?????; v ?? pXco ??! ?? tv MTt-??????. Atc; B ???-Bcooe Kaip. KChoE dvEKOpKou&a, ????-Xe Eva ktoi dito ttv ??????) tou Ka t ???????? Ttvco ??? ?"??. Av EpXETta ?? ?????? ???, ?? Tvico9a ov Ttupco-???? oBspo.
Tt 8<;, ??? Xei, ttec; ?? ?????? ??1 ?? vTpTtEoai.
???? Bv ?????? tv Mite NtouXS v ???1 etoi. Mia yXuKi ??????? Evico9a ??? yvaTa ki t KapBi ??? ????????????.
KvEic; TtcQ Bv KaTaXaPaivEiq, Xei TtXi. Ktoe v ?? ???[?;????. "Av t KEp-8???1?; xaXXi oou, slvat Bik aou, eBe-??? ?? ???? Tto oou 8Xco, \if)v t;avaTta-ttoei-C otou riavvoXTT,- T ??????1 Elvai Bik ???. Elvai t PiXaxi ???-
T Xyia ??? ???????? o ???????&1??; Ttvco o ?????;. Eltove ????? ki ?????-oioTiK. "Evico8a Ttcbc; ri ??? ???; eTxe 8????1?? TtXn.yco8Et-ki iococ; ?;?????? tc; TEXEUTaEc; ??1????; xr\q. Auto armaivE t TtaiyvtBi tto ?? ??????? v italico ???? ??? ???.
Kioa dyvvTia ???. ??|?? ?? ktoi Ka TTtai,e ???' ott ?????? ???.
Atc; teo 8 PyXEi t paoiXi eI-vai ???&??????;, eItte KOiTvTag ?^???-0vai ???????; Ttvco ??? ?????1 ??? ??? ???????
?? ?!?? ??? nycooE. ???? 5 8 ???-pouoa v ?????? Eva ttoio ??????. "A-vatye ???? ??? ??????; 8???^ Tto ??? 'PXtov v Ttpco TtTpa Ka v XTUTirioco tv Mit-NToula fi v ????? dito ?? ?????-[il. Akv ????????? v Bextc aTf) tt ???-????[?. ??? ??^????? ?????, Ka KPia-otikt. "Evico8a nebe; ypsuE ?' ax v ?? ^euteXoei.
nalc^Eic; f] Sv itai^Eic;, ??????;, pX-TtovTac; xr)v ?????? ???.
T Xyia ??? EixavE oKXripBa Ka e-pcovEa. nfiya v ttc ticoc; Bv Ttat^co, ?? ??????????.
"??; ???1?;???? ottv tX4i elna, ???? ?? 6q.
O SXXoi Cywoav Eva ypo v Bouve. "Eva avv BaoiXicc; fi BEt^priq;
be^pric;, ?????[8??,?? ??.???1??. "E-Ttai6,E ?? ktoi ??? x^pi ??? Ka topine. ?? ????? TTtoTE. "Epic;a ki yc. T ISio. ??^??? etoi ???????? ????? X^pl? v


T Ttail xou ???????
327
ByalvE xtnoxa- T pxt xoG Mn-NxouXa ????^? ??19??;. ???? x kkkoo ??1 ???-vat; nEiapaxcopvoq :
Pixvco PaatXi yt v c;pEiq.
"EpiU x Kxcu ??|?? ??1 ???????? x XstAia xou TtEpipvovxaq v 6s xi 6 By-Xei. T kkkccXo eixeoe xpco, ???????-??|?? koc ??????? 6p9io ait xtiv pttvxa xoO BaoiXi. T pxt xoG Mn-NxouXa ??????? ait XaPa- EIxe Kp5iai x no-xpi ??1 x Kopixai. Zn,K9r|K Tivco, ?-picU pia paxi ???? x Bouv ki ?????? pa' ox Ttoxpi. 'Ey Ttf|pa aiy aiy xtiv KpoTtoxapi Sixcoc; v nc Xt;r|. Mia ???? povxa ypiaa ntaco x ?????1 ??? v 5c3 xi yivExai. 'O Mn NxouXc; eTx t;avaKa9iai Kaxayfjq. T kxoi eKavE x ypo xfjq napaq ki ?????? oiyoupa ax Xpi xou.
* *
"Oxav ?????? f\ i&r\or\, x xavvi eIxe KpETtpEi oxtiv nXaxsia xdv nXaxaviSv ??1 eTx ???1 x BayyXn. x ypixf Tto xpixvE. T xpopEp vo e!x KvEi x ypo xou NioxcoptoO paa a Xtysq 5-pst;. "?????? ??1 ax onixi paq. ?????? KXapoyivvriq. "O opavc, eIxe x x" pysXo piac, Ntoxcopixiooac,. 'H >fjc; pa-9uavaaiv. 'O ^covxavq ??????; xr)c; ?-potat^E p Kupaxooa 9Xaaoa.
'o Ttaxpaq p xti pva EixavE TtEi ox' yioptoi. Zx onixi EipaaxE, y, ri Piva ki f| 'Aaripi. 'O KaXapoyivvr|<; 5ia-XaXouoE x xapTtpi o oXn xti x"pa- "E" Xeye hc, xpa BayyXriq Eixav Eva -TtoKaiSi,eva tippa no 5v ot(;ic;E pia 5e-????. KaripvE BayyXii.xt oouxavs ypa-??? v Tt9iq pepa ?????? 'H xApa. f) Mapiy, KoaxriKE v Xei atto xf]v a-Xii xriq> ne; ??1 ???? EixavE ???????,??-Si. 'H 'Aoript TtXi eXsys ne; EixavE 9Xripa xfjq lTavayiaq, v KpETtpEi x ??-vvi ??1 v ???1 xv Kavovipri tco x-Ttaii^E.
"Evaq xc^xoc; ???????; no PooKpt^E ax Sppo oikcove k8e xao x Xstpt xou ki KOUpp^ovxav keiva Tto vtaxo-pouaE KaXapoyivriq.
'? ?????????; xv raXXtKCv 'AvBpvL-Koq, ????? ki axq p x vuxxiK xou Ka p x ????????5???| xou ax xYi-xt v p9t x ??8??????. '? KaXapoyiv-vnc;, ???? ava?E xti ????1?, ??????????? Ttvco oxf)v aoTtpn, poupt ki eKavs yoGaxo xv naviK xoO ??????.
'Ati x xappaxa KiXa exove ???-Pe x yupoxpio ki stxotvE TttoEt tri p-yXri TtXaxEta xr)c, xpaq. T Xpapa rat x ????????? KupaxoaavE axv ypa. 'Atto x cjrPEpcpaxa KtXa pnoupnovi?
x Kavvt Tto xpixvE p ???1 Bayy-Xtic;. T payara Ka x aitiTia exove oripatooxoXiopva Ka p 5?VEc; Ka opupxiq KoppsvEC, atto xq ?????????1?;. KaoXEq Ttoxav v' votxxouv nnou npq Ttitou, ;EKXiS6riKav Ka pyfJKav xpuoo-KvxrixEq ?????????: ??! Xapxsq ????-atq yi xiq ???????;. T TtaXtKpta ??-pouaav TtXouptax pEixavoyXsKa Ka ?1-va oaXpapKia p tpXoupoKaTtvtapva appara. T Kavvt xou BayyXri ???????? x tao aia Xyia Ka axf|v pvco6ia xfjq KKXrioiq. ='Ac;a?va, paa oxfiv iouxa ???????|?? KEvr] li eKprjcjr]. EixavE Kxt ?????? ki vETtvTEXo. Mia ????????? or]K9r|K pa' oxv ?????. 0covq ????-axr|Kav : BapoxriKE BayyXn<; 2??-xrjKE BayyXriq nasi YEptxc^iiq ...
X9r|Kav 6Xot oxv xtco TtoytvE x ????, p o ppaxcopvoi 5v ?lvav v t^uyoEi KavEq. "O BayyXriq 5v eTx okoxco9eI, povxa eIxe koe! Tt Ttvco iaapE ?????. EravE oriKCopvoq tt' x xax. Txe xpa Ka ??????1?6?1?? paC v piXVEi x Kavvt kBe ?????? ?????-????! Ttpco TtriyaiVE Ka ??[3??? ????? n ?? uXaxvi ki eitiavE Koupvta pa[ ???: Ztpspa 9 aoO oco v ???; v XopxoEtc, xoXeye. GXco v' KouoxEiq air xf)v flXri ki n ??| Bevevi. GXco v PyXEtq onponpocono xv ??????] aou no a xaEi Ka o noxtct.
"Exat xoO plXayE K9s ???? no nri-yaive v x naic;Ei. T Kavvi koixouo ???? xv opav Ka Sv ????? ???? vai ptixE oxt. Z v KoptSEUE xv ?v?r| xou. TxEq BayyXriq oTkcooe x pxta xou ??,?? ki e!6e eva yepki tto ????9?-yptE nvco n x nXaxvi. T ??? ??! ?? ????? eKavav Eva ?????? ???? T ???? Eixav voxtapvo n xv Kaxanxti ra npaoivoXoyoGoE PeXoSivo.
Zv Xoyo napxaq eIxe yvEt ax x naXt KavovKi. "O BayyXnq x ??-paKovr)OE v ??????9(?1 nvco ax ???-??? x<5pa. "EpaXs paa x xpi ??? v 5e pnq ki EixavE pcjsi xinoxa xpaxa o pyKEq xoG Mn NxouXS. Oon,c; Ka x putti xou v ???1 t OKvn, Ka nrps v x yiopi^Ei. "YoxEpa epnr|<; x ???1?1 pa' ax putti Ka x anXcooE 5u pxpa pKpoq ax x^pa. "????? ????1? ox ??-xiXi Ka xpaPiixxriKE ntaco. 'H 9puaXi6a X9riKE ooup[ovxaq o ?15? 'H npxt) Kavovt ????? pa' oxv nvo xcv v9p-ncov ??1 xoq xpvxai;. 'O BayyXriq ?-naice nXt Xopvaxoq x naXi Kavvt pa' oxtv ayri- EixavE t pa xfjq ni -Kpxnxriq Xapaq xou. EixavE fi oxiypri xoO BayyXn, no E?EpvE ox Xa p x oxpa xoG KavovioG, xf)v ni pEyXn, Et-


328
To Ttou5l ??? ????????
on,or|. ToO ?????,?? ?????; ncbq o ipEq ??-opEc; iircapoTi etove XyEc; ki eaXs TooEpEic;, yi v' dcKouoTE cxTi ?? tt-???? ???; o'iKouu.evr|t;. To ???1?? ?15???-yios, aopic; Ttvco ??? x"^a Kai ???-Btike. 'O BayyXric, oliqoe v 6eI ???! ocTtaoE f] ????. Z v ??? ??????? ?????; ?? avana eorioE Ttpiv ????1 ??? ut. "?,???? xnoq BsLiEXoastoTriKE. ???-viaXTOq oriKC9riK ??! tve ????????. Auto novxa KaTaXaE. Kai f\ yiopTf] pou-??8?)? o ??????? tio ????????1??1 arto ??;???? vEiioTpaxo ??! ????????. ?? kovvl ETav f] Kap5i xfjc; yiopTfjc;, ?????? Ttpc; ??????? Xtuttouoe ????) t ???-5i. '? BayyXr|<; etove ???? av Mva ????? ??! ??????? otout 5TtXa ??? oTtaoLivo Kavvi. Av etov XXoc, voxel ?? SiKaicoLia Kai v ,psi v ?? ptxvsi. ?01??; 8Ttaite ???? x Kavvi ;
'? Xac; pxioE KiXa v' paivEi. X-vovTav an1 XouBe o voKaoE x^poc; tio tv ekXeive, ki OEia^e... ?????; ki TtEXitioi ETtiaoE toc; apxovTEc;, tio TtoKi^av v Kpaxriaouv tv kolio. Z Xiyo f) TiXaTEta Stove XSsia, Kai ??-vxa ?? yEpKi ???????? toc; kkXouc, ??? TtvQ ???' ?? [isyXo TtXaTavi. Ttec; 'yive ?? Blia. Mia Kavovi, ito 6v eTxe ;avaK0uoT oaiiE ttec;, TpvTat; ou-BlieXtt, tt x^pa- 2v Mva ????? ?????|? ii'ovoLiiac; ??????; ki ?????????????. Zv ?????? toc; ????)? Kai 8v tuoteuove ?' aTi ????;. ??????? Kavovi ???????? KE. Kai TptTTi Kai ????????,. ZriKcooavE ?? LiTia ????; otv opav v ooGv litticc; LiTtouHTCovie ke Ttvc. M opavq etove yaXc^ioq. cO 'vaq yupvoOoE Ttpc; otv aXXov. KavEc; 5v fic^epe. T Kavvi cboToo ??????? py Ka xaXTiK, o v ???????? TtXi ?? ?????? ottv ???????? Tfjc; ekkXtjoiSc;.
'EkeI TlvGO KOOTTTKE f| ?????|, no
TtEpvouoE av vEiioaupLifi ???' ???" Xo ?? ?????????
"? ???? MtouXocq Ttaii ?? Kavvi. "? Mn NTOuXac; '? Mite ????????; !... '? ????? TtEpvia^e ?? ?????? ??! ???????? tv ???"?? ott Beoti ???. ?? ?????? yup-voOoe Ttiaco, f) ???????, ?????(? avayLii-OE ??! UxeXioe. "O Mite NtouXSc; ?????; 5 ??1????? ttouBev. "AKoyovTav" nova-Xa ?? Kavvi tio ?????????^? ??! ???-???? r imoo ??? TpayoBi Tfjc; Aeute-pic; ??! Tfjc; "Evcoaric;. Mia ouf) ????-?????? ??;???? v yatvsi ???' ait ?? Xa. Zt,tco ??? MTte-NxouXa Zf|Tco ??? !..
ETav Eva itaXi kovovki ??? 78 ???-c;XaaLiVo ott opivf) ??????? ??? Zsp-???, tio 5v ?????? XXoc; ???? ?? ??? -NTOuX. KBe tio tv eniavE ?? iiEpKi TTTyaivE ??! ?? ????????? Kai ?? ??? ??! ??? KouevTia^e o vutove covTavo ?????. "Hc;ep riebe; iii u.pa ?? Kavvi toO BayyXrr. ??????^?. Etove TtaXi ??! TtoXuLiETaXEipioLivo. T Kapypic^e KiXa yEiiiT^Tc; ???. ToO txe tcei noXXc; ??-pc; Lia BayyXriq ^^v ??????. Etove naXiOQ yELUT^Tc; kl ft;sps if] BouXelu ???. ??????; nBoc; toG ???-NtooXc ETavE v lievel Lii ???? ??? TtoSpi ??? BayyXn,, v '? ???? NTOuXac; ????;, ???? Epic;E TtoXXc; ?????; ?? Kavvi, x^pc; v c;psi KavEq ???? ???? xpixvE, imfjKE TtXi ???' otoG TiavvouXn t ?????1 Kai xBriKE. Kavsc;, ????? ??! f) ?????? ???, 5v ?,c;e-pe u-oa o noia pELiaxi ??? oovoO ??-Lipiae ??! xveus.
"H ZTaupoXa 5v ????? tttote. "OoEq ?????; tri ???????, yupvoGos XXoG ?? ??-???1 ??! 5V iroKpivovTav. 'Ey ?????; EvicBBa KaX ?????; kcti ????? ??! ?????-????? EKpuE ???' oTfjv ???? ???,. ToXE-Tta ??? LiTia xr\q tco 5v exove ??? KElvr) Tf)v ?;?????? ??! vlieXti Bcopi ????;.
riANNHZ ?. ????1??????


MNHMEIA THZ MEIAIQNIKHI KAI NEQTEPAS (DIAOAOITAS MAS
12. TZAMFIAAKOY : H0IKON BYZANTINON nOIHMA
T Kaxcoxpco ripootEupEvov Bpax axtxopynpa, Tt xv xtxXov H9ikv Bu-avxtvv rtoiripa vrJKEt ei xr)v Kaxn,-yoplav xcv fj9iKoiaKxiKcv pycov, x -Ttoi e oripavriKv pt9pv eov x (p, iia Kocx xo XEXEUxatou Buavxt-vo aicova, cb Ka Kax xo psx xf\v aXcootv XPvou 2, TtEptsxsi oklPeic; xo auyypatpcc; Ttspi xfj paxatrriToc; xcv yKoapicov ya6Cv, xfj ric;, xo tcXo-xou KOti xfjt; ouota, Kpn kou vou-9aia Ttspi xrjc; vyKric; TtpoariXcoECOc; xo v9pcnou Ei xv ti9iKv vpov, tti.v XLpixr|xa Kai xf)v xaitEivocppoavriv, va vBpUTto, Kax xr)v fippav xfi Kpi-oego, Kaxaaxrj Sto Tfj 9Ea vxapot-Bfj Kai Tfj aicovia fSaoXEia 3.
1. Yjt, tv txXov totov Scxe jiqcto t atixovQY'lM'0 TeECv, v n JtXiqoqpo-qeT pco v titXo; &t,fJQXEV EV TC!> XElt?-ygdqpco r\ t-ii Jtag' aTot). 'Aai-avov jtdvT cpaCvexat v Tdr) tijx tov ouvYgacpC.
2. Tlei xf\ riTHxoSiSaxTixrj jtoiTJaeco v YBvei, BX. K > o v p. B x e q, 'Ioxoqo. ttj BuavTT)VTJ AoyoTexva, i-iex. V. 2mxr\Qioov, 'AtMivai 1900, xp. V, oeX. 33 sit., S. IC a-raiskakis, Das Lehregedicht Ayot i-Saxttxoi to irati jlq tv uiv von Mar-cos Depharanas, AaoYtjacpa, toli. IA', 1, ga-aaXovvT] 1934, oeX. 1-66 xai xryv xs vacpe-qo(xvt)v jiXouoav BiBXtoYQacpav.
3. BX. M. r e 8 B ( v, MvTinea (j,Eaatco-vixfj sXkryvinf\q jt,oit|0co, 'ExxXii.oia0Ti.xri A-XTjOEia (KtovaTavtivoujioXEC), eto F, teX-IA', 5 Tavoijaoiou 1883, oeX. 201-205, axi, XapaxTriutei ta jtoTnia tce/i xqvoij xai tcv xat xaipo UETaBoXtv xai xat1 avfrQCOJtov XXoiiaecv (.tEt xixo xai cpeXeiu nay-iittT8u6[i8vov. BX. xai 'H X. B o v t i e Q i rj, SiivTOjiri loTOQta xfj NoeXXtivixtj Aoyote-Xvia, 'At>t)vai 1933, aeX. 163-164: x toiripa 'O'na tou 'xei xi dXXaY xfj xvir\q xov dv-f)'g(itou \iaa axb itpaoxa xoij xaigoO, xi] 8ia-cpog Tfi tijxti drc cvf>Qtojto os v&QCOJto, xi Sti jtQJtEi jtdvta v xoov ol dvfl'QOOTOi axa voC xou t iJvato xai v (.lExavooJv.
'H Tt9oi xo axixoupyrpaxoc; ia-papaxisxai Kax' vap xo ouyypatpQt;, vc riX. oxoc; KaxKOTtot; k xcv Koopi-kcv cppovxicov, Bu9isxai i x yK-Xar; xo Moptpcot;- vr|KEi ETtopvcoc; sic; x XoyoTEXviKv Kvo eIoc;, t yvco-oxv Tt xr)v ncovupiav xfjc; v e t p o-y p a

'AXX Kai x 9pa xfi Ttptypacpr|c; xo Kxco Kopou v sivat vov. "Hn, f| p-Xaia TtoXTi sxet v TttE'tc;r| pya vatps-ppsva ec; xr\v K9oov 9vr|Tcov Ei x BaoiXsta xo "Aou exe ev vEpcp exe Kax epavxaoiav, Evat yvcoaxv, xt Kai "Opnpo TtapouotEt tv 'Ouaaa KaTspxpEvov ec; xv Kxco Kapov, va ke TtXripocpopri9fJ Ttap xv VEKpv va TtEpi xfjc; TtaTpioc; tou Kai TtEptypcpovxa t ocpEpv XPwpxcov x xrjc; psx xv 9vaTov cofj8. T ax 9pa xfjq Kaxa-BoEcoc; ec; xv "Ariv KaXXtpyt9ri Bpa-
4. Tv 'Anxonov |8coxEV Em. Le-grand, Bibliothque Greque vulgaire, tom. II, Paris 1881, oeX. 94-122.
5. BX. 'E [i |i, K g i a q , 'H Pixa Oqt)-viixix] xov 'Ico. IIixaTOpoT), 3Eit8TT)>i MEoatco-vtxofi 'Aqxeov ('Axa8r|[na 'At>rivcv), x\i.B' 1940, oeX. 20-69.
6. BX. T. 0. Z co e a, 'Ejcoxixv 'Eviotviov, Kjrixtx Xovix, xop. B' 1948, oeX, 37-46.
7. BX. T. 0. Zcoa, 'Iarooia xai "Oveiqov, 'EjtiEcQrioi (Pc|xri), ton- 1"", 1940, oeX. 311 x. %.
8. 'OSuaaeta PaipcoS, N.


330
12.??????????, 'H8ikv uCavtivov ???(??-??
STspov Kot v if[ aas.1, ???????? ?????-ipiX e'l TtoXXouc TcoLTiTc; xr\, ???????;, itoc ???? ttv tc to AvTou ????????|? ??? Eac; KclicIoc;, TTEpLsxoatic; TtEpi-?????)? ??)? ???????1??]?; ???????????; to ?????? eI xv kolov to TtEpripav. av qttokXeletccl ?????? eI ttv lieoov f xr\v E|iEoov niSpaoLV to ?????? v ??[?????? Kai x avXoya ???1????1?? ???; list BvaTOv Ccofjc; XXnviK cmxoup-?????? Tfjc; nExauCavTLvfjc; ???????, xa' piq Eatcoc; v ???? oootttote oyKpiaic oov ????? e le; ?? tceplexhevov fi ttv atav.
'h ttoBeoi to 'H8ikoO ???1?|?????;? EivaL aTtXf. 0 ??????????; pxtEL ?? atixopyriLi ???, Xycv, ti ????????,-8ec;, Xycp [??????; ??????????;, ??????]?8?| denoco ti Ttvou :
ib ait xtcov vuaxa|a, %' xotvo ?' jiOx9"n, xxoULimiou * tiiv %kvr\v \iov, oXiyov xoi-
??!&?| (????. 1 2).
"Aiov noypa|au.oEoc;, ti i xv a-tcv ???[???? otxcov pxel Kai ?? yveo-otv Kpr|TiKv TcotriLia '?????????;, -??????????? Ttiari eI ttv ???" vap KaTaaaiv to ttoitttou el tv Ktq K-a(iov :
Liiv ait ????? vuotala, v xoiiin,}) Eou-
rfrExa ' ?? xoEcmv ??? ?' mvov ??????-
??\&?\? (at. 1 2) .
'Evcp ??????????; p.a Kointai, ???-pouaiCETai vctuv tou yvcpLLic; ti, vonaOLievo nspKTic;10ioco kXtiplkc; fi XXo Er|TtXriuTov irpoconov, otic to TtapatEL tuttklv, TtioToXriv rrX. TEpixouaav ????,?????1??; ixEp ??? "?-ou Kai Tfjc; TtavTouvau.iac; ??? XPvou, TauTLonvou TpTtov ?Lv ????? ttv iap-kc HTaaXXonevn.v nopav ??? v8pcb-Ttou. Ev Tfi ????????) TtpXEi vaitap-aTaoL, tou xpvou, ??? ?????? Tfjc; t-Xni ?????????, ouuoXtCovToc tv ????-????? "ASriv Kai tXo to ????(?? Kai ?????????? ???????, otic;, tc ?????]? ?????? aoiXECuc, aoLXecoc Xycp ??)? TtavToouvaniac ??? ??1 ?????? Xycp ttc; oLapKoOc LiETaoXfjc; ???????? sic Lpr)Xv Spvov, sxcov EcU lv tv tXlov, pi-oTEp ttv oeXtvttv, vep TtoiKXai ???-?????1 ETTEEaiouv xr)c, TXI? t ????-taXr|tov Kai ?? aeaiov tcv ?????(1(?? ?????????. ???! aOTv ouvcooTiETai
9. Av IxEi cigoliti ????????) f xeovl5tl oxcti ????!?) tcv jo JtoiriiiTCoV ???'???? ?) miQaai ??? vo eji to ???????? eIvui -???????)??]???.
10. 2tx-4: jcreoioc, ??? ??????? ??????)>.
????]8??; v8pcTtcov, riTouvxcv v ?????-Xcol to TtXouTou Tf)v Evoiav Kai v -TroXaocooi tv yaScov trie; ELiapEac;. T TtvTa ?????; ???' Xtyov TtoOEiKvov-Tai LiTaia ??! ??????, SiTi t ??????
Tfjc TXnQi ??????????????., LXSTaaXXEl
ttv KaToTaatv Kai toc; [iv ????????-vou el ?? ???) KaTappitTEL Kai ????[-cel, to 5 uotuxovtoc; avaiaCEt Kai ava elk vue i. TESopuniiEvoc; ek to ???-Ylko totou 8???????, ttoltittc; toTEt-VETaL ????? tv XPvov txitv ^a ????-KpvEL aTv 5l ttv oTsLav Ka ttv ????|????1??, ??8' ] ??????1 ????? ?? v-8pTtivov yvo. 0 XPOvo anavTUv, ???-???????l, ??l aTT eTvol t ?????????) ???, tlelXel 5 tv ouvoLiiXn,TTv ???, Xycv, OTL ??????? l aTiyi-if v ?1???) ec ?? ????? to 5?????, r\xoi to "Aou. '? Ttp0KXn.8E ?????? ??????(?1 tv ouyypa-???, otic, vaTfoXGv ?? &1?????;????, oKETTTExaL ????? xr)v ????10??|?? to k-???? Ka ?? EULiETaXriTov Tfic v8pcoTi-vri ??[???, koXe ???????;, ??????, vT tcv TtLYEcv TtpooKapcov yaScv, ????-
T0CU01 ?? Epi tv atCVCV, 5lu 6 ??)? f|9L-
Kfjc; ??1 Tfjc; ????51????1??|?; aTUv iwijc;, TtoKTiiocOL ttv aicovav TSJLv Kai aai-XEav.
Tv ????????? to ??1???????????; ???|???????[18? ek to otxou 66 ovo-LiCETaL, c 6 &lo ???????1, ?^??.????-???, uL9avc; & TtpirsL v ???????) (i tv v xfi auXXoyf) tqv ???????? to ot-
KOUU.EVLKO TtaTpLapXEOU U.VT1U.OVEUIEVOV
litio ?? Ttcvunov TatiTtXKCvoc;, TtEpi to TTotou Livr] ????|?????[? Elvai ti tice tv IE' aiva I2. 'AKpioc El tv alcva xoxov vyETaL Kai ?? 'H8lkv tto[-??, cb u.apTUpov Kai XAa axoLXEa ls, ilg ? (iOLOKaTaXr|c;[a ?????. M1 Xri tt ouxv texvlkt ?????????????? yp-?1 BouxiEpiric; 14 U.EplK yXCOOLK ????????? Kvouv TtL9avT xr) yvcnn axr) (otl it.X. x TtoTina ?????? xv IE' alcva). M Eixe sTvai ?? oTLXoupyrina ???? TiaXLTEpo n tv 'Attkotlo, ete -??????? Xlyo ?????, (??????? v Xoya-piaoTfj av (ii ?????) Eaicoor), Ticbc; t ??1??????(? fJTavE XoyotsXviK eToc;
11. SxCx- 66 : ytjqlct ?? XELiutt toxi a' -[lva ??? ???????????).
12. M. ? e 8 e ?? v, MvTjLiEa LiEaaicovixTJc ??%?\???\? ?01?|???0?, 'vt>. av., oeX. 201 ?.
13. BL xai M. ? e 8 e ?? v, lvT]|.iea e-aaicovixri e^tivixtjc; ???^?????, evtV. av., aex. 201a : v ?? IE' acovi, xat>' ov reagaxonai 5ti ??????) xai ?? IxSiOLievov fjirtxv ???????.
14. 'HX. ? ? v x i e ? ri, 2vT0|tii iato-pia if); NE08X^t)vixf| AoyotEXviac, svV. av., oek. 164.


12.????????????, 'H9ikv uCavTivov Ttoiripa
331
Tto ?? KoXXiEpYoaav ?????? o "EXXry ve ??)? uCavTivfic; koc pETauCavTivfjc -
MTpov ToO TtoitipaTo evcxl ekcxtiev-TaouXXococ ??????????|??1??<;, p ana-via avaKpiEiac, 0EiXopva paXXov ec X?av to vTLypacpcc; fj yvoiav ToGTtoir)ToG, yXcoaa 5 t\ StipoTiKr) rfjc;
???????, ?? ciTtrXXaypvri ??1 Xoycov ??-
TtCV.
?? KEpsvov too 'H6ikoG TtoirpaToc; SiEotSn v ?^???????? Tfjc v ?? 'Aytco "OpEi "A9cp EpS povfj toG ??????????-aiou, tcBev ScoKEV ???? Teecv, ???? Tivcv ouva$cv TtXripo$opicv ??! e'ltoecv 15. Tfjc; kooec ?????)? vaSr]-poaEuai Elvai ri ?????????? 16.
h6ikon byzantinon ?01???
'Avyvm&i, ? avgmne, xaxaXae xv nXovxov,
xv xqvov te xal tv xgo%v, rv nXvov xo/uov xovxov.
'Qg ano xnov vvoxaia, x' vnvog /?' nege^vr/, ????/???/?? 'g xrv xXvrjv /???, Xiyov xoi/if/r/. 'Ecpvrj juov 'g tv vnvov /??? /?' wxaot nittxi ano %gia xnoiog, nob Xyaoi IJegxi]' 5 xal t nittxi x' avoia, t%a v ?' vayvm [?? noav ogeiv xaXrjv xal /u fieyXov nio' xal ela %gvov xal tQO%v, gaxov, /uraiov nXovxov, x' xaexov /?/?????, ov xvcpXg, onov 'xov. "Ava> elg fgvov vxpr/Xv oxe/uevog aoiXeag
10 'g ?? v xov /ugrj oxexav, ei xal gioxega
o ov cpa>oxfgeg xov ovgavov, nov '%aoi xrv ygi, 'g xfjv /iav uegav f/Xiog x' eig aXXrv x cpeyygi' 'g x 'va xov %gi eaoxaCe o v 'xov ot]:uavxfgi, xal eig x XXov tov xavyl naguoiov noxfjgf
15 'g xrjv oeg~iv xov /????? enygacpe tov nXovxov :
"Ee /ueyXrj nXavoig nov 'vai xov xo/uov xovxov' xal eig xrv aXXr/v /????? t 'g x agioxeg xov nXyr r)aav yga/u/uva yg/u/uaxa' x' eygcpaoiv o Xyoi ; SrLiavm, xgCco xv Xav, v Xovv ano nvov
20 v Xdovv x noxfjgiov xal nxei v ne&voj'
Xenexe xtm t ui/giv, x ox/?? tov n&g xve ; mg va, nov yevvriirxe xal kv Xei ne&ve ; Kai elg xrv /uor/v xov tgoxov ex&exov %gvogt /u noav ooagoxrjxa Xog g/uax/uvog'
25 f/oav o xooageg xaigol xgiyvgov xov yga/u/uvoi, ag, dgog, 30 xv naganva) o/????, xal /?? x %gt yvevei :
15) M. ? 6 8 e co v, MvT]LiEa iiEoaicovixi eXXtivikt ???^?????, e'vv>. av., oeX. 201-205.
16) Kat Tiiv va8ri[toa8Dai,v Xaxiotoi Siop-coasi yvovto, ???????! kiiqcoc ti'v ???-Yfjatpiav xai xiv ct-iv.
13ar|iiavTTQi = aLiavtfjov 14 ? ? ? % i (xal ?????????? 58 x a v x i) = |ijXivov jtoTTJgi 16 8 e 8cn>.


332
12. ?^??????????, 'HGikv [3uc Znov&a^E v' avefiavcofiev, xgsxs v nsgnaxovfxsv, v qp&owfAev x &Xofxsv nal x noli' yanov/^sv. Kal dsvxsgog rv steqov t xQl rov nXcve, sis ?? fa&r]dbv e'y&aee xov xqxov va oxaXmvr.
35 Kal 6 xxagxog usx onovdfjg xov naganvm {St,ei, ??? xrv fiav xov xrv noXXrv /usa v^v^ov 4(9 xov xopov xlg nXavosg [ia va xsg xaQ^iU>>-'O sxxog vavxgvtos, xal fXns naganvov xov nXovxov, nov x&sxov slg xo govlv nvov' dve xa %soia xov ocpixx, oxvnxsi xal ngooxvvq xov, ffaoxq, nEgiXa/ufive xov, yXvx xaxatpiXq xov
45 Xysi xov: ??/???????? oe, faoxcb os, dh o' f? fiov xov xaigov u' sosva v nousvco' nXavoiQ, xsgnvxi]xal xagg, svrfisga, ???? s? xavxa v '%afXEv xal xrv a&avaoa. Kal paoiXsvg syvgios, x' sosias xo xscpki
50 fis naoav [xavixrjxa xal /us Xsysi xov : Tovxo nov L~rxqg x/us v xo ????-??, slg oca av nagaxaXfg fivov xov xnov s%sig. "Qov sov' agl(pvrxov [vgidsg fis ayanovoi, oxxovxai xal nagaxaXovv xal oXoi lis ngooxvvovoi'
55 [Ajur 'nov (f&or 'g xov fia&fxbv avxov nov yvg^sig, ev ????????? v oxsxsoat, fxvov yogy yxgsiiv^sig. "EXa Xomv, ex x xax av &Xrg v yXvxdoorg, ns xb xavxl nov aoxa) xal x xgoooxsTg v dorjg. Kal xvoj nov oxsxovxav vvxxa lis xrv y/usga.
60 sxoXacprjoav x oxoivi, x' syvgiosv f ocpaiga'
x" sida fxvax-qgiov cpofisgv g xov dgxovxa noxxw ??? sv ?? ??? /3g&rxav oi ano nvov xxm, encpxav xaraxqpaXa g' xov dgxovxog xrv noiv, x' sxsivog ev s%gxaivEV av fjoav aXXoi xaov
65 xal cpvxtg xovg excvsvosv f xscpaXr) xov dgxov, syvgios x pX/xfxa xov o' s/uva xov Tt,afinXxov x' sy) x xrv nsgoxaotv solfimaa 'g xov %gvov, sxsi Snob sx&sxov, 'gxv vxprXv xov &gvov Xsym xov: 'Avvnozaxs %gvs xfg olxovfivtjg,
70 x'va x ngayua nov d-mgm, dovXs xfjg slfiaguvrg ; aXXoi v xoxovvzai 'gxfjg yfjg xrv orpiv ano xxov xal aXXot xov xo/uov %agovxai xal xgmv x 'nmgix xov' aXXoi v na^ovv, v ysXovv xal v nagaia^Jiovv, xal aXXot v xXaovv, v d'grjvovv, v fiagvavaoxsv^ovv
75 xal aXXot v 41 vavTQavco = itycvco ?? {?????, ?????????? 53 gipvT|ioc = ctva-q}iu)toc;, itsiooc. 58 % ? ? ? , fR. vcoi., otx- 14 66 cp v t i g = cpov 67 i8ot(iis = ???????); t>oi;, ??????; 75 ? X t i noXvxeXkg ?'?????, ? ? o ) ? 5 = noXvxeXi; 8v8uxa 76 \x ? a g = %ovtqo aaxjcxi 77 as v*t oi = xi(3amov


12.-???????????, "HBik.v uCavTivov Ttotiipa
333
xal XXoi /u ?????????? nal /u xovxgovg /nnasg'
XXoL v syovv ?? cpXovgl oevxovxia yeiiiopva,
xal XXoi v negvovv ?????? xal oxevoxa>grfiva'
XXoi v xgcbv 'rl taXec xovg /uooovg eixoainvte, 80 xal XXoi ?? va ?? tpco/nl v ?? uoigCovv tivte.
Kai XQ0V0S. xJS yvgioe xal ???? /uva Xyeit
xal eiyvei /u ?? Xe/?/?? rov xxaxeg, ori xXasr
Xysi /?? : BXnei /?? cb ??? elfi' ??/????/uvog,
??? xfv va> ngvoiav e/iai ????????/ivog,
/u xov 0eov tv gio/uv v ????) xal v' cpfjom
xal sic ?? xXog avgconov v ??/v Xr/ofiovr/??'
x' el ?' XXa ?? /?? gxag v evai XQsia v /??&??
??' xaigg aov scpaoe, ?? /uXXei yi v ?????.
?' ev&vg tv xgvov X^m xov, t ^0( tov nXvei 90 xal elg tov gaxov /u ??????] t ???/??. fi /uncvei.
K' ym, % rfjv nsgioxaoiv xal avvxgir/v ????> 'xa,
????/???~? ?' ?^??^??, x' xaioa 'g ?? govxa.
T /??? cpeXovv ?? ????/???? ; t Xo/iev ?? ?????\ ;
xal xi xaX /??? o'jcpeXe f ?????/oa ???? 95 O x^sg xal ?? /ueyaXea xi SXa sw '??/uvovv,
xal /uvov /u ?? oaavov 'g xv "Aori> xaxaaivovv
xal 'gxtjv svxgav 'Xevoiv ????? v' vaoxrj&ovoiv
o ??}??>??1 er' enga^av exee v xgi&ovoiv.
Kai ooi xfiovv c xaX 'g nagasiaov nayavovr, 100 oooc xuovv ?? xax e xXaoiv ?/unavovv,
Aomv xaQa 's xv v&gmnov ???> 'vai ig^vog
xal ??' oXa tov x acpX/???? elv' XEV&Egm/usvo'
ovsl yg vafiagxfjxog sic xv xgoxv wvxov,
pivov xxvog Qsg, xav av&gmnog ????) 'tov. 105 Kal ol xovxo ?????1 /??? xa&sva v gov/uev
xv avaxov xal xv xgoxv xal v /usxavoov/uEv.
T aTLXoupyi-|Lia, oiaKpivu.Evov ol rr\v ??1 ????? ??? KEva (??\\. ?? iaTopitc)
???????)?? ??! tiv xpiv ttjc; ???,??|????;, riSvovTa teptcouol, Kai ????? oc kelvc
ttoteXei cUXoyov pvripEov Xyou, ???- eoi te kc XoytovTai ???' poL ye KpiTfj
pouoiEi opco arpavxiK ?1?????1?? TioXuTpriTa. 'AvrKOuaiv el to ????????
TtpoX.r|paTa, ?? Ttoa vapvouoi tv ripcv
pAETrTiv Tcov. '2 iKaico TtapaTtipEL ??<2???2 9. ZfPAS
???????; ???????; '??? ?????????? TeSecv,--
TOiaTa pya Eoiv t;La v oco9aLV i) ?. ? s S s ?? v, MviiiEa LiEaaicovixi
n TtriPEidv xpovlkv ripoaiEupEva, XXivixri ???????, Evt>' av., oX. 203 .
79 ? X ? = TQCJtECa p, a a ? = lieq'i ????^???. 90 p ? co v ?? = ????-??, cotqcxvco.


H 131 ??????2
?? T P A ? ? Y A I
[??? THN "??1???? TOY ITAAAMIKOY EPrOY,,]
'H noiricr) Evai Xoyo tio noesi v y(vr| TpayoSi
?. TTAAAMA (CH ??1?)?1??| ???????? ?'.)
2i)vr)tKaa(iE v ? iv Is/volib tiv reteio ??? ftavTOU ??? ??????] ?????? (27 iEpovapiou 1943) Kai v1 ??1??(?\'01)(?? ??? pvo ??? (xeqik oeoe ???) Jtpctou teuxoti ??? Magtou. '??????, xl aeXibe ar tic ?????^????? cm'iv xqitixt| ????????? vo veod. 'A|ei v ????? ni iiEitouv xai ??? aoOavovxai tv ??????) o VECtEpoi, aToi nov EC^aav ???1?' ??? tt|v ?????1 ??? x' ?|?? ano rr\v apear) itiSpaoii ???. ?? xelievo nov xooi)t>E elvai ????????? ??? ?? vxoto ii^ttiiiu Tpioyiu ??? ???????? eoyov.
? "nea etia,,
'H sui generis auyK(vriari to KotXXiTxvri1, ottv ?????? to, tto otv TtoiiiTri svai ?? Tpayoi, KnXcbvsTai ot ??????-ypauuc; to tiBouc; yi v ? ?. ? X o-y n 0 e , yi v' ? ? y r| 8 s Kai yi v ?????? ? ? ? e i. 'H tpiXoyia air) to ??????? vTioTOiXE u. ?? X ? ? i ? , ?? ?? i ? Kai ?? 5pau.aTi.KO otoi-
XEO3, TIO UTTEpiXEl ?) ?(0[?|??| tto TCEl
v yivEi Tpayoi. rio yivETat Tpayoi. M ttv TptnTUXn aTT ??????, uvotcXo, t xpayoi to X ?] 8 i v ? G TtoiriTj, itoTaaETai ott yviu.r| 5?|?1????[? ??? ? a i p i ? ? 0, to ? ? ? i ? ? Kai to ? e v i ? ? 0 OTOiXEou3, Kai e ?? ?? ouyKaipiv, KriXuvEi ??????????! y-KaXisi ?? TtavavBpcTnva. ?? Tpayooi to ???1?|??), u ?? aToiXEa ????, ytvETai riu.ioupyiK KOivcoviK Kai npootraBE v evtuCei Kai v ?????<->????|- tv TtvEuua-tik ??????)?1??? otoc; ??????? tio -vaa ouyKpoovTai, TtcoBovTai ki' ???-noicvovTai ??? Tpayoia to ???1?,??, Tto Eivai ytauTv ????????1????|-? a Kai ri ir o n, a r\.4 'H Ttoirari tio Elvai yi uva ?? novo TtpayuaTiK otoi-Xeo Kai ?? ?????????, tto nixopEi ???-vuvTa ???? tiva, ????? v yvouv ???(???>>-5 ?? Tpayoi, aycovioTiKf] Kai ????|?1-
1. eH -noirjtiki ??? toli. A.
2. CH notr)tikq ??? ???. A. E". ???? r) TTOiriTn; li ?? ???? ???.
3. *? -noititikri ??? ?. ?. A', ttoitit^c;.
4. ?? ????????, tec; Xei ???? liaa ??? ??????-oia ??? pIoKETca oa.r f] t^af ???, ??????? ?? p a y. HOCTLKOTn Ka ir ? l ? ? ?. (fi TiOir|TiKI ??? ?. ?. A', Tcointt).
5. ??????
?? ???????? ?????? yt tv ?????.5. Mi KOivcoviKTi ????????? tto, ??1???^^? tto ?? iiai.tpo ????????ik, tevei ki' -????????1 v ytvEi ? ???????? T KaBoXi-ko. 6 N' yKaXiaEi ???????;. N fjiaep-?1 vopcTtouc;. N KaTaXayioEi ????? Kai v ?????1 TtupKayic; ot ?????????; OXe tcv va^TToECov. ????? ???1?-??1<;, eIv' ???????? ouu.tcXeyhvoc; ??1 ?????-5iopio(ivoc; ???? ttv ?????????? Ttapou-ota ??1 SipKEia to XPvou Kai u ?? Tpayoi ??? Tio, vavTppriTa, ?? ysv-vov ?? ???????1?? Trjc; cfj.7
'h ycovioTiKii ???? ??? ???1.?|?? tio tv KvEi ???????? yiaTi ????????????1 [iiv XriBEia ??????????,8 TtpouTioBTEi ?? yvcpiu.o, oto vBpcTtouc;, TpayoSi. Auto to 5tvi ?? iKatoua v otketoi pBc; avaiiEaa otoc vBpcTiouc.9
'? ???????, [ie ir) ?????[? ??? ???-youSio ??????????; ??1 |i ir) Svanri ??? ??????????] tto ri KiBpa ??? Evai OTiaB ???????, 'xel ttv ?^????? ttcc;, Kai oi Kaipoi ??1 oi ttioi, tv koXov v TtXaoTOupyrioi aTc; u ?? &ik ??? ???-???. Ttcot' XXo Sv ??1.?[????' XXo S BXei v pEi, BXei v ?????1 ???? ?? Tpayoi ??? Elvai yiauTv |ai icori TtpayuaTiKi, ?????10???1, u.i cof] oi-?????? ycva.
'??? ??????? Tpayou5toT|c; t (,pa, t (iitopi ; TpayoSia! fel oac;. Oi Kaipoi ti KpdtouvE, ??1 o
ttol.
6. ATGt.eO tcoititic Kai ?? Tpayoui ???.
7. Aut. Mpo ??????? Oi tpe ??????!.
8. At.
9. Aut.


T TptXYOUi
335
Zv x OTtoc9i Ki9pEC, Etvai SuvaTc;, ?* o v9pjTtoc Twv aicov pycov ypt ????; xPEOouv x xp. 10
T TpotyoSi ToO TtoiriTf), kocv v ???-pstrjasi ta ki* ?????????? xr) coti, xi tt iKTi ???, xt) pi ci, XX Tf]v ??-9oXikt ??? oxT\v Xtt|t ???, Kai ??? -XTtXEUpo vtip ???;. "???? o XXoi oto copou Tri Kai p xr) ????? ????; TtaoKouv yi v ???????? tt Cor] otc TtoXuTtoKtXEc; ????????; ??? otc; ripioup-yiKOTEps axtyp Trie; oTopac;, Ttoir]-tt ?;, e^v' ?????? p ?? TpayoSi ??? v ouppETxei ottv Koopoyova ???, ??????? ???." ??????? ??????? a oTKETai f) ????-????? ???, poa ottv ?????? Kai ?? tcve-??. Kai p ?? uo pai. TiaT vpsa ????, pTtaVE otIxo, t pouoiK aiaSr)-TTpco ??? otxou Tto ouyKivE, ??????; pt-XEt TtpcuTyova Ka Ttpo5popiK p t *|-Xnp Tpayo&i ??? TtBou. T tcSoc -keIvo Tto ypoKCiat oto 5appo ??|?; cfj ??1 ????????????1 yt v ytvEi ??-tppaori yovtpOTEpn Coric. T oataoTtK oTotXEta ttjc; ovGsoric; p ?? TtSo Kai ttv aio9avTiKxriTa Tto sTvat ki' aTfi TtpouTto9ETiK oTotXEto Ttvou, ???????-???????????? poa axr) ouvsi&r|ar| to TtoiTTTfj yt v K&r|A.co9ov p tt ????? Kai xr)v ooia to TpayouSto. ?? ???-yo6t, ????? ano tt ????? ??? TtotriTfj ??1 ??????? a9oppr|TTi ???1??? evttt,-??? tto ? Ttapouoa ??? npooiKEi ttv euioXfi ???. ?? ?&???, Tto poa as aTv KiVErat Kt' ???????????1 ?? TpayoSi p pi tKOTtri StpKEta, ?????1 ttv aTECJouatTriTa Kai xr)v aTOvopia ??? axr) xpVLKT oTtypri Tfj TtXaoToupyiac;, vo ?? oxEpiK YsyovTa tiepvov 9o-pua Kai TtoouvEriTa yt v ???????-aouv tt ouvE5r|OTi Tfj TtpaypaTiKj e-opvtic; oTiypfj. "Etoi, Sixo rjptoup-yo v KaTEEt ??? teXeutoo oKaX Tto o pfJTopE Tfj TtoXiTiKfjc ?????????? p ?? vTWaypa Tfjc KovoTtotroECOc; twv ai-TtipTCv, KaTop9covEt, ov koivovikc -?????????, v kovoitoie ?? ?'1??|???? Kai v tvEt Xast o KotvtavtK TtpoA.Tipaxa p tv ????? Tfj UTtooXfjc. "Otio ?? -cTEptK yEyovTa Ttpaaav Kai ???????-Ttioav Tiv aTOvopia tv TtotriTtKcv xw" pcov, etoi, f| auvEBr|ar| aTT Tto ??????-9r|KE p ?? TtXipo aoTEpiKo vEpou Kai o Kapou, urtoaXXETai ottv vTi-KEtpEVtKT TtpaypaTtKTriTa Kai yivETai au-ve5tioi ???. '? Ttotr|TTq, ytVETai Eva p
10. Oi xarmo xfic Xipvo9Xaooac, eO piaEpc (oeX. 57).
11. ?????? itcb ??! u pvo ?? rpayo&i ??? ?-va ???!?}??)? Kai axiq KpiaipE ????? cmyp tto -TtotpaaEeTai ypco ??? ?) ???? pide ?????(???, av Kauou, Kt9 xav 5 ??????? v' dcpiEpor] Kai ?? x-pia ??? atri ??????? ???, ???? kl1 ?????\????1??
xfiV TtriPETEL. (ri TTOtriTtKrj ??? TUOC ?'' E'.
Tttbc; f) Ttoir|Ttic; p ?? ???? ???).
xr)v ????? ???, ???'1? ???? v oripaivEt ncbc; f| TtoXT ??? 9 rv aKoXou9raEt TtvTa. 0 TXEt TtoXXc; ????? v tvko-TapaoTE yiari Ss 9 piropoEi aTt v oupitopEu9Et p xf)v TtpoopoptKTr)T ???. "AXXcoote, ycapo Kai t) aToauvTt-priari ptac; ???????;, ait ???1??? ???; te-VEi v ttEpapvETai yt v otaTiiproEt t 9??? ???, tiv ????????? ???. "OTav, opcoq, ? 6?1?????? pta ?????? ??? ootaoTi-KTEpo ????? ???; ?????1 ??? ????????-???? ??? ?????;, ?? Tpayot ??? ???1??? Tto Ttpcopa Exe KouoTs, apxi^Et v kepSel ?'?????. rivETat ri ????[&??? pite; vac; ?????;. 'h auv6nor| ???; ?) ita. Tta-t ??1???|?, Elvai ?? TpayoBt, Evat r) ???1??? tto auXcVEt ?? XtK ??1 ?? Xa ?? XtKOTtotEt 13. Mia i5a TtEi v xr)v KvEi ?????;? ??1 tiv ????????1?????.? vEipsETat v xr)v kvei ia. Kt' ??'????, p tri ????1?????? to TpayouSto. N TCEpTEps ? pouoiKfi ?????? XwPk v KaxaTtviyEt ?? XoytK OTotXEta ,8. TiaTl ?? TpayoBt to ??????, Kai K9s ???91??? ?101??? ?? TpayoSi, slvai ?) ???????? ??-&?????? XoyiKo Kai ,coXoyiKo (TtpXo-you) oTotXEou Tto ??&??????? Ka x-Xu5w9?? Ttvc ??? oKapt tcv otoi-Xecov Tfjc; ???9??? Kai Tfjc; ???(&???? Tfjc; ??????????. Kai ?? oToiXEa ???, ov-9???<; Kai ? ????[5??? ??? 6??????[??; Tto yivav Tpayo&t ??????????? ttv Tpoxt Tfjq ???????; ????[????? Ttvco ??? E&opvo ti ??1???? YEWiTai, 6 yi-VETat. T TpayoSi, Evai ?? TpTO ppo Ka ?? pavo oToiXEo Tiapouoac; ottv Tpi-Xoya to riaXapiKo pvou. T Suo ?????-yopsva Evat oi Ttpourto9OEiq yi ?? yv-???? Kai ?? ?^?-?????? to TpayouSio.'H ??????????1?? ioioxuiria tcv TtpoTto9-tikcv aTCov otoixecv Tto noKivov xf\v Ttapouota, ?????1????? vf|ki p v ? oto, ??1????;. Oi aXX.ec; ?????? to X-you, kl' aTt; ??????????1 Kai Ttpooto--ptovTat ait TipoUTtoBETiKc; omxEpiK ?????????1?, XX eke p?uXoxcpov Kai ?? ??^????? otoixelo Tto ??????????-Tai ov atia. MovaSiK, ??1????; ev' kelvoc; Tto ????1?1 ??v napouota ??? ot SuvpEi acoTEpiKCv KaraoToECv Tto TtXcvouv ?? &1?????\'?? ???? axr)v TtpaxuKf) cof|. Auto Elvai ?? TpayoSi!
'h 5uvapiKf| to ToayouSio Elvai ti yKaXiEt ?? ct- T Sm slvai cof) Tto ???????1, Tto 5ove. Elvai Kai ?????? ??! ????? tfj Sta xfjc; cfj l4. T TpayoSi,
12. CH TtoirTiKri ??? ?????; ?'.
13. ?? t[o ????????. ????1 ???? ev'etuxtc ??1?)??|?; KEvoc; tco aio9vToi v KopiapxEc ??? ???? ??? ri ???????) xQPl( v KaTaTCvtyEt ?? XoyiK oTOLXEa- (li TtoirTiKri ??? ???. ?. TcoiriTric; ??1 ?? ???????? ???).
14. *Kai ?? Tpayooi ??? Elvai ri yvpr) ???, t ?????? poo, f| TXpr] pou, f] TCEpa pou, ri vpyEi


336
To xpayoBi
ytvsTCCi oKOTto cofi;15. ???????! ?? ???-yoSi ??? ?????? sfvai tcoXGeo 16. Kai ?? i!)ipr|XovriTa, Kai ?? TaTtsiv, Kai ?? ??-Brinspiv Kai ?? acvia, Kai Tau.XXou-va Kai ?? xGsaiv, ??! ?? SaviK Kai oi TtaTpiEc, ??1 oi ??????; Kai oi pxaoi, ??1 oi ??????1??; Kai ri uovai, Kai kGe t[ Tto vaTapsi xr\v Kivror xfjc; cofj;, npaaav ???? ??? TpayoBi ???. Auto Tto rioE kl' oa GriaE v toei, ???? Tto riaavE XXoi Ki' vbetyav xf)v ia ??| cor). "OXa, yivavE xpayoSL yi tv ??????. Tpayoi Kai oyyoc; Kai ??[?-????? xapaq. TiaT oo ?? Tpayoi ????-Pe v Elvai va u.ovXoyot; ??? TtoiriTfj, ?, KaXTEpa va 5iaXoyo u ?? 5ik ??? kolo, XXo too eTvol Kai Kiipuyua Ttpc ?? TtXriGri ??|?; cfjc;17. 'AKpiSc yiaTi ri TtEipa cofi; ??? TtoiriTf] uaq Trivdva-???1 Dilthey, TtpoTtoBTEi ttv yvcor), TtpTtoGTEi ?? tcotia tto ?????? ??]????-Taooon ??? TToiriTfi yi v riuioupyrioEL ?? 5iK ??? kouo Tto G Elvai ????? ??????(???)? Kai cotepikv yEyovTWv. Att) ttv TtEpa, Triv ooiaaTiK 01????-Xr|, ttv ????????? ri ?1????1?? uTiEipia 18 Kai ttv KavE Ttoriori. uouoikt, Tpayoi. "Eva TpayoSi tto ?? ????1?;? o yvcopi-???? okotto f| ???? ??? TtpcoTyovou v-GpcTtou Kai oiy aiy ????? ?ri ????? Trj TtoiriTiKfjc; txviic. 'Atto tiv aTOpiK] Ttpo-Xeuot ??? ?? Ttoiriua Elvai Tpayooi 19. 'Ait tte tto ?? TTVEua Trjc; uouaiKrt; aicopriGriKE, aicovia, ??? TtpcuTyova ???-?????? ??? ocoTEpiKoO vGpcTtou, ouv-5??? ?? Xyo Ki' yivE icuu.a ???1?? ??! TtpaynaTiK. ?????, ???????. va ?????? otl, fi TtoX ???1??) vann, Ttpiv ????.? teXelcotik utcopcei v ???????1 uiv ????????), yifj ????????1????)??, XETai ?? EcTEpiK, ?????1?)??1 ?' vayKaa dit' ????, Kai ?????????1 ott auvEri-ari fi ???; ? ? Y f , fi ? fj t; ve ?-? ? ? i ? ?) ?? fj ?;. *? ???????, Xeu-6pta Tfj; ?????????;, dvavT.ppr|Ta, G -5n.Yf|asi Kai otc Suo ??????????; Tto ???? a' ????? G Ci^oei Kai G ????????-oEi ???1?]???;. '? TtoiriTTc;, vEipo Kai TtpayuatiKTriTa. Ev'enorit; Xf|Gia ?????;, oi KotvcoviK, auvGfKEc;, dvXoya, ianop-$<^vouv Kai tt) Gari ??? Tioir)Tfi. H eXtl-????)?? ??? ??????, ? ??????????? ???, 5XTai vXoya t ??? ??????????;. ????????? oucoq, aT, Siapcovouv 5 u-v ? ? i ? Ttv ???_?) too ?01?)??). 'H oto-piKf| iaSpouf) Trjc; TtoXiTia(ivr)<; dvGpcon-
???, f| ??????) [loo, f| Svaiir) ???, li9 va Xyo f|
cori._('H TtoiriTiKt) ??? tloc; ?__Ol Suo Xiuec,
?? ??????? ???[?)??).
15. ?? TCOlT)TlKr LiOU T. ?. "? ??01?|??*]? ??1 ??
Tpayoui ???.
16. Aut.'? ??????? tcv Xtov.
17. Aut. TtoirjTi Ko:l ?? Tpctyo5i ???.
18. ?????. E. ????????????. Aia9r|TiKi (oeX. 106)
19. ??1?? ??! E. na-rtavoTOou. ?'???|?1??].(???. 118)
?????; c; t riupEc; Tto oue, ne xi Xoyric; Xoyfic; ttoXitikc; ouoiEc; Tto '-Xouv ????????1, eTv' ??????????; u.p-?????; Tto n^opEi v ????; tie yiauT tc; vaXXayc; ottv ????(???| tv aiaGr)-uTcov ??? Ttoir)T?. "?????? ????? TtEpi-XapaKcvETai axf]V aTOVOiita ??? ?????? ??? ??1 TtaXXoTpicVEi ??? iKaicoti ??? ??? uii20, Ki' ?????? TtXi, ???1 fi Kai Xcopi tv ????? tcv (paviaoiosv ???, yivETai ???????; vc; XaoG. Ztt) 5ete-?? atf) ?????????, ? ??1???|?;, e o KTtoia ?????????^?????, o \ii ????-aTiKf) TtEpioSo, o vcouaXEc; Tto tevouv v Ttpouv ??) ????? ??? ?????. "Etoi, UTtopouE v &OL1E Kai Tiiv ???? ??? ??? ????????? TpayouSioG. ETtauE ti f| TtEpa ?????, Tav u.TtE uaa otc; ?????^?; ???; aianTiKfjc; ELiTtEipiac;, KnXcVETai |i Tf)v ??[?)?? tto Ttv ?????1 ?? TtvEua Tfjc; uouoiKrj Kai yivETai Tpayoi. Ki' vTtpo-oou[is tv Freud 21 Tto Xsei oti, TtoiriTrc; Sniiioupys vav ???????1?? ????? Tto tv ttMCei u ??????) ???1??) 56???? ??! tv EKOEi ???? t)v ?????????????? 22, G TtpTtEi v KoiTouu.e Ki'aTv tv ????? to ??????. Eau. Tiqv cTEpiKfi ???? ??? TioiriTfj, tv tpTto tto u/iAayE npo ?? ??????, ttv TtavaoTaTiKTriTa ???. H ???? to TtoiriTf) ua, fTavE uoipao v X.avTai Tt Tf)v ETtavaoTaTiKT ????,' v ytvEi f) ?????? nic; Gori Tto ooe. "Otov Tto^Tiic;, XMPs ol aipoEic; v ?????????? tv Kavva, ????1 ait ?? ??????? -trjc, uvcooric; Tto vapKiooEETai ???? ?' aT, G TtponopEUTEi TtoX Ttpa u tt ????????? Cot. TiaT ???1????; Evai ????????|?;, Kai e \x xr\v Ttpoponi-????)??. "Etoi, eISe ?? ????????? ??-???5?;. "????, oiicoq, tto ?? ???)5????? ???? ypiE KO'jpaonvoq, ??????.????;, piop.evoq, Ki' ????9????????<; ???????; ??-p yiaTi ????; pyooE v uitvfioi, TtEpixapaKCOvTavE ??? ???1??1?? ??? av-??? ki' ait ??????? Kai ????^??, yiv-TavE Eva novi2S. ????? kl'iKOTta, e-aia, u ?? Tpayo5i, \i ??) ?????) Kai ??) yXooa, ?? Tf)v ?????1? Kai tt ???^?? Trjc; uouoiKfjc;. T TtpcTyovo votixto Tto acppiE \iaa ??? yvcooTOc; okotto;, u-
20. '? 0???1??? ?????, -rt to KupiUTepou ?????????????; ??? yaXXiKo pcotiaVTiaLlo, ?????????? X^Xisc; cpop v ^???1 ???? ??? ???? ^????, ???? ?? ????????, ?? ? el rco 6 ????????? v xaPEi Kocl v cooEi Tf]V ??1???1? ???; txvic;, tt)c; aTvoiir]f; Txvrjc;. ?????? &ioq. ?? Xt] [loo ir[V Kap5i 0 ??????-TiLiouv art' ?? &iKai)LiaT [loo a ?????? ??! av ttoXtti yi v &b vav oOevtlk ?????? f[ Liiv ?-??????) yuvaKa yuLivrj. "Iaco elie ariiEpa v9 tav-tioouh ttc, Kai KEva ???????[!? v9 iroXi|Jouixsf ??! ?? &LKatcLiaT Liac; v 5iaTr|ptaouLi.
21. ??(??, Freud. Txvt) Kai ?uxavXuar).
22. 9AKpitu(; yi v ??? ocooEi Liiv KavoTtoEr]or| tto &v Tfj pfJKE ott)V irpayLianKf) cor|.
23. ??1?? : "H ??1?]?1??) ??? ???. ?' ?? ?????? Xpvia.


T Tpayoui
337
oa ??? TtvEpa Tfj pouaiKrj tto Biaicovt-st ?? vEtpo, utivoGoe Kai itAt. 'H ou-
VEtBriari ???, ESUVriC, ??|? vTlKEipEVlKTC
???????????????, ??? ?, "Etoi, aTii f) Beoti to TtotriTft, toG TtoiriTfi riovt, tto CEpaKpaivEi ait' Xa ta TtpaypaTiK, ?? vTOva koivcovik, ????-teXe tv vTTtooa Tto iooppoitEtTai ?? TtaXapiK pyo. "Av vTiKpaoupE xr) Bor\ ? S v t toG ?101?|??|, p part koivwvio-XoytK, atto t 5uvpt keive tto Ttr|-pEaouv ?? koivcvlk TiioTpcopa aitioXo-yiK, ????????, (Kai TtoXXoi ti to Kpi-tiko too TtaXaptKoG pyou TtooTiipiav Tfiv ?????? aTii), 8 tv xcxpaKxriptoouv navaxcpriTii Kai ?????????????."??1, vo xfi pt ???? KaTEaivE ??? Ttsopopto Kai TtTayE e Kai vaE TtupKayi, Tfiv XXrj TapitoupavTavE pvi-|TtK ??? ????-???1?? KOrapa xfj Tto^oic ???. Av eTv' pBf] ? ??[?? axfi. "? ???????, Evat ?????(????? Mva itvEupaTiKO ???????> Mva iEoXoyo, va koivcviko ???????-Xo. eYTtfpc; pcoc;, ??01????- M' ax ?? VTpa ???^?? ??? ???????????? toG popou, p ?? Tpayo&t ??1 pvo ????-???????? ??? ???? v rte ?. Movo ito\.r\-xf), Ttf)pi;, v f|Tav pf|te ?1???????, ???? ?????????????, ????, ????? ?????-??????, ???????????. Av otKopnoE ??-vva xup ????????1??, Kavva ?1?000-?1?? ?????? yt v tioGpE ti ??????? Kai TtovopEUTiic ???. '??????? povai-??, Tt o i ? ? ? , Tto TtEpioaTEpo aBu-
24. KotTa : "H noir]TiKri pou ???. A'E' nu Cri T[Oir|Tri, p ?? pyo ???.
25. Aut.cO Ttoir|Tfit; Kai ?? Tpayoui ???.
26. CH viKavoTto[r|TT ??????? ???, t ncoBripvn, Tto yvETai XaXi nouXio poa otv aEouaXiapo ??? yt Tri oiaicvior] to eou,.
27. 'H TtoiriTiKri pou ??. V ?' 6 Xupiapc. tcov Xtov.
????????? Kai XtycTEpo XupiKc, ouyKi-viiBqKE Kai arto t XtiflEiE xfjc ?1?000-?[??, Kai ait ?? ?(?? no axr) to t-ve ?????????? Kai ??^? 2S. 2v ???????;, XotTtv, ???? v' avTiKpouaBst p Sua k-opouc;: tv TtpcTyovo, tv ????? toG voTixtou Tto tv aCtoXoyoGos pt Ttst-pa cfi, pia ???1?? ??????? ????????? axt] ??????? Tfj aioBnxiKfjc ????[?????;, ??1 tv ????? Tto fi ???1???? Tfj; eB-vn<; tv ????? ?????1????? Ttpc aTv. 'AvTtKEtpEviK Kai TtoKEtpEviK ?? ta-??????? toG ??01???. Kai ?? 5u nopEov-Tai OTfiv ta ???????? xfjc; ????????; ????[????<;. Kai p ?? vTiKEipEviK, v-TooETat, 1??1????;, ??? XPovtK opta Trjc ?????? ???, ytati atfiv TpayouBEt, Kai p ?? TtoKEtpEviK, ???? Kavva, TtEp-vEt OTfiv xPvrl oola tcSv av8pcTtivcov, ??? YEVtK, otc av8pcuiVE(; XEiToupyisc; tto tc KaopiEt pia ????(???? TtoKst-pEvtKf|, va Ttflo, va e'votixto. Evat ?????????? Kai B Btvoups Xoei ???-XEp TtvTa, v yoooGpE, ?????? ? B-????, ?? TtOKEpEVO ??? ?101???. Auto Tto tv ??????????, Tto ???????? tc; Ttpoo-KTiioEit; oXcv tcv icopaTCov poa ??? ??! ?????? ?????????? Tf| ???[8??? Tfjc; ai-?9??? 28. Ta Tpayoi ???, ???1??????, Kai p X' a-??, 5v Etvai ??????? KavEvr; (piXootpou TtoiqTf, XX' vc ??????, ???1?; TtBETa, no TpayouoEt ??! Tri cptXoooipia. eH TtoiTTiKii ??? ???. a'?'. c0 Xupiapc; tcov 5Xcov (oeX. 138).


338
T ????????
??????? otv kolio toG vetpou tco -???????? ?? KlvriTpQ ???, TtoiriTiKfiq tccc-pouotac;. Ka ????; ??? ot auyKivTiastq, TtLiEvo Elvai yi k9e TtoiriTT v exouv tt X ? p i ? ti akta. 'O nioTriuovac; 9 kutt^ei ?? ???????? xr\q, noXiTEiac; -moTiinoviKa, ?1???????; 9 ?? 5eI ?1?????1??, TtOLtiTTic;, lupi-? 9' vTiKpuosi ttv noXiTia 29. Ki* dir1 ctTT] 9 Ctittoei uovxa ux qxvr\, ina TaTtEivT ycovi ioa yi v svoapKCOEi 9Eav9pcuTUK ttv noiinoii ???30.
"Etoi ???[???? v 5oGue Ka v koi-???;??? u. KTcoia cv9Xouhe ouv-nia ?? ???????? Tpayo5i."EToi 9 u.no-poouu, v oiKaioAoyrjoouuE tic; ??????-TtKq Ki* vTfuaXEc;, noXXc; ?????;, 9aic; no natpvEi. "ao |3a9uTspa koitc;ouu. v |3??0? ?? aiTia tco npoaSiopti^ouv ??1 ??????????? ?? noir]TiK TpayoSi Ka yViKWTpa, ?? yt'l'vo TpayoSi Tfiq navav-pcTTiviiq ?????;, too tti oTasp Ka nEBuva lvai ?? ???.?????.??? u.ac; Kpi|3coq yiaT 5v npnEi v uac; SiatpE-yL ano TfivTtpoaoxn u.ac; Sti ?? oToiXEia xr\c, av9aric; ??? ??????&??, PptoKOVTai ????,? ottv oota ??? auv(6n,Tou Ka ?? napouoi^Ei x) vTr)ta xfjc; uEyaXn,<; ???1-???, 6uvant|c. Att tco nEpipiaxa ????-xi u.iv a priori nstpa ^cofc.
?????, f) vXuor) trjc; noir|TiKf|c; 1??-???????[??; ??[, rronvcsc, 5inX.fi t) pu.r|-va toG TtoiTi,TLKoG ?????. T ???????? Tpayo5i, TtaKOEi a' aTT ttv vouot-Eia tto ttv ouv9tei t pcouavTiKT 31 Ka t pEaXioTiKT oota ?^?; Txvi?- Zttv npoan9i ??? ?? TpayoSi yevik, Ka ?????, ?? ???????? TpayoSi, v yvco-ptasi Ka v yeu9ei t ???????, a kevo tco OTKETai itvco n k9e v9pcnivo, m5t5Tai Ka otoc; ywvEc; ekeivouc; tto, gcv 6v TtapvT9riKav, TouXxiotov 6v ouyxpcotiatr|Kav vspy u. ?? ???????32. M' aT 5 an.u,atvi Sti t TpayoSi tie-piXapaKVETai u,vo ??? ovEipa, Ka OTq ?.?????1???; var)t toeic; u t atioXayi-k 5ti ???? tjXinav ot Xyoi tto f) noi-?.??1 pu.tvUE oXec; Tq OKomc; tf,c; tcveu-(aatiKfic; icone;. "Oti, 5?,??5?|, ???????, ??
29. ????? X ? p i ? tt*|V ?????????' xf\v rcoXi-TEta. *H noir)TiKii ??? ???. A'"? TioiriTfic; Ka t Tpayooi ???.
30. Aut.
31. 'O "5toq, ???????, Li.oXoyEt aloOvoiiai Tccoq fi ipu/t [iou elvai ucpaoLivri, ki' v oxt ???????, Lia tcoX Tiao n xt\ ?1?????(? Tt| pcoLiavTiKfi !> {?????, f) TTOir|TiK(| ??? ???. A'- ?' Xupiatic. ??? y (aeX. V5).
32. cO nav.KavsXXTtouXnt;, ????1 ?????? yi tt^v uotriari ; ... XupiKq tcohitikc; Xyot;, ???? ?? axe-TiKa ?? &andc;ouLi BeTiKtTepa ii aXXa Liaa, exel t oiKaEcoLia (??! t xpoc;) v' ??1????6?? TtpoTtavTcov ??? ????????, o' 6ti elvai \ia3 axv tvOpu-no ?????-Ttavco ???? ??????? (?????, ?. ??????????????, eI-?????? ??? ????????'???? ??????????; tlioc; ?' ???. 59 (???. 493).
TpayoSi & ??????? v ??????5?)?1 toc; Karinoq toG UEpoKau.aTipr| tteiSt oi Karint ??? aTO 9Eq v tv ?????)-9ei u.TtopoGv v KavoTtoir|0oGv ???? tic; KoivcoviKq 9ECop[Eq, t? tcoiec; ?????????-tioGv avBpcoTcoi [i TtapsX9v, li Xyia TtoXX Ka u... ?????????! ?? ????1 Tti ??^?|??|??| 6tl k9e motrnr) exe Eva TtEio pariq unpoat fri^i sxei t 5lk tTi,c; 5 ? v, t 5tK ??|<; ????|???|????. Auto, ?????, 6 6 ?? e I oti ti ???[??.?> oty-aiy, 9 K5icox9E it' ??? ?? orinEa tco uxEtai ?? Ttvuu.a itEiBr] f) ?????|??|, yi ttv ?????????????) vTiUETCTtiar] tcv ????-|3Xr)tiTC0v, ????????? toc; TO(ilq xr\<; s-pEUvac;. "Av Evai aiuEpa ttoXXo tto ???-paxovTai ne; ?? Tpayoi 'xei nova5i-k npoopioLi v' vixvsEi ?? OTOIXEa no ouvGtouv ui ??????1??] ycovta,Tt 9 Xyavs av, niaTr)|ioviKa, ranopoaaiiE v 6?????? tc; Xuoeic; ??[, npiaaTpo, tc; ???1???, KavononoEiq, naveo ??? 9-?.??? ??? yr'ivou nEnpcouvou npoau,vov-???; ?? nXuTo; 9 npnsi tte, Xomv, ki' aTT tt ?????, v ttv ????????1?1 r) noriori Ka v ?????! Ka nXi, npo-nonnq, ottv vixvEUon, tcv otoixecov -kevcv no ???????1 t vaa |1???-?.???????? Ka nvTOTE ??????, n-????; "Oxi- 'H no(r]or|, ???? ?? ???????? no t yvvr|oe f] v0punivn dcvyKn, -vai u.oXoyouu.vcoc;, npononnc; o'oXec; tic; ????1????1?; tfjc; Cwfic;, svai nupivac; no ?????? t npeto X.lk otrjv ????-okeut K9s ?.????|<; Scorie;. T Tpayo5t eIv' keTvo no ??'-??????.?? 5Xec; tc; nvUU.aTiKc; va^ritTOEic;. Auto, 6 ar)uat-vsi nebe; ku9e ??????????| va^TtTiori otKEtai pvn,TiKT Ka x9piKT npc; ???? ?? ???????? no ???8?)?? ooia t\Ei-Xuxx) oxr)v ???????? ????; vac^iTrioric;. ????? ?.??????, vixvEUTiK, ?????????? nopsETai t Tpayo5i, at yveoot Ka ??' ayveoota ytn6a no yuu.vovto:i oi yvcoEic; Tfiq ^cfjc;. T Tpayo5i, ooo vai vixvEUTTc;, XXo too Evai 51???-teuttc; SXcov tcv K6r.XcaECov ??? nvs-?????; Ka Tr)c;i5iac; Triq v9pcmvnc; ^coriq. Elvai u,aa ottv oota toG ?????????, Etvai uoa ??? ??9?? f) Suvaun, axr) ??)?, nipoXfic;33. ri' aT ?? Tpayou5Ei 6Xa, Ka ?? yvcooT Ka ?' yvcooTa, Ka ksiva no |3XnEi Ka keiva no va^r)Tc. 'Ano-ptaq aio 9 rJTavE av noiriTTq no ???-tuei u.aa ??? ttv TpioEyEvri oota Trjc; ^cofjq yi v'voiKo5onioEi n'aUTiv, xav-tove n t npooKivio tfjc; Cqtc;, n tc; ycovtEt; Ka toc; ycvEg Tf]q KaGnu-Epiv-??)???; Ka kXeivtove ot KoyKi ??? yi v ?????1 6etoeic; ??? ??????? ??1 ???
33. ???????|???1??, ?. KaveXXTtouXoc; ????1 yi tv ?????? oti celvai t loo tto kXeIvei Liaa ??? ??1 ?? luco okoti. (Koha, aut. oeX. 492),


T xpayo&t
339
6e 1 cO TtoiriTrK IV' ycovioTiq ??1 ????-??1??|^, tio tv ?????1 oKrjTtapc; Ka ?? TtBoq Ttq ??????^?????; corq, Sv eI-vat KaXyspoq, piavBpcoTtoq, ???-pttiq, 6 vpKioaoq. 'O Xaq, ottv Ttavav-BpcTtivr) KOvoTpa tcov Xtipxcov xfj q 9aq ^corjq, TtEpipvEi tt' aTv v kivt-oi xr)v EyEViKi ??1 ??????) v9pcom ????????? ???, it' aTv TtEpipvsi v ouv9oei Ttvco ??? TtoXypappo Tfjq ^cofjq yt v ?? ??????&?]??1 6Xa. T Ttpcox-yova ????[????? ??? navpxaiou av BpcTcou o yvcooToq yi xr)v ???? ???-Ttoq, ytvnKav p ?? 5tBa ??? XPV0Ui ???(?|??|, TpayoSt tie9uvo Ka xiXtKaX.o yi Tq pop?lq Tfjq C,ar\c,. *H ???????1??) ycovta Tto ttv ?????1 ??1????? Ttvoq Tf|q. paTaiTr|Taq, 5 9 ?????1 Ttoxq 5oo ki' v KuvriYTooupE ?? ???????? Ka ?? pr|0v. T Tpayoi yvvr9r|k pa p xv v9pcoTto, psoa ott cof] kl' arfi tt cof] TpayouSEi Ka 5 8 TtsBvEt ao B TcpXEt co>i.
T TtaXaptK Tpayo5t, Ttvco a' ax t" xvpta ???????|?. 'Avtkpuoe Bappa-Xa aTq Tq 5u KaraoxoEtq Ka Ttpo-?? ott cor tv tiXoOto tcov aoBrip-tcv Ka tcov OTOxaopcv yt ttv ?????1? rriq Ka yt tt)v ???1?????] tcov ecv ???. Kt' av eTxe ki' XXn Ccori, ????? B ??????????? yiauTtiv, ???? KaBcbq pq t Xei t&toq 5v ????1 ??? TTOtriTr) f\ ?cot ??? yt v aapKcasi cbq Ttpa 5ou-Xepvo Ka KaXXtTEXvtK TtXaapvo toG ????????? ??? ?' ovstpo 3S. TtauT, ???-youoEt ttv aicvta vitti TtotriTriq, yt-auT ??????? c;eXcopc]ei ait t vrpa Tr]q vttnc; 35. Kpt|3cq ytaT BXst v Xei Ttcbq vaa e p ttv ato8n,or| Tfjq vt-Trtq, ox XPovtK opta Tr)q tto 'xei ttv ???????] otBsor) yt 6r|pioupya, yt t
34. eH Ttoir]TLKr| ??? ???.- ?'-?'.????, ,? Tcoir)-Tf)C, u ?? ???? ???*
35. Aut. zty ????. t^et Ttoir)Tf]<; u ti5] Mouaa ???.
???????? vtipa Tfq 5tiptoupy[aq Tto eT-vat t TpayoSt. '0 ti ? tri ? tic; Ttalt^Ei p ?? XPvta 'ko ?? ?????1 sc, Xei ??-Xapaq, ?' vvoE p' ax 6ti, r) ovBeott, ??? ????????? npounoBTEt tt vitti ko p Ttv ata9r|ot Trjq TpcEt ?? XPvta ??? TtotriTTq.
"O.Tt 9 votcooEt ott cot, 6,Tt 9 a-oTav9Et, 6,ti 9 KapTtco9, p ttv ke-paa ??? TpayouStou 9 ?? ouXX-Bei. "H Ttapouoa ??? Tto ?????????? tt PEyXr) ???1?^ Svapri ki' ??? ?? otoi-xta Tfjq av9Eoriq ov ait pia TtEpa Ccofjq, ka ttv Evr] Tfq ?tpoo?op?q p-aa oxrv TtoXTnpvn, Ka dKpiB xiXioXo-KXnpcopvri auvs6rioTi Tfq Sripioupylaq, TtfjpE 5r|pioupytK ?? ????? ??? ?????-pou TTOtoq Etvat Sppoq ??? ???-?????? ki' vBriKE aToq riapvaoaoq tcov ??1??9?????.
T TpayoSt Elvat f| ???????? tcov otoixecov Tfjq ???????9???^ ??? ??????, slvat oXayoq tco 6r;ptoupyEt ?? 6vei-po Tto ytvExat ????? yt v' vri-iX^ost Ka v TttBXr|9 ott Zofi. "O naXotpaq, 5Epvoq ??????? ott potpa ??? otxou Tto Elvat pouatKT, pu9pq, TpayoSt Ka Zcor pac][.
T naXaptK TpayoSt yEvvf|9r|K paa ??' KpiB Tfjq ???^ tou uotrjTf, ka TtotriTfjq, ?????????? poa a' auro yt 5Xa ?? xitaKptB Tfjq t^coriq.
naXapaq Ka Tpayo5t, 5u Kapot Tto Toq ETtXaaE ri 6ta t cot ko xoq ?????[??? c;s5tXuTa, vaitoTtaaTa, t) oala Tfq 6taq ?cofiq aTfjq Tfjq yfiq poa ??? acbvio t;TXtyp Tt|q??? t;TXtypa Tfjq ypaoTtiq vtTriq Tto tevei v -????????????! xpovn. paa ax xpvo ??? ????????1?? rpayoSt toG TtotnTfj. Sto Tpayo5t KEtvo Tto slvat escori !...
K&STAS ZHAEMENOS
36. Aut.


??????????
?? ??????? kai ?? zhthmata
'luavvn; A. KoAApoq.
Elvai ?? 'va ??? ?? 8u ovp-ata, ??? [x-vouv ??????? Tgidvxa 6AxAr]ga xqviu. ??? jcocpuo ??? nEgtoSixou ??????, oxr\v a' xai Ott] ' oEAiSa ???), xai ??????? xi Hvo ?? |Exivr|ix ??? XX xai oe u-oie xOElaatTi0lv va y'v01jv y1" va tcteqvixti-t>ov oi aoapec Sijoxeqie, xugi ol oxovo-uix, ??? vTi(j,ETrancoiiv, ????????? otv ???? (,ia, oi xat>ap ??????-tix ?)????'???1??. Tiati ???-??? v ?? reoijLiE tpa ???) 8v ????????? v voxAriaovt-?? ??) (????????????) ??? ??-aOTOu ygovta ??? ???&?-???? OTr)v ??????| yf) ?? ???? Tfj 23?)? OEgouapiou : ???-pi tv Tcovvr] ?. KoXAdpo, f) Na 'Eotta> v fra ?-??)???. Tf|v SpuoE (xai ??? Tgriygioc ?????????? ?? 1927. ???|???? uco ??\'?]?? xi ?? ???????? 8v ??????-?? v Ctjoei iivo [x tt)v ???1)?.??1??| ??? ???????? xai ?? xfjv ???????) ????? ???. Mixg tote ?? vayvtoaux xoivv yi ?? ???????? ??? ESou tt) Na 'EoTta>, ?????? oi 8arevE, ???????) f) ???????? ??? Kgtoij, ??? rtepiopiCtav v 8vei ti'iv tsAEia ???????. 'HTav, ?,01???, ?????1??)??| f) oixovo-uixf) vTOxi, ??? [xvo va aoapoc ??8???)? rf)v exei xai tt)V 8iat>Ti ???? yl tt)v AoxAfigcooT] vo ?????? pyaaicov, ?????? ??? ??????, ??????????? ??? ?????). Kai ????? xpic ?? tAeutuo ?????^?? ??) Na 'Eatia at ??&?? ??????? x6via ???- ? KoAtgoc 8sv tjtov ??????????? av-?????? u m[>r)A ???? ????>???1?. ?1?? ????? -Arrthvf) xai |XTaxvr]tt| ?????) yi xi] Ao-yoTexvia ixa. Elxs ? & ? , x^Q' xauv TmepoArj, EX6 gao ????? yi ??| Na E-atia, ??? Trjv ?????? oijvXta ui Arj a|iO(ivr)nvEi)Tr)c ???????-???, Tfj ?????? 'E-oria, xai ?????????) Tf) [xuxpivTJc xeivi ?????)? ??? Licvuiioi) iAioncoAEtoi) ??? ????-yoi) KaaSvT), ??? ?? ???)????)?? ?? itovaiXT)
IQANNHZ - ?0????02
?????1????)?? xai ????????, ?? 1900 ?? ?????, ttvta [i tv ???? ???, Sixtj tod ??1?1??)??) xai ????? tt) corj ???). Kl ???? ?? ?????, ????) f| [(?????) ?????) ??}??[?.????)???)??. ?' '8i(;e xixT) ina ???? ??) nvaiii] ??)?, ??? liei ?????????? ??? ???? Aa, ??' ??? ?' ????. '? ????????, ?? noXl ????1?(????, ??????]?? ??) Na 'EoTa, ??? u tv xai-
p vSplO'TlXE, VXTJOE TT|V
xgai), ????????)?? ??? 8g-uo TTj, ?????? v 8coei u-Ai xt ?? '??1????(?? otv 'EAAtjviou tt) 'ALiEgixfj, ???1??? v xaea5tTr)paoDu' tiet ?? lix'O'o ua, ????? gioxETai acv TgiaxooT xr\, Xgvo xai a Wyo d ????-
OEl otv |T)X0Ot ???? TT).
'AX?t Ko?tpo 8v j-tav uvo ??10????? pyanxc. Kai 8v eIxe novo ????) ??) f>aDLiaia ?????) yi ??) ??-yoTXva (???, ??? oiy oiy xv ????? xSti) tcov ?10 voiiaoTtov ?????????? fxa, ?????????, ??? ??????????), ??? KagxaiTaa, ??? ???????] xi AAcov ?????) '???? xai moSEiyuaTix ? i [i i ? . T-ao tuio xai ???? taxtixo
OTT) SoUAEl TOT) ???) LUtOgEt
v yivEi ?????????.'???? xai ????? axr\v ????????). ???-???????? (x py xai otyou-?? i')|xaTtt, gxi^E xai ouv/.i^e ?? 8T)[xioi)pyix ??10).1? ???? ??? ??????? xaA xai %Qriai|xo, 8v ?????????? ???? ???? q>i\ov xai 8v A-Aai^E 0i)vr)t>iE, x' (.iV ????? ott|V 8ia YpaiiLiT), otv 810 ????? gyaaia, o ui ovvxeia xai a (ii ????????], ??? t)Tav xai ???????1??? ???) xai f| ?????| ??? ??????). "Etat eueACcoe t ot)uEgiv BiAio-?(???1? tt) 'EoTa> xai tv xSotixo olxo, ??? ix tv SiSoxo ??? 'Icovvou ?. KoAAgou, tv x. K. SagavTKOvo, ???1 ???)? 8ia ????-8???] [xvEi xai nXi ?pooAr) Tfj gyaaia tcv 'EAivcv AoyoTEXvtBv xvsi.
Kai f)Tav tao fjiiEgo, ???? ????? ????? ????????? vfl-gamo, ??? expiis xor\ ???-


f rgyovTa Kai ?? Zr)TTiu.ata
341
ott)piTT)Ttt xal elxe ??) 8i>van.r) xal ?? xtpi v 8otfXei)8i ???????????, iiga vv%xa, negiaoo-xeqo ano mevrivTtt xvia *Hxav xai xoo q>i-??? tcv 'EXXrjvcov Xoyoxe%\>v, xcv Xoyoxsxvwv xf\g aeigag ??? ?????? xui ??? SevnovXov, tcv duiocog vecoxpcov xal xfjg Sixfig ??? ye-vsg, ??? ?????? xai a' axrjv xf] ai>vxsia, tt)v ????8???|, xal XrjtHv xatQxav. Ao ??????? ?????? eIxb KoXXgog. T vtiai ???, ir|v Tfjvo, xal ?? 'EXXTjvix ????????. ?' ???-vs 6,ti ???????? xal yi ?? Suo.
TTETPOS XAPHS
'ACavSpoq ZeAoq.
"? ??????? ??? 'AAB'gdvSgooSco-Xov ?????? tt)v 'E\Xr\\ixr)y '???????] ??? eva SrjuiougYixv ???????? xr\q xal xr\v '????]-viktv ftveuiiatucriv Zcor) ??? tv xtjgicuTEpov ?????????? ??? ??????????, ??? ???????????). "? ?.????| ??? autioW^ei tv ???????? ycva Tfjg YEVEg ??? v auu.idor| ???[?????.??? 8avix xai v ?|10??????)??1 ig va |????-uevov jtugv xig vonixg iacogixsg 8uv-(xe15 ??? nuggXt>vrog xai ti? ??????? xoi-vcovixsg ??????? ??? [liXXovtog. T ?????-tVECogriTixv ton ???????, f| ?????????????] ??? ai>|xoM) xai f| u'froSog ???) Exg^ailioreoitjaev, cjbtoSeixvijouv ti']v ayvExri xai ElXixgivf) ???-??????? nov xaxsaXXe yi v ??????^??] xtjv Xvax\ xov niEOtixoo avxo ??????)(????.
'?. auujtxcoaig eXEiifrsgiag xal i-a t t] t ? ? ????????. ?? (tEydXov i8avixv ??? xai xr|v adeiav ?????????) ??? ori rj d-xxivooXia xai u-vr] ??? LSavixo xoutou s|co-ga't^ei xf|v u-aSixriv t;cof|v tcv ??&??????.1 'H ?????-??????? ????? xr\g m>%f\q xov Sia-ipsuSsi tt)v ngoaSoxiu ort fj ??????, ????) ?1-axig ??? f> Aarj ??) agxa xai ?? at xfjg ???????????????? ??1 tcv f|ugcv ???. Oi dg-%g xf)q raXXixfig '????????????? dtovv tig aaeic; ???; noXttixfjc; ????)??????;, jto 8v ??????? v IxavonoiTjcrti xi? ^cotixc; dvaYXE? tcv Xacv xai oi irg^eic; rf|g Pcotraixf|c; 'Eitava-???????? ???????^????? xaraotffEig ??? ????-tVov xat^e dv'gcurtov ??? aeEtai ??? dvi}gco-Tcivr) vKaxaar\ xov. '? A. ScXo; dSwatet v ???1(?,???????? ?????^??? ?? Sirinu-a : ??-Wrega eA.siJ'egoi xai ?81???(.1??01 ? axXdoi xai xogxdtoi xai y1' auro oxav etvai dvdyxr) v ????) t>ar| xai 8v sgiaxsi aXXx] 8185080, ?1?^?[?.8???; ??? tr|v iatogiXT \iKiQa ditoS-X8tai x '? Koi ? op ol eu t ; oXixc5 ava-Yvcogi^onvriv ????]. ??????]??5 ?) negioSog ??? ??????????? xugiagxsttai ??? niav 8id-Xutov dvTiauxiav ?8?1 xfjg ??????1?? xov Koi-vooiAeimxoi) ???????????3. '? 'AX|av-8gog ScXog YVC0S'56t ?? dot>Evfj ?????? ???
????????????; axoO xai daxE niav ?????)??1 xpirixii, oxT)gif;p.8vog 85 tt]v acoxEQiXTv dv-xivop-iav Tfjg ?)??????|? ??? wgiouvric; xd-Sjecog xai ttjs dgxr]? xr)q xat>oXixf)s ?|?]????-giag>, ???) jj-ood, ??)??8?) xfjc; ?????????? xfjg ????^????? xcv otxovoiiixcg daftEVEaxgcov uEYd-Xcov Xa'ixcv ???????|)?]?1???.4 AiaKicrtvei ????? ori f| dgvr)oig ??? KoivoPoo?^e4)Xiou,oO ??? ?? Atagxix ?????], St^yei Eg xr\v 8t)f.uovgYav ?>??(?.?? 01)???1??1.??5? xai Y'c x'fiv at]Lioxgaxia xai Yia xiv 'EXEi)t>Egia xai xaxaXiiYEi naXiv eig x v Sex^tJ xrjv ??^?????^?????] ????-xgaxiav, cog ?? ???????? ???) 6???8?]???? rtEgxsi, (xoXovxi ?\ ???????) ??? Ivoi oxs-xixf|g ndvtore dliag.*H ????? xcv TEuraicov 8ExaETT|gi8cov xv Stiye ?-scgsi ??? ??????1??1??]? ??|[1?-aiag ???? ????|??????? xai Eginvixfig k",e\i-^???? ??? xi]v IIoXiTixriv sig. xtjv Koivcovixt]v Ar|(xoxgaxiav. "Eroi ?(.1?1?????1 ?. ?- Yia ar)Liaaiav xfjg viaxoecog xfjg xtEXEOxixfig -|ovoiag xal f>cogE ??????? xf)v i8av ?? ?????????????? xcv ???????????.5 T 8 i-x a 1 ? v ???????? xax Bdoiv xi'jv Exdaxoxe nixgaxiioaaav V^gaaiv giauvrig xoiycovixfig xaxaoxdcEcog 6 xai ??????? f| 'gEDvd ??????-??1 v YtvExai (j. tt)v xoivcovioXoyi-x t) v |ir>o8ov, t SvvxaY^axixv, udXiaxa, Aixatov, ???) ?????^?? xax xv ?? ???-oov ?????? xrjv xoivcovixriv ?????????-xiixa 8v ???????! v gixirvEudfj %?~ gig v ???????] ?)?' ot|jiv ??? xig i^covxa-vg, ioxogixg, xoivcovixg xal ??????? 8oyd-usig ??? ooiaotix x ??????????? xai x ??????????. '? vouixg Seiui-a ? ; xaOrg xal f| xt>e ????^? ???????-tia 8v exouv ????] gig xf|v ginivEiav xcv xavvcov xov. T ?????? nEydXov ????? ??? A. SBcXou x Nov 2uvraYM.a ??????^?-xai ??? x ?????? ax. "Oxav 5|?,??? ??????-ga ?????????)??1 xriv oBoXr| ??)? ???????1-xxtjxog xai xv ??????????? xfjg voj.ui<,-xr\xoq> ? ??) XanBdvEi xcgav xai elg x Axag-Xix ?????] xai Eg xig Simxg ATiuoxgaTigg, ^avaYugi^gi gig Iva, eotco xai reggicogiangvr)g ExxdaEcog, voluxv f>gxixionv u xvgiav ??1. Sicojiv v vxita|r| tv xavva xai tv tu-???> slg ttjv ???????1????)?? xal v 8iaac-otj, xdf>E t>uoiav xriv 8r]uoxgaxixTiv oxiaiav ??? ???????????. '? iaxogixri ????? xcv XXEoraicov Euxoai excv 8i8a|EV xv A. Spc-Xov, ????? xai xog XXoug ueyXouc ????-??1??????)? xf\g ????'?? ??? ???????????, xai iStaixEga xog Cari Schmitt, Hans Kelsen, L. Duguit xal Harold Laski, 6x1 Sriiioxgarixg ??????????? 18??? xal ?????.??1????]??? ?)?.??-gel v Yivrj [xvov oxav SiiniotjgYti^ov oi xa-tXXr|Xoi ???>???1?01 ?????? ???. ?11 ax xai ' A. I. SBcXog ???????) ???? xv a v f> g co-? ? v xai 8v ????????. ?????????) x Yeyovg ori fj ??????] xal f) TEXguxaia 7 ??? nioxii|xovi-??] gYaoia Bivai d?l8gcoLlVg slg x 'Avt-gc-mva Aixaic(xaxa. '? ???>?????? xal x\ A' 24


342
'?????????????
????? ???, ???? ???????????? |x ?? ???-tux xal ?? xoivcovix ?????????? tcjv ???-Xpovcov 2uvTayu^Ttx ?????? u tv nOOV KUTOpfrcVEl v vTlUE-
????^?) a ?? ????????? ??????????? ??? ??????? ixuiou ???? ??? tr|v oxont arr)s. 0 ???????? va itfj xavE ti ?.?$? vrivo-|?,? xal xt>E vTL'u'ai tcv ISavtxiv tou xal xr\ ??????????1?|????? tou xatlcb xal xtrE ??????? ???) ai ???????? apovTai xal T)yov o [lia ov&eot), ti'iv crvfl'Ear) tt) alcovia Ea ??? ?????????.
"H |?????) ??? ??????^? cb StacxAou &%?%????) a aou exuue ttiv ??/.?] v EuEtra (xafhiTa ??? -- xai f| lxavTT) tou v ;T)ue-pwVT) t ????????? el ?? rcotov pa f) i>r)TEa ??? ei ti']v Bouf)v fr uEivrj |ioiivr)-(x6veutt| xai ??? Tfj ??????? aTj ??1?-Tai ei ttjv usydATiv tou yreT|v xai tv eIi-xpivf| tou OEf5aaiiv ???? tv avfrpamov. 'Exe noii ?????? v ?????'?'?) xai f| ?????????? ???????>?1? ??? v ??????) xaf}t)UEQiva) ei ?? covTav auvTaytiaux ???????)?,??? ??? ??-??? xal v yvtETai yi xfiv ??????1?]??| tou xal yi tt)v ???????]??| tou ??? to ???????.
'O 'AA|avpo 2{5uAo dvoyEi 'va vo ?????? ???????? ei ttvv ?Jaivixf]V JuaTT||ir)v ??? SuvTayuaTixo Aixaou. ?????????? (uav vav ????????) yi t'i tmoxg>Ci tt| ?????)-|.it| ??? Aixaou ???? t]v ctiv. XapdooEi xai-vopyiou puou e ttjv xaT)ua'Cxfiv SiSa-cxaAxav xai ??1??1 [tav |j(aoTov Ixvu vo ?????????? vftpcMtou xal ev ????? ??????? vt}gama[x6v.
?. ?. AASKAAAKHE
2 ?] ?. i cf> a s i
1. A. I. Z ? ?? X ? ? ; ?? Nov ZuvTayLia Kai al BaEi ??? noXiTEULiatot;, 1928, oeX. ?.
2. A. I, 2 8 ?? X ? ? : ??????|???? Trj KoivoBou-Xeutiktic; AriP-OKpatla, 1931, oeX. 8.
3. A. I. i. ? & X ? ? : 'H 'Avascipriai. ??? Zuv-????????, 1933, oeX. a.
4. A. I. S ? ? X ? ? ; 'H 3Ava9Ecbpn,ai, oeX,
?? TI.
5. A. I. S ? A ? ? : ZuvTayp.axiKv ??????, ???. ?', 1936, oeX. 108.
6. A. I. S ? ?? X ? ? ; ?? Nov 2???????,???.?.
7. ?. I. Z ? ?? X ? ? ; ?pi ??? ?????????? ??? EovETaipiEaeai, 1915, ?. 1. Z ? X ? ? ?. ?. ? X ? ? ? : ?? ZvTayna ??[ eEXX5or;, t^i. 1-11, 1954-1955.
8. Zr|LiEiuvco ??1 ti it\r\q ???????|?1??1??(; (ieX-te :
A. I. Svolos : Le travail dans les Constitutions Contemporaines, 1939. ToaTo: CH iSioKTnofa ???? ?? ZuvTayaaTa Tfi ?????????? ELKooaETEa, Ei 'Apxelov sI5lcotlkoG ?1??[??, et. 1942, oeX. 1 etc., Kal ToO. aTO: T 'Atoluko ????1?????? ei ?? ZuVTyuaTa 1919-1939, Ei ????????? 'EXXnviKfi Kai 'AXXoSaTt NouoXoyEa, 't. 1943, oeX. 12 ti.
NKoq NiKoAaSnq
'Evc TEEicovei ?? ?????? ??? texou
toutou, uafravouLiE ?? t>dvaTO ??? Nxou Ki-xoatri ar Kdgo xai v ?po??aivouu ???? v OT)iiEid)oouuE (lvo ti t ?VlTo Elvai Pap yi t 'EAT|Vix rpdu.uaTa.2to pxouEvo ?????? x. Msj NixoXa't| t> ioTopfiOEi ttj X,wf\ xov xai TonctretTiaEi t ???? ??? ???) vec-????) oyoTEXva (.tac. 'Qatao, uuouue ti npiv ??? 'vav ??????? XQ0Vi ox XgiaouyEv-vtdTixo ?????? ??? 1954, ?." 'va uixp ??1????-??, ??????????? ato dvayvcoTE u.a xi] aiiitavTixi] xai ??????????) ???????? ???.
?-
EniKAIPOTHTEZ '? Ka^avT^Kqt;, Y'q Trj<; KpqTqq *
'O Ntxog Kai;avti;dxTi5 Elvai ???^?????. Auto xal jxvo Xei ?????, a oaoug yvcopt^ouv tf)v ???|?11, u- Ttv dnxpr]j.ivT] xa ?????1? ????), u tv '???1???1?? opav xai toc xa-toixou; ???? SduaoTout; xal ???)? ?Ep?)?avouc;. 'Exe at ????? vinai ??? Mivcoog, auvavtfi-t>i)xav xai auyxcovEutiixav, xovia ????? tcga ??????; xai noAitiou-o Tfj? ?????1]?, ttjc 'A-??1??)5 xal ?? 'Aaia?.
* *
rEvvr|i}TixE ?? 1885 at '???????- ?? ????-Ao ??????. "? ??????? ??? ???'??????; y-??????; xal ????|????? TJtav ??? exeivou? toc; ?????????; ??? ???? 6v ??????? ?? ?????,1 oto? ????????;.
????, ??? ????? ???^???^???)?, ????-???; jxou 8ev ???????, ????, ??? f) ???]??) 5v fjtav 'EAA.i)vixt xal AEu&Epr). vA|io ??????? ??? Ka?E?v MixdAt) ??? ^????? ??? (??????, ??? ????? ??????1?^???1 ??? TaAAix xoiv, u tv ttAo 'EAeuOepo i\ Odvatoc;. Maa exe lavarsi ttovtav f) ??????? tuv yivcov tfjg ?????????^?; MEya?kovT)aou yi ??) Aeutepw
tt)?.
'? ???????; ??? Kai;avTt;xr] ????????)?? pxET axAr)pd, ?????; TaipiatE a' 'vav dvSpa tf)? iSioauyxpaaiac; ???. Av ?????????? ar yi ??? 8u ???????? : ?? ???????? xai Trjv ?)???????1?.
?? LiT)tpa ??? itav ??? exeTvec; tic; ???-XEic; xai ayiEc; yuvaiXEg ??? ??1????????1 atf]v ???)??01? ??? &?>?\?? xovq. ?? ????? ??)? E^Tiaav ????? ??? ttjv t8ia ????1??) xu-piapxta.^
M 6 ???????; ??? Kat^avTiiaxT) SiataOdv-ftiixE dixacoi; 5ti t naibi ??? ????? t)aE iiat>r)u,ata u tv Bergson ??? TJTav tote ?% u.8ac;. "A-???)???5 v ud&t) xai v yvcopiaT) t xt>e ti 6 Kat;avT;dxT]c; xaTaf5pxt>iaE ???? ?? ???? ??? Gustave Le Bon xai ??? Henri Poincar.
* ???????????? ??? OiXoXoyiK Na ??? Flapi-otoO (9 ????. 1956).


'16|(;
343
"Oxav yvQiae atiyv 'EXXdSa \xexa xov -' 1914 -18 SiopiathixB Sibd&dvtti? tod 'YnoDgysioD npovoia?. '11] 1920 vd opyavcoar] rov tcov EX\r\\(av nov eoxeiXav 2oBiex tov Kauxaoo. oti 6Xs? tov tic, 1? auxr) jcoi) tov !xavojioiT)0"8 xai yid rtyv elvai mepTJcpavo? slvui oxi vd Scoati aawXo as 150.000 , ] ) xai ) MaxeSovia.
'O Kaijavx?dxr|? exto? ' Ta?i8ta xod ott|v TxaXiu, axriv Tepuavia eibixr] -axoXr), ^ xi\v '?, xt|v 'Ianavia, xr)v Aiyimxo, xr\v Kiva, ttiv , Pco-aia, via T'S -? |? xT-aDiidaie? -1?. 2 BiBXio Toda Raba -vo yaXXixd, 181, xf\ -pid, tt|v ut)ott]pito8T) ) xij? "? xr\q Pco-aixfj? ', xai tt]v dXXr] ai~[-iceicavsi x'i? dnoxoxiE? xr\q.
"O KatavT^dxT)? elvat, ? Xeei 6 18105 yid tov eodto too ?. TJapatrigsI dXXd &ev nuigvei -\. oti 6 ? elvai ' &Q%x\v ^coo 1. Kal Xeyovxa? , >| \ie rov xavovu > 1?1 8ev elvai 8|?-) rfjq )? i8ioaDyxpaai?, 6 Kui^av ^]? opi^si tov ) tod.
nEpinXavrjthixs oe orpatpsc. 118|;. "E^Tjae e! (ifyvE? [is xovq povaxoD? tod 'AyiOD "OpoD?. ' | >? tov Bou8a. 'AXXd a' 6Xe? udte? xiq dva5i]tt)OEi? tod, lypa- ? Eiuivedchievec; tt)v 6). To tisyaXo tod egyo f| '08oaa?ia XPEidattixE 8 xgia xQovia vd ypdipil, 16 [iaxgij eXXtivixo (33.320 otixol oe 24 iiEpT]). 'ExeT. nai'pvovxa? tov " ( x6v yupiaiio tod ott|v 'IddxTj, tov xdvsi alco-vio xa%i8evxr], ) dvatiiTBi oe X'Xiec 1-teiec, Trjv dvcoraxTi xeXEtortoiTjari tod eodtod tod. 'EjtoJtoita tod avy%Q0V0v dv&pcoreoo, dXXd spyo 11 yid ojwhov 8ev c]EpEi eX-Xiivixd. Mid copaia |.181 ottjv oLyyXixri yXcoaoa xancofievi] Eva 'AuEpixavo 1| tVd tt]v ) cue, xiXidSfis tcov f>aD[iaarcov
TOV.
"O I'Siog, ? SodXedttii;, XDvriycovTac; Siapxaic; 6,ti stvai <10 , oxf) ouyxpovri eXXx]vi%r\ eicji -Hto8ia> tod NtdvrE, xov tod , tov ZapaTODTpa xov Nitoe.
* *
To 1946, xov rsXEDrato Ka-?4avT^dxTic; Eyive 'YitODpyoi; dvED 90^" xiod. To 1948 TJapioi LieXo; xf\q OYNE2-KO, Sied&dve KXao-oixcov "Epycov. 'AXXd 01 ?nioii(iEc; Deoeic; 8ev raipiatav axiiv &vr\ovxr\ ] tod xai xiq eyxatEXEtTpE ypriyopa.
"Et;ri0E xaipo orriv Aiyiva, dvrixgD otov oupavo xai ) ii'dXaooa xai -0>18 0tT)v Antibes xf\q TaXXiac;.
'Exei tov '' xr\\ nepaaiiEvii a-
voi|r], o' Iva iitxpo 11 xf\q 680O Bas Caste-let, xovTd ] teixt), nviyicevov Xaprid xai , dXXd ndXi aQdD-po tod dvTixpD otov ODpavo xai | (MXaoaa, xai pixpo tod pnaXxovi itia xXrjiiaTapid.
'O Kai^avx^dxTii; Sev v6u.i^e tov eavxo xov yid . 'H yDvaixa tod 'EXevt), f| 1|8) tod ; xai , ODVEpyduc; tod, tov ^ vd ] >1-. "Etoi, xiq $ &voq iXoD tod xouirax^ii iiaxESova, ua? eScooe to tod (ad&iaTopriLia tov '^ Zopurea, okov 6 }8815 xai , ] ], ;, fipcoixo? avtVpmnoc;, dvTixif>ETai axi] ) apoxii dXXoD vuXEravxri npcotaycoviOTOD TOD p4|3XioD.
" a' sva iif|va '0 ; |avaaTaDpcuvExai, ) \i&q 8iv6i, ) 11, |.iapTi)gio xai xov dycova tcov 'EXXt]vcov xf\q Mixpac; 'Aaiac;, xdxco tcov ToDpxcov, xai 1 ' odco, to xai tov dycova oXcov xcov SuvaotEDO-(XEvcov, xi' av Eivai xodc;, oe ) xi' av E^riaav r) t^ouv, ' 8|? otipavo. fjpcoa XEVxpixo xov MavcoXio, avfrpcono , EiXixpivf) xai xipio, nXiipcovEi (.18 ro al(xa xod xo ISavixo xod ) xai yiaDxo oxaDpcovExai.
ADtd xai (.iovo 8d6 BiBXta tod (-ouEva oe ?185 ;, > TJTav dpxexd yid vd Scooodv oxov 0DyYQaea nid ),), ) 8ev od'xe 6 odxe SixeXiovoc;, oi fisydXoi oDyxpovoi "-Xr)v?5 .
2tt]v 'AvxinoXiii ' emar\q 6 Ka^av-xt,dy.r\q xov MixdXt)>, (.idI^ioxo-| nov xooo SovEixai yeyovoTa, ) e-t,x\ae 6 iSioc, oxav r\xav 18?.Tote tov xaipo tcov xr\q KpT]tt)g, ) |']''1 xai npoxdXEaav ttjv ] xcov neydXcov 8Dvd(.i?cov xai dvaxTJgnlav ] '] tod "Yita-xod "Ap^oaxoD vt|ood tov 1) -, ) eoTJiiaive tt|v aDyii Tfjg 'EXEDirEpiag yid tt|v (xapxDpixin MsyaXovriao.
' xpiixixo xod xai /./. ) 6 Kal^avT^dxric, yoiqTEDETai xod? i'iqcoe? xai tod? d-yiODi;. Md nqiv ' xovq figojixoD? d-yioD?. "Etoi 8ev eIvcci sxnXiixxixo oxi oxov puCTOi, 8ev voicbt>Ei dvEoin aa atijv 1)) 6pt}o8o|ia.
OI EpsDVT)xe? tod ?, vnf\Q%av ndvxo-te 01 doLlaxpDv6!.lEVOl xfj? ^ exxXriaia?. Adto oiico? Sev 81^?1 tov JIei-paa|xo vd gtvai 11 ue dyvn [ yaXrivio oi tiXioXodote? ^(.ispE? xai oi EvaaxpE? vdxts? tfj? IIaXaiaxivT|?, dvdfiEaa oxi? ? ieTuXiysxai. Xcopi?


344
'EmKaipxriTSC
ret tiEyXo ??? ta tXxa ??? KatavtCxT).
MayeutrixE ??1??)? ??? ttjv ayia ?????) to gayxiaxou ??]? 'Aaaii xai ??? uvtqo-??? ??? Aeve xal to ??1?????? Eva ????^? Ttio ??1?)?1??)? 8??1????1??.
???' ??? aura, yi va ????? ?? jiveiiu ??? KaavTtxiii ?????1 v volouiiE tv ?1-xg Ttio Tj 'AaxiiTtxi: ???? ???1?????1 u Xyia upixa, ttjv 8ia8oxixT) mOQEa ttj ax\\)r\ ???, Tt ?????|???1? ??? yi ??) ???], yt tv ????? xal ???) teXeicvei a' auro t frau-uato ?? f|gco'ix Credo ??? ?????????? v-ftomicou, Qeotou, ????-??????, utiSeviotou, ??? etvat ??????????]?.
niSTEYQ a' Eva Geo, 'AxgTa AtyEvrj, OToarsuiiEVO, ????????, u-EyaXoiivauo, xi jtavTotivauo, noXep.iair\ ??? avoga, ??????)- y, atoxgatoa a 6?.e t ????1??? 8uv- ueti tl ogar xal tl ogatE.
niSTEYQ a ??(?\'?)?? ?????????, ??? nf[Qe soc cto aicovE xi' ???????^????? ?? Sfo TT)v ?????????) vTtiTa.
TI2TEYQ ctv ??????? ymva tod, ??? 8a(tti xai xapnEi tt)v liii ??) coooxo ??]??) ?????^, ccov nal vfrpwtcov.
niSTEYQ ott]V xapSi ??? vfrgcOTOu, ?? xwttaxvio ?.<5vi, ???? (lga xai vxra reaAaiEi 'Axgirac u ?? frvaro.
BOHGEIA xpELC, Kgi, xai axocn.
MAKAPIOI, aoi xovE, ???1 arol d acofrov ??????\???.
MAKAPIOI, 6aoi omovTai, yiarl Xdte- pcovouv ?? e, iuiougyuvTa.
< MAKAPIOI, aot uarouv navou oto ?????? tou tjv '????????) Efrvip.
Kai 5 'va aro v rcpxEi.
ilot 'va ; 'O Kaavttxr|C v tv gi-el, XX ???^?? ?' at t te?iEUTaE JiSei ttjv voixTi ctuaao, ????? ??? ?? itSia ??? vfrpmou, yt tv jrotov ctt]V tipx1! Trl uo-Xoyia ???????? ?????1 :
'?'???????? ??? ui ajtoTEivf) auoao, xa-Ta?ifiyo(tE a (tt axoTEtvi auoao.
T iiExatj oxoteiv 8tdaTT]ua ?? Aue Zcotj.
Zcrj, ???> ?? 8T|ttiougytJt nveua vc Ka-avTaw], -fjlaiQE ???? xa v ????), yvi(t.r|.
MAPIA ?????????
npLyKrTCLaao: fecopytou it\ cE\Xdcoc;
Met. EAENH TTOYSKOYPH
?? ?????? ???????.
Me 7ioXXi\ xflQ XoyoTExviio ua xoauo 8????|?? t)v ESrjar) ri t 'YreougyEio ??)? naiSeia O' viaxuaEi u ETixo ????? tI |tAoyEc revEU|.iaTi-/c; ???????>?1??.'H oxetit avaxovcoai] ??? AieuOuvto ?????????? x. ?. Kougvotou xaftogiEi : ???? ?? Tgxov ol-xovotitxv eto fr SiaTffrov 600.000 8gx- Sia Ttjv viaxuaiv tjv ygauuar)v w xooufrco : a) 150.??? 8px. 8i n'^v yogv tcov ?????????? ?1?.????1?(?? xal xaW.iTExvtxJv 'gycov ??? 1955 ???? ??^??????? tcv iUofrr]xuv. ) 150.000
8gx. 8t TT]v gaEuatv tcv xauTgtov ?coyo-Tsxvixtv egytv ??? 1955 ??? auaTafrTjaouivri xgiTixj ?1?????\?, y) 150.000 8gx- t ttv viaxuaiv ooaguv xriAcuCECV ???? ??????-yt)v ??? frEosrgou xafrco xai au?vycov, gya-YtoaECv xal oguuTCOv, ??? ???????????? ?? ???????? xal ??? xxva xal 8) 150.000 8??. 8i Ti'yv viaxuaiv xoaEto t;io?iytv ?1????-yixv xut AoyoTExvtxv 'gyiuv ] ttj ????????-oco Egycov |io?.ycov ?????? xal ??^????-???? ???, ttjv Eviaxuaiv aoagcuv ?1?????1?<5? i) AoyoTEXVixjv ????81??)? co xai tt)v gya-vaiv xfraEcov At)vixo iAiou et ?? aco-Tsgixv xal ^coteqixv. Ta vcoTpto ???? fra 8iaTEfrov uxgt tou Touviou.
='A reiaouu 6ti X' aura Evai ut xaArj gxi, ??? auureAiigcofr ix xr\ xavoreoTiaT) xal tcv ?iAcov aaixtv alTT)iTtuv tcv Aoyo-TEXvcov jta.
??. ?-
'? 'EAAi|vi0|jq ???; AiynTou.
ExagioTo|t,E tv ????????? rj 'Ae-|av8gEia, ??? tie ???? fregu ax?aa ?????-aaaE ?? uEy?io XgiaTouyEvvictTixo txo tia yi tv 'E?L?briviaj.i ??)? 'AjiEgixfic. Tv Exa-giOTOu xai yi ti]V ??????????) ??? ??????1 v u 'xi xal ??? ????????1 ?' at Sco t ??????? : T |.ivt]|.iei)8e auro texC itt' ?????? v giaxETat arf) iAiofrrixri xfrE ???-8t)(.iou vaxive aro ?'????????? cigtuva gcoTTi(.iaTix. Av ??????? xti vAoyo va-??1??? ?? ???? xal yi tv 'EAiiviaii tt| Al-?????? ; 'Egyaaa ???????), KoXv ??????. ???' f| ??????????|'?)??| to xSotixo ato frXou noi) Xyexai ? 'EWiiiviauo ttj 'A|XEgixfic> ????????! OTi f) Na 'EaTa Ive a fraT) v ????11????01?1?1 xal SEtego. "Iaco. 'AU1 a (xf|v |exv0^v i cpiXoi ttj ?1?????? ou xovr Ott] Suaxoii gyaaia [ia pEfrr)-xav TtoXXoi, xai ?????????? ??' ^ou ox. 'Hi.ia Zicoya, vtanoxgtTT] ??? ???) N. 'Ygxri, xao ?????????? xai ???? ?????-??? auvegyaTi].
??- ?-
?? "?????? KoronoAq ??! KaAoKaipvcioq 6iayuviO|j<;.
At tI uigE ???\'??,'?|'?'?]?? t "????^? ??10?????) xi' vaxoivcfrTjxav t ??????????-ta ??? Ka?..oxaipvEiou 8iaycovioiio. Tiat -vayvcopafrr]xE t "????-?? ??? tr)v xoivt) yvc-uT), yiati xaTxEi frot] atijv xotvi) auvE8T]ot], vw t Bgasio 8v reEgiaAXETai ???? ??? ???????? ; Tiarl vanvtat f| ???????) tf] '??1?????]? to 'Erafrlou u ?????????, vc f| Etuu/tiyogiu ?? '??1?????|? ??? BgapEou y-VETai 8????| u anfrEta, ?????????1 a ??? (ir) xouvTCOv ;
??|??? ???18?) ?? "?????? auv8Etat ?? ?? ovovia ?|.?? ??????(?? (????)? ??? frEatgou ??? xai 8iaicoviEi ??) ?????) xr\; Ilifrav v


?? Oaxpo
345
slvai xoxo va Aoyo, 8v voutco ouco ri slvai uvoc, xi" oixe xgioc.
??????? ori yi va gaicudel va gaeio, yi va xaxaxxiiaei xai va 8iaxrgT|CEi tt)v u-niaToavT], yi v natisi ottjv jivEtiuaTiJtT] ???) xv gAo atv ????? dnoXeEi, Elvai itaga-xuxo po o xgixa xou va \ir\v iov\ Sia-tcq|si 'va xagio ??????. ?????? vSxEtai Ae o ???????1? xou v xiv yxgivovxai -?????? ??' Aou 8v vnQyei ???? xafroAi-xf| ??????? axi xaAAtxExvix xTijiriai v8x8tai Lipixoi v xouv AA ????1??|??1?, ????? Evai ?????1??|?? v ut] ?????? v ia^i-?lan,?r]'?e, xi uvov f| xaAi xou raoxt], AA xai aaixa | ogftri xou xpar], x] mXoyr] xou v yivEXai ???'???? avauEaa ??? giaru.
Av noxAeExui -uegixoi -eaxal v JEXtOQ-ouv cAAe xaAixxviSE ??? xeve ??? TiUTJ-ibixav u x ???'?'??, AA xavva 8v gvi-xai, 8v ?????1 v gvii'E, xi xoo f| x. Aau-????), oo xai f| x. MEQXOgT], xai t x. 2uvo-Sivo ??? iiaxEga ??? Auaxixri ?????? ??&?-06 v ???8?)0?1 xai v uExa8coEi auyxAovi-oxix u ?????????] EUyvEia, u latoia Ai-xxTjxa ??????????? usacov, x ????] xj ??-Aulvii, giaxovxai oxr\v ?????] ycauur), Elvai |iE xfjc StaxQiari ??? xoti yive.
Av auu-aivEi x 810 li xv KaAoxaigveio 8iaycoviau. 'Evc ?? ?????? x gaeio xou v' ???????! ui yxuqt), nvco ??? xje oui')-xT)oii, ouoxaoii, va 8ixacoua EAEUxr-Egiic ec-8ou ? xi] oxrivT), xavva, r\ a^sv xavva ??? x gya ??? ngoaAe 8v reai'xtbixe... yiarl v naixavE 8v cxvtexs o' avxi] xi] 8oxi-uaota. "Eyeive ??' ??? ?????? XQvia ui Soxiufi v avEaoov oxi^v aOouoa to rJagvaoaoO x ?'??? x gaEuueva axv Ka-AoxaigvEio' 8ianiarch]xE 6xt elvai kevi%q. i' ajuavxa.
???1?? lgco Sri slvai ????????, r] xgie-axEga Svato, v gaEu't>oiv |ExEaxgixf| ????????] axv ???? ua 8v axoAoijijiia ??| ???? xcv AAiv ei8(v xai xaooaxEgE. 'AAA ir Eixav ???? ?????????? x KaAoxaigveio y1 tt)v '8ia xou xr)v atyXr], xai ?? ???????????, yi v 8coi XT)v Evxncoo) ri 8v slvai ?????????-tVnxo, xai v xEvxgiaei xai xr) 8if>aii yi Egyaaia, v ?????1 xav 8v giaxEi va ???? |iAoyo, v 'xEi xi]v ???????] v itEQiuvei, vxi v ?8?1????1, ???? aiuEga, axfiv ?????-Xx]\[io..
?. e-
'? Camus Kai nAi yi Tqv '??????.
O vayvtBaxE xi Na 'Eoxia f> elSav ar txo xfj 15 Tav.1 #Eg. (agit-. 685 686) x ????'?? ??? 8iaii(xou ??????????????? Albert Camus yi xi'|v ?????, xat-rc xai xi AAb axEXix Ex8ii?bcoEic xcv yAAcov 8iavo-ouuvcov.
"Oxav Camits eAaE x xexo xijc N-
a "Eaxia> u xrjv eAAiivixi) ?-????????) xo ?????? xou, ??? auvoSsurav ??? axExix ?????? ua, eIxe xiiv xaAcoauvr] v u yg-?81 ?' xAout>a, ?? xQOvoAoya 24 'lav. 1966 :
'Ayarerix KgiE,
S cxagtaxc ???? ???? yi x ?????? aa ??? KoXi) u auyxviioE, Ax ??? 'xava Elvai ui ???? laxvn 1?8?|?????) ttj ntoxri uou ???? xfiv 'EAAou.Mvo r\ AAr)vixr| yevvaioSco-gia ?????? v ????????? ui xao ???1??1 xEl" govoua u xari eyvrouoovr].
2 axAvco ????^? xi ex uou yi xtjv Er]uegia xai xrjv AEU&Ega xrjc ?????? aa Xtoga. IIiaTipaxe, ?????1?? Kgie, ox xaA-xsg uou aiaftrjuata. Albert Camus.
M x Ayia aux, ?????????? xaojv cogafflv gycov SiaxguvcvEi xua ui ???? xi] ?????] ????? xou yi xtjv 'EAA8a, ?????) ??????????), ??? ?????? ???? v auyxtve x&s yvii EAr|vixri xagSt.
___ ?, ?.
?? ?????? Mia ????? ?????????.
??????, -d-aooc Movaovgt] : 2. ??? ?? ??-Xsvxato aXc, nofievzl o xges ng^Eig.
'? 2. Mcu ???1? va evat yieyaXocpvta, %a>-gi v slvai 'va ??? xo ?????????? ??? -vaxaiviouv, ??? Svouv va vro glyo, ??? ???-????????? yvcoaxE ???????, 'xei ???? va-???????? x xuQloua v SiriyExai Exgiaxa xai u t| ?????! ??? uu^iaxogriuaxoc ???-nvxwv ??? iriyriuaxo xai u ??) tVEaxgixT) ?????] : iaxogE. O Icxogis ax yvovxai Siaixega Axuaxix aua ?????-8???)???1 as jcoTix x^QB' Ki' 5xi uovo %qic, ox ????1-x xou axoixEa, oxt uvo yiaxi nagouatouv ISixu.xa sftiua, xai iioggudLtE ????????????' M('ou ??? Xroe o ???????? ????) xai x yvcgioE, xaxogijo'JvEi xai v' ?????????? xx\v ???????1?? xou, xai v ??? ?8??????1 uaa ? axiiv, xai jiat v ??? 8e|ei, v ua x-vEi v aiaftav ???????? ??? T e X s a x a l ? X , ari) SpauttTixT] xouEvxi ??? aveaaE xcga oiaaoc MouaogT), axi'i f| ?????)?1??] voto, ??? Eva ivxovii ax) ???? ?) sva ??? ?? uEaxxEga &Eaxgix xou ????, axs8v ????-ait6i' f] 8????) IexuAvetui oxr\v Al'yu-???, AA' x] ???????? nagajivE ar ????'?'??-gio" 8v ni8g axf)v ?????)- 8v ????????? ??????????- ?| auuoAri xrj nEgiogExai a [iEgix vxeXc ^fflXEgix SiaxoauriaEi.
Oaiaaxix x T e A e ? x a t ? X evai va pastiche xfj ? ?????|?1???? v x ? A , ??? xAaaoLKO yaAAixo uD&i-aTogiij.iaTO to 16ou atova. '? ??? OriaE v pexatl-eaei xi]v n>Eari xii axi ugE pa. To T e A e ? x a ? A eIvui va 'gyo Se^ioxexvia giaxt], AA' ????? nvxa xav


346
ZxaxuoXoyriu.aTcc
xupiagxE ???????-???????;, x ??????.???? elvai tpuxp. "AAlcoatE x\ fotfrEor) 8v exei yi ug noXv uvtaffSQOV. 'H ? q i ? ? ?) ti i, a ? a vie ? x |3 ?????^??? tt]v pxt] ??? TpuxoAoyixou iiT)&ioTOQT|u.aTos, ?????????-???? ?? ItJievix Tpiycovo, xai yi toto xat-XEi OTrjv ioTOpia TTJj Aoyorexviac; ui frar| ar\-u.avtixr|, AA nelq aTiuEpa ??? EiuaatE ????-???11(.1???1 ano Ireitaxtix ?'??(???|???? f5pi-oxoiie ??????; ???1??? v axoAx]frouB u- [u va xSoxti Trj5, ?? ui autjuyixr) -ouu^covla ??? nEiSrj 6Xa ?? ??????? elvai Tiu,ia xaTaAriysi ai AoyiXTj auiupiAicoar), ?????? ??? noXXq u.aiav8pixc; ??????????; xai ua-xpoyes 8??|?1??]??15. 2 pq ??? ouvei8t]to-??1?]????, av ????? v 1??????)?? toi, ?? -ftocruvsiSr]TO, ??? |oiXEiwt>rixau-E u ?? ???-ouvei8t]to xai u tic; ????1??1????)??;, ?? ???-????? ??? tjpouv xfrE atiyurj xQipts ti ???-|3aivEi uaa ???? xai ?? ?????^??? ??????-Eav, ??^????? ??1??????.
?? ????????? f5 X ? u^xvsitrjv vxrmwot) (ila? ???? ???????????)? iiafrrjuaTt-xf)? loxiOT)?' Xiivcei ??' auto ?? areivt'i'iQi-???, i] ????), x xpcua, t xTi SiaiTEpo xai
SlEyEQtlx.
'AvTxei atTJv ????????? tcv Epycov yi tfjv ???? ? x. ????????)? Seixvei ?????.?)??) a xfrE xavva ???????? ijaipaEic;, xai ????? |aipaT| Eirav f\ ? pcxAiiar) a ? v ? v q ? ? ??? 5v Sivouv Aui|)r) a' Eva ??-??????? XX xai 8v xaTEt3i;ouv ti] OTfr|xr] tot). Elvai 'va pyxi ??????????, ?????.
T 'acocTE, ?? ????????, ?? l'xavs, oao sni-SXEtai, frEAxxtx, tj ?????????]. Atr) stav, otiitcpcova Lis Trjv ????????] ??? {??????? Mou-?????), Et-aiaia, ??????????] laauE ?? xpata ??)? xafrxaara. '? pu.r)vela niar\q si'rav dpi-???). 'O x. Mouaopru xai x. Xpv Sjio-??1?|???, I8coaav ????????) xi' xtivo|3oia a pAouc; nAAov ouSrepou? fj, acoattEpa, xcuv-xonovq xai ?| Ka ???????] eitv a t,o%r[ ???-|ia. Euav ??? ???? ?????? ???)???)?1??|, oXes ol xiviiaEi? xr\q etxav x^q1!! kctl ?? ??-pu-ar xr\q slaav ??????????. 'AvTippr|aBic; xco iivov yi ?? ?????? Tfjs ??????); ???!;?|?;. Elvai ??????????, XX ????)????|???1?? (???8?-v vc ?iyEtui oTi elvai Eva rtA repco'iv, ?? reoio fl1' }jM%t} ?? va XXo mio Ereiar]uo, ?10 ????????? yi 8e|icaoT|. Mia yuvaixa ??? lpei v vTuvetai 8v yvoE, xai u^iata ???-axei, ?????; tic; ErttoiipEiEg, ot ???1?(; yivov-Tai ???? vTiXrireTc; orav 8v ,enr\o xavva aX-Xo acpLia ???????, xa[ti ????| rcapaTovia. T ar)iiavnxTEpo ????; arfiv piiiivEia xf\q Kaq ???????) 8v eitov ? ???????) tt|i; XX' ol ????????; xr\q ???????????; xx]q oxav [iiXovos xai ?????????? xua otav ?1?????? xai ??-paxoXou&oaE tv auvoiii?tiiTr| xr\q. Etaav 0??5 EtiyAcoTT8g, ????????. TSiaiTEpa ????1 v e-HaivEt>ofiv xai oi p(.ir]VEtEc; tcv x. B. METaS xai 'Ad. M.i%ar\Xib]. 'H Ka M. ?????1?>?? Elvai (ila ?)?-???10?; u ????? ???????? xai u ??????? rtvco oxr\ ???\?. 'H iSioauyxpaaia
xr\q ouco? tfjv ?????1^?1 yi xapaTepiaTa xi ?/? yi v ???????????? a xoaiitxe XTipiec;. Av elxs tt]v veari, tv aspa ??? ????????? ? QXoq xr]q.
'H ?????????] ??? x. 2?. 2??]????????1??1> elxe xi' ????) rn,v ???????^?? xfiq oXr\q ?????????)?.
????? pyaos
?????????????
rvdueq, vckSotc, xapaKTqpio|ioi.
'??? ?? ?????? ?????, Eyxaivi^ETai iii va ???')??1, u tv ????????? titAo, ??? fra ???1??1 yvcuEc;, ???????)??????, axiTaa, vx-8???, ??' tt)v %vr\ ?????????) xivT)ar). Suvav-?? auxv xavsic; copaEc; axTpeic;, vaTiixe? oto-??????;, ??? fra TJtav ????? v nr)yaivoviv xa' iive?. '???1^?1?? OTi f) xaivOTO(iia aTTj xf\q Na? 'Eaxia? fra ?????????? ?? ??8?????? tcv vayvcoaTcv xr\q.
* *
* 2tt)v xuT) ttjc; r[Xixmq, eXeys xiq ?????,-Xeq Zx nte^A a' 'va qiXo xov, 'va? av-??????; Elvai TireoxpEcouvoc; v 8ia8|ei: ?) v reapateivEi ??) vitt) tou f) v reapaTBivei ??)
007) t01j.
* 'O T^cov 2??'1???? ????????1 ?? ????????
Xai TT]V ?????) tcv lH)i)lOTOQl]lldT0JV tou .Jt
??) ta)t|. Movo tovitsi 8ia&ETa) ev' ctav-fraato rxvaaua, ???? xavva? v ufj [?????1 v" vayvcopiaEi tv auT tou : yi ??????? tcv ??????'??^?? fipccov ??1???? ???? x-frpou; [tou xai yi ??????? tcv v?l?afrr|Tl-xcv f|qcc0v ???? ????? ???>.
* 'AvtifrETa, uEyAoi; ??????; ???????????-(poq 2iAve Eye ????????? : "? ????????? ??????; yi v ??????; va ???????? elvai v xpaTs Eva '????????? ???? ?)????? aou ????????1 xig yvcu-E? ??? yi xfrfi ti. "Otav, xpipc?, vapcoriiiai ??????? a' va tonio r\ a' 'va yuvaixeto ????????, ti fra ????^??? yi' auto x. X... xai Ppiaxco ?????? ??????] tt)v ??????)??), tte aafrvoiiai 6ti El^ai xu-???; ??? ?????????? i)pcod ??? xai ??)? 8ia-????|? ???. EiSeui), TJpcaac |x ????????1 x' Eva? 0E5 lpEl ???...>
* Mia veapi) yuvaixa 'Xsye ??? ??????? xei-?????? xai ueAeti)tt) ??? ???????? 'Avp Mev-tp. Aeve ????; 8v redpxouv ppcoTSiec;, tA-X novo appcoaToi.Auto Eivai tao dX.T)fri-v, tfjr; ??????]?? Msvtp, o v Ayau.e reco? 8v unpxEi pcotag, dAA novo paati;>.
* "O Aai'xc; xai ????????????; u.u0-iatopioypd-?05 Ilip NtExoupaA, ??? yEvvT)frT)xe ??1? ??? ????? xQvia, Sv r\xav 'vac; dvTjtoc; ??1???-?18???????; ????? ?????1 tv xopTSeuav. "A-??)?? 7iex)-o.40vxaq |ii frau(tdaia avXXoyr) ??? ^??????1???<; ???????; ??? PEvoup, ??? ????-yxv, ??? ???^??^-??????? ?.?., yi tt)v reoia


TrfNa Bi.BX[a-'H '?????)?la-fispioiK ?' n,pplos'??????????????: 34?
????? u ????]??;??1? : 'AvaYxdoxrixa v yg-???? ????? usXav 8qy yi v ????????? axv saux pou xaa ??????? xgwiiaxa.
* Asv r) xvaus ???? xiraoxa, BeBaicvei xagivXio 2???[???, av ???1???????? yi va xavox>|is xxi f> f>Xtt(j,8 v yivEi xXeio>.
* "? xotbiyrixii Ae, ???> rjxav reavtoC yvco-cxo yt xv ycva xov v xaxartgavvEt xv ???? tcv ggcaxcov xou, el%e 8tiyt)v>e a' ax ??? ??? cogaa ??????] ??? 'AXslvogou ????? Yiov : '? xEiexsgo x&QO xx) cofj sv e-vai ttvaxoc, XX' ?????. Movo rcovo xartEivcvEi xv avtVgaOTO.
* "H ???!??)(??| MiaxEvyxx, ???) ?????? ??-???????, ????? ?????? a ui ?>??\ ??)? : N' -????? xai ?'????1???1 Elvai x xaXxEo ???-YM-a xo xauou. N" ?????? xai v ut)v ya-ixiaai elvai x OExsgo xaX. N ur'iv ?????? ????? xai v' yarcicai Elvai x xElQxsgo.
* Pctouotiv xv ???? Mogv ???? 'va ???-??????? OecogetTai ?1? xAaaaixc. '??' ??) axiyuri, ???\'??]??, ??? Xoi loxugovxai xi xv fgouv 8x v xoreiaouv xai v xv Sia-Boouv.
* Ax ??? \i yegvaEi, xovitEi ????????? Zx BiXXv, v Etvai xQOvo ??? xuAEi, elvai fj ycova ??? voic&ouue ????????? xov v ??????.
_ ?. TT.
TA NEA BIBAIA (AeAti'o 'AvaAuTiKqq Bi6Aioypa 28.??. ?. Aiavo, ?? xoayoi tTi cpi-Beiac. "ASiiva 1964. <^TuTcoypacpEio Mocup8).> 8o, asX. 99.
ZoXXoyri o otIxou. tco ????????? p' 'vjovr| Xu-ptKfi Ttvori to ??????? xai to tc9ou tcv veic-tcov :
Kt' tcXaiy' ?????? ??' ovEipo, ??????, ?????? VEKp a XyiaCa???????, "EpqpE yi, ??3 poaa va Kl' v KOupaaTE, ????, Supiiaou pva M' ppf]veue dvTiXaXo Xova toO Ayou aou tco nr\y ??? xapva. 29.?. ????????????, Movoiki), v& xio-
Vt^ei... May.pc vStrve---ypcpyjxE Tci> B-
pcv. IlEipai. [1955]. 8o, asX. 2 x^P' p9pif]-04+21.
Mi Kaivoupyia auXXoyf) to riEipaiTn ???????, no ocfpaylETai tu att] cVti' Tri yvcpipti XupiKii ?????-???? ??? :
OpavoyXaa ?? pdTia Trie; ipuxii cbpaia 9mpE !
PooopuppoXo ?? ?????, noir|Tri vdcEioai pTcopEc; |
'AyyEXoxdpiTa ????? Tfq Tcoiiiaric; paa ??????; !
2?' d-rtEipTpava XEpdKia aou ttc coj ?? vtpa ??????; !..
30.?. A. TaoxixavTU, 'O iargouvrii Me-???????? xai x ?????????????? xov ???????.
'H c()UxavocXuoif] axos Tcpoi'axoptxoc xpvouj. 'A-voctutcov arc x Nsov 'A6r]vaiov, (Td(i.A'TeSx. 2), 'AByjva 1955. 8o, asX. 27.
MaXTn tco d-rcoBElxvEi Tccbr; f\ cpuxavdXuar| cpap-poOTavE 0EpaTcEUTiK otiv cEXXda dit' x xPvia KioXa tco oGaav o prjpiKoi iipcE,.
31.regciuoi) II. 'ALiitxTi, 01 Noi Kv-xatigoi. 'AG^va, 1956. <^Tu7ici)eY)xs Ano xi x-BcSoec npopT)8eu>.^> 8o. osX. 79.
'EiTiKoXupiK TpTtTUXO p otIxou tco dvaSEov-xai drt yvriaia tcoitjtikt tcvot :
MTtpc; ot pdyo koutI xfi flavcopac; p Xaxtpa Kal ippo Tr) vxxa Tri XaXi Tfiq Xirtoac; ypoKapE, tco cb, Kavdpi KXeiapvo a TXia Ta MayidrcpiXo ipdXXEi, tco cpTdvEi dn aiepEc;, dKpyiaXa, Kdpnou...
32. rivvi] T. Scpaxiavxr], 'O d(pvxT| xx\, Ba'dgvas. MuOioxpyipa. "Ixapog. <^'A8Viva 1955. TuTcoYpacpeio n. M7iap7).^> 8o, asX. 245,
"Eva Kaivopyio pu9ioTopr)pa to auyypacpa Tti <>cAyvfic; ricXuX p 9ua Tii aii at KptiTiK x"-pid, tco ijJUXOypacpE dXr)9tvoc Trcouq paa a Ttpa-ypaxiK XXriviKri dxpacpaipa.
T- I- CP0YSAPA2
H AKAAHMIA
647 2vveqcl xrj c OXofiB%Ea zfj 24rj &efQovaQov 1956.
Ar}fioaia 2vvQia :
1) KotTSeai tto to 'Akoci-ihouko k. N. 'Eap-XotioXou to pTi k&oOvtoc; 2ou t[ou to 'pyou cctoO VuxoXoyta to ncuoo [izr iraiSaYCyiKCv tpap{ioYv.
2) napouaiaai tto to 3AKCc&r)^aKo k. Ka-Xltoouvkt] to cpTt Ko8vTo tjjou utt tv t[tXov c'icodvvou SuKOUTpfiMeXTai Kal p0pa>.
3) napouataai tto to 'AKCCTi^aKoO k, ^ctii-plou : Biagio pace mosaici di piazza armerina Roma 1955.
'E JtiaTTjfOVixal 'Avaxoivcoeic;,
1) To dvTETiiaTXXovTOt; nXouc k. 'Ig. BoyiaT^t-6ou : 'Eiriptcoaiq 'Icvcv etq tt^v GsooaXtav.
2) To k. Armr|Tp[ou FkIvii i to tVTmpo&pou k. Ficcv. nouX(Toa : T Kotvpiov toO KanTiavtoct; 0eotp[Xou.
riEPIOAIKA K' EOHMEPIAES
_ 2t pxpEvo texo.
AAAHAOrPAOIA
25 (Defpouccptou
k. F i ci v. N\ e p. MTpiE ol NEpa5o(pavTo:-oic;. Ka ttoX ataSriTi1! f\ ut&paaT] arc tv riaTtav-TCDvtou, TooXdcxicJTov ar otIxo :
fH ypi n' fi pdcpco ttXo Kal yv0Ei...
k. N. i. cATiX) ounTiaeriTiKoi otI/oi- TiEpin-vou[e kti f;ioXoycTEpo. k. T . 'A v t o v. "E-yivE f| dXXay^i tt<; Joecoc;, k. 2 t. SA p t. 'EvtciO-8a. floXXf; o at9a(pTEq ekvec Ka Xtyri fi p.ouai-Kfj. "Exou^e ia[3oEi Ka KaXTspout; otIxou aa. k. K. K u p. n a n. 0Eo)vtKr). M Evai &uva-tv v ia|3aoutiE Xouc; aTOq to ot(xou, X6-kXtipo TETpdLo cOttcdootttote, k6ti B 'xou^ie v Oq TIOliE ot px^EVO texo. k. 0. Tu p.'EoTEt-Xau.E Kal TtXi t texo.
H "NEA EST1A,,
????????????? ?. ZEpyiou "OS ???(?? ?????? 28a??|\. 812-449 'ABrvai


.^??1
1??????'
UJEG
T pouoiKTcpo rcppavuc pa5i fi v fxcTe Tqy pouoiKi no o pocs ??) orf|v pa no o poci ???????????? ?? paSiipwv ??? pi ?? ??1??? rcpuaviK ??-?? DUAL
???
Ol 6I0KO1 COLUMBIA oc npoocEpouv pio ??-S'Ari nAauoi pi Alya XPiTpaTQ
H*. -A.n. ??6??01 ???????????!


BIBAIOrlQAEION thz "estiaz,,
I. A. KOAAAPOY & Z'AZ a.e.
OAOZ ZTAAIOY 38, THA. 23.136
BIBAIOrPAOlKON AEATION
T iXioncuXsiov na 8v eBovstou 5i xf^v aixoustQOLV xcv TiLtcv tv vcxypacpoLivcv iXiov, 5ixi ocxaa vcavovi-ovxcu cxTt tour; auyypacpEc; f] xo ekSoxccc tcv.
'EmoTq|joviK nepioSiK.
AKAAHMIA A0HNQN 'ErtExrigl toC MEcaicovixo 'ApxEiou ExSiSouivT). Eju-
u-EAea to 8iUth)VToi aToo eto 5ov oeA. 156. 'AtMjvcu 1955. Agx. 30
AQAEKANH2IAK0N APXEION 2t)Yygau4ia jt.Egio8t.xov ex8i86uevov vno ttjc v sAt>r|vai Aco%avi\aiaxf\ iaxoQixf\q xai Aaoygacpixfi 'ETaifJEa T6-uo A' 8ov aeX. 232 'Arrivai 1955 60
aTpov.
ANTQNOIIOYAOY IIANOY 'H aAcooi rfj iAti (Agua o xoia ugn.) 8ov
oeA. 48 12
KAZANTZAKH2 N. aTgo, Tgayco8E u- gxau uara (ngourida Ko-
go 'OSuaoa MAxaaa) 8ov oeA. 674 'Ath'iva 1955 125
OpnoKcuTiK.
f AQPO0EOY MiitqojtoAitou Aagi'aan Ayoi jtEgiaTaTixoi 8ov oeA. 116 30
KOTPDNH ArA0ArFEAOY ('Agxiu.av8gTor))'EuTto8ii;i. jtovo ttjv xmaoliv
ExJTiixa ; 8ov oeA. 104 35
'loTopfa rcuypcxpia Aaoypatpia TaiSia.
KAIP09?YAAA KQSTA "H 'A&f|va xaagiTai tov "EAyiv nov ArjoTEipe ttjv
'AxQitoAri 8ov oeA. 16 10
KOPAH AAAMANTIOY T jtgJtEi v xucoaiv ol Pgaixoi e'i_ t^rcagoiiaa itegioroi ; (AiA.oyo dvo rgaixwv, xutoi'xcv tt Bevtci, rav f)Xov>-Ottv T; Aaujtg vxa to AxiTOxpTopo NutcoAovto) 8ov oA. 72 10
KOPAATOY riANNH "IcToga xr\q 'Apxaa 'EAAdSa Tuo A' 8ov asX. 472
'Afrriva 1955 Aeuxvov 125
AAIUTA TAKH 'A&avaaioD AiSgx] 'Anouviiu-ovEiJuaTa 8ov oeA.36 'AvTUJtov
x xov A' xonou ti 'HjtEigcoTixri 'EaTa 'Icovviva 1955 > 20
IIAIIAriANNOnOYAOY IIAAAIOY A. A. Karaorgocpai rjcasi. xai cd-AifiaEt ttj 'AxgojcAECO it tcv Mt]8ixcv jtoAncov uxgi tcv xafr' f)u xgvcov 4ov oeA. 16 5
MaSqLiaTiK 4>uoikc 'Etmotqlicii
RENZ CARL Die Vorneogene Stratigraphie der normal Sedimentaren formatio-nen Griechenlands('H jtgovEoyEvif|c aTgcDuaToygocpia Trj 'BA8oc to Ka-qXov Pvt 4ov aeX. XVI + 638 + 4 Taf + 6 Karten 'AfrTJvai 1955 Ae-
u-vov
Na *EAAt)viKq Kai Zvq AoyoTexva.
rAPTAFANH P. 'AA. naitaSmnvrii, f| cof| xai to 'gyo xou 8ov oeA. 100 10 ZEPB02 riANNH2 KA. 'Aycovi.au.Evoi xai Adtqcojisvoi (jtEtoygacpixai otjv-
uara) 8ov eA. 180 25
360
AieutKJvaeis aucpcova u to agf>go 61 xo A.N. 1092]938 : AiBufluvTfis Kal kSo-ttis ths N. 'Earla : nixpo X&piK, KcrroiKla NiKn; 16. cYttvi8uvos TuxroypaqjEiou : 'Ap'.o-TOKi; MixaTvTrouTios, Apocilvri 4, Kn

?? T8I limi 1. ?. ???????? ? ? ?.
BIBAIOrPAOIKON AEATION
(Zuvxstot ?? ??? TtpaBsv oeXio)
?0?1???? KQ2TA '? ????? ??|? udva (oxxoi) 8ov ozi. 48 ???. 15
MAPKINA KAAYAIOY Aijxoa Zmf]q (??^????) 8ov oeX. 112 'AtWiva 1955 20
IIAP0ENH2 ?????02 "OrjtVrjo (axfyoi) 8ov oeX. 64 15
2AMAPA IIANOY T Xauivo AiBdSi uvthoxoriua 8ov oeX. 212 30
Nuxxa (???????????) ?' sxoari 8ov aeX. 212 26 SICURO MARINO Poeti Italiani (1800-1950) Tradotti da Marino Sigaro, proemio
di Bruno Lavagnini 8ov ce?.. 144 50 20AQM0Y AIONY2IOY "?????? ?? EUgiaxueva xuo ?' ttgoXsyueva Ta-
xcBou ??????, ???????? M. KaXXovaiou 8ov oeX. 192 20
T2AKA2IAN0Y MAPIA2 IQ. Asux "Oveioo (otijcoi) 8ov oeX.88 'A trovai 1955 30
YXAPH TIANNH 2tv axio ??? IlXaxvou 8ov oeX. 208 35
?????????? ?-'uxoAoyia ANTQNIOY TOY BYZANTIOY XQMaroT)t>eia f|Xoi Eyevsc xgreoi ??????????-???? ??>?,????1??(???, eiau.ywyr), ?,????????), 0T]ueiaei Xgiaxou ?. ????-davdar], 8ov oeX. 88 Aaula 1955 > 15
TIOYrK ???? 'H ????????? ??? douvEioixou, elao.ymyr\ xai ?????????) Kc-
??? ?. NixoXdou 8ov aeX. 160 20
ESAPXOnOYAOY NIKOAAOY I. 4'v%oXoyia ??? TlaiSc xuo B' oeX. 592 70
???????? BA2IAE10Y A. A. 2xtuBoXr| ??? oia6dt>|uar| ??? ???????? ttj dgxaa EXXrjvtxjc, SiaTpiBr) ??1 8i8axxopa ??????|,???1?? e xrjv ??????-?1??)? 2xoXr)v ??? IIavEnioTr|uiou EoraaXovtxT), 8ov oeX. 58 ??????????) ??? x XQOvix ??? ?????.- 2xoXeoo ???????????? 0eo)vxti xeuxo ??-?2?' eoaaAovixTi 1955 15
KIT20Y KQN. I. 'EtiottiuovixoI JJgoaavaxoAiaLi.oi xfj auyxQvou ??????????-xrj p,et. ???????? ??? ????|??\??? x. 2???. KaXXidtpa 8ov oeX. 144 'Aj-vai 1955 30
2AKEAAAP10Y TAKH IlaiyvSia, yupvaarixT, do4ixiauc ??? S]uoxixou
oxoXeiou (?' Ixooi) 8ov oeX. 96 30
?????02 BA2IAH2 IIqo 'va ioXexxixo ????-ovvaXiau (?1?????1??) dvaxo-
vcoaii) 8ov oeX. 24 10
?'???????? ???? x v xx\ MapaaXEi'co naiSaymyiXTJ '???????? ???????-Ei ??? wrcotEuf}iJvxou auxrj xai ???|??]??? ??? ?????10??]?1?1> 0fo)vxri x. 2????????? ?. ?????) 8ov aeX. 20 Xiftyga90v 80'
??(5???| Bi6Aio8i)Kq.
????? ?. 2. Tv xaig ??? BouXyagoxxvou 5? xSooi 8ov oeX. 444-f-xdgxr|
Aeuivov. 60
Ti xr|v ttaxpiSa 6tj xSoai 8ov oeX. 148. Aelivov. 30
????????? xai XXa 4) 'xSoai 8ov oeX. 128. Aehvov. 30
nvcupciTiop'; -'YnvoTiouq -'AnKputpoi '?????????.
III22ANOY ANTQNIOY 'Yno%ei t,a>i] p,Ex Odvaxov; Mftooi ftixoivcovla,
dEcogiat, ???????????? 8ov aeX. 64. 12
???122??0?0YAOY ??2?? ????-coxgaxixol "EAArrvs 91X000901 xai dso-
???1? 8ov osX. 88. 20
riDTOIIOYAOY ITANArifTOY 'H usxavjnjxixr) co ?????^??) xai d> 91X000-
?(? xeuxo A' 8ov oeX. 56. 20
ZxoAlKa.
K02MA KYPIAKOY Ssvodivxo 'EXArrvixd, ('ExXoyal ?' xai A' PiBXtou). Na ?????????1??| egyaoa xax vov oaxiipa. IIsQiExpEva, xeiusvov xax auvxaxTiXT|v oeigdv), ????????1?;, oxXia (ygauuaxixd, aTuiaooloyi-xd, ouvxaxxixd, ^gayuaxixd), vor|uaxa, ????????!, eixove. "Exooi veco-xxr) ??????????????) ??? ??? ???^?????? ???????? ????????? Kupiaxou Koau, 8ov oeX. 128, 1?>.


University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs