Title: Bovenwindse Eilanden
CITATION THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00081464/00001
 Material Information
Title: Bovenwindse Eilanden economische en sociale opheffing; eindrapport (1955) met 16 bijlagen. Samengesteld door H.A. Hessling
Physical Description: 1 v. (various pagings) : ; 30 cm.
Language: Dutch
Creator: Netherlands Antilles -- Departement Sociale- en Economische Zaken
Hessling, H. A
Publisher: s.n.
Place of Publication: Willemstad Curacao
Publication Date: 1955
Copyright Date: 1955
 Subjects
Subject: Economic conditions -- Windward Islands   ( lcsh )
Genre: government publication (state, provincial, terriorial, dependent)   ( marcgt )
non-fiction   ( marcgt )
Spatial Coverage: Martinique
Saint Lucia
Saint Vincent and the Grenadines
Grenada
 Notes
General Note: Cover title.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00081464
Volume ID: VID00001
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: ltuf - AAP6322
oclc - 01655042
alephbibnum - 000130302

Full Text
- 94LZA


BOVENWINDS F/

EILANDEN


Economische en Sociale opheffing


EINDRAPPORT (1955)
met 16 bijlagen


Samengesteld door H. A. Hessling,
Hoofdcommies bij Economische Zaken


330.9 977 ;
A/ V4 95 .6

'Ao


i:

i
I


; -~

:

~:~
, i
L~~~

?a
rc$, ~ :: .~

:;i -~"fl

J:


;.~
Y~'
ri.b"


UNIVERSITY

OF FLORIDA

LIBRARIES


-ruTS VOLUME HAS BEEN
MICROFILMED
BY THE UNIVERSITY OF
FLORIDA LIBRARIES.


II

DEPART MNT VAN SOCIAIE- EN 3CONOMISCHE ZAKEN
-*- .----o--4-* 0 o--e-S 9 e-0--oe**0@-oe- 0o-o S -* Soe 0Curacao, 14 April 1955,

Z.E. do Heer Minister
van Economische Zaken on Welvaartszorg
Alhior.

Onderworp: Ophoffing van de Bovcnwindse Eilanden

Eindrapport

"Geen land kan zijn economic opbouwen op industries alleen".


Ingevolgo de door Uwe Excellontie aan mij verleendo mondelingo opdracht om

rapporten, goschrifton c.d., uitgebracht m.b.t. de Bovenwindse Eilanden, te

raadplegon, daaruit belangrijko gcgevons to putten c.q. eon eindrapport op to

stellen, tenoinde de Regering aan do hand daarvan in staat to stellen maatroge-

len to troffen om gonoomdo cilandon oconomisch en social op to hoffen, hob ik

de oar Uwe Excellentie hiorbij tovens aan to biedon oxtracton uit do navolgende

rapporton. Bij do samenstelling der stukken hob ik getracht nict langwijlig to

zijn, wcl practisch.

1. Brochure "Eon noodlijdcnde kolonic" door H. van Kol (1901), Lid van do
Eerste Kamor der Staten-Gancraal.
2. ,apport (1938) van de Gouv. Ass.accountant A. van Wavcren. m.b.t. de econo-
mische on social tocstand on van de economische mogolijkheden van St.
Maarton.
3. Rapport (1938) van de Gouv. Ass.accountant A. van Waveron, m.b.t. de ocono-
mische toestand van St. Eustatius.
4. Rapport (1947) uitgebracht door Prof. Ir. D. Dresden on Prof. Dr. Ir. J.
Goudriaan t.b.v. "Hot Wolvaartsplan Nodorlandse Antillen 1946".
5. Rapport (1950) van Ir. A.P. van der Vlics over "Landbouwkundigo mogelijk-
hoden Bovcnwindso Bilandon".
6. Aant-keningen (1951), samongestold door Drs, J.H. van Boven, uit vorschilla-
do rapporten.
7. Geheimn Nota dd. 25 Februari 1952 no.1761 GS van do Hoofdcommies .
H.A. Hessling, aan de Voorzittcr van do Rogoringsraad, over 'Wolvaart Neder-
landsc Antillon".
8. Reorganisatic plan (1953) van do section Landbouw, Bestuurscollege, St.
Maarten (Plan van Rijswijk).
9. "Hot Bovcnwindon Rapport" (1953) samongcstcld door Dr. G.J. JCrl (groten-
deols), Dr. Ir. J.S. Veonebos, Dr. J.H. Wostormann.
10. Notulcn (April 1954) van hot Rliof Committee op St. Eustatius Voorgestolde
noodmaatregelen i.v.m. do droogte enz.
11. Rapport (Moi 1954) van Drs. J.H. van Bovon: Opname van de toestand a.g.v.
de droogte.
12. Brief 10 Septomber 1954 no.1396 van de Gozaghobber Bov.cilanden n.a.v. een
bosprcking met de beer Duclos.
13. Rapport (Juni 1954) man Dr. F.J. Si'amds, Entomologist Trinidad; biolo-
gische control van "pests"; opinie t.a.v. do landbouw (Bovenwinden).


Aj\1'WCill.~4A;I AMVRICA

2 -
14. Rapport (1954) van B. Havard Duclos, Agricultural Economist bij do F.A.O. over
de landbouw ontwikkoling in do Nodorlandse Antillon.
15. Rapport (1955) van Elsa Haglund, FAO Area Home Economist.
16. Rapport van een studiereis (1955) van 9 Leden der Staton van do Noderlandse
Antil on nar.r iBovoarZindso Eilandn. .

Inleidendo boschouwinoen,

Niot zonder opzet ben ik boggnnen mot de brochure v ita H. vAn Kol(1901), lid

van de Eorste Kamor der Staton-Generaal, to raadplegon. Ret bookje geoft een re-

trospectief beeld van de v66rdien botrekkelijk gunstige toestand en hot worpt een

schril licht op do situatie rond de couwwisseling t.g.v. hot slocht Kolonial Be-

hoer ddor de Nederlandso Regcring.

Ook toon word to St. Eustatius om "relief worK" govraagd, evenals het vorig

jaar, ocn halve couw later. Uwo Rcguring moge daarbij even still staan. Want n.m.m.

eal do geschiedonis van do AcFillon nimmor mogo aantonen, dat een autonomy Regerig

van de N.A. con doel van Haa: torritoir dio hulp heft onthoudon, wolke hot nodig

he-ft.

Tcnslotto is or bij allo uitgebrachte rapporton "hot Rapport van cen studie-

reis van 9 Statonlcdon naar do Bov. oilanden" (1955), goricht aan de Staten van

de N.A.

Er is vocl critic op hot Bestuursbeleid on de Uitvoerende Macht. Op vele

plekkon in die samenleving wordt de vingcr gelcgd. Doch naar hot govoolon van stel-

lor dozes kan veel worden toruggebracht naar doze 6ne opmorking, welke oen trieste

getuigenis inhoudt:

"Do in 1951 naar voron gcbrachte klach', dat de cilandcn administratief in de stock
"worden gclaton, wcrdct sodert de invoering van de Eilandoroegeling nog luider ver-
"nomen; de to dien a.rzie;n uitcgcproken vrees is bewaarhcid gebleken...Uit de lij-
"dolijkheid en hot g:brok aan oblaqgstclling van de gezagsdragers op de drie oi-
"landen blijkt hun ongeschikthcid voor do uitoefening van de hun toegewezen taak".

Dose Statonledon zijn blijkbaar niet op de hoogte van het jongste verleden.

Do goschetste situation is ouder dan het jaar 1951. Ik geloof, dat hot good is hier

in horinnering to brongon, dat do eilanden naar mijn woton sedert hot behind van

Gouverneur Brantjes (1927) administrativef in de stock zijn golaten", adminstratief

sijn uitguhold va~ndc :g1z& ged-g ."ct-ind'sdQ ititfi~t wurd'on :godasoe3~sesat-'fot

'elplstlertyp'ist-aadjo--van'arilos Dat dr d(cs6nlvnks codor'do jardn van-did

i;do -b-stairsmerstlfln: P4-en-'ingtondmon nan hot "Curcar.os Bostuur",4 id: oeO

prestati .op zichzol f; .:-* : : ;r.., -..:.

3 -

Want mon vcrgoto vooral nict, dat daar in de conzaamhoid to midden van wolkon

on golven het sloopingswerk aan do mons voortgaat. Om dAAr bovon do alledaagso mons

to blijven staan vereist naast intolloct groto wilskracht. Zij die eon week op do

Bovenwinden gaan kijkon kunnon daarovor nict moosprcken. Hot ware juistoe on

christclijkcr als dczulkcn mild warn in hun oordool.

Wolnu, of dio voorstcllen bij de Curacaose Bostuurders con gcwillip oor hobbon ge-

vondcn is een open vraag. Hot is immers nog niet zo lang golodcn, dat zclfs Aruba

voor do peringsto personoclsvorstorking on voor elk wissewaajo most "eotiaend'.

Dat do "gobrekkigo bolangstelling van goeagdragors op de govenwindon na 1951"

minder zou zijn, laat zich bij do opgelegde godeoldo verantwoordelijkheid deels

verklaron, waarmedc die houding ochter niet valt good te praten. Doch anderzijds is

hot begrijpelijk, dLt zij op ecn buitonpost wonder workelijke hulp van cnige be-

tekenis wonder do goschetsto omstand-ghoden murw worden gomaakt.


Hot wil mij onnodig voorkomon ver uit to weidon over de situatie on do meat-

schappelijke govaron, waarin de Bovenwindon thans vorkoren. Mon donko by. san hot

pauperisme, in hot bijzonder op Sint Eustatius, waar hot volk nog kortolings d.m.v.

"relief goodorcn on goldon" op do boon most blijvon. En in krotwoningen meet vor-

blijvon, wolke in fkite door do uitvooronde macht "onbcwoonbaar vcrklaard" moisten

worden.

Hot doet morkwaardig aan, dat heo Statonloden-rapport sprcokt over

"de gringo activitcit van de bovolking".,. diverse torroinon braak liggen ... en
hot feit, dat men gorakkolijkcr con botorham kan vcrdiencn in do voelal kunstmatige
werkverschaffing world doze ongowunsto toostand in nict goringe mate in de hand".

Is men dan workolijk verbaasd ovur die goostsgostcldheid, wclke zich zou uit-

drukken in "allcon maar do hand ophouden"? Wat hooft men daar dan vorwacht? Vitali-

teit on gostelijkc gozondhoid in con gomoonschap met con social achtcrstand, waar

elk grief ontbrookt on hygionischo tekortkoming hoerst (- waarvan rapporten mel-

ding maken -), waar hot boste doel van de bovolking naar elders is vortrokkon,

waar de leidcnde social figure zijn vcrdwonon, om van andere rnrmonde factoren

maar nict to sprckentUit hot Statonleden-rapport blijkt voorts, dat "boven do winden" hot constitu-

tionele loven sedort 1951 zeer woinig of in het gohool niet is ontwikkeld "on dat

men aldaar do oude toestand sou verkiezen boven de togonwoordige".

Met andere wordon: do huidige bestuursvorm blijkt nog een "kind" be;: to dat de

vaderhand node kan mission. Hot lijkt mij betor de oorzaken daarvao hierr aydr an-

besprokcn to laton. Slechts dit: hoe heilzaam, naar veler meaning, de autonomie mage

zijn geweest, de nood der armen op die eilanden hooft zij niet geheeld.1

Men realisere zich de toestand good. De Antillon als gehecl zijn de laatste

drie deconnia z6 welvarend, dat het Bestuur, steeds opnieuw de Bovenwinden stopte

met gold, in plaats van door afdoende maatregelen de Bovenwinden to maken tot de

voedselschuur van de Benodonwindse Eilanden. Het Contrale Gouvernement geve daaroa

ook die steun, zondor wnkic d- Bov:onwind:-n zich niet kunnon oprichton uit een toe-

stand, waarin zij rods to lang verkercr.. Ik bedoel daarmede naast sociaal-

economische ook administrative steun in de vorm van ecn krachtig Bestuur, bijge-

staan door deskundigen, zoals door de Statenleden evencens bodoeld. Hot is m.i. do

hoogste tijd,

Hot is wnl zckor, dat hot goduldig volk dcr Bovenwindon na alle rapporten

welke over ecn reeks van jaron zijn uitg;bracht eon krachtige woerklan vorwach-

ten. Do niouwr Rcg3ring zal hot niot anders, wol butor willon maken dan de yorige.

Alle tekcnon wijzen in die richting. Hct:ecn just, want hot Bestuursbeleid en de

bestuursmaat- gcelen t.bvr hot oilaidgebiod dcr Bovenwindse Eilanden kunnen, wonder

de gegevc.a ,standih -d r .n, a..oen van do Lanusrugor.ig ult.gaan. Niet van de Staten,

die hot toozicht op d.: haneolnio in \ai d. R~ogering hobben.

'-Tanneor straks door de wirvraLbw!cooreiijkc R gIring plannen tot opheffing van

do B.E. aan de Staten van de N.A. zullen worden voorgelegd, dan zullen Zij hin

"fiat" daaraan bczwaarlijk kunnon onthouden na hot kortolings ingediende "Rapport

van 9 Statenleden" on godachtig aan do woorden van artikel 97 van de LandsregoJ;ge

De Staten vertegenwoordigon hot ghco.e volk van de Noderlandse Antillen". Do Staten

zullcn alsdan naar mag worden verwacht de constructive Rogoringsmaatrogelen,

wolke ter bovordering van de voorspoed..van bet volk der Bovcnwindse Eilanden nodig

zijn, ijvorig ondersteunon.

SBJ. aangeslagonen in deIo B. 341, wiairan 223 met een inkc if .300.-
(1950)
5-
Zodra de govraagde credicten wegons Regoringsmaatrogelon t.b.v. de Boven-

windon door de Staten van de Nedorlandso Antillon zullen zijn gevotoerd, dan dient

naar de meaning van rapporteur oen "gedotailloord plan van uitvoer. to worden op-

gosteld door do dcskundigen. dio do Bovcnwindon zullen dienen. Vanzolfsprekend in

overlog mot do Gczaghobber. Dat plan dient aan do Regcring to worden voorgelegd.

Men verwachto in con kcrto tijd goon rcvolutionnairc verandoringen op hot tor-

rein van do land-tuinbouw en vectoolt. Mon bodonke do togenworkondo factoron,

wolko corst gohool of godecltclijk mocten worden overwonncn. Deze zijn o.a.:

a) wcinig rogen; b) onvoldoonde waterputtan; c) gobrok aan domeingrondon; d) land-

bouwors mot goring vakkun.is; o) onvoldoonde machines; f) onvoldoondo opslag-

ruimte, ook voor can bod:'rf ondorherigc production; g) onvoldoondo transportmiddo-

len; h) onvoldoeno vo?,s'-:-acht.

Het mag niet wordeli mi-eknd, dat 66n be ? n.I ijke zaak in 1954 zijn beslag

heeooft gkrgen en dot is hcu in do vaart brcigen van do "Antillia" tusson do

Bonoden- on Bovenwindso eilanden, hetgoen bteokent dat hot z6 gowontoe transport-

middel aanwozig is voor monson. Doch vcor allos voor vee on landbouwproducten. DE

hot schip na zc:n kr.rte tijd nog nicat op gcrggeldo tijden vaart is m.i. een kwesee,

wolko in overly tassnr ht ouvernemct Gourrnt on de roder kan worden ondervangon.

Allerrx.cst zal I:;nn, nodig zijn oeen "2lan-irng"in de verbouw van voedingsge-

wasson vocr locLal gcbruik. Qniat cl k vo.k voor zijn cigen voodeol moot zorgon.

Bovondien 7' s- i.m cnnodigc iipor,- u1~ hut boj.tcnlind kunnon wordcn boporkt. In

de twaedo p Jzei h- co.-r:br wrrdon C.;n m-:oCr van grer.tt en vruchton naar de

Benedenw~rnd: oc lan d'. j ot -s d.'tkb:-.r, dat de Bovonwzndso eilanden althans ge-

decltelijk do vood>.ol-.overa-c.r w- crdon van do Benidonwindse eilanden, nadat

alle tegonworkondu factorcn (zio hierboven) ccrst wordon botougeld.

Ik breng hior in herioncring, dat hot nog niot zo lang golodon is, dat St.

Maarten in 6en jaar voor f,60,- millo aan hooi naar Bcnoden exporteerde.

Ik kn mij goen algeheel vocrstander tonen van hot idea Duclos, om to St.

Maarten een "pool" to maken voor de production van onzo drie oilanden plus van St.

Martin, St. Barthelemy on Anguilla, waarbij hij als cis stelt twee schepen in de

vaart to brcngen. Waarmode waarschijnlijk bodoeld wordt: de "Antillia" en hot scIk
dat hot Brits W.I. Gouvernament in de vaart heeft gobracht.

-6-

Het mogo cen dcskundig idee zijn, ik kan or geon hail inzien, omdat de Brits

W.I. Federation straks meer dan de handen vol zal hebbon om hun eigen transport

zaken met hun enkelc schip zelfs met twee to driven. Voorts lopen wij ceuwig

vast met de Britse "voorkoursrcchten"; on bij alle andere Britse "rechten" on pa-

picron samonwerking betalon wij als regol hot golag. Anuilla met zijn 6600 zielen

kan veer ons niet bclangrijk zijn; hot kan wel cen ram worden in de vooruitgang

van de Nodorlandse Bovenwindse eilanden.

Wat voor de Noderlandse Antillen w6l bolangrijk is, is dat wij eigen Boven-

windse zaken in oigen huis regelon, Dat daarin St. Martin betrokkon word, ook

omdat hot met St. laartcn gcografisch 66n gcheel uitmaakt, lijkt mij just gczion.

Zover kan ik mij met hot idea Duclos wcl voronigen. Er zal in vole zaken, wil hot

zijn nut afwcrpen, 66n lijn gotrokkon mouton worden tusson Philipsburg on Marigot.

Om mislukkingon te voorkomon sal voor allcs nodig zijn doskundigo co-ordinatie,

leading on toezicht; wat do landbouw-tuinbow-veeteelt betreft, iomand met een

ruime practische orvaring in droogtogcbioden on met organisatorische capaciteiten

on wilskracht. Citorende Uw wooden uit de "Amigoe" dd. 1 April 1955: "Wij moeton

de Bovenwinden hclpen zichzolf to helpen", daar is hot ook zaak, dat het Gouverne-

ment (landbouwdeskundige) con procftuin aanlcgt, waar de boeren gctoond zal

worden: ho hot kan on moot om resultaten to boreiken. Doch niet zodanig, dat de

kloino landbouwer gaat denken: hot Gouverncmont vcrbouwt mijn voedsel. Dat zon

wedorom "de wog torug" betekonen.

Rcflecterende beschouwingcn

Ik grijp torug naar de rapporten, welko in extract hiernovens gaan. Er rijzen

de volgende vragon.

A. Wat kan gcdaan worden om de landbouw to doon hcrlcvcn?

1. Do hiuvols on borgtoppen horbobosson. (zonder voldoondo water goon landbacw)
2. Een kapvorbod invoercn. (In samonworking met Marigot)
3. Exploratic naar water c.q. putton graven oor land/tuinbouw.
4. Ean landbouw-organisatie in hot lovon roepen, waarin alle boeren wonder to
brengen (co-operatic on landbouw-opvoeding).
5. Bcstrijding van de "posts" (parasieten aan plant on boom).
6. Gronden aankopon c.q. domeingronden vorpachton aan booron, waaoibj. word
bepeald walke production moetcn vorden verbouwd,
7. Boeron op hot land latcn woncn via "zelf-aid" bouw van kleine boeronwoningn
met schuur on regonbak (voor de best boeron), not tochnischo bijstand van
de Ovorhoid (Statius).

-7-


8. Aanstelling van landbouw voormannen-opzichtors (mot politionclo bevoogd-
heid) op 3 eilanden, die onder loiding on control van do landbouwdeskun-
dige staan.
9. Snel vervoer per motorboat (mot vriosruimte) van product en mcnsen tus-
sen do eilanden onderling.
10, Bevordering van de bijenteelt (mogolijk mot behulp van onderwijzers--.: .-
iators, die op dat terrain 'crvainhg hobbcn).

B. Wat kan egdaan worden om de voeteelt to bcvorderen?

1. Gronden aankopen voor veiland.
2. Gronden aanwijzen als hooiland.
3, Woderom ras-vee importoren.
4. Aankoop plantage met huis (modelbourderij).
5. Regolmatig bazook van do veearts (uit Curacao of Aruba)

C. Wat kan gedaan wordon om de visscrij to verbetcren?

1. Voorschrifton in hot loven roopen voor control op de kreeften-
vangst (St. Maarton), in samenwerking met Marigot.
2. Exploitation van oan grote vissorsboot (moedorschip) met vriesruimte;
Sabaanse on Statiaanse vissors inschakclen in do vangst met kleine boten.
3. "Vis-Pool" to St. Maarton, tovens ysloverancier voor do boten.
Overtolligo vis naar naburigo cilanden, dan wel naar Curacao.
4. Encrgieko jongc vissors van Simsonbay in hot buitonland (Florida) doen op-
loiden in modern vismothodon, alsmedo in vis-conservatie.

D. Wat kan gedaan worden om de huishoudclijko economic en do hygieno to
bevcrdercn?

1. Vrouwen en meisjes onderricht goven in allc zaken m.b.t. de huishouding
(vooding, behuizing, inkopen, uitgavcn, hygiene, vermoerdering van in-
komsten in het gozin etc.).
2. Hot daarhoen leiden, dat vrouwolijke buitenlandse workkrachten kunnon
worden geweerd.
3. Pluimveotoelt vorzorgon (export cieren naar Curacao/Aruba).
4. Sport on ontspanning in schoolverband on daarbuiten.
5. Meisjes vooropleiden voor verploogster (Saba)

E. Wat kan gedaan worden om hot tocrisme to bevorderen?

1. To Sint Maarten is thans in aanbouw hot Hotel "Little Bay" met 20
kanors 40 bedden.
2. Recreatie mogclijkhoden enz. zijn bij de Gozaghebber in studio.
3. Wannecr is geblekcn, dat hot toerisme te St. Maarton levensvatbaarheid
hecft, kan wordon overwogen con hotel of motel op Saba to doon bouwon.
4. Intusson zou kunnen worden nagogaan:
de inrichting van con aquarium (visson/koralen);
do bcvordering van Saba kantwork;
do bovordoring van bloemenoultuur (Saba)
de eventuale rcstauratie van historische fortcn (batterijen), welke
zich in verwaarloosde toostand bcvindon of tot ruins zijn vervallen
(St. Maarton St. Eustatius)


Na deze bcknopto invontarisering is than do vraag: hoe ccn plan in working

moot worden gcbracht. M.a.w. welke maatregolon de bcste kanson bioden am de

Bovenwindon sociaal-oconomisch op to heffcn. Daartoo dienen do volgende

V 0 RSTELLE'N


Ten corsto:

1. aanstelling van con landbouwdoskundigo (voorl. 3 jaar); (1)
2. detachoring van con landmeter van hot kadaster; (2)
3. uitbreiding van domeingronden door aankoop van goschikte
landbouw/voteclt gronden to St. Maarten en
St. Eustatius (na aarde onderzock). (2)
4. aankoop van een motorboot (mot koolruimte) voor vervoer
van production en monson tussen de eilanden ondorling.
5. oprichting van con cold-storago-unit to St. Maarton
(met generator voor stroomopwekking);"Pool" voor
landbouw-voo-zce-productcn 3 cilandcn plus St. Martin
on St.Barthelcmy,
6. aanstolling van con kundig montour/clectricion voor hot
onderhoud van het schip (4), cold-storage-unit (5),
landbouwmachincs on andere tcchnischo zakon.
7. Bouw silo's.


Ten twoodo:

8. aanstclling van con social workstor voor 3 oilanden; (8)
standplaats St. Maartcn (hclpsters oplciden).
Bostri.ding droogte maatroolcn
9. maatrcgclon tot boscherming van de bosstand on herbobossing;
(bovordoring rcgonval on condensatic van vocht)
10. de sodort 1947 ontworpen Fauna-boscharmings on Jacht vorordening
in studio doon nomen cq. in working doon trcdon (in samen-
working mot Marigot)
11. Exploratio naar watcr c.q. putton graven en watcrvorgaarbakken
aanloggen (3 cilandon).
Voorts:
12. Invcntarisatic c,q, aankcoop van landbouwm2achines.(Tor boschik-
king (onder toozicht) van landbouwcrs).
13. Hot oprichten .van opslagruimten (roor zadon, disinfectorondo
middulen, etc,) en van con wagen'park voor machines.
14. HAt inrichtcn van gouv. proeftuinen (3 cilendon) (14)
15. Eventuocl aankoop van con goschikte plantage mot woning,
al'war modcl-bordorij, hoenderpark.
16. aanstelling van -andbouw-voormanncn-opzichtors (mot
politionelc ouvougdheid), die wonder aanwijzing on con-
trolc van do landCbouwdoskundigo worken on bocren bijstaan
(3 cilandcn)
17. stroomvoorzicning Saba on Statius (bouw koelruimte)


(1) Inlichtingon zijn govraagd aan de Secretaris-Gcneraal van de C.C. bij brief
dd. 17 iaart 1955 no.318 Ec,
(2) Voor opmeting on vaststolling van do grenzon van aanwozige damcingronden en
van do gronden wonder 3 (Kadastrering en in kaart brengen). Het in huur goven
van percolon aan landbouwors togen con lago huur, doch met bindende bepalingen
t.a.v. de verbouw.
(8) Cf. hot rapport Haglund. Inlichtingen zijn govraagd aan Dr. Lydia Roberts,
University of Puerto Rico bij brief dd. 21 Maart 1955 no.347 Ec.
(14) Practische leerschool voor landbouwers an adsp. landbouwcrs on de schooljeqgd.

- 9 -


Ten derde

18. aanstelling van twee orvaron adma ambtcnaron (commies en (18)
adj.commies) (gohdwd)cn oen typist(o), behoorlijk Engels
kcnnonde naast Nederlands.
Vorsterking van hot bestuursapparaat is onontboerlijk.
19. hot bestaande gezaghebbershuis inrichton als algemeen
Bestuurskantoor.
20. bouw van eon gezaghobberswoning.
21. Bestuurscontrole cp de aanwozige vreemdelingon m/v, on waar (21)
mogelijk late afvloeion, waarvoor locale olementon in de
plaats oeoten troden. (3 eilanden)
22. Oprichting van een landbouwers-organisatie wonder leading des-
kundtrgo
23. landbouw credieten aan bonafide kleine landbouwors.
24. landbouw-vocrlichting aan de jougd in schoolverband.Slotbcschouwing.


Om hot bovenstaande to kunnen bowerkstelligon zijn or monsen nodig. Des-

kundigen, die niot slechts in hot bezit zijn van een diploma. Want die functions

vragon persoonlijihedon, die practisch zijn ingestold, in hot bezit zijn van ini-

tiatief, in staat zijn leiding to goven cn kunnon stuwen.

Daarboven zal, naar do mining van stoller dozes, eoen krachtig, tactful en

efficient p2aaetsJlijk Bostuur dir.en to staan met uitgobroide volmachten om de

zakon vlot to doon vcrlopen.

Pan is or nog de kwostie van "do mncdcworing van de bovolking". Haar sal

dion-n to w'ordcn bijgebracht, dat "die niat wrkct, ook niot zal eton"; dat de

tijd vai "'iLicf-goldon" on wat dies moor zij, tot hot vorledon bohoort. Tegen

olmocni n,.die id?cen on maatrogelon welke door of vanwoge de Rogering van hot

Land iordi-fn genomcn dwarsbomun, moot kunnen wordon opgotrcden. De toestand is

to ornstig cm obstructie van bopaalde zijde to toloreren. Dat kan onder hot

masker van democraticc" niet worden aanvaard. Mon zij indachtig, dat maatregelen

worden gotroffon en golden wordon uitgogovon in hot belang van het algemeeon18. Van workvordcling on organisatic kan than gcen sprakc zijn.
21. Reods con jaar golden is door de directeur (Sococ) aan de Gezaghebber B.E.
gavraagd hooveel buitonlanders aanwezig, waarop geen concrete goguvons konden
worden verstrckt. De "schattin'g ligt rond hot cijfor "400". Hetgeen ontstel-
lend i
10 -

Er is eon obstructie-tendons aanwesig. Men lose hot extract van het rapport

wonder 8. Voorts hot Rapport van de 9 Statonlcden: "animositeit tusson verschil-

lende bevolkingsgrocpen" (blz. 5) en "onige jarcn special op St. Rustatius ean

angstpsychose wonder de bovolking"(blz.7). In can streak, die volgens hot "Rapport

van 9 Statcnledon" niet geproparoerd is voor hot autonoan loven, dienan andero

maatstaven to worden aangolegd -- ter bescherming van die strook en hare bo-

woners. Met hoon en weor gepraat on bosluiteloosheid raakt de wereld achterop.

Ook de kleine werelA van de Bovenwifden..

Na de principiclo boslissing van de Regering, kan een kostanbegroting

worden gcraamd, waarna hot word aan de Staton van de Nederlandse Antillen sal

zijn. Bovenal aan de deskundigen. Hot is te hopen, dat zij erin zullen slagen do

apathio van de bevolking to overwinnen door onthousiasme, hetgeen mogelijk door

con intelligent plan in de praktijk uit to dragon.

Moge 1955 de historic ingaan als hot jaar van de horlcving van de

Bovcnwindse Eilanden.

Ik heb de cer Uwe Excellcntie dank to zcggon voor de aan mij verleende op-

dracht tot hot uitbrengon van dit rapport.


Do Hoofdc s-rapporteur,


H.A. Hossling.

Gozion:

De Directeur van hot Dopartemant
Social on Economischo Zakcn.

S T R U.C ,R ELE O.P 8BO U W

EILNDSRAAD ST. MAARTEN (8.E.)


_II
GEZAGHEB estuRsER~e
PLS.HOOFD VAN
POLITIE

I ______________________


SO-C-. TZAKEN
LAtDouw. jLANDmER SoC AA.
DESKUNDIGE KADASTER j WERKSTER
1 No. 1.

Brochure "'en Noodlijdendo kolonio" door H. van Kol, (1901) Lid van do Eerste
Kamor der Staten-Goneraal.

St. Martin, waarvan hot noordolijk godcelto aan Frankrijk bohoort, bovat vruchtbaro
hollingon on valloin. Nog in 1836 warcn or meor dan 20.000 akkcrs bouwgrond, die
suikcr, tabak, katoon on indigo oplevordon.
Do ingoniour Teonstra sprookt van 23 suiker-plantagcs.
Hot eiland Saba is nict voel moor dan con onkolc borg met steilo hollingen, waar
woolderigo koffio-bomon worden aangotroffon, on con talrijke voostapol good voedsel
kon vindon. Do mannon hioldon zich bozig mot do vissorij on hot bouwon van roeibotn,
do vrouwon mot spinnon on brcicn. Hun gohochtheid aan hun goboortcplaats was so
sterk, dat volon van hcimwoo stiorvon als zij holders moeston vortocvon.
(Toonstra l.c.II p. 371)
St. Eustatius told oonmaal 25000 inwonors (nu 1500), had "vole suikor-, indigo-,
tabak- on koffic-plantages, die werdcn gocultivoord door ruim 5000 nogorslarvn;
soms lagon 600 & 700 schcpon togolijk op de redo ton anker": (Hamclberg, do bote-
kenis van St. Eustatius als Nodorlandsc Bezitting. Vragon van don dag, 1894,
bli. 480).
"Bij do vorovoring van hot ciland door Rodney viclen hom f.30 million in handon,
on 14 jaar na dozo noodlottigo gobourtonis kon hot oiland nog con brandschatting
van f.30.000 's maands opbrongon. Eonmaal do "Golden Rock" gonoemd, is hot nu con
"barre klip". Ilaar voorhoon hot oog kon wcidon over golvcnde suikorrictvclden en
lommorrijkc plantagos. stoken than do cashia's overmoedig hunnon doornachtige tak-
kcn omhoog.
"Hondorden akkors grond liggon braak. slchts wachtondo op de ondernemcnde hand nm
do vruchtbaron bodcn wocr in vruchtdragondon bouwgrond to horschappon". THiaeberg)
Do kustcn zijn rijk aan vis; boom- on tuinvruchtcn grouiun or zecr good; doch
handel, landbouw, vocteolt on industrio kwijnon. Van do vroogoro wolvaart zijn
slochts ruines ovorgoblovon.
St. Martin Bchalvo con woinig arboid in do zoutpannon bobouwon 4400 inwoncrs
kloine lapjos dorron, onvruchtbaron ground. Door schaarstc aan do vroeger so over-
vloodigc rogons is con good oogstjaar uitzondcring.
In de minst trourigcn toostand vorkoort nog Saba, .aar bijna nicts dan blankcn wo-
non, afstmanolingon van Engolso zocliodon en vissors.
Vole zoclioden on dagloners mooton ochtcr in do Engolso kolonion work gaan zookon.
'Jant ook daar wordon do oogston door do toonemondo droogto, gcvolg van do vor-
nioling dor bosson, jaarlijks mindor, komcn stocds moor misoogston voor, En mis-
oogst botokent voor dose vorarmdo bovolking bitter ellonde on sturfto. Sodort oudo
tijden had doze bovolking con soort autonomic, warn do bolastingen goring, on bo-
ging hot Gouvornomcnt niot do misdaad on als op Bonairo cn St. lMartin do plantages
an zoutpanno in vorigo jaron door vcrkoop to levoron aan particulioro winzacht.
Doch con waar toonbcold van ollondo is St. Eustatius, do vrocgoro "Golden Rock".
Allos wijst nu op armoodc on achtcruitgang: do cultures gingon to nict; hot voe
kwijnt door gebrok nan voodsol on drinkwator; do huizon zijn vorvallon; do grote
pakhuizcn van welcor ruins gowordon; do vroogoro riotvoldon on tuinon staan nu
vol mot doornigo accacias; radolozo inboorlingen lopon rond, niot wotondo hoe hun
honger to stillen.
Do jaarlijkso productic van hot goholo. iland is f.10.000 waard, of f.30. per ge-
sinI Men mist or kapitaal; on de Rogoring onthoudt con volk, wolks arboid millioon-
en schonk aan Nodorlandso koopliodon, allen afdoondon stoun. "at pootvruchton on
rijst als hongcrsnood al to org droigt, on Nudcrland acht zijn plicht als Kolonialo
mogcndhcid vervuld .
Koloniaal Vorslag van 1900. Op St. Eustatius wildo do bovolking "zich op vootoolt
toologgon, doch misto hot gold voor omhoiningcn on voor good rasvoe"; in con adros
van 30 hendtokoningon on 64 kruisjos, vroogon armo hoofdon van gozinnon, om "rolif.
works" als stoun in hun ollondo.
Alloon hot foit dat op allow drio do Bovonwindso oilandon, do bovolking van 1885
tot 1895 vcrmindordc van 8633 tot 7402 of met 14 pet, on dat hot percentage der
vrouwon (4613 tcgon 3175 mannon) 45 pet hogor is dan dat der mannon, daar velon
hunnor elders con stuk brood mooton zookon, sprookt bookdclen.

- 2 -


No.l.


Wie is or, die met open vizier de vresolijko ellondo van dose onzo kolonion nog
durft ontkonnon? En dit jaar, nu door de vroeg ingovallon droogto do nood weor toe-
nomonde is, on do oogst reeds als mislukt kan worden boschouwd, hubbon wij nadere
droevo tijdingen te wachten.

Zal do Noderlandso Regoring zich laton beschamen door een Engels Minister van
Kolonien, door eon Chamberlain,toon doze in hot Parlement, op de 2e Augustus 1898,
o.a. sprak de volgonde woordon:..."bcause these isles have fallen into temporary
misfortune, we will not lot them rot".., "the interests and the honour of this
country demand, that these colonies not be destroyed".
..."We have peopled these colonies, and that intensifies our obligation, to search
for measures of relief".

Godurondc do XVII en de XVIII couw warn Curacao en St. Eustatius de "entropots"
van Europa, voor do uitzonding van goodoron naar Amerika.
In grote pakhuizon wcrdon daar do production der Europoeso market opgcslagen, om so
in kloino vaartuigon, "goclctten" naar hot vastoland van dit Spaanse werclddoel to
zonden. Gostound door hot vortogonwoordigond lichaam, dat sodert 1682 hot Gezag in
handcn had, borciktc de handel con later ongokenden en thans onbercikbaron bloei,
die wonder do working van hot Rogcrings-Rcglcment van 1815 on door do veranderde om-
standighedcn in hot begin van do XIX couw in vcrval gjraakte.
Wol word de Kaporhandel, waarbij do kapors hun buit aldaar vorkochten, in 1882
voortgozot, vooral toon Gouvornour van den Bos eon vrijhavcn had gcschapen. De
smokkolhandel naar on van hot togenover liggendo Venezuela hooft nooit, ook nu nog
nict opgchoudon to bcstaan; de verlciding tech tot smokkelcn net kloine schepen
naar cen land met "hogo protcctic" is to groot, doch do levcndige handel en
scheepvaart is verdwcnon.
Do concurrontic van hot Zwoodse oiland St. Bartholomous; do director aanvoor uit
Europa naar hot gchole vastoland van Amorika die clkon tussenhandol ovorbodig maak-
to; de verminderdo voortbrcngst van do bodcm, on do mindere consumptie door do
tocnomcnde arnocdo, waron evonveol rcdcnon voor do achtcruitgang van do handel.
Do beschormonde rcchtoem door Venezuela gohoven van alien invoer uit do Antillon,
vrocg-r zelfs van Europcso production bij ovorlading te Curacao, tot een bodrag van
30( dor waardc, gavon dien tussenhandel do laatste knak. De voortdurende woclingon
in Venezuela warn ovonoons bolomnorond voor hot handelsvorkoor op con ciland, dat
do natuurlijko haven voor Maracaibo in hot aangewczen ontrepot voor Colombia kan
worden gonocmd.
Volgcns con dor laatste Consular Reports, no.303, over Trinidad, wil do Engelse
Rogoring pogingcn in hct wcrk stollen om doze exorbitant rochtcn to dozen vorlagon
of op to hcffcn, En, voogde die Engolse consul or bij: "the removal of the 30%
extra duty, of which there is now an important prospect, would lead at once to a
rapid expansion of business".
Voor Curacao zou natuurlijk hotzclfdo golden, tcnminsto als ons Ministorie van
Buitenlandsc Zaken zich aansluit aan doze pogingen door de Engolse Rogoring godaan.
Do uitvoor van Curccao naar Ncdcrland bodrocg in 1899 one som van f.317.413.-,
voornamolijk bistaande uit vcrfwaron, hout on vruchton, divi-divi, huiden en wol.
Do total uitvoor is onbckond, want, klaagt do Engelse Consul voor Noderland West
Indic, Mr. Josurun, in zijn Vorslag van 13 Maart 1900: "hot publicoron van goge-
vcns wordt bcmoeilijkt, doordat do Rogoring (Ncderl.) van dit oiland goon statis-
tickon uitgooft on do handol onwilli is om mcdodolingen to doon.

Schocpvaart. De vorbinding van Curacao met do andero, vooral met do Bovonwindso oi-
landon is allortrourigst, on van doze cilandon moeten de producten naar do Engelso
kolonicn worden gzzonden on zo op schopen over to laden, waardoor do vrachton met
30 & 40 Pet stijgon, on do concurrontie mot de naburigo cilanden op do worcldmarkt
vrijwcl onmogolijk is gowordon. Do zoilschopcn wordon door do stoomboton verdrong-
on, on allccn nog enkole weinige schooners on barken houden de gemoonschap met de
nabijliggcndo oilanden op gobrokkige on tijdrovendo wijzo in stand.
Op dat gebiod kon do Commissio nuttigo wonken verzamelon. Ook aan de veranderingcn
die in de naastu tookomst to wachten zijn, moot intijds worden gedacht, on maat-
rogolon wordon g-nomon oa de schoepvaart weor naar Curacao tc trckkon.
No.1'


Na do aanstaande doorgraving der landcngte van Panama zal de St. Annabaai op
Curacao, golegcn aan con diepo zoe, vrij van klippcn, op de kortsto weg van China
on Japan naar Europa, con wolvarcnd scheopvaart-station kunncn wordon. Do haven
van Curacao, on vooral hot Schottegat, levert ton allen tijdo oen voilige ligplaats
voor do grootste zcostoomers, en als vrijhavcn tal van gomakken voor hot interna-
tion.al vorkoor.
Over de aanlog van droogdokkcn om do roparatie der schopon mogelijk to make, on
hot oprichten van stoonkolen-depots om de stoomboton van brandstof, wellicht van
water to voorzion, zal de Commissic eveneens haar gedachten laten gaan. Do schoops-
bouw, vroegor con flinkc brown van bostaan op St. Martin on Curacao, kon door dool-
treffende maatrogolon niouw lyvon wordon ingoblazcn.

Landbouw. ... Vooral hior, waar ... goen afschuw voor de landarbeid towoog bracht,
zou non aan do bobouwing van do bodom bovon allo andero bedrijvon do voorkeur moc-
ten geven.
....; do vruchtbare vallcicn van St. Martin; do vruchtbaren bodem van Saba, en de
weclderigo grondai van St. Eustatius word reeds gosproken, on dit gostaafd met be-
wijzon van wolvaart in vrogeore jaren, Thans is hot toonocl geheel veranderd.
.... op St. Martin bcp-rkt men zich tot de cultuur van bonen, mais en arrowroot;
op Saba most one armzaligo aardappelen-cultuur door do toelt van union wordcn ver-
vangon; op St. Eustatius stolt men zich tcvrcdon met op klcine schaal to poten en
te planten jams, zocte aardappclcn, pinda's(aardnoten) en cassave; en hot beroiden
van suikcrsiroop op zecr kloine schaal. Do hoofdcultuur op alle cilandon is echter
de kloino mais.. of do "sorghum vulgar" is onoindig voodzamer dan do oude soort;
zij groeit op hoge stokkon on hooft klcine korrels, die in de vorm van ketelkock,
"fonsjo", hot hoofdvoodsol uitnaken.., zijndo con krachtige vooding
...Nog andere cultures (divi-divi;sisal) veroiscn nador ondorzook.
Bij doze bcschikking over gouvernmcntsgelden zal ion cchter mccr mooten lotton op
do algomenc bclangen, dan op die van somaigo particuliore personon. Ofschoon al
dadelijk mout worden orkcnd dat de cultuur van medicinischo gowasscn stooeds hot ge-
vaar oplevert van prysdaling door hot goringe verbruik; on do cultuur van klcur-
stoffon steeds prccair bli.jfti door hot gcvaar van chonische surrogaten, is or op
dit gobiod toch nog hcl wat to vorrichton, on moot in elk geval oerst en vooral
con ornstig ondorzock plea+ts hobbcn door con practisch plant, gewend om rokening
to houdon met con droog k3li-.at, ecn ervaren cultuumani b.v. uit Algcric, Tunis, of
do Canarischo dan wcl de Kaap Vcrdischo cilanden. Zulk econ man zou in de Commissie
mootcn wordon opgcnomen. Bohalve doze is con Ingoniour onmisbaar, die moot trachton
one oplossing to vindcn van doze lovcnskwustic voor Curacao en de andere cilandon.
Do bcstrijiding der droog'o. ... Nog in hot Tijdschrift van Taal-, Land- on Volkonk.
1888 p. 4!.8, jwoCi. gok..aagd over hLt vole wcgkappon van hout, vooral van "mangrove",
voor hot kalkbrandon, torwij] men vcrzuitde niouw houtgcwas aan to planton. Door
hot kael kappon is de rogunval vcrmindord, on waarschijnlijk zou con doclmatige
horwouding do droogte-perioden vcrkortcn. ... In vroogerc tijdcn was de regentild
van October tot bcgin Februari, on in Juni of Juli ook violin or regons....Als hot
thans werkclijk minder regent dan vrocgor, dan zou do oorzaak mooten gezocht word
in hot omhakkon van b omon, waardoor do ground zo dor is gewordon dat condensatie van
vocht scor mocllijk is...."Op St, ;ustatius," schrijft prof. Molongraaf in zijn
Guolo ic van hot ciland St. tatius 86), "zijn de rcgens org wissolvallig, de
meoste vallon van Juni tot October, doch hebbon dan cen org lokaal karakter; soms
vallon zij allcun op de top van de borg, on hoort men in do dorre vlakte, waar men
snalt naar water, hot ruisen van rcgcndroppcls op do varons on palmon der borg-
toppcn". Stroomnnde waters vindt mon or norgons, doch de aanzicnlijke watormassa's
dio bij rogcns langs do dalen worden afgovourd, hcbbun or "guts" (grooven) dozen
ontstaan, on boddingon van bookjos g&vormd, "rooicn", die hot grootste godeelte van
hot jaar droog liggen.
...St. Martin hooft "oinc wasscrarmo Quullu".
b. Reservoirs, c. Jindmolons, d. andcre middelen tot watcr-vcrschaffing......De
novels wolko sons op die eilandon voorkomen, wijzen evenzo op de groto vochtighcid
van do dampkring, diu men slcchts bohooft te condonscren am or water uit to trekken
Do plantongroci zal daartoo modeworkcn, doch bomcn zondor bladorcn bovordoren de
condensatie niet. In elk geval is con onderzook naar do bestrijding der droogte,
one zaak waaraan nict tcvoel zorg of mooite kan worden bosteed.

4 No.1.

Eorst wannoer dat goschiod is, on mon zal weton waaraan men sich heeft te houdon,
kan worden b*slist op wolkc wijze mon kan ovorgaan tot hot
Aanmoodigon van do landbouw ....
Op do kleino landbouw zal dus in de corste plaats mooten wordon gelct. .. Toonstra
gooft in zijn work de "Nederlands Wost-Indischo oilanden" (1836) roads eon lange
list: van de vruchtboaen noomt hij tamarinde, mango, mamaja, zuurzak, cachon,
papaja, pompclmocs, succade,citroonen, china'sappolen, lommetjos.
... De orvaron planter der Commissic zal op dit gobiod eon ruim terrain van work-
zaamheid vinden, cn ccnmaal van deskundigo voorlichting voorzion, moot men einde-
lijk cons do raad volgon door de Mii.tstor Franscn van do Putte in do Twoode Kamer
7 Mii 1864 gogcvn, en "trachten do kleine landbouw aan to moedigen,".. wil men
dat,,"dan moot men do kloine grondoigonaars kracht goven".
Wil mon do bovolk'ing in de gelegcnhoid stollcn do kleino landbouw uit to oefenon,
dan is landbouw-crcdiot oenvoudig onmisbaar.

No.2.


Rapport (1938) van do gouv. ass, accountant A. van Waveren
m.b.t. do oconomischo en social toestand en van do oconomische mogelijkheden
van St. Maarten.

Aanhaling van F.A.F.C. Wont (1902): "Zeker kan in de drogo tijd do hoeveel-
heid water groter zijn, wanneor or meer zorg gedragen werd voor do aanwezig-
hoid van bosson op de bergen.
... Hot graven van enkele gecementecrde rogenbakken op de gronden van kleine
landbouwors, gologon op do hellingen der bergen, zou kunncn worden aange-
moedigd door hot geven van kleine voorschotten. Bij weinig regen zouden daar-
medo de grondjes,to boplanten met b.v. uien,bevloeid kunnon worden, waardoor
do oogst veilig gosteld. Do onzekerheid van de oogsten was tot nu toe een be-
zwaar om een rogolmatige market to vcroveron voor do uicn.
Is or geen water voor bevlociing nodig, dan kunnen dezo rogenbakken gebruikt
worden tor vervanging van hot putwater, hotwolk op hot land nog veol go-
dronkon wordt, door regenwater".

Van .'avoron: Door hot creocron van niouwe bestaansvoorwaarden sullen echter
de bctere krachton voor hot oiland bewaard blijvon, waardoor weer nieuwe mo-
gelijkhedon geschapen worden on hot gehalto der arbeiders daardoor sneller
verbetord. Hot gohoel vormt con viciouze cirkel; primair is het scheppen van
nieuwe bcstaansmogelijkhoden, waarbij de verdiensten zeker lager mogen zijn
dan op Curacao on Aruba, daar do emigrant toch altijd eon zekere "premie"
vcrlangt.
Advies: werkvorschaffing voor de vrouwen; onderricht in het hoedenvlechten,
Saba-kantwerk, huishoudelijko bezigheden; vrcemde vrouwelijke werkkrachten,
als dionstbode, uit Sint Maarten houden.

...Do moosto grootgrondbezitters gebruiken hun plantages niet intonsief, ver-
schillondo godcolton worden in hot gehoel niet geexploitoerd. De veoteelt is
voelal scor extcnsief; hot vec wordt de plantago ingestuurd en dan moot hot
maar zion, dat hot to oton krijgt.
!'eol vorhuren de groot-grondoigonarcn stukken land. Volgens vorkrogen in-
lichtingon bostaat hier do slechte gcwoonte om do landbouwors na 2 a 3 jaron,
do huur op to zoggon. De cigonaren hobbon dan eon schoongemaakt stuk ground on
gebruiken dit weer voor vceteolt. Dat de landbouwors met hot oog op doze
praktijkon hot gohuurde land nict good gobruiken, maar or uit halen wat or
uit te halen is, behooft goen vrworndering to wckken.
Hot domcin hecft met hot oog op hot bovenstaendo zeer dringend uitbroiding
nodig in Sint iaartcn. Hot Gouvcrnement is alloen cigonaar van Point-Blanche,
wclko plantage zeer lastig to boreikon is. Momentcol is deze plantago geheol
overgroeid met struikgewas. Zolfs de ground voor do proeftuin moot gehuurd
wordon. Bij govoorde gesprokken met enkelo grondeigenaron bleek mij, dat in
de naaste tookomst wel eon of mcer plantages aan hot Gouvernement to koop
aangoboden zullen worden. Ik moge dan ook adviseron t.z.t. wanneer de go-
vraagde som rodelijk on do plantage goschikt is hierop in to gaan.
Wanneer hot Gouvernomant voldoonde ground in cigendom zou hobbon, zou tevans
het nict bebouwen van grondon grotondeels kunnon wordon voorkomen. In de
voorwaardon, waarop doze grondon oventuecl zouden wordon uitgogoven kondon
dwingende bepalingen ter bovordoring der bobonuing wordon voorgeschrevon.
Tcovns zal men van ovorhoidsmego moor control op do richting van de pro-
ductie kunnon krijgon, door sich b.v. bij verhuur, erfpacht, eigendomsover-
dracht, hot rocht voor to behouden to bopalen, wolke production op hot land
verbouwd sullen worden.
Aan oen onregolmatig verdeelden rogenval lijden beide gonoomde cilanden (St.
t1aarten on St. Eustatius) in ongevoer gelijke mate. Men sal dus mooten
trachton slochts die landbouwproducten to ontameron, welke ook bij schaarso
regonval sneller kunnon grooian.


Van Wavercn vervolg:
Hot geven van landbouwonderwijs aan kinderon en hot beschikbaarstellen van
premitn voor de best bebouwde grondjes word ook hier aanbevolen.
"Dryfarming" wordt gepropageerd. Aanbevolen wordt verder te gaan met de
teelt van uien, die hot zeer good dozen op St. Maarten. Zij bederven niet
spoedig on transport naar Curacao (en elders) is seer good mogelijk.
Organisatie der productive, toezicht ook op distributed, kwaliteit en kwanti-
teit door landbouwkundige.
Verbouw van cassavo als volksvoodsel wordt aanbovolon on is tegen fell
droogte bestand.
De limoonstruik kan o.a., op de vroegore aan hot gouvernemont behorende
plantago "Belvedere", goed godijon. Uitbreiding van de toolt wordt aanbe-
volen voor plaatselijke bchoefto on die van Curacao on Aruba, waar hot
vruchtensap zeker aftrek zal vindon. Dit kan cvenecns, of in essence vorm
in de limonadefabrieken op Curacao on Aruba worden gobruikt.
Proevon waren te nomen op domoingrond op "Point Blanche". In de eersto plants
zal nodig ziin. dat het gouvernement meer domoingrond hooft.
Wat kan or o.a. te St. Maarton groeien: black-eyo peas, pigeon peas, pinda,
bananon, mango, tomaten.
Visserij: (de ijverige visscrs van Simsonbay)
Meer productive, dan voor locale consumptie alleen, mogclijk.
Grote vissersboot t mt motor en vricsruimte als "ccntralo" bij de vangst,
naast kleine zeilbootjos, die de vangst gercgeld ovcrbrongcn naar hot
"moederschip".
Uitbroiding kreeftenvangst.
Door hot Rouvornement aan to open plnntago: oprichting modelboerderij met
prooftuin voor landbouw-hoonderpark.
Opvoodend voorbeold. Vcrbeturing van h~t pluimveeras, later export naar
Benedonwindso cilanden.
CONCLUSIE:
Op landbouwgebiod is op St. Maarton zoker meer to boreiken dan momcnteel het
goval is. Do ontwikkolingsperiodo moot echter niet te kloin gedacht worden.
Momontcol valt voor de landbouw alleen opvoodend work to verrichten.
Van ein Souverncmonts-landbouwrbodrijf kan zolang hot domain nog niet is uit-
egbro:. goon sprake zijn, Ook is hot uitgoven van grondjos in erfpacht of
in huurkoop voor de "kloine" landbouwer, waarbij hot gouvorncment sich zeggen-
schap betroffondo do to verbouwen production voorbehoudt, niet mogelijk. Eerst
na uitbrciding der gouvernementsgronden on gonomon proven kan cen K-jaren
plan wordon uitgewerkt.
Door hot geven van kleine voorschotten kan do vcrbouw van uien, zoete aardap-
pelon, togon droogte bestand gras, mais on vruchten worden bevorderd. De
eerste twoe production kunnon als "cash-crop" dienen.
Met do cultuur van limoonen kan eon proof genomen worden.
Vocteolt kan intonsicver on moor hygionisch worden beoofcnd, zodat export
van zuivolproducton mogolijk en de bcnodigdo woidogrondon kleinor zouden kun-
nen worden. Daardoor wordt de vceteclt looncndor.
Arbeidsvcrschaffing veer vrouwon. Pluimvootoolt kan bcvorderd, bijeenteelt
en visscrij annex inzoutingsbodrijf.

Uit do bijlage: Rapport Dr. J. Booke (Vissorij en zocproductcn) 1907

St. Eustatius: Moor vis vangen, minder vis (bokking, haring, kaboljouw)
invooren. Armoode, vissers hobben weinig onergie on hun lot to vcrbeteron.
Saba: grote vangsten. Ovortollige vis wordt gezouton uitgovoord naar St.
Thomas. Nochtans wordt veol vis in gozoute of gerookto toostand ingevoerd.
Vorbotcring in toestnd brcngen. Statiaanso boton latcn declnemcn in vangst
on decl dcr vangst tzn goede van St. Eustatius laton komen.


- 2 -


No.2.


-3 No. 2.

St. Maartcn: De Vissers zijn ijvorig on intelligent. Tongevolgo van hun
grote afzondering echter volkamcn ovcrtuigd van hct goede an hot doelmatige
hunner vis-mothoden, dat ze mooilijk tot hot orkonnen van fouten to brongcn
zijn. Kan beter worden door kennismaking met botore visserij-methoden,
niouwo mothoden van conserveren van vis.
Gunstige factor aanwozig: sproken Engels.
Via U.S. Commission of Fish and Fisheries cnkele jongelioden in staat to
stcllen bij de vissors van Galveston of Florida hot vak te gaan leren,
methoden van conserveren on behandelon der vis, met-de mothoden van diepzee
vissen en notvissen; na terugkomst met hun practische konnis de visserij in
hun geboortoplaats van dienst to kunnon zijn.
Kennismakon mot koelkemors, ijsruimten aan boord, de vis levend bowaren, hun
tochtcn uitstrokken on profitoron van do visrijkdom o.a. op de "Saba-Bank" go-
durande hct "Red-man" seizoen. Indirect voordcel bovendien: de vis in de
"Laguno" wordt alsdan minder bcvist on heeft de vis daarin de gelegenheid zich
to vcrmenigvuldigon.
Invoer verse vis onvoldocnde, daar jaarlijksc invoer van grote hoeveelheden
godroogdo, gaeouton en gcrookto vis.


Rapport (1938) van de gouv. ass.accountant A. van Waveron m.bt do
cconomische toostand van St. Eustatius.

Sisal
Hot Koloniaal Vorslag van 1920 vermeldt tonslotto, dat de sisalvessels
dezolfdc prijzen bctaalden als eerste qualitoit. Oost-Afrika en Java.
In total producoerde de Maatschappij (Cultuur Mij der Nederlanden)
310.000 lbs. sisal, waarvan 293.613 lbs. warden vorschoept.
Alhoowel de stand van hot gewas zeer good was, word in 1921 hot bedrijf
stopgezet; waardoor word niet aangogoven.
De Cultuur Mij verkroog haar arboiders voornamelijk uit Curacao en Aruba
"aangczicn de Statiaan zich hoofdzakelijk aan zijn kleine landbouw hiold".
(1914)
Nadion schijnt or eon andore sisalonderneming op St. Eustatius workzaam te
zijn goweest; hot Koloniaal Verslag van 1929 vormeldt: "Do sisalondernaning,
welke gccxploiteord wordt door ecn to St. Kitts gcvestigd syndicaat en welke
onderncning aan tal van Statianen work vorschafte, word in de loop van hot
jaar stopgezet".
Katoen
Op Bongalen plantagoo) en andere plaatson word in 1903/4 aangevangen met
proovon, die aantoonden, dat op St. Eustatius langvezelige Sea-Island katoen
van uitstokende hoodanighoid grocion kon. (Koloniaal Verslag 1908). Verder
word o.a. katoen goplant op Cherry-tree. The Garden, Fair play, Golden Rock,
Zcclandia.
Volgens con modedoling in hot vcrslag van 1916 schecn de Sea-Island katoen in
Belgie de grootste afzot to vinde. Op de Brusselse tontoonstelling behaalde
de katoon van St. Eustatius zolfs 5 gouden mcdailles.
In vorschillonde vcrslagen o.a. 1909 on 1912 word vormeld, dat de gunstige
econcmische toestand van St, Eustatius to danken was aan de katoencultuur.
In 1920 word gezuivcrde katoen on katoenzaad tot een bcdrag van f.105.480.-
uitgovoord. Hot gouverncment vcrstrokte steeds gedesinfecteerd zaad aan de
planters.
Het verslag 1923 zegt: "Hot voorkomcn van de pink-ball worm maakte verbouw
van katoon onmogelijk; ovorigons zou do slcchte market voor dit stapelproduct
de vorbouw nict hebbon aangemoodigd".
In 1925 word medcgodeeld, dat tengovolge van de lage marktprijs katoen niet
mecr word verbouwd.
Mij word evenwel medegodoold, dat goon afzet moor gevondon word, omdat met
do katoon goknoeid word door vezels van kortoro length aan de balon toe to
voogon, hotgeen bij hot spinnon funost moot zijn.
Hot vorslag over hot jaar 1934 vermoldt: "Do kanson voor horloving van cen
katooncultuur, op do voct als tusson 1912 en 1922 bcstond, acht prof. Ballou
niet mogolijk".

Yams on zooto aardappelen.
Doze landbouwproducten zijn hot voornaamste volksvoodsol. Van 1875-1908 was
do economischo toostand van St. Eustatius afhankclijk van de verbouw van dese
production.
Aanvankolijk was or goon gorode market voor doze production to vindon on konden
slechts goringe hoevcelhedon naar omliggende cilanden wordon vorschoept. Het
Koloniaal Verslag van 1929 vermeldt: "Op Curacao vend dit product eon vrij
vaste market. Vorscheping was cchtor niot altijd mogolijk en mocht soms niet
op do gowenste tijdon golukkcn, hotgoon vaak bodorf van vrij belangrijko hoe-
vcelhoden tongovolgo had". In 1937 het topjaar worden alleon van St.
Eustatius vcrschoopt 634.874 KG sweet potatoes on 92.559 KG yams; van
1 January 1937 tot on met ultimo Juni 1937 respectievelijk 611.694 KG on
89.108 KG. Tongovolgo van do droogto wordon in do ovoreonkomstige period van
1938 slochts uitgovoerd 27.914 KG sweet potatoes on 10.030 KG yams.


- 1 -


No.3.

Grassoorton
In hot verslag 1909 leest men dat vooral hot Bormuda-gras on het Para-gras
hot best als weidegras schijnon te voldoen; Alfalfa niet. Thans vorbouwt men
op hot proofstation Guatamala-gras (tripsacum laxum), hotwelk volgens de
landbouwkundigo zeer voldoet.

Limoonstruik
Doze ontwikkoldo zich good op de poreusen ground van Bengalon, doch slecht~op
hot kleiachtigo terrein van Zeelandia.

Producten
Golezn de vorschillende verslagen on aan do hand van cijfermateriaal ben ik
tot de overtuiging gekomen, dat St. Eustatius zich in hot verledon tot op
hedon steeds afwissclond to veol gespecialiseerd hooft op 66n export product,
waarbij mi, zelfs de voedsclvoorziening nu en dan in hot gedrang most komen
(b.v. in 1918 on 1919 bedroegon de importen van maismeel resp. f.15.576.- an
f.5,912.-; van tarwo- on roggomccl f.23.331.- en f.30.886.-)
Van 1875-1908 was de economische toestand van St. Eustatius afhankclijk van
de verbouw van zoetc aardappelen on yams. Na 1908 word de katoen hot product.
In 1915 was van de 300 H.A. bobouwde opporvlakto 200 H.A. beplant met katoenl
Dus was het ciland van dit laatste landbouw product afhankelijk. Waarschijn-
lijk wonder de invloed van de werkkring van de Cultuur Mij der Nederlandse
Antillon vend in 1918 eon moerdere vordoling der production krachten plaats.
Do bebouwde oppcrvlakto was 325 HA waarvan 121 met katoen, 96 met sisal, 11
met gras, 12 met suikorriet, 11 met cassave boplant word. Dit is total 251
HA met nict voodingsgewassen, waardoor de vooding in gevaar kwam. In 1922
toen de prijs van katoon aanzionlijk godaald was, is van de 316.59 weer
202.35 HA alleen lI beplant mot sisal.
Voor 1937 is goon bobouwde oppervlakte bokcnd, maar do cijfers der ge-
oxportoorde hoeveelhcdon van yams en sweet potatoes docn weer zien, dat do
productive krachton voor hot allergrootste deol aan do verbouw van doze
production gowijd gowcost zullen zijn, Nu zijn doze wel volksvoedsel, maar
naar andere producten word nict omgezien. Dit is con van de rodonen, waarom
thans voodsclgobrok op hot eiland heerst. De productive van voedsel was dus
ook to gespecialiseerd; cerst nu hoeft de landbouwkundige kans gekregon de
vorbouw van black eye peas on kleine mais daadwerkelijk te bevorderen.
Conclusie: Thans is men nict verder dan in de pcriode 1875 1908, teen de
cconomische tocstand ook van gcnoemde yams en sweet potatoes afhing. Geen
spocialisatio, maar vordeling der productive krachton is nodig.
Hoe is doze vcrdeling to bereiken. M.i. alleen door regeling der productive
van bovcnaf. In de corste plaats, doordat hot Gouvernoment zelf als land-
bouwor optroodt wanner cen culture, welke economisch mogolijk is, in hot
godrang komt en in do tweede plants doordat hot Gouvcrnement bij de verhuur
harer grondon in hot contract bepaalt, wolk product of production verbouwd
sullen wordon. Om doze rcdon is hot voor hot Gouvernement aanbcvelenswaardig
zovcel mogclijk ground in haar bezit te hobbon.
Ik mogo aanbovelon de plantage Schotsenhook, groot ongcvoer 7.5 HA in do
naaste tookomst aan te kopcn; op do plantage zijn gebouwd een put, een rogon-
bak on con huis ... De prijs wolke hiervoor verlangd wordt is $ 5000. Engels
courant.
Hot voomaamsto is, dat hot ciland. hctwelk n.b. 2000 H.A. cultiveorbaar
land bozit. zelf voor ziin vocdsol zorgt: eorst daarna moct gezorgd wordon
voor export. Ook hier is vordoling dor production krachton nodig. ... Mon
make hiur cen verdcling tussen do gogcvcn gronzen d.w.z. men verbouwe niet
alloon production, wclkc bij gomiddcldon rcgonval zullon grocicn, maar men
rokonc or op daar do rcgenval order schaars dan overvloodig is dat men
ook die production plant wolko bij schaarse rogenval een opbrongst govcn
(katoon, cassave, sisal, koffir-corn, black-eye peas).


- 2 -


No.3.
Tonoinde de monsen to loren al hun krachton in to spannen zou hot aigen-
bolang geprikkeld mooten worden door:

1. Hot in huurkoop gevon van stukjes ground van 2 a 3 HA. Zij kunnon dan
op dozo ground wonon zijn 's morgons vroeg op hun work; de diefstallen van
landbouwproducten, welke zccr vool voorkomen, worden tot oen minimum beporkt
on de monsen beWerken de "aigon" ground, hotgoon de goode elementon ertoe
brongt hun krachton extra in to spannen. Do plantage "Concordia" is groot ge-
noeg, ongevour 130 HA, om met eon tiental huisgczinnon to bcginnun. Do gronder
wat verder van de stad gclogon, krijgen nu ook oen kans intensiever geculti-
veord to worden.
Do kostprijs van ecn stukjo ground van ongoveer 3 HA is plus minus f.180.-;
rokent men op con huurkooptormijn van 12 20 jaar al of niot met rente-ver-
gooding, dan kan gozogd wordon, dat de huur do krachten van de kleine land-
bouwor nict tcbovon zal gaan. .... Huizon in de stad afbroken. en vorplaatsen
op de nicuwo vcstigingsplaatson, Enktle landbouwors wilden wol buiten de
stad wnonc, maar wogcns do onzekerhoid voclde nicmand er iets voor am op huur-
grond zijn huis to zetten.

2. Het tookennen van con aantal klcine prenies, stol f.150.- per jaar in
total, voor die stukjos ground niet grotor dan 3 HA, welke het best geculti-
vord zijn.

Distribute, De afzet van de door St. Eustatius geexporteerde production be-
hoort n.m.b.m, georganisecrd te gcschiedon. Do landbouweos lovoren de warren
b.v. bij een co-operatie of bij hot Gouvernoment in, wolke de producten
kcurt verschoopt on afzet oventuocl door agenton tar plaatse van verkoop -
on de opbrengst wonder de vorschopers vordeolt.
Dit voorkomt knoeien, zoals met katoen en houtskool geschied is, en resulteert
in hogere prijzcn,
Voedingsgewasscn wclke op St. Eustatius kunnon grooien: mais en kloine mais
Tkaffir-corn), black-eye peas, pigeon peas (zeer good voodsel).
Verbetering van de veestapel (teelt vantegen droogte bestand gras);
Vorbetcring van de pluimrveetoelt (export eieron naar de Benedonwindso Eilanden)
Bijentoelt (als bijverdienste) in 1907.
Invoer van con kapverbod van bomen op de hcllingen van de Quill op particu-
liore grondon (zie ook P.B. 1867 No.4);
Bij betere grondbewerking zou green voedselgebrek geheorst hebbon.
Rapporteur hoeft gevraagd om extra credicten too to staan. Het zenden van meer
voodingsmiddolen is onnodig on zou alleon maar leiden tot con grotere afkeer
van do arbeid,


- 3 -


No.3.No.4.
(1947)
Rapport/uitgobracht door Prof. Ir. D. Dresden en Prof. Dr. Ir.
J. Goudriaan t.b.v. "Hot Welvaartsplan Nederlandse Antillen 1946"


... Do vraag is hoe mocton de Bovonwindse Eilanden in loven blijvon? .. Welke
maatrogelen bioden do beste kansen om aldaar con hoger welvaartspeil to be-
rciken, aangonomen, dat de bovolking zclf daaraan zijn medeworking en ernstige
steun verloend.

le, verdere ontwikkeling van de bevolking.
2e. betere vooding.
3c. botore bohuising c.q, krotopruiming.
4e. investering in volkskracht (sport on ontspanning), vermindering van
acoholgebruik.
5o. vorplcogstcrsopleiding (mcisjcs Saba)
6c. sport in schoolverband,
7e. bovordering booefening van muziek.
8e. gotraind montour voor reparatie on onderhoud landbouwmachines;
locale hulp oploiden.
9e. Bcvordering gras- en hooibouw t.b.v, uitbroiding van de veeteelt;
gorogeld contact met Arbca/Curacao; grotero omvang van hot pluim-
veobcdrijf.
10.e St. Maarten: visserij tot grotorc omvang brengen, mits afzet-
gebiod aanwezig.
Vcrv Lardiging van krocpock uit garnalen of vis.
Mogolijkeid tot hot stichton van eon v sconscrvenbedrijf
daarbij niet uit hot oog verliozon. (zoals op do Bahama's)
Uitbroiding luchtvervocr van lichtboderfelijke artikclen
St. Maarten- Aruba/Curacao; (thans beporkt tot kreoft).
Holicopt;cre voor vorvoer tocristen, zicken, ambtenaren tussen
Bovenwindcin,
Geb'dcrdo eis:; gerogcldc 14d. dicnst tussen Boven- en Benedenwindse
ciland'len htgcen voor de economische ontwilckling der Bovenwindse
oilanden van de grootste betckcnis. Schip voorzion van koelruimte voor
vervoer verse vib, v3eos, later ook groento/fruit.
Voor onde-ling vcrkccr Bovcnwindcn motorschoenor t.b.v. transport
p i'sccln on bedorfo-ijke production.
Seba: afzonderlijko propaganda voor tocrismo, ook vanuit Puerto Rico,
i.vi,. natuurschoon; inrichting van aquaria (vcrschcidenheid van
viason on van koralon); cultuur van bloorcn bovordreCn; stimulering
verh:oop van Saba-kantwerk via hotels.

Dringondo behoeftc aan con Curacaos'Voorlichtingsdienst in Nederland welk
centrum voor informatie ook steeds ten vollo on actueel gedocumenteerd moot
zijn ... publicatios ... studies .... bchoofto amn personnel (via contact met
con of mecr gespccialiscordc psychotcchnische bureau in Nederland) ...
brochures ... films, rcisbeschrijvingcn, schoops- on luchtvorbindingen ...
industrial plannen on ontidikkeling ... kortom men moot in Nederland snel
on volledig antwoord krijgen op all vragcn, dic men in hot bolang van dit
Rijksdcol tot Ncderland wonst to richton.


x Loos: AntilliaanseRapport van Ir. A.P. van der Vlies (1950)
Landbouwkundige mogelijkheden B.E.

Die producten te telen, waaraan local behoefte bestaat.
Afzet van producten versekerd, wanneer men weet of, waartegen en op welke
wijse geconcurreerd kan worden; aan de market sekerheid geven van een regel-
matige en voldoende aanbod.
Daarom op de Bov. Eilanden in de eerste plats landbouw bedrijven, to rich-
ten op verbouw van houdbare producten: granen, bonen e.d.
(Naast veeteelt, als hoodzaak) m.a.w. die producten, welke onafhankelijk
zijn van verbinding.

St.Maarten: vlak terrein aanwezig 800 HA, waarvan qua grondgesteldheid
500 HA voor landbouw/veeteelt.
Regenval Augustus/September voldoende voor verbouw van verschillende granen,
peulvruchten, knolgewassen.
Afwijkingen in regenval c.q. oogsttijd, c.q. mislukking.
Primair: teelt van gewassen.
tuinbouw: waarvoor nodig putten met water; afzet locale market;
afzet oversee, mits goed transport aanwezig.
Er is geen kade voor zeeschepen; inscheep via laadboten.
Hoge lonen in vergelijking met omringde eilanden, geringe vakkennis.
Gevolg: moeilijk renderend en concurrerend te produceren.

Ongunstig grondbezit nl. groot grondbezit en klein besit.
Hoge lonen; geringe vakkennis; gebrek aan kapitaal, landbouwkundige gegevens
en ervaring.
Dure landarbeid, geen arbeidsbesparende machines.
Onvoldoende watervoorziening.
Hot ontbreken van een gezonde boeren-organisatie.
Verkoop producten op de locale, seer onstabiele market.

Onderzoek drooglegging zoutpannen (250HA) achter Philipsburg t.b.v. bouw
land; het maken van een zoetwaterreservoir ten bevloeiing van 250 HA. Voor-
af bodemkundig ondersoek, waarvan geschatte kosten inclusief reis- en ver-
blijf f 3000.-
Uitvoering van hogerbedoeld project (om gedachten te bepalen) f 165000.-.
Vorm vinden om agrarisch gedeelte van de bevolking regelmatig werk en rede-
lijk bostaan te geven in de landbouw en veeteelt.

Oplossing der problemen:
1)0p ielkc 'wijic:' iijziging in bsttandc grondbezitsvorhoudingen;
la) Grenzen van hot grondbezit aangeven en laten opneten w oversichtelijke
kaarten en registers. Voorts aankopen van gronden o.a. van onverdeelde
boedels c.q. terugbrengen tot het gouv. domein, waardoor kleine boeren
over meer ground kunnen beschikken; aan de verhuur voorwaarden verbinden,
2) Op welke wijze vervanging dure arbeid?
2a) Vervanging door machines. Aanwezige werktuigen-centrale alleen ten voordele
van grootgrondbezitters. Verdere invoer en propaganda van voor het gebruik
van betere landbouwwerktuigen.
3) Op welke wijze kan het risico van do onregelmatige regenverdeling worden
ontgaan2
3a) Door hot planten van droogturcaist-ntic gewassen en varieteiten, het tref-
fen van cultuurtechnische maatregelen, het slaan van meer putten (van
groot belang voor tuinbouw), wettelijke bepalingen am de steile hellingen
en bergtoppen begroeid to laten.


-1-


No.5.
4) Op welke wijze kan naar de meest economische bedrijfevorm en bedrijfa-
grootte worden gezocht.
4a) Experimentedl onderzoek en hot practisch uitoefenen van een of meer
landbouwbedrijven kan zulks uitmaken.
5) Op welke wijze komt men tot hat vormen van gezonde booren-organisaties
en crcdietinstellingen, voorlichting, opleiding, inkoop, transport ver-
working, opslag, afzet.
5a) Als eerste grondslag het vormen van een gezonde boren-organisatie en
verplichting tot samenwerking, waardoor naurer contact tassen Overheid
en de boeren (als groep).
Aanbeveling: landbouwdienst in samenwerking met plaatselijke Bestuur Op-
stellen van een algemeen werkplan, voor to dragen aan de Regoring ter
goedkeuring en uitvoering.

St. Eustatius,
Groot gedeelte is goschikt voor landbouw.
Gewassen telen en selecteren welke bested tegen droogte.
Cultuurtechnische maatregelen treffen, ter bevordering van het waterbe-
houd in de bodem.
Bevolking woont vrijwel geheel in Oranjestad, hetge.n voor een behoor-
lijke uitoofening van eon landbouwbedrijf groot bezwaar.
Grond is in handen van enkele personen. Boerenmiddonstand ontbreekt.
Eveneens kennis en ervaring van de landbouw.
Vicieuze cirkel doorbreken.
Voor welke producten is afzet: houdbare voedsel gewassen telen voor
Benedenwindse market.
Naast boerenbedrijven, bet creeren van edn deskundige landbouworganisa-
tie, met financiele steun van de Overheid, op non-profit making basis.
Doch experimenteel vaststellen = welke bedrijfsvorm en bedrijfagrootte
voor de Statiaan het m ast geeigend on welke resultaten deae bedrijven
opleveren.
Eon goede Landbouw-organisatie ....., ... ; ......... beschikkende over
ervaren deskundigen~ mot tropon orvaring.
Alsdan grond aankoop,

Saba.
Gronden van goede kwaliteit; vlak terrein nagenoeg niet aanwezig.
Voor intensive tuinbouw geschikt. Da-rnaast mogelijkheden van de ver-
bouw van vruchten, koffie, cacao e.d. aanwezig.
Kwaliteit van aardappelen, groenten, vruchten seer goed.
Productie onvoldoende voor geregeld vervoer.
Transport duur en tijdrovend. Moeilijkheden bij de afscheep.
Onmogelijk concurrerend te produceren.


No.5.


- 2-


No.6.


Aantekeningen, samengesteld door Drs. J.H. van Boven (1951).
uit verachillende rapporten.

Rapport (1894) van A.H. Lesser, adsp.ingenieur bij het mijnwezen
in Ned. Oost-Indie (onderzoek near mineralen).

St. Maarten: Kopererta in vrij belangrijke hoeveolheden bij Cay-bay;
IJserglans, doch ook een gehalte magneetijzer.
Monsteranalyse: Fe 54.2% plantagee van Romondt zelfs 64.35
Fe).
Mangaanerts (gehalte 57.36%) alleen ten zuiden van Cole Bay;
kans op ontginbare hoeveelheden.
Rond de eeuwwisseling hebben anderen onderzoekingen verricht en heeft
zelfs een verscheping van 75 ton plaats gehad.Verdew experimenten noch ex-
ploitatie bleek gunstig.

1908/1909. Mijn-ingenieur G. Duyfjes adviseert een diepgaand ondereoek
naar mangaan te Cay-bay, Sugar Cakes, Experiment ten N.O. van Philipsburg,
Cole Bay en op het schiereiland van Simson Bay,

1941. Aan de Maire van Frans St.Martin, dehr. L.C.Flemming, word de con-
cessie gweigord tot oprichting van een mijnbedrijf c.q. ontginning van
mangaan.

1947. Onderzoek door Dr.P de Bruin (Gouv.opdracht).
Hij acht zelfs indien voldoende mangaanerts aanwezig zou zijn exploi-
tatie niet waarschijnlijk. Wijst op het transport naar de kust; geen we-
gent trarcport van de kust aan boord ertsboot, gelegen ver van de kust,
waardoor minimum laadtijd vor word overschreden; bevolking niet vertrouwt
met arbeid; geringe arbeidsproductiviteit; meer vreemde arbeiders hoge
lonen.

1949. Dr. J.H. Westermann: onderzoek kostbare onderneming. Eerst: weten-
schappelijk onderzoek, daarna misschien een na r verhouding echter veel
kostbaarder mijnbouwkundige exploratie, Dit laatste hangt af van de
marktbehoefte.

Artikel in "Amigoe" 2 Juli I94 van Dr. P. de Bruin.
Zonder vooronderzoek is de invoering van een industrie op de B.E. een ge-
waagd experiment. De beslissing light alleen bij hot Gouvernement.
~
:r.
Uit de geheime Nota dd. 25 Februari 1952 no. 1761 GS
van de Hoofdcomnies H.A. Hessling aan de Heer Voorsitter
van de Regeringsraad van de N.A.
Onderwerp: Welvaart Nederlandse Antillen.

In dit verband moge ik hierbij de aandacht vestigen op het door de Heer Dr.
da Costa Gomez aan de Staten in de vergadering van 23 Juli 1951 (Notulen
No. 7 bis. 173) medegedeelde, met name t.a.v. de economische opheffing
der Bovenwindse eilanden d.m.v. intensificatie van landbouw en veeteelt en
transport.

De Regering heeft een ontwerp laten maken voor een schip van plus minus
450 ton, dat special voor de vaart op de Bov. eilanden zou zijn inge-
richt. Voordat de Regering met een afgerond en uitvoorbaar plan kan komen
en daarvooz de golden kan aanvragen, sal eon grondige studied near do ver-
9 wseenlijking daarvan.anaeten plaats. vinden."

Elf Statenleden hebben op 26 October 1951 een studiereis naar de Bovenwind-
se eilanden ganaakt en daarvan een verslag uitgebracht (gehecht aan notu-
len No. 18-1951/2). Het slot van bedoeld verslag (studiereis) luidt als
volgt:

1 De versciillende problemen der Bovenwindse eilanden kunnen feitelijk te-
ruggebracht worden tot een kernprobleem t.w. dat der verbinding met de
Benedenwindse eilanden. Een canmissie ware in het leven te roepen, die
op korte termijn een afgerond plan opstelt, waarvan het vervoersprobleem
het hoofdpunt uitmaakt."

Het Statenlid Voges sprak in de vergadering van de Staten op 25 Januari
1952 de volgende woorden:

Ner aanleiding van hct slot van dit verslag (studiereis), dat er een com-
missile in het leven ware te roepen, die op korte termijn een afgerond
plan opstelt, waarvan het vervoersprobleem het hoofdpunt dient uit te ma-
ken, zou ik U willen verzoeken om de Regering, hetzij mondeling, hetzij
schriftelijk te vragen over to willen gaan tot benoeming van een dergelij-
ke ccmnissie",

waartoe door de vergadoring werd beslot~ai

In het studiereis-verslag van de Statenleden wordt eveneens de aandacht geves-
tigd op Bovenwindse producten enerzijds en gebrek aan vervoer anderzijds en
verwezen naar het rapport van Dr.Ir.J.S. Veenebos van zijn bevindingen op
de Bovenwindse eilanden, gedurende het bodemkundig onderzoek in de period
10 November 1950 9 Februari 1951, uitgebracht aan de "Stichting Welvaarts-
plan NA 1946", tijdens sijn detachering bij het Welvaartsplan-bureau al-
hier.
Het Welvaartsplan-bureau bood bij brief dd. 19 Maart 1951 Z.E. de Gouver-
neur van de N.A. bedoeld "rapport Veenebos" aan, hetwelk werd verwezen naar
Dr.P.C.Henriquez, van wins hand ik geen commentaar heb aangetroffen.
In het verslag van de 11 Statenleden voormeld word opgemerkt: "dat enkele
leden der Staten hot rapport Veenebos bekend is; officieel is het de Sta-
ten nimner aangeboden.
Ik merk hierbij op, dat het "rapport Veenebos" de Gouverneur is aangeboden,
ten dienste dus van de Landsregering.
Ik beiniet in staat het rapport Veenebos op zijn mbrites te beoordelen,


- 1 -


No.7.
doch ik ben wel van meaning, dat het to groots van opset is. Hij heeft een
ontwikkelingsprogramma over 9 jaren voorgesteld.(gerekend pl.m.
Cf 569.000.-), dan wel een subsidie ineens ad fl. 1.150.000,- over 9
jaar, ongeacht verdere kosten voor personnel e.d. (sie bis. 21 van het
rapport). Ik ben het met rapporteur eens waar hij schrijft: De cost
gaet voor de baet uit" en "vervoer schept vervoer" (bls.11), alsmede met
zijn selling: "Geen land kan zijn economic opbouwen op industries alleen"
(blz. 20) Doch de vraag is m.i. of alle factoren aanwezig zijn om de eco-
nomie op andere wijze op te bouwen. Er zijn veel tegenwerkende en remmen-
de elementen aanwezig, soals tot nu toe is gebleken (sie beneden bls. 2
en biz. 3 rapport V). ,venwel sal ergens e-n begin meten worden gemaakt
om de Bovenwindse eilanden economisch op te heffen in hun belang, doch
66k in hot belang van de Benedenwindse eilanden. Blijkbaar zijn de Rege-
ring en de Staten en Dr. Veenebos hot op e4n punt eens en dat is "het
transport"! Ik citeer daarom wat de laatste hieromtrent vermeld op b-z .11
van zijn rapport:

" De behandeling van dit onderwerp is sinds lang op emn dood punt gekomen.
" Als in een vicieuze cirkel wil men enerzijds de verbetering van het
" transport afhankelijk stellen van de aanwezigheid van te vervoeren goe-
" deren en personen, doch anderzijds kunnen de belanghebbenden zich niet
" op hun productive toe gaan leggen, zolang van een doeltreffender trans-
" portgelegenheid goen sprake is."
" Een doelmatig: transport vin de producten valt uiteen in de volgende
" factoren:
" of le. Een frequent on snelle vorbinding naar Curacao en Aruba.
" of 2e. Een gelegenheid om de producten in vrieskamers to bewaren.
" Een minder frequent en snel trans~rt middel levert dan geen bezwaren op.
" Wil men indordaad aan een const~ctieve opbouw van de landbouw en vee-
" teelt op de Bovwnwindse eilanden denken, dan sal op ecn der beide fron-
" ten de vicieuze cirkel verbroken moeten worden.
"Gezien de enorme financiele offers verbonden aan meer frequent en snel-
" lere transportgelegenheid, verdient het zovejl goedkopere inrichten van
" kleine koelruimten a,.aboveling."

Aan de hand van het vorenstaande moge ik U suggereren c.q. mededelen:

le. dat het transportmiddel waarvan door U gewag is gemaakt in de Sta-
tenvergadering van 23 Juli 1951 word gebouwd, zodanig, dat het be-
halve passagiers vooral ook land- en tuinbouwproducten in de naaste *
komst kan conserveren en alsmede vee kan vorvoeren, "opdat de
onproductiviteit van de Bovenwindse eilanden kan worden omgezet in
productiviteit";
2e. dat ik hot mAt Dr. Veonebos eens ben, dat een constructive opbouw van
landbouw, veeteelt en tuinbouw alleen mogelijk is door het opleiden
van deskundig en "landbouw-nmadd" personnel, dat momenteel naar mijn
witen niet aanwesig is;
3e. dat n.m.m, het aanstellon van ecn landbouwkundig ingenieur als Hoofd
van Landbouw, Veeteolt en Visserij een cis is, wil het Gouvernement
dese taken van bedrijf organiscron en opbouwen. Dit kan uiteraard
niet door leken of aan "would-be" vaklieden worden overgelaten;
4e. dat hot zijn nut kan hebben hot rapport-Veenebos zo mogelijk -
door een plaatselijk deskundige to doen herzien, in dese sin, dat de
zaak in zijn geheol op veel kleinere schaal word opgeset; ook kan dat
worden overgelaten aan de person wonder 3e.


- 2-


No.7.


-3-


No.7.


Ik wil niet onvermeld laten de barribres die moeten worden genomen op vor-
schillend gebied. Ik denk hier by. aan de ge:-inge ambitie van de bevolking
voor hot werken in de landbouw, (zie blz.2 Veenebos).
Doch ik geloof, dat wanneer het Gouvernoment hot landbouwende volk in de
goede richting leidt, laat sien by. wat op gouvernements gronden mogelijk
is, hot dazcrdoor een stimulans zal ontvangen. Inmers zien is gelovai.
Nadat ik het vorenstaande op schrift had gesteld, warden mij desgevraagd -
"De Notities betreffende de agrarische toestand van het eilandgebied St.
Eustatius en suggesties tot betere ontwikkeling daarvan" (December 1951)
van de hand van dehr. K.A. van Rijswijk, ing.agronome, aldaar, overhandigd.
Deze "Notities" sterken mij opnieuw in mijn selling, dat het rapport-Vee-
nebos te ruim en te greots van opzet is.
Dehr. van Rijswijk bepleit de cultuur van suikerriet en suiker te produce-
ren voor local gebruik en legt eon begroting over van kosten intake bouw
en inrichting ener kleine suikerfabriek a raison van f. 10.mille. Voorts
houdt hij beschouwingen over de verbetering van hot inheemse vee (creole
cattle) c.q. verscheping van rund- en pluimvee in geslachten toestand.
(Vraag: is er op St. Eustatius stroom om een koel-cel op te richten?) Ook
acht dehr. van Rijswijk het wcnsolijk de citrus- en cocoscultuur aan te
moedigen en is van meaning, dat hot Gouvwrnement op haar gronden het voor-
beeld dient te even, idem op het terrein van bosbouw op Gouv. gronden.
Voorlichting aan dp bevolking op al deze gobieden is noodzakelijk. Doch
bij al deze zaken samen zal "St. Eustatius zich steeds met een seer bescheir
den plaats moeten vergenoegen." "Noch uitvoering der meest ingewikkelde
plannen, noch de hoogst denkbare, daaraan te bosteden bedragen sullen ver-
mogen hierin v.randering te brengen." Aldus de heer van Rijswijk.

Ik horhaal derhalve als mijn meaning, dat een bescheiden begin op hetterrein
van landbouw en veuteelt op de Bovenwindse eilanden kan worden gemaakt on-
der deskundige leading, terwijl de bevolking tot zelfwerkzaamheid dient te
worden opgevoed langs aan te geven lijnen.

*.. Met het oog op de afhankelijkheid van de huidige locale welstand te
Curacao en Aruba t.o.v. de olie-raffinaderijen is het m.i. een plicht van
de eerste orde om deze materie de grootst mogelijke aandacht blijvend te
schenken. Toerisme, c.q. hotelbouw is noodzakelijk niet alleen om gemel-
de reden doch ook om Curacao/Aruba als knooppunten in hot luchtverkeer te
kunnen handhaven. Het niet hebben van behoorlijke hotels he-ft bovendien
n.m.m. een remmende invloed op de gunstige ontwikkeling van Curacao en Aru-
ba en daardoor ook van de overige eilanden in hot algemeen.

... De noodzakelijkheid van de bouw van sen schip voor hot vorvoer van men-
sen, vue en production tussen de Beneden- en Bovenwindse eilanden, is vol-
doendo aangetoond.
De tijdelijke aanstelling van een landbouwkundig-ingenieur (voorlopig voor
3 jaar) wil mij alleszins wenselijk voorkomen teneinde de economische op-
heffing dur Bovenwindse eilanden te bevorderen d.m.v. intensificatie van
landbouw en veeteelt en transport. Die functionaris kan aan de hand van hot
"rapport-Ve-nebos" en de "Notitites-van Rijswijk" aan Uwe Regering concre-
te bescheiden voorstellen doen.

... Teneinde meer gelden te investeren in volkskracht moge ik adviseren
paal en perk te doen stellen aan het drankmisbruik, dat het volk van ge-
slacht op geslacht ondennijnt. Enerzijds door hot verder uitgeven van alge-
mene drankvergunning stop te zetten, anderzijds door hot volk op te voeden
d.m.v. sport en lichamelijke ontspanning, te beginnen op de lagere scholen.
Gelden waren uit te trekken voor behoorlijke sportvelden met was-kleed-ge-
legenhoden, vooral ook in de buitendistricten c.q. hot benoemen van meer
t.- *

4 No7.
sportleraren-paedagogn, die de jeugd behalve de soorten van sport, ook
hut begrip sportiviteit bijbrengen, hutgeen van soveel belang kan zijn in
hun verdere leven,


No .S
The reorganization plan of the department of agriculture and cattle
raising in the island of St. Maartan

Plan van Rijswijk (1953), samongestold door de soctio landbou van hot
Bostuurscollogo en goodgekourd door do loden van do Eilandsraad
(St. Maarton).

Exporimental station: cattle, pigs, shop, goats, pialtry-
rasverbotoring,
Voorts vorbetering van : vruchtbomen; hot planton van mahogony on red
cedar bomnn op do houvcls.
Moer aandacht aan voodingsgowassen on gras.
Gologenheid scheppen tot dokkon door stir on bok bij vee in do buiten-
districton.

In ovcrlog met do Staton zou de rcorganisatio van do lendbouw ter hand
wordon gonomen door eon soon van hot land on de dure man naar Curacao
wordon toruggoroopon.
Aanvankolijk zou do wnd. Gczaghobber (van Rijswijk) in sijn capaciteit
als landb. ing. hobbon boloofd to zullen optrodon als advisour on toozicht
houdon op do rcorganisatio.

Eon Regoringsboslissing hob ik/op. hat voronstaando nict aangetroffen.
(rapporteur)


No.9.
Hot Bovenwindon ramort (1953) samengesteld door Dr. G.J. Kruyer x
(grotendeels), Dr. Ir. J.S. Venebos en Dr. J.H. Tcstormaan,

Rapportour Hossling tekont hierbij aan:


Dit rapport (boekwork) is zoer omvangrijk. Uit inter-office stukkon is mij
gebleken, dat hot terplaatse geon gunstig onthaal hceftf gevonden, daar de
inhoud niet op de realiteit zou zijn gebaseerd en naief in zijn constructies.
Met andere woordon: nergcns wordt rokening gohouden met do negative factoron
op de Bovenwinden.
Dose sijn: de ongunst van hot klimaat; gocn gocdkope arboidskrachten; geen
vakbekwaamheid bij' de landbouwors. Uit hot rapport sou voorts blijken een
volkomon miskenning van de sociologische, psychologische en economische
realiteiton.
In hot kort: do practische waarde van hogorgemeld rapport wordt buitengemoon
goring geacht on kan door de Rogering onmogelijk wordon uitgevoerd.
Slochts op 66n punt kan wordon ingostemd nl. hot standpunt ingonomen t.a,v.
de rechtsvorhoudingen tot do ground (onvordeelde boedels c.q. gamis aan prik-
kel tot zorgvuldigc bcwcrking), doch dat staat gelijk met het intrappen van
oen open deur.
Do mooilijkhedon sijn zecr groot: a) de onsekerheden in de gronsafbakeningen
b) oigonaars/rcchthobbondon niot aanwozig c) bocdclschoidingen moeilijk door-
voerbaar d) bovolking minder gowend (dan in Nodorland) aan wettelijke dwang
op hot gebiod van de cigendom.

Twee samenstollors zijn jongo mcnson, de derde op dit terroin een theoreticus.
Misson hot ontbreken van orvaring on gobrok aan plaatselijke kennis.

Nodig is: dat hot ontworpen van maatregolen van zuiver practische aard ..
slechts opgedragcn kan wordon aan monson mot ruime practisch ervaring op
oconomisch en organisatorisch gebied.
Tot zover "de inter-office stukken".


De losses delen van dit rapport worden hier reeds ontvangon voordat hot
rapport in band verscheen.
De N.A. Rogoring schreef op 25 Maart 1952 aan Z.E. do Minister voor Unie-
zaken on Ovorzoose Rijksdelon to 's-Gravonhago.
"... dat de tookomst van hot Wolvaartsplan N.A. on hot Wclvaartsplanburoau
onderworp is gcwoost van uitvocrige bcsprekingon in de Rogoringsraad on
hebbon goloid tot de navol cnde conclusics:
1).... Do rcsultaton rcchtvaardigon niet dat doze wcrkzaamhoden (Welvaarts-
planburcau) in hun huidigo vorm wordon voortgczot;
... Voorshands ligt hot in do bodoeling stimulcrond to worked en cventuoel
opkIomndc individuele gevallcn op hun waardo to onderzocken. Godacht word
aan do tocristcnindustric (hotolplannen otc.), zoo- on luchthavenvorkeor on
do handel.
2):,. Ovcrwogon wordt do ovorgoblcvon golden van de Stichting to gobruiken
voor industriele, oconomische en sociologische ondorzookingen ....
3) Als oen afzonderlijk probloom diont bozion to wordon de stimulering van
do vootoolt en landbouw op do Bovonwindse Eilandon.
Rugoring ovorweegt con landbouwingcniour of landbouwkundigo to bolasten
met doze tak van dionst. Over do mogolijkhoden op dit punt is naar dzz.
monihg voldoendo gorapportoord".


K Zic torzake bedoold rapport ook do Nota van do hoofdcommics H.A. Hassling
bijlage 7.


No.10.

Notulon (April 1954) van hot Relief Comittoc op St. Estatiuw.
In verband met de droogto on de algenono slechte toostand zijn nood-
maatregelen voorgostold on gosondon aan do Hoar Voormittor van do
Rogeringsraad.

1) Hot bouwen van 3 visscrsboten (21 voct lang) gctuigd en voorzion
van material & f.1900,-;

2) Import van 2000 kuikens,voor gcintercssecrden, van kippenvoor en gaas;

3) Import van 500 bundels "cano tops" van St. Kitts als voovoorder
(vrachtvrij)

4) Verhoging van relief golden van f.800.- op f.1000.- per week;

5) Aankoop van grand (behorondo aan dahr, van Rijewijk) door hot Gouverno-
mont, ter vcrdoling onder kleine landbouwcrs.

6) Aankoop van stekjcs van vruchtbomen tot ean bedrag van f.1000.- voor
distribution wonder geintoresso;rden.

7) Oprichting van con rumstokorij, waarovor onderhandelingen gaande,
in bet matcrieol belang van hot oiland.


___ ___~UIC__ __


No.U.


Rapport van Drs. J.H. van Bovon, dirccteur van hot Dept. van
Socialo- en Economische Zaken.
Dionstrois 6 16 Mci 1954 n.a.v. do toostand a.g.v. do aanhoudende droogoe.


I. Noodmaatrogclan St. Eustatius:
Ontvangen f 25 millo van hot Noderlandse Rampcnfonds voor 5 j maand
voedingsmiddelen.
Golden boschikbaar stollon veer uitbroiding van workverschaffings-
mogelijkhcden (verhoging met f 40 mille)


Relief Committee wil:
golden voor bouw en uitrusting van 3 visscrsboten & f 1900 = f 5700.-
Invoor van kuikens, voor on kippongaas f 3800.-


Werkvorschaffingsobjact: vorbotoring van de startbaan.

Saba
Uitbroiding goven aan de workverschaffing (80 a 100 porsonen) f. 25000.-
Wcrk: afbouw "breakwater", welk project door rapporteur ovenwel niet
wordt aangeraden.


II.Punton voor eon boschoidon wolvaartsplan:
a. Hot schip met kocl on vriosruimto, ingoricht voor transport van
toeristcn on vervoor van voe on producten.
b. Tooristonhotel 20 kamers 40 boddon (St. N aartn)
c. Groonto on fruit kwckcn (Saba)
d. Vorbouw suikorrict (Statils 2 aanvragen voor hot drijvcn van
con rumfabrick (Overlog met Antigua inzakc soort suikcrriet);
hot Gouvornomcnt hooft cchtcr goon ground. Hr. van Rijswijk boroid
de stato "Fairplay" (75 HA) aan Gouvernmcent torug to verkopcn
voor f 24.750.-. Bij ovontuale aankoop: 40 HA in huur aan rum
fabriek; 35 HA aan klcino landbouwors met boding suikerrict to
vcrbouwon.
e. Statius vraagt oloctricitCitsvoorzioning (diesel agrogaat).
f. Voor alles noodzakolijk: vorbotoring van de slochto woningtoe-
stand, waartoo eon decl van do workvorschaffingsgoldon elk jaar
opniouw ware aan to wendon tor verbotoring in do orgste situaties..
"Aided-self help" ware to ovorwogen.
g. Nodig con landbouwkundigo van Trinidad of Puerto Rico, in staat
kundigo loiding, voorlichting (ook bij hot dagelijks work) to
even voor de 3 Bovenwindse cilandon.
Werkcn volgens vast plan on schema, vooraf vast to stcllen in
overleg mot Dr. Sophord van do Car. Cammissie.
h% Houtkap verbod invorocn, Invoor van fruitbomcn.
i. Regularing van de krooftonvangst in samenwfrking mot St. Martin (F
J. Aanstalling van ecn orvaron maatschappolijk wrkstor (opvoediog
bovo Iking)
k. "Hooivoorraad" aanloggon to St. Naarton in balon; tor beschikking
van do 3 oilanden in tijdon van voo-voodsolschaarate of droogte,
(met vrijo vracht tusson do oilandon).

No'.2.
Biieof dd. -W Septcmbor 1954 ao. M39 van de 2esaghobber B.E. aan de
Heor LandZinister van 1olvaartasorg.
(E.a.v. een boaprelng maet dehr. Duclos)


Voorstollen Duclos:

wetton make:
a) tor verdore vooianing van do ontbossing van do borghellingen;
b) tot regulcring van de kreeftenvangst;
c) op hot terrain van de jacht (boschorming van vogols).

Zot do Gezaahdobbor
hot vorenstaande hoeft alloon zin, wannoor zulks goschiodt in overlog
on samonworking mot St. Martin (FW ).

Idem t.a.v. voorschrifton op hot gcbiod van do hygiono;
a" 6 guarantalie.

Duclos: Vliegvold St. Eustatius (watervanggebiod) loiden
naar regenbakkon.

Saba vruchtbancn planten

Zoet de Gozaghebber:
met vroeger tor boschikking gestcldo raadieron waron "do rosultaton
bedroovond".
Planncn t.a.v, do landbow on veatoolt staan of valley met de werkijver
an intcresse van de bovolking,


I'~ ~


. *


Rapport van Dr. F.J. Simmonds (Juni 1954)
Entomologist, in charge of the sub-station of the
Commonwealth Bureau of Biological Control in Trinidad.

Onderzook naar de mogelijkheid van biologische control van
"posts". Tcvons word govraagd een opinie to gcven t.a.v. do
mogolijkhedon van uitbroiding on aanmocdiging van de landbouw
(Bovenwinden).
... do Bovenwindso landbouw hooft gclcdcn ... apart van de droogte
... aanmcrkelijk a.g.v. de cconomische afhankclijkhoid door de olie
raffinaderijcn in Curacao/Aruba.
A.g.v. de droogte ... relieff projects" voor werkvorschaffing ....
good als tijdolijk hulpmiddel, doch als dat voortgaat... zal olke
uitgebroide verbetoring van do landbouwontwikkeling daardoor worden
vcrswakt .... tomeer zo, omdat de daglonen voor die projectedn"
voel meer blijken dan kan worden verwacht van opbrengst van hot land.

Do voorgostclde aanmocdiging van de suikerrict industries in Sint
Eustatius schijnt redolijk an ofschoon in de con of andore vorm cn
subsidio aan planters noodzakolijk moge zijn ... hot is betcr dan de
"relief projects".
Van con economisch standpunt word ccn rum-stokcrij bctor goacht dan
con kloino en daarom inefficionto suikor-fabriek ... Ondervraagde
booren zoiden bcrcid to zijn suikorriot to planton.

Do ontwikkoling van citrus on andero vruchton op Saba on St. Maarton
schijnt mooilijk i.vgn. de droogto on hogo windon.
Op boporkte "areas" is wollicht kans op succos.

M.b.t. do groonton kan con sncllo bootdienst con bolangrijke stimulans
botokcnen. Do corste roizen schonen tolcurstcllend daar wcinig monson
groonten zullcn kwekon, totdat do boot rcgolmatig functionnoort. Van
belang schijnt ... ocn gouvornmenntolo organisation ... t.a.v, good
prijzon. Zolfs wanncor daarop zou mocton wordcn toegclogd ... botor on
mindor dan do kosten voor "relief work".

Zooto aardappclon ... goedo oogst .. cconomische waarde witte aard-
appelon Saba ... voor export twijfolachtig i.v.m..concurrrcrnde prijzon
van goimporteerde aardappolon to Curacao.

Hot plukkon van snijbonen on bloomkool moot goschioden 1 dag voor do
aankomst van do boot; wat tot rijphoid komt wannecr do boot wcg is,
moot voor locale consumptic gcbruikt...
Daarom botcr gewassen planten walk goduronde con langero period
kunnon wordon geplukt: kool, cierplant, grocne proper, wortolon,
pompon etc. .... pigeon peas ... voor mans on vec gcschikt.

St. Maartcn: Hot bcstaando "experinmnt station" gobruikon als do-
monstratic ground ... to tonon hoc gcode gowasson cconomisch kunnon
grocion.
Idem to crocoron op St. Eustatius on Saba ondcr do hoodo van con
capabclo bocr.
Zadon, kunstnest on insectcndodende middolcn aanschaffen.

St. Maartcn: Ontwikkeling van vec ... aanmocdigon ... schip met
"cold storage place" ... booston slachton op St. Maarten.


- 1-


No.13.

-2 No. 3.

St. ,aartcn: Horbobossing op de huvols .. wator conscrvato.
Saba: Op de bovenhellingen van de berg ... anijden en brandon
struikcn ... op verschillende plaatsen ... ongecontroleord ...
sal loiden tot erosio ... dan vorslechtoring van do water toostand,
Controle.... dan wel plan "bos-reservo".Uit hot rapport: Biologische control teogn voorkchaonde zickton
en plagon van planton en gewasson.

St. Eustatius: maatregplan treffen tegon Diatraea (on andere
parasioten. (Statius suikorriet)
Diatraoa ook gevondcn in mais (Statius), alwaar ook shade word
voroorzaakt door "Laphygma frugiporda" aan jong koron.
Schado aan zooto aardappolon door de "stinuworm" (Euscopos batatao
watorh) on de "Cyclas formicarius".
Citrus aangevallen door scale insects (Innaspis sp.,
Lepidos caphos sp. etc.), Niet op bcschutte plaatson on waar
grondwater (putten) bcschik-bar. Aldaar citrus aanplantingen uit-
broidon, met name aan do "upper windward slopes", windwardside, Saba.
St. Eustatius pigeon peas droge schillan op de planton aange-
troffon, Aangcvallen door "Ancylostomoa starcoroa" en torren.
St, Maarten: zware schade door "scales" (Innaspis sp.?),
mealy bugs mombracids.
St. Maarton/St, Eustatius: kokos gozion met Aleurodicus;
Op Saba met Aspidiotus.
Saba: tomato met Myzus persicae-Suls.
SabaStatius: Eicrplanton lijden ornstig van de Fingid Corythaica
planaris.
St, Maarton: Kool met cocoons of Plutella maculiponnis curt an de
Picrid Ascia monusto (L)
Saba major posts Slugs.
St. Maartcn: Uion, sjalotten, proi schade aan do bladoron door
"Thrips tabac Lind.
Saba: Avocado pears Pulvinaria sp on Coccus viridis green.
Guava green scale algcmoen
St. Maarten: Guava beladen met white fly
Saba: Cashew nut: mixture of scales, including Ceroplastes sp.Inlichtingen ta.v. doze problomon kunnon worden gogovon indion
biologische control word ovcrwogon.

1.1


i

.-1 No.14.

Rapport z.b.t. de landbotar nt-~ifiia g in de Nederlandme Antilln
van B. Havard Duclos (194)
Agricultural Economist bij de P.A.O.

Rehabilitate van de land- bosbouw en veeteelt is gewenst deele in rela-
tie met Anguilla (BWI) en St.Martin en St.Bartholemy (FWI).

Saba vruchtenteelt (citrus) en groenten.
St. Naarten woelruiate daarna transport naar Cracao.
"Pooling" te St. Maarten (cold storage unit) van vlees, via, groenten,
vruchten, afkoastig van de Nederlandse eilanden en van St. Martin, St.
Bartholemy en Anguilla, in beschouwing nemen, welke "plant" tevens de vis-
sers van ijs zou kunnen voorsien.
Voorziening van de omliggende markten, inclusief Curacao/Aruba.
Aldus zouden de eilanden (5) met 17000 inwoners desakndigen op het terrain
van de visserij, landbouw, bosbotar eh veeteelt unranen bekostigen, wins
afesigheid tha-.s Wordt betreurd.
Aanschafkosten van ien storage-unit met generator $ 50.000.-; opalag
100 ton p.m.; St. Maarten zou alsdan ook van electriciteit (generator) klm-
nen worden voorzien.
Kostenverdeling over 3 landen.
Uitvoering van het plan mogelijk, mits 2 schepen in de vaart zijn.

Aanbeveling voor de Nederlandse Bovenwindse eilanden:
Ontwikkeling van de veeteclt en de landbouw. Adressen zijn vermeld waar
zaden en planten verkrijgbaar.
"Aarde-onderzoek" op St. Maarten en St. Eustatius te doen verrichten ten-
einde de plaateen te bepalen waar de verschillende gewassen te planten.
Onderzoek naar water in de "Quill-area", St. Eustatius.
Vestiging van een runfabriek te St. Eustatius (Geinteresseerden Mr. Clement,
Martinique).
Verdelipg van de gouvernements gronden t.b.v. de kleine landbouwers (St.
Eustatius).
Herbebossing van de "Quill-berg", St. Eustatius.
Control op het happen van bomen op de heuvels (St. Maarten),

Collectief (3 landen).
Control op het vissen naar de verschillende typen kreeft, hetgeen aanbevo-
len door de visserij experts in de Caribbean area.
1 department van landbouw voor alle: eilanden met deskund4gen; kosten on-
derling to verdelen.
Een en ander te bespreken in de Caribbean Commission in 1955 op internatio-
n aal niveau,

Actie naar gelang van voorrang.
Nederlandse eilandens
., iarde onderzoek door Mr. Chaminade (5 dagen). Impost en planten van wieht-
*omen (citrus) en groente (Saba); aardappelen (Statius).
2, Water exploratie en vangplaatsen.
3. Ontwikkeling van de levende have als bedrijf; silo construction
4, Herbebossing en land kolonisatie (herstel van landbouwkundige arbeid).

Franse eilanden:
1. Silo constructive; water exploratie en vangplaatsen,
2. Ontwikkeli~ van de levende have en vruchtenteelt ale industries.
3. Herbebossing en bos protective.2 NIo.1

Anguilla (BWI).
Ontwikkeling van schapen fokkerij (silo's, voeder gewassen, electrische
omheining).

Cooperatieve maatregelen.
1. Vestiging van een economische "pool" staff budget, relates tuasen de gou-
vernementen).
2. Constructie van een koel-pakhuis.
3. Control en ontwikkeling van de visserij speciale control op het kreeften
vangen).

Bevolki.g:
St. Maarten 1700
st. Eustatius 1130
Saba 1150 3980

st. Martin )F 3800
St. Bartholemy )F 2800
Anguilla )B 6600 1300 17180


Rapport van Elsa Haglund (1955)
FAO Area Home Economist.

Besoek aan de Windward Islands 26 November U1 December 1954.

... it would appear that there is a great need for improvement of the
existing food habits in the three islands ... which may chiefly be due to:
a. low purchasing power;
b. lack of sufficient amount of foods;
c. lack of suitable foods;
d. ignorance as to the importance of nutrition and
how to improve the diet.

Increased food production for local consumption.

... to encourage home gardening; the planting of fruit trees (W.I. cherry
and guavas, mangoes and pawpaw,; the introduction of milk goats, raising
of rabbits and fowls (ducks and chickens) protein foods.

Importation of food.
... enriched rice, enriched flour, vitaminised margarine; dry skim milk;
fruits and fruit juices (citrus).

Housing and Home 4..
t. Eustatius; aided self-help housing project.
St. Eustatius and at. Maarten: need of basic facilities for decent living
... sleeping facilities .. orderliness of the home ... lacking facilities
for meal preparation and sanitation.
St. Maarten: Many homes are lacking in sanitary facilities.

Home economics and related sub.ects.
... education for better home and family living .. in the school programme;
.a upper classes ... training in the selection and preparation of foods
... in the wise spending of money .. use of available resources ... upkeep
and management of the home ... care and welfare of children and other
members of the family.
Practical work ... to create responsibility ... would help towards the
healthy development of mind and body.
Other practical subjects: school gardening and manual work (woodwork);
cultivation of suitabel crops.

Integration.
In addition to regular classes in home economics ... of utmost importance
that education for better home and family living be integrated into other
existing subjects ... arithmetic (wise spending of money, consumer educa-
tion etc.

Youth groups.
.... who have just left school ... continuation classes .. practical work
.. training for better home and family living ... making of improvised ftr-
niehing... are of great value for home improvunent, but also for the pro-
motion of active participation in the home and the creative capacity of
the people,


- 1 -


No.15.
-2- .15.

Adult Groups,
.*.. similar programs .. also be introduced.
Improve dietary habits ...through suitable guidance of mothers at health
clinics, talks by the medical officer and display of suitable foods and
dishes.

... of utmost importance that the programme be adjusted to meet the needs
of the community.

Trained Personnel and their activities.
1. A home economics extension worker ... could serve the three islands.
2. ... most desirable if an Agricultural Officer were appointed.
3. A local training course for teachers and representatives of health
departments and voluntary organizations ... St. Eustatius ... include
representatives from St. Maarten and Saba.


RAPPORT VAN 1EN STUDIEREIS VAN 9 LEDEN
DER STATEN VAN DE INDERLANDSE ANTILLEN
NAAR DE BOViAWINDSE EILANDEN.

I. Chronologisch gcdeoltc.

Mot hot lijntoostol van do K.L.M. vortrok op 24 Fobruari 1955
des morgens om 7.30 uur con nogcntal lodon der Staten naar Sint
Haartcn. Hot gozelschap bestond uit do hcron J.E. Irausquin, die ver-
gozeld was van zijn echtgenotc, W0 C Anslijn, P. Croes, Mr. I.C.
Debrot, J. Erasmus, H.L. Lopes, B. Ph. Rbmor, J.R.B. Rosario en
A. Worleman, tcrwijl de griffier, de hor A.H.M. van Wool, de reis
evcnoons meomaakto.

Na een voorspoedigo vlucht, voraangcnaamd door do goode zorgon,
waarmee de K.L.M. haar reizigers omgoeft zo word o.m. vrij laag
on op korto afstand langs Saba gcvlogen word St. Maarten op tijd
boreikt. Do gczaghobbor, do godcputccrden on do overigo loden van
de Eilandsraad waron op hot Julianavliogvold tor bogrooting aanwozig.
Vandaar word naar hot gczaghobbershuis gorodon, waar doze hot gozel-
O.chp verwelkomde. op do Bovcnwindse Eilandon. Do voorzittor beant-
woorddo do redo van do gozaghobbor.

Aangezien do verbinding tusson de ailanden ondorling slechts
mogolijk was door do tocht met hit jacht "Poppet" to makcn, dat
niot ondor allo woorsomstandighcdon kan varen, word bosloton, omdat
do zoe kalm was, nog dozolfdo middag do rois naar Sint Eustatius
voort to cotton. Nadat gozamonlijk do lunch in de pasanggrahan was
gcbruikt, begaf hot guzolschap zich aan boord van voormold jacht,
dat an half dried de haven vrrliot. Na con goode overtocht word vlak
voor donkor Sint Eustatius boreikt, waar de administrateur, de gode-
putcerden on do ludon van de Eilandsraad tcr bugroeting aanwesig
warren. Om 8 uur 's avonds ontving do administrator hot gczolschap
to zijnon huize.

Do volgondc morgan word besteed met con beoock aan de plantage
Concordia, de "airstrip" on de plantage Zoolandia, waarna naar
Orcnjostad word tcruggerodon, waar hot hospital, de oude doktors-
woning on de boido scholon wordon bezocht. Nadat nog con bezook was
gobracht aan do plantage Schotso Hook, word naar do pasanggrahan
toruggoekord.

In de namiddag vend eon onofficiolo besproking plaats met de
Eilandsraad van Sint Eustatius,

Op Zaterdag, 26 Februari 1955, word om 9 uur naar Saba ver-
trokkcn, dat na twoe on con half uur varon boreikt word. Ook hier
warn do administrator, do godeputoordon on loden van do Eilands-
raad tor bogrocting aanwozig. Doordat con dccl van de Fortbaaiwog
ten gcvolgo van do orkaan "Alice" woggeslagcn is, kan hot onderste
gcdeolto van dozo wcg nict moor met jeeps worden boreden. Langs een
improvisorisch pad word do tocht naar bovon aangovangen tot ongo-
voor hrlvorwogo, waar jeops klaar stondon om hot goezlschap vorder
to vorvooren. 0; 8 uur 's avonds ontving do administrator hot go-
zolschap to zi jnon huizo

Daar con vorandering in hot wcor gevreesd word, hotgcon ten go-
volgc zou kunnon hobbon, dat do tocht naar Sint Maarten mocilijkhoden

-2-


- 1 -


No.16.


zou oploveron, word bosloton de Zondag nict als een rustdag to bo-
schouwen. In de morgen word daarom eerst con bozock gebracht aan de
z.g. Upper Town, hot dool van The Bottom, dat golden had van do
orkaan "Alice". Na con rondgang door The Bottom word naar Windward-
side gereden on vorvolgens naar Hellsgate, tot waar de jeeps kunnen
gaan; de rest van do weg word tc voet afgelegd. In Windwardside
toruggekeerd, word de nieuwo bijzondere school bezocht, die bijna
klaar is.

Op Maandagmorgen vond een onofficiole bespreking plaats met de
Eilandsraad. Des namiddags om 2,30 uur %wrd naar Sint Maarten ver-
trokken, dat om 6.30 uur bereikt word,

Do volgcnde morgen word cen tocht gemaakt naar de Oysterpond,
waar de Bluo Peter al sinds enige maanden doclloos light.

In de namiddag vend con onofficielo bcsprdcing plaats met de
Eilandsraad.

Do morgen van Woonsdag, 2 Maart 1955, word bestood aan oen be-
zock van hot Franso gedoolte van Sint Maarten, waar de maire hot
gczelschap aerst officiecl ontving in de mairic en vervolgens op
zijn plantage de Lottery In de middag word naar Cul do Sac ge-
rcden, waar procfboringen plaats vinden naar waters Nadat de work-
plaats van Openbare Werken was bezocht, word de tocht voortgezet
naar Little Bay, waar hot in aanbouw zijnde hotel word bekeken, In
de namiddag bood de gozaghobber hot gozelschap oen cocktail-party
to zijnon huize aan, waar de gedeputcordon, do leden van de Eilands-
raad on verschillcnde vooraanstaande personen uit de Philipsburgse
samonloving aanwczig warren.

Do volgcndo morgen vend oon bezook aan de bcide scholon plaats,
waarna de voorzittor en do griffier, alsmede hot lid der Staten voor
de Bovenwindso Eilanden zich naar hot vliogveld begaven ter bo-
groeting van Zijne Excellcntie de "ouvcrneur, die mot hot lijntoe-
stcl uit Curacao aankwam. Do ovcrige loden van het gozolschap brachten
nog con bezook aan hot Santa Rosa-hospitaal.

Om 16.45 uur word de terugrois naar Curacao aanvaard, behalvo
door hot lid der Staten voor de Bovenwindse Eilanden, die nog een
week langer zou blijven. Tor uitgelcide warn Dr. Tjon Sio Fat, do
wnd, administrator van Sint Maarten de gozaghebber had zich bij
de Gouvorneur gcvoogd, die zich na aankomst onmiddollijk had inge-
scheept aan boord van H.1. Willem van der Zaan de gedoputoerdon
on lcdon van de Eilandsraad.

Na con buitengowoon voorspoedige tocht word Curacao con half
uur order bcreikt dan vcrwacht word. Om 7 uur word op de Dr.
Plesman Luchthaven geland, waarmce de tocht voor do Curacaose
loden bcoindigd was. Enige uron later reisdon de op Aruba woon-
achtigoAoiden door.

II. BoschouwingRn.

Teen de Conmissio uit de Staten, die in 1951 con bezook
aan do Bovenwindse Eilandon had gobracht, zich aan hot opma-
kon van con verslag zetto, wildo do overgrote meerderehoid
con rapport opmaken, dat ornstige kritiek zou inhoudon on
-3 -


-2 -


No.16.waarin onomwonden van haar twijfol zou blijkon omtrent het slagon
in de praktijk van do Eilandenregeling, die toon not eon half
jaar in working was. Op verzook van een dcr toenmaligo leden
word bosloton tot eon vool mildere kritiek en tot hot voorzichtig
uitsprekon van twijfel ontrent do nieuwo Eilandenrogoling, amdat
do rogoling nog corst kort van kracht was on dus nog goeen foite-
lijkhodon had opgclovcrd, waarop een grondig oordcol gcbaseerd
kon zijn. Voormold lid beploitte ecn ruimore termijn om tot con
gefundecrd oordeol to komen, tomoer, daar naar zijn oordool goon
rodon tot twijfol bostond on men, als men hot bczoek na con jaar
zou horhalon, orgotwijfold gotroffon zou zijn door do vorbetoringen,
die ovoral zichtbaar zouden zijn, als do bovo2king cconnaal de kans
had gckrcgon haar oigon huishouding to regolon on to besturon.

Hot hooft onigo jaron goduurd, voordat hot weer mogolijk block
eon conmissic uit do Staten voor eon bozook aan de Bovenwindso Ei-
landon to formoron. Na hot laatsto bezook zijn sodert 3j jaar ver-
lopen, zodat de practische toopassing van de Eilandonregaling con
"fair chance" gehad hoeft, Het oordool hiorvan kan in twee woordon
wordon samengevabnnl. oen mislukking. Zonder to bowcron, dat voor-
dion goon kritick op bestaande toostandon on hot govoorde bcloid
zou kunnon worden uitgooofend, zodat van con ideal toostand gospro-
ken kon wordcn, toch kon opgoncrkt wordon, dat do bovolking rustig
on tot op zckore hoogto tovroden loofdo. Eonicdor word getroffon door
do vriendelijke goost, die op oek eiland --- uitcraard op hot one moor
dan op hot andere -- de bezoeker togemoet kwam. Gezegd kan worden,
dat dit stork verminderd is on, wanncor non zijn oor to luisteron
logt, zal hot weinig mocite koston to vornomen wat hiervan de oor-
zaak is. Op doze kloino oilandon, die niot opgowasson waron togon de
taak, die do Eilandenrogoling op haar logde, is do geost, sedert de
politick daar haar introde heoft godaan, in bolangrijko mate achter-
uit gogaan, Do te ver doorgevoordo partijpolitick, waarbij hot alge-
moon bolang op de achtorgrond word gestold, alsmode hot gcmis aan
good loiding hobbon mode tot dzeo stemming on bovonbodoelde misluk-
king bijgodragon. Mon wenst bopaald do bostaande toostand niot langer
to handhavon. Uitzonderingon hiorop bovostigen slechts de regel, want
hot is uitcraard to vorwachton, dat bij ecn niot langer voortbestaan
van do huidige bestuursvorm onkelen schado zullcn lijden. Doch nict
alleon, wannoor men zijn oron to luistoron logt, wordt dit goluid
vcrnomen. In con officiouzo bospreking mot de Eilar.dsraad op Sint
Maarton kwam duidolijk naar voron, dat do oude toostand sij hot
in onigszins gcwijzigdo vorm to vorkiozon sou zijn bovon de togen-
woordige, con mining, die, zij hot niot zo oponlijk, ook op de beido
andere eilandon vcrnomon word. Dit problonm zal do zeer ernstige
aandacht van de Rogjring mooten hobben, aangozien op de niew inge-
slagon weg sekcr niot kan worden voortgogaan.

Ving hot rapport van de Connissic uit do Staton, die in 1951
naar do Bovenwindse Eilandon is gowcest, aan met do opncrking, dat
dcgcno, die zich aan hot opstollon van con vorslag van oen studie-
rois naar de Bovenwindse Eilandon moot gotten zich daarvan heel ge-
makkolijk son kunnon amDakon door eenvoudigweg to vorwijzen naar de
order vorschonen rapportcn, ook dit rapport zou hiermee kunnen be-
ginnon. Voel van wat in hot vorigo rapport stond, sou ook in dit
rapport kunnen worden ovorgonomen. Do zuigkracht van de op Aruba an
Curacao govestigde oliamaatschappijen is vrijwol ongowijzigd geble-
von. Eon feitalijko verbetering van do economischo en social too-
stand valt niet to constateron, border hot tegcndool.
-4-


- 3 -


No.16.Nog steeds worden jaarlijks groto sommcn golds aan doze eilanden ton
kostc gologd (sodert de inworkingtroding dor Eilandonregaling is ecn
bodrag van nict minder dan rond vijf million ten bate van deze ei-
landon gcspondeerd, maar men vindt or nicts van torug).
Zonder to willcn bcworen, dat do in voormold rapport gedane suggestics
allo problcmen op slag zouden hcbbon opgolost, kan toch gozogd worden,
dat zij nuttigo wcnken inhielden, die op do huidige dag horhaald kun-
non worden, omdat konnelijk aan gcon dier suggosties gehoor is gegcvon.
Van hot vragon van doskundigo voorlichting van de Caraibischo Commissie
on de Commissic der Voronigdo Naties voor hulp aan minder-ontwikkeldc
gobiodon valt nicts to bespeuren. Alsnog wordt do wenselijkheid naar
vorcn gobracht de dosbotreffondo instantics in to schakolon in do ont-
wikkoling van dozo eilandon. Do klachton over do officiole schoops-
vorbinding zowol tusson do eilandon ondorling als die tusson do Bcneden-
on Bovenwindso Eilandon zijn toogonomen.- on terecht want de ver-
binding tusson de eilanden onderling bcstaat niot moor on de "Antilia",
zoals dit schip nu vaart, is geon oplossing gobleken. De in 1951 naar
voren gebrachte klacht, dat do eilanden administrative in de stock wor-
den gelaton, wordt sedort de invocring van de Eilandenregoling nog lui-
der vcrnomen; de to dien aanzion uitgosproken vrccos is bewaarheid go-
blekon. Do kwestie van do oigondomsrochton bovindt zich nog in hetzelfde
stadium van wanordo als in 1951.

Bcsloot het rapport, dat in 1951 word uitgebracht, met hot uit-
sprokon van tuleirstolling over do kouzc van de gezaghcbbers of hoo
doze in do tockomst zouden komcn to hoton, ook dit rapport zou doze
kritiok kunnon bcvatton. In dat rapport komt hot navolgonde voor:
"Hclaas moot geconstatecrd wordcn, dat hot Bestuur in dozen niet al-
tijd even good geslaagd is, hetgocn, vooral nu de Eilandonrogeling
in working is gotrodon, van groot bolang was gowoost, aangezion zoker
in do corste jaran bij de uitvoering van die regaling krachtige steun
on luiding nodig zal blijken to zijn on van wie cnders dan van do
plaatselijko hoofden der adminiistratic d.i. de gezaghcbbers of ad-
ministrateurs zal dit uit mocton gaan". In do period 1951-1955 hebben
twee verandoringon van functionarissen plaats gevonden, torwijl or eon
zijn functic vorlongd zag. Woderom moot goconstatoerd worden, dat van
de autoritoiton, dio hioraan hun mcdowurking hebben verleond, niot ge-
zogd kan wordon, dat zij bij hun kouzon begrip getoond hobben met be-
trekking tot do bolangrijkheid en vorantwoordelijkheid van doze betrok-
kingen. Voor hot falon van vorongonocmdo gozagsdragers kan onmogelijk
als vorontschuldiging wordon aangevoord, dat vermodelijk zelfs de
bcstc kracht nict aan de vcrwachtingon zou hobben voldaan, omdat do
politiek op doze cilandcn con to groto rol is gaan spelen. Uit de
lijdolijkheid on hot gabrok aan bclangstclling van do gczagsdragers
op de dric cilandon blijkt hun ongeschikthoid voor do uitoofening
van de hun toegowczen taak. Als voorbeeld mogc dienon, dat op son
vraag, wannoor de laatste vorgadering van do Eilandsraad op Sint
Maarten is gohouden, ton antwoord word gcgoven, dat or sinds 1953
goon vcrgadering had plaats gchad, omdat or niomand om gavraagd had
on hot eon fout in do Eilandenrogoling is, dat getist wordt, dat niot
minder dan dric van de vijf loden om hot uitschrijven van eon vorga-
dering mocten vragen.

Hoewel in hot algomeon een gunstigo indruk van de scholon on hot
peil van hot schools onderwijs wcrd vurkrogen, ken toch goconstatoord
worden, dat do school or nog to veol voor de school is on nict voor
hot levon. Tor illustration van hot schoolso onderwijs" mogo dienon,
dat bij cen bczook aan een der scholen ecn aardrijkskundeles word
-5-


No.16.


- 4 -bijgewoond, waarbij do leerlingen vragon krogon to beantwoordon over
hot loven van de oskimo's, rendieron en wat dies meer zij. Op con
andero school hingen aan de wand platen met voorstollingen van do
walvisjacht, ijsberon, ijsborgen, pinguins e.d., allcmaal ondor-
worpen, waar de kinderon in oen tropisch gobiod vet vandaan staan.
Dit allies houdt geonszins kritiek in op hot ondorwijzend personnel,
doch op hot onderwijssystoom. Een corste voroiste is aanpassing van
hot loorplan aan de plaatselijke omstandighedan en behoefton.
Bovondicn dringt zich do vraag op of de bestaande vorm van hot
onderwijs t.w. gcwpon lager onderwijs an op Sint Maarten ook
U.L.O. -- wol de mcest gctigonde voor doze eilandon is on of hot
goon aanboveling zou verdionon hot ondorwijs moor to loiden in de
richting van landbouwonderwijs on handonarboid.

Hot ondorwijsbeleid on de animositoit tussen verschillondo be-
volkingsgroopen op doze eilandon hebbon goloid tot een toestand,
waarbij hot rendcmont van de goinvostccrde bedragen seer laag is.
Dat ook de invostoring der golden niot efficient is, mogo o.a.
blijken uit hot foit, dat op Saba met cmstrooks 1000 inwonors -
vior scholen in stand guhouden worden, waarvan 66n met 7 loerlingen.
Hot is daarom aan to bcvelon op korto termijn na to gaan op
wclke wijzo do 4 G.L.O.-scholon van Windwardsido on The Bottom tot
twoe kunnon worden samongovoogd on hoc offecticf kan worden bozuinigd.
Do noodzaak tot bozuinigon stroke zich trouwons ook uit tot alle
andero takkcn van dionst.

Het feit, dat verschillando U.L.O.-lccrlingon, die binnonkort
voor hun cxamnn op sullen gaan, dosgovraagd zclfs bij bonadcring
niot kondcn vortellcn welk borocp zij zoudon kiozen, bewijst wel,
dat op de Bovenwinden hot eon on andor ontbreokt aan beroopsvoor-
lichting, In hot bulang van de gcmcenschap dient daarin to worden
voarzien.
Ofschoon de mogolijkhoden op do drio oilandon self voor hot
opkomond goslacht nict roosklourig gonoomd kunnon worden, is hot
wol to botreuren, dat de veolbolovendo leerlingen tor complotoring
van hun onderwijs naar Curacao an Aruba gaan on zich daar blijvend
vcstigen.
Eon vcrbotcring on vorniouwing van hot onderwijsstolsel an aan-
passing daarvan aan de plaatselijke bchocften zou zekor ten gunsto
van hot goholo gobied wcrken.

Goconstateerd word, dat een groot deol van do leerlingen na hot
vorlaten van de school on hicrmoo wordt uitcraard bedoeld, nadat
allc klasson met success zijn doorlopen na vier & vijf jaron
practisch woer analfabotcn zijn. Zolfs op Sint Eustatius, waar aon
voor dio plaats goodebibliothoek aanwezig is block bij cnige bo-
zookors do bolangstelling voor loctuur niet verder to gaan dan "plaatjos
kijkcn". Lczii on, die op dit eiland wol cons dos avonds voor volwassen
gehouden worden, waarbij gebruik gemaakt word van via hot Cultureel
Contrum Curacao door de STICUSA vorstrokto slides on filmstrips,
bloken bclangstelling to wekkon. In het kador van onderwijs aan .%:-vwas-
senen als volksopvooding sou op dit gobiod mor gedaan mocton worden
door dorgolijko avondon voor volksopvooding on ontwikkeling, die
bovendicn do gcmconschapszin bovorderen, vaker to organiseron, wnar-
bij hot onderwijzond porsoneel oventueol ingeschakeld sou kunncn
worden.
-6-


No.16i


- 5 -Goconstatoord word eon ontstellond gncis aan lichamolijke op-
vooding, alsmcde hot stimulcrcn daarvan. Do tcgcnzin in lichamo-
lijke inspanning is blijkbaar reeds vroog aanwesig, ook bij de
jcugd. Hot zou gowonst zijn door hot organiseron van schoolclubs
de bcoefening van sport to stimuleron.

Gelijk roods opgomorkt, doot zich hot gomis van con rogol-
matige vorbinding zowel tussen do oilanden onderling als tusson
do Benodon- en Bovenwindse Eilanden sterk voelen. Het economische
vorval zou hieraan grotondeols to wijton zijn. Maatregelen ter
voorziening hierin dienon als een cersto vereiste gezion to worden.
lHon zal niet uitsluitend mocton denkon aan de export van production
van doze oilanden, doch zal zich in belangrijke mate mouton richton
op de voorzioning in do plaatsolijko behoeftcn. .Wat ter plaatse niet
goconsumeerd kan worden, alsmede aan bederf onderhovige consumptie-
gooderen zouden voor langero tijd in een koolruimte opgoslagen moeton
worden. Hicrdoor voorkomt men, dat do bovolking gedwongon is dese
production, die andcrs zoudon bodorvon, onmiddellijk to consumoren
dan wel to late bodorven. Gezicn hot feit, dat op Sint Maarten
electricitoit vcrkrijgbaar is, alsncde dat dit oiland van nature
sich hiertoo hot boste olent, zou aldaar mooten worden begonnon. Do
andere oilanden liggen bij eon regclmatige verbinding dichtbij go-
noog om aanvankelijk hun production naar Sint Maarten to voeren. Gaan
ook zij ccn ovorschot produceron of gooderon, die eon good verkoop-
baar handelsproduct vormon, dan zal cen volgende stap zijn hot op-
richton van oon koelruimte op die cilandon, waarbij Sint Eustatius
naar allow waarschijnlijkhoid daarvoor order in aanmorking komt dan
Saba. Golet op de aard dor bovolking zal meer success vorkregen wor-
den met do verbouwing van gowassen, die na ecn korto period van
kweken geoogst kunnon wordon als b.v. bonon, union, kool, sla, tomaten,
egg-plant cnz. dan van gowasson, die na con period van kweken ecrst
na con aantal jaron googst kunnon worden.

Eon ander problem, dat op dezo eilandon zorgen baart, is hot
hoge percentage van vrcocde arboidskrachton, to moor, daar deze
workkrcchten, meestal moisjos, cen govaar vonmen, voor do goestc-
lijko on lichanclijko gozondhoid van do bovolking. Maatrogolen tot
working van doze krachton, zokor wannocr zij voor do gomoonschap in
welke vorm ook minder gowonste olemcnton vormen, zullon gonomcn
dinonn to worden.

Do samonstclling van do volksvooding is conzijdig on vortoont
oen tokort aan vitaminen on calorioln, Ook op dit gobiod diont moor
voorlichting to wordon gegcvon, wolko uit kan gaan van de genoos-
heron, hot onderwijzond personool, de vroodvrouwen o.d,


Was hot voorhoon zo, dat men zijn ogen kon sluiten en vertol-
lon of men op do wogcn in hot Nederlandse dan wel Franso godeolto
van hot ciland Sint Haarton reed, doordat de wogon aan de Ncderland-
se kant veol botor waron dan die aan do Fransc kant, togonwoordig
zijn de rollon omgodraaid, niottogenstaande hot feit, dat in de loop
der jaron zoor grote soimen beschikbaar sijn gestold voor wegenaan-
log, wegvorbotering on workvorschaffing. Do vraag dringt zich op, of
do tor boschikking gostoldo golden wol op de juisto wijzo besteed
zijn. Tomocr is dit hot goval, als vernomcn wordt, dat ocn stuk wog
op Sint Maartcn van ongovoer 250 meter op can zeer gemakkelijke on-


- 6 -


No.16.dorgrond tussen do f.60.000.- & f.70.000.- heeft gekost, terwijl do
koston van do weg, die van Philipsburg na.r hot nicuw gebouwd worden-
de hotel to Little Bay word gcmaakt on die geheel van cement wordt
gomaakt on waarin eon brug gelogd moot worden, f.100.000.- zullon be-
dragon. Maar doze wog is dan ook aanbestood.

Van de gcringc activitoit op elk gobiod word reeds melding go-
maakt. In hot bijzonder had dit op Sint Eustatius do aandacht getrok-
ken, waar diverse torreinen braak liggen. Hot fait, dat men gemakke-
lijkcr een botorham kan verdienen in de veelal kunstmatige wcrkvor-
schaffing, workt doze ongewonste toestand in niet geringe mate in de
hand, al zal de reeds gesignalccrdo wanordo op hot gobied van de ci-
gcndomsrechtcn daaraan mode schuld dragon.

Enige jaren torug zijn cnkelo Hollandso boeron op Sint Eustatius
een bedrijf bogonnon. Bij hot voorlaatsto bozook in 1951 van cen aan-
tal Statenledcn was hot norondeol nog vol onthousiasme wcrkzaan. Bij
hot laatsto bezook waron or onkclen vcrtrokkon on bloken dognen, die
nog over waron, niot moor als zocdanig workzaam to zijn, daar zij hot
hadden opgegoven nog onig resultaat van hun work to verwachton.

Naar bokend, hoerst sinds cnige jaron spociaal op Sint Eustatius
con angstpsychosc onder do bcvolking, die ook thans nog gcmakkelijk
to constateron valt. De toonmalige advocaat-generaal heoft naar aan-
leiding van brandstichtingen c.d., die op dat eiland plaats hebben ge-
had, indertijd een onderzook ingcstold on daarover rapport uitgcbracht.
Horlozing hicrvan moge de Rogcring wordon aanbcvolcn.

Hot laat zich verstaan, dat op deze oilandon zo good als goeon
fiscal laston drukken, doch dat ncbmt nict weg, dat gomoond wordt,
dat b.v. hot in hct goheel niot hoffen van invoorrochton oon to vrij-
gcvigo politick inhoudt. Op luxo-artikolon als b.v. auto's on radio's
zou toch wel dogolijk invoerrccht bctaald kunnon wordon. Ook zou hot
heffon van con autobolasting mogolijk zijn. Do godachte, allcs voor
niets to krijgon, is funost.

III. Conclusics.

De leden, die aan doze studiercis hobbon dcolgenonon, zijn
unaniom tot do volgonde conclusics g&komcn:
1. Er mag niot langer wordon voortgegaan op de ingeslagon wog; op
korto ternijn dionon or verandoringen to komen, als hieronder
gesuggercerd;
2. Reorganisatic van hot bcstuursstelsel on hot bestuur der Bovon-
windse Eilandon, o.a. rncdc door de aanntolling van bekwamc, voor
hun taak opgowasson gezagsdragors, bijgestaan door eon kleine staf
van deskundige ambtenaren;
3. Loyale mcdeworking van hot contraal bestuur ten aanzion van con-
structicve voorstcllen;
4. Krachtigc handhaving van hot hogor toozicht, zoals vcrvat in de
Eilandenregaling en in hot bijzonder strong control op do
sancnstelling van de bogroting on op de juiste bestoding der
govoteerde golden;
5. Installing van con gcrogolde, snollo on aan modorno cison vol-
doondo vorbinding tussen do 3 cilandon en hun naburon;
6. Hot effcctiof laton varon van de "Antilia" on hot stipt nalevon
van hot vaarschema;
8 -


- 7 -


No.16,

-- 8 No.16.

7. Reglamentering van de iangratie;
8. Bevordering van de intmrnationalo samnenerldng;
9. Social opvoedbag van de bovolking o.a. door behorlijko en
objective voorlichting an hot aankwoken van verantwoorde-
lijkheidsbesef en door vorbetering van de gosondhcidstoe-
stand der bevolking;
10. Economische vorheffing door effoctieve hulp, op hot
realisoerbare gericbt en eventueol met gebrunidakltng an
de artt. 36 en 37 van hot Statuut voor het Koninkrijk.Willmnstad, de 28ste Maart 1955.
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs