• TABLE OF CONTENTS
HIDE
 Front Cover
 Title Page
 Main
 Back Cover


Title: Kachuyata Chabinhi
CITATION THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00080000/00001
 Material Information
Title: Kachuyata Chabinhi
Physical Description: Archival
Creator: Alipia Mateo Asensyu
Publisher: M. J. Hardman de Bautista
 Subjects
Subject: Indians of South America -- Languages -- Peru   ( lcsh )
Indians of South America -- Texts -- Peru   ( lcsh )
 Record Information
Bibliographic ID: UF00080000
Volume ID: VID00001
Source Institution: University of Florida
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.

Table of Contents
    Front Cover
        Front Cover
    Title Page
        Title Page 1
        Title Page 2
    Main
        Page 1
        Page 2
        Page 3
        Page 4
        Page 5
        Page 6
        Page 7
        Page 8
        Page 9
        Page 10
        Page 11
        Page 12
        Page 13
    Back Cover
        Back Cover
Full Text
Prof. M. J. Hardman-De-Bautista
Department of Anthropology
University of Florida
Gainesville, Florida 32611


ALIPIA MATEO ASENSYU


KACHUYATA


CHAB I NHI


1980
ALIPIA MATEO ASENSYU

KACHUYATA

CHABINHI

1980
ALIPIA MATEO ASENSIO

NANQA SHUTXINHQ ALIPIA MATEO .ASENSYO.
WATQ MARKNA NAQ YURAWTA,
MARKN YURAWTA,
WATQA SASENTISYETEA~OKAS, NAQA :
SESENTISYETEANOTISA,


ASINSYUN.. TAYTA

WAKIRW '/:WAKAP" CX"AJIR USTUWAT ARYA.

PUNTAT" ILLKIPAN WAKAQ MANH PAMPAN IKK"ATA
SAKI,

UWATQA ILLIR MAWI. WAKNH ILLTZ'IR MAWI,

WAK ILLTZ'IR MAKIPANQA' WAKAN AWANCX'PANQA
ITXITX KAPILLACHNA INCHI MAY TAYTS SHUKtATA
SAKI,

ASINSYUN TAYTSQ UWN SHUKKAT WAKAP" KUYDKATA,

WAKAP" KUVYDKATA TAYTSQA.

UWAT"Q WAKIRUQ ILLK"AWI AKAQ TAYTS JANWAWI.

ASHA QAMISH KAWKAS APKTANOA,

QAMISHKAS NURKTAN AKAN QUSKAS PALKTANQA,

ASHA S IRKATAJA PUTINSAQ, MIJOR PUTINSARA APATNA
SASHUj PUTINSARA :APWAT. WAKIRUQA.

WAKIRUQ PUTINS APSHISH MAWATA.

WAK CX"AJKIR WAKIRUQ: UWAT"QA PUTINSA APWAWI.
6

2

PUTINSN KULUKAW ANDASNA, ANTSATQ: UW ARMA
JAYPTAWQ"ATA,

USTAWQ"ATA MARKA, MARK JANWATP"A.

WATQ CX"AJIR USTAWI. MAYATQ APSHISH MAWQ"I.

KURAWSHQ KURKAS MANHANQ ANDASAR CXUQCX'AYAWI
KSIMARON SANTU> SASHUWA,

NAYRAP" NUT'USHUSH ILLT'Q"ASWATA.

TAYTAS WATQ KURANQ NAYRAP"Q IKSHCXAWATA UW
ARMAQA,

UWAT ISKAS KURAQ MUNWITX QUSPSA.

UWAT"Q UW JAQIQA WARAQI. WAKIRUQ MAWQ"I.

CX"AJIRI NIKAS UWAN6 AKWITXI, MAS ARY KACHWI
Q'AJ NARANKASA,

UW ITXITX KAPILLAW JINDILUT"A UKANKAS AKWATA,

UWAT SUYN YAKAWI. KJANKAS APTUSATXI KAWKSA,

AKWANIW MARKSQA, JANI MUYPTUSATXI. AKWANI
MARKSQ AKA, JAN APTUSATXI> SAWI,
3
UKCHANWKAS BIL QALLYAW, UKCHANKASA,

UT QALLYAW JAQIQ QUQUP"KUN APISHU.

FURMAWI PUYBLUPAj UW MARK FURMAWI,

MARK FURMISHUj TRABAJ QALLYAWI IGLISHYAPKUNA,

NUR QALLYAWAT PACHNURN OAYKAPKAS AK RUSSHTANQA?
ASCHICHAQ, AYKAPA?> SASHU,

UK"AMA ARISHKIPANQ, UW ARMAQ UW PACHIQ K"UWARA
AKAR PISHCHATAM JALSHUWATA,

PUNTAR JALSHUWAT K"UWAR AKAR PACHPACH WAYTX
CH'UNCHCX'ASK CH'UQPACHAQJ LIMPYUJ MANISWATA
ARMAQ UWANA.

UKSHACHAW ILISYAP" TRABAJ QALLYAWI,

WATQ UWCHATIM FURMAWIQj MARKET, PUYBLU DE
KACHUY/ SASHUQ FURMAWATA.

UWATQ NIKAS TAYTS JALSHKITXI,

UWATQ JAQIQA ILLTZ'AWI, UW JAQIQ ASHAQ WALLKCHATX
USHTKIQA.NIKAS QACHIPS APSHURIWKITX TAYTASQA,

KACHUYA

MARKAT"QA NUMBRAWN KACHUYA,

SASHU, NUMBRAW MARKSAN PUYBLUP"A,

UWAT"Q YAQ"P" MAS AWMINTAWTNA CHABINHIR BAJAWTNAI

CHABINH LAMITAQ PARKTNA,

LAMITAQA, LAMITAQ MAWI KANCHANHA,

PIDASUCH YAPUNHQ UTKNA, RIDIKSYUN SAWANTAS
YAQ"P"QA.

UT QALLYAWI, WATQ MARKAR MAQ"KI,

UWATQ YAQ"P"QA CHABINHI.

JAYAPKASQA, JAYAPKAS USTAWTANQA,

JAYAPKAS USTSANQA, WATQ AWILITSQA ANTIS ACHAKSQA
USTAWI,

ANTIS ACHAKS USTAWI,

UWAT"QA YAPUSA TXITXITXITXICHA.

UKANQA- GANWIQ ALWIMYIA,

6

WATQ PRUPYIDATSA TXITXITXITXICHA UTKATA.,

ANTIS ACHAKSANQ, ACHAKS AKAR YAPUS JAYTZ'AWSHTU.

YAPUQ UTKATASA, UWAT UWACHKASW JIWSANQA
TXITXITXITXICHACH JAYCX'AWSHTU.

UWACHAWSHQTAN JIWSAQA ALKANSHKISHTUTX .ISHTIMA,

UKAN QAYLLKUNSPS N'IMAJINHARU ULLPKAS MAWI,

KASARKI, ALKANSKITX ISHKASJ UTXITXI YAPSQA.

LODEMASQA ILLMILL KANCHANH JAQIQ MAWI,

UWANQ AWILLITP"A JAYTZ'AWI, UK"MACHAQ, UWCHAQTIMA.

JAKSFiUCXAWTANQ QAYLLKUNAQ, NIMAJINARKAS ULLUP"
MAWI,

NIMJINHAR UTKI,

ANTIS ACHAKSAN JAYPTACHP"A YAPCHSANTINH,
CHABINHINPS SHUKKTANQ UW ACHKASQA.

MAS ALAYTAKIPS UTKITXJ UKCHATIMA WATQA,WATX KADA WATXAPS FISTSQA MARKAN KACHUYNA,

MARKSANQA FIYSTAS GUSAR MAQ"KTNA TAYTAS
BILKTNA,

UK"MACHAQTIMA UTKTNA,

UK"MAW UWCHATIMA UK"P"A,
/^WT 6iP ^ Y4y 8
ISKUYLA

SISKUYLAT--ISKUYLAR NAQA AKAT CHABINHIT MARKNA
LIYIR .MAQ"KASA,

MARKNA, MARKN LIYKAJA,

UWAT"Q, UWAT AKAR MAMANH JIWTZ'INHANQ AKAR
DISKAPINHN USTQA.

UWANTIM NAQ SHAQ PRINDATXI AMUR ISTUDYIPSA,

UK"AM .NA PASKATA,

MAYAT" MAQ"ASKT"j MAYAT" USTQ"ASKT"A,

UK"AMA KULIJYU MARKACHNA UTKNA.

NAN NI UTKANTXI, KANCHNANPSA UK"AMA.

ASHAQ JANAWT'K KULIJYUPS, KATAWASINAR UWANTIM,
KANCHANINAPS, MANHN ISTUDYIR MAKI.

AK"ANPS KULIJYU TRAWAJAWTNA,

UWANTAJA AKAN ASHAQ QAYLLKUNAQ LIYKIQA,

QAYLLKUN AKANKAS LIYKIJ ANTSIQ LARAWINHAR
APKNAj AMRUP"QA.
UK"AM LIYAYKNA PUTINSINA.

UK"AM WASKASTNA. UK"AM PRINDAWI.

LODIMASIQA JASHICHAQ TRANKIL AKN LIYKI.

AWRAQ WANWAN NURAWI, TRAYNTANO UK"AMKASAMAQ
ISKWIL FURMATPTQA,

UK"AM, UK"AMKASTXI. ISHA AMUR NAPS YUYKTXI.

AK"AMAW. UK"MATX. UK"AMACHAW UWAQA.
10
SINALA

KUNACHKASA WAKAP" SITALKI KARNABALNA, JAYRKI
WAK SINALISHU,

UWAT"QA SANJUWANHNA KAPRAP SINALISHUSHUPSA.

SHINHKISH JAYRKI,

UWACHKASW MAS FISTAQ KASI. ISHKAS SAM .UTKITXI.

FISTAQ MASAQ UTKITXI,

IMA

YUKA IMKTNA, YUK IMKTNA,

Q"ASSHKIj KAMUT IMKTNA,

MANH NANHQ'NURNA NAQ' PALSHKI, Q'ASSHKI,

UWAT UJAR IMKTNA,

JXMAS KAN NAQ'U JASURKI,

JALLK"AYJALLK"A ISHQ ISHKAS IMCX AQ P"UQ"KITXI,

SIPA IMAYACXAPNA PULISHKIj PALLAR IMKTNA,
'NAKSHKI,

MANSAN ASHAQ SAWAWTNj ANTX MANSAN SAWAWTNA,

ASHAQ LIW NAQ PTA P"UQ"KI

UWATQ NUDUR NUDUPNA PUSHTIMAM ILLKIRI.

QUS USUJILLASH UW MANSANAR, UK"AM P"UQ"KI,

UWATQ LIMARQA UK"MACHK" ATAKAW, UW INFIRMIDADIQA,

SIGARPS SIGARM ILLKIRI, J'MASTAK CHAKSHUYAW
LIMPS/- NARANHPS UK"MACH CHAKSHUYWI.
12


ISHKAS FRUTAQ QUSIPS P"UQ" MUNKITXI.

JAMP'PTKTNA, ABUNKUN AP"URKTNA,

NIKAS, YAKK PAJ UKACHKAS UWSHAQ K'UCXSHU
LIMUNHA,

K"UWARILL K"UK"UKK"UK" YAKKIR LIMUNHPS
CHAQSHUYAWI FIRMIDADIQA.

LAQJAM PISTIW PURAWI,

UK"MACHATSHIM ASHA,

NIKAS QUSIPASA, NI KUYNTXI,

UW PISTIQ P"UQ"KI,

JAYKASA, WAK KRIYKINHN, WAKAPS MAY RAT JIWSHKI.

ASHAQ PABUPS UK"AMACHKI, SALPTISH SALPTISH
JIW KI,
JiWI, ./

CHIPIPS JIW4KI,

UK"MAW QUS PISTI ASH PURAW, Q"AMShALLASH
UTATNA,UK"MACHAW SHINCX'AKISHKISH 'JIWATNA,

QUS NURATNA.

UK"MACHAQCHIM SUFRATNA,

NIKAS QUSIPS :AMRUQ P"UQ"KITXIJ NI ALGUDUNAPS,

QUSIPS aANHQARKAS, UK"P" FRUIT, CHIRAMUYCHAPS
YAKKIW PAJ UWQA UTKIPNj NAQ'SHK CXAQP
NAQ'SHSKI,

ISHKASW QUSIPS UTKITX KUSICHAQ AMRUQA,

SUFRYAMYINTUNKTANKAS JIWSAQA,

UK"MACHAQCHIM WISCHISHWATA.University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs