<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFFernandina Beach news-leader
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00079912/00132
 Material Information
Title: Fernandina Beach news-leader
Portion of title: Fernandina Beach news leader
Physical Description: Newspaper
Language: English
Publisher: John H. Perry
Place of Publication: Fernandina Beach Fla
Creation Date: July 8, 1965
Publication Date: 1959-1980
Frequency: weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Fernandina Beach (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Nassau County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Nassau -- Fernandina Beach
Coordinates: 30.669444 x -81.461667 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Vol. 102, no. 11 (Sept. 24, 1959)-v. 124, no. 8 (Feb. 20, 1980).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 001024610
oclc - 33142109
notis - AFA6512
lccn - sn 95026706
System ID: UF00079912:00132
 Related Items
Preceded by: Fernandina news-leader
Succeeded by: News-leader (Fernandina, Fla.)

Full Text
MWW.Y4'rWW.1YWw .r .. .. .WWwWWW. ..wwp.wwWW V. .. .. ,
------ --
.. 4 <14 .. ". I
... '
1 I' .. "'" Y. r-
"" .J JrJT III L ".. .. n T'r,

I ))1


.. AR" H
(' ue .. J.r


,In Over Nassau Of Century Service County )rernan inaJJeathNeujs-/ ?t lfi;!"" 'slab le Beoutiful of Ishlnd Ffsgs

I- .1 < .ty, r.mi Oer.r. r4utt Ko iow. Tara ...."' fc-Tsr'i If, T:.. K a J :r t m Hr Tia f. ',,.,-. ... .... -.*.
.... MII AMr.M 4 Prwrra. Yrsu r ........ ne ....... 1e.a r.hs.ne.Ten." 1.d: S.a" :.:u ;wa :
VOLUME 107 :::NUMII4I' FttNANDINA ItACH. fLO IDA TMUtSDAY JULY I. 196$ 12 fACIS THIS ISSUI IDC rtt con
I I /ull/am/IR -t' -'. ,- a 2, Vote 25 RegisteredTo July 20 Civil Service Board Upholds
a L:7: ( In City Election

Dismissal of Works Director

At th* dwdha* rrtttoy afunmat
M 'r I a M.. MB W r*..Mlrd. to
rate to tb* ell, MK.M w My mTkM
hear -.use lath MMl t1 By a Ifcrr to ha -. tb. Cry tit
r' ryat< KVIM to b* to. a rsa %.ard out**. to this M4 rtybwUua --. a..ia( a* a 04 >r.
...M .IbM the treat** ***** t.. mad S1U to .... M .to a*. Beard Board *tee .Baard rnday maraiat .>rUid Sorensen
tt ".il Andu I I.ami .-... t' 1'1' t Ju .a. toHMOif. feat tb* rty. ..*-.... Says diartMrfa- af Umtor af I-ubut Says
rurta at Jbtd :y ......... tr1.brae i MraUaB protram km. pwadmitor a Wart Jm lINN .by lay lUaafarUvM "
a werw .....d and may af sari bass Ifc. wrens Action Unfair G.1ddMisas Beard Pre-Judged;
to ask "fcrfftoc set' M V & ; at M *. Ibyar E. J.
iMtCattkdau
II ad rmtaaranU aad attrartkmiOb qualify. ** by .ft. nil Ji a bumper ---. Tbacamp.IM day dradltn.. tor Hit port at CytammuMMvr Seeks Re-Hearing JdM T...... I. L. BfcMUM .. Urges Re-Hearing
ar.a at Fist daw w. .r... .to Group OM art UU aM HiMMi kacfcraa fcrardoaicM

Ibed and tsW. .......... ai.k. .B." BIMHM. buurdiMt.Uiwy Jae. A. ..... radirsid.. at bum.. rwut tt* .lH..r b bad fur- Cry assyrr firs ..---.
its hat 'tarp.d by tfc* r.mai.lw I DM. Jr.. mad Edward tJMII ..._ n 1JnrW" NoIIr .... M.ird hard Mruag bar h_ .lie rail a arcativ. sea par ,. ,,.
.M Ifc* park H. POM b alp .f his *'-.... and .. any .to Ik* .t *..ib..H ay MM I ml
.. a.rl tfcrmorKo* .. mr UMM**. hr ****.** balsa... rbrga iasm liana bra at City bUaamr Uat -
lie >....H. DaltTOrM. to tat
M wKMjrvtof and IVCTWUM fcautMbut > !T- +a svti muM b* to. by I pat July U mmIfc MssIMad.e ito silk: IWI MEd not Ik* bliss b* GatcknTt dinrbaH .. Urortoraf
dtl.
aa* tfcrn* Mad hid bata M, w w w. ahMlW. bat.** Ere b* Cttt 1 rntrrt IbM lie Wy Onwito.MH. baa. rwmJxd CaU-fcH. to. stuck W rake WaU Jim" ...... (HMO]
..* ..... Wu mart cimtMuallyprotid by I a ax MI artiai M a
addrtiuMl aarkto. *. .ft. .Board, did am. ara M and rrtanMl af .... and wbxd tor a sib to *bkb. b* tuu*.U4rafcrartaf a
inch. ncr' atr.al r.a U M art : Baard Iris alas *w- Inr Biwd.tnraa .
maths
M bar ......., .. .._ tom
to attract such .... aumkifi btb Club Wad bus aa ir to ... rfcarv .'. atatnat bdkma-
tb lsced.4 ,....... ... New Sports brbalf at Ik* baar.. toil n;. *
toady to awfc. M ar..rMVa..i IISMOP HAMILTON WEST AND FATHW s. c-: Prayer. rwhmMi. ihrir. brag. .. kr b IMa wry arc rise.u .. tonal. MM al MMcaraartfaa lbc ..... ..... were pl.cad' M tb. s.1.. Muth, day. and hard ...arM.
JAMES tLLISOK arrarm 1 k..... that. lit. .....* similar. ,id'M. ebrgys s ..._ k ___ .. W CM l
ftr* IpHcaaal. tV* canMnrMm wat ..!... Gaining Support .. Cwt bmrk Board .bad a pat.'al. .
bwma at S*. Iaabb .f my dnrkarf to. .... tMbwaatMi arena haM aid Ikat IfcHr artwa
Dr tar ......... ad II IWI ..... "..... Tilt Cm. Hw. Halt I..we.llbs r s ..,.. at aHlfmn sib. lto maw to ......,.. Ml Ik.* Friday M ..apkokbM. bai dnKkart I
..a .. bus a wwu Hub .*.. ace Rodef f er toy nvaaatrr. all af lurk. bud ar.- mmbr.Maass.. a* Dwell af 1'IIbIc.-.
tonmrteMa pretty barb. ..... Tbyuy Says viay. brie. Medal aid sac n af art drUvratiMl. aim Md. to Ib.. brat totmrt af tfc. TKy4
IbM. tbry set Mae. *am* lap. American him, 8fII'III --. MM (l.nrwbrar dirrya aryl rmadma !tack
Legion
port gars .Ifc. MAMA asps MIIb New Drive-In Theatre and NewsLeaderTo Dr W D -BUT Rnrtrffrr std! 1 sal formally ....... a ..... a irwl... to ..... Ik. aropvr apt. 1 IrH. MuM Ib* artM bkraliiMil
bud aaral. plus. tfc. bnjbrtoml Baseball Tourney Ibis .*.* that Ik.* an* mats club' ..4 hale UM. Cay ..nn iiii... toHtfcrv kk. award, ..pin .d board and MEd .a* aafaar mad UatIfc
...... |'m aB fc I had lUll Here ..... .la parr wnnrl, raMdly std ibis ads. a* a C.1, *. .... .h* k* gars a to-dny nMtnakMk praaky kmiM mm far toaMBMIMI
m# m mm rely. tab mm bbl. ; Conduct Contest For Theatre Name Begins Monday 1 .Y bard. mMfrei s maWaseh ass ....... Mid ail I b. artwul.te sand ply at Iba ** afkirk Ua this hah t .far ttwt

tv flrt tlwt kIN *Ja| ....... ClMttaa .... Aware ....... ...>.. b* arton.d to ardrf to Md Ik.. to pnKtora. ..-- at ba4Ura Bfrtal. h* mm to b* rMatat.d. a........ M. to mtmmIfcat .
.. Due aad M* *bat you CM d Tbnmoan Tki'Mr and die Kea. DMrlrl T'ojraanwM' *M ail Martvay >> fan. alHHir program.Rmfc m..r..lt4 to my. Irma. aa.ACT '1 .k1 hard .... k>*.
4 Alp. lacks are _ti.raito. ( .to a caataato .to FtraaMMM) ..... on !lrr hind atbm .toUramra.lal to tfc. (My naamiT. t ckannI Ik.a.-.'. ........ sn .n adrd buss MIsad. sdaa 4Mb! I MkcrH
t> Found a Err b..rt to. lies lie rkdi a* AI Al.rn. 'I Mdd. I*. to t'pftM. my aa.. by raiKnumnair briars. Tta
Skeleton arMHt ........ My U. Ira U. tka. *..*..*... dish tile d*
TW Nm-lwfcr, baa nisb.Iu ... dina- sash. .....Vd Lars 4.. Mom ......... rut <-.*... raid. kmaa.II |<.fta. bad tMiaMMa and fcataai.autiac Ur.na by IM .! tile Omrnito.tat .
btton this. seek ..., a! .brie .to awtAuuiM.Tb .. L tlMmaa. A3 tt Kmomtt sad IhAaasad ..... fisesra hr aOn-matt aa Ik* awlwarffc ..
his bsksp
.... .. M a duubb .... .. ram apbM
_lM km MtMtBMMy ...IM On Creek Bank pass (ur Ifc* amiss tripled< alas armM. salb .... i tnra Twa aid iwd aay wcavM viil. af a alin>ari durta. rrt- ...,..r J.death. karVM aadMINM .b* sWV ii..rid by U. awn. II MMto tor. the mndiT* Ibratr* .OI b* IM tora .... placid ate Hrol aaMMT .nlii.- af .tbn av dry'i ac-catlrd. .banal .aa. CI yCatcftrft Tdikus. .....M. ass H icy ... ........
awn dud ..w .... 11.15 NbMd Tb fc. Ik aama rva.Mdmd jinn ttnwI" M. matt a Hub M.aaagir ebrM Mry.r Jams rialM. ) that I ..
*
Be Indian pew !.. d.r.. la liars to to*
lM tsne r aM aka. s. I May ruM buM Err. b* a yaraaM ... .. ... Ie w Ha std.. that Ifc. primary. paws gpreuA by IK.* Utur id tfc* IMuna -
they stn apps art*. far lv. to ft* Ikcalra.H and .M May .to HM ..... n.Tfc III Ik* Hub .b to try and .ImurM For to MM IbM Ik* artM af OMlily Giant FireworksDisplay
( (' ... .. and Rites Friday MU. b ia4irM Mallvr .
u. Wikhr a asnrteW Ik. IfcxaIr alkMc" program to > Maaaftr *
said I w4 I'. JIM. .. .baf hiss nuunlpd by sloe. al ... liar.-alW __ al Ifc last.
has Yrurbha 5a hirtttr *
alai and. kw bah. d flaw ttmw ktuk H-kiinl .Ito rid Ifc* *
a* UW todayfc .to .ul ....n. ,d... toa n d a abrMMi ..torhkm rKMai ......aad J. U Atlanta.fl.aap.sIlaimrdIu UaIMI .. ptoy *M. s lira al. Ik* lr. work ... .by Ik* band .Erass.urirs Mrs. Willie Green H .at drmM. HUB ask ..Mkr..MiknuM : Presented
any to My Uw rKiu. their at IM Mat unrartfcfd aa Out hat afthat a. toaa-rwalka t_nnoiiM tor lh .to aid to Ifc Kk arlMd. pnpry b* to Ik. law aKttcbnaj .
I ruM Ian but I .to lar BMP *Wnl a IINIII sere ...... hrtusM. IIs ha lls. aama sward b* raaauaaUy atari rbjM to M> to rm. roi..ia*<.*-. band and Mid .Iho Mm cvxld ktUw hiarral t* ...... W.Its. Ate a amw.Ttnrupr. Kiwanis Club
to .Maw WMaM. Uw ...<..t bad lai at a Mara .-be daM ak..tb mud] aMy aa* raaiartan and surf .. fc* .M ayorU.RadafliT (.. M. II. af ).Mh. .. .11.. brMfiiriay .s, mad a mn. By ,
i tfct tm<|K.( .......- yar. at*. ,..rk .b) aav Mdtraay al tat Jarkom Pay U.! .. ".*om folN ail.. mrfnbrrdia sal at I artmk at .tH. YMMIbplMl ... .IbM. tfc. Od ........ has.I I
t ..bM caAvd. Ik* area. tfeptfyay rain. ail aa. Cads fur Nbrselia.d to. Nand..* to* %.. 9.rnaa MTM trim paiMs ski buyt partt.ciualMi UMTril. sib Rrr. Ray Mr. slats. Ik. debts at Ik*Cry Man. BV TOMMY" HALL
If mrti MTV Ifcat iTC""** hftwiaWi. >. furs sal) die mwk bank.kalrtH Mires ill b* wrtlnf. .. torA r..4 Ha. in. ITrtrkfTrow .to fcMor ar awry bulkatkMm .. t.IMrM. *****. ..iri t..... a..ad.Ml rr .to .... .......... .. "Jamn A. .. II* Uk Annul Prw..Ms. ..
.. aidaiao. '..... Ifca. thmajmithat hMM M a .. ar** arar Ik. tar sib MI aw-r adaina<.. Mdmadams Na. U*. ,*..... fo.la.. ar hum any .p<.l.mladMl by .HM. W G. Braari... afIK .... Mid Ikat. nrailay. fc* dbrkarfM >., IUVMUBM .Maotod af ask. rvcutarprrotarfaural .
ad ark Wear held 1M .Yiww. Aar m IM" Owaly ..... bad .noraMna Maud mad a prduM U*. RAM. r.4 >... t. frmrrmrnut cdora. Hot Mid. Ik. .kiamialEM Ptor. Crw BapM fburrh. ) and .*.. M day M***. dwplay to fly Park.MMntay .
....... Mss using haw .haw Maud to *....... bxtaai* af rectal .,.*. and vauU ai om ljl. PM4 %*. SO.ft ......aid .M m nrs Era mad dun buua. e l a M ......... Mrstry. ass (MT fir ........ .M atcnadby ., promptly. M I at pro toUn
_'. .ides M her 1M >...*. Mar raw patsies aa tarar aa vtorrama. Ilis. N. M III J.rla..pb. Mrs .t. prr irk.is Mrs O MI did Ie a ...-.-. a Tdwrla..s.asi.w.lh.. ao* and -= = af bun. j.
ncrtiKMa. m M trUta ,I Tfcmnpwa Tkratna *|irral** 14toriBUM ... nails bush r..4 *.. ,... .. '"" Wbat _. Omcbt. to lilt a kl .. ih toOmrJag h ..."
Unt at a
I .... .b. .. bMMbfMl .to a black bass fliduac ate _.. 4unradUat Marti a. N. a sdue dtaraaMoaL abt. la wrtivml by torlUrry ......... : *. 'I
auft af said .... matcKJH IwHmaMI .. Alter Mars CUMy ..piwr.r.aM Card uran islt ha .dd.sr Tm ,...... i .suss .. I. projrru : ', E Crvra r.. dau..Mera.MM mammas and &t\m' sad .by KtVMMoa a aMidur .. poor
dos atwrply ugaiart tile aid: car Nm.Jas> Nis Mnl Mar M busy rip N.m..M b. airrk....d l.rIk ttarlrw Buutwl and MM .._ to MM ariau**. ... ba aprvrd a dual. pupas WcommuMry
dm. rwrM eat .. 1M .M/ MEd a....... *vat*lb* duf aWtolMi aa.BudMa bad ...* Ma. FMtuadlaa. ...... fla.Uadua balm. and. 1d .... ays e.reu.. ..* ...+ba.. ba.k*........ and baa. kUan. Aaa Cream. bulb. .f >alr Tb ...... Mimed Hud Tdudw rein to Ifcat I fcafaraftamf
party. VOT user lajwaf a eb.sllIiM hr.< ass a lnf lana and .. apaamvly far aamw .la Ate. i. hat ..,.,.. firs. Mesa aid fc* .. Ikr*.* Mrpilaii........ taariraLi alrad and ails -w.is g ar .a. a saw afrra ....... w.
.
,.
"* Mew. bstki. Out af ladkML Tk ora to and front Ik* gain aalyIk -. UarvlM Gal ....... mad rtalmra Min'aud' to Ito raM aadUaraM ray IC'ftoM sblskuys.dy
.... aa Ifc* Ml .lapel ......1 r h.id and. .aa vary Null MI aad add akao.ad. Dr. Bradford White bay. MJMI (raduirfiat .iU r- Cathy Sri Orma. a* at \...... ] tilt aM.ys af Ian. cfcar- ..|irnac..d .!... ckUdroa a*
by tarns Ifc* aril. thra.Jl aa aa- .la fart tf Ifcrr sass aay at>vM Tax EqualizationBoard In sari w Mae In. ...,...... Harry Mtfrbril Gas era by. Jam A. Iliad, aad ..Mba .HI aa asap Imaa-aily MM
end butlMdmto ami a rwm| 1 tile .... I ..... lay r.M aaap Injured Today t Mar arMs al wy part tor Uar.. .8)" Crataj. mad dues ... lartt *vry rarvNIIy. to. my ...... airy. a* Ifcry Mln..prdtar .
saM. a small Macs bat .... .M a :. Automobile MishapDr saMbal ...... '' Ittrvtl: Gnus. \ybw-" brr. iraltovMt pMMua his ianmal. .b r tile bn4artrml ass .faiaort do4ay. al
.... nrut'a'He BMba. add* and aajadiaa r.* To Meet t A nsrwd rM .wv a. .SMhalbasis. .. Huhr HaikhK. CaOahaa. Ifcrr at tile Cry af FmaadMaMM haw and *m ... rill af mm*. ayes ladled C .ka*, hid pky.hrua af Ciakk. saa dsd,7. be ... rukatmaemIdwdrrkauIsA
a ,km r ....... susu ward snrky .....,.. Mn. r*.ya Himard .
.
..-.v .plus. w*rb *a* Add. toailbrr Tb aktMoa. ..... bus buss Twice On July 12 and mass bland barlurr. 4 His .tnnthofl...". ba.HUB ..... c.wII,.. Mwttia rhlr. MaX b- ..a4rd ,IbmI'. afarbt..a.g ep *Mtan alia.! atIkr
I at II>> bonl by bttto toMMMal arm to Ik. SfenfTi ..... to. TatUluaa .f brat. .kt to MMtibrat Wu uutris. rurat le Ifcr. Juna* kwk arlMd.t rim III rmuntJU .hams. mid W. d drga a pu mead.. hat bagWbof.. .: |. awnmtf b rMbj
BUM)*. AroMid toa elk Mkl. M aa *0aui. taat -< basis
Mat i. WI coU* .. a II.* *f i spa mad en. Tk* bard. .. Carey rMNMT .- shad. 4 to a m. baby MI lull sat m lh. fcmnr 1NdI. butfcm.: MJUw liable. .. tfalto.kM. Ik* Cay. brk M .to Ik. aranmi I ...4M* tward aul *a maM
.Murk Jwwy. kaatlad. carrfuUy todnoraii MM. Tai AMTMI KiI4 : hIa Mat lad 9W at OSralAcnrdiMj 4. A ar. ray areMYM Mad. fbrvry Madilmt at Jat-kiM- ai brag *. kmi, M I a. MIl an to .... Ifc* __ a awm. sand.
** ark and brbf to tb >bas.kus sal m** Imcv M<..- .. Ibrrdf K' Y..... ml ray ..... ,.*.. Troy ........ Jr c........ ,(..... s ..... T..' lCma isd s rfl bt
and. IroM wrtfc a cUmpmf ..... Woodward Says June a', a* tfc.* county Ui aipi liniTfc { ... Bwn*. .|.."........ Dr mMto. .a* awl Robrrt J ..*...... J"'t-uVArtiv .. .
af *uU ptotd. ...-. Th cufb. atan t-ftl *uroM* to frraamtiaa Bmrbonrt m ... -"iItIdnotI
salt .*... SW cboad ...* Top Soles Period rnuUr. mrrtinj ids bar.MNaa..UEdeadIb.su. a dug ,.. .to .trust .. .km car Jaycees Serve aaHbrarw elI b... ,IMmtIbward. County Commission To Call For Bids
MA.( *| tk.* Nail Btotd mrlalIM .. In 31 Years .... Ik* .sal of ... road t.*r*. .. Ray ......,. David Mwrfcrw I
to* Ml .rtat a* sure. a BHT. able to atlcad< a daytaaa .... easy fcaarry-r. rrd. stock a .. a bur pap ad to Ibis. .bas. Sal.. b* able to. bat a MHC aa an- sal CflMral af 'M barb shirkMaid Holiday TravelersA ana Ray GrwtL :
1-toMMia. (dt from bn Uhrr .IbM Jilt Wmfaard 'f ...id.ard M4wla. .ams. tat bird KM artoduhda af. arvrral Imira, Uuvot.M Wawrary Ballbnarm. sap. krJ
mm fcHd to ..... eau a sliM ..,. Uul. Ow murk. af Juav MUM awHa* at l ark>h ..... It.. Iran. Ik* carUnnliijimi A break" aa Ittckvay IT. mni T.ylur. Fvy brrra Plead: yvottrday Ifc. CountyomnuoMi T1w Cuma.ba.rm ada MM a
bard. ifs ......... af MINIM pkM.MTSplMj ..* IferLmrit. airs. mdum* r tfc. TIle ......( .M ftar this pia>aa Misers ism Shrr.mi a Btraurr prajrrl at UM typ .by Uovaa. Jury hit.. .. ,,ilUanibnv ( .MMmrtrd D 0 Kky, .pklriMa k* to tb. dun could.. cM
........ Mu awl aM Jl-lrrar kMKvy af tile ........", iii feiWS51 and ........... b.,. V mtiiid and lirputy liraIMIMHM Iht. had. J''yr***, see brand. a aod reps ham.hyNassau .. rank, to prrDar* ....,....- aaiVam bid Ifc* coalrarter Mid ..... ....
b., a Wltf black. Mash. uy that b* ...rt. cornplMM End rcrr..l tmU.way .ka aitoiMMdirrd Imd Mdlit. .lisp surer a* aroromimalt4y 4 tot to tk* foul. and Ifc* *_attfc a romjiM toni>rtanlvnal halg JIj
ga.Uua.. Nil .... af black b..,.. .... the Warp to lap..dad. ... a* to Ib* ,*Ju. af any prna.rily mm tare In Humukrnr* M*. l....* Las Jl ...,... tat IjWrrt MembersOf ctMrtlmia *a IbM. band may k* .. trndd b* (tvra.
todr. towrrd' wrU at dark mat.. -... and atliUwaal. prrrsal r real mr p.lo..... a* In.** byUa. lariat ikupt4 .',-T* fc* sal adIt a t......... .Purrto flit. sad IMTk JMNJ4. Inr Ifc. reps work Mar repast to ibis courtt wi
... ad ........ .e a ..... .*.t mad mm. Ti Aconanr Inr tb* err HM .Itrd bar Ir.alTimtCentaiRer Mda, awl aontd Jr. College Boord AHraal prupinali old. aUa b* .cr* duruiinnd bud Ik* TammiM.
.He s ru aa .... and him has. prajrn dnwa..d to rd, wucM a* Uw. oirat at ib. ,..,...,. *r. toikraM. Ifcry oat a>4. ..M toxpnul
.m wmk. d. bait sad Ifcra ward any lfa,*"hrt and vmpkana Attend Jox Meet sill.. ..,.... aa beak a.adaU* at ., _o> mark. aa Ifc* toW wflmim ,
ill a M.aM ears sub. N araabu. aMy awr Ikr. hull fcnlHtoy. swk..M Thr Namaw Ownty nmntoii dMa that Ian.Thar rrfilarMt. may b* tnmnkrulftVnlf .
piss buld51. l Ie paMlhs.WTbu j' Donates $5,000 To Bey Scout Camp"A .. en brfya at I M a m aa July t-ituMi Duval.-,NMUM Juno Mtina cam Mir a dawn H. J. amblund iMnrm.d .
brit aasu .... ra.da usysW. 1. mad natiaai'il' IkrmHtk. W M p mJiuy ., (........ Advunry. Board T. M atImdvnra uon on Ifc.. CMMMMI ol in. ref th. Otmrntauiai at ruM lira
.. . vrvmlJvaM bdlumd. sad .mj. to lilt )rill .to Uw anvwdI
Vont .b draa arrardbu toIfc 0 A 0r a. t r f tfc* Jayrw. yntrrday at a awrlimJartmntte and Ik* dim. ky a *
Hi* 4y, sib.. law Jaynrat M .hat Ifc* dues ky Ik. c........*.! I arouad pat to Ik.* building. Mid
-Id.sdt1ha'eMaprda.. ....... pima of ft. Scotf. Law, kau] rr Ifc.* m..M. ifciRTk Tk m>vlM(. darns shirt a|>|.ittHlmn an... auk a Mar coatraiTk -**. hiss b .........
,?! W ny day. .. a Malm plebe war Ik* Caauiaor c.,.".. .. .. .,.<.a.Hwm tofta al. Ibr twnMriwig liras, mi*. Amrrira .b sibs mv* .IbM Ik. by UM .l:rM rUd."f Amk. >> M'. rrui.d. can bibs r .... .dU .knmrduto attoMaai. a* tbrr .f UN furailar .k>4 and
.
r< I torrraa ty .rfl_. to Map hovU. campMti at the an CadraPor : |.Uarf sal Inralra'. to fionlM of ANnrnry Ems. bat to IhrItvMa ...a a pnMbiUy. af H cWLHioanbom bad Mry to an-k PPOMM Inr .
try tow. r Ik* ''h..k.. Rrtkid MI Hi..teoy IT Natvayd hnk biking naiad' ........ and and. stars. Tk dim spa .- merit
I I,, .U arout. RaorrvalM mid .bar but ba m* 1
Nw
bra a> rtuJrmaa af Uw. adlanrv. airlaU.Ito by towraiir a I
List ..ad1 ..w add. .a affnrtMNly to arartjr* Ibur bust Mid MMd. Ik.* hap toorr and. .brie .Eakins: ,
tangy a* ar* fcatHn ausdud the .... Nassau Officers bar. mrmhrrt ar* H. f '...... dun rrtuuoaif mad car.] mtkdtmtnt lsscbhnd alma a-kid be. 1m11II'-
............ .to a ..... rrsy Ie R. t rmarylrrVnairal- atCwUorr Moa! Jr mat H W rMu afrmwariiaa Mist. ould. roaiv* aaat pi, ttnmi, H Ifc* al and I
Ito rbdadrlofcu araa by AAA .". CarpnraUoa Ptaal. at f raamtaaa Arrest Men In act mad Bmwrdal ........._ brt..oa 111._ mail. anted that a araJad mmdiurabi .bypy. 1
tdir* caw up elk .sa raikral- bait Uu. ..>* pmralcd. Stolen VehicleA Jsbaa CmlWan. aa.- .*
b .. .... be MpwsrsiA a (III af taw .from tfc. Apr" ..
.
Was. ten: > ins to hVrac t. WuWs us. SrMjt MOM.. .... <....*....M .dam
heal. ...... etlMAFs .,... Land*. af tfc* North\ n"... ana a I7". Ivprwrttrf sal tky ...-.... at
.1Ift1 sawis. CounriL This i-f viO Molar r pus Maras twMy Mmes ,...., r I 1r W
A el: CA; ..s sub-saps bias. Me. to CMMlrarl a cratrat .hrsw IIICfII skis. ... tae .. the vrtrnl.b ra
av puisdl.n.l fci.-> and .touadty rowii raMpBudk .MI arrmod MI a raff* ,*........
eab.. M Mu bytes dii ... a waiAft. mm dyer M Ik* skid + ,.."... ..... Nuths.y .P4rd '.1t -
.. .... *-" ...... IUnraUna tocaud. etarbklrw. Trope. ..a Hnaard arras Our ,
... t.A ...'. ..*-' nnroa, kE Albrtt BHI nf JarkMNdl sat
...>>-. ,....... dnavr" fr.* tar Tb Aft mm afar. b* crtdkMl toard Ik* car aH IIff Ik.. .kwfc.., .
aarpri bad aphdM i7. lbs. CM4M pad af die tamp ato IIe..W. deal. an* .had er
......... hibysuck rltrrmrr U.*...>mrat CamiNuca aov hard 157 ay lush.. af V.. .... sat rttarCm .
mare candurtMl tkraKlMl Ik. .likes. aj lilt fedur to .awe *..fcKt s. as
tIWI r saws Nude rumiim at Ik* .NoNnb ITa. CawuiLTto and control. and drlvaul. ttkual. .

IIIJICU. ) Ca.prp to. ........ to pay f"P"' ass.ir.nsag .
0..n cJ.aoe a aM saw am W >. arrw af .toad .....) a -pirb.s. use. 1ha
.e..... a Pupa liar buutAd. a* aero dar .*tr ...... t'pai.*r sal dtomnrNl H and
aaa to .*..,.. two Scout Camp -1; car T,..... MMard raOnJ. r U-. .
Fcmondino Beach s ths property' .... .. gn. pas, Xhmrf GMITI* ('__ aadVrf r
(, ValUr. I
mm Mat koy a cam M< apcwr Dny Ijrwry patbrsM5ga.a
Weather lady May a Mngto awwaar araAirardlai I mm *iMiMd Ma. 4-
v.------ 1 ra 'r ear and l>p>.arter mm alotra bomAxkaumiU W.
.... .. AI ...- f .. ..
Ik.
.. a* r kaurlay ,
as to Staat EMrvtlv, al.d. ., ;:;..:.....- ---4---_. .

rda nmtoy Ja. *Mir t 1 N N T4 lilt wiffililliia M Mua vdaOy Camp a.ad IteookaaaMalfrotnm d to .Aura a luaus. lpaMlug a. ahav .... IVIITONt IS ALL SMILtS ai tile Mail. t..... t.a....:.. .-, W*.4** sad. Vtttr>m... l..b.aa .

Mar.,. Jays: 0 MfeaJay. Ilk Lithe. af lie Bay kit law*. -.s. Ufcra .ads Wtody. TWmm fa HM carwrnlMM .spas at St. ,. ./. l.c.... H....... Vl .. Ja July 4 M IIlluHtoy maM n aan star usis... ....... ant lhy vra ...... to Oataa4. Caafck Scbal. a*. mad Mawf. tb. 10 a'ctock gluey, Oaa Daafkarry, 1.11.9... C...ys...

*dy l H M T M.MM abut and kutiatw L l PHINIIIY, M hula. ar w**, t.tti wt If Scat tsar ]I:*..TWy. k Obto._ tjiMikton bass nfcaaid. .....bra.. MICM Sn4e,. 'chte4.lfl. to rplt an, B..lp* Fra 4U. Jaa Vtt*.|..... Ants kAtrlbam.
TMnday,, Jwyt N Mtontoy fen* .f fcmj. ifcniMtba. ..*> StUitt ..... c--ttee C4 Vmarraa..t Smut Stc*
>
Mad he Ca LatMtm. VnrtfyM .
t H Ml") her. ...... N Mb .f this.. f.wt| te M hit sail ......, af Ik* Cry af JatbMmnltoW ,
fi.TW Jtw., My JWas =. taa flit..*<|Mfijica to Ifc* gnat aut> c;_. ai .toluaj ..,.... Cat E. V, Carca. IviMta) c.......*., G>*<, 115) ..rd AI ha.dal.r, Vah J ,f. ...----


JrF


( '

\" .\ 11IIIMo' i ( "+_l :\\J\ rah >I> J

'i1.1I. .. .-- -- --- --- ----- --- -
111

',.,. arenaas'S -. c. "


.

Two -' Newvltode. Feracae1. ..... Herido "......, Jet, IIKS .tin Pad .dn.r.rMr1' C. t ivli... MhWi semi bI .Wald .. .anal er dNsa asp. .dladHMtl.M.. bars. WaM A HWMWMMWJ todMM aides. dw HOjBJaa by Mf CMMjr IMHT. BetwaJ la. affWaleel It'-
=t. .. .... I o 0ateae. ... ... _. to. | art aMwvrrt,
-- -- ,......a .. .. J ..**. < I I to
- -- ...."It --I s.d Ms.as Mk1. tlM.MMV I..slNawsd m tatsl.ml.i .. 1.. ........ pnp.Id y .. I .. ad n...... ma. ... ors deem. I tlttdl'id to .rptw .payr
py fcrttowatpprt
NEWS-LEADER .. .. 51st. .... .. ... .......at ato* imiBliai art .l Mr stead .. At hire \
FERNANDINA BEACH Gvil Service Board #.MHMl. MM annMua to fkto < r A-.. dMyal ass ., .... M t-dy at tinsear 1
*
..
DPI f -... Iii N.. err la ra -5 Mad .... ..t... b II
.
lihaaaiv WladloMr.s.I..ra
to a, f Uw ( r M Ilawi ...--.. .........
.
$n ASH STIIIT PHONES 261.36U161.1(17 Fr.asidered. P1wA.. all eA.d w ......... Iliad Mw wart J CrMto. MbMyiMl .. dkMy ri u.paadlsl rill S. .. e.a.r.1 aM ...ud5m M aj*.
.a_._ Inn r.p 0.1 .......... iaM.lss oi.r _. Ie ...... e.bs w as. pMlvrtM| .... x .... MI. toewa dw COy ....kad ., prga..1 M wa .... Cdy al ...........

A Jaka H. ferry Ncwtfpflor ...... wId.ure for dad....... taw .....* to aw to kask .. papers. need. k. Warp law kask. .lad I art aparwMd dw ,pajmwal dd .. ftpartaart.Node..... art aids- Bjaak MI. ky dw. Mnpto MfMtar*
... Iww, My iM.rd aw vial 101- G.eed
nil M ... to .. hail. .hHjirrto I shaw.I lee w .wry ..
Jr..u A. S.rLMa to. lMilla ..
c.w... Utter ... M.. w 1> Need aw'lbaeaar M aa *
'"T UM> CWy af n.r.twla. .. .......*., daw atoMl k* al dx.. Nud B.ar4 JwjiMiatto art OMIraid Aprt. '
J.drw idreisrl. M.1 Mtond ChIlI dw.
reeves mirtoiilM I
Gad .
.nw. Mr and M rctaiMr
.. .... cwipraaManr
lit. ItortMM
ABC AllMTLD PAID aMTUTKNPukUMMd 1oIIM.. ......... k J.rwmIrad S.4 *. lto Dipariawnl ,w krt totaitiand H *ral tram Itaway I Mdmtf lINt iakMow>*4 to 'May .>>.... ** ajwedirt NT MM Ana
adrlry Ara IAr IIw l1i..nr.r'r If Map. e ar T. tott, I riled ywJuan ', I ailed Mew WM M MMky pmta dial. kto faMy kMn I. I Mid IkaiawM 11 ..*.. MMMMd.. Md IfcM OWM
every Ttarwtoy art *.*rrt M Ow ISM O.rwradw. sFMa M a Duel .. A.raid. Md. .. at I*.. .. w..dr.ra. a W 1M *r f. iti" wps dart. .1 toMtardto.MMI .
torn art fed aMktot toi ..... M ajMMHid
Bck. rims. M arart. air M...t.M 1Lt9_ sales dw torawUw pn.kk. .... orIINtIIII, UrpanaiMt Hm** toft I...... -m'ra.ry. M.. .. torn f art dfa. todifa l to aw d* MMMVfKaJlBl at..sip. krark Maw parBtoa apralM ana.MM tow MM .jn.iB aBy aarwr.n. .
M .
CM ...... .. a / H dw City (l..aelaa.MMM .... .. all *'t 'a Btrrm .
5 .. nine to dw
aaoMK .ff fT !. MH1IbM MWMMat ky
..... .... .said w* krt aa Mnw *
.... .. rpkyY.. al Cry ..... CNrin .1 .seal pesalra M.Misdar ........
.. a .. kS M. WMU.. M* tor aw to IMMun wok. atork krt to tie dew Mtor Vcl af dw a y af ..
.. .
a US I OMtfk* IUS 1 ..... dw. CUf. Fes to np .mpl.yama .
year at
u. d.eYaas .1 ttw Otjr Maw MM aiMMH Cly FanwaikM B.... nnrkto.. .i..... ., INr**.
Hw. 'IoJ af rr.Mdtoi. tl Hail arrMjUMMiIwa Hw ......... ......... Twnplwddrt
Sins sir MI at ewrtyWm ... tfmlL a.tile. w..MG.. (tod ***** $dL duin to .. by .. NMar*
Idart that arw ... ..._-- -- --- -- -- aa.1a.s sa p'....., dill Uui Skrw.t.s .. .MUM aM erred. PM! .pM,4r.air dw Ula... a >dd af tk* tarS fwrviMAn l<... ..MM aiy ......*. M ..... sad pima r a.u ai WI .u
tovnteaif
U piUe p'p.ey.Lrehel'a praiteM Mould WIM Ik* to alato drt ripncrtiae
The Old CotwrretiYe Bt terminated MMe to ..< 01 Iutiraty eI 1 tin i mil .to dw or sew .4 dkCdy. af .... CV. at rnuaktowB to iwvMtod. IkM Mn. CMbkyMM ...... HNii art Bfum ar* tw
rk art.r Btowtor af rwMfcW aw kto toarflrtory Mr Cm.to I sushi ell Mar ..., a ar VMar
...... ran pnmwed to Ma aai .
: ..'.. O .IHalara at WnrluTlw krauftM,. a Owe IMMI: card Hw City at PWIUMMM tae to tad MM: my torfn rarMun
.. -
Government .. to. aitoMMra.. I wed, sad
Our Federal ... dad
By lit, JMM A. lard. MM aad aa attot basted aa Ukeuowa wiptoita 0 D+** at rwbtiinrk k. aw art. Ward tfcM k* ..... .... w .* toMty prart at Ikenwwrubi seaiia. pasnel

WJ .11II11I Plebs Ann af dw ton furaulwd to ,.. .' mats toifc'i' aaiaHy .to a. *t asp.two M Ike. end la ear arcMnotWaiwau *4 A nun art Miwr PKCIMMIMM
IT DON CALDWELL aH al dw Daat > to ewnptoto kto Crrtd 1.:.... appcattoa. -|. dry IHpaitMMt *J fubtie tests arc ... asp. dlpar.rialaK .
,screw SwirL Refits alA tt dw pates sad ......... .. pintoaH. Miralaaw ..
anad .
*T>w *j* 't court of "to U '-.d Satoi .ta wM. i.wt thiXMMIGN MI tod ... ...... kOact Silas. putatte. ...... prvwan I a.Md .... card, art a* to ....... dW G lUtpk. Cal Ihi MM ad Srrrlr i Art M+Uw,
.
Dray Mr. tanl.M dM .. MMTpr ate (
: d.wies rd ..... M dad M I WM iiMiinil Pet art to cwwJrtwe; oway
...... ..1 arwaa w .
aorars ..... *i dw Urakjd S... MM MH..toan ) ore femtir wOr4 mU adM ..d sal Uw. aUv ep.iia DkWUBtat puiawwtalUaaral ......... -. ...... w I is4dOte pt* Maaaaa... law *t Paired Itoark. fV" MUktrttoa

:h. r Vgttottm in the .bot* fit p>. ufo aj>>. .4 Uul. ........, U ttw da tXM ., ky ll.yw a Aft .1 IW Ct, .l ,....... L.| at M tk. tram uw City -.......r.tr psI.>. Per< ar adiniMiai. to Die fcM amps bt ........ ay yw to toAraM. a | Sew appeal| pew drc1l.|
F f rn' cot.uiens. tp.>4redO.M. tiH sit a.IlMr. .. e..cIt" krlb nortu. rM am bv..y *... ... Pad rrtulaUkM eoamnatiM. and ha. dwj. fcr ttoifrawatoi fnwnd prior***, MI VMT quad to aqr MiMiwa dwMl lpp..rl1. .1 per -1MrIIF ashi *, Jar B. KM art rwawMl lad

.sun ... Nee CCU'"Y waD tlMldld. llb/ ppt'oni e_ M .( shim .Mt ..4 UM Iasr ward dpi pixiwaH. salts UMarttoe Ob**** M .......... pniiri .rt ( dwl I awv .. a JMat war artoanVtory rrwy w rail .1 e.1a.a's.y Psi r-. w.
Mi'M M uidr ....... re .. at dw W renwaduMSrark. tee pa..1 ...........- Yaps to Mr. ......'. OrtKX aa dw aMMtoUM al a ..,., ,'asa iraly.
r.'ICI' ..It IteM tt fwd. dejincri of tne rwilq tlsiDler n \ I........ 1I'ft1llr. ....... ... Al Ikw dry males I ...*.... lit- w ... rwpbgw DIrwW a.- ........ aspseL. .

:J..f ,'h, ."JhIUI aid. r4Ia 5 ...I at w .. c-: 01 tt.e 1. r blew: catty ....... Ml. ..... .ftortnw maiatM .> else rat.' iii spires i tam'. Tfcto Mittoe M CMI MMT alma C. Wolfe. Damn !. Mi dMrpd _. J. A. Prard

,rate and M ... ttojle h. ..sd...... ,L L Ywrow needs and dw asYesahula" ..._. as ......... Silva.. ry *a afl tortoMcal. pfcawa at 55.vat ...... are ........,. ad Is.ad --------- -- -
web nl..we Ie ri ..-.. waded. arf k* to rf M dw Maw .f .. ass Was.wt. MI tart art arwcal MHiawatoMl
T I say the .too*. IM ti'ooand nappa'da1"1'! ''* .* (MM fw : Uw .... aaaI per e1M. Sal antd gnwa tilt apanwat kf .... .......... hard cps .,..., ..... CrMtokU ;
raved J. CMto ikJMM .. ltd p. tie Hwrft Mane to to has reed ky aw M a ra.M .
R..t: f z d SrN.Hi Man h.ef Wrap tip iIR .. M CJiy tl MOTr,, U IMP avttrartMW My .
I nw .el a.pkyw pewee .kid km. MMml ay ym.JMIM She twa f' .11155 ,......". wa at kto dHalnaM ky dw awe

yeon the'" fcuK, oBfjwf. rths ....-........ bbC of fpn- w. a..w M L t < ... to A. >... ISM whir awls. .s tea J' 'r* .* and tan ors Orpartnwal to a. AafaMaw.Mud WANT ADS
.. I tIlL stew r Irma Ml .to Url madtepbp. iv.lrww tsar and .Ufwal .>. mild... art lto.* day at cwipva.ttov aay Plum aba ate ......
- '-t t .. hell..balls an sflptw 1ft Lapp AtMWOlcltfltCnMc ', War.wd. aria ads. Yawed J Cr.d.. pn drieseE Suet 1II'If. 11118 was Ikwa Mml |M w.dd. ..... to kw IIIMHI.

> <.r nation M boy TtaM- tow froavx *oa. IN ojafceimiii. fer' eI ...... This MMMVto said. 1a .Save ..... ia. ewle. dap' aV..l M he II' !..* Al dw ....... at tk* .......

tTfl rjfOI cneI.... aids OfaClnai Ml needwaj .... MrfJOJN Meets I My aHNiMi to Jar II.s .. aark. ......... af apxntlr to- -Vert day *..... May It.r4. .'.... .(f by Mr. Gratia I prrparrta
.to. I Seri .< lto daS Wr4 II. Ia it r ca..e1Nl. a.k.rdiMAwl. Ten to. a* a.... aw towUtrr IrrmMMiua her art Ml a asMid -
No. flat the nMMorkonMent Hoi cone to be. a njoaty. IneX ; J. Cralto; ousts. inid maw '"' to aw bs.u'iJte. ewe r. bd ter -.a
H' Lap M. M* *to* I edewa.. .., 1IIoC.. .L r W. rtit. III ....... ...... I mi area Hrt nrtaM dr.
.
V more _.. Ktc ajemonU n our fBioa-wiii'it' hove orf' : I tar !. tin. IrtwC.I a ef
fact fhitoy.. JuaA yejtf .. .
tm ulll UM r tot c".OJ...i a aiiiry tie M dw. ..". 'wadi. ..*. awdv d .
.. t y>or lace then OMjr .btfor. .' TM .tea .bra dane by the IllS yw *.*. ..... y.. award wtoi to .to Mar ....-. Ns.S *. W4 MhrnlnrtM Hw Itovctorw *d>l* tor kM to rpwt .km. took

-e "f f ofionaM tad! djMinct ...... the'" ...* owe*. heft the 1 C/w 11I'4< J Craito a 0 y ...... dad. I amnnvd toyM ,...... lie iianp'aMl'nr tm** M dw ajuniMud dM. Oa
uy to...* .f ...... _idI Mytturn M rftnwry II IM nft wak rn+rrd.d worttow. Mrarrtty Jean to. MX | Mrt Uw kraaaaIM -
'm.::" c
,!rm these .ualsd nuM .'d ...... P.s N ad S ts/a WI. t5w boy wvk pi'ilumi'4' .to the. MTtve ..It Uw artovd. .y..nito !. sir.| ......... M M awMMtfrMidOTVr ..).*. Mlie*.
1W Suet Wade
mpst vial. aireli I I. id the. City tt rmMdmfcMrh NMua OMty to dw Park D to Tk. ... WM M todkMtoa. *f ft* .
'yulofaon CIJII
; U 'Yee aril naniliT dM hIrr .
pet: -
mad aelM MrMMJ 1I. -- -- ---- -
: n MV p.bnd. n to arrrawry to Sass cflrrti dM* M far M I err eM.VTMlrVl. :
The D oos'r' 1a 01 tI Ielgp.rellr'r' +-II w thee Me afro Mrs kry. rf yeas mill. auttorMy k. M aa Wf trial. ......... alt Wtfirtol .a c..>.,.a .* .... TMy pmMkmr ( VeMI. yJH .tMftfMMVIcnmaatMi .. I
I sue. arf
tut ear .
Irma an. Mel h) ykutmo. .< Nr.v5iwe.1 MM to .aMdnwnwalrt dM*. I alawd for OMaM --, .
NIl
,tt for aw crtiMM rf MU be itn beer .tee Ivdart. But Ira Mlle. BacraM. drstxdr *r Uw park ap : JO.-- -y- y y
.
MCUM 1 if'l Iht KilO 01 ew .feram. Llhrs. all shay"- w f fit 10 Ie-t IOCt .t/ Ad .< tfct City *. any InuwrtMW .. y-a a* M. 1r1r s. Tknw axUa bar aida dw kiaaaMMl dtortwm *. N Does Your I

' ;. wr slate. ro met_ wit P prsplds1+at ha'....... CIII'IO\IIt' I' P.r1Ar matt.. M4. mar .. MU.Mm was ........ .to this to .ten towtonltna-. .uHiMrtard ***. ..* hip *n>arMty Iron \ art aw law I krt toM Car Winder 1I .
Ia.y M.aMmMra.. .enws .to dwfubWe GrIlle art I tarart art Btaa.rwt I
Uw n.wUa- bnw rmvtoywa M
ct r. wesenlstaMt w the Smt.1e oA eM I"clad Shat witch"'- sofas IMWOI .MHM .... aISM I ar.*r has i
I. lard My ".... Puwnawai .to ante- at dw cihwdaf aa par alte Or WeanI -
: tafcx true .* h 2 SenoHr t.p.eNrMeheet f ftl8lft each tQtt't ....Mp. rMHrf Ow CM], w wade sit alias to aayAay seat M slit Onaiiimai Set ah. ac- ..*. I WM hake. bad a rndayMardwMdafMayardwnmaf I
4 ,...... ...... rk....... srr .star i. wltd I p.... bl.eldsMws.letriva I Pull Jo
fit Amass. what will
Th on ,'Q M ...ncK t* JOMfttIet! h. .how seen to ,pvki pnIp.aAulNr. .!. wnuUvd *tra
panel teal Jto. BUI la OK ... ItowH .JM art. ....... to
to fnr nt camynwanry arcicdiie; yM. t
' station to .lot the*o tt oat mperhf$y tar ol pMpI. """Mcr < M ..t rf MiO), M4. Jew. 1 I. .dad lis naearucs .1 Me* pMd al...>..l. wurt iMdmi... ,.,. .1515. nKrkarktog. IkM I krt krt Or YouSAFETY j

' rwipi M tM be the ease' Slum .Mgr .... oW heM taker has MM MfMto to E.ar4 J. ids mutt to. seven dvripUaary a* .... Ur teana art nape ai.d wan* ... toMM Jww 4. MX OkunMi Then I
MMI..d bad I
nt' m.,jerat...i Mw ...Mt ond .... ftftI tnm >hc4' .. irn coon LrMto tor tmtnf Mi..utw.e .die.....a...p.aSa.... at dw.r City af Pets. at ttto ............, Urn aff .5's. i iy dw JM < toM tor My A. IM Own. JwJ. < Or .. late car W mm ..... art d I did MM dM ..., I diairay I I It
Sr The rural dwellers Soso ceroMed the JIIIItfa tI tie stare. law bill .torfMtM. .tor rtwd ... tlnrs'P.rrnri X I tohiratJkrt ma) to UKmtrtrrt rmplwiicallv art ..eor

tS' tees ; true m to Soulh mow tHon.. tnr. tft .e Tfm. .os If' ..a. *.Unr..< to par dike M tm I to dw Chri hrfira Mal t>nw>uwiat at tt. Aurav ratty deep the thin WM aay .tokM

c :e"e wrong boMuM to. pwola of the cguntty w to .tat 5 .. KM to M triMwrH M E...11I'4 dw. City rf rrnwaitoia IWartrartita. .. law M a .pm.>M. dt. to py ifs M may part to tortcM. du I

con I"Owe mmod' Never .wcwowig iMftowt to to cusp end .Wee J. Gr..... aMtowMMty HMrMfldbU y... .Awe dw rail to a* roe af ritaard J. firatto .tw hadlives. krt laM MM Mr. Gr.... M My FRONT ENDALIGNMENT 1

.f\IQI dwefM also aet a msfS en .... 0 naeuy rIIIII" WM ward ay" I PM| dM dhciMMl ckan to aw*. hue emtilpd k netsw. sir attoc dwa. May .. pail
.ihrr Wad rand J. Con. Cup MiMe to arena swum fhium SIN
Ma faiha to .*** 1 cwnM ffcKa Tk* toraMaUaa Saw M *Mby
But ot to. torn time Male MIl MOP1" o.. .** c...... of tit, MM ltd Mid seal JCratta afur mript at UM stew awtMI : bnvm Ness .to tot ..-.. aw a* Edwani J. c;,.... dtol aidtodMat

the .",'en! S.oit. one .mon.*ed to to ten* .*... *<"ng '.&"". WM .a MM. tort awMtomX .. !....*. at ax* Mk scud. .... Retard J ....... pill. err aayttum ill, HUM .dwlkc

T" ugh ur ..orol. rofegr sys'ww. end wash .... wnnfty D'af.tnufrutorrsd.n.wla.nf Ue. ers.Md. Mr red ...... I del M Oft... tart ..,.... see tomauiod! K WM M yMrkWUMllM ,
euil...d s. Umirr, madurl a .beat to cwWCtM
VtooJuw I .
.r sal w w .eras tfMl HW dM. .. <** *,
r the u.*an papiilotiuni con efcv IIfIr-'I. I
D. IM ass w ....... MTVWMk M p.td If
f Uy .. art a wto al muntMJud
Mv "' dww peens ( pa's
tad,: fe-><:lint of the UMod s.n.... IS ung.nprernblan M Qua IM.' i iIM I & .
use .... M ,
r Mtti M atatH for "W I amIM. Uw ....rt bola tan krttoi

l,sAd j fM not had la e .hAer' sDSrkdap; wlsR .. Ilo.e 0 *. pee rMdflir aAnMH. to a..., La.U II yI .. .........._ IPA, laI had fnm lkm. .... *l CMI* ptorrt M thw luaiiMtMl. fcna, MI *OVFS sriftm
.
to nel. Ohnoy mmonty last MI Ito4 Mdurml ... MHEMrcnl I h. keel Aft to appMl sap *> Si.. ..... ky aol Ty Jaw 4.r la Mww r to pas tkiil < pee
? .
hero Forty .
pep' J. GeSI.N tto. Cly r> ftrkMdwa wile to Uw CVtbrrvtra ''NCRf A T
rMMl akaB 't' .. alwrt art MM a Ml atKf (raplw. shill areardtnc to per fITS JAFf
arV onci the urban giKlfaf wiN. hew... oH of to _OK* M geuten rtornto. MyrriCUct I
Sail af damaniac
.
Sound aad.
' Swirl art If .... .to amp newI Mtar. ar* aM a part af Ik* Ml atIMM
..Tfit cn both the notiontf and stet! tevtd .... eli VM rtaia< to n..I,ii.l tram ash to-arwd. wtt .trt*W.. tto. aat , but Cmanl J Craito torf atfknrtn4 r.l M ..... to .
vtl kirk" Tkto WM av sears fur ltd
. The -coif, that Isis to say M pewee sill .he*. to .[law yoa to Mitww said cMrkaMUMrlWMi .....,...,. iaMa. ......... J. 0.....* chat A. I d> aM M Hud UMT .1.as. ... 5M
. to to'je car peti aftuiu end *e pu.im. alai ort-tu* cf M.' seed -M artar fttbt At MwpMrwM iuiim-ii' ...... tlwctwrk. ray nrweYsy w.eri y

la en meet ... be e...but. to MPMte .imuit.s Wth, TH Urw MM! <
oboe mans e'.d' .foaH n m...t was. oon ho* to irtmtion. of tt> to apply ..S tat to ttwriandmj w. City MaaarrBcanfi ...,.. ... H I...... to .ariur. .: lilt II'tINII r ......__ awes di'.

yjorn of tM country ohgnmff tfnmi *.tt W..HI to tlawea. Of ........ at a an-Muri tonvlHrk lira to CatrM to. Inrlk.ry I \IM Hrrk art I Md turn. es. tokww ..wd to dtorrmd. Uw pwaJna at

. the r f, q'e.te t ond. .leOMna. out to ..... end. ngM of to njrai MI awl .... to Ctfwanl J. : I* I .hat ..arty slid a any. till Coy ItMNNjrr at dw CMy affinwaikM .
....... YM toM av tk. artareIfac e. -- -
'' 'X'x/ltd. CaM fti ro* art* toad to to Secd tic Muotwrt .h" .h Led Mnmto. err toU f
six.Mr.
towto rf.ar..4 ky yM was ftMy t. NeW ArcraaadMW ....
MOT .
csaia'WP Gratto'. reiard du I 's awulintoil* ar IkM pry w rdiMeiwd
wony peepi teor wad) ewpntyofty happen w our ... ftot C M4 a bad to tm math 5Tmki tee Wff away .... kto ...... we toj amp way to Mike sib Only ,

to peopte of ... tto.. of FWwds. toy i+n Sonoi :o,,
Bonnet tofce ploce. iMt wea. if will Af NNnrf the thm verwef. same Mwanl t Cnrto .....") W weal. W......... wknm I hills* ... knelt ".,.,
you M CatcMUty
..uw ky OM Beds OffiM .to K. Mr rtorid .. .. .. ... .
tomlralTtor ass .
.W. kr "karry to truly .11I'4. MM MOtork
. the ,'J.t. <.ion wordi. aid. kick ot to Hard ond foM truth you >...'. c..r,. rtarhto. ....., .
to aM an a55 .* yna caW M "May I ar T.IM .
"v il real.2* thot IMPs eMttty whet has Iuopperrd M to uoe c'orvio nerd peeped by r* Itr..alma. Iesrd. r'm. j
4. 1W mead ...... awy c..wwr* to Mr....rt *f Uw Diyartawwl Hrrti afdu I
i Walt what to Smoe end Heutt of 'ogiOMntBt., ,.<4'\' m sad M file to Coy II+N. Ffraaa Ise: Y.ar "liter dead Jaw se.m lilt to..um. tar .... awltrr. WM dry M rn-MMdiaa ....-. I $650 "
1 r m term sea lopNienlotMn for all c....... be foMuxt.1 f txto t.es Led. Fish. rper.. s WHAT wtoo:

some .un.qHoJ foapportionment oas nrp-gBiai. .'ol' dotroCI' nd newels to Wammr. tor C4anl C.thccasts?

o ....h to vnoll cavdas w4l 09QM bo rows tai ay ... 09. J. Cralt tor a *fcr* wI.asd tkar Mr Gatckrl: I.J Correct embr
4.
ay kM M JM a art pTVNMpI to .. ill r.airma.n
.- Vf ,t bolt 01 .f to da* of to oM MMlhrm comervotc'C tan HMk. rwwftMl .to a art ........ ..icfc Hw fed. *rr.tr. Art at dw 3. Corroct t.*-lith ._

I end on to .peif.ol. icetw Con to big city pelican. af tun kid MM tola. dtoCMa ('.y af r.nwailim ..m-k, aVct.* Now I U Payday Terms main. COMOO olobnormal

.oM *ei. Mar plooo MTV to. smell count** at ottniuoMy at toy ".......iUlpry nerd 0aIdI laMt rid, ....... ca*. Ma are kr* ttr. woar
to dto wear af EdaN J. ky aided. lad dM tona.l ...... :; ._ 4. ....,.ct B>toorlAg
hose bec s wrvod by to Own repreMnmii M to pelt er.... ta*. ........- alls .... yren dwMM Jima A lass.a.naea. ?

1 TIMC< NOTWHY aa Jwar H. .... MMmaal may ....... .... lad. FASTER SERVICE AND
Sole. .dadp ar....al ill lay af ........ k>.... rWkto.tc ,
-- ----- ---- ------- Vi'FirestoneNEW
U* Mm at ,. Janis A. Lid. : mw. M a MM.e.1 need alt.

MM! C *anl J. Gratia.X ..... ... amcntod ..... '
Cto Jew K Itty.a anvarWtorauaatMi Hw aton it to Hw apetdwlSirs. REASONABLE PIKES

farm tor Canard J. ... r toa-s: TREADS
Uratto hHwiaatb. to* aOStl ... L Tk* fay wcwrda ... Edward
SIT HOME. sib tile Cay .f rtraa *M Brat. J. Gran krt pay now*. ** die ftrSfitrifafiat
......... .tfbrti J M M. IMt., wk .. **. Jima X. .... Tk r- tffun oaj era Nt soles o* .. team ow. Mel
-V ..4% ......... .
Mk era IM Mme to to card Mike aim dM ., not.
M to aiy eft_. Oa Jar II. BM Ic UwwtodM. at dw dress at Cdward WHITEWALLS-ANY

Wftea Yea" CoeW' f e Going F/acesT t a M y. ... aqr aflk U .AvaMtut J. Gr.... arrarrrt M Jaw PV aHn"GjitII" P4raJ/AIIrsv! ....... 00 wise alum tVOtUtt CM TUM-Tm
toriMMtmi Sin I MidwIsurwIaw1waereas tai Pie RWMJ*. dw torttord afCdward
.. J. Gala artdwd. aw *aIkM
Ik* fact E*.ar< J. Gr.... kai. dM dM k* had lined a 7hrlrli f r 4 FOR

..4 ..... peed tor *ty tor aarto4 hart. tam .dM .. CrMto *atMdUM
I wd.n mild ,. at urn artorik Cdward J. Gratia to* fMto.

i Jw to. lot. Yes ........ w did M May II. M, Oa dw was nM.fJ'J"

.adsneVMpsesra..dGrul day I WM fir* BMUfirt.. ijww 4949FREE
i. ..... tor My wa* Jew Hut I and a totrgraai to Juka tad.
.t Ire aaa .JM laU err a .... rille sa.rS1 wf e.dlaas 54 irrtce" tt"trr

I .Mesa fHT eWWeWWBIIliMWl TjeWamaWM1JH kdiiwirt torn Ikat I dwa.M has
fL to wtork M. was ........ A*. MMM. k* mar aMwy to tfw

....... ,... ....... .. ..... Cede tahMi for ....-. I art All! Styles And Types Of Engnvlng PId Ma ; i 1rH.Mtat I
I ,.. ...... ... ..... torn to mad aw r** II' ...... atto II
Tforo'i a world" &d.! wolfing to bin. .wad daM frwaJM* 10. M to dratk. ........ HM oars. I

t Are you kitting horN bocaute you'ro toM 4. M to ptMirty. iwltortlfwtoto pMWiaitrt Jam 1T. .... WM r*> As.law r..ub shim! M Mdd.si..r.tt ere mai
,. .... pea aaM .. dw tea cMvrt ky aw M. Jeer ML .... I r1 WE ALSO HANDLE A TINE LINE or (
frold your ear cut 1'It" .nymor*? I..7 pea i ... torn, art .* yM tatoMrt ... ....... KMMMl Bar* ..w .. w M+aN
Ie ..-...w w.... .... o met al ... bra. MrtttirM. artcvy ENGRAVEDLETTFJIIIEAD3 Leer .. .r..s r..w mar wr r..rhilas r..

Then NOW II the fIlM for to .pOle I era.. .... to p. W Jaw KeS I '" to dw 0,. c..r,. ItoM*', BL'SIYEe'CABDs
: '' :
yeN .
I' k ...'... r 1eMM .. as Crrttt Lee AM krato. UrtUM
.
.:fjne cf eur Lew-Cost Auto Loom. lank Tmonctngf I.deal W M his f.rd. ...sad Ss.sr ..... .* wales dw ttwlUU >.. KN\TLOPES 800AL *T AT ION HIT
fir .... .114 tab k pill N at Edward J. ........ I WIllIe
flew cr mod lido cm be arranged to I" Men Wee N teed" t. .. to> aM art toM. MM IfcM I wwaMa CAR SAFETY CHECK 4

YOUR budgot. tf your car fcn> ufe to travel l-.w ......... leas 1 s..dl ward ... ... erns ..- 1.)*
rP a Parr fed ...... dwy MTWWW Webs Tkw M.t :
In it fa't safe to let hp See Samples At
own to wt you ?. MtMrty M City Ma.eryr. .......... to airiajary to rvfuto

obtain: newer ear noel! aim dw Soar toMMUJitoa M aqiMtM Ills knotoraiMW. anew to. ..*.'
JtowOL NO ...... Hwrt IMI CM awl af UM aauM waste. k* Uw Cay Marensmammas tor davckana.

..kM nil duet war kt t paid to dwuat .
:FLORIDA N..I Rike.1.w..M. sear M( peal JMIII A. I aHkaat eel dw ladled at $ z..-... MUW1

.. .t.... art raw J. eor-.. eapen.y MM to M cM.klM*' .

' .wr ....I'II.' ._.... IMMeie Jsr ......... -a _,. art IkM BMW Mwkrr* We Represent One of the Largest and Best BEACH SUPPLY
..d Ik.* aktttatM at saw I.I to dw nude lyMn* af HwCayatrtraaadMj

I wille to Ike Cue Dew I Ltd. to Mars aay pr.> .
aJ___ __ la die afanuaaTnairi sear kyM cur fat dw koptoa. at dM r- Engraving Firms In The United States 111 Artaatat A.-. Prime. JlMA4II.Pep .

I raid.. ....... totonaa.M 1 canto ...$. at tfc* eJafntaaj artUwDryartmat .

K ilriseMel. .tt ......... IIIiItYU'te II ..... '-- - --- -------

.. .
p 0 'i' 0
\ I
t oy._.. .'. . \ .

I


Suburban Regional .N.. ..L./M. ,..... ... l..cl.. ,...... Ttrwlddt. l.ty_1. 19(5 /q. 'n...
Lt. James Bowers
1"1"'... : ; ,*' .. r,',shfry.
HonoredAt
Manager 1 fs Burns Corbett F. B. Doherty I Beach
To
.;,.: 4.J Award Dinner Assigned Attend Annual Weather Report

""':r. .! 'I' ." Airmobile Unit Key Cl Conclave Is PromotedBy a_ .... O.rre... .
: M 1. ft_P.. aMiss It *1 Ilwt6.d.
: : l.Lake Pus Mil An tarkvUr Da.lIap.
i t r.Nliyp.r :a.I LL JMIM J ....... MB .f ... ...... M. ..niliy ... Rayonier
\J Mr HM d. ... J. T. B .*rt. Iras by irata M JatkMwrtta at. I"a' -
a 1W .
Ariy Tr
-.... to Ik* M Ca..ktANcMM' tad Ik Itod Annul hil....!.mil .
NEW ,.OII JHM y tV v *,. j.b
t M 7i thturdajr.
f {\ 'g,.. ...... ..o..a UMTMMI M n. ..... kf OufcPV4ef ........ ill IWw ,... p.d..wie a r a. Ud. tlf ae AJ. Ady I M nr Ifaadap
f ..... tea Haft> .. to* tt ..... .. ..
tMy H..d'prts..n Its c-: ............ A..rt falWr.cprr JtiA'I r l M 71 f1Maadq
U ... a Mr .tapir.4a. Pbs ArmyCM. sisals Ik..l r ... .II M 6. tC My. > M 11 T
Mra her tato Ik* bait .! .. tlbVU. ........... Jay St ........, G.MnI Maa.Rr N 'ft. ,.,...,. Jay. n .a
.
tI MARINE WELCOME STATION L w qr-krtd -. Md knmmi. .iHi H. ... a.M..M twa M... PP- W.. Upa.Ma ..e Ma.Mhd -........,. JylfTHarrell p M .M
atwa.a ran.* to aimwdiag at .. .. .
kta Hariri ad *** AIM lirf ,p kr MirU.U
.... pra.iS paL .-..... bras .... d. -M.. ad d.JMitds Ik* 0., rw pl DiAaip -i.. tcIra. ..
w w ( Discs Sag M FuneralIn
.. .. Par to c.rsrd. MI (.....IIA r*
P. .ti..S Hicvr" .id U lUtory. Ml. ....... fill !.!..< toU a se..ds IMMC to lUq+euc', P..14. ...srrstrraadaA
.\1.-. ", I la Ikwiirr M UKT ... kUmkaMM.M17. l1MMwaNof ..... ..rr.l..-) r.tass. Callahan
M ......, Mw ... Or*OT awca.i./Far, ......-- as.sdrIrr7K Today.
II* kat taM*as l Ik* ...* atrorvaid ..
kiss ... lM' M.m.MVi.. **kMM ..5A.- hriwrty dl f
UMWC MIl Hw tip S day M f....... .. M tae uw ta ..... r k.* .*** pat JMM. Ailr HarrcO 1.. dad
THIS HANDSOME NEW SIGN' .. .... .... .* .4. mt tta.. la .ddAM.. te ...., ..... fed willm wi M.. .. .IN* .dtftn... ad pr... tMmtjr l II a far'*** tw.WIsass. Tu iMp M la***, rtevrj a s*
......... ...... a.M. Its..k.. .. yet.Mt .... FI. d. ...... .- 4nM.M4 /y tha Wdl.tr4. kc-: arWkry... ad.stmrM IIHtIII sdatla ...... .... k ..-. ..r .< Ifct. fCTBlMlh. .,*. DM.. "Kte. todw. M Ie a ML ta .m. F" IRnr

I t* .kMttn M her M.r Ik. P rt *r ,.... Sr.t.a ...t...... T. H. A..... M.M.4 ......* aaa air aU .hi N.it.4p... rat of M ... ....... Ndaw ta. WCharles Ray.ar* ar-54thA: 0ttrrtI pu tlr.w.......-( UUar)DtualIr I IH
*..... TM M4y. MMIM WkMi $f.... tatfc ... .... t.e sttl ch s ... .... !Y.! J. J....n II r..r11I .*... die .draw. !. kr kMH ........ .Mwd JWM t_,",\'
V..... S....... bt.l4 .t lk. vii... ton". :) M t.rv t"r.'tt. PIII1 ltAy.r a. tkt M r*. iy tftvtaM A*. (1WeIe II.. .. rf Mr ... Hutchin Mr habit. M MT "-.I by MMto
.taw *l Atkwric A... ...... .N llli C..tertl ... lhu,k, Ma.trh..q" 1 P.'d. o. k.apt a S5 )oaf vita> drrfmrd Mar ttt N.. Ur& raid .... *.. P.IW MI .! Attends InstituteOn .. .. Mrs NAp K Ji-n H vj
.fear A.rrd Wawa ..,. Mil Mra. R<.toM l........ .
&Me"- Trap MidHwMil k *..>rM> Min a._451n, Mn. %*!PM Jo <- :
Pb rrs ,,.... tw :alai.lm I* awl a .ar and (Kit d .. ----- C of F CampusIMrlHM. roc ..........., .aa( dad lit. t
Atlanta Negro rdrl.ata dMrds.w.1LFst w.f..gNb.rrtirwas Pool To Close .....as d ....k.
It '. ....... ......... (UrN M II lit aid MkMlk
M M .Y ....... .*ajrTk H.M. .< l-.u.tl... GJ
w taw tufvaw hnm For Repairs ills J. It HMrMas. w .......d .. .. .
pnyrw rasa *..tw. k.. .krM I1.e l.. Alfa I. ( P dsb& :i f.
Loses Life In tmtte" ..*... ta rb.eaIN. a..f a awl MIlk lM Vii .. M .... 4454.. Urr ...M Is-..t t1
Pill i pray. ar M* aI ...... .| wrr far all fa Ifcta miBpxtr.MrtarX .. TIr Nn...... rr..p .M MAnMr Avnul. Hack ArM.d I.O. n.-.... ..... IM s.:!..",-.b.Isl. .
topMtly q .
p .
Surf July! 4 tats. rta.......... Jt Ikr ..r.vi at. Ialla- .... Nantrfi/I.. -.It" .;.., .....Agar..... ...'iI..4..., ...Ml..... randsI.watd. J..i..a. II tile tt.pwAy M JrP L+a1r d h ka.s. r.
... s-. add.. sailsi sad Mircbd asp. ...../.....d ... l' .... 4 tam tk.r'Me 4RMIt. \.fa. aid : ... Ilk- 5 Ikt Mrt IK *** rJ" l kr... .. h.!
c lwtpaat t .. f iw
k .aW
Mr sat
I rJEi ...... Rjlr* a.,....... M..atMsaar ../. (_ Qadadalsd. ,, *.i.ai.>-. to 1M Tar .... ..... .Ml k a..r d P. M.a i..tf. ...... ar f..i..iM. to .k.kiTI .. A.aw. t. .a .0 uaI I "I'a
.. a.AIJ.II.., GA.. ._. .., .MN. MIl 'cIllP.r-roc..Nrviu. .. 4assfr *M.. la Mto..l t-.4449.. A.**. t.. III" ... 4M
hnI
f ,..... July 4 mkii. ..scan. M Saliba Pr..a I S. ... a aNy is 4. Mr.N at.. ta. W. fda.l .1 "Jr..arasitCLASSIFIED I\ t'I .
.
AM Brar .}...... al Ire -..fl....a -1ft.JIIn Trade At Home nand wp.dam trill fc* -- &h:.., .,..,,,lI'Y \> ,. ..;) ;; ..
rt Hairy ar trill.M.. Ibe bra.i lose.. ,11.r..be. .,y.a .c- I'd a ........, a ICS 'AY err arlardrm M.
.Ik tofrMkk. k.lrrf sad __ ....
!III stla.saiwl Irriadrr.
alM ..... AUrta l (ta* .' .
z f loa b-mta. JjntM .... .... k* .dtlyd.vi lraM r rwr.ry. a'ark.
i aM ell Ruaa.ar aad .l)n.acw
b+.kt4.. to Rjbr. 4 *.. rasp ..Mpm. rwr. r
Mai i P. N Ps.u
*.hu.* I>n4 sal Mkir a Uwjny ...".. d. ...,..... h..'...
*F a I'l' Barad ...., .
.
.. .. ..... .r-wil... ,.- s-mi.. ne.sMdiba
h .use prew...... tadulna TO ALL REGISTERED
IkMt. .... Ikm !InoiooM VOTERS fl
.,.Hj ..... ti. parry, M* MM4 pwW isn. ill ..wtM.sad '
.
adnM PP.td. bus. l1Mra
all INMAilMla.
llutln Tsar H
SMut Cf THE lI \NY FIN MMtwft JM!.* S.twd.y tlTk lid fever IMI I _. r.BowiI.. Jab....
Art C..H I dV. ..1i tko.. ... p'ctsnL Of ..rtc.... ..". vat wra...Md ... .aal c IkrjrIrwU IMII. : tgS. ......... cal Mast. MddMad. OF
tit i Hi. ..,.rfrt "..* iMva.. heat ctattf.IT'S .I.. .... .' lb., i. R.4y N. .... HA Relay. Tas.pa. TIt_ FERNANDINA BEACH
lurttor wlTlw rule. aid. "......... II asst srraadl.
clad M Ml
... .. Itr..- ad Psioar. .
>>.. d Asa tortlfictal abase aM'
rxf.irMMitrad .. aiaarrd. o Inm II Mali aid IM dn.klwlar .
k"* Ik* kr.... M* ffMnk.Ttar Lw.a puddaTlr .
Taur .... "'... a..wa. ........, aLa pr.tana. U'1ssi 1. Are You Interested In Sound Effective Government
TRADE IN TIME AT .. M ....a mlUtqr k.r aad SMr. ..u4 ..,........
sad k. .M taMa M ......... aaul ........_ Lr... .'MY.si .
Rya Mmuld ...... .... kaa .../ .s iylfairn
Lasserre's prw..ad. dad. For Your Community?
A.Ms. ....... .. pWyldard j Samuel DuBose On
/ f'wtiI T....... USS Chilton Serving

1961 Volkswagen $595 ; With Task Force

1961 Ford Vi Ton Pickup Truck $795 Two Are ChargedIn lJII rHILTliN APA.fu .Inl. 2. Are You Interested (In The Greatest Return Far Your Tax Dollar?

VM ..... is Ihapad. l'..,..,..
Slaying of Doe ... ..
0- 14n..4 14.ur. t. .
1961 Chevrolet' Station Wagon $995 I' rf ..,. Md ...... W. 1 I 4-DMr. AlMhc TrwtmiMim Vt Yearling Deer 4 ..... L .. MTVMI M-r4 MM. 3. Are You Interested In Improved Facilities For The Residents and
..... Missal Ltd IMI .. dr.lu
.. .. Ik TarMMMi Md
> > M a
frank lank .( B".*.. .ta*. FrrMmBm 4 Use Harp UM* lane fill ifc* Mad Visitors To Fernandtna Beach?
LASSERRE MOTOR COMPANY. kr... Mri JMV HnMrtt 4 tli* I> m.MM M.yutivnmwy -
r *. a Amwt C .*. kMkmvw. M* ........ ta
( yeas Mtarry
MtM ..S kaMMTk ta. .. allrflHkjy .
Your Ford Dealer Since 1910 MOTM Md IkMr wniiw
kdttoi HmMl
f a w wr
. Stt Irk Strut pap.A7. 0 ....Ikrir.. ..iMitmii'Bl. ........M Il.a.. .Nalwepled ......... ON

TW 1.y arts v<.t. vraMdNMTtfTt by .
tor OMINMTM drpfcijrmnM
bnMi* C taI Mrs avid
--- .M. M..fctojr. iwnmn. ea IIi b.ay fkikM kM all wrwd Mrfup. ae
M WM; .. lUUur. I p...ly MMIIMIIMI itu*. sit. EDWARD E. JONES JR.
I JltoUrtaf ....< tIw mr. W. ....... raid ..*.*!. ,.paw ..... Dn 14JWt ,
Mara M Ikrlr rMln. Muivtotf I I w.rdrrrdaa.. vr.n.ad d..p. asd I .P.... Mw.-.t. _
UMII *f tm kMlmiMM :: da..1w.

M taw..**ML Now par I
.... to Ota CMlM c..pnida
I I RENTED IT .I Amrtrat ...... .ta IMW ae.s
Na lit pdd .. .... Sea .......... 3 ROOM ,: .. /.f.
TN depmy aka. bMd ,.. 1IcfII. .l
THROUGH THE Ik.* .,.,. Mi4 M Itow kfwta. bytov ,0
kMlm M4. H caUb Home

WANT ADS MUMMI rlflr Vk! down Pl 1 s ( 34995 of
A .kMTtaj. k ... .ta tile turn MrAis.rt t "I
yd0 a! tWMU I out .. + InstantCredit

., yAWtn Associotion I AJttoof 10.00 DOWN

To Meet July 13 .

.MMIMMMJ .11 MM. tlrrr ...,'., I """, .sf rrm :i k# I

*tta ........ Drplrl. l1lolnil. I -.,..-.. j
Vila. M THmtajr. July" U. k.- arc \
= : :: ?
Jw.y. d II. .ekk. Cawed \ 4 !! .
rcnw r !
dal la..s adl. M ..rwd- ::::

1 ,--
0


Your laundry Does It Better 1 J I

:
i$11.vi:and just check
.gilJ This Big Special


5 SHIRTS ONLY $1.00 '3 fooMl '' rd' { r

ie3p
0 ,/

CASH AND CARRY ,
i !atLet Us Clean and Store RUG TRY CLEANING OUR, ::: W' i I ; : : J


Your Winter Garments


Quickly, Safely, Economically SERVICE COMPLETEB/R COMPLETE Sofa Nylon L/R Cover COMPLETE DINETIE v'((

Double Dresser Matching Lounge 9 Table &fttftitffittfrSouth

Mirror Choir 4 Plastic Covered of -

IUCCANEER LAUNDRY & ,DRY CLEANERS Bookcase Bed 2 Step Tables Choirs 8 tit. Street .: :

4-Drower Chest Cocktail Table O 12.Piece Refrigerator .

Atlantic Avenue Phone 26MI71 2 Dresser Lamps 2 Table Lamps Set Phone 261-4383\
'"
-
!:!<.. t-- -- --

I
,, ,'
,-., '
.
tlExchange
... .... .(iaiits.. i....... .-.-... ...-.ci.. -iws.-.-a, --'-}Iw-.-..h--,.,-.. t'9t' -F -- :<1.< The g eta Nuptial 'Vows

f :

.M Robinson' I U Mm KotHy Wok.k, I I Wed July 4 BT .: .. MAT.

Br -aHt I
June : GradjQteROWVWI August
: .
.... Dill UM r. IW. Saturday 1.5.aSt
Feted At SheerMM kWa/1. UW Fasrdw rasa

.. prwtoraiMMNMMI sa.sa .Yr rat aid.
kalkt ..IL-s kndrtlrrL. Ibs ask .. W Sr "...... c.
-: AufMMl H. ass a>..arad ".. a .tats ....., .BBWaf WM t"r4t
dLaRYM.cr, *k a'i at ... n.M.k ky IW JnttMwdto BnarkTtoa

Mr*. R. t. R.kiiiia. an My ltontiaaa ails* Gall ta ..%..... a aumkiffal
_xr* ..Jt.-n ....* .. tamtam. caw kaad. atUK t
iMlry ....... GIll Uat SkkrrnSMtua JdckMwia* bah. till .> JuiykkM 4t

Md .....M RMT* .. Mr *urprto>J sad mmt + Vb

1 P ., ual Ikr kntara and brrMlnrr -- 4 ."-b.d M W a pk..d..r... d a
errs ptttraam cal .IwiTkt ; 'j', rim's( aur paintauja. to IW. a>u>...ayTiom

cJ'''''''' luto*.
i
Lwrrl bras. w .tt.- Uaikankt to IW JM. Dean a (
9y dtr iiMd. to ..... W .a ITMa a* tnrir ........ Md ma>- r 6 ,

: TWnvr nf .... cJi ........ .Startup: tojrlkir to art
...,...._. ....C1.. S at H aaytWaj *to. .kat a barb
,cs Ira A.aur iiy aaatrriJl '... slid w ....,.....
.! mare I MB bw+.a anil.
H A. Our raffl .a* a aatc a*>

_si iriu ana Irwa *4 CYt-ar and J-.*. L uU.v.a. a .*.

doML1s C -. A prrtnar M TtrMnal Paptr Imp
The rwlw.t.-c able cat lIt' tc .to Ikt puN.. aaar af (wad

sass .tk a *a** .... t..I ., i ib ... ".... an .il UMatint. ky Ed Mknaty *.
sued URB a ioorutundrd & pealsk +J U B..y Tkaimiay al Jackkoa01
sib. ..... Iir d.r ..: *, cam awnnd "... S watftolnr .

n.u: lid .-..... nwal, ..... roargsaal .... ta rap. .kf rank Murray

... !lUll aid IIIM/ c.r W* art* y. to .any. brkU aa Use
.
HIMT. BidKBM*. dauchlara rr..d. l.tCe. lnniiir. Sep art altandtkt
. ( Mr MM! IIn R L BUM VIW Preys b apNgMW 1rr. ..+a add *r* gm* Ibis. y.. nay

caar.t.d C:1IIII.: MM ml Red caw urn ky star ...... MMteak kt. dill aairr. and al DM .Mm
T...... *f BapM kk.. .
'Uk" '' p Md JMi1 GaV km. krlp Ikr Art Craw manna

i.J Hi tea w ayathtftwj eww Tkr awry .*..% ... pn>. ... IIIIIU II Sts add Naryi. .... ML AND MRS TERRY MARCUS SWAIN
tsttsw. I.. Id r IW A.dMrrr WUM. rated .. MM VMtora to a ..rlTutft .U>. Many al .. aMtuftovwguntt .

. l*'''t :.JII. AM la.MM "-'- .. Urwwd II ..... 1M y a.w. .ka.. Ntnmtalad. favarablyJial TM TIM rVnhytniM a iMlM i ....'" .. Una c.-... ....., Jutattdal ......... Mm Ivam riwataar aUsWrre
...... .M m. mtt*... aur ak.nr. ar* aa .totamlauiaM ptWIdIod! a h i all''y w Ian JactvimlU.. Oa 'ld t....... ar. sag shin.. .hartssass .

a .. tJ add hew Snkasa heard .a MHto aUtaiVt toCMdHic rrmtnn *....*m to FvraaaUt ..... Sans Ja..i .."rW .., af UM .and, aad Pnaaai .**. Hi* war .M. aruiaai'MtIndaJ '

$ 7 #r,anin sae.laer aehiwCsmsetreeerad Mr.*. RnktoMV Mn fr n.lu < r ..wart.... sad .ka.. raquralta a as_ Mr and Mrs M.inV. .. .... ad .r sad ....... lrs bar

.c1 .aNvr HMMHT af Ik. Made Ikal. a has. a* ........... al lb.kal. .. facranw Ole bride. II<., Mithr &.*- to marrtoaTt ay kr lattawUK mamfttt.Tkt
. prbr eta Dr. rkct kbrtow and Btoiat VaHn W.. ar* plaamnj. to da thai Terry Mara Seal's. and. .aa knwiy at aa anciaaM kndrcmai II! a gradual.. alttaaMra

.ILalr.. ....t. pars at IW MuraCWrck. ....... nt thr br.k.h>n. and Br r ... labs Dty vMrkcad.Plaaa Mr. ...... D wr. .*** <. ..1s al 7is. ariaaat a.*v M>ata.Ike c.-.. CaUa. nil a
ti iris I t. Paid M.*( p.au1 n n-. CMM nf kV Made eke; s.It' ar to pstne to .... .fTfnrvtMt In* cvfvMMHjr at II. *. lid D* Stride car rNMarlmd .bps.. to fcawana Aiatn durtac IW swat ..in. aadI wr Art Caw Party M July. n a Clark to Uw afl-. Mv a ref AMTM latw Mt.a4. Ill*, flwairn la. a at*** at .*4-

***.. Mid nrliBral** MT primal Miss Gail Duncan r sal' lively .ail.. Iris "arty" .Urt* an .inMn. a( tatalimliwwh. ar<. aka lea ttt* egad aactha iaMl ac Camhaa ..... .ta. .It a ,.hare.elf I
.. t7 to RtfWrdBMtX. Dr DavalJo4 opt atrUManrnt ai .brash plead. *. aaarla. to Ik* slit Stew la* ... air. arrdwe. d 1M

: Md tarts tad*. iftarf And Stanley Scott a. .* nwtt yM to JDM aa. NBratadu Tkt .aridnmm. la. tkt M .f Mr cud eats la Ikt .......... A brataw 0 M Zcu _d,. TVry vril
. ..... her. (Mm* to Nail CaraUaa.Mat .
Trlsadprk yjg IMt tan kwl triradlyrapai ..a duMtrft atrtaawr at tilt
16 Mr Marl > .l CMUM.tank .
Wed and waim
M JIll Bid.*. .to ...' ....., .... To July .ka..to( a tMd Um at Carriiaa.Un. auk cad ........ ..... a mebctal ( Its Starch al tkt lraMlapsty. .

4'IPIII with ftMN... *...pddth MM Ckratyi Cad bmran. daaCMT ____ put r anna rarnfartakar ck<..... ..... ZJM. ads af tktainlrfranm. lipid traia '-I. paten .. Mr*. AiM Chute. Mr* Fred
J.rtse.a.lle. Jeers Ua brag yaw. n Mr Uw
at Mr. Md af Oral. wr tat MUM: Mr tad Mr. Gera -
tea /dl boar Ikt fend nf Su*. to Ik. Art CtaterTfct .brass al kiMar. UM 0... Smita a. Call lily aoaM.. Hat UanrfMA ., ft May's. Ga.: Mr sad
''Sunshine Girls try Va-ta ratt. mm af M,. and nViaday age adult rtani and JaiknwIU .. maid af aoanrbUnaMNla al Hajaioi. car rtar'Lrd. t. a i
Mrmt %....... m ward nMMPHday Tunday ......< Tato and Pat .. weN Mir Carorjrafiullaa. ciava af a.|uai aid pram .."... hlr Fiord NaakMa. Md ant .lie ,

:Attend Grand *.*aM]. July M. to IK* MR. AND Mil JAMES I. ICATTY. JL ,.." ar* to full scalp and w. to.M M... Judy ..--. Mir .4 tact. Sh* orrM. a brat. at Iff sail Mrs JM Ica iaaa. Ur +

Council In June bpd mt tkt Fir Bapual! Ckurck.t al Mra. Myra Laa.MU lie* canoUmratiac Ikt ps iradanktr..acre %. yM to attend aa* ar krtbgmup tlarria T....... Mwa ratoy aU. .tuitaiM. rraaadt .Iwn'd tai alb sari Mra. Carl Spnokl. Seals Ur, !
I Tkt marriaa .
.kttnM .
rea.Uwty.N. ft. a Dwr kwhr. and. to* clad. a aond Urn low sad MM IVMjr M-... Me. rWmaa. aaraflMNl. a sad. Mr* Jim lUcaat al Gatomtilr.Ur : ;
TW PytWM. ......... Girt. attenord tovlUlM art knot wad. M itl and Jams Deadly. sad MlHdiaMd "II' Iraclk asst yM tar .ka** at Ik* Art Cnnr lathy Oils! saber al la* "U' .. rornaIIt.. Mar easy. araanwalMk *. EUukrtk km**. Jarkwavtt ,
Grand Cward CM r ttota "to ludto Jr car aalrmaMrd at fa* IWrtjfiaaday a .....hp ..,.. af aaarla.r Ur 1M Mr* Y...* Clark *f Caalaa. f
trlMIKwa sr. .
and .bridnmwd.TW ..
a .. Hand ....... July 1 to Mo n* tinier *.d af .... car> allarkrd eta JWrr f
TMurvUI. ......* w rrw.,. ride Ikt rwmwoy and rcrra- mial MHbad () ath. IU*. to a bra atlk spar ra. atmrtonu ... flmr lnspll" her. daudaar mMa.. Mra M C Ma Arab Durkawtk.Urtanua ..
*;Jew w. ,.... to .... to tae band Hall a| Sari P. ......... awraaMM ky aitk arfanu "bear" Stork Club press
TWGaldrn iMCwnra Peal part Ik* ( cis. at Ik* ...Marw.'J.. aid Mhaarad cal. .*. ,..,tL 9carried !>...al pmk, ..... yribm sat! 11II' tan MM Mf* ajiiamaia.tin. la. rxwabirc. \"a.
talk** Prtdiy. aids 0M b Ill.j.rdL Tkt krhl to. Ik* ds kin af Mr. a .a*. CalMji arrkid.Tkt I..w.. Tkry vr matrtaac Wed **.. cknat a kuMBMaldm Tnv, N C. Maw Cathy
.... ftp4 and Mr Jane. kt Bw- sad. rand' anmuHt af dataIn ol awk yM. cars tau Ukiaa.. (] K. C. ..... \nki(
Qi Sataraay.ad Dorcas Class .. Mr .. .... L Labe.5 Mdlraa !Hiawr ears aa aqua Ire
,
.... .ura aaafnaw air bail *f a ... ............. pas. ......... < C. MM Catty i
'acre skald, abed .. .,. lk.. ., tII Th. Mmkpr.a to. Ih* kilk ahaalaa drtia l...uaid rats **k ....... ear rMkia masts./ I
...... bra ..... M M FMLai. Ga sad. Rrf-
Surf Jamr .. bil. Herr.
Aa.bests Dines At sand k.at bnmHtatriy failMkaf.. rmawat > -
ref
> a kaaouit M s M. a. af Mr*. Jews M. Ditty kMM >. ... tmpir. .aMba. aduraed JoI,. Mart Swabs a* .
.| itffirrM" UM Md to .htt*. Kay tt. .ka Mr. Idly al I'lsstw. a Lars. arlf few. dart ....... ... Army Hnapitol' Tk Unto era Iw an. .... l'.rirr. wre Jataint a ntrpUom w ktld at Ik.* tat HKkaf PaIIat. N. C .
fettry' Irani. Go.... bh Cauanlto. TW Drra Claw al PH BapM .Iraq, pt.nyhsawm M .... Nw MT a ..rltbryasp. U. mttwd.. T k... OS MV Mrwsd -. arMhwavlM af tkr yak. tariat Hall I
......... (stash awl Thereby ai.M. flrandparrnls s.e ."., tan HcCaH AM apaadiac torn tsar elk Edwto D LamarKW. dirartodMUarial &lie
.4r<*4 M Grand At .bat aaly allrailaal. for bib kah sad aad rand a slat.I -. af OraU. wrysate. '
Jury L at dill furl BmaurnalMr BtD Ptddiam and tk* ta. MikMPulcham af CWtadr N"rtaCandiaa. .itr firat. Ik* tiuspl.. Ml. aa' aubry al .... Tiara Trt-
] arrkidTkt MrClirry
A nmprlUm' Aril eta prtnratrd. thin. krr. ..+rr. Mss. JuNa tCn : Mya aar
w-twd IW mrrtMmjtmr PMWIHHpanrtparrate Ian
KlnrtT nf tku d, bee kf man .. s
.. furl f1anoIIL terry.
MKito rill tkr kUlraa af Huaar Mr aralywd. siP pmd thHr O.r(* Masher af Caw trip .
) ..Muac hid. ttoad km.. MM fnr W.ryssa s Issue .... kadWrspail i
.saki.. bat Cxmnl wrr aim ......'.,* and M.odaa1 I Canvhrl a* ... BMUM al Brt-Air, Marylandicturard
af "...... Oa thrtr radarsUry
J'I-' MM Bulk. Dryad and. .... W'Ipasm
Tim .....* Inn Pmaodtnafcac Sesri.i.a. prtamtMra. Th ark)* -- a paw. d* ante tai rnU. at IUI V ikibrr pls4. -

to Ik. (-..... U* t.mmritro. Mra.. L Lila A. Jane. prmwlral. .prrIW pars atrial rawdw.le.d Ayres'ERSONALS A_. to Ikrlr' .lMa by plana. M ... .... .tt W.; ....... _. -

.. Mr Krlly. Su* KUy, BrradaUU rid M atari kwMna aura TvndayMr ,
.. Rae .uw.... Murky' VMfctk. H cat aMTMwd. tWl ranrtrpad ....::; ,
... AM ....*. ral .nt.tary ar* to k. nud bar July HrwMdrfMB and Mr* Iris MMch and .
Jar Cdva*. Sandra Itewkuw. 'I car dMnmad. and. IW wars .. ftart. al 1M...-.. care die r"w 4a
rwn-KUrrll. Sha-try TamlM. Md '.d al aYtw rrt-vnd. Strut' nf kta. pamM Mr ,
rill W a iMii .
KiU ''* ft .... ar mr tMC aide Mr and. Mr*. IVwy ItoddnlMd i I I Mr. and. Mr Lnrl Ktaarr and .... Marl rmmM M......... andkratlmr a :1I

*-WI>!. lira* Darer. Lryd Ad.w.ltrr. I rWHrra hart. sad Kanhrrlyuvr ktklrra apnrt .but Sunday to TH_ and aUvr-to-to. Mr. andMr .

Tara ...**,. ('MURK**. Its Slates new_ to tkrtr Star to. M.Htrd .41* .ilk. Mr. and Mr*. Utnm *. PTMI MtafcHLMr .

IMCY .....1kIA. Mr fctorl Torn DeMolay >ur| surf aa .u.ndd cad ..... and. family Imnrr miatatt. Ward .IB

Mi ... tin *. Mtrrlt Md Mr*. Luau and DanceAt sal .bat ......*. Mr. sad Mrs .. IVIur. Uri Mrs. .... vat.ten haw. eo-and Mra. tor Balpk Jarta.. Traanai ra ISpMRi
._ eras Ls--era f Vrtm. and .kw parral Mr and vvr Wes, M a Sward. laird mrtfciira.
.11 cad
.
Lodge krr* ftry '
Nos Jetty Mr. U C rbddnrk.UM Cap Knainly, W..d.. s.ebf. Mr*, laa Dy. ...

3W Closs TW Orr nf KekWbad nf Dr.kmUy .* MM lams IbrIofnrk afPata r_ mrniku al 81. Prtrr and kralkrr. U* fly sad UntlyLanut .

Monthly Meeting I will .Md. a Lair Ml d..ia* >ka pew b 41 *.rfc del krrranriMraa I raurrk. ..a. *... .km. lunday far hair. Ikt . .....,. July M. al JrMjr UdWAll *. Mr and K C 31 ........ Day and Ole laird fritaito to C>Mt dato. MmitMfi. fOR

TW SW CWt d far**** ....\ Dr.....,*. MMUM' and a... ........IL Mar parses Mr andMrm. 41a.d IIwId-c -....:..... ten \

tIlL Ckurrk .hrtd .* MMMMy. ..... I hM Garb and User. terns ar* k> M.TM) HaAlurk. and ......M. air*, r R. Skurlry ant ibkb're.5 Bnnl kft VadarvbyInr .
sat July ..b M th* ctiarrk. 5.1.1.Ilritq. (..qr. pied Ik* .lardy ...... ... tkt Mara: Ur, and Mr*. lab* frmMd Mra. Dmtky OoK\r'\ "
and Warr.. trbrasal ......... and. Canada >ntnaW
Mrs. law Wslhs. nprnH .lilt eras .._ pried eluMrra id Ax-kmavibV Mr Inr .via stab \
I .. W a.ad .* cull iM -
tht inmnuot*
<* sad use .rri..Nr* car |tnty aB Ikark L KMy a Uvrty. I. CMrs. \
arc: .
tnM 4 pas. untd a. T. Mr aad Mr* J. R. Altai andLiajMrr al MAutnMaw blrnd. sad rrtotma.rbflt .. l ;.
Ikt r R. Mdra-lluwM
Mr*. H t4 badly.i arse
>
Sir .ka. rtturatdvrat
Nut Maraarrt .
IW .
.ask l al
.. k Pulnt.rl I, M .* M Mss. Jma M tkMnu d thrffirld udi here am \ .
4
:: ...... .. User .... Ibaha. !IWInota.
mwjnc. lire 9UrSy ......... and arna pnr a jMrkwnvtH and Mrs Lainsaws. task |.. Miami rVarn sluice kIM
Sri .. andkrtori .... ask .bMr car 1
lark. ..
.
KMrt4: ;. prwuW Ikr r* IkiMi. a*. W r sad .. IM Maw and daw TW Mrs's BMMT Mr M. R. rVhula ,
fctnmt tarsi ky Mrs IMTW. .HMTTf takarta.M will Md lamily. Cnnui. brit. Ttua.Canat. ,

f-l. sad Mrs. IMra Glare. p.._. IW r..* kr dMrto atIt W, tk t
tW bar prlat car na ky. Mr*.,. .> ..... Mid JI.ne. tat G'.p. Wk....4i.| M. Dm Ma, tundH
1'f" ...#... d ... atsfiyP'dW Aabass. Vlararr. ..
.. tea. CIMMH d IW' 0.-...5.y Y Mr* l.aye KMy far
Cr .... ** .. M Braes and'rub .
Mr Mr
Chair 'ky.a.kratt J.. A--" lTwitia 1ua*..&.. ,I' md ka k..aM. Pled ....... W Cfcar.luM .
MarIV .
rAM uAtmdBwau
ftrt .>"Mr. Mra. alIkt .CtM. Aura. % Ik* '
aM. .. purttvMri *. N I MM bray JnkiMa
*. CauMif. Md ..... laity JTMUm may af Mr*. fra. a rukknulk- MMUaraarvl ftCS -
skew. Mr. and Mr. Muril inrMMd: jT _.
I*._ i 1"-. Mr*. La tnaanatn. Tnyhr. Mr* D R kytkramd .. pRGtI

( RTUITTkt 6ARM-1; M1VTVkM Mr. and Mr* Ikmard luNrtt.. aadtkHdrra ; ....... ..... Kr* aadCih"P .
T.VKU: tMM I salaN mt bum t.....*. Haaaytoania. .......... Ned. crtrkraatqd. i..e d 5.e s.ate= -== __ -
nMtof' kydrmuM*. .
Edn Dart (bib al kVt.Mtal ar* ajxndiaa sand p5..rr".e'.. .. :
toto -
atdd. MM ... irm a and Mr*. Iii Wales -- ,,
.. MHlwdMl brisk cull wart rk vail tknr. waa.. MM JraMra. -' ."" '
... -
krarkIU -
..k.t al In atrr ta Iw. lard rail a mi wMl at iknr LONnwras m YAIIOTIFORMS I -
ass......". July H. at W awl at Met TnW ..... nWW ...,tJr. ask).I W PiaY. ..... Sraky -.. raba

tot .knwnt Mra. Start Davia. UMT. HM Mrm .to IW Ire rare farM H D ........ ... MM Kay Mbar stye Mr and. Mr*. Ra.hit L.aw.s. to. .nr..... \
adddwud twiy a.sdes.CIASSIFID JidMMMi sill k.** rnday tor La* P *.a.T .! .....-... Mr dress 1..... a .... ...._ I a
.'nrtrir Mils. ply" Ik. M-raayi aWunua .. apMkI .w- tar Mra. Jury K.M. Mr. and I .......... .. bay dn..ah II I a at.
,
af Gras banam* lor tkM> c1.Stria .. VAT Off AajiHn. Matt Br. lath, and Janmy .atDrWcya ,, a.a ahaa a.ael 1 hi r .M.lb. .
ADS y
aid. to walk. wad. cabs ..k Matt Jdrs.abnl.c ......... t p..iw .hk. /
.to-tow. and War. ..,. and ,-,. i raid naraaarsa 11M Ws.k.ra.b !

I KM. 0. A. ftrtMt.Mr (tip nd UM JmMUad4 :' aa.aa, charts .. Ia.
sadlrid y saws 11IM _
Just Received Fire New Patterns and Mr*. "'*i bad r Uri grade far ft* a. Daytana Deal July/ *k.. .1. ... ........ ..... Iasli.rwY

Of skis d Judy jwkmd.. Mr. and JoI... Mr parry Jas PNeM r. I aes d 1l W aeaas..d..
sad Was *Mcknarile c.pa.hdld
T, \ C rUa* aid Rabies. nf Bynm. 'tweed. .bar tdlardoy lair. *WI.c ........ .-..-
Cm.Mr far anvrat cads rib Mr. and M cab .lwrk they ar* *MteMMd. -
SANDRAN VINYL LiNOlEUM Mr Terra IN Ml. sal family topvUard KMW.*..<.>. .to m* LOOK IN OUR
Mrk>adrr *
and Mr*. W L Nan *| totrnw ......... al
sad era. CkarU MrlUndr nf M*. AWmma.Cpl. ....... ...- a* .4I nottolk
In 12 Foot Widths alas ft. ,... tar kr d..
sib. Tommy BraaraX rarvalfyXaliiiMd
!*aM pal. tkt said ktr
.. Sew .. tmmluatllr paMulThw
Mr Md. ...... Jaws Parr** add to IUra ail. tkt U I. ashes a d .s/.ws s ..cawa.r

{ d/CC llnllfltjln ........ Mra.McKrmlna ,,.", Sided tort. wkrad sib d bass ....... aw* ADYou'll $ !
Vilua
Mr Md Mr* WANT
eJl ( I/h kai. aarrMa.. Mr. and Mr Jaws IM W. IW kna..... lama. MM*
fur M cc.
cap niiiaai ..... T.mmy .a1 sty k* ala.Ua4 had tan .. don. Nat Y towiI.WL
I I........ .Wt cQ M ........... at n. .....art. ...... Ha 100 bat b .adf.nM .
to mtlhnmt __
can aM MMMIMI
sill rtora hew rrUqr far a km.Mr a.- ...... a. aaarl.
OF JEWELRY b ebaC ..- /ha tWy a..yrsaWet.
T C T .... edwn Wirw sMersa lid the biggest borgoins in
G'I S Jtta a WOU.. aad Nil.
aM l.. __
I FOR A LASTING REMEMBRANCE sraaddM.k).v. Jub Want. Side. Pnweab Laeew_ our Wont Ad Section. Toke a look at the "For Soles" in today'spoper

s.tb R+rsra kM. vrrkrad pier.tsar. iesr tears ::=Mnw for And the
... Abirn 511.4, N. .... .... -lerwdw example. by way, if you hove something to
N r {I _........ ... w I" r.a.r. sell remember to Want Ads!
use
..... ka. d :
A1C Md Mr*. Dade. Ptrtrtt are *.pasts* s sat an*
YourCboibs1Q95 tMtauj krr* air eared .... .!. WrJ sib ..alas.Pr.e4
acrei tsar
tknr. ........ Mr. and Mr G. ('. ,I' ..........sirs'is .s......... wattwalts ih,
tVkm, ftr mi Ur Md II... Ry'Bnrdl I cab ---. To Place A Want Ad Call Therrnnnlinnarhlruss
*. pawl Md Joy .iB bav* II..t .melt ash ,
i la* lotto. part nf July tor Miunta .Ml a ....... bats. cw.. a. lit
fT/scsh 'u ...IT* W ail W alalaand .nH IWt ... gals ee ......... Wa.lI.tda. .
I.. gsetsa -..
aside. e. Air FUTT. wrk tile ales at _..**... Is.s .
,
r Mkt' SI,. Md Mr*.. Leaf MUrWd .. nHv. .ii rli..ti. s.sas to W : a cr
tar sad /w pares) Irs.ey.
c.... Gtu*. C.....eta. .k. k**. c
H At Ion tic Ur. thMUM lur awe casks .tnIbnr :::: ; rsirw ed PHONES 261-36M OR 1.397<

FOWLERS JEWELRY Phol ....... Mr. and Mr*. Cmrr.M = ..gas. c-IY ......... Ybu.w
261-3420 "Mdrkril" Mr. Md MrJas. 5. ar .. ...,.

Jars. a. alas .......... -

.......-
L--------
,
I . . . .. ",
.
.
_" n.", r
"
"
,


.
-F.......La.ar rimaMjme t a<. t.kM. .... .11......;. .... I. IV*.. .. r1Revival
FLORIDA WtLDLirt SCtAHOOKFLOXIDA Time Limit Set !'Florida State Is 1 -- -- -

Site Chosen For Sloted

'Xnoou.r'i!/ NsLMLLy = In Claiming Vets' I Research Center I,July 12..11At Fw A Sample! of} Happfi Free Stnfst.:: '. f

ES' *! ,........... .... r VbsIMJldr Bible Baptist

j7 Aw cduo Burial! Allowance t Law; bras ......4at Why not step by ond let ton
1 TW .. R c. RUM. *. Mari1'.. 'I
LI ?N TD 7AvcJes a.. .. a I..a- tlda rs
ftORJPA ad .bIIl..is ada..ll sad Mrf ,...... at B. MtTaa IMpwlla.r safety cheek your tires for
...
... T
WICNT
.
T'o .
.
M rttoratar ___ .......... Ii .. .... to SI AapMNat .. kt Mt s It won't tote
.
/2 Iwalrsh ...... at aV n..u.r. iM tUf trmmdM itt JrldTa ......lli... ktc rrmal --.. summer driving'

,d t.bast .. WJ wra I I W aid 1M. CtuIr lit R.. I.* IM MIM BIIBIMI (kurrk. to. ..M- you o second ond it might
.*aa* MT UN s.As..7" !tow
a I .... rouse... NIdu..e MM July If sad fiMlaiM.. IMvNdh1wy .
r l5ae/r of
M aBw aw Mad t* hid *4kaiMM save you on awful lot
tt to.' VfUr.Mt MWr ad MrYi. ...... W (1s. Mllkv
> Jtmt !. hoard .! Wtetf. ttij in... 'I saa trouble.
..
d W ......-ra Y thai MM Mr aS .. Y srya r 1apeavuar '
I' add ba. saw d ................. barb.W M.t Mfk. nam< at 7 M am.Mr .
-
= area.adar = a td1.a ud aa.arsaldlrs. ad *. UkiMt L ..... awli.. Las Motet Co.
M.. .......... .. Iaava. a r. natotakjna III MM mi r..< M.firkto nwaito a ........ .tonUby. to III :erre

...... .r ......... ark odoura WI_I ..... art k... tU* to aMcMl. al Ikt Mrnna.DUMTT I
l +ii, Iaia.. id. ........ alba ..... .bwral..y Yrlyalt. .+al .toItoMM _II W lInN ta ikty Esso Service Station

.. ........ ...... .wee. a .... w u.ir..daW. evtNel.arll .aadi ao IkMdiy, July H. I
dl.dl. d ) H. ....... rf ttoW
C29 Saatk Irk Sheet
wbm ..../...... &at .w dNtMsed .'.......... OMRMVy at lbs..i. I Reunion I.I I.
I t "y Wa.q, ad. .... .Lae.brad Ildt ,......, ... 1lpId.db Family

1 / tow u W.* a etoaw torIk 1M bard d die praprad. ad.rN. Tkt aa aal natlia .f tkt dtnadaal --

Maid aBwuict. .... t*.>I .fleita. d .M madt ky aatatortoi I of tkt .... **a Maarataad

I y.ar 1 .( Kiiaa. itoaw.DIMO Miatoiaig cufnmWM wuka .Idctta C..p.r kVomM .M. kt
says a ..-. .law .. purl ..cd at a Mttuad at sass sad lad. al rat l'...... Mty UMM,
to Km Or.
.kit* derma lijioiaMi M Ifet INTU slrlryrl-I pruMMMi FaaaMluia Brack. Ha. aa Kuadoy,
; MM. lid ,...,. .
t
A .
SMALL 5Jtt'JBRtAM iHinim to lib c an n Xly IL
'DclNl1 8 a..lm to ltd. wMto ... yMn Tkt awt... was ail.d .ky tbtIMMWMMI I All rtUUvtt md tkrir lanuUt -

I Ikt dale aT etrrmtoo .t M.. ... M tHHtrrfraJMl, R.lns. .- art eordtany. kw.Ml to ........
IN TIll S",6AMS $P'15 Iidea ar..._"tm-al .t lh 1.1. to ................ iKt Comrni

AND LAKES Ali .b.btw" ...nro..... lbw ad r. r I.4Yl.. ....... W y. Oliver
NOICrH AND ,.rrfa p.IMrd eilbr.li vs .ybrl. tiMry t__ MI i:iHro. &Wra Midshipman

C6NTli14L FlDltIAf Jw'M: Areas gat :i n.U 1'6.- f....... OMnty hrvtnCMkw. a. err and .... Cann M I mrrliodMit .. On USS John King

WN."CN pMS plWtAL,1/II s..ws : PYSeirt 5115MMmMP.U. ratPUBLIC ..m IOH. Ie.I. frWastLllrair RdurMMa to Ik* Lido(4 On Summer Cruise you don't have to be


6AMI. AND nrslI N"SII COMWf$ JfJ = pertiripal' III pall ra jotw: lava invMi >niTXC -

NOTICE 1d lbr awes tocmi. ttit lbrr. Jw. Ji M..Miv. .. Third captainof
-.... .* .T*.4I>.**..y ..*. Mto eI....kM MaryUnd. GtMgta. CUM; ) TkMMM W (sat IH. MB '"*
S..Mgra.t.fmcI t., MMt rlrdu. K wtt ranriM. and Mr aM ..... T. W ( iwr. Jr, toaknrd
.r.dair4. a .Uret pmmiiai Wactmvly ..... lid VmairliiK Naarvay. tidal -
Muuoav
M by r.a.1v pwa
TOO LATE TO CLASSIFY t tI Idle ....... to Uw drmratriy K t > r MMW .< ,a .Ifioiii.Mi -.*.-. bra !Aad tllft.....,. G spa T..rfc.fwvrrwly tansy Ikt r fuMrd ....... dnlriyrtSS a DC-8 |jet
I .Mi
kMK.
. ............ *M pad Ikryk.t .y a./a M a ... ... 5. r aura Tarr sal| n 4dTkwt MM. KM* MMMMK ta IktAUaatlt
JMlinrM fc., tknr ymMiTk ......... ..... ......- says...rim. 11M arv U MHWTMIIM) M&ttral OTMM.pMrtoC .

taml Key I MiHlk. to dJIcm. to. LaIw.ANarra W-aaal.". -wA.w w.--....a ltaa all p.ttr........ Hit .r-... ..,..... IMaarttrajNW to enjoyS

'Mwlniu" ka krramtft pair rMldrM. a analfe .trU A l .kt MurinMt. arttnorawd ... .a..n..h Ma.... '"* tkn. ......&.n wwt wad .to ar prat d
.> torw l..ibaa lie H Yw1 .I Iararrw
ward to tkt MMteM d *NwMraUa. vurid fuamUfd .kykat silk. iMMul. I'IIdwt UMMttMl vadad ky UM wit ciMvMUtt. to.tMAMj tupkMvd ... .. ad.- N dub
duty nary .. Uy. h.l art ammrvfealadniu MiHrs Md IMr rid. andttn :+aaa..1 ""r'""1saH L5 II awes rVrkU Suit! MI MAy I. TkMMM toflMfcter. .ty .al<4M* kt. rim
ad ...
fete M tae to rant oat and an.pyanasd TV p1. aM .ban Nark a tnwralMM .M art primarily puUiral. toTkt M...... a rasa ..... t"...1 WAa ) M m .<. k.*l M) ,....... saes a. .......... aaa.rlrrrdsN. < >

11 .1 w.bda lie if ttunv. and. *.! amo tok .-. ..-. dirndl !.....*. dray MMM- andpmcrMm. .. aaaa.Jlq. -y..
rampa lh V ei.1 S. km UnuKb'Ml aaryto tkrtn .*t any dart riwlral May hew M .... 'N al .d N..a.a"1r- 11.5.Lwlt W9a.a.w.oar ............ iU bl.mda ........... aad altar has aavdukjrrtt.
.
rlM Unr* to rant torkKfaiNi. Lassprrat 1'.r.. ww 1..5. -.rIArrr..w ,.-. toa ...... ..arbaybtisrprt .
U y. kappHM-d MVb'. fwfcr Tfcry. chat *...* ****** r Pa al..r.a.t.a.r.s. Y ..rawmr.w wa. dw ......- d .1t- cellar radars art vknkdvdkrk air conditioning!
... tfcv wrtkwi'y w saw
ftwdnto ......... ...n1. fpsrt OT .
bhy .d. ....... .to ...**
.aM/.a..d a. iiftn lAcartmy
U a Nv
a .. ..... aWap1 y.., ..... MT ywr. .. Mt and tort DM* a 4l < par to skis
,
FluL,. pHM'd to Nay atfknrfly. trI .......... -t. al : aqa .h Hi Ikt tails .!II hats. Udir.tn .
I dri .... r.... I vsha.d .IkiiapH Ikty may kt :..:== ..: s ilk and Naval Rmtrvt
rark MI ..... art. ****** May dt 1 pad M did W rarMabed Ikry .Mid r a kmr. >. tkaa ttw.r rA .A ,_ .. rkt I'.........''. O npUin< Tr....< carps .......mra

[May rldw.l. INK. Ikrir .... mm adrrktrd to kMB alvrls to Mbar DM( ivMUMUMW s.iv i adlll IN decay hd.Y r .,.... -.r' Y..A.I.'r1.... a.pa. Ji buybal c;.""da and. ... ciMMikpratino. IIIWII .ilk airtitttl tuyrkM't' and prarbral VonTI....d Carrier air eond.tianmj on OC4 tetv) VwUmtttf
prwrw I d to
aTarMr IIInI I .. rtnrf Mihm to thHr I kvttvC bt. ...! brtlwc .(TIB.fay Triaaaas at a awl toa kanvhrilK .< aaval. apiTallMat Doll'' teitcrwttonal -
ra. aim Mar r.Yl.l! Own 4MM MatMM /wWlry,1M fmUfon.
.* *! ( d w <- .bob. to bur. and. knMJ M? a LiarIII W rb .
** I to Mm we * ._ aW kr M add prwadrbraWid I 11 C MI
v' > Uncota Carkar
JaPsad.r \ Airport lie Tsar of Lien
to a MjMlM tkat to total r TWp r
II. 14 adb .: Idrad to M yaadrat II
rdsrdrad ...... I M.adaM. .sydv to Mrs ar aim IrNlb ad tar r ..... .1.1klW awfcmi. dw totorlm. *> miMwtk. A3C Frank Snyder M.HwAton Stadium mart U.1 mictear. tubmarintt

ham para. s fcvrtrattd aad IMKiimm rya dial.....Unto....to. .NI pry. Ladl ttMi.la.Mad .Mra r r ...... 1y wad. PUBLIC NOTICE ........ IM rrairr" .... ntu kaifMtvd and cauntitu oVw tales. 1n I\atJarIt.\
atfkMUM aa ftt wrfjrto tag.. Pwvn1Naala to anvkkr. "baaM-hd MO- Serving At HAS
W1t. asnl
lad d IWY
a anlsr .......... .( MT Mtoto IMIMMWM f r pt Ws .... pdt sad KMT U kMt. IRA Wp.pet You lit proaad. Caniw quality .IIa JIM buy ailcarsddroNna
I bllpar k.rYlll .bass bred. r, Hobo Y -- war.. as In Virginia Beach I tar a room your entire, horn.a ihop or a
kw*
.. MV
k to aatyaprtaMO.aaalb r .... des .M Hw ...ilial.to......f ..... Southern BellAnnounces -_. p..aig t r rMMW >a. CMI art Matted
,tort .. MM ,.. II*.. I do lor ordinary
than
dad ... 1M w I Laufcio to ... Tory ...... ,..... ._ M.M>MMI.MM..... .( Irr.Y. .... Imonriid praisam;. \'RCIIF.AllI.\ Y 4. 'TH buiWinj. But' you pay no inert you
l'aN.
'.. al fcrttlty iwmtly M (MMMJ I .... VIMVV wT1a. TY.r1Nwa. Third '. a wA w t'lwI d ...--. a .araihMM l Ifct TNCI Jar M Aral ApprraU air conditioning Why MUle .. Mat .
......... ....... ..sfr.lddr. IrtM = CVrnH eSS m *** taro N.a. ratty. '"< (,..... sib a Pk D. dt- ..... alMr '
a I'SM.
U* p.ai, 17 art padrd Florida Area Cod im. ..-..- .. Mtrf r' .... W .tornada. hub MIy wa
amatori tod Hurt to awrt toUM I ........% Ik* toMMMMi kk wntotome pilllnH.II .* y a 'k |r-r bra Ikt.t'Mwnily.. MT ikt ...... and Mr*, f. D. ,.,... Jr. aHI >
Hud.Tkt .' .b a .n*. ..i M v wto Jabs. D. Lirv .--... ...., mt ..wn AJID .IOU\ to" MM.r Grid*d t.c Ukurnory" sad fcH.*.. AM. to. amrtoi alIkt I L.D.REESEPlumbing
lari af tkt Iris to ATM- to. wN ssad .. k.. aid UMrt rw.**.a ur. OM an ..... .- ITMM. > k Omwa naval. Akflukm.! 111
t. y.Ib II r/klalp. .....,., red ..tan.Mi dry. art artery% pan ato .* .< My 11. MLTM .rasa v.... .Sad r M.5.. w Mao a. a5.-.....4 p."a, t.MrmiM to prqninl hr Ikt aitoaui aancady'eytrpras b.grand add ...... Va, tooting ElectricalAltConditioning

.tk Ikt Mart. Tidy aw tfwMid WMt t to ...... y. ini l.... w. .* mw_ MMT tMn M /tar. I C r -: r nTJurt = b i Ik's r.atflMrka u.- praai MppwlIMT Ia lllrsI I
art aknd to tMtr HI .-. rakMt. to to ... tmtn.TW =.. .. ..w. .. A.ar trfiiraMna AdMfr. aad art*,k; ........ lip
Ikty a4 wan art Ua bats. arra a ..... ...-. -...... ... d W ...... Mast .......... r1 I
IUIf'CtI II ....my rim a.rr5 oast aNid soldW. dbrlri.d aMrdatsN. ... *M ar.*. nrifrw brwiry a- c rJ rwia Jw low ..... rdNwa .aba. deb Kit. V ft.Tkt AUaklbt .
'" II'C'W'tIJ' la., ............ aid sal anwipUi to ,wli.l UM imM Ik* Suit bas U. GtIII N .. Cllr. C.burledlass.. a I rtRNANOINA ICACH. FLA.
.. link swab rf watt *.awtyrmtt ., abtl > .MITrctfd Was pddidL / IIM S..rb Irk ShNI Ph... bSl.4I9Z"We

Drat coy (1k ivul. l.. citRLIC/ NOTICEm --- kdtaraa. awttn asks to UwIwk Service What We Sell"

FAST AND trrtocNTLP Mad. sad ,... aavyra arses.rWId. r>M.nw..tlarl" ..air..rim... ay(sails M?recd.w At HelM Mart to iMdJ ly sad taIkramek i
to WIN ..<.. to ........ two rlta air ........4. Ilia. .. .lailrr part d A.Igwd. 4
GAS Its Pall to -.- ....... am. .....*. Idol ..LAM.......tm.'M..I Laos W 1N11FItat

Limp. .... Tt. oily. dim. to 1* at Hm.1 a. thisI
...... M .... .M.w. A 1.1''.
N
DCLIVKY AND SilVia draldy. pratnhrvs .la bawl.Wvw.Ir ......... ....... .N .IC."
( to. UM lab ,..... M .11 .... oat _.... ..-.
BULK ft BOTTLE .ham to aa M <...... .plaawtans. aw/Nt a. ,,-,.... Nw11.IM. ..

CALL 22S SMC ... 1 ........- ..*a .l Ik* TU MVMO Hiu..-Aim t rm: I
'
u.:' Iii...,.r. J n.......
Complete Line of AppliancesFor IN Arsarw Y. .... I ..... w.I pIa
of the Year I ..Nlalr. to nI Cm ...... .- ...... vsA .
All Seasons r ..
..
d1 ..... 1 a I
O. d MMM. yw *.U did 1 ........ .-....... --.
dM ttw. bral. nk.*.. MBJurU asaIta.I. MM* n kM MM PrMt ii
GOOD HOUSEKEEPING .. .. i 1 1 1 Shi O rt "..- .. COMMERCIALPRINTING/
firU __ M>.r ..._ w
> *.<. .to a k... *4 *. <*Mm rf *. ...-' .. '"'"'
L uw.J GAS COMPANY p.ra..d M. Mxwn If a kurtMvftWM. :.-:4..INm_ a.: I: :.'i"ip"..:

TULEEL FLA. YUlIf FLOIIOA I but tkr. truss
I nod. art mm* tr.M..r AAla ( 1faaa I. s-a., ...a.
-" A..+ 'n
=: a.= =: a I a.as
..... .
aa.d W e>
asa r_'"r ... a .... A",v II,"
-
Ills .....h. ..... ... .a
was *-.. ', ...rew ....awil ....

? -* a d. bad M.a._d.r. w./to ..'of..

DID YOU KNOW aS b.d a... .4. rw It ..,uv -

.... d 1 "'..... ..... I '
.d at aa.1. tou I-,
,.. a ,. ....
w .
a I. a t

PUBLIC NOTICE

Nara- v ...*...!... MLIMMK
ITS UNLAWFUL. I.a __ r Iea.w.
I M.t.Ht Mf .IAIaIII.aatw

JPads. a.: Is A Specialty With Us
Sa .Bar. 1.w Mr
1/a.1 lie..waa. .. .
Mitsda.r.
For Any Person Or Persons To Engage In Business Under A Fictitious /. .. d.5." Jaw IN* A *Dlifter

ATX v-- lI

Nome Unless The Nome Is Registered ....... .1' ...... 1.rr. .aIarrrlaa
.a ./t C/ar a. was
i JM A D !".1 /.1 *
I: i'.a.I. ..W+ .> A' ': Mt Check supply of. Letterheads Envelopes Business
..a4 n V.-. r--,:. I .. ... .,. aa. IM.Z.V.
Florida Law. ...a..r.w J.a AD not M. >.as.iM i Mvs- r w Cards, Office Forms, or any other kind of printing you
Read This _,
.a a: .. ca. d N.rw aim

d.5. .HMMMH t "Iu -r....a. T,r- 'T. may require and if the quantity is low lust give us a call.
.:.A W MrMKMT a. OM .1 I r
+,...... M eVrU 4 Iwrvta. U .fact Ulr ;ada n .. m':t-< M ,H.lO .11.5 r4NawAI
-It. ".n Iw ..Ia.f.. for any perr p ha as .r 5p .ally.

......... a. hftItI drflard..sbr. a fdlti..i{ .... .. Lola bfird. ....... aa4 aim ,..r I w'law.. 11 .... ., ,.N.. _.a4w..(4
..
... .i alb rirlitUM MUM abaft U r..fiM.rHl .ilh ... dart ., Ik. rimiit r..rt ., a...l Iles w h_r,W Ali IS.its." .. ... If we have printed for you before, a phone call will start ::. :

L M I 1a1A..1 ;,rd :..:.... A 1: -
... vriMipoJ plus' of ka..toi. K wlkb. rrfVtntUai abaft CMMaH ra. weM r....rN.wa
.mlyfcrrt. 11. a.
c M1. N..04. M.. t..al. has our presses turning as we keep a complete file at our
aB ht. mrtH
VTVMM.Ulioc
.
., filial .ilk( tbs clerk olarrMM an affUarit IrM4 ky Mara t..r.A .

Laded Mtk. ... MOW ., ad Ik*.. ...,..... io ... k. 1 iMM tolrrprW. tkeettwM -+_Na K J_->_.rvM A 'Joe..... fingertips: of all printing produced in our plant.

of tke iolrr4 of cork. .... ... fktlt ass .... wttt w kirk ...W1. .... b I.a.M .Naa.Mto rkrftir. A..;:/w.r'.4..aAaa.a

rtrrW ... iUM "ft.>.lratfc>. aujr art ke .:11I. ootU ... prods or >m. M oVfOrtefIo N 1'1-raa" A1w... -

mew io M |MM MO".T a fktitioM' .... kafl -base ..,"' .... kh or their. la> Our printers take pride in their work and you are assur

Wa. .... ..rk far fear (1)) ...-. 5..1'15rJt' -
l
a
........ .. r tr>l" M<4 fkliltoiM' MIM at ed of a near clean and accurate job. .: :
.. oWio. .4 fcy hw to. .... ,...t, ...,. said retMra ,
live ..-. w (. MMM MtmMoer MIEF.LOQK fOR -

tto. .b .. k* ..*. aa4 all ifc.tnlU I abaft a.t ke 1C'ftft" ky Ike rkrk ., tke SNOItf A150! ti.rrsd. -

davit ,.ari auto spy r.cvlvlag l pr of ., oork pwblkattoW 4

a


If You Are Engaged In Business Under Any Name Other Than N PHONE


Your Own, And Hate Not Hod This Nome Properly AdvertisedAnd 261.3686 4.' 4


Registered, See Your Attorney For All Necessary Information I II 261-3687 or FOlNANDttiA BEACH HEWS-LEAMR t tI


As To What You Should Do. I

II I


FERNANDA BEACH NEWS-LEADCR I .:

I ....... ..... oars.
..-- ......&11.

. .. .. .. . .
. .. .... ... ... __A --
'. .. ...
:....
.......... .-- -- --- -- -- -- ---- -- -- -

e "" '. '
fSea N............ ,......*.. ..... Hand. Tl.nd.Y. July .. 1965 Just Rambfin'I l

CALENDAR OF LOCAL VENTS 1 Counties Receive ,: fram PM.* OM I I -
rr Aal..a tIIt r ...... w.1 atlw
$10.000 Share of M a ( '.'1 ,aWMMftWN t air. Fens Md third. UnW.toy alit Wlu Funds tr radius ..ft ear alafM upset.M. .
Race Tax
>,..< ........ tlwmfcf** lara MPT ran ...... la HMirVMM IT IS RUMORED.
ait CUVMNNNfrH!' Lad aad 4tk .....day. T J. ,... Gt) 3tw Cs.uphill N.r E Errs brad at assist MtMrtMWMf
C _Mimt a O...'Wrntu. hard. .this tear.1Dr ..... ft. ashes dMliartad.fcMMWd .
i: TMvrm" M Ttmby II a ..( Huap.a] Dana .... MMM M MM. ., DM. K anw- M*.rayi Mat Mi W--
fr!DI1IC1.OOI. ...a* ttnr Mar. ,,1M lad d.......... hula. Pit ...... tlaaa .
.
.. .
.
HOARD M m y 'tor tad M : u .
g nHM. .. .ni Offlv t aailr..ir ....Hid a.oil M e mi'i' i 1.aliid ...... M piss
iia
u. < *
| sas.ay Ira> ........ Mat. af aid tamp. ** Ml -at--i
r-TA rxrrmvE: BOARD .... n Mail Sue Is hN ..... par And ...... III WMr**. ...... rareSen.
..k Cahiar TM .N Ins lrn..tar ..Mnnaa a IMIr a.em arrr. al. WOODWARD
.TA MrtTIM: ) M Tto..Uy I .... Jr. Nigh r..,..... brsl par sad Ik* wry. Ikrj <...... .. ..... ..d dr.rtiie ... U. a .MIf.
K!I.II LfR Karfc M a 4 a p m.MtS'"T 11- I.

. |. AL' IIJART tad T.*..Uy S-M B.M.I R_..... Giant Fireworks hay,- ---
**.* a-.

. .. K3 EatkMMklay: -tarn On r .l M. Md Ariart PUBLIC NOTICE '
.c.....s rd "r a hay 1555aaq .,. .
l'fSr( -1.11.arr..p-Tpa-a..4.. IMkaT arnr .a l1 '... 55 asw I'a1MMItl.//ltt TIt" Mail a -.. n.. t. .vast.. .1iM.a..t MOTOR COMPANY l

'''t CLl:* WIll ..Ui,.<., l N.M> a.Ulrr.'A .-.... .*... .r .... psi.Jp. d I.arl ....., IS e.r'stt ieNestiirs ettia St
INM: Dais. 4 laws ...... Usa pew at Susltta.IU ...AISIa1Mw
:- LEMON Irt tad M Mid. 1 lit a...feLuow .lay d area ,...a sad psM.rail1 S IM =cs.n.:
y* pas 1
A ..l ........ p4..ay -t- .....
.t Sir unarm ..'. Sir ird.rt ... "=
ITT rt* ..S,M; BOARD M Thwwfey atM ( Ie to' .. arise ..4r =
0. atrtsW' Ms.eaa as .ppr1a.Ry as .1tM .ate psYsa.r.A ms.r./ ..::: .a1. Mrr wR

;'t' 4 '3 C"L1'1J .Lt W./.y .. Wa..s'o a. bkY Lp srara xla.bu rain i iitf. i ":: :='..rarerr. IS GOING

rn.'TII Of' AMtIICA $ D..lrirt a .... !arridy p.eddrilprsal.riwfya .... ..
'....:. 1_ .... .... Mt aili. para.Li Mla.arttarIrv
Iftl'N4..n AJWM.! Mck M T*...., KM Unit**** ..-- rr tnM .. 4 rdrr Urimusru S _.,..,. sad MAST KMraAa4
$r,4. 1 Ion rase. tiI x.s.an .IN.., adTiS.s as ......-.
...... ... .. ...
- .. wr.bm .sr rwr
:iUltJi .
: Of (MMCflCIC : M M 4y L.rr4.aa1'13 ,
'. LMC' Pr+s ... Ivan d 1M .TMs.I.d m' n. t. r .r w alNa.r
O.re. W W .raw/ -
MIl: miss w rr "'r wn..r =
1. t. 11HO40. Spa. M MnWay Mrk MM'kli :IM. fir'.t .. .. ..r._. r aKMrrlM OUT FOR BUSINESSAnd
T'y M A.if. I INCH HiyTuRM lOt IKTT (wl MMy sails .IlpVd, JsLp ..... WIll arypd $4 ....C OAKLAWIt PABK.
ta earl aril 1 p... TV IMM M I__,.... CMUTtt (1. npYca wi ........ hard.M4 .:: I
A. tt lltfT ..... 1s Ki Y/L *HOI MAOt.W: Za4... r ..... ........ .re et. a...r1ss PMr:...i 1.... .. :PLI'e a a/
.tap. S pet M..ic T-.w 51,4. III ... early days wi .r .is. -o ry.Ia.r --I
= =
/ : r... ...
d1:' .! U, >U.K: NU 47 f. JUC M w>4 4U TsadayS dip.rheas ..... CIII Mars ..1 P..r_Der ... ,
r MMMM TMB_ i I._. s ,.rrt Lien adi ad.. I I :"(,war r ..-0--: :.:= I
H0rn.1l: UMiGE: NV IM Kn..kU "f< rjrtkiw IM M4 M n ir*. ,.. OIl-JIIIt-t..Mrla.rMAM.F-. eM Ht' Here Are 16 Good Reasons
wr' 1 ,.. MMMU* TrarteItlNANMXA [brae tk. prnralalxi af DMallto r w r .atur as I
TCMrUC: T. PYTIIIAN SISTKU: SM M4ClUrTCR Its .....,-. ...- rm IIIWII aMelva I II a. a. a.a..SLAW .. Hi a Otw |
X.daps. ., _1II at 1 ,.... ...... T..... I *."'** by" lls "****'' *:
M. ORDER EASTERN STAR 1M... M ,.....r. liw"1445.5. a.r rtraas4sa 'II-. .....HTAmOTVM a rr.rb.D. I
.., ..... M wlO aaai Law.M It Is So!
M T.rploarEr hnr# D wulr.d < Hx IIM* : Why
......... .......
IA EACH: TVCSDAT d P Jt ROT UM CtaMIIIBISTtS b* able. wymrtaMi .. (T..( Jimty arts Ja
...... Gr_ .ka *w. ready ...! atan I
; CARl.rN ntl M .....y W Mtk .! a .... 'lad ....... n aJv ROSE OKCUt kl ....../ _....._....- --.. r.. raad >r. artkro.Pvaalyd EVERY TIME A I' "
ftH.AUr.R4 bARUCH CU.B M fhd.r I r M. Ewrt Ibis I.rdu1dtw '
/rrlsd wi river. ar.aa FOREST FIRE STRIKES .. .., ,.... Yo... ..
M.P OUA GARDEN CLUB Ilk TiMtef 1 PU stale k..__ ..k .*. slur ...r 2't I ,".so.- ... 1"r/ + '
AZALEA UARliCX CLCi M T....' I r." ti. Linen. aly.nr* sr rfrtay4 + s e a s t 9Aa kiM r .M:-t 't '
at 1Jaihas. CirelsZVSDnE ta rrMim. M l...r. see. .!. WOODWARD MOTOR CO :
GIRLS UiiM Tnmw IM M4 .k Twtwy I Ms Lap.d sb.s nee d.Otwp sw plrMa YOU GET ,
...a'.. 1' des aIsr.d ., ctIIt nrduMdjar .
.\r", LMJO.X: AIX1UARY.: Put .. al t...., 3 .... MY1M'R ...... r M 4 )1.k
L&-..... ...
A* as r.... M Ili .I7lprdrv. .
$ cnur.NI! 1.1 W .11 Twidays. Rs.. c:... I.a PR Diy *t.rrMMr.. a ItspLMa rd uw
NOME: bCUDXSnUTH: CELT ... Tlr.y rf sa whit d M 'alp. brittantc.
Ai.OJA OlUTOt' (Mrr W DrMnU. alii tad Oh .......,. aIr .Mrii AMtnm s,1ass arum.pi .
JJIt1I."lAm:&. Uulhrr't. Hub .< Di*..... III ........., ei tHy rwt. wU .... trail BURNEDI:

JUU\1.I.ME vr w, BOAT (U'IW. tad III Tlrrly wprrad
1 P U. I

I::1:1I:1I:1I:1I .


State Sales Tax
DOWNTOWN\

GROCERY Shows Big Jump I

TUiJUUXSEE: lair tat rdkl -
EQUIPMENT *_ M Jww lard M May kt..
lass Matod Mnrmi. MfivdAm r/ Lift Ie Rpht. J. WMleer4. Doter. hb. kraiah. S.In. Mrw/sr. idly WW. Ialby. J..... CenI cm..... M.Rynwststns ..

fOi# SALE reps R/awr tcI: c Ura.da_. ( ** .| n.am I F.... EsaMr. w..a l Maps. Gc.te ...... TtMMy Tfa........... Pats Me.,s.. ......., .....

TIMe II a. .i.n..ie wi u.-3w r. as 'T- c..w- Anharidlsn., Raw Mere4I".SeI ......... .... ..., Sharp .>Mfjriwi. .. a..c. Wdl.a.. Jrsr CirellI.

Bargain For Cash JMM a ywr MM ar UM pat j IIII \ I I early' .s,5 S-K. M a ftr. .. L T vM Ml. OH*. Trill tf ittor, '--
rid n. Ilia pest a.IMata.r.
orSMALL July Ikmuck "-.,. total. UMM7, f
DOWN U ar U XT M* tail air llo I17srLTU
-
callartad dirt.lM nnr i ii I
'A YMtNTReasonabl. I
peril .w par.Trdd .
taIIK1.S1 i Ran tka $rliluiill
IN'MIl. MndfcMy
Monthly Basil ..... ***d tlJOv
Payments tlslrrbee..dMI3pnea1a I 1
Ika -... nl dud .M Uwwma ; srccohtl
Owner Mutt Sccrifk I MTMd a year M.. I IiNI
(,..eat la* nlidras lr Jar r ot ca
Due To Other BusinessInttrttts ....w ItJJll.alJl. M .......* 11111 1I 130 ,lw 'MMr
4 3. pr teas air CIII 11L11/JTI. 1 sw.rwrr ar
'Pho.M 251ltt Dart .Q Inr Jar 1StTr6de

Me 261-44611_" At Heme FIO2IOA RANKS HIGH RI! : ,

AMONG II SOUTHEASTERN STATES. ICHINO GtOtGIA a -
AND AUIAMA.IN PRODUCING PULPWOOD RAW MA. r
\ TIIIAI rot MINI PULP AND PAPER MILLS IN THE JTATL I II I W

--- I .a11. .,. 'rhL
AFTER THE FOURTH SALE
THE ANNUAl ftOOUOlON IN KOtlOA IS SOME 2.J I .3 .
MILLION COIOS. WOITH AIOUT 17' MIlllON DOUAIS r
I
Green Stamps With All Used Car Sales WHEN HAIVISTfO. SIZCAIU 'OOTS" Coal IIOMrMOSfWAtl I L
COMPANY 'Ttfl fAlMV PLANTED ON

aa -!bl sad nnft,. S4&Q .THOUSANDS Of IOU ACIIS. I
1951 RaMbUr Waa I

bashful sad ....,. $896SI99S II I II l

'60 C.tsl.a Paal.c Wp/.. I Left to l 9kl. J. w.-4. mass Sadlkar. Jahn. ........ MIler Ragan. GIerte c."kLOOKING ..
61. C.dLc. lsss.T lad Case/rt.. -
L.. fntt.t .

] CWrwM I..... Saarr Saart. Reel. $2195 :
0.... Air CM*. laUtt Saatv I....... I II II I

61. CW..M.t 1-2 TMI '. ., $795 I
FOR AN EXCELLENT USED
l.aly lIMIt Caatf.K2 CAR?

CW f.M sops spurn U7. $1795
4 0. TMI flaw. r

62 CaMf. t lapel. OMJ 0..,. $1795 P
Sid aid 0.... VISIT OUR BRAND NEW' USED CAR DEPARTMENTAND
.
5S FIf. tacsLst C..d.ta $3&1
C.aud rM Alt
'61 I.asn4ls.| Hal Sass raMWJI .. $_ CHECK WITH ONE OF' OUR SALESMENIn

f.Mt Tsar Calar.S7 _

Csd lee. [M.,liw. Warll.A $595
Cast ,_ WaMWvSI

.. Joy CaMaktd.. tWt.. $595 June Wt Had The Largest Sales Volume In Our 31 Years. This UpsurgeIs
4 ..... Dn...

.4| J.... Gad Sad laaatr.H $458 Credited To Expanded Facilities and Additonol Personnel In Sales & Service
T M. 4.WMM tWa

Now Is The Time To Trade With Us .

We Are Cleaning Up The Lot For More
.
Trades On New Pontiacs and Buicks. Departments.WOODWARD 1 \


HARPER PONTIAC BUICK I t'I I MOTOR CO.


25 South 8tk Street Phone 261-J508 t'.r frf

Also See Us For Lifetime Guaranteed YOUR CHEVROLET
Mufflers As Low As $7.95 A SUCKtl fO A KI R-V. y .Iris. Owyl laM-. d./1Is DEALER
.,Mr. .Mj Mri:ed ft Satta. 01.... .kar.. kar ...day...xU.
Brake Jobs H.95 evil aaa a!the lr s4l1 dear .* des Dar laack al fland*t S4- South 8th Street Phone 261.3636Ips
sal Spring Oaryl It the y< aaa.., ad sus al the pta.tJa I
Bob liHjrtm Wen TK Ck rco.l Grill s.. imps ....11.

1 I., -ww".rr.....v..w.v..+.w. .. ,.wwrawvr . ". . .
._.lI.tUJ. LIJ!
. .. r . ;
. . .
.: 1
..

: f

Ntvt-Uaatr.. FtnMMM&M lack, ,.....* Ttwrda*. Jaty .. 19(5 I f*.. SIr- .. I
'' --- -- --
I II City To Be HostFoLeagueTourneys .. -I JO' IC9RL ....... irrtu :

Buccaneer Racers MK rtuTxkt 1, L ;

M Sports 111n ...... Il f I'

Plan At --. at. M.... lit irwt1rN )
t "t .zi On July 2628Tk "Drags" )_ ... 4 raawa it I I frsrirw
,. ftlirlr. at 4 I 1
Airport Sunday 1 1 1 1a Attu. II 4 t 1.
Tk* BMrk UKto. .Uau. SlantsBy .ip. >b i l 1 ....... :It 4 1 I
_. k_ AB-Slr .11 trawl to r..rtkw R 40. tlrtsrr. tr f 1 1letldr "Rr 4 T1WAt
.. "'"n+ M frUay July 8 to play Bf tTH1MFirtD, K Ir.n. 1 1 rf I 1
JM raml. Vtr* tMto L rIIw tram Tfcw Swndar Jy a.... ku..k. .luralUMT I 1 tT Ill'n, e I I I

.to ttw Mrvad ganw al Ik ara Curt Gordon rrt eertl.Met er.Irt all. +war i 1a ..... 1 4' r-,
.-..(b. la Ik* lirrt (am lit r. r4.iark gwrl IVM ran tMr werr. < ,MIl fiNW
rrktoy ....... UIMd and trw. tkNT .*.M. lm M u.'ulahrdiw :
.wtt aa kattto Hi hU hvTk JM Tkr*. IVato pdcktr Ira tai Irlaw. w an. felt. all Mat .*, C VCM. M. ifc* aw*.rrr w 4 i tMAwr lit.Ik. !.. iamtifi rwt to llrMnt laid ...* to bIrmUd +w nMr. Ir w. I.Mtr Nerhw att irytaf to k* DM prwmH a 4 1 1rarM M 41.
awn fMrMndwa Brack bat mr by fe* CkarMtt U ret railrN. Yeew .wt w a+rw rrwr w pM/q' M I 1 1.w1 R. ......... M I I I
., renrr to MMlay turtin rmk. TV* .to a M. ato><'tr.* M Hi* M I.... U r>. .dl ywamr. duvtt'rrw' 111A hltoMMM.TtovMua.. >t I t .
TwrMmMl M
t- ,.... .. : > ,...... -... : .Dutrltt Twraday aM ........,. **! .IrriN Ilrler w .r easrurrel ar.rl ww.* .k"M. to k-. HWMNitidy .. JM .... rat**, UK* your* mmmMi I Ww11eD. :It 1 1 aSIMM. I 1 1 I 1
.. ... aruawrl by u.rw .uIiJ ant .-. M MM tolly fnal Lr. Tkrybrid 1 1 / . IkU 1
\. ..:. ..... ". .. A Z7 aad mTkcr r I' 1 Ctrl t I 1 1 .
.dl k* MH Mars twits Mid H...wv tolur. priIIc TMA uwg1 vJark 'n l._ a sort it UM Burcaamr ........ N II / tGwteeMr .ncM, c
JfANUY SCOTT 4rat lk. .Ir.t aut.rW. 409M ewe. ill N. .Oral. tl'.rlea. C: BryMk d I 1 1
to rVnumtow IraN. tk.* hwu ,.r11M111 Lw0al1 eamrKat whiard Md Hymi rfakr. *- Draft Mf* M ttw MTpwl I I" l /
.
a
Surer Draft .latt S.l fd.y stilt. aikjk 1/ DM BurtMMT III. I K. DMM.T f1 I 1 I
hyt. Fwceracktr aM kJHtk Rrtrcu ft* tk DirtrlclumairMt ( ra.IWMTI td Ik* r..... lldlBnftvM aad art ajiawid I d .
itrtwl 1 +$h 11 caautlmriy t* ..M torf rraeky ill IMJ! *A* *tlk tkr iMrf' taw. fciuta and bto r m IUantwvd erin. M wlqr.. I Dratflm.I.MdM ....... If I l 1 atu Ia. rl s I I I 1

Ittc1. Scat.;. ...*.) .Mti ttaf taca 4nwM HNJ IC9. drat lait K, rttctrtwrf lur UM SIMrounafiwat. ikrerdr Uw .MM U* ajtiia ... {war .Mk 4wjMr atUM : Mt MMMI M Ik cw,,..... 11 1 IRdt t..... .* to.1- M IItknftCMI
tl...... -! pr Mielrt bile Itot year tw Iinitnf. M rrvtoy awMart Nt tow. ap. Owm aw .lnrDrwrtl..- rlyd MI III 1 f tWrrMt KAC -
.
I
Tto Scan LM U* far aadtoiBMrk Rub.+Nr ww U MriHtfM tort. yaiad knaiirid to k* UM UMU Wtor a* Ik* crwd" M MM Iron "|uatkr III MI a I / .l pl I | 1

I All Stan .H k* ptoytof. aIk touk Mp UM. .MIW< vajr auMto I C&- Ik* acraMM.rral Irrr.rr lur 14 ....... UUjr
a. plat* knaav. Uwid RudrfhrtoMMrtmk .* Kaal All SUtiM to Jarkawviite > c..pM. it law. yw tor a tow. '. m nr al ..*! rewlr. UMMMI ..
Rich Awarded *. Ird! ... krtaaf.: aMUtot aa rrkfaqr. July" n. at ttowriw ri 8 rai"M >.. .>ilIt ......... TMwad aad JM Uvprr | .4 maraliai. Urr aad. thr.. J

.1 R.*. ..., guld toMtol. tot to tk* iftiniMa.At to* ptor*. UM MrM TvMmr to tottijrd .* ar....dutolHut r.tlet paw IFt.uw art OM aiMicm I = llMdnwrt to civva Ibr flit tota.
.b .i.nri
UMU .
t Place Atfcsup ....... vtowr* Mt M
.- M ......,. July SV Iw Tlmn-laMi Mrs .tort rrw.r HMMM .....iII (Mr rttall ka* Md art tot
Swig Meet fewrtyto. .kTMrtrtnFnnk nfaqr. PM,* ........ Salto brc. *. I lam.* M Twwday. July" !!. Mdu .. k...M tow .... Bortpmud. to. totfcto .. ...t ...,... CM dm*. Ataia dIootn art kardM Yw if Sleep?
< Q-
.Itoato .11I k* ptoyvd aa Wed.Hday. acmdim J. C ........ UM. r Ihr awwr to. -iuair>< andtmun
rtjw rrbqr: tlMtrk Ili In* ,* Jury V tw ..... ait Kr ......... hw IIL fc.4 Mtk .to to mm .tot tn..fcjrUdm .
a.- to Eta
rt>l lit rrtoy: Dmid MM BrwMirt- Grtf Iwo. M *
d w lrrw 06 to dMl tort
tor .MMttato 0/: haw
frrw Trw ... ...... *)!lit ....,: Clint .a1.. .lretlMrelq. liaMl Mr to:- rvlmbwi ..,. rr.er. 11M Mw. M1wY .tot. Ml Tmnamral .tort ..** .aJalk ..HM. .Ik* ors. Up Mirk ram.

illlW. at UM SvamiitoadvmmMK N.e1rr rat Uarjr kwrtyto rUyCtoUr :. art ka aw. Itorrrf.n N Matnr. t roar .! !.. Ed. IUIUM.toial trt *Ua Md. Inr. Iht ....... prwid.U .
MM brid M Jut) \ COU bwrtyto. rrtoy: rwltoranU. 1 I. >.ck liner to ...... Durtrltut r>... tormrd pt-am afar flat an tamdi. ........ M rHibrt a ea
.. .r Ar.p tonrda. On* Invrtyto rrtoy, Nietrrr. Men's Softball l a ffHd MUimitod kttMr. tor tkfCHto .Ilk Ika**. flat BHrarwj. Md HMO.air tar .la Up top due* aad attMdrM
r ..... pewewtd. N..r Iramtyto. aad JM Brktr, I I ) .to U0 Lracut. Ivrper.. .Ib I Ha* to aater' Ih* P..Am part !IlL rrw Iln iatll'.

;|Mul *mn.* .to Dint rip p+sN kactrtnik I ,.tad. kto. tork aa dw rM. Mto .< '. NM Twmarom aad Mftd M 1 nqr c.r at tto .tort ran w BACKACHE
*r : SMNM MwMfrr. Mrltatrott. Tk fcucrnUM Ufartmrtt ..n4dUi League I.Ike atoto 1 fwoto at IMM and Md Inrt.. but **M) M, II .. .-
MNfret, krwa ...... I'bIIItIN \ to UM tkw pMrtMity. .toIkMk iamt ttmwck ..k. MM .... NM Mrtk *akrw& M i..d etna tea Y
....ry Mndrfbr. AWl Swatitoaj UM POTMU. tor lto. (wan*.. w L .. Uw tan lur jinanrtrri to Iran ;Mixed Dd Wes kwl. aad. ewrrw ailki avay ma *.
Mark "J gee rrtoy toavii Br4Pfer !I IM aad r/t+tt. ..... pwtirwwU ..lit art at Mtoto. InM krtk t.toiri .* artk w ......* a tr-**,'f
Mme rill a-r,. fcmlyto" to lto. animiil exert pw..kto.Welch 4lwtln U T I fliwwl'et Ik atote. .. K ..B W M a rt lee bate* ...a.|Mi at W arlmk.

I I .Wet. M .to ........ ---. II MtUw lewlirtt peAt fart Merit. hAl krtw at n ..MIMk ON A NEW
kAC. 4 II I .to ...... art .. rUriMMtMW. tot mraf. elf XAJmwrti
fsrt Plat Buccaneer Lanes to eel, UM M ratty 4rSPRING ;;'
I !I TOT TEXBATTIMt : ttolly __ell lw. JmnyMd GrM M aid kamtoy aiW >MI .to M MMtoa {

F&r OpeningOf .. Al CMttk. Idaadrra I.. MI fleet Brrkrn tot fcwnt rrM .rrltlrt n& IM' A>K: a P.11nr1 ores .. .,. AIRSUPPORTERr
Ririwrd. ..#..... tVnvO* ./s art** art( awL wL pky *r ..* oaf .mlta. .! :

L Ibdml VrtlM. (......cd .4ML Olnrits R.Swk S4Mt I
Nat ....... tolMdert. ", ..l .t art to. Ik* MHtot at nnnodM Drat SM m U MATTRESS
k. BUI CM. tolaMkr. ..4IL i3 kan.< avrram Inr LMtto UaIM Jrkat Barter tordaa r It Islanders Take or.,
ArUwr BradMv, KAC: .!1 >. ttM Uaiu* Md. KWMIIapeMT Fir DrptBarramrr ;1?
1'.1... Cwdua. ktoadrr JM .rlert. w I I .UI to ant Latin WBrctom &
r ,
1 .dlM Cart N....... Ckcm4aJ4I Pkarmanr I aMM Box PlantAsKACDowns I
T. H. KING I I VMT .M kdrp.UtoVtoM I I

R IV. WM ,..... UtMdm JMM. Islanders' Upset i. Pin.m. SSIMM SS4an Chem-Cell
JM Ttoift, KAC JOBfS i Or.flan
i. rin Duot nnJbtMM
RECORD SHOPCorner BATTTO f* Ch lll-Cell And IMM Mrp.aa BY IIVT r"HtDOXTk /, r

L Larry WnaM. Ovm-CH M % the Shir n; !4.nd-Ti dHat..l Ik* BMPtMt
t Nrt Sm.... .lilMitrn IS B-C Downs KACI ..,.,... ?III. toam. .-*. ..k "KAC dmtauKClmfM.
j. Jimmy C rdM. IrtMrim U I IMMTk'WIW.. .. ...... 'III I.t. to. UM a Mrap .
Ash and Fifth Sts. RfMkMt, KAC U I (MM auk bdrp.Bulk U tort Tbarv
i. Ardwr atour w.M at MMAMU wftkaU tamn tA+> Inert aurslles ms rlss ,ly.
,I M *M SIt
Cbn CHI 14 .
ManwayWM
TtoVMM .
Jimmy .M
1 day a
... aait tort MM.. M tk* totoadrre In
"AI CMMtot. totoadm 14r Zed. Snulktrarty Jimmy Orj and flew BntutitoRfd .
lbc+Mrd trhnnaK CVm-CrO U .aw>< OwmXTHI.ktortcd.. MC" NwlkryAirto ,. IiII, (MIM MM to. Ik* aicMd M Your Choke
ALL THf LATEST IN STEREO Bill. Cm! liftarim n .mi. ItorifW .4 feat. nrnrr rr ell tH MMIO fM.. ..* MM .......n.
.
1 peer ....... UiMrtrrt Urmwvi .., .r w .Uttar.Ntl Coatatoibtltod fowl CMJ .Htfrii far ktortad.. M* tor. MM! nut
w JoM Btdf1.' 4 "d"l U I 1. In and Mbnl ref AIM 1m. Ml, Puat\ Foam Rubber or $7950
tonw nm ttatt. ..... |MM> .... kdrp.RKk .. MM. aufctrap. HwUy ktortcdtorn .
NI-FI Etc. CMW av. Ik Ulaadm. to w. apMr SNSMdy
lUmuy KAC to arti tlrlrrr
Inr MM *
.kUN *
L Mwrtu v
W CM 1 k mrr M MrraurM Innerspring
ten ....
... LIMIII
Ctoia 'er
rrw w $1.00
"**a BwMt. biMdtra I I kaM ....... KM. fawlk. CMT- .... Iwralr: .p .
tart lil..*fra. I 1 IN l...... Bd Biitoad. Md. AIM! znAnto
,rUI CM
I RaheA WMIOT, ClMm-Orl 1 SLMM. I...MT krltod duuktoi. tor Ik.* ... Smuk ZJJMbra Matching Box Spring . . $79.50

Try A Classified Ad For Quick Results a-.t KAC / I arra. SI1 T... ar f.1 Sat
........ torIk "
,. C. I. ItorU! .. r ir* IIICII IewN wrwIwy
BM DM to Ik* rata (MV.M Leo UI. MIM
.a .UM town tonmwd. IMtoMi < araltr
.
..d kmn* rw. ...! Ih* town frl a-, CT I1.1j'nllmi/
c kad .!. Ate arwrl. 131 t s ill (t
FERNAHDINA BEACH Iswl.l HaraU Brrwhto ..! SMMk. S7TJt
rwq tot a kniwr. BMK* U* ... IM 4MJ
.
BnVII I
c.,.oa Tvo nwtfd duuktoihr "rawer a FM ta utIkwy Ii 329 S. 8th St. Phone 26M383

I "JEWEL OF FLORIDA'S CROWN Ik* .w Frt. \ Dm m .Q i
aw .
..... SnuUi did UM Drew J JM ZIM m ----------
BM ftort Md *. MC Mtrl .
BEACHES" aM> M '.. a a..M kf NY',. I

a.-ta. to Ito a>.... h uUi.MrWMk. : .

DIRECTORY WINISHCD IY THESE MItCMANTS AND IUSINCSS MEN rA. ..... .wfoar.st t I

t os No.1 man's got the- It1"'fiI'tI
e lalydwr. d 'I Only the
SuburbanPropane I I
VJMM. J
WISE. s I I

tIE Pontlaleil1 TIDESAT Gas Co.MJJMVJ tMHBirkrlt.. ll I f 1IeeWw. I. [ No.1 buys: your Chevrolet dealer

.' I I I
i M
LASTS 3 01 4 TIMES JETTIES ALL .........). Iklawr II. ISH hint no!!rt)
call NUJM: : W t I I I ___
t. LONGEt THAN AM 30 AwwMte IlWfA\D J BrrkrH. arobHt. I I I
r OKDINAIY WAX X01LASSERREMOTOR GAS ATTUANCTS< ri I I /
ilrawlrl Haler a.. I.
7th St. 1rtMfunk>
7 South 1 Mw.fH M r ,

HIGH LOW ,.... 261 1.5661 .. rlII I I .
|t COMPANY Wruht. MTWiMna. 4 1 I t

FIIDAY. JULY Ik aA f I
1 Irfc St. N. 2413IISGow T.H.KINGPHOTOSHOP .,arvf."Mjaad.. t 4 .
,
4$4aia. 11:06: .. "JAww. rr I 1

S.H Iw. 1154 aSATUIOAY. .. toctw-. A 1 I I
Fisfewg? II 1 1 I e tyr.r MMiena MIN
JULY toSS --;a cfkkwr f 1 .
= C .
1 ... ..
Vnit Ut far : aw,. 11.5w.. ,- fj lh.Dir... P-lk s I 1IalrrMe I Tl/t MO C /uAN'S 00111/t tno/tt_ a DU..!WA.". Nt00tlfz wwe lwww, tw rtwl te.s the sew J2S"TMIaItYllf

1 C-ple', LM .. .19.wilt er.r .........-. t.... M 111 4 n 1tlerw AND COlD" N/HI' 11I0. t CARL: CHlYtIOllT, JIll Vi van *aa ...... B..y.r TA...'.IM kana itoM. la aMTMTMN .
.
TltlleAOOS .
...
inlrwl IEELS SUNDAY. JULY IIC30a ----.:: = : -ceo Ma al 1 MrrN.f ...... Irl .... ..-.- fttNri ....... .Into M w> Na.1 MT..Jat ... W Ma.1 IMM aaw at .:

ir: kJW alAdanw. r I reMAt lsd.Rtarl ... ....ptoca. |wn.l the MM aay%"CkawatoTJI
OUTDOOR CAMPING *. 12:42 l* I 1Iartrl4 ..................Mttloae.Cdrrr lrc4 ,
i ShMl. Al 504 Atk St. I 1IteMtw
tQUI1MINTFIRESTONE 7.11 1 a m, 123Saak t Mrf j
Phone 161-4586 I ITMI i TMC NO 1 f/Atrs ooT tNt POWIHOH
MONDAY. JULY 12 I1'11I. /
!. t1 rftf OUAJf'Nlnrty> QIractMMl I
EACH SUPPLY 713 l .. 177: .r.T:19 Rowland' ..,.. I I 1Tnrkr lHtrr TNt NO.J MA> '. C_OT TNt >m! VII m m. MIDOU-SHIP. CAR; ,
'IH AUaatw A... .I/q I rt YOU WANT NI J lS HEAR iMOlNIPfUM '
Ul _
aau J
pw>. : UPHOLSTERY IkOIWIIMM I l CAM COI'VAI-W truly .. '" # H'-Vtlll.. N ttu kha ywr tar ; I Ij

1 TUESDAY. JULY 13 DO YOU NEED .. PrjMt I / aranra ial. ...... the Netrrw't t
How Much Will( Your rtt ........... M tttAlwY *. ibcTrtato I 1 i j atyta M to. war Cat..r aavaa ar r'I ao. ft to c......... fttandwdangina I
751.-. 209am.S24 eMaIttveelsf. I t 1 Ae.... wrw. ..d ..mel apwt .
Social Security Pay ... 201 9.. wii BM n....I N r I .... C.r.art trritA.rl. lydq. ..t/. u n__ to. a kvcky SM w a pavMrfutTMb.
.... rrttlr UcU.Krtrr.. x I 1N .r*.Yt.d..aiMi..g an MadaL. Or
You cr Your Family( WEDNESDAY. JULY u 11Ha ,..../.. t I / I tat rwwws ,_....wt Van MM ardv an*at aur to .... Tarka,v*
f ESTIMATES AU I I ...r __-.. a* ta IM T.rW CKatj.d "A .M WrlrllrM ...,. .
lit .. 2." aai.SSS flU I YIe. .. IN rM rr N fI01t11. MM1 treat
I cur unrskrto rltrer .. eM DeMtt *.*.. r I f k....- to Car- W VMJ atw ...
241 Wa 'cia Up .. :
... Mr wwa/e/
I I N rrwlt nrt pl jrM 1M Clwrlt Trr
frt trtr -.ar- .ft Kntfk. pIktto. ..... b.M H la OmaalH .a maha mraCman trrr
puraatot OHM JULY IS IfIM I 3 M Via kWy **va and eN Mtor and MMMW talrriMlnl. -ttl :
\ TllucsoAr Porter & LorcquistCtf 111 toM kba .MV... .... IM fatty. IK+ry 1lserrt. H
90S: l w. 37S ... CMtractartSrEOAlTIES: Tea /1 k !. tar Cka ralal daator ta ...... liver Clwrreltl Mrir Hurry :

Mal We Serve You- '.JI p-. 319; 1.. T.-, rl1rt I I I I. .., .
H -
II It
NYA l/sUl1iL IG .M .
-
FIIDAY. JULY U944aai. MASTIC HWrACINQCVSTtfM LAC Mt aw 1 1 I 1 =
JAMES F. (Jim) .1I < m
4OS .m.10M BllLT CABINCKITCHCM lullrA..WtNtNNi & :
RYLANT '
AMD uTzCtrrMSAtwi.
.
pak 3Slp --\r
P.0. SM nfkWM :
..
,
2(1.3SI3Gulf T0..1 -. e+a.rq i :
Far CatorPhone: c..4oM'-
A ......H I.rw, 261-3068 Wrtlarlealcrr
Life Ins. Co. ..weerlarlNwAwllwNrultwIOODWARD

I :
J.

FUN IN THE SUNAT '
....

FERNANDINA BEACH V MOTOR COMPANYSouth :

o. .
FISHING/ SOATING SWIMMING. Phone 26LJ6J6
YOUR CHEVROLET DEALER I
'' GOLFING AND JUST rlAIN, TIYIN" I 8th Street tiw

-

-
.. ...
._ ."-/-'r.p._, -- Ps-L..4., ,.,...di.. "IC''' f1erid.-TWnfcy. July 1.feMuM.dtta 1. -- ._. __ __ _._ ___ .. .. ...


: ,

fl

_
. ...

It Mrs. Annie I.Wade Mrs. Walie Faye Rkhel'Slf1
-' ,
!
.
i..hT0tfl G Mrs.J.T. Rftedes .,. Mrs..Gvssie Rich ,fit'' '' ,. l.


r .r< :->- .._..... -.. _..- _..._____.. .. .._..___ r .- .... &\'.
.
.... .... ,.. '
.
JJHW fWtlf Ip """j>i : ."W'o...,. .


.** BRAND : y

GOVT GRADED U. S. CHOICE ,

FRESH FLA. OR GA. GRADE "A"sW Bee! FRYERSOAW .; .
A
; M-M-M-moftHft! Slaw ond roast tiizlmg U. S. CHOICE .WO BRAND BEEF POT .|' 29 I
LB.
oar tIr. ctarcool grill wth that "cam
: ond get it" look! Md ***n ./.. from
: WirwOiM you con to iur. thvyH toil Roast. 59U II
,... -
m good as they look. BCCOUM WInD ,
ells Only th. fiMlt ..-.Ond roost that .
: hov bun grodtd USDA, CHOICE: by S. CHOICE .WD BRAND CHUCK . tftt D.poitnr nt of Agncwlturt{
p.rt.s.., .
PASTIURIZID OAW swttr war SANTA OSA
; Crab Meat . '
vea !! Pius 2 391
r Selected BRAND BONELESS DELMONICO& Fish Fillets Yo 39< sU"c T 11ft

tenderness for Steak. $179 M.;c1 lAUAim:.MAJT. CHACUt.CANNED. .lAtUL 4/39< Peaches 5 ui 59/

-i Cheese . .49 "ISH calSP
,.....
close STICe..kRAIT AdIIS IAUa
t trimmed u. s. n+aCE W-O BRAND OVEN READY E.Z CARVE RIB Cheese . 59tt CiKwmJwf 5/39x/
'IGULAI 6S.. Ctft1.AND:

value for oast Lb. 98; MGULAJI Bologna"< H.:.. .:n. ; 59 AISH Peppers.GIIttN ltll 5/39/

Ox Tails . 19 .
SAvt ie' HUL .$wrr_ .1CID1ALAMf.m" ruu HCAOS

r.'..":':%:,r=..;. I :-. _l' .:: "' .. *J Lunch Meat .... 3' Cam' u. 8 I
t .CAN.imtYi MOTfN' IMVACC ANa i !e!J..,."'!1't r'" .. .r "

Er1 Lemonade 9/99x/ i! TTI. n......:. :...................._._\
VAMLSJNC rnonN ial4rRlr .
: REG. r DOLE SLICED OR CHUNKS
Potatoes 5 a 99/ ; &
8,
EXTRA Pineapple3N2
I
[IB q caHN STAMrtk AU n>VOBS MORTON MAT

i 1 B c tw CVkk i. Dinners 2/89//

: ._..._. AMULV sin MotroN.:Ami.our. I $ |
N ACH,COCONUT
| B HES Vlk_ .
(
4juanjnAMnOV__ Fruit Pies 3/1./ _........ .. ... 1 "L..._.__
111 HW MOWN ncw /KG _MOOTON
tr -:-,:.'-:. Pole Beans 239/ Bread Dtugli 49xMOUMTAJN j DETERGENT

I t 'TAAw' L
"9 "...... FAB I ARROW

-z:..... I GROCERY I
\ =
_...... .. 11IG.49
11CL69 II= I
I EXTRA MGULAft 2S. Ml CAN ASTO I
I ..
Cocktail .
InGt1I1NST.MIS Fruit. 5/l.
...a.... MG. r1 Ml CAN 00.MONH ....11. .. ..IT J '.".T ...........
Uma Beans . 4/$1. .
REG 99, CABOT BRIOUCTSCHARCOAL
..
: ::. n 4 PIG.Na. CAN ooa -
: Pineapple Juice 31.
-.. Ex'J4 n*ca* Amj-3t, .*
Grapefruit Juico 4/1.
Oa.B..S .IG. 4*. 441. DU*MOMt
Tea Bags : . 39<
THam MAD ou Hj 20 79G
u& 4}',.. ,it**,uitr co Nto a< orn LLJ ;
Beans 11ooc1. Beef Hash v 31.
_.. _!.... Mft S). QUA.T Dar SOUTH t7'.t .. .........
,.,, Mayonnaise . 39 "
---.N". arGo 29, w_ TMtirrr MAID 33' } os. SIZE
McKINll1 nOllN Tomato Catsup 41. '
EXTRA VEGETABLES M& J .. Crisco 0.1 i
s.dk'3/$1. I
_"--."_" Creme '
-r-n; $ ..aS.eu.cdc........-................ M& H... i o -. .....w--..... Paper Plates . 69< ...
__= .:E ....
.. .
: if& Jt... I .?HIp 4U.f -uL 3 9 II
f Exi: 2 2-u. $1 Hard Mix Candy 3/$1. JAR f9.fmMui -
' s PKGS. ItG 2.<. .Dr>-I. OABJNO ti-u IOAII ..
1\\f ,:.;.;- Raisin. Bread . 23* 11 I... ................. ..
C4v MC. 2)..II-IJI..O.< tVUUJNO
% Honey Korn Bread 1f1 ,_


r r 41 At1tiV1'k1I1&.rnI .
-----i--
---
-
-- ----
_
------ -
---- -.' ."H""T"T TTTTm".nJl1 If'T' y,....9YY1' q '"!""" .w.. ., .

.....leeM. f>....<... ..... Mariaa nar a y, Jaly .. \\W Pas trim.
_
At The Churches ,
.....
.
.
... "'!"" ."".. -
pant reseMfTlalr: TBWUttU. BAPTMT ,., ",, : '" .K,..v'. ('"
1'11111511M. I NIMHM '
Me ....... ...... Nwar No.KIn.kI .' .
Own* ...... t.J AMVmtaa ''S5r 11 ..MCUM,... P.'arPm4o. . .
.. '.' .t<< .>.: .. '
v Icrvtae SINAI Prger Tow
s.3 \..* ....... I. r M. 'rr' "...' I eel
h Cfturcft ...... T N '.K. fl.atp Mod" I II .1ftw. a.
...... .aril,. II amU
r....... (hn1 e mt
ruvc: or PEMEu'TMlaty :
CY11M1I Irma.y wmhp .31 9 m.

1.Me L .......... ....... I .Mulap.;
e1 Mel s H>. W |V.fr 1 9 asRonk 1t
taus. 014141ird.y .
have" 7 Ji r"tlhe.sne ,. .y
p
.*-< Ifs a M ,. d r
.
sill 'r
wlp 1t1.
e'a4l. Smrfce II.N a. ti rr
A *
rum mIrn-'IT (moo
nan fttrnsr mtM an. JoNoI A. .'...... Pn1.tN .
....
I. t. Ia.a.a. Ida.
*.. M M.Svad "
0.'akiss.. IMAM ..y MUM M M a.Yorsd m.
.II at AM
.
.M'rdp II M o w
PM aa.dsp E...... T.a I m.
SrlMnl t A M
hmiy a
4ZubLL
I. .
M.hrr6y Roper llcvUnc'
Tmm.t I at. e O fMIBM
Prayer. knit .......... I.. .M
''I"f ftM -
of K,n ortart .MITI,
.
rLSK c.ao\K urrwr: ON tunr 0.11 1-. hlree. ( y
M .. .. C.SCNDAY arsS* Pads' : HHhrt.BMt slraatIonhp
U BrCtlrESiAM. : H uyrnc me sun
1U ... Sunday "MwlIIM <
. AM. MOTH KmfcajPM I"DI'-n IAPTINT
S N Mrat.m brvinfM in VIMBIT. 1; *'S""st1 "M ..
M Mi 1 N TraMW. t:... : IHOMU MM1Um.
Mh Ma, <,. .... Eee.se. t.rdlb t." for.toy "Fh.i
........ Seeley II M a m. U<*...ik .....rIp.
. THC CONntMATION CLASS NC..H i.lt k. ,.... 1..c.. I.. fM Prayer SOTM ii p m. TfMxm I_
a.l Ckatk s.*4af AMW| .a.. Ns sd.ch ..... aaeici ogee. T N f... twtIIIIII; McN.p
ItH H nfkl. Slfl Slab*, >c rt V.-. M. V .....,. Rcbata nnr Aan.*.... or urn W.........,f prvfrr Oren ta.pa. .
M.wt..l L.*". Lav*. Nek ra*, ,....* Jam** doer, Mta. ..*. J. Len Cato. P..<.* .
L,.. SMfwU a.. >i .' HanulhM Wrtf. CaltWut Nal ... a at. I.Soy arM *
........ art Mrs Abe larw. Mr*. Maa>a laacb oil QiHaia II M a... IkintNp Snit II".'" ". M..tlMNlMTP
I aaax c" t.Mfe fcrvaiatae "(..11
s...... .
.
a.ah rtanvrlM. anise r'*.. P Psd..
6atd.y mU with rrvwe 9 am.I. %.s..y ......
A MATTER OF LIFE AND' BREATH : I.. ... M .m. U-v*.. Madlp .
t KT MM-HUtt PUUMIIMkr rr_
.' ttrtt. art lirai" iy r. a 1arNy Etrvl..a I.n .. i7.rdnu. Uww* ......_ r.. 1- pm Cruise W.*" :
'"I kradh Hr .- .....* ant, MM @AI7t .Ili ..._ ed m 11. Tw Stl.312 ,L *
.... all .>... a pi.c. la par mrlal > Nit r% rc.lM Mi.4nt .Mw IruUM t Msiael.t Own Slight (Ml MM MT .....> _
lite M laste nrjrftm&tT : .eewO. Mrtta" au.1-. Isr Maw: r r.' s ... r** al.1k. >. e
BELT; >L m.r alra'd: hL a r' ral drlt> dar Tw.w and IIM. am.iMMlay I .. t. I. Nes'a.. Pa'Lf t rid
r-.... *V tkMT tw.. lakaiiMa w.wMe.s avkMrW sitters fau/wa. MM: tee s M Ills. OS. 457 Mf *
Iw0 r.M kip. 00.i14. So IJr UJUU RATING: tw e.lyrddada Frown UrwrlM at M. ..dIIoII'.III M .... M<..... 11m.*. .
| r....., M Y.aw. TWCm hall aorfevMy sdl .meet ClanTarafcr at I 0 am.IMnMC u.: Ilshp t-: lei pa.
n amkircrf .ay a cr.aj rwU, af tt* tHMtamrMal ...." IpdMot's .. ..*.... II warn.tvrm f.> B m. I.:.**MC Vrvir. .
....nan. IM _... la w> aVC Hn.. II., re: ** windy T ae amrnrMii MM .e. kuwby MrlMutnitwit
PUKT tlUSII UIt11.l1" '"' MIll M.| HHft pndwta.rartai. ; ,11 or nmmor Preset ssslale Medarutp "
praUa .4 traflic .hMartK .* fclM. ..... hiss pHwnvw M a*tuli an It_ we. of y.bc{ IMawisin. d.
art advM .-. .. a ....... did bile. ........., ; W'I IT. 11111, I MrtNAL.
1lr. esarlsMI.. see M Mme M head prfaraUyCUJO ..... pe t>>or Itorwop .Jdrr ......
a* **JM. sign .< lajary. Al ..... sad ewes s. l. !N. Shirley AMrt. TIM IU.. JaMT* II.B t........
t./. .. law o.1 priesoi tors.Md THINKINO Girt *.* JtlMttMftuc !...., lenses CONTAINS
t .here now her.. III bnA .m. UrnxM to Hw kaar4WMM v tr a ]) A" -, Hnlv f.wlariaN The BIBLE
WuIt. .. amdratt. Kma. aa eye au BArriT mi MH w A M. Ibly fea.aa s'M'ouse
ICY UP to .M. tnMlHv la far, T...< ...... dippety Sofa 0 ...* Mb MM. ....>.v II* .hu4 forty.
.. afflac. *rni'. a qmr>.and....y mint'" rear ....... rt*y dip RTV.: ... U LAMB w .... an.Ml/ The mind of God the state ol menu the woy of. so vetier\, the doom of tamers, end the hopot-
.ftpIr"! i.IM. .IIHIMI.H .UwiMHto Lnddnl teem .. an .h ..... hrty ....kw: II U A II. Owe Srhm4 ''nrpls7a NIl of believers.
hi in vatar .UI hoe a..a Maw acndnu rank M.> M a, MM AM. ......, fAsl ... t:y c .1o-pI....."
.... ...(, mnprratMr. ..,. W. 'as'.4 nary. and dMik.CDITOBS : II .. A". Marm* Woe., tMtoir tm AM .Huly
....... L. Bi.....,. '"(Today. IhwUftUMMW MOTE: : Matrrtal. hr Ill tai ITU. (arrllwrr Its doctrines ort holy, Hi preceptS .rt. bincXng. Us MiMrlM *t MM end kHimmutobl 1Iedab. ore
I B'. atmplrr Ihaa. aa 0.ltold .... ...... nlrris ....... Iron I M t.M. ....'* fntft linn M M A M ttrmttog Kmtr* *. -
....... .(If __. H ,.. Ilk .MmadM. eivvlra af MM Tab.A im ... Cwofcifi t.frhlp lady ten t N AM IMp
( .rlahaa ... ............, a.- I.....,: c-
.. N" U- a iatlna .. Kortlwart. ........ oft + 'Tim to ... rrsllr 1 werpink. Read it to be wise beta It to be sofa, end proctlct It to be My. ft r confafrn Hohf to direct

DtpKMc IMKLL lacFtrTkelestUsMlCirDeBl' hOOTU k ITIITTIIAr11at "., silk .... .....sa ed 1M you' food to support you end comfort to cheer you It is the travelers mop' the pilgrim's
--- T. I fEXT. ("'") Ise. SMsp .r .,. srMa.L1.T tfr
itoff. the soldier's and the CMstion's cfwrrer.
. sword
- I. (. ...... HAII4V' IT TMKTHAN --mpoM,
...... Pear IICm1t I
i .... laity .#... ,: er-
I II.. aaL Manna Weld'sop's. mirr. M M and A M KITWMI--c Prarw f FERNANDINA FEDERAL SAVINGS DOWNTOWN GULF SERVICE

top's. r.-- t.rd'p II IS A M Owe riM4tM
1.P Pat M4.a'IA kn5.l 1 11ft PM ftimpai .YM..( O LOAN ASSOCIATION STATION
hTewH -See (T
.
I PAITI uniKiu.ilAIA *
(1111011A.Ns tm BTM or too or
\.. John Bamtak At Woodward Motor Co. tai' Now ........... rwimMTCw. VANZANT RADIO & TV SERVICE
'. .... aaeIMr M>.
I r..i K.M P'W. ...... H. C. Unvy.Mai Paul WINN DIXIE Home & Cer Radio & Hi-Fi
| a m.CALVAIT. Masse Sues am.T forty. Sod
John Says: We've got a lot full of' excellent new t. .Mh ...., kad II w a_ Maswl ......... 611 South SM St.HARRELL'SAUTO .
1 and used carl.I oft 06- M Ial lUbto *..., 'IT c'lary
B4TTWT fUtVCHJ. I. I_ Eta.erlrw: limn
1I We ore excellent trades to our customers, c. .,.... PAIIfNIftrlMri I.N ... T......y Mn.s. SALES
giving Medrp M A N aid Prayvr- Srmira WESTERN AUTO
I I during July. Why don't you come in and drive Wrsid ..
I one of our Autos. You won't be sorry you dni- trniry w *t N fMfMTto linn h Towle ...... Home Owiitd-Homa Operated Yule, Flo.

.
PErTlxaetU.m11511 .

irn of i.. '". ...,.. t.T:; 1.ii
Weotlwar Meter ee. .... .. 1. Id.dIr0i G. Stand Talli'fi1r
1!
II tad M am.Rrmrt r MATHER OF FERNANDINA 5 POINTS GULF SERVICE
: South Ids Street 1/eup II s 111Iray't ; ; In Florida's
......... Natndq. T.*J ii
i .LJl I Future!
...Wu ...,. ,...,.., 7 N jp_
SOUTHERN GAS & FUEL CO.
FLORIDA NATIONAL BANK
L.P gas for every need.

Suburban Propane Gas Service AT FERNANDINA BEACH 113 Atlantic A...
; CLEAN SAFE FAST AUTOMATIC STANDARD HARDWARE
OXLEY MORTUARY

!! ECONOMICAL DEPENDABLE EFFICIENT HARDEE BROTHERS

Each Sniait-aa Cat Serves .......t.. it cettMytaJarae'

: Ideal For YOUR GASINSTALLATION to knt M rfc. aa.mnaar at the. **.

i! *.aW. CMtamtr. Year ....I..t. way W CytaaVr FERNANDINA LUMBER & FLORIDA ABSTRACT & TITLE

1.(10.71" Samca. V.ttra4. Sar*. ar tau. Scrota.
Home, Forms, Businesses and SUPPLY COMPANY INSURANCE COMPANY
.

: For Industry Anywhere. When aaa cyKadar it CYLINDER CyU4 f eat wto .... Yaa aetify s...,... Fraa .

: '*: EXCHANGE .aa by e.iliag a taacial .atf c.," aa4 f.1 SHOE HOSPITALA WOODWARD MOTOR CO.
ixkaaaa. fa
c"4 ta yaa ai .
.. .
complete line of
.
Your Chevrolet DealcrLEWELLEN'S
hi". shoe for the entire family.


A Modem Office Salesroom S.LeI.'Irqw' it .t..ere4 aemaaeal tier.track. CITY ICE & FUEL CO.

and Distribution Plant Located METERED ra. per peowos by "",....., uhed.led. tomb

I In Femond.no. Beach One Taw aat caataM.tmi at rtfivttfH aa o Bogged end block ke.Open Olfice supplies, furniture & mechincs
SERVICE ...... eatf yaa era WUa1 ccara: |ly. y.. pep
7 dots a reek & eveninjt.KING'S 311 Atlantic A...
of Over 100 .Suburban; Propone ..., tor ... at yaa ... Ants YOU USC IT.

Gas Service Centers In

i 19 States. Each Center Is Op. Tan; sse it goaded far farmv aWnttry. camaMcial TV SERVICE

erated By Skilled Local People BULK aW a.ilaata. wttttatiaat ..... largeaaaatrtin Serving Nanau County since 1947 PARTIN'SFERNANDINA
af t't are ateaNa fat taa.a. I Who Take Pride In JervSERVICE hi bf" .. aa tar.a4 by p...... Cat Str9c. 104 South 5th St.

: ing You. m aa efhcNat. is....... a.4 ......... .....,.
i

i SUBURBAN PROPANE GAS SERVICE
I MARY K's DEPARTMENT STORE BEACH NEWSLEADERM

i SOUTH SIVCNTH PHONE 251.JC61t


.... ..
.A.. .. .1i...... ir..adwd ASah. ......... II ... .... .**/ i. IV*. -


I R r1"Tradeyirs ?3 3d71YRgVBHTHE ,,I .


L.I .! _

,
ii0 IIItJWI.V3 rfS a CMC TMftTK: mm pwHiiMt.. Call
PUBLIC NOTICE PUBLIC NOTICE
WANT AD RATES Nrri. m s. a* ill i*. M4MI w, L teepee.. .I.ML tie PUBLIC NOTICE Open Weekdays 9:30 a.m.'Tii : p.m.
i5 'lit. cerise ta.T. I. ASS 1 NT" N MttMUi:

.u per. ..f4 71 ...... FUR RfcATH: AMxn n sys. Nil& n Mkin TNt: rnrtrr taw UL rm....T.'U M,.YW'-iA < ret NA_" c.an, ......... a.ed I..5. M. .-.... if IM Sunday 10:00 O.RI. Til 6:-00 pm.
.f Ttl.iI.. ..... ... MM NS 5.Nelilts "4115- ". w ....... 11.ro M yen
fad ..{.a1 11MS UNH OR CYPMB W 1 MUTM kM>a1Nalr
*. MMHMrTT Wd ... l ..... rt *_.. ; wu. ,
".....* A. ."' .._ W
611 11./l.r ? ...... fUiCJ: 5.r. i/hrlMe Ne errs (W.aUr Yes MM now .kaa.TVXwilM it. .... unfntKa _N.4& .. ltatsela/r. MRWel a..m .I f M.1 --. 5.; <<

.I' 5.r wad I1JI .Wwsw' p.o..... a-.c phew .M 5.1. 11..6 haw t M LLs'.1 allt5 k a5.'*..k ii*.r MIN* Tri r ort4Mm :.. .'.. M ---.. 1:: lilt 'Q ,

Call :5103W K 1-7 U*. OrW)M trip $11..1cNr11 amii p/.lrs heat. > ... .. dust rt MW MM* rl waaw #

sr ,b<.. a4 at .f fit* 1 rtw. Mft .> rte41AXDFATHFd1 I ....... a.riMT sa iarl. ilrt- I I I "...... .. mttt ...1.els lCu c .r
.
; *-* .taut. W .5.aTNs
Sit Ah 1llratFOR ,I t tie ...e- 1.1 ,.,. OIL 't
OIJOC Mae. :, 44WC:* .....U M ...._ a5.aef WM IMMM rvwtoMM urM IIMVto
..... dMII-. ... .... ..... rtRNUmtD APUtTVEYT 1f... J: ::Ate sr Itiebt MM MM MM tTT.M'agSTjj rtto
m I. kk SL I.... .MMLbtrucx. Ml H. ftto". tic annnnrt Ouwa1Jla W tMNX'il. to* MM w &Mrt I Deal With
SALE M-4MB. UC ewwCaes.5. ........ .. .w ..*.
I ... -- .alas M 5. sawed -
OITAXl111NT hima: 'fto ai.ROOM 155.. ; ;. "''iY O/'. vtArt Of rbMJO r- -- '

I el r..IMIC 11... w kmw .4. pm... J.... err ..-err. tic ... Ares.1U. M _..._. n_*15 t h.1M t .w to'rwt" illiG HEARTED"
c.,1:11: : MITT M 1L. net 4
rae(..... .. wbN 1.d. ...M..... later. MM & Y,.*trr. JJIpRix11ri1 MINI Ar r\TS .ALL. r,5 WWOM, 'H. .IT..._MAT M.tCRrrlcase A .3Jr.... a .... 5.ae r k. .155.. r
:.nc MB rIMn Ml .* .-.... M> Haw.Hto. :-::: Seats eress. : "Z 5.555.AN .. .
1 1I ; /.. ... ...... A.
,
11 (11611" 14er .i47I" ,, i'u" MLR. .t...r WrfIVMII. IKTAMituYT. i t kSlsrN attn.1 A. maMM rrttM ate atCsCiq r TMM.4

:T v Jtl- MI tkvMC the AqrMy : 1 kh Aram (heat .. MMBUk. I -. Fully/ ........ at d a,1.w 1e4 ........I...M-> HUM MT- Stork rt .. CITMM rw.w.dr.cbw. KM.MVMX a ss.i 61st W ..ein"I. 4 JIM

( Id* lk...' |U* Inliiii w tell. 1M I5.. Cit dirt : CJWNM. rtfMr. ..,. mMk .......... I ... w htlCe. ptrMM MMI r rtTtt Mirr. SL T.MMK) r...,......... .. : .......... ia'

7t rw J....._in.. lavjM.Jt AMly. MM ftMM rirtclM. fbe'NI : d -. a I .. h* sAa.N-M< twa.a M 4M
.rnJm' ; ,.. w trk N 15,. > ... fir :s M"MM* %..<4 ..-..... -JM ...1:: _. 4.5.; f1r11.. w : Hundreds
-: d cxjyulrhu 1a1R.. lb.. s&.1 I : ,. M e.d w ..... 51. .. .at d 1-. 555 II 9. W Save

:;111iA lie I./Jill ..._ _...... <.1IHip.< h/elr/ =- e+1.1t1 .41415 1aAlp ,Matt. 1st....Ss 5.U.ward e. 5 c-.._, ..r...c-Ar5.r ___ .. "

c.Tat? pd. ....... "'IJRII. a*!.ed.w IWe.Nd B A Wr Ctat e.e.r.y r r .ar.55w 1%. MMMJ rt CMi itoMMri rt Ix.

BID .n t1lMblRl ... ,: lie HwraiMnd. XI V3 lit, 5"ry... Ie M5..eraeat d 155. ............ sear -"* MM'***"*'MMJM*'""****.. Fk Mirrf_.. are5..r ,' $ $ $
w
> *i.sinKU1X .ItIJt '. to -.to -- -- w .....- 1. ....4 asp w dle.6
hw1 "xi. Ui11TNAf11PJ) ;" .... D .. da.M.t Sa ps .55 b. ..._ ... I ...
CA .Mi *.. r0HM 1PARTSw P.r' >k U 5.M M New.IM 1"
: full SALT: .to nTHKKK ... NiI a. I I ........ .. Per ....ML .1'I i iJUCI I. ........ .U K> "........ Cats "II'I her 1 C.. r.IUI..... Ir.lUl IUI =. ..:: 1wayy.1eat... ......A a w 5.a w t NASSAU COUNTYaSh

I I Tao h.dl..a I.5. ...., WfanNCL I i, sJS m KI-VMi )tMT nwad ..... p. Re 'alt W a Ies'lard d II-. tart MM fa r aoMNesIi ... CLEANEST
.y '" d w key..r .,
.,
I .s... -. i ., '"- J" I ..
$53it Jk I UrSMALU JVL M-ra M:1..u:: 5555 Sees ., a (Y $.,. or Jr uu
'I II w w WC55 ....
Me
.t.mNCIlOt'U: MrYprM r i"{:1MIOAkPr RECONDITIONEDUSED
f.A I no ; ;. MtHCT OF RAT 1e- .. eM aC w : I!
BIMtnrUI (..... I w. iMA w R? lie p5... Cr.arrtr. IIII.I .. t1.tlyr Now kM d .imiii Lit. a i.a. wart. 1
hits M RuM .to M. VA ....... .u., 11.1. IWC aped..e tokrd beet ...... nPMI. *. TW MM)N MMM rt to .. .. fr**> a I 5 MM ante (NT 4 .Ut. J L 1

f,.*|.,(T.MMM w jlfclir|.= -pa-w w.< MB e.wnl* | ._e 1 d Mad lay CARS

N.w. ..yd ww1 ..... pad.1 I > ..1 ... MeHutse d was tlltoH. ,...Ml kMMJ to*I rC+a'ar d u ....... N.U5. PUBLIC NOTICE i!
--- -- .we.ealet MM M, I W5t h.we 5515d '
trad*. PIMM 2ZS-UO. = rt mr run tr rot .T M TMK e
I PURMM1 uNT. "'"" __ *fc rt w led MM MIMM. .. ewer aa.w .. ewe aCurs. ,... ... .< kMi.. rtmtrr N
TAME IT PAYMENTSA.fti& : M IMI II M alt .5..Y. d IM A..e're.r..awwd r >_ .... _
I IM mI .
.
TUB t"tK or ri .. tCAM.
k4k.
Apply Ill L5. .. I Iwa ..... W ...
FOR 1ALE OR Uwte. HM rtMtfMfc .less .Id.il eat ape .IJI 1151 M .d 1. IMyS .
......... 555 Fes .u." OM .WI. 11II
.1 i iDOWKSTAIU e N. ... *www r MMwr ..._ ..
55
N. pNl4 tftl. Il.eI1rM. -1 -I. 111 ..... S.....srl. e1 1.. w w belts.1sV ,........ .t'55 c.5e V... 115
used ..* rttrM. Ori. ; MX MOX1C CAWfXV psdv RUM MM ;; I. tort .. W IMIMH .' ... .. MM I.tl.l..e d M ........

gad .... O.TU !.... k .. tU&: j I ... 5.T... .My. 171 c.u.l. PJMfc I 1IM.d ............ ni --t.1. elms a.rMlla. ......,........_e..1..4y.1 .11...l Is. else 5.5.e I d. Raw led d 55.w.nwy tab dw .MT. .i, y.1NaR .

Call IC-SM. jtim *. I4UL tit N5 s .lili ..- 5.e. 1..555 a aaESt0e. ... aer5 .wrw.t a 555 S -......
--- I ...- NDal r w 11e15 ::-:of: .r= u : : tor M.it AH Cars At "SLASH BOTTOM"Prices
;nfRC"d.A.U 4..1.;; : I I kc -- 11-., .. ,. NmM.r k : or Going
MAT IUMro
1N1r CUMTH WONT, ftw arwlr ( TUK NSA
.I5." i MUUH. a kriktoMi MV Mitoi a fcrto -- d 55wl w ,.. .
F.\'WwIIP radar /5151 5.N .,...... rk. J bi ilriiiina. rarfwl. ... 11 }, RaTfaarWIWl .... VIMH. ff. atfm Wflt I I 1 seed 111. :. e.err, d :' i ,,_. .- w- 51 w --* fcmik .
... Loaded
I1R. .. Juc | 1 HT. PIS' WMlklyliiMi .irlsles sad. ...... 'arm a .. .... ('aM 5.115.sea U 1 nrr.... .r rt.w wMI ....t./r.Aed r at ;;;;:; -*' -. -... atat This Week Only. We're

ltd \\fwtr L $415556. JiR M .. .u.f b. I.. w 5r rt ru> tort MM to* Y.. Se4W 5.d a 5.eat. '
10\t1 Y TWO STTNtY half frart |I -tt I : MM* rt WrnnHMf .<. : rt MMMUMT. :--'t.s5.. d rW -: *> kMM wah.rala' } (Ml to to* Mete! Cars
I pa..adl' U I'.1 MClin .adRr Seat With 1963
..151.mhr. ....... M6dm1.. .. CUNTH\ OM'r:: arMtiM .... TWO BnWWrMknra! 'UFD ." In M .K ) "|0 Itomr Meru r den.. r wM w. MM. -rtjtolh7Sk" S.M HIM IMI As. !

Pnrtrd UtrvKtMui.. Orrpu* I ..... tlau rP t 5e a 1154. I ....... HMM1 j I IMMIMM
bas hi sr.na tar.. ....... ,gird, ... HIM ... .wtelw I 3Mt 5.t1eIes +:',, MM rt Mare |too MMtJtoJm _. Seen 5. Raw .... wSwrIe eWe,Rd M 1-' :...m.--. '".r w GALAXIEX-L500 HARDTOP
0._ trs. irnel ... $1315 loll ... --..... .. Ml*. MM M toM w. d .d r.Mi ;'I ..T "J wl'e 63 FORD
I A.IL I Ill Lftoa .*M* to* --- Mate -- .. .. eats. r.... ai ....,.i I T O
ft UM ..... nrtckrr MrXASSAU I' i A rr
r Mr
H |fCTArRT APTl.wnkOvd. Cht.b I .. **>... CM>MMV* rtMM MM* MM rt to* MM: rt 4 :. watt r w. -...- e... u .
i iomi ." tnt: t: *. .r i i ... .*> M* art fear .4 5. t5 Ci'ta Mrt rrt_rt bern) i iMim -. .......... wi 0. s a r. ''ts f J .\ !1:1 51196I
RI TR. W .........' ..... ... I ...- Lwr. f.wad toy. w weal Err /reed lwlae a Watt Nr -'at r rn. H *M tut to *. w 11.w rtCMiMMi H..I'I
4 ... MMM to I1MIIM I I" 1'
an
I i Ml t. rMrkrr Awx Pkrat Ml.t e..a./5 M el Nerd .witad : .*.. i* MMM* aftim .1 9)
awl iMtatiMi. firmtt. yea .le .. Fly. u..L AItJ '' d ..... icat- A.M.r I. w ar tot to* rHM -i nil M IM CJII ....
,...1drM .s- wri sit to HUM. ....... dire psyu.M .f Ir"'..M t lam Ut-I,, we.Me..I NeM1 N 5.r. 55155. AMMl k jMto li M MfMM MM. MrtkMM *. "' I 1963 FORD GALAXIE X-L 500
.. Sal arts WdS A. 7 115 d sir set Ern. M
Ph1./$1 Iltl. de ::: T MM. IMTM .a... .
1 fc -trtr j MISCELLANEOUS :I IK llMMkll,I 1 N" e. .r. Eat; e.. MMMJikrtl c..at. ,_ 1JwTI .d w witd 0*' W. Qoor. Aulo Trars J O

foil HOT !*. .hrdrami kmw* VOU i-M Itt thto brjiinr .- J l'I ** *-1I 5.511 da5.fa 3T"M t'115at4.C MS -, .. _s d-r.1.1 .tC ed. DE:Y. .... 5-. N.d. I > i n '>roH r-3: -*ory A f *'' Pn l" SI7S6rg $
tai M. Pk.MIMI kM1 w.a1w .... 5.as1 tar
rarpnrt. air* Art N W.Y N u "H TRAIN .
Htct"
knjw khni. p. .. ....!*. 5.w :- Nw Itdat.'M w k' A. D. Po .0 oM )
Or (toM. chHM. knckrw. debr..dpar 54 = 5rw. N 5.. "'a aT1lIl: N d 0. r.5Jat 1 p 0 .Nttr:
.... lw. halts WJ* = reel .... la.5.d .. ...... ....
1. 1' r. Irs3! i her Ih.Sa awe a/ C:+ II d 5.r c: ( '
Dtwr:* fa CAY odNlk wh1.Pere .1 1--. lees .0 arp.rk ky til L akr .. 5.rt I p ayn.. i* M r.i 5.N.. It .rat M_ r.wrr. .*. JI 'l I 63 BELAIR CHEVY STATION WAGON

hr.r..ehew ........... !' .. m. i* ......* a bee N. r call Anna..'I. MIMI drat 55.wik I I5.H pees eerrae.r ....a..- are N r May k* .waled....*.*...Sd t at5N err- I I. t "' CtI'Nn' ,,,,... 'II

Gd m irll'' m I. Nb ILl 11r. 6 la pad .......- MM.| nova tAJVDUMl ... rWiktfkrwri : r MrOs sat Sr Mr4..5w.en5. Seer PUBLIC NOTICE 5.Y ? O'V''''' 011.P"M'f Sr1e1<< 00, 51196
:. $1.1611. __ ptar to .It.*, M ftwJk.kJl Wf. flame ilk. B HMMMtf eec r ;:.r Mss. Jr. M w r N.oftt ...... Lisa w t5R iS5Ci" ...,. .S 15515IM : .::

.. drat... ma a MMrth .tartelrtlJUMB Ilse.. Jlltl...... .4 tart 0 FwdraJ1.Te C..r.wr. ..d.:'":'::-==: 11 (51 55545'*,151 1115111., IMF tub/Staid.aa

AMMwRnNGTIAIOtJ I and .to...... '' _. .I MI5. :=Na.N.rdre.egMaa {writ Mr red M* rtfMM Hat ...." IMPALA HARDTOP
Q ,I -to 0 'UT i : AUIMMJCS A Si1T1-wH'' w.t Yrs., ..r ** yy*..* aji Cto-Mi Cwt* rtMrtjMM 1r.lrr 1 1963 CHEVY

PIN a ......... fir rerN. Ii I Uaay 0* TU\ r.S rrN.dh.nre ,,I kilp. ....k pot .MY11 pnbkw r awn> .4e.ty I',..rrd I Ie 115 :.r.* ( "Z: O.Yard.rrt> *** ,15 11551551 4. Neaset : r r. .' 'tie r1 onQl 575|

I .... rrry hr11 ialw. .rr* tint' its: N.mAJliD .. I Tint anIn1T 4 n5N ..n
fUll 5rd.di A rM
p5rp I I rt Ik < wIs1 'I'I1t."fn".Jtl" -
-. -. ... whte Jet pt7A. Mr d Tda I. 5.w dad .. w saw.Nt VPM* Mal rt
,UI. Wi 01 ... .t : : ..... .r r.. ... ,.e ....... a. ', Iwldr w w $5.t 5..... I 1963! FORD GALAXIE 500 FASTBACK
drl LAWS "AttriIIII.: ..... .... I II 55_ .....+5.. I.. -- 75515 I 555 5"sate. .. "1
I |M< buy* .kk a awls prl.wld.1tied _. '" ... 1+. .. -.... lswa PIra'I51'1 .:; :.. ==. I <,,. r SlO" 'J' ," .
-I!i I aI.Z' Roy O lawk*. Ur saed I.... 11. 15. U.KM ...-- Y.. .... 1 .
A I ..... ... ......... .. _. ,.. 11. M.IL. ... 511 5thI ... i 15 t f',.,)1P' W "e .,'h/ I.< S11.
Ica"i'\' Yom rear .. M. --- 4 5-555 4
Vum r.Aiiicr.: AT. w MIYe d : AI -
1/-- i \I"
BEACH HOME aunt __ ._ 5s .. N N ..... ao.... PUBLIC NOTICE 55. iil M
TIC. UR BAhCUOiTT
Ut .
|
H 0pe..w5r
k> had., tMA w N.rri5.r. .N w ChIt r Mi M M
FOR SALE IW N Nee !iIoW .. P1dctcrer ,.. Miar4'4 ..... 1iI1lt1J..I. .:;:: A Leer w wt are .....tt:. r*. 51.1 C ee. tt N MI ....MM :Iiiru1115T .. 1961 OLDSMOBILE CUTLASS
p4 telr15l $4es. noli K TM >V. .11 !t. "... $1411.Help 4 rn-Mi. r..H r. U.. = TW ..... rt r M. rews..rw 5 --. .
bum.uar. J55s'd 4 in MI <4 ; "*i .M| MIft d N..w tarty. Haw.. saeM ; T NAI i iP f' *" "nn' Me< ',,' T ,
J .g rtll.t Uwe .s1 *.., F ** ** ** St MM Mr torn.AIM IM M*....... 1IWIUI 'I
w..i Pet. .f Suiek rift.tkrr ) r TJ w'.
M we.ra C.rsee: 41516.. .a.a1. 1FTHISWEEKONLY : 'e
0..., "... G.; .... larar I ",ll !....' H ftUT Wanted"" Q. I.es. Tara' .._... ...dIRhs. Ndr .- T5.. T,_. 1erd" .,. .. _..-. ..... I I SH&

W. A. UUCHsn .... lt.MIKK. ,. .M d e.TlSf as ....rleer-- ..eM.M. rw S. a IIa.N M I---p'.D n.l Set. M tear .w JNrN r::;
al ra 5
M.\Ju..t: a.U H e.D
H % ..
.. .. '. ... M
awe AII
IUS S- 1Mk.ha. M tJr\'M m p.' .Iret I..... TWrd. l rrklMud tlkMVMjllirnwiin. w 5.a 5.,4 4 M/Rr.a.r....._ 5ewr.ad 5'- 5555s5r:::' .,:': .- ... 5. eew5.d y .d ,.. 1 1960 FALCON STATION WAGON
.. UJ.191Sa .... MM kt wml fur two ar hwMvf LMh. h+vr* ...... yr..r .. t+ k .N d W. ea.e .M_. I 5.e 1 1r" 5.-_a.. .i .... .. ... -... .. ,..... ,

,.t....... l.w rtkrr (heat pr pt1y i. ............. ....Mklg. Cd HI.t T-u w5.d.u..w4..... '.... d .. at treat 1.I..MJ. rl': ..t.saw...rT:"*Ne.rr Ie n., --C ,.es .. .N .w5. ..... 1.S 1 \'. Wo, :1i*. 'Qsi''d. jdl.l

t IM d$ am b | ..rt.Lqlw..5aap ., M w .w E. .daN ---
1IPUTrlr ?rweUrR.1 I p 5. I J JMrt =:: ::. :,_ :-t. rise M Y W S5r.rs .. Nap.Y..e 5.1het 4s. THIS WEEK ONLY I.
,
'fear t kith kwrt R.INI. '=N V41. r. III *** ftl.l. _J..1 5.1. Jk '5.4 "'- __I r_ Ih5a6 11* 'fr.-- .:: .. i
? lrYY. .. I'1.., den :
teak.. ,.u.- 1ikdsl. ..aA Red r...... ...... .; .:: Mr. -= : aa..s.e Carr. Le -"It ENGLISH FORD
1961
I AQ tf I IJ Sit MM* MM.VVMM I -.c.t.. t. :M r'C..'"/ M I.=:. ....-:2: : 1 I" .._ art .
,
r Ti ,.... t.. r .. 4- l> .* I P.. Aar L lIst
J Allied ... ... .w. _"fIIII M .W Ml M* PI1M MM -- to M I W' 4 rV 7h Itp ftrvty
Fart .._ .....!.....! 11 N c.DIM. .c.-;: GaNG RL1JXI3ti fOIl uix r.prl.ad :: / t M:,_ .4 a.5..w -Mr ill -MM* M w rwr MMM w.M.MX ---r..t'lS T hFl 415

1 $u._. 1'A i tAl I Ow w.1 to *..... CM .b Ask hid, ... a 11p5ree.rlIelpe. wrrftM:: iuM *...rt 11ay lit aid 5..a d =: i t :a:=: i THIS WEEK ONLY 5696I96CHEVELLESEDAN

.l _."7. A.a. 11 leer era CMMI M Dm rtok&, rt AnA. .. r S.eds.awdd -- -
M ,.... N hr.Jl.k. part lkAa Ot toM a red. ta5h D 0 '
v.aI ....,. kr.ut ,
.> f6 A MM Jk rrTkr i* o irnrr rata,. __ a ea.d .5 Cat, PUBLIC NOTICE
.
... ...... lure 'UI.... .__. -a.. .rile I"R.. fits* Tj2: n lfl7TAO Orr r=__r. W .... r t: I 4 (tier C'OI'ItIOt'; St1" P.r ,e oM I ilryitr,
Tea t5TT 11Nre CMIT5l5.
klckt MM.Mt .'wars AM. IM $11K
ae.a.r Jet 3 5.w
.. ..."., I C-. NkeaI.br. UrTHRIX }HTAI4PUBLIC' i 1OlTTuJmfl:ro.u I d. 5554-d rat wrrewa- .5 Mwaded. I 55 rsst1N.r (t'" "'Y. .....i. ,' $1,1 a1 that' Mift W th f..u Y or Warronty .

',1 MM T. r..... MM bnlmim' befit torn. .Ukn -- f n. Frd sees w 515 e $.111. re. :
= mod 1515nSRItIJ I MW ) MM.IHMikto AM>MI tttt a_a a*.ra, 1960 CHEVY BELAIR
am* .l hided k* BUrkRuct / ... Iq JM, A M-
rt D.
M .u.- A rrtjrrpMMMI SHI .....L IHjaiA *r MIA reeTw. airs ,. e 1.e.wlr.aWlelwrS4MIMe.re MJ Oetw'I er .t _.... t'" c'n."ilt Sh It, KAA"r
:
I .rr... or rt utir NOW 111..1 M O.Ml n- .......,...,.. .............
*
a Ad sere. i .... r t. .;:y, 4vs', ). I "r'
H.DiU: SEWING HWlUNtS: I t 111 frock IM .,.... | kdl'u i TW tae ..] rrs/.N 5..t I, :::. =. ls/ ssla.w : as- .ihynw wN..r: : = _

tl -iI. 0...'".aT ltarf.ib M* Ha MUH.kMll .la MrlMI ..play.rd. to ... MiOlfir .... ......... NOTICE w.... a..was .. .. '61 CORVAIR MONZA SPORTS COUPE
lank MM1M to
.1 0 oar.. 115
R III .. Pk. MI{sit.IfICE ..,... fl;: ... .
Isar W arWrnr I.e.d .... W M CUTes J L 555 w -- .
Y.1I 15t"itsrhW 15115Stn .- ." "": .f .1 C* The Fno;#, Ro u! 1krte', S7afix
... : !
:. LARcVloTS fr 1.k.e.1 let '.J. sab M my. Nra.ee er in Hrxrnv ivm rt r.. =.==.. ...... =. > "
: t.r51. 0. .asrw ....1, .B" 4.e. A.e.e peeede w C.WAe.1rue. ",> T4 P5.M PUBLIC NOTICE ... saw..555 f a. 55. r/ 'h"-i''t,* 11 O..Y
/ I re.Mtr..ol. wed ... w I'' .I .t I.a11. (SS.J& aM..4 .w .Y s w w
.f rte. iIsts N A"'Ik ft utmrK r* arnrnT iivrn Sit .. ...
$.*tm ,I I' 55551 5.5W -
M. Call $114411 tie'fcjrarar-t, raid .. teats ....... +.. -L .. 517 *" ,-' Pals wd M 4 M4 va; > n. MMMMI d a M see..td 1962 PLYMOUTH SAVOY SEDAN

|>M knk>MM, 4 Ulk Carr,111. t ..rW... F..r.iw t Mi .(._|I >* *red to* art to to*rt MIMllMIMt to* (in lriv MM.M wear. .-... te.y.5d 15 nil "" ,'lnVV NXjf, 51': 't R,, I1K
w .w alt r
I .aRmrJCar td Ihut eel rMl.rle... I to* MK1.1rt IMMr -....M1"nS'' Mike' seT .,......1 .m Mr >.JlL Nrto*. Oipjir d. .. Ron N r'
Problems? Grail I"U111IIU11! un:... i n ikiru -.... .>.... .......,..- .e.1 5..w Mr W.J KH.NT M"* D ClianxriMj 111 MMk :MTMMHMMM t (
Mildew .m NlSAW' :* : -- EMU..... .. W t .... e.1 M e .eM 1r *- utonItoM a*r.. re.QeVN .
W set 1 $tIUJ7S we -' ... wit M -.- I *. rMrrt. toto* MM*:TlTMnw :". toMI to. M. ., rt /- AIM 1959 CONSUL
High PratsairtWotk he n, r r.,....... Lissk : had k* to* rMMUT A.r.M r.y.d M 1iar1581A n

r 4. -tr 0 -11k 1 ... 5wI.Nei DUo" *MI MT hn r...*..MM.*... IIIAD. J.1.'I 5. .. "' U sa..drti.MNw.a HALL .. S.MS ':61.14; M. 4 Oaor Sftbt Cot Socet r s t $3H

I I M flOtTU ISk M Tk .p pwMklrr N..5. lea MmI 1 p.rIsi', :/i ; :: _
----- -
-- -
MrrSM.
Ph... 261.J96I -. VJM ....... Call INM.R r n, ........ laM: r4 'wleq !. .. I 1962 CORVAIR MONZA 900

... pr...w.n.'Tnt ... PUBLIC NOTICE I", '.
P. a. Sme aTetd. CewS t s+ PUBLIC NOTICE r IavtlRo .1) HcQfff AoC-KJt"

{ .0 JCEWL it w----I ....1' lees 4 II.Iw 4 r I :.. d 5.k.arleM ...... ....... r.jjtis.a .la 1wr .Mf 1 N fa ... .... 5f11'N 1 TW BJMMI..5..x rt 'OMM*ati(wryer T. .. ,, _(* 5895

......-. IS'" II Ih55at1Ss j 1115 N. I 111 ... .. 550 tae red ",: .. 1Mla5 155r
I. -
1.RApe. a-. i pdy. ,.,. W515. re. .. __ ____ __ PUBLIC NOTICE Ia..... ....laT'. II.M1. 15 ::: :. : re e15 / M ae5. 1959 CHEvROLrf'ARKWOODSTATION
I'JI :: -. hr at' re.aI ....... I Iau ......151r Sar1.L .al .... -
.. ....... MrTMB *T SPSI1r1TeS !.. 5..tn
,. 15N.s WN.4 N 51 MN dA.
--- ----- I au.... D 155 ':.:' 1.115... ...... 151515 "- M WAGON
I ": I 15.515.sfLLS /. 51.5. 1MW.t .
CAlL PWT& pSC11ttsMwN r.uV:= ewirt r scattysIwa 55. ... +,. .d ........- A, 'iwatr Tfonun-c an' Pates 'it: .>e, irA
ffAf AUTOMATIC ., gel .MMbAIUU.C SA..Ss M t S. .t w Ai_ VIawrl ......... S. a le _-.0 J1i't t.. -" $MS

MACHINE 1.. L asr1a.R a_ d.t .fah. "... $1att f raw S1 .e W 4u.e a ... ...eke.d. 1144. -t gilds'5.5515a.5. '' 1'0'' t1T111 cress R iii t1R51NJOTu.M NIT N5., a..tI r 5 5 C''wibIr5aMar __ -.

SCWING ... Ned ......... tester .lip d"... -....... w C.5.see. I CepSe.s 115. 15ea 1956 CADILLAC
d..rgAr..1 ra.M Sit wl5e
IW1[ DlltT PRJCT1Yyr u ,... w Pt.. MIi7MWe I I AND ATTiC iTD a. .d .. .. re r etasr.wSU 5.w eat w.wd a r a. atde. a Melt. Y5111..d M f "\ 5 t... Orttf'Oi 1 AII
ideal IJrkp. N --.. IS .... ___ ... .. 1 ....... .1./5 .-. W aM 5.15 (Ewe Slaaa. _at 41 7f'-U
r..i Aa.rMlrt a1 ......... *M.".J M at lie. yM) a MV*. Tea d Wrs 5.e "a.wN a 5.w prattC ...-. Ca15 N ...t.. 0M 1 "fIOMr Stt Tower t JI Awtsr. I Hurt. HI & .k PkM ls ..5 w (114 d 55 ,)15.1..4 PrsCe ...... P15WM '.
*lI $
... IwY ...... -- -- -- II I ... rt f-' nti .. rtaorACka st 5 -----1 Lae 5.a. .'Mal A. atrwwde ItSltt s

...... ..... ... M. ----I 16iLIMaE ... *K If... 4. 5.51.5 a H..5.-. ..-,. ..... J1. lItO Ire .... _
e5.
5..r. r eslat (t Fete. 55. N.
15.14 .w star ..t... ,, fOR RENT r"-prf pnl4s t he.. w a. ...Red tai ewe"A. w tan ni n.- _rjji er.al.N555111r. is.eC. 1962 COMET
I I I d wit 5... a5. 1-. ..... aBM N ear weed., .... .......... I.d :>-r '" titan Rate
am Mww
....... -- .... .... Thaw MMNI. "Jar d II eat war d r4 1w MM AMII .... MM.w : u
TWO JJDIIOOIIGII.: ............ ..... Law M -- w ...e.5.rat. M> uii M .> M M.... PM 5.54St5.4tC x-555. A..r mat TrorjirSK* (896HARREIL'S
I fOMBmR" M HOT. am to awwnrI 5.1 w N.tw4 --. wM elite.. att M weed w/ea + eM alert d 1 IK5 se wlIat _
Per $ tiePtah as Re 5.M --
Ewe 5e e5.a.r4 w 155. 5.15 .5 .eep WT5.
IMACHIHI I I pM M, M MM a.. ... XW lAG a -- 5. 5. 15sdw "' 5..I __. w eW. e
FLOI1sA snrM REMT fiM..|... 1J'OII'IP7'' tnrtof awrfiMjr. Thai ...... w te..5. 15..155 r 5. real. 'ft' III w11 airy Mt ..... .. w5.ls4 AUTO SALES
- _. ---- Se Iw d5. d J.. A. D I IU
6 SUPPLY .W MrM. My." applyPut fen to..hMfc d...Mi *kd kMkw 5.555 wi A_ its err r w m? kM< ... 5.e Mrt rtikM I.::

I 9.14. ..k ..Km. to buy t.i.. |I .i4rt.. Al attknMi. aitjctonnu, -.1 d .;t. sew 5.M Cart Pre !
.. WT"M jrini dacIs 200 & U.S.17
d .. Phone
Jtr to AD
.. Her .... Ml All*** A-. f.r avMnuiMV nto M rwf AMM ttr w.(1e > INN 1. fm." ) sea.su (C ls MM. I Mrt* r' 225-5101

..... n won r-../ r CMl WU*jr.. m i eel Its Lava M JatiaMNiU ('Is-IS.rw_ 1 t _: '" W.i I '.. a 0 oxunru AWM YULEE. FLORIDA

.7 nwiap. MC1 "... Q t-UU. JOt c-ew'I :. a'' a. .. .. an.I 2 0. OMM. CM ,.... ,


.
-- -- -t I ...
. .1

.__ __ ______ N.wlN.dll.f..............t..... I............ ....,'. !''IIb_ -- ..,. ...a


IS YOttI NAME AMONG THESE
THIS
CUP SUP
FLAY FOOD FAIR'S HEW
8 TO HELP L, LOCAL BINGO WINNERS?
r & EXCITING $45,000 you win l

\ IN ." g III CASH' OR |2 1 GAME! f .... LIllian Bunch ....... ss.oo

It. ..MIS .TwNw :r"IlO1Vi7W=- '" ".: Ira Lea ............. $5.00
LIIYe30 ..
= t'IIIZ LIP Pop. Hoger .. $5.00
AND =
UP TO C, ,. i Pop Hoger 5 at$1 ..... $5.00
I
I 4 SEi1 : Betty Joyce Shelton....? $1.00
96 I J i
C. B. Bachclmait ...... $1.00

WAYS Ii i DeeUpinslio ......... $1.00
BINGO
LUUIi Ti WIN! Il LJ jl


-

... .,
IEAN-WEII TRMAMEI {: t ? FLEA.

CHUCKROAST f0leMJlIfL/? ::' HENS


)USOA (I .

CHOICE 45'


WHOlE I c:

: $Ill $, I Fi1 *PRICM IKCND' tPPccTivt......a"Pt TM_,OUCM.. ,THE... 1T&M"WfTlltOUHtl Mil POlK* LOIN "AI'tllUCf.69c IB

-
HOCKS_3 $1met
'ttn.'ltCOU''OIt jiONt Mt UtA.

e M/ENGLISH IU... t""ccU"O"UOL.UD., CUT ROAST. !.79c :mIEIHAM BXTMA : UM!!. !fKro--: ;.. tfC ,"

e 19' MHKlUKTSJKm STAMPS j COTTAGE CHEESE,_3 5ge ,
I'LESS CHUCK ROAST
!., c: ;! :; EN6LISN, : P.
1I''IE) | M'r* Mvimr ur OOWMOO* ntcti I I' OR BIIP POT, IOAST. SLICE IACON_t. "Ie I
I I .._.....__{l____ I F
0 I LESS IEEF STEW_'I_ 69 C..-----1..4-61------.h. liter CfDA*IfT
lEI ROE MUILET_iW
.... -
I ; .J'\lVV. VAN CAMP'S ,

:';S '
ALL YAIITIIS .1 CORK & lEANS

.Er you CHOICE!

CREAM8 .Tin s 100 CHEERorHASH -I.. to&fritRDJ\.. PIES r _
'
DETERGENTS GT. PKGS ;
f YOUR CHOICE! I 5 LI SAG ::

4 100

FOR COFFEE 69 :

vtozfN sN.ttiRMO 7 CHASE L SAMOAN _
FRENCH 1'16
.. i. [TNIT/[ J It': f'
IOIT 1 'I.AI 3't F c.uc LI 69 : DETERGENT.L,,,49 J E1Q R t ,. .'


+
p FYNE- COfFEE

II POST TOASTIES LAG tc ;!t jjr: I! i if .;a!

I CORNaAKESk, 'yefn ORCHARD-SWEET =i .......- _. I ii I ......r_ : I i
FIRM, IIPEGEORGIA : IHICIWrtS Alt.STAMPS'Tr1fEtTWt1i: GHDI STAMPS.... I
666 Fertilizer. :.. ;:;;;;; :;;;: i: .. u wrrr.rl.-A.Nt6IA,:
I .. RID .: eo.__... FORK_ LOIN. CHOPS_ ![(iO___ ,SLICED._ IAtOft. .:
_
.
C -"--.- -V")-V.____...' .."'- .-,..44 n..------P
------ --
C' .
I CiIS PEACHES ,
i ',
r.
i _
I :
'Is..1A1.JONS ICY I UTUIII ,. ... r I .. .:. .IrN. I .1:
__
'i .CUCIlMHICMIfS t.00110...NIT/M COLMSSCOnpWElS.3.:' :_]'C =1.. au m_st sU."msn.r.NN.AMis Si I .
I.. i;o.---- ------
___ "I 59CWAfllgj : &0 NAIR....11"....... :::a :AJlnNtE JltNll Z
..._.tom, ; I.....'N_u:__ _...,..".--.. _w_=I_.;::....eYr. ._-Mrll_,...,,.u..,..NOT,_ vr.rl[ ....,
_IS* """ -N.
........_.... ,
iiii'iirciiiS"'IUCU... ;i&E r i
CIIMICMI.
,
r Swoy'nfKmKSSCl_29" 20 tk I*, I rNa +_..IIHII_. r H.IIIfS__ I 1'-i SOI lS GIHI St&lllS- I :
______ .
Charcoal 11'. .r.r. ,..,......
+F, __.3Ml fet $1 Briquets.. 79c 1 MAlGAlIHI I./l ILIII'OMI":/ i ..... u.r IAR.LQBUNS ., :
s CU T IOUI.c..mu 'IM'"r" l-----h,... :... MINT!11KCOwt: .
T --" N----- ;:;:-- -
COIN .. .. 59"
4 .
)I..3f ClStVHCIC MAIOSHAMPOO ii >l> C A IIA GE 5C
a-MM iurrr .
.
: : 1]:
APPIESAUCE4.... ......., ..... $1 CJHSP casts I : : : ;
.., ritl 99 I I" i IMt li | CUCUMIERS5 I I __......... I : -....Y I :
INSTANT TEA MIX4 ,.,$1 1 ---.rs...t SIMPS ::1:aieauu m.. a s I :
A S 'J ITjO. 88 IM MiTittitM..Airr.ruvottMINK JUICY CAiiroamA :II ,;;=.;;:;b- /II'h / .. ; Ir-,.-;-- J' ,,.
MIX 3 ",1 $1 ..... LEMONS 12 35" =l____r._...._G.r.__YIMt.r..:i"._._ free ,
_
r q If r. L. \.. rot- _.g _I ,...................., .... -wsiN -; -::':, t
IMNr _.". ," .... ."' .. -. . . .---....r .e.r..r ----- .J .-----.." ..... ...... .... . .. .... ...................................... ... .. .. .. .. ........

. ..................., .....m...._ .. . . . . . .. ...'_..... . . .a. . ...;.;;. j ,... ..... ,.,.. ..." ,;, r 1/n m__ ,'1I ,. .** .***.**__..,, ._ .

,I! -P.91- T.....-*. N*.t.leader.- Pr aa.W feoth. Hat. ... TlMwiaV J.r, I, 19(5 Florida ThirdIn I! L ._ A MATTER OF LIFE AND BREATH


i a.t : I Peck High Summer Nation For dbtab. mqmbe .b... blsa srw fII'-.f hr..h iMui>ir. (if lit..

1\\ I low Clothes Have Changed : pIsm'abete ebwl ....... We tfW rat WIT u Ie d p.r rn* itv
t My, ? Met ass ..." >P... Al H an" ...iII .II tltlpai.we 11x.. ..1red.
1I e ,, Program Underway Tree Farm Acres nairr ...-,. a M .M. I.m* t .'. L mm .IW' eM'. .....rMrsr. .
I MM
d r b,.... or tar..11 .I Ur Yet If ell f'IorIIfa' rrita..I! 0m* esr. Awe lilt bL. mW d ... s .hurt- a. wS1. I.1s' ..
...... SW,v.err Ia.Meal: : rte Mdlr, M I.4j| irr l-i 'I M." d.M.. prrwtda he 1.555- a' ...... .p-t.1. a sesame keeee d
.5..llS. W.1L I an tit) "'v,". .d Mpaaat,. 10. rr.r jly" ,.-.. Cut tf .W. mCbti Inr .......... ......__, ..... .. Ar St ....,
...1 .r.... "t web Mt ....." T Yr.alas. .. law Iwai tntr.... I I"1 bf Air : _...... aruma apwlp a... w.C.1 a ...1( w iktf. HNk fc MCM reel ru
Ausltw Ins ri. r 11ry rite .'....... I.t alI. Ilk. ,u I i Mews. .lw_ .._ IkUHHT torw e. relllal i eec lit
.... .- 'Ia m.. M.t....T w.11ai lac. ,............. U. t: lit SMm slxe sad awralgn. Me .. ) kw. it rM. k* ...........
1..tallq ... ........ .. ... rrv .. w ... HI fn Wane ( Mrt. .f *. J* k, V a'beWA' a tam ...wiry w a
site. -. d tan ..e-1.a1.eW ....... .. tt. ATM TV lie 4 ..<. M4 mired Tsar 1'w. sail 1- a tIe leannt. wen tileI -
.... .. w.. toUl t,..to. ar.-K. UK .to aid ....... Isassi less I, red
1 (_.a sad AkilMnwi\ .r: UM kKtertoi. to eel JunirII ,.......... .Tk PeAk Meseta. heels. has ....
bIT
OMB ar* hcM. ITWM I ass. aIr. tee Mails .rib mo r ns i.Inr *aril. ball a ...... .ass i me mk l.itoJ .. ell Plies to ..* thrrlur
.
Md I to a 1 %
Bm pa. p.- Lens W_U4 arcmata k_.. npa.1 vwrfy pas. Md Uw U S.Fvbur elide?. I.am.a.d greet nsMs
Tk.. Maajwr KMMkH Prepram.sdrr ., TJHMI MTM AMMnu. b. ft.b4 Wall fcr,k. ......... < .. KM.! Ills My( f ashes
lr dkMta* ..f Mr... Mto llutmOT bilk. ttjt > .lumi .. tail In tiles M easy |. wr.- salsa< Ie tar. them. MV tag
toary .......... -. .
U PMWM 'y.batrN .. HUM taw in- Inca .t eW1154 w 1epis. bees. ebddn.
rW. Tk* If... bras einLm a> a aa I Na.'y. r,. seW. if Airarlm k. p "T4.a's.l.. wad m ....... .... .......- ..*.( Mhbe yew =pine mesh* bf UM l- lIMy arrIX )'hn.baasf4 ............ ....
.1 ...d ....+MM1 .......... hers. to |in.aMranl "it4 ton III'CfINiIIC' to Dr Ulfwv U Ttr MUM Hut rit4) MMT is the tine to
...... wtR ..- aye t1.erlxl. .. d.dtWrd by Pa watt .. trintrvo reL: I. SuriMi. Om-ral. He A. .*.* ....e to ttr duo larthcpr*.
end Mn- Ha airy to r .i.. aid 1NInM. npr.+sN. krsW. pored MI tiMl tfw drew toil .IMIMI lb ..*..
1IIIi. Tb- tar. .......;-. itatoato 1* be aval ,...1..... .IM. Nth MMM lIsw. ....- tWa ease. bean
rtW\' ....W. m WaH mart! ... ass miUMrvniraU. >* 11rmenpa Trw :line YrMr. er.xm db_tit sal dpi kdeslbs. s Tehs. ., tIe T.fc-
add. be Nn g9.ad .... ....... bra. larmiT art: twrpdoMi aid ........... ........ aM ..Pdurt UMW
.
$ mTt ...... a ,... WwdWa an ..peril Ib* (IMB tm, towrl' dress aadI .. pebds 4W. wrurdIIII Ia .... kle '
., the. ..Ii.i .. *f,I.'- .iII".wsh/.... ........... 1m .It ..l F:dl wwdrW .... w.rb 4 's'Ieb. M..ar....... .
w.&. ...". ,..- .. b...., "N" ..... awl tkMrtli. I,...... sari rbmwl wbWb ...... ......... asaxtri ) IUr*.* H ar ....... ... il... ..." ., t .'".xi .i,, ..,'r i.H" ...... M s+ay tMh. Ita WeA ar., "... &.rt. eraseSn I ..- .!... ttny. arvJ II 1' Tb '. ,. !
( 1i ..rt I,. IMAlUrrt* MaMhlrlrmf '" ,
.
n1W I iM. ..- b. sad Mrf Uvnkr ptoiHiat ol Irvr Sips all set 1
; Y.r k 111.15 r* :..dilly el I xas is .xd mwIsM ewe 111..1 Luisp..el, I-N to*'..rn.t.nr.rnd deal. .. .ikry rrtur It end IW't .. r rda I'1e.ate l.ral Scr.larn \J" ->, .. ... I

.N MS ... a .A.rk aM I.. .......... IMM to UU bit |0.r. .to |hMu M. TriHms MIl p.eeaa Mk.. ,... % hrctlcr im>* M Ira Ir.luli. s.lfaal : .t II
I Ir d..t.l.ar e.wW e-4Iw.arr Jute .to ttrlm rospi.Wy. .. .r....... Urn toipnrtoi. aa da .todvalry r*.
> ( CAtSON McKENOIIC. close. SF .IW v..her F......
.<* .4 tltno tUrntc PIMM mimm Ml .. a _I......... ..... ,.saes IriY. fur a .Was prM. ...- aid. fMMirlMC. ......... I! kit I
., sad tin CWI J.... Cr.... k4 ... .. ...... hr .... .k.ttadlac.
I rUnlwrrukrr *
1 :; rVW.I 'he 'I.| wrih f awl M IMW t.I .fprk r.aWTwth..a riI...... .'.. Tbir to a Ira lane a,1M3.lrd I I
: I'I
-- Ikw era' )* pew IhM I.d.rlwI. t w.wUr.wd nmmiith' hr arb at Ik* .! steak AmMf .t .... Pie 55.3,.. lisp Usdsyabl. .
H...H Si-lw4. Itoi beet. K. *
1 S P .. ,. 5' '._. end. .Mr.rl A..d w.. Ike bellr, hatolM4 .. .. fwt. ...., ...... .. I
M A..... knt .<....... to t-. rt.IYrat: pru.ewa Set U* dada r'wnt &.n. Nada KAfOfM. were Tlpkt flNlNlto .. .
"r.d.r u... nH. ..... ..... rfnf.4 t_ ball ... ."......... -- rrn.Nr. IB* .**SW1I H tiki sad iwwtt fM'..
*..I..I..ldews ':b.lh..p.r a-- : M.. ..Ail...uird. 1t. lit ors... ......... lam Ih* rvmninvMlatwi ., th*
Sli A.a a l..lel ..t1..ke : :. peu m b..ab"' JIM B (Ml. ...... AugiMt t Tb.t.M l....l bra Imm euu___. Ib. Am- I 1
fat a MMrt lay B.d fcwbMW kmt. TW ChaurBlMrf akaS tenet Perbals labsInus. ,
: .: ,*_*. hr M> a lThr PwtWWa.
w pn15A.:phalit..1. wUUr..r4.mill .. .. lar pert..rb' bat larmrr
5 .. ... priaMl by a
ell. rvrlilicato' sad a irmi aad. }
.e pel- nMrw .b far rtwlnbtol 1Mtor. j
Aldi*.w*MMI b Utlanxl '1t'It ayles Steal html salad .Y b.eerna1 "..... dnan abet. inrbd .... that souerre beak tLu"I
Mt> kl Uw !>* Barf | irk to. .! that h* to CMlribulai. to th
rat '" MM. r pd.... and laid .. .to w- and *... tb* MMV to krl. to U. d1.Ignral. pmnrt' Md. Man .*Ubi>to( atM + from tht"Rcc" *s
tkw "UM* will b* al a- srrywlen. Ml ptoa, anlmrkMirt ..J* ail kiUhil. *rH rtiaiM.At cwmnmy sad alato. ky pee.mm .
: :M: r<.* *< i Hi* rid. .< Ik* te.a1..a'* Wee 1allsr.TM .
..d l ... I't'ftWt a drum nrliAMl !
ArTl rn 1crrtN4 Wi.es 313M CenteBY (
sad a trnd *"",, Curl
''
-
.
.
-- In IjmM .to WeAl I e
Mxrto) MWdi miU k* pea to Uwbcil
mat Mt Ik* bed Mnaw dnaera J
,
cab 4MUJSH,. Tbry BY
,1F to Mat tram lay .pfc..U lamth
f I Owrtn D McC.r kTW .lrlrw.rllr.. N lawn to ....d Ml.... ., ...... R.t\UT) DCMANDROTMtm. ) era ,
Now. I fuels |Mlnrnr..lal Mlle -.-... Mar Ibis O' at ttw
Play I r.. -. .4iic* WIM Jaw K to tees lain arrtaar to to Hw Stwlb.i 'I lO""T. ALT I MODAT, A1.Y II
III: Pall.. reel. Tbt praesw ......... .....--- tolmavd to lrtbm '
tit I d .Iw.elary asd ahsn'd. .. mtilirataa. art wand toiM 9.m MMl LMHW f-tt a. M.In kaawra Ie..ne R;u.R w.
Later I
1t Pay r J ry. Wthl.sdrta. vIald b.di.. ai1 .Urn fWida ,..... bmnr UN NMLPMbUr W It aImm
..... tfwljr I dtotrtct fcrolv ... Stews. fcmmmMj S IM G p e P14Mr IisImnalg. 5i S1 G p e I Know Where To Go For A

To Do! AS HUM v* *m<...ty< toUk I sad T.ILFa pm.CtTMtiln ; am Leiria pas
u It's the Smart Thug II
t totm .hi MM! p.(ticiMl. .toUM I \I pMvtoj Cto .to Ms'' HTBIMT. At 'UCliarM .
1 "...,-.. Thnv te. M paN- All!) About Art MMMI I..a. ,.. Lira. .* Mortgage Loan !
f rator ..>. .r (rmbr .kvrta.LH 1"1. tO alt M-

: Semi neared Dub ire ld ueiftana.ubll ..
III ti I IN I SOCIAL SECURITY i prr 'to Ute CMltmK. Bwa t.. Smnwuaj u d.G ,..

: b M krM rwiifl to w. Hk ,.to aadt:tan a am.STEBSqSA. More Families Are Looking To
/ .> a awl wi .e,1b.dId betsb attai I .. to Ih. Canlrr.me .
Tk. term Mriai. eewhp" itiramtbUtrnM Tar Oub to Ik. Own HUM II
i There U no need for you to 1w.. bah .. Inr ..e. w.msW. ... I lip to 0trnl BmrirlM T..11 p a. Roam at IM ajn.VEIMEaOAT. Us For The Best In Mortgage
.. .. Peak. C bum krtoMly MpMMU i
I *
I settle for a backyard vacation. If ..*.. ...... II Ml to ta M .*...wr...h Ik..maw* awtol.< fnvntjr OM aim Ad.mr.drMe alIU nuDA. me- .R1.' UtvvnntMe Financing. Get Your Loon Here

ftIX you need cash to go places. tan! praaWluela .aol. i.ir| ii tokumr I S4-Tae (tub to Ik* Game BMHd LOBMM t U a m. el-
COT*> Brrannl .... I 11uMbas
of 4Ml M to family
npss..es
take advantage our JJ ( TU ,ML :
I pn.erMi praviiM lbra. .. t* aUMt. rVblw CwMnrMMJ SIM pasUTI'IIMY. Fernandina Federal
Vacation Loan Service. Mn....... and. dMbiUjr. ae.e. JILT NTr Mb U-K8 j.....
It's quick and convenient. .. syWSts. Gela Lae. .M 1MI (uYr.a.
Club Alba G..n* Rata atM Omal Ta am.StaVTvN .
I Mel amfil. kamr .that meld srta.y
1
r.u p m.. Club to Ib. Cam Savings & Loan Assn.
.
.UiMram t |,.|ii. aJ. |a to rIi4 I
I Mritn aid| .. Ifcnr leaks SI-! >",Y. ALT II. I jIUUBBtTIS palmWMera
F._ art Mar af Ik* ......... torUmum "
af waters dot *.. Hi0 .-...... to Ik* Gakr I 202 Atlantic/ Avenue

kew" .... bead .1 dNabldy ... ten 1b11e .! |li w .M. I TRADE AT HOME I I

seats tor *4..ibt. M,IHtrt! J\J
Pu Ira tabs aid UMV ........... i! .
We finance wlryt if+transportation, I TIM ttortir limey. ".e.mma i

lodfinf.meals side excursion clothes > MriMl tor sad pud hr by *w.art.aim .
You to LLIIYIIIII -S den ........... sad 1M
and ports equipment repay
>linnd.. yet torn ar* manjrUIXH
convenient month1l1Nt.aDment1. OHM* cbs tit ... Bay
anal. arcvrly lam .h* 4a MlnaJut
Uw Ml mMrt at tb* **> I'm b MMff
rial BnlrtiMi list. w* .r.*....fc.< ,
teno vp H jji to $SOG AIOUT THIS QUESTION: fur Ikmtarhm. MM) Iknr lamibr.

Tin Swtol I.Ie.y AdnwMatr
!! tcMt cal Leas skew.. fam (wars yew to .nl. abS. ywrMIBTI ---
G.A.C. FINANCE eyed fae.w i a .......... a: aortal ama-lr affira Inr iiiiwiM
I' CORPORATION .114 theft. A MfclMat' .toto krarit. .........- .amr*.T pus

,..a..b4. aide. *.... *f a aanoMM to peer lama, relies \ .

I ?aowT .ae.I1.1 tea 'laws, 135. ,t....... ar bfvwnra.........wMnrly... iii dw.6k'L1us to Swirl. .Mb (
''to.I Of" -... 10 nOMM a oo o.s'w It a M.tr1i l.tta, .raed ......". isIe yaw ...... seemly den *..rm.tvw .,1'1'1",0&1

7UO I so. S S4/ i 7ss 1.19417. to tmWlSW. -..t kf a eater to yow lamly ....

1 .000 teal 07. Sb ., Sail ._.,.... C.. .8 each. risks

.U 00 U 14 20)1 )0.1 .1 SO k* cased M *a. aahcf fee

A .00 00 3s J' 31)1 .1.. $131 ........,...r .t 308.Atlantic........ ....AvcnuoI .n...... CAU. ,J. ,: .' I I
i ; ,.. JNri-r
,_....... 26146" L I4al'RbI'C L Bohannon.EMT ( ) ,I, ", I. .

: ... ..... IeoIy, I. .._..._, if..._., 0.11" ..... 111-Ia, :f I '..' 'I'" 0

.I''to riVI COMVfMMMT O*.1CIS ... 'ae.so..vftlP j "
"j .
.. ,
.t.att'.
; .' .. .
.ct -
M ....
"
.t ,'.. : ';;
I : I i I -- 1 W X[ r ,1SDu. jSERVICE YOU YOU NAME IT, a

CAN COUNT ON WE DO IT /rMm.
dabs C.wlt
fT From fiHinc *er up to sa Our expert eipeneimdmerhaaica

a complete car check and I DEPENDABLE! SAFE, SURE! check your !law pies Uclrfu. ttel fri;" ir crf (utimUi!
fWh.ii car thoroughly male
overhaul see v s for It come t* car For your M.k, I.t u* repairs rifht. at 11I04-

P lenity fast and right taking it pay. to put your car** cheek. In ermte S WrIntfa.A.vat drying for clothes jut as dry as you

come to u*. From minor f ertett a11pment. r< wash A Wears-UVIS ant. LOW
l'rl
Irontnc. One-piece Porcelain
rrpaira to. complete
y / be-. RcIULU Strike ,. I.l I. No44eat Mttng! fluffs pfl- Enameled Flowing top

00.I.I!I... C. oterhauL We Do The Job RIght I All Work Guaranteed [ \11 J I f. fadN2.nke Use lows,the dutts Automatic drape Dry witn dirt.back. attractive.ne cracks upept to catch DOWNPAYMEJ.TEASY'

!
with nM I Repairsr + cycle control the tJrtChoice of 4 gorgeous: colors
t Automatic Transmission ""
ing yourself, to get or gleaming! whita. TERMS
.

i LASSERRE MOTOR COMPANYPhone; I 261-3812 Your Ford Dealer Since 1910 South 8th Streets I.I I.. Florida Public Utilities Co.
I I; 4 .
r1 J. .u?> "
mvSir9lQI w