Group Title: Begroting van het eilandgebied Curac¸ao voor het dienstjaar ...
Title: Begroting van het eilandgebied Curaçao voor het dienstjaar ...
CITATION THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00077076/00001
 Material Information
Title: Begroting van het eilandgebied Curaçao voor het dienstjaar ...
Series Title: Begroting van het eilandgebied Curac¸ao voor het dienstjaar ...
Physical Description: Serial
Language: Dutch
Creator: Eilandgebied Curaçao -- Eilandsraad
Publisher: Eilandsraad
Place of Publication: Willemstad
Publication Date: 1956
Frequency: verschijnt 1x per jaar
annual
regular
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Statement of Responsibility: Eilandsraad van het Eilandgebied Curaçao.
Dates or Sequential Designation: 1953-1965.
General Note: Titel varieert.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00077076
Volume ID: VID00001
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 72743020
ccp - PA0131040
 Related Items
Preceded by: Curaçaosche begrooting voor het dienstjaar ...
Succeeded by: Begroting van de Algemene Dienst voor het dienstjaar
Succeeded by: Begrotingen van bedrijven ...

Full Text

BEGROTING

C VAN HET EILANDGEBIED CURACAO

VOOR HET DIENSTJAAR


1956


1. Aanbieding
2. Algemene Dienst
3. Dienst Watervoorziening
4. Dienst van Openbare Werken
5. Volkswoningbedrijf
6. Personeelsstaat
:..~. -

'U


Gi O Van Het

Eilandgebied Curacao


EILANDSRAAD VAN

HET EILANDGEBIED CURA(AO

1955 No. 5.

Eilandsverordening tot vaststelling van de
begroting van het Eilandgebied Curagao
voor het dienstjaar 1956.


AANBIEDING

No. 1.
Het Bestuurscollege biedt aan de Eilandsraad ter vaststelling aan een ont-
werp van de begroting van het Eilandgebied Curacao voor het dienstjaar 1956.
Daaraan mogen enige beschouwingen en opmerkingen voorafgaan.

I. ALGEMEEN.

Ter gelegenheid van de aanbieding van de begroting voor het jaar 1955
mocht het Bestuurscollege reeds gewagen van de toen aanstaande vestiging van
een nieuwe rechtsorde, waarbij de Nederlandse Antillen ee., zelfstandige plaats
innemen binnen het Koninkrijk. Door de proclamatie van 29 December 1954, hou-
dende plechtige afkondiging van de nieuwe rechtsorde van het Koninkrijk, zoals
deze vervat is in het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, is de staat-
kundige zelfstandigheid een feit geworden en het Bestuurscollege moge er zijn
grote voldoening over uitspreken, dat aan deze belangrijke historische gebeur-
tenis de luister wordt bijgezet van het bezoek van Hare Majesteit de Koningin,
dat in de eerstvolgende maand tegemoet kan worden gezien. In het bijzonder
mag het eilandgebied er zich mede vereerd achten dat het door het eilandgebied
Curagao opgerichte monument, dat de verkregen autonomie symboliseert, door
Hare Majesteit zal worden onthuld.
In artikel 44 van dit Statuut voor het Koninkrijk ligt een bijzondere be-
paling opgesloten namelijk de eis van Koninklijke goedkeuring op de lands-
verordening tot wijziging van de eilandenregeling welke er op is gericht waar-
borgen te verschaffen voor de handhaving van de autonomie der eilandgebieden.
De officidle toelichting bij dit artikel suggereert voorts de mogelijkheid tot
verdere uitbouw van de zelfstandigheid der eilandgebieden waar zij zegt: ,,Door
,,middel van wijziging dezer regelen kan op dit punt (de zelfstandigheid der
,,eilandgebieden) nog verder worden gegaan".
Het is verheugend dat thans wel algemeen wordt aanvaard, dat een ver-
dere uitbouw van de zelfstandigheid in de financiele sector, althans voor de
eilandgebieden Aruba en Curagao, hoogst gewenst is, en dat de ,,Commissie
herziening eilandenregeling", ingesteld bij landsbesluit dd. 6 September 1954,
heeft gemeend aan de financiele problemen voorrang te moeten verlenen. Deze
commissie heeft onlangs een eerste deel van haar rapport, handelende over de
financiele verhouding tussen het land en de eilandgebieden Aruba en Curagao,
aan de regering aangeboden.
Inmiddels is na de overdracht van Sociale en Economische Zaken, die door
de Staten op 12 September j.l. is aanvaard, de eilandenregeling verder uitge-
voerd. De onderwerpen, die in die regeling aan de zorg van het eilandgebied zijn
toevertrouwd, zijn echter nog niet alle aan het eilandgebied doorgegeven.
Uiteraard heeft het Bestuurscollege zich nog nauwelijks kunnen bezinnen
omtrent het in deze sector te voeren beleid, eerst thans wetende wat de uitein-
delijke inhoud van de overdracht zou zijn. Uw Raad moge voorts in aanmerking
nemen, dat het sedert de laatst gehouden verkiezingen nieuw opgetreden Be-
stuurscollege nog te korte tijd zitting heeft om thans reeds omtrent alle be-
langrijke zaken van eilandelijke overheidszorg zodanig georienteerd te zijn, dat
het in de toekomstige zittingsperiode te voeren beleid hier ter plaatse reeds
min of meer afgerond en volledig in grote lijnen weergegeven zou kunnen worden.
Niettemin zal in hetgeen hier volgt omtrent een aantal problemen reeds
het standpunt van het Bestuurscollege worden aangeduid en een aantal onder-
werpen worden genoemd, welke het Bestuurscollege zich voorstelt in de eerst-
volgende begrotingsperiode ter hand te nemen.-2-


Voor een meer volledige beschrijving van de hoofdpunten van het in deze
zittingsperiode te voeren beleid zal gelegenheid worden gevonden v66r de be-
grotingsbehandeling voor het jaar 1957, nadat ook door wiziging van de eilan-
denregeling meer klaarheid is gekomen in de financiele verhouding tussen land
en eilandgebieden en daarmede in de financiele positive en budgetaire mogelijk-
heden van dit eilandgebied.
Overtuigd dat de verkregen staatkundige zelfstandigheid eerst dan geheel
tot zijn recht kan komen, zodra het staatsapparaat, alsook de volksopvoeding,
in al hun geledingen kunnen beschikken over de medewerking van personen,
die van jongsaf de eigen sfeer en mentaliteit van ons land in zich hebben op-
genomen, heeft ook het Bestuurscollege grote aandacht besteed aan de vorming
van landskinderen tot beroepen, waarvoor hier te lande thans nog geen oplei-
ding kan worden verkregen. In het bijzonder wordt aandacht geschonken aan
uitbreiding van de gelegenheid tot vorming van eigen onderwijzend personnel,
vanwege het zeer groot tekort aan landskinderen in dit beroep. Nadat in het
jaar 1954 van eilandswege 53 beurzen werden verleend, namelijk voor:


Nederland


onderwijzer ... ... ... ... ... ... ... ...
onderwijzeres
gemeente-administratie en gemeente-financien


opleiding P.T.T. ...
muziekvakopleiding


... ... ... ... ... ... 1
... ... ... ... ... ... 1


Verenigde Staten van Amerika


Columbia


kernphysica ... ... ... ... ... ... ... ...apotheker ... ... ... ... ... ... ... ...


zijn per 1 September 1955 nog 84 beurzen toegekend namelijk:


onderwijzer ......
onderwijzeres ...


... ... ... ... ... ... 26
... ... ... ... ... ... 11


fr6bel onderwijzeres ... ... ... ... ... ... 9
psychologie ... ... ... ... ... ... ... ... 1
politieke en social wetenschappen ... ... ... 1
maatschappelijke werkster ... .......... 4
middelbaar technische school ... ... ... ... 9
tropische landbouw ... ... ... ... ... ... 1
analyst ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9
radio- en zwakstroomtechniek ... ... ... ... 2
muziekvakopleiding ... ... ... ... ... ... 1
heilgymnastiek ... ... ... ... ... ... ... 1
apotheker-assistent ... ... ... ... ... ... 8
binnenhuis architect ... ... ... ... ... ... 1


termijl voorts voor de opleiding tot verpleegster en verpleger respectievelijk aan
11 dames en 1 jongeman overtochts- en uitrustingskosten zijn verleend.
Bij de toekenning van het groot aantal beurzen voor onderwijzend personnel
heeft mede de bedoeling voorgezeten een extra stimulans te geven aan de be-
roepskeuze in deze richting, waarna geleidelijk aan het beroep van onderwijzer
onder de landskinderen meer bekend en meer behind zou kunnen worden; en
verder aan de toekomstige opvoeders van onze kinderen de bredere vorming en
grotere genuanceerdheid mede te geven, die de opleiding en het verblijf geduren-
de een aantal jaren in Nederland kunnen verschaffen.
Tevens staat het Bestuurscollege voor ogen de besten van deze bursalen
nog verder te doen opleiden, opdat deze na verloop van tijd in staat zullen zijn
aan de eigen Antilliaanse inrichtingen voor middelbaar onderwijs verbonden te
worden. Uit het op de begroting voor het jaar 1956 wonder volgno 4904 voor-
gestelde bedrag van f 244.000,- zouden per 1 September 1956 wederom ca 40
beurzen verleend kunnen worden.
Het Bestuurscollege realiseert zich overigens ook, dat staatkundige zelf-
standigheid op zich zelf niet voldoende is om een land tot goede ontwikkeling
te brengen. Deze dient gepaard te gaan met een zeker welvaartsniveau en met
goede spreiding van die welvaart over de onderscheidene bevolkingsgroepen.
Vandaar dat alle mogelijkheden tot verbreding van de economische basis benut
moeten worden. Het Bestuurscollege zal dan ook in de eerste plaats alles doen
om de nieuwe haven in het jaar 1956 tot exploitatie te brengen. Geruime tijd
geleden zijn uitgewerkte voorstellen gedaan, waarbij met behoud van particuliere
havenexploitatie voldoende invloed van de eilandelijke overhead verzekerd is. De
onderhandelingen daaromtrent zijn door bet nieuwe Bestuurscollege voortgezet.
Gehoopt wordt dat deze binnen afzienbare tijd tot een goed einde worden ge-
bracht.
Onmiddellijk met de nieuwe haven in verband staat de installing van een
vrije z6ne. Het is teleurstellend dat de op dit punt vereiste wetgeving de Staten
nog steeds niet heeft bereikt. Bij het eilandgebied ligt de conceptverordening
reeds gereed, die Uw Raad, onmiddellijk nadat de landsverordening aan de Sta-
ten is toegezonden, ter onderzoek en ter later vaststelling zal worden
aangeboden. Alsdan kan tevens worden beoordeeld welke investeringen in de


~> *--.j 4- S


.


I .C.
(1 I /.;'^

/ / 5


Nederland-3-


vrije z6ne moeten geschieden. In de U voorgelegde begroting zijn voorlopig -
zowel voor de exploitatie als voor de investeringen in de kapitaalsector ter
zake van de nieuwe haven en de vrije zone P.M. ramingen opgenomen onder de
paragrafen 4 en 5 van Hcofdstuk VIII (Economische aangelegenheden) van de
begroting.
De bevordering van het toerisme heeft de voortdurende aandacht van het
Bestuurscollege. In het jaar 1956 zal de bouw van het hotel ,,El Curagao" aan
de financiring waarvan het eilandgebied belangrijke steun verleent, een aan-
vang nemen. Voorts breidt het aantal toeristenschepen dat de Curacaose haven
aandoet zich steeds uit.
Het Bestuurscollege wenst voorts de werkgelegenheid te bevorderen door
het scheppen, zoveel binnen de sfeer van zijn bevoegdheid ligt, van een gunstig
klimaat voor de opvoering van de particuliere bedrijvigheid, daarbij in het oog
houdende dat handhaving van de arbeidsvrede, waarbij de onderneming van de
continiiiteit van de arbeid verzekerd is en de arbeider een menswaardig loon
verdient, een eerste vereiste is. De inhoud van de verordening op de exploitatie
van de vrije zone zal mede daarop zijn gericht. Voorts zal het program van ka-
pitaalwerken dat ten last van de eilandsbegroting voor het jaar 1956 zal wor-
den uitgevoerd een belangrijke bijdrage aan de werkgelegenheid leveren.
In dit verband moge de hoop worden uitgesproken, dat de Nederlandse
Antillen spoedig zullen beschikken over goede statistische gegevens omtrent
werkgelegenheid, werkeloosheid, national inkomen, noodzakelijk loonpeil ge-
grond op intensief budgetonderzoek enz., alle gegevens die thans nog geheel of
ten dele ontbreken, doch die de overhead voor haar economische politiek niet kan
ontberen.

2. FINANCIELE SITUATIE.

Ter gelegenheid van de begrotingsbehandeling voor het jaar 1955 werd de
verwachting uitgesproken, dat de jaarrekeningen over de jaren 1953 en 1954
gezamenlijk nog een batig saldo zullen opleveren. Hoewel de cijfers op dit mo-
ment nog niet exact bekend zijn, kan toch reeds worden medegedeeld dat nadat
rekening is gehouden met het bedrag aan kapitaalsuitgaven waarvoor op de
begrotingen 1953 en 1954 gelden zijn gevoteerd, doch welke eerst nA 31 Decem-
ber 1954 zijn of worden uitgegeven, na afsluiting van de dienst 1954 een batig
saldo resteert van ca f 1.300.000,-.
Ook op de rekening 1955 kan een batig saldo worden verwacht, mits de
belastingen normal, overeenkomstig de ramingen op de begroting, ingevorderd
kunnen worden.
Deze invordering zou echter in het gedrang kunnen komen wanneer de In-
spectie der Belastingen de aanslagoplegging in de winstbelasting over het boek-
jaar 1954 zou moeten vertragen wegens het uitblijven van de landsverordening
tot heffing van het gebruikelijk aantal opcenten, of van de landsverordening tot
wijziging van de winstbelasting, waarbij de opcenten in het basistarief worden
geincorporeerd. Het Bestuurscollege heeft de Regering reeds op de vertra-
ging in deze vaststelling en op de consequenties daarvan opmerkzaam ge-
maakt.
Behalve dat bij tijdige invordering wegens winstbelasting vermoede-
lijk nog ca f 600.000,- m66r zal worden ontvangen dan reeds op de begroting
1955 werd geraamd, zullen een aantal op de begroting 1955 geraamde uitgaven
niet of niet tot het volle bedrag worden gedaan. De gunstige bezetting van de
Dienst Openbare Werken met werkorders zal er toe leiden, dat het credit van
f 280.000,- op volgno 3360 geraamd wegens ,,Tewerkstelling op social gron-
den" nagenoeg niet aangesproken behoeft te worden. Door deze gunstige bezet-
ting zal tevens in hoge mate dekking worden gevonden voor de indirecte kosten,
zodat het geraamd nadelig saldo van de dienst van f 267.770,- zeer aanmer-
kelijk zal worden teruggebracht. De geraamde kosten wegens economische en
social zaken zullen de eilandskas slechts voor een deel van het jaar 1955 be-
zwaren, terwijl voorts diverse andere geraamde uitgaven b.v. de exploitatie-
kosten van nijverheidsscholen voor meisjes achterwege blijven, omdat de uit-
voering der betrekkelijke objecten van eilandelijke zorg vertraging heeft onder-
vonden.
Met de bovengeschetste positive van de eilandskas bij afsluiting van de dienst
1955 voor ogen, heeft het Bestuurscollege er geen bezwaar in gezien de Re-
gering te doen weten, dat een bijdrage aan het Land als in de begroting voor
het jaar 1955 aangegeven (f 1.950.000,-) door het Eilandgebied Curagao ver-
moedelijk opgebracht zal kunnen worden.
Hoezeer ook grote behoeften bij het eilandgebied aanwezig zijn en hoezeer
het ook verantwoord zou zijn om ten behoeve van sanering van krotwijken, volks-
woningbouw, aanleg van waterleidingnetten in minder intensief bebouwde ge-
bieden, maatschappelijke zorg voor on- en minvermogenden enz. enz. veel meer
gelden te bestemmen dan waarmede de begrotingen werden belast, het eiland-
gebied heeft ook de plicht bij de nu eenmaal geldende regelen van de financiele
verhouding tussen land en eilandgebieden de redle betekenis van artikel 90 van
de Eilandenregeling te erkennen.
De verbondenheid van de budgetten van land en eilandgebieden, die bij de
huidige wettelijke regelen door de bijdrageregeling van artikel 90 van de Eilan-
denregeling is geschapen, legt evenwel naar het ons voorkomt ook aan de Rege-
ring de plicht op om, bij de bepaling van de uitgaven op de landsbegroting ernstig
rekening te houden met de invloed daarvan op de eilandsbegroting, welke in-
vloed tot uitdrukking komt in de hoogte der bijdrage.
Wij hebben ons dan ook op het standpunt gesteld dat, zodra bij het opmaken
van de landsbegroting blijkt, dat deze niet met eigen middelen sluitend is te
maken, het ogenblik is aangebroken om aan de hand van de feitelijke gegevens-4-


omtrent de financiele situatie bij het land en de eilandgebieden gezamenlijk te
overwegen welk complex van maatregelen er toe kan leiden om in het geheel
der financiele behoeften van de overhead te voorzien.
Naar ons gevoelen is dit gezamenlijk overleg niet voldoende tot zijn recht
gekomen. Toegegeven moet worden dat een dergelijk overleg zich bij de gegeven
wettelijke regelen ook slechts moeizaam kan ontwikkelen, waarom het Bestuurs-
college ook hoopt en vertrouwt dat zeer binnenkort zal worden begonnen aanj
de verwezenlijking van een verdeling van belastinggebied tussen land en eiland-
gebieden op zodanige wijze, dat beide overheden vanaf 1 Januari 1956 hun
autonome bevoegdheden zullen kunnen uitoefenen op basis van financiele zelf-
standigheid.
Zoals reeds opgemerkt, zullen uit de batige saldi tot en met het jaar 1955
middelen beschikbaar kunnen komen tot betaling aan het Land van een bijdrage,
zodra deze bij landsverordening is vastgesteld nadat gebleken is, dat de werke-
lijke opbrengsten bij het Land niet voldoende zijn geweest om de kosten van de
huishouding van het dienstjaar 1955 te dekken.
De begrotingspositie van het Eilandgebied voor het jaar 1956 laat echter
vooralsnog geen ruimte voor betaling van een bijdrage aan het Land. Indien en
voorzover de batige saldi tot en met het jaar 1955 zouden uitgaan boven de
voor het jaar 1955 vast te stellen bijdrage, zouden deze eventueel tot betaling
van een bijdrage over het jaar 1956 bestemd kunnen worden. Het Bestuurscollege
vertrouwt echter dat de verdeling van het belastinggebied in 1956, en wel met
ingang van 1 Januari 1956, wordt herzien in welk geval reeds met ingang van
het jaar 1956 van een bijdrage geen sprake meer zou zijn.
In het navolgend overzicht wordt een beeld gegeven van de netto-kosten der
onderscheidene terreinen van eilandelijke zorg op de begroting van de gewone
dienst voor het jaar 1956 in vergelijking tot de begroting voor het jaar 1955.

Netto-kosten
Hoofdst. in procenten van het
v/d Terrein van eilandelijke zorg Totalen geheel der netto-kos-
begroting ten gewone dienst
1955 1956 1955 1956

I Algemeen beheer 1.144.554 1.182.107 7,874 7,864

II Eigendommen niet voor de 39.617 -176.767 0,273 1,176
openbare dienst bestemd 1)

III Openbare orde, veiligheid, ze- 399.790 425.242 2,751 2,829
delijkheid

IV Volksgezondheid 1.906.702 2.111.372 13,118 14,045

V Watervoorziening 857.291 952.217 5,898 6,334

VI Volkshuisvesting 141.866 159.917 0,976 1,064

VII Verkeer en Vervoer =) 621.473 92.777 4,276 0,617

VIII Economische aangelegenheden 132.908 288.305 0,914 1,918

IX Arbeid en maatschappelijke
zorg 963.900 1.345.353 6,632 8,949

X Volksontwikkeling en Opvoe-
ding 7.621.660 8.157.920 52,436 54,268

XII Overige ontvangsten en uitga-
ven, exclusief bijdragen aan de
kapitaaldienst en reserves 3) 784.598 494.319 5,398 3,288

Totaal netto-kosten gewone 14.535.125 15.032.762
dienst
7.449.431 5.865.988
XII Bijdragen aan de kapitaaldienst -
21.984.556 20.898.750


XI Algemene dekkingsmiddelen 22.269.125 20.898.750

Overschot 284.569 nihil1) na eliminering van het verschil tussen aflossing op geldleningen en afschrij-
ving op volkswoningen
2) inclusief f 280.000,- Tewerkstelling en f 267.770 Nadelig saldo D.O.W.
3) inclusief f 312.500,- Kinderbijslag
Uit dit overzicht valt te lezen dat de netto-kosten, voorzover de gewone
dienst betreffende, van 1955 op 1956 toenemen met f 497.637,- als volgt te
.specificeren.-5-


Meer Minder
kosten kosten

Algemeen beheer ... ... ................. 37.553

Eigendommen ... ... ... ... ... ... ... ... ... 137.150

Openbare orde enz. ......... .............. 25.452

Volksgezondheid .... ......... ......... 204.670

Watervoorziening ... ... ... ... ... ... ........ 94.926

Volkshuisvesting ... ... ... ... ... ..... .... 18.051

Verkeer en vervoer ... ... ... ... ... ... ... 528.696

Economische aangelegenheden ... ... ... ...... 155.397

Arbeid en maatschappelijke zorg ... ........... 381.453

Volksontwikkeling en opvoeding ... ..... ..... 536.260

Overige ontvangsten en uitgaven ... ... ... ... 290.279

1.453.762 956.125

Per saldo meer kosten ... ... ... ........ 497.637

Het lagere kostenbedrag bij ,,Verkeer en vervoer" is te danken aan de bij-
zondere omstandigheid, dat bij de Dienst Openbare Werken voor het jaar 1956 een
zeer goede bezetting met werkorders wordt verwacht in verband waarmede, in
tegenstelling tot het jaar 1955, geen uitgaven zijn geraamd voor tewerkstelling
van overcompleet personnel (f 280.000,-) en een ruime dekking wordt bereikt
voor de indirecte kosten leadingg, administrative, toezicht enz. verschil ca
f 106.000,-). Bovendien is voor onderhoud van wegen f 100.000,- minder ge-
raamd dan in het jaar 1955.
De in het jaar 1955 onder ,,Overige ontvangsten en uitgaven" geraamde
post voor kinderbijslag (f 312.500,-) is in 1956 over de gehele begroting ge-
spreid.
Het Hoofdstuk ,,Verkeer en Vervoer" buiten beschouwing latende, treedt
derhalve een toeneming van nette-kosten op van f 1.026.333,-, die vooral wordt
gevonden in de sectoren:
Volksontwikkeling en opvoeding (f 536.260,-)
Arbeid en maatschappelijke zorg (f 381.453,-)
Volksgezondheid (f 204.670,-)
Evenals het vorig jaar moet ook thans de aandacht vallen op het aanmer-
kelijk toenemend uitgavenbudget en de vraag rijst of die gestadige toeneming
steeds kan worden gecompenseerd door een daaraan evenredige toeneming der
belastingopbrengsten.
Gelet op de reeds zeer aanmerkelijke toeneming der uitgaven onmiddellijk
verband houdende met de groei van de stad en de toeneming van de bevolking,
is wel de uiterste voorzichtigheid geboden bij het entameren van nieuwe taken
of de uitbreiding van reeds opgenomen verzorgingsobjecten, want de small eco-
nomische basis van het eilandgebied doet zeker niet verwachten dat het national
inkomen per hoofd van de bevolking en derhalve ook het aandeel dat de over-
heid daarvan via de belastingheffing bij de huidige tarieven neemt meer dan
evenredig zal toenemen met de groei van de bevolking.
Dit wil zeggen dat verwacht moet worden, dat de begrotingspositie der Ne-
derlandse Antillen als geheel en in verband met het meer dynamisch karakter
der uitgaven vooral de begrotingspositie der eilandgebieden in de eerstvol-
gende jaren steeds minder gunstig zal worden, tenzij:
a. de maatregelen tot aanboren van nieuwe belastingbronnen, die geen druk
leggen op de ingezetenen (aantrekking van beleggingsmaatschappijen e.d.)
verder success hebben;
b. de economische basis op korte termijn wordt verbreed;
c. de belastingdruk wordt verzwaard.
In het feit dat in de toekomst rekening moet worden gehouden met de nood-
zaak tot vermeerdering der middelen moge mede een gewichtig argument worden
gevonden voor de Regering om ten spoedigste de verdeling van het belastingge-
bied tussen Land en Eilandgebieden te herzien in dier voege, dat elke rechtsge-
meenschap gedwongen wordt de verhoging van zijn uitgaven te dekken uit de
hem wettelijk toebedeelde bronnen.
De kapitaalsuitgaven in de verschillende sectoren van overheidszorg vertonen
naar hun aard een minder regelmatig verloop van de gewone uitgaven, welke
laatste immers de normal dagelijkse verzorging van de overheidstaken weer-
spiegelen. Omdat terecht zoals vroeger reeds uitvoerig is beredeneerd het
eilandgebied in beginsel niet dient te lenen op lange termijn voor de niet geldelijk
rendabele kapitaalsuitgaven, hoort een zorgvuldige spreiding van deze kapi-
taalsuitgaven over de achtereenvolgende jaren te worden nagestreefd. Daar-
door wordt in het jaarlijks totaalbedrag der kapitaalsuitgaven eveneens een regel-
matig verloop, aangepast aan de noden van eiland en bevolking alsmede aan de
beschikbare middelen, verkregen.-6-


De kapitaalsuitgaven niet door geldlening te dekken bedroegen:
over het jaar 1953 inclusief de naar volgende jaren overge-
brachte credieten ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... f 4.207.145,-
over het jaar 1954
aanvankelijke begroting ... ... ... ... ... ... ... ... f 4.877.543,-
inclusief suppletoire begrotingen ... ... ... ...... ... f 7.077.873,-
over het jaar 1955


aanvankelijke begroting ... ... ... ... ... ... ... ...
terwijl in de Uw Raad aangeboden begroting voor het jaar 1956
een total bedrag is opgenomen van ... ... ... ... ... ...
te specificeren als volgt:
Ongebouwde eigendommen


f 7.449.431,-')

f 5.865.988,-


(Aankoop van gronden, verkaveling en bouwrijp maken) ... ... f 350.000,-
Openbare orde enz. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,, 89.500,-
Volksgezondheid ... ... .... ... ... ... ... ... ... .....,, 181.205,-
W egen en riolen ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ,, 1.435.000,-
Luchthaven ... ... ... ... ... ....... .. ... ... ... ..... 568.500,-
Lijntelefoon ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ., 255.000,-
Overig verkeer en vervoer ... ... ...... ... ..... ... .....,, 54.000,-
Economische Zaken ... ... ... ... ... ... ..... .... ......,, 59.350,-
Onderwijs: voorbereidend- ................... .........., 175.000,-
lager- ... ... ... ... ... .. ... ..... ... ... ,, 1.398.200,-
nijverheids- ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,, 159.450,-
Overige volksontwikkeling en opvoeding ... ..... ... ... ,, 144.000,-
Dienst Watervoorziening ... ... ... ... ... ... ... ... .. 373.715,-
Volkswoningbedrijf ... .................. ... ........,, 358.668,-
Dienst van Openbare Werken ............ ...............,, 264.400,-


Totaal ... ... ... f 5.865.988,-

Evenals bij de vorige begrotingen wordt ook in deze begroting de achter-
stand in de uitvoering van kapitaalwerken (aanleg wegen, outillage luchthaven,
bouw van scholen, waterdistributienet) enigermate ingehaald.
Tot dekking van de nettokosten van de gewone dienst en de bovenvermelde
kapitaalsuitgaven worden de volgende middelen geraamd.
Overzicht der algemene dekkingsmiddelen

Oshrvng Begroting Begroting
Omschrijving 1955 1956


Inkomstenbelasting ... ... ... ... ... ... ...

W instbelasting ... ... ... ... ... ... ... ...

Grondbelasting ... ... ... ... ... ... ... ...

Gebruiksbelasting ... ... ... ... ... ... ... ...

Successie- en overgangsbelasting ............

Motorrijtuigbelasting ... ... ... ... ... ... ...

Overdrachtsbelasting ... ... ... ... ... ... ...

Vergunningsrecht loterijverordening ... .........

Vergunningsrecht vergunningsverordening ......

Overige belastingen en algemene retributies onder
aftrek van kosten ... ... ... ... ... ... ... ...

Bijdrage eilandgebied Aruba ingevolge artikel 88
Eilandenregeling ... ... ... ... ... ... ... ...


6.400.000

12.100.000

1.600.000

450.0000

95.000

510.000

175.000

600.000

110.000


29.125


200.000

22.269.125


6.650.000

10.500.000

1.700.000

475.000

95.000

550.000

175.000

600.000

120.000


33.750


P.M.

20.898.750


De ontvangsten wegens algemene dekkingsmiddelen worden derhalve
1.370.375,- lager geraamd dan over het jaar 1955, waarbij evenwel in aanmer-
king moet worden genomen, dat in het bedrag ad f 12.100.000,- in 1955 geraamd
wegens winstbelasting, f 2.400.000,- begrepen is wegens verschuiving van op-
brengsten van het jaar 1954 naar het jaar 1955.
Thans kan de volgende vergelijking met de begroting 1955 worden opgesteld:
Meer netto-kosten gewone dienst ... ... ... ... ... ... ... 497.637,-
Minder uitgaven kapitaaldienst ... ... ... ... ... ... ... ..... 1.583.443,-

Minder uitgaven gewone dienst en kapitaaldienst ... ... ... ... f 1.085.806,-
Minder inkomsten algemene dekkingsmiddelen ... ... ... ....,, 1.370.375,-

Minder batig saldo ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... f 284.569,-

1) inclusief het verschil tussen aflossing op geldleningen en afschrijving op
volkswoningen.-7-


Het Bestuurscollege heeft er zorg voor gedragen Uw Raad een sluitende be-
groting aan te bieden, ondanks de stijging der uitgaven van de gewone dienst
en de aanmerkelijke verlaging der inkomsten t.o.v. de inkomsten voor het jaar
1955. Het bleek niet wel mogelijk daarenboven uit de begroting 1956 nog gelden
af te zonderen voor een eventuele bijdrage aan het Land. Zoals hiervoor reeds is
aangegeven zouden de na afsluiting van de rekening 1955 eventueel resterende
batige saldi te zijner tijd, zo nodig, kunnen worden bestemd tot het verlenen van
een bijdrage aan het Land.

3. PERSONNEL

Evenals het vorige jaar is een personeelsstaat bij de begroting overgelegd
waarin alle bezette en in de loop van het jaar 1956 nog te bezetten posten -
overeenkomstig de per 1 September 1955 bekende gegevens zijn aangegeven.
De per 1 September 1955 nog vacant plaatsen zijn aangeduid met vac. u voor-
zover een uitbreiding van personnel t.o.v. de huidige bezetting wordt voorge-
steld; met vac. v. voorzover een plaats is opengevallen die per 1 September nog
niet was aangevuld.
Bij de ramingen is rekening gehouden met de normal periodieke verhogin-
gen en normal bevorderingen.
Verder moge worden gewezen op de tussen haakjes geplaatste gegevens ge-
heel links op de personeelsstaat, die de personeelsbezetting aangeven volgens de
begroting 1955. Aan het bedrag der bezoldigingen en lonen is 1% toegevoegd
wegens ,,onvoorzien". Evenals het vorige jaar is voor geneeskundige behandeling
en -verzorging 1% van het bedrag der bezoldigingen en lonen geraamd. Dit per-
centage is evenwel niet toereikend voor de lonen bij de Watervoorzieningsdienst
en de Dienst Openbare Werken, alwaar het percentage op 2 a 21/2% is aange-
houden.
In de loop van dit jaar is, mede naar aanleiding van opmerkingen van Uw
Raad bij gelegenheid van de begrotingsbehandeling 1955, een ambtelijke com-
missie ingesteld aan welke opdracht is gegeven advies uit te brengen omtrent
de bezoldigingen van adjunct-hoofden, afdelingshoofden en dergelijke functies
in de eilandshuishouding. Bij summiere beschouwing van het onderwerp, dat de
commissie ter behandeling werd opgedragen, bleek aldra dat niet mocht wor-
den volstaan met een incidentele correctie voor de bezoldiging van enkele functies,
waarmede immers gevaar wordt gelopen dat de onderlinge samenhang der be-
zoldigingen in de hogere functies nog verder zou worden verstoord. Teneinde
tot een deugdelijk advies te komen is de commissie dan ook verpiicht haar taak
ruim op te vatten. Met deze uitgebreidere taak is de commissie nog niet gereed
gekomen. Het Bestuurscollege acht het noodzakelijk dat in deze vrij delicate
materie het rapport van de commissie wordt afgewacht, alvorens na beoordeling
daarvan en na correcties op de algemene beginselen, die de feitelijke omstandig-
heden nodig kunnen maken, concrete beslissingen te nemen.
Ter aanduiding, dat het Bestuurscollege het gewenst acht, dat de herziening
spoedig wordt geeffectueerd is onder volgno 5658 van de begroting een P.M.
post opgenomen ,,Kosten in verband met de herziening van bezoldigingen".
Noodzakelijker echter nog acht het Bestuurscollege een critisch onderzoek
naar het loonpeil van de arbeiders in overheidsdienst, om vast te stellen welke
loonschalen moeten gelden, teneinde aan de eis van ,,toekenning van een rechtvaar-
dig loon" te voldoen. Daarbij kan tevens de vraag worden betrokken, op welke
wijze tegemoet kan worden gekomen aan de kosten van ziekte van de gezinsle-
den van de werknemer. Onlangs is ook voor het onderzoek naar dit loonpeil
door het Bestuurscollege een commissie ingesteld.
Ter gelegenheid van de openbare behandeling van de begroting 1955, is een
bedrag van f 40.000,- op de begroting gebracht, teneinde daaruit een vergoe-
ding te geven aan personnel van de haven- en loodsdienst, dat des avonds en op
feestdagen en vaak onder zware omstandigheden met de loodsboten uitvaart,
doch daarvoor, in tegenstelling met de loodsen, geen extra-vergoeding geniet.
Bij de uitwerking van dit raadsbesluit bleek uitkering van een vergoeding
per reis, met een minimum garantie, moeilijkheden op te leveren. Bij overleg
tussen de betrokken gedeputeerde, het hoofd van dienst en belanghebbenden werd
aanvaard, dat voor de aanvankelijke gedachte van een vergoeding per reis een
toelage in de plaats zou kunnen treden. In het Bestuurscollege is danook be-
sloten aan de werklieden en aan de arbeiders, die in wachtploegstelsel werkzaam
zijn een toelage van 20% van hun loon toe te kennen, indien zij gevaarlijk werk
verrichten; deze toelage geldt ook voor de ambtenaren die in gelijksoortige
functies als deze werklieden en arbeiders werkzaam zijn. In verband met toe-
passing van artikel 103 van de Eilandenregeling is aan dit besluit nog geen
uitvoering gegeven.

4. INRICHTING VAN DE BEGROTING.

In de inrichting van de begroting van de algemene dienst is t.o.v. het vorig
jaar deze geringe wijziging gekomen dat in overeenstemming met de Eilanden-
regeling die de Raad als hoogste bestuursorgaan bij het eilandgebied aanwijst -
in 1 van Hoofdstuk I eerst de kosten van de Eilandsraad worden genoteerd en
pas daarna die van het Bestuurscollege. In de kolom ,,Rekening 1953" zijn de
cijfers van de door het Bestuurscollege voorlopig vastgestelde rekening over 1953
opgenomen; de kolom ,,Rekening 1954" vermeldt de cijfers van de rekening
1954, voorzover per medio 1955 bij de administrative bekend; de kolom ,,Begro-
ting 1955" vermeldt de cijfers van de door de Raad vastgestelde begroting.
De begroting van de Watervoorzieningsdienst is wederom verder uitge-
bouwd. Thans wordt namelijk een interne onderverdeling toegepast in:
Algemene leading en administrative,-8-


Watervoorziening,
Landbouw, waterconservering en visserij,
en Plantsoenen en beplantingen,
elk met hun eigen gespecificeerde opstelling in kostensoorten en opbrengsten,
zodat thans uit de begroting zelf de opbouw blijkt van elk der nadelige saldi:
a. Watervoorziening f 827.037,- nog vermeerderd
met f 125.180,- wegens kosteloze waterverschaffing;
b. Landbouw, waterconservering en visserij ... ... ... ... ... f 95.301,-
c. Plantsoenen en beplantingen ... ... ... ... ... ... ... ... f 163.862,-
Deze nadelige saldi zijn in de begroting van de algemene dienst opgenomen
onder resp. de volgnos Hoofdstuk V 2300 en 2310, Hoofdstuk VIII 3800, Hoofd-
stuk IV 2050.
In de cijferopstelling van de begroting van de Dienst Openbare Werken is
eveneens een wijziging gebracht. Bij de aanbieding van de eerste bedrijfsbegro-
ting voor het jaar 1953 werd Uw Raad medegedeeld, dat bij het ontwerpen
van het begrotingsmodel in zeer belangrijke mate aansluiting was gezocht bij de
bestaande administrative. Het leek namelijk niet gewenst daarin plotseling ingrij-
pende wijziging te brengen. Daarom most aanvankelijk worden volstaan met een
compromise, waaraan het bezwaar kleefde, dat het model voor outsiders vrij moei-
lijk leesbaar was, en dat dit voor het bedrijf nog een verdere verfijning behoefde.
Het is thans mogelijk voor 1956 een verbeterd begrotingsmodel te volgen.
Daarbij wordt in de niet in afdelingen onderverdeelde begroting van baten en
lasten een eenvoudige systematische groepering van kosten (lasten) en op-
brengsten (baten) aangetroffen, welke nader worden toegewezen aan de vele
in het bedrijf te onderscheiden afzonderlijke exploitaties of kostenverzamel-
plaatsen. Deze zijn in uitvoerige specificatie als onderdeel van de toelichting tot
de verzamelbegroting van de Dienst Openbare Werken opgenomen. Als afzonder-
lijke exploitaties resp. kostenverzamelplaats zijn aangehouden:
1. Algemene leading en administrative
2. Bewaking
3. Magazijn
4. Sociale lasten
5. Planologische dienst
6. Bouw- en woningtoezicht
7. Stoomwezen en electriciteit
8. Reinigingsdienst
9. Steenslagbedrijf
10. Betonfabricage
11. Asfaltfabricage
12. Truckcentrale
13. Tractoren en wegenbouwmachines (waaronder ook landbouwmachines)
14. Architectenbureau
15. Onderhoud gebouwen
16. Werkplaats
17. Wegen en Riolen
18. Werkorders.
Voorts wordt in uitzicht gesteld dat met ingang van het jaar 1957 in de
financiele administrative een volledig stelsel van afschrijvingen op duurzame active
wordt opgenomen.
In een volgende phase zal de administrative er nog op worden gericht de
kosten van werkorders binnen de daarbij betrokken exploitatieafdeling te admi-
nistreren en daartegenover intern opgestelde voorcalculaties en tegenover de
andere eilandsdiensten aanvaarde aanneemsommen, als opbrengsten te stellen.

5. OPMERKINGEN BIJ DE BEGROTING VOOR BEPAALDE DIENSTEN
EN ONDERWERPEN VAN EILANDELIJKE ZORG.

Gewone dienst

Hoofdstuk I. Algemeen beheer

Bij het ontvangerskantoor wordt een personeelsuitbreiding voorgesteld van
2 deurwaarders en 2 administrative ambtenaren. Daarmede komt het aantal
deurwaarders op 7. Het is namelijk zeer belangrijk, zowel in het belang der be-
lastingschuldigen als in het belang van de eilandskas, dat de invordering van de
belastingen met voortvarendheid geschiedt. De grote achterstand in de invor-
dering van de belastingen over de belastingjaren v66r 1953 staat jammer genoeg
vaak een tijdige dwanginvordering der aan het eilandgebied verschuldigde be-
lastingen in de weg. Er wordt echter naar gestreefd de achterstand geleidelijk
aan te doen verminderen; mede door dwanginvordering reeds in te schakelen bij
achterstand in de betaling der termijnen, waarin de belastingen kunnen worden
betaald.
Nu het Bestuurscollege zijn standpunt heeft bepaald inzake decentralisatie
van het ontvangerskantoor, hierop neerkomende, dat een central kantoor gele-
gen in het centrum van de stad zal worden aangehouden met een bijkantoor aan
de Otrabandazijde en voorts met inschakeling van beperkte betalingsmogelijkhe-
den bij de hulpkantoren in de districten, kan, afgestemd op die betalingsmoge-
lijkheden, tevens worden vastgesteld welk type loketmachines het meest doel-
matig zijn. Het ligt dan ook in de bedoeling dergelijke machines in de loop van
1956 in te schakelen, waartoe voorlopig op de kapitaaldienst een P.M. post onder
volgno 6030 is opgenomen. Ook de oprichting van een bijkantoor op Otrabanda is
P.M. in de begroting opgenomen.-9-


Hoofdstuk II. Eigendommen niet voor de openbare dienst bestemd.

Voor verkaveling en bouwrijp maken van domeingronden is een bedrag van
f 200.000,- onder volgno 6048 op de begroting gebracht. Nadat in 1955 de ver-
kavelingsplannen Ronde Klip, Sta Rosa-Barica, Janwh6, Bonam (ged.) en Buena
Vista (ged), Slangenbaai, Gr. Sta Martha, Cabalj6, Mahuma, Montagne tot stand
zijn gekomen, zullen in 1956 nog onder meer Welgelegen, Sabana Maishi, Plamito,
Bonam (ged.) en Buena Vista (ged.) volgen. Daarmede kan in voldoende mate
aan de aanvragen voor uitgifte in erfpacht en/of huur van terreinen buiten de
bebouwde kom worden voldaan. Voor eventuele aankoop van gronden voor bi-
zondere projecten in de stad of de onmiddellijke nabijheid daarvan, is onder
volgno. 6046 een bescheiden bedrag van f 150.000,- opgevoerd.
Het ligt in de bedoeling van het Bestuurscollege, in het jaar 1956 de grond-
politiek van het eilandgebied aan een onderzoek te onderwerpen, waarbij onder
meer onder het oog zal worden gezien in welke mate het verantwoord is eilands-
gronden in volle eigendom af te staan, teneinde met de opbrengst daarvan nieuwe
gronden aan te kopen.
Ten spoedigste zal voorts een regeling worden getroffen voor het onder-
houd mede ook voor de geringe dagelijkse reparaties aan de eilandswonin-
gen en de eilandsgebouwen, die er op is gericht om, met behoud van uitvoering
door het daarvoor beschikbare en geoutilleerde central apparaat, de Dienst
Openbare Werken, het onderhoud op meer economische wijze te doen geschieden.

MI. Openbare orde, veiligheid en zedelijkheid
Hoewel door bijzondere omstandigheden de activiteit van de Vereniging tot
bescherming van dieren aanmerkelijk is verminderd is vooralsnog het subsidie-
bedrag van maximaal f 12.000,- op de begroting gehandhaafd. Dit sub-
sidie is verleend in het bijzonder wegens de werkzaamheden van de vereniging
met betrekking tot het opvangen van honden. Mocht dit werk door de vereniging
niet meer kunnen worden verzorgd, dan zouden de wegens subsidie op de be-
groting gebrachte gelden geheel of gedeeltelijk nader kunnen worden aangewezen
om het vangen van honden rechtstreeks van eilandswege te doen geschieden.

IV. Volksgezondheid

Ter gelegenheid van de begrotingsbehandeling 1954 is Uw Raad in de Me-
morie van Antwoord een uiteenzetting gegeven van de uitbouw in de eerstvol-
gende jaren van de geneeskundige verzorging van eilandswege. In het bijzonder
werden plannen uitgestippeld voor de preventive hulp. In bet kader van dit plan
is voor 1956 de bouw van een derde gezondheidscentrum, te bouwen op Montagne,
geprojecteerd (volgno. 6154). De begroting 1955 voorziet reeds in de bouw van
2 centra, 66n op Barber en 66n op Dominguito.
De dental-car voor de schooltandverzorging wordt nog dit jaar afgeleverd.
Voorts zijn oproepen geplaatst voor een tandarts en een derde schoolarts, zodat
verwacht kan worden, dat het genees- en tandheelkundig schooltoezicht in het
jaar 1956 in goede omvang en intensiteit kan worden beoefend.
Ook op het gebied van de geestelijke volksgezondheid zal het eilandgebied
met ingang van het jaar 1956 praeventieve hulp verlenen, waartoe een psychiator
en 2 op dit terrein geschoolde verpleegsters aangesteld zullen worden. In volgende
jaren zal de praeventieve geneeskundige zorg verder worden ontplooid door:
installing van consultatiebureaux voor T.B.C. geleid door een longarts;
ontwikkeling van de schoolartsendienst tot het jeugdartsensysteem waarbij een
viertal gespecialiseerde ,,jeugdartsen" de leading zullen nemen van de praeven-
tieve zorg voor zuigeling, kleuter en schoolkind;
verschaffing van goede outillage voor deze praeventieve hulp door de bouw van
meer ,,gezondheidscentra", aan de rand van de stad, alsmede van een central
gebouw in het stadscentrum voor curatieve en praeventieve geneeskundige ver-
zorging.
In afwachting van de uitwerking van meer gedetailleerde plannen, welke
thans worden ontworpen door een op het gebied van ziekenhuisbouw gespecia-
liseerd architectenbureau, heeft het Bestuurscollege een optie verkregen van twee
jaar op een voor de bouw van een ,,verpleeghuis", -later uit te breiden tot vol-
ledig ziekenhuis-, geschikt perceel ground gelegen in Vredenberg.
Het Bestuurscollege stelt zich voor met ingang van het jaar 1956 nog enige
uitbreiding te geven aan het hygienisch toezicht, teneinde, na de grote schoon-
maak die in het kader van de bestrijding van de gele koorts muskiet plaats vindt,
in de gelegenheid te zijn een intensive inspectie op het schoonhouden van ter-
reinen te onderhouden.
De reinigingsdienst bij de Dienst Openbare Werken wordt aansluitend daar-
op uitgebreid met een ,,saneerploeg", die op aanwijzing van de geneeskundige
dienst de terreinen in het eilandgebied in goede hygienische toestand zal dienen
te houden.
Met de verdere uitbouw van de curatieve en praeventieve geneeskundige
hulp door het eilandgebied wordt behoefte gevoeld aan goede coordinatie met
het werk dat op dit gebied door particuliere organisaties wordt verricht; onder
meer zal te beginnen met het jaar 1956, de subsidiering van de wijkverplegingen
hoofdzakelUk worden gericht naar de verrichtingen die deze verenigingen doen
voor on- en minvermogenden.
Evenals het vorig jaar worden ook voor 1956 voor de veterinaire dienst op
de kapitaaldienst een aantal posten voorgesteld, welke een verbetering van de
technische outillage beogen.
Met de uitvoering van deze werken is aan de sinds vele jaren bestaande
gebrekkige toestand van deze outillage een einde gekomen.
Nadat de actie tot bestrijding van de schroefworm met success is bekroond,- 10 -


wordt thans volle aandacht besteed aan het t.b.c. vrij maken van de rund-
veestapel. Nog bij suppletoire begroting voor het jaar 1955 zullen Uw Raad de
nodige voorstellen worden gedaan.

Hoofdstuk VI. Volkshuisvesting
Het Bestuurscollege heeft een uitgebreid onderzoek doen instellen naar de
inhoud van de ,,Bouw- en Woningverordening" in aansluiting waarop thans een
door een gespecialiseerd deskundige opgesteld ontwerp voor een geheel nieuwe
,,Bouw en Woningverordening" beschikbaar is gekomen. Na bestudering, en
eventueel wijziging en aanvulling daarvan door de eigen eilandsorganen, zal dit
ontwerp in 1956 aan Uw Raad ter vaststelling worden voorgelegd.

Hoofdstuk VII. Verkeer en Vervoer

Wegen en Riolen

Evenals in vorige jaren zijn ook voor 1956 aanmerkelijke bedragen wegens
onderhoud van wegen (f 645.000,-) en wegens aanleg van wegen f 1.115.000,-)
op de begroting opgenomen. In deze bedragen kan geacht worden enig inhalen
van achterstand in de regelmatige uitbouw van het wegennet te zijn begrepen.
In de begroting is een uitvoerige specificatie van beide bedragen opgenomen.
Met betrekking tot de wegenaanleg op particuliere gronden is een commissie
ingesteld, welke thans in studied heeft een voorlopig ontwerp voor regelen voor
de bouwexploitatie van particuliere gronden, alsmede voor de heffing van een
wegenaanlegbelasting, welke het mogelijk maakt in daarvoor gedigende gevallen
de kosten van wegenaanleg geheel of voor een deel op de eigenaren van de aan-
grenzende percelen te verhalen. Daarin is echter enige vertraging gekomen door
het inmiddels ingekomen ontwerp voor een nieuwe Bouw- en woningverordening.
Deze ontwerpen zullen immers op elkaar moeten worden afgestemd, zodat 66n
harmonisch geheel wordt verkregen.
Teneinde de aandacht er op te vestigen, dat in de naaste toekomst gelden
beschikbaar moeten komen voor de vernieuwing van het rioleringssysteem in het
stadsgedeelte begrensd door Julianaplein Scharlooweg Concordiastraat Waai-
gat Theaterstraat Pietermaai Penstraat hoek Julianaplein, zijn daarvoor
P.M. posten op de begroting van de kapitaaldienst geraamd. Deze werken eisen
aanmerkelijke bedragen, zodat in de naaste toekomst te dezer zake een zware
belasting van de begroting kan worden verwacht. Zodra de volkswoningbouw
enigermate uitgebreid ter hand wordt genomen, zullen ook voor het riolerings-
systeem bij die woningen gelden beschikbaar gesteld moeten worden.

Vaste oeververbinding

De begrotingspositie laat niet toe, dat thans reeds gelden worden gevoteerd
voor de verwezenlijking van de vaste oeververbinding. Het Bestuurscollege is van
meaning dat vooralsnog andere, meer noodzakelijke, voorzieningen moeten v66r-
gaan. Niettemin blijft dit project de aandacht van het Bestuurscollege gaande
houden en zal in deze zittingsperiode van het College een nader standpunt wor-
den ingenomen.

Haveningang

In de Memorie van Antwoord behorende tot de begrotingsbehandeling 1955
is summer het advies medegedeeld, dat in het rapport van Ir. Schijf is vervat.
Blijkens later ontvangen rapporten hebben proven met scheepsmodellen geno-
men de inhoud van dit rapport bevestigd; de combinatie van bouw van een strek-
dam en baggerwerk aan de westzijde van de haveningang zou de verbetering
van de haveningang moeten geven. Alvorens het Bestuurscollege definitief wil
besluiten tot uitvoering der geadviseerde werken, zullen Uw Raad nog nadere
mededelingen worden gedaan, alsmede inzage worden gegeven van de uitgebrachte
rapporten en adviezen.

Luchthaven

De laatste jaren is er naar gestreefd de luchthaven van het eilandgebied
zodanig te moderniseren, dat deze aan hoge eisen van capaciteit en veiligheid
voldoet. Reeds werden onder beheer van het eilandgebied in vorige jaren de
rolbanen vernieuwd, een vliegtuigparkeerplatform aangelegd en is thans de ver-
nieuwing van het parkeerpatform voor het stationsgebouw en de afrastering
rond de luchthaventerreinen in bewerking. Voor 1956 wordt een verlenging van
de startbaan met 400 meter voorgesteld (kosten f 490.000,-) en zullen de naast
de startbaan gelegen terreinen, alsmede de open waterafvoer geheel naar de eisen
van international geregelde voorschriften in orde worden gemaakt.
Ook de rehabilitate van het stationsgebouw is ter hand genomen en zal
binnen afzienbare tijd gereed zijn gekomen. Aanvankelijk heeft het in de bedoe-
ling van het Bestuurscollege gelegen Uw Raad voor 1956 weder om verdere ver-
beteringen van het stationsgebouw-, die reeds bij de vorige begrotingsbehande-
ling in uitzicht werden gesteld-, voor te leggen, onder meer omvattende ver-
nieuwing der tegelvloeren en het aanbrengen van een ruime trapopgang naar de
wachtkamer annex restaurant op de eerste verdieping. Evenwel heeft de begro-
tingspositie, alsmede het feit dat toch reeds ruim f 500.000,- aan kapitaalsuit-
gaven voor de luchthaven op de begroting zijn opgevoerd, tot beperking genoopt.
De veiligheid van de haven wordt verder opgevoerd door aanschaffing van
een nieuwe motorspuit, die ten last van hoofdstuk III van de begroting wordt
aangeschaft, doch bij de luchthaven wordt gestationeerd.- 11 -


Lijntelefoon

De in de afgelopen jaren tot stand gekomen capaciteitsuitbreiding van de
centrales is van dien aard, dat in de eerstvolgende jaren slechts een relatief ge-
ring bedrag voor uitbreiding daarvan besteed zal behoeven te worden. Ten aan-
zien van het kabelnet zullen in het komende jaar maatregelen dienen te worden
getroffen om de thans geinstalleerde centralecapaciteit volledig effectief te ma-
ken.
De dienst Lijntelefoon ontwikkelt zich gunstig in die zin, dat het aantal aan-
geslotenen zich in stijgende lijn blijft bewegen, waardoor de opbrengsten, in-
dien het thans geldende abonnementstarief blijft gehandhaafd, in 1956 met ruim
f 60.000,- zullen kunnen toenemen.
Het nieuwe hoofd van dienst heeft reeds een studied gemaakt omtrent een
eventuele tariefsherziening, waarbij mede in meerdere of mindere mate de in-
tensiteit van het gebruik van de telefoonaansluiting voor het door de abonn6
verschuldigde bedrag bepalend zal zijn. Binnen afzienbare tijd zullen Uw Raad
daaromtrent nadere mededelingen en/of voorstellen worden gedaan.

Hoofdstuk IX. Arbeid en maatschappelijke zorg

Zodra nadere gegevens zijn verzameld omtrent aan het eilandgebied over-
gedragen taken terzake van de arbeid en maatschappelijke zorg, zullen Uw Raad
zo nodig voorstellen tot wijziging van de conceptbegroting worden voorgelegd.
De aandacht moge worden gevraagd voor de onder volgno. 4036 P.M. op-
genomen post ,,Bijdrage aan het Volkswoningbedrijf wegens verlening van huur-
reductie op ground van social overwegingen", waarmede het Bestuurscollege
erkent, dat de social facetten van het Volkswoningbedrijf mede hierin tot uit-
drukking kunnen komen, dat niet steeds de rendabele huur zal worden gevorderd.
De huurreductie dient alsdan evenwel niet ten last van dit bedrijf te blijven,
doch als steunverlening in de social sector te worden beschouwd.

Hoofdstuk X. Volksontwikkeling en opvoeding

Indien sprake is van een dynamische ontwikkeling der uitgaven van het
eilandgebied, dan geldt dit wel in de eerste plaats voor de uitgaven in de sector
volksontwikkeling en opvoeding. De gewone uitgaven van het lager onderwijs
nemen telkenjare zeer beduidend toe in verband met de toeneming van het aantal
kinderen dat onderwijs geniet. Daar komt dan nog bij de verdere nuancering die
in het van overheidswege te geven onderwijs wordt aangebracht, die reeds voer-
de tot de oprichting van een drietal middelbare scholen, een ambachtsschool en
op welke weg thans verder wordt gegaan met uitbreiding van het kleuteronder-
wijs, oprichting van scholen voor buitengewoon lager onderwijs, voor nijverheids-
onderwijs voor meisjes, later nog te vervolgen met een tweede vakschool voor
jongens.
Het wederom uitvoerig program van scholenbouw dat Uw Raad bij deze be-
groting wordt voorgelegd, voorziet in de bouw van:
2 nieuwe kleuterscholen,
4 nieuwe scholen voor lager onderwijs,
20 nieuwe schoollokalen bij bestaande scholen,
1 school voor buitengewoon lager onderwijs voor jongens en meisjes,
1 internaat behorende bij de R.K. Nijverheidsschool voor meisjes, in het bijzon-
der bestemd om ook meisjes uit de buitendistricten in de gelegenheid te stel-
len het nijverheidsonderwijs te volgen;
terwijl voorts een aantal verbeteringen aan bestaande scholen zullen worden aan-
gebracht..
Daar in de omvang van dit program wederom zoals ook in vorige jaren,
het inhalen van enige achterstand is begrepen en de begroting derhalve reeds
zwaar wordt belast, achtte het Bestuurscollege het volkomen verantwoord de
bouw van gymnastieklokalen voor scholen voor lager onderwijs naar volgende
jaren te verschuiven. Het bovenvermeld program van scholenbouw vordert, in-
clusief de eerste inrichting, een totaalbedrag van f 1.732.650 ofwel bijna een
derde van het total der kapitaalsuitgaven, welke ten last van de algemene be-
groting komen. Voor het jaar 1955 beliep het totaalbedrag f 1.944.351,-.
Uit het hiervoor op pagina 4. vermelde overzicht blijkt dat de netto-exploi-
tatie uitgaven voor volksontwikkeling en opvoeding ruim 50% uitmaken van het
total der netto-kosten van alle taken van eilandelijke zorg samen.
Hoewel het Bestuurscollege de uitbreiding van het nijverheidsonderwijs uiter-
mate belangrijk acht, mag daarmede toch niet z6 overhaast tewerk worden ge-
gaan, dat in grote mate de hand zou moeten worden gelicht met de eisen die in
verband met de deugdelijkheid van het onderwijs moeten worden gesteld. Alvo-
rens het nijverheidsonderwijs voor meisjes volledig te subsidieren zal het Be-
stuurscollege de betrekkelijke plannen danook critisch toetsen aan de -nog vast
te stellen- nijverheidsverordening.
Inmiddels wordt voor een gering deel in het buitengewoon lager onderwijs
voorzien door toevoeging aan de Joan Mauritsschool van enkele klassen voor
buitengewoon lager onderwijs, terwijl thans ook het onderwijs aan gebrekkige
kinderen van de Mgr Verrietstichting provisorisch wordt verzorgd.
In de commissie welke een onderzoek heeft ingesteld naar de mogelijkheden
van bezuiniging op de onderwijsuitgaven zijn wel enkele suggesties, die enige
bezuiniging inhouden, naar voren gekomen; daartegenover kwam echter ook
aan het licht, dat andere noodzakelijke wijzigingen deze bezuinigingen, waarvan
de doorvoerbaarheid in de practijk nog niet vast staat, geheel te niet zullen doen.
De te bewerken materie vereist overigens een dermate diepgaande gespecialiseer-
de kennis van onderwijsproblemen en is zo nauw verweven met de opbouw van
- 12 -


de onderwijsorganisatie z6lf, een landsaangelegenheid! (schooltypen, leer-
program, eisen aan de onderwizer te stellen enz.) dat het voor het Bestuurs-
college vast staat, dat deze zaak slechts in nauw overleg met de Regering be-
handeld zal kunnen worden. Na ontvangst van het rapport van de commissie
zal het Bestuurscollege zich nog nader beraden.
De gehele of gedeelteljke afschaffing van schoolgelden zal de netto-kosten
van het onderwijs nog doen toenemen, waarbij tevens de vraag rUst in hoeverre
de begrotingspositie deze afschaffing kan dragen. Die mogelijkheid tot afschaf-
fing zal in verband hiermede eerst definitief kunnen worden bezien, nadat meer
klaarheid is gekomen in de omvang der eilandsfinancien door de herverdeling en
scheiding van het belastinggebied tussen land en eilandgebieden die, naar ver-
wacht wordt, binnenkort door de Regering aan de orde zal worden gesteld.
Bovendien moeten de consequenties, die de afschaffing van schoolgelden
voor het lager onderwijs kan hebben voor de bevolking van de B-scholen en de
onderbouw der MULO-scholen, en, daarmede onmiddellijk verband houdende, op
de kosten van leermiddelen en personnel, nauwkeurig worden nagegaan. Niette-
min ziet het Bestuurscollege in de afschaffing van schoolgelden ten minste
voor de eerste 6 leerjaren een zo groot social belang, dat ernstig zal worden
getracht v66r het schooljaar 1956/1957 een beslissing op dit punt te brengen.
Het Bestuurscollege heeft gemeend geen post op de begroting te moeten
brengen voor de aanschaf van waterkoelers voor de scholen. De kosten daarvoor
zijn namelijk onevenredig hoog. Immers met 66n koeler per school zal veelal niet
kunnen worden volstaan, vooral omdat het gebruik der koelers noodzakelijk
wordt samengebracht op de enkele korte perioden, waarin geen les wordt gege-
ven; voorts zal het overbelast gebruik op enkele topuren tot grote slijtage aan-
leiding geven. Tenslotte zouden een aantal buitenscholen, waarin geen electrische
aansluiting is gelegd niet kunnen worden voorzien; deze discriminate acht het
Bestuurscollege niet fraai.
In de begroting is geen post meer opgebracht terzake van een eilandelijk
sportbureau. Voor de zaken de lichamelijke opvoeding betreffende, is een per-
manente commissie uit Uw Raad in het leven geroepen, welke omtrent het op
dit punt te voeren beleid adviseert. Mocht deze commissie adviseren tot oprich-
ting van een eilandelijk sportbureau dan zal het Bestuurscollege zeker met dat
advies rekening houden.
Het Bestuurscollege erkent met de commissie het grote belang dat
verbonden is aan het beschikbaar hebben van een goed geoutilleerd station;
de zeer belangrijke activiteit die door particuliere organisaties op het gebied van
de sport wordt ontwikkeld rechtvaardigt, dat een Curagao waardig en represen-
tatief station, ook indien dit in belangrijke mate van overheidswege zou worden
bekostigd, aan een privaat rechtspersoon die nauw met deze organisaties is ver-
bonden in beheer en exploitatie wordt gegeven, uiteraard met behoud van in-
vloed van de overhead. Als eerste bijdrage aan de totstandkoming van een der-
gelijk station is op de kapitaaldienst een bedrag van f 100.000,- genoteerd we-
gens ,,Kosten van voorbereiding van de bouw van een station".
Aan de subsidies op dit hoofdstuk is een post van f 4.000,- toegevoegd
voor de ,,Stichting Wetenschappelijke Bibliotheek". Deze bibliotheek kan als een
goede aanvulling worden gezien op de eilandelijke leeszaal en bibliotheek, die
zich meer beperkt tot ontspanningslectuur en popular wetenschappelijke werken.
Voorzover in de eilandelijke bibliotheek werken voorkomen die naar hun aard
tot de wetenschappelijke bibliotheek behoren, stelt het Bestuurscollege zich voor
deze werken bij de ,,Stichting Wetenschappelijke Bibliotheek" in beheer te even,
onder de bijzondere voorwaarde, dat deze evenals ook de door de Stichting op
andere wijze verkregen boeken, steeds tot gebruik ten behoeve van de gemeen-
schap blijven bestemd. Door de overheveling van de wetenschappelijke werken
naar de Stichting Wetenschappelijke Bibliotheek kan in de eilandelijke bibliotheek
ruimte worden vrijgemaakt voor de installing van een permanent jeugdleeszaal.
Op dit hoofdstuk is tenslotte nog een credit van f 40.000,- uitgetrokken voor
de verbetering van de outillage voor de opberging van boeken in de eilandelijke
bibliotheek en leeszaal.

Hoofdstuk XI. Algemene dekkingsmiddelen
Aan het reeds op pagina 6 vermelde kan nog worden toegevoegd dat het
Bestuurscollege voor het belastingjaar 1956/1957 een herziening van de hon-
denbelasting in uitzicht stelt. Daar niet vast staat, dat in het jaar 1956 enige
bijdrage ex artikel 88 van de Eilandenregeling van Aruba zal worden ontvangen
is de betrekkelijke post P.M. geraamd.

Hoofdstuk XII. Overige ontvangsten en uitgaven en onvoorzien
De aandacht van Uw Raad moge worden gevraagd voor volgno. 5650 ,,Stor-
ting in het fonds ter bekostiging van duurtetoeslag gepensionneerden en onder-
stand bij wijze van pension" f 50.000,-. Deze starting wordt verricht sedert het
jaar 1953, teneinde enig fonds te vormen voor de geleidelijk aangroeiende last
van onderstanden bij wijze van pension en van duurtetoeslag gepensionneerden.
Zolang geen incorporate van duurtetoeslagen heeft plaats gevonden, zal het
eilandgebied de duurtetoeslagen op het pension van zijn ambtenaren en in de
practijk ook die van het onderwijzend personnel te dragen krijgen. Reeds op
dit moment zijn de constant berekende toekomstige verplichtingen uit deze hoofde
z66r groot en vormt het jaarlijks bedrag van f 50.000,- slechts een gering deel
van hetgeen nodig zou zijn om de toekomstige verplichtingen uit fondsvorming
te kunnen dekken.
In de omstandigheid echter, dat de gehele of gedeeltelijke incorporate der
duurtetoeslagen in de pensioengrondslagen en in de bezoldigingen niet lang
mag uitblijven, is aanleiding gevonden thans nog geen voorstellen te doen tot
- 13 -


afzondering ten last van de begroting van grotere bedragen.
Onder volgno 5654 is een bedrag van f 42.000,- ten last van de begroting
gebracht wegens reservering voor verliezen te lijden op de verstrekking van
voorschotten ter bevordering van landbouw, veeteelt, visserij en woningbouw.
Deze aan kleine luiden vaak bij wijze van het bieden van steun verleende
voorschotten kunnen in een aantal gevallen niet geheel terugbetaald worden.
Tegenover de op reserve-kas- en verrekendienst als vordering geadministreerde
voorschotten behoort danook een bedrag op de begroting te worden gebracht,
waaruit t.z.t. de afschrijvingen op de vorderingen kunnen worden bekostigd.
Het ligt in de bedoeling om, zodra de landsverordening op de invordering
door middel van dwangschriften is herzien het ontwerp daartoe ligt reeds
zeer geruime tijd gereed ook voor deze voorschotten de mogelijkheid tot
dwanginvordering te openen.

Dienst Watervoorzieningsdienst.

Op de enigermate gewijzigde begrotingsopstelling van deze dienst werd hier-
voor reeds gewezen. Zoveel mogelijk is getracht ook de cijfers van de begroting
1955 en van de rekening 1953 aan deze gewijzigde groepering aan te passen. Het
nadelig saldo van de Watervoorzieningsdienst exclusief de kosteloze water-
voorziening is geraamd op f 827.037,-; dat is ca f 200.000,- hoger dan het
vorig jaar. De oorzaken van deze stijging zijn te vinden in de hogere olieprijzen
(ca f 50.000,-), toekenning van kindertoelagen (ca f 50.000,-), hogere af-
schrijvingen (ca f 21.000,-) alsmede in hogere ramingen voor bezoldigingen en
daarmede samenhangende kosten (onder meer reservering voor verlofskosten).
Voor de personeelsuitbreiding moge worden verwezen naar de personeelsstaat.
Naar verwacht mag worden, zal in het jaar 1956 een deel van het personnel
mede werkzaam zijn aan de onmiddellijke voorbereiding van de bouw van de
nieuwe destillatieinrichtingen. De in verband daarmede aan de kapitaaldienst
door te berekenen personeelskosten zijn voorlopig P.M. op de begroting opge-
nomen (volgno 3-1 der baten).
De waterverkoop is geraamd op hetzelfde niveau als voor het jaar 1955.
Omtrent de te kiezen technische opzet van de uitbreiding der destillatie-
inrichtingen bestaat volledige eensgezindheid; het Bestuurscollege verwacht
voorts stellig dat de onderhandelingen met de O.G.E.M. omtrent de levering van
stroom binnen zeer afzienbare tijd tot een goed einde worden gebracht.
De voorbereiding van het nieuwe project is thans zover gevorderd, dat het
verantwoord is aan de verbeteringen aan de bestaande destillatieinrichtingen,
waarvoor Uw Raad op de begroting voor het jaar 1955 reeds een credit heeft
gevoteerd van f 500.000,-, mede te koppelen de aanleg van de electrische in-
stallaties met schakelkasten, verdeelkasten enz. in zodanige uitvoering, dat deze
tevens toereikend zijn, wanneer de electrische stroom door turbo-generatoren
zal worden opgewekt. Voorts waren de inrichtingen voor de injectie van ferri-
ionen die de thans gebruikte chemicaliin zullen vervangen reeds aan te
brengen. Met een en ander is een bedrag gemoeid van f 500.000,-. Bovendien
kan nu reeds worden aangevangen met de aanleg van nieuwe aanvoerleidingen
voor zeewater van grotere capaciteit, waarna de bestaande zuigleidingen dienst
zullen doen om het afvalwater naar zee af te voeren. Voor deze nieuwe toevoer-
leidingen met bijkomende werken is een bedrag vereist van f 250.000,-.
Omdat bovenvermelde werken mede een noodzakelijk complement vormen
van de nieuw op te stellen destillatieinrichtingen, welke op beduidend meer eco-
nomische wijze de productive van water zullen verzorgen in verband waarmede
financiering door middel van geldlening verantwoord kan worden geacht, is
in de begroting tegenover de onderhavige uitgaven een ontvangst wegens op te
nemen geldlening geplaatst.
De gestadige uitbreiding van het gebied, dat door de waterleiding wordt
bestreken en de toeneming van het verbruik, alsmede de te verwachten toene-
ming in de eerstvolgende jaren nadat de capaciteitsuitbreiding van de water-
productie installaties tot stand is gekomen, vereist een aantal technische voor-
zieningen aan het distributienet. In de eerste plaats is een hoofdaanvoer (10"
en 12" transportleiding) nodig van Mundo Nobo naar een op Groot Kwartier
te bouwen hoofdreservoir, van waaruit de lager gelegen reservoirs automatisch
worden opgevuld, en ter voorziening van het hoog gelegen gedeelte van het 2e
district. Van deze hoofdaanvoerleiding kan ter hoogte van Cas Chiquito een 5"
aftakking worden gemaakt naar Juan Domingo, van waaruit distributieleidingen
kunnen worden aangelegd naar Jan Doret Boca St. Michiel en naar het hoog
gelegen gedeelte van Mahuma. Door plaatsing van een opjaagstation zal ook
het hoog gelegen deel van Seroe Fortuna van water kunnen worden voorzien.
Deze uitbreidingen vorderen een totaalbedrag van f 525.000,- zoals in de
begroting nader gespecificeerd.
In een volgende phase zal de grote transportleiding, die voorlopig wordt
gelegd tot Juan Domingo, worden doorgetrokken in de richting Westpunt naar
het ten last van de begroting 1955 te bouwen reservoir op Tera Cora.
Het Bestuurscollege vertrouwt Uw Raad binnen zeer afzienbare tijd het
grote project tot uitbreiding der waterdestillatieinrichtingen, annex opwekking
van electrische energie, te kunnen voorleggen.

Dienst van Openbare Werken

Het is Uw Raad bekend, dat door het Raadgevend bureau voor organisatie
en efficiency Berenschot een rapport is uitgebracht omtrent de methoden, die
zouden moeten worden gevolgd om bij de onderscheidene diensten en bedrijven
van het eilandgebied tot meer efficiency te geraken. Daarin wordt een systema-
tische onderzoek, zich uitstrekkende over enige jaren, in uitzicht gesteld, dat
- 14 -


zou worden ter hand genomen door eilandsambtenaren, nadat deze daarvoor een
specialistische scholing in Nederland, te geven door voornoemd bureau, zouden
hebben gevolgd en dat voor de eerste tijd zou staan onder leading van medewer-
kers van het Bureau-Berenschot. Geadviseerd wordt voorts bovenbedoelde amb-
tenaren samen te brengen in een Bureau dat los staat van de eilandelike diensten
en bedrijven. Dit bureau zou in de eerste plaats de organisatie en efficiency bij
de Dienst Openbare Werken bezien.
Het nieuw opgetreden Bestuurscollege heeft nog geen gelegenheid gevonden
de m6rites van deze adviezen en alle daaraan verbonden facetten te onderzoeken,
doch stelt zich voor Uw Raad binnenkort van zijn standpunt mededeling te doen.
Intussen wordt toch geleidelijk voortgegaan met de verbetering van de
organisatie, alsook van de outillage, die in genen dele gelijke tred heeft gehou-
den met de ontwikkeling van de dienst in de laatste vijftien jaren.
De laatste jaren is een aanvang gemaakt met de vervanging van het ver-
ouderde en vaak nagenoeg versleten machinepark. De vrij ruime aanschaffingen,
die op volgno 106 van de kapitaaldienst ook dit jaar wederom worden voorge-
steld, dienen mede om het machinepark op behoorlijk peil te brengen.
In dit jaar is een reorganisatie van het magazijnbeheer, alsmede van het
inkoopbeheer, tot stand gekomen waaraan een doelmatige verbouwing van de
magazijnloodsen is voorafgegaan. De autosmeerafdeling van de werkplaats werd
gemoderniseerd; het bjkantoor van de onderhoudsafdeling op Marichi opge-
heven, terwijl de nieuwe schaft-, kleed- en cantineruimte einde van dit jaar
gereed zal komen, evenals de verbouwing van het hoofdkantoor.
Voor het jaar 1956 staat een verbetering van de huisvesting van de werk-
plaats (restauratie en herindeling) op het program, alsmede de inrichting van
het bedrijfskantoor voor de onderhoudsafdeling en voor de reinigingsdienst. Te-
vens zal een aanvang worden gemaakt met de asfaltering van de terreinen van
de werkplaats ter bescherming van de machinerieen enz. tegen stof, waartoe in
het jaar 1957 nog een bedrag van f 100.000,- nodig zal zijn.
Het is te verwachten dat de Dienst Openbare Werken in het jaar 1956 ruim
met werkorders bezet zal zijn in verband waarmede, bij handhaving van de in
1954 en 1955 aangewende opslagpercentages voor indirecte kosten, slechts vrij
geringe nadelige saldi op de onderscheidene afdelingen zullen resteren, namelijk:
a. Algemene leading en administrative ... ... ... ... ... ... f 26.632,-
b. M agazijn ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,, 46.775,-
c. Architectenbureau ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,, 24.657,-
d. Onderhoud gebouwen ... ... ... .... ... ... ... ... ,, 13.734,-
e. Werkplaats ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..,, 40.174,-
f. Wegen en riolen ... ... ... .... ... ... ... ... ..,, 8.893,-
g. Interne bedrijven ... ... ... ......... ... ... ... ... ,, 908,-

f 161.773,-
waarbij nog dient te worden aangetekend, dat onder de kosten van algemene lei-
ding en administrative tevens zijn begrepen kosten van algemene bijstand van
de dienst aan het eilandsbestuur; de magazijnkosten nog dienen te verminderen
door meer efficient magazijnbeheer en dat de kosten van de werkplaats voor
1956 extra hoog oplopen door een ruime starting in de aanschaffings- en ver-
nieuwingsreserve.
Het total der ongedekte saldi ad f 161.773,- wordt ten last van volgno
3340 van de begroting van de algemene dienst aan de Dienst Openbare Werken
uitgekeerd.
De afdelingen welke een zuivere overheidstaak verzorgen belasten de be-
groting van de algemene dienst met:
f 93.992,- voor de Planologische dienst,
f 65.925,- voor het Bouw- en Woningtoezicht,
f 58.192,- voor het Toezicht Stoomwezen en Electriciteit,
f 921.541,- voor de Reinigingsdienst.
Dit laatste bedrag is t.o.v. het vorig jaar toegenomen hoofdzakelijk tenge-
volge van vermeerdering van social lasten (kindertoeslag) met ca f 60.000,-;
lonen met ca f 60.000,- (de raming voor 1955 is te laag); saneerploeg t.b.v.
het hygienisch toezicht f 23.000,-.
Omtrent de nieuwe inrichting van de begroting worden hiervoor reeds mede-
delingen gedaan. Voorts moge nog worden verwezen naar de uitvoerige bij de
begroting gevoegde toelichting.

Volkswoningbedrijf

Het beleid van het Bestuurscollege met betrekking tot de huisvesting van
de minder draagkrachtige bevolkingsgroepen zal er op zijn gericht overeenstem-
ming te brengen tussen de activiteit van de overhead op dit punt en de thans
wel algemeen doorgedrongen erkenning, dat de voorziening in een behoorlijke
huisvesting voorrang dient te hebben boven nagenoeg alle andere onderwerpen
van eilandelijke zorg, die de opheffing, opvoeding en ontwikkeling van ons volk
beogen. Waar een gebrekkige huisvesting geen goede basis biedt voor een har-
monische ontwikkeling van het gezinsleven, daar zal ook de opvoedende kracht
van het onderwijs, georganiseerde vrije tijdsbesteding, maatschappelijk werk,
social steunverlening enz. slechts gering effect kunnen hebben.
Met behoud van het streven naar een rendabele exploitatie der volkswonin-
gen binnen het volkswoningbedrijf, zal toch onder bepaalde omstandigheden een
steunverlening gegrond op social overwegingen niet achterwege mogen blijven.
Het karakter van de social steunverlening zal dan mede tot uitdrukking komen
in de bijdrage die uit de social afdeling van de begroting (Hoofdstuk VIII)
aan het volkswoningbedrijf wordt verstrekt ter aanvulling van het verschil tus-
sen de rendabele en de in de practijk te vorderen huur.- 15 -


Bij de bouw en de exploitatie der volkswoningen zal in het oog worden ge-
houden, dat de omstandigheden in de practijk vorderen, dat nog onderscheid
wordt gemaakt tussen:
a. overgangswoningen, welke dienen om bij sanering van krotwijken de krot-
bewoners een eerste goed onderkomen te verschaffen. Deze woningen zullen
van de meest eenvoudige aard zijn, zodat ook de rendabele huur op zo laag
mogelijk niveau kan worden gesteld. Niettemin zal, daar deze woningen er
in de eerste plaats op zullen worden gericht de opruiming van krotwijken
mogelijk te maken en de bewoners daarvan te gewennen aan goede bewoning
en regelmatig gezinsleven, aanmerkelijke huursteun uit de social sector
niet gemist kunnen worden.
b. werkmanswoningen, dienende tot huisvesting van de cenvoudige weinig
draagkrachtige werknemer, daaronder ook begrepen de werknemer die, na
huisvesting gedurende enige tijd in een ,,overgangswoning", bewezen heeft
in staat te zijn een werkmanswoning te huren en goed te bewonen. Ook bij
deze woningen zal op ground van social overwegingen in bepaalde gevallen
huurreductie, te bekostigen uit de social sector, verleend kunnen worden.
c. kleine middenstandswoningen, dienende tot huisvesting van degenen, die
in verband met hun gezinsinkomen niet voor een ,,werkmanswoning" in aan-
merking komen.
Momenteel worden een aantal proefwoningen gebouwd in 5 verschillende
typen, waaruit na gereedkomen een keuze voor de wonder a en b bedoelde wo-
ningen kan worden gemaakt.
Het is duidelijk dat een onmiddellijk verband bestaat tussen de sanering
van krotwijken en de bouw van de wonder a en b bedoelde woningen. Eerst wan-
neer behoorlijke huisvesting kan worden geboden is het mogelijk een krotwijk
grondig te saneren. Het Bestuurscollege street er naar in het jaar 1956 een
aanvang met deze radical sanering te maken. Daarbij zal tevens worden over-
wogen in hoeverre het mogelijk zal zijn eventuele aankoop en sanering van krot-
wijken te doen volgen door verkoop van de beschikbaar komende ground, teneinde
de kosten van financiering tot een minimum te beperken. Voorzover uit deze
sanering kosten voor de overhead resteren, waren deze te verantwoorden ten
last van de social sector van de begroting. Te dien einde is op hoofdstuk IX
van de kapitaaldienst een post voorlopig P.M. opgenomen luidende:
,,Kosten van sanering van krotwijken".
Voor de bouw in het jaar 1956 van nieuwe volkswoningen wordt Uw Raad
voorgesteld een credit te voteren van f 1.500.000,-, toereikend voor de bouw
van ca 250 woningen en te financieren door middel van geldlening. Vanzelfspre-
kend zal v66r de uitvoering van nieuwe projecten voor de volkswoningbouw nog
nader overleg met Uw Raad worden gepleegd.
Voor het in eigendom afstaan van volkswoningen in een of andere vorm
van huurkoop is inmiddels een eerste concept-voorstel gereed gemaakt. Het Be-
stuurscollege betwijfelt wel, gezien de grote moeilijkheden die reeds worden on-
dervonden bij de invordering van een huur die nog beneden het rendabele niveau
ligt, of het openen van de mogelijkheid tot huurkoop veel success zal hebben.
Niettemin ligt het in de bedoeling in het jaar 1956 een daartoe strekkend voor-
stel aan Uw Raad te doen ten behoeve van die groep der bewoners van volks-
woningen, die daarvan een goed gebruik kunnen maken.
Bij de begroting van het volkswoningbedrijf is onderscheid gemaakt tussen
de rente- en aftchrijvingslasten welke, uitgaande van een afschrijvingsduur van
40 jaar en een rente van 3%, ten last van de exploitatie komen en de finan-
cieringslasten welke, in verband met de 15-jarige looptijd der leningen, daar bo-
ven uit gaan.
Het eigenlijke exploitatiesaldo wordt geraamd op, nadelig ... ... ... f 50.255,-
waarbij in aanmerking is te nemen, dat geen rente- en afschrijvings-
lasten zijn berekend voor het barakkencomplex van 21 woningen
Berg Domi, dat geacht kan worden geheel te zijn afgeschreven.
Het voordelig verschil tussen in de exploitatie berekende rente en de
werkelijk te betalen rente bedraagt ... ... ... ... ... ... ... f 48.648,-

Zodat de rekening van baten en lasten een nadelig saldo vertoont
van slechts ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... f 1.607,-
De boven het bedrag der afschrijving uitgaande aflossing op geldleningen
- f 358.668,- is than op de rekening van kapitaalsontvangsten en uitgaven
verantwoord wonder volgno. 109 ,,Verstrekking van kapitaal door de algemene
dienst".
Het Bestuurscollege moge deze Algemene Beschouwingen besluiten met de
medewerking van Uw Raad in te roepen de behandeling van de begroting v66r
de aanvang van het nieuwe jaar te bebindigen. Met het oog daarop ware de
behandeling in de afdelingen aan te vangen op 24 October a.s.

Willemstad, 20 September 1955.

Het Bestuurscollege van het eilandgebied Curagao,

De Gezaghebber, De Secretaris,
M. P. GORSIRA. J. VAN TOORN.
EILANDSRAAD VAN
HET EILANDGEBIED CURA(AO

1955 No. 5.

Eilandsverordening tot vaststelling van de
begroting van het Eilandgebied Curagao
voor het dienstjaar 1956.

ONTWERP

No. 2.DE EILANDSRAAD VAN CURACAO,
Overwegende, dat het noodzakelijk is de begroting van het Eilandgebied
Curagao voor het dienstjaar 1956 vast te stellen;
HEEFT BESLOTEN:
vast te stellen de navolgende eilandsverordening:
Artikel 1.
De begroting van het Eilandgebied Curagao voor het dienstjaar 1956 wordt
vastgesteld als volgt:2 TITEL A. GEWONE DIENST.


ONTVANGSTEN


HOOFDSTUK I


Opbrengst- van de Rekening Rekening Begroting
van de Omshrij 1954 1955 per post ving en toelihting
groep post 1953 1954 1955 per post per paragraaf


HOOFDSTUK I. ALGEMEEN BEHEER.

I. Bestuursorganen.

A. Eilandsraad.

Nihil.B. Bestuurscollege.

Nihil.


2. Administrative.

A. Central Bestuurskantoor.

DIENSTEN EN LEVERANTIES AAN DERDEN.

OPBRENGST BOEK- EN DRUKWERKEN ... ... ... ... ... ... ... ...


P.M.

No. Begroting 1956
Kosten- N Rekening Rekening Begroting 1
van de Omschrijving en toelichting
groep post 1953 1954 1955 per post per paragraaf


HOOFDSTUK I. ALGEMEEN BEHEER.

I. Bestuursorganen.

A. Eilandsraad.

PRESENTIEGELDEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Vastgesteld op f 10,- per vergadering (A.B. 1954 No. 10).

REIS-, VERBLIJF-, REPRESENTATIE- EN VERGADERKOSTEN ... ... ...

De kosten van de vergaderingen van de Eilandsraad, de commissies en de
afdelingen van de Raad, worden geraamd op f 750,-.

B. Bestuurscollege.

BEZOLDIGINGEN ... ... ... ... ... ...... ................. ... ...

Verwezen moge worden naar de personeelsstaat.

PENSIOENBIJDRAGEN AAN HET ALGEMEEN PENSIOENFONDS VAN DE
NEDERLANDSE ANTILLEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Verwezen moge worden naar de personeelsstaat.

KOSTEN VAN UIT- EN TERUGZENDING EN VERLOVEN ... ... ... ...

LON E N ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Verwezen moge worden naar de personeelsstaat.

GENEESKUNDIGE BEHANDELING EN -VERZORGING ... ... ... ... ...

Verwezen moge worden naar het medegedeelde bij de Algemene Beschou-
wingen.

OVERIGE PERSONEELSKOSTEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Voor het aanschaffen van drie uniformen per jaar voor de chauffeur wordt
f 150,- geraamd.
REIS-, VERBLIJF-, REPRESENTATIE- EN VERGADERKOSTEN ... ... ...

a. Reis-, verblijf- en vergaderkosten ... ... ... ... ... ... f 7.000,-
b. Representatiekosten Gezaghebber en Bestuurscollege ... ,, 8.000,-

f 15.000,-

KOSTEN VAN TECHNISCHE HULPMIDDELEN EN VERVOER ... ... ...
a. Onderhouds- en bedrijfskosten dienstauto ... ... ... ... f 2.250,-
b. Vergoeding aan Gedeputeerden voor het gebruik van hun
eigen vervoermiddelen A f 75,- per maand per person ,, 4.500,-

f 6.750,-

ad a. Op ground van de uitgaafcijfers over 1954 is dit credit verhoogd met
f 1.000,-. Uit deze post worden ook gekweten de kosten voor het
huren van een personenauto van de Dienst van Openbare Werken
gedurende de tijd dat de eigen dienstauto in onderhoud is bij ver-
melde dienst.
BELASTINGEN, VERZEKERINGEN ENZ. ... ... ... ... ... ...... ...
Betreft premie verzekering dienstauto.
KOSTEN VAN BIJZONDERE AARD
TELEFOONKOSTEN ...... ... ........... ... ... ... ...
Deze raming betreft de abonnementskosten van de woningaansluitingen
van de Gezaghebber, de Gedeputeerden en de Secretaris.

2. Administratie.
A. Central Bestuurskantoor.
BEZOLDIGINGEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Verwezen moge worden naar de personeelsstaat.
PENSIOENBIJDRAGEN AAN HET ALGEMEEN PENSIOENFONDS VAN DE
NEDERLANDSE ANTILLEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Verwezen moge worden naar de personeelsstaat.
KOSTEN VAN UIT- EN TERUGZENDING EN VERLOVEN ... ... ... ...
In 1956 heeft 1 adjunct-commies recht op buitenlands verlof. De hieraan
verbonden kosten worden geraamd op f 1.095,-.


1.400185


4.302569


1.585 4.871


104.763
5.4739.788

235


10.466


2.253


1.245


1812
2428


36

38
4680


8284


118.826
5.4736.868

1.862
41810.909


8.687


1.249


6.0007506.750


121.285
5.473

24.0001.543
15012.500


4.850
50
1.250


154.339 171.101


205.06315.395


18.381


131.2076.664


3.821


6.000750


132.920
5.473

28.2001.611
15015.000


6.750
50
1.430137.5047.747


1.095


6.750

191.584


134.275195.57614.041


1.094


TITE A.GEWONE DIENST.


HOOFDSTUK I


UITGAVEN-


No. Begroting 1956
Opbrengst- Rekening Rekening Begroting 1
van de Omschrijving en toelichting
groep post 1953 1954 1955 per post per paragraaf


B. Hulpkantoor ,,RustV'.


Nihil.


- 500


P.M.


T= A.GEWONE DIENST.


ONTVANGSTEN


HOOFDSTUK IHOOFDSTUK I U IT GAVE N TITEL A. GEWONE DIENST. 5

No. Begroting 1956
Kosten- Rekening Rekening Begroting -
van de Omschrijving en toelichting
groep post 1953 1954 1955 per post per paragraaf


4 86 LONEN ......... .......... ...... ...... ...... ...... ....... 5.813 3.414 2.200 1.413

Verwezen moge worden naar de personeelsstaat.

6 90 GENEESKUNDIGE BEHANDELING EN -VERZORGING ... ... ... ... ... 214 1.355 1.334 1.389

Verwezen moge worden naar het medegedeelde bij de Algemene Beschou-
wingen.

7 92 OVERIGE PERSONEELSKOSTEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8.285 4.199 2.000 2.000

Voor noodzakelijk te verrichten overwerk wordt evenals in 1955 f 2.000,-
geraamd.

9 96 REIS, VERBLIJF-, REPRESENTATIE- EN VERGADERKOSTEN ... ... ... 300 300

Evenals in 1955 gesteld op f 300,-.

10 98 KOSTEN VAN HUISVESTING ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10.777 11.035 8.400 7.000

a. Onderhoud en schoonhouden ... ... ................. f 2.400,-
b. Verlichting/stroomverbruik ... ... ............... ,, 2.000,-
c. Water ... ... ... ... .... .... .. ... .. ... ... ..... ,, 600,-
d. Telefoon ... ... ... ............... ... ..... ,, 2.000,-

f 7.000,-

De gewijzigde ramingen onder dit volgnummer houden verband met de
ingebruikname van het nieuwe, grotere kantoor te Scharlooweg no. 35.

11 100 KOSTEN VAN INVENTARIS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 722 969 350 500

De kosten van onderhoud van kantoormachines en kantoormeubilair zijn
aan de hand van de uitgaafcijfers over de eerste vijf maanden van 1955
verhoogd.

12 102 BUREAUKOSTEN, DRUK- EN BINDWERK ... ... ... ... ... ... ... ... 29.220 41.088 6.000 10.000

Op ground van de uitgaven over de jaren 1953 en 1954 en over de eerste
vijf maanden van 1955 dient deze post met f 4.000,- te worden verhoogd.

13 104 KOSTEN VAN TECHNISCHE HULPMIDDELEN EN VERVOER ... ... ... 106 135 500 500

Betreft vergoeding wegens gebruik van eigen vervoermiddelen in het belang
van de dienst.

14 106 BELASTINGEN, VERZEKERINGEN ENZ. ... ... ... ... ... ... ... ... 27 27 30 30

Deze post is bestemd voor het sluiten van een brandverzekering.

15 BIJDRAGEN AAN INSTELLINGEN,
VERENIGINGEN EN DERGELIJKE.

1 108 CONTRIBUTE AAN DE UNION INTERNATIONAL DES VILLES ET DES
POUVOIRS LOCAUX ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 34 35 35 35

18 KOSTEN VAN BIJZONDERE AARD.

1 TELEFOONKOSTEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 203 -

30 OVERIGE KOSTEN.

1 150 ADVERTENTIES ... ... ........ ............................ 1.895 1.428 2.000 2.000

267.804 302.727 164.841 171.513
B. Hulpkantoor ,,Rust".

1 170 BEZOLDIGINGEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 39.068 31.276 31.493 34.845

Verwezen moge worden naar de personeelsstaat.
Door toeneming der werkzaamheden is het noodzakelijk het personnel met
een schrijver uit te breiden.
2 172 PENSIOENBIJDRAGEN AAN HET ALGEMEEN PENSIOENFONDS VAN DE
NEDERLANDSE ANTILLEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4.120 2.907 3.095 3.192
Verwezen moge worden naar de personeelsstaat.
3 KOSTEN VAN UIT- EN TERUGZENDING EN VERLOVEN ... ... ... ... 452 -
4 176 LONEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2.606 2.564 3.000 3.000
Verwezen moge worden naar de personeelsstaat.
6 180 GENEESKUNDIGE BEHANDELING EN -VERZORGING ... ... ... ... ... 29 37 345 378
Verwezen moge worden naar het medegedeelde bij de Algemene Beschou-
wingen.

No. Begroting 1956
Opbrengst Rekening Rekening Begroting
van de Omschrijving en toelichting
groep post 1953 1954 1955 per post per paragraaf


C. Hulpkantoor ,,Dokterstuin".

TERUGONTVANGST VAN LASTEN.

TERUGONTVANGST VAN KOSTEN VAN VERLICHTING ... ... ... ...


TrrFL A. GWN INT


ONTVANGSTEN


HOOFDSTUK IHOOFDSTUK I


U IT GAVE N


TITEL A. GEWONE DIENST.


No. Begroting 1956
Kosten- Rekening Rekening Begroting --------------
van de Omschrijving en toelichting
groep post 1953 1954 1955 per post per paragraaf


182
188190


192


194
196
230232

234

236

240


OVERIGE PERSONEELSKOSTEN ...

Ter betaling van overwork in een
geraamd.

KOSTEN VAN H TTTOUr'I'pTITN


en l .b ... d .. ...a
enkel bijzonder geval


... ... ... ..
wordt f 100,-


AU .-k JJLJA V J -I J.IJ' J, V J. U NU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

a. Onderhoud en schoonhouden ... ... ... ... ... ... ... f 2.500,-
b. Verlichting/stroomverbruik ... ... ... ... ... ... ..... 200,-
c. Water ... ... ... ... ... ... ......... ... ... .....,, 480,-
d. Telefoon ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,, 700,-

f 3.880,-

ad a. Het is noodzakelijk het hulpkantoor ,,Rust" een grote onderhouds-
beurt te geven. Hiervoor is een bedrag van f 2.000,- benodigd.

KOSTEN VAN INVENTARIS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

a. Aanschaffing stalen file-kast ... ... ... ... ... ... ... f 250,-
b. Onderhoudskosten bestaand meubilair en machines ... ... 300,-

f 550,-

BUREAUKOSTEN, DRUK- EN BINDWERK ... ... ... ... ... ... ... ...

a. Schrijf- en bureaubehoeften ...... ...... ... ...... f 250,-
b. Portikosten, vrachtkosten en andere kleine uitgaven ... ,, 100,-
c. Druk- en bindwerk ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,, 200,-

f 550,-

ad a en c. Op ground van de uitgaven over 1953 en 1954 zijn deze ramingen
verlaagd.

KOSTEN VAN TECHNISCHE HULPMIDDELEN EN VERVOER ... ... ...

a. Onderhouds- en bedrijfskosten dienstauto ... ... ... ... f 1.000,-
b. Vervoertoelage 5 administrative ambtenaren a f 15,-
per maand per person ... ... ... ... ... ... ... ... ,, 900,-


BELASTINGEN, VERZEKERINGEN ENZ. ... ... ... ... ...

a. Verzekeringspremie landhuis Rust met bijgebouwen ......
b. Premie voor verzekering van de dienstauto, tegen wette-
lijke aansprakelijkheid ... .... ... .... ... ... .... ...


f 1.900,-
1 25,-

,, 50,-

f 75,-


C. Hulpkantoor ,,Dokterstuin".

BEZOLDIGINGEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ...

Verwezen moge worden naar de personeelsstaat.

PENSIOENBIJDRAGEN AAN HET ALGEMEEN PENSIOENFONDS VAN DE
NEDERLANDSE ANTILLEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Deze raming betreft de pensioenbijdrage van een commies die met verlof
buiten bezwaar is.

KOSTEN VAN UIT- EN TERUGZENDING EN VERLOVEN ... ... ... ...

De adjunct-commies, momenteel belast met de leading van het hulpkantoor
te Dokterstuin heeft in 1956 recht op buitenlands verlof. De hieraan ver-
bonden kosten bedragen f 1.095,-.

LON E N ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... ...

Verwezen moge worden naar de personeelsstaat.
Deze racing betreft het loon van een werkman-schoonmaker, die voorheen
door de Dienst van Openbare Werken werd betaald.

GENEESKUNDIGE BEHANDELING EN -VERZORGING ... ... ... ... ...

Verwezen moge worden naar het medegedeelde bij de Algemene Beschou-
wingen.

OVERIGE PERSONEELSKOSTEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...


1.340


2.556207


388


1.878
79


52.27119.835
2.014
129


427
1.770185


391


2.650
51


42.71014.428
1.015
549


500
2.130300


750


1.600
75


43.28815.356
1.015
1.600154


100
3.880550


550


1.900


18.713
1.075
1.095

2.088


208


48.470

No. Begroting 1956
Opbrengs N Rekening Rekening Begroting 1
van de Omschrijving en toelichting
groep post 1953 1954 1955 per post per paragraaf


D. Financien.

I. Kantoor Financien.

TERUGONTVANGST VAN LASTEN.

BIJDRAGE VAN HET BUREAU DOMEINBEHEER IN DE KOSTEN VAN
HUISVESTIN G... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Verwezen moge worden naar het medegedeelde onder volgnummer 618.


120 -


1.480


2.200


TITEL A. GWN INT


ONTVANGSTEN


HOOFDSTUK IHOOFDSTUK I


U IT GAVE N


TITEL A. GEWONE DIENST.


No. Begroting 1956
Kosten- N Rekening Rekening Begroting -------
van de Omschrijving en toelichting
groep post 1953 1954 1955 per post per paragraaf


248


250
252
254

256


260262
264
270


REIS-, VERBLIJF-, REPRESENTATIE- EN VERGADERKOSTEN ... ... ...

Deze kosten die in feite vervoerskosten betreffen, zijn thans geraamd onder
volgnummer 254..

KOSTEN VAN HUISVESTING ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

a. Onderhoud en schoonhouden ... ... ... ... ... ... ... f 3.900,-
b. Gasverbruik ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,, 75,-
c. Telefoon .... ........... ... ............ ... 1.830,-

f 5.805,-

ad a. In deze racing is een bedrag van f 3.500,- begrepen, bestemd voor
het geven van een grote onderhoudsbeurt aan het kantoor.
Voor normal onderhoud wordt f 400,- geraamd, zulks op ground
van de uitgaven over vorige jaren.
ad b. De kosten van telefoonaansluitingen van het hulpkantoor en van de
te Dokterstuin gevestigde central bedragen f 152,50 per maand.

KOSTEN VAN INVENTARIS... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Het zal noodzakelijk zijn het volgende aan te schaffen:
a. 1 stalen bureau... ... ... ... ... ... ... ... ... ... f 260,-
b. 1 vierladige stalen file-kast ... ... ... ... ... ... ..... 190,-
c. 1 ijskast ... ... ... ... ... ... ... .............. ,, 350,-

f 800,-
Voorts wordt voor onderhoud en schoonhouden van kantoor-
meubilair en -machines geraamd... ... ... ... .........,, 150,-

f 950,-

ad a. Deze aanschaffing is noodzakelijk in verband met de uitbreiding van
het personnel met 1 klerk.
ad b. Ter verzorging van het archief is 1 file-kast nodig.

BUREAUKOSTEN, DRUK- EN BINDWERK ... ... ... ... ... ... ... ...

Op ground van de werkelijke uitgaven over de vorige jaren wordt f 250,-
geraamd.

KOSTEN VAN TECHNISCHE HULPMIDDELEN EN VERVOER ... ......

a. Vergoeding voor gebruik van eigen vervoermiddel aan drie
ambtenaren A respectievelijk f 85,-, f 25,- en f 25,- per
maand per person ... ... ... ... ... ... ... ... ... f 1.620,-
b. Onderhouds- en bedrijfskosten dienstauto ... ... ... ....,, 1.500,-


f 3.120,-


BELASTINGEN, VERZEKERINGEN ENZ. ... ... ... ... ...

a. Verzekeringspremie hulppostkantoor Dokterstuin annex
bergplaats ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
b. Verzekeringspremie dienstauto tegen wettelijke aansprake-
lijkheid... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...


f 17,-

S50,-

f 67,-


D. Financien.

I. Kantoor Financien.

BEZOLDIGINGEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Verwezen moge worden naar de personeelsstaat.

PENSIOENBIJDRAGEN AAN HET ALGEMEEN PENSIOENFONDS VAN DE
NEDERLANDSE ANTILLEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ......

Verwezen moge worden naar de personeelsstaat.

KOSTEN VAN UIT- EN TERUGZENDING EN VERLOVEN ... ... ... ...

In 1956 hebben 3 ambtenaren recht op buitenlands verlof. De hieraan ver-
bonden kosten worden geraamd op f 5.910,-.

GENEESKUNDIGE BEHANDELING EN -VERZORGING ... ... ... ... ...

Verwezen moge worden naar het medegedeelde bij de Algemene Beschou-
wingen.


584


2.251


149
250
2.596

40


650
2.180


103
34
5.460

95


900
3.180


150
500
3.540

67


27.848 24.935 26.462


143.705
10.3503.363
1.437


5.805


950
250
3.120

67


150.087
9.9345.910
1.501


33371
10 TITEL A. GEWONE DIENST.


ONTVANGSTEN


HOOFDSTUK I


No. Begroting 1956
Opbrengs Rekening Rekening Begroting -----------195
van de Omschrijving en toelichting
groep postperparagraaf


H. Kantoor Ontvanger.

DIENSTEN EN LEVERANTIES AAN DERDEN.

VERKOOP VAN NUMMERPLATEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Met het oog op de vermoedelijke toename van het aantal motorrijtuigen is
de racing enigszins verhoogd.

OPBRENGSTEN VAN BIJZONDERE AARD.

OPBRENGSTEN VAN VERVOLGINGEN ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Op ground van de ontvangstcijfers over de eerste vijf maanden van 1955 kun-
nen de opbrengsten wegens te late betalingen van belastingen voor 1956 op
f 50.000,- worden gesteld.

OPBRENGSTEN VAN DWANGINVORDERING ... ... ... ... ... ... ...

De opbrengsten betreffende kosten van invordering die de deurwaarders
ingevolge wettelijk vastgestelde tarieven berekenen, komen deze deurwaar-
ders ten goede. Onder volgnummer 348 is dan ook een uitgaafpost tot een
gelijk bedrag geraamd.

OVERIGE OPBRENGSTEN.

OVERIGE ONTVANGSTEN ... ... ... ... ... ... ... ...... ... .. ....


I I- 1.480
I -I -1 1.4801


9.728


10.168


16.290


9.900


15.000

25.000


10.000


50.000

35.000


P.M.


2.200HOOFDSTUK I UIT GAVEN TITEL A. GEWONE DIENST. 11

No. Begroting 1956
Kosten- Rekening Rekening Begroting 1
van de Omschrijving en toelichting
groep post 1953 1954 1955 per post per paragraaf


7 272 OVERIGE PERSONEELSKOSTEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1.600 2.000
Ter bestriding van de kosten van noodzakelijk te verrichten overwerk
wordt, aan de hand van de werkelijke uitgaven over de eerste vijf maanden
van 1955, een verhoging van deze post met f 400,- geraamd.
9 276 REIS-, VERBLIJF-, REPRESENTATIE- EN VERGADERKOSTEN ......... 200 200
Evenals in 1955 op f 200,- gesteld.

10 278 KOSTEN VAN HUISVESTING ... ... ... ...... ...... ... ... ... ... 6.600 9.050
a. Onderhoud en schoonhouden ... ... ... ... ... ... .. f 2.800,-
b. Verlichting/stroomverbruik ... ... ... ... ........,, 2.100,-
c. W ater ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,, 650,-
d. Telefoon ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,, 3.500,-

f 9.050,-

ad b, c en d. Aan de hand van de werkelijke uitgaven over de eerste vijf
maanden van 1955 is het noodzakelijk de onderhavige ramingen te verhogen.
Deze uitgaven hebben betrekking op al de diensten welke in het perceel
Wilhelminaplein no. 2 zijn ondergebracht. In dit verband moge verwezen
worden naar volgnummer 51.
11 280 KOSTEN VAN INVENTARIS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1.400 1.580

a. 1 stalen bureau met bijbehorende stoel.... ... ... ... ... f 250,-
b. 3 stalen file-kasten ... ... ... ... ... ... ... ... ..... 480,-
c. Onderhoud en schoonhouden kantoormeubilair en -machines ,, 600,-
d. Onvoorzien ... ... ... ... ... ........ ... .. ... ,, 250,-

f 1.580,-

ad a. In verband met uitbreiding van het personnel is deze aanschaffing
noodzakelijk.
ad b. Voor een goede verzorging van het archief zijn 3 stalen file-kasten
benodigd.
12 282 BUREAUKOSTEN, DRUK- EN BINDWERK ... ... ... ... ... ... ... ... 14.000 14.000
In deze raming, die op hetzelfde bedrag als in 1955 gesteld wordt, zijn onder
meer de drukkosten van de begroting begrepen.

14 284 BELASTINGEN, VERZEKERINGEN ENZ. ... ... ... ... ... ... ... ... 30 30

Betreft premie voor verzekering van de inventaris.

18 KOSTEN VAN BIJZONDERE AARD.

1 288 TELEFOONKOSTEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 420 420

Abonnementskosten woningaansluitingen Hoofd en Adjunct-hoofd.

2 290 ADVERTENTIES ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 100

Het geraamde bedrag is bestemd ter bestrijding van de kosten van adver-
tenties van het Kantoor Financign.
183.105 194.812
H. Kantoor Ontvanger.
1 290 BEZOLDIGINGEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 53.363 93.116 134.268 160.591
Verwezen moge worden naar de personeelsstaat.
De toenemende werkzaamheden ten Ontvangerskantore, in het bijzonder als
gevolg van de intensivering van de invordering van achterstallige belas-
tingen, maken uitbreiding van het personnel noodzakelijk.
2 292 PENSIOENBIJDRAGEN AAN HET ALGEMEEN PENSIOENFONDS VAN DE
NEDERLANDSE ANTILLEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4.254 5.252 7.113 9.198
Verwezen moge worden naar de personeelsstaat.
3 294 KOSTEN VAN UIT- EN TERUGZENDING EN VERLOVEN ... ... ... ... 2.531 1.100 6.528
In 1956 heeft de Ontvanger recht op buitenlands verlof.
4 LONEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ........... ... 2.370 2.000 -
Het ligt in de bedoeling de bode, die in 1955 op deze post was geraamd,
tot ambtenaar te benoemen.
6 300 GENEESKUNDIGE BEHANDELING EN -VERZORGING ... ... ... ... ... 194 311 1.343 1.606
Verwezen moge worden naar het medegedeelde bij de Algemene Beschou-
wingen.
7 302 OVERIGE PERSONEELSKOSTEN ... ... .............. .............. 2.586 1.399 1.500 1.500
Bestemd voor het vergoeden van overwerk e.d.
10 KOSTEN VAN HUISVESTING ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7.079 7.315 -TITEL A. GEWONE DIENST.


ONTVANGSTEN


HOOFDSTUK I


No. Begroting 1956
Opbrengst- Rekening Rekening Begroting
van de Omschrijving en toelichting
groep post 1953 1954 1955 per post per paragraaf


E. Accountantsbureau.

TERUGONTVANGST VAN LASTEN.

BIJDRAGE VAN DE BEDRIJVEN WEGENS KOSTEN VAN ACCOUN-
TANTSCONTROLE DOOR PARTICULIERE KANTOREN ... ... ... ... ...


a. Dienst Watervoorziening............
b. Dienst van Openbare Werken
c. Volkswoningbedrijf ... ... ... ... ...


... ... ... ... f 3.500,-
... ... ... ....,, 18.000,-
... ... ... ....,, 2.500,-

f 24.000,-


Zie volgnummer 410.


9.728 26.461 49.900


24.000


95.000
HOOFDSTUK I U IT GAVEN TITEL A. GEWONE DIENST. 13

No. Begroting 1956
Kosten- No. Rekening Rekening Begroting -195
groep vande Omschrijving en toichting 1953 1954 1955 per post per paragraaf


11 310 KOSTEN VAN INVENTARIS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 271 776 8.600 1.200
a. 2 stalen bureaux met bijbehorende stolen ... ... ... ... f 500,-
b. onderhoud en schoonhouden kantoormachines en -meubilair ,, 500,-
c. onvoorzien ... .. .. .. ... ... ... .. ... ... ... .,, 200,-

f 1.200,-

ad a. Deze post staat in verband met de uitbreiding van het personnel.

12 312 BUREAUKOSTEN, DRUK- EN BINDWERK ... ... ... ... ... ... ... ... 7.494 6.096 5.000 12.000

a. Schrijf- en bureaubehoeften ... ... ... ... ... ... ... f 1.500,-
b. Porti-, vrachtkosten en andere kleine uitgaven ... .......,, 6.000,-
c. Druk- en bindwerk ... ....... ........ ........,, 4.000,-
d. Overige uitgaven ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,, 500,-

f 12.000,-

Op ground van de werkelijke uitgaven over 1953 en 1954 en in verband met
de opheffing van de portvrijdom is het noodzakelijk deze raming met
f 7.000,- te verhogen ten opzichte van die van 1955.

13 314 KOSTEN VAN TECHNISCHE HULPMIDDELEN EN VERVOER ... ... ... 62 295 250 250
Deze raming is bestemd voor de vergoeding wegens gebruik van eigen
vervoermiddelen.
Bovendien moet een aantal malen van een huurauto gebruik worden
gemaakt.

14 BELASTINGEN, VERZEKERINGEN ENZ. ... ... ... ... ... ... ... ... 312 26 -

18 KOSTEN VAN BIJZONDERE AARD.

1 340 AANKOOP VAN NUMMERPLATEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6.767 7.805 8.250 8.250

Evenals in 1955 geraamd op f 8.250,-.

2 342 COLLECTELOON ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 32.106 12.426 50.000 50.000

Betreft de vergoeding aan de werkgevers voor verzorging van de inning van
belastingen van hun werknemers. Zie A.B. 1954 No. 2.

3 344 GERECHTELIJKE VERVOLGINGEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... 229 1.321 3.000 3.000

Het geraamde bedrag is bestemd voor vergoeding aan de deurwaarders
wegens beslag op het loon.

4 346 TELEFOONKOSTEN ... ... ... ... ... ... ... ....... .... ... ... ... 181 180 180
Betreft abonnementskosten woningaansluiting van de Ontvanger.

5 348 KOSTEN VAN DWANGINVORDERING ... ... ... ... ... ... ... ......- 25.000 35.000
Verwezen moge worden naar het medegedeelde onder volgnummer 93.

30 OVERIGE KOSTEN.

1 366 ADVERTENTIES ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 678 457 750 750

Evenals voor 1955 geraamd. op f 750,-.

2 370 OVERIGE UITGAVEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 483 P.M.
______ ____ 290.053
117.765 139.790 248.354
E. Accountantsbureau.

1 380 BEZOLDIGINGEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... 24.602 41.196 41.527

Verwezen moge worden naar de personeelsstaat.

2 382 PENSIOENBIJDRAGEN AAN HET ALGEMEEN PENSIOENFONDS VAN DE
NEDERLANDSE ANTILLEN ... ... ... ... ... ... ... ... ....... 1.898 3.363 2.219

Verwezen moge worden naar de personeelsstaat.

3 384 KOSTEN VAN UIT- EN TERUGZENDING EN VERLOVEN ... ... ... ... 1.095 6.644

In 1956 hebben zowel het Adjunct-Hoofd als een adjunct-commies recht
op buitenlands verlof.
De hieraan verbonden kosten worden geraamd op f 6.644,-.

6 390 GENEESKUNDIGE BEHANDELING EN -VERZORGING ... ... ... ... ... 629 412 415

Verwezen moge worden naar het medegedeelde bij de Algemene Beschou-
wingen.

No. Begroting 1956
Opbrengst- Rekening Rekening Begroting
van de Omschrijving en toelichting
groep 1953 1954 1955 per post per paragraaf


3. Burgerlijke Stand, Bevolkingsregister en Verkiezingen.

DIENSTEN EN LEVERANTIES AAN DERDEN.

DIENSTVERLENING DOOR AMBTENAREN VAN DE BURGERLIJKE
ST A N D ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Evenals in 1955 gesteld op f 1.500,-. De helft van dit bedrag komt ten
goede aan de ambtenaar die de dienst verleent.
Zie het bepaalde in P.B. 1927 No. 4, zoals gewijzigd bij P.B. 1948 No. 44.

VERKOOP VAN HUISNUMMERPLATEN ... ... ... ... ... ... ... ...

UITTREKSELS UIT DE KIEZERSLIJST VOOR STATEN-VERKIEZINGEN

LE GE S ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Ingevolge het ,,Legesbesluit 1953" (A.B. 1953 No. 34), zoals gewijzigd,
worden rechten geheven wegens afgifte van huisnummerplaten, afgifte van
uittreksels uit de kiezerslijst voor de verkiezing van de leden van de Eilands-
raad, uittreksels uit het Bevolkingsregister, afgifte van identiteitsbewij-
zen e.d.
De raming van deze opbrengsten is voor 1956 f 1.000,- lager gesteld om-
dat er geen uittreksels uit de kiezerslijst Eilandsraad zullen worden ver-
vaardigd.

TERUGONTVANGST VAN HET LAND VAN DE KOSTEN VERBONDEN AAN
DE AFGIFTE VAN PASPOORTEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Evenals in 1955 P.M. geraamd in afwachting van een definitive regeling
met het Land.
OVERIGE OPBRENGSTEN.
OVERIGE ONTVANGSTEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...


1.375

1481.276


2.0101.724

5.468


1.500

7.500P.M.


P.M.


1.500

6.500P.M.


24.000


125


129


131


TITEL A.


GEWONE DIENST.


ONTVANGSTEN


HOOFDSTUK IHOOFDSTUK I UIT GAVEN TITEL A. GEWONE DIENST. 15

No. Begroting 1956
Kosten- Rekening Rekening Begroting
van de Omschrijving en toelichting
groep post 1953 1954 1955 per post per paragraaf


10 398 KOSTEN VAN HUISVESTING ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 506 900 1.100
a. Bijdrage aan de Dienst Watervoorziening in de kosten van
huisvesting in het pand Scharlooweg 19 ... ... ... ... f 600,-
b. Telefoon ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 500,-

f 1.100,-

ad b. Het ligt in de bedoeling nog 66n aansluiting aan te brengen in ver-
band met de uitbreiding van het personnel.

11 400 KOSTEN VAN INVENTARIS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 139 950 750

Voor 1956 worden de volgende aanschaffingen noodzakelijk geacht:
a. 1 telmachine ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... f 350,-
b. 1 stalen archiefkast... ... ... ... ... ... ... ... .. ,, 200,-

f 550,-

Voorts wordt voor onderhoud en schoonhouden van kantoormachines en
-meubilair f 200,- geraamd.

12 402 BUREAUKOSTEN, DRUK- EN BINDWERK ... ... ... ... ... ... ... ... 147 600 750

a. Schrijf- en bureaubehoeften ... ... ... ... ... ... ... f 400,-
b. Porti-, vrachtkosten en andere kleine uitgaven ... .......,, 50,-
c. Druk- en bindwerk ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,, 50,-
d. Boekwerken, vakliteratuur en andere publicaties ........,, 250,-

f 750,-

ad a, c en d. Deze ramingen zijn enigszins verhoogd met het oog op de te
verwachten behoefte.

13 404 KOSTEN VAN TECHNISCHE HULPMIDDELEN EN VERVOER ......... 30 200 200

Betreft vergoeding wegens gebruik van eigen vervoermiddelen.

18 KOSTEN VAN BIJZONDERE AARD.

1 408 TELEFOONKOSTEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 180

De abonnementskosten van een woningaansluiting voor het Hoofd worden
op f 180,- geraamd.

2 410 KOSTEN VAN ACCOUNTANTSCONTROLE VAN DE BEDRIJVEN OPGE-
DRAGEN AAN PARTICULIERE KANTOREN ... ... ... ... ... ... ... 3.300 25.000 24.000

Zie het medegedeelde onder volgnummer 121.
31.251 73.716 77.785

3. Burgerlijke Stand, Bevolkingsregister en Verkiezingen.

1 450 BEZOLDIGINGEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 144.718 151.961 172.216 177.088

Verwezen moge worden naar de personeelsstaat.

2 452 PENSIOENBIJDRAGEN AAN HET ALGEMEEN PENSIOENFONDS VAN DE
NEDERLANDSE ANTILLEN ... ... ... ... ... ......... ........... 5.443 5.854 6.080 9.471

Verwezen moge worden naar de personeelsstaat.

3 454 KOSTEN VAN UIT- EN TERUGZENDING EN VERLOVEN... ... ... ... ... 903 3.964 11.525 2.189

In 1956 hebben 2 adjunct-commiezen recht op buitenlands verlof.

6 460 GENEESKUNDIGE BEHANDELING EN -VERZORGING ... ... ... ... ... 1.051 896 1.722 1.771

Verwezen moge worden naar het medegedeelde bij de Algemene Beschou-
wingen.
7 462 OVERIGE PERSONEELSKOSTEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1.008 4.814 22.000 29.000
Het geraamde bedrag is bestemd ter vergoeding van overwork in verband
met:
a. de mechanisatie van de bevolkings- en verkiezingsadministratie;
b. de huizennummering en vernieuwing van bestaande verouderde num-
mering;
c. de vervaardiging van uittreksels uit de kiezerslijst Staten.
ad a. In verband met de voorgenomen mechanisatie is het noodzakelijk alle
gegevens uit de bevolkings- en verkiezingsadministratie op pons-
plaatjes over te brengen. Deze gegevens dienen nauwkeurig te wor-
den gecontroleerd. In de normal werkzaamheden van de Afdeling
mag evenwel geen stagnatie ontstaan. Het ligt dan ook in de bedoe-
ling om het controlewerk in overwerk te doen geschieden door gerou-
tineerd personnel van deze afdeling.16 TITEL A. GEWONE DIENST.


ONTVANGSTEN


HOOFDSTUK I


No. Begroting 1956
Opbrengst Rekening Rekening Begroting
van de Omschrijving en toelichting
groep post 1953 1954 1955 per post per paragraafHOOFDSTUK I


UITGAVEN


TITEL A. GEWONE DIENST.


17


No Begroting 1956
Kosten- No. Rekening Rekening Begroting -- -
van de Omschrijving en toelichting1955 p post per para af
groep post1953 1954 1955 per post per paragraaf


10
11
121314
18


470
472
474476478


490492


KOSTEN VAN HUISVESTING ... ... ... ......... ... ... ... ... ...


Kantoorhuur ... ... ... ... ...
Onderhoud en schoonhouden ...
Verlichting/stroomverbruik ......
W ater ... ... ... ... ... ... ...
Telefoon ... ... ... ... ... ...


... ... ... ... ... f 7.200,-
... ... ... ... ... ,, 5.500,-
... ... ... ... ... ,, 1.200,-
... ... ... ... ... ,, 350,-
... ... ... ... ... ,, 1.260,-


f 15.510,-

ad b. In deze racing is een bedrag van f 3.000,- begrepen, bestemd voor
het overschilderen van een drietal kamers.
ad c. De verhoging van deze post betreft het stroomverbruik van de Citro-
graph-machines en van 2 roomcoolers, die in de kamer waarin deze
machines worden ondergebracht, zullen worden geinstalleerd.

KOSTEN VAN INVENTARIS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

a. 1 stalen archiefkast... ... ... ... ... ... ... ... ... f 300,-
b. 4 stalen schrijfbureaux ... ... ... ... ... ... ... ... ,, 1.000,-
c. 2 stalen kasten... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,, 650,-
d. Onderhoud en schoonhouden van kantoormeubilair- en
-machines ... ... ... ... ... ... ... ... .........,, 1.500,-

f 3.450,-


ad a en b. Het zal noodzakelijk zijn het aanwezige meubilair dat in zeer
slechte toestand verkeert, geleidelijk, aan te vervangen.
ad c. Deze aanschaffing is noodzakelijk in verband met een doelmatige en
veilige opberging van archiefstukken.

BUREAUKOSTEN, DRUK- EN BINDWERK ... ... ... ... ... ... ... ...


a. Schrijf- en bureaubehoeften ......... ...... ......
b. Porti-, vrachtkosten en andere kleine uitgaven .........
c. Druk- en bindwerk ... ... ... ... ... ... ... ... ...
d. Abonnementskosten op vak- en nieuwsbladen .........
e. Telegrammen ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
f. Materieel voor vervaardiging van uittreksels uit de kiezers-
lijst voor Statenverkiezing ... ... ... ... ... ... ...KOSTEN VAN TECHNISCHE HULPMIDDELEN EN VERVOER

Betreft onderhouds- en bedrijfskosten van de dienstauto's.

BELASTINGEN, VERZEKERINGEN ENZ. ... ... ... ... ...

a. Premie voor verzekering van de dienstauto's tegen wette-
lijke aansprakelijkheid ... ... ... ... ... ... ... ...
b. Premie voor verzekering van de inventaris tegen brand,
waaronder begrepen kosten van reconstructive .........


1.000,-
350,-
5.500,-
100,-
300,-


, 2.000,-

f 9.250,-

... ... ...


100,-


, 450,-

f 550,-


KOSTEN VAN BIJZONDERE AARD.

DIENSTVERLENINGEN BUITEN DIENSTTIJD ... ... ... ... ... ... ...

Zie volgnummer 125.

HUISNUMMERPLATEN, STRAATNAAMBORDEN EN DERGELIJKE ... ...

Met het geven van namen aan de straten zal worden voortgegaan. Het ligt
in de bedoeling om geen gebruik meer te maken van houten palen voor de
straatnaamborden doch van ijzeren pijpen. Enerzijds brengt dit hogere kos-
ten met zich mede, doch anderzijds zal op de lange duur een belangrijke
besparing op de onderhoudskosten worden verkregen.
Voor het plaatsen van nieuwe straatnaamborden wordt f 20.000,- geraamd
en voor het onderhoud van de bestaande f 5.000,-.

KOSTEN VAN DE KIEZERSLIJST ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

TELEFOONKOSTEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Betreft abonnementskosten woningaansluiting voor het Hoofd en voor 2
ambtenaren.

KOSTEN VAN YERKIEZING LEDEN EILANDSRAAD ... ... ... ... ...


14.125


4.308
4.7935.300580


6258.464

1.592


11.7822.981
4.8255.35592


8508.143


181


11.910
11.6509.2502.000560


75011.000
654


25.000


15.510
8.450
9.2502.000550


75025.000TITEL A. GEWONE DIENST.


ONTVANGSTEN


HOOFDSTUK I


No. Begroting 1956
Opbrengs No. Rekening Rekening Begroting Begroting
van de Omschrijving en toelichting 1953 1954 1955 per postperpararaa
groep post 1953 1954 1955 per post per paragraaf


4. Overige taken,

Nihil.


Totaal der ontvangsten van Hoofdstuk I. .........


2.799
12.647


i-- 1 1


9.657


9.000


36.118 60.880


SI-


8.000
129.200HOOFDSTUK I UIT GAVEN TITEL A. GEWONE DIENST. 1 9
No. Begroting 1956
Kosten- Rekening Rekening Begroting
van de Omschrijving en toelichting
groep post 1953 954 1955 per post per paragraaf


4 496 MECHANISATIE VAN DE BEVOLKINGS- EN VERKIEZINGSADMINI-
STRATIE ...... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 18.900
a. Inrichting kamer voor de machines van de Citograph-
installatie ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... f 2.500,-
b. Tijdelijke indienstneming 4 ponsters ... ... ... ... .....,, 8.400,-
c. Reis- en verblijfkosten van een organisator en een technicus ,, 5.000,-
d. Onvoorziene uitgaven ... ... ... ... ... ... ... ... 3.000,-

f 18.900,-

ad a. De inrichting van de kamer waarin de Citograph-installatie zal wor-
den aangebracht is als volgt te specificeren:
1. Aankoop van 2 roomcoolers van 1 p.k. ieder ... ... f 1.800,-
2. Kosten voor het installeren van de roomcoolers ... ,, 300,-
3. Reparaties aan ramen en deuren ... ... ... ... .. 400,-

f 2.500,-

ad b. Het zal noodzakelijk zijn 4 ponsters in dienst te nemen om gedurende
de tijd van maximaal 10 maanden de gegevens van de bevolkings-
kaarten over te brengen op plaatjes. Na voltooiing van dit ponswerk
zal dan 1 ponster in dienst kunnen blijven teneinde de mutaties in
het bevolkingsregister bij te houden op de ponsplaatjes.
ad c. Het ligt in de bedoeling om ten tijde van het in bedrijf stellen van de
Citograph-installatie een organisator en een technicus van de fabriek
te laten overkomen om de intussen gerezen vragen en problemen te
bespreken, iemand voor de bediening van de machines op te leiden en
voorts een plaatselijke technicus te instrueren ten aanzien van het
onderhoud der machines, het opheffen van eventuele storingen e.d.
30 OVERIGE KOSTEN.

1 514 ADVERTENTIES ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... ... ... ... 245 175 500 500

Evenals in 1955 geraamd op f 500,-.


193.155 202.276 286.817 295.969
4. Overige taken.

18 KOSTEN VAN BIJZONDERE AARD.

1 580 KOSTEN VAN HET VOEREN VAN RECHTSGEDINGEN EN HET INWINNEN
VAN JURIDISCH ADVIES ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 511 2.740 1.000 1.000

Evenals in 1955 gesteld op f 1.000,-.
511 2.740 1.000 1.000


Totaal der uitgaven van Hoofdstuk I ... ... ... 795.214 905.639 1.205.434 1.311.30720 TITEL A. GEWONE DIENST.


ONTVANGSTEN


No.
Opbrengst-
van de Omschrijving en toelichting
goep post


191201


HOOFDSTUK H.

EIGENDOMMEN NIET VOOR DE OPENBARE DIENST BESTED.

I. Eigendommen niet voor de openbare dienst bestemd.

A. Bureau.

TERUGONTVANGST VAN LASTEN.

BIJDRAGE VAN HET VOLKSWONINGBEDRIJF IN DE KOSTEN VAN
HUISVESTING, ADMINISTRATIVE EN BEHEER.... ... ... ... ... ... ...

Verwezen moge worden naar de begroting van het Volkswoningbedrijf.

BIJDRAGE VAN HOOFDSTUK VI 3 VAN DE GEWONE DIENST IN DE
KOSTEN VAN HET BUREAU DOMEINBEHEER. ....... ... ... ... ... ...

OVERIGE OPBRENGSTEN.

OVERIGE ONTVANGSTEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...


B. Ongebouwde elgendommen.

BELASTINGEN EN RETRIBUTIES DOOR HET
EILANDGEBIED GEHEVEN.

L E G E S... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Op dit volgnummer worden verantwoord de rechten voor het verlenen van
vergunningen tot het weghalen van zand en/of koraalsteen van domein-
grond.

OPBRENGST VAN ONROERENDE ZAKEN.

ERFPACHTSRECHT ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

De roaming van erfpachtsrechten van domeingronden kan voor 1956 op
f 165.000,- worden gesteld.


2.947


2.947


124.694


5.000
1

5.001


871141.295


5.000


5.000


1.000


HOOFDSTUK II


4.000


1.000


4.000


160.000 I 165.000

No. Begroting 1956
Kosten- Rekening Rekening Begroting
van de Omschrijving en toelichting R n e
groep post 1953 1954 1955 per post per paragraaf


HOOFDSTUK II.

EIGENDOMMEN NIET VOOR DE OPENBARE DIENST BESTEMD.

I. Eigendommen niet voor de openbare dienst bestemd.

A. Bureau.

1 600 BEZOLDIGINGEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 23.955 35.174 39.337 46.207

Verwezen moge worden naar de personeelsstaat.
De toenemende werkzaamheden maken uitbreiding van het personnel met
1 adjunct-commies noodzakelijk, terwjl in de tweede helft van het jaar
mogelijk nog een klerk b moet worden aangetrokken.

2 602 PENSIOENBIJDRAGEN AAN HET ALGEMEEN PENSIOENFONDS VAN DE
NEDERLANDSE ANTILLEN ... ... ...... ................. ... ... 2.220 3.362 3.708 4.476

Verwezen moge worden naar de personeelsstaat.

3 KOSTEN VAN UIT- EN TERUGZENDING EN VERLOVEN ... ... ... ... 2.920 -

4 606 LONEN ... ... ......... .......... ............ ...... ....... 1.664 2.828 3.206

Verwezen moge worden naar de personeelsstaat.

6 610 GENEESKUNDIGE BEHANDELING EN -VERZORGING ... ... ... ... ... 40 38 421 494

Verwezen moge worden naar het medegedeelde bij de Algemene Beschou-
wingen.

7 OVERIGE PERSONEELSKOSTEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 139 224 -

10 618 KOSTEN VAN HUISVESTING ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 324 488 1.480 2.200

Bijdrage in de kosten van huisvesting van het kantoor Financien.
Zie volgnummer 51.

11 620 KOSTEN VAN INVENTARIS ... ... ... ... .... ...... ........... 1.523 1.472 675 1.000

Het geraamde bedrag is bestemd voor aanschaffing van kantoormeubilair,
waaronder een bureau, een bureaustoel, een file- en een opbergkast. Tevens
wordt uit dit bedrag gekweten het onderhoud en schoonhouden van kantoor-
meubilair en -machines.

12 622 BUREAUKOSTEN, DRUK- EN BINDWERK ... ... ... ... ... ... ... ... 518 553 500 500

Evenals in 1955 geraamd op f 500,-.

13 624 KOSTEN VAN TECHNISCHE HULPMIDDELEN EN VERVOER ... ... ... 104 3.767 900 900

Deze racing is bestemd voor onderhouds- en bedrijfskosten van de dienst-
auto.

14 626 BELASTINGEN, VERZEKERINGEN ENZ. ... ... ... ... ... ... ... ... 29 50

Betreft de premie voor verzekering van de dienstauto tegen wettelijke aan-
sprakelijkheid.

30 OVERIGE KOSTEN.

1 640 OVERIGE UITGAVEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... P.M.

Teneinde kleine uitgaven te verantwoorden die niet op enig ander volgnum-
mer kunnen worden aangewezen, wordt deze post opgebracht.

31.743 46.771 49.849 59.033

B. Ongebouwde elgendommen.

1 660 BEZOLDIGINGEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 29.467 29.436 29.661 29.452

Verwezen moge worden naar de personeelsstaat.

2 662 PENSIOENBIJDRAGEN AAN HET ALGEMEEN PENSIOENFONDS VAN DE
NEDERLANDSE ANTILLEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 746 746 746 746

Verwezen moge worden naar de personeelsstaat.

4 LONEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4.953 4.995 5.050 -

Aan de 2 opzichters die belast waren met het toezicht op de plantage Hato
en de terreinen van Stenen Koraal zal, in verband met de overname van de
plantage Hato door de Dienst Watervoorziening en de verkaveling van de


TITE A.GEWONE DIENST. 2


HOOFDSTUK 11UIGAETITEL A. GEWONE DIENST.


ONTVANGSTEN


HOOFDSTUK II


No. Begroting 1956
Opbrengst- No.Rekening Rekening Begroting i
van de Omschrijving en toelichting
groep post1953 1954 1955 per post per paragraaf
post


HUUR DOMEINGROND EN -WATER ... ... ... ... ... ... ... ... ...

In deze racing is begrepen een vergoeding door het Volkswoningbedrtjf
van f 40.300,- wegens huur van domeingrond.

VERGOEDING VOOR GEBRUIK VAN DOMEINGROND EN -WATER ... ...

VERKOOP ZAND, KORAALSTEEN EN ANDERE ONTVANGSTEN ... ... ...

VERGOEDING VOOR HET WEIDEN VAN GEITEN ... ... ... ... ... ...

ANDERE ONTVANGSTEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ....
C. Volkswoningen.

OPBRENGST VAN ONROERENDE ZAKEN.

HUUR VAN VOLKSWONINGEN... ... ... ... ... ......... ... ... ...

OPBRENGSTEN VAN BIJZONDERE AARD.

BIJDRAGE VAN HOOFDSTUK VI 3 VAN DE GEWONE DIENST VAN
HET NADELIG SALDO VAN DE VOLKSWONINGEN ... ... ... ... ...


D. Overige woningen.

OPBRENGST VAN ONROERENDE ZAKEN.

HUUR VAN OVERIGE WONINGEN .. ........................ ... ...

Evenals in 1955 geraamd op f 130.000,-.


11.912
120

3.241


22.175
78

1.359

20


50.000
P.M.


139.967 165.798 211.000


325.105
343.667


668.772 1 -


116.160


108.764


110.000


P.M.

P.M.


130.000 1 130.000


276.000HOOFDSTUK II UIT GAVEN TITEL A. GEWONE DIENST. 23

No. Begroting 1956
Kosten- Rekening Rekening Begroting
van de Omschrijving en toelichting
groep post 1953 1954 1955 per post per paragraaf


terreinen van Stenen Koraal, eervol ontslag worden verleend onder toeken-
ning van een understand bij wijze van pension.

6 670 GENEESKUNDIGE BEHANDELING EN -VERZORGING ... ... ... ... ... 20 382 347 295

Verwezen moge worden naar het medegedeelde bi de Algemene Beschou-
wingen.

7 672 OVERIGE PERSONEELSKOSTEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 513 1.564 650 700

Betreft de kosten voor het verstrekken van werkkleding. De raming van
1955 blijkt een weinig te laag.

13 684 KOSTEN VAN TECHNISCHE HULPMIDDELEN EN VERVOER ... ... ... 1.803 1.389 1.740 3.900

De vergoeding aan de boswachters wegens gebruik van eigen vervoermid-
del ten behoeve van de dienst wordt voor 1956 als volgt geraamd:
a. Vergoeding aan 6 boswachters wegens gebruik van een
eigen auto, naar reden van f 600,- per jaar per person f 3.600,-
b. Vergoeding aan een boswachter wegens gebruik van een
eigen paard... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..... 300,-

f 3.900,-


14 686 BELASTINGEN, VERZEKERINGEN ENZ. ... ... ... ... ... ... ... ... 25.744 26.902 31.000 32.000

Dit bedrag is bestemd ter voldoening van grondbelasting.
In verband met overdracht van verschillende ongebouwde eigendommen
door het Land, is de verschuldigde grondbelasting f 1.000,- hoger geraamd
ten opzichte van 1955.

18 KOSTEN VAN BIJZONDERE AARD.

1 700 KOSTEN VAN PLANNEN, KADASTRALE KAARTEN E.D. .............. 1.012 977 5.000 3.000

Voor 1956 worden de kosten voor het maken van plannen en het aanschaf-
fen en vernieuwen van kadastrale kaarten e.d. op f 3.000,- geraamd.

2 702 ONDERHOUD VAN DE IN 1955 STOFVRIJ GEMAAKTE SALINJA OP ST.
W ILLEBRORD... ... ... ... ... ... ... ... .. .. .. ........ ... ... 2.000

30 OVERIGE KOSTEN.

1 712 OVERIGE UITGAVEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 215 185 32.500 P.M.

64.473 66.576 106.694 72.093

C. Volkswoningen.

14 BELASTINGEN, VERZEKERINGEN ENZ. ... ... ... ... ... ... ... ... 31.103 -

17 NADELIGE SALDI VAN BEDRIJVEN.

1 760 UITKERING AAN HET VOLKSWONINGBEDRIJF WEGENS NADELIG EX-
PLOITATIESALDO ...... ... ... ... ......... .......... .......... 368.840 1.607

Verwezen moge worden naar de begroting van het Volkswoningbedrijf.

18 KOSTEN VAN BIJZONDERE AARD.

STARTING IN HET ONDERHOUDSFONDS DER VOLKSWONINGEN ... ... 47.400 -

19 KAPITAALSLASTEN.

RENTE ... ... ... ... ... ... ......... ....... ............ .... 167.902 -

AFSCHRIJVING ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 422.367 -

668.772 368.840 1.607

D. Overige woningen.

14 800 BELASTINGEN, VERZEKERINGEN ENZ. ..................... ... 65.098 69.941 66.000 74.500

BlUkens verkregen inlichtingen van de Inspectie der Belastingen moet voor
het jaar 1956 op hogere uitgaven worden gerekend dan de racing voor het
jaar 1955 heeft bedragen.

18 KOSTEN VAN BIJZONDERE AARD.

1 810 STARTING IN DE ONDERHOUDSRESERVE DER OVERIGE WONINGEN ... 65.000 65.000 65.000 26.000

Voor het dienstjaar 1956 kan volstaan worden met een starting van
f 26.000,-.24 TITEL A. GEWONE D1ENST.


ONTVANGSTEN


HOOFDSTUK II


No. Begroting 1956
Opbrengst g e toeRekening Rekening Begroting
van de Omschrijving en toelichting1953 1954 1955 per post per pararaaf
groep post 1953 1954 1955 per post per paragraaf


2. Overige taken.

OPBRENGST VAN ROERENDE ZAKEN.

VERKOOP VAN ROEREND GOED ... ... ... ... ...

OVERIGE OPBRENGSTEN.

OVERIGE ONTVANGSTEN.... ... ... ... ... ... ...


116.160

8.400

8.400


108.764

3.611

3.611


130.000

P.M.

P.M.


Totaal der ontvangsten van Hoofdstuk II .........


P.M.


130.000


P.M.
410.000


936.46 283.174/ 346.000HOOFDSTUK II


UITGAVEN


TITEL A. GEWONE DIENST.


No. Begroting 1956
Kosten- Rekening Rekening Begroting
van de Omschrijving en toelichting p9 I
groep post 1953 1954 1955 per post per paragraaf


KOSTEN INCASSO HUREN ... ... ... ... ... ... ... ... ...

KOSTEN IN VERBAND MET VERPLICHTE VERHUIZINGEN...


2. Overige taken.
NihiL


216


130.314


106

30
135.077


131.000


100:500


Totaal der uitgaven van Hoofdstuk II .........


895.302 -


:-: -II II


233.233
9-26 TITEL A. GEWONE DIENST. ONTVANGSTEN NHOOFDSTUK III
No. Begroting 1956
Opbrengst- Rekening Rekening Begroting
van de Omschrijving en toelichting
groep post 1953 1954 1955 per post per paragraaf


HOOFDSTUK HI.

OPENBARE ORDE, VEILIGHEID EN ZEDELIJKHEID.

50 OVERIGE OPBRENGSTEN.

1 351 OVERIGE ONTVANGSTEN... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 25 25 P.M. P.M.HOOFDSTUK III UIT GAVEN TITEL A. GEWONE DIENST. 27

No. Begroting 1956
Kosten- n Rekening Rekening Begroting --
van de Omschrijving en toelichting
groep post 1953 1954 1955 per post per paragraaf


HOOFDSTUK mI.

OPENBARE ORDE, VEILIGHEID EN ZEDELIJKHEID.

I. Brandweer.

4 908 LONEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 23.558 24.942 53.975 48.000

Verwezen moge worden naar de personeelsstaat.

6 912 GENEESKUNDIGE BEHANDELING EN -VERZORGING ... ... ... ... ... 269 69 260 480

Verwezen moge worden naar het medegedeelde bij de Algemene Beschou-
wingen.

7 914 OVERIGE PERSONEELSKOSTEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 435 284 800 4.500

a. Verstrekking van dienstkleding aan het personnel van de
vliegveld-brandweer ... ... ... ... ... ... ... ... ... f 2.000,-
b. Verstrekking van brandweerhelmen aan het politie-brand-
weerpersoneel ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....,, 2.500,-

f 4.500,-


ad a. Deze post houdt verband met de verstrekking van dienstkleding aan
7 nieuw in dienst genomen brandweerlieden. Tevens ligt het in de
bedoeling om aan de thans verstrekte dienstkleding veiligheids-
schoenen toe te voegen.
ad b. Teneinde de brandweerlieden tegen vallend gesteente en/of andere
voorwerpen te beveiligen, is het noodzakelijk het brandweerpersoneel
te voorzien van brandweerhelmen. Hiervoor wordt een eenmalig
credit van f 2.500,- aangevraagd.

11 920 KOSTEN VAN INVENTARIS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 340

Dit credit is bestemd voor de aanschaffing van een schrijfmachine en voor
onderhoud van deze machine.

12 922 BUREAUKOSTEN, DRUK- EN BINDWERK ... ... ... ... ... ... ... ... 138 107 1.000 1.500

a. Schrijf- en bureaubehoeften ... ... ... ... ... ... ... f 300,-
b. Telegrammen ............. ...... ............,, 50,-
c. Porti, vrachtkosten en andere kleine uitgaven ... ...... ,, 50,-
d. Druk- en bindwerk ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,, 950,-
e. Abonnementen op vak- en nieuwsbladen ... ... ... ...,, 150,-

f 1.500,-


ad d. In verband met het voornemen om in 1956 een nieuw, gewijzigd en
aangevuld brandweervoorschrift uit te geven wordt deze post met
f 500,- verhoogd ten opzichte van het jaar 1955.

13 924 KOSTEN VAN TECHNISCHE HULPMIDDELEN EN VERVOER ... ... ... 12.340 67.520 13.700 15.000

a. Reparatie- en onderhoudskosten ... ... ... ... ... ... f 10.000,-
b. Benzine- en olieverbruik ... ... ... ... ... ... ... ... ,, 2.500,-
c. Vervoerskosten en vergoeding voor gebruik van eigen ver-
voermiddel ... ... ... ... ... ... ... .... ......... 2.500,-

f 15.000,-


ad c. De verhoging van deze racing houdt verband met de uitbreiding van
het brandweerpersoneel en de onlangs verhoogde buskosten van het
A.B.C.-bedrijf.

14 926 BELASTINGEN, VERZEKERINGEN ENZ. ... ... ... ... ... ... ... ... 728 886 1.000 1.000

Betreft kosten van verzekering van brandweerwagens.

18 KOSTEN VAN BIJZONDERE AARD.

1 940 KOSTEN BRANDWEERGARAGES ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5.554 5.486 8.000 6.000

a. Onderhoud en schoonhouden ... ... ... ... ... ... ... f 2.250,-
b. Verlichting/stroomverbruik ... ... ... ... ... ... ... ,, 500,-
c. W aterverbruik ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,, 750,-
d. Telefoon en alarmlijnen ... ... ... ... ... ... ... ... .. 2.500,-

f 6.000,-

ad a, c en d. Deze ramingen zijn ten opzichte van die van het jaar 1955
verlaagd op ground van de werkelijke uitgaven over de jaren 1953 en 1954.
No. Begroting 1956
Opbrengst- Rekening Rekening Begroting
van de Omschrijving en toelichting
groep post 1953 1954 1955 per post per paragraaf


2. Toezicht Electriciteitsvoorziening en Stoomwezen.

Nihil.3. Straatverlichting.

Nihil.

4. Veiligheid van het verkeer.

OPBRENGSTEN VAN BIJZONDERE AARD.

KEURGELDEN VAN MOTORRIJTUIGEN ... ... ... ... ... ..........

De kosten van het keuren van motorrijtuigen en het afnemen van examens
tot het verkrijgen van een rijbewijs zijn daar de bedoelde keuringen en het
afnemen van examens door de politie geschieden in de vorm van een
bijdrage aan het Land geraamd onder de volgnummers 1102 en 1104.
Uiteraard komen de opbrengsten ook ten goede aan het eilandgebied. Even-
als voor het jaar 1955 wordt een opbrengst geraamd van f 16.000,-.

EXAMENGELDEN TOT HET VERKRIJGEN VAN EEN RIJBEWIJS ... ...

Verwezen moge worden naar het medegedeelde onder volgnummer 401.
Op ground van de werkelijke ontvangsten over het jaar 1954 en over de
eerste maanden van het jaar 1955 wordt voor 1956 een opbrengst geraamd
van f 32.000,-.

L E G E S... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..


25


25

15.000
30.440


P.M.

16.000
27.000


16.000
32.000


P.M.


TrrE A.GEWONE DIENST.


ONTVANGSTEN


HOOFDSTUK III

No. Begroting 1956
Kosten- Rekening Rekening Begroting ----
groep van de Omschrijving en toelichting 1953 1954 1955 per post Iper paragraaf
post


2 942 KOSTEN VAN AANVOERLEIDINGEN EN BRANDWEERMATERIEEL ... 14.306 6.727 15.000 15.000

Evenals het vorig jaar wordt f 15.000,- geraamd voor de vervanging van
slangen, verdeelstukken, koppelingen, zuigbuizen, ladders e.d., alsmede voor
de aanschaffing van blusapparaten, reserveonderdelen voor de pompen,
dhemische blusmiddelen en andere brandweerbenodigdheden.

3 944 ONDERHOUD BRANDPUTTEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4.813 4.193 5.000 5.000

Het aangevraagde credit is bestemd voor reparatie aan brandputten en
voor het aanbrengen van nieuwe putdeksels op een gedeelte van de be-
staande brandputten.

4 946 UITRUKPREMIES EN SCHADEVERGOEDINGEN ... ... ... ... ... ... 1.510 853 2.000 10.680

Bij A.B. 1955 No. 15 is de uitrukpremie, toe te kennen aan het politie- en
brandweerpersoneel dat vrij van dienst is, verhoogd en is tevens een vaste
maandelijkse vergoeding voor de brandmeester vastgesteld. Op ground hier-
van is de raming ten opzichte van die van het vorig jaar verhoogd met
f 8.680,-.

30 OVERIGE KOSTEN.

1 960 BIJDRAGE AAN HET LAND VOOR AANDEEL LOON MONTEUR ... ... ... 2.783 2.905 3.000 3.000

Betreft bijdrage aan het Land van 50 % van het loon van een monteur voor
werkzaamheden aan het brandweermaterieel.

2 962 ADVERTENTIES ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 50 50

66.434 113.972 103.785 110.550


2. Toezicht Electriciteitsvoorziening en Sfoomwezen.

18 KOSTEN VAN BIJZONDERE AARD.

1 1000 VERGOEDING AAN DE DIENST VAN OPENBARE WERKEN WEGENS KOS-
TEN VAN TOEZICHT OP ELECTRICITEITSVOORZIENINGEN EN STOOM-
WEZEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 58.394 43.500 54.255 58.192

Verwezen moge worden naar de begroting van de Dienst van Openbare
Werken.
58.394 43.500 54.255 58.1923. Straatverlichting.

18 KOSTEN VAN BIJZONDERE AARD.

1 1050 VERGOEDING AAN DE OVERZEESE GAS- EN ELECTRICITEITS-MAAT-
SCHAPPIJ VAN DE KOSTEN VAN STROOMVERBRUIK EN BEDIENING ... 161.273 173.720 200.000 200.000

Evenals in 1955 geraamd op f 200.000,-.

161.273 173.720 200.000 200.000


4. Veiligheid van het verkeer.

18 KOSTEN VAN BIJZONDERE AARD.

1 1100 KOSTEN TEN BEHOEVE VAN DE VEILIGHEID VAN HET VERKEER ... ... 42.334 45.392 50.000 65.000

Het geraamde bedrag is bestemd voor het verbeteren van wegsituaties, het
maken van uitwijkplaatsen, het aanleggen van vluchtheuvels, aankoop en
plaatsing van verkeersborden, aanbrengen en onderhouden van (geverfde)
verkeersaanwijzingen op het wegdek, de aankoop van het hiervoor beno-
digde material en andere uitgaven ten behoeve van de veiligheid van het
verkeer.
In verband met het feit dat de tot op heden voor de verkeersstrepen gebruik-
te soorten witte wegenverf niet voldoen, ligt het in het voornemen over te
gaan tot gebruik van een nieuw soort witte plastic-verf, waar o.m. de Rijks-
waterstaat in Nederland zeer gunstig over heeft geinformeerd. Voor het
aanbrengen van deze plastic verf is het evenwel noodzakelijk een equipment
aan te schaffen dat op de aanwezige pickup zal worden gemonteerd.
Tevens zullen twee arbeiders nodig zijn voor het prepareren en aanbrengen
van de plastic-verf. Voor de aanschaffing van het een en ander en betaling
van de lonen van de arbeiders is een verhoging van het onderhavige credit
met f 15.000,- geraamd. Evenwel zij aangetekend dat de levensduur van
de plastic-verf meerdere jaren bedraagt, zodat als eenmaal de bestaande
lijnen met deze verf overtrokken zijn, het onderhoud hiervan miniem zal zijn.


TITL GWOE DENT.29


HOOFSTUKIIIUITGAVENTITEL A. GEWONE D1ENST.


ONTVANGSTEN


HOOFDSTUK III


No. Begroting 1956
Opbrengst Rekening Rekening Begroting ------------1956
groep van de Omschrijving en toelichting 1953 1954 1955 per post per paragraaf
post


5. Overige taken.


BELASTINGEN EN RETRIBUTIES
EILANDGEBIED GEHEVEN.


DOOR HET


BIOSCOOPRECHTEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

De ingevolge A.B. 1953 No. 13 te heffen rechten voor vergunningen voor
het geven van bioscoopvoorstellingen worden voor dit jaar geraamd op
f 3.500,-. De racing over 1955 bleek te laag te zin gesteld.

LE G E S ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Op ground van de werkelijke ontvangsten over vorige jaren wordt de raming
voor rechten, ingevolge het ,,Legesbesluit" (A.B. 1953 No. 54) te heffen
voor het geven van rijvergunningen voor autobussen en huurauto's, ver-
gunningen voor het vervoer van personen met vrachtauto's, vergunnin-
gen voor het geven van rijlessen, muziek- en dansvergunningen, vergun-
ningen voor de verkoop van vuurwerk e.d., voor het jaar 1956 gesteld op
f 6.000,-.


3552.265
g^


45.4403.430

6.291


43.0002.750

10.000


2.325 9.721 12.750


Totaal der ontvangsten van Hoofdstuk I ... ......


3.500

6.000


48.0009.500
57.500


2.705 1 55.186 ; 55.50
HOOFDSTUK III


UITGAVEN


TITEL A. GEWONE DIENST.


No. I Begroting 1956
Kosten- No. Rekening Rekening Begroting
groep vande Omshrijving en toelichting 1953 1954 1955 per post per paragraaf
groep post


11021104

1150
1160


VERGOEDING AAN HET LAND VAN DE KOSTEN VERBONDEN AAN
HET AFNEMEN VAN EXAMENS TOT HET VERKRIJGEN VAN EEN
RIJBEW IJS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

VERGOEDING AAN HET LAND VAN DE KOSTEN VERBONDEN AAN
HET KEUREN VAN MOTORRIJTUIGEN.... ... ... ... ... ... ... ... ...

Voor toelichting op de volgnummers 1102 en 1104 moge worden verwezen
naar het medegedeelde bij de volgnummers 401 en 403.
5. Overige taken.

BIJDRAGEN AAN INSTELLINGEN,
VERENIGINGEN EN DERGELIJKE.

SUBSIDE AAN DE VERENIGING TOT BESCHERMING VAN DIEREN TOT
DEKKING VAN HET NADELIG EXPLOITATIESALDO VAN HET DIEREN-
A SY L ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Deze subsidie wordt verleend onder de voorwaarden, gesteld bij de Subsidie-
verordening 1953 (A.B. 1953 No. 37).

KOSTEN VAN BIJZONDERE AARD.

VACATIEGELDEN BIOSCOOPCOMMISSIES ... ... ... ... ... ... ... ...

Zie A.B. 1953 No. 10.

Totaal der uitgaven van Hoofdstuk III ... ... ...


42.334 45.392


2.241


2.241


6.266


2.011


12.500


20.000
82.500

12.000


3.000


8.277 15.000


330.676 384.861 455.540


13.000


21.000


12.000


3.000


99.00015.000
482.742

No. Begroting 1956
Opbrengst Rekening Rekening Begroting -----------195
van de Omschrijving en toelichting
groep post 1953 1954 1955 per post per paragraaf


HOOFDSTUK IV. VOLKSGEZONDHEID.

I. Algemene leading en bureau.

DIENSTEN EN LEVERANTIES AAN DERDEN.

OPBRENGST BOEK- EN DRUKWERK.

Evenals in 1955 geraamd op 50,-.

OVERIGE OPBRENGSTEN.

OVERIGE ONTVANGSTEN... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ...


50

P.M.


47 50


50

P.M.


33

15050

1


32 TITE A. GEONE DIENST.


ONTVANGSTEN


HOOFDSTUK IVHOOFDSTUK IV UITGAVEN TITEL A. GEWONE DIENST. 33

No I Begroting 1956
Kosten- Rekening Rekening Begroting ---
van de Omschrijving en toelichting
groepde Omschriving en toelichting 1953 1954 1955 per post per paragraaf
post


HOOFDSTUK IV. VOLKSGEZONDHEID.

I. Algemene leading en bureau.

1 1200 BEZOLDIGINGEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 52.720 54.072 76.868 77.856

Verwezen moge worden naar de personeelsstaat.

2 1202 PENSIOENBIJDRAGEN AAN HET ALGEMEEN PENSIOENFONDS VAN DE
NEDERLANDSE ANTILLEN ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... 2.612 2.668 2.836 3.021

Verwezen moge worden naar de personeelsstaat.

3 KOSTEN VAN UIT- EN TERUGZENDING EN VERLOVEN ... ... ... ... 9.269 109 -

6 1210 GENEESKUNDIGE BEHANDELING EN -VERZORGING ... ... ... ... ... 643 232 689 779

Verwezen moge worden naar het medegedeelde bij de Algemene Beschou-
wingen.

7 1212 OVERIGE PERSONEELSKOSTEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 300 1.358 500 500

Om in een enkel geval overwerk te kunnen vergoeden wordt evenals in
1955 f 500,- geraamd.

9 1216 REIS-, VERBLIJF-, REPRESENTATIE- EN VERGADERKOSTEN... ... ... 941 2.500 2.500

Het is van belang dat te houden conferenties en congressmen op het terrein
der volksgezondheid door vertegenwoordigers van het eilandgebied worden
bijgewoond. Voorts kan het met het oog op het uitbreken van besmettelijke
ziekten in 66n der nabuurlijke landen geboden zijn, dat met onderscheidene
landen onmiddellijk contact wordt opgenomen in verband met het nemen
van maatregelen ter bescherming van dit eiland.

10 1218 KOSTEN VAN HUISVESTING ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3.234 3.038 2.840 2.840

a. Onderhoud en schoonhouden ... ... ... ... ... ... ... f 1.340,-
b. Verlichting/stroomverbruik ... ... ... ... ... ... ..... 360,-
c. W ater ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,, 360,-
d. Telefoon ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,, 780,-

f 2.840,-


11 1220 KOSTEN VAN INVENTARIS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1.962 613 1.214 368

Bestemd voor onderhoud en schoonhouden van kantoormachines en kantoor-
meubilair.

12 1222 BUREAUKOSTEN, DRUK- EN BINDWERK ... ... ... ... ... ... ... ... 2.494 3.632 4.570 4.570

a. Schrijf- en bureaubehoeften ... ... ... ... ... ... ... f 1.200,-
b. Telegrammen ......... ... ... ... .. ... ......,, 70,-
c. Porti, vrachtkosten en andere kleine uitgaven ...........,, 300,-
d. Druk- en bindwerk ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,, 1.500,-
e. Abonnementen op vak- en nieuwsbladen ... ... ... ... ,, 1.500,-

f 4.570,-


13 1224 KOSTEN VAN TECHNISCHE HULPMIDDELEN EN VERVOER ... ... ... 745 900 2.040 2.040

Het geraamde bedrag is bestemd voor vergoeding wegens gebruik van eigen
vervoermiddel door:
het Hoofd van de Geneeskundige Dienst ... ... ... ... ... f 1.200,-
de Controlerend Geneesheer... ... ... ... ... ... ... ..... 840,-

f 2.040,-

14 1226 BELASTINGEN, VERZEKERINGEN ENZ. ................ .. ....... 25 25

Betreft premie voor verzekering tegen brand.

18 KOSTEN VAN BIJZONDERE AARD.

1 1240 TELEFOONKOSTEN ........... ............ ........ .......- 217 480 480

Voor abonnementskosten van woningaansluitingen van het Hoofd van de
Dienst en de Controlerend Geneesheer wordt f 480,- geraamd.

30 OVERIGE KOSTEN.

1 1260 ADVERTENTIES ... ... ... ... ... ......... ... ... ...... ........ 303 474 250 250
Evenals in 1955 geraamd op f 250,-. -- -
74.282 68.254 94.892 95.22934 TITEL A. GEWONE DIENST. ONTVANGSTEN NHOOFDSTUK IV
SNo. Begroting 1956
Opbrengst- r Rekening Rekening Begroting pot-----
van de Omschrijving en toelichting
groep post 1953 1954 1955 per post per paragraaf


2. Genees- en Heelkundige Zorg.

32 DIENSTEN EN LEVERANTIES AAN DERDEN.

1 501 BIJDRAGE VAN HET LAND IN DE KOSTEN VAN DE GENEES- EN HEEL-
KUNDIGE ZORG ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 25.000 25.000

De diensten, welke door de eilandelijke functie ,,Genees- en Heelkundige
Zorg" aan het Land worden bewezen, zullen ook aan het Land in rekening
worden gebracht.
Dit bedrag bestaat uit de kosten van bezoldigingen van geneeskundigen,
specialisten, assisterend personnel, materiele kosten, alsmede een aandeel
in de kosten van algemene leading en administrative.

2 503 VERGOEDING DOOR HET LAND VOOR BEHANDELING VAN DIENSTON-
GEVALLEN VAN LANDS-PERSONEEL ... ... ... ... ... ... ... ... ... P.M. P.M.

3 505 VERGOEDING DOOR HET LAND VOOR GENEESKUNDIGE BEHANDELING
VAN LEPROZEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 775 775

De behandeling van leprozen geschiedt door een der eilandsgeneeskundigen.
Een deel van diens bezoldiging plus bijkomende kosten zal het Land in
rekening worden gebracht.

4 507 VERGOEDING VOOR SPECIALISTISCHE BEHANDELING VAN PATIENTEN
VAN HET LAND EN ANDERE EILANDGEBIEDEN ... ... ... ... ... ... 1.300 1.300

49 TERUGONTVANGST VAN LASTEN.

1 531 TERUGONTVANGSTEN VAN KOSTEN VAN VERLICHTING/STROOMVER-
BRUIK... ... ... ... ... ... ... ... ......... .......... ........... 180 180 180 180

Van de geneeskundige in het 3e district wordt maandelijks een bedrag van
f 15,- ontvangen, wegens gebruik van de delco-installatie.HOOFDSTUK IV


UITGAVEN


TITEL A. GEWONE DIENST.


No. Begroting 1956
Kosten- No. Rekening Rekening Begroting Begroting 1956
van de Omschrijving en toelichting 1953 1955 per post per pararaaf
groep post 1953 1954 1955 per post per paragraaf


12621264
1266

1272
1280

1282
1286


2. Genees- en Heelkundige Zorg.

BEZOLDIGINGEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Verwezen moge worden naar de personeelsstaat.

PENSIOENBIJDRAGEN AAN HET ALGEMEEN PENSIOENFONDS VAN DE
NEDERLANDSE ANTILLEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Verwezen moge worden naar de personeelsstaat.

KOSTEN VAN UIT- EN TERUGZENDING EN VERLOVEN ... ... ... ...

De geneeskundigen in het 2e en 3e district hebben in 1956 recht op buiten-
lands verlof. De kosten hieraan verbonden worden geraamd op:
a. voor reiskosten ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... f 19.911,-
b. voor vervanging ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..,, 13.174,-

f 33.085,-


GENEESKUNDIGE BEHANDELING EN -VERZORGING ... ... ... ... ...

Verwezen moge worden naar het medegedeelde bij de Algemene Beschou-
wingen.

KOSTEN VAN HUISVESTING ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...


a. Huur, onderhoud en schoonhouden spreekkamers ...
b. Onderhoud en schoonhouden gezondheidscentra... ...
c. Verlichting/stroomverbruik ..................
d. W ater ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...


ad a. Deze roaming kan als volgt worden gespecificeerd:
huur s reekkamer in de Niewindts t


huur spreekkamer voor Dr. Emanuels ......
huur spreekkamer te Sta. Rosa ... ... ... ...
onderhoud en schoonhouden kliniek Sta. Rosa...
lokaal in de Bitterstraat ... ... ... ... ...
lokaal in de Niewindtstraat... ... ... ... ...
lokaal op St. Willibrord ... ... ... ... ...
lokaal op Barber ... ... ... ... ... ... ..
lokaal op Westpunt ... ... ... ... ... ...
twee lokalen op Pannekoek ... ... ... ... ...
spreekkamer op Sta. Maria ...............
schoonmaakbenodigdheden ... ... ... ... ...


voor onderhoud .....................


... f 4.590,-
... 1.040,-
... 1.250,-
... .. 800,-


f 7.680,-f 1.200,-
,, 720,-
300,-
300,-
390,-
,, 390,-
,, 120,-
,, 120,-
,, 120,-
,, 240,-
,, 240,-
150,-
300,-


f 4.590,-


ad a, b, c en d. De verhoging van deze ramingen houdt verband met de
ingebruikname van een spreekkamer op Sta. Maria voor de tweede genees-
heer in het 2de district en van de gezondheidscentra in de buitendistricten.

KOSTEN VAN INVENTARIS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Voor normal jaarlijkse aanschaffing van instrumenten, benodigdheden en
enig meubilair wordt f 2.500,- geraamd.

KOSTEN VAN TECHNISCHE HULPMIDDELEN EN VERVOER ... ... ...


a. Vergoeding geneeskundigen wegens gebruik van eigen ver-
voerm iddel ... ... ... ... .... .... ... .... ... ... ...
b. Aanschaffing mobilofoon met toebehoren voor tweede ge-
neeskundige in het 2de district ... ... ... ... ... ...
c. Onderhoud 3 mobilofoons.... ... ... ... ... ... ... ...
d. Aanschaffing onderdelen voor mobilofoons... ... ... ...


f 6.700,-

,, 2.170,-
,, 900,-
,, 450,-


f 10.220,-


ad a. De geneeskundigen in het stadsdistrict ontvangen een vaste autover-
goeding van f 600,-, die in het 2de en 3de district van f 1.200,-
per jaar, per person. De andere geneeskundigen hebben aanspraak
op kilometervergoeding voor het gebruik van eigen vervoermiddel.
ad b. In verband met de aanstelling van een tweede geneesheer in het 2de
district wordt ook voor deze functionaris een mobilofoon aan-
gevraagd.


118.865
10.876512

83
5.215

1.750
2.479


122.388
11.0863.905

3.354
6.635

4.758
4.095


141.186
12.71918.084

1.340
4.960

3.500
10.440


146.200
11.04233.085

1.462
7.680

2.500
10.220


.LJUJ sp a-m e II u li


UUL;S.. .UU.


. ... ... ...
o J Begroting 1956
Opbrengst- No. Rekening Rekening Begroting
van de Omschrijving en toelichting 1953 1954 1955 per post per paragraaf
groep post


3. Geneeskundig Schooltoezicht.


Nihil.


27.255


27.255


HOOFDSTUK IV


ONTVANGSTEN


TITEL A. GWN INTHOOFDSTUK IV UITGAVEN


TITEL A. GEWONE DIENST. 37


K osten R ekening R ekening B egrotin g -------------
van de Omschrijving en toelichting
groep post de Omsr ng en toe tng 1953 1954 1955 per post per paragraaf


ad c. Voor het onderhoud van de mobilofoons brengt de Landsradio- en
Telegraafdienst f 300,- in rekening per mobilofoon per jaar.

14 1288 BELASTINGEN, VERZEKERINGEN ENZ. ... ... ... ... ... ... ... ... 19 15 15 15

Betreft premie wegens verzekering tegen brand van de spreekkamer op
Sta. Rosa.

18 KOSTEN VAN BIJZONDERE AARD.

1 1300 TELEFOONKOSTEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2.432 2.289 2.400 2.580

Bestemd voor abonnementskosten van aansluitingen voor de woningen en
voor de spreekkamers van de eilandsgeneeskundigen. In verband met de
aanstelling van een tweede geneeskundige in het 2de district is deze raming
met f 180,- verhoogd ten opzichte van die van 1955.

30 OVERIGE KOSTEN.

1 1320 ONVOORZIENE UITGAVEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9 10 100 100

Teneinde de beschikking te hebben over een klein bedrag voor onvoorziene
uitgaven wordt evenals in 1955 f 100,- geraamd.

2 1322 TEGEMOETKOMING AAN DE GENEESKUNDIGEN IN HET 2e EN 3e DIS-
TRICT IN DE KOSTEN VAN HUN HULPVERPLEEGSTERS ... ... ... ... 2.250 2.700

Daar de particuliere hulpverpleegsters van de eilandsgeneeskundigen in het
2de en 3de district ook behulpzaam zijn bij de behandeling van de onver-
mogende- en andere overheidspatienten, wordt het redelijk geacht elk dezer
geneeskundigen een tegemoetkoming toe te kennen in de kosten van hun
hulpverpleegsters naar reden van f 900,- per jaar.

142.240 158.535 196.994 217.584


3. Geneeskundig Schooltoezicht.

A. Algemeen.

1 1340 BEZOLDIGINGEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20.899 28.402 56.975 58.294

Verwezen moge worden naar de personeelsstaat.

2 1342 PENSIOENBIJDRAGEN AAN HET ALGEMEEN PENSIOENFONDS VAN
DE NEDERLANDSE ANTILLEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 65 1.940

3 KOSTEN VAN UIT- EN TERUGZENDING EN VERLOVEN ... ... ... ... 496 5.100 -

6 1350 GENEESKUNDIGE BEHANDELING EN -VERZORGING ... ... ... ... ... 544 583

Verwezen moge worden naar het medegedeelde bij de Algemene Beschou-
wingen.

7 OVERIGE PERSONEELSKOSTEN ... ... ................ ... ... 382 187 -

10 1358 KOSTEN VAN HUISVESTING ... ... ... ... .............. ....... 2.049 930 930

a. Onderhoud en schoonhouden ... ... ... ... ... ... ... f 500,-
b. Verlichting/stroomverbruik ... ... ... ... ... ... ... ,, 150,-
c. W ater ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .....,, 100,-
d. Telefoon ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .....,, 180,-

f 930,-

11 1360 KOSTEN VAN INVENTARIS ... ... ... ... ... ... ............... 1.980 1.660 1.000

Voor het aanschaffen van benodigde instrumenten e.d. wordt een bedrag
van f 1.000,- geraamd.

12 1362 BUREAUKOSTEN, DRUK- EN BINDWERK ... ... ... ... ... ... ... ... 2.013 2.500 2.500

Evenals in 1955 wordt voor het aanschaffen van bureaubehoeften en het
doen drukken van formulieren en kaarten f 2.500,- geraamd.

13 1364 KOSTEN VAN TECHNISCHE HULPMIDDELEN EN VERVOER ... ... 1.275 2.497 5.400 5.400

De schoolartsen ontvangen een vaste autovergoeding van f 840,-, de ver-
pleegsters van f 960,- per person, per jaar.

18 KOSTEN VAN BIJZONDERE AARD.

1 1380 TELEFOONKOSTEN ... ... ... ... ............ ............ ...... 45 720 720


38 TITEL A. GEWONE DIENST.


ONTVANGSTEN


No. Begroting 1956
Opbrengst Rekening Rekening Begroting 1
van de Omschrijving en toelichting k
post 1953 1954 1955 per post per paragraaf


B. Tandheelkundig Schooltoezicht.

Nihil.
4. Verloskundige Zorg.

TERUGONTVANGST VAN LASTEN.

TERUGONTVANGST VAN KOSTEN VAN VERLICHTING/STROOMVER-
B R U IK ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Van de vroedvrouw in het 3e district wordt maandelijks een bedrag van
f 15,- ontvangen wegens gebruik van de delco-installatie.


- 180 180 180


HOOFDSTUK IV


I -IS

No. Begroting 1956
Kosten- Rekening Rekening Begroting ----
van de Omschrijving en toelichting
groep van de Omschrijving en toelichting 1953 1954 1955 per post per paragraaf


140014061410
1420
142214901492


1500
1508
1510
1514
1530


1552


KOSTEN VAN INVENTARIS .........

Voor het aanschaffen en onderhouden
geraamd.


van instrumenten


f 1.770,-wordt f 500,-


KOSTEN VAN TECHNISCHE HULPMIDDELEN EN VERVOER ... ... ...

De vroedvrouwen in de buitendistricten ontvangen een vaste autovergoeding
van f 840,- en die in de stadsdistricten van f 600,- per jaar, per person.
Voorts is rekening gehouden met het geven van een kilometervergoeding
aan de obstetricus.

KOSTEN VAN BIJZONDERE AARD.

SPECIALISTISCHE HULP ... ... ... ...........................

Met de alhier gevestigde gynaecoloog-obstetricus is een overeenkomst aan-
gegaan voor de specialistische behandeling van onvermogende patienten als-
mede voor het houden van 66n spreekuur per week.
In verband hiermede wordt evenals voor 1955 f 4.800,- geraamd.

VERLOSKUNDIGE HULP ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

De racing voor 1955 bleek te laag te zijn gesteld.


-- I- I I---1----


22.556


Betreft abonnementskosten van de woningaansluitingen van de school-
artsen.B. Tandheelkundig Schooltoezicht.

BEZOLDIGINGEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Verwezen moge worden naar de personeelsstaat.

LON E N ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Verwezen moge worden naar de personeelsstaat.

GENEESKUNDIGE BEHANDELING EN -VERZORGING ... ... ... ... ...

Verwezen moge worden naar het medegedeelde bij de Algemene Beschou-
wingen.

KOSTEN VAN INVENTARIS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Voor aanschaffing van medicamenten e.d. wordt een bedrag van f 250,-
geraamd.

KOSTEN VAN TECHNISCHE HULPMIDDELEN EN VERVOER ... ... ...

Dit bedrag is bestemd voor onderhouds- en bedrijfskosten van de dental-car.4. Verloskundige Zorg.

BEZOLDIGINGEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Verwezen moge worden naar de personeelsstaat.

PENSIOENBIJDRAGEN AAN HET ALGEMEEN PENSIOENFONDS VAN DE
NEDERLANDSE ANTILLEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Verwezen moge worden naar de personeelsstaat.

KOSTEN VAN UIT- EN TERUGZENDING EN VERLOVEN ... ... ... ...

GENEESKUNDIGE BEHANDELING EN -VERZORGING ... ... ... ... ...

Verwezen moge worden naar het medegedeelde bij de Algemene Beschou-
wingen.

KOSTEN VAN HUISVESTING ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

a. Telefoon ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... f 1.220,-
b. Onderhoud en schoonhouden ... ... ........... .....,, 300,-
c. Verlichting/stroomverbruik ... ... ... ... .... ...,, 150,-
d. W ater ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,, 100,-


37.734


22.326
2.3881.094


1.845

3.974
2.383


5.100


73.82919.3443.030224
250


22.84819.707
2.388450

197
1.770
500
4.580
4.800


4.000


19.3443.030224
250
2.000


19.707
2.388

197
1.770
500
2.410
4.800


6.000


71.367


24.848


42.478 39.110 38.392


30.976
2.960900

176
1.110

3.201
3.005


150


HOOFDSTUK IV


UITGAVEN


TrfE A.GEWONE DIENST.


37.772

No. Begroting 1956
Opbrengst N Rekening Rekening Begroting
van de Omschrijving en toelichting
groep post 1953 1954 1955 per post per paragraaf


5. Zuigelingen- en kleuterzorg.

DIENSTEN EN LEVERANTIES AAN DERDEN.

TERUGONTVANGST VAN KOSTEN VAN KUNSTVOEDING ... ...

6. Voorkoming en bestrijding van ziekten.

A. Algemeen.

DIENSTEN EN LEVERANTIES AAN DERDEN.

VERGOEDING IN VERBAND MET DE BESTRIJDING VAN GESLACHTS-
ZIEKTEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

De vergoeding wegens behandeling van personen, lijdende aan geslachts-
ziekten kan aan de hand van de ontvangstcijfers over 1953 en 1954 op
f 12.500,- worden begroot.


P.M.


-I -I P.M.


14.553


14.229


10.000


P.M.
12.500


P.M.


40 TIEL A.GEWONE DIENST.


ONTVANGSTEN


HOOFDSTUK IVHOOFDSTUK IV UITGAVEN TITEL A. GEWONE DIENST. 41
N o. Begroting 1956
Kosten- No. Rekening Rekening Begroting Begro-ing-156
van de Omschrijving en toelichting 1954 1955
groep st1953 1954 195 per post perparagraaf
post


5. Zuigelingen- en Kleuterzorg.

1 1550 BEZOLDIGINGEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....... 33.867 37.136 40.008 40.220

Verwezen moge worden naar de personeelsstaat.

2 1552 PENSIOENBIJDRAGEN AAN HET ALGEMEEN PENSIOENFONDS VAN DE
NEDERLANDSE ANTILLEN ... ... ... ... ... ... ......... .. .... 311 1.866 1.866

Verwezen moge worden naar de personeelsstaat.

3 KOSTEN VAN UIT- EN TERUGZENDING EN VERLOVEN ... ... ... ... 5.102 6.948 -

6 1560 GENEESKUNDIGE BEHANDELING EN -VERZORGING ... ... ... ... ... 54 400 402

Verwezen moge worden naar het medegedeelde bij de Algemene Beschou-
wingen.

10 1570 KOSTEN VAN HUISVESTING ... ... ... ... ... ... ......... ... ... 320 604 3.000 1.134

Deze racing is bestemd voor het volgende:
Huur van 2 kamertjes op Lagoen en Sta. Cruz.... ... ... ... f 180,-
Schoonhouden van de consultatiebureaux op:
Sta. Cruz ......... ..... ...... ....... .... f 90,-
Lagoen ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 90,-
Kenepa ... ......... .......... ......... .., 100,-
Cas Chiquito .............. ....... .. ....... ,202,-
Boca St. Michiel ... ... ... ... ... ... ... .....,, 202,-
Dominguito ... ... ... ... ... ... .... .. .. ,, 130,-
Groot Sta. Martha ... ... ... ... ... ... ... ...,, 90,-
,, 904,-
Schoonmaakbenodigdheden ... ... ... ... ... ... ... .... ,, 50,-

f 1.134,-


11 1572 KOSTEN VAN INVENTARIS ... ... ... ... ... ... ... ... ......... 426 744 300 300

Voor aanschaffing van instrumenten en andere benodigdheden wordt
f 300,- geraamd.

13 1576 KOSTEN VAN TECHNISCHE HULPMIDDELEN EN VERVOER ... ... ... 2.357 2.944 3.540 3.540

Het geraamde bedrag is bestemd voor vergoeding wegens gebruik van eigen
vervoermiddel door:
de kinderarts ... ... ... ...... .... .. .. ... ... ... f 600,-
de geneeskundige voor de consultatiebureaux ... ... ... ...,, 840,-
de verpleegsters voor die bureaux ... ... ... ... ... ... 1.680,-
de assistente ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ,, 420,-

f 3.540,-


14 1578 BELASTINGEN, VERZEKERINGEN ENZ. ... ... ... ... ... ... ... ... 7 7

Betreft premie voor verzekering tegen brand van het perceel Bitter-
straat no. 2.

18 KOSTEN VAN BIJZONDERE AARD.

1 1590 TELEFOONKOSTEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 259 480 480

De abonnementskosten van de woningaansluitingen van de kinderarts en
van de geneeskundige voor de consultatiebureaux worden evenals voor 1955
geraamd op f 480,-.

2 1592 VERSTREKKING VAN KUNSTVOEDING AAN ZUIGELINGEN VAN ON-
VERMOGENDEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ............... 906 2.000 2.000

42.072 49.906 51.601 49.949


6., Voorkoming en bestrijding van ziekten.

A. Algemeen.

1 1610 BEZOLDIGINGEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9.822 10.023 10.023

Verwezen moge worden naar de personeelsstaat.

2 PENSIOENBIJDRAGEN AAN HET ALGEMEEN PENSIOENFONDS VAN DE
NEDERLANDSE ANTILLEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1.833 1.841 -

6 1620 GENEESKUNDIGE BEHANDELING EN -VERZORGING ... ... ... ... ... 100 10042 TITEL A. GEWONE DIENST.


ONTVANGSTEN


HOOFDSTUK IV


No. Begroting 1956
Opbrengsl No' Rekening Rekening Begroting
van de Omschrijving en toelichting
groep van de Omschrijving en toelichtin1953 1954 1955 per post per paragraaf
post


Deze vergoeding is geregeld in het ,,Retributiebesluit Geneeskundige Dienst"
(A.B. 1953 No. 30).

VERGOEDING VOOR HET UITGASSEN VAN SCHEPEN ... ......... ...

VERGOEDING VOOR GEZONDHEIDSONDERZOEK DOOR DE HAVEN-
D OK TER ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Evenals in 1955 wordt deze vergoeding, verschuldigd ingevolge de ,,Quaran-
taineverordening" (P.B. 1917 No. 42) voor gezondheidsonderzoek aan boord
van schepen, geraamd op f 3.600,-.B. T.B.C.-bestrijding.

Nihil.


4.247


3.949

22.749


264

14.493


3.600


13.600


3.600


16.100HOOFDSTUK IV UITGAVEN TITEL A. GEWONE DIENST. 43

No. Begroting 1956
Kosten- Rekening Rekening Begroting
van de Omschrijving en toelichting
groep post 1953 1954 1955 per post per paragraaf


Verwezen moge worden naar het medegedeelde bij de Algemene Beschou-
wingen.

10 1628 KOSTEN VAN HUISVESTING ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 289 180 180

Betreft telefoonkosten.

11 1630 KOSTEN VAN INVENTARIS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... .- 73 1.000 1.000

Deze raming is bestemd voor aankoop van laboratoriumbenodigdheden voor
de medisch-analyst.

13 KOSTEN VAN TECHNISCHE HULPMIDDELEN EN VERVOER ......... 161 -

18 KOSTEN VAN BIJZONDERE AARD.

1 1660 KOSTEN VAN LIJKSCHOUWINGEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... 70 600 600

Lijkschouwingen worden gehouden in gevallen van besmettelijke ziekten of
bij het vermoeden daarvan. De kosten, te ramen op f 600,-, zullen aan het
Land moeten worden betaald, daar lijkschouwingen worden gehouden door
de patholoog-anatoom van het Laboratorium.

2 1662 UITGAVEN TER BESTRIJDING VAN GESLACHTSZIEKTEN ... ... ... ... 7.276 7.114 13.000 13.000

Evenals in 1955 geraamd op f 13.000,-.
KOSTEN IN VERBAND MET HET UITGASSEN VAN SCHEPEN ... ... ... 3.515 -

3 1664 VERGOEDING VOOR GEZONDHEIDSONDERZOEK AAN BOORD VAN
SCHEPEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4.458 3.000 3.000 3.000

Deze raming is bestemd voor het geven van een vergoeding aan de Contro-
lerend geneesheer, die de functie van havenarts waarneemt.

4 1666 VERGOEDING AAN DE MEDISCHE DIENST VAN DE K.L.M. VOOR GE-
ZONDHEIDSMAATREGELEN OP HET VLIEGVELD ... ... ... ... ... ... 4.000 4.000 4.000 4.000

Voor de uitvoering van de zorg voor gezondheidsonderzoeken in vliegtuigen
en het verlenen van (eerste) hulp wordt aan de K.L.M. een vergoeding be-
taald van f 4.000,- per jaar.

5 1668 HYGIENISCHE VOORLICHTING ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2.500 2.500

Evenals voor 1955 wordt voor het geven van voorlichting f 2.500,-
geraamd.

6 1670 KOSTEN IN VERBAND MET DE IMMUNISERING TEGEN BESMETTE-
LIJKE ZIEKTEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3.228 15.000 15.000

Het geraamde bedrag is bestemd ter bestrijding van de kosten van immuni-
sering tegen besmettelijke ziekten.

7 1672 KOEPOKINENTING ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 636 31 2.000 2.000

Evenals voor 1955 wordt f 2.000,- geraamd.

8 1674 OVERIGE UITGAVEN TER VOORKOMING VAN ZIEKTEN ... ... ... ....- 1.000 1.000

9 1676 TELEFOONKOSTEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 121 92 400

Behalve de vergoeding aan de K.L.M., vermeld onder volgnummer 1666
wordt ook de helft der telefoonkosten van de met de onderwerpelijke zorg
belaste medicus, door het eilandgebied betaald.

KOSTEN TER VOORKOMING VAN KINDERVERLAMMING ... ... ... ... 488gg

32.111 19.937 52.403 52.803


B. T.B.C.-bestrijding.

18 KOSTEN VAN BIJZONDERE AARD.

1 1700 KOSTEN VAN MAATREGELEN TER VOORKOMING VAN TUBERCULOSE... 800 6.500 6.500

Teneinde preventive maatregelen te kunnen nemen ter voorkoming van
t.b.c. wordt f 6.500,- geraamd.

2 1702 BEHANDELING, VERPLEEGKOSTEN EN VERVOER VAN T.B.C.-PATIEN-
TEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 74.364 65.163 100.000 100.000
44 TITEL A. GEWONE DIENST. ONTVANGSTEN N HOOFDSTUK IV
No. Begroting 1956
Opbrengst- Rekening Rekening Begroting p ot- pg-
van de Omschrijving en toelichting
groep post 1953 1954 1955 per post per paragraaf


6a. Geestelijke Volksgezondheid.

Nihil.
7. Hygienisch Toezicht.

31 BELASTINGEN EN RETRIBUTIES DOOR HET
EILANDGEBIED GEHEVEN.

1 751 LEGES... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ....... 39 153 P.M P.M .

Onder dit volgnummer worden verantwoord de opbrengsten wegens heffin-
gen op afkeuring van levensmiddelen, niet van dierlijke oorsprong. Evenals
in 1955 wordt de raming P.M. gesteld.

2 753 LIJKBERGINGSGELDEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 500

Geheven ingevolge het ,,Retributiebesluit Geneeskundige Dienst" (A.B. 1953
No. 30).

3 755 VERGOEDING VOOR VERRICHTE ONTSMETTINGEN ... ........... 796 1.633 1.000 1.000

4 757 VERGOEDING VOOR HET UITGASSEN VAN SCHEPEN EN HET AFGEVEN
VAN CERTIFICATEN VAN ONTRATTING ... ... ... ... ... ... ... ... 5.635 13.161 12.000 12.000

De onder de volgnummer 755 en 757 geraamde retributies worden geheven
op ground van het ,,Retributiebesluit Geneeskundige Dienst" (A.B. 1953
No. 30).

33 DIENSTEN EN LEVERANTIES AAN DERDEN.

-TERUGONTVANGST VAN HET LAND VAN DE KOSTEN VAN BEZOLDI-
GING ... ...................................... ... .. ... 13.474 1.354 -HOOFDSTUK IV UIT GAVEN TITEL A. GEWONE DIENST. 45

No. Begroting 1956
Kosten- Rekening Rekening Begroting -------1956 '' I
van de Omschrijving en toelichting
groep post 1953 1954 1955 per post per paragraaf


Betreft de kosten van behandeling, verpleging en vervoer van t.b.c.-
patienten.
74.364 65.963 106.500 106.500


6a. Geestelijke Volksgezondheid.

1 1730 BEZOLDIGINGEN ... ... ... ...... ....... ........... ............ 19.756 19.756

Verwezen moge worden naar de personeelsstaat.

6 1740 GENEESKUNDIGE BEHANDELING EN- VERZORGING ... ... ... ... ... 198 198

Verwezen moge worden naar het medegedeelde bij de Algemene Beschou-
wingen.

13 1750 KOSTEN VAN TECHNISCHE HULPMIDDELEN EN VERVOER ......... 1.680 1.680

Voor de wijkverpleegsters wordt een vaste autovergoeding van f 840,- per
person per jaar geraamd, wegens het gebruik van eigen vervoermiddel.

21.634 21.634


7. Hygienisch Toezicht.

1 1760 BEZOLDIGINGEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 73.670 69.659 79.786 93.896

Het ligt in de bedoeling de hygienische inspectie van erven en terreinen,
hetgeen tot nu toe alleen in de stadsdistricten werd gedaan, uit te breiden
tot de bebouwde kommen in het 2de district, zoals Dominguito, Zeelandia,
Mahaai, van Engelen enz. In verband hiermede is aanstelling van 2 hulp-
opzichters noodzakelijk.
Tevens wordt de behoefte gevoeld aan een schrijver voor het bijhouden van
het uitgebreide kaartsysteem betreffende de inspectie van vergunnings- en
verlofslocaiiteiten, sodawater- en limonadefabrieken, bakkerijen, levensmid-
delenzaken enz., zorg voor het typewerk en de archivering.
Voorts moge verwezen worden naar de personeelsstaat.

2 1762 PENSIOENBIJDRAGEN AAN HET ALGEMEEN PENSIOENFONDS VAN DE
NEDERLANDSE ANTILLEN ... ... ... ... ... ...... ... ... ... ... 7.851 7.366 6.359 8.062

Verwezen moge worden naar de personeelsstaat.

3 1764 KOSTEN VAN UIT- EN TERUGZENDING EN VERLOVEN ... ... ... 3.733 542 1.350 7.224

Een der controleurs heeft in 1956 recht op buitenlands verlof. De kosten
hieraan verbonden worden geraamd op f 7.224,-.

4 1766 LONEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5.510 5.646 5.740 10.872

In loondienst zijn momenteel 1 chauffeur voor de pickup en 1 magazijn-
bediende/ontsmetter. Aangezien het niet mogelijk blijkt om alle voorko-
mende werkzaamheden, zoals het gassen van schepen, van goederen in de
gaskamer, het ontsmetten van goederen in de ontsmettingskamer, het ont-
smetten van woningen, schepen, regenbakken enz., het sproeien van insec-
ticiden e.d. uit te voeren, is uitbreiding van dit personnel met 2 werklieden
noodzakelijk.
Overigens moge worden verwezen naar de personeelsstaat.

5 1768 PENSIOENBIJDRAGEN AAN HET WERKLIEDENPENSIOENFONDS ... ... 311 310 307 307

Verwezen moge worden naar de personeelsstaat.

6 1770 GENEESKUNDIGE BEHANDELING EN -VERZORGING ... ... ... ... ..713 856 1.048

Verwezen moge worden naar het medegedeelde bij de Algemene Beschou-
wingen.

7 1772 OVERIGE PERSONEELSKOSTEN ... ... ... ....................... 79 82 300 380

Het kan noodzakelijk zijn, o.a. in verband met het buitenlands verlof van
een controleur, enig overwerk te doen verrichten. Hiervoor wordt f 300,-
geraamd. Voor verstrekking van dienstkleding aan de 2 werklieden wordt
f 80,- geraamd.

11 1780 KOSTEN VAN INVENTARIS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 304 2.404

In verband met de uitbreiding van het personnel, de inrichting van een
kaartsysteem t.b.v. de inspectie, en de noodzaak enig door witte mieren
aangetast meubilair te vernieuwen dient het volgende te worden aan-
geschaft:
a. 4 stalen bureaux met bijbehorende stolen ... ...... ... f 1.000,-
b. 1 schrijftafel en 1 stoel ... ... .... ... ... ... ..... ,, 150,-
c. 6 tafeltjes ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ..... ,, 450,-TITEL A. GEWONE DIENST.


ONTVANGSTEN


HOOFDSTUK IV


No. Begroting 1956
Opbrengst- Rekening Rekening Begroting
van de Omschrijving en toelichting
groep post 1953 1954 1955 per post per paragraaf


8. Ambulances.

BELASTINGEN EN RETRIBUTIES DOOR HET
EILANDGEBIED GEHEVEN.

VERHUUR VAN ZIEKENAUTO'S ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Uitgaande van de ontvangstcijfers over 1954 en over de eerste vijf maanden
van 1955 is de raming voor 1956 gesteld op f 8.000,-.


_________________ ________________ I


19.9443.949


16.3017.678


1.3.0005.000


8.000


13.500HOOFDSTUK IV UITGAVEN TITEL A. GEWONE DIENST. 47

No. Begroting 1956
Kosten- Rekening Rekening Begroting
van de Omschrijving en toelichting
groep post 1953 1954 1955 per post er paragraaf


d. 2 stalen filekasten ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,, 304,-
e. 1 schrijfmachine... ...... ...... ... ...... ... ,, 350,-

f 2.254,-
Voorts wordt geraamd voor onderhoud en schoonhouden van
kantoormachines en -meubilair ... ... ................. ,, 150,-

f 2.404,-


12 1782 BUREAUKOSTEN, DRUK- EN BINDWERK ... ... ... ... ............- 750

Het geraamde bedrag is bestemd voor het laten drukken van modelkaarten
ten behoeve van het kaartsysteem en voor aanschaffing van kantoorbeno-
digdheden.

13 1784 KOSTEN VAN TECHNISCHE HULPMIDDELEN EN VERVOER ... ... ... 6.076 5.355 4.860 9.730

a. Vergoeding aan een technisch-ambtenaar en 3 controleurs
af 540,- per jaar per person, wegens gebruik van eigen
vervoermiddel ... ... ... ... ........... ....... f 2.160,-
b. Onderhouds- en bedrijfskosten pickups... ... .........,, 2.700,-
c. Aanschaffing van 2 scooters met aanhangwagen .......,, 2.000,-
d. Aanschaffing van 2 scooters ... ... ... ... ... ... ...,, 1.270,-
e. Onderhouds- en bedrijfskosten 4 scooters ... ... ... ... ,, 1.600,-

f 9.730,-


ad c. Voorgesteld wordt een tweetal scooters met aanhangwagen waarin
insecticiden en een spuitinstallatie kunnen worden aangebracht aan
te schaffen. De bedoeling is hiermede de straatkolken wekelijks langs
te rijden en te spuiten.
ad d. Deze aanschaffing wordt noodzakelijk geacht teneinde voor 2 op-
zichters, die met de inspectie van de restaurants, caf6's, levensmid-
delenzaken enz. en van erven en terreinen in de bebouwde kommen
van het 2de district zijn belast, vervoersmogelijkheid te scheppen.

14 1786 BELASTINGEN, VERZEKERINGEN ENZ. ... ... ... ... ... ... ... ... 84 108 165 200

Bestemd voor verzekering van de dienstauto's en scooters.

18 KOSTEN VAN BIJZONDERE AARD.

1 1810 AANSCHAFFING VAN ONTSMETTINGSMIDDELEN e.d. ................. 1.042 2.487 4.000 4.000

Evenals voor 1955 geraamd op f 4.000,-.

2 1812 KOSTEN IN VERBAND MET HET UITGASSEN VAN SCHEPEN ... ... ... 3.421 5.000 5.000

Verwezen moge worden naar het medegedeelde onder volgnummer 757.

3 1814 TELEFOONKOSTEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 180 211 180 180

Betreft abonnementskosten woningaansluiting technisch-ambtenaar.

4 1816 KOSTEN IN VERBAND MET DE BERGING VAN LIJKEN ... ... ... ... ... 450 1.000

Verwezen moge worden naar volgnummer 753.

30 OVERIGE KOSTEN.

1 1840 ADVERTENTIES ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 96 100 100

99.249 96.037 109.003 145.153


8. Ambulances.

1 1850 BEZOLDIGINGEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 34.171 34.688 45.890 45.192

Verwezen moge worden naar de personeelsstaat.

2 1852 PENSIOENBIJDRAGEN AAN HET ALGEMEEN PENSIOENFONDS VAN DE
NEDERLANDSE ANTILLEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1.493 1.492 1.493 1.493

Verwezen moge worden naar de personeelsstaat.

3 KOSTEN VAN UIT- EN TERUGZENDING EN VERLOVEN ... ... ... ... 570 -

6 1860 GENEESKUNDIGE BEHANDELING EN -VERZORGING ... ... ... ... ... 571 890 356 452

Verwezen moge worden naar het medegedeelde bij de Algemene Beschou-
wingen.48 TITEL A. GEWONE DIENST.


ONTVANGSTEN HOOFDSTUK IV


No. Begroting 1956
Opbrengst Rekening Rekening Begroting -
van de Omschrijving en toelichting
groep post 1953 1954 1955 per post per paragraaf


3.949 7.678 5.000 8.000

9. Veeartsenijkundig Toezicht en Warenkeuring.

31 BELASTINGEN EN RETRIBUTIES DOOR HET
EILANDGEBIED GEHEVEN.

1 851 SLACHT- EN KEURGELDEN ... ... ......... .................... 8.708 58.913 60.000 60.000

2 853 KORAALGELDEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 11.225 8.464 8.500 8.500

3 855 WARM WATER... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .......... 1.123 1.878 2.000 2.000

4 857 WEEGGELDEN ... ... ... ... ... .............. ... ... ... ... 1.654 1.825 1.500 1.500

5 859 KOELRECHTEN ABATTOIR EN KOEL- EN VRIESHUIS ... ... ... ... ... 63.589 63.112 64.000 64.000

De onder de volgnummers 851 tot en met 859 geraamde retributies worden
geheven op ground van het ,,Retributiebesluit Veterinaire Dienst" (A.B.
1953 No. 31).

6 861 LEGES... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 52 2.055 1.500 1.500

Onder dit volgnummer worden verantwoord de opbrengsten wegens heffin-
gen op:
a. afkeuringen van levensmiddelen van dierlijke oorsprong;
b. gezondheidsverklaringen bij uitvoer van dieren;
c. vergunningen voor de verkoop van vlees.
Deze heffingen zijn geregeld in het ,,Legesbesluit 1953" (A.B. 1953 No. 34),
zoals gewijzigd.

32 BIJDRAGEN VAN HET LAND.

1 871 VERGOEDING DOOR HET LAND VOOR CONTROL OP ACCIJNS OP GE-
SLACHT ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....... ... ... P.M. P.M.

33 DIENSTEN EN LEVERANTIES AAN DERDEN.

1 881 TERUGONTVANGST WEGENS VOOR DERDEN VERRICHTE DIENSTEN EN
LEVERANTIES ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..... ... 831 5.150 5.150

Evenals in 1955 gesteld op f 5.150,-.
Verwezen moge worden naar het medegedeelde onder volgnummer 1980.

50 OVERIGE OPBRENGSTEN.

1 891 OVERIGE ONTVANGSTEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...- 75 P.M P.M


. .


. IHOOFDSTUK IV UITGAVEN TITEL A. GEWONE DIENST. 49

No. Begroting 1956
Kosten- Rekening Rekening Begroting
van de Omschrijving en toelichting
groep post 1953 1954 1955 per post per paragraaf


7 1862 OVERIGE PERSONEELSKOSTEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 331 4.925 406 480

Deze raming is bestemd voor het verstrekken van werkkleding aan de
chauffeurs en de begeleiders.

10 1868 KOSTEN VAN HUISVESTING ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 72 949 600 600

a. W ater ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... f 270,-
b. Verlichting/stroomverbruik ... ... ... ... ......... ,, 150,-
c. Telefoon ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ,, 180,-

f 600,-


13 1872 KOSTEN VAN TECHNISCHE HULPMIDDELEN EN VERVOER ... ... ... 3.561 2.831 6.000 4.500

Aan de hand van de uitgaafcijfers over de jaren 1953 en 1954 en over de
eerste vijf maanden van 1955 is deze raming, bestemd voor onderhouds- en
bedrijfskosten van 3 ambulance-auto's en 1 lijkwagen, verlaagd met
f 1.500,- ten opzichte van die van 1955.

14 1874 BELASTINGEN, VERZEKERINGEN ENZ. ... ... ... ... ... ... ... ... 175 164 200 200

Het geraamde bedrag is bestemd voor verzekering van 3 ambulance-auto's
en 1 lijkwagen tegen wettelijke aansprakelijkheid.

18 KOSTEN VAN BIJZONDERE AARD.

TELEFOONKOSTEN ... ... ... ...... ... ... ... ... ......... 241 -

40.615 46.509 54.945 52.917

9. Veeartsenijkundig Toezicht en Warenkeuring.

Tot de zorg van de Dienst ,,Veeartsenijkundig Toezicht en Warenkeuring"
behoren:
a. Het Veeartsenijkundig Toezicht;
b. De Keuringsdienst;
c. Het Abattoir en
d. Het Koel- en Vrieshuis.

1 1900 BEZOLDIGINGEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 87.432 96.788 117.203 116.942

Verwezen moge worden naar de personeelsstaat.

2 1902 PENSIOENBIJDRAGEN AAN HET ALGEMEEN PENSIOENFONDS VAN DE
NEDERLANDSE ANTILLEN ... ... ... ......... ................... 5.937 6.799 6.622 7.662

Verwezen moge worden naar de personeelsstaat.

3 1904 KOSTEN VAN UIT- EN TERUGZENDING EN VERLOVEN ... ... ... ... 8.935 15.265 6.100

In 1956 hebben 3 ambtenaren recht op buitenlands verlof. De kosten hier-
van worden geraamd op f 6.100,-.

4 1906 LONEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 71.189 75.091 74.690 81.479

Verwezen moge worden naar de personeelsstaat.

5 1908 PENSIOENBIJDRAGEN AAN HET WERKLIEDENPENSIOENFONDS ... ... 1.132 1.222 1.169 1.910

Verwezen moge worden naar de personeelsstaat.

6 1910 GENEESKUNDIGE BEHANDELING EN -VERZORGING ... ... ... ... ... 1.513 1.478 1.919 1.984

Verwezen moge worden naar het medegedeelde bij de Algemene Beschou-
wingen.

7 1912 OVERIGE PERSONEELSKOSTEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6.611 6.939 6.450 4.350

a. Overuren ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... f 3.000,-
b. Technisch Toezicht Koel- en Vrieshuis.... ... ... ... ... ,, 1.200,-
c. Verstrekking voedsel aan werklieden ... ... .........,, 150,-

f 4.350,-


Nu het personnel van deze dienst is uitgebreid met een Algemeen Assistent,
ligt het in de bedoeling om een deel van het door het personnel van deze
Dienst verrichte overwerk te vergoeden in de vorm van verlening van vrij-
stelling van dienst in de normal werktijd. In verband hiermede is deze
roaming verlaagd.

9 1916 REIS-, VERBLIJF-, REPRESENTATIE- EN VERGADERKOSTEN ......... 1.600 1.600TITEL A. GEWONE DIENST.


ONTVANGSTEN


HOOFDSTUK IV


No. Begroting 1956
Opbrengst I Rekening Rekening Begroting -
van de Omschrijving en toelichting
groep post 1953 1954 1955 per post per paragraafHOOFDSTUK IV


UITGAVEN


TITEL A. GEWONE DIENST.


No. Begroting 1956
Kosten- Rekening Rekening Begroting
van de Omschrijving en toelichting I
groep post 1953 1954 1955 per post per paragraaf


10

11
12

13
14

18


1918

1920
1922

1924
19261940

19421944

1946

1948


Evenals voor 1955 wordt het bedrag van f 1.600,- geraamd, teneinde een
ambtenaar van deze dienst in de gelegenheid te stellen om, indien nodig,
in de eerste plaats in verband met de mogelijke overbrenging van veeziekten
naar Curagao, persoonlijk contact op te nemen met de kuststreken van
waar slachtvee naar Curacao wordt uitgevoerd.
Uiteraard wordt in dit verband ook gedacht aan eventueel persoonlijk con-
tact met de andere eilanden.

KOSTEN VAN HUISVESTING ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...


Onderhoud en schoonhouden kantoorruimte ......
Verlichting/stroomverbruik ...................
Telefoon ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
W ater ... ... ... .... ... ... .... .... ... ... ...


... f 4.550,-
.... 150,-
... 750,-
... 50,-

f 5.500,-


ad a. In deze raming is een bedrag van f 4.000,- begrepen, bestemd voor
het vernieuwen van de wand- en vloertegels in het slachthuis.
ad c. Het is in de praktijk ondoenlijk gebleken om voor het Koel- en Vries-
huis met 66n aansluiting te volstaan. De geraamde verhoging van
deze post ad f 200,- heeft betrekking op een tweede telefoonaan-
sluiting.

KOSTEN VAN INVENTARIS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Bestemd voor onderhoud en schoonhouden van kantoormachines en -meu-
bilair.

BUREAUKOSTEN, DRUK- EN BINDWERK ... ... ... ... ... ... ... ...


a. Kantoorbenodigdheden ..........................
b. Druk- en bindwerk .............................
c. Telegramkosten ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
d. Portikosten en andere kleine uitgaven...............


f 220,-
,, 1.500,-
S 75,-
,, 150,-

f 1.945,-


KOSTEN VAN TECHNISCHE HULPMIDDELEN EN VERVOER .........


a. Vergoeding wegens gebruik van eigen vervoermiddelen ten
behoeve van de dienst ... ... ... ... ... .. ... ...
b. Onderhouds- en bedrijfskosten van 2 dienstauto's ... ...


f 4.440,-
,, 2.200,-

f 6.640,-


ad a. De verhoging van deze post met f 1.505,- staat in verband met de
verlenging van het dienstverband van de 2e veearts en de aanstel-
ling van een Algemeen Assistent.

BELASTINGEN, VERZEKERINGEN ENZ. ... ... ... ... ... ... ... ...


a. Premie voor verzekering van de aanwezige gebouwen, tegen
een bedrag van f 481.000,-. ... ... ... ... ... ... ...
b. Premie voor verzekering van de beide dienstauto's, tegen
wettelijke aansprakelijkheid ... ... ... ... ... ... ...


f 425,-

,, 100,-

f 525,-


KOSTEN VAN BIJZONDERE AARD.

STROOMVERBRUIK ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

W A TE R ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

In het jaar 1954 was de aanvoer van slachtvee zeer onvoldoende, waardoor
de veekoralen niet steeds in gebruik waren. Aangezien dit ook voor het jaar
1956 wordt voorzien en mede met het oog op de gunstige regenval van de
laatste tijd, waardoor meer putwater voorradig is, wordt de raming voor
1956 teruggebracht op f 6.500,-.

ONDERHOUD GEBOUWEN EN TERREINEN ABATTOIR ... ... ... ... ...

ONDERHOUD GEBOUWEN EN TERREINEN KOEL- EN VRIESHUIS ... ...

ONDERHOUD BEDRIJFSINSTALLATIES ABATTOIR ... ... ... ... ... ...

In verband met het voornemen om meer werkzaamheden in eigen beheer
uit te voeren kan deze raming met f 1.000,- worden verlaagd.

ONDERHOUD BEDRIJFSINSTALLATIES KOEL- EN VRIESHUIS ... ... ...


2.121

849
1.517

6.703
43528.083

7.4634.106

1.304

8.287


1.113
488
2.185

4.799
50122.016

5.8064.209

3.556

6.489


1.300
250
1.595

5.135
52524.000

7.8004.000

2.000

5.000


5.500

750
1.945


6.640


52524.000

6.5004.000

2.000

4.000


1950


2.566


2.822


3.500


3.500

No. Begroting 1956
Opbrengst- van de Omshrijving en toelihting Rekening Rekening Begroting
van de Omschrijving en toelchting955 per post eraragraaf
groep post 1953 1954 1955 per post per paragraaf


10. Reiniging van straten en ophalen van vuL

NihUl.


126.351


137.153


142.650


142.650


TITE A.GEWONE DIENST.


ONTVANGSTEN


HOOFDSTUK IVHOOFDSTUK IV UIT GAVEN TITEL A. GEWONE DIENST. 53

No. Begroting 1956
Kosten- Rekening Rekening Begroting
van de Omschrijving en toelichting
groep post 1953 1954 1955 per post per paragraaf


7 1952 DIENSTKLEDING EN WASSERIJ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3.184 2.317 3.200 2.600

a. Kosten van het verstrekken van dienstkleding ... ... ... f 2.000,-
b. Kosten wasserij... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 600,-

f 2.600,-


ad a. Aan de hand van de werkelijke uitgaven over het jaar 1954 en over
de eerste vijf maanden van 1955 is deze post met f 600,- verlaagd.

8 1954 HULPSTOFFEN ......... .......... ...... ............ ... ..... 4.886 7.144 6.305 7.650
De verhoging van deze post ten opzichte van 1955 is gebaseerd op de uit-
gaafcijfers van 1954 en van de eerste vijf maanden van 1955. Onder meer is
in de praktijk gebleken dat het nieuw aangebrachte ontdooi-systeem aan de
blowers van het koel- en vrieshuis belangrijk meer calcium chloride ver-
bruikt dan oorspronkelijk werd verwacht.
9 1956 LABORATORIUMKOSTEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1.812 1.355 750 750

10 1958 TELEFOONKOSTEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1.141 1.811 1.811

Het geraamde bedrag is bestemd voor abonnementskosten van de woning-
aansluitingen van de veearts, de hoofdopzichter, de keurmeesters en de
administrateur.

11 1960 KOSTEN IN VERBAND MET DE BESTRIJDING VAN VEEZIEKTEN ... ... 4.327 15.199 4.000 4.000

Ter voorkoming en bestrijding van veeziekten zullen uitgaven noodzakelijk
zijn tot een bedrag van f 4.000,-.

19 KAPITAALSLASTEN.

AFSCHRIJVING ... ... ... ... ... ... ... ....... ... (f 39.432,-) 28.359 -

30 OVERIGE KOSTEN.

1 1978 ADVERTENTIES ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 96 150 150

Het geraamde bedrag is bestemd voor bekendmakingen in verband met
openbare aanbestedingen, leveranties e.d.

2 1980 AANKOOP VAN VEEVOER EN ANDERE BENODIGDHEDEN... ... ... ... 5.000 5.000

Deze raming is bestemd voor het aankopen van hooi voor het slachtvee,
alsmede voor het aanschaffen van merktangen voor schapen en geiten,
lindaanzalf e.d. Teneinde te bewerkstelligen dat het slachtvee van voldoende
voer kan worden voorzien, is het noodzakelijk dat de Veterinaire Dienst de
beschikking heeft over een zekere hoeveelheid hooi.
Het ligt in de bedoeling dit hooi, alsmede de andere hiervoren vermelde
benodigdheden aan de belanghebbenden tegen betaling ter beschikking te
stellen. In dit verband moge worden verwezen naar de ontvangst, geraamd
onder volgnummer 881.

3 1982 VERVOER VAN SLACHTAFVALLEN, CADAVERS EN DERGELIJKE ...... 1.500

Door de Dienst van Openbare Werken wordt voor het vervoer van slacht-
afvallen, cadavers en dergelijke op ground van het ,,Retributiebesluit Open-
bare Werken" (A.B. 1954 No. 26) het volgende in rekening gebracht:
a. voor vervoer van de normal slachtafvallen f 100,- per
m aand ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... f 1.200,-
b. voor vervoer van dode dieren, per rit ... ... .........,, 15,-

4 1984 OVERIGE UITGAVEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 68 415 100 100

288.819 285.233 286.074 304.948


10. Reiniging van straten en ophalen van vuil.

18 KOSTEN VAN BIJZONDERE AARD.

1 2000 VERGOEDING AAN DE DIENST VAN OPENBARE WERKEN WEGENS KOS-
TEN VAN DE REINIGINGSDIENST ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 689.264 794.529 770.317 921.541

Verwezen moge worden naar de begroting van de Dienst van Openbare
Werken, 689.264 794.529 770.317 921.541
No. Begroting 1956
Opbrengst- Rekening Rekening Begroting 1
van de Omschrijving en toelichting1
groep er p 1953 1954 1955 lp post per paragraaf


II. Planfsoenen en beplanfingen.

Nihil.

12. Overige taken.

A. Begraafplaatsen.

DIENSTEN EN LEVERANTIES AAN DERDEN.

RECHTEN INGEVOLGE DE BEGRAFENISVERORDENING ............
B. Diversen.

Nihil.


47 77


P.M.


P.M.


1I -1.


Totaal der ontvangsten van Hoofdstuk IV ... ...


207.735


-- I -


TITEL A. GWN INT


ONTVANGSTEN


HOOFDSTUK IV


173.447


176.062


201.735HOOFDSTUK IV UIT GAVEN TITEL A. GEWONE DIENST. 55
No. Begroting 1956
Kosten- Rekening Rekening Begroting ---ro pa--g----
van de Omschrijving en toelichting 1953 1954 1955 per post
groep post 1953 1954 1955 per post Per paragraaf


II. Plantsoenen en beplantingen.

18 KOSTEN VAN BIJZONDERE AARD.

1 2050 VERGOEDING AAN DE DIENST WATERVOORZIENING WEGENS KOS-
TEN VAN PLANTSOENEN EN BEPLANTINGEN ... ... ... ... ... ... 95.725 132.227 146.370 163.862

Verwezen moge worden naar de begroting van de Dienst Watervoorziening,

95.725 132.227 146.370 163.862


12. Overige taken.

A. Begraafplaatsen.

4 2100 LONEN ... ...... ... ... ...... ...... ......... .............. 600 600 600 600

18 KOSTEN VAN BIJZONDERE AARD.

2150 ONDERHOUDSKOSTEN OPENBARE BEGRAAFPLAATSEN ... ... ... ... 118 30 30.000 300

Voor normal onderhoud wordt f 300,- geraamd.

718 630 30.600 900


B. Diversen.

15 BIJDRAGEN AAN INSTELLINGEN,
VERENIGINGEN EN DERGELIJKE.

1 2200 AFDELING CURACAO VAN HET NEDERLANDSE RODE KRUIS ... ...... 5.600 5.600 5.600

VERENIGING ,,HET WIT-GELE KRUIS" ... ... ... ... ... ... ... ... ... 22.110 -

2 2202 STICHTING VOOR WIJKVERPLEGING VAN ,,HET WIT-GELE KRUIS" ... 15.000 15.000

3 2204 STICHTING ,,NEUTRALE WIJKVERPLEGING" ... ... ... ... ... ... ... 12.000 12.000 12.000

4 2206 STICHTING VAN HET WIT-GELE KRUIS VOOR ZORG VAN ZUIGELINGEN
EN KLEUTERS ,,MAMA DI BON CONSEHO" ....... ............. ..- 9.978 10.000

5 2208 STICHTING VAN HET WIT-GELE KRUIS VOOR GEESTELIJKE EN ZEDE-
LIJKE VOLKSGEZONDHEID ,,STEPHANUS MODESTUS GLORIEUX" ..... 3.457 3.500

6 2210 STICHTING VACANTIEOORDEN VAN HET WIT-GELE KRUIS ... ...... 6.000 6.000

De ramingen onder de volgnummers 2200 tot en met 2210 zijn bestemd voor
het verlenen van subsidies aan de daarbij vermelde instellingen, verenigin-
gen en dergelijke, onder de voorwaarden, gesteld bij de ,,Subsidieverorde-
ning 1953" (A.B. 1953 No. 37).

39.710 52.035 52.100
Totaal der uitgaven van Hoofdstuk IV ... ... 1.644.493 1.834.314 2.108.437 2.319.107

No Begroting 1956
Opbrengst N Rekening Rekening Begroting
van de Omschrijving en toelichting 1953 1954 1955 per post per paragraaf
groep post195 1954 1955 per post per paragraaf


HOOFDSTUK V. WATERVOORZIENING.

I. Watervoorziening.

Nihil.


2.

Nihil.


Overige taken.


Totaal der ontvangsten van Hoofdstuk V .........


NiNih Nihil Nihil


TITEL A. GWN INT


ONTVANGSTEN


HOOFDSTUK V


NihilHOOFDSTUK V UITGAVEN TITEL A. GEWONE DIENST. 57
No. Begroting 1956
sten- Rekening Rekening Begroting ---- -------195
van de Omschrijving en toelichting
roep post 1953 1954 1955 per post per paragraaf
________ ________________________________________________________ _______ I _______I _______ ________ ________I


17

1
18

1


HOOFDSTUK V. WATERVOORZIENING.

I. Watervoorziening.

NADELIGE SALDI VAN BEDRIJVEN.

UITKERING AAN DE DIENST WATERVOORZIENING WEGENS NADELIG
EXPLOITATIE-SALDO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 656.580 608.251 642.295 827.037

Verwezen moge worden naar de begroting van de Dienst Watervoorziening,
Afdeling I.

KOSTEN VAN BIJZONDERE AARD.

VERGOEDING AAN DE DIENST WATERVOORZIENING WEGENS KOSTEN
VAN DE KOSTELOZE WATERVERSCHAFFING ... ... ... ... ... ... ... 29.694 41.784 100.273 125.180

Verwezen moge worden naar de begroting van de Dienst Watervoorziening,
Afdeling I.

VERGOEDING AAN DE DIENST WATERVOORZIENING WEGENS KOSTEN
VAN WATERCONSERVERING EN LANDBOUW ... ... ... ... ... ... ... 53.768 114.723 -

Voor 1956 geraamd onder volgno. 3800.
686.274 703.803 857.291 952.217


2. Overige taken.

NihiL

Totaal der uitgaven van Hoofdstuk V ... ... ... 686.274 703.803 857.291 952.217
No. Begroting 1956
Opbrengst N Rekening Rekening Begroting ------------1956
van de Omschrijving en toelichting1953 1954 1955 er post per paragraaf
groep post per post erparagraaf


HOOFDSTUK VI. VOLKSHUISVESTING.

I. Bouw- en Woningtoezicht.

Nihil.

2. Ruimtelijke ordering en planologie.

Nihil.

Volkswoningbouw.

Nihil.


3. Overige taken.

Nihil.


Totaal der ontvangsten van Hoofdstuk VI .........


Nihil Nihil Nihil


TITE A.GEWONE DIENST.


ONTVANGSTEN


HOOFDSTUK VI


NihilHOOFDSTUK VI UITGAVEN TITEL A. GEWONE DIENST. 59
No. Begroting 1956
Kosten- No. Rekening Rekening Begroting 1956
van de Omschrijving en toelichting
groep post 1953 1954 1955 per post per paragraaf


HOOFDSTUK VI. VOLKSHUISVESTING.

I. Bouw- en Woningtoezicht.

18 KOSTEN VAN BIJZONDERE AARD.

1 2400 VERGOEDING AAN DE DIENST VAN OPENBARE WERKEN WEGENS KOS-
TEN VAN BOUW- EN WONINGTOEZICHT ... ... ... ... ... ... ... ... 60.563 41.889 55.758 65.925

Verwezen moge worden naar de begroting van de Dienst van Openbare
Werken.

60.563 41.889 55.758 65.925


2. Ruimtelijke ordening en planologie.

18 KOSTEN VAN BIJZONDERE AARD.

1 2450 VERGOEDING AAN DE DIENST VAN OPENBARE WERKEN WEGENS KOS-
TEN VAN PLANNEN VOOR RUIMTELIJKE ORDENING EN PLANOLOGIE 62.952 79.625 86.108 93.992

Verwezen moge worden naar de begroting van de Dienst van Openbare
Werken.

62.952 79.625 86.108 93.992


Volkswoningbouw.

18 KOSTEN VAN BIJZONDERE AARD.

BIJDRAGE AAN HOOFDSTUK II 1 VAN DE GEWONE DIENST, WEGENS
VERGOEDING VAN HET NADELIG EXPLOITATIESALDO VAN DE VOLKS-
WONINGBOUW ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 346.614- -

BIJDRAGE AAN HOOFSTUK II 1 VAN DE GEWONE DIENST WEGENS
KOSTEN DER SOCIAL WERKSTERS/WONINGINSPECTRICES ... ... 4.830 -
351.444 -


3. Overige taken.

Nihil.


Totaal der uitgaven van Hoofdstuk VI .........


44.959 -


159.917

2. Bruggen en Veren.

A. Bruggen.


Nihil.


TrrL A GEWONE DEENST.


ONTVANGSTEN


HOOFDSTUK Vil


60


v--
No. Begroting 1956
Opbrengst- Rekening Rekening Begroting
van de Omschrijving en toelichting
groep post 1953 1954 1955 per post per paragraaf


HOOFDSTUK VII. VERKEER EN VERVOEB.

I. Wegen en riolen.

Nihil.

No. Begroting 1956
Kosten- Rekening Rekening Begroting ----------1956
groep van de Omschrijvng en toelichting 1953 1954 1955 per post per paragraaf
groep post


18

1

12
456
718


2600

26502652
265626582660
2662

2680


562.654


809.199


770.000


562.654 809.199 770.000


6.336
56029.238591630
808

28.675


7.000
62233.711650521
992


20.906
: I


7.539
68535.237668427
1.500


45.000


660.000


7.539
88538.267973458
1.500

45.000


660.000


HOOFDSTUK VII. VERKEER EN VERVOER

I. Wegen en riolen.

KOSTEN VAN BIJZONDERE AARD.

KOSTEN VAN ONDERHOUD VAN WEGEN EN RIOLEN ... ... ... ... ...

De kosten van onderhoud van wegen en riolen worden als volgt geraamd:
1. Onderhoud riolen... ... ... ... ... ... ... ... ... f 15.000,-
2. Onderhoud onverharde buitenwegen 2de district .......,, 75.000,-
3. Onderhoud onverharde buitenwegen 3de district .......,, 75.000,-
4. Onderhoud verharde buitenwegen ... ... ... ... ...,, 60.000,-
5. Onderhoud verharde stadswegen ... ... ... ... ...,, 60.000,-
6. Verbreding met betonbanden en oppervlaktebehandeling
weg Sta. Rosa-Montagne (voortzetting)....... ... ...,, 30.000,-
7. Oppervlaktebehandeling weggedeelten vanaf de Cara-
casbaaiweg via Brakkeput Meimei naar Brakkeput
,,Don Bosco"... ... ... ... ... ... ... ... ... ,, 15.000,-
8. Oppervlaktebehandeling Westpuntweg vanaf Jan Noor-
duynweg tot aan Krakeel (aanvang) ... ... ... ...,, 75.000,-
9. Verbetering en oppervlaktebehandeling Aztekenweg ... ,, 20.000,-
10. Verbetering en oppervlaktebehandeling Arowakenweg ,, 30.000,-
11. Oppervlaktebehandeling omgeving oostelijk gedeelte
van de Habaaiweg/Koningstraat ... ... ... ... ...,, 10.000,-
12. Oppervlaktebehandeling Piscaderaweg ... ... ... ...,, 15.000,-
13. Oppervlaktebehandeling Pater Euwensweg ... ... ..... 45.000,-
14. Verbetering en oppervlaktebehandeling Westelijk en
Zuidelijk gedeelte Wilhelminaplein .................,, 30.000,-
15. Oppervlaktebehandeling Julianaplein en omgeving ... ,, 20.000,-
16. Verbetering en oppervlaktebehandeling Scharlooweg
vanaf Julianaplein tot aan Simon Bolivarplein .......,, 25.000,-
17. Verbetering en oppervlaktebehandeling Concordiastraat
langs het Waaigat ... ... ... ... ... ... ... .. ,, 10.000,-
18. Betegelen trottoirs met betontegels (aanvang) .......,, 50.000,-
19. Verbetering Brionplein-Molenplein... ... ... ... ..... P.M.

f 660.000,-


2. Bruggen en Veren.

A. Bruggen

BEZOLDIGINGEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Verwezen moge worden naar de personeelsstaat.

PENSIOENBIJDRAGEN AAN HET ALGEMEEN PENSIOENFONDS VAN DE
NEDERLANDSE ANTILLEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Verwezen moge worden naar de personeelsstaat.

L O N E N ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Verwezen moge worden naar de personeelsstaat.

PENSIOENBIJDRAGEN AAN HET WERKLIEDENPENSIOENFONDS ... ...

Verwezen moge worden naar de personeelsstaat.

GENEESKUNDIGE BEHANDELING EN -VERZORGING ... ... ... ... ...

Verwezen moge worden naar het medegedeelde bij de Algemene Beschou-
wingen.

OVERIGE PERSONEELSKOSTEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Jaarlijks wordt aan het personnel (per man) verstrekt 1 helm, 1 pet, 4 stel
broken en hemden en om de drie jaren een regenjas. Voorts worden voor
het vuile werk 10 werkpakken en 15 paar handschoenen verstrekt. De kos-
ten hieraan verbonden worden geraamd op f 900,-.
Voor overwerk van de opzichter van de brug wordt f 600,- geraamd.

KOSTEN VAN BIJZONDERE AARD.

BEDRIJFSKOSTEN VAN DE BRUGGEN ... ... ... ... ... ... ... ... ...

a. Onderhouds- en reparatiekosten door de Dienst van Open-
bare Werken:
1. lonen ... ... ... .. ... ... ... ... ..... ... f 17.000,-
2.. materiaalverbruik .. . ... ... ... ... ......... 2.700,-


HOOFDSTUK Vil


UITGAVEN


TITE A. GWN INT


**.- '"; ::-

No. Begroting 1956
Opbrengst- en Rekening Rekening Begroting
van de Omschri 1954 1955 per post jving en toeliephting
groep post 1953 1954 1955 per post per paragraaf

i~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~I--------------~--------------------------------


B. Veren.

Nihil.

3. Zeehavens en Kustverlichting.

A. Haven- en loodsdienst.

BELASTINGEN EN RETRIBUTIES DOOR HET
EILANDGEBIED GEHEVEN.

LOODSGELDEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .


1101


1.434.728 1.584.206 I 1.650.000 1 1.550.000


TITEL A.


GEWONE DIENST.


ONTVANGSTEN


HOOFDSTUIK VilUITGAVEN


No.
Kosten-
van de Omschrijving en toelichting
groep post
post


268427002702
27062710
27122724


2726
2750


2752


b. Onderhouds- en reparatiekosten door derden ... ... ...
c. Vernieuwing kabels ... ... ... ... ... ... ... ... ...
d. Stroomverbruik en verlichting ... ....... ....... ...
e. Exploitatiekosten sleepboot en dekschuiten van de Dienst
van Openbare Werken ... ... ... ... ... ... .... ...
f. Diversen, o.a. publicatiekosten wegens bekendmaking van
de tijden, waarop door het wegverkeer geen gebruik van


,, 3.500,-
,, 4.000,-
,, 7.200,-

,, 10.000,-


de brug kan worden gemaakt ... ... ... ... ... ... .. 600,-

f 45.000,-


KOSTEN VAN VOORBEREIDING VOOR DE BOUW VAN EEN VASTE BRUG

TELEFOONKOSTEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Betreft abonnementskosten woningaansluiting van de werkbaas.B. Veren.

BEZOLDIGINGEN ... ... ... ....... .. ..... ... ... ... ... ... ... ...

Verwezen moge worden naar de personeelsstaat.

PENSIOENBIJDRAGEN AAN HET ALGEMEEN PENSIOENFONDS VAN DE
NEDERLANDSE ANTILLEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Verwezen moge worden naar de personeelsstaat.

L O N E N ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Verwezen moge worden naar de personeelsstaat.

GENEESKUNDIGE BEHANDELING EN -VERZORGING ... ... ... ... ...

Verwezen moge worden naar het medegedeelde bij de Algemene Beschou-
wingen.

OVERIGE PERSONEELSKOSTEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Jaarlijks wordt per man 1 helm, 1 pet, 4 stel broken en hemden en om de
drie jaren een regenjas verstrekt. De kosten hiervan worden geraamd op
f 675,-.
Voor overwerk van de stuurlieden-motoristen (ambtenaren) wordt f 100,-
geraamd.

KOSTEN VAN TECHNISCHE HULPMIDDELEN EN VERVOER ... ... ...

De kosten van de veerboten worden begroot op:
a. Onderhouds- en reparatiekosten ... ... ... ... ... ... f 20.000,-
b. Materialen en reservedelen ... ... ... ... ... ... .. ,, 5.000,-
c. Onderhoudsartikelen... ... ... ... ... ... ... .. ... ,, 1.000,-
d. Dieselolieverbruik ... ... ... ... ... .. .. .. ,, 2.500,-
e. Verbruik van olie en vetten ... ... ... ... ... ... .. ,, 1.500,-

f 30.000,-


De toeneming der onderhouds- en reparatiekosten met f 6.000,- is te wijten
aan het ouder worden der boten waardoor het onderhoud toeneemt en aan
de verhoging der lonen in verband met de toekenning van kindertoelage aan
de arbeiders en werklieden en de verhoogde kosten van overwerk op ground
van de Arbeidsregeling 1952.

BELASTINGEN, VERZEKERINGEN ENZ. ... ... ... ... ... ... ... ...

De veerboten voor zover in gebruik, zijn verzekerd tegen een premie van
f 475,- per stuk per jaar.
Constant in gebruik zijn 2 veerboten.3. Zeehavens en kustverlichting.

A. Haven- en loodsdienst.

BEZOLDIGINGEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Verwezen moge worden naar de personeelsstaat.
PENSIOENBIJDRAGEN AAN HET ALGEMEEN PENSIOENFONDS VAN DE
NEDERLANDSE ANTILLEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Verwezen moge worden naar de personeelsstaat.


24.639

12091.58724.970
1.94021.343553
65520.226


950


70.637


518.041
55.024


TITEL A. GEWONE DIENST. 63

Begroting 1956
n Berrotine


130

18164.71329.236
2.28418.046275
72826.244


950


77.763


518.713
56.873


1

18091.23631.195
2.42618.695499
70024.000


950


78.465


531.597
57.465


180


31.239
2.42620.645519
77530.000


950


531.675
57.813


per paragraaf


94.60286.554


HOOFDSTUK VII


I i
64 TITEL A. GEWONE DIENST.


ONTVANGSTEN


HOOFDSTUK VII


No. Begroting 1956
Opbrengsthr e oeh Rekening Rckening Begroting -
van de Omschrijving en toelichting
groep post 1953 1954 1955 per post per paragraaf


1103
1105
110711091111
1113

113111331135

1159


Op ground van de werkelijke ontvangsten over 1954 en de eerste maanden
van 1955 is de racing verlaagd ten opzichte van die van 1955.
Heffing geschiedt op ground van de Loodsdienstverordening (P.B. 1937
No. 93 zoals gewijzigd).

LIGGELDEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Evenals in 1955 gesteld op f 2.500,-.
Zie voor de regeling der Liggelden P.B. 1951 No. 148.

METEN EN HERMETEN VAN SCHEPEN ... ... ... ... ... ... ... ...


Deze raming berust op de werkelijke ontvangsten over de
van het jaar 1955.

KEURGELDEN MOTORBOTEN ... ... ... ... ... .....

Evenals in 1955 op f 1.000,- geraamd.

EXAMENGELD ASPIRANT-SCHIPPER ... ... ... ... ...

Evenals in 1955 op f 200,- geraamd.


eerste maanden


L E G E S... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Betreft de afgifte van zeekaarten geregeld in het ,,Legesbesluit" (A.B. 1953
No. 34) zoals gewijzigd.

LOS- EN LAADGELDEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Op ground van de werkelijke ontvangsten over 1954 geraamd op f 1.600,-.

DIENSTEN EN LEVERANTIES AAN DERDEN.

VERGOEDING DOOR HET LAND WEGENS GEBRUIK VAN BOTEN VOOR
LANDSDIENSTEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...


De raming kan als volgt worden gespecificeerd:
Vergoeding kosten boten t.b.v. de douane en de posterijen:
a. Personele kosten.
4 stuurlieden-motoristen ... ... ... ... ... ... ... ...
b. Materille kosten.
twee boten:
reparaties en onderhoud ... ... ... ... ... f 10.400,-
brandstof- en olieverbruik ... ... ... ....,, 2.600,-


f 18.043,-
f 13.000,-

f 31.043,-


VERHUUR VAN MOTORBOTEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

VERKOOP VAN ZEEKAARTEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

OVERIGE DIENSTEN EN LEVERANTIES ... ... ... ... ... ... ... ...

Zie o.m. volgno. 2774 sub 6.

OVERIGE OPBRENGSTEN.

TERUGONTVANGST VAN DE AANSCHAFFINGSWAARDE VAN DE DUC-
DALF BIJ DE KONINGIN EMMABRUG, BIJ AANVARING DOOR DE
,,WAIMEA" BESCHADIGD ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

OVERIGE ONTVANGSTEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Ter verantwoording van kleine ontvangsten, welke niet aan enig ander volg-
nummer kunnen worden toegewezen.


9.430
1.140
1.20519811


1752.220


23.058
760
90849594
821


2.10519.136

775


2.500
1.000
1.000200150
P.M.


30.735


P.M.3.308

200


2.500
300
1.000200150
1.600


31.043


P.M.558

200HOOFDSTUK VII


UITGAVEN


TITEL A. GEWONE DIENST.


No. Begroting 1956
Kosten- No. Rekening Rekening Begroting
van de Omschrijving en toelichting I i
groep post 1953 1954 1955 per post per paragraaf


KOSTEN VAN UIT- EN TERUGZENDING EN VERLOVEN


De kosten van verloven worden begroot op:
a. voor 2 havenbeambten le klasse ............
b. voor 1 walbootsman... ... ... ... .. ... ...


... ... 9.631,-
... ....,, 2.250,-


f 11.881,-


2754
275627582760
276227682770
2772

2774


a. Voor extra reizen wordt aan de loodsen een vergoeding van
f 3,50 per reis, met een minimum van f 100,- per maand
toegekend. Begroot is f 1.600,- per loods ... ... ... ...
b. Jaarlijks wordt aan de werklieden werkkleding verstrekt,
bestaande uit 1 helm, 1 pet, 4 stel broken en hemden en
om de drie jaren een regenjas ..................
c. Overwerk stuurman-motoristen ..................
d. Gratificatie i.v.m. jubilea ... ... ... ... ... ... ...
e. Loodskosten Fuikbaai: Aan een employ van de Mijnbouw
Curagao wordt tenminste f 50,- per maand vergoed voor
loodsdiensten (f 12,50 per reis) ... ... ... ... ... ...
f. Verhuiskosten ... .... ... ... .... ... .... ... .... ...


f 40.000,-


,, 4.000,-
,, 1.000,-
,, 200,-


,, 900,-
,, 1.000,-

f 47.100,-


ad. b, c en d. Deze ramingen zijn aangepast aan de voor het jaar 1956 te


verwachten behoefte.
ad. f. Dit betreft kosten van overplaatsing
de buitenbaaien.

KOSTEN VAN HUISVESTING ... ... ... ...


van het personnel van en naar


Onderhouds- en reparatiekosten ... ... ... ... ... ...
Schoonmaakloon... ... ... ... ... .... ... .... ... ...
Onderhoudsartikelen... ... ... ... ... ... ... ... ...
Verlichting/stroomverbruik ......................
W aterverbruik ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Telefoonkosten ... ... ......................


KOSTEN VAN INVENTARIS ... ...

a. Aanschaffing 6 stoelen... ......
b. Aanschaffing van een ladenkast
c. Onderhoud en schoonhouden van


kantoormachines ...


BUREAUKOSTEN, DRUK- EN BINDWERK ... ... ... ...

a. Kantoorbenodigdheden ... ... ... ... ... ... ...
b. Drukkosten en bindwerk.... ... ... ... ... ... ...
c. Boekwerken en nieuwsbladen ... ...............
d. Telegrammen ... ... ... ... ... ... ... ... ...


f 1.500,-
,, 600,-
,, 1.000,-
,, 950,-
750,-
,, 1.300,-

f 6.100,-


f 150,-
,, 250,-
,, 200,-

f 600,-
f 350,-
,, 1.000,-
,, 250,-
,, 100,-


f 1.700.-


KOSTEN VAN TECHNISCHE HULPMIDDELEN EN VERVOER ... ... ...

a. Loodsboten:
De kosten van de loodsboten worden begroot op:
1. Voor onderhouds- en reparatiekosten:
6 buitenboten A ... ... ... ... ... ... f 4.200,- f 25.200,-
8 vletten A ... ... ... ... ... ... ..... 3.500,- ,, 28.000,-


L ON E N ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Verwezen moge worden naar de personeelsstaat.

PENSIOENBIJDRAGEN AAN HET WERKLIEDENPENSIOENFONDS ... ...

Verwezen moge worden naar de personeelsstaat.

GENEESKUNDIGE BEHANDELING EN -VERZORGING ... ... ... ... ...

Verwezen moge worden naar het medegedeelde bij de Algemene Beschou-
wingen.

OVERIGE PERSONEELSKOSTEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...


45.956
141.7185.1907.448
46.6786.0982.678
1.707

116.788


22.816
151.8495.1824.428
45.3884.570767
1.076

124.342


28.630
165.4786.8946.971
87.9009.600350
1.700

123.858


11.881
175.1106.9157.068
47.1006.100600
1.700

131.108


TITEL A. GEWONE DIENST.


ONTVANGSTEN


HOOFDSTUK VII


No. Begroting 1956
Opbrengst N Rekening Rekening Begroting -----------195
van de Omschrijving en toelichting
groep poster paragraafHOOFDSTUK VII


UITGAVEN


TITEL A. GEWONE DIENST.


No. Begroting 1956
Kosten- Rekening Rekening Begroting Begroting 1956
van de Omschrijving en toelichting I
groep post 1953 3954 1955 per post per paragraaf


4 speedboten A ... ... ... ... ... ... ,, 2.450,-
2 boten voor de douane en posterijen A ,, 4.500,-
Benevens de kosten voor het wachtlopen en het 's nachts
verlenen van technische hulp door een monteur van de


Dienst van Openbare Werken ... ...2. Voor materialen en reservedelen ...
3. Voor gasolineverbruik:
17 boten A f 100,- per maand ...
Voor olieverbruik:
3 boten A f 30,- per maand ... ...

4. Voor motorolie- en vettenverbruik:
20 boten A f 100,- per jaar ... ...
5. Voor onderhoudsartikelen ... ... ...
6. Gasolinepomp op De Ruyterkade:
50.000 gallon A f 0.43... ... ... ...
6.000 gallon A f 0,23... ... ... ...
14 drums smeerolie A f 77,- ...


waarvan bestemd voor de loodsboten


zodat resteert


,, 9.800,-
,, 9.000,-


... ... ... ...,, 10.000,-

f 82.000,-

... ... ... ....,, 14.000,-

... f 20.400,-

... 1.000,-
,, 21.400,-

... ... ... ... ,, 2.000,-
... ... ... ... ,, 4.000,-

... f 21.500,-
... ,, 1.380,-
... ,, 1.078,-

f 23.958,-
... f 23.400,-

... ... ... ... ., 558,-


7. Vernieuwen dak van het gebouwtje bij de gasoline-
pomp op De Ruyterkade ... ... ... ... ... ... ...
8. Stroomverbruik gasolinepomp...................
9. Onderhoud en reparatie radiotelefonieapparaten loods-
boten ... ... ... ... ... .. . .. ...b. Vergoeding voor het gebruik van eigen vervoermiddelen
door de loodsen ... ... ... .... ... ... .... .... ... ...BELASTINGEN, VERZEKERINGEN ENZ. ... ... ... ......

a. Premie brandverzekering.... ... ... ... ... ... ... ...
b. Premie verzekering van de boten tegen wettelijke aan-
sprakelijkheid ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...


,, 700,-
,, 50,-

,, 400,-

f 125.108,-


/ 6.000,-

f 131.108,-f 100,-

,, 253,-


f 353,-


BIJDRAGEN AAN INSTELLINGEN,
VERENIGINGEN EN DERGELIJKE.

CONTRIBUTE AAN ,,THE AMERICAN ASSOCIATION OF PORT AUTHORI-
TIES"... ... ... ... .... ... ...... ...... ........... ... ... ...

Deze raming berust op de werkelijke uitgaaf in 1954 gedaan.

KOSTEN VAN BIJZONDERE AARD.

ONDEIRIOUD VAN DE HAVEN ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ..


Op ground van de uitgaven over 1953 en 1954 worden
als volgt begroot:
1. voor meerboeien ... ... ... ... ... ... ...
2. voor kaden.... ... ... ... ... ... ... ... ...
3. voor baggerwerk ... ... ... ... ... ... ...
4. voor wrijfhouten en ijzerwerk .......VERGOEDING AAN DE LANDSRADIODIENST ... ...


de kosten voor 1956

... ... f 7.500,-
.... ... ,, 5.000,-
...... ... ,, 7.000,-
.... ... ,, 5.500,-

f 25.000,-


Evenals voor het jaar 1955 worden de kosten van de scheepstelegrafie, ver-
bonden aan het onderhouden van de verbinding tussen de arriverende sche-
pen en de havendienst geraamd op f 1.500,-.

KOSTEN VAN METEN EN HERMETEN VAN SCHEPEN ............

Voor het jaar 1956 worden 100 onderzoekingen meten en hermeten van
schepen a f 2,50 per onderzoek begroot.

TELEFOONKOSTEN .......................................

Deze raming betreft de telefoonaansluitingen buiten het central kantoor
en is gebaseerd op de werkelijke uitgaven over de voorgaande jaren.


20.015


1.331

163
5.165


250
241

15.433


1.202

63
5.107


353
200

33.000


1.500

250
6.000


353
241

25.000


1.500

250
5.200


27762782


2790


2792

2794
279668 TITEL A. GEWONE DIENST.


ONTVANGSTEN


HOOFDSTUK VII


No. Begroting 1956
Opbrengst- N Rekening Rekening Begroting
van de Omschrijving en toelichting
groep post 1953 1954 1955 per post paragraaf


B. Seinwezen.

Nihil.


C. Havenveiligheid.


Nihil.


1.449.107 I 1.632.358


1.689.093


1.587.551HOOFDSTUK VII UIT GAVEN TITEL A. GEWONE DIENST. 69

No. Begroting 1956
Kosten- Rekening Rekening Begroting -------
van de Omschrijving en toelichting
groep post 1953 1954 1955 per post per paragraaf


KOSTEN VAN DESKUNDIG ONDERZOEK VAN EN PROPAGANDA VOOR
DE NIEUWE HAVEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8.580 50.000

Verwezen moge worden naar Hoofdstuk VIII 4.

19 KAPITAALSLASTEN.

AFSCHRIJVING ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....(f 15.992,-) 24.800 -

30 OVERIGE KOSTEN.

1 2820 UITKERING AAN DE MIJNMAATSCHAPPIJ VOOR LOODSDIENSTEN IN DE
FUIKBAAI... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2.586 2.867 3.000 3.000

2 2822 ADVERTENTIES ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 293 250 250

3 2824 ONVOORZIENE UITGAVEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 67 100 100

1.001.705 970.040 1.115.096 1.012.964

B. Seinwezen.

1 2850 BEZOLDIGINGEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 27.139 27.786 32.183 34.185

Verwezen moge worden naar de personeelsstaat.

2 2852 PENSIOENBIJDRAGEN AAN HET ALGEMEEN PENSIOENFONDS VAN DE
NEDERLANDSE ANTILLEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1.697 1.950 1.642 2.906

Verwezen moge worden naar de personeelsstaat.

4 2856 LONEN ... ... ... ..... ............... .. ... ... ... ... ... 3.529 3.931

Verwezen moge worden naar de personeelsstaat.

6 2860 GENEESKUNDIGE BEHANDELING EN -VERZORGING ... ... ... ... ... 154 482 358 375

Verwezen moge worden naar het medegedeelde bij de Algemene Beschou-
wingen.

7 2862 OVERIGE PERSONEELSKOSTEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 365 80 160

Aan de seinmeesters wordt om de drie jaren een regenjas verstrekt en aan
de matroos-vlagbediende jaarlijks een helm, een pet, 3 stel broken en hem-
den en om de drie jaar een regenjas. De hieraan verbonden kosten worden
voor 1956 geraamd op f 160,-.

13 2874 KOSTEN VAN TECHNISCHE HULPMIDDELEN EN VERVOER ... ... ... 3.729 2.554 4.000 5.250

Deze kosten betreffen onder meer de kosten van de seinpost op Fort Nassau
a. Onderhouds- en reparatiekosten ... ... ... ... ... ... f 3.000,-
b. Onderhoudsartikelen ... ......... ... ...... ..... 500,-
c. Verlichting/stroomverbruik ... ... ... ... ........,, 1.750,-

f 5.250,-


ad c. De verhoging van deze post met f 1.250,- heeft betrekking op de
kosten van de stroommeter aan de ingang van de Sint Annabaai.

18 KOSTEN VAN BIJZONDERE AARD.

VERBETERING SEINPOST FORT NASSAU ... ... ... ... ... ... ... ... 9.500

33.084 32.772 51.292 46.813

C. Havenveiligheid

1 2900 BEZOLDIGINGEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10.557 10.641

Verwezen moge worden naar de personeelsstaat.

2 2902 BIJDRAGEN AAN HET ALGEMEEN PENSIOENFONDS VAN DE NEDER-
LANDSE ANTILLEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1.269 1.281

Verwezen moge worden naar de personeelsstaat.

6 2910 GENEESKUNDIGE BEHANDELING EN -VERZORGING ... ... ... ... ... 105 106

Verwezen moge worden naar het medegedeelde bij de Algemene Beschou-
wingen.

18 KOSTEN VAN BIJZONDERE AARD.70 TITEL A. GEWONE DIENST. ONTVANGSTEN HOOFDSTUK VII
No Begroting 1956
Opbrengst- No. Rekening Rekening Begroting
van de Omschrijving en toelichting 1p
groep post 1953 1954 1955 per post per paragraaf


D. Haven en kustverlichting

32 BIJDRAGEN VAN HET LAND.

1 1201 VERGOEDING VAN HET LAND VAN DE KOSTEN VAN DE KUSTVER-
LICHTING ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 37.227 37.825

De zorg voor de kustverlichting is een landsaangelegenheid. Daar het doel-
matig is de uitvoering te doen geschieden door het eilandgebied zijn de
uitgaven op de eilandsbegroting geraamd. Daartegenover staat een ont-
vangst van het Land gelijk aan de geraamde kosten.

33 DIENSTEN EN LEVERANTIES AAN DERDEN.

1 1231 TERUGONTVANGST WEGENS VOOR DERDEN VERRICHTE DIENSTEN EN
LEVERANTIES... ... ... ... .................... ...... ... .... 1.206 1.200 1.200

Evenals in 1955 geraamd op f 1.200,-.
VERKOOP VAN BRANDSTOF EN OLIE ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1.124 -

OVERIGE ONTVANGSTEN ... ... ............... ... ...... ..... 37 -HOOFDSTUK VII U I T GAVEN TITEL A. GEWONE DIENST. 71
No. Begroting 1956
Kosten- Rekening Rekening Begroting
van de Omschrijving en toelichting
groep post 1953 1954 1955 per post per paragraaf


1 2950 DIVERSE MATERIELE KOSTEN ... ... ...... ... ... ...... ... ... 500 500

Betreft materiile kosten verbonden aan de control.
12.431 12.528


D. Haven- en kustverlichting.

1 3000 BEZOLDIGINGEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 25.295 24.349 23.391 21.526

Verwezen moge worden naar de personeelsstaat.

2 PENSIOENBIJDRAGEN AAN HET ALGEMEEN PENSIOENFONDS VAN DE
NEDERLANDSE ANTILLEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1.642 1.551 1.642 -

3 KOSTEN VAN UIT EN TERUGZENDING EN VERLOVEN ... ... ... ... -- -

4 3006 LONEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6.230 7.121 8.824 10.856

Verwezen moge worden naar de personeelsstaat.

5 3008 PENSIOENBIJDRAGEN AAN HET WERKLIEDENPENSIOENFONDS ... ... 621 620 639 637

Verwezen moge worden naar de personeelsstaat.

6 3010 GENEESKUNDIGE BEHANDELING EN -VERZORGING ... ... ... ...... 269 587 322 324

Verwezen moge worden naar het medegedeelde bij de Algemene Beschou-
wingen.

7 3012 OVERIGE PERSONEELSKOSTEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 798 1.333 1.000 1.700

a. Voor werkkleding ... ... ... ... ... ... ... ... ... f 350,-
b. Voor toelage aan de werkbaas in verband met zijn be-
moeiingen met de haven- en kustverlichting ... ... ... ,, 600,-
c. Voor vergoeding van overwerk ... ... ... ... ... ...,, 750,-

f 1.700,-


ad. c. In verband met de inwerkingtreding van de ,,Arbeidsregeling 1952"
zal er overwerk moeten worden uitbetaald aan het personnel van de
haven- en kustverlichting. Hiervoor wordt f 750,- geraamd.

9 3016 REIS-, VERBLIJF-, REPRESENTATIE- EN VERGADERKOSTEN ... ... ... 200 200

Voor reis- en verblijfkosten van de technisch ambtenaar 2e klasse, voor in-
spectiereizen naar Bonaire, wordt f 200,- geraamd.

13 3024 KOSTEN VAN TECHNISCHE HULPMIDDELEN EN VERVOER ... ... ... 853 585 1.450 4.950
a. Aanschaffing van een pickup ... ... ... ... ... ... f 3.500,-
b. Onderhouds-en bedrijfskosten van een pickup ... ... ... ,, 1.200,-
c. Kosten van vergoeding voor gebruik van eigen vervoer-
middel... ... ................................ 250,-

f 4.950,-

ad a. Het is noodzakelijk de in gebruik zijnde pickup te vervangen.
14 3026 BELASTINGEN, VERZEKERINGEN ENZ. ... ... ... ... ... ... ... ... 92 53 53

Betreft premie verzekering pickup tegen wettelijke aansprakelijkheid.

18 KOSTEN VAN BIJZONDERE AARD.

1 3050 BEDRIJFSKOSTEN... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10.061 11.721 9.350 11.450

De raming voor 1956 is als volgt te specificeren:
1. Energie-verbruik ... ... ... ... ... ... ... ... ... f 900,-
2. Kosten hervulling gascylinders ... ... ......... .... 1.350,-
3. Verbruik lampen ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,, 250,-
4. Terreinhuur Oostpunt ... ... ... ... ... ... ... ..... 100,-
5. Onderdelen lichtinstallaties ... ... ... ... ... ... ... ,, 1.500,-
6. Vernieuwen vlaggemast Waterfort ... ... ... ..... ,, 1.500,-
7. Vernieuwen groene vuur met uithouder Waterfort .......,, 1.000,-
8. Overige bedrijfskosten ... ... ... ... ... ... ... ... ,, 350,-
Kosten Klein Curagao.
Bedrijfs- en onderhoudskosten ... ... ... ... ... ......,, 1.000,-
Radio-telefonische verbinding Klein Curagao seinpost
Fort Nassau ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,, 400,-
Pharoline-verbruik... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,, 1.000,-
Pakketdienst Klein Curagao ... ... ... ... ... ... ... ... ,, 2.100,-

f 11.450,-
Deze raming berust op de voor 1956 te verwachten behoefte.72 TITEL A. GEWONE DIENST.


ONTVANGSTEN


HOOFDSTUK VII


No. Begroting 1956
Opbrengst Rekening Rekening Begroting
van de Omschrijving en toelichting
groep post per post per paragraa


1251

1253125512811283


12851287

1291


4. Luchthavens.


BELASTINGEN EN RETRIBUTIES
EILANDGEBIED GEHEVEN.


DOOR HET


LANDINGSGELDEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Als gevolg van nieuwe luchtvaartovereenkomsten en wijziging in de vlieg-
schema's is het aantal vluchten op Curagao gereduceerd, waardoor de op-
brengst wegens landingsgelden minder bedraagt dan in 1955.

PARKEERGELDEN ..... ... ... ... ... ... ... ... ... .........

De lagere racing dan in 1955 vindt haar oorzaak in het feit dat met de
ingebruikname van de nieuwe betonnen parkeerplatform v66r de hangars
van het K.L.M. Technisch Bedrijf, de grote vliegtuigen van de K.L.M. het
dagelijks onderhoud niet meer op het parkeerplatform voor het stations-
gebouw genieten.

VERGOEDING WEGENS HET GEBRUIK DER VLIEGVELDEN ENZ. DOOR
DE KONINKLIJKE MARINE ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Evenals in 1955 P.M. geraamd, in afwachting van een definitive rcgeling
terzake.

OPBRENGST VAN ONROERENDE ZAKEN.

HUUR DOOR PARTICULIERE INSTELLINGEN VAN RUIMTEN IN HET
STATIONSGEBOUW ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Overeenkomstig de gewijzigde overeenkomsten zal in 1956 vermoedelijk
worden ontvangen:
1. K.L.M., voor huur bars, restaurant en keuken ... ... ... f 5.275,-
voor huur van andere ruimten in het stations-


gebouw en van de expeditieafdeling ... ... ...
2. P.A.A., voor huur van ruimten in het stationssgebouw en
van de nieuwe expeditieafdeling ... ... ... ...
3. L.A.V., voor huur van ruimten in het stationsgebouw en
van de nieuwe expeditieafdeling ... ... ... ...
4. Marchena Moron en Mensing,
voor huur van ruimten in het stationsgebouw ...
5. P. B. C. Vinck,
voor huur van ruimte in het stationsgebouw ...
6. Dienst Lijntelefoon,
voor huur van ruimten in het stationsgebouw ...
7. B. Metsch,
voor huur van uitstalkasten ... ... ... ... ...
8. Fanny's Shop,
voor huur van uitstalkasten ...............
9. De Nederlandse Antillen.... ... ... ... ... ... ... ...


,, 10.517,-

,, 5.543,-

,, 2.000,-

,, 3.834,-

,, 780,-

,, 404,-

360,-

,, 120,-
P.M.-


f 28.833,-


HUUR DOOR PARTICULIERE INSTELLINGEN VAN INVENTARIS IN HET
STATIONSGEBOUW ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Door de K.L.M. wordt voor het gebruik van inventaris in het stationsgebouw
20 % van de aanschaffingswaarde der inventarisgoederen vergoed, zulks op
ground van Landsbesluit van 22 September 1951 No. 3, G.S. No. 8198.

HUUR VAN HANGARS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Wegens huur door de K.L.M. van de hangars B en C.

HUUR VAN PLATFORM ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Wegens huur door de K.L.M.

TERUGONTVANGST VAN LASTEN.

TERUGBETALING DOOR PARTICULIERE INSTELLINGEN VAN KOSTEN
VAN W ATER ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...


1.124 1.243 38.427


128.279

1.038
34.106


175.063

2.310
P.M.39.333


162.000

1.500
P.M.25.9282.185

10.16021.900


148.300

1.050
P.M.28.8332.391

10.16019.110


3.750


39.025


3.716


2.780


3.191HOOFDSTUK VIIl UITGAVEN TITEL A. GEWONE DIENST. 73

No. Begroting 1956
Kosten- Rekening Rekening Begroting
van de Omschrijving en toelichting I
groep post 1953 1954 1955 per post per paragraaf


2 3056 TELEFOONKOSTEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 201 78 250 180

Voor abonnementskosten van de woningaansluiting van de technisch-amb-
tenaar 2e klasse wordt geraamd f 180,-.


45.970 48.037 47.121 51.876


4. Luchthavens.

1 3100 BEZOLDIGINGEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 14.236 19.175 15.374 15.853

Verwezen moge worden naar de personeelsstaat.

PENSIOENBIJDRAGEN AAN HET ALGEMEEN PENSIOENFONDS VAN DE
NEDERLANDSE ANTILLEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 461 -

6 3110 GENEESKUNDIGE BEHANDELING EN -VERZORGING ... ... ... ... ... 246 751 154 159

Verwezen moge worden naar het medegedeelde bij de Algemene Beschou-
wingen.

REIS-, VERBLIJF-, REPRESENTATIE- EN VERGADERKOSTEN ... ... ... 987 2.000 -

11 3120 KOSTEN VAN INVENTARIS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 32 315 5.500 900

a. Aanschaffing van een rekenmachine ... ... ... ... ... f 425,-
b. Aanschaffing van een telmachine... ... ... ... ... ... ,, 365,-
c. Onderhoud en schoonhouden kantoormachines en -meubi-
lair ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,, 110,-

f 900,-


ad a en b. Aanschaffing is gewenst van een rekenmachine en een tel-
machine t.b.v. de kantoorwerkzaamheden.

12 3122 BUREAUKOSTEN, DRUK- EN BINDWERK ... ... ... ... ... ... ... ... 465 403 800 600

a. Kantoorbenodigdheden ... ... ... ... ... ... ... ... f 200,-
b. Drukkosten en bindloon ... ... ... ... ... ... ... ... ,, 300,-
c. Porti, vrachtkosten en andere kleine uitgaven ... ... ....,, 50,-
d. Abonnementen vakliteratuur ... ... ... ... ... ...... 50,-

f 600,-


De racing onder dit volgnummer is verlaagd op ground van de werkelijke
uitgaven over de voorgaande jaren.

13 3124 KOSTEN VAN TECHNISCHE HULPMIDDELEN EN VERVOER ... ... ... 90 1.057 800 4.550

a. Aanschaffing van een pickup ... ... ... ... ... ... ... f 3.250,-
b. Onderhouds- en bedrijfskosten dienstauto's....... ... ...,, 650,-
c. Onderhoudskosten ladderwagen ... ... ... ... ... ... ,, 500,-
d. Vergoeding wegens gebruik eigen vervoermiddel ...... ,, 150,-

f 4.550,-


ad a. De momenteel in gebruik zijnde jeep dient te worden afgekeurd.
ad c. Deze kosten werden voorheen geboekt ten last van onderhoud start-
baanverlichting.
Het wordt evenwel juister geacht deze onder dit volgnummer op te
nemen.

14 3126 BELASTINGEN, VERZEKERINGEN ENZ. ... ... ... ... ... ... ... ... 595 500 800 689

a. Premie brandassurantie gebouwen.... ... ... ... ... ... f 636,-
b. Premie verzekering pickup tegen wettelijke aansprakelijk-
heid ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....,, 53,-

f 689,-


Aan de hand van de uitgaafcijfers over de jaren 1953 en 1954 is deze ra-
ming verlaagd.

18 KOSTEN VAN BIJZONDERE AARD.

1 3150 SCHOONHOUDEN STATIONSGEBOUW ... ... ... ... ... ... ... ... ... 13.749 15.251 17.950 22.37574 TITEL A. GEWONE DIENST. ONTVANGSTEN NHOOFDSTUK VII
No. Begroting 1956
Opbrengst Rekening Rekening Begroting
van de Omschrijving en toelichting
groep post 1953 1954 1955 per post per paragraaf


Van de door het eilandgebied te betalen kosten van water zal worden terug-
ontvangen van de K.L.M.:
10 % van f 750,-. ... ......... .. ....... ........ f 75,-
76 % van f 4.100,- ................. .......,, 3.116,-

f 3.191,-


2 1293 TERUGBETALING DOOR PARTICULIERE INSTELLINGEN VAN KOSTEN
VAN STROOM ... ... ... ... ......... ................ ........... 4.182 9.795 11.731

Van de total kosten wegens stroomverbruik zal worden terugontvangen
van:
1. de K.L.M. 24 % van (f 16.860,--- f 1.903,-) + f 1.903,- f 5.493,-
2. de P.A.A. 4.93 % van f 14.957,-... ... ... ... ... ... 737,-
3. de L.A.V. 0.78 % van f 14.957,-... ... ... ... ... ...,, 117,-
4. P. B. C. Vinck 1.42% van f 14.957,- ... ... ... ... ...,, 212,-
5. Marchena Moron en Mensing 0.26 % van f 14.957,- ...,, 39,-
6. het Land 27.87 % van f 14.957,-... ... ... ... ... ...,, 4.169,-
7. de Dienst Lijntelefoon 6.20 % van j 14.957,- ... .......,, 927,-
8. de Koninklijke Marine 0.25 % van f 14.957,-. ... ... ...,, 37,-

f 11.731,-


Zie in verband hiermede het medegedeelde wonder volgnummer 3154.HOOFDSTUK VII


UITGAVEN


TITEL A. GEWONE DIENST.


SNo. Begroting 1956
Kosten- Rekening Rekening Begroting
van de Omschrijving en toelichting
groep post 1953 1954 1955 per post per paragraaf


a. Lonen ... ... ... ... ... ... ....... .. .... ... ... f 17.500,-
b. Werkkleding ... ... ... ... ...... ... ... ... ,, 740,-
c. Buskaarten .................. ................... 960,-
d. Schoonmaakartikelen ......... ...... ... ... ... ,, 3.000,-
e. Geneeskundige behandeling en -verzcrging....... ... ...,, 175,-

f 22.375,-


De verhoging van deze raming ten opzichte van die van het vorig jaar vindt
haar oorzaak in de herziening van de lonen, de toekenning van kinder-
toeslag en uitbreiding van het personnel met een werkster.

ONDERHOUD EN REPARATIE GEBOUWEN EN INSTALLATIES ... ... ...

a. Electrische materialen .................. .......... f 6.750,-
b. Onderhoudsmaterialen en artikelen ... ... ... ... ... 3.250,-
c. Lonen ... ... ... ... .......... ... .... .. ... .... .,, 5.800,-
d. Kosten door derden in rekening te brengen in verband met
onderhoud instrumenten enz. ... ... ... ... ... ... ... ,, 250,-
e. Verdere kosten door de Dienst Openbare Werken in reke-
ning te brengen voor dagelijks onderhoud en noodverlich-
tingsinstallatie ... ... ....... .......... .. ... .... ,, 11.000,-
f. Onderhoud van het noodhospitaal ... ... ... ... ... ... ,, 2.500,-
g. Onderhoud omroepinstallatie ... ... ... .. .... ... ..,, 600,-

f 30.150,-

ad a. Het opgebrachte bedrag is te verdelen in:
1. f 3.500,- voor normal onderhoudsmateriaal;
2. f 3.250,- voor de aanschaffing van ornamenten enz. ten behoeve
van de bars op de beneden- en op de bovenverdieping en het
restaurant.
ad b. De raming over 1955 bleek een weinig te laag.
ad c, e en f. De verhoging van deze posten is te wijten aan de verhoogde
toeslag voor overwerk en de toekenning van kindertoeslag.

ELECTRICITEIT EN WATER ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

a. Electriciteit... ... ... ... ... ... ... ... ... ... f 17.600,-
b. Water ........................ ....... ...... ,, 4.900,-

f 22.500,-


ad a. In verband met de installatie van verschillende airconditioning ap-
paraten in het stationsgebouw en van de verlichting van de rolbaan
Oost dient deze raming te worden verhoogd.
ad b. De raming van 1955 bleek een weinig te laag.

TELEFOON- EN TELETALKKOSTEN ... ... ... ... ... ... ...


3152
3154

3156
3158


ONDERHOUD DER LUCHTVAARTTERREINEN ...


Onderhoud startbanen
Onderhoud rolbanen...
Onderhoud verlichting,
Onderhoud terreinen...
Onderhoud afrastering
Onderhoud platform...


inclusief lonen...


f 900,-
,, 132,-
68,-

f 1.100,-
f 33.000,-
,, 3.000,-
,, 6.400,-
,, 2.000,-
,, 2.000,-
,, 2.500,-

f 48.900,-


ad a. Van deze raming is een bedrag van f 30.000,- bestemd voor het
aanbrengen van een zgn. ,,sheet" bedekking over een gedeelte van
350 meter (21.000 m2) als voortzetting van de in 1955 aangebrachte
laag. Voor het ophalen van de bestaande merktekens wordt f 3.000,-
geraamd.
ad b. Het geraamde bedrag is bestemd voor het aanbrengen van perma-
nente merktekens.
ad c. Voor vernieuwing alsmede schilderen van ornamenten en aanschaf-
fing van ander electrisch material is een bedrag van f 2.500,-
benodigd.
De lonen van de electrician en diens helper worden begroot op
f 3.900,-.


19.762
19.535

877
40.611


50.775
21.731

991
39.294


45.300
19.925

1.100
60.000


30.150
22.500

1.100
48.900


Abonnementskosten 5 telefoonaansluitingen...
Kosten teletalk f 11,- per maand ......
Kosten van aan- en afsluitingen .........76 TITEL A. GEWONE DIENST. ONTVANGSTEN N_ HOOFDSTUK VII

No. Begroting 1956
Opbrengst-ento t Rekening Rekening Begroting
van de Omschrijving en toelichting
groep post 1953 1954 1955 per post per paragraaf


167.559 225.058 236.248 224.766


5. Lijntelefoon.

31 BELASTINGEN EN REYRIBUTIES DOOR HET
EILANDGEBIED GEHEVEN.

1 1301 ABONNEMENTSKOSTEN EN VERGOEDING VOOR DE BESCHIKBAAR-
STELLING VAN HUISTELEFOONCENTRALEN ... ... ... ... ... ... ... 691.742 743.242 782.400 846.000

a. Abonnementsgelden:
gemiddeld 4000 aansluitingen a f 16,- per aansluiting per
maand... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... f 768.000,-
b. Vergoeding voor beschikbaarstelling van huistelefooncen-
tralen:
30 huistelefooncentralen, gemiddelde opbrengst per maand
f 6.500,- ... ... ... ... ... ... ... ......... ....,, 78.000,-

f 846.000,-


De raming is gebaseerd op de huidige tarieven, die geregeld zijn in P.B.
1951 No. 69, sub II, zoals gewijzigd bij P.B. 1951 No. 125.

2 1303 VERGOEDING VOOR EN BIJDRAGE IN DE KOSTEN VAN AANSLUITING
EN WIJZIGING... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 32.889 32.700 35.000 35.000

De bijdragen in de kosten van aansluiting enz. zijn neergelegd in P.B. 1951
No. 69 II A en II C, t/m 6.

3 1305 PUBLIEKE TELEFOONCELLEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... P.M. P.M.

In gebruik zijn 72 publieke telefoons, waarvan 15 in het 3e district en 4
autoroepers, welke momenteel niet voorzien zijn van een muntautomaat.

4 1307 OPBRENGST TELEFOONGIDS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4.629 5.426 5.000 5.000

Zie P.B. 1951 No. 69, II C.12.

5 1309 ADM1NISTRATIEKOSTEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5.398 5.863 5.500 6.000

Zie P.B. 1951 No. 69, II C.9.
Aan de hand van de ontvangst over 1954 en de eerste 5 maanden van 1955
is de raming enigszins verhoogd ten opzichte van die van 1955.

33 DIENSTEN EN LEVERANTIES AAN DERDEN.

1 1321 VERGOEDING VAN HET LAND WEGENS MEDE-GEBRUIK VAN TELE-
FOONKABELS DOOR DE LANDSRADIO- EN TELEGRAAFDIENST ...... 3.330 3.330 3.330

Door de Landsradio- en Telegraafdienst zijn lijnen, zich bevindende in tele-
foonkabels, in gebruik t.w.:HOOFDSTUK VII UITGAVEN TITEL A. GEWONE DIENST. 77

No. Begroting 1956
Kosten- Rekening Rekening Begroting ----------1956
van de Omschrijving en toelichting
groep post 1954 1955 per post per paragraaf


ad e. Het onderhoud van de afrastering aan de zeekant wordt voor 1956
begroot op f 2.000,-.
ad f. Betreft normal onderhoud.

6 3160 ONDERHOUD BRANDBLUSSYSTEEM ... ... ... ... ... ... ... ... ... P.M.

7 3162 KOSTEN VAN HET NOODHOSPITAAL EN EERSTE HULP ... ... ... ... 5.308 2.000 2.000

a. Onderhouds- en bedrijfskosten ambulance ... ... ... ... f 600,-
b. Aanvulling instrumenten en medicijnen ... ...... ..... 400,-
c. Schoonhouden gebouw ... ... ... ... ... ... ... ... ,, 740,-
d. Verlichting, stroomverbruik en waterverbruik ... ... ...,, 160,-
e. Onvoorziene uitgaven ... ... ... ... ... ... ... ... ,, 100,-

f 2.000,-


Evenals voor 1955 wordt een credit van f 2.000,- opgenomen. In de split-
sing van dit bedrag zijn evenwel mede op ground van de uitgaafcijfers over
het jaar 1954, enige wijzigingen aangebracht.

19 KAPITAALSLASTEN.

AFSCHRIJVING ... ....... .. .... ...............(237.170,-) 176.506 -

30 OVERIGE KOSTEN.

1 3190 ONVOORZIENE UITGAVEN... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 88 250 250

Voor geringe uitgaven welke niet onder andere posten kunnen worden ge-
bracht wordt f 250,- geraamd.

286.704 157.087 171.953 150.026


5. Lijnfelefoon.

1 3200 BEZOLDIGINGEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 140.434 180.139 221.414 232.659

Verwezen moge worden naar de personeelsstaat.

2 3202 PENSIOENBIJDRAGEN AAN HET ALGEMEEN PENSIOENFONDS VAN DE
NEDERLANDSE ANTILLEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9.967 11.939 13.966 11.510

Verwezen moge worden naar de personeelsstaat.

3 3204 KOSTEN VAN UIT- EN TERUGZENDING EN VERLOVEN ... ... ... ... 2.294 5.115 8.427 14.337

In 1956 hebben 4 ambtenaren recht op buitenlands verlof. De kosten hier-
van worden begroot op:
a. voor 2 hoofdmonteurs ... ... ... ... ... ... ... ... f 5.363,-
b. voor 2 monteurs le klasse ... ... ... ... ... ..... ,, 8.974,-

f 14.337,-


4 3206 LONEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 180.329 199.414 190.000 180.000

Verwezen moge worden naar de personeelsstaat.
Van het total loonbedrag zal naar schatting f 40.000,- worden besteed
aan uitbreidingswerken. Dit bedrag wordt daarom overgebracht naar de
kapitaaldienst. (Zie de volgnummers 1351 en 6158).

5 3208 PENSIOENBIJDRAGEN AAN HET WERKLIEDENPENSIOENFONDS ... ... 1.908 2.062 2.056 2.480

Verwezen moge worden naar de personeelsstaat.

6 3210 GENEESKUNDIGE BEHANDELING EN -VERZORGING ... ... ... ... ... 2.470 3.945 4.084 4.127

Verwezen moge worden naar het medegedeelde bij de Algemene Beschou-
wingen.

7 3212 OGVERIGE PERSONEELSKOSTEN ... ... ... ...... ... ... ...... ... 4.762 6.380 6.000 5.000

Voor overwerk van ambtenaren bij dienstverrichtingen buiten de normal
werktijd in verband met het opheffen van storingen enz., ter voorkoming
van stagnatie in het bedrijf, wordt f 5.000,- geraamd. Doordat de uitbrei-
dingswerken in de centrales voltooid zijn kan de raming f 1.000,- lager
gesteld worden dan die van 1955.

10 3218 KOSTEN VAN HUISVESTING ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 721 1.743 2.500 2.500

a. Onderhoud en schoonhouden ... ... ............ ... f 300,-
b. Waterverbruik, verlichting/stroomverbruik.... ... ... ... ,, 400,-
78 TITEL A. GEWONE DIENST. ONTVANGSTEN HOOFDSTUK Vll
No. Begroting 1956
Opbrengst- Rekening Rekening Begroting
van de Omschrijving en toelichting I
groep post 1953 1954 1955 per post per paragraaf


279 K.M. radiolijnen.
9 K.M. lijnen voor de Curom en Radio Hoyer.
45 K.M. teletypelijnen.
Voor afschrijvingen en onderhoudskosten van de kabels wordt f 10,- per
K.M. per jaar vergoed.

VERGOEDING VAN HET LAND VAN KOSTEN GEMAAKT TEN BEHOEVE
VAN DE RADIO-TELEFONIE ... ....... ...... ... ......... 2.591 568 -

2 1323 VERGOEDING WEGENS VOOR DERDEN VERRICHTE DIENSTEN EN LE-
VERANTIES ......... ............................ .......... 4.328 P.M. P.M.

De andere eilandgebieden zullen wellicht gebruik maken van de Dienst Lijn-
telefoon van het eilandgebied Curacao. De in verband hiermede door te
berekenen kosten worden evenals in 1955 P.M. geraamd.

3 1325 VERHUUR TRUNCKLIJNEN ... ... ......... ... ................. 20.448 14.976 17.000 17.000

In afwachting van een herziene overeenkomst met de C.P.I.M. wegens het
gebruik van truncklijnen (hoofdverbindingslijnen tussen de telefooncen-
trales onderling) wordt de opbrengst evenals in 1955 op f 17.000,-
geraamd.
Zie het bepaalde in G.B. dd. 18 December 1950 No. 9136.

4 1327 OPBRENGST ADVERTENTIES TELEFOONGIDS ...... .............. 11.490 10.605 11.000 12.000

Op ground van de ontvangsten over 1953 en 1954 wordt de opbrengst voor
het plaatsen van advertenties in de telefoongids door particulieren in 1956
op f 12.000,- geraamd.

49 TERUGONTVANGST VAN LASTEN.

1 1351 BIJDRAGE VAN DE KAPITAALDIENST WEGENS AAN UITBREIDINGS-
WERKEN BESTEDE LONEN ... ... ... ... ... ... ... ...... ...... 39.976 43.726 40.000 40.000

Wegens aan uitbreidingswerken bestede lonen wordt een bijdrage van de
kapitaaldienst geraamd van f 40.000,-. Zie volgnummer 3206.

50 OVERIGE OPBRENGSTEN.


OVERIGE ONTVANGSTEN ... ... ... ... ...... .. ......... ...


P.M.


1361


P.M.HOOFDSTUK VII


UITGAVEN


TITEL A. GEWONE DIENST.


No. Begroting 1956
Kosten- Rekening Rekening Begroting
van de Omschrijving en toelichting
groep post 1953 1954 1955 per post per paragraaf


3220


3222

3224


32263240

3242

3244
3246


c. Telefoon ..... .. .. ... ...
d. Overige kosten ... ... ... ... ... ... ... ... ...


... f 1.500,-
.... 300,-

f 2.500,-


KOSTEN VAN INVENTARIS ...... ......... ... ...

Het geraamde bedrag is bestemd voor aanschaffing van:


1 schrijfbureau... ... ... ... .. ....
2 filekasten
1 schrijfmachine ... ... ... ... ...
4 stolen ... ... .... .......


Voor onderhoud en schoonhouden van
-meubilair wordt geraamd .........


kantoormachines


f 400,-
,, 400,-
,, 275,-
150,-

f 1.225,-

f 275,-

/ 1.500,-


BUREAUKOSTEN, DRUK- EN BINDWERK ............


a. Schrijf- en bureaubehoeften ... ... ......
b. Telegrammen ... ... ... .. ... ... ...
c. Porti, vrachtkosten en andere kleine uitgaven
d. Druk- en bindwerk ... ... ... ... ... ...


KOSTEN VAN TECHNISCHE HULPMIDDELEN EN VERVOER

a. Aanschaffing van 5 pickups, waarvan 4 ter vervanging van
af te keuren vervoermiddelen en 1 wegens uitbreiding ...
b. Onderhoudskosten dienstauto's:
16 auto's A f 1.000,- per stuk ... ... ... ... ... ...
c. Vergoeding wegens gebruik van een eigen vervoermiddel ...


f 700,-
150,-
,, 150,-
,, 2.000,-

f 3.000,-


f 23.000,-

,, 16.000,-
,, 3.000,-

f 42.000,-


BELASTINGEN, VERZEKERINGEN ENZ.......... ...... ...... ...


Premie brandassurantie gebouwen ...............
Premie brandassurantie apparatuur ... ... ... ... ...
Premie verzekering dienstauto's tegen wettelijke aanspra-


200,-
600,-


kelijkheid ... ... ... .... ...............,, 800,-

f 1.600,-

ad c. Deze raming voor 1956 is met f 100,- verhoogd in verband met de
uitbreiding met 1 pickup en het feit dat de racing over 1955 een
weinig te laag bleek.

KOSTEN VAN BIJZONDERE AARD.

ONDERHOUDS- EN BEDRIJFSKOSTEN CENTRALES: ... ... ... ... ...

a. Verlichting/stroomverbruik ............... ... ......f 15.000,-
b. Waterverbruik ... ... ... ...................,, 1.500,-
c. Telefoonaansluitingen ... ... ... ... ... ... ... ...,, 1.500,-
d. Onderhoud en schoonhouden centrales... ... ... ...... ,, 7.000,-
e. Kosten apparatuur ......... ..... .... .... ....,, 10.000,-

f 35.000,-

ad a. In verband met de indienststelling van de telefooncentrale te Rio
Canario is deze raming ten opzichte van 1955 met f 2.000,- ver-
hoogd.

ONDERHOUDSKOSTEN NETTEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Het ligt in de bedoeling het gehele net grondig te reviseren en de lijnen
naar Dokterstuin te automatiseren. In verband hiermede is de raming
f 3.000,- hoger gesteld dan in 1955.

ONDERHOUDSKOSTEN PUBLIEKE TELEFOONS .......... .....

De raming is f 2.000,- hoger gesteld in verband met de vele beschadigin-
gen aan publieke telefoons.

KOSTEN VAN MATERIAL VOOR AF- EN AANSLUITING ... ... ... ...


Evenals in 1955 op f 15.000,- geraamd.


1.681


2.214

20.614


1.325


24.524

20.756

305
14.360


1.263


3.151

30.534


1.437


41.291

27.764

74
8.385


2.500


3.000

22.500


1.500


33.000

22.000


1.000 I


15.000


1.500


3.000

42.000


1.600


35.000

25.000

3.000
15.000


11 111 11180 TITEL A. GEWONE DIENST.


ONTVANGSTEN


HOOFDSTUK VII


No. Begroting 1956
Opbrengst Rekening Rekening Begroting -195
van de Omschrijving en toelichting
groep post 1953 1954 1955 per post per paragraaf


1391
14011421


6. Overige taken.

BELASTINGEN EN RETRIBUTIES DOOR HET
EILANDGEBIED GEHEVEN.

LE G E S... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Onder dit volgnummer worden de opbrengsten verantwoord van vergun-
ningsrechten van routevergunningen voor autobussen en huurauto's. In
verband met het feit dat sporadisch nieuwe vergunningen worden verleend
is het aan te bevelen de racing P.M. te stellen.

DIENSTEN EN LEVERANTIES AAN DERDEN.

OPBRENGST VAN TARIEFBOEKJES EN -KAARTEN ... ... ... ... ...

OPBRENGST VAN ROERENDE ZAKEN.

DIVIDEND N.V. AUTOBUSBEDRIJF CURACAO ... ... ... ... ... ... ...

OVERIGE OPBRENGSTEN.

ONTVANGST VAN DE DIENST VAN OPENBARE WERKEN WEGENS VOOR-
DELIGE SALDI DER AFDELINGEN ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Totaal der ontvangsten van Hoofdstuk VII ... ... ...


809.163 864.843 899.230


117.924


100
P.M.P.M.


P.M.
P.M.P.M.


118.104 100


2.545.057 2.723.502 2.863.098
l 1 I.


964.330


P.M.2.815.672HOOFDSTUK VII UITGAVEN TITEL A. GEWONE DIENST. 81

No. Begroting 1956
Kosten- Rekening Rekening Begroting Begroting 1956
van de Omschrijving en toelichting I I
groep post 1953 1954 1955 per post per paragraaf


Totaal der uitgaven van Hoofdstuk VII .........


2.665.857 2.791.149 3.484.571


2.908.449


5 3248 TELEFOONKOSTEN ... ......... ... ...... ...... ... ... ... ... 1.986 2.221 2.500 3.000

In verband met de uitbreiding van het personnel is de racing met f 500,-
verhoogd ten opzichte van 1955.

6 3250 KOSTEN TELEFOONGIDS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10.449 10.347 11.000 13.000

In verband met de toename van het aantal abonn6's en advertenties zullen
de drukkosten van de telefoongids hoger zijn.

19 KAPITAALSLASTEN.

AFSCHRIJVING ... ... ... ...... ... ...... ... ........ (173.475,-) 115.160 -

30 OVERIGE KOSTEN.

1 3270 ADVERTENTIES ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 273 398 400 400

556.532 537.602 562.847 595.113


6. Overige taken.

15 BIJDRAGEN AAN INSTELLINGEN,
VERENIGINGEN EN DERGELIJKE.

1 3330 STICHTING PROTESTANTS KOOPVAARDIJWERK ... ... ... ... ... ... 9.912 10.000 10.000

2 3332 VERENIGING ,,APOSTOLAAT TER ZEE", AFDELING CURACAO ... ... ... 10.000 10.000 10.000

3 3334 STICHTING ,,WELFARE-WORK SCANDINAVIAN SAILORS". ... ... ... ... 2.600 ,3.000 3.000

4 3336 LEGER DES HEILS... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5.000 5.000

De ramingen onder de volgnummers 3330 tot en met 3336 zijn bestemd voor
het verlenen van subsidies aan de daarbij vermelde instellingen, verenigin-
gen e.d., onder de voorwaarden gesteld bij de ,,Subsidieverordening 1953"
(A.B. 1953 No. 37).

17 NADELIGE SALDI VAN BEDRIJVEN.

1 3340 VERGOEDING AAN DE DIENST VAN OPENBARE WERKEN WEGENS NA-
DELIGE SALDI DER AFDELINGEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 57.920 267.770 161.773

Verwezen moge worden naar de begroting van de Dienst van Openbare
Werken.

18 KOSTEN VAN BIJZONDERE AARD.

1 3342 KOSTEN COMMISSIE INZAKE HUURAUTO- EN AUTOBUSDIENSTEN... ... 3.431 6.614 8.360 8.200

a. Vergoeding secretaries commissie's en sub-commissie's
f 150,- per maand ... ... ... ... ... ... ... ... ... f 1.800,-
b. Presentiegelden leden commissie's en sub-commissie's ... ,, 6.400,-

f 8.200,-

2 3360 TEWERKSTELLING OP SOCIALE GRONDEN ... ... .... ........... 4.833 6.890 280.000 P.M.

8.264 93.936 584.130
197.973

No. Begroting 1956
Opbrengst Rekening Rekening Begroting
van de Omschrijving en toelichting
groep post 1953 1954 1955 per post per paragraaf


HOOFDSTUK VIII. ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN.

I. Markten en Hallen.

31 BELASTINGEN EN RETRIBUTIES DOOR HET
EILANDGEBIED GEHEVEN.

1 1551 VERGOEDING VOOR GEBRUIK OPENBARE MARKTEN ... ... .. ... 6.498 6.499 7.000 7.000

a. De Ruyterkade ............ ............... f 5.400,-
b. Naniesteeg ....................................,, 1.300,-
c. Rio Canario... ... ... ... ... ... .. ... .. ,, 300,-

f 7.000,-


Zie voor de regeling der vergoeding P.B. 1936 No. 5, zoals gewijzigd.

2 1553 VERGOEDING VOOR GEBRUIK VLEESHALLEN ... ... ... ... ... ... 14.652 13.959 14.500 14.500

a. De Ruyterkade ......... ... .. .......... ... f 9.800,-
b. Naniesteeg... ... ... ... ... ...... .. .. ... ... ,, 4.600,-
c. Rio Canario ... ........................... 100,-

f 14.500,-


Zie P.B. 1936 No. 5, zoals gewijzigd.

3 1555 BEWAARLOON ......... .......... ...... ...... ...... ....... 1.855 1.862 2.000 2.000

a. De Ruyterkade ... ... ... ... ............ ... f 1.600,-
b. Naniesteeg ..... ....... .. ............... ,, 300,-
c. Rio Canario ... ... ..................... ,, 100,-

f 2.000,-


Zie de G.B. van 5 September 1934 No. 1044.

4 1557 KOELHUISRECHTEN ... ... ... ......... .......... ...... ....... 2.700 3.270 3.000 3.000

a. De Ruyterkade ... ... ... ... ... ... ... ... ... f 1.600,-
b. Naniesteeg ... ... ...... .... ................... ,, 1.400,-

f 3.000,-


De koelhuisrechten berusten op het schrijven van de Administrateur van
Financian dd. 22 April 1950 No. F 843.

33 DIENSTEN EN LEVERANTIES AAN DERDEN.

1 1571 VERGOEDING VOOR GEBRUIK VAN WATER EN STROOM ... ... ... ... 383 358 375 375

Zie P.B. 1949 No. 10.


82 TITEL A.GWOEDINT


ONTVANGSTEN HODTKVl
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs