Group Title: Genealogía y heráldica de los Echezarreta-Ruiz de San José de las Lajas, provincia de la Habana, isla de Cuba
Title: Genealogía y heráldica de los Echezarreta-Ruiz de San José de las Lajas, provincia de la Habana, isla de Cuba
CITATION THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00077067/00001
 Material Information
Title: Genealogía y heráldica de los Echezarreta-Ruiz de San José de las Lajas, provincia de la Habana, isla de Cuba siglo XVIII-siglo XX
Series Title: Genealogía y heráldica de los Echezarreta-Ruiz de San José de las Lajas, provincia de la Habana, isla de Cuba
Physical Description: 3 ℓ., : 2 fold. ℓ. (geneal. tab., coat of arms) ; 35 cm.
Language: Spanish
Creator: Heres Hevia, Diego
Publisher: s.n.
Place of Publication: San José de las Lajas
Publication Date: 1960
 Subjects
Genre: non-fiction   ( marcgt )
Spatial Coverage: CUBA
 Record Information
Bibliographic ID: UF00077067
Volume ID: VID00001
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 22131937

Full Text


ac~ ~~Pcr~2

- 1


1' l.~-


GENEALOGIA


Y HERALDICA


DE LOS


ECHE


ZARRETA=RUIZ


DE


SAN JOSE DE LAS LAJAS


PROVINCIAL DE LA HABANA


ISLA DE


CUBA


SIGLO XVIII


SIGLO


. I 1


xxLATIN
AMERICA


S/NTErS/S DEZ LA GENVEALOOG/A

D5 LOS

ECHE ZA RR ETA R /'

DE

.SAN JOSE DE LAS L/AJAS

P/ROV//C/A D15 LA HABAHAANA C UBA

A o/r16 l&4 APSL/aD< 'CN3C/7 AR' / TA 5 LA
ViWLA e RlIGo/77tAPART/.0 .J/D/C/A- O GUA'N/CA/

P/rOV/NC/A DE V/z CA i, :-SPAANA, COYA CASA .0-

.AR/I A, PfiRT VECAC/A AL SIG 51 X// Y ERA DE P/EDRA

S/ LL>R, CON ?GRA N ES<((DO DE ARAfAS (D~-SPAS(,CJ/DA

Mt LA
70/O1fII /BA RA-

/LOS 4CH1Z ARRRETA D5 SAIN JOSE5 D LAS LAJAS, PRO-

CeDEnDE LA SDLARIE6,^ PDEAN AtART'/,77 d Lo/-
7/
AruZ, DE 9RAT,7 El AZPEir/A, G(IP(uZCOA

esrA CASA, DZ)9: Su FuoIlDAC/OI A LOS ISPOSOS

M/GUAI60L DE CHZRARITfA Y DF ECNEZARET9,

NATURAL. bE ARZAA/A ZA:AL AZP~/TIA 6G/PVZCOA, 7

SPERA^NZA OSe CNH2ARReTA Y DE OtASARI/Z

NATURAL. O E ~QU/VR/A, PARTI/bo JUDIC/A. DE DU-

RAN60, VIZCAYA ,S/G~L XVII/

DoN .SANT/AtGO DE CHEZZARPTA y DE AGCI/4m-E '


I I --


URRKerTA Y DONA A AT~4/4 RU/Z DE LA CA tR/, .5/LZV

RA COArMrRfAJO AlfATR/IfRON/O, w ~N -,A/V /AOS J0 LA Z4

/AS,4/L Z2 e ocria Da7s -1874-

00/QA /VATAL.A R/JI/. oA CR(A Z .,LVEI-RA1E RA H/WA,

DEC XCCQ SE/Ok.fOvM kA/VC4-SCO U(//z DE H0A,9REA, /DALd s,
PChS CORONEL 4lIftDADO Rh3 REGG/M/fNrO E CABALLR/A)

!Eb -JAPfCO. PnOV/NC/A DE -4 //AB/V C II II
y ALFcREZ RAEAL be C- GU/VAeS, PROW/NC/A DE LA WABANA, CUQA.( o
t^AN C-Z. .f4 A/T M/f/AR 4 y cAB0ALLE.RL DE LA
f O i r
QS 4L ORDENj AS CAAL.45 f--

LOS CH4ZARREtrA RUPL-, E .SAV JOSE E' LAS LAJASJ

fA A-r/L/.1, CASI/ TO>Ap&D /STI NC
SE ?/YCQ1.Q-rHA 'YA CN A 4./I/JVTA G/V/ERAC/O/Y, DE
/1 //
SUS PROGEA0/TORe.S Y .54
TU4ADAi, 'N LA AvEN/IA P&LA /NfP^ENDENC/A, NUT

M6RO 145,/v N SA/o /JoSe be LAS LAJAS, PROV/NC/A

D LA HABANA, SJLA Ae C
DI/EGO HP RES HY/A____
0 COoRRESPOAJON TSA LeA AC4APEMA DE LA MISTOR/A A/V
SAN JOSE > L4S LAJAS P PRaV. De LA H4ABANA ZCURBA.


--

GENEALOGIA Y HERALDICA DE LOS
ECHEZARRETA-RUIZ DE SAN JOSE
DE LAS LAJAS


por
Diego Heres


i /i~,t;=^ d~i


O~'~Pjt~e


13.BE hlIFRMy


UNIVERSITY
OF FLORIDA
LIBRARIES


.JaR'CE z6844E7iA
L OP~Z


0LB ,4 /4A e;,fAA
2 A3 ELF~n
/'~ANc(SC.2 GUe~A7Ar


AMIC
bNVvO AL VAAEZ "L -6uw P/LA I P X As 3A rQ 42 VA IEZ
~a4b RA'A r R ~;
'c/Qff A* YA*CZ ,/<.AN


LWA.O$5 AVIiWtE. JuAN IL.. /1$EOi'J .3/JA/

j0.CCE ALVA pf J'AAAN j~Oa54 fi&,R /m 14

AA Nro Avio (VPPRA E


A4E~JA/i/v-YA CID

A>O&A PZ~ 4D~

C4nC- 7-A
'L)0~ ~caArt~.S F A .'o'z -E4A.Abo ~4t4AN~' Nb-C)
,C44~Z AA.PTA


AAfEa/CA c:CH~iCZ4R'73


L~~L~NA/ VAS'4LLO


LECA'C-z 4 /RR4 7T
4B,/AH7:RIe/~


*AMA RoDbQ/6t/C+
PASTv c '4
5A/T c< e ZA
--,

S~rc-e A'Ot'~icGUeZ
V ob Tl u -,. r.Z.' l .


J~O-5 9 ~CC4


GL~ /.D.'-4 TOLL~QR~DO


'C H'sRA 7A


DI MA "ROblC1<5UC-X
bCHffZAC A%% 1 4


]-LE


DArs~R IA~OIA A Z* e7- 1fvh~ ./U VA CLANC
7A L`Nl A Y K >
tIA / A AO// ECH~e~R EZA

~~AIf7A r- ezAoXf'-
-t JCL/ v<1kAy
.ARAfAPO C"ezA- ~
MA R /A Rr'OA IA yZIA

- .Cost ID )'CP-AA


Sq/lR f O AL -VAt EZ
247CN H-X A4jeI?f rA


(a''crr/v 2"4~i~;t, -~2 E1/c ZAaA TA
pcz~~ARqR8rA


.4~e77/lRD crj&NEZ4RATA iV'Ag(15, ANzI4ez -
GONzqL1f P'~

7.L4 A'CL/ oILCA 1=C/Z~A/RIE7T4
Al af/C A Y
O TILIA ECh ZAIRR;74
AILIA Y


DOZ,9,F/I'lIXA>' -1
/VA s71 Z


ANIBA v C6<.ZaRgf7
-1WL MOA Y


mA'47r'A r1O1QJA/ObA 4
ECIEAX# t4rA /ZA(70A SCu."ZA ll-
-A R quizS4ff77ACO ECH5ZiI-
RRA57 AR'tZ


VA ~( M2 /uFzA
ANT70 MIA w 1 A YA

S//+/VQ0/-Z v Le /YAI


SAMTvr/AGO c/v:ZARR' 7-4

/A7,LV/A< RF- '/Zb

CRUZ ij. v4C79


-~v PV1Z ^0-


1-


0O,/iO 4.ABALEA E4AkzL/K~4 C
'1- 5cY/7zALV/R~ tA)~6-c'S/A RcL AS'.
LVAc~~A&Z 749 fe4/~


=/A~~C/D GCC.UEA _- o:s4 z4B4/.TA
,NQ47ALVQ ~6it1Z Ri4r7A


UI. 4D4F 1 ,ul.5 A roviN~ON a '04, ~11,qn:
P- DE ECbEA44rAA U r -A DNEN OVI/X48L
s>EnA A ly qzA D-ArYC DEe N&vAi ZA-
4EA O4AA"eS SAL A5CA4AT5
.SART/4\G0 fl.fECNI'AR CA ~ (JUAN CAc4zyZO Doz AGUIeRx
boE EAN`qt4RETiA j~CiQE7I4 '4EN/ZA8AL.
7E:R~A t~;ECIV`A'EZAS&T P,;AMI$C4J DET/N
0A AA n /iA Oz ANIQUACA
iI~A(/O /Iagf a6~2'ZA1 ,'ARIA CA7A4M'A DEAU/
A'RRTA DEC I>


S AY'/TA GO DE EC2EA RRIA'1DE AW19SE- tlARE rA

ANUEL D'01 D7LA ,5 HCRRR /AIA4
DE QUVP


A-RAN C 5C O 0$VMiSRRA


L L...ANTOr/W O D5V'RR RA RO3ILO

A8 N7*v DNIX Di eA5Sj-.u}
RIAS s 9UEVEDO
VIcHt7' swz.t DE DAEAVEDA
PA.EVZUEZA
AN7.'V(A osi4A RIVA4 M/41ANWA

JIAI ,jZ A LA RiVA

AtTOY7-0Vi S/eyO CASA bO

B&I2' RUI/Z u9mL~

L cVvA O/x /9z 'e
LAS ,rEiARIAS

AFFAXANCISC/ O R$ A -
HC-?IR E4q


OAI7.Do54.1YDIA Cw

5,,tA7o/c<'L CA5,4 o

A AID!4G

PS,91ZO ME 4NZdLAC1,A


CAT4iL/, IA Ao z ATEZiA

J/AlY aE AA/D,1A y
,P,- GU*72IFUA
AAD U4 AZA
fr1q/R 77S PAND P~REZ DE' AMD/'4tA
,frq#.nA P~z De
Aqqz. U8/
L JA,4-7A, DC E 4Ntc./ACA
y PC'/4'Z D4'EA/A,4ZQ/
CA-r^IIVA Dh:
Atu-A9-CrlA
D O/~GO DE /PIG


J-/,i / y J '-4-4 L ,Z 5/4VIRA

1vjAM fA C ZA9Z JUDZ VS YA

AIWMA /-/A pC CRuzr S/- V----
AA Y CAA 7-0- 5 -' 5/Z YA

cUa SIL V/'FiA


/LO/'( 'A C//AC
L S8Ec'R i CA0A ,? '
AQU/ Al"IO R
S A nvrACO L,>A%46//RRZ


DE ;ER
SJQs4~ AG
7'R~JA 37

U___ 9EN/D0 5u/z &ARDE
L/1ATAL/A ~Q/Z~-DEA
C ANA tE /VcA O

J/QANoE (CfY~~ZA*ARETA

S D~: tARD4I
,'4ANCJLA tE~ /gAgCc/qj:w
,JV^Nor 2-Aci ZAR~i
oe /DAC/QN
AMi'j~OiVA >E 8ARAlA4NO

iQANOJUCCrLME2AET
oP gAsRANANO
,'tRiE'&J DC~e zrPA-
SR ETA


SA5?L DCE,4ft/ ZA 3.L


7


.POiCVC4. C7r/1OR -J

ANYT Q/lO DLCAND/-GA
CFN Ti 'r AT B1 A
mlA&/A A4N roNvA o

A4NA MjqI/iA ANDUAgA-
A8 OJRR.C~A


CGNA'O Oe lIJ1406E

IWARIA BAUT7A15r APk
^TA IVG VR E/y
ja-Wmc 1 -rvRAZ D'
A~ANGUREN
JACINrNTA DC -L4A ,
Alv-roNIO DE I-TURSL:
DE FELGAFR R ES TA
AEA A NA M44JMANO At ~~04


j Vi ANR/ e7ACAS.S DIE /TU/I'

Y DE AiLDUA GA


AA"cr4NA'i G<-T/CAAtSZ
AEt-RNAN-DeZ


EicAE AR~9T A


1FR e 4 oO F~q, vA.e 1 a4/LA C'lrZE C -
7-TA ^rJ,

,-V405lj cC4C/.ZO

A'/~Y~-4'S CC.4LAZQ
Y/'57*J, 'ZV4 LAZQ`


A4iAAR C/G/i4ZZ O,&I/A KtLAC R -
LLAW$5S 77'c ACL./%U4Y


ARMAS Y ARBOL


)SDE LECHEZAR R,


_SAN JOSE E Z


_PROV/IC/IA DELA HABANA-


-S!GLO XVI(I

Po, [1(O.RR-lsPa~ON,ENT&D0A i9CAbEwlA P~'A U.S;TO'Q


A R 7'(I.,9C 5 C.VF ZA
Iq957 4 RlI


-h


I

/P w N C+MPO bE c,,A CeAAAASCA S S/4NOP4 ,
746Ai AA PA LO MUE /3A yA7%4V$SAIA, AL. Pe
26LY -OC O P&0f0 .os X49JRS, Q< A/1A A'-
;TAN 00S /O49*ZVC>J. tQOIO CV4A~B~f<~
2P p cuZ' o CaA4 rt'1 P A tO-
IV,,49CAMPO N O,4P, CON ZOS CADCNAS COO0
C-4Z4S4-9 PA i3 CA ?-PA AX-9y AG /A A G r-
P-A Y'bA r/N 01<


S CQ Q Y3CORTADO
/I PA, 7yC/ON A RMAS Z>.c 17 la, oE
/iscuOO PAvT/Z'O -
j i c~4AiPOLP O1R coWQu~nAR,~c N5/NOPLP ALPf
/VAL JEL 7R0'VO, JA.8/ AMDAN'EW ~A $,4L4-.
z2~ CA.bfPo iA' C A W SaB _________________
ZtP ,4 A77C/oN..cA/4Po lNooeo, com0 c AiyBO < /M-
Sh/OPe.fos~Azb WA cC>OP, A AS/.A :=_i^AYADA
LI N 15.40 4E.CHO eeI5MIFA- sm JABLE iF 0o0A


-=-EC//&Z A R? R E TA .
j" uO &/v IM ^A N


Rti 171- a>-,ip
ESC c'OPAClir
PAi8pA PApt/t/Of CT1 A TA A
CoAMiIO NWR,9SO&q CAmPO b,qO,! C &AEs6 A/AS^AY A

C CA A 7 A /M R/O Cav> P2. 1,q, P4A 7 O'yA1 5I/t,'O'ZL E A4BOL FbO/. INA C.AotYA9
~Z:t/NA4~ PAATCI/ON.. pAAR/D~A --
/Lf PARt/C/O'>' SO9iR C*'1P0 '.6oR, 4wiJr B3~PL4YD
,y.5A&*QO. 65 sO'Ss~E CON S uM~4t4~ECiA~ B4A/O&'
A'/N AfSPE&ADo Cn AZUA/~, CO~N c/MA .'7tR U/~'EQ/
*AMpPANT7 L' OAO --
t, A)tOIC/04'. 5j -40C*PO ^ D 00 Oft*4
IAl .%ADS iOA~7*Ab, O~Et ACx Ui


JSSCUDO %RlD
/. TiVCA MPO4-E W,4 y y~V^ F >j:Z iz PzAnPi A ACA0,4 A0O
24 ir# <,4M~~: Azuk ~ 3a C.Ai-D.FRAS UMASOl~
or0,A 4N OA cON 0boS ASA.S D5 S)1EiAPEf N s/Mo
PLE A CADA AbO .


1? CAMPO c-( QAO flAiO L-7/V G'LEs

29 CAMP'O E N GUL5.. UA/-LQSO 9 N SABPZE
:A- 1ANT5rEZADURA W C 6UL6$. UNA Ce IZ rL ATA.


.--.ARMAS


L05


SECHEZARRETA RU//Z
._


ANA


JOSE


D-


LAS


LAJAS


S/VCAM CORONA Pcjea dR
soytlORt COsit/A LE)i PLA7A, Ci .O CiNCO e.SCU
Pt-7ES $N AZ rcuc, Dos w Lo COs742AO 'P.D /O1E-S


POR? DIEGO HERQ(S HEVL/A
CORRSPO~Y0/EN7VT' OEZA ACADEMIA DE b9 H/S Oiz/i EN SAN &JSE D- LAS LAJA S


G~scuDO o~-u-c---i CRTJ
/z1' ,.ARTCIcw..a.AqVfAl>OtNP(ATA y r/~-
? PAAr/CIOt./..CAAfPO 4WORO, r>WS C c/:APVaS
01

_ 5

1


>-


O L~=
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs